Sunteți pe pagina 1din 16

APROBAT

UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE IN MEDII NORMALE


INSTRUCTIUNI PROPRII INSTRUCTIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA NR.
(CERINE MINIME)
INSTRUCIUNI PROPRII
DE SECURITATE I SNTAE N MUNC PENTRU
UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE IN MEDII NORMALE
PREAMBUL
Art.1 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice in medii
normale fac parts dintr-un sistem unitar de reglementare, privind realizarea securitatii si sanatatii in munca ,
sistem care cuprinde :
-Legea 319/ 2006 legea securitatii si sanatatii in munca care creeaza cadrul general de reglementare la nivel national a
problematicii securitatii si sanatatii in munca .
-omele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006 care cuprind principalele masuri de
securitate si sanatate in munca , general valabile pentru orice activitate .
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice in medii
normale, care cuprind masurile speci!ice de prevenire a accidentelor de munca si bolilor pro!esionale speci!ice
activitatilor pentru prelucrarea automata a datelor care se des!asoara in cadrul societatii noastre , detaliind prin aceasta
prevederile omelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006.
Aceste instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca se aplica, colaborat cu alte instructiuni proprii
elaborate pentru celelalte categoric de activitati pe care le poate des!asura la un moment dat un lucrator din cadrul
societatii noastre , activitati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de
baza care sarcina poate !i ocazionala sau permanents .
Art.2 In aceste instructiuni proprii , procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat , compus
din urmatoarele elements care interactioneaza reciproc :
-EXECUTANTUL : omul implicat nemi"locit in e#ecutarea unei sarcini de munca
-SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie e!ectuate prin intermediul mi"loacelor de productie si in
anumite conditii de mediu pentru realizarea procesului de munca $
-MIJLOACELE DE PRODUCTIE : totalitatea mijloacelor de munca ( instalatii, masini, utilaje,
aparate, dispozitive, unelte, tec. care se utilizeaza in procesul de munca!
- MEDIUL DE MUNCA : ansamblul conditiilor !izice , c%imice , biologics si psi%ologice in care unul sau mac multi
e#ecutanti isi realizeaza sarcina de munca .
&rt.3 'eglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul prezentelor instructiuni proprii , vizand global
des!asurarea uneia sau mac multor activitati , in conditii de securitate a muncii , se realizeaza prin tratarea
!iecarui aspect de securitate a muncii la nivelul !iecarui element al sistemului ()(*+,&,--&'*.& /( 0+*&-
0.1L2&*( /( 3'2/+*,.(-0(/.+L /( 0+*&, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care !ac ob"ect
de reglementare .
Aceste instructiuni proprii sunt in conformitate cu cadrul general de securitate si sanatate in munca
stipulat de legea "1# $ 2%%& si respectiv prevederile 'ormei metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor (egii "1#$2%%&,
In contextul prezentat anterior , continutul prezentelor instructiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, in
functie de domeniul de activitate, cumulat cu alte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca
specifice domeniului de activitate respectiv.
/e asemenea, aplicarea prevederilor prezentelor instructiuni trebuie sa se !ace complementar cu speci!icatiile
standardelor de securitate a muncii de re!erinta in domeniul de activitate abordat
PREVEDERI GENERALE
Co!"#!
A$!.%. )rezentele instructiuni proprii, cuprind masuri de prevederi a accidentelor de munca si a bolilor
profesionale specifice activitatii de utilizarea energiei electrice in medii normale.
S&o'
A$!.(. *asurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea
factorilor de risc existents in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia
executant,
sarcina de munca,
mijloace de productie,
mediu de munca .
Do)*"# +* ,'-"&,$*
A$!... 3rezentele instructiuni proprii se aplica lucratorilor din cadrul societatii, care des!asoara activitati de utilizarea
energiei electrice in medii normale, indi!erent de !orma de proprietate asupra capitalului social si de modul de
organizers a acestora.
Co*/"#*, &# ,-!* ,&!* o$),!"0*
A$!.1. 3revederile prezentelor instructiuni proprii se aplica cumulativ cu prevederile actelor normative
R*0"2#"$*, '$*2*!*-o$ "3!$#&!"#" '$o'$""
A$!.4. )rezentele instructiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cats ori este necesar,
ca urmare a sc+imbarilor de nature legislative, te+nica etc. ,survenite la nivel national, la nivelul societatii sau
la modificarea proceselor de munca.
I&,+$,$*, 3" $*',$!"2,$*, -#&$,!o$"-o$
P$*0*+*$" 3'*&"5"&*
A$!. 6 (1 Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice in medii
normale cuprind prevederi minimale obligatorii pentru prevenirea accidentelor de munca specifice actiunii
curentului electric cu efectele sale ( electrocutare si arsuri .
)revederile prezentelor Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca au in vedere , in principal
masurile de securitate pe care trebuie sa le respecte organizatorii lucrarilor si executantii acestora .
,ontinutul prezentelor Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca face referire la activitatea care
se des!asoara in instalatiile de utilizare a energiei electrice si asupra acestora , indi!erent de !orma de proprietate asupra
lor sau apartenenta personalului care le proiecteaza , e#ecuta , e#ploateaza sau repara .
A$!. 7 . 415 .nstructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice aplica principiul
diviziunii muncii , in des!asurarea unei activitati , desemnarea corecta , bine delimitata a participarii e#ecutantilor la
aceasta si stabilirea raspunderii individuals , pe tot parcursul activitatii , de la dispunerea actiunii, la organizarea ei,
e#ecutarea si receptia lucrarilor.
(2 Activitatile specifice utilizarii energiei electrice, trebuie sa se desfasoara pe baza fiselor te+nologice sau
instructiunilor te+nica de lucru, insusite de executanti.
A$!. 8. Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice au scopul
stabilirii prevederilor care, aplicate si respectate, constitute masuri preventive de evitare a riscului electric,
respectiv de evitare a accidentarii celor implicate in sistemul de munca.
A$!. 9. (1 )rezentele Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca trebuie aplicate in situatia in care
se proiecteaza, executa, exploateaza si intretine sau repara instalatii electrice de joasa tensiune situate in aval
de punctul de masura a energiei electrice furnizate de catre distribuitor
(2)entru prevenirea riscului electric din instalatiile electrice de curent alternativ si continuu situate in media
di!erite de cele normale se vor aplica prevederile prezentelor .nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
corelate cu masurile de prevenire a accidentelor si/sau a imbolnavirilor pro!esionale speci!ice mediului concret de
lucru.
A$!. %.. *unoasterea, respectarea si aplicarea prezentelor .nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca este
obligatorie pentru intregul personal angrenat in activitatile de e#ploatare, intretinere, reparatii, constructii monta" si
cercetare-proiectare pentru instalatii electrice de utilizare, con!orm atributiilor ce-i revin.
A$!. %1 (1 ,omisiile de receptie, stabilite conform reglementarilor in vigoare, nu vor aviza punerea in
functiune a instalatiilor electrice de utilizare, noi sau reparate capital, daca acestea nu corespund conditiilor
prevazute in prezentele .nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.
425 (ste interzisa punerea in !unctiune a instalatiilor de utilizare a energiei electrice sub rezerva completarii ulterioare a
acestora in sensul respectarii prevederilor de --0.
A$!. %4. -rice incalcare a prezentelor Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca va fi analizata
imediat dupa constatare, potrivit prevederilor in vigoare, stabilindu-se responsabilitatile si masurile cores
pu nzatoare.
E/*&#!,!#-
A$!. %6. ,onditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucr.torul care isi desfasoara activitatea in instalatiile
electrice de utilizare, autorizarea lucr.torului din punct de vedere al //* si executarea lucrarilor in instalatii
electrice din exploatare sunt cele prevazute la Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru
transportul si distributia energiei electrice.
Art. 10. Autorizarea electricienilor din punctul de vedere al //* pentru desfasurarea activitatii in instalatiile
electrice trebuie sa se face conform 1egulamentului privind autorizarea electricienilor din punctul de vedere
al //*.
