Sunteți pe pagina 1din 73

GAZE-ITA MATEMATICA

SERIA B
PuBr,rc,ffitt r,uNnnA PENTRU TINERET
FondatX in anul 1-895
Anul CXIX nr. 1
ianuarie 2OL4
PATRU SOLUTII ALE UNEI PROBLEME DE LA
,,ROMANTAN
MASTER OF MATHEMATTCS 2013'6
IoNul Olllqonl)
Abstract. In this article we present four solutions to problem 3 of the
IMO-type contest
,,Romania.n
Master of Mathematics 2013"
r Keywords: f6ng6al silslsg
MSC: b1M04
Problema 3 de la concursul internalional de matematicd
,,Romania,n
Master of Mathematics" a fost urmdtoarea.
Fie ABCD un patru'later tnscris tntr-un cerc a; d,reptele AB gi CD se
intersecteazd, tn punctul P, d,reptele AD
Ei
BC se intersecteazd, tn punctul
Q;
iar diagonalele AC gi BD se intersecteazd, tn punctul R; M este mijlocul
segmentului PQ, iar K este punctul tn care segmentul MR intersecteazd cercul
u., Atunci cercul circumscri,s triunghi,ului KPQ este tangent cercului u.
S5, observ5,m mai intdi c5, triunghid PQR este autopola^r fa!5 de cercul
c.;,rdeoarece dreapta PQ este polara punctului R qi analoagele. In particula,r,
dand" O este centrul cercului c.r, atunci
'
oPLeR, oeLPR
qi )RLPQ,
adicd R este ortocentrul triunghiului OPQ.
,
Solulia L (ofici,ald,). Elimin5m mai int6i cazul in carc MRLPQ; infi-
adevdr, in acest caz dreapta M R: MO este mediatoarea segmentului PQ qi,
deci, triunghlil KPQ este isoscel (de vd.rf K). Da,r atunci, datoritd, simetriei
fa!d, de dreapta OM, concluzia devine evidentX,.
I)Profesor,
Colegiul Nalional
,,Tbdor
Vianu", Bucureqti
F
i
f
I
bLI r I
Anrtcor,e
SI
NorE MATEMATToE
In general (cdnd dreptele MR gi PQ w sunt perpendicula.re),
fie U
piciornl perpendicularei
din o pe dreapta M R qi ,S punctul
de interseclie
a dreptelor ou gi PQ. Atunci,s este polul dreptei MR fald de cercul c..r
(intrucdt
^9
se gdsegte pe polara lui R gi osLMR) qi,
deci, dreapta K,s este
ta,ngentd, cercului o. in pa.rticular,
in triunghiul dreptunghic oKS oblinem
SK2: SU. SO.
Pe de alt5, parte,
dan6'v este simetricul punctului
R fald de M, atunci
V este punctul
dia^rnetral opus lui O in cercul circumscris triunghiului
OPQ
(intrucdt R este ortocentrul acestui triunghi) qi, deci, Lr se gdsegte gi el pe
cercul OPQ (intrac6,t
+OUV
:
g0o).
Dar atunci SU
.SO
:
Sp.Sq, a"
unde rezultd
SK2
:
SP. SQ,
adicd dreapta KS este tangentd, qi cercului KPQ. Concluzia este acum ime-
diatd.
solufiia 2. Fie ME gi MF tangentele duse din punctur
M la cercul r^r (cu
!,
F a t^,') gi ,5 punctul in ca^re dreapta.EF intersecteaad
dreapta
pe.
Atunci
,s este polul dreptei MR fali de cercul c.r (intrucdt Pe este pola.ra
lui R, iar
EF este pola.ra lui M); in particular,
dreapta K,g este tangentd cercului ar.
Apoi, dacd Mt este mijlocul coardei EF, iar O,,
p,,
e,
sunt picioarele
indltimilor triunghiului oPQ, este clar cd punctele P,
Q,
R, M, sunt inversele
punctelor
Q',
P', O', M prin inversiunea fa{d, de cercul u.r qi,
cum cele din urmX,
I. Ouqon, Pernu soLUTrr ALE uNEr eRoBLEME DE LA
,,R.M.M. 2018"
sunt conciclice pe cercul Euler al triunghiului OPQ, rezult5 cd, qi punctele
p,
Q,
ft qi M'sunt conciclice. Prin urmare, oblinem
SP
.
SQ: ,SR
.
SM, ,
este polara lui S) qi, deci,
SR. SMt
:
S( J. SO: SK2
(cu prima
egalitate din conciclicitatea punctelor
O, U, n, M,).
Rezultd
SK2
:
SP. SQ
gi concluzia urmeaz6 imediat.
Solulia 3. Fie, ca qi mai inainte, ME gi MF tangentele din M Ia cercul
ar qi .S
:
EF n PQ; atunci ,S este polul dreptei MR (fatd, de cercul a;), iar
dreapta K.9 este tangent5 cercului a.r.
Pe de altd, parte, ME
:
MF
:
MP
:
MQ
@f.
lemei 1 de mai
jos),
deci
punctele
E, F, P,
Q
sunt conciclice qi, deci,
SK2: SE- SF: SP. SQ,
de unde concluzia urmeaz5 imediat.
I
Pe de altd parte, dand"U
:
MR n OS, atunci UK L OS
(inftuc6,t
RM
ARtIcor,n qI NorE MATEMATTCE
Lema L. Fie ABCD un patr"ulater
tnscris tntr-un cerc u;
fie {p}
:
:
AB nCD,
{8}
:
AD n BC qi. M rni,jlocul segmentului
pe.
Atunci M
este central radical al cercului, w gi punctelor P gi
Q.
Demonstrafiie. Fie O centrul cercului u), R: AC n BD, J
:
Op n
e.B
qi
tr/ mijlocul segmentului
"IP.
Atunci, cum dreapta
Q.B
este polara punctdui
F
(fagd de cercul cu) - qi, deci, oPrQR- axaradical6 a cercului a; qi punctului
P este paralel5,
crtQR; in plus, trece gi prin mijlocul segmentului
"Ip(intruc6t
trece prin mijloacele tangentelor duse din P la cercul c.r). Rezultd cd, axa
radicald, a cercului ar qi punctului
P este dreapta MN.
I. OurqoR, PnrRu soLUTrr ALE uNEr PRoBLEME Dn LA
,,R.M.M.
2013"
Analog, M se gdseqte qi pe axa radicald a cercului c,; qi punctului
Q,
i.e., M este centrul radical al cercului c,,r gi punctelor P qi
Q.
Corolar. Fie ABCD (PQ) un patr"ulater (complet) inscripti,bi,l. Atunci,
cercul de diametru PQ este ortogonal cu cercul ABCD.
Soluli,a 4. Fie XY paralela prin .R la dreapta PQ
@t
X, Y u).
Atunci, cu lema 2 de mai
jos, punctele L
:
PX n
QY
qi Kt
:
PY n
QX
se
B{sesc
pe cercul cl, iar dreapta LKt treceprin.R; in plus, cum ORIPQ
ll
XY,
.R este mijlocul coardei XY gi, deci, punctele
-L,
R, M sunt coliniare. Prin
urmare, punctele K qi Kt coincid, unde K
:
PY a
QX.
Apoi, dac6 01 este punctul in ca,re dreapta OK intersecteazl" media-
toarea segmentului PQ, atunci triunghiurile ORK gi O1M K sunt asemenea
(intrucA,t OR
ll
O1M qi, deci, OK : OtK
:
RK : MK. Cum qi triunghi-
lirile KXY qi KQP sunt, evident, asemenea, avem qi XK :
QK
:
RK : MK
(ultimele dou5 segmente fiind mediane in triunghiurile respective), de unde
oblinem cE" OK : O1K
:
XK :
QK,
i.e., triunghiurile OXK qi OIQK sunt gi
ele asemenea. Dar atunci, intruc6t OX
:
OK, avem cd" O1Q
:
O1K; 6rta1^,
analog, avem qi O1P
:
O1K, gdsim cd" Ol este centrul cercului KPQ. Con-
cluzia rezult5 acum imediat din faptul cd, punctul K se gdsegte pe
dreapta
centrelor, OO1.
, Obserua[ie. Solulia 4 se poate incheia, de fapt, imediat ce avem K'
:
K,
intruc6,t omotetia ce duce triunghiul KXY in triunghid KQP transformd. qi
cercul a.r in cercul KPQ, iar acestea devin, astfel, ta.ngente in punctul I(.
Anrtcole
Sr
NorE MATEMATTcE
Lema 2. Fie ABCD un patr-ulater
tnscris tntr-un oerc u;
fi,e
p
:
:
AB nCD,
Q
:
AD n BC
Qi
R: AC n BD;
fie
Xy o coardd care trece
pri n
R gi L- PxnQY, K: PYnQx. At unci punct el e
L gi
K se gdsesc
pe cercul w, iar coarda LK trcte prin punttul
R.
Demonstralie. Fie T
:
BX n DY gi Kt
:
py
n c..r. Atunci este clar
cd ? se gdseqte pe pola"ra
lui R fa!6 de cercul u, i.e., T e
pe.
Pe de altd parte,
din teoremalui Pascal pentru hexagomrl
ABXK,yD,
pnnctele
P, ? qi
Q'
:
XKt n AD sunt colinia,re, de unde rezultd c6,
et
:
Q
gi, deci, K'
:
K, i.e., K c.r. Analog avem qi .L e cu.
In plus,
interseclia dreptelor LK gi xll este polul
dreptei
pe
(fafd de
cercul c..r), i.e., R e LK.
obsentalie. concluzia problemei
rd,rndne valabild qi in cazul in care K
este celHlalt punct
de interseclie al dreptei MR u cercul o.r.
G.-F.
$nnr,lr,
Aellcelu LA TEoREMA r,ur FnoesNrus DESeRE MATRTcE
PENTRU CERCURILE DE ELEVI
APLICATII LA TEOREMA LUI FROBENIUS DESPRE
MATRICE
Gponcp-FLoRIN
$BnseNl)
in aceastd, leclie vom prezenta rezolvarea unor exercilii, in ca,re vom
folosi nolinnea de polinom minimal al unei matrice qi teorema lur hobenhrc.
Pentru inceput vom aminti c6,teva fapte teoretice. Dacd, nu se specificd
altcena, A e M^(K) unde n este numdr natrual nenul qi .[( poate fi
Q,
IR sau C.
Teorem5 (Hamilton-Cayley). Dacd, defi,nirn
pAf^) :
det(xln - A)
:
xn
+
arxn-L + ... + an-rx
* an
(polinomul caracteristic al matricei A), atunci
pA@) : An
* at An- t + . . . + an- t A* anl n: On.
Definigie. Fie A e Mn(K) unde K poate
f, Q,
IR sou C,. Polinomul
monic (i.e. aa6,nd, coeficientul d,ominant egal cu l) d,e grad,
minim din KlXl
enre ad,mite pe A en rddd,cind, se numegte polinomul minimal aI lui A gi se
notenzd, me(X).
Dacd p(A)
:
Oz pentru un polinom oa,reca,re p KIXI, atunci p este
divizibil cu polinomul minimal al matricei A. Astfel, polinomul
minimal
divide polinomul ca,racteristic; in particular, gradul polinomului
minimal este
mai mic sau egal decdt gradul polinomului caracteristic. Aceste fapte sunt
completate de urmdtoarea teoremd,.
Teorema lui Frobenius. Polinoamele rnA gi pa adtnit aceiagi diuizori
irrl,uctibili peste K.
De exemplu, dacd, n:2, atunci
o dacd
Srad(lrr,n)
:
1, atunci existd a K astfel inc6,t rrla
:X
- a gi
pA: ( X - a) 2;
o dacd
$ad(me):
2 atunci rnA: pA.
De asemenea, dacd, n
:3,
atunci
o dacH,
Srad(me)
:
L atunci exist5 a e K astfel inc6t rna
:
X - a qi
pA: ( X
- o) 3;
o dacd
Srad(tna)
:
2 atunci existS, a,b e 1( (nu neapd,rat distincte)
astfel inc6,t lrl4
- (X - a)(X - b) qi pA: (X - a)2(X - U);
o dacd
Srad(ml)
:
3 atunci rnA: pA.
In continua"re voi prezenta aplicalii ale acestor proprietd{i.
1)
Profesor, Liceul Pedagogic,,D.P. Perpessiciw", Brdila
PnNtRu CERcURJLE DE ELEvI
r.
(olimpiada
de matematicd,,
faza
nalionotti lggg) Fie A M2(lR) cu
tr(,4) > 2. Sd se a,rate cd, oricare an fi n N*, A"
*
Iz.'
Soluli,e. Presupunem prin
absurd cd, An
:
.I2, d.eci An - Iz: Oz qi
mal ( X"- r ) .
. ..
Dacd, grad,(ma):
1, atunci trl 1: X *.L, deci A * 12
:
Oz, A: Ifz,
tr(A)
:
*2, fals.
Dacd gad(n'LA)
-
2, atunci rrr,4:pA
R[X].
Cum X'
_
1 are rdddci
nile simple ,,k
:
cos
2lerr 2kr
reari, reiese c6 pe"#
o:Ti*".
;:;*l; ;;,1J:'#
::::":ffilil
conJugate:
pe(x):
(x
-
("o, ' +. t , . 41))(r -
deci pn
-
rmA: X2 - 2X
"o2kn
* 1. Cum p, a
n
( *' #
- i si n' #) ) ,
:
x2 -ztu(A)x
*det(A),
ar rezulta tr(A)
:
2"ou2kn
(
2, fals.
in concluzi e An
+ f,
ori"u.a.r fi n N*.
.
Z.
(Oli,mpiada
d,e matematicd,,
faza
nalionald,lgg0)
Fie A e ,t4,"(lR.) cu
Ak: aA, unde a e I R\ {-1, 1} qi k e X. . SXse arat e cd mat ri cea B: A*I n
este inversabild.
Solufiie. Ak - aA
-
On implicd *e
I
p: Xh - aX. Clm p(-1) :
:
(-l)k
* a
#
0, rez'ltd, me(-LJ
10,
deci rmA ilra,re r5ddcinu
_t.'i,
*"rt
caa, conform teoremeihli
Frobenius, nici p.e, nu a.re rdddcina -1.
Deoarece
pA -' =_(-L)"
det(A - XIn), deducem 0
#
pe(-L):
(-1)"det(A
*.I,"), adic6
det (B)
10.
3.
(concursul
Interjud,e[ean
d,e Matematicd,
,,Gheorghe Lazd,r" 200g)
Sb se arate c5, dacd A e ,,14"(lR) qi AB
:
A* 1r,, atunci
aella; > O.
'
.
Solufip. F\rnclia"f
'
IR -+ lR dat5 de
f(x):
tB -r-I a,rederivata
f'(r)
:
3r2 - L, cu rXddcinile z1
:
-#r,
*,
:'
h.
Aplic5,rn qir'l lui RoIIe:
/ ( _- )
< 0,
"f ( zr )
<0,
f ( r z)
< 0,
"f ( *)
> 0. ' Deci , f unc{i aar eosi ngur d
rdddcin5 reali" a, situatX in intervalul (I,2). Rezultd,
*el ( xt
_
x
_1)
:
( x
_
d( x2
*bx a s) ,
cl r ac: 1gi o ) 0, deci c ) 0. Ast f el me
-
( X- a) "( X2
+bX *c) ,
qi ,
conform teoremei lui hobenius,
pA: (X -. a)"(X2
+bX +c)
:
(_t )ndet (, A
_
XI n),
cu u
+ 2u
:
n. Deducem pe@) :
(-a)". (")"
:
(-l)"det(A),
deci
det(,A)
:
(-I1n+uout :
(-L12"+2"
ouy
:
auy > O.
G.-F.
$ennerv,
Aeltc.nlII LA TEoREMA LUI FRoBENIUS DESPRE MATRIcE
4.
(Concursul
,,Ni,colae
Coculescu" 2005) Fie matricea Ae M'(lR) cu
As
:
AIn - 3A. Sd se arate cd, det(A *
I".)
:2".
Sot uf i i e. A3 - 4I nl 3A: Onqi X3 +3X
- 4- ( X - 1) ( X2
+
X
+4)
implicd lrl1: (X - 1)"(X' + X +
4)'. Aplicdm teorema hti Frobenius:
pA: ( X - L) "( X2
+X +
4) "
:
( - 1) "det ( A - XI n) , ul 2u: n.
Deducem pAeL)
:
(-2)u4a
:
(-1)'det(,A * .I2), deci
det(A +
I,"): (-L)n*"2"4"
:
(-l)2"*2u2ut2u
-
2n.
5.
(Concursul
,,Nicolae
Coculescu" 2009) Considerd,m A e M'(lR) cu
A3: 3A-2I n. Sd se cal cul eze det (A2 +
A+ I ").
Sol ul i e. A3 - 3A+2I n: On, *el ( X3 - 3X +2) , X3 - 3X ] - 2:
:
(X - 1)2(X *2), deci TTL1: (X - 1)"()f +2)t.
ApIicS,m teorema lui
f uobeni us: pA: ( X - 1) "( X +2) u
:
( - 1) "det ( A - XI n) , u*u: n.
Avem det(A2+A+In)
:
det(A-eln) det(A-e2ln), unde e este rdddcind
cubi cd a uni t d, l i i , 3: 1qi e2 +e*1: 0. Obl i nemsuccesi v
pAG): (e - 1)"(e *
2)a
:
el)n
det(A - eI")
pAG2)
:
(e2 - t)"(t' + 2)"
:
(-1)" det(A
-
62In)
pe( e) pe@2) : ( r - 1) "( e *2) "( e2
- r ) "( r 2
+2) "
:
det ( A2
+
A+1. )
det (A2 +
A+ I , "): (rt -
r - e2 +
1)"(r3 *2e *2e2 +4)
: 3' 3' : 3' .
6.
(prvlucmre GMB) Vom spune cH o matrice A e &12(R) are propri-
etatea (Pr) dacd existd n N, n ) 3, pentru care An + An-L
I An-2
:
-
Oz. Ar5,ta!i c5, dac5, A e Mz(lR) are proprietatea (Pzoro) qi se noteazd
B
:
A2 + A +
12, atunci matricea Iz - AB este inversabild,.
Solulie. {n-z1nz + A + Iz): Oz, deci mal Xn-2(X2
+
X
+ 1).
Dacd, grad(m4, )
:
L, mA: X qi
PA:
X2, deci A: Oz, 3
:
I z,
Iz - AB: /z este inversabilX,.
Dacd, grad(mt):2, sunt posibile cazurile
. pA
:
rrl 4
:
X2
+X*1,
deci A2 +
A+I z
:
02, B
:
Oz, 12- AB
:
12
este inversabild;
. pA: r r l a: X2, deci A2
:
Oz, B
:
A*I z, I z- AB: I z- A( A*12) :
-
Iz - A, de unde det(12 - AB)
:
det(/z
- A)
:
pAG)
:
1, adicd matricea
Iz - AB este inversabild.
7.
(Concursul interjudelean
,,Dan
Barbilian" 2011) Fie 7z un mrmd,r
natural impar qi A Il"(R).
a) Dacd A2
:
On, sX, se arate cd
det(2011A + 21.) >
0
> det(2011A - 2I^).
b) Dacd, A2
:
In s5, se demonstreze cd det(A
- 1') <
0.
G.-F.
$nnnlu,
Aer,rcall LA TEoREMA LUr FRoBENIUs DEspRE MATRJcE ll
Solutie. Vom a,rdta cd aceastd, proprietate a,re loc pentru
e e Uz(R).
Di n Aa - I z: 02 rei ese *el (X - l XX +
1)(X2 + 1).
Dac5, grad(mA)
:
L, atunci rrt4
-
X - L, A
:
Iz, sa:q n'rA
:
X * 1,
A: -lil in a^rnbele caauri, A2
:
Iz.
DacE grad(me)
:2,
atunci rn,4
:
X2 - I
:
pAt deci A2
:
/2, sau
rn,a: Xz
+
|
:
pAt deci A2
-
-12.
1L. Sd se a,rate cd,, dacd exist5 matrice A e M"(Q) inversabile astfel
ca A-r
:
A2
*.r4., atunci rz este divizibil cu 3.
Solugie. Din A-1
:
A2 + A rezult5, prin inmullire cu A, A3
*
A2 - In:
:
On, deci m4
|
(X3
+
X2 -
D.
Deoa,rece X3
+
X2 - t este ireductibit in
Q[X],
mA
:
X3
+
X2 - 1. Conform teoremei lrtr fuobenius, p4 are aceiagi
factori ireductibili ca rmA) deci pa: (X3
+ X2 - 1)u, unde }Lt,
:
n, adicd rz
este divizibil cu 3.
L2. (Concursul interjudelean
,,Cezar
lud,nescu" 2006) Fie a e
"&ts(R')
pentru care existd, ,\ e
(0,'72) astfet incdt ,43
:
\A
* /s. Demonstrali c5,
matricea A este inversabild, qi det(A) > 0.
Sotulie. As -
^A
- Is
:
03, deci *e
|
(X3 -
lX - 1). Fie funclia
"f
r IR + IR datd de
/(c)
:
13 -,\r - L. Derivata
f' (r)
:3r2
- ) a,re
rdduci ni re *r: -r/ \ r, t 2: f i o. , , , "r"
f
(*i
: ' 4/ , "<
0 deoarece
2^\ / X<
g/ 5, 4) 3
< 2T gi 4\ 3 <4. 4<27, i ar
f ( r z) : - ' ^{; ' {t
. 0.
3/3
Deci
/(-m)
< 0,
I@i
< 0,
I@z)
< 0,
.f(m)
) 0, ceea ce aratd c[ ecuatia
t3 - \n - 1
-
0 are o singurd solulie realX, pozitivd a ("2,-). Astfel,
x3 -
^x
- 1
-
(x - a)(x2 +bx + c), b2 - 4c 1 0.
Dacd glad(mA):1, atunci rrLA: X - a, A: alt qi det(A): a3 > 0.
Caaul
Srad(rna)
:
2 este imposibil, deoarece in aceastd situatie rmA dr
fi ireductibil de grad 2, iar pa a,r fi o putere alui m4.
Dacd grad(m.e.)
:
3, TnA: pA. Obtrinem
A3 -
^A
- Is
-
Os
:
A3 - ft(A)A2 f
tr(A-)A - det(A)/3,
de unde tr(A)
:
0 (altfel polinomul minimal al lui A ax avea grad cel mult
2), apoi tr(A*)
:
-) (acelaqi a,rgument) qi, in final, det(A)
:
1.
L3. (Concursul interjudelean
,,Unirea"
2006) Fie o matrice B Iaz(R)
pentru care exist6 /c e N* astfel incdt Bk
:
Oz. Ardtali cd,, dac5, A e Mz(R)
este astfel inc6t AB
-
BA, atunci det (,4
+
B)
:
det.A.
Sotulie. Bk
:
Oz, deci ms
I
Xk.
Dacd grad(ma)
:
L, mB: X, B
:
Oz gi det (4
+ B)
:
detA.
DacS grad(*n)
:2,
rnB
:
X2
:
pg, deci 82
:
Oz. Fie
P(x): det(A + xB)
:
x2 det(B) + ax + det(,A)
:
ax
+ det(A).
t 2
PnNrnu cERCURILE
DE ELEvI
At unci
P( 1)
:
det ( A +
B)
:
a*det
! '
p( - t ) :
det ( A
- B)
: - a*det A'
det(A +
A)' + det(A
- B)
:2det A, de unde
(det A)2
:
det ( A+B) +det ' ( A- B
> det(A +
B) det(A - B)
Egalitatea
are loc
pentru det (A +
B)
:
der ( A+
B) : det A.
:
det(A2
- B' ):
(detA)2.
det(A
- B), de unde a,
:
0, adicd
' L' 4. (Concursul i nt erj ud' e[ ean, , Tf a' i anLal escu"2013)Ard' t at i cS' ' daci
A e Mzori(lR),
atunci
1Az"
+
Iion)
*
Ozon
pentru orice n N'
soluli,e.
presupunem prin absurd
c5, existS
r, N at (A21 ,Izors)l
:
:
ozots.
Atunci
;;-1"(i ; i 1)' ,
deci rrLA:
6' f
1)" qi
PA:
(x2 +
1)'. Aceasta
u, i*fli"u'g*d(po)
:
20L3
:
2u
-
fals
- ceea ce aratd cd
pr"rrrprrn"rea
f5,cutd este fals6'
16. (Concursul
i'nterjudg!^99" ,,Marian
fari'nd"'2013)
Fie A e M"(lR)'
n
) 2, astfel
inc6t ;;iii i
43itt+
-'
On. Dac6" B
:
A* .I,,, demonstrati
cd
matricea
In - AB este inversabild'
LLL@uLLwq
' rl e
ozorrl e+In)
:
on, deci .mal
xr::t\x!.L),
yA:
x"(X+l )t,
f
{0,
1}. RezuItS,
c:d"
pyr": X"(X^+.f
)u
: (-1)' det(A
- XI' )' u' *
u
:
n'
, Apoi
I n- AB- I n- A- Azqi
det(/,"
- A - A' )
:(-1)" der(A2 +
A
- In)
:
: (-1)' det(A
- ri ' l ,")det(A
- rzl n),
unde 11
gi 12 sunt sol ul i i l e
ecual i ei
12 +r-
1
-
0' deci rt*rz:
-I: frl rz'
Obtrinem
det(I,,_A_A,)=:;s:l:ti";,):l\,:.T,y;:;\:tyi:,;1,1;,?:1
Deci, matricea
In - AB este inversabilS'
in incheiere'
propunem ca temd urm5'toarele
exercitii:
l. (Concursul
,,Nicolae
Coculescu"
2009) Fie A e Mz(lR)'
1
t
-0^Y'-"
numdrreal f i xat qi i t (a)
> 2r' S5searat e
c6"A
*rnl z
'
ori carearf i n
N*'
2"( ot i mpi ai t ad' emat er nat i cd, , f azal ocal d' , Br d, i ' 1a201. 0) Consi der dm
A
"Al,(R),
n
2z
L,f"r incdt Afr - rt*' 1
4k+2
:
On' unde k N impar
qi
';-:'i:':-l'+
Aa.- ird,tali
c5, matricele
In
- AB
si
/", - BA sunt inversabile'
3' (Olimpi'ad,a
d,e matematicd', faza
locald"
Bragou'
2010) Spunem
c5 o
matrice
X e
/Vrz.C)
".t" "itpotuntd
iac5' existd n' N astfel ince't Xn
:
Oz'
Fi; ;,
g
e ur|rej)
dou5, *utri""
nenule,
nilpotente.
sx se demonstreze
c6
matricea
A+ B
"ri"
,rilpot"ntd
dac5,
qi numai
dacd. matricele AB
qi BA sunt
nilpotente.
