Sunteți pe pagina 1din 4

RELA II INTERNA IONALE

ROMNIA I CONCERTUL EUROPEAN.


De la criza orientalla marile alian e ale secolli al !!"lea
#.$ Con%resl &e la 'iena i nol concert ero(ean
" dup 1700, pe fondul evenimentelor politico-militare din Europa, au loc importante
modificri ale raportului de for e ntre Marile Puteri i redimensionarea grani elor statelor
continentului//
- n secolul al XV-lea, Principatele !om"ne au evoluat ntre su#eranitatea otoman i
dorin a !usiei de a deveni puterea protectoare//
- dup pr$u irea mperiului napoleonian %1&1'( se impunea reconstruc ia Europei/ pentru
)noua ordine* a fost convocat +ongresul de la Viena %1&1,-1&1'(/ principiile impuse au
fost- restaurarea re%imrilor conser)atoare i ec*ili+rl ero(ean pe $a#a principiilor
legitimismului i conservatorismului //
. Con%resl &e la 'iena nu s-a preocupat de pro$lematica statelor mici, din moment ce
politica european era un apana/ al Marilor Puteri/marilor imperii/ monar0ii europeni ai
!usiei, 1ustriei 2i 3ran4ei au creat Sfnta Alian, o uniune ndreptat mpotriva mi2crilor
populare//
- evolu ia )cri#ei orientale* a ad"ncit contradic iile dintre puterile cre tine %1ustria i
!usia( i puterea musulman %Poarta(/ a transformat rile !om"ne n teatru de r#$oi i
pier#toare de teritorii/ 1nglia i 3ran a au ac ionat pentru men inerea integrrit ii
mperiului 5toman//
,.$ Con%resl &e la Paris. Pro+lema rom-neasc " (ro+lem ero(ean
-o$iectivele na4ionale 2i politice pentru care militea# revolu4ionarii rom"ni de la 1&,& au
fost pre#entate n programe/ ca o$iective na4ionale, rom"nii au nscris unirea 2i
independen4a/ ca o$iectiv politic important a fost nscris - la 1&'7 - punctul 6 al 1dunrilor
ad-0oc ale 7rii !om"ne2ti 2i Moldovei- )prin strin cu motenirea tronului, ales dintr-o
familie domnitoare a Europei i ai crui motenitori s fie crescui n religia rii*//
-1ustria 2i !usia, din dorin4a de a-2i e8tinde stp"nirea n 9alcani au intrat n conflict cu
Poarta, care de4inea posesiuni %pa2al"curi( 2i interese n #on/ !usia masca e8pansiunea
teritorial su$ paravanul prote/rii cre2tinilor ortodoc2i din 9alcani//
-1nglia 2i 3ran4a, din dorin4a de a men4ine statu-:uo-ul n #on spri/in Poarta//
-tensiunile diplomatice se amplific cu oca#ia conflictului militar dintre !usia 2i mperiul
5toman, cunoscut su$ numele de !#$oiul +rimeii %1&'6-1&';(/ Poarta c"2tig r#$oiul, cu
spri/inul 1ngliei 2i 3ran4ei/ se convoac un congres de pace/
- Con%resl &e (ace &e la Paris .#/01$ a instaurat o nou ordine european/ printre
pro$lemele discutate a fost 2i cea rom"nesc/ se urmrea nlocuirea protectoratului 4arist cu
garan4ia colectiv a Marilor Puteri/
-garan4ia colectiv a Marilor Puteri impus prin Tratatl &e (ace &e la Paris %1&/60 martie
1&';( a repre#entat protec4ia diplomatic su$ care Principatele se puteau pronun4a li$er n
privin4a dorin4elor 2i o$iectivelor na4ional-politice/
-alte prevederi ale tratatului cu privire la Principate- li$ertatea de naviga4ie pe <unre=
