Sunteți pe pagina 1din 13

Raport de cercetare:

Intrebarea 1 : Ce experienta are agentia in organizarea turismului de evenimente ?


Figure 1. Experinta agentiilor in organizarea turismului de evenimente
In urma efectuarii calculelor , a reiesit ca 40% (32 agentii) dintre agentiile care au
completat chestionarul au o experienta mai mare de 4 ani in organizarea turismului de
evenimente, 27,% (22 agentii) au o experienta cuprinsa intre 2 si 3 ani! "#,7% (" agentii) au
raspuns ca organizeaza turism de evenimente de "$2, in timp ce "3,7% ( "" agentii ) se ocupa de
aceasta forma de turism de mai putin de " an !
Intrebarea 2 : Gradul de implicare al agentiei in organizarea turismului de evenimente
Figure 2 Gradul de implicare in turismul de evenimente
In ceea ce priveste gradul de implicare al agentiilor in turismul de evenimente au fost
o%tinute urmatoarele rezultate & '',2 % au un grad ridicat de implicare, iar 30 % un grad scazut
de implicare ( 3,7% dintre agentii au raspuns cu )*u stiu )!
Scorul i!ert :
+m o%tinut un scor de 0,47 ceea ce arata ca ma,oritatea agentiilor de turism au un grad de
implicare mare in ceea ce priveste turismul de evenimente !
"
"#:Care este ponderea o$ertelor pentru turism de evenimente in totalul o$ertelor agentiei?
" a 0$"%
2 % "$2%
3 c 2$3%
4 d -ai mult de 3%
"#

%arianta
%al.
&bsoluta
%al.
'rocentuala
0$"% 3 43!7
"$2% "# 22!
2$3% "4 "7!
peste 3% "3 "'!2
Interpretare&
In proportie de "'%, ponderea operatiunilor de turism de evenimente in totalul ofertelor
agentiei este de peste 3%!
In proportie de "#%, ponderea operatiunilor de turism de evenimente in totalul ofertelor
agentiei este de 2$3%!
In proportie de 22%, ponderea operatiunilor de turism de evenimente in totalul ofertelor
agentiei este de "$2%!
In proportie de 44%, ponderea operatiunilor de turism de evenimente in totalul ofertelor
agentiei este de 0$"%!
4.1. Ct de satisfcut sunteti de diversitatea ofertelor de evenimente?
%ariant(
)(spuns
*r.
)esponden i 'rocent
Foarte 3 3!7
2
*esatis$(cut
*esatis$(cut # "0
*eutru "2 "
Satis$(cut 40 0
Foarte
Satis$(cut "7 2"!2
-a,oritatea respondenilor se declar. satisf.cui /n ceea ce privete diversitatea ofertelor de
evenimente deoarece ageniile de turism rom0neti ofer. o gam. larg. de oferte legate de
evenimentele din diferite .ri i perioade ale anului! +stfel, se organizeaz. se,ururi, vacane
de 1r.ciun, de 2ate, de +nul nou sau cu ocazia diverselor s.r%.tori naionale din anumite
.ri!
%ariant(
)(spuns 'rocent
*esatis$(cut "3!7
*eutru "
Satis$(cut 7"!2
"3,7% din respondeni se declar. nesatisf.cui /n ceea ce privete diversitatea ofertelor de
evenimente, "% din num.rul respondenilor nu au o p.rere format., iar ma,oritatea
(7",2%) se consider. satisf.cui de diversitatea ofertelor de evenimente!
3
SC+) I,E)-3( 24"75 "440504"2$"4#$ 243)6#03 '06#03 0,7 7esponden8ii sunt
satisf.cu8i /ntr$ un grad ridicat, /n leg.tur. cu diversitatea ofertelor de evenimente!
4.2. Ct de satisfcut suntei de preul serviciilor de evenimente?
Variant
Rspuns
Nr.
Respondeni Procent
Foarte
Nesatisfcut 1 1.25
Nesatisfcut 4 5
Neutru 34 42.5
Satisfcut 32 40
Foarte
Satisfcut 9 11.25
4
-a,oritatea respondenilor se declar. neutri /n ceea ce privete preul serviciilor de
evenimente, deoarece acetia nu cunosc at0t de %ine care este valoarea la care ar tre%ui s. se
v0nd. un pachet de servicii de evenimente! Imediat su% cei ce se declar. neutri, se afl. cei
care sunt satisf.cui de preul serviciilor de evenimente deoarece serviciile oferite sunt foarte
%une i spun c. un se,ur sau o vacan. reuit. merita chiar daca este mai scump.!
',2% dintre responden8i se declar. nesatisf.cu8i de pre8ul serviciilor de evenimente, 42,%
nu au /nc. o p.rere format /n timp ce ma,oritatea de ", 2% se declar. satisf.cu8i!
%ariant(
)(spuns 'rocent
*esatis$(cut '!2
*eutru 42!
Satis$(cut "!2

