Sunteți pe pagina 1din 89

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Amortizarea si structura activelor corporale si necorporale. Analiza


economico financiara
CAPITOLUL I
Analiza economico-financiar a structurii activelor corporale si necorporale si a
amortizarii acestora
Unitatile care desfasoara activitati economice, denumite n continuare agenti
economici, si care imoilizeaza capital n active corporale si necorporale supuse deprecierii,
prin utilizare sau n timp, vor calcula, nregistra n contailitate si recupera uzura fizica si
morala a acestora, pentru reflectarea capitalului anga!at" Aceste operatiuni sunt denumite
generic amortizarea capitalului imoilizat"
Persoanele !uridice fara scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii s desfsoare
activitti economice vor amortiza capitalul imoilizat numai, pentru acele activitati
desfasurate n scopul otinerii de profit si pentru care, potrivit legii, acestea sunt platitoare de
impozit pe profit"
Capitalul imoilizat supus amortizarii este reflectat n patrimoniul agentilor economici
prin unurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si
care se consuma treptat"
#"#Activele corporale aferente capitalului imoilizat sunt$
#% Terenurile, inclusiv investitiile pentru amena!area acestora
&% 'i!loacele fi(e
)unt considerate mi!loace fi(e oiectul sau comple(ul de oiecte ce se utilizeaza ca
atare si ndeplineste cumulativ urmatoarele conditii$
#" Are o valoare de intrare mai mare dec*t limita stailita prin +"," Aceasta valoare va
fi actualizata periodic n functie de indicele de inflatie"
&" Are o durata normala de utilizare mai mare de # an"
)unt de asemenea, considerate mi!loace fi(e supuse amortizarii$
#" Investitiile efectuate ca mi!loace fi(e luate cu c-irie
&" Capacitatile puse n functiune partial, pentru care nu s-au ntocmit formele de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
nregistrare ca mi!loace fi(e" Acestea se cuprind n grupele n care urmeaza a se nregistra, la
valoarea rezultata prin nsumarea c-eltuielilor efective ocazionate de realizarea lor"
." Investitiile efectuate pentru descoperta, n vederea valorificarii de sustante minerale
utile, cu caruni si cu alte zacaminte ce se e(ploateaza la suprafata, precum si cele pentru
realizarea lucrarilor miniere suterane de desc-idere a zacamintelor"
/" Investitiile efectuate la mi!loacele fi(e n scopul munatatirii parametrilor te-nici
initiali"
)unt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii$
- Lacurile, altile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, precum si terenurile,
inclusiv cele mpadurite, mi!loace fi(e apartin*nd proprietatii pulice"
0u sunt considerate mi!loace fi(e$
#% 'otoarele, aparatele si alte suansamluri ale mi!loacelor fi(e procurate n scopul
nlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii
te-nici initiali ai mi!locului fi(1
&% )culele, instrumentele si dispozitivele specifice ce se folosesc fie la faricarea
anumitor produse n serie, fie la e(ecutarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si
durata lor de functionare normala1
.% Constructiile si instalatiile provizorii1
/% Animalele care nu au ndeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte,
animalele de ngrasat, pasarile si coloniile de aline1
2% Padurile
3% Investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de
e(ploatare, precum si cele pentru fora! e(ecutate pentru e(plorri, prospectiuni geologice si
geofizice, fora!ele pentru alimentarea cu apa care nu au dat rezultate, sondele situate n gaz -
capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica care au pus n evidenta
acumulari de -idrocaruri, dar care, din motive geologice, te-nice si economice oiective nu
pot fi e(ploatate1
4% Prototipurile, at*t timp c*t servesc ca model la e(ecutarea productiei de serie,
inclusiv seria zero, sau sunt supuse ncercarilor n vederea omologarii la producator1
5% 6c-ipament de protectie si de lucru, mracamintea speciala, precum si accesoriile
de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare"
#"#"& Activele necorporale aferente capitalului imoilizat cuprind$
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
#% C-eltuielile de construire$ ta(ele si alte c-eltuieli de nscriere si inmatriculare,
c-eltuielile privind emiterea si v*nzarea de actiuni, c-eltuielile de prospectare a pietei si de
pulicitate si alte c-eltuieli de aceasta natura legate de nfiintarea si dezvoltarea activitatii
unitatii patrimoniale1
&% C-eltuieli de cercetare - dezvoltare
.% C-eltuieli cu descoperirea rezervelor de sustante minerale utile, neconcretizate n
mi!loace fi(e, la zacamintele puse n e(ploatare1
/% Concesiuni, imoilizarile corporale de natura superficiei si a uzufructului, revetele
si alte depturi si valori asimilate1
2% Alte imoilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agenti
economici sau ac-izitionate de la terti" 7uratele normale de functionare, precum si clasificarea
mi!loacelor fi(e se aproa prin -otar*rea guvernului" La determinarea lor se va tine seama de
parametrii te-nico-economici stailiti de proiectanti si producatori prin cartile sau
documentatiile te-nice ale mi!loacelor fi(e respective, precum si de efectele uzurii morale"
Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai t*rziu de 2 ani"
#"."Calculul amortizarii
Amortizarea se staileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare
a mi!loacelor fi(e si se include n c-eltuieli de e(ploatare"
Prin valoarea de intrare a mi!loacelor fi(e se ntelege$
A"8aloarea de intrare aferenta fiecarui mi!loc fi(, reevaluata n conformitate cu
prevederile legale1
9" Costul de ac-izitie pentru mi!loacele fi(e procurate cu titlu oneros1
C" Costul de productie pentru mi!loacele fi(e construite sau produse de unitatea
patrimoniala1
7" 8aloarea actuala, pentru care mi!loacele fi(e do*ndite cu titlu gratuit, estimata la
nscrierea lor n activ pe aza propunerilor facute de specialisti si cu aproarea Consiliului de
Administratie al agentului economic, a responsailului cu gestiunea patrimoniului, n cazul
persoanelor !uridice fara scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite ugetare la institutii
pulice1
6" 8aloarea de aport acceptata de parti, pentru mi!loacele fi(e intrate n patrimoniu cu
ocazia asocierii, fuziunii, conform statutelor sau contractelor, determinata prin e(pertiza"
Amortizarea mi!loacelor fi(e se calculeaza ncep*nd cu luna urmatoare punerii n
functiune, p*na la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
functionare si conditiilor de utilizare ale acestora"
Amortizarea mi!loacelor fi(e concesionate, nc-iriate sau date n locatie de gestiune se
calculeaza de catre agentul economic care le are n proprietate"
Amortizarea investitiilor efectuate la mi!loacele fi(e concesionate nc-iriate sau luate n
locatie de gestiune se recupereaza de agentul economic care a efectuat investitia, pe perioada
contractului"
Amortizarea cladirilor si a constructiilor speciale ale minelor, salinelor cu e(tractie n
solutie prin sonde, carierelor, e(ploatarilor la zi, pentru sustantele minerale solide, a caror
durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primii alte utilizari dupa
epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de
produs, n functie de rezerva e(ploataila de sustanta minerala utila"
Amortizarea pe unitate de produs se recalculeaza$
A"7in cinci ani la mine, cariere, precum si la c-eltuieli de investitii pentru descoperta1
9" 7in zece n zece ani la saline"
:ecalcularea se face anual n cazul c*nd intervin sc-imari mai importante ;de
minimum #<=% n volumul rezervelor e(ploataile"
C-eltuielile de constituire, precum si c-eltuielile de cercetare dezvoltare se amortizeaza
ntr-o perioada de cel mult 2 ani"
9revetele, licentele >no?--o?-ul, marcile de farica de comert si de servicii si alte
drepturi de proprietate industriala si comerciala similare suscrise ca aport, ac-izitionate pe
alte cai se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre agentul economic
care le detine" Imoilizarile necorporale de natura concesiunii, superficiei si a uzufructului se
amortizeaza pe durata contractului"
Programele informatice create de agentul economic sau ac-izitionate de la terti se
amortizeaza n functie de durata proaila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 2
ani"
Terenurile se nregistreaza n contailitate la intrarea n patrimoniu, la valoarea
stailita, n functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si@sau alte criterii legale, la
costul de ac-izitie sau la valoarea aportului n natura, dupa caz"
8aloarea terenurilor cu destinatie economica otinute prin acte de v*nzare-cumparare,
inclusiv prin despaguiri n cazul e(proprierilor, se amortizeaza prin aplicarea unor cote de
&2= din cuantumul do*nzii curente la disponiilitatile anesti de valoare egala cu pretul de
ac-izitie al terenurilor respective, acordata de unitatea ancar la care are desc-is contul
principalul agent economic"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
An situatii !ustificate, agentii economici sunt scutiti de la calculul amortizarii cu avizul
organului teritorial al '"B", pentru urmatoarele active corporale$
A%'inele trecute n conservare sau scoase definitiv din functiune, precum si sondele de
titei si gaze care nu se dau n productie, la propunerea agentiei nationale pentru rezervele
minerale"
9% 'i!loacele fi(e din cadrul oiectivelor economice trecute n conservare pe o
perioada mai mare de .< zile1
C% Lucrarile de munatatiri funciare si de gospodarire a apelor, cu caracter general de
deservire, destinate apararii contra inundatiilor si nlaturarii e(cesului de umiditate si anume$
diguri si canale principale, de desecare, precum si lucrarile de comatere a eroziunii solului, de
regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor, destinate apararii
terenurilor agricole si silvice si oiectivelor social economice din zona aparata, senalele
navigaile, tunelele de metrou, infrastructura caii ferate, drumurile, podurile, apeductele,
precum si celelalte cai de comunicatie"
An cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mi!loacelor
fi(e scoase din functiune, agentii economici asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele
rezultate n urma valorificarii acestora" 7iferenta ramasa neacoperita se include n c-eltuieli
e(ceptionale, nedeductiie fiscal, pe o perioada de ma(imum 2 ani, sau diminueaza capitalurile
proprii, cu respectarea dispozitiilor legale"
7urata recuperarii si anuitatile de acoperire a valorii neamortizate se stailesc de catre
Consiliul de Administratie al agentului economic, respectiv de responsailul cu gestiune
patrimoniului, n cazul persoanelor !uridice fara scop lucrativ"
#"/ :egimuri de amortizare
Agentii economici amortizeaza mi!loacele fi(e potrivit prevederilor prezentei legi,
utiliz*nd unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare$
A" Amortizarea liniara - se realizeaza prin includerea uniforma n c-eltuieli de
e(ploatare a unor sume fi(e, stailita proportional cu numarul de ani si duratei normale de
utilizare a mi!locului fi("
Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoare
de intrare a mi!loacelor fi(e"
9" Amortizare degresiva - consta n multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
dintre coeficienti urmatori$
a% #,2 - daca durata normala de utilizare a mi!locului fi( de amortizat este ntre & si 2
ani1
% &,< - daca durata normala de utilizare a mi!locului fi( de amortizat este ntre 2 si #<
ani1
c% &,2 - daca durata normala de utilizate a mi!locului fi( de amortizat este mai mare de
#< ani"
Acesti coeficienti pot fi modificati numai prin -otar*rea guvernului la propunerea
'inisterului Binantelor"
C" Amortizarea accelerata - consta n includerea, n primul an de functionare, n
c-eltuielile de e(ploatare, a unei amortizari de p*na la 2<= din valoarea de intrare a mi!locului
fi( respectiv"
Amortizarile anuale pentru e(ercitiile urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de
amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi"
Componentele de aproare a utilizarii regimului de amortizare liniara sau degresiva
revin Consiliului de Administratie al agentului economic, respectiv responsailului cu
gestiunea patrimoniului, n cazul persoanelor !uridice fara scop lucrativ"
Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproa de catre organul teritorial al
'inisterului Binantelor, la propunerea Consiliului de Administratie al agentului economic sau a
responsailului cu gestiunea patrimoniului"
CAPITOLUL II
)tailirea amortizarii activelor corporale si necorporale ,contailitatea acestora si a
amortizarii
Agentii economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, precum si
persoanele !uridice fara scop lucrativ au oligatia evidentierii n contailitate, n conturi
distincte, a mi!loacelor fi(e si amortizarea acestora"
Institutiile pulice au oligatia evidentierii n contailitate, n conturi distincte, a
mi!loacelor fi(e si a sumelor rezultate din dezmemrarea si valorificarea mi!loacelor fi(e
scoase din functiune"
&"#"Caracterizarea imoilizarilor necorporale
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Imoilizarile necorporale sau nemateriale sunt acele imoilizari care nu sunt
reprezentate printr-un un fizic, concret, ci prin valori nemateriale, respectiv printr-un
document !uridic sau comercial"
An cadrul acestei categorii se cuprind urmatoarele $
A" C+6LTUI6LI 76 CO0)TITUI:6
9" C+6LTUI6LI 76 C6:C6TA:6 )I 76C8OLTA:6
C" CO0C6)IU0I, 9:686T6 )I ALT6 7:6PTU:I )I 8ALO:I )I'ILA:6
7" BO07 CO'6:CIAL
6" ALT6 I'O9ILICA:I 06CO:PO:AL6
A"C+6LTUI6LI 76 CO0)TITUI:6, reprezinta c-eltuielile ocazionate de nfiintarea
sau modificarea activitatii unitatii patrimoniale cum sunt$
ta(e si alte c-eltuieli de nscriere si nmatriculare1
c-eltuieli cu emiterea si v*nzarea de actiuni si oligatiuni1
c-eltuieli de prospectare a pietii si de pulicitate1
alte c-eltuieli de orice natura"
Toate aceste c-eltuieli se recupereaza, prin amortizare, ntr-o perioada de cel mult
cinci ani"
9" C+6LTUI6LI 76 C6:C6TA:6 )I 76C8OLTA:6, sunt ocazionate de
efectuarea unor lucrari sau oiective de cercetare, n regie proprie, care sa prezinte garantia
realizarii eficientei scontate n urma aplicarii acestora, pentru necesitatile proprii ale unitatii
patrimoniale"
C-eltuielile de cercetare si dezvoltare sunt considerate imoilizari, daca ndeplinesc
urmatoarele trei conditii $
a% 7irectia societatii comerciale treuie sa precizeze concret intentia de a produce si
comercializa sau de a utiliza produsul sau procedeul otinut prin cercetare1
% Proiectele n curs de cercetare treuie sa fie net individualizate, iar costul lor sa fie
stailit distinct1
c% Biecare proiect de cercetare treuie sa aia serioase posiilitati de realizare te-nica si
de rentailitate comerciala"
)i aceste c-eltuieli treuie sa fie amortizate n cel mult 2 ani"
C" CO0C6)IU0IL6, 9:686T6L6 )I ALT6 7:6PTU:I )I 8ALO:I )I'ILA:6,
sunt constituite din valoarea unurilor preluate cu acest titlu n patrimoniu, potrivit
contractelor nc-eiate, care stipuleaza drepturile si oligatiile nc-iriatorului si concesionarului"
C-eltuielile efectuate pentru ac-izitionarea drepturilor de e(ploatare a unui un,
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
activitate sau serviciu, n cazul concesiunilor, a unui revet, a unei licente, marci de farica si
alte drepturi similare de proprietate industriala si comerciala sunt amortizate pe toata durata
prevazuta pentru e(ploatarea sau utilizarea acestor imoilizari"
7" BO07UL CO'6:CIAL, reprezinta acea parte din fondul de comert sau
c-eltuielile efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii
patrimoniale, cum sunt$ clientela, vadul comercial, reputatia firmei, parti de piata si alte
elemente"
Bondul comercial se determina ca diferenta ntre valoarea de aport sau de utilitate a
fondului de comert si valoarea elementelor de activ aduse n patrimoniu la nfiintarea unitatii"
An cazul ac-izitionarii unor active, c-eltuieli suplimentare pentru ac-izitionarea
acestora constituie fond comercial"
Bondul comercial, de regula, nu se amortizeaza dec*t daca se constata o depreciere
ireversiila a acestuia"
6" ALT6 I'O9ILICA:I 06CO:PO:AL6, sunt constituite din programele
informatice create n cadrul unitatii patrimoniale sau ac-izitionate de la terti, pentru necesitatile
proprii, precum si alte imoilizari necorporale, evaluate la costul de productie, respectiv la
costul de ac-izitie"
8aloarea acestor imoilizari se amortizeaza n functie de durata posiila de utilizare,
care nsa nu poate depasi o perioada de trei ani"
2.1.1.Contabilizarea cheltuielilor de constituire
Pentru reflectarea n contailitate a imoilizarilor necorporale se utilizeaza conturile
din clasa &, grupa &< DI'O9ILICA:I 06CO:PO:AL6E"
C-eltuieli ocazionate de nfiintarea unitatii patrimoniale se evidentiaza cu a!utorul &<#
DC-eltuieli de constituireE"
6ste un cont de active imoilizate, un cont de activ" )e deiteaza cu c-eltuielile de
constituire efectuate, n corespondenta cu creditul conturilor care arata modalitatile de plata a
acestor c-eltuieli" )e crediteaza cu c-eltuielile de constituire amortizate integral, scoase din
activul unitatii patrimoniale" )oldul deitor al contului reprezinta valoarea c-eltuielilor de
constituire e(istente, neamortizate sau scoase din activul unitatii"
Operatii privind c-eltuielile de constituire $
- colectarea c-eltuielilor de nfiintare a unitatii patrimoniale, n functie de modalitatea
de plata sau decontare cu tertii a acestor c-eltuieli, se reflecta, dupa caz, prin formula
contaila $
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
&<# DC-eltuieli de constituireE F =
2#& DConturi curente la anciE
2.# DCasaE
/</ DBurnizori de imoilizariE
- amortizarea c-eltuielilor de constituire, ntr-o perioada de cel mult 2 ani, pe aza unui
scadentar, se nregistreaza prin formula $
35## DC-eltuieli de e(ploatare F &5<# DAmortizarea c-eltuielilor
privind amortizarea de constituireE
imoilizarilorE
- scaderea din evidenta a c-eltuielilor de constituire, dupa amortizarea lor completa se
nregistreaza astfel $
&5<# DAmortizarea c-eltuielilor F &<# DC-eltuieli de constituireE
de constituireE
2.1.2.Contabilitatea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare
C-eltuielile de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu de catre unitatea
patrimoniala, se nregistreaza pe masura efectuarii lor, n deitul conturilor de c-eltuieli din
clasa 3 DCO0TU:I 76 C+6LTUI6LIE, c-eltuieli dupa natura, prin creditarea diverselor
conturi de mi!loace economice sau datorii anesti, dupa caz"
6videnta c-eltuielilor de cercetare si dezvoltare, de natura imoilizarilor necorporale,
terminate, se realizeaza cu a!utorul contului &<. DC-eltuieli de cercetare si dezvoltareE"
Biind un cont de imoilizari sau active imoilizate, este un cont de activ"
)e deiteaza cu valoarea proiectelor, procedeelor, studiilor si altor lucrari de cercetare
si dezvoltare, terminate, otinute n cadrul unitatii sau ac-izitionate de la terti"
)e crediteaza cu c-eltuieli de cercetare si dezvoltare amortizate integral, respectiv cu
valoarea proiectelor, procedeelor, studiilor amortizate, scoase din activul unitatii patrimoniale,
precum si cu c-eltuielile de cercetare si dezvoltare aferente revetelor sau licentelor otinute"
)oldul deitor al contului reprezinta valoarea c-eltuielilor de crecetare si dezvoltare
e(istente, respectiv neamortizate sau scoase din activ"
Contailitatea analitica a c-eltuielilor de cercetare si dezvoltare se tine pe categorii de
lucrari sau oiective"
Operatii privind c-eltuielile de cercetare si dezvoltare"
- receptia proiectelor, procedeelor, studiilor si altor lucrari, ca rezultat al cercetarii si
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
dezvoltarii efectuate n cadrul unitatii, evaluate la costul de productie, ceea ce reprezinta n
acelasi timp si un venit din productia de imoilizari necorporale, se reflecta prin formula
contaila $
&<. DC-eltuieli de cercetare F 4&# D8enituri din productia de
si dezvoltareE imoilizari necorporaleE
- receptia unor rezultate ale cercetarii si dezvoltarii, efectuate pe cont propriu, daca
cercetarea-dezvoltarea a nceput n anul precedent ;pentru care c-eltuielile aferente anului
e(pirat au constituit imoilizari n curs necorporale% si se termina n anul curent, ;pentru care
costul reprezinta venit al anului curent% se nregistreaza astfel $
&<. DC-eltuieli de cercetare F =
si dezvoltareE
&.< DImoilizari n curs necorporaleE
4&#D8enituri din productia de imoilizari
necorporaleE
- ac-izitionarea si receptia unor proiecte si lucrari de cercetare si dezvoltare e(ecutate
de terti, pe aza facturilor primite si a documentelor de receptie, se evidentiaza prin formula
contaila $
= F /</ DBurnizori din imoilizariE
&<. DC-eltuieli de cercetare
si dezvoltareE
//&3 DT"8"A" deductiilE
- amortizarea c-eltuielilor de cercetare si dezvoltare, respectiv a rezultatelor cercetarii-
dezvoltarii, ce poate fi esalonata pe ma(imum 2 ani, se nregistreaza similar cu amortizarea
c-eltuielilor de constituire"
-scaderea din evidenta a c-eltuielilor de cercetare si dezvoltare, dupa amortizarea lor
integrala, se nregistreaza prin formula contaila$
&5<. DAmortizarea c-eltuielilor F &<. DC-eltuieli de cercetare
de cercetare si si dezvoltareE
dezvoltareE
- daca, c-eltuielile de cercetare si dezvoltare se scot din evidenta nainte de amortizarea
lor integrala, diferenta neamortizata se trece pe c-eltuieli e(ceptionale privind operatiile de
capital, astfel $
= F &<. DC-eltuieli de cercetare si dezvoltareE
&5<. DAmortizarea c-eltuielilor de cercetare-dezvoltareE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
34&# DC-eltuieli privind activele cedateE
- cedarea catre terti a unor proiecte, procedee, a caror valoare contaila nu a fost
amortizata integral, diferenta neamortizata reprezinta o c-eltuiala e(ceptionala privind activele
cedate, se reflecta prin aceiasi formula contaila"
Concomitent, are loc reflectarea creantei fata de terti, la pretul de v*nzare, care
reprezinta n acelasi timp venit e(ceptional din cedarea activelor"
- c-eltuielile de cercetare si dezvoltare aferente revetelor sau licentelor detinute, se
trec n contul corespunzator evidentierii acestora, prin formula contaila$
&<2 DConcesiuni, revete si alte F &<. DC-eltuieli de cercetare
drepturi si valori similareE si dezvoltareE
2.1.3. Contabilitatea concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si valori similare
Imoilizarile necorporale de natura concesiunilor, revetelor, licentelor, marcilor de
farica si de comert si altor drepturi si valori similare, aduse ca aport, ac-izitionate sau
realizate pe cont propriu se evidentiaza cu a!utorul &<2 DCO0C6)IU0I, 9:686T6 )I ALT6
7:6PTU:I )I 8ALO:I )I'ILA:6E"
6ste un cont de active imoilizate, un cont de activ"
)e deiteaza cu valoarea elementelor enumerate mai sus, n corespondenta cu conturile
corespunzatoare modului de otinere sau realizare a acestor imoilizari" )e crediteaza cu
valoarea acelorasi elemente amortizate integral, precum si cu valoarea neamortizata la cedarea
imoilizarilor respective"
)oldul deitor al contului reprezinta concesiunile, revetele si alte drepturi si valori
similare e(istente"
Contailitatea analitica se organizeaza pe categorii de concesiuni, preluate cu acest
titlu n patrimoniu, revete, licente, marci de farica"
Operatii privind concesiunile, revetele si alte drepturi si valori similare$
- intrarea n patrimoniul unitatii a revetelor, licentelor si altor drepturi si valori
similare, aduse ca aport la nfiintarea unitatii, ac-izitionate de la terti, realizate pe cont propriu
n cadrul unitatii, precum si cele primite cu titlu gratuit se nregistreaza la valoarea de aport,
costul de ac-izitie sau costul de productie, dupa caz, astfel $
&<2 DConcesiuni, revete si F =
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
alte drepturi si valori
similareE /23 D7econtari cu asociatii privind capitalulE
/</ DBurnizori de imoilizariE
4&# D8enituri din productia de imoilizari
necorporaleE
#.# D)uventii pentru investitiiE
Pentru imoilizarile necorporale de aceasta natura, ac-izitionate de la terti, se mai
reflecta si ta(a pe valoarea adaugata deductiila n deitul contului corespunzator"
8aloarea unurilor preluate n concesiune, conform contractelor, se nregistreaza prin
formula contaila $
&<2 D Concesiuni, revete si alte F #34 DAlte mprumuturi si datorii
drepturi si valori similareE asimilateE
iar a celor restituite se reflecta prin formula contaila inversa"
#34 DAlte mprumuturi F &<2 DConcesiuni, revete si alte
si datorii asimilateE drepturi si valori similareE
-amortizarea imoilizarilor necorporale de natura concesiunilor, revetelor si altor
drepturi si valori similare, n perioadele prevazute pentru e(ploatarea sau utilizarea lor, se
nregistreaza pe seama c-eltuielilor de e(ploatare, prin formula contaila $
35## DC-eltuieli de e(ploatare F &5<2 DAmortizarea concesiunilor,
privind amortizarea revetelor si altor drepturi
imoilizarilorE si valori similareE
- dupa amortizarea integrala a acestor imoilizari, are loc scaderea din patrimoniu a
valorii lor contaile, ceea ce se reflecta prin formula contaila$
&5<2 DAmortizarea concesiunilor F &<2 DConcesiuni, revete si alte
revetelor si altor drepturi drepturi si valori similareE
si valori similareE
- dupa amortizarea partiala, scaderea din patrimoniu a valorii imoilizarilor cedate
tertilor si a valorii neamortizate a acestora, se nregistreaza astfel $
= F &<2 DConcesiuni, revete si alte
drepturi si valori similareE
&5<2 DAmortizarea concesiunilor,
revetelor si altor drepturi
si valori similareE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
34&# DC-eltuieli privind activele
cedateE
- valoarea revetelor si altor drepturi si valori similare retrase de asociati, se
nregistreaza prin formula contaila inversa intrarii lor n patrimoniu"
/23 D7econtari cu asociatii F &<2 DConcesiuni, revete si alte
privind capitalulE drepturi si valori similareE
&"#"/"Contailitatea fondului comercial
Bondul comercial se nregistreaza n contailitate numai daca se cumpara de la terti,
odata cu ac-izitionarea altor imoilizari corporale, sau se aduce ca aport la capitalul societatii"
6videnta fondului comercial se tine cu a!utorul contului &<4 DBond comercialE, cont de
imoilizari necorporale, cont de activ"
)e deiteaza cu valoarea fondului comercial ac-izitionat, precum si a celui adus de
catre asociati"
)e crediteaza cu valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat, precum si
cu valoarea fondului comercial amortizat integral"
)oldul deitor al contului reprezinta valoarea fondului comercial e(istent"
Operatii privind fondul comercial $
- fondul comercial ac-izitionat de la terti sau adus ca aport de catre asociati, se
nregistreaza, dupa caz, astfel $
&<4 DBond comercial F =
/</ DBurnizori de imoilizariE
/23D7econtari cu asociatii privind capitalulE
Pentru fondul comercial ac-izitionat de la terti, n aza facturilor primite, se
nregistreaza si ta(a pe valoarea adaugata deductiila"
= F /</ DBurnizori de imoilizariE
&<4 DBond comercialE
//&3 DT8A deductiilE
- cedarea fondului comercial la v*nzarea oiectivelor sau a altor imoilizari corporale,
n legatura cu care s-a constituit fondul, se nregistreaza prin formula contaila $
34&# DC-eltuieli privind F &<4 DBond comercialE
cedarea activelorE
- amortizarea fondului comercial, n cazul unei deprecieri ireversiile, se reflecta similar
cu amortizarea altor imoilizari necorporale, iar scaderea din evidenta a fondului comercial
integral amortizat, se nregistreaza prin formula contaila $
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
&5<4 DAmortizarea fondului F &<4 DBond comercialE
comercialE
2.1.5.Contabilitatea altor imobilizari necorporale
6videnta altor imoilizari necorporale, respectiv a programelor informatice, destinate
necesitatilor proprii ale unitatii patrimoniale, se tine cu a!utorul contului &<5 DAlte imoilizari
necorporaleE"
Biind un cont de activ, se deiteaza cu valoarea altor imoilizari necorporale, aduse su
forma de aport al asociatilor, ac-izitionate de la terti sau realizate pe cont propriu n cadrul
unitatii"
)e crediteaza cu valoarea altor imoilizari necorporale scoase din activ, n urma
amortizarii, cedarii catre terti sau retrase de asociati"
)oldul deitor al contului reflecta valoarea altor imoilizari necorporale e(istente"
Operatii privind alte imoilizari necorporale$
- receptia de programe informatice si alte imoilizari necorporale, aduse ca aport de
catre asociati, ac-izitionate de la terti, respectiv realizate n unitate, la valoarea de aport,
costul de ac-izitie si costul de productie se nregistreaza, dupa caz, astfel $
&<5 DAlte imoilizari necorporaleE F =
/23D7econtari cu asociatii privind
capitalulE
/</ DBurnizori de imoilizariE
4&# D8enituri din productia de
imoilizari necorporal
An cazul ac-izitionarii de la terti, se nregistreaza si pe valoarea adaugata deductiila si
anume $
= F /</ DBurnizori de imoilizariE
&<5 DAlte imoilizariE
//&3 DT8A deductiilE
- amortizarea programelor informatice si altor imoilizari necorporale n timpul
utilizarii lor, se reflecta similar cu amortizarea celorlalte elemente de imoilizari necorporale
prezentate"
&5<5 DAmortizarea altor F &<5 DAlte imoilizari necorporaleE
imoilizari necorporaleE
- scoaterea din activul patrimoniului, ca urmare a amortizarii integrale si cedarii catre
terti ;neamortizate integral% se nregistreaza, dupa caz, prin formulele contaile $
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
= F &<5 DAlte imoilizari necorporaleE
&5<5 DAmortizarea imoilizarilor
necorporaleE
34&# DC-eltuieli privind activele
cedateE
2.2. Contabilitatea imobilizarilor corporale
2.2.1. Caracterizarea imobilizarilor corporale
Imoilizarile corporale sau de natura materiala reprezinta unuri de folosinta
ndelungata n activitatea unei unitati patrimoniale" 6le cuprind doua grupe $
A" Terenurile si amena!arile de terenuri"
9" 'i!loacele fi(e"
A" Terenurile se pot detalia pe mai multe sugrupe, si anume$ terenuri agricole si
silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii" Terenurile se
evalueaza la intrarea n patrimoniu, la o valoare stailita potrivit legii, n functie de fertilitatea