Moldovei i erau retrocedate /ude4ele din sudul 9asara$iei %+a0ul, 9olgrad 2i smail(=
neutralitatea Mrii >egre//
-Con)en2ia &e (ace &e la Paris .#/0/$ oferea Principatelor o +onstitu4ie 2i o unire
trunc0iat su$ numele de Pricipatele ?nite ale Vala0iei %7rii !om"ne2ti( 2i Moldovei, cu
doi domni, dou capitale, dou guverne//
-du$la alegere a lui 1le8andru oan +u#a n Moldova %' ianuarie 1&'@( 2i 7ara !om"nesc
%A, ianuarie 1&'@( 2i recunoa2terea acestui act politic a creat noi posi$ilit4i de manifestare
n rela4iile noului stat cu puterea su#eran, mperiul 5toman/
-aducerea prin4ului strin, +arol de Bo0en#ollern-Cigmaringen 2i adoptarea primei
+onstitu4ii interne a 4rii, n 1&;;, n care se proclama oficial numele de !om"nia 2i nu se
amintea nimic despre raporturile cu Poarta 2i Puterile garante e8prima dorin4a de
independen4 a 4rii//

3.$ Di(loma2ia rom-nesc 4n sl5+a in&e(en&en2ei
"n anii 1&7'-1&7;, )problema oriental* revine n actualitate prin rscoalele din 9alcani ale
9osniei, Ber4egovinei, 9ulgariei, Cer$iei 2i Muntenegrului/adept a politicii panslaviste,
!usia spri/in politica popoarelor $alcanice 2i se pregte2te de un r#$oi cu Poarta//
-!om"nia adopt o politic de neutralitate, dar 2i intensific activitatea diplomatic pentru
o$4inerea independen4ei//
-Dascr +atargiu, Primul Ministru al statului rom"n adresa agen4ilor diplomatici ai !om"niei
n strintate, la ,/1; ianuarie 1&7;, o not diplomatic, prin care su$linia c statul rom"n
nu face )n nici un fel parte integrant din Imperiul Otoman*//
- ministrul de E8terne, Mi0ail Eoglniceanu, a adesat o not diplomatic agen4ilor
diplomatici ai 4rii n strintate, la 1;/A& iunie 1&7;, prin care se revendica, practic
indepeneden4a !om"niei//
-e2ecul demersurilor diplomatice l determin pe Primul Ministru on +. 9rtianu s poarte
tratative cu !usia, concreti#ate prin nc0eierea unei onvenii cu puterea de la !srit, n
,/1; aprilie 1&77//
-onvenia prevedea li$era trecere a armatei ruse pe teritoriul rom"nesc= aprovi#ionarea
armatei revenea mperiului= !usia era o$ligat s respecte 2i men4in integritatea !om"niei//
-de2i contri$uise din plin la victoria n plan militar mpotriva mperiului 5toman, !om"nia
nu a fost aceptat la tratativele de pace de la Can Ctefano//
-Marile Puteri au decis, n func4ie de interesele proprii, un nou congres de pace -Tratatl
&e la 6erlin %1/16 iulie 1&7&(/ se recuno2tea independen4a !om"niei condi4ionat- de
rscumprarea de ctre statul rom"n a ac4unilor societ4ii Ctrous$erg, ce construise ci ferate
n !om"nia= de modificarea art. 7 din +onstitu4ie, pentru a se acorda cet4enia rom"n
locuitorilor de alt religie dec"t cea cre2tin= de sc0im$ul de teritorii, prin care, statul rom"n
primea <o$rogea, <elta <unrii 2i nsula Ferpilor 2i ceda !usiei, sudul 9asara$iei, terioriul
primit de Moldova, n 1&';//
-regimul /uridic al al puterilor garante 2i su#eran, instituit prin Gratatul de la Paris %1&';(,
era nlturat, prin recunoa2tera interna4ional a independen4ei !om"niei//

