Sunteți pe pagina 1din 59

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

CATEHEZE BAPTISIMALE


Traducere din limba greac# veche
PR. MARCEL HANCHES


Apare cu binecuvntarea P.S. Sale,
P.S. Lucian Lugojanul
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timi%oarei


Editura Oastea Domnului - Sibiu
2003
Edi(ie electronic#APOLOGETICUM
2006
Sfntul Ioan Gur# de Aur
2
Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.
Aceast# lucrare este destinat# tuturor iubitorilor de spiritualitate cre%tin# ortodox# %i de istoria
neamului romnesc. Ea poate fi utilizat#, copiat# %i distribuit# LIBER cu men(ionarea sursei.
Scanare : Simona
Corectura I : Simona
Corectura II : Apologeticum
Digitalizare pdf : Apologeticum

2006 APOLOGETICUM
http://apologeticum.net
http://www.angelfire.com/space2/carti/
apologeticum2003@yahoo.com
Digitally signed by Apologeticum
DN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Biblioteca
teologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo.com
Reason: I am the author of this document
Location: Romania
Date: 2006.08.31 20:22:31 +03'00'
Cateheze baptismale
3


Prima catehez# c#tre cei ce urmeaz# a fi lumina(i


1. Clipa de fa(# este a bucuriei %i veseliei duhovnice%ti. C#ci iat#, ne stau nainte
doritele zile ale nun(ilor duhovnice%ti. Fiindc# nu gre%e%te cineva dac# nume%te nunt# ceea
ce se ntmpl# acum, %i nu numai nunt#, ci %i nrolare minunat# %i preasl#vit#. )i s# nu
socoteasc# cineva c# sunt nepotrivite cele spuse, ci s#-l aud# pe fericitul Pavel, dasc#lul lumii,
care, folosindu-se de aceste amndou# modele
1
, zice: V-am logodit pe voi unui singur
b#rbat, ca s# v# nf#(i%ez lui Hristos fecioar# neprih#nit# (II Cor. 11, 2); iar n alt# parte, dup#
ce descrie armele ca pentru ni%te solda(i ce se avnt# la r#zboi, zice: mbr#ca(i toate armele
lui Dumnezeu, ca s# pute(i sta mpotriva uneltirilor diavolului (Efeseni 6, 11).

2. Ast#zi se face bucurie n cer %i pe p#mnt. C#ci dac# pentru un singur p#c#tos care
se poc#ie%te se face atta desf#tare, cu ct mai mult# bucurie nu se face ngerilor %i
arhanghelilor %i tuturor puterilor de sus %i tuturor celor de pe p#mnt, pentru atta mul(ime
care, ntr-un suflet, dispre(uie%te cursele diavolului %i rvne%te s# se nscrie n turma lui
Hristos?

3. Haide(i s# vorbim despre mireasa care urmeaz# s# fie condus# n sfnta c#mar# a
nun(ii %i s# v# ar#t#m bog#(ia covr%itoare a Mirelui %i negr#ita iubire de oameni ce o arat#
fa(# de ea %i de ce fel de lucruri se desparte ea %i care sunt cele pe care le va dobndi. )i dac#
ng#dui(i, s# cercet#m mai nti cele referitoare la mireas# %i s# vedem n ce stare este ea cnd
Mirele o prime%te. Fiindc# mai ales n acest mod se v#de%te nesfr%ita iubire de oameni a
St#pnului tuturor. C#ci nefiind El ndr#gostit de chipul ei, nici de frumuse(ea, nici de
prospe(imea trupului, totu%i se apropie de ea. Ba mai mult, fiind urt# %i resping#toare, plin#
de ru%ine %i ntin#ciune %i, ntr-un cuvnt spus, cuprns# de bubele p#catelor, a%a o duce n
c#mara de nunt#.

4. Dar nimeni auzind acestea de la noi s# nu se coboare [cu gndul] la grosimea
trupului. C#ci noi vorbim despre suflet %i despre mntuirea lui. Fiindc# nici acel suflet ceresc,
fericitul Pavel, cnd a spus v-am logodit pe voi unui singur b#rbat, ca s# v# nf#(i%ez lui
Hristos fecioar# neprih#nit# (II Cor. 11,2), nu ne-a spus n chip ascuns altceva dect c# a
logodit cu Hristos, ca pe o fecioar# neprih#nit#, acele suflete care s-au apropiat de dreapta
credin(#
2
.

5. Cunoscnd acestea n am#nunt, s# cercet#m cu claritate ur(enia ei anterioar#, ca s#
ne minun#m de iubirea de oameni a St#pnului. C#ci ce ar fi mai dezgust#tor pentru suflet
3
ca,
lep#dnd cinstea proprie %i uitnd de bunul s#u neam de sus
4
, s# slujeasc# pietrelor %i lemnelor

1
nscrierea n oaste %i c#s#toria.
2
Dreapta credin(#. Termenul grec este mult mai cuprinz#tor %i nu are doar n(elesul de corect# formulare
dogmatic#. El indic# doar cuvenita %i buna raportare fa(# de Dumnezeu, fa(# de sine, fa(# de semeni, fa(# de
ntreaga crea(ie %i dreapta pozi(ionare a tuturor acestora n plan axiologic. De bun# seam#, c# o corect# formulare
dogmatic# a credin(ei este un lucru important pentru a se putea vorbi de ea, de%i se cuvine mai mult cercetat
modul n care este n(eleas#, asimilat# %i tr#it# dogma Bisericii.
3
Textual pentru aceasta (adic# pentru mireas#). Sufletul este de genul feminin n grece%te.
4
Poate fi tradus %i prin bunul neam pe care l-a avut la nceput. Cinstea %i bunul neam sunt folosite de Sfntul
Ioan n leg#tur# cu starea originar# a sufletului. Aceast# stare era caracterizat# de bun# rela(ie ntre trup %i suflet:
supunerea celui dinti fa(# de suflet. D#m mai jos cteva texte semnificative:
Fiin(a netrupeasc# a sufletului i-a conferit omului mare cinste din partea iubirii de oameni a lui
Dumnezeu (P. G. 53, 103).
Cei nvrednici(i cu ra(iune %i care au primit atta cinste de la F#c#tor, [fiind ei] mai de pre( dect toat#
Sfntul Ioan Gur# de Aur
4
%i celor necuvnt#toare %i celor mai lipsite de pre( dect acestea, sporindu-%i ur(enia prin
gr#simea jertfelor, prin sp#l#ri sngeroase %i prin fumiga(ii [aduse idolilor]. C#ci de aici
pleac# roiul feluritelor pl#ceri: chefurile, be(iile, desfrurile %i toate ndeletnicirile ru%inoase,
de care se bucur# diavolii sluji(i prin ele
5
.

6. Pe aceasta
6
v#znd-o ntr-o astfel de stare, (inut# n adncul r#ut#(ii, goal# %i
diform#, nelund n seam# ur(enia ei, nici neagra-i s#r#cie, nici mul(imea [%i m#rimea]
relelor, a primit-o [la Sine], ar#tndu-i covr%itoarea Sa iubire de oameni. )i o asemenea
dispozi(ie [iubitoare] o dezv#luie prin profetul [David], zicnd: Ascult#, fiic#, %i vezi %i
pleac# urechea ta %i uit# poporul t#u %i casa p#rintelui t#u %i va pofti mp#ratul frumuse(ea ta
(Ps. 44, 12-13).

7. Vezi, cum chiar de la nceput i arat# bun#tatea Lui, nvrednicind-o pe cea att de
n#r#va%# %i care se d#duse pe sine cu totul necura(ilor diavoli, s# fie numit# fiic#? )i nu numai
aceasta, dar nici m#car nu-i cere vreo socoteal# pentru gre%eli, nici pre( de r#scump#rare
7
, ci
doar o ndeamn# %i o cheam# s#-%i plece auzul %i s# primeasc# ndemnul %i sfatul %i s# uite cu
des#vr%ire ceea ce a f#cut [pn# atunci].

8. Ai v#zut negr#ita iubire de oameni? Ai v#zut covr%itoarea grij#? C#ci acestea,
fericitul David le-a gr#it atunci c#tre ntreaga lume care z#cea n r#u. Iar acum noi, [g#sind]
bun prilej, le strig#m acestea c#tre cei care doresc cu ardoare jugul lui Hristos %i alearg# spre
aceast# nrolare duhovniceasc# %i le adres#m fiec#ruia dintre cei de fa(#, schimbnd pu(in
cuvntul profetic:
Uita(i de toate cele dinainte, voi, noi osta%i ai lui Hristos! Uita(i ndeletnicirile cele
rele! Asculta(i %i pleca(i urechea voastr# %i primi(i sfatul acesta preabun, [c#ci] zice: Ascult#,
fiic#, %i vezi %i pleac# urechea ta %i uit# poporul t#u %i casa p#rintelui t#u.

9. Vezi c# acelea%i ndemnuri pe care profetul le-a adresat lumii ntregi le-am adresat
%i noi ast#zi dragostei voastre? C#ci prin faptul c# zice uit# poporul t#u vorbe%te n chip
ascuns despre idolatrie %i despre n%elare %i despre slujirea demonilor. [Apoi] zice %i casa
p#rintelui t#u, care nseamn# s# ui(i de vie(uirea ta de mai nainte, care te-a adus la aceast#
hido%enie. Uit# de toate acelea %i alung# toate acele prejudec#(i ale min(ii
8
tale. C#ci numai

zidirea v#zut#, n%i%i au fost cuprin%i de atta nebunie nct s-au nchinat cinilor, maimu(elor, crocodililor %i
altora mai josnice dect acestea (P. G. 53, 68).
Cel zidit din (#rn# a primit ca insuflare suflul vie(ii. )i a devenit - zice -suflet viu. Ce nseamn#
suflet viu? [nseamn#] lucr#tor, avnd m#dularele trupului supuse lucr#rilor sale %i urmnd voin(ei sale. ns#
nu %tiu cum, noi am intors pe dos ordinea %i att de mare a devenit for(a r#ut#(ii, nct ne sile%te s# urm#m
poftelor c#rnii. )i cobornd de pe tron pe cel mai dinainte ornduit s#-l ocupe %i c#ruia i se cuvenea prin
rnduiala [stabilit#] locul de st#pn, [adic# sufletul], ne-am supus cu sila pl#cerilor c#rnii, necunoscnd bunul lui
neam %i de ct# cinste are parte ( P. G. 53, 103-104).
5
Orice patim# este un mod de slujire a demonului %i o aducere de sine, ca jertf#, aceluia.
6
Pe suflet, mireasa lui Hristos.
7
Nici nu se discut# gravitatea gre%elilor, circumstan(ele lor etc., nici nu se cere vreo desp#gubire pentru ele.
8
Minte red# aici grecescul care accentueaz# mai degrab# capacitatea analitic#, discursiv#, matematic# a min(ii,
dect pe cea intuitiv#. Se %tie din scrierile ascetice c# omul de multe ori %i justific# ra(ional %i coerent patimile,
crezndu-se ndrept#(it s# se supun# lor n urma unui ra(ionament pe care l consider# legitim. Sfin(ii P#rin(i ne
ndeamn# s# nu primim gndurile, chiar dac# par logice, dect numai dup# ce sunt probate prin rug#ciune sau
prin experien(a altora mai duhovnice%ti. Aceasta este de fapt %i poc#in(a adev#rat#: renun(area la vechile iner(ii
%i prejudec#(i (uneori chiar perfect ra(ionale) ale mintii %i reconfigurarea modului de a gndi dup# mintea lui
Hristos. Exemple de prejudec#(i sunt credin(a comun# - tocmai pentru c# nu este luat# n serios %i analizat#
coerent - c# fericirea este dat# de realizarea social-politic#, de o anumit# nf#(i%are fizic#, c# singurul sens %i
r#spuns al omenirii este crearea unei culturi %i civiliza(ii, moartea - considerat# nobil# - pentru fel %i fel de
idealuri morale, artistice etc. Prin poc#in(# %i botez realiz#m, de fapt, incoeren(a unor astfel de justific#ri ale
ac(iunilor %i scopurilor noastre. Hristos a fost %i r#mne cea mai mare provocare, pus spre c#derea ori spre
ridicarea multora.
Cateheze baptismale
5
dac# faci acest lucru %i te despar(i de poporul t#u %i de casa p#rintelui t#u, adic# de vechiul
aluat %i de r#utatea n care (i-ai cheltuit %i (i-ai distrus toat# prospe(imea
9
sufletului dimpreun#
cu cea a trupului, [numai atunci] va pofti mp#ratul frumuse(ea ta.

10. Vezi, iubitule, c# despre suflet este vorba? C#ci dac# un trup este urt prin fire nu
poate s# devin# cndva frumos, fiindc# St#pnul a rnduit ca toate cele ale firii s# nu se poat#
mi%ca, nici schimba
10
, ns# pentru suflet acest fapt este foarte u%or. De ce? Fiindc# totul (ine
de liberul arbitru
11
%i nu de fire. De aceea i este posibil, ca [un suflet] foarte urt i inform s#
se schimbe dintr-o dat#, dac# dorete, i s# se urce la culmea frumuse&ii i s# devin# iar
str#lucit, dup# cum iar#%i, dac# este del#s#tor
12
, s# fie cuprins de cea mai crunt# hido%enie.
A%adar, va pofti mp#ratul frumuse(ea ta, dac# ui(i de toate acelea, adic# de poporul t#u %i
de casa tat#lui t#u.

11. Ai v#zut bun#tatea St#pnului? Prin urmare, nu n zadar %i pe degeaba, cnd am
nceput acest cuvnt, am numit cele ce se ntmpl# [acum] nunt# duhovniceasc#. C#ci %i n
cazul nun(ii sensibile, nu se poate n alt mod ca o tn#r# s# se uneasc# cu b#rbatul, dac# nu
uit# de p#rin(i %i de doic# %i nu-%i mut# cu totul voia
13
ei spre mirele cu care urmeaz# s# se
nso(easc#. De aceea %i fericitul Pavel, aplecndu-se cu st#ruin(# asupra acestui cuvnt, a
numit faptul tain#. C#ci zice: pentru aceea va l#sa omul pe tat#l s#u %i pe mama sa %i se va
lipi de femeia lui %i vor fi cei doi un singur trup (Efeseni 5, 31); %i dup# ce a primit n minte
puterea acestui fapt
14
, uimindu-se, a strigat zicnd: taina aceasta mare este (Efeseni 5, 32)
15
.

12. )i, ntr-adev#r, este mare! C#ci ce cuget omenesc poate s# priceap# firea acestui
lucru? )i cum nu s-ar uimi cineva, dac# ia aminte la faptul c# o copil# hr#nit# [pn# atunci] cu
lapte %i crescut# n iatac, care a avut parte de atta grij# din partea p#rin(ilor pn# a crescut,
cnd vine ceasul nun(ii, deodat#, ntr-o singur# clipit#, uit# %i de durerile mamei %i de orice
alt# grij#, uit# de obiceiurile [familiei] %i de leg#tura dragostei, %i simplu spus [uit#] de toate,

9
Cuvntul grecesc mai nsemn# %i frumuse(e, tinere(e, bucurie. Buna dispozi(ie a trupului, frumuse(ea lui este
legat# n abisurile incon%tiente ale sufletului nostru de lipsa p#catului. Acesta este %i faptul pentru care ne plac
foarte mult trupurile ml#dioase, f#r# cusur, ele fiind asociate cu starea paradisiac#, %i de aceea vrednice de dorit.
Dar raportarea doar exterioar# la ele reitereaz# pentru noi, cei de azi, experien(a Evei - vai! att de amar# prin
consecin(ele ce le-a adus - fa(# de fructul frumos la vedere %i vrednic de dorit pentru c# d# %tiin(#. O raportare
doar exterioar# confund# persoana privit# %i dorit# cu manifestarea ei corporal#, ca una ce este singura vizibil#.
O raportare total# vizeaz# ntregul persoanei, nef#cnd abstrac(ie de manifestarea trupului, dar men(innd corecta
ierarhie ntre trup %i suflet (a se vedea %i nota 6).
10
Aici nu se refer# la orice mi%care. C#ci orice trup se dezvolt#, cre%te, deci se mi%c#; dar o face dup# ni%te legi
ale firii care nu se pot schimba (spre exemplu, forma unui trup este dat# n mare m#sur# de informa(ia sa
genetic#). Ideea este c# legile firii nu pot fi schimbate dect prin interven(ia excep(ional# %i dup# ra(iuni numai
de Dumnezeu %tiute, n principiu, accidentele firii nu ne pot periclita mntuirea, de vreme ce aceasta depinde de
alegerea noastr#.
11
Raportul dintre liberul arbitru %i fire este o problem# controversat# n gndirea omenirii. Pentru aceea %i
P#rin(ii Bisericii i-au dat o deosebit# aten(ie. Acest fapt necesit# un studiu mult mai aprofundat. Spunem doar c#
voin(a personal# este cea important# n orice fel de rela(ii. Prin ea o persoan# alege con%tient ntre mai multe
posibilit#(i. Aceast# voin(# are puterea - %i aceasta doar n conlucrare cu harul - de a duce firea la o
metamorfozare complet#.
12
A lua cu u%urin(# problemele mntuirii.
13
nseamn# voin(a care a f#cut o alegere integral#. Nu %i-a asumat doar o parte, ci totul, f#r# a l#sa cel mai mic
rest.
14
De%i se poate traduce n(elegnd semnifica(ia actului (sau, n varianta editorului francez, lund n
considerare m#re(ia a ceea ce s-a s#vr%it) am preferat varianta mai sus oferit#.
15
Ultima parte a paragrafului 11 arat# modul de abordare al cuvntului lui Dumnezeu %i procesul ce are loc cnd
c#ut#m cu ardoare %i sinceritate s# n(elegem Scriptura:
a) fixarea cu st#ruin(# asupra pasajului citit;
b) primirea n minte a puterii ce se g#se%te n el;
c) uimirea = o lovitur# ce te face s# ie%i din tine, provocat# de adev#rata lui n(elegere;
d) exprimarea acestei uimiri n folosul altora.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
6
iar toat# voin(a ei o ntoarce c#tre acela pe care nu l-a mai v#zut
16
niciodat# pn# n acea
sear#? )i att de mare este ntors#tura lucrurilor, nct acela se face pentru ea toate, %i l
socoate tat# %i mam# %i mire %i oricte ar mai spune cineva. [Ba mai mult], nici nu-%i mai
aminte%te de cei care au crescut-o at(ia ani. )i att [de puternic#] devine leg#tura lor, nct nu
mai sunt doi, ci un [singur trup].

13. Acest lucru v#zndu-l mai dinainte cu ochi profetici ntiul zidit
17
a spus: aceasta
se va numi femeie fiindc# din b#rbatul ei a fost luat#. Pentru aceea va l#sa omul pe tat#l s#u %i
pe mama sa %i se va lipi de femeia lui %i vor fi cei doi un singur trup (Fac. 2, 23-24). Acela%i
lucru l-ar putea spune cineva %i despre b#rbat, fiindc# %i acela, uitnd de cei ce l-au n#scut %i
de casa p#rinteasc#, se une%te %i se lipe%te pe sine de cea care s-a legat de el. )i ca s# ne arate
nou# dumnezeiasca Scriptur# t#ria %i intimitatea
18
leg#turii, nu a zis se va uni cu femeia, ci
se va lipi de femeia lui. Ba nici aceasta nu a fost suficient, ci a ad#ugat %i vor fi cei doi un
singur trup. De aceea %i Hristos, aducnd aceast# m#rturie, a zis: nct nu mai sunt doi, ci un
singur trup (Matei 19, 6). Att de mare este unirea %i leg#tura, zice [Hristos], nct cei doi
sunt un singur trup. Spune-mi, ce gnd omenesc poate s# cerceteze acest lucru, ce minte
[dianoia] poate s#-l tlcuiasc#? Nu bine a zis acest fericit dasc#l al lumii c# este tain#? )i nu a
zis pur %i simplu c# este tain#, ci taina aceasta mare este.

14. Dac# ntre lucrurile sensibile, [nunta] este tain# %i nc# mare tain#, ce ar putea
spune cineva despre vrednicia acestei nun(i duhovnice%ti
19
? Dar s# vedem mai departe, n
am#nun(ime, cum cele ce se ntmpl# aici - dat fiind c# ele sunt duhovnice%ti - se s#vr%esc n
chip contrar celor sensibile. Pentru c# n cazul nun(ii sensibile, nimeni nu ar primi ca s#-i fie
adus# de so(ie o oarecare, dac# nu s-ar interesa mai nti de frumuse(ea ei, de ging#%ia trupului
%i nu numai de acestea, ci mai nti de bog#(ia averii.

15. Aici ns# nu este nimic de felul acesta. De ce? Fiindc# duhovnice%ti sunt cele ce se
s#vr%esc, %i Mirele nostru, mi%cat de iubirea de oameni, alearg# dup# mntuirea sufletelor
noastre. C#ci %i dac# n-ar fi cineva chipe%, %i dac# ar ar#ta resping#tor, %i dac# s-ar chinui n
cea mai neagr# s#r#cie, dac# ar fi de origine umil#, sau sclav, sau urgisit, %i dac# ar avea o
infirmitate a trupului %i ar duce povar# de p#cate, [Mirele] nimic nu-i cerceteaz# cu de-
am#nuntul, nici nu-L intereseaz# ceva, nici nu-i cere socoteal# [pentru ceva dintre ele].
Deoarece n dar sunt %i cinstea %i harul St#pnului %i numai una cere de la noi: s# uit#m ceea
ce a trecut %i s# ar#t#m o bun# dispozi(ie a voin(ei
20
dup# aceea.

16. Ai v#zut harul covr%itor? Ai v#zut cu ce Mire se nso(esc cei ce se ncred n
chemare? Dar s# privim, dac# vrei, %i celelalte legate de aceast# nunt# duhovniceasc#. C#ci
dup# cum la nun(ile sensibile se ncheie contracte [referitoare la zestre] %i se dau daruri -
acestea din partea b#rbatului, iar din partea celei cu care se va c#s#tori, zestrea - n acela%i
chip %i aici, se obi%nuie%te s# se fac# ceva de acest fel. C#ci trebuie ca de la cele trupe%ti
mintea s# fie condus# spre cele dumnezeie%ti %i duhovnice%ti. Care sunt aici contractele
referitoare la zestre? Ce altceva dect supunerea %i leg#mintele care urmeaz# a fi mplinite

16
Are %i n(elesul de a contempla, a privi cu uimire %i aten(ie, a observa. Mireasa l va fi putut vedea ocazional pe
mire, f#r# ns# a avea posibilitatea unei cunoa%teri mai profunde, mai intime.
17
Adam. Sfntul Ioan consider# %i n alt loc (n Omiliile la Facere) c# acest fapt Adam l-a rostit profetic, pentru
timpurile viitoare, de vreme ce, n acel moment, nu exista tat# sau mam#.
18
Arat# %i minu(iozitatea unui lucru, fine(ea lui, t#ria lui. Acrivia unei ac(iuni se arat# n executarea etapelor sau
subac(iunilor sale f#r# nici o abatere de la scop sau metoda folosita. Este maxima adncime.
19
Botezul este v#zut ca nunt#. Euharistia este v#zut# ca nunt# (a se vedea nota 5 din cateheza a II-a sau
paragraful 24 din cateheza a VI-a). Iar nunta este de fapt o leg#tura tainic# %i de nen(eles (dup# cum se spune n
paragraful anterior) ntre dou# persoane, care are la baz# jertfelnicia %i d#ruirea reciproc#. Leg#tura lui Hristos cu
Biserica este nup(ial#.
20
Buna dispozi(ie a voin(ei.
Cateheze baptismale
7
fa(# de Mire?! )i care sunt darurile pe care le aduce Mirele naintea nun(ii? Ascult# pe
fericitul Pavel, care ne arat# aceasta %i ne spune astfel: b#rba(ilor, iubi(i pe femeile voastre,
dup# cum %i Hristos a iubit Biserica %i S-a dat pe Sine pentru Ea, ca s# o sfin(easc#, cur#(ind-o
prin baia apei n cuvnt, ca s# %i-o nf#(i%eze Sie%i Biseric# sl#vit#, neavnd pat# ori zbrcitur#
sau altceva de acest fel (Efeseni 5, 25-27).

17. Ai v#zut m#re(ia darurilor? Ai v#zut covr%itoarea %i negr#ita iubire? Dup# cum %i
Hristos a iubit Biserica %i S-a dat pe Sine pentru Ea. Acest lucru n-ar accepta nimeni s#-l
fac#: s#-i verse sngele pentru cea cu care urmeaz# s# se c#s#toreasc#. Dar St#pnul Cel
iubitor de oameni, urmnd fire%tii Lui bun#t#(i
21
, a acceptat acest lucru mare %i uimitor, din
pricina grijii [iubitoare] fa(# de Ea: ca prin propriul snge s# o sfin(easc#, nct, dup# ce a
cur#(it-o prin baia botezului, s# )i-o nf#(i%eze Sie%i Biseric# sl#vit#. De aceea )i-a v#rsat
sngele %i a r#bdat crucea, ca %i nou# prin ea, s# ne d#ruiasc# sfin(irea %i s# ne cur#(easc# pe
noi prin baia na%terii din nou, %i pe cei care mai nainte erau lipsi(i de cinste %i nu puteau s#
aib# nici o ndr#zneal#
22
%i i-a nf#(i%at Sie%i sl#vi(i, neavnd pat# ori zbrcitur# sau altceva de
acest fel.

18. Vezi cum prin faptul c# a zis O cur#(# %i )i-o nf#(i%eaz# Sie%i Biseric# sl#vit#,
neavnd pat# ori zbrcitur# ne arat# necur#(ia n care se afla mai nainte? Lund [bine]
aminte la toate acestea, voi, noi recru(i ai lui Hristos, s# nu privi(i la m#rimea relelor voastre,
nici s# nu v# gndi(i la nenum#ratele [voastre] p#cate de dinainte. Ba chiar mai mult:
socotindu-le pe acestea n am#nunt, nici a%a s# nu v# ndoi(i, ci cunoscnd m#rinimia
St#pnului, covr%irea harului, m#rimea darului, [to(i] c(i a(i fost nvrednici(i aici s# fi(i
nscri%i n cetatea Lui, apropia(i-v# cu ntreaga bun# dispozi(ie a voin(ei %i, renun(nd
23
la
toate cele f#cute nainte, ar#ta(i noua voastr# stare printr-o ntoarcere total# a min(ii
24
.

19. )i fiindc# %ti(i bine n ce fel de stare era(i %i cum S-a apropiat St#pnul, necerndu-
v# vreun pre( de r#scump#rare pentru gre%eli, nici cercetndu-v# p#catele, aduce(i %i voi cele
ale voastre
25
%i confirma(i nu numai cu limba m#rturisirea Lui, ci %i cu mintea
26
, c#ci cu
inima - zice - se crede spre dreptate, iar cu gura se m#rturise%te spre mntuire (Romani 10,
10). Fiindc# trebuie ca %i mintea s# fie nt#rit# cu statornicie n dreapta credin(#, iar limba s#
vesteasc# prin m#rturisire [credin(a] neclintit# a min(ii.


21
Textual: imitnd fireasca Lui bun#tate. Nota editorului francez aduce o foarte bun# precizare: aici nu este
vorba de nestorianism, n sensul c# omul din Hristos imit# bun#tatea divinit#(ii Sale, ci Dumnezeu n orice
lucrare a Proniei Sale (bun#tatea ca lucrare) imit# bun#tatea Sa fiin(ial#.
22
Desemneaz# ndr#zneala pe care o avea omul fa(# de Dumnezeu nainte de c#dere (%i cea redobndit# dup#
botez): [Adam] a c#zut din ndr#zneala [pe care o avea], din pricina neascult#rii %i au fost %tirbite [drepturile
sale] de st#pn ce le-a avut dintru nceput. C#ci [atunci] toate i erau supuse omului (Omilii la Facere, P. G. 53,
79).
23
Este participiul plural al unui verb din care s-a format substantivul apostasia (n romne%te a dat apostazie).
Unirea cu Hristos presupune apostazia de diavol, iar apostazia de la Hristos implic# leg#tura cu demonul,
ntreaga lupt# se d# la nivelul min(ii (legat# de voin(a personal# ) %i rezultatul final este captarea ntregii min(i
(deci a persoanei) n favoarea uneia sau alteia dintre p#r(i. Lupta demonului de a abate mintea mucenicilor de la
Hristos este descris# n cateheza a VII-a. Aici ns# Sfntul Ioan ne atrage aten(ia c# nu putem fi ai lui Hristos,
dect dac# ne-am luat mintea de la orice ar avea leg#tur# %i p#rt#%ie cu demonul. Acesta este %i sensul adev#rat al
lep#d#rilor din a a doua catehez#.
24
Alegerea f#cut# se repercuteaz# asupra ntregii fiin(e umane prin consecin(ele pe care le aduce %i care nu mai
pot fi evitate, o dat# alegerea f#cut#. Mintea este pus# acum n slujba lui Hristos.
25
Editorul francez observ# c# expresia (a aduce cele ale sale) desemneaz# la Sfntul Ioan partea ce o aduce omul
n colaborarea lui cu Dumnezeu, la ini(iativa divin#.
26
Credin(a necesit# %i o exprimare adecvat# prin concepte dogmatice, %i conteaz# foarte mult exprimarea clar# %i
neechivoc#, att ct este posibil limbajului omenesc, a revela(iei divine. Dar folos real pentru mntuire aduce
doar dac# prin ea, ne schimb#m mintea %i aceste dogme se ntrupeaz# n modul nostru de vie(uire.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
8
20. )i fiindc# temelia bunei cinstiri de Dumnezeu
27
este credin(a, hai s# vorbim pu(in
despre aceasta, ca s# punem o temelie de neclintit, %i a%a, mai departe, s# facem ntreaga
construc(ie n siguran(#. Se cuvine, a%adar, ca acei care s-au nscris n aceast# oaste
duhovniceasc# s# cread# n Dumnezeul tuturor, Tat# al Domnului nostru Iisus Hristos, cauza a
toate, negr#it %i de necuprins cu mintea, Care nu poate fi tlcuit nici cu cuvntul, nici cu
mintea, %i a alc#tuit
28
toate cu iubire de oameni %i bun#tate.

21. )i n Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Lui Cel Unul-N#scut, Care ntru toate este
asem#n#tor %i egal cu Tat#l %i avnd neschimbat# asem#nare cu El, de o fiin(# [cu Tat#l] %i
cunoscut n propriu-I ipostas, Care se na%te din El n chip negr#it %i este naintea timpului,
F#c#torul tuturor veacurilor, Care n vremurile din urm#, pentru mntuirea noastr#, a luat chip
de rob %i S-a f#cut om %i a tr#it mpreun# cu firea omeneasc#
29
%i a fost r#stignit %i a treia zi a
nviat.

22. C#ci voi trebuie s# ave&i fixate n minte cu maxim# acurate&e acestea, ca s# nu fi(i
prad# u%oar# n%el#ciunilor diavole%ti, ci, dac# adep(ii lui Arie vor s# v# pun# piedici, s# %ti(i
cu exactitate c# trebuie s# v# proteja(i auzul de vorbele lor %i s# le r#spunde(i cu ndr#zneal#,
ar#tndu-le c# Fiul este asemenea
30
dup# fiin(# cu Tat#l. C#ci El nsu%i este Cel Care a zis:
dup# cum Tat#l scoal# mor(ii %i-i face vii, tot a%a %i Fiul i face vii pe cei care vrea (Ioan 5,
21); %i prin toate arat# c# are o putere egal# cu Tat#l. Dac# din alt flanc Sabelie vrea s# strice
dogmele cele s#n#toase, confundnd ipostasurile, nchide-(i auzul %i fa(# de acela, iubite,
nv#(ndu-l c# una este fiin(a Tat#lui %i Fiului %i Sfntului Duh, trei ns# ipostasurile. C#ci nici
Tat#l nu poate fi numit Fiu, nici Fiul Tat#, nici Duhul Sfnt cu alt [nume] dect acesta, ci
fiecare, r#mnnd n propriuI ipostas, are o putere egal#.

23. [nc#] %i aceasta trebuie s# se fixeze n mintea voastr#, c# Duhul Sfnt este de
aceea%i vrednicie [cu Tat#l %i cu Fiul], dup# cum chiar Hristos a zis ucenicilor: Mergnd,
nv#(a(i toate neamurile, botezndu-le n numele Tat#lui %i al Fiului %i al Duhului Sfnt
(Matei 29, 19)
31
.

24. Ai v#zut m#rturisire des#vr%it#? Ai v#zut nv#(#tur# neavnd nici un echivoc? De
acum ncolo s# nu te tulbure cineva introducnd pe deasupra, n dogmele Bisericii, inven(iile
propriilor gnduri %i vrnd [astfel] s# tulbure dogmele cele drepte %i s#n#toase, ci fugi de
nso(irea cu unii ca ace%tia ca de otr#vurile v#t#m#toare. C#ci ace%tia sunt mai cumpli(i dect
acelea. Fiindc# acelea provoac# doar v#t#marea trupului, pe cnd ace%tia ruineaz# ns#%i
mntuirea sufletului. De aceea se cuvine ca de la nceput s# fugi(i de asemenea convorbiri cu

27
Buna cinstire de Dumnezeu (dreapta credin(#, la nota 4) pentru a nu se repeta de dou# ori cuvntul credin(#.
28
Verbul grec %i con(ine deopotriv# ideea instituirii (crea(iei) %i a men(inerii n interdependen(#, ntr-o strns#
unire.
29
Sintagma greceasc# poate avea dou# sensuri: 1). a parcurs toate etapele cre%terii fire%ti omului 2). a convie(uit
mpreun# cu oamenii, ntruparea le presupune pe amndou#.
30
De%i o con%tiin(# dogmatic# rigid# (nu riguroas#! cum e cea despre care se vorbe%te n paragraful 25) ar putea
fi scandalizat# de o astfel de formulare semi-arian# (prezent# %i n paragraful 21), totu%i Sfntul Ioan nu este
deloc semi-arian, c#ci imediat, mai jos, spune: una este fiin(a Tat#lui %i Fiului %i Sfntului Duh. Acest fapt ne
arat# c# P#rin(ii - fiind oameni duhovnice%ti - nu se legau de formule, ci de modul n care erau n(elese. Asupra
exactit#(ii n(elegerii nu se permitea ns# nici un compromis (dup# cum se va vedea n paragraful 24). Iar
posibilitatea de a interpreta eronat o afirma(ie scripturistic#, dogmatic# etc. se diminueaz# pe m#sur# ce cre%tem
n adev#rata via(# duhovnicesc# n Hristos, ale c#rei semne sunt smerenia %i dragostea duhovniceasc#.
31
Faptul c# azi mult prea mul(i oameni nu cunosc pe adev#ratul Hristos este n primul rnd vina noastr#, a
cre%tinilor, care, b#tndu-ne cu pumnul n piept c# avem dreapta credin(#, nu o tr#im la standardul pe care ni-l
cere. )i prin neglijen(a noastr# se pierd mul(i. Dac# am tr#i la m#sura apostolic# - %i acest lucru se prea poate n
orice veac %i loc dup# cum amenin(#tor ne strig# Sfntul Simeon Noul Teolog - rezultatele ar fi altele. Cartea
Bisericii de azi ar trebui s# fie m#car primele opt-nou# capitole din Faptele Apostolilor. Credem c# o cugetare
adnc# a fiec#rui cuvnt scris acolo %i apoi osteneala de a le plini ne-ar putea urni din letargia n care z#cem.
Cateheze baptismale
9
ei %i mai ales, pe ct pute(i, dac# timpul ng#duie, fiind nt#ri(i cu m#rturiile Scripturii ca %i cu
ni%te arme duhovnice%ti, nchide(i gura lor cea neru%inat#.

25. Noi vrem ca voi s# ar#ta(i o foarte mare rigoare
32
fa(# de dogmele Bisericii %i s# le
ave(i bine fixate n mintea voastr#. Dar, fiindc# cei ce arat# o asemenea credin(# se cuvine s#
str#luceasc# %i prin fapte, este necesar ca %i despre acest lucru s#-i nv#(#m pe cei ce se vor
nvrednici de mp#r#tescul dar
33
, ca ei s# aib# cuno%tin(# c# nu exist# un astfel de p#cat, care
s# poat# birui generozitatea St#pnului. Ci %i dac# ar fi cineva desfrnat sau adulter sau
muieratic, homosexual, prostituat, r#pitor, lacom, be(iv, %i dac# ar fi idolatru, att de mare este
puterea darului %i iubirea de oameni a St#pnului, nct El face s# dispar# toate acestea %i-l
dezv#luie mai str#lucit dect nse%i razele soarelui pe cel care arat# doar o bun# dispozi(ie a
voin(ei.