CoNcuRsul, ,,AReuuenr",
BAIA MARE, 20L3
4. (Concursul interjudelean
,,Cristi,an
Calude" 2005) Ardtali c6, dacX,
A e ;V,(lR), A2
:
In gi n este impar, atunci det(A 1
I")
2
det(A - In),
5. (Otimpiad,a de matemati'cd',
faza
nalionald,, 1993) Exist5, matrice
A, B e Mz(A) at (AB - BA)ress
:
It, ?
6. (C'oncursul
,,Nicolae
Coculescu",2004)
Sd se rezolve ecualia X3 +
X +2I z:
02, X e , Mz( R) .
BBLIocRerre
[1]
Ion D. Ion, O ilemorwtralie elementard,
pentra o teorernd a lui FYobenius, Gazeta,
Matematicd
-
Seria B, m Il-L2/1987.
EXAMENE
$I
CONCURSURI
CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA
a
,,ARGUMENT.'
Editia a V-a, Baia Mare, 9 Noiembrie 2013
prezentare de VesIln Popl) qi NIcot,l'e Muqunon2)
in perioada &9 noiembrie 2013 s-a desf5,gurat la Baia Mare cea de'a
cincea edilie a Concursului Interjudelean de MatematicH,
,,Argument".
Or-
ganizatorii acestuia au fost membrii catedrei de matematicd, a Colegiului
Nalional
,,Gheorghe $incai"
din localitate, in parteneriat cu Inspectoratul
$colar
Judelean Maramureq. Cu aceastd, ocazie a fost lansat cel de-al cinci-
sprezecelea numdr al revistei
,,Argument",
editat de catedra de matematicd
a liceului gazd6.. Preqedintele concursului a fost qi de aceastd datd,, domnul
conferenliar vasile Pop, de Ia universitatea TehnicS, din cluj Napoca. La
concurs au participat loturile colegiilor nationale:
,,Andrei
Mureqa,nu"
-
Dei,
,,Mihai
Eminescu"
-
Satu Ma,re,
,,Alexandru
Papiu Ilarian"
-
Tdrgu Mureq,
,,Silva,nia"
'Zal6"ur,,Liviu
Rebreanu"
-
Bistrila,
,,Dragoq
Vodd"
-
Sighetu
Marmaliei,
,,Vasile
Lucaciu"
- Baia Ma,re,
,,Gheorghe $incai"
-
Baia Mare,
precum qi elevi de gimnaaiu de la qcolile reprezentative din
judet.
Prezent|,m in continuare emrnlurile
problemelor de Ia liceu, o selectie
din cele de Ia gimnaziu qi lista premia^ntilor.
Clasa a IX-a
1.
Se consi derd, i n pl an punctel e Ar,Az,...,An
qi punctul M. Se
noteaad cu 81 simetricul hti M fa!6 de centrul de greutate al sistemului
de punct e
{Az, As, . . . , A, ' ] ' . Anal og
se def i nesc
punct el e 82, , 83, . . . , 8n.
a) Ard,tali cX dreptele ArBr, AzBz,. . .
,
AnBn sunt concurente intr-un
punct .I.
l)Coof.
univ. dr., Universitatea Tehnicd Cluj Napoca
2)Profeso.,
Colegiul Nalional
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare
13
E
74 Ex^e,runNp gr
Colcunsunr
b) Ardtali cE punctele M,I qi G sunt coliniare (unde G este centrul de
greutate al sistemului de puncte
{A1,A2,...,A"}).
(Centrul de greutate al
unui sistem. de puncte
{X\
Xz,. . .
,
Xn} este punctul Y definit prin relalia
dt +dz+. . . d' : o' ) .
2. Ar6,ta!i c6, pentru orice numere intregi a, b, c, ecualia
3o
. n2
i 3b
. r
* 3"
:
0,
nu a,re rddScini ralionale.
3. Se considerd, girurile de numere naturale A : I,3,3,3,5,5,5,5,5, . . .
(apare fiecare num5r impar de
a$6,tea
ori c6,t este numdr"l). B : L,2,2,3,3,3,
4,4,4,4,... (apare fieca^re mrm5[ natural de at6tea ori cdt este numdrul). Sd
se a,rate cd al n-lea numS^r din qirul A este an:2ttn1* L iar al n-lea
numdr din qirul B este U*
:
l"1zn* +l
L
' J
Clasa a X-a
1-. Fie (a"")n>t o progresie aritmeticd de numere naturale.
a) Sd, se arate cd, dacd, unul din termenii progresiei este un pdtrat perfect
atnnci existd o progresie aritmetic5 de numere naturale (b,-)n>t astfel ca b|
sd fie termen aI progresiei (a")rrrr, pentru orice n N*.
b) Se se a,rate cd dac5, unul din termenii progresiei (an)n>t este un cub
perfect atunci progresia conline o infinitate de cuburi perfecte.
2. Fie M o multime finitd, qi
P
(M) mullimea pSrtilor sale. Sd, se
determine funcliile
f
: P
(M) -+ P
(M) cu proprietatea:
f
( x) nf ( Y) : XoY, YX, Y e P( M) , X
+Y.
3. Fie
f,9,h
trei functii de gradul al doilea cu coeficienti reali. Sd, se
arate cd ecuatia
I @(h(t)))
:0
nu poate avea opt r5ddcini reale, distincte
in progresie aritmeticd,.
Clasa a XI'a
1. Se considerd girurile de numere reale (arr)rr>o
,(bn)n-o
definite prin
relaliile de recurenld an+t:
rP
$i
b",+r
:
ry,
vn N, unde
ao: l Si bo: 4.
a) Sd, se a.rate c5, girurile sunt monotone qi m5,rginite.
b) Sd se arate cd exist6 a,0 e IR.*, astfel ca qirul (".).>o definit prin
cq,: d.an
*
1bn
s5, fie o progresie geometric5.
c) Sd se determine
sgo"
gi,l{Lb,.
2. a) Ardtati cd existd X,Y e ,,V12 (R) astfel ca det (XY
+YX) < 0 qi
det (x2 + v2) > o.
b) Ardtali cd, dacd, A,B e ,,1r1z (lR) qi det (AB
+ BA)
<
0 atunci avem
det (,a2 + r.2)
>
o.
ts
CoNcuRsur, ,,ARcuMENTt',
BAIA MARE' 2013 15
3. Fiep,
g numere naturale
prime intre ele, ru un numSr natural nenul qi
N
:
npQ. se.noteazd ot s (n,p,q) numS,rul
permutS,rilor o :
{1,
Z, ..., N}
1
_}{1, i , - . . . , N}ca, r eaupr opr i et X! i | e: o( 7) <o( 2p) <o( 3p) <. . . <
qi a(q) < o(zq) < o(3q)
a) Sb se determine S (1,2,3l'
b) Sd se determine S (n,P,fl.
Clasa a XII-a
1_. a) sd, se arate c5, nu existd funclii
/
: IR + IR. cu primitiva F : IR + R
ast f el ca F(0)
:
0
9i
f ' (-")'
f
(n)
: r5,
Vz I R'
b) s6 se determine funcliile
,f
: IR -r IR cu primitiva F : IR. + IR astfel
ca F(0)
:
0
Si
F (-")'
f
("): 17, Vc I R'
2. Pe mullimea numerelor naturale impare M
:
{1,3,5,'' '}
se de-
fineqte legea de compozilie: r
o
A
-
2lroez'l
(A - 1) *
c. Sd se precizeze d2a;6'
legea a,re
proprietdlile:
a) existS, element neutrul
b) este comutativ5;
c) este asociativd,.
3. Fi e A:
a) S5, se calculeze valoarea determinantului
A
:
b) Sd se a,rate c6, nrullimea A este
parte stabilS, in raport cu inmultirea
numerelor intregi.
c) Sd se determine elementele inversabile din (A'')'
La clasele de gimnaziu subiectul a constat din opt probleme tip gdld, qi
doud
probleme cu rezolvd,ri complete. Prezentfun
numai problemele la care
s-au cerut rezolv5,ri comPlete:
Clasa a V-a
1. Se considerS numerele naturale a qi b. NotSrn cu p(4, b) suma
puterilor numd.rului 2 care au exponentul intre a qi b, inclusiv a qi b.
a) Calculali
p (0, 5).
b) D"t"r*irr"tri
""*e""I
natural z, gtiind cd p(1, 7)
:
n2 - 2
'
"j
D"*o*tra!i cX, numdrul
p(0, 2012) se imparte exact la 7'
2. La o masd, rotundd sunt a"geza{i 10 copii, cdrora li se impart intr-o
ordine oareca,re 10 cartonaqe numerotate de la 1 Ia 10'
a) Dali dou6 exemple diferite de impdrlire a cartonagelor, astfel inc6t
diferenla
pozitivd, dintre numerele de pe cartonaqele oricdror doi vecini sd fie
mai ma,re sau egal6 cu 3.
{
(t,
*
")2
-
$+
d)' )
((o
- .)2 +
(a d)z)l a,b,c,
abcd
dab c
cdab
bcda
d ez, \ .
\
16 Ex.ll,reNn qt Cor.lcuRsuRI
b) Demonstrali c5, nu se poate ca, pentru fiecare copil, suma numerelor
de pe ca,rtona,qul sd,u qi de pe cele ale vecinilor sdi s5, fie divizibild cu 3.
Dana Heuberger
Clasa a VI-a
1. Un numdr se numeqte numd,r complet dac6 este format cu cifre
distincte nenule qi se divide cu fiecare dintre cifrele sale.
:
a) Sd se determine toate numerele complete de doud, cifre;
b) Sd se demonstreze c6" dac5, un numd,r complet contine cifra 5 atunpi
el are doar cifre impare.
c) S5, se demonstreze cd orice numXr complet are cel mult 7 cifre.
2. Se considerd unghiul alungit AOB. Fie n cel mai mare numd,r na-
tural pentru caxe exi std, semi dreptel e
IOA1,l OAz,...,l OAn,
toate si tuate i n
acelaqi semiplan determinat de dreapta AB astfel inc6.t m (4AOAL) -
1:,
n(<A1OA2)
:
2o,. .
' ,
m (44"-LOA,)
:
no gi oricare doud, dintre unghiu-
rile a^nterioare au interioarele disjuncte.
a) Sd, se determine n.
b) Verificali dacd existd p,e
{I,2,..
.
,
n} astfel incdt bisectoarele un-
ghiurilor
aA,p-QAe
gi
4Ao-rOAo sd formeze un unghi de 45"30' .
Bojor Florin
Clasa a VIta
1. a) S5, se rezolve ecualia
i
r - & t - b r - c r - d
b+c+d+ o*na+ o*6aa+; 76*": 4'
i
unde a, b, c.d e
Qi;
b) Fie p un num6r prim.
2. Se considerd un punct oa,reca,re O, in interiorul triunghiului ascutit-
unghic ABC. Fie M,N, P simetricele punctului O fatd de mijloacele A',Bt
respectiv Ct ale segmentelor
lBCl, lCAl
respectiv
[.4,B].
a) Sd se arate c5, dreptele AM, BN qi CP sunt concurente intr-un punct
o';
b) Sd se a,rate c5, dac5, pentru punctul Ot, determinat anterior, avem
OtAt
:
OtBt
:
O'Ct, atunci O este centrul cercului circumscris triunghiului
ABC;
c) Sd se arate c5, dan6" O este ortocentrul triunghiului ABC, atunci O'
este ortocentrul triunghiului At BtCt.
Clasa a VIII-a
r
L. a) Rezolvali in IR ecualia (ar2 + b) (a + br2)
:
cz2, pentru o
:
\,
b: 2, c: 9.
11.
1
SH se determine (2,
il
e ZxZ, dacd,'
+'
:
-.
r y p
L
\
ColtcuRsul ,,ARGuMENT",
BAIA Mnne, 2013
b) Ddmonstrali c5, ecualia (at2 + b) (a +
b7,z)
:
cr2, a'b IR*, c IR',
are o singurd rddX,cinS,
pozitiv5, dac5. gi numai dac6 (a
+ b)"
:
c'
2.
Pemuchiile
(OA), (OB), (OC) ale tetraedrului oABC se considerS,
punctele A', B', respectiv C', astfel inc6"t BC
ll
B'.C'.
qi fie G qi G'centrele
ie greutate ale triunghiurilor
ABC, respectiv A'BtC''
a) Demonstrali c5 centrul de greutate al triunghiulti AB',c' nu se a^fl5
pe OG;
-
b) Demonstrali c5 dac5
punctele o,G'
,G
sunt coliniare, atunci (ABC)
ll
(AtBtc' ).
Prezentd.rn in continuare lista premiantilor Ia acest concurs.
Premiul Iz
Herzal Radu, clasa a V-a, C'N'
,,Gheorghe $incai",
Baia
Mare; Mold,ouan Nicolae, clasa a vl-a,
$coala
Gimnaziald
,,George
Coqbuc",
Baia Mare; Zelina Paul, clasa a vII-a, c.N.
,,vasile
Lucaciu", Baia Mare;
Lucaciu sergiu, clasa a vIII-a, C.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare; Buna-
Md,rginean Aler, clasaa IX-a, C.N.
,,Alexandru
Papiu Ilarian", Tfirsu Mureq;
Zeliia Mihai,, clasa a IX-a, C.N.
,,Vasile
Lucaciu", Baia Mare; Cotan PauI,
clasa a X-a, C.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare;
$erban $tefana,
clasa a
xl-a, L.T.
,,Petru
Maior,,, Reghin; Moldouan Bogdan, clasa a XI-a, L.T.
,,onisifor
Ghibu,,, cluj Napoca; Mihaly wad Mi,hai, clasa a xII-a, C. N.
,,Mircea
Eliade
"
Sighiqoara.
Premiul al ll-lea::
Manim Sonia, clasa a V-a
,
C'N'
,,Gheorghe
$incai,,,
Baia Mare; Tfurda Raul, clasa a v-a, c.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia
Mr""; Birig Erik, clasa a v-a, c.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare; Teglag
'
Bogd,an,clasa a v-a, c.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare; Robu Wad, clasa a
VI]a,
$coala
GimnazialS
,,Nicolae
Iorga", Baia Mare; Boroica Ad'ri'an, clasa
u VIlu, C.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Ma,re; Andreicu[ Teofil, clasa a VI-
a, C.N.,,Gheoighe
$incai,,,
Baia Mare; Cot1,rlan Codrin, clasa a VII-a, C.N.
,,brugoq
VodX,;, Sighetu Marmaliei; Stepan Dacian, clasa a VII-a,
$c'
g'
,,C*ig"
Coqbuc*, Sighetu
Marmaliei; D'iaconescu
Md,lina, clasa a VII-a,
b.N.
,y*it"
Lucaciu", Baia Mare; Pop Wad, clasa a VIII-a, C'N'
,,Gheorghe
$incai,,,
Baia Ma,re; Sfi,ntejuitean
Tud,or, clasa a IX-a, C.N.
,,Gheorghe $incai",'
i"ir M*"; Sabd,u Wad, clasaa X-a, C.N.
,,Alexandru
Papiu Ilarian", TArgu
Mureq; Butnar Ad,rian, clasa a X-a, C'N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare;
Petrag And,rei, clasa a xl-a, c.N.
,,vasile
Lucaciu", Baia Mare; couaci, Rareg,
clasa a XII-a, C.N.
,,Alexandru
Papiu Ilarian", TArgu Mureq'
Premiul al III-lea:
clasa a V-a, clasa a V-a, Pop Wad, clasa a VIII-a,
C.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare; C.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Ma"re;
Rigtea Teod,oia, clasa a V-a, C.N,
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare; Sd,sd,ran
Tinia, clasa a V-a, C.N.
,,Vasile
Lucaciu", Baia Ma,re; Mihagca RareE, c[asa
a v-a,
$coala
Gimnazial[
,,Lucia,n
Blaga", Talpog cari,na, clasa a v-a,
$coala
gimnaziald
,,Nicolae
Iorga", Baia Mare
;
Becsi Paul, c1asa a VI-a, C.N.
lcheorghe $incai,,
Baia Mare; Pop Cd,lin, clasa a VI-a,
$coala
Gimnaziald,
t 7
18 PROBLEME REZOLVATE
,,Nicolae
lorga", Baia Ma.re; Cornegtean Jasmina, clasa a VI-a, C.N.
,,Dragoq
Vodd", Sighetu Marmaliei; Ili'eg lulia, clasa a VI-a, C.N.
,,Gheorghe $incai"
Baia Mare; Mercea loana, clasa a VII-a, C'N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare;
Miron Mihnea, clasa a VII-a, C.N.
,,Mihai
Eminescu", Satu Marel Petz Ali'n,
clasa a VII-a, C.N.
,,Vasile
Lucaciu", Baia Mare; Matei Bled,ea Aletandru,
clasa a VII-a, C.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Marel Muregan loan, clasa a
VII-a, C.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Ma,re; Hagd,u lulian, clasa a VIII-a,
$coala
gimnazial5
,,Nicolae
Iorga", Baia Mare; Md'rieg Maria, clasa a VIII-a,
C.N.
,,Gheorghe $incai"
Baia Mare; Td,m6'ian Andrei, clasa a VIII-a,
$coala
Gimnaaialfi
,,George
Coqbuc", Baia Mare; Cudrici Carina, clasa a VIII-a,
C.N.
,,Dragoq
Vod6", Sighetu Ma,rmatiei; Ni'cuEor And,rei, clasa a IX-a, C.N.
,,Alexandru
Papiu Ila,ria,n", Tdrgu Mureq; Danci Bi,anca Dori,na, clasa a X-a,
C.N.
,,Dragoq
Vod6", Sighetu Marmaliei; Onul Ingrid Fara, clasa a X-a, C.N.
,,Petru
ILareq", Beclean; Florea Cd,lin, clasa a X-a, C.N.
,,Alexandru
Papiu
Ilaria,n", T6rSu Mureq; Bud Cristiaz, clasa a XI-a, C.N.
,,Gheorghe $incai",
Baia Mare; Buboi Andrei, clasa a XII-a, C.N.
,,Silvania",
Zal5u.
Marele premiu
,,Dumitru
Anghelutd
",
pentru cel mai mare punctaj
oblinut in concurs dintre elevii de liceu, instituit in memoria marelui profe'
sor de matematicH al Colegiului Nalional
,,Gheorghe $incai"
Baia Mare, a
fost cdqtigat de elevul Mihaly Wad Mihai de Ia C. N.
,,Mircea
Eliade" din
Sighiqoara.
PROBLEME
REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN GAZETA MATEMATICA
Nr. 6-7-E/20L3 - partea I
PROBLEME PENTRU GIMNAZIU
Clasa a V-a
E:14506.
Pentr-u ori,ce n nuntd,r natural, aflali restul trnpd,rlirii, numd,rv,lui
A 5n+4. 3n+1 a b'l+l
.
Bu+3 + 3
.
151" la 2013.
Eugen Bld,jufi, Bacdu
Sotufi i e. Putem scri e .A
:
15'
.
54. 3 +
15' ' 5' 33 + 15' ' 3
:
15' (54' 3 + 5' 33 +3)
:
:
15'
.
2013, ceea ce aratd cb la impdrlirea numX,rului A la 201,3 obtinem restul 0.
E:14506. Ard,tali cd, numd,ru,I 114
:
(abc + bca +A)@"" +ffi + ccc) este
pd'tmt perfect'
Elena Rtmniceanu,Drobeta T\rrnu-severin
Sol ul i e. Fol osi nd scri erea zeci mal d, avem M: 111(o+b+c)' 111(a *b*c):
:
lILz(a * b * c)2
:
[111(o
+ b + c)]2, adicd" M este pdtrat perfect.
E:1450?. Determinali toate numerele naturale nenule care tmpd'rtite Ia9 d,au
c6,tulp
gi restul r, iar trnpdrtite la 17 d,au c6,tul r gi restul q.
Marin Simion. Rm. Sd"rat
t
REzoLvAREA PRoBLEMELoR DIN G.M.-B un. 6-7-8/2013
- PARTEA I 19
sotuli,e. Dwd, n este un astfel de num5,r atunci, din teorema impdrlirii cu rest'
n: 9q*r , r < 9 qi n: l 7r *
4,
q <17. De ai ci 9q*r :
l 7r *
g, de unde
Q: 2r '
Cum r
(
9; mrmerele c[utate sunt 19, 38, 57, 76, 95, 1L4, 133, 152'
E: 14b08. Det ermi naf i i el ement el e mul f i i mi i , A:
{f f i 1
aaaa: M +A}
'
$tefan
M ari,ca, Drobeta T\rrnu-Severin
sotufiie. Folosind scrierea zecimall avem 1111o
:
].101a*10Ib*20c, sau 104
:
:
l0Lb*20c. De aici deducem cd, b
:
0 gi a
:
2c. obtrinem A:
{20I,402,603,804}.
Clasa a VI-a
E:L4513. Determinali numercle natumle n gi y astfel tncdl'
t2n2 + 74n *
I23
:
(2n * f)(y - t).
Cristina Vijdeluc
gi Mihai' Vi'ideluc, Baia Mare
S otufiie. Di\ t2n2 +7 4n + 123
: (2x
+5)
(a- 1
),
deoa,rec e l2r2 +7
4n * L23, 2a * 5
qi y - 1 sunt numere naturale deducem c6, 2x * 5
|
I2r2 * 74t+ 123, (1). Dar
2r"+ 5
|
2r * 5, (2) qi atunci 2r I5
|
t2r2 * 30r, (3) (am inmullit cu 6o). Din (1)
qi (3) rezul t d"2, x*5144r*L23,
(4). Di n (2) obl i nem 2t +! l Mr* 110, (5) (a, m
i nmul ti t u22). Di n (
)
qi (5) rezul t[ 2n*5
|
L3, adi c6 2n*5: 13, de unde c:4.
inlocuind acum in relalia initiald gdsim g:43.
8.145L4. Ard,tafii cd, numdral a
-
63n+2 a 632*I * 1 se d,iuiile cu 43, pentnt
orice n nwndr natural'
Mihai viid,eruc, Baia Ma,re
S ol ugi e. Avem A
-
634+2a63n+1 a1
:
63' ' 62+63*' 6+
1
:
216n' 36*216"' 6+ 1.
Da,r 216'
: (5
.
43 + 1)'
:
M43 + 1 qi atunci
A
:
(M43+ 1)
.
36 +
(M43+ 1)' 6 *
|
:
M43+ 36 + 6 +
|
:
M43.
E:L4B1b. Surna a patrtt numere naturale este 6005. Determi,nali nurnerele
gtiirut cd unul ilintre ele este pri,rn,
,i,ar
celelalte trei sunt nunl,ere impare consecutiue-
Marin Simion, Rm. Sd.rat
soluli,e. Fie p nurnlrul
prim qi 2k *
l, 2k +3,
2k + 5 numerele impa,re con-
secut i ve. An"* p
+2k+L+2k+3+2k
*5: 6005
sau 6k*p: 5996. Cum 6l c
qi 5gg6 sunt numere
pa,re, deducem cd p este num5r
par. Cum p este numdr prim,
rezult6 p
:2 gi atunci 6k
:5994,
de unde k
:
999. Numerele c5,utate sunt 2, 1999'
200L, 2003.
E:14516. Ardtali cd, ilacd, nurnerele naturale nenule a, b' c uerificd' relafii'a
Sa- b
_
\ b- c
-
Sc- a
.
2a*5b 2b*5c 2c*5a'
at unci o, : b: c.
Ion Neafid, Slatina
sot u[ i e. t "
f f i : m: m: ' f f i , : ?
Acum
3a- b 2.
f f i : f
i mnt i cx 7(3a-b)
: 2(2a*
5b) sau 2ra-7b: 4a* 10b' de unde o
:
b'
20
PRoar.eMp
REZoLVATE
Analog rezultd b
:
c, aqada,r o,: b: c.
Clasele
a VII-a gi
a VIII-a
Ezr462r. Ard,tari,
cd d,acd, md,surile
unghiurilor
unui patrarater
conaex
sunt
direct proporNionale
cu patru
numene
natumle consecutiue,
atunci patralateral
este
trapez sau este inscriptibil.
Retu Ciupeq
Oltenitra
solulie. Dacd, pat.rlaterur
este ABCD, notdm a, b, c, d mdsurile
unghiurilor
patrulaterului.
Ele pot
fi propor{ionale
cu patru
numere
consecutive
in ordinea
(l ) a, b,' c, dsau (2) a, b, d,, c. i i cazul (1)
avem
abcda*b*ct d,
n n+I
n+2
n+g-
4n*6
Putem scrie
1900
o, d
- : - :
n n+3
a+d
2n*3
2n*3'
(*)
(**)
.
Din (x) qi (**)
deducem
cE a*d,: 1g0o. Aqada,r, avem
douil'nghiuri
al'turate
suplementare qi
rezurtH,
-4,8
c D estetrapez.
Analtg,
i"
"*J
ra
,ltinem
o*c :
1g09
qi prin
urma,re
avem doux unghiuri
opuse suplemuitrr",
a" r*a" J"aucem
cd ABCD
este un patrulater
inscriptibil.
.
- -Fzr^4522.
in paratelogramut
AB c D, M_ este mijrocul
raturi,i
DC, B M n AD :
:
{ir},
CN n AB
:
V) ::
Bu n AC :'{T}.
D"*;;i;;;;;;,""
a) patrulatercle
BDNC gi BDCp sini pamtetogram";
b) punctele
D, T,
p
suit coliniare.
petre
Sirnion gi
Nicolae
Victor, Bucuregti
Sol ul i e. a) AMDN = AMCB pentru_cd[MD]=l Me(i potezX),
4DMN:
=
<BMC (opuse
la vA,rf),
*MDN
:
4MiB (a'"o*e"e
'iif'11
ACy. De aici
deducem
cd'
lMNl
=
IMBI.
Aqada,r, in patrulaterul
BDN-c1;;gonalele
au acela,qi
mijloc.
Rezulti BD,rlc
este pa^ralelogram.-
BDC7
este paralerogram
deoarece
DC
Il
BP (ipotezX)
qi BD
ll
Cp (din AIOXC paralelogra.rn).
-^*'
. %Ir*
foto"i tl."*a
reciprocd.
ro*r"*", lui tut"ralrin
triunghiul
ANB.
nvem
l5.
:
1 (D este mijlocul lui
[,4N]
deoa.rece
[AD]
=
[Be
=
[Dnf]); !!
