Sunteți pe pagina 1din 137

Anexa nr.

2
EXEMPLE PRIVIND REFLECTAREA N CONTABILITATE A PRINCIPALELOR
OPERAIUNI DE FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE I LICHIDARE A
SOCIETILOR, PRECUM I DE RETRAGERE SAU EXCLUDERE A UNOR
ASOCIAI DIN CADRUL SOCIETILOR

1
CAPITOLUL I
FUZIUNEA I DIVIZAREA SOCIETILOR - Aspe!e "#$%e
Exemplele cuprinse n prezenta anex se refer la tratamentul contabil al
operaiunilor de fuziune i divizare ntre societi care aplic Reglementrile contabile
conforme cu irectiva a !" # a a $omunitilor Economice Europene% parte component
a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene% aprobate prin &rdinul
ministrului finanelor publice nr. '.())*2((+% cu modificrile i completrile ulterioare.
,n cazul societilor crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme
cu -tandardele internaionale de raportare financiar% aplicabile societilor ale cror
valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat% aprobate prin
&rdinul ministrului finanelor publice nr. 1.2./*2(12% cu modificrile i completrile
ulterioare% tratamentul contabil al acestor operaiuni este cel prevzut de reglementrile
contabile menionate% respectiv -tandardele internaionale de raportare financiar.
0ot fi i situaii n care entitile implicate n procesul de reorganizare aplic
reglementri contabile diferite% respectiv reglementri contabile conforme cu directivele
europene sau reglementri contabile conforme cu !1R-% caz n care tratamentul contabil
este cel prevzut de reglementrile contabile aplicabile% astfel2
3 societatea absorbant% respectiv societatea*societile beneficiare% vor
recunoate n contabilitate elementele de natura activelor% datoriilor i
capitalurilor proprii primite de la societatea absorbit*divizat potrivit
reglementrilor contabile aplicabile de ctre societatea absorbant% respectiv
societatea*societile beneficiare4
3 societatea absorbit% respectiv societatea divizat% va nregistra n
contabilitate transferul elementelor de natura activelor% datoriilor i capitalurilor
proprii specifice operaiunilor de reorganizare% potrivit reglementrilor
contabile aplicabile fiecreia dintre aceste societi.
,n exemplele cuprinse n prezenta anex au fost utilizate conturile din planul de
conturi general cuprins n Reglementrile contabile conforme cu irectiva a !"3a a
$omunitilor Economice Europene% parte component a Reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene% aprobate prin &rdinul ministrului finanelor publice nr.
'.())*2((+% cu modificrile i completrile ulterioare% denumite n continuare
reglementri contabile.
,n cazul efecturii de operaiuni de reorganizare ntre entitile care aplic &rdinul
ministrului finanelor publice nr. 2.2'+*2(11 pentru aprobarea -istemului simplificat de
contabilitate% se utilizeaz% n mod corespunztor% planul de conturi prevzut de
reglementrile aprobate prin ordinul respectiv.
,n toate exemplele prezentate% formatul de bilan corespunde bilanului prescurtat
prevzut de reglementrile contabile% consider5ndu3se c societile respective se
ncadreaz n prevederile art. ' alin. 627 din &rdinul ministrului finanelor publice nr.
'.())*2((+% cu modificrile i completrile ulterioare.
,n cazul n care societile se ncadreaz n prevederile art. ' alin. 617 din &rdinul
ministrului finanelor publice nr. '.())*2((+% cu modificrile i completrile ulterioare%
acestea vor ntocmi bilanul n formatul prevzut la alineatul respectiv.
0entru stabilirea activului net contabil*aportului net folosit n vederea determinrii
raportului de sc8imb% plusurile*minusurile de valoare rezultate din evaluarea elementelor
2
de natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii efectuat cu ocazia fuziunii*divizrii
se precizeaz n raportul de fuziune*divizare i se evideniaz n bilanul ntocmit potrivit
pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin.
$alcularea primei de fuziune*divizare se efectueaz conform 8otr5rii adunrii
generale a acionarilor% pe baza valorii contabile a aciunilor*prilor sociale ale societii
absorbite*divizate i valorii nominale a aciunilor*prilor sociale nou emise de ctre
societatea absorbant*beneficiar.
-ocietatea absorbant*beneficiar nou3constituit poate prelua elementele de
capitaluri proprii de la societatea absorbit*divizat fie n capitalul social la valoarea
total% fie element cu element% conform 8otr5rii adunrii generale a
acionarilor*asociailor.
Aceleai prevederi se aplic i n cazul fuziunii prin transferul n totalitate a
patrimoniului unor societi.
,n bilanul societii absorbante*beneficiare% respectiv n bilanul societii nou3
constituite% prezentarea elementelor de natura activelor se poate face fie la valoarea
net a acestora% fie la valoarea brut prin preluarea distinct a a9ustrilor
corespunztoare.
:ilanurile ntocmite n urma operaiunilor de fuziune*divizare au caracter
exemplificativ.
,n exemplele prezentate% elementele de natura activelor se preiau la societatea
absorbant*beneficiar de la societatea absorbit*divizat la valoarea contabil net% cu
excepia contului ;11 <$lieni=% care a fost preluat n ambele variante 6net% respectiv brut
i a9ustarea corespunztoare7.
0revederi similare referitoare la preluarea pe sume brute sau nete se aplic i n
cazul fuziunii prin transferul n totalitate al patrimoniului unor societi.
Acelai tratament menionat 6la valoare net% respectiv brut7 poate fi aplicat% de
asemenea% activelor imobilizate i stocurilor preluate.
>a societatea absorbit*divizat scderea din eviden a elementelor de natura
activelor i datoriilor se efectueaz element cu element.
,n ceea ce privete conturile rectificative 6de exemplu% amortizri i a9ustri de
valoare7 din bilanul societii care i nceteaz existena% acestea pot fi scoase din
eviden2
3 similar conturilor de natura datoriilor% av5nd ca i acestea sold creditor 6se
debiteaz74 sau
3 prin nc8idere pe seama conturilor de natura activelor corespunztoare.
'
PARTEA I
Me!"&' '!()$*$( %e!
?etoda activului net contabil presupune c valorile utilizate n cadrul operaiunilor
de reorganizare se bazeaz pe activul net contabil. ,n acest caz% la operaiunile de
fuziune*divizare% elementele bilaniere sunt preluate de ctre societatea
absorbant*beneficiar la valoarea la care acestea au fost evideniate n contabilitatea
societii care le cedeaz.
A+ F$,($%e' p-(% '-e $%' s'$ #'( #$*!e s"(e!./( !-'%s0e-. 1% !"!'*(!'!e
p'!-(#"%($* *"- $%e( '*!e s"(e!./( e2(s!e%!e 30$,($%e' p-(% '4s"-4/(e5
C', 6e%e-'*
E2e#p*$* %-+ 7
-ocietatea <0= are un capital social n valoare de 2((.((( lei mprit n 2((.(((
aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune. -ocietatea <R= are un capital social de
12).((( lei mprit n 12).((( aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune.
-ocietatea <0= absoarbe societatea <R=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e 0$,("%e',., 1% 4',' &'!e*"- &(%
"%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $
'e's!. "',(e, se p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;P<

3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
61.1;2.)(( 3 2+2.)((7
.)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> .)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 '+E7
611(.((( 3 1(.(((7
1((.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
622(.((( 3 E.)((7
212.)((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
2).(((
;
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ''E.)((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(;7
'.E.)((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 )(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E .((.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> din care2 2((.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
62((.((( aciuni x 1 leu*aciune7
2((.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 '12.)((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 2.E.)((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> .((.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> .((.(((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;R<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6';E.)(( 3 +E.)((7
2)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(17 .2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61.E.)(( 3 2E.)((7
1/(.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2;E.)((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;1+7
122.)((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 12).(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 'E).(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 12).(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
612).((( aciuni x 1 leu*aciune7
12).(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1').(((
!". REAER"E 6ct. 1(/1 J 1(/.7
61).((( J 1((.(((7
11).(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 'E).(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 'E).(((

=+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0entru a acoperi aportul societii absorbite se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2
)
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <0= i <R=2
S"(e!'!e' ;P<
1 aciune <0= K .((.((( lei 2 2((.((( aciuni K ; lei.
S"(e!'!e' ;R<
1 aciune <R= K 'E).((( lei 2 12).((( aciuni K ' lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii absorbite la valoarea contabil a unei
aciuni a societii absorbante2
R- K ' lei*aciune 2 ; lei*aciune K '*;% respectiv se sc8imb ; aciuni ale
societii <R= pentru ' aciuni ale societii <0=.
?+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <0= n urma fuziunii se
efectueaz fie prin raportarea activului net aportat al societii absorbite la valoarea
contabil a unei aciuni a societii absorbante% fie prin nmulirea numrului de aciuni
ale societii absorbite cu raportul de sc8imb al aciunilor2
3 valoarea activului net aportat al societii <R= este de 'E).((( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <0= este de ; lei4
'E).((( lei 2 ; lei*aciune K +'.E)( aciuni4
sau
12).((( aciuni x '*; 6R-7 K +'.E)( aciuni.
eterminarea creterii capitalului social la societatea <0=% prin nmulirea
numrului de aciuni nou emise de ctre societatea <0= cu valoarea nominal a
unei aciuni de la aceast societate2
+'.E)( aciuni x 1 leu*aciune K +'.E)( lei capital social.
$alculul primei de fuziune% ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor la
societatea absorbit i valoarea nominal a aciunilor nou emise de ctre
societatea absorbant2
'E).((( lei # +'.E)( lei K 2.1.2)( lei prim de fuziune4
Acionarii societii <R= vor primi% ca urmare a fuziunii% +'.E)( de aciuni a 1
leu*aciune 6valoarea nominal a unei aciuni7.
@+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
/
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' '4s"-4(!. ;R<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 scoaterea din eviden a elementelor de natura capitalurilor proprii
transferate2
L K ;)/ 'E).(((
1(12 12).(((
1() 1').(((
1(/1 1).(((
1(/. 1((.(((
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.12 K 212 +E.)((
.+2 K L )2).(((
212 2)(.(((
'(1 .2.)((
;11 1.E.)((
)121 ).(((
c7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor transferate2
L K .+2 )2).(((
;1+ 122.)((
;)/ 'E).(((
;+1 2E.)((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' '4s"-4'%!. ;P<

,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de fuziune2
;)/ K L 'E).(((
1(12 +'.E)(
1(;2 2.1.2)(

b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <R=2
L K .+1 ;+E.)(( L K .+1 )2).(((
212 2)(.((( sau 212 2)(.(((
'(1 .2.)(( '(1 .2.)((
;11M 1/(.((( ;11M 1.E.)((
)121 ).((( )121 ).(((
E
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <R=2
.+1 K L ;+E.)(( .+1 K L )2).(((
;1+ 122.)(( sau ;1+ 122.)((
;)/ 'E).((( ;)/ 'E).(((
;+1M 2E.)((
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut% cu preluarea deprecierii corespunztoare.
A+ B(*'%/$* 1%!"#(! 1% $-#' 0$,($%(( e*"- &"$. s"(e!./(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;P<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
61.1;2.)(( J 2)(.((( 3 2+2.)((7
1.1((.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1.1((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E1 3 '+E7
6.2.)(( J 11(.((( 3 1(.(((7
1.2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
622(.((( J 1.E.)(( 3 E.)(( 3 2E.)((7
'E2.)((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
62).((( J ).(((7
'(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ).).(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(; J ;1+7
6'.E.)(( J 122.)((7
)1(.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E E).(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1.1E).(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 2+'.E)(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
62+'.E)( aciuni x 1 leu*aciune7
2+'.E)(
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 2.1.2)(
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 '12.)((
!". REAER"E ct. 1(/. 2.E.)((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 1.1E).(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 1.1E).(((
B+ F$,($%e' p-(% '-e #'( #$*!e s"(e!./( !-'%s0e-. 1% !"!'*(!'!e p'!-(#"%($*
*"- $%e( s"(e!./( %"$-"%s!(!$(!e 1% 'es! s"p

.
E2e#p*$* %-+ 9
-ocietatea <1= are un capital social n valoare de 1((.((( lei mprit n 1((.(((
aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune. -ocietatea <2= are un capital social de
1/(.((( lei mprit n 1/(.((( aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune.
-ocietile <1= i <2= fuzioneaz prin transferarea n totalitate a patrimoniului lor
unei societi noi pe care o constituie n acest scop% respectiv societatea <'=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e se &(,"*). 3s"(e!'!e' ;7< 8(
s"(e!'!e' ;9<5, 1% 4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e
(%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e, se p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;7<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6'E2.((( 3 1;..(((7
22;.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 22;.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 'E.7
6;;.((( 3 ;.(((7
;(.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61'..((( 3 1(.(((7
12..(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
12.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1.(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(17
2;;.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 /;.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1/(.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 1((.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61((.((( aciuni x 1 leu*aciune7
1((.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1/.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/1 J 1(/.7
62(.((( J 2;.(((7
;;.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A>
1/(.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 1/(.(((
+
B(*'%/$* s"(e!./(( ;9<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6'.2.((( 3 1'2.(((7
2)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 'E.7
61)2.((( 3 ..(((7
1;;.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6'.2.((( 3 )(.(((7
''2.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
;.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ;.(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(;7
'/..(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 112.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E '/2.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 1/(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61/(.((( aciuni x 1 leu*aciune7
1/(.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 +(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/1 J 1(/.7
6'2.((( J .(.(((7
112.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A>
'/2.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> '/2.(((

=+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0entru a acoperi aportul societilor <1= i <2= care se dizolv% potrivit 8otr5rii
adunrii generale a acionarilor*asociailor 2
valoarea nominal a unei aciuni la societatea <'= nou3constituit va fi de 1 leu4
valoarea capitalului social al societii <'= nou3constituite a fost stabilit la
nivelul activului net contabil cumulat al celor dou societi <1= i <2=% care se
dizolv.
?+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
1(
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre noua societate <'= pe baza
activului net aportat al societilor <1= i <2=% valoarea nominal a unei aciuni fiind de 1
leu*aciune2
3 pentru societatea <1= 1/(.((( lei 2 1 leu*aciune K 1/(.((( aciuni4
3 pentru societatea <2= '/2.((( lei 2 1 leu*aciune K '/2.((( aciuni.
Doua societate <'= va emite )22.((( aciuni% la valoarea nominal de
1 leu*aciune.

@+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((

C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;7< '-e se &(,"*).
,nregistrri contabile% n lei2

a7 scoaterea din eviden a elementelor de natura capitalurilor proprii
transferate2

L K ;)/ 1/(.(((
1(12 1((.(((
1() 1/.(((
1(/1 2(.(((
1(/. 2;.(((
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2

2.12 K 212 1;..(((
'E. K 'E1 ;.(((

.+2 K L ;1;.(((
212 22;.(((
'E1 ;(.(((
;11 1'..(((
)121 12.(((
c7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor transferate2

L K .+2 ;1;.(((
;(1 2;;.(((
;)/ 1/(.(((
;+1 1(.(((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;9< '-e se &(,"*).
11
,nregistrri contabile% n lei2

a7 scoaterea din eviden a elementelor de natura capitalurilor proprii
transferate2
L K ;)/ '/2.(((
1(12 1/(.(((
1() +(.(((
1(/1 '2.(((
1(/. .(.(((

b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.12 K 212 1'2.(((
'E. K 'E1 ..(((

.+2 K L E.(.(((
212 2)(.(((
'E1 1;;.(((
;11 '.2.(((
)121 ;.(((

c7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor transferate2
L K .+2 E.(.(((
;(; '/..(((
;)/ '/2.(((
;+1 )(.(((

C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;=< %"$-"%s!(!$(!. '-e p-e('
e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(*"- ;7<
8( ;9<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea aportului rezultat din fuziune2
;)/ K 1(12 )22.(((
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societile <1= i <2=2
L K .+1 1.1';.((( L K .+1 1.1+;.(((
212 ;E;.((( 212 ;E;.(((
12
'E1 1.;.((( sau 'E1 1.;.(((
;11M ;/(.((( ;11M )2(.(((
)121 1/.((( )121 1/.(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societile <1= i <2=2
.+1 K L 1.1';.((( sau .+1 K L 1.1+;.(((
;(1 2;;.((( ;(1 2;;.(((
;(; '/..((( ;(; '/..(((
;)/ )22.((( ;)/ )22.(((
;+1M /(.(((
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut% cu preluarea deprecierii corespunztoare.

A+ B(*'%/$* 1%!"#(! &e .!-e s"(e!'!e' %"$-"%s!(!$(!., 1% $-#' 0$,($%((
e*"- &"$. s"(e!./( '-e se &(,"*).
B(*'%/$* s"(e!./(( ;=< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 2127
622;.((( J 2)(.(((7
;E;.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ;E;.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17
6;(.((( J 1;;.(((7
1.;.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61'..((( J '.2.((( 3 1(.((( 3 )(.(((7
;/(.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
612.((( J ;.(((7
1/.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> //(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(1 J ;(;7
62;;.((( J '/..(((7
/12.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ;..(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E )22.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 )22.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6)22.((( aciuni x 1 leu*aciune7
)22.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A>
)22.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> )22.(((
C+ D()(,'-e' s"(e!./(*"-
1'
C+7 D()(,'-e' s"(e!./(*"- $ 1%e!'-e' e2(s!e%/e( 'es!"-'
Divizarea se efectueaz prin transferarea tuturor elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii ale societii divizate mai multor societi beneficiare, n
schimbul repartizrii de aciuni/pri sociale ctre acionarii/asociaii societii divizate la
societile beneficiare, conform art. 238 alin. 2! i 3! din le"ea societilor.
E2e#p*$* %-+ =
-ocietatea <>= are un capital social n valoare de 1(.((( lei mprit n 1(.(((
aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune. -ocietatea <C= are un capital social de
E.((( lei mprit n E.((( aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune.
-ocietatea <>= se divizeaz i nceteaz s existe. -ocietatea <C=% care este de9a
constituit% preia ;(L din elementele de natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii
ale societii <>=% iar societatea <&=% care se constituie% preia /(L din elementele de
natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale societii <>=.

7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor participante la divizare% respectiv societile <>= i
<C=% ale cror rezultate au fost nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor
contabile aplicabile.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( ;L< 8( ;U< '-e p'-!((p. *' &()(,'-e, 1%
4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-((
e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e, se p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;L<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6;').((( 3 1').(((7
'((.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> '((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 '1/.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
621(.((( 3 1).''(7
1+;./E(
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
.).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> )+)./E(
1;
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;/2.((( J E/./E(7
)'../E(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E )E.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E ')E.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 1(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61(.((( aciuni x 1 leu*aciune7
1(.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 '').(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 2.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $ 1(.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> ')E.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> ')E.(((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;U<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6/.(.((( 3 2((.(((7
;.(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ;.(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(17 2.2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61+E.)(( 3 1(.(((7
1.E.)((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
+(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A>
)/(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J 2)1./((7
/)1./((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 +1./((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E '...;((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 E.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6E.((( aciuni x 1 leu*aciune7
E.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 .(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 '(/.;((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old ).(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> '...;((
$A0!@A>CR! # @&@A> '...;((
-ocietile <C= i <&= preiau% prin divizare% cot3parte din elementele de natura
activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale societii <>=.
1)
eterminarea cotei3pri din activul net al societii divizate <>=% preluat de
societatea <C=2
')E.((( lei x ;(L K 1;2..(( lei.
Activul net contabil al societii <C= este de '...;(( lei.
=+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"- 31%!-e s"(e!'!e' ;L< 8(
s"(e!'!e' ;U<5
0entru a acoperi aportul societii <>= se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <>= i <C=2

S"(e!'!e' ;L<
1 aciune <>= K 1;2..(( lei 2 ;.((( aciuni 6cota3parte din 1(.((( aciuni x ;(L7 K
K ')%E( lei.
S"(e!'!e' ;U<
1 aciune <C= K '...;(( lei 2 E.((( aciuni K ))%;.)E lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii <>= la valoarea contabil a unei aciuni a
societii beneficiare <C=2
R- K ')%E( lei*aciune 2 ))%;.)E lei*aciune K (%/;')% respectiv se sc8imb o
aciune a societii <>= pentru (%/;') aciuni ale societii <C=.
?+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s &e s"(e!'!e' ;U<
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <C= se efectueaz fie
prin raportarea activului net aportat al societii <>= 6activ net corespunztor procentului
de ;(L ce urmeaz a fi preluat de ctre societatea <C=7 la valoarea contabil a unei
aciuni a societii <C=% fie prin nmulirea numrului de aciuni ale societii <>= 6numr
corespunztor procentului ce urmeaz a fi preluat de ctre societatea <C=7 cu raportul de
sc8imb al aciunilor2
3 valoarea activului net aportat al societii <>= este de 1;2..(( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <C= este de ))%;.)E lei4
1;2..(( lei 2 ))%;.)E lei*aciune K 2.)E; aciuni 6cifra exact 2)E'%/ aciuni74
sau
;.((( aciuni x (%/;') 6R-7 K 2.)E; aciuni.
eterminarea creterii capitalului social la societatea <C=% prin nmulirea
numrului de aciuni nou emise de ctre societatea <C= cu valoarea nominal a
unei aciuni la aceast societate2
1/
2.)E; aciuni x 1 leu*aciune K 2.)E; lei capital social.
$alcularea primei de divizare% ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor
la societatea divizat 6corespunztor procentului de ;(L din activul net al
acesteia7 i valoarea nominal a aciunilor nou emise de ctre societatea
beneficiar <C=2
1;2..(( lei # 2.)E; lei K 1;(.22/ lei prim de divizare.
Acionarii societii <>= vor primi% ca urmare a divizrii% 2.)E; aciuni a 1
leu*aciune 6valoarea nominal a unei aciuni7.
@+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' &()(,.-((
C"%!'4(*(!'!e' &()(,.-(( *' s"(e!'!e' &()(,'!. <L< '-e 1%e!e',. s. #'(
e2(s!e
,nregistrri contabile% n lei2
a7 scoaterea din eviden a elementelor de natura capitalurilor proprii
transferate2
L K ;)/ ')E.(((
1(12 1(.(((
1() '').(((
1(/. 2.(((
121 1(.(((
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.1' K 21' 1').(((
.+2 K L +11.(((
21' '((.(((
'E1 '1/.(((
;11 21(.(((
)121 .).(((
c7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor transferate2
L K .+2 +11.(((
;(1 ;/2.(((
;1+ E/./E(
;)/ ')E.(((
;+1 1).''(
1E
C"%!'4(*(!'!e' &()(,.-(( *' s"(e!'!e' 4e%e0(('-. ;U< '-e p-e(' ?BC &(%
e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(( ;L<