26. In(elegnd covr%itorul dar al iubitorului de oameni Dumnezeu, s# ne
predispunem
34
deja %i spre lep#darea relelor %i spre lucrarea faptelor bune. C#ci aceasta ne
ndeamn# %i profetul [David], zicnd: fere%te-te de r#u %i f# binele (Ps. 36, 27). nsu%i
Hristos, vorbind c#tre tot omul, a zis: Veni(i la Mine to(i cei osteni(i %i mpov#ra(i %i Eu v#
voi odihni. Lua(i jugul Meu %i nv#(a(i de la Mine c# sunt blnd %i smerit cu inima %i ve(i afla
odihn# sufletelor voastre (Matei 11, 28-29).

27. Ai v#zut bun#tate prisositoare? Ai v#zut m#rinimia chem#rii? Veni(i - zice - la
Mine to(i cei osteni(i %i mpov#ra(i. Iubitoare de oameni este chemarea, negr#it# bun#tatea!
Veni(i la Mine to(i, nu doar conduc#torii, ci %i supu%ii, nu numai boga(ii, ci %i s#racii, nu
doar cei liberi, ci %i sclavii, nu numai b#rba(ii, ci %i femeile; %i b#trnii, nu doar tinerii, %i cei
schilodi(i %i cu m#dularele v#t#mate, nu numai cei s#n#to%i la trup, to(i veni(i. C#ci a%a sunt
darurile St#pnului, nct nu face vreo diferen(# ntre sclav %i liber, nici ntre bogat %i s#rac, ci
leap#d# toat# aceast# deosebire. Veni(i to(i - zice - cei osteni(i %i mpov#ra(i. )i pentru ce i
cheam#? n nici un caz ca s# le cear# socoteal# %i s#-i duc# n fa(a instan(ei judec#tore%ti. Dar
pentru ce? Ca s#-i odihneasc# de chinul lor %i s# le ia povara cea ap#s#toare. C#ci ce poate fi
cndva mai ap#s#tor dect p#catul? Fiindc# acesta, %i dac# am fi de mii de ori nesim(itori %i
am vrea s# ne ascundem de oameni, ridic# mpotriva noastr# con%tiin(a ca pe un judec#tor
nemitarnic; %i aceea, f#r# ncetare, se r#scoal# [mpotriva noastr#], provocndu-ne continuu
dureri, torturndu-ne precum un c#l#u %i %trangulndu-ne cugetul prin ar#tarea m#rimii
p#catului. A%adar, zice c# pe cei ngreuia(i de acesta [de p#cat] %i chinui(i ca de o povar#, pe
ace%tia i voi odihni, d#ruindu-le iertarea p#catelor, numai s# vin# la Mine. Cine este att de
mpietrit, cine este a%a de tare [la cerbice], nct s# nu asculte de o asemenea chemare [plin#]
de iubire de oameni?

28. Vezi cum i cheam# pe aceia care %i-au cheltuit [via(a] n f#r#delegi, pe cei ce sunt
mpov#ra(i de p#cate, pe cei care nici nu mai pot s# ridice capul, pe cei plini de ru%ine
35
%i f#r#
de ndr#zneal#?

29. Apoi, ca s# ne nve(e felul odihnei, adaug#: lua(i jugul Meu asupra voastr#.
Veni(i sub jugul Meu! ns# nu v# speria(i cnd auzi(i de jug. C#ci nici nu v# r#ne%te gtul, nici
nu v# face s# v# pleca(i capul, ci ne nva(# s# cuget#m la cele de sus %i ne arat#
36
adev#rata
filosofic. Lua(i jugul Meu asupra voastr# %i nv#(a(i, nv#(a(i nseamn#: pleca(i-v# auzul

32
Pn# n cele mai mici am#nunte.
33
De darul botezului.
34
nseamn# a ne ndemna mai nti cu o bun# dispozi(ie spre ceva %i a sta cu fa(a spre acel lucru, a tinde c#tre el.
35
Pleac# de la o r#d#cin# care la nceput avea sensul de ur(enie, hido%enie. Astfel, socotim c# ru%inea aceasta
are %i o tent# ontologic#, de deformare a firii prin p#cat, %i nu doar moral#, juridic#. Pn# aici textul, atunci cnd
vorbe%te de ru%ine, utilizeaz# cuvinte derivate de la aceea%i r#d#cin#.
36
Originalul grecesc este mai complet: ne educ# pe m#sur# ce cre%tem.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
10
ca s# pute(i nv#(a de la Mine
37
. C#ci nu voi cere de la voi ceva greu. Voi, robii, imita(i-M# pe
Mine, St#pnul; voi, care sunte(i p#mnt %i cenu%#, rvni(i [s# fi(i] ca %i Pl#smuitorul vostru %i
F#c#torul cerului %i al p#mntului, nv#(a(i-v# de la Mine, c# sunt blnd %i smerit cu inima.

30. Ai v#zut pogor#mntul St#pnului? Ai v#zut iubirea [Lui] de oameni cea sincer#?
Nu a cerut de la noi ceva greu sau de nesuportat. Fiindc# nu a zis: nv#(a(i-v# de la Mine c#
am f#cut semne, c# am nviat mor(ii, c# am ar#tat minuni, [c#ci toate] acestea [atrn#] numai
de puterea Lui. Dar ce? nv#(a(i-v# de la Mine, c# sunt blnd %i smerit cu inima %i ve(i g#si
odihn# sufletelor voastre. Ai v#zut ct este c%tigul acestui jug, ct folos [aduce]? Cel ce a
fost nvrednicit s# vin# sub acest jug %i a putut s# nve(e de la St#pnul s# fie blnd %i smerit
cu inima, va dobndi deplina odihn# a sufletului s#u. Acest lucru este nceputul
38
mntuirii
noastre. Cel ce a c%tigat
39
aceast# virtute poate, fiind nc# n trup, s# se ia la ntrecere cu
puterile netrupe%ti %i nu [mai] are nici o p#rt#%ie cu cele din via(a aceasta.

31. Cel ce imit# blnde(ea St#pnului nu se mnie, nu se ridic# mpotriva aproapelui.
Chiar dac# cineva l va lovi, i va spune: dac# am vorbit r#u, d# m#rturie pentru [acest] r#u,
dar dac# [am gr#it] bine, de ce m# ba(i? (Ioan 18, 23). Chiar de-l va numi demonizat, i va
r#spunde: eu demon nu am; %i nimic din cele ce vin asupra-i nu-l va putea v#t#ma. Unul ca
acesta dispre(uie%te toat# slava acestei vie(i
40
%i nimic din cele ce se v#d nu-l va atrage.
Fiindc# el va dobndi al(i ochi. Cel ce este smerit cu inima niciodat# nu va putea privi cu ochi
r#u bunurile aproapelui. Unul ca acesta nu va fi r#pitor, nici lacom, nici nu va pofti vreun
lucru, ci va risipi chiar %i cele ale sale, ar#tnd mult# comp#timire fa(# de semenul de aceea%i
fire. Unul ca acesta nu sap# c#snicia altuia, c#ci venind sub jugul lui Hristos %i nv#(nd s# fie
blnd %i smerit cu inima, va avea ntreaga virtute
41
%i va p#%i pe urmele St#pnului.

32. S# venim sub jugul cel bun %i s# ridic#m povara cea u%oar#, ca s# putem g#si %i
odihna. Cel ce vine sub jug e dator s# uite orice veche obi%nuin(# %i s# aib# o aten(ie fin# a
ochilor
42
. C#ci cel ce se uit# la femeie ca s-o pofteasc#, deja a f#cut adulter cu ea n inima
lui; nct este nevoie de asigurare sporit# pentru sim(ul v#zului, ca nu cumva prin el s# se
urce moartea. )i nu numai pentru ochi, ci %i pentru limb#, de mare aten(ie este trebuin(#.
Mul(i au c#zut - zice - sub ascu(i%ul s#biei, dar nu at(i c(i au c#zut datorit# limbii (n(. Sir.
28, 19). [ )i a%a], punem fru %i celorlalte patimi care se nasc de aici, a%ez#m mintea n lini%te,
ngr#dim partea irascibil#, mnia, pomenirea r#ului, du%m#nia, invidia, pofta nes#(ioas#, toat#
desfrnarea, toate faptele c#rnii, care sunt: adulterul, curvia, necur#(ia, desfrnarea, idolatria,
fermec#toria, du%m#nia, cearta, pizma, be(ia, chefurile.

33. Se cuvine s# lep#d#m toate acestea %i s# ne srguim s# avem road# Duhului:
dragostea, bucuria, pacea, ndelunga-r#bdare, bun#tatea, blnde(ea, nfrnarea. )i dac# astfel
ne cur#(im min(ile noastre, repetnd ca pe o incanta(ie nv#(#turile adev#rate
43
, vom putea deja

37
Orice ini(iativ# divin# necesit# un r#spuns din partea omului. A fi ucenic (c#ci acesta este aici sensul
verbului grecesc tradus prin a nv#(a) este un har al lui Dumnezeu %i este dat celor ce se smeresc (fac un prim
pas c#tre smerenie) %i %i pleac# urechea spre a dobndi puterea de a nv#(a. Iar ucenic nu poate deveni dect cel
care %tie c# nu %tie, care simte nevoia de nv#(#tur#.
38
Literal: capul. Prin urmare, n(elesul poate fi %i: acest lucru este elementul principal al mntuirii noastre.
39
Folosirea, n limba greac#, a participiului pasiv perfect arat#, n general, efectul prezent al unei ac(iuni s#vr-
%ite n trecut. Ideea este c# un astfel de om a dobndit odihna %i acum o p#streaz# f#r# a o altera. Aceast# odihn#
este rezultatul unei crncene lupte cu propriul egoism. Taina veacului viitor se tr#ie%te nc# de aici. Sfin(ii tr#iesc
acum %i aici pacea lui Hristos, care covr%e%te toat# mintea.
40
Este via(a biologic#, material# (de%i nu tot timpul are acest n(eles).
41
Ceea ce noi numim virtu(i sunt doar aspecte ale unei st#ri de total# virtute.
42
A se cugeta asupra televizorului %i reclamelor, ct de mult reu%esc s# ne toceasc# trezvia.
43
Acest procedeu nu are nimic cu magia. Este vorba de obiceiul anticilor de a citi cu voce tare %i de puterea pe
care o are cuvntul Sfintei Scripturi. Acela%i lucru se ntmpl# %i n cazul rug#ciunii isihaste, cnd ea este rostit#
cu gura. Amintim %i cuvintele Mntuitorului: Acum voi sunte(i cura(i pentru cuvntul pe care vi l-am spus
Cateheze baptismale
11
de aici s# ne [form#m] o bun# predispozi(ie
44
%i s# fim vrednici de primirea darului m#re( %i de
paza bunurilor primite [la botez] .

34. S# nu mai am grija nfrumuse(#rilor exterioare, nici a hainelor scumpe, ci toat#
rvna s# o ntorc spre mpodobirea sufletului, nct frumuse(ea lui s# fie [din ce n ce] mai
str#lucitoare. S# nu mai port haine de m#tase - fire ale viermilor -, nici coliere de aur. C#ci %i
dasc#lul lumii, cunoscnd mai ales moliciunea firii femeie%ti %i grabnica alunecare a voin(ei,
nu a ezitat s# ornduiasc# %i n leg#tur# cu acestea. Dar de ce spun c# nu s-a dat n l#turi s#
nve(e despre acestea? Fiindc# ndemnnd n privin(a coafurilor, strig# %i zice: nu cu coafuri
sau cu aur sau cu perle sau cu haine scumpe [s# fie mpodobit#] (I Timotei 2, 9). [Crezi] c#
nv#(ndu-te acestea, femeie, vrea oare s# te nfrumuse(ezi %i s# fii l#udat# de cei ce te
privesc? [Chiar dac# ei te laud#], (i [spun] c# aceia sunt oameni asemenea [(ie], dar eu ntreb
%i pe St#pnul tuturor. S# vedem pentru ce te va l#uda %i te va vorbi de bine?

35. De vreme ce El a lep#dat acea frumuse(e care se i(e%te din coafuri, din bijuterii, din
perle %i din haine scumpe, s# vedem ce fel de frumuse(e i h#r#ze%te femeii? C#ci aceast#
frumuse(e [produs#] de bijuterii %i haine, %i dac# pentru pu(in o ncnt# pe cea care le poart#,
cu timpul se ofile%te. Dar ce spun c# se ofile%te? nainte de a se ofili datorit# trecerii vremii,
a((# ochii invidio%ilor %i-i ndeamn# pe r#uf#c#tori la furt. Iar frumuse(ea pe care nsu%i o
h#r#ze%te nu se poate pierde, nici ofili; este ve%nic# - %i aici [n via(a aceasta] r#mnnd
mpreun# cu noi, dar nso(indu-ne %i dincolo - %i [pe deasupra] ne aduce mult# ndr#zneal#.

36. Dar trebuie s# ascult#m chiar cuvintele apostolului. A%adar, ce zice? Aceast#
[frumuse(e] se cuvine femeilor care au f#g#duit s# fie tem#toare de Dumnezeu, cea prin fapte
bune (I Timotei 2, 9). Femeia vrednic# - zice - de f#g#duin(a [dat# lui Hristos] - [f#g#duin(a]
de a lucra [poruncile Lui] - se mpodobe%te pe sine cu fapte bune. F#ptuirea binelui s# urmeze
f#g#duin(ei [date]. Ai f#g#duit s#-L cinste%ti pe Dumnezeu? Lucreaz# cele pl#cute Lui! Adic#
faptele bune. Dar ce nseamn# [mpodobirea] prin fapte bune? Toat# strnsura virtu(ii
const# n dispre(uirea
45
celor din veacul acesta, dorin(a pentru cele din veacul viitor,
nesocotirea bunurilor [de aici], deschiderea fa(# de cei s#raci, ng#duin(a, blnde(ea,
n(elepciunea
46
, pacea %i lini%tea sufletului, a nu fi pornit spre slava vie(ii de acum, ci a avea
privirea a(intit# la cele de sus %i a te ngriji necontenit pentru cele de acolo %i a te avnta c#tre
acea slav#.

37. Dar fiindc# acum vorbesc n special pentru femei, vreau s# le fac ndeaproape
cunoscute %i alte lucruri, nct, o dat# cu celelalte [neajunsuri de care am vorbit], s# lepede %i
obi%nuin(a v#t#m#toare de a-%i farda fa(a, ca s# nu adauge [ceva chipului], ca %i cum opera [lui
Dumnezeu] ar suferi vreo lips#, %i [astfel] p#catul s# fie atribuit Creatorului. [Oare %tii tu] ce
faci, femeie? [Nu %tii] c# nu po(i s#-(i spore%ti frumuse(ea natural# prin pudre %i rimeluri, [dar]
nici s#-(i schimbi ur(enia fireasc#? Nu vei ad#uga ctu%i de pu(in frumuse(ii fire%ti %i-o vei
strica %i pe cea a sufletului. Preocuparea aceasta [pentru mpodobire] este semnul unei
moliciuni l#untrice. De altfel, mult# osnd#
47
(i aduni prin aceasta, ntraripnd ochii celor
tineri, captnd privirile desfrna(ilor, provocnd adultere necuvenite, %i [astfel] atragi asupra
capului t#u [responsabilitatea] alunec#rii acelora.

(Ioan 15, 3). Citirea Scripturii, pentru cel ce se preg#te%te, are efect purificator. Rostirea ritmat#, cu aten(ie, a
psalmilor, rug#ciunilor, lecturilor duhovnice%ti, are efect asupra voin(ei %i ne nt#re%te prin obi%nuin(# (nu n sens
de rutin#, ci de mod de a fi, dobndit prin asceza min(ii %i a inimii) deschiderea fa(# de harul lui Dumnezeu.
44
Verbul folosit este acela%i ca %i cel discutat la nota 37.
45
Cuvntul (a privi pe deasupra) nu trebuie luat n sensul unui dispre(, ca %i cum cele din lume ar fi rele. Acestea
sunt dispre(uite nu n sine, ci prin raportare la cele ve%nice, cele din urm# fiind mai vrednice de dorit dect cele
dinti.
46
Textual: filosofia. Dar la P#rin(i aceasta desemneaz# modul de via(# cre%tin (cu fapta, nu cu vorba).
47
Literal: foc.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
12

38. Un lucru cuvenit %i de folos este s# renun(i la [mpodobire]! Iar dac# cele ce sunt
robite
48
de acest r#u obicei nu vor, m#car cnd vin la Biseric# s# nu fac# aceasta. Spune-mi
pentru ce s# stai n Biseric# ntr-un asemenea hal? Oare aceast# frumuse(e o caut# Cel C#ruia
tu vii s# I te nchini %i [naintea C#ruia] (i m#rturise%ti p#catele? El caut frumuse#ea
luntric, lucrarea faptelor bune, milostenia, cumptarea, strpungerea inimii, credin#a
profund. Iar tu, renun(nd la acestea
49
, degrab# provoci poticnire n Biseric# celor mai
slabi
50
. De cte fulgere nu e%ti vrednic#? E%ti n port %i naufragiezi. Vii la doctor s#-(i vindeci
r#nile %i pleci cu ele mai mari. Ce iertare vei mai avea dup# acestea? ns# chiar dac# mai
nainte unele erau cuprinse de del#sare fa(# de propria mntuire, de azi s# fie ncredin(ate c#
[trebuie] s# renun(e la acest viciu. C#ci dac# [Dumnezeu] nu a fost de acord s# folosim hainele
scumpe, cu mult mai mult [nu admite] fardurile %i rimelurile.

39. Pe lng# [toate] acestea, m# rog ca %i b#rba(ii %i femeile s# fug# deplin de divina(ie
%i practicile [supersti(ioase]. C#ci aceste fleacuri sunt ale p#gnilor %i ale celor nc# robi(i de
n%elare: preocuparea pentru cronc#nitul corbilor, pentru chi(#iturile %oarecilor, pentru
trosniturile grinzilor, a primi cu pl#cere ntlnirile cu oameni ce tr#iesc ru%inos, dar a fugi de
cei ce tr#iesc ntru evlavie %i sfin(enie, [considerndu-i] pricini a mii de rele. Vezi cte sunt
me%te%ugirile diavolului? C#ci vrea nu numai s# fim pustii de virtute %i s# ne aplec#m spre
r#utate, ci %i s# s#deasc# n noi ura, ca s# ne ntoarcem de c#tre cei ce urmeaz# virtu(ii. Sau
altfel: vrea nu numai s# urm#m cele rele, ci ne zore%te %i ne mpinge s# ni le %i nsu%im, f#cnd
tot posibilul s# le primim cu pl#cere
51
.

40. S# nu socoti(i c# sunt lucruri mici, nici f#r# importan(#, ci sunt suficiente ca s#
scufunde sufletul %i s#-l coboare n nsu%i adncul r#ut#(ii. C#ci aceasta, aceasta este
perversitatea vicleanului demon: s# ne mpiedece prin lucruri m#runte (s. n.). Dar voi, noi
osta%i ai lui Hristos, %i b#rba(i %i femei - c#ci n aceast# armat# a lui Hristos nu se face
deosebire de sex - ndep#rtnd de acum orice asemenea obiceiuri, ca unii ce ve(i primi pe
mp#ratul tuturor, a%a s# v# cur#(i(i mintea, nct nici o pat# s# nu v# ntunece gndurile.

41. Chiar dac# cineva are vreun du%man, s# se mpace cu el, punnd n mintea sa de ce
fel [de daruri] va avea parte de la St#pn el, cel cufundat n attea p#cate, %i s#-i ierte
aproapelui pornirile contra sa. C#ci zice: fiecare dintre voi s# nu gndeasc# r#u fa(# de
aproapele n inima sa (Zaharia 8, 17). Dac# cineva are vreun contract %i multe dobnzi [de
primit], s# le rup#. C#ci zice: rupe(i contractele nedrepte (Isaia 58, 6). ntr-un cuvnt,
fiecare s# aduc# mai nti cele din partea sa, ca s# primeasc# cu mult# larghe(e cele din partea
St#pnului.

42. )i mai nti de toate instrui(i-v# limba s# se cure(e de jur#minte. Nu vorbesc [doar]
de jur#mintele false, ci %i de cele formale %i u%uratice care sunt spre paguba celor ce le fac.
C#ci zice: S-a spus s# nu juri strmb. Eu ns# v# spun s# nu v# jura(i deloc (Matei 5, 33-34).
Ai auzit: s# nu juri deloc? De acum ab(ine-te s# mai iscode%ti legile St#pnului, ncrede-te
n Cel Ce a poruncit %i cur#(e%te-(i n ntregime
52
mintea.

48
Ar nsemna a fi cuprins de ceva mai nainte [de a putea reac(iona n vreun fel], ndelunga obi%nuin(# devine
o a doua natur# %i noi devenim robii ei f#r# a ne mai putea mpotrivi aproape deloc. Totul (ine de voin(# n acest
caz care trebuie s# conlucreze cu harul.
49
Virtu(ile anterior n%iruite.
50
Literal: cu sufletul u%uratic, care nu %i-au luat n serios credin(a.
51
Pl#cerea p#tima%# (%i sufleteasc# %i carnal#) este cea care reduce distan(a dintre om %i p#cat. Ea l face pe
primul s#-%i improprieze pe cel de-al doilea. Este cleiul ce leag# patima de om %i-l face pe acesta s# nu doreasc#
desp#r(irea de ea. Tot pl#cerea l convinge c# acesta este binele adev#rat. Treaba de c#p#ti a demonului este s#
ne induc# pl#cerea atunci cnd facem r#ul. Apoi de bun# voie l vom face n continuare.
52
Poate fi redat %i temporal, prin tot timpul, continuu, n concluzie: s# ne cur#(im mintea prin instrumentele
Cateheze baptismale
13

43. S# nu-(i mai fie gndul la hipodrom %i la spectacolele nelegiuite din teatre - c#ci %i
acelea aprind pe nesim(ite desfrnarea, nici la cruda desf#tare provocat# de luptele cu animale.
Spune-mi, ce desf#tare este s# vezi pe cel de un neam cu tine %i p#rta% aceleia%i firi, sf%iat de
fiarele s#lbatice? Nu te nsp#imn(i, nici nu te temi c# se va cobor un fulger de sus %i-(i va
zdrobi capul? Fiindc# se poate spune c# tu nt#r(i din(ii fiarelor. Tu nsu(i (i dai aportul la
ucidere prin strig#tul t#u, chiar dac# nu [lucrezi] cu mna, ns# [omori] cu limba
53
.

44. Nu, v# rog, nu lua(i cu atta u%ur#tate mntuirea voastr#! Pune n minte vrednicia
ta %i ru%ineaz#-te. C#ci dac# cineva care cuget# ceva m#re( despre vreo vrednicie omeneasc#,
adesea refuz# s# fac# vreun lucru necuvenit care ar leza acea demnitate, tu, urmnd s#
prime%ti o att de mare vrednicie, nu e%ti dator s# te sfie%ti de pe acum? Fiindc# o asemenea
vrednicie ai, nct ea te nso(e%te %i n veacul acesta %i va merge cu tine %i n via(a viitoare.
Care este aceasta? Cre%tin vei fi numit din pricina dragostei de oameni a lui Dumnezeu; %i
credincios. Iat#, nu o singur# vrednicie, ci dou#. l vei mbr#ca pe Hristos nu peste mult#
vreme %i (i se cuvine s# hot#r#%ti %i s# faci toate [(innd cont de faptul] c# Acela este totdeauna
mpreun# cu tine.

45. [Oare] nu vezi pe cei ce crmuiesc treburile cet#(ii - deoarece poart# haine ce au
nsemnele mp#r#te%ti - ct de nalt cuget# [despre ei n%i%i] %i din aceast# cauz# doresc s# li se
dea mai mult# cinste %i s# beneficieze de gard# de corp? Dac# aceia, care au pe mbr#c#minte
nsemnul mp#r#tesc, pentru aceasta vor s# fie respecta(i, cu ct mai mult tu, care l vei
mbr#ca pe nsu%i Hristos? C#ci zice: voi locui ntru voi %i voi umbla mprejurul vostru %i voi
fi Dumnezeul vostru (Leviticul 26, 12).

46. Feri(i-v# de toate aceste rele momeli ale diavolului %i nimic s# nu fie mai de cinste
pentru voi dect a intra n Biseric#. )i odat# cu renun(area la bucate %i la rele s# v# fie mare %i
rvna pentru virtute. )i tot timpul zilei s#-l mp#r(im astfel: o parte pentru rug#ciuni %i
m#rturisiri
54
, iar alta pentru citire %i str#pungerea sufletului; %i toat# rvna noastr# s# fie
ndreptat# spre convorbiri despre cele duhovnice%ti. Mare aten(ie trebuie s# avem ca s# nu fim
prin%i n cursele celui r#u. C#ci dac# d#m seama pentru fiecare cuvnt nelucr#tor cu ct mai
mult pentru palavrele inoportune %i discu(iile lume%ti.

47. Dac# ve(i gndi astfel %i v# ve(i ngriji de s#n#tatea sufletului vostru, ve(i atrage %i
din partea lui Dumnezeu mai mult# bun#voin(#, v# ve(i bucura de %i mai mult# ndr#zneal#, iar
noi cu %i mai mare zel vom continua nv#(#tura, %tiind c# arunc#m semin(ele acestea
duhovnice%ti n urechi cu o bun# dispozi(ie %i n p#mnt
55
ngr#%at %i afnat. Fie ca voi s# v#
nvrednici(i de dar mbel%ugat de la Dumnezeu, iar noi s# avem parte de iubirea Lui de
oameni, cu harul %i cu ndur#rile Unuia-N#scut Fiului S#u, mpreun# cu Care, Tat#lui %i
Duhului Sfnt slav#, putere %i cinste, acum %i pururea %i n vecii vecilor. Amin.


oferite de toate situa(iile n care suntem pu%i.
53
Orice participare la un spectacol sportiv, artistic, nu este neutru. El ne cere acordul l#untric prin care avem
p#rt#%ie cu cele ce se s#vr%esc acolo. Spre exemplu, n fotbal se vntur# sloganul (care nu este deloc lipsit de
ntemeiere) c# publicul este al 12-lea juc#tor.
54
Poate fi vorba de m#rturisirea inimii n rug#ciune, de m#rturisirea n fa(a unui martor sau de a da m#rturie prin
fapte %i comportament. Rezolvarea problemei ar necesita un studiu asupra utiliz#rii cuvntului la Sfntul Ioan
Gur# de Aur. Spre exemplu, n comentariul la psalmi, referindu-se la m#rturisirea inimii n rug#ciune, pentru
p#cate, spune: A%adar, acestei m#rturisiri s#-i urm#m %i noi. C#ci dac# nu vrem s# plngem aici, neap#rat ne
vom ndurera %i vom plnge dincolo (P. G. 55, 76). Sau, n alt# parte a acelora%i comentarii, spune: ndoit este
chipul m#rturisirii: fie este osndirea p#catelor proprii, fie mul(umirea adus# lui Dumnezeu (P. G. 55, 121).
55
Termenul grec con(ine ideea de sol preg#tit (prin lucr#ri agricole) %i nu un simplu p#mnt. Conteaz# mult %i
preg#tirea noastr# temeinic#.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
14Omilia aceluia%i c#tre cei ce urmeaz# a fi lumina(i
%i l#murire clar# a celor s#vr%ite n chip simbolic
%i nchipuite n dumnezeiescul Botez


1. Haide iar#%i s# vorbim pu(in cu cei nscri%i n oastea lui Hristos, ar#tndu-le lor %i
puterea armelor pe care le vor primi %i negr#ita bun#tate a iubitorului de oameni, Dumnezeu,
pe care a ar#tat-o neamului omenesc, nct ace%tia, apropiindu-se cu mult# %i deplin# credin(#,
s# se bucure de o mai bogat# cinstire. Gnde%te-te, iubite, la covr%itoarea bun#tate [ar#tat# de
El] chiar de la nceput. C#ci dac# pe cei care nu s-au ostenit deloc, pe cei care nu au ar#tat
nimic de cinste, i-a nvrednicit de un asemenea dar %i le-a iertat gre%elile cele din toat#
vremea, [atunci], dac# dup# atta m#rinimie [ar#tat#], a(i dori, dintr-o bun# dispozi(ie, s#
aduce(i %i voi ceva de la voi n%iv#, de ct# r#splat# nu v# ve(i nvrednici din partea
iubitorului de oameni Dumnezeu!

2. n treburile omene%ti nu se vede a%a ceva niciodat#, ci mul(i, adesea, dup# multe
osteneli %i chinuri pe care le fac n n#dejdea r#spl#tirii, se ntorc acas# cu minile goale: fie
pentru c# cei de la care a%teptau r#splat# sunt r#uvoitori fa(# de cei ce mult se ostenesc, fie c#
sunt r#pi(i mai devreme din via(# %i nu mai pot s#-%i mplineasc# scopul. Dar n cazul
St#pnului nostru, nu numai c# nu se ntmpl# a%a ceva vreodat#, ci chiar mai nainte de a
ncepe noi ostenelile %i de a-I ar#ta cele ale noastre, lundu-ne-o nainte, %i arat# m#rinimia,
ca prin multe faceri de bine s# ne atrag# spre ceea ce a gndit mai dinainte pentru mntuirea
noastr#.

3. )i astfel, dintru nceput bine lucrnd, nu a ncetat s# dea binefaceri neamului
omenesc. C#ci dup# ce l-a pl#smuit pe cel nti zidit, de ndat#, chiar dintru nceput, l-a
s#l#%luit n rai %i l-a d#ruit cu acea via(#
56
f#r# de chinuri, l#sndu-l s# se nfrupte din toate
cele din rai n afar# de un singur pom. Dar acela, [uitnd] st#pnirea de sine %i fiind n%elat de
femeie, a c#lcat porunca dat# lui %i a batjocorit
57
o astfel de cinste.

4. Dar vezi %i aici m#rimea iubirii de oameni! C#ci trebuia ca pe un astfel de
nerecunosc#tor fa(# de facerile de bine primite mai nainte s# nu-l mai nvredniceasc# de vreo
iertare, ci s#-l scoat# de sub purtarea Sa de grij#. Dar nu numai c# nu a f#cut aceasta, ci
precum un tat# preaiubitor care are un copil neastmp#rat, fiind mi%cat de iubirea fireasc#, nu-
l pedepse%te pentru gre%eal#, dar iar#%i nici nu-l iart# cu totul, ci cump#ne%te cu m#sur#, ca nu
cumva s# se abat# spre o r#utate mai mare, tot a%a %i bunul Dumnezeu, fiindc# [acela] a ar#tat
mult# neascultare
58
, pe de-o parte sco(ndu-l din acea vie(uire, iar pe de alta domolind gndul
lui ca s# nu p#c#tuiasc# dup# aceea %i mai mult, l-a pedepsit cu osteneli %i nenorociri ca %i cum
i-ar fi zis:

5. Multa del#sare %i netemerea
59
te-a adus spre o att de mare neascultare %i te-a f#cut
s# ui(i de poruncile Mele; iar faptul c# nu aveai nimic de lucrat te-a f#cut s# te socote%ti mai

56
Via(a biologic# a lui Adam era %i ea lipsit# de efort %i chinuri.
57
Desemneaz# ac(iunea de a-%i dep#%i n mod nepermis, din mndrie, limitele fire%ti.
58
Nu nseamn# neap#rat mpotrivire, ci o neluare n serios %i pe deplin a poruncii, a fi distrat %i a l#sa s# treac# pe
lng# urechi ceea ce s-a spus, considerndu-l ca ceva nu att de important. Poate sensul este mai degrab# de
neluare aminte, de neacordare a ntregii aten(ii.
59

Cateheze baptismale
15
presus de propria fire c#ci nelucrarea se face dasc#l a toat# r#utatea. De aceea te pedepsesc
cu osteneli %i nenorociri ca, lucrnd p#mntul, s#-(i aduci necontenit aminte %i de neascultare
%i de nimicnicia firii tale. Iar fiindc# (i-ai nchipuit lucruri m#re(e %i nu ai vrut s# r#mi n
hotarele-(i fire%ti, (i poruncesc ca din p#mntul din care ai fost luat, acolo iar#%i s# te ntorci.
C#ci p#mnt e%ti %i n p#mnt te vei ntoarce (Fac. 3, 19).

6. )i ca s#-i sporeasc# durerea %i s#-l fac# s# simt# propria c#dere, nu l-a alungat
departe, ci l-a pus n apropierea raiului, astupndu-i intrarea n#untru, ca n fiecare ceas,
v#zndu-se lipsit de acele bun#t#(i din pricina nelu#rii aminte, s# dobndeasc# o aten(ie
nencetat# %i s# fie mai temeinic fa(# de poruncile ce urmau s#-i fie date spre paz#. C#ci,
bucurndu-ne noi de cele bune, nu sim(im c# trebuie s# lucr#m vreun fel de fapt# bun#; dar
cnd suntem lipsi(i de ele, dobndind o sensibilitate mai adnc# din pricina lipsei, suferim %i o
durere mai mare. Aceasta s-a ntmplat - atunci %i cu ntiul zidit.

7. ns# ca s# cuno%ti %i sfatul potrivnic al vicleanului diavol, dar %i n(elepciunea %i
bunul me%te%ug al St#pnului nostru, ia vezi, spre ce l-a mpins, prin n%el#ciune, diavolul pe
om s# fac# %i ce iubire de oameni i-a ar#tat St#pnul Cel purt#tor de grij#. C#ci acel viclean
diavol, pizmuindu-l pentru vie(uirea din rai, prin n#dejdea unei mai mari f#g#duieli, i-a r#pit
ceea ce avea n mn#. C#ci f#cndu-l s#-%i nchipuie c# [poate fi] egal cu Dumnezeu, i-a atras
osnda mor(ii. De acest fel sunt [%i acum] momelile lui: nu numai c# ne dep#rteaz# de
bun#t#(ile pe care le avem n mn#, ci caut# s# ne azvrle %i n pr#pastie. ns# chiar %i a%a,
Dumnezeul iubirii de oameni nu a trecut cu vederea neamul omenesc, ci, demonstrndu-i
diavolului c# toate cte le-a f#cut sunt f#r# folos, iar omului ar#tndu-i ct# purtare de grij#
are pentru el, i-a d#ruit prin moarte nemurirea. Poftim!? Diavolul l-a scos din rai, iar St#pnul
l-a dus n cer!? Mai mare este c%tigul dect paguba!

8. Dar s# revenim la ceea ce am spus la nceput, c#ci de aceea am %i spus cele de mai
sus: dac# pe cel ce a fost nerecunosc#tor fa(# de attea binefaceri l-a nvrednicit iar#%i de atta
iubire de oameni, voi, osta%ii lui Hristos, dac# ve(i fi rvnitori, ar#tnd bun#voin(# fa(# de
negr#itele daruri oferite vou# %i ntru trezvie ve(i p#zi cele ncredin(ate vou#, spune(i-mi, ct#
cinste nu ve(i primi de la El dup# ce a(i mplinit straja? C#ci El nsu%i a zis: celui care are i se
va da %i-i va prisosi (Matei 25, 29). C#ci cel ce [prin efort] se face pe sine vrednic de cele
deja primite, pe drept se %i bucur# de mai mult.

9. To(i c(i a(i fost nvrednici(i s# fi(i nscri%i n aceast# carte cereasc# aduce(i o
credin(# fierbinte %i un cuget statornic. C#ci cele ce se petrec aici au nevoie de credin(# %i de
ochii sufletului, ca s# nu lua(i aminte doar la cele v#zute, ci, pornind de la acestea, s# v#
nchipui(i
60
cele nev#zute. Ochii credin(ei realizeaz# aceasta. C#ci dup# cum ochii trupului pot
s# vad# doar cele ce cad sub sim(uri, a%a %i cei ai credin(ei doar pe cele contrare [celor
sensibile]. Fiindc# ei nu v#d nimic din cele sensibile, ci privesc cele ce nu se v#d ca %i cum ar
sta n fa(a ochilor. Acest fapt este credin(a: a lua aminte la cele cele v#zute. C#ci zice:
credin(a este fiin(a celor n#d#jduite, dovedirea celor ce nu se v#d (Evrei 11, 1).