A$!. %8. 415 .nstalatiile electrice de utilizare pot !i e#ploatate, intretinute, reparate sau modi!icate de catre:
electricieni anga"ati si autorizati din punctul de vedere al --0, care isi des!asoara activitatea ca lucr.tori de
servire operative in instalatiile de inalta si joasa tensiune, pe baza atributiilor de serviciu!
electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al //*, care isi desfasoara activitatea in
instalatii electrice de inalta si "oasa tensiune pe baza masurilor organizatorice prevazute in .nstructiuni proprii de
securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice si/sau in prezentele .nstructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca.
electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al //*, care isi desfasoara activitatea in
instalatii electrice de "oasa tensiune in baza obligatiilor de serviciu $
electricienii autorizati profesional prestatori de servicii si autorizati din punct de vedere al --0 , care isi
des!asoara activitatea in instalatii electrice de "oasa tensiune ocazionala a clientilor.
2inerii sub 13 ani nu vor fi introdusi in informatii si$sau nu vor prima sarcina executarii unor lucrari cu risc
electric .
A$!. %9. (ucr.torul este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierar+ici in conditiile prezentelor Instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca si trebuie sa previna sau sa opreasca orice actiune care ar putea
conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane .
A$!. (:. (1 -rice electrician care constata o stare de pericol care poate conduce la accidente umane sau
avarii te+nice este obligat sa ia masura de eliminare a acestora .
2rice lucrare sau manevra care prezinta un pericol de accidentare nu trebuie intreprinsa , c%iar daca nee#ecutarea ei
ar putea conduce la deran"amente si sau pagube materiale .
2rice dispozitie data contrar prevederilor prezentelor .nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca se refuza si
se aduce la cunostinta sefului ierar+ic superior celui care a emis-o.
(4 /eful de lucrare si executantii sunt raspunzatori pentru nerespectarea prevederilor din aceste Instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca in cadrul lucrarii la care participa .
Art. 21. 5iecare lucrator este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor Instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca, ale instructiunilor te%nice interne , ale !iselor te%nologice sau altor
reglementari , precum si a unor de!ecte in instalatiile electrice , care ar putea puns in pericol securitatea oamenilor , sa
ia masuri in limita competentei sale si sa comunice cele constatate se!ului direct sau ierar%ic superior .
A$!. (( . Lucr.torul care executa manevre si $sau lucrari in instalatiile electrice sub tensiune trebuie sa fie
dotat si sa utilizeze ec%ipamentul electroizolant de protectie . La "oasa tensiune trebuie utilizat cel putin un mi"loc de
protectie electroizolant , iar la inalta tensiune cel putin doua mi"loace de protectie electroizolante.
A$!. (.. (1 )ersonalul care beneficiaza de ec+ipament si dispozitive individuals de protectie trebuie sa
fie instruit asupra caracteristicilor si modului de utilizare a acestora , sa le prezinte la verificarile periodice
prevazute si sa solicite inlocuirea sau completarea lor , cand nu mai asigura !unctia de protectie .
425 3entru ec%ipamentele si dispozitivele de protectie nenominalizate pe persoane , prezentarea la veri!icare si
inlocuirea sau completarea , in situatiile care o impun revine conducatorului locului de munca .
A$!. 24. 415 6iecare electrician sau/si deservent al instalatiilor si ec%ipamentelor electrice trebuie sa veri!ice vizual
inainte si in timpul lucrului : integritatea carcasei , a izolatiei conductoarelor e#terioare si e#istentei ingradirilor de
protectie sau mentinerea distantelor de inaccesibilitate in limita zonei de manipulare .
(2 6e asemenea , electricianul sau$si deserventul trebuie sa verifice vizual legatura de protectie la pamant a
instalatiei , ec+ipamentului sau utilajului cu care se lucreaza . 7ste interzis a se lucra daca bornele de legare la
pamant sunt rupte , de!ecte sau daca circuitul de protectie este intrerupt .
A$!. (4. 415 3ersonalul prestator de servicii si cel care apartine unor unitati terte si e#ecuta lucrari in instalatiile electrice
ale societatii trebuie considerat 7personal delegat 7.
(2 7xecutarea lucrarilor in instalatiile electrice de catre electricienii autorizati-prestatori de servicii la
persoane "uridice sau !izice, cu care nu s-a inc%eiat o conventie de lucrari, intreaga raspundere asupra consecintelor
nerespectarii prevederilor speci!ics de --0 la lucrarea 4operatie5 respective revine prestatorului.
A$!. (6. &ctivitatile des!asurate de catre lucr.tori delega8i in instalatiile electrice ale societatii se incadreaza in
una din urmatoarele situatii:
-lucr.torul delegat apartine altei unitati de exploatare!
-lucr.torul delegat apartine unei unitati de constructii-montaj specializate in lucrari la instalatiile electrice$
-lucr.torul delegat apartine unei unitati specializate in executarea unor lucrari de service, probe pentru puneri
in !unctiune, modernizari in instalatii, e#perimentari$
-lucr.torul delegat apartine unei unitati nespecializate pentru lucrari in instalatiile electrice 4vopsitori, zugravi,
tinic%igii etc5$
-lucr.torul delegat este electrician autorizat-prestator de servicii care executa lucrari conform prevederilor art.
28425
A$!. (7. (1 7xecutarea unor lucrari si$sau manevre de catre personalul delegat apartinand unei unitati de
e#ploatare in instalatiile unui utilizator, se poste !ace numai pe ba za conventiei de lucrari si care din punctul de vedere
al --0 contine:
-delimitarea instalatiilor la care are acces personalul delegat$
-lista lucrarilor si manevrelor ce se pot e#ecuta de catre personalul delegat$
-delimitarea responsabilitatilor privind aplicarea Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca la
executarea lucrarilor si manevrelor in instalatiile respective!
-masurile organizatorice de //* la executarea manevrelor si a lucrarilor (categoriile de lucrari si instalatiile in
care se pot executa lucrari de baza de autorizatie de lucru A( sau instructiunilor te+nice interne de //* I2I-
//* emise de unitatea din care !ace parte lucr.torul delegat etc.
(2 ,onventia de lucrari se inc+eie la nivelul conducatorilor de unitati sau intre conducatorul unitatii de
exploatare si utilizator.
A$!. (8. (ucrarile executate in instalatiile unui utilizator de catre personalul delegat, care apartine unei unitati
de constructii-montaj specializate au la baza conventii de lucrari inc+eiate intre unitatea de constructii-montaj
si utilizator inainte de inceperea lucrarilor.
A$!. (9. Lucrarile e#ecutate de catre personalul delegat care apartine unei unitati sau subunitati specializate in lucrari
de service, veri!icari pentru puneri in !unctiune, se e#ecuta in con!ormitate cu conventia de lucrari, inc%eiata intre
unitatea 4subunitatea5 specializate si unitatea utilizatoare care are in gestiune instalatii in care urmeaza a se lucra.
A$!. .:. Lucrarile e#ecutate in instalatiile electrice ale utilizatorului de catre un prestator de servicii 4electricianul5 ca
personal delegat sau de catre personalul delegat care apartine unei unitati nespecializate in lucrari electrice 4de
prestari servicii, constructii, instalatii neelectrice etc5 se e#ecuta in con!ormitate cu conventia de lucrari , inc%eiata
intre conducatorul unitatii gestionare a instalatiei de utilizare si prestator sau conducatorul unitatii nespecializate, care
va solicita, dupa caz, consultanta unui electrician autorizat din punctul de vedere al .nstructiuni proprii de securitate si
sanatate in munca.
A$!. .%. (#ploatarea instalatiilor si lucrarile din instalatiile utilizatorilor e!ectuate de catre electricieni autorizati prestatori
de servicii trebuie sa se e#ecute pe baza unei conventia de e#ploatare inc%eiata intre conducatorul persoanei "uridice si
prestatorul de servicii si care va avea continutul prevazut la art. 29 415.
