Sunteți pe pagina 1din 27

1

1. Exemple de bune practici n ecoturism - prezentare general! "i caracteristici.


Prezentul modul a fost realizat de d.na Liliya Terzieva Lector !i cercet"tor la Academia de
Studii n Turism, din cadrul Universit!"ii Breda NHTV a #tiin"elor Aplicate, Olanda.
Ecoturismul este un sector al turismului, bazndu-se pe experien!a n natur" #i respectarea
principiilor durabilit"!ii. Societatea Interna!ional" de Ecoturism (TIES) define#te ecoturismul ca
fiind: "C"l"toria responsabil" n zonele naturale, ce contribuie la conservarea mediului #i la
bun"starea comunit"!ii locale". Indiferent de ce defini!ie folosim, ecoturismul ar trebui s" aib" un
impact pozitiv att pentru aria protejat" ct #i pentru comunitatea local".
Ecoturismul reprezint" o form" de turism durabil, bazat pe experien!a n natur", #i care de regul"
respect" un set de principii #i bune practici. Adesea este considerat ca fiind un produs derivat al
dezvolt"rii durabile datorit" faptului c" zonele ecologice fragile #i ariile naturale pot fi protejate
cu ajutorul banilor ob!inu!i n urma desf"#ur"rii activit"!ilor de ecoturism. ntr-adev"r,
ecoturismul are drept scop promovarea conserv"rii prin intermediul unui regim de management
durabil n cadrul unei politici de protejare prin folosire, avnd ca obiectiv crearea unei industrii
a turismului verde #i cre#terea gradului de con#tientizare din punct de vedere ecologic #i socio-
cultural, precum #i comportamentul turi#tilor (Pforr, 2001).
De-a lungul vremii ecoturismul a fost definit de c"tre mul!i, iar cele mai multe defini!ii sus!in c"
ecoturismul ar trebui s" aib" impactul minim negativ asupra mediului #i a patrimoniului cultural;
cu alte cuvinte ar trebui s" fie durabil. (Weaver, 2008). Spre exemplu, UNWTO (2001) define#te
ecoturismul ca:
Forma de turism n care principala motiva!ie a turi#tilor este observarea #i aprecierea
naturii #i a culturii tradi!ionale dominante n ariile naturale.
Include partea de educare #i interpretare.
De regul", dar nu exclusiv, se adreseaz" grupurilor mici de oameni organizate de tur
operatorii locali sau de micile afaceri de profil din zon". De asemenea, tur-operatorii
str"ini de diferite dimensiuni organizeaz"/ promoveaz" excursii pentru grupurile mici de
vizitatori.
Minimizarea impactului negativ asupra mediului natural #i socio-cultural.
Sprijin" protec!ia ariilor naturale prin:
- generarea de beneficii economice pentru comunit"!ile locale, organiza!iile #i
autorit"!ile care sus!in conservarea naturii;
- crearea de locuri de munc" #i oportunit"!i de venituri pentru comunit"!ile locale #i
2

- cre#terea gradului de con#tientizare att n rndul localnicilor ct #i a turi#tilor din
necesitatea conserv"rii valorilor naturale #i culturale.
Ecoturismul, ca o ni#" de pia!" n turism, este considerat a fi una dintre cele mai rapide segmente
de dezvoltare din industria turismului, cu men!iunea c" interesul pentru ecoturism este n cre#tere
de la 25% pn" la 30% pe an (Hassan, 2000; Jones, 2005; Pforr, 2001; Sharpley, 2006; Wood,
2002). Aceast" cerere este alimentat", printre altele, de interesul turi#tilor pentru experien!e n
natur", medii curate #i neaglomerate. Se poate argumenta c" ecoturismul a fost mbr"!i#at cu
entuziasm de industria turismului nainte ca multe persoane s" n!eleag" cu adev"rat ce nseamn"
acesta: ce tip de activit"!i implic", cine particip", unde are loc, ce impact este acceptat, sau cum
poate fi acesta gestionat optim (Weaver, 2008). De#i exist" numeroase criterii #i linii directoare
care au fost dezvoltate pentru a ghida operatorii, acestea sunt adesea dificil de identificat, #i
necesit" un angajament financiar sau o autoriza!ie, #i / sau ofer" pur #i simplu o list" cu exemple
de "A#a da, A#a nu" pentru operatori.
Ecoturismul este acea parte a turismului durabil care face referire la vizitarea zonelor naturale
relativ neatinse, inclusiv a ariilor protejate. S-a estimat c" 15-20% din turismul interna!ional ar
putea fi clasificat ca ecoturism. Rata anual" de cre#tere de 15% a activit"!ilor ecoturistice #i a altor
activit"!i turistice bazate pe natur" este mai mare dect cea a multor alte segmente din turism.
Prin defini!ie, ecoturismul este un instrument de conservare a resurselor naturale #i culturale (#i a
biodiversit"!ii) #i un instrument pentru dezvoltarea durabil" a comunit"!ilor locale, n special n
zonele rurale. Nu exist" nicio diferen!" absolut" ntre ecoturism #i alte forme de turism; mai
degrab" diferitele tipuri de turism fac parte dintr-un tot continuu. Provocarea celor care realizeaz"
strategii de planificare pe baza biodiversit"!ii #i a turismului este s" potriveasc" tipul adecvat de
turism cu a#tept"rile p"r!ilor interesate #i cu capacitatea de includere a terenurilor, culturii #i
comunit"!ilor. n realitate, mul!i turi#ti combin" ecoturismul cu activit"!i turistice
conven!ionale. Crearea unei conexiuni ntre tipurile de turism poate s" introduc" #i s" atrag" mai
mul!i turi#ti conservatori ai practicilor de ecoturism.
Cei care realizeaz" strategii cu privire la conservarea biodiversit"!ii ar trebui s" se concentreze
asupra ecoturismului ca un aliat important n atingerea celor trei obiective principale ale
CBD. Oare resursele biodiversit"!ii atrag n principal un ecoturist ntr-o destina!ie, sau folosirea
resurselor de acest gen reprezint" de fapt un fals consum. Prima sarcina a celor care realizeaz"
strategii n biodiversitate, #i a administratorilor de arii protejate, care inten!ioneaz" s" deschid" o
afacere n ecoturism, ar trebui s" fie inventarierea atrac!iilor ecoturistice identificate n zona
3

aleas". Acest lucru nu este identic cu o inventariere pur biologic" conservarea biodiversit"!ii
ntr-o arie protejat" poate s" nu fie neap"rat o perspectiv" viabil" n ecoturism.
Atrac!iile ecoturistice dintr-o posibil" destina!ie de ecoturism pot fi mp"r!ite n trei categorii:
(I) atrac!ii centrale sau emblematice (care pot oferi principalul motiv de vizitarea a zone),
(Ii) atrac!ii complementare (care dau un plus de valoare zonei #i ncurajeaz" turi#tii s"
aleag" un sejur mai lung), #i;
(Iii) atrac!ii suport (activit"!i sportive #i servicii turistice g"site n acel loc).

Primele dou" categorii corespund patrimoniului natural #i cultural al zonei. Ultima categorie
contribuie la cre#terea vizitelor turistice n zon". Un inventar n ecoturism nu este echivalent cu
un inventar #tiin!ific exhaustiv a tuturor resurselor biodiversit"!ii dintr-o anumit" zon". Mai
degrab", reprezint" o selec!ie a celor mai atractive elemente de biodiversitate, sau care vnd
aceste resurse #i alte componente naturale #i culturale ale zonei. Inventarul ar trebui s" fie baza
activit"!ilor de promovare, pentru c" n cele din urm", aceasta vor contribui la conservarea
mediului nconjur"tor.
n mod ideal, cele mai bune practici de dezvoltare a destina!iilor de ecoturism ar trebui s"
r"spund" la mai multe criterii, printre care:
conservarea diversit"!ii biologice #i culturale prin protejarea ecosistemului
promovarea utiliz"rii durabile a biodiversit"!ii, prin oferirea de locuri de munc" n
comunitatea local"
schimbul de beneficii socio-economice ntre comunit"!ile locale #i b"#tina#i avnd
acordul acestora #i participarea la coordonarea ntreprinderilor n ecoturism
turism de observare a resursele naturale neatinse devine o preocupare prioritar" #i implic"
un impact minim negativ asupra mediului.
minimizarea impactului turismului n sine asupra mediului
accesibilitatea #i evitarea risipirii resurselor sau a luxului
principalele atrac!ii ar trebui s" fie cultura local", flora #i fauna
Exemple de bune practici n Europa
1. AUSTRIA
Cele #ase parcuri na!ionale existente n Austria acoper" un total de 2356 km p"tra!i, reprezentnd
2,8 la sut" din teritoriul !"rii, iar dou" dintre acestea traverseaz" grani!a !"rilor vecine. Valea
Thayatal, situat" n partea de nord a Austriei de Jos, care a fost ini!ial mp"r!it" de Cortina de Fier,
4

formeaz" un parc na!ional ntins pe suprafa!a Austriei #i a Republicii Cehe. O dat" cu declararea
acestuia parc na!ional s-a adus o contribu!ie multina!ional" la dezvoltarea durabil", ce reprezint"
un exemplu distins de reunire a dou" foste continente separate (Nationalparks Austria 2004).
n ultimii ani, Austria a nfiin!at parcuri na!ionale, care sunt cu siguran!" locuri moderne #i
adecvate pentru politicile austriece de conservare a naturii. Situa!ia actual" #i reputa!ia
interna!ional" a parcurilor na!ionale austriece se bazeaz" par!ial pe trei principii:
Contract de voluntariat cu proprietarii de p"mnt 10
Compensa!ie adecvat" pentru neajunsurile economice
S" se ac!ioneze n conformitate cu criteriile interna!ionale pentru categoriile
IUCN - zona protejat" de categoria a II a - parc na!ional11
Asemenea principii se pot observa la baz" dezvolt"rii parcului na!ional austriac, care garanteaz"
respectarea standardelor de calitate iar proprietarii de terenuri, locuitorii #i organiza!iile regionale
de mediu pot fi implicate n planul de management.
Parcurile na!ionale joac" un rol important n diminuarea contracar"rii intereselor localnicilor,
politice #i turistice. Un plan de management al vizitatorilor adecvat parcurilor na!ionale este n
m"sur" s" demonstreze c" politica de conservarea a naturii poate mbina cu succes activit"!ile
turistice. Parcurile na!ionale din Austria au recunoscut c" mediul, natura #i ecosistemele pot sta la
baza dezvolt"rii turismului modern, deoarece exist" o cerere n cre#tere pentru activit"!ile
recreative n peisajele neatinse #i bogate n elemente de biodiversitate. De#i, n Austria exist" nc"
o atitudine sceptic" n rndul cet"!enilor vizavi de dezvoltarea turismului modern, n ultimii ani a
crescut acceptarea proiectelor derulate de parcurile na!ionale. Aceast" schimbare de atitudine,
ntr-un mod pozitiv, este stimulat" de colaborarea dintre conducerea parcurilor na!ionale #i
asocia!iile na!ionale de turism, fiind v"zut" ca o dezvoltare favorabil" #i participativ". n Austria,
aproape fiecare grup care se preocup" de serviciile oferite de parcurile na!ionale sau de
dezvoltarea turismului durabil tinde s" recunoasc" mbun"t"!irea imaginii parcurilor na!ionale, iar
integrarea n strategia de dezvoltarea a turismului regional este v"zut" ca obiectiv principal, care
trebuie s" fie atins (Wirtschaft und Bundesministerium fr Arbeit 2011a).

