Sunteți pe pagina 1din 50

EXPERTIZA CONTABIL

NTREBRI I RSPUNSURI 2010


1. Care sunt tiuri!e "e re#!e$ent%ri &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e,
Expertizele contabile sunt reglementate astfel:
a) legal : OG 65/1994 privin organizarea activitatii e expertiza contabila si a contabililor
autorizati! cu moificarile si completarile ulterioare
b) proceural: "oul e proceura civila si "oul e proceura penala
c) profesional: #egulamentul e organizare si functionare a "orpului Expertilor "ontabili si
"ontabililor $utorizati in #omania si %orma profesionala "E""$# nr& '5 in ()))
2. Care este se"iu! re#!e$ent%ri!*r !e#a!e &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e,
S
1)
Sediul reglementrilor legale privin expertizele contabile *uiciare +i extra*uiciare se
afl, -n Oronan.a Guvernului nr& 65/1994 privin activitatea e expertiz, contabil, +i a
contabililor autoriza.i! cu moific,rile +i complet,rile ulterioare +i -n Oronan.a nr& ( in (1
ianuarie ())) privin organizarea activit,.ii e expertiz, te/nic, *uiciar, +i extra*uiciar,&
0otrivit acestor reglement,ri legale! efectuarea expertizelor contabile *uiciare sau
extra*uiciare este reptul exclusiv al exper.ilor contabili
1
123& $stfel potrivit Oronan.ei
Guvernului nr& 65/1994
(
193 privin organizarea activit,.ii e expertiz, contabil, +i a
contabililor autoriza.i expertul contabil este persoana care a ob4nit aceast, calitate -n
coni.iile prezentei oronan.e +i are competen.a profesional, e a organiza +i conuce
contabilitatea! e a supraveg/ea gestiunea societ,.ilor comerciale! e a -ntocmi situa.iile
financiare +i e a efectua expertize contabile& $supra constat,rilor! concluziilor! opiniilor +i
recoman,rilor sale! expertul contabil -ntocme+te raport&
5ucr,rile efectuate e c,tre al.i profesioni+ti ! c/iar ac, sunt enumite #apoarte e
expertiz, contabil, +i c/iar ac, respect, metoologia e elaborare a acestora! sunt simple
lucr,ri e specialitate +i nu au calitatea legal, e expertize contabile&
-. Care este se"iu! re#!e$ent%ri!*r r*.esi*na!e &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e,
S
4)
Sediul reglementrilor profesionale se areseaz, eopotriv, expertizelor
contabile *uiciare +i extra*uiciare ! reg,sinu6se -n #egulamentul e Organizare +i
7unc.ionare al "E""$#! -n %orma profesional, nr& '5 privin expertizele contabile +i -n
"oul Etic %a.ional al 0rofesioni+tilor "ontabili&
Re#u!a$entu! "e Or#ani)are /i 0un&1i*nare a C*ru!ui E(er1i!*r C*nta+i!i /i
C*nta+i!i!*r Aut*ri)a1i "in R*$2nia
'
1183 reglementeaz, obliga.ia expertului contabil e a
se manifesta liber fa., e orice interes care este incompatibil cu integritatea! obiectivitatea
+i! -n general! cu inepenen.a profesional,! exercitarea profesiei e expert contabil
f,c4nu6se cu respectarea principiului inepenen.ei profesiei9 expertul contabil nu trebuie
nicioat, s, se g,seasc, -n situa.ia e conflict e interese +i -n nici o alt, situa.ie care ar
putea auce atingere integrit,.ii +i obiectivit,.ii sale&
1
(
'
N*r$a r*.esi*na!% nr. -3 con.ine carul e referin., al misiunilor privin
expertizele contabile! structurat pe urm,toarele subiviziuni:

N
14
N*r$e "e &*$*rta$ent r*.esi*na! specifice misiunilor privin expertizele
contabile: :nepenen.a expertului contabil9 "ompeten.a expertului contabil9 "alitatea
expertizelor contabile9 ;ecretul profesional +i "onfien.ialitatea expertului contabil& $ceste
norme se suprapun emersului eontologic privin expertiza contabil,&
N
24
N*r$e "e !u&ru specifice misiunilor privin expertizele contabile: <ispunerea
expertizelor *uiciare +i numirea exper.ilor contabili9 "ontractarea +i programarea
expertizelor contabile9 <ocumentarea lucr,rilor privin expertizele contabile& $ceste
norme se suprapun emersului te/nic privin expertiza contabil,&
N
-4
N*r$e "e ra*rt se&i.i&e e(erti)e!*r &*nta+i!e: #eactarea raportului e
expertiz, contabil,9 ;emnarea +i epunerea raportului e expertiz, contabil,& $ceste norme
se suprapun emersului profesional privin expertiza contabil,&
N
54
Ane(e6 =oel e "ontract privin efectuarea expertizelor contabile
extra*uiciare9 =oel e #aport e expertiz, contabil, *uiciar,9 =oel e #aport e
expertiz, contabil, extra*uiciar,&
#eglementarea profesional, a activit,.ii e expertiz, contabil, are rept obiectiv
crearea unui caru care s, asigure buna esf,+urare a activit,.ii exper.ilor contabili ce
esf,+oar, astfel e misiuni&
5. Care este se"iu! re#!e$ent%ri!*r r*&e"ura!e &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e
7u"i&iare,
S
2)
Sediul reglementrilor procedurale privin alegerea +i numirea exper.ilor contabili!
precum +i moul e efectuare a expertizelor contabile ! -neosebi a celor *uiciare! se afl,
-n "ourile e proceur, civil, +i penal, +i -n Oronan.a nr& (/())) privin organizarea
activit,.ii e expertiz, te/nic, *uiciar, +i extra*uiciar, care! e+i nu reglementeaz,
expertiza contabil, -n mo explicit! con.in reglement,ri opozabile expertizei -n general&
C*"u! "e r*&e"ur% &i'i!% prevee c, atunci c4n pentru l,murirea unor
-mpre*ur,ri e fapt instan.a consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor speciali+ti! va numi!
la cererea p,r.ilor ori in oficiu! unul sau trei exper.i! stabilin prin -nc/eiere punctele
asupra c,rora ei urmeaz, s, se pronun.e +i termenul -n care trebuie s, efectueze expertiza&
>ermenul va fi stabilit astfel -nc4t epunerea expertizei la instan., s, aib, loc cu cel pu.in 5
zile -nainte e termenul fixat pentru *uecat,& 5a efectuarea expertizei contabile *uiciare
pot participa +i exper.i esemna.i e p,r.i! ac, prin lege nu se ispune altfel& Exper.ii se
pot recuza pentru acelea+i motive ca +i *uec,torii& #ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen
e 5 zile e la numirea expertului! ac, motivul ei exist, la aceast, at,9 -n celelalte cazuri
termenul va curge e la ata c4n s6a ivit motivul e recuzare& #ecuz,rile se *uec, -n
+ein., public,! cu citarea p,r.ilor +i a expertului& Exper.ilor contabili le sunt opozabile
toate ispozi.iile privitoare la citare! aucerea cu manat +i sanc.ionarea martorilor care
lipsesc sunt eopotriv, aplicabile exper.ilor& =,rturia se va scrie e grefier! up, ictarea
pre+eintelui sau a *uec,torului elegat! +i va fi semnat, pe fiecare pagin, +i la sf4r+itul ei
e *uec,tor! grefier +i martor! up, ce acesta a luat cuno+tin., e cuprins& <ac, martorul nu
voie+te sau nu poate s, semneze! se face vorbire espre aceasta& Orice a,ugiri! +ters,turi
sau sc/imb,ri -n cuprinsul m,rturiei trebuie -ncuviin.ate +i semnate e *uec,tor! e grefier
+i martor! sub peeaps, e a nu fi .inute -n seam,& 5ocurile nescrise in eclara.ie trebuie
-mplinite cu linii! astfel -nc4t s, nu se poat, a,uga nimic& <ac, in cercetare reiese
b,nuieli puternice e m,rturie mincinoas, sau e mituire e martor! instan.a va -nc/eia
proces6verbal +i va trimite pe martor -n fa.a autorit,.ilor penale& Expertul martor poate cere
s, i se pl,teasc, c/eltuielile e rum +i s, fie esp,gubit up, starea sau -neletnicirea sa +i
potrivit cu ep,rtarea omiciliului +i timpul pierut. ?nc/eierea instan.ei este executorie& ?n
situa.ia -n care expertul nu se -nf,.i+eaz,! instan.a poate ispune -nlocuirea lui& $tunci c4n
exper.ii contabili pot s,6+i ea e -nat, p,rerea! vor fi asculta.i c/iar -n +ein.,! iar p,rerea
lor se va trece -ntr6un proces6verbal& <ac, este nevoie -ns, e o expertizare la fa.a locului!
ea nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor prin carte po+tal, recomanat,! cu ovaa
e primire! ar,t4n zilele +i orele c4n -ncepe +i continu, lucrarea& <ovaa e primire va fi
al,turat, lucr,rii expertului& 0,r.ile sunt obligate s, ea expertului orice l,muriri -n leg,tur,
cu obiectul lucr,rii& ?n situa.ia -n care sunt numi.i mai mul.i exper.i cu p,reri iferite!
lucrarea trebuie s, cuprin, p,rerea motivat, a fiec,ruia& Exper.ii sunt atori s, se
-nf,.i+eze -naintea instan.ei spre a a l,muriri ori e c4te ori li se va cere! caz -n care au
reptul la esp,gubiri! ce se vor stabili prin -nc/eiere executorie& <ac, instan.a nu este
l,murit, prin expertiza f,cut,! poate ispune -ntregirea expertizei sau o nou, expertiz,&
Expertiza contrarie trebuie cerut, motivat la primul termen up, epunerea lucr,rii&
Exper.ii care cer sau primesc mai mult ec4t plata statornicit, se peepsesc pentru luare e
mit,& 5a cererea exper.ilor! .in4nu6se seama e lucrare! instan.a poate ispune ma*orarea
onorariului prin -nc/eiere executorie at, cu citarea p,r.ilor& <ac, expertiza se face e o
alt, instan., prin elega.ie! numirea exper.ilor +i statornicirea pl,.ii ce li se cuvine va putea
fi l,sa -n sarcina acestei instan.e&
C*"u! "e r*&e"ur% ena!% prevee c, atunci c4n pentru l,murirea unor fapte sau
-mpre*ur,ri ale cauzei! -n veerea afl,rii aev,rului! sunt necesare cuno+tin.ele unui expert!
organul e urm,rire penal, ori instan.a e *uecat, ispune! la cerere sau in oficiu!
efectuarea unei expertize& Expertul este numit e organul e urm,rire penal, sau e instan.a
e *uecat, -n materie penal,& 7iecare intre p,r.i are reptul s, cear, ca un expert
recomanat e ea s, participe la efectuarea expertizei& <up, efectuarea expertizei! expertul
-ntocme+te un raport scris& "4n sunt mai mul.i exper.i se -ntocme+te un singur raport e
expertiz,& <ac, sunt eosebiri e p,reri! opiniile separate sunt consemnate -n cuprinsul
raportului sau -ntr6o anex,& Onorariile stabilite pentru expertizele contabile ispuse in
oficiu -n cursul procesului penal! conform art& 116!1(4 +i 1(5 in "oul e proceur,
penal, sau -n legi speciale! prin care a fost pre*uiciat avutul public! vor fi avansate e la
bugetul e stat prin bugetele =inisterului @usti.iei! =inisterului 0ublic sau =inisterului
:nternelor +i #eformei $ministrative ! up, caz! urm4n ca sumele s, fie recuperate e la
persoanele vinovate la pronun.area /ot,r4rii *uec,tore+ti efinitive&
#aportul e expertiz, contabil, *uiciar, se epune la organul e urm,rire penal,
sau la instan.a e *uecat, care a ispus efectuarea expertizei& #aportul e expertiz,
cuprine:
a) partea introuctiv,! -n care se arat, organul e urm,rire penal, sau instan.a e *uecat,
care a ispus efectuarea expertizei! ata c4n s6a ispus efectuarea acesteia! numele +i
prenumele expertului! ata +i locul une a fost efectuat,! ata -ntocmirii raportului e
expertiz,! obiectul acesteia +i -ntreb,rile la care expertul urma s, r,spun,! materialul pe
baza c,ruia expertiza a fost efectuat, +i ac, p,r.ile care au participat la aceasta au at
explica.ii -n cursul expertizei9
b) escrierea -n am,nunt a opera.iilor e efectuare a expertizei! obiec.iile sau explica.iile
p,r.ilor! precum +i analiza acestor obiec.ii ori explica.ii -n lumina celor constatate e
expert9
c) concluziile! care cuprin r,spunsurile la -ntreb,rile puse +i p,rerea expertului asupra
obiectului expertizei&
"4n organul e urm,rire penal, sau instan.a e *uecat, constat,! la cerere sau in
oficiu! c, expertiza nu este complet,! ispune efectuarea unui supliment e expertiz, fie e
c,tre acela+i expert! fie e c,tre altul& <e asemenea! c4n se socote+te necesar! se cer
expertului l,muriri suplimentare -n scris! ori se ispune c/emarea lui spre a a explica.ii
verbale asupra raportului e expertiz,& ?n acest caz! ascultarea expertului se face potrivit
ispozi.iilor privitoare la ascultarea martorilor& <ac, organul e urm,rire penal, sau
instan.a e *uecat, are -noieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului e
expertiz,! ispune efectuarea unei noi expertize&
Or"*nan1a nr. 282000 privin organizarea activit,.ii e expertiz, te/nic, *uiciar,
+i extra*uiciar, prevee c, salaria.ii numi.i exper.i *uiciari beneficiaz,! la unit,.ile la
care sunt -ncara.i! e timpul necesar pentru efectuarea expertizelor te/nice *uiciare ce le6
au fost -ncrein.ate& ?n perioaa -n care nu presteaz, munc, -n calitate e salariat! atorit,
efectu,rii expertizei te/nice *uiciare -ncrein.ate! expertul *uiciar nu prime+te salariu9 el
-+i p,streaz, -ns, -n aceast, perioa, celelalte repturi conferite e calitatea e salariat&
Oronan.a reglementeaz, e asemenea #egulile proceurale privin expertiza te/nic,
*uiciar,! opozabile +i expertizei contabile *uiciare! -n concoran., cu preveerile "oului
e proceur, civil, +i "oului e proceur, penal,& ?n cazul -n care pentru efectuarea
expertizei ispuse expertul trebuie s, se eplaseze -n alt, localitate ec4t cea -n care
omiciliaz,! acesta are reptul la rambursarea c/eltuielilor e transport! e cazare +i la plata
iurnei potrivit ispozi.iilor care reglementeaz, aceste repturi pentru salaria.ii in
institu.iile publice& ;uma stabilit, rept onorariu provizoriu +i avansul pentru c/eltuielile e
eplasare! atunci c4n este cazul! se epun! -n termen e 5 zile e la numirea expertului! e
partea la cererea c,reia s6a -ncuviin.at efectuarea expertizei! -n contul special al biroului
local pentru expertize *uiciare te/nice +i contabile! esc/is -n acest scop& #aportul e
expertiz, -nso.it e nota e evaluare a onorariului! -mpreun, cu econtul c/eltuielilor e
transport! cazare! iurn, sau al altor c/eltuieli necesare pentru efectuarea expertizei! ac,
este cazul! se epun la biroul local pentru expertize *uiciare te/nice +i contabile! -n
veerea trimiterii la organul care a ispus efectuarea expertizei& Onorariul efinitiv pentru
expertiza te/nic, *uiciar, se stabile+te e organul care a ispus efectuarea expertizei! -n
func.ie e complexitatea lucr,rii! e volumul e lucru epus +i e graul profesional ori
+tiin.ific al expertului sau al specialistului& 0lata onorariului +i econtarea altor c/eltuieli!
atunci c4n este cazul! cuvenite expertului sau specialistului! se fac numai prin biroul local
pentru expertize *uiciare te/nice +i contabile&
3. Enu$era1i n*r$e!e "e &*$*rta$ent r*.esi*na! se&i.i&e $isiuni!*r &u ri'ire !a
e(erti)e!e &*nta+i!e.
6 inepenen.a expertului contabil9
6 competen.a expertului contabil9
6 calitatea expertizelor contabile9
6 secretul profesional +i confien.ialitatea expertului contabil9
6 acceptarea expertizelor contabile9
6 responsabilitatea efectu,rii expertizelor contabile&
9. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : a&&etarea e(erti)e!*r &*nta+i!e:;
se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
;olicit,rile aresate exper.ilor contabili privin efectuarea e expertize contabile
nu pot fi refuzate ec4t ac, exist, motive temeinice&
>otu+i! expertul contabil! -nainte e a accepta efectuarea unei expertize contabile!
trebuie s,6+i analizeze posibilitatea e a6+i -neplini misiunea .in4n seama -n special e
regulile e inepenen., +i competen.,&
COMENTAR
=isiunea privin efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat, pe motive
etnice! religioase! politice sau e alt, natur,& $ceasta! eoarece expertiza contabil, este un
act e prob, +tiin.ific,&
"alitatea e expert contabil este incompatibil, cu cea e martor -n aceea+i cauz,!
calitatea e martor av4n -nt4ietate& Expertul contabil se afl, -n incompatibilitate ac,
exist, -mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form, el! so.ul Aso.ia) sau
vreo ru, apropiat, -n solu.ionarea cauzei -ntr6un anumit mo care l6ar etermina pe
expertul contabil s, fie subiectiv&
0ot fi asimilate cu B-mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form,C
urm,toarele situa.ii -n care s6ar putea g,si expertul contabil:
Ai) <ac,! -n calitate e organ e control! colaborator sau consilier al uneia intre p,r.ile
-n proces! s6a pronun.at asupra unor aspecte ori a luat parte la -ntocmirea actelor primare!
a evien.elor te/nico6operative sau la elaborarea situa.iilor financiare care fac obiectul
osarului supus *uec,.ii9
Aii) <ac,! -n calitate e expert contabil! +i6a exprimat o prim, opinie -n aceea+i cauz,
supus, *uec,.ii! eoarece primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n sus.inerea primei
solu.ii& ?n particular! expertul contabil care a efectuat o expertiz, extra*uiciar, la cererea
unei p,r.i -n proces se afl, -n incompatibilitate cu calitatea e expert numit in oficiu&
<ac, -nepline+te coni.iile e inepenen., +i e competen.,! poate accepta calitatea e
expert contabil recomanat e parte&
?nainte e a accepta sau imeiat up, numire expertul contabil are obliga.ia s,
comunice organului care l6a numit! -n scris! situa.iile e mai sus! precum +i cele prezentate
-n normele '511 +i '51(&
>oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
<. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : in"een"en1a e(ertu!ui &*nta+i!:;
se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
Expertizele contabile pot fi efectuate numai e c,tre exper.ii contabili -nscri+i -n
>abloul "orpului& Expertul contabil solicitat -n efectuarea unei expertize contabile este
obligat s, fie inepenent fa., e p,r.ile interesate -n expertiz,! evit4n orice situa.ie care
ar presupune o lips, e inepenen., sau o constr4ngere care ar putea s,6i impieteze
integritatea +i obiectivitatea&
COMENTARII
Expertizele contabile efectuate e exper.ii contabili care nu -ntrunesc coni.iile pentru
a fi -nscri+i ca membri ai "orpului ca sub incien.a sanc.iunilor privin exercitarea unei
profesii f,r, autoriza.ie& <ac, un expert contabil implicat -ntr6o astfel e situa.ie este
solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile! el este obligat s, auc, la cuno+tin.a
solicitantului situa.ia -n care se afl,&
3511.2. :nepenen.a expertului contabil trebuie s, fie absolut, -n cazul exper.ilor
contabili numi.i in oficiu e c,tre organele -n rept +i relativ, -n cazul exper.ilor
contabili recomana.i e p,r.i sau
solicita.i -n efectuarea e expertize contabile extra*uiciare&
3511.3. :nepenen.a absolut, a expertului contabil numit e c,tre organele -n rept
eriv, in obliga.ia acestuia e a .ine seama e toate cazurile e incompatibilitate!
