Sunteți pe pagina 1din 5
Capital social: 13.996.588,36 LEI C.U.I. 68 38 953 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/3156/1994 Cont euro:

Capital social: 13.996.588,36 LEI C.U.I. 68 38 953 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/3156/1994 Cont euro: RO45 BTRL 0130 4202 9256 90XX Banca Transilvania Cluj Decizia CNVM: 2330/22.07.2003 Nr. ODCP: 6415

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT PERSOANE JURIDICE prin sistemul de tranzactionare prin internet BT TRADE

CONT

Piete pe care se va tranzactiona :

internet BT TRADE CONT Piete pe care se va tranzactiona : BVB CONT NOU WBAG CONT

BVB

CONT NOU WBAG
CONT NOU
WBAG

CONT MODIFICAT

care se va tranzactiona : BVB CONT NOU WBAG CONT MODIFICAT TIP CONT CLIENT   CLIENT

TIP CONT CLIENT

 

CLIENT

 

INSTITUTIE FINANCIARA

 

HOUSE

 

STAFF

EMITENTINSIDER

INSIDER

 

CATEGORIE CLIENT

CLIENT RETAILCATEGORIE CLIENT CLIENT PROFESIONAL CONTRAPARTE ELIGIBILA

CATEGORIE CLIENT CLIENT RETAIL CLIENT PROFESIONAL CONTRAPARTE ELIGIBILA

CLIENT PROFESIONAL

CATEGORIE CLIENT CLIENT RETAIL CLIENT PROFESIONAL CONTRAPARTE ELIGIBILA

CONTRAPARTE ELIGIBILA

Agentia

CLUJ

Reprezentant serviciu BT-Trade

Denumire client

Forma si structura juridica

Sediul social (adresa)

Functia

Tara Rezident/Nerezident

Telefon

Fax

E-mail

adresa Web

Capital social subscris si varsat

societate inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr Cod

fiscal/C.U.I

Cont bancar nr

deschis

la

Sucursala

,

reprezentata legal prin dl/d-na

sau/si prin

reprezentantul imputernicit al acesteia, dl/d-na

abilitat/imputernicirii autentificate, anexata la prezenta cerere.

, conform imputernicirii date de organul

PROFIL INVESTITIONAL CLIENT

1. Sursa fondurilor

fonduri propriide organul PROFIL INVESTITIONAL CLIENT 1. Sursa fondurilor fonduri imprumutate de la o persoana juridica alta

fonduri imprumutate de la o persoana juridica alta decat o institutie de creditINVESTITIONAL CLIENT 1. Sursa fondurilor fonduri proprii fonduri imprumutate de la o persoana fizica fonduri

fonduri imprumutate de la o persoana fizicade la o persoana juridica alta decat o institutie de credit fonduri imprumutate de la o

de credit fonduri imprumutate de la o persoana fizica fonduri imprumutate de la o institutie de

fonduri imprumutate de la o institutie de credit

2. Experienta investitionala :

fara experientade la o institutie de credit 2. Experienta investitionala : fonduri de investitii investitii in actiuni

fonduri de investitiide credit 2. Experienta investitionala : fara experienta investitii in actiuni altele 3. Informatii asupra nivelului

investitii in actiuniinvestitionala : fara experienta fonduri de investitii altele 3. Informatii asupra nivelului de risc asumat scazut

altelefara experienta fonduri de investitii investitii in actiuni 3. Informatii asupra nivelului de risc asumat scazut

3. Informatii asupra nivelului de risc asumat

scazutaltele 3. Informatii asupra nivelului de risc asumat mediu 4. Obiective investitionale si natura operatiunilor

altele 3. Informatii asupra nivelului de risc asumat scazut mediu 4. Obiective investitionale si natura operatiunilor

mediu

4. Obiective investitionale si natura operatiunilor

venit din cresteri de capitalmediu 4. Obiective investitionale si natura operatiunilor acoperirea riscului instrumente derivate ridicat

acoperirea risculuisi natura operatiunilor venit din cresteri de capital instrumente derivate ridicat (speculatie) speculatie

instrumente derivate ridicat (speculatie) speculatie altele
instrumente derivate
ridicat (speculatie)
speculatie
altele

5. Estimare asupra valorii investitiei

sub 10.000 leispeculatie altele 5. Estimare asupra valorii investitiei intre 10.000 si 100.000 lei 6. Estimare asupra duratei