60
nchipuirea aceasta nu are consecin(ele celei sugerate de demon (vezi paragraful 7), de%i mecanismul este
acela%i: se cere credin(# fa(# de ceva nev#zut, pornind de la realitatea v#zut#. Criteriul de deosebire este persoana
c#reia i acord#m ncredere %i a c#rei inten(ie - bun# sau rea - se dezv#luie n rezultatul faptelor sale, rezultat
observat prin experien(#: realitatea mor(ii ca alternativ# oferit# de diavol %i realitatea nvierii n cazul lui Hristos
(paragraful 7). D#m aici un text al fericitului Teodoret - %i el apar(innd formal aceleia%i %coli antiohiene, ca %i
Sfntul Ioan - din comentariul la Cntarea Cnt#rilor, n care nchipuirea are un n(eles apropiat de cel folosit aici
de Sfntul Ioan: s# se observe c# %i n vremea Liturghiei, cnd primim trupul Mirelui, l s#rut#m %i l lu#m de
mn# %i ne lipim cu ochii %i cu inima, %i ne nchipuim o oarecare mbr#(i%are nup(ial# %i socotim c# suntem
mpreun# cu El, iar El ne (ine de mn# %i ne s#rut#, dragostea alungnd frica, dup# dumnezeiasca Scriptur# (P.
G. 81, 53). A se vedea %i analizele f#cute de Sfntul Ioan n cateheza a VII-a n leg#tur# cu chinurile mucenicilor,
n nici un caz nu este vorba de un act de imagina(ie, n n(elesul modern al cuvntului.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
16

10. Ce nseamn# ceea ce spun? )i pentru ce spun s# nu iei aminte la cele ce se v#d, ci
s# ai ochi duhovnice%ti? Ca atunci cnd vezi sc#ld#toarea
61
apelor %i mna arhiereului
atingnd capul t#u, s# nu socote%ti c# aceea este doar simpl# ap#, nici c# singur# mna
arhiereului este pus# pe capul t#u. Fiindc# nu om este cel ce lucreaz# cele ce se s#vr%esc, ci
harul Duhului este cel ce sfin(e%te firea apelor %i se atinge mpreun# cu mna arhiereului de
capul t#u. Nu bine am zis c# avem nevoie de ochii credin(ei spre ncredin(area celor ce nu se
v#d, ca nu cumva s# ne oprim doar la cele sensibile?

11. Botezul este %i mormnt %i nviere. C#ci se ngroap# omul vechi dimpreun# cu
p#catul %i nvie cel nou, nnoit dup# chipul Celui Ce l-a zidit (Coloseni 3, 10). Ne dezbr#c#m
%i ne mbr#c#m. Dezbr#c#m vechea hain#, cea ntinat# de mul(imea p#catelor, mbr#c#m pe
cea nou#, cur#(it# de orice pat#. Ce spun?! l mbr#c#m pe nsu%i Hristos! C#ci zice: c(i n
Hristos v-a(i botezat, n Hristos v-a(i mbr#cat (Galateni 3, 37).

12. Dar fiindc# momentul n care v# ve(i bucura de attea daruri este la u%#, hai s# v#
explic felul %i pricinile fiec#rui lucru ce este s#vr%it, ca s# le cunoa%te(i %i s# pleca(i de aici cu
mai mult# ncredin(are
62
. Trebuie s# %ti(i pentru ce - dup# nv#(#tura [primit#] n fiecare zi - v#
conducem la cei ce exorcizeaz# prin viu grai
63
. Nu n zadar, nici pe degeaba se face acest
lucru; ci fiindc# urmeaz# s#-L primi(i locuind n voi pe mp#ratul ceresc, tocmai de aceea,
dup# d#sc#lirea din partea noastr#, v# iau cei rndui(i pentru acest lucru %i, dup# cum o cas# n
care mp#ratul urmeaz# s# vin# este bine aranjat#, a%a %i ei v# cur#(# mintea prin acele
nfrico%ate cuvinte, alungnd toat# me%te%ugirea celui r#u %i o fac vrednic# de prezen(a
mp#ratului. C#ci nu e cu putin(#, chiar dac# vreun demon ar fi s#lbatic %i crud, ca, dup# acele
gl#suiri nfrico%#toare %i dup# invocarea St#pnului tuturor, s# nu se dep#rteze de voi cu mult#
gr#bire. Pe lng# aceasta, [exorcismul] v# aduce n suflet o mare evlavie %i v# porne%te spre
multa str#pungere a inimii
64
.

13. Iar ceea ce este minunat %i de necrezut, este c# aici orice inegalitate %i diferen(# n
demnit#(i se destram#. C#ci %i dac# ar avea vreunul func(ie social# sau str#lucitoare bog#(ie
ori de ar fi dintr-un neam vestit, ori ar avea mult# slav# n via(a aceasta, aici este egal cu
cer%etorul %i cu cel zdren(#ros, adesea %i cu cel orb ori %chiop, %i nu se poticne%te de acest fapt.
Cci $tie c n cele duhovnice$ti toate acestea dispar $i nu se caut dect buna dispozi#ie
a sufletului.

14. Mare c%tig aduc cuvintele %i invoca(iile acelea nfrico%#toare %i minunate. Iar
atitudinea cu picioarele goale %i minile ridicate ne arat# altceva. Dup# cum cei ce sufer# o
robie trupeasc# arat# %i prin nf#(i%are ru%inea st#rii n care se afl#, a%a %i ace%tia, fiind
prizonieri ai diavolului - fiindc# urmeaz# s# fie slobozi(i de sub tirania aceluia %i s# intre sub
jugul cel bun - mai nti, prin nf#(i%are, %i amintesc de starea lor de mai nainte, ca s# %tie de
unde au sc#pat %i la cine alearg# %i ca acest fapt s# le fie prilej pentru o mai mare mul(umire %i

61
Termenul e acela%i cu cel folosit pentru sc#ld#toare n cazul bolnavului de la Vitezda.
62
Rolul catehezei este de a nt#ri credin(a %i nu att unul strict intelectual, de a dobndi noi informa(ii.
63
A se remarca importan(a glasului n actele de exorcizare. Literal traducerea ar fi: v# conducem la / v# l#s#m
n seama, glasurilor exorci%tilor.
64
Care a dat n romne%te evlavie, nu con(ine ideea unei piet#(i sentimentale, ci din contr# ea este starea
str#jerului ce st# pe meterzele cet#(ii %i a pndarului ce %i a%teapt# prada. Este deci o stare de maxim# trezvie,
stare duhovniceasc# asupra c#reia sfntul Ioan insist# aproape obsesiv n toate cele opt cateheze. Rolul
exorcismelor era %i acela de a-i face pe viitorii cre%tini perfect con%tien(i de realitatea %i duritatea luptei
duhovnice%ti. n al doilea rnd, starea de str#pungere a inimii este esen(ial# pentru o real# poc#in(# (n sensul
adnc de schimbare a min(ii) %i aceast# stare nu ne-o putem provoca singuri (doar dorin(a de schimbare a
min(ii este a noastr#), ci este nevoie de o putere exterioar# care s# ne atace inima. Exact a%a s-a ntmplat %i cu
convertirea celor 3000 de oameni la Cincizecime. Sfntul Petru le-a atins prin puterea Duhului inima %i doar apoi
le-a spus poc#i(i-v#.
Cateheze baptismale
17
dispozi(ie binevoitoare.

15. Vre(i s# vorbim %i na%ilor vo%tri
65
ca %i aceia s# %tie de ce r#splat# se nvrednicesc
dac# arat# mult# preocupare fa(# de voi, dar %i ce osnd# %i agonisesc dac# vor fi del#s#tori?
Ia gnde%te-mi-te, iubite, oare garan(ii unora n treburi b#ne%ti nu au mai mult chin dect
datornicul care mprumut# bani %i [pentru care ei se pun drept garan(i]? C#ci dac# cel ce este
mprumutat se arat# binevoitor, u%ureaz# povara garantului s#u; dar dac# este r#uvoitor, i
provoac# aceluia o belea %i mai mare. De aceea ndeamn# %i zice acel n(elept: dac# garantezi
[pentru cineva], socote%te-te ca achitator al [sumei] (n(. Sir 8, 13). Dac# garan(ii unora
pentru sume de bani se pun pe ei n%i%i n situa(ia de a achita tot b#netul, cu mult mai mult
garan(ii n cele duhovnice%ti, deoarece [garanteaz#] c#-i nva(# pe al(ii virtutea, datori sunt s#
arate mult# trezvie, ndemnnd %i sf#tuind, ndreptnd %i avnd dragoste p#rinteasc#.

16. )i s# nu socoteasc# a fi neimportant ceea ce se petrece [aici], ci s# %tie foarte clar
c#, dac# prin propria lor aten(ionare i vor conduce pe drumul virtu(ii
66
pe cei [ncredin(a(i
lor], se vor mp#rt#%i de un nume bun, iar dac# se mole%esc, mult# osnd# vor avea. Tocmai
de aceea obi%nuim s#-i numim pe unii ca ace%tia p#rin(i duhovnice%ti, ca ei s# afle din ns#%i
realitatea faptelor
67
de ct# dragoste [p#rinteasc#] trebuie s# dea dovad# n nv#(#tura
duhovniceasc# ce o dau [fiilor duhovnice%ti]. C#ci dac# este bine s# ndrum#m spre rvnirea
virtu(ii pe cei care nu ne-au fost ncredin(a(i, cu att mai mult datori suntem s# ne mplinim
sarcina fa(# de cel pe care l-am primit
68
ca fiu duhovnicesc. nv#(a(i %i voi, na%ilor, c#, dac#
ve(i fi del#s#tori, nu mic# va fi primejdia!

17. Hai mai departe s# v# vorbim despre nsele Sfintele Taine %i despre leg#mintele
69

ce se vor face ntre voi %i St#pn. C#ci dup# cum n problemele vie(ii cnd cineva vrea s#-i
ncredin(eze altcuiva lucrurile proprii este necesar s# se fac# contracte ntre cel ce
ncredin(eaz# %i cel c#ruia i sunt ncredin(ate, la fel %i acum cnd urmeaz# s# vi se
ncredin(eze din partea St#pnului tuturor lucruri nu muritoare, stric#cioase %i pieritoare, ci
duhovnice%ti %i cere%ti. Pentru aceasta se %i vorbe%te de credin(#, fiindc# nu este nimic v#zut,
ci toate se pot privi cu ochii Duhului. Sunt necesare contracte nu cu cerneal# %i hrtie, ci ntru
Dumnezeu [scrise] cu Duhul
70
. C#ci cuvintele pe care le rosti(i aici sunt scrise n cer %i
leg#mintele pe care le face(i cu gura r#mn ne%terse n fa(a St#pnului.

18. Prive%te iar#%i aici atitudinea de robie
71
! Preo(ii care v# aduc, mai nti v#
poruncesc s# pleca(i genunchii, s# ntinde(i minile spre cer %i a%a s# v# ruga(i, ca prin
[aceast#] nf#(i%are s# v# aduce(i aminte de unde a(i fost elibera(i %i cui urmeaz# s# v# d#rui(i.

65
Acest fapt arat# c# na%ii erau prezen(i mpreun# cu catehumenii la catehizarea acestora. Prin acest fapt, cei doi
auzeau acelea%i nv#(#turi, nct fiecare %tia exact care-i sunt datoriile %i drepturile. Greaca nu avea termenul
propriu-zis de na%, ci folosea un termen juridic ce desemna garantul ce-l lua un debitor n fa(a creditorului s#u.
66
Imaginea oferit# de textul original este foarte concret# %i personal#: c#l#uza l (ine de mn# pe noul drume( %i
pe m#sura parcurgerii mpreun# a drumului - cunoscut n detaliu de ndrum#tor - l aten(ioneaz#, l mustr# sau l
ndeamn# asupra pericolelor sau ntmpl#rilor favorabile ce pot ap#rea de-a lungul c#l#toriei.
67
La nceputul paragrafului se spunea c# lucrurile din Biseric# sunt extrem de serioase. Na%ii sunt datori s# (in#
cont de aceast# realitate adnc# (%i nu conven(ie religioas#, cum uneori se crede), lund aminte la cele petrecute
n timpul ritualului. Pentru gndirea patristic#, numirea realit#(ilor duhovnice%ti nu este ceva conven(ional ori
simbolic (n sensul denaturat n care l n(elege societatea modern#), ci acest nume (de p#rinte duhovnicesc)
este cuvnt lucr#tor ce angajeaz# pe cel c#ruia i se adreseaz# %i l face r#spunz#tor de nemplinirea lui. Numele
de p#rinte duhovnicesc presupune ni%te realit#(i cutremur#toare, la care vechii cre%tini se raportau cu maxim#
gravitate %i luare-aminte.
68
Verbul folosit nu este al simplei primiri, ci: primesc pe cineva, f#cndu-m# garantul lui.
69
Ceea ce se pune n comun din partea ambilor parteneri, nvoiala comun#.
70
Formularea greac# permite analogia unu la unu a celor patru elemente: scrise ntru hrtie, cu /prin
cerneal#, respectiv ntru Dumnezeu, cu / prin Duhul.
71
Atitudinea cu picioarele descul(e %i minile ridicate despre care s-a vorbit mai sus.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
18
Apoi, venind preotul la fiecare, cere leg#mntul %i m#rturisirea %i-l preg#te%te s# spun# acele
nfrico%ate cuvinte, pline de cutremur: M# lep#d de tine, Satano!

19. Plng acum %i greu m# tngui! C#ci mi-am adus aminte de acea zi n care %i eu m-
am nvrednicit s# rostesc aceste cuvinte, dar cugetnd la povara p#catelor pe care am adunat-o
de atunci pn# azi, mi se tulbur# mintea %i m# mu%c# gndul v#znd ct# ocar# mi-am agonisit
prin del#sare
72
. De aceea v# %i rog pe voi to(i, s# ave(i oarece m#rinimie fa(# de mine %i pentru
c# urmeaz# s# v# ntlni(i cu mp#ratul - c#ci v# va primi cu mult# dorire %i v# va mbr#ca cu
acea hain# mp#r#teasc# %i v# va da, oricte daruri %i pe care le vre(i, numai s# c#ut#m din cele
duhovnice%ti - cere(i har %i pentru noi, ca s# nu ne cear# socoteal# pentru p#cate, ci s# ne
nvredniceasc# din partea Sa de iertare pentru cele f#cute [dup# botez]. )i nu m# ndoiesc c#
iubitori fiind, ve(i face aceasta pentru dasc#lii vo%tri.

20. Hai s# ne (inem iar de firul cuvntului nostru! n acel moment, preotul v#
preg#te%te s# zice(i: M# lep#d de tine, Satano, %i de trufia
73
ta, %i de slujirea ta, %i de lucrurile
tale. Pu(ine cuvinte, dar mare e puterea lor! C#ci %i ngerii care stau de fa(# %i puterile cere%ti
ce se bucur# de ntoarcerea voastr# primesc din gurile voastre cuvintele %i le duc St#pnului
tuturor, %i acestea sunt scrise n c#r(ile cele cere%ti.

21. Vede(i prin ce nscrisuri se fac leg#mintele? C#ci dup# lep#darea de cel r#u %i de
toate lucrurile ce se refer# la el, iar#%i [preotul] v# preg#te%te s# zice(i: )i m# unesc cu Tine,
Hristoase. Ai v#zut covr%itoarea bun#tate? Doar cuvintele primindu-le de la tine (i %i
ncredin(eaz# atta bog#(ie, uitnd toat# reaua ta voin(# de mai nainte %i ne mai aducndu-(i
aminte de nimic din cele de dinainte, ci Se mul(ume%te cu aceste scurte cuvinte.

22. Apoi, dup# aceste leg#minte %i lep#d#ri %i uniri - fiindc# ai m#rturisit st#pnia [Lui
asupra ta] %i te-ai unit cu Hristos prin cuvintele rostite - [preotul] te unge pe frunte cu mirul
cel duhovnicesc
74
, ca pe un osta% ales pentru arena duhovniceasc# %i, punndu-(i pecetea,
spune: Se unge cutare n numele Tat#lui %i al Fiului %i al Sfntului Duh.

23. C#ci %tie
75
c# vr#jma%ul este scos din min(i, %i %i arat# col(ii, %i d# trcoale ca un
leu, r#cnind %i prive%te pe cei ce erau mai nainte sub tirania lui cum deodat# au sc#pat de el %i
s-au lep#dat %i au trecut de partea lui Hristos, unindu-se cu El
76
. De aceea, v# %i unge pe frunte
%i v# pune pecetea
77
, ca diavolul s#-%i ntoarc# ochii [de la voi]. C#ci nu ndr#zne%te s# v#
priveasc# n fa(# cnd vede fulgerul ce porne%te de acolo %i i orbe%te ochii. Fiindc# din acea

72
U%ur#tatea cu care a tr#it dup# botez.
73
Am tradus cu trufie, respectnd formularea din c#r(ile de cult. Totu%i termenul grec presupune mult mai mult
dect trufia. El desemna cortegiile ce se alc#tuiau la s#rb#torile p#gne, latura exterioar# ce marca acea
s#rb#toare. Aceste manifest#ri con(ineau, printre altele, spectacole, cntece, reprezent#ri teatrale de orice natur#,
alaiul %i mbulzeala feluritelor categorii sociale, manifest#ri sportive etc. Contextul social actual nu este diferit
fa(# de cel p#gn antic. Trebuie doar identificate cu smerenie %i sinceritate formele sub care se camufleaz# ast#zi
vechile rituri necre%tine. Lep#darea pe care o facem la botez ne-ar cere n acest caz renun(area la multe distrac(ii
considerate nevinovate de c#tre majoritatea cre%tinilor de azi.
74
Este vorba despre o ungere prebaptismal#, nu de Taina Mirungerii.
75
Cel ce oficiaz# botezul trebuie s# fie extrem de con%tient de ce implica(ii ontologice au actele s#vr%ite n
aceast# tain# a ini(ierii cre%tine. Credem c# nu este vorba de o cunoa%tere dobndit# intelectual (verbul folosit a
c#rui n(eles etimologic este de fapt a v#zut), ci de o experien(# pe care nsu%i a avut-o n prealabil.
76
Textul grec marcheaz# limpede cele patru faze: a) ridicarea de sub tirania demonului; b) lep#darea de el; c)
trecerea de partea lui Hristos; d) unirea cu El. Con%tientizarea maxim# a ntregului parcurs se face n fazele 2 %i
4. Azi nu mai facem atta caz de aceste lep#d#ri %i uniri tocmai din cauza mole%elii n care ne tr#im credin(a %i a
desconsider#rii realit#(ii duhovnice%ti: prezen(a %i ac(iunea real# att a lui Hristos, ct %i a diavolului. Aceste
lep#d#ri %i uniri de fapt se actualizeaz# n fiecare clip# a vie(ii, c#ci permanent suntem pu%i s# alegem.
77
Editorul francez d# %i alte locuri paralele unde se comenteaz# acest ritual: ungerea aceasta este f#cut# %i cu
mir %i cu ulei. Mir pentru a-l unge (sufletul neofitului) ca mireas#, iar ulei ca lupt#tor. ntr-o alt# catehez# se
spune: Hristos (i pune pe frunte crucea. Deci aceast# pecete avea forma crucii.
Cateheze baptismale
19
clip# lupta(i %i v# mpotrivi(i lui %i de aceea [preotul], prin ungere, v# introduce ca pe ni%te
lupt#tori ai lui Hristos n arena duhovniceasc#.

24. Dup# aceasta, la vremea nop(ii, v# dezbrac# toate hainele %i - ca pe unii ce urmeaz#
s# intra(i n cer prin ispr#vile [pe care le ve(i s#vr%i] - v# ung
78
ntreg trupul cu acel ulei
duhovnicesc nct toate m#dularele s# fie nt#rite prin ungere %i de nev#t#mat de c#tre armele
de atac
79
trimise de cel potrivnic.

25. Dup# aceast# ungere, v# coboar# n apele sfinte %i n acela%i timp ngroap# omul
vechi %i nviaz# pe cel nou nnoit dup# chipul Celui Ce l-a zidit. Atunci, prin cuvintele %i mna
preotului, Se coboar# Duhul Sfnt %i alt [om] se na%te n locul celuilalt, cur#(ind %i dezbr#cnd
haina veche a p#catului %i mbr#cnd ve%mntul mp#r#tesc.

26. )i ca s# nve(i %i de aici c# una este fiin(a Tat#lui %i a Fiului %i a Sfntului Duh,
astfel este %i predania botezului. C#ci preotul zice: Se boteaz# cutare n numele Tat#lui %i al
Fiului %i al Sfntului Duh, de trei ori cufundnd %i ridicnd capul, ar#tnd prin acest tainic
ritual coborrea Duhului. Fiindc# nu preotul singur atinge capul [botezatului], ci %i dreapta lui
Hristos. )i acest fapt se v#de%te din nse%i cuvintele celui ce boteaz#. C#ci nu zice: eu botez
pe cutare, ci se boteaz# cutare, ar#tnd c# el este doar slujitor al harului %i ofer# doar mna
sa, fiindc#, pentru aceasta a fost ornduit de c#tre Duhul. C#ci Cel Ce pline%te toate este Tat#l
%i Fiul %i Duhul Sfnt, Treimea Cea nedesp#r(it#. Credin(a n Ea ne d#ruie%te iertarea p#catelor
%i m#rturisirea ei ne aduce nfierea.

27. Iar cele ce se ntmpl# dup# acestea sunt suficiente s# ne nve(e de c#tre cine au
fost elibera(i %i de ce au parte cei nvrednici(i de acest ritual tainic
80
. C#ci ndat# sco(ndu-i pe
ei din acele ape sfinte, to(i cei prezen(i i nconjoar#, i mbr#(i%eaz#, i s#rut#, se veselesc %i se
bucur# mpreun# cu ei, c#ci robii %i prizonierii de mai nainte, dintr-o dat# devin fii liberi %i
sunt chema(i la masa mp#r#teasc#. Pentru c# dup# ce ies de acolo
81
sunt adu%i la nfrico%ata
mas# cea plin# de nenum#rate bun#t#(i %i gust# din trupul %i sngele St#pnului %i devin s#la%
al Duhului %i, ca unii ce L-au mbr#cat pe nsu%i Hristos, arunc# sclipiri de jur mprejur, ca
ni%te ngeri p#mnte%ti, str#lucitori fiind din toate p#r(ile %i luminnd mai tare dect razele
soarelui.

28. Toate acestea nu n de%ert %i degeaba vi le-am spus mai devreme dragostei voastre,
ci ca mai nainte de acea bucurie s# rodi(i mult# dorire
82
, ntraripndu-v# deja prin n#dejde %i
s# ave(i un cuget vrednic de cele ce se vor s#vr%i, dup# cum a ndemnat %i fericitul Pavel:
cugeta(i cele de sus %i muta(i-v# gndul vostru de la p#mnt la cer, de la cele v#zute la cele
nev#zute
83
. Pe acestea

le vedem mai clar cu ochii duhovnice%ti dect cu cei sensibili.

78
Nici aici nu este vorba de Taina Mirungerii, ci doar de o ungere nt#ritoare pentru lupta duhovniceasc# ce va
urma.
79
Acestea erau arme cu care se lovea la distan(#: s#ge(i, lance, suli(# etc.
80
Acest ritual este botezul.
81
De la baptisteriu, care n perioada primelor secole cel mai adesea se afla ntr-o cl#dire anex# a bisericii.
82
Literal: pl#cere. Sfntul Ioan spune c# un om poate avea oarecum acces la experien(ele pe care nu le-a tr#it
din analogia cu cele tr#ite. Aceast# analogie nu poate crea realitatea experien(ei nemp#rt#%ite pn# atunci, dar
poate produce n suflet o pl#cere ce aproximeaz# acea bucurie %i tocmai aceast# pl#cere poate fi mobilul c#ut#rii
adev#ratei bucurii. Dar experimentarea bucuriei autentice este un dar al lui Dumnezeu, iar diferen(a real# ntre ea
(bucuria ca dar al lui Dumnezeu) %i pl#cerea amintit# mai nainte o poate stabili doar cel care le-a tr#it pe
amndou#.
83
Se observ# c# exegeza textului paulin cugeta(i cele de sus este diferit# nainte de botezul catehumenilor fa(#
de cea de dup# (cea din urm# este f#cut# n cateheza a VII-a). Cele dou# cateheze au loc doar la cteva zile
distan(#; prin urmare, singura concluzie logic# a faptului c# aceia%i oameni recepteaz# diferit acela%i text, nainte
%i dup# botez, este impactul real, ontologic al botezului asupra min(ii %i resurselor neofitului. Dar pentru ca acest
impact real s# se produc# (%i acest lucru este valabil pentru primirea de c#tre credincios a oric#rei lucr#ri
Sfntul Ioan Gur# de Aur
20

29. ns# fiindc# sunte(i deja naintea u%ilor mp#r#te%ti
84
%i urmeaz# s# v# apropia(i de
nsu%i tronul n care sade mp#ratul mp#r(ind darurile, arta#i mult noble#e n cererile
voastre: nimic lumesc, nimic omenesc; ci face#i o rugminte vrednic de Cel de fa#.
Dup# ce ie%i(i din acele ape dumnezeie%ti %i ar#ta(i prin aceasta ridicare
85
chipul nvierii, cere(i
ocrotirea
86
Lui n lupt#, ca s# pute(i p#zi cu mult# [trezvie] cele d#ruite vou# %i ca s# pute(i a
nu fi prin%i n me%te%ugirile celui r#u. Ruga(i-v# pentru pacea Bisericilor, implora(i-L pentru
cei ce nc# r#t#cesc, plec#(i genunchii pentru cei care sunt n p#cate, iar pentru noi cere(i s#
fim nvrednici(i de mpu(inarea lor
87
. Cci Cel Ce v-a dat atta ndrzneal $i v-a nscris
ntre cei dinti prieteni ai Si $i v-a adus nfierea, vou, celor ce a#i fost mai nainte
ntemni#a#i $i robi $i lipsi#i de ndrzneal, nu v va refuza cererile voastre ci pe toate vi
le va mplini, artnd $i n aceasta buntatea Sa.

30. )i prin aceasta l ve(i atrage spre o %i mai mare bun#voin(#. Fiindc# dac# va vedea
atta grij# din parte-v# fa(# de m#dularele
88
voastre %i preocupa(i de mntuirea celorlal(i, v# va
nvrednici pentru aceasta de o mare ndr#zneal# [naintea Lui]. Cci nimic nu-L bucur a$a
de mult ca noi s fim mpreun-ptimitori fa# de mdularele noastre $i s artm mult
dragoste fa# de fra#i $i s ne ngrijim cu ardoare de mntuirea aproapelui.

31. A%adar, %tiind acestea, iubi(ilor, cu bucurie %i veselie duhovniceasc# s# v# preg#ti(i
pentru primirea harului ca %i voi s# v# mp#rt#%i(i de preabogatul dar %i to(i mpreun#, ar#tnd
o vie(uire vrednic# de har, s# dobndim
89
bun#t#(ile ve%nice %i negr#ite, cu harul %i cu iubirea
de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care mpreun# Tat#lui %i Duhului Sfnt, slav#,
putere %i cinste, acum %i pururea %i n vecii vecilor. Amin.


sfin(itoare a Bisericii) este nevoie de un cuget vrednic de cele ce se vor s#vr%i, sus(inut de credin(a %i n#dejdea
absolut trebuincioas# n milostivirea divin#.
84
Nu este vorba despre ceea ce azi numim u%i mp#r#te%ti, ci este un limbaj simbolic, accesul n sala
mp#r#teasc# fiind chiar botezul. Pe acea vreme nu exista altarul desp#r(it de naos prin iconostas, ci el era a%ezat
undeva mai spre centrul Bisericii (a se vedea %i cateheza a III-a, paragraful penultim), iar credincio%ii st#teau de
jur mprejur.
85
Textul original ofer# o imagine: drumul spre ndumnezeire este o scar# a c#rei prima treapt# este botezul.
86
Termenul grec arat# de fapt mpreun# luptarea omului %i a lui Hristos mpotriva diavolului. Nu este vorba
doar de o ocrotire de la distan(# %i intermitent#, ci o participare continu# %i real# a lui Hristos la efortul
cre%tinului.
87
mpu(inarea p#catelor, r#t#ci(ilor, eresurilor etc.
88
Ceilal(i cre%tini, v#zu(i ca m#dulare ale Bisericii lui Hristos.
89
Textul are o nuan(# pasiv#. Noi vom fi nvrednici(i de acele bunuri ve%nice ca dar al lui Dumnezeu, nu ca
merite proprii, de%i vie(uirea trebuie s# fie n acord cu acel dar. Accentul cade pe bun#tatea dumnezeiasc#, dar
care este neputincioas# dac# noi, la rndu-ne, nu vrem s# conlucr#m printr-o dispozi(ie binevoitoare.
Cateheze baptismale
21


Omilia a III-a a aceluia%i rostit# c#tre neofi(i

1. Binecuvntat este Dumnezeu. Iat#, %i pe p#mnt str#lucesc stele, mai str#lucitoare
dect cele din cer. Pe p#mnt sunt stele din pricina Celui Ce S-a ar#tat
90
din cer pe p#mnt.
Nu numai c# pe p#mnt sunt stele, ci sunt chiar n timpul zilei. Aceasta este cea de a doua
minune. Iar stelele din zi sunt mai str#lucitoare dect cele din noapte. C#ci acelea, cnd
lumineaz# soarele, se ascund; acestea ns#, str#lucind Soarele drept#(ii, mai mult lumineaz#.
Ai v#zut vreodat# stele str#lucind deodat# cu soarele?

2. Acelea dispar cnd va fi sfr%itul lumii acesteia; acestea vor lumina mai mult.
Despre acelea %i zice Evanghelia c# stelele cerului vor c#dea precum cad frunzele viei
(Matei 24, 29; Is 34, 4); despre acestea: drep(ii vor str#luci precum soarele n mp#r#(ia lui
Dumnezeu (Matei 13, 43).

3. Ce nseamn#: precum cad frunzele din vie a%a vor c#dea %i stele cerului? Dup#
cum via pn# hr#ne%te strugurii are nevoie %i de acoper#mntul frunzelor, iar dup# ce d# rod
leap#d# %i podoaba frunzelor, a%a %i ntreaga lume: pn# ce are n sine firea omeneasc#, %i
cerul men(ine stelele, precum via frunzele. Iar cnd nu va mai fi noapte, nu va mai fi nevoie
nici de stele.

4. Natura acelor stele este focul; foc este %i fiin(a acestora. Dar acolo este foc sensibil,
aici foc n(eleg#tor: El v# va boteza cu Duh Sfnt %i cu foc (Matei 3, 11). Vrei s# afli %i
numele fiec#rora? Printre numele acelor stele sunt: Orion, Arcturus
91
, Luceaf#rul de sear#,
Luceaf#rul de zi. Printre acestea ns# nu este nici una Luceaf#r de sear#, ci to(i sunt Luceferi
de Zi.

5. S# zicem iar#%i: Binecuvntat este Dumnezeu, singurul Care face minuni (Ps. 72,
18), Cel Ce face toate %i le preschimb# pe toate. C#ci cei ce pn# ieri erau robi(i, acum sunt
liberi %i cet#(eni ai Bisericii. Cei ce erau mai nainte ntru ru%inea p#catelor, acum sunt ntru
ndr#zneal# %i dreptate. )i nu numai liberi, ci %i sfin(i; nu numai sfin(i, ci %i drep(i; nu numai
drep(i, ci %i fii; nu numai fii, ci %i mo%tenitori; nu numai mo%tenitori, ci %i fra(i ai lui Hristos;
nu numai fra(i ai lui Hristos, ci %i mpreun# mo%tenitori; nu numai mpreun# mo%tenitori, ci %i
m#dulare [ale lui Hristos]; nu numai m#dulare, ci %i biseric#; nu numai biseric#, ci %i
instrumente ale Duhului.

6. Binecuvntat este Dumnezeu, singurul Care face minuni. Ai v#zut cte sunt
darurile botezului? Mul(i cred c# singurul dar este iertarea p#catelor, noi ns# am num#rat zece
vrednicii. De aceea i botez#m copiii, dei nu au p#cate: ca s# li se adauge sfin&enia,
dreptatea, nfierea, motenirea, nfr#&irea, s# fie m#dulare ale lui Hristos, s# devin# s#la al
Duhului.

7. Dar o, preadori(ii mei fra(i - de a% putea s# v# numesc pe voi fra(i! C#ci am avut
parte aceleia%i dureri ale na%terii ca %i voi, dar prin del#sarea de dup# aceea am pierdut
nrudirea
92
cea adev#rat# %i nobil#. Dar l#sa(i-m# s# v# numesc fra(i din pricina marii dragoste

90
Prin ntrupare.
91
Stea apropiat# de Carul Mare.
92
Singurul lucru care ne desparte pe noi cre%tinii unii de al(ii este p#catul, n cazul nrudirii omene%ti, leg#tura
este men(inut# de con%tiin(a c# suntem dintr-un singur snge. Actele grave provoac# renegarea, excluderea din
familie. Asem#n#toare este %i rudenia duhovniceasc#. Leg#tura este cu att mai strns# cu ct avem con%tiin(a
(pentru care trebuie s# ne ostenim ca s# o experiment#m cu adev#rat n Liturghie %i s# o transpunem %i n afara
Sfntul Ioan Gur# de Aur
22
%i s# v# rog ca pe ct v# bucura(i de un dar mai mare din partea lui Dumnezeu, pe att s#
ar#ta(i o rvn# pe m#sur#.

8. C#ci cel ce st#tea pn# acum n sala de antrenament avea iertare pentru c#derile
sale. Dar de azi s-a deschis arena, lupta a nceput, tribunele v# privesc de sus; nu numai
oamenii privesc luptele, ci %i ngerii. Iar Pavel strig# corintenilor, scriindu-le: Priveli%te
93
ne-
am f#cut lumii, nu numai oamenilor, ci %i ngerilor (I Cor. 4, 9). ngerii privesc, iar St#pnul
ngerilor este protectorul luptelor
94
. Acest fapt nu este doar o cinste, ci %i o asigurare. C#ci
dac# Cel Ce %i-a pus sufletul Lui pentru noi, El %i judec# lupta, oare nu este aceasta o mare
cinste, nu este o deplin# siguran(#?

9. La luptele olimpice arbitrul st# n mijlocul celor ce lupt#, nenclinnd nici spre unul,
nici spre altul, ci a%teapt# sfr%itul. De aceea %i st# n mijloc, c#ci neutr# i este %i judecata, n
cazul nostru %i al diavolului, Hristos nu este neutru ci cu totul de partea noastr#. Iar c# nu este
neutru, ci pe deplin cu noi vezi din cele ce-(i spun. nainte de a intra noi n lupt# ne-a uns
95
; pe
diavol l-a legat. Pe noi ne-a uns cu untdelemnul veseliei; pe acela l-a legat cu lan(uri de
nedesf#cut, ca s#-l mpiedece n vremea ntrecerii. Mie chiar dac# mi este pus# piedic#, mi
ntinde mna; dac# m# pr#bu%esc m# scoal# %i iar#%i face s#-l calc n picioare [pe potrivnic].
C#ci ve(i c#lca - zice - peste %erpi %i peste scorpii %i peste toat# puterea vr#jma%ului (Luca
10, 19).

10. Aceluia, chiar dac# nvinge, i-a preg#tit deja gheena. Eu, dac# voi nvinge, voi fi
ncununat. Acela, dac# va nvinge, este osndit. )i, ca s# %tii c# atunci mai cu seam# este
pedepsit, cnd biruie%te, hai s#-(i ar#t chiar din fapte. L-a biruit pe Adam %i l-a trntit? Care a
fost premiul victoriei? Pe piept %i pe pntece vei merge %i p#mnt vei mnca n toate zilele
vie(ii tale. (Fac. 3, 14) Dac# pe %arpele v#zut a%a l-a pedepsit, de ct# osnd# nu are parte
%arpele cel n(eleg#tor? Dac# asemenea pedeaps# [a dat] uneltelor, e clar c# mult mai cumplit#
osnd# st# asupra me%terului. C#ci precum un tat# iubitor care aflnd pe cel ce i-a omort fiul
nu numai c# l pedepse%te pe uciga%, ci i sfarm# %i sabia, a%a %i Hristos, g#sindu-l pe diavolul
cel uciga% de oameni, nu doar pe diavol l-a osndit, ci %i sabia i-a frnt.

