Sunteți pe pagina 1din 9

Monografia santierelor de constructii

O activitate care capata din ce in ce mai multa amploare este constructia de imobile si ansambluri de
imobile, fie cu scopul de a le utiliza pentru activitatea proprie, pentru a le inchiria, fie cu scopul de a le
vinde.
In functie de scopul pentru care sunt construite aceste imobile, ele sunt tratate diferit, din punct de vedere
contabil, astfel:
active imobilizate, daca entitatea proprietara intentioneaza sa le utilizeze in interes propriu
pentru desfasurarea activitatii proprii;
investitii imobiliare, daca entitatea intentioneaza sa le inchirieze si sa le pastreze in scopul
cresterii valorii acestora;
stocuri, daca entitatea intentioneaza sa le vanda.
In functie de specificul activitatii acestor entitati, imobilele se pot construi fie prin forte proprii, fie in baza
unui contract incheiat cu o societate de constructie.
EXEMPLU
privind constructia unui imobil in vederea vanzarii
Varianta I constructia in regie proprie (stocuri)
Societatea Casa achizitioneaza terenuri intravilan, in vederea constructiei unui ansamblu rezidential.
partamentele construite se vand catre populatie, dar si catre persoane juridice sau se inchiriaza, dupa
!inalizarea constructiei.
Societatea cumpara in anul "##$, un teren in valoare de %##.### lei, pe care va construi un bloc cu %# de
apartamente.
Constructia incepe in luna august "##$ si se va !inaliza in iulie "##&.
'retul unei locuinte este de (#.### lei, !ara ).V..
In aceasta situatie, societatea isi organizeaza activitatea de constructie ca si activitate de productie,
inregistrand productie in curs, iar la finalizarea constructiei se inregistreaza obtinerea produsului finit.
Cheltuieli necesare constructiei si inregistrarea lor in contabilitate
Societatea plateste unei firme de arhitectura, planurile initiale si proiectul de constructie in valoare
de 25.000 lei.
Societatea angaeaza o echipa de muncitori constructori, pentru care plateste salarii brute de
!0.000 lei"luna.
#entru aceste salarii, societatea mai inregistreaza cheltuieli sociale in suma de $.0!0 lei"luna.
%aterialele consumate, &materii prime si materiale' pe baza bonurilor de consum intocmite la
eliberarea din depozit si care se regasesc in devizele de lucrari sunt:
( in anul 200) de $50.000 lei,
( in anul 200* de +50.000 lei.
,mortizarea miloacelor fi-e utilizate in acest santier este de $0.000 lei"luna. .tilaele sunt folosite
pe santier din prima luna &august 200)' pana in iunie 200*, inclusiv. In luna iulie 200* acestea
sunt mutate la un alt santier, nemaifiind necesare la acest imobil.
O parte din utilaele de constructii sunt inchiriate si se plateste o chirie de +0.000 lei"luna pentru
acestea.
/osturi totale participante la obtinerea unui imobil pe toata perioada constructiei sunt de 2.291.120 lei :
500.000 0 25.000 0 &!$.0!0 - !2' 0 $50.000 0 +50.000 0 &$0.000 - !!' 0 &+0.000 - !2' 1 2.291.120 lei
Inregistrari in contabilitate:
,chizitia terenului in suma de 500.000 lei
2 1 +0+ 535.000
2!! 45urnizori de imobilizari6 500.000
47erenuri6
++28 35.000
47.9.,. deductibila6
Inregistrarea proiectului de constructie in valoare de 25.000 lei
2 1 +0! 23.)50
82* 45urnizori6 25.000
4,lte cheltuieli cu
serviciile e-ecutate de terti6
++28 +.)50
47.9.,. deductibila6
Inregistrarea cheltuielilor cu salariile in suma de !0.000 lei"luna
/heltuielile cu salariile ce se vor capitaliza in valoarea totala a imobilului trebuie sa corespunda cu cele
din deviz.
