Sunteți pe pagina 1din 7

HOTRRE Nr.

1434 din 2 septembrie 2004 *** Republicat#


privind atribu%iile &i Regulamentul-cadru de organizare &i func%ionare ale
Direc%iei generale de asisten%# social# &i protec%ia copilului
EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 21 iulie 2008

*) Republicat# n temeiul art. III din Hot#rrea Guvernului nr. 1.896/2006 pentru modificarea anexei la
Hot#rrea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribu%iile &i Regulamentul-cadru de organizare &i func%ionare ale
Direc%iei generale de asisten%# social# &i protec%ia copilului, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 17 din 10 ianuarie 2007, dndu-se textelor o nou# numerotare. Hot#rrea Guvernului nr. 1.434/2004 a fost
publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004.

ART. 1 Se aprob# Regulamentul-cadru de organizare &i func%ionare a Direc%iei generale de asisten%#
social# &i protec%ia copilului, denumit# n continuare Direc%ia general#, prev#zut n anexa care face parte
integrant# din prezenta hot#rre.

ART. 2 Direc%ia general# este institu%ia public# cu personalitate juridic#, nfiin%at# n subordinea
consiliului jude%ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti, prin comasarea
serviciului public de asisten%# social# &i a serviciului public specializat pentru protec%ia copilului de la nivelul
jude%ului, respectiv al sectorului municipiului Bucure&ti, prin preluarea, n mod corespunz#tor, a atribu%iilor &i
func%iilor acestora.

ART. 3 Direc%ia general# realizeaz# la nivel jude%ean, respectiv la nivelul local al sectoarelor
municipiului Bucure&ti, m#surile de asisten%# social# n domeniul protec%iei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap, precum &i a oric#ror persoane aflate n nevoie.

ART. 4 (1) Prin hot#rre a consiliului jude%ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului
Bucure&ti, se nfiin%eaz# Direc%ia general# &i se aprob# structura organizatoric#, num#rul de personal, precum &i
finan%area acestei direc%ii.
(2) Consiliile jude%ene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure&ti, aprob#, prin
hot#rre, regulamentul de organizare &i func%ionare a Direc%iei generale, pe baza prevederilor regulamentului-
cadru aprobat prin prezenta hot#rre.
(3) Atribu%iile Direc%iei generale, prev#zute n regulamentul-cadru, se completeaz# cu alte atribu%ii, n func%ie
de caracteristicile sociale ale unit#%ilor administrativ-teritoriale &i ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale
ale municipiului Bucure&ti.

ART. 5 (1) Consiliile jude%ene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure&ti,
nfiin%eaz# Direc%ia general# prin reorganizarea serviciilor publice cu atribu%ii n domeniul asisten%ei sociale &i
protec%iei copilului, aflate n subordine, &i, dup# caz, a compartimentelor din aparatul propriu existent n cadrul
acestora.
(2) Personalul serviciilor publice reorganizate potrivit alin. (1) se preia de c#tre Direc%ia general# &i se
consider# transferat, n condi%iile legii.

ART. 6 (1) Patrimoniul serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), stabilit pe baza bilan%ului
contabil ncheiat la data de 31 decembrie 2004, se preia, pe baz# de protocol de predare-preluare, de c#tre
Direc%ia general#, n termen de 30 de zile de la data intr#rii n vigoare a prezentei hot#rri.
(2) n condi%iile legii, Direc%ia general# va prelua toate drepturile &i va respecta toate obliga%iile serviciilor
publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), potrivit reglement#rilor legale sau contractuale.
(3) Direc%ia general# asigur#, n condi%iile legii, continuitatea proiectelor n derulare ini%iate de serviciile
publice reorganizate conform art. 5 alin. (1).

ART. 7 (1) n termen de cel mult un an de la reorganizarea Direc%iei generale, se va asigura ncadrarea
n totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calific#ri, care are competen%e, responsabilit#%i &i
atribu%ii specifice domeniului de activitate.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1) conduc#torul Direc%iei generale ntocme&te necesarul de personal de
specialitate &i solicit# institu%iilor &i organiza%iilor specializate formarea &i perfec%ionarea personalului existent,
n condi%iile legii.

