Sunteți pe pagina 1din 26

GHID DE FINANARE din 11 februarie 2014 a Programului

viznd edu!a"ia #i !on#$ien$izarea %ubli!ului %rivind %ro$e!"ia


mediului
Forma sintetic la data 30-iun-2014. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci !nregistrate ale "olters #lu$er.
(la data 26-feb-2014 actul a fost aprobat de Ordinul 141/2014 )
&API'()*) I+ Di,%ozi"ii generale
Ar$- 1+ Rolul g.idului de finan"are
%hidul de finan&are constituie un su'ort informati( com'le)* a(nd rolul de a
furniza solicitantului finan&rii din Fondul 'entru mediu informa&ii esen&iale
'ri(ind derularea +rogramului (iznd educa&ia i contientizarea 'u,licului 'ri(ind
'rotec&ia mediului* denumit !n continuare +rogram.
Ar$- 2+ /!o%ul #i indi!a$orii de %erforman"0 ai Programului
112Sco'ul +rogramului !l re'rezint finan&area neram,ursa,il din Fondul 'entru
mediu a 'roiectelor (iznd educa&ia i contientizarea 'u,licului 'ri(ind 'rotec&ia
mediului.
122-ndicatorii de 'erforman& ai +rogramului sunt re'rezenta&i de dimensiunea
gru'ului-&int (izat de acti(it&ile !ntre'rinse.
Ar$- 3+ /ur,a de finan"are %en$ru derularea Programului
112Finan&area +rogramului se realizeaz de ctre Administra&ia Fondului 'entru
.ediu.
122+rogramul 'oate fi derulat anual* !n limita fondurilor 're(zute cu aceast
destina&ie 'rin ,ugetul anual de (enituri i cheltuieli al Fondului 'entru mediu.
Ar$- 4+ Defini"ii
/n sensul 'rezentului ghid de finan&are* termenii i e)'resiile de mai 0os se
definesc astfel1
a2Autoritate - Administra&ia Fondului 'entru .ediu2
b2,eneficiar - organiza&iile negu(ernamentale non'rofit care au solicitat finan&are
din Fondul 'entru mediu i al cror 'roiect a fost a'ro,at !n (ederea finan&rii2
(la data 28-iun-2014 Art. 4, litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul
947/2014 )
!2cerere de finan&are - document com'letat i de'us !n cadrul sesiunii de
de'unere de ctre solicitant* !n (ederea o,&inerii finan&rii din Fondul 'entru
mediu 3ane)a nr. 142
d2cerere de tragere - solicitare a ,eneficiarului adresat !n scris Autorit&ii* !n
,aza creia se face decontarea ealonat a lucrrilor 're(zute !n graficul de
finan&are2
e2cheltuieli eligi,ile - cheltuieli efectuate de ctre ,eneficiar cu achizi&ia de
'roduse* ser(icii sau lucrri necesare im'lementrii 'roiectului i care 'ot fi
decontate din Fondul 'entru mediu* cu condi&ia !nde'linirii !n mod cumulati( a
criteriilor de eligi,ilitate i a !ncadrrii lor !n categoriile de cheltuieli eligi,ile2
f2contri,u&ie 'ro'rie - 'artea de cheltuieli eligi,ile nefinan&ate din Fondul 'entru
mediu i cheltuielile neeligi,ile care (or fi sus&inute de ctre ,eneficiar
3contri,u&ia 'ro'rie a ,eneficiarului const doar !n sus&inere financiar42
g2criterii de eligi,ilitate - condi&ii care tre,uie !nde'linite cumulati( 'entru
o,&inerea finan&rii i care (izeaz solicitantul* 'roiectul 'ro'us i cheltuielile
'roiectului2
.2dosar de finan&are - cererea de finan&are* !nso&it de documenta&ia care
tre,uie de'us de ctre solicitant !n (ederea analizrii* e(alurii* selectrii*
a(izrii i a'ro,rii finan&rii de ctre Autoritate2
i2dosar de decontare - cererea de tragere* !nso&it !n mod o,ligatoriu de
documentele 0ustificati(e2
42finan&are neram,ursa,il - modalitate de sus&inere financiar a 'roiectului*
caracterizat 'rin decontarea de ctre Autoritate a unei cote-'r&i din cheltuielile
eligi,ile realizate de ctre ,eneficiar cu achizi&ia 'roduselor* ser(iciilor sau
lucrrilor2
52organiza&ii negu(ernamentale - 'ersoane 0uridice romne* asocia&ii sau
funda&ii* !nfiin&ate !n ,aza 5rdonan&ei %u(ernului nr. 2672000 cu 'ri(ire la
asocia&ii i funda&ii* a'ro,at cu modificri i com'letri 'rin 6egea nr.
24672008* cu modificrile i com'letrile ulterioare.
Ar$- 8+ (rganizarea ,e,iunii de finan"are
112Anual se 'ot organiza una sau mai multe sesiuni de finan&are* !n limita sumei
alocate !n condi&iile 're(zute la art. 3.
1225rganizarea sesiunii de finan&are const !n sta,ilirea i a'ro,area* 'rin
dis'ozi&ie a conductorului Autorit&ii* a1
a2sesiunii de de'unere a dosarelor de finan&are2
b2sumei alocate sesiunii de finan&are.
1327is'ozi&ia 're(zut la alin. 324 se 'u,lic 'e 'agina de internet a Autorit&ii*
cu cel 'u&in 10 zile !nainte de data deschiderii sesiunii de finan&are.
142A'ro,area com'onen&ei 8omisiei de analiz i a 8omisiei de solu&ionare a
contesta&iilor se face 'rin dis'ozi&ie a conductorului Autorit&ii.
(la data 28-iun-2014 Art. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 947/2014 )
Ar$- 6+ E$a%ele ,e,iunii de finan"are
a2'u,licarea 'e 'agina de internet a Autorit&ii a ghidului de finan&are* a
anun&ului de deschidere a sesiunii de finan&are i a sumei alocate2
b2de'unerea dosarelor de finan&are2
!2analiza conformit&ii administrati(e i a eligi,ilit&ii solicitantului 3ane)a nr. 242
d2analiza i selectarea 'roiectelor din 'unct de (edere economic i tehnic 3ane)a
nr. 342
e2analiza i a'ro,area listei 'roiectelor res'inse2
f2a(izarea 'roiectelor selectate2
g2comunicarea rezultatelor sesiunii de finan&are 'rin afiarea 'e 'agina de
internet a Autorit&ii2
.2solu&ionarea contesta&iilor2
i2a'ro,area finan&rii 'roiectelor a(izate2
42transmiterea scrisorilor de a'ro,are a finan&rii2
52negocierea* semnarea contractelor i im'lementarea 'roiectului.
(la data 28-iun-2014 Art. 6 din capitolul I modificat de Art. I, punctul !. din Ordinul 947/2014 )
Ar$- 9+ De%unerea do,arului de finan"are
112Solicitantul 'oate de'une dosarul de finan&are !nce'nd cu 'rima zi de
deschidere a sesiunii de de'unere.
1229n solicitant 'oate de'une !n cadrul sesiunii de finan&are un singur 'roiect.
1327osarul de finan&are con&innd toate documentele o,ligatorii* men&ionate !n
'rezentul ghid de finan&are* (a fi de'us la registratura Autorit&ii !ntr-un singur
e)em'lar* !n 'lic sigilat* iar solicitantul (a !nscrie 'e 'lic urmtoarele informa&ii1
a2denumirea com'let i adresa sa com'let2
b2titlul 'rogramului1 :+rogramul (iznd educa&ia i contientizarea 'u,licului
'ri(ind 'rotec&ia mediului;2
!2titlul 'roiectului2
d2sesiunea de de'unere* a'ro,at conform dis'ozi&iilor art. <.
(la data 28-iun-2014 Art. ", alin. (!) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul
947/2014 )
1427osarul de finan&are 'oate fi transmis 'rin orice modalitate care asigur
confirmarea* cu condi&ia ca data 'rimirii i a !nregistrrii la Autoritate s nu
de'easc data-limit a sesiunii de de'unere.
(la data 28-iun-2014 Art. ", alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul
947/2014 )
1828ererea de finan&are se com'leteaz 'rin tehnoredactare com'uterizat. =u
se acce't cereri de finan&are cu tersturi sau cu com'letri fcute manual.
1627osarul de finan&are (a a(ea ordinea 'rezentat !n art. 21 alin. 324.
7ocumentele de'use de solicitan&i tre,uie s fie legate* numerotate i o'isate.
1926i'sa unui document* ne'rezentarea la termenul sta,ilit* 'rezentarea acestuia
su, o alt form dect cea solicitat sau ieirea sa din 'erioada de (ala,ilitate*
'recum i ne!nde'linirea unui criteriu de eligi,ilitate determin res'ingerea
dosarului de finan&are.
Ar$- :+ Analiza #i ,ele!$area
1127u' !nchiderea sesiunii de de'unere* 8omisia de analiz 'rocedeaz la1
a2(erificarea informa&iilor !nscrise 'e 'licurile con&innd dosarul de finan&are2
b2deschiderea 'licurilor con&innd dosarul de finan&are al solicitantului2
!2(erificarea conformit&ii administrati(e i a eligi,ilit&ii
solicitantului>'roiectului2
d2analiza i selectarea 'roiectelor 'e ,aza documentelor care !nso&esc cererea de
finan&are2
e2!naintarea ctre 8omitetul director al Autorit&ii a centralizatorului cu'rinznd
'roiectele selectate* 'recum i a centralizatorului cu'rinznd 'roiectele
neselectate la finan&are.
1228omisia de analiz 'oate solicita documente sau informa&ii su'limentare* !n
(ederea clarificrii dosarului de finan&are* dac 'e 'arcursul analizei i selec&iei
se constat necesitatea furnizrii lor. Solicitan&ii au o,liga&ia de a furniza* !n
ma)imum 10 zile lucrtoare de la data solicitrii* documentele i informa&iile
solicitate2 !n caz contrar* 'roiectul este res'ins.
132?ste selectat 'roiectul care o,&ine un 'uncta0 de minimum @1 de 'uncte*
inclusi(.
142+roiectele selectate (or fi dis'use !ntr-un centralizator* !n ordinea
descresctoare a 'uncta0ului o,&inut* cu indicarea (alorii totale a acestora.
182+roiectele neselectate (or fi dis'use !ntr-un centralizator* cu indicarea
moti(ului neselectrii.
Ar$- ;+ Avizarea %roie!$elor
1128omitetul director al Autorit&ii a(izeaz 'roiectele selectate i le 'ro'une
s're a'ro,are 8omitetului de a(izare* !n limita ,ugetului alocat. /n cazul o,&inerii
aceluiai 'uncta0* criteriul de de'arta0are !l constituie ordinea de'unerii
'roiectelor la registratura Autorit&ii.
(la data 28-iun-2014 Art. #, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul . din Ordinul
947/2014 )
1228omitetul director al Autorit&ii 'oate solicita 8omisiei de analiz orice
document rele(ant* !n (ederea a(izrii 'roiectelor.
Ar$- 10+ A%robarea finan"0rii %roie!$elor
1128omitetul de a(izare ado't hotrrea 'ri(ind a'ro,area>res'ingerea
finan&rii 'roiectelor.
1228omitetul de a(izare 'oate solicita att 8omisiei de analiz* ct i 8omisiei de
solu&ionare a contesta&iilor i>sau 8omitetului director al Autorit&ii orice
document rele(ant* !n (ederea fundamentrii i ado'trii hotrrii.
Ar$- 11+ &omuni!area rezul$a$elor ,e,iunii de finan"are
1128omunicarea rezultatelor sesiunii de finan&are se face 'rin afiarea 'e 'agina
de internet a Autorit&ii* la sec&iunea res'ecti(.
122/n (ederea !ncheierii contractului de finan&are se (or transmite solicitan&ilor
admii scrisori de a'ro,are a finan&rii* 'rin 'ot>fa) cu confirmare de 'rimire*
care (or cu'rinde1
a2'roiectul i suma aferent a'ro,at !n (ederea finan&rii2
b2documentele care tre,uie 'rezentate de ctre solicitant !n (ederea 'erfectrii
contractului 'entru finan&are neram,ursa,il cu Autoritatea2
!2defalcarea sumei a'ro,ate 'e categorii de cheltuieli i cantit&i* informa&ii ce
(or fi utilizate la !ntocmirea ane)elor la contractul de finan&are.
(la data 28-iun-2014 Art. 11 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 947/2014
)
Ar$- 12+ &on$e,$a"iile
112Solicitan&ii nemul&umi&i de decizia 8omitetului director al
Autorit&ii>8omitetului de a(izare 'ot de'une contesta&ie la sediul Autorit&ii* !n
termen de < zile de la data afirii 'e site-ul Autorit&ii a rezultatelor.
(la data 28-iun-2014 Art. 12, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul ". din Ordinul
947/2014 )
1228omisia de solu&ionare a contesta&iilor analizeaz moti(ele res'ingerii i
!nainteaz 8omitetului director al Autorit&ii>8omitetului de a(izare 'ro'unerea
de admitere>res'ingere a contesta&iei.
132/n (ederea solu&ionrii contesta&iei* 8omisia de solu&ionare a contesta&iilor are
dre'tul de a solicita un 'unct de (edere 8omisiei de analiz>8omitetului director
al Autorit&ii>8omitetului de a(izare* !n msura !n care acesta este rele(ant !n
ra'ort cu o,iectul contesta&iei.
1428omisia de solu&ionare a contesta&iilor solu&ioneaz contesta&ia !n termen de
30 de zile de la !nregistrarea acesteia la registratura Autorit&ii.
(la data 28-iun-2014 Art. 12, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul ". din Ordinul
947/2014 )
Ar$- 13+ Perfe!$area #i a!ordarea finan"0rii
112Solicitantul* 'rin re'rezentantul su legal sau !m'uternicitul acestuia* se
'rezint la sediul Autorit&ii* !n (ederea semnrii contractului 'entru finan&are
neram,ursa,il* cu documentele solicitate !n cu'rinsul scrisorii de a'ro,are a
finan&rii* a(nd asu'ra sa tam'ila 'ersoanei 0uridice i urmtoarele
documente1
a2actul de identitate al re'rezentantului legal>!m'uternicitului solicitantului* !n
original i co'ie2