8+! 1 +2! !0.000
4/heltuieli cu salariile personalului6 4#ersonal(salarii datorate6
( /,S suportat de societate : !3,52
!0.000 - !3,52 1 !3.500 lei
8+5! 1 +$!! !.350
4/ontributia unitatii la 4/ontributia unitatii la
asigurarile sociale6 asigurarile sociale6
/,S suportat de salariat : 3,5 2
!0.000 - 3,52 1 350 lei
+2! 1 +$!2 350
4#ersonal(salarii datorate6 4/ontributia personalului la
asigurarile sociale6
5ond de sanatate suportat de societate : )2
!0.000 - )2 1 )00 lei
8+5$ 1 +$!$ )00
4/ontributia angaatorului pentru 4/ontributia angaatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate6 asigurarile sociale de sanatate6
5ond de sanatate suportat de salariati : 8,52
!0.000 - 8,52 1 850 lei
+2! 1 +$!+ 850
4#ersonal(salarii datorate6 4/ontributia angaatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate6
( 5ond soma suportat de societate : !,)52
!0.000 - !,)52 1 !)5 lei
8+52 1 +$)! !)5
4/ontributia unitatii pentru 4/ontributia unitatii la
fondul de soma6 fondul de soma6
( 5ond soma suportat de salariati : !2
!0.000 - !2 1!00 lei
+2! 1 +$)2 !00
4#ersonal(salarii datorate6 4/ontributia personalului la
fondul de soma6
( /ontributie pentru concedii si indemnizatii : 0.*52
!0.000- 0.*52 1 *5 lei
8+5! 1 +$!5 *5
4/ontributia unitatii la 4/ontributia la fondul
asigurarile sociale6 pentru concedii si indemnizatii6
( 5ond de garantare a salariilor : 0,252
!0.000 - 0,252 1 25 lei
8$5 1 ++) 25
4/heltuieli cu alte impozite, 45onduri speciale(ta-e si
ta-e si varsaminte asimilate6 varsaminte asimilate6
( /omision camera de munca : 0,)52
!0.000 - 0,)52 1)5 lei
8$5 1 ++) )5
4/heltuieli cu alte impozite, 45onduri speciale(ta-e si
ta-e si varsaminte asimilate6 varsaminte asimilate6
( Impozit pe salarii
&!0.000( 350 :850 ( !00' - !82 1 !.$2* lei
+2! 1 +++ 53*
4#ersonal( salarii datorate6 4Impozit pe venituri de natura salariilor6
Inregistrarile legate de salarii se repeta in fiecare luna.
In cursul anului 200), sumele inregistrate in conturile de cheltuieli sunt:
( contul 8+! 4/heltuieli cu salariile personalului6 : !0.000 - 5 luni 1 5!
( contul 8+5! 4/ontributia unitatii la asigurarile sociale6 : &!350 0 *5' - 5 luni 1 "!"#5
( contul 8+52 4/ontributia unitatii pentru fondul de soma6 : !)5 - 5 1 $#5
( contul 8+5$ 4/ontributia angaatorului pentru asigurarile sociale de sanatate6 : )00 - 5 1 %!5
( contul 8$5 4/heltuieli cu alte impozite, ta-e si alte varsaminte asimilate6 : !00 - 5 1 5
#entru anul 200* rulaele acestor conturi aferente acestui proiect sunt:
( contul 8+! 4/heltuieli cu salariile personalului6 : !0.000 - ) luni 1 #!
( contul 8+5! 4/ontributia unitatii la asigurarile sociale6 : &!350 0 *5' - ) luni 1 "&!'&5
( contul 8+52 4/ontributia unitatii pentru fondul de soma6 : !)5 - ) 1 "!''5
( contul 8+5$ 4/ontributia angaatorului pentru asigurarile sociale de sanatate6 : )00 - ) 1 &!(
( contul 8$5 4/heltuieli cu alte impozite, ta-e si alte varsaminte asimilate6 : !00 - ) 1 #
Inregistrarea consumului de materii prime si materiale conform bonurilor de consum intocmite la
ridicarea din magazie a materialelor si care sunt inregistrate si in devizul de cheltuieli
( in anul '# ) 5 luni &$00.000 lei materii prime si 50.000 lei materiale consumabile'
( materii prime ( 80.000 lei"luna,
( materiale consumabile ( !0.000 lei" luna.
Inregistrari lunare:
80! 1 $0! 80.000
4/heltuieli cu materiile prime6 4%aterii prime6
802 1 $02 !0.000
4/heltuieli cu materialele consumabile6 4%ateriale consumabile6
Inregistrarea se repeta in fiecare luna pe parcursul anului 200).
( in anul '$ ) materiile prime si materialele consumate sunt de +50.000 lei &din care $)5.000 materii
prime si )5.000 materiale consumabile'.