,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de divizare2
;)/ K L 1;2..((
1(12 2.)E;
1(;2 1;(.22/
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <>=2
L K .+1 ')..2/. L K .+1 '/;.;((
21' 12(.((( 21' 12(.(((
'E1 12/.;(( sau 'E1 12/.;((
;11M EE../. ;11M .;.(((
)121 ';.((( )121 ';.(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <>=2
.+1 K L ')..2/. .+1 K L '/;.;((
;(1 1.;..(( ;(1 1.;..((
;1+ '(.//. sau ;1+ '(.//.
;)/ 1;2..(( ;)/ 1;2..((
;+1M /.1'2
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut% cu preluarea deprecierii corespunztoare.
C"%!'4(*(!'!e' &()(,.-(( *' s"(e!'!e' 4e%e0(('-. ;O< %"$-"%s!(!$(!. '-e p-e('
ABC &(% e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e
s"(e!./(( ;L<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <>=2
;)/ K L 21;.2((M
1(12 /.(((
1() 2(1.(((
1(/. 1.2((
11E /.(((
MM
1.
M 0otrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor% componentele capitalului propriu s3au
preluat n aceeai structur i proporional cu valoarea la care erau evideniate la
societatea divizat.
MM
/.((( K /(L din rezultatul nregistrat de societatea <>=
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <>=2
L K .+1 )'E.;(2 L K .+1 );/./((
21' 1.(.((( sau 21' 1.(.(((
'E1 1.+./(( 'E1 1.+./((
;11M 11/..(2 ;11M 12/.(((
)121 )1.((( )121 )1.(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <>=2
.+1 K L )'E.;(2 .+1 K L );/./((
;(1 2EE.2(( ;(1 2EE.2((
;1+ ;/.((2 sau ;1+ ;/.((2
;)/ 21;.2(( ;)/ 21;.2((
;+1M +.1+.
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut% cu preluarea deprecierii corespunztoare.
A+ B(*'%/$-(*e 1%!"#(!e &e .!-e s"(e!./(*e -e,$*!'!e 1% $-#' &()(,.-((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;U<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6/.(.((( J 12(.((( 3 2((.(((7
/((.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> /((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E17
62.2.)(( J 12/.;((7
;(..+((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61+E.)(( J .;.((( 3 1(.((( 3 /.1'27
2/).'/.
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
6+(.((( J ';.(((7
12;.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> E+..2/.
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J 1.;..(( J 2)1./(( J '(.//.7
./E.(/.
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 /...((
1+
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E )'1.2((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 +.)E;
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6+.)E; aciuni x 1 leu*aciune7
+.)E;
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 1;(.22/
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 .(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 '(/.;((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old
).(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> )'1.2((
$A0!@A>CR! # @&@A> )'1.2((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;O< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21'7
1.(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1.(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 1.+./((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
612/.((( 3 +.1+.7
11/..(2
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
)1.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ')E.;(2
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
62EE.2(( J ;/.((27
'2'.2(2
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ';.2((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 21;.2((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> din care2 /.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6/.((( aciuni x 1 leu*aciune7
/.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 2(1.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 1.2((
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $
/.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 21;.2((
$A0!@A>CR! # @&@A> 21;.2((
C+9 D()(,'-e' s"(e!./(*"- 0.-. 1%e!'-e' e2(s!e%/e( 'es!"-'
#ceast form de divizare se aplic atunci c$nd o parte din patrimoniul unei
societi se desprinde i este transferat ca ntre" uneia sau mai multor societi
e%istente/uneia sau mai multor societi care sunt astfel constituite, n schimbul alocrii
2(
de aciuni/pri sociale ctre acionarii/asociaii societii care transfer activele
desprindere n interesul acionarilor/asociailor!, sau ctre societatea care transfer
activele desprindere n interesul societii!, conform art. 2&'
(
din le"ea societilor.
E2e#p*$* %-+ ?
-ocietatea <1= are un capital social n valoare de 1/.((( lei mprit n ..(((
aciuni cu valoarea nominal de 2 lei*aciune. -ocietatea <O= are un capital social de
+.((( lei mprit n ;.)(( aciuni cu valoarea nominal de 2 lei*aciune.
-ocietatea <1= se divizeaz prin cedarea a .(L din elementele de natura
activelor% datoriilor i capitalurilor proprii% ea rm5n5nd cu restul de 2(L. in cele .(L%
societatea <O=% care este de9a constituit% preia ;(L din elementele de natura activelor%
datoriilor i capitalurilor proprii ale societii <1=% iar societatea <P=% care se constituie%
preia ;(L din elementele de natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale
societii <1=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care particip la divizare% respectiv societile <1= i
<O=% ale cror rezultate au fost nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor
contabile aplicabile.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( ;F< 8( ;G< '-e p'-!((p. *' &()(,'-e, 1%
4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-((
e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e, se p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;F<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6E2;.)(( 3 12;.)((7
/((.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> /((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 3 '(. J 'E17
6;2(.((( 3 ;2.((( J '2;./((7
E(2./((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6)E(.((( 3 E(.(((7
)((.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
12).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1.'2E./((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
61.(((.((( J 2.'.+((7
1.2.'.+((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ;'.E((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E /;'.E((
21
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 1/.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6..((( aciuni x 2 lei*aciune7
1/.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 '2;.)((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 '('.2((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> /;'.E((
$A0!@A>CR! # @&@A> /;'.E((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;G<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6';/.((( 3 +/.(((7
2)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 1((.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6;;(.((( 3 1).(((7
;2).(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
)/.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ).1.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J 2+/.2((7
/+/.2((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 11).2((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1';..((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 +.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6;.)(( aciuni x 2 lei*aciune7
+.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 ;.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 121..((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 1';..((
$A0!@A>CR! # @&@A> 1';..((
-ocietile <O= i <P= preiau% prin divizare% cot3parte din elementele de natura
activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale societii <1=.
eterminarea cotei3pri din activul net al societii divizate <1=% preluat de
societatea <O=2
/;'.E(( lei x ;(L K 2)E.;.( lei.
Activul net contabil al societii <O= este de 1';..(( lei.
22
=+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"- 31%!-e s"(e!'!e' ;F< 8(
s"(e!'!e' ;G<5
0entru a acoperi aportul societii <1= se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <1= i <O=2
S"(e!'!e' ;F<
1 aciune <1= K 2)E.;.( lei 2 '.2(( aciuni 6cota3parte din ..((( aciuni x ;(L7 K
K .(%;/2 lei.
S"(e!'!e' ;G<
1 aciune <O= K 1';..(( lei 2 ;.)(( aciuni K 2+%+)) lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii <1= la valoarea contabil a unei aciuni a
societii <O=2
R- K .(%;/2 lei*aciune 2 2+%+))lei*aciune K 2%/./% respectiv se sc8imb o
aciune a societii <1= pentru 2%/./ aciuni ale societii <O=.
?+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s &e s"(e!'!e' ;G<
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <O= se efectueaz fie
prin raportarea activului net aportat al societii <1= 6activ net corespunztor procentului
ce urmeaz a fi preluat de ctre societatea <O=7 la valoarea contabil a unei aciuni a
societii <O=% fie prin nmulirea numrului de aciuni ale societii <1= 6numr
corespunztor procentului ce urmeaz a fi preluat de ctre societatea <O=7 cu raportul
de sc8imb al aciunilor2
3 valoarea activului net aportat al societii <1= este de 2)E.;.( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <O= este de 2+%+)) lei4
2)E.;.( lei 2 2+%+)) lei*aciune K ..)+) aciuni 6cifra exact ..)+)%) aciuni74
sau
'.2(( aciuni x 2%/./ 6R-7 K ..)+) aciuni.
Acionarii societii <1= vor primi% ca urmare a divizrii% ..)+) aciuni a 2
lei*aciune 6valoarea nominal a unei aciuni7.
eterminarea creterii capitalului social la societatea <O= prin nmulirea
numrului de aciuni nou emise de ctre societatea <O= cu valoarea nominal a
unei aciuni de la aceast societate2
..)+) aciuni x 2 lei*aciune K 1E.1+( lei capital social.
$alcularea primei de divizare% ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor
la societatea divizat 6corespunztor procentului de ;(L din activul net al
2'
acesteia7 i valoarea nominal a aciunilor nou emise de ctre societatea
beneficiar2
2)E.;.( lei # 1E.1+( lei K 2;(.2+( lei prim de divizare4
@+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' &()(,.-((
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' ;F< '-e se &()(,e',. 1% p-"p"-/(e &e DBC
,nregistrri contabile% n lei2
a7 scoaterea din eviden a elementelor de natura capitalurilor proprii
transferate% potrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor2
L K ;)/ )1;.+/(
1(12M 12..((
1() 2)+./((
1(/. 2;2.)/(
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.1' K 21' ++./((
'(. K '(1 ''./((
.+2 K L 1.)+..(.(
21' ;.(.(((
'(1 '(2.;((
'E1 2)+./.(
;11 ;)/.(((
)121 1((.(((
c7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor transferate2
L K .+2 1.)+..(.(
;(1 .((.(((
;1+ 22E.12(
;)/ )1;.+/(
;+1 )/.(((
Dot2
M,ntruc5t nu i3a ncetat existena% societatea <1= poate s transmit n locul
capitalului social% alte elemente de capital propriu de aceeai valoare% potrivit 8otr5rii
generale a acionarilor.
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' ;G< '-e p-e(' ?BC &(% e*e#e%!e*e &e %'!$-'
'!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(( ;F<
2;
,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de divizare2
;)/ K L 2)E.;.(
1(12 1E.1+(
1(;2 2;(.2+(

b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <1=2

L K .+1 EE1.(;( sau L K .+1 E++.(;(
21' 2;(.((( 21' 2;(.(((
'(1 1)1.2(( '(1 1)1.2((
'E1 12+..;( 'E1 12+..;(
;11M 2((.((( ;11M 22..(((
)121 )(.((( )121 )(.(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <1=2
.+1 K L EE1.(;( sau .+1 K L E++.(;(
;(1 ;((.((( ;(1 ;((.(((
;1+ 11'.)/( ;1+ 11'.)/(
;)/ 2)E.;.( ;)/ 2)E.;.(
;+1M 2..(((
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' ;H< %"$-"%s!(!$(!. '-e p-e(' ?BC &(%
e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(( ;F<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <1=2
;)/ K L 2)E.;.(
1(12M /.;((
1() 12+..((
1(/. 121.2.(

$onform 8otr5rii adunrii generale a acionarilor% la societatea <P=
nou3constituit% elementele de capitaluri proprii se preiau element cu element.
2)
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <1=2
L K .+1 EE1.(;( L K .+1 E++.(;(
21' 2;(.((( 21' 2;(.(((
'(1 1)1.2(( sau '(1 1)1.2((
'E1 12+..;( 'E1 12+..;(
;11 2((.((( ;11MM 22..(((
)121 )(.((( )121 )(.(((

c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <1=2
.+1 K L EE1.(;( .+1 K L E++.(;(
;(1 ;((.((( ;(1 ;((.(((
;1+ 11'.)/( sau ;1+ 11'.)/(
;)/ 2)E.;.( ;)/ 2)E.;.(
;+1MM 2..(((
Dot2
M-ocietatea <P= nou3constituit poate s stabileasc capital social n sum mai mic%
diferena fiind sub form de alte elemente de capital propriu de aceeai valoare. ,n
prezentul exemplu% capitalul social stabilit de adunarea general a
acionarilor*asociailor este de /.;(( lei.
MM,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
A+ B(*'%/$-(*e 1%!"#(!e &e .!-e s"(e!./(*e -e,$*!'!e 1% $-#' &()(,.-((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;F<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
61;;.+(( 3 2;.+((7
12(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 12(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 3 '(. J 'E17
6.;.((( 3 ..;(( J /;.+2(7
1;(.)2(
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
611;.((( 3 1;.(((7
1((.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
2).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2/).)2(
2/
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
62((.((( J )/.E.(7
2)/.E.(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ..E;(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 12..E;(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 '.2((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61./(( aciuni x 2 lei*aciune7
'.2((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 /;.+((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 /(./;(
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 12..E;(
$A0!@A>CR! # @&@A> 12..E;(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;G<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6';/.((( J 2;(.((( 3 +/.(((7
;+(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ;+(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E17
61)1.2(( J 1((.((( J 12+..;(7
'.1.(;(
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6;;(.((( J 22..((( 3 1).((( 3 2..(((7
/2).(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
6)/.((( J )(.(((7
1(/.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E 3 @&@A> 1.112.(;(
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J ;((.((( J 2+/.2(( J 11'.)/(7
1.2(+.E/(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 +E.E2(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E '+2.2.(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 2/.1+(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61'.(+) aciuni x 2 lei*aciune7
2/.1+(
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 2;(.2+(
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 ;.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 121..((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> '+2.2.(
$A0!@A>CR! # @&@A> '+2.2.(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;H< %"$-"%s!(!$(!e
2E
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21'7
2;(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E 3 @&@A> 2;(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E17
61)1.2(( J 12+..;(7
2.1.(;(
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
622..((( 3 2..(((7
2((.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
)(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> )'1.(;(
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J 11'.)/(7
)1'.)/(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 1E.;.(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2)E.;.(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 /.;((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6'.2(( aciuni x 2 lei*aciune7
/.;((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 12+..((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 121.2.(
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2)E.;.(
$A0!@A>CR! # @&@A> 2)E.;.(
,n exemplul prezentat% imobilizrile corporale ale societilor <O= i <P= sunt
preluate la valoarea rmas de amortizat 62;(.((( K /((.((( lei x ;(L7. e asemenea%
se presupune c diferenele de pre de ;(L corespund materiilor prime preluate 61/..((
lei K ;2.((( lei x ;(L7% iar a9ustrile pentru deprecierea clienilor n proporie de ;(L
corespund clienilor preluai 62..((( lei K E(.((( lei x ;(L7.
C+= A*!e e2e#p*e &e &()(,'-e
C+=+7 D()(,'-e' p-(% &esp-(%&e-e' $%e( p.-/( &(% p'!-(#"%($* s"(e!./((
&()(,'!e 8( !-'%s#(!e-e' 'es!e(' .!-e $% %$#.- &e s"(e!./( "%s!(!$(!e 1% 'es!
s"p, 1% "%0"-#(!'!e $ p-e)e&e-(*e '-!+ 9@B
7
&(% *e6e' s"(e!./(*"-
E2e#p*$* %-+ @
-ocietatea <)= se divizeaz prin desprinderea unei pri din patrimoniul societii%
cu diminuarea corespunztoare a capitalului social% potrivit 8otr5rii adunrii generale a
acionarilor% i transmiterea acesteia ctre un numr de ' societi nou3constituite%
2.
respectiv ctre societile </=% <E= i <.=. up divizare% societatea <)= i va continua
existena i i va menine obiectul su de activitate.
-ocietatea <)= are un capital social n valoare de 2...().(E( lei mprit n
2...()(.E(( aciuni cu valoarea nominal de (%1( lei*aciune. up divizare2
3 societatea <)= va rm5ne cu un capital social n valoare de 1'./2'.(E( lei
mprit n 1'/.2'(.E(( aciuni cu valoarea nominal de (%1( lei*aciune4
3 societatea </= va avea un capital social n valoare de 12.;22.((( lei mprit
n 12;.22(.((( aciuni cu valoarea nominal de (%1( lei*aciune4
3 societatea <E= va avea un capital social de .+(.((( lei mprit n ..+((.(((
aciuni cu valoarea nominal de (%1( lei*aciune4
3 societatea <.= va avea un capital social de 1..E(.((( lei mprit n
1..E((.((( aciuni cu valoarea nominal de (%1( lei*aciune.

7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societii <)= care se divizeaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
9+ B(*'%/$* s"(e!./(( &()(,'!e, 1% 4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-&
$ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e, se p-e,(%!.
's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;@<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 211 J 2127
612(.'E).(+( J 1(..E'2.'+(7
22+.1(E.;.(
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 22+.1(E.;.(
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
1').)//
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1').)//
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 1').)//
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 22+.2;'.(;/
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $apital% din care2 2...().(E(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
62...()(.E(( aciuni x (%1( lei*aciune7
2...().(E(
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1+E.1/1.+2;
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 '.2E/.()2
$A0!@A>CR! 0R&0R!! @&@A> 22+.2;'.(;/
$A0!@A>CR! # @&@A> 22+.2;'.(;/
ivizarea se realizeaz prin transferul unei cote pri din patrimoniul societii Q)=%
care se divizeaz% ctre societile </=% <E= i <.=% nou3constituite.
2+
-umele corespunztoare elementelor de natura activelor% datoriilor i capitalurilor
proprii% care vor fi transferate% precum i valoarea capitalului social% au fost stabilite
conform 8otr5rii adunrii generale a acionarilor% potrivit anexei2
ADENB E $A>$C>
3 lei 3
R&+
E*e#e%!e
F"-#$*'
&e '*$*
S"(e!'!e'
4e%e0(('-.
;A<
S"(e!'!e'
4e%e0(('-.
;E<
S"(e!'!e'
4e%e0(('-.
;D<
T"!'*
( 1 2 ' ; ) /
/ K ' J ; J )
1 @erenuri //.1)1./+( 2.)E2..(( .E2./(( /+.)+E.(+(
2 $onstrucii ';.2+;.;(( ;.)+).((( 1;.2'1..(( )'.121.2((
' isponibiliti
bneti
22.(// '(.;)( 2(.(12 E2.)2.
; @otal active Rd. 1J 2 J ' 1((.;/..1)/ E.1+..2)( 1).12;.;12 122.E+(..1.
) @otal datorii ( ( ( (
/ Aport net de
divizare
Rd. ; 3 ) 1((.;/..1)/ E.1+..2)( 1).12;.;12 122.E+(..1.
E $apital social 12.;22.((( .+(.((( 1..E(.((( 1).1.2.(((
. Rezerve din
reevaluare
.E.);/.1)/ /.'(..2)( 12.((1.E2; 1()..)/.1'(
+ Alte rezerve )((.((( ( 1.2)2./.. 1.E)2./..
1( T"!'*
'p(!'*$-(
p-"p-((
R&+ E F D F G 7BB+?AD+7@A E+7GD+9@B 7@+79?+?79 799+EGB+D7D

Acionarii societii divizate <)= intr n posesia aciunilor emise de ctre
societile beneficiare ca efect al divizrii la data nscrierii lor n registrul acionarilor al
fiecreia dintre societile beneficiare.
=+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' &()(,.-((
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' <A< %"$-"%s!(!$(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <)= i
evidenierea capitalului social2
;)/ K L 1((.;/..1)/
1(12 12.;22.(((
1() .E.);/.1)/
1(/. )((.(((
'(
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <)=2
L K .+1 1((.;/..1)/
211 //.1)1./+(
212 ';.2+;.;((
)121 22.(//
c7 regularizarea conturilor .+1 i ;)/2
.+1 K ;)/ 1((.;/..1)/
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' <E< %"$-"%s!(!$(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <)= i
evidenierea capitalului social2
;)/ K L E.1+..2)(
1(12 .+(.(((
1() /.'(..2)(
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <)=2
L K .+1 E.1+..2)(
211 2.)E2..((
212 ;.)+).(((
)121 '(.;)(
c7 regularizarea conturilor .+1 i ;)/2
.+1 K ;)/ E.1+..2)(
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' <D< %"$-"%s!(!$(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <)= i
evidenierea capitalului social2
;)/ K L 1).12;.;12
1(12 1..E(.(((
1() 12.((1.E2;
1(/. 1.2)2./..
'1
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <)=2
L K .+1 1).12;.;12
211 .E2./((
212 1;.2'1..((
)121 2(.(12
c7 regularizarea conturilor .+1 i ;)/2
.+1 K ;)/ 1).12;.;12
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' <@< &()(,'!. p-(% &esp-(%&e-e' $%e( p.-/( '
p'!-(#"%($*$(
,nregistrri contabile% n lei2
a7 scoaterea din eviden a elementelor de natura capitalurilor proprii transferate
i diminuarea capitalului social conform 8otr5rii adunrii generale a acionarilor2
L K ;)/ 122.E+(..1.
1(12 1).1.2.(((
1() 1()..)/.1'(
1(/. 1.E)2./..
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
.+2 K L 122.E+(..1.
211 /+.)+E.(+(
212 )'.121.2((
)121 E2.)2.
c7 regularizarea conturilor ;)/ i .+22
;)/ K .+2 122.E+(..1.
?+ B(*'%/$-(*e 1%!"#(!e &e .!-e s"(e!./(*e -e,$*!'!e 1% $-#' &()(,.-((
B(*'%/$* s"(e!./(( <A< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 211 J 2127
6//.1)1./+( J ';.2+;.;((7
1((.;;/.(+(
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1((.;;/.(+(
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
'2
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
22.(//
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 22.(//
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 22.(//
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1((.;/..1)/
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $apital% din care2 12.;22.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
612;.22(.((( aciuni x (%1( lei*aciune7
12.;22.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 .E.);/.1)/
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 )((.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! @&@A> 1((.;/..1)/
$A0!@A>CR! # @&@A> 1((.;/..1)/
B(*'%/$* s"(e!./(( ;E< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 211 J 2127
62.)E2..(( J ;.)+).(((7
E.1/E..((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> E.1/E..((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
'(.;)(
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> '(.;)(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E '(.;)(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E E.1+..2)(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $apital% din care2 .+(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6..+((.((( aciuni x (%1( lei*aciune7
.+(.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 /.'(..2)(
$A0!@A>CR! 0R&0R!! @&@A> E.1+..2)(
$A0!@A>CR! # @&@A> E.1+..2)(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;D< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 211 J 2127
6.E2./(( J 1;.2'1..((7
1).1(;.;((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1).1(;.;((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
''
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
2(.(12
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2(.(12
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 2(.(12
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1).12;.;12
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $apital% din care2 1..E(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61..E((.((( aciuni x (%1( lei*aciune7
1..E(.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 12.((1.E2;
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 1.2)2./..
$A0!@A>CR! 0R&0R!! @&@A> 1).12;.;12
$A0!@A>CR! # @&@A> 1).12;.;12
B(*'%/$* s"(e!./(( ;@< 1%!"#(! &$p. &()(,'-e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 211 J 2127
6)(.EE..((( J ))./11.1+(7
1(/.'.+.1+(
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1(/.'.+.1+(
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
/'.('.
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> /'.('.
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E /'.('.
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1(/.;)2.22.
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $apital% din care2 1'./2'.(E(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61'/.2'(.E(( aciuni x (%1( lei*aciune7
1'./2'.(E(
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 +1.'().E+;
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 1.)2'.'/;
$A0!@A>CR! 0R&0R!! @&@A> 1(/.;)2.22.
$A0!@A>CR! # @&@A> 1(/.;)2.22.
Reducerea capitalului social la societatea divizat <)= este n valoare de
1).1.2.((( lei 6total rd. E din anexa de calcul7% iar numrul de aciuni anulate 6prin
divizarea capitalului social7 potrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor este de
1)1..2(.((( lei la (%1( lei*aciune 6valoarea nominal a unei aciuni7.

';
C+=+9 D()(,'-e' $%e( s"(e!./( $ 1%e!'-e' e2(s!e%/e( 'es!e(', 1% '-e "
p'-!e &(%!-e '/("%'-( >"!.-.s s. se -e!-'6., 1% "%0"-#(!'!e $ p-e)e&e-(*e '-!+
7=? '*(%+ 375 *(!+ &5 &(% *e6e' s"(e!./(*"-
E2e#p*$* %-+ A
-ocietatea <+= are un capital social n valoare de 2)(.((( lei mprit n 2)(.(((
aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune.
$onform prevederilor art. 1'; alin. 617 lit. d7 din legea societilor% acionarii care
nu au votat n favoarea unei 8otr5ri a adunrii generale a acionarilor care are ca
obiect divizarea societii% au dreptul de a se retrage din societate i de a solicita
cumprarea aciunilor lor de ctre societate.
0reul pltit de societate pentru aciunile acionarului care se retrage este de 2%)(
lei*aciune.
,n aceast situaie% pentru cele ;.((( aciuni deinute de acionarul care se
retrage% societatea trebuie s plteasc 1(.((( lei% adunarea general a acionarilor
8otr5nd diminuarea corespunztoare a capitalului social.
up plata aciunilor ctre acionarul care s3a retras i anularea acestora%
societatea <+= divizeaz elementele de natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii
n proporie de )(L pentru societatea <1(= i )(L pentru societatea <11=% societi nou3
constituite n acest scop.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societii <+= care se divizeaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
9+ B(*'%/$* s"(e!./(( &()(,'!e, 1% 4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-&
$ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e, se p-e,(%!.
's!0e*:

B(*'%/$* s"(e!./(( ;G<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6';E.)(( 3 +E.)((7
2)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 3 '(.7
61E).((( 3 1(.(((7
1/).(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6';E.)(( 3 2E.)((7
'2(.(((
')
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
1(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ;+).(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;1+7
2;).(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 2)(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E )((.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 2)(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
62)(.((( aciuni x 1 leu*aciune7
2)(.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 2(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 2'(.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> )((.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> )((.(((
$apitalul social al societii <+= este de 2)(.((( lei mprit n 2)(.((( aciuni cu
valoarea nominal de 1 leu*aciune.
3 valoarea nominal a unei aciuni este de 1 leu4
3 valoarea contabil a unei aciuni este de 2 lei% rezultat ca urmare a calculului
activului net al societii <+= stabilit n urma inventarierii i evalurii% respectiv2
)((.((( lei 2 2)(.((( aciuni K 2 lei*aciune.
=+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(( ;G< ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e 1%
s(!$'/(' 'p*(.-(( p-e)e&e-(*"- '-!+ 7=? '*(%+ 375 *(!+ &5 &(% *e6e' s"(e!./(*"-
,nregistrri contabile% n lei2
a7 Rscumprarea aciunilor proprii de la acionarul retras pe baza cererii
depuse de ctre acionar la sediul societii% conform prevederilor legale2
1(+ K ;)/ 1(.(((
b7 0lata acionarului care s3a retras
;)/ K )121 1(.(((
c7 Anularea aciunilor proprii rscumprate2
L K 1(+ 1(.((( 6;.((( aciuni x 2%)( lei*aciune7
1(12 ;.((( 6;.((( aciuni x 1 leu*aciune7
1;+) /.(((
d7 acoperirea pierderii din anularea aciunilor rscumprate pe seama rezervelor%
conform 8otr5rii adunrii generale a acionarilor2

