Sunteți pe pagina 1din 13

GODEXIN TRANS S.R.L.

APROBAT
ORAVITA ADMINISTRATOR
I.P. S.S.M.
PREVEDERI GENERALE PRIVIND LEGISLATIA DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA
I.1 PREVEDERI GENERALE
Instructiunile r!rii privind securitatea si sanatatea in munca se aplica tuturor salariatilor
societatii cat si personalului extern, clientilor si vizitatorilor, entitatilor componente si sunt elaborate
cu respectarea prevederilor art.13.lit.e din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/200, !.".
nr.1#2$/200 pentru aprobarea %ormelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca.
&n acceptiunea Legii, securitatea si sanatatea in munca are ca scop instituirea de masuri privund
promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor, eliminarea 'actorilor de risc
si accidentare, consultarea, participarea ec(ilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a
reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.
I." OBLIGATIILE SOCIETATII
&n con'ormitate cu prevederle art. 1)1*1)+ din ,odul Muncii, art.) din Legea 319 din 200 si art.1$
din %ormele metodologice de aplicare a legii, obligatiile societatilor, in calitatea sa de anga-ator,
sunt urmatoarele.
sa ia toate masurile necesare pentru prote-area vietii si sanatatii salariatilor sai/
sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente si boli pro'esionale/
sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor,
prevenirea riscurilor pro'esionale, in'ormarea si instruirea lucratorilor si asigurarea cadrului
organizatoric si a mi-loacelor necesare securitatii si sanatatii in munca/
sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor ,inclusiv la alegerea
ec(ipamentelor de munca/
sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in
munca,atunci cand ii incredinteaza sarcini/
sa asigure ca plani'icarea si introducerea de noi te(nologii sa 'aca obiectul consultarilor cu
lucratorii in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor
determinate de alegerea ec(ipamentelor,de conditiile si mediul de munca/
sa ia masurile corespunzatoare pentru ca,in zonele cu risc ridicat si speci'ic, accesul sa 'ie
permis numai lucratorilor care au primit si siau insusit instructiunile adegvate.
sa ia masurile necesare pentru acordarea primului a-utor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor, tinand seama si de alte persoane prezente in societate/
sa asigure identi'icarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru 'iecare componenta a
sistemului de munca,respectiv executant, sarcina de munca,mi-loace de munca,si mediu de
munca pe locuri de munca/posturi de lucru/
sa elaboreze si sa actualizeze planul de prevenire si protectie/
sa asigure intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si sa tina evidenta
zonelor cu risc ridicat si speci'ic/
sa colaboreze cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor,medicul de medicina muncii,in
vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie/
sa asigure ec(ipamente individuale de protectie/
sa acorde obligatoriu ec(ipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau
pierderii calitatilor de protectie/
sa acorde in mod obligatoriu si gratuit materialele igenico*sanitare.
I.# OBLIGATIILE LUCRATORILOR
0iecare lucrator trebuie sa isi des'asoare activitatea, in con'ormitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea anga-atorului, ast'el incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire pro'esionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot 'i a'ectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
&n mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22, lucratorii au
urmatoarele obligatii.
sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, ec(ipamentele de
transport si alte mi-loace de productie/
sa utilizeze corect ec(ipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare/
sa nu procedeze la scoaterea din 'unctiune, la modi'icarea, sc(imbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor te(nice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive/
sa comunice imediat anga-atorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice de'icienta a sistemelor de protectie/
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau anga-atorului accidentele
su'erite de propria persoana/
sa coopereze cu anga-atorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
'ace posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor/
sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu anga-atorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru
a permite anga-atorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si
'ara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate/
sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora/
sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
I.#.1 DREPTURILE LUCRATORILOR
lucratoriinu pot 'i implicati in nici o situatie in costurile 'inanciare ale masurilor privind
securitatea ,sanatatea si igiena in munca/
sa in'ormeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot 'i expusi unui pericol
grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori
care trebuie sa 'ie luate pentru protectia lor
sa ia masuri si sa 'urnize instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul
si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de
pericol grav si iminent/
sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si
iminent, in a'ara cazurilor exceptionale si pentru motive -usti'icate.
lucratorii care, in cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o zona
periculoasa nu trebuie sa 'ie pre-udiciati si trebuie sa 'ie prote-ati impotriva oricaror
consecinte negative si ne-usti'icate pentru acestia/
anga-atorul trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru propria
securitate sau a altor persoane, atunci cand se'ul ierar(ic imediat superior nu poate 'i
contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in con'ormitate cu
cunostintele lor si cu mi-loacele te(nice de care dispun, pentru a evita consecintele unui
ast'el de pericol/
lucratorii nu trebuie sa 'ie pre-udiciati pentru cazurile prevazute la lit.', cu exceptia situatiilor
in care acestia actioneaza imprudent sau dau dovada de negli-enta grava.