A$!. .(. *ijloacele de protectie necesare executarii lucrarilor, delimitarii materials a zonei de lucru si
asigurarii impotriva accidentelor de natura neelectrica, se asigura de catre unitatea de care apartine personalul
delegat sau, in cazul unor intelegeri prealabile, de catre unitatea utilizatoare. In acest sans se vor face
completarile de rigoare in conventiile bilaterals.
S,$&", +* M#&,
A$!. 33 0asurile te%nice pentru realizarea unei lucrari in instalatiile electrice de utilizare sunt:
-separarea electrica a instalatiei, respectiv:
-intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie, dupa caz, la care urmeaza a
se lucra!
-blocarea in pozitia desc+is a dispozitivelor de actionare a aparatelor de comutatie prin care s-a facut
separarea vizibila si montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive!
-identificarea instalatiei sau partii din instalatie in care urmeaza a se lucra
-verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatiei la pamant si in
scurtcircuit!
-delimitarea materiala a zonei de lucru!
-asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.
A$!. .1. 415 /upa scoaterea instalatiei de sub tensiune sau, atunci cand te%nic aceasta nu este posibil, dupa
separarea electrica, trebuie realizata zona de lucru.
425 :ona de lucru se !ace prin realizarea succesiva a urmatoarelor masuri te%nice dintre cele consemnate la art.33:
-identi!icarea instalatiei sau a partii din instalatie la care urmeaza a se lucra$
-verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit! -delimitarea
materiala a zonei de lucru!
-asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.
S*',$,$*, *-*&!$"&,
A$!..4 415 .ntreruperea tensiunii trebuie sa se realizeze dupa anularea automatizarlor care conduc la reconectarea
intrerupatoarelor, prin manevrarea aparatelor de comutatie 4de e#emplu:intrerupator,separatoare,sigurante5 ce separa
instalatia sau partea de instalatie la care urmeaza a se lucra, de restul instalatiilor ramase sub care urmeaza a se
lucra, de restul instalatiilor ramase sub tensiune.
425/upa intreruperea tensiunii, in cazul in care prin manevrarea aparatelor de comutatie cu care s-a realizat
intreruperea acesteia nu s-a e!ectuat si separarea vizibila trebuie sa se e!ectueze separari vizibila !ata de toate partite
de unde ar putea sa spare tensiune in instalatia sau partea de instalatia la care urmeaza a se lucra.
I+*!"5"&,$*, "3!,-,!"*" 3,# , ',$!"" +" "3!,-,!"* -, &,$* #$)*,2, , 3* -#&$,
A$!..6.415 .denti!icarea instalatiei sau a unei parti a acesteia trebuie sa se realizeze de catre admitent si/sau se!ul de
lucrare si consta in localizarea ei pentru a avea certitudinea ca masurile te%nice ce urmeaza a !i realizata pentru
crearea 7zonei de lucru7 se vor splice asupra instalatiei la care urmeaza a se lucra si la care se vede sau s-a con!irmat
prin mesa", ca instalatia a !ost scoasa de sub tensiune sau numai separate electric.
(2 Identificarea se realizeaza vizual, numai la fata locului si se face avand la baza urmatoarele:
asc+ema electrica a instalatiei
bsc+ema electrica de traseu a liniei(aeriene sau cablu
csc+ema electrica a fluxurilor de cabluri(circuite
dcaietul de marcaje si etic+etari
einscriptii,numerotari,denumiri
fplanuri,+arti,planse
gdispunerea in teren a instalatiilor
+aparate sau instalatii de detectie
iaparate de masura
jalte elemente
)e durata identificarii este interzisa desc+iderea sau indepartarea oricarui tip de ingradire si verificare, prin
actionare,a oricarei componente a instalatiei.
V*$"5"&,$*, -"'3*" +* !*3"#* #$),!, ")*+",! +* -*;,$*, -, ',),! 3" " 3&#$!&"$&#"!
A$!..7. 9erificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se faca la toate fazele
instalatiei, respectiv la toate conductoarele liniei electrice aeriene,inclusiv pe nul. In cazul
intrerupatoarelor,verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se faca la toate bornele sale.
A$!..8. 9erificarea lipsei tensiunii in instalatiile de joasa tensiune trebuie sa se faca cu ajutorul aparatelor
portabile de masurare a tensiunii cu ajutorul detectoarelor de tensiune specifice acestui nivel de tensiune.
A$!..9. In cazul ec+ipamentelor sau elementelor capsulate sau protejate la care nu se pot utiliza detectoare de
tensiune, verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se faca potrivit instructiunilor producatorilor ec+ipamentelor
sau a elementelor respective.
A$!.1:. .nainte de !iecare utilizare a detectorului de tensiune si imediat dupa aceasta trebuie veri!icata obligatoriu buna
!unctionare a acestuia,utilizand metoda indicata de producator in instructiunea de !unctionare si utilizare.
A$!.1%. ;eri!icarea lipsei tensiunii trebuie sa se e#ecute considerand ca instalatii este sub tensiune.
A$!.1(.(1 (egarea la pamant si in scurtcircuit se aplica asupra tuturor fazelor instalatiei sau partii de
instalatie, precum si pe conductorul nul al liniilor electrice aeriene,prin montarea dispozitivelor mobile de
scurtcircuitare si legare la pamant sau prin inc+iderea cutitelor de legare la pamant.
(2 -peratiile de montare a scurtcircuitorului trebuie sa se realizeze in urmatoarea ordine:
ase leaga la pamant clema(papuculscurtcircuitorului sau la conductorul de nul al liniei electrice aeriene de
joasa tensiune
bse verifica lipsa tensiunii pe toate fazele
cse monteaza clemele scurtcircuitului pe fiecare faza utilizand dispozitive electroizolante destinate in acest
scop
("In cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune,verificarea lipsei tensiunii,respectiv montarea clemelor
scurtcircuitorului,trebuie sa se faca incepand cu conductorul de nul,cu exceptia cazurilor in care conductorul
de nul este montat pe partea superioara a comportamentului.
4<5.n instalatiile de "oasa tensiune,cu e#ceptia liniilor electrice cu conductoare neizolate,este permisa montarea
scurtcircuitoarelor !ara utilizarea pra"inii electroizolante, dar cu respectarea prevederilor din prezenta norma speci!ica in
ceea ce priveste utilizarea ec%ipamentelor individuale de protectie.
A$!.1.. .n cazul liniilor electrice aeriene de "oasa tensiune, daca in cadrul lucrarii se selectioneaza nulul, acestuia i se
va asigura, in prealabil, continuitatea prin suntarea directa sau prin legarea la pamant a celor doua parti langa
sectionare.
A$!.11.(1 ,lemele sau papucii scurtcircuitoarelor trebuie sa fie fixate la locurile, respectiv bornele sau piesele
special prevazute si marcate in acest scop. 7ste interzisa legarea conductorului scurtcircuitorului prin diverse
improvizatii care nu asigura un contact corespunzator.
D*-")"!,$*, ),!*$",-, , 2o*" +* I#&$#
A$!.14. (%)/elimitarea materiala a zonei de lucru trebuie sa asigura prevenirea accidentarii membrilor !ormatiei de
lucru,dar si a persoanelor care ar putea patrunde accidental in zona de lucru. /elimitarea materiala se
realizeaza prin ingradire provizorii mobile, care sa evidentieze clar zona de lucru.
(2Ingradirile provizorii mobile trebuie sa fie fixate sigur, pentru a nu cadea paste partite aflate sub tensiune
ale instalatiei. )e ingradirile provizorii mobile se vor monta indicatoare de interdictie.
A$!.16.(1 Ingradirile provizorii mobile din materiale electroizolante se pot amplasa c+iar in atingerea directa
cu partite aflate sub tensiune, cu conditia ca aceste materiale sa fie corespunzatoare tensiunii instalatiei, iar
instalatia sa fie interioara. In cazul in care sunt situate in exterior, montarea, demontarea si utilizarea sa
se face pe timp uscat.
425 .n cazul in care nu se pot monta ingradiri electroizolante mobile con!orm prevederilor alineatului precedent, unitatea
de e#ploatare sau electricianul autorizat-prestator de servicii trebuie sa stabileasca modul de lucru, in conditii de
securitate. .n acest caz trebuie sa se ia masuri care sa interzica intrarea in zona de .ucru a persoanelor !ara atributii de
lucru.