si amplasarea acestora, si alte criterii, la valoarea de aport sau la costul de ac-izitie, dupa caz"
Terenurile, de regula, nu sunt supuse amortizarii, cu e(ceptia terenurilor cu destinatie
economica, otinute prin acte de v*nzare-cumparare, inclusiv prin despaguiri n cazul
e(proprierilor" Amena!arile de terenuri reprezinta investitiile efectuate pentru punerea n
valoare a terenurilor, lacurilor, altilor, iazurilor si alte lucrari similare" Aceste investitii sunt
supuse amortizarii"
9" 'i!loacele fi(e sunt constituite dintr-un oiect singular sau comple( de oiecte care
se utilizeaza ca atare si ndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii $
au o valoare de intrare mai mare dec*t limita stailita de lege1
au o durata normala de utilizare mai mare de un an"
'i!loacele fi(e sunt detaliate pe grupe, n functie de caracteristicile lor te-nice si
destinatia pe care o au si anume$
cladiri
constructii speciale
masini, utila!e si instalatii de lucru
aparate si instalatii de masurare, control si reglare
mi!loace de transport
animale si plantatii
unelte, dispozitive, instrumente, moilier si aparatura irotica
- alte active corporale
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
'i!loacele fi(e sunt evaluate si reflectate n contailitate, n functie de modalitatea lor
de intrare n patrimoniu, la valoarea de intrare, care poate fi $
- valoarea de aport ;utilitate%, pentru mi!loacele fi(e intrate cu ocazia asocierii, fuziunii,
conform statutelor si contractelor1
costul de ac-izitie, pentru mi!loacele fi(e ac-izitionate cu titlu oneros1
- costul de productie, pentru mi!loacele fi(e construite sau produse n regie proprie n
cadrul unitatii1
valoarea actuala, estimata la nscrierea lor n activ, pentru mi!loacele fi(e primite cu
titlu gratuit1
valoarea rezultata n urma reevaluarii, pentru mi!loacele fi(e reevaluate n aza unor
dispozitii legale" Aceasta valoare se staileste av*ndu-se n vedere valoarea de intrare n
patrimoniu, utilitatea si pretul pietei, precum si gradul de uzura al mi!loacelor fi(e, estimat la
data reevaluarii"
2.2.2 . Contabilizarea terenurilor si amenajarilor de terenuri.
Pentru reflectarea n contailitate a imoilizarilor corporale se utilizeaza conturile din
clasa a &-a, grupa &# DImoilizari corporaleE, care cuprinde doua conturi sintetice,
corespunzatoare celor doua grupe de imoilizari corporale si anume$ &## DTerenuriE si &#&
D'i!loace fi(eE"
Contul sintetic &## DTerenuriE este un cont de imoilizari sau active corporale, care
tine evidenta terenurilor si amena!arilor de terenuri, respectiv racordarea lor la sistemul de
alimentare cu energie, mpre!muiri, lucrari de acces"
Biind un cont de activ, se deiteaza cu valoarea terenurilor aduse ca aport n natura la
constituirea capitalului, ac-izitionate de la terti cu titlu oneros sau primite cu titlu gratuit,
precum si cu valoarea amena!arilor de terenuri efectuate de unitatea patrimoniala sau de terti"
)e crediteaza cu valoarea terenurilor retrase de catre asociati, cedate tertilor si cu
valoarea amena!arilor amortizate total sau partial"
)oldul deitor al contului sintetic reprezinta valoarea terenurilor e(istente n
patrimoniu si a amena!arilor de terenuri neamortizate care nu s-au scos din evidenta"
Contul sintetic se detaliaza n doua suconturi operationale si anume$
&### DTerenuriE
&##& DAmena!ari de terenuriE
6le functioneaza similar cu contul sintetic din care se desprind"
Contailitatea analitica n cadrul celor doua suconturi se organizeaza pe categorii de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
terenuri, loc de amplasare si suprafata, respectiv pe feluri de amena!ari sau categorii de lucrari"
Operatii privind terenurile si amenajarile de terenuri:
- receptia terenurilor reprezent*nd aport n natura la constituirea capitalului social sau
individual si a celor ac-izitionate de la terti, evaluate la valoarea de aport, respectiv costul de
ac-izitie ;fara ta(a pe valoarea adaugata% se inregistreaz dupa caz, prin formula contaila$
&### DTerenuriE F =
/23 D7econtari cu asociatii privind capitalulE
#<5 DContul ntreprinzatoruluiE
/</ DBurnizori de imoilizariE
8aloarea terenurilor primite n patrimoniu cu titlu gratuit, su aspectul surselor, se
considera o sursa similara celor proprii si se nregistreaza astfel$
&### DTerenuriE F #.# D)uventii pentru investitiiE
- amena!arile de terenuri, e(ecutate n regie proprie, ncepute si terminate n timpul
e(ercitiului sau care au fost n curs de e(ecutie la nceputul e(ercitiului, se nregistreaza la
costul de productie, astfel$
&##& DAmena!ari de terenuriE F =
4&& D8enituri din productie de
imoilizari corporaleE
&.# DImoilizari n curs corporaleE
- amena!arile de terenuri e(ecutate de terti, se nregistreaza pe aza facturilor primite,
n deitul contului &##& DAmena!ari de terenuriE sau &.# DImoilizari n curs corporaleE, dupa
caz, si n creditul contului /</ DBurnizori de imoilizariE1
- restituirea terenurilor reprezent*nd aportul asociatilor sau retragerea de catre
ntreprinzatorul individual se nregistreaza prin formula$
= F &### DTerenuriE
/23 D7econtari cu asociatii
privind capitalulE
#<5 DContul ntreprinzatoruluiE
- terenurile cedate tertilor se scot din evidenta la pretul de nregistrare, ceea ce
reprezinta o c-eltuiala e(ceptionala, pentru care se face nregistrarea$
34&# DC-eltuieli privind activele F &### DTerenuriE
cedateE
Concomitent are loc facturarea terenurilor cedate, la un pret de cesiune, ceea ce
reprezinta un venit e(ceptional din cedarea activelor"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
- scaderea din evidenta a amena!arilor de terenuri amortizate integral se nregistreaza
prin formula$
&5#< DAmortizarea terenurilorE F &##& DAmena!ari de terenuriE
- scaderea din evidenta a amena!arilor de terenuri partial amortizate necesita trecerea
pe c-eltuielile e(ceptionale a valorii neamortizate, astfel$
= F &##& DAmena!ari de terenuriE
&5#< DAmortizarea terenurilorE
34&# DC-eltuieli privind activele cedateE
2.2.3Contabilitatea mijloacelor fie
Operatiile privind intrarea si iesirea din patrimoniul unei unitati a mi!loacelor fi(e n
folosinta permanent se nregistreaza cu a!utorul contului &#& D'i!loace fi(eE"
Contul sintetic &#& D'i!loace fi(eE este un cont de imoilizari sau active corporale, un
cont de activ"
)e deiteaza cu valoarea de intrare, n folosinta permanenta, a mi!loacelor fi(e primite
ca aport n natura de la asociati sau ntreprinzatori, ac-izitionate de la terti, realizate din
productia proprie a unitatii si primite ca donatii"
)e crediteaza cu valoarea mi!loacelor fi(e scoase din functiune sau cedate tertilor"
)oldul deitor al contului sintetic reprezinta valoarea de nregistrare a mi!loacelor fi(e
e(istente n patrimoniu la un moment dat"
Contul sintetic &#& D'i!loace fi(eE se detaliaza n suconturi operationale
corespunzatoare celor 5 grupe de mi!loace fi(e, dupa cum urmeaza$
&#&# DCladiriE
&#&& DConstructii specialeE
&#&. D'asini, utila!e si instalatii de lucruE
&#&/ DAparate si instalatii de masurare, control si reglareE
&#&2 D'i!loace de transportE
&#&3 DAnimale si plantatiiE
&#&4 DUnelte, dispozitive, instrumente, moilier si aparatura iroticaE
&#&5 DActive corporale moile neregasite n capitolele anterioareE
Contailitatea analitica n cadrul celor 5 suconturi se realizeaza pe fiecare oiect
singular sau comple( de oiecte, care constituie unitatea de evidenta a mi!loacelor fi(e"
'i!loacele fi(e pot intra n folosinta temporara a unitatii prin nc-iriere de la alte unitati
economice sau persoane fizice"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Operatiile privind mijloacele fie:
A" An ceea ce priveste intrarea mi!loacelor fi(e n patrimoniu, primite ca aport n natura,
ac-izitionate de la terti, realizate n regie proprie, inclusiv modernizarea celor e(istente si a
celor primite ca donatii, se nregistreaza , la valorile corespunzatoare, dupa caz, prin formula
contaila$
&#& D'i!loace fi(eE F =
/23 D7econtari cu asociatii privind capitalulE
#<5 DContul ntreprinzatoruluiE
/</ DBurnizori de imoilizariE
4&& D8enituri din productia de imoilizari
corporaleE
#.# D)uventii pentru investitiiE
Pentru mi!loacele fi(e ac-izitionate de la terti, pe aza facturilor primite, se
nregistreaza si ta(a pe valoarea adaugata deductiila, n deitul sucontului corespunzator"
C-eltuielile efectuate pentru modernizarea mi!loacelor fi(e s-au nregistrat, n prealail,
n conturile de c-eltuieli, dupa natura, prin creditarea diverselor conturi de stocuri, de terti, de
trezorerie, dupa caz"
- investitiile sau capacitatile de productie puse n functiune, total sau partial, carora nu
li s-au ntocmit formele de nregistrare ca mi!loace fi(e, care au fost temporar nregistrate ca
imoilizari corporale n curs, dupa terminarea investitiilor si trecerea lor la categoria
mi!loacelor fi(e, se nregistreaza prin formula contaila $
&#& D'i!loace fi(eE F &.# DImoilizari corporale n cursE
-cresterea valorii de nregistrare ;de intrare% a mi!loacelor fi(e ca urmare a ncorporarii
unor acesorii, aparate de masurare si control sau alte parti componente ale mi!loacelor fi(e
;ac-izitionate de la terti% se nregistreaza astfel$
&#& D'i!loace fi(eE ;)uconturile F .<# D'ateriale consumaileE
respective%
Cu valoarea modernizarilor aduse mi!loacelor fi(e sau a accesoriilor ncorporate n
valoarea acestora are loc diminuarea fondului de dezvoltare"
- ma!orarea valorii de intrare a mi!loacelor fi(e cu valoarea integrata a investitiilor
efectuate la mi!loacele fi(e concesionate, nc-iriate sau date n locatie de gestiune ;nediminuata
cu amortizarea calculata% precum si uzura corespunzatoare la ncetarea contractului de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
concesionare, nc-iriere sau locatie de gestiune, se nregistreaza prin formula contaila $
&#& D'i!loace fi(eE F =
;suconturile &#&-&#&5% &5# DAmortizarea privind imoilizarile
corporaleE
##5 DAlte fonduriE
'i!loacele fi(e intrate n folosinta temporara n unitate, prin nc-iriere de la alte unitati,
pe aza contractelor sau proceselor-verale de nc-iriere, se nregistreaza la valoarea de
inventar n deitul contului n afara ilantului 5<.# D'i!loace fi(e luate cu c-irieE" La
restituirea catre titulari, pe aza proceselor-verale de predare, valoarea acelorasi mi!loace fi(e
se nregistreaza n creditul acestui cont" )oldul deitor al acestui cont reprezinta valoarea de
inventar a mi!loacelor fi(e luate cu c-irie la un momentdat"
9" In ceea ce priveste iesirea mi!loacelor fi(e din patrimoniu, aceasta poate avea loc
prin scoaterea din functiune, cedarea sau v*nzarea catre terti, restituirea sau retragerea de
catre ntreprinzatorul individual, lipsuri constatate la inventariere"
a% Iesirea mi!loacelor fi(e prin scoatere din functiune$
- aceasta poate avea loc, n primul r*nd, datorita e(pirarii duratei normale de utilizare
si amortizarii integrale a valorii de intrare a acestora, ceea ce se reflecta prin formula
contaila $
&5# DAmortizari privind F &#& D'i!loace fi(eE
imoilizarile corporaleE ;)uconturile &#&#-&#&5%
;)uconturile &5#<-&5#5%
Iesirea mi!loacelor fi(e prin scoaterea din functiune, n cazul neamortizarii integrale a
valorii de intrare a acestora, cu nregistrarea corespunzatoare a valorii neamortizate pe seama
c-eltuielilor e(ceptionale, se reflecta astfel $
= F &#& D'i!loace fi(eE
;)uconturile &#&#-&#&5%
&5# DAmortizari privind
imoilizari corporaleE
34&# DC-eltuieli privind
activele cedateE
8aloarea neamortizata a mi!loacelor fi(e scoase din functiune, naintea e(pirarii duratei
normale de utilizare, se recupereaza din sumele rezultate n urma valorificarii mi!loacelor
respective" 7iferenta ramasa nerecuperata sau neacoperita se include n c-eltuieli de
e(ploatare, nsa nu este luata n calcul la determinarea profitului impozail aferent e(ercitiului
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
financiar respectiv"
Operatiile care pot avea loc, cu ocazia scoaterii din functiune a mi!loacelor fi(e
neamortizate integral, se nregistreaza astfel $
- colectarea c-eltuielilor ocazionate de dezmemrarea mi!loacelor fi(e scoase din
functiune$
34&5 DAlte c-eltuieli e(ceptionale F =
privind operatiile de capitalE ."(( DConturi de stocuriE
/"(( DConturi de tertiE
2"(( DConturi de trezorerieE
- otinerea ansamlelor, suansamlelor, pieselor si materialelor rezultate din
dezmemrarea mi!loacelor fi(e$
."(( DConturi de stocuriE F 44&5 DAlte venituri e(ceptionale
;./3 DProduse rezidualeE% privind operatiile de capitalE
- diferenta ;nerecuperata% ntre veniturile detinute din dezmemrari si c-eltuielile
efectuate$
354# DC-eltuieli e(ceptionale F &5# DAmortizari privind imoilizarile
privind amortizarea corporaleE
imoilizarilorE ;analitic DAmortizarea recuperarilor
din dezmemrari%
Concomitent are loc si constituirea fondului de dezvoltare"
% Iesirea mi!loacelor fi(e prin cedarea catre terti necesita urmatoarele nregistrari$
- scaderea din inventar a valorii de nregistrare a mi!loacelor fi(e, neamortizate integral,
a amortizarii si a valorii ramase, care se trece pe c-eltuielile privind operatiile de capital $
= F &#& D'i!loace fi(eE
&5# DAmortizari privind ;)uconturile &#&#-&#&5%
imoilizarile corporaleE
;)uconturile &5#<-&5#5%
34&# DC-eltuieli privind
activele cedateE
- v*nzarea sau cedarea catre terti a mi!loacelor fi(e, la pretul de v*nzare, pe aza
facturii care cuprinde si ta(a pe valoarea adaugata"
/3# D7eitori diversiE F =
44&#D8enituri dincedarea activelorE
//&4 DT8A colectatE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
c% Iesirea mi!loacelor fi(e din patrimoniu, datorita unor cauze e(ceptionale, se
nregistreaza similar operatiei de scoatere din functiune, astfel $
- daca iesirea are loc prin donatie, iar mi!loacele fi(e nu sunt amortizate integral $
= F &#& D'i!loace fi(eE
&5# DAmortizari privind ;)uconturile &#&#-&#&5%
imoilizarile corporaleE
;)uconturile &5#<-&5#5%
34#& D7onatii,suventii acordateE
- daca iesirea mi!loacelor fi(e se datoreaza unor lipsuri constatate la inventariere, a
caror valoare nu a fost amortizata integral $
= F &#& D'i!loace fi(eE
&5# DAmortizari privind ;)uconturile &#&#-&#&5%
imoilizarile corporaleE
;)uconturile &5#<-&5#5%
354# DC-eltuieli e(ceptionale
privind amortizarea
imoilizarilorE
Concomitent are loc operatia de imputare a persoanelor vinovate pentru lipsuri, daca
este cazul, la un pret de imputare"
- daca mi!loacele fi(e se retrag de catre ntreprinzatorul individual, contul &#&
D'i!loace fi(eE se crediteaza prin deitarea contului #<5 DContul ntreprinzatoruluiE"
2.3. Contabilitatea imobilizarilor !n curs
)unt considerate imoilizari n curs, investitiile neterminate la sf*rsitul unui e(ercitiu
financiar, e(ecutate n regie proprie, facturate de terti sau aduse su forma de aport n natura
de catre asociati" 'ai sunt considerate imoilizari n curs si avansurile acordate furnizorilor de
imoilizari, p*na la decontarea acestora"
Imoilizarile n curs se reflecta diferit n contailitate, n functie de forma su care se
gasesc, si anume$ imoilizari n curs necorporale si imoilizari n curs corporale cu a!utorul
conturilor din grupa &. DImoilizari n cursE"
2.3.1.Contabilitatea imobilizarilor !n curs necorporale
Pentru e(ecutarea n regie a unor lucrari si proiecte de cercetare si dezoltare, a
programelor informatice destinate necesitatilor proprii ale unitatii patrimoniale si a altor
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
imoilizari necorporale se efectueaza o serie de c-eltuieli care se nregistreaza -asa cum s-a
mai aratat- n deitul conturilor de c-eltuieli din clasa a 3-a DConturi de c-eltuieliE, c-eltuieli
dupa natura"
C-eltuielile aferente imoilizarilor n curs necorporale, adica costul de productie al
investitiilor e(ecutate cu forte proprii si costul de ac-izitie al celor ac-izitionate sau e(ecutate
de terti, care la sf*rsitul e(ercitiului nu sunt terminate, se reflecta cu a!utorul contului &.<
DImoilizari necorporale n cursE" Biind un cont de imoilizari n curs de e(ecutie, un cont
de activ, se deiteaza cu valoarea imoilizarilor n curs necorporale facturate de terti, a celor
necorporale n curs realizate cu forte proprii, precum si cu avansurile acordate furnizorilor de
imoilizari, ceea ce se reflecta, dupa caz, astfel $
&.< DImoilizari necorporale F =
ncursE /</DBurnizori de imoilizariE
4&# D8enituri din productia de
imoilizari necorporaleE
2#& DConturi curente la anciE
Contul &.< DImoilizari necorporale n cursE se crediteaza cu valoarea imoilizarilor
necorporale n curs, terminate si receptionate, ceea ce se reflecta n functie de rezultatul
investitiilor terminate, astfel $
= F &.< DImoilizari necorporale n cursE &<. DC-eltuieli de cercetare
si dezvoltareE
&<2 DConcesiuni, revete si alte
drepturi si valori similareE
&<5 DAlte imoilizari necorporaleE
)oldul deitor al contului &.< DImoilizari necorporale n cursE reprezinta valoarea
imoilizarilor necorporale e(istente n curs de e(ecutie"
2.3.2Contabilitatea imobilizarilor !n curs corporale Cheltuielile ocazionate
de productia de active corporale realizate fie n regie proprie, fie n antepriza, n timpul unui
e(ercitiu financiar, se nregistreaza ca si pentru activele necorporale n deitul conturilor de
c-eltuieli, c-eltuieli dupa natura" La sf*rsitul e(ercitiului financiar, aceste c-eltuieli sunt
decontate pe seama veniturilor n vederea stailirii rezultatelor"
8aloarea imoilizarilor n curs corporale, respectiv costul de productie sau ac-izitie al
investitiilor aflate n curs de e(ecutie, se evidentiaza , la sf*rsitul unui e(ercitiu, cu a!utorul
contului &.# DImoilizari corporale n cursE"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Acesta este un cont de active imoilizate n curs de e(ecutie, deci un cont de activ"
)e deiteaza cu valoarea imoilizarilor corporale n curs realizate n regie proprie sau
facturate de catre terti, aduse ca aport n natura de asociati, precum si cu avansurile acordate
furnizorilor de imoilizari"
Aceste cont se mai deiteaza cu valoarea investitiilor ;capacitatilor% puse n functiune,
total sau partial, carora nu li s-au ntocmit formele de nregistrare ca mi!loace fi(e"
)e crediteaza cu valoarea imoilizarilor corporale n curs terminate si receptionate,
carora li s-au ntocmit forme de nregistrare ca mi!loace fi(e, precum si cu avansurile decontate
de catre furnizorii de imoilizari"
)oldul deitor al contului reprezinta valoarea imoilizarilor corporale e(istente n curs
de e(ecutie"
Imoilizarile n curs corporale nu se amortizeaza, fac*nd e(ceptie investitiile puse n
functiune carora nu li s-au ntocmit formele de nregistrare ca mi!loace fi(e"
Operatiile care privesc imoilizarile n curs corporale se nregistreaza n contailitate,
dupa cum urmeaza$
- receptia unor lucrari, facturate de terti, n timpul e(ecutarii imoilizarilor corporale$
&.# DImoilizari corporale F /</ DBurnizori de imoilizariE
n cursE
- avansurile acordate tertilor ;antreprenori, furnizori% pentru investitiile e(ecutate pe
sau n mai multe e(ercitii, prin anca sau casierie, dupa caz$
&.# DImoilizari corporale F =
n cursE 2#& DConturi curente la anciE
2.# DCasaE
- valoarea imoilizarilor realizate n regie proprie, la costul de productie, care
reprezinta venit pentru unitate$
&.# DImoilizari corporale F 4&& D8enituri din productia de
n cursE imoilizari corporaleE
- valoarea imoilizarilor n curs aduse ca aport n natura$
&.# DImoilizari corporale F =
n cursE /23 D7econtari cu asociatii
privind capitalulE
#<5 DContul ntreprinzatoruluiE
- trecerea imoilizarilor n curs corporale n categoria mi!loacelor fi(e dupa receptia,
darea n folosinta sau punerea n functiune a acestora, dupa caz$
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
&#& D'i!loace fi(eE F &.# DImoilizari corporale n cursE
;)uconturile &#&#-&#&5%
2.5.Contabilitatea amortizarii imobilizarilor
Pentru reflectarea amortizarii imoilizarilor necorporale si corporale, se utilizeaza
conturile din grupa &5 din planul de conturi si anume$
&5< DAmortizari privind imoilizarile necorporaleE
&5# DAmortizari privind imoilizarile corporaleE
Aceste conturile se detaliaza n suconturi operationale corespunzatoare structurii
imoilizarilor necorporale si corporale, din conturile de imoilizari, a caror valoare de intrare o
rectifica"
Biind conturi rectificative ale valorii imoilizarilor necorporale si corporale aflate n
patrimoniul unitatii sunt conturi de pasiv"
)e crediteaza cu valoarea amortizarii imoilizarilor necorporale si corporale aflate n
folosinta permanenta a unitatii, la sf*rsitul fiecarei perioade de gestiune"
)e deiteaza cu valoarea amortizarii imoiliz arilor necorporale si corporale iesite din
patrimoniul unitatii prin scoatere din functiune sau v*nzare"
)oldul creditor al conturilor reprezinta valoarea amortizarii aferenta imoilizarilor
necorporale si corporale aflate la un moment dat n folosinta permanenta"
Contailitatea analitica a amortizarii se tine pe aceleasi elemente care formeaza
evidenta analitica n conturile de imoilizari corporale si necorporale"
Amortizarea imoilizarilor necorporale si corporale reprezinta c-eltuieli de e(ploatare
si se nregistreaza ca atare n deitul contului 35## DC-eltuieli de e(ploatare privind
amortizarea imoilizarilorE" Includerea n c-eltuieli de e(ploatare a valorii de intrare a
mi!loacelor fi(e se face n corelatie cu gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e de aza aflate n
patrimoniu" 7iferenta de amortizare rezultata ca urmare a aplicarii gradului de utilizare a
mi!loacelor fi(e de aza, se include n c-eltuieli e(ceptionale si nu se ia n calcul la
determinarea profitului impozail, folosindu-se n acest caz contul 354# DC-eltuieli
e(ceptionale privind amortizarea imoilizarilorE" :eprezinta c-eltuieli e(ceptionale si valori
neamortizate a mi!loacelor fi(e scoase din functiune nainte de termen"
Operatiile privind amortizarea imobilizarilor sunt urmatoarele$
- nregistrarea amortizarii imoilizarilor necorporale la sf*rsitul fiecarei perioade de
gestiune, tin*nd seama de natura acestor imoilizari$
35## DC-eltuieli de e(ploatare F &5< DAmortizarea privind
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
privind amortizarea imoilizarile necorporaleE
imoilizarilorE ;)uconturile &5<#-&5<5%
- concomitent, are loc nregistrarea constituirii fondului de dezvoltare, egal cu valoarea
amortizarii, prin formula$
##G D:epartizari la fondul F ### DBondul de dezvoltareE
de dezvoltareE
- nregistrarea amortizarii imoilizarilor corporale, respectiv a terenurilor cu destinatie
economica, a amena!arilor de terenuri si a mi!loacelor fi(e$
35## DC-eltuieli de e(ploatare F &5# DAmortizari privind
privind amortizarea imoilizarile corporaleE
imoilizarilorE ;)uconturile &5#<-&5#5%
- nregistrarea diferentei de amortizare rezultata ca urmare a aplicarii gradului de
utilizare a mi!loacelor fi(e de aza, pe seama c-eltuielilor e(ceptionale, nedeductiile su
aspect fiscal$
354# DC-eltuieli e(ceptional F &5# DAmortizari privind imoilizarile
privind amortizarea corporaleE
imoilizarilorE ;analitic$ Amortizarea aferenta
imoilizarilor corporale
neutilizate%
- scaderea din evidenta a amortizarii nregistrate, respectiv a imoilizarilor necorporale,
ca urmare a amortizarii lor integrale$
&5< DAmortizari privind F =
imoilizarile necorporaleE &<# DC-eltuieli de constituireE
&<. DC-eltuieli de cercetare si
dezvoltareE
&<2 DConcesiuni, revete si alte
drepturi si valori similareE
&<4 DBond comercialE
&<5 DAlte imoilizari necorporaleE
- scaderea din evidenta a imoilizarilor corporale, amortizate integral, ca urmare a
scoaterii din functiune, cedarii catre terti si a altor iesiri$
&5# DAmortizari privind F =
imoilizarile corporaleE &### DTerenuriE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
&##& DAmena!ari de terenuriE
&#& D'i!loace fi(eE
;)uconturile &#&#-&#&5%
- scaderea din evidenta a imoilizarilor corporale, cont*nd din mi!loace fi(e,
neamortizate integral, ca urmare a scoaterii din functiune$
= F &#& D'i!loace fi(eE
&5# DAmortizari privind ;)uconturile &#&#-&#&5%
imoilizarile corporaleE
;)uconturile &5##-&5#5%
34&# DC-eltuieli privind activele
cedateE
- scaderea din evidenta a mi!loacelor fi(e neamortizate integral, ca urmare a v*nzarii
lor catre terti se reflecta prin aceeasi formula contaila$
Potrivit 0ormelor contaile internationale si a :egulamentului de aplicare a Legii
contailitatii nr"5&@#GG#, pentru diferentele ntre amortizarea degresiva sau accelerata si
amortizarea liniara treuie sa se constituie provizioane reglementate" Ca atare, pentru aceste
diferente ar treui deitate conturile de c-eltuieli privind provizioanele si, respectiv, creditat
contul #/# DProvizioane reglementateE"
2.".Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor
Pentru deprecierea reversiila si temporara a valorii imoilizarilor, constatata la
nc-iderea unui e(ercitiu financiar, cu ocazia inventarierii se constituie provizioane" 6le sunt
destinate sa acopere un risc posiil sa se produca ntr-un e(ercitiu financiar viitor"
)unt supuse deprecierii revesiile pentru care se constituie, n principal, provizioane,
imoilizarile neamortizaile" Pentru imoilizarile necorporale si corporale se constituie
provizioane numai n situatia n care e(ista diferente n minus ntre valoarea de inventar,
stailita cu ocazia inventarierii patrimoniului si valoarea neta contaila"
Pentru deprecierea titlurilor de valoare a creantelor imoilizate si a altor imoilizari
financiare se constituie provizioane pentru diferenta ntre valoarea de intrare a acestora si
valoarea stailita cu ocazia inventarierii"
Provizioanele pentru deprecierea imoilizarilor necorporale, corporale, a imoilizarilor
n curs si a celor financiare, nesupuse amortizarii, se constituie pe seama c-eltuielilor, la
sf*rsitul unui e(ercitiu financiar, cu ocazia inventarierii si se ma!oreaza, se diminueaza sau se
anuleaza n e(ercitiul urmator"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
La sf*rsitul e(ercitiilor urmatoare, cu ocazia unei noi inventarieri sau la iesirea din
patrimoniu a imoilizarilor, n urma analizarii provizioanelor constituite pentru deprecieri, se
procedeaza astfel $
- daca deprecierea imoilizarilor este mai mare dec*t provizionul constituit, se
constituie un provizion suplimentar, pentru diferenta1
- daca deprecierea imoilizarilor este mai mica dec*t provizionul constituit, diferenta
diminueaza provizionul constituit si se nregistreaza la venituri1
- daca provizionul constituit devine fara oiect ca urmare a iesirii din patrimoniu a
imoilizarilor pentru care a fost constituit, provizionul se anuleaza si se nregistreaza la
venituri"
Provizioanele pentru deprecierea imoilizarilor sunt structurate n functie de natura
imoilizarilor, respectiv provizioane pentru deprecierea imoilizarilor n curs , provizioane
pentru deprecierea imoilizarilor financiare, provizioane pentru deprecierea imoilizrilor
necorporale si provizioane pentru deprecierea imoilizrilor corporale "
6videnta tuturor provizioanelor pentru deprecierea imoilizarilor se realizeaza cu
a!utorul conturilor din grupa &G din planul de conturi, care cuprinde urmatoarele conturi$
&G< DProvizioane pentru deprecierea imoilizarilor necorporaleE
&G# DProvizioane pentru deprecierea imoilizarilor corporaleE
&G. DProvizioane pentru deprecierea imoilizarilor n cursE
Toate conturile de provizioane sunt conturi rectificative a valorii de nregistrare a
imoilizarilor, av*nd functia contaila de pasiv"
)e crediteaza cu valoarea provizioanelor constituite sau ma!orate, la sf*rsitul
e(ercitiului financiar si se deiteaza n e(ercitiile urmatoare cu ocazia diminuarii sau anularii
provizioanelor"
)oldul creditor al conturilor reprezinta valoarea provizioanelor aferente imoilizarilor
e(istente n patrimoniu la sf*rsitul e(ercitiilor financiare"
Provizioanele se constituie pe seama c-eltuielilor de e(ploatare, a c-eltuielilor
financiare si a c-eltuielilor e(ceptionale, dupa caz, iar evidenta acestora se realizeaza cu
a!utorul conturilor din clasa a 3-a si anume$
35#. DC-eltuieli de e(ploatare privind provizioane pentru deprecierea
imoilizarilor1
353. DC-eltuieli financiare privind provizioane pentru deprecieriE
354. DC-eltuieli e(ceptionale privind provizioane pentru deprecieriE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Aceste conturi se deiteaza cu provizioanele constituite sau ma!orate"
Provizioanele diminuate sau anulate n e(ercitiile urmatoare constituirii lor reprezinta
venituri din activitatea de e(ploatare, financiare si e(ceptionale, dupa caz, pentru evidenta
carora se utilizeaza conturi din clasa a 4-a si anume$
45#. D8enituri din provizioane pentru deprecierea imoilizarilorE
453. D8enituri din provizioane pentru deprecieriE
454. D 8enituri e(ceptionale din provizioane pentru deprecieriE
Aceste conturi se crediteaza cu veniturile din provizioane, la anularea sau diminuarea
lor"
Antre conturile de provizioane pentru deprecierea imoilizarilor, pe de-o parte si
conturile de c-eltuieli privind provizioanele pentru deprecierea imoilizarilor si conturile de
venituri din provizioane pentru depreciere, pe de alta parte, e(ista o str*nsa legatura"
Operatiile care au loc !n le#atura cu provizioanele pentru deprecierea
imobilizarilor:
- constituirea provizioanelor pentru deprecierea imoilizarilor necorporale, a
imoilizarilor corporale si a celor n curs, dupa caz, pe seama c-eltuielilor curente de
e(ploatare, la sf*rsitul unui e(ercitiu financiar"
35#. DC-eltuieli de e(ploatare F =
privind provizioane pentru &G< DProvizioane pentru deprecierea
deprecierea imoilizarilorE imoilizarilor necorporaleE
&G#DProvizioane pentru deprecierea
imoilizarilor necorporaleE
&G.DProvizioane pentru deprecierea
imoilizarilor n cursE
'a!orarea provizionului pentru deprecierea imoilizarilor necorporale, corporale, n
curs si financiare, n e(ercitiul financiar urmator, daca deprecierea valorii imoilizarilor
respective este mai mare dec*t provizionul constituit n anul e(pirat, se nregistreaza prin
aceleasi formule contaile$
- diminuarea provizioanelor pentru deprecierea imoilizarilor necorporale, corporale si
n curs, n anul urmator constituirii, daca deprecierea valorii imoilizarilor respective este mai
mica dec*t provizionul constituit si trecerea diferentei la venituri din provizioane privind
activitatea de e(ploatare"