b2!m'uternicire notarial* !n situa&ia !n care semnarea contractului 'entru
finan&are neram,ursa,il se face de ctre o alt 'ersoan dect re'rezentantul
legal2
!2documentul do(editor al deschiderii unui cont la orice unitate ,ancar.
122Se consider renun&are la finan&area a'ro,at ne'rezentarea solicitantului
'entru semnarea contractului 'entru finan&are neram,ursa,il !n termen de
ma)imum 30 de zile de la 'rimirea scrisorii de a'ro,are a finan&rii.
132.odelul de contract 'entru finan&are neram,ursa,il* 're(zut !n ane)a nr. @*
cu'rinde ma0oritatea clauzelor contractuale* fr a fi interzise adugarea de ctre
Autoritate a unor noi clauze de natur legal i>sau renun&area 0ustificat la
unele dintre acestea* 'recum i modificarea lor* dac aceste ac&iuni sunt
esen&iale 'entru !nde'linirea contractului i atingerea sco'ului i o,iecti(elor
+rogramului.
142Solicitantul* !m'reun cu Autoritatea* sta,ilete 'lanificarea tem'oral a
im'lementrii 'roiectului a'ro,at i acordarea finan&rii* 'rin !ntocmirea listelor
cu'rinznd ca'itolele i su,ca'itolele de cheltuieli eligi,ile* 're(zute !n ane)a
nr. 1 la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il* 'recum i a graficului de
finan&are neram,ursa,il a 'roiectului* 're(zut !n ane)a nr. 2 la contractul
'entru finan&are neram,ursa,il.
1828ontractul 'entru finan&are neram,ursa,il se !ntocmete !n dou e)em'lare
originale* dintre care unul 'entru Autoritate i unul 'entru ,eneficiar.
1628ontractul 'entru finan&are neram,ursa,il intr !n (igoare la data semnrii
acestuia de ctre am,ele 'r&i i are o (ala,ilitate cu A luni mai mare dect
durata de realizare a 'roiectului* dar nu mai mare de 24 de luni de la data
!ncheierii acestuia.
1927urata de realizare a 'roiectului este de ma)imum 1B luni de la data intrrii
!n (igoare a contractului.
1:2Finan&area se utilizeaz numai du' data intrrii !n (igoare a contractului
'entru finan&are neram,ursa,il i numai !n termenul de (ala,ilitate al acestuia.
Ar$- 14+ &on$ra!$ul %en$ru finan"are nerambur,abil0
1125rice modificare i>sau com'letare a contractului 'entru finan&are
neram,ursa,il i a ane)elor acestuia se (or>(a face cu acordul 'r&ilor* 'rin act
adi&ional la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il* cu e)ce'&ia modificrilor
'ri(ind data de'unerii cererii de tragere* dac 'rin acestea nu se modific i
durata de realizare a 'roiectului. /n cazul !n care solicitarea de modificare 'rin
act adi&ional a'ar&ine ,eneficiarului* aceasta (a fi 'rezentat Autorit&ii cu
minimum 10 zile lucrtoare !nainte de data la care se dorete a se o'era
modificarea.
122+entru neregularit&ile constatate 'e 'arcursul derulrii contractului 'entru
finan&are neram,ursa,il* Autoritatea (a transmite ,eneficiarului =otificarea
'ri(ind deficien&e constatate !n derularea contractului 'entru finan&are
neram,ursa,il.
132/n condi&iile nee)ecutrii de ctre ,eneficiar a o,liga&iilor 're(zute !n
contractul 'entru finan&are neram,ursa,il* acesta 'oate fi reziliat* ,eneficiarul
fiind !ntiin&at asu'ra rezilierii contractului 'rin =otificarea de reziliere a
contractului 'entru finan&are neram,ursa,il.
142Cezilierea contractului 'entru finan&are neram,ursa,il din cul'a
,eneficiarului are dre't consecin& restituirea* !n termenul 'recizat !n notificare*
de ctre ,eneficiar a finan&rii 'rimite* su, form de 'lat de daune-interese !n
cuantum egal cu suma tras din finan&area neram,ursa,il acordat* la care se
adaug do,nda legal 'entru suma acordat* la ni(elul do,nzii de referin& a
Dncii =a&ionale a Comniei* calculat de la data 'l&ii. /n cazul nerestituirii
finan&rii* Autoritatea 'rocedeaz la e)ecutarea contractului 'entru finan&are
neram,ursa,il* !n condi&iile legii.
182/n cazul !n care !ncetarea contractului inter(ine !nainte de termenul sta,ilit
'entru 'rima tragere* ,eneficiarul nu este o,ligat la 'lata de daune-interese.
Ar$- 18+ De!on$area !.el$uielilor eligibile
112Sus&inerea de ctre Autoritate a finan&rii 'roiectului se face 'rin decontarea*
!n ,aza documentelor 0ustificati(e* a sumelor re'rezentnd cheltuielile eligi,ile
sta,ilite 'rin contractul 'entru finan&are neram,ursa,il i efectuate ulterior
!ncheierii contractului.
122Autoritatea nu acord 'l&i !n a(ans* ,eneficiarul sus&innd realizarea
'roiectului* 'n la momentul decontrii* din surse financiare 'ro'rii.
132Autoritatea nu efectueaz 'l&i 'entru facturile re'rezentnd a(ansuri !n ,aza
contractelor !ncheiate !ntre ,eneficiarii finan&rii i furnizorii de
'roduse>ser(icii>lucrri aferente 'roiectului.
1427econtarea se realizeaz 'rin (irament !n contul ,eneficiarului* 'e msura
realizrii 'roiectului* !n conformitate cu graficul de finan&are neram,ursa,il a
'roiectului* 're(zut !n ane)a nr. 2 la contractul 'entru finan&are
neram,ursa,il.
1827econtarea se face 'e ,aza dosarului de decontare de'us la Autoritate*
'otri(it ane)elor la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il.
1628ondi&ii generale referitoare la dosarul de decontare1
a2dosarul (a a(ea o'is* iar documentele cu'rinse tre,uie s fie lizi,ile*
numerotate* semnate i tam'ilate de ctre ,eneficiar2
b2'entru documentul redactat !ntr-o lim, strin* se (a ane)a traducerea !n
lim,a romn fcut de un traductor autorizat2
!2,eneficiarul tre,uie s se asigure c (aloarea cheltuielilor eligi,ile solicitate !n
cererea de tragere 'entru decontare se !ncadreaz !n (aloarea 'rogramat !n
graficul de finan&are neram,ursa,il al contractului. Ealoarea solicitat s're
decontare tre,uie s fie aferent ca'itolelor de cheltuieli eligi,ile 'rogramate !n
cadrul tragerii 3ane)ele nr. 1 i 2 la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il4.
8heltuielile care de'esc (aloarea din graficul de finan&are neram,ursa,il al
contractului sunt considerate cheltuieli neeligi,ile i sunt su'ortate !n
integralitate de ctre ,eneficiar.
1928ondi&ii generale referitoare la factur1
a2s fie corect com'letat i s e)iste semntura de 'rimire a ,eneficiarului
finan&rii2
b2datele !nscrise 'e factur s fie ulterioare datei !ncheierii contractului 'entru
finan&are neram,ursa,il cu Autoritatea2
!2data !nscris 'e factur s fie ulterioar datei semnrii contractului de achizi&ii2
d2s fie datat anterior documentului>documentelor de 'lat cu care se achit2
e2'e factura fiscal se (or men&iona numrul i data contractului de furnizare
'roduse>ser(icii !n ,aza cruia se (a emite* du' caz.
1:28ondi&ii generale 'ri(itoare la documentul de 'lat* cores'unztor cererii de
tragere anterioare1
a2s ai, semntura i tam'ila ,eneficiarului finan&rii2
b2s men&ioneze clar numrul facturii sau contractul 'e care le achit* iar contul
i ,anca ,eneficiarului 'l&ii s cores'und cu datele din contractul de achizi&ii
sau din adresa furnizorului de 'roduse>ser(icii>lucrri 'ri(ind contul ,ancar al
acestuia.
1;28ondi&ii generale 'ri(itoare la e)trasul de cont1
a2s fie datat i tam'ilat de ,anca la care are cont deschis ,eneficiarul
finan&rii2
b2s e)iste cores'onden&a datelor din documentele de 'lat i contractul de
achizi&ii 'entru 'roduse>ser(icii>lucrri 'ri(ind ,anca i numrul contului2
!2s fie men&ionate !n cu'rinsul su contractele i facturile care se achit cu
documentele de 'lat2
d2s ateste* din 'unct de (edere (aloric i al datei* efectuarea 'l&ilor din
documentele de 'lat cores'ondente.
11027econtarea se face !n ma)imum 30 de zile de la de'unerea cererii de
tragere* su, rezer(a !nde'linirii de ctre ,eneficiar a o,liga&iilor ce !i re(in
conform contractului* la data res'ecti(.
11126a data de'unerii fiecrei cereri de tragere* cu e)ce'&ia 'rimei cereri de
tragere* ,eneficiarul finan&rii este o,ligat s de'un la sediul Autorit&ii do(ada
achitrii integrale* inclusi( contri,u&ia 'ro'rie* a facturilor 'entru
'roduse>ser(icii>lucrri aferente tragerii anterioare.
11226a finalul im'lementrii 'roiectului* ,eneficiarul finan&rii (a !ntocmi i (a
transmite Autorit&ii* !n termenul sta,ilit !n contractul 'entru finan&are
neram,ursa,il* !n original* un ra'ort de finalizare* care (a fi (erificat de
res'onsa,ilul de 'roiect al Autorit&ii i (a fi su'us a'ro,rii 'reedintelui
acesteia. 5dat cu transmiterea ra'ortului de finalizare* ,eneficiarul este o,ligat
s fac do(ada 'l&ii integrale a 'roduselor>ser(iciilor achizi&ionate* 'rin ordin de
'lat i e)tras de cont.
Ar$- 16+ Publi!area informa"iilor relevan$e %rivind Programul
112Foate datele* informa&iile* instruc&iunile* comunicatele i alte documente
rele(ante !n legtur cu +rogramul se 'u,lic 'e site-ul Autorit&ii* $$$.afm.ro*
la sec&iunea :-nforma&ii 'ri(ind +rogramul (iznd educa&ia i contientizarea
'u,licului 'ri(ind 'rotec&ia mediului;.
122Singurele informa&ii i instruc&iuni (ala,ile 'rezentate !n mass-media
referitoare la +rogram sunt cele transmise su, form de comunicate de 'res din
'artea Autorit&ii.
(la data 28-iun-2014 Art. 16 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 947/2014
)
&API'()*) II+ Eligibili$a$ea ,oli!i$an"ilor< a %roie!$elor #i a
!.el$uielilor
Ar$- 19+ &a$egorii de ,oli!i$an"i eligibili
Sunt solicitan&i eligi,ili organiza&iile negu(ernamentale* conform defini&iei de la
art. 4 lit. G4.
Ar$- 1:+ &uan$umul finan"0rii
112Finan&area se acord !n cuantum de ma)imum H0I din (aloarea total
eligi,il a 'roiectului i fr a se de'i suma ma)im care 'oate fi acordat unui
,eneficiar !n cadrul sesiunii de finan&are.
122Suma ma)im care 'oate fi acordat este de 1.000.000 lei 'entru fiecare
'roiect.
Ar$- 1;+ &ri$erii de eligibili$a$e a ,oli!i$an"ilor
Solicitantul organiza&ie negu(ernamental tre,uie s !nde'lineasc urmtoarele
criterii s'ecifice1
a2s fie 'ersoan 0uridic romn2
b2actul constituti( al organiza&iei s cu'rind 're(ederi referitoare la 'rotec&ia
mediului2
!2s ac&ioneze !n nume 'ro'riu2
d2s nu fie radiat din Cegistrul asocia&iilor i funda&iilor i s nu se afle !n
'rocedur de dizol(are sau lichidare2
e2s dis'un de surse financiare 'ro'rii* !n 'ro'or&ia solicitat de Autoritate* !n
(ederea sus&inerii contri,u&iei 'ro'rii2
f2s nu !nregistreze datorii la ,ugetul de stat i ,ugetul local.
Ar$- 20+ &a$egorii de !.el$uieli eligibile
112Sunt eligi,ile urmtoarele cheltuieli1
a2achizi&ionarea de consuma,ile2
b2realizarea* editarea i difuzarea de materiale ti'rite cu con&inut educati(
'ri(ind 'rotec&ia mediului2
!2realizarea de materiale inscri'&ionate* de e)em'lu 'i)uri* e'ci* agende*
tricouri* rucsacuri* hanorace i alte asemenea2
d2realizarea i difuzarea de materiale audio(izuale 'ri(ind 'rotec&ia mediului2
e2mano'era aferent acti(it&ilor necesare realizrii cam'aniilor de comunicare1
ser(icii de crea&ie* design materiale 'romo&ionale* materiale utilizate !n cadrul
conferin&elor* ser(icii de instruire. Ealoarea acesteia nu (a de'i 20I din
(aloarea total a 'roiectului2
(la data 28-iun-2014 Art. 20, alin. (1), litera $. din capitolul II modificat de Art. I, punctul #. din
Ordinul 947/2014 )
f2achizi&ionarea de a'aratur 'rofesional necesar realizrii 'roiectului2
g2realizarea i montarea de 'anouri cu con&inut educati( 'ri(ind 'rotec&ia
mediului2
.2achizi&ionarea de materiale necesare desfurrii acti(it&ilor de igienizare i
ecologizare a s'a&iilor (erzi !n sco' educati(1 mnui de unic folosin&* saci
mena0eri* cizme de cauciuc* echi'ament de 'rotec&ie* de e)em'lu or&* salo'et*
unelte agricole necesare acti(it&ii de igienizare i ecologizare2
i2achizi&ionarea de echi'ament necesar 'entru organizarea ta,erelor* de
e)em'lu corturi* saci de dormit* izo'rene* lanterne i altele asemenea2
42trans'ortul 'artici'an&ilor la e)cursiile i ta,erele organizate cu sco'ul educa&iei
i contientizrii 'ri(ind 'rotec&ia mediului2
52cazarea i masa 'artici'an&ilor la e)cursiile i ta,erele organizate cu sco'ul
educa&iei i contientizrii 'ri(ind 'rotec&ia mediului* !n limita a 200
