Sunteți pe pagina 1din 14

Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013

Two countries, one goal, joint success!


Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
2

www.huro-cbc.eu Dou! state, un singur scop, succes comun!

Num!r chesionar


Chestionar
IMM

Romnia-Ungaria2011
Numele operatorului de anchet!:___________________________________________
Loca"ia: 1. Ungaria, 2. Romnia
Statutul respondentului:
1. Proprietar, patron
2. Manager, administrator
3. Salariat
4. Altul

Ora #i minutul nceperi interviului: Ora____Minutul_____


Participarea la cercetare este voluntar! "i anonim!.
Garant!m confiden#ialitatea datelor!


Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
3

I. FUNC"IONAREA FIRMEI #I ROLUL LUI N MICROREGIUNEA TRANSFRONTALIER$

I.1. Care este categoria de care apar%ine firma Dvs.?
1. Societate comercial! de stat
2. Societate comercial! cu capital mixt, privat $i de stat
3. Societate comercial! privat! cu capital integral autohton
4. Societate comercial! privat! cu capital str!in
5. Societate comercial! privat! cu capital mixt, str!in $i autohton
6. Alta
98. N% 99. NR
I.2. Care este forma juridic! a firmei Dvs.?
1. PFA, AF (Persoan! Fizic! Autorizat!, Asocia"ie Familial!)
2. SRL (Societate cu R!spundere Limitat!)
3. SA (Societate pe Ac"iuni(
4. SNC (Societate n Nume colectiv)
5. Alt! form! juridic!
98. N% 99. NR
I.3. n ce an a fost nfiin%at! firma Dvs.? Anul:_________________

I.4. Care este activitatea principal! a firmei Dvs. (OPERATOR: activitatea principal! potrivit codului
CAEN) __________________________________________________
98. N% 99. NR

I.5. De care sector economic apar%ine firma Dvs.?
1. Agricultur!, silvicultur!
2. Industrie extractiv!
3. Industrie
4. Construc"ii
5. Comer"
6. Turism, industrie hotelier!
7. Transport, comunica"ii
8. Finan"e $i b!nciI
9. Administra"ie
10. Educa"ie
11. S!n!tate
12. Servicii
13. Altele

98. N% 99. NR

I.6. n principal, unde comercializa%i produsele sau serviciile firmei Dvs.? Un singur r!spuns posibil!
1. n localitatea unde este sediul firmei
2. n jude"ul unde este sediul firmei
3. n regiunea unde este sediul firmei $i doar n "ar! (Romnia)
4. n regiunea unde este sediul firmei, n ambele "!ri (Romnia $i Ungaria)
5. n primul rnd n str!in!tate
98. N% 99. NR

I.7. C%i angaja%i are firma Dvs? _________________________________________________ Nr. angaja"i
98. N% 99. NR

I.8. Dintre ace&tia c%i angaja%i sunt:
1. Cu norm! ntreag!, pe perioad! nedeterminat!_________
2. Cu norm! ntreag!, pe o perioad! determinat!__________
3. Cu norm! ntreag!, f!r! contract_____________________
4. Part time pe o perioad! nedeterminat!________________
5. Part time pe o perioad! determinat!__________________
6. Alte forme de norm!______________________________
98. N% 99. NRHungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
4

I.9. Ave%i angaja%i din Ungaria?
1. Da, avem
2. Nu, nu avem. Care este cauza principal!?_________________________________________
Cauza
98. N% 99. NR

I.10. Din urm!toarele persoane lucreaz! cineva n mod regulat la firma Dvs? OPERATOR: Mai multe
variante posibile!
1. So"ul, so"ia, partenerul proprietarului
2. Copiii
3. Al"i membru al familiei
4. Fost coleg de munc!
5. Nimeni dintre cele mai sus amintite
6. Alte persoane.
98. N% 99. NR

I.11. Aproximativ ct a fost cifra de afaceri a firmei Dvs. n anul trecut?______________________RON
98. N% 99. NR