= F 45#. D8enituri din provizioane
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
pentru deprecierea
imoilizarilorE
&G< DProvizioane pentru deprecierea
imoilizarilor necorporaleE
&G# DProvizioane pentru deprecierea
imoilizarilor corporaleE
&G. DProvizioane pentru deprecierea
imoilizarilor n cursE
Anularea provizioanelor pentru deprecierea imoilizarilor necorporale, corporale, n
curs si financiare n e(ercitiul financiar urmator, ntruc*t acestea ram*n fara oiect, ca urmare
a lic-idarii sau iesirii din patrimoniu a imoilizarilor ori a dispozitiei cauzelor care au
determinat constituirea de provizioane n e(ercitiul anterior, se nregistreaza prin aceleasi
formule contaile"
&"4 )coaterea din functiune a mi!loacelor fi(e
)coaterea din functiune a mi!loacelor fi(e se face cu aproarea Consiliului de
Administratie al agentului economic, respectiv a responsailului cu gestiunea patrimoniului, n
cazul persoanelor !uridice fara scop lucrativ"
La institutiile pulice scoaterea mi!loacelor fi(e din functiune se face cu aproarea
ordonatorului principal de credite ugetare"
La scoaterea din functiune a mi!loacelor fi(e care nu au fost complet amortizate,
agentii economici, precum si persoanele !uridice fara scop lucrativ vor proceda n conformitate
cu prevederile Art"#4 si &4 din Legea #2@#GG/"
2.$.%ispozitii finale si tranzitorii
Constituie contraventie la normele privind calcularea si nregistrarea amortizarii
capitalului imoilizat n active corporale sau necorporale urmatoarele fapte, daca nu sunt
sav*rsite n astfel de conditii nc*t, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni$
a%Anregistrarea ca mi!loace fi(e a unor oiecte care, conform
prezentei legi, nu se ncadreaza n aceasta categorie1
% calcularea si nregistrarea n contailitate a amortizarii mi!loacelor fi(e e(ceptate
;lacurile, altile, iazurile, mi!loacele fi(e apartin*nd proprietatii pulice, care nu sunt rezultatul
unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele mpadurite1
c% aplicarea unor durate normale de utilizare a mi!loacelor fi(e altele dec*t cele stailite
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
conform prevederilor legale1
d% nregistrarea unor valori de intrare a mi!loacelor fi(e altele dec*t cele stailite
conform prevederilor legale1
e% modificarea, pe parcursul duratei normale de functionare a mi!locului fi(, a duratei si
a regimului de amortizare stailite conform art"5, #G, &< din Legea #2@G/"
Contraventiile sus amintite se sanctioneaza dupa cum urmeaza$
a% cele de la litera c% si d%, cu amend de la # milion lei la 2 mil" lei1
% cele de la litera a%, % si e%, cu amenda de la & mil" lei la #< mil" lei"
Cuantumul acestor contraventii vor fi actualizate prin +otar*re a ,uvernului n functie
de indicele de inflatie"
Contraventiile prevazute n prezenta lege li se aplica dispozitiile Legii nr" .<@#G35
privind stailirea si sanctionarea contraventiilor, cu e(ceptia
art" &2-&4"
Costatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de
specialitate ale 'inisterului Binantelor"
7eclansarea si casarea unor unuri materiale, altele dec*t mi!loacele fi(e, sunt de
competenta consiliilor de administratie ale agentilor economici, respectiv a responsailului cu
gestiunea ordonatorului principal de credite ugetare"
2.$ Analiza economica a mijloacelor fie uzate fizic sau moral, neamortizate
inte#ral conform
ordonantei #uvernului nr.11 din &'(&$()*
,uvernul :om*niei emite urmatoarea ordonanta"
Prin derogare de la prevederile art"#4 din Legea nr"#2@G/ privind amortizarea
capitalului imoilizat cu active corporale si necorporale, agentilor economici din domeniul
transporturilor, cu capital integral sau ma!oritar de stat, indiferent de forma de organizare, pot
scoate din functiune mi!loace fi(e neamortizate integral, uzate fizic sau moral, fara oligatia
includerii esalonate n c-eltuielile de e(ploatare a valorii neamortizate"
Cu valoarea neamortizata se diminueaza cota apartin*nd Bodului Proprietatii se )tat
din capitalul social al societatilor comerciale cu capital integral sau ma!oritar de stat si,
respectiv, patrimoniului regiilor autonome"
)coaterea din functiune a mi!loacelor fi(e, conform prevederilor art"#, se face cu
aproarea Adunrii ,enerale a Actionarilor, la societatile comerciale si, respectiv, a consiliilor
de administratie, la regiile autonome"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Prevederile prezentei ordonante nu se aplica pentru mi!loacele fi(e care fac oiectul
unor contracte de nc-iriere, de leasing, pentru cele asupra carora s-au instituit masuri
asiguratorii, ga!uri, ipoteci, precum si pentru cele care fac oiectul unor garantii n cadrul
contractelor de credit"
'aterialele rezultate din dezmemrarea n tara a mi!loacelor de transport rutiere,
feroviare, aeriene si navale pot fi valorificate la e(port, ma!or*ndu-se n mod corespunzator
contingentele aproate potrivit legii"
Prevederile acestei ordonante se aplica p*na la data de .# dec" #GG4"
+otar*rea nr"#4. din &4 martie #GG2, privind scutirea totala de la calculul amortizarii a
unor active corporale"
;Pulicata n '"O"nr"2G@.#"<."#GG2%"
An temeiul art"#3, lit"% din Legea nr"#2@#GG/,
,uvernul :om*niei -otaraste $
)e aproa scutirea totala de la calculul amortizarii a unor active corporale aflate n
prezent n conservare, av*nd o valoare de inventar de &4,# miliarde lei, din patrimoniul
)ocietatii comerciale DUtila! ,reuE )"A"9asarai, DContransarE )"A" .< 7ecemrie si
DConstructii +idrote-niceE )"A" Constanta, conform ane(elor #-."
Activele corporale prevazute la alin"# fac parte din cadrul unor oiective economice de
interes national"
An cazul n care )ocietatile comerciale mentionate la art"# vor utiliza, vor nc-iria sau
vor da n locatie de gestiune, pentru o perioada de timp determinata, mi!loacele fi(e prevazute
n ane(e, le revine oligatia sa calculeze amortizarea aferenta acestor mi!loace fi(e pentru
perioadele respective"
Ane(ele fac parte din prezenta -otar*re"
A06HA 0:"Imii lei
)ocietatea omerciala DUtila! ,reuE I )"A" 9asarai
,rupa
active 7enumirea mi!loacelor fi(e
8aloarea
de inventar
reevaluata
8aloarea
ramasa de
amortizat
# & . / 2
,rupa # Cladiri
din care$
- -ale reparatii utila!e # uc
."#42"</2
."#42"</2
."#/G"G.3
."#/G"G.3
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
,rupa & Constructii speciale
din care$
- statie centrala -idrofor
- instalatie termica
- centrala termica
# uc
# uc
# uc
#42"<#/
&#"#..
#/"/4#
#.G"/#<
#4."#3/
&<"2G#
#/".54
#.5"#53
,rupa . 'asini, utila!e si instalatii de lucru
din care$
- masini,utila!e pentru constructii de masini
- masini de forta si utila!e energetice
- e(cavatoare
- uldozere,autogredere,autocrepere
- instalatii de forat coloane IBC .<
- compactoare
33 uc
&4 uc
&/ uc
&2 uc
3 uc
/ uc
&".3."2<2
4.<"<G4
#25"2.3
#"#.5"332
&&3"G<5
/<"2.<
35"43G
&"&#."<2G
4<."2/<
#/&"./<
#"<2/"<33
&<3".54
.G"&.4
34"/5G
,rupa 2 'i!loace de transport
din care$
locomotive
poduri rulante Jmacarale capr
macarale rotative,turn si moile
alte utila!e de transport si ridicat
#& uc
5 uc
22 uc
#/ uc
.".G."&&&
&&4"3<4
/4"<&5
&"5&22#3
&G."<4#
."#G5"<32
#54"G3<
&2"&G3
&"45G"G/<
#G/"53G
TOTAL ,606:AL G"#<3"453 5"4./"&&/

A06HA 0r"&
mii lei
)ocietatea Comerciala
DContransarE I )"A" .< 7ecemrie
,rupa
active 7enumirea mi!loacelor fi(e
8aloarea
de inventar
reevaluata
8aloarea
ramasa de
amortizat
# & . / 2
,rupa & Constructii speciale
din care$
- siloz pentru ciment de &2< si 2<< tone 2 uc
/."45&
/."45&
/."##3
/."##3
,rupa . 'asini,utila!e si instalatii de lucru
din care$
&"22&"//3