2. SUEDIA
Asocia!ia de Ecoturism din Suedia define#te ecoturismul ca explorarea, ntlnirea localnicilor,
#i pl"cerea de a te aventura. Acest lucru este foarte diferit de defini!ia oficial" a UE, care include
managementul durabil, contribu!iile active la conservarea, interpretarea patrimoniului natural #i
cultural, precum #i implicarea comunit"!ii locale. Nature`s Best este unul din primele sisteme de
3

certificare n ecoturism din lume. n spatele acestui sistem de certificare se afl" n primul rnd
Asocia!ia de Ecoturism din Suedia, n colaborare cu Swedish Travel #i Consiliul de turism
suedez. Nature`s Best, acesta avnd dou" obiective principale: s" contribuie la cre#terea calit"!ii
ecoturismului din Suedia, #i s" aduc" un plus semnificativ la cantitatea cererilor de ecoturism pe
pia!". Scopul principal este realizarea unui sistem de certificare bine cunoscut n ecoturism, care
ap"r", att valorile etice, ct #i experien!ele de nalt" calitate n vizitarea unei destina!ii. Aceasta
este o etichet" care sper" s" poat" direc!iona alegerea clien!ilor Travel Choice spre tur-operatorii
din ecoturism. Este o etichet" care sper" s" determine operatorii din ecoturism s" ajung" la o
calitate superioar", ca ac!iunile lor s" devin" ct mai favorabile mediului #i ca acestea s" se
desf"#oare cu acordul comunit"!ii locale. n acest sens, Nature`s Best contribuie la conservarea
naturii #i la dezvoltarea durabil" a destina!iei. De asemenea, contribuie la p"strarea valorilor
culturale #i n acela#i timp, sus!ine dezvoltarea economiei locale #i comer!ul echitabil cu servicii
#i produse locale.
Care sunt beneficiile sistemului de certificare Nature`s Best n ecoturism?
ajut" turi#tii s" g"seasc" excursii care ofer" experien!e deosebite n mediul
natural #i cultural.
garanteaz" o calitate nalt" a serviciilor.
contribuie la conservarea naturii, este prietenos cu mediul #i ap"r" valorile
culturale.
este mai u#or pentru tur-operatorii care au servicii certificate s" g"seasc"
clien!ii.
contribuie la cre#terea calit"!ii #i a cererii de ecoturism.
are forma unei garan!ii pentru client, #i r"spunde direct la ntreb"rile legate de
tur.
pentru tur-operatorul certificat devine mai u#or s" comunice problemele de
mediu c"tre al!i factori interesa!i din turism, n special partenerilor de afaceri din
!"rile str"ine, proprietarilor de terenuri, autorit"!ilor #i oamenilor implica!i din
exterior.
cre#terea motiva!iei muncii n rndul personalului.
devine un instrument de promovare #i marketing pentru to!i tur-operatorii
autoriza!i.
este o condi!ie prealabil" pentru realizarea unor canale comune de marketing n
ecoturism.
6

realizeaz" o re!ea inovativ" de tur-operatori n ecoturism.
conduce la dezvoltarea de produse inovative, noi #i tradi!ionale.
va cre#te cererea de ghizi specializa!i n natur".
n viitor va putea fi asociat sau va putea colabora cu alte sisteme de certificare
recunoscute (WWF Arctic-LINKS, Green Key, NEAP).
3. ELVE#IA
Chanaz este un or"#el cu numai 500 de locuitori situat lng" canalul Savire, care face leg"tura
ntre lacul Bourget #i rul Rhone. Chanaz se bucur" de un bogat patrimoniu natural #i cultural, #i
n prezent atinge un boom n turism, cu peste 150.000 de vizitatori pe an. Este situat #i n drumul
spre locul de pelerinaj Saint Jacques de Compostelle. Domnul Husson a fost primarul ora#ului
Chanaz vreme de 30 de ani #i nc" de la nceputul carierei sale s-a implicat n dezvoltarea
durabil". Portul turistic al ora#ului a atins capacitatea maxim" (115 de locuri), iar locurile de
cazare au devenit insuficiente #i nu pot acoperi nevoia de cazare pentru grupuri. De vreme ce n
zon" nu a venit niciun investitor s" remedieze aceast" situa!ie, consiliul local a decis s"
construiasc" un lac artificial care s" contribuie la cre#terea calit"!ii unit"!ilor de cazare.
Noul port turistic se ntinde pe suprafa!a a 7200 de metri p"tra!i, crescnd capacitatea portului
de agrement cu 48 de inele. Opt cabane (cu 50 paturi) vor fi construite n conformitate cu
legisla!ia de mediu (eficien!" maxim" a standardelor de mediu), #i vor respecta stilul arhitectural
local. Calitatea apei va fi monitorizat" cu scopul de a preveni poluarea.
C"b"nu!ele vor fi nc"lzite pe baz" de energie solar", aplicnd m"surile de economisire a energiei
#i a apei. n fazele de construc!ie #i de func!ionare vor fi implica!i factorii interesa!i din
comunitatea local".
Activit"!ile oferite vor fi prietenoase cu natura, nepoluante: mers cu bicicleta, caiac-canoe, role #i
pescuit.
Oferta actual" de cazare este suficient" att pentru familii #i pelerini, ct #i pentru grupuri.
Num"rul a#teptat de vizite ar trebui s" fie par!ial determinat de cre#terea turismului durabil n
zon".
n Chanaz s-au aplicat principiile dezvolt"rii durabile vreme de 20 de ani, #i acest lucru s-a
ntmplat datorit" viziunii dlui primar Husson. Panourile solare au fost instalate n spatele zonei
de camping n 1984, la #coal" se folose#te un sistem de nc"lzire cu pele!i, patrimoniul ora#ului
este n curs de restaurare, se ofer" ajutor financiar pentru locuitorii care folosesc energiile
regenerabile #i se iau m"suri de economisire a apei (monitorizarea consumului de ap"), etc.
7

Ora#ul se afl" lng" canalul Savire. Acest canal formeaz" un punct nodal ntre rul Rhone #i
lacul Bourget. Datorit" acestei a#ez"ri privilegiate din punct de vedere geografic, ora#ul Chanaz
este un partener cheie pentru turismul din zona lacului Bourget. Cu o cultur" durabil" #i cu o bun"
pozi!ionare geografic", ora#ul Chanz este inclus n mai multe re!ele, schimburi de experien!",
evenimente de promovare.
4. ITALIA
Ecomuseo Cusius este un proiect inovativ ce vizeaz" protec!ia #i mbun"t"!irea infrastructurii
de mediu prin realizarea unui muzeu n aer liber. Este un veritabil instrument de promovare a
istoriei, culturii #i a tradi!iilor locale, fiind o m"rturie a patrimoniului local, care ncearc"
dezvoltarea economic" prin ac!iuni specifice, ce au un impact minim asupra mediului.
Ecomuseo Cusius este un proiect multicultural ce cuprinde mai multe muzee, ateliere de lucru,
gr"dini botanice #i itinerarii situate n jurul lacului Orta de pe valea Strona #i de-a lungul Muntelui
Mottarone. Leg"tura dintre temele expuse #i varietatea locurilor prezentate va strni curiozitatea
vizitatorilor de a explora fiecare aspect cultural, natural #i artistic a terenului din jurul lacului
Orta, inclusiv de a cunoa#te ocupa!iile #i me#te#ugurile locale, avnd ca rezultat tr"irea unei
experien!e unice, identic" cu via!a #i tradi!iile din Cusio, ce ofer" vizitatorilor o perspectiv"
asupra caracteristicilor geografice ale acestei zone lini#te #i fermec"toare, precum #i a
oportunit"!ilor existente.
Proiectul Ecomuseo are ca principale teme de dezbatere Omul #i mediul (de exemplu, Muzeul
Girolago, Gr"dinile botanice Alpinia #i Centrul Natural Agricol), Patrimoniu cultural #i de
artizanat (spre exemplu: ateliere me#te#ug"re#ti, sec!ia etnografie cu instrumente de suflat,
umbrele #i parasolare, producerea robinetelor #i tehnologie), Art" #i istorie, #i a#a mai departe.

Dou" exemple:
Gr"dinile botanice "Alpinia"
Gr"dinile botanice "Alpinia" nfiin!ate n 1934 se ntind de la poalele Muntelui Mottarone, de
unde pute!i admira o panoram" fascinant", care dezv"luie Alpii, lacurile nconjur"toare #i cmpii.
Gr"dinile cu cele mai multe premii sunt casa pentru o colec!ie bogat" de plante alpine erbacee,
dintre care unele nu mai cresc natural n s"lb"ticie. O vizit" la "Alpinia" este o #ans" de a
cunoa#te #i de a aprecia nu o vast" selec!ie a speciilor botanice g"site n Alpi, precum #i o serie
de plante exotice.