SCORUL LIKERT= (9*2+ 32*1+ 34*0-4*1- 1*2)/80=44/80= 0,55 Respondenii sunt


stis!"#ui $nt%- un &%d '%e de p%eu%i(e se%)i#ii(o% de e)eni'ente.
ntrebarea Q4.: Ct de satisfcut suntei de respectarea datei evenimentului privind turismul
de evenimente?
1. &naliza nominal( a datelor
9n urma cercet.rii de mar:eting privind gradul de implicare al agen8iilor din 7om0nia /n turismul
de evenimente, la /ntre%area ;4!3 analiza nominal. a datelor a indicat din totalul de #0 de
responden8i& un num.r de 34 de responden8i care s$au declarat foarte satisf.cu8i de respectarea
datei evenimentului, 3 care au afirmat c. sunt satisf.cu8i, "0 care <i$au manifestat o atitudine
neutr., unul singur care s$a declarat nesatisf.cut, niciun respondent nefiind foarte nesatisf.cut!
Gradul de
satis$ac.ie *r. de responden.i
=! satisf.cut 34
>atisf.cut 3
*eutru "0
*esatisf.cut "
=! nesatisf.cut 0
?otal #0
'
2. &naliza procentual( a datelor
9n ceea ce prive<te valoarea procentual. a fiec.rei variante de r.spuns rezultat. /n urma
r.spunsurilor o%8inute de la persoanele din e<antionul chestionat, au reie<it urm.toarele procente&
42!% reprezint. procentul celor foarte satisf.cu8i, 43!7% al celor satisf.cu8i, "2!% al celor
neutrii, iar "!2% al celor nesatisf.cu8i! 2rin urmare, se poate o%serva c. ma,oritatea
responden8ilor s$au ar.tat satisf.cu8i de precizia cu care se respect. data evenimentului /n
conceperea unor pachete turistice privind turismul de evenimente!
Gradul de
satis$ac.ie
*r. de
responden.i/01
=! >atisf.cut 42!0%
>atisf.cut 43!7%
*eutru "2!0%
*esatisf.cut "!2%
=! nesatisf.cut 0%
?otal "00%
7
#. Scor i!ert
>l3 @0x($2)5"x($")53x"534x2A6#03"026#03",27B0
Cup. cum se poate o%serva, aplic0nd ca instrument de m.surare scala lui Di:ert, /n urma
cercet.rii a reie<it faptul c. ma,oritatea agen8iilor de turism care se ocup. de conceperea <i
comercializarea pachetelor turismului de evenimente sunt satisf.cu8i de aspectul referitor la
respectarea datei evenimentului!
Concluzii:
7espectarea cu precizie a datei evenimentului reprezint. o condi8ie esen8ial. pentru
conceperea unui pachet turistic privind turismul de evenimente! 9n acest sens, respectarea datei
exacte a evenimentului reprezint. o garan8ie oferit. turistului care apeleaz. la o agen8ie de turism
pentru a i se oferi posi%ilitatea de a accede spre evenimentul la care acesta dore<te s. participe!
+stfel, /n urma cercet.rii realizate, s$a confirmat aceast. concep8ie, ma,oritatea
anga,a8ilor din agen8iile de turism ar.t0ndu$se mul8umi8i de respectarea acestui aspect!
ntrebarea Q4.4: Ct de satisfcut suntei de respectarea profesionalismului or!ani"rii
evenimentului privind turismul de evenimente?
1. &naliza nominal( a datelor
Gradul de
satis$ac.ie *r. de responde.i
=! satisf.cut 37
>atisf.cut 32
*eutru "0
*esatisf.cut "
=! nesatisf.cut 0
?otal #0
#
9n urma realiz.rii cercet.rii de mar:eting, 37 dintre responden8ii chestiona8i s$au declarat
satisf.cu8i de gradul de profesionalism al organiz.rii evenimentelor, 32 satisf.cu8i, "0 neutrii,
doar un singur respondent fiind nesatisf.cut, /n vreme ce niciun respondent nu a ales ultima
variant. E foarte nesatisf.cut!
2. &naliza procentual( a datelor
9n urma analiz.rii valorilor procentuale, s$a
a,uns la concluzia c. 4',2% dintre responden8i
sunt foarte satisf.cu8i de nivelul de implicare al
agen8iei de turism /n crearea pachetelor turistice
de evenimente, 40% dintre responden8i sunt
satisf.cu8i, "2,% s$au declarat neutrii, ",2%
nesatisf.cu8i, /n vreme ce niciunul dintre
responden8ii interoga8i nu s$a declarat
nesatisf.cut de profesionalismul organiz.rii
evenimentelor!
Gradul de
satis$ac.ie *r. de responden.i
=! satisf.cut 4'!2%
>atisf.cut 40%
*eutru "2!0%
*esatisf.cut "!2%
=! nesatisf.cut 0%
?otal "00%
F
#. Scor i!ert
Sl 2 3/421 x 5 6 /411 x 1 6 5 x 15 6 #2 x 1 6 #7 x 2 8 9 :5 2 1;#12<
9n urma calculului scalei Di:ert, puncta,ul o%8inut de ",3"2 indic. faptul c., /n urma
cercet.rii realizate, s$a a,uns la concluzia c. ma,oritatea anga,atilor agen8iilor de turism care se
ocup. de crearea pachetelor turistice de evenimente sunt satisf.cu8i de profesionalismul
organiz.rii evenimentelor!
Concluzii:
2rofesionalismul organiz.rii unui eveniment presupune acordarea unei aten8ii deose%ite
tuturor elementelor care /l compun, de la micile detalii, p0n. la imaginea sa de ansam%lu! 2rin
urmare, pentru a atrage turi<ti, evenimentul tre%uie s. ai%. notorietate, s. se %azeze pe garan8ia
unor edi8ii anterioare <i pe calitatea pe care a oferit$o celor care au participat la desf.<urarea
acestuia! 2rin urmare, acest fapt nu face dec0t s. sporeasc. aten8ia agen8iilor de turism /n vederea
sus8inerii unui profesionalism al organiz.rii evenimentelor care s. constituie elementul cheie /n
construirea pachetele turistice de evenimente!
"0
Q#: Care este principalul mi$loc de comunicare folosit pentru promovarea ofertelor de turism
de evenimente?
" a internetul
2 % ?G si radio
3 c presa scrisa (ziare, reviste)
4 d catalogul si %rosurile agentiei de turism
"<