11. A%adar, lund ndr#zneal#, s# ne dezbr#c#m
96
n vederea ntrecerii. C#ci ne-a
ncins cu arme mai lucitoare dect orice aur, mai tari dect orice diamant, mai fierbin(i ca
orice foc, mai u%oare dect orice aer. Felul acestor arme nu ne ngreuiaz#, ci ntraripeaz#
m#dularele %i ne salt#; chiar dac# ai vrea s# zbori la cer cu acestea, nimic nu te mpiedic#.
Acesta este un nou fel de arme, c#ci nou este %i felul luptei. Om fiind, trebuie s# m# bat cu
demonii! Trup avnd, m# lupt cu puterile netrupe%ti! De aceea mi-a %i f#cut Dumnezeu o
plato%# nu de fier, ci din dreptate. De aceea mi-a g#tit un scut nu de aram#, ci al credin(ei. Am
%i sabie ascu(it#: cuvntul Duhului. Arunc# acela s#ge(i mpotriva mea? Eu am sabie. Acela e
arca%? Eu sunt hoplit
97
. nva(# %i de aici modul de gndire al aceluia, c#ci arca%ul nu
ndr#zne%te s# vin# aproape, ci trage de departe.


ei) c# suntem cu to(ii din sngele lui Hristos. P#catul este cel care ne desparte de mp#rt#%irea cu sim(ire din
sngele lui Hristos (chiar dac# formal ne mp#rt#%im cu Sfintele Taine, poate adesea din convenien(#). De aceea
spunea Sfntul c# a pierdut nrudirea cea adev#rat# ( literal nrudirea profund#, sim(it# n cele mai l#untrice
cute ale inimii), fiindc# p#catul nepoc#it a reu%it s# perverteasc# acea leg#tur# tainic# ntre m#dularele Bisericii,
transformnd-o ntr-una adesea formal#.
93
Imaginea este aceea c# lumea toat# %edea ca ntr-un teatru antic n tribune %i privea spectacolul oferit de
apostoli.
94
n sensul c# El stabile%te condi(iile luptei, ofer# premiile.
95
Cele dou# ungeri de care se vorbe%te n cateheza a II-a.
96
Lupt#torii intrau dezbr#ca(i n aren#.
97
Hopli(ii erau lupt#torii cu arme pentru distan(e scurte (sabie, scut, cu(it etc.).
Cateheze baptismale
23
12. Dar ce? Oare numai arme (i-a dat? Nu! Ci %i mas# (i-a preg#tit, mai puternic# dect
orice arm#, ca s# lup(i cu vlag# %i fiind bine hr#nit s#-l birui pe cel r#u. C#ci numai ce te vede
revenind de la Cina St#pnului fuge mai aprig dect vntul, asemeni unui om ce vede un leu
sco(nd foc din gur#. )i dac# i ar#(i limba nsngerat# de scumpul snge nu poate s# rabde.
De-i ar#(i gura nro%it#, ca un animal speriat, a%a fuge napoi.

13. Vrei s# vezi t#ria acestui snge? S# ne ntoarcem la prenchipuirea lui, la vechile
ntmpl#ri din Egipt. Dumnezeu se preg#tea s# aduc# peste egipteni a zecea plag#. C#ci vroia
s#-i piard# pe cei nti-n#scu(i ai lor, fiindc# nu d#deau drumul poporului S#u nti-n#scut.
A%adar, ce a f#cut ca s# nu-i amestece pe iudei cu egiptenii, c#ci erau n acela%i loc? Ia aminte
la puterea prenchipuirii, ca s# cuno%ti %i t#ria adev#rului! B#taie trimis# de Dumnezeu urma
s# vin# de sus %i ngerul nimicitor trcolea n jurul caselor.

14. Ce a f#cut Moise? Jertfi(i un miel neprih#nit %i unge(i cu sngele lui u%ile! Ce
zici!? Ai v#zut tu snge de necuvnt#tor s# mntuie oameni cuvnt#tori? Da! - zice; nu fiindc#
este snge, ci fiindc# este prenchipuirea sngelui St#pnului
98
. C#ci precum statuile
mp#ra(ilor fiind nensufle(ite %i nesim(itoare, i scap# pe oamenii sim(itori %i nsufle(i(i ce fug
sub protec(ia lor, nu fiindc# sunt de aram#, ci fiindc# sunt chipuri ale mp#ratului, a%a %i acel
snge, nesim(itor %i nensufle(it, a mntuit pe oamenii ce aveau suflet, nu fiindc# era snge, ci
fiindc# era prenchipuirea acestui snge.
99

15. Atunci ngerul nimicitor a v#zut sngele cu care s-au uns u%ile %i nu a ndr#znit s#
intre. Acum diavolul vede nu sngele prenchipuirii ntins pe u%i, ci gura credincio%ilor uns#
cu sngele Adev#rului - u%# a bisericii
100
purt#torului de Hristos. Oare nu cu mult mai mult l
va opri [acest snge]? C#ci dac# ngerul, v#znd prenchipuirea, s-a nfrico%at, nu cu mult mai
mult diavolul, v#znd adev#rul, va fugi?

16. Vrei s# afli %i din alt# parte t#ria acestui snge? Uit#-te de unde curge dintru
nceput %i de unde %i are izvorul? De sus, de pe cruce, din coasta St#pnului. C#ci murind
Hristos %i fiind nc# pe cruce, soldatul s-a apropiat %i a mpuns coasta cu suli(a %i a ie%it ap# %i
snge
101
(Ioan 19, 33-34). Acest fapt era %i simbol al botezului %i al [Sfintelor] Taine
102
. De
aceea nu a zis: a ieit snge i ap#, ci a ie%it mai nti ap# %i apoi snge, fiindc# mai nti este
botezul %i dup# aceea mp#rt#%ania. Prin urmare, acel soldat a mpuns coasta, a surpat zidul
sfntului templu
103
; iar eu am g#sit comoara %i am primit bog#(ia. A%a a fost %i cu mielul:
iudeii au ucis animalul, iar eu am luat din acea jertf# rodul mntuirii
104
.

17. A ie%it din coast# ap# %i snge. Nu trece cu u%urin(# peste tain#, iubite! C#ci am
s#-(i spun %i un n(eles tainic. Am zis c# simbol al botezului %i al mp#rt#%aniei este sngele
acela %i apa. Din amndou# acestea s-a n#scut Biserica: prin baia na%terii din nou %i prin
rennoirea Duhului Sfnt (Tit 3, 5), adic# prin botez %i prin mp#rt#%anie. Iar simbolurile
botezului %i euharistiei sunt [ie%ite] din coast#. A%adar, din coasta Sa a pl#m#dit Hristos

98
Puterea simbolului vine din puterea celui pe care l reprezint#. El vehiculeaz# puterea acestuia din urm#.
99
Puterea vechilor prenchipuiri vine din realitatea ntrup#rii lui Hristos.
100
Trupul nostru este biserica lui Hristos, iar gura, u%a ei.
101
n manuscrisul utilizat de Sfntul Ioan ordinea e probabil cea spus# de el. Edi(ia greac#-latin# a lui Nestle-
Aland, dimpotriv#, nu ofer# nici o variant# de manuscris care s# respecte aceast# ordine, ci sngele mai nti %i
apoi apa. Prin aceasta se arat# c# n Biseric# criteriul principal de interpretare al Scripturii nu este probitatea
lingvistic#, %tiin(ific#, istorico-arheologic# etc. (de%i acestea folosite duhovnice%te pot fi extrem de utile), ci ceea
ce poate s#-l nal(e pe om spre ndumnezeire.
102
Termenul desemneaz# Euharistia.
103
n %coala antiohian# aceast# denumire se refer# la omenitatea lui Hristos. Spune Sfntul Ioan n a patra omilie
la Matei: spune-mi, cum a pl#smuit Duhul acel templu (P. G. 57, 43). (n. ed. fr.)
104
Fiind doar prenchipuire, acea jertf# - de%i nu lipsit# de putere, c#ci i-a mntuit n context istoric pe evrei -
reprezint# oarecum s#mn(a. Rodul ns# - n toat# realitatea %i dulcea(a lui - este cules doar prin jertfa lui Hristos.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
24
Biserica, dup# cum din coasta lui Adam a facut-o pe Eva
105
.

18. De aceea %i Moise, povestindu-ne despre ntiul om zice: Os din oasele mele %i
carne din carnea mea (Fac. 2, 23), referindu-se n chip tainic la coasta St#pnului. Cci dup
cum atunci Dumnezeu a luat din coasta [lui Adam] $i a fcut pe femeie, tot a$a [acum]
ne-a dat din coasta Lui sngele $i apa $i a plsmuit Biserica. )i dup# cum atunci a luat
coasta n vremea extazului
106
[lui Adam], a%a %i acum a dat sngele %i apa dup# moartea Sa,
mai nti apa %i apoi sngele. Ceea ce era atunci extazul este acum moartea, ca s# %tii c# de
acum moartea este un somn.

19. Vede(i cum S-a unit Hristos cu mireasa Sa? Vede(i cu ce fel de hran# ne cre%te pe
to(i? Din aceea%i pl#mad# din care am fost f#cu(i ne %i hr#nim. C#ci precum femeia %i
hr#ne%te pruncul cu sngele %i laptele ei, a%a %i Hristos, pe care i-a n#scut, nsu%i i hr#ne%te
necontenit cu sngele S#u.

20. Fiindc# ne bucur#m de atta dar, s# ar#t#m mult# rvn# %i s# ne amintim
107
[tot
timpul] de leg#mintele ce le-am f#cut cu El. Vou# v# spun aceasta: %i noilor ini(ia(i %i celor
boteza(i de mai mul(i ani. Cuvntul este pentru noi to(i, fiindc# to(i am f#cut leg#minte, pe
care le-am scris nu cu cerneal#, ci cu Duhul, nu cu peni(#,
108
ci cu limba. C#ci cu aceast#
peni(# sunt scrise leg#mintele fa(# de Dumnezeu. De aceea %i David zice: limba mea este
trestie de scriitor ce scrie iscusit (Ps. 44, 2). Am m#rturisit st#pnia Lui asupra noastr#, ne-
am lep#dat de tirania diavoleasc#. Acestea sunt semn#turile
109
, acestea leg#mintele, acestea
nscrisurile!

21. Vede(i s# nu facem de ocar# acest nscris! O dat# a venit Hristos %i a g#sit zapisul
p#rintesc, cel isc#lit de Adam. Acela a pus nceput datoriei, noi am sporit-o cu p#catele de
dup#.
110
Blestem era acolo
111
, %i p#cat, %i moarte, %i osndire din partea legii. Pe toate le-a
distrus Hristos %i ne-a iertat
112
. )i Pavel strig#, zicnd: Zapisul p#catelor noastre, ce ne era
potrivnic, l-a luat din mijloc %i l-a pironit pe cruce (Col. 2, 14). Nu a zis l-a %ters sau l-a
%tampilat
113
, ci l-a pironit pe cruce, ca s# nu mai r#mn# nici o urm# a lui. De aceea nu l-a
%ters, ci l-a rupt. C#ci cuiele crucii l-au rupt %i l-au distrus, ca s# nu mai aib# nici un folos mai
departe.

22. )i nu ntr-un col( ascuns, ci n mijlocul lumii l-a rupt, stnd la etajul cel mai nalt:
s# priveasc# ngerii, s# priveasc# arhanghelii, s# priveasc# puterile de sus, s# priveasc# %i

105
Hristos - adic# Logosul - este Creatorul omului, ca %i al Bisericii.
106
Am tradus prin extaz %i nu prin somn. Literal, ekstasis nseamn# ie%ire din sine. De%i la sfr%itul
paragrafului se spune c# a fost vorba de somn (dar al c#rui echivalent este moartea lui Hristos), totu%i Hristos )i-
a continuat mai profund prin moarte golirea de Sine, a f#cut pe to(i cei din iad care au crezut n El, con%tien(i de
dumnezeirea Sa. Moartea - dup# nvierea lui Hristos - este, dup# Sfntul Ioan, un somn, dar Biserica ne nva(# c#
dup# moarte con%tientiz#m vrnd-nevrnd adev#rata noastr# realitate. (Vezi %i Omiliile la Facere).
107
Nuan(a textului grec sugereaz#, credem, urm#torul n(eles: s# fim n starea de anamnesis, stare ce presupune
nu doar o evocare a acelui eveniment, ci o aducere a lui n prezent, o retr#ire real# a con(inutului s#u: s#
actualiz#m clip# de clip# lep#d#rile %i unirile de la botez.
108
Literal, trestie, n antichitate se scria cu instrumente f#urite din trestie, pene de p#s#ri etc.
109
n paragraful urm#tor l-am tradus cu zapis, din considerente de obi%nuin(# a cititorilor cu textul romnesc al
Scripturii.
110
Responsabilitatea mor(ii %i stric#ciunii o avem cu to(ii, prin p#catele s#vr%ite. O aplicare concret# a acestui
principiu ce perpetueaz# - amplificnd sau reducnd - de-a lungul genera(iilor p#catele str#mo%ilor este
mo%tenirea de c#tre copii ale unor predispozi(ii ale nainta%ilor.
111
n acea datorie.
112
Imaginea este aceea a unui loc plin de gunoaie (p#cat, moarte, blestem etc.). Hristos le ia de acolo %i ofer#
spa(iu pentru a vie(ui.
113
)tampil# ce ar fi anulat vechea semn#tur#, care totu%i ar fi r#mas pe hrtie ca m#rturie a st#rii de fapt care a
trecut.
Cateheze baptismale
25
demonii cei r#i %i nsu%i diavolul, care ne-au supus datoriilor. Rupe zapisul, ca ei s# nu ne mai
mpiedice dup# aceasta.

23. O dat# ce a fost rupt primul, s# ne ngrijim s# nu se fac# iar#%i alt zapis. C#ci o a
doua cruce nu exist#, nu mai este a doua iertare prin baia na%terii din nou. Iertare este! Dar a
doua iertare prin baie nu mai este. Dar v# rog, s# nu fim del#s#tori! Ai ie%it din Egipt, omule!
Nu mai c#uta iar Egiptul %i r#ut#(ile lui! Nu-(i mai aminti de lut %i de facerea c#r#mizilor! C#ci
lut %i facere de c#r#mid# sunt lucrurile acestei vie(i. Chiar %i aurul, nainte s# fie aur
114
, nu este
nimic altceva dect p#mnt.

24. Iudeii au v#zut minuni. )i tu vei vedea acum! Mai mari %i mult mai luminate dect
atunci evreii, cnd au ie%it din Egipt. Nu l-ai v#zut pe faraon necat cu toat# oastea, ci l-ai
v#zut pe diavol scufundat cu toat# armata lui. Aceia au trecut prin mare, tu ai trecut prin
moarte. Aceia au sc#pat de egipteni, tu ai fost eliberat de demoni. Ei au lep#dat robia barbar#,
tu pe cea cu mult mai cumplit# a p#catului.

25. Dar vrei s# afli c# te-ai nvrednicit de lucruri %i mai mari? Iudeii atunci nu au putut
s# priveasc# sl#vita fa(# a lui Moise %i aceasta [s-a ntmplat] fiind acela mpreun# rob cu ei %i
de aceea%i fire. Dar tu ai v#zut fa(a lui Hristos n slava Lui
115
. Iar Pavel strig# zicnd: Noi, cu
fa(a descoperit#, privim ca ntr-o oglind# slava Domnului (II Cor. 3, 18). Aceia l aveau
atunci pe Hristos n urma lor; dar cu ct mai mult nu este El n urma noastr# acum? C#ci
atunci Domnul i nso(ea din pricina harului lui Moise, ns# pe noi nu doar din pricina harului
noului Moise, ci %i pentru ascultarea voastr#
116
. Pe aceia, dup# [ie%irea] din Egipt i-a
[a%teptat] pustiul, pe tine, cerul. Aceia au avut conduc#tor %i general iscusit pe Moise, noi
avem un alt Moise - pe Dumnezeu, mergnd naintea noastr# %i conducndu-ne.

26. Care era nsemnul acelui Moise? Moise - zice - era cel mai blnd dintre to(i
oamenii de pe p#mnt (...). Aceasta zicnd %i despre acest Moise, nu ar gre%i. C#ci %i
mpreun# cu Acesta este Duhul preablnd, ca Unul Ce este de aceea%i fiin(#. Moise atunci a
ntins minile la cer %i a cobort pine ngereasc#: mana. Acest Moise
117
, ntinzndu-%i
minile la cer, aduce hrana ve%nic#. Acela a lovit piatra %i a scos ruri de ap#. Acesta atinge
masa, love%te masa n(eleg#toare %i face s# (%neasc# izvoarele Duhului. De aceea st# masa n
mijloc, precum un izvor, ca din toate p#r(ile s# curg# turmele spre izvor ca s# se bucure de
apele mntuitoare.

27. )i fiindc# aici este un asemenea izvor, atta via(# [duhovniceasc#], iar masa este
plin# de mii de bun#t#(i %i de pretutindeni ni se revars# daruri duhovnice%ti, s# ne apropiem cu
inima curat#, cu con%tiin(a curat#, ca s# primim har %i mil# spre ajutor la bun# vreme, cu harul
%i cu iubirea de oameni a Fiului Cel Unul-N#scut, a Domnului %i Mntuitorului nostru Iisus
Hristos, prin Care %i mpreun# cu El, Tat#lui %i Duhului de via(# F#c#tor slav#, cinste %i putere
acum %i pururea %i n vecii vecilor. Amin.

114
Orice realizare a omului, de orice natur# ar fi, f#r# Hristos tot zadarnic# r#mne.
115
Nu vrem s# proiect#m n fantastic %i neverosimil via(a primilor cre%tini, dar texte de genul acestuia trimit la o
experien(# a slavei necreate n botez %i mp#rt#%anie. Se cunoa%te accentul pus de Sfntul Simeon Noul Teolog %i
de sfin(ii isiha%ti pe experien(a sim(it# a energiilor necreate. Este singura noastr# %ans# pentru a rezista
experien(ei str#lucitoare %i luminoase - dar de o lumin# %i str#lucire de%art# - ce ne-o propune lumea actual#.
Punct#m faptul c# omilia este adresat# celor din cetatea antiohian# %i nu oarec#ror pustnici.
116
Adev#rat# smerenie a Sfntului Ioan. Pentru marele ierarh, pe atunci doar preot, prezen(a harului deplin al lui
Hristos este dat de laolalt# adunarea episcopului, preo(ilor %i credincio%ilor n jurul Euharistiei, nu doar a unora
dintre ei. Elementul pe care azi l numim mirean trebuie ajutat s-$i regseasc con$#iinta eclesial. Ideea
este clar redat# de Sfntul Ignatie al Antiohiei n epistolele sale.
117
Acest Moise este Hristos, Cel Ce sluje%te de fapt Jertfa euharistic#. A se vedea %i comentariul Sfntului Ioan
din paragraful despre adev#ratul oficiant al botezului din cateheza a II-a. Puterea de a face Sfnta Liturghie nu
este a preotului ca individ, ci prin el Hristos lucreaz# spre folosul comunit#(ii %i doar mpreun# cu ea.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
26


Cateheza aceluia%i c#tre neofi(i %i tlcuire
la cuvntul Apostolului c#
dac# cineva e n Hristos este zidire nou#.
Cele vechi au trecut, iat#, toate sunt noi
(II Cor. 5, 17)


1. Mai str#lucitoare v#d azi adunarea noastr# dect de obicei. )i Biserica se vesele%te
de propriii S#i copii. C#ci precum o mam# iubitoare, v#zndu-%i copiii roat# n jurul ei, se
bucur#, %i salt#, %i se nal(# ntru desf#tare, n acela%i fel %i Maica aceasta duhovniceasc#,
privind copiii ei, %i surde %i Se vesele%te v#zndu-Se pe Sine ogor m#nos, v#lurit cu aceste
spice duhovnice%ti. Uit#-mi-te, iubite, la covr%irea harului! C#ci iat#, ntr-o singur# noapte,
c(i prunci a n#scut aceast# Maic# duhovniceasc#!
118
)i s# nu te minunezi! C#ci astfel de
na%teri duhovnice%ti nu au nevoie de vremi %i soroace.

2. Hai dar %i noi s# ne veselim %i s# fim p#rta%i bucuriei Sale! C#ci dac# pentru un
p#c#tos ce se poc#ie%te bucurie se face n cer, cu ct mai mult nu se cuvine la atta mul(ime s#
s#lt#m, %i s# ne bucur#m, %i s# sl#vim pe iubitorul de oameni Dumnezeu pentru netlcuitul Lui
dar? C#ci cu adev#rat covr%e%te tot cuvntul m#rimea darurilor dumnezeie%ti. Ce minte, ce
n(elegere, ce gnd poate s# cuprind# covr%itoarea iubire de oameni a lui Dumnezeu %i
m#re(iile negr#itelor daruri ce le-a dat firii omene%ti?!

3. C#ci cei ce erau ieri %i alalt#ieri robi ai p#catului %i lipsi(i de toat# ndr#zneala,
supu%i tiraniei diavolului, aduna(i %i ncarcerui(i ca ni%te prizonieri, iat#, azi au fost primi(i n
rnduiala fiilor. Lep#dnd povara p#catelor %i mbr#cnd haina mp#r#teasc#, se iau la
ntrecere cu ns#%i str#lucirea cerului %i, mpr#%tiind lumin# mai str#lucitoare dect a acelor
stele, orbesc privirile celor ce se uit# la ei. C#ci acelea apar doar n noapte, dar ziua nu se mai
arat#. Acestea ns# %i noaptea %i ziua str#lucesc la fel, c#ci sunt stele duhovnice%ti, %i cu ns#%i
lumina soarelui se ntrec; ba mai mult, l dep#%esc cu totul. Chiar dac# St#pnul Hristos S-a
folosit de aceast# icoan# ca s# arate str#lucirea drep(ilor n veacul ce va s# fie, zicnd: Atunci
drep(ii vor str#luci precum soarele (Matei 13, 43), totu%i a spus-o nu fiindc# vor str#luci
numai att, ci fiindc# nu a g#sit alt# pild# sensibil# mai gr#itoare dect aceasta. )i de aceea a
asem#nat cu aceast# icoan# mo%tenirea drep(ilor
119
.

4. A%adar %i noi s#-i mbr#(i%#m pe ace%tia ce au putere s# lumineze mai mult dect
stelele, pe cei ce se ntrec n str#lucire cu razele soarelui. )i nu doar cu minile acestea
trupe%ti s#-i mbr#(i%#m, ci s# ne ar#t#m dragostea pentru ei prin ndemnuri duhovnice%ti, s#-i
rug#m s# ia aminte la covr%itoarea m#rinimie a St#pnului %i s# fie vrednici de sclipirea
hainei pe care au mbr#cat-o. C(i - zice apostolul - n Hristos v-a(i botezat, n Hristos v-a(i
mbr#cat (Gal. 3, 27). A%a s# le f#ptui(i %i s# le tocmi(i de acum ncolo toate, ca unii care l
ave(i locuind n voi pe Hristos, F#c#torul tuturor %i St#pnul firii noastre. Iar cnd vorbesc de
Hristos, n(eleg %i pe Tat#l %i pe Duhul Sfnt. C#ci nsu%i ne-a f#g#duit, zicnd: dac# M#
iube%te cineva %i va p#zi poruncile Mele, Eu %i Tat#l vom veni %i ne vom face s#la% la el (In
14, 23).

118
O aproxima(ie a num#rului putem avea din informa(ia lui Paladie (P. G. 47, 33-34), care spune c# la
Constantinopol, pe la 404, se botezau n noaptea de Pa%ti circa 3000 de catehumeni (n. ed. fr).
119
Textul pune o problem# mult mai general# %i delicat#, aceea a transmiterii con(inutului experien(ei
dumnezeie%ti prin intermediul categoriilor limbajului. n cele din urm# aceasta este tot problema simbolului, pe
larg accentuat# de Sfntul Ioan n aceste cateheze.
Cateheze baptismale
27

5. Un astfel de om, chiar dac# va p#%i pe p#mnt, va fi precum cel ce viaz# n cer:
cuget# cele de sus, vede cele de sus, nu se mai nfrico%eaz# de uneltirile potrivnice ale
vicleanului diavol. Cnd vede diavolul asemenea schimbare, c# cei ce erau mai nainte sub
st#pnirea lui au fost ridica(i la atta n#l(ime %i au fost nvrednici(i de atta iubire de oameni
din partea St#pnului, v#dindu-%i, spre propria-i ocar#, neputin(a, nici nu ndr#zne%te s#-i
priveasc# n fa(#. C#ci nu sufer# valurile de lumin# ce se revars# cu str#lucire de pe fa(a lor, ci
este orbit de lucire %i se ntoarce nd#r#t.

6. Dar voi, proaspe(i o%teni ai lui Hristos, care azi a(i fost nscri%i n ceruri, care a(i fost
chema(i la acest praznic duhovnicesc %i urmeaz# s# v# bucura(i de masa mp#r#teasc#, voi
ar#ta(i zel pe m#sura m#re(iei darurilor, ca %i mai mare har s# atrage(i de sus. C#ci iubitor de
oameni fiind St#pnul nostru, v#znd c# pentru cele ncredin(ate vou# a(i avut o dispozi(ie
binevoitoare %i bine a(i p#zit mul(imea darurilor, v# va rev#rsa cu prisosin(# har %i, chiar dac#
i oferim ceva nensemnat, El ne va cinsti cu mari daruri.

7. Pavel, dasc#lul lumii, care mai nainte prigonise Biserica %i care pretutindeni h#ituia
%i tra b#rba(ii %i femeile, care nv#lm#%ea %i tulbura toate prin multa-i nebunie, chiar el, s-a
bucurat de iubirea de oameni a St#pnului. )i, luminat fiind de lumina cea n(eleg#toare, a
lep#dat ntunericul n%el#ciunii %i a fost condus c#tre adev#r %i a sp#lat prin botez toate
p#catele dinainte. )i neavnd nimic favorabil sie%i
120
, cel ce nainte rvnea ntru toate pentru
cele ale iudeilor %i r#v#%ea Biserica, dendat# i-a pus n ncurc#tur# pe iudeii din Damasc,
vestind c# R#stignitul este nsu%i Fiul lui Dumnezeu.

8. Ai v#zut dispozi(ie binevoitoare?! Ai v#zut, din chiar faptele sale, cum ne arat# c# %i
pe cele de mai nainte le-a f#cut din ne%tiin(#? Ai v#zut cum prin ns#%i proba faptelor ne-a
nv#(at c# pe drept a fost nvrednicit de iubirea de oameni cea de sus %i a fost condus pe calea
adev#rului? Cci bunul Dumnezeu vznd sufletul cu bun dispozi#ie, dar aflat n
rtcire din pricina ne$tiin#ei, nu-l trece cu vederea, nici nu-l las ndelung fr
purtarea Sa de grij, ci face din partea Sa totul $i nu las la o parte nimic din cele ce au
legtur
121
cu mntuirea noastr. Numai noi s# ne preg#tim n chip vrednic spre a atrage
prisositorul har de sus, dup# cum a f#cut %i fericitul apostol.

9. Fiindc# cele pe care le-a f#ptuit mai nainte, pe toate le-a lucrat din ne%tiin(#,
socotind c# astfel r#zbun# cu rvn# Legea %i fiind pentru to(i pricin# de agita(ie %i tulburare.
Dar aflnd de la nsu%i D#t#torul Legii c# merge pe un drum potrivnic %i nu simte
122
c# se
abate spre locuri accidentate, nu s-a trufit, nici s-a n#l(at, ci pe dat# - pentru c# i-a str#lucit
lumina cea n(eleg#toare - lep#dnd toat# r#t#cirea, s-a f#cut crainic al Adev#rului. Iar pe cei
pentru care a primit scrisori din partea arhiereilor, pe aceia a vrut cei dinti s#-i duc# pe calea
dreptei credin(e, dup# cum nsu%i a %i spus mul(imii iudeilor: )i arhiereul m#rturise%te n
favoarea mea, %i tot sfatul b#trnilor, c# primind scrisori de la ei am mers la preo(ii din
Damasc, ca %i pe cei ce erau acolo s#-i duc lega(i la Ierusalim (Fapte 22, 5).

10. L-ai v#zut pe apostol, asemenea unui leu turbat, alergnd pretutindeni
123
? Prive%te-
l iar#%i schimbndu-se cu totul ntr-un miel blnd: cel ce mai nainte i lega %i i arunca n

120
Situa(ia n care se g#sea nu era dintre cele mai fericite: %tia c# nu aveau ncredere n el cre%tinii, iar evreii l
vor persecuta.
121
Cele ce sunt conexe sau tind cumva spre via(a n Hristos. Unele dintre ele, chiar dac# aparent nu au leg#tur#
cu Hristos, ba i pot fi chiar potrivnice, conform judec#(ilor noastre limitate, pot, prin iubitoarea Sa purtare de
grij#, s# duc# n cele din urm# la ntlnirea cu Sine.
122
A%a este tot omul f#r# Hristos, nu simte c# este mort f#r# El. De aceea, pentru cei care nu-L cunosc, este
nevoie de rug#ciune %i jertfelnicie, nu de osndire %i renegare.
123
Cnd prigonea Biserica.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
28
temni(#, i h#ituia %i prigonea pe to(i cei ce credeau n Hristos, dintr-o dat#, pentru Hristos,
este cobort ntr-un co% peste ziduri ca s# scape de uneltirile iudeilor (Fapte 9, 25); alt# dat#
este trimis noaptea la Cezareea %i de acolo la Tars ca s# nu fie sfrtecat de furia iudeilor
(Fapte 9, 30). Ai v#zut, iubite, ct# schimbare? Ai v#zut ce transformare? Ai v#zut cum,
mp#rt#%indu-se de m#rinimia de sus, cu generozitate a adus partea sa
124
: rvna, c#ldura
[inimii], credin(a, b#rb#(ia, r#bdarea, cugetarea la cele de sus, voin(a neab#tut#. De aceea a %i
fost nvrednicit de mai mult ajutor
125
de sus %i scrie zicnd: Am ostenit mai mult dect ei to(i,
dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este mpreun# cu mine (I Cor. 15, 10).

11. Pe acesta dar, v# rog, s#-l imit#m %i noi cei ce am fost nvrednici(i s# venim acum
sub jugul lui Hristos %i s# ne bucur#m de nfiere. Ar#ta(i chiar de la nceput mult# c#ldur# %i
credin(# n Hristos, ca s# atrage(i cu putere mai mult har de sus, ca s# face(i mai str#lucitoare
haina ncredin(at# vou# %i s# v# bucura(i de generoasa bun#voin(# a St#pnului. C#ci dac# pe
cei care nu au lucrat nimic bun, ba au mai avut %i atta povar# de p#cate, i-a nvrednicit de
attea daruri, urmndu-%i iubirea de oameni - c#ci nu i-a eliberat doar de p#cate %i le-a d#ruit
dreptatea, ci %i sfin(i i-a f#cut %i fii - dac#, prin urmare, mai dinainte le-a dat attea, voi, dac# -
dup# attea daruri - dori(i cu rvn# s# aduce(i ceva din parte-v# %i mpreun# cu paza celor deja
ncredin(ate vou# ar#ta(i %i o vie(uire foarte atent#, cum oare nu ve(i fi nvrednici(i iar#%i de o
%i mai mare cinste [din partea Lui]?

12. L-a(i ascultat ast#zi pe fericitul Pavel, cel ce a condus Biserica spre Mirele Ei,
scriind %i gr#ind: nct dac# cineva este n Hristos, este zidire nou# (II Cor. 5, 17)
126
. Dar ca
s# nu credem c# despre aceast# zidire sensibil# s-a vorbit, a ad#ugat dac# cineva este n
Hristos, nv#(ndu-ne c#, dac# cineva %i schimb# via(a conform credin(ei n Hristos, devine
zidire nou#. C#ci, spune-mi, ce mare folos este a vedea un cer nou %i celelalte p#r(i ale
zidirii [tot noi], fa(# de m#rimea c%tigului de a vedea un om ce s-a schimbat de la r#utate la
virtute %i a trecut din r#t#cire la adev#r? Acest fapt l-a numit fericitul zidire nou# %i de aceea
a %i continuat ndat#: cele vechi au trecut, iat#, toate sunt noi, ar#tnd nu numai c# au
dezbr#cat prin credin(a n Hristos, precum o hain# veche, povara p#catelor, ci %i c# au
mbr#cat ve%mntul cel nou, str#lucitor %i mp#r#tesc, ei care au fost elibera(i de r#t#cire %i
str#lucesc n lumina drept#(ii. Pentru aceea a zis: dac# cineva este n Hristos, este zidire
nou#. Cele vechi au trecut, iat# toate sunt noi.

13. Cel ce alalt#ieri petrecea n desf#t#ri %i l#comie, mbr#(i%eaz# cu totul nfrnarea %i
simplitatea modului de vie(uire? Cum nu sunt noi %i minunate toate, cnd nenfrnatul de mai
nainte, ce-%i cheltuia via(a aceasta n pl#ceri, dintr-o dat# se ridic# mai presus de patimi %i
precum unul ce nu mai are trup a%a alearg# dup# ntreaga-n(elepciune %i cur#(ie?

14. Ai v#zut cum zidire nou# cu adev#rat este ceea ce s-a ntmplat? C#ci p#trunznd
harul lui Dumnezeu, a repl#smuit %i a schimbat sufletele: altele le face din cum au fost nu
preschimbndu-le fiin(a, ci primenind voin(a liber# %i nel#snd mai departe ca ochii min(ii s#
aib#, ca %i criteriu, o prejudecat# contradictorie fa(# de lucruri
127
, ci, cur#(ind albea(a ochiilor,
le-a dat s# vad# cu claritate
128
att ur(enia %i diformitatea r#ut#(ii, ct %i marea frumuse(e %i

124
Dumnezeu d#ruie%te dragostea Sa nem#surat#, iar noi facem din parte-ne, dup# putin(#, ceva incomparabil
mai pu(in. )i totu%i aceasta este bucuria d#ruirii reciproce ntre Dumnezeu %i om, cea care nu (ine seama de
cantitatea darului, ci de calitatea lui (Sfntul Ioan pune mare accent pe buna dispozi(ie a voin(ei noastre de a-I
sluji lui Dumnezeu).
125
roph - acest termen desemneaz# nclinarea acului balan(ei nspre talerul mai greu. La Sfntul Ioan Gur# de
Aur, el denume%te nclinarea binevoitoare a lui Dumnezeu fa(# de noi, cnd vede c# ne lupt#m sincer s#-I p#zim
poruncile.
126
Pericopa din Apostol care se citise n acea zi.
127
Aceasta nseamn# c# dup# botez vedem realitatea a%a cum este ea, nu cum ne nchipuim c# este.
128
Cu limpezime, dar %i n cele mai mici detalii.
Cateheze baptismale
29
str#lucire a virtu(ii.

15. Ai v#zut cum St#pnul face zi de zi o nou# crea(ie? Cine, spune-mi, a crezut
[vreodat#] c# cel ce-%i pierdea adeseori ntreaga existen(# n pl#cerile vie(ii
129
, nchinndu-se
pietrelor %i lemnelor %i socotindu-le pe acestea dumnezei, s-a suit cu totul la atta n#l(ime a
virtu(ii %i a dispre(uit %i batjocorit pe toate acelea: pietrele le-a v#zut ca pietre, lemnele, ca
lemne, iar F#c#torului tuturor I s-a nchinat %i L-a cinstit prin credin(# mai mult dect pe toate
cele din via(a aceasta.

16. Ai v#zut cum credin(a n Hristos %i urcu%ul spre virtute sunt numite zidire nou#?
S# lu#m aminte, v# rog, %i noi, cei ce am fost ini(ia(i mai demult %i voi, care v-a(i bucurat
acum de cinstea St#pnului
130
, la ndemnul apostolic care zice: cele vechi au trecut, iat# toate
sunt noi. Uitnd deci de toate cele de mai nainte, s# ducem o via(# nou#, schimbndu-ne
obiceiurile trupe%ti
131
%i, cugetnd la vrednicia Celui Ce locuie%te ntru noi, s# gr#im %i s#
facem toate conform Lui.

