Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Reclamantul poate introduce actiunea in contencios adm la:


la alegere intre instanta de la domiciliul/sediul reclamantului si cea de la sediul autoritatii publice.
2.Contenciosul administrative se refera la:totalitatea litigiilor dintre autoritatile pub si particulari,solutionate de
instante judecatoresti specializate.
3.In cazul actiunilor promovate de Agentia Nationala a Functionarilor Pulici procedura prealaila este:
facultative
!.Conform dispozitiilor legale prevazute in legea conten adm dreptul de tutela adm se e"ercita prin: Prefect
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
#.Prefectul poate ataca in contencios administrative:actele pe care le considera nelegala$emise de autoritatile
pulice locale
%.Agentia Nationala a Functionarilor pulici poate ataca in contencios adm:
actele autoritatilor pulice centrale si locale prin care se incalca legislatia privind functia pulica.
&.Pot avea calitate procesuala pasiva in litigiile de contencios adm:
functionarul care se face vinovat de refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept suiectiv sau la un
interes legitim.
'.Nu pot fi atacate in contencios adm:actele de comandament cu caracter militar
(.)unt e"ceptate de la controlul *udecatoresc al instantei de contencios:
actele adimistrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede prin lege organica$o alta procedura
*udiciara
1+.,urisdictiile adiministrative speciala au urmatoarele caracteristici:sunt facultative
11.)ituatiile care pot genera conflictele solutionate pe calea contenciosului administrative sunt
urmatoarele:emiterea unui act adm considerat vatamator
12.Plangerea prealaila poate fi formulate potriv art & din legea contenciosului adm$de:
persoana vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrative unilateral.
13.Plangerea prealaila are c.aracter ogligatoriu
1!./ermenul de formulare a plangerii prealaile este potrivit dispozitiilor legii contenciosului adm: 3+ de
zile de la comunicarea actului adm individual
1#.In cazul contractelor administrative$plangerea prealaila semnifica:
incercarea unei concilieri$potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la litigiile comerciale.
1%./ermenul de % luni pentru formularea plangerii prealaile in cazul contractelor administrative incepe sa
curga de la data inc.eierii contractului$in cazul litigiilor legate de inc.eierea lui.
1&.Natura *uridical a termenului de % luni de la emiterea actului$ prev de art &$alin & din legea contenciosului
admde prescriptie
1'.Conditiile de fond ale e"ercitarii actiunii in contencios adm sunt:
actul atacat sa vatame un drept recunoscut de lege sau un interes legitim privat sau pulic.
1(.)unt conditii de forma si procedurale ale e"ercitarii actiunii in contencios adm:
indeplinirea procedurii prealaile$prin formularea recursului gratios si0sau a recursului administrative
ierar.ic
2+.)unt conditii de e"ercitare ale actiunii in contencios adm:
actul adm atacat san u fie din cele e"ceptate de la controlul instantei de contencios adm.
21.Persoana vatamata poate solicita instantei de contencios adm:
anunarea in tot sau in parte a actului administrative.
22. Persoana vatamata poate solicita instantei de contencios adm si:
reparatii pentru daune morale.
23.Instanta de contencios adm poate pronunta urmatoarele solutiii:
sa acorde daune materiale si0sau morale in cazul anularii actului adm
2!.1itigiile privind contractile administrative pe care instanta de contencios adm le poate solutiona sunt:cele
legate de faza pregatitoare inc.eierii contractului precum si cele in legatura cu
inc.eierea$modificarea$interpretarea$e"ecutarea si incetarea contractului adm.
2#.Persoana vatamata prin ordonante sau dispozitii din ordonante poate solicita instantei de contencios adm
si:anularea actelor adm emise in aza ordonantei.
2%.Competenta materiala de solutionare in fond a litigiilor2.
sectiilor de contencios adm ale Curtii de Apel
2&.)ectiile de contencios adm si fiscal ale Curtilor de Apel au competenta sa *udece:
litigiile privind ta"e si impozite$contriutii$datorii vamale precum si accesorii ale acestora in val mai mare de
#++.+++ lei
2'.1itigiile de contencios adm se solutioneazain sistemul dulu grad de *urisdictie3fond si recurs4
2(.Competenta teritoriala in material contenciosului adm este:alternativa
3+.Natura *uridical a termenelor de % luni$respective 1 an prev de art 11 alin 1 si 2 din legea contenciosului adm
este:termenul de % luni este de prescriptie iar cel de 1 an este termen de decadere
31.)unt e"ceptate de respectarea termenului de % luni prev de art 11 alin 1 din legea contenciosului
adm:actiunile privind actele adm cu c.aracter normative.