: ?
'jfi,;j'?r='i"| I
#:I
eur"
-
aNrA$t
#
:
H:
j,ii,""i
AD' Bp
'Ni :
''
I'r:
I qi,
conform reciprocei
teoremei
hi Menelaos, punctele
DrT, P sunt coliniare.
t
REzoLvAREA PRoBLEMELoR DIN G.M.-B Nn' 6-7-8/2013
- PARTEA I 21
E:L4623,
Deter"rninafii numerele naturale nenule r gi y care uerificd, rcIalia
12+y2: f i *y+f r A.
D. M. B d,tinefiu- Giurgiu, Bucureqti qi Neculai Stanciu, Buzdu
Sotulie. inmuftind relalia cu 2 gi trecdnd toli-termenii in membrul stAng,
oblinem 2r2 + 2y2 - 2r - 2y - 2ry
:
0 sau (* - l)' +
(y - I)2 +
(r -
u)2
:
2'
Din (c -
ilz
<
2 qi n,y mrmere naturale deducem c^.? -
A
:
0 sau
lr
-
Ul
:
L.
Dac5.o -
i
:
9,atunci
r
:
U
girelalia devine 2(r - I)2
-^2,
deunde r
:
2. Dacd
l "-yl : 1,
at unci rel al i a dat d devi ne (r-D' +@- 1)2
:
1qi de ai ci obl i nem
g: 2r g: 1SaUf r : t r A: 2.
8214524.
Determinali numerele naturale n pentra care nurrudrwl 16" +4" +3
se poate scri'e u' o sumd' de d'oud' nunlere
prxrne'
cristina vijderuc,Baia Mare
sotufiie. Fie 16' + 4n + 3
: p
*
q, unde
p qi q sunt numere prime. Deoarece
membrul sdng este numdr impar deducem cd p
*
g este impar qi cgm p qi q sunt
prime rezultd cd, unul dintre ele este 2' Alegem
q:2qi atunci t6" +4" af,:pl2
sau 16' +
4" +
L - p. Acum 16n +
4n ]
|
:
(4n - 2n +
1) (4'?
+ 2" I
l), ia,r pentru
a fi numfir prim trebuie ca una dintre pa,rarrteze sd fie 1. Numai 4n - 2n * 1
:
1 este
posibil, iar relalia este adevXratd pentru n:0.
Ezt4625'
Rezoluali tn muftimea nurnerelor reale ecualia
(-2r2
+ 5r -r 2)2 + 6# (-2* * 5r * 2) * 8ra
:
0.
Vasile Chiriac, Bacdu
Sotufi i e. Not6nd -2r2
*5r*2:
y rel al i a devi ne
3r2
*6n2y*8xa
:0.
Putem
scrie y2
+6r2y +8ra
- yz
+6r2y*9r4
- 14
:
(u * 3r')'
- *
:
(a * +x2) (u *
2r2).
Acnm, rel al i a di n enun! se scri e (-Zr2 +5r*2+4r2)
(-Z*' +50+
2+2r2)
:O
sau (2r2 * 5c * z) (sr
+
2)
:
o.
cum 2r2 + 5x * 2
:
2r2 + 4r + r *
2
:
2n(r * 2)
[
("
tq
:
@
+ 2)(2r + r)
obl i nem (r+2)(2x + 1)(5r +2): 0,
cu sol ul i i l e
-2, -r, -
5'
E:14526.
in cubul ABCDA.B.C'D'
d,e laturd a se considerd punctul
S e
ICC'1.
Notdm
{O}
:
BD n AC
Qi {M}:
,SO n .NrC'
'
Dacd planele (A'BD) qi
(MBD)
formeazd,
un unghi cu md,sura a gi cosa
:
fr,
stabilili pozilia punctului
s
pe cc''
Mi,haeta Berind,eanu,Bucureqti
Solufiie. Punem in eviden!6 unghiul dintre
pla,nele A'BD qi MBD'
Avem (A'BD)n(MBD): Bo' LA'BD este isoscel (A'D qi A'B sunt dia-
gonale ale felelor cubului)
gi atunci A'O L BD, (L).
LMBD este isoscel (LMA'B:- LMA'D)
qi de aici MO L BD, (2)' Din (1)
qi (2) rezultd c[ unghiul dintre pla^nele A'BD qi MBD este 4A'OM.
22
PRoeLeMn REzoLvATE
Dand, ME L (ABC)' atunci ME
ll
A'A gi
prin nrma^re ME c (A\AM), adicd E e AC- in
acest fel problema se reduce la dreptunghiul At AEM
i n care i A: a:2b, AC
:2b{2 qi not[rn OE
:
x-
Din LA'AO avem A'O
:
bJ6, din A,MEO
avem MO
:
,/77?F. in
Plus
AtM
:
r + bt/z'
AplicAnd teorema cosinusului in LATOM avem
@
+b{2)2
:
6b2 + 12 +
+tz -zuJo@@
h,
de nnde oblinem ab - rt/2:
,l@
Ultima relalie este adevdratH, numai dan' r
<
2brt
qi prin ri4ica,re lapdtrat
ajnngem Ia ecualia 2".2 - 86bnt/2 +
I7ob2: 0 cu soluliile
ry
si
ff'
N"
A D
M
. . 5b\ / ,
convine numai
?,
aqadax
ffi
:#,u",-a" cs:
I
EO
:
ry
Acum, 2'ocs
-
a,oEM implicd
. CC' .
Sotulie. Avem (sin 3 r I a3 cos 3r)2
S
(sin2 3tj:ot' ar) (t *
ao)
:
1+ @6, de
unde 3sinr - 4sin3 nl as (4cos3r
-3cosr)
S
tnT& Conform ipotezei, avem
sin3r
S
o3cos3c, deci 3 (sinc - oscosr)
< r/L+&, ceea ce trebuia ardtat.
26776.
Fie r,
U,
2, M nurnene ruale pozitiue ostlel tnc6't x,y,z 1 M' Sd se
PROBLEME
PENTRU
LICEU
Clasele a IX-a
gi a X-a
26776. Fie it gi r nurnere rvnle cu propri,etatea cd, sinr
(
acosc. Sd se amte
'l
cd sinn - o3 cosr
s
;'nT6'
(Enunl corectat')
George Stoica, Ca,nada
George Stoie,a, Canada
(1)
(2)
c:un M -r, M -y, M - z, r qiyz sunt
pozitive, inegalitatea (1) este adevilratd
drcd, y
* z - M
) 0, iar'inegalitatea
(2) este adevX'ratd' dac6" y
* z - M < 0'
26f77.
Rezolaali tn nurnerc reale ecuafiia
arcte cd, rU +
yz
a
zu * M'
> (* *
A
*
z)M
-
Sotulie. Inegalitatea cerutH, se scrie echivalent
n( y*z- M) +( u- i l @- z) >o
s&u
vz*( M- Y- z) ( M- t ) >o'
(Enunfi corectat.)
C ristin eI M ort'i' ci, TAr goviqte
REzoLVAREA eRoBLEMELoR DIN G.M.-B xn. 6-7-8/2013 -
prc' RTPA.
I
Soluite. Notd,m
a
:
12 r 2r *7.
T[ebuie ca
\/y
*'Z = \/iTZ
.
,/,
*f,, a"
26778. Fie a, b, c, d, numere reale cu ac*bd:0. 5d se arate cd
Radu Pop, Baia Mare
Solu[ie. Este suficient ca
/ a*b*c*d\ 2 , o2+b2+&+d2 . *2- at 2
I
*'
-
=
- ' -
| =
#<+( o*b*c*d) '
<2( a2
+b2 +&+a2) .
\
2
/ -
Drn ac*bi l ,: 0 avem (a+b+c+d)2
:
o2 +b2 +3 +d,2 +2ab+2bc+2cd,+2d,a.
Inegalitatea revine la 0
< (o - b)2 +
(b - c)2 +
(c- d)2 +
(d,- a)2
,
ceea ce este adev5rat.
26779. Fie a, b, c, d, numere reale strict
pozitiue astfel tnc6't a2+b2+c2+d2: L.
Sd se arate cd'
a2 6z c2
42
F* 6"+ Fl
"n+
c2 + de+ 4z' , o6)_
L *
r\ abd"
Florin Stdnescu, G5eqti
S olulie. Folosind inegalitatea C auchy - S chw ar4 avem
.;.
r: -
9"
:5-
aa - b23_:
j-
on
_
_
)- ,r'"1 ,u >
kA
+bc-
k@
*bQz
-
k@,
*
bc) 2
*?, "@'
+b") '
-
exrc
-
r / o
-
12
Clum ) la' * bcl
:
/ - t \
t
czf c
21 ci
:
a4 *b4 + c4 + d4 +b2c2 + c2d2 + d2a2 + a2b2 +z( a2bc+b2cd+
c2dat d2ab)
:
:
(a2
+ b2 + c2 + d')' +
(ab - ac)2 +
(bc - bd')2 +
(cd' - *)2 +
(d,a
+ ilh)2 < L,
( a2 +b2 +c2 +d2) 2
D@' *bc) 2
rezult[ cd
, ; >
1+r
( : r -
-
u' "'
o)
: ,
+>
, ! : =>
L
a2 +bc' '
'
k\ a2
+ bc
( e2 +bd2
)
-
'
#"1a2
+bc) l
I
I
l
I
l
I
24 PnosleMe REZoLVATE
I
a4b4c4d4
\ r ,
4abd
>
1+1V
@,
+ b.)\b,
+
"q\e
+ d,)\d, +
"bf
>
t+7
1"r;ff
> L*r6abcd'
czrc
4
26780.
Fie (an)n
,
o progresie geometri,cd ile nurnere stri,ct pozitiae.
Sd, se
arate cd,
ol.2)" o1t17 ot?r)"
:
\[@r"*r).*
.
Flori,n Rotaru,, Focqani
Solulie. Fie g ratia progresiei. Atunci
o{"2)' o@i ) of f )'
:
o(c| )"
@f l )(c: )' .
. . .
. (orq' )(c: )2
-
:
ol c|)"
+ (c
:)'
+ . .. +
{c 2 1,
o@
i )"
+ z (c
i ),
+... +
n (c
i )" _
:
a?t*qECt^
:
267E1.
Fie r R cu proprietatea cd, nwnerele x3 + r gi 15 + r sunt mfiionale.
Sd, se arate cd, x este numd,r ralional
M d.dd,Iina,4l6u, Babadag
Solulie. A se vedea articolul lui Marcel
lena; ,,Asupra
problemei 2678L" din
G.M.-B nr. 9/2013.
26782.
Fie ABC un tri,unghi gi punctele D, E, F pe laturile BC, CA, req)ec-
tiu AB, astlel tnc6,t AF
:
EF gi BF
:
DF. Sd, se arate cd, ortocentrul triunghiului
ABC aparline cercului circumscri,s tri,unghiului CDE.
Marcin Kuczna, Polonia
Solulia 1. Fie P
CiQ
punctele dia.rnetral opuse lui C in cercurile ABC,rc*
pectiv CDE. Observ6m c6 F este egal depdrtat de dreptele AP qi EQ, precum qi
de dreptele BP qi DQ, deci F este mijlocul seqmentului PQ.
Fie O centrul cercului ABC. Deoarece ortocentrul I/ al triunghiului ABC este
simetricul lui P fa!5, de mijlocul M al segmentului AB, deducem cX triunghiul CHQ
este imaginea triunghiulti OM F prin omotetia de centru P qi ralie 2. in consecinld,
dreptele CH gi ffQ sunt perpendiculare, deci
-lll
apa,rtine cercului de dia"rnetru CQ.
Concluzia este demonstratd.
Solu[ia o 2-a. Fixdm originea planului complex in centrul O al triunghiului
ABC qi lud.rn axa reald, in lungul dreptei OF. Convenim ca a^fixele punctelor
notate
cu majuscule sd fie desemnate de literele mici corespunzH,toa"re.
Presupunem
lol
:
lbl
:
lcl
:
1. Fie M qi N proiectiile punctului
F pe dreptele
AC, respecti v BD. Cum.f IR, avem *:ti l # qi n
-
b+c+J -bcf
.
Clllon M qi N sunt mijloacele segmentelor AE gi BD, folosind
Si
"f
:
a fb
- abf
,
deducem c6. e: c+f - acf
-
a| b*c- ( ab+ac) f qi d: c+f - bcf
:
: a*b*c- ( ab+bc) f .
Fie I/ ortocentrul triunghiului ABC, deci h
:
a
* b + c. Tlanslalia cu I-
qi simetria fatd de O aratd cd este suficient sd, a.rdtd^rn c6" (ab* ac)f
,
(ab*bc)f
,
(o'rqn)ct^ (opn+t)ci^
Rnzor,v,tnpl
pRoBLEMELon
otN G.M.-B nn. 6-7-812013 -
peRtnn
I
o * b qi originea sunt conciclice. ScHaAnd abf
,
rceasta revine la acf
,
bcf
, f
qi -obl
conciclice. Cum
lal
:
lbl
:
lcl
:
1, cele patru numere au acelagi modul, de unde
rezult5, cerinta.
Clasele a XI-a qi a XII-a
2679L.
Fie A e Me(iR) cu det(A)
:
1. Sd, se arate cd, unndtoarcle doud
afi,nnalii sunt echiu alente :
(i ) det (A' - A* 13)
: 9'
(ii) det (A
+ 13)
:
6 qi det (A - lt;
:
g'
Lucian
petrescu,T\rrcea
Solulie. Fie )1, )2, )3 valorile proprii ale lui ,4 gi P
:
det (.4 - XIz) polinomul
sdu caracteristic. Cum P e R[X] putem presupune c5,\r IR qi .\s
:
)r.
i ) + i i ) Fi e e G C\l R cu e3
:
-1. Cum
0
:
det (e' - l+.r3)
:
det (,4 - Ii
@
-eli
:
det (A - ers) det (.4 - E/r),
rezul tX cX
{)2,)s}
:
{e,d}.
Deoarece 1
:
det(A)
:
)rl z)a
:
)ree
:
trrl el 2 qi
lel
:
1, rezultd cX .\1
:
1, deci det (A - Is)
:
0.
Mai mul t , P: - ( X - 1) ( X- ) ( X- d)
:
- ( X - 1) ( X' - X + 1) , de unde
oblinem det (,4
+,f3)
:
P(-f
;
:
6.
i i ) +i ) Cumdet ( A- I ) : 0r ezul t d) r : 1. Fi eP: ( X- 1) ( - X' +aX +b) .
Cum 1
:
)zl e rezul td cX b
: -1. Cum 6
:
det (A
+ h)
:
P(-1)
:
-2(-a - 2),
obf i nem a: 1. At unci P: - ( X- l ) ( X"- X+1) , deci Az: e qi ) 3: E. At unci
det (A2 - A+ It)
:
P(e)P(a)
:
o.
b) Sd se dea un exemplu d,e matri,ce A d,e ordin n au6,nd, elemente d,e
forma
a + bi (t/2 - t), a,b e IR, astfel tncd,t A4 +
(I^
* of
-!^*tinel
Mortici, T6,rgoviqte
Sol uf i i e. Fol osi mi dent i t at ea X4+(X +1)4:
2(X2 +X +l )2 -! qi obl i nem
(I :
Aa +
(A+ In)n
:
2(A2 + A+ t*)2 - r,, echi val ent cu 2(Az + A+ I*)2
:
: U*I n.
a) Fi eA e
yl l ,(Q)careveri fi c6rel al i adi nenun!qi d: det (A2 + A+
I,)
e
Q.
Atnnci aet
(Z
(e2 +
,n * 1,)')
:
det (U
I In) de unde 2nd2
:2'-1,
deci
ldl:
h,
contradictie.
b) Fi e,\ e C o sol ul i e a ecual i ei za +
(z+ 1)4
:
0, z C qi A
:
A(1"-U).
Cnm U&
: (J,
(In - U)r
:
In - U,k N*
si
(I' - U)' U
:
O,, obti nem
A4 +
( A+ I ) a
:
^4
( I n- u) n
+
[ ( ) +
1) ( 1. - U)
+U] 4
:
:
\a (rn - U) +()+ r)4
e^
- U) *(J
:
[.r4
+
(.r+ l )n] (r" -U)
*rJ
: (J,
a) Sd, se arate cd, nu eristd A e M*(Q) astfel tnc6,t A4
+
(In
* A)a
:
ry.
26
PRoar,pl\ln
REZoLVATE
deci.,4 verificd relalia din enun!. Deoarece
(t.
i)n
:
-1 rezultd,
cX
t ,
r
_ [ ^^^ent \ r . . .
( 2k*r \ r
_]
'
*
)
.
t"o.
--i-
* isin
t,*
-
o;ti.
Alegem ) e C cu t *
i
:
"o.f;
*isin
T
:
*,
*i), deci
t
:
5l +@
:
-' ffiffi :
-; -
i @-' )'
26793. Se cons'iderd, gi,rat
de termen general
_
r":
I
QI)'
- ctrcT+ (ci l '
+
1f {4)'
_
c|,c|+
Qf,)r+
| | . / r n^t 2
^^. 1L. - ( f i L\ 2
- r
- r
V
\ uzl
- ui i Ln
,
\ _n)
sd se calculeze
lim
log' (1
+ r,)
,l_+@
VA
Florin
Rotara, Focqani
sotufi i e' Deoarece (a*b)z )
a2 - ab+b2
-
(#)' ,
"u
o,b > 0, rezul t5,
cd
a+b
q
S{a2- ab+b2( a*b, deci
&: 1
n
<
2Dob,
oricare ar fi numerele
reale po-
deci
lor
<
|
K=T
ft:l
a2o- apapr r l *o?+,
zi t i ve a1r a2t , . . t ent en*l t
cu o7111
< 2 (2" - 1), oricare ar fi n N*.
a2o - apap",1 -f o?+,
<
D
(o*
* ar"+r),
k:r
n
:
ar. Rezultd cE" 2n
_ r
_
\- r,tc z
^ - r : ) _U; <r n1
ft:r
n
2--+OO
Obt i nem 2n < I *r n
/ - 2n+1,
deci n l l ogr ( l +r r )
<
n+L
l ogr ( 1+r , , )
-
n I
--#
<
;;
+
+
qi
cum
_lip +
:
e
Qi
n
Rezultd
"6
--!-
q
Lw62\r-run)
<
n I
,
Vi n- t/n-
=
W- Vn=.
nlA
Vnt.
Cum
Jlm*
logrn:
oo, rezultd cd
-liiiog,2
:0,
deci lim g,, :6.
i s*u. :
0, obqi ne*, l g' %#@
:
".
Fi e yn -
t osr ( ! +r - )
. t ogn2.
, .
I
Um. -
va
log, (1
+ r,)
26794. Fie A gi' B doud rnatrice
d,e ord,in B cu eremente
tntregi
astfet tnc6t
A1
=
BA q.i
det(A) - aetla; :
1.
gtiind
cd, det
6;
i ia
+ Bti :
;," ;d;;
calculeze
det(. - B).
Thaian Td,m6ian,
Caxei
solufiie' Fie
p-:
det(A
+
48)
R[x] qi e o rdddcind primitivd
de or-
dinul 3 a unitd{ii.
Cum 0
:
det (,+i+lA+' rir1 :;"(A-:-rbi
(;_"rr1)":
t
Rpzor,vnRel
pRoBLEMELoR
un G.M.-B Nn. 6-7-812013 -
pARTEA
| 27
:
det(A
-
B).det (A - r' B)
:
p(-e)p
(-r,)
ci
p
:
bx3
*
qx2
*
0x
+ a ct
o: det(,
),
b: det(B), obti nem
'
:':T.
::::;,'::,:lf:",::^
-
::;*
o)
:
:
(r -
pe
+ o,e2)(r +ae
-
pr' ) :
:
[1
- o - (o
+
Oe][L
+
P
+
(a
+
ile)
:
(1 - o)(1 +
il
-
@
+
g),
r- (a
*
g)r
r,
:
:
(1 - o)(1 +
p)
+
(a+
g), :
o, +
0,
* a0 - a *
B
j
r
:
1_
:
i l @
+
P)'
+
(o - r)' +
@
+ r)21 .
Deoarece a,
0
IR, oblinem a
:
1 qi
9
:
-1, deci P
:
bXs
+ X2 - X + a.
Atunci det(A - B)
:
P(-L)
:
a. b * 2
:
3. Condilia de apartenen!6 a matricelor
la Ms(Z) este inutil5, este suficient ca ,4 gi B sd, aibd, elemente reale.
26795. Se considerd, ginil (xn)n2, d,efinit prin e,1: 1
fi
T
:
I +
Jrn,
pentnt ori,enn) | natuml.
sd se catculeze
]yyff
fi,tg
+
Florin Rotaru, Focqani
Solufiie. Vom a,rd,ta c[ (n, - L)' I *n
(
n2, oricare a,r fi n N*. Propri-
etatea este adevd,ratd, pentru n: I. Presupunem cX proprietatea
este adevdratd,
pentru un n N'. Atunci rn*L
:n
(t +
\/"")
S
n(I + n) < (z* 1)2 qi a,..,,1 )
> n(t+n-L)
:
n2. Atunci
+ < f <"8 si
cum l i m
.
2
Vnl
-
Anl Unl
'
n-*f;vt:
e obl rnem
l i ^
@
: ".
n+@
Vnl
C,r-
1*
rF;
tn*r
-:
r
rL
:
-;r-
$t
t
l i -
1*@: t .
rD-)@
n
26796. Fi e (A,*,.) un i nel gi a,b e A, astfel tnc6,t (a*b)2 :
a2
+b2
Qi
(a+b)3 : a3
*b3. Sd se amt e cd (a*b)n: an *bni ori care ar
f i n)
4 nat ural .
(Enunfi modificat.)
George Stoica, Canaha
Solulie. Din (a
+ b)2
:
a2 + b2 rezultd c6" ab
:
-bo, deci
ab2
:
abb: -bab: b2a.
Cum
as +b3: ( o*b) 3: ( a+b) ( a
+b) 2:
( o+b) ( a2 +b2) : a3 * ab2 +baz +b3,
rezult[ c6, ab2
:
-ba2. Ardtdm prin induclie cd anb:
-bna. Proprietatea este
adevHrat[ pentru n,: I qi n:2. Avem
on*r6 - a"(ab)
:
-anba: bna2 - 6n-r6o2 -
-6n-Lo62
- -*-Lb2a: -f*La.
<
?+
=
f4)',
rn . N*, rezultil cd
nz
- \
n
)
28
PRosr.plrn PRoPUSE
Ardt5,rn prin induclie cd (a+b)'
:
an *V
'
Proprietatea este adev[ratd pentru
n e
{1,2,3}.
Presupunem proprietatea adev5.rat5,
pentru n,. Atunci
(a
+ b)' +1
: (a
*
b)"(a + b)
:
(a^ + b") (a+ b)
:
: qn*L
+anb+bnA+bn+l
:
An+l *bt *l ,
ceea ce trebuia demonstrat.
PROBLEME PROPUSE
PROBLEME PENTRU EXAMENE NATIONALEI)
Clasa a VII-a
1. Catculali 0,5 + 0,(3) + 0,5
.0,(3).
2. Ca,re este probabilitatea ca aleg6,nd lL numere naturale sd, gdsim
doud, a cdror diferen!5, sd se dividd cu 10?
3.
Calculali
l4\n
- 5Al +
F,,fz
- 8l -
17
- 4\/31.
4.
Un trapez dreptunghic axe latura
perpendicula.rd, pe baze egalS cu 5
cm qi linia mijlocie egal5 cu 3 cm. Aflati aria trapezului.
5. Aflali aria unui triunghi echilateral cu ind,llimea de 6 cm.
6.
Un triunghi dreptunghic are ipotenuza egal[" cu 25 cm. Afla$i lungi-
mile catetelor, qtiind cd sunt direct proportionale cu 3 gi 4.
Clasa a VIII-a
7.
Ardtali cd a:
1f
etn
- 7)2 + r/28
este num5r intreg.
8.
Calculati media geometricd a numerelor 6 qi 0,1(6).
9.
Descompuneli in factori na -
g.
10.
Ce lungime a,re inX,llimea unei
piramide regulate in care muchia
lateralX, are lungimea de 12 cm qi formeaz6 cu planul bazei un unghi cu
mdsura de 60"?
11.
Segmentul AB are lungimea de 12 cm qi se a"fl6 intr-un plan a.
Punctul M nt aparline pla.nului a gi se a^fld la aceeaqi distantd de capetele
segmentului AB,, egal6 cu 10 cm. Aflali distanla de la M la AB.
12.
in paralelipipedul dreptunghic ABCDA' BtC' D' avem AB
:
6 crn,
BC
:8
cm qi unghiul format de diagonala BD' cu planul (ABC) de 45o.
Aflati lungimea diagonalei
paralelipipedului.
t-
r)
La problemele din aceasti rubricd nu se primesc solulii. (N.R.)
PRoslpl'{n PRoPUSE
Clasa a IX-a
13. Fie (ar,), qirul
definit astfel:
@t
:
I
$i an+r
: ani -
F#,
n) L.
Calculati a2oL4.
14. Fie (arr)rrrl o progresie aritmeticd de numere naturale nenule.
Ardta{i cH qirul (bn)n>t cu br,
-
aan, fl
}
1, este progresie geometricd,.
15. Determina{i valorile reale ale lui rn pentru care ecualia
n2- mr *1: 0
are ambele rdddcini numere intregi.
16. Ardtal i cd, tunc{i a
"f
'
rR r R,
ft")
:
{1, l ERf
,
este
periodicx,.
(
"'
17. ArS,tati c5, graficul funcliei
/
: IR -+ R,
/(r)
:
n3
*5, are centru de
simetrie.
18. Fie functia
/
: IR -+ R. Ardtali cd funclia g : IR -+ IR,
g( x) : f ( *) , - f ( - n)
t01.4
este functie impa.r5.
Clasa a X-a
19.
CAte numere naturale ?z au proprietatea cX
[lgn]
:
10 ?
20.
SX se arate cd.
log2(n
* 1) * log2 (n
+ 2) + . ..
* log2 (n
* r) < n tlog22 * log23
+
. . .
*log2 n,
or i car e at f i n) 2.
21.
Sd se rezolve ecualia
log"(z
+ 6)
:
L * 2log,*6n.
22.
SSse arat e cS, f unct i a/ : C-+ C,
f (z):
z*2Zest e i nj ect i vd. .
23.
Sd se rezolve in C ecualia z3 + 22
:0.