5. Estimare asupra valorii investitiei sub 10.000 lei intre 10.000 si 100.000 lei 6. Estimare asupra

intre 10.000 si 100.000 lei

6. Estimare asupra duratei investitiei

scurt (sub 1 an)si 100.000 lei 6. Estimare asupra duratei investitiei mediu (intre 1-3 ani) peste 100.000 lei lung

lei 6. Estimare asupra duratei investitiei scurt (sub 1 an) mediu (intre 1-3 ani) peste 100.000

mediu (intre 1-3 ani)

peste 100.000 lei lung (peste 3 ani)
peste 100.000 lei
lung (peste 3 ani)

investitii in obligatiuni

7. Enumerati societatile deschise tranzactionate in cadrul in cadrul BVB / RASDAQ, BMFMS sau pe alte piete in care clientul este membru al Consiliului de administratie

8. Enumerati societatile deschise ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare in cadrul BVB / RASDAQ, BMFMS sau pe alte piete, in relatie cu care clientul are calitatea de persoana initiata conform Art. 150 pct. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si precizati statutul care ii confera calitatea de persoana initiata in cadrul formularului DECLARATIE PERSOANA

BT SECURITIES S.A. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104 400124, Cluj-Napoca, Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro

Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro 1/5

1/5

INITIATA.

9. Este clientul membru al Consiliului de administratie sau al conducerii executive a unei societati membre a Asociatiei

Brokerilor, al Bursei (BVB sau BMFMS), CNVM, Depozitarului Central sau al F.C.I? Daca da, detaliati

10. Clientul a avut /are conturi deschise si la alte societati de servicii de investitii financiare?

In cazul in care clientul are conturi deschise si la alte societati de servicii de investitii financiare, specificati valoarea

tranzactiilor cu instrumente financiare

specificati valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare DA NU DA NU si detinerile de pozitii deschise Emitent

DA

valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare DA NU DA NU si detinerile de pozitii deschise Emitent Simbol

NU

valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare DA NU DA NU si detinerile de pozitii deschise Emitent Simbol

DA

valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare DA NU DA NU si detinerile de pozitii deschise Emitent Simbol

NU

si detinerile de pozitii deschise

Emitent

Simbol

Numar actiuni detinute la alt SSIF

11. Clientul a luat la cunostinta prevederile Regulamentului CNVM nr. 32/2006 cu privire la incadrarea in una din

contraparte eligibila, de asemenea este

informat ca poate opta pentru incadrarea in alta categorie de client.

categoriile de clienti si se declara in categoria

de client. categoriile de clienti si se declara in categoria de retail profesional * In cazul

de retail

categoriile de clienti si se declara in categoria de retail profesional * In cazul clientilor profesionali/contraparte

profesional

de clienti si se declara in categoria de retail profesional * In cazul clientilor profesionali/contraparte eligibila

* In cazul clientilor profesionali/contraparte eligibila BT SECURITIES va considera ca acesta are experienta, cunostintele si capacitatea de a lua singur decizii investitionale si de a evalua riscurile si acestia sunt atentionati ca nu beneficiaza de acelasi grad de protectie sau de aceeasi asistenta ca un retail asa cum este prevazut in Titlul III al Regulamentului CNVM nr. 32/2006 si de compensare a investitiei din partea Fondului de Compensare a Investitorilor.

DA - in acest caz se completeaza Anexa nr. 1 la

12. Clientul solicita incadrarea in alta categorie de client ?

Clientul solicita incadrarea in alta categorie de client ? NU prezentul formular. DETINERI DE VALORI MOBILIARE

NU

solicita incadrarea in alta categorie de client ? NU prezentul formular. DETINERI DE VALORI MOBILIARE SI

prezentul formular.

DETINERI DE VALORI MOBILIARE SI OBLIGATII DE RAPORTARE

13. In cazul in care clientul dobandeste calitatea de persoana initiata in raport cu un anumit Emitent, clientul are

obligatia notificarii BT SECURITIES calitatea de persoana initiata, (conform Art. 150 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr.

1/2006- pt. BVB ; conform Art. 48 din Stock Exchange Act 1989- pt. WBAG) in cel mai scurt timp posibil, inainte de a

transmite ordine de tranzactionare in legatura cu valorile mobiliare ale respectivului Emitent, sau cu instrumente financiare asociate acestora. Clientul intelege ca, in lipsa notificarii prealabile, legalitatea ordinelor de tranzactionare executate de BT SECURITIES in contul clientului constituie responsibilitatea clientului. Se va completa formularul Declaratie Persoana Initiata (vezi FORMULARE Anexa D01).