ART. 8 Finan%area Direc%iei generale se asigur# din bugetele locale ale jude%elor, respectiv din bugetele
locale ale sectoarelor municipiului Bucure&ti.

ART. 9 Pe data intr#rii n vigoare a prezentei hot#rri se abrog#:
a) prevederile art. 1 referitoare la serviciul public de asisten%# social# de la nivelul jude%elor, cuprinse n
Regulamentul-cadru de organizare &i func%ionare a serviciului public de asisten%# social#, aprobat prin
Hot#rrea Guvernului nr. 90/2003, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 7 februarie
2003, cu modific#rile ulterioare;
b) Hot#rrea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice &i a m#surilor tranzitorii de
aplicare a prevederilor Ordonan%ei de urgen%# a Guvernului nr. 26/1997 privind protec%ia copilului aflat n
dificultate, precum &i a Metodologiei de coordonare a activit#%ilor de protec%ie &i de promovare a drepturilor
copilului la nivel na%ional, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, cu
modific#rile ulterioare, precum &i orice alte dispozi%ii contrare.

ART. 10 Prezenta hot#rre intr# n vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

ANEXA 1

REGULAMENT-CADRU
de organizare &i func%ionare a Direc%iei generale de asisten%# social# &i protec%ia copilului

ART. 1 (1) Direc%ia general# de asisten%# social# &i protec%ia copilului, denumit# n continuare Direc%ia
general#, are rolul de a asigura la nivel jude%ean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucure&ti,
aplicarea politicilor &i strategiilor de asisten%# social# n domeniul protec%iei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap, precum &i a oric#ror persoane aflate n nevoie.
(2) n vederea realiz#rii atribu%iilor prev#zute de lege Direc%ia general# ndepline&te, n principal, urm#toarele
func%ii:
a) de strategie, prin care asigur# elaborarea strategiei de asisten%# social#, a planului de asisten%# social#
pentru prevenirea &i combaterea marginaliz#rii sociale, precum &i a programelor de ac%iune antis#r#cie, pe care
le supune spre aprobare consiliului jude%ean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti;
b) de coordonare a activit#%ilor de asisten%# social# &i protec%ie a copilului la nivelul jude%ului, respectiv al
sectorului municipiului Bucure&ti;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozi%ie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor &i institu%iilor care au responsabilit#%i n
domeniul asisten%ei sociale, cu serviciile publice locale de asisten%# social#, precum &i cu reprezentan%ii
societ#%ii civile care desf#&oar# activit#%i n domeniu;
e) de execu%ie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale &i financiare necesare pentru implementarea
strategiilor cu privire la ac%iunile antis#r#cie, prevenirea &i combaterea marginaliz#rii sociale, precum &i pentru
solu%ionarea urgen%elor sociale individuale &i colective la nivelul jude%ului, respectiv al sectoarelor municipiului
Bucure&ti;
f) de reprezentare a consiliului jude%ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti, pe
plan intern &i extern, n domeniul asisten%ei sociale &i protec%iei copilului.
(3) Structura organizatoric#, num#rul de personal &i bugetul Direc%iei generale se aprob# prin hot#rre a
consiliului jude%ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti, astfel nct func%ionarea
acesteia s# asigure ndeplinirea atribu%iilor ce i revin potrivit legii.