lei>zi>'artici'ant2
l2ta)a de cam'are2
m2cheltuieli necesare !n 'rocesul de instruire1 instruirea 'artici'an&ilor*
trans'ort* cazare i diurn 'entru instructori* consuma,ile* !nchiriere sli*
achizi&ionare de a'aratur -F1 (ideo>retro'roiector* la'to'* ecran de 'roiec&ie*
ta,l interacti(* fli'chart2
(la data 28-iun-2014 Art. 20, alin. (1), litera %. din capitolul II modificat de Art. I, punctul #. din
Ordinul 947/2014 )
n2realizarea 'aginii $e,2
o2FEA aferent 'roiectului !n condi&iile !n care aceasta a fost solicitat i nu este
recu'erat 'rin orice alte mi0loace2
%2achizi&ia i 'lantarea de 'uie&i !n sco' educati(* ma)imum <0 de 'uie&i.
=2salariile echi'ei de realizare a 'roiectului* sta,ilite 'otri(it 're(ederilor legale*
!n 'rocent de ma)imum 20I din (aloarea total a 'roiectului.
(la data 28-iun-2014 Art. 20, alin. (1), litera &. din capitolul II completat de Art. I, punctul 10. din
Ordinul 947/2014 )
122Se finan&eaz numai cheltuielile eligi,ile ale 'roiectului* 0ustificate 'rin
documente.
132Dugetul 'roiectului este att o estimare* ct i un 'lafon ma)im al
cheltuielilor.
Ar$- 21+ /ele!"ia ,oli!i$an$ului
112Selec&ia solicitantului se face !n ,aza dosarului de finan&are.
1227ocumentele necesare 'entru solicitarea finan&rii de ctre organiza&ii
negu(ernamentale* care !nso&esc cererea de finan&are* sunt urmtoarele1
a2actele de !nfiin&are a solicitantului* cu toate modificrile i com'letrile
ulterioare* !n co'ii certificate Jconform cu originalulJ* 'e fiecare 'agin* de ctre
re'rezentantul legal2
b2certificat de !nregistrare fiscal* !n co'ie certificat Jconform cu originalulJ de
ctre re'rezentantul legal2
!2hotrrea>decizia organului de decizie a organiza&iei negu(ernamentale*
semnat i tam'ilat* !n original* din care s rezulte acordul cu 'ri(ire la
contractarea finan&rii* asigurarea contri,u&iei 'ro'rii necesare im'lementrii
'roiectului* 'recum i res'onsa,ilul de 'roiect2
d2certificat de gref>e)tras din Cegistrul asocia&iilor i funda&iilor* eli,erat la
cerere de ctre instan&a com'etent* care atest c acesta nu a fost radiat din
Cegistrul asocia&iilor i funda&iilor i nu se afl !n 'rocedur de dizol(are sau
lichidare* nu mai (echi de 30 de zile de la data emiterii* !n original sau co'ie
legalizat2
(la data 28-iun-2014 Art. 21, alin. (2), litera '. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din
Ordinul 947/2014 )
e2certificat de atestare fiscal* emis de organele teritoriale de s'ecialitate ale
.inisterului Finan&elor +u,lice* (ala,il la data de'unerii cererii de finan&are* !n
original sau co'ie legalizat2
f2certificat fiscal emis de administra&iile locale* (ala,il la data de'unerii cererii de
finan&are* !n original sau co'ie legalizat2
g2certificat de cazier fiscal al solicitantului* eli,erat de organele teritoriale de
s'ecialitate ale .inisterului Finan&elor +u,lice* (ala,il la data de'unerii cererii de
finan&are* !n original sau co'ie legalizat2
.2formularul de ra'ortare conta,il la !ncheierea ultimului e)erci&iu financiar*
(izat de organele teritoriale de s'ecialitate ale .inisterului Finan&elor +u,lice* i
ultima ,alan& de (erificare lunar* aferent anului !n curs2 'entru solicitan&ii cu
acti(itate de 'n a un an se solicit ultima ,alan& de (erificare a anului !n curs
trans'us !n formular de ,ilan& conta,il* !n co'ie certificat Jconform cu
originalulJ de ctre re'rezentantul legal2
i2'rezentarea acti(it&ii desfurate !n cadrul 'roiectului* care s includ ,ugetul
aferent 'roiectului* conform ane)ei nr. 42
42'rezentarea echi'ei de realizare a 'roiectului* conform ane)ei nr. <2
52declara&ie 'ri(ind acti(itatea economic a solicitantului* conform ane)ei nr. A2
l2declara&ie 'e 'ro'ria rs'undere din care s reias dac solicitantul (a
recu'era sau nu FEA din acti(it&ile aferente 'roiectului* numai !n cazul !n care
FEA a fost solicitat.
Ar$- 22+ /ele!"ia %roie!$ului
112Selec&ia 'roiectelor se realizeaz !n ,aza 'uncta0ului o,&inut* !n ordinea
descresctoare a acestuia* !n limita fondurilor alocate sesiunii de finan&are.
1228riteriile 'e ,aza crora se realizeaz selec&ia 'roiectului au !n (edere1
a2rele(an&a 'roiectului* 'rin ra'ortare la o,iecti(ul> o,iecti(ele 'roiectului2
b2rele(an&a 'roiectului* 'rin ra'ortare la gru'urile-&int crora li se adreseaz1
gru'ul-&int tre,uie e)act definit 'entru a se corela necesitatea realizrii
o,iecti(elor 'ro'use cu cheltuielile2
!2descrierea detaliat a acti(it&ilor necesare realizrii 'roiectului* inclusi(
detalierea cheltuielilor necesare realizrii fiecrei acti(it&i* 0ustificarea fiecrei
cheltuieli !n cadrul 'roiectului i estimarea costurilor 'entru fiecare cheltuial*
'rezentarea succint a materialelor informati(e utilizate* 'rezentarea temelor i
detalierea con&inutului 'rezentrilor a,ordate !n cadrul conferin&elor* detalierea
cantitati( i altele asemenea1 fiecare cheltuial cuantificat se (a 0ustifica din
'unctul de (edere al necesit&ii achizi&ionrii2 achizi&ionarea de a'aratur
'rofesional se (a 0ustifica din 'unctul de (edere al 'erforman&elor* corelat cu
acti(it&ile 'roiectului2 ti'riturile solicitate 'entru finan&are (or fi 'rezentate din
'unctul de (edere al formatului* ca* de e)em'lu* dimensiuni* cromatic i altele
asemenea* i al temei a,ordate2 acti(it&ile 'roiectului tre,uie detaliate* astfel
!nct e(aluatorul s ai, 'osi,ilitatea de a face corela&ii !ntre acestea i
necesitatea achizi&ionrii ,unurilor 'ro'use 'entru finan&are2
d2claritate i realism !n ela,orarea 'roiectului* res'ectarea legisla&iei !n (igoare2
e2dimensiunea im'actului 're(zut la ni(elul gru'urilor-&int2
f2o,iecti(ele 'rezentate sunt s'ecifice 'rotec&iei mediului* realiza,ile !n 'erioada
declarat2
g2o,iecti(ele 'roiectului se regsesc !n reglementrile e)istente* inclusi( !n
directi(ele euro'ene* 'ri(ind 'rotec&ia mediului2
.2structura i numrul 'ersonalului anga0at la momentul de'unerii cererii de
finan&are2
i2modificri !n structura i numrul 'ersonalului !n momentul im'lementrii
'roiectului2
42calendarul acti(it&ilor i structura cheltuielilor2
52'lata salariilor instructorilor (a fi salariul mediu 'e economie>or* ultimul
'u,licat de -nstitutul =a&ional de Statistic la data de'unerii dosarului de
finan&are2
l2,ugetul 'roiectului !ntocmit 'e trane de finan&are2
m2riscuri ce 'ot sur(eni !n im'lementarea 'roiectului2
n2as'ecte legate de am'lasarea geografic* aco'erirea teritorial a 'roiectului i
efectele im'lementrii acestuia asu'ra gru'urilor-&int2
o2,eneficii asu'ra mediului 'rin realizarea 'roiectului>analiza S"5F2
%2rezultatele 'roiectului contri,uie la !n&elegerea im'ortan&ei 'rotec&iei factorilor
de mediu2
=2as'ecte 'ri(ind finan&area1 (enituri i cheltuieli asociate 'roiectului i sursele
de finan&are* ni(elul i ti'ul contri,u&iei 'ro'rii - financiar2
(la data 28-iun-2014 Art. 22, alin. (2), litera (. din capitolul II abro)at de Art. I, punctul 12. din
Ordinul 947/2014 )
(la data 28-iun-2014 Art. 22, alin. (2), litera *. din capitolul II abro)at de Art. I, punctul 12. din
Ordinul 947/2014 )
#2dimensiunea gru'ului-&int2
$2alte as'ecte rele(ante cu 'ri(ire la 'roiectul 'ro'us.
132+uncta0ul 'entru fiecare as'ect tehnic !n 'arte se (a acorda !n func&ie de
!nde'linirea>ne!nde'linirea* total>'ar&ial a criteriilor sta,ilite.
Ar$- 23+ Ane>e
Ane)ele nr. 1-@ fac 'arte integrant din 'rezentul ghid de finan&are.
-KKKK-
ANE?A nr- 1+ &erere de finan"are nerambur,abil0
- Fitlul 'roiectului .............
7enumirea solicitantului .............
Forma 0uridic de organizare .............
=r. de !nregistrare la tri,unal>0udectorie .............
8odul fiscal .............
Adresa sediului social1 Str. ............. nr. ......* ,l. ......* sc. ......* et. .....* a'. ......
5raul>satul* comuna .............
Lude&ul>sectorul .............
Felefon .............* fa) .............* e-mail .............
Ce'rezentantul legal .............
Ces'onsa,ilul de 'roiect .............
Felefon 3fi) i mo,il4 .............* e-mail .............
Finan&are solicitat
+ersoana 0uridic ............... solicit o finan&are neram,ursa,il !n sum
de ......... lei* 'e un termen de ........... luni.
Ealoarea total a cheltuielilor eligi,ile ale 'roiectului* conform %hidului de
finan&are a +rogramului (iznd educa&ia i contientizarea 'u,licului 'ri(ind
'rotec&ia mediului* a'ro,at 'rin 5rdinul ministrului mediului i schim,rilor
climatice nr. 14172014 3ghid de finan&are4* este de ............. lei.
Su,semnatul* re'rezentant al ....................* declar 'e 'ro'ria rs'undere* su,
sanc&iunile a'licate fa'tei de fals !n declara&ii* urmtoarele1
- a4 nu sunt insol(a,il* nu sunt !n stare de dizol(are sau lichidare* nici !n !ncetare
de 'l&i2
- ,4 nu fac o,iectul unei 'roceduri legale 'entru declararea acesteia !n una dintre
situa&iile 're(zute la lit. a42
- c4 sunt !nde'linite o,liga&iile e)igi,ile de 'lat a im'ozitelor i ta)elor ctre
,ugetul general consolidat2
- d4 nu sus&in>nu s'onsorizez acti(it&i i nu (oi sus&ine>nu (oi s'onsoriza
acti(it&i cu efect negati( asu'ra mediului2
- e4 nu m aflu !n dificultate economico-financiar2
- f4 de&in contri,u&ia 'ro'rie necesar im'lementrii 'roiectului2
- g4 nu am furnizat informa&ii false !n documentele 'rezentate2
- h4 am de'us !ntreaga documenta&ie solicitat de Administra&ia Fondului 'entru
.ediu 3AF.4 conform ghidului de finan&are2
- i4 suntem de acord cu fa'tul c !n tim'ul 'rocesului de analiz i e(aluare a
'roiectului 'oate a'rea ca necesar com'letarea cu noi acte* autoriza&ii* a(ize
etc. a documenta&iei de'use ini&ial* 'e care* la cererea i !n termenul 'recizat de
AF.* m o,lig s le de'unem2
- 04 nu am ,eneficiat de finan&are neram,ursa,il din alt surs 'entru acelai
'roiect.
Su,semnatul !mi asum rs'underea tuturor informa&iilor con&inute !n 'rezenta
cerere de finan&are i !n toate celelalte ane)e i documente de'use* inclusi( !n
documentele financiare* garantez c datele furnizate sunt actuale* reale i
corecte i declar c am luat cunotin& de 're(ederile 6egii nr. 2:67200; 'ri(ind
&odul %enal* cu modificrile i com'letrile ulterioare* 'ri(ind falsul !n declara&ii.
=e!nde'linirea condi&iilor de mai sus ori 'rezentarea eronat sau fals a acestor
condi&ii (a duce automat la res'ingerea 'roiectului sau* ulterior* la returnarea
integral a sumei 'rimite ca finan&are neram,ursa,il !n cadrul +rogramului
(iznd educa&ia i contientizarea 'u,licului 'ri(ind 'rotec&ia mediului* dac
aceasta a fost acordat.
Finan&area neram,ursa,il solicitat* dac (a fi a'ro,at i acordat* (a fi
utilizat !n mod e)clusi( 'entru sco'urile declarate !n aceast cerere de finan&are
i !n ane)ele i documentele aferente.
Su,semnatul sunt de acord ca orice institu&ie* societate comercial* ,anc* alte
'ersoane 0uridice s furnizeze informa&ii re'rezentan&ilor autoriza&i ai AF. cu
'ri(ire la orice as'ect tehnic i financiar !n legtur cu acti(itatea societ&ii.
+rin semnarea 'rezentei i a'licarea tam'ilei* semnatarul confirm c a !n&eles
i i-a !nsuit !n !ntregime con&inutul cererii.
=umele* 'renumele i func&ia re'rezentantului legal*
...........................
=umele* 'renumele i func&ia res'onsa,ilului de 'roiect*
...........................
Semntura re'rezentantului legal i tam'ila solicitantului*
...........................
Semntura res'onsa,ilului de 'roiect*
...........................
ANE?A nr- 2+ Grila %en$ru analiza !onformi$0"ii
admini,$ra$ive #i eligibili$0"ii ,oli!i$an$ului
7ate de identificare
=umrul de referin&
Solicitantul
Fitlul 'roiectului
8onformitatea administrati( i analiza 0uridic
=r.
crt.
8riteriiK4 7A =9 =u se a'lic
1. 8ererea de finan&are este com'letat integral* tam'ilat i semnat de
re'rezentan&ii autoriza&i ai solicitantului i de 'ersoana res'onsa,il de
'roiect.