14. In cazul in care clientul are/dobandeste calitatea de persoana initiata in raport cu un anumit emitent, clientul are

obligatia notificarii la C.N.V.M. si emitentului, toate tranzactiile efectuate in contul propriu cu actiuni, instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora, emise de respectivul emitent, in termen de cel mult :

5 zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiei, conform Art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 - in cazul BVB

5 zile lucratoare de la data efectuarii tranzactiei sau pana cand suma tranzactiilor din cursul unui an calendaristic depaseste 5000 euro, conform Art. 48d (3) din Stock Exchange Act 1989 (Börsegesetz 1989) - in cazul WBAG:

Se va completa formularul Declaratie Tranzactii Persoana Initiata (vezi FORMULARE Anexa D02);

15. Enumerati societatile deschise ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare in cadrul BVB / RASDAQ, BMFMS sau pe

alte piete, in care clientul nemijlocit si singur ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane actionand in mod concertat detine 5% sau mai mult din drepturile de vot sau din actiunile respectivei

Emitent

Simbol

Nr. Actiuni detinute la alt SSIF

Procent

Modalitatea

dobandirii

16. Clientul are obligatia de a notifica in scris, in cazul operatiunilor de achizitie sau vanzare a valorilor mobiliare emise

de catre o societate, care fac ca drepturile de vot detinute (calculate conform Art. 116 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006) sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, in cel mai scurt timp de la momentul luarii la cunostinta a respectivei operatiuni, in mod concomitent:

Intermediarul, societatea emitenta, CNVM, piata pe care sunt tranzactionate respectivele instrumentele financiare, asa cum este prevazut in Regulamentul 1/2006 al CNVM, modificat prin Regulamentul 31/2006 – In maxim 3 zile, in cazul instrumentelor fimaciare tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti

Intermediarul, societatea emitenta, FMA, piata pe care sunt tranzactionate respectivele instrumentele financiare in forma prevazuta de Art. 91 din Stock Exchange Act 1989 (Börsegesetz 1989), cu completarile ulterioare –in maxim 2 zile - in cazul instrumentelor financiare tranzactionate la Bursa din Viena Se va completa formularul Declaratie Raportare detineti peste 5% (vezi FORMULARE Anexa D03).

17. Situatia financiara

Sunt de acord sa transmit urmatoarele situatii financiare

Sunt de acord sa transmit urmatoarele situatii financiare DA NU - rapoartele financiare si anexele aferente

DA

Sunt de acord sa transmit urmatoarele situatii financiare DA NU - rapoartele financiare si anexele aferente

NU

- rapoartele financiare si anexele aferente pe ultimul an

- rapoartele financiare semestriale

BT SECURITIES S.A. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104 400124, Cluj-Napoca, Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro

Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro 2/5

2/5

AVERTISMENTE

18. Clientul este avertizat ca BT SECURITIES nu are obligatia sa evalueze oportunitatea investitiei in instrumentul financiar

sau serviciul de investitii financiar solicitat de client, pentru serviciile de investitii financiare furnizate conform Contractului incheiat intre BT SECURITIES SA si client, fiind indeplinite conditiile:

a)serviciul de investitii financiare este furnizat la initiativa clientului sau potentialului client; b)serviciile prestate se refera la actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata, instrumente ale pietei monetare, obligatiuni sau alte titluri de creanta cu exceptia acelor obligatiuni sau titluri de creanta care reprezinta activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv si alte instrumente similare non-complexe.

DECLARATII

19. In cazul in care clientul refuza sa furnizeze oricare din informatiilecerute in prezentul formular, clientul va trebui sa

scrie cu mana proprie si sa semneze urmatoarea declaratie: ”Subsemnatul (nume si prenume) refuz sa furnizez informatii cu privire la (enumerati informatiile pe care refuzati sa le furnizati), informatii care mi-au fost solicitate de BT SECURITIES SA”

Semnatura

19. Clientul declara ca a luat cunostinta ca datele si informatiile privitoare la instrumentele financiare, accesibile

clientului prin sistemul BT TRADE, nu constituie recomandari de investitii, indicii sau garantii ale performantelor viitoare

ale acestor instrumente financiare. Clientul declara ca intelege termenii si isi asuma riscurile specifice operatiunilor de investitii financiare, a evolutiei preturilor instrumentelor financiare sau volumului tranzactiilor, a volatilitatii excesive a pietei sau a altor asemenea cauze care nu implica in nici un fel culpa Intermediarului.

