Sunteți pe pagina 1din 22

Decretul nr.

481/1971
pentru aderarea Republicii Socialiste Romnia la Convenia de la Viena cu privire la
relaiile consulare Viena !4 aprilie 19"#
publicat $n %.&'. nr. 1(/!8.(1.197!
)R*. 1
Republica Socialist+ Romnia ader+ la Convenia de la Viena cu privire la relaiile
consulare $ntocmit+ la !4 aprilie 19"#.
)R*. !
,a depunerea instrumentului de aderare la convenia menionat+ la articolul 1 se va
'ace o declaraie cu urm+torul coninut-
.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romnia consider+ c+ prevederile articolelor
74 /i 7" nu s$nt $n concordan+ cu principiul con'orm c+ruia tratatele internaionale
multilaterale al c+ror obiect /i scop interesea0+ comunitatea internaional+ $n ansamblul
s+u trebuie s+ 'ie desc1ise particip+rii universale..
C&2V3245) D3 ,) V532)
cu privire la relaiile consulare 6!4 aprilie 19"#7
Statele p+ri la pre0enta convenie
amintind c+ dintr8o epoc+ $ndep+rtat+ $ntre popoare s8au stabilit relaii consulare
con/tiente de scopurile /i principiile Cartei 2aiunilor 9nite privind e:alitatea suveran+
a statelor meninerea p+cii /i a securit+ii internaionale /i de0voltarea relaiilor amicale
$ntre naiuni
in$nd seama de 'aptul c+ Con'erina 2aiunilor 9nite asupra relaiilor /i imunit+ilor
diplomatice a adoptat Convenia de la Viena cu privire la relaiile diplomatice care a 'ost
desc1is+ pentru semnare la 18 aprilie 19"1
convinse c+ o convenie internaional+ asupra relaiilor privile:iilor /i imunit+ilor
consulare va contribui de asemenea la 'avori0area relaiilor de prietenie $ntre +ri
indi'erent de diversitatea re:imurilor lor constituionale /i sociale
convinse c+ aceste privile:ii /i imunit+i au ca scop nu 'avori0area unor persoane ci
asi:urarea $ndeplinirii e'iciente a 'unciilor lor de c+tre or:anele consulare $n numele
statelor lor
a'irm$nd c+ re:ulile dreptului internaional cutumiar vor continua s+ re:lemente0e
problemele care n8au 'ost prev+0ute $n mod e;pres $n dispo0iiile pre0entei convenii
au convenit asupra celor ce urmea0+-
)R*. 1
De'iniii
1. <n pre0enta convenie e;presiile urm+toare se $nele: a/a cum se preci0ea0+ mai =os-
a7 prin e;presia .post consular. se $nele:e orice consulat :eneral consulat
viceconsulat sau a:enie consular+>
b7 prin e;presia .circumscripie consular+. se $nele:e teritoriul atribuit unui post
consular pentru e;ercitarea 'unciilor consulare>
c7 prin e;presia ./e' de post consular. se $nele:e persoana $ns+rcinat+ s+ acione0e $n
aceast+ calitate>
d7 prin e;presia .'uncionar consular. se $nele:e orice persoan+ inclusiv /e'ul de post
consular $ns+rcinat $n aceast+ calitate cu e;ercitarea 'unciilor consulare>
e7 prin e;presia .an:a=at consular. se $nele:e orice persoan+ an:a=at+ $n serviciile
administrative sau te1nice ale unui post consular>
'7 prin e;presia .membru al personalului de serviciu. se $nele:e orice persoan+
a'ectat+ serviciului casnic al unui post consular>
:7 prin e;presia .membrii postului consular. se $nele:e 'uncionarii consulari
an:a=aii consulari /i membrii personalului de serviciu>
17 prin e;presia .membrii personalului consular. se $nele:e 'uncionarii consulari cu
e;cepia /e'ului postului consular an:a=aii consulari /i membrii personalului de serviciu>
i7 prin e;presia .membru al personalului particular. se $nele:e o persoan+ 'olosit+ $n
mod e;clusiv $n serviciul particular al unui membru al postului consular>
=7 prin e;presia .localuri consulare. se $nele:e cl+dirile sau p+rile de cl+diri /i terenul
a'erent care indi'erent $n a cui proprietate se a'l+ s$nt 'olosite e;clusiv pentru postul
consular>
?7 e;presia .ar1ive consulare. cuprinde toate 1$rtiile documentele corespondena
c+rile 'ilmele ben0ile de ma:neto'on /i re:istrele postului consular precum /i
materialul de ci'ru 'i/ierele /i mobilierul destinate s+ le prote=e0e /i s+ le p+stre0e.
!. 3;ist+ dou+ cate:orii de 'uncionari consulari- 'uncionari consulari de carier+ /i
'uncionari consulari onori'ici. Dispo0iiile capitolului 55 al pre0entei convenii se aplic+
posturilor consulare conduse de 'uncionari consulari de carier+> dispo0iiile capitolului
555 se aplic+ posturilor consulare conduse de 'uncionari consulari onori'ici.
#. Situaia special+ a membrilor consulatului care s$nt cet+eni sau re0ideni permaneni
ai statului de re/edin+ este re:lementat+ de art. 71 al pre0entei convenii.
C)@. 1
Relaiile consulare $n :eneral
Seciunea 5
Stabilirea /i conducerea relaiilor consulare
)R*. !
Stabilirea relaiilor consulare
1. Stabilirea relaiilor consulare $ntre state se 'ace prin consim+m$nt reciproc.
!. Consim+m$ntul dat pentru stabilirea de relaii diplomatice $ntre dou+ state implic+
dac+ nu e;ist+ o indicaie contrar+ consim+m$ntul pentru stabilirea de relaii consulare.
#. Ruperea relaiilor diplomatice nu atra:e dup+ sine ipso 'acto ruperea relaiilor
consulare.
)R*. #
3;ercitarea 'unciilor consulare
Aunciile consulare s$nt e;ercitate de c+tre posturile consulare. 3le s$nt e;ercitate de
asemenea de misiunile diplomatice $n con'ormitate cu prevederile pre0entei convenii.
)R*. 4
Stabilirea unui post consular
1. 9n post consular nu poate 'i stabilit pe teritoriul statului de re/edin+ dec$t cu
consim+m$ntul acestui stat.
!. Sediul postului consular ran:ul /i circumscripia sa s$nt 'i;ate de c+tre statul
trimi+tor /i supuse aprob+rii statului de re/edin+.
#. Statul trimi+tor nu poate aduce modi'ic+ri ulterioare sediului postului consular
ran:ului sau circumscripiei sale consulare dec$t cu consim+m$ntul statului de re/edin+.
4. Consim+m$ntul statului de re/edin+ se cere de asemenea dac+ un consulat :eneral
sau un consulat vrea s+ desc1id+ un viceconsulat sau o a:enie consular+ $ntr8o alt+
localitate dec$t aceea $n care este stabilit el $nsu/i.
B. Consim+m$ntul e;pres /i prealabil al statului de re/edin+ se cere de asemenea
pentru desc1iderea unui birou '+c$nd parte dintr8un consulat e;istent $n a'ara sediului
acestuia.
)R*. B
Auncii consulare
Aunciile consulare constau $n-
a7 a prote=a $n statul de re/edin+ interesele statului trimi+tor /i ale cet+enilor s+i
persoane 'i0ice sau =uridice $n limitele admise de dreptul internaional>
b7 a 'avori0a de0voltarea relaiilor comerciale economice culturale /i /tiini'ice $ntre
statul trimi+tor /i statul de re/edin+ /i a promova $n orice alt mod relaii amicale $ntre ele
$n cadrul dispo0iiilor pre0entei convenii>
c7 a se in'orma prin toate mi=loacele licite despre condiiile /i evoluia vieii
comerciale economice culturale /i /tiini'ice a statului de re/edin+ a 'ace rapoarte $n
aceast+ privin+ c+tre :uvernul statului trimi+tor /i a da in'ormaii persoanelor interesate>
d7 a elibera pa/apoarte /i documente de c+l+torie cet+enilor statului trimi+tor precum
/i vi0e /i alte documente corespun0+toare persoanelor care doresc s+ mear:+ $n statul
trimi+tor-
e7 a acorda a=utor /i asisten+ cet+enilor persoane 'i0ice /i =uridice ai statului
trimi+tor-
'7 a aciona $n calitate de notar /i de o'ier de stare civil+ /i a e;ercita 'uncii similare
ca /i unele 'uncii de ordin administrativ $n m+sura $n care le:ile /i re:ulamentele statului
de re/edin+ nu se opun la aceasta>
:7 a ap+ra interesele cet+enilor statului trimi+tor persoane 'i0ice sau =uridice $n
succesiunile de pe teritoriul statului de re/edin+ $n con'ormitate cu le:ile /i
re:ulamentele statului de re/edin+>
17 a ap+ra $n limitele 'i;ate de le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ interesele
minorilor /i incapabililor cet+eni ai statului trimi+tor mai ales atunci c$nd este cerut+
instituirea unei tutele sau curatele cu privire la ei-
i7 sub re0erva practicilor /i procedurilor $n vi:oare $n statul de re/edin+ a repre0enta
pe cet+enii statului trimi+tor sau a lua m+suri $n scopul asi:ur+rii repre0ent+rii lor
adecvate $n 'aa tribunalelor sau a altor autorit+i ale statului de re/edin+ pentru a cere $n
con'ormitate cu le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ adoptarea de m+suri
provi0orii $n vederea ap+r+rii drepturilor /i intereselor acestor cet+eni atunci c$nd datorit+
absenei lor sau din orice alt+ cau0+ ei nu8/i pot ap+ra $n timp util drepturile /i interesele>
=7 a transmite acte =udiciare /i e;tra=udiciare sau a e'ectua comisii ro:atorii $n
con'ormitate cu acordurile internaionale $n vi:oare sau $n lipsa unor asemenea acorduri
$n orice mod compatibil cu le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+>
?7 a e;ercita drepturile de control /i de inspecie prev+0ute de le:ile /i re:ulamentele
statului trimi+tor asupra navelor maritime /i a navelor 'luviale av$nd naionalitatea
statului trimi+tor /i asupra aeronavelor $nmatriculate $n acest stat ca /i asupra
ec1ipa=elor lor>
l7 a acorda asisten+ navelor /i aeronavelor menionate $n alineatul ? din pre0entul
articol precum /i ec1ipa=elor lor a primi declaraiile asupra curselor acestor nave a
e;amina /i a vi0a documentele de bord /i '+r+ a pre=udicia prero:ativele autorit+ilor
statului de re/edin+ a 'ace anc1ete privind incidentele survenite $n cursul c+l+toriei /i a
re:lementa $n m+sura $n care le:ile /i re:ulamentele statului trimi+tor autori0+ aceasta
diver:enele de orice natur+ $ntre c+pitan o'ieri /i marinari>
m7 a e;ercita orice alte 'uncii $ncredinate unui post consular de c+tre statul trimi+tor
care nu s$nt inter0ise de le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ sau la care statul de
re/edin+ nu se opune sau care s$nt menionate $n acordurile internaionale $n vi:oare
$ntre statul trimi+tor /i statul de re/edin+.