%arianta
%al.
&bsoluta
%al.
'rocentuala
Internetul 44
?G si radio '!2
2resa scrisa (ziare, reviste) 7 #!7
1atalogul si %rosurile agentiei de
turism 24 30
Interpretare&
1el mai folosit mi,loc de comunicare pentru promovarea ofertelor de turism de evenimente,
avand o pondere de % este Internetul, in principal datorita costurilor mai mici si a cresterii
continue a numarului utilizatorilor de internet!
1el mai putin folosit mi,loc de comunicare pentru promovarea ofertelor de turism de
evenimente, cu o pondere de '% este ?G$ul si radio$ul, datorita costurilor ridicate si a
dificultatii de a,ungere a mesa,ului la consumatorul vizat!
1u o pondere de 30%, catalogul si %rosurile agentiilor de turism, ocupa locul 2 in randul
preferintelor agentiilor de turism pentru promovarea ofertelor de turism de evenimente!
1u o pondere de F%, presa scrisa (ziare, reviste), ocupa locul 3 in randul preferintelor
agentiilor de turism pentru promovarea ofertelor de turism de evenimente!
""
Q%:&intre principalele forme de turism ded evenimente'cele mai vandute sunt:
a)=estivalurile
%)?a%erele de creatie
c)Hvenimentele cultural
d)>ar%atorile populare
e)Hvenimentele sportive
9n opinia respinden8ilor,cele mai vandute forme de turism de evenimente le reprezinta
evenimentele culturale cu o pondere de 3F,73%!+stfel 3" din 7# de respondent au optata pentru
varianta )evenimentele culturaleI!+poi,pe locul II in clasamentul celor mai vandute forme de
turism de evenimente se afla festivalurile cu un procent de 2,'4%(cu 20 de raspunsuri pentru
acest tip de eveniment din 7#)!Coar "F,23%,adica " respondenti din 7#,considera ca cea mai
vanduta forma de tursim de evenimente sunt sar%atorile populare!
2e ultimele 2locuri se afla evenimentele sportive si ta%erele de creatie cu procente de
"",3%,respective 3,#4% din total!
"2
"3