Sunteți pe pagina 1din 58

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI

ORDINULNR.1613
din02.11.2001
pentruaprobareareglementriitehnice"Ghiddeevaluarearisculuideincendiuiasiguranei
lafoclasliaglomerate"
AvndnvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonareGeneralnr.3/08.10.2001iAvizul
ConsiliuluiTehnicotiinificnr.91/23.05.2001,
nconformitatecuprevederileart.38alin.2dinLegeanr.10/1995privindcalitateanconstrucii,
ntemeiulprevederilorart.2pct.45 ialeart.4alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr.3/2001
privindorganizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei,
MinistrulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei,emiteurmtorul
ORDIN
Art.1 Seaprobreglementareatehnic"Ghiddeevaluarearisculuideincendiuiasiguranei
lafoclasliaglomerate"indicativ:GT03001, elaboratdeIPCTS.A.iprevzutnanexacare
faceparteintegrantdinprezentulordin.
Art.2Reglementareatehnicprevzutlaart.1 sepublicnBuletinulConstruciilorprin
grijaDirecieiGeneraleTehnicenConstruciiinbrouratipritdeIPCTSA.
Art.3 PrezentulordinintrnvigoareladatapublicriiluinBuletinulConstruciilor.
Art. 4 DireciaGeneralTehnicnConstruciivaaducelandeplinireprevederile
prezentuluiordin.
MINISTRU,
MIRONTUDORMITREA
MINISTERULDEINTERNE
CORPULPOMPIERILORMILITARI
INSPECTORATULGENERAL
AVIZ
Nr.9din20.09.2001
LacerereaINSTITUTULUIDEPROIECTARE,CERCETARElTEHNICDE
CALCULNCONSTRUCIIIPCT,nregistratcunumrul941/07.08.2001,potrivit
atribuiilorceirevinconformprevederilorart.17,alin.(1),lit.d,dinLegeanr.121/1996privind
organizareaifuncionareaCorpuluiPompierilorMilitariialeart.16alin.(3)dinOrdonana
Guvernuluinr.60/1997privindaprareampotrivaincendiilor,aprobatimodificatcuLegeanr.
212/1997,modificaticompletatcuOrdonanaGuvernului nr.114/2000,aprobat,cuLegeanr.
126/2001,InspectoratulGeneralalCorpuluiPompierilorMilitariavizeazlucrareaGHIDDE
EVALUAREARISCULUIDEINCENDIUlASIGURANEILAFOCLASLI
AGLOMERATE.
Avizulseemitenbaza:
redactriifinaleelaboratedectreIPCTS.A.,cumodificrilesolicitatedectreI.G.C.P.M.
contractuluinr.230/2000
avizulC.T.S.alM.L.P.A.T.nr.91din23.05.2001
procesului verbalnr.30567din20.09.2001,aledineicomisieideavizareaInspectoratului
GeneralalCorpuluiPompierilorMilitari.
COMANDANTULCORPULUIPOMPIERILORMILITARI
Generalbrigad,
VladimirSECAR
LOCIITORALEFULUIDESTATMAJORlEFALINSPECIEIDE PREVENIREA
INCENDIILOR
Colonel,
ing.tefanFIRESCU
MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI
GHIDDEEVALUAREARISCULUIDEINCENDIUlASIGURANEILAFOCLASLI
AGLOMERATE
INDICATIV:GT03001
Elaboratde:IPCTS.A.
DIRECTORGENERAL: Dr.ing.DanCpn
DIRECTORGENERALADJUNCT:Ing.erbanStnescu
DIRECTORINSTALAII:Ing.DanBerbecaru
EFPROIECT: Ing.ConstanaCaluianu
COLECTIVELABORARE: Ing.ConstanaCaluianu
Ing.DanBerbecaru
CONTROLRISK:Ing.DnuMciuc
Ing.MirceaPintilie
Avizatde:
DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCII
DIRECTORGENERAL: Ing.IonStnescu
RESPONSABIL:Ing.LigiaForsea
Coordonatde:
A.I.I.R.
PREEDINTE:Acad.prof.onorificdr.ing.LiviuDumitrescu
CUPRINS
Cap.1.Obiect.Domeniudeaplicare
Cap.2.Terminologiespecifica
Cap.3.Clasificareasliloraglomerate
Cap.4.Criteriideidentificarearisculuideincendiu
Cap.5.Prezentareametodelormatematicedeevaluareariscului
deincendiu
Cap.6.Factoriideriscspecifici
Cap.7.FactoriimasurilordeprotecieM
Cap.8.FactorulpericoluluideactivareFactorulA
Cap.9.Risculdeincendiuefectiv
Cap.10.Risculdeincendiuadmis(acceptat)
Cap.11.Siguranalafocasliloraglomerate
Cap.12.Cuantificareafactorilorderisc
Cap.13.Cuantificareafactorilordeprotecie
Cap.14.Cuantificareafactoruluideactivare
Cap.15.Cuantificareafactoruluiprivindgravitatea
Cap.16.Controlulrisculuideincendiu
Anexa1.Valorileorientativealefactorilorderiscacceptatein
altetari
Anexa2.Exempledecalcul
Anexa3.Bibliografiesireglementaritehniceconexe
GHIDDEEVALUAREARISCULUIDE
INCENDIU,lASIGURANEILAFOCLA
SLIAGLOMERATE
IndicativGT03001
1.OBIECT.DOMENIUDEAPLICARE
1.1. Obiectulprezenteilucrriiiconstituiestabilireafactorilorderisc,deactivareside
protecielafoc, precum siavaloriloracestora,careseiauinconsiderarelaevaluarea
risculuideincendiusiasiguraneilafocprinmetodamatematicadeevaluare.
1.2.Lucrareaseadreseaztuturorfactorilorimplicaiin activitateadeproiectarea
construciilor publice,verificatorilorsiexperiloratestaipentrucerinadecalitate
siguranalafoc,specialitilordin,ministeresialteorganealeadministraieipublice
centralesilocalecuatribuiiindomeniulaprriiimpotrivaincendiilor,precumsi
persoanelorfizicesijuridicecaredeinsuboriceformasliaglomerate.
1.3.Prevederileprezenteireglementriseaplicala:proiectareaconstruciilor
publice,identificareasievaluarearisculuideincendiu,verificareasiexpertizarea
privindcerinadecalitate"siguranalafoc",dupcaz.
1.4.Soluiilecadruseutilizeazlaevaluarearisculuideincendiuattlasli
aglomerateexistentecatsilacelenouconstruite.
1.5.Incazulsliloraglomerateaflatenfazdeproiectareprevederileprezentei
reglementriseutilizeazlaintocmireasivalidareascenariuluidesiguranalafoc.
Elaboratde:
INSTITUTULDE
PROIECTARE,
CERCETARElTEHNIC
DECALCUL
NCONSTRUCII
Aprobatde:
MINISTRULLUCRRILORPUBLICE,
TRANSPORTURILORlLOCUINEI
CuOrdinulnr.1613/02.11.2001
2.TERMINOLOGIESPECIFICA
Analizaderisc ansambludemasurisiaciuni pentruidentificareasi
evaluarearisculuiprecumsipentrureducereaacestuiainlimiteacceptabile,potrivitpoliticii
generaledeproteciesaupotrivitpoliticiisocietiicomerciale
Estimareariscului identificareasicuantificareariscului coninutdesistemultehnic
(incapere,compartimentdeincendiusauconstrucie)luatinconsiderare
Evaluareariscului compararearisculuiestimatcuriscuriexistenteinsocietate
(cunoscute)inluminarestriciilorsocialelaacesteriscuri
Factoriderisc sursedepericolrezultatedin proiectarea,realizarea
si exploatareaconstruciilorsiinstalaiiloraferenteinraportcuutilizatorii(destinaia)
Gravitatea(severitatea) mrimeaconsecinelorprodusedeunanumit
eveniment,apreciatprinnumruldepersoaneaccidentate(raniesaudecedate),contravaloarea
pagubelordirectesiindirecte
Identificareariscului examinareacomplexaaunui sistem(incapere,construcie,
instalaieetc.)cuscopuldeastabilinaturile(tipurile)deriscinerentesistemuluiexaminatpebaza
unorproceduriprestabilite
Pericol oproprietateinerentauneisituaiinesigureincarepotfiimplicate
unasaumaimultetipurideameninri
Probabilitatea exprimafrecventacucareun evenimentsepoateproduce
introperioadadelimitatdetimp
Punerein(sub)pericol situaiedestare,careexprimaraportulintrepericolul
potenialsimasuriledeprotecieadoptatepentrudiminuareariscului
Risc oameninareimplicndopierderepoteniala(interactiva)rezultata
caefectalprodusuluiintreprobabilitateaproduceriiunuievenimentsi gravitatea(severitatea)
acestuia
Riscacceptat limitamaximapermisaaniveluluiriscului.
Riscasumat risculacceptatintruncontextdeterminatdeconducerea
uneiuniti,pebazauneijustificritehnicoeconomice,reprezentatdescenariilecareconducla
incadrarearisculuiefectivinafaralimitelorrisculuiacceptabil(diferenaintrerisculefectivsiriscul
acceptat)
Riscdeincendiu pierderepotenialacaefectai interaciuniidintre
probabilitateaproduceriiunuiincendiusigravitateaconsecineloracestuia
Riscefectiv caracterizareariscului, in contextulmasurilorde
protecieaplicate
Risctransferat cotapartedinrisculefectiv transferataaltorsocieti:
de asigurri,furnizori,transportatorietc.:
Salaaglomerata (categoriedistinctaaincaperilorcu aglomerridepersoane)
incaperesaugrupdeincapericare
comunicadirectintreelepringoluri (protejatesauneprotejate),in caresuprafaaceirevineunei
persoaneestemaimicade4m
2
siincaresepotintrunisimultancelpuin150depersoane(slide
spectacole,slideintruniri,incaperipentruexpoziii,muzee, cluburi,
cinematografe,comer,cazinouri,discotecietc).Cndsuntsituatelaparter,seconsiderasli
aglomeratecelecumaimultde200persoane.
Scenariudesigurana materializaresinteticaafactorilor
lafoc deriscsiamasurilordeprotecieaferenteunei construcii
(compartimentdeincendiu,sauopartea compartimentului
deincendiu)inscopulrealizriisiguraneiutilizatorului.
Sigurana situaiedestaregeneratadelipsaparialasautotalaaunor
pericole
Stabilirea(determinarea)
riscului aciuneorientatasprefurnizareade informaii privindriscurile
identificateintrunsistemtehnic,inclusivaspectelelorsocialesi/saueconomicecuscopuldeafi
utilizateindeciziilereferitoarelacontrolulriscurilor
3.CLASIFICAREASLILORAGLOMERATE
3.1. ConformprevederilorP118siNP006,dupdestinaieslileaglomerateseclasifica
astfel:
Categoriaslii Destinaiasliiaglomerate.
S
1
circuri
expoziiicomerciale
magazinecumrfuricombustibile
muzeecuexponatecombustibile
slidespectacole
teatredramaticesimuzicale
S
2
auditorii
cantine
restaurante
discoteci
expoziiipermanentedearta
muzeecuexponateincombustibile
slideateptare
slideconcert
slidecult
slidedans
slideintruniri
slidelectura
slidesport
slipentruproieciicinematografice
Slileaglomerateacarordestinatienuestecuprinsaintabelseincadreazaprinasimilare.
4.CRITERIIDEIDENTIFICAREARISCULUIDEINCENDIU
4.1. Identificarearisculuideincendiuconstainexaminareacomplexaaunuisistem
tehnic(incapere,compartimentdeincendiu,construcie)cuscopuldeastabilinaturile
riscurilorsiuneorinivelulacestorriscuri(deincendiu,deexplozieetc.)coninutedesistemul
supusanalizei,pebazaunorproceduristabilite.
4.2. Existamaimultemetodedeidentificareariscurilor.Majoritateametodelorutilizeaz
dreptprincipalaprghiedeidentificareariscurilor"periculozitatea"substanelorsimaterialelor
utilizate.Intoatecazurile,periculozitateaexprimasusceptibilitateasubstanelorsimaterialelordea
produceincendii,explozii,reaciiexotermesi/saualteevenimente.
4.3. Potrivitmetodelordeevaluarearisculuiindustrial,nraportdepericulozitate,
substanelesimaterialeleseincadreazainpatruclasedepericulozitate:
clasaI pericoldeincendiu
clasaE pericoldeexplozie
clasaT/C pericoldetoxicitate/coroziune
clasaRpericoldereaciiexotermeviolente.
Fiecarecategorieseimparteinsubgrupe,inraportdepericulozitate.
4.4. Inraportdecantitiledematerialecombustibileexistente,construciileincadratela
clasaIpericoldeincendiuseclasificainnivelurideriscdeincendiu.Stabilireanivelurilorderisc
deincendiuserealizeazpebazaunuiasaumaimultorfactoriderisc.
4.5. PotrivitprevederilorNormativuluiprivindproiectareasliloraglomerate,indicativNP
006siNormativuluidesiguranalafocindicativP118,nivelulrisculuideincendiuseidentificape
bazafactoruluiderisc"densitateasarciniitermice".
4.6. ConformNP006corelatcuprevederileP118,funciededensitateasarciniitermice,
slileaglomerateseincadreazainurmtoarelenivelurideriscdeincendiu:
riscmic,cndq
s
<420MJ/m
2