ab.inere +i recuzare prev,zute e "oul e proceur, civil, +i alte reglement,ri
proceurale speciale! care sunt acelea+i cu cele privin *uec,torii&
3511.4. :nepenen.a expertului contabil este afectat, grav -n situa.iile reglementate e
"oul etic na.ional al profesioni+tilor contabili! ;ec.iunea 1))&(5 punctele 5 +i 6&
3511.5. Exper.ii contabili care se afl, -n situa.iile prev,zute la punctele ' +i 4 e mai sus
trebuie s, le auc,! -n scris! la cuno+tin.a organului care i6a numit! imeiat up, numire&
3511.6. Expertul contabil! la primirea oric,rei lucr,ri e expertiz,! va face un examen e
inepenen., +i va completa o B<eclara.ie e inepenen.,C care va -nso.i lucrarea epus,
pentru auitul e calitate la "orp&
3511.7. >oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
=. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : &a!itatea e(erti)e!*r &*nta+i!e:;
se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
Expertul contabil trebuie s, efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat
+i pe care le6a acceptat cu con+tiinciozitate! evotament! corectituine +i impar.ialitate9
pentru asigurarea -n interes public c, aceste cerin.e sunt -neplinite! expertizele contabile
sunt supuse auitului e calitate potrivit reglement,rilor "orpului& Expertizele contabile
trebuie s, fie utile celor care le6au solicitat&
COMENTARII
3513.1. Expertizele contabile constituie mi*loace e prob, +tiin.ific,& ?n elaborarea lor!
expertul contabil trebuie s, foloseasc, metoe specifice +tiin.ei contabilit,.ii& "oncluziile
expertului contabil trebuie s, fie funamentate numai pe ocumente care atest,
evenimente +i tranzac.ii care fac sau trebuie s, fac, obiectul recunoa+terilor! evalu,rilor!
clasific,rilor +i prezent,rilor contabile&
3513.2. ?n expertizele contabile *uiciare! expertul contabil este un ter. -n proces! care prin
calitatea lui procesual, contribuie la stabilirea aev,rului e c,tre organele e rept&
#aportul e expertiz, contabil, *uiciar, are caracter e prob, +tiin.ific, care trebuie s,
prezinte un -nalt gra al inicelui contributiv la solu.ionarea cauzei -n care a fost ispus&
%eocumentarea +i nefunamentarea +tiin.ific, a rapoartelor e expertiz, contabil,
*uiciar, pot fi +i sunt! aesea! sanc.ionate e organelle e rept care le6au ispus cu
-nlocuirea expertului contabil +i ispunerea unei noi expertize contabile& <ac, -n aceea+i
cauz, s6a ispus o nou, expertiz, contabil, care a*unge la concluzii iferite fa., e prima
in cauza utiliz,rii altor criterii +i metoe e investiga.ie! organul -n rept care le6a ispus
are posibilitatea e a se opri la aceea pe care o consier, mai funamentat, sub aspect
+tiin.ific! respective e mai bun, calitate&
3513.3. %ici expertizele contabile extra*uiciare nu trebuie s, fac, rabat in punct e
veere al calit,.ii& :nepenen.a +i competen.a profesional, a expertului contabil trebuie
s, asigure o ocumentare +i o funamentare +tiin.ific, +i expertizelor contabile
extra*uiciare&
3513.4. Expertizele contabile sunt supuse auitului e calitate potrivit #egulamentului
privin auitul e calitate al serviciilor contabile prestate e membrii "orpului&
3513.5. >oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
>. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : res*sa+i!itatea e.e&tu%rii
e(erti)e!*r &*nta+i!e:; se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
Expertizele contabile trebuie efectuate -n mo responsabil& #esponsabilitatea
expertizelor contabile *uiciare este -nt,rit, prin *ur,m4nt! iar a celor extra*uiciare! prin
contract&
COMENTARII
3516.1. #esponsabilitatea efectu,rii expertizei contabile *uiciare este -nt,rit, e
epunerea unui *ur,m4nt aecvat confesiunii religioase a expertuluiA.ilor) contabilAi)! up,
cum urmeaz,:
Ai) ExpertulA.ii) contabilAi) e confesiune religioas, cre+tin, va Avor) epune! cu m4na
pe cruce sau pe Diblie! *ur,m4ntul: @ur c, voi spune aev,rul +i c, nu voi ascune nimic
in ceea ce +tiu& $+a s,6mi a*ute <umnezeu&
Aii) ExpertulA.ii) contabilAi) f,r, confesiune religioas, va Avor) epune *ur,m4ntul: @ur
pe onoare +i pe con+tiin., c, voi spune aev,rul +i c, nu voi ascune nimic in ceea ce
+tiu&
Aiii) ExpertulA.ii) contabilAi) care in motive e con+tiin., sau confesiune religioas, nu
epune Aepun) *ur,m4nt va Avor) rosti formula: =, oblig s, spun aev,rul +i s, nu ascun
nimic in ceea ce +tiu&
3516.2. >oate ispozi.iile proceurale cu privire la citarea! aucerea cu manat +i
sanc.ionarea martorilor care lipsesc e la *uecat, sunt aplicabile +i expertuluiA.ilor)
contabilAi) numitA.i) pentru efectuarea expertizelor contabile *uiciare& <ac, expertulA.ii)
contabilAi) numitA.i) pentru efectuarea expertizelor contabile *uiciare nu se -nf,.i+eaz, la
citarea organelor -n rept care l6a Ai6a) numit! acestea sunt abilitate s, ispun, -nlocuirea
lui Alor)&
3516.3. #esponsabilitatea efectu,rii expertizelor contabile extra*uiciare trebuie s, rezulte
in contractul -nc/eiat -ntre expertulA.ii) contabilAi) +i client&
10. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : &*$eten1a e(ertu!ui &*nta+i!:;
se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
"alitatea e expert contabil abilitat s, efectueze expertize contabile este reglementat,&
"ompeten.a presupune e.inerea e c,tre expertul contabil a cuno+tin.elor necesare
omeniului la care se refer, expertiza contabil,& El trebuie s, se supun, regulilor "orpului
privin formarea continu,! actualizarea +i testarea permanent, a cuno+tin.elor pe care le
pose,&
COMENTARII
3512.1. Expertiza contabil, are rept suport ocumentele primare +i -nregistrarea
evenimentelor +i tranzac.iilor -n contabilitate& "a urmare! expertul contabil solicitat -n
efectuarea expertizelor contabile trebuie s, posee cuno+tin.e solie +i actualizate -n
omeniul economic! -n general! +i mai ales -n omeniul financiar6contabil& $ceste
cuno+tin.e trebuie probate cu calitatea e expert contabil membru al "orpului! -nscris -n
listele pe omenii publicate! care se supune regulilor stabilite e "orp cu privire la
preg,tirea iniviual, continu, +i la testarea cuno+tin.elor acumulate&
3512.2. >oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
11. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : se&retu! r*.esi*na! /i
&*n.e"in1ia!itatea e(ertu!ui &*nta+i!:; se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e
&*nta+i!e.
Expertul contabil trebuie s, respecte secretul +i caracterul confien.ial al informa.iilor
la care a avut acces +i e care a luat cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile!
trebuin s, se ab.in, e la ivulgarea lor c,tre ter.i! cu excep.ia cazurilor -n care a fost
autorizat expres -n acest scop sau ac, are obliga.ia legal, sau profesional, s, fac, o astfel
e ivulgare&
COMENTARII
3514.1. Expertul contabil numit in oficiu sau la recomanarea unei p,r.i nu trebuie s,
prezinte mai mult ec4t se cere& El trebuie s, invoce -n raportul s,u e expertiz, contabil,
*uiciar, numai acele
evenimente +i tranzac.ii probate cu ocumente *ustificative +i/sau evien.ieri contabile
care au o leg,tur, cauzal, cu obiectivul A-ntrebarea) care i6a fost fixatA,) e organul -n
rept care a ispus expertiza contabil, *uiciar,&
3514.2. Expertul contabil numit in oficiu sau la recomanarea unei p,r.i -ntr6o cauz,
*usti.iar, trebuie s, se ab.in, e la ivulgarea con.inutului raportului e expertiz,
contabil, *uiciar, +i a concluziilor sale irect p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar& Expertul
contabil trebuie s, epun, raportul s,u! auitat calitativ! la organul -n rept care a ispus
expertiza contabil, *uiciar,! e une cei interesa.i -l pot consulta -n coni.iile legii&
3514.3. Expertul contabil numit in oficiu sau la cererea unei p,r.i -ntr6o cauz, *usti.iar,
trebuie s, se ab.in, e la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara
proceurilor prev,zute e
lege& $stfel! -n cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a locului! aceasta
nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire! ar,t4nu6li6se zilele
+i orele c4n -ncep +i se continu, lucr,rile expertizei contabile& ?n procesele penale
expertul contabil poate lua leg,tura cu inculpa.ii numai cu -ncuviin.area +i -n coni.iile
stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *uecat,& ?n toate cazurile!
informa.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile
implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confien.iale&
3514.4. >oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
12. Care sunt a&te!e "e &*$*rta$ent rin &are se $ani.est% %strarea se&retu!ui
r*.esi*na! /i &*n.i"en1ia!itatea r*.esi*na!% a e(ertu!ui &*nta+i! ?n &a)u! unei
e(erti)e &*nta+i!e 7u"i&iare,
Secretul profesional !i confiden"ialitatea e#pertului conta$il
0rofesionistul contabil trebuie s, respecte confien.ialitatea informa.iilor ob4nite
ca urmare a unei rela.ii profesionale sau e afaceri +i nu trebuie s, ivulge astfel e
informa.ii unei ter.e p,r.i f,r, o autoriza.ie specific, ! cu excep.ia cazului -n care exist, un
rept sau o obliga.ie legal, sau profesional, e a ezv,lui aceste informa.ii& :nforma.iile
confien.iale ob.inute -n carul unei rela.ii profesionale sau e afaceri nu trebuie utilizate -n
avanta*ul personal al profesionistului contabil sau al unor ter.e p,r.i&
0rin natura activit,.ilor esf,+urate +i a rolului pe care -l e.ine -n carul economiei!
expertul contabil ! asemenea -ntregii mase e profesioni+ti contabili! este un consierat Eun
confient -n societateC&
0otrivit preveerilor "oului Etic %a.ional al 0rofesioni+tilor "ontabili! expertul
contabil trebuie s, respecte secretul +i caracterul confien.ial al informa.iilor la care a avut
acces +i e care a luat cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile ! ab.in4nu6se e
la ivulgarea lor c,tre ter.i! cu excep.ia cazurilor -n care a fost autorizat expres -n acest scop
sau ac, are obliga.ia legal, sau profesional, -n acest sens& Expertul contabil numit in
oficiu sau la recomanarea p,r.ilor este obligat :
6 ;, nu prezinte mai mult ec4t i se cere& El trebuie s, se refere -n lucrarea sa numai la acele
evenimente +i tranzac.ii probate cu ocumente *ustificative +i/sau evien.ieri contabile care
au o leg,tur, cauzal, cu obiectivele A-ntreb,rile) care au fost formulate e organele -n rept!
care a ispus expertiza contabil,&
6 ;, se ab.in, e la ivulgarea con.inutului raportului e expertiz, contabil, *uiciar, +i a
concluziilor sale irect p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar& Expertul contabil trebuie s,
epun, raportul s,u la organul -n rept care a ispus expertiza contabil,! e une cei
interesa.i -l pot consulta -n coni.iile legii&
6 ;, se ab.in, e la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara proceurilor
prev,zute e lege& $stfel! -n cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a
locului! aceasta nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire!
inic4n6se zilele +i orele c4n -ncep +i se continu, lucr,rile expertizei contabile& ?n cauzele
e natur, penal, expertul contabil poate lua leg,tura cu -nvinui.ii sau inculpa.ii numai cu
-ncuviin.area organului e cercetare penal, sau *uec,toreasc,! -n coni.iile stabilite e
ace+tia& :nforma.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile
implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confien.iale&
Expertul contabil! asemenea tuturor profesioni+tilor contabili! este colaboratorul situat
la cel mai -nalt nivel! -ntruc4t -ntreaga sa activitate cae sub incien.a interesului public9
faptele ce se suboroneaz, secretului profesional au o arie e -ntinere larg,! ce inclue nu
oar informa.iile privin clien.ii! ci +i pe cele ce privesc lucr,rile executate& 0rofesionistul
contabil nu trebuie s, ezmint, sau s, confirme faptele care -l privesc pe clientul s,u! c/iar
ac, acestea sunt cunoscute e public& 0,strarea secretului profesional este caracteristica
esen.ial, a profesiilor exercitate -n mo inepenent! organizate +i responsabile ! expertul
contabil afl4nu6se al,turi e avoca.i! meici! notari! printre confien.ii societ,.ii&
<eosebirea este c,! utilizatorii informa.iilor rezultate -n urma serviciilor contabile +i asociate
acestora sunt mult mai numero+i ! iar a+tept,rile sunt tot mai riicate& :nforma.iile aflate -n
gestiunea portofoliului e servicii financiar6contabile! inclusiv expertiza contabil,! nu se
ezv,luie neconi.ionat nici unui utilizator F c/iar organ e anc/et, fiin! sau e cercetare F
ec4t -n cazurile prev,zute -n mo expres e lege +i la solicitare -n mo oficial&
?n cazul expertizelor contabile *uiciare ! expertul contabil trebuie s, se conformeze
neconi.ionat reglement,rilor proceurale civile +i penale& <e+i "oul e proceur, civil, +i
"oul e proceur, penal, nu reglementeaz, -n mo expres obliga.ia confien.ialit,.ii sau
secretului profesional! organele e cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele
expertizei contabile *uiciare& ;e poate esprine e aici concluzia c, expertul contabil nu
trebuie s, spun, mai mult ec4t i se cere& "oul e proceur, penal,! c/iar restric.ioneaz,
accesul expertului contabil ! -n special cel numit in oficiu! la anumite ocumente A cum ar fi
eclara.iile martorilor! e exemplu )&
?n situa.ia -n care materialul ocumentar este insuficient! expertul contabil *uiciar
este obligat s, solicite organului abilitat ! ispunerea complet,rii probelor necesare! fie prin
epunere la osar! fie prin consultare la seiul p,r.ii& %u este eontologic ca un expert
contabil s, ata+eze #aportului e expertiz, contabil,! ocumente probante -n favoarea
vreunei p,r.i procesuale&

1-. Care sunt a&te!e "e &*$*rta$ent rin &are se $ani.est% %strarea se&retu!ui
r*.esi*na! /i &*n.i"en1ia!itatea r*.esi*na!% a e(ertu!ui &*nta+i! ?n &a)u! unei
e(erti)e &*nta+i!e e(tra7u"i&iare,
Expertul contabil trebuie s, respecte secretul +i caracterul confien.ial al informa.iilor
la care a avut acces +i e care a luat cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile!
trebuin s, se ab.in, e la ivulgarea lor c,tre ter.i! cu excep.ia cazurilor -n care a fost
autorizat expres -n acest scop sau ac, are obliga.ia legal, sau profesional, s, fac, o astfel e
ivulgare&
?n cazul expertizelor contabile extra*uiciare expertul contabil trebuie
s, se conformeze oar normelor profesionale ale "orpului -n ceea ce prive+te secretul +i
confien.ialitatea -n expertiza contabil,& 7iin expertize contabile amiabile! proceurile
privin accesul la informa.iile contabile nu sunt nici restric.ionate! +i nici formalizate& >otu+i!
este recomanabil ca unele aspecte esen.iale privin ocumentarea +i prezentarea concluziilor
expertizelor contabile extra*uiciare s, fie stabilite prin CcontractulC intervenit -n carul unor
astfel e misiuni&
15. "um comenta.i problema rela.iilor Ain punct e veere al ierar/iz,rii profesionale)
intre oi sau mai mul.i exper+i contabili numi.i e organele -n rept s, efectueze o
expertiz, *uiciar, -n aceea+i cauz,G
13. Care sunt rin&iii!e "e*nt*!*#i&e e &are tre+uie s% !e rese&te e(ertu! &*nta+i! ?n
a&ti'itatea sa "e e.e&tuare a e(erti)e!*r &*nta+i!e 7u"i&iare /i e(tra7u"i&iare,
0rincipiile eontologice funamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul
contabil! eci si expertul contabil! sunt explicit efinite in "oul etic national al
profesionistilor contabili si se refera la:
6 integritate
6 obiectivitate
6 inepenenta
6 secretul profesional
6 respectarea normelor te/nice si profesionale
6 competenta profesionala
6 comportarea eontologica
;tanarul profesional nr& '5 privin expertizele contabile! expliciteaza urmatoarele
principii eontologice:
6 inepenenta expertului contabil
6 competenta expertului contabil
6 calitatea expertizelor contabile
6 secretul profesional si confientialitatea expertizelor contabile
6 acceptarea expertizelor contabile
6 responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
19. Cu$ &*$enta1i sinta#$a @tiin1%; in"een"en1%; $*ra!itate: ?ns&ris% e si#!a
A!*#*u!4 CECCAR,
%ecesitatea e a asigura ap,rarea onoarei +i inepenentei "orpului +i e a conferi
lucr,rilor membrilor s,i autoritate impune acestor profesioni+ti contabili sa aib, calit,.i
esen.iale! cum sunt:
6 +tiin.,! competenta +i con+tiin.a9
6 inepenenta e spirit +i ezinteres material9
6 moralitate! probitate +i emnitate&
;e impune ca fiecare membru al "orpului sa fac, efortul necesar ezvolt,rii acestor
calit,.i +i -neosebi:
a) sa -+i ezvolte necontenit cultura! nu numai profesionala! ar +i cuno+tin.ele e cultura
generala! singurele capabile sa6i -nt,reasc, iscern,m4ntul9
b) sa acore fiec,rei tranzac.ii +i situa.ii examinate toata aten.ia +i timpul necesar pentru a6
+i funamenta o opinie personala! -nainte e a face propuneri9
c) sa -+i exprime opinia f,r, nici o re.inere fata e orin.a! c/iar ascunsa! a celui ce -l
consulta +i sa se pronun.e cu sinceritate! f,r, ocoli+uri! exprim4nu6+i! aca e nevoie!
rezervele necesare asupra valorii ipotezelor +i concluziilor formulate9
) sa nu ea nicioat, ocazia e a se afla -n situa.ia e a nu putea sa -+i exercite libertatea
e g4nire sau e a fi supus -ngr,irii -natoririlor sale9
e) sa consiere ca inepenenta sa trebuie sa -+i g,seasc, manifestarea eplina -n
exercitarea profesiei +i -n prote*area ei! cu respectarea integrala a ispozi.iilor legale +i
regulilor stabilite e "orp&
1<. In"een"en1a a+s*!ut% /i in"een"en1a re!ati'% ?n &are se *ate a.!a un e(ert
&*nta+i!. E(e$!i.i&a1i /i e(!i&a1i &e! u1in * situa1ie ?n &are un e(ert &*nta+i! se
*ate a.!a ?ntrB* re!a1ie "e in"een"en1% re!ati'%.
:nepenenta absoluta este caracterizata prin starea e spirit care inlesneste obtinerea
unei opinii neafectate e influente care compromit rationamentul profesional! permitan
profesionistului sa actioneze cu integritate! cu obiectivitate si cu pruenta profesionala
:nepenenta relativa enota in faptul ca profesionistul contabil in rationamentul
profesional nu poate fi inepenent in sensul izolarii sale e relatiile economice!financiare
sau e alta natura! acest lucru fiin imposibil eoarece fiecare membru al societatii are
relatii cu altii&
:nepenenta reprezinta un ansamblu e mi*loace prin care expertul contabil
emonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea Aserviciul profesional) intr6o
maniera obiectiva si corecta&
:nepenenta absoluta si inepenenta relativa a expertului contabil&
"omponentele inepenentei:
1& :nepenenta e spirit Ain g4nire):
H ;tare e g4nire care permite oferirea unei opinii! a unui serviciu profesional farI sI fie
afectatJ *uecata profesionala9
H Ea presupune integritate si obiectivitate&
(& :nepenenta in aparentI:
H reprezinta capacitatea e a emonstra cI riscurile la aresa inepenentei e spirit au
fost limitate sau eliminate! astfel incat o terta persoana sa nu puna la inoiala
obiectivitatea profesionistului contabil9
H este componenta funamentala a inepenentei&
Kn functionar public nu poate fi nicioata inepenent& $ctivitatea e expert
contabil este incompatibilI cu orice alta activitate curentI&
"erintele e inepenenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica
liberalI! cu eosebire auitorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurI e a
influenta lucrJrile profesionistului contabil&
1=. Cu$ "e.ini1i e(erti)a &*nta+i!%, Car e(erti)a &*nta+i!% 7u"i&iar%,
Expertizele contabile sunt mi*loace e prob, utilizabile -n rezolvarea unor cauze care
necesit, cuno+tin.e e strict, specialitate in partea unor persoane care au calitatea e
expert contabil&
Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e
instrumentare +i e *uecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui
process penal! se numesc expertize contabile *uiciare& >oate celelalte expertize contabile
sunt extra*uiciare&
Expertiza contabil, este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuat, numai
e c,tre persoanele care au ob4nit calitatea e expert contabil -n coni.iile legii! fiin
-nscrise! cu viza la zi! -n >abloul exper.ilor contabili! actualizat anual e c,tre "orpul
Exper.ilor "ontabili +i "ontabililor $utoriza.i in #om4nia A"E""$#)&
1>. Tr%s%turi!e &are arti&u!ari)ea)% e(erti)a &*nta+i!% e(tra7u"i&iar%.
