Sunteți pe pagina 1din 6

ORDONAN DE URGEN nr.

94 din 29 iunie 2000


privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparinut cultelor reli!ioa"e din Rom#nia
Art. $. % &$' (mobilele care au aparinut cultelor reli!ioa"e din Rom#nia )i au *o"t preluate +n mod abu,iv-
cu "au *.r. titlu- de "tatul rom#n- de or!ani,aiile cooperati"te "au de orice alte per"oane /uridice +n perioada 0
martie $941 % 22 decembrie $929- altele dec#t l.ca)ele de cult- a*late +n proprietatea "tatului- a unei per"oane
/uridice de drept public "au +n patrimoniul unei per"oane /uridice din cele prev.,ute la art. 2- "e retrocedea,.
*o)tilor proprietari- +n condiiile pre,entei ordonane de ur!en..
&2' Re!imul /uridic al imobilelor care au de"tinaia de l.ca) de cult va *i re!lementat prin le!e "pecial..
&3' 4unt imobile- +n "en"ul pre,entei ordonane de ur!en.- con"truciile e5i"tente +n natur.- +mpreun. cu
terenurile a*erente lor- "ituate +n intravilanul localit.ilor- cu oricare dintre de"tinaiile avute la data prelu.rii +n mod
abu,iv- precum )i terenurile a*late la data prelu.rii abu,ive +n intravilanul localit.ilor- nere"tituite p#n. la data
intr.rii +n vi!oare a pre,entei le!i6'. Ad.u!irile adu"e con"truciilor "e preiau cu plat.- numai dac. ace"tea nu
dep.)e"c 107 din aria de"*.)urat. actual.. 8n ca, contrar- nu "e va di"pune retrocedarea- con"ider#ndu%"e imobil
nou +n raport cu cel preluat. Nu "e includ +n acea"t. cate!orie lucr.rile de reparaii curente- capitale- con"olid.ri-
modi*ic.ri ale compartiment.rii iniiale- +mbun.t.iri *uncionale )i altele a"emenea.
6' 9e!ea nr. 24:;2001 privind re*orma +n domeniile propriet.ii )i /u"tiiei- precum )i unele m."uri
adiacente- publicat. +n <onitorul O*icial al Rom#niei- =artea (- nr.013 din 22 iulie 2001.
&4' 8n ca,ul +n care terenul e"te ocupat parial- per"oana +ndrept.it. poate obine re"tituirea +n natur. a
p.rii de teren r.ma"e libere- pentru cea ocupat. de con"trucii noi- pentru cea nece"ar. +n vederea bunei utili,.ri a
ace"tora )i pentru cea a*ectat. unor amena/.ri de utilitate public.- m."urile reparatorii "tabilindu%"e +n ec>ivalent.
8n ca,ul +n care terenul e"te ocupat +n totalitate- pentru ace"ta "e vor "tabili m."uri reparatorii +n ec>ivalent. De
a"emenea- "e retrocedea,. +n natur. terenurile pe care "%au ridicat con"trucii u)oare "au demontabile.
&1' ?aloarea terenurilor care nu pot *i retrocedate +n natur. "e "tabile)te potrivit valorii de circulaie la
momentul emiterii deci,iei- "tabilit. potrivit "tandardelor intenionate de evaluare.
&0' =entru "ituaiile prev.,ute la alin. &4' +n care nu "e poate di"pune retrocedarea +n natur.- "e vor
acorda m."uri reparatorii +n ec>ivalent potrivit le!ii "peciale care va re!lementa tipul )i procedura de acordare a
de"p.!ubirilor.
&:' 8n "ituaia +n care imobilul retrocedat prin deci,ia @omi"iei "peciale de retrocedare "e a*l. +n
domeniul public al "tatului "au al unei unit.i admini"trativ%teritoriale- ace"ta urmea,. a *i "co" din domeniul
public- potrivit di"po,iiilor 9e!ii nr. 2$3;$992 privind proprietatea public. )i re!imul /uridic al ace"teia- cu
modi*ic.rile )i complet.rile ulterioare- +n termen de 30 de ,ile de la data r.m#nerii de*initive a deci,iei @omi"iei
"peciale de retrocedare.