ART. 2 Direc%ia general# ndepline&te urm#toarele atribu%ii principale:
a) n domeniul protec%iei persoanei adulte:
1. completeaz# evaluarea situa%iei socioeconomice a persoanei adulte aflate n nevoie, a nevoilor &i resurselor
acesteia. Asigur# furnizarea de informa%ii &i servicii adecvate n vederea refacerii &i dezvolt#rii capacit#%ilor
individuale &i ale celor familiale necesare pentru a dep#&i cu for%e proprii situa%iile de dificultate, dup#
epuizarea m#surilor prev#zute n planul individualizat privind m#surile de asisten%# social#;
2. acord# persoanei adulte asisten%# &i sprijin pentru exercitarea dreptului s#u la exprimarea liber# a opiniei;
3. depune diligen%e pentru clarificarea situa%iei juridice a persoanei adulte aflate n nevoie, inclusiv pentru
nregistrarea tardiv# a na&terii acesteia;
4. verific# &i reevalueaz# trimestrial &i ori de cte ori este cazul modul de ngrijire a persoanei adulte n
nevoie pentru care s-a instituit o m#sur# de asisten%# social# ntr-o institu%ie, n vederea men%inerii, modific#rii
sau revoc#rii m#surii stabilite;
5. asigur# m#surile necesare pentru protec%ia n regim de urgen%# a persoanei adulte aflate n nevoie, inclusiv
prin organizarea &i asigurarea func%ion#rii n structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligen%ele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind
m#surile de asisten%# social#;
7. ndepline&te orice alte atribu%ii prev#zute de lege;
b) n domeniul protec%iei drepturilor copilului:
1. ntocme&te raportul de evaluare ini%ial# a copilului &i familiei acestuia &i propune stabilirea unei m#suri de
protec%ie special#;
2. monitorizeaz# trimestrial activit#%ile de aplicare a hot#rrilor de instituire a m#surilor de protec%ie special#
a copilului;
3. identific# &i evalueaz# familiile sau persoanele care pot lua n plasament copilul;
4. monitorizeaz# familiile &i persoanele care au primit n plasament copii, pe toat# durata acestei m#suri;
5. identific#, evalueaz# &i preg#te&te persoane care pot deveni asisten%i maternali profesioni&ti, n condi%iile
legii; ncheie contracte individuale de munc# &i asigur# formarea continu# de asisten%i maternali profesioni&ti
atesta%i; evalueaz# &i monitorizeaz# activitatea acestora;
6. acord# asisten%# &i sprijin p#rin%ilor copilului separat de familie, n vederea reintegr#rii n mediul s#u
familial;
7. reevalueaz#, cel pu%in o dat# la 3 luni &i ori de cte ori este cazul, mprejur#rile care au stat la baza stabilirii
m#surilor de protec%ie special# &i propune, dup# caz, men%inerea, modificarea sau ncetarea acestora;
8. ndepline&te demersurile viznd deschiderea procedurii adop%iei interne pentru copiii afla%i n eviden%a sa;
9. identific# familiile sau persoanele cu domiciliul n Romnia care doresc s# adopte copii; evalueaz#
condi%iile materiale &i garan%iile morale pe care acestea le prezint# &i elibereaz# atestatul de familie sau de
persoan# apt# s# adopte copii;
10. monitorizeaz# evolu%ia copiilor adopta%i, precum &i a rela%iilor dintre ace&tia &i p#rin%ii lor adoptivi;
sprijin# p#rin%ii adoptivi ai copilului n ndeplinirea obliga%iei de a-l informa pe acesta c# este adoptat, de ndat#
ce vrsta &i gradul de maturitate ale copilului o permit;
11. ndepline&te orice alte atribu%ii prev#zute de lege;
c) alte atribu%ii:
1. coordoneaz# &i sprijin# activitatea autorit#%ilor administra%iei publice locale din jude% n domeniul
asisten%ei sociale &i protec%iei copilului;
2. coordoneaz# metodologic activitatea de prevenire a separ#rii copilului de p#rin%ii s#i, precum &i cea de
admitere a adultului n institu%ii sau servicii, desf#&urate la nivelul serviciilor publice de asisten%# social#;
3. acord# asisten%a tehnic# necesar# pentru crearea &i formarea structurilor comunitare consultative ca form#
de sprijin n activitatea de asisten%# social# &i protec%ia copilului;
4. evalueaz# &i preg#te&te persoane, identificate de serviciul public local de asisten%# social#, care pot deveni
asisten%i personali ai persoanei cu handicap, &i supravegheaz# activitatea acestor asisten%i;
5. colaboreaz# cu organiza%iile neguvernamentale care desf#&oar# activit#%i n domeniul asisten%ei sociale &i
protec%iei copilului sau cu operatori economici prin ncheierea de conven%ii de colaborare cu ace&tia;
6. dezvolt# parteneriate &i colaboreaz# cu organiza%ii neguvernamentale &i cu al%i reprezentan%i ai societ#%ii
civile n vederea acord#rii &i diversific#rii serviciilor sociale &i a serviciilor pentru protec%ia copilului, n func%ie
de nevoile comunit#%ii locale;
7. colaboreaz# pe baz# de protocoale sau conven%ii cu celelalte direc%ii generale, precum &i cu alte institu%ii
publice din unitatea administrativ-teritorial#, n vederea ndeplinirii atribu%iilor ce i revin, conform legii;
8. asigur# la cerere consultan%# de specialitate gratuit# privind acordarea serviciilor, m#surilor &i presta%iilor
de asisten%# social# &i protec%ia copilului; colaboreaz# cu alte institu%ii responsabile pentru a facilita accesul
persoanelor la aceste drepturi;
9. propune consiliului jude%ean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti, nfiin%area,
finan%area, respectiv cofinan%area institu%iilor publice de asisten%# social#, precum &i a serviciilor pentru
protec%ia copilului;
10. prezint# anual sau la solicitarea consiliului jude%ean, respectiv a consiliului local al sectorului
municipiului Bucure&ti, rapoarte de evaluare a activit#%ilor desf#&urate;
11. asigur# acordarea &i plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
12. sprijin# &i dezvolt# un sistem de informare &i de consultan%# accesibil persoanelor singure, persoanelor
vrstnice, persoanelor cu handicap &i oric#ror persoane aflate n nevoie, precum &i familiilor acestora, n
vederea exercit#rii tuturor drepturilor prev#zute de actele normative n vigoare;
13. ac%ioneaz# pentru promovarea alternativelor de tip familial la protec%ia institu%ionalizat# a persoanelor n
nevoie, inclusiv ngrijirea la domiciliu;
14. organizeaz# activitatea de selectare &i angajare a personalului din aparatul propriu &i institu%iile/serviciile
din subordine, de evaluare periodic# &i de formare continu# a acestuia;
15. asigur# serviciile administrative &i de secretariat ale comisiei pentru protec%ia copilului, respectiv ale
comisiei de expertiz# medical# a persoanelor adulte cu handicap;
16. ndepline&te orice alte atribu%ii prev#zute n acte normative sau stabilite prin hot#rri ale consiliului
jude%ean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti.