#eactarea raportului e expertiza contabila extra*uiciara trebuie sa respecte
aceleasi exigente ca si reactarea raportului e expertiza contabila *uiciara! cu unele
particularitati! cum sunt:
a) #aportul e expertiza contabila *uiciara este reglementat proceural A"oul e
proceura civila si "oul e proceura penala) si nu poate fi efectuat ecat e catre
expertul care a fost esemnat sa6l efectueze!un astfel e impeiment un exista in cazul
raportului e expertiza contabila extra*uiciara! acesta putan fi efectuat si e catre o
societate e expertiza contabila& :n acest caz! in primal paragraf al raportului e expertiza!
une se face ientificarea expertului contabil ! se vor trece atele e ientificare ale
societatii comerciale e profil! precum si numele personeiAexpertului) care o reprezinta
b) :n paragraful al oilea al raportului e expertiza contabila extra*uiara trebuie sa se
mentioneze numarul contractului e prestari servicii si atele e ientificare ale
clientuluiAenumire! seiu social etc)
c) 0aragraful al treilea trebuie sa contina explicit impre*urarile si circumstantele care l6au
eterminat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii e expertiza
contabila& <escrierea trebuie facuta concis! cu claritate si fara etalii inutile
) 0aragraful patru trebuie sa reea obiectivele expertizei contabile extra*uiciare asa cum
au fost formulate in contractul e prestari servicii
e) :n paragraful al cincilea se escrie urata si locul e esfasurare al expertizei contabile
extra*uiciare
f) :n paragraful sase se escrie materialul ocumentar stuiat! cu precizarea ca in cazul
expertizei contabile extra*uiciare este obligat sa faca consieratii cu privire la calitatea
materialului ocumentar! lucru nerecomanat in cazul expertizei contabile *uiciare
g) :n paragraful sapte al raportului e expertiza contabila extra*uiciara este recomanabil
ca expertul contabil sa analizeze in etaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu
aceleasi obiective! alte evaluari ale expertilor! eoarece spre eosebire e expertizele
contabile *uiciare! expertii nu au la ispozitie un osar al cauzei& $ceste precizari trebuie
prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile
clientului sau altui utilizator al expertizei contabile&
/) :n paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit ata fixata in
contractul e prestari servicii pentru epunerea raportului e expertiza contabila
extra*uiciara
i) #eactarea capitolelor :: <esfasurarea expertizei contabile extra*uiciare si :::
"oncluzii ale raportului e expertiza contabila extra*uiciara trebuie sa fie clara! concisa si
fara ambiguitati ! la fel ca in cazul raportului e expertiza contabila extra*uiciara&
Eventualele consieratii personale ale expertului contabil trebuiesc reata in capitolul :L
"onsieratii personale ale expertului contabil! care spre eosebire e raportul e expertiza
contabila *uiciara! une acest capitol nu se recomana a fi uzitat! in cazul expertizelor
contabile extra*uiciare este recomanat sa se reacteze&
Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e
instrumentare +i e *uecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui
process penal! se numesc expertize contabile *uiciare& >oate celelalte expertize contabile
sunt extra*uiciare&
20. Tr%s%turi!e &are arti&u!ari)ea)% e(erti)a &*nta+i!% 7u"i&iar%.
0rincipalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila *uiciara
sunt:
a) este un mi*loc e proba in *ustitie care intervine numai atunci can organele *uiciare o
consiera necesara pentru eluciarea cauzelor in curs e anc/eta sau e *uecata
b) este activitatea prin care organele e *uecata primesc informatii e natura economico
financiara cu scopul e a stabili aevarul necesar solutionarii temeinice si legale a
cauzelor privin faptele cercetate si anc/etate sau *uecate
c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar inicate e
organele *uiciare
) are competenta e examinare a ocumentelor si evientelor te/nico operative si
contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite e organele *uiciare
e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube! abateri! eficiente!
lipsuri
f) intervine ca proba aministrata e organele e urmarire penala si e *uecata! in veerea
convingerii asupra realitatii si asupra conitiilor aparitiei pagubei! eficientei! abaterii
g) este o activitate ocazionala care are loc oar can se ispune e catre organele *uiciare
Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e
instrumentare +i e *uecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui
process penal! se numesc expertize contabile *uiciare& >oate celelalte expertize contabile
sunt extra*uiciare&
21. Cine sunt "estinatarii e(erti)e!*r &*nta+i!e,
Expertizele contabile *uiciare +i extra*uiciare sunt lucr,ri e specialitate cu
obiective precizate! solicitate exper.ilor contabili -nscri+i -n partea activ, a >abloului
"orpului& ;olicitan.ii expertizelor contabile *uiciare sunt +i estinatarii acestora:
a& Organele e instrumentare Aurm,rire +i cercetare) a cauzelor care fac obiectul
osarelor penale: 0oli.ie +i 0arc/et&
b& :nstan.ele e *uecat, a cauzelor penale +i civile& :niferent c, expertizele
contabile *uiciare sunt ispuse in oficiu sau sunt acceptate la cererea
-nvinui.ilor sau p,r.ilor! implicate -n procesul *uiciar! ace+tia A-nvinui.ii sau
p,r.ile implicate -n proces) sunt! e asemeni! utilizatori principali ai expertizelor
contabile *uiciare&
;olicitan.ii expertizelor contabile extra*uiciare pot fi oricare intre persoanele
fizice sau *uriice interesate -n contractarea unor astfel e lucr,ri cu exper.ii contabili!
-nscri+i -n partea activ, a >abloului "orpului& ?n mo inirect! atunci c4n solicitan.ii
expertizelor contabile extra*uiciare folosesc aceste lucr,ri! -n concilierea intereslor lor
-n rela.iile cu partenerii comerciali +i e afaceri! organisme aministrative etc&! pot fi +i
ace+tia consiera.i estinatari ai expertizelor contabile extra*uiciare&
22. Care sunt &riterii!e "u% &are se &!asi.i&% e(erti)e!e &*nta+i!e,
Expertizele contabile pot fi clasificate -n func.ie e urm,toarele criterii:
:& <up, scopul principal -n care au fost solicitate&
::& <up, natura principaluluiAelor) obiectivAe) la care se refer,&
:::& ?n func.ie e natura *uriic,&
2-. Cu$ se &!asi.i&% e(erti)e!e &*nta+i!e ?n .un&1ie "e s&*u! rin&ia! ?n &are au .*st
s*!i&itate,
<up, scopul principal -n care au fost solicitate! expertizele contabile pot fi clasificate -n:
a) expertize contabile *uiciare! reglementate e: "oul e proceur, civil,9 "oul
e proceur, penal,9 alte legi speciale9
b) expertize contabile extra*uiciare F sunt cele efectuate -n afara proceurilor
reglementate privin rezolvarea unor cauze supuse verictului *usti.iei& ;unt
efectuate -n afara unui proces *usti.iar& %u au calitatea e mi*loc e prob, -n
*usti.ie! ci! cel mult! e argumente pentru solicitarea e c,tre p,r.i a aministr,rii
probei cu expertiza contabil, *uiciar, sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale
amiabil,&
25. Cu$ se &!asi.i&% e(erti)e!e &*nta+i!e ?n .un&1ie "e natura rin&ia!u!ui
*+ie&ti'8rin&ia!e!*r *+ie&ti'e sta+i!ite "e *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea
e(erti)ei,
<up, natura principaluluiAelor) obiectivAe) la care se refer,! expertizele contabile se
clasific,
-n:
a) expertize contabile civile ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor civile9
b) expertize contabile penale ispuse sau acceptate -n rezolvarea unor aspecte civile
ata+ate litigiilor penale9
c) expertize contabile comerciale ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor
comerciale9
) expertize contabile fiscale ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor fiscale9
e) alte categorii e expertize contabile *uiciare ispuse e organele -n rept sau
extra*uiciare solicitate e c,treclien.i&
23. Cu$ se &!asi.i&% e(erti)e!e &*nta+i!e ?n .un&1ie "e natura 7uri"i&%,
?n func.ie e natura *uriic,! expertizele contabile pot fi:
6 civile9
6 penale9
6 extra*uiciare&
29. "onvocarea p,r.ilor -n cauze civile +i -n cauze penaleG
2<. C*ntra&tarea e(erti)ei &*nta+i!e.
Efectuarea expertizelor contabile se face pe baz, e contract& Expertizele
contabile contractate trebuie programate& 0rogramul e lucru trebuie s, cuprin, natura!
calenarul +i -ntinerea lucr,rilor
necesare pentru -neplinirea misiunii privin expertizele contabile contractate&
3522.1. Exper.ii care vor cere sau vor primi mai mult ec4t plata statornicit, se vor
peepsi pentru luare e mit, Aart& (1' alin& 1! "oul e proceur, civil,)& Este Bleit6
motivulC pentru care expertizele contabile! iniferent e natura lor A*uiciar, sau
extra*uiciar,)! trebuie contractate! unul intre elementele funamentale ale contractului
fiin m,rimea onorariului&
3522.2. ?nc/eierile e +ein., A-n osarele civile) +i oronan.ele organelor e urm,rire +i
cercetare penal, A-n osarele penale)! acceptate e exper.ii contabili numi.i in oficiu sau
la recomanarea p,r.ilor! .in loc e contract pentru efectuarea expertizelor contabile
*uiciare&
3522.3. <ac, -n timpul efectu,rii expertizelor contabile intervin elemente noi privin
volumul +i -ntinerea lucr,rilor! care nu au fost avute -n veere la acceptarea contractului
ini.ial! exper.ii contabili
sunt -nrept,.i.i s, cear, ma*orarea onorariului ini.ial& ?n cazul expertizelor contabile
*uiciare ma*orarea onorariului se face e c,tre organul -n rept care a ispus efectuarea
expertizei& ?n cazul expertizelor contabile extra*uiciare ma*orarea onorariului se face prin
act ai.ional la contractul ini.ial&
3522.4. Expertizele contabile trebuie efectuate +i epuse beneficiarului la termenele
convenite +i acceptate prin contract& 0entru -ncararea -n aceste termene este necesar s, se
elaboreze un program e lucru -n care s, se precizeze! al,turi e obiectivele expertizei
contabile! un calenar +i un buget e ore pe fiecare capitol! subiviziune sau component,
-n parte& <ac, este necesar! programul e lucru poate fi moificat -n timpul realiz,rii
expertizelor contabile&
2=. Or#anu! "e ur$%rire ena!% sau instan1a "e 7u"e&at% *ate "isune e.e&tuarea unei
e(erti)e,D*ti'a1i.
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -nrept,.ite e
lege pentru aministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili!
at4t in oficiu! c4t +i recomana.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e organul -n
rept s, ispun, aministrarea probei cu expertiza contabil,&
COMENTARII
3521.1. ;eiul general al materiei e rept privin aministrarea ovezilor cu e(erti)a
contabil, este "oul e proceur, civil,& Exist4n un "orp e exper.i contabili!
-ncrein.area misiunilor privin efectuarea expertizelor contabile *uiciare se poate face
numai acestora! respect4nu6se normele e comportament professional specifice
misiunilor privin expertizele contabile&
3521.2. :nstan.ele e rept civil! atunci c4n consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor
exper.i contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili
prin ?nc/eiere e +ein.,! care trebuie s, cuprin,:
Ai) numele expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i) in oficiu sau la cererea
p,r.ilor -n proces9
Aii) obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul contabil sau exper.ii contabili
numitA.i) trebuie s, r,spun,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e
instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili
numitA.i) s, se pronun.e asupra -ncar,rilor legale ale faptelor supuse *uec,.ii9
Aiii) termenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e
faptul c, raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu cinci
zile -nainte e termenul e *uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru
epunerea expertizei contabile
*uiciare este consierat e c,tre expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i) ca fiin
inaecvat Aprea scurt)! el Aei) este Asunt) -nrept,.itA.i) s, solicite instan.ei un termen
aecvat! minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile *uiciare e calitate9
Aiv) plata expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i)! care trebuie s, fie
remuneratorie& <ac, expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i) pentru efectuarea
expertizei contabile *uiciare consier, onorariul stabilit e instan., neremuneratoriu! el
Aei) este Asunt) -nrept,.itA.i) s, solicite instan.ei m,rirea acestuia&
3521.3. ?n cazul lipsei e solicituine a instan.ei cu privire la cererile expertului contabil
sau exper.ilor contabili numitA.i) referitoare la subpunctele Aii)! Aiii)! Aiv)! el Aei) este Asunt)
-nrept,.itA.i) s, refuze efectuarea expertizei contabile *uiciare& $cest refuz este o
problem, e ra.ionament profesional a expertului contabil sau exper.ilor contabili
numitA.i)&
3521.4. Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu
preveerile "oului e proceur, penal,& ?n astfel e cauze! organul e urm,rire penal,
sau instan.a e *uecat, care a ispus efectuarea unei expertize contabile fixeaz, un
termen la care sunt c/emate p,r.ile! precum +i expertul contabil! auc4nu6li6se la
cuno+tin., -ntreb,rile la care trebuie s, r,spun, expertul contabil
+i preciz4nu6li6se c, au reptul s, fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere
moificarea sau completarea lor& >otoat,! p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s,
cear, numirea +i a c4te unui expert recomanat e fiecare intre ele! care s, participe la
efectuarea expertizei& 0roceural! ispunerea expertizei contabile *uiciare -n cauze penale
se face prin oronan., emis, e organul e urm,rire penal,! care trebuie s, con.in,
acelea+i elemente ca +i ?nc/eierea e +ein., pentru numirea exper.ilor contabili -n cauze
civile& A"omentariul la %orma nr& '5(1&( este +i r,m4ne pertinent&)
3521.5. "4n efectuarea expertizelor contabile *uiciare este supus, altor reglement,ri
proceurale speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recomana.i e p,r.ile -n
proces trebuie s, se conformeze reglement,rilor proceurale respective privin ispunerea
expertizelor contabile *uiciare +i numirea exper.ilor contabili&
2>. O+!i#a1ia e.e&tu%rii e(erti)ei "e &%tre e(ertu! nu$it "e *r#anu! ?n"ret%1it s%
"isun% e.e&tuarea e(erti)ei&
;arcina efectu,rii expertizei contabile are caracter obligatoriu! cu excep.ia cazurilor
e recuzare sau a existen.ei circumstan.elor care genereaz, situa.ii e incompatibilitate&
-0. C*nsi"era1ii "esre .*r1a r*+ant% a e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare.
?n practica *uiciar, nu exist, un sistem e ierar/izare a importan.ei probelor!
expertiza contabil, nefiin acceptat, ca fiin superioar, altor probe9 for.a e convingere a
raportului e expertiz, contabil, este teoretic egal, cu a celorlalte probe aministrate& 0rin
urmare! expertiza contabil, nu are for., probant, absolut,! ponerea sa fiin egal, cu a
oric,rui alt mi*loc e prob,& Eficien.a raportului e expertiz, contabil, ca mi*loc e prob,
cu funamentare +tiin.ific, ! este eterminat, e contribu.ia sa la solu.ionarea cauzei& ?n
evaluarea calit,.ii unei lucr,ri e expertiz, contabil,! organul *uiciar poate avea -n veere
anumite criterii! cum ar fi corela.ia cu alte probe& Este posibil -ns,! ca un raport e
expertiz, contabil, temeinic funamentat! prin raportare la +tiin.a contabilit,.ii +i pe baza
unor ra.ionamente profesionale riguroase! s, poat, ob4ni caracterul e prob, ominant,
-n *uecarea unei cauze! c/iar +i -n coni.iile -n care nu concor, -ntrutotul ce alte probe&
7inalitatea actului e evaluare a calit,.ii +i moului e valorificare a raportului e expertiz,
contabil, *uiciar, revine organului care a ispus efectuarea expertizei! -ntruc4t acesta
r,spune e /ot,r4rea care se pronun., pe baza ocumentelor probante& Lalorificarea
expertizei contabile -n activitatea *uiciar, presupune -nsu+irea concluziilor acesteia e
c,tre organul beneficiar& Este posibil! uneori! ca up, examinarea lucr,rii e c,tre organul
care a ispus efectuarea expertizei contabile! s, se a*ung, la concluzia c, aceste nu este
corespunz,tor& ?n astfel e situa.ii! in oficiu sau la cererea oric,reia intre p,r.ile
implicate! organul abilitat poate ispune m,suri e refacere sau e completare a expertizei
contabile&
-1. <ac, ou, sau mai multe expertize existente la osarul cauzei au concluzii iferite!
care va fi expertiza consierat, e organul care a ispus efectuarea acestora cu valoare
probant, preferen.ial,G
-2. Care sunt re'e"eri!e !e#a!e ri'in" "e!e#area /i sura'e#Eerea !u&r%ri!*r re.erit*are
!a e(erti)e!e &*nta+i!e,
Efectuarea lucrarilor privin expertiza contabila *uiciara nu poate fi elegata e catre
expertii contabili numiti in oficiu sau la recomanarea partilor! asistentilor sau
colaboratorilor lor& :n cazul expertizelor contabile extra*uiciare! expertul contabil poate
elega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai! pastranu6si raspunerea
finala asupra continutului si concluziilor raportului e expertiza contabila extra*uiciara&
--. Ne&esitatea "*&u$ent%rii !u&r%ri!*r ri'in" e(erti)e!e &*nta+i!e.
<ocumentarea lucr,rilor privin expertizele contabile are un caracter particular +i se
limiteaz, strict la ceea ce este necesar pentru a r,spune la obiectivele A-ntreb,rile!
punctele) fixate expertuluiA.ilor) contabilAi) e c,tre organul -n rept s, ispun, expertiza
contabil, *uiciar,! prin ?nc/eiere e +ein., A-n osarele civile) sau oronan., a organului
e urm,rire +i cercetare penal, A-n osarele penale)! sau la obiectivele contractului privin
expertiza extra*uiciar,&
COMENTARII
3524.1. ?n veerea -ntocmirii raportului e expertiz, contabil,! expertul contabil trebuie s,
stuieze materialul ocumentar aecvat& ;tuierea materialului ocumentar aecvat
constituie premisa +i coni.ia necesare -ntocmirii unui raport e expertiz, contabil,
temeinic funamentat! bazat pe ocumente *ustificative +i evien.ieri contabile! +i nu pe
prezum.ii! eclara.ii ale p,r.ilor +i/sau ale martorilor&
3524.2. <ac, obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care trebuie s, r,spun, expertiza
contabil, vizeaz, constat,rile consemnate -n acte e control fiscal! gestionar sau e alt,
natur,! efectuate e organe abilitate! expertul contabil trebuie s, stuieze actele e control
cel pu.in sub aspectele con.inutului +i -ntinerii controlului! precum +i al moului e
stabilire a r,spunerilor persoanelor implicate& ?n cazul -n care s6au -ntocmit mai multe
acte e control -n aceea+i cauz,! a*ung4nu6se la concluzii iferite! expertul contabil
trebuie s, stuieze fiecare act e control -n parte! ar,t4n funamentat cauzele care au
conus la concluzii iferite +i pozi.ia sa fa., e aceste concluzii&
3524.3. ?n emersul s,u! expertul contabil care a a*uns la concluzii funamentate iferite
fa., e organul e control este abilitat s, ia contact cu acesta pentru a6+i elucia toate
aspectele pe care le
implic, efectuarea unei expertize contabile e calitate& "ontactul +i consultarea organului
e control nu -l oblig, pe expertul contabil s, a*ung, la un punct e veere comun! ci oar
la motivarea opiniilor iferite! care trebuie inserat, -n raportul e expertiz, contabil,&
3524.4. Orientativ! materialul ocumentar pe care trebuie s, -l stuieze expertul contabil
-n cazul expertizelor *uiciare se compune in:
Ai) osarul cauzei -n care s6a ispus o expertiz, *uiciar,9
Aii) ocumentele *ustificative +i registrele contabile aflate -n p,strarea p,r.ilor
implicate -n procesul *usti.iar sau -n ar/ivele ter.elor persoane care au vreo leg,tur, cu
obiectivele expertizate9
Aiii) procesele6verbale -ntocmite e organele e control abilitate! aflate at4t -n posesia
acestora! c4t +i -n posesia persoanelor *uriice +i/sau fizice controlate care au vreo leg,tur,
cu obiectivele expertizate& 0articularizat! -n cazul expertizelor contabile ispuse -n
osarele penale! expertul contabil are reptul s, ia cuno+tin., e con.inutul osarului penal
numai cu -ncuviin.area organului e urm,rire penal, sau a instan.ei e *uecat, c,rora
expertul contabil este abilitat s, le cear, l,muriri -n leg,tur, cu faptele sau -mpre*ur,rile
cauzei&
3524.5. 0entru o mai temeinic, -n.elegere a evenimentelor +i a tranzac.iilor supuse
expertiz,rii! expertul contabil este abilitat s, cear,! iar p,r.ile interesate -n expertiz, s,
ea! explica.ii suplimentare& $ceste explica.ii nu trebuie ate -n scris +i nu constituie
material ocumentar pentru expertizele contabile& Expertul contabil trebuie s, aib, -n
veere explica.iile p,r.ilor! ar trebuie s, le analizeze -n raport cu actele *ustificative +i
contabile expertizate! men.ion4n -n raportul e expertiz,
contabil, concoran.a sau neconcoran.a intre explica.iile p,r.ilor +i actele examinate&
0articularizat! -n cazul expertizelor contabile ispuse -n osarele penale! p,r.ile implicate
pot a explica.iile necesare expertului contabil numai cu -ncuviin.area +i -n coni.iile
stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *uecat,&
3524.6. =aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi riicat e c,tre
expertul contabil e la p,r.ile care -l au -n p,strare&
-5. Ce tre+uie s% &urin"% "*saru! "e !u&ru a! e(ertu!ui &*nta+i! ?n &eea &e ri'e/te
"*&u$entarea e(erti)e!*r &*nta+i!e,
<osarul e lucru al expertului contabil! -n ceea ce prive+te ocumentarea expertizelor
contabile! trebuie s, cuprin,! up, caz:
Ai) ?nc/eierea e +ein., A-n cauze civile)! oronan.a organului e urm,rire +i
cercetare penal, A-n cauze penale) sau contractul privin efectuarea expertizelor
contabile extra*uiciare9
Aii) #aportul e expertiz, contabil, F exemplarul expertului contabil care
*ustific, -neplinirea misiunii9
Aiii) Eventuala coresponen.,! r,spunsurile la -ntreb,ri suplimentare sau
suplimentele e expertiz, contabil, solicitate e organele -n rept care au ispus
efectuarea expertizei contabile9
Aiv) Eventualele note personale ale expertului contabil reactate -n timpul
efectu,rii expertizei contabile! cum ar fi note scrise -n urma unor interviuri sau
eclara.ii verbale! necesare fie react,rii raportului e expertiz, contabil,! fie
urm,ririi bugetului e timp +i econt,rii lucr,rilor e expertiz, contabil, cu
beneficiarii acestora&
-3. C*nsi"era1ii asura n*r$ei "e !u&ru se&i.i&e $isiuni!*r ri'in" e(erti)e!e &*nta+i!e
re.erit*are !a "e!e#area !u&r%ri!*r "e e(erti)% &*nta+i!%.