2. Actele de !nfiin&are a solicitantului* cu toate modificrile i com'letrile
ulterioare* !n co'ii certificate Jconform cu originalulJ* 'e fiecare 'agin* de
ctre re'rezentantul legal

3. 7in documentele de la nr. crt. 2 rezult 'ersoana care re'rezint
solicitantul !n rela&iile cu ter&ii.

4. 8ertificat de gref eli,erat la cerere de ctre instan&a com'etent* care
atest c acesta nu a fost radiat din Cegistrul asocia&iilor i funda&iilor i
nu se afl !n 'rocedur de dizol(are sau lichidare* nu mai (echi de 30 de
zile de la data emiterii* !n original sau co'ie legalizat

<. Motrrea>decizia organului de decizie a organiza&iei negu(ernamentale*
semnat i tam'ilat* din care s rezulte acordul cu 'ri(ire la
contractarea finan&rii* asigurarea contri,u&iei 'ro'rii necesare

im'lementrii 'roiectului* 'recum i res'onsa,ilul de 'roiect* !n original
A. Actul constituti( al organiza&iei s cu'rind 're(ederi referitoare la
'rotec&ia mediului.

K4 8riterii o,ligatoriu de !nde'linit. /n cazul !n care solicitantul nu de'une unul dintre documentele o,ligatorii
men&ionate* 'roiectul este considerat res'ins i nu (a mai trece la urmtoarele eta'e* res'ecti( e(aluarea din 'unct de
(edere economic i e(aluarea din 'unct de (edere tehnic.
8omentarii

Cezultatul e(alurii
A88?+FAF NON C?S+-=S NON
Semntura e(aluatorului
.em,ru !n 8omisia de analiz =umele i 'renumele Semntura
?(aluator 30urist4
+reedintele 8omisiei de analiz
.......................
3numele i 'renumele4
7ata .................
Semntura .....................
=5FP1
Se ,ifeaz* du' caz* cu J7AJ sau J=9J !nde'linirea>ne!nde'linirea criteriului de
eligi,ilitate res'ecti( i se (or !nscrie comentariile de rigoare. 6a ru,ricile !n care
sunt men&ionate mai multe documente* 'entru a se 'utea ,ifa coloana J7AJ
tre,uie s e)iste toate documentele solicitate.
ANE?A nr- 3+ Grila de verifi!are din %un!$ de vedere
e!onomi! #i $e.ni!
112O
=umrul de referin&
Solicitantul
Fitlul 'roiectului
Eerificare din 'unct de (edere economic i tehnic
=r.
crt.
8onformitate administrati(* eligi,ilitate i documentele necesare 7A =9
1. 8ertificat de atestare fiscal emis de organele de s'ecialitate ale .inisterului Finan&elor
+u,lice* !n original sau co'ie legalizat* (ala,il la data de'unerii cererii de finan&are 38F4

2. 7atorii la ,ugetul general consolidat 3rezultate din documentul men&ionat la nr. crt. 14KK4
3. 8ertificat fiscal eli,erat de administra&iile locale* !n original sau co'ie legalizat* (ala,il la
data de'unerii 8F

4. 7atorii la ,ugetele locale 3rezultate din certificatul men&ionat la nr. crt. 34KK4
<. S'onsorizeaz>Sus&ine acti(it&i cu efect negati( asu'ra mediului 3rezult din 8F4KK4.
A. 8ertificat de cazier fiscal al solicitantului eli,erat de organele de s'ecialitate ale
.inisterului Finan&elor +u,lice* !n original sau co'ie legalizat* (ala,il la data de'unerii 8F

@. 8azier fiscal 3rezultat din documentul men&ionat la nr. crt. A4KK4
B. 8o'ii ale formularului de ra'ortare conta,il 'e ultimul an* (izat de organele teritoriale de
s'ecialitate ale .inisterului Finan&elor +u,lice* i ultima ,alan& de (erificare lunar*
!ncheiat la data de'unerii dosarului2 'entru solicitan&ii cu acti(itate 'n la un an* ultima
,alan& de (erificare a anului !n curs trans'us !n formular de ,ilan& conta,il* !n co'ie
certificat Jconform cu originalulJ de ctre re'rezentantul legal

H. +rezentarea echi'ei de realizare a 'roiectului 3ane)a nr. < la ghidul de finan&are4
10. +rezentarea acti(it&ii desfurate !n cadrul 'roiectului 3ane)a nr. 4 la ghidul de finan&are4
11K4. 7eclara&ii 'e 'ro'ria rs'undere din care s reias dac solicitantul (a recu'era sau nu
FEA aferent 'roiectului de'us 3numai !n cazurile !n care FEA a fost solicitat4

12. FEA este recu'era,ilK4
13. 8ertificat de !nregistrare fiscal* !n co'ie certificat Jconform cu originalulJ de ctre
re'rezentantul legal

14. 7eclara&ia 'ri(ind acti(itatea economic a solicitantului* conform ane)ei nr. A la ghidul de
finan&are

1<. 7in Motrrea 'ri(ind 'artici'area la 'rogram rezult c solicitantul asigur contri,u&ia
'ro'rie necesar im'lementrii 'roiectului.