ART. 3 (1) Structura organizatoric# orientativ# necesar# pentru asigurarea func%ion#rii Direc%iei
generale este urm#toarea:
1. compartimentul pentru ngrijire de tip familial n domeniul asisten%ei sociale a persoanelor adulte;
2. compartimentul pentru ngrijire de tip familial n domeniul protec%iei copilului;
3. compartimentul pentru ngrijire de tip reziden%ial n domeniul asisten%ei sociale a persoanelor adulte;
4. compartimentul pentru ngrijire de tip reziden%ial n domeniul protec%iei copilului;
5. compartimentul de interven%ie n regim de urgen%# n domeniul asisten%ei sociale a persoanelor adulte; n
cadrul acestuia se organizeaz# &i func%ioneaz# telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgen%# ale persoanelor
adulte;
6. compartimentul de interven%ie n situa%ii de abuz, neglijare, trafic &i migra%ie;
7. compartimentul de interven%ie n regim de urgen%# n domeniul protec%iei copilului; n cadrul acestuia se
organizeaz# &i func%ioneaz# "telefonul copilului";
8. compartimentul de evaluare a copilului care s#vr&e&te fapte penale &i nu r#spunde penal;
9. compartimentul de evaluare complex# a copilului cu dizabilit#%i;
10. compartimentul de evaluare &i monitorizare n domeniul asisten%ei sociale &i protec%iei copilului;
11. compartimentul strategii, programe, proiecte n domeniul asisten%ei sociale &i protec%iei copilului;
12. compartimentul antis#r#cie &i prevenire a marginaliz#rii sociale;
13. secretariatul comisiei pentru protec%ia copilului;
14. secretariatul comisiei de expertiz# medical# a persoanelor adulte cu handicap;
15. compartimentul resurse umane;
16. compartimentul economic &i financiar-contabil;
17. compartimentul tehnic, achizi%ii publice &i administrativ;
18. compartimentul juridic &i contencios;
19. compartimentul audit;
20. compartimentul de rela%ii cu publicul.
(2) n vederea exercit#rii &i realiz#rii atribu%iilor ce i revin, Direc%ia general# va asigura ncadrarea cu
prioritate a personalului cu studii socioumane.
(3) n vederea exercit#rii &i realiz#rii atribu%iilor Direc%iei generale, consiliul jude%ean, respectiv consiliul
local al sectorului municipiului Bucure&ti, poate aproba organizarea &i a altor compartimente dect cele
prev#zute la alin. (1), asigurnd resursele necesare func%ion#rii acestora.