)R*. "
3;ercitarea 'unciilor consulare $n a'ara circumscripiei consulare
<n $mpre=ur+ri speciale un 'uncionar consular poate cu consim+m$ntul statului de
re/edin+ s+8/i e;ercite 'unciile $n a'ara circumscripiei sale consulare.
)R*. 7
3;ercitarea 'unciilor consulare $ntr8un stat ter
Statul trimi+tor poate dup+ noti'icarea c+tre statele interesate /i a'ar+ de ca0ul c$nd
unul dintre ele se opune $n mod e;pres la aceasta s+ $ns+rcine0e un post consular stabilit
$ntr8un stat s+8/i asume e;ercitarea de 'uncii consulare $ntr8un alt stat.
)R*. 8
3;ercitarea de 'uncii consulare $n numele unui stat ter
Dup+ noti'icarea corespun0+toare c+tre statul de re/edin+ /i a'ar+ de ca0ul c$nd acesta
se opune un post consular al statului trimi+tor poate e;ercita 'uncii consulare $n statul
de re/edin+ $n numele unui stat ter.
)R*. 9
Clasele /e'ilor de post consular
1. Ce'ii de post consular se $mpart $n patru clase /i anume-
a7 consuli :enerali>
b7 consuli>
c7 viceconsuli>
d7 a:eni consulari.
!. @ara:ra'ul 1 al pre0entului articol nu limitea0+ cu nimic dreptul oric+reia din p+rile
contractante de a 'i;a denumirea 'uncionarilor consulari care nu s$nt /e'i de post
consular.
)R*. 1(
2umirea /i admiterea /e'ilor de post consular
1. Ce'ii de post consular s$nt numii de statul trimi+tor /i s$nt admi/i pentru e;ercitarea
'unciilor lor de c+tre statul de re/edin+.
!. Sub re0erva dispo0iiilor pre0entei convenii modalit+ile de numire /i de admitere a
/e'ului de post consular s$nt 'i;ate prin le:ile re:ulamentele /i u0anele statului trimi+tor
/i respectiv ale statului de re/edin+.
)R*. 11
@atenta consular+ sau noti'icarea numirii
1. Ce'ul de post consular prime/te de la statul trimi+tor un document sub 'orm+ de
patent+ sau un act similar $ntocmit pentru 'iecare numire atest$nd calitatea sa /i indic$nd
ca re:ul+ :eneral+ numele /i prenumele s+u cate:oria /i clasa sa circumscripia
consular+ /i sediul postului consular.
!. Statul trimi+tor transmite patenta sau actul similar pe cale diplomatic+ sau pe orice
alt+ cale potrivit+ :uvernului statului pe teritoriul c+ruia /e'ul de post consular trebuie s+8
/i e;ercite 'unciile.
#. Dac+ statul de re/edin+ este de acord statul trimi+tor poate $nlocui patenta sau
actul similar printr8o noti'icare cuprin0$nd indicaiile prev+0ute $n para:ra'ul 1 din
pre0entul articol.
)R*. 1!
3;eDuaturul
1. Ce'ul de post consular este admis s+8/i e;ercite 'unciile printr8o autori0aie a
statului de re/edin+ denumit+ e;eDuatur oricare ar 'i 'orma acestei autori0aii.
! Statul care re'u0+ s+ elibere0e un e;eDuatur nu este obli:at s+ comunice statului
trimi+tor motivele re'u0ului s+u.
# Sub re0erva prevederilor articolelor 1# /i 1B /e'ul de post consular nu poate intra $n
'uncie $nainte de a 'i primit e;eDuaturul.
)R*. 1#
)dmiterea provi0orie a /e'ilor de post consular
<n timpul c$t a/teapt+ eliberarea e;eDuaturului /e'ul de post consular poate 'i admis $n
mod provi0oriu s+ e;ercite 'unciile sale. <n acest ca0 dispo0iiile pre0entei convenii s$nt
aplicabile.
)R*. 14
2oti'icarea c+tre autorit+ile circumscripiei consulare
De $ndat+ ce /e'ul de post consular a 'ost admis c1iar cu titlu provi0oriu s+8/i e;ercite
'unciile statul de re/edin+ este obli:at s+ in'orme0e imediat autorit+ile competente ale
circumscripiei consulare. 3l este de asemenea obli:at s+ ve:1e0e ca s+ 'ie luate
m+surile necesare pentru ca /e'ul de post consular s+ poat+ s+ se ac1ite de obli:aiile
misiunii sale /i s+ bene'icie0e de tratamentul prev+0ut de dispo0iiile pre0entei convenii.
)R*. 1B
3;ercitarea cu titlu temporar a 'unciilor /e'ului de post consular
1. Dac+ /e'ul de post consular este $mpiedicat s+8/i e;ercite 'unciile sau dac+ postul
s+u este vacant un :erant interimar poate aciona cu titlu provi0oriu ca /e' de post
consular.
!. 2umele /i prenumele :erantului interimar s$nt noti'icate 'ie de c+tre misiunea
diplomatic+ a statului trimi+tor 'ie $n lipsa unei misiuni diplomatice a acestui stat $n
statul de re/edin+ de c+tre /e'ul de post consular 'ie $n ca0ul c$nd acesta este $mpiedicat
s+ o 'ac+ de c+tre autoritatea competent+ a statului trimi+tor ministerului a'acerilor
e;terne al statului de re/edin+ sau autorit+ii desemnate de acest minister. De re:ul+
aceast+ noti'icare trebuie s+ 'ie '+cut+ $n prealabil. Statul de re/edin+ poate condiiona de
consim+m$ntul s+u admiterea ca :erant interimar a unei persoane care nu este nici a:ent
diplomatic nici 'uncionar consular al statului trimi+tor $n statul de re/edin+.
#. )utorit+ile competente ale statului de re/edin+ trebuie s+ acorde asisten+ /i
protecie :erantului interimar. <n timpul activit+ii sale dispo0iiile pre0entei convenii $i
s$nt aplicabile $n aceea/i m+sur+ ca /i /e'ului de post consular $n cau0+. *otu/i statul de
re/edin+ nu este obli:at s+ acorde unui :erant interimar $nlesnirile privile:iile /i
imunit+ile de care /e'ul de post consular se bucur+ numai $n ba0a unor condiii pe care
:erantul interimar nu le $ndepline/te.
4. )tunci c$nd un membru al personalului diplomatic al repre0entanei diplomatice a
statului trimi+tor $n statul de re/edin+ este numit :erant interimar de c+tre statul
trimi+tor $n condiiile prev+0ute $n para:ra'ul 1 al pre0entului articol el continu+ s+ se
bucure de privile:iile /i imunit+ile diplomatice dac+ statul de re/edin+ nu se opune la
aceasta.
)R*. 1"
@rec+derea $ntre /e'ii de post consular
1. &rdinea de prec+dere a /e'ilor de post consular din 'iecare clas+ este determinat+ de
data acord+rii e;eDuaturului.
!. *otu/i $n ca0ul $n care /e'ul de post consular $nainte de a obine e;eDuaturul este
admis cu titlu provi0oriu s+ e;ercite 'unciile sale data acestei admiteri determin+ ordinea
de prec+dere> aceast+ ordine este meninut+ /i dup+ acordarea e;eDuaturului.
#. &rdinea de prec+dere $ntre doi sau mai muli /e'i de post consular care au obinut
e;eDuaturul sau admiterea provi0orie la aceea/i dat+ este determinat+ de data la care
patenta lor sau actul similar a 'ost pre0entat sau la care noti'icarea prev+0ut+ la para:ra'ul
# al art. 11 a 'ost '+cut+ statului de re/edin+.
4. Eeranii interimari se situea0+ ca ordine de prec+dere dup+ toi /e'ii de post consular.
<ntre ei ordinea de prec+dere este determinat+ de datele la care /i8au luat 'unciile de
:erani interimari /i care au 'ost indicate $n noti'ic+rile '+cute $n con'ormitate cu
para:ra'ul ! al art. 1B.
B. Auncionarii consulari onori'ici /e'i de post consular se situea0+ ca ordine de
prec+dere $n 'iecare clas+ dup+ /e'ii de post consular de carier+ $n ordinea /i dup+
re:ulile stabilite $n para:ra'ele precedente.
". Ce'ii de post consular au prec+dere asupra 'uncionarilor consulari care nu au aceast+
calitate.
