Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr.

2463 din 8 august 2013 pentru aprobarea


reglementrii tehnie !Normati" pri"ind seuritatea la
inendiu a onstru#iilor$ %artea a II&a & instala#ii de
stingere!$ indiati" %118'2&2013
Avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 15 mai 2013 al Comitetului
Tehnic de Coordonare eneral! din cadrul "inisterului #ezvolt!rii $e%ionale &i
Administra'iei Publice &i Avizul nr. 1 din 2( martie 2013 al )ns*ectoratului
eneral *entru +itua'ii de ,r%en'!-
n con.ormitate cu *revederile art. 10 &i art. 3/ alin. 2 din 0e%ea nr. 10'1(()
*rivind calitatea n construc'ii- cu modi.ic!rile ulterioare- &i ale art. 2 alin. 132 &i
132 din $e%ulamentul *rivind ti*urile de re%lement!ri tehnice &i de cheltuieli
a.erente activit!'ii de re%lementare n construc'ii- urbanism- amena4area
teritoriului &i habitat- a*robat *rin 5ot!rrea uvernului nr. 203'2003 *entru
a*robarea $e%ulamentului *rivind ti*urile de re%lement!ri tehnice &i de cheltuieli
a.erente activit!'ii de re%lementare n construc'ii- urbanism- amena4area
teritoriului &i habitat- *recum &i a 6ormelor metodolo%ice *rivind criteriile &i
modul de alocare a sumelor necesare unor lucr!ri de interven'ie n *rim! ur%en'!
la construc'ii vulnerabile &i care *rezint! *ericol *ublic- cu modi.ic!rile &i
com*let!rile ulterioare-
7n temeiul art. 3 *ct. )) lit. e2 &i al art. 12 alin. 182 din 5ot!rrea uvernului nr.
1'2013 *rivind or%anizarea &i .unc'ionarea "inisterului #ezvolt!rii $e%ionale &i
Administra'iei Publice- cu modi.ic!rile ulterioare-
"ieprim&ministrul$ ministrul de*"oltrii regionale +i administra#iei
publie$ emite *rezentul ordin.
,rt. 1
+e a*rob! re%lementarea tehnic! 96ormativ *rivind securitatea la incendiu a
construc'iilor- Partea a ))-a - )nstala'ii de stin%ere9- indicativ P11/:2-2013-
*rev!zut! n ane;a
<2
care .ace *arte inte%rant! din *rezentul ordin.
,rt. 2
Prezentul ordin se *ublic! n "onitorul =.icial al $omniei- Partea )- &i intr! n
vi%oare la 30 de zile de la data *ublic!rii.
,rt. 3
0a data intr!rii n vi%oare a *rezentului ordin- =rdinul ministrului trans*orturilor-
construc'iilor &i turismului nr. 21-'200) *entru a*robarea Reglementrii
tehnie !Normati" pentru proietarea$ e.eutarea +i e.ploatarea
instala#iilor de stingere a inendiilor!$ indiati" N% 086&200)- *ublicat n
"onitorul =.icial al $omniei- Partea )- nr. 38> din 8 iunie 2005- se abro%!.
-<<<<-

*. ?ice*rim-ministru- ministrul dezvolt!rii re%ionale &i administra'iei *ublice-
Iulian&/hioel 0atahe$
secretar de stat
@@@@@@
<2
- Ane;a se *ublic! n "onitorul =.icial al $omniei- Partea )- nr. 5>5 bis- care
se *oate achizi'iona de la Centrul *entru rela'ii cu *ublicul al $e%iei Autonome
9"onitorul =.icial9- Aucure&ti- sos. Panduri nr. 1.
Publicat n "onitorul =.icial cu num!rul 5>5 din data de 23 se*tembrie 2013