1(/. K 1;+) /.(((
'/
?+ B(*'%/$* s"(e!./(( &()(,'!e, &$p. -e!-'6e-e' $%$( '/("%'-, p*'!' 8(
'%$*'-e' '/($%(*"- -.s$#p.-'!e &e *' 'es!'
B(*'%/$* s"(e!./(( ;G< &$p. p*'!' 8( '%$*'-e' '/($%(*"- -.s$#p.-'!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6';E.)(( 3 +E.)((7
2)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 3 '(.7 61E).((( 3 1(.(((7 1/).(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6';E.)(( 3 2E.)((7
'2(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ;.).(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;1+7
2;).(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 2;(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E ;+(.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 2;/.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
62;/.((( aciuni x 1 leu*aciune7
2;/.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 2(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 22;.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> ;+(.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> ;+(.(((
@+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' &()(,.-((
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' ;G< '-e se &()(,e',. 8( 18( 1%e!e',. e2(s!e%/'
,nregistrri contabile% n lei2
a7 scoaterea din eviden a elementelor de natura capitalurilor proprii
transferate2
L K ;)/ ;+(.(((
1(12 2;/.(((
1() 2(.(((
1(/. 22;.(((
'E
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.12 K 212 +E.)((
'(. K '(1 1(.(((
.+2 K L E/2.)((
212 2)(.(((
'(1 1/).(((
;11 ';E.)((
c7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor transferate2
L K .+2 E/2.)((
;1+ 2;).(((
;)/ ;+(.(((
;+1 2E.)((
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' 4e%e0(('-. ;7B< %"$-"%s!(!$(!. '-e p-e(' @BC
&(% e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./((
;G<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <+= i
nregistrarea capitalului social potrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor2
;)/ K L 2;).(((
1(12 12'.(((
1() 1(.(((
1(/. 112.(((

$onform 8otr5rii adunrii generale a acionarilor% la societatea <1(= nou3
constituit% elementele de capitaluri proprii se preiau element cu element% iar capitalul
social a fost stabilit la nivelul sumei de 12'.((( lei.
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <+=2
L K .+1 '/E.)((
212 12).(((
'(1 .2.)((
;11 1/(.(((

c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <+=2
.+1 K L '/E.)((
;1+ 122.)((
;)/ 2;).(((
'.
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' 4e%e0(('-. ;77< %"$-"%s!(!$(!. '-e p-e(' @BC
&(% e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./((
;G<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <+= i
nregistrarea capitalului social potrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor2
;)/ K L 2;).(((
1(12 12'.(((
1() 1(.(((
1(/. 112.(((
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <+=2
L K .+1 '/E.)((
212 12).(((
'(1 .2.)((
;11 1/(.(((

c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <+=2
.+1 K L '/E.)((
;1+ 122.)((
;)/ 2;).(((
Dot2
>a societile <1(= i <11= pentru creana # clieni se poate proceda i la preluarea
creanei la valoarea brut 61E'.E)( lei K ';E.)(( lei x )(L7% cu preluarea distinct a
a9ustrii corespunztoare acesteia 61'.E)( lei K 2E.)(( lei x )(L7.
A+ B(*'%/$-(*e 1%!"#(!e &e .!-e s"(e!./(*e "%s!(!$(!e 1% $-#' &()(,.-((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;7B< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 2127
12).(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 12).(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(17 .2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;117
1/(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2;2.)((
'+
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;1+7
122.)((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 12(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2;).(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 12'.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
612'.((( aciuni x 1 leu*aciune7
12'.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 112.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2;).(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 2;).(((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;77< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 2127
12).(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 12).(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(17 .2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;117
1/(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2;2.)((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;1+7
122.)((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 12(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2;).(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 12'.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
612'.((( aciuni x 1 leu*aciune7
12'.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 112.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2;).(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 2;).(((
;(
PARTEA ' II-'
Me!"&' e)'*$.-(( 6*"4'*e
?etoda evalurii globale presupune c valorile utilizate n cadrul operaiunilor de
reorganizare sunt stabilite de ctre evaluatori autorizai% acestea fiind cuprinse n
raportul de evaluare ntocmit n acest scop.
,n cazul utilizrii acestei metode evaluare% elementele bilaniere ale societii care
le cedeaz sunt preluate la valoarea rezultat n urma evalurii.
,n exemplele prezentate n continuare% s3a considerat c valoarea activului net
contabil este egal cu valoarea aportului net determinat de evaluatori autorizai.
Astfel% n cazul societilor absorbante% n bilanul ntocmit potrivit pct. 1( din
Anexa nr. 1 la ordin% plusurile de valoare aferente imobilizrilor corporale sunt
evideniate n conturile de imobilizri corporale corespunztoare% iar plusurile de valoare
care nu corespund unor elemente identificabile sunt evideniate n contul 2(E <1ond
comercial=% n coresponden% n ambele cazuri% cu contul 1(/. <Alte rezerve=. ,n situaia
n care din evaluarea societilor% rezultatul reprezint o descretere care nu poate fi
acoperit din alte rezerve% n scopul ntocmirii bilanului potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la
ordin% acesta se reflect% extracontabil% pe rezultatul perioadei.
0entru societile absorbite% n bilanul ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la
ordin% sumele rezultate din evaluare sunt evideniate n conturile de imobilizri
corporale corespunztoare% iar sumele care nu corespund unor elemente identificabile
sunt evideniate n contul 2(E <1ond comercial=% pe seama contului de profit i pierdere.
Aceste operaiuni nu se nregistreaz n contabilitate% ele fiind evideniate doar n scopul
reorganizrii.
:ilanurile ntocmite n scop exemplificativ de ctre societatea
absorbant*beneficiar% dup nregistrarea operaiunilor de fuziune*divizare% vor
cuprinde plusurile*minusurile de valoare rezultate n urma evalurii elementelor de
natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale societii absorbite*divizate potrivit
reglementrilor contabile i normelor metodologice privind reflectarea n contabilitate a
principalelor operaiuni de fuziune% divizare% dizolvare i lic8idare a societilor% precum
i de retragere sau excludere a unor asociai din cadrul societilor% dar nu vor cuprinde
plusurile*minusurile de valoare rezultate n urma evalurii elementelor de natura
activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale societii absorbante*beneficiare 6n situaia
utilizrii metodei evalurii globale7 .
A+ F$,($%e' p-(% '-e $%' s'$ #'( #$*!e s"(e!./( !-'%s0e-. p'!-(#"%($* *"-
$%e( '*!e s"(e!./( e2(s!e%!e 30$,($%e' p-(% '4s"-4/(e5
A+7 C', 6e%e-'*
E2e#p*$* %-+ E
-ocietatea <0= are un capital social n valoare de 2((.((( lei mprit n 2((.(((
aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune. -ocietatea <R= are un capital social de
12).((( lei mprit n 12).((( aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune.
;1
-ocietatea <0= absoarbe societatea <R=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
0e baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% societatea <0= nregistreaz
un plus de valoare de '12.)(( lei 6valoarea 9ust a imobilizrilor corporale este de
.)(.((( lei% fa de valoarea contabil net de )'E.)(( lei7% iar societatea <R=
nregistreaz o cretere pe seama elementelor neidentificabile% de 1').((( lei fa de
activul net contabil. Rezultatele evalurii societii <R= sunt reflectate la venituri% aa cum
este prezentat la pct. /.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
fuziunii% se precizeaz n raportul de fuziune i se evideniaz pentru fiecare societate n
bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e 0$,("%e',., 1% 4',' &'!e*"- &(%
"%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $
'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se p-e,(%!.
's!0e*:

B(*'%/$* s"(e!./(( ;P<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
61.1;2.)((M 3 2+2.)((7
.)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> .)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 1((.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
622(.((( 3 E.)((7
212.)((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
2).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ''E.)((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(;7
'.E.)((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 )(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E .((.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 2((.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
62((.((( aciuni x 1 leu*aciune7
2((.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 /((.(((M
;2
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> .((.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> .((.(((
M,n aceste sume este inclus i creterea de valoare de '12.)(( lei.
B(*'%/$* s"(e!./(( ;R<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
1').(((
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6212.)(( 3 +E.)((7
11).(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(17 .2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61.E.)(( 3 2E.)((7
1/(.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2;E.)((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;1+7
122.)((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 12).(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 'E).(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 12).(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
612).((( aciuni x 1 leu*aciune7
12).(((
!". REAER"E 6ct. 1(/1 J 1(/.7
61).((( J 1((.(((7
11).(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $ 1').(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 'E).(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 'E).(((
=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-:
S"(e!'!e' ;P<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 1.1.E.)(( lei #
'.E.)(( lei K .((.((( lei
S"(e!'!e' ;R<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K ;+E.)(( lei #
122.)(( lei K 'E).((( lei
?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
;'
0entru a acoperi aportul societii absorbite se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <0= i <R=2
S"(e!'!e' ;P<
1 aciune <0= K .((.((( lei 2 2((.((( aciuni K ; lei.
S"(e!'!e' ;R<
1 aciune <R= K 'E).((( lei 2 12).((( aciuni K ' lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii absorbite la valoarea contabil a unei aciuni a
societii absorbante2
R- K ' lei*aciune 2 ; lei*aciune K '*;% respectiv se sc8imb ; aciuni ale
societii <R= pentru ' aciuni ale societii <0=.
@+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <0= se efectueaz fie
prin raportarea aportului net al societii absorbite la valoarea contabil a unei aciuni a
societii absorbante% fie prin nmulirea numrului de aciuni ale societii absorbite cu
raportul de sc8imb al aciunilor2
3 valoarea aportului net al societii <R= este de 'E).((( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <0= este de ; lei4
'E).((( lei 2 ; lei*aciune K +'.E)( aciuni4
sau
12).((( aciuni x '*; 6R-7 K +'.E)( aciuni.
eterminarea creterii capitalului social la societatea <0=% prin nmulirea
numrului de aciuni nou emise de ctre societatea <0= cu valoarea nominal a
unei aciuni la aceast societate2
+'.E)( aciuni x 1 leu*aciune K +'.E)( lei capital social.
$alcularea primei de fuziune% ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor la
societatea absorbit i valoarea nominal a aciunilor nou emise de ctre
societatea absorbant2
'E).((( lei # +'.E)( lei K 2.1.2)( lei prim de fuziune4
;;
Acionarii de la societatea <R= vor primi% ca urmare a fuziunii% +'.E)( de aciuni a
1 leu*aciune 6valoarea nominal a unei aciuni7.
A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;R< H '4s"-4(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate% reprezent5nd
active identificate n bilan plus creterea de valoare rezultat la evaluarea global2
;/1 K E).' )2).(((
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.12 K 212 +E.)((
/).' K L '+(.(((
212 11).(((
'(1 .2.)((
;11 1.E.)((
)121 ).(((

c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' '+(.(((
E).' K 121 )2).(((
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor
proprii transferate2
L K ;/1 1)(.(((
;1+ 122.)((
;+1 2E.)((
L K ;)/ 'E).(((
1(12 12).(((
1(/1 1).(((
1(/. 1((.(((
121M 1').(((
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1 'E).(((
;)
MReprezint diferena rezultat n urma evalurii societii <R=.
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;P< H '4s"-4'%!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de fuziune2
;)/ K L 'E).(((
1(12 +'.E)(
1(;2 2.1.2)(
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <R=2
L K ;)/ ;+E.)(( L K ;)/ )2).(((
2(E 1').((( 2(E 1').(((
212 11).((( sau 212 11).(((
'(1 .2.)(( '(1 .2.)((
;11M 1/(.((( ;11M 1.E.)((
)121 ).((( )121 ).(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <R=2
;)/ K ;1+ 122.)(( sau ;)/ K L 1)(.(((
;1+ 122.)((
;+1MM 2E.)((
Dot2
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
E+ B(*'%/$* 1%!"#(! 1% $-#' 0$,($%(( e*"- &"$. s"(e!./(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;P<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
1').(((
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6.'(.(((M J 11).((( 3 2+2.)((7
/)2.)((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> E.E.)((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E17 6 .2.)(( J 1((.(((7 1.2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
622(.((( J 1.E.)(( 3 E.)(( 3 2E.)((7
'E2.)((
;/
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
62).((( J ).(((7
'(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ).).(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(; J ;1+7
6'.E.)(( J 122.)((7
)1(.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E E).(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E ./2.)((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 2+'.E)(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
62+'.E)( aciuni x 1 leu*aciune7
2+'.E)(
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 2.1.2)(MM
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 2.E.)((MMM
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> ./2.)((
$A0!@A>CR! # @&@A> ./2.)((
A+9 F$,($%e' p-(% '4s"-4/(e ' s"(e!./(*"- 1% '-e s"(e!'!e' '4s"-4'%!. '-e
'p(!'*$-( p-"p-(( %e6'!()e ('- s"(e!'!e' '4s"-4(!. '-e 'p(!'*$-( p-"p-(( p",(!()e
E2e#p*$* %-+ D
-ocietatea <-= are capitaluri proprii negative% iar societatea <@= are capitaluri
proprii pozitive. -ocietatea <-= are un capital social n valoare de 2((.((( lei mprit n
2((.((( aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune. -ocietatea <@= are un capital
social de 12).((( lei mprit n 12).((( aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune.
-ocietatea <-= absoarbe societatea <@=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
0e baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% societatea <-= nregistreaz
un plus de valoare de 12.)(( lei 6valoarea 9ust a imobilizrilor corporale este de
))(.((( lei% fa de valoarea contabil net de )'E.)(( lei7% iar societatea <@= un plus de
valoare 6neidentificabil7 de 1(.((( lei fa de activul net contabil. Rezultatele evalurii
societii <@= sunt reflectate la venituri% aa cum se prezint la pct. /.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
fuziunii% se precizeaz n raportul de fuziune i se evideniaz pentru fiecare societate n
bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e 0$,("%e',., 1%!"#(!e 1% 4',' &'!e*"-
&(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $
'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se p-e,(%!.
's!0e*:
;E
B(*'%/$* s"(e!./(( ;S<

3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6.;2.)((M 3 2+2.)((7
))(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ))(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 1((.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6''(.((( 3 11E.)((7
212.)((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
2).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ''E.)((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(;7
+.E.)((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 /)(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 3 1((.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 2((.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
62((.((( aciuni x 1 leu*aciune7
2((.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 E.)((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 2+2.)((M
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old
/((.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 3 1((.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 3 1((.(((
M,n aceste sume este inclus i creterea de valoare de 12.)(( lei.
B(*'%/$* s"(e!./(( ;T<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
1(.(((
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6212.)(( 3 +E.)((7
11).(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 12).(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(17 .2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61.E.)(( 3 2E.)((7
1/(.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
).(((
;.
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2;E.)((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;1+7
122.)((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 12).(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2)(.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 12).(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
612).((( aciuni x 1 leu*aciune7
12).(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 11).(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
1(.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2)(.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 2)(.(((

=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-:
S"(e!'!e' ;S<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K ..E.)(( lei #
+.E.)(( lei K # 1((.((( lei

S"(e!'!e' ;T<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 'E2.)(( lei #
122.)(( lei K 2)(.((( lei

?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0entru a acoperi aportul societii absorbite se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <-= i <@=2
S"(e!'!e' ;S<
0entru societatea absorbant care are capital propriu negativ% se va lua n
considerare valoarea unei aciuni% potrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor.
,n prezentul exemplu s3a considerat c valoarea unei aciuni este egal cu
valoarea nominal.
1 aciune <-= K 1 leu.
S"(e!'!e' ;T<
1 aciune <@= K 2)(.((( lei 2 12).((( aciuni K 2 lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7 prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii absorbite la valoarea nominal a unei aciuni a
societii absorbante2
;+
R- K 2 lei*aciune 2 1 leu*aciune K 2*1% respectiv se sc8imb o aciune a
societii <@= pentru 2 aciuni ale societii <-=.
@+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <-= se efectueaz fie
prin raportarea aportului net al societii absorbite la valoarea nominal a unei aciuni a
societii absorbante% fie prin nmulirea numrului de aciuni ale societii absorbite cu
raportul de sc8imb al aciunilor2
3 valoarea aportului net al societii <@= este de 2)(.((( lei4
3 valoarea nominal a unei aciuni la societatea <-= este de 1 leu4
2)(.((( lei 2 1 leu*aciune K 2)(.((( aciuni4
sau
12).((( aciuni x 2*1 6R-7 K 2)(.((( aciuni.

eterminarea creterii capitalului social la societatea <-=% prin nmulirea
numrului de aciuni de emis de ctre societatea <-= cu valoarea nominal a unei
aciuni la aceast societate2
2)(.((( aciuni x 1 leu*aciune K 2)(.((( lei capital social% respectiv valoarea
aportului net al societii <@=.
,n acest caz nu exist prim de fuziune.
Acionarii societii <@= vor primi% ca urmare a fuziunii% 2)(.((( aciuni cu valoarea
de 1 leu*aciune 6valoarea nominal a unei aciuni7.
A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;T< H '4s"-4(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate% reprezent5nd
total active identificate n bilan plus creterea de valoare rezultat la evaluarea global2
;/1 K E).' ;((.(((
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
)(
2.12 K 212 +E.)((
/).' K L '+(.(((
212 11).(((
'(1 .2.)((
;11 1.E.)((
)121 ).(((

c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' '+(.(((
E).' K 121 ;((.(((
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate2
L K ;/1 1)(.(((
;1+ 122.)((
;+1 2E.)((
L K ;)/ 2)(.(((
1(12 12).(((
1(/. 11).(((
121M 1(.(((
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12

;)/ K ;/1 2)(.(((
MReprezint diferena rezultat n urma evalurii societii <@=.
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;S< H '4s"-4'%!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea aportului rezultat din fuziune2
;)/ K 1(12 2)(.(((
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <@=2
L K ;)/ 'E2.)(( L K ;)/ ;((.(((
2(E 1(.((( 2(E 1(.(((
212 11).((( sau 212 11).(((
'(1 .2.)(( '(1 .2.)((
;11M 1/(.((( ;11M 1.E.)((
)121 ).((( )121 ).(((
)1
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <@=2
;)/ K ;1+ 122.)(( sau ;)/ K L 1)(.(((
;1+ 122.)((
;+1M 2E.)((
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
E+ B(*'%/$* 1%!"#(! 1% $-#' 0$,($%(( e*"- &"$. s"(e!./(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;S<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
1(.(((
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6.'(.(((M J 11).((( 3 2+2.)((7
/)2.)((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> //2.)((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E17
6.2.)(( J 1((.(((7
1.2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6''(.((( J 1.E.)(( 3 11E.)(( 3 2E.)((7
'E2.)((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
62).((( J ).(((7
'(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ).).(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(; J ;1+7
6+.E.)(( J 122.)((7
1.11(.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 )2).(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1'E.)((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 ;)(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6;)(.((( aciuni x 1 leu*aciune7
;)(.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 E.)((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 2.(.(((MM
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old
/((.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 1'E.)((
$A0!@A>CR! # @&@A> 1'E.)((
M-uma de .'(.((( lei K .;2.)(( lei # 12.)(( lei.
MM-uma de 2.(.((( lei K 2+2.)(( lei # 12.)(( lei.
)2
A+= C',$-( p'-!($*'-e p-()(%& 0$,($%e' p-(% '4s"-4/(e
-ocietile absorbante sau absorbite care dein titluri de participare la societile
absorbite% respectiv absorbante% vor elimina aceste titluri la valoarea lor contabil.
>a societile la care adunarea general a acionarilor*asociailor aprob
cuantumurile de suportare a acestor titluri de participare prin diminuarea rezultatului
reportat% a altor rezerve% a primei de fuziune sau a capitalului social% se vor efectua
nregistrrile corespunztoare 611E K 2/N4 1(/. K 2/N4 1(;2 K 2/N4 1(12 K 2/N7.
A+=+7 S"(e!'!e' '4s"-4'%!. &e/(%e !(!*$-( *' s"(e!'!e' '4s"-4(!.
E2e#p*$* %-+ G

-ocietatea <I= are un capital social n valoare de 12..((( lei mprit n .(.(((
aciuni cu valoarea nominal de 1%/( lei*aciune. -ocietatea absorbit <R= are un capital
social de E2.((( lei mprit n /(.((( aciuni cu valoarea nominal de 1%2( lei*aciune.
-ocietatea <I= absoarbe societatea <R=% la care deine titluri de participare.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate.
0e baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% societatea <R= nregistreaz
un plus de valoare de 2;.((( lei 6valoarea 9ust a mi9loacelor de transport este de
...((( lei% fa de valoarea contabil net de /;.((( lei7. Rezultatele evalurii societii
<R= sunt reflectate la venituri% aa cum se prezint la pct. /.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
fuziunii% se precizeaz n raportul de fuziune i se evideniaz pentru fiecare societate n
bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e 0$,("%e',., 1% 4',' &'!e*"- &(%
"%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $
'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se p-e,(%!.
's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;I<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
)'
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
61E'.1(( 3 E(.(((7
1('.1((
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/'7
6+.((( aciuni x 2 lei*aciune J +((M7
1..+((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 122.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 1E'.2((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;117
11/..((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
;).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> '').(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(17
'1'.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 22.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1;;.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 12..(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6.(.((( aciuni x 1%/( lei*aciune7
12..(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 '.1((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 12.+((MM
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 1;;.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 1;;.(((
M-uma de +(( lei reprezint diferena dintre valoarea contabil a aciunilor rezultat n
urma evalurii potrivit metodei evalurii globale efectuate cu ocazia fuziunii i valoarea
contabil iniial.
MM-uma include i diferena de +(( lei menionat mai sus. Aceast diferen nu se
recunoate n rezultat% fiind folosit pentru determinarea raportului de sc8imb.
B(*'%/$* s"(e!./(( ;J<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
61((.(((

3 12.(((7
...(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ...(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 '+E7
61;(.((( 3 2E.(((7
11'.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;117
+1.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
1..(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 222.(((
);
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(17
1.;.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E '..(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 12/.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 E2.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6/(.((( aciuni x 1%2( lei*aciune7
E2.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 2(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 1(.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $ 2;.(((
M
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 12/.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 12/.(((

,n aceste sume este inclus i creterea de valoare de 2;.((( lei.

Dot2
-ocietatea <I= deine 1)L din capitalul societii <R=2
3 /(.((( aciuni x 1)L K +.((( aciuni4
3 costul de ac8iziie al unei aciuni este de 2 lei.
=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-

S"(e!'!e' ;I<:
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K ;)E.((( lei #
'1'.((( lei K 1;;.((( lei

S"(e!'!e' ;J<:
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K '1(.((( lei #
1.;.((( lei K 12/.((( lei

?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0entru a acoperi aportul societii absorbite se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <I= i <R=2
S"(e!'!e' ;I<
1 aciune <I= K 1;;.((( lei 2 .(.((( aciuni K 1%.( lei.
S"(e!'!e' ;J<
1 aciune <R= K 12/.((( lei 2 /(.((( aciuni K 2%1( lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii absorbite la valoarea contabil a unei aciuni a
societii absorbante2
R- K 2%1( lei*aciune 2 1%.( lei*aciune K E*/.
))
0entru / aciuni ale societii <R=% societatea <I= trebuie s emit E aciuni.
@+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <I= se efectueaz fie
prin raportarea aportului net al societii absorbite la valoarea contabil a unei aciuni a
societii absorbante% fie prin nmulirea numrului de aciuni ale societii absorbite cu
raportul de sc8imb al aciunilor2
3 valoarea activului net aportat al societii <R= este de 12/.((( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <I= este de 1%.( lei4
12/.((( lei 2 1%.( lei*aciune K E(.((( aciuni4
sau
/(.((( aciuni x E*/ 6R-7 K E(.((( aciuni.
-ocietatea <I= deine ns 1)L din aciunile societii <R= i se afl astfel n
situaia de a3i remunera propriile aciuni. 0otrivit prevederilor art. 2)( alin. 627 lit. a7 din
legea societilor% nicio aciune*parte social la societatea absorbant nu
poate fi sc8imbat pentru aciuni*pri sociale emise de ctre societatea absorbit i
care sunt deinute de ctre societatea absorbant% direct sau prin intermediul unei
persoane acion5nd n nume propriu% dar n contul societii.
,n acest caz% numrul de aciuni nou emise pe care le vor primi acionarii
societii <R=% se determin astfel2
E(.((( aciuni x .)L K )+.)(( aciuni.
Aciunile ce revin societii <I= vor fi anulate% respectiv2
E(.((( aciuni x 1)L K 1(.)(( aciuni.
eterminarea creterii de capital propriu la societatea <I=2
a7 $reterea de capital social i stabilirea primei de fuziune2

3 capital social
)+.)(( aciuni x 1%/( lei*aciune K +).2(( lei
3 prim de fuziune
12/.((( lei # +).2(( lei K '(..(( lei.
b7 eterminarea valorii titlurilor de participare deinute la societatea <R= #
absorbit2
12/.((( lei x 1)L K 1..+(( lei
din care2
3 aciuni la valoarea contabil2
+.((( aciuni x 2 lei*aciune K 1..((( lei
)/
3 diferena dintre valoarea contabil a aciunilor rezultat n urma evalurii
efectuate cu ocazia fuziunii i valoarea contabil iniial2
1..+(( lei # 1..((( lei K +(( lei
sau
+.((( aciuni x 62%1( lei*aciune # 2 lei*aciune7 K +(( lei.
A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;J< H '4s"-4(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate% reprezent5nd
total active identificate n bilan plus creterea de valoare rezultat la evaluarea global2
;/1 K E).' '1(.(((
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.1' K 21' 12.(((
'+E K 'E1 2E.(((
/).' K L 2./.(((
21' /;.(((
'E1 11'.(((
;11 +1.(((
)121 1..(((
c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' 2./.(((
E).' K 121 '1(.(((
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate2
;(1 K ;/1 1.;.(((
L K ;)/ 12/.(((
1(12 E2.(((
1() 2(.(((
1(/. 1(.(((
121M 2;.(((
)E
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1 12/.(((
MReprezint diferena rezultat n urma evalurii societii <R=.
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;I< H '4s"-4'%!.