I.12. Dup! p!rerea Dvs. care sunt cele mai importante piedici n fa%a succesului firmelor n prezent?
OPERATOR: Trei variante posibile! Ar!ta"i lista cu variante, marca"i cele men"ionate!
1. Lipsa de sprijin din partea statului
2. Lipsa infrastructurii adecvate (drumuri,
transport)
3. Lipsa de sprijin a comunit!"ii $i a familiei
4. Lipsa for"iei de munc!
5. Pia"a de desfacere restrns!
6. Birocra"ia
7. Lipsa cuno$tin"elor antreprenoriale
necesare (marketing, management)
8. Lipsa oportunit!"ilor de afaceri
9. Lipsa ideilor bune, viabile
10. Lipsa de ini"iativ!
11. Necrederea
12. Teama de e$ec
13. Lipsa de capital, lipsa de fonduri
14. Lipsa de informa"ii
15. Lipsa de cooperare ntre antreprenori
16. Lipsa conlucr!rii dintre firme $i institu"iile
de formare profesional!
17. Corup"ia
18. Sistemul de taxe $i impozite
19. Codul muncii
20. Alte cauze.
98. N% 99. NR

I.13. Care dintre urm!toare strategii au fost aplicate de firma Dvs. anul trecut? OPERATOR: Trei
variante posibile!
1. Introducerea de noi produse, servicii n
portofoliul firmei
2. Reducerea num!rului de angaja"i
3. Extinderea activit!"ilor
4. Extinderea num!rului de angaja"i
5. Pierderea unor pie"e de desfacere
6. Extinderea pie"ei de desfacere
(p!trunderea pe pie"e noi)
7. Restructurarea firmei
8. Schimbarea de management
9. Altele
10. Nici una dintre aceste schimb!ri.
OPERATOR: Dac! r!spunsul este 10.,
atunci continu! cu ntrebarea I.15!
98. N% 99. NR

I.14. n cazul n care s-au produs schimb!ri n cadrul firmei Dvs., ce crede%i, care au fost cauzele care
au determinat aceste schimb!ri?
________________________________________________________________98. N% 99. NR

I.15. Cum este situa%ia firmei Dvs. n compara%ie cu anul trecut?
1. Mult mai bun!
2. Mai bun!
3. Asem!n!toare celei actuale
4. Mai proast!
5. Mult mai proast!
98. N% 99. NR


Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
5

I.16. Dup! aprecierea Dvs., n anul urm!tor investi%iile n resursele umane (angaj!ri, personal,
instruirea lor) vor cre&te sau vor sc!dea n compara%ie cu situa&ia actual!?
1. Cu siguran"! vor cre$te
2. Probabil vor cre$te
3. R!mn la nivelul actual, vor stagna
4. Cu siguran"! vor sc!dea
5. Sigur vor scadea
6. Nu pot estima
98. N% 99. NR

I.17. n ce m!sur! mpiedic! urm!torii factori dezvoltarea firmei Dvs.?
Factori n foarte
mare
m!sur!
n mare
m!sur!
ntro
m!sur!
oarecare
n mic!
m!sur!
Deloc N% NR
1. Accesul la credite, costurile
ridicate ale creditelor
5 4 3 2 1 98 99
2. Lipsa de capital 5 4 3 2 1 98 99
3. Costul for"ei de munc! (nivelul
salariilor)
5 4 3 2 1 98 99
4. Lipsa comenzilor, a cererii

5 4 3 2 1 98 99
5. Lipsa informa"iiilor despre
schimb!rile pie"ei
5 4 3 2 1 98 99
6. Starea infrastucturii (drumuri,
trafic ingreaunat)
5 4 3 2 1 98 99
7. Politica fiscal! actual! (nivelul
impozitelor)
5 4 3 2 1 98 99
8. Lipsa for"ei de munc! (volum) 5 4 3 2 1 98 99
9. Calitatea proast! a for"iei de
munc!
5 4 3 2 1 98 99
10. Corup"ia 5 4 3 2 1 98 99
11. Lipsa disciplinei n mediul de
afaceri
5 4 3 2 1 98 99
12. Al"i factori. 5 4 3 2 1 98 99

98. N% 99. NR

II. STAUT SOCIAL, MOTIVA"II, SUCCES

II.1. Care este func%ia de%inut! de Dvs. n prezent n cadrul firmei?________________________ Func&ia
98. N% 99. NR

II.2. Care este profesia Dvs.? Calificarea, nu func"ia!__________________________________________
98. N% 99. NR