K4 =u sunt eliminatorii.
KK4 +entru !nde'linirea criteriului este necesar ,ifarea csu&ei J=9J.
+ct. 1-B i 11-1< (or fi (erificate de e(aluatorul economist* iar 'ct. H i 10* de
e(aluatorul tehnic.
7in 'unct de (edere economic* solicitan&ilor 'ersoane 0uridice non'rofit li se (or
acorda 3< de 'uncte* dac documentele financiar-conta,ile sunt 'rezentate.
122O
I-8C-F?C-- F?M=-8?
1-Ane)a nr. 4 la ghidul de finan&are 'rezint detaliat acti(it&ile i cheltuielile
necesare realizrii 'roiectului 3B '4.
2-5,iecti(ele 'roiectului sunt clar definite* s'ecifice 'rotec&iei mediului*
realiza,ile !n 'erioada declarat 3B '4.
3-Acti(it&ile 'ro'use constituie acti(it&i eligi,ile 'entru realizarea 'roiectului 3B
'4.
4-8heltuielile sunt eligi,ile 3B '4. +uncta0ul (a fi calculat 'rin ra'ortarea (alorii
totale a cheltuielilor eligi,ile sta,ilite de e(aluator la (aloarea total a
cheltuielilor eligi,ile men&ionate de solicitant !n cererea de finan&are.
8-Cezultatele 'roiectului contri,uie la !n&elegerea im'ortan&ei 'rotec&iei factorilor
de mediu 3B '4.
6-5,iecti(ele 'roiectului se regsesc !n reglementrile e)istente 3inclusi(
directi(e euro'ene4 'ri(ind 'rotec&ia mediului 33 '4.
9-Analiza S"5F 32 '4
:-?)'erien&a echi'ei de realizare a 'roiectului !n 'roiecte similare 32 '4
;-7imensiunea gru'ului-&int 33 '4
8omentarii