24. Fie a, b, c numere complexe de modul 1.
$tiind
c[
la
+ b - 2cl
*
lb
+ c - 2al
+
lc
* a - 2bl >
9,
sd se arate cd a2 +b2 + c2
:
ab +bc* ca.
29
I
30
PROSI.PTT,TP PROPUSE
Clasa a XI-a
25. se considerd numerele reale nenure a) b) c, distincte
doud, c6te doud,
qi matricea
A_
a) Sd se calculeze det(,A).
b) Sd se arate ci matricea ,4 este inversabild, in
,iV3(R).
c) Sd se calculeze suma elementelor matricei .4-1.
26. Fie functia
"f
'
(0, oo) -i R,
/(")
:
\ET
+i + I - lnr.
a) Sd se calculeze
f,(*),
r e (0, oo).
b) Sd se arate cd funclia
/
nu este monotond,.
c) SH, se arate cd, graficul
funcliei
/
are o singurd asimptotd,.
Clasa a XII-a
27. Se considerd inelul (Zn,l,.).
a) Calculali suma pdtratelor
elementelor inelului.
b) Rezotva{i ecuagia rb
:i,
r e Zp.
c) Fie a un numdr intreg nedivizibil cu 6. Ardta{i
cd funclia
f
: Zn ) Zn,
/ (A)
:
ff este un automorfism al grupului
(Ztz,*).
28. Pentru fiecare n N* se considerd, funclia
"f
,
[0,
m)
_+
IR,
l"(r)
:
rn
r 2n + L'
L
f
NotXm ctr fn:
I f"(n)dn.
J
0
a) Calculali
[.
b) Ardtati cd, girul (In)n>r
este monoton.
2
c) Cal cul al i f i m
"l *o".
I
( ;
j "' t )
PRoeLpMn
pRopusE
' PROBLEME PENTRU CICLUL PRIMARI)
P:648. De ziua mamei, T\rdor merge Ia flordrie. Dacd, a"r cumpd,ra un
buchet compus din 5 trandafiri qi
6 garoafe a.r pl6ti
87 de lei, ia^r dac6 ar
cumpd,ra un buchet alc6tuit din 4 trandafiri qi 3 garoafe
a,r pldti
26 de lei.
se hotdrS,qte sd cumpere un buchet compus din o trandafiri,
b garoafe qi
B
crini. C6tri lei va costa buchetul sd,u, qtiind cd, prelul unui crin reprezintd trei
cincimi din pretul
a 2 trandafiri?
Iuliana Drd,g an, Bucurqti
P:649. catul imp5r{irii a douH, numere este 7, iar restul2.
suma dintre
deimpdrtit, impd,rtitor, c6,t qi rest este 323. Care sunt cele doud numere?
Iuliana Drd,g an, Bucuregti
P:650. Dac5, ar exista monede de 3 lei qi de 5 lei am putea pldti
suma
de 100 de lei cu exact 28 de monede? Dar cu 2g de monede?
Justificali
rEspurmul.
r r **
P:651-. Doi prieteni,
Florin qi Luca, Iocuiesc in localitdli diferite qi
stabilesc sX se int6,lneascd. Florin porneqte la ora 9 cu bicicleta spre prietenul
sdu, pedaldnd
cu viteza medie de24kmlh. La ora 10, Luca pornegte pe jos
in
intdmpinarea lui Florin, mergdnd cu viteza medie de 4 km/h. Ei se intAlnesc
Ia ora 12. Pe marginea drumului dintre casele celor doi copii s-au plantat
plopi la distanta de 2 hm unul fald de celdlalt. C6,!i plopi
s-au plantat?
Iuliana Drd,g an, Bucureqti
P:652. Maria a parcurs
I
at" drumul p6,nd la qcoald, qi mai are de
paxcurs 123 m. ce lungime *" &o*ul de la casa Mariei p6nd,la gcoal6?
***
P:653. Patru qeptimi din triplul prelului
unei cravate este egal cu doud,
treimi din dublul prelului
unei cdmd,qi. Aflali prelul unei cd,mdqi qi prelul
unei cravate qtiind
c5, dacd s-ar cumpdra trei cravate qi
doud, cd,mdqi, s-ar
plSti 156 lei.
Iuliana Drd,g an, Bucuregti
P:654. Dac6r2; dintr-un numdr inseamnd 8, atunci cAt insea,mnd,
I
din acel num5r?
e
--
L2
***
P:655. care este cel mai mare numdr natural de patru
cifre diferite,
unde cifra sutelor reprezintx c6,tul dintre cifra unitd,lilor gi cifra zecilor?
Iuliana Drd,gan, Bucureqti
31
-
l)
Se primesc
solulii p6,nd, la 31 mai 2014 (data pogtei). (N.R.)
F
32
PRogr,plvtp PRoPUSE
P:656.
Folosili de nou5, ori cifra 2 qi doud, dintre operatiile aritmetice
cunoscute pentru a obline rezultatul 1000.
Iuliana Drdg an, Bucureqti
P:657.
La un ma,raton
pa,rticipd cu 5 bHieli mai multi decA,t fete. Dacd
ar mai fi venit 17 bdieli qi ar fi aba,ndonat curca tot atdtea fete, numdrul
bdielilor a.r fi fost dublul numd,rului fetelor. C6!i bS,ieti qi c6,te fete participd
Ia competitie?
Iuliana Drdg an, Bucureqti
PRoBLEME PREGATITOaRE PENTRU CONCUTI.SURI
$r
OLIMPIADE
PROBLEME PENTRU GIMNAZII
II)
Cl asa a V-a
E:14589"
Un motociclist
qi un biciclist au plecat in acela,qi timp unul
spre celSlalt, din localitd,lile A, respectiv B. Cei doi s-au intd,lnit dup6 o ord,
qi jum6tate, ia,r, in acel moment, motociclistul
parcursese cu 30 km mai mult
dec6,t biciclistul.
$tiind
c5,, dupd momentul intA,lnirii, motociclistul mai avea
. 3
de parcurs
fr
din drum pdnd, in localitatea B, determinati:
a) dista.nla dintre cele doud ora,ge;
b) viteza biciclistului.
Ad,rian Wad,a, Cilieni, Olt
E:14590.
Victor, Ionel qi Dragoq disputd impreun5, un
joc
cu bile. in
prima partid6, Victor pierde la Ionel qi Dragog, astfel incdt aceqtia iqi dubleazd
numS,rul de bile pe caxe le-au avut la inceputul
jocului.
In partida a doua
Ionel pierde la Victor qi Dragoq; aceqtia iqi tripleaz6 numHrul de bile pe care
Ie"au avut dup6 prima partid5,. In partida a treia Dragoq pierde la Victor qi
la Ionel; aceqtia iqi mdresc de patru ori num5rul de bile pe caxe le-au avut
dup5 partida a doua. in partida a patra Victor caqtig6, la Ionel qi Dragoq;
aceqtia iqi injumdtSlesc num[rul de bile pe care Ie aveau dup5, partida a treia.
$tiind
cX, dupd, partida a treia cei trei copii aveau, fiecare, c6'te 144
de bile, a,flali cA,te bile a avut fieca,re copil la inceputul
jocului,
respectiv la
sfA,rqitul
jocului.
Artur Bdld,ucd, Botoqani
E:14591.
Determinali toate tripletele de numere naturale prime (r,y, r),
r 1
A,
care veri fi c5, rel ati a: fr +Y' Ue
:
z.
D. M. Bd,tine[u- Giwgiu, Bucureqti qi Neculai Stanciu, BuzXu
E: I 4592.
Se consi derd, A:
{("-
m)(n+m)
l n, rn
N*, n, > rn} qi
B
:
{2r
+22 + . . . +2k
|
/ c e N. }. Det ermi nal i mul l i mea A1B.
Gheorghe Rotari,u, Dorohoi, Botoqa.ni
1)
Se primesc solulii pdnd la 31 mai 2014 (data poqtei). (N.R.)
E:L4593.
Determinali numerele naturale a, b, a < b qi c e N astfel
o
^,
a2
+a b2 +b
"i g
*cat - n- *
z
: "+L'
Gheorghe I acob,
p
aycaxi
:5:
/ 5\
3
. t
-
t
-
1.
\ o/
- r '
: 633.
D arnian M ari,nes cu, Tdrgovigte
E:14595.
Determinali numerele prime a, b gi c ca,re verificd, relalia
53a2
* 159b- LB4c:2014.
Eugen Pred,oiu gi Marin Neagd,, Cdl5ra,qi
E:14596.
Not6"m
-4
mullimea numerelor de cinci cifre distincte formate
cu elementele multrimii
{1,2,
g,
Z,
g}.
a) Dacd, p este un element oa,recaxe al mulgimii A, a,rdtali cd numerele
5p,3p,2p gi 7p nu sunt elemente ale multrimii .4.
b) Ard,tati cd, existd m A astfel inc6t 4m e A.
Gheorghe Rotariu, Dorohoi, Botoqani
Clasa a VII-a
E:14597.
Determinali numerele naturale ab care verificd relalia
l---- _
\ , l o+{r t : a.
Gheorghe laco6,
pa,gca,ni
E:14598.
Se considerd triunghiul ABC in ca^re m({/) :
18b".
per_
pendiculara
in A pe dreapta AB intersecteazillatura
[Beinpunctul
D, ia"r
bisectoarea unghiului B intersecteaad, latura
[ACl
in pnn"lnl
.8.
a) S5, se determine m(<BED).
b) Dacd, in plus, m(<B)
:
30o, demonstra! i cd,
D#:
nt;'
.
I)nian Pred,a, Bucuregti
E:14599.
Fie ABC un triunghi oareca,re iar M qi D mijloacele seg-
me-ntelor
{.48]
respectiv
IBC].
Dac6" E e (AD) astfel inc6t AD:4.8D)i;
{N}
:
ME n BC, sd se demonstreze cd,:
a)
IME]
=
[.Elv];
b)
[DN]
=
[ivc].
Eugeniu Bld,jul, Bacdu
E-
34 PRosLpN,tp PRoPUSE
E:14600. Sd, se determine numerele naturale scrise inbaza 10 cu pro-
prietatea cX fiecare este de 47 de ori mai mare decdt suma cifrelor sale.
Felician Preda, Craiova
Cl asa a VIII-a
E:14601. Determinali perechile (r,y) de numere intregi care verific5,
relatia
12+y2- 4r *29- 8: 0.
Eugen'iu Bldjul, Bac5u
E:14602. Rezolvali ecuatia
11111
- . ! - - - - L- - r _-
* +2n 12 + 6r f 8
'
12
+
102* 24
'
12 *r 4r +48 5'
George Sto,ica, Canada
E:14603. in paralelipipedul dreptunghic ABCDAtBtCtDt
ctt AB
:
:
I2\/3 cm, BC:-12 cm qi AAt
:1-8
cm, se consi derd pe muchi al AtBtl
punctul .l/, astfel incdt ,4/l/
:3.
BtN gi P (AA'). Determina{i lungimea
segmentului
[AP]
astfel incAt, pentru orice punct M de pe muchia
[BC],
triunghiul MNP s5, fie dreptunghic in N.
D arn'ian M arin e s cu, TArgovigte
E:I46O4. Ard,tal i c6, dacd a,b,c) 0, atunci
a2_c2 b2_a2 c2_b2
+_* .
) 0.
b*c c*a a- l b
Necula'i Stanciu, Buzdu gi Titu Zuonaru, Com6negti
PROBLEME PENTRU LICEUI)
Clasa a IX-a
26859. Fie a un num5r irational. SX se arate cb existd b, c e IR
\ Q
astfel incA,t a +b,ac
Q
qi ab,a+ c e R.
\ Q.
George Stoica, Canada
26860. Se dau numerel e natural e a qi m1,Trl 2t...
)mn
ct7 | 1
mt 1
l rnz
ast f el i ncdt a di vi de b qi a*rnp di vi de b+mp, ori care ar f i k
{1, 2,
. . . , n}.
L u c'i an Tule s cu, Craiova
26861. Fie ABCD un patrulater inscris intr-un cerc de razH R. S5, se
arate c5,:
AB
.
BC
. CD .
DA < 4R4.
Constant'in .Rusz, Rm. Sdrat
1)
Se primesc solulii p6,nd, la 31 mai 2014 (data poqtei). (N.R.)
Pnonr,pue
pRopusE
26862. un trapez ABCD (ABllcD, AB > cD) este inscris in cercul
Cr (Ot) qi circumscris cercului Cz (Oil.
SX se arate cH,
O1O2:
Ion Safta, Piteqti
Clasa a X-a
26863. Numerele reale r qi g verificd relalia z -
./iTZ
:
,/g
qS _
y.
SH, se determine min(r
+
g/) qi max(n,g).
D.M. Bd,tinelu-Giurgi,u, Bucureqti qi Neculai
Stanciu, Buzdu
26864. Sd, se rezolve ecualia
,/i +
il"
-
,V?TJIf,fl
u IR.
Lucian Tulescu, Craiova qi lon Nedelcz,
ploieqti
26865. SX se a,rate c5,
\/A
-;i+F
+
\/rz
-
rz
+7 +
G
- * +
",
>
\6@TTFTA ,
or i car e ar f i r , g/ , zl R.
Marian cucoaneg, MdrH,qeqti gi Leonard Giugiuc, Drobeta T\rrnu severin
26866. Sd, se determine funcliile
/
: IR -+ R cu
/(1)
Z ce verificd
nf ( y)
+af
@) : f 2( t
+y)
_
f
( "r )
_
f
( ar )
,
orica.re ar fi n,g IR.
Florin Std,nes cu, GHeqti
Clasa a XI-a
26867. Se considerd, qirurile (o,-)n
oqi
(b",)",>o definite prin
ae
:
b0
:
1
$i
a"r +r
:
an*br , bn+t : ( n' +n+Lj on+ br r , or i car e ar f i n )
1. SH se
calculeze lim n. r
bf t z' . . . ' bn'
D.M. Bd,ti,nelu-G,iurgiu, Bucureqti gi Neculai
Stanciu. Buz6u
35
t?,-+
26868. Fie b un numdr real strict pozitiv.
sd se arate cd pentru
orice
numd,r natural nenul n ecualia r,n+L
-
brn
*r*b are o unici solu$ie in
internalul (b,-). Not6m cr) fin aceast5 solulie. Sd se calculeze
.-lim
frn.
Ioan Bd,etu, Botoqa^ni
26869. Fie,4, B, dou5, matrice de ordin 2 cu elemente reale astfel inc6t
AB
:^B,4.
Sd se a,rate ci
Axzdet (rA2
+
yAB
* ,Br) >
(+rz -
ar) @det(,a)
- zdet(B))2
,
orica^re ar fi numerele reale r,
A,
z.
Ioan Bd,etu, Botogani
36 Dm vnle socrer.Llrr
I
f
l r f ( r ) : s.
J
0
26870.
Clasa a XII-a
Fie
/
:
[0,1]
-+ IR o funclie continud cu proprietatea
cd,
Sd se arate cE exist6 c e (0,1) astfel incd,t
f(")
:
Florin Std,nes cu, Gdqti
26871.
Fie (G,.) un grup ctt 2n.p elemente, und.e n N* qi p >
B
este un numdr prim. Presupunem cE G are un element de ordin 2n. SX, se
determine numdrul tuturor elementelor de ordin 2'.
Mari,an Andronache, Bucuregti
26872.
Fi e
/
e R[ X] ,
f
:
Xa
*aX\ +bX2
_2@+b)X
*Ba_
_
9. a'and
2'
r5ddcinile ftr,r2,r1,fr4 C*. Sd, se determine a qi b qtiind
cd polinomul
derivat
f'
*" rSddcina tripld -r1.
Benedict G. Niculescu. Bucuregti
DIN VIATA SOCIETATTT
Programul activitdtilor
Filialelor S.S.M.R. qi Inspectoratelor
$colare
Judelene
in perioada
ianuarie
-
iunie 2014
(activit5ti comunicate pAnX la data public5rii
revistei)
Ianuarie 2014
11 ianuarie
-
Concursul Simion Petra -
C.N.
(Jnirea
T6rsu Mureq,
iud.
Mureg
15 ianuarie
-
Cercul profesoral
Gazeta Maternaticd,, Anul XI -
$.g.
nr. 6
Iacob Muregianu Brqov,
jud.
Braqov
18 ianuarie
-
Concursul .4,S al elevilor din Centrul de Excelenld al Colegiilor
Tehnice
-
C. Tehnic A. Saligny Baia Mare,
jud.
Maramureq
25 ianuarie
-
Concursd Viitorii matematicieni -
$.g.
Mih;i Eminescu Alba
Iulia,
jud.
Alba
25 ianuarie
-
Concursul interjudetean Prin Labirintul Matematicii, ed. a
IX-a - C.N.
y.
Lucaciu Baia Mare,
jud.
Ma,ramureq
25 ianuarie
-
Concursul internalional TMMATE -
L. C.D. Loga qi Univ.
de Vest din Timiqoara,
jud.
Timig
25-26 ianuarie
-
Concursul interjudelean al
$cotii
b6 -
$.C.
nr. b6 Bucureqti
PRocRc,Mur, ncrrvrrXqrr,oR iN sprrlnsrRut |
-
2014
31 ianuqris
-
Dezbaterea Problema pi,esei
de i tei, gi ... etperimentul
Gh.
fileica
(in cadrul proiectului
educalional Matematicd, tn content european)
- C.Tehn. Dirnitrie Dima, Piteqti, jud.Argeq
Februarie 2014
1 februaris- concursul cdlin Burdugel -
c.N. Iend,child, vd,cdrescu,
TA,rgo-
viqte,
jud.
D6,rnbovita
1 februaris
-
Concursul interjudelea^n
de matematic6 -
informati
cd" Grigore
Moisil -
C.N. Grigore Moisi,l Urziceni,
jud.
Ialomila
1 februaris-
Concursul gi simpozionul interjudelean TTepte tn matemati,cd,
gi
fi,zicd,
-
L. Tehnologic
de Ttuism C5limdneqti,
jud.
V6,lcea
2-8 februalis
-
Tab5,ra interjudeteanS, de matematicd (organizatd,
de fiIiala
Bistrila-Ndsd.ud
in parteneriat
cu filialele: suceva, Botogani, Iaqi qi Neam!)
-
Vatra Dornei, jud.
Suceava
4 februaris-
Concurs.ol American Mathemati,cs
Competi,ti,on 10
/
12
_
C.N.
v. Lucaciu Baia Mare,
jud.
Maramureq, c.N. Thaian Drobeta T\rrnu severin.
jud.
Mehedinti
1-g februapis
-
Tabd,ra
judetea^nd
de matematic5
-
$.S.
G. Cogbuc, C.N.
Gh.
$incai
Baia Ma,re,
jud.
Maramureq
15 februarie
- Concursul national de matematicd aplicatH Adolf Hai,moui,ci,,
etapa locald -
unit6,ti qcolare, jud.
Suceava
1g februalis- Cercul profesoral
Gazeta Matemati,cd,, Anul XI -
$.g.
n . 6
Iacob Muregianu Braqov, jud.
Bra,qov
19 februarie- Concursrl American Mathematics competition 10/1p -
c.N.
Tbaian Drobeta T\rrnu Severin,
jud.
Mehedinli
21 februaris
-
Concuu:snlJ Zrinyi llona pentru
clasele cu predare
in limba
maghiard,, faza
jude{eand
-
centre de concurs din
jud.
Mureq
22 februaris
-
sesiunea de comunicdri qtiinlifice qi concursul judelean
cezar
Iud,nescu -
C.N. C. Cambelta, Tdrgovigie,5ua. Ddmbovitra
22 febrrrarie
-
concursul de matematicS, qi fizicd Henri coandd,
-
c.N.
G.Ibrd,ileanz Ia,qi,
jud.
Ia^5i
?2 februarie
-
concursul national Euclid
-
c.N. Gh.
fi,leica
Drobeta Tb.
Serverin,
jud.
Mehedinli
22 februarie
-
olimpiada satelor muresene conf. dr. Adrian
petrescu,
faza
zonalS
-
Centre de concurs din
jud.
Mureq
22 februalis
-
concursul na$ional rehnici, matematice -
C.N. Mi,rcea cel
Bdtr6,n R6,mnicu Vdlcea, jud.
Vdlcea
22 februarie
-
Concursul interjudelean
Nicolae Pd,un
-
c.N. Alexandru
Lahoaari, Rd,mnicu V6,lcea,
jud.
Vd,lcea
22 februarie
-
Concursul interjudelean rnatematica -
modus aiuend,i -
In
memoriarn, Ni,colae Pauelescu -
c.N. Mircea cel Bd,tr6,n R6,mnicu v6lcea.
jud.
Vdlcea
37
-.
38 Dnt vre1.l scmriln
28 februarie - Dezbaterea Calculul diferunlial gi integml tn uiziuna lui
Gottfied withem Leibni,tz (in cadrul proiectului educalional Motenoti.cd, in
context european) -
$. S.
I.L. Caragiale Piteqti,
jud.Argeq
28 februarie-2 martie
-
Concursul gimnaziilor maghiare din Rom6ni a, faza
national5
-
L.T. Bolyai, Farkas Tg.Mureq,
jud.
Mureg
Activit5{i ale cxror date de desfHgurare urmeazx a fi stabilite
-
Concursul Vdlyi Gyula - L.T. Bolyai-Farkas T6rgu Mureq,
jud.
Mureq
Marti e 2014
8 martie -
Concursul nalional de matematicH,
aplicat5 Adolf Haimouici,
etapa
judeteand -
Univ. Tehnic6, Gheorghe Asachi Ia,qi,
jud.
Ia,qi, C.ec. Di,mi-
tri,e Cantemir Suceava,
jud.
Suceava, Gr.qc. Gh. Mari,nescuTg.
Mureg,
jud.
Mureq
12 rnartie -
Cercul profesoral
Gazeta Matemati,cd, Anul XI
-
$.S.
m. 6
Iacob Muregi,anu Bra4ov,
jud.
Bra,qov
13 martie -
Concursul AIME -
U.T. Cluj-Napoca,
jud.
Cluj, Univ Nord
Baia Mare,
jud.
Ma.ramureq
14 martie
-
concursul interdisciplinar Logicon -
$.s.
Mi,hait sadoueanu
BrHila,
jud.
BrS,ila
15 martie
-
Concurs regional Mate+Lb.Romdnd, -
$coli
din
jud.
Argeq
15 martie -
Concursul qi simpozionul 2ZMETS
- Mathemat'ics English Tes-
ting System -
$.g.
Mi,rcea Eliade Craiova, Jud. Dolj
15 nrartie -
Concursul interjudelean E. Ionescu -
$.
gimn. E. Ionescu
Slatina,
jud.
Olt
1"7 martie -
Concursul pluridisciplinar
Realigti
fd,rd
egal
-
$coala
Centrald
Bucureqti
20 martie -
Concursul Dauid Geller
-
$.S.
Alerandru,
Ceugeanu Reghin,
jud.
Mureg
2l-23 martie
-
Concursul nalional Grigore Moisil (in parteneriat
cu filiala
Bistrita-N5s5,ud)
-
Oradea,
jud.
Bihor
2I-23 martie -
Concursul interjudetean Gheorghe Lazd,r -
C.N. Gheorghe
Lazd,r Sibiu,
jud.
Sibiu
21'-23 nrartie -
concursul international rhe clocle-Tower school -
$.g.
Take
Ionescu R6,mnicu Vdlcea,
jud.
Vdlcea
22 rnartie -
Concursul interjudelean Grigore Moi,sil -
c.N. E. Gojdu oradea,
jud.
Bihor
22 rnartie -
Concursul qi simpozionttl Sfera
- L. T. Mihai, Viteazul Bdileqti,
jud
Dolj
22 martie
-
concursul national Gheorghe Mihoc
-
c.N. Mihai, viteazul
Slobozia,
jud.
Ialomita
22 martie
-
Sesiunea de comunicdri qtiintifice Matematica, componentd,
esenliald, a culturii
-
C.N. Gheorghe Lazd,r Sibiu,
jud.
Sibiu
PRocRerr,Iur, ecrrvrrXlrr,oR iN splr,rnsrRut I -
2014
22 martie
-
concurs interjude{ean Tlaian Lalescu
-
univ. vest gi Lic. Gr.
Moisi,I Timiqoara, jud.
Timiq
22 martie -
Simpozionul nalional La
$coala
cu Ceas
-
i,nterd,isciplinaritate
gi perfomnantrd, -
E.
g. Talce lonescu R6mnicu V6,lcea,
jud.
V6,lcea
23 martie
-
concursul judelean
Tomis -
$coli
din
jud.
constanga
24 martie
-
sesiunea de comunicd,ri Matematica gi
calculator.ul -
$coala
Centrald, Bucureqti
28 martie
-
simpozionil Dan Barbi,lian
Ei, fundamentarea
aniomaticd
a ge-
ometriei, (in cadrul proiectului
educa{ional Matematicd, tn content european)
-
L.T. Ion Barbu Pitegti, jud.
Argeg
29 martie
-
concursul 10 pentru
/0 -
$.s.
Mihu Dmgomir
Br6ila, jud.
Br5,ila
29 martie
-
Concursul lon Ci,olac -
C.N. Carol I Craiova,
iud.
Dolj
29 martie
-
Concursul interjudelean interdisciplinar -
Matemati,cd, -
Fizicd
-
Chimie
-
Bi,ologi,e -
Serui,ci,i,
-
C. Tehnic Balq,
jud.
Olt
29 martie
-
Concursul Nicanor Morogan pentru qcolile
din mediul rural, ed.
a IX-a
-
L.Tehn. Ni,canor MoroEan
pirteqtii
de Jos,
jud.
Suceava
Activitxti ale cxror date de desfHgurare urmeazd a fi stabilite
-
concursul interjudelean Auram lancu
_
L. Auram lancu cluj-Napoca, jud.
Cluj
-
concursul
j
udelean chindia -
Universit atea varahia, T6,rgoviqte, jud.
Dem-
bovita
Apri l i e 2014
1-10 aprilie
-
concursul internalional Purple comet Math Meet -
c.N.
Thaian,
$.S.
5 Drobeta T\rrnu- Severin,
jud.
Mehedinli
2 aprilie
-
cercul profesoral
Gazeta Matemati,cd,, Anul XI -
$.s.
nr. 6 lacob
Muregianu Bra,qov, jud.
Braqov
4 aprilie
-
concursul interjudelean
Memorialul Nicolae wdd,escu -
$.s.
5
RAmnicu Vdlcea,
jud.
V6,lcea
5 aprilie
-
concursul Pi,tagora -
$.g.
vasi,le Gotd,ig Alba Iulia, jud.
