Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „Grigore Alexandru

ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI COMISIA DE ADMITERE

- învăţământ postliceal - - sesiunea septembrie 2013 -

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE Colonel

Cîrjan Dumitru

TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR ÎN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN SCOLILE POSTLICEALE ALE JANDARMERIEI ROMANE LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ

VARIANTA – II –

Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una si numai una singură reprezintă răspunsul corect. Marcaţi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării / problemei şi al literei corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. Celelalte trei spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. Exemplu:

Nr. a b c d întreb. 1 — — — 2 — — —
Nr.
a b
c d
întreb.
1
— —
2
— —

Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „ X ” în dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă şi „ X ” şi „(exemplu: X ), răspunsul nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere.

I. LIMBA ROMÂNĂ

1.

Sunt corect ortografiate cuvintele din seria:

a)

angajăm, deznodăm, premisă;

b)

angajăm, desnodăm, premisă

c)

angajem, deznodăm, premiză;

d)

angajăm, desnodăm, premisă;

2.

Sunt despăr ite corect în silabe cuvintele din seria:

a)

a-gro-nom, ast-fel, sa-van-tlâc;

b)

ag-ro-nom, a-stfel, sa-van-tlâc;

c)

a-gro-nom, ast-fel, sa-vant-lâc;

d)

a-gro-nom, as-tfel, sa-vant-lâc;

3.

„i” este vocală doar în seria:

a)

ia, unuia, hiat, fii;

b)

chin, lini ște, vie, ie;

c)

fie, fiică, iar, iau;

d)

uneia, ăluia, in, viu;

4.

Există forme corecte de genitiv – dativ în seria:

a)

păcurei, ărânii, zacu știi;

b)

câmpiei, fetii, toartei;

c)

ărancei, ouălelor, mamii;

d)

mingiei, membranii, mierei;

5.

Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria:

a)

fiasco, furie, adio;

b) fiasco, furie, adio;

c) fiasco, furie, adio;

d)

fiasco, furie, adio;

6.

Aparţine masei vocabularului cuvântul:

a)

verde;

b)

mână;

c)

similitudine;

d)

cire ș.

7.

Ce termen lipse ște din expresia „a tăia…la câini”:

a)

pâine;

b)

frunză;

c)

carne;

d)

fân;

12. Alege seria de cuvinte care con ine numai neologisme:

a) paharnic, surghiun, spătar;

b) halva, baclava, sarma;

c) profet, broască, bancă;

d) propensiune, princeps, vindicativ;

13. Sunt ortografiate corect cuvintele din seria:

a) redactor șef, războiul de Independen ă;

b) 24 Ianuarie, Arcul de Triumf;

c) Facultatea de litere, bun - gust;

d) galben auriu, prim ministru;

14. Cuvintele: pită, păcurar, curechi sunt:

a)

regionalisme; b) neologisme;

c)

termeni populari; d) arhaisme;

15. Între cuvintele: licen iat / licen ios există o rela ie de:

a) sinonimie; b) antonimie; c) paronimie; d) omonimie;

16. În enun ul: „Frumosul se găse ște în natură” cuvântul subliniat este format prin:

a) conversiune; b) compunere; c) derivare cu sufix; d) derivare parasintetică;

17. Fac parte din aceea ș i familie lexicală cuvintele din seria:

a) prefix, preconceput, prefăcut;

b) cinefil, francofil, bibliofil;

c) tineresc, tinerime, reîntinerit;

d) anacolut, anatemă, anagramă;

18. Care dintre îmbinările de cuvinte? caligrafie frumoasă, a-ș i aduce aportul,

electorale constituie pleonasme:

a) numai prima ș i a treia; b) ultimele două; c) niciuna; d) toate;

19. Câte gre șeli sunt în enun ul: „Fiind investit în func ia de director, sperase că v-a primii cât

vroia”

a) patru; b) trei; c) două; d) cinci;

alegeri

20. Există cacofonie în seria:

a)

Îmi place omul om, ș i porcul porc; b) Eu când te-am văzut, mi-ai plăcut;

c)

Fata care ai văzut-o e premiantă; d) Ca crainic, am transmis o știre interesantă;

21. Sinonimul cuvântului „salutar” este:

a)

salutat; b) salvator;

c)

sărutat; d) sănătos;

22. Sensul expresiei „călcâiul lui Ahile” este:

a)

extremitate dureroasă; b) punct vulnerabil;

c)

punct forte; d) talent nativ;