ART. 4 (1) Conducerea Direc%iei generale se asigur# de directorul executiv &i de colegiul director.
(2) Directorul executiv al Direc%iei generale este ajutat de cel pu%in 2 directori executivi adjunc%i, dintre care
unul coordoneaz# activit#%ile din domeniul protec%iei persoanelor adulte, iar unul coordoneaz# activitatea de
protec%ie a drepturilor copilului.
(3) Directorul executiv &i directorul executiv adjunct au calitatea de func%ionar public.
ART. 5
(1) Func%iile publice de director executiv &i director executiv adjunct se ocup# prin concurs, n condi%iile
legii.
(2) Candida%ii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, dup# caz, director executiv adjunct trebuie
s# aib# o vechime n specialitate de cel pu%in 5 ani &i s# fie absolven%i cu diplom# de licen%# ai nv#%#mntului
universitar de lung# durat# n unul dintre urm#toarele domenii:
a) psihologie;
b) sociologie;
c) asisten%# social#;
d) &tiin%e umaniste;
e) &tiin%e administrative;
f) &tiin%e juridice;
g) &tiin%e economice;
h) medicin#.
(3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea func%iilor publice de conducere, pe lng#
condi%iile prev#zute la alin. (2), candida%ii trebuie s# fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare n
domeniul administra%iei publice, management ori n specialitatea studiilor necesare exercit#rii func%iei publice
sau programe de perfec%ionare n administra%ia public# cu durata de minimum un an.
(4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, dup# caz, director
executiv adjunct &i absolven%i cu diplom# de licen%# ai nv#%#mntului universitar de lung# durat# n alte
domenii dect cele prev#zute la alin. (2), cu condi%ia s# fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat
n unul dintre domeniile prev#zute la alin. (2), precum &i programe de formare &i perfec%ionare n administra%ia
public#.
(5) La stabilirea vechimii n specialitatea studiilor necesare exercit#rii func%iei publice de conducere de
director executiv sau, dup# caz, director executiv adjunct se are n vedere perioada de timp lucrat# pe baza unui
contract individual de munc# ori n temeiul unui raport de serviciu n func%ii pentru care s-au solicitat studii
universitare.
(6) Concursul pentru ocuparea func%iei publice de director executiv sau, dup# caz, director executiv adjunct
se organizeaz# de c#tre Agen%ia Na%ional# a Func%ionarilor Publici, potrivit dispozi%iilor Hot#rrii Guvernului
nr. 1.209/2003 privind organizarea &i dezvoltarea carierei func%ionarilor publici, cu modific#rile ulterioare.
(7) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Hot#rrea Guvernului nr. 1.209/2003, cu modific#rile
ulterioare, comisia de concurs se nume&te prin ordin al pre&edintelui Agen%iei Na%ionale a Func%ionarilor
Publici, fiind constituit# din:
a) secretarul unit#%ii administrativ-teritoriale;
b) un reprezentant al consiliului jude%ean sau, dup# caz, un reprezentant al consiliului local al sectorului
municipiului Bucure&ti;
c) un reprezentant al Autorit#%ii Na%ionale pentru Protec%ia Drepturilor Copilului sau, dup# caz, un
reprezentant al Autorit#%ii Na%ionale pentru Persoanele cu Handicap;
d) 2 reprezentan%i ai Agen%iei Na%ionale a Func%ionarilor Publici, dintre care cel pu%in unul ocup# o func%ie
public# echivalent# cu func%ia pentru care s-a organizat concurs.
(8) n cadrul interviului, candida%ii au obliga%ia de a prezenta &i de a sus%ine un referat cuprinznd analiza
sistemului de asisten%# social# &i protec%ia copilului din unitatea sau, dup# caz, subdiviziunea administrativ-
teritorial# respectiv#, precum &i propuneri de restructurare sau, dup# caz, de dezvoltare a acestui sistem.