riscmijlociu, cnd420<q
s
< 840MJ/m
2

riscmare,cndq
s
> 840MJ/m
2
.
5.PREZENTAREAMETODELORMATEMATICEDEEVALUAREARISCULUIDE
INCENDIU
5.1. Generaliti
Analizaderiscsecompunedintrunpachetdeproceduripentruidentificareasievaluareariscului
deincendiuprecumsipentrustabilireamodalitilordereducereaacestuia.
Eficientaanalizeideriscestecondiionata,inprincipal,decompetentacelorcareoefectueazsi
decorelareacorectaametodelordeanalizafolositecuspecificulobiectuluianalizat.Utilizareaunei
metodeneadecvatedeanalizaderiscconducelavalorificareaincompletasaudefectuoasaadatelor
disponibilesicaurmare,laconcluziiparialesaueronate.
Secunoscmaimultecategoriidemetodepentruanalizarisculuideincendiulacldirilecusli
aglomerate.Metodelematematiceasigurvalorificareaoptimaadatelorexistenteprivindfactoriide
risccatsiidentificareacelormaibunesoluiidereducerearisculuiefectiv.
5.2.Metodematematicedeanalizaariscului
PrinOrdinulMinisteruluideInterneNr.87/2001privindMetodologiadeidentificare,evaluaresi
controlulriscurilordeincendiu,nuseconsacraoanumitametodamatematicadeanalizacidoarse
stabiletegenericformuladecalcularisculuideincendiu,careestedeforma:
xA
M
PxG
i
R == , incare:
R
i
=risculdeincendiu
P=pericolulpotenialdeincendiugeneratdefactoriideriscspecificiexisteni
M=masuriledeprotecie,exprimateprinfactoriimasurilordeprotecieaplicate
A=factoruldeactivareafactorilorderisc
G=gravitateaconsecinelorposibiledeincendiu
5.3.Moduldeutilizareametodei
Deiformuladecalculesteaceeai,nunelemetodematematice,gravitateaconsecineloresteluata
inconsideraresubformaunuifactordegravitatepentrupersoanesi/saubunuricareamplifica
pericolulpotenial,formulageneraladecalcularisculuideincendiufiinddeforma
xA
M
PxG
iefectiv
R
=
(valorileluiGfiind>1),
R
a
=c
i
xR
ir
iarnaltele,subformaunuifactordegravitatepentrupersoanesibunuricucaresediminueaz
risculacceptatR
a
(valorileluiGfiind<1)adic
xA
M
P
ief
R =
,iar
R
a
=c
i
xR
ir
xG,incare:
C
i
=coeficientdeierarhizare
R
ir
=risculdeincendiuredus
G=factordegravitatecuantificat,pentrupersoaneibunuri
NOT:ValorilefactoruluiGprezentatelacapitolul15suntvalabilenumaicndse
utilizeazformulaR
a
=cxR
ir
xG.
Avndinvederefaptulca,potrivitprevederilorNormelorgeneraledepreveniresistingerea
incendiilor,risculdeincendiutrebuiesaindeplineascacondiiaR,
ef
R
a
,ambelevariantesunt
consideratevalabile.
Deregula,autoriifolosescmaifrecventceadeadouavarianta(cuR
a
diminuat)pentruaputea
identificacumaimultauurinasoluiiledereducereariscului,factoruldegravitatepentruo
construciefiind,deregul,constant.
Inraportdeformulautilizata,siguranalafoc(Sig)esteasigurataintoatesituaiileincare:
1 =
ief
R
a
R
Sig
sau
1 =
a
R
Rief
Sig
6. FACTORIIDERISCSPECIFICI
Potrivitmetodologieiaprobate,metodelematematicetrebuiesaiainconsiderareattfactoriiderisc
cedecurgdinsubstanelesimaterialelefixesimobile(P
1
, )catsifactoriideriscderivaidin
concepiaconstruciei(P
2
),produsulcelordouacategoriidefactorireprezentndpericolul
potenial(P)caresedetermincuformula:
P=P
1
xP
2
6.1.Factoriideriscgeneraidesubstanelesimaterialeleutilizate(P
1
)
Inevaluarearisculuideincendiuaferentsliloraglomerate,seiauinconsiderareurmtoriifactoride
risc,generaidesubstanelesimaterialelemobileutilizate:
a)densitateasarciniitermicefactorul q
b) combustibilitateamaterialelor,substanelorfactorulc
c)pericoluldefum factorulr
d)pericoluldetoxicitateprezentatdeproduseledearderefactorulk
Peaceastabaza,factorul P sedeterminadinformulademaijos:
P
1
=q x cx rx k
incareq,c,r,siksuntfactoriienumeraimaisus.
6.2. Factoriideriscrezultaidinconcepiaconstruciei(P
2
)
Inevaluarearisculuideincendiuaferentsliloraglomerate,seiauinconsiderareurmtoriifactori
derisc,generaideconcepiaconstruciei:
a)inaltimeaconstruciei,compartimentuluideincendiu,
incaperiifactorule
b)combustibilitateaelementelordeconstruciefactorul i
c)mrimeacompartimentuluideincendiu(suprafaasi
raportullungime/latime)factorulg.
Peaceastabaza,factorulP
2
sedeterminacuformulademaijos:
P
2
=exixg
6.3.Factorulq
Factorulq,iainconsideraredensitateasarciniitermiceexistentainincapereasaucompartimentulde
incendiusupusevalurii.
DensitateasarciniitermicesedeterminapotrivitprevederilorSTAS10903/279pentrusala
aglomeratasupusaevalurii
6.3. Factorulc
Factorulc,iainconsiderarecombustibilitateamaterialelor(mrfuri,exponate,mobilier)existentein
salarespectivaprecumsiinfinisajesistructuraconstruciei.
PotrivitprevederilorP11899,materialelesielementeledeconstruciecombustibileseclasificain
urmtoareleclasedecombustibilitate:
C1(CA2a) practicneinflamabile
C2(CA2b) dificilinflamabile
C3(CA2c) mediuinflamabile
C4(CA2d) uorinflamabile.
6.4. Factorulr
Factorulr,iainconsiderarepericoluldefum.
Dupemisiadefum,substanelesimaterialeleseclasificaintreiclasedepericol(stabiliteprintest,
inraportdeabsorbiafluxuluiluminos)astfel:
Pericoldefumnormal absorbiafluxuluiluminos
(opacitatea)<50%
Pericoldefum mediuabsorbiafluxuluiluminos 5090%
Pericoldefummareabsorbiafluxuluiluminos>90%.
Inlipsaunordateprivindclasificareasubstanelorsimaterialelorinclasedepericoldupemisiade
fumsepotutilizaurmtoarelecriterii:
hrtia,lemnul,fibrelesifirelenaturale,buturilealcooliceseincadreazainclasa"pericolnormalde
fum"
esturilerealizatedinfirenaturaleinamesteccufiresintetice,foliadepolietilenasipolipropilena,
produseledinpieleseincadreazainclasa"pericolmediu"produseledincauciuc,mase
plastice,poliuretan,vopseleleseincadreazainclasa"pericolmare".
Celelaltematerialeseclasificaprinasimilare.
6.5. Factorulk
Factorulk,iainconsideraretoxicitatea/coroziuneaproduselorrezultateprinarderepetimpul
incendiului.
Duptoxicitateaproduselordeardere,substanelesimaterialelecesepotaflaintrosalaaglomerata
sepotclasificaintreiclasedepericol:
pericolnormaldetoxicitate(coroziune)
pericolmediudetoxicitate(coroziune)
pericolmaredetoxicitate(coroziune)
Inlipsaunordateoficialeprivindincadrareaproduselordeardereinraportdetoxicitateapecareo
prezintpentruom,sepotutilizaurmtoarelecriterii:
nclasadepericolnormal sepotncadramaterialele,substanelesaumrfurilecareprin
arderedaucaprodusedearderedioxiddecarbonsivaporideapa(exemple:lemnul,hrtia,textilele
realizatedinfibrenaturale,zahrul,tutunulsialteleasemenea)
nclasadepericolmediusepotincadramateriale,substanesimrfuricareprinarderedau
dioxiddecarbon,vaporideapasialiproduisecundarinetoxici,cumsuntfuninginea,aerosolietc.
(exemple:articoledincauciuc,anumitevopsele,fibresinteticepoliesterice)
nclasadepericolmaresepotincadramaterialele,substanelesimrfurilecareprinardere
dau,pelangadioxiddecarbonsivaporideapa,produisecundaritoxici,ncareaparcombinaiicu
clorul,sulful,azotul,cianul
(exemple:cartonasfaltat, poliuretan,polistiren,fibresinteticepoliamidice,PVCetc).
6.6. Factorule
Factorule,iainconsiderareinaltimeautilaaconstrucieisaucotaplanseuluipestesala
aglomeratalaconstruciisuprateraneoricotapardoseliisliiaglomeratelaconstructiilesubterane.
Laconstruciilefarapod(pavilioaneexpozitionalecucupole)seiainconsiderareinaltimea
volumuluiutilalconstruciei.
Pentrudifereniere,construciilepartersepotimpartiintreigrupe:
inaltimepanala7,00m
inaltimecuprinsaintre7 10m
inaltimepeste10m.
Construciilecumaimultenivelurisedifereniazinfunciedenumruldeetaje.
Construciilesubteranesedifereniazinraportdecotalacareestedispusapardosealaslii
aglomerateastfel:
cotapardoseliila 3,00m
cotapardoseliila 6,00m
cotapardoseliila 9,00m
cotapardoseliila 12,00m
6.7. Factoruli
Factoruli,ianconsiderareprezentamaterialelorcombustibilenstructuraelementelorde
construcieattnstructuraportantacatsi nelementelefaadeisiinvelitorilor.
nraportdematerialeleutilizatelastructuraportanta,construciilesepotgrupan treicategorii:
construciiavndstructuraportantadin materialeincombustibile(beton,metal,piatra)
construciiavndstructuraportantarealizatadinlemnmasivsaucuelementecompuserealizate
dinscndura(stlpi,arce,grinzi),protejatecuprodusetermospumanteconstruciiavndstructura
portanta realizatadinlemnneprotejat.
n raportdematerialeleutilizatelarealizareafaadelorsiinvelitorilor,construciilesepot
grupan urmtoarelecategorii:
cufaadesi/sauinvelitorirealizatedinmaterialeincombustibile
cufaadesi/sauinvelitorirealizatedinelementemultistratcustratulexteriorincombustibil
(combustibileprotejate)
cufaadesi/sauinvelitorirealizatedinelementecombustibile(lemn,mase
plastice,cartonasfaltat).
Dincombinareacelorsasegrupemenionatemaisus,rezultanoisituaiicepotfiintalniten
activitateadeevaluare.
6.8. Factorulg
Factorulg,ian consideraresuprafaacarepoateficuprinsadeincendiuprecumsiforma
suprafeeirespective.Laaceeaisuprafaasilaaceleaimaterialeutilizate,risculdepropagareeste
inversproporionalcuraportullungime/latime(timpuldeincendieretotalaprinpropagaredirecta
estemaimiclaconstruciileavndlungimeamultmaimaredectlimea).Totodat,aciuneade
limitareapropagriiincendiilorestecuattmaiuoar,cucatraportullungime/latimeestemai
mare.
7. FACTORIIMASURILORDEPROTECIEM
Factorulmasurilordeprotecie,(M),ian consideraretoatemasuriledeprotecieadoptate
si/saurealizatepentrudiminuarearisculuipotenialdeincendiu.
n conformitatecureglementrileprivindprevenireasistingereaincendiilor,factorulMian
considerareurmtoarelecategoriidemasurideprotecieimpotrivaincendiilor:
asurileconstructivedesiguranalafocfactorulF
echipareaconstrucieicuinstalaiidesemnalizare,alarmare,alertaresidestingerea
incendiilorfactorulE
asigurareaintervenieipeloculdemuncafactorulD
eficacitateaintervenieiserviciuluidepompiericivilisi/sauapompierilormilitari factorul I.
FactorulMsedeterminacurelaia:
M=FxExDxI
FactoriiF,E,Dsi Isuntdeterminaiprinrelaiidecalculn careintraoseriedesubfactori(caresunt
larndullorfactorispecificicategorieirespective).
7.1.1. FactorulF
FactorulF,ian considerareprincipalelemasuridesiguranalafoccuprinsen
reglementriletehnicedespecialitate.
FactorulFianconsiderareurmtoriifactori:
gradulderezistentalafoc,corelaiaintrecategoriasliisinumruldeniveluriadmis,
compartimentareaantifocsiseparareadiferitelorspatii factorulF
1
combustibilitateafinisajelorsidesfumareafactorulF
2