)R*. 17
<ndeplinirea de acte diplomatice de c+tre 'uncionarii consulari
1. <ntr8un stat $n care statul trimi+tor nu are misiune diplomatic+ /i nu este repre0entat
prin misiunea diplomatic+ a unui stat ter un 'uncionar consular poate cu
consim+m$ntul statului de re/edin+ /i '+r+ ca statutul s+u consular s+ 'ie a'ectat prin
aceasta s+ 'ie $ns+rcinat s+ $ndeplineasc+ acte diplomatice. <ndeplinirea acestor acte de
c+tre un 'uncionar consular nu8i con'er+ nici un drept la privile:iile /i imunit+ile
diplomatice.
!. 9n 'uncionar consular poate dup+ noti'icarea c+tre statul de re/edin+ s+ 'ie
$ns+rcinat s+ repre0inte statul trimi+tor pe l$n:+ orice or:ani0aie inter:uvernamental+.
)cion$nd $n aceast+ calitate el are dreptul la toate privile:iile /i imunit+ile acordate prin
dreptul internaional cutumiar sau prin acorduri internaionale unui repre0entant pe l$n:+
o or:ani0aie inter:uvernamental+> totu/i $n ceea ce prive/te orice 'uncie consular+
e;ercitat+ de el nu are dreptul la o imunitate de =urisdicie mai lar:+ dec$t aceea de care
bene'icia0+ un 'uncionar consular $n ba0a pre0entei convenii.
)R*. 18
2umirea aceleia/i persoane ca 'uncionar consular de c+tre dou+ sau mai multe state
Dou+ sau mai multe state pot cu consim+m$ntul statului de re/edin+ s+ numeasc+
aceea/i persoan+ $n calitate de 'uncionar consular $n acest stat.
)R*. 19
2umirea membrilor personalului consular
1. Sub re0erva dispo0iiilor articolelor !( !! /i !# statul trimi+tor poate numi
con'orm voinei sale pe membrii personalului consular.
!. Statul trimi+tor noti'ic+ cu su'icient timp $nainte statului de re/edin+ numele /i
prenumele cate:oria /i clasa tuturor 'uncionarilor consulari alii dec$t /e'ul de post
consular pentru ca statul de re/edin+ s+ poat+ e;ercita dac+ dore/te drepturile pe care i
le con'er+ para:ra'ul # al art. !#.
#. Statul trimi+tor poate dac+ le:ile /i re:ulamentele sale o cer s+ solicite statului de
re/edin+ s+ acorde e;eDuatur unui 'uncionar consular care nu este /e' de post consular.
4. Statul de re/edin+ poate dac+ le:ile /i re:ulamentele sale o cer s+ acorde e;eDuatur
unui 'uncionar consular care nu este /e' de post consular.
)R*. !(
3'ectivul personalului consular
<n lipsa unui acord e;plicit asupra e'ectivului personalului postului consular statul de
re/edin+ poate cere ca acest e'ectiv s+ 'ie meninut $n limitele considerate de el ca 'iind
re0onabile /i normale av$nd $n vedere circumstanele /i condiiile din circumscripia
consular+ /i nevoile postului consular $n cau0+.
)R*. !1
@rec+derea $ntre 'uncionarii consulari ai unui post consular
&rdinea de prec+dere $ntre 'uncionarii consulari ai unui post consular /i orice
sc1imb+ri care $i s$nt aduse s$nt noti'icate de misiunea diplomatic+ a statului trimi+tor
sau $n lipsa unei asemenea misiuni $n statul de re/edin+ de c+tre /e'ul postului consular
ministerului a'acerilor e;terne al statului de re/edin+ sau autorit+ii desemnate de acest
minister.
)R*. !!
2aionalitatea 'uncionarilor consulari
1. Auncionarii consulari trebuie s+ aib+ $n principiu naionalitatea statului trimi+tor.
!. Auncionarii consulari nu pot 'i ale/i dintre cet+enii statului de re/edin+ dec$t cu
consim+m$ntul e;pres al acestui stat care poate oric$nd s+8l retra:+.
#. Statul de re/edin+ $/i poate re0erva acela/i drept $n ceea ce prive/te cet+enii unui
stat ter care nu s$nt totodat+ /i cet+eni ai statului trimi+tor.
)R*. !#
@ersoana declarat+ non :rata
1. Statul de re/edin+ poate $n orice moment s+ in'orme0e statul trimi+tor c+ un
'uncionar consular este persona non :rata sau c+ orice alt membru al personalului
consular nu este acceptabil. <n acest ca0 statul trimi+tor va rec1ema persoana $n cau0+
sau va pune cap+t 'unciilor sale $n cadrul acestui post consular dup+ ca0.
!. Dac+ statul trimi+tor re'u0+ s+ $ndeplineasc+ sau nu $ndepline/te $ntr8un termen
re0onabil obli:aiile care $i revin con'orm para:ra'ului 1 al pre0entului articol statul de
re/edin+ poate dup+ ca0 s+ retra:+ e;eDuaturul persoanei $n cau0+ sau s+ $ncete0e de a o
considera ca membru al personalului consular.
#. & persoan+ numit+ membru al unui post consular poate 'i declarat+ inacceptabil+
$nainte de a a=un:e pe teritoriul statului de re/edin+ sau dac+ se :+se/te de=a acolo
$nainte de a intra $n 'uncie la postul consular. Statul trimi+tor trebuie $n acest ca0 s+
retra:+ numirea.
4. <n ca0urile menionate la para:ra'ele 1 /i # din pre0entul articol statul de re/edin+
nu este obli:at s+ comunice statului trimi+tor motivele 1ot+r$rii sale.
)R*. !4
2oti'icarea c+tre statul de re/edin+ a numirilor sosirilor /i plec+rilor
1. S$nt noti'icate ministerului a'acerilor e;terne al statului de re/edin+ sau autorit+ii
desemnate de acest minister-
a7 numirea membrilor postului consular sosirea lor dup+ numire la postul consular
plecarea lor de'initiv+ sau $ncetarea 'unciilor lor precum /i orice alte sc1imb+ri
re'eritoare la statutul lor care pot s+ se produc+ $n cursul serviciului lor la postul consular>
b7 sosirea /i plecarea de'initiv+ a unei persoane din 'amilia unui membru al postului
consular care locuie/te $mpreun+ cu el /i dac+ este ca0ul 'aptul c+ o persoan+ devine sau
$ncetea0+ de a mai 'i membru al 'amiliei>
c7 sosirea /i plecarea de'initiv+ a membrilor personalului particular /i dac+ este ca0ul
$ncetarea serviciului lor $n aceast+ calitate>
d7 an:a=area /i concedierea persoanelor care $/i au re/edina $n statul de re/edin+ ca
membri ai postului consular sau ca membri ai personalului particular care au dreptul la
privile:ii /i imunit+i.
!. C$nd este posibil sosirea /i plecarea de'initiv+ trebuie de asemenea s+ 'ac+ obiectul
unei noti'ic+ri prealabile.
Seciunea a 558a
<ncetarea 'unciilor consulare
)R*. !B
<ncetarea 'unciilor unui membru al unui post consular
Aunciile unui membru al unui post consular $ncetea0+ $ndeosebi prin-
a7 noti'icarea de c+tre statul trimi+tor c+tre statul de re/edin+ despre 'aptul c+ 'unciile
lui au $ncetat>
b7 retra:erea e;eDuaturului>
c7 noti'icarea statului de re/edin+ c+tre statul trimi+tor despre 'aptul c+ el a $ncetat s+
mai considere persoana $n cau0+ ca membru al personalului consular.
)R*. !"
@lecarea de pe teritoriul statului de re/edin+
Statul de re/edin+ trebuie c1iar $n ca0 de con'lict armat s+ acorde membrilor
personalului particular care nu s$nt cet+eni ai statului de re/edin+ precum /i membrilor
'amiliilor lor care locuiesc cu ei indi'erent de naionalitatea lor timpul /i $nlesnirile
necesare pentru a8/i pre:+ti plecarea /i pentru a p+r+si teritoriul acestui stat $ntr8un termen
c$t mai scurt posibil dup+ $ncetarea 'unciilor lor. 3l trebuie mai ales dac+ este necesar s+
pun+ la dispo0iia lor mi=loacele de transport necesare pentru ei $n/i/i /i pentru bunurile
lor cu e;cepia bunurilor dob$ndite $n statul de re/edin+ al c+ror e;port este inter0is $n
momentul plec+rii.
)R*. !7
@rotecia localurilor /i ar1ivelor consulare /i a intereselor statului trimi+tor $n
circumstane e;cepionale
1. <n ca0ul ruperii relaiilor consulare $ntre dou+ state-
a7 statul de re/edin+ este obli:at c1iar $n ca0 de con'lict armat s+ respecte /i s+
prote=e0e localurile consulare ca /i bunurile postului /i ar1ivele consulare>
b7 statul trimi+tor poate $ncredina pa0a localurilor consulare ca /i a bunurilor care se
:+sesc $n ele /i a ar1ivelor consulare unui ter acceptabil pentru statul de re/edin+>
c7 statul trimi+tor poate $ncredina protecia intereselor sale /i a celor ale cet+enilor
s+i unui stat ter acceptabil pentru statul de re/edin+.
!. <n ca0 de $nc1idere temporar+ sau de'initiv+ a unui post consular s$nt aplicabile
prevederile alineatului a din para:ra'ul 1 al pre0entului articol. <n a'ar+ de aceasta-
a7 dac+ statul trimi+tor nu este repre0entat $n statul de re/edin+ printr8o misiune
diplomatic+ dar are un alt post consular pe teritoriul statului de re/edin+ acest post
consular poate 'i $ns+rcinat cu pa0a localurilor postului consular care a 'ost $nc1is a
bunurilor care se :+sesc acolo /i a ar1ivelor consulare precum /i cu consim+m$ntul
statului de re/edin+ cu e;ercitarea 'unciilor consulare $n circumscripia acestui post
consular> sau
b7 dac+ statul trimi+tor nu are $n statul de re/edin+ misiune diplomatic+ /i nici un alt
post consular s$nt aplicabile prevederile alineatelor b /i c din para:ra'ul 1 al pre0entului
articol.