ART. 6 Colegiul director al Direc%iei generale este compus din directorul executiv, directorii executivi
adjunc%i, personalul de conducere din cadrul Direc%iei generale, precum &i 3 consilieri jude%eni ori, dup# caz,
locali, avnd cu prec#dere studii socioumane, propu&i de pre&edintele consiliului jude%ean sau, dup# caz, de
primarul sectorului municipiului Bucure&ti. Pre&edintele colegiului director este secretarul general al jude%ului,
respectiv secretarul sectorului municipiului Bucure&ti. n situa%ia n care pre&edintele colegiului director nu &i
poate exercita atribu%iile, acestea sunt exercitate de c#tre directorul executiv sau, dup# caz, de c#tre directorul
executiv adjunct al Direc%iei generale.

ART. 7 (1) Organizarea, func%ionarea &i atribu%iile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de
organizare &i func%ionare a Direc%iei generale.
(2) Colegiul director se ntrune&te n &edin%# ordinar# trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum
&i n &edin%# extraordinar#, ori de cte ori este necesar, la cererea directorului executiv, a pre&edintelui
colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjunc%i.
(3) La &edin%ele colegiului director pot participa, f#r# drept de vot, pre&edintele consiliului jude%ean, membrii
comisiei pentru protec%ia copilului &i al%i consilieri jude%eni, respectiv primarul sectorului municipiului
Bucure&ti, &i al%i consilieri locali, precum &i alte persoane invitate de membrii colegiului director.
(4) Colegiul director ndepline&te urm#toarele atribu%ii principale:
a) analizeaz# &i controleaz# activitatea Direc%iei generale; propune directorului executiv m#surile necesare
pentru mbun#t#%irea activit#%ilor Direc%iei generale;
b) avizeaz# proiectul bugetului propriu al Direc%iei generale &i contul de ncheiere a exerci%iului bugetar;
c) avizeaz# proiectul strategiei &i rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direc%iei generale, potrivit
art. 8 alin. (3) lit. d) &i e); avizul este consultativ;
d) propune consiliului jude%ean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti, modificarea
structurii organizatorice &i a regulamentului de organizare &i func%ionare ale Direc%iei generale, precum &i
rectificarea bugetului, n vederea mbun#t#%irii activit#%ii acesteia;
e) propune consiliului jude%ean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti, nstr#inarea
mijloacelor fixe din patrimoniul Direc%iei generale, altele dect bunurile imobile, prin licita%ie public#
organizat# n condi%iile legii;
f) propune consiliului jude%ean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti, concesionarea
sau nchirierea de bunuri ori servicii de c#tre Direc%ia general#, prin licita%ie public# organizat# n condi%iile
legii;
g) ntocme&te &i propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de func%ii, precum &i premierea
&i sporurile care se acord# la salariul personalului Direc%iei generale, cu ncadrarea n resursele financiare
alocate de consiliul jude%ean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucure&ti, n condi%iile legii.
(5) Colegiul director ndepline&te &i alte atribu%ii stabilite de lege sau prin hot#rre a consiliului jude%ean,
respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti.
6) )edin%ele colegiului director se desf#&oar# n prezen%a a cel pu%in dou# treimi din num#rul membrilor s#i &i
a pre&edintelui. n exercitarea atribu%iilor ce i revin colegiul director adopt# hot#rri cu votul majorit#%ii
membrilor prezen%i.

