Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea din Pitesti

Facultatea de Stiinte
Terapie Ocupationala

APLICATII ALE TERAPIEI
OCUPATIONALE IN
COMUNITATE

Student
Constantin Maria Cristina


PITESTI 2014
Aplicatii ale terapiei ocupationale in comunitate
O persoana se dezvolta cand isi gaseste o ocupatie si se iplica in
od activ in ediul ei propriu! Oaenii sunt activi prin natura lor si
activitatile au "acut intotdeauna parte din viata oului! O ipoteza de #aza in
terapia ocupationala este ca oaenii au o otivatie intrinseca de a actiona
pentru a descoperii propriile lor posi#ilitati$ de a%si dezvolta capacitatile si$
de aseenea$ pentru a a"la care sunt doeniile pentru dezvoltarea "iecarui
individ! Oaenii actioneaza asupra unui anuit ediu! Mediul poate sa
prooveze dar sis a ipiedice iplicarea active a unei persoane!
Terapia ocupationala este o pro"esie care prooveaza sanatatea si
starea de #ine prin ocupatie! Terapia ocupationala este o pro"esie autonoa
de ingri&ire a sanatatii! Serviciile de terapie ocupationala sunt concepute
nuai de catre terapeuti ocupationali cali"icati! Scopul principal este de a
perite oaenilor sa participe in societate si sa se iplice in activitati din
viata de zi cu zi! 'ceste ocupatii de "iecare zi au o iportanta esentiala
pentru calitatea vietii noastre!
Terapia ocupationala se poate aplica in interiorul unei institutii$ in
e(terior ) in centre counitare de sanatate intala$ sau in sesiuni
individuale$ in practica privata!
Terapia ocupa*ional+ este terapia care a&ut+ o persoan+ s+ se adapteze
ediului$ sau adapteaz+ ediul pentru nevoile unei persoane$ ast"el ,nc-t
aceasta s+ devin+ capa#il+ s+%.i des"+.oar+ via*a cu denitate .i respect de
sine!
Cel care indic+ .i e"ectueaz+ terapia ocupa*ional+ tre#uie s+ o"ere
ur+toareleservicii/
1! Evaluarea capacit+*ii "unc*ionale a su#iectului$ a restantului "unc*ional!
2! Evaluarea ediului de via*+$ acas+ .i la locul de unc+!
0! Prograe de asisten*+ terapeutic+1recuperare at-t cu etode speci"ice$ c-t
.ia&ut+toare!
4!2ecoandarea si antrenarea pacien*ilor ,n utilizarea unor ec3ipaente
adaptative care ,nlocuiesc sau a&ut+ "unc*iile pierdute!
4! Instruirea "ailiei .i ,ngri&itorilor asupra odului de a&utor pe care
tre#uie s+%l dea pacientului!
5! Spri&inul .i asistarea e"ectelor eo*ionale$ sociale$ cognitive cauzate de
#oli .i trauatise!
Terapia Ocupa*ional+ se practic+ ,n lue$ ,n ur+toarele sectoare/
% spitale$
% centre de s+n+tate$
% la doiciliu$
% la locurile de unc+$
% ,n .coli$
% ,n institu*ii de corec*ie .i pro#a*iune$
% ,n case de #+tr-ni$
% ,n institu*ii de ocrotire!
Clien*ii sunt iplica*i activ ,n procesul terapeutic$ iar rezultatele
terapiei sunt e(priate in tereni de participare$ .i satis"ac*ie derivat+ din
participare
Terapia ocupa*ional+ "olose.te o a#ordare centrat+ pe client .i un
ediu de activit+*i care "aciliteaz+ per"oran*a ocupa*ional+ .i prooveaz+
stare de #ine a individului ,n rela*ie cu ediul ,ncon&ur+tor$ ,n scopul
aelior+rii calit+*ii vie*ii!
6n od tradi*ional$ terapeu*ii ocupa*ionali ,.i des"+.oar+ activitatea ,n
spitale$ centre de zi$ centre speciale$ ,nc3isori$ .coli$ ,n counitate$ ,n
ca#inete private$ precu .i la doiciliul pacien*ilor! 6n zilele noastre
pro"esia cunoa.te un proces seni"icativ de e(tindere$ c+p+t-nd o pondere
crescut+ ,n educa*ia pentru s+n+tate$ anageentul disa#ilit+*ii$ reintegrarea
,n unc+$ educa*ia acadeic+ .i cercetarea .tiin*i"ic+! In toate situa*iile$
esen*a terapiei ocupa*ionale este "ocalizat+ pe ocupa*iile indivizilor$ ,n
special pe copeten*ele$ o#iceiurile$ seni"ica*iile .i ediul necesar pentru
a proova s+n+tatea$ starea de #ine .i calitatea vie*ii! Terapeu*ii ocupa*ionali
vor spri&ini indivizii care prezint+ liit+ri cauzate de v-rst+$ disa#ilitate sau
circustan*e sociale s+%.i g+seasc+ ocupa*ii seni"icative .i "olositoare!
6n 2o-nia$ se contureaz+ din ce ,n ce ai ult cererea pentru
specialistul de terapie ocupa*ional+$ date "iind regleent+rile Europene
privind respectarea drepturilor oului$ care includ dreptul la nediscriinare