III.3. Care este nivelul Dvs. de &colarizare?
1. F!r! $coal!
2. Maxim 7 clase
3. %coal! general!
4. %coal! profesional! sau de ucenici
(voca"ional!)
5. Liceu profesional (calificare $i bacalaureat)
6. Liceu teoretic
7. %coal! de mai$ri
8. %coal! postliceal!
9. Universitate
10. Studii postuniversitare
98. N% 99. NR


Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
6


II.4. Sexul.
1. Masculin
2. Feminin
98. N% 99. NR

II.5. Care este vrsta Dvs.? _______________ ani mplini"i
98. N% 99. NR

II.6. Unde locui%i n prezent
1. Romnia. Localitatea___________________________
2. Ungaria. Localitatea____________________________
98. N% 99. NR

II.7. Care este starea civil! a Dvs.?
1. Nec!s!torit(!)
2. C!s!tori(!)
3. C!s!torit(!) f!r! acte
4. Divor"at(!)
5. V!duv(!)
98. N% 99. NR

II.8. Care este na%ionalitatea Dvs.?
1. Romn!
2. Maghiar!
3. Rom!
4. German!
5. Alta

II.9. Care sunt limbile vorbite de Dvs. n afar! de limba matern!? Mai multe variante posibile!
1. Romn!
2. Maghiar!
3. German!
4. Rromani
5. Englez!
6. Francez!
7. Italian!
8. Spaniol!
9. Rus!
10. Alta. Anume ______
98. N% 99. NR

II.10. Cte ore lucra%i n medie, pe s!pt!mn!? _______________________________Ore/S!pt!mn!
98. N% 99. NR

III. SELEC"IA PERSONALULUL, NECESIT$"I, STRUCTURA

III.1a. C!nd s-au f!cut ultima dat! angaj!ri n firma Dvs?
1. Ieri
2. S!pt!mna trecut!
3. Luna trecut!
4. n ultimul an
5. Mai demult, lucrez cu acela$i personal de mai mul"i ani.
6. Alt! situa"ie.
98. N% 99. NR

III.1b. C!te persoane a%i angajat ultima dat!? __________________________________ Num!r persoane
98. N% 99. NR
Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
7


III.2. n cazul n care a%i avea nevoie de noi angaja%i, care ar fi modalitatea prin care a%i c!uta
personalul potrivit? OPERATOR Nu ar!ta"i lista! Marca"i r!spunsul cel mai apropiat din tabelul de mai jos!
A$i apela la... A men"ionat Nu a men"ionat
1. Prieteni, rude
2. Vechi colegi de munc! $i sau de clas!
3. Membrii familiei, rude
4. Vecini, cuno$tin"e
5. Anun" n ziar, pe net (oferte)
6. Reclam! n ziar, pe net (cerere)
7. AJOFM, ANOFM
8. Cei care vin la firm! $i se ofer!
9. Firme de plasare a for"ei de munc!
10. Institu"iile de formare profesional!
11. Facebook
12. Oferta administra"iei locale
13. ONG, asocia"ii civile sau profesionale
14. Nu ar face nimic
15. Altele.
98. N% 99. NR

III.3. Dup! p!rerea &i experien%a Dvs. n ce m!sur! sunt importante urm!toarele calit!%i n cazul
personalului? COD: 5- In foarte mare masura, 4-IN mare masura, 3-Intr-o oarecare masura, 2-In mica
masura, 1-Deloc
Factori n foarte
mare
m!sur!
n mare
m!sur!
ntr-o
m!sur!
oarecare
n mic!
m!sur!
Deloc N% NR
1. Onestitatea, sinceritatea 5 4 3 2 1 98 99
2. Mobilitatea, flexibilitatea 5 4 3 2 1 98 99
3. Sprijinul familiei 5 4 3 2 1 98 99
4. Inteligen"a 5 4 3 2 1 98 99
5. Capacitatea de conducere,
calit!"i organizatorice
5 4 3 2 1 98 99
6. ncrederea de sine, ambi"ia,
setea de succes
5 4 3 2 1 98 99
7. Spiritul combativ 5 4 3 2 1 98 99
8. Perseveren"a 5 4 3 2 1 98 99
9. Asumarea de riscuri 5 4 3 2 1 98 99
10. Autoritatea, prestigiul 5 4 3 2 1 98 99
11. Sprijinul comunt!"ii 5 4 3 2 1 98 99
12. Imagina"ia, creativitatea 5 4 3 2 1 98 99
13. Calificarea, cuno$tin"ele
dobndite
5 4 3 2 1 98 99
14. Rela"iile cu oameni
importan"i
5 4 3 2 1 98 99
15. Prestigiul $colii (unde a
absolvit persoana care ar
urma s! fiaeangajat!)
5 4 3 2 2 98 99
16. Alta. 5 4 3 2 1 98 99

Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
8


III.4. De regul!, prin ce c!i/ mijloace ob%ine%i informa%ii despre posibilii angaja%i, cum verifica%i dac!
posed! calit!%ile cerute de Dvs.?
1. Solicitarea de CV
2. Interviu personal
3. Informa"ii de la firma unde a fost angajat n prealabil, cuno$tin"e
4. Perioada de practic! la firma Dvs.
5. Solu"ionarea de probleme concrete pe parcursul interviului
6. Facebook, alte siteuri de socializare
7. Alte mijloace.
98. N% 99. NR

III.5. n cazul n care momentan a%i c!uta un angajat nou, a%i angaja persoane din urm!toarele
categorii sociale?
Persone... Da Nu

N% NR
1. Persoane aflate n grija statului 1 0 98 99
2. Persoane cu vicii (consumator de tutun, alcool) 1 0 98 99
3. Femeie 1 0 98 99
4. Cu cazier 1 0 98 99
5. Persoan! n vrst! 1 0 98 99
6. Tn!r f!r! experien"! 1 0 98 99
7. Minoritar (rom, maghiar) 1 0 98 99
8. F!r! locuin"! adecvat! 1 0 98 99
9. Cu copil care trebuie supravegheat 1 0 98 99
10. Cu pu"ine clase absolvite 1 0 98 99
11. P!rinte singur (mam! singur!) 1 0 98 99
12. Cu profesie nvechit! 1 0 98 99
13. Mam! rentoars! din concediul de maternitate 1 0 98 99
14. Cu scolarizare inadecvat! 1 0 98 99
15. Dintr-o alt! localitate, locuieste altundeva 1 0 98 99
16. %omer 1 0 98 99

III.6. Exist! vreo instituie, centru de formare profesional!, de unde prefera%i s! angaja%i personal?
1. Da. Care:________________________________________________________ Numele institu"iei
2. Nu. De ce?_____________________________________________________________________
98. N% 99. NR
III.7. V! rug!m s! aproxima%i, n ce procent conteaz! contactele &i rela%iile personale n procesul
select!rii &i angaj!rii de personal (n firma Dvs.)?__________________________%
98. N% 99. NR

III.8. Ave%i angaja%i din Ungaria?
1. Da. De ce?__________________________________________________________Principalul motiv
2. Nu. De ce?__________________________________________________________Principalul motiv
98. N% 99. NR

III.9. n cazul n care momentan a%i avea nevoie de personal, ce nivel de educa%ie ar trebiue s! aib! cel
pe care a%i angaja? OPERATOR. Doua variante posibile!
1. F!r! $coal!
2. Maxim 7 clase
3. %coal! general!
4. %coal! profesional! sau de ucenici
(voca"ional!)
5. Liceu profesional (calificare $i bacalaureat)
6. Liceu teoretic
7. %coal! de mai$ri
8. %coal! postliceal!
9. Universitate
10. Studii postuniversitare
98. N% 99. NR


Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
9


IV. A#TEPT$RI FA"$ DE ANGAJA"I

IV.1. Dup! p!rerea Dvs., ca un (poten%ial) angajator c!t de importante sunt urm!toarele calit!%i la un
poten%ial angajat, 5-Foarte importnat, 4-Important, 3- Pe de o parte important, de pe de alt! parte
neimportant, 2-Neiportant, 1-Deloc important. OPERATOR: Ar!ta"i lista cu variante!
Factori Foarte
important
Importat ntr-o
m!sur!
oarecare
Neimportnat Deloc N% NR
1. Autonomia de lucru 5 4 3 2 1 98 99
2. Exactitatea 5 4 3 2 1 98 99
3. Experien"a practic! 5 4 3 2 1 98 99
4. Capacitea de a lucra mult 5 4 3 2 1 98 99
5. Cuno$tin"e teoretice 5 4 3 2 1 98 99
6. Capacitatea de a nsu$ii noi
deprinderi
5 4 3 2 1 98 99
7. Bun organizator 5 4 3 2 1 98 99
8. Capact!"i de cooperare 5 4 3 2 1 98 99
9. Capacit!"i de comunicare 5 4 3 2 1 98 99
10. Capacitatea de a se
exprima prin scris
5 4 3 2 1 98 99
11. Calit!"i analitice 5 4 3 2 1 98 99
12. Cunoa$terea unor limbi
str!ine
5 4 3 2 1 98 99
13. Gndire logic! 5 4 3 2 1 98 99
14. Capacit!"i de calcul 5 4 3 2 1 98 99
15. Cuno$tin"e informatice 5 4 3 2 1 98 99
16. Spriti ntreprinz!tor 5 4 3 2 1 98 99
17. Ambi&ia 5 4 3 2 1 98 99
18. Cuno$tin"e generale 5 4 3 2 1 98 99