Alba
5 aprilie
-
Sesiunea internalionald,
de comunicd,ri qtiinlifice
Matematica d,e
ieri qi de azi, -
C. Tehnic Tlaian Bucureqti
5 aprilie
-
Concursul Euclid
-
L.T. Vasile Alecsandri Ia,qi,
iud.
Ia,qi
7-11 aprilie
-
concursul zonal Matematica-pld,cerea
mea -
Jibou, jud.
sdlaj
10 aprilie
-
concursul interdisciprinar
Labirintut -.$.g.
Al. I. cuza Brdila.
jud.
BrS,ila
1o aprilie
-
concursur Piramida, ed..a II-a -
$.g.
ciocd,neqti, jud.
suceava
1L aprilie
-
concursul stere Aurel
-
$.g,
salcia Tfud,or Brdila, jud.
BrHila
1L aprilie
-
olimpiada satelor muregene conl. dr. Adrian
petrescu.
faza
judeleand, -
Sighiqoara, jud.
Mureq
12 aprilie
-
concursul de matematicd, apl'icatd, tn economie -
c.ec. George
Barili,u Sibiu,
jud.
Sibiu
39
E
Drw vreqe socrerilrr
l1J irgrrilicr -
concursul judelean
olirnpiad,a
satelor
vasluiene
_
L.
$t.
pro_
copi,u
Yas\ti, jud.
Vaslui
I ?- I4, agrriri* -
concursul
nalional
de matemati,cd,
apli,catd,
Ad,olf
Hairnouici,
etapa nationald, -
Univ. Tehnicd,
Gh. Asachi laqi,lui.
Ia{i
i,l ;,rtri.ili+: -
concursur
ziua numd,ralui,
pI
-
c.T: At.
papiu
llarian
zalfi"',
jud.
SXlaj
i{i"'i# ;rg:r"ii!r' -
concursul
zrinyi, Ilonapentru
clasele
cu predare
in limba
maghiar5,
etapa finald -
Kecskemet,
Ungaria
tt'{t
2T ar;riri*
-
9gig"rd
interjudelean
speranle,
ed. a X-a (in parteneriat
cu filiala Bistrila-Ndsd,ud)
-
$.e.
,. Rebreaiu
cr-xr"qti,lud.
Bacd,u
""lfi
a1u'ili*: -
Dezbaterea
puterea
de ot
Geometrie -
Analizd,
matematicd, (in
<
ticd, tn contert
european) -
C.N. ,41. ,
?$ ay*'itrie -
Concursul
interjudelean
Sd,rat, jud.
Buzd,u
?{i ;rSrrili*r -
concursur
interjude!ean
Frorica
cd,mpan -
$.
g.
B.p.Hagd,eu
Iaqi, jud.
Iagi
}ti riilir-llir: -
concursul
interjudelean
Danub,ius,
ed.. a vIII-a -
c.N. At. I.
Cuza gi
$.S.
y.
Mazilescu
Corabia, jud.
Olt
?f i ;rprii!+ -
concursur
interjude!ean
octaui,an
Gogajunior
_
c.N. octaai,an
Goga Sibiu,
jud.
Sibiu
lrl{i ,ir1*nilir, -
Concursul
interjudelean
Spint Haret,
ed,. a V_a
_
C.Tehnic
Mihai Bdcescu
Fdlticeni, jud.
Suceava
l+i ;'1irijir, -
concursul
interjudelean
Filofteia
preda,
ed,. a XIV_a
_
c.N.
Gi,b. Mihd,escz
Drdgd,qani, jud.
V6lcea
,'l*-'i ;r;x-ilii,
-
concursul
Istelii d,e Ia Arbore, ed. a vl-a
-
$.g.
Luca Arbore
Arbore, jud.
Suceava
.Jfi *x*"iii*, -
concursul qi
simpozionul
interjudelean
x-oL,
ed. a xIII_a
_
L.ec. Justini,an
Marino
Bd.ile Oldneqti,
Sua.
Vatcea
At ' t , i t ' i t ; r t i , , r l qr
r : i sl . Ei i ' r . {; r i . +- -
r l c
( i ut F; {i r , r r r . . ;
i o, i , . }r t - {n{r . i t zi i ; l
f i $t : i bi l i i . sr
-
concursul
interdisciprinar
Recrealia Mare -
$.s.
sf. And,rei
Brdila, jud.
Br5ila
-
concursul
interjude!ean
Dumitra
fi,gd,netea- c.N. A. Murepantr
Dei, jud.
Cluj
-
concursul
interjudelean
de matematicd.
aplicatd,
in economie
ECIMAT,
ed. a III-a -
C.ec. Gheorghe
Dmgog
Satu Mare, jud.
Satu Ma"re
-
cercul pedagogic
ar profesoritor
Je matematicd -
zardt,jud.
s'laj
-
concursul
interjude[ean
vii,torii olimpi,ci,ed.
a vII-a -'s.s.r
suceava,
iud.
Suceava
&. l i 1i : j t ! ; . i
i$ iir;*
-
concursul judelean
lon onurd, -
L.Tehn.
Danubius
cbld,ra,qi, jud.
CXl5ra^5i
FRocneuur, ncrrvrrXllr,oR iw seunsrRuL I - 2014
41,
3 mai
-
concursul
judelean
Ion chegcd, pentru
elevii din mediul rural -
L.Tehn. Danubius Cdl5raqi,
jud.
C5ldra.gi
9 mai
-
Sesiunea de comunicdri de ziua C.N. Tlraian -
C.N. Tbai,an Dr. Tb.
Severin,
jud.
Mehedinti
9-10 mai
-
concursul qi simpozionul interjudelean Pitagora -
Memorial
Corwtontin Samolu
-
$.S.
I.G. Duca R6,mnicu Vdlcea,
jud.
V6lcea
9-11 mai
-
Conferinta nalionali" Didactica Matematicie -
$.S.
2 Remeli,
jud.
Bihor (organizat de FiIiaIa Cluj)
10 mai
-
Sesiunea de comunicdri a profesorilor de matematicd -
L.T. Nichita
Stdnescu Bucureqti
10 mai
-
concursul interjudetean zona 0
-
$.
grmn. c-ti.n Gerotd calaf.at,
jud.
Dolj
10 mai
-
Dezbaterea Reformd, gi eficienld, tn tnud,fid,m6,nul rom6,ne.sc -
$.gimn.
C-tin Gerotd, Calafat,jud. Dolj
1o mai
-
concursul qi simpoziontil Dorin Popouici -
c.N. st. velouan
Craiova,
jud.
Dolj
10 mai
-
Simpoziom,s.l Did,actica Matematici,i
-
C.N. Ioni.ld,,4son
Slatina,
jud.
Olt
10 mai
-
Sesiunea interjudeteanx de comunicdri qtiinlifice qi metodice a
profesorilor
de matematicd din
judelele
Maramureq, Satu Ma,re qi
Sdlaj
-
L.Tehnologic Dr. Florian Ameanu Ulmeni,
jud.
Maramureq
L2 mai
-
sesiunea de comunicdri qtiinlifice Matemati,cienii sibieni,
-
c.ec.
Gh. Bari[iu Sibiu,
jud.
Sibiu
14 mai
-
Cercul profesoral
Gazeta Matemati,cd,, Anul XI -
$.g.
nr. 6 Iacob
Muregianu Bra,qov,
jud.
Braqov
Lb-LT mai
-
concursul Laurenliu Duican Editia a XVIII-a -
c.N. Andrei
$aguna
Braqov,
jud.
Braqov
17 mai -
Concursul de matematicd pentru inginerie electricS, -
Universitatea
Politehnica Bucureqti
17 mai
-
concursul In memoriam, ed.. a X-a -
L. Tehnologic Mihai, Eminescu
Dumbrdveni,
jud.
Suceava
L7 mai -
Concursul interjudetean Stroe S. Belloesca -
$.g.11
B6,rlad, jud.
Vaslui
24 mai -
conferinta metodicoqtiinlificd, Idei, matematice, F,ditia a vII-a -
Universitatea Tbansiluania din Bra,qov,
jud.
Bra,qov
24 rnai- Concursul Sd, ne tntrecem cu miculul Gauss
-
$.g.
Izasile Alecsandri
Brdila,
jud.
BrS,ila
24 rnai
-
Concursul interjudetean interdisciplinar Magia numerelor -
$.
g.
Aurel Waicu Fetegti,
jud.
Ialomila
24 rnai -
Concursul de matematicd aplicatd, Centenar-um, ed'
qcolile
din mediul rural-
$.g.
Bosa,nci, jud.
Suceava
24 rnai -
Concursul Centrelor de Excelenld, din Moldova, ed.
$tefan
cel Mare Suceava,
jud.
Suceava
a X-a, pentru
a XII-a -
C.N.
E-
42 Dru vrnln socrnrAlrr
24-25 mai
-
Olimpiada satelor mureqene conf.dr.Adrian Petrescu, faza inter-
judeteand -
Cluj Napoca,
jud.
CIuj
29 rnai
-
Simpozioml Thales
-
unul din cei, qapte in[elepli d,i.n antichitate
gi geometria pland, (in cadrul proiectului educalional Matematicd, tn contert
european)
-
$.S.
I.L.Caragi,ale Piteqti,
jud.Argeq
30-31 mai
-
Sesiunea de comunicdri qtiinlifice a studenlilor qi cadrelor di-
dactice
-
Universitatea din Oradea,
jud.
Bihor
30-31 mai
-
Concursul nalional N.N.Mihdileanu -
C.N. Mi,rcea cel Bd,trdn
Constanta,
jud.
Constanta
31 mai
-
Concursul municipal al claselor a IV-a qi a VIII-a, ed. a XI-
a, pentru disciplinele matematic5 qi limba romdnX -
C.N.
$tefan
cel Mare
Suceava,
jud.
Suceava
il1 mai-l iunie
-
Concursul interjudetean Gheorghe Lazd,r
junior -
C.N.
Gheorghe Lazd,r Sibiu,
jud.
Sibiu
ActivitX{i ale cdror date de desfXqurare urmeazX a fi stabilite
-
Cercul pedagogic -
C.Tehn. CA,mpulung Muscel,
jud.
Argeq
- Cercul pedagogic -
$.g.
Dragoslavele,
jud.
Argeq
-
Cercul pedagogic -
$.S.
Albeqti de Muscel,
jud.
Argeq
- Memoriahil Jean Popescu -
$.g.
Stoeneqti,
jud.
Argeq
-
Concursul interjudetean Paul Tanco
-
Nds6ud,
jud.
Bistrita-N5sd,ud
-
Concursul Gaaril Tkilai -
Ndsdud,
jud.
Bistrita-Ndsdud
-
Concursul interjudetean Di,mitrie Pompeiu (in parteneriat
cu filiala Bistrila-
NHsXud)
-
Botoqani, Jud Botoqani
-
Concursul Victor Vi,lcouici
-
C.N. Nicolae Bd,lcescu Br5ila,
jud.
Brdila
-
Simpozionul interjudelean Acuratele tn Geogebra
-
$.S.
Mihu Dragomir
Brdila,
jud.
Br5ila
-
Sesiune de comunicdri -
$coala
Centrald, Bucureqti
-
Concursul Acad. N.Teodorescz -
$.g
79 Bucuregti
-
Simpozionul interna{ional Orizonturi Cd,ld,rd,gene
-
Col. agr. Sandu Aldea
CdlS.raqi,
jud.
Cdl6ra6i
-
Concursul interjudelean de matematicd qi informatic1, Marian
larind,
-
C.N. Mihai Viteazul T\rrda,
jud.
Cluj
-
Concursul interjudetean Dan Hulubei -
C.ec. Virgi,l Madgearz Galafi,
jud.
Gala!i
-
Concursul interjudetean Sigma, Ed. a XIX-a
-
C.N. Dragog Todd Sighetu
Ma,rmaliei,
jud.
Maramureq
-
Sesiunea de comunicdri gtiintifice a profesorilor de matematicd -
Zal5u,
jud.
Sdlaj
-
Concursul Memorial Moldouan Lajos - Zald;u,jud. S5laj
-
Sesiunea anualS, de comunic6ri qtiinlifice pentru elevi
-
Universitatea Lucian
Blaga Sibiu,
jud.
Sibiu
PRocRl,r,rut
ncrlvrrXqn
oR iN spunsrnuL I - 2OL4
-_concursul
interjudelean qi sesiunea de comunicdri Gheorghe
popescu-
c.N.
Coriolan Brediceanu Lugoj, jud.
Timiq
-
concursul
judelean
conteriu Btnd,ariu -
L. Teoretic Buzia,q,
iud.
Timiq
-
concursul judelean
Podut inalt -
$.sirrn. $t.procopi,u
Muntenii
de ios,
jud.
Va.slui
-
concursul judelean
Meridi,an Maternatic
vasluian
-
c.N. cuza vodd,Hugi,
jud.
Vaslui
Iurrie 2014
6 iunie -
Premierea
elevilor cu rezultate deosebite la Concursurile
de
matematic5, -
C.N. Tlaian Dr. Tr. Severin,
jud.
Mehedinli
9 iunie -
concursul interjudelean
Acolad,a, ed.. a IX-a,
ientru
gcolile
din
mediul rural -
$.g.
Bogdd.neqti, jud.
Suceava
10 iunie -
Dezbaterea
Eualud,ri ra matematicd, gi, transd,isciplinare
tn aria
curriculard,
matematicd, -
$coala
Centrald, Bucuregti
20 iunie -
Dezbaterea
Probleme de bacalaureat
ci grait
rid,icat d,e difi,cultate
(in cadrul proiectului
educalional Matemati,ca
tn content european)-
L.Tehn.
Mihai Viteazul Piteqti, jud.
Argeq
Activitxti
ale cd.ror date de desfrqurare
'rmeazH
a fi stabilite
- Concursul Mate 97 - g.G.gT
Bucureqti
-
sesiunea de comunicdri
a studenlilor Facultdlii de Matematicd
qi Infor_
maticd - Univ. Babeg -Botyai Cluj-Napoca, jud.
Cluj
-
sesiune de comunicxri gtiinlifice
a elevilor qi profesorilor -
c.N. Mihai
Eminescu
Satu Mare,
jud.
Satu Mare
-
sesiunea de referate qi
comunicd,ri qtiinlifice
a elevilor -
zal6"u,jud.
sd,laj
Activit5gi permanente
SSptxmAnal
(ianuarie -
mai) -
programul
de pregdtire
a elevil or
perfor-
manla tn matemat'ica de gi,mnaziu gi, liceu -
univ. Ttansilvania
din Bra,qov,
jud.
Braqov
SdptdmAnal -
Programul
de pregdtire
a elevilor in cadrul grupelor
centrului
de ExcelenlH, in matematic[
- C.N. Spi,ra Haret Bucureqti
sdptxmanal -
cercul profesorilor
de matematicx
al Facultilii
de Matema_
ticd qi
InformaticS, -
universitatea
ouiili,us din constanla, jud.
constanla
sdptxnrdnal -
workshopul De ra matematica gcolard,-la
matematica
supe_
rioard' -
Facultatea
de Matematicd qi Informaticd,
universitat
ea ouid,ius din
Constanla, jud.
Constanla
S5pt5mAnal -
Activitate
de performanldla
matematic5
in cadrul
Centrului
Teritorial pentru
Tinerii
capabili de
performanld
-
c.N.
Srela
n cel Mare
Suceava, jud.
Suceava
sxptxmAnal -
cercul de matematicd,
din cadrul proiectului
susmathed,u -
Univ. de Vest din Timiqoara, jud.
Timiq
Bilunar -
Cercul de rezolvare de probleme pentru
studenli qi tineri profesori
-
Univ. de Vest din Timiqoara, jud.
Timiq
43
i
T
44
DrN vrela socrerXlrr
Lunar -
organizarea
seminarului
metodic al profesorilor
de matematicd
_
jud.
Bistrita-Ndsdud
Lunar -
ciclul de conferinte
Matemati,ca
tn actualitate -
c.N. spiru Haret
Bucureqti
Lunar -
Laborator
de editare electronicx
a textelor
matematice -
c.N. spint
Haret Bucuregti
*"X1;teminarul
metodico-qtiinlific
al profesorilor
de matematicd
- sibiu,
JUO.
Jl Dl u
Lunar -
Programul
de formare -
curs teoretic gi practi,c
d,e
forrnare
a pro-
fesorilor
de matematicd, -
unitdli qcolare
din
jud.
Srr""u.r.
Tbimestrial-club
Mate
-
comunicdri qtiin!ffice
qi rezolvdri
de probreme -
C.N. Mi,hai Eminescu
Satu Mare, jud.
Satu Mare
Tlimestrial -
Atelierul
(Itri,zarea
tlhnotogiilor
mod,eme pentra
formarea
conx_
petenlelor
matematice
ale eleui,lor -
c.N. Mihai Emi,niscu
saiu Mare, c.ec
Gheorghe Dragog
Satu Mare, jud.
Satu Mare
Calendarul
Olimpiadei
de Matemati
cd, 2Ot4
Clasele V
-
VI
r al municipiului
Bucuregti
ipiului Bucureqti
a,
j ud.
Cl uj )
Clasele VII -
XII
r al municipiului
Bucureqti
ipiului Bucureqti
Napoca, jud.
Cluj)
pe
Town, Republica
Africa
de Sud)
ERATA
-
in G.M.-B nr- 6-7-812013, pag.
338, in rezolvarea problemei 26TL4,solu!i-
i l e si st emul ui
s-au scri s eronat sub f orma s:
{(-r, -1, -1,
t , t , t )l j e
a. }.
Corect
-este
^9
:
{(^,
),
^,
t, r, r)
|
^
(-m,
O;, t e C;y.
-
I" G,Y.-B nr.^ rLl20r},^pag.
531, Ia problema z6ti3-6,
numitorii
fracliilor
sttnt k2b2
l2ka2 +c2, k2c,
fznoz
+a2, respectiv k2a2
iii,"riar.:--' ---^
-
In G.M.-B nr.
7
l oc de
-.
202
-
i n G.M.-B nr.
ci t i
, , *".
-
In G.M.-B nr.
l b
-
"1.
12/2073,Ia problema E:14b88,
a treia fraclie urt"
1!,
in
I2/20L3,Ia problema E:L4884,
toate semnele
,,_,,
se vor
I2/20I3,Ia probl ema E:14bE8,
i n l oc de
l b
_
al se va ci ti
RusRrcn REZoLVIToRILoR DE
pRoBLEME
45
t1 G.tU.-n- nr. L2/20L3, la problema26845,
ecualia este m3 -Jm*nB :
10,
i nl oc dems- 3m*n: 0.
RUBRICA
REZOLVITORILOR
DE PROBLEME
Au trimis solutii la problemele propuse
urmdtorii
elevi:
+lU.D_(|1e41
g.g.
,,Ouid,iu
Hutea* cl.VII Dan Andrada (80), Nemeg Maria (20).
ARAD (ARAD)
Lic.
,,Adam
Mtilter Guttenbrannl,cl.V'Gergely
Vogel Izabelia
(150+140),
cl.vl GergelyvocelRobert (140), cl.vll costea eolaan (16o), Dagdu
Andrei (100) Daragiu Robert (100), gerpa,r
Ariana (r20);
c.i.
,,Miise'Nicoid,,
cl.vr Berre Rdavan (lr});_fdrd,
menliune d,e gcoald gi clasd'
popescu
valentin (20).
BArA DE ARrE$ (AIBA)
Lic.
,,Dr.
Lazd,r chirird* cr.iX Bunea Arexandra
Amatia (100).
BArA MARE (MARAMURES)
g.g.
,,Lucian
Blaga"
fdrd
menriune de crasd,:
lioca,n
Florin (100); ,5.g.
,,Nich'i;ta
std,nescu"
fd,rd
menliune d,e clasi: Duruq Mihai
(100);
$'9. ,,simion
Bdmuliu"
fd,rd
menliune d.e clasd,: Gros Andreea
eo6);
Lrc.
Teorctic sanitar cl.X Dobrica.n Terezia Andreea (110), somkereki
Melindu'(rto;;
c.N.
,,Gheorghe $incai"
cl.vll Buqecan Maria Ioana (g0); c.N.
,vas,ile
Luiaciu,l,
:l Y_{"lql
lrina (70), Sima Alexandra (100), cl.VI
pop
RXzvan (OO).
Pll,s
(oLT)
colegiut rehnic cl.v ciocan Mihaela
1so),
tr,tatei'sorin
(50),
pdun
lipl
Nicoleta (60), Rddoi Petru (b0), T[a,qcd Andreea (40).
BARLAD (vAsLUr) g'g.
,Iorga
Rad.u" cr.v
golcx
Andreea
Raluca (60);
c.,nr.
,,Gh.
Rogca Cod,wanu" cl.VII Apostu Alexandru Mihai (1 0).
9PluS
(BrHoR)
cotegiut rehnic
,,Ion
ciord.ag" cl.vli Tau Andreea Diana (100).
BRAsov (BRAsov)
s.g.
2 cl.v Duca Daniela (100), cl.vl e6,rtd tr4ara
irooj,
cl.vll Radu
gtefan
(100);
f,.g.
5 cl.rV
pomponiu
Iulius bugen (120), cl.v Andriia
Alexandru (120), Dugiiaqu Luca (120), Flueraq Larisa (120), Gherghina Ioana (190j,
Ion Antonia (120),
Suciu Mara (200),.cl.vl
Boeriu Bianca Mari,a (ao), vasiles#
Ioana (50);
5's.
13 cl.vll va^rvara Raluca (100); c.N.
,,Andrei
gaguna,,
cl.v Gardan
Maril Alexandra (100), Mandoi Dan cdtxlin (90), Negu! to.nu
lroo+520),
vizante
Ana (50), cl.X strArnbu Alexa.ndru (r20);
c.N.
,,Gr.
Moisil,,cl.v
Andone Alexandru
(150),
$ierb
Ra^req Andrei (150); c.N.
,,Dr.
Ioan MeEotd* cl.vll Manea cosmin
(180), cl.IX Borq Andrei (80).
BRATLA (BRArtA)
s.g. ,,constantin
sand,u Ard,ea,, cr.V stamate Gabriela
(210), cl.vl Flueraru M-ihai reodor (90), cl.vll cernamori! Raluca (50),
Scarlet
Ana Maria (80);
c.1v.
,,Gheorghe
Munteanu Murgoci* cl.vll
jianu
Andreea Alexan-
dra (170), Munteanu Alexandra Gabriela (100),
popescu
Teodora Maria (2go), oz-
turk sahara (190); c.N.
,,Nicolae
Bd,lenscu" cl.vl Giurcd (g0), Iliescu IVIaria (g0),
Paraschiv Teodora (22o),.Radu
Gqbriel (80), Taflan Maria (boj,
t.cu
gteran
(iroj,
cl.vll Baniti Elena Teodora (100), Baaa,n Alexandru (100+b0),
Belciu vlad'(70i;
p_oeru Briana (80), cd,ineanu Andrei
gtefan
(40), curc[ Rdava,n (20), Filip Ana
Maria (150), Lipa.n Lll|"il Alexandra (60), Neculae Mircea (20), Neguler"r, Lrrigi
(90), Pred_a
lo1ina
(120), Priceputu
cristina (100), R5dulescu iori.ra (80),
$tef;
Andreea (70), vicol reodora (100), vizirea.nu
gtefan
(20), cl.vIII Buhuq'Tetdora
(90),
fd'rd
menl'iune de clasd,: constantinescu
Roxana (zoi;
fd,rd,
mentriune d"
Q;;ld
gi clasd,; Enache Radu (60).
E
46
RugRIce
REzoLVrroRrLoR
DE
pRoBLEME
SUCEAVA)
fd.rd,
menl,iune
d,e gaatd, gi
| $.g. ,,Nanu Muscel*
cl.VI Broscoleanu
.oI
I', cl.y
panX
Samuel (190+160),
cl.VI
ryt.esc1t,,
cl.V Dragu
Laurenliu
(100),
Nico_
0), Scrieciu Adrian (100).
n fencu,,,
cl.VI Sicobean
Alexandra
(g0);
ra (140).
cr{lov+
(DorJ) g.e.
2.,,rbaian,,"r:yr"iY,};H:#t*:,,us
(180); g.e.
24
,,sf'Gheorghe"
fdrd,
menliune
d,e crasd,Mois5,
Radu (110);
c..nr.
,,caror
I,,cr.IX
stoian
Andreeea
Maria (90);
c.l,r.
,,Frarii
Bu)egti"
cl.V'p6un
A"d;;;
(40);
cr.IX Buge
RusRrce REzoLvrroRJLoR DE
pRoBLEME
Dragomir Teodor (370+190), cl.X ciulicx cristian (230), Lulan Ruxandra (110),
Nemeq Maria (70).
DEVA (HUNEDOARA)
c.N.
,,Decebal"
cl. x
patea
octavia.n Nicolae (50).
DROBETA TURNU SEVERIN (MEHEDINTI)
s.s.
11 cI.V ChisXlitrd las.
mina (160), stanciu Andra (100), stanciu Amanda (100);
S.g. ,,petre
sergesci,, ydrd
menliune de clasd.: Andritb Ana Ma.ria (100); c./v.
pedagogic
,,gtefan
obreja* cl.y
s6.rbu sebastian (80);
c.N.
,,Gheorghe lifieica"
cl.vll Bolocan Monica Alexandra
(160), Florea Andrei Bogdan (ls0), ofileru cristian Felix (160),
pdunescu
Flavius
(50), Stretcu Mihai Cdt[tin (1a0).
FETE$TI (rALoMrTA)
,5.s. T
,,Aurel
wa,icu" cl.v Andreescu
claudia (20),
N5noiu Cristian (70), Pdslaru Andreea (60), cl.VI Sima Cosmin (60).
cArE$Tr (DAMBOVTTA)
c..rr.
,,wadirnir
strdinu" cl.V stoian Iulia (g0), T\r-
dor
$tefan
(140).
HARLAU (rA$r)
c.N.
,,gtefan
cel Mare" cl.vll M6riu{a Denisa Ioana (b0),
Mora.ru Eduard (50), Musta!5 Robert (60), Vicol
gtefan
(50).
rA$r (rA$r)
$.g. ,,8.
P. Hagdeu" cl.IV Grddinaru T\rdor (200),
cl.v cioatd Ioa^na
Larisa (80+90), Melinte Antonia (100), cl.VI Apetrii Radu (150), Dolhdscu Alexan-
dru (150), cl.vll
Jacu
cristian
$tefan
(100); Li,c.
,,vasile
Alecsand,ri,,cl.v
Nica
Maria (160); C.1V.