/onsumurile lunare sunt:
( ianuarie 55.000 lei : materii prime si 5.000 lei ( materiale
( februarie $5.000 lei : materii prime si !0.000 lei ( materiale
( martie 50.000 lei : materii prime si !0.000 lei ( materiale
( aprilie *0.000 lei : materii prime si 25.000 lei (materiale
( mai +0.000 lei : materii prime si 5.000 lei ( materiale
( iunie +5.000 lei : materii prime si 5.000 lei ( materiale
( iulie )0.000 lei : materii prime si !5.000 lei ( materiale
Inregistrarea consumului de materii prime si materiale, lunar, se face prin urmatoarele inregistrari
contabile:
80! 1 $0! &suma lunara'
4/heltuieli cu materiile prime6 4%aterii prime6
802 1 $02 &suma lunara'
4/heltuieli cu materialele consumabile6 4%ateriale consumabile6
,mortizarea miloacelor fi-e $0.000 lei:
8*!! 1 2*! $0.000
4/heltuieli de e-ploatare 4,mortizari privind imobilizarile
privind amortizarea imobilizarilor6 corporale6
In ultima luna are loc doar finalizarea constructiei cu amenaarile interioare si nu mai este necesara
prezenta utilaelor. #rin urmare, in luna iulie 200* nu se mai inregistreaza amortizare pentru aceasta
constructie.
Inregistrarea chiriei pentru utilae in suma de +0.000 lei"luna.
2 1 +0! +).800
8!2 45urnizori6 +0.000
4/heltuieli cu redeventele locatiile
de gestiune si chiriile6
++28 ).800
47.9.,. deductibila6
;a sfarsitul fiecarei luni are loc inregistrarea productiei in curs cu o suma egala cu valoarea
cheltuielilor colectate in cursul lunii respective si care sunt aferente acestei constructii.
<e e-emplu, inregistrarea productiei neterminate incepand cu luna august 200):
( ugust "##$ &costul productiei neterminate este de !)*.0!0 lei'
&25.000 0 !0.000 0 !.350 0 )00 0 !)5 0 *5 0 !00 0 80.000 0 !0.000 0 $0.000 0 +0.000 1 !)*.0!0'
$$! 1 )!! !)*.0!0
=#roduse in curs de e-ecutie6 =9ariatia veniturilor6
( Septembrie "##$
;a inceputul lunii &se repune productia neterminata din luna auugust'
)!! 1 $$! !)*.0!0
=9ariatia veniturilor6 =#roduse in curs de e-ecutie6
/osturile din perioada lunii septembrie
!0.0000 !350 0 )000 !)50 *5 0 !000 80.000 0!0.000 0$0.0000 +0.000 1 !5$.0!0
Inregistrarea costurilor totale cu productia netrminata : lunile august si septembrie sunt de $$!.020 lei &
!)*.0!0 0 !5$.0!0 '
$$! 1 )!! $$!.020
=#roduse in curs de e-ecutie6 =9ariatia veniturilor6
Inregistrari similare se efectueaza in lunile octombrie, noiembrie si decembrie 200) cu valoarea
cheltuielilor colectate in fiecare luna.
7otal cheltuieli capitalizate in 200) )30.050
In anul 200* se capitalizeaza lunar cheltuielile cu obtinerea productiei in curs in valoare de "!"!# lei!
)otal cheltuieli capitalizate in "##$* "##& (+.##+.#$# , $-#.#%# . +.$-+.+"#), ceea ce inseamna valoarea
imobilului/ +.$-+.+"#
Inregistrarea produsului finit imobilul in august 200*:
%&5 * #"" "!#( "!"'
+Produse finite, +-ariatia veniturilor,
,vand in vedere ca acest imobil este format din 50 de apartamente distincte care se vor vinde"inchiria in
mod individual se recomanda ca acestea sa fie inregistrate fiecare in parte in analitice distincte.
!.)3!.!20 lei" 50 apartamente 1 $5.*22,+lei, costul unui apartament.
EXEMPLU
privind constructia unui imobil in vederea vanzarii
Varianta II constructia de apartamente si contractarea acestora din !aza de proiect (prestari servicii)
Societatea Casa achizitioneaza terenuri intravilan in vederea constructiei unui ansamblu rezidential.
partamentele construite se vand catre populatie dar si catre alte !irme, prin contractare, din !aza de
proiect.