Centrul natural Alpe Selviana
8

A#ezat n inima dealurilor mp"durite din Mottarone, n apropierea cascadei Pescone River, "Alpe
Selviana" era odat" o p"#une alpin" abandonat", care a fost transformat" ntr-un centru agricol
bazat pe agricultura ecologic" #i pomicultur". De asemenea, centrul are #i o func!ie educa!ional",
oferind oamenilor un exemplu sustenabil a schimburilor avantajoase dintre om #i
natur"; activit"!ile umane se desf"#oar" n armonie cu natura #i nu afecteaz" mediul. n
plus, centrul organizeaz" #i vizite un laborator de microscopie #i un mic muzeu care
expune descoperirile locale.
Ecomuseo Cusius acoper" diferite tipuri de turism (cultural, de recreere), pentru toate persoanele
interesate (cercet"tori, studen!i) de turismul durabil #i patrimoniul cultural al zonei.
nfiin!area unei asocia!ii a adus laolalt" o varietate de factori interesa!i (muzee, localnici,
autorit"!ile locale ...) care au n comun dorin!a de a schimba ceva. Ace#tia lucreaz" din r"sputeri
pentru a face din Ecomuseo Cusius o ini!iativ" de succes #i pentru a proteja leg"tura dintre om #i
mediu.
n multe !"ri, ecoturismul nu este pur #i simplu o ac!iune limit" ce contribuie la protec!ia
mediului, dar este #i o industrie important" a economiei na!ionale. Spre exemplu, n Canada,
Costa Rica, Ecuador, Nepal, Kenya, Madagascar, #i Antarctica, ecoturismul reprezint" o parte
semnificativ" din produsului intern brut #i activitatea economic".
Exemple de cele mai bune practici n ecoturism la nivel mondial #i
Canada - "Parteneriate: Drumul spre succes!" - Excursion Mauricie
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI - ANALIZA SITUA!IEI
Pn" la mijlocul anilor 1980, sectorul regional al caz"rilor din regiunea Mauricie a Quebecului a
fost mai nti format din hoteluri care au atras lucr"torii din Qubec, ce aveau foarte pu!in timp
s"-#i petreac" activit"!ile recreative turistice. n vremea aceea, regiunea era cunoscut" doar la
nivelul unei escapade prin zon". Sectorul de turism din Mauricie a cunoscut o dezvoltare rapid"
la nceputul anilor 1990. S-au nfiin!at cteva hanuri #i unit"!i B&B, administrate de c"tre
proprietarii competen!i #i cu viziune. Noile sosiri au oferit perspective promi!"toare de dezvoltare.
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI - DEFINIREA PROBLEMEI
Mauricie este un teritoriu n care natura #i cultura coexist". Lacurile #i p"durile au a#teptat s" fie
descoperite. Reputa!ia ghizilor locali specializa!i pe activit"!ile n aer liber nu a fost exagerat".
Odat" cu apari!ia regimului feudal n Noua Fran!", me#te#ugari locali au devenit mae#tri n
explorarea zonelor nelocuite #i n construc!ia de caiace, iar faima lor a trecut dincolo de
grani!e. Dar cum pot aceste avantaje #i bog"!iile naturale s" fie puse la dispozi!ia clientelei
turistice?
9

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI FACE!I PROPRIA DVS. ANALIZ" DE PIA!"
Cu ajutorul cercet"rii statistice #i prin discu!ii cu proprietarii de hanuri #i cei care ofer" servicii
B&B am dezvoltat treptat o imagine real" a pie!ei, inclusiv num"rul de turi#ti care se cazeaz" n
hanuri #i B&B-uri, num"rul de nnopt"ri, num"rul celor care revin, modalitatea de transport,
precum #i activit"!ile pe care le practic".
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ALEGE!I O METOD" DE OPERARE
Odat" ce datele au fost analizate, am decis s" dezvolt"m o afacere bazat" pe pachete turistice de o
zi pentru grupuri mici, de pn" la opt persoane, ce ofer" canoe, trasee de biciclet" sau de
drume!ie, cu echipamente #i prnz inclus. Clien!ii vor fi aborda!i n mod direct n locul n care
sunt caza!i, #i unde vor fi adu#i napoi n jurul cinei. Acestora li se va pune la dispozi!ie un
camion confortabil cu patru ro!i, prev"zut cu o remorc" pentru caiace #i biciclete, astfel nct s"
aib" ntr-adev"r sentimentul de aventur" de ndat" ce au plecat.
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI APLICAREA UNEI CERCET"RI DE PIA!" PENTRU
NFIIN!AREA UNEI AFACERI
Un studiu de pia!" ne-a permis s" identific"m clientela european" care st" n B&B-urile regiunii
cu 85% popula!ie francofon". Acest tip de turi#ti c"l"toresc n grupuri foarte mici, fie n cuplu sau
n familie, #i ador" spa!iile larg deschise. Un parteneriat cu proprietarii B&B-urilor a fost, prin
urmare, calea cea mai direct" de a avea acces spre aceast" clientel".
Avantajul care a f"cut ca promovarea noastr" s" fie eficient" a fost contactul direct al
proprietarului de B&B-uri cu clien!ii s"i n timpul micului dejun. Ace#tia au avut timpul necesar
s" prezinte avantajele unei excursii #i s" descrie avantajele unei excursii cu ghid pentru cei care
sunt sensibil #i deschi#i spre natur".
n acela#i timp, proprietarii B&B-urilor creeaz" o impresie mai bun" despre proprietatea lor #i
despre ei n#i#i, permi!nd clientului s" experimenteze #i s" mp"rt"#easc" o aventur" incitant"
nainte #i dup" excursie. Ace#tia ofer" clien!ilor posibilitatea de a sta o noapte la proprietatea lor,
s" serveasc" masa, s" viziteze regiune, #i s" le arate c" Mauricie are multe de oferit. Atunci cnd
clien!ii merg la Gasp sau n alte zone mai ndep"rtate, ace#tia sunt de cele mai multe ori n
grab". Peste noapte aleg s" se cazeze la un han #i le-ar pl"cea s" mearg" ntr-o excursie, dar nu au
suficient timp. Noi nu vrem s" for!"m clien!ii. n cazul n care la ntoarcere aleg aceea#i rut",
atunci i ncuraj"m s" petreac" mai mult timp n zon", #i dac" programul le permite s" aleag" #i o
excursie.
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IDENTIFICAREA CLIENTELEI
Clien!ii Baby Boomer:
10

Cre#terea rapid" a vrstei grupului, de la pensionari tineri cu vrsta de 50 de ani #i peste
reprezint" o ni#" de dezvoltare, care poate avea succes atta vreme ct activit"!ile desf"#urate
r"spund la nevoile acestui grup, se ofer" o experien!" autentic", #i exist" o implicare comun" ntre
ghid #i client. Nivelul de experien!" a clientului ntr-un mediu n aer liber va trebui s" fie evaluat
#i acest lucru necesit" un profesionist care s" dezvolte activit"!i de nalt" calitate personalizate.
Copii paraplegici:
Este important s" oferim tuturor posibilitatea de a experimenta #i a se bucur" de natur". n
Mauricie s-au dezvoltat metode care s" faciliteze accesul copiilor paraplegici n natur". Spre
exemplu, n timpul excursiei pe un ru lin, ambarca!iunile speciale de canoe n Rabaska ofer"
siguran!" garantat", c"#ti de protec!ie, #i un num"r ridicat de ghizi.
Oferta Excursion Mauricie se adreseaz" copiilor cu dizabilit"!i, n colaborare cu asocia!ia Kroul
(asocia!ia din Quebec pentru persoanele cu nevoi speciale).
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI PROMOVAREA AFACERII DVS PRIN
INTERMEDIUL PARTENERILOR
Excursion Mauricie are ncheiate parteneriate cu localnici #i alte ntreprinderi. Partenerii activi
includ 21 de propriet"!i de cazare reprezentnd 550 de camere n zona, #i 517 locuri n Parcul
Na!ional Mauricie:
Unit!$i de cazare:
11 B & B (Bed&Breakfast)
10 Hanuri / Hoteluri
Zon! de campare:
517 locuri de campare n Parcul Na!ional Mauricie. Am pus bazele propriei afacerii prin
promovarea produselor noastre prin intermediul hanurilor.
Cum facem asta?
Includem o caset" de promovare a Excursiilor Mauricie n bro#ura B&B pe care o distribuim
gratuit.
Proprietarii B&B ofer" turi#tilor un servicii de informa!ii c"l"torie pentru ca ace#tia s" se
familiarizeze cu activit"!ile de aventur" #i cu locurile spre a fi la curent cu ultimele informa!ii
legate de produs.
Un parteneriat cu proprietarii de B&B-uri care o s"-#i promoveze produsele prin accesarea
re!elelor de informare interna!ionale. De exemplu, nc" de acum patru ani, cinci unit"!i de tipul
B&B din Trois-Rivires au fost incluse n paginile faimosului ghid european Ghide du routard.
11

Un dineu anual organizat de c"tre Excursion Mauricie ntr-o fabric" de producere a zah"rului
unde se va discuta cu unsprezece proprietari de B&B despre oferta de produse de var".
Beneficiile mutuale ale parteneriatelor
Excursion Mauricie a ncheiat un parteneriat dinamic cu Parcul Na!ional Mauricie bazat pe
pachete de aventur", extinznd gama de servicii oferite de parcul na!ional. Acesta este un
parteneriat avantajos pentru ambele p"r!i; Parcul Na!ional Mauricie putnd oferi produse celor de
la Excursion Mauricie, iar Excursion Mauricie atr"gnd n parc vizitatori. De asemenea, prin
prisma parteneriatului cu Excursion Mauricie, Parcul Na!ional poate s" atrag" vizitatori noi. n
final, clientul este cel care are cel mai mult de c#tigat deoarece acesta se bucur" de o experien!"
mai diversificat" dect cea care poate fi oferit" de un singur partener.
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI CUNOA#TE!I AFACEREA PARTENERULUI DVS.
Pentru ca parteneriatul s" fie de succes este necesar ca fiecare partener s" cunoasc" punctele tari,
oportunit"!ile #i amenin!"rile afacerii desf"#urate de asociat. De exemplu, parcul na!ional are o
capacitate limitat" n ceea ce prive#te oferta pachetelor de aventur", din cauza bugetului redus #i a
personalului insuficient. Excursion Mauricie a fost n m"sur" s" priveasc" acest lucru ca pe
oportunitate cre"rii unei alian!e de a extinde experien!ele #i serviciile oferite vizitatorilor
parcului. De asemenea, este important s! n$elege$i filozofia de func$ionare a partenerului
dvs. Pentru parcul na!ional, a fost important ca Excursion Mauricie s" n!eleag" principiile de
conservare #i s" arate c" este un tur operator profesionist. Ambii parteneri sunt de p"rere c"
parteneriatul lor este o modalitate unic" de a furniza oferte complementare, mai degrab" dect s"
concureze pe aceea#i pia!".
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI - INVESTI!II N PARTENERIATE PE TERMEN LUNG
Dezvoltarea unui parteneriat solid este o ini!iativ" pe termen lung. Parteneriatele nu se
consolideaz" peste noapte. n cazul n care ncercarea de a dezvolta un parteneriat e#ueaz" n
prim" faz", nu renun!a!i #i fi!i perseveren!i ! Lucra!i mpreun" cu posibilii dvs. parteneri ca s" v"
da!i seama de nevoile celuilalt #i s" g"si!i modul n care pute!i colabora la dezvoltarea unei afaceri
puternice.