&2' =rin centru de cult "e +nele!e in"tituia- cu "ediul +n Rom#nia- care coordonea,. toate unit.ile locale
ale unui cult reli!io". =rin centru epar>ial "e +nele!e in"tituia care are /uri"dicie a"upra unui num.r de unit.i
locale de cult "ituate +ntr%o anumit. ,on. !eo!ra*ic. a .rii.
&9' 8n toate ca,urile cererile de retrocedare a imobilelor prev.,ute la alin. &$' "e pot depune la @omi"ia
"pecial. de retrocedare- prev.,ut. de pre,enta ordonan. de ur!en.- +n termen de 0 luni de la data intr.rii +n
vi!oare a le!ii de aprobare a ace"teia. Dup. ace"t termen nu "e mai pot *ormula cereri de re"tituire "au de
retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor "olicitate "e pot depune +n termenul util "tabilit de comi"ie.
&$0' 8n ca,ul +n care imobilele retrocedate "unt a*ectate unor activit.i de intere" public din +nv..m#nt "au
".n.tate- *inanate "au co*inanate de la bu!etul de "tat "au de la bu!etele locale- noul proprietar are obli!aia de a menine
a*ectaiunea pe o perioad. de p#n. la 1 ani de la data emiterii deci,iei. 8n acea"t. perioad. noul proprietar va *i bene*iciarul
unei c>irii +n cuantumul "tabilit prin >ot.r#re a Guvernului. 8n ace"t interval plata c>eltuielilor de +ntreinere a*erente
imobilului re"pectiv revine utili,atorilor.
&$$' Odat. cu imobilele retrocedate +n natur. "e re"tituie )i bunurile mobile- dac. ace"tea au *o"t preluate
+mpreun. cu imobilul re"pectiv )i dac. ace"tea mai e5i"t. la data depunerii cererii de retrocedare. Dein.torul
actual al imobilului- la "olicitarea )i +n pre,ena repre,entantului cultului reli!io" care a depu" cererea de
retrocedare- va proceda la e*ectuarea inventarului bunurilor mobile e5i"tente +n imobil- +n termen de 30 de ,ile de
la data depunerii cererii de retrocedare. 8n ca,ul nere"pect.rii ace"tui termen "e va urma procedura prev.,ut. la art.
40 alin. &2'%&4' din 9e!ea nr. $0;200$ privind re!imul /uridic al unor imobile preluate +n mod abu,iv +n perioada 0
martie $941 22 decembrie $929- republicat.6'- cu modi*ic.rile )i complet.rile ulterioare.
6' 9e!ea nr. $0;200$ a *o"t republicat. +n <onitorul O*icial al Rom#niei- =artea (- nr.2:9 din 4 aprilie
2001.
Art. 2. % &$' (mobilele % terenuri )i con"trucii preluate +n mod abu,iv- indi*erent de de"tinaie- care "unt
deinute la data intr.rii +n vi!oare a pre,entei le!i6' de o re!ie autonom.- o "ocietate "au companie naional.- o
"ocietate comercial. la care "tatul "au o autoritate a admini"traiei publice centrale "au locale e"te acionar ori
a"ociat ma/oritar- vor *i re"tituite "olicitantului- +n natur.- prin deci,ia or!anelor de conducere ale unit.ii
dein.toare. @ota de participare a "tatului "au a autorit.ii admini"traiei publice centrale "au locale "e va diminua
+n mod core"pun,.tor cu valoarea imobilului retrocedat- proced#ndu%"e la reducerea capitalului "ocial )i la
recalcularea patrimoniului.
6' 9e!ea nr. 24:;2001 privind re*orma +n domeniile propriet.ii )i /u"tiiei- precum )i unele m."uri
adiacente- publicat. +n <onitorul O*icial al Rom#niei- =artea (- nr.013 din 22 iulie 2001.
&2' 8n "ituaiile prev.,ute la alin. &$' @omi"ia "pecial. de retrocedare va tran"mite cererea de retrocedare
unit.ii dein.toare- care are obli!aia de a o "oluiona +n termen de 00 de ,ile de la data complet.rii do"arului.
&3' =revederile alin. &3'- &4'- &1' )i &$$' ale art. $ "e aplic. +n mod core"pun,.tor.