Efectuarea lucr,rilor privin expertizele contabile *uiciare nu poate fi elegat, e
c,tre exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la recomanarea p,r.ilor asisten.ilor sau
colaboratorilor lor& ?n cazul expertizelor contabile extra*uiciare! expertul contabil poate
elega executarea unor lucr,ri asisten.ilor sau colaboratorilor s,i! p,str4nu6+i
r,spunerea final, asupra con.inutului +i concluziilor raportului e expertiz, contabil,
extra*uiciar,&
COMENTARII
3523.1. ?n cazul expertizelor contabile *uiciare! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la
recomanarea p,r.ilor nu pot elega efectuarea lucr,rilor eoarece au fost nominaliza.i e
c,tre un organ -n rept s, ispun, proba cu expertiza contabil,! printr6un act proceural
A?nc/eiere e +ein., sau oronan.,)! +i prin urmare trebuie s, -+i -neplineasc, personal +i
integral manatul&
3523.2. "erin.a e la "omentariul nr& '5('&1 nu exist, -n cazul -n care organul -n rept a
nominalizat o persoan, *uriic, pentru efectuarea expertizei printr6un expert contabil
reprezentant! +i nici -n cazul
expertizelor contabile extra*uiciare! care e regul, sunt comanate +i contractate cu
cabinete sau societ,.i e expertiz, contabil,& "ontractele -nc/eiate -n acest scop pot
inclue c/iar clauze cu privire la lucr,rile care trebuie executate +i persoanele c,rora le
vor fi elegate spre executare& #,spunerea final, -ns,! -n ce prive+te con.inutul +i
calitatea raportului e expertiz, contabil,! revine integral expertului contabil care a
contractat misiunea sau a reprezentat societatea e expertiz, contabil,& ?n astfel e cazuri!
%orma e lucru nr& 1(' <E5EG$#E$ M: ;K0#$LEGNE#E$ 5K"#O#:5O#! -n
con.inutul +i comentariile ei! trebuie respectat,&
-9. C*nsi"era1ii asura n*r$ei "e !u&ru se&i.i&e $isiuni!*r ri'in" e(erti)e!e &*nta+i!e
re.erit*are !a sura'e#Eerea !u&r%ri!*r "e e(erti)% &*nta+i!%.
Efectuarea lucr,rilor privin expertizele contabile *uiciare nu poate fi elegat, e
c,tre exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la recomanarea p,r.ilor asisten.ilor sau
colaboratorilor lor& ?n cazul expertizelor contabile extra*uiciare! expertul contabil poate
elega executarea unor lucr,ri asisten.ilor sau colaboratorilor s,i! p,str4nu6+i
r,spunerea final, asupra con.inutului +i concluziilor raportului e expertiz, contabil,
extra*uiciar,&
COMENTARII
3523.1. ?n cazul expertizelor contabile *uiciare! exper.ii contabili numi.i in oficiu
sau la recomanarea p,r.ilor nu pot elega efectuarea lucr,rilor eoarece au fost
nominaliza.i e c,tre un organ -n rept s, ispun, proba cu expertiza contabil,! printr6un
act proceural A?nc/eiere e +ein., sau oronan.,)! +i prin urmare trebuie s, -+i
-neplineasc, personal +i integral manatul&
3523.2. "erin.a e la "omentariul nr& '5('&1 nu exist, -n cazul -n care organul -n rept
a nominalizat o persoan, *uriic, pentru efectuarea expertizei printr6un expert contabil
reprezentant! +i nici -n cazul expertizelor contabile extra*uiciare! care e regul, sunt
comanate +i contractate cu cabinete sau societ,.i e expertiz, contabil,& "ontractele
-nc/eiate -n acest scop pot inclue c/iar clauze cu privire la lucr,rile care trebuie
executate +i persoanele c,rora le vor fi elegate spre executare& #,spunerea final, -ns,! -n
ce prive+te con.inutul +i calitatea raportului e expertiz, contabil,! revine integral
expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea e expertiz,
contabil,& ?n astfel e cazuri! %orma e lucru nr& 1(' <E5EG$#E$ M:
;K0#$LEGNE#E$ 5K"#O#:5O#! -n con.inutul +i comentariile ei! trebuie respectat,&
-<. Cin &e se &*$une $ateria!u! "*&u$entar e &are ?! *ate stu"ia e(ertu! &*nta+i!
nu$it s% e.e&tue)e * e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar% ?ntrB* &au)% &i'i!%. Car ?ntrB* &au)%
ena!%,
Orientativ! materialul ocumentar intr6o expertiza contabila *uiciara se compune in:
6 <osarul cauzei! aflat la instanta e *uecata care a ispus proba cu expertiza contabila
6 <ocumentele *ustificative si registrele e contabilitate aflate in pastrarea partilor
implicate in proces
6 0rocesele verbale intocmite e organele e control abilitate&
6 0articularizat! in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! expertul
contabil are reptul sa ia cunostinta espre continutul osarului penal numai cu
incuviintarea organului e cercetare si urmarire penalaApolitie! parc/et) sau a instantei e
*uecata
6 Explicatiile ate e catre parti Ac/iar in scris) nu constituie material ocumentar&
Expertul contabil trebuie sa aibe in veere explicatiile partilor! ar trebuie sa le analizeze
in raport cu actele *ustificative si contabile expertizate! mentionan in raportul e
expertiza contabila concoranta sau neconcoranta intre explicatiile partilor si actele
examinate&:n cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! partile implicate pot
a explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conitiile stabilite e organul e
urmarire penala sau e instanta e *uecata&
=aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi riicat e catre acesta e
la partile care il au in pastrare&
-=. E(!i&a1ii!e su!i$entare s*!i&itate "e e(ertu! &*nta+i! &u *&a)ia &*n'*&%rii /i
ri$ite "e !a %r1i!e interesate ?n e(erti)% &*nstituie $ateria! "*&u$entar, D*ti'a1i.
0entru o mai temeinic, -n.elegere a evenimentelor +i a tranzac.iilor supuse
expertiz,rii! expertul contabil este abilitat s, cear,! iar p,r.ile interesate -n expertiz, s,
ea! explica.ii suplimentare& $ceste explica.ii nu trebuie ate -n scris +i nu constituie
material ocumentar pentru expertizele contabile& Expertul contabil trebuie s,
aib, -n veere explica.iile p,r.ilor! ar trebuie s, le analizeze -n raport cu actele
*ustificative +i contabile expertizate! men.ion4n -n raportul e expertiz, contabil,
concoran.a sau neconcoran.a intre explica.iile p,r.ilor +i actele examinate&
0articularizat! -n cazul expertizelor contabile ispuse -n osarele penale! p,r.ile implicate
pot a explica.iile necesare expertului contabil numai cu -ncuviin.area +i -n coni.iile
stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *uecat,&
->. Re"a&ta1i un &*ntra&t "e e.e&tuare a unei e(erti)e &*nta+i!e e(tra7u"i&iare &un*s&?n"
ur$%t*rii ter$eni "e re.erin1%6
6 P%r1i!e6
Prestat*r6 e(ert &*nta+i! P* I*n; &arnet e(ert &*nta+i! nr.1000;
?ns&ris ?n Ta+!*u! e(er1i!*r &*nta+i!i !a Se&1iunea I; *)i1ia 100;
"*$i&i!iat ?n Ia/i; str. Pri$%'erii nr.2; 7u". Ia/iF
Bene.i&iar6 S.C. Cun%rea S.A.; &u se"iu! s*&ia! ?n Ia/i; str. T*a$nei
nr.-; 7u". Ia/i; rere)entat% rin $ana#er I*n I*n.
6 O+!i#a1ia +ene.i&iaru!ui6 S% un% !a "is*)i1ia e(ertu!ui &*nta+i!
"*&u$ente!e a4;+4;&4.
6 O+!i#a1ia restat*ru!ui "e ser'i&ii6 S% .*r$u!e)e &*n&!u)ii entru *+ie&ti'u!
@X:.
6 Ga!*area &*ntra&tu!ui6 3.000 !ei.
6 Cata "eunerii Ra*rtu!ui "e e(erti)%6 -0.09.2010.
6 P!ata6 Se .a&e ?n "*u% tran/e6 1.000 !ei ?n ter$en "e 3 )i!e "e !a se$narea
&*ntra&tu!ui; iar restu!?n% !a "ata "e 03.0<.2010.
6 Cata ?n&Eeierii &*ntra&tu!ui6 13.0-.2010.
"O%>#$">
:nc/eiat intre:
Expertul contabil op Ion! numar carnet 1)))! cu omiciliul in :asi! str& 0rimaverii
nr& (! *u& :asi! inscris in >abloul "E""$# in ;ectiunea :! pozitia 1))! enumit
0#E;>$>O# si!
!C "unarea !A! cu seiul social in :asi! str& >oamnei nr& ' *u& :asi! reprezentata
prin manager :on :on! enumita DE%E7:":$#!
s6a inc/eiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extra*uiciare&
$rt& 1 0restatorul se obliga sa proceeze la examinarea profesionala si sa formuleze
concluziiAraspunsuri) la urmatorul obiectiv:
Obiectivul P
$rt& (& Deneficiarul expertizei contabile extra*uiciare se obliga sa puna la ispozitia
prestatorului urmatoarele materiale ocumentare:
ocumentele a) ! b) si c)
$rt& '& 0restatorul se obliga sa intocmeasca #$0O#>K5 <E EP0E#>:Q$
"O%>$D:5$ EP>#$@K<:":$#$ in conformitate cu normele profesionale specifice
misiunilor privin expertizele contabile9 acesta va fi epus la seiul beneficiarului pana la
ata e ')&)6&()1)
$rt& 4 & Deneficiarul #$0O#>K5K: <E EP0E#>:Q$ "O%>$D:5$
EP>#$@K<:":$#$ se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma e 5))) lei! in
care 1))) e lei in cinci zile e la inc/eierea contractului si rstul e 4))) lei pana la ata e
)5&)8&()1)&
$rt& 5& :n conformitate cu principiile eontologiei profesionale contabile liberale
partile se obliga sa asigure confientialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu
ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract&
$rt& 6& 0rezentul contract s6a inc/eiat in ( expmplare! intra in vigoare cu ata
semnarii si se completeaza cu preveerile legislatiei civile in materie&
:asi! 15&)'&()1)
0restator! Deneficiar!
50. I"enti.i&a1i &e! u1in atru "*$enii ?n &are e(erti)a &*nta+i!% e(tra7u"i&iar% *ate
7u&a un r*! "e&isi'.
51. C*$enta1i &u$ r*&e"a1i ?n situa1ia ?n &are ?n &au)a ?n &are a1i .*st nu$it s% e.e&tua1i
e(erti)a 7u"i&iar% e(ist% !u&r%ri "e e(erti)% e.e&tuate anteri*r.
?n raportul e expertiz, contabil, este obligatorie men.ionarea privin efectuarea
sau nu e alte expertize contabile -n aceea+i cauz,! eoarece ac, s6au mai efectuat expertize
contabile ,n aceea+i cauz,! cu obiective A-ntreb,ri) similare +i/sau corelative! atunci expertul
contabil trebuie s,6+i motiveze concluziile Ar,spunsurile) +i vizavi e concluziile expertizelor
contabile anterioare& =ai mult ac, concluziile expertizelor contabile consecutive sunt iferite
+i/sau contraictorii! -n spiritul colegialit,.ii +i al respectului reciproc! este recomanabil ca
exper.ii contabili implica.i s, se -nt4lneasc, pentru a iscuta concluziile la care au a*uns&
$ceasta eoarece expertizarea profesional, a aceluia+i material ocumentar ar trebui s,
conuc, la concluzii relativ similare! eventual oar nuan.ate&
52. D%suri!e "isuse "e *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei ?n situa1ia
re.u)u!ui e.e&tu%rii e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare "e &%tre e(ertu! &*nta+i!.
;arcina efectu,rii expertizei contabile e c,tre exper.ii numi.i este obligatorie!
neput4n fi refuzat, ec4t pentru motive temeinice& <ac, expertul nu se -nf,.i+eaz,! instan.a
poate ispune -nlocuirea lui& #efuzul expertului e a primi lucrarea sau neepunerea -n
termenul fixat! ori refuzul e a a l,muririle cerute se sanc.ioneaz, cu amen, *uiciar,&
5-. P*ate .i re.u)at% e.e&tuarea unei e(erti)e &*nta+i!e 7u"i&iare, D*ti'a1i.
;olicit,rile aresate exper.ilor contabili privin efectuarea e expertize contabile nu
pot fi refuzate ec4t ac, exist, motive temeinice&
>otu+i! expertul contabil! -nainte e a accepta efectuarea unei expertize contabile!
trebuie s,6+i analizeze posibilitatea e a6+i -neplini misiunea! .in4n seama -n special e
regulile e inepenen.,! competen., +i incompatibilitate&
"O=E%>$#::
'515&1& =isiunea privin efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat, pe motive
etnice! religioase! politice sau e alt, natur,& $ceasta! eoarece expertiza contabil, este un act
e prob, +tiin.ific,&
'515&(& "alitatea e expert contabil este incompatibil, cu cea e martor -n aceea+i cauz,!
calitatea e martor av4n -nt4ietate& Expertul contabil se afl, -n incompatibilitate ac, exist,
-mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form,! el! so.ulAia) sau vreo ru,
apropiat,! -n solu.ionarea cauzei -ntr6un anumit mo care l6ar etermina pe expertul contabil
s, fie subiectiv&
0ot fi asimilate cu R-mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form,S!
urm,toarele situa.ii -n care s6ar putea g,si expertul contabil:
:& <ac,! -n calitate e organ e control! colaborator sau consilier al uneia in p,r.ile -n proces!
s6a pronun.at asupra unor aspecte! ori a luat parte la -ntocmirea actelor primare! a evien.elor
te/nico6operative sau la elaborarea situa.iilor financiare care fac obiectul osarului supus
*uec,.ii&
::& <ac,! -n calitate e expert contabil! +i6a exprimat o prim, opinie -n aceea+i cauz, supus,
*uec,.ii! eoarece primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n sus.inerea primei solu.ii& ?n
particular! expertul contabil care a efectuat o expertiz, extra*uiciar, la cererea unei p,r.i -n
proces se afl, -n incompatibilitate cu calitatea e expert numit in oficiu& <ac, -nepline+te
coni.iile e inepenen., +i e competen.,! poate accepta calitatea e expert contabil
recomanat e parte&
55. Pr*&e"ura a"$inistr%rii r*+ei &u e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar%.
;eiul general al materiei e rept privin aministrarea ovezilor cu e(erti)a
contabil, este "oul e proceur, civil,! $rt& ()16(14& Exist4n un "orp e exper.i contabili!
-ncrein.area misiunilor privin
efectuarea expertizelor contabile *uiciare se poate face numai acestora! respect4nu6se
normele e comportament professional specifice misiunilor privin expertizele contabile&
$#>& ()1
A1) "an pentru lamurirea unor impre*urari e fapt instanta consiera necesar sa cunoasca
parerea unor specialisti! va numi! la cererea partilor ori in oficiu! unul sau trei experti!
stabilin prin inc/eiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care
trebuie sa efectueze expertiza& >ermenul va fi stabilit astfel incat epunerea expertizei la
instanta sa aiba loc conform ispozitiilor art& ()9&
A() "an este necesar! instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui
institut e specialitate&
A') :n omeniile strict specializate! in care nu exista experti autorizati! in oficiu sau la
cererea oricareia intre parti *uecatorul poate solicita punctul e veere al uneia sau mai
multor personalitati ori specialisti in omeniul respectiv& 0unctul e veere va fi prezentat in
camera e consiliu sau in seinta publica! partile fiin inreptatite sa puna si ele intrebari&
A4) <ispozitiile referitoare la expertiza! cu exceptia celor privin aucerea cu manat!
sanctionarea cu amena si obligarea la plata e espagubiri! sunt aplicabile in mo
corespunzator in cazurile prevazute la alin& ( si '&
A5) 5a efectuarea expertizei in conitiile alin& ( pot participa si experti esemnati e parti!
aca prin lege nu se ispune altfel&
$#>& ()(
A1) <aca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor! ei se vor numi e catre instanta!
prin tragere la sorti! in seinta publica! e pe lista intocmita si comunicata e catre biroul local
e expertiza! cuprinzan persoanele inscrise in evienta celor autorizate! potrivit legii! sa
efectueze expertize *uiciare&
A() :nc/eierea e numire va stabili si plata expertilor&
$#>& ()'
$brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
$#>& ()4
A1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si *uecatorii&
A() #ecuzarea trebuie sa fie ceruta in termen e 5 zile e la numirea expertului! aca
motivul ei exista la aceasta ata9 in celelalte cazuri termenul va curge e la ata can s6a ivit
motivul e recuzare&
A') #ecuzarile se *ueca in seinta publica! cu citarea partilor si a expertului&
$#>& ()5
A1) <ispozitiile privitoare la citare! aucerea cu manat si sanctionarea martorilor care
lipsesc sunt eopotriva aplicabile expertilor&
A() <aca expertul nu se infatiseaza! instanta poate ispune inlocuirea lui&
A') $brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
$#>& ()6
$brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
$#>& ()8
<aca expertii pot sa6si ea e inata parerea vor fi ascultati c/iar in seinta! iar parerea lor
se va trece intr6un proces verbal! intocmit potrivit art& 192&
$#>& ()2
A1) <aca pentru expertiza este nevoie e o lucrare la fata locului! ea nu poate fi facuta ecat
upa citarea partilor prin carte postala recomanata! cu ovaa e primire! aratan zilele si
orele can incepe si continua lucrarea& <ovaa e primire va fi alaturata lucrarii expertului&
A() 0artile sunt obligate sa ea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii&
$#>& ()9
A1) Expertul numit este ator sa6si epuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte e termenul
fixat pentru *uecata&
A() $brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
A') $brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
$#>& (1)
"an sunt mai multi experti cu pareri eosebite lucrarea trebuie sa cuprina parerea
motivata a fiecaruia&
$#>& (11
Expertii sunt atori sa se infatiseze inaintea instantei spre a a lamuriri ori e cate ori li se
va cere! caz in care au reptul la espagubiri! ce se vor stabili prin inc/eiere executorie&
$#>& (1(
A1) <aca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta! poate ispune intregirea expertizei
sau o noua expertiza&
A() Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen upa epunerea lucrarii&
$#>& (1'
A1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult ecat plata statornicita se vor peepsi
pentru luare e mita&
A() 5a cererea expertilor! tinanu6se seama e lucrare! instanta le va putea mari plata
cuvenita prin inc/eiere executorie ata cu citarea partilor&
$#>& (14
<aca expertiza se face e o alta instanta prin elegatie! numirea expertilor si statornicirea
platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante&
$#>& ('5 F "oul e 0roceura "ivila
A1) Oricine are interes sa constate e urgenta marturia unei persoane! parerea unui expert!