32.)uspendarea de drept a e"ecutarii actului adm intervine:cand se ataca de catre Prefect sau ANFP un act
emis de autorit adm pu centrale sau locale2
33.Instanta de contencios adm poate pronunta urm solutii:sa anuleze in tot sau in parte actul adm individual
sau normative.
3!.Instanta de contencios adm investita cu *udecarea unui recurs declarat impotriva2
sa modifice sau sa caseze .otararea atacata
3#.Instanta de recurs va pronunta o solutie de casare cu trimitere spre re*udecare in urm situatii:cand
instanta de fond a solutionat cauza in temeiul unei e"ceptii de ordine pu.
3%.5ligatia pulicarii in 65 al Rom e"ista pentru urm .ot *ud pronuntate in mat con ad:
.ot *ud definitive si irevocaile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act adm cu c.aracter normative
3&.7ot *ud irevocaila privind admiterea unei actiuni in cont adm tr e"ecutata:
in 3+ de zile de la data ramanerii irevocaile a .ot
3'.Nee"ecutarea .ot *ud irev de catre autorit pu poate atrage:
sanctionarea conducatorului autorit pu sau a pers oligate cu amenda.
3(.)emnificatia notiunii de$$e"ces de putere$$ este potrivit legii de cont adm:
e"ercitarea dreptului de apreciere al autorit pu cu incalcarea drept si liertatilor cetate
!+.8fectele e"ceptiei de nelegalitate sunt:solutia pronuntata asupra e"ceptiei de nelegalitate produce efecte
doar intre partile litigiului.
!1.Principiile recomandate de Comitetul 6inistrilor 9uvernelor statelor memer ale C 8
posiilitatea acordarii reclamantului de a solicita autorit *urisdictionale$inainte ca2
!2.Cand pers vatamata a cerut anunarea actului adm$fara a cere in acelasi timp si desp..
de la data cand aceasta a cunoscut sau tr sa cunoasca intinderea paguei.
!3.Instanta de e"ecutare a unei .ot de cont adm este:instanta care a pronuntat .otararea de fond.
!!.In urma delierarii cauzei$instanta poate da urm solutii:sa anuleze$in tot sau in parte$actul administrative
!#.8"ceptia de nelegalitate poate fi ridicata:atat in prima instanta cat si in faza cailor de atac
!%. Prin sintagma$$pagua iminenta$$ se intelege:pre*udiciul material viitor si previziil
!&.Institutia cont adm reprez unul din domeniile pe care leg le-a rezervat:reglementarii legii organice
!'.)unt assimilate actelor adm$conf 1egii #!02++! urm :contracte de ac.izitii pu
!(./ermenul de sesizare a instantei in cazul actiunilor care au ca oiect contracte adm..
de la data inc.eierii procesului veral de finalizare a procedurii concilierii.
#+.Introducerea recursului:suspenda e"ecutarea.
#1.Recursul in cont adm se introduce in termen de:1# zile de la comunicare
#2.Recursul ierar.ic se e"ercita la:organul ierar.ic super organ care a emis actul2
#3.Instanta de e"ecutare in material cont adm este:instanta care a solutionat fondul litigiului de cont adm.
#!.8"ecutarea .ot la care se ref art 22 din 1egea cont adm se face in termenul:
dupa investirea cu formula e"ecutorie$potrivit drept comun
##.Pot fi atacate in cont adm:atat actele normative cat si actele individuale
#%.Plangerea prealaila are urm caracteristici: ca regula generala$are un caracter oligatoriu.
#&.Avocatul Poporului poate introduce o actiune in cont adm daca:ilegalitatea actului sau refuzul autorit adm
de a-si realize atriutiile legale nu poate fi inlaturat decat prin *ust
#'.In cazul refuzului ne*ustificat de a solutiona o cerere$termenul de sesizare:comunicarii refuzului
ne*ustificat de solutionare a cererii
#(.5rdonantele de urgenta ale 9uv$precum si cele:la instanta de contencios adm2..
%+.Actele adm cu c.aracter normative pot fi atacate la instanta de cont..:oricand
%1.)ectiile de cont adm si fiscal al Curtiilor de Apel:litigii referitoare la cate care privesc impozite si
ta"e$contriutii$datorii vamale mai mari de #++.+++ lei.
%2.Actiunea in contencios adm va fi introdusa la: la domiciliul paratului sau la dom rec
%3.Cand oiectul actiunii in contencios adm il constituie un contract:anularea acestuia in tot sau in parte.
%!.Nee"ecutarea in termen a unei .ot irevocaile..:aplicarea unei amenzi de 2+ ; din ..