EXEMPLE DE BUNE PRACTICI PARTENERIATELE PRODUCTIVE SE BAZEAZ" PE
NCREDERE #I COMUNICARE
Parteneriatul dintre Excursion Mauricie cu sectorul de cazare din regiune este unul profitabil. De
exemplu, Excursion Mauricie nregistreaz" 500 de nop!i n plus de cazare fa!" de o alt" afacere
12

individual" n turism. Toate afacerile au o filosofie comun" #i un respect reciproc, ceea ce
conduce la un parteneriat de succes.
Parteneriatul cu Hanul Baluchon: - Calitatea partenerilor: un semn de reu#it"!
Excursion Mauricie a nceput colaborarea cu Hanul Le Baluchon n 1995, oferind servicii de
ghidaj de c"tre furnizarea de servicii de ghid #i skidoo pentru grupurile de europeni care alegeau
s"-#i petreac" sejurul de Cr"ciun la ei. Pensiunea Le Baluchon a ncheiat un parteneriat de afaceri
formal cu Excursion Mauricie atunci cnd aceasta a devenit con#tient" de standardele nalte de
calitate #i expertiz" stabilitate #i profesionalism a afacerii noastre. Parteneriatul presupune:
Excursion Mauricie are un centru de nchiriere de echipamente de aventur" #i servicii de ghidaj
oferite de Le Baluchon. Excursion Mauricie este recunoscut" datorit" standardului ridicat de
calitate oferit n cadrul activit"!ilor n aer liber, asigurnd #i promovare eficient" prin intermediul
website-ului. Excursion Mauricie nu putea oferi singur" aceste servicii. La nceput, Le Baluchon
oferea echipamentele ce erau mai apoi concesionate de Excursion Mauricie. Atunci cnd
popularitatea rela!iei a condus la un flux masiv de turi#ti pe timpul verii, Excursion Mauricie s-a
oferit s" cumpere toate echipamentele n aer liber pentru a avea propriul stoc de
echipamente. Mai trziu parteneriatul a devenit unul formal cu Le Baluchon care a fost mai apoi
nt"rit #i consolidat printr-un contract ntre cele dou" p"r!i. n esen!", parteneriatul este foarte
important deoarece acum oaspe!ii pot beneficia de mai multe servicii iar Le Baluchon este capabil
s" func!ioneze mai mult ca o destina!ie de unde se pot nchiria echipamente (de exemplu,
caiace, biciclete, canoe, schiuri, rachete de z"pad"), incluse n pre!ul de cazare. Excursion
Mauricie ofer", de asemenea, clien!ilor o serie de excursii de aventur" cu ghid #i nchirieri de
snowmobile contra cost.
Parteneriatul a dus deopotriv" la o cre#terea semnificativ" a cererii de cazare la pensiuni, ceea ce a
nsemnat pentru Excursion Mauricie un num"r constant de clien!i pe tot parcursul anului.
Excursion Mauricie a avut #i alte avantaje, printre care:
Nu trebuia s" pl"teasc" chirie pentru chio#cul de nchiriat echipamente de aventur".
O vizibilitate mai bun", deoarece pensiunea este a#ezat" ntr-o zon" foarte circulat" #i to!i
clien!ii care merg la han trec pe lng" centrului;
Echipamentul pentru activit"!ile n aer liber este amplasat central pentru a facilita accesul spre
alte situri, este mai u#or de supravegheat, inventarierea dureaz" mai pu!in, procesul de ntre!inere
este mai eficient.
Detalii cu privire la acordul dintre Excursion Mauricie #i Pensiunea Le Baluchon:
13

Acordul de parteneriat dintre Excursion Mauricie #i pensiunea Le Baluchon Country prevede
urm"toarele;
Prin intermediul Excursion Mauricie sunt pu#i la dispozi!ia pensiunii Le Baluchon ghizi
califica!i care trebuie s" munceasc" 300 zile/an la tururi ghidate #i la chio#cul de nchiriat
echipamente.
Un mic cost suplimentar se percepe pentru fiecare noapte de cazare la pensiune, ceea ce
compenseaz" cheltuielile asociate cu nchirierea echipamentelor #i asigur" men!inerea capitalului
n sit. (Acest procent suplimentar este perceput chiar dac" clientul utilizeaz" echipamentul sau nu,
fiind inclus n tariful camerei.)
Acest cost suplimentar include:
Acoperirea costurilor fixe ale Excursion Mauricie;
nlocuirea frecvent" a echipamentelor pentru a men!ine calitatea;
Prezen!a unei persoane n sit 300 de zile pe an;
Ghizii specializa!i loiali afacerii.
Astfel, comisioanele ncasate din activit"!ile ghidate oferite altor clien!i dect celor care sunt
caza!i la Le Baluchon revin tot aici.
ntr-un mod similar, Excursion Mauricie colaboreaz" cu ceilal!i 20 de partenerii ai s"i care
furnizeaz" servicii de cazare pentru a le oferi clien!ilor lor excursii ghidate. Aceste excursii sunt
operate n ntreaga regiune #i includ preluarea clien!ilor spre #i dinspre hotelurile respective. n
schimb, aceste unit"!i de cazare pot primi un comision.
Partenerii care lucreaz$ la Le Baluchon Colaborarea zilnic$
Parteneriatul cu pensiunea Le Baluchon presupune colaborarea zilnic" cu personalul angajat. Spre
exemplu, personalul de la pensiune informeaz" oaspe!ii cu privire la activit"!ile n aer liber
disponibile n zon", iar atunci cnd ghizii lipsesc temporar, ace#tia nso!esc turi#tii la chio#c
pentru a le napoia echipamentele. ngrijitorii #i personalul de serviciu lucreaz" n strns"
colaborare cu administra!ia chio#cului pentru a se asigura c" infrastructura, potecile #i portul
fluvial sunt ntotdeauna u#or accesibile #i n condi!ii de siguran!", fiind ntotdeauna bine informa!i
cu privire la condi!iile meteorologice. De asemenea, ngeijitorii grajdurilor #i cailor ofer" un
serviciu de transfer de transport de cai pentru clien!i n anumite situri pentru ca ace#tia s"
desf"#oare anunite activit"!i de iarn" precum patinaj sau schi fond. Exist", de asemenea, o rela!ie
complementar" ntre tur-operatorii de turism de aventur" din regiune. Atunci cnd un produs nu
este furnizat de un operator, ace#tia #i vor informa clien!ii cu privire la ce se poate practica n
14

zon", activit"!i ca alpinism, rafting, ture cu caiacul pe mare, etc. #i trimiterea lor spre cei care
furnizeaz" aceste servicii.
Alte exemple de bune practici - Ce ne diferen!iaz"
CELE MAI BUNE PRACTICI - PERSONALIZA!I-V" EXPERIEN!ELE LA PIE!ELE
DVS.
Excursion Mauricie ofer" servicii de catering pentru familii. Spre exemplu, aceste servicii sunt
diferite prin:
Interpretarea adaptat" clientelei, n acest caz famili#tilor (ghidul adapteaz" tehnicile de
interpretare n func!ie de nivelul de interes al copiilor #i p"rin!ilor)
Libertatea de mutare pentru p"rin!i
Nivel ridicat de siguran!" #i calitatea echipamentelor
U#urin!" n observarea faunei #i florei
Exemple:
Cnd oferim servicii de catering pentru o familie, de regul" l"s"m copii n grija ghidului ntr-un
caiac. Ghidul se ngrije#te de siguran!a copiilor, creeaz" o atmosfer" destins" #i le poveste#te
despre flor" #i faun", folosind un vocabular adecvat vrstei lor. Astfel, p"rin!ii au #ansa de a vsli
ntr-un alt caiac, imediat n spatele copiilor. Acest lucru ofer" posibilitatea p"rin!iilor de a aprecia
#i de a experimenta natura, relaxndu-se #i admirnd mprejurimile, n timp ce ghidul are grij" ca
excursia copiilor s" fie una de neuitat. Aceast" planificare convine att p"rin!ilor ct #i copiilor
care sunt pe deplin mul!umi!i #i recunosc"tori pentru experien!a avut".
ntr-un alt exemplu, Excursion Mauricie propune un model inovativ de maximizare a excursiilor
cu c!iva clien!i. n asemenea ocazii, ducem turi#tii n locuri noi, de unde avem #i noi de nv"!at #i
de experimentat. Asta ne ajut" s" ne echilibr"m costurile #i s" ne asigur"m continuitate pentru
grupurile restrnse.
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI OB!INE UN AVANTAJ DE PE URMA CONDI!IILOR
METEO NEFAVORABILE
Chiar #i vremea poate fi o surs" de pl"cere #i distrac!ie pentru clien!ii no#tri! Cnd plou" le
asigur"m clien!ilor no#tri experien!e pline de aventur" prin:
Oferindu-le clien!ilor echipament adecvat, inclusiv echipament de rezerv" pentru vreme
ploioas".
ncuraja!i-v" clien!ii s"-#i dep"#easc" limitele, determinndu-i s" v" urmeze #i s" se bucure de o
experien!" pe vreme ploioas".
Ajuta!i-v" clien!ii s" admire natura dintr-o nou" perspectiv", printr-o atitudine pozitiv"
13