20. Clientul declara ca informatiile furnizate in Cererea de deschidere de cont sunt adevarate si exacte si se obliga sa

notifice in scris BT SECURITIES SA orice modificare a informatiilor din Cererea de deschidere de cont, precum si orice

modificare a datelor de identificare a clientului, in termen de 48 de ore de la data modificarii intervenite.

21. Clientul autorizeaza prin prezenta BT SECURITIES SA sa transfere valorile mobiliare detinute de client, din Sectiunea I a

Depozitarului Central, in contul societatii, existent in Sectiunea II, in scopul executarii tranzactiilor cu valori mobiliare.

in vreuna din situatiile mentionate la

art.46 alin. 5 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, situatii exceptate de la compensare si anume: a ) investitorii calificati inclusiv: firmele de investitii, institutiile de credit, institutiile financiare in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; societati de asigurari, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii; b) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitorii cu statut similar în cadrul altor societati din acelaşi grup cu membrii Fondului; c) setii, rudele şi afinii pânala gradul I, precum şi persoanele care actioneaza în numele investitorilor mentionati la lit.b); d) persoanele juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului; e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia; f) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale, regionale si locale; g) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabil

22. Clientul declara pe propria raspundere ca se incadreaza

22 . Clientul declara pe propria raspundere ca se incadreaza / nu se incadreaza 23. Clientul

/ nu se incadreaza

pe propria raspundere ca se incadreaza / nu se incadreaza 23. Clientul declara identitatea beneficiarului real

23. Clientul declara identitatea beneficiarului real al serviciilor prin completarea Anexei nr. 4 la prezentul

formular.

24. Clientul declara identitatea persoanelor care detin functii publice importante prin completarea Anexei nr. 5 la

prezentul formular.

 

DOCUMENTE NECESARE DESCHIDERII CONTULUI SI ANEXATE PREZENTEI CERERI

 

Sunt necesare fotocopii certificate (semnate si stampilate, cu indicatia "conform cu originalul"), dupa:

Actele constitutive ale societatii (contractul de societate si statutul) si actele aditionale;cu indicatia " conform cu originalul "), dupa: Certicatul de inregistrare la Oficiul National al

Certicatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (C.U.I.) sau echivalentul acestuia pentru(contractul de societate si statutul) si actele aditionale; persoanele straine;   Si: Certificat constatator

persoanele straine;

 

Si:

Certificat constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului pentru societati comerciale, sau de

Certificat constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului pentru societati comerciale, sau de

autoritati similare din statul de origine, si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului (nu mai vechi de 30 de zile);

Hotararea certificata a organului abilitat al societatii de a tranzactiona valori mobiliare prin intermediul BT

Hotararea certificata a organului abilitat al societatii de a tranzactiona valori mobiliare prin intermediul BT SECURITIES

SA, dupa caz;

 
Imputernicirea data de organul abilitat/imputernicirii autentificate, daca clientul doreste sa fie reprezentat prin alta

Imputernicirea data de organul abilitat/imputernicirii autentificate, daca clientul doreste sa fie reprezentat prin alta

persoana decat reprezentantul legal al societatii;

 
Actul de Identitate (B.I./C.I./Pasaport) al reprezentantului legal/imputernicit al societatii - fotocopie ; Fotocopia

Actul de Identitate (B.I./C.I./Pasaport) al reprezentantului legal/imputernicit al societatii - fotocopie; Fotocopia Actului de identitate trebuie sa fie datata si semnata de catre reprezentantul legal/imputerncit al societatii – cu indicatia “specimen de semnatura” si “conform cu originalul”;

 
Declaratia cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia, semnata

Declaratia cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia, semnata de catre

reprezentantul legal;

 

Structura actionariatului/asociatilor, dupa caz; 

 

In cazul in care clientul, persoana juridica, are calitatea de EMITENT se va anexa Lista persoanelor care au acces la Lista persoanelor care au acces la

informatii privilegiate, conform Art. 149 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

 

BT SECURITIES S.A. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104 400124, Cluj-Napoca, Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro

   

3/5

Informatii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau confirmarea/dovada contului, in original, cu stampila sisemnatura bancii emitente; Certificat de rezidenta fiscala, in cazul in care clientul persoana juridical este

semnatura bancii emitente;

Certificat de rezidenta fiscala, in cazul in care clientul persoana juridical este nerezident, in original;in original, cu stampila si semnatura bancii emitente; Declaratie privind calitatea de persoana initiata; ANEXA nr.