17. Oamenii care au primit func(ii lume%ti poart# pe hain# ntip#rirea nsemnelor
mp#r#te%ti %i de aceea sunt cinsti(i naintea tuturor. Ei s-ar ru%ina s# fac# ceva ce ar fi
nevrednic de acea hain# cu nsemne mp#r#te%ti. Iar dac# unii i atac#, au mul(i [n jurul lor]
care s# intervin#; dac# al(ii ar vrea s# le fac# r#u, au deplin# asigurare din partea hainei c# nu
p#(esc ceva nepl#cut. A%adar, cu mult mai mult, cei care nu pe hain#, ci n suflet au locuind pe
nsu%i Hristos %i pe Tat#l Lui %i pe Duhul Sfnt, ar avea mult# siguran(# dac# ar fi drep(i,
ar#tnd n toate, prin stricte(ea
132
%i grija modului de vie(uire, c# poart# chipul mp#ratului!
133


18. C#ci precum aceia, cnd prezint# nsemnele mp#r#te%ti, sunt recunoscu(i de to(i
[ca slujba%i ai mp#ratului], tot a$a $i noi, cei ce L-am mbrcat o dat pe Hristos $i am
fost nvrednici#i de a-L avea nluntru, dac am vrea, am putea printr-un mod de
vie#uire atent, chiar tcnd, s scoatem la iveal puterea
134
Celui Ce locuie$te n noi. )i
dup# cum hainele voastre de acum %i str#lucirea ve%mintelor iau ochii tuturor
135
, tot a%a, dac#
a(i vrea, a(i putea n toat# vremea, prin vie(uirea dup# Dumnezeu, s# spori(i mai mult dect
acum str#lucirea hainei mp#r#te%ti %i, prin multa rvn#, s#-i atrage(i pe to(i care v# privesc
spre un zel asem#n#tor %i spre a-L sl#vi pe St#pn.

19. C#ci de aceea %i Hristos zicea: S# lumineze lumina voastr# naintea oamenilor, ca
ei s# vad# faptele voastre bune %i s# sl#veasc# pe Tat#l vostru Cel din ceruri (Matei 5, 16). Ai
v#zut cum ndeamn# s# lumineze lumina din noi nu prin haine, ci prin fapte? Spunnd s#
lumineze lumina voastr#, a ad#ugat ca s# vad# faptele voastre bune. Aceast# lumin# nu se
refer# la sim(urile trupe%ti
136
, ci lumineaz# %i sufletele %i mintea celor ce privesc %i risipe%te

129
Traducerea exact# ar fi: %i-a cheltuit ntreaga via(# duhovniceasc# n pl#cerile vie(ii biologice.
130
Cele dou# categorii de oameni prezen(i la catehez#: cei boteza(i cu ani n urm# %i noii boteza(i.
131
Sensul foarte precis al textului este: ca unii ce ducem o via(# duhovniceasc# nou# s# ne schimb#m %i
deprinderile vie(ii biologice conform noilor cerin(e ale celei dinti.
132
Nu n sens de rigiditate ori conformism gratuit %i desuet, ci de a duce un mod de via(# care sesizeaz# cele mai
fine aspecte %i nuan(e ale p#catelor %i virtu(ilor, aceasta presupunnd desigur neabaterea nici chiar cu gndul de
la poruncile Mntuitorului.
133
Avnd n vedere cele spuse de Sfntul Ioan, oare mai pot cre%tinii de azi s#-%i fac# asigur#ri pentru via(#,
ma%in#, cas# etc.
134
Problema adev#ratului ecumenism este una ascetic#: doar v#dindu-se n noi puterea lui Hristos, i putem cu
adev#rat converti pe ceilal(i.
135
n perioada pe care o numim acum s#pt#mna luminat# cei nou boteza(i erau mbr#ca(i n straie albe %i erau
n centrul aten(iei comunit#(ii. Dar aceast# str#lucire a vestimenta(iei trebuie s# constituie o medita(ie asupra
vie(ii duhovnice%ti. n acest mod este valorificat# de Sfntul Ioan primenirea ve%mintelor.
136
Str#lucirea %i fastul cu care, spre exemplu, s#rb#torim acum Pastile, nu are nici un sens n lipsa unor
coresponden(e l#untrice.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
30
ntunericul r#ut#(ii, atr#gndu-i c#tre propria lor iluminare %i spre imitarea virtu(ii pe cei care
au parte de ea.

20. S# lumineze - zice - lumina voastr# naintea oamenilor. Bine a zis naintea
oamenilor. Att de puternic# s# fie lumina voastr# nct nu numai pe voi s# v# lumineze, ci
s# str#luceasc# %i naintea oamenilor, care au nevoie de c#l#uzirea ei. Dup# cum lumina
aceasta sensibil# alung# ntunericul %i i ajut# s# umble drept pe cei ce c#l#toresc, a%a %i
lumina n(eleg#toare ce vine, dintr-o vie(uire nalt#, celor ce au ochii min(ii nce(o%a(i de
ntunericul n%el#ciunii %i nu pot s# vad# cu limpezime, le arat# drumul virtu(ii %i le cur#(#
albea(a ochilor min(ii, apoi i conduce pe drumul drept %i i ajut# s# umble pe calea virtu(ii.

21. Ca s# vad# faptele voastre cele bune %i s# sl#veasc# pe Tat#l vostru Cel din
ceruri. Adic#: virtutea voastr#, %i stricte(ea vie(uirii, %i dreapta s#vr%ire a faptelor bune s#
strneasc# pe cei ce privesc spre sl#virea St#pnului tuturor. Prin urmare, v# rog, fiecare
dintre voi s# se preocupe a tr#i cu att seriozitate, nct to(i care v# v#d s#-L vorbeasc# de bine
pe St#pn.

22. De aceea %i fericitul acesta, urm#torul lui Hristos, dasc#lul naltei vie(uiri, care se
avnt# peste tot %i face orice spre mntuirea oamenilor, a scris spunnd: Dac# cineva este n
Hristos, este zidire nou#. Cele vechi au trecut, iat# toate sunt noi. )i aceasta ca %i cum ne-ar
ndemna: Leap#d# haina cea veche! Ia-o pe cea nou# care are atta str#lucire c# ntrece
nsei razele soarelui. Ia aminte s# p#strezi frumuse&ea hainei ntru aceeai str#lucire. C#ci
atta vreme ct acel r#u demon %i du%man al mntuirii noastre vede haina cea duhovniceasc#
asemeni unui fulger, nu ndr#zne%te nici m#car s# stea aproape, att se nsp#imnt# de
str#lucirea ei. C#ci i orbe%te ochii fulgerul ce (%ne%te din ea.

23. De aceea, v# rog, chiar de la nceput s# ar#t#m c#ldur# n lupt# %i str#lucire
orbitoare, pururea f#cnd mai str#lucitoare %i mai luminoas# frumuse(ea acestei haine. 'i nici
un cuvnt s nu ias n zadar, ci mai nti s veghem dac aduce ceva folositor $i dac
poate zidi pe cei ce ascult. Dar chiar $i atunci cu mult fric s grim - ca $i cum cineva
ar sta de fa# $i le-ar scrie - aducndu-ne aminte de spusa Domnului: Zic vou# c# pentru tot
cuvntul nelucr#tor pe care l vor gr#i, oamenii vor da seama de ra(iunea
137
lui n ziua
judec#(ii (Mt 12, 36).

24. S# nu fie din parte-v# nici o discu(ie lumeasc#, nefolositoare %i f#r# nici un c%tig
[duhovnicesc]. C#ci noi am ales o vie(uire nou# %i se cuvine s# urm#m acestei vie(uiri cu
fapta, ca s# nu devenim nevrednici de ea
138
. Nu vede(i cum n cazul func(iilor lume%ti, cei ce
se preocup# s# ajung# n Senat sunt opri(i de legile omene%ti ca s# f#ptuiasc# unele din cele
care sunt cu totul ng#duite celorlal(i oameni? n acela%i fel %i noi, cei acum ini(ia(i, ct %i cei
ce ne-am nvrednicit mai demult de acest har, ar trebui s# fim drep(i. C#ci suntem membri ai
senatului duhovnicesc %i nu ne sunt ng#duite acelea%i [comport#ri] ca %i celorlal(i. Ci s#
ar#t#m %i scump#tatea vorbei %i cur#(ia min(ii; s# ne educ#m fiecare m#dular
139
al nostru ca s#
nu fac# nici o fapt# care nu ar aduce mult c%tig sufletului.

25. Oare ce vreau s# zic? S# ne ostenim limba numai spre cnt#ri de laud#, spre
slavoslovire, spre citirea dumnezeie%tilor cuvinte %i spre convorbiri duhovnice%ti!
140
C#ci zice:

137
Motivul, scopul pentru care au spus acel cuvnt.
138
Orice alegere are sens %i d# rod n m#sura continuit#(ii practic#rii a ceea ce ea cere.
139
Parte a trupului, dar %i facultate a sufletului, dup# cum se %i face generic referire la limb# (exponent al
membrelor trupului) %i minte (reprezentant# a puterilor suflete%ti). Cele din urm# se manifest# prin cele dinti %i
deci nu poate exista o disciplinare a trupului f#r# o bun# a%ezare a sufletului.
140
Cre%tinii de atunci citeau cu voce tare. Este un obicei antic cu multiple implica(ii educa(ionale %i
mnemotehnice. Vorbind la un nivel psihologic, nu se exerseaz# doar memoria vizual#, ci %i cea auditiv# %i cea
Cateheze baptismale
31
[Gr#i(i] dac# ave(i cuvnt bun spre zidire, c# s# dea har celor ce ascult#. )i nu ntrista(i Duhul
lui Dumnezeu ntru Care a(i fost pecetlui(i (Efeseni 4, 29). Vede(i c# a nu respecta acestea
duce la ntristarea Sfntului Duh? De aceea, v# rog, s# rvnim s# nu facem ceva ce ntriseaz#
Sfntul Duh, ci dac# trebuie s# mergem n ora% s# nu ne ducem la adun#rile v#t#m#toare ori la
ntlnirile nefolositoare %i pline de flec#reli. S# nu avem nimic mai de cinste dect Biserica %i
casele de rug#ciune
141
%i ntlnirile cu discu(ii duhovnice%ti.

26. )i fiecare lucru f#cut de noi s# fie cu mult# bun# cuviin(#. C#ci zice:
mbr#c#mintea
142
b#rbatului %i rsul din(ilor %i umbletul piciorului arat# cine este (Is. Sir.
19, 27). C#ci icoana st#rii suflete%ti este privirea senin# a ochilor
143
%i mi%carea m#dularelor
arat# n special frumuse(ea ei. Iar dac# ne plimb#m prin centru, mersul nostru s# fie att de
lini%tit %i a%ezat nct s#-i uimeasc# pe cei cu care ne ntlnim. Dar nici ochii s# nu fie curio%i,
nici picioarele s# nu p#%easc# cu neornduial#, iar limba s# gr#iasc# cu pace %i blnde(e. ntr-
un cuvnt, toate cele din afar# s# exprime frumuse(ea l#untric# a sufletului. S# tr#im de acum
schimbat %i neobi%nuit, fiindc# noi %i neobi%nuite sunt cele se s-au ntmplat cu noi, dup# cum
%i fericitul Pavel arat#, zicnd: Dac# cineva este n Hristos, este zidire nou#.

27. )i ca s# vezi c# noi %i minunate sunt cele d#ruite nou#, iat#: cei ce mai nainte eram
mai lipsi(i de pre( dect lutul %i (#rna, cur#(i(i fiind, am devenit mai str#lucitori dect aurul %i
am c%tigat cerul n locul p#mntului. De aceea %i toate cele d#ruite nou# sunt duhovnice%ti.
C#ci %i haina noastr# este duhovniceasc#, %i hrana, %i b#utura. Ar mai trebui ca %i faptele %i
orice ndeletnicire s# fie duhovnice%ti. C#ci acestea sunt road# Duhului, dup# cum %i Pavel
zice: Iar road# Duhului este dragostea, bucuria, pacea, ndelunga-r#bdare, facerea de bine,
bun#tatea, credin(a, blnde(ea, nfrnarea. mpotriva unora ca acestea nu este lege (Gal. 5,
22-23). )i bine a zis ceea ce a zis. Cci mai presus de lege sunt cei ce practic virtutea $i ei
nu se supun legii: nu pentru cel drept s-a pus legea (I Timotei 1, 9).

28. )i dup# ce a vorbit despre roada Duhului, a continuat: Iar cei ai lui Hristos %i-au
r#stignit trupul dimpreun# cu patimile %i cu poftele (Gal. 5, 23). Ca %i cum ar zice: nu au mai
l#sat s# se fac# n el lucrarea r#ut#(ii %i l-au statornicit s# fie nelucr#tor [fa(# de r#u]. )i att l-
au r#zboit, nct l-au ridicat mai presus de patimi %i de pofte. Acesta este n(elesul lui %i-au
r#stignit
144
. C#ci dup# cum cel pironit pe cruce %i str#puns de acele cuie, fiind sf%iat de
dureri %i mboldit din toate p#r(ile, nu mai poate fi sup#rat de poftele trupe%ti %i sunt alungate
de la el toate patimile %i orice poft# rea - durerea fiind mai aprins# dect acele patimi - n
acela%i mod %i cei ce s-au oferit pe sine lui Hristos s-au pironit asemenea Lui %i au dispre(uit
sila trupului, nct s-au r#stignit pe ei n%i%i mpreun# cu patimile %i cu poftele.

29. Iar noi, fiind ai lui Hristos, %i mbr#cndu-L, %i fiind nvrednici(i de hrana %i
b#utura Lui cea duhovniceasc#, a%a s# tr#im, nct s# nu avem nimic comun cu lucrurile lumii
acesteia. C#ci ne-am nscris n alt# cetate, n Ierusalimul cel de sus. De aceea, v# rog, s#
ar#t#m fapte vrednice de acea cetate, ca %i prin cele care ne fac virtuo%i %i prin cele prin care i
strnim pe al(ii s#-L sl#veasc#, pe St#pn, s# atragem mult# bun#voin(# de sus. Fiindc# atunci

vocal# . Este foarte folositor a rosti sonor buc#(ile lecturate, dovad# fiind psalmodierea %i rug#ciunea f#cute cu
buzele de p#rin(ii pustiei.
141
Poate se refer# la casele de asce(i din care %i Sfntul Ioan f#cuse parte n tinere(e.
142
Nu se refer# doar la hainele n sine, ci %i la modul cum le a%ezi %i care este inten(ia folosirii lor. Echivalentul
de azi e o parad# a modei, ilustrare perfect# a lipsei de bun#-cuviin(#, chiar dac# uneori ve%mintele par
s#r#c#cioase sau sumare.
143
Pasajul mai poate fi tradus: Icoana clar# a st#rii suflete%ti este nf#(i%area exterioar# (poate fi %i privirea, dar
%i ntregul aspect exterior al trupului).
144
Trupul nu se distruge prin ascez#, ci se personalizeaz#, devine un instrument prin care se manifest# deplin
harul.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
32
cnd St#pnul nostru este sl#vit
145
, ne revars# cu mult# generozitate darurile. C#ci primind El
dispozi(ia noastr# binevoitoare, %tie c# nu d# binefacerile Sale unor nerecunosc#tori %i
r#uvoitori.

30. )tiu c# am lungit cuvntul. Dar ierta(i-m#! C#ci multa noastr# dragoste
146

p#rinteasc# pentru voi ne-a tras s# ntindem nv#(#tura. C#ci v#znd bog#(ia voastr#
duhovniceasc# %i %tiind turbarea r#ului diavol %i c# acum mai ales ave(i nevoie de mult#
siguran(# %i paz#, de aceea v-am dat aceste ndemnuri: ca n fiecare zi s# fi(i treji %i de%tepta(i,
priveghind %i p#zind nencetat comoara voastr# duhovniceasc#, a%a ca vr#jma%ul mntuirii
noastre s# nu poat# g#si nici o intrare [pe unde s# se strecoare].

31. Leg#mintele pe care le-a(i f#cut cu St#pnul, scriindu-le nu cu cerneal# %i hrtie, ci
prin credin(# %i m#rturisire, s# le p#zi(i statornice %i nec#lcate, silindu-v# s# r#mne(i tot
timpul vie(ii n aceea%i str#lucire. C#ci este cu putin(# - doar dac# vrem s# aducem %i noi
nencetat din partea noastr# ceva - nu numai s# r#mnem ntru aceea%i str#lucire, ci %i mai
str#lucitoare s# facem aceste haine duhovnice%ti. Fiindc# %i Pavel, dup# botez, o dat# cu
trecerea timpului, mult mai luminos %i str#lucitor devenea, harul nflorind %i mai mult n el.

32. A%adar, %i noi s# ne silim s# veghem zi de zi, ca nu cumva str#lucirea hainei
noastre s# primeasc# vreo pat# sau murd#rie, ci s# fim foarte aten&i pn# i n lucrurile
socotite m#runte, ca s# putem fugi de p#catele mari. C#ci dac# ncepem s# le dispre&uim pe
unele, socotind c# nu au importan&#, pu&in cte pu&in, mergnd pe acest drum, vom ajunge n
c#deri mari. De aceea, v# rog, s# ave(i pururea n minte pomenirea leg#mintelor %i toate de
care v-a(i lep#dat: adic# cortegiile dr#ce%ti %i celelalte me%te%ugiri
147
ale vicleanului. De lepra
acestora s# fugi(i pururea %i s# p#zi(i nestricate leg#mintele cu Hristos ca, nencetat
mp#rt#%indu-v# cu Sfintele Taine %i nt#ri(i fiind de aceast# Hran#, s# fi(i neatin%i de
vicleniile diavolului.

33. )i printr-o vie(uire nalt# s# atrage(i atta har, nct %i voi s# fi(i nenvin%i %i
Biserica lui Dumnezeu s# salte %i s# se veseleasc# pentru sporirea voastr#, %i St#pnul tuturor
s# fie sl#vit %i noi to(i s# fim nvrednici(i de mp#r#(ia cerurilor
148
cu harul %i cu ndur#rile %i
cu iubirea de oameni a Fiului Unuia N#scut %i Domnului nostru Iisus Hristos, mpreun# cu
Care Tat#lui %i Duhului Sfnt slav#, putere %i cinste, acum %i pururea %i n vecii vecilor. Amin.


145
De c#tre cei pe care i-am incitat noi prin vie(uirea noastr#.
146
Orice predic#, ct de savant#, nu este nimic f#r# dragostea pentru cei c#rora se adreseaz#.
147
Literal : metodele prin care %i face n mod subtil -adesea neb#gat# n seam# prezen(a.
148
Vie(uirea virtuoas# a unui cre%tin se r#sfrnge asupra destinului ntregii firi create %i, mai cu seam#, asupra
celor din Biseric#.
Cateheze baptismale
33


Indemnul aceluia%i ca s# ne dep#rt#m de desf#t#ri,
de lux %i de be(ie %i s# pre(uim, mai mult dect orice,
buna m#sur#.

Cuvnt c#tre neofi(i


1. Chiar dac# postul s-a sfr%it, iubi(ilor, s# r#mn# ns# evlavia. )i chiar dac# vremea
sfintei p#resimi a trecut, s# nu pierdem amintirea ei. Nimeni s# nu se supere, v# rog, pentru
acest ndemn. Nu ca s# v# silesc s# posti(i iar#%i spun acestea, ci vrnd s# v# ridica(i [la o alt#
n(elegere a postului] %i de acum s# dovedi(i mai mult# aten(ie fa(# de postul cel adev#rat.
Cci $i cel ce nu poste$te poate posti. Cum? V# spun eu: cnd ne mp#rt#%im de mncare,
dar lep#d#m p#catul. Acesta este de fapt postul cel mai spornic %i pentru el se renun(# la
mnc#ruri, ca s# alerg#m mai sprinteni pe drumul virtu(ii. )i dac# vrem, ne putem convinge c#
se poate %i s# d#m trupului grija ce i se cuvine %i s# ne p#zim sufletul curat de p#cate.

2. Iar acest fel de post ne este %i mai u%or. Fiindc# n acel post se renun(# %i la hran# %i
am auzit pe mul(i zicnd c# este mare chinul nemnc#rii %i c# provoac# sl#biciune trupului; se
mai plng %i de multe altele %i spun c# sunt v#t#ma(i dac# nu fac baie %i dac# beau doar ap#.
Dar acestui post nu i se poate repro%a nimic asem#n#tor. C#ci este posibil %i s# ne bucur#m de
toate acestea, %i s#-i d#m trupului slujirea lui, %i de suflet s# ne ngrijim cum se cuvine. C#ci n-
am s# v# ndemn acum s# renun(a(i la nimic din toate acestea. Numai de p#cat s# stai departe
%i s# te lepezi necontenit de el. )i a%a vei putea n toat# vremea vie(ii tale s# s#vr%e%ti postul
cel adevrat. Toate cele pe care le-am enumerat [mai nainte], dac# sunt folosite cu m#sur#,
nu sunt oprite. Dar orice p#cat este interzis. )i acesta nu din altceva se na%te dect din
desf#tare %i din mbuibare, %i din mole%eal#. De aceea, v# rog, cunoscnd acestea n am#nunt,
s# nu aducem false pretexte pentru u%ur#tatea noastr#.

3. Ceea ce am spus adeseori spun %i acum. Dup# cum folosirea cu m#sur# a hranei
aduce mult# sporire %i s#n#t#(ii trupului %i bunei a%ez#ri a sufletului, tot a%a abuzul l v#t#ma
pe om din ambele p#r(i. C#ci mbuibarea %i be(ia mole%esc vigoarea trupului %i v#t#ma
s#n#tatea sufletului. De aceea s# fugim de lipsa de m#sur# %i s# nu fim u%uratici fa(# de
mntuirea noastr#. Dar %tiind c# rdcin a tuturor relelor este [lipsa de msur], s-o
ucidem f#r# nduplecare. Ca dintr-un izvor, a%a (%nesc din desf#tare %i din be(ie toate
chipurile p#catului; %i ceea ce este pentru foc materia inflamabil#, sunt desf#tarea %i be(ia
pentru alunecarea n p#cat. )i dup# cum abunden(a lemnelor aprinde mai tare focul %i ridic#
mai sus flac#ra, tot a%a mbr#(i%area desf#t#rii %i be(iei duce la sporirea focului p#catelor.

4. Dar %tiu c# n(elep(i fiind, nu ve(i ng#dui, dup# ndemnul nostru, ca m#sura s#
dep#%easc# hotarul. )i este acum vremea s# v# ndemn s# v# ntoarce(i nu numai de la
obi%nuita be(ie, ci %i de la cea f#r# vin, c#ci aceasta este mult mai cumplit#. )i s# nu v# mire
ceea ce spun! C#ci exist $i be#ie fr vin. Iar c# exist# o astfel de be(ie, ascult#-l pe
proorocul, care zice: Vai de cei ce se mbat#, ns# nu cu vin (Is 29, 6). Ce fel de be(ie este
aceasta f#r# vin? Mult# %i felurit#! C#ci %i mnia provoac# be(ie, %i slava de%art#, %i ie%irea din
min(i, %i fiecare din pierz#toarele patimi ce se nasc n noi, fiindc# produc n noi o oarecare
be(ie %i suficien(# %i ne ntunec# gndul. C#ci nimic altceva nu este be(ia dect mpr#%tierea
puterilor fire%ti %i r#t#cirea gndurilor, %i pierderea n(elepciunii
149
.

149
Orice ie%ire din matca firii - gnduri, nchipuiri, sentimente, dorin(e, necazuri etc - este be(ie. Aceste ie%iri din
Sfntul Ioan Gur# de Aur
34

5. Cu ce sunt mai pu(in be(i, dect cei ce se ame(esc cu vin, mnio%ii %i cei ce se aprind
%i cei ce arat# atta lips# de m#sur#, nct se umfl# mpotriva tuturor la fel, necump#nindu-%i
vorbele %i nici f#cnd vreo deosebire ntre in%i. C#ci dup# cum nebunii, azvrlindu-se n pietre
nu simt, tot a%a %i cei plini de mnie %i asedia(i de furie [nu simt c# sunt cuprin%i de patim#].
De aceea %i n(eleptul, vrnd s# arate pierzarea unei asemenea be(ii, zice: Plecarea spre mnie
i se face c#dere (n(. Sol. 1, 21). Ai v#zut cum printr-un scurt cuvnt ne-a ar#tat m#rimea
acestei patimi pierz#toare?

6. Iar slava de$art $i ie$irea din min#i este alt be#ie, mult mai cumplit dect
be#ia obi$nuit. C#ci cel robit de aceste patimi %i pierde puterea de judecat# asupra realit#(ii
%i nu este mai ntreg la minte dect nebunii. C#ci cel ce n fiecare zi este zgl(it de aceste
patimi nu simte ct# vreme se g#se%te n adncul r#ut#(ii, %i se mbrac# cu aceste rele de
nevindecat. S# fugim, v# rog, %i de be(ia provocat# de vin %i de cea iscat# din patimile f#r# de
rnduial# ce ne ntunec# gndurile; s# ascult#m de dasc#lul ntregii lumi: Nu v# mb#ta(i cu
vin, ntru care este pierzanie (Efeseni 5, 18).

7. Ai v#zut cum ne-a limpezit prin acest cuvnt c# este %i alt mod de a ne mb#ta? C#ci
dac# nu exista %i alt# be(ie, pentru ce, dup# ce a zis nu v# mb#ta(i, a ad#ugat cu vin?
Acum ia aminte la covr%itoarea lui n(elepciune %i la exactitatea nv#(#turii atunci cnd
adaug# ceva
150
. C#ci zicnd s# nu v# mb#ta(i cu vin, a ad#ugat ntru care este pierzanie,
ar#tndu-ne c# lipsa lui de m#sur# ni se face pricin# a toate relele. ntru care este pierzanie
nseamn# prin care pierdem bog#(ia virtu(ii.

8. )i ca s# nve(i c# aceasta a vrut s# spun#, voi ncerca s# v# limpezesc din nse%i
cuvintele folosite. C#ci pierdu(i obi%nuim s#-i numim pe acei tineri pe care-i vedem c#
risipesc pe nimic averea p#rinteasc# %i f#r# nici o trebuin(#. C#ci ei nu cunosc nici cnd, nici
ct s# cheltuiasc#, ci n scurt timp pierd toat# averea %i ajung n cea mai neagr# s#r#cie.
Asemenea acestora sunt %i cei robi(i de be(ia vinului. C#ci nici ei nu %tiu s#-%i dr#muiasc#
dup# trebuin(# bog#(ia min(ii, ci, ca %i acei tineri pierdu(i, a%a %i ace%tia sunt scufunda(i de
be(ie. Dac# trebuie s# gr#iasc# ceva spun necuviin(e %i vorbe aduc#toare de mult# pierzare.
C#ci ei spun %i fac toate f#r# ru%ine; %i mai r#u dect pierdu(ii aceia care-%i cheltuie avu(ia, se
arunc# pe sine n cea mai neagr# s#r#cie a virtu(ii. Adesea dnd la iveal# taini(ele min(ii
151
lor,
nu-%i dau seama, %i astfel pierd toat# strnsura min(ii lor, devenind deodat# pustii %i goi de
toat# evlavia %i priceperea.

9. C#ci cel ce se mbat# nu %tie s#-%i rnduiasc# cu judecat# cuvintele, ci, precum o
cas# cu toate intr#rile deschise este u%or c#lcat# de to(i vr#jma%ii, a%a %i mintea unuia ca acesta
este r#v#%it# %i spulberat# de patimile pierz#toare. C#ci be(ia nu este nimic altceva dect
tr#dare a gndurilor %i situa(ie de ocar# %i boal# de batjocur#. Be(ia este libertate dat# unui
drac, ntunecare a gndurilor, pustiire a priceperii, aprindere a patimilor trupe%ti. C#ci de unul
ndr#cit adesea ni se face mil#. Dar asupra be(ivului ne o(#rm %i ne mniem. De ce? Fiindc#
acolo este blestemul diavolului, aici ns# este v#dit# del#sarea %i multa nenfrnare; acolo este
potrivnicia diavolului, aici potrivnicia propriei min(i.

fire sunt cele ce se abat n mod eronat, c#ci exist# o ie%ire din fire atunci cnd omul l cunoa%te pe Dumnezeu
fa(# c#tre fa(#. Dar n acest ultim caz, extazul este unul conform firii, c#ci firea noastr# a fost creat# ca s# se
poat# mp#rt#%i de Dumnezeu mai presus de puterile ei, prin har.
150
Nici un cuvnt al Scripturii nu este folosit f#r# oarecare noim#.
151
Desemneaz# la Sfntul Ioan taina min(ii %i a inimii fiec#ruia, cunoscut# doar lui %i lui Dumnezeu (n. ed. fr).
Cuvntul grec redat prin strnsura are, pe lng# sensul de avere, %i pe cel de fiin(are, n context, sensul imediat
este cel de avere (lucruri care (i sus(in existen(a), dar credem c# Sfntul Ioan nu l-a utilizat gratuit, n momentul
n care cineva %i dezv#luie pe degeaba taina %tiut# doar de sine %i Dumnezeu, %i pierde oarecum fiin(a sa,
r#mne cumva s#rac %i gol de Dumnezeu.
Cateheze baptismale
35

10. )i ca s# vezi c# a%a este, ia uit#-mi-te la be(iv cum rabd# acelea%i chinuri ca un
ndr#cit, dac# nu chiar mai cumplite. Dup# cum cel ndr#cit scoate spume din gur# %i cade pe
jos %i r#mne adesea nemi%cat la p#mnt, nemaifiind con%tient de cele din jur, ci privind
cruci%, tot a%a %i cel beat - fiindc# o dat# cu lipsa de m#sur# a vinului %i-a v#t#mat %i puterea
de judecat# a min(ii - este asemenea cu acela: nu numai c# scoate spume din gur# %i zace mai
r#u ca un mort, ci adeseori vars# putreziciunea din gura sa. )i pentru aceasta se face %i
nepl#cut prietenilor, %i nesuferit femeii, %i de batjocur# copiilor, %i u%or de dispre(uit slugilor;
ntr-un cuvnt, se face tuturor celor ce-l v#d pild# de necuviin(# %i prilej de chicoteal#.

11. Ai v#zut c# %i dect demoniza(ii sunt mai de plns unii ca ace%tia? Vrei s# afli dup#
toate acestea %i capul r#ut#(ilor? Chiar dac# am spus attea, nc# nu am ad#ugat groz#via cea
mare: be(ivul este str#in %i de mp#r#(ia cerurilor! Ascult#-l pe fericitul Pavel, care zice: Nu
v# n%ela(i! Nici desfrna(ii, nici idolatrii, nici adulterii, nici homosexualii, nici be(ivii nu vor
mo%teni mp#r#(ia lui Dumnezeu (I Corinteni 6, 9-10). Dar ar putea spune cineva: Cum, %i
idolatrul %i adulterul %i be(ivul vor fi la fel sco%i din mp#r#(ie? Nu a%tepta, iubite, s# nve(i de
la mine! C#ci eu doar am citit legea dumnezeiasc# unde a%a [scrie]. Nu te agita s# afli dac#
aceea%i pedeaps# va primi be(ivul cu a celorlal(i, ci aceasta vezi-o: c# va suferi ca %i aceia
alungarea din mp#r#(ie. Iar cel ce este n afara acesteia, ce mngiere mai poate avea?

12. Acestea vi le spun acum, nu osndindu-v# pe voi, cei de fa(#. S# nu fie! C#ci sunt
ncredin(at c# sunte(i cura(i de aceast# patim# prin harul lui Dumnezeu. )i v#d cea mai mare
dovad# a acestui fapt n elanul cu care veni(i la Biseric# %i n rvna pentru ascultarea acestei
nv#(#turi duhovnice%ti
152
. C#ci cel care nu are trezvie %i nu este neadormit nu pofte%te
cuvintele dumnezeie%ti
153
. Dar acestea le spun vrnd ca prin voi s# fie instrui(i %i to(i ceilal(i,
iar voi s# fi(i mai nt#ri(i, ca s# nu fi(i robi(i vreodat# de aceast# patim#.

13. C#ci be(ivii sunt mai lipsi(i de minte dect necuvnt#toarele. Cum? (i spun eu.
Dobitoacele cnd nseteaz# %i mplinesc pofta doar ct este nevoie %i s-ar ru%ina s#
dep#%easc# trebuin(a. Dar oamenii cei cuvnt#tori nu (in seama cum s#-%i potoleasc# setea, ci
cum s# se b#l#ceasc# mai tare n vin %i a%a se arunc# ntr-o cumplit# pierzanie. C#ci dup# cum
o corabie foarte nc#rcat# se cufund# degrab, tot a%a %i omul care trece peste hotarul trebuin(ei
%i adaug# stomacului o povar# mai mare %i neac# mintea %i desfigureaz# ging#%ia sufletului.

14. De aceea, cuvine-se s# ave(i mare grij#, iubi(ilor, ca s# ndrepta(i %i s# r#pi(i din
furtuna aceasta pe aproapele vostru, nct nu numai pentru mntuirea voastr#, ci %i pentru a
celorlal(i s# dobndi(i mult# plat#. Tot a%a %i Pavel a zis: Nimeni s# nu caute ale sale, ci
folosul aproapelui (I Corinteni 10, 24). )i iar#%i: Zidi(i-v# unul pe altul (I Tesaloniceni 5,
11). Nu privi doar la aceasta, ca tu s# fii s#n#tos %i s# scapi de boal#, ci ngrije%te-te %i te
preocup# cu ardoare ca %i m#dularul t#u s# fie eliberat de aceea%i v#t#mare %i s# scape de
boal#. C#ci m#dulare suntem unii altora %i dac# p#time%te un m#dular toate m#dularele
trebuie s# p#timeasc#, mpreun# cu el, iar dac# este sl#vit un m#dular trebuie s# se bucure
mpreun# cu el toate m#dularele (I Corinteni 12, 25-26).

15. Nu avea(i nevoie de atta ndemn %i sfat n vremea sfntului post ct ave(i acum.
C#ci atunci postirea v# n&elep&ea far# s# vre&i. Acum ns# m# tem %i m# nfrico%ez de lipsa
de aten(ie
154
%i de u%ur#tatea ce se nasc din ea. C#ci spre nimic nu este att de u%or firea

152
Starea ascult#torilor este barometrul eficien(ei unei predici.
153
Iat# un mod de a ne testa acuitatea trezviei noastre.
154
Tensiunea postirii aduce o vigilen(# %i temere accentuat# de a nu p#c#tui. Atmosfera general# a Bisericii ne
ajut# mult s# progres#m duhovnice%te, mai ales dac# nu suntem destul de nt#ri(i n harul dumnezeiesc. Acesta
este unul din aspectele perioadelor de post n Biseric#.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
36
omeneasc# aplecat# ca spre del#sare
155
. De aceea %i iubitorul de oameni St#pn, chiar dintru
nceput punnd fru asupra neamului omenesc, l-a pedepsit cu osteneal# %i cu chin, ar#tnd
astfel mai dinainte mult# grij# pentru mntuirea noastr#
156
.

16. Avem nevoie tot timpul de fru ca s# umbl#m cu bun# rnduial#, c#ci %i iudeii tot
din aceast# pricin# %i-au atras mnia de sus. Fiindc# dup# ce au fost sco%i din crunta robie a
Egiptului, s-au bucurat n del#sarea lor %i au tr#it f#r# fric#, pe cnd ar fi trebuit s# fie mai
recunosc#tori %i s# aduc# mai cu osrdie slav# St#pnului %i s# arate o bun# dispozi(ie pentru
attea binefaceri ce au fost asupra lor. Dar ei, dimpotriv#, s-au l#sat robi(i de multa del#sare.
De aceea i %i judec# dumnezeiasca Scriptur#, cnd zice: Mncat-a Iacob %i s-a s#turat,
ngr#%atu-s-a, ngr#%atu-s-a %i s-a nd#r#tnicit cel iubit (Deuteronomul 32, 15).