starea unor lucruri! miscatoare sau nemiscatoare sau sa obaneasca recunoasterea unui
inscris! a unui fapt rept! va putea cere aministrarea acestor ovezi aca este prime*ie ca ele
sa ispara sau sa fie greu e aministrat in viitor&
53. Care este r*&e"ura "e ?ns&riere a e(er1i!*r &*nta+i!i ?n @Liste!e &urin)2n" e(er1ii
&*nta+i!i e se&ia!i)%ri:; &are se trans$it Dinisteru!ui Husti1iei ?n s&*u! sri7inirii
*r#ane!*r ?n"ret%1ite s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare; rese&ti'
nu$irea e(er1i!*r,
1& 7ilialele "orpului! prin gri*a irectorilor executivi ai filialelor! vor -ntocmi anual T5ista
exper.ilor contabili pe specializ,riT -n ou, exemplare&
$cestea se transmit la irec.ia e specialitate in carul aparatului central al "orpului! p4n, la
ata e () februarie a fiec,rui an&
(& 0entru -ntocmirea T5istei exper.ilor contabili pe specializ,riT! se va solicita! e la to.i
exper.ii contabili -nscri+i -n >abloul "orpului in raza filialei care au reptul +i
isponibilitatea e a efectua expertize contabile *uiciare! completarea +i epunerea T7i+ei e
op.iuniT potrivit =oelului nr&( anexat! p4n, la ata e 15 februarie a fiec,rui an&
'& <irectorul executiv al filialei are obliga.ia e a asigura verificarea T7i+elor e op.iuniT
prezentate e c,tre exper.ii contabili -n ceea ce prive+te preg,tirea profesional, +i experien.a
acestora -n specializ,rile pentru care au optat +i a lua sau propune m,suri -n consecin.,! up,
caz&
?n T5ista exper.ilor contabili pe specializ,riT prev,zut, la pct&1 in prezenta proceur,! vor fi
-nscri+i numai exper.ii contabili care +i6au exprimat isponibilitatea +i -neplinesc coni.iile
e exercitare a profesiei! -n concoran., cu principiul privin competen.a profesional, +i
pruen.a prev,zut e "oul etic na.ional al profesioni+tilor contabili&
4& T5ista exper.ilor contabili pe specializ,riT va fi actualizat, -n cursul anului -n caz e
suspenare sau interic.ie a reptului e exercitare a profesiei! eces! plecare in .ar,!
mutarea omiciliului -n alt *ue.! ob.inerea calit,.ii e expert contabil +i -nscrierea -n >abloul
"orpului e noi membri! retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia! moificarea
atelor e ientificarea ale exper.ilor contabili! +i altele! up, caz&
5& ?ntocmirea T5istei exper.ilor contabili pe specializ,ri T +i a T=oific,ri la lista exper.ilor
contabili pe specializ,riT se prezint, exemplificativ -n anexele la prezenta proceur,&
6& <irec.ia e specialitate in carul $paratului central al "orpului prime+te T5istele
exper.ilor contabili pe specializ,riT e la filialele "orpului! le analizeaz, +i ia sau propune
m,suri e rectificare! up, caz! up, care le prezint, conucerii "orpului -n veerea
comunic,rii acestora la =inisterul @usti.iei +i 5ibert,.ilor "et,.ene+ti 6 <irec.ia ;ervicii
"onexe! p4n, la ata e 15 martie a fiec,rui an&
=oific,rile ce intervin -n T5ista exper.ilor contabili pe specializ,riT primite e la filialele
"orpului se comunic,! up, aceea+i proceur, la =inisterul @usti.iei +i 5ibert,.ilor "et,.ene+ti
6 <irec.ia ;ervicii "onexe! -n termen e 5 zile e la primirea moific,rilor transmise e
filiale&
59. Care sunt &a!it%1i!e esen1ia!e e &are tre+uie s% !e ai+% e(er1ii &*nta+i!i; &a!it%1i &are
sunt e'i"en1iate /i e si#!a CECCAR,
%ecesitatea e a asigura ap,rarea onoarei +i inepenentei "orpului +i e a conferi
lucr,rilor membrilor s,i autoritate impune acestor profesioni+ti contabili sa aib, calit,.i
esen.iale! cum sunt:
6 +tiin.,! competenta +i con+tiin.a9
6 inepenenta e spirit +i ezinteres material9
6 moralitate! probitate +i emnitate&
;e impune ca fiecare membru al "orpului sa fac, efortul necesar ezvolt,rii acestor
calit,.i +i -neosebi:
a) sa -+i ezvolte necontenit cultura! nu numai profesionala! ar +i cuno+tin.ele e cultura
generala! singurele capabile sa6i -nt,reasc, iscern,m4ntul9
b) sa acore fiec,rei tranzac.ii +i situa.ii examinate toata aten.ia +i timpul necesar pentru a6
+i funamenta o opinie personala! -nainte e a face propuneri9
c) sa -+i exprime opinia f,r, nici o re.inere fata e orin.a! c/iar ascunsa! a celui ce -l
consulta +i sa se pronun.e cu sinceritate! f,r, ocoli+uri! exprim4nu6+i! aca e nevoie!
rezervele necesare asupra valorii ipotezelor +i concluziilor formulate9
) sa nu ea nicioat, ocazia e a se afla -n situa.ia e a nu putea sa -+i exercite libertatea
e g4nire sau e a fi supus -ngr,irii -natoririlor sale9
e) sa consiere ca inepenenta sa trebuie sa -+i g,seasc, manifestarea eplina -n
exercitarea profesiei +i -n prote*area ei! cu respectarea integrala a ispozi.iilor legale +i
regulilor stabilite e "orp&
5<. Care sunt ers*ane!e &are; &*n.*r$ re'e"eri!*r !e#a!e ?n 'i#*are; *t e.e&tua
e(erti)e &*nta+i!e,
Expertizele contabile pot fi efectuate numai e catre persoanele care au obanit calitatea
e expert contabil! in conitiile legii! fiin inscrise! cu viza la zi! in partea activa a >abloului
expertilor contabili! actualizat anual e catre "E""$#
5=. Enu$era1i situa1ii!e "e in&*$ati+i!itate ?n &are se *ate a.!a e(ertu! &*nta+i! nu$it
"e &%tre *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei ?n 'e"erea s*!u1i*n%rii
&au)ei a.!ate sre 7u"e&are.
Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:
6 aca este implicat financiar! irect sau inirect in activitatile clientilor sai! cum ar fi:
acceptarea unei forme e salarizare9 obtinerea e participatii la capitalul social 9 area sau
luarea e bunuri! servicii sau bani9 acorarea sau primirea e ga*uri sau cautiuni e la sau
pentru clientii sai&
6 Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate e membru al consiliului e aministratie
al executivului acestuia sau calitate e anga*at
6 <esfasoara acte e comert sau slu*be salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile
liberale! care se poate finalize intr6un conflict e interese sau care sunt prin natura lor
incompatibile sau in contraictie cu pozitia e inepenenta! integritate si obiectivitate a
profesionistului contabil9
6 Este implicat prin relatiile e familiale si sau personale cu clientii sai9
6 $ccepta si primeste e la un singur client onorarii care constituie procenta*e inacceptabil e
riicate pentru veniturile profesionistului contabil! ceea ce presupune ca profesionistul
contabil isi aloca ma*oritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective
6 $ccepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau
conventii
6 Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari! eci inclusiv expertize contabile
*uiciare si extra*uiciare pentru agentii economici! in cazul in care sunt rue sau afini pana la
graul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai aministratorilor&
6 <aca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza! calitatea e martor avan intaietate
6 <aca a fost martor sau reprezentantAexpert recomanat e parte) ori aparator al vreuneia in
parti
6 <aca exista impre*urari in care rezulta ca este interesat! sub orice forma! expertul! sotul sau
vreo rua apropiata in solutionarea cauzei intr6un anumit mo! care sunt e natura sa6l faca pe
expert subiectiv
6 <aca s6a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul osarului! in calitate e
organ e control! conucere! te/nic e specialitate! ori a luat parte! ca executant! la intocmirea
actelor primare! a evientelor contabile te/nico operative9
6 <aca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi osar! ocazie cu care si6a exprimat
opiniile
5>. Re&u)area e(ertu!ui teEni& 7u"i&iar. Ce.ini1ie; r*&e"ur%.
?n cazul expetizelor contabile *uiciare ac, expertul contabil nu face eclara.ie e
ab.inere! el poate fi recuzat Aart&5) +i 51 in coul e proceur, civil,)&
#ecuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile -nainte e numire! ac, motivul exist,
la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul merge e la ata la care s6a ivit motivul Aart&()4
in "oul e proceur, civil,)&
$rt& ()46 c&pr&civ&
A1) Exper.ii se pot recuza pentru acelea+i motive ca +i *uec,torii&
A() #ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen e 5 zile e la numirea expertului! ac, motivul
ei exista la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul va curge e la ata c4n s6a ivit motivul
e recuzare&
A') #ecuz,rile se *uec, -n +ein., public,! cu citarea p,r.ilor +i a expertului&
%orme:
#ecuzarea este reptul pe care -l au p,r.ile implicate -n proces e a cere! -n cazuri
eterminate! expertului sau exper.ilor s, se retrag, e la efectuarea expertizei& Exper.ii pot fi
recuza.i pentru acelea+i motive ca +i *uec,torii&
Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si *uecatorii& #ecuzarile se *ueca in
seinta publica cu citarea partilor si a expertului&Expertul contabil poate fi recuzat :
6 can el! sotul sau! ascenentii ori escenentii lor au vreun interes in *uecarea pricinii
sau can este sot! rua sau afin! pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna in parti9
6 can el este sot! rua sau afin in linie irecta ori in linie colaterala! pana la al patrulea
gra inclusiv cu avocatul sau manatarul unei parti sau aca este casatorit cu fratele
ori sora sotului uneia in aceste persoane9
6 can sotul in viata si neespartit este rua sau afin a uneia in parti pana la al patrulea
gra inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copiii9
6 aca el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare
cu aceea care se *ueca sau aca au o *uecata la instanta une una in parti este
*uecator9
6 aca intre aceleasi persoane si una in parti a fost o *uecata penala in timp e 5 ani
inaintea recuzarii9
6 aca este tutore! curator al uneia in parti9
6 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *ueca9
6 aca a primit e la una in parti aruri sau fagauieli e aruri ori altfel e inatoriri9
6 aca este vra*masie intre el! sotul sau una in ruele sale pana la al patrulea gra
inclusiv si una in parti! sotii sau ruele acestora pana la graul al treilea inclusiv&
30. Enu$era1i situa1ii!e ?n &are *ate .i re&u)at e(ertu! &*nta+i! nu$it "e &%tre *r#anu!
?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei ?n 'e"erea s*!u1i*n%rii &au)ei a.!ate sre
7u"e&are.
?n contextul reglementarilor proceuraleAcivile si penale) expertul contabil poate
fi recuzat:
6 can el! sotul sau! ascenentii sau escenentii lor au vreun interes in *uecarea pricinii!
sau este sot! rua sau afin pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna intre parti
6 can se afla in vreunul intre cazurile prevazute in art& 1)) in legea e organizare
*uecatoreasca
6 can sotul in viata si neespartit este rua sau afin al uneia intre parti pana la al patrulea
gra inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copii
6 aca el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare
cu cea care se *ueca! sau aca au o *uecata la instanta une una in parti se *ueca
6 aca intre aceleasi persoane si una intre parti a fost un caz e *uecata penala timp e
cinci ani inaintea recuzarii
6 aca este tutore! curator sau consilier *uiciar al uneia intre parti
6 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *ueca
6 aca a primit e la una intre parti aruri sau fagauieli e aruri sau altfel e inatoriri
6 aca este in vra*masie intre el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv si una
intre parti! sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea gra inclusiv
31. Pre&i)a1i &are este r*&e"ura e &are tre+uie s% * ur$e)e un e(ert &*nta+i! nu$it s%
e.e&tue)e * e(erti)% &*nta+i!% ?ntrB* &au)% ena!% ; ?n situa1ia ?n &are "u% &e a .*st
&*n'*&at "e *r#anu! "e ur$%rire ena!% ?n 'e"erea e.e&tu%rii unei e(erti)e 7u"i&iare
/i a ri$it a&&etu! a&estuia s% &*nsu!te "*saru! &au)ei a &*nstatat &% una "intre %r1i
?i este 'e&in; iar s*1ii!e !*r se a.!% ?n "u/$%nie.
<up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil,
va constata c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate! conform Art. 4#: $lte cauze e
incompatibilitate lit. $) C e(ist% "u/$%nie ?ntre e!; s*1u! sau una "intre ru"e!e sa!e 2n% !a
#ra"u! a! atru!ea in&!usi' /i una "intre %r1i; s*1u! sau ru"e!e a&esteia 2na !a #ra"u! a!
trei!ea in&!usi'C in Co%ul %e roce%ur& enal&'
0ersoana incompatibila este obligata sa eclare! upa caz! preseintelui instantei!
procurorului care supraveg/eaza cercetarea penala sau procurorului ierar/ic superior! ca se
abtine e a participa la procesul penal! cu aratarea cazului e incompatibilitate ce constituie
motivul abtinerii& <eclaratia e abtinere se face e inata ce persoana obligata la
aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate&
32. Pre&i)a1i &are este r*&e"ura e &are tre+uie s% * ur$e)e un e(ert &*nta+i! nu$it s%
e.e&tue)e * e(erti)% &*nta+i!% ?ntrB* &au)% &i'i!%; &erere "e ae!; ?n situa1ia ?n &are
"u% &e a .*st ?n/tiin1at "esre nu$irea &u ri'irea !a e.e&tuarea unei e(erti)e
&*nta+i!e 7u"i&iare /i a &*nsu!tat "*saru! &au)ei a &*nstatat &% a $ai e.e&tuat *
e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar% ?n a&eea/i &au)% !a * instan1% in.eri*ar%.
<up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil,
va constata c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate "onform "oului e 0roceur,
"ivil,! $rt&(8! 0ct& 8& Bac, +i6a spus p,rerea cu privire la pricina ce se *uecaC! eoarece
primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n sus.inerea primei solu.ii&
$fl4nu6se -n stare e incompatibilitate expertul contabil este obligat s, eclare! upa
caz! preseintelui instantei! c, se abtine e a participa la procesul civil! cu ar,tarea cazului e
incompatibilitate ce constituie motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e -nat,
ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate&
3-. Pre&i)a1i &are este r*&e"ura e &are tre+uie s% * ur$e)e un e(ert &*nta+i! nu$it s%
e.e&tue)e * e(erti)% &*nta+i!% ?ntrB* &au)% &i'i!%;; ?n situa1ia ?n &are "u% &e a .*st
?n/tiin1at "esre nu$irea &u ri'irea !a e.e&tuarea unei e(erti)e &*nta+i!e 7u"i&iare
/i a &*nsu!tat "*saru! &au)ei a &*nstatat &% este ?n !iti#iu &u una "intre %r1i; a&easta
"eun2n" !a * instan1% 7u"e&%t*reas&% * &erere "e &Ee$are ?n 7u"e&at% ?n &are
e(ertu! are &a!itatea r*&esua!% "e 2r2t.
<up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil,
va constata c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate "onform "oului e 0roceur,
"ivil,! $rt&(8! 0ct& 5 B aca intre aceleasi persoane si una in parti a fost o *uecata penala in
timp e 5 ani inaintea recuzariiC &
$fl4nu6se -n stare e incompatibilitate expertul contabil este obligat s, eclare! upa
caz! preseintelui instantei! c, se abtine e a participa la procesul civil! cu ar,tarea cazului e
incompatibilitate ce constituie motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e -nat,
ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate&
35. Care este r*&e"ura "e ur$at entru un e(ert &*nta+i! nu$it s% e.e&tue)e *
e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar% &are a &*nstatat; "u% &e a &*nsu!tat "*saru! &au)ei; &%
se a.!% ?n in&*$ati+i!itate &u una "intre %r1i,Cui sesi)ea)% a&east% situa1ie; ?n &e
ter$en /i su+ &e .*r$%,
Kn expert contabil care a constat up, ce a consultat osarul c, se afl, -n
incompatibilitate cu una in p,r.i are obliga.ia s, eclare pre+eintelui instan.ei e *uecat,
sau procurorului care supraveg/eaza cercetarea penal, sau procurorului ierar/ic superior! c,
se ab.ine e la efectuarea expertizei! cu inicarea cazului e incompatibilitate ce constituie
motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e -nat, ce expertul contabil a luat cuno+tin.,
e existen.a situa.iei e incompatibilitate&
?n cazul -n care expertul contabil incompatibil nu a f,cut eclara.ia e ab.inere e a
participa la efectuarea expertizei! poate fi recuzat -n cursul urm,ririi penale +i al *uec,rii! e
oricare intre p,r.i! e -nat, ce partea a aflat e existen.a cazului e incompatibilitate&
#ecuzarea se formuleaz, oral sau -n scris! cu ar,tarea cazului e incompatibilitate ce
constituie motivul recuz,rii& #ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen e 5 zile e la numirea
expertului! ac, motivul exist, la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul va curge e la ata
c4n s6a ivit motivul e recuzare& #ecuz,rile se *uec, -n +ein., public, cu citarea p,r.ilor +i
a expertului&
$b.inerea sau recuzarea se solu.ioneaz, e instan.a e *uecat, f,r, participarea
expertului care a eclarat c, se ab.ine sau este recuzat& Examinarea eclara.iei e ab.inere sau
a cererii e recuzare se face e -nat, ! ascult4nu6se procurorul! c4n este prezent -n instan.,!
iar ac, se g,se+te necesar! +i p,r.ile! precum +i expertul care se ab.ine sau a c,rui recuzare se
cere& ?nc/eierea prin care s6a amis sau s6a respins ab.inerea sau recuzarea nu este supus,
niciunei c,i e atac
33. Ce se ?n1e!e#e rin @a+1inerea: unui e(ert &*nta+i! nu$it s% e.e&tue)e * e(erti)%
7u"i&iar% ?ntrB* &au)%,Cine sesi)ea)% a&east% situa1ie; ?n &e ter$en /i su+ &e .*r$%,
$b.inerea ca proceur, const, -n eclara.ia expertului care trebuie f,cut, e -nat, ce
constat, c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate& ?mpre*ur,rile privin ab.inerea e la
efectuarea expertizei contabile se comunic, pre+eintelui instan.ei &<eclara.ia e ab.inere se
face e -nat, ce expertul contabil a luat cuno+tin., e existen.a situa.iei e incompatibilitate&
?n cazul -n care expertul contabil incompatibil nu a f,cut eclara.ia e ab.inere e a
participa la efectuarea expertizei! poate fi recuzat -n cursul urm,ririi penale +i al *uec,rii! e
oricare intre p,r.i! e -nat, ce partea a aflat e existen.a cazului e incompatibilitate&
$b.inerea sau recuzarea se solu.ioneaz, e instan.a e *uecat, f,r, participarea
expertului care a eclarat c, se ab.ine sau este recuzat& Examinarea eclara.iei e ab.inere sau
a cererii e recuzare se face e -nat, ! ascult4nu6se procurorul! c4n este prezent -n instan.,!
iar ac, se g,se+te necesar! +ip,r.ile! precum +i expertul care se ab.ine sau a c,rui recuzare se
cere& ?nc/eierea prin care s6a amis sau s6a respins ab.inerea sau recuzarea nu este supus,
niciunei c,i e atac
"azurile e abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei *uiciare in procesul penal
sunt similare cu cazurile e recuzare si anume:
6 can el! sotul sau! ascenentii sau escenentii lor au vreun interes in *uecarea pricinii! sau
este sot! rua sau afin pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna intre parti
6 can se afla in vreunul intre cazurile prevazute in art& 1)) in legea e organizare
*uecatoreasca
6 can sotul in viata si neespartit este rua sau afin al uneia intre parti pana la al patrulea
gra inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copii
6 aca el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare cu
cea care se *ueca! sau aca au o *uecata la instanta une una in parti se *ueca
6 aca intre aceleasi persoane si una intre parti a fost un caz e *uecata penala timp e cinci
ani inaintea recuzarii
6 aca este tutore! curator sau consilier *uiciar al uneia intre parti
6 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *ueca
6 aca a primit e la una intre parti aruri sau fagauieli e aruri sau altfel e inatoriri
6 aca este in vra*masie intre el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv si una
intre parti! sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea gra inclusiv
39. Care este r*&e"ura "e ur$at entru un e(ert &*nta+i! nu$it s% e.e&tue)e *
e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar% &are a &*nstatat; "u% &e a &*nsu!tat "*saru! &au)ei; &%
se a.!% ?n in&*$ati+i!itate &u una "intre %r1iAeste "u/$%nie ?ntre '%ru! s%u /i '%ru!
uneia "intre %r1i4,Cui sesi)ea)% a&east% situa1ie; ?n &e ter$en /i su+ &e .*r$%,
<up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil,
va constata c, se afl, -ntr6un caz e incompatibilitate! conform Art. 4#: $lte cauze e
incompatibilitate lit. $) C e(ist% "u/$%nie ?ntre e!; s*1u! sau una "intre ru"e!e sa!e 2n% !a
#ra"u! a! atru!ea in&!usi' /i una "intre %r1i; s*1u! sau ru"e!e a&esteia 2na !a #ra"u! a!
trei!ea in&!usi'C in Co%ul %e roce%ur& enal&'
0ersoana incompatibila este obligata sa eclare! upa caz! preseintelui instantei!
procurorului care supraveg/eaza cercetarea penala sau procurorului ierar/ic superior! ca se
abtine e a participa la procesul penal! cu aratarea cazului e incompatibilitate ce constituie
motivul abtinerii&
<eclaratia e abtinere se face e inata ce persoana obligata la aceasta a luat
cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate&
3<. R %sun"erea "is&i!inar% a e(ertu!ui &*nta+i! ?n "es.%/urarea a&ti'it%1ii
r*.esi*na!e.