&4' =entru "ituaiile prev.,ute la art. $ alin. &4' +n care nu "e poate di"pune retrocedarea +n natur.- "e vor
acorda m."urile reparatorii +n ec>ivalent prev.,ute de le!ea "pecial. "au compen"area cu alte bunuri "au "ervicii
o*erite +n ec>ivalent de c.tre unitatea dein.toare prev.,ut. la alin. &$'- cu acordul per"oanei +ndrept.ite.
&1' =revederile alin. &$' "unt aplicabile )i +n ca,ul +n care "tatul "au o autoritate public. central. "au
local.- acionar "au a"ociat minoritar al unit.ii care deine imobilul- dac. valoarea aciunilor "au p.rilor "ociale
deinute e"te mai mare "au e!al. cu valoarea core"pun,.toare a imobilului a c.rui re"tituire +n natur. e"te cerut..
&0' Deci,iile prev.,ute la alin. &$' pot *i atacate la "ecia civil. a tribunalului +n a c.rui circum"cripie
teritorial. "e a*l. "ediul unit.ii dein.toare- +n termen de 30 de ,ile de la comunicarea ace"tora.
Art. 3. % &$' 8n "copul veri*ic.rii +ndeplinirii condiiilor prev.,ute la art. $ "e va con"titui- prin >ot.r#re a
Guvernului- +n termen de 30 de ,ile de la data intr.rii +n vi!oare a pre,entei ordonane de ur!en.- @omi"ia "pecial.
de retrocedare- care va *i *ormat. dinA
a' un repre,entant din partea <ini"terului @ulturii )i @ultelorB
b' un repre,entant din partea <ini"terului Cu"tiieiB
c' un repre,entant din partea @ancelariei =rimului<ini"tru- re"pectiv pre)edintele Autorit.ii Naionale
pentru Re"tituirea =ropriet.ilor- care va avea calitatea de pre)edinte al comi"ieiB
d' un repre,entant din partea <ini"terului Dinanelor =ubliceB
e' un repre,entant din partea 4ecretariatului General al Guvernului % Departamentul pentru Relaii
(nteretnice.
&2' <embrii @omi"iei "peciale de retrocedare vor *i nominali,ai de conduc.torul autorit.ii din care
ace)tia *ac parte. 9a lucr.rile @omi"iei "peciale de retrocedare va lua parte- cu "tatut de invitat- )i un repre,entant
din partea cultului reli!io" "olicitant- pentru a "u"ine cererea.
&3' Atribuiile )i re!ulamentul de or!ani,are )i *uncionare a @omi"iei "peciale de retrocedare vor *i
"tabilite prin >ot.r#re a Guvernului- +n termen de 00 de ,ile de la data intr.rii +n vi!oare a pre,entei ordonane de
ur!en..
&4' 4ecretariatul @omi"iei "peciale de retrocedare va *i a"i!urat de @ancelaria =rimului%<ini"tru- prin
Autoritatea Naional. pentru Re"tituirea =ropriet.ilor.
&1' <embrii @omi"iei "peciale de retrocedare- precum )i per"oanele din cadrul Autorit.ii Naionale
pentru Re"tituirea =ropriet.ilor- care a"i!ur. "ecretariatul te>nic al ace"teia- bene*icia,. de indemni,aie de )edin.
repre,ent#nd 107 din "alariul de +ncadrare "au- dup. ca,- din indemni,aia lunar.B +ntr%o lun. "e poate acorda o
"in!ur. indemni,aie- indi*erent de num.rul )edinelor de lucru.
&0' @omi"ia "pecial. de retrocedare "au- dup. ca,- unitatea dein.toare prev.,ut. la art. 2 va anali,a
documentaia pre,entat. de "olicitani pentru *iecare imobil )i va di"pune- prin deci,ie motivat.- retrocedarea
imobilelor "olicitate de cultele reli!ioa"e- re"pin!erea cererii de retrocedare- dac. "e aprecia,. c. acea"ta nu e"te
+ntemeiat.- "au va propune acordarea m."urilor reparatorii +n ec>ivalent- +n condiiile "tabilite prin le!ea "pecial..