+uncta0ul final o,&inut
?conomic Fehnic Fotal

+ot o,&ine finan&are solicitan&ii ale cror 'roiecte (or o,&ine un 'uncta0 de
minimum @1 de 'uncte 3inclusi(4.
%rila de (erificare din 'unct de (edere economic i tehnic (a fi !nso&it de o list
cu cheltuieli eligi,ile sta,ilite !n urma e(alurii* suma 'ro'us s're finan&are i
'rocentul de finan&are acordat din (aloarea total a cheltuielilor eligi,ile*
!ntocmit i semnat de ctre e(aluatorul tehnic.
Semntura e(aluatorului
.em,ru comisia de analiz =umele i 'renumele Semntura
?(aluator 3economist4
?(aluator 3s'ecialist tehnic4
+reedinte comisia de analiz
7ata ...................
II-=5F?1
1-/n condi&iile !n care un solicitant* din moti(e o,iecti(e i 0ustificate* 'recum i
!n func&ie de ti'ul acestuia* nu 'oate>nu tre,uie s 'rezinte unul sau mai multe
dintre documentele men&ionate* se (a ,ifa !n list coloana J=9J i se (a s'ecifica*
comenta i detalia acest lucru !n ru,rica J8omentariiJ* solicitantul nefiind res'ins
din cauza acestui moti(.
2-=e'rezentarea ra'ortrilor conta,ile i a oricrui document o,ligatoriu solicitat
'rin ghidul de finan&are* 'recum i ne!nde'linirea criteriilor de eligi,ilitate conduc
la res'ingerea cererii de finan&are* fr a mai fi necesar 'unctarea 'roiectului i
nici calcularea cheltuielilor eligi,ile.
ANE?A nr- 4+ Prezen$area a!$ivi$0"ii de,f0#ura$e @n !adrul
%roie!$ului
I-O
1-Fitlul 'roiectului .........................
2-6ocalizarea 'roiectului ......................
3-7escrie&i detaliat acti(it&ile necesare realizrii 'roiectului 3inclusi( detalierea
cheltuielilor necesare realizrii fiecrei acti(it&i* 0ustificarea fiecrei cheltuieli !n
cadrul 'roiectului i estimarea costurilor 'entru fiecare cheltuial* 'rezentarea
succint a materialelor informati(e utilizate* 'rezentarea temelor i detalierea
con&inutului 'rezentrilor a,ordate !n cadrul conferin&elor* detalierea cantitati(
etc.41 fiecare cheltuial cuantificat se (a 0ustifica din 'unctul de (edere al
necesit&ii achizi&ionrii i al numrului de ,uc&i solicitat2 achizi&ionarea de
a'aratur 'rofesional se (a 0ustifica din 'unctul de (edere al 'erforman&elor*
corelat cu acti(it&ile 'roiectului2 ti'riturile solicitate 'entru finan&are (or fi
'rezentate din 'unctul de (edere al formatului 3dimensiuni* cromatic etc.4 i al
temei a,ordate2 acti(it&ile 'roiectului tre,uie detaliate astfel !nct e(aluatorul s
ai, 'osi,ilitatea s fac corela&ii !ntre acestea i necesitatea achizi&ionrii
,unurilor 'ro'use 'entru finan&are.
4-%ru'urile-&int crora se adreseaz1 gru'ul-&int tre,uie definit e)act 'entru a
se corela necesitatea realizrii o,iecti(elor 'ro'use cu cheltuielile.
8-5,iecti(ele 'roiectului* 'rezentare detaliat .................
6-Cezultatele estimate la finalizarea 'roiectului .................
9-Deneficii asu'ra mediului>analiza S"5F .................
:-7urata de realizare a 'roiectului .................
;-Structura i numrul 'ersonalului anga0at la momentul de'unerii cererii de
finan&are .................
10-.odificri !n structura i numrul 'ersonalului !n momentul im'lementrii
'roiectului .................
11-Surse de finan&are1
Sursa Suma I
Finan&are - Fondul 'entru mediu =eram,ursa,il
8ontri,u&ie 'ro'rie
8ofinan&are din alte surse dect Fondul 'entru mediu
Fotal 100
12-%raficul acti(it&ilor i structura cheltuielilor1
6una
?numerarea acti(it&ilor
necesare im'lementrii
'roiectului
7etalierea cheltuielilor necesare
realizrii fiecrei acti(it&i
men&ionate 3inclusi( detaliere
cantitati(4K4
8osturiKK4>surse de finan&are 3lei4 necesare
'entru realizarea fiecrei acti(it&i
men&ionate
8ontri,u&ia
Administra&iei
Fondului 'entru .ediu
8ontri,u&ie 'ro'rie
3numerar4
1.
2.
3.
4.
<.
A.
@.
B.
H.
10.
11.
12.
Fotal Fotal Q
K4 ?ste o,ligatorie res'ectarea cantit&ilor s'ecificate.
KK4 .en&iona&i dac sumele con&in FEA.
13-Dugetul 'roiectului !ntocmit 'e trane de finan&are
14-Ciscuri ce 'ot a'rea !n im'lementarea 'roiectului .........................
18-Alte as'ecte rele(ante cu 'ri(ire la 'roiectul 'ro'us .......................
II-=5F?1
1-Sumele aferente consuma,ilelor se (or detalia2 !n caz contrar* nu (or fi
considerate eligi,ile. =u se (or mai solicita clarificri !n ceea ce 'ri(ete
detalierea acestora 'e ,uc&i i sume aferente.
2-8onsuma,ilele se (or 0ustifica din 'unctul de (edere al cantit&ilor i al utilit&ii
acestora !n cadrul 'roiectului.
3-Formula de calcul al trans'ortului (a fi1 @*< l la 100 Gm ) 're&ul car,urantului*
sta,ilit la (aloarea de A lei. +entru e)cursiile i ta,erele realizate !n cadrul
'roiectului* 're&ul trans'ortului (a fi 're&ul aferent !nchirierii autocarelor de la
firmele de trans'ort autorizate !n (ederea efecturii unor astfel de de'lasri.
4-+lata salariilor instructorilor (a fi salariul mediu 'e economie>or* ultimul
'u,licat de -nstitutul =a&ional de Statistic la data de'unerii dosarului de
finan&are.
8-+entru ti'rituri se (or 'reciza dimensiunile i caracteristicile lor.
=umele* 'renumele i func&ia re'rezentantului legal*
...........................
=umele* 'renumele i func&ia res'onsa,ilului de 'roiect*
...........................
Semntura re'rezentantului legal i tam'ila solicitantului*
...........................
Semntura res'onsa,ilului de 'roiect*
...........................
ANE?A nr- 8+ Prezen$area e!.i%ei de realizare a %roie!$ului
=umele .................. +renumele ..................
Felefon ser(iciu .................. Felefon mo,il ..................
Func&ia ..................
Studii ..................
7i'loma o,&inut ..................
?)'erien&a !n munc 3'rezentarea !n ordine cronologic* !nce'nd cu momentul
actual41
7enumirea anga0atorului i localitatea ..................
7e la .................. 'n la ..................
Func&ia ..................
Ces'onsa,ilit&i>/ndatoriri ..................
7enumirea anga0atorului i localitatea ..................
7e la .................. 'n la ..................
Func&ia ..................
Ces'onsa,ilit&i>/ndatoriri ..................
?)'erien&a !n managementul 'roiectelor 3enumera&i i descrie&i 'e scurt
acti(it&ile desfurate !n cadrul 'roiectului>'roiectelor !n care a&i fost im'licat4
Semntura .................. 7ata ..................
3Se com'leteaz cte o 'rezentare 'entru fiecare mem,ru din echi'a de
realizare a 'roiectului4
ANE?A nr- 6+ De!lara"ie %rivind a!$ivi$a$ea e!onomi!0 a
,oli!i$an$ului
Su,semnatul*..........................* re'rezentant legal al
Asocia&iei>Funda&iei>Federa&iei........................* !nregistrat la
Ludectoria>Fri,unalul.................* cod fiscal.....................* cunoscnd
're(ederile 5rdonan&ei de urgen& a %u(ernului nr. 11972006 'ri(ind
'rocedurile na&ionale !n domeniul a0utorului de stat* a'ro,at cu modificri i
com'letri 'rin 6egea nr. 13972009* ale actelor normati(e su,sec(ente* 'recum
i dis'ozi&iile 6egii nr. 2:67200; 'ri(ind 8odul 'enal* cu modificrile i
com'letrile ulterioare* 'ri(ind falsul !n declara&ii* declar 'e 'ro'ria rs'undere
urmtoarele1
I-Asocia&ia>Funda&ia>Federa&ia......................
NON nu a !nfiin&at societ&i comerciale conform 5rdonan&ei %u(ernului nr.
2672000 cu 'ri(ire la asocia&ii i funda&ii* a'ro,at cu modificri i com'letri
'rin 6egea nr. 24672008* cu modificrile i com'letrile ulterioare.
II-Asocia&ia>Funda&ia>Federa&ia........................
NON a !nfiin&at societ&i comerciale conform 5rdonan&ei %u(ernului nr. 2672000*
a'ro,at cu modificri i com'letri 'rin 6egea nr. 24672008* cu modificrile i
com'letrile ulterioare.
14 Societ&ile comerciale !nfiin&ate de Asocia&ia>Funda&ia>Federa&ia ....................
sunt1
1...................
2...................
3...................
24 Asocia&ia>Funda&ia>Federa&ia ................... de&ine ac&iuni>'r&i sociale la
urmtoarele societ&i comerciale1
1...................
2...................
3...................
34 Asocia&ia>Funda&ia>Federa&ia ...................... este mem,r a unei federa&ii
care de&ine ac&iuni>'r&i sociale la urmtoarele societ&i comerciale1
1...................
2...................
3...................
III-Fotodat* societ&ile comerciale la care
Asocia&ia>Funda&ia>Federa&ia ............................ de&ine* !n mod direct sau 'rin
intermediul unei federa&ii* ac&iuni sau 'r&i sociale nu (or fi anga0ate su, nicio
form !n 'roiectul finan&at de Administra&ia Fondului 'entru .ediu 3AF.4.
IA-Fotodat* !n cazul !n care 'rintre mem,rii
Asocia&iei>Funda&iei>Federa&iei .................. e)ist o'eratori economici* acetia
nu (or fi anga0a&i su, nicio form !n 'roiectul finan&at de AF..
A-/n cazul !n care Asocia&ia>Funda&ia>Federa&ia ................* 'e 'erioada
derulrii 'roiectului finan&at de AF.* se (a afla !n una dintre situa&iile sti'ulate la
'ct. -- i>sau ---* m o,lig s informez AF. cu 'ri(ire la modificarea sur(enit. /n
acest caz* m o,lig s restitui suma tras din finan&area neram,ursa,il
acordat* la care se adaug do,nda legal 'entru suma acordat* la ni(elul
do,nzii de referin& a Dncii =a&ionale a Comniei* calculat de la data 'l&ii.
7ata ....................
Semntura i tam'ila re'rezentantului legal
................................
(la data 28-iun-2014 ane+a 6 modificat de ane+a 1 din Ordinul 947/2014 )
ANE?A nr- 9+ &on$ra!$ %en$ru finan"are nerambur,abil0
Nr- ------- din --------------
/ntre1
Administra&ia Fondului 'entru .ediu* cu sediul !n ...............* nr. ......*
sectorul .......* cod fiscal .........* cont nr. .........* deschis la Frezoreria
Sectorului ......* re'rezentat legal 'rin .............* 'reedinte* !n calitate de
finan&ator* denumit !n continuare AF.*
i
.................* cu sediul !n ...........* !nregistrat la Fri,unalul>Ludectoria ..........
su, nr. .......* cod fiscal ..........* cont nr. .......* deschis la ............* re'rezentat
legal 'rin .......... - .............* !n calitate de ,eneficiar* denumit !n continuare
Deneficiar*
a inter(enit urmtorul contract1
Ar$- 1+ (bie!$ul !on$ra!$ului
112AF. acord Deneficiarului o finan&are neram,ursa,il* denumit !n continuare
finan&are* !n (aloare de ......... lei* re'rezentnd ....... I din (aloarea total a
cheltuielilor eligi,ile* 'entru im'lementarea 'roiectului intitulat ............*
denumit !n continuare 'roiect* conform Motrrii 8omitetului de a(izare nr. .......
din ............ .
122Ealoarea total a cheltuielilor eligi,ile ale 'roiectului este de ........... lei.
132/n toate cazurile* finan&area se ra'orteaz doar la (aloarea cheltuielilor
eligi,ile.
142+entru sta,ilirea (alorilor cheltuielilor eligi,ile aferente fiecrei trageri se are
!n (edere cursul (alutar al Dncii =a&ionale a Comniei (ala,il la data !ncheierii
'rezentului contract de finan&are.
1828heltuielile 'roiectului sunt considerate eligi,ile dac sunt !nde'linite
cumulati( urmtoarele criterii generale1
a2sunt necesare 'entru realizarea 'roiectului2
b2sunt !n conformitate cu 'rinci'iile unui management financiar cores'unztor*
res'ecti( utilizarea eficient a ,anilor i realizarea unui ra'ort o'tim cost-
,eneficiu2
!2sunt realizate du' semnarea contractului de finan&are i 'e 'erioada de
e)ecu&ie a 'roiectului2
d2sunt !nregistrate !n conta,ilitatea Deneficiarului* sunt identifica,ile* (erifica,ile
i 'ot fi do(edite 'rin documente originale2
e2sunt 're(zute !n ane)a nr. 1.
1625rice 'lat e)cedentar efectuat de ctre AF. constituie 'lat necu(enit*
iar Deneficiarul are o,liga&ia de a restitui sumele necu(enite !n termen de < zile
de la data confirmrii de 'rimire a notificrii din 'artea AF..
192Deneficiarul acce't finan&area i se anga0eaz s desfoare 'roiectul 'e
'ro'ria rs'undere.
Ar$- 2+ De,$ina"ia finan"0rii
Finan&area este acordat 'entru realizarea 'roiectului* Deneficiarul o,ligndu-se
s o utilizeze integral i numai 'entru acest sco'* conform cheltuielilor eligi,ile
're(zute !n ane)a nr. 1.
Ar$- 3+ Dura$a !on$ra!$ului #i %erioada de u$ilizare a finan"0rii
1128ontractul intr !n (igoare la data semnrii lui de ctre am,ele 'r&i i este
(ala,il 'n la .................. .
1227urata de realizare a 'roiectului este de ........... 3luni4 de la data intrrii !n
(igoare a 'rezentului contract.
132Suma neutilizat la finalul e)ecu&iei 'roiectului se consider anulat i
finan&area se diminueaz !n mod cores'unztor.
Ar$- 4+ Bodali$a$ea de %la$0
112Deneficiarul (a utiliza finan&area !n una sau mai multe trane* !n conformitate
cu graficul de finan&are neram,ursa,il 're(zut !n ane)a nr. 2.
1229tilizarea se efectueaz 'rin de,itarea contului de trezorerie al AF.* 'e
msura tragerii sumelor* i 'rin creditarea contului nr. ........* deschis de ctre
Deneficiar la ..............* numai 'e ,az de cerere de tragere* conform modelului
're(zut !n ane)a nr. 3* !nso&it de documentele 0ustificati(e 're(zute !n ane)a
nr. 4.
1328heltuielile ,ancare 3comisioanele ,ancare* diferen&ele de curs (alutar etc.4
nu constituie cheltuieli eligi,ile.
142Ealoarea acordat Deneficiarului se calculeaz 'rin a'licarea* la cheltuielile
eligi,ile aferente fiecrei trageri* a 'rocentului a'ro,at.
Ar$- 8+ (bliga"iile Cenefi!iarului
Deneficiarul are urmtoarele o,liga&ii1
a2s foloseasc finan&area numai !n sco'ul i !n condi&iile !n care a fost acordat2
b2s asigure contri,u&ia 'ro'rie 'entru realizarea 'roiectului2
!2s asigure e)ecutarea 'roiectului cu diligen&a necesar i eficien&* !n
conformitate cu 'rezentul contract* 'recum i cu legisla&ia !n (igoare i cu
standardele de mediu a'lica,ile2
d2s res'ecte 're(ederile legisla&iei !n (igoare 'ri(ind achizi&iile 'u,lice* 'entru
achizi&ionarea de ,unuri* ser(icii sau lucrri din finan&area acordat din Fondul
'entru mediu2
e2s furnizeze AF. documenta&ia 'ri(ind 'rocedura de atri,uire a contractelor de
achizi&ii 'u,lice* inclusi( contractele* 'n la data de'unerii cererii de tragere din
finan&are2
f2s fie singurul rs'unztor !n fa&a AF. 'entru im'lementarea 'roiectului2
g2s asigure !nregistrarea !n e(iden&a conta,il a tuturor documentelor 'ri(ind
o'era&iunile aferente 'rezentului contract* 'recum i arhi(area acestora* conform
reglementrilor conta,ile !n (igoare2
.2s furnizeze AF. co'ii ale situa&iilor sale financiare trimestriale>semestriale i
anuale* inclusi( ,alan&ele lunare de (erificare aferente acestora* i s transmit
AF. orice alt informa&ie sau documente rele(ante 'entru 'rezentul contract*
solicitate !n mod rezona,il de ctre aceasta* !n termen de ma)imum @ zile de la
solicitare2
i2s 'lteasc toate ta)ele* im'ozitele i contri,u&iile 'e care le datoreaz
'otri(it reglementrilor legale2 !n acest sens (a de'une certificat de atestare
fiscal la fiecare tragere i* semestrial* certificat fiscal2
42s introduc !n gestiunea 'ro'rie ,unurile de natura acti(elor imo,ilizate
cor'orale achizi&ionate !n ,aza 'rezentului contract* s le inscri'&ioneze cu