Spre exemplu, oferim o excursie cu caiacul pe un lac dintr-o rezerva!ie s"lbatic" din Saint-
Maurice, sau o drume!ie n Parcul Na!ional Mauricie, n condi!ii de ploaie m"runt", lund prnzul
sub crengile copacilor. n asemenea situa!ii, ghizii conduc activit"!i adecvate #i ncurajeaz"
clien!ii s" fie deschi#i spre noi experien!e precum:
Mireasma minunat" a coniferelor pe vreme ploioas"
Peisaje acoperite de cea!" #i nv"luite de mister
Fotografii creative
Costa Rica a c#tigat deja reputa!ia unei destina!ii ecoturistice de frunte, fiind un
deschiz"tor de drumuri n multe practici de ecoturism. Multe parcuri na!ionale #i rezerva!ii
private includ o strategie de ecoturism #i un management adecvat ca o component" cheie a
planurilor de management. n ultimii 15 ani sau chiar mai devreme, turismul, cu un
puternic caracter ecoturistic a fost unul dintre cei doi piloni care a beneficiat de pe urma
schimburilor externe ale !"rii, recunoscndu-se c" a contribuit la conservarea
biodiversit"!ii din Costa Rica prin oferirea unei alternative viabile de folosire a poienilor,
etc. La nceputul anilor 1990, Sistemul Parcului Na!ional Costa Rica a stabilit un program
turistic de concesiune n Parcurile Na!ionale Irazu #i Poas. Concesiunile pentru serviciile
conexe din turism cum ar fi colectarea unei taxe de intrare, ghizi turistici, ngrijitori,
agen!i de paz", servicii de aprovizionare cu mncare #i b"utur", #i standuri cu suveniruri
sunt competitive pentru afacerile locale mici #i reziden!ii care locuiesc n zonele tampon
ale acestor parcuri. Aceste concesii comerciale, care sunt de regul" acordate pentru o
perioad" de trei ani, reprezint" un instrument real #i eficient prin care comunit"!ile pot
participa #i beneficia ca urmare a protej"rii unei arii naturale. FUNDECOR, un ONG
na!ional de mediu, coordoneaz" programul acord"rii de concesii pentru Administra!ia
Parcului Na!ional Costa Rica, #i ofer" supravegherea #i controlul calit"!ii concesiunilor.
Concesionarii acord" un procent din profitul lor brut unui fond (administrat de
FUNDECOR #i Administra!ia Parcului Na!ional), din care se asigur" capital pentru
anumite mbun"t"!iri aduse parcului, precum #i pentru formarea personalului #i
echipamente. n prezent, exist" mai mult de 80 de concesionari care lucreaz" n cele dou"
parcuri. Procedura de concesionare a mbun"t"!it considerabil facilit"!ile #i serviciile
oferite de parcurile na!ionale #i a contribuit la dezvoltarea durabil" a acestora. $i ce este
cel mai important, comunit"!ile din zon" au ncheiat un parteneriat solid cu administra!ia
parcului cu scopul de a proteja resursele naturale ale parcurilor na!ionale, multe dintre
acestea oferind o surs" alternativ" de venit. ntre 1995-2000, procedeul de concesionare a
16

atras mai bine de 250.000 dolari, care au fost reinvesti!i n administrarea #i func!ionarea
celor dou" parcuri. Sursa: www.fundecor.or.cr
Parcul Na!ional Kruger, Africa de Sud: Parcul Na!ional Kruger (KNP) acoper"
aproximativ dou" milioane de hectare, majoritatea cmpurilor sale fiind acoperite de zone
cu tufi#uri, cel mai celebru #i mai vizitat parc din ariile protejate din Africa de Sud.
Forumurile de dezvoltare comunitar" sunt realizate n mod regulat de c"tre Departamentul
de Ecologie Social" din parcurile na!ionale din Africa de Sud (SANP) #i de comunit"!ile
nvecinate. Produsele oferite de antreprenorii locali din mediul rural #i companiile care
angajeaz" la negru beneficiaz" de tratament preferen!ial. De asemenea, sunt ncurajate #i
activit"!ile antreprenoriale care aduc beneficii directe comunit"!ii locale #i parcului.
Recent, poporul Makuleke a rec#tigat dreptul de proprietate asupra unui teren din zona
KNP, de unde au fost nl"tura!i cu for!a n 1969. Ace#tia au drepturi depline de
comercializare a terenului, dar orice demers trebuie f"cut n conformitate cu Planul de
Management al KNP. S-au format mai multe asocia!ii comunitare, s-au ncheiat
parteneriate economice #i au ap"rut multe oportunit"!ile de formare profesional" n
ecotursim.
Hato Pinero, Venezuela: Hato Pinero, o rezerva!ie privat" din Llanos, dintr-o fost" ferm"
de vite a devenit o bine cunoscut" destina!ie interna!ional" de ecoturism, apreciat" n
special de americanii pasiona!i de birdwatching. Proprietarii fermei de vite au decis s"
conserve n stare natural" o bun" parte din teren, #i s" transforme o parte din facilit"!ile de
la ferm" n unit"!i de cazare, astfel nct ecoturismul a devenit o surs" important" de venit
prin suplimentare locurilor de munc", contribuind #i la p"strarea tradi!iei de cre#tere a
animalelor. (IUCN-WCPA (World Commission on Protected Areas), 2000)
Rocktail Bay, Africa de Sud : Comunitatea local" din zona Rocktail Bay beneficiaz" de
ac!iuni att la nivel de asocia!ie ct #i la nivel corporatist. De aceea, beneficiile sunt
dependente de veniturile ncasate din turism #i m"rimea propor!ional" a capitalurilor
proprii. Comunitate prime#te trimestrial dividende de la ac!iunile de!inute n propria
afacere pe baza unei chirii ncasate la termen de la tur-operatorul Wilderness Safari, #i de
asemenea de la companiile de nchirieri cnd profiturile opera!ionale sunt suficiente.
Wilderness Safari administreaz" Rocktail Bay ca o mic" vil" de lux, a#ezat" n zona de
coast" ce ofer" posibilitatea de a pescui, de a face scufund"ri, de a observa !estoasele de
mare #i de a desf"#ura activit"!i pe plaj". Rocktail Bay contribuie financiar la conservarea
biodiversit"!ii n rezerva!iile naturale locale, prin achitarea taxelor ncasate de bra!ul
17

comercial KZNNCS. De asemenea, WS finan!eaz" monitorizarea de-a lungul coastei a
!estoaselor de mare loggerhead #i leatherback. Aceast" activitate a fost desf"#urat" mul!i
ani de c"tre autorit"!ile de conservare, ns" dac" nu ar fi existat dona!iile din partea WS
monitorizarea !estoaselor ar fi fost limitat" la minim. Cei care viziteaz" Rocktail Bay sunt
ncuraja!i s" adopte o broasc" !estoas" #i s" ajute, prin urmare la finan!area observ"rii
prin satelit de c"tre autorit"!ile de conservare a !estoaselor adulte. Tururile hipo au fost
ini!iate pentru oaspe!ii de la Rocktail Bay, n care se folosesc ghizi din comunitatea local"
care trebuie s" conduc" turi#tii spre zonele din mprejurimile satelor, acolo unde tr"iesc
hipopotami. n trecut, hipopotamii erau considera!i o mare pacoste pentru s"teni. Acum ei
sunt tolera!i deoarece excursiile genereaz" un venit fix lunar pentru comunitate, #i banii n
plus de la turi#ti dac" sunt v"zu!i hipopotami. Aceast" ini!iativ" are beneficii, contribuind
inclusiv la cre#terea gradului de con#tientizare a valorilor de conservare a biodiversit"!ii n
zonele rurale, prin generarea unui venit regulat pentru ghizii locali. (IUCN-WCPA (World
Commission on Protected Areas), 2000)
Sian Ka'an, Mexic : La scurt timp dup" ce Sian Ka'an a fost declarat" Rezerva!ie a
Biosferei #i zon" de patrimoniu cultural de c"tre UNESCO, s-a nfiin!at ONG-ul numit
Amigos de Sian Ka'an (Prietenii lui Sian Ka'an) care va colabora cu guvernul mexican pe
probleme de conservare #i utilizare durabil" a resurselor naturale a zonei, care includ
mla#tini ntinse, p"duri de mangrove #i alte tipuri de p"duri. Ecoturismul a devenit o
component" esen!ial" a activit"!ilor desf"#urate de Amigos #i reprezint" o surs" important"
de venit pentru rezerva!iile #i comunit"!ile locale. Vizitatorii din !ar" #i cei str"ini pot
beneficia de drume!ii #i excursii cu barca ghidate de localnici. (Chandra,A., Kandari O.P.,
Tourism, Biodiversity and Sustainable Development, Volume 5, 2001)
Lerato Case, Namibia: n 1999, compania Lerato a nceput negocierile cu c!iva
factori interesa!i de conservarea zonei naturale a Nabibie pentru a realiza mai multe unit"!i
de cazare cu 10 locuri n Namibia #i n alte locuri din Africa de Sud. Speciali#tii #i
consultan!ii n conservare s-au reunit ca s" evalueze propunerile. n urma acestor evalu"ri
s-au identificat mai multe probleme, cum ar fi lipsa de claritate privind suprafa!a #i dreptul
exclusiv de folosin!" a zonelor propuse; lipsa de propuneri de administrare comun" sau de
formare la nivel local; riscul de distrugere a mediului; #i atitudinea dominant" din
Lerato. Grupul de lucru pe probleme de conservarea a dezvoltat o serie de solu!ii pentru
toate problemele identificate care ar trebui s" fie incluse ntr-un parteneriat, din care s"
reias" beneficiile comunit"!ii ca urmare a folosirii n scop turistic a terenului lor #i o
18