C)@. !
<nlesniri privile:ii /i imunit+i privind posturile consulare 'uncionarii consulari de
carier+ /i ali membri ai unui post consular
Seciunea 5
<nlesniri privile:ii /i imunit+i privind postul consular
)R*. !8
<nlesniri acordate postului consular pentru activitatea sa
Statul de re/edin+ acord+ orice $nlesniri pentru $ndeplinirea 'unciilor postului
consular.
)R*. !9
Aolosirea drapelului /i a stemei naionale
1. Statul trimi+tor are dreptul de a 'olosi drapelul s+u naional /i scutul cu stema sa de
stat $n statul de re/edin+ con'orm prevederilor pre0entului articol.
!. Drapelul naional al statului trimi+tor poate 'i arborat iar scutul cu stema de stat
poate 'i a/e0at pe cl+direa ocupat+ de c+tre postul consular /i pe poarta sa de intrare
precum /i pe re/edina /e'ului postului consular /i pe mi=loacele sale de transport atunci
c$nd acestea s$nt 'olosite $n interes de serviciu.
#. <n e;ercitarea dreptului acordat prin pre0entul articol se va ine seama de le:ile
re:ulamentele /i u0anele statului de re/edin+.
)R*. #(
,ocalurile
1. Statul de re/edin+ trebuie 'ie s+ 'acilite0e dob$ndirea pe teritoriul s+u $n cadrul
le:ilor /i re:ulamentelor sale de c+tre statul trimi+tor a localurilor necesare postului
consular 'ie s+ a=ute statul trimi+tor s+8/i procure localuri $n alt mod.
!. 3l trebuie de asemenea dac+ acest lucru este necesar s+ a=ute postul consular s+
obin+ locuine convenabile pentru membrii s+i.
)R*. #1
5nviolabilitatea localurilor consulare
1. ,ocalurile consulare s$nt inviolabile $n m+sura prev+0ut+ $n pre0entul articol.
!. )utorit+ile statului de re/edin+ nu pot p+trunde $n partea localurilor consulare pe
care postul consular o 'olose/te e;clusiv pentru nevoile muncii sale dec$t cu
consim+m$ntul /e'ului postului consular al persoanei desemnate de acesta sau al /e'ului
misiunii diplomatice a statului trimi+tor. *otu/i consim+m$ntul /e'ului postului consular
poate 'i considerat ca obinut $n ca0 de incendiu sau de alt sinistru care cere m+suri de
protecie imediat+.
#. Sub re0erva prevederilor para:ra'ului ! din pre0entul articol statul de re/edin+ are
obli:aia special+ de a lua orice m+suri necesare pentru a $mpiedica violarea sau
deteriorarea localurilor consulare /i pentru a $mpiedica tulburarea lini/tii postului
consular sau atin:erea demnit+ii sale.
4. ,ocalurile consulare mobilierul lor /i bunurile postului consular ca /i mi=loacele
sale de transport nu pot 'ace obiectul vreunei 'orme de rec1i0iie $n scopuri de ap+rare
naional+ sau de utilitate public+. <n ca0ul c$nd o e;propriere ar 'i necesar+ $n aceste
scopuri vor 'i luate toate m+surile corespun0+toare pentru a evita $mpiedicarea e;ercit+rii
'unciilor consulare /i statului trimi+tor $i va 'i v+rsat+ o indemni0aie prompt+ adecvat+
/i e'ectiv+.
)R*. #!
Scutirea 'iscal+ a localurilor consulare
1. ,ocalurile consulare /i re/edina /e'ului postului consular de carier+ asupra c+rora
statul trimi+tor sau orice persoan+ acion$nd $n numele acestui stat este proprietar sau
locatar s$nt scutite de orice impo0ite /i ta;e de orice 'el naionale re:ionale sau
comunale cu e;cepia ta;elor percepute ca remunerare pentru servicii special prestate.
!. Scutirea 'iscal+ prev+0ut+ $n para:ra'ul 1 al pre0entului articol nu se aplic+ acestor
impo0ite /i ta;e c$nd dup+ le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ ele cad $n sarcina
persoanei care a contractat cu statul trimi+tor sau cu persoane care acionea0+ $n numele
acestui stat.
)R*. ##
5nviolabilitatea ar1ivelor /i documentelor consulare
)r1ivele /i documentele consulare s$nt inviolabile $n orice moment /i $n orice loc s8ar
:+si.
)R*. #4
,ibertatea de deplasare
Sub re0erva le:ilor /i a re:ulamentelor re'eritoare la 0onele $n care accesul este inter0is
sau re:lementat din motive de securitate naional+ statul de re/edin+ asi:ur+ tuturor
membrilor postului consular libertatea de deplasare /i de circulaie pe teritoriul s+u.
)R*. #B
,ibertatea de comunicare
1. Statul de re/edin+ permite /i prote=ea0+ libera comunicare a postului consular
pentru orice scopuri o'iciale. Comunic$nd cu :uvernul cu misiunile diplomatice /i cu
celelalte posturi consulare ale statului trimi+tor oriunde s8ar :+si ele postul consular
poate 'olosi toate mi=loacele potrivite inclusiv curierii diplomatici sau consulari vali0a
diplomatic+ sau consular+ /i mesa=ele $n cod sau ci'rate. *otu/i postul consular nu poate
instala /i utili0a un post de radioemisie dec$t cu asentimentul statului de re/edin+.
!. Corespondena o'icial+ a postului consular este inviolabil+. @rin e;presia
.coresponden+ o'icial+. se $nele:e $ntrea:a coresponden+ re'eritoare la postul consular
/i la 'unciile sale.
#. Vali0a consular+ nu trebuie s+ 'ie nici desc1is+ /i nici reinut+. *otu/i dac+
autorit+ile competente ale statului de re/edin+ au motive serioase s+ cread+ c+ vali0a
conine alte obiecte dec$t corespondena documentele /i obiectele vi0ate $n para:ra'ul 4
din pre0entul articol ele pot cere ca vali0a s+ 'ie desc1is+ $n pre0ena lor de c+tre un
repre0entant autori0at al statului trimi+tor. Dac+ autorit+ile statului trimi+tor re'u0+ s+
satis'ac+ cererea vali0a este $napoiat+ la locul de ori:ine.
4. Coletele care constituie vali0a consular+ trebuie s+ poarte semne e;terioare vi0ibile
ale caracterului lor /i nu pot conine dec$t coresponden+ o'icial+ /i documente sau
obiecte destinate e;clusiv pentru 'olosin+ o'icial+.
B. Curierul consular trebuie s+ poarte un document o'icial $n care s+ se ateste calitatea
sa /i s+ se preci0e0e num+rul de colete care constituie vali0a consular+. )'ar+ de ca0ul
c$nd statul de re/edin+ consimte la aceasta el nu trebuie s+ 'ie nici cet+ean al statului de
re/edin+ nici cu e;cepia c$nd el este cet+ean al statului trimi+tor o persoan+ cu
re/edina permanent+ $n statul de re/edin+. <n e;ercitarea 'unciilor sale acest curier este
prote=at de c+tre statul de re/edin+. 3l se bucur+ de inviolabilitatea persoanei sale /i nu
poate 'i supus nici unei 'orme de arest sau de deteniune.
". Statul trimi+tor misiunile sale diplomatice /i posturile sale consulare pot desemna
curieri consulari ad81oc. <n acest ca0 prevederile para:ra'ului B din pre0entul articol s$nt
de asemenea aplicabile sub re0erva c+ imunit+ile care s$nt menionate $n el vor $nceta s+
se aplice din momentul $n care curierul va 'i remis destinatarului vali0a consular+ pe care
o are $n :ri=+.
7. Vali0a consular+ poate 'i $ncredinat+ comandantului unei nave sau al unui avion
comercial care trebuie s+ soseasc+ $ntr8un punct de intrare autori0at. )cest comandant
trebuie s+ poarte un document o'icial indic$nd num+rul de colete care constituie vali0a
dar el nu este considerat curier consular. @rintr8un aran=ament cu autorit+ile locale
competente postul consular poate trimite pe unul din membrii s+i s+ ia vali0a $n mod
direct /i liber de la comandantul navei sau al avionului.
)R*. #"
Comunicarea cu cet+enii statului trimi+tor
1. @entru ca e;ercitarea 'unciilor consulare cu privire la cet+enii statului trimi+tor s+
'ie u/urat+-
a7 'uncionarii consulari trebuie s+ aib+ libertatea de a comunica cu cet+enii statului
trimi+tor /i de a avea acces la ace/tia. Cet+enii statului trimi+tor trebuie s+ aib+ aceea/i
libertate de a comunica cu 'uncionarii consulari /i de a avea acces la ei>
b7 autorit+ile competente ale statului de re/edin+ trebuie s+ averti0e0e '+r+ $nt$r0iere
postul consular al statului trimi+tor atunci c$nd $n circumscripia sa consular+ un
cet+ean al acestui stat este arestat $ncarcerat sau pus $n stare de deteniune preventiv+
sau reinut $n orice alt+ 'orm+ de deteniune dac+ cet+eanul $n cau0+ cere aceasta. &rice
comunicare adresat+ postului consular de c+tre persoana arestat+ $ncarcerat+ sau pus+ $n
stare de deteniune preventiv+ sau reinut+ $n orice alt+ 'orm+ de deteniune trebuie de
asemenea transmis+ '+r+ $nt$r0iere de c+tre aceste autorit+i. )cestea trebuie s+ in'orme0e
'+r+ $nt$r0iere persoana $n cau0+ despre drepturile care $i revin $n ba0a pre0entului alineat>
c7 'uncionarii consulari au dreptul de a vi0ita pe un cet+ean al statului trimi+tor care
este $ncarcerat $n stare de deteniune preventiv+ sau reinut $n orice alt+ 'orm+ de
deteniune de a se $ntreine /i de a purta coresponden+ cu el precum /i de a lua m+suri
pentru asi:urarea repre0ent+rii lui $n =ustiie. De asemenea ei au dreptul de a vi0ita pe un
cet+ean al statului trimi+tor care se a'l+ $ncarcerat sau deinut $n circumscripia lor $n
e;ecutarea unei 1ot+r$ri =udec+tore/ti. Cu toate acestea 'uncionarii consulari trebuie s+
se abin+ de a interveni $n 'avoarea unui cet+ean $ncarcerat sau a'lat $n stare de
deteniune preventiv+ sau reinut $n orice alt+ 'orm+ de deteniune dac+ cet+eanul $n
cau0+ se opune $n mod e;pres la aceasta.