M,3#$" !*<"&* +* SSM " 2o, +* I#&$# '*!$# *0"!,$*, ,&&"+*!*-o$ +* ,!#$, **-*&!$"&,.
A$!.17. 3entru a evita accidentarea de natura neelectrica a membrilor !ormatiei de lucru si a altor persoane care ar
putea patrunde accidental in zona de lucru, trebuie aplicate prevederile normelor speci!ice corespunzatoare, pe genuri de
lucrari si instalatii.
A$!.18. 3entru evitarea accidentelor de circulatie, cand lucrarea se e#ecuta pe sau langa caile de circulatie, zona de
.ucru trebuie marcata si cu indicatoare sau ingradiri speciale, respectand prevederile regulilor de circulatie.
M,3#$" o$;,"2,!o$"&* +* SSM -, */*&#!,$*, -#&$,$"-o$ +* "3!,-,!"" *-*&!$"&* +" */'-o,!,$* &#
3&o,!*$*, +* 3#= !*3"#* , ,&*3!o$,
A$!.19. /in punct de vedere organizatoric lucrarile din instalatiile electrice a!late in e#ploatare trebuie sa se e#ecute
dupa caz, in baza uneia din urmatoarele !orme:
- autorizatiilor de lucru 4&L5
- instructiunilor te%nice interne de --0 4.,.---05
- atributiilor de serviciu 4&-5
- dispozitiilor verbale 4/;5
- procesele verbale 43;5
- obligatiilor de serviciu 42-5
- proprie raspundere 43'5
A$!.4: (a pregatirea instalatiilor electrice de utilizare in exploatare si executarea lucrarilor corespunzator
celor mentionate la articolul 4#1it.a,b,c,d si e,trebuie sa participe..
apersoana care dispune executarea unor lucrari, denumita prescurtat in cuprinsul prezentelor Instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca : emitent :!
bpersoana care admits la lucru,denumita prescurtat in cuprinsul prezentelor Instructiuni proprii de securitate
si sanatate in munca : admitent : !
cpersoana care conduce si controleaza sau supraveg+eaza formatia de lucru,denumita sef de lucrare!
dpersoanele care fac parts din efectivul formatiei de lucru,denumite executanti.
A$!.4%. *asurile organizatorice corespunzatoare formelor prevazute la art.4# lit. a, b, c, d si e,trebuie aplicate
in conformitate cu prevederile cap.".2. din Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru
transportul si distributia energiei electrice.
M,3#$" o$;,"2,!o$"&* -, */*&#!,$*, -#&$,$"-o$ " =,2, >o=-";,!""-o$ +* 3*$0"&"#>(OS)
A$!.4(.(1 /ocietatea care a organizat activitatea de exploatare a instalatiilor electrice de utilizare cu
electricieni angajati, dar nu dispun de emitenti,trebuie sa intocmeasca si sa aprobe lista cu
lucrari concrete, pe care le e#ecuta acesti electricieni, in instalatia de "oasa tensiune, in baza !ormei organizatorice
7obligatie de serviciu= 42-5
425 La lucrarile ce se e#ecuta in baza obligatiilor de serviciu 2-, ca masura organizatorice de --0, personalul
e#ecutant trebuie sa respecte:
- masurile te%nice cuprinse in prezenta norma speci!ics in cazul e#ecutarii lucrarii cu scoaterea de sub tensiune a
instalatiei$
- masurile speci!ice de protectie individuala,cuprinse in prezenta norma speci!ica"a e#ecutarea lucrarilor sub tensiune
in contact.
435 Lucrarile in baza obligatiilor de serviciu 2- se pot e#ecuta si de catre o singura persoana, avand minimum grupa a
.;-a de autorizare din punctul vedere al --0.
A$!.4..415 (lectricienii anga"ati,consemnati la art.82/art.82415 din prezenta ..3. de -.-.0., care e!ectueaza e#ploatarea
instalatiilor de utilizare alesocietatii, trebuie sa e#ecute lucrari numai in urmatoarele conditii:
aconstata existenta lucrarii in lista obligatiilor de serviciu -/ aprobata de conducatorul societatii!
bsunt dotati din punct de vedere al //* cu ec+ipamente si mijloacele corespunzatoare riscurilor lucrarii ce
urmeaza sa o e#ecute$
cdetin si cunosc continutul fisei te+nologice sau al instructiunii te+nice de lucru.
A$!.41.-e vor !olosi numai lucr>tori electricieni care au cel pu?in grupa a .;-a de autorizare.
M,3#$" o$;,"2,!o$"&* -, */*&#!,$*, -#&$,$"-o$ " =,2, >'$o'$"*" $,3'#+*$">(PR).
A$!.44.415-ocietatea care nu a organizat activitatea de e#ploatare cu electricieni anga"ati ca lucratori trebuie sa
apeleze la electricieni autorizati-prestatori de servicii pentru lucrari sau manevre pe care acestia le e#ecuta in baza
!ormei organizatorice 7pe proprie raspundere73'.
(2)restarea serviciilor conform prevederii consemnate la alin.(1 de mai sus in instalatiile electrice de
utilizare din gestiunea persoanelor "uridice sau !izice, se poate solicita numai electricienilor autorizati-prestatori de
servicii, respectiv trebuie realizate numai de catre acestia revenindu-le urmatoarele raspunderi:
arespectarea prevederilor normelor specifice de securitate a muncii!
bconsecintele imediate si ulterioare ca urmare a calitatii serviciului prestat
("(ucrarile in baza propriei raspunderi se executa numai de electricieni autorizati profesional si din punct de
vedere al --0-prestatori de servicii-si numai in instalatiile electrice de utilizare de "oasa tensiune.
A$!.46. La lucrarile ce se e#ecuta in baza propriei raspunderi 3',ca masura organizatorice de --0, personalul
e#ecutant trebuie sa respecte:
-masurile te+nice cuprinse in prezenta norma specifica in cazul executarii lucrarii cu scoatere de sun tensiune a
instalatiei$
-masurile specifice de protectie individuala,cuprinse in prezenta norma specifica,la executarea lucrarii fare
scoaterea instalatiei de sub tensiune,respectiv la e#ecutarea lucrarilor sub tensiune in contact.
M*+"#- +* M#&,
A$!.47.lnstalatiiie de utilizare si mijloacele te+nice de protectie aferente acestora trebuie concepute,executate
si verificate dupe construire$montare,respectiv inaintea punerii in functiune,dupa fiecare reparatie,ori de cats
ori se considers necesar si apoi periodic conform anexei " la prezenta I.). /./.*.
A$!.48.*onstructiile metalice nu trebuie sa !ie !olosite drept nul de lucru pentru alimentarea receptoarelor de energie
electrice.
A$!.49415lnstalatiile de utilizare a energiei electrice si componentele acestora trebuie proiectate ast!el incat sa asigure
in timpul e#ploatarii protectie personalului impotriva atingerilor accidentelor directs si impotriva atingerilor indirecte
L, '#*$*, " 5#&!"#*
A$!.6:.4150ontarea ec%ipamentelor te%nice electrice si realizarea instalatiilor electrice de utilizare trebuie sa se
e#ecute con!orm proiectului. .n cazuri speciale,modi!icarile trebuie sa se !ace numai cu acordul scris al proiectantului.
(29erificarile si incercarile in vederea predarii in exploatare trebuie astfel concepute, organ izate si desfasura
incat sa se previna accidentele prin electrocutare,incendiile si e#ploziile.
A$!.6%. ;eri!icarea instalatiilor electrice si a componentelor acestora din punct de vedere al --0 trebuie e!ectuata
con!orm prevederilor ane#ei 3 la prezenta norma speci!ica.