V. RELA"II SOCIALE, COOPER$RI

V.1. Obi&nui%i s! v! informa%i despre programele de formare profesional!, perfec%ionare &i
specializare din regiune?
1. Da. De ce?__________________________________________________________principalul motiv
2. Nu. De ce?__________________________________________________________principalul motiv
98. N% 99. NR

V.2. Ave%i rela%ii, contacte cu institu%ii care au programe de formare profesional!, perfec%ionare &i
specializare (n afara &colilor)?
1. Da
2. Nu. OPERATIOR: Continu! cu ntrebarea V.5.
98. N% 99. NR

Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
10

V.3. Dac! ave%i contacte cu institu%ii de profil, care este natura acestor contacte?! Coduri: CONTACTE:
1-Are contact, a men"ionat anterior, 2-Nu are contact, nu a men"ionat anterior. FELUL %I SCOPUL
CONTACTULUI: 1-Schimb de informa"ii, 2-Programe comune de practic! profesional!, 3-Sprijin financiar, 4-
Sprijin, alta dect financiar, 5-Proiecte comune (ex. de finan"are, cooperare). Maxim dou! variante de
r!spuns!
Intitu"ia de profil Are contact,
a men"ionat
anterior
Nu are
contact, nu a
men"ionat
anterior

Felul $i
scopul
contactului 1
Felul $i scopul
contactului 2
1. %coli profesionele $i de
meserii (cursuri, cu examen,
diplom!)
1 2
2. Institu"ii de formare
profesional!, de alt tip dec!t
$coal!, dar tot de perfec"ionare
1 2
3. Institu"ii de reconversie
profesional!
1 2
4. Institu"ii de nv!"!mnt
superior (licen"!, master)
1 2
5. Altele (curs de limba straina) 1 2
98. N% 99. NR

V.4. V! rug!m s! explica%i de ce ati ales aceste institutii?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
98. N% 99. NR

V.5 V! rug!m s! explica%i cauzele lipsei de contacte cu institu%iile de formare profesional!.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
98. N% 99. NR

V.6. Ave%i informa%ii sau cuno&tin%e (de orice tip) despre calitatea &i capacitatea personalului format
de aceste institu%iile de formare profesional!?
1. Da
2. Nu
98. N% 99. NR

V.7. Obi&nui%i s! formula%i cereri (de orice fel) c!tre institu%iile de de formare profesional! (ce s!
con%in! curricula, de ce a%i avea nevoie s! &tie cursan%ii/elevii)?
1. Da, obi$nuiesc
2. Da, ns! doar de o singur! dat!
3. Nu, niciodat!
98. N% 99. NR

V.8. A%i fost contacta%i din partea institu%ilor de formare profesional!, cu vreune dintre urm!toarele
solicit!ri?
1. Da, pentru a oferi posibilit!"i de a practic! pentru cursan"i/elevi
2. Da, pentru a solicira un contract de sponsorozare
3. Da, din alte scopuri. Care?__________________________________________________________
98. N% 99. NR

Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
11
V.9. Inten%iona%i ca pe viitor s! stabili%i leg!turi cu institu%iile de formare profesional! n scopul de a
colabora?
1. Da, inten"ionez s! iau leg!tura cu mai multe institu"ii de acest gen
2. Da, cel pu"in cu o institu"ie de profil
3. Da, dar din alte scopuri (altele dec!t cele de formare)
4. Nu, nu am inten"ia s! stabulesc leg!turi cu institu"ii de formare
5. Nu, pentru am deja contacte ci institu"ii de formare
98. N% 99. NR

