Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE DEPOZIT

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE


D-nul...................................domiciliat in: loc............................... .,
str:........................................... ,nr......,bl........,ap.........,scara...........,jud...............................,cod
postal.............., tel ............................ fax ..............................,tel
mobil.............................,CNP.............................................,posesor al CI.
seria.......,Nr......................,eliberata la data de..............................,de catre...........................,avand cont
curent nr............................ .......................................,deschis la Banca ...................................................
in calitate IMPRUMATOR,
Si
D-nul...................................domiciliat in: loc............................... .,
str:........................................... ,nr......,bl........,ap.........,scara...........,jud...............................,cod
postal.............., tel ............................ fax ..............................,tel
mobil.............................,CNP.............................................,posesor al CI.
seria.......,Nr......................,eliberata la data de..............................,de catre...........................,avand cont
curent nr............................ .......................................,deschis la Banca ...................................................
in calitate de:IMPRUMUTAT, au convenit incheierea preentului contract de depoit, cu
urmatoarele claue:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Deponentul incredinteaa depoitarului pentru depoitare in depoitul proprietatea sa ,situat la adresa:
loc,............................,str........................................,nr..........,jud.............................,cod postal...............:
Autoturismul: !denumirea si date de identificare"
#arca..................................... ................................................................
$ipul........................................................................................................
%erie sasiu..............................................................................................
culoare.....................................................................................................
data fabricatiei.........................................................................................
Descriere ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
in valoare de ................................
1
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Durata imprumutului este de .......................cu incepere de la incheierea contractului .........................
pana la data de .....................................
Art. 4. MODALITATEA DE PLATA

&estituirea imprumutului se va face cel mai tariu la data de............................
in contul depoitarului nr...................................................... deschis la Banca............................................
din contul deponentului,virament bancar,sau in numrerar.
Neplata sumelor scadente la termenul fixat autorieaa pe depoitar sa perceapa penalita'i de intariere
de (,) *+i de p,na la - luni,si (,. *+i la resta'e mai vechi de - luni, calculate la valoarea pretului
depoitarii si sumelor restante
Art. . DREPTURILE SI OBLI!ATIILE IMPRUMATORULUI
)./. %e obli0a sa asi0ure pastrarea intr-un loc inchis si monitoriat precum si intretinerea si paa
autoturismului incredintat, ca un comerciant prudent si dili0ent.
).1. %a nu foloseasca autoturismul depoitat in scop personal.
).2. %a nu instrainee autoturismul ce face obiectul depoitului.
).3. %a asi0ure si sa 0arantee inte0ritatea autoturismului precum si secretul depoitului.
).). %a restituie autoturismul depoitat la cererea deponentului sau la expirarea contractului in
starea in care au fost preluat4 restituirea se va face direct din depoit, cheltuielile de ridicare,
descarcare, manipulare, transport, expediere, fiind in sarcina deponentului.
).-. 5re dreptul de a nu restitui autoturismul depoitat pana la achitarea de catre deponent a sumei
datorate pentru depoitare plus a penalitatiilor si dobaniilor daca este caul.
)... 5re dreptul in ca de neplata a sumelor datorate pentru depoitare plus penalitatile si
dobaniile aferente la data expir6ri contactului, sau in 2( de ile de la notificare,va putea cere
judec6toriei %atu #are 7ncuviin'area prin ordonan'6 a v,n6rii la licita'ie a autoturismul, urm,nd ca din
pre'ul ob'inut s6 fie acoperit6 datoria.
).8. P6r'ile au stabilit ca v,narea, care va fi coordonat6 de executorul judec6toresc, s6 se fac6
dup6 darea anun'ului publicitar 7n trei iare de lar06 circula'ie, cu termen de a9teptare a virtualilor
cump6r6tori - ) ile lucr6toare de la apari'ia anun'ului, dup6 care autoturismul se va vinde celui care a
oferit pre'ul cel mai mare.
Art. ". DREPTURILE SI OBLI!ATIILE DEPONENTULUI
-./. %a despa0ubeasca depoitarul in caul in care autoturismul depoitat a provocat de0radari
imobilului depoitarului4
-.1. %a suporte cheltuielile de de or0aniare a vanari autoturismului in caul neplati sumelor
datorate depoitarului4
-.2. %a-i plateasca depoitarului lunar la termenul fixat suma de ..................... repreentand
remuneratia cuvenita pentru depoitarea bunurilor incredintate.
-.3. 5re dreptul sa solicite oricand restituirea bunurilor in starea in care le-a predat depoitarului,cu
conditia achitari taxelor aferente la i4
-.). %a ridice bunurile la expirarea termenului preentului contract pe cheltuiala sa !transportul,
ridicarea, incarcarea, descarcarea, manifestarea, expedierea fiind in sarcina sa"4
2
6.6. Sa fie scutit de plata taxei de depozitare si implicit penalitaiile aferente,daca lucrariile
de reparaie ale autoturismului or fi executate de depozitar,iar sumele incasate or fi
considerate acont pentru lucrariile de reparaie,daca aceste sume or fi mai mari decat aloarea
tuturor lucrarilor,depozitarul le a returna deponentului in termen de cel mult !" zile.