asigurareaevacuriipersoanelorfactorulF
3
.
Pebazacelordemaisus,relaiadecalculafactoruluiFeste:
F=F,x F
2
x F
3
ncare,fiecaredintreelementelerelaieimatematiceestedeterminatdeoseriedesubfactori
(caresuntlarndullorfactorispecificicategorieirespective)astfel:
7.1.1.FactorulF
1
FactorulF,ian considerarecelpuin:
gradulderezistentalafocalconstruciei factorulf
11
corelaiaintrecategoriasliiaglomerate,numruldeniveluriadmissigradulderezistenta
lafocfactorulf
12

separareasliloraglomeratefataderestulconstrucieicualtedestinaii factorulf
13

separareaincaperilorcuriscmaresimijlociufatadesalaaglomeratafactorulf
14

separrileninteriorulsliloraglomerate factorulf
15
.
Pebazacelordemaisus,factorul F,sedeterminacuurmtoarearelaiedecalcul:
F
1
=
f
11
xf
12
xf
13
xf
14
xf
15
7.1.2.FactorulF
2
FactorulF
2
ian considerarecelpuin:
desfumareasliiaglomeratefactorulf
21

desfumareacirculaiilorcomunesicaselordescri factorulf
22

combustibilitateafinisajelorinterioarefactorulf
23

combustibilitateaplafoanelorsuspendatefactorulf
24
.
Pebazacelordemaisus,factorulF
2
sedeterminacurelaiadecalcul:
F
2
=
f
21
x f
22
xf
23
xf
24
7.1.3.FactorulF
3
FactorulF
3
ian considerareurmtoareleaspecte:
numrulcailordeevacuarefactorulf
31

gabaritulcailordeevacuarefactorulf
32

alctuireaconstructivaacoridoarelorsiscrilordeevacuarefactorulf
33

asigurareacailordeevacuareninteriorulsliloraglomeratefactorulf
34

accesuldindrumurilepublicefactorulf
35

timpul(lungimea)cailordeevacuarefactorulf
36

marcarea,semnalizareasiiluminareacailordeevacuarefactorulf
37
.
Pebazacelordemaisus,factorulF
3
sedeterminacuurmtoarearelaiedecalcul:
F
3
=f
31
Xf
32
Xf
33
Xf
34
Xf
35
Xf
36
X f
37
7.2. FactorulE
FactorulE,ian considerareechipareaconstrucieicuinstalaiidesemnalizaresistingerea
incendiilor.
n cazulsliloraglomerate,factorulEian considerare:
observarea,semnalizarea,alarmareasialertareancazdeincendiufactorulE,
echipareacuinstalaiidelimitaresistingereaincendiilorfactorulE
2

asigurareaalimentariicuapapentrustingereaincendiilorfactorulE
3

siguranan alimentarecuenergieaconsumatorilorcurol desiguranalafocfactorulE


4

niveluldeperformantasistareadeoperationalitateainstalaiilorcucareesteechipata
construciafactorulE
5
Pebazacelordemaisus,factorulEse determinacuurmtoarearelaiedecalcul:
E=E
1
xE
2
xE
3
xE
4
xE
5
7.3. FactorulD
FactorulD,ian considerareinterveniapeloculdemunca(ocupare)dn salaaglomerata
supusaanalizeiastfel:
dotareacumijloacedeinterveniefactorulD
1
organizareaintervenieipersonalului ncazdeincendiusi calitateaacesteiafactorulD
2

existentapersoanelorpentrupunerea n aplicarea masurilorcuprinsen organizarea


intervenieipeloculdemuncasi(ocupare) niveluldeinstruirealacestora factorulD
3
.
Pebazacelordemaisus,factorulDsedeterminacurelaia:
D=D,xD
2
xD
3
7.4.Factorul I
7.4.1.Factorul I,ian considerarecapacitateadeinterveniepentrustingereaincendiilor a
serviciuluidepompiericivilisiapompierilormilitariastfel:
categoriaserviciuluidepompiericivilipropriusauaserviciuluicucaresaincheiato
conveniefactorul I
1
categoriaserviciuluidepompierimilitaricareintervinncazdeincendiufactorulI
2