&"2/2"G5#
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
- strung Carusel )C-#4
- cazan aur PAC
- grup racire T,:-#/<
- e(cavatoare
- uldozere
- centrala de etoane C67O'AL
- autoetoniera #G A9-#
- rulou compactor virator
- alte utila!e
# uc
5 uc
/ uc
#. uc
#< uc
. uc
3 uc
4 uc
34".&&
5"<<G
/G"#G5
G3G"<24
.3#"G52
#G2"//#
#<2"&.#
/.&"4G4
.4&"/<3
34".&&
4"54G
/5"G##
G35"G/<
.3#"4<2
#G2"<#&
#<#"4.4
/&.".&5
.4#"#/4
,rupa / Aparate si instalatii de masurare,
control si reglare
din care$
- masina pentru ncercat rezistenta
materialelor
- alte utila!e
# uc
#<4"5G5
GG"<G/
5"5</
#<4"3#4
G5"G&/
5"3G.
,rupa 2 'i!loace de transport
din care$
- locomotiva L7+-#&2<
- vagoane UK6 A>>'O)
- vagoane platforma UK:'')-/
- macarale :7>, '7>, T6L6'A>
- transcontainere CB: cu coama
- alte utila!e
# uc
&5 uc
.2 uc
#G uc
34 uc
&"34."./4
#<#"&<4
#34"&5.
22&"</4
#"#G4"&54
35"22.
253"G4<

&"34<"/5/
#<#"&<4
#34"&5.
22&"</4
#"#G4"&54
35"22.
25/"#<4
TOTAL ,606:AL$ 2".44"/4. 2".34"#G5
A06HA 0:".
mii lei
)ocietatea Comerciala
DConstructii +idrote-niceE I )"A" Constanta
,rupa
active 7enumirea mi!loacelor fi(e
8aloarea
de inventar
reevaluata
8aloarea
ramasa de
reevaluat
# & . / 2
,rupa # Cladiri
din care$
&2"#3/ &/"&2#
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
- statie preconcasare cu ane(e
- alte mi!loace fi(e
& uc
. uc
&<"3/<
/"2&/
#G"G.5
/".#.
,rupa & Constructii speciale
din care$
- amena!ari teren
- silozuri, estacade, rezervoare
- alte mi!loace fi(e
4. uc
2# uc
3& uc
#"4.<"432
GG3"/23
&32"5/5
.35"/3#
#"3##"G4.
G&<"<</
.2<"5&/
./#"#/2
,rupa . 'asini, utila!e si instalatii de lucru
din care$
- alimentatori placi
- celule
- ciururi, concasoare, granulatoare
- e(cavatoare si foreze
- post de transformatoare
- statii etoane
- alte mi!loace fi(e
5 uc
#3. uc
.2 uc
&. uc
#32 uc
. uc
/35 uc
/"#<."#.2
&3"<52
&4/"</&
&.#"<2&
&"<G4"./5
/52"52#
#2"//#
G4.".#3
."34#"5#/
#/"42&
&3<"3/4
#G."3..
#"5.&"52.
/35"##2
##"43<
5G<"<2/
,rupa 2 'i!loace de transport
din care$
- auto*ncarcatoare
- locomotive
- macarale si poduri rulante
- anda transportoare
- vagoane
- alte mi!loace fi(e
&# uc
## uc
#5 uc
24 uc
G34 uc
2G uc
3".33"43<
#2#"3/#
3#2"#&2
&54"3<4
//<"3#&
/"33/".#G
&<4"/23
2"433"&3&
G3"5G.
252"225
&2/"#2G
.2<"5##
/"&G<"G#<
#54"G.#
,rupa 4 Unelte, dispozitive,instrumente moilier
din care$
- instalatii forat
- racitoare recipiente
- sc-elete metalice
- alte mi!loace fi(e
. uc
#G uc
4 uc
&54"4&<
&4"&52
.G"#.<
#52".24
.2"G/5
&4<"4#G
&<"<G3
.3"4&/
#5#"G3.
.#"G.3
TOTAL ,606:AL$ #&"2#."2// ##"./2"<#G
CAPITOLUL III
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Analiza economica+financiara a duratelor normale de functionare a mijloacelor
fie si influenta amortizarii asupra fiscalitatii
."#"")tailirea amortizarii activelor corporale si necorporale conform catalogului de
clasificare si a duratelor normale de functionare a mi!loacelor fi(e
Catalogul cuprinde clasificarea mi!loacelor fi(e utilizate n economie si duratele
normale de functionare a acestora, care corespund cu duratele de amortizare, n ani, aferente
regimului de amortizare liniar"
7urata normala de functionare reprezinta durata de utilizare a activului respectiv, n
care e(ploatarea acestuia aduce profit, respectiv veniturile realizate sunt mai mari dec*t
c-eltuielile necesare pentru functionare, ntretinere si reparare" An consecinta durata normala
de utilizare este mai redusa dec*t durata de viata fizica a activului respectiv"
'i!loacele fi(e cuprinse n catalog sunt clasificate n general n grupe, sugrupe, clase
si suclase, iar pentru unele, si n familii" Astfel mi!loacele fi(e amortizaile au fost clasificate
n 3 grupe principale si anume$
,:UPA # I constructii
,:UPA & I ec-ipamente te-nologice ;masini, utila!e si instalatii de
lucru%
,:UPA . I aparate si instalatii de masurare, control si reglare
,:UPA / I mi!loace de transport
,:UPA 2 I animale si plantatii
,:UPA 3 I moilier, aparatura irotica, ec-ipamente de protectie
a valorilor umane si materiale si alte active corporale"
Bata de clasificarea anterioara, aproata prin +"," nr"&33@G/, noua clasificare, urm*nd
tendinta manifestata pe plan mondial, a concentrat activele corporale amortizaile ntr-un
numar c*t mai redus de grupe si clase, scopul urmarit fiind o operare c*t mai usoara a
amortizarii si nu inventarierea fizica a acestora" Astfel, clasificarea activelor amortizaile din
constructii s-a redus de la doua grupe cu #/ sugrupe la o grupa cu G sugrupe"
7e asemenea, la clasificare nu s-a mai luat n considerare drept criteriu natura
materialului din care este realizat activul respectiv, aplic*ndu-se noul concept de performanta
care statueaza ca un activ treuie sa ndeplineasca o anumita functionare ;misiune%, pe o
anumita durata de functionare, indiferent de natura materialului utilizat de producator pentru
realizarea acestuia"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pe aza ancii de date privind comportarea activelor corporale amortizaile n conditii
speciale de mediu s-a adoptat o aordare diferita fata de vec-iul catalog" Astfel, pentru ,rupa
# I DConstructiiE care ngloeaza ,rupa # I DCladiri si ,rupa & I DConstructii specialeE din
vec-iul catalog, nu s-au mai prevazut conditii speciale generice de mediu n functie de
structura ;mediul normal si mediul agresiv%, ci s-au prevazut direct duratele de functionare
diferentiate pentru constructiile din industrie cu mediu agresiv ;alimentara, materiale de
constructii, metalurgica, siderurgica si c-imica%"
Pentru ,rupa & I D6c-ipamente tenologice ;masini, utila!e si instalatii de lucru%, care
lucreaza n conditii speciale de mediu, acestea s-au redus la doua$
'ediu neutru sau usor coroziv, pentru activele din industria c-imica n general1
'ediu puternic coroziv, pentru activele din industria c-imica, utilizate la productia de
acid clor-idric, o(id de azot, io(id si trio(id de sulf, acid sulfuric, acid fosforic, fosfati"
Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii
mi!locului fi( si stailirii duratei normale de functionare$
a% codul de clasificare1
% denumirea grupei, a sugrupei, clasei, suclasei si a familiei
mi!loacelor fi(e amortizaile1
c% durata normala medie de functionare n ani"
Pentru gasirea duratei normale de functionare a unui mi!loc fi( se
cauta succesiv n clasificare$ grupa, sugrupa, clasa, suclasa"
Pentru trecerea de la vec-iul catalog privind duratele normale de functionare si
clasificare a mi!loacelor fi(e, aproat prin +"," nr"&33@#GG/, la noul catalog privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mi!loacelor fi(e se vor avea n vedere
urmatoarele$
,:UPA # DConstructiiE include vec-ile grupe$ #ECladiri
si & DConstructii specialeE
,:UPA & D6c-ipamente te-nologice ;masini, utila!e si instalatii de lucruE, include
vec-ea grupa . D'asini, utila!e si instalatii de lucruE si partial vec-ea grupa 4 DUnelte,
dispozitive, moilier si aparatura iroticaE, sugrupele 4"# LLLL4"4 inclusiv1
,:UPA . DAparate si instalatii de masurare, control si reglareE
corespunde cu vec-ea grupa / DAparate si instalatii de masurare, control, reglare si
calculE
,:UPA / D'i!loace de transportE corespunde cu vec-ea grupa
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
cinci mi!loace de transportE
,:UPA 3 D'oilier, aparatura irotica, ec-ipamente de protectie
valorilor umane si materiale si alte active corporaleE include partial fosta grupa 4,
pentru D'oilier si aparatura iroticaE si fosta grupa 5 DActive corporale moileE neregasite n
capitolele anterioare"
Pentru mi!loacele fi(e detinute de agentii economici, neamortizate integral p*na la data
de .# decemrie #GG5, duratele normale de functionare ramase, n ani, se vor determina cu
a!utorul relatiei$
An care$
7: I durata normala de functionare ramasa, n ani1
7C I durata de functionare consumata p*na la data de .# decemrie #GG5, n ani1
78 I durata normala de functionare dupa vec-iul catalog, aproat prin +","
nr"&33@#GG/, n ani1
70 I durata normala de functionare dupa noul catalog, n ani"
Pentru mi!loacele fi(e nou-ac-izitionate dupa data de <# Ianuarie #GGG agentii
economici vor nscrie duratele normale de functionare conform prevederilor din catalog pentru
codul de clasificare a activului respectiv"
7aca pe parcursul vietii agentii economici constata ca durata de functionare normala
conform catalogului nu este adecvata, atunci acesta se va putea corecta, la sf*rsit de an, pe
aza unei analize pertinente, cu aproarea consiliului de administratie"
Astfel, durata de functionare normala se poate prelungi cu p*na la &<= fata de durata
prevazuta n catalog, ca urmare a efectuarii unor c-eltuieli ulterioare privind activul, care au
condus la munatatirea parametrilor de functionare fata de valorile initiale, sau ca urmare a
unei politici eficiente de ntretinere si de reparatii ,adoptata de agentii economici, care poate
asigura o durata mai mare de functionare rentaila, cu venituri mai mari dec*t c-eltuielile de
e(ploatare"
7e asemenea, durata de functionare normala se poate reduce cu p*na la &<= fata de
durata prevazuta n catalog, daca sc-imarile te-nologice sau sc-imarile n structura pietei
impun acest lucru"
'entinerea n continuare n functionare a mi!loacelor fi(e care pot afecta protectia
vietii, a sanatatii si a mediului ;mi!loace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de
constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat% dupa durata de functionare normla,
DN
DV
DC
DR

= #
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
ma!orata cu ma(imum &<= se va putea face numai pe aza avizului organismelor nationale de
atestare competente"
."& 7eterminarea gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e detinute de agentii economici,
necesar pentru regularizarea valorii amortizarii incluse n c-eltuielile de e(ploatare pe anul
#GG5 conform normelor emise de ministerul finantelor si comisia nationala pentru statistica din
#2 feruarie #GGG
An conformitate cu pct" 4 din 0ormele metodologice privind determinarea gradului de
utilizare a mi!loacelor fi(e detinute de agentii economici, necesar pentru regularizarea valorii
amortizarii incluse n c-eltuielile de e(ploatare pe anul #GG5, aproat prin +otar*rea
,uvernului nr" 254@#GG5, 'inisterul Binantelor si Comisia 0ationala pentru )tatistica au
elaorat prezentele norme"
Prezentele norme se aplica de catre societatile comerciale, regiile autonome si de catre
alte ntreprinderi, denumite n continuare agenti economici"
An conformitate cu prevederile art"# din Ordonanta de urgenta a ,uvernului nr"/@#GG5
privind reglementarea amortizarii activelor corporale pentru anul #GG5, aproata prin Legea
nr"#5&@#GG5, agentii economici vor include n c-eltuielile de e(ploatare ale anului #GG5
amortizarea calculata n directa corelatie cu gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e aflate n
patrimoniul acestora la data de .# decemrie #GG4, indiferent de regimul de amortizare
utilizat"
,radul de utilizare a mi!loacelor fi(e se determina n functie de mi!loacele fi(e de aza,
care definesc activitatea de e(ploatare a agentilor economici si participa nemi!locit la crearea
de venituri, prezentate n ane(a nr"# la prezentele norme"
Prevederile aliniatului . nu se aplica la mi!loacele fi(e puse n functionare n anul #GG5,
pentru care amortizarea se include integral n c-eltuielile de e(ploatare"
,radul de utilizare a mi!loacelor fi(e de aza se determina astfel$
6m #GG5
U;=%#GG5 F ( > ( Ipr
6m an de nfiintare sau de do*ndire
a mi!locului fi(
n care$
6m #GG5 F indicatorul de eficienta a mi!loacelor fi(e de aza, realizat efectiv
de agentii economici n anul #GG51
6m an de nfiintare sau de F indicatorul de eficienta a mi!loacelor fi(e de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
do*ndire a mi!loacelor aza, realizat de agentii economici n anul
fi(e de aza de nfiintare sau, n situatia n care n anul
de nfiintare nu detin n patrimoniu mi!loace
fi(e de aza, se va lua n calcul anul de
do*ndire a acestora1
> F coeficientul de corectie prevazut n coloanele &,/,3,5,#< si #& din ane(a
nr"&, dupa caz1
Ipr F coeficientul de pret rezultat n urma reevaluarii mi!loacelor fi(e n
conformitate cu prevederile +"," nr"2<<@G/ privind reevaluarea imoilizarilor
corporale si modificarea capitalului social"
La agentii economici care nu au facut reevaluarea mi!loacelor fi(e conform +otar*rii
,uvernului nr"2<<@#GG/, Ipr F #1