I.$ ORGANI%AREA ACTIVIT&'II DE SECURITATE (I S&N&TATE )N MUNC&
1n con'ormitate cu prevederile art.1)9*1+) din ,odul Muncii, art.+.2#3 din Legea
nr.319/200 4i art.1#.lit.d.din %ormele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in
2
munca nr.319/200, pentru 5ndeplinirea obliga6iilor sale, societatea organizeaz7 activitatea de
securitate a muncii cu personal abilitat 5n con'ormitate cu prevederile 8rdinului Ministerului Muncii
Solidaritatii Sociale si 0amiliei nr. 1)/200# privind aprobarea 9egulamentului de abilitare a
persoanelor 'izice 4i persoanelor -uridice pentru a presta servicii 5n domeniul protec6iei muncii..
I.$.1 COMPARTIMENTUL DE SECURITATE A MUNCII
:ersonalul abilitat implicat 5n activitatea acestui compartiment are urm7toarele atribu6ii
principale .
1. identi'icarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru 'iecare componenta a sistemului de munca,
respectiv executant, sarcina de munca, mi-loace de munca/ec(ipamente de munca si mediul de
munca pe locuri de munca/posturi de lucru/
2. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie/
3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate
si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii,
precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru/
#. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin
lucratorilor, corespunzator 'unctiilor exercitate, care se consemneaza in 'isa postului, cu aprobarea
anga-atorului/
$. veri'icarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii
si sanatatii in munca, stabilite prin 'isa postului/
. intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter te(nic de in'ormare si instruire a lucratorilor
in domeniul securitatii si sanatatii in munca/
). elaborarea tematicii pentru toate 'azele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru
'iecare loc de munca, asigurarea in'ormarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii
in munca si veri'icarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a in'ormatiilor primite/
+. elaborarea programului de instruire*testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii/
9. asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, con'orm prevederilor
art. 101*10), si asigurarea ca toti lucratorii sa 'ie instruiti pentru aplicarea lui/
10. evidenta zonelor cu risc ridicat si speci'ic prevazute la art. 101*10)/
11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului
de semnalizare necesar si amplasarea con'orm prevederilor !otararii "uvernului nr. 9)1/200
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca/
12. evidenta meseriilor si a pro'esiilor prevazute de legislatia speci'ica, pentru care este necesara
autorizarea exercitarii lor/
13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare/
1#. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psi(ologic periodic/
1$. monitorizarea 'unctionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul
de munca/
1. veri'icarea starii de 'unctionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de siguranta/
1). in'ormarea anga-atorului, in scris, asupra de'icientelor constatate in timpul controalelor e'ectuate
la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie/
1+. intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de (otararile "uvernului emise in temeiul art.
$1 alin. 213 lit. b3 din lege, inclusiv cele re'eritoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si
mobile/
19. evidenta ec(ipamentelor de munca si urmarirea ca veri'icarile periodice si, daca este cazul,
incercarile periodice ale ec(ipamentelor de munca sa 'ie e'ectuate de persoane competente, con'orm
prevederilor din !otararea "uvernului nr. 1.1#/200 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec(ipamentelor de munca/
20. identi'icarea ec(ipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din
intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu ec(ipament individual de protectie,
con'orm prevederilor !otararii "uvernului nr. 1.0#+/200 privind cerintele minime de securitate si
3
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a ec(ipamentelor individuale de protectie la locul de
munca/
21. urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a ec(ipamentelor individuale de
protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de
!otararea "uvernului nr. 1.0#+/200/
22. participarea la cercetarea evenimentelor con'orm competentelor prevazute la art. 10+*1))/
23. intocmirea evidentelor con'orm competentelor prevazute la art. 10+*1))/
2#. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca su'erite de lucratorii din intreprindere si/sau
unitate, in con'ormitate cu prevederile art. 12 alin. 213 lit. d3 din lege/
2$. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prile-ul vizitelor de
control si al cercetarii evenimentelor/
2. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si
protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie/
2). colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor anga-atori, in
situatia in care mai multi anga-atori isi des'asoara activitatea in acelasi loc de munca/
2+. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de
evacuare/
29. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca/
30. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la inc(eierea contractelor de
prestari de servicii cu alti anga-atori, inclusiv la cele inc(eiate cu anga-atori straini/
31. intocmirea unui necesar de mi-loace materiale pentru des'asurarea acestor activitati.
223 ;ctivitatile legate de supraveg(erea starii de sanatate a lucratorilor se vor e'ectua in con'ormitate
cu prevederile art. 2# si 2$ din lege.