Exper.ii contabili r,spun isciplinar -n esf,+urarea activit,.ii lor! -n cazul -n care
au s,v4r+it una in faptele Aabateri e la norme! regulament) care atrag sanc.iuni
isciplinare&
;anc.iunile isciplinare ce se aplic, exper.ilor contabili A+i contabililor autoriza.i)! -n
raport cu gravitatea abaterilor s,v4r+ite! sunt urm,toarelU:
6 mustrare
6 avertisment scris
6 suspenarea reptului e a exercita profesia e expert contabil Asau e
contabil autorizat) pe o perioa, e timp e la trei luni la un an9
6 interzicerea reptului e a exercita profesia e expert contabil Asau e contabil
autorizat)&
$baterile! -n func.ie e care se aplic, sanc.iunile isciplinare! se stabilesc prin
#egulamentul e organizare +i func.ionare&
3=. Enu$era1i &e! u1in 10 .ate &are &*nstituie a+atere "is&i!inar% /i sunt san&1i*nate
"e C*$isii!e "e "is&i!in%; &*n.*r$ re'e"eri!*r Re#u!a$entu!ui "e *r#ani)are /i
.un&1i*nare a! CECCAR.
;unt abateri isciplinare urm,toarele fapte:
a) comportament necuviincios fa., e membrii "orpului! reprezentan.ii =inisterului
Economiei +i 7inan.elor sau fa., e al.i participan.i la reuniunile e lucru ale organelor e
conucere +i control ale "orpului9
b) absen.a nemotivat, e la -ntrunirea aun,rii generale a filialei sau e la "onferin.a
na.ional,9
c) nerespectarea ispozi.iilor "oului etic na.ional al profesioni+tilor contabili +i a normelor
"orpului referitoare la publicitate9
) absen.a ne*ustificat, e la ac.iunile e preg,tire +i ezvoltare profesional, reglementate
prin normele emise e "orp9
e) prestarea e servicii profesionale f,r, viza anual, e exercitare a profesiei sau f,r, contract
scris -nc/eiat cu clientul sau pe baza unui contract -n care nu a fost -nscris, calitatea
profesional, a celui care -l -nc/eie: expert contabil sau contabil autorizat9
f) nerespectarea obliga.iei e p,strare a secretului profesional9
g) neeclararea sau eclararea par.ial, a veniturilor! -n scopul sustragerii e la plata cotiza.iei
prev,zute -n prezentul regulament sau a impozitelor9
/) fapta membrului "orpului e a nu epune -n termenele stabilite! la filiala e care apar.ine!
eclara.iile anuale9 pentru persoanele *uriice r,spunerea incumb, pre+eintelui consiliului
e aministra.ie sau aministratorului unic! up, caz9
i) -nc,lcarea ispozi.iilor cu privire la incompatibilit,.i sau conflicte e interese9
*) refuzul e a pune la ispozi.ia organelor e control +i auitorilor e calitate ai "orpului
ocumentele privin activitatea profesional,9
V) neepunerea eclara.iilor sau eclara.iilor neconforme cu realitatea! -n rela.iile cu "orpul
sau cu ter.ii9
l) -nscrierea -n rapoartele e expertiz, contabil, sau -n alte lucr,ri efectuate pentru ter.i e
aprecieri la aresa altor membri ai "orpului! f,r, consim.,m4ntul acestora sau f,r, s, fi fost
consulta.i9
m) nerespectarea normelor +i stanarelor profesionale emise e "orp cu ocazia efectu,rii
lucr,rilor pentru ter.i9
n) ne-neplinirea obliga.iilor prev,zute -n #egulamentul privin auitul calit,.ii serviciilor
profesionale9
o) orice alte -nc,lc,ri ale normelor +i /ot,r4rilor luate e organele e conucere ale "orpului&
5a stabilirea +i aplicarea sanc.iunilor isciplinare se va .ine seama e gravitatea -nc,lc,rii +i
e consecin.ele acesteia&
3>. Enu$era1i .ate!e &are se san&1i*nea)% &u inter"i1tia8susen"area "retu!ui "e
e(er&itare a r*.esiei "e e(ert &*nta+i!
Krm,toarele fapte se sanc.ioneaz, cu suspenarea reptului e exercitare a profesiei e
expert contabil
6 %eplata cotiza.iei profesionale sau/+i a celorlalte obliga.ii b,ne+ti! la termenele
stabilite e #egulament! -n cursul unui an calenaristic&
Krmatoarele fapte se sanctioneaza cu interictia reptului e exercitare a profesiei e
expert contabil:
6 "onamnarea efinitiv, pentru s,v4r+irea unei fapte penale care! potrivit legii!
interzice reptul e gestiune +i e aministrare a societ,.ilor comerciale9
6 ?nc,lcarea! cu inten.ie! prin ac.iune sau omisiune! a normelor e lucru privin
exercitarea profesiei! ac, fapta a avut ca urmare proucerea unui pre*uiciu moral sau
material9
6 0racticarea profesiei e expert contabil sau contabil autorizat f,r, viza anual, pentru
exercitarea profesiei&
90. Pre&i)ati si e(!i&ati in.ra&tiuni!e "e natura ena!a in &*nte(tu! e.e&tuarii e(erti)e!*r
&*nta+i!e
"oroborat cu reglementarile proceuraleAcoul e proceura civila si penala)! expertii
contabili! in contextul efectuarii unor expertize contabile! pot intra sub incienta unor
infractiuni! in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora! cum ar fi:
5uarea e mita: fapta expertului contabil care! irect sau inirect ! pretine ori
primeste bani sau alte foloase necuvenite! ori accepta promisiunea unor astfel e foloase! sau
nu o respinge! in scopul e a ineplini ori a intarzia ineplinirea unui act privitor la
inatoririle sale e serviciu sau in scopul e a face un act contrar acestor inatoriri&
:nfractiunea e luare e mita se peepseste cu inc/isoare e la ' la 1( luni si interzicerea unor
repturi
=arturie mincinoasa: reprezentan fapta martoruluiAcazul e fata a expertului
contabil)care! intr6o cauza penala civila! isciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta
martori! face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la impre*urarile esentiale
asupra carora a fost intrebat
=arturia mincinoasa se peepseste cu inc/isoare e la 1 la 5 ani
7avorizarea infractorului : reprezentan a*utorul at unui infractor fara o intelegere
stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii! pentru a ingreuna sau zaarnici urmarirea
penala! *uecata sau executarea peepsei! ori pentru a asigura infractorului folosul sau
prousul infractiunii&7avorizarea infractorului se peepseste cu inc/isoare e la ' luni la 8
ani&0eeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare ecat peeapsa prevazut e lege
pentru autor&
Expertul contabil poate raspune penal si pentru alte infractiuni aca sunt intrunite
elementele constitutive ale respectivelor infractiuni
91. Pre&i)ati &are sunt in.ra&tiuni!e "e natura &i'i!a in &*nte(tu! e.e&tuarii e(erti)e!*r
&*nta+i!e
#aspunerea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art& 992 in
"oul "ivil! potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia pre*uiciu obliga pe
acela in a carui greseala s6a ocazionat a6l repara& 5iteratura *uriica consacra principii e
raspunere civila foarte largi si cuprinzatoare! astfel incat orice activitate pre*uiciabila este
susceptibila sa intre sub incienta lor& :n acest fel! in situatiile in care lipseste o reglementare
expresa speciala pentru anga*area raspunerii *uriice! se apeleaza la aceste texte in "oul
"ivil&
Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunerea civila privin activitatea
esfasurata prin inc/eierea unei polite e asigurare e risc profesional& 0otrivit acestei polite!
asiguratorul acopera! in limita sumei asigurate! espagubirile pe care asiguratul este obligat
prin /otarare *uecatoreasca pronuntata e o instanta civila sa le plateasca unei terte parti!
pentru un pre*uiciu e natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte
savarsite e catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale&
92. O+!i#atii!e e(ertu!ui &*nta+i! &u ri'ire !a e.e&tuarea unei e(erti)e &*nta+i!e
7u"i&iare in &au)a ena!%.
:n osarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii:
6 sa fie prezent in fata organului e cercetare sau e *uecata cu ocazia numirii saleAart& 1()
"pp)
6 sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspuna
6 sa se abtina e la efectuarea expertizei contabile *uiciare in osarul respectiv ! aca se afla
in una in situatiile e incompatibilitate sau e recuzare
6 sa ceara completarea osarului cauzei numai cu acorul organului e cercetare sau e
*uecata
6 sa aplice principiul e impartialitate in efectuarea expertizei contabile
6 sa execute personal! cu competenta si la termen manatul increintat e organul e urmarire
penala sau instanta e *uecata
6 sa ia legatura cu partile in osar numai cu incuviintarea organului e cercetare/e *uecata
6 sa epuna raportul e expertiza contabila *uiciara la termenul stipulat in Oronanta e
numire
6 sa efectueze suplimentul e expertiza contabila aca i se cere&
9-. Creturi!e e(ertu!ui &*nta+i! &u ri'ire !a a&ti'itatea "e e(erti)% 7u"i&iar%; ?n &au)e
ena!e; &*n.*r$ re'e"eri!*r !e#a!e.
Expertul contabil numit intr6o cauza penala are urmatoarele repturi:
6 sa ia cunostinta e materialul osarului necesar pentru efectuarea expertizei
contabile *uiciare numai cu incuviintarea organului e cercetare sau e *uecata
6 sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara moificarea sau completarea
lor
6 sa primeasca! in conitiile si cu acorul organelor e cercetare/e *uecata lamuriri si
explicatii e la parti
6 sa participe la efectuarea expertizei contabile *uiciare in calitate e expert recomanat e
catre una in parti
6 sa solicite organului e cercetare sau instantei e *uecata sa ispuna in sarcina partilor plata
onorariului pentru munca epusa&
95. R %sun"erea &*ntra'en1i*na!% sau a"$inistrati'% a e(ertu!ui &*nta+i! ?n
"es.%/urarea a&ti'it%1ii r*.esi*na!e.
Exper.ii contabili +i contabilii autoriza.i r,spun! -n exercitarea profesiei! isciplinar!
aministrativ! civil! penal! up, caz! potrivit legii&
0entru stabilirea r,spunerii aministrative sau contraven.ionale trebuie avute -n
veere urm,toarele:
6 fapta s, fie s,v4r+it, cu vinov,.ie9
6 fapta s, fie prev,zut, e lege sau alt act normativ ca fiin contraven.ie +i se
sanc.ioneaz, c/iar ac, este s,v4r+it, f,r, inten.ie&
93. E(ertu! re&*$an"at "e arte.
>rebuie re.inut +i aspectul privitor la repturile p,r.ilor -n efectuarea acestei expertize! a+a
cum reiese in preveerea art&112 alin&' "o proceur, penal,! potrivit c,reia Bfiecare intre
p,r.i are reptul s, cear, ca un expert recomanat s, participe la efectuarea expertizeiC!
preveere care ofer, mai multe garan.ii pentru p,r.i& $ceast, preveere se completeaz, cu
isp&art&1() "o proceur, penal,! potrivit c,reia : Bp,r.ile mai sunt -ncuno+tin.ate c, au
reptul s, cear, numirea li a c4te unui expert recomanat e fiecare in ele! care s, participe
la efectuarea expertizei&C
99. Cu$ &re"e1i &% tre+uie s% r*&e"e)e un e(ert &*nta+i! &are este s*!i&itat "e un &!ient
s% ?n!*&uias&% un a!t !i+erBr*.esi*nist &*nta+i! &are ?/i "es.%/*ar% $isiunea &*n.*r$
unui &*ntra&t ?n&Eeiat ?n a&*r" &u re'e"eri!e !e#a!e,

?n cazul -n care un liber6profesionist contabil este solicitat e un client s, -nlocuiasc,
un alt liber6profesionist contabil -n exerci.iu! acesta nu trebuie s, accepte aceast, misiune
ec4t -n coni.iile -n care:
6 a ob.inut in partea clientului autorizarea e a contacta colegul preecesor +i a
ob.inut e la caesta informa.iile necesare privin activit,.ile clientului9
6 s6a asigurat c, -nlocuirea nu este motivat, e consierente rezult4n in
orin.a clientului e a elua efectele unei respect,ri stricte a -natoririlor
profesionale! cum ar fi insisten.ele preecesorului e a auce la lumin,
aev,rul! e a respecta +i cere respectarea legilor +i reglement,rilor -n
activit,.ile respective9
6 a ob.inut *ustificarea Aovaa) pl,.ii onorariilor atorate colegului preecesor!
c4n acestea rezult, clar intr6un contract +i .in4n seama e faptul c,
executarea efectiv, +i corect, a lucr,rilor nu este contestat, e client9
6 se ab.ine e la orice critic, e orin personal cu privire la colegul s,u
preecesor9
6 asigur, p,strarea secretului informa.iilor primite in partea colegului
preecesor&
5iber6profesioni+tii contabili care se g,sesc -n situa.ia imposibilit,.ii execut,rii
lucr,rilor contractate in cauza neprimirii atelor +i a informa.iilor necesare conform
preveerilor contractului sau in cauza lipsei e cooperare cu clientul sunt -n rept s,
rezilieze! motivat! contractul cu acest client&
9<. Care este r*&e"ura "e ?nt*&$ire /i se$nare a ra*rtu!ui "e e(erti)% 7u"i&iar% ?ntrB*
&au)% ena!% ?n &are sunt nu$i1i; "e *r#anu! "e &er&etare ena!% sau "e instan1%; $ai
$u!1i e(er1i,
<ac, -n efectuarea expertizei sunt angrena.i mai mul.i exper.i A(6') +i ace+tia au un punct
e veere iferit au obligativitatea -ntocmirii ac, e cazul fiecare a unui raport e expertiz, cu
respectarea tuturor coni.iilor e form, +i fon impuse
"4n au fost numi.i mai mul.i exper.i contabili se -ntocme+te un singur raport e
expertiz, contabil,&
<ac, sunt eosebiri e p,reri -ntre exper.i! opiniile separate trebuie consemnate -n
cuprinsul raportului e expertiz, contabil, sau -ntr6o anexa a acestuia Aart&1(( in "oul e
proceur, penal,9 norma profesional, nr&'5'1)&
<ac, raportul e expertiz, contabil, este -ntocmit e mai mul.i exper.i care au opinii
iferite! -ntr6un paragraf al "apitolului :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#>:QE: "O%>$D:5E
fiecare expert contabil trebuie s,6+i motiveze etaliat +i ocumentat opinia pe care o sus.ine&
<e regul,! -n expertizele *uiciare trebuie motivat, separat opinia expertului recomanat e
parte -n raport cu opinia expertului numit in oficiu&
9=. E(ertu! &*nta+i! nu$it "e *r#anu! "e &er&etare ena!% sau "e instan1% *ate &*n'*&a
sau *ate !ua !e#%tura &u %r1i!e. Care este r*&e"ura "e ur$at ?n a&east% situa1ie,
?n procesele penale expertul contabil poate lua leg,tura cu inculpa.ii numai cu
-ncuviin.area +i -n
coni.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *uecat,& ?n toate cazurile!
informa.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n
actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confien.iale&
Expertul contabil numit in oficiu sau la cererea unei p,r.i -ntr6o cauz, *usti.iar,
trebuie s, se ab.in, e la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara proceurilor
prev,zute e lege& $stfel! -n cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a
locului! aceasta nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire!
ar,t4nu6li6se zilele +i orele c4n -ncep +i se continu, lucr,rile expertizei contabile& ?n
procesele penale expertul contabil poate lua leg,tura cu inculpa.ii numai cu -ncuviin.area +i -n
coni.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *uecat,& ?n toate cazurile!
informa.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n
actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confien.iale&
9>. Cine si in &e &*n"itii "isune e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare, Cine nu$este
e(ertu! &*nta+i! si &e e!e$ente tre+uie sa &urin"a in&Eeierea "e se"inta8*r"*nanta
rin &are se "isune e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e,
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -nrept,.ite e lege
pentru aministrarea probei cu expertiza&
%umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu c4t +i recomana.i e p,r.ile -n
proces! se poate face numai e c,tre organul -n rept s, ispun, aministrarea probei cu
expertiza contabil,&
:nstan.ele e rept civil! atunci c4n consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i
contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin
?nc/eierea e +ein.,! care trebuie s, cuprin,:
:& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9
::& Obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie s,
r,spun,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r,
ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e
asupra -ncar,rilor legale a faptelor supuse *uec,.ii9
:::& >ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e faptul c,
raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile -nainte e
termenul e *uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei
contabile *uiciare este consierat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca fiin
inaecvat Aprea scurt)! ei sunt -nrept,.i.i s, solicite instan.ei un termen aecvat ! minim
necesar! pentru efectuarea unei expertize contabile *uiciare e calitate9
:L& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie remuneratorie&
<ac, expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei contabile *uiciare
consier, onorariul stabilit e instan., neremu6neratoriu! ei sunt -nrept,.i.i s, solicite
instan.ei m,rirea acestuia&
?n cazul lipsei e solicituine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor
contabili numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :L! ei sunt -nrept,.i.i s, refuze efectuarea
expertizei contabile *uiciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al
expertului sau exper.ilor contabili numi.i&
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu
preveerile "oului e proceur, penal,! art& 11661(8& ?n astfel e cauze! organul e urm,rire
penal, sau instan.a e *uecat, care a ispus efectuarea unei expertize contabile fixeaz, un
termen la care sunt c/emate p,r.ile! precum +i expertul contabil! auc4nu6li6se la cuno+tin.,
-ntreb,rile la care trebuie s, r,spun, expertul contabil +i preciz4nu6li6se c, au reptul s,
fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere moificarea sau completarea lor& >otoat,!
p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea +i a c4te unui expert recomanat e
fiecare intre ele! care s, participe la efectuarea expertizei& 0roceural! ispunerea expertizei
contabile *uiciare -n cauze penale se face prin Oronan., emis, e organul e urm,rire
penal,! care trebuie s, con.in, acelea+i elemente ca +i ?nc/eierea e +ein., pentru numirea
exper.ilor contabili -n cauze civile& A"omentariul la '5(1&( este +i r,m4ne pertinent)&
"4n efectuarea expertizelor contabile *uiciare este supus, altor reglement,ri proceurale
speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recomana.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se
conformeze reglement,rilor proceurale respective privin ispunerea expertizelor contabile
*uiciare +i numirea exper.ilor contabili&
<0. C*n'*&area %r1i!*r %n &au)e &i'i!e.
<1. C*n'*&area %r1i!*r %n &au)e &i'i!e
<2. Ceta!ia1i r*&e"ura "eunerii ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar%.
#aportul e expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila e fila! inclusiv
anexele& #aportul e expertiza contabila se epune la beneficiarul acesteia in termenul legal
sau contractual&
#aportul e expertiza contabila nu se semneaza e catre nici una in partile interesate in
efectuarea exeprtizei contabile&
<e regula! raportul e expertiza contabila se intocmeste in oua exemplare originale9
unul pentru organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si
unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila&%umarul e exemplare
originale poate fi mai mare aca beneficiarul acestuia solicita acest lucru&
#aportul e expertiza contabila *uiciara se epune la organele care au ispus6o cu cel
putin 5 zile inainte e ata stabilita pentru *uecata& #aportul epus la instantele e *uecata
trebuie sa aiba viza e verificare a filialei "E""$#&
<-. Ceta!ia1i r*&e"ura "eunerii e(erti)ei &*nta+i!e e(tra7u"i&iare.