8aloarea de intrare a mi!loacelor fi(e de az, reevaluate conform
+"," nr"2<<@#GG/, e(istent n patrimoniu la data de .# dec" #GG4
Ipr F
8aloarea de intrare a acelorasi mi!loace fi(e de aza, nereevaluate
Conform +"," nr"2<<@#GG/ e(istente n patrimoniu la data de .# dec"#GG4
8enituri din e(ploatare
6m F
8aloarea medie annuala a mi!loacelor fi(e de aza MM % ;Una%
M% Pentru anii #GG< I #GG. inclusiv, veniturile din e(ploatare vor fi cele evidentiate n
creditul contului 3<< Dvenituri din activitatea de azaE , diminuat cu valoarea impozitului pe
circulatia marfurilor, evidentiat n deitul aceluiasi cont"
Pentru anii #GG/ I #GG5 inclusiv, veniturile din e(ploatare vor fi cele evidentiate n
creditul conturilor din grupa 4< Dvenituri din v*nzari de produse, marfuri, servicii prestate si
din alte activitati ;4<# I 4<5% al contului 4/# Dvenituri din suventii de e(ploatareE , n soldul
contului Dvenituri din productia stocataE , nainte de nc-idere, cumulat de la nceputul anului,
pentru agentii economici a caror productie are un ciclu lung de faricatie"
Pentru anci, n anul #GG5, veniturile din e(ploatare vor fi cele evidentiate n creditul
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
conturilor din grupele 4<Evenituri din activitatea de e(ploatare ancaraE si 4/ Dvenituri diverse
de e(ploatareE , iar pentru anii #GG< I #GG4, ancile vor include n categoria venituri din
e(ploatare acele conturi din planurile proprii, corespunzatoare categoriilor de venituri din
e(ploatare aferente anului #GG5"
)ocietatile din domeniul asigurarilor si reasigurarilor vor utiliza conturi specifice
corespunzatoare"
Agentii economici care pentru lucrarile si prestarile e(ecutate unor clienti primesc
produse ;su forma platii n natura%, pe care le valorifica ulterior la terte, n vederea
determinarii gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e, nu vor lua n calcul veniturile facturate din
v*nzarea produselor reapective ;cont 4<4%"
8eniturile aferente activitatii de lo-n vor fi recalculate n lei, pe aza preturilor pietei
interne"
MM% 8ma F 8 J 8mai I 8mae
n care$
8i;e% ( T
8mai sau 8mae F ,
#&
n care$
8ma F valoarea medie anuala a mi!loacelor fi(e de aza n anul de nfiintare si n anul
#GG4"
La determinarea valorii medii anuale a mi!loacelor fi(e pentru anul #GG4 se va avea n
vedere valoarea de intrare stailita conform +"," nr"2<<@#GG/1
8 F 8aloarea de inventar sau de intrare a mi!loacelor fi(e de aza e(istante la nceputul
anului"
8mai F 8aloarea medie anuala a mi!loacelor fi(e de aza intrate n cursul anului1
8mae F 8aloarea medie anuala a mi!loacelor fi(e de aza iesite n cursul anului1
8i;e% F 8aloarea de inventar sau de intrare a mi!loacelor fi(e de aza, intrate sau iesite
n cursul anului de nfiintare si n cursul anului #GG41
T F 0umarul de luni ntregi, ncep*nd cu luna urmatoare celei de intrare a
mi!loacelor fi(e de aza, p*na la sf*rsitul anului de nfiintare sau al anului #GG4,
respectiv anului de nfiintare sau al anului #GG4, respectiv numarul de luni ntregi din luna
urmatoare celei de iesire a mi!loacelor fi(e de aza, p*na la sf*rsitul anului de nfiintare sau al
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
anului #GG4"
)e precizeaza ca n 8ma nu se include valoarea mi!loacelor fi(e aflate n conservare"
Pentru agentii economici nfiintati n perioada #GG< I #GG#, rezultatul otinut prin
aplicarea formulei de calcul al gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e se nmulteste cu #<<<, iar
pentru agentii economici nfiintati n perioada #GG& I #GG4, se nmulteste cu #<<"
Agentii economici nfiintati n conformitate cu prevederile legii nr"#2@#GG< privind
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu
modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr".#@#GG< privind societatile comerciale,
repulicata, n perioada #GG< I #GG# inclusiv, vor folosi pentru determinarea gradului de
utilizare a mi!loacelor fi(e coeficientul ;>% din coloana & a ane(ei nr"& la prezentele norme"
Agentii economici nfiintati n conditiile primului alineat, n anul #GG/ vor folosi pentru
determinarea gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e coeficientul ;>% din coloana 3 a ane(ei
nr"& la prezentele norme"
Agentii economici nfiintati n conditiile primului alineat, n anul #GG2 vor folosi pentru
determinarea gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e coeficientul ;>% din coloana 5 a ane(ei
nr"& la prezentele norme, iar cei nfiintati n anul #GG3, coeficientul din coloana #<"
Agentii economici nfiintati n conditiile primului alineat, n anul #GG4 vor folosi pentru
determinarea gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e coeficientul ;>% din coloana #& a ane(ei
nr"& la prezentele norme"
Agentii economici care au functionat n anul de nfiintare mai putin de doua luni vor
calcula gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e n functie de indicatorul de eficienta a mi!loacelor
fi(e de aza din anul urmator"
Agentii econmici care n anul de nfiintare detin n patrimoniu mi!loace fi(e de aza, dar
nu au realizat venituri din e(ploatare, vor calcula gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e n
functie de indicatorul de eficienta a mi!loacelor fi(e de aza din anul n care au realizat venituri
din e(ploatare"
Agentii economici care au functionat n anul de nfiintare mai mult de doua luni, dar
mai putin de un an, vor determina gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e pe aza veniturilor din
e(ploatare realizate, rentregite la nivel de an n functie de venitul mediu lunar realizat, iar
mi!loacele fi(e de aza vor fi luate n calcul la valoarea de intrare a acestora"
Pentru agentii economici nfiintati ca urmare a divizarii unor agenti economici, gradul
de utilizare a mi!loacelor fi(e se va determina astfel$
a% se determina ponderea valorii mi!loacelor fi(e preluate de noul agent economic n
valoarea totala a mi!loacelor fi(e care au fost n patrimoniul agentului economic supus
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
divizarii1
% se determina veniturile din e(ploatare aferente anului de aza ;fata de care se face
raportarea% pentru agentul economic nfiintat prin divizare, an care corespunde cu anul n care
agentul economic a fost nfiintat ca urmare a divizarii unor agenti economici, prin aplicarea
ponderii mentionate la lit" a% asupra veniturilor totale din e(ploatare realizate de agentul
economic supus divizarii n anul de nfiintare1
c% se calculeaza indicatorul de eficienta a mi!loacelor fi(e de aza ;6m% al anului de
nfiintare prin raportarea veniturilor din e(ploatare, determinate conform prevederilor lit" % la
valoarea anuala a mi!loacelor fi(e de aza preluate1
Agentii economici nfiintati ca umare a divizarii unor agenti economici n anul #GG5 vor
lua n calculul indicatorului de eficienta a mi!loacelor fi(e de aza ;6m #GG5% veniturile din
e(ploatare, astfel$
pentru perioada anterioara divizarii, veniturile din e(ploatare se nmultesc cu ponderea
mi!loacelor fi(e, determinata conform prevederilor lit" a% la care se adauga veniturile din
e(ploatare ralizate de agentul economic nfiintat ca urmare a divizarii unor agenti economici n
anul #GG5"
,radul de utilizare a mi!loacelor fi(e de aza poate fi determinat si de catre fiecare
sucursala din cadrul agentilor economici, n situatia n care aceasta are organizata evidenta
contaila distincta si ntocmeste alanta de verificare a conturilor sintetice"
Pe aza gradului de utilizare calculat, sucursala va proceda la regularizarea amortizarii
incluse n c-eltuieli de e(ploatare"
7atele rezultate ca urmare a aplicarii gradului de utilizare astfel determinat se vor
reflecta la nivelul agentului economic, care depune ilant contail pe anul #GG5, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare"
Agentii economici care au facut oiectul reorganizarii n anul #GG5, n conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta a ,uvernului nr".<@#GG4 privind reorganizarea regiilor
autonome, aproata si modificata prin Legea nr"&<4@#GG4, si care au ntocmit ilant de
nc-idere-desc-idere, conform Ordinului 'inisterului Binantelor nr"#4G4@#GG5, vor aplica un
grad de utilizare a mi!loacelor fi(e de #<<="
Agentii economici nfiintati prin fuziune n perioada #GG<-#GG4, vor determina gradul
de utilizare a mi!loacelor fi(e de aza lu*nd n calcul ca an de nfiintare anul n care a avut loc
fuziunea" Pentru calculul indicatorului de eficienta a mi!loacelor fi(e de aza n anul de
nfiintare, veniturile din e(ploatare realizate vor fi rentregite la nivel de an, n functie de
venitul mediu lunar realizat, iar mi!loacele fi(e de aza vor fi luate n calcul la valoarea de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
intrare a acestora"
Agentii economici nfiintati n anul #GG5 ;inclusiv cei nfiintati prin fuziune%, precum si
cei la care din calculul efectuat rezulta un grad de utilizare a mi!loacelor fi(e de aza mai mare
de #<<= vor lua n considerare un grad de utilizare egal cu #<<="
La stailirea valorii amortizarii care se include n c-eltuielile activitatilor economice pe
anul #GG5, persoane !uridice fara scop lucrativ vor lua n calcul un grad de utilizare egal cu
#<<= pentru mi!loace fi(e care se utilizeaza numai la acele activitati desfasurate n scopul
detinerii de profit, aflate n patrimoniul acestora la data de .# decemrie #GG4"
An situatia n care un agent economic desfasoara mai multe activitati, gradul mediu de
utilizare a mi!loacelor fi(e se determina utiliz*ndu-se un coeficient mediu anual de corectie ;N%,
calculat pe total activitate$
Ni ( 8i
N F
#<<
n care $
Ni F coeficientul de corectie pentru activitatea DiE
8i F ponderea activitatii DIE ;e(primata n procente% n valoarea totala a veniturilor din
e(ploatare n anul #GG5, se au n vedere activitatile care detin o pondere mai mare de #<= n
total activitate, iar activitatile a caror pondere este mai mica de #<= n total activitate vor fi
ncadrate n grupa cu ponderea cea mai mare"
Agentii economici la care coeficientul mediu annual de pret, rezultat ca urmare a
preturilor practicate, prezinta aateri mari fata de cel stailit n ane(a nr"&, precum si cei care
nu se regasesc n acea ane(a pot calcula coeficientul mediu anual pe pret ;Ip% astfel $
Ip #GG5 sau an de nfiintare, ; O#GG5 ( P#GG5 #
de do*ndire a mi!loacelor F 1 > F
fi(e de aza ; O#GG5 ( Pan de nfiintare Ip
n care $
O#GG5 F cantitati livrate si@sau servicii prestate n anul #GG5 1
P#GG5 F preturi de productie si@sau tarife din anul #GG5 1
> F coeficientul de corectie 1
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
P"an de nfiintare F preturi de productie si@sau tarife din anul de
nfiintare sau de do*ndire a mi!loacelor fi(e de aza"
Indicatorul cantitativ ;O% si cel valori ;P% se vor adapta n functie de specificul activitatii
desfasurate de fiecare agent economic"
Pentru agentii economici care, ncep*nd cu anul de nfiintare p*na n anul #GG5, nu
detin n patrimoniu mi!loace fi(e de aza, pentru celelalte mi!loace fi(e gradul de utilizare se
considera #<<="
Agentii economici care,ulterior nfiintarii, au efectuat investitii const*nd n mi!loace
fi(e de aza pot opta pentru determinarea gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e de aza,
astfel $
6m #GG5
8;=% F ( N ( #<<
6m #GG4
n care $
8enituri din e(ploatare aferente anului #GG5
6m#GG5 F
8ma a mi!loacelor fi(e de aza n anul #GG4
8enituri din e(ploatare aferente anului #GG4
6m#GG4 F
8ma a mi!loacelor fi(e de aza n anul #GG4
An situatia n care la determinarea gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e de aza se
foloseste indicatorul de eficienta a mi!loacelor de aza aferent unui alt an dec*t cel de
nfiintare1 coeficientul de corectie va fi cel corespunzator anului respectiv"
:egularizarea amortizarii incluse n c-eltuieli de e(ploatare, n anul #GG5, n funtie de
gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e, se va face la data de .# decemrie #GG5, prin
nregistrarea sumei n rosu sau n negru reprezent*nd diferenta dintre amortizarea inclusa n
c-eltuiala de e(ploatare si amortizarea determinata conform gradului de utilizare a mi!loacelor
fi(e de aza realizat n anul #GG5, astfel $
- pentru agentii economici $
35# DC-eltuieli de e(ploatare F &5# DAmortizari privind
privind amortizarile si imoilizarile necorporaleE
provizioaneleE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
- pentru anci $
32& DC-eltuieli cu amortizarile F /3#& DAmortizarea imoilizarilor
imoilizarilor corporale corporaleE
Danalitic distinctE
C-eltuieli cu amortizarile
imoilizarilor corporale
aferente activitatii de
e(ploatareE
32&EC-eltuieli cu amortizarile F /3&& DAmortizarea imoilizarilor
imoilizarilor corporaleE, corporaleE
analitic distinct"EC-eltuieli
cu amortizarile imoilizarilor
corporale n afara activitatii
de e(ploatareE
Pentru anul #GG5, amortizarea aferenta gradului de neutilizare se va nregistra ca o
c-eltuiala e(ceptionala, nedeductiila fiscal, n deitul contului 354# DC-eltuieli e(ceptionale
privind amortizarea imoilizarilorE pentru agentii economici, respectiv n deitul contului 34.#
DC-eltuieli e(ceptionale privind amortizarea imoilizarilorE pentru agentii economici care
activeaza n domeniul ancar"
Pentru mi!loacele fi(e date n locatie de gestiune sau nc-iriere, determinarea gradului
de utilizare a acestora pentru anul #GG5 se va face astfel $
LA LOCATA: )AU LA C+I:IA)
a% An cazul n care locatarul sau c-iriasul foloseste numai mi!loace fi(e de aza luate n
locatie de gestiune sau nc-iriate, acesta nu calculeaz amortizarea pentru mi!loacele fi(e luate
n locatie de gestiune sau nc-iriate"
% An cazul n care o parte din mi!loacele fi(e de aza sunt luate n locatie de gestiune
sau nc-iriate, iar restul sunt proprietatea locatarului sau a c-iriasului, se procedeaza dupa cum
urmeaza $
- locatarul sau c-iriasul calculeaza gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e n functie de
ponderea mi!loacelor fi(e de aza aflate n proprietatea sa, aplicata asupra veniturilor din
e(ploatare realizate n anul #GG5 ;numai pentru cele proprii%"
- gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e astfel rezultat va sta la aza determinarii
amortizarii pe care locatarul sau c-iriasul o va nregistra n c-eltuielile de e(ploatare, iar restul
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
de amortizare aferenta gradului de neutilizare a mi!loacelor fi(e aflate n patrimoniul
locatarului sau al c-iriasului, se va reflecta n deitul contului 354# DC-eltuieli e(ceptionale
privind amortizarea imoilizarilorE al locatarului sau al c-iriasului1
- n situatiile n care locatarul sau c-iriasul, la data nfiintarii sale ca societate
comerciala, avea n folosinta numai mi!loacele fi(e de aza, luate n locatie de gestiune sau
nc-iriate, iar n perioada urmatoare do*ndeste mi!loace fi(e de aza proprii, gradul de
utilizare a mi!loacelor fi(e n anul #GG5 se va determina n functie de anul de raportare n care
acestea au fost do*ndite"
6m #GG5
6m an de do*ndire a mi!loacelor fi(e de aza proprii
Pentru determinarea veniturilor din e(ploatare necesare pentru determinarea
indicatorului de eficienta a mi!loacelor fi(e de aza, se va aplica asupra totalului veniturilor din
e(ploatare ponderea mi!loacelor fi(e de aza proprii n totalul mi!loacelor fi(e de aza"
LA LOCATO: ;I0CLU)I8 P60T:U )OCI6TATIL6 76 L6A)I0,% )AU LA
C6L CA:6 A0C+I:IACA
a% An cazul n care locatorul sau cel care nc-iriaza a dat n locatie de gestiune sau a
nc-iriat o parte din mi!loacele fi(e de aza, iar restul au ramas n folosinta proprie,
determinarea gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e aflate n patrimoniu se va face astfel $
- locatorul sau cel care nc-iriaza calculeaza amortizarea mi!loacelor fi(e date n locatie
sau nc-iriate, folosind gradul de utilizare de #<<="
- pentru mi!loacele fi(e de aza proprii, nedate n locatie de gestiune sau nenc-iriate,
locatorul sau cel care nc-iriaza calculeaza gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e, av*nd n
vedere veniturile din e(ploatare, mai putin veniturile din redevente, locatii de gestiune sau
c-irii"
% An cazul n care locatorul sau cel care nc-iriaza realizeaza venituri din e(ploatre
numai ca urmare a locatiei de gestiune sau nc-irierii, amortizarea mi!loacelor fi(e date n
locatie sau nc-iriate se calculeaza folosindu-se gradul de utilizare de #<<="
Pentru mi!loacele fi(e aferente asocierilor n participatiune, care nu creeaza persoane
!uridice noi, gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e se va determina astfel $
a% pentru asocierile n participatiune a caror durata de constituire nu depaseste un an,
gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e este de #<<=" Amortizarea se va calcula de catre
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
proprietarul mi!loacelor fi(e si se va nsuma cu amortizarea aferenta mi!loacelor fi(e ramase n
e(ploatarea proprietarului, corectata cu gradul de utilizare a acestora1
% pentru asocierile n participatiune constituite pentru o durata mai mare de un an,
gradul de utilizare se va determina cu a!utorul formulei $
6m an de raportare
8;=% F ( N ( Ipr
6m an de ncepere a asocierii
n care$
8enituri din asocieri n participatiune
6m an de ncepere F
a asocierii 8aloarea de intrare a mi!loacelor fi(e de aza
8enituri din asocieri in participatiune
n anul de raportare
6m an de raportare F
8aloarea de intrare a mi!loacelor fi(e de
aza n anul de raportare
N F coeficientul de corectie
Ipr F coeficientul mediu de pret rezultat n urma reevaluarii mi!loacelor fi(e n
conformitate cu prevederile +, nr"2<<@#GG/"
An cazul n care asocierea n participatiune a nceput dupa anul #GG/, c*nd s-a efectuat
reevaluarea mi!loacelor fi(e conform +, nr"G<< din #GG/, atunci Ipr se calculeaza conform
precizarilor de la pct"& din prezentele norme"
Amortizarea ce urmeaza a fi inclusa n c-eltuielile de e(ploatare se va calcula de catre
proprietarul mi!loacelor fi(e, prin nsumarea amortizarii aferente mi!loacelor fi(e ramase n
e(ploatare proprie, corectata cu gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e ramase n e(ploatare
proprie, cu amortizarea aferenta asocierii, corectata cu gradul de utilizare a mi!loacelor fi(e de
aza din cadrul asocierii"
Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi!loacelor fi(e folosite n asociere se va
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
reflecta la proprietarul mi!loacelor fi(e n deitul contului 354# DC-eltuieli e(ceptionale
privind amortizarea imoilizarilorE"
An cazul utilizarii de mi!loace fi(e, n cadrul asocierii n participatiune care apartin
domeniului pulic, pentru aceste mi!loace fi(e nu se calculeaza amortizare"
'i!loacele fi(e de natura oiectelor de inventar incluse n aceasta categorie conform
+, nr"#<2@#GG4 privind ma!orarea valorii de intrare a mi!loacelor fi(e, nu se iau n calculul
gradului de utilizare a mi!loacelor fi(e de aza, daca sunt considerate mi!loace fi(e de aza, iar
amortizarea acestora se include n c-eltuieli de e(ploatare n proportie de #<<="
An anul #GGG amortizarea mi!loacelor fi(e se va determina av*ndu-se n vedere
prevederile pct"## din 0ormele metodologice de aplicare a Legii nr"#2@#GG/ privind
amortizarea capitalului imoilizat n active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare,
aproate prin +, nr"G<G@#GG4"
An acest sens se va avea n vedere valoarea ramasa neamortizata, reflectata n ilantul la
data de .# decemrie #GG5 ;diminuata cu amortizarea nregistrata n contul 5</2 si cea
aferenta perioadelor de scutire legale%, si durata normala de utilizare ramasa, determinata
conform prevederilor +, nr"G3/@#GG5 pentru aproarea clasificarii si a duratelor normale de
functionare a mi!loacelor fi(e"
An aplicarea prevederilor pct"G din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mi!loacelor fi(e, aproat prin +, nr"G3/@#GG5 se fac urmatoarele precizari $
Pentru mi!loacele fi(e detinute de agentii economici, neamortizate integral p*na la data
de .# decemrie #GG5, a caror durata normala de functionare a fost modificata prin catalogul
aproat prin +, nr"G3/@#GG5, duratele normale de functionare ramase, e(primate n ani, se vor
determina astfel$
Pentru mi!loacele fi(e puse n functiune dupa data de # ianuarie #GG/$
n care $
7: F durata normala de functionare ramasa la data de .# decemrie #GG5, n ani 1
7C F durata de functionare consumata p*na la data de .# decemrie #GG5, n ani 1
7U F durata normala de functionare dupa vec-iul catalog aproat prin +,
nr"&33@#GG/, n ani 1
70 F durata normala de functionare dupa noul catalog aproat prin +, nr"G3/@#GG5,
n ani"
6(emplu $
DN
DV
DC
DR

= #
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
O cladire pentru depozitare, cu structura usoara, cod #"/"."# dupa vec-iul catalog
aproat prin +, nr"&33@#GG/ cu o durata normala de functionare 78F &2 de ani si o durata de
functionare consumata 7C F . ani, este ncadrata n noul catalog aproat prin +,
nr"G3/@#GG5, cod #"2"#& si 70 F #< ani
7urata normala de functionare ramasa va fi $
% Pentru mi!loacele fi(e puse n functiune nainte de data de # aianuarie #GG/ 1
n care $
7C# F durata de functionare consumata p*na la data de .# decemrie #GG5, pentru
activele puse n functiune nainte de data de # ianuarie #GG/, n ani1
7C# F 7U I ;7U:-2%,
n care $
7U: F durata de utilizare ramasa la data de .# decemrie #GG., determinata conform
catalogului aproat prin +, nr"&33@#GG/ si corectata cu 2 ani conform Ordinului 'B
nr"#<3@#GG2"
6(emplu $
O cladire de locuit, cod #"2"# conform vec-iului catalog aproat prin +otar*rea
,uvernului nr"&33@#GG/, cu o durata normala de functionare 7U F 3< ani si o durata de
utilizare ramasa 7U: F /< de ani, determinata conform +, nr"&33@#GG/ si corectata cu 2 ani
conform Ordinului 'B nr"#<3@#GG2" Cladirea are o durata normala de functionare dupa noul
catalog, 70 F 2< de ani, ncadrata la cod #"3"#"
7C# F 3< I;/< I 2% F &2 de ani

."."Imoilizarile ca oiect al impunerii fiscale
si contailitatea
."."#" :eguli de evaluare"
6valuarea mi!loacelor fi(e are la aza cele . principii generale$ principiul stailitatii
unitatii monetare, principiul costului istori si principiul prudentei"
Pornind de la cele trei principii, se disting patru momente ale evaluarii$
la data intrarii n patrimoniu
DN
DV
DC
DR

=
#
#
ani DR &G # , &G 2<
3<
&2
# =

=
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
la inventar
la nc-iderea e(ercitiului
la iesirea din patrimoniu
In consecinta se disting$ valoarea contaila de intrare n patrimoniu, valoarea de
inventar, valoarea ilantiera si valoarea de iesire din patrimoniu"
:eguli de evaluare a imoilizarilor la intrarea n patrimoniu"
Art"4 si G din Legea contailitatii nr"5&@#GG#, precizeaza ca la data intrarii n
patrimoniu, unurile se evalueaza si se nregistreaza n contailitate la valoarea de intrare
denumita valoarea contaila, astfel$
a% cost de ac-izitie pentru activele imoilizate procurate cu titlu oneros format din$
pretul de cumparare
c-eltuieli de transport-aprovizionare
c-eltuieli cu impozite si ta(e fiscale nedeductiile
c-eltuieli accesorii cu punerea n stare de utilitate a activelor ac-izitionate ;montare,
legatura la reteaua electrica%
% cost de productie, pentru mi!loace fi(e construite sau produse n
unitatea patrimoniala
Costul de productie cuprinde$
costul de ac-izitie al materiilor prime si materialelor consumate
c-eltuieli directe de productie precum, cota c-eltuielilor indirecte determinate rational
ca fiind legate de faricarea acestuia
do*nzile aferente capitalurilor mprumutate pentru finantarea de imoilizari, atunci
c*nd acestea sunt aferente perioadei de faricatie
c% valoarea de aport pentru activele aportate de parti, valoare ce este
stailita conform Legii .#@#GG< privind societatile comerciale de catre e(perti sau
evaluatori"
d% valoarea de utilitate pentru activele fi(e primite cu titlu gratuit prin donatii si
constatate ca plusuri de inventar" Aceasta valoare se defineste ca pretul presupus a fi acceptat
de un eventual cumparator functie de pretul pietii, starea ;gradul de uzura%, locul de amplsare
si utilitatea unului n cauza"
e% evaluarea reevaluata n cazul mi!loacelor fi(e, n situatia cresterilor de preturi
duraile n timp si suportate de rentailitatea ntreprinderii"
f% pretul de cumparare pentru titlurile de valoare imoilizate ac-izitionate" C-eltuielile
accesorii se contailizeaza la c-eltuieli de e(ploatare fara a fi incluse n valoarea contaila de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
intrare"
g% valoarea nominala egala cu suma lic-iditatii de ncasat pentru creante imoilizate"
3.3.2. ,valuarea mijloacelor fie la intrarea !n patrimoniu !n corelatie cu
fiscalitatea
Antr-o economie dominata de inflatie, evaluarea mi!loacelor fi(e constituie oiectivul
concilierii cu fiscalitatea"
C-iar daca principiile fiscale nu converg ntotdeauna cu cele contaile, oiectivul
fundamental al contailitatii treuie sa primeze ntotdeauna" 6valuarea treuie sa fieE sincera,
DeficientaE, si DailaE n cadrul gestiunii fiscale a ntreprinderii" Pornind de la cele doua criterii$
valoarea de utilitate si timpul, ce stau la aza evaluarii flu(urilor patrimoniale, s-a conturat n
teoria si practica de contailitate costul istoric ca aza de evaluare pentru mi!loacele fi(e n
unitate"
Costul istoric identificat cu costul de ac-izitie sau de productie nu este n mod asolut
satisfacator, e(ist*nd si alte alternative" 0ormele contaile internationale s-au orientat spre
acest principiu de evaluare deoarece este singurul cost verificail prin documente"
Pentru a atenua efectul de desincronizare ntre cele doua momente de evaluari intrare-
iesire, principiul costului istoric accepta anumite corectii si alternative" Corectiile s-au
materializat prin amortismente si provizioane pentru deprecierea activelor iar ca alternativa, n
reevaluarea imoilizarilor corporale si financiare" Cu toate corectiile, valoarea contaila de la
sf*rsitul e(ercitiului aferenta unurilor detinute de ntreprindere reflecta valoarea lor reala -
mai ales n sectorul investitional"
Acestea sunt n general suevaluate n contailitate si importanta suevaluarii depinde
de ritmul inflatiei, de durata lor reala si de modul n care este calculata si deprecierea lor"
Pornind de la ceea ce A"'arc-al afirma Dca o tara care nu produce este sortita
saracieiE, iar pentru a produce treuie sa investesti, fiscalitatea a constr*ns mai degraa
interesul ntreprinderii pentru investitii si e(ploatarea acestora pentru investitii"
Prin Ordinul 'inisterului Binantelor nr"4/3@G iunie #GG/, pentru aproarea 0ormelor
metodologice de aplicare a Legii nr"#2@#GG/ privind amortizarea capitalului imoilizat n active
corporale si necorporale se precizeaza ca valoarea de intrare a mi!loacelor fi(e este
reprezentata de pretul de ac-izitie pentru mi!loace fi(e procurate cu titlu oneros si de costul de
productie pentru mi!loace fi(e construite sau produse de unitatea patrimoniala" Aceste norme
nu e(plica DlimiteleE celor doua formule de calcul, o detaliere succinta a costului de ac-izitie si
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
de productie este data n :egulamentul privind aplicarea Legii contailitatii 5&@#GG#" Costul de
ac-izitie este dat de urmatoarele elemente$
Ca F pc J tfn J C-tra J C-a
unde $
Ca F costul de ac-izitie
Pc F pretul de cumparare
tfn F ta(e fiscale nedeductiile
C-tra F c-eltuieli de transport-aprovizionare
C-a F c-eltuieli accesorii pentru punerea n stare de utilitate sau de intrare n gestiune
a unului"
Costul de productie ;Cp% este format din urmatoarele elemente $
Cp F Camp J Cd J Ci
unde$
Camp F cost de ac-izitie a materiilor prime si materialelor consumate
Cd F c-eltuieli directe de productie
Ci F c-eltuieli indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de faricarea
acesteia"
Costul de productie este mult mai comple( n practica, iar formula de mai sus nu
e(plica o suita de pozitii de c-eltuieli sau ram*n optionale de inclus n formula" Acestea se
refera la $
- do*nzile aferente creditelor ancare pentru productia cu ciclu lung de faricatie
aferente perioadei"
Aceste do*nzi ram*n Do optiuneE a costului de productie, c*nd de fapt ele ar treui sa
fie oligatoriu incluse" 7aca agentul economic vrea sa se nscrie n D ailitatea fiscala admisa
de lege, nu include do*nzile n costul de productie ci direct n contul 333 Dc-eltuieli privind
do*nzileE, ceea ce are ca efect cresterea c-eltuielilor financiare si implicit reducerea azei de
calcul a impozitului pe profit"
- c-eltuielile generate de administratie, c-eltuieli de desfacere si cele financiare de
regula nu se include n costul de productie"
O solutie n tratarea elementelor patrimoniale de mai sus ca structuri componente ale
evaluarii mi!loacelor fi(e se face apel la standardul de contailitate internationala nr"&." Asa
cum se prevede n acest standard, tratamentul contail al c-eltuielilor de mprumut formate din
amortismentul primelor de emisiune sau de ramursare a titlurilor de credit, do*nzile
suportate de ntreprindere n raport cu mprumutul de fonduri, costurile accesorii generate de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
realizarea mprumuturilor si diferentelor de curs valutar relative la fondurile mrumutate, se
pot utiliza doua metode$ metoda prin ilant si metoda prin rezultat"
A" '6TO7A P:I0 9ILA0T, se azeaza pe capacitatea c-eltuielilor de mprumut ca
o componenta a costului de ac-izitie de productie a unului care necesita un timp pentru a fi
adus n starea reala de functiune" Accentul se pune pe c-eltuieli cu do*nzile, iar celelalte
elemente ale costului mprumutului sunt considerate complemente accesorii ale c-eltuielilor cu
do*nzile" 8arianta capitalizarii c-eltuielilor cu do*nzile drept cost al imoilizarilor
ac-izitionate sau produse, presupune mai departe alegerea ratei de capitalizare"
'arimea ratei de capitalizare F C-d
In
C-d F suma c-eltuielilor cu do*nzi n e(ercitiul 0 1
In F suma mprumuturilor n e(ercitiul 0"
O alta varianta este si rata do*nzii a mprumuturilor noi, relative la c-eltuielile de
ac-izitie, productie a unurilor imoilizate" Indiferent de varianta ratei de capitalizare, suma
c-eltuielilor cu do*nzile n decursul unei perioade nu poate fi mai mare dec*t valoarea totala
a c-eltuielilor cu do*nzile suportate de ntreprindere n cursul unui e(ercitiu" Capitalizarea
c-eltuielilor cu do*nzile ia sf*rsit atunci c*nd capitalul imoilizat este utilizat sau cesionat" An
cazul plasamentelor, capitalizarea c-eltuielilor cu do*nzile nceteaza odata cu e(ploatarea
principala"
Treuie aratat ca acelasi standard de contailitate arata ca treuie suspendata
capitalizarea c-eltuielilor de mprumut n timpul unei perioade lungi de ntrerupere a productiei
unurilor" 7aca ac-izitia sau productia de mi!loace fi(e este partial terminata si utilizaila,
pentru aceasta, capitalizarea do*nzilor nceteaza" Acceptarea metodei prin ilant privind
capitalizarea c-eltuielilor de mprumut genereaza urmatoarele tipuri de nregistrari n
contailitate$
a% Ac-izitia de mi!loace fi(e$
= F #35 D7o*nzi aferente mprumuturilor
&#& D'i!loace fi(eE si datoriilor asimilateE
&.# DImoilizari n cursE
% Ac-itarea do*nzilor$
#35 D7o*nzi aferente F 2#&# DConturi la anci n leiE
mprumuturilor si
datoriilor asimilateE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7aca investitia este realizata prin productie proprie sau constructie atunci pentru costul
de productie al investitiei are loc nregistrarea$
= F 4&& D8enituri din productia de
&#& D'i!loace fi(eE imoilizari corporaleE
&.# DImoilizari corporale n cursE
C-eltuielile cu do*nzile reprezinta o componenta a costului de productie al
imoilizarii" Contul 4&& Dvenituri din productia de imoilizariE va cuprinde implicit
capitalizarea do*nzilor"
333 DC-eltuieli privind F #35 D7o*nzi aferente
do*nzileE imprumuturilor si datoriilor
asimilateE
9" '6TO7A P:I0 :6CULTAT, are la aza tratarea c-eltuielilor cu do*nzile ca
element component al rezultatului e(ercitiului" Astfel, ele nu sunt recunoscute ca active si sunt
tratate ca fiind costuri ale perioadei, fiind decontate total asupra perioadei e(ercitiului"
Prin aplicarea acestei metode, nregistrarile n contailitate sunt$
a% C-eltuieli cu do*nzile anga!ate
333 DC-eltuieli privind do*nzile F #35 D7o*nzi aferenteE
mprumuturilor din datorii
asimilateE
7aca metoda prin ilant este apropiata de realitate, metoda prin rezultat, genereaza
efecte de desincronizare cu implicatii negative asupra mentinerii puterii de cumparare si de
finantare a capitalului datorita implicatiilor fiscale asupra rezultatului fiscal" Incidenta fiscala a
celor doua metode este diferita" Astfel n cazul capitalizarii c-eltuielilor de mprumut,
contailitatea c-eltuielilor asupra rezultatului are loc prin amortizarea investitiei n timp"
Asimilatia amortizarii va contine o fractiune din c-eltuielile de mprumut capitalizate"
'etoda contailizarii prin rezultat are incidenta asupra rezultatului contail n
momentul anga!arii c-eltuielilor cu mprumutul" Analiza do*nzilor n costul perioadei
antreneaza direct toata masa de c-eltuieli anga!ate n cadrul rezultatului" Impactul fiscal al
costurilor perioadei este conditionat de gradul de deductiilitate a c-eltuielilor de mprumut"
3.'. Amortizarea ca structura contabila si fiscala
3.'.1.-olul strate#ic al amortizarii.reconstituire capitalului
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Amortismentelor li se atriuie un triplu rol$ n plan contail, economic si financiar"
7in punct de vedere contail, cu a!utorul amortismentelor se constata deprecierea
datorata uzurii, timplului si sc-imarilor te-nice pe care le sufera cea mai mare parte a
imoilizarilor" Amortizarea corecteaza valoarea imoilizarilor"
7in punct de vedere economic, amortizarile permit integrarea n costurile de productie
ale ntreprinderii a c-eltuielii care reprezinta investitiile necesare" Transferul amortizarii asupra
c-eltuielilor e(ercitiului are loc functie de durata economica de utilizare a activului imoilizat"
7in punct de vedere financiar, amortismentele reprezinta sursa de finantare pentru
reconstituirea capitalului fi("
6ste cunoscut faptul ca amortizarea plus profitul net sunt cele doua elemente de aza
ale capacitatii de autofinantare ;CAB%" Orice miscare la nivelul unui element I fie profit sau
amortizare I se propaga invers proportionala nivelul celuilalt element" An acest sens,
Ordonanta nr"4<@#GG/ privind impozitul de profit, precizeaza ca amortizarea mi!loacelor fi(e
determinata legal este deductiila si deci profitul impozail scade, determin*ndun profit net
mai mic"
An situatia inversa, daca nivelul amortizarii scade, aceasta are ca efect cresterea
profitului impozail si implicit a profitului net"
Impactul amortismentelor asupra conturilor anuale este foarte puternic, at*t pentru
calculul rezultatelor c*t si pentru prezentarea ilantului"
6l reprezinta o operatie indispensaila pentru otinerea unei imagini fidele1 aceasta
e(plica si caracterul lor oligatoriu"
Constatarea diminuarii de valoare a unui activ fi( pe parcursul functionarii sale,
conduce la reconstituirea flu(ului de investitii initial ;Big"#%"