!. Drepturile la care se re'er+ para:ra'ul 1 al pre0entului articol trebuie s+ 'ie e;ercitate
$n con'ormitate cu le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ cu re0erva totu/i c+ aceste
le:i /i re:ulamente trebuie s+ permit+ deplina reali0are a scopurilor pentru care s$nt
destinate drepturile acordate $n ba0a pre0entului articol.
)R*. #7
5n'ormaii $n ca0 de deces tutel+ sau curatel+ de nau'ra:iu /i accident aerian
Dac+ autorit+ile competente ale statului de re/edin+ dein in'ormaiile
corespun0+toare ele s$nt obli:ate-
a7 s+ in'orme0e '+r+ $nt$r0iere $n ca0 de deces al unui cet+ean al statului trimi+tor
postul consular $n circumscripia c+ruia a avut loc decesul-
b7 s+ noti'ice '+r+ $nt$r0iere postului consular competent toate ca0urile $n care numirea
unui tutore sau curator apare a 'i $n interesul unui cet+ean minor sau incapabil al statului
trimi+tor. *otu/i acordarea acestei in'ormaii nu trebuie s+ pre=udicie0e aplicarea le:ilor
/i re:ulamentelor statului de re/edin+ $n ce prive/te numirea acestui tutore sau curator-
c7 dac+ o nav+ av$nd naionalitatea statului trimi+tor nau'ra:ia0+ sau e/uea0+ $n marea
teritorial+ sau $n apele interioare ale statului de re/edin+ sau dac+ un avion $nmatriculat
$n statul trimi+tor su'er+ un accident pe teritoriul statului de re/edin+ s+ in'orme0e '+r+
$nt$r0iere postul consular cel mai apropiat de locul unde s8a produs accidentul.
)R*. #8
Comunicarea cu autorit+ile statului de re/edin+
1. <n e;ercitarea 'unciilor lor 'uncionarii consulari pot s+ se adrese0e-
a7 autorit+ilor locale competente ale circumscripiei lor consulare>
b7 autorit+ilor centrale competente ale statului de re/edin+ dac+ /i $n m+sura $n care
acest lucru este admis de le:ile re:ulamentele /i u0anele statului de re/edin+ sau de
acordurile internaionale respective.
)R*. #9
Drepturi /i ta;e consulare
1. @ostul consular poate percepe pe teritoriul statului de re/edin+ drepturile /i ta;ele pe
care le:ile /i re:ulamentele statului trimi+tor le prev+d pentru actele consulare.
!. Sumele percepute cu titlu de drepturi /i ta;e prev+0ute $n para:ra'ul 1 al pre0entului
articol /i c1itanele a'erente lor s$nt e;onerate de orice impo0ite /i ta;e $n statul de
re/edin+.
Seciunea a 558a
Aacilit+i privile:ii /i imunit+i privind 'uncionarii consulari de carier+ /i ceilali
membri ai postului consular
)R*. 4(
@rotecia 'uncionarilor consulari
Statul de re/edin+ va trata pe 'uncionarii consulari cu respectul cuvenit /i va lua toate
m+surile necesare pentru a $mpiedica orice atin:ere adus+ persoanei libert+ii /i
demnit+ii lor.
)R*. 41
5nviolabilitatea personal+ a 'uncionarilor consulari
1. Auncionarii consulari nu pot 'i pu/i $n stare de arest sau de deteniune preventiv+
dec$t $n ca0 de crim+ :rav+ /i $n urma unei 1ot+r$ri a autorit+ilor =udiciare competente.
!. Cu e;cepia ca0ului prev+0ut $n para:ra'ul 1 al pre0entului articol 'uncionarii
consulari nu pot 'i $ncarcerai sau supu/i vreunei alte 'orme de limitare a libert+ii lor
personale dec$t $n e;ecutarea unei 1ot+r$ri =udec+tore/ti de'initive.
#. C$nd o procedur+ penal+ este an:a=at+ $mpotriva unui 'uncionar consular acesta
este obli:at s+ se pre0inte $n 'aa autorit+ilor competente. *otu/i procedura trebuie s+ 'ie
condus+ cu mena=amentele care se cuvin 'uncionarului consular $n virtutea po0iiei sale
o'iciale /i cu e;cepia ca0ului prev+0ut $n para:ra'ul 1 al pre0entului articol $n asemenea
mod $nc$t ea s+ st$n=eneasc+ c$t mai puin posibil e;ercitarea 'unciilor consulare. )tunci
c$nd $n $mpre=ur+rile menionate $n para:ra'ul 1 din pre0entul articol a devenit necesar
ca 'uncionarul consular s+ 'ie pus $n stare de deteniune preventiv+ procedura $ndreptat+
$mpotriva lui trebuie s+ 'ie desc1is+ $n termenul cel mai scurt.
)R*. 4!
2oti'icarea ca0urilor de arestare deteniune sau de urm+rire
<n ca0 de arestare deteniune preventiv+ a unui membru al personalului consular sau de
urm+rire penal+ an:a=at+ $mpotriva lui statul de re/edin+ este obli:at s+ previn+
ne$nt$r0iat pe /e'ul de post consular. Dac+ acesta din urm+ este el $nsu/i vi0at de una din
aceste m+suri statul de re/edin+ trebuie s+ in'orme0e despre acest lucru statul trimi+tor
pe cale diplomatic+.
)R*. 4#
5munitatea de =urisdicie
1. Auncionarii consulari /i an:a=aii consulari nu pot 'i c1emai $n 'aa autorit+ilor
=udiciare /i administrative ale statului de re/edin+ pentru actele s+v$r/ite $n e;ercitarea
'unciilor consulare.
!. *otu/i prevederile para:ra'ului 1 din pre0entul articol nu se aplic+ $n ca0 de aciune
civil+-
a7 care re0ult+ din $nc1eierea unui contract de c+tre un consular sau un an:a=at
consular pe care acesta nu l8a $nc1eiat $n mod e;pres sau implicit $n calitatea sa de
mandatar al statului trimi+tor> sau
b7 intentat+ de un ter pentru o pa:ub+ re0ult$nd dintr8un accident cau0at $n statul de
re/edin+ de un ve1icul o nav+ sau de o aeronav+.
)R*. 44
&bli:aia de a depune ca martor
1. Fembrii postului consular pot 'i c1emai s+ depun+ ca martori $n cursul procedurilor
=udiciare /i administrative. )n:a=aii consulari /i membrii personalului de serviciu nu
trebuie s+ re'u0e s+ depun+ ca martori cu e;cepia ca0urilor menionate $n para:ra'ul # al
pre0entului articol. Dac+ un 'uncionar re'u0+ s+ depun+ ca martor nici o m+sur+
coercitiv+ sau alt+ sanciune nu i se poate aplica.
!. )utoritatea care solicit+ m+rturia trebuie s+ evite a $mpiedica un 'uncionar consular
$n $ndeplinirea 'unciilor sale. 3l poate s+ obin+ m+rturia lui la re/edina lui sau la postul
consular sau s+ accepte o declaraie scris+ din partea sa ori de c$te ori acest lucru este
posibil.
#. Fembrii postului consular nu s$nt obli:ai s+ depun+ m+rturie asupra 'aptelor care
au le:+tur+ cu e;ercitarea 'unciilor lor /i s+ pre0inte corespondena /i documentele
o'iciale re'eritoare la acestea. 3i au de asemenea dreptul de a re'u0a s+ depun+ m+rturie
$n calitate de e;peri asupra le:islaiei statului trimi+tor.
)R*. 4B
Renunarea la privile:ii /i imunit+i
1. Statul trimi+tor poate renuna la privile:iile /i imunit+ile unui membru al postului
consular prev+0ute $n articolele 41 4# /i 44.
!. Renunarea trebuie s+ 'ie $ntotdeauna e;pres+ sub re0erva dispo0iiilor para:ra'ului
# din pre0entul articol /i trebuie s+ 'ie comunicat+ $n scris statului de re/edin+.
#. Dac+ un 'uncionar consular sau un an:a=at consular an:a=ea0+ o procedur+ $ntr8o
materie $n care ar bene'icia de imunitatea de =urisdicie $n virtutea art. 4# el nu poate
invoca imunitatea de =urisdicie 'a+ de nici o cerere reconvenional+ le:at+ direct de
cererea principal+.
4. Renunarea la imunitatea de =urisdicie pentru o aciune civil+ sau administrativ+ nu
poate 'i socotit+ c+ implic+ renunarea la imunitate $n ceea ce prive/te m+surile de
e;ecutare a 1ot+r$rii pentru care este necesar+ o renunare distinct+.
)R*. 4"
Scutirea de $nmatriculare a str+inilor /i de permise de /edere
1. Auncionarii consulari /i an:a=aii consulari precum /i membrii 'amiliei lor care
locuiesc $mpreun+ cu ei s$nt scutii de toate obli:aiile prev+0ute de le:ile /i
re:ulamentele statului de re/edin+ $n materie de $nmatriculare a str+inilor /i de permise
de /edere.