I." COMPARTIMENTUL REPRE%ENTANTI AI LUCRATORILOR
9eprezentantul lucratorilor cu raspunderi speci'ice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor este persoana aleasa , selectata sau desemnata de lucratori, in con'ormitate cu
prevederile legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele re'eritoare la protectia
securitatii si sanatatii in munca.
;nga-atorii consulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit participarea acestora la
discutarea tuturor problemelor re'eritoare la securitatea si sanatatea in munca.
;plicarea prevederilor alin. 223 implica.
consultarea lucratorilor/
dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa 'aca propuneri/
participarea ec(ilibrata.
Lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor iau parte in mod ec(ilibrat sau sunt consultati in
prealabil si in timp util de catre anga-ator cu privire la.
orice masura care ar a'ecta semni'icativ securitatea si sanatatea in munca/
desemnarea lucratorilor/
in'ormatiile la care s*a 'acut re'erire in art. 12 alin. 213, art. 1 si 1) din lege/
recurgerea, dupa caz, la servicii externe, con'orm art. + alin. 2#3/
organizarea si plani'icarea instruirii prevazute la art. 20 si 21.
9eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci'ice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor au dreptul sa solicite anga-atorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri
in acest sens, in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al eliminarii surselor de pericol.
9eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci'ice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor sau lucratorii nu pot 'i pre-udiciati din cauza activitatilor la care s*a 'acut re'erire in alin.
223*2#3.
;nga-atorul trebuie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi speci'ice in
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un timp adecvat, 'ara diminuarea drepturilor salariale, si
sa le 'urnizeze mi-loacele necesare pentru a*si putea exercita drepturile si atributiile care decurg din
lege.
9eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci'ice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor si/sau lucratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile competente, in cazul in care
#
considera ca masurile adoptate si mi-loacele utilizate de catre anga-ator nu sunt su'iciente pentru
asigurarea securitatii si sanatatii in munca.
9eprezentantilor lucratorilor cu raspunderi speci'ice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor trebuie sa li se acorde posibilitatea de a*si prezenta observatiile inspectorilor de munca si
inspectorilor sanitari, in timpul vizitelor de control.
9eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci'ice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca trebuie sa indeplineasca cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, con'orm prevederilor art. #)*$1.
9eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci'ice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca sunt consultati si participa, in con'ormitate cu art. 1+ din lege, si pot des'asura urmatoarele
activitati.
colaboreaza cu anga-atorul pentru imbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate in
munca/
insotesc ec(ipa/persoana care e'ectueaza evaluarea riscurilor/
a-uta lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de securitate si sanatate in
munca/
aduc la cunostinta anga-atorului sau comitetului de securitate si sanatate in munca
propunerile lucratorilor re'eritoare la imbunatatirea conditiilor de munca/
urmaresc realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie/
in'ormeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.
I.*.1 PREG&TIREA (I INSTRUIREA LUCRATORILOR
:reg7tirea 4i instruirea lucratorilor 5n domeniul securitatii si sanatatii in munca este o parte
component7 a preg7tirii pro'esionale 4i are ca scop dob<ndirea cuno4tin6elor 4i 'ormarea
deprinderilor de securitate 4i s7n7tate 5n munc7, activitate realizat7 prin instructa-ul de protec6ia
muncii 1n cadrul societatii, instructa-ul de protec6ia muncii este organizat, con'orm prevederilor
legale, 5n trei 'aze.
a3 instruirea introductiv* generala /
b3 instruirea la locul de munc7 /
c3 instruirea periodica.
:ersonalul care e'ectueaz7 instruirea este persoana 'izica abilitata 5n securitate 4i s7n7tate 5n
munc7. Societatea are baz7 material7 4i 'olose4te mi-loace, metode 4i te(nici de instruire avansate,
pentru asigurarea unui proces de instruire intensiv7.
Instruire+ intr!,ucti-./ener+l+ se 0+ce.
a3 la anga-area lucratorilor/
b3 lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta/
c3 lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta/
d3 lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
Scopul instruirii introductiv*generale este de a in'orma despre activitatile speci'ice intreprinderii
si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si
activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.
&nstruirea introductiv*generala se 'ace de catre serviciul extern de prevenire si protectie,
individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane.
=urata instruirii introductiv*generale depinde de speci'icul activitati si de riscurile pentru
securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la
nivelul intreprinderii si/sau al unitatii, in general, aceasta nu va 'i mai mica de + ore.
&n cadrul instruirii introductiv*generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme.
a3 legislatia de securitate si sanatate in munca/
b3 consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in
munca/
c3 riscurile de accidentare si imbolnavire pro'esionala speci'ice unitatii/
d3masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului a-utor, stingerea
incendiilor si evacuarea lucratorilucratorilor.