An momentul rennoirii de investitii, fondurile constituite pe seama amortizarii si
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
reintroduse n ciclul de e(ploatare nu sunt disponiile su forma de lic-iditati"
6le pot finanta una din etapele ciclului de e(ploatare si deci nu treuie confundate cu
cas- flo? si trezoreria"
Pentru ca amortizarea face oiectul ncorporarii n pretul de cost al produsului sau
serviciului v*ndut, este importanta determinarea azei de calcul, ritmul si durata de amortizare"
Prin realizarea autofinantarii ntreprinderii, nivelul amortizarii treuie sa tina seama de
efectele inflatiei, c*nd sumele reinvestite se cer a fi mai mari deoarece costul nlocuirii activelor
fi(e se ma!oreaza prin cresterea preturilor"
Iata de ce este importanta alegerea azei de calcul, deoarece ntr-o economie
zdruncinata de inflatie, costul istoric nu-si gaseste corespondent n preturile curente ale
perioadei de impozitare" 'ai mult, treuie avut n vedere ca un mi!loc fi( nu se nlocuieste cu
altul identic, ci de regula cu unul care are caracteristici te-nice functionale superioare"
8aloarea de intrare poate fi corectata n functie de evolutia preturilor n economie prin
+otar*ri ale ,uvernului, ceea ce rezida n reevaluarea activelor fi(e corporale
3.'.2. /mportanta ale#erii duratei de amortizare
:efacerea capitanului anga!at treuie sa coincida cu durata de viata utila a unului
respectiv" 7urata amortizarii unui un, treuie pusa n corelatie cu evolutia te-nologica
viitoare n domeniu si politica de investitii concurentiala" 7urata de amortizare treuie sa tina
cont de uzura morala si fizica si nu numai de uzura fizica" A alege o durata de amortizare
foarte scurta, nseamna a ncorpora n costuri, c-eltuieli mai mare dec*t necesare amortizarii si
deci a ncarca costuri inutile ceea ce ar dauna competitivitatii ntreprinderii"
A alege o durata foarte lunga de amortizare, nseamna a nu dispune n timp de
totalitatea potentialului financiar reconstituit pentru a profita de evolutiile te-nice susceptiile
de a ameliora productivitatea muncii"
Investitia este suiect al procesului de amortizare prin depreciere, care din punct de
vedere contail se constata prin diminuarea valorii sale n timp" Aceasta diminuare este
rezultatul uzurii prin utilizare, sau datorita progresului te-nic prin osolescenta"
Contail, durata de viata a investitiei este intervalul de timp n care imoilizarile se
amortizeaza si este stailita potrivit legii"
An ceea ce priveste durata de viata utila distingem trei categorii$
a% durata fizica a cladirilor, ec-ipamentelor care se poate determina destul de e(act pe
aza caracteristicilor te-nice si se e(prima n timp de functionare" Lu*nd n consideratie,
c-eltuielile de ntretinere, ca valoarea de rev*nzare se poate calcula o durata optima de
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
functionare1
% durata de viata te-nologica, determinata de rapiditatea sc-imarilor te-nologice n
domeniul respectiv" 6ste deci, intervalul de timp cuprins ntre momentele punerii n functiune
si momentul presupus al aparitiei pe piata a unui nou utila! cu aceleasi caracteristici
functionale, dar cu performante superioare" Acest fenomen creaza nevoia de sc-imare a
vec-iului utila! demodat de randament sla, nainte de e(pirarea duratei sale de functionare1
c% durata de viata a produsului este importanta n cazul proiectelor specifice pe produs
;e(ploatari, cariere%, la care instalatiile nu pot fi reconvertite la disparitia produsului" 6ste cea
mai scurta durata n raport cu celelalte doua de mai sus"
Cea mai scurta perioada este retinuta ca durata de viata utila a investitiei ;durata de
e(ploatare% parametru de aza n studiul eficientei"
3.'.3./mportanta ale#erii ritmului de amortizare
7eprecierea unui un este rareori liniara" 8a treuie sa se tina cont la orice moment de
valoarea estimata a unului produs ce corespunde valorii de utilizare pentru ntreprindere"
Indiferent de conceptia patrimoniala sau financiara ;Big"&% amortizarea se regaseste n
modul de reconstituire a potentialului ;financiar sau Dde utilitateE% prin transferul sau asupra
c-eltuielilor care este operata n contul de rezultate, asigur*nd trecerea de la starea de Dunuri
de productieE la rezerva de ogatie deci lic-iditati"
An evaluarea amortizarii este necesar sa se utilizeze mai multi parametrii cum
sunt$ durata normala de utilizare pentru mi!loacele fi(e, durata de amortizare limitativa stailita
legal pentru mi!loace fi(e necorporale, volumul activitatii otinut, rata do*nzii"
Amortizarea prin calculul sau reprezinta un instrument al DmizelorE multiple$
calculeaza deprecierea, corecteaza efectele inflatiei si reprezinta un instrument de politica
economica eneficiind de regulile fiscale, aceasta incita dezvoltarea potentialului te-nic al
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
ntreprinderii"
)ocietatile comerciale sunt oligate prin lege sa amortizeze imoilizarile corporale si
necorporale utiliz*nd una din metodele de amortizare$ lineara, degresiva si accelerata, n
functie de durata normala de utilizare"
7uratele normale de functionare a mi!loacelor fi(e sunt stailite n mod centralizat prin
+otar*re de ,uvern si sunt revizuite la o perioada de cel putin 2 ani"
3.'.'. Continutul, destinatia si rolul amortizarii
Amortizarea poate fi privita su urmatoarele trei aspecte$
- ca proces, care nseamna o detasare si transmitere de valoare din activele fi(e asupra
productiei1
ca o c-eltuiala, care urmeaza a se include n costuri1
- ca fond sau resursa financiara, care treuie sa asigure recuperarea valorii activelor
fi(e si, deci, finantarea nlocuirii acestora"
Tin*nd cont de aceste specte, amortizarea se poate defini, n general, ca o e(presie
aneasca a uzurii" Aceasta nu nseamna nsa ca n orice moment al e(istentei activului fi(,
uzura reala este egala cu amortizarea ca fond, egalitatea realiz*ndu-se , n general, la sf*rsitul
duratei de serviciu si, eventual, cu luarea n consideratie si a valorii reziduale"
6galitatea sau lipsa de egalitate depinde n cea mai mare masura de mecanismele de
calcul ale fondului de amortizare al carui caracter este determinat de categoriile de norme
aplicate ;norme de amortizare%"
Amortizarea ;ca fond% poate fi definita si ca o suma de ani ce se detaseaza din activele
fi(e si care permite ntreprinzatorilor$
a% mentinerea constanta a activelor fi(e, atunci c*nd a utilizat resurse financiare proprii
pentru otinerea acestora1
% ramursarea e(acta a creditelor, atunci c*nd a utilizat resurse financiare
mprumutate pentru procurarea activelor fi(e"
Amortizarea ca element al costurilor se refera la o parte nsemnata a c-eltuielilor cu
munca trecuta ce se va recupera odata cu celelalte c-eltuieli, adica, cu ocazia v*nzarii si
ncasarii produselor"
Ponderea amortizarii n costuri variaza de la un sector la altul de activitate si c-iar de la
o ntreprinderea la alta" An etapa actuala e(ista o tendinta de crestere a amortizarii n costuri ca
urmare a sporirii valorii ec-ipamentului, a comple(itatii, volumului si te-nicii acestuia pe
fondul revolutiei te-nico-stiintifice, a promovarii progresului te-nic" An activitatea curenta a
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
ntreprinderii, pentru cresterea profitului, este necesar sa se reduca c-eltuielile privind
amortizarea, ceea ce se poate realiza prin cresterea productiei, reducerea activelor fi(e inactive
si micsorarea valorii de inventar prin reducerea c-eltuielilor efectuate pentru otinerea
activelor fi(e"
Prin procesul de amortizare, dupa cum rezulta din cele aratate, se recupereaza valoarea
activelor fi(e, constituindu-se n acest scop un fond special denumit fond de amortizare" Acest
fond este destinat, n special, nlocuirii activelor fi(e scoase din uz, cu mentinerea ca
;temporar% n economia de piata poate fi utilizat si n alte scopuri ;pentru procurarea activelor
circulante%" Bondul de amortizare se considera ca o componenta a fondului de dezvoltare"
Pentru ca fondul de amortizare sa-si poata ndeplini functia pentru care se constituie,
este necesar sa se evalueze corect activele fi(e, cotele sau normele de amortizare sa reflecte
at*t uzura fizica, c*t si pe cea morala, iar volumul sau sa asigure nlocuirea activelor fi(e
scoase din uz"
:egimul de amortizare treuie edificat n asa fel nc*t sa faca din amortizare o
adevarata p*rg-ie financiara care sa raspunda mai multor cerinte ntre care$
- stailirea e(acta a c-eltuielilor cu amortizarea n costurile de productie1
- recuperarea valorii activelor fi(e ntr-o perioada de timp corespunzatoare, tin*nd cont
de uzura fizica, c*t si de cea morala1
- impulsionarea ntreprinderilor n folosirea completa si eficienta a activelor fi(e1
- stimularea ntreprinderilor n ntretinerea si repararea instrumentelor de munca1
- respectarea unor principii de fiscalitate"
Un prim rol al amortizarii este de a evidentia valoric deprecierea activelor fi(e si de a
permite repartizarea acesteia pe costuri" Amortizarea ca proces mai are rolul de a eliera
resurse de finantare pentru rennoirea activelor fi(e, ceea cea se realizeaza prin prelevarea din
rezultatele gloale a unei parti corespunzatoare" O ntreprindere care nu amortizeaza, sau
amortizeaza partial va saraci" Amortizarea apare ca o sursa a autofinantarii sau finantarii
interne"
CA0/1O232 /4
/mobilizarile corporale si necorporale
ale 9"C" DUnireaE I )"'"9
9anca Comerciala DU0I:6AE )"A"-sucursala 9ucuresti ,cu sediul in 9ucuresti
,d"7eceal nr #/"sector .,nregistrata la :egistrul Comertului su nr P/<@32/4@G4,Cod fiscal
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
:G5</&.5@G4#<"
'.1. %ispozitii #enerale
Imoilizarile de capital n active corporale si necorporale ocupa o pondere nsemnata n
structura capitalului ancii"
An acest conte(t, av*nd n vedere ponderea c-eltuielilor cu amortizarea capitalului
imoilizat, se impune definirea activelor corporale si a activelor necorporale"
Activele corporale aferente capitalului imoilizat sunt $
- terenurile, inclusiv investitiile pentru amena!area acestora 1
- mi!loacele fi(e"
)unt considerate mi!loace fi(e oiectul sau comple(ul de oiecte ce se utilizeaza ca
atare si ndeplineste cumulativ doua conditii $
are o valoare de intrare mai mare de # milion de lei 1
are o durata normala de utilizare mai mare de # an"
Pentru oiectele care sunt folosite n loturi, seturi sau formeaza un singur corp, la
ncadrarea lor ca mi!loace fi(e se are n vedere valoarea ntregului corp, lot sau set"
)unt, de asemenea, considerate mi!loace fi(e supuse amortizarii $
investitiile efectuate la mi!loace fi(e luate cu c-irie 1
- capacitatile puse n functiune partial, pentru care nu s-au ntocmit formele de
nregistrare ca mi!loace fi(e" Aceste se cuprind n grupele care urmeaza a se nregistra la
valoarea rezultata prin nsumarea c-eltuielilor efective ocazionate de realizarea lor"
0u sunt considerate mi!loace fi(e $
- motoarele, aparatele si alte suansamluri ale mi!loacelor fi(e procurate n scopul
nlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel sau n scopul efectuarii unor
mici modernizari n cadrul reparatiilor capitale 1
- constructiile si instalatiile provizorii e(ecutate din fondurile de investitii1
- ec-ipamentul de protectie si de lucru, mracamintea speciala, precum si accesoriile
de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare"
Activele necorporale aferente capitalului imoilizat cuprind, n principal$
- c-eltuielile de constituire$ ta(ele si alte c-eltuieli de nscriere si nmatriculare,
c-eltuielile privind emiterea si v*nzarea de actiuni, c-eltuielile de prospectare a pietei si de
pulicitate si alte c-eltuieli de aceasta natura legate de nfiintarea si dezvoltarea activitatii
unitatii patrimoniale 1
Conform +otar*rii Consiliului de Administratie a 9"C"EU0I:6AE )A din data de
&5"##"#GG3, c-eltuielile de constituire se amortizeaza integral la data efectuarii lor"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
- alte imoilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de anca sau
ac-izitionate de la terti"
Programele informatice create de anca sau ac-izitionate de la terti se amortizeaza n
functie de durata proaila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 2 ani"
Utilizarea pentru amortizarea programelor informatice de perioade su 2 ani se
realizeaza cu aproarea Consiliului de Administratie al 9"C"EU0I:6AE)A"
'.2. Aprobarea, procurarea si decontarea imobilizarilor corporale si necorporale
0ecesarul pentru procurarea de active corporale si necorporale se ntocmeste de $
- sucursale, pentru necesitati proprii 1
- compartimentele functionale din Centrala, pentru necesitatile sediului central al 9ancii
Comerciale DU0I:6AE )A"
0ecesarul propus, cantitativ si valoric, nsotit de memoriul !ustificativ de sustinere a
propunerilor este transmis de )ucursale si compartimentele functionale din Centrala la 7irectia
Organizare, :esurse Umane, :etea, Investitii si )ecretariat-Administrativ, care realizeaza
analiza si centralizarea datelor, prezent*nd spre aproare Consiliului de Administratie listele cu
unurile solicitate, nsotite de memoriul !ustificativ"
Termenul limita de prezentare la 7irectia Organizare, :esurse Umane, :etea, Investitii
si )ecretariat-Administrativ a necesarului de active nsotit de memoriul !ustificativ pentru anul
urmator este data de # decemrie a fiecarui an"
7e asemenea, p*na la aceeasi data, )ucursalele vor transmite la 7irectia Organizare,
:esurse Umane, :etea, Investitii si )ecretariat-Administrativ necesarul de c-eltuieli pentru
lucrarile de amena!ari si reparatii care se preconizeaza a fi e(ecutate la sediile unitatilor ancii,
n anul urmator"
Aproarea sumelor propuse pentru procurari de active corporale si necorporale, n
vederea ntocmirii ugetelor de venituri si c-eltuieli, se otine de la Consiliul de Administratie"
Consiliul de Administratie n fundamentarea -otar*rii sale va avea n vedere plafonul
valoric stailit pentru cumparari de sedii si dotarea cu mi!loace fi(e, respectiv pentru
e(ecutarea de amena!ari si reparatii, n functie de programul de dezvoltare al 9"C"EU0I:6AE
)A si necesarele primite, corelate cu resursele financiare e(istente"
7upa sedinta Consiliului de Administratie, 7irectia Organizare, :esurse Umane,
:etea, Investitii si )ecretariat-Administrativ primeste de la secretariatul acestuia comunicarile
privind aproarile si recomandarile facute pentru programul de investitii al anului urmator"
An aza aproarii, 7irectia Organizare, :esurse Umane, :etea, Investitii si )ecretariat-
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Administrativ comunica la fiecare sucursala valoarea aproata pentru programul de investitii al
anului urmator, nsotit de lista mi!loacelor fi(e, lucrarile de investitii, de amena!ari si de
reparatii aproate pentru fiecare destinatie n parte, cu specificarea celor a caror aprovizionare
se face centralizat"
Procurarea efectiva a activelor corporale si necorporale se poare realiza numai dupa
otinerea aproarii de anga!are a c-eltuielilor, conform competentelor"
Pentru anga!area si efectuarea c-eltuielilor privind investitiile, la care competenta de
aproare este la Centrala, )ucursalele si directiile de specialitate din Centrala, transmit n timp
util catre 7irectia Organizare, :esurse Umane, :etea, Investitii si )ecretariat-Administrativ,
documentatia prevazuta de normele 9"C"EU0I:6AE )A, pentru lucrarile de investitii si
reparatii capitale prevazute n 9ugetul de 8enituri si C-eltuieli aproat si la care e(ista
aproarea de principiu"
7ocumentatia verificata si avizata, nsotita de memoriul !ustificativ al 7irectiei
Organizare, :esurse Umane, :etea, Investitii si )ecretariat-Administrativ se prezinta la
aproare" 7ocumentatia aproata, pentru care platile de investitii se realizeaza prin sucursale,
se transmite catre acestea prin 7irectia Organizare, :esurse Umane, :etea, Investitii si
)ecretariat-Administrativ se prezinta la aproare, iar o copie a documentatiei aproate,
nsotita de lista specificativa se preda la 7irectia ,enerala Contailitate, Trezorerie-casierie,
Informatica, Telecomunicatii si Control Ulterior"
6ste interzisa ac-izitionarea de active corporale si necorporale, e(ecutarea de lucrari
de investitii si amena!ari, constructii fara e(istenta aproarii propriu-zise"
La procurarea activelor corporale si necorporale, precum si a oiectelor de inventar,
e(ecutarea de lucrari de investitii si amena!ari se vor respecta prevederile din 7ecizia
nr"#@.#"<#"#GG4 a 9"C"EU0I:6AE )A privind stailirea competentelor pentru anga!area si
efectuarea platilor referitoare la investitii, amena!ari, reparatii capitale, c-eltuieli generale si
administrativ-gospodaresti si 0ormele privind controlul financiar propriu"
Ac-izitionarea unurilor aprovizionate, conform aproarii date, se realizeaza$
- centralizat, la nivel de Centrala, cu distriuire ulterioara n teritoriu, la sucursale 1
- descentralizat, la nivel de sucursale"
Bondurile necesare sunt asigurate astfel $
- din fondul de dezvoltare, pentru ac-izitii de mi!loace fi(e, terenuri"
An cazul n care nu e(ista constituit fond de dezvoltare, contravaloarea unurilor
ac-izitionate de Centrala se suporta din disponiilitatile anesti ale ancii, cu nregistrarea n
contul DC-eltuieli nregistrate n avansE"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Conducerea sucursalei asigura procurarea activelor corporale si necorporale, conform
aproarii date, raspunde de realizarea cantitativa, calitativa si la termen a contractelor
nc-eiate precum si de efectuarea platilor, conform prevederilor legale"
7econtarea sumelor platite pentru ac-izitii de active corporale si necorporale, precum
si pentru oiecte de inventar, se realizeaza n functie de felul aprovizionarii$
a% pentru platile efectuate de sucursale n limita aproarii date,respectiv$
- pentru cumpararea de terenuri, mi!loace fi(e, dotari sau amena!ari de natura
investitiilor, documentele !ustificative, n copie, se transmit la 7irectia ,enerala Contailitate-
Trezorerie, Informatica, Telecomunicatii si Control Ulterior, n vederea decontarii"
Copiile documentelor de ac-izitie si plata sunt semnate pentru conformitate de
contailul sef, av*nd aplicata stampila unitatii ancii, ele sunt transmise la Centrala nsotite de
un orderou"
An anumite sitatii, Centrala ancii acorda avansuri anesti sucursalelor pentru
rentregirea fondurilor consumate pentru lucrarile de investitii aproate ;e($ lucrari realizate n
aza contractelor de antrepriza si a situatiilor provizorii de plata% cu decontarea diferentelor la
terminarea investitiei, pe aza centralizatorului situatiilor de plata si a procesului veral de
receptie"
% Pentru platile efectuate de Centrala, privind ac-izitii centralizate de imoilizari
corporale si necorporale, toate documentele originale de procurare si plata ram*n n Centrala"
La )ucursale sunt transmise, odata cu unurile n cauza, documentele de miscare a
acestora ;on miscare pentru mi!loace fi(e si on de predare,transfer%, pe aza carora au loc
nregistrarile n evidenta contaila"
Pentru toate unurile de natura mi!loacelor fi(e, indiferent de modul de procurare,
Centrala ancii trimite o scrisoare catre )ucursala, n care specifica natura unurilor
ac-izitionate ce treuie sa se regaseasca n evidenta contaila, cu mentionarea elementelor de
calcul pentru corecta determinare a c-eltuielilor de amortizare ;grupa din care face parte
mi!locul fi(, durata normala de functionare-utilizare n ani, valoarea lunara a amortizarii%"
/"."Anregistrarea n contailitate a imoilizarilor corporale, necorporale"
a% Imoilizarile corporale si necorporale se nregistreaza n contailitatea fiecarei
unitati detinatoare, distinct pentru activitatea de e(ploatare ancara si pentru alte activitati n
afara e(ploatarii ancare"
)ucursalele ancii care imoilizeaza capital n active corporale supuse deprecierii, prin
utilizare sau n timp sunt oligate a calcula, nregistra n contailitate si recupera uzura fizica si
morala a acestora, pentru refacerea capitalului anga!at"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
)ucursalele nregistreaza pe c-eltuieli amortizarea calculata,dar, constituirea fondului
de dezvoltare este un atriut al centralei ce se realizeaza la nivelul 9ancii Comerciale
DU0I:6AE )"A", n aza datelor primite din teritoriu"
Amortizarea imoilizarilor necorporale se include pe c-eltuieli, fara a se reflecta in
contailitate constituirea fondului de dezvoltare;Ordinul '"B" nr #/2G@<4"<5"#GG2,pct 2% "
Calculul si inregistrarea amortizrii lunare la nivelul susursalelor sr face in data de &2
ale fiecrei luni"Contailizarea terenurilor se tine pe dou categorii terenuri si amena!ri de
terenuri"
Terenurile se inregistreaz in contailitate ,la intrarea in patrimoniu ,la valoarea de
ac-izitie sau valoarea de aport,dup caz"
Terenurile, de regula, nu sunt supuse amortizarii"
Investitiile efectuate pentru amena!area terenurilor sunt supuse amortizarii"
Contailitatea mi!loacelor fi(e treuie sa asigure evidenta permanenta a e(istentei si
miscarii, precum si calculul amortizarii si a provizioanelor constituite pentru deprecierea
acestora" Contailitatea mi!loacelor fi(e se tine pe grupe principale conform DCatalogului
privind duratele normale de functionare si clasificarea mi!loacelor fi(e"E
'i!loacele fi(e, la intrarea n patrimoniu se nregistreaza n contailitate la valoarea de
intrare, asa cum este ea definita la Capitolul &, art"#< din Legea nr"#2@#GG/ privind
amortizarea capitalului imoilizat n active corporale si necorporale"
9anca Comerciala DU0I:6AE )"A" utilizeaza regimul de amortizare liniara ;+otar*rea
Consiliului de Administratie din data de &5"##"#GG3%, care consta n includerea uniforma n
c-eltuieli a unor sume fi(e din valoarea de intrare, stailite proportional cu numarul de ani ai
duratei normale de utilizare a mi!locului fi("
Amortizarea liniara se calculeaza de la data punerii n functiune si p*na la recuperarea
integrala a valorii de intrare a mi!locului fi(, prin aplicarea cotei anuale de amortizare la
valoarea de intrare a acestuia"
9% 'onografia principalelor nregistrari contaile, la nivelul )ucursalei si la nivelul
Centralei pentru procurari de imoilizari corporale sunt$
Intrari de mi!loace fi(e-ac-izitii de la terti
A" Anregistrarea procurarii de mi!loace fi(e I )ucursala"
#" 7upa procurarea mi!locului fi(, n aza documentatiei trimisa la Centrala$
./#/<2 D7econtari )ucursala@Centrala F .233&ECreditori din imoilizari
mi!loace fi(e procurateE corporaleE
&" Plata mi!locului fi( catre furnizori ;virament sau numerar%$
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
.233& DCreditori din imoilizari corporaleE F ### DCont curent 90:E
.233& DCreditori din imoilizari corporaleE F #<# DCasa de circulatieE
." An aza documentatiei primite si aproate, Centrala rentregeste fondurile )ucursalei$
./#&#E7ec"intraancare priv" F ./#/<2E 7econtari )ucursala@Centrala
dividende si capital socialE mi!loace fi(e procurateE
/" Anregistrarea de catre )ucursala a mi!loacelor fi(e ac-izitionate, n aza primirii
confirmarii de la Centrala$
//&& D'i!locelor fi(e ale F ./#/<3E7ec")@Cmi!loace fi(e primiteE
activitatiide e(ploatareE
/2&&E'i!locelor fi(e ale F ./#/<3E7ec")@Cmi!loace fi(e primiteE
activitatiide e(ploatareE
Anregistrari contaile la Centrala$
#" 7econtarea mi!loacelor fi(e procurate de )ucursala$
./#2<3 D7econtari )ucursala@Central F ./#&&E7ec,intraancare pentru
-mi!loace fi(e procurateE alte fonduriE
&" Anregistrarea diminuarii fondului de dezvoltare$
2&# DBond de dezvoltareE F 2&GE:epartiz"la fondul de dezvoltareE
9" Intrari de mi!loace fi(e I Ac-izitionate de la terti I Centrala"
#" Primirea mi!locului fi( de la furnizori si nregistrarea n contailitate pe aza
documentelor de livrare si a procesului veral de receptie"
//&&Q'i!loace fi(e ale activ" F .233&ECreditori din imoilizari
de e(ploatare D corporaleE
/2&& D'i!loace fi(e in afara F .233& DCreditori din imoilizari
activitatii de e(ploatare D corporaleE
&" Plata mi!locului fi($
- prin anca ;virament%
.233&DCreditori din imoilizari F ####ECont curentela 90:E
corporaleE
- prin casa ;numerar%
.233&E Creditori din imoilizari F #<#ECasaE
corporaleE
." Concomitent se fac nregistrarile corespunzatoare, n functie de sursele de
procurare"
7iminuarea fondului de dezvoltare cu valoarea de intrare a mi!loacelor fi(e"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
- daca volumul fondului de dezvoltare este insuficient, pentru suma care se depaseste
valoarea acestuia$
.42EC-eltuieli inreg n avansE F 2&5EAlte fonduriE
- pe masura constituirii fondului de dezvoltare, c-eltuielile nregistrate n avans se
suporta din fondul de dezvoltare$
2&# DBond de dezvoltareE F .42QC-eltuieli inreg in avansE
&" Constituirea, confectionarea sau alte lucrari de investitii, efectuate la )ucursale ;n
antepriza%"
Anregistrari la Centrala$
#"Acordarea de catre Centralaa avansului pentru investitia ;operatiune initiala de
centrala%
./#2<.E7ec"C@) avansuri investitiiEF./#&&E7ec"intra"pt"alte fonduriE
&"Pe aza documentatiei primite de la sucursala;e(")ituatii de lucrari%se
!ustificaavansurile acordate de centrala"
./#2</ D7ec"C@) investitiiE F.2#2<.E7ec"C@) avansuri investitiiE
."a%La sfarsitul lucrarii,pe aza documentatiei finale si a procesului Iveral de
receptie ,se reglementeaza eventualele diferente ntre avansurile acordate si lucrarile
e(ecutate ,cf" aproarii
-avansuri acordate n plus
./#&&E7ec"intra"pt"alte fonduri DF./#2<.E 7ec"C@) avansuri investitiiE
-avansuri acordate n minus
./#2<.E 7ec"C@) avansuri investitiiEF./#&&E7ec"intra"pt"alte fonduriQ
%7eitarea sucursalei pentru investitiile e(ecutate
./#2<3E7ec"C@) mi!l"fi(e acordateEF./#2</E7ecC@) investitiiE
c%Afectarea fondurilor
2&#EBondul de dezvoltareEF2&GE:epartizari ale fondului de dezv"E
-Anregistrari contaile la )ucursala
#"Primirea avansului de la Centrala
./#&#E7ec intra"privind dividendeF./#/<.E7ec )@Cavans investitiiE
si capital socialE
&"Anregistrarea lucrarilor de investitii realizate ,n aza documentatiei primite;e($situatii
de lucrari%
./#/<.E7ec )@Cavans investitiiEF.233&ECreditori din imoilizari
corporaleE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
."Plata catre furnizorul de sume ,cf"documentatiei aproate
.233&E Creditori din imoilizari F####ECont curent 90:E
corporaleE
/"Binalizarea lucrarii-inc-iderea lucrarilor de investitii-inregistrarea mi!loacelor fi(e
//&&E'i!loace fi(e ale activitatii F ./#/<3E7ec")@Cmi!loace fi(e
de e(ploatareE primiteE
/2&&E'i!loace fi(e n afara activ" F ./#/<3E 7ec")@Cmi!loace fi(e
de e(ploatare primiteE
2":egularizarea cu centrala a diferentelor dintre avansurile primite si lucrarile
e(ecutate, cf, documentatiei finale si aproarilor e(istente
-Avansuri primite n plus ;restituite%
./#/<.E7ec)@C avans investitiiEF./#&#E7ec intra"privind dividende
si capital socialE
-Avansuri primite su nivelul lucrarilor e(ecutate si aproate
./#&#E7ec"intraancare privind F ./#/<.E7ec)@C avans investitiiE
dividende si capital socialE
/"Primirea de mi!loace fi(e de sucursala de la $
#%Centrala
Anregistrari contaile la sucursala
-mi!loace fi(e noi
//&&E'i!loace fi(e ale F ./#/<3E7econtari )ucursala@Centrala
activitatii de e(ploatareE mi!loace fi(e primiteE
/2&& D'i!loace fi(e n afara F ./#/<3E 7econtari )ucursala@Centrala
activitatii de e(ploatareE mi!loace fi(e primiteE
-mi!loace fi(e folosite $
-pentru valoarea de inventar
//&&E 'i!loace fi(e ale F ./#/<3 D7econtari )ucursala@Centrala
activitatii de e(ploatareE mi!loace fi(e primiteE
/2&&D'i!loace fi(e n afara F ./#/<3D7econtari )ucursala@Centrala
activitatii de e(ploatareE mi!loace fi(e primite
-pentru valoarea amortizata -inregistrari contaile la centrala corespunzator iesirilor de
mi!loace fi(e
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
-mi!loace fi(e noi$
./#2<3E7econtari Centrala@)ucursala F //&&E 'i!loace fi(e ale
mi!loace fi(e acordate D activitatii de e(ploatareE
.2#2<3E7econtari Centrala@)ucursala F /2&&D'i!loace fi(e n afara
mi!loace fi(e acordate D activitatii de e(ploatareE
-mi!loace fi(e folosite$
-pentru valoarea de inventar
./#2<3E7econtari Centrala@)ucursala F //&&E 'i!loace fi(e ale
mi!loace fi(e acordate D activitatii de e(ploatare
.2#2<3E7econtari Centrala@)ucursala F /2&&D'i!loace fi(e n afara
mi!loace fi(e acordate D activitatii de e(ploatareE
-pentru valoarea amortizata
/3#&EAmortizarea imoilizarilor F //&& 'i!loace fi(e ale activitatii de
corporale e(ploatareE
n afara activ" de e(ploatareE
/3&&EAmortizarea imoilizarilor F /2&&D'i!loace fi(e n afara
corporale activitatii de e(ploatareE
n afara activ" de e(ploatare
2"Intrari de terenuri si mi!loace fi(e ,ca aport de capital n natura
//&#ETerenuriEF2<5EActionari sau actionariE
//&&E'i!loace fi(e ale activitatiiF2<5EActionari sau actionariE
de e(ploatareE
3"'a!orarea valorii mi!loacelor fi(e n urma reevaluarii
//&&E'i!loace fi(e ale activitatii F 2#3E7iferente din reevaluareE
de e(ploatareE
/2&&D'i!loace fi(e n afara F 2#3E7iferente din reevaluareE
activitatii de e(ploatareE
4" Constatarea unor plusuri de mi!loace fi(e cu ocazia inventarierii
//&&E'i!loace fi(e ale activitatii F44#4EAlte venituri e(ceptionale din
de e(ploatareE operatiunide gastiuneE
/2&&D'i!loace fi(e n afara F 44#4EAlte venituri e(ceptionale din
activitatii de e(ploatareE operatiuni de gastiuneE
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
5"Preluarea de mi!loace fi(e n contul deitelor din activ
//&&E 'i!loace fi(e ale activitatii F .223E7eitori din imoilizari
de e(ploatareE corporaleE
G"Preluarea de la deitori n contul de ordine sI evidenta a unor mi!loace fi(e n contul
creantelor ,cu diminuarea fondului de dezvoltare
.223E7eitori din imoilizari F 4/G2E8enituri privind unurile din
corporaleE e(ecutari creanteE
//&& D'i!loace fi(e ale activitatii F .223E7eitori din imoilizari
de e(ploatareE corporaleE
/2&&E'i!loace fi(e n afara activitatii F .223E7eitori din imoilizari
de e(ploatareE corporaleE
2&#EBondul de dezvoltare D F 2&GE:epartiz"ale fondului de dezvoltareE
#<"Iesire de mi!loace fi(e
#")coaterea din functiune Iprin casare-a mi!loacelor fi(e
-complet amortizate
/3#&EAmortizarea imoilizarilor F//&&D'i!loace fi(e ale activitatii
corporale ale de e(ploatareE
activitatii de e(ploatareE
/3&&EAmortizarea imoilizarilor F /2&& D'i!loace fi(e n afara
corporale n activitatii de e(ploatareE
afara activitatii de e(ploatare D
-partial amortizate ;cu inregistrarea pe c-eltuialaa imoilizarilor corporale pentru
valoarea neamortizata%
/3#&E Amortizarea imoilizarilor F//&&E 'i!loace fi(e ale activitatii
corporale ale de e(ploatareE
activitatii de e(ploatareE
3/3#EPierderi din cesiunea imoiliz"F//&&E 'i!loace fi(e ale activitatii
de corporale si necorporaleE e(ploatareE
/3&& DAmortizarea imoilizarilor F/2&&E'i!loace fi(e n afara
corporale n afara activitatii e(ploatareE
activitatii de e(ploatareE
3/3#EPierderi din cesiunea imoiliz F /2&&E'i!loace fi(e n afara
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
de corporale si necorporaleE activitatii e(ploatareE
&")coaterea din gestiune Iprin vanzare a mi!loacelor fi(e
-partea amortizata
/3#&EAmortizarea imoilizarilor corporaleEF//&&Emi!loace fi(e ale
actvitatii de e(ploatareE
sau
/3&&EAmortizarea imoilizarilor F/2&&E'i!loace fi(e in afara activ de
corporale
in afara activ" de e(ploatareE e(ploatareE
-partea neamortizata
3/3&EPierderi din cesiunea imoilizarilorF//&&E'i!loace fi(e ale activ"
corporaleE de e(ploatareE
/3#&EAmortizarea imoilizarilor F //&&Q'i!loace fi(e ale activ"
corporaleE de e(ploatareE
-vanzarea
.223#E7eitori din imoilizari F4/3E8enituri din cesiunea
corporale si necorporaleE imoilizarilorE
."8alorificarea materialelor rezultate din dezmemrarea mi!loacelor fi(e scoase din
functiune la sucursala
-inregistrarea materialelor rezultate
.3&E'ateriale E F ./#/<3E7econtari )ucursala@ Centrala mi!loace fi(e
primiteE
-vanzarea materialelor rezultate
.223#E7eitori din imoilizari F ./#/<3E7econtari )@C mi!loace
corporale si necorporaleE fi(e primiteE
-ncasarea sumelor ,concomitent cu inregistrarea oligatiei de virare la Centrala
#<#ECasaE F .223EAlti deitori diversiE
####ECont curent 90:EF .223E Alti deitori diversiE
./#/<3E7econtari )@C mi!loace fi(e F./##&#E7econtari intraancare
primiteE primiteE
-virarea sumei de catre sucursala
./##&&E7econtari intra primiteEF44#4EAlte venituri e(ceptionale din
operatiuni de gestiuneE
-nregistrarea fondului de dezvoltare la Centrala
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
2&GE:epartizarea la fondul de dezvEF2&#EBondul de dezvoltareQ
/"Iesirea de mi!loace fi(e de la sucursala,catre terti$
a%Centrala
-nregistrari contaile la sucursala
-mi!loace fi(e noi
./#/<3E7econtari )@C-mi!loace F //&&E'i!loace fi(e ale activ"
fi(e primite de e(ploatareE
sau
./#/<3E7econtari )@C mi!loace F/2&&E'i!loace fi(e n afara activ"
fi(e primiteE de e(ploatareE
-mi!loace fi(e utilizate
-pentru valoarea de inventar$
./#3<3MM D7ec )@C-mi!loace fi(e F//&&Q'i!loace fi(e ale activ"
primiteE de e(ploatareE
sau
./#3<3MM D7ec )@C Imi!loace fi(e F /2&&E'i!loace fi(e n afara
primite D activ" de e(ploatareE
-pentru valoarea amortizata
/3#&EAmortizarea imoilizarilor F //&&E'i!loace fi(e ale activ"
corporale ale activ" de e(ploatareE de e(ploatareE
/3&&EAmortizarea imoilizarilor n F/2&&E'i!loace fi(e in afara activ"
afara activ de e(ploatareE de e(ploatareE
-inregistrari contaile la Centrala
-mi!loace fi(e noi
//&&E'i!loace fi(e ale activitatii F./#2<3E7econtari C@) mi!loace fi(e
de e(ploatareE acordateE
sau
/2&&E'i!loace fi(e in afara activ" F ./#2<3E7econtari C@)mi!loace
de e(ploatare D fi(e acordate D
-mi!loace fi(e utilizate$
-pentru valoarea de inventar
//&&E'i!loace fi(e ale activ F./#2<3MME7econtariC@) mi!loace fi(e
de e(ploatareE acordateE
sau
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/2&&E 'i!loace fi(e n afara F ./#2<3MM D7econtari C@) mi!loace fi(e
activ de e(ploatare acordate
-pentru valoarea amortizata
//&& D'i!loace fi(e F /3#& DAmortizarea imoilizarilor
corporale ale activ de e(ploatare
sau
/2&&E'i!loace fi(eE F /3&&EAmortizarea imoilizarilor
corporale n afara activitatii
2" Constatarea, cu ocazia inventarierii a onor lipsuri de mi!loace fi(e ;la sucursala%
imputaile sau distruse de calamitati
pentru partea amortizata$
/3#&EAmortizarea imoilizarilor F //&EImoilizari corporale ale a
corporale ale activelor de activitatii de e(ploatare
e(ploatare
sau
/3&&EAmortizarea imoilizarilor F /2&EImoilizari corporale n afara
corporale n afara activitatii activitatii de e(ploatareE
de e(ploatareE
pentru partea neamortizata nregistrarea pe c-eltuieli concomitent cu scaderea din
gestiune
34.#EC-eltuieli e(ceptionale privind F /3#&EAmortizarea imoilizarilor
amortizarea imoilizarilorE corporale ale activitatii de
e(ploatareE
sau
34.#EC-eltuielie(ceptionale privind F /3&&EAmortizarea imoilizarilor
amortizarea imoilizarilor D corporale n afara activitatii
de e(ploatare D
si
/3#&EAmortizarea imoilizarilor F //&EImoilizari corporale ale
corporaleE ale activitatii de activitatii de e(ploatareE
e(ploatare
sau
/3&&EAmortizarea imoilizarilor F /2&EImoilizari corporale n
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
corporale n afara activitatii afara activitatii de e(ploatareE
de e(ploatareE
% imputaile ;se fac suplimentar operatiunile%
nregistrarea sumelor stailite n sarcina persoanelor vinovate
.223#E7eitori din imoilizari F ./#/<3E7econtari )@C mi!loace fi(e
corporale si necorporale$E primite D
ncasarea sumei de la sucursala
#<#ECasaE F .223#E7eitori din imoilizari corporale
si necorporaleE
sau
####ECont curtent 90:E F .223#E7eitori din imoilizari corporale si
necorporaleE
virarea sumei la Centrala
./#3</E7econtari )@C mi!loace F ./#&#E7econtari intraancare privind
fi(e primiteE dividente si capital socialE
constituirea fondului de dezvoltare ;la centrala%
2&GE:epartizari la fondul de F 2&#EBondul de dezvoltareE
dezvoltareE
c% Amortizarea imoilizarilor corporale$
pe aza planului de amortizare, conform duratelor normale de functionare$
32&EC-eltuieli cu amortizarile F /3#&EAmortizarea imoilizarilor
imoilizarilor corporale corporale ale activitatii de
e(ploatareE
sau
32&EC-eltuieli cu amortizarile F /3&&EAmortizarea imoilizarilor
imoilizarilor corporale corporale n afara activitatii
de e(ploatareE
si
32#EC-eltuieli cu amortizarile F /3#EAmortizarea imoilizarilor
imoilizarilor corporale necorporale ale activitatii de
e(ploatareE
datorita unor cauze e(ceptionale$
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
34.#EC-eltuieli e(ceptionale F /3#& DAmortizarea imoilizarilor
privind amortizarea corporale ale activitatii de
imoilizarilorE e(ploatareE
7% Provizioane pentru deprecierea imoilizarilor corporale si necorporale ;la centrala%
constituirea provizioanelor$
33/&EC-eltuieli cu provizioanele F /G&EProvizioane pentru deprecierea
pentru deprecierea imoilizarilor imoilizarilorE
anulari sau diminuari de provizioane$
/G&EProvizioane pentru deprecierea F 43/&E8enituri din provizioane
imoilizarilorE pentru deprecierea imoilizarilor
/"/"Taulograma imoilizarilor corporale si necorporale din decemrie #GG5 si
inregistrarea amortizarii aferente lunii decemrie "
32#EC-eltuieli cu amortizarea F/3##GEAmortizarea altor 2.<"2/4 lei
imoilizarilor necorporaleE imoilizarilor necorporaleE
32&E C-eltuieli cu amortiz" F = 5"#42"554 lei
imoiliz"corporale /3#&/EAmortiz" masinilor, &"24/".44 lei
utila!elor si instalatiilorE
/3#&2EAmortizarea aparatelor &"5#/"/4/ lei
si instalatiilorE
/3#&3E Amortizarea mi!loacelor /#<"2/3 lei
de transportE
/3#&5#EAmortizarea mi!loacelor &"./3"##5 lei
mi!l" ,:4E
/3#&5&E Amortizarea mi!loacelor .<"/// lei
fi(e de natura o" de inv"-,:4E