ART. 8 (1) Directorul executiv al Direc%iei generale asigur# conducerea executiv# a acesteia &i r#spunde
de buna ei func%ionare n ndeplinirea atribu%iilor ce i revin. n exercitarea atribu%iilor ce i revin directorul
executiv emite dispozi%ii.
(2) Directorul executiv reprezint# Direc%ia general# n rela%iile cu autorit#%ile &i institu%iile publice, cu
persoanele fizice &i juridice din %ar# &i din str#in#tate, precum &i n justi%ie.
(3) Directorul executiv ndepline&te, n condi%iile legii, urm#toarele atribu%ii principale:
a) exercit# atribu%iile ce revin Direc%iei generale n calitate de persoan# juridic#;
b) exercit# func%ia de ordonator secundar de credite;
c) ntocme&te proiectul bugetului propriu al Direc%iei generale &i contul de ncheiere a exerci%iului bugetar, pe
care le supune aviz#rii colegiului director &i aprob#rii consiliului jude%ean, respectiv consiliului local al
sectorului municipiului Bucure&ti;
d) elaboreaz# &i supune aprob#rii consiliului jude%ean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului
Bucure&ti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu &i lung, de restructurare, organizare &i dezvoltare a
sistemului de asisten%# social# &i protec%ie a drepturilor copilului, avnd avizul colegiului director &i al comisiei;
e) elaboreaz# proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asisten%# social# &i protec%ie a drepturilor
copilului, stadiul implement#rii strategiilor prev#zute la lit. d) &i propunerile de m#suri pentru mbun#t#%irea
acestei activit#%i, pe care le prezint# spre avizare colegiului director &i apoi comisiei pentru protec%ia copilului;
f) aprob# statul de personal al Direc%iei generale; nume&te &i elibereaz# din func%ie personalul din cadrul
Direc%iei generale, potrivit legii; elaboreaz# &i propune spre aprobare consiliului jude%ean, respectiv consiliului
local al sectorului municipiului Bucure&ti, statul de func%ii al Direc%iei generale, avnd avizul colegiului
director;
g) controleaz# activitatea personalului din cadrul Direc%iei generale &i aplic# sanc%iuni disciplinare acestui
personal;
h) constat# contraven%iile &i propune aplicarea sanc%iunilor prev#zute la art. 135 din Legea nr. 272/2004
privind protec%ia &i promovarea drepturilor copilului;
i) este vicepre&edintele comisiei pentru protec%ia copilului &i reprezint# Direc%ia general# n rela%iile cu
aceasta;
j) asigur# executarea hot#rrilor comisiei pentru protec%ia copilului.
(4) Directorul executiv ndepline&te &i alte atribu%ii prev#zute de lege sau stabilite prin hot#rre a consiliului
jude%ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti.
(5) n absen%a directorului executiv, atribu%iile acestuia se exercit# de unul dintre directorii executivi adjunc%i,
desemnat prin dispozi%ie a directorului executiv, n condi%iile prev#zute de regulamentul de organizare &i
func%ionare a Direc%iei generale.

ART. 9 Numirea, eliberarea din func%ie &i sanc%ionarea disciplinar# a directorului executiv al Direc%iei
generale se fac la propunerea pre&edintelui consiliului jude%ean, respectiv a primarului sectorului municipiului
Bucure&ti, prin hot#rre a consiliului jude%ean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucure&ti.

NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Hot#rrea Guvernului nr. 1.896/2006 pentru modificarea anexei la
Hot#rrea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribu%iile &i Regulamentul-cadru de organizare &i func%ionare ale
Direc%iei generale de asisten%# social# &i protec%ia copilului, care nu sunt ncorporate n forma republicat# a
Hot#rrii Guvernului nr. 1.434/2004:
"ART. II
Directorii generali &i directorii generali adjunc%i care nu au statut de func%ionar public asigur# conducerea
Direc%iei generale de asisten%# social# &i protec%ia copilului pn# la ocuparea posturilor de director executiv,
respectiv director executiv adjunct, prin concurs, n condi%iile legii."

---------------