,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de fuziune2
;)/ K L 12/.(((
1(12 +).2((
1(;2 '(..((
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <R=2
L K ;)/ '1(.(((
21' ...(((
'E1 11'.(((
;11 +1.(((
)121 1..(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <R=2
;)/ K ;(1 1.;.(((
d7 anularea titlurilor de participare deinute la societatea <R= la valoarea la care
au fost nregistrate n contabilitate% potrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor2
1(;2 K 2/' 1..(((

E+ B(*'%/$* 1%!"#(! 1% $-#' 0$,($%(( e*"- &"$. s"(e!./(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;I<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
61E'.1(( J ...((( 3 E(.(((7
1+1.1((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1+1.1((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 61E'.2(( J 11'.(((7 2./.2((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;117
611/..(( J +1.(((7
2(E..((
).
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
6;).((( J 1..(((7
/'.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ))E.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(17
6'1'.((( J 1.;.(((7
;+E.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E /(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2)1.1((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 22'.2((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61'+.)(( aciuni x 1%/( lei*aciune7
22'.2((
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 12..((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 '.1((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 12.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2)1.1((
$A0!@A>CR! # @&@A> 2)1.1((
A+=+9 S"(e!'!e' '4s"-4(!. &e/(%e !(!*$-( *' s"(e!'!e' '4s"-4'%!.
E2e#p*$* %-+ 7B
-ocietatea <?= are un capital social n valoare de 1'/.((( lei mprit n .(.(((
aciuni cu valoarea nominal de 1%E( lei*aciune. -ocietatea <D= are un capital social de
/(.((( lei mprit n )(.((( aciuni cu valoarea nominal de 1%2( lei*aciune. -ocietatea
<?= absoarbe societatea <D= care deine 1(L din capitalul societii <?=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate.
-ocietatea <?=% pe baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% nregistreaz
un plus de valoare de ..((( lei 6valoarea 9ust a imobilizrilor corporale este de 1E;.(((
lei% fa de valoarea contabil net de 1//.((( lei7.
"aloarea global a societii <D= rezultat n urma evalurii efectuate de
evaluatori autorizai nregistreaz o descretere de 1+.((( lei la imobilizrile corporale
6reflectat distinct n bilanul societii absorbite7 i o cretere de ;.((( lei pe seama
elementelor neidentificabile. Rezultatele evalurii societii <D= sunt reflectate pe seama
contului de profit i pierdere% aa cum este prezentat la pct. /.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
fuziunii% se precizeaz n raportul de fuziune i se evideniaz pentru fiecare societate n
bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
)+
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e 0$,("%e',., 1% 4',' &'!e*"- &(%
"%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $
'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se p-e,(%!.
's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;M<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
621;.(((M 3 ;(.(((7
1E;.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1E;.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 12).(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;117
E1.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
;/.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2;2.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(1 J ;/27
62((.((( J 1/.(((7
21/.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 2/.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2((.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 1'/.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6.(.((( aciuni x 1%E( lei*aciune7
1'/.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 ;;.(((M
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $ 1(.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2((.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 2((.(((
M,n aceste sume este inclus i creterea de valoare de ..((( lei.
B(*'%/$* s"(e!./(( ;N<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
;.(((M
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1' 3 2+17
61)(.((( 3 +/.((( 3 1+.(((MM7
').(((
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/'7
6..((( aciuni x 2 lei*aciune7
1/.(((
/(
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> )).(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 11).(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
611).((( 3 2(.(((7
+).(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
1'.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 22'.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. 1/2 J ;(17
62'.((( J 1.(.(((7
2('.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 2(.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E E).(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 /(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6)(.((( aciuni x 1%2( lei*aciune7
/(.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 +.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/17 1(.(((
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA
RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $
11.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct.1217 -old
1).(((MMM
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> E).(((
$A0!@A>CR! # @&@A> E).(((
M-uma de ;.((( lei reprezint un plus de valoare corespunztor participaiei deinute de
societatea absorbit <D= la societatea absorbant <?=
MM-uma de 1+.((( lei reprezint descreterea de valoare aferent imobilizrilor
corporale rezultat n urma evalurii efectuate cu ocazia fuziunii.
MMMRezultatul exerciiului reprezint diferena dintre plusul de valoare de ;.((( lei i
descreterea de valoare de 1+.((( lei% menionate mai sus 6# 1).((( lei K ;.((( lei #
1+.((( lei7.
Dot2
-ocietatea <D= deine 1(L din capitalul societii <?=2
3 .(.((( aciuni x 1(L K ..((( aciuni4
3 costul de ac8iziie al unei aciuni este de 2 lei.
=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-
S"(e!'!e' ;M<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K ;1/.((( lei #
21/.((( lei K 2((.((( lei

S"(e!'!e' ;N<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 2E..((( lei #
2('.((( lei K E).((( lei

/1
?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0entru a acoperi aportul societii absorbite se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <?= i <D=2
S"(e!'!e' ;M<
1 aciune <?= K 2((.((( lei 2 .(.((( aciuni K 2%)( lei.
S"(e!'!e' ;N<
1 aciune <D= K E).((( lei 2 )(.((( aciuni K 1%)( lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii absorbite la valoarea contabil a unei aciuni a
societii absorbante2
R- K 1%)( lei*aciune 2 2%)( lei*aciune K '*).
0entru ) aciuni ale societii <D=% societatea <?= trebuie s emit ' aciuni proprii.
@+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <?= se efectueaz fie
prin raportarea aportului net al societii absorbite la valoarea contabil a unei aciuni a
societii absorbante% fie prin nmulirea numrului de aciuni ale societii absorbite cu
raportul de sc8imb al aciunilor2
3 valoarea activului net aportat al societii <D= este de E).((( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <?= este de 2%)( lei4
E).((( lei 2 2%)( lei*aciune K '(.((( aciuni4
sau
)(.((( aciuni x '*) 6R-7 K '(.((( aciuni.
$ele )(.((( aciuni ale societii <D= vor fi sc8imbate pentru '(.((( aciuni de la
societatea <?=.
eterminarea creterii capitalului social la societatea <?=% prin nmulirea
numrului de aciuni de emis de ctre societatea <?= cu valoarea nominal a unei
aciuni la aceast societate2
'(.((( aciuni x 1%E( lei*aciune K )1.((( lei.
$alcularea primei de fuziune% ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor la
societatea absorbit i valoarea nominal a aciunilor nou emise de ctre
societatea absorbant2
/2
E).((( lei # )1.((( lei K 2;.((( lei4
0rin absorbirea societii <D=% pentru cele ..((( aciuni deinute de societatea <D=
la societatea <?=% societatea <?= 6absorbant7 se afl n situaia dob5ndirii propriilor
aciuni. Aceste aciuni se nregistreaz n contul 1(+ <Aciuni proprii= i vor fi anulate
conform prevederilor adunrii generale a acionarilor i ale legii societilor. Anularea
acestora se va face la valoarea la care acestea figurau n evidena societii absorbite.
0entru anularea acestor aciuni 61/.((( lei7 s3a 8otr5t2
3 reducerea capitalului social
..((( aciuni x 1%E( lei*aciune K 1'./(( lei i
3 diminuarea primei de fuziune cu 2.;(( lei.
Acionarii societii <D= vor primi '(.((( aciuni ale societii <?= n sc8imbul celor
)(.((( aciuni ale societii <D=% sc8imbul realiz5ndu3se astfel2 ) aciuni ale societii <D=
pentru ' aciuni ale societii <?=.
A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;N< H '4s"-4(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate% reprezent5nd
total active identificate n bilan minus descreterea de valoare rezultat la evaluarea
global2
;/1 K E).' 2+..(((

b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.1' K 21' +/.(((
/).' K L '1'.(((
21' );.(((
2/' 1/.(((
'E1 11).(((
;11 11).(((
)121 1'.(((
c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' '1'.(((
E).' K 121 2+..(((
/'
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate2
L K ;/1 22'.(((
1/2 2'.(((
;(1 1.(.(((
;+1 2(.(((
L K ;)/ +(.(((
1(12 /(.(((
1() +.(((
1(/1 1(.(((
11E 11.(((
i
;)/ K 121M 1).(((
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1 E).(((
MReprezint diferena dintre venituri i c8eltuieli.
#1).((( lei K 2+..((( lei 3 '1'.((( lei
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;M< H '4s"-4'%!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de fuziune2
;)/ K L E).(((
1(12 )1.(((
1(;2 2;.(((
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <D=2
L K ;)/ 2E..((( L K ;)/ 2+..(((
2(E ;.((( 2(E ;.(((
21' ').((( 21' ').(((
'E1 11).((( sau 'E1 11).(((
;11M +).((( ;11M 11).(((
1(+ 1/.((( 1(+ 1/.(((
)121 1'.((( )121 1'.(((
/;
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <D=2
;)/ K L 2('.((( ;)/ K L 22'.(((
1/2 2'.((( sau 1/2 2'.(((
;(1 1.(.((( ;(1 1.(.(((
;+1M 2(.(((
d7 anularea aciunilor proprii2
L K 1(+ 1/.(((
1(12 1'./((MM
1;+1 2.;((MMM
e7 acoperirea pierderii reflectate n contul 1;+1 <0ierderi rezultate din
reorganizri i care sunt determinate de anularea titlurilor deinute=% efectuat potrivit
8otr5rii adunrii generale a acionarilor% pe seama primei de fuziune2
1(;2 K 1;+1 2.;((
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
MM1'./(( lei K ..((( aciuni x 1%E( lei*aciune
MMM2.;(( lei K ..((( aciuni x 62 lei*aciune # 1%E( lei*aciune7. -uma reprezint diferena
dintre valoarea de ac8iziie i valoarea nominal a aciunilor deinute de societatea
absorbit la societatea absorbant.

E+ B(*'%/$* 1%!"#(! 1% $-#' 0$,($%(( e*"- &"$. s"(e!./(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;M<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
;.(((
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
62(/.(((M J ').((( 3 ;(.(((7
2(1.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2().(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 612).((( J 11).(((7 2;(.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6E1.((( J 11).((( 3 2(.(((7
1//.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217 6;/.((( J 1'.(((7
)+.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ;/).(((
/)
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. 1/2 J ;(1 J ;/27
62'.((( J 2((.((( J 1.(.((( J 1/.(((7
;1+.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ;/.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2)1.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 1E'.;((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61(2.((( aciuni x 1%E( lei*aciune7
1E'.;((
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 21./((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 '/.(((MM
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $ 1(.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2)1.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 2)1.(((
M-uma de 2(/.((( lei K 21;.((( lei # ..((( lei.
MM-uma de '/.((( lei K ;;.((( lei # ..((( lei.
A+=+= S"(e!./(*e p'-!((p'%!e &e/(% p'-!((p'/(( -e(p-"e
E2e#p*$* %-+ 77

-ocietatea <E= are un capital social de 111.((( lei mprit n '(.((( aciuni cu
valoarea nominal de '%E( lei*aciune. -ocietatea <!= are un capital social de )2.)(( lei
mprit n 21.((( aciuni cu valoarea nominal de 2%)( lei*aciune. -ocietatea <E= deine
).((( aciuni ale societii <!=% iar societatea <!= deine ;.)(( aciuni ale societii <E=.
-ocietatea <E= absoarbe societatea <!=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate.
-ocietatea <E=% pe baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% nregistreaz
un plus de valoare de 2.'(( lei. "aloarea 9ust a imobilizrilor corporale este de
22..((( lei% fa de valoarea contabil net de 22).E(( lei. "aloarea global a societii
<!= rezultat n urma evalurii efectuate de evaluatori autorizai nregistreaz o cretere
de 1+.((( lei care nu poate fi asociat elementelor identificabile 6fondul comercial7.
Rezultatele evalurii societii <!= sunt reflectate la venituri% aa cum este prezentat la
pct. /.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
fuziunii% se precizeaz n raportul de fuziune i se evideniaz pentru fiecare societate n
bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
//
9+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-

-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <E= i <!=2
S(!$'/(' e*e#e%!e*"- &e 'p(!'*$-( p-"p-(( 0"*"s(!e pe%!-$ &e!e-#(%'-e' )'*"-((
"%!'4(*e ' '/($%(*"- s"(e!./(*"- '-e 0$,("%e',.
3 lei 3
N-+
-!+
E*e#e%!e
S"(e!'!e' ;E<
'4s"-4'%!.
S"(e!'!e' ;I<
'4s"-4(!.
1. $apital social 111.((( )2.)((
2. Rezerve din reevaluare 6ct. 1()7 E(.E(( 21.)((
'. Rezerve 6ct. 1(/1 J 1(/.7 EE.'((M E.)((
;. Rezultat reportat 6ct. 11E7 1(E.((( 6''.E)(7
). 0lusvaloare corespunztoare fondului
comercial
3 1+.(((
/. 0lusvaloare asupra titlurilor 6ct.
1(/.*1217
).(((S # 1/.(((MM ;.)((N # 1..(((MMM
E. "aloarea global a societii 6rd. 1 la /7 ')(.((( J ).(((S ;..E)( J ;.)((N
.. Dumr de aciuni '(.((( 21.(((
Dot2
M,n contul 1(/. este cuprins i plusul din evaluarea imobilizrilor corporale% n sum de
2.'(( lei.
MM1/.((( reprezint valoarea de ac8iziie a aciunilor deinute de societatea absorbant
<E= la societatea absorbit <!=.
MMM1..((( reprezint valoarea de ac8iziie a aciunilor deinute de societatea absorbit
<!= la societatea absorbant <E=.
unde%
N 3 valoarea contabil pe aciune la societatea absorbant <E=4
S 3 valoarea contabil pe aciune la societatea absorbit <!=4
-istemul de ecuaii este2
'(.((( N K ).((( S J ')(.(((
21.((( S K ;.)(( N J ;..E)(
Rezolv5nd sistemul de ecuaii se obin valorile2
N K 12%)( lei*aciune
S K ) lei*aciune
"aloarea global a societii K "aloarea contabil pe aciune x Dumr de aciuni
"aloarea societii <E= K 12%)( lei*aciune x '(.((( aciuni K 'E).((( lei
Aport net K 'E).((( lei
/E
"aloarea societii <!= K ) lei*aciune x 21.((( aciuni K 1().((( lei
Aport net K 1().((( lei
=+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e 0$,("%e',., 1% 4',' &'!e*"- &(%
"%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $
'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se p-e,(%!.
's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;E<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
62'/.(((M 3 ..(((7
22..(((
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/'7
6).((( aciuni x '%2( lei*aciune J +.(((MM7
2).(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)'.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 '+E7
61').((( 3 1(.(((7
12).(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
612).((( 3 1).(((7
11(.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217 ').(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2E(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(17
1;..(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 122.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 'E).(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 111.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6'(.((( aciuni x '%E( lei*aciune7
111.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 E(.E((
!". REAER"E 6ct. 1(/1 J 1(/.7
622.((( J /;.'((MMM7
./.'((
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $
1(E.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 'E).(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 'E).(((
M-uma include i creterea de valoare de 2.'(( lei.
MM-uma de +.((( lei reprezint diferena dintre valoarea contabil a aciunilor deinute
de societatea absorbant <E= la societatea absorbit <!= rezultat n urma evalurii
efectuate cu ocazia fuziunii i valoarea contabil iniial.
MMM-uma include i creterea de valoare de 2.'(( lei% i respectiv suma de +.((( lei
menionate mai sus.
/.
B(*'%/$* s"(e!./(( ;I<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
61+.(((M J '..2)(MM7
)E.2)(
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
61'..((( 3 '(.(((7
1(..(((
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/'7
6;.)(( aciuni x ; lei*aciune7
1..(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1.'.2)(
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 '+E7
6+(.((( 3 '/.(((7
);.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61'(.((( 3 +).(((7
').(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
..(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> +E.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. 1/2 J ;(17
61((.((( J E).2)(7
1E).2)(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 E..2)(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1().(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 )2.)((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
621.((( aciuni x 2%)( lei*aciune7
)2.)((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 21.)((
!". REAER"E 6ct. 1(/17 E.)((
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old
''.E)(
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
)E.2)(

$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 1().(((


$A0!@A>CR! # @&@A> 1().(((
M-uma de 1+.((( lei reprezint plusul de valoare rezultat n urma evalurii globale i
care nu poate fi asociat unor elemente identificabile.
MM-uma de '..2)( lei reprezint un plus de valoare corespunztor participaiei deinute
de societatea absorbit <!= la societatea absorbant <E=% rezultat n urma evalurii
efectuate cu ocazia fuziunii% respectiv ;.)(( aciuni T 12%) lei*aciune # 1..((( lei
MMMRezultatul exerciiului reprezint suma dintre plusul de valoare de 1+.((( lei% i
respectiv plusul de valoare de '..2)( lei% menionate mai sus.
)E.2)( lei K 1+.((( lei J '..2)( lei.

/+
?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% pentru a acoperi aportul
societii absorbite% prin raportarea valorii contabile a unei aciuni a societii absorbite
la valoarea contabil a unei aciuni a societii absorbante2
R- K ) lei*aciune 2 12%)( lei*aciune K 2*)% ca urmare vor fi sc8imbate ) aciuni
ale societii <!= pentru 2 aciuni ale societii <E=.
@+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <E= se efectueaz fie
prin raportarea aportului net al societii absorbite la valoarea contabil a unei aciuni a
societii absorbante% fie prin nmulirea numrului de aciuni ale societii absorbite cu
raportul de sc8imb al aciunilor2

3 valoarea activului net aportat al societii <!= este de 1().((( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <E= este de 12%)( lei4
1().((( lei 2 12%)( lei*aciune K ..;(( aciuni4
sau
21.((( aciuni x 2*) 6R-7 K ..;(( aciuni.
$ele 21.((( aciuni ale societii <!= vor fi sc8imbate pentru ..;(( aciuni la
societatea <E=.
-ocietatea <E= se afl ns n situaia de a primi aciuni proprii n sc8imbul
aciunilor societii <!=% fapt pentru care n proiectul de fuziune va fi introdus o clauz%
respectiv societatea <E= va renuna la drepturile sale aferente celor ).((( aciuni ale
societii <!=% n conformitate cu prevederile art. 2&' alin. 2! din le"ea societilor, potrivit
crora <nicio aciune sau parte social la societatea absorbant nu poate fi schimbat
pentru aciuni sau pri sociale emise de societatea absorbit i care sunt deinute de
ctre societatea absorbant, direct sau prin intermediul unei persoane acion$nd n
nume propriu, dar n contul societii, sau de ctre societatea absorbit, direct sau prin
intermediul unei persoane acion$nd n nume propriu, dar n contul societii).
,n aceste condiii% aciunile corespunztoare celorlali acionari ai societii <!=% de
la societatea <E=% reprezint2
21.((( aciuni # ).((( aciuni K 1/.((( aciuni% care vor fi sc8imbate pentru
1/.((( aciuni x 2*) 6R-7 K /.;(( aciuni.
Aportul total al societii <!= este de 1().((( lei i corespunde2
dreptului altor acionari dec5t cei ai societii <E=
1/.((( aciuni x ) lei*aciune K .(.((( lei
din care2

drepturilor societii <E=
).((( aciuni x ) lei K 2).((( lei.
E(
$a urmare% aportul total al societii <!= de 1().((( lei corespunde2
3 creterii de capital social ca urmare a emiterii de noi aciuni2
/.;(( aciuni x '%E( lei*aciune K 2'./.( lei
3 primei de fuziune% calculat ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor la
societatea absorbit i valoarea nominal a aciunilor nou emise de ctre societatea
absorbant2
1().((( lei # 2'./.( lei K .1.'2( lei
0rin absorbirea societii <!=% pentru cele ;.)(( aciuni deinute de societatea <!= la
societatea <E=% societatea <E= 6absorbant7 se afl n situaia dob5ndirii propriilor aciuni.
Aceste aciuni se nregistreaz n contul 1(+ <Aciuni proprii= i vor fi anulate conform
8otr5rii adunrii generale a acionarilor i prevederilor legii societilor. Anularea
acestora se va face la valoarea la care acestea figurau n evidena societii absorbite.
0entru anularea acestor aciuni s3a 8otr5t2
3 reducerea capitalului social
;.)(( aciuni x '%E( lei*aciune K 1/./)( lei
3 diminuarea primei de fuziune cu 1.')( lei.
Ali acionari dec5t cei ai societii <E= vor primi /.;(( aciuni ale societii <E= n
sc8imbul celor 1/.((( aciuni ale societii <!=% sc8imbul realiz5ndu3se astfel2 ) aciuni
ale societii <!= pentru 2 aciuni ale societii <E=.
A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;I< H '4s"-4(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate% reprezent5nd
total active identificate n bilan plus creterea de valoare rezultat la evaluarea global
61+.((( i '..2)(72
;/1 K E).' 'E).2)(
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.1' K 21' '(.(((
'+E K 'E1 '/.(((
/).' K L '1..(((
21' 1(..(((
2/' 1..(((
'E1 );.(((
E1
;11 1'(.(((
)121 ..(((
c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' '1..(((
E).' K 121 'E).2)(
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate2

L K ;/1 2E(.2)(
1/2 1((.(((
;(1 E).2)(
;+1 +).(((
L K ;)/ 1'..E)(
1(12 )2.)((
1() 21.)((
1(/1 E.)((
121 )E.2)(
i
;)/ K 11E ''.E)(
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1 1().(((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;E< H '4s"-4'%!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de fuziune2
;)/ K L 1().(((
1(12 2'./.(
1(;2 .1.'2(

b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <!=2
L K ;)/ 2.(.2)( L K ;)/ 'E).2)(
2(E )E.2)( 2(E )E.2)(
21' 1(..((( sau 21' 1(..(((
'E1 );.((( 'E1 );.(((
;11M ').((( ;11M 1'(.(((
1(+ 1..((( 1(+ 1..(((
E2
)121 ..((( )121 ..(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <!= i evidenierea
rezervelor aferente aciunilor deinute de societatea absorbant la societatea absorbit2
;)/ K L 1E).2)( ;)/ K L 2E(.2)(
1/2 1((.((( 1/2 1((.(((
;(1 E).2)( sau ;(1 E).2)(
;+1M +).(((
d7 anularea titlurilor de participare deinute de societatea <E= la societatea <!=% la
valoarea cu care au fost nregistrate n contabilitate 6valoarea de ac8iziie7% conform
8otr5rii adunrii generale a acionarilor2
11E K 2/' 1/.(((
e7 anularea aciunilor proprii potrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor2
L K 1(+ 1..(((
1(12 1/./)(MM
1;+1 1.')(MMM
f7 acoperirea pierderii reflectate n contul 1;+1 <0ierderi rezultate din
reorganizri i care sunt determinate de anularea titlurilor deinute=% efectuat potrivit
8otr5rii adunrii generale a acionarilor pe seama primei de fuziune2
1(;2 K 1;+1 1.')(
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
MM1/./)( lei K ;.)(( aciuni x '%E( lei*aciune
MMM1.')( lei K ;.)(( aciuni x 6; lei*aciune # '%E( lei*aciune7 -uma reprezint diferena
dintre valoarea de ac8iziie i valoarea nominal a aciunilor deinute.
E+ B(*'%/$* 1%!"#(! 1% $-#' 0$,($%(( e*"- &"$. s"(e!./(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;E<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
)E.2)(
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
62''.E((M J 1(..((( 3 ..(((7
'''.E((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> '+(.+)(
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 '+E7
61').((( J );.((( 3 1(.(((7
1E+.(((
E'
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
612).((( J 1'(.((( 3 1).((( 3 +).(((7
1;).(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
6').((( J ..(((7
;'.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> '/E.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. 1/2 J ;(17
61((.((( J 1;..((( J E).2)(7
'2'.2)(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ;'.E)(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E ;';.E((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 11..('(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6'1.+(( aciuniMM x '%E( lei*aciune7
11..('(
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 E+.+E(
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 E(.E((
!". REAER"E 6ct. 1(/1 J 1(/.7
622.((( J )'.(((MMM7
E).(((
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $
+1.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> ;';.E((
$A0!@A>CR! # @&@A> ;';.E((
M-uma de 2''.E(( lei K 2'/.((( lei # 2.'(( lei.
MM'1.+(( aciuni K '(.((( aciuni J /.;(( aciuni # ;.)(( aciuni.
MMM-uma de )'.((( lei K /;.'(( lei # 2.'(( lei # +.((( lei.
A+? A*!e e2e#p*e &e 0$,($%(