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9anca ComercialR DUnireaE
)ucursala 'unicipiului 9ucureSti 6(istent de mi!loace fi(e
BilialR$ /#<# Luna amortizare$ #& An amortizare$ #GG5
Unitate
,r" Cod 0umRr
Inventar
7enumire mi!loc fi( 7urata de
funcTion
are
7ata
8al" 7e
intrare
;#%
8aloare amortizare
Ani Lu
ni
Punere
n
funcT"
)coatere
din fcT"
Lunar
;&%
Cumulat
R ;.%
. ."#4"."
&
.-<<<</ InstalaTie
Climatiz"TO)+I9A
#< #&
<
&&@<5@G
4
&&@<5@&<
<4
&./2/35
5
#G2/23 .#G<./3
. ."#4"."
&
.-<<<.# Aparat aer condiTionat #< #&
<
#4@<5@G
5
#4@<5@&<
<5
##//<&#
/
G2..2 .5#./<
. ."#4"."
&
.-<<<.& Aparat aer condiTionat #< #&
<
#4@<5@G
5
#4@<5@&<
<5
##//<&#
/
G2..2 .5#./<
. ."#4"."
&
.-<<<.. Aparat aer condiTionat #< #&
<
#4@<5@G
5
#4@<5@&<
<5
##//<&#
/
G2..2 .5#./<
. ."#4"."
&
.-<<<./ Aparat aer condiTionat #< #&
<
#4@<5@G
5
#4@<5@&<
<5
##//<&#
/
G2..2 .5#./<
. ."#4"."
&
.-<<<.2 Aparat aer condiTionat #< #&
<
#4@<5@G
5
#4@<5@&<
<5
##//<&#
/
G2..2 .5#./<
. ."#4"."
&
.-<<<.3 Aparat aer condiTionat #< #&
<
#4@<5@G
5
#4@<5@&<
<5
##//<&#
/
G2..2 .5#./<
. ."#4"."
&
.-<<<.4 Aparat aer condiTionat #< #&
<
#4@<5@G
5
#4@<5@&<
<5
##//<&#
/
G2..2 .5#./<
. ."#4"."
&
.-<<<.5 Aparat aer condiTionat #< #&
<
#4@<5@G
5
#4@<5@&<
<5
##//<&#
5
G2..2 .5#./<
. ."#4"."
&
.-<<<#& Terminal 8)AT #< #&
<
<#@##@G
4
<#@##@&<
<4
#&/<<45
2.
#<...G
G
#//3<..
<
. ."#4"."
&
.-<<<<2 InstalaTie de alarmR #< #&
<
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#2
#&25G.G
/<
25&5/& 543&<25
.3/545#
G4
&24/.4
4
&G/3./2
/
/ /"G" /-<<<&& Calculator Pertium #<< 3 4& &5@##@G
3
&5@##@&<
<&
252/5.4 5#.#4 &</#<24
/ /"G" /-<<<&. Calculator Pertium #<< 3 4& &5@##@G &5@##@&< 252/5.4 5#.#4 &</#<24
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
3 <&
/ /"G" /-<<<&/ Calculator Pertium #<< 3 4& &5@##@G
3
&5@##@&<
<&
252/5.4 5#.#4 &</#<24
/ /"G" /-<<<&2 Calculator Pertium #<< 3 4& &5@##@G
3
&5@##@&<
<&
252/5.4 5#.#4 &</#<24
/ /"G" /-<<<&3 Calculator Pertium #<< 3 4& &5@##@G
3
&5@##@&<
<&
252/5.4 5#.#4 &</#<24
/ /"G" /-<<<&5 Calculator Pertium 2-#. 3 4& <&@#&@G
3
<&@#&@&<
<&
##G.55#
5
#325#4 /#/<<43
/ /"G" /-<<<2. )ursa UP) 3<<8AAP 3 4& <G@</@G
4
<G@</@&<
<.
.&G#4&5 /24#5 G/4554
/ /"G" /-<<<25 Imprimanta I0> P6T HP 3 4& <&@</@G
4
<&@</@&<
<.
&33G&#G .4<4& 444&44
/ /"G" /-<<<2G Imprimanta I0> P6T HP 3 4& <&@</@G
4
<&@</@&<
<.
&33G&#G .4<4& 444&44
/ /"G" /-<<<3< Imprimanta I0> P6T HP 3 4& <&@</@G
4
<&@</@&<
<.
&33G&#G .4<4& 444&44
/ /"G" /-<<<3# ImprimantR I0> P6T HI 3 4& <&@</@G
4
<&@</@&<
<.
&33G&#G .4<4& 444&44
/ /"G" /-<<<3& ImprimantRI0> P6T HP 3 4& <&@</@G
4
<&@</@&<
<.
&33G&#G .4<4& 444&44
/ /"G /-<<<3. ImprimantRI0> P6T HP 3 4& <&@</@G
4
<&@</@&<
<.
&33G&#G .4<4& 444&44
/ /"G /-<<<4G ImprimantRLaser Hero( 3 4& .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<.
..4/2&/
3
/3535/ 4</255.
/ /"G /-<<<G# +P )can!et 2P 3 4& .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<.
..GG.<3 /4&#. 4<G43G
/ /"G /-<<#.G )erver CO'PAU Prolia 3 4& <G@<&@G
5
<G@<&@&<
</
5&G3<&5
.
##2&&&
3
##2&&&3
<
/ /"G /-<<#4< U) :ootics Courier .. 3 4& </@<.@G
5
</@<.@&<
</
.32#/3< 2<4#2 /23/.2
/ /"G /-<<#43 Controler)C)I for Com 3 4& ##@3@G5 ##@<3@&<
</
#2G524G &&&<& #..&#&
/ /"G /-<<&<< Calculator PC AT 3 4& <#@##@G
5
<#@##@&<
</
#3434/5
&
&.&55& /3243/
TOTAL &<&5/&/
<#
&5#//4
/
/<&G<&.
.
2 2"&"#"#
"
2-<<<<G 7acia #.#< 9:6A> CL2 2 3< &&@<4@G
4
&&@<4@&<
<&
&/3.&43
4
/#<2/3 4###4#3
TOTAL &/3.&43
4
/#<2/3 4###4#3
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
4 4"5"#" 4-<<#4G CuSetR sticlR incasailR #2 #5
<
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#&
##2355<
4
3/&4# G33&<4
4 4"5"#" 4-<<#5< CuSetR sticlR incasailR #2 #5
<
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#&
##2355<
4
3/&4# G33&<4
4 4"5"#" 4-<<#5# CuSetR sticlR incasail #2 #5
<
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#&
##2355<
5
3/&4# G33&<G
4 4"5"#" 4-<<#5. 'oil #2 #5
<
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#&
.<<<<<<
<
#33334 &2<223#
4 4"5"#"#
"
4-<<#32 Casa de ani 6B &#/@& 2< 3<
<
<5@<4@G
4
<5@<4@&<
/4
4//#GG5 #&/<. &&</2/
4 4"5"#"#
"
4-<<#33 Casa de ani 6B &#/@& 2< 3<
<
<5@<4@G
4
<5@<4@&<
/4
4//#GG5 #&/<. &&</2/
4 4"5"#"#
"
4-<<#34 Casa de ani 6B ##< 2< 3<
<
<5@<4@G
4
<5@<4@&<
/4
/##3453 353# #&#G/G
4 4"5"." 4-<<#G. BirmR LuminoasR . .3 .<"<G"G
4
.<@<G@&<
<<
3345/3G #522#. &45554G
4 4"5"." 4-<<&55 BirmR inscripTionatR . .3 <#@<.@G
5
<#@<.@&<
<#
/<4/<<< ##.#34 ##.#34<
4 4"G"#" 4-<<##/ 'aSinR scris electricR 2 3< <3@#&@G
3
<3@#&@&<
<#
###5<<< #53.. /3&5&<
4 4"G"#" 4-<<#5/ 'aSinR pentru numRrat ani 2 3< .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
G5#G<3G #3.32# &/3<&&<
4 4"G"#" 4-<<#52 'aSinR pentru numRrat ani 2 3< .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
G5#G<3G #3.32# &/3<&&<
4 4"G"#" 4-<<#53 'aSinR pentru numRrat ani 2 3< .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
G5#G<3G #3.32# &/3<&&<
4 4"G"#" 4-<<#54 'aSinR pentru numRrat ani 2 3< .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
G5#G<3G #3.32# &/3<&&<
4 4"G"#" 4-<<#55 PresR pneumaticR de ani 2 3< .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
2G<<<<< G5... #/45&4.
4 4"G"#" 4-<<#G& Copiator Hero( 23&# 2 3< .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
//555&3
&
4/5#.5 ##&/4<<
5
4 4"G"&" 4-<<<&< Telefa( >HB&3#< 2 3< &2@#<@G
3
&2@#<@&<
<#
#5G5<<< .#3.. 5&G3<#
4 4"G"&" 4-<<<&& Centrala telefonicR>H 2 3< &2@#<@G
3
&2@#<@&<
<#
.&G5<<< 2/G34 #//#22/
4 4"G"&" 4-<<<&. Telefon >HT 4<.< 2 .3 &2@#<@G
3
&2@#<@#G
GG
2/5<<< #2&&& .52323
4 4"G"& 4-<<<&/ Telefon >HT 4<.< 2 .3 &2@#<@G
3
&2@#<@#G
GG
2/5<<< #2&&& .52323
4 4"G"& 4-<<&G3 Telefon ,)' Panasonic 2 3< #.@<4@G #.@<4@&< &GGG<<< /GG5. &/GG#2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
5 <.
TOTAL #G/G..&
##
&.4323
&
.3&<5G2
.
5 5 5-<<<<3 Calare structuralR pt"
)istem inf"
#< #&
<
<#@#<@G
5
<#@#<@&<
<3
3.33232
2
2.<2/4 #2G#3/#
TOTAL 3.32232
2
2.<2/4 #2G#3/#
/"3"7eterminarea duratelor normale de functionare conform
+","G3/@&."#&"G5,taulograma imoilizarilor din ianuarie #GGGsi inregistrarea amortizarii
aferenta lunii ianuarie
Pentru mi!loacele fi(e detinute de agentii economici, neamortizate integral p*na la data
de .# decemrie #GG5, duratele normale de functionare ramase, se vor determina cu a!utorul
formulei$
unde$ 7: F durata normala de functionare ramasa n ani1
7C F durata de functionare, consumata p*na la data de
.# decemrie #GG5, n ani
78%F durata normala de functionare dupa vec-iul catalog
70 F durata normala de functionare dupa noul catalog
Pentru$
Instalatie climatizare$ 78 F #<1 70 F 51 7C F #,.&
7: F 3,G/ F 4 ani
&" Aparat aer conditionat L)$ 78 F #<1 70 F 51 7C F <,.&