din cauza liit+rilor poten*ialului "izic1ental1psi3ic care conduc la restric*ii
de participare la via*a societ+*ii$ regleent+rile privind incluziunea social+!
'st"el$ terapeutul ocupa*ional va "i preg+tit pentru a putea pro"esa .i a
"ace "a*+ a.tept+rilor ,n ur+toarele tipuri de servicii din sectorul pu#lic sau
privat/
% s+n+tate/ spitale 7,n toate sectoarele spitalelor or+.ene.ti$ unicipale sau
&ude*ene din % sec*ii de edicin+ "izic+ .i recuperare$ c3irurgie plastic+ .i
reparatorie$ sec*ii de neurologie$ sec*ii de pediatrie$ sec*ii de ortopedie%
trauatologie$ sec*ii de edicin+ intern+$ sec*ii de cardiologie .i a"ec*iuni
respiratorii89
% centre de asisten*+ .i protec*ie social+$ :irec*ii pentru 'sisten*+ Social+ 7,n
toat+ *ara8/ centre de plasaent pentru copii a"late su# &urisdic*ia :irec*iilor
pentru Protec*ia Copilului$ centre reziden*iale pentru #+tr-ni$ centre
reziden*iale pentru asisten*a persoanelor cu diza#ilit+*i entale9
% O;< )uri 7Organiza*ii ;on%<uvernaentale8 cu diverse arii de interes 7,n
toat+ *ara8/ copiii cu diza#ilit+*i neurootorii$ copiii cu pluri3andicap$ copiii
cu sindro :o=n$ ,ngri&iri counitare la doiciliu pentru #+tr-ni etc!9
% 6nv+*+-nt Special 7gr+dini*e .i .coli89
% Ca#inete1Clinici particulare de 2ecuperare "izic+ .i edical+ 7,n toat+ *ara89
% Centre de recuperare din sta*iunile #alneo ) cliaterice 7recuperare neuro%
otorie$ reuatologic+$ ortopedico% trauatic+$ cardio%vascular+ .i
respiratorie ) ,n toat+ *ara89
% Centre de Integrare prin Terapie Ocupa*ional+ 7,n toat+ *ara89
% Inspectoratele >ude*ene pentru persoane cu 3andicap 7?ac+u .i alte &ude*e
din *ar+89
% institu*ii de pro#a*iune .i penitenciare 7ateliere de terapie ocupa*ional+89
% sector industrial ) ergonoia locului de unc+ .i s+n+tate ocupa*ional+9
% ,nv+*+-ntul superior de stat .i particular ) posturi didactice din
,nv+*+-ntul de pro"il!
In plani"icarea activitatilor si interventiilor terapeutul ocupational
cola#oreaza cu "ailia sau apartinatorii clientului! Iportanta acestui deers
rezida in gasirea unor o#iective coune$ care sa "ie rezultatul dorintelor
clientului dar si ale "ailiei!
Interventia in "ailie acopera si doeniul anageentului sanatatii$
advocac@$ o#ezitate$ proovarea sanatatii$ prevenirea diza#ilitatii$
prevenirea a#uzului si violentei$ 3rana$ per"oranta ocupationala! Sunt
ulte situatii in care nu se cunosc drepturile$ "acilitatile$ serviciile e(istente
in doeniu sau nu e(ista a#ilitatile pentru a le accesa! Terapeutul
ocupational intervine$ in od special$ pe partea de dezvoltare a a#ilitatilor$
rolul sau "iind acela de a a&uta persoanele sa devina independente!
2ezultatul interventiei in "ailie consta in i#unatatirea sau cresterea
a#ilitatilor unui e#ru al "ailiei de a "ace "ata activitatilor de zi cu zi prin
copensare$ reediere$ adaptare si odi"icare a ediului "izic sau social!
'cest rezultat este entinut si dupa inc3eierea deersului terapeutic prin
activarea resurselor personale$ ale "ailiei si1sau counitatii!
Serviciile o"erite de terapia ocupationala$ in spitale$ s%au diversi"icat si
au luat o aploare deose#ita! Ele au inceput sa se adreseze nu nuai
3andicapatiilor "izici$ ci si altor categorii de 3andicapati sau cu a"ectiuni
edicale!
Pentru acesti su#iecti s%a pus pus accentual pe recuperarea lor
pro"esionala si sociala si pe gasirea unor odalitati adecvate de petrecere a
tipului li#er!
In zilele noastre pro"esia de terapeut ocupational a evoluat datorita
te3nicilor din ce in ce ai so"isticate si ec3ipaentelor oderne "olosite!
Moentul trans"orarii terapiei ocupationale intr%o pro"esie este
legat de perioada de s"arsit a priului raz#oi ondial! 'tunci s%a constatat
ca$ ranitii internati in spitalele aericane$ care solicitau sa presteze di"erite
activitati$ erau recuperati ult ai rapid$ coparativ cu cei care raaneau
inactivi! S%a deonstrate$ in "inal$ prin rezultatele e"iciente o#tinute in
nueroase cazuri ca activitatea gra#este re"acerea "izica si psi3ica a
organisului uan trauatizat!