!. *otu/i dispo0iiile para:ra'ului 1 din pre0entul articol nu se aplic+ nici
'uncionarului consular care nu este an:a=at permanent al statului trimi+tor sau care
e;ercit+ o activitate particular+ cu caracter lucrativ $n statul de re/edin+ nici unui
membru al 'amiliei sale.
)R*. 47
Scutirea de permise de munc+
1. Fembrii postului consular s$nt scutii $n ce prive/te serviciile aduse statului
trimi+tor de obli:aiile pe care le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ re'eritoare la
'olosirea m$inii de lucru str+ine le impun $n materie de permise de munc+.
!. Fembrii personalului particular al 'uncionarilor consulari /i an:a=ailor consulari
s$nt scutii de obli:aiile menionate la para:ra'ul 1 din pre0entul articol dac+ ei nu
e;ercit+ nici o alt+ ocupaie particular+ cu caracter lucrativ $n statul de re/edin+.
)R*. 48
Scutirea de re:imul de securitate social+
1. Sub re0erva dispo0iiilor para:ra'ului # din pre0entul articol membrii postului
consular /i membrii 'amiliei lor care locuiesc $mpreun+ cu ei s$nt scutii $n ceea ce
prive/te serviciile aduse statului trimi+tor de dispo0iiile de securitate social+ care pot 'i
$n vi:oare $n statul de re/edin+.
!. Scutirea prev+0ut+ la para:ra'ul 1 al pre0entului articol se aplic+ /i membrilor
personalului particular care s$nt $n serviciul e;clusiv al membrilor postului consular cu
condiia-
a7 ca ei s+ nu 'ie cet+eni ai statului de re/edin+ sau s+ nu8/i aib+ re/edina permanent+
$n acest stat> /i
b7 ca ei s+ 'ie supu/i dispo0iiilor de securitate social+ care s$nt $n vi:oare $n statul
trimi+tor sau $ntr8un stat ter.
#. Fembrii postului consular care au $n serviciul lor persoane c+rora scutirea prev+0ut+
la para:ra'ul ! din pre0entul articol nu li se aplic+ trebuie s+ respecte obli:aiile pe care
dispo0iiile de securitate social+ ale statului de re/edin+ le impun celui care an:a=ea0+.
4. Scutirea prev+0ut+ la para:ra'ele 1 /i ! din pre0entul articol nu e;clude participarea
voluntar+ la re:imul de securitate social+ al statului de re/edin+ $n m+sura $n care ea este
admis+ de acest stat.
)R*. 49
Scutirea 'iscal+
1. Auncionarii consulari /i an:a=aii consulari precum /i membrii 'amiliei lor care
locuiesc $mpreun+ cu ei s$nt scutii de orice impo0ite /i ta;e personale sau reale
naionale re:ionale /i comunale cu e;cepia-
a7 impo0itelor indirecte $ncorporate $n mod normal $n preul m+r'urilor sau serviciilor>
b7 impo0itelor /i ta;elor pe bunurile imobile particulare situate pe teritoriul statului de
re/edin+ sub re0erva dispo0iiilor articolului #!>
c7 drepturilor de succesiune /i de mutaie percepute de c+tre statul de re/edin+ sub
re0erva prevederilor para:ra'ului b al articolului B1>
d7 impo0itelor /i ta;elor pe veniturile particulare inclusiv c$/ti:urile $n capital care8/i
au sursa $n statul de re/edin+ /i a impo0itelor pe capital prelevate asupra investiiilor
e'ectuate $n $ntreprinderi comerciale sau 'inanciare situate $n statul de re/edin+>
e7 impo0itelor /i ta;elor percepute ca remunerare a serviciilor particulare prestate>
'7 ta;elor de $nre:istrare de :re'+ de ipotec+ /i de timbru sub re0erva dispo0iiilor
articolului #!.
!. Fembrii personalului de serviciu s$nt scutii de impo0ite /i ta;e pe salariile pe care
le primesc pentru serviciile lor.
#. Fembrii postului consular care an:a=ea0+ persoane ale c+ror retribuii sau salarii nu
s$nt scutite de impo0itul pe venit $n statul de re/edin+ trebuie s+ respecte obli:aiile pe
care le:ile /i re:ulamentele acestui stat le impun $n materie de percepere a impo0itului pe
venit celor care an:a=ea0+.
)R*. B(
Scutirea de ta;e vamale /i de control vamal
1. <n con'ormitate cu dispo0iiile le:islative /i re:ulamentare pe care le poate adopta
statul de re/edin+ autori0+ intrarea /i acord+ scutirea de orice ta;e vamale impo0ite /i
alte redevene cone;e cu e;cepia c1eltuielilor de depo0itare de transport /i a
c1eltuielilor pentru servicii similare pentru-
a7 obiectele destinate 'olosirii o'iciale a postului consular-
b7 obiectele de u0 personal al 'uncionarului consular /i al membrilor 'amiliei sale care
locuiesc $mpreun+ cu el inclusiv e'ectele destinate instal+rii sale. )rticolele de consum
nu trebuie s+ dep+/easc+ cantit+ile necesare pentru 'olosirea lor direct+ de c+tre cei
interesai.
!. )n:a=aii consulari bene'icia0+ de privile:iile /i scutirile prev+0ute la para:ra'ul 1
din pre0entul articol $n ceea ce prive/te obiectele importate cu oca0ia primei lor instal+ri.
#. %a:a=ele personale $nsoite de 'uncionarii consulari /i de membrii 'amiliei lor care
locuiesc $mpreun+ cu ei s$nt scutite de control vamal. 3le nu pot 'i supuse controlului
dec$t dac+ e;ist+ motive serioase s+ se presupun+ c+ ele conin alte obiecte dec$t cele
menionate la alineatul b al para:ra'ului 1 din pre0entul articol sau obiecte al c+ror import
sau e;port este inter0is de c+tre le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ sau supus
le:ilor /i re:ulamentelor sale de carantin+. )cest control nu poate avea loc dec$t $n
pre0ena 'uncionarului consular sau a membrului 'amiliei sale interesat.
)R*. B1
Succesiunea unui membru al postului consular sau a unui membru al 'amiliei sale
<n ca0 de deces al unui membru al postului consular sau al unui membru al 'amiliei
sale care locuia $mpreun+ cu el statul de re/edin+ este obli:at-
a7 s+ permit+ e;portul bunurilor mobile ale de'unctului cu e;cepia celor care au 'ost
dob$ndite $n statul de re/edin+ /i care 'ac obiectul unei pro1ibiii de e;port $n momentul
decesului>
b7 s+ nu perceap+ ta;e naionale re:ionale sau comunale de succesiune sau de mutaie
asupra bunurilor mobile a c+ror pre0en+ $n statul de re/edin+ se datora e;clusiv
pre0enei $n acest stat a de'unctului $n calitate de membru al postului consular sau de
membru al 'amiliei unui membru al postului consular.
)R*. B!
Scutirea de prestaii personale
Statul de re/edin+ trebuie s+ scuteasc+ pe membrii postului consular /i pe membrii
'amiliei lor care locuiesc $mpreun+ cu ei de orice prestaie personal+ /i de orice serviciu
de interes public indi'erent de caracterul lui ca /i de sarcinile militare cum ar 'i
rec1i0iiile contribuiile /i $ncartiruirile militare.
)R*. B#
<nceputul /i $ncetarea privile:iilor /i imunit+ilor consulare
1. &rice membru al postului consular bene'icia0+ de privile:iile /i imunit+ile
prev+0ute $n pre0enta convenie de la intrarea sa pe teritoriul statului de re/edin+ pentru a
a=un:e la post sau dac+ se :+se/te de=a pe acest teritoriu din momentul intr+rii sale $n
'uncie la postul consular.
!. Fembrii 'amiliei unui membru al postului consular care locuiesc cu el precum /i
membrii personalului s+u particular bene'icia0+ de privile:iile /i imunit+ile prev+0ute $n
pre0enta convenie $ncep$nd cu una din datele urm+toare- aceea de c$nd membrul
respectiv al postului consular se bucur+ de privile:ii /i imunit+i con'orm para:ra'ului 1
al pre0entului articol> aceea a intr+rii lor pe teritoriul statului de re/edin+ sau aceea la
care ei au devenit membrii ai acestei 'amilii sau ai personalului particular respectiv.
#. C$nd 'unciile unui membru al postului consular $ncetea0+ privile:iile /i imunit+ile
sale precum /i acelea ale membrilor 'amiliei sale care locuiesc $mpreun+ cu el sau ale
membrilor personalului s+u particular $ncetea0+ $n mod normal la prima din datele
urm+toare- $n momentul $n care persoana $n cau0+ p+r+se/te teritoriul statului de re/edin+
sau la e;pirarea unui termen re0onabil care $i va 'i 'ost acordat $n acest scop dar el
sub0ist+ p$n+ $n acest moment c1iar $n ca0 de con'lict armat. <n ce prive/te persoanele
menionate la para:ra'ul ! din pre0entul articol privile:iile /i imunit+ile lor $ncetea0+
din momentul c$nd ele $ncetea0+ s+ mai locuiasc+ $mpreun+ sau s+ mai 'ie $n serviciul
unui membru al postului consular cu re0erva totu/i c+ dac+ aceste persoane
intenionea0+ s+ p+r+seasc+ teritoriul statului de re/edin+ $ntr8un termen re0onabil
privile:iile /i imunit+ile lor sub0ist+ p$n+ $n momentul plec+rii lor.
4. *otu/i $n ceea ce prive/te actele s+v$r/ite de un 'uncionar consular sau de un
an:a=at consular $n e;ercitarea 'unciilor sale imunitatea de =urisdicie sub0ist+ '+r+ limit+
de durat+.