8n "ituaia +n care imobilul e"te +n"cri" +n 9i"ta monumentelor i"torice- +n deci,ia de retrocedare "e va meniona c.
proprietarul are drepturile )i obli!aiile prev.,ute de le!e.
&:' Deci,iile @omi"iei "peciale de retrocedare vor putea *i atacate cu conte"taie la in"tana de contencio"
admini"trativ +n a c.rei ra,. teritorial. e"te "ituat imobilul "olicitat- +n termen de 30 de ,ile de la comunicarea
ace"tora. Eot.r#rea pronunat. de in"tana de contencio" admini"trativ e"te "upu". c.ilor de atac potrivit 9e!ii
contencio"ului admini"trativ nr. 114;2004.
&2' <ini"terele- pre*ecturile- prim.riile- "erviciile de cada"tru )i birourile de carte *unciar.- precum )i
celelalte in"tituii publice au obli!aia de a *urni,a- la cererea "cri". a @omi"iei "peciale de retrocedare )i;"au a
"olicitantului retroced.rii- +n termen de 30 de ,ile- in*ormaii privind "ituaia /uridic. a imobilelor care *ac obiectul
cererilor de re"tituire- +n vederea *undament.rii deci,iilor.
&9' 8n ca,ul +n care dein.torul bunului imobil "olicitat nu e"te cuno"cut- prim.ria +n a c.rei ra,.
teritorial. e"te "ituat imobilul "olicitat- la cererea "cri". a @omi"iei "peciale de retrocedare- e"te obli!at. ".
identi*ice unitatea dein.toare )i ". comunice- +n termen de 30 de ,ile- elementele de identi*icare a ace"teia.
Art. 4. % &$' @ererile de retrocedare "e depun- prin centrul epar>ial "au- dup. ca,- centrul de cult- la
@omi"ia "pecial. de retrocedare.
&2' =entru *iecare imobil "olicitantul va pune la di"po,iie @omi"iei "peciale de retrocedare- +n vederea
"tabilirii dreptului de proprietate a"upra imobilelor- actele "au orice alte dove,i nece"are pentru "tabilirea calit.ii
de *o"t proprietar- +n condiiile ce "e vor "tabili prin re!ulamentul prev.,ut la art. 3 alin. &3'.
&3' =entru "tabilirea dreptului de proprietate "olicitantul poate depune +nceputuri de dovad. "cri".-
declaraii de martori autenti*icate- e5perti,e e5tra/udiciare- precum )i orice acte care- coroborate- +ntemeia,.
pre,umia e5i"tenei dreptului de proprietate al ace"tuia a"upra imobilului- la data prelu.rii abu,ive.
&4' 8n ab"ena unor probe contrare- e5i"tena )i- dup. ca,- +ntinderea dreptului de proprietate- "e pre,um.
a *i cea recuno"cut. +n actul normativ "au de autoritate prin care "%a di"pu" m."ura prelu.rii abu,ive "au "%a pu" +n
e5ecutare m."ura prelu.rii abu,ive.
&1' 8n aplicarea prevederilor alin. &4' )i +n ab"ena unor probe contrare- per"oana individuali,at. +n actul
normativ "au de autoritate prin care "%a di"pu" "au- dup. ca,- "%a pu" +n e5ecutare m."ura prelu.rii abu,ive e"te
pre"upu". c. deine imobilul "ub nume de proprietar.
Art. 1. % &$' Dreptul de proprietate a"upra imobilului "olicitat "e redob#nde)te pe ba,a deci,iei @omi"iei
"peciale de retrocedare- a unit.ii dein.toare prev.,ute la art. 2 "au a >ot.r#rii /udec.tore)ti r.ma"e de*initive- dup.
ca,.
&2' Di"po,iiile le!ale privind protecia c>iria)ilor- per"oane *i,ice- "e aplic. +n mod core"pun,.tor- *.r.
a putea dep.)i termenul de 1 ani prev.,ut la art. 2 alin. &2'.
&3' 8n ca,ul contractelor de locaiune care au ca obiect "paii cu alt. de"tinaie dec#t aceea de locuin.
noul proprietar "e va "ubro!a +n drepturile *o"tului locator- cu rene!ocierea clau,elor privind c>iria- pe o perioad.
de ma5imum 1 ani potrivit di"po,iiilor cuprin"e la art. 2 alin. &2'- dac. ace"te contracte au *o"t +nc>eiate cu
re"pectarea le!ii.