23. Alege i seria în care articolele hotărâte pentru dativ ș i genitiv sunt folosite corect:

a)

lui Mihai, Anei, fetii; b) lui Mihai, lui Ana, fetei;

c)

lui Mihai, lui Ana, fetii; d) lui Mihai, Anei, fetei;

24. Au formă numai de plural substantivele:

a) icre, blugi, câl i; b) icre, bande, capete; c) benzi, capi, capuri; d) mingi, coarne, cornuri;

25. Sunt substantive epicene cuvintele din seria:

a) coco ș, iapă, măgar; b) girafă, leoaică, hamster;

c) tigru, aligator, pelican; d) cucuvea, balenă, pelican;

26. Substantivul „luceafăr” din enun ul: „Cobori în jos, luceafăr blând …” se află în cazul:

a) nominativ; b) genitiv; c) vocativ; d) dativ;

27. Sintagma subliniată din enun ul „Uneori, aducerile - aminte ne fac să lăcrimăm.” este:

a) substantiv compus; b) locu iune substantivală;

c) locu iune verbală; d) locu iune adverbială;

28. Nu au grad de compara ie adjectivele din seria:

a) frumos, mort, major; b) elegant, gri, inferior; c) major, optim, inferior; d) rapid, verde, kaki;

29. Adjectivul subliniat din enun ul „Floarea parfumată este atrăgătoare.” se află în cazul:

a)

acuzativ; b) nominativ;

c)

genitiv; d) vocativ;

30. În enun ul: „Gra ioasa fată este sora mea” cuvântul subliniat are valoare morfologică de:

a)

adjectiv; b) substantiv;

c)

adverb; d) prepozi ie;

31. Cu ce valori morfologice apare cuvântul „o” în contextul: „O, am văzut o floare

exotică!”?

a) pronume personal, numeral cardinal; b) interjec ie, numeral cardinal; c) interjec ie, articol

nehotărât; d) pronume personal, interjec ie;

32. Cuvântul subliniat din enun ul „Dânsa este soacra mea” este:

a) pronume de polite e; b) pronume de reveren ă; c) pronume personal; d) adjectiv

pronominal;

33. Forma adjectivului pronominal demonstrativ este corectă în seria:

a)

aceia ș i băie i, fetei aceleia; b) aceea și băie i, aceleea ș i fete;

c)

oamenii aceea, fata aceia; d) aceia ș i fată, oamenii aceea;

34. Preciza i seria care con ine prepozi ii ale cazului genitiv:

a)

gra ie, mul umită, datorită; b) înspre, dinspre, către;

c)

conform, înaintea, datorită; d) asupra, contra, împotriva;

35. Preciza i valoarea morfologică a cuvântului eviden iat din propozi ia: „Oricine poate

rezolva subiectele”.

8.

Cuvântul „leoaică” are în structura sa:

a)

pronume nehotărât; b) adjectiv

pronominal nehotărât; c) adverb; d) adjectiv pronominal

a)

un hiat; b) doi diftongi; c) un diftong; d) un triftong;

negativ;

9.

Cuvintele: „pa șă”, „frate”, „masă”, sunt:

36.

Verbul „a fi” are valoare predicativă în enun ul:

a)

monosilabice; b) trisilabice;

a)

Fata este acasă; b) Fata este inteligentă;

c)

bisilabice; d) pentasilabice;

c)

Aș fi venit la tine aseară; d) Să fi învă at la timp!

10. Expresia „a nu avea ochi pentru cineva” înseamnă:

a) a îndrăgi;

37. Verbele subliniate în enun ul: „Mergând zilnic la școală am avut de învă at pentru a

perfec iona” sunt la modurile:

b) a nu agrea;

a)

gerunziu, participiu, supin; b) gerunziu, supin, infinitiv;

c) a plăcea;

c)

gerunziu, imperativ, supin; d) gerunziu, conjunctiv, indicativ;

d) a nu exclude;

11. Sunt corecte toate formele de plural ale substantivelor din seria:

38. În propozi iile: „Diminea a era senină”, „Diminea a merg la școală” cuvântul „diminea a”

are următoarele valori morfologice:

a) apusuri, bipuri, monede;

a)

adverb, substantiv; b) adjectiv, adverb;

b) ciocolă i, toace, înghe ate;

c)

substantiv, adverb; d) substantiv, substantiv;

c) hotele, furtune, succesuri;

d) boteze, troleibuzuri, aragazuri;

39. În enun ul „Desigur că vei reuș i” cuvântul eviden iat este:

a) verb predicativ; b) verb copulativ; c) adverb de mod; d) adverb predicativ;