abordare eficient" asupra efectelor negative. Principalele teme au fost: probleme majore a
comunit"!ii legate de controlarea zonei, parteneriate, folosirea terenurilor, managementul
de mediu, precum #i siguran!a pe viitor. (Chandra, A., Kandari O.P., Hristova (Terzieva),
L., Tourism and Sustainable Development, Beijing International Studies University Press,
volume 13, 1998)
Negocierile din Bergsig, Namibia: ntre 1994 #i 1996 reziden!ii din zona Bergsig au
fost implica!i n negocieri cu doi investitori n turism, care doreau s" construiasc" vile de
lux. Comitetul local a analizat cele dou" propuneri de afaceri #i a decis s" continue doar un
singur proiect, pentru amenajarea unui loc de campare cu 16 locuri. Cealalt" ofert", pentru
construirea unei unit"!i de cazare de dimensiuni mici a fost discutat" timp de trei ani #i a
ajuns n cele din urm" n punctul n care compania a cerut un r"spuns final, un afirmativ
sau negativ. Comunitatea a respins aceast" ofert". Previziunea optimist" prin care
comunitatea c#tiga foarte mul!i bani a fost rapid demontat" de localnici care au identificat
o serie de dezavantaje, printre care riscul ridicat, nstr"inarea oamenilor #i a animalelor de
pe o suprafa!", #i un contract de nchiriere pe o perioad" mai lung". (Chandra, A.,
Kandari O.P., Hristova (Terzieva), L., Tourism and Sustainable Development, Beijing
International Studies University Press, volume 13, 1998)
Seychelles Rules: Legisla!ia local" prevede existen!a unui partener local n orice afacere
din turism, precum #i faptul c" orice serviciu autorizat (spre exemplu, b"rci, alte
echipament) trebuie s" includ" un anumit procent pentru cet"!enii din Seychelles.
(Chandra, A., Kandari O.P., Hristova (Terzieva), L., Tourism and Sustainable
Development, Beijing International Studies University Press, volume 13, 1998).
Comunitatea Cofan, Ecuador: Programul de ecoturism pentru comunitatea local" din
Cofan, n zona Zabalo (rezerva!ia Cuyabeno) reprezint" un bun exemplu de auto-
gestionare a unei afaceri n ecoturism, conduse de c"tre un grup de indieni amazonieni
indigeni. Zona a fost relativ izolat" pn" la nceputul anilor 1980 cnd un grup de turi#tii
str"ini a venit n zon" #i a contribuit la schimbarea pie!ei economice, modificnd structura
social" a regiunii. Ca r"spuns la acest lucru, oamenii din Cofan au explorat noi
oportunit"!i de marketing, #i au decis c" doar eco-turismul ar putea oferi venituri
sustenabile. Ini!ial, drume!ilor le erau oferite doar excursii cu caiacul n zon". Apoi, s-a
observat c" aspectele culturale locale au fost apreciate de turi#ti n egal" m"sur" ca #i
caracteristicile naturale, astfel s-a inclus n planificarea unei excursii #i vizitarea
componentelor antropologice #i etnice din zon". ncet, oferta a devenit mai diversificat".
19

Cabine simple turistice #i un mic muzeu etnic au fost construite de-a lungul rului
Aguarico, la aproximativ 1,5 kilometri distan!" fa!" de gura de v"rsare a rului #i pe malul
opus de satul indian. S-a realizat un sistem de zonare strict" ce include 60 de kilometri din
distan!a traseelor turistice (unde sunt folosi!i ghizii locali din Cofanes), iar zonele de
subzisten!", adic" de vn"toare sunt folosite exclusiv de comunitatea local". Speciile rare
#i fauna s"lbatic" sunt protejate (de ex. papagali, #oimi, vulturi, p"s"ri de ap", feline
s"lbatice), acestea fiind principalele atrac!ii de ecoturism. Activitatea de turism este
coordonat" direct de c"tre consiliul local, care gestioneaz" fondurile comunitare. n anul
1999, veniturile totale ale proiectului au fost de 120,00078$. (Chandra, A., Kandari O.P.,
Hristova (Terzieva), L., Tourism and Sustainable Development, Beijing International
Studies University Press, volume 13, 1998)
KwaZulu Natal, Africa de Sud: Situl natural Simunye Zulu (KwaZulu Natal) a elaborat un
proiect de ecoturism, care ncearc" s" consolideze tradi!iile locale prin participarea activ" a
comunit"!ilor locale la toate activit"!ile proiectului. Proiectul presupune construirea unei
unit"!i de cazare, simpl" #i confortabil" n apropierea satului. (Chandra, A., Kandari O.P.,
Hristova (Terzieva), L., Tourism and Sustainable Development, Beijing International
Studies University Press, volume 13, 1998)

Statistici privind destina!iile de ecoturism

Statele Unite ale Americii
n 1998, turi#tii interni #i str"ini au f"cut aproape 287 de milioane de vizite de recreere n 378 de
zone de agrement gestionate de c"tre Administra!ia Parcului Na!ional a SUA (SEN), comparativ
cu cele 275 milioane de vizitatori n 2011. Aceasta reprezint" o cre#tere de 4,4% (Asocia!ia
american" din industria turismului, 2011). Vizitele nregistrate n zona Administra!iei Parcului
Na!ional a SUA au generate n mod direct #i indirect un venit de 14.2 miliarde dolari #i a sprijinit
aproape 300.000 de locuri de munc" n turism pe parcursul anului 2010. Nu se #tie c!i dintre
ace#ti vizitatori au practicat activit"!i ecoturistice ( Turismul n slujba Americii, 2011).

Nepal
Zona Annapurna este cea mai popular" destina!ie de drume!ie din Nepal. Din 1989 num"rul de
vizitatori din zon" a crescut la un procent anual de aproximativ 18%. n 2011, aproximativ 50.708
20

de turi#ti interna!ionali au vizitat zona. Din ace#tia 12,000 au vizitat sanctuarul Annapurna
(Gurung, date inexistente).

Belize
n 2011, 49,4% din cei 172.292 de turi#ti din Belize au vizitat site-uri maia#e din Belize, din care
12,8% au ales parcurile #i rezerva!iile. Principalele motive de vizitare a zonei sunt: admirarea
frumuse!ilor naturale, peisaje naturale deosebite #i observarea faunei s"lbatice (Higgins, 2011).
Recifele Cayes #i Barrier au fost vizitate de 87% din vizitatori. Din totalul vizitatorilor din Belize,
82% au vrsta cuprins" ntre 18 #i 50 de ani, iar 65% din ace#tia au studii universitare (Higgins,
2011).

Insulele Galapagos
Turismul n natur" n Galapagos a crescut constant nc" din zilele de pionierat ale anilor %70,
atingnd nivelul actual de peste 60.000 de vizitatori pe an, ceea aduce ncas"ri de 100 de milioane
de dolari, plus contribu!ia la economia Ecuadorului (estim"rile variaz"). (Charles Darwin
Research Station, 2011)

Kenia
Din 1983 pn" n 2011 sosirile vizitatorilor n Kenya au crescut cu 45% (de la 372000 la 826000).
Administra!ia din Kenya a zonelor de s"lb"ticie (2011) estimeaz" c" 80% din pia!a turistic"
Kenya 's este atras" de animale s"lbatice #i de faptul c" industria turismului genereaz" eviden!a
statistic" cu indicatorii din ecoturism ai Societ"!ii Interna!ionale de Ecoturism, care reprezint" o
treime din veniturile externe ale !"rii, nregistrate n 2011. Venituri ncasate n parcurile de
s"lb"ticie kenyene a crescut la 70 de milioane de euro n 1995. (n 1997, 1$ = 60Ksh).

Australia
Se estimeaz" c" Australia num"r" ast"zi 600 de operatori n ecoturism, din care aproximativ 85%
au mai pu!in de 20 de angaja!i. Se apreciaz" c" ntreprinderile de ecoturism au o cifr" de afaceri
anual" de aproximativ 250 milioane dolari, avnd o capacitate de angajare de aproximativ 6500
de oameni, echivalentul a 4500 de locuri de munc" cu norm" ntreag" (Divizia australian" pentru
Sport #i Turism a guvernului, 2011). n parcurile na!ionale australiene s-a nregistrat o cre#tere
considerabil" a num"rului vizitatorilor interna!ionali, ntre 2000 #i 2010 atingnd de la 1.2
milioane pn" la 1,6 milioane de vizitatori, o cre#tere de 33,3 la sut". Pn" n 2010, aceste cifre au
21

crescut pn" la aproape 1,7 milioane, adic" 47% din totalul vizitatorilor din Australia cu vrsta de
15 ani #i de peste 15 ani au declarat c" au vizitat parcuri na!ionale (Biroul de Cercetare n Turism,
citat de Divizia australian" pentru Sport #i Turism a guvernului, 2011). n Australia, studii recente
au ar"tat c" cei interesa!i de ecoturism reprezint" aproape 30% din num"rul vizitatorilor interni
(ecotrends 2011, citat de Wight, n pres").
Peru
Aproximativ 10,3% din turi#tii care viziteaz" Peru prefer" s" practice birdwatching n zonele
naturale (Proyecto PRA, 2000). Conform studiilor efectuate de PromPer (2010), 47% din turi#tii
str"ini care viziteaz" Peru aleg zonele naturale. Din acest num"r, 44% combin" vizitarea zonelor
naturale cu vizitarea atrac!iilor culturale, iar 3% au venit doar pentru a vizita zonele naturale.
Fluxul de vizitatori n cele 26 de zone din totalul de 52 de Naturales Protegidas por el Estado -
ANPE (ariile protejate de stat), a crescut cu 250% n intervalul 2000-2010. Doar n anul 2010,
num"rul vizitatorilor a fost estimat la 642 336, conform cifrelor furnizate de Instituto Nacional de
Recursos Naturales - INRENA (Institutul Na!ional de Resurse Naturale) (Promper, 2010).
Brazilia
Cinci milioane de vizitatori au ales Brazilia n 2011, de cinci ori mai mul!i ca n 2001. Brazilia are
mai mult de 150 de zone de conservare, dintre care 40 sunt parcuri na!ionale. Aproximativ 3,5
milioane de turi#ti au vizitat aceste parcuri na!ionale n 1998. Mai ales n ultimii doi ani num"rul
str"inilor iubitori de ecoturism a crescut, existau 600000 de ecoturi#ti brazilieni #i n 1998 a atras
nc" 200,000 de ecoturi#ti str"ini (Janer, 2010).

Africa de Sud
ntre 2000 #i 2010 num"rul de vizitatori n parcurile de vn"toare #i rezerva!iile naturale din
Africa de Sud a crescut anual cu 108%. n anul 2001, num"rul vizitatorilor din rezerva!iile
naturale era 454,428, iar n 2010 aceast" cifr" a crescut pn" la 5,898,000 de vizitatori. n 2010
parcurile de vn"toare #i rezerva!iile naturale reprezentau atrac!ia principal" a vizitatorilor din !ar"
(60%), n cre#tere cu 2% fa!" de anul precedent (Consiliul de turism al Africii de Sud, 2010).