E2e#p*$* %-+ 79
-ocietatea <'= are un capital social de /.1.1.1.; lei mprit n /1..11..;( aciuni
cu valoarea nominal de (%1( lei*aciune. -ocietatea <;= are un capital social de ;1.'2(
lei mprit n ;.1'2 aciuni cu valoarea nominal de 1( lei*aciune.
-ocietatea <'= absoarbe societatea <;=.
Av5nd n vedere c societatea absorbant <'= deine n totalitate capitalurile
societii absorbite <;=% fuziunea nu se va realiza cu emisiunea de noi aciuni de ctre
societatea <'=. $a urmare% se vor anula titlurile de participare deinute de societatea
absorbant la societatea absorbit% iar diferena dintre valoarea aportului i valoarea
contabil a titlurilor de participare va fi cuprins n capitalurile proprii ale societii
absorbante <'=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate.
E;
-ocietatea <'=% pe baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% nregistreaz
o descretere de valoare n sum de 122.(2+ lei la imobilizri corporale 6ct. 21'7%
reflectat distinct n bilanul folosit pentru fuziune. >a societatea <;= nu se constat
diferene din evaluare.
?inusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
fuziunii% se precizeaz n raportul de fuziune i se evideniaz pentru fiecare societate n
bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e 0$,("%e',., 1% 4',' &'!e*"- &(%
"%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $
'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se p-e,(%!.
's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;=<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 211 J 212 J 21' 3 2.12 3 2.1' 3 2+1'7
62.).((( J '(.(;;.(E2 J 21.(.2.)1' 3 /;;./E( 3 11; 3 122.(2+M7
)(./;;.EE2
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/17
1/.11E.2+2
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> //.E/2.(/;
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 J ;/17
61(.+/2.((( J '.(((.E127
1'.+/2.E12
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )121 J )'117
6';/.11) J )1.1;+7
'+E.2/;
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1;.')+.+E/
$. $PE>@C!E>! ,D A"AD- 6ct. ;E17 1)(.E)/
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(1 J ;/27
6)E..(/.E(/ J ';.'2(7
)E..;1.(2/
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 ;'.''(.2+;
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2'.;'1.EE(
O. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB ?A!
?ARE E CD AD 6ct. 1/E7
1E./'E.;.(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $apital% din care2 /.1.1.1.;
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6/1..11..;( aciuni x (%1( lei*aciune7
/.1.1.1.;
!". REAER"E 6ct. 1(/17 122.(2E
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old
)(..+21MM
$A0!@A>CR! 0R&0R!! @&@A> ).E+;.2+(
$A0!@A>CR! # @&@A> ).E+;.2+(
E)
M-uma de 122.(2+ lei reprezint descreterea din evaluarea imobilizrilor corporale.
MM-uma include descreterea de valoare de 122.(2+ lei la imobilizrile corporale
menionat mai sus i pierderea exerciiului financiar al societii <'= n sum de
'./..+2 lei.
# )(..+21 lei K # './..+2 lei # 122.(2+ lei .
B(*'%/$* s"(e!./(( ;?<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 211 J 212 J 21' J 2'1 3 2.12 3 2.1'7
62..((( J 1)./././.; J 1).()/ J 2;'.+(; 3 ;'.';2 3 1.(2.7
1).+2+.2E;
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1).+2+.2E;
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;(+2 J ;'117
6..()1 J 2.(;;7
1(.(+)
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )121 J )12; J )'117
6+'.+(' J .;E J )7
+;.E))
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1(;..)(
$. $PE>@C!E>! ,D A"AD- 6ct. ;E17 1+.)''
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;;1 J ;;2' J ;))1 J ;E'7
6';.'2( J 1+.E(; J ;.)E( J 17
)..)+)
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E
/).E.
.
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1).++).(/2
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $apital% din care2 ;1.'2(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6;.1'2 aciuni x 1( lei*aciune7
;1.'2(
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1/.11'.;(E
!". REAER"E 6ct. 1(/17 2.2.)'.
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $
1.+.;))
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old
/'1./).
$A0!@A>CR! 0R&0R!! @&@A> 1).++).(/2
$A0!@A>CR! # @&@A> 1).++).(/2
=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-

S"(e!'!e' ;=<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 6.1.122.(;( J
1)(.E)/7 lei # 6)E..;1.(2/ J 1E./'E.;.(7 lei K ).E+;.2+( lei

E/
S"(e!'!e' ;?<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 61/.(';.12; J
1+.)''7 lei # )..)+) lei K 1).++).(/2 lei

?+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;?< H '4s"-4(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea activului transferat2
;/1 K E).' 1/.()'./)E
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.12 K 212 ;'.';2
2.1' K 21' 1.(2.
/).' K L 1/.()'./)E
211 2..(((
212 1)./;'.';2
21' 1;.(2.
2'1 2;'.+(;
;(+2 ..()1
;'11 2.(;;
;E1 1+.)''
)121 +'.+('
)12; .;E
)'11 )
c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' 1/.()'./)E
E).' K 121 1/.()'./)E
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate2
L K ;/1 )..)+)
;;1 ';.'2(
;;2' 1+.E(;
;))1 ;.)E(
;E' 1
EE
L K ;)/ 1/./2/.E2(
1(12 ;1.'2(
1() 1/.11'.;(E
1(/1 2.2.)'.
11E 1.+.;))
;)/ K 121 /'1./).
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1 1).++).(/2
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;=< H '4s"-4'%!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea aportului rezultat din fuziune i anularea titlurilor de participare
deinute de societatea <'= la societatea <;= conform 8otr5rii adunrii generale a
acionarilor.
;)/ K 1(; 1).++).(/2

L K 2/1 1/.11E.2+2
1(; 1).++).(/2
1;+1 122.2'(
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <;=2
L K ;)/ 1/.()'./)E
211 2..(((
212 1)./;'.';2
21' 1;.(2.
2'1 2;'.+(;
;(+2 ..()1
;'11 2.(;;
;E1 1+.)''
)121 +'.+('
)12; .;E
)'11 )
&bservaie2 imobilizrile corporale sunt preluate la valoarea rmas de amortizat.
E.
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <;=2
;)/ K L )..)+)
;;1 ';.'2(
;;2' 1+.E(;
;))1 ;.)E(
;E' 1
@+ B(*'%/$* 1%!"#(! 1% $-#' 0$,($%(( e*"- &"$. s"(e!./(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;=<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A.A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 211 J 212 J 21' J 2'1 3 2.12 3 2.1'7
62.).((( J 2..((( J '(.(;;.(E2 J 1)./;'.';2 J 21.(.2.)1' J 1;.(2. J 2;'.+(; #
/;;./E( # 11;7
//./+/.(E)
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> //./+/.(E)
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;(+2 J ;11 J ;'11 J
;/17
6..()1 J 1(.+/2.((( J 2.(;; J '.(((.E127
1'.+E2..(
E
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )121 J )12; J )'117
6';/.11) J +'.+(' J .;E J )1.1;+ J )7
;+2.(1+
A$@!"E $!R$C>AD@E 3 @&@A> 1;.;/;..2/
$. $PE>@C!E>! ,D A"AD- 6ct. ;E17 61)(.E)/ J 1+.)''7 1E(.2.+
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(1 J ;;1 J ;;2' J ;))1 J ;/2 J ;E'7
6)E..(/.E(/ J ';.'2( J 1+.E(; J ;.)E( J ';.'2( J 17
)E..++./21
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 ;'.2/;.)(/
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2'.;'1.)/+
O. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB ?A!
?ARE E CD AD 6ct. 1/E7
1E./'E.;.(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $apital% din care2 /.1.1.1.;
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6/1..11..;( aciuni x (%1( lei*aciune7
/.1.1.1.;
!". REAER"E 6ct. 1(/17 122.(2E
0ierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 6ct.1;+17 122.2'(
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old './..+2M
$A0!@A>CR! 0R&0R!! @&@A> ).E+;.(.+
$A0!@A>CR! # @&@A> ).E+;.(.+
M-oldul debitor al contului 121 n sum de './..+2 lei reprezint pierderea exerciiului
financiar.
# './..+2 lei K # )(..+21 lei J 122.(2+ lei.
E+
E2e#p*$* %-+ 7=
-ocietatea <A= are un capital social de 1/.2/).EE) lei mprit n /.)(/.'1( aciuni
cu valoarea nominal de 2%)( lei*aciune. -ocietatea <:= are un capital social de
/E2.;(( lei mprit n /E.2;( pri sociale cu valoarea nominal de 1( lei*parte social
i societatea <$= are un capital social de E+/..1) lei mprit n '1..E2/ aciuni cu
valoarea nominal de 2%)( lei*aciune.
-ocietatea <A= -.A. este societatea absorbant% societatea <:= -.R.>. i
societatea <$= -.A sunt societi absorbite.. -ocietatea absorbant <A= deine prile
sociale ale societii absorbite <:= n proporie de 1((L. -ocietatea <A= -.A. absoarbe
mai nt5i societatea <:= -.R.>. i apoi societatea <$= -.A.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate.
-ocietatea <A= nu a nregistrat diferene din evaluare. -ocietatea <:= 6absorbit7%
pe baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% nregistreaz o cretere de valoare
de 21.//'.E.. lei fa de activul net contabil% care nu corespunde unor elemente
identificabile. Rezultatele evalurii societii <:= sunt reflectate la venituri aa cum este
prezentat la pct. /. -ocietatea <$= nu a nregistrat diferene din evaluare.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
fuziunii% se precizeaz n raportul de fuziune i se evideniaz pentru fiecare societate n
bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- !-e( s"(e!./( '-e 0$,("%e',., 1% 4',' &'!e*"- &(%
"%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $
'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se p-e,(%!.
's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;A<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
2.2;(.(';M
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6''2.E+../(; 3 2.2+2.)((7
''(.)(/.1(;
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/'* soc. :7
6/E.2;( pri sociale x )( lei*p.s. J 2(..'..;(;MM7
2;.2((.;(;
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ')/.+;/.);2
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 'E.7 E.'1'.);;
.(
6E.'1E.(.. 3 '.);;7
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6+.(+/.+(. 3 1;..(((7
..+;..+(.
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
1.;2+.;)(
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1E./+1.+(2
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(;7
11..';./).
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E )..)E.2;;
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E '/2..('.E./
O. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB ?A!
?ARE E CD AD 6ct. 1/27
2E.E/(.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 1/.2/).EE)
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6/.)(/.'1( aciuni x 2%)( lei*aciune7
1/.2/).EE)
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;7 2..((/./;2
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 2E/./E/.E2)
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 22./'..';;MMM
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old
'1./22.1'.
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
2'.(E..;'.
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> '').(;'.E./
$A0!@A>CR! # @&@A> '').(;'.E./
M-uma de 2.2;(.('; lei reprezint soldul contului 2(E <1ond comercial= al societii
absorbante existent nainte de fuziune. $a urmare% acest fond comercial nu rezult din
evaluarea efectuat cu ocazia fuziunii.
MM-uma de 2(..'..;(; lei reprezint diferena dintre valoarea contabil a aciunilor
rezultat n urma evalurii efectuate cu ocazia fuziunii i valoarea contabil iniial.
MMM-uma include i diferena de 2(..'..;(; lei menionat mai sus.
B(*'%/$* s"(e!./(( ;B<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
21.//'.E..
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6'./1).(/. 3 2+2.)((7
'.'22.)/.
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/'7 ..+((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2;.++).2)/
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 'E.7
621).+/( 3 E.+.(7
2(E.+.(
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
612+.)(( 3 E.)((7
122.(((
.1
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
;.(+.
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> '';.(E.
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E '';.(E.
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2).'2+.'';
O.A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB ?A!
?ARE E CD AD 6ct. 1/27
1.12..+'(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 /E2.;((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6/E.2;( pri sociale x 1( lei*p.s.7
/E2.;((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 /1E.1/.
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $
1.1E;.'+;
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
21.E'/.;;2
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2;.2((.;(;
$A0!@A>CR! # @&@A> 2;.2((.;(;
B(*'%/$* s"(e!./(( ;C<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
1.';/

!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127


6../;..E'/ 3 .'E.)((7
E..11.2'/
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> E..12.).2
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 'E.7
6'1'.2E2 3 /./'/7
'(/./'/
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6EE.E;; 3 E.)((7
E(.2;;
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
''.;;;
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ;1(.'2;
$. $PE>@C!E>! ,D A"AD- 6ct. ;E17 '.2.;;.
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(;7
).+;/.E/2
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 ).+2E.'.2
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1...).2((
O.A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB ?A!
?ARE E CD AD 6ct. 1/27
21;.';2
!. "ED!@CR! ,D A"AD-% din care2 EE'.'+2
"enituri nregistrate n avans 6ct. ;E27 # total% din care2 EE'.'+2
-ume de reluat ntr3o perioad de p5n la un an 6ct. ;E27 EE'.'+2
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 E+/..1)
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6'1..E2/ aciuni x 2%)( lei*aciune7
E+/..1)
.2
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 ;.(;E.1(1
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old
2..+..2+/
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old
2E;.E/2
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 1./E(..).
$A0!@A>CR! # @&@A> 1./E(..).
K
aceast sum reprezint soldul contului 2(E al societii absorbite existent nainte de
operaiunea de fuziune.
=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-
S"(e!'!e' ,,A<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 'E;./'..;;; lei
# 611..';./). J 2E.E/(.(((7 lei K '').(;'.E./ lei

S"(e!'!e' ;B<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 2).'2+.''; lei #
1.12..+'( lei K 2;.2((.;(; lei

S"(e!'!e' ;C<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 6..222.+(/ J
'.2.;;.7 lei # 6).+;/.E/2 J 21;.';2 J EE'.'+27 lei K 1./E(..). lei

?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0entru a acoperi aportul societii absorbite <$= se determin raportul de sc8imb
dintre aciunile societilor <A= i <$=% n condiiile n care societatea absorbant <A=
deine 1((L din aciunile societii absorbite <:=% astfel2
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <A= i <$=2
S"(e!'!e' ;A<
eoarece societatea absorbant <A= deine prile sociale ale societii absorbite
<:= n proporie de 1((L% determinarea valorii contabile a unei aciuni a societii
absorbante <A= rezultate n urma fuziunii cu societatea <:= se va realiza prin raportarea
valorii aportului net al societilor 6aportul net nsumat al celor dou societi diminuat cu
valoarea prilor sociale deinute de societatea <A= la societatea <:= 6/E.2;( pri
socialex)( lei*p.s.7% la numrul de aciuni ale societii absorbante% astfel2
1 aciune <A=K 6'1;.2().'.2
M
J 2;.2((.;(; # '.'/2.(((7 lei 2 /.)(/.'1( aciuni K
K '').(;'.E./ lei 2 /.)(/.'1( aciuni K )1%;+ lei*aciune.

M
Activul net contabil al societii <A= determinat din situaiile financiare anuale
ntocmite potrivit pct. ) din prezentele norme4
.'
-tabilirea diferenei dintre valoarea contabil a prilor sociale rezultat n urma
evalurii efectuate cu ocazia fuziunii i valoarea contabil iniial n scopul
determinrii raportului de sc8imb
2;.2((.;(; lei # '.'/2.((( lei K 2(..'..;(; lei
sau
/E.2;( pri sociale x 6')+%+1(.2/.
M
lei*parte social # )( lei*parte social7 K
2(..'..;(; lei 6cifra exact 2(..'..;('%++; lei7
M 2;.2((.;(; lei*/E2.;(( aciuni K ')+%+1(.2/.
S"(e!'!e' ;C<
1 aciune <$= K 1./E(..). lei 2 '1..E2/ aciuni K )%2; lei*aciune.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii absorbite la valoarea contabil a unei aciuni a
societii absorbante2
R- K )%2; lei*aciune 2 )1%;+ lei*aciune K (%1(2.
S+C+ ;A< S+A
'4s"-4'%!.
S+C+ ;B< S+R+L+
'4s"-4(!.
S+ C+ ;C< S+A+
'4s"-4(!.
"aloarea evaluat la
data fuziunii
"aloarea evaluat
la data fuziunii
"aloarea evaluat
la data fuziunii
Aport net 6lei7 '').(;'.E./ 2;.2((.;(; 1./E(..).
Dr. pri sociale*aciuni /.)(/.'1( /E.2;( '1..E2/
"aloare contabil
6lei*aciune sau lei*parte
social7
)1%;+ 3 )%2;
eterminarea raportului
de sc8imb al aciunilor
3 3 (%1(2
@+ De!e-#(%'-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
>a data realizrii fuziunii% societatea absorbant <A= deine toate prile sociale
ale societii <:=% fapt pentru care vor fi remunerai doar acionarii societii <$= prin
emiterea de aciuni de ctre societatea absorbant.
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea absorbant <A= pentru
a acoperi aportul societii absorbite <$=% prin nmulirea numrului de aciuni ale
societii absorbite cu raportul de sc8imb al aciunilor2
'1..E2/ aciuni x (%1(26R-7 K '2.)1( aciuni 6cifra exact '2.)1(%()2 aciuni7.
eterminarea creterii capitalului social la societatea <A=% prin nmulirea
numrului de aciuni nou emise de ctre societatea <A= cu valoarea nominal a
unei aciuni de la aceast societate2
'2.)1( aciuni x 2%)( lei*aciune K .1.2E) lei creterea de capital social.
.;
$alcularea primei de fuziune% ca diferen ntre valoarea contabil a activului
net aportat al societii <$= i valoarea creterii de capital social determinat de
emiterea de noi aciuni de ctre societatea <A=2
1./E(..). lei # .1.2E) lei K 1.).+.).' lei prim de fuziune.
Dot2
Acionarii societii <$= vor primi% ca urmare a fuziunii% '2.)1( aciuni a 2%)( lei*aciune
6valoarea nominal a unei aciuni7.
A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;B< H '4s"-4(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate% reprezent5nd
total active identificate n bilan plus creterea de valoare rezultat din evaluarea global
a societii2
;/1 K E).' 2).''/..';
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.12 K 212 2+2.)((
'E. K 'E1 E.+.(
/).' K L './E'.(;/
212 '.'22.)/.
2/' ..+((
'E1 2(E.+.(
;11 12+.)((
)121 ;.(+.
c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2

121 K /).' './E'.(;/
E).' K 121 2).''/..';
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate2
.)
L K ;/1 1.1'/.;'(
1/2 1.12..+'(
;+1 E.)((
L K ;)/ 2;.2((.;(;
1(12 /E2.;((
1() /1E.1/.
11E 1.1E;.'+;
121 21.E'/.;;2
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1 2;.2((.;(;
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;C< H '4s"-4(!.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate reprezent5nd
total active identificate n bilan2
;/1 K E).' ../12..);
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.12 K 212 .'E.)((
'E. K 'E1 /./'/
/).' K L ../12..);
2(E 1.';/
212 E..11.2'/
'E1 '(/./'/
;11 EE.E;;
;E1 '.2.;;.
)121 ''.;;;
c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' ../12..);
E).' K 121 ../12..);
./
d7 transmiterea elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii transferate2
L K ;/1 /.+;1.++/
1/2 21;.';2
;(; ).+;/.E/2
;E2 EE'.'+2
;+1 E.)((
L K ;)/ ;..;'.+1/
1(12 E+/..1)
1() ;.(;E.1(1
;)/ K L '.1E'.().
11E 2..+..2+/
121 2E;.E/2

e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1 1./E(..).
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;A< H '4s"-4'%!.
Dot2
,ntruc5t societatea absorbant <A= deine n procent de 1((L titlurile de participare ale
societii absorbite <:=% n relaie cu societatea <:= nu se emit aciuni i deci nu se
genereaz cretere de capital social. ,n aceste condiii% aportul net preluat de la
societatea absorbit <:= va fi evideniat integral de ctre societatea absorbant% pe
seama primei de fuziune.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 ma9orarea capitalului social i a primei de fuziune generate de absorbia
societii <$=2
;)/ K L 1./E(..).
1(12 .1.2E)
1(;2 1.).+.).'
b7 evidenierea primei de capital aferente aportului net preluat de societatea
absorbant de la societatea absorbit <:=2

;)/ K 1(; 2;.2((.;(;

c7 preluarea elementelor de natura activelor de la societile <:= i <$=2
.E
L K ;)/ ''.+';./..
2(E 21.//).1';
212 11.1''..(;
2/' ..+((
'E1 )1;./1/
;11 1+2.2;;

;E1 '.2.;;.
)121 'E.);2
suma a fost preluat la valoarea net
d7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societile <:= i <$=
;)/ K L ..(/'.;2/
1/2 1.';'.2E2
;(; ).+;/.E/2
;E2 EE'.'+2
e7 anularea titlurilor de participare deinute la societatea <:= prin diminuarea
primei de fuziune% conform 8otr5rii adunrii generale a acionarilor2

1(; K 2/' '.'/2.(((
M -uma de 2;.2((.;(; lei corespunde aportului net preluat de la societatea absorbit
<:=.
E+ B(*'%/$* 1%!"#(! 1% $-#' 0$,($%(( e*"- !-e( s"(e!./(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;A<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
62.2;(.('; J 21.//'.E.. J 1.';/7
2'.+().1/.
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6''2.E+../(; J '.'22.)/. J E..11.2'/ 3 2.2+2.)((7
';1./'+.+(.
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/'7
..+((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> '/).))'.+E/
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 'E.7
6E.'1E.(.. J 2(E.+.( J '(/./'/ 3 '.);;7
E..2..1/(
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6+.(+/.+(. J 122.((( J E(.2;; 3 1;..(((7
+.1;1.1)2
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
61.;2+.;)( J ;.(+. J ''.;;;7
1.;//.++2
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1..;'/.'(;
..
$. $PE>@C!E>! ,D A"AD- 6ct. ;E17 '.2.;;.
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(;7
611..';./). J ).+;/.E/27
1E.E.1.;2(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 2/'.+;(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E '/)..1E.+1/
O. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB ?A!
?ARE E CD AD 6ct. 1/27
62E.E/(.((( J 1.12..+'( J 21;.';27
2+.1('.2E2
!. "ED!@CR! ,D A"AD-% din care2 EE'.'+2
"enituri nregistrate n avans 6ct. ;E27 # total% din care2 EE'.'+2
-ume de reluat ntr3o perioad de p5n la un an 6ct. ;E27 EE'.'+2
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 1/.';E.()(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6/.)'...2( aciuni x 2%)( lei*aciune7
1/.';E.()(
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;7
62..((/./;2 J 1.).+.).'J2;.2((.;(;3'.'/2.(((7
)(.;';./2+
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 2E/./E/.E2)
!". REAER"E 6ct. 1(/.7
1.E++.+;(
1.E++.+;(
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old
'1./22.1'.
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
2'.(E..;'.
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> ''/.E1;./;;
$A0!@A>CR! # @&@A> ''/.E1;./;;

B+ F$,($%e' p-(% '-e #'( #$*!e s"(e!./( !-'%s0e-. 1% !"!'*(!'!e p'!-(#"%($*
*"- $%e( s"(e!./( %"$-"%s!(!$(!e

E2e#p*$* %-+ 7?
-ocietatea <1= are un capital social n valoare de 1((.((( lei mprit n 1((.(((
aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune. -ocietatea <2= are un capital social de
1/(.((( lei mprit n 1/(.((( aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune.
-ocietile <1= i <2= fuzioneaz prin transferarea n totalitate a patrimoniului lor
unei societi noi pe care o constituie% respectiv societatea <'=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii la societile care fuzioneaz% ale cror rezultate au fost
nregistrate n contabilitate.
-ocietile <1= i <2= nregistreaz% pe baza evalurii efectuate de evaluatori
autorizai% creteri de valoare care nu pot fi asociate elementelor identificabile de 1/.(((
lei% respectiv de +(.((( lei fa de activul net contabil. Rezultatele evalurii societii <1=
i societii <2= sunt reflectate la venituri% aa cum este prezentat la pct. /.
.+
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
fuziunii% se precizeaz n raportul de fuziune i se evideniaz pentru fiecare societate n
bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.