&4' 9iti!iile le!ate de eventualele +mbun.t.iri adu"e imobilelor care "e retrocedea,. +n condiiile
pre,entei ordonane de ur!en. de c.tre *o)tii dein.tori- precum )i cele le!ate de aplicarea alin. &3' vor *i
"oluionate +n condiiile le!ii.
&1' <."urile reparatorii +n ec>ivalent "e vor acorda potrivit le!ii "peciale care va re!lementa tipul )i
procedura de acordare a de"p.!ubirilor.
Art. 0. % &$' 8n ca,ul +n care imobilele ce *ac obiectul pre,entei ordonane de ur!en. au *o"t +n"tr.inate
le!al dup. data de 22 decembrie $929- titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea m."urilor
reparatorii +n ec>ivalent potrivit art. 1 alin. &1'.
&2' Actele /uridice de +n"tr.inare a imobilelor care *ac obiectul pre,entei ordonane de ur!en. "unt
lovite de nulitate ab"olut. dac. au *o"t +nc>eiate cu +nc.lcarea di"po,iiilor imperative ale le!ilor +n vi!oare la data
+n"tr.in.rii.
&3' 8n ca,ul aciunilor *ormulate potrivit di"po,iiilor cuprin"e la alin. &2' procedura de retrocedare
+nceput. +n temeiul pre,entei ordonane de ur!en. e"te "u"pendat. p#n. la "oluionarea acelor aciuni prin >ot.r#re
/udec.torea"c. de*initiv. )i irevocabil.. =er"oana +ndrept.it. va +n)tiina de +ndat. @omi"ia "pecial. de
retrocedare.
&4' =revederile pre,entei ordonane de ur!en. "unt aplicabile )i +n ca,ul aciunilor +n cur" de /udecat.-
per"oana +ndrept.it. put#nd ale!e calea ace"tei ordonane de ur!en.- renun#nd la /udecarea cau,ei "au "olicit#nd
"u"pendarea cau,ei.
Art. :. % &$' 4ub "anciunea nulit.ii ab"olute- p#n. la "oluionarea procedurilor admini"trative )i- dup.
ca,- /udiciare- prev.,ute de pre,enta ordonan. de ur!en.- e"te inter,i". +n"tr.inarea- "c>imbarea de"tinaiei-
ipotecarea "au !revarea "ub orice *orm. a imobilelor pentru care au *o"t depu"e cereri de retrocedare +n condiiile
pre,entei ordonane de ur!en..
&2' 4olicitanilor le revine obli!aia de a +n)tiina +n "cri" dein.torul actual de"pre e5i"tena cererilor de
retrocedare depu"e +n condiiile pre,entei ordonane de ur!en..
Art. 2. % &$' =roprietarii care vor redob#ndi dreptul de proprietate a"upra imobilelor +n temeiul pre,entei
ordonane de ur!en. vor +nc>eia cu dein.torii actuali ai ace"tor imobile un protocol de predare%preluare- +n mod
obli!atoriu- +n termen de 00 de ,ile de la data r.m#nerii de*initive a deci,iei @omi"iei "peciale de retrocedare "au-
dup. ca,- a unit.ii dein.toare prev.,ute la art. 2- termen dup. care- dac. protocolul nu a *o"t "emnat- "e va +nc>eia
+n pre,ena e5ecutorului /udec.tore"c un proce"%verbal de con"tatare unilateral. a prelu.rii imobilului.
&2' =roprietarii vor intra +n po"e"ia bunurilor imobile "olicitate +n termen de cel mult 1 ani de la
redob#ndirea dreptului de proprietate- +n ca,ul imobilelor prev.,ute la art. $ alin. &$0' )i la art. 1 alin. &2' )i &3'.
Art. 9. % &$' Nere"pectarea obli!aiilor prev.,ute de pre,enta ordonan. de ur!en. atra!e r."punderea
contravenional. a in"tituiei "au- dup. ca,- a conduc.torului in"tituiei c.reia +i incumb. re"pectarea ace"tor
obli!aii.