sintagma JFinan&at din Fondul 'entru mediuJ* s le utilizeze i s le conser(e cu
diligen&ele unui ,un 'ro'rietar i s nu le !nstrineze* ga0eze sau i'otecheze 'e
'erioada derulrii 'roiectului i tim' de ............. luni de la data finalizrii
'roiectului2
52s nu (nd* s nu cesioneze* s nu !nchirieze sau s nu dis'oni,ilizeze acti(e
din 'atrimoniul 'ro'riu* legate de 'roiect* !n alt sco' dect 'entru !nlocuirea
celor e)istente cu noi acti(e de (aloare cel 'u&in egal cu a celor e)istente2
l2s !ntocmeasc i s remit AF.* !n termen de 30 de zile de la acordarea
ultimei cereri de tragere* un ra'ort de finalizare detaliat 'ri(ind realizarea
acti(it&ilor2
m2s 'ermit re'rezentan&ilor AF. accesul la sediile sale i la am'lasamentul
'roiectului 'entru ins'ectarea acti(it&ilor ce se realizeaz din finan&area
acordat i 'entru e)aminarea registrelor i a e(iden&elor conta,ile legate de
'roiect2
n2s 'ermit 'ersonalului AF. s controleze modul !n care Deneficiarul
!nde'linete o,iecti(ele 'roiectului2
o2s nu s'onsorizeze>s nu finan&eze acti(it&i cu im'act negati( asu'ra
mediului* 'e 'erioada de (ala,ilitate a contractului2
%2s notifice AF. i s 'rezinte documentele cores'unztoare !n termen de @ zile
de la a'ari&ia unor modificri cu 'ri(ire la actele constituti(e i>sau la informa&iile
furnizate AF. cu ocazia 'rezentrii cererii de finan&are sau 'e 'arcursul derulrii
'rezentului contract sau !n cazul !n care (a fi su'us unei 'roceduri de dizol(are
sau lichidare2
=2s su'orte toate ta)ele* comisioanele* cheltuielile 'rofesionale i orice alte
cheltuieli ocazionate de 'regtirea* !ncheierea* e)ecutarea* 'unerea !n a'licare i
terminarea 'rezentului contract i a tuturor documentelor i acti(it&ilor
aferente2
r2s notifice AF. cu 'ri(ire la orice aloca&ie neram,ursa,il 'e care o 'rimete
'n la !ncetarea contractului de finan&are.
Ar$- 6+ (bliga"iile AFB
AF. are urmtoarele o,liga&ii1
a2s asigure finan&area 'roiectului !n condi&iile men&ionate !n 'rezentul contract2
b2s urmreasc !nde'linirea eta'elor 're(zute !n contract2
!2s (erifice* 'rin ins'ec&ie la fa&a locului* dac tot ceea ce a declarat
Deneficiarul este conform cu realitatea* !nainte de a'ro,area cererii de tragere2
d2s 'un la dis'ozi&ia Deneficiarului informa&iile legate de finan&are2
e2s !ntocmeasc nota de control ca urmare a de'unerii cererii de tragere.
Ar$- 9+ &azuri de !ul%0
112=eres'ectarea de ctre Deneficiar a oricreia dintre o,liga&iile sale asumate
'rin 'rezentul contract constituie caz de cul'.
1228onstituie caz de cul' i urmtoarele fa'te ale Deneficiarului1
a2face declara&ii false sau incom'lete 'entru a o,&ine finan&area 're(zut !n
contract sau furnizeaz ra'oarte ce nu re'rezint realitatea2
b2comite nereguli de ordin financiar sau acte de coru'&ie !n legtur cu 'roiectul*
sta,ilite 'rintr-o hotrre 0udectoreasc definiti(2
!2!m'otri(a Deneficiarului a fost demarat 'rocedura de
dizol(are>lichidare>insol(en&2
d2situa&ia economico-financiar a Deneficiarului nu mai asigur condi&ii de
realizare a 'roiectului.
132AF. (a notifica Deneficiarul !n ma)imum < zile de la constatarea unui caz de
cul' i* !n cazul !n care deficien&ele men&ionate !n notificare nu sunt !nlturate !n
ma)imum 30 de zile de la data notificrii* AF. are dre'tul s ia urmtoarele
msuri* fr 'unerea !n !ntrziere i fr nicio alt formalitate 'reala,il1
a2sistarea tem'orar a utilizrii finan&rii 'n la remedierea cauzelor care au
dus la sistare2
b2sistarea definiti( i rezilierea unilateral a contractului* cu recu'erarea
sumelor (irate ctre Deneficiar* !n condi&iile 5rdonan&ei %u(ernului nr. ;272003
'ri(ind &odul de %ro!edur0 fi,!al0* re'u,licat* cu modificrile i com'letrile
ulterioare.
Ar$- :+ Dn!e$area !on$ra!$ului
1128ontractul !nceteaz de dre't1
a2la data 're(zut !n contract2
b2!n cazul im'osi,ilit&ii o,iecti(e a Deneficiarului de a realiza 'roiectul* 'rin
renun&are* cu un 'rea(iz scris de ma)imum 30 de zile2
!2la data inter(en&iei unui act de autoritate2
d2la a'ari&ia unor circumstan&e care nu au 'utut fi 're(zute la data !ncheierii
contractului i care 'ot conduce la modificarea clauzelor contractuale !n aa
msur !nct !nde'linirea contractului res'ecti( ar fi contrar institu&iei i
interesului 'u,lic2 acest fa't (a fi notificat Deneficiarului !n termen de 10 zile de
la momentul a'ari&iei unor astfel de circumstan&e sau de la momentul !n care
AF. a a(ut cunotin& de a'ari&ia unor astfel de circumstan&e.
1228ontractul !nceteaz 'rin reziliere* la ini&iati(a AF.* !n urmtoarele condi&ii1
a2Deneficiarul nu !i !nde'linete o,liga&iile asumate 'rin contract2
b2Deneficiarul este !n 'rocedur de reorganizare 0udiciar sau faliment*
e)ecutare silit sau !n oricare alt 'rocedur asemntoare2
!2!n situa&ia inter(enirii unuia dintre cazurile de cul' 're(zute la art. @ alin.
324.
132Cezilierea contractului de finan&are din cul'a Deneficiarului are dre't
consecin& restituirea* !n termenul 'recizat !n notificare>!ntiin&area de 'lat* de
ctre Deneficiar a finan&rii 'rimite* su, form de 'lat de daune-interese !n
cuantum egal cu suma tras din finan&area neram,ursa,il acordat* la care se
adaug do,nda legal 'entru suma acordat* la ni(elul do,nzii de referin& a
Dncii =a&ionale a Comniei* calculat de la data 'l&ii.
142Deneficiarul rmne direct rs'unztor 'entru toate consecin&ele financiare
directe sau indirecte antrenate de !ncetarea contractului !nainte de termen din
cul'a sau la ini&iati(a sa 3inclusi( ma0orri de !ntrziere* conform legii fiscale
a'lica,ile crean&elor ,ugetare4.
182/n cazul !n care !ncetarea contractului inter(ine !nainte de termenul sta,ilit
'entru 'rima tragere* Deneficiarul nu este o,ligat la 'lata de daune-interese.
162+entru nede'unerea 'rimei cereri de tragere !n 'rimele 12 luni de la data
semnrii contractului* acesta se reziliaz fr alte notificri 'reala,ile.
Ar$- ;+ For"a ma4or0 #i !azul for$ui$
112+rin for& ma0or i>sau caz fortuit se !n&elege un e(eniment inde'endent de
(oin&a 'r&ilor* im're(izi,il i insurmonta,il* inter(enit du' !ncheierea
contractului i care !m'iedic 'r&ile s !i e)ecute* total sau 'ar&ial* o,liga&iile
contractuale.
122+artea care in(oc for&a ma0or are urmtoarele o,liga&ii1
a2s notifice celeilalte 'r&i !n termen de < zile de la data a'ari&iei2
b2s transmit* !n termen de cel mult 30 de zile de la data 'roducerii
e(enimentului considerat a fi caz de for& ma0or* certificatul de for& ma0or
emis de autoritatea com'etent2
!2s comunice data !ncetrii !n termen de < zile de la !ncetare2
d2s ia orice msuri care !i stau la dis'ozi&ie !n (ederea limitrii consecin&elor.
1327ac nu se 'rocedeaz la anun&are !n condi&iile i termenele 're(zute*
'artea care in(oc for&a ma0or (a su'orta toate daunele 'ro(ocate celeilalte
'r&i 'rin li'sa notificrii.
142/nde'linirea contractului (a fi sus'endat !n 'erioada de ac&iune a for&ei
ma0ore* dar fr a 're0udicia dre'turile ce li se cu(eneau 'r&ilor 'n la a'ari&ia
acesteia.
182For&a ma0or* comunicat i do(edit !n condi&iile alin. 324* e)onereaz de
rs'undere 'artea care o in(oc.
1627ac for&a ma0or i>sau consecin&ele acesteia dureaz sau se estimeaz c
(a>(or dura mai mult de 3 luni* 'r&ile se o,lig s negocieze cu ,un-credin& !n
(ederea identificrii solu&iei celei mai ,une1
a2!ncetarea contractului* fr ca (reuna dintre 'r&i s 'oat 'retinde celeilalte
daune-interese2
b2modificarea contractului.
192+re(ederile de mai sus se a'lic i cazului fortuit.
Ar$- 10+ Al$e !lauze
112Deneficiarul !i asum integral rs'underea 'entru 're0udiciile cauzate ter&ilor
din cul'a sa 'e 'arcursul derulrii 'roiectului* AF. fiind degre(at integral de
orice res'onsa,ilitate.
122Deneficiarul !i asum integral rs'underea 'entru res'ectarea 're(ederilor
legale cu 'ri(ire la 'rotec&ia muncii 'ersonalului !nsrcinat cu im'lementarea
'roiectului.
132/n nicio circumstan& i din niciun moti( AF. nu 'oate fi tras la rs'undere
i o,ligat la 'lata de daune-interese 'e durata desfurrii 'roiectului i* ca
urmare* AF. nu (a acce'ta nicio cerere de des'gu,ire sau 'l&i su'limentare.
142/n cazul !n care realizarea 'roiectului genereaz costuri su'limentare* aceste
costuri (or fi aco'erite 'e cheltuiala Deneficiarului.
1828ontractul !n integralitatea sa* 'recum i toate dre'turile i o,liga&iile
decurgnd din acesta nu 'ot face o,iectul cesiunii2 !n caz de im'osi,ilitate*
neim'uta,il Deneficiarului* de a e)ecuta 're(ederile contractuale* acti(itatea
'oate fi 'reluat de succesorii si !n dre'turi* cu a'ro,area 'reala,il a AF..
162Deneficiarul (a ado'ta o conduit adec(at 'rin care (a e(ita conflictul de
interese i (a informa imediat AF. des're orice situa&ie care d natere sau este
'osi,il s dea natere unui astfel de conflict.
192AF. i Deneficiarul se anga0eaz s 'streze confiden&ialitatea documentelor
i informa&iilor legate de derularea 'rezentului contract* informa&iile 'utnd fi
furnizate numai autorit&ilor com'etente* !n condi&iile legii* sau unor ter&e 'r&i*
numai cu acordul 'r&ilor 'rezentului contract.
1:27re'turile de 'ro'rietate intelectual rezultate !n urma im'lementrii
'roiectului* 'recum i alte documente legate de 'roiect (or rmne !n
'atrimoniul Deneficiarului* care* la solicitarea AF.* (a acorda acesteia dre'tul de
a utiliza gratuit i du' cum consider necesar informa&ia cu'rins !n ra'oartele
'roiectului* 'recum i rezultatele o,&inute* oricare ar fi forma acestora.
1;2Deneficiarul are o,liga&ia de a des'gu,i din surse 'ro'rii AF. 'entru toate
cheltuielile efectuate !m'otri(a oricror reclama&ii i ac&iuni !n 0usti&ie ce rezult
din !nclcarea unor dre'turi de 'ro'rietate intelectual 3,re(ete de in(en&ie*
mrci !nregistrate* desene sau modele industriale* dre'turi de autor4 legate de
acti(it&ile necesare im'lementrii 'roiectului i daune-interese* costuri* ta)e i
alte cheltuieli de orice natur* aferente (iolrii dre'tului de 'ro'rietate
intelectual.
1102Deneficiarul este de acord ca AF. s 'u,lice date 'ri(ind rezultatele
im'lementrii 'roiectului.
1112Deneficiarul se o,lig ca* !n orice not* ra'ort* material 'u,licat* conferin&e
i seminare cu 'ri(ire la 'roiect* s s'ecifice c acesta a ,eneficiat de finan&are
din Fondul 'entru mediu.
1122=ee)ercitarea de ctre AF. a oricrui dre't 're(zut !n 'rezentul contract
nu constituie o renun&are la acesta* iar AF. (a 'utea uza de acel dre't oricnd*
'n la stingerea tuturor o,liga&iilor Deneficiarului fa& de aceasta.
1132/n cazul !n care* referitor la 'rezentul contract* a'ar modificri ale legisla&iei
a'lica,ile* 'r&ile au o,liga&ia s de'un toate diligen&ele* conform noilor
reglementri* astfel !nct s nu se a,at de la o,liga&iile sta,ilite !n cu'rinsul
acestuia.
Ar$- 11+ Euri,di!"ie
1125rice ne!n&elegere rezultnd din inter'retarea i>sau e)ecutarea 'rezentului
contract se (a rezol(a* 'e ct 'osi,il* 'e cale amia,il.
122/n cazul !n care o solu&ie amia,il nu este 'osi,il* litigiul se su'une s're
solu&ionare instan&ei 0udectoreti de dre't comun !n a crei raz teritorial !i
are sediul AF..
Ar$- 12+ No$ifi!0ri
1125rice notificare sau solicitare !n ,aza 'rezentului contract se (a face !n scris*
la urmtoarele adrese1
a2'entru AF.1 Ducureti* S'laiul -nde'enden&ei nr. 2H4* cor' A* sectorul A2
b2'entru Deneficiar1 .................... .
122/n cazul !n care Deneficiarul dorete s fie notificat la o alt adres sau i-a
schim,at adresa* aceasta (a fi comunicat !n scris la AF..
132=otificrile fcute Deneficiarului la adresele men&ionate la alin. 314 lit. ,4 se
consider a fi aduse la cunotin&a acestuia.
142=otificrile se 'ot transmite i 'rin fa)* la nr. ....... 'entru AF. i nr. .......
'entru Deneficiar* cu condi&ia s fie confirmate ulterior.
Ar$- 13+ Amendamen$e
112+rezentul contract* inclusi( ane)ele la acesta* 'oate fi modificat i>sau
com'letat numai cu acordul 'r&ilor* consemnat !ntr-un act adi&ional.
122+rin e)ce'&ie de la 're(ederile alin. 314* nu este necesar !ntocmirea unui act
adi&ional 'entru modificrile din coloana nr. 1 3J7ata de'unerii cererii de
tragereJ4 din ane)a nr. 2* dac acestea nu im'lic i modificarea duratei de
realizare a 'roiectului. /n acest caz* sumele neutilizate la tragerile 'rogramate se
(or re'orta la tragerile ulterioare.
1328ererea 'ri(ind modificarea contractului (a fi transmis AF. cu minimum 10
zile !naintea datei la care se dorete s o'ereze aceasta* cu e)ce'&ia cazurilor
,ine !ntemeiate i 0ustificate de ctre Deneficiar.
1428ererea 'ri(ind decalarea datei de de'unere a cererii de tragere !n condi&iile
're(zute la alin. 324 se transmite cu cel 'u&in 10 zile !naintea momentului la
care se dorete ca aceast modificare s intre !n (igoare.
1827e asemenea* nu este necesar !ntocmirea unui act adi&ional 'entru
modificrile !nregistrate !n ane)a nr. <* cu condi&ia ca solicitarea 'ri(ind
modificarea acesteia s fie transmis ctre AF. cu minimum < zile !naintea datei
la care se (a desfura acti(itatea res'ecti(* iar dac aceasta (a fi de(ansat*
cu minimum < zile !naintea datei sta,ilite 'rin contract.
Ar$- 14+ Di,%ozi"ii finale
112+rezentul contract este titlu e)ecutoriu 'otri(it art. 13 alin. 3H4 din 5rdonan&a
de urgen& a %u(ernului nr. 1;672008 'ri(ind Fondul 'entru mediu* a'ro,at
cu modificri i com'letri 'rin 6egea nr. 10872006* cu modificrile i
com'letrile ulterioare* fiind !ntocmit* inter'retat i e)ecutat conform legisla&iei
romne i gu(ernat de aceasta.
122+rin semnarea 'rezentului contract* noi* re'rezentan&ii legali ai Deneficiarului*
am luat cunotin& de 're(ederile 6egii nr. 2:67200; 'ri(ind &odul %enal* cu
modificrile i com'letrile ulterioare* 'ri(ind falsul !n declara&ii.
132Ane)ele ............
1
* 'e care Deneficiarul declar c le cunoate i le acce't*
fac 'arte integrant din 'rezentul contract.
1
Se (a com'leta identificnd cores'unztor fiecare ane) sau se (a elimina dac
nu sunt ane)e.
142+rezentul contract s-a semnat la data de ..........* la sediul AF.* !n dou
e)em'lare* toate a(nd (aloare 0uridic egal* din care un e)em'lar 'entru AF.
i unul 'entru Deneficiar.
AF. Deneficiar*
+reedinte*
........................
........................
3numele i func&ia 'ersoanelor men&ionate !n 'ream,ulul
contractului* semntura i tam'ila4
=5FP1
/n contractul ce se !ncheie cu Deneficiarul1
- se (or com'leta toate ru,ricile rmase li,ere2
- se (or elimina toate 're(ederile care nu se 'otri(esc* se (or renumerota
ane)ele* articolele i 'aragrafele i se (or face corelrile cores'unztoare2
- se (or elimina* dac este cazul* toate (ariantele !nscrise cu ,ar care nu
cores'und.
ANE?A nr- 9
1
+ &a%i$ole #i ,ub!a%i$ole de !.el$uieli eligibile
3- A=?QA nr. 1 la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il
=r. .......>..............4
8a'itole i su,ca'itole de cheltuieli eligi,ile
Fragerea 1
Fragerea 2
Fragerea .....