9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( '-e se &(,"*). 3s"(e!'!e' ;7< 8(
s"(e!'!e' ;9<5, 1% 4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e
(%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(%
A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;7<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
1/.(((
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6')/.((( 3 1;..(((7
2(..(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 22;.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 'E.7
6;;.((( 3 ;.(((7
;(.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61'..((( 3 1(.(((7
12..(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
12.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1.(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(17
2;;.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E
3 /;.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1/(.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 1((.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61((.((( aciuni x 1 leu*aciune7
1((.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/1 J 1(/.7
62(.((( J 2;.(((7
;;.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
1/.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A>
1/(.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 1/(.(((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;9<
+(
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
+(.(((
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
62+2.((( 3 1'2.(((7
1/(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E1 3 'E.7
61)2.((( 3 ..(((7
1;;.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6'.2.((( 3 )(.(((7
''2.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
;.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ;.(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(;7
'/..(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 112.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E '/2.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 1/(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61/(.((( aciuni x 1 leu*aciune7
1/(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/1 J 1(/.7
6'2.((( J .(.(((7
112.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
+(.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A>
'/2.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> '/2.(((
=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-
S"(e!'!e' ;7<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K ;(;.((( lei #
2;;.((( lei K 1/(.((( lei

S"(e!'!e' ;9<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K E'(.((( lei #
'/..((( lei K '/2.((( lei

?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0otrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor*asociailor a societilor <1= i <2=
care se dizolv2
valoarea nominal a unei aciuni la societatea <'= nou3constituit va fi de 1 leu4
+1
valoarea capitalului social al societii <'= nou3constituit va fi egal cu activul
net aportat cumulat al celor dou societi <1= i <2=% care se dizolv.
@+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre noua societate <'= pe baza
activului net aportat al societilor <1= i <2=% valoarea nominal a unei aciuni fiind de 1
leu*aciune2
3 pentru societatea <1= 1/(.((( lei 2 1 leu*aciune K 1/(.((( aciuni4
3 pentru societatea <2= '/2.((( lei 2 1 leu*aciune K '/2.((( aciuni.
Doua societate <'= va emite )22.((( aciuni% la valoarea nominal de 1
leu*aciune.
A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' 0$,($%((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;7< '-e se &(,"*).
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate% reprezent5nd
total active identificate n bilan plus creterea de valoare rezultat la evaluare2

;/1 K E).' ;1;.(((
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2

2.12 K 212 1;..(((
'E. K 'E1 ;.(((
/).' K L '+..(((
212 2(..(((
'E1 ;(.(((
;11 1'..(((
)121 12.(((

c7 nc8iderea conturilor de c8eltuieli i venituri2

121 K /).' '+..(((
E).' K 121 ;1;.(((

+2
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate2
L K ;/1 2);.(((
;(1 2;;.(((
;+1 1(.(((
L K ;)/ 1/(.(((
1(12 1((.(((
1(/1 2(.(((
1(/. 2;.(((
121 1/.(((

e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12

;)/ K ;/1 1/(.(((

C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;9< '-e se &(,"*).
,nregistrri contabile% n lei2

a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate% reprezent5nd
total active identificate n bilan plus creterea de valoare rezultat la evaluare2
;/1 K E).' E.(.(((
b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate2
2.12 K 212 1'2.(((
'E. K 'E1 ..(((
/).' K L /+(.(((
212 1/(.(((
'E1 1;;.(((
;11 '.2.(((
)121 ;.(((

c7 nc8iderea conturilor de c8eltuieli i venituri2
121 K /).' /+(.(((

E).' K 121 E.(.(((
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate2
L K ;/1 ;1..(((
+'
;(; '/..(((
;+1 )(.(((
L K ;)/ '/2.(((
1(12 1/(.(((
1(/1 '2.(((
1(/. .(.(((
121 +(.(((
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12

;)/ K ;/1 '/2.(((
C"%!'4(*(!'!e' 0$,($%(( *' s"(e!'!e' ;=< %"$-"%s!(!$(!. '-e p-e('
e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(*"- ;7<
8( ;9<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea aportului rezultat din fuziune2
;)/ K 1(12 )22.(((
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societile <1= i <2=2
L K ;)/ 1.1';.((( L K ;)/ 1.1+;.(((
2(E 1(/.((( 2(E 1(/.(((
212 '/..((( 212 '/..(((
'E1 1.;.((( sau 'E1 1.;.(((
;11M ;/(.((( ;11M )2(.(((
)121 1/.((( )121 1/.(((

c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societile <1= i <2=2
;)/ K L /12.((( ;)/ K L /E2.(((
;(1 2;;.((( sau ;(1 2;;.(((
;(; '/..((( ;(; '/..(((
;+1M /(.(((
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
+;
E+ B(*'%/$* 1%!"#(! &e .!-e s"(e!'!e' %"$-"%s!(!$(!., 1% $-#' 0$,($%((
e*"- &"$. s"(e!./( '-e se &(,"*).
B(*'%/$* s"(e!./(( ;=< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!. !?&:!>!ABR! DE$&R0&RA>E 6ct. 2(E7
61/.((( J +(.(((7
1(/.(((
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 2127
62(..((( J 1/(.(((7
'/..(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ;E;.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17
6;(.((( J 1;;.(((7
1.;.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61'..((( J '.2.((( 3 1(.((( 3 )(.(((7
;/(.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
612.((( J ;.(((7
1/.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> //(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E 0HDB
>A CD AD 6ct. ;(1 J ;(;7
62;;.((( J '/..(((7
/12.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E
;..(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E )22.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 )22.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6)22.((( aciuni x 1 leu*aciune7
)22.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A>
)22.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> )22.(((

C+ D()(,'-e' s"(e!./(*"-
C+7 D()(,'-e' s"(e!./(*"- $ 1%e!'-e' e2(s!e%/e( 'es!"-'
$onform art. 2'. alin. 627 din legea societilor% divizarea este operaiunea prin
care2
a7 o societate% dup ce este dizolvat fr a intra n lic8idare% transfer mai
multor societi totalitatea patrimoniului su% n sc8imbul repartizrii ctre acionarii
societii divizate de aciuni la societile beneficiare i% eventual% al unei pli n
numerar de maximum 1(L din valoarea nominal a aciunilor astfel repartizate4
b7 o societate% dup ce este dizolvat fr a intra n lic8idare% transfer totalitatea
patrimoniului su mai multor societi nou3constituite% n sc8imbul repartizrii ctre
+)
acionarii societii divizate de aciuni la societile nou3constituite i% eventual% al unei
pli n numerar de maximum 1(L din valoarea nominal a aciunilor astfel repartizate.
E2e#p*$* %-+ 7@
-ocietatea <>= are un capital social de 1(.((( lei mprit n 1(.((( aciuni cu
valoarea nominal de 1 leu*aciune. -ocietatea <C= are un capital social de E.((( lei
mprit n E.((( aciuni cu valoarea nominal de 1 leu*aciune.
-ocietatea <>= se divizeaz prin transferul n totalitate al elementelor deinute.
-ocietatea <C=% care este de9a constituit% preia ;(L din elementele de natura activelor%
datoriilor i capitalurilor proprii ale societii <>=% iar societatea <&=% care se constituie%
preia /(L din elementele de natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale
societii <>=.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care particip la divizare% respectiv societile <>= i
<C=% ale cror rezultate au fost nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor
contabile aplicabile.
-ocietatea <>=% pe baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% nregistreaz
o cretere de valoare de ').((( lei la mi9loacele de transport. -ocietatea <C= nu
nregistreaz n contabilitatea acesteia diferene din evaluare. Rezultatele evalurii
societii <>= sunt reflectate la venituri aa cum este prezentat la pct. /.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
divizrii% se precizeaz n raportul de divizare i se evideniaz pentru fiecare societate
n bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( ;L< 8( ;U< '-e p'-!((p. *' &()(,'-e, 1%
4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-((
e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se
p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;L<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
;').(((
M
3 1').(((
'((.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> '((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 '1/.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
621(.((( 3 1).''(7
1+;./E(
+/
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
.).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> )+)./E(
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;/2.((( J E/./E(7
)'../E(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E )E.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E ')E.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 1(.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61(.((( aciuni x 1 leu*aciune7
1(.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 '((.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 2.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
;).(((

$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> ')E.(((


$A0!@A>CR! # @&@A> ')E.(((

Mn aceast sum este inclus i creterea de ').((( lei corespunztoare mi9loacelor de
transport
B(*'%/$* s"(e!./(( ;U<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6/.(.((( 3 2((.(((7
;.(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ;.(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(17 2.2.)((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61+E.)(( 3 1(.(((7
1.E.)((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
+(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> )/(.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J 2)1./((7
/)1./((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 +1./((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E '...;((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 E.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6E.((( aciuni x 1 leu*aciune7
E.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 '(/.;((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
E).(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> '...;((
$A0!@A>CR! # @&@A> '...;((
+E
=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-
-ocietile <C= i <&= preiau% prin divizare% cot3parte din elementele de natura
activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale societii <>= evaluate.
S"(e!'!e' ;L<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K .+)./E( lei #
)'../E( lei K ')E.((( lei

S"(e!'!e' ;U<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 1.(;(.((( lei #
/)1./(( lei K '...;(( lei
eterminarea cotei3pri din aportul net al societii divizate <>=% preluat de
societatea <C=2

Aportul net preluat de societatea <C= K Aportul net al societii <>= x ;(L
K ')E.((( lei x ;(L K 1;2..(( lei.
?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0entru a acoperi aportul societii <>= se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2

-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <>= i <C=2
S"(e!'!e' ;L<
1 aciune <>= K 1;2..(( lei 2 ;.((( aciuni 6cota3parte din 1(.((( aciuni x ;( L7
K ')%E( lei.
S"(e!'!e' ;U<
1 aciune <C= K '...;(( lei 2 E.((( aciuni K ))%;. lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii <>= la valoarea contabil a unei aciuni a
societii <C=2
R- K ')%E( lei*aciune2 ))%;. lei*aciune K (%/;')% respectiv se sc8imb o aciune
a societii <>= pentru (%/;') aciuni ale societii <C=.
@+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <C= se efectueaz fie
prin raportarea aportului net al societii <>= 6activ net corespunztor procentului ce
urmeaz a fi preluat de ctre societatea <C=7 la valoarea contabil a unei aciuni a
+.
societii <C=% fie prin nmulirea numrului de aciuni al societii <>= 6numr
corespunztor procentului ce urmeaz a fi preluat de ctre societatea <C=7 cu raportul de
sc8imb al aciunilor2
3 valoarea aportului net al societii <>= este de 1;2..(( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <C= este de ))%;. lei4
1;2..(( lei 2 ))%;. lei*aciune K 2.)E; aciuni 6cifra exact 2.)E'%+ aciuni74
sau
;.((( aciuni x (%/;') 6R-7 K 2.)E; aciuni.
eterminarea creterii capitalului social la societatea <C=% prin nmulirea
numrului de aciuni de emis de ctre societatea <C= cu valoarea nominal a unei
aciuni de la aceast societate2
2.)E; aciuni x 1 leu*aciune K 2.)E; lei capital social.
$alcularea primei de divizare% ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor
la societatea divizat 6corespunztor procentului de ;(L din activul net al
acesteia7 i valoarea nominal a aciunilor nou emise de ctre societatea
beneficiar2
1;2..(( lei # 2.)E; lei K 1;(.22/ lei prim de divizare.
Acionarii societii <>= vor primi% ca urmare a divizrii% 2.)E; aciuni a 1
leu*aciune 6valoarea nominal a unei aciuni7.

A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' &()(,.-((
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' &()(,'!. ;L<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate societilor <C=
i <&=% reprezent5nd total active identificate n bilan plus creterea de valoare rezultat
la evaluarea global2
;/1*C K E).' '/;.;((
;/1*& K E).' );/./((

b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate
societilor <C= i <&=2
2.1' K 21' 1').(((
/).' K L .E/.(((
21' 2/).(((
'E1 '1/.(((
;11 21(.(((
++
)121 .).(((
c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' .E/.(((
E).' K 121 +11.(((
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate societilor <C= i <&=2
L K ;/1*C 221./((
;(1 1.;..((
;1+ '(.//.
;+1 /.1'2
L K ;/1*& ''2.;((
;(1 2EE.2((
;1+ ;/.((2
;+1 +.1+.
L K ;)/ ')E.(((
1(12 1(.(((
1(/. 2.(((
121 ;).(((
1() '((.(((
e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1*C 1;2..((
;)/ K ;/1*& 21;.2((
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' ;U< '-e p-e(' ?BC &(% e*e#e%!e*e &e %'!$-'
'!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(( ;L<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de divizare2
;)/ K L 1;2..((
1(12 2.)E;
1(;2 1;(.22/
1((
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <>=2
L K ;)/ ')..2/. L K ;)/ '/;.;((
21' 12(.((( 21' 12(.(((
'E1 12/.;(( sau 'E1 12/.;((
;11M EE../. ;11M .;.(((
)121 ';.((( )121 ';.(((

c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <>=2
;)/ K L 21).;/. ;)/ K L 221./((
;(1 1.;..(( sau ;(1 1.;..((
;1+ '(.//. ;1+ '(.//.
;+1M /.1'2
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' ;O< %"$-"%s!(!$(!. '-e p-e(' ABC &(%
e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(( ;L<
>a societatea <&= nou3constituit% conform 8otr5rii adunrii generale a
acionarilor% elementele de capitaluri proprii se preiau element cu element.

,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <>=2
;)/ K L 21;.2((
1(12 /.(((
1() 1.(.(((
1(/. 1.2((
11E 2E.(((M
MReprezint suma corespunztoare procentului de /(L din profitul societii <>=.
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <>=2
L K ;)/ )'E.;(2 L K ;)/ );/./((
21' 1.(.((( sau 21' 1.(.(((
'E1 1.+./(( 'E1 1.+./((
;11M 11/..(2 ;11M 12/.(((
)121 )1.((( )121 )1.(((

1(1
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <>=2
;)/ K L '2'.2(2 ;)/ K L ''2.;((
;(1 2EE.2(( ;(1 2EE.2((
;1+ ;/.((2 ;1+ ;/.((2
;+1M +.1+.
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i la
valoarea brut.
E+ B(*'%/$-(*e 1%!"#(!e &e .!-e s"(e!./(*e -e,$*!'!e 1% $-#' &()(,.-((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;U<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6/.(.((( J 12(.((( 3 2((.(((7
/((.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> /((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E17
62.2.)(( J 12/.;((7
;(..+((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
61+E.)(( J .;.((( 3 1(.((( 3 /.1'27
2/).'/.
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
6+(.(((J';.(((7
12;.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> E+..2/.
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J 1.;..(( J 2)1./(( J '(.//.7
./E.(/.
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 /...((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E )'1.2((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> din care2 +.)E;
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6+.)E; aciuni x 1 leu*aciune7
+.)E;
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 1;(.22/
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 '(/.;((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $
E).(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> )'1.2((
$A0!@A>CR! # @&@A> )'1.2((
1(2
B(*'%/$* s"(e!./(( ;O< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21'7
1.(.(((M
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 1.(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 1.+./((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
612/.((( 3 +.1+.7
11/..(2
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
)1.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> ')E.;(2
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
62EE.2(( J ;/.((27
'2'.2(2
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ';.2((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E
21;.2((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 /.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6/.((( aciuni x 1 leu*aciune7
/.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 1.(.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 1.2((
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old $
2E.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 21;.2((
$A0!@A>CR! # @&@A> 21;.2((
M-uma de 1.(.((( lei K 2/1.((( lei # .1.((( lei% corespunztoare procentului de /(L
din imobilizrile corporale ale societii <C= i amortizrii corespunztoare
C+9 D()(,'-e' s"(e!./(*"- 0.-. 1%e!'-e' e2(s!e%/e( 'es!"-'

#ceast form de divizare se aplic atunci c$nd o parte din patrimoniul unei
societi se desprinde i este transferat ca ntre" uneia sau mai multor societi
e%istente/uneia ori unor societi care sunt astfel constituite, n schimbul alocrii de
aciuni/pri sociale ale societilor beneficiare ctre acionarii/asociaii societii care
transfer activele desprindere n interesul acionarilor/asociailor!, sau ctre societatea
care transfer activele desprindere n interesul societii!, conform art. 2&'
(
din le"ea
societilor.
E2e#p*$* %-+ 7A
1('
-ocietatea <1= are un capital social de 1/.((( lei mprit n ..((( aciuni cu
valoarea nominal de 2 lei*aciune. -ocietatea <O= are un capital social de +.((( lei
mprit n ;.)(( aciuni cu valoarea nominal de 2 lei*aciune.
-ocietatea <1= se divizeaz prin cedarea a .(L din elementele de natura
activelor% datoriilor i capitalurilor proprii% ea rm5n5nd cu restul de 2(L. Astfel%
societatea <O=% care este de9a constituit% preia ;(L din elementele de natura activelor%
datoriilor i capitalurilor proprii ale societii <1=% iar societatea <P=% care se va constitui%
preia ;(L din elementele de natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale
societii <1=.

7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societilor care particip la divizare% respectiv societile <1= i
<O=% ale cror rezultate au fost nregistrate n contabilitate% potrivit reglementrilor
contabile aplicabile.
-ocietatea <1= nu nregistreaz diferene din evaluare. -ocietatea comercial <O=%
pe baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% nregistreaz o cretere de valoare
de ;.((( lei la imobilizrile corporale. "aloarea 9ust a imobilizrilor corporale este de
2)(.((( lei% fa de valoarea contabil net de 2;/.((( lei.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea societilor efectuat cu ocazia
divizrii% se precizeaz n raportul de divizare i se evideniaz pentru fiecare societate
n bilanul acesteia ntocmit potrivit pct. 1( din Anexa nr. 1 la ordin. Aceste bilanuri sunt
folosite pentru determinarea raportului de sc8imb.
9+ B(*'%/$-(*e e*"- &"$. s"(e!./( ;F< 8( ;G< '-e p'-!((p. *' &()(,'-e, 1%
4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-((
e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e 31%!"#(!e p"!-()(! p!+ 7B &(% A%e2' %-+ 7 *' "-&(%5, se
p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;F<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6E2;.)(( 3 12;.)((7
/((.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> /((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 3 '(. J 'E17
6;2(.((( 3 ;2.((( J '2;./((7
E(2./((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6)E(.((( 3 E(.(((7
)((.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
12).(((
1(;
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1.'2E./((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
61.(((.((( J 2.'.+((7
1.2.'.+((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ;'.E((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E /;'.E((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 1/.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6..((( aciuni x 2 lei*aciune7
1/.(((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 '2;.)((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 '('.2((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> /;'.E((
$A0!@A>CR! # @&@A> /;'.E((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;G<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6';/.(((M 3 +/.(((7
2)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2)(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 1((.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6;;(.((( 3 1).(((7
;2).(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
)/.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A>
).1.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J 2+/.2((7
/+/.2((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 11).2((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 1';..((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 +.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6;.)(( aciuni x 2 lei*aciune7
+.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 12)..((M
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 1';..((
$A0!@A>CR! # @&@A> 1';..((
M,n aceast sum este inclus i creterea de valoare de ;.((( lei.
1()
=+ E)'*$'-e' 6*"4'*. ' s"(e!./(*"-
-ocietile <O= i <P= preiau% prin divizare% cot3parte din elementele de natura
activelor% datoriilor i capitalurilor proprii ale societii <1=.
S"(e!'!e' ;F<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K 1.+2E./(( lei #
1.2.'.+(( lei K /;'.E(( lei
S"(e!'!e' ;G<
Aport net K Activ net contabil rezultat n urma evalurii globale K .'1.((( lei #
/+/.2(( lei K 1';..(( lei

eterminarea cotei3pri din aportul net al societii divizate <1=% preluat de
societatea <O=2

Aportul net preluat de societatea <O= K Aportul net al societii <1= x ;(L
K /;'.E(( lei x ;(L K 2)E.;.( lei.
?+ De!e-#(%'-e' -'p"-!$*$( &e s>(#4 '* '/($%(*"-
0entru a acoperi aportul societii <1= se determin raportul de sc8imb al
aciunilor pentru cele dou societi% astfel2
-tabilirea valorii contabile a aciunilor societilor <1= i <O=2
S"(e!'!e' ;F<
1 aciune <1= K 2)E.;.( lei 2 '.2(( aciuni 6cota3parte din ..((( aciuni x ;(L7 K .(%;/2 lei.
S"(e!'!e' ;G<
1 aciune <O= K 1';..(( lei 2 ;.)(( aciuni K 2+%+)) lei.
-tabilirea raportului de sc8imb al aciunilor 6R-7% prin raportarea valorii
contabile a unei aciuni a societii <1= la valoarea contabil a unei aciuni a
societii <O=2
R- K .(%;/2 lei*aciune2 2+%+)) lei*aciune K 2%/./ aciuni% respectiv se sc8imb
o aciune a societii <1= pentru 2%/./ aciuni ale societii <O=.
@+ S!'4(*(-e' %$#.-$*$( &e '/($%( &e e#(s
-tabilirea numrului de aciuni de emis de ctre societatea <O= se efectueaz
fie prin raportarea aportului net al societii <1= 6activ net corespunztor
procentului ce urmeaz a fi preluat de ctre societatea <O=7 la valoarea contabil
1(/
a unei aciuni a societii <O=% fie prin nmulirea numrului de aciuni ale societii
<1= 6numr corespunztor procentului ce urmeaz a fi preluat de ctre societatea
<O=7 cu raportul de sc8imb al aciunilor2
3 valoarea aportului net al societii <1= corespunztor procentului ce urmeaz a fi
preluat de ctre societatea <O= 6;(L7 este de 2)E.;.( lei4
3 valoarea contabil a unei aciuni la societatea <O= este de 2+%+)) lei4
2)E.;.( lei 2 2+%+)) lei*aciune K ..)+) aciuni 6cifra exact ..)+)%) aciuni74
sau
'.2(( aciuni x 2%/./ 6R-7 K ..)+) aciuni 6cifra exact ..)+)%2 aciuni7.
eterminarea creterii capitalului social la societatea <O=% prin nmulirea
numrului de aciuni nou emise de ctre societatea <O= cu valoarea nominal a
unei aciuni de la aceast societate2
..)+) aciuni x 2 lei*aciune K 1E.1+( lei capital social.
$alcularea primei de divizare% ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor
la societatea divizat 6corespunztor procentului de ;(L din activul net al
acesteia7 i valoarea nominal a aciunilor nou emise de ctre societatea
beneficiar2
2)E.;.( lei # 1E.1+( lei K 2;(.2+( lei prim de divizare4

Acionarii societii <1= vor primi% ca urmare a divizrii% ..)+) aciuni a 2
lei*aciune 6valoarea nominal a unei aciuni7.
A+ E)(&e%/(e-e' 1% "%!'4(*(!'!e' s"(e!./(*"- ' "pe-'/($%(*"- e0e!$'!e $
"',(' &()(,.-((
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' &()(,'!. ;F< 1% p-"p"-/(e &e DBC
,nregistrri contabile% n lei2
a7 evidenierea valorii elementelor de natura activelor transferate societilor <O=
i <P=% reprezent5nd total active identificate n bilan2
;/1*O K E).' E++.(;(
;/1*P K E).' E++.(;(

b7 scoaterea din eviden a elementelor de natura activelor transferate
societilor <O= i <P=2
2.1' K 21' ++./((
'(. K '(1 ''./((
1(E
/).' K L 1.)+..(.(
21' ;.(.(((
'(1 '(2.;((
'E1 2)+./.(
;11 ;)/.(((
)121 1((.(((
c7 nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli2
121 K /).' 1.)+..(.(
E).' K 121 1.)+..(.(
d7 scoaterea din eviden a elementelor de natura datoriilor i capitalurilor proprii
transferate societilor <O= i <P=2
L K ;/1*O );1.)/(
;(1 ;((.(((
;1+ 11'.)/(
;+1 2..(((
L K ;/1*P );1.)/(
;(1 ;((.(((
;1+ 11'.)/(
;+1 2..(((
L K ;)/ )1;.+/(
1(12 12..((
1() 2)+./((
1(/. 2;2.)/(
M
,ntruc5t nu i3a ncetat existena% societatea <1= poate s transmit n locul capitalului
social% alte elemente de capital propriu% potrivit 8otr5rii adunrii generale a acionarilor.