A$!.6((17c+ipamentele te+nice electrice inainte de a fi montate in instalatiile electrice de utilizare trebuie sa
fie verificate din punct de vedere te+nic,fiind interzisa montarea lor dace nu corespund. Acestea se supun cel
putin urmatoarele incercari:
arezistenta de izolatie trebuie sa fie mai mare de 2*72 pentru izolatie simpla(clasa I de protectiesi mai mare
de 90@ pentru izolatie intarita4clasa .. de protectie5
btensiunea de incercare trebuie sa fie egala cu 2;n < 1%%%9 pentru clasa I de protectie si 4%%% 9 pentru clasa
II de protectie.
(2-rice ec+ipament te+nic, indiferent de clasa lui de protectie, trebuie sa fie insotit de cartes te+nice si
certi!icatul de calitate.
A$!.6..7xecutantul instalatiei electrice de utilizare trebuie sa respecte intocmai documentatia de executie,sa
solicits proiectantului eventualele modificari determinate de situatia concrete din teren si sa prede
Art.64.Aene!iciarul are obligates de a e!ectua receptia lucrarilor"ar atunci cand acestea nu corespund din punct de
vedere al --0 trebuie sa re!uze semnarea procesului verbal de receptia. (ste interzis de a se e!ectua receptia
lucrarilor sub rezerva completarii ulterioare a masurilor de --0.
A$!.64.(#ecutantul instalatiilor de utilizare trebuie sa monteze numai ec%ipamente te%nice certi!icate din punct de
vedere al --0.
I */'-o,!,$*
A$!.66.)entru mentinerea nivelului de securitate a ec+ipamentelor te+nice,electrice,a instalatiilor electrice de
utilizare si a componentelor acestora,unitatea in exploatare trebuie:
asa intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii privind masurile de //* la exploatarea acestora bsa
intocmeasca si sa respecte fisele te+nologice privind intretinerea si repararea instalatiilor electrice
csa tins evidenta instalatiilor si a componentelor referitoare la verificarile din punctul de vedere al //* la
care trebuie supuse si periodicitatile de verificare. 9erificarile minima trebuie sa fie cele indicate in anexa "
la prezenta norma speci!ica completate cu alte veri!icare prevazute in proiecte,considerate ca !iend necesare,si aprobate
de catre conducatorul unitatii
dsa mentina pe durata exploatarii instalatiilor si ec+ipamentelor nivelul de securitate conceput din proiectare
einstalatii electrice temporare au definitive trebuie sa respecte prevederile Instructiuni proprii de securitate si
sanatate in munca,fiind interzise orice fel de improvizatii.
A$!.67.4152bligatiile persoanei "uridice care ac%izitioneaza sau utilizeaza ec%ipamente te%nice electrice clasa . de
protectie sunt urmatoarele:
-sa asigure posibilitatea executarii legaturilor de protectie necesare crearii unui curent de defect,in cazul unui
defect prin punerea unei faze la masa si aparitia unei tensiuie periculoase pe masele ec+ipamentului te+nic
electric,curent de defect care sa produca deconectarea ec+ipamentului te+nic electric sau sectorului defect
prin protectia maximala a circuitului sau prin alte protectie cores pu nzatoare. )osibilitatea executarii legaturilor
de protectie trebuie sa se asigure astfel:
- in cazul unui ec+ipament te+nic electric fix acesta trebuie sa fie prevazut cu doua borne de masa -una in
cutia de borne,langa bornele de alimentare cu energie electrica,pentru racordarea conductorului de
protectie din cablul de alimentare a ec%ipamentului te%nic si a doua borna,pe carcass ec%ipamentului te%nic in
e#terior,pentru racordarea vizibila la centura de legare la pamant sau la alts instalatie de protectie
- in cazul unui ec%ipament mobil sau portabil, acesta trebuie sa !ie prevazut cu un cablu de alimentare !le#ibil, cu o !isa
cu contact de protectie sau ec%ipamentul sa !ie prevazut cu posibilitatea racordarii unui cablu !le#ibil de alimentare.
-cablul de alimentare trebuie sa contina un conductor de protectie prin care sa se lege masele ec%ipamentului la
contactele de protectie ale !isei.
-ec%ipamentul te%nic electric sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor a!late normal sub tensiune
(2)ersoanele juridice sau fizice care proiecteaza, produc sau livreaza un ec+ipament te+nic electric clasa II de
protectie trebuie sa-i asigure din !abricatie o izolatie suplimentara4dubla sau intarita5si o protectie impotriva atingerii
directe a pieselor a!late normal sub tensiune.
4352bligatiile persoanei "uridice sau !izice care proiecteaza, produce sau livreaza un ec%ipament te%nic electric clasa ...
de protectie sunt urmatoarele:
a5sa asigure alimentarea ec%ipamentului te%nic electric la o tensiune !oarte "oasa
b5ec%ipamentul te%nic electric sa nu produca o tensiune mai mare decat tensiunea !oarte "oasa
c5ec%ipamentul te%nic electric sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor a!late normal sub
tensiune
A$!.68.(ste interzisa utilizarea constructiilor metalice drept nul de lucru. /e asemenea,este interzisa utilizarea
conductoarelor de protectie pentru alimentarea receptoarelor cu energie electrice.
A$!.69.La punerea in !unctiune a instalatiilor de utilizare trebuie:
-sa !ie receptionata documentatia de e#ecutie adusa in concordanta cu eventualele modi!icari si completari din teren
-sa fie receptionate instalatiile de utilizare,verificand concordanta cu documentatia de executie
-sa fie receptionate buletinele si rapoartele de incercari si probe ale caror concluzii confirms indeplinirea
conditiilor de punere sub tensiune
A$!.7:.In exploatare trebuie sa se efectueze verificarile periodice ale ec+ipamentelor te+nice electrice aflate
in gestiune la termenele prevazute in cartile te+nice ale ec+ipamentelor si$sau in anexa " la prezenta norma
specifica.
a beneficiarului documentatia cu toate modificarile efectuate,acceptate de proiectant.
A$!.7% *odificarile sau extinderile instalatiilor electrice de utilizere trebuie efectuate de catre un electrician
autorizat profesional si din punctul de vedere al //*.
A$!.7(.415La utilizarea unor ec%ipamente te%nice electrice clasa a . de protectie trebuie:
asa fie asigurate legaturile de protectie necesare pentru realizarea protectiei =impotriva electrocutarii prin
stingere indirecta
bsa fie asigurata deconectarea automata a ec+ipamentului te+nic electric sau sectorului defect
csa fie asigurata protectie impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.
(2(a utilizarea unor ec+ipamente te+nice electrice clasa II de protectie trebuie:
asa fie asigurata izolatia suplimentara a ec+ipamentului te+nic electric respectiv utilizatorul sau executantul,
dupa caz, sa veri!ice ca aceasta nu este deteriorata sau eliminate
bsa fie asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune iar utilizatorul sau
e#ecutantul, dupa caz, sa veri!ice ca acesta nu este inlaturata sau deteriorata.
435La utilizarea unor ec%ipamente te%nice electrice clasa ... de protectie trebuie:
a5sa alimenteze ec%ipamentul te%nic electric la tensiunea !oarte "oasa pentru care a !ost proiectat
butilizatorul sau executantul,dupa caz, sa se asigure ca ec+ipamentul te+nic electric este astfel construit incat
nu permite aparitia unei tensiuni mai mari in circuitul de tensiune foarte joasa. 6ace se utilizeaza un
transformator coborator, pentru producerea tensiunii !oarte "oasa, acesta trebuie sa !ie un trans!ormator de
separare4de siguranta5.
cutilizatorul sau executantul, dupa caz, sa se asigure ca izolatia circuitului de foarte joasa tensiune este astfel
realizata incat sa nu fie posibila ca o tensiune mai mare din alte circuite sa ajunga in circuitul de tensiune
foarte "oasa
dutilizatorul sau executantul, dupa caz, sa se asigure ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate
normal sub tensiune nu este inlaturata sau deteriorata.
A$!.7.. -emnalarea proprietarului instalatiei, imediat dupa constatare, a instalatiilor electrice care nu corespund
prezentelor .nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca , este in obligatia oricarei persoane care e#ploateaza,.
ntretine sau repara aceste instalatii, indi!erent daca este personal propriu al unitatii/subunitatii sau personal delegat.
3roprietarul instalatiei trebuie sa is imediat masuri de remediere.