17. C#ci dup# multele minuni %i semne uimitoare, dup# trecerea prin Marea Ro%ie %i
pieirea egiptenilor, dup# noua %i str#ina hran# a manei, avnd nc# proasp#t# amintirea
binefacerilor, au c#zut n mare del#sare. )i, uitnd de toate acelea, au f#urit un vi(el %i s-au
nchinat lui, zicnd: Ace%tia sunt dumnezeii t#i, Israile, cei ce te-au scos din p#mntul
Egiptului (Ie%irea 32, 4). O, ct# nerecuno%tin(a! O, ct# nesim(ire! Acesta era pururea
obiceiul lor: cnd se las# n del#sare, se abat %i uit# de Binef#c#tor; iar cnd sunt strmtora(i
ct de pu(in atunci se pleac# %i se smeresc. Pentru aceea %i fericitul David, ar#tnd aceasta, a
zis: Cnd i ucidea pe ei, atunci l c#utau (Ps. 77, 34).

18. Dar a%a este doar purtarea slugilor nerecunosc#toare %i a nesim(itorilor iudei. Noi
ns#, v# rog, necontenit r#sucind
157
n minte darurile cele dumnezeie%ti %i pomenind m#rimea
%i mul(imea binefacerilor Lui, s# ar#t#m o bun# dispozi(ie %i n toat# vremea s# %tim care este
pricina bun#t#(ilor noastre. S# ar#t#m o vie(uire vrednic# de [aceste] binefaceri %i n fiecare zi
s# ne preocup#m de s#n#tatea sufletelor noastre, mai ales voi, cei ce acum a(i fost nvrednici(i
de dumnezeiasca %i tainica ini(iere %i a(i lep#dat povara p#catelor %i a(i mbr#cat luminatul
ve%mnt. Dar ce zic luminatul ve%mnt, cnd L-a(i mbr#cat pe nsu%i Hristos %i L-a(i primit
pe St#pnul tuturor nl#untrul vostru! Ar#ta(i, a%adar, o vie(uire vrednic# de Cel Ce locuie%te
n voi ca s# atrage(i %i mai mult har de sus %i s# rvni(i a imita pe cel ce a fost mai nti
prigonitor %i apoi apostol.

19. Acesta, dup# ce a fost botezat %i luminat cu lumina adev#rului, de ndat# s-a %i
f#cut mare, iar cu trecerea timpului a devenit cu mult mai mare. )i aceasta pentru c# a adus
din partea sa rvn#, c#ldura, cugetare nobil#, voin(# arz#toare, dispre(uirea celor trec#toare; iar
harul dumnezeiesc l-a inundat cu mult# prisosin(#. )i cel ce mai nainte ar#ta nebunie
nest#vilit#, alergnd n toate p#r(ile %i r#zboind cuvntul adev#rului, cnd a cunoscut calea
adev#rului, ndat# i-a %i nedumerit pe iudeii cei tari de cerbice %i a fost cobort printr-o
fereastr# ntr-un co%, ca s# poat# fugi de cruzimea nnebuni(ilor iudei. A(i v#zut schimbare
deplin#? A(i v#zut cum harul Duhului i-a preschimbat sufletul, cum i-a transformat voin(a,
cum - asemeni focului ce cade pe spini - intrnd harul nl#untrul s#u i-a ars spinii p#catelor %i
l-a f#cut mai tare dect diamantul
158
.

20. Pe acesta, v# rog, urma(i-l %i voi! )i ve(i putea nu numai dou# sau trei sau zece sau

155
Permanenta dorin(# de relaxare %i confortul sunt elemente esen(iale ale civiliza(iei actuale %i acestea, adesea,
mai ales pentru cei mai slabi duhovnice%te, ne mpiedic# incon%tient n via(a duhovniceasc#.
156
Condi(iile de dup# c#derea omului n p#cat sunt v#zute de P#rin(i nu ca expresie a unei drept#(i juridice a lui
Dumnezeu pentru c#lcarea lui Adam, ci ca singura cale prin care mila dumnezeiasc# mai putea lucra ceva pentru
salvarea final# a omului %i a crea(iei.
157
Cugetnd la ele sub toate aspectele %i n cele mai mici detalii, c#ci nici un dar al lui Dumnezeu nu este finit %i
f#r# scop ntru ve%nicie.
158
Pentru un cre%tin este esen(ial# experien(a l#untric# a harului, ca ncredin(are a dispari(iei p#catului %i a
urm#rilor sale.
Cateheze baptismale
37
dou#zeci de zile s# fi(i numi(i neofi(i, ci %i zece %i dou#zeci %i treizeci de ani, ba chiar toat#
via(a voastr# v# ve(i nvrednici de aceast# cinste
159
. C#ci dac# vom rvni ca lumina din noi,
adic# harul Sfntului Duh, s# o facem mai str#lucitoare prin lucrarea faptelor bune, nct
niciodat# s# nu se sting#, ne vom bucura n toat# vremea vie(ii de acest nume de cinste. Dar
dup# cum cel cu trezvie %i neadormit %i care arat# o vie(uire vrednic# este nencetat un neofit,
tot a%a cel u%uratic, chiar %i dup# o singur# zi se face nevrednic de aceast# cinste.

21. Fiindc# %i fericitul Pavel, prin virtutea de dup# botez atr#gndu-%i mai mult#
bun#voin(# de sus, a r#mas continuu n aceast# str#lucire, sporind n sine, prin virtute,
str#lucirea luminii. Iar Simon Magul poc#indu-se, a alergat la darul botezului %i s-a mp#rt#%it
de harul %i cinstea St#pnului, dar nu a adus o voin(#
160
pe m#sur#, ci a ar#tat u%ur#tate. )i pe
dat# a r#mas pustiu de atta dar, nct a primit de la cel dinti dintre apostoli sfat ca s# vindece
prin poc#in(# m#rimea gre%elii. C#ci i-a spus: Poc#ie%te-te de aceast# r#utate a ta, c# doar (i
se va ierta cugetul inimii tale (Fapte 8, 22).

22. Dar s# nu fie ca vreunul din cei aduna(i aici s# zac# vreodat# ntr-o stare ca aceea,
ci - dup# fericitul Pavel - to(i s# ne d#m pe sine unei att de mari virtu(i nct s# fim
nvrednici(i de o mai generoas# cinste din partea St#pnului. C#ci nu f#r# importan(# sunt,
iubite, cele de care am fost nvrednici(i. M#rimea darurilor ntrece orice minte omeneasc# %i
biruie orice cuget de-al nostru. Ia gnde%te-mi-te ce st#pnie
161
(i s-a ncredin(at %i ce fel de
vrednicie ai primit de la mp#ratul tuturor. Cel mai nainte rob, prizonier %i r#zvr#tit a fost
ridicat la treapta de fiu. Prin urmare, nu fi u%uratic, nici nu ng#dui s# (i se r#peasc# aceast#
vrednicie, nici nu te l#sa golit de aceast# bog#(ie duhovniceasc#. C#ci dac# tu nu vrei, nimeni
nu poate vreodat# s# (i ia cele ce (i-a d#ruit Dumnezeu
162
!

23. Acest lucru nu este cu putin(# n treburile omene%ti. C#ci atunci cnd cineva are
vreo vrednicie din partea mp#ratului lumesc, pierderea ei nu st# n voia proprie, ci cel care i-a
dat-o, acela i-o %i ia; %i oricnd vrea, l v#duve%te de acea vrednicie %i l face dintr-o dat# om
simplu %i l dezleag# din func(ie. Dar cu mp#ratul nostru toate sunt pe dos. C#ci vrednicia o
dat# d#ruit# din iubire de oameni - adic# nfierea, sfin(enia, harul Duhului - nimeni nu ne-o
mai poate r#pi vreodat#, afar# doar de suntem del#s#tori. Dar ce vorbesc eu de r#pire! C#ci
dac# vede c# avem o dispozi(ie binevoitoare fa(# de cele deja ncredin(ate ne mai ad#ug# [%i
pe deasupra], %i cu mult# noble(e spore%te darurile din partea Lui.

24. )tiind, a%adar, c# dup# ce [am primit] harul lui Dumnezeu totul depinde de noi %i
de rvna noastr#, s# ar#t#m o bun# dispozi(ie fa(# de cele d#ruite nou# ca s# ne facem vrednici
de daruri %i mai mari. De aceea, v# rog, voi, care a(i fost nvrednici(i acum de dumnezeiescul
dar, ar#ta(i mult# veghere %i p#zi(i curat# %i nep#tat# mbr#c#mintea cea duhovniceasc# dat#
vou#. Iar noi, care am dobndit acest dar mai demult, s# ar#t#m mult# schimbare n vie(uire.
C#ci este! Este ridicare, dac# vrem! )i se poate s# ne ntoarcem la frumuse(ea %i str#lucirea de
la nceput, numai s# facem %i noi ceva din partea noastr#.


159
Sunt esen(iale pentru progresul duhovnicesc nu att puterea %i capacit#(ile omului, ct atitudinea personal#
binevoitoare %i dornic# de a lucra pentru Dumnezeu.
160
Dup# botez, st# n puterea noastr# s# nu mai p#c#tuim dac# ne vom (ine aproape de harul lui Dumnezeu.
Aceast# afirma(ie a Sfntului pare incredibil# pentru noi, cei de azi, dar este perfect coerent# cu toate implica(iile
botezului %i mai ales este adev#rat#. Pentru noi problema este dac# vrem s# primim acest adev#r.
161
Analogie cu func(iile puterii publice.
162
Redutabil# afirma(ie a Sfntului Ioan. Prin urmare, dac# vrem, chiar %i aceast# via(# poate deveni un rai n
compara(ie cu necazurile inerente ei. Dup# botez - dar con%ientizat pe deplin ntreaga responsabilitate a
p#catului cade asupra omului, nu asupra diavolului. Dac# ceva ni se pare c# nu se deruleaz# bine, ar trebui s# ne
scrut#m mai nti l#untrul %i con%tiin(a %i apoi s# ncerc#m remedii externe. To(i, prin starea de nepoc#in(# %i
del#sare n care ne afl#m, suntem vinova(i pentru fa(a %i mersul actualei lumi.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
38
25. n cazul frumuse(ii trupe%ti, nf#(i%area o dat# schimonosit# %i frumuse(ea o dat#
pierdut#, fie din pricina b#trne(ii sau a bolii sau a altei deregl#ri, nu mai poate reveni prin
nici un me%te%ug la str#lucirea [avut#]. C#ci acest lucru (ine de afectele firii %i de aceea nu se
mai poate s# revin# la str#lucirea frumuse(ii dinti. Dar n cazul sufletului, dac# vrem, chiar %i
acest fapt este posibil, din pricina negr#itei iubiri de oameni a lui Dumnezeu: frumuse(ea, o
dat# p#tat# %i ur(it# %i ru%inat# prin mul(imea p#catelor, degrab poate reveni la buna alc#tuire
dinti. Numai s# ar#t#m poc#in(# sincer# %i deplin#!

26. ns# acestea le spun pentru mine %i pentru cei boteza(i mai demult. Dar voi, noi
osta%i ai lui Hristos, da(i-mi crezare %i rvni(i n tot chipul s# p#stra(i curat# haina voastr#.
Mult mai bine este s# ave(i de acum grij# %i fr#mntare pentru str#lucirea ei, ca necurmat s#
r#mn# n cur#(ie %i s# nu primeasc# vreo pat#, dect - fiindc# a(i fost del#s#tori - s# l#crima(i
%i s# plnge(i ca s# sp#la(i noroiul de pe ea. S# nu p#(i(i la fel ca %i noi, v# rog, ci del#sarea
celor dinaintea voastr# s# vi se fac# pricin# de nt#rire.

27. )i ca ni%te osta%i duhovnice%ti, de bun# calitate %i neadormi(i, lustrui(i-v# n fiecare
zi armele cele duhovnice%ti, ca privind potrivnicul lucirea lor, s# stea departe %i s# nu
socoteasc# c# se poate apropia. C#ci dac# vede nu numai armele fulgernd, ci %i pe voi
ngr#di(i din toate p#r(ile %i avu(ia min(ii voastre p#zit# cu mult# trezvie, precum un palat, se
ru%ineaz# %i pleac#, %tiind c# nu va putea nimic mai mult, chiar de ar ncerca de mii de ori.
C#ci %i dac# este temerar, %i dac# [pare] nfrico%#tor, %i dac# este mai s#lbatic dect orice fiar#,
v#znd armura voastr# duhovniceasc# %i t#ria dat# de Duhul, %i d# seama mai limpede de
propria sl#biciune %i se dep#rteaz# cu mult# ru%ine, oc#rndu-se foarte %i %tiind c# unelte%te n
zadar
163
.

28. S# fim, v# rog, cu to(ii treji: %i noi, cei boteza(i mai demult, ca s# ne putem
rentoarce la frumuse(ea cea dinti %i s# cur#(im noroiul adunat; %i voi, cei ce v-a(i bucurat de
cinstea mp#r#teasc# de curnd, ca s# ar#ta(i mult# priveghere %i t#rie, nct s# r#mne(i
nencetat n cur#(ie %i s# nu primi(i nici o pat# sau murd#rie din viclenia diavolului. Iar cnd
acesta este de fa(# %i st# pe aproape ca s# azvrle s#ge(ile r#ut#(ii, noi s# ne ngr#dim din toate
p#r(ile %i cu mult zel s# st#m mpotriva lui, avnd mult# prevedere pentru mntuirea noastr#,
ca s# putem %i s# fugim de vicleniile aceluia, dar %i, r#mnnd nev#t#ma(i, s# atragem ajutorul
de sus, cu harul %i cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, mpreun# cu Care
Tat#lui %i Duhului Sfnt slav#, putere %i cinste, acum %i pururea %i n vecii vecilor. Amin.


163
Demonul se poate apropia de noi doar dac# suntem n nelucrare. Mntuitorul spune n Ghetsimani: Pentru ce
dormi(i? Scula(i-v# %i v# ruga(i, ca s# nu intra(i n ispit# (Luca 22, 46). ncercarea vine doar cnd noi suntem
ntr-o stare ce ne permite alegerea, adic# ntr-una de neangajare n ceva.
Cateheze baptismale
39A aceluia%i certare c#tre cei ce pleac# de la slujb#
%i se duc la hipodrom %i la spectacole.

Asemenea %i ct# grij# se cuvine s#
avem fa(# de fra(ii del#s#tori.

Cuvnt c#tre neofi(i


1. Iar#%i hipodrom %i spectacole dr#ce%ti! )i iar adunarea noastr# este mpu(inat# azi.
De aceea %i eu, temndu-m# de u%ur#tatea ce se isc# din del#sare %i lips# de aten(ie, mai
dinainte am ndemnat %i am rugat iubirea voastr# ca s# nu piard# bog#(ia strns# n post, nici
s# nu se ating# de lepra spectacolelor dr#ce%ti. )i, cum era de a%teptat, nu am avut nici un
c%tig din acel ndemn. C#ci iat#, unii dintre cei care au ascultat
164
nv#(#tura noastr#, azi au
fost tra%i afar# %i au p#r#sit aceast# d#sc#lire duhovniceasc#
165
, alergnd acolo %i aruncnd
dintr-o dat# toate din mintea lor: amintirea sfintei p#resimi, mntuitorul praznic al zilei
nvierii, mp#rt#%irea tainic# %i nfrico%at# cu Sfintele Taine %i nencetata
166
noastr# nv#(#tur#.

2. Ce rvn# voi mai avea pentru obi%nuita nv#(#tur# v#znd c# nu se trage nici un
c%tig din cele spuse de noi, ci pe ct nv#(#m mai mult, pe att cre%te %i del#sarea
167
? Iar
nou#, aceasta ne produce mai mult# durere, iar pe aceia i arunc# ntr-o mai mare osnd#.
Dar nu numai durere ne aduce, ci ne arunc# ntr-o %i mai mare dezn#dejde. C#ci dup#
cum un (#ran - dac# vede c#, dup# multe osteneli %i greut#(i, p#mntul nu d# nimic pe m#sura
ostenelii, ci este asemenea pietrei sterpe - devine mai plictisit pentru a-l lucra, v#znd c# se
ostene%te n de%ert, tot a%a %i dasc#lul - cnd observ#, dup# mult# preocupare %i nv#(#tur#
sus(inut#, c# ucenicii r#mn n aceea%i del#sare - nu mai poate cu aceea%i ardoare s# le
gr#iasc# nv#(#tura duhovniceasc#. Numai c# n acest caz el nu-%i pierde plata ostenelilor dac#
ascult#torii arat# lips# de interes.

3. C#ci n cazul nv#(#turii duhovnice%ti nu se ntmpl# ce se vede n cazul p#mntului.
Acolo, dac# p#mntul este n%el#tor, (#ranul se ntoarce acas# cu mna goal#, neputnd s# afle
nici o mngiere de pe urma ostenelilor. Aici, ns#, nu este a%a, ci chiar dac# ucenicii se
nd#r#tnicesc n aceea%i lips# de interes, chiar dac# nici unul nu se folose%te de cele spuse,
dasc#lul nu se p#gube%te cu nimic din cele ce i se cuvin %i astfel %i ia cu prisosin(# plata
ostenelilor, fiindc# iubitorul de oameni, Dumnezeu, nu-i taie c%tigul din pricina del#s#rii
acelora, ci %i dac# ascult# %i dac# nu ascult#, El tot l r#spl#te%te nmiit.

4. Dar, fiindc# nu urm#rim doar s# r#mnem cu r#spl#tirile, ci ne ngrijim mult %i de
c%tigul %i folosul vostru, socotim del#sarea voastr# ca o pagub# a noastr#. De aceea %i
cuget#m c# ne-am ciopr(it bucuria; dar [se rupe bucuria] mai ales cnd ne gndim c# acest
lucru se face pricin# de %i mai mare osnd# pentru cei care, dup# atta ndemn, st#ruie n

164
n timpul postului.
165
Oare echivalentul acelor spectacole nu sunt unele emisiuni TV cu mult mai fastuoase n zilele marilor
s#rb#tori cre%tine %i care ne (intuiesc n fotolii, furndu-ne amintirea pr#znuirii duhovnice%ti?
166
Cuvntul grec presupune %i continuitatea, dar %i densitatea nv#(#turii prezentate catehumenilor, lucru u%or
vizibil din lecturarea prezentelor cateheze.
167
Dac# Sfntul Ioan se plngea de nestatornicia cre%tinilor de atunci, oare ce via(# trebuie s# ducem noi, ce
putere a cuvntului trebuie s# avem, pentru a putea domoli pu(in nestatornicia oamenilor contemporani?
Sfntul Ioan Gur# de Aur
40
aceea%i del#sare %i nu vor s# c%tige nimic din nentrerupta nv#(#tur#.

5. Aceasta %i Hristos a spus-o despre iudei: Dac# nu veneam %i nu le gr#iam, p#cat nu
aveau. Acum, ns#, nu au pretext pentru p#catul lor (In 15, 22). Dar ea se potrive%te a fi
gr#it# %i acum despre cei care au preferat adun#rii de aici recit#rile de afar#, petrecerile
v#t#m#toare, hipodromul %i spectacolele diavolului. Dac# nu i-am fi ndemnat att de mult
mai nainte, dac# nu am fi repetat tot timpul, rugndu-i ca pe ni%te copii mici, %i nu i-am fi
chemat n fiecare zi prin multa nv#(#tur# pe drumul virtu(ii, ar#tndu-le deopotriv# ciuma
r#ut#(ii %i ridicndu-i spre ndreptarea gre%elilor, dac# nu le-am fi spus toate acestea mai
nainte, degrab# s-ar nvrednici de iertare.

6. Acum, ns#, ce ap#rare mai au? Cine le va da iertare, cnd nu numai c# primesc
v#t#marea ie%it# din multa u%ur#tate, ci %i pentru al(ii sunt pricin# de poticneal#? C#ci nici
m#car cel b#trn nu se gnde%te la vrsta sa, nici la ie%irea sufletului, nici la m#rimea poverii
p#catelor pe care le-a f#cut, ci n fiecare zi spore%te gre%elile %i se face celor tineri dasc#l al
u%ur#t#(ii. Spune-mi %i mie, cnd va putea un astfel de om s# ndrepte u%ur#tatea unui copil %i
s# n(elep(easc# un tn#r necuviincios, el nsu%i fiind nen(elep(it la vrsta pe care o are? Iar
cnd [i se spune] c# va da socoteal# nu numai pentru cele ale sale, ci %i pentru c# s-a f#cut
altora dasc#l al u%ur#t#(ii, nici a%a nu renun(# la aceast# obi%nuin(# rea.

7. C#ci, dup# cum cel ce lucreaz# virtutea cap#t# r#splat# nu numai pentru osteneala
lui, ci %i pentru folosul adus celorlal(i, aducndu-i pe mul(i la rvna %i imitarea virtu(ii sale, n
acela%i mod %i cei ce lucreaz# r#utatea primesc pedepse mai mari prin aceea c# dau prilej de
u%ur#tate pentru al(ii
168
. Ce s# i mai mustram pe tineri dac# b#trnii se pleac# spre atta
u%ur#tate %i nu ascult# de ndemnul apostolului, care zice: nu fi(i piatr# de poticnire nici
iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu (I Cor. 10, 32).

8. Ai v#zut milostivirea apostolului, ce sf#tuire a dat, temndu-se foarte %i tremurnd,
din pricina celor v#t#ma(i de u%ur#tatea noastr#, %tiind c# nu mic# va fi primejdia pentru cei ce
au molipsit %i pe al(ii cu u%ur#tatea? De aceea ndemnndu-i, le spunea s# se ngrijeasc#
pururea de virtute: fie de mnca(i, fie de be(i, fie altceva de face(i, toate spre slava lui
Dumnezeu s# le face(i (I Cor. 10, 31 ). Ia aminte la exactitatea ndemnului! Toate - zice - pe
care pui mna %i le faci, s# aib# r#d#cina %i temelia aceasta: s# fie spre slava lui Dumnezeu %i
nimic s# nu fie din partea ta care s# nu aib# aceast# temelie. A%adar, fie de mnca(i, fie de
be(i, fie altceva de face(i, toate spre slava lui Dumnezeu s# le face(i.

9. )i cum este aceasta: a mnca %i a bea spre slava lui Dumnezeu? Este atunci cnd
%eznd la mas# mul(ume%ti Celui Ce (i-a dat-o, cnd l recuno%ti ca D#t#tor, cnd nu por(i
discu(ii lume%ti, ci - cu mult# cump#tare plinind trebuin(a trupului %i refuznd orice lips# de
m#sur# %i mbuibare - cnd te scoli, mul(ume%ti Celui Ce a dat hrana spre ntremarea noastr#.
A%a faci toate spre slava lui Dumnezeu. C#ci zice: fie de mnca(i, fie de be(i, fie altceva de
face(i, toate spre slava lui Dumnezeu s# le face(i.

10. Ia uit#-mi-te cum prin aceste pu(ine vorbe a cuprins tot modul nostru de trai! C#ci
zicnd fie altceva de face(i, s-a referit ntr-un singur cuvnt la toat# via(a noastr#, vrnd ca
noi s# lucr#m faptele virtu(ii f#r# s# privim deloc la slava oamenilor. Dar nu numai aceasta a
vrut s# ne spun# prin fie altceva de face(i, toate spre slava lui Dumnezeu s# le face(i, ci ne
mai d# de n(eles ceva: s# ne dep#rt#m de orice fapt# a r#ut#(ii %i nimic s# nu facem care nu
aduce slav# St#pnului tuturor. Dac# urm#m virtutea, s# fim aten(i, mai nti de toate, dac# ne

168
Orice lucrare a omului se r#sfrnge asupra ntregii umanit#(i %i, n cele din urm#, asupra ntregului univers.
Responsabilitatea noastr# n fa(a lui Dumnezeu pentru mersul lumii este imens#, %i pu(ini oameni - poate doar
sfin(ii - au putut s# sesizeze implica(iile fine ale faptelor %i gndurilor noastre.
Cateheze baptismale
41
aduce laud# din partea singurului Dumnezeu; s# nu avem sub nici o form# ca motiv faima din
partea oamenilor. Iar dac# suntem del#s#tori, numai acel lucru s# ne nfrico%eze %i s# ne
struneasc# cugetul nostru: acea judecat# nemitarnic# %i venirea acelei zile nfrico%ate %i c# cele
ale noastre sunt spre ocara lui Dumnezeu. )i, precum despre cei ce se nevoiesc n virtute
spune: pe cei ce M# sl#vesc i voi sl#vi (I Regi 2, 30), a%a auzi-l iar %i pe proorocul, care
zice: Vai vou#, c# din pricina voastr# numele Meu este batjocorit ntre neamuri (Romani 2,
24; Isaia 52, 5; Iezechiel 36, 20).

11. Vezi ct# nver%unare are cuvntul? Dar cum s#-L sl#vim pe Dumnezeu? Printr-o
tr#ire spre slava lui Dumnezeu %i prin luminarea ce iese din via(a noastr#, dup# cum zice
altundeva: s# lumineze lumina voastr# naintea oamenilor, ca ei s# vad# faptele voastre bune
%i s# sl#veasc# pe Tat#l vostru Cel din ceruri (Matei 5, 16). C#ci nimic nu face s# fie att de
mult sl#vit St#pnul nostru ca vie(uirea nalt#. Dup# cum lumina soarelui lumineaz# ochii
celor ce o privesc, tot a%a %i virtutea i atrage spre contemplarea ei pe to(i care o privesc %i i
mi%c# spre sl#virea St#pnului pe cei cu mintea sincer#. Deci pe toate cte le facem, aa s# le
facem, ca s# mite spre slavoslovie pe fiecare din cei ce ne privesc. C#ci zice: fie altceva de
face(i, toate spre slava lui Dumnezeu s# le face(i.

12. Oare ce spun? Dac# vrei s# bucuri pe cineva vreodat#, nu pofti s# sluje%ti celor
care petrec n bun#starea %i luxul acestei lumi, ci celor n necazuri, celor n mprejur#ri grele,
celor n temni(e, celor cu totul goi %i care nu au parte de nici o mngiere. Adu-le acelora
fericire, %i multe [vei primi]. C#ci dobnde%ti mare c%tig de la aceia %i devii mai n(elept %i
lucrezi totul spre slava lui Dumnezeu. Iar dac# trebuie s# ai grij# de cineva, alege-i mai bine
pe orfani %i pe v#duve %i pe cei afla(i n mult# s#r#cie, dect pe cei ce tr#iesc n slav# %i
str#lucire. C#ci El nsu%i a zis: Eu sunt tat#l orfanilor %i judec#torul v#duvelor (Ps. 67, 6). )i
iar#%i: Judeca(i pe orfan %i face(i dreptate v#duvei %i veni(i apoi s# vorbim, zice Domnul
(Isaia 1, 17).

13. Dac# vrei pur %i simplu s# te duci n pia(#
169
, adu-(i aminte de ndemnul
apostolului, care zice: fie altceva de face(i, toate spre slava lui Dumnezeu s# le face(i. Nu
risipi timpul
170
n adun#ri nefolositoare %i v#t#m#toare, ci abate(i drumul c#tre casa lui
Dumnezeu, ca %i trupul %i sufletul s# primeasc# mult folos. Dac# discut#m cu cineva, s-o
facem cu mult# ng#duin(# %i blnde(e %i s# nu l#s#m s# ne ntindem n convorbiri lume%ti,
care nu au nici un folos, ci s# discut#m acele lucruri care %i ascult#torilor le sunt de mare folos
%i pe noi ne feresc de orice acuz#
171
.

14. Acestea nu le-am adus n fa(a dragostei voastre pe degeaba, ci ca s# %ti(i de ct#
prevedere este nevoie dac# vrem s# ne ngrijim de mntuirea noastr# %i de ct# osnd# sunt
vrednici cei care au preferat acestei adun#ri %i nv#(#turii duhovnice%ti scenele de afar# %i
adun#rile nefolositoare %i v#t#m#toare %i hipodromul %i spectacolele dr#ce%ti %i pierz#toare. Ei
nu l-au ascultat pe fericitul Pavel, care zice: nu fi(i piatr# de poticneal# nici iudeilor, nici
elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu (I Cor. 10, 32).

15. Ce iertare le r#mne unora ca ace%tia, ce ap#rare vor avea, cnd cre%tinul, avnd
parte de aceast# nv#(#tur# %i mp#rt#%indu-se cu nfrico%atele Taine, petrece mpreun# cu
iudeul %i elinul %i se bucur# de acele lucruri care le plac %i acelora? Cnd vom mai putea,

169
Echivalentul centrului de azi: locul unde se petrec nout#(ile, distrac(iile, tranzac(iile, n genere via(a public#
cea mai animat# a cet#(ii.
170
Timpul dat ca prilej de mntuire. Orice clip# de dup# botez, dup# cuvntul apostolului Pavel, trebuie
chivernisit# cu mult# aten(ie, n favoarea des#vr%irii noastre %i a celorlal(i. R#scump#ra(i vremea, c#ci zilele
rele sunt (Efeseni 5, 16).
171
Repro%ul ar putea veni att din partea celor care ne aud %i apoi gndesc r#u despre noi, ct %i din partea
con%tiin(ei noastre.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
42
spune-mi, s#-l aducem pe cel r#t#cit la adev#r %i s#-l atragem la dreapta credin(# pe cel
st#pnit de atta u%ur#tate? Oare nu se potrive%te %i nou# s# zicem unora ca ace%tia ceea ce a
spus fericitul Pavel corintenilor care intrau n templele idole%ti dup# ce au primit cuvntul
dreptei credin(e? Dac# cineva - zice - te vede pe tine, cel ce ai cuno%tin(a, %eznd n templu
(I Cor. 8, 10).

16. Dar noi, schimbnd pu(in cuvintele, vom zice: Dac# cineva te vede pe tine, cel ce
ai cuno%tin(a dreptei credin(e, trecndu-(i vremea n acele adun#ri nefolsitoare %i v#t#m#toare,
oare con%tiin(a lui, slab# fiind, nu se va nt#ri ca mai mult s# urmeze asemenea distrac(ii?
C#ci ceea ce fericitul acela a spus cu privire la cei ce merg n templele idole%ti, f#r# a (ine
seama de nimic, dup# ce au primit cuno%tin(a dreptei credin(e %i se fac pricin# de sminteal#
celorlal(i, aceasta o spunem %i noi acum - fiind bun prilejul - c#tre cei ce alearg# la acele
nelegiuite adun#turi %i cinstesc mai mult spectacolele p#gne, dect ntrunirea de aici
172
.

17. Dar care e c%tigul attor acuza(ii cnd cei vinova(i nu aud, nici nu sunt de fa(#
cnd se spun aceste lucruri? Totu%i, chiar %i a%a, nu este f#r# de folos ndemnul nostru. C#ci se
poate ca prin n(elegerea [dobndit#] de voi, ei s# afle toate acestea n am#nun(ime %i s# fug#
de momeala diavolului, ntorcndu-se la hrana cea duhovniceasc#
173
. A%a fac %i medicii. C#ci
doctorii, cnd i cerceteaz# pe cei neputincio%i, le vorbesc despre t#m#duire nu numai acelora,
ci %i celor care stau de fa(# %i sunt s#n#to%i. Ei rnduiesc %i tot ceea ce [trebuie s# fac#] cei din
preajma suferindului. Lor le ncredin(eaz# grija acestor lucruri %i nu pleac# pn# nu pun totul
la punct. A%adar %i noi, chiar dac# nu sunt de fa(# cei suferinzi, v# ncredin(#m vou#, celor
s#n#to%i, instruc(iunile pentru vindecarea acelora %i v# dezv#luim durerea sufletului nostru ca
voi s# v# ngriji(i mai departe de mntuirea m#dularelor voastre %i s# plini(i cu fapta ndemnul
apostolului: fie de mnca(i, fie de be(i, fie altceva de face(i, toate spre slava lui Dumnezeu s#
le face(i.

18. )i cnd pleci de aici, f# ceva pentru mntuirea fratelui! Nu-l acuza doar, nici nu-l
certa, ci sf#tuie%te-l, mngie-l, arat#-i v#t#marea ce vine din priveli%tile p#gne, dar %i folosul
%i c%tigul nv#(#turii de aici. Lucreaz# spre slava lui Dumnezeu %i (i vei agonisi de dou# ori
mai mult# plat#: pentru cele care le faci spre folosul mntuirii tale %i pentru cele prin care te
zba(i s# vindeci m#dularul t#u. C#ci aceasta este fala Bisericii, aceasta porunca St#pnului: s#
nu te preocupi numai de cele ale tale, ci %i de cele ale aproapelui!

19. Ia aminte la ct# vrednicie se ridic# pe sine cel ce se ostene%te mult pentru
mntuirea aproapelui! Unul ca acesta, pe ct e cu putin(# omului, l imit# pe Dumnezeu.
Ascult#-l pe profetul, care zice: cel ce scoate dintr-un nevrednic un drept va fi precum gura
Mea (Ieremia 15,19). Cel ce rvne%te s#-l mntuiasc# pe fratele f#r# de grij# - zice - %i s#-l
r#peasc# din gtlejul diavolului, M# imit# pe Mine, pe ct e omene%te cu putin(#. Ce poate fi
la fel cu aceast# vrednicie? Aceasta este mai mare dect toate faptele bune, acesta este vrful
tuturor virtu(ilor.

20. )i este mai mult dect firesc. C#ci dac# Hristos )i-a v#rsat sngele pentru
mntuirea noastr#, iar Pavel strig# c#tre cei care aduc sminteal# %i lovesc con%tiin(a celor ce-i
privesc: piere fratele t#u cel slab prin cuno%tin(a ta; el, pentru care a murit Hristos! (I
Corinteni 8, 11]; deci, dac# St#pnul t#u %i-a v#rsat sngele din cauza lui, cum nu este nedrept
fiecare dintre noi, dac# nu ndeamn# prin cuvnt %i nu d# mna celor c#zu(i din u%ur#tate n

172
Semnal#m doar echivalen(a observat# de Sfntul Ioan ntre manifest#rile pline de fervoare ale spectacolelor %i
vechiul cult idolatru.
173
Sfntul Ioan vede n credincio%ii prezen(i puntea de leg#tur# ntre el %i cei absen(i, punte prin care cuvntul
s#u poate ajunge la aceia. V-am spus acestea ca acei care nu sunt de fa(# s# aud# prin voi (P. G. 51, 70) sau
Dragostea voastr# s# fie pentru noi punte c#tre aceia (P. G. 51, 71). (n. ed. fr.)
Cateheze baptismale
43
cursa diavolului? Iar c# ve(i face aceasta, plini de dragoste fiind pentru m#dularele voastre, %i
ve(i aduce pe fra(ii vo%tri la Maica tuturor
174
, sunt pe deplin convins, %tiind eu c#, n(elep(i(i
fiind de harul Lui Dumnezeu, pute(i %i pe al(ii s#-i face(i s# priceap#.

21. Vreau mai departe s#-mi ntorc cuvntul c#tre neofi(i. Neofi(i i numesc nu numai
pe cei nvrednici(i de curnd de duhovnicescul dar, ci %i pe cei [boteza(i] acum un an sau mai
de mult. C#ci dac# ar vrea, ar putea %i ace%tia s# se bucure nencetat de acest nume de cinste.
Aceast# tinere(e nu cunoa%te b#trne(e, nu este supus# bolii, nu se pierde prin lipsa de
vlag#
175
, nu sl#be%te odat# cu timpul, nu poate fi cucerit# prin nimic, nu este mpu(inat# de
nimic, dect numai de p#cat. C#ci b#trne(ea ei [vine] prin istovirea din p#cat.

22. )i, ca s# %tii c# p#catul este mai istovitor dect toate, ascult#-l pe proorocul, care
zice: Ca o sarcin# grea ap#sat-au asupra mea (Ps. 37, 5-6). Dar nu numai c# este greu, ci %i
urt mirositor. C#ci adaug#: mpu(itu-s-au %i au putrezit r#nile mele. Ai v#zut c# p#catul nu
este numai greu, ci %i urt mirositor? nva(# acum din cele ce urmeaz# %i de unde se na%te el,
c#ci zice: de la fa(a nebuniei mele. Prin urmare, nebunia
176
ni se face pricin# a toate relele.
Se poate deci ca unul b#trn, prin vrsta trupului, s# fie tn#r %i neofit, prin prospe(imea
harului, iar unul tn#r dup# trup s# fie mb#trnit prin mul(imea p#catelor. Cnd p#catul afl#
intrare produce multe cusururi %i zbrcituri.