V.10. Care sunt acele domenii n care considera%i c! ar fi bine venite colabor!ri ntre firme &i institu%ii
de formare profesional!?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

98. N% 99. NR

V.11. Dumneavoastr! a%i participat vreodat! la vreun curs de formare &i/sau perfec%ioanre
pentru adul%i (gen formare anreprenorial!, calificare, spacializare, reconversie profesional!)
1. Da. La ce curs?___________________________________________________________________
2. Nu, nicodat!
98. N% 99. NR

V.12. n viitorul apropiat, planifica%i/ inten%iona%i s! v! nscrie%i la vreun curs de formare/
perfec%ionare?
1. Da
2. Nu OPERATOR: Continua"i cu nrebarea V.15.
98. N% 99. NR

V.13. La ce fel de curs/formare/perfec%ionare a%i participa? OPERATOR: Dup! ce r!spunde spontan,
coda"i raspunsul! COD: 1-A men"ionat, 2-Nu a men"ionat.
Intitu"ia de profil A men"ionat Nu a men"ionat

1. Pentru ob"inerea diplomei de
bacalaureat
1 2
2. Pentru ob"inerea a unei a doua
specializ!ri de nivel mediu
1 2
3. Pentru aprofundarea de cuno$tin$e de
profil
1 2
4. Pentru ob"inerea unui atestat profesional
(nivel tehnic)
1 2
5. Pentru ob"inerea diplomei de licen"!
6. Altele (curs de limba straina) 1 2
98. N% 99. NR

V.14. Care ar fi motivele pentru care v-a%i nscrie la cursuri de formare/ perfec%ionare profesional!?
1. M! intereseaz! profesia, spacializarea respectiv!
2. Pentru posibilit!"ile ulterioare (loc de munc!, profit)
3. Pentru c! $i prietenii mei s-au nscris
4. Familia mea m! ndeamn!
5. Mi-a recomandat a persoan! drag!/important! mie
6. Alte motive________________________________
7. Nu doresc s! m! nscriu98. N% 99. NR


Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
12
V.15. Care ar fi motivle pentru care NU v-a%i nscrie la cursuri de formare/ perfec%ionare profesional!?
1. Este bine $i a$a cum este n prezent
2. Nu este necesar!, am de lucru $i a$a
3. Nu cunosc oferta
4. Nu cred c! a-$i reu$i
5. Sunt mult prea b!trn pentru a$a ceva
6. Nu pot din cauza firmei, trebui! s!-mi ntre"in familia (mult de lucru, timp limitat)
7. Nu exist! numic ce m-ar interesa
8. Nu-mi pot permite, de$i mi-ar pl!cea
9. Alte motive.____________________
98. N% 99. NR

V.16. V! sprijini%i angaja%ii s! se nscrie la formare/ perfec%ionare?
1. Da
2. Nu. OPERATOR: Continua"i cu ntrebarea V.19.
98. N% 99. NR

V.17. La ce tip de formare v-a%i sprijini angaja%ii s! se nscrie? Dup! ce r!spunde spontan, coda"i
r!spunsul! COD: 1-A men"ionat, 2-Nu a men"ionat!
Intitu"ia de profil A men"ionat Nu a men"ionat

1. Liceu (ob"inerea diplomei de bacalaureat) 1 2
2. Pentru ob"inerea unei a doua specializ!ri de nivel mediu 1 2
3. Pentru aprofundarea de cuno$tin"e de profil 1 2
4. Pentru ob"inerea unui atestat profesional (nivel tehnic) 1 2
5. Facultate (ob"inerea diplomei de licen"!) 1 2
6. Altele. 1 2
98. N% 99. NR
V.18. Din ce motiv i sprijini%i pe angaja%ii Dvs. s! se nscrie la cursuri de formare/ perfec%ioanare?
OPERATOR: Se noteaz! DOU# r!spunsuri, considerate cele mai importante!
1. Trebuie s! ob"in! o calificare/ profesie
2. Trebuie s! dobndeasc! cuno$tin"e noi
3. Trebuie s!-$i perfec"ionaze nivelul de cuno$tin"e
4. Au nevoie hrtia care atest! ceea ce $tiu
5. Pentru mine $i firm! este important! s! am/avem personal calificat
6. Alte motive_______________________________
98. N% 99. NR