40. Sunt conjunc ii subordonatoare doar în seria:

a) să, că, dacă; b) și, dacă, ori; c) să, însă, deci; d) ori, iar, dacă;

41. În care dintre variante substantivul „prieten” se află în cazul nominativ ș i are func ie de

subiect:

a) Mircea, prietenul meu, m-a ajutat mult; b) Prietene, să nu ui i !;

c) Prietenul la nevoie se cunoa ște; d) Despre prietenul meu, Mircea, i-am vorbit adesea;

42. În enun ul: „Crinii, nuferii ș i trandafirii sunt florile mele preferate.” subiectul este:

a) inclus; b) subîn eles; c) simplu; d) multiplu;

43. Situa ia care con ine un verb la diateza reflexivă este:

a)

Fata vede florile din grădina prietenei; b) Fata este văzută de prieteni;

c)

Fata a uitat umbrela acasă; d) Fata se îmbracă elegant;

44. În enun ul „E vai de noi !” cuvântul subliniat are func ia de:

a) subiect; b) nume predicativ;

c) complement direct; d) complement circumstan ial de mod;

45. Cuvântul „ce” din propozi ia „De ce taci ?” este:

a) complement indirect exprimat prin pronume relativ;

b) complement indirect exprimat prin pronume interogativ;

c) pronume interogativ fără func ie sintactică;

d) complement circumstan ial de cauză exprimat prin pronume interogativ;

46. În fraza: „Cite ște, înva ă, repetă !” există un raport de coordonare:

a) prin juxtapunere; b) copulativă; c) disjunctivă; d) adversativă;

47. Propozi ia care nu are subiect este:

a)

Mi-e dor de tine; b) E ușor de re inut poezia;

c)

A învă a este ușor; d) Fulgeră infiorător la miezul nop ii;

48. În fraza „Se aude că va pleca în străinătate” propozi ia subordonată este:

65. The miners …for 5 hours.

a) dug; b) are digging; c) have been dug;

66. His dream is to become … vet.

a) the;

67. While the kids … chess, they … a strange noise.

a) played/were hearing;

b) played/heard;

c) were playing/were hearing;

d) were playing/heard;

68. When we talked on the phone, Henry … me for his cousin.

a) mistake;

69. The music is too loud. Turn the radio …, please.

a) up;

70. Money … the world go round.

a) have made; b) make;

71. Don’t worry about the test. I’ve heard it’s a piece of … .

a) cake;

72. Although they have a lot of work to do, they hope … home by six.

a) being; b) to have been; c) having been; d) to be;

d) have been digging;

b) a;

c) an;

d) -;

b) has mistaken;

c) mistook; d) had mistaken;

b) in; c) into; d) down;

c) are making; d) makes;

b) cheese; c) chalk; d) pie;

73.

Daddy, … you read me a story?

a)

should;

b) must; c) can; d) may;

74.

If you … time, do the dishes!

a) have;

75. She was wondering why… yet.

a) hadn’t he arrived;

b) will have;

c) have had; d) would have;

b) didn’t he arrive;

c) he hadn’t arrived; d) he didn’t arrive;

a)

subiectivă; b) completivă directă;

76.

“I am your boss, …?”

 

c)

completivă indirectă; d) atributivă;

a)

aren’t I;

b) shall I;

c) don’t I;

d) won’t I;

49. În care dintre situa ii se află o propozi ie predicativă?

a)

Se știa cum va rezolva problema; b) Mă miram cum de reuș ise;

c)

Problema era cum o anticipase; d) Întrebarea cum voi reu ș i mă frământa;

50. În fraza „Cine cite ște ș i studiază înseamnă că va reu ș i.” ordinea propozi iilor subordonate

este:

a) subiectivă, completivă directă, predicativă;

b) subiectivă, completivă directă, completivă directă;

c) subiectivă, subiectivă, completivă directă;

d) subiectivă, subiectivă, predicativă;

51. În fraza „Cum a ajuns, cum i s-a oferit un loc.”, a doua propozi ie este:

a) principală; b) temporală; c) cauzală; d) modală;

52. Fraza „Când s-a gândit că nu mai vin, a izbucnit în lacrimi.” con ine subordonate:

a) temporală, completivă directă;

b) cauzală, completivă directă;

c) temporală, completivă indirectă;

d) cauzală, completivă indirectă;

53. Fraza „Era atât de bine să-i vezi pe amândoi ferici i, încât n-a fost nevoie să mai fac vreun

comentariu.” are alcătuirea:

a) principală, completivă directă, subiectivă, completivă directă;

b) principală, subiectivă, consecutivă, completivă indirectă;

c) principală, completivă directă, subiectivă, completivă indirectă;

d) principală, completivă indirectă, completivă directă, subiectivă;