M,3#$" '$"&"',-* +* '$o!*&!"* - P$o!*&!", '$" -*;,$* -, #-
A$!.71.4153rotectia prin legare la nul este permisa numai in cazul retelelor de "oasa tensiune,cu nulul legat la pamant.
A$!.74. (1*asele ec+ipamentelor te+nice electrice trebuie legate la pamant prin conductoare astfel
dimensionate incat sa reziste curentului de scurtcircuit care apare in caz de defect.
A$!.76. *arcasele metalice ale corpurilor de iluminat interior,din locurile de munca periculoase si !oarte periculoase,
alimentate la tensiune de 68 ; curent alternativ sau mai mare, trebuie sa !ie legate la nul de protectie daca distanta de
la sol sau pardoseala pana la ele este mai mica de 2,8 m.
A$!.77. )relungirea cablurilor de alimentare ale utilajelor trebuie realizata astfel incat sa fie asigurata
continuitatea conductorului de nul de protectie.
A$!.78. (ste interzisa legarea in serie la conductorul de nul de protectie a carcaselor mai multor aparate. 6iecare utila"
trebuie legat la conductorul de nul de protectie cu o legatura separata.
A$!.79./e interzice montarea pe conductorul de protectie a oricaror dispozitive(de
exemplu:sigurante,intrerupatoare care ar putea intrerupe continuitatea circuitului de protectie.
A$!.8:.*onductorul de nul de protectie trebuie sa !ie separat de conductorul nul de lucru, incepand de la ultimul tablou
la care bara de nul este legata la pamant, pana la masa ec%ipamentului te%nic electric care trebuie prote"at.
A$!.8%. )ina la ultimul tablou electric de distributie,se admite existenta uni singur conductor de nul, utilizat
atat drept conductor de lucru cat si de protectie. 6e la ultimul tablou, a care se racordeaza receptorul, in sensul
de distribuire a energiei electrice, conductorul nul de lucru trebuie sa fie separat de conductorul de nul de
protectie. >ara de la care se separa conductorul de nul de lucru de cel de protectie trebuie sa fie legata la
instalatia de legare la pamant a incintei
A$!.8(. 3rizele si !isele receptoarelor electrice trebuie sa aiba contacte speciale pentru racordarea conductorului de
nul de protectie. (ste interzis a se !olosi prizele si !isele ec%ipamentelor te%nice electrice atunci cand
contactele de recordere la nulul de protectie sunt de!ecte.
A$!.8.. *onductoarele de legare la nul de protectie trebuie sa aiba sectiunea dimensionata corespunzator
prevederilor standardelor in vigoare si culoarea de izolatie galben-verde.
)entru receptoarele electrice mobile acest conductor de protectie trebuie sa fie executat numai din cupru.
A$!.81. (c%ipamentele electrice !i#e din instalatiile de utilizers realizate cu protectie principala prin legare la nul
trebuie sa aiba o dubla legatura de protectie : una printr-un cablu de protectie a!lat in cablul de alimentare, prin care se
leaga borna de protectie a!lata in cutia de borne a ec%ipamentului de bara de nul a tabloului de distributie a
doua printr-un conductor vizibil sau platbanda care leaga borna de protectie,a!lata pe carcasa ec%ipamentului in
e#terior,de instalatia de legare la pamant care se a!la in incinta unde este montat ec%ipamentul.
A$!.84. 2oate tablourile electrice trebuie sa aibe o bara de nul,racordata la instalatia de legare la pamant care
se afla in incinta unde este montat tabloul. In cazul tablourilor electrice cu carcasa metalica,bara de nul se
leaga la carcasa, iar carcasa se leaga vizibil la instalatia de legare la pamant.
A$!.86. Aarsade nul trebuie sa aibe cel putin states borne cats conductoare sunt racordate la aceasta bara. u se
admit mai multe conductoare racordate la o singura borna.
&rt.B9.,oate conductoarele de protectie trebuie sa aiba papuci la capete"ar bornele de protectie trebuie sa !ie asigurate
impotriva desurubarii.
A$!.88. Instalatia de legare la pamant a fiecarei incinte,la care sunt racordate instalatiile,ec+ipamentele si
utilajele la care protectia principala o constitute legarea la nul,trebuie sa aibe o rezistenta de dispersie de
maximum 4?.
A$!.89. 415 3atroanele sigurantelor !uzibile trebuie sa !ie inlocuite cu patroane calibrate la valoarea nominala indicate
de proiectant. -unt interzise improvizatiile sau inlocuirea lor cu altele de alts valoare.
425 ;alorile de regla" ale protectiilor electromagnetice ale intrerupatoarelor electromagnetice trebuie sa !ie cele indicate
de proiectant,!iind interzisa scoaterea lor din !unctiune.
A$!.9:.,oate instalatiile de legare la pamant din incinta unei unitati industrials sa !ie legate electric intre ele cel putin
prin conductorul de nul de protectie al retelei de alimentare.
A$!.9%. .n cazul unei instalatii comple#e, !ormate din mai multe receptoare,!iecare receptor trebuie sa aiba o legatura
dubla de protectie:una prin conductorul de protectie din cablul de alimentare si cealalta vizibila legate la borna de
protectie a receptorului,borna a!lata pe carcasa metalica,in e#terior. Aorne de protectie trebuie sa !ie marcata cu
semnul conventional.
A$!.9(.7ste interzisa folosirea constructiilor metalice drept nul de lucru.
P$o!*&!", '$" -*;,$* -, ',),!
A$!.9..(1)rotectia prin legare la pamant, ca protectie principala, este permisa in cazul retelelor de joasa
tensiune izolate fata de pamant.
(2lntr-o incinta este permisa existents unei singure instalatii de legare la pamant, la care trebuie sa fie
racordate pentru protectie toate ec+ipamentele te+nice electrice aflate in respective incinta.
A$!.91.;tilizarea constructiilor metalice drept conductor de protectie este permisa numai dupe verificarea
continuitatii si a rezistentei de dispersie la pamant a acestora,care trebuie sa corespunda prevederile
standardelor in vigoare.
A$!.94. 3rotectia prin legare la pamant trebuie sa asigure obtinerea unor tensiuni de atingere si de pas mai mica
decat valorile prevazute in standardele in vigoare. ,otodata, protectia trebuie sa asigure deconectarea
4separarea5sectorului de!ect.
A$!.96. 1ezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aibe o astfel de valoare incat sa
asigure deconectarea in caz de defect intr-un timp mai mic de " secunde!cand nu este asigurate deconectarea,
tensiunea de atingere si de pas trebuie sa fie sub limita admisa pentru timpul de declansare mai mare de "
secunde,respectiv mai mica de @%9.
A$!.97. .n cazul retelelor izolate !ata de pamant trebuie sa .i se mentina in stare de !unctionare dispozitivul pentru
supraveg%erea permanents a izolatiei retelei si care sa semnalizeze sau sa deconecteze punerile la pamant.
A$!.98. .n instalatiile izolate !ata de pamant,prevazute cu sistem de semnalizare a punerilor la pamant,personalul de
e#ploatare trebuie sa actioneze in sensul eliminarii rapide a acestora. /urata ma#ima in care se admite !unctionarea
retelelor izolate cui o punere la pamant trebuie stabilit
C
de catre conducerea unitatii prin instructiuni proprii,insa nu mai
mare de B ore.
A$!. 99. .n toate locurile !oarte periculoase unde se !olosesc retele izolate !ata de pamant, in a!ara de legarea la
reteaua generals de protectie, carcass !iecarui utila" trebuie legate separat la o prize de pamant locals, care poste sa
deserveasca doua sau mai multe utila"e grupate in acelasi loc.
A$!. %::. 3rizele si !isele de conectare a receptoarelor electrice la sursele de alimentare trebuie sa !ie alese cu
contacte speciale de protectie pentru asigurarea continuitatii dintre acestea si instalatiile de protectie prin
legarea la pamant.