e7 regularizarea conturilor ;)/ i ;/12
;)/ K ;/1*O 2)E.;.(
;)/ K ;/1*P 2)E.;.(
1(.
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' ;G< '-e p-e(' ?BC &(% e*e#e%!e*e &e %'!$-'
'!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(( ;F<
,nregistrri contabile% n lei2
a7 nregistrarea ma9orrii capitalului social i a primei de divizare2
;)/ K L 2)E.;.(
1(12 1E.1+(
1(;2 2;(.2+(
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <1=2
L K ;)/ EE1.(;( L K ;)/ E++.(;(
21' 2;(.((( 21' 2;(.(((
'(1 1)1.2(( sau '(1 1)1.2((
'E1 12+..;( 'E1 12+..;(
;11M 2((.((( ;11M 22..(((
)121 )(.((( )121 )(.(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <1=2
;)/ K L )1'.)/( ;)/ K L );1.)/(
;(1 ;((.((( sau ;(1 ;((.(((
;1+ 11'.)/( ;1+ 11'.)/(
;+1M 2..(((
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
C"%!'4(*(!'!e' *' s"(e!'!e' ;H< %"$-"%s!(!$(!. '-e p-e(' ?BC &(%
e*e#e%!e*e &e %'!$-' '!()e*"-, &'!"-((*"- 8( 'p(!'*$-(*"- p-"p-(( '*e s"(e!./(( ;F<
>a societatea P% adunarea general a acionarilor a 8otr5t un capital social de
'%2(( aciuni la o valoare de 2 lei*aciune.
,nregistrri contabile% n lei2
a7 preluarea elementelor de natura capitalurilor proprii de la societatea <1=2
;)/ K L 2)E.;.(
1(12 /.;((
1() 12+..((
1(/. 121.2.(

1(+
,n acest exemplu% la societatea <P= nou3constituit% conform 8otr5rii adunrii
generale a acionarilor% elementele de capitaluri proprii se preiau element cu element.
b7 preluarea elementelor de natura activelor de la societatea <1=2
L K ;)/ EE1.(;( L K ;)/ E++.(;(
21' 2;(.((( 21' 2;(.(((
'(1 1)1.2(( sau '(1 1)1.2((
'E1 12+..;( 'E1 12+..;(
;11M 2((.((( ;11M 22..(((
)121 )(.((( )121 )(.(((
c7 preluarea elementelor de natura datoriilor de la societatea <1=2
;)/ K L )1'.)/( sau ;)/ K L );1.)/(
;(1 ;((.((( ;(1 ;((.(((
;1+ 11'.)/( ;1+ 11'.)/(
;+1M 2..(((
M,nregistrare la valoarea net 6valoarea contabil a9ustat cu deprecierea aferent7 i%
respectiv% la valoarea brut.
E+ B(*'%/$-(*e 1%!"#(!e &e .!-e s"(e!./(*e -e,$*!'!e 1% $-#' &()(,.-((
B(*'%/$* s"(e!./(( ;F<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
61;;.+((M 3 2;.+((MM7
12(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 12(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 3 '(. J 'E17
6.;.((( 3 ..;(( J /;.+2(7
1;(.)2(
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
611;.((( 3 1;.(((7
1((.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
2).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 2/).)2(
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
62((.((( J )/.E.(7
2)/.E.(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E ..E;(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 12..E;(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A> % din care2 '.2((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61./(( aciuni x 2 lei*aciune7
'.2((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 /;.+((
11(
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 /(./;(
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 12..E;(
$A0!@A>CR! # @&@A> 12..E;(
M
1;;.+(( lei K E2;.)(( lei x 2(L% unde E2;.)(( lei reprezint valoarea imobilizrilor
corporale.
MM
2;.+(( lei K 12;.)(( lei x 2(L% unde 12;.)(( lei reprezint valoarea amortizrii
imobilizrilor corporale.
&bservaie2 -ocietile <O= i <P= primesc de la societatea <1= imobilizri corporale la
valoarea rmas de amortizat.
B(*'%/$* s"(e!./(( ;G<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21' 3 2.1'7
6';2.((( J 2;(.((( 3 +/.(((7
;./.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> ;./.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E17
61)1.2(( J 1((.((( J 12+..;(7
'.1.(;(
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
6;;(.((( J 22..((( 3 1).((( 3 2..(((7
/2).(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
6)/.((( J )(.(((7
1(/.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> 1.112.(;(
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J ;((.((( J 2+/.2(( J 11'.)/(7
1.2(+.E/(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 +E.E2(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E '...2.(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 2/.1+(
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
61'.(+) aciuni x 2 lei*aciune7
2/.1+(
!!. 0R!?E E $A0!@A> 6ct. 1(;27 2;(.2+(
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 121..((M
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> '...2.(
$A0!@A>CR! # @&@A> '...2.(
M
-uma de 121..(( lei K 12)..(( lei # ;.((( lei.
111
B(*'%/$* s"(e!./(( ;H< %"$-"%s!(!$(!e
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 21'7
2;(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> 2;(.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 J 'E17
61)1.2(( J 12+..;(7
2.1.(;(
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;11 3 ;+17
622..((( 3 2..(((7
2((.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
)(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> )'1.(;(
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;1+7
6;((.((( J 11'.)/(7
)1'.)/(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 1E.;.(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 2)E.;.(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 /.;((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6'.2(( aciuni x 2 lei*aciune7
/.;((
!!!. REAER"E !D REE"A>CARE 6ct. 1()7 12+..((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 121.2.(
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 2)E.;.(
$A0!@A>CR! # @&@A> 2)E.;.(

,n exemplul prezentat mai sus% imobilizrile corporale la societile <O= i <P= sunt
preluate la valoarea rmas de amortizat 6/((.((( lei x ;(L7. e asemenea% se
presupune c diferenele de pre de ;(L corespund materiilor prime preluate 61/..(( lei
K ;2.((( lei x ;(L7% iar a9ustrile pentru deprecierea clienilor n proporie de ;(L
corespund clienilor preluai 62..((( lei K E(.((( lei x ;(L7.
112
CAPITOLUL II
DIZOLVAREA CU LICHIDARE I FALIMENTUL SOCIETILOR
A+ L(>(&'-e' >"!.-L!. &e '&$%'-e' 6e%e-'*. ' '/("%'-(*"-M's"('/(*"-, 1%
s(!$'/(' 1% '-e &(sp"%(4(*(!./(*e 4.%e8!( -e,$*!'!e 1% $-#' *(>(&.-(( 's(6$-.
'>(!'-e' &'!"-((*"-
Exemplele prezentate se refer la tratamentul contabil al operaiunilor de
lic8idare a societilor care aplic Reglementrile contabile conforme cu irectiva a !" #
a a $omunitilor Economice Europene% parte component a Reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene% aprobate prin &rdinul ministrului finanelor publice nr.
'())*2((+% cu modificrile i completrile ulterioare.
E2e#p*$* %-+ 7E
-ocietatea <S=% cu un capital social de )((.((( lei mprit n )((.((( aciuni cu
valoarea nominal de 1 leu*aciune% se lic8ideaz% potrivit 8otr5rii adunrii generale a
acionarilor.
$u aceast ocazie se efectueaz2
!nventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor i
capitalurilor proprii ale societii care urmeaz s se lic8ideze% potrivit >egii
contabilitii nr. .2*1++1% republicat% cu modificrile i completrile ulterioare%
normelor i reglementrilor contabile% precum i nregistrarea rezultatelor
inventarierii i ale evalurii potrivit reglementrilor contabile aplicabile4
,ntocmirea situaiilor financiare anuale de ctre societatea care urmeaz s se
lic8ideze% potrivit prevederilor art. 2. alin. 617 din legea contabilitii.
I+ B(*'%/$* s"(e!./(( '-e se *(>(&e',., 1%!"#(! 1% 4',' &'!e*"- &(%
"%!'4(*(!'!e p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-((
e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e, se p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;N<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
62.(((.((( 3 1.2((.(((7
.((.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> .((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. '(1 3 '+17
62((.((( 3 ;(.(((7
1/(.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;111 J ;11. 3 ;+17
62)(.((( J )(.((( 3 2(.(((7
2.(.(((
11'
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
/(.(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> )((.(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(;7
/((.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 1((.(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E E((.(((
P. 0R&"!A!&ADE 6ct. 1)17 1((.(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 )((.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6)((.((( aciuni x 1 leu*aciune7
)((.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/17 1((.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> /((.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> /((.(((
-tabilirea operaiunilor care urmeaz s fie efectuate de ctre lic8idator n
numele societii care se lic8ideaz4
"alorificarea elementelor de natura activelor% datoriilor i capitalurilor proprii
6v5nzarea imobilizrilor i a stocurilor% ncasarea creanelor% a investiiilor
financiare pe termen scurt etc.74
Ac8itarea datoriilor societii ctre bugetul de stat% ctre bugetul asigurrilor
sociale de stat% precum i a celorlalte obligaii sociale ctre alte fonduri% salariai
i ali teri.
II+ Ope-'/($%(*e &e *(>(&'-e ' s"(e!./(( e0e!$'!e &e *(>(&'!"-:
1. "5nzarea cldirilor cu +((.((( lei fr @"A% valoarea contabil net fiind de
.((.((( lei4
2. "5nzarea materiilor prime cu 1;;.((( lei fr @"A% valoarea contabil net
fiind de 1/(.((( lei4
'. $lienii inceri sunt n sum de )(.((( lei% din care se ncaseaz 2;.((( lei.
0entru ncasarea nainte de termen a clienilor ceri s3au acordat sconturi n sum total
de ).((( lei4
;. 0entru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori% acetia au acordat
sconturi n sum de 2(.((( lei4
). $8eltuielile efectuate cu lic8idarea societii sunt de )2.((( lei4
/. Anularea provizioanelor n sum de 1((.((( lei4
E. Regularizarea @"A4
.. $alcularea% reinerea i virarea impozitului pe profit*venit rezultat ca urmare a
operaiunii de lic8idare.
11;
III+ %-e6(s!-.-( "%!'4(*e p-()(%& "pe-'/($%(*e &e *(>(&'-e, 1% *e(:
1. "alorificarea imobilizrilor corporale 6n acest exemplu se consider c
operaiunea prezentat se ncadreaz n sfera de aplicare a cotei @"A de 2;L72
a7 v5nzarea cldirilor2

;/1 K L 1.11/.(((
E).' +((.(((
;;2E 21/.(((
b7 ncasarea contravalorii cldirilor v5ndute2
)121 K ;/1 1.11/.(((
c7 scoaterea din eviden a cldirilor v5ndute2

L K 212 2.(((.(((
2.12 1.2((.(((
/).' .((.(((
d) nc8iderea contului E).'
1
2
E).' K 121 +((.(((
e7 nc8iderea contului /).'
1
2
121 K /).' .((.(((
2. "alorificarea stocurilor 6n acest exemplu se consider c operaiunea
prezentat se ncadreaz n sfera de aplicare a cotei @"A de 2;L72
a7 v5nzarea materiilor prime2
;11 K L 1E..)/(
E(E 1;;.(((
;;2E ';.)/(
b7 trecerea la mrfuri a materiilor prime destinate v5nzrii i scoaterea din
gestiune a mrfurilor v5ndute2
'E1 K '(1 2((.(((
/(E K 'E1 2((.(((

1
,nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli se poate efectua lunar sau la sf5ritul fiecrei perioade
pentru care se solicit raportri.
11)
c7 anularea a9ustrii pentru depreciere aferent stocurilor2
'+1 K E.1; ;(.(((
d7 nc8iderea contului /(E2
121 K /(E 2((.(((
e7 nc8iderea conturilor E(E i E.1;2
L K 121 1.;.(((
E(E 1;;.(((
E.1; ;(.(((
f7 ncasarea contravalorii materiilor prime v5ndute2
)121 K ;11 1E..)/(
'. ,ncasarea creanelor existente n sold2
a7 ncasarea parial de la clienii inceri2
)121 K ;11. 2;.(((
b7 trecerea pe c8eltuieli a clienilor inceri nencasai2

/); K ;11. 2/.(((

c7 anularea a9ustrilor pentru depreciere2

;+1 K E.1; 2(.(((
d7 ncasarea clienilor ceri2

)121 K ;111 2;).(((

e7 acordarea sconturilor2

//E K ;111 ).(((
f7 nc8iderea conturilor //E i /);2
121 K L '1.(((
//E ).(((
/); 2/.(((
11/
g7 nc8iderea contului E.1;2
E.1; K 121 2(.(((
;. econtarea datoriilor2
a7 plata furnizorilor de imobilizri2
;(; K )121 ).(.(((
b7 primirea scontului2
;(; K E/E 2(.(((
c7 nc8iderea contului E/E2
E/E K 121 2(.(((
). $8eltuieli de lic8idare2
a7 evidenierea c8eltuielilor efectuate precum i a plii acestora2

/2. K ;(1 )2.(((
;(1 K )121 )2.(((
b7 nc8iderea contului /2.2
121 K /2. )2.(((
/. Anularea provizioanelor2

a7 anularea provizioanelor2

1)1 K E.12 1((.(((
b7 nc8iderea contului E.122
E.12 K 121 1((.(((
E. Regularizarea @"A2
a7 evidenierea @"A de plat2
;;2E K ;;2' 2)(.)/(
11E
b7 plata @"A2
;;2' K )121 2)(.)/(
.. !mpozit pe profit corespunztor profitului din lic8idare2
Dot2 $alcularea% reinerea i virarea impozitului pe profitul din lic8idare%
respectiv a impozitului pe venitul din lic8idare% se efectueaz potrivit legii.
0resupunem c% n exemplul prezentat% impozitul pe profitul din lic8idare este n
sum de 22.)/( lei.
a7 evidenierea impozitului pe profitul datorat2
/+1 K ;;1 22.)/(

b7 nc8iderea contului /+12
121 K /+1 22.)/(
c7 virarea impozitului pe profit2
;;1 K )121 22.)/(
IV+ S(!$'/(' "%!$-(*"- @797 8( 797 1%'(%!e &e e0e!$'-e' p'-!'O$*$( 31% *e(5:
@797
D C
-old /(.((( ;.a7 ).(.(((
1.b7 1.11/.((( ).a7 )2.(((
2.f7 1E..)/( E.b7 2)(.)/(
'.a7 2;.((( ..c7 22.)/(
'.d7 2;).(((
T"!'*:
S"*& D
7+A9=+@AB
E7D+??B
GB@+79B
797
D C
1.e7 .((.((( 1.d7 +((.(((
2.d7 2((.((( 2.e7 1.;.(((
'.f7 '1.((( '.g7 2(.(((
).b7 )2.((( ;.c7 2(.(((
..b7 22.)/( /.b7 1((.(((
T"!'*:
S"*& C
7+7B@+@AB 7+99?+BBB
77D+??B
11.
V+ B(*'%/$* 1%'(%!e &e e0e!$'-e' p'-!'O$*$(
B(*'%/$* s"(e!./(( ;N<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217 E1..;;(
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> E1..;;(
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E E1..;;(
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E E1..;;(
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 )((.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6)((.((( aciuni x 1 leu*aciune7
)((.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/17 1((.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217 -old $ 11..;;(
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> E1..;;(
$A0!@A>CR! # @&@A> E1..;;(
0arta9ul capitalului propriu 6activului net7 al societii% rezultat din lic8idarea
acesteia% se efectueaz n funcie de2
a7 prevederile statutului i*sau ale contractului de societate4
b7 8otr5rea adunrii generale a acionarilor% consemnat n registrul edinelor
adunrii generale a acionarilor4
c7 cota de participare la capitalul social.

0arta9ul const n mprirea capitalului propriu 6activului net7% rezultat din
lic8idare% ntre acionarii societii.
VI+ %-e6(s!-.-( "%!'4(*e p-()(%& "pe-'/($%(*e &e p'-!'O 1%!-e '/("%'-(,
pe-s"'%e 0(,(e, 1% *e(:
1. Restituirea contravalorii capitalului social% a rezervelor legale i a profitului din
lic8idare2
L K ;)/ E1..;;(
1(12 )((.(((
1(/1 1((.(((
121 11..;;(
2. Evidenierea impozitului pe venitul din lic8idare% datorat conform legii i plata
acestuia.
11+
0resupunem c% n urma calculului efectuat potrivit legislaiei fiscale% n exemplul
prezentat% impozitul pe venitul din lic8idare este n sum de ;..'+( lei2

;)/ K ;;/ ;..'+(
;;/ K )121 ;..'+(
'. 0lata sumelor nete cuvenite din lic8idare% dup reinerea impozitului datorat
conform legii2
;)/ K )121 /E(.()(
VII+ S(!$'/(' "%!$-(*"- ?@A 8( @797 &$p. e0e!$'-e' p'-!'O$*$( 31% *e(5:
?@A
D C
1. E1..;;(
2. ;..'+(
'. /E(.()(
@otal2 E1..;;( E1..;;(
S"*& C (
@797
D C
S"*& D E1..;;(
2. ;..'+(
'. /E(.()(
T"!'*: E7D+??B E7D+??B
S"*& D B
B+ F'*(#e%!$* $%e( s"(e!./(, 1% s(!$'/(' 1% '-e &(sp"%(4(*(!./(*e 4.%e8!(
-e,$*!'!e 1% $-#' *(>(&.-(( %$ 's(6$-. '>(!'-e' &'!"-((*"-
E2e#p*$* %-+ 7D
-ocietatea <AU are un capital social de )((.((( lei mprit n )((.((( aciuni cu
valoarea nominal de 1 leu.% $a urmare a dificultilor financiare cu care se confrunt i
a incapacitii acesteia de a3i onora obligaiile de plat scadente% la solicitarea
acionarilor potrivit >egii nr. .)*2((/ privind procedura insolvenei% cu modificrile i
completrile ulterioare% societatea intr n procedura de insolven.
up depunerea cererii de ctre societatea debitoare% n baza art. '2 alin. 617 din
aceeai lege% 9udectorul3sindic pronun o nc8eiere de desc8idere a procedurii
insolvenei.
$u aceast ocazie se efectueaz2
!nventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor i
capitalurilor proprii ale societii care urmeaz s se lic8ideze% potrivit legii
12(
contabilitii% normelor i reglementrilor contabile% precum i nregistrarea
rezultatelor inventarierii i ale evalurii% potrivit reglementrilor contabile
aplicabile4
,ntocmirea situaiilor financiare anuale de ctre societatea care urmeaz s se
lic8ideze% potrivit prevederilor art. 2. alin. 617 din legea contabilitii.
I+ B(*'%/$* s"(e!./(( '-e se *(>(&e',., 1%!"#(! 1% 4',' &'!e*"- &(% "%!'4(*(!'!e
p$se &e '"-& $ -e,$*!'!e*e (%)e%!'-(e-(( 8( e)'*$.-(( e0e!$'!e $ 'e's!. "',(e,
se p-e,(%!. 's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;Z<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$( S"*&
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
6)((.((( 3 2)(.(((7
2)(.(((
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/17
2)(.(((
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> )((.(((
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 )((.(((
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai
mare de un an sunt prezentate separat pentru fiecare element7 6ct. ;117
2((.(((
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
).(((
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> E().(((
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3& 0ER!&AB E
0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;(; J ;'1J;'EJ;;EJ;/27
6;)(.((( J 2((.((( J )(.(((J)(.(((J1).(((J/').(((7
1.;((.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 /+).(((
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 31+).(((
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 )((.(((
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6)((.((( pri sociale x 1 leu*parte social7
)((.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7
1((.(((
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7 -old
)((.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR 6ct. 1217
-old
2+).(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 31+).(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 31+).(((
0otrivit prevederilor legale% lic8idatorul ntocmete i public tabelul definitiv de
creane.
121
in analiza comparativ a situaiei din tabelul definitiv de creane cu cea din
contabilitatea societii rezult urmtoarele diferene2
N-+
-!+
De%$#(-e 8(
!(p &e -e'%/.
C"%!'4(*(!'!e
s"(e!'!e'
;Z<
T'4e*
&e0(%(!() &e
-e'%/e
D(0e-e%/e
1. :ugetul de stat i
bugetul asigurrilor
sociale de stat 3
garantate
1((.((( 1((.((( (
T"!'* -e'%/e 6'-'%!'!e 1((.((( 1((.((( (
2. 1onduri speciale 6ct.
;;E7 3 negarantate
1).((( 1).((( (
T"!'* -e'%/e
%e6'-'%!'!e
1).((( 1).((( (
'. 1urnizori de imobilizri 3
c8irografare
2((.((( 2((.((( (
;. 1urnizori 3 c8irografare ;)(.((( '/(.((( +(.(((
/. $reditori diveri 3
c8irografare
/').((( )2E.((( 1(..(((
E. T"!'* -e'%/e
>(-"6-'0'-e
1.2.).((( 1.(.E.((( 1+..(((
.. T"!'* -e'%/e 1.;((.((( 1.2(2.((( 1+..(((
0otrivit art. E/ alin. 617 din legea privind procedura insolvenei% cu excepia
cazului n care notificarea desc8iderii procedurii s3a fcut cu nclcarea dispoziiilor art.
E din aceeai lege% titularul de creane anterioare desc8iderii procedurii% care nu depune
cererea de admitere a creanelor p5n la expirarea termenului prevzut de lege% va fi
deczut 6n ceea ce privete creanele respective7 din dreptul de a fi nscris n tabelul
creditorilor i nu va dob5ndi calitatea de creditor ndreptit s participe la procedur.
$a urmare% se nregistreaz n contabilitate scoaterea din eviden a datoriilor
societii nenscrise n tabelul definitiv de creane c8irografare2
a7 L K E).. 1+..(((
;(1 +(.(((
;/2 1(..(((
b) nc8iderea contului E)..
2
2
E).. K 121 1+..(((
2
,nc8iderea conturilor de venituri se poate efectua lunar sau la sf5ritul fiecrei perioade pentru care se
solicit raportri.
122
II+ Ope-'/($%(*e e0e!$'!e &e *(>(&'!"- $ 'p-"4'-e' O$&e.!"-$*$( s(%&(
pe%!-$ ' 's(6$-' &(sp"%(4(*(!./(*e 4.%e8!( 1% )e&e-e' '>(!.-(( &'!"-((*"- s$%!:
1. "5nzarea cldirilor cu '((.((( lei% fr @"A% valoarea contabil net a
acestora fiind de 2)(.((( lei4
2. "5nzarea mrfurilor n valoare de ')(.((( lei fr @"A% costul de ac8iziie al
acestora fiind de )((.((( lei4
'. "5nzarea titlurilor de participare 6pe termen lung7% n sum de 1)(.((( lei%
costul de ac8iziie al acestora fiind de 2)(.((( lei4
;. ,ncasarea de la clieni a sumei de 1.(.((( lei% acord5ndu3se un scont de 1(L
din valoarea de 2((.((( lei a creanei4
). Efectuarea de c8eltuieli n sum total de .(.((( lei n vederea derulrii
procedurii de lic8idare 6de exemplu2 onorarii lic8idator% onorarii ali specialiti7.
III+ %-e6(s!-.-( "%!'4(*e p-()(%& "pe-'/($%(*e &e *(>(&'-e, 1% *e(:
1. "alorificarea imobilizrilor corporale 6n acest exemplu se consider c
operaiunea prezentat se ncadreaz n sfera de aplicare a cotei @"A de 2;L72
a7 v5nzarea cldirilor2

;/1 K L 'E2.(((
E).' '((.(((
;;2E E2.(((
b7 scoaterea din eviden a cldirilor v5ndute2

L K 212 )((.(((
2.12 2)(.(((
/).' 2)(.(((
c7 ncasarea contravalorii cldirilor v5ndute2

)121 K ;/1 'E2.(((

d) nc8iderea contului E).'
'
2
E).' K 121 '((.(((
e7 nc8iderea contului /).'
'
2

121 K /).' 2)(.(((
3
,nc8iderea conturilor de venituri i c8eltuieli se efectueaz lunar sau la sf5ritul fiecrei perioade pentru
care se solicit raportri.
12'
2. "alorificarea mrfurilor 6n acest exemplu se consider c operaiunea
prezentat se ncadreaz n sfera de aplicare a cotei @"A de 2;L72
a7 v5nzarea mrfurilor2

;11 K L ;';.(((
E(E ')(.(((
;;2E .;.(((
b7 ncasarea contravalorii mrfurilor v5ndute2
)121 K ;11 ;';.(((
c7 scoaterea din gestiune a mrfurilor v5ndute2

/(E K 'E1 )((.(((
d7 nc8iderea contului E(E2
E(E K 121 ')(.(((
e7 nc8iderea contului /(E2

121 K /(E )((.(((
'. "alorificarea titlurilor de participare2
a7 v5nzarea aciunilor 6titlurilor de participare% deinute pe termen lung72

;/1 K E/;1 1)(.(((
b7 scoaterea din eviden a aciunilor v5ndute2

//;1 K 2/1 2)(.(((
c7 ncasarea contravalorii aciunilor 6titlurilor de participare72