54. Subordonata din fraza „A rostit acele cuvinte să fie în eles mai bine.” se contrage în:

a) complement circumstan ial de scop;

b) complement circumstan ial de cauză;

c) complement circumstan ial de mod;

d) complement circumstan ial condi ional;

55. Func iile sintactice ale pronumelor relative din enun urile următoare „Fata care vine este

sora mea.”, „Planul conform căruia am ac ionat a fost cel mai bun.”, „Am vizitat ora ș ul în care

te-ai născut.” sunt:

a) subiect, complement circumstan ial de loc, complement circumstan ial de mod;

b)

complement direct, complement indirect, complement circumstan ial de loc;

c)

complement direct, complement indirect, complement circumstan ial de mod;

d)

subiect, complement circumstan ial de mod, complement circumstan ial de loc;

56.

Fraza „Să fi avut bani, cumpăram cartea aceea.” con ine o subordonată:

a) condi ională;

b) cauzală;

c) concesivă;

d) consecutivă;

57. În enun ul „A luat-o la goană” pronumele are func ia de:

a)

complement direct; b) nu are func ie sintactică;

c)

complement indirect; d) atribut adjectival;

58. În fraza: „Eu, zise profesorul, te notez pentru răspunsul corect.” propozi ia subliniată este:

a) regentă; b) subordonată; c) secundară; d) incidentă;

59. În enun ul: „Hei, băiete, e ști atent ?” virgulele izolează:

a)

o construc ie incidentă; b) o apozi ie în cazul vocativ;

c)

un substantiv în cazul vocativ; d) o apozi ie în cazul nominativ;

60. Expresia de origine latină: „de jure” înseamnă:

a) just; b) de jurat; c) de drept; d) adevărat;

II.

LIMBA ENGLEZĂ

61.

a) wives; b) wife’s; c) wifes; d) wife;

62. He can’t focus … details.

a) in;

63. Sarah usually …to work, but today she… her bike.

a) drives/rides;

64. At the end of the course, I was … at painting than drawing.

a) good;

Their … are good at cooking.

b) on;

c) of;

d) at;

b) is driving/is riding;

c) drives/is riding; d) is driving/rides;

b) gooder; c) best; d) better;

77. These are the parents … children were caught red-handed last week.

a) which;

b) whose; c) who;

d) whom;

78.

The Smiths enjoyed … at the circus last week.

 

a)

them selves;

b) themselves;

c) their selves;

d) them;

79.

Our relatives have come into a lot of money ….

a) recently;

80.

a)

been;

b) just;

c) already;

d) yet;

Despite … very tired, Roger couldn’t sleep.

b) be;

c) being;

d) to be;

81.

a)

82. Why didn’t you tell the truth instead …to them.

a) of laying;

83. Not only …the bill, but he also drove them home.

a) he paid;

84. But for … , we would have got lost.

a) your help;

85. … what may, I’m not going to sign the petition.

a) To come; b) Coming; c) Comes;

86. It’s high time they… their mind.

a) made up; b) make up; c) will make up; d) have made up;

87. We need to decide on a few definite … to select the best candidate.

a) criterion;

88. They suggest that harsher measures … to prevent juvenile delinquency.

a) are taken;

89. …, tell him I’m not at home.

a) Should he phone;

90. Peter made his way … the crowd to get to the stage.

a)

Last year, the men … 400 pounds to do the work.

were paid;

b) are paid;

c) have been paid; d) were been paid;

d) has he paid;

c) you had helped;

d) Come;

c) criteria; d) criterias;

c) will be taken;

b) to lie; c) to lying; d) of lying;

b) he had paid;

c) did he pay;

b) you to help;

d) you helped;

b) criterions;

b) be taken;

b) threw;

d) would be taken;

b) Will he phone; c) Can he phone; d) May he phone;

c) thought; d) through;

though;

NOTĂ:

1. TIMP DE LUCRU: 180 minute;

2. Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 p. Punctajul maxim al lucrării scrise:

3. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 40 de puncte şi să se clasifice în ordinea

strict descrescătoare a punctajelor / mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

4. În cazul clasării mai multor candidaţi pe ultimul loc pe lista celor declaraţi admişi, cu aceleaşi punctaje/ medii, departajarea se face folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;

b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor liceale;

c) nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat.

Dacă şi după aplicarea criteriilor menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi "ADMIS".

90 de puncte;