&2' @on"tituie contravenii urm.toarele *apteA
a' nere"pectarea obli!aiei prev.,ute la art. $ alin. &:'B
b' nere"pectarea obli!aiei prev.,ute la art. $ alin. &$$'B
c' nere"pectarea obli!aiei prev.,ute la art. 2 alin. &2' de c.tre unitatea dein.toareB
d' necomunicarea "au comunicarea +n mod eronat a in*ormaiilor "olicitate potrivit art. 3 alin. &2' )i &9'B
e' nere"pectarea obli!aiei prev.,ute la art. 2 alin. &$'B
*' +nc.lcarea interdiciei de +n"tr.inare prev.,ute la art. : alin. &$'.
&3' Daptele prev.,ute la alin. &2' lit. a'%e' "e "ancionea,. cu amend. de la 100 lei &RON' la 1.000 lei
&RON'.
&4' Dapta prev.,ut. la alin. &2' lit. *' "e "ancionea,. cu amend. de la $0.000 lei &RON' la $00.000 lei
&RON'.
&1' Ne+nc>eierea de c.tre dein.torul actual a protocolului de predare%preluare- potrivit art. 2 alin. &$'-
atra!e obli!aia ace"tuia de a pl.ti noului proprietar o "um.- calculat. pe ,i de +nt#r,iere- repre,ent#nd
contravaloarea lip"ei de *olo"in. a imobilului.
Art. $0. % &$' @on"tatarea contraveniilor prev.,ute la art. 9 alin. &2' )i aplicarea "anciunilor +n ceea ce
prive)te mini"terele- pre*ecturile- unit.ile dein.toare prev.,ute la art. 2 "e *ac de c.tre Autoritatea Naional.
pentru Re"tituirea =ropriet.ilor- prin corpul de control al ace"teia.
&2' 8n ca,ul autorit.ilor admini"traiei publice locale "ituate pe ra,a teritorial. a /udeului- re"pectiv a
municipiului Fucure)ti- con"tatarea contraveniilor revine pre*ectului /udeului- re"pectiv pre*ectului municipiului
Fucure)ti- iar aplicarea "anciunilor revine Autorit.ii Naionale pentru Re"tituirea =ropriet.ilor.
&3' Activitatea pre*ectului /udeului- re"pectiv a pre*ectului municipiului Fucure)ti- prev.,ut. la alin. &2'
e"te "upu". controlului Autorit.ii Naionale pentru Re"tituirea =ropriet.ilor- prin corpul de control al ace"teia. 8n
m."ura +n care ace"ta con"tat. ne+ndeplinirea "au +ndeplinirea necore"pun,.toare a ace"tor obli!aii- va propune
mini"trului admini"traiei )i internelor m."uri core"pun,.toare.
Art. $$. % Di"po,iiile art. 9 )i $0 "e vor completa cu prevederile Ordonanei Guvernului nr.2;200$
privind re!imul /uridic al contraveniilor- aprobat. cu modi*ic.ri )i complet.ri prin 9e!ea nr. $20;2002- cu
modi*ic.rile )i complet.rile ulterioare.
Art. $2. % =entru aplicarea unitar. a pre,entei ordonane de ur!en. Guvernul va emite norme
metodolo!ice +n termen de 00 de ,ile de la data public.rii le!ii de aprobare a ace"teia +n <onitorul O*icial al
Rom#niei- =artea (.
Art. $3. % =re,enta ordonan. de ur!en. intr. +n vi!oare +n termen de 00 de ,ile de la data public.rii +n
<onitorul O*icial al Rom#niei- =artea (.
NOG.