A$!.%:%. 7c+ipamentele te+nice electrice la care este utilizata legarea la nul ca protectie principala si la care
se foloseste legarea la pamant ca protectie suplimentara, trebuie sa fie racordate la instalatia de legare la
pamant la care este racordate si bars de nul a tabloului din care este alimentat ec+ipamentul te+nic electric.
P$o!*&!", ,#!o),!, -, &#$*!" +* +*5*&! (PACD) (&#$*!" +"5*$*!",-" $*2"+#,-")
A$!.%:(. 3rotectia automata la curenti de de!ect trebuie !olosita numai ca masura suplimentara la instalatiile la care
este !olosita ca protectie principala legarea la nul de protectie sau legarea la pamant.
MASURI DE SSM LA EXECUTAREA LUCRARILOR IN INSTALATII ELECTRICE
DE UTILIZARE (TABLOURI DE ALIMENTARE,)
A$!.%:.. La e#ecutarea lucrarilor in tablourile de alimentare, la liniile electrice aeriene si liniile electrice subterane din
instalatiile de utilizare a energiei electrice trebuie sa se respecte prevederile subcapitolelor 8.2., 8.3. si 8.<. din
.nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice.
A$!.%:1. La e#ecutarea lucrarilor de de!ectoscopie, de incercari cu tensiune marita si masuratori cu aparate portabile
trebuie sa se respecte prevederile subcapitolelor 8.8. si 8.9 din .nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru transportul si distributia energiei electrice.
A$!.%:4. La e#ecutarea lucrarilor la circuitele secundare si la bateriile de acumulatoare stationare trebuie sa se
respecte prevederile subcapitolelor 8.6 si 8.B din .nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul
si distributia energiei electrice.
A$!.%:6. La e#ecutarea lucrarilor la bateriile de condensatoare trebuie sa se respecte prevederile subcapitol, 8.9 din
.nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice.
A$!.%:7. La e#ecutarea lucrarilor in instalatiile electrice de iluminat trebuie sa se respecte prevederile subcapitolului
8.11 din .nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice.
A$!.%:8. (a executarea lucrarilor la inaltime trebuie respectate prevederile subcapitolului ".&. din Instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice si$sau Instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucrul la inaltime
PREVEDERI GENERALE SI MASURI PENTRU LUCRUL LA INALTIME
A$!. %:9.2o8i cei care lucreaz. An condi8iile lucrului la An.l8ime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta
ec+ipament individual de protec8ie, specific elimin.rii pericolului c.derii An gol.
A$!. %%:. ,omponen8a ec+ipamentului individual de protec8ie pentru lucrul la An.l8ime se va stabili Bi se va
acorda An func8ie de domeniul de activitate, complexitatea te+nologiei aplicate, specificul condi8iilor de
munc., conform Anexei nr. 1 din CD 1%43 din %#.%3.2%%&.
A$!. %%%. 7ste interzis. utilizarea ec+ipamentelor individuale de protec8ie care nu sunt realizate Bi certificate
An conformitate cu standardele Bi normativele de ec+ipamente de protec8ie An vigoare.
A$!. %%(. 7c+ipamentul individual de protec8ie specific elimin.rii pericolului c.derii An gol trebuie
suplimentat, de la caz la caz, cu ec+ipament individual de protec8ie pentru combaterea riscurilor de
accidentare Bi Amboln.viri profesionale, specific activit.8ilor desf.Burate la An.l8ime.
A$!. %%.. )entru lucrul la An.l8ime mic., ec+ipamentul individual de protec8ie trebuie acordat An func8ie de
gradul de periculozitate al activit.8ii depuse Bi de condi8iile concrete de munc..
A$!. %%1. )ersoana juridic. ce acord. ec+ipament individual de protec8ie este obligat. s.-l Antre8in. An perfecte
condi8ii de utilizare, prin p.strare, cur.8are Bi reparare corespunz.toare.
A$!. %%4. (ucr.torii sunt obliga8i s. foloseasc. ec+ipamentul individual de protec8ie pe timpul lucrului
precum Bi la accesul la Bi de la locul de munc. Bi s.-l p.streze An condi8ii bune de utilizare.
A$!. %%6. (ucrul la An.l8ime este permis numai dac. locul de munc. a fost amenajat Bi dotat din punct de
vedere te+nic Bi organizatoric astfel AncEt s. previn. c.derea de la An.l8ime a lucr.torilor.
A$!. %%7. Accesul la Bi de la locurile de munc. amplasate la An.l8ime trebuie asigurat Ampotriva c.derii An gol a
lucr.torilor.
A$!. %%8. )entru lucrul la An.l8ime mic., de la caz la caz, An func8ie de gradul de pericol existent Bi de
condi8iile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de munc. trebuie s. fie
f.cut. luEndu-se toate sau numai o parte din m.surile te+nico-organizatorice prev.zute pentru lucrul la
An.l8ime, astfel ca pericolul c.derii An gol a lucr.torilor s. fie eliminat.
A$!. %%9. (a organizarea locului de munc. amplasat la An.l8ime trebuie respectate Bi aplicate Bi prevederile Bi
reglement.rile de securitate a muncii An vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice
activit.8ilor depuse An acel loc de munc., altele decEt pericolul c.derii lucr.torilor An gol.
A$!. %(:. (ucrul la An.l8ime trebuie s. se desf.Boare numai sub supraveg+ere. Fn func8ie de complexitatea
lucr.rilor Bi a gradului de periculozitate existent, persoana desemnat. pentru supraveg+ere este conduc.torul
locului de munc. sau conduc.torul lucr.rilor respective, sau alt. persoan. desemnat. prin decizie intern.,
ec+ivalent. ca func8ie.
A$!. %(%. Fnainte de Anceperea lucrului, persoana desemnat. cu supraveg+erea activit.8ii trebuie s. verifice
dac. au fost asigurate toate m.surile de securitate Bi s.n.tate An munc. necesare pentru prevenirea
accident.rii Bi Amboln.virii lucr.torilor.
A$!. %((. 6ac. An timpul lucrului la An.l8ime se produc An mod neaBteptat emana8ii nocive (toxice sau
inflamabile, lucr.rile trebuie oprite imediat, iar lucr.torii trebuie evacua8i, luEndu-se toate m.surile de
evitare a accidentelor Bi a incendiilor, pEn. la Andep.rtarea cauzelor care au provocat apari8ia emana8iilor.
A$!. %(.. (ocurile de munc. amplasate la An.l8ime Bi c.ile de acces la Bi de la aceste locuri de munc., trebuie
marcate Bi semnalizate atEt ziua cEt Bi noaptea, An conformitate cu CD nr. #01 din 2&.%0.2%%&. 6in zona de
securitate, se vor evacua sau proteja ec+ipamentele te+nice, care pot fi afectate de eventualele c.deri de
obiecte de la An.l8ime.
U!"-"2,$*, 3&,$"-o$ '*!$# -#&$#- -, ",-!")*
A$!. %(1. /c.rile rezemate trebuie s. fie rezistente Bi uBoare, conform standardelor An vigoare. )entru cele
executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte Bi f.r. defecte.
A$!. %(4. (ungimea total. a sc.rii trebuie stabilit. astfel AncEt s. dea posibilitatea lucr.torului s. lucreze stEnd
pe o treapt. care se afl. la o distan8. de cel pu8in 1 m de la cap.tul superior al sc.rii.
A$!. %(6. )icioarele sc.rilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea sc.rilor Bi c.derea lucr.torului.
A$!. %(7. Fn cazul An care condi8iile de lucru permit fixarea sc.rii sus, atunci se fixeaz. cErlige la capetele
superioare ale ramelor longitudinale.
A$!. %(8. )entru ca scara s. nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz
la caz, cu sabo8i metalici cu capete ascu8ite sau cu sabo8i de cauciuc.
A$!. %(9. /c.rile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lan8 care s. nu permit. desfacerea lor
accidental. An timpul lucrului.
A$!. %.:. ,End se lucreaz. la o An.l8ime mai mare de 2 m, An locurile cu circula8ie intens. sau pardoseli
alunecoase, la baza sc.rii trebuie s. stea un lucr.tor care va asigura stabilitatea sc.rii. (a sol se va asigura o
zon. de protec8ie, avertizat. vizibil, cu o suprafa8. stabilit. An func8ie de An.l8imea maxim. de lucru, accesul
oric.rei persoane str.ine An zon. fiind interzis.