7.$Rom-nia 4ntre Tri(la Alian2 8i Tri(la 9n2ele%ere
-cucerirea independen4ei a permis statului rom"n posi$ilitatea de reali#are a trei mari
o$iective ale pa2opti2tilor- consolidarea noului statut /uridic al !om"niei, asigurarea
climatului interna4ional pentru de#voltarea intern, lupta pentru constituirea statului na4ional
unitar//
-conte8tul luptei pentru putere, pie4e de desfacere 2i 0egemonie politic a condus la
formarea unor alian4e/$locuri politico-militare-Tri(la Alian2 .Pterile Centrale$ 2i Tri(la
9n2ele%ere .Antanta$//
"!om"nia a devenit un factor de ec0ili$ru 2i sta$ilitate n 9alcani prin proclamarea sa ca
!EH1G %1&&1(//
-integritatea teritorial a !egatului !om"niei a fost n pericol datorit panslavismului
manifestat constant de !usia, ce vi#a e8pansiunea elementului rus spre +arpa4i 2i 9alcani//
-n aceste mpre/urri, !om"nia a semnat Tratatl &e alian2 c Astro"Un%aria %la 1&/60
octom$rie 1&&6(, la care, n aceea2i #i, a aderat 2i Hermania//
-ntre 1@00-1@1,, !om"nia s-a orientat ctre o nuan4are a politicii e8terne, animat de
dorin4a de unitate na4ional//
-n 1@1A-1@16, n urma r#$oaielor $alcanice, de2i nu s-a implicat prin ac4iuni militare la
Cud de <unre, prin pacea de la 9ucure2ti, ca dovad a influen4ei n #on, !om"nia a
preluat sudul <o$rogei, +adrilaterul %/ude4ele <urostorum 2i +aliacra(//
-n primii doi ani ai Primului !#$oi Mondial %1@1,-1@1&(, +onsiliul de +oroan a 0otr"t
un statut de neutralitate armat pentru !om"nia//
- o 0otr"re era dificil de luat deoarece !usia stp"nea 9asara$ia, iar 1ustro-?ngaria de4inea
Gransilvania 2i 9ucovina//
-prin semnarea Tratatli &e Alian2 2i Con)en2iei militare cu Antanta %,/17 august
1@1;(, !om"nia urma s primeasc a/utor militar//
-se recuno2tea legitimitatea unirii cu Gransilvania 2i 9ucovina, iar statul rom"n urma s
declare r#$oi 1ustro-?ngariei//
0.$Rom-nia 4n rela2iile interna2ionale .#:#:"#:7;$
-pro$lematica politicii e8trene rom"ne2ti n perioada inter$elic vi#a- recunoa2terea
interna4ional a Marii ?niri= aprarea pcii 2i a statu-:uo-lui teritorial= raporturi de $un
vecintate cu statele limitrofe= semnarea de tratate/alian4e regionale pentru conservarea
grani4elor= democrati#area rela4iilor interna4ionale= participarea activ la activitatea Cociet4ii
>a4iunilor//
- pentru a se pune la adpost de preten4iile revi#ioniste ale Hermaniei, ?ngariei 2i 9ulgariei,
!om"nia a ini4iat alian4e regionale, precum Mica 9n2ele%ere .Mica Antant$ n 1@A1, cu
+e0oslovacia 2i !egatul s"r$ilor, croa4ilor 2i slovenilor %din 1@A@, ugoslavia( 2i 9n2ele%erea
6alcanic< n 1@6,, cu Gurcia, Hrecia 2i ugoslavia//
- !om"nia a de4inut n dou r"nduri pre2edin4ia Cociet4ii >a4iunilor, n 1@60 2i 1@61, prin
>icolae Gitulescu//
-n perioada inter$elica, !om"nia a mi#at pe spri/inul 3ran4ei 2i Marii 9ritanii n ciuda
politicii de compromis, conciliatorie dus de acestea n raport cu politica revan2ard,
revi#ionist a 18ei 9erlin-GoIJo-!oma %construc4ie politico-militar din 1@6;-1@67(//