,,Ernil
Racouild,,, cl.VI Radu Iulia (100); C.N.
,,G.
Ibrdileanu,,
cl.y
Rddearru sebastian (60), cl.vll Acujboaei cezar (100); c.N.
,,costache
Negnrzzi,,
cl.V Arminii Elena (200), cl.vll Bl6ju! Cristian Maria.n (80), Bldju{ Mariana Al"**-
dra (130), Popescu Theodora (100); c.1v.
,,Mihai
Eminescu" cr-vi
$erba,n
Ema.nuel
(310),
$erban
Irineu (1.40);
colegiul Nalional cl.v chiorescu Alexandru (lB0), con-
stantinescu Mdlina (80), Ibera Andrei (70), Racoveanu octavian (70), cl.vll Maciuc
Ana Maria (90).
LUGOJ (TIMI$) g.s.
4cl .YI Ci amaRobert (60).
MOrNE$TI (BACAU)
$.9. ,,George
Enescr,f cl.vll Butaru T\rdor (120), If-
timie Adelin (150), Nistoreanu Alice (140), cl.vIII Alexandrescu
Aida emiiia
liao;,
Botezatu Ema Gabriela (130), CazanDragoq (L40),Lazarovici
Andreea (t4o), Milea
Andra (140), Pdstoacd Elena (130), sandu cristina (130), utx Ana Maria
1tio1,
pra
mengiune d,e clasd,: Curelaru Ioana (140).
NAVODART (coNsrANlA)
9.9. ,,George
Enesc,u," cl.v costinescu Maria
(170), Damian Flavius (170).
oDoBEgrI (VRANCF.A)
Lic.
,,Duiliu
zamfirescu" cl.v Manole Florin (1g0),
onofrei Adelina Gabriela (240), cl.VI Boboc Andrei (130),
pepene
Victor CXtdlin
(130), savanopol Andreea (r30), vulcan Ana Maria (110), cl.vll Albine! Gabriel
Alexandru (60), Palade Alina (80), cl.vIII Ionescu George valentin (120).
ORADEA (BrHoR) g.g.
,,Nicolae
Bdlcescu" cl.v Bagdi Aron
pairik
(g20).
OTELU RO$U (CARAS SEVERIN) Lic. Bd,ndlean ct.Xl
gtefdnescu
Andrei
(70).
PITESTI (ARGEg)
9.9.
4 cl.vIII simion Teodora (90);
$.s.
L4
,,Aleaand,ru
Dauila"
fdrd
menliune d,e clasd,: Nicrrlescu Ricardo (110), Rizoiu Bianca (L20); g.s.
,,Ion
Pillat" cl.vl Rirlulescu Crina (100), T\rrcu Ioan (100*20),
cl.vll
pa,raschiv
Alexandru (100), cl.vIII Popescu Diana (400); c.1v.
,,zinca
Golescu,, cl.VII Bu-
curescu Bianca (90), Ilie Diana Andreea (20).
47
I"
48 RusRrcn REZoLvIToRILoR DE PRoBLEME
PLOIE$TI (PRAHOVA)
S.S. ,Sf.
Vasile" cl.VIII Vornea Cristian (90+80);
C.N.
,,Ion
Luca Caragiale" cl.IY Alexandru Daria (200), Andronache MS.dd,lina
(200), Andronic Arthur Mihai (200), Barac Ma,ria Iulia (200), Barbu Alessia (190),
Bxdoiu Robert
$tefan
(200), Botea Marian (200), Cadar Elena Manuela (200),
c6,rnici David
(200), Dilu cezar (200), Doroftei Andra va.nessa (200), Dragomir
Mihai (200), Gavril Alessia (200), Ghiculescu Andrei Flavius (200), Ionescu Petra
Alexandra
(200), Mihalcea Maria Alexandra (200), Miroiu Andrei Claudiu (200)'
MirilX Ioana Raluca (200), Nicolescu Alexandru Constantin (200), Nicolescu Ian
Teodor (200), onu! Andrei (240), Petcu Edua.rd Gabriel (200), Petrescu Mihnea
(200), Popa Ana Maria (200), Popa Andrei (200), Preda Gabriel Rd,zvan (1,20),
Radu
$tefan
Alexandru (180), Savelovici Teodora (200), Stanciu Diana Cdtdlina
(200),
$uvailx
Andreea (200), Timofte cristian (200), vintild, Diana Andreea (200),
vldscea,nu Andrei (200), cl.vl Mihai Radu (60), T\rdor Dan (130), cl.vll Niculescu
Teodora (250).
-
RAr{NICU'SARAT
(BUZAU)
$.s.
2 ct.Y:JI Toea Valentin (60);
S.g. ,,Vasile
Cristoforeanr"r" cl.V Ghiliftoiu Oana Maria (70), cl.V[I Vasilache Violeta (100);
C.N.
,,Alerand,ru-Wahuld"
cIlI Tdlan Miruna Maria (160).
RAMNICU VALCEA (VALCEA) g.g.
,,Take
lonescu" cl.V Hodoroag6 Andrei
(80), cl.VII Dumitrescu Dan (1a0).
REGHIN (MURE$)
$.g. ,,Alerandr-u
Ceuqinara"
c1YI Iuona,q Iulia (110);
$.9.
,,Augustin
Maior" cl.V Strdu! Briana (50), cl.VI Oprea Florin Octavian (110)'
ROMAN
(NEAMT)
$.g. ,,Mihai
Erninescu" cl.V[I Nour Lavinia Ioana (100),
Todiricx Oana Andreea (f f O); C.N.
,,Rornan
Vodd," cl VI Ignat Miruna (280).
SALVA (BISTR.ITA NASAUD)
$.g. ,,Tiberiu
Morariu" cl.V Foqlui Oana (60),
Marica Ionela (60), Pavelea Florina (60), Pavelea Maria Ioana (70), Sas Denisa (60),
cl.V[I Moldovan Vasilica Andreea
(80).
SEINI (MARAMURES)
^f.9.
1 cl.VII Pop Ricardo
(110), Szilagyi Edward (80),
cl.VI[ Cotriqcdu Mara (100).
SIBIU
(SIBIU)
S.S.
a Diaconu Mihai (190);S.g. 18 cl.VI Muntean Flavia (100),
fd,rd,
menliune d,e clasd,: Muntean Codrin (50); C.1V.
,,Samuel
uon Bntkenthal" cl.X
Oprea Camel i a (110).
SLATINA
(OtT)
$.g. ,,Eugen
Ionescu" cl.V CA,rstea Daria (200), Iordache Ioa.na
(100), Marinescu Cbtdlina (110), Nicolae Radu (110), Sebeqtea,n Andreea (200),
T\rdosie Maria (320), cl.VII Eremencu Elena Diana (100), Lupu Laura (120)' cl.VIII
Ba.rbu simina Andreea (100),
fd,rd,
menliune de clasd: Rogojina,ru Bia,nca (260).
STRASBOURG
(FRANTA)
Lic. Internati,onal des P ontonniers cl.VIII Enescu
Mihnea (70+70).
$IMLEU
SILVANIEI (SALAJ) g.g.
,,Horea"
cl.V
$andor
Alexia.
TARGU JIU (GORJ)
s.g. ,,Aleranitru, $tefulescu"
cl.Y Foanene David (90).
TARGU MURES (MURES) g.g.
,,Berdd,i
Gyiirgy" cl.vIII z6.han Mara (80);
$.g. ,,Liuiu
Rebreanu" cl. VIII Dumitru Flavia (60).
TEIU$ (ALBA)
Lic. cl.YllCuptor Ilie Larisa (80), Moldova,n Gabriel (90), Oltean
Florean
(80), Polhac Rdzvan (80)'
TIMI$OARA (TIMIS)
S.S.
t3 cl.V BA,rsa,n Patricia Diana (110+100).
TULCEA (TULCEA)
Cot"glut Dobrogean
,Spiru.
Haret" cl.VI Pisicd, Andrei
( 110) .
Rueruca REzoLVIToRILoR DE
pRoBLEME
49
URZICENI (IALOMITA)
$.S.
I
,,A1.
Od,obescu" cl.VIII Alexandru
Gabriela
(150)' Grigore Luciana (120),'stoian
Anca Teodora (r20);
s.s.
2
,,1.H.
Rdd,ulescu,,
cl.VII Barbu Gabriela (110), Bustea Cristina (110), Cdlin Daniela Florentina (100),
cristache Daniel Florin (120), Marcu Andreea (110),
pascu
Maria cu.ru
irooj,
$erb'lescu
Ana corina (120),
Gheorghe Alina (100), sd,npetru Maria uurru"tu
itaoj,
1fhifu Cristina (100);
C.N.
,,Grigore
Mois,il,, cl.V
petrache
Elena (70).
VIDELE (TELEORMAN)
$.9.
I
fd,rd
menl'iune de clasd,: Erimia Clara (g0).
Elevii care au trimis solulii la problemele propuse,
au fost coordonali la
clasd de urmdtorii profesori:
AIUD (ALBA)
$.9. ,,Ouidiu
Hulea" Nilu Angela.
4RAD_(ARAD)
Lic.,,Adam Miiller Guttenbrann" Flancz Adalbert,
Stoica Mircea
Mario; C.N.
,,Moise
Nicoard,,, Negrild Liliana, Toader Maria.
BAIA DE ARIES (ALBA) L'ic.
,,Dr.
Lazd,r Chirild" Bunea BXnicH, Aurel.
q+{+ N{ARE (I\4ARAMURE$)
S.9. ,,Luc'ian
Blasa" Nasy Ana Maria;
9.9.
,,Nichita
std,nescu"
$tiru
Aurica; g.j.
,,srmton
Bdlnu[iu,,Belbe
camelia; Lic. fe-
oretic sanitar Pop Radu; c.N.
,,Gheorghe $,incai"
Muquroia Nicolae;
c.N.
,,vasile
Lucac'iu" Sabdu
$tefan.
B+f,S (OtT)
Colegiul Tehnic Stroie Manuela.
BARLAD (VASLfJI) C.N.
,,Ghe.
Rogca Codreanu" Mihalache Dumitru.
PR+F9y
(B_RASOV)
$.-t.
Z Bocu Dorina, Ciocd.rlan Ioana;
9.9.
5 Minea Delia;
s.g.
13 Dima Pa,raschiva;
c.N.
,,Andre,i $aguna"
canu Marinela,
crupald Gabrielj
c.N-
,,Gri,gore
Moisil" olteanu Mariana; c.N.
,,Dr.
Ioan Megotd,,
satala ciprian
Ioan.
BFAITA_(BR;.fIA)
$.g. ,,Constantin
Sanilu Aldea,,
pasci
Rudi; C.N.
,,Nicolae
Bdlcescu" Botea ca.rrnen, Botea viorel, Danielescu Iurian; c.N.
,,Gh.
Munteanu
Murgoci" Giurc5, Mihaela Florina.
BUCI{RESTI$.9. 12
,,Herd.strd,u"
Fdiniq Dorela;
S.S.
30
,,Grigore Ghica Vo1euod;,
Pdun Elena
; s.s.
56 Radu Dana;
$.s.
gr
Moldovean Lauren[iu;
$.9.
r1B
petrescu
Elefterie;
^f.g.
ll4
,,Principesa
Margareto" creoqtea,nu Mariana;
$.9.
150 Dima
Alina;
^$.9.
190 Moldovan Georgeta;
$.9.
19b Militaru Doina,
petrescu
Maria; Lic.
,,$tefan
od,obleja" Dumitru camelia; c.N.
,,Gheorghe
Lazd,r" simion
petre,
victor
Ioan Nicolael C.N.
,,Mihai
Eminescu',
Sdvulescu Dumitru; C. N.
,Tud,or
V,ianu,,
Chiteq Costel.
BUZAU (BUZAU)
$.s.
15
,,G.E.
Palad,e" stanciu Neculai.
CAMPULUNG
MUSCEL (ARGES)
$.g. ,,Nanu
Muscel" Dobrescu
Argentina.
cAr,AnnSI (CALARA5I)
S.9. ,,CiioI.I"
F\rrtund Sorin.
CILIENI (OtT) Lic.Tehnolog'ic
,,Ion
Popescu,, G6sculescu Mihaela.
CLUJ NAPOCA (Cl,Vl1 tlc.
,,Aure,m
fancu" Diaconu llie; Lic.
,,N,icolae
Bdlcescu" Petean Ana.
CONSTANTA^(CONSTANTA)
S.9.
SO,,Cheorghe
I'ifieica,,
Anghel Emilia;
g.g.
,,5pectrurn" carnaf,u Mioara; Lic.
,,ou,id'ius"
Arventiev Dorin,
Gurgui Adriana,
Mdciuc[ Monica, Mihai Bogdan; Lic.
,,Tla,ian"
Dermengiu Alina; c.Nl
,,Mir"ea
"e.I Bdtrdn" contanu Mihai, Flecuq Viorica, Gache Florian, z6,rnd, cxtxtin.
CORABIA (OtT)
$.9. ,,Mihai
Eminescu" Bivol Nicolae.
SjRAIO_VA
(D9LJ)
6.s.
24
,,5f.
Gheorghe" Pdttailcu Mariana;
C.N.
,,Carol
1,,
oiurcea Raluca; c.N.
,,Ftutii
Buzegt'i" Dand camelia,
popa
Marin, Ttrlescu Lucian.
Ir
50 RusRrcn REzoLvIToRILoR DE PRoBLEME
DEVA (HTINEDOARA) C.N.
,,Decebal"
Lint, Maranda.
DR.OBETA TURNU SEVERIN
(MEHEDINTI)S.g. 11 Sdceanu Victor; .f.9.
,,Petre
Sergescu" Md,lineanu Gabriela; C.N.
,,Gheorghe lileica"
Stretcu Daniel; C.N.
Peilagogic
u$tefan
Obreja" Bondoc Gabriela.
FETE$TI (IALOMIT A)
S.g.
7
,,Aurel
Waicu" Costache Constantin, Nicolescu
Ion.
G;.IE$TI
(DAMBOVITA) C.N.
,,Wadirnir
Strdinu" T\rrcu Iuliana.
HARLAU (IA$I) C.N.
,,$tefan
cel Mare" Neicu Aurel.
IA$I (IA$I)
$.5. uB.
P. Hagdeu" Boboc Romela, Chirild, Laura, Nechifor Ionel;
Lic.
,,Vasile
Alecsandri" Nistor Alina; C.N.
,,Costache
Negrazzi" C[pra,ru Irina,
Ionisei Silviana, Nechita Remus, Zanoschi Adrian; C.N'
,,Ernil
Racouild," Pitu Leon;
C.N.
,,G.
Ibrd,ileanu" ChirilX Constarrtin, Maciuc Dominica; C.N.
,,Mihai
Eminescu"
Blendea Gheorghe, Ilie Vasilica, Panaite Bronia; Colegiul Nalional Benta Valerica,
Culac Tama,ra.
LUGOJ (TIMI$)
$.g.
4 Cddariu Liviu Ioan, Gheorghi!5, Sebastian'
MOINE$TI (BACAU)
$.g. ,,George
Enescu" Brahnd Necula.
NAVODARI (CONSTANTA)
$.g. ,,George
Enescu" Constantin Gabriela.
ODOBE$TI (VR.ANCIF.A) Lic.
,,Duiliu
Zamfirescu" Tarciniu Vasile.
ORADEA (BIHOR)
$.g. ,,Nicolae
Bd,lcescu" Szatmari Dorina.
OTELU ROSU (CARA$ SEVERIN) Lic. Bd'nd'{eon Dragomir Lucia,n.
PITE$TI (ARGE$)
$.9.
4 Simion Md,gurel;
S.S.
74
,,Aletandra
Daaila" Vdcaru
Da^niel;
$.g. ,,Ion
Pillat" Haller Daniela, Peligrad Sorin; C'N.
,,Zinca
Golescu"
Popescu Anca.
PLOIE$TI (PRAHOVA)
S.S.
"Sf.
Vasile" Pand, Tatiana; C.N-
,,Ion
Luca Cara-
giale" Crdniun Gheorghe, NdchilH, Petre, Negrild Anton, Nild Eugen.
RAMNTCU sARan (BUZAU)S.9. 2 Cristea Mirela;
$.g. ,Vasile
Cri,stofore-
onu" Cristea Mirela, Marin Simion; C.N.
,,Alexandru'
Wahufd" Neagu Constantin
Mihai,
Tdtan
Ovidiu.
RAMNICU VALCEA
(VALCEA\
$.g. ,,Take
lonesc1t" Popescu Constantin,
Sm5rdndoiu
$tefan.
REGHIN (MURE$)
^9.g'
,AL
M aior
"
Bozdog Consta,ntin.
ROMAN (NEAMT)
$.s. ,,Mi hai
Vodd" Husa,ru Nechita Petronela.
SALVA (BISTRITA NASAUD) ,S.S.
,,Tiberiu
Morariu" Moldovan Florea.
SEINI (MARAMURE$)
$.9'
l Tivadar Ioan.
SIBIU (SIBIU)
5.5.
a Brodetchi Rodica;
$.S.
18 Ardelean Liviu; C.N.
,,Samuel
uon Bru,kenthal" Bottesch Ma.rtin.
SLATINA (Otl')
$.g. ,,Eugen
lonescu" Popa Graliela.
S'f,RASBOURG (FRANTA) Lic. Intentational des Pontonniers Stoenescu Mi-
hai.
$IMLEU
SILVANIEI (SAIAJ)
$.g. ,,Horea"
Criqan Adriana.
TARGU JIU (GORJ)
$.g. ,,Alerandru $tefulescu"
Butulescu Angela.
TARGU MUR.EE (MURE$)
$.g. ,,Liuiu
Rebreanu" Gentd Florica.
TEIU$ (ALBA)
-Dic.
Bdrbuletiu Mihai
$tefan.
TULCEA (TULCEA) Colegiul Dobrogean
,Spiru'
Haret" Petrescu Lucian,
Ceuginant" Simion Gheorghe;
^f.g.
,,Augustin
Eminescu" Ababei Constantin; C.N.
,,Rorruan
Rusnrcl RszoLVrroRrLoR DE
pRoBLEME
51
URZICENI (IALOMITA)
S.g.
l,,Alexand,ru Od,obescu,,
paraschiv
$.g.
2
,,1.H.
Rddulescu" Licu Stana, Drdghici Constantin; C.N.
,,Grigore
Pdunescu Constantin.
VIDELE (TELEORMAN)
9.9.
1 Constantinescu Floric5,.
Nicolae;
Moisil"
In perioada
13 decembrie 20rB
-
09 ianuarie 2oL4, au trimis solu(ii la
probleme pentru
concursul Gazeta Matematicx qi viitoriolimpici.ro
urmdtorii elevi:
+IUD
(ALBA)
$.
g.
,,Arente
Seuer" cl.VII Ilea Teodora Ioana;
$.
g.
,,Ouid,iu
Hulen" cl.VII C5lin Lorena Laura.
_AIEIANDRTA
(TELEORMAN)
$. s. ,,M,ihai
viteazul,, cl.vll calilescu Mi-
hai, cl.vflI Andreica Radu-Adrian;
S. s. ,,$tefan
cel Mare,, cl.vl Ionescu citilio,
Iorda.n Oana.
++AD
(ARAD) Lic.Teoret'ic
,,Adam
Mtitter Guttenbru.nn" cl.v Buda
paul;
c.1v.
,,Moise
Nicoard," cl.VII Criqan loana.
BACAU (BACAU)
c.N.
,,Gh.
vr6.nceanu" cl.v AmHriulei Mara Miruna, An-
dronic Smaranda, Dolineanu Miruna.
9ArA
MARE (MARAMURE$) g.
g.
,,Luc'ian
Braga" cl.v Ardelean
paula;
C.N.
,,Gh.Sincai" cl.YII Mercea Ioana, cl.X Cotan
paul.
BEIU$ (BIHOR)
Colegi.ul Tehni,c
,,Ioan
C,iord,oE,,cl.VII Tau Andreea.
_BrsrRrTA
(BrsrRrTA-NAsAuD)
c.N.
,,L.
Rebreanu,, cl.y Hognogi
cristina,
Someqan Paul.
_BOGDANE$Tr
(sucEAvA)
$. s.1
cl.V Airinei Andrei cristian, cl.vl Alexiu
Lucia^n.
B-OTOSANI (BOTOSANI)
C.N.
,,M,i,ha'i
Eminescu,, cl.V Bdlbd, T\rdor, cl.VI
Ababei MddS,lina, cl.IX Pricope Tidor Vlad.
Bozovrcr (CARA$-SEVERTN)
zzc. Teoretic
,,Eftirnie
Murgu,, cl.vll
pas-
cariu Anda.
BRA$ov (BRAsov)
8. s.
2 cl.y Duca Daniel,
popa
Diana,
simescu Diana,
cl.vl Bdrld Mara, ciurea Maria Eliana, Gargu Bogdan, Muscalu Diana,
$aramei
Andrei, cl.vll BSnicd Dragog, corboq Raluca, Ion Robert Gabriel, Nedelcu vlad,
sdplScan Amanda;
$.
g. 5 cl.IV
pomponiu
Iurius Eugen, cl.v Gherghe Ana Il-
inca, secdrea Diana Maria, Jecza Alexandra, cl.vl Boeriu Bianca Maria;
$. s.rl
cl.vl Iova olga, suciu Bogdan;
$.
g. tb cl.vl Bratu oana;
^g.
9.
30 cl.v cotfas
Miruna; Lic.Teoret'ic
,,Johannes
Honterus" cr.vl ciupalx Ana Iulia; c.N.
,,And,rei
$aguna"
cl.v cardan Maria Alexandra, Mandai Dan cdt6lin, cl.vl chichernea Di-
ana, Gilea Vicenliu, Kis lulia, cl.IX Manea Dragog, cl.X strimbu Alexandru;
d.N.
d,e Infonnaticd,
,,Grigore
Moisil,, cl.VI
popescu
Dragoq Septimiu.
BRATLA (BRATLA)
s.9. ,,Ion
creangd'f cl.vr Bulgaru Maria Diana;
$. s.
,,.Fd'nug
Neagu" cl.vl Arsene Teodora, chirild Ioana, Dima loa,n Andrei, orugrrJu,
Andreea, sa,uroild, Rareg, Tdnase Raluca, cl.vll orlea Alexandra,
pan{uru
Eleni,;
$.
g.
,,Miha'i
Eminescu" cl.vIII Moise Gabriel; c.N.
,,Nicolae
Bd,lcescu,,
cl.vl cristache
Ionut Gabriel, Done Mihnea, Lupa,qcu Irina Erena, Munteanu Irina Mihaela. Ne-
griqan
Argaluis, Petcu Alexia octavia,
petrache
Tiberiu,
popescu
vlad cristian,
Popescu Ma,ria, Potecd Rareq
$tefan,
sasu Elena Andreea, uzunea.nu
Gabriela, cl.vli
Antoche Andreea, B6lan Mircea Alexandru, Boeru Briana, ciineanu Andrei
$t"f"11,
- - '
52
Ruerucn REZoLVIToRILoR DE
pRoBLEME
Decu T\rdor vlad, Ignat Marius, Lupqa Sabina Florina, Mihxilescu
cristian,
preda
corina Andreea, Susanu Ioana sabina, vasilescu Gabriel, vlad Ioana cezara.
ISRtIZOI (VALCEA
)
Lic.Teoretic cl.Y St5,nculescu Gabriel.
BUCLTRE$Tr
s'g.10 ,,Maria
Rosetti" cl.v[I comdnici reodor Andrei;
S.s.
56
cl.IV Tinica George Marian, cl.vl Ciocan Maria, Mihai Andrei cristian, vintild
Maria Theodora, cl.vll Ni!5 Ionu!, cl.vIII ciocan Antonie;
$.s.6T
cl.VI Matei Mi-
haela;
S.9.
79 cl.IV Ghincea Matei, cl.vlfl c6praru Richard;
S.s.
g1
cl.IV Alexan-
dra Popescu, Andreescu ovidiu, Bran Mihai, cociobd, octavian George, Flonescu
Martin, Matei
$tefan,
Vija Andreea Amalia, cl.VI Panaitescu-Liess
Nicholas Matei,
Picu George, cl.vll R5rlulescu Alessandra Maria;
$.g.
84,,Nicolae Bdlcescz,,cl.IV
sfia Anca Mihaela;
S.s.
97 cl.v Badea Bianca Maria, Sandu Theodor
pavel,
Stoian
Matei, cl.VII Badea Alexandru Ioan;
$.9.
128 cl.vll Dragu Ana-Maria;
$.g.
LJg
,,Mircea
S6,nt'imbreanu" cl.vl Chiper Alexandra Diana, Chiper Ioana Cristirra;
S.s.
195 cl.IV Burghelea Rareg, scarlat Mdd[lina;
$.g.
280
,,Mihail
sebastian,' cl.vll Ten-
der Laural
$.9.307
cl.IV Ghergu! David; Li,c. Internalional d,e Informaticd,
cl.yrl
Hendoreanu Ana Daria, cl.IX Lia Ioanal Lic. Teoretic
,,Dante
Ali,ghieri" cl.v Cio-
caru cristina; Lic.Teoret'ic
,,Ion
Barbu" cl. v Mustx{oiu sebastian; Lic.
,,Marin
Preda" cl.IV T\rdorache
$tefan
cristian; c.N.
,,Gheorghe
Lazdr,, cl.vl Nicorescu
Patricia Irina Andreea; c.N.
,,Gheorghe $incai"
cl.X
panaitescu-Lies
Michael An-
drei;c.tr/.
,,sf.
saua" cl.IX Butaru oana, cl. X Gheorghe Teodora
cristina; c.N.
,,Tudor
v'ianu" cl.v Ichim Alexia Ioana, cl.vl Manole
patricia
Teodora, Nacu Irina
Ma^ria, cl.VII Constantinescu Adriana Mirela, Iorgulescu Matei, cl.IX Dicilea Alex
Valentin, cl.XI Niculae Arthur.
Bl-TzALr (BUzA.u) g.g.
,,George
Emi,l
palad,e"
cl.IV Iordache Rrzvan Gabriel.
CAR. ANSERE$ (CAI I A$-SEVERI N)
. Li c. Ped. , , C. D. Loga, ,
ct . XI Di nul i c[
Augustin, Dinulicd Septimiu.
{-j+LARA$t (C'At,A,ItA,$I)
S. s. ,,Carol
1,, ct.y Nedelcu AIex.