V.19. Care sunt motivele pentru care nu v! sprijni%i angaja%ii n s! se nscrie la cursuri de formare/
perfec%ioanare? OPERATOR: Se noteaz! DOU# r!spunsuri, considerate cele mai importante!
1. Sunt mul"umit a$a cum sunt
2. Consider de prisos, oricum au treab! mult!
3. Nu am nici un interes n a-i $coli
4. Nu mi permit $!-i $colarizez
5. Nu ar merita, nu mi permit s! le pl!tesc mai mult
6. Alte motive______________________________
98. N$ 99. NRHungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
13
V20 Ce p!rere ave%i despre institu%iile de formare profesional! din regiune? V! rog s! le califica%i n
func%ie de urm!toarele criterii: COD: 5-Foarte importnat, 4-Important, 3- Pe de o parte important, de pe de
alt! parte neimportant, 2-Neiportant, 1-Deloc importnat. OPERATOR: Ar!ta"i lista cu variante!
n ce m!sur! sunte&i mul&umit
de...
Foarte
mul&umit
Mul&umit ntr-o
m!sur!
oarecare
Nemul&umit Deloc
mul&umit
N% NR
1. ... informa&iile oferite despre
diferitele programe de
formare
5 4 3 2 1 98 99
2. ... serviciile conexe practicii 5 4 3 2 1 98 99
3. ... echiparea locurilor de
practic!
5 4 3 2 1 98 99
4. ... modul n se utilizeaz!
capacit!&ile individuale ale
cursan&ilor
5 4 3 2 1 98 99
5. ' modul n care sunt
preg!ti&i participan"ii pentru
angajarea pe pia"a muncii
5 4 3 2 1 98 99
6. ... m!sura n care
cuno#tin&ele dobndite pot
fi utilizate
5 4 3 2 1 98 99
7. ... cu cuno#tin&ele practice
acumulate
5 4 3 2 1 98 99
8. ... suportul de intrare #i
acomodare pe pia&a muncii

9. ' modul n care se
rela"ioneaz! cu pia"a
muncii (posibilii angajatori)
5 4 3 2 1 98 99

V.21. A%i schimba ceva n cazul n care Dvs. a%i organiza formarea profesional! a regiunii n care
tr!i%i?
1. Nu a$ schimba nimic
2. Da, a$ schimba, $i anume _______________________________________________________
98. N$ 99. NR

VI. COMPETEN"E NECESARE #I DOBNDITE

VI. 1. n opinia Dvs. ct la sut! din cuno&tin%ele dobndite din &coal! (in stitu%ii de formare n general)
sunt utilizate de angaja%i la locul de munc!? Aproximativ ___________ %
98. N$ 99. NR

VI.2. Care ar fi procentul n cazul noilor absolven%i, afla%i pe pia%a muncii de 1-2 ani? Aproximativ __ %
98. N$ 99. NR


VI.3. n opinia Dvs. necesit!%ile angajatorilor sunt luate n considerare n formarea profilului &i
curiculei institu%iilor de formare profesional!?
1. Da
2. Nu.
98. N$ 99. NRHungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
14
VI. 4. n ce m!sur! crede%i c! competen%ele necesare pe pia%a muncii sunt formate de c!tre institu%iile
de formare profesional!? V! rog s! r!spunde%i n func%ie de criteriile urm!toare: COD: 5- In foarte
mare masura, 4-IN mare masura, 3-Intr-o oarecare masura, 2-In mica masura, 1-Deloc
Institu"iile de formare n ce m!sur!
ajut! la formarea urm!toarelor
competen"e'
n
totalitate
n mare
m!sur!
ntr-o
m!sur!
oarecar
e
n mic!
m!sur!
Deloc N% NR
1. Autonomia de lucru 5 4 3 2 1 98 99
2. Exactitatea 5 4 3 2 1 98 99
3. Experien"! profesional! 5 4 3 2 1 98 99
4. Capacitatea de a lucra mult 5 4 3 2 1 98 99
5. Cuno$tin"e teoretice 5 4 3 2 1 98 99
6. Capacitatea de a nsu#i noi
deprinderi
5 4 3 2 1 98 99
7. Capacitate organizatoric! 5 4 3 2 1 98 99
8. Capacitatea de a lucra n
exhip!
5 4 3 2 1 98 99
9. Capacit!"i de comunicare 5 4 3 2 1 98 99
10. Capacitatea de a se exptima
prin scris
5 4 3 2 1 98 99
11. Calit!"i analitice 5 4 3 2 1 98 99
12. Cunoa&terea unor limbi str!ine 5 4 3 2 1 98 99
13. Gndire logic! 5 4 3 2 1 98 99
14. 5 4 3 2 1 98 99
15. Cuno$tin"e informatice 5 4 3 2 1 98 99
16. Capacit!&i de calcul 5 4 3 2 1 98 99
17. Capacit!"i de realizare de sine 5 4 3 2 1 98 99
18. Cuno#tin&e generale 5 4 3 2 1 98 99