Declaratie privind calitatea de persoana initiata;clientul persoana juridical este nerezident, in original; ANEXA nr. 1 Dreptul clientilor de a solicita un

ANEXA nr. 1 Dreptul clientilor de a solicita un regim diferitoriginal; Declaratie privind calitatea de persoana initiata; ANEXA nr. 4 Declaratie privind beneficiarul real – client

ANEXA nr. 4 Declaratie privind beneficiarul real – client persoana juridica;nr. 1 Dreptul clientilor de a solicita un regim diferit ANEXA nr. 5 Declaratie privind functia

ANEXA nr. 5 Declaratie privind functia publica – client persoana juridica;privind beneficiarul real – client persoana juridica; Semnatura agentului de servicii de investitii financiare

Semnatura agentului de servicii de investitii financiare

Data

Semnatura reprezentantului legal/imputernicit al societatii

Stampila

CEREREA DE DESCHIDERE DE CONT A FOST REVAZUTA SI ACCEPTATA DE SSIF BT SECURITIES SA PRIN PERSOANA DESEMNATA DE CATRE ACEASTA:

DirectorOperatiuniNonBrokeri

ReprezentantCCICentrala/ConsilierJuridic

Data

Stampila

Definitii

Urmatoarele categorii de clienti vor fi considerati profesionali pentru toate serviciile de investitii

financiare si pentru instrumentele financiare conform prevederilor anexei 8 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006:

a) Entitati care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe piete financiare din Romania, Uniunea

Europeana sau dintr-un stat nemembru.

1. institutii de credit;

2. societati de servicii de investitii financiare;

3. alte institutii financiare autorizate sau reglementate;

4. societati de asigurari;

5. organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora;

6. fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora;

7. traderii;

8. alti investitori institutionali.

b) Societati comerciale care îndeplinesc doua din urmatoarele cerinte:

1. bilant contabil total: 20.000.000 euro

2. cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro

3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.

c) Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, banci centrale,

institutii internationale si supranationale, ca de exemplu Banca Mondiala, Fondul Monetar International,

Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare.

d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala o reprezinta investitia în instrumente

financiare, inclusiv entitati care se ocupa cu securizarea activelor sau cu alte tranzactii financiare. Clientii pot fi tratati drept clienti profesionali la cerere daca cel putin doua din criteriile urmatoare sunt indeplinite:

1) clientul a desfasurat un numar semnificativ de tranzactii pe piata, cu o frecventa medie de 10 pe trimestru, pe o perioada anterioara de cel putin patru trimestre; 2) portofoliul financiar al clientului, cuprinzand depozite de numerar si instrumente financiare, depaseste 500.000 euro; 3) clientul lucreaza sau a lucrat în sectorul financiar cel putin un an pe o pozitie profesionala, care necesita cunostinte despre tranzactii sau serviciile de investitii financiare.

Contraparti eligibile sunt considerate entitatile mentionate la punctele a), b) si c), precum si persoanele

fizice sau juridice ale carei activitati principale constau in tranzactionarea in cont propriu a marfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate avand ca suport marfurile.

Client de retail - este clientul care nu este client profesional

Beneficiarul real orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientului si/sau

persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. Notiunea de beneficiar real va include cel putin:

BT SECURITIES S.A. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104 400124, Cluj-Napoca, Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro

Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro 4/5

4/5

a) in cazul societatilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridical prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori un numar de actiuni sau de drepturi de vot sufficient de mare pentru a-I asigura controlul, inclusive actiuni la purtator, persoana juridical detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale care actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in accord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la

nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune ;

2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice ;

b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri :

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale

unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati ;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate ;

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei eprsoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

Persoane expuse politic - sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante,

membrii directi ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

1. Persoanele fizice care exercita functii publice importante sunt :

a)

sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat ;

b)

membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac ;

c)

membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale ;

d)

ambasadorii, insarcinati cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate ;

e)

conducatorii institutiilor di autoritatilor publice ;

f)

membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

Niciuna dintre categoriile prevazute la lit. A) –f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la lit. a) –e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.

2. Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt :

a) sotul/sotia;

b) copiii si sotii/sotiile acestoral

c) parintii

3. Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice

importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca:

a) impreuna cu una dintre persoanele prevazute la pct. 1 detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri stransa cu aceste persoane ;

b) detin sau au o influenta semnificativa asupra unei eprsoane juridice ori entitati sau constructii juridice in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la pct. 1.

BT SECURITIES S.A. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104 400124, Cluj-Napoca, Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro

Romania Tel: +(40.264) 43.05.64, +(40.264) 43.17.47 Fax: +(40.264) 43.17.18 web-site: www.btsecurities.ro 5/5

5/5