23. De aceea, v# rog, %i pe cei ce a(i fost de curnd nvrednici(i de botez %i pe cei ce a(i
luat darul mai nainte, pe unii s# cur#(i(i prin m#rturisire %i lacrimi %i poc#in(# sincer#
murd#ria primit# pn# acum, pe al(ii s# p#stra(i str#lucirea neve%tejit# %i s# veghea(i la
frumuse(ea sufletului, ca s# nu primi(i nici m#car o pat# care ar putea provoca vreo
ntin#ciune. Nu vede(i pe cei ce poart# haine ar#toase ct# grij# au cnd umbl# prin pia(# ca nu
cumva s#rind vreo pic#tur# de noroi s# le strice frumuse(ea hainei
177
, de%i din aceasta nu
rezult# vreo v#t#mare a sufletului? C#ci haina este distrus# de molii %i n timp se uzeaz#. De
altfel, se poate u%or sp#la de orice murd#rie, prin ap#. Dar sufletul, dac# va primi vreo pat# -
s# nu se ntmple asta vreodat#! - fie prin limb#, fie prin gndurile ce se nasc n minte, ndat#
intr# n el mult# pagub#, mult# ngreuiere %i mult# putoare.

24. De aceea, temndu-m# %i eu de vicleniile vr#jma%ului, v# ndemn nencetat s#
p#stra(i mbr#c#mintea de nunt# nentinat# %i, cu ea, a%a cum este acum, s# intra(i totdeauna la
aceast# nunt duhovniceasc
178
. )i fiindc# nunt# duhovniceasc# este ceea ce se s#vr%e%te
aici - %i dup# cum la nunta omeneasc# osp#(ul (ine %apte zile - a%a %i noi (inem acest osp#( tot
attea zile, punndu-v# nainte masa cea tainic# %i plin# de mii de bun#t#(i. Dar ce zic eu %apte

174
Biserica.
175
Este acea stare n care nu mai ai nici o resurs# pentru a nainta. Analiza acestei st#ri face obiectul
folositoarelor scrisori ale aceluia%i mare ierarh c#tre diaconi(a Olimpiada. Aceste scrisori se g#sesc traduse %i n
romne%te: Sfntul Ioan Gur# de Aur, Cuvioasa Olimpiada diaconi&a. O via&#, o prietenie, o coresponden&#,
Editura Deisis, Sibiu, 1997, 208 pagini %i Sf. Ioan Gur# de Aur, Scrisori din exil. C#tre Olimpiada i cei r#mai
credincioi. Despre deprimare, suferin&# i Providen&#, Editura Deisis, Sibiu, 2003, 362 pagini. (Nota
Apologeticum).
176
Nebunie este n antonimie cu ntreaga n(elepciune. Cel din urm# desemneaz# starea de integritate a
puterilor firii (suflet %i trup). Primul termen poate desemna orice abatere de la hotarele firii. Ceea ce numim noi,
printr-un termen medical, nebunie este doar manifestarea cea mai b#t#toare la ochi a omului ie%it din fire
(scos din min(i). De altfel, Sfntul Ioan face ntr-o catehez# anterioar# (a V-a) o analiz# similar# asupra be(iei.
177
Paralelismul pus n eviden(# de Sfntul Ioan marcheaz# un comportament fundamental al omului: dorin(a de a
fi ct mai curat, stare necesar# pentru a se bucura de intimitatea lui Dumnezeu. Pierznd prin p#cat dimensiunea
l#untric# a acestei cura(ii, singura veritabil# %i necesar#, i r#mne alternativa celeilalte purit#(i, pe care o
urm#re%te n chip obsesiv. Pe m#sur# ce con%tientizeaz# necesitatea celei dinti, va renun(a treptat la preocuparea
excesiv# pentru cea de-a doua. Acesta poate fi unul - dar nu %i singurul - din aspectele nesp#l#rii practicate de
pustnicii retra%i n afara comunit#(ilor umane.
178
mp#rt#%irea cu Sfintele Taine este v#zut# ca nunt# duhovniceasc#. A se vedea %i nota 5 din cateheza a II-a.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
44
zile? Dac# vre(i s# fi(i treji %i neadormi(i, acest osp#( se va (ine pentru voi tot timpul, numai s#
p#stra(i haina voastr# de nunt# ntreag# %i str#lucitoare.

25. C#ci astfel l ve(i atrage %i pe Mire spre o dragoste %i mai mare, iar voi ve(i fi mai
str#lucitori odat# cu scurgerea vremii %i v# ve(i ar#ta mai lumino%i, harul fiind sporit mai mult
prin lucrarea faptelor bune. Fie ca noi to(i s# ar#t#m trezvie vrednic# de cele ce ne-au fost deja
ncredin(ate %i s# fim nvrednici(i de iubirea de oameni cea de sus, cu harul %i cu ndur#rile
Unuia N#scut Fiului S#u, a Domnului nostru Iisus Hristos, mpreun# cu Care Tat#lui %i
Duhului Sfnt slav#, putere %i cinste, acum %i pururea %i n vecii vecilor. Amin.

Cateheze baptismale
45Cateheza aceluia%i despre faptul c# moa%tele sfin(ilor mucenici
sunt prilej de mare folos pentru noi.

C# trebuie s# dispre(uim toate ale vie(ii de acum
%i s# ne alipim de cele duhovnice%ti;
c# mare bine este rug#ciunea %i milostenia.

C#tre neofi(i


1. Ar#tnd iubitorul de oameni, Dumnezeu, ntru tot deosebit# purtare de grij#
179
fa(#
de neamul omenesc, nu a pl#smuit numai toat# zidirea, nici n-a ntins doar cerul %i marea, ori
a aprins soarele %i a f#cut s# str#luceasc# luna, nici doar a d#ruit p#mntul spre locuire %i ne-a
pus la ndemn# toate ale p#mntului spre hr#nirea %i vierea trupurilor noastre, ci ne-a d#ruit
%i moa%tele sfin(ilor mucenici. Iar El, primindu-le sufletele - c#ci zice [Scriptura]: sufletele
drep(ilor sunt n mna lui Dumnenzeu (n(. Sol. 3, 1) - ne-a l#sat nou# pn# acum, ca
mngiere %i ncurajare, trupurile lor, nct noi, venind la mormintele acestor sfin(i, s# ne
ridic#m spre rvna %i imitarea [lor] %i v#zndu-le
180
, s# ne aducem aminte de faptele lor %i de
r#spl#tirile puse deoparte pentru aceste fapte.

2. Mare folos avem de aici pentru sufletele noastre, dac# suntem treji
181
. C#ci nici un
cuvnt nu poate s# ne nve(e, nici s# ne duc# spre n(elepciune %i spre dispre(uirea celor din
via(a aceasta, cum pot p#timirile mucenicilor, vestind cu glas mai str#lucitor dect al trmbi(ei
%i ar#tnd tuturor prin fapte m#rimea r#spl#tirii pentru ostenelile de aici %i covr%irea darurilor
primite
182
. Pe ct p#le%te cuvntul naintea faptei, pe att %i cele spuse de noi p#lesc n fa(a
nv#(#turii acestor sfin(i.

3. Cnd vii aici, iubite, %i cuge(i cu mintea c# tot poporul acesta se avnt# s# alerge cu
atta rvn# ca s# s#rute pulberea [de pe mormnt] %i s# primeasc# binecuvntarea
183
de aici,
cum nu-(i vei n#l(a mintea %i nu vei rvni s# ar#(i acela%i zel cu al mucenicului, nct %i tu
nsu(i s# fii nvrednicit de acelea%i r#spl#tiri? Ia gnde%te-te, dac# se bucur# aici de atta cinste
din partea noastr#, a celor mpreun# robi cu ei, de ct# ndr#zneal# se vor bucura din partea
St#pnului n Ziua cea nfrico%at#, cnd vor lumina mai str#lucitor dect razele soarelui?!

179
Termenul teologic, derivat din cel grec, este pronie.
180
Experien(a lucrurilor duhovnice%ti, primite prin sim(uri, ne poate transforma l#untric. Dar condi(ia esen(ial# a
acestei transform#ri este dat# de dispozi(ia interioar# cu care ne raport#m la cele duhovnice%ti. ntreaga catehez#
accentueaz# necesitatea %i importan(a dispozi(iei l#untrice cu care ne raport#m la cele sfinte. De aten(ia cu care
st#m la slujbe %i ne facem rug#ciunile n particular, %i, simplu spus, de orice fapt# %i cugetare, depinde cre%terea
noastr# duhovniceasc#.
181
Eficacitatea harului dumnezeiesc depinde de trezvia noastr#, altfel ne putem mp#rt#%i %i frecventa Biserica de
mii de ori, putem merge de zeci de ori n pelerinaje la moa%tele sfin(ilor, f#r# s# realiz#m nici un progres.
182
n sfintele moa%te se v#desc realitatea %i adev#rul cuvintelor lui Hristos.
183
D#m un text paralel din Omilia despre mucenici, oferit de editorul francez, n leg#tur# cu practicile de la
mormintele martirilor. Acela%i editor crede c# aceast# binecuvntare se refer# la uleiul binemirositor ce ie%ea din
trupurile sfinte: nu numai osemintele mucenicilor, ci %i mormintele lor %i raclele revars# mult# binecuvntare. Ia
ulei sfnt %i unge-(i tot trupul, limba, buzele, gtul, ochii, %i niciodat# nu vei c#dea n pierzarea be(iei. C#ci
uleiul, prin buna lui mireasm#, (i aminte%te de luptele mucenicilor... %i este bine venit pentru bolile sufletului
(P. G. 50, 664). Observ#m c# materia se poate personaliza, f#cndu-se mijlocitoare ntre credincios %i persoana
sfntului.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
46
C#ci atunci - zice - vor lumina drep(ii ca soarele (Matei 13, 43).

4. )tiind marea lor ndr#zneal#, c#tre ei s# alerg#m pururea %i s# le primim ajutorul.
C#ci dac# oamenii care au ndr#zneal# la mp#ratul p#mntesc pot s#-i foloseasc# cu multe pe
cei ce alearg# la ei, cu mult mai mult sfin(ii ace%tia care au dobndit ndr#zneal# naintea
mp#ratului ceresc, prin p#timirile lor, ne ajut# nespus, numai s# aducem %i noi ceva din
partea noastr#. )i atunci poate s# ne fie de folos mai cu seam# ajutorul lor, cnd nu suntem
del#s#tori, ci ne preocup#m %i noi cu c#ldur#, prin perseveren(# %i prin grija fa(# de modul de
via(#, s# atragem asupra-ne iubirea de oameni a St#pnului.

5. Ca la ni%te doctori duhovnice%ti s# alerg#m f#r# ncetare la ace%tia. C#ci pentru
aceasta ne-a l#sat bunul St#pn trupurile lor: ca, venind aici cu o bun# dispozi(ie a sufletului %i
s#rutndu-le, s# primim vindecarea deplin# %i a neputin(elor suflete%ti %i a celor trupe%ti. C#ci
dac# venim cu credin(#, fie de avem vreo patim# sufleteasc#, fie trupeasc#, ne ntoarcem
napoi, dup# ce-am primit o vindecare pe m#sur#
184
.

6. n cazul p#timirilor trupe%ti, adesea, poate c# ne ducem departe ca s# d#m de vreun
medic %i cheltuim bani %i n#scocim multe altele care ar putea s#-l conving# s#-%i pun# n joc
toat# %tiin(a %i s# ne g#seasc# alinare suferin(ei. Aici, ns#, nu avem nevoie de nimic din toate
acestea: nu tu c#l#torii lungi, nu tu osteneal#, nici consulta(ii repetate, nici cheltuial# a banilor,
ci ajunge s# aducem o credin(# sincer#, s# v#rs#m lacrimi fierbin(i mpreunate cu trezvia
sufletului
185
%i pe dat# g#sim vindecare sufletului %i dobndim t#m#duire trupului.

7. Ai v#zut putere a doctorilor? Ai v#zut noble(e? Ai v#zut me%te%ug nenvins de boli?
C#ci, adeseori, n cazul p#timirilor trupe%ti, nd#r#tnicia bolii a biruit me%te%ugul doctorului.
Aici, ns#, nu se poate vedea vreodat# a%a ceva, ci, dac# ne apropiem cu credin(#, ndat# %i
culegem folosul. )i nu te minuna, iubite! C#ci iubitorul de oameni St#pn - fiindc# au r#bdat
toate pentru El %i pentru m#rturisirea Lui, %i goi fiind, s-au mpotrivit p#catului pn# la snge -
vrnd %i prin aceasta s#-i arate mai str#lucitori %i s# sporeasc# mai mult cinstea lor, chiar n
via(a aceasta stric#cioas#, spre a lor cinstire mparte daruri cu prisosin(# celor ce se apropie cu
credin(#.

8. )i c# nu sunt doar vorbe cele spuse de noi, st# m#rturie cercarea faptelor. )i %tiu c#
n%iv# le ve(i spune %i le ve(i m#rturisi. C#ci ce femeie, fiindu-i so(ul plecat %i nec#jind-o
suferin(a desp#r(irii, dac# a venit aici %i a adus prin sfin(ii mucenici implorare St#pnului
tuturor, nu l-a ntors mai repede din ndelungata c#l#torie? Iar alta, v#zndu-%i copilul n
ghearele unei cumplite boli %i rupndu-i-se inima, dac# a venit rug#toare aici %i, v#rsnd
lacrimi fierbin(i, i-a mboldit pe sfin(ii ace%tia, pe ncununa(ii lui Hristos, s# mijloceasc#
pentru ea, cum nu a ncetat pe dat# boala %i nu s-a ns#n#to%it cel aflat n neputin(#
186
?

9. )i mul(i, ncurcndu-se n situa(ii f#r# ie%ire %i v#znd primejdii grele atrnnd
asupra lor, au venit aici rug#tori, %i printr-o rug#ciune ncordat#
187
au sc#pat de ispita tuturor
acelor groz#vii. Dar ce vorbesc eu de boli trupe%ti %i de situa(ii f#r# ie%ire? Mul(i poseda(i de
diavol %i st#pni(i de patimi suflete%ti, venind la ace%ti doctori duhovnice%ti, aducndu-%i
aminte de gre%elile proprii %i dezv#luindu-%i prin cuvnt r#nile lor, au primit de aici atta
mngiere, c# ndat# %i-au venit n sim(iri %i %i-au u%urat con%tiin(a %i s-au ntors acas# plini de

184
Gradul de t#m#duire depinde de credin(# %i dispozi(ia sufleteasc# cu care venim.
185
Condi(ie esen(ial# a oric#rui act cre%tinesc.
186
Sfntul Ioan transform# cazuri concrete, binecunoscute credincio%ilor de atunci, n paradigme
comportamentale (n. ed. fr). Importante nu sunt persoanele care au avut parte de binecuvntarea mucenicilor, ci
cum ne raport#m noi la sfin(i, avnd modelele acelor persoane.
187
Nu crispat#, ci tensionat#; o rug#ciune n care toate puterile sufletului %i toat# aten(ia era ndreptat# spre
mucenic, f#r# a da loc vreunei alte preocup#ri.
Cateheze baptismale
47
totala ncredin(are [a iert#rii lor].

10. Ca pe ni%te izvoare duhovnice%ti ce pot rev#rsa bog#(ie de ape, a%a ne-a d#ruit
Dumnezeu mormintele sfin(ilor mucenici. )i precum izvoarele naturale dau din bel%ug ap#
tuturor celor care vor s# scoat#, %i ct este de mare g#leata celui ce vrea [s-o umple], atta %i
scoate, la fel se ntmpl# %i cu aceste izvoare duhovnice%ti. C#ci %i aceste izvoare sunt
deschise tuturor %i nu fac nici o deosebire ntre persoane, ci fie de este bogat, fie s#rac, fie rob,
fie liber, fie b#rbat, fie femeie att prime%te din aceste ape dumnezeie%ti, ct# ardoare se
preocup# s# aduc#
188
.

11. Ceea ce este acolo g#leata pentru a scoate ap# sunt aici mintea %i ardoarea aprins#
%i ruga cu trezvie. Cel ce se apropie astfel, ndat# dobnde%te mii de bun#t#(i: harul lui
Dumnezeu n chip nev#zut i u%ureaz# con%tiin(a, i d# mult# ncredin(are
189
%i l preg#te%te s#
se desprind# de p#mnt %i s# se avnte spre cer. C#ci se poate, ca %i n trup fiind, s# nu aib#
nimic comun cu p#mntul, ci s#-%i ndrepte dorin(a spre
190
toate cele din cer %i s# scruteze
nencetat cele de acolo.

12. De aceea %i Pavel a zis oamenilor lega(i de trup %i care-%i duceau via(a n mijlocul
lumii, ngrijindu-se de femei %i copii: cele de sus cugeta(i-le (Coloseni 3, 1). Apoi, ca s#
nv#(#m ce vrea s# spun# acest ndemn %i ce nseamn# a cugeta la cele de sus, a ad#ugat:
unde Hristos %ade de-a dreapta Tat#lui (Coloseni 3, 2). Acelea - zice - vreau s# le cugeta(i,
care pot s# v# mute gndul acolo, care v# nal(# din lucrurile p#mnte%ti. C#ci %i cetatea
voastr# este n ceruri (Fil. 3, 20). Acolo v-a(i nscris - zice - acolo srgui(i-v# s# v# muta(i
toat# mintea, %i acelea sf#tui(i-v#
191
s# le face(i, care vor putea s# v# fac# vrednici de acea
cet#(enie.

13. )i ca s# nu socotim c# el a rnduit ceva cu neputin(# %i care s# dep#%easc# firea
noastr#, repet# ndemnul %i zice: Cele de sus cugeta(i-le, nu cele de pe p#mnt (Coloseni 3,
2). Ce vrea s# ne nve(e? Nu pe acestea le cugeta(i - zice - care sunt vrednice de p#mnt! Dar
care sunt cele vrednice de p#mnt? Cele care nu au nimic statornic, cele care mai nainte de a
se ar#ta se risipesc, cele care nu au nici o temelie, nici ceva nemi%cat, cele care se sfr%esc o
dat# cu via(a aceasta, cele care mai nainte de a nflori se ofilesc, cele supuse stric#ciunii. De
acest fel sunt toate cele omene%ti, c#-i spui bog#(ie, putere, slav#, frumuse(e a trupului sau
orice bun#stare n via(a aceasta.

14. De aceea se %i folosesc de astfel de cuvinte, cnd zice nu cele de pe p#mnt, prin
substantivul p#mnt vrnd s# ne arate nimicnicia lor. A%adar, nu cugeta(i acestea - zice -, ci
cele de sus. n locul celor de pe p#mnt, n locul celor ieftine %i trec#toare, cugeta(i cele de
sus, cele din ceruri, cele nemi%cate, cele care d#inuie n veac, cele ce se v#d cu ochii credin(ei,
cele ce nu au sfr%it, cele care nu cunosc succesiunea
192
, cele care nu au hotar. C#tre acelea
vreau s# v# ntoarce(i gndul pururea. C#ci meditarea la acestea v# desprinde de p#mnt %i v#
mut# la cer.

15. De aceea %i Hristos a zis: Unde este comoara omului, acolo este %i inima lui

188
Ct# credin(#, n#dejde %i dragoste este dispus s# investeasc# n rela(ia cu Dumnezeu.
189
O stare de ncredere, de certitudine, de siguran(#, stare sim(it# de un astfel de om, nu n(eleas# intelectual.
190
Literal: s#-%i imagineze toate cele din cer. Toate dorin(ele noastre p#mnte%ti ne sunt induse prin sim(uri.
Apoi, avnd o oarecare experien(# a lucrurilor dorite, ne aprindem %i mai tare pofta c#tre ele, preocupndu-ne
nencetat mintea cu ntip#ririle lor ce s-au impregnat n imagina(ia noastr#. Un proces analog (nu identic!) este %i
n acest caz. C# acesta este n(elesul lui a imagina (%i nu cel peiorativ, analizat n Filocalie), dau m#rturie
urm#toarele paragrafe.
191
Fiecare se poate sf#tui cu Dumnezeu fie prin rug#ciune, n con%tiin(a sa, fie prin discu(ii cu al(ii.
192
Perpetuarea existen(ei prin forme derivate din ele %i care le poart# bagajul informa(ional mai departe.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
48
(Matei 6, 21). C#ci sufletul, cnd prime%te s# cugete nl#untrul min(ii sale la acele negr#ite
bun#t#(i, ca de ni%te lan(uri se dezleag# de trup %i se nal(#, n fiecare zi zugr#vindu-%i
193

bucuria acelora. )i nu mai poate primi n gndul lui cele de pe p#mnt, ci pe toate ca pe vis %i
umbr# le trece cu vederea %i tot gndul lui tinde nencetat ntr-acolo, numai pe acelea socotind
s# le vad# prin ochii credin(ei %i n fiecare clip# arznd de ner#bdare s# se mp#rt#%easc# de
ele.

16. S# ascult#m de ndemnul acestui fericit %i minunat dasc#l al lumii, de educatorul
cel bun, de gr#dinarul sufletelor noastre, %i s# cuget#m cele ce ne-a sf#tuit. C#ci astfel vom
putea s# ne bucur#m %i de cele de aici %i de cele din via(a viitoare
194
. Dac# le c#ut#m pe acelea
mai nti, %i acestea ni se vor ad#uga. C#ci zice: C#uta(i mp#r#(ia lui Dumnezeu %i dreptatea
Lui %i toate acestea se vor ad#uga vou# (Mt. 6, 33). Dumnezeu ne-a f#g#duit c# ne d# cu spor
cele de aici. A%adar, s# nu le c#ut#m pe acestea mai nti, ca nu cumva f#cnd mpotriva
ndemnului St#pnului, s# ne lipsim de amndou#. C#ci St#pnul nu ateapt# undeva sus, ca
noi s#-I aducem aminte i doar atunci s# ne dea darurile din partea Lui. )tie El de ce avem
nevoie, mai nainte s#-I cerem noi. Deci, dac# vede c# ne srguim pentru acelea, ne d#ruie%te
%i bucuria acelora %i ne ofer# cu mult# prisosin(# %i pe acestea [de aici], pe care a f#g#duit s#
ni le reverse cu adaos. S# c#ut#m dar, v# rog, mai nti cele duhovnice%ti %i s# cuget#m cele de
sus, iar nu cele de pe p#mnt, ca s# avem parte %i de acelea %i s# ne bucur#m %i de acestea.

17. Fiindc# %i ace%ti sfin(i mucenici - deoarece au cugetat cele de sus %i au dispre(uit
cele de pe p#mnt %i le-au c#utat pe acelea - au avut parte %i de acelea %i se bucur# n fiecare zi
%i de cinstea de aici, chiar dac# nu au nevoie de aceasta
195
, o dat# ce au dispre(uit-o. Dar
pentru folosul nostru primesc ei cinstea din partea noastr#, chiar neavnd nevoie de ea, pentru
ca noi s# putem primi rodul binecuvnt#rii lor.

18. )i ca s# vezi ct au dispre(uit toate cele din via(a aceasta ca s# poat# avea parte de
acele bun#t#(i nemuritoare, ia gnde%te-mi-te, iubite, c# priveau cu ochii trupe%ti pe tiran
aprinznd focul %i ascu(indu-%i col(ii mai cumplit dect un leu furios, ncingnd flac#ra %i
tig#ile de pr#jit %i c#ld#rile de fiert %i f#cnd orice ca s# nv#luie %i s# biruie gndul lor. Dar
ace%tia, lep#dnd toate cele p#mnte%ti, priveau cu ochii credin(ei mp#r#(ia cerurilor %i pe
ngerii ce st#teau de fa(# %i %i aduceau n minte
196
acele negr#ite bun#t#(i.

19. )i, mutndu-%i cugetul acolo, nu s-au mai ntors c#tre nimic din cele v#zute. )i
privind la minile c#l#ilor sf%iindu-le trupurile, %i la focul acesta material, %i la c#rbunii
frem#tnd aprin%i, ei %i zugr#veau focul gheenei, %i a%a nt#rindu-%i gndul, se avntau spre
acele groz#vii, nelund n seam# durerea de aici ce se cuib#re%te n trup, ci rvnind doar
ve%nica odihn#. )i cugetnd cele de sus, dup# ndemnul fericitului acestuia, au str#b#tut pn#
unde Hristos %ade de-a dreapta lui Dumnezeu. )i nu s-au ncurcat cu nimic din cele v#zute, ci
pe toate le-au trecut cu vederea, socotindu-le ca pe un vis %i umbr#, din pricin# c# gndul lor
era ntraripat de dorirea celor ce vor veni.

20. De aceea %i fericitul acesta, %tiind t#ria unui asemenea sfat, a zis: Cele de sus
cugeta(i-le, unde Hristos %ade de-a dreapta lui Dumnezeu (Coloseni 3, 1). Ai v#zut
priceperea dasc#lului, unde i-a n#l(at deodat# pe cei care se ncred n el? C#ci p#trunznd
dincolo de ngeri, Arhangheli, Scaune, Domnii, ncep#torii, St#pnii, de toate acele Puteri
nev#zute, de Heruvimi %i Serafimi
197
, a dus chiar lng# tronul mp#ratului cugetele celor

193
Literal, nchipuindu-%i.
194
Lumea de aici nu este rea, dar de ea ne putem mp#rt#%i cu folos doar prin harul lui Dumnezeu.
195
De cinstirea din lumea aceasta.
196
Literal, %i nchipuiau.
197
Demn# de remarcat este nota editorului francez, care observ# c# cele nou# cete ngere%ti nu sunt o inven(ie a
Cateheze baptismale
49
credincio%i. )i pe cei ce umbl# pe p#mnt i-a nduplecat, prin nv#(#tura sa, s# se desprind# de
lan(urile trupului %i s# zboare pn# %i vor opri mintea lng# nsu%i St#pnul tuturor.

21. )i ca s# nu socoteasc# iar#%i cei ce aud acestea, c# sfatul i dep#%e%te %i c# nu pot fi
cu putin(# cele poruncite %i c# este peste puterea omeneasc# s# dobnde%ti un asemenea cuget,
dup# ce zice cele de sus cugeta(i-le, nu cele de pe p#mnt, a ad#ugat: c#ci a(i murit. O, ce
suflet nfl#c#rat? Ce dor c#tre Dumnezeu? Cnd zice c#ci a(i murit este ca %i cum ar spune:
Ce mai ave&i de acum n comun cu via&a aceasta? Pentru ce c#sca&i gura la lucrurile
p#mnteti? A&i murit, adic# sunte&i mor&i fa&# de p#cat, v-a&i lep#dat o dat# de via&a aceasta!

22. Apoi, ca s# nu fie tulbura(i cei ce aud a(i murit, a ad#ugat ndat#: %i viata
voastr# este ascuns# mpreun# cu Hristos n Dumnezeu. Via(a voastr# -zice- acum nu se
arat#, c#ci este ascuns#. A%adar, n treburile vie(ii de acum s# nu lucra(i ca ni%te vii, ci fi(i ca
ni%te mor(i. Ia spune-mi, unul care s-a dus din via(a aceasta mai lucreaz# el ceva n cele de
aici? Nicidecum! Tot astfel - zice - %i voi mor(i s# fi(i, ca unii ce prin botez a(i murit o dat#
p#catului. )i de aici urmeaz# c# nu mai ave(i nimic comun cu patimile trupului %i cu lucrurile
p#mnte%ti! C#ci omul nostru cel vechi a fost r#stignit %i ngropat prin botez (Romani 6, 6).
Nimic din cele de pe p#mnt s# nu mai face(i, nici s# nu v# purta(i ca ni%te vii n lucrurile de
acum. Fiindc# via(a voastr# acum este ascuns# %i near#tat# [ochilor] necredincio%ilor, dar va fi
o vreme cnd se va ar#ta. Acum nu este vremea voastr#! Deci, o dat# ce sunte(i mor(i, s# nu
mai vre(i s# cugeta(i cele de pe p#mnt. C#ci m#rimea virtu(ii voastre se va ar#ta mai ales
atunci cnd, biruind cugetul trupului, v# face(i mor(i fa(# de lume
198
%i r#mne(i a%a fa(# de
toate cele lume%ti
199
.

23. S# aud# acestea %i cei ce au fost nvrednici(i de curnd de darul botezului %i noi
to(i, care ne-am mp#rt#%it de acest har mai demult, %i s# primim sfatul dasc#lului lumii %i s#
lu#m aminte, cum vrea el s# fie cei ce s-au mp#rt#%it o dat# de Sfintele Taine, ct de
nstr#ina(i s# fie de via(a aceasta! Aceasta nu nseamn# c# trebuie s# locuiasc# undeva n
afar# i departe de lumea aceasta
200
, ci, vie&uind n mijlocul ei, s# nu se deosebeasc# cu nimic
de cei ce sunt departe, ci s# lumineze precum stelele i s# arate, prin fapte, necredincioilor
c# ei s-au mutat n alt# cetate i nu au nimic comun cu p#mntul i cu lucrurile p#mnteti.
201


24. )i dup# cum prin hainele str#lucitoare atrage(i acum privirile tuturor spre voi, %i
covr%itoarea cur#(ie a sufletelor voastre este exprimat# %i prin str#lucirea ve%mintelor, a%a %i
de acum ncolo - %i voi, care a(i fost nvrednici(i acum de dar, %i noi, to(i care ne-am mp#rt#%it
deja de aceea%i cinste ca %i voi - drept este ca s# ne ar#t#m naintea tuturor prin cea mai nalt#
vie(uire %i s# lumin#m ca o lumin# pe to(i care ne privesc. C#ci haina aceasta duhovniceasc#,
dac# am vrea s#-i p#str#m str#lucirea, pe m#sur# ce trece timpul, mai str#lucitoare %i trimite
lumina %i devine mai orbitoare, ceea ce nu se poate ntmpla niciodat# cu hainele materiale.
C#ci %i dac# ne ngrijim n fel %i chip de ele, se uzeaz# n timp %i se nvechesc, ori sunt
mncate de molii %i multe altele stric# hainele acestea materiale. Dar haina virtu(ii, dac# ne
srguim %i noi s# facem cele din partea noastr#, nici pat# nu prime%te vreodat#, nici nu se
nveche%te, ci pe ct trece vremea, pe att frumuse(ea mai mult i spore%te %i se face mai
str#lucitoare %i mpr#%tie mai mult# lumin#.

Sfntului Dionisie Areopagitul, ci sunt un loc comun n Biserica veche.
198
Sensul este deci: mor(i pentru toate obiceiurile %i exigen(ele vie(ii biologice, p#tima%e, lume%ti.
199
Important nu este c# am murit o dat# fa(# de lume prin botez, ci s# r#mnem nencetat mor(i fat# de p#cat.
200
ntre pustnici %i cei din lume n-ar trebui s# existe nici o diferen(#.
201
A se vedea %i Epistola c#tre Diognet, Scrierile P#rin&ilor Apostolici, col. P#rin(i %i scriitori biserice%ti, vol.
1, EIBMBOR, Bucure%ti, 1979, volum reeditat cu titlul Scrierile P#rin&ilor Apostolici, EIBMBOR, Bucure%ti,
1995, pp. 409 - 420. Colec(ia P#rin(i %i scriitori biserice%ti (30 volume) este disponibil# n format digital pe
CD-ul Bibliotheca Patrum editat de grupul Apologeticum. Pentru am#nunte vezi la http://apologeticum.net (Nota
Apologeticum).
Sfntul Ioan Gur# de Aur
50

25. Ai v#zut calitatea hainei? Ai v#zut str#lucirea ve%mntului, cum rezist# timpului
f#r# s# fie ntunecat# de nvechire? Ai v#zut frumuse(e ce se p#streaz# f#r# me%te%uguri
202
? S#
ne srguim deci, v# rog, s# p#zim aceast# frumuse(e neve%tejit# %i s# nv#(#m cu am#nun(ime
care sunt cele ce pot p#zi str#lucirea acestei frumuse(i. Care sunt acestea? Mai nti de toate,
rug#ciunea ncordat# %i mul(umirea
203
pentru cele deja primite %i implorarea ca s# fie p#zite n
siguran(# cele d#ruite. Aceasta este mntuirea noastr#, acesta, leacul sufletelor noastre,
aceasta, t#m#duirea patimilor ce se nasc n suflet. Rug#ciunea este zidul credincio%ilor,
rug#ciunea e arma noastr# cea nebiruit#, rug#ciunea e cur#(irea sufletelor noastre, rug#ciunea
e r#scump#rarea p#catelor noastre, rug#ciunea este pricina a mii de bun#t#(i. C#ci rug#ciunea
nu este nimic altceva dect convorbire cu Dumnezeu i intimitate cu St#pnul tuturor. Cine ar
putea deci s# fie mai fericit dect cel ce se nvrednice%te nencetat de vorbirea [tainic#] cu
St#pnul?

26. )i ca s# nve(i ct de mare bun#tate este rug#ciunea, ia gnde%te-mi-te la cei ce se
agit# pentru lucrurile vie(ii de acum %i care nu se deosebesc cu nimic de ni%te umbre. Ace%tia,
cnd v#d pe cineva c# este foarte apropiat mp#ratului p#mntesc, oare nu-l socotesc un om de
seam# %i-l preafericesc %i l m#gulesc, admirndu-l ca pe unul ce s-a nvrednicit de cea mai
nalt# cinste? Iar dac# unul ca acesta, cnd discut# cu mp#ratul - care este %i el om - de%i se
ntre(ine n chestiuni lume%ti %i n lucruri trec#toare, este socotit att de important, ce s-ar
putea spune despre cel ce este nvrednicit s# discute cu Dumnezeu nu despre lucruri
p#mnte%ti, ci despre l#sarea p#catelor, despre iertarea gre%elilor, despre paza celor deja
ncredin(ate
204
, despre cele ce vor fi primite [n veacul viitor], despre bun#t#(ile ve%nice? Unul
ca acesta este mai fericit dect cel ce poart# coroan#, dac# prin rug#ciunea sa atrage
bun#voin(a de sus.

27. Rug#ciunea poate, mai mult dect orice altceva, s# ne p#streze nencetat str#lucirea
acestei haine duhovnice%ti. )i, mpreun# cu ea, %i milostenia prisositoare - capul bun#t#(ilor
noastre %i mntuirea sufletelor noastre. C#ci aceast# njugare a rug#ciunii %i milosteniei ne
poate aduce de sus mii de bun#t#(i, ne poate stinge focul p#catelor %i ne poate da mult#
ndr#zneal#. Prin acestea dou#, %i cererile lui Corneliu au ajuns la cer. De aceea a %i auzit de la
nger: Rug#ciunile %i milosteniile tale s-au urcat spre pomenire naintea lui Dumnezeu
(Fapte 10, 4).

28. Ai v#zut pe cel ce %i-a petrecut toat# via(a n oaste ct# ndr#zneal# a dobndit din
acestea? S# aud# %i solda(ii %i s# nve(e c# nu exist# nici o piedic# spre virtute pentru cel ce
vrea s# fie treaz, ci se poate ca purtnd %i hlamid# %i femeie %i ngrijindu-te de copii, avnd %i
b#taie de cap pentru slugi %i avnd %i func(ii publice, s# te srguie%ti spre virtute. C#ci %i
minunatul acesta, purtnd hlamid# %i centur# %i fiind mai mare peste osta%i - fiindc# era suta% -
deoarece a vrut [cu tot dinadinsul] %i a fost treaz %i neadormit, iat# de ct# purtare de grij# de
sus s-a nvrednicit. )i ca s#-(i fie foarte limpede c# harul cel de sus atunci se coboar# asupra
noastr#, cnd aducem mai nti cele din partea noastr#, ia aminte la situa(ia acestuia. C#ci
dup# ce a f#cut el multe %i prisositoare milostenii %i s-a nevoit n rug#ciuni ncordate,
rugndu-se pe la ceasul al nou#lea, i-a stat ngerul nainte %i i-a zis: Cornelie, rug#ciunile tale
%i milosteniile s-au suit spre pomenire naintea lui Dumnezeu.