%#.Potrivit legii contenciosului adm$fapta de a nu e"ecuta..:poate constitui infractiune
%%.Nee"ecutarea unei .ot definitive si irevocaile a unei instante:se poate pedepsi cu inc.isoarea.
%&.8"ceptia de nelegalitate se poate invoca:de oricare dintre parti
%'.8"ceptia de nelegalitate se poate invoca:in fata oricarei instante
%(.Prin ridicarea e"ceptiei de nelegalitate se poate invoca:nelegalitatea unui act adm normative sau
individual.
&+.Impotriva .ot date de instantele de contencios adm:e"ista posiilitatea folosirii cailor e"taordinare de atac.
&1.6inisterul pulic poate sesiza instanta de cont adm:cand apreciaza ca incalcarile..
&2.Functionarul pu care a elaorate$a emis sau a inc.eiat actul adm:il poate c.ema in
&3.Contenciosul oiectiv se refera la:posiilitatea *udecatorului investit sa cerceteze
&!.Contenciosul suiectiv se refera la:posiilitatea *udecatorului investit si competent sa constate e"istenta si
intinderea unor drepturi su al caror titular este reclamantul.
&#.Contenciosul adm de anulare este:contenciosul in cadrul caruia *udecatorul este competent sa pronunte
anularea sau modificarea actului adm constatat a fi nelegal.
&%.Prin organisme sociale interesate se intelege:structuri neguvernamentale$sindicate
&&.Notiunea de plangere prealaila desemneaza:cererea prin care se solicita autorit ..
&'.In cazul actiunilor introduce de Prefect$Avocatul Pop$6inisterul Punu este olig
&(./ermenul de % luni prev pt procedura prealaila este:un termen de prescriptie
'+.Persoanele fizice si pers *uridice de drept privat pot formula:numai in susidiar<
'1.Persoana vatamata intr-un drept recun de lege sau intr-un interes legitim..:reparatii pt daune morale
'2.=upa pronuntarea Curtii Constit asupra neconstitutionalitatii ..:repuna cauza pe rol si da termen de
*udecata
'3.=aca reclamantul a optat pt instanta de la domiciliu paratului..:numai pana la primul termen de *ude
'!.7otararile pronuntate de instantele de cont adm se redacteaza si se mot cel mult 3+ de zile de la..
'#.Cand pers vatamata a cerut anularea actului adm$fara a cere in acelasi timp:de la data cand aceasta a
cumoscut sau tr sa cunoasca intindere paguei
'%.=in punct de vedere al competentei materiala a organului adm pu acte adm care produc efecte pe intreg
teritoriul tarii$precum .ot adoptate de 9uv

'&.Controlul e"ercitat prin *urisdictiile adm este o forma de controlautorit investite cu atriutii de *urisdictie
adm speciala aflate in cadrul sistemului adm pu
''.Controlul e"ercitat de Avocatul Poporului vizeaza:activitatea organelor adm pu
'(.)unt caracteristici generale ale controlului *udec:controlul *udecatoresc se e"ercita asupra tuturor.
(+.Contenciosul oiectiv este:contenciosul in cadrul caruia *ud este competent sa cerceteze e"clusiv
(1.Contenciosul adm de anulare este contencio adm in cadrul caruia:*udecatorul investit este competent sa
pronunte anularea sau modificarea actului adm constatat nelegal2
(2.)e poate adresa instantei de contencios adm si:pers vatamata in drepturile sale sau in interesul legitim prin
ordonante sau prevederi
(3.)unt suiecte de sesizare a instantei de contencios adm$in cadrul litigiului:Avocatul Poporului
Prefectul Agentia Nationala a Functionarilor Pulici
(!.5iect al litigiului de contencios adm poate fi:actele administrative-*urisdictionale
(#.)unt conditii de forma si procedurale ale e"ercitariiconditia ca sesizarea instantei
(%.)unt competente sa *udece in fond in material cont adm sectiile de contencios adm si fiscal ale
triunalelor$pt litigiile care privesc actele adm date de autorit pu locale de contencios adm si fiscal ale
triunalelor$pt litigiile care privesc ta"e si impozite2
(&.Reclamantul se poate adresa cu actiune si va sesizaoricare dintre cele doua instante la alegere
('.)uspendarea e"ecutarii actului adm intervine de drept$cand actul2Prefect
((.Cand temeiul cererii de suspendare il formeaza pana la pronuntarea instantei de fond asupra actiunii
privind anularea actului adm.
1++.Cand temeiul cererii de suspendare il formeaza prevederile art 1# din legea ##!02++!
pana la solutionarea definitive si irevocaila a cererii vizand anularea actului adm

S-ar putea să vă placă și