- drumul spre 1l <oilea !#$oi Mondial a fost desc0is prin semnarea Gratatul de
neagresiune sovieto-german, din A6 august 1@6@, cunoscut su$ numele de Pactl Moloto)"
Ri++entro(==
-ntre 1@6@-1@,1, !om"nia a rmas ntr-o stare de neutralitate//
-dup capitularea 3ran4ei, n condi4iile unei i#olri interna4ionale treptate a 4rii dup 1@6&,
!om"nia se orientea# spre renun4area la starea de neutralitate 2i ader la Pactl Tri(artit
%alian4a dintre Hermania, Kaponia 2i talia( la A6 niem$rie 1@,0//
-!om"nia intr n r#$oi de partea Hermaniei 2i particip la r#$oiul antisovietic %A1 iunie
1@,1-A6 august 1@,,( //
-ntre A6 august 1@,,-@ mai 1@,', prin actul regal de arestare a mare2alului on 1ntonescu,
armata rom"n particip la r#$oiul an0itlerist, prin intrarea n lupte alturi de >a4iunile
?nite %?!CC, C?1, Marea 9ritanie(//
-dup r#$oi, lumea se mparte n dou $locuri politico-militare, conduse de C?1 2i ?!CC//
-n Europa, 5ccidentul democratic 2i statul de drept intr su$ influen4a american n timp ce
5rientul totalitar rspundea la comen#ile Moscovei//

1.$ Politica e>tern a Rom-niei &( Al Doilea Rz+oi Mon&ial
-la Con%resl &e (ace &e la Paris %1@,;-1@,7(, !om"nia a avut statut de 4ar nvins n
r#$oi 2i a intrat n sfera de influen4 a statului totalitar sovietic//
-n ciuda ntoarcerii armelor mpotriva Hermaniei na#iste, intrarea n r#$oi de partea
>a4iunilor ?nite 2i scurtarea r#$oiului cu A00 de #ile, statului rom"n nu i se recunoa2te
statutul de co$eligeran4//
-politica e8tern rom"neasc se alinia# regimului totalitar 2i intr n structurile create de
?!CC//
-!om"nia particip din 1@,@, la +1E! %+onsiliul de 1/utor Economic !eciproc(, n plan
economic, c"t 2i la Gratatul de la Var2ovia, din 1@'', n plan militar//
-n 1@'', !om"nia devine mem$r a 5>? %5rgani#a4iei >a4iunilor ?nite(//
-dup 1@;', !om"nia a promovat rela4ii de cola$orare economic 2i politic cu !3H 2i
srael//
-dup 1@&', !om"nia intr ntr-o stare de i#olare diplomatic, datorit politicii ceau2iste de
renun4are total la valorile democra4iei//
- dup evenimentele revolu4ionare din decem$rie 1@&@, !om"nia a revenit la democra4ie 2i
statul de drept//
-n politica e8tern, !om"nia a reali#at o politic de apropiere, aderare 2i integrare n
structurile europene//
-integrarea n structurile euroatlantice se reali#ea# militar, n A00,, n >1G5 %Gratatul
1talanticului de >ord( 2i politic, prin aderarea de la 1 ianuarie A007, la ?niunea European//
RE?INE?I@
Ln perioada scurs ntre +ongresul de la Viena 2i integrarea n ?niunea European, 7rile
!om"ne/!om"nia a fost un factor activ al vie4ii interna4ionale, gra4ie diploma4iei care a
respectat interesele na4ionale//
Ln secolul al XX-lea, !om"nia a militat permanent pentru respectatrea tratatelor de pace 2i
securitate n raporturile politico-diplopmatice//
Ln forurile interna4ionale, precum Cocietatea >a4iunilor 2i 5rgani#a4ia >a4iunilor ?nite,
!om"nia se pronun4a pentru re#olvarea pe cale dipolmatic a litigiilolr dintre state//