Marea Britanie
n urma cercet"rilor efectuate de c"tre MORI pentru ABTA s-a observat faptul c" 85% din turi#tii
din Marea Britanie au crezut c" este important s" nu distrug" mediul nconjur"tor, 77% cred c"
este important ca vizitele lor s" includ" o experien!" cultur" local", inclusiv degustare de produse
tradi!ionale, iar 71% consider" c" destina!ia vizitat" ar trebui s" aduc" beneficii pentru oamenii
22

din comunitatea local", prin crearea de locuri de munc" #i oportunit"!i de afaceri. Un procent de
52% sunt interesa!i de problemele (de mediu, sociale) cu care se confrunt" destina!ia aleas",
nainte de a-#i rezerva vacan!a. Majoritatea (64%) au declarat c" ar fi dispu#i s" pl"teasc" ntre 10
#i 25 de lire n plus drept garan!ie de mediu, social" sau de caritate, chiar dac" acest lucru ar
nsemna o cre#tere de 2-5% pentru o vacan!" de 500 de lire.
Succesul activit"!ilor ecoturistice la nivel opera!ional depinde de o serie de factori caracteristici
naturii sale. Ecoturismul poate fi conturul sub!ire al unei pene, care deschide u#a spre turismul de
mas" #i care de!ine orice instrument care poate fi folosit ca brand de cei care practic" turismul n
general. Acest concept ar putea fi aplicat gre#it #i astfel nu ar mai conduce la ndeplinirea
obiectivelor economice. Domeniul de aplicare a conceptului de certificare este puternic n
procesul de dezvoltare durabil" a ecoturismului. Prin urmare, trebuie s" se dezvolte un instrument
practic prin care se poate m"sura nivelul impactului n turism #i schimb"rile statutului socio-
economic prin intermediul criteriilor #i indicatorilor (C&I), ca parte a unei strategii durabile.
Dezvoltarea C&I nu este un scop n sine, ci este un proces continuu care include nivelul de
responsabilitate a societ"!ii de a oferi un mod de via!" durabil, bazat pe ecoturism, cu un impact
minim negativ asupra mediului #i a valorilor culturale.

Bibliografie
Arlen, C. (1993, May 29). LcoLour, Pold Lhe Lco. u.S. news & World 8eporL, pp. 30-32.
Ayala, P. (1996) 8esorL ecoLourlsm: a paradlgm for Lhe 21sL cenLury. Cornell PoLel and
8esLauranL AdmlnlsLraLlon CuarLerly, 37, 46-33.
8arbler, Ldward 8. eL al. (2004): Lconomlcs and Lcology: new fronLlers and susLalnable
developmenL. London: Chapman & Pall.
8elnap, !. 1998. Chooslng lndlcaLors of naLural resource condlLlon: A case sLudy ln Arches
naLlonal ark, uLah, uSA. LnvlronmenLal ManagemenL 22, 633-642.
8lack, 8. (2007) LcoLourlsm serles, number 3: quallLy assurance and cerLlflcaLlon ln ecoLourlsm.
8eLrleved Aprll 10, 2008 from unLv Llbrary WebslLe:
hLLp://slLe.ebrary.com/llb/unlv/uoc?ld=10060309&ppg=264
8oo L., 1992: 1ourlsm and Lhe LnvlronmenL : plLfalls and llablllLles of eco-Lourlsm developmenL.
W1C news 9 : 2-4.
8uLler 8. W., 1974: 1ourlsm as an agenL of soclal change. Annals of 1ourlsm 8esearch 2 100 -
111.
23

8uLler 8. W., 1980: 1he concepL of a LourlsL area cycle of evoluLlon : lmpllcaLlons for managemenL
of resources. Canadlan Ceographer 24 : 3 - 12.
8uLler 8. W., 1989: AlLernaLlve Lourlsm , plous hope or 1ro[an horse? World Lelsure and
8ecreaLlon 31 (4): 9 - 17.
8uLler, 8.W., 1991: 1ourlsm, envlronmenL, and susLalnable developmenL. LnvlronmenLal
ConservaLlon, 18, 201-209.
CAC [ConsulLlng and AudlL Canada]. 1993. WhaL 1ourlsm Managers need Lo know: A racLlcal
Culde Lo Lhe uevelopmenL and use of lndlcaLors of SusLalnable 1ourlsm. Madrld: World 1ourlsm
CrganlzaLlon.
Campbell, Llsa M. 1999. LcoLourlsm ln 8ural ueveloplng CommunlLles. Annals of 1ourlsm
8esearch (26)3: 334-34.
Chandra,A, kandarl C.., 2001, 1ourlsm, 8lodlverslLy and SusLalnable uevelopmenL, volume 3
Chandra, A., kandarl C., PrlsLova (1erzleva), L. 1998, 1ourlsm and SusLalnable uevelopmenL,
8el[lng lnLernaLlonal SLudles unlverslLy ress, volume 13.
CrabLree, 8., and n.C. 8ayfleld. 1998. ueveloplng susLalnablllLy lndlcaLors for mounLaln
ecosysLems: A sLudy of Lhe Calrngorms, ScoLland. !ournal of LnvlronmenLal ManagemenL 32:1, 1-
14.
uale, v., and S.C. 8eyeler. 2001. Challenges ln Lhe developmenL and use of ecologlcal lndlcaLors.
Lcologlcal lndlcaLors 1, 3-10.
urlver 8 L., 8rown .!., SLankey C. P., Cregolre 1. C.,1987: 1he 8CS plannlng sysLem: evoluLlon,
baslc concepLs, and research needs. Lelsure Sclences 9 : 201 - 212
lancy, S. 2002. MonlLorlng naLural resources ln our naLlonal parks. Cn-llne aL
www.naLure.nps.gov/lm/monlLor/LexLlndex.hLm.
Cross, !.L. 2003. ueveloplng concepLual models for monlLorlng programs. Cn-llne aL
hLLp://sclence.naLure.nps.gov/lm/monlLor/docs/ConcepLual_Modelllng.pdf.
C?Wvu [CreaLer ?ellowsLone WlnLer vlslLor use ManagemenL Worklng Croup]. 1999. WlnLer
vlslLor use ManagemenL: A MulLl-Agency AssessmenL. llnal 8eporL of lnformaLlon for
CoordlnaLlng WlnLer 8ecreaLlon ln Lhe CreaLer ?ellowsLone Area. !ackson, Wyo.: naLlonal ark
Servlce.
PammlLL,W., and u.n. Cole. 1998.Wlldland 8ecreaLlon: Lcology and ManagemenL. 2nd ed. new
?ork: !ohn Wlley and Sons.
Pansemark, C. C. & Alblnson, M., 2004, CusLomer SaLlsfacLlon and 8eLenLlon: 1he Lxperlences of
lndlvldual Lmployees, Managlng Servlce CuallLy, 14 (1), pp. 40- 37
24

Pawkes S., and Wllllams (eds)., 1993: 1he Creenlng of 1ourlsm lrom rlnclples Lo racLlce: A
Casebook of 8esL LnvlronmenLal racLlce ln 1ourlsm, CenLre for 1ourlsm ollcy and 8esearch,
Slmon lraser unlverslLy, 8urnaby, 8C.
Pokanson, S., !anuary 2, 1993, 1he ueeper ?ou Analyse, 1he More ?ou SaLlsfy CusLomers,
MarkeLlng news, p. 16.
Poney, MarLha S. 1999. 1readlng LlghLly? LcoLourlsm's lmpacL on Lhe LnvlronmenL."
LnvlronmenL 41(3): 4-9.
Poyer, W. u. & Maclnnls, u. !., 2001, Consumer 8ehavlour. 2nd ed., 8osLon, PoughLon Mlfflln
Company.
lngle, C.M., ?.-l. Leung, C. Monz, and P. 8auman. 2004. MonlLorlng vlslLor lmpacLs ln coasLal
naLlonal parks: A revlew of Lechnlques. ln roLecLlng Cur ulverse PerlLage: 1he 8ole of arks,
roLecLed Areas, and CulLural SlLes. (roceedlngs of Lhe Ceorge WrlghL SocleLy/naLlonal ark
Servlce !olnL Conference, Aprll 14-18, 2003, San ulego,Callfornla.) u. Parmon, 8.M. kllgore, and
C.L. vleLzke, eds. Pancock, Mlch.: 1he Ceorge WrlghL SocleLy, 228-233.
luCn (World ConservaLlon unlon). 1998. opulaLlon and arks." A8kS Magazlne 8(1). A
selecLlon of case sLudles acknowledglng Lhe need Lo esLabllsh parLnershlps and encourage
cooperaLlon wlLh nelghbors and oLher sLakeholders, promoLe sLewardshlp, and oLher
lnsLrumenLs whlch supporL proLecLed areas ob[ecLlves.---. 1997. ChapLer 4.22 LcoLourlsm."
ln 8eyond lences: Seeklng Soclal SusLalnablllLy ln ConservaLlon. Cland: luCn. volume 1 of Lhls
documenL presenLs guldellnes for plannlng and lmplemenLlng conservaLlon acLlvlLles, lncludlng
ecoLourlsm. 1he second volume ls an exLenslve reference book.
luCn-WCA (World Commlsslon on roLecLed Areas). 2000. roLecLed Areas: 8eneflLs beyond
8oundarles--WCA ln AcLlon. Cland: luCn.
!ackson, L.L., !.C. kurLz, and W.S. llsher, eds. 2000. LvaluaLlon Culdellnes for Lcologlcal
lndlcaLors. ubllcaLlon no. LA/620/8-99/003. 8esearch 1rlangle ark, n.C.: u.S. LnvlronmenLal
roLecLlon Agency Cfflce of 8esearch and uevelopmenL.
kandampully, !. & uuddy, 8., 1999, CompeLlLlve AdvanLage Lhrough AnLlclpaLlon, lnnovaLlon and
8elaLlonshlps, ManagemenL ueclslon, 37 (1), pp. 31-36.
kelley, 8.L. (1979) Should you have an lnLernal consulLanL? Parvard 8uslness 8evlew 37, 110-20.
koLler, ., 2000, MarkeLlng ManagemenL. 10
Lh
ed., new !ersey, renLlce-Pall.
Lawrence, k. (1992) SusLalnable Lourlsm developmenL. aper presenLed aL lv World Congress on
naLlonalarks and roLecLedAreas, 10-21 lebruary, Caracas,venezuela.
23