202
nv#(#tura %i harul lui Hristos nu necesit# nnoiri %i adapt#ri, ci tr#ire. Dorin(a schimb#rii v#de%te %ubrezenia
unei nv#(#turi. Faptul c# ast#zi ncerc#m s# actualiz#m credin(a %i nu s# o tr#im ne face %i mai vinova(i n ochii
contemporanilor. Doar faptul c# nu o tr#im cu adev#rat ne determin# s# o recosmetiz#m, %i aceasta pentru c# nu
i-am v#zut adev#rata frumuse(e.
203
Euharistia. Credem c# aceast# mul(umire nu are doar un aspect personal, ci ea se refer# %i la Sfnta Liturghie.
204
ncredin(ate omului de Dumnezeu, prin botez %i prin virtu(ile f#ptuite dup# botez.
Cateheze baptismale
51
29. S# nu trecem cu u%urin(# peste ceea ce s-a spus, ci s# cuget#m cu mult# luare-
aminte la virtutea b#rbatului %i apoi la iubirea de oameni a lui Dumnezeu, cum Acesta nu trece
cu vederea pe nimeni, ci, unde vede suflet treaz, acolo %i mparte cu prisosin(# harul Lui.
Soldat era acest om, f#r# nici o nv#(#tur#, avnd treburi lume%ti, fiind n fiecare zi tras
ncoace %i-n colo de mii de probleme. Dar nu-%i cheltuia via(a n banchete, be(ii %i mese
nc#rcate, ci n rug#ciuni %i milostenii. )i ar#ta de la sine atta rvn# %i a%a
205
st#ruia n
rug#ciuni %i f#cea cu m#rinimie milostenii nct s-a aflat vrednic de o asemenea vedenie.

30. Unde sunt acum cei ce stau la mese mbel%ugate %i vars# mult vin %i se desfat# n
petreceri, care adesea nu voiesc s# se roage nici nainte de mas#, nici s# mul(umeasc# dup#, ci
cred c# le este ng#duit s# fac# toate f#r# primejduire fiindc# sunt n func(ii nalte %i n oaste %i
poart# hlamid# %i centur#? S# se uite la acest Corneliu care st#ruia n rug#ciuni, care f#cea
milostenii cu prisosin(#, %i s# se ru%ineze!

31. Dar, de bun# seam#, c# acesta nu este doar acelora dasc#l, ci %i nou# tuturor: %i
celor care au ales via(a c#lug#reasc# %i celor care sunt prin%i n misiunea public# a Bisericii.
C#ci cine dintre noi se poate l#uda vreodat#, fie c# a avut atta st#ruin(# la rug#ciune, fie c# a
fost a%a de generos n milostenii, nct s# fie vrednic de o asemenea vedenie? De aceea, v#
rog, chiar dac# nainte nu [am f#cut-o], ns# m#car acum s#-l urm#m to(i cu srguin(#: %i
osta%ii, %i cet#(enii simpli, %i cei ce s-au nvrednicit de attea daruri. )i s# nu fim mai prejos
dect cel cu hlamid# %i centur#, care a ar#tat atta virtute. Fiindc# doar atunci vom putea %i noi
s# p#str#m neve%tejit# frumuse(ea acestei haine duhovnice%ti, cnd vom face cu mult# luare-
aminte %i srguin(# aceste dou# virtu(i
206
.

32. )i, dac# vre(i, putem ad#uga acestora %i altele care pot s# des#vr%easc# paza %i
nestric#ciunea acestei haine: ntreaga n(elepciune %i cur#(ie. Urm#ri(i pacea - zice apostolul -
%i cur#(ia, f#r# de care nimeni nu va vedea pe Domnul (Evrei 12, 14). )i pe aceasta s-o
urm#m f#r# abatere, n fiecare clip# cercetndu-ne gndurile i neng#duind ca sufletul s#
primeasc# vreo pat# sau ntin#ciune din sim&#mintele
207
rele.

33. Fiindc#, dac# astfel ne vom cura(i mintea noastr# %i ntreaga srguin(# o vom
ndrepta c#tre acest lucru, ne vom dep#rta mai u%or %i de alte patimi %i a%a, pu(in cte pu(in,
vom ajunge la ns#%i culmea virtu(ii. )i, punndu-ne deoparte nc# de aici ndestul#toare
merinde duhovnice%ti, ne vom putea nvrednici %i de acele negr#ite daruri, g#tite deja celor ce-
L iubesc pe El. De care, fie ca noi to(i s# avem parte cu harul %i cu iubirea de oameni a
Domnului nostru Iisus Hristos, mpreun# cu Care Tat#lui %i Duhului Sfnt slav#, putere %i
cinste, acum %i pururea %i n vecii vecilor. Amin.


205
Textul permite interpretarea lui a%a nu neap#rat cantitativ, ca perioad# de timp - c#ci spune Sfntul Ioan c#
suta%ul avea nenum#rate ndatoriri de ndeplinit - ci, mai degrab#, calitativ. Corneliu avea un mod special de a se
rupe de cele din jur %i a-%i a(inti mintea la Dumnezeu.
206
Rug#ciunea %i milostenia.
207
Gnduri, sentimente, pofte, etc.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
52


Ur#rile de bun venit ale aceluia%i %i lauda celor care
au venit din mprejurimile Antiohiei.

C# to(i drep(ii, primind f#g#duin(e materiale,
au cugetat cele n(eleg#toare n locul celor materiale,
iar noi, dimpotriv#, primind f#g#duin(a celor n(eleg#toare, st#m gur#-casc# la
cele materiale.

)i c# se cuvine ca %i dis-de-diminea(# %i seara s# ne srguim s# facem n Biseric#
rug#ciune %i m#rturisire.

C#tre neofi(i


1. ndeajuns v-au hr#nit cu bun#t#(i bunii vo%tri dasc#li n zilele care s-au scurs %i v-a(i
bucurat nencetat de ndemnul lor duhovnicesc %i v-a(i mp#rt#%it de bogat# binecuvntare de
la moa%tele sfin(ilor mucenici. Haide(i dar, ast#zi - fiindc# mai str#lucit# au f#cut serbarea cei
ce s-au strns de prin mprejurimi - ca %i noi s# le punem nainte o mas# duhovniceasc# mai
bogat#, nc#rcat# de mult# dragoste, dup# cum %i ei au ar#tat fa(# de noi. A%adar, d#ruindu-le
aceast# r#splat#, dup# ce am primit din parte-le iubitoarea dispozi(ie fa(# de noi, s# ne srguim
la rndu-ne s# ar#t#m omenie fa(# de ei. C#ci dac# ei nu s-au dat n l#turi s# bat# atta cale, ca
prin prezen(a lor s# ne aduc# mult# bucurie, cu mult mai mult este drept ca noi s# le punem
nainte ast#zi mai bogat# hran# duhovniceasc#, nct, lund merinde ndestul#toare, a%a s# se
ntoarc# de aici la casele lor.

2. C#ci sunt fra(ii no%tri %i m#dulare ale trupului Bisericii. mbr#(i%ndu-i ca pe ni%te
m#dulare ale noastre, s# ar#t#m dragoste sincer# fa(# de ei %i s# nu ne uit#m c# au un alt fel de
a gr#i, ci s# scrut#m cu b#gare de seam# filosofia sufletului lor. S# nu privim la faptul c#
vorbesc mai simplu, ci s# pricepem adncimea gndului lor. S# cuget#m c# cele pe care noi ne
srguim s# le nv#(#m, filosofnd prin cuvinte, ei le arat# prin fapte, plinind prin lucrare legea
apostolic#, care porunce%te s# ne dobndim hrana de fiecare zi prin munca bra(elor.

3. C#ci l-au ascultat pe fericitul Pavel, care zice: S# ne ostenim, lucrnd cu bra(ele
proprii (I Cor. 4, 12). )i iar#%i: C#ci pentru nevoile mele %i ale celor ce sunt cu mine aceste
mini au robit (Fapte 20, 34). )i srguindu-se ei s# plineasc# acestea cu ns#%i fapta, vorbesc
[astfel] o limb# mai clar# dect cea din cuvinte, ar#tndu-se prin lucrare vrednici %i de
fericirea din partea lui Hristos. C#ci El zice: Fericit cel ce face %i nva(# (Matei 5, 19).
Fiindc# atunci cnd nv#(#tura c#l#uze%te prin fapte, nu mai este nevoie de educarea prin
cuvinte. Ai putea vedea n fiecare din cei care stau lng# Sfntul Altar %i citesc legea
dumnezeiasc# %i i nva(# pe ascult#tori un ostenitor asemenea celui ce se ngrije%te de p#mnt.
)i ceea ce face (#ranul cnd trage cu plugul %i despic# brazdele p#mntului, %i arunc#
semin(ele, %i le s#de%te n snurile acestuia, aceasta face %i cel ce mnuie plugul nv#(#turii,
s#dind n sufletul ucenicilor s#mn(a dumnezeie%tilor nv#(#turi.

4. A%adar, nu cumva c#tnd doar la nf#(i%area %i graiul lor, s# le trecem cu vederea
virtutea, ci s# scrut#m cu luare aminte via(a lor ngereasc#, petrecerea lor cea n(eleapt#. C#ci
toat# desf#tarea %i mbuibarea a fost alungat# de c#tre ace%tia. )i nu numai acestea, ci %i orice
alt# moliciune care bntuie prin cet#(i. Iar ei doar att se hr#nesc ct s# le fie de-ajuns spre
Cateheze baptismale
53
ntre(inerea vie(ii
208
, iar tot restul timpului %i ndeletnicesc mintea cu cnt#ri de laud# %i
rug#ciuni nentrerupte, imitnd prin aceasta petrecerea ngereasc#.

5. )i precum acele puteri netrupe%ti au o singur# lucrare: s# laude pururea prin cnt#ri
pe F#c#torul tuturor, la fel %i ace%ti minuna(i b#rba(i, dnd trupului trebuin(a sa - c#ci tr#iesc
n trup - petrec restul timpului n cnt#ri de laud# %i n rug#ciuni. Renun(nd la nchipuirile
lume%ti, se srguiesc, printr-o vie(uire nalt#, s#-i aduc# la propria lor tr#ire pe cei ce iau
aminte la ei. Deci cine ar putea s#-i fericeasc# n chip vrednic pe ace%tia, c#ci neavnd nici o
educa(ie din afar#
209
, sunt %coli(i n adev#rata n(elepciune, ar#tnd c# plinesc prin fapt# acel
cuvnt apostolic: cel nebun pentru Dumnezeu este mai n(elept dect oamenii (I Cor. 1, 25).

6. Fiindc# dac# prive%ti la acest (#ran simplu, care nu %tie altceva dect lucrul %i
ngrijirea p#mntului, nu-(i poate spune nici o vorb# despre cele ale vie(ii de aici, dar
ntraripndu-%i mintea spre bunurile p#strate n ceruri, %tie s# filosofeze despre acele bunuri
negr#ite. )i %tie
210
n am#nun(ime cele pe care filosofii - care fiindc# poart# barb# %i toiag
cuget# lucruri m#re(e - nici m#car nu %i le-au putut nchipui vreodat#. Oare nu este aceasta o
str#lucit# dovad# a puterii lui Dumnezeu? Spune-mi, de unde altundeva au ace%tia o asemenea
filosofie despre virtute, c# iau aminte nu la cele v#zute, ci pun mai presus de cele ar#tate %i
pip#ibile pe cele nev#zute %i near#tate %i care sunt n#d#jduite? C#ci aceasta este credin(a, cnd
cineva pe cele f#g#duite de Dumnezeu - chiar dac# nu sunt v#zute cu ace%ti ochi trupe%ti - le
socoate mai vrednice de crezare dect cele v#zute, ce zac sub ochii no%tri materiali.

7. A%a s-au preg#tit to(i drep(ii, %i au fost nvrednici(i de acele bun#t#(i negr#ite. A%a
patriarhul Avraam, cnd a fost vestit de St#pn, a trecut cu vederea neputin(a firii omene%ti %i
%i-a a(intit toat# mintea spre puterea Celui Ce i-a dat f#g#duin(a. De aceea se %i spune n
Sfnta Scriptur# a crezut Avraam lui Dumnezeu %i i s-a socotit spre dreptate (Romani 4, 3).
De aceea, auzind de la nceput ie%i din p#mntul t#u %i din neamul t#u %i din casa tat#lui t#u
%i vino n p#mntul pe care (i-l voi ar#ta (Facerea 12, 1), cu mult# c#ldur#
211
s-a supus %i ceea
ce a fost poruncit a adus n fapt#: a p#r#sit p#mntul unde %i avea cortul %i a plecat, ne%tiind
unde se va statornici. )i a cinstit mai mult dect cele v#zute %i sigure porunca St#pnului %i nu
numai c# nu a iscodit-o %i nu %i-a tulburat cugetul, ci, privind la vrednicia Celui Ce a poruncit,
a trecut cu vederea toate piedicile omene%ti %i tot gndul lui era unul singur: s# nu lase nimic
deoparte din cele poruncite.

8. Acestea s-au ntmplat nu numai pentru cel drept, ca s#-i fie ar#tat# m#rimea
credin(ei, ci ca s# rvnim %i noi patriarhului. Deoarece a v#zut buna lui dispozi(ie sufleteasc#,
pentru aceea - ca pe un lumin#tor ascuns ce era - a vrut s#-l mute n Canaan, nct pe r#t#ci(ii
de acolo, care aveau mintea v#t#mat# nc# de ntunericul ne%tiin(ei, s#-i aduc# la n(elesul
dreptei credin(e. Lucru ce s-a %i ntmplat, c#ci prin acela nu numai palestinienii
212
, ci %i
egiptenii au nv#(at despre purtarea de grij# a lui Dumnezeu fa(# de el %i despre virtutea
dreptului. Ia uit#-te la m#re(ia sufletului s#u, cum ntraripat fiind de dorul lui Dumnezeu, nu s-
a oprit la cele v#zute, nici nu a luat aminte doar la cele f#g#duite, ci s-a dus cu mintea
213
la
cele viitoare. Dumnezeu i-a f#g#duit alt p#mnt n locul p#mntului s#u, atunci cnd a zis:
ie%i din p#mntul t#u %i vino n p#mntul pe care (i-l voi ar#ta. Iar el, lep#dnd cele sim(ite,
s-a avntat spre cele n(eleg#toare.

208
Prin urmare, se folosesc de hran# ct s# nu-i deranjeze - fie prin exces, fie prin prea mare lips# - n
preocup#rile duhovnice%ti. Se %tie, din literatura ascetic#, faptul c# %i prea multa nevoin(# se repercuteaz# negativ
asupra progresului duhovnicesc.
209
Aceast# educa(ie era cea dobndit# n %colile p#gne.
210
Le cunoa%te din vedere, nu din deduc(ii logice.
211
Cu toat# hot#rrea %i puterea.
212
Filistenii.
213
Literal: %i-a nchipuit.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
54

9. Vi se par de nen(eles cele spuse? Nu v# tulbura(i! V# voi ar#ta cum dreptul,
primind f#g#duin(a celor sim(ite, %i-a ndreptat dorirea c#tre cele n(eleg#toare. De unde %tim
sigur aceasta? S#-l ascult#m chiar pe Avraam ce spune, sau mai bine pe fericitul Pavel,
dasc#lul lumii, cel care cunoa%te toate acestea cu am#nun(ime. Ceea ce spune despre Avraam
nu numai despre el zice, ci despre to(i drep(ii. C#ci vrnd el s#-i pomeneasc# pe drep(i - cum
sunt Avraam, Isaac, Iacob - zice: n credin(# au murit ace%tia to(i, f#r# s# aib# parte de
f#g#duin(e, ci de departe privindu-le, le-au salutat %i au m#rturisit c# str#ini %i c#l#tori sunt pe
p#mnt (Evrei 11, 13).

10. Ce zici, fericite Pavele? C# nu au primit f#g#duin(ele? Nu au dobndit oare toat#
Palestina? Nu au fost st#pni ai p#mntului? Ba da - zice - au c#p#tat Palestina %i st#pnirea
p#mntului, dar prin ochii credin(ei %i a(inteau dorirea c#tre altceva. )i continu#: c#ci cei ce
zic acestea arat# c# %i caut# patrie, %i dac# %i-ar fi amintit de aceea din care au plecat, dac#
aveau vreun prilej, s-ar fi ntors n ea. Acum, ns#, doresc una mai bun#, cea cereasc# (Evrei
11, 14-16). Ai v#zut dorul lor? Ai v#zut ce pofteau? Ai v#zut cum ori de cte ori Dumnezeu le
f#g#duia cele sim(ite %i le vorbea de p#mnturi, ei c#utau acea patrie %i o doreau pe cea
cereasc#? De aceea a %i ad#ugat: al c#rei Me%ter %i F#c#tor este Dumnezeu (Evrei 11, 10).
Ai v#zut cum doreau cele n(eleg#toare %i cum mergeau cu mintea
214
spre acelea care nu se
arat# ochilor trupe%ti, ci sunt n(elese prin credin(#?

11. Dar aici mi se tulbur# mintea %i se amestec# gndurile cnd v#d c# noi mergem
contrar tuturor acestora. C#ci, dup# cum ace%ti drep(i primind f#g#duin(a celor sim(ite %i
duceau dorirea c#tre cele n(eleg#toare, dimpotriv#, noi primind f#g#duin(a celor n(eleg#toare
ne zbatem pentru cele sim(ite %i nu ascult#m de fericitul Pavel, care zice: cele v#zute sunt
trec#toare, cele nev#zute ve%nice (II Cor. 4, 18). )i iar#%i, ar#tnd altundeva c# astfel
215
sunt
cele preg#tite de Dumnezeu celor ce-L iubesc, zice: Cele pe care ochiul nu le-a v#zut %i
urechea nu le-a auzit %i la inima omului nu s-au suit (I Cor. 2, 9). Noi ns#, chiar dup# toate
acestea, c#sc#m gura la cele trec#toare, adic# la bog#(ie %i la slava acestei vie(i, la desf#tare,
la cinstiri din partea oamenilor. C#ci acestea ni se par c# sunt luminile acestei vie(i. Am zis
par, fiindc# nu sunt nimic altceva dect umbr# %i vis.

12. C#ci aceast# bog#(ie adesea nu le r#mne nici pn# seara celor care cred c# o de(in,
ci este precum un fugar r#uvoitor care trece de la unul la altul, %i i las# goi %i pustii pe cei
care o urm#resc cu mult# ardoare. Iar c# adesea i arunc# %i n primejdii de nesuferit pe cei ce
au poft# nes#turat# pentru ea ne nva(# ns#%i experien(a vie(ii. Asemenea este %i slava
omeneasc#. C#ci cel ce ast#zi e ar#tat ca str#lucit %i nsemnat naintea tuturor, deodat# ajunge
lipsit de cinste %i dispre(uit de to(i.

13. Ce ar putea fi mai nimicnic dect acestea care, mai nainte de a se ar#ta, pier, care
niciodat# nu sunt statornice, ci trec att de repede pe lng# cei ce se agit# pentru ele? C#ci,
dup# cum niciodat# roata carului nu r#mne nemi%cat# n jurul axului, ci n continuu se
nvrte %i se mi%c#, acela%i punct fiind cnd sus, cnd jos, a%a este %i cu lucrurile. U%or de
schimbat
216
sunt lucrurile omene%ti %i grabnic# le este c#derea %i nu au nimic statornic %i
nemi%cat, ci toate sunt lesne de ab#tut %i au mult# tragere spre cele potrivnice [firii]. A%adar
cine sunt mai de rs dect aceia care casc# gura %i se pironesc de cele trec#toare %i le socotesc
pe acestea mai de cinste dect cele ce fiin(eaz# nencetat %i r#mn pururea?

14. De aceea %i proorocul, osndindu-i foarte pe cei ce se agit# pentru ele, zice: Le-au

214
Literal: %i nchipuiau.
215
Nev#zute %i ve%nice.
216
Extrem de sensibile la orice influen(# din afar#.
Cateheze baptismale
55
socotit ca statornice %i nu ca pe unele ce fug (Amos 6, 5). Vezi cum printr-un singur cuvnt a
vrut s# le nf#(i%eze nimicnicia lor? Nu a zis ca pe unele ce se duc, nici ca pe unele ce se
schimb#, nici ca pe unele ce trec. Dar cum? Ca pe unele ce fug, vrnd s# arate
repeziciunea lor %i multa %i grabnica lor schimbare %i s# ne nve(e pe noi ca niciodat# s# nu
tindem c#tre cele v#zute, ci numai c#tre cele pe care Dumnezeu le f#g#duie%te s# dorim %i s#
ndr#znim.

15. C#ci chiar dac# ar fi mii de piedici, nu se poate ca n

vreun fel s# nu mai stea
vreodat# n picioare cele f#g#duite de Dumnezeu. Fiindc#, dup# cum El nsu%i este neab#tut %i
neschimbat, r#mnnd nencetat %i pururea Acela%i, tot a%a %i f#g#duin(ele Lui nu pot c#dea %i
sunt nemi%cate, n afar# de cazul cnd sunt oprite s# vin# de faptele noastre. Dar n lucrurile
omene%ti se ntmpl# contrariul. C#ci dup# cum stric#cioas# %i muritoare este firea
omeneasc#, a%a %i darurile din partea oamenilor sunt stric#cioase %i ve%tejite. )i-i firesc. C#ci
stric#cio%i suntem noi, to(i oamenii, iar firea darurilor omene%ti urmeaz# firea noastr#. Dar cu
f#g#duin(ele dumnezeie%ti nimic de acest fel nu se ntmpl# vreodat#, ci doar acelea singure
au statornicie, %i nemi%care, %i fixitate, %i t#rie.

16. De aceea, v# rog, s# le c#ut#m pe acelea care r#mn pururea %i nu primesc
schimbare. C#ci aceasta fiind grija
217
mea, v-am pus nainte cuvntarea aceasta, ca s# fac un
ndemn comun tuturor, %i celor ini(ia(i mai demult %i celor nvrednici(i de curnd de darul
botezului. Dar acum, dup# ce zilele trecute am fost nencetat lng# mormintele sfin(ilor
mucenici %i am dobndit de acolo mult# binecuvntare %i ne-am bucurat de nv#(#tur# din
bel%ug, urmeaz# s# se termine slujbele nencetate %i este necesar s# amintesc dragostei voastre
c# [trebuie] s# ave(i nl#untrul vostru pomenirea unei att de bogate nv#(#turi %i s# le cinsti(i
pe cele duhovnice%ti mai presus dect toate cele ale vie(ii acesteia.

17. Cu mult# rvn# s# fi(i aici, n fiecare diminea(#, ca s# aduce(i Dumnezeului tuturor
rug#ciunile %i m#rturisirile [voastre] %i s#-I mul(umi(i pentru cele deja ncredin(ate, %i s#-L
implora(i ca s# fi(i nvrednici(i de mult ajutor spre a le p#zi mai departe. )i astfel, plecnd de
aici, fiecare s#-%i fac#, cu toat# evlavia, treburile sale. Unul s# se ocupe cu me%te%ugurile, altul
s# alerge la ost#%ie %i altul la ndatoririle cet#(ene%ti. Dar fiecare s# se apropie de treaba sa cu
fric# %i trezvie
218
%i ntreg timpul zilei s#-l petreac# a%a, ca unul ce este dator la ceas de sear#
s# vin# iar#%i aici %i s# dea socoteal# de ntreaga zi St#pnului, %i s#-I cear# iertare pentru
imboldurile
219
potrivnice [voii Lui]. C#ci %i dac# ne-am face mii de asigur#ri, nu se poate s#
nu ne facem vinova(i de multe %i felurite alunec#ri: fie c# am gr#it ceva nepotrivit, fie am
auzit %i am acceptat vreo vorb# de%art#, fie ne-am pornit mintea c#tre vreun gnd
necuviincios, fie am avut priviri repezite
220
, fie am pierdut vremea n zadar f#cnd lucruri care
nu sunt de neap#rat# trebuin(#
221
.

18. De aceea se %i cuvine n fiecare sear# s# cerem iertare St#pnului pentru toate
acestea %i s# alerg#m %i s# implor#m iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Iar n vremea nop(ii

217
Singura grij# a unui preot este cum s#-i fac# pe ascult#tori s# se lipeasc# numai de Hristos %i de cele
netrec#toare.
218
Literal stare de lupt#.
219
Aceste imbolduri potrivnice se pot referi la cele concrete, prin fapt# sau cuvnt, sau la cele ascunse (gnduri,
impulsuri l#untrice), martor pentru ambele fiind con%tiin(a sincer# a fiec#ruia.
220
Privirile care se supun atrac(iei imediate %i care se reped ntr-acolo, f#r# s# mai fie controlate de minte.
Exemplificarea concret# a acestui fenomen se poate u%or surprinde ast#zi, cnd privim vitrinele magazinelor,
reclamele, emisiunile vizualizate, l#sndu-ne atra%i doar de stimulen(ii care violenteaz# cel mai puternic retina
ochiului (culori aprinse, flash-uri, apari(ii de tip deus ex machina). Oare mai con%tientiz#m c# asemenea
impresii senzoriale nevinovate, amuzante %i distractive (etimologic care ne trag n toate p#r(ile) au nevoie de
spovedanie, cel pu(in l#untric#, %i apoi, pu(in cte pu(in, s# ncerc#m s# renun(#m la ele?
221
Lucruri care nu ne ajut# la sporire duhovniceasc#.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
56
s# petrecem cu trezvie, %i a%a s# ntmpin#m m#rturisirea de diminea(#
222
nct, n acest fel,
fiecare dintre noi, bine chivernisindu-%i modul de trai, s# poat# trece f#r# primejdie marea
acestei vie(i %i s# fie nvrednicit de iubirea de oameni a St#pnului. Iar cnd ne cheam#
vremea Liturghiei, mai mult dect toate s# cinstim cele duhovnice%ti %i adunarea de aici, ca %i
cele pe care le avem n mn#
223
, s# fie chivernisite n siguran(#.

19. C#ci dac# ne preocup#m mai nti de acestea duhovnice%ti, n celelalte nu vom
avea nici o greutate, iubitorul de oameni, Dumnezeu, d#ruindu-ne mult# mbel%ugare n
acelea
224
. Iar dac# suntem negrijulii fa(# de cele duhovnice%ti %i ne srguim doar pentru
celelalte %i, nedndu-i nici o aten(ie sufletului, ne ntoarcem necontenit c#tre cele lume%ti,
vom r#mne n pagub# %i cu cele duhovnice%ti %i nici n celelalte nu vom avea cu nimic mai
mult. Acum dar, v# rog, s# nu ntoarcem pe dos buna rnduial#, ci, %tiind bun#tatea St#pnului
nostru s#-I ncredin(#m Lui toate %i s# nu ne coborm
225
spre grijile lume%ti. C#ci, Cel Ce ne-
a adus dintru nefiin(# ntru fiin(#, din pricina iubirii Lui de oameni, cu mult mai mult ne va
face parte, dup# aceea, de toat# purtarea Sa de grij#
226
. C#ci %tie - zice - Tat#l vostru Cel din
cer c# ave(i nevoie de toate acestea, mai nainte ca voi s# I le cere(i (Matei 6, 32).

20. De aceea, dore%te ca noi s# ne desprindem de orice grij# de acest fel %i toat#
tihna
227
s# o avem n cele duhovnice%ti. C#ci El zice: tu caut# cele duhovnice%ti, iar Eu (i voi
da cu m#rinimie toate cele trupe%ti. A%a au fost bine pl#cu(i to(i drep(ii [naintea Lui]. C#ci
pornind de la virtu(ile lor am adus vorba despre ceea ce gr#im acum. Fiindc# spuneam c#
aceia, primind f#g#duin(a celor sim(ite, au c#utat pe cele n(eleg#toare, iar noi facem contrar
acelora: avnd f#g#duin(a celor n(eleg#toare, c#sc#m gura la cele sim(ite.

21. De aceea, v# rog, chiar dac# suntem sub har
228
, s#-i urm#m pe aceia care de la sine
%i nc# nainte de Lege, din nv#(#tura pus# n firea lor, au putut s# se ridice la atta n#l(ime
de virtute, %i s# ne punem toat# srguin(a n grija fa(# de suflet %i s# alung#m alte preocup#ri %i
s# mp#r(im cu bun# rnduial# sarcinile: noi n%ine s# ne ngrijim de suflet, c#ci acest lucru
este cel mai de

seam# pentru noi, iar St#pnului tuturor s#-I ncredin(#m toat# preocuparea %i
grija pentru trup.

22. Iar aceasta este cea mai mare dovad# a n(elepciunii Lui %i a negr#itei Sale iubiri de

222
A se vedea nceputul paragrafului 17.
223
Tot ceea ce posed#m. Cele pe care le avem n mn# se pot referi att la cele lume%ti (ndatoriri, func(ii,
averi), ct %i la cele primite, prin mila lui Dumnezeu, n tainele Bisericii: rug#ciune, ascez# etc.
224
Termenul redat prin mbel%ugare nu are neap#rat sensul de adun#tur# cantitativ#, ci, mai degrab#, de facilitate
n a aduna. Cu mai pu(in efort dobndim mai multe (acesta este %i mecanismul mult rvnitului profit din orice
activitate economic#). Ocupndu-ne sincer de cele duhovnice%ti, Dumnezeu ne va da din cale materiale (att ct
ne este necesar %i nu dup# trebuin(ele exagerate pe care le calcul#m uneori), cu foarte pu(in efort. Aceasta nu
este un ndemn la lenevire, ci doar o alt# distribuire a puterilor noastre fire%ti, mai mult orientate spre cele
duhovnice%ti, dect spre celelalte.
225
Nuan(a termenului original sugereaz# o tensionare, o ncordare n efortul de a rezolva grijile lume%ti, stare cu
totul str#in# de pacea lui Hristos, care covr%e%te toat# mintea.
226
Text remarcabil ce v#de%te c# orice fiin(# uman# este adus# ntru fiin(are din dragoste dumnezeiasc# %i pentru
a se d#rui pe sine lui Dumnezeu. Dac# Dumnezeu pune le temelia existen(ei oric#rei fiin(e dragostea Sa, de ct#
osnd# nu ne facem vrednici prin faptul c# stric#m, prin lipsa noastr# de dragoste (care este un factor necesar
care s# conlucreze cu iubirea dumnezeiasc#), direct sau indirect (c#ci orice p#cat al nostru are consecin(e asupra
ntregului univers, nu doar asupra persoanei sau lucrului spre care este concret ndreptat), taina la care a fost
chemat orice om. Ne gndim la orice rela(ie egoist#: de la avort, pn# la satisfacerea poftelor sexuale, ucidere,
inducere n eroare, manipulare etc.
227
Tihn# nu n sens pasiv, ci n sens de preocupare constant#, f#r# grab#, cu toate puterile suflete%ti orientate
spre aprofundarea celor duhovnice%ti.
228
Am putea oare n(elege legitimitatea altor tradi(ii neiudaice %i faptul c# ele ar putea constitui surse de sporire
duhovnicesc# chiar pentru cre%tini?
Cateheze baptismale
57
oameni, c# a dat pe mna noastr# grija fa(# de ceea ce e mai m#re( n noi
229
- adic# fa(# de
suflet - nv#(ndu-ne, prin ns#%i realitatea lucrurilor, c# ne-a f#cut liberi
230
%i a l#sat pe seama
noastr# %i a voin(ei noastre libere %i s# aleag# virtutea, %i s# alerge de bun#voie spre r#utate.
Iar El a f#g#duit c# se ngrije%te de toate cele trupe%ti, vrnd s# ru%ineze %i prin acest fapt firea
omeneasc#, pentru a nu se ncrede n puterea proprie, nici s# socoteasc# ea c# poate s# aduc#
ceva pentru sus(inerea vie(ii de aici
231
.

23. De aceea pe noi, cinsti(i fiind cu ra(iune %i fiind nvrednici(i de atta pre(uire, ne
mbolde%te spre imitarea celor ira(ionale %i zice: Privi(i la p#s#rile cerului, c# nu seam#n#,
nici nu secer#, nici nu adun# n hambare %i Tat#l vostru Cel din cer le hr#ne%te (Matei 6, 26).
Este ca %i cum ar fi zis: dac# am atta grij# de p#s#rile cele necuvnt#toare, c#ci f#r# s#
semene i f#r# s# lucreze le dau de toate, cu mult mai mult voi avea mai mare grij# de voi, cei
cuvnt#tori, dac# a&i vrea s# pre&ui&i mai mult cele duhovniceti dect cele trupeti. C#ci
dac# i p#s#rile, i chiar toat# zidirea, pentru voi le-am adus [ntru fiin&#] i M# ngrijesc
att de mult de acestea, de ct# [ginga#] purtare de grij# nu v# voi nvrednici pe voi, pentru
care le-am f#cut toate acestea?

24. S# avem nd#zneal#, v# rog, dar [temeluit#] pe f#g#duin(a lui Dumnezeu
232
%i toat#
mintea noastr# s# o ntindem c#tre dorirea celor duhovnice%ti %i toate celelalte s# le socotim
mai prejos fa(# de bucuria celor viitoare, ca s# avem parte, cu prisosin(#, %i de cele de aici %i s#
putem fi nvrednici(i %i de bun#t#(ile f#g#duite %i s# fim slobozi(i %i de chinul gheenei. S# nu-
mi fie mie iar#%i ca s#-mi omor toat# vremea
233
n del#sare %i spectacole nefolositoare, n
adun#ri stricate, n banchete %i be(ii zilnice, nici s# nu risipim prin negrij#, dup# ce [plec#m],
cele bine adunate [aici], ci s# (inem cu t#rie toate cele d#ruite nou# de iubirea de oameni a lui
Dumnezeu.

25. )i mai ales voi, cei nou mbr#ca(i n Hristos, care a(i primit coborrea Duhului, v#
rog, n fiecare zi cerceta(i cu aten(ie str#lucirea hainei voastre, ca s# nu primeasc# nicidecum
vreo pat# sau zbrcitur#: nici prin vorbe nepotrivite, nici prin auzirea celor de%arte
234
, nici prin
gnduri rele, nici prin ochii ce se mpiedica pur %i simplu de orice le cade prima dat# sub
privire. S# ne str#juim pe noi n%ine din toate p#r(ile, prin pomenirea nencetat# a acelei
nfrico%ate zile
235
nct, r#mnnd n lumina [de acum] %i p#zind haina nestric#ciunii nep#tat#
%i curat#, s# fim nvrednici(i de acele negr#ite daruri. De care fie ca noi, to(i, s# avem parte cu
harul %i cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, mpreun# cu Care Tat#lui %i
Duhului Sfnt slav#, putere %i cinste, acum %i pururea %i n vecii vecilor. Amin.


229
Motiva(ie absolut surprinz#toare %i care nu face dect s# confirme, nc# o dat#, diferen(a dintre judecata
omului duhovnicesc n raport cu cel psihic.
230
Exact: avnd deplin# putere asupra noastr#, n continuare Sfntul vorbe%te %i de deplina noastr#
responsabilitate.
231
Am putea cugeta la clonare, avnd n minte sugestia dat# de Sfntul Ioan n aceast# fraz#.
232
Singura %i adev#rata temeritate %i cutezan(# este dat# de credin(a deplin# n biruin(a lui Hristos asupra lumii.
Chiar El ne spune c# temelia ndr#znelii noastre nu suntem noi n%ine, ci nvierea Lui: ndr#zni(i, c#ci Eu am
biruit lumea (Ioan 16, 33).
233
n(eleas# de c#tre cre%tin ca prilej %i %ans# oferite n dar de Dumnezeu spre mntuirea noastr#.
234
Azi se poate remarca o permanent# dorin(# a omului de a auzi tot ce este nou, extravagant, senza(ional, chiar
dac# acestea nu au nici o importan(# pentru via(a lui.
235
Ziua Judec#(ii de Apoi.
Sfntul Ioan Gur# de Aur
58
Cateheze baptismale
59

CUPRINSPrefa(# ......................................................................................................................... 3

Prima catehez# c#tre cei ce urmeaz# a fi lumina(i ...................................................... 3

Omilia aceluia%i c#tre cei ce urmeaz# a fi lumina(i %i l#murire clar#
a celor s#vr%ite n chip simbolic %i nchipuite n dumnezeiescul botez ................... 14

Omilia a III-a a aceluia%i rostit# c#tre neofi(i .............................................................. 21

Cateheza aceluia%i c#tre neofi(i %i tlcuire la cuvntul Apostolului
c# dac# cineva e n Hristos este zidire nou#. Cele vechi au trecut,
iat#, toate sunt noi [II Cor. 5, 17] ............................................................................. 26

ndemnul aceluia%i ca s# ne dep#rt#m de desf#t#ri, de lux %i de be(ie
%i s# pre(uim, mai mult dect orice, buna m#sur# ....................................................... 33

A aceluia%i certare c#tre cei ce pleac# de la slujb#
%i se duc la hipodrom %i la spectacole ......................................................................... 39

Cateheza aceluia%i despre faptul c# moa%tele sfin(ilor mucenici
sunt prilej de mare folos pentru noi ............................................................................ 45

Ur#rile de bun venit ale aceluia%i %i lauda
celor care au venit din mprejurimile Antiohiei .......................................................... 52