CA]\{PULUNG lr,ttrscEr, (AffGE$}
S. s. ,,oprea
lorgurescu"
cl.IV Jipa Dar-
ius Andrei, cl.vIII
$erboi
Florea Dan; ,5. g. J
,,Nanu
Muscel,'cl.vl
Lilzd"roiu Lucas,
cl.VII Necula Narcis; C.N.
,,Din'icu
Golescu,, cl.VI Contor Andrei.
?tu.l
NAPOCA (CttJ.I) C.N.
,,Ernil
Racoaild,,cl.V R6,peanu George Alexan_
dru, cl.VII Petridean Andrei.
{I0NSTANTA (coNSl'ANTA)
s.
g. 29
,,Miha'i
v'iteazul" cr.IV Dorneanu
cezar, cl.vIII Milcu Ana-Maria;
S.
g.
,,spectrum"
cl.v Girban Alexandru,
puqcaqu
Rd,zvan; L'ic. Intemal'ional
d,e Infonnaticd, cl.rx
piunescu
Adrian; Lic.Teoreiic
,,Ou'idius"
cl.V Teac5 Maria; Lic.Teoretic
,,Thaian,,
cl.VI Memiq Edis; C.N.
peda_
gog'ic
,,constant'in
Brd,tescu" cl.v Balagiu Daria^n; c.N.
,,Mircea
cel Bdtran,, cl.v
Hristu Stelian, cl.VII Orac Alexandru.
{":R."AIOVA (DOL.I)
$.g.
2
,,Tbaian,,
cl.VI Banu Teodora Georgiana;
$.g.24,,5f.
Gheorghe" cl.vl Balaci Andrei Lucian;
$.g.82 ,,Alexandru,
Maced,onski,,
Lr.vr o4x
Alin Gabriel; c.N.
,,carol
1" cl.vl Popa Erminia
petra,
cl.XI ungureanu Marta;
c.N.
,,Frali,i
Buzegti" cl.IX costache octavia Gabriela, Ruqinaru Ana-smaranda,
cl.X Atakan Ayline, T\rrcu Andrei George;
palatul
Copi,ilor cl.IV ciurescu R5zvan.
(-:tiGTR
(ALBA)
$.9.
3 cl.VI Bel Luana, cl.VII Enescu Ana-Maria.
I)f,lvA (HTINEDOARA)
c.N.
,,Decebal"
cl.Y Procopie urban Anda, cl.vl std,-
nescu Alexia carla, cl.vIII
Jop
Alexandru vasile, cl.X
pitea
octavian.
Ruenrce REzoLVrroRILoR DE
pRoBLEME
DOROIIOI (BOTO$ANI)
^9.g.
Alexandru.
DRAcASANT (vArcEA),S.s.
ia,n.
8
,,Mihail
Kogdlniceanu" cl.VIII Hri{cu Andrei
,,Tud,or
Wadimirescu" cl.VI Anghelina Ion Ma"r-
DROBETA TURNU sEvERrN (MEHEDTNTT)^t.
9.
3 cl.IV
puiu
Gabriela
Ma.ra, Puiu Mihaela Maria;
$.
g.
,,Alice
voinescu" cl.vl
pirvuceanu
Alexa,ndru
Daniel; c.N.
,,Tfaian"
cl.v Lunguleasa Eugen, Rdcianu Marian Gabriel, Ristea Radu
$tefan,
cl.vll Fulga Fabian,
$eitan
Radu cdtilin, Tabacu-feculescu
Andra.
_f'ACi.nAS
(BRASOV)
C.irf.
,,Radu
Neg,u,, cl.V Serenus Dragog, cl.VI Vellan
Victor.
FETESTT (rALoMrTA)
8. s.
7
,,Aurel
waicu" cl.vl sima cosmin Alexandru.
rocsANr (VRANCEA)
s. s. ,,Anghel
saligny" cl.vl constantin
Georgiana,
Selea I\rdor;
S. S. ,,$tefan
cel Mare,, cl.VII Grigore Diana Nicoleta.
GALATI (GAIATI)
C.N.
,,Al.LCuza,,
cl.Iy Thug Alexia; C.N.
,,Costache
Negri,,
cl.X Bouroq Ioa^na.
cAngtr (DAMBOVTTA)
C.N.
,,Wadim,ir
streinu" cl.IX Anghel
petriqor,
cl.X
Anghel Victor Valentin.
GIURGIU (GIURGIU)
I.
g.7 cl.VI Beianu Bogdan.
GUGE$Tr (vRANcEA)
S. s.
d,e A,te gi Meserii
,,A1.
wahufid," cl.IV cucoaneq
Andrei.
rASr (rA$r)
S- s. ,,Mihail
Kogd,ln'iceanu" cl.IV ciocoiu Alexa,ndru
Boris; L,ic.Teo-
retic
,,Dimitri,e
cantemir" cl.vl Mocanu Bianca; Lic. d,e Informaticd,
,,Grigore
Moisil" cl.VIII Aluchienesei victor; Colegi,ut Nali,onal cl.v Balaban Andra, Ch"rgt
"t
$tefan,
cl.vl chiorescu Alexandru, Joldescu cezara Maria, Lehd,cea^nu
sharon
$te-
fa'na, cl.vll Jitariu
$tefan,
obadd George Teodor,
petrescu
Bianca,
popa
Ioana
Maria, Prioteasa Ioa.na Cristina, vacniuc Teodora Cristina, cl.v[I ouaax
$tefan
Alexa.ndru, cl.IX Pinteal5 Eliza; colegi,ut
,,costache
Negntzzi,, cl.vl stoica vlad;
c-N.
,,Emil
Racoui'|d," cl.v Luchian Denisa Alexandra, cojocaru Antonia, Ghimpu
Ioana Ingrid, Smoc George Ma.rian, cl.vl Andrei Alin Ionu!, Biqcd reona Elena,
Corduneanu Alexandra, Popescu T\rdor George, Tamaciuc Ioana, cl.XII stdngaciu
Ra,rnona Daniela, Vizitiu Monica.
MELTNESTT (DOLJ)
Gr.gc.
,,Alerandru,
Maced,onski" cl.vl spdtaru
patricia
Teodora, cl.IX SpXtaru Andrei Raul.
MOTRU (GORJ)
$.
g. 2 cl.VI Tomescu Mihai Liviu.
NASAUD (BTSTRITA-N;.SAUD)
,F.g.
,,M.
Em,inescLt,, cr. vII Tirliqan
paul.
ry{,_V_ODARI
(CONSTANTA) g.e.B
clJtl Atexandru Bianca;
$.g. ,7.
Arshezi,,
cl.VI Pdqcdldu Robert Gabriel.
ORADEA (BrHoR)
Lic.Teologic Bapti,st
,,Ernanrrer"
cl.vll Tiutin Andrada
Georgia.
PACANI (IA$I)
Lic.Teoretic
,,Miron
Costin,, cl.VIII Ion Nela; C.N.
,,Mihai.I
Sad,oueanu" cl.VIII Buzatu Andreea.
PIATRA NEAMT (NEAMT)
c.N.
,,petra
Rareg" cl.IX spiridon cdlin Daniel.
PTTESTI (ARGES)
S. s.
a cl.v cioc Amelia Gisele, cr.vl cioc Alex Andrei;
g.
g- ll
,,Mihai
Eminescu" cl.v[ Miu Alexandra claudia, cl.v[ Iancu George; c.N.
,,zinca
Golescu" cl.v Awam Alexandru, Florea Andrei, Ma^rin George Alexandru,
I.
54 RueRJcl REzoLVrroRILoR DE
pRoBLEME
Marmandiu Vlad Mihai, Smeu Andrei, cl.VII
$erban
Alexandru
George, cl.VII Du-
mitrescu Raluca.
PLOIE$TI (PRAHOVA)
8. S. ,Sf.
Vasile" cl.V Suflea Andra; C.N.
,,At.
I.
Cuza" cl.V Petculescu Mihnea, cl.VII Dobog Emanuel Vl6du{, cl.IX Zecheru Daniela
Cristina; C.N.
,J.
L. Caragiale" cl.VI Deaconu T\rdor Andrei, Fora,nsbergher Tanya,
Milicu Alberta, Popa Mihai Cristian, Sdvulescu
$tefan, $erban
Florin Alexandru,
cl.IX Tfrdor Costin Rizvan, cl.X Nedelcu Tamaral C.N.
,,Mi,hai
Viteazul,, cl.VI Sz<ics
Teodor Iulian.
RAMNICU VAr,cpa (VAICEA) g.g.,,Take
lonescu,, cl.IV Ionicd Jennifer
Elena, Nicula Maria Cristina, cl.V Capriq Ruth, Gheorghe Liviu Armand, Ionicd
Flavio, P5nescu Angelina Gabriela, cl.VII Dumitrescu Dan; Lic.
,,Matei
Basarab,,
cl.V Dobriloiu Cristina; C.N. d,e Infonnaticd,
,,Matei
Basarab" Ma,rinescu Ioana,
cl.IX Stancu Larisa.
REGHIN (MURE$)
G'imnaziul de Stat
,,Augustin
Maior,, cl.VI Oprea Florin
Octavian; Gimnaziul de Stat
,,A1.
Ceusianu" cl.YIII Pescdruq Ovidiu.
RE$ITA(CARAS SEVERIN)
5.5.2
cl.V Boloca Mddilina Maria, Fara Eduard
Petru, Jula Diandra Melinda, Terfeloagd Mario Andrei,
Juc5,-Willinger
Andra-
Beatrice, cl.VIII Milencovici Merima Nicolae.
RQMAN (NEAMT)
C.N.
,,Roman
Vodd." cl.V Bdltoi Teodor, cl.VI Bursuc T\rdor,
Mdcinci Paul Alexandru.
RO$IORII DE VEDE (TELEORMAN)
C.N.
,,Anastasescu,,cl.VI
gtefan
Ale-
xandra Maria.
SATU MARE (SATU MARE)
8.
g.
,constantin
Brdncooeanu" cl.Vl David
Dan;
$.
g.
,,Lucian
Blaga" cl.V Pop Miruna.
SIGHETU MARMATIEI (MARAMURE$)
C.N.
,,Dragog
Vodd.,, cl.VIII Cu-
drici Ca^rina.
SIBIU (SIBIU)
$. S.
a cl.VI MihS,ilescu Luanal C.N.
,,Gh.
Lazd.r,, cl.VIII Apostol
Andreea Cristina; C.N.
,,S.u.Brakenthal"
cl.X Oprea Camelia, Toader Vlad Alexan-
dru.
SLATINA (OtT)
$.
g.
,,Eugen
lonescu" cl.VII Ignat Andrei Horia; C.N.
,,Ion
Minulescu" cl.IV Dobre Andreea Maria; C.N.
,,Radu
Greceanu" cl.VI Ionel Andrei
R"davan.
SLOBOZIA (IALOMITA)
C.,^f.
,,Mihai
Viteazul" cl.VI Panait Andreea.
TARGOVISTE (DAMBOVITA
)
C. N.,, Iend,chifid .Vd,cdrescu,, cl.y Stihi Luiza.
TARGU JIU (GOR-I)
S.g.
8
,,C-tin
Saaoiu,, cl.VII Soare Mihai.
TARGU MURES (MURES)
G,imnaziul
,,Liuiu
Rebreanu,, cl.VII Vasiliu Dragoq;
Gimnaziul
,,Tudor
Wadirnirescu" cl.VIII Tenie Anda.
TECUCI (GALATI)
C.N.
,,Spiru
Haret" cl.V Anghel Andrei
Tagcd, Ma,ria.
Consta,ntin, cl.VI
TIMI$OARA (TIMI$)
$. S.
2I cl.VII Dumitrescu Patrick; Lic.Ped,agogic
,,Car-
men Silaa" cl.Vll Laitin Eduard; Lic.
,,Grigore
Moisil" cl.IV Bdrbieru Crina, cl.V
Pretorian Rdzva,n, cl.XI Ciocioman Oana.
VIDELE (TELEORMAN)
f
.
S.
2 cl.IV Ionescu Petru Vlad.
CHI$INAU (REPUBLICA MOLDOVA) Lic. Rorni,no-Spaniol
,,M.d,e
Cer-
uantes" cl.VI Lavric Mihail
RugRrcn REZoLVIToRILoR DE
pRoBLEME
oo
Elevii care au trimis solulii la probleme pentru
concursul
Gazeta
Matematicd qi viitoriolimpici.ro
au fost coordona(i de urmdtorii
profesori:
AIID (ALBA)
8.g. ,,A.
Seuer,, BAlc Gianny;
$.g. ,,Oui,di,u
Hulea,, Nilu Angela.
ALEXANDRTA (TELEORMAN)
$. s. ,,Miha'i
v,iteazul,,cristea
T\rdor; .j.
9.
,,$tefan
cel Mare" Ionescu Floriana Violeta.
ARAD (ARAD)
Lic.Teoret'ic
,,Adam
MtiIIer Guttenbnrnn, stoica Mircea Mario:
C.N.
,,Mo'ise
Nicoard," Negrild Liliana.
BACAU (BACAU)
C.N.
,,Gh.
Vr6nceanu,, Lazdr Lucian.
BArA MARE (MARAMURES)
s.
g.
,,Luc,ian
Braga" Keller otto; c..r[.
,,Gh. $incai"
Heuberger Dana, Muquroia Nicolae.
BEIU$ (BIHOR)
Cotegiul Tehnic
,,Ioan
Ciord,og,,Bercovici
Crina.
BrsrRrTA (BrsrRITA-NAsAuD)
c.rr.,, L,iu,iu Rebreanu,, sanda Nicolae.
BOGDANESTI (SUCEAVA)
$. s.t
Sotcanu Vasite.
BorogANI (Boro$ANr)
c.N.
,,Mihai
Em,inescu" oniciuc Gheorghe, Tfiqcd,
Teodor.
Bozovrcr (CARA$-SEVERTN)
Lic. Teoretic
,,Eftimie
Murgu,, Rincu
pavel.
BRA$OV (BRA$OV)
S.
g. 2 Bocu Dorina, Ciocirlan Ioana; ,f.
9.
5 Minea
Delia;
$. 9'
11 Ghiqe Lucica;
$. s.
15 cocalea Rodica;
s. s.
B0 ciocan Elena;
Lic.Teoretic
,rJohannes
Honteras,, Lepildatu Maria; C.N.
,,Andrei $aguna*
Canu
YTiggl",
Ciupald Gabriel; C.N. de Informaticd,
,,Grigore
Moisil,,
popescu
Radu.
BRAILA (BRAIIA) g.g.
,Ion
Creangd,,, Buzea Victor;
g.
g.
,,Fd,nug
Neagu,,
Tilincx Da^niela;
$.
g.
,,Mihai
Eminescu" Flincu Nicolae; c.N.
,,Nicolae
Bdlcescu,,
Botea Carmen, Botea Viorel.
BREZOI (VALCEA
)
Lic. Teoretic Burlan-Mitu Olivia-Simona.
BUCURE$TI
,S.9.10
,,Maria
Rosetti,, Radu Da,na;
$.5.
b6
,,Jose
Martf Iancu
Da,niela, Niculescu cornelia, Radu Dana;
S.s.6T
pilici
Aurelia;
$.s.
79 Burlan
camelia, simut Marioa^ra;
$.g.
81 Donciu Mihaela, Ichim cristina, Ivan Florina
cdtilina, Pa'naitescu-Liess
Georgia^na;
S.g.
84
,,N,icolae
Bdlcescu,,
sfia Andreea;
5.s.97
olteanucristian;
$.g.
128$andruMariana;$.9.
1J9
,,M,irceas6,ntirnbreanu,l,
$erba.n
stela;
$.9.
195 Aida Fbujind, Ivan Florentina Daniela;
$.g.
2go
,,Mihail
se-
bastian" Milea Maria; Lic. Internalional de Informah,cd Georgescu Flavia,n, Nico-
lae Elena; Lic.Teoretic
,,Dante
Alighieri" Aursulesei cornelia; Lic.Teoreti,c
,,Ion
Barbu" Secdreanu Ana-Maria; L,ic.
,,Marin
pred,a,,
Baciu Florina;
C.N.
,,Gheorghe
Lazdr" Petre simion; c.N.
,,Gheorghe $i,ncai"
Dilimo! Nilx vasile; c.w.
,,,sy.
saia,,
$erbd,nescu
Dinu,
Jena
Marcel; c.N.
,Tud,or
vianu" chiteq costel, Manlra cris-
tian, Popa Marin, Zamfir Ricd.
BUZAU (BUZAU) g.
g.
,,George
Ernil
palad,e,,
Oancea Elena.
CARANSEBE$ (CARA$-SEVERTN)
rzc.
ped,agogic
,c.
D. Loga,, Buzucu
Antoanela.
c4l Anagr (CAI,ARA$r)
^t.
g.,,CaroII,, F\utunX Sori n.
CAMPULUNG MUSCET (ARGE$) g.
g.
,oprea
lorgurescu,,Bivol
loana,
Jenlu
Isabela;
S. s.
3
,,Nan,
Muscel" Dobrescu Argentina,
parqe
Ion; c.N.
,,Dinicu
Golescu" Lieca Adina.
CLUJ NAPocA (CLUJ)
c.N.
,,Em'il
Racouild" vasilescu varentina.
RusRrcR REzoLVIToRILoR
DE
pRoBLEME
56
C.ONS'IANTA
(C0l\S'fAhIT,4")
S. S.
29
,,Mihai
Viteazul,,Cojocaru
Gratziela,
Toma Mihaela;
$. s. ,,Spectrum,, Carna,ri Mrgara; t l". t"i"r.rl,ional
d,e
Wortnaticd,
us,, Gurgui Adriana
Daniela;
Li,c. Teoretic
qi,c,,
C onstantin
Brd,tes
cu,, Cavachi Niculae;
u Gabriela,
Gache Florian.
pometescu
Valerica;
S. S.
2a
,,5f.
Gheor_
rlra Macedonski,,
Mdrgineanu
George
;
C. N.
l{.
_,,Fba[,ii
Buzegti,,
Dicu Mihai, Ninu Ion,
/aleriu.
1a.
ial,,Golgo{iu
Flavia,
Lin! Dorin,
Lin! Ma_
fihai,l K ogdlniceenLt,,
V]ddescu
Valerian.
t,or
Wad,imire.scu,,
Vieru
Gheorghe.
[H]{-EDIF$$I)
S. s.
3 Vasite Florica;
papon_iu
Dana.
;
C'N'
,,Tha'ian" Antonie
Mihaela
Rodica,
Vegra,, DutX Adriana,
postolache
Camelia.
:THtr#;,,\::HiI,i:I.
;a,,Damian
Oana;
C.l{.
,,Costache Negri"
GAn*stt ('A^.IBOVITA)
C.lf.
,,Wad,,imir Stre,inu,,Ionescu
Georgeta,
T\rrcu
Iuliana.
labriela
Camelia.
zz,, Sirbu Lenula;
Lic.Teoretic
,,Dirnitrie
r,fornaticd,
,,Grigore Mo,isil,,
Mirqanu
Ga_
ilac Tamara.,
Lazb.r
Cristia.n,
pa,ga
Narcisa,
Colegiul
,,Costache Negntzzi"
Ionesei
Sil_
ihaela, Budeanu
Ciltilin,
pilu
Leon.
,nt
Macedons,ki,,
Micu
Constantin.
rl .
J;,i:#i!!'.f
#T;:;'":il1:,";ffi:j;.
ORADEA
( RIHOR)
Lic. Teologi.c
B aptist,, Ernan rel,, Cicorta,g
Marius:
P'4$cANl
(rA$I)
L'ic.Teorogici,ulron
cosiln,,crxciun
Alina;
c.N.
,,Mihai,r sad,o-
ueanlt" Pricop
Vasile.
Detnt
Rareg* Sandovici
Adrian.
ica;
$.g.
ll
,,Mihai, Eminescu,,,
Haiducu
ca.
z,sile,,
pan6,
Tatiana;
C.N.
,,A1.
I. Cuza,,
og Carmen; C. N.,,LL.
Caragiole,,
Ndchild,
Stegdroiu Mdlina.
nAMNrcu VALCEA
lvAlcna) $. s.,Take
lonescu,,Deliu
numitru,
popes-
cu constantin, smxrdndoiu
$tefan;
L,ic.
,,Matei
Basarab" Dobre Dumitru; c.N. ae
Informaticd
,,Matei
Basarab" Rascu Valeric5, V5rzaru Gabriela.
R.EGHTN (MUR.E$)
Gimn. de stat
,,August'in
Maior" Bozdog constantin,
Gim-
naziul de Stat
,,A1.
Ceus'ianz " Niculescu Carrnen.
RESITA (CARAS SEVERIN)
$ s.2
Dr5ghi ci Nl ari ana.
ROMAN (NEAN{T)
c.N.
,,Roman
vodd," Husaru-Nechita
petronela,
suman
Daniela.
RoSroRIr DE VEDE (TELEORMAN)
c.l r.
,,Anastasescr-i ,,Enache
paul .
SATU MARE (SATU MARtr)
s.
g.
,,constantin
Brdncoaeanu"
M5rginean
Gydngyv6r;
$.
g.,,Luci,an
Blaga', Culic Camelia.
SIGHETU MARMATIEI (MARAMURES)
Loredana.
SIBIU (SIBIU)
6. S.
a Broderschi Rodica;
,,
5. a. Brukenthal
"
Bottesch l\fartin.
,,Gh.
Lazdr"
$erb
Delia;
SLATINA (OtT)
$.
g.
,,Eugen
lonescu,, Ndsui Mariana;
Nicolae Gabriela; C.N.
,,Radu
Greceanu,'popa Dorin.
ST,OB OZIA (IALOMITA)
C. I'/.,, M'iha'i V.iteazul,' Nldrgdrit
Marian.
TARGOVTSTE (DAIVIBOVTTA)
C.N.
,,Iend,chr,gd,
vd,cd,rescu,,catan|Daniela.
TARGU JIU (GORJ)
$.5.
8
,,C-ti n
Sauo,i u,,stoi chi l oi u l \4i rcea.
TARGU MURE$ (NIURE$)
G'imnaz'iul
,,Liu,iu
Rebreanu" Ginla Floric a; Gi,m-
naziul,,Tudor Wad'im,irescu,, Belean Carmen.
TECUCI (GALATI)
C.N.
,,Spiru
Hareto,Grecu Ion, Nliron Adrian.
TrMI$OARA (TrMrs)
$. s.
2t costea Emilia; Lic.
,,Grigore
Mo,isil,' B5txran
Florin, Georgescu George, volungan Rodica; Lic.
ped,agogi,c.
,,carmen
s,ilua,, Laitin
Nicolae.
VIDELE (TELEORMAN)
CHI SI NAU (REPUBLI CA
?)antes" Postu Rodica.
27o pettrn Soci etatea de
$ti i nl e
Matemati ce di n Rorn6ni a!
Ctt 2o/o ne pute{i sprijini sd contimrdm o tradi{ie de peste
100 de ani in
promovarea qi cultivarea educa{iei matematice de calitate, lSrgirea orizontului
matematic al profesorilor gi dezvoltarea abilitdlilor de gAndire
logicd la elevi.
Grigore Moisil spunea
,,tot
ce e g6.ndire
corectd este matematicd,,.
Detalii legate de instrucliunile de completare a declara{iilor
230 gi 200,
l e gi si ti Ia l i nkul : http://ssmr.ro/donati e2
c u legere q i tehnoredac tare comp u terizatd,: Mih aela zbar cea tel. 07 4 ll 47 02g
8. S.
2 Rababoc Elena.
MOLDOVA) Iic. Romdno-spaniol
,,M.d,e
Cer_
,,Dragog
Vodd," Bedeoan
,,Ion M'inulescu"
IE
SOCIETATEA DE
$TIINTE
MATEMATICE DIN ROMANIA
SUPLIMENT CU EXERCITII
ry
&
ianuarie 2Ol4
s:P14'1'
La un numdr ,4 se adaugd, triplul sdu gi incd 13, apoi la acest
rezultat
adS,ugdm pdtrimea
numdrului
6g qi ob{inem n-umd,rul
ffi,il;;
este cel mai mic num[r par.
Aflali numdrul ,4.
Rarnona Carqote,
Brdila
s:P14.2.
Mi hai
are 7 cai ete, unere cu 4g de fi l e, cel el al te cu 100 de fi re.
$tiind
cd filele sunt in total4g2,
afla{i c6.te caiete sunt cu 100 de file.
Ramona Cargote,
Brdila
S:P14.3.
care este cel mai mic numdr naturar care, prin impdr{irea
la
13 dd la rest gi la cAt acelasi numdr ?
Ramona CarEote,
Brdila
s:PL4.4.
in cartierul
,,Minerva' din oraqul Brdila este un bloc cu
apartamente
care au ca,te 2 respectiv
3 camere, in total 44 de apartamente
qi
99 camere.
Afla{i cate apartamente
sunt cu 2 camere gi
cate sunt cu J camere
in acel bloc.
Ramona CarEote, Brdila
s:P14.5.
Un ogar urmd,reqte
o vulpe care are 60 de sdrituri
inaintea
lui.
$tiind
cd, pe ca,nd ogarur face 6 sd,rituri, vurpea face 9, iar 3 sdrituri
ale
ogarului
fac c6,t 7 sdrituri ale vulpii, afla{i peste
cate sdrituri ogarul va ajunge
vul pea.
***
s:P14.6.
Pentru
a merge la teatru,
6 prieteni
se int6,lnesc qi
se sarutd
intre
ei. CAte strAngeri de mA,nd se realizeazd" ?
Ramona Cargote,
Br5ila
s:P14' 7.
Pentru a face compot,
doamna
Matei tai e 4g de mere i n
dou5, dupd care jumd,tate
din numd,rul
buci{ilor le mai taie o datd in doud,
iar apoi,
iumdtate
din numdrul
total de bucd{ele le taie iar in doud.
cate
bucS{i de mere are doamna
Matei pentru
compot ?
Ramona Carqote,
Braila
s:P14.8. care este descd,zutul dacd, suma di ntre descdzutul , scdzxtorul
gi diferenta unei scdderi este 9868 ?
Ramona CarEote, Brdila
s:P14.9. Pentru a premia participanlii la un concurs se cumpd,rd cdrli,
caiete qi pixuri, in total 330 obiecte. Dacd la fiecare 3 cdr{i sunt 7 caiete qi,
la fiecare 2 caiete sunt 5 pixuri, ca,te obiecte s-au cumpdrat de fiecare fel ?
-
Ramona Carqote,Brdi l a
s:P14.10.
suma a doud numere este
g5.
suma di ntre pri mul numd,r
micqorat de 5 ori qi dublul celui de-al doilea numdr este 100. Care sunt
numerele ?
