Sunteți pe pagina 1din 7

Laborator 08 (DEEA 09_10) Amplificator de semnal mic cu reactie negativa

Laborator 8. Amplificator de semnal mic cu reacie negativ


e spune c! un amplificator are reac"ie dac! o parte din semnalul de la ie#irea acestuia este aplicat$
prin intermediul unui circuit liniar numit re"ea de reac"ie$ la intrarea amplificatoarului$ semnalul de ie#ire
influen"%ndu&#i astfel propria sa valoare' c(ema bloc a unui amplificator cu reac"ie este pre)entat! *n +igura
1$ *n care se pun *n eviden"! cele trei blocuri componente ale unui astfel de amplificator #i anume
amplificatorul de ba)!$ re"eaua de reac"ie #i comparatorul' Dac! circuitul de comparare reali)ea)! sc!derea
dintre semnalul de intrare #i cel de reac"ie (a#a cum este ca)ul *n +igura 1)$ atunci reac"ia este negativ!$ ca)
*n care amplificarea total! a circuitului scade' ,n aplica"iile cu amplificatoare interesea)! numai reac"ia
negativ! datorit! propriet!"ilor pe care aceasta le pre)int!'
+igura 1' c(ema bloc a unui amplificator cu reac"ie'
De cele mai multe ori$ *n sc(emele reale$ comparatorul nu este un circuit distinct' Dac! amplificatorul
de ba)! #i re"eaua de reac"ie sunt presupuse unilaterale (adic! sensul semnalului prin aceste circuite este
numai de la intrarea spre ie#ire lor$ nu #i invers)$ din sc(ema bloc a amplificatorului cu reac"ie negativ! se
poate deduce amplificarea total! a circuitului cu reac"ie' ,n urma compar!rii semnalului de intrare cu cel de
reac"ie va re)ulta-
. 1 /
X X X + = (1)
Dar-
/ 0
X a X =
(/)
0 .
X f X =
(0)
unde a repre)int! amplificarea amplificatorului de ba)!$ iar f func"ia de transfer a re"elei de reac"ie' A#adar$
amplificarea total! a circuitului cu reac"ie$ notat! A$ denumit! #i c%#tigul (amplificarea) *n bucl! *nc(is! este-
f a
a
X
X
A
+
= =
1
1
0
(.)
,n leg!tur! cu rela"ia (.) se definesc m!rimile-
transmisia pe bucl!- T=af
factorul de desensibili)are a buclei de reac"ie- F=1+T
Dac! transmisia pe bucl! a amplificatorului af este mult mai mare ca unitatea$ atunci amplificarea
total! A a circuitului cu reac"ie va depinde numai de re"eaua de reac"ie-
f
A
1

(1)
1
Laborator 08 (DEEA 09_10) Amplificator de semnal mic cu reactie negativa
Acest lucru repre)int! un prim avanta2 pe care&l determin! introducerea unei reac"ii negative *ntr&un
amplificator$ deoarece re"eaua de reac"ie este reali)at! u)ual din componente pasive (re)isten"e #i
condensatoare)$ care pot avea preci)ii ridicate ale valorilor precum #i o stabilitate foarte bun! *n timp sau la
varia"iile de temperatur!$ aceste caracteristici fiind transmise #i parametrului A'
e disting patru topologii de reac"ie$ *n func"ie de modul *n care este conectat amplificatorul de ba)!
cu circuitul cu reac"ie$ la ie#ire$ respectiv la intrare (conectare paralel sau conectare serie)' 3entru o mai bun!
preci)are a topologiilor de reac"ie se folosesc termenii de e#antionare$ respectiv comparare' E#antionarea se
folose#te pentru ie#ire$ suger%nd modul *n care se preia semnalul de ie#ire pentru a fi transferat la intrare'
4ompararea se refer! la intrare$ peci)%nd cum se reali)ea)! opera"ia de sc!dere *ntre semnalul de intrare X
1
#i
cel care provine de la ie#irea re"elei de reac"ie$ X
4
' 4ele patru topologii sunt-
reac"ia paralel-paralel (cu e#antionare *n nod #i comparare *n nod)
reac"ia paralel-serie (cu e#antionare *n nod #i comparare *n bucl!)
reac"ia serie-serie (cu e#antionare *n bucl! #i comparare *n bucl!)
reac"ia serie-paralel (cu e#antionare *n bucl! #i comparare *n nod)
Alegerea topologiei de reac"ie depinde de cerin"ele aplica"iei$ pentru fiecare topologie e5ist%nd un
anumit tip de factor de amplificare (de tensiune$ de curent$ transimpedan"! sau transadmitan"!) pentru care se
manifest! propriet!"ile reac"iei' ,n continuare vor fi pre)entate aceste propriet!"i'
Desensibilizarea factorului de amplificare
+actorul de amplificare a al amplificatorului de ba)! este sensibil fa"! de condi"iile de lucru (este
sensibil la varia"iile sursei de alimentare sau la varia"iile temperaturii mediului$ precum #i la dispersia
te(nologic! a parametrilor dispo)itivelor electronice$ cum ar fi de e5emplu factorul de amplificare *n curent

F
al tran)istorului bipolar)' Dac! transmisia pe bucl! T este mult mai mare ca unitatea$ atunci introducerea
unei reac"ii negative$ conform rela"iei (1)$ determin! ca factorul de amplificare A al circuitului cu reac"ie s!
depind! numai de componentele re"elei de reac"ie$ deci s! devin! mai pu"in sensibil fa"! de condi"iile de
func"ionare ale eta2ului de amplificare' Lu%nd *n considerare varia"iile lui A *n raport cu a putem scrie-
( )
/ /
1
1
1
1
F T
f a
a
da
d
da
dA
=
+
=

+
=
sau-
a
da
F A
dA
=
1
(6)
e constat! c!$ prin aplicarea unei reac"ii negative$ varia"ia relativ! a amplific!rii circuitului cu reac"ie
scade de F ori fa"! de varia"ia relativ! a amplific!rii circuitului f!r! reac"ie$ deci amplificarea circuitului cu
reac"ie este de F ori mai pu"in sensibil! la diferitele perturba"ii dec%t amplificarea circuitului f!r! reac"ie (de
aici