timpuldeincepereaintervenieiserviciuluidepompiericivilisaumilitari factorulI
3
.
7.4.2. Pebazacelordemaisus,factorul Isedeterminacuurmtoarearelaiedecalcul:
I=I
1
xI
2
xI
3
7.4.3.Factorul I
1
Factorul I
1
ian considerarecategoriaserviciuluidepompieri.
7.4.4.Factorull
2
Factorull
2
,ian considerarecategoriasubunitiideintervenieapompierilormilitari.
7.4.5.Factorull
3
Factorull
3
,ian considerareintervalulscursintremomentulapariieiarderiipanala
realizareadispozitivuluideintervenie,fiinddeterminatde:
timpuldealarmare
timpuldealertare
timpuldedeplasare
timpuldeintraren aciuneaforelorconcentrate.
8.FACTORULPERICOLULUIDEACTIVAREA
8.1. Factorulpericoluluideactivarecuantificaprobabilitateadeapariieaunuieventual
incendiu.
nlipsaunordatereferitoarelaprobabilitateadeapariieaincendiilor,n practica,factorulA
ian considerare:
prezentamaterialelorsi surselordeaprindere
condiiiletehnice deprevenireaplicate mijloacelorpurttoaredesursepentruanu
favorizaaprindereasiperformanteleacestora
surseledepericolgeneratedefactoruluman:ordinea,disciplina,intretinerea,exploatarea.
8.2. Surseleposibiledeaprinderecareseiaun considerarepentruslileaglomeratesunt,
dupcaz:
sursedeaprinderecuflacra:
flacradeschisa
flacrainchisa.
sursedeaprinderedenaturaelectrica:
arcurisiscnteielectrice
scurtcircuit
efecttermicalcurentuluielectric.
sursedeaprinderedenaturatermica:
obiecteincandescentesausupranclzite
clduradegajatadeaparatetermice.
sursedeaprinderenaturale trsnet
sursedeaprinderedatorateexploziilor
altesurse,dupcaz.
8.3. n corelarecusurseleposibiledeiniiereaunuiincendiuprezentate,conditiile
(imprejurarile)preliminatecarepotdeterminasaufavorizaaprindereapotfi:
utilizareadefectuoasaasistemelorsimijloacelordeincalzireorifolosireacelor
improvizate
executarealucrrilorcufocdeschisfararespectarearegulilorsimasurilorspecifice
p.si.
utilizareasiexploatareainstalaiilorelectricesi echipamentelorcudefeciuni
si/sauimprovizaiisi/saudectrepersonalnecalificat
receptorielectricilasatiSubtensiune,nesupravegheati
neasigurareadispozitivelordeprotecieacircuitelorelectrice(cabluri,conducte)
mpotrivasupracurentilor(desuprasarcina,descurtcircuit),utilizareadeastfeldedispozitive
necalibratecorespunztorsauimprovizate
utilizareadefectuoasaainstalaiilorutilitaredegaz,ventilareclimatizare
fumatul nlocuricuriscmediusimaredeincendiu
scurgeri(scpri)deproduseinflamabilenereguliorganizatorice
trsnet.
8.4. Factorulpericoluluideactivare,(A),secuantificanfunciedeniveleledepericol
astfel:
pericoldeactivaremic A<1,00
pericoldeactivarenormal A=1,00
pericoldeactivaremediu 1,00<A<1,3
pericoldeactivaremare 1,3<A<1,6
Pentruevaluarearisculuideincendiunfazadeproiectare,factorulA,arevalorifixeindicaten
anexa,funciedetipulsliiaglomerate.Pentruslileaglomerateaflaten exploatarefactorulApoate
fiamplificatn raportde,condiiiletehnicesiorganizatoriceconcrete,constatatedeevaluator.
9. RISCULDEINCENDIUEFECTIV
Potrivitmetodologieiaprobate,risculefectivsecalculeazcuformula:
a
R xA
M
PxG
iefectiv
R =
sau
xG
a
R xA
M
P
iefectiv
R =
undeR
a
Riscdeincendiuadmis
nlocuindnformulapericolulpotenialsifactorulmasurilordeprotecie,formuladevine:
a
R xAxG
FxExDxI
exixg x qxcxrxk
iefectiv
R =
) ( ) (
sau
xG
a
R xA
FxExDxI
exixg x qxcxrxk
iefectiv
R =
) ( ) (
NOT:Coeficieniiprezentai n ghidpentrufactoruldegravitateGsuntvalabilinumai
pentruceadeadouaformulaaR
i efectiv
n unelemetode,raportuldintrepericolulpotenialsifactorulmasurilordeprotecieeste
denumitpunerean pericol(B):
M
P
B =
10.RISCULDEINCENDIUADMIS(ACCEPTAT)
10.1. Pentruafioperaionale,metodelematematicetrebuiesa
cuantificerisculdeincendiuadmis.Cuantificareapoatefiprezentata
subformaunuinumrabstractfatadecaresefacecomparaiarisculuideincendiuefectivcare
caracterizeazsalaaglomerataanalizata.
10.2. PotrivitprevederilorNormelorgeneraledepreveniresistingereaincendiilor,risculde
incendiuefectivtrebuiesafiemaimicsauegalcurisculdeincendiuacceptat:
R
ief
R
a
10.3. n metodamatematica,risculacceptatsecuantifican raportdeunnivelderiscgeneral
acceptatpentrucategoriadeconstrucien discuie.Autoriimetodelorexprimarisculacceptatn
raportderisculdeincendiuredus,amplificatcuuncoeficientsupraunitar:
R
a
=c
i
x R
ir
ncare: c
i
= coeficientdeierarhizare
R
ir
=risculdeincendiuredus
10.4. Coeficientuldeierarhizarepoateaveavaloareacuprinsaintre1,1 1,3 n raportcu
decategoriaslii,n acestcaz,risculacceptatdevine:
R
a
=(1,1 1,3)R
ir
ncareR
ir
= 1
NOTA:Coeficientuldeierarhizare"c
i
"arevalorile:
c
i
=1,3pentruslidincategoriaS
1