B. <n ca0 de deces al unui membru al postului consular membrii 'amiliei sale care
locuiau $mpreun+ cu el continu+ s+ se bucure de privile:iile /i imunit+ile de care
bene'icia0+ p$n+ la prima din datele urm+toare- aceea la care ei p+r+sesc teritoriul statului
de re/edin+ sau la e;pirarea unui termen re0onabil care le va 'i 'ost acordat $n acest scop.
)R*. B4
&bli:aiile statelor tere
1. Dac+ 'uncionarul consular traversea0+ teritoriul sau se :+se/te pe teritoriul unui stat
ter care i8a acordat o vi0+ $n ca0ul $n care aceasta este necesar+ pentru a se duce s+8/i
preia 'unciile sau s+ a=un:+ la post sau pentru a se $ntoarce $n statul trimi+tor statul ter
$i va acorda imunit+ile prev+0ute $n celelalte articole din pre0enta convenie care pot 'i
necesare pentru a8i permite trecerea sau $napoierea. Statul ter va proceda la 'el pentru
membrii 'amiliei care locuiesc $mpreun+ /i care bene'icia0+ de privile:ii /i imunit+i c$nd
ace/tia $nsoesc pe 'uncionarul consular sau c+l+toresc separat pentru a i se al+tura sau
pentru a se $napoia $n statul trimi+tor.
!. <n condiiile similare celor prev+0ute la para:ra'ul 1 din pre0entul articol statele
tere nu trebuie s+ $mpiedice trecerea pe teritoriul lor a celorlali membri ai postului
consular /i a membrilor 'amiliilor lor care locuiesc $mpreun+ cu ei.
#. Statele tere vor acorda corespondenei o'iciale /i celorlalte comunic+ri o'iciale
a'late $n tran0it inclusiv mesa=elor $n cod sau ci'rate aceea/i libertate /i aceea/i protecie
pe care statul de re/edin+ este obli:at s+ le acorde $n virtutea pre0entei convenii. 3le vor
acorda curierilor consulari c+rora le8a 'ost eliberat+ vi0+ dac+ aceasta este necesar+
precum /i vali0elor consulare a'late $n tran0it aceea/i inviolabilitate /i aceea/i protecie
pe care statul de re/edin+ este obli:at s+ le acorde $n ba0a pre0entei convenii.
4. &bli:aiile statelor tere prev+0ute $n para:ra'ele 1 ! /i # ale pre0entului articol se
aplic+ /i persoanelor menionate $n aceste para:ra'e ca /i comunic+rilor o'iciale /i
vali0elor consulare c$nd pre0ena lor pe teritoriul statului ter este datorat+ unui ca0 de
'or+ ma=or+.
)R*. BB
Respectarea le:ilor /i re:ulamentelor statului de re/edin+
1. A+r+ pre=udicierea privile:iilor /i imunit+ilor lor toate persoanele care bene'icia0+
de aceste privile:ii /i imunit+i au datoria de a respecta le:ile /i re:ulamentele statului de
re/edin+. 3le au de asemenea datoria de a nu se amesteca $n treburile interne ale acestui
stat.
!. ,ocalurile consulare nu vor 'i 'olosite $ntr8un mod incompatibil cu e;ercitarea
'unciilor consulare.
#. Dispo0iiile para:ra'ului ! din pre0entul articol nu e;clud posibilitatea instal+rii $ntr8
o parte a cl+dirii $n care se :+sesc localurile postului consular a birourilor altor
or:anisme sau a:enii cu condiia ca localurile a'ectate acestor birouri s+ 'ie separate de
acelea care s$nt 'olosite de c+tre postul consular. <n acest ca0 aceste birouri nu s$nt
considerate con'orm pre0entei convenii ca '+c$nd parte din localurile consulare.
)R*. B"
)si:urarea contra pa:ubelor cau0ate terilor
Fembrii postului consular trebuie s+ se con'orme0e tuturor obli:aiilor impuse de
le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ $n materie de asi:urare de r+spundere civil+
pentru utili0area oric+rui ve1icul nav+ sau aeronav+.
)R*. B7
Dispo0iii speciale re'eritoare la ocupaia particular+ cu caracter lucrativ
1. Auncionarii consulari de carier+ nu vor e;ercita $n statul de re/edin+ nici o
activitate pro'esional+ sau comercial+ $n pro'itul lor personal.
!. @rivile:iile /i imunit+ile prev+0ute $n pre0entul capitol nu s$nt acordate-
a7 an:a=ailor consulari /i membrilor personalului de serviciu care e;ercit+ $n statul de
re/edin+ o activitate particular+ cu caracter lucrativ-
b7 membrilor 'amiliei unei persoane menionate la alineatul a din pre0entul para:ra' /i
membrilor personalului s+u particular>
c7 membrilor 'amiliei unui membru al postului consular care e;ercit+ ei $n/i/i $n statul
de re/edin+ o activitate particular+ cu caracter lucrativ.
C)@. #
Re:imul aplicabil 'uncionarilor consulari onori'ici /i posturilor consulare conduse de
ei
)R*. B8
Dispo0iii :enerale privind 'acilit+ile privile:iile /i imunit+ile
1. )rticolele !8 !9 #( #4 #B #" #7 #8 /i #9 para:ra'ul # din articolul B4 /i
para:ra'ele ! /i # din articolul BB se aplic+ /i posturilor consulare conduse de un
'uncionar consular onori'ic. <n a'ar+ de aceasta 'acilit+ile privile:iile /i imunit+ile
acestor posturi consulare s$nt re:lementate de articolele B9 "( "1 /i "!.
!. )rticolele 4! /i 4# para:ra'ul # din articolul 44 articolele 4B /i B# /i para:ra'ul 1
din articolul BB se aplic+ /i 'uncionarilor consulari onori'ici. <n a'ar+ de aceasta
'acilit+ile privile:iile /i imunit+ile acestor 'uncionari consulari s$nt re:lementate de
articolele "# "4 "B "" /i "7.
#. @rivile:iile /i imunit+ile prev+0ute $n pre0enta convenie nu s$nt acordate membrilor
'amiliei unui 'uncionar consular onori'ic sau unui an:a=at consular care este an:a=at $ntr8
un post consular condus de un 'uncionar consular onori'ic.
4. Sc1imbul de vali0e consulare $ntre dou+ posturi consulare situate $n +ri di'erite /i
conduse de 'uncionari consulari onori'ici este admis numai sub re0erva consim+m$ntului
celor dou+ state de re/edin+.
)R*. B9
@rotecia localurilor consulare
Statul de re/edin+ ia m+surile necesare pentru a prote=a localurile consulare ale unui
post consular condus de un 'uncionar consular onori'ic /i pentru a $mpiedica violarea sau
deteriorarea lor /i tulburarea lini/tii sau atin:erea demnit+ii postului consular.
)R*. "(
Scutirea 'iscal+ a localurilor consulare
1. ,ocalurile consulare ale unui post consular condus de un 'uncionar consular
onori'ic al c+ror proprietar sau locatar este statul trimi+tor s$nt scutite de orice impo0ite
/i ta;e de orice natur+ naionale re:ionale sau comunale cu e;cepia ta;elor percepute
ca remuneraie pentru servicii particulare prestate.
!. Scutirea 'iscal+ prev+0ut+ la para:ra'ul 1 din pre0entul articol nu se aplic+ acestor
impo0ite /i ta;e atunci c$nd con'orm le:ilor /i re:ulamentelor statului de re/edin+ ele
cad $n sarcina persoanei care a contractat cu statul trimi+tor.
)R*. "1
5nviolabilitatea ar1ivelor /i documentelor consulare
)r1ivele /i documentele consulare ale unui post consular condus de un 'uncionar
consular onori'ic s$nt inviolabile $n orice moment /i $n orice loc s8ar :+si cu condiia ca
ele s+ 'ie separate de celelalte 1$rtii /i documente /i $n special de corespondena
particular+ a /e'ului de post consular /i a oric+rei persoane care lucrea0+ cu el ca /i de
bunurile c+rile sau documentele care se re'er+ la pro'esiunea sau la comerul lor.
)R*. "!
Scutirea vamal+
<n con'ormitate cu dispo0iiile le:islative /i re:ulamentare pe care le poate adopta
statul de re/edin+ acord+ intrarea /i scutirea de orice ta;e vamale impo0ite /i de alte
redevene cone;e cu e;cepia c1eltuielilor de depo0itare de transport /i a c1eltuielilor
pentru servicii similare pentru urm+toarele obiecte cu condiia ca ele s+ 'ie destinate
e;clusiv 'olosirii o'iciale a unui post consular condus de un 'uncionar consular onori'ic-
steme drapele 'irme /tampile /i si:ilii c+ri imprimate o'iciale mobilierul de birou
materialul /i rec1i0itele de birou /i obiectele similare 'urni0ate postului consular de c+tre
statul trimi+tor sau la cererea sa.
)R*. "#
@rocedur+ penal+
Dac+ $mpotriva unui 'uncionar consular onori'ic este an:a=at+ o procedur+ penal+
acesta este obli:at s+ se pre0inte $n 'aa autorit+ilor competente. *otu/i procedura
trebuie s+ 'ie condus+ cu mena=amentele care se cuvin 'uncionarului consular onori'ic $n
ba0a po0iiei sale o'iciale /i $n a'ar+ de ca0ul c$nd el se a'l+ $n stare de arest sau de
deteniune $n a/a 'el $nc$t e;ercitarea 'unciilor sale consulare s+ 'ie stin:1erit+ c$t mai
puin posibil. )tunci c$nd apare necesitatea ca un 'uncionar consular onori'ic s+ 'ie pus
$n stare de deteniune preventiv+ procedura $ndreptat+ $mpotriva lui trebuie s+ 'ie
desc1is+ $n termenul cel mai scurt.
)R*. "4
@rotecia 'uncionarului consular onori'ic
Statul de re/edin+ este obli:at s+ acorde 'uncionarului consular onori'ic protecia care
poate 'i necesar+ $n ba0a po0iiei sale o'iciale.