A$!. %.%. ;tilizarea sc.rilor din lemn este permis. la o sarcin. maxim. de 1,@ G' Bi numai de c.tre un singur
lucr.tor.
A$!. %.(. (ungimea maxim. a unei sc.ri din lemn cu trepte late nu trebuie s. dep.Beasc. @ m, dac. este
folosit. ca suport al locului de munc. pentru lucr.tor.
A$!. %... (ungimea sc.rii trebuie s. permit. lucrul de pe o treapt. aflat. la o distan8. minim. de 1,% m fa8. de
cap.tul superior al sc.rii.
A$!. %.1. /e interzice lucrul de pe primele dou. trepte superioare ale sc.rilor simple sau duble.
A$!. %.4. /e interzice utilizarea sc.rilor prelungite prin legare provizorie.
A$!. %.6. /e interzice utilizarea sc.rilor care au trepte lips. sau sunt reparate provizoriu.
A$!. %.7. (ucr.torii care folosesc sc.rile trebuie s. poarte Anc.l8.minte corespunz.toare pentru evitarea
alunec.rii.
U!"-"2,$*, 3&,$"-o$ +* ,-#)""# '*!$# -#&$#- -, ",-!")*
Art. 1"3. /c.rile sunt destinate asigur.rii accesului la locul de desf. urare a activit. ii i pentru efectuarea
de lucr.ri u oare i de scurt. durat..
Art. 1"#. *.suri de precau ie Anainte de fiecare urtilizare:
1. /electa i o scar. de tip i capacitate corespunz.toare activit. ii i asigura i-v. c. An.l imea de lucru nu
dep. e te recomand.rile fabricantului.
2. 1especta i Antocmai instruc iunile de pe scar. i pictogramele din manualul de utilizare. /c.rile sunt
proiectate pentru a fi utilizate de c.tre o singur. persoan..
". Fnainte de utilizare se impune o atent. verificare vizuala a sc.rii. '; se utilizeaz. sc.ri care prezint.
defecte de fabrica ie sau defecte provenite din utiliz.ri anterioare.
4. Asigura i-v. c. toate niturile sunt bune, uruburile i piuli ele sunt strEnse, t.lpile i lonjeroanele sunt An
siguran ., piesele de Ambinare a tronsoanelor sunt An stare de func ionare, sfoara, c+inga, cablul sau
elementele de siguran . suplimentar. sunt An stare bun..
@. 9erifica i Anainte de utilizare ca dopurile de plastic s. fie montate i An stare bun..
&. 9erifica i ca elementul de siguran . suplimentar. s. fie montat.
0. Fnainte de utilizare se verifica desc+iderea complet. i corecta a sc.rii (unde este cazul: scara cu dou.
tronsoane respectiv, scara cu trei tronsoane.
Art. 14%. ,ondi ii de exploatare:
1. ;tiliza i scara doar pe suprafe e drepte (f.r. denivel.ri, orizontale i ferme.
2. Fn vederea utiliz.rii, asigura i-v. c. elementele de contact ale sc.rii sunt a ezate pe suprafe e de sprijin cu
un coeficient de frecare corespunz.tor.
". ;tiliza i scara An direc ia corect. de func ionare.
4. ;rcarea i coborErea de pe scar. se face numai cu fa a spre scar., f.r. a produce ocuri sau balansuri prin
solicit.ri ritmice.
@. /prijini i scara la ung+iul corect de Anclinare fa . de sol pentru a evita alunecarea sau Andoirea (ruperea
aceteia, lucru care poate duce la v.t.m.ri corporale grave.
&. ;tiliza i s c.ri proiectate, executate i verificate conform normei /1 7' 1"1, pentru a suporta o sarcin.
maxim. de 1@% Gg la Anclinarea nominal. de 0%-0@ de grade.
0. A27'2I7: numai o singur. persoan. poate utiliza scara An acela i moment, care Ampreun. cu
ec+ipamentul s. nu depaseasca 1@% Gg.
3. /cara trebuie sprijinit. corect An partea superioar., pe un perete vertical rigid, pentru a asigura dou. puncte
de contact.
#. 5eri i-va de cabluri, instalatii electrice i circuite electrice sub sarcin.. /cara conduce energia electric. i
poate genera electrocut.ri grave. ;tilizarea necorespunz.toare poate duce la r.nirea grav. a persoanei sau
c+iar la decesul acesteia.
1%. A27' I7 la siguran ., inclusiv cEnd sunte i pe scar. i p.stra i-v. centrul de greutate a corpului
deasupra tronsoanelor,An suprafa a de sprijin a tronsonului de baz..
Art. 141. 1eguli generale de siguran .:
1. 7/27 I'271HI/. pozi ionarea lateral., An afara sc.rii.
2. 7/27 I'271HI/A utilizarea sc.rii pe suprafe e umede, alunecoase sau cu grad ridicat de murd.rie.
". 7/27 I'271HI/A urcarea lateral. de pe scar..
4. 7/27 I'271HI/A utilizarea sc.rii pe orizontal..
@. 7/27 I'271HI/ a se sta pe vErful sc.rii. Acest lucru poate duce la dezec+ilibrare, care poate cauza
c.derea.
&. '; utiliza i Anc.l .minte cu talpa din piele la urcarea pe scar..
0. '; efectuati repara ii temporare la p.r ile stricate sau lips. ale sc.rii. 6istruge i scara dac. nu se mai
poate repara, avertiza i dac. a fost expusa la foc sau coroziune c+imica, suprasarcini dinamice i deterior.ri
mecanice cu deform.ri remenente.
3. 'I,I-6A2I s. nu monta i o scara i s. o l.sa i nesupraveg+eat.. 7ste necesar. o aten ie deosebit.
pentru a nu permite accesul copiilor la scar..
#. 6ac. starea s.n.t. ii dumneavoastra este precara, aveti vreun +andicap fizic care v. impiedic. s. folosi i
normal scara, dac. sunte i sub influen a alcoolului sau a unui drog (fie el i legal, care cauzeaz. ame eli,
7/27 I'271HI/ s. utiliza i scara.
1%. '; utiliza i scara An exterior, pe vreme de furtun. sau cEnd bate vEntul,c+iar i moderat.
11. '; ridica i greut. i (unelte masive,m.rfuri,etc. care Ampreun. cu greutatea utilizatorului s. dep. easc.
limitele admise (1@% Gg.
12. Honele de sprijin ale sc.rii trebuie s. fie solide. 7ste interzis. utilizarea sc.rii folosind ca zon. de sprijin
atEt pentru partea inferioar. cEt i pentru partea superioar. a unor suprafe e cu propriet. i plastice (p.mEnt
moale,etc. sau elastice (cabluri sau funii pentru partea superioar.,etc.. Aceste suprafe e pot produce
dezec+ilibrarea i$sau r.sturnarea sc.rii sau intrarea Antr-un balans exagerat care poate duce la deformarea
leg.turii tronsoanelor sau la dep. irea limitelor de Anc.rcare datorit. componentelor dinamice ale for elor
care ac ioneaz. asupra lonjeroanelor.
1". /c.rile nu sunt proiectate pentru a asigura coborarea An canale sau pentru utilizare An situa ii
asem.n.toare care presupun ag. area sc.rii i asigurarea ei de partea superioara. Fn acest caz sistemul de
fixatori nu poate func iona i scara se dezasambleaz..
Art. 142. ).strarea sc.rilor:
1. ).stra i sc.rile Antr-un loc sigur i uscat.
2. 6epozita i sc.rile pe supor i.
". Asigura i corespunz.tor sc.rile cEnd sunt transportate.
4. ).stra i sc.rile curate i f.r. materiale str.ine pe ele.
@. 'u depozita i materiale peste sc.ri.
&. ).stra i sc.rile curate, f.r. gr.simi, combustibili, noroi, z.pad., vopsea neuscat. sau orice alte materiale
care pot cauza alunec.ri.