c
i
=1,11,2 pentruslidincategoriaS
2
.
10.5. nmetodelematematice,n carerisculacceptatestediminuatcufactoruldegravitatea
consecinelor,risculacceptatsedeterminacurelaia:
R
a=
(1,1 1,3)R
ir
x G
ncareR
ir
=1iarG 1,valorilefiindprecizatencapitolul15.
11.SIGURANALAFOCASLILORAGLOMERATE
11.1. Pebazacondiieiprevzutn "Normelegeneraledepreveniresistingerea
incendiilor"carisculdeincendiuefectivsanudepeascrisculdeincendiuadmis,seconsideraca
siguranalafocpentrusliaglomerateesteasigurataorideciteoriesteindeplinitacondiia:
1 =
ief
R
a
R
Sig
sau
1 =
a
R
Rief
Sig
11.2. n toatecazurile,numaiscenariul(sauscenariile)coninndmsuriledeprotecie
careasigurcondiiademaisusreprezintscenariul(sauscenariile)desiguranlafoc.Celelalte
variantecarenuasigurcondiiademaisusnusuntscenariidesiguranlafoc.
12.CUANTIFICAREAFACTORILORDERISC
12.1.Pericolulpotenial P
P=qx cx rx k xex ix g
Factorulq
DensitateasarciniitermiceQ
m
( Mj/m
2
)
Factorq
<105 0,9
106150 1,0
151210 1,1
221300 1,2
301420 1,3
421630 1,5
631840 1,7
DensitateasarciniitermiceQ
m
( Mj/m
2
)
Factorq
8411.260 2,0
12611680 2,3
16812940 2,5
>2941 2,7
Factorulc
Combustibilitatematerialelor Factorc
Foarteinflamabil(lichidet
inf
<21C,
gazesauvapori)
1,60
Uorinflamabil(lichide21C<
t
in
,<55C,gazesauvapori)
1,40
Mediuinflamabilsau uor
combustibil(lichidet
inf
>55Cgaze
sauvaporimaterialesisubstanesolide)
1,20
Dificilinflamabilsaunormal
combustibil(lichide,materialesi
substanesolide)
1,10
Practicneinflamabilsaudificil
combustibil,(lichide,materialesi
substanesolide)
1,05
Incombustibil
1,00
Factorulr
Pericoluldatdefum Factorr
Normal 1,10
Mediu 1,20
Mare 1,50
Factorulk
Graduldepericoldetoxicitatesau
coroziune
Factork
Normal 1,10
Mediu 1,20
Mare 1.50
Factorule
a)Saladispusalaparter
Factore Factore Factore
nlimea
utila
H Qm<420
MJ/m
2
420 Qm
840MJ/m
2
Qm
>840MJ/m
2
H>de10m 1,00 1,25 1,50
7m<H<10m 1,00 1,15 1,30
H<in7m 1,00 1,00 1,00
b)Saladispusasubteran
Cotasubsolului Factore
3m 1,30
6m 1,90
9m 2,60
12m 3,00
15m 3,50
c)Saladispusalaetaj
Etajul Factore
Peste11etaje 2,50
Peste8etaje 2,00
Etajul7 1,85
Etajul6 1,80
Etajul5 1,75
Etajul4 1,65
Etajul3 1,50
Etajul2 1,30
Etajul1 1,00
Factoruli
Elementelefaadei/
acoperiului
Structuraportanta
Incombus
tibileCo
Combus
tibile
protejate
C1C2
Combus
tibileC3
C4
Construciidinbeton,
crmida,metalalte
materiale
incombustibile
1,0 1,05 1,1
Construciidinlemn
termoprotejat
1,1 1,15 1,2
Construciidinlemn
neprotejat 1,2 1,25 1,3
Factorulg
RaportulL:I
Suprafaasliiaglomerate(m
2
)
5:1 4:1 3:1 2:1
1:1
Factorg
680 630 580 500 400 0,75
1030 950 870 760 600 0,80
1370 1270 1150 1010 800 0,85
1700 1600 1450 1250 1000 0,90
2050 1900 1750 1500 1200 1,00
3400 3200 2900 2500 2000 1,20
5100 4800 4300 3800 3000 1,40
6800 6300 5800 5000 4000 1,60
8500 7900 7200 6300 5000 1,80
10300 9500 8700 7600 6000 2,00
12000 11100 10100 8800 7000 2,20
13700 12700 11500 10100 8000 2,40
15400 14300 13000 11300 9000 2,60
17100 15900 14400 12600 10000 2,80
18800 17500 15900 13900 11000 3,00
13. CUANTIFICAREAFACTORILORDEPROTECIE
13.1.Factorulprivindgradulderezistentalafoc,corelareaintrecategoriasliisinumrulde
niveluriadmis,compartimentareasisepararea(F
1
)
Gradulderezistentalafoc(f
11
)
Gradulde
rezistentala
foc
Soluiaconstructiva Factorulf
11
Cuplanseesiacoperiterasa
avndrezistentalafoc1ora
1,73
Gr. I
Cuacoperiautoportantfarapod
avndrezistentalafoc45min
1,69
Cuplanseesiacoperiterasa
avndrezistentalafoc45min
1,54
Gr. II
Cuplanseesiacoperiterasa
avndrezistentalafoc30min
1.50
Cuacoperiautoportantfarapod
avndrezistentalafoc30min
1,50
Cuplanseesiacoperiterasa
avndrezistentalafoc45min
1,37
Gr.III
Cuacoperiautoportantfarapod
avndrezistentalafoc15min
1,30
Cuplanseesiacoperiterasa 1,18
Gr. IV
Cuacoperiautoportantfarapod
1,12
Gr.V
Indiferentsoluia 1,00
Factordecorelareintrecategoriasliaglomerate,numruldeniveluriadmissigradul
derezistentalafoc(f
12
)
PrevedericonformP118
Situaiiposibile
f
12
Existacorelareintrecategoriaslii,numrulde
nivelurisigradulderezistentalafocal
construciei(G.R.F)conformP118
1,00
Existacorelareintrecategoriasliisigradulde
rezistentalafocalconstrucieiNecorelarecu
numruldeniveluri,
a)curspundereasumataprinhotrrescrisaa
conducerii
b)fararspundereasumataprinhotrrescrisaa
conducerii
0,95
0,90
Nuexistacorelareintrecategoriasliisigradul
derezistentalafocalconstruciei.Se
incalcaprevederileP118
0,800,60
NOTA:n ultimulcazdin tabeluldemaisus,valoareafactoruluif
12
seadoptan raportcunivelul
necorelarii(cucatgradulderezistentalafocestemairedusfatadecelnormat).
Factorreferitorlaseparareasliiaglomeratefataderestul
construcieicualtedestinaii (f
13
)
Situaiiposibile f
13
Existaseparareprinpereisiplansee
conformP118,faragolurilesaucugoluripentru
circulaieprotejatecorespunztor
Salaaglomeratan construcieindependentasau
compartimentdeincendiu
1,00
Existaseparareprinpereisiplansee
conformP118,darcugolurilepentrucirculaie
neprotejatecorespunztor
0,95
Existaseparare,darpereiisi/sauplanseelenuau
rezistentalafocprevzutadeP118,iargolurile
pentrucirculaiesuntprotejatecorespunztor
0,85
Existaseparare,darpereiisi/sauplanseelenuau
rezistentalafocprevzutadeP118,iargolurile
pentrucirculaienusuntprotejatecorespunztor
0,80
Factorreferitorlaseparareaincaperilorcuriscmaresimijlociufataderestulconstrucieisau
fatadesalaaglomerata(f
14
)
Situaiiposibile f
14
ExistaseparareprinpereisiplanseeconformP118,cu
golurilepentrucirculaieprotejatecorespunztor
1,00
ExistaseparareprinpereisiplanseeconformP118,dar
cugolurilepentrucirculaieneprotejatecorespunztor
0,95
Existaseparare,darpereiisi/sauplanseelenu
aurezistentalafocprevzutadeP118,iargolurile
pentrucirculaiesuntprotejatecorespunztor
0,85
Existaseparare,darpereiisi/sauplanseelenu
aurezistentalafocprevzutadeP118,iargolurile
pentrucirculaienusuntprotejatecorespunztor
0,80
Factorprivindseparrileninteriorulsliloraglomerate(f
15
)
Situaiiposibile f
15
ExistaseparareprinpereisiplanseeconformP118,cu
golurilepentrucirculaieprotejatecorespunztorsaunu
estecazul
1,00
ExistaseparareprinpereisiplanseeconformP118,dar
cugolurilepentrucirculaieneprotejatecorespunztor
0,95
Existaseparare,darpereiisi/sauplanseelenu
aurezistentalafocprevzutadeP118,iargolurile
pentrucirculaiesuntprotejatecorespunztor
0,85
Existaseparare,darpereiisi/sauplanseelenu
aurezistentalafocprevzutadeP118,iargolurile
pentrucirculaienuSuntprotejatecorespunztor
0,80
13.2.FactorprivindcombustibilitateafinisajelorsidesfumareaF
2
Desfumareasliiaglomerate(f
21
)
Situaiiposibile f
21
SeasiguradesfumareaconformprevederilorP118 1,20
Nuseasiguradesfumarea 0,80
Desfumareacirculaiilorcomunesicaselordescri(f
22
)
Situaiiposibile f
22
SeasiguradesfumareaconformprevderilorP118 1,20
Nuesteobligatoriedesfumarea 1,00
Nuseasiguradesfumarea 0,80
Combustibilitateafinisajelorinterioare(f
23
)
Clasadecombustibilitate f
23
IncombustibileCO(CA1) 1,00
PracticneinflamabileC1(CA2a) 0,95
DificilinflamabileC2(CA2b) 0,90
MediuinflamabileC3(CA2c) 0,80
UorinflamabileC4(CA2d) 0,70
Combustibilitateaplafoanelorsuspendate(f
24
)
Clasadecombustibilitateaplafonuluisuspendat f
24
IncombustibileCO(CA1)
Nusauprevzutplafoanesuspendate
1,00
PracticneinflamabileC1(CA2a)cu
respectareaprevederilordinP118
0,95
DificilinflamabileC2(CA2b)curespectarea
prevederilordinP118
0,90
MediuinflamabileC3(CA2c) 0,80
UorinflamabileC4(CA2d) 0,70
13.3.FactorulasigurareaevacuriipersoanelorF
3
Factorulprivindnumrulcailordeevacuare(f
31
)
Situaiiposibile
f
31
Seasiguranumrulcailordeevacuare
1,05
Nuseasiguranumrulcailordeevacuare 0,90
0,50
Factorprivindgabaritulcailordeevacuare(f
32
)
Situaiiposibile
f
32
Seasiguragabaritulcailordeevacuare
1,05
Nuseasiguragabaritulcailordeevacuare 0,900,50
Factorulprivindalctuirileconstructivealecoridoarelorsiscrilordeevacuare(f
33
)
Situaiiposibile f
33
Coridoare,scrisiusialctuitecorespunztor 1.05
Coridoare,scrisiusineconformecucerineledin
P118
0,900,50
Factorulprivindcailedeevacuare n interiorulsliloraglomerate(f
34
)
Situaieposibila f
34
SerespectacerineledinP118 1,05
NuseasiguracerineledinP118 0,900,70
Factorulprivindaccesuldindrumurilepublice(f
35
)
Situaiiposibile f
35
Seasiguracondiiiledeaccesdirectdindrumurile