Lea, !ohn . 2000. LcoLourlsm ln Lhe Less ueveloped CounLrles." Annals of 1ourlsm 8esearch
27(1): 248-9.
Leung, ?-l. and Marlon, !.L. (1999) SpaLlal sLraLegles for managlng vlslLor lmpacLs ln naLlonal
arks. !ournal of ark and 8ecreaLlon AdmlnlsLraLlon 17 (4), 20-38.
Leung, ?.-l., and !.L. Marlon. 2000. 8ecreaLlon lmpacLs and managemenL ln wllderness: A sLaLe-
of-knowledge revlew. ln Wllderness Sclence ln a 1lme of Change Conference- volume 3:
Wllderness LcosysLems, 1hreaLs and ManagemenL. roceedlngs 8M8S--13- vol-3.u.n. Cole, S.l.
McCool,W.1. 8orrle, and !. C'Loughlan, comps. Cgden, uLah: u.S. ueparLmenL of AgrlculLure-
loresL Servlce, 8ocky MounLaln 8esearch SLaLlon, 23-48.
Llndberg, k. and McCool, S.l. (1998) A crlLlque of envlronmenLal carrylng capaclLy as a means of
managlng Lhe effecLs of Lourlsm developmenL. LnvlronmenLal ConservaLlon 23 (4), 291-92.
Llndberg, k., McCool, S.l. and SLankey, C. (1997) 8eLhlnklng carrylng capaclLy. Annals of 1ourlsm
8esearch 24 (2), 461-3.
Loomls, L. and Craefe, A.8. (1992) Cvervlew of nCA's vlslLor lmpacL managemenL process. aper
presenLed aL lvWorld Congress onnaLlonal arks and roLecLed Areas, 10-21 lebruary, Caracas,
venezuela.
Mannlng, 8.L. (1986) SLudles ln CuLdoor 8ecreaLlon: Search and 8esearch for SaLlsfacLlon.
Corvallls, C8: Cregon SLaLe unlverslLy ress.
Marlon, !.L. (1991) ueveloplng a naLural resource lnvenLory and monlLorlng program for vlslLor
lmpacLs on recreaLlon slLes: A procedural manual. 8eporL no. nS/n8v1/ n8891/06. uenver, CC:
uSul naLlonal ark Servlce, uenver Servlce CenLer.
Marlon, !.L. and larrell, 1.A. (1998)Managlng ecoLourlsm vlslLaLlon ln proLecLed areas. ln k.
Llndberg and u. LnglesLrom (eds) LcoLourlsm lannlng and ManagemenL (pp. 133-82). norLh
8ennlngLon, v1: LcoLourlsm SocleLy.
Marlon, !.L. and Leung, ?-l. (2001) 1rall resource lmpacLs and an examlnaLlon of alLernaLlve
assessmenL Lechnlques. !ournal of ark and 8ecreaLlon AdmlnlsLraLlon 19 (3), 17-37.
McCool, S.l. (1994)lannlng for susLalnable naLure dependenL Lourlsm developmenL: 1he LlmlLs
of AccepLable Change sysLem. 1ourlsm 8ecreaLlon 8esearch 19 (2), 31-3.
McCool, S.l. and ChrlsLlansen, n.A. (1996) AllevlaLlng congesLlon ln parks and recreaLlon areas
Lhrough dlrecL managemenL of vlslLor behavlour. lnu.W. Llme (ed.) Crowdlng and CongesLlon ln
Lhe naLlonal ark SysLem: Culdellnes for ManagemenL and 8esearch (MALS Mlscellaneous ub.
86-1996) (pp. 67-83). SL aul,Mn: ueparLmenL of loresL 8esources and MlnnesoLa AgrlculLural
LxperlmenL SLaLlon, unlverslLy of MlnnesoLa.
26

McCool, S.l. and Cole, u.n. (1997) Lxperlenclng LlmlLs of AccepLable Change: Some LhoughLs
afLer a decade of lmplemenLaLlon. ln S.lMcCool and u.n. Cole (eds) roceedlngs - LlmlLs of
AccepLable Change and 8elaLed lannlng rocesses: rogress and luLure ulrecLlons (Ceneral
1echnlcal 8eporL ln1-371) (pp. 72-78). Cgden, u1: uSuA loresL Servlce, lnLermounLaln 8esearch
SLaLlon.
McCool, S.l. and SLankey, C.P. (1992) Managlng for Lhe susLalnable use of proLecLed wlldlands:
1he LlmlLs of AccepLable Change framework. aper presenLed aL lv World Congress on naLlonal
arks and roLecLed Areas, 10-21lebruary, Caracas, venezuela.
McCoy, L.k., krumpe, L.L. and Allen, S. (1993) LlmlLs of AccepLable Change plannlng. lnLernaLlonal
!ournal of Wllderness 1 (2), 18-22.
nepal, S. k. (1999). 1ourlsm-lnduced envlronmenLal changes ln Lhe nepalese Plmalaya: A
comparaLlve analysls of Lhe LveresL, Annapurna, and MusLang reglons. h.u. ulsserLaLlon
submlLLed Lo Lhe laculLy of naLural Sclences, unlverslLy of 8ern, SwlLzerland.
nyaupane C. ., uevlln . !., Slmmons u. C., 1998: LcoLourlsm : a comparaLlve sLudy ln Lhe
Annapurna ConservaLlon Area, nepal. roceedlngs of Lhe new Zealand 1ourlsm and PosplLallLy
8esearch Conference, Llncoln unlverslLy, uecember.
ang Shao[lng, LnvlronmenL roblems and CounLermeasures ln uevelopmenL of Lco-Lourlsm ln
Chlna, LnvlronmenL roLecLlon, 2004, (9):23-30.
earson S., 1997: An eco-Lourlsm sLraLegy for new Zealand. unpubllshed pro[ecL (8LSM 663),
uepL of 8esource ManagemenL, Llncoln unlverslLy
hllllps, Adrlan (ed.). 2002. SusLalnable 1ourlsm ln roLecLed Areas: Culdellnes for lannlng and
ManagemenL. Cland: luCn.
royecLo 8A (2000) LcoLurlsmo: una alLernaLlva para el desarrollo. royecLo 8A 8oleLln
november, Llma, eru. hLLp://www.chemonlcspe.com/boleLln2/LcoLurlsmo/ecoLurlsmo.hLml
romperu (2000) klLCA, L8u 18AvLL nLWS of november 2000, no 13. CuoLlng: nlvel de
saLlsfaccln de los LurlsLas exLran[eros. romperu lnLellgence unlL, eru.
romperu (2000) klLCA, L8u 18AvLL nLWS of november 2000, no 13. CuoLlng ln8LnA (2000).
8elngold, LesLer (1993) ldenLlfylng Lhe Lluslve LcoLourlsL." Colng Creen: A SupplemenL Lo 1our
& 1ravel news, CcLober 23: 36-37.
8yan 8., 1998: Lco-Lourlsm : whaL's ln a name. aper presenLed Lo Lhe new Zealand 1ourlsm and
PosplLallLy 8esearch Conference, Llncoln unlverslLy, uecember.
8oss, S., & Wall, C. (1999). LvaluaLlng ecoLourlsm: 1he case of norLh Sulawesl, lndonesla. 1ourlsm
ManagemenL ln press.
27

SouLh Afrlcan 1ourlsm 8oard (1998) lnLernaLlonal MarkeL Survey SLaLlsLlcs. SouLh Afrlcan 1ourlsm
8oard (unpubllshed), SouLh Afrlca
1u[an A. 1993. 1he ollLlcal Lconomy of 1ourlsm, aper presenLed aL Lhe Asla aclflc ConsulLaLlon
of 1ourlsm, lndlgenous eoples and Land 8lghLs aL Sagada, MounLaln rovlnce, Lhe hlllpplnes 23
lebruary - 9 March 1993. (Mlmeo)
unlLed naLlons LnvlronmenL rogramme and World 1ourlsL CrganlzaLlon (unL-W1C), Maklng
1ourlsm More SusLalnable: A Culde for ollcy Makers", 2003, Avallable aL:
www.unepLle.org/pc/Lourlsm/llbrary/A20Culde20for20ollcy20Makers.hLm.
Wade L., Wendy P., lckerlng, M., (2012), Llnklng vlslLor lmpacL 8esearch Lo vlslLor lmpacL
MonlLorlng ln roLecLed Areas, !ournal of LcoLourlsm: hLLp://www.Landfonllne.com/lol/reco20 ,
8ouLledge, uk.
Wall, C. (1996). LcoLourlsm: Change, lmpacLs and opporLunlLles. ln: L. Malek-Zadeh (Ld.), 'he
ecoLourlsm equaLlon: Measurlng Lhe lmpacL. (pp. 206u216). 8ulleLln Serles 99, new Paven: ?ale
School of loresLry and LnvlronmenLal SLudles.
Wall, C. (1997). ls ecoLourlsm susLalnable? LnvlronmenLal managemenL, 21(4), 483u491.
Weaver u. 8., 1998: Lco-Lourlsm ln less ueveloped CounLrles. CA8 lnLernaLlonal, Walllngford.
World 1ourlsL CrganlzaLlon, lndlcaLors of SusLalnable uevelopmenL for 1ourlsm uesLlnaLlons,
2004. Avallable aL: www.worldLourlsm.org.
World 1ourlsL CrganlzaLlon, volunLary lnlLlaLlves ln SusLalnable 1ourlsm: Worldwlde lnvenLory
and comparaLlve analysls of 104 eco labels, awards, and self-commlLmenLs, 2001, www.world-
Lourlsm.org.
World 1ourlsm CrganlzaLlon, 8ecommendaLlons Lo governmenLs for supporLlng or esLabllshlng
naLlonal cerLlflcaLlon sysLems for susLalnable Lourlsm", 2003. Avallable aL:.
hLLp://www.worldLourlsm.org/susLalnable/doc/cerLlflcaLlon-gov-recomm.pdf CLSu:
Zlffer, A., 1989: LcoLourlsm: 1he uneasy Alllance. WashlngLon uC: ConservaLlon lnLernaLlonal,
Zhu Cuangyao, Lnhanclng SusLalnable uevelopmenL of 1ourlsm by sLrengLhenlng Lcologlcal
LnvlronmenL roLecLlon, LnvlronmenL roLecLlon, 2002, (9):3-7.