VI.5. Care sunt acele cuno&tin%e, competen%e &i depinderi care ar trebui neap!rat dezvoltate n cazul
noilor absolven%i? V! rog s! numi%i trei dintre cele numite anterior.
Op"iunea 1. ____________________________________________________________________________
Op"iunea 2. ____________________________________________________________________________
Op"iunea 3. ____________________________________________________________________________
98. N$ 99. NR
VI.6. n opinia Dvs. ce ar trebui s! intreprind! institu%iile de formare profesional! ca s! corespund!
a&tept!rilor?
______________________________________________________________________________________
98. N$ 99. NR

VI.7. Care considera%i c! sunt cele mai importante lipsuri n sistemul de nv!%!mnt &i formare
profesional!?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

VII. RELA"II TRANSFRONTALIERE

VII.1. n opinia Dvs. n ce m!sur! sunt caracteristice regiunii rela%iile transfrontaliere legate de
instruire profesional!:
a) privind INSTITU"IILE?
1. Deloc
2. n mic! m!sur!
3. n mare m!sur!
b) privind PARTICIPAN"II la cursuri?


Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
Two countries, one goal, joint success!
Establishing economic development by exploring the entrepreneurial demands on professional
competences and the offer of vocational training institutes
HURO/0901/267/2.2.4
15
1. Deloc
2. n mic! m!sur!
3. n mare m!sur!
98. N$ 99. NR

VII.2. Cunoa&te%iinstitu%ii de nv!%!mnt sau formare profesional! care au extensii transfrontaliere?
1. Da. De exemplu 1 _________________________________________________________________
De exemplu 2 _________________________________________________________________
2. Nu.
98. N$ 99. NR

VII.3. n opinia Dvs. rela%iile transfrontaliere n ce m!sur! sunt influen%ate de factorii urm!tori? COD:
5- In foarte mare masura, 4-IN mare masura, 3-Intr-o oarecare masura, 2-In mica masura, 1-Deloc
n ce m!sur! influen"eaz! rela"iile
transfrontaliere'
n
totalitate
n mare
m!sur!
ntr-o
m!sur!
oarecar
e
n mic!
m!sur!
Deloc N% NR
1. Recunoa$terea reciproc! a
diplomelor
5 4 3 2 1 98 99
2. Lipsa de informa"ii 5 4 3 2 1 98 99
3. Problemele financiare legate
de transport
5 4 3 2 1 98 99
4. Greult!"ile legate n general de
trecerea frontierei
5 4 3 2 1 98 99
5. probleme legate de limb! 5 4 3 2 1 98 99
6. Rela"iile strnse cu
comunitatea local!
5 4 3 2 1 98 99


VII.4. a. n opinia Dvs exist! o migra%ie a for%ei de munc! transfrontalier! n regiune?
1. Da
2. Nu.
98. N$ 99. NR
VII. 4b. Care ar fi motivele?


VII.5. n general n ce m!sur! credei c! grani'a/frontiera este deschis! din punctul de vedere al ofertei
de formare profesional! pe o scar! de la 1 la 10. CODURI: 1-nchis total, 10-Deschis total.

0-------1-------2-------3------4------5------6-------7-------8-------9-------10

VII.6. n general n ce m!sur! credei c! grani'a/frontiera este deschis! din punctul de vedere al
migra'iei for'ei de munc! pe o scar! de la 1 la 10. CODURI: 1-nchis total, 10-Deschis total.

0-------1-------2-------3------4------5------6-------7-------8-------9-------10

V! mul%umim pentru colaborare!
OPERATOR: Ora #i minutul sfarsitului interviului: Ora____Minutul____
DATA:__________________________________________________
LOCALITATEA:___________________________________________