publice,conformP118
1,05
Nuseasiguracondiiile 0,900,70'
Factorulprivindtimpul(lungimea)cailordeevacuare(f
36
)
Situaii posibile f
36
Seasiguratimpii(lungimile)cailordeevacuare
prevzuten P118
1,05
Nuseasigurareatimpiisi/saulungimile
prevzuten P118
0,900,70
Factorulprivindmarcarea,semnalizareasiiluminareacailordeevacuare(f
37
)
Situaiiposibile f
37
Serespectamarcarea,semnalizareasi
iluminatulconformnormativelor
1,00
Nuseasiguramarcarea,semnalizareasi/sau
iluminatulconformnormativelor
0,90
NOTA:Valorilefactorilorf
31
f
36
,seadoptadectreevaluator n raportdediferentele
existenteintrecerinareglementarilorsisituaiiledestare, n cazulconstruciilorexistente,orifata
desituaiilepreconizaten proiect.
Laconstruciileaflatenfazadeproiectare,proiectantultrebuiesaasigurenmodobligatoriu
condiiilepentruincadrareanvalorilemaximealefactorilorf
31
f
36
.
13.4. Echipareaconstrucieicuinstalaiidesemnalizaresistingereaincendiilor factorulE
Observarea,semnalizarea,alarmareasialertarea factorulE
1
Situaiiposibile Factorul
E
1
Nuseasiguraobservareaincendiului nafaraorelor
deprogram
1,00
Observareaincendiuluiprinrondexecutatdecel
puin2oripeschimb(dincareunrondlamaxim30
mindupterminareaactivitilorcupublic),
inclusivpetimpulnopiisin zilelelibereiar
alertareasefaceprintelefondispusintrunlocunde
existapermanentopersoana
1,05
Observareaincendiuluiprinrondexecutatlacel
puin2ore(dincareunrondlamaxim30mindup
terminareaactivitilorcupublic),inclusivpetimpul
nopiisi nzilelelibereiaralertareasefaceprin
telefondispusintrunlocundeexistapermanent
douapersoane
1,10
Detectareaincendiuluiprininstalaiiautomate
dedetectare semnalizaresialertareasefaceprin
telefondispusintrunlocundeexista:
permanentopersoana
permanentdouapersoane
1,25
1,30
Detectareaautomataaincendiuluiprin
instalaiesprinklersialertareasefaceprintelefon
dispusintrunlocundeexista:
permanentopersoana
permanentdouapersoane
1,20
1,25
NOTA:n situaian care,aufostprevzutesuplimentarsialteinstalaiicareaurolde
supravegheresialarmare(camerevideocucircuitinchisorisaprevzutretranslatiasemnaluluide
incendiulapompieri),seacordabonificaiincuantificareafactoruluiE
1
de0,10pentrufiecaretip
desistem.
n situaian care,existaattinstalaiedesemnalizareautomatacatsiinstalaiedestingere
tipsprinkler,seadoptavaloareaceamaimareaaluiE
1,
lacareseadaugobonificaiede0,10.
Echipareacuinstalaiidelimitaresistingereaincendiilor factorulE
2
Tipulinstalaieidestingere FactorE
2
InstalaiedestingeretipSprinkler 1,80
Instalaiedestingerecugazinertsaucuaerosolicu
comandaautomata
1,70
Instalaiedestingerecugazinert,cu
comandamanuala
1,50
InstalaiedestingeretipDrencercu
declanareautomata
1,70
InstalaiedestingeretipDrencercu
declanaremanuala
1,50
Instalaiedehidrantiinteriori 1,10
Instalaiedehidrantiexterioricareasiguraservirea
tuturorpunctelorprotejatecudebituldecalcul
1,20
NOTA:
n situaian care,spaiulevaluatesteechipatcudouasaumaitipurideinstalaiidestingere
cuapa,seian considerarevaloareaceamaimaredintreinstalaiilerespective,lacareseadaugo
bonificaiedecate0,10pentrucelelaltetipurideinstalaii.
LacuantificareafactoruluiE
2
,nuseiaun considerareinstalaiilecuroldeprotecie
(perdeledeapa).
Cnddebitulinstalaiilordeapaestemaimicdectdebituldecalcul,pentrufiecare5litri/
secmaipuin,factorulE
2
sediminueazcu0,05.
AsigurareaalimentariicuapapentrustingereaincendiuE
3
Situaiiposibile E
3
Seasiguraalimentareacuapapentrustingerea
incendiilorconformprevederilorSTAS1478
siNormativului I.9
1,00
Nuseasiguraalimentareacuapapentru
stingereaincendiilorconformprevederilor
STAS1478siNormativuluiI.9
0,950,70**
NOTA:**ValoareafactoruluiE
3
seadopta n raportcudeficienteleexistenten
alimentareacuapa(debite,rezervadeapa,pompedeincendiu,presiuni,etc)
SigurananalimentarecuenergieaconsumatorilorcuroldesiguranalafocfactorulE
4
Situaiiposibile E
4
Seasiguraalimentareacuenergie
potrivitNormativuluiI.7
1,00
Nuseasiguraalimentareacuenergiepotrivit
Normativului1.7
0,900,70**
NOTA:**ValoarealuiE
4
seadopta n raportcudeficienteleexistenten alimentareacu
energiesiconsecineleposibile
NiveluldeperformantasistareaoperaionalaainstalaieidestingerefactorulE
s
nstaredebuna
funcionare
Parial nfunciune Scoasadin
funciune
E
5
1,00 0,95 0,80 **
**Nuseian considerareinstalaiadestingeredelafactorulE
2
13.5. AsigurareaintervenieipeloculdemuncafactorulD
DotareacustingatoareportabileD
1
Stingatoare Suficiente Insuficiente
D
1
1,00 0,950,80 **
NOTA**:ValoareafactoruluiD,seiafunciedenumrulsistareafizicaastingatoarelorportabile
OrganizareaintervenieipersonaluluincazdeincendiuFactorulD
2
Exista
organizarea
intervenieisieste
nconformitatecu
OGR601997
Existaorganizarea
intervenieidarnu
este
nconformitatecu
OGR601997
Nuexista
organizarea
interveniei
D
2
1,00 0,90 0,80
Existentapersonaluluipentrupunereanaplicareamasurilorcuprinsenorganizarea
intervenieifactorulD
3
Existasalariai
disponibilipt.
interveniesi
suntinstruii
Existasalariai
disponibilipt.
interveniedarnu
suntinstruii
Nuexista
salariai
disponibili
pentru
intervenie
D
3
1,00 0,90 0,80
13.6.Capacitateadeinterveniepentrustingereaincendiiloraserviciilorde
pompierifactorul I
Categoriaserviciuluidepompiericivilipropriusauaserviciuluidepompiericivilicucareeste
incheiataoconvenie factorull
1
Categoria
serviciului
de
pompieri
civili
1
Motopompa
sauinstalaii
fixe
II
Omainacu
apa
sispuma
III
Douamainicu
apasispuma
I
1
1,10 1,15 1,20
Categoriaserviciuluidepompierimilitarifactorull
2
Categoria
serviciuluide
pompieri
militari
1
Pichet
(Gardde
intervenie)
IIStaie IIISecie IV
Detaa
ment
l
2
1,25 1,30 1,35 1,40
NOTA:Dotareasubunitiideinterveniecuautospecialedestingerenumruldemainicuapasi
spumapentruinterveniefiindde2pentrupichet,4pentrustaie,6pentrusecie,8pentru
detaament.
Timpuldeincepereaintervenieiserviciuluidepompierifactorull
3
Timpulde
incepereal
interveniei
Serviciul
Max.10
min.
1020
min.
2030
min.
Peste30
min.
sau
nedeter
minat
Pompieri
civilisau
pompieri
militari
i
3
=1,00 i
3
=0,90 i
3
=0,80 i
3
=0,70
NOTA: Factorul I
3
timpuldeincepereaintervenieiestesumaurmtoriitimpi:
timpdealarmare,
timpdealertare
timpuldedeplasare
timpuldeintraren aciuneaforelorconcentrate
14.CUANTIFICAREAFACTORULUIDEACTIVAREA
Nrcrt Destinaiasliiaglomerate FactorulA
1 Supermarketpentru
produsealimentare
1,0
2 Marimagazinecu
mrfurielectrocasnice
1,0
3 Marimagazinedemrfurigenerale 1,0
4 Cantine 0,85
5 ,Cinematografe 1,0
6 Bisericisialtesalasuridecult 1,2
7 Expoziiicumrfuriincombustibile 0,85
8 Expoziiicumrfuricombustibile 1,0
9 Expoziiidetablourisauarta
fotografica
0,85
10 Hotelcusliaglomerate 1,0
11 Restaurant,slidedans 1,0
12 Biblioteci,Slidelectura 0,85
13 Muzee 0,85
14 Bardenoapte 1,0
15 Slidejocuri 1,0
16 Slideateptare 0,85
17 Studiourideteleviziune 1,1
18 Teatre 1,1
19 Circuri 1,1
20 Discoteci,slidesport 1,2
NOT:FactorulApoateluavalorimaimaridectceidintabelatuncicndevaluatorul
constat existenaunorstridepericolsaucauzepotenialedeincendiu,persistententimp,cenu
potfisoluionateoperativ.
14. CUANTIFICAREAFACTORULUIPRMNDGRAVITATEAG
Salaaglomeratadispusainconstruciisupraterane
Niveluldeamplasareasliiaglomecate
Numrulmaximdepersoaneadmis
Facto
rG
Nr
crt
Parter
siet.1
Et.2 4 Et.5 7 Et.8.10 Et.>10
1 <300 0.95
2 301
500
<300 0,90
3 501
1000
301500 <300 0,85
4 1001
1500
5011000 301500 <300 0,80
5 1501
2000
1001
1500
5011000 301500 0,75
6 2001
3000
1501
2000
1001
1500
5011000 <300 0,70
7 3001
4000
2001
3000
1501
2000
1001
1500
301500 0,65
8 4001
5000
3001
4000
2001
3000
1501
2000
501
1500
0,60
9 5001
7500
4001
5000
3001
4000
2001
3000
1501
2000
0,55
10 >7500 >5000 >4000 >3000 >2000 0,50
Salaaglomeratadispusainconstruciisubterane
Cotasubsolului
Numrulmaximdepersoaneadmis
Factor
G
Nr
crt
Cota
3,00
Cota
6,00
Cota
9,00
Cota
12,00
1 <300 0.85
2 301500 0,80
3 5011000 <300 0,75
4 10011500 301500 <300 0,70
5 15012000 5011000 301500 <300 0,65
6 20012500 10011500 5011000 301500 0,60
7 25013000 15012000 10011500 5011000 0,55
8 30014000 20012500 15012000 1001
1500
0,50
9 >4000 >2500 >2000 >1500 0,45
NOTA: PentrustaiiledemetrouvalorilefactoruluiGaucaracterderecomandare
16.CONTROLULRISCULUIDEINCENDIU