$
&nstruirea introductiv*generala se va 'inaliza cu veri'icarea insusirii cunostintelor pe baza de
teste, rezultatul veri'icarii va 'i consemnat in 'isa de instruire.
Lucratorii nu vor putea 'i anga-ati daca nu si*au insusit cunostintele prezentate in instruirea
introductiv*generala.
Instruire+ l+ l!cul ,e 1unc+
&nstruirea la locul de munca se 'ace dupa instruirea introductiv*generala si are ca scop
prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul 'iecarui loc de munca, post de lucru si/sau 'iecarei 'unctii exercitate.
&nstruirea la locul de munca se 'ace tuturor lucratorilor prevazuti la art. +3, inclusiv la
sc(imbarea locului de munca in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii.
&nstruirea la locul de munca se 'ace de catre conducatorul direct al locului de munca, in
grupe de maximum 20 de persoane.
0isa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.
=urata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca,
precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul 'iecarui loc de munca, post de
lucru si/sau 'iecarei 'unctii exercitate.
=urata instruirii la locul de munca nu va 'i mai mica de + ore si se stabileste prin instructiuni
proprii.
Instruire+ eri!,ic+
&nstruirea periodica se 'ace tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si
actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
&nstruirea periodica se e'ectueaza de catre conducatorul locului de munca.
&ntervalul dintre doua instruiri periodice este de trei luni pentru personalul te(nico*
administrativ si lunar pentru conducatorii auto.
>eri'icarea instruirii periodice se 'ace de catre se'ul ierar(ic al celui care e'ectueaza
instruirea si prin sonda- de catre anga-ator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si
protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna 'isele de instruire ale
lucratorilor, con'irmand ast'el ca instruirea a 'ost 'acuta corespunzator.
&nstruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.
&nstruirea periodica se 'ace suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri.
. cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare/
. cand au aparut modi'icari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati
speci'ice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv
datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate/
. la reluarea activitatii dupa accident de munca/
. la executarea unor lucrari speciale/
. la introducerea unui ec(ipament de munca sau a unor modi'icari ale ec(ipamentului existent/
. la modi'icarea te(nologiilor existente sau procedurilor de lucru/
. la introducerea oricarei noi te(nologii sau a unor proceduri de lucru.
I.*." METODE (I MI2LOACE DE INSTRUIRE
Societatea are obliga6ia, con'orm legii, s7 asigure organizarea unei activit76i permanente de
propagand7 5n domeniul protec6iei muncii, utiliz<nd 'ormele 4i mi-loacele cu con6inut speci'ic.
'ilme, a'i4e, pliante, cataloage, bro4uri, c7r6i, in'orm7ri, simpozioane, etc.
I.*.# MATERIALE IGIENICO.SANITARE
;limentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre anga-atori
persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin contractul
colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.
Materialele igienico*sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre anga-atori.
,ategoriile de materiale igienico*sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea
acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.
?rusele sanitare de prim a-utor medical 2in autoturisme si in sediul societatii3 constituie
materiale igienico*sanitare. La stabilirea cantit76ilor 4i periodicitatea acord7rii acestora se 6ine cont

de recomand7rile medicului de medicina muncii, av<ndu*se 5n vedere prevederile contractuale 4i


serviciile medicale contractate cu ,entrul Medical de medicina muncii.
Se asigura gratuit apa rece 2calda3, detergenti, sapun si lavete.
I.*.$ TIMPUL DE MUNC&
?impul de munc7 pentru lucratorii anga-ati cu norma intreaga este de + ore/zi si #0
ore/saptamana.
I.*. * E3ORTUL NEUROPSI4IC
@valuarea con6inutului e'ortului mintal necesit7 cuanti'icarea imputului in'orma
6ional, a deciziilor 4i a r7spunsurilor e'ectoare . comenzi sau stereotipii psi(o*motorii. ;precierea
intensit76ii solicit7rilor se va 'ace 5n 'unc6ie de disponibilit76ile aptitudinale ale executantului 4i
compatibilitatea dintre acestea 4i con6inutul sarcinii.
,onsecin6ele solicit7rii neuropsi(ice se urm7resc stadial. de la primele 'aze localizabile 4i
ireversibile, p<n7 la instalarea dezordinelor psi(ice 2nevroze, tulbur7ri psi(osomatice3.