7: F 4,4/ F 5 ani

." Terminal 8)AT$ 78 F #<1 70 F #<1 7C F #,<5
DN
DV
DC
DR

= #
5
#<
.& , #
#

= DR
5
#<
.& , <
#

= DR
#<
#<
<5 , #
#

= DR
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

7: F 5,G& F G ani
/"Instalatie de alarma$78F#51 70F#51 7CF#,&2
7: F #3,42 F #4 ani
2" Calculator Pentium #<<$ 78 F 31 70 F .1 7C F &,<5

7:F #,G3 F & ani
3" Calculator Pentium 2-#..$ 78 F 31 70 F .1 7C F &

7: F &,<
4" Calculator Pentium #..@.$ 78 F 31 70 F .1 7C F #,3/

7: F &,#5 F & ani
5" Imprimanta LA)6: H6:OH$ 78 F 31 70 F .1 7C F #,.

7: F &,.2 F & ani
G" )erver CompaO P:OLIA0$ 78 F 31 70 F .1 7C F <,5

7: F &,3 F . ani
#<" U) :ootics Courier ..$ 78 F 31 70 F . 1 7C F <,4&

.
3
<5 , &
#

= DR
.
3
&
#

= DR
.
3
3/ , #
#

= DR
.
3
5 , <
#

= DR
.
3
. , #
#

= DR
.
3
4& , <
#

= DR
#<
#<
&2 , #
# 7:

=
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7: F &,3/ F . ani
##" Controler )C)IBO: CO'P$ 78 F 31 70 F .1 7C F <,/5

7: F &,45 F . ani
#&" )tailizator frecventa UP$ 78 F 31 70 F .1 7C F <,#3
7: F &,G& F . ani
#." 7acia #.#< 9:6A>$ 78 F 21 70 F 21 7C F #,/

7: F .,3 F / ani
#/" Cuseta sticla incasaila$ 78 F #21 70 F #21 7C F #,&/

7: F #.,43 F #/ ani
#2" Casa de ani$ 78 F 2<1 70 F .<1 7C F #,/

7: F &G,#3 F &G ani
#3" Birma inscriptionata$ 78 F .1 70 F .1 7C F <,4&

.
3
/5 , <
#

= DR
.
3
#3 , <
#

= DR
2
2
/ , #
#

= DR
#2
#2
&/ , #
#

= DR
.<
2<
/ , #
#

= DR
.
.
4& , <
#

= DR
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
7: F &,&5 F & ani
#4" 'asina de scris$ 78 F 21 70 F 21 7C F & ani

7: F . ani
#5" 'asina numarat ani$ 78 F 21 70 F 21 7C F #,&/

7: F .,43 F / ani
#G" Telefa( >HB &3#<$ 78 F 21 70 F 21 7C F &,#3

7: F &,5/ F . ani
&<" Telefon ,)' PA0A)O0IC$ 7v F 21 70 F 21 7C F <,/

7: F /,3 F 2 ani
&#" Calare structurala$ 78 F #<1 70 F #<1 7C F <,#3

7: F G,5/ F #< ani
32#EC-eltuieli cu amortizarea F/3##GEAmortizarea altor 2.<"2/4 lei
imoilizarilor necorporaleE imoilizarilor necorporaleE
32&E C-eltuieli cu amortiz" F = #&"24G"4/4 lei
imoiliz"corporale /3#&/EAmortiz" masinilor, &"/4<"23G lei
utila!elor si instalatiilorE
2
2
&
#

= DR
2
2
&/ , #
#

= DR
2
2
#3 , &
#

= DR
2
2
/ , <
#

= DR
#<
#<
#3 , <
#

= DR
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/3#&2EAmortizarea aparatelor 4"#&/"2/& lei
si instalatiilorE
/3#&3E Amortizarea mi!loacelor .32"<&& lei
de transportE
/3#&5#EAmortizarea mi!loacelor &"3#<"2G/ lei
mi!l" ,:3E
/3#&5&E Amortizarea mi!loacelor G"<&< lei
fi(e de natura o" de inv"-E

Pentru mi!loacele fi(e detinute de agentii economici si neamortizate integral p*na la
data de .# decemrie #GG5, amortizarea acestora se calculeaza n functie de valoarea ramasa la
<#"<#"#GGG, durata pentru functionare normala ramasa si cota medie anuala de amortizare
corespunzatoare"
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
9anca ComercialR DUnireaE
)ucursala 'unicipiului 9ucureSti 6(istent de mi!loace fi(e
BilialR$ /#<# Luna amortizare$ <# An amortizare$ #GGG
Unitate
,r" Cod 0umRr
Inventar
7enumire mi!loc
fi(
7urata de
funcTionare
A0I
7ata
8al" 7e
intrare
;#%
8aloare amortizare
7
8
7
0
7
C
7
:
Punere
n
funcT"
)coatere
din fcT"
Lunar
;&%
Cumulat
R ;.%
& &"#4"."
&
&-<<<</ InstalaTie
Climatiz"TO)+
#< 5 #".
&
4 &&@<5@G
4
&&@<5@&<
<2
&<&3/./
&
&/#&/& ./.#255
& &"#4"."
&
&-<<<.# Aparat aer
condiTionat
#< 5 <".
&
5 #4@<5@G
5
#4@<5@&<
<2
##<2554
/
##2#G4 /G32.4
& &"#4"."
&
&-<<<.& Aparat aer
condiTionat
#< 5 <".
&
5 #4@<5@G
5
#4@<5@&<
<2
##<2554
/
##2#G4 /G32.4
& &"#4"."
&
&-<<<.. Aparat aer
condiTionat
#< 5 <".
&
5 #4@<5@G
5
#4@<5@&<
<2
##<2554
/
##2#G4 /G32.4
& &"#4"."
&
&-<<<./ Aparat aer
condiTionat
#< 5 <".
&
5 #4@<5@G
5
#4@<5@&<
<2
##<2554
/
##2#G4 /G32.4
& &"#4"."
&
&-<<<.2 Aparat aer
condiTionat
#< 5 <".
&
5 #4@<5@G
5
#4@<5@&<
<2
##<2554
/
##2#G4 /G32.4
& &"#4"."
&
&-<<<.3 Aparat aer
condiTionat
#< 5 <".
&
5 #4@<5@G
5
#4@<5@&<
<2
##<2554
/
##2#G4 /G32.4
& &"#4"."
&
&-<<<.4 Aparat aer
condiTionat
#< 5 <".
&
5 #4@<5@G
5
#4@<5@&<
<2
##<2554
/
##2#G4 /G32.4
& &"#4"."
&
&-<<<.5 Aparat aer
condiTionat
#< 5 <".
&
5 #4@<5@G
5
#4@<5@&<
<2
##<2554
5
##2#G4 /G32.4
& &"#4"."
&
&-<<<#& Terminal 8)AT #< #
<
#"<
5
G <#@##@G
4
<#@##@&<
<4
#<G2/42
&.
432/4/ /5GG<4<
& &"#4"."
&
&-<<<<2 InstalaTie de
alarmR
#< #
5
#"&
2
#
4
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#2
##4#.#5
5&
2/&&44 G.</..2
TOTAL ..2/#/4
/.
&/4<23
G
&#3<4&5
G
. ."G" /-<<<&& Calculator Pertium
#<<
3 . &"<
5"
& &5@##@G
3
&5@##@&<
<<
.5#.45< #25G<5 &#GGG32
. ."G" /-<<<&. Calculator Pertium 3 . &"< & &5@##@G &5@##@&< .5#.45< #25G<5 &#GGG32
Pagina 84 din 89
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
#<< 5 3 <<
. ."G" /-<<<&5 CalculatorPertium
2.#.
3 . & & &5@##@G
3
&5@##@&<
<<
44G54/& .&/G/5 //32<&/
. ."G" /-<<<.2 Calculator Pertium
#..
3 . #"3
/
& &5@##@G
3
&5@##@&<
<<
52G3<#& .25#34 .5./234
. ."G" /-<<<.3 Calculator Pertium
#..
3 . #"3
/
& &5@##@G
3
&5@##@&<
<<
52G3<#& .25#34 .5./234
. ."G" /-<<</& Calculator Pertium
#..
3 . #"3
/
& <&@#&@G
3
<&@#&@&<
<<
52G3<#& .25#34 .5./234
. ."G /-<<</. Calculator Pertium
#..
3 . #"3
/
& <&@#&@G
3
<&@#&@&<
<<
52G3<#& .25#34 .5./234
. ."G" /-<<<2. )ursa UP)
3<<8AAP
3 . #"3
/
& <G@</@G
4
<G@</@&<
<<
&./.5/# G433< #</22/4
. ."G" /-<<<25 Imprimanta
I0>P6T HP
3 . #"3
/
& <&@</@G
4
<&@</@&<
<<
#5G#G/& 455.# 523#<5
. ."G" /-<<<2G Imprimanta
I0>P6T HP
3 . #"3
/
& <&@</@G
4
<&@</@&<
<<
#5G#G/& 455.# 523#<5
. ."G" /-<<<3< Imprimanta
I0>P6T HP
3 . #"3
/
& <&@</@G
4
<&@</@&<
<<
#5G#G/& 455.# 523#<5
. ."G" /-<<<3# ImprimantR I0>P6T
HI
3 . #"3
/
& <&@</@G
4
<&@</@&<
<<
#5G#G/& 455.# 523#<5
. ."G" /-<<<3& ImprimantRI0> P6T
HP
3 . #"3
/
& <&@</@G
4
<&@</@&<
<<
#5G#G/& 455.# 523#<5
. ."G .-<<<3. ImprimantRI0> P6T
HP
3 . #"3
/
& &@/@#GG
4
<&@</@&<
<.
#5G#G/& 455.# 523#<5
. ."G .-<<<4G ImprimantRLaser
Hero(
3 . #"3
/
& .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<.
&33GG.3
.
###&/4
.
5#25.23
. ."G .-<<<G# +P )can!et 2P 3 . #"&
2
& .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<.
&35G2.4 ##&<3/ 5&#5..
. ."G .-<<#.G )erverCO'PAU
Prolia
3 . <"5 . <G@<&@G
5
<G@<&@&<
<#
4#/.5<&
.
#G5/.G
<
#.2<332
<
. ."G .-<<#4< One UP) plus
32<8A
3 . <"5 . <G@<&@G
5
<G@<&@&<
<#
.##<<32 53.G# 255<##
. ."G .-<<#4# One UP) plus
32<8A
3 . <"5 . <G@<&@G
5
<G@<&@&<
<#
.##<<32 53.G# 255<##
. ."G .-<<#4& U) :ootics
Courier..
3 . <"4
&
. </@<.@G
5
</@<.@&<
<#
.#G2<&2 5542# 2/2#53
. ."G .-<<#43 Controler)C)I for
Com
3 . <"5 . ##@<3@G
5
##@<3@&<
<#
#/32.34 /<4<2 #4.G#5
. ."G .-<<#44 )tailizator
frecv"UP
3 . <"#
3
. &&@#<@G
5
&&@#<@&<
<#
4.G/&<. &<2.G2 /2#53G
Pagina 85 din 89
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
. ."G .-<<#45 Calculator LOVT < . - . <#@<#@G
G
<#@<#@&<
<&
G#/&5/G &2.G35 &2.G35
. ."G .-<<#45 Calculator LOVT < . - . <#@<#@G
G
<#@<#@&<
<&
G#/&5/G &2.G35 &2.G35
. ."G .-<<#45 Calculator LOVT < . - . <#@<#@G
G
<#@<#@&<
<&
G#/&5/G &2.G35 &2.G35
TOTAL &#<<.3<
.5
4#&/2/
&
22G5##2
2
/ /"&"#"#
"
2-<<<<G 7acia #.#<
9:6A> CL2
2 &&@<4@G
4
&&@<4@&<
<&
#42&#<2
#
.32<&& 4/434.5
TOTAL #42&#<2
#
.32<&& 4/434.5
3 3"5"#" 3-<<#4G CuSetR sticlR
incasailR
#
2
#
2
#"&
/
#
/
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#&
#<3<&3<
<
3.### #<&G.#5
3 3"5"#" 3-<<#5< CuSetR sticlR
incasailR
#
2
#
2
#"&
/
#
/
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#&
#<3<&3<
<
3.### #<&G.#5
3 3"5"#" 3-<<#5# CuSetR sticlR
incasail
#
2
#
2
#"&
/
#
/
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#&
#<3<&2G
G
3.### #<&G.#5
3 3"5"#" 3-<<#5. 'oil #
2
#
2
#"&
/
#
/
.<@<G@G
4
.<@<G@&<
#&
&4/G//.
G
#3.324 &33G&#5
3 3"5"#"#
"
3-<<#32 Casa de ani 6B
&#/@&
2
<
.
<
#"/ &
G
<5@<4@G
4
<5@<4@&<
&4
4&&#2// &<42& &/#&<3
3 3"5"#"#
"
3-<<#33 Casa de ani 6B
&#/@&
2
<
.
<
#"/ &
G
<5@<4@G
4
<5@<4@&<
&4
4&&#2// &<42& &/#&<3
3 3"5"#"#
"
3-<<#34 Casa de ani 6B
##<
2
<
.
<
#"/ &
G
<5@<4@G
4
<5@<4@&<
&4
.GG/5.4 ##/4G #../&5
3 3"5"." 3-<<&55 BirmR inscripTionatR . 2 <"4
&
& <#@<.@G
5
<#@<.@&<
<<
&G/&..< #&&2G4 #&2/&34
3 3"G"#" 3-<<##/ 'aSinR scris
electricR
2 2 & . <3@#&@G
3
<3@#&@&<
<&
322#5< #5#GG /5#<#G
3 3"G"#" 3-<<#5/ 'aSinR pentru
numRrat ani
2 2 #"&
/
/ .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
4.255/G #2..<G &3#.2&G
3 3"G"#" 3-<<#52 'aSinR pentru
numRrat ani
2 2 #"&
/
/ .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
4.255/G #2..<G &3#.2&G
3 3"G"#" 3-<<#53 'aSinR pentru
numRrat ani
2 2 #"&
/
/ .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
4.255/G #2..<G &3#.2&G
3 3"G"#" 3-<<#54 'aSinR pentru
numRrat ani
2 2 #"&
/
/ .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
4.255/G #2..<G &3#.2&G
3 3"G"#" 3-<<#55 PresR pneumaticR de
ani
2 2 #"&
/
/ .<@<G@G
4
.<@<G@&<
<&
//&#4&4 G&##G #24<.G&
3 3"G"#" 3-<<#G& Copiator Hero( 2 2 #"& / .<@<G@G .<@<G@&< ..3/#&2 4<<52G ##G/453
Pagina 8 din 89
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
23&# / 4 <& / 4
3 3"G"&" 3-<<<&< Telefa( >HB&3#< 2 2 &"#
3
. &2@#<@G
3
&2@#<@&<
<#
#<35.GG &G345 52G&4G
3 3"G"&" 3-<<<&& Centrala
telefonicR>H
2 2 &"#
3
. &2@#<@G
3
&2@#<@&<
<#
#523//3 2#235 #/G.#&&
3 3"G"&" 3-<<<&. Telefon >HT 4<.< 2 2 &"#
3
. &2@#<@G
3
&2@#<@&<
<#
#3&.// /2#< .G<#33
3 3"G"& 3-<<<&/ Telefon >HT 4<.< 2 2 &"#
3
. &2@#<@G
3
&2@#<@&<
<#
#3&.// /2#< .G<#33
3 3"G"& 3-<<&G3 Telefon,)'
Panasonic
2 2 /"3 2 #.@<4@G
5
#.@<4@&<
<.
&4/G<52 /25#5 &G24..
3 3"/ 3-<<<<3 Calare structuralR
pt" )istem inf"
#
<
#< <"#
3
#
<
<#@#<@G
5
<#@#<@&<
<5
3.33232
2
2.<2/4 &#&&#55
TOTAL &#52<<.
&.
&3#G3#
/
.43.#.&
4
/"3 :OLUL A'O:TICA:II
Prin procesul de amortizare, se recupereaza valoarea activelor fi(e, constituindu-se n
acest scop un fond special denumit fond de amortizare" Acest fond este destinat, n special,
nlocuirii activelor fi(e scoase din uz, cu mentinerea ca ;temporar% n economia de piata poate
fi utilizat si n alte scopuri ;pentru procurarea activelor circulante%" Bondul de amortizare se
considera ca o componenta a fondului de dezvoltare"
Pentru ca fondul de amortizare sa-si poata ndeplini functia pentru care se constituie,
este necesar sa se evalueze corect activele fi(e, cotele sau normele de amortizare sa reflecte
at*t uzura fizica, c*t si pe cea morala, iar volumul sau sa asigure nlocuirea activelor fi(e
scoase din uz"
:egimul de amortizare treuie edificat n asa fel nc*t sa faca din amortizare o
adevarata p*rg-ie financiara care sa raspunda mai multor cerinte ntre care$
- stailirea e(acta a c-eltuielilor cu amortizarea n costurile de productie1
- recuperarea valorii activelor fi(e ntr-o perioada de timp corespunzatoare, tin*nd cont
de uzura fizica, c*t si de cea morala1
- impulsionarea ntreprinderilor n folosirea completa si eficienta a activelor fi(e1
- stimularea ntreprinderilor n ntretinerea si repararea instrumentelor de munca1
- respectarea unor principii de fiscalitate"
Un prim rol al amortizarii este de a evidentia valoric deprecierea activelor fi(e si de a
permite repartizarea acesteia pe costuri" Amortizarea ca proces mai are rolul de a eliera
resurse de finantare pentru rennoirea activelor fi(e, ceea cea se realizeaza prin prelevarea din
Pagina 8! din 89
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
rezultatele gloale a unei parti corespunzatoare"
Pagina 88 din 89
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina 89 din 89