16.1. Lucrriledeidentificaresievaluarearisculuideincendiusefinalizeazprin
recomandriprivindcontrolulrisculuideincendiu.
16.2.Controlulrisculuideincendiupresupune:
urmrireacupredilecieafactorilorderisccaresepotmodificacuceamaimarefrecventa
meninereamasurilordeproteciepasivaluatein considerareprin scenariilede
siguranalafoc
meninereaperformantelormasurilordesiguranainfuncionareaplicate
instalaiilor,sistemelor si echipamentelorutilitare
meninerea si/sauimbunatatireaprivindpregtireasi instruireasalariailorsia
capacitiideintervenieaserviciuluipropriudepompiericivili
supravegherearespectriiregulilordeprevenireaincendiilordectreutilizatori
imbunatatireasistemuluideindicatoare,avertizare,de interdiciisideorientarea
utilizatorilor.
ANEXA1
VALORILEORIENTATIVEALEFACTORILORDERISC
ACCEPTATEINALTETARIPENTRUCLDIRICUSLI
AGLOMERATE
Nrcrt Destinaiasliiaglomerate Factorideriscvalori
maximadmise
1 Supermarketpentruproduse
alimentare
Q=840MJ/m
2
q=1,4
c=1,2
r=1,1
k=1,1
2 Marimagazinecumrfuri
electrocasnice
Q=420840MJ/m
2
q=1,21,4
c=1,0
r=1,2
k=l,2
3 Marimagazinedemrfuri
generale
Q>840MJ/m
2
q=1,4
c=1,2
r=1,2
k=1,2
4 Cantine Q=420MJ/m
2
q=1,2
c=1,0
r=1,0
k=1,0
5 Cinematografe Q=420MJ/m
2
q=1.2
c=1,2
r=1,0
k=1,0
Nrcrt Destinaiasliiaglomerate Factorideriscvalori
maximadmise
6 Bisericisi altesalasuridecult Q=420MJ/m
2
q=1,2
c=1,0
r=1,0
k.=1,0
7 Expoziiicumrfuri
incombustibile
Q=<420MJ/m
2
q=<1,2
c=1,0
r=1,0
k=1,0
8 Expoziiicumrfuri
combustibile
Q>840MJ/m
2
q>1,4
c=1,2
r=1,2
k=1,1
9 Expoziiidetablourisauarta
fotografica
Q<420MJ/m
2
q<1,2
c=1,0
r=1,0
k=1,0
10 Hotelcusliaglomerate Q=420840MJ/m
2
q=1,21,4
c=1,2
r=1,2
k=1,0
11 Restaurant Q=420MJ/m
2
q=1,2
c=1,2
r=1,2
k=1,0
Nrcrt Destinaiasliiaglomerate Factorideriscvalori
maximadmise
12 BiblioteciSlidelectura Q=>840MJ/m
2
q=1,4 1,7
c=1,2
r=1,0
k=1,0
13 Muzee Q=420840MJ/m
2
q=1,21,4
c=1,01,2
r=1,01,2
k=1,01,2
14 Bardenoapte Q<420MJ/m
2
q<1,2
c=1,2
r=1,0
k=1,0
15 Slidejocuri Q=420840MJ/m
2
q=1,21,4
c=1,2
r=1,2
k=1,01,2
16 Slideateptare Q<420MJ/m
2
q<1,2
c=1,1
r=1,1
k=1,0
17 Studiourideteleviziune Q=420840MJ/m
2
q=1,21,4
c=1,2
r=1,2
k=1,2
18 Teatre Q>840MJ/m
2
q>1,4
c=1,2
r=1,2
k=1,2
Nrcrt Destinaiasliiaglomerate Factorideriscvalori
maximadmise
19 Circuri Q< 420MJ/m
2
q<1,2
c=1,2
r=1,0
k=1,0
20 Discoteci Q< 420MJ/m
2
q<1,2
c=1,2
r=1,0
k=1,0
ANEXA2
EXEMPLEDECALCUL
1. SALAAGLOMERATA178LOCURI(SALAPENTRUNTRUNIRI)
Conf.planuriloranexate(veziplana1,2)
Nr. Elementelescenariului Cuantificarea Valoarea
crt factorilor factorilor
1.1CUANTIFICAREA
FACTORILORDERISC
1 Densitateasarcinii
termice:331MJ/m
2
q=1,3
2 Combustibilitatea
materialelor:
normalcombustibile
c= 1,05
3 Pericoldefum mediu r=1,2
4 Pericoldetoxicitatemediu k=1,2
5 Tipulconstruciei cumai
multenivelurkCota
planseuluisalii
et.1(+7,09m)
e=1,0
6 Structuraportanta CO,
faadeCOsiacoperiCO
i=1,0
7 SuprafaasliiS=115mpcu
raportL /1 =1/1
g=0,4
P=1,375
Nr. Elementelescenariului Cuantificarea Valoarea
crt factorilor factorilor
1.2CUANTIFICAREA
FACTORILORDE
PROTECIE
8 Gradulderezistentalafoc
gn
f
11
=1,73.
9 Categoriaslii(S2)este
corelatacugradul
derezistentalafocsi
cunumrulmaximde
niveluri
f
12
=1,00
10 Salaesteseparatafatade
restulconstrucieiprin
pereirezistenilafoc3ore
siplansee1
1
/2ore:Golurile
decirculaienuaurezistenta
lafoccorespunztoare(usi
dinlemn)
f
13
=0,95
11 Inzonafuncionalaaslii
nuexistaincapericurisc
mare
f
14
=1,00
12 Salaesteseparatafatade
restulconstrucieiprin
pereiCO1
1
/2
f
15
=1,00 F
1=
l,643
13 Salanuareasigurata
desfumarea
F
21
=0,8
14 Circulaiilecomunesi
caseledescrinusunt
prevzutecusistemde
desfumare
f
22
=0,8
Nr. Elementelescenariului Cuantificarea Valoarea
crt factorilor factorilor
15 FinisajeleinterioaresuntCO f
23
=1,00 F
2
=0,64
16 Nusauprevzut
plafoanesuspendate
f
24
=1,00
17 Fiecarenivelalsliiare
douaieirideevacuare
distinctesijudicios
distribuite.Publiculareacces
ladouacaideevacuare.
f
31
=1,05
18 Gabaritulcailordeevacuare
asiguratrecerea
numruluidefluxuri
f
32
=1,05
19 f
33
=0,5 Coridoarelesiscrile
suntalctuitecorespunztor.
Uiledepetraseulscrii
principalesedeschidin
sensinverscirculaiei
persoanelorctreexterior
F
3
=0,63
20 Condiiilepentru
circulaiiledininteriorul
sliisuntindeplinite
f
34
=1,05
21 Seasiguraaccesuldirectdin
drumurilepublice
f
35
=1,05
22
Lungimea(timpul)de
evacuareestemaimica
dectceanormalizatse
menioneaz
concretvaloarealungimii
(timpului)deevacuare
f
36
=1,05
Nr. Elementelescenariului Cuantificarea Valoarea
crt factorilor factorilor
23 Serespectamarcarea,
semnalizreasi
iluminareacailorde
evacuare
f
37
=1,00
24 Observareaincendiilorse
asiguraprinrondexecutat
decelpuindouaoripe
schimb
E
1=
1,05 F=0,69
25 Salaesteechipatacu
hidrantiinteriori2x2,5
l/sec.Inzonadeamplasare
existareeapublicade
apa,numrulhidrantilor
existenidispuisub200
masiguradebitulde15
l/sec
E
2
=1,30 E=1,092
26 E
3
=0,80 Reeauadehidranti
exterioriasigura
cuintermitentadebitele
si presiunilenecesare
E
4
=E
5
=1,00
27 Dotareacustingatoareeste
suficienta
D
1
=1,00 D=0,80
28 Organizareaintervenieieste
corespunztoare
D
2
=1,00
29 Inafaraprogramuluinu
existasalariai
disponibilipentru
intervenie
D
3
=0,80
30 Nuesteconstituitserviciu
depompiericivili
I
1
=1,00
Nr.
crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factorilor
31
32
33
Incazdeincendiu
intervineDetaamentul1
dinBatalionul1al
Brigziidepompieria
Capitalei
Timpulde incepere a
intervenieiestede10min
intimpulprogramului
sinedeterminatinafara
orelordeprogram
MasuriledeprotecieM
M=FxExDx I
M=0,66x1,092x0,8x0,98
I
2
=1,40
I
3
=0,70 I= 0,98
M= 0,56
34 PunereainpericolB
P
B=
M
1,375
B=
0,56
B=2,45
35 RisculefectivR
ef
R
ef
=BxA A=1,00
R
ef
=2,45x1,00
R
ef
=2,45
Nr.
crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factorilor
36 RisculacceptatR
a
R
a
=1,3xGG=0,95
R
a
=1,3x0,95
R
a
= 1,235
SiguranalafocSig
R
a
Sig=
R
ef
37
1,235
Sig=
2,45
Sig= 0,50
1
2
Concluzii:
Scenariuldesiguranalafoc
nuestecorespunztor,
intrucatconducelaunrisc
efectivmaimaredect
risculacceptat.
Seimpuneimbunatatirea
masurilordeproteciela
foc.Sepropune
imbunatatireascenariului
cumsuraechiprii
construciei(spatiile
adiacenteslii
aglomerateneseparate
corespunztorfatadesalasi
cailelordeevacuare)cu
instalaiiledesemnalizare
automataaincendiilor
Nr. Elementelescenariului Cuantificarea Valoarea
crt factorilor factorilor
Evaluarearisculuide
incendiupebaza
scenariuluidesiguranala
focinvariantaalla
mbuntit
Semodificaurmtorii
factorideprotecie
Punctul24(E
1
)devine:
detectareaincendiilorse
asiguraprininstalaii
automatededetectare
semnalizaresialertareprin
telefondispusintrunlocin
careexistapermanento
persoana
FactorulEdevine:
E=1,25x1,30x0,80x1,00
x1,00
E
1=
l,25
E=1,30
Punctul32(l
3
)devine,
timpuldeinceperea
intervenieiestedemax.10
minute
Factorulmasurilorde
protecieMdevine:
M=FxExDxl
M=0,66x1,30x0,80x1,40
Punereainpericol devine.
I
3
=1,00 I=1,40
M=0,96
Nr.
crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factorilor
P
B=
M
1,375
B=
0,96
B=1,43
Risculefectivdevine:
R
ef
=BxA A=1,00
R
ef
=1,43x1,00
R
ef
=1,43
Risculacceptatramanela
aceeaivaloare
Siguranalafoc:
R
a
Sig=
R
ef
R
a
=1,235
1,235
Sig=
1,43
Concluzie:
Scenariuldesiguranalafoc
variantaaIIanueste
corespunztor.Deia
fostdiminuat,riscul
efectivramanemaimare
dectrisculacceptat.
Sig=0,86
Nr. Elementelescenariului Cuantificarea Valoarea
cit factorilor factorilor
1 Estenecesaraimbunata
tireascenariuluidesigurana
lafocvariantallacu
urmtoarelemasuri:
modificareasensuluide
deschidereacelordouausi
interioaredinlemn
dispusepetraseulde
evacuare(asiguranduse
deschidereainsensul
deplasriispreexterior)
2 Asigurareaunuisistemde
blocareinpoziie
deschisaauiimetalice
ornamentaledeieirein
exteriorlacotaterenului
Evaluarearisculuide
incendiupebaza
scenariuluidesiguranala
focvariantaallla
Toifactoriideproteciedin
variantallaramancu
aceleaivaloricu
excepiafactorului Fcarese
modificaastfel:
Punctul19(f
33
)din
scenariu
devine:"Coridoarele,
scrilesiuile
f
33
=1,05 F=1,40
deevacuaresuntalctuite
corespunztor."
F
3
=1,34
Nr.
crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factorilor
Factorulmasurilorde
proteciedevine:
M=Fx Ex Dx I