&ndicatorii evaluativi ai solicit7rilor neuropsi(ice includ .
a3 &ndicatori de per'orman67 ai sarcinii de lucru .
a.1 'luctua6ia randamentului 4i erorile 5n activitate
a.2 absenteismul
b3 &ndicatori statici 2epidemiologici3 .
b.1 simptomatologia individual7 sau de grup cu num7r crescut de acuze, -ene, alergii,
tulbur7ri psi(osenzoriale 4i neurovegetative
b.2 inciden6a crescut7 a tulbur7rilor 4i 5mboln7virilor neuropsi(ice
c3 &ndicatori psi(o'iziologici ai individului .
c.1 cronicizarea oboselii 4i dezactiv7rii
c.2 cre4terea laten6elor reactivit76ii
c.3 modi'icarea pragurilor stroboscopice
c.# mani'est7ri 'iziologice (iperactivatorii
c.$ diminuarea randamentului la teste psi(ologice.
I.*.5 CL&DIRI (I ALTE CONSTRUC'II
Societatea r7spunde de preluarea 4i e'ectuarea lucr7rilor de construc6ii, instalatii, de repara6ie
sau modernizare 2pentru clienti3 5n condi6ii care s7 asigure locuri de munc7 organizate con'orm
principiilor securit76ii 4i s7n7t76ii 5n munc7.
1n acest scop, Societatea are obliga6ia .
a3 s7 analizeze proiectul din punct de vedere al m7surilor de securitate 4i s7n7tate a muncii/ 5n
caz de neconcordan67 'a67 de prevederile legisla6iei, s7 cear7 proiectantului remedierea
de'icien6elor constatate/
b3 s7 colaboreze cu proiectantul 4i executantul lucr7rilor, dup7 caz, 5n scopul rezolv7rii
anumitor probleme de securitate 4i s7n7tate a muncii/
c3 s7 controleze, prevederea in proiectele de construc6ii si instalatii, tuturor m7surilor de
securitate a muncii prev7zute 5n documenta6ia te(nic7, re'uz<nd executarea lucr7rilor de
construc6ii si instalatii care nu corespund din punct de vedere al securit76ii muncii/
d3 s7 nu permit7 utilizarea azbestului 5n structura 4i la executarea lucr7rilor construc6ii si
instalatii 5n care sunt amplasate locuri de munc7 ale Societatii/
e3 s7 nu execute lucrarile de construc6ii si instalatii atunci c<nd nu corespund documenta6iei
te(nice 4i/sau nu respect7 normele legale 5n vigoare cu privire la instala6ii 4i ec(ipamente
electrice, c7i de acces, de circula6ie 4i de evacuare 5n caz de pericol iminent, sc7ri 4i
balustrade, li'turi, dimensionare supra'e6e de lucru, instala6ii te(nice 4i utilitare, ergonomia
locului de munc7, microclimat, iluminare etc.
&n caz de pericol, trebuie s7 'ie posibil7 evacuarea rapid7 4i 5n cea mai mare siguran67
posibil7 a salaria6ilor de la toate punctele de lucru. ,7ile de acces de urgen67 4i ie4irile cu destina6ie
de urgen67 trebuie s7 'ie puse 5n eviden67 prin indicatoare de securitate/ indicatoarele de securitate
trebuie amplasate 5n locurile cele mai potrivite pentru a putea 'i observate de c<t mai mul6i dintre
anga-a6i.
)
,7ile de acces de urgenta 4i ie4irile, precum 4i c7ile de circula6ie 4i u4ile de acces spre
acestea, trebuie s7 'ie libere de orice obstacole, ast'el 5nc<t s7 poat7 'i utilizate 5n orice moment '7r7
di'icultate. A4ile de ie4ire 5n caz de urgen67 trebuie s7 se desc(id7 spre exterior / acestea nu trebuie
s7 'ie 5ncuiate, ast'el 5nc<t s7 poat7 'i desc(ise imediat 4i cu usurin67 de c7tre orice persoan7 care ar
avea nevoie 5n caz de pericol iminent.
I.*.6 INSTRUC'IUNI PROPRII PENTRU ALTE CATEGORII DE SALARIA'I
&nstruc6iunile proprii care se aplic7 salaria6ilor ,ompaniei sunt valabile 4i 5n situa6ia
personalului extern 2cur76enie, administrativBelectricieni, t<mplari3. &nstruirea personalului extern
cade 5n sarcina anga-atorului acestora.
I.5 ACCIDENTE DE MUNC&
I.5.1 DE3INI'IE
Acci,entul ,e 1unc7 B este ,e0init c+ 0iin, -7t71+re+ -i!lent7 + !r/+nis1ului8 recu1
9i int!:ic+;i+ +cut7 r!0esi!n+l78 c+re +u l!c <n ti1ul r!cesului ,e 1unc7 s+u <n <n,elinire+
<n,+t!riril!r ,e ser-iciu8 c+re r!-!+c7 inc++cit+te te1!r+r7 ,e 1unc7 ,e cel u;in # =ile8
in-+li,it+te s+u ,eces.