Reproducem mai /o" alin. &1' al art. ?( din titlul (( din Ordonana de ur!en. a Guvernului nr.$24;2002
pentru modi*icarea )i completarea 9e!ii nr. $0;200$ privind re!imul /uridic al unor imobile preluate +n mod abu,iv
+n perioada 0 martie $941 % 22 decembrie $929- precum )i pentru "tabilirea unor m."uri pentru accelerarea aplic.rii
ace"teia )i a Ordonanei de ur!en. a Guvernului nr.94;2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparinut cultelor reli!ioa"e din Rom#nia- aprobat. cu modi*ic.ri )i complet.ri prin 9e!ea nr. 10$;2002- precum )i
art. ((- (((- (? )i ?( din titlul (( din 9e!ea nr. 24:;2001 privind re*orma +n domeniile propriet.ii )i /u"tiiei- precum
)i unele m."uri adiacente- care nu "unt +ncorporate +n te5tul republicat al Ordonanei de ur!en. a Guvernului
nr.94;2000A
% Art. ?( alin. &1' din titlul (( din Ordonana de ur!en. a Guvernului nr.$24;2002A
H&1' @ererile "au aciunile +n /u"tiie- precum )i tran"crierea "au intabularea titlurilor de proprietate-
le!ate de aplicarea prevederilor Ordonanei de ur!en. a Guvernului nr.94;2000- aprobat. cu modi*ic.ri )i
complet.ri prin 9e!ea nr. 10$;2002- )i ale pre,entei ordonane de ur!en.- "unt "cutite de ta5e de timbru.H
% Art. ((- (((- (? )i ?( din titlul (( din 9e!ea nr. 24:;2001A
HArt. ((. % Germenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparin#nd cultelor reli!ioa"e-
prev.,ut la art. $ alin. &1'6' din Ordonana de ur!en. a Guvernului nr.94;2000- aprobat. cu modi*ic.ri )i
complet.ri prin 9e!ea nr. 10$;2002- cu modi*ic.rile ulterioare- e"te de 0 luni de la data intr.rii +n vi!oare a
pre,entei le!i.
Art. (((. % =rin dero!are de la dreptul comun- indi*erent de cau,a de nulitate- dreptul la aciune prev.,ut
la art. 4$ alin. &2'66' din Ordonana de ur!en. a Guvernului nr.94;2000- aprobat. cu modi*ic.ri )i complet.ri prin
9e!ea nr. 10$;2002- cu modi*ic.rile )i complet.rile ulterioare- "e pre"crie +n termen de 0 luni de la data intr.rii +n
vi!oare a pre,entei le!i.
6' 8n urma renumerot.rii- art. $ alin. &1' a devenit art. $ alin. &9'.
66' 8n urma renumerot.rii- art. 4$ alin. &2' a devenit art. 0 alin. &2'.
Art. (?. % &$' @ererile de retrocedare av#nd ca obiect terenuri "ituate +n e5travilanul localit.ilor la data
prelu.rii abu,ive- precum )i con"trucii de orice *el- "ituate +n e5travilanul localit.ilor- aparin#nd e5ploataiilor
a!ricole )i care au *o"t trecute +n proprietatea "tatului- con"trucii de pe terenurile *ore"tiere- care au *.cut parte din
e5ploataia *ore"tier. la data trecerii +n proprietatea "tatului- "e vor +nainta de c.tre @omi"ia "pecial. de retrocedare-
+n vederea "oluion.rii- +n termen de 00 de ,ile- comi"iilor comunale- or.)ene)ti )i municipale con"tituite potrivit
9e!ii *ondului *unciar nr. $2;$99$- republicat.- cu modi*ic.rile )i complet.rile ulterioare- )i 9e!ii nr. $;2000 pentru
recon"tituirea dreptului de proprietate a"upra terenurilor a!ricole )i celor *ore"tiere- "olicitate potrivit prevederilor
9e!ii *ondului *unciar nr. $2;$99$ )i ale 9e!ii nr. $09;$99:- cu modi*ic.rile )i complet.rile ulterioare.
&2' Germenul de 00 de ,ile prev.,ut la alin. &$' cur!e de la data la care @omi"ia "pecial. de retrocedare
prime)te "ituaia /uridic. din care reie"e c. imobilul re"pectiv era "au e"te "ituat +n e5travilan.
............................................................................................
Art. ?(. % =e data intr.rii +n vi!oare a pre,entei le!i "e abro!. art. ?( alin. &$'%&4' din Ordonana de
ur!en. a Guvernului nr.$24;2002- publicat. +n <onitorul O*icial al Rom#niei- =artea (- nr.929 din $2 decembrie
2002- aprobat. cu modi*ic.ri prin 9e!ea nr. 42;2004- publicat. +n <onitorul O*icial al Rom#niei- =artea (- nr.202
din 21 martie 2004.H