M=1,40x1,30x0,80x1,40
Punereainpericol devine:
P
B=
M
1,375
B=
2,03
M=2,03
B=0,67
Risculefectivdevine:
R
ef
=BxAA=1,00
R
ef
=0,67x1,00
Risculacceptatramane
Siguranalafocdevine:
R
a
Sig=
R
ef
1,235
Sig=
0,67
R
ef
=0,67
R
a
=1,235
Sig=1,84
Nr.
crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factorilor
Concluzie:
Scenariuldesiguranalafoc
variantaalllaeste
corespunztor(risculefectiv
estemaimicdectriscul
acceptat).
2.SALADESPECTACOLE800LOCURI
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factoriilor
1.1CUANTIFICAREA
FACTORILORDERISC
1 Densitateasarcinii
termice:620MJ/m
2
q=1,50
c=1,10 2 Combustibilitatea
materialelor(scaunesi
fotoliidinlemncu
poliuretan,mocheta
sintetica,lambriuri si
plafonsuspendatdinlemn,
izolaiefonicadinvata
minerala,fixatapesuport
P= 2,90
depnza).
3 Pericoluldefum mediu r=1,20
4 Pericoldetoxicitate mare k=1,50
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factorillor
5
6
7
Saladespectacoledispusa
lapartercuH<10m
Structuraportanta,
elementelefaadeisiale
acoperiuluiCO
Suprafaaconstruitaaslii
A=767m
2
raportulL/I=1/1
e=1,15
i=1,00
g=0,85
8
9
10
11
12
1.2.CUANTIFICAREA
FACTORILORDE
PROTECIE
Gradul Iderezistentalafoc
CategoriasalaS1,numrul
delocuri(800)sinivelurise
incadreazaincorelaia
admisa
Salaesteseparatafatade
scenaprinpereterezistentla
foc
Salaesteseparatafatade
scenaprinpereterezistentla
focsicortinadesigurana
rezistentalafocprotejatacu
peredelededrencer
Separrileininteriorulslii
suntcorespunztoare
f
11
=1,730
f
12
=1,00
f
13
=1,00
f
14
=1,00
f
15
=1,00
F
1
=1,730
13 Salaesteprevzutacu
sistemededesfumare(1%
dinsuprafaaslii)
f
21
=1,2
F
2
=0,47
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factoriilor
14
15
16
Circulaiilecomunenusunt
prevzute cusistemede
desfumare
Finisajeleinterioarealeslii
sitratamenteleacusticesunt
C3C4
Plafoanelesuspendatesunt
realizatedinPAL,
elementeledesusinere
avndRF15minute,cu
spatiiledintreelesi
planseulderezistenta
neintreruptprindiafragme
Co
f
22
=0,8
f
23
=0,7
f
24
=0,7
17
18
19
20
Seasiguranumrulcailorde
evacuare
Gabaritulcailordeevacuare
(patruusiculatimede2,20)
asiguratrecereaa16fluxuri
(800persoane).
Evacuarealojeiseasigura
prindouausiculatime
de0,90(100persoane)
Coridoarele,scrilesiuile
deevacuaresuntalctuite
corespunztor
Cailedeevacuarein
interiorulslii
indeplinesccerinele
pentrusliaglomerate
f
3
,=1,05
f
32
= 1,05
f
33
=1,05
f
34
=1,05 F
3
=1,276
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factorilor
21 Accesuldindrumurile
publiceesteuorsidirect
f
35
=1,05
22 Lungimeacailorde
evacuareestesubcea
maximaadmisa
f
36
= 1,00 F=1,037
23 Salaesteechipatacu
instalaiedesemnalizare
automataaincendiilor
cudetectoridefumsi
butonimanuali.
Centraladesemnalizare
estepermanent
supravergheatadeo
persoana.Alertarease
asiguraprintelefon.
E
1
=1,25
24 Salaesteechipatacu6
hidrantiinterioricu2x2,5
litrisimultan.Pentru
stingereaincendiilordin
exteriorsauasigurat5
hidrantisubteranisi12
racorduritipApentru
alimentarea
autospecialelordirectdin
rezervoareledeapapentru
incendiu.
E
2
=1,30
25 Gospodriadeapaincendiu
(2rezervoarea500m
3
)
asiguradebitelesipresiunile
necesareincazde
incendiu.Pompele
deincendiuintraautomat
infunciune(attceleactive
catsirezervele)
E
3
= 1,00
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factoriilor
26
27
Consumatoriicurol
desiguranalafoc
suntalimentai cu
energieelectrica
conformnormativului I7
Instalaiiledestingeresunt
instareoperaionala.
E
4
=1,00
E
5
=1,00
28
29
30
Dotareacustingatoareeste
suficienta
Interveniaforelor
propriiesteorganizata
conformreglementarilor
Existapersonal
disponibilpentruintervenie
D
1=
1,00
D
2
=1,00
D
3
=1,00
D=1,00
31
32
33
Saorganizatunserviciude
pompieridecategoria
I(instalaiifixe)
Incazdeincendiuintervin
2staiidepompierimilitari
(undetaament)
Timpuldeincepere
aintervenieiestede
23minute
I
1
=1,10
I
2
=1,40
I
3
=0,85 I= 1,30
34 FactorulM
M=Fx Ex Dx I
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factoriilor
M=1,037x1,625x1,0x
1,30
M=2,190
35 PunereainpericolB
P
B=
M
2,90
B=
2,190 B=1,324
36 Risculefectiv
R
ef
=BxAundeA=1,00
R
ef
=1,324x1,00 R
ef
=1,324
37 Risculacceptat
Ra=1,3xGG=0,85
Ra=1,3x0,85 Ra=1,105
38 Siguranalafoc
Ra
Sig=
Ref
1,105
Sig=
1,32
Sig=0,83
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factoriilor
Concluzii:
1.Scenariuldesiguranala
focfiuestecorespunztor
intrucatconducelaunrisc
efectivmaimaredect
risculacceptat.
Sepropuneimbunatatirea
scenariuluidesiguranala
foccumsura tratrii
plafoanelorsuspendatecu
produseintumiscentepentru
aducerealorla
combustibilitateC1
.
Evaluareariscului
deincendiupe
bazascenariuluide
siguranalafocvariantaa
lla
Inscenariuliniialse
modificaurmtoriifactori
deprotecie:Punctul16
devine:Plafoanele
suspendatesuntrealizate
dinPALprotejatcu
produseintumiscente
f
24
=0,90
FactorulF2:
F2=1,2x 0,8 x 0,7x 0,9
FactorulF:
F=1,73x 0,60 x 1,276
F2=0,60
F=1,324
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factoriilor
FactorulM:
M=1,324x1,625x1,0
x1,276
M=2,796
PunereainpericolB:
P 2,90
B= B=
M 2,796
B=1,037
Risculefectiv:
Ref=BxAundeA=1,00
Ref=1,037x1,00
R
ef
=1,037
Risculacceptatramanecu
aceeaivaloare
R
a
=1,105
Siguranalafoc:
1,105
Sig=
1,037
Sig=1,065
Sig>1
Concluzie:
Risculefectivafostmult
diminuat,siguranalafocse
inscrieinlimitele
acceptabiledarestela
graniaminimaa
acceptabilitatii.Riscul
efectivestemaimic
dectrisculacceptatdar
foarteapropiatde
valoareaacestuia
Nr
Crt
Elementelescenariului Cuantificarea
factorilor
Valoarea
factoriilor
(siguranapemuchiede
cuit).
Scenariuldesiguranalafoc
poatefiimbunatatit
incontinuare cunoi
masuricumarfi,
intrerupereagoluluidintre
plafoanelefalsesicelede
rezistentaprindiafragme
CO,dispusepe
ambeledireciila
maximum20mintreele.
Evaluarearisculuide
incendiupebaza
scenariuluidesiguranala
focvarintaaIIIa
factorulf24=arevaloarea
FactorulF2=f21xf22x
f23xf24
f24= 1,00
F2=1,2x0,8x0,7x1,0
FactorulF=F1xF2xF3
F2=0,672
F=1,73x0,672x1,276
Factorul M=F x Ex Dx I
F=1,483
M=1,483x1,625x1,0X
1,3
M=3,132
Nr Elementelescenariului Cuantificarea Valoarea
Crt factorilor factoriilor
PunereainpericolB:
P
B=
M
2,90
B=
3,132
Risculefectiv:
R
ef
=BxAundeA=1,00
B=0,92
R
ef
=0,92x1,00 R
ef
=0,92
Risculacceptatramane
acelai
Siguranalafoc:
R
a
=1,105
1,105
Sig=
0,92
Sig>1
Concluzie:
Scenariuldesiguranala
foc,variantalllaeste
corespunzator(conducela
unriscefectivmaimic
dectrisculacceptat)
Sig=1,20
ANEXA3
BIBLIOGRAFIESIREGLEMENTARITEHNICECONEXE
Metodologiaprivindidentificarea,evaluareasicontrolulriscurilordeincendiuelaboratde
InspectoratulGeneral alCorpuluiPompierilorMilitarisiadusalacunotinapublicacuOrdinulNr.
1118/27.07.1999
EvaluarearisculuideincendiumetodedecalculelaboratedeSocietateaElveianainginerilor
siarhitecilorSIA 1984 Elveia
Metodedeanalizaarisculuiindustrial CulegereintocmitadeFundaiaEurisc
Normativdesiguranalafocaconstruciilor P11899
Normegeneraledepreveniresistingereaincendiilor
Normativdeproiectareasliloraglomeratecuvizitatori NP00696
Normativprivindproiectareasiexecutareainstalaiilorelectricecutensiunipanala1000V
c.a. I798
NormativpentruproiectareasiexecutareasistemelordealimentarecugazenaturaleI698
NormativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilorsanitareI994
Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilorinterioaredetelecomunicaiidincldiri
civilesideproducieI1896
Normativprivindproteciaconstruciilorimpotrivatrsnetului I2094
STAS10903/279 Masurideproteciecontraincendiilor.Determinareasarciniitermicein
construcii
STAS147890 Alimentareacuapalaconstruciicivilesiindustriale.Prescripiifundamentale
deproiectare
ISO/DIS13943 Proiectdenormeinternaionale.Vocabulardesecuritatecontraincendiilor
180
SR ISO8421 1Proteciampotrivaincendiilor.VocabularPartea1:termenigeneralisi
fenomenealefocului
SR ISO 84212Proteciaimpotrivainceniilor.VocabularPartea2:Proteciastructurala
impotrivaincendiului
SR ISO 8421 4Proteciaimpotrivaincendiilor.VocabularPartea4: Echipamentesi
mijloacedestingere
SRISO8421 8 Proteciaimpotrivaincendiilor.Vocabular.Partea8:Termenispecifici
lupteiimpotrivaincendiilor,interveniiledesalvaresimanipulriimaterialelorpericuloase