Ramona CarEote, Brdila
S: P14. 11.
Cd{i t er meni ar e suma I +2+3+4+5+. . . ,
dacd, val oar ea
ei este un numdr format din doud cifre identice ?
Ioana Popescz, Brdila
s:P14"12.
Andrei pl eacd, cu bi ci cl eta di n carti erul i n care l ocui egte
pand in centrul oraqului. El a parcurs
deja 5 km cand se afld la 2 km de
jumdtatea
drumului. La ce distanld de centru locuieqte Andrei ?
Ioana Popescu, Brdlla
s:P14.13.
Suma ci frel or unui numdr scri s cu ci nci ci fre este 45. care
este suma cifrelor succesorului num5rului ?
Ioana Popescz, Brdila
S: P14. L4.
Vi vi gi Mat ei
j oacd,
un; oc.
vivi: Pionul meu s-a aflat in cdsu{a 29. Am aruncat cele doud, za,...ni
qi am inaintat pAna la cdsu{a 40.
-
Matei: Pionul meu s-a aflat in cdsula 39. Am aruncat cele doux zan:oi
am inaintat pAnd la cd,su{a 42.
Pute{i preciza
ce au arS,tat zarurile pentru
vivi qi apoi, pentru
Matei ?
Ioana Popescu, Brdila
s:P14.15-
c6,nd l a Bucuregti este ora 13, l a Toki o este ora 21. ce ord.
este la Bucureqti, c6,nd Ia Tokio este ora 6 ?
Ioana Popescu, BrdIIa
s:P14.16. intr-un sdcule{ sunt 9 bile numerotate
cu 10,20,30, . . .
,
g0.
Care este numdrul minim de bile ce trebuie extrase din sdcule! pentru
a fi
siguri cd suma lor depdqeqte 110 ?
ql
Ioana Popescz, Brdila
s:P14.17. i ntr-un magazi n i ntrd grdbi t sori n qi cumpxrd un tort de
70 de l ei , pl Steqte
cu o bancnotd de 100 l ei .
pri meqte
rest 30 l ei . A doua
zi, vdnzdtoarea constatS, cd bancnota de 100 lei este falsb. Care este paguba
v6,nzdtoarei de la maeazin ?
Ioana Popescu, Brdila
s:P14.18. se pot aqeza14 mere i n 5 coquri , astfel i ncAt sd nu avem
dou5, coquri cu acelaqi numdr de mere? Justificali.
***
s:P14.19. Ionel gi Mari a au i mpreund, 27 de l ei . Dacd Ionel i i dd
Mariei 3 lei, atunci Maria va avea de doud, ori mai mulli bani decdt ii rdm6,n
lui Ionel. Ce sumd de bani a avut fiecare la inceout?
***
s:P14.20. Pentru 7 kg de mere se pl dtesc 42 cl el ei . cate ki l ograme
de
mere, de acelaqi fel, se pot cumpdra cu 618 lei?
Cl asa a V-a
S:E14.1. Determina{i numerele de forma abc dac6"
5
+
10
+ 15
+
. . . I abc
:
abc00.
Daniela Couac'i, Br5ila
s:E14.2. se scri u i n ordi ne crescdtoare toate numerere natural e de
patru cifre care au produsul
cifrelor egal cu zero. Al c6,telea numdr este 2013?
Cristina lchim, Bucureqti
S:E14.3. Numdrul obc i mpdrl i t l a b dd c6,tul da gi restul a. Dacd
d,: b
I
1, s5, se arate cd abc mt este pdtrat perfect.
Narcis Gabriel Turcu, Brdila
S:E14.4. S5, se determine ultima cifrd, a numdrului:
N
:
20II"+2011
+ 2912n+2012 I 2g13n+2or3.
G ean'ina Dumitrag cu, Brdila
S: E14. 5. Se consi derS, gi rul
de numere nat ural e Z, L0, I T, 24, Jl , . . .
a) Aflati al 2013-lea termen al
sirului.
b) Stabilili dacS numS,rul 2013 este termen al girului.
c) Calculati suma primilor 100 de termeni ai qirului.
Ionu[ MazAlu, Brdila
S:E14.6. Determina{i toate numerele naturale de forma ab qtiind cd
suma cifrelor numXrului ob este egal5, cu suma cifrelor numSruld 5
.ab.
Daniela Std,nicd, qi Nicolae Stdnicd,, Brdila
S:E14.7. Sd se determine numerele de forma abc care verificd relatia
abc: 2' ab - l 3. bc
* 4. ca.
Rud'i Pas'ic'i, Brdila
S:E14.8. S5, se determine numerele de forma abc tn care ab, bc
si
ce
sunt numere prime.
Rud'i Pasici, BrSila
S:E14.9. Suma a trei numere consecuti ve este 32015. Demonstral i c[
produsul
celor trei numere este divizibil cu 10.
Nazely Boicescu, Brbila
S:E14.10. Determi nal i numerel e abc qti i nd
cd,
5 b- t c 2a+c
o, +c 2a 7
Clasa a VI-a
D an'iela C erche z, Brdila
S: E14. 11. Fi e <AOD cu m(<AOD)
:
98' qi (OB, (OC semi drept e
incluse in interiorul {AOD, (OC semidreaptd inclusd, in interiorul
qBOD
ast f el i nc6, t a' w( <AOB)
:
". n( <BOC)
qi b' 1( <BOC)
:
c' 1( <COD)
unde o,, b, c sunt numere prime
care verific5, relatia 3a+5(3b
l7c):195. Sd
se af l e m(aAOB), n(4BOC) qi m({COD).
Carmen Botea gi Viorel Botea, Brdila
S:E14.12. Afla{i numerele de forma abc, mai mici decA,t 500, dacX:
a) dau restul 5 la impd,rlirea cu 9;
b) (o
+ b + c) : r
si 1ad
+2) i 7.
N'icolae Std,nicd,, BrSila
S:E14.13, Se consi derd numerel e ar
:
4, az
:
3at I 4, as
:
3az I 42,
. .' , a2or|
:
3a2oL2 a 42012.
a) Calcula{i azorz.
,22 1
b) Ardtal i c5, (o1
* az
+
.. . -r azon) :
:--' '
Carmen Botea gi Viorel Botea, Brdila
S:E14.14. Determinati numerele naturale de forma abc qtiind
c5,
/-
-\
(
ab + bc -t cal : abc.
\ , /
Daniela Std,ni.cd, gi Nicolae Std,n'icd,, Brdila
S: E14. 15. Fi e mul t i mi l e , 41
:
{1},
A2
:
{1, 3},
As
:
{1, 3, 6},
Aa:
{7, 3, 6, 10},
, 45
:
{1, 3, 6, 10, 15},
. . .
a) Cal cul ati Azo
\
Arg.
b) Verificati dacd existd n numdr natural astfel incd,t 20L3 A^.
c) Aflali numdrul elementelor divizibile cu 7 din AzoB.
Dan'iela Couaci, Brdila
S:E14.16. Aflali valoarea maximd a numS,rului natural n qtiind
c5, 42
divide produsul
p
:
504. 505
.
506' . . . . 2012. 2013.
Artur B d,ld,ucd, Botoqani
S:E14.17. ArS,tati cd,
r . 22
+
l ' 2. 32 + 7. 2. 3. 42 + . . . + r . 2. J. . . . .
gg2
:
r . 2. 3. . . .
.
100 - 2.
N azely B o'icescu, Br5ila
S:E14.18. Determi nati numerel e natural e nenul e a, b, c, d, e, n qti i nd
cd 2"*3. 3b. 5c+1
.
7d
.
r r '
:
r . 2. J. . . . . n.
Mihaela Baltd, Brdila
S:E14.19. Demonstra{i c5, numerel e 33' ott * 1 qi 332015 *
10 sunt pri me
intre ele.
Nazely Boicescu, Brdila
S:E14.20. Sd, se determi ne val oarea de adevdr a propozi ti ei :
12013
+
22013
+ 32013 + . . . +20042013
:
6.
Dan'iela C ouaci. BrSila
Cl asa a VII-a
S:E14.21. Se dX tri unghi ul dreptunghi c ABC, n(<BAC)
:
90o. Fi e
punctul M e (BC) qi P, respectiv
Q
simetricele punctului M fatd, de AB,
respectiv AC.
a) Ar5,ta{i c5, punctele P, A,
Q
sunt coliniare.
b) Dacd AM L BC gi m(AACB)
-
15o, aflali perimetrul triunghiului
MPQ, in func{ie de lungimile laturilor triunghiului dreptunghic ABC.
Daniela Tilincd, gi Ad,riana Mihdild, Brdila
.":.,i..:..:;
{i
I
.
i' ,...-.....-.
S:8L4.22. In rombul ABCD fi e (CS bi sectoarea unghi ul ui ACB, S e
(AB).Demonstral i
c5, m({C,SD)
:45o
dacd qi numai dacd (D^9 este bi sec-
toarea unghiului ADB.
Daniela Std,nicd gi Ntcolae Std,nicd, Brdila
S:E14.23. i n paral el ogramul ABCD fi e AC1BD:
{O}.
Demonstral i
c5,, dac5, punctul M este mi j l ocul segmentul ui [DOl qi CM)AB:
{?},
atunci
AT: 2. 48.
Daniela Std,nicd qi Nicolae Std,nicd,, Brdila
SzEL4.24. Demonstra{i cd dacd a:2012.2013,
atunci
Nazely Boicescu, Brdila
S:E14.25. Aflali toate numerele de forma ab, care verificd rela{ia
( b
+ a) ba
+
( o
-
b) ab: 25 ( b2 - o2) .
G eorg e- Florin
$
erban, Brdila
S:E14.26. Fie paralelogramul ABCD cu m5sura unghiului A mai micd,
dec5,t 90o, M,
Q
picioarele perpendicularelor duse din A pe BC, respectiv
C D iar N
,
P picioarele perpendicularelor duse din C pe AB, respectiv pe
AD.
a) Ardta{i cd" M N PQ este dreptunghi.
b) Arita{i cd dreptele MP,
QN
qi AC sunt concurente.
Daniela Tili,ncd, gi Adriana Mihdild,, Brdila
S:EL4.27. S5, se determine numerele reale r,
U,
z astfel incdt
- 4r z+10+12, - y- 131 : 3.
Narcis Gabriel Turcu, Brdila
S: E14. 28. Ar5, t a{i c5, num5rul A: \ p
+2p +. . . +20I 4p est e di vi zi bi l
cu 5, unde p
este un numd,r natural care nu este divizibil cu 4.
G eorg e- Florin
$
erban, Brdila
S: E14. 29.
$t i i nd
cd, ad*bc: bd, unde a, b, c, d
e N* sd se demonst reze
ca
#: i : . f f i +
+#.
nu depinde de a, b, c, d.
acc
- +-
bd d,
I
a1. . . +Ja<2013.
Ligia Isi,m, BrS,ila
S:E14.30. Determina{i n N* qtiind
c5 numdrul
A: 5n + 52or4 -
52010
.
481
este pdtrat perfect.
Mihaela Giurcd^ Brdila
Clasa a VIII-a
s:E14.31. Ar5,ta!i cd nu existd doud, numere prime
astfel incat suma
cuburilor lor sd fie egal5, cu cubul mediei lor aritmetice.
Ionut Mazd,la, Brdila
S:E14.32. Dacd" r,gr ) 0 ard,tal i ci :
oo
. t ro +' Ut
/ r1t 1
i l
: - - - '
t -
>
2 qi - v: Y <' - '
'
r A
' r +A- 2'
, r , 2- l a2 ,
, / r a, 5
"l
w - **ozr '
Dan Negulescu,
Brdila
S:E14.33. Ar5ta{i cd nu exi std a,b,c Z astfel i nc5,t
( " - b) 3
+
( b -
c) 3 +
( c-
o) 3
:
2013.
Nazely Boicescu, Brdila
s:E14.34- Fi e ABCDA' Btc' Dt
un cub cu muchi i l e de l ungi me
6 qi
M, P e (BC') astfel incAt BM
:
MP
:
pCt.
a) Determina{i
valoarea cosinusului unghiurui dintre dreptele Atp
ai
DM.
b) Dacd AtP n (DCC' ) :
{S}
qi DM n (ABB.):
{?},
atunci deter_
mina{i lungimea segmentului ,S?.
Dan'iela Narcisa Std,nicd, Brdila
S:E14.35. a) Demonstra{i cd
t/o' + 12 +
1/uz
arz
>
M,
ori care ar fi rrA,arb ) 0, numere real e
Dacd a, b, c> 0 qi a * b+ c: a, bc, demonst ra{i cX
qi gS,siti valorile lui a, b, c pentru
care se realizeazd" egalitatea.
Nazely Boicescu,
Brdila
.
;,:';l
t '11:1t""'
I
S: E14. 36. Rezol val i i n Z x Z ecrt at i a 12
:
A(A+
t )(y
+Z)(A+ 3) + 4.
Dan'iela Tilincd,
9i
Adriana Mihdild, Brdila
S:E14.37. Fi e ABCDAT BtC' Dt un cub, T mi j l ocul segmentul ui CCI
iar M mijlocul segmentului BC.
a) Ard,ta{i cX dreptele AM qi D'? sunt coplanare.
b) Ardtali c5" DTTMA este un patrulater inscriptibil.
c) Calcula{i raportul dintre aria patrulaterului DtTM A qi aria triunghi-
uhi DtAC.
Daniela Tilincd, gi Ad,ri,ana Mihdild, Brdila
S: E14. 38. Se consi derd t ri unghi ul ABC, AC: BC, m(<ACB): 99"
qi triunghiul DAB, DA
:
DB, situate in plane perpendiculare. Fie
M e ( BC) , BM
: 2. CM,
N e ( AC) , AC
: 3. / . N,
{P}
:
MN) AB, ? mi j -
locul segmentului AB, iar G centrul de greutate al triunghiului D,4,8. S5, se
calculeze tangenta unghiului plan corespunzdtor unghiului diedru determinat
de pl anel e (ABC) qi (DBC) gti i nd cd" 3. S D
:
5' CT
,
unde
{S}
:
PG. AD.
Narcis Gabri,el Turcu, Brdila
S:E14.39. i n cubul ABC DAt B' C' D'
,
punctul M este mi j l ocul
ICC' 1,
,9 este mi j l ocul
l BMl ,7
este mi j l ocul
IAS]
qi
{P}
:
AtT a (ABC). Dacd"
AB
:4
cm, determi nati P7.
Nicolae Cd,td,lin Std,nicd,, Brdila
S: E14. 40. Ar 5, t a! i c5, num5, r ul ' l r yest ei r a! i onal , or i car ear
fi numdrul intreg o.
Dan Negulescu, Br5ila
Cl asa a I X-a
S:L14.1. Demonstrati cX pentru doud, numere real e o, b avem a I b
dac5, qi numai dac5, oricare ar fi c real cu c ) b avem c> a.
S:L14.2" Fi e m gi n numere natural e mai mari ca 2. Pe un cerc sunt
asezate n puncte. Un greiere pleacd, dintr-unul din puncte qi sare trecd,nd prin
urmfltoarele m- 1 puncte in sensu] acelor de ceasornic oprindu-se in al m-Iea
pe care il coloreazd, cu roqu. ContinuS, apoi Ia fel. in ce condilii vor deveni
toate cele n puncte roqii?
rProblemele
sunt propuse sau alese de G. Rene, Bucuregti. Problemele sunt ordonate
crescd,tor dupd, gradul de dificultate
,,-1.:..-:.' 1
-,
f,.10,,
:iSWi,
S: L14. 3. C6, t e sol ul i i numere i nt regi are ecua{i a
l l
. . .
l "-t l
-11
. . .
|
: 1,
dacd la st6,nga sunt n
)
1 bare verticale?
S:LL4.4. Se dau trei di scuri i n pl an de raze respecti v 11, 12, 13 da
centre or, oz, 03. in ce condi{ii existd un triunghi echilateral cu fiecare v6,rf
in c6,te un disc?
S: L14. 5. Pent ru ce val ori nat ural e n numdrul n(n-l 1)(rz
+ 2)(n+B)
+
+2074 este pdtrat perfect?
S:L14.6. Doud pdtrate de arie 1 au laturile paralele qi se intersecteaz6"
dupd un dreptunghi de arie cel pu{in
l.
R",rni,rnea lor formezd,un octogon
neconvex. Care este perimetrul
maxim posibil
al acestuia?
S:LL4.7. Dou5, orage A gi B sunt si tuate de aceeaqi parte
a unei l i ni i
de inaltS, tensiune, presupusd
dreapt5,, la distan{e r respectiv g
de aceasta.
urmezx sd fie construitd o linie electricS, de la
-4
la puncul C de pe linia de
inaltd tensiune qi o linie electricd de la C la B.
$tiind
cd unitatea de lungime
a liniei de Ia A la C costd a unit5{i qi cea de la c la B costd b unitdti,
determinati pozi{ia punctului C pentru un cost minim.
S:L14.8. Determi na{i cel mai mi c num5,r natural m )
3
pentru
care
exist5, un num5,r natural n astfel inc6,t
l "t/^)
:2074.
S:L14.9. Un patrul ater
ortodi agonal ABCD (di agonal el e perpendi cu-
l are) are AB
:2,
BC: 3 i ar unghi uri l e {ABC, 4BCA au md,suri l e de 60.
respectiv 45'. Afla{i celelalte laturi qi diagonalele.
s:L74.Lo. Fi e n un numdr natural dat. Determi nal i numerel e natural e
11
A
uJ suma minim5 pentru care 3t + 12
:
y2.
Cl asa a X-a
S:L14.11. Determi na{i numerel e real e z ) 1 pentru care :
r - l og2r *2' : 5.
s:Ll 4-r2- Afl ati mul ti mi l e de numere real e care sunt sol ul i e a ecual i ei
fl og2
rl
*
l l ogn
r)
:3.
S:LI4.LS. Ardta{i cd dac[ numerel e compl exe 21, 22 stJrrt de modul 1
atunci numd,rul
?t
-
zz
este real.
),
-
z1z2
s:L14.14. Fi e z un numd,r compl ex de modul 1. Determi na{i
numerel e
complexe
tr astfel incAt
l1
-l zutl: 1. Interpretali
geometric.
s:L14.1b. Ard,tali
cd dacd, z1-t z2t 23 sunt rbddcinile
de ordin trei ale
unitd{ii qi z C un numd,r complex diferit de acestea,
atunci
1
+
1
+
1
: 3"'
z- zJ.
Z- 22 z- ZB
z3- L'
Deduce{i
de aici cd dacd M este un punct pe
cercul circumscris
unui triunghi
echilateral
ABC qi r,
a,
Z sunt respectiv
distan{ele
de la tr21 la v6,rfufile A,
B, C, atunci
s:L14.16. Exi std un pol i gon
cu propri etatea
cd, exi std doud puncte
in plan
astfel incat orice diagonald
a sa sd, treacd printr-unul
din cele doud
puncte?
s:L14.12.
pentru
un triunghi cu vA,rfurile
in puncte
de coordonate
intregi ale planului
cartezian, poate
exista o indl{ime
de lungime
ralionald?
Dar numdr natural?
s: L14. 18- cat e perechi
de sol u{i i (x, y)
are ecua{i a x uy: A dacd
A este o mul{ime
cu n > 1 elemente iar X,y C
A? Se aleg la inta,mplare
doud submul{imi
nevide diferite ale u
probabilitatea
ca reuniunea
lor sd fie i;
Alegem la intA,mplare
doud muj
t at ea ca X UY: A est e
3"
-
7
( 2n- 1) ( 2n- 2) '
s:L14.19.
Gd,si {i un exempru de num5rare
i n doud moduri pentru
a
demonstra
formula
Cl
+ zcl +
. . .
+ Cf r
:
712n-t .
S:L14.20. Determi nal i
n pentru
care
cl +cf ; , r Cf ; , : nG.
Cl asa a XI-a
S: L14. 21.
Se qt i e
cd qi rul (*n)n>t
def i ni t pri n
11
:
l .
r? +2
I n+l :
E
converge
crescdtor la
t/2. care este cel mai mic n pentru
care rn are primele
4 zecimale
aceleaqi cu ale limitei
J2?
1113
; *
r +; >r '
Fl
c
!
I
k
s:L14.22-
cate sol ul i i real e are ecual i a tgr
:
r i n i nterval ul
[0,2014]?
S:L14.23. Ar5,ta{i cd dacd un qir de numere ra{ionale pozitive (numdrd-
tori gi numitori pozitivi)
converge la un numdr ira{ional atunci at6,t qirul
numdrdtorilor
cdt qi al numitorilor au limitS, infinit5. Este adevdrat rezulta-
tul, dacd limita girului
este un numdr ralional?
3*74.24. Are func{ia
/
: IR.
-+
IR definitd prin
/(r)
:
tr2
-
2 pentru
r
. / - \ l p
i ra{i onal
si / (
: )
:
;
pentru
r
:' -
ral i onal , fracl i e i reducti bi l d cu q
e N*,
\ q/
q q
puncte
de continuitate?
S:LL4.28. Fi e
I
: i R
-+
IR defi ni r
12
-
I
/(t-5.41)
(imaginea infervarurui
[-5,
^,
;,T;'f;,;
"*,
"rl:',:-'""tt
-
r el - 4. - 2, 51"'
S:LL4"26. Fi e (rr,),.,>1
un gi r
de numere pozi ti ve pentru care
1i ^r ni | : l 1R. .
n--+@
trn
Ar5,ta{i cx orice subgir convergent al qirului (yr"1"at are rimita cel
mult l.
s:LL4.27. Folosind doar no{iunea de limitd de func{ii ard,tali cd func{ia
f
(r)
:
sin r nu poate fi ra{ioanld. (o func(ie se numeqte ralionald dacd este
cAtul a doud func{ii polinomiale.)
S:L14.28. Afl ati mi ni mul expresi ei 12
-2r+y
dacd, r,y >
0 qi rl y I
2
interpretAnd problema grafic in planul zOg.
S;L14.29. Este adevS,rat cd dacd. pentru o funcl i e
/
: IR -+ l R, l i m
/(z)
existd atunci existd si
z--+m
, r ^
I @)
+
f
( 2r )
+
' . . +
f
( nr )
,
2-+oo
n
s:L14"30. Fi e
/
:
[0,
1] -+
[0,
1] conti nud, stri ct crescdtoare qi
surj ec-
.... ,
j
ti vd. Fi e OABC pd,tratul
cu varfuri l e de coordonate respecti v (0.0), (1,0),
:"'
(1, 1), (0, 1). Ardta{i cd nu exi std dreptunghi wi M N
pe
afl ate stri ct i n i nte-
riorul pdtratu]ui
oABC astfel inc6,t M, P sd fie pe graficul lui
/
iar diagonala
l/Q s5, fie pe AC.
I
Cl asa a XII-a
s:L14.31. Poate fi scrisd funclia Dirichlet (ce ia valoarea I pe numere
ra{ionale gi 0 pe numere irationale) ca diferenld, de func{ii monotone? (Folositi
faptul cd o functie monotonS, este integrabild.)
S:L14.32. Fi e
/
:
[0,1]
-+ l R deri vabi l d. Cal cul a{i
lim
1
r--+0 fr
S:L14.33. Fi e o, b e Z astfel i ncAt pol i nomul
P(t)
:
t2
+ at
+ b
nu are rSddcini reale. Ardtali cx produsul a doux numere intregi de forma
n2 + anm
I m2 ctt m,n Z este de aceeaqi formd.
S:L14.34. Fi e
/
:
[0,
-)
-+ ]R cu propri etateu
.d
"l j l
f @)
:
l . Fi e
n N*. Ar5.ta!i cd, func{ia
s
i
I},nkl
-+ R, g(z) :
/ (jf
D
*r" integrabild,
pentru orice k N*. Calculati
s:L14.35. considerSm o funclie
f
,10,1] -+ IR pozitivd,
strict descres-
c5,toare qi fie 0
:
tro l rt l rz
[ 0, 1] .
Arxt at i ca
, ,
I
\ - r , \ / \
-
t
",
) I \ r n) \ r k
-
r k_L) <
|
I \ r ) dr .
k: I
6
Deduceti de ai ci cd pentru numere pozi ti ve a1-, a2, . . . an ctt atl azl .
. .l a,
-
I
avem
Caz particular:
$
oo
- .
?_t *o?
-
4'
constanta din dreapta fiind cea mai bund posibild.
Gir(,)d,-/(o))
nk
f t t r y t "
. r i m l f
( l *l ) d".
k- +6J \ JnL/
0
I
s:L14.36. Fie a, b elemente ale unui grup astfel incdt a are ordinur
n > I (i .e. a"
:
e),Si an-rb
:
abn-r. Ard,tal i cd, a qi b comutd.
S:L14.37. i n ori ce grup G, pentru a,b e G, ordi nul el ementul ui ab
este egal cu ordinul elementului ba ?
S:L14.38. C6,te el emente are grupul mul ti pl i cati v Mz(Z) al ma-
tricelor de ordin 2 cu elemente in clasele de resturi modulo 3? Dar subgrupul
matricelor ce au determinantul 1 modulo 3?
S:L14.39. Fi e A un i nel fdrd di vi zori ai l ui zero. Dacd a,b e A sttnt
astfel inc6,t a20r4
-
6zo1a qi a3
:
b3 atunci a
:
b.
SzL14.4O. Fie
/
:
[0,
1] -+ IR derivabild cu derivata continud, qi
/(0)
:
g
7
astfel incAt
|
(f' (")
+
(f' )2@Ddr
:
f2(r).
Ardta{i cd
/
:
g.
(Indicalie:
t ' "
0
I
I
evalua{i
|
(t@ -
f'
(r))2dr.)
I
0
I
Probleme qi teoreme celebre
Conice O conicd este o curbd care se obtine prin intersectarea unui
plan cu un con de rotatie (conul se considerd a avea doud pAnze).
Primul tratat despre conice dateazd din antichitate gi a fost scris de
Apollonius din Perga, in
jurul
anului 200 i.e.n. El a introdus denumirile de
elipsd' hiperbold, pi, parabold,, folosite gi in prezent.
1 cerc
2 elipsd
3 pai:abol[
4 hiperbolS
1. Cerc. Planul este perpendicular pe axa de rotatie.
2. Elipsd,. Planul face cu axa de rotatie un unghi mai mare dec6,t
unghiul pe care il face generatoarea.
3. Parabold. Planul este paralel cu o generatoare a conului.
.1.
Hi perboi d. Pl anul face cu axa de rotaqi e un unghi nai uri c decAt
urigliiul pe care il face generatoarea.