0a incheierea contractului, cumparatorul achita un avans de "#1 din valoarea apartamentului, cand
constructia este !inalizata in procent de &#1 se mai achita 2#1, iar la predarea locuintei la cheie,
di!erenta de 2#1.
Societatea cumpara in anul "##$, un teren in valoare de %##.### lei, pe care va construi un bloc cu %# de
apartamente.
Constructia incepe in luna august "##$ si se va !inaliza in iulie "##&.
#retul unei locuinte este de 80.000 lei, fara TVA.
<in cele 50 de apartamente, $0 de apartamente sunt contractate pana la sfarsitul anului 200).
/onstructia imobilului atinge un stadiu de finalizare de *02 in luna aprilie 200*.
;a $!.0).200* are loc receptia imobilului.
In aceasta situatie lucrarile de constructie se organizeaza potrivit principiilor contabile generale care
reglementeaza activitatea de constructii bazata pe contracte ferme cu clientii.
,stfel, cheltuielile se inregistreaza pe masura producerii acestora, iar veniturile se raporteaza la stadiul de
e-ecutie al contractului.
Inregistrari contabile:
Anul 2007
>miterea facturii de avans 202 &( 80.000 - 202 1!2.000 lei', pentru fiecare apartament contractat
in parte
+!! 1 +!3 !2.000
6/lienti6"analitic clienti 4/lienti creditori6
si
++28 1 ++2) 2.2*0
47.9.,. deductibila6 47.9.,. colectata6
Incasarea avansului de la clienti:
5!2! 1 +!! !2.000
=/onturi la banci in lei6 ?/lienti@
Inregistrarea cheltuielilor in anul 200):
8-- 1 2 )30.050
/lasa a 8(a 2-- &,mortizare'
$-- &Stocuri'
+-- &7erti, Salarii'
>miterea facturii la finele anului 200), ca urmare a receptiei lucrarilor conform stadiului de
e-ecutie al acestora.
<eterminarea stadiului de e-ecutie al contractului:
)30.050 1 ++,!2
!.)3!.!20
<eterminarea veniturilor la nivelul anului 200), conform stadiului de e-ecutie &venituri facturate catre
client'
++,!2 - 80.000 lei"apartament 1 28.+85,5lei" apartament
9enituri totale ale anului 200) &28+85,5lei - 50 apartamente 1 "!%'%!'#$,' lei.
( Inregistrarea facturii emise pe fiecare apartament la sfarsitul anului 200)
+!! 1 )0+ 28.+85,5
4/lienti6 49enituri din lucrari e-ecutate si
servicii prestate6
( /ompensarea avansului primit
+!3 1 +!! !2.000
4/lienti creditori6 4/lienti6
Sold cont +!!" analitic client 1 !+.+85,5 #rofitul anului 200) este de 5$$.222,2 lei &!.$2$.2)*,2 :
)30.050'.
Anul 2008
Inregistrarea costului lucrarilor in anul 200*:
8-- 1 2 !.00!.0)0
/lasa a 8(a 2-- &,mortizare'
$-- &Stocuri'
+-- &7erti, Salarii'
>miterea facturii de avans +02 in aprilie 200* & 80.000 -+02 12+.000 lei" apartament':
+!! 1 +!3 2+.000
4/lienti6 4/lienti creditori6
si
++28 1 ++2) +.580
47.9.,. deductibila6 47.9.,. colectata6
Incasarea facturii de avans:
5!2! 1 +!! 2+.000
=/onturi la banci in lei6 =/lienti@
>miterea facturii la $! iulie 200* la finalizarea apartamentelor si predarea acestora la cheie.
In anul 200) s(a recunoscut un venit de 28.+85,5 lei" apartament inseamna ca in anul 200* venitul pe
fiecare apartament vandut va fi de 80.000 ) 28.+85,5 1 $$.5$+,5 lei
+!! 1 )0+ $$.5$+,5
/lienti 9enituri din lucrari e-ecutate si
servicii prestate
-eniturile anului '$ sunt de $$.5$+,5 - 50 1 "!/#/!#'5 lei!
Profitul anului '$ este "!/#/!#'5 ) "!"!# * /#5!/55 lei!
/ompensarea avansurilor primite si primirea restului de bani
Sold cont +!! "analitic 1 !+.+85,5 0 $$.5$+,5 1 +*.000
2 1 +!! +*.000
+!3 4/lienti6 $8.000
4/lienti creditori6
5!2! !2.000
4/onturi la banci in lei6

S-ar putea să vă placă și