)121 K ;/1 1)(.(((
d7 nc8iderea contului E/;12

E/;1 K 121 1)(.(((
e7 nc8iderea contului //;12

121 K //;1 2)(.(((
12;
;. &peraiuni cu clienii2
a7 ncasarea creanelor de la clieni i acordarea scontului2
)121 K ;11 1.(.(((
//E K ;11 2(.(((
b7 nc8iderea contului //E2
121 K //E 2(.(((
). $8eltuieli privind operaiunile efectuate pe perioada lic8idrii2
a7 nregistrarea c8eltuielilor efectuate cu onorariile lic8idatorilor i a altor
specialiti2
/2. K ;(1 .(.(((
;(1 K )121 .(.(((
b7 nc8iderea contului /2.2
121 K /2. .(.(((
/. Regularizarea @"A i ac8itarea acesteia2
;;2E K ;;2' 1)/.(((
;;2' K )121 1)/.(((
IV+ S(!$'/(' "%!$-(*"- 797 8( @797 1%'(%!e &e e0e!$'-e' p'-!'O$*$( 31% *e(5:
797
D C
!. b7 1+..(((
1.e7 2)(.((( 1.d7 '((.(((
2.e7 )((.((( 2.d7 ')(.(((
'.e7 2)(.((( '.d7 1)(.(((
;.b7 2(.(((
).b7 .(.(((
T"!'*:
S"*& C
7+7BB+BBB
7B9+BBB
GGD+BBB
12)
@797
D C
-old iniial ).(((
1.c7 'E2.((( ).a7 .(.(((
2.b7 ;';.((( /. 1)/.(((
'.c7 1)(.(((
;.a7 1.(.(((
T"!'*:
S"*& D
7+7?7+BBB
GB@+BBB
9=A+BBB
-e constat c disponibilitile bneti 6+().((( lei7 nu acoper n totalitate
creanele creditorilor nscrise n tabelul definitiv de creane 61.2(2.((( lei7% rm5n5nd
neacoperit o sum de 2+E.((( lei.
>ic8idatorul efectueaz distribuirea sumelor rezultate n urma lic8idrii% cu
respectarea prevederilor legale cuprinse n legea privind procedura insolvenei.
0resupunem c sumele rezultate pentru distribuire n limita fondurilor disponibile%
calculate potrivit legii% sunt cele evideniate spre exemplificare% n tabelul urmtor% astfel2
O4*(6'/(e
V'*"'-e' &(% !'4e*$*
&e -e'%/e
S$#' &(s!-(4$(!.
S$#'
%e'"pe-(!.
:ugetul de stat i
bugetul asigurrilor
sociale de stat #
garantate
6ct. ;'1J;'E7
1((.((( 1((.((( (
1onduri speciale
6ct.;;E7 3
negarantate
1).((( 1).((( (
ct. ;(1 <1urnizori= '/(.((( 2/1./)( +..')(
ct. ;(; <1urnizori de
imobilizri=
2((.((( 1;).'.( );./2(
ct. ;/2 <$reditori
diveri=
)2E.((( '.2.+E( 1;;.('(
T"!'* 7+9B9+BBB GB@+BBB 9GE+BBB
,nregistrarea n contabilitate a distribuirii ctre creditori a unei cote falimentare
proporionale sau ntregi% calculate potrivit legii2
a7 L K )121 +().(((
;(1 2/1./)(
;(; 1;).'.(
;'1 )(.(((
;'E )(.(((
;;E 1).(((
;/2 '.2.+E(
12/
up aceast operaiune bilanul societii se prezint astfel2
De%$#(-e' e*e#e%!$*$(
S"*& *' &'!'
1%e!.-((
p-"e&$-(( &e
*(>(&'-e
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
(
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/17
(
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> (
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 (
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o
perioad mai mare de un an sunt prezentate separat pentru
fiecare element7 6ct. ;117
(
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
(
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> (
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3&
0ER!&AB E 0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;(; J ;'1J ;'EJ
;;EJ ;/27
2+E.(((
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E (
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E (
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 (
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6)((.((( aciuni x 1 leu*aciune7 )((.(((
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 1((.(((
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7
-old
)((.(((
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR
6ct. 1217 -old
'+E.(((
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 32+E.(((
$A0!@A>CR! # @&@A> 32+E.(((
!. 0otrivit art. 12/ din >egea nr. .)*2((/ privind procedura insolvenei% cu
modificrile i completrile ulterioare% n cazul n care bunurile care alctuiesc averea
unui grup de interes economic ori a unei societi n nume colectiv sau n comandit nu
sunt suficiente pentru plata creanelor nregistrate n tabelul definitiv consolidat de
creane% mpotriva grupului sau a societii 9udectorul3sindic va autoriza executarea
silit% n condiiile legii% mpotriva asociailor cu rspundere nelimitat sau% dup caz% a
membrilor% pronun5nd o sentin definitiv i executorie% care va fi pus n executare de
lic8idator% prin executor 9udectoresc.
12E
,n situaia n care s3a decis depunerea de ctre acionari a sumelor necesare
ac8itrii furnizorilor pentru suma neacoperit din tabelul de creane% aceasta se
nregistreaz prin urmtorul articol contabil2
)121 K ;)/ 2+E.((( lei
Ac8itarea furnizorilor 2
;(1 K )121 2+E.((( lei
up stingerea datoriilor% se nc8id conturile de capitaluri proprii ale societii2
3 reportarea pierderii la data desc8iderii procedurii2
11E1 K 121 2+).(((
3 reportarea pierderii perioadei de procedur2
11E1 K 121 1(2.(((
3 acoperirea pierderii reportate 6care cuprinde pierderea curent existent la
data desc8iderii procedurii n sum de 2+).((( lei% pierderea aferent
exerciiilor precedente n sum de )((.((( lei% i pierderii perioadei de
procedur n sum de 1(2.((( lei7% n limita capitalului social i a rezervelor2
L K 11E1 /((.(((
1(12 )((.(((
1(/. 1((.(((
up aceast operaiune% n balana societii avem urmtoarea situaie2
$ont 11E1 sold debitor 2+E.((( lei
$ont ;)/ sold creditor 2+E.((( lei
Evidenierea n contabilitate a operaiunilor privind nc8iderea conturilor ca
urmare a finalizrii procedurii2
;)/ K 11E1 2+E.((( lei
!!. ,n cazul n care procedura nu mai poate continua% iar 9udectorul # sindic
dispune prin sentin nc8iderea procedurii de faliment a societii i radierea acesteia
din registrul comerului% creditorii societii debitoare nu i mai recupereaz creanele
rmase nencasate.
12.
$a urmare% se nregistreaz scoaterea din evidena contabil a datoriilor
neac8itate2
b7 L K E).. 2+E.(((
;(1 +..')(
;(; );./2(
;/2 1;;.('(
c) nc8iderea contului E)..
;
2
E).. K 121 2+E.(((
797
D C
!. b7 1+..(((
1.e7 2)(.((( 1.d7 '((.(((
2.e7 )((.((( 2.d7 ')(.(((
'.e7 2)(.((( '.d7 1)(.(((
;.b7 2(.(((
).b7 .(.(((
!". c7 2+E.(((
T"!'*:
S"*& C
7+7BB+BBB 7+9G@+BBB
7G@+BBB
up stingerea datoriilor% se nc8id conturile de capitaluri proprii ale societii2
3 reportarea pierderii la data desc8iderii procedurii2
11E1 K 121 2+).(((
3 reportarea profitului perioadei de procedur2
121 K 11E1 1+).(((
3 acoperirea pierderii reportate 6care cuprinde pierderea aferent exerciiilor
precedente n sum de )((.((( lei% pierderea curent existent la data
desc8iderii procedurii n sum de 2+).((( lei% din care s3a dedus profitul
perioadei de procedur n sum de 1+).((( lei7 n limita capitalului social i a
rezervelor2
L K 11E1 /((.(((
1(12 )((.(((
1(/. 1((.(((
4
,nc8iderea conturilor de venituri se poate efectua lunar sau la sf5ritul fiecrei perioade pentru care se
solicit raportri.
12+
V+ B(*'%/$* 0(%'* &e *(>(&'-e '* s"(e!./((, 1% '#4e*e s(!$'/((, se p-e,(%!.
's!0e*:
B(*'%/$* s"(e!./(( ;Z<
3 lei 3
De%$#(-e' e*e#e%!$*$(
S"*& *' &'!'
1%!"#(-((
4(*'%/$*$( p"!-()(!
'-!+ 9D '*(%+ 375
K
S"*& *' &'!'
1%e!.-((
p-"e&$-(( &e
*(>(&'-e
B7 B9
A. A$@!"E !?&:!>!AA@E
!!. !?&:!>!ABR! $&R0&RA>E 6ct. 212 3 2.127
2)(.((( (
!!!. !?&:!>!ABR! 1!DAD$!ARE 6ct. 2/17
2)(.((( (
A$@!"E !?&:!>!AA@E # @&@A> )((.((( (
:. A$@!"E $!R$C>AD@E
!. -@&$CR! 6ct. 'E17 )((.((( (
!!. $READFE 6-umele care urmeaz a fi ncasate dup o
perioad mai mare de un an sunt prezentate separat pentru
fiecare element7 6ct. ;117
2((.((( (
!". $A-A G! $&D@CR! >A :BD$! 6ct. )1217
).((( (
A$@!"E $!R$C>AD@E # @&@A> E().((( (
. A@&R!!2 -C?E>E $ARE @RE:C!E 0>B@!@E ,D@R3&
0ER!&AB E 0HDB >A CD AD 6ct. ;(1 J ;(; J ;'1J ;'EJ
;;EJ ;/27
1.;((.((( (
E. A$@!"E $!R$C>AD@E DE@E*A@&R!! $CRED@E DE@E 3 /+).((( (
1. @&@A> A$@!"E ?!DC- A@&R!! $CRED@E 31+).((( (
I. $A0!@A> G! REAER"E
!. $A0!@A>% din care2 )((.((( (
3 capital subscris vrsat 6ct. 1(127
6)((.((( aciuni x 1 leu*aciune7
)((.((( (
!". REAER"E 6ct. 1(/.7 1((.((( (
". 0R&1!@C> -AC 0!EREREA RE0&R@A@6B7 6ct. 11E7
-old
3)((.((( (
"!. 0R&1!@C> -AC 0!EREREA ENER$!F!C>C! 1!DAD$!AR
6ct. 1217 -old
32+).((( (
$A0!@A>CR! 0R&0R!! # @&@A> 31+).((( (
$A0!@A>CR! # @&@A> 31+).((( (
M
potrivit art. 2. alin. 617 din legea contabilitii% persoanele prevzute la art. 1 alin. 617
3 6;7 au obligaia s ntocmeasc situaii financiare anuale% inclusiv n situaia fuziunii%
divizrii sau lic8idrii acestora% n condiiile legii.
$onform art. 2E alin. 6)7 din legea contabilitii% exerciiul financiar al unei persoane
9uridice care se lic8ideaz ncepe la data nc8eierii exerciiului financiar anterior i se
nc8eie n ziua precedent datei c5nd ncepe lic8idarea. 0erioada de lic8idare este
considerat un exerciiu financiar% indiferent de durata sa.
1'(
CAPITOLUL III
RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA POTRIVIT LEGII A UNOR
ASOCIAIMACIONARI DIN CADRUL SOCIETILOR
A+ Re!-'6e-e' $%"- 's"('/(M'/("%'-(
Retragerea unui asociat*acionar din cadrul societilor se efectueaz potrivit
prevederilor legii societilor.
Exemplul prezentat se refer la tratamentul contabil aplicabil n cazul retragerii
unui asociat*acionar din cadrul societilor care aplic Reglementrile contabile
conforme cu irectiva a !" # a a $omunitilor Economice Europene% parte component
a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene% aprobate prin &rdinul
ministrului finanelor publice nr. '.())*2((+% cu modificrile i completrile ulterioare.
,n cazul societilor crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme
cu -tandardele internaionale de raportare financiar% aplicabile societilor ale cror
valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat% aprobate prin
&rdinul ministrului finanelor publice nr. 1.2./*2(12% cu modificrile i completrile
ulterioare% tratamentul contabil al acestor operaiuni este cel prevzut de reglementrile
contabile menionate.

E2e#p*$* %-+ 7G
-ocietatea <:eta= are doi asociai 6persoane fizice7 care au participat n mod egal
la capitalul social. $apitalul social este n sum de '(.((( lei.
Cnul dintre cei doi asociai se retrage din societate. ,n documentaia ntocmit n
acest scop% s3a prevzut faptul c% asociatul care se retrage cesioneaz aportul la
capitalul social% depus n numerar.
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societii% ale cror rezultate au fost nregistrate n contabilitate
potrivit reglementrilor contabile.

0e baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% imobilizrile corporale au
nregistrat un plus de valoare de 1(.((( lei.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea elementelor de natura activelor%
efectuat cu ocazia retragerii unui asociat% se evideniaz ca elemente de natura
activelor i capitalurilor proprii% i sunt luate n considerare la determinarea sumei care i
se cuvine asociatului care se retrage% fr a fi nregistrate n contabilitate.
Aceeai abordare se aplic i n cazul eventualelor minusuri rezultate din
evaluare.
1'1
9+ De!e-#(%'-e' 'p(!'*$*$( p-"p-($ 3'!()$*$( %e!5 1%'(%!e &e e)'*$'-e:
3 lei 3
N-+
-!+
CAPITAL PROPRIU 3ACTIV NET5 S$#'
1. @&@A> A$@!" ;.('2.'1.
2. @&@A> A@&R!! ;1).(..
3 $reditori diveri 6ct. ;/27 ;.(/;
3 1urnizori 6ct. ;(17 E../+(
3 0ersonal 3 salarii datorate 6ct. ;217 2((
3 !mpozitul pe profit 6ct. ;;17 1E).(12
3 ividende 6ct. ;)E7 1)E.122
'. $A0!@A>C> 0R&0R!C 6A$@!" DE@7
6rd. 1 3 27% din care2
'./1E.2'(
3 $apital social 6ct. 1(127 '(.(((
3 Rezerve legale 6ct. 1(/17 /.(((
3 Alte rezerve 6ct. 1(/.7 '.;;/./+2
3 0rofitul sau pierderea exerciiului financiar 6ct. 1217 1';.)'.
TOTAL: =+A7E+9=B
=+ De!e-#(%'-e' 'p(!'*$*$( p-"p-($ 3'!()$*$( %e!5 &$p. e)'*$'-e:
3 lei 3
N-+
-!+
CAPITAL PROPRIU 3ACTIV NET5 S$#'
1. @&@A> A$@!" ;.(;2.'1.M
2. @&@A> A@&R!! ;1).(..
3 $reditori diveri 6ct. ;/27 ;.(/;
3 1urnizori 6ct. ;(17 E../+(
3 0ersonal 3 salarii datorate 6ct. ;217 2((
3 !mpozitul pe profit 6ct. ;;17 1E).(12
3 ividende 6ct. ;)E7 1)E.122
'. $A0!@A>C> 0R&0R!C 6A$@!" DE@7
6rd. 1 3 27% din care2
'./2E.2'(
3 $apital social 6ct. 1(127 '(.(((
3 Rezerve legale 6ct. 1(/17 /.(((
3 Alte rezerve 6ct. 1(/.7 '.;)/./+2M
3 0rofitul sau pierderea exerciiului financiar 6ct. 1217 1';.)'.
TOTAL: =+A9E+9=B
M,n aceste sume este inclus i creterea de valoare de 1(.((( lei.
?+ E0e!$'-e' p'-!'O$*$( 'p(!'*$*$( p-"p-($ pe%!-$ 's"('!$* '-e se -e!-'6e
6asociatului retras i se acord o cot parte din valoarea capitalului propriu% proporional
cu participarea la capitalul social72
N-+ -!+ CAPITAL PROPRIU 3ACTIV NET5 CUVENIT S$#'
3*e(5
P-"e%! 3@BC5
1. 3 $apital social 6ct. 1(127 '(.((( 3
2. 3 Rezerve legale 6ct. 1(/17 /.((( '.(((
'. 3 Alte rezerve 6ct. 1(/.7 '.;)/./+2 1.E2..';/
;. 3 0rofitul sau pierderea exerciiului financiar 6ct. 1217 1';.)'. /E.2/+
TOTAL: =+A9E+9=B 7+EGD+A7@
1'2
@+ %-e6(s!-.-( "%!'4(*e, 1% *e(:
a7 nregistrarea capitalului propriu parta9at. ,n acest exemplu% parta9ul s3a
efectuat prin raportare la elementele de rezerve i rezultat2
L K ;)/ 1.E+../1)
1(/1 '.(((
1(/. 1.E2..';/
121 /E.2/+
b7 nregistrarea impozitului datorat potrivit legii i plata acestuia. 0resupunem c%
n urma calculului efectuat potrivit legislaiei fiscale% impozitul datorat este n sum de
2...1.2 lei2
;)/ K ;;/ 2...1.2
;;/ K )121 2...1.2
c7 nregistrarea depunerii sumei de ctre cellalt asociat% reprezent5nd capitalul
social care i3a fost cesionat de asociatul care se retrage2

)'11 K ;)/ 1).(((
d7 nregistrarea plii ctre asociatul care s3a retras a contravalorii capitalului
social cesionat2

;)/ K )'11 1).(((
e7 ac8itarea cotei3pri din capitalul propriu 6activul net7 cuvenit% diminuat cu
impozitele calculate i vrsate2

;)/ K )121 1.)1(.;''
6)'117
f7 situaia contului ;)/ se prezint astfel 6n lei72
?@A
D C
b7 2...1.2 a7 1.E+../1)
c7 1).(((
d7 1).(((
e7 1.)1(.;''
T"!'*: 7+D7=+A7@ 7+D7=+A7@


1''
B+ E2*$&e-e' $%"- 's"('/(
0otrivit art. 222 alin. 617 din legea societilor% poate fi exclus din societatea n
nume colectiv% n comandit simpl sau cu rspundere limitat asociatul care% pus n
nt5rziere% nu aduce aportul la care s3a obligat% asociatul cu rspundere nelimitat n
stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil% asociatul cu rspundere
nelimitat care se amestec fr drept n administraie ori contravine dispoziiilor art. .(
i .2 din aceeai lege% precum i asociatul administrator care comite fraud n dauna
societii sau se servete de semntura social sau de capitalul social n folosul lui sau
al altora.
0otrivit prevederilor art. 22; alin. 627 din legea societilor% asociatul exclus nu are
dreptul la o parte proporional din patrimoniul social% ci numai la o sum de bani care
s reprezinte valoarea acesteia.
Exemplul prezentat se refer la tratamentul contabil aplicabil n cazul excluderii
unui asociat din cadrul societilor care aplic Reglementrile contabile conforme cu
irectiva a !" # a a $omunitilor Economice Europene% parte component a
Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene% aprobate prin &rdinul
ministrului finanelor publice nr. '.())*2((+% cu modificrile i completrile ulterioare.
,n cazul societilor crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme
cu -tandardele internaionale de raportare financiar% aplicabile societilor ale cror
valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat% aprobate prin
&rdinul ministrului finanelor publice nr. 1.2./*2(12% cu modificrile i completrile
ulterioare% tratamentul contabil al acestor operaiuni este cel prevzut de reglementrile
contabile menionate.
E2e#p*$* %-+ 9B
-ocietatea <Alfa= -.R.>. are ' asociai 6persoane fizice7 care au adus capital
social n sum de ')(.((( lei. Asociaii au participat la capitalul social al societii astfel2


S$#'
3*e(5
P-"e%! &(% 'p(!'*$* s"('*
!"!'* 3C5
Asociatul <A= 1;(.((( ;(
Asociatul <:= .E.)(( 2)
Asociatul <$= 122.)(( ')
TOTAL =@B+BBB 7BB
Asociatul <$= este exclus din societate% n contractul de parta9 prevz5ndu3se c
acestuia urmeaz s i se ac8ite n numerar cota3parte ce i se cuvine din capitalul
propriu 6activul net7% iar aportul adus de acesta la capitalul social s fie cesionat
asociatului <A=.
1';
7+ I%)e%!'-(e-e' 8( e)'*$'-e'
-3au efectuat inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor
i capitalurilor proprii ale societii% ale cror rezultate au fost nregistrate n contabilitate
potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
0e baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai% imobilizrile corporale au
nregistrat un plus de valoare de 1(.((( lei.
0lusurile de valoare rezultate din evaluarea elementelor de natura activelor%
efectuat cu ocazia retragerii unui asociat% sunt luate n calcul la determinarea sumei
care i se cuvine asociatului exclus% potrivit 8otr5rii adunrii generale a asociailor%
aceste sume nefiind nregistrate n contabilitate.
9+ De!e-#(%'-e' 'p(!'*$*$( p-"p-($ 3'!()$*$( %e!5 '* s"(e!./((, 1%'(%!e &e
e)'*$'-e:
N-+
-!+
CAPITAL PROPRIU 3ACTIV NET5
S$#'
3*e(5
1. @&@A> A$@!" ;.);'.E;'
2. @&@A> A@&R!! )().E;'
3 1urnizori 6ct. ;(17 ;..)E)
3 1urnizori de imobilizri 6ct. ;(;7 2.2.('.
3 !mpozitul pe salarii 6ct. ;;;7 12.))'
3 $redite bancare pe termen scurt 6ct. )1+7 1/2.)EE
'. $A0!@A>C> 0R&0R!C 6A$@!" DE@7
6rd. 1 3 27% din care2
;.('..(((
3 $apital social 6ct. 1(127 ')(.(((
3 Rezerve legale 6ct. 1(/17 /(.(((
3 Alte rezerve 6ct. 1(/.7 2.+E2.(((
3 0rofitul sau pierderea reportat 6ct. 11E7 sold $ /)/.(((
TOTAL ?+B=D+BBB
=+ De!e-#(%'-e' 'p(!'*$*$( p-"p-($ 3'!()$*$( %e!5 '* s"(e!./((, &$p.
e)'*$'-e:

N-+
-!+
CAPITAL PROPRIU 3ACTIV NET5 S$#'
3*e(5
1. @&@A> A$@!" ;.))'.E;'M
2. @&@A> A@&R!! )().E;'
3 1urnizori 6ct. ;(172 ;..)E)
3 1urnizori de imobilizri6ct. ;(;7 2.2.('.
3 !mpozitul pe salarii 6ct. ;;;7 12.))'
3 $redite bancare pe termen scurt 6ct. )1+7 1/2.)EE
'. $A0!@A>C> 0R&0R!C 6A$@!" DE@7
6rd. 1 3 27% din care2
;.(;..(((
3 $apital social 6ct. 1(127 ')(.(((
3 Rezerve legale 6ct. 1(/17 /(.(((
3 Alte rezerve 6ct. 1(/.7 2.+.2.(((M
3 0rofitul sau pierderea reportat 6ct. 11E7 sold $ /)/.(((
TOTAL ?+B?D+BBB
M,n aceste sume este inclus i creterea de valoare de 1(.((( lei.
1')
?+ De!e-#(%'-e' p'-!'O$*$( 'p(!'*$*$( p-"p-($ 3'!()$*$( %e!5 $)e%(!
's"('!$*$( ;C< '-e ' 0"s! e2*$s &(% s"(e!'!e:

N-+
-!+
CAPITAL PROPRIU 3ACTIV NET5 CUVENIT
S$#'
3*e(5
P-"e%! 3=@C5
1. $apital social 6ct. 1(127 ')(.((( -
2. Rezerve legale 6ct. 1(/17 /(.((( 21.(((
'. Alte rezerve 6ct. 1(/.7 2.+.2.((( 1.(;'.E((
;. 0rofitul sau pierderea reportat 6ct. 11E7 /)/.((( 22+./((
TOTAL ?+B?D+BBB 7+9G?+=BB

@+ %-e6(s!-.-( "%!'4(*e, 1% *e(:
a7 nregistrarea depunerii de ctre asociatul <A= a sumei reprezent5nd
contravaloarea capitalului social care i3a fost cesionat de asociatul <$=2

)'11 K ;)/* asoc. <$= 122.)((
b7 nregistrarea plii ctre asociatul <$= 6exclus7 a contravalorii cuvenite
acestuia din capitalul social2
;)/* asoc. <$= K )'11 122.)((
c7 nregistrarea capitalului propriu 6activului net7 cuvenit asociatului <$=2

L K ;)/ 1.2+;.'((
1(/1 21.(((
1(/. 1.(;'.E((
11E 22+./((
d7 nregistrarea impozitului datorat potrivit legii i plata acestuia. ,n exemplul
prezentat considerm c impozitul calculat potrivit legislaiei fiscale este 2(+.+1( lei2

;)/ K ;;/ 2(+.+1(
;;/ K )121 2(+.+1(
e7 ac8itarea cotei3pri din capitalul propriu cuvenite asociatului <$=% diminuat
cu impozitele calculate i vrsate2

;)/ K )121 1.(.;.'+(
1'/
f7 situaia contului ;)/ se prezint astfel 6n lei72
?@A
D C
b7 122.)(( a7 122.)((
d7 2(+.+1( c7 1.2+;.'((
e7 1.(.;.'+(
T"!'*: 7+?7A+DBB 7+?7A+DBB
1'E