#aportul e expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila e fila! inclusiv
anexele& #aportul e expertiza contabila se epune la beneficiarul acesteia in termenul legal
sau contractual&
#aportul e expertiza contabila nu se semneaza e catre nici una in partile interesate in
efectuarea exeprtizei contabile&
<e regula! raportul e expertiza contabila se intocmeste in oua exemplare originale9
unul pentru organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si
unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila&%umarul e exemplare
originale poate fi mai mare aca beneficiarul acestuia solicita acest lucru&
#aportul e expertiza contabila extra*uiciara se prea clientului care a solicitat6o la
locul si la termenul prevazut in contract&
<5. Criterii "e sta+i!ire a *n*rarii!*r.
Onorariile se calculeaz, -n func.ie e tarifele orare sau zilnice -n vigoare! pentru
fiecare participant la misiune! la nivelul fiec,rei firme! fiec,rui profesionist&
Kn profesionist contabil nu trebuie s, propun, servicii profesionale pentru onorarii
subestimate&
"4n se propune un onorariu unui client! profesionistul contabil trebuie s, se
asigure c, nu este sacrificat, calitatea sa +i c, se respect, normele organismului
interna.ional cu privire la calitate&
"/eltuielile +i iversele ramburs,ri F eplas,ri e exemplu F se -nregistreaz,
istinct& 0erceperea e comisioane sau plata e c,tre un profesionist contabil ca liber
profesionist! este strict interzis,&
"riteriile e care se .ine seama -n stabilirea onorariilor sunt:
a& competen.a +i cuno+tin.ele necasare serviciului prestat9
b& nivelul e formare! instruire +i experien., a persoanei participante la misiune9
c& timpul afectat Aore! zile)9
& riscurile +i graul e responsabilitate a misiunii
<3. Care este re#!e$entarea r*.esi*na!% "e sta+i!ire a *n*rarii!*r e(er1i!*r &*nta+i!i
entru a&ti'itatea "es.%/urat%,
#egulament in 1(/)1/())9 0ublicat in =onitorul Oficial! 0artea : nr& 28 in
1'/)(/())9 privin stabilirea criteriilor si moalitatilor pentru eterminarea onorariilor!
inemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati!
precum si societatilor e profil! membri ai "orpului Expertilor "ontabili si "ontabililor
$utorizati in #omania
<9. D*"a!itati si r*&e"uri ri'in" !ata e(erti!*r 7u"i&iari
Oata cu numirea expertului contabil prin inc/eiere e seinta! se stabileste un
onorariu provizoriu! care se epune e catre partea in osar in sarcina careia a ispus
instanta e *uecata&$cest onorariu provizoriu se plateste in contul Diroului 5ocal e
Expertize e pe langa >ribunalul @uetean&
<upa finalizarea raportului e expertiza contabila! expertul contabil numit epune la
instanta e *uecata o nota e funamentare a onorariului! prin care se stabileste suma totala
e plata in sarcina partilor& <e regula! funamentarea onorariului se face in functie e timpul
e munca alocat! e complexitatea lucrarilor si e alte c/eltuieli accesorii ocazionate e
transportul in alte localitati! cazare! c/eltuieli e eitare! etc&:nstanta e *uecata ispune plata
iferentei e onorariu! punanu6i in veere expertului contabil sa epuna lucrarea la primul
termen&
<upa epunerea raportului e expertiza contabila ! functionarul e la biroul local
transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a
efectuat lucrarea& $ceasta moalitate e econtare a onorariilor pentru expertii *uiciari este
reglementata e OG (/()))! iarr funamentarea onorariilor se face e regula printr6un tarif pe
ora&
<e asemenea expertii contabili trebuie sa faca funamentarea onorariilor si in functie
e recomanarile cuprinse in >arifele orientative publicate e catre "E""$#&
<<. P*ate .i anu!at un ra*rt "e e(erti)% 7u"i&iar%,Car unu! "e e(erti)%
e(tra7u"i&iar%,C*$enta1i.
"alitatea necorespunz,toare a lucr,rilor e expertiz, contabil, *uiciar, se
sanc.ioneaz, prin anulare e c,tre organele care au ispus6o! evit4nu6se astfel consecin.e e
natura *urispruen.ei &
"alitatea expertizelor contabile *uiciare este apreciat, e c,tre Organul e cercetare abilitat!
acesta fiin sigurul -n m,sur, s, sanc.ioneze neconformitatea! prin anularea lucr,rii e
expertiz, contabil, +i ispunerea alteia&
<=. Nu$irea e(er1i!*r &*nta+i!i ?n 'e"erea e.e&tu%rii e(erti)e!*r 7u"i&iare ?n &au)e
&i'i!e. Cine "isune nu$irea e(ertu!ui &*nta+i!,Care este a&tu! r*&e"ura! rin &are
se "isune e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare; &are este r*&e"ura "e
trans$itere &%tre e(ert a in.*r$a1iei ri'in" nu$irea ?n &au)a rese&ti'%; &are sunt
&e!e!a!te e!e$ente8"ate8in.*r$a1ii &u ri'ire !a e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e
7u"i&iare; sta+i!ite *"at% &u nu$irea e(ertu!ui ?n &au)%,
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -nrept,.ite e
lege pentru aministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t
in oficiu c4t +i recomana.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e c,tre organul -n rept
s, ispun, aministrarea probei cu expertiza contabil,&
:nstan.ele e rept civil! atunci c4n consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i
contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin
?nc/eierea e +ein.,! care trebuie s, cuprin,:
:& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9
::& Obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie s,
r,spun,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r,
ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e
asupra -ncar,rilor legale a faptelor supuse *uec,.ii9
:::& >ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e faptul c,
raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile -nainte e
termenul e *uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei
contabile *uiciare este consierat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca fiin
inaecvat Aprea scurt)! ei sunt -nrept,.i.i s, solicite instan.ei un termen aecvat ! minim
necesar! pentru efectuarea unei expertize contabile *uiciare e calitate9
:L& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie remuneratorie&
<ac, expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei contabile *uiciare
consier, onorariul stabilit e instan., neremu6neratoriu! ei sunt -nrept,.i.i s, solicite
instan.ei m,rirea acestuia&
?n cazul lipsei e solicituine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor
contabili numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :L! ei sunt -nrept,.i.i s, refuze efectuarea
expertizei contabile *uiciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al
expertului sau exper.ilor contabili numi.i&
"4n efectuarea expertizelor contabile *uiciare este supus, altor reglement,ri proceurale
speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recomana.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se
conformeze reglement,rilor proceurale respective privin ispunerea expertizelor contabile
*uiciare +i numirea exper.ilor contabili&
<>. Nu$irea e(er1i!*r &*nta+i!i ?n 'e"erea e.e&tu%rii e(erti)e!*r 7u"i&iare ?n &au)e
ena!e. Cine "isune nu$irea e(ertu!ui &*nta+i!,Care este a&tu! r*&e"ura! rin
&are se "isune e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare; &are este r*&e"ura "e
trans$itere &%tre e(ert a in.*r$a1iei ri'in" nu$irea ?n &au)a rese&ti'%; &are sunt
&e!e!a!te e!e$ente8"ate8in.*r$a1ii &u ri'ire !a e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e
7u"i&iare; sta+i!ite *"at% &u nu$irea e(ertu!ui ?n &au)%,
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -nrept,.ite e lege
pentru aministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in
oficiu c4t +i recomana.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e c,tre organul -n rept s,
ispun, aministrarea probei cu expertiza contabil,&
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu
preveerile "oului e proceur, penal,! art& 11661(8& ?n astfel e cauze! organul e urm,rire
penal, sau instan.a e *uecat, care a ispus efectuarea unei expertize contabile fixeaz, un
termen la care sunt c/emate p,r.ile! precum +i expertul contabil! auc4nu6li6se la cuno+tin.,
-ntreb,rile la care trebuie s, r,spun, expertul contabil +i preciz4nu6li6se c, au reptul s,
fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere moificarea sau completarea lor& >otoat,!
p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea +i a c4te unui expert recomanat e
fiecare intre ele! care s, participe la efectuarea expertizei&
0roceural! ispunerea expertizei contabile *uiciare -n cauze penale se face prin
Oronan., emis, e organul e urm,rire penal,! care trebuie s, con.in, acelea+i elemente ca
+i ?nc/eierea e +ein., pentru numirea exper.ilor contabili -n cauze civile&
:& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n
proces9
::& Obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie
s, r,spun,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r,
ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e
asupra -ncar,rilor legale a faptelor supuse *uec,.ii9
:::& >ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e
faptul c, raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile
-nainte e termenul e *uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea
expertizei contabile *uiciare este consierat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca
fiin inaecvat Aprea scurt)! ei sunt -nrept,.i.i s, solicite instan.ei un termen aecvat ! minim
necesar! pentru efectuarea unei expertize contabile *uiciare e calitate9
:L& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie
remuneratorie& <ac, expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei
contabile *uiciare consier, onorariul stabilit e instan., neremu6neratoriu! ei sunt
-nrept,.i.i s, solicite instan.ei m,rirea acestuia&
?n cazul lipsei e solicituine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor
contabili numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :L! ei sunt -nrept,.i.i s, refuze efectuarea
expertizei contabile *uiciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al
expertului sau exper.ilor contabili numi.i&
"4n efectuarea expertizelor contabile *uiciare este supus, altor reglement,ri proceurale
speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recomana.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se
conformeze reglement,rilor proceurale respective privin ispunerea expertizelor contabile
*uiciare +i numirea exper.ilor contabili&
=0. Care sunt e!e$ente!e $en1i*nate "e instan1% ?n ?n&Eeierea "e /e"in1% a unei &au)e
&i'i!e &u ri'ire !a nu$irea unui e(ert &*nta+i! ?n 'e"erea e.e&tu%rii unei e(erti)e
7u"i&iare,
:nstan.ele e rept civil! atunci c4n consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i
contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin
?nc/eiere e +ein.,! care trebuie s, cuprin,:
1& numele expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i) in oficiu sau la cererea
p,r.ilor -n proces9
(& obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul contabil sau exper.ii contabili
numitA.i) trebuie s, r,spun,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e
instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili
numitA.i) s, se pronun.e asupra -ncar,rilor legale ale faptelor supuse *uec,.ii9
'& termenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e
faptul c, raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu cinci zile
-nainte e termenul e *uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea
expertizei contabile *uiciare este consierat e c,tre expertul contabil sau exper.ii contabili
numitA.i) ca fiin inaecvat Aprea scurt)! el Aei) este Asunt) -nrept,.itA.i) s, solicite instan.ei un
termen aecvat! minim necesar pentru efectuarea unei
expertize contabile *uiciare e calitate9
4& plata expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i)! care trebuie s, fie
remuneratorie& <ac, expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i) pentru efectuarea
expertizei contabile *uiciare consier, onorariul stabilit e instan., neremuneratoriu! el Aei)
este Asunt) -nrept,.itA.i) s, solicite instan.ei m,rirea acestuia&
=1. E.e&tuarea unei n*i e(erti)e /i su!i$entu! !a e(erti)% A&ine "isune &easta; ?n &e
situa1ie se "isune; "returi!e /i *+!i#a1ii!e e(ertu!ui ?n situa1ia $en1i*nat%4.
Art% 212& c%pr%ci'%
(1) )ac instan"a nu este lmurit prin e#perti*a fcut+ poate dispune ,ntregirea
e#perti*ei sau o nou e#perti*%
(2) E#perti*a contrarie 'a tre$ui cerut moti'at la primul termen dup depunerea
lucrrii%
Norme-
;uplimentul e expertiz, se efectueaz,! la cererea organului care a ispus expertiza! e
regul, e acela+i expert care a participat la lucr,rile expertizei propriu Fzise! ar pentru
efectuarea acestui supliment instan.a competent, poate esemna un alt expert&
:nstan.a poate s, ispun, efectuarea unui supliment e expertiz, care urm,re+te obiective
suplimentare sau atunci c4n expertul a omis s, r,spun,! a at r,spunsuri incomplete sau
ac, up, efectuarea expertizei au ap,rut -mpre*ur,ri care pot etermina moificarea
opiniei ini.iale a expertului&
O alt, expertiz, poate fi -ncuviin.at, e instan.,! la cererea motivat, a p,r.ii nemul.umite
sau in oficiu! +i se efectueaz, e un alt expert ec4t cel care a -ntocmit raportul e
expertiz, ini.ial& ?n cazul expertizei contrare se numesc! e regul,! trei exper.i&
Codul de procedura penala-
Art% 124%
"an organul e urmarire penala sau instanta e *uecata constata! la cerere sau in oficiu!
ca expertiza nu este completa! ispune efectuarea unui supliment e expertiza fie e catre
acelasi expert! fie e catre altul&
<e asemenea! can se socoteste necesar! se cer expertului lamuriri suplimentare in scris
ori se ispune c/emarea lui spre a a explicatii verbale asupra raportului e expertiza& :n
acest caz! ascultarea expertului se face potrivit ispozitiilor privitoare la ascultarea
martorilor&
5amuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului meico6legal! laboratorului e
expertiza criminalistica ori institutului e specialitate care a efectuat expertiza&
"oul e proceura penala:
Art% 12.%
<aca organul e urmarire penala sau instanta e *uecata are inoieli cu privire la
exactitatea concluziilor raportului e expertiza! ispune efectuarea unei noi expertize&
Lalorificarea expertizei contabile -n activitatea *uiciar, presupune -nsu+irea
concluziilor acesteia e c,tre organul beneficiar& Este posibil! uneori! ca up, examinarea
lucr,rii e c,tre organul care a ispus efectuarea expertizei contabile! s, se a*ung, la
concluzia c, aceste nu este corespunz,tor& ?n astfel e situa.ii! in oficiu sau la cererea
oric,reia intre p,r.ile implicate! organul abilitat poate ispune m,suri e refacere sau e
completare a expertizei contabile&
7ormele e completare a expertizei contabile sunt:
a& Explica.ii verbale sau eslu+iri orale pe care expertul contabil le prezint, organului care a
ispus efectuarea expertizei! la solicitarea acestuia& $cestea constituie -n fapt o auiere a
expertului contabil -n calitatea sa e specialist! cu privire la constat,rile +i concluziile
exprimate -n lucrarea al c,rui autor este&
b. #,spunsuri suplimentare formulate -n scris fie ca urmare a unor obiec.iuni ale p,r.ilor!
fie atorit, necesit,.ii e a fi examinate ocumente probante suplimentare! aministrate
ulterior -ntocmirii +i epunerii raportului e expertiz, contabil,&
c. ;uplimentul e expertiz, contabil, se ispune e c,tre organul abilitat ! la cererea p,r.ilor
sau in oficiu pentru stabilirea aev,rului! peste voin.a acestora! atunci c4n se constat, c,
expertiza nu este complet,& "ompletarea in oficiu contribuie la prevenirea oric,rei erori -n
cunoa+terea! oveirea +i caracterizarea situa.iilor cercetate! stabilin o rela.ie e
cauzalitate -ntre concluzii +i realitatea obiectiv,& 0entru p,r.ile implicate -n proces!
completarea constituie o garan.ie procesual, -n stabilirea aev,rului pe cale *uriic,&
Exemplific,m c4teva aspecte generatoare ale situa.iilor prin care se ispune efectuarea
suplimentului la lucrarea e expertiz, contabil,:
a. "oncluzii ale raportului e expertiz, contabil,! neeificatoare pentru solu.ionarea cauzei&
+. #,spunsuri aborate superficial! f,r, a face trimitere la toate ocumentele probante&
&. "itarea p,r.ilor f,r, respectarea reglement,rilor proceurale&
". $pari.ia unor obiective ulterioare celor enun.ate ini.ial&
e. 5ipsa e proceur, -n numirea exper.ilor! invocat, e c,tre oricare intre p,r.i&
.. Etc&
;uplimentul la raportul e expertiz, contabil, *uiciar, poate fi efectuat e c,tre
acela+i expert sau e c,tre altul! av4n valoarea unei continu,ri a expertizei contabile!
limitat, -ns, la obiectivele a,ugate sau neclarificate&
=2. Care este r*&e"ura "e ?nt*&$ire /i se$nare a ra*rtu!ui "e e(erti)% 7u"i&iar% ?n
situa1ia ?n &are *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e
7u"i&iare a a&&etat &a "*i e(er1i re&*$an"a1i "e %r1i s% arti&ie !a e.e&tuarea
e(erti)ei e &Ee!tuia!a r*rie a %r1i!*r,Cine sta+i!e/te *n*rariu! a&est*ra,

=-. Cine *ate a'ea &a!itatea "e e(ert re&*$an"at "e arte sau "e e(ert "ese$nat "e
arte,Care sunt "returi!e /i *+!i#a1ii!e a&est*ra,
Art. 120: Codul de Procedura Penala
(3) Partile mai sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert
recomandat de fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei.
=5. 0i(area *+ie&ti'e!*r ?n e(erti)a &*nta+i!% ?in &au)e &i'i!e /i ena!e
Efectuarea expertizei contabile *uiciare se ispune e organul e urmarire penala ori
instanta e *uecata! la cerere! sau in oficiu! can pentru lamurirea unor fapte sau impre*urari
ale cauzei! in veerea aflarii aevarului! sunt necesare cunostintele unui expert contabil&
Obiectivele expertizei contabile! respectiv intrebarile la care trebuie sa raspuna
expertul se stabilesc upa cum urmeaza:
1& in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc e catre partea/partile
interesate sau e catre instanta e *uecata! expertul contabil fiin informat espre acestea
prin inc/eierea e seinta prin care este esemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva&
(& in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspuna expertul se
esfasoara in oua etape astfel:
a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor e principiu! numirea expertului si
fixarea unui termen can se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a
osarului e catre expertul contabil
b) punerea in iscutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta
trebuie sa raspuna! atentionarea asupra faptului ca are reptul sa faca observatii si sa solicite
moificarea obiectivelor! sa completeze obiectivele in prezenta partilor
=3. C*$enta1i ur$%t*are!e *+ie&ti'eA?ntre+%ri4 use ?n &a)u! unei e(erti)e &*nta+i!e
7u"i&iare "isuse "e *r#anu! "e &er&etare ena!% ?n &are a"$inistrat*ru! .ir$e!*r A /i
B este &er&etat entru e'a)iune .is&a!% ri'in" i$*)itu! e r*.it /i TGA "at*rate
+u#etu!ui "e stat entru eri*a"a ianuarie I ari!ie 200>6
O$iecti'ul 1%
Ca&% "*+2n)i!e !%tite "e ?n'inuit ?n eri*a"a ianuarie I ari!ie 200> entru
?$ru$uturi!e !uate "e !a .ir$e!e A si B *t .i in&!use ?n &Ee!tuie!i
O$iecti'ul nr% 2
Re&a!&u!area r*.itu!ui ?n .un&1ie "e &Ee!tuie!i!e a'ute "e .ir$e!e A si B !a
sta+i!irea i$*)itu!ui &e tre+uia '%rsat "e &%tre ?n'inuit?in eri*a"a ianuarie I ari!ie
200>
O$iecti'ul nr% /
Ce"u&erea /i &a!&u!area TGA &are tre+uia '%rsat% !a +u#et ?n a&eea/i eri*a"%
O$iecti'ul 4
Ce a&te n*r$ati'e au .*st ?n&a!&ate "e &%tre ?n'inuit ?n !e#%tur% &u *era1iuni!e
&*nta+i!e $en1i*nate $ai sus,
<obanzile platite e catre invinuit pentru imprumuturile luate e la firmele $ si D in
perioaa ianuarie aprilie ())8! reprezinta venituri pentru firmele $ si D nu c/eltuiala! eci
formularea obiectivelor nr& 1 si ( nu este in masura sa auca lamuriri suplimentare organului
e cercetare penala&
<e asemenea formularea obiectivului nr& ' nu este in masura sa auca clarificari
suplimentare! eoarece! aca se refera la obiectivele nr& 1 si (! aceste operatiuni nu sunt in
sfera e aplicare a >L$
Obiectivul nr& 4 nu este in competenta expertului contabil! care trebuie sa faca
constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si ocumente contabile si nu
sa faca incaari *uriice! acest atribut fiin in sarcina organului e cercetare penala
=9. D*"a!itati si r*&e"uri "e int*&$ire si re"are a ra*arte!*r "e e(erti)a &*nta+i!a
&u *inii searate
<e regula! opiniile separate in carul unor expertize apara la expertizele contabile
ispuse in procesele *uiciare une au fost numiti atat experti in oficiu cat si la recomanarea
partilor& $tat coul e proceura civila Aart& (1)) cat si coul e proceura penalaAart& 1(()
reglementeaza moul e exprimare a opniilor iferite! respectiv in carul aceluiasi raport e
expertiza sau intr6o anexa la acesta&
Opiniile iferite pot fi exprimate atat e catre expertii numiti in oficiu cat si e cei
recomanati e partile in proces&:niferent e moalitatea e consemnare a opiniei iferite
e catre unul in expertiAin carul raportului e expertiza contabila! punctual! la fiecare
obiectiv! upa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului e expertiza asa
cum a fost intocmit e catre celalalt expert! cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia
separata! care face parte integranta in raport)! aceasta trebuie sa fie temienic funamentata&
Opinia separata exprimata e catre unul intre expertii contabili trebuie sa fie epusa
spre verificare la filiala "E""$# si ulterior la instanta e *uecata! in acelasi timp cu raportul
e expertiza contabila *uiciara&
=<. Care sunt &*n"i1ii!e ?n &are se i$une re"a&tarea &ait*!u!ui @C*nsi"erente
ers*na!e: ?n ra*rtu! "e e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar%,
=oelul profesional al #aportului e expertiza "ontabila *uiciara cuprine un
paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consieratii sau
precizari suplimentare vizavi e obiectiveleAintrebarile) fixate expertizei contabile! cu
precizarea ca acest paragraf poate fi introus numai aca expertul contabil consiera ca i6ar fi
util organului *uiciar care a ispus expertiza contabila&
$cest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie! mai ales e catre expertul contabil
numit in oficiu! eoarece prezenta lui in raportul e expertiza contabila *uiciara vine in
contraictie cu principiul eontologic privin secretul profesional si confientialitatea in
expertizele contabile&=ai mult! expertul contabil prin acest paragraf! releva mai mult ecat i
se cere& ;e recomana mai mult folosirea acestui capitol e catre expertii recomanati e catre
parti! aca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta! fara insa a incrimina
partea aversa&
Optiunea e a introuce un astfel e paragraf intr6un raport e expertiza contabila
*uiciara apartine exclusiv expertului contabil&
==. C*nsi"erente ri'in" 'a!*ri.i&area !u&rari!*r "e e(erti)a &*nta+i!a6
0entru a fi aministrata ca proba in *ustitie! expertiza contabila trebuie sa prezinte un
nivel calitativ riicat! sa contribuie eficient la solutionarea cauzei&
Expertiza contabila *uiciara nu are forta probanta absoluta! ponerea ei in rezolvarea
cauzei fiin egala cu orice alt mi*loc e proba! eci eficienta ei ca mi*loc e proba este
eterminata e contributia sa la solutionarea cauzei&"apacitatea e a evalua concluziile
raportului e expertiza contabila revine organului care a ispus efectuarea expertizei! eoarece
acesta raspune e /otararea ce se pronunta pe baza probelor&
Lalorificarea expertizei contabile in activitatea *uiciara presupune insusirea
concluziilor acesteia e catre organul beneficiar& ;unt si situatii in care! upa examinarea
expertizei contabile *uiciare! beneficiarul sa a*unga la concluzia ca raportul este
necorespunzator&:n aceste situatii! organul care a ispus expertiza! poate ispune! la cererea
partilor sau in oficiu! masuri e refacere sau e completare a expertizei&$cest lucru se poate
realiza prin: lamuriri verbale ate e catre expert in fata instantei e *uecata! lamuriri scrise
printr6un supliment la expertiza sau ispunerea unei noi expertize efectuate e catre alt expert
contabil&
=>. C*nsi"era1ii asura Ra*rtu!ui "e i$*si+i!itate a e.e&tu%rii e(erti)ei &*nta+i!e
:n unele cazuri! cu caracter e exceptie! efectuarea lucrarilor e expertiza contabila
este ingreunata sau c/iar imposibila in cauza moului efectuos e conucere a contabilitatii
sau c/iar neconucerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii&
:n astfel e cazuri! expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa auca la zi
contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila& :n aceste situatii expertul contabil
intocmeste un raport e imposibilitate a efectuarii expertizei contabile in care sa rezulte
argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile&
Organul care a ispus efectuarea expertizei va ispune si completarea materialului
ocumentar! peritaa in care lucrarile e expertiza sunt consierate suspenate&
#aportul e imposibilitate a efectuarii expertizei contabile *uiciare are aceeasi
structura ca si un raport normal e expertiza contabila *uiciara! respectiv :ntroucere!