)R*. "B
Scutirea de $nmatriculare a str+inilor /i de permise de /edere
Auncionarii consulari onori'ici cu e;cepia acelora care e;ercit+ $n statul de re/edin+
o activitate pro'esional+ sau comercial+ $n pro'itul lor personal s$nt scutii de toate
obli:aiile prev+0ute de le:ile /i re:ulamentele statului de re/edin+ $n materie de
$nmatriculare a str+inilor /i de permise de /edere.
)R*. ""
Scutire 'iscal+
Auncionarul consular onori'ic este scutit de orice impo0ite /i ta;e asupra
indemni0aiilor /i onorariilor pe care le prime/te de la statul trimi+tor pentru e;ercitarea
'unciilor consulare.
)R*. "7
Scutirea de prestaii personale
Statul de re/edin+ trebuie s+ scuteasc+ pe 'uncionarii consulari onori'ici de orice
prestaie personal+ /i de orice serviciu de interes public indi'erent de natura lui precum
/i de sarcinile militare ca rec1i0iii contribuii /i $ncartiruiri militare.
)R*. "8
Caracterul 'acultativ al instituiei 'uncionarilor consulari onori'ici
Aiecare stat este liber s+ 1ot+rasc+ dac+ va numi sau va primi 'uncionari consulari
onori'ici.
C)@. 4
Dispo0iii :enerale
)R*. "9
):enii consulari care nu s$nt /e'i de post consular
1. Aiecare stat este liber s+ 1ot+rasc+ dac+ va stabili sau va admite a:enii consulare
:irate de c+tre a:eni consulari care nu au 'ost desemnai ca /e'i de post consular de c+tre
statul trimi+tor.
!. Condiiile $n care a:eniile consulare menionate $n para:ra'ul 1 din pre0entul articol
pot s+8/i e;ercite activitatea precum /i privile:iile /i imunit+ile de care pot s+ se bucure
a:enii consulari care le :irea0+ s$nt 'i;ate prin acord $ntre statul trimi+tor /i statul de
re/edin+.
)R*. 7(
3;ercitarea 'unciilor consulare de c+tre o misiune diplomatic+
1. Dispo0iiile pre0entei convenii se aplic+ de asemenea $n m+sura $n care conte;tul o
permite /i la e;ercitarea 'unciilor consulare de c+tre o misiune diplomatic+.
!. 2umele membrilor misiunii diplomatice ata/ai seciei consulare sau $ns+rcinai $n
alt mod cu e;ercitarea 'unciilor consulare ale misiunii s$nt noti'icate ministerului
a'acerilor e;terne al statului de re/edin+ sau autorit+ilor desemnate de acest minister.
#. <n e;ercitarea 'unciilor consulare misiunea diplomatic+ poate s+ se adrese0e-
a7 autorit+ilor locale din circumscripia consular+>
b7 autorit+ilor centrale ale statului de re/edin+ dac+ le:ile re:ulamentele /i u0anele
statului de re/edin+ sau acordurile internaionale respective permit aceasta.
4. @rivile:iile /i imunit+ile membrilor misiunii diplomatice menionai $n para:ra'ul !
din pre0entul articol continu+ s+ 'ie determinate de re:ulile dreptului internaional
privind relaiile diplomatice.
)R*. 71
Cet+eni ai statului de re/edin+ /i persoane care au re/edina permanent+ $n acest stat
1. Dac+ statul de re/edin+ nu acord+ 'uncionarilor consulari care s$nt cet+eni ai
statului de re/edin+ sau care au re/edina permanent+ $n acest stat 'acilit+i privile:ii /i
imunit+i suplimentare ace/tia nu bene'icia0+ dec$t de imunitatea de =urisdicie /i de
inviolabilitatea personal+ pentru actele o'iciale $ndeplinite $n e;ercitarea 'unciilor lor /i
de privile:iul prev+0ut $n para:ra'ul # al articolului 44. <n ceea ce prive/te ace/ti
'uncionari consulari statul de re/edin+ trebuie de asemenea s+ respecte obli:aia
prev+0ut+ $n articolul 4!. Dac+ $mpotriva unui asemenea 'uncionar consular se an:a=ea0+
o aciune penal+ procedura trebuie s+ 'ie condus+ $n a'ar+ de ca0ul c$nd persoana $n
cau0+ se a'l+ $n stare de arest sau de deteniune $n a/a 'el $nc$t e;ercitarea 'unciilor
consulare s+ 'ie stin:1erit+ c$t mai puin posibil.
!. Ceilali membri ai postului consular care s$nt cet+eni ai statului de re/edin+ sau
care au re/edina permanent+ $n acest stat membrii 'amiliei lor precum /i membrii
'amiliilor 'uncionarilor consulari menionai $n para:ra'ul 1 al pre0entului articol nu
bene'icia0+ de 'acilit+i privile:ii /i imunit+i dec$t $n m+sura $n care acestea le s$nt
acordate de c+tre statul de re/edin+. Fembrii 'amiliei unui membru al postului consular
/i membrii personalului particular care s$nt ei $n/i/i cet+eni ai statului de re/edin+ sau au
re/edina permanent+ $n acest stat nu bene'icia0+ de asemenea de 'acilit+i privile:ii /i
imunit+i dec$t $n m+sura $n care acestea le s$nt acordate de c+tre statul de re/edin+.
*otu/i statul de re/edin+ trebuie s+8/i e;ercite =urisdicia asupra acestor persoane ast'el
$nc$t s+ nu $mpiedice $n mod e;cesiv e;ercitarea 'unciilor postului consular.
)R*. 7!
2ediscriminarea
1. <n aplicarea dispo0iiilor pre0entei convenii statul de re/edin+ nu va 'ace
discrimin+ri $ntre state.
!. *otu/i nu vor 'i considerate ca discriminatorii-
a7 'aptul c+ statul de re/edin+ aplic+ restrictiv una din dispo0iiile pre0entei convenii
$ntruc$t ea este ast'el aplicat+ posturilor sale consulare $n statul trimi+tor>
b7 'aptul c+ statele $/i acord+ reciproc prin cutum+ sau prin acord un tratament mai
'avorabil dec$t cel cerut de dispo0iiile pre0entei convenii.
)R*. 7#
Raportul dintre pre0enta convenie /i celelalte acorduri internaionale
1. Dispo0iiile pre0entei convenii nu aduc atin:ere celorlalte acorduri internaionale $n
vi:oare $n relaiile dintre statele p+ri la aceste acorduri.
!. 2ici o dispo0iie din pre0enta convenie nu poate $mpiedica statele s+ $nc1eie
acorduri internaionale care s+ con'irme s+ complete0e sau s+ de0volte dispo0iiile
acesteia sau care s+ e;tind+ s'era lor de aplicare.
C)@. B
Dispo0iii 'inale
)R*. 74
Semnarea
@re0enta convenie va 'i desc1is+ spre semnare tuturor statelor membre ale
&r:ani0aiei 2aiunilor 9nite sau ale unei instituii speciali0ate precum /i oric+rui stat
parte la Statutul Curii 5nternaionale de Gustiie /i oric+rui alt stat invitat de c+tre
)dunarea :eneral+ a &r:ani0aiei 2aiunilor 9nite s+ devin+ parte la convenie dup+ cum
urmea0+- p$n+ la #1 octombrie 19"# la Finisterul Aederal al )'acerilor 3;terne al
Republicii )ustria /i apoi p$n+ la #1 martie 19"4 la sediul &r:ani0aiei 2aiunilor
9nite la 2eH Ior?.
)R*. 7B
Rati'icarea
@re0enta convenie va 'i supus+ rati'ic+rii. 5nstrumentele de rati'icare vor 'i depuse la
secretarul :eneral al &r:ani0aiei 2aiunilor 9nite.
)R*. 7"
)derarea
@re0enta convenie va r+m$ne desc1is+ pentru aderare oric+rui stat aparin$nd uneia din
cele patru cate:orii menionate $n articolul 74. 5nstrumentele de aderare vor 'i remise
secretarului :eneral al &r:ani0aiei 2aiunilor 9nite.
)R*. 77
5ntrarea $n vi:oare
1. @re0enta convenie va intra $n vi:oare dup+ trei0eci de 0ile de la data depunerii pe
l$n:+ secretarul :eneral al &r:ani0aiei 2aiunilor 9nite a celui de8al !!8lea instrument de
rati'icare sau de aderare.
!. @entru 'iecare din statele care vor rati'ica convenia sau vor adera la ea dup+
depunerea celui de8al !!8lea instrument de rati'icare sau de aderare convenia va intra $n
vi:oare dup+ trei0eci de 0ile de la depunerea de c+tre acest stat a instrumentului s+u de
rati'icare sau de aderare.
)R*. 78
2oti'ic+rile secretarului :eneral
Secretarul :eneral al &r:ani0aiei 2aiunilor 9nite va noti'ica tuturor statelor
aparin$nd uneia din cele patru cate:orii menionate $n articolul 74-
a7 semnarea pre0entei convenii /i depunerea instrumentelor de rati'icare sau de
aderare con'orm articolelor 74 7B /i 7">
b7 data la care pre0enta convenie va intra $n vi:oare con'orm articolului 77.
)R*. 79
Valabilitatea te;telor
&ri:inalul pre0entei convenii ale c+rui te;te en:le0 c1ine0 spaniol 'rance0 /i rus au
aceea/i valabilitate va 'i depus la secretarul :eneral al &r:ani0aiei 2aiunilor 9nite care
va trimite c$te o copie certi'icat+ con'orm+ tuturor statelor aparin$nd uneia din cele patru
cate:orii menionate la articolul 74.
Drept pentru care subsemnaii plenipoteniari $mputernicii $n mod cuvenit de c+tre
:uvernele lor respective au semnat pre0enta convenie.
<ntocmit+ la Viena la !4 aprilie 19"#.

S-ar putea să vă placă și