Administra&ia Fondului 'entru .ediu
+reedinte*
........................
Deneficiar*
........................
3numele i func&ia 'ersoanelor men&ionate !n 'ream,ulul
contractului* semntura i tam'ila4
/ntocmit de referent de s'ecialitate
3numai e)em'larele care rmn la Administra&ia Fondului
'entru .ediu4*
........................

ANE?A nr- 9
2
+ Grafi!ul de finan"are nerambur,abil0
3- A=?QA nr. 2 la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il
=r. ........>.............4
=r.
crt.
7ata de'unerii cererii de tragere Suma
0 1 2
1
2

Fotal )
Administra&ia Fondului 'entru .ediu
+reedinte*
........................
Deneficiar*
........................
3numele i func&ia 'ersoanelor men&ionate !n 'ream,ulul
contractului* semntura i tam'ila4
/ntocmit de referent de s'ecialitate
3numai e)em'larele care rmn la Administra&ia Fondului
'entru .ediu4*
........................

ANE?A nr- 9
3
+ &erere de $ragere Nr- ------7-----------
3- A=?QA nr. 3 la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il =r. ......>...........4
Solicitantul .......................
Sediul ....................
8.9.-. .................
8ont nr. .......* deschis la Frezoreria .....................
=r. de !nregistrare la Administra&ia Fondului 'entru .ediu ..............
/n ,aza 8ontractului 'entru finan&are neram,ursa,il nr. .......
din ....>....>............* ( rugm s a'ro,a&i 'rezenta cerere de tragere* 'entru
suma de ............ lei* din finan&area neram,ursa,il !n (aloare de ........... lei.
Aceasta sum (a fi utilizat 'entru 'lata cheltuielilor eligi,ile aferente acti(it&ilor
desfurate !n 'erioada ............... .
7ocumentele 0ustificati(e* stat de 'lat colecti( sau indi(idual* du' caz* situa&ii
de lucrri e)ecutate de Deneficiar* cuantificate (aloric* du' caz* facturi fiscale*
ordine de 'lat* e)trase de cont i>sau alte documente 0ustificati(e* res'ecti(
chitan&e fiscale* cecuri* registre de cas* ordine de de'lasare* du' caz* facturi
e)terne* traduse autorizat !n lim,a romn* documente de trans'ort* 'acGing
list* dis'ozi&ii de 'lat e)terne* declara&ii (amale* 'entru im'orturile din afara 9?*
e)trase de cont* documente de transfer al fondurilor* !n cazul im'orturilor*
contracte cu ter&i 'entru achizi&ia de ,unuri>ser(icii>lucrri 3!n situa&ia !n care
contractul este redactat !ntr-o lim, strin* se (a 'rezenta i traducerea
autorizat a acestuia !n lim,a romn4* 'roces-(er,al de rece'&ie
,unuri>ser(icii>lucrri* certificat de atestare fiscal* 'entru fiecare tragere*
certificat fiscal* trimestrial* 'recum i ,alan&ele de (erificare lunare* certificate de
calitate i de garan&ie* declara&ia de conformitate* a 'roductorului utila0ului* alte
documente rele(ante* sunt ane)ate la 'rezenta cerere !n original i co'ii.
Suma total
a'ro,at conform
contractului 'entru
finan&are
neram,ursa,il
Suma acordat
'n la data
'rezentei cereri de
tragere
Suma solicitat 'rin
'rezenta cerere de
tragere
Suma a'ro,at 'rin
'rezenta cerere de
tragere
Suma total tras
din finan&are*
inclusi( suma
a'ro,at 'rin
'rezenta cerere de
tragere
Suma rmas de
tras din
finan&area
a'ro,at
3col. 1-<4
1 2 3 4 < A
8unoscnd 're(ederile 6egii nr. 2:67200; 'ri(ind &odul %enal* cu modificrile
i com'letrile ulterioare* 'ri(ind falsul !n declara&ii* declar c am (erificat datele
din 'rezenta cerere i* !n conformitate cu informa&iile furnizate* o declar corect
i com'let.
Ce'rezentantul legal al Deneficiarului
=umele i 'renumele .......................
Func&ia .................
Semntura ....................
6.S.
A'ro,at Administra&ia Fondului 'entru .ediu
+reedinte*
..........................
7irector 7irec&ia economic*
..........................
7irector 7irec&ia im'lementare 'roiecte*
..........................
Ref Ser(iciu im'lementare
..........................
Ceferent de s'ecialitate
..........................
=5FP1
8oloanele nr. 1* 2 i 3 se com'leteaz de ctre Deneficiar* iar coloanele nr. 4* <
i A de ctre salaria&ii Administra&iei Fondului 'entru .ediu. 7u' a'ro,are* o
co'ie a cererii de tragere (a fi !nmnat Deneficiarului.
ANE?A nr- 9
4
+ )i,$a do!umen$elor 4u,$ifi!a$ive %en$ru
efe!$uarea %l0"ilor de !0$re Admini,$ra"ia Fondului %en$ru
Bediu
3- A=?QA nr. 4 la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il =r. ......>...........4
1-Stat de 'lat colecti( sau indi(idual 3du' caz4
2-Situa&ii de lucrri e)ecutate de Deneficiar* cuantificate (aloric 3du' caz4
3-Facturi fiscale i documente 0ustificati(e aferente* res'ecti(1 contract de
'restri ser(icii>furnizare 'roduse* ,onuri de com,usti,il* ordin de de'lasare*
'roces-(er,al de 'redare-'rimire>rece'&ie* not de intrare rece'&ie* ,on de
consum* fi de magazie* fia mi0locului fi)* certificat de garan&ie* calitate*
declara&ie de conformitate - du' caz 3!n co'ie4
4-Facturi e)terne 3traduse autorizat !n lim,a romn4* documente de trans'ort*
'acGing list* dis'ozi&ii de 'lat e)terne* declara&ii (amale* e)trase de cont*
documente de transfer al fondurilor 3!n cazul im'orturilor4
8-8ontracte cu ter&i 'entru achizi&ia de ,unuri>ser(icii>lucrri 3!n situa&ia !n care
contractul este redactat !ntr-o lim, strin* se (a 'rezenta i traducerea
autorizat a acestuia !n lim,a romn4
6-Dalan&ele de (erificare !n care se e(iden&iaz sumele 'rimite ca finan&are
9-8ertificat de atestare fiscal 'entru 'ersoane 0uridice 'ri(ind im'ozitele i
ta)ele locale i alte (enituri ale ,ugetului local 3!n original4 'entru fiecare cerere
de tragere
:-8ertificat de atestare fiscal emis de .inisterul Finan&elor +u,lice 'entru
'ersoane 0uridice 3!n original4* 'entru fiecare cerere de tragere
;-Ca'ort narati( - scurt descriere a acti(it&ilor derulate 'n la data de'unerii
cererii de tragere 3!n original4
10-+rotocol de cola,orare* contracte de (oluntariat - du' caz 3!n co'ie4
11-8entralizator facturi 3!n original4
12-7eclara&ia 'e 'ro'ria rs'undere 'ri(ind res'ectarea 're(ederilor 5rdonan&ei
de urgen& a %u(ernului nr. 3472006 'ri(ind atri,uirea contractelor de achizi&ie
'u,lic* a contractelor de concesiune de lucrri 'u,lice i a contractelor de
concesiune de ser(icii* a'ro,at cu modificri i com'letri 'rin 6egea nr.
33972006* cu modificrile i com'letrile ulterioare2 (aloarea de achizi&ie a
'roduselor>ser(iciilor tre,uie s se !ncadreze !n 're&urile 'ie&ei.
13-7o(ada achitrii integrale 3inclusi( contri,u&ia 'ro'rie4 a facturilor aferente
cererilor de tragere anterioare 3e)clusi( 'entru 'rima cerere de tragere41 ordin
de 'lat* chitan&* e)tras de cont cu (iza unit&ii ,ancare
14-Alte documente rele(ante
ANE?A nr- 9
8
+ Grafi!ul de de,f0#urare a a!$ivi$0"ilor
3- A=?QA nr. < la contractul 'entru finan&are neram,ursa,il =r. ......>...........4
=r.
crt.
7ata 3inter(alul4 desfurrii Acti(itateaK4
0 1 2
1.
2.

Fotal1 )
K4 Eor fi men&ionate i acti(it&i ca1 rece'&ionarea ti'riturilor* achizi&ionarea
o,iectelor de in(entar 3a'arat foto* ,inoclu* %+S4* echi'amentelor de 'rotec&ie*
materialelor inscri'&ionate* consuma,ilelor.
Administra&ia Fondului 'entru .ediu
+reedinte*
........................
Deneficiar*
........................
3numele i func&ia 'ersoanelor men&ionate !n 'ream,ulul
contractului* semntura i tam'ila4
/ntocmit de referent de s'ecialitate
3numai e)em'larele care rmn la Administra&ia Fondului
'entru .ediu4*
........................

+u,licat !n .onitorul 5ficial cu numrul 141 din data de 2A fe,ruarie 2014
Forma sintetic la data 30-iun-2014. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci !nregistrate ale "olters #lu$er.