<esfasurarea expertizei contabile si "oncluzii! cu precizarea ca in capitolul :: sunt
explicitate argumentat motivele pentru care un s6a putut realiza lucrarea e expertiza
contabila&
>0. Care sunt arti!e &*$*nente si e!e$ente!e "e +a)a a!e unui ra*rt "e e(erti)a
&*nta+i!a 7u"i&iara, Ceta!ia1i e!e$ente!e "e &urins Aara#ra.e!e4 a!e &ait*!u!ui
@C*n&!u)ii:"in ra*rtu! "e e(erti)% &*nta+i!%.
#aportul e expertiza contabila *uiciara contine e regula trei capitole:
"ap& :& :ntroucere!
"ap& ::&<esfasurarea expertizei contabile *uiciare si
"ap& :::& "oncluzii! iar in unele situatii poate sa cuprina si cap& :L "onsieratii personale ale
expertului contabil&
:n primul capitol sunt ientificate urmatoarele: numele expertului contabil! organul care
a ispus efectuarea expertizei! circumstantele care au eterminat litigiul in cauza!
obiectiveleAintrebarile) expertizei! materialul ocumentar folosit! perioaa e eitare a
raportului e expertiza si ata stabilita pentru epunerea raportului&
:n capitolul :: sunt reate in paragrafe isctincte obiectivele expertizei! explicitarea
moului e solutionare si raspunsul at e expertul contabil pentru fiecare obiectiv&
"apitolul ::: "O%"5KQ:: al raportului e expertiz, contabil, trebuie s, con.in, c4te un
paragraf istinct cu concluzia Ar,spunsul) la fiecare obiectiv A-ntrebare) al Aa) expertizei
contabile preluatA,) -n maniera -n care a fost formulatA,) -n "apitolul :: <E;7O MK#$#E$
EP0E#>:QE: "O%>$D:5E
?n conformitate cu examin,rile materialului ocumentar men.ionat -n introucerea +i
cuprinsul prezentului raport e expertiz, contabil,! formul,m urm,toarele concluzii
Ar,spunsuri) la obiectivele A-ntreb,rile) fixate acesteia:
5a obiectivul nr& 1 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
5a obiectivul nr& ( WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
5a obiectivul nr& n WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
A;e vor relua r,spunsurile
in "apitolul :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#>:QE: "O%>$D:5E)
0entru ca prezentul raport e expertiz, contabil, s, vin, -n spri*inul beneficiarului consier,m
necesar s, facem urm,toarele preciz,ri:
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
A$cest paragraf poate fi introus numai ac, expertul contabil consier, c, este util
beneficiarului expertizei contabile& El poate face obiectul unui capitol separat! "apitolul :L
"O%;:<E#$X::5E 0E#;O%$5E $5E EP0E#>K5K:AX:5O#) "O%>$D:5A:)&)
>1. Ceta!ia1i e!e$ente!e "e &urinsAara#ra.e!e4 a!e &ait*!u!ui @Ces.%/urarea e(erti)ei
&*nta+i!e:
"in ra*rtu! "e e(erti)% &*nta+i!%.
"apitolul :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#>:QE: "O%>$D:5E al raportului e
expertiz, contabil, trebuie s, con.in, c4te un paragraf istinct pentru fiecare obiectiv
A-ntrebare) al Aa) expertizei contabile care s, cuprin, o escriere am,nun.it, a opera.iilor
efectuate e expertul contabil cu privire la structura materialului ocumentar! actele +i faptele
analizate! locul proucerii evenimentelor +i tranzac.iilor! sursele e informa.ii utilizate! ac,
p,r.ile interesate -n expertiza contabil, au f,cut obiec.ii sau au at explica.ii pe care expertul
contabil le6a luat sau nu -n consierare -n formularea concluziilor sale& ?n fiecare astfel e
paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor +i interpretarea rezultatelor acestora&
<ar! ac, aceste prezent,ri ar -ngreuna -n.elegerea expunerii e c,tre beneficiarul
raportului e expertiz, contabil,! este recomanabil ca ansamblul calculelor s, se fac, -n
anexe la raportul e expertiz, contabil,! iar -n textul expertizei contabile s, se prezinte oar
rezultatele calculelor +i interpretarea acestora&
7iecare paragraf in "apitolul :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#>:QE: "O%>$D:5E
trebuie s, se -nc/eie cu concluzia Ar,spunsul) expertului contabil! care trebuie s, fie precisA,)!
concisA,)! f,r, ec/ivoc! reactatA,) -ntr6o manier, analitic,! oronat, +i sistematizat,! f,r, a
face aprecieri asupra calit,.ii ocumentelor *ustificative! a reprezent,rilor A-nregistr,rilor)
contabile! a expertizelor +i actelor e control Ae orice fel) anterioare! +i nici asupra
-ncar,rilor legale& $ceasta! eoarece expertul contabil analizeaz, evenimente +i tranzac.ii! +i
nu -ncararea *uiciar, a acestora& ?n cazuri eosebite! -n care expertul contabil! -n exercitarea
misiunii sale! se confrunt, cu acte +i ocumente care nu -ntrunesc coni.iile legale! care
exprim, situa.ii nereale sau care sunt suspecte! el nu trebuie s, le ia -n consierare -n stabilirea
rezultatelor concluziilor Ar,spunsurilor) sale la obiectivulAele) fixatAe) expertizei contabile! ar
trebuie s, men.ioneze aceasta -n raportul e expertiz, contabil,&
<ac, raportul e expertiz, contabil, este -ntocmit e mai mul.i exper.i care au opinii
iferite! -ntr6un paragraf al "apitolului :: <E;7OMK#$#E$ EP0E#>:QE: "O%>$D:5E
fiecare expert contabil trebuie s,6+i motiveze etaliat +i ocumentat opinia pe care o sus.ine&
<e regul,! -n expertizele *uiciare trebuie motivat, separat opinia expertului recomanat e
parte -n raport cu opinia expertului
numit in oficiu&
>2. n &a)u! re#!e$ent%ri!*r r*&e"ura!e /i a! n*r$e!*r r*.esi*na!e; &are are ri*ritate,
C*$enta1i.
#eglement,rile proceurale au -nt4ietate -n fa.a normelor profesionale& $ceasta rezult, in
ierar/ia consacrat, a textelor *uriice: reglement,rile proceuale A"oul e proceur, civil, +i
penal,) eman, e la puterea legislativ, A0arlament)! iar normele profesionale eman, e la un
organism e autoreglementare A"orpul Exper.ilor "ontabili +i "ontabilior $utoriza.i in
#om4nia)& >otu+i un aspect trebuie relevat! +i anume: normele profesionale sunt e factur,
mai recent, ec4t reglement,rile proceurale! fapt care impune ca o preveere in normele
te/nice +i profesionale care nu contravine unei preveeri proceurale! ci vine -n completarea
+i/sau actualizarea spiritului acesteia s, fie aplicat, cu prioritate& <e lege ferena sus.inem
necesitatea ca ! -n ipoteza revizuirii reglement,rilor proceurale s, se fac, trimiteri explicite la
normele te/nice +i profesionale emise e "orp&
>-. Ce tre+uie s% &*n1in% Cait*!u! I a! ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!% AIntr*"u&erea4,
"apitolul : :ntroucere! al raportului e expertiza contabila trebuie sa cuprina cel putin
urmatoarele paragrafe:
6 ientificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila *uiciara F nume! prenume!
omiciliu! numar carnet! pozitia in >abloul "orpului
6 ientificarea organului care a ispus efectuarea expertizei: numarul si ata inc/eierii e
seintaAin cazul osarelor civile) sau al Oronantei e numireAin cauzele penale)! ientificarea
partilor in proces si a calitatii procesuale a lorAreclamant! parat! inculpate etc) iar in cazul
expertizelor contabile extra*uiciare in acest paragraf se ientifica clientul cu aresa!
omiciliu! numar contract
6 ientificarea impre*urarilor in care a luat nastere litigiul in care s6a ispus ca mi*loc e proba
expertiza contabilaA procesele civile si penale) sau a conitiilor in care a fost contractata
expertiza contabila&
6 Enumerarea obiectivelor expertizei contabile& :n cazul celor *uiciare aceste obiective se
preiau a literam in inc/eierea e seinta iar in cazul celor extra*uiciare formularea se preia
in contract
6 :entificarea perioaei si a locului in care s6a efectuat expertiza contabila
6 %ominalizarea materialului ocumentar care are legatura cu obiectivele expertizei
6 =entionarea atei e epunere a raportului e expertiza contabila! aca s6au solicitat alte
termene ecat cel stabilit e instanta si aca in cauza au mai fost efectuate alte expertize
contabile
6 0recizarea onorariului provizoriu stabilit e instanta e *uecata si aca in acelasi osar au
mai fost efectuate si alte expertize contabile *uiciare! cu inicarea numelui
expertului/expertilor
>5. Care este &*n1inutu! Cait*!u!ui II a! Ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!%,
"apitolul :: <esfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprina cel putin urmatoarele
paragrafe:
6 7iecare obiectiv Aintrebare) al expertizei! cu escrierea amanuntita a operatiilor efectuate e
expertul contabil cu privire la structura materialului ocumentar! a actelor si faptelor
analizate! a surselor e informatii utilizate
6 7iecare paragraf trebuie sa se inc/eie cu concluzia Araspunsul) expertului contabil! care
trebuie sa fie prYcis! concis! reactat intr6o maniera analitica! oronata si sistematizata si fara
aprecieri ale expertului asupra calitatii ocumentelor *ustificative&Este e mentionat ca
expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incararea *uriica a acestora& :n cazuri
eosebite! in care expertul contabil! in executarea misiunii sale! se confrunta cu acte si
ocumente care nu intrunesc conitiile legale! care exprima situatii nereale sau care sunt
suspecte! el nu trebuie sa ia in consierare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele
expertizei contabile! ar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul e expertiza contabila& :n
fiecare astfel e paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor
acestora& <ar aca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii e catre beneficiarul
raportului e expertiza contabila!este recomanabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe
la raportul e expertiza contabila! iar in textil expertizei contabile sa se prezinte oar
rezultatele calculelor si interpretarea acestora&
6 <aca raportul e expertiza este intocmit e mai multi experti care au opinii iferite! intr6un
paragraf al capitolului :: fiecare expert trebuie sa6si motiveze etaliat si ocumentat opinia pe
care o sustine&
>3. Care sunt "*&u$ente!e &are se *t ?n&a"ra &a @$ateria! "*&u$entar: ?n &a)u! unei
e(erti)e 7u"i&iare,
Orientativ! materialul ocumentar intr6o expertiza contabila *uiciara se compune
in:
6 <osarul cauzei! aflat la instanta e *uecata care a ispus proba cu expertiza contabila
6 <ocumentele *ustificative si registrele e contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in
proces
6 0rocesele verbale intocmite e organele e control abilitate&
6 0articularizat! in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! expertul contabil
are reptul sa ia cunostinta espre continutul osarului penal numai cu incuviintarea organului
e cercetare si urmarire penalaApolitie! parc/et) sau a instantei e *uecata
6 Explicatiile ate e catre parti Ac/iar in scris) nu constituie material ocumentar& Expertul
contabil trebuie sa aibe in veere explicatiile partilor! ar trebuie sa le analizeze in raport cu
actele *ustificative si contabile expertizate! mentionan in raportul e expertiza contabila
concoranta sau neconcoranta intre explicatiile partilor si actele examinate&:n cazul
expertizelor contabile ispuse in osarele penale! partile implicate pot a explicatiile necesare
numai cu incuviintarea si in conitiile stabilite e organul e urmarire penala sau e instanta
e *uecata&
=aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi riicat e catre acesta
e la partile care il au in pastrare&
>9. Se$narea ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!%.
#aportul e expertiz, contabil, se parafeaz, +i se semneaz, fil, e fil,! inclusiv
anexele&
#aportul e expertiz, contabil, se epune la beneficiarul acestuia -n termenul legal sau
contractual&
COMENTARII
3532.1. 0entru a evita orice "isut% cu privire la originalitatea raportului e expertiz,
contabil,! acesta! inclusiv anexele! se parafeaz, +i se semneaz, e c,tre expertulA.ii)
contabilAi) pe fiecare pagin, -n parte& >oate exemplarele parafate +i semnate e expertulA.ii)
contabilAi) -n original au calitatea e rapoarte e expertiz, contabil, originale& >oate celelalte
au calitatea e copii! iniferent e te/nicile e multiplicare&
#aportul e expertiz, contabil, nu se semneaz, e c,tre niciuna intre p,r.ile interesate -n
efectuarea expertizei contabile&
3532.2. <e regul,! raportul e expertiz, contabil, se -ntocme+te -n ou, exemplare originale:
unul pentru organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile +i
unul pentru expertulA.ii) contabilAi) care a Aau) efectuat expertiza contabil,& %um,rul e
exemplare originale poate fi mai mare ac, beneficiarul raportului e expertiz, solicit, acest
lucru&
3532.3. #aportul e expertiz, contabil, *uiciar, se epune la organele care au ispus6o cu cel
pu.in cinci zile -nainte e ata stabilit, pentru *uecat,& #aportul e expertiz, contabil,
extra*uiciar, se pre,
clientului care a solicitat6o la locul +i la termenul prev,zute -n contract&
><. Ane(e!e ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!%.
$nexele la raportul e expertiz, contabil,! iniferent e tipul acestuia Aobi+nuit! cu
observa.ii sau cu imposibilitatea efectu,rii expertizei contabile)! fac parte integrant, in
raportul e expertiz, contabil, +i se -ntocmesc e c,tre expertulA.ii) contabilAi) cu scopul e a
sus.ine o constatare in cuprinsul raportului e expertiz, contabil,&
$nexele la raportul e expertiz, contabil, trebuie -ntocmite atunci +i numai atunci c4n
exist, necesitatea e ocumentare a unei constat,ri in raportul e expertiz, contabil,! ele
av4n menirea s, egreveze con.inutul raportului e expertiz, contabil, e prezent,ri prea
etaliate! cifre multiple sau alte elemente e natur, similar,& %u pot constitui anexe la raportul
e expertiz, contabil, ocumentele *ustificative sau registrele contabile originale sau
reprouse prin te/nici e multiplicare&
$nexele raportului e expertiz, contabil, sunt un r*"us al muncii expertuluiA.ilor)
contabilAi)&
>=. Enu$era1i *+ie&ti'e!e !a &are tre+uie s% r%sun"% au"itu! "e &a!itate ?n "*$eniu!
&a!it%1ii ser'i&ii!*r &*nta+i!e.
$uitul e calitate -n omeniul serviciilor contabile r,spune urm,toarelor obiective:
a) oferirea posibilit,.ii ca publicul s, aib, o bun, percep.ie asupra calit,.ii serviciilor prestate
+i armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor9
b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor +i la perfec.ionarea metoelor e lucru9
c) aprecierea moului e aplicare a regulilor +i normelor profesionale +i e respectare a
obliga.iilor e membru9
) ezvoltarea soliarit,.ii -n r4nul profesiei! prin favorizarea contactelor intre colegi!
apropierea +i respectul profesioni+tilor fa., e organele "orpului&
>>. Enu$era1i rin&iii!e .un"a$enta!e e &are se +a)ea)% au"itu! "e &a!itate ?n "*$eniu!
&a!it%1ii ser'i&ii!*r &*nta+i!e.
$uitul e calitate se -ntemeiaz, pe 5 principii funamentale:
a) universalitate: auitul se aplic, tuturor cabinetelor efinite ca atare +i tuturor serviciilor
profesionale realizate e acestea: contabilitate! auit! consultan.,! expertiz, etc&9
b) confien.ialitate: nicio informa.ie privin un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi
aus, la cuno+tin., ter.ilor9
c) aaptarea auitului: este corespunz,tor naturii misiunilor exercitate +i m,rimii cabinetului9
) colegialitate: auitul este efectuat e c,tre exper.ii contabili membri ai "orpului! anume
forma.i +i instrui.i! care au calitatea e anga*a.i ai "orpului9
e) armonizare: pe c4t posibil! cabinetele care execut, activit,.i reglementate e mai multe
organisme profesionale pot face obiectul unui auit cu obiective stabilite e comun acor cu
aceste organisme&
100. Care este r*&e"ura "e !u&ru 8 $et*"*!*#ia au"it*ri!*r "e &a!itate ?n a&ti'itatea "e
au"itare a e(erti)e!*r &*nta+i!e,
$uitul e calitate cuprine:
a) cunoa+terea moului e organizare a cabinetului! a sistemelor +i proceurilor -n vigoare -n
carul acestuia Aauitul structural)9
b) aprecierea moului -n care sunt aplicate normele profesionale! examin4nu6se prin sona*
osarele e lucru corespunz,toare misiunilor selec.ionate pentru auit Aauit te/nic)9
c) -neplinirea obliga.iilor e membru al "orpului -n ceea ce prive+te euca.ia! etica! plata
cotiza.iilor! epunerea raportului anual e activitate! participarea la activit,.ile organizate e
"orp Aauitul e conformitate&