Art. #. CLAUZA PENALA
../. In caul in care una dintre parti nu isi indeplineste obli0atiile contractuale sau si le indeplineste
in mod necorespunator, se obli0a sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare
de ...................................
Art. $. INCETAREA CONTRACTULUI
8./. Preentul contract inceteaa de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui+unei tribunal
arbitral+instante judecatoresti, in caul in care una dintre parti:
- nu respecta una dintre obli0atiile esentiale enumerate la 5rt ), din preentul contract4
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare !faliment"
inainte de inceperea executarii preentului contract4
- cesioneaa drepturile si obli0atiile sale prevaute de preentul contract fara acordul celeilalte parti4
- isi incalca vreuna dintre obli0atiile sale, dupa ce a fost avertiata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la reolutiunea+reilierea preentului
contract.
- in termen de /) ile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat
ori isi executa in mod necorespunator oricare dintre obli0atiile ce-i revin.
8.1. Partea care invoca o caua de incetare a prevederilor preentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin /) ile inainte de data la care incetarea urmeaa sa-si produca efectele.
: 8.2. &eilierea preentului contract nu va avea nici un efect asupra obli0atiilor deja scadente intre
partile contractante.
Art. %. &ORTA MA'ORA
;./. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau+si de
executarea in mod necorespunator - total sau partial - a oricarei obli0atii care ii revine in baa
preentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunatoare a obli0atiei respective a
fost cauata de forta majora, asa cum este definita de le0e.
;.1. Partea care invoca forta majora este obli0ata sa notifice celeilalte parti, in termen de 13 de ore de la
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
;.2. Daca in termen de 2 ile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaa, partile au dreptul
sa-si notifice incetarea de plin drept a preentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese.
Art. 1(. NOTI&ICARI
/(./. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa+sediul prevaut in partea introductiva a preentului
contract.
/(.1. In caul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire !5.&." si se considera primita de destinatar la data mentionata
de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare
. /(.2. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima i lucratoare
cea in care a fost expediata
3
/(.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia din modalitatile prevaute la alineatele precedente.
.
Art.11 . LITI!II
//./. Partile au convenit ca toate neintele0erile privind validitatea preentului contract sau reultate
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie reolvate pe cale amiabila de repreentantii
lor. //.1.
In caul in care nu este posibila reolvarea liti0iilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente.
Art. 12. CLAUZE &INALE
/1./. #odificarea preentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
/1.1. Preentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte inte0ranta din cuprinsul sau,
repreinta vointa partilor si inlatura orice alta intele0ere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara
incheierii lui.
/1.2. In caul in care partile isi incalca obli0atiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obli0atiei respective
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
/1.3. Preentul contract contine 3 pa0ini si a fost incheiat intr-un numar de ...........exemplare,
astai ........................., data semnarii lui.

DEPONENT, DEPOZITAR,
4