@ste considerat de asemenea accident de munc7 .
a3 accidentul su'erit de persoane a'late in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea
anga-atorului/
b3 accidentul su'erit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in
cadrul unor activitati culturale, sportive, in tara sau in a'ara granitelor tarii, in timpul si din cauza
indeplinirii acestor sarcini/
c3 accidentul survenit in cadrul activitatilor culturalsportive organizate, in timpul si din cauza
indeplinirii acestor activitati/
d3 accidentul su'erit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa
pentru salvarea de vieti omenesti/
e3 accidentul su'erit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa
pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat/
'3 accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce la sediul
persoanei -uridice sau la adresa persoanei 'izice, in calitate de anga-ator, ori in alt loc de munca
organizat de acestia, in timpul programului de munca, si nu se datoreaza culpei exclusive a
accidentatului/
g3 accidentul de traseu, daca deplasarea s*a 'acut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul
lucratorului la locul de munca organizat de anga-ator si invers/
(3 accidentul su'erit in timpul deplasarii de la sediul persoanei -uridice sau de la adresa persoanei
'izice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de
munca/
i3 accidentul su'erit in timpul deplasarii de la sediul persoanei -uridice sau de la adresa persoanei
'izice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta
persoana -uridica sau 'izica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normala de deplasare/
-3 accidentul su'erit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de
lucru, locul de munca, utila-ul ori materialele, daca sc(imba imbracamintea personala, ec(ipamentul
individual de protectie sau orice alt ec(ipament pus la dispozitie de anga-ator, daca se a'la in baie ori
in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers/
C3 accidentul su'erit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de
anga-ator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri/
l3 accidentul su'erit de lucratori ai anga-atorilor romani sau de persoane 'izice romane, delegati
pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in a'ara granitelor tarii, pe durata si traseul prevazute in
documentul de deplasare/
m3 accidentul su'erit de personalul roman care e'ectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari, in
baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, inc(eiate de persoane -uridice
romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu/
n3 accidentul su'erit de cei care urmeaza cursuri de cali'icare, recali'icare sau per'ectionare a
pregatirii pro'esionale, in timpul si din cauza e'ectuarii activitatilor a'erente stagiului de practica/
+
o3 accidentul determinat de 'enomene sau calamitati naturale, cum ar 'i 'urtuna, viscol, cutremur,
inundatie, alunecari de teren, trasnet 2electrocutare3, daca victima se a'la in timpul procesului de
munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu/
p3 disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in impre-urari care indreptatesc
presupunerea decesului acesteia/
D3 accidentul su'erit de o persoana a'lata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a unei
agresiuni.
223 &n situatiile mentionate la alin. 213 lit. g3, (3, i3 si l3, deplasarea trebuie sa se 'aca 'ara abateri
ne-usti'icate de la traseul normal si, de asemenea, transportul sa se 'aca in conditiile prevazute de
reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare.
;ccidentele de munca se clasi'ica, in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor
accidentate, in.
a3 accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice/
b3 accidente care produc invaliditate/
c3 accidente mortale/
d3 accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi
cauza.
&nregistrarea accidentului de munca se 'ace pe baza procesului*verbal de cercetare.
;ccidentul de munca inregistrat de anga-ator se raporteaza de catre acesta la inspectoratul
teritorial de munca, precum si la asigurator, potrivit legii.
I.6 REGULI PRIVIND NEDISCRIMINAREA
9eguli privind respectarea principiului nediscriminarii si intaririi oricaror 'orme de incalcare
a demnitatii din codul muncii si Legii nr. 202/2002 republicata privind egalitatea de sanse intre
'emei si barbati.
&n cadrul relatiilor de munca 'unctioneaza principiul egalitatii de tratament 'ata de toti
salariatii si anga-atorii.
8rice discriminare directa sau indirecta 'ata de un slariat, bazata pe criterii de sex, orientare
sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune
politica, origine sociala, (andicap, situatie sau responsabilitate sociala, apartenenta sindicala,, este
interzisa.
8rice salariat care presteaza o munca bene'iciaza de conditii de munca adecvate activitatii
des'asurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca,, precum si de respectarea
demnitatii si a constiintei sale, 'ara nici o discriminar.
&nteresele salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru
munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor personale, precum si dreptul
la protectie impotriva concedierilor colective.
:rin egalitatea de sanse si tratament intre 'emei si barbati in relatiile de munca se intelege
accesul nediscriminatoriu la.
a3 alegeea ori exercitarea libera a unei pro'esii sau activitati/
b3 anga-are in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierar(iei
pro'esionale/
c3 venituri egale pentru munca de valoare egala/
d3 in'ormare si consiliere pro'esionala, programe de initiere, cali'icare, per'ectionare, specializare si
recali'icare pro'esionala/
e3 promovare la orice nivel ierar(ic si pro'esional/
'3 conditii de mnca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, con'orm prevederilor
legislatiei in vigoare/
g3 bene'icii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala/
(3 organizatii patronale si organisme pro'esionale, precum si la bene'iciile acordate de acestea.
;nga-atii au dreptul ca in cazul in care se considera discriminati dupa criteriul de sex sa
'ormuleze sesizari/reclamatii catre anga-ator sau impotriva lui, daca acesta este direct implicat si sa
solicite spri-inul organizatiei sindicale sau al reprezentantilor salariatilor din unitate pentru
rezolvarea situatiei la locul de munca. &n cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a 'ost rezolvata
de anga-ator prin mediere, persoana, are dreptul sa transmita sesizarea/reclamatia atat ;gentiei
9
%ationale pentru @galitate de sanse prin ,8%@S a municipiului Eucuresti, cat si sa introduca o
cerere catre instanta -udecatoreasca competenta.
II. ORGANI%AREA SI DES3ASURAREA ACTIVITATILOR PENTRU SITUATII DE
URGENTA
II.1. OBLIGATII GENERALE
;pararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter
permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, toate persoanele 'izice si
-uridice a'late pe teritoriul 9omaniei.
:ersoanele 'izice si -uridice raspund, potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de
aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor.
:ersoanele 'izice si -uridice sunt obligate sa respecte reglementarile te(nice si dispozitiile de
aparare impotriva incendiilor si sa nu prime-duiasca, prin deciziile si 'aptele lor, viata, bunurile si
mediul.
:ersoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mi-loc serviciile de
urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea
incendiului.
&n cazul in care anuntul de incendiu s*a 'acut cu rea*credinta, 'ara motiv intemeiat, autorul
raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta c(eltuielile ocazionate de deplasarea
'ortelor de interventie.
&n caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde a-utor, cand si cat este rational posibil,
semenilor a'lati in pericol sau in di'icultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a
reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta.
La inc(eierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de 'olosinta asupra bunurilor
imobile, precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele
respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor.
II.". ADMINISTRATORUL ARE URMATOARELE OBLIGATII PRINCIPALE>
;dministratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale.
sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea
impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modi'icari si sa le
aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate/
sa asigure identi'icarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure
corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor/
sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si
sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora/ in cazul anularii
avizelor ori a autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea
'unctionarii ori utilizarii constructiilor sau amena-arilor respective/
sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva
incendiilor, sa prezinte documentele si in'ormatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa
obstructioneze in niciun 'el e'ectuarea acestora/
sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta/
sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce
revin salariatilor la locurile de munca/
sa veri'ice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de
aparare impotriva incendiilor si sa veri'ice respectarea acestor masuri semnalate
corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in
unitatea sa/
sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea
acestora in orice moment/
sa permita, la solicitare, accesul 'ortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de
recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de
interventie organizate de acesta/
sa asigure utilizarea, veri'icarea, intretinerea si repararea mi-loacelor de aparare impotriva
incendiilor cu personal atestat, con'orm instructiunilor 'urnizate de proiectant/
10
sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitie 'ortelor c(emate in a-utor mi-loacele te(nice
pentru aparare impotriva incendiilor si ec(ipamentele de protectie speci'ice riscurilor care
decurg din existenta si 'unctionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru
acordarea primului a-utor/
sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale
regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, speci'ice acestora, corelate cu riscurile
la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective/
sa in'ormeze de indata, prin orice mi-loc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu 'orte
si mi-loace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa
trimita acestuia raportul de interventie/
sa utilizeze in unitatea sa numai mi-loace te(nice de aparare impotriva incendiilor, certi'icate
con'orm legii/
sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.
II.#. UTILI%ATORUL ARE URMATOARELE OBLIGATII PRINCIPALE>
sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de
administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz/
sa intretina si sa 'oloseasca, in scopul pentru care au 'ost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar,
producator sau importator/
sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, speci'ice activitatilor pe care le
organizeaza sau le des'asoara/
sa nu e'ectueze modi'icari neautorizate si 'ara acordul scris al proprietarului, al
proiectantului initial al constructiei, instalatiei, ec(ipamentului, dispozitivului sau mi-locului
de transport utilizat ori al unui expert te(nic atestat potrivit legislatiei in vigoare/
sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa
caz, orice de'ectiune te(nica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

II.$. OBLIGATIILE SALARIATILOR LA LOCUL DE MUNCA
0iecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale.
sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice 'orma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz/
sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utila-ele, masinile, aparatura si
ec(ipamentele, potrivit instructiunilor te(nice, precum si celor date de administrator sau de
conducatorul institutiei, dupa caz/
sa nu e'ectueze manevre nepermise sau modi'icari neautorizate ale sistemelor si nstalatiilor
de aparare impotriva incendiilor/
sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca 'iind un
pericol de incendiu, precum si orice de'ectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor/
sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul te(nic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor/
sa actioneze, in con'ormitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu/
sa 'urnizeze persoanelor abilitate toate datele si in'ormatiile de care are cunostinta,
re'eritoare la producerea incendiilor.
II.* OBLIGATII DIN ORDINUL M.A.I. NR. 61"?6@5AB"CC*
,onducatorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici sunt obligati,
potrivit Legii nr. 30)/200 privind apararea impotriva incendiilor si Legii nr. #+1/200# privind
protectia civila, sa organizeze si sa execute instruirea in domeniul situatiilor de urgenta pe baza
prezentelor dispozitii generale si a reglementarilor speci'ice.
11
&nstruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este componenta a pregatirii
pro'esionale si are ca scop insusirea cunostintelor si 'ormarea deprinderilor in vederea prevenirii si
reducerii e'ectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca si in
incinta institutiilor si operatorilor economici.
&nstruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este obigatorie si trebuie sa aiba un
caracter permanent si sustinut in timpul des'asurarii procesului de productie si la locul de munca.
&nstruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se 'ace la anga-are si periodic si se
realizeaza prin urmatoarele categorii de instructa-e.
a3 &nstructa-ul introductiv general/
b3 &nstucta-ul speci'ic locului de munca/
c3 &nstructa-ul periodic/
d3 &nstructa-ul pe sc(imb, acolo unde situatia o impune/
e3 &nstructa-ul special pentru lucrari periculoase/
'3 &nstructa-ul la recali'icare pro'esionala/
g3 &nstructa-ul pentru personalul din a'ara operatorului economic.
III. RECOMPENSE
,on'orm ,odului Muncii art. 139 dreptul la concediul de odi(na este garantat tuturor
salariatilor. =urata minima a concediului de odi(na anual este de 20 de zile lucratoare si se acorda
proportional cu perioada lucrata intr*un an calendaristic si nu include sarbatorile legale sau zilele
libere.
;nga-atorul este obligat sa acorde concediu pana la s'arsitul anului urmator tuturor
salariatilor care intr*un an calendaristic nu au e'ectuat integral, concediul de odi(na la care aveau
dreptul. ,ompensarea in bani a concediului de odi(na, nee'ectuat, este permisa numai in cazul
incetarii contractului individual de munca.
:entru perioada ,.8., salariatul bene'iciaza de o indemnizatie de concediu care nu poate 'i
mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
:entru rezolvarea unor probleme personale, salariatii au dreptul la concedii 'ara salarii
solicitate anticipat prin cerere scrisa si nu pot 'i msai mult de 20 de zile pe an.
Salariatii au dreptul si la concedii pentru 'ormare pro'esionala, anuntate in scris cu cel putin
30 de zile in inainte de e'ectuarea acestuia.
IV. SANCTIUNI
;nga-atorul are dreptul potrivit legii de a aplica sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de
cate ori se considera ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
Sanctiunile disciplinare sunt.
* avertismentul scris/
* suspendarea contractului individual de munca pe o perioada ce nu poate depasi 10 zile
lucratoare/
* retrogradarea din 'unctie cu acordarea salariului corespunzator 'unctiei in care s*a dispus
retrogradara pe o perioada ce nu poate depasi 0 de zile/
* reducerea salariului si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1*
3 luni cu $*10F/
* des'acerea disciplinara a contractului de munca.
I1!rt+nt> SuD s+nctiune+ nulit+tii +Ds!lute8 nici ! 1+sur+ nu !+te 0i ,isus+ 1+i
in+inte ,e e0ectu+re+ unei cercet+ri ,iscilin+re in re+l+Dil.
Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile
contractuale pentru paguble materiale produse anga-atorului din vina si in legatura cu munca lor,
raspunderea se stabileste proportional cu salariul net de la data constatarii pagubei.
Sanctiunea aplicata se comunica in scris in termen de $ zile de la data emiterii.
V. DISPO%ITII 3INALE
:rezentele instructiuni au 'ost semnate astaziGGGGGGG.
=upa intrarea in vigoare va 'i a'isat la sediul societatii si va 'i adus la cunostinta tuturor
lucratorilor la anga-are, sub semnatura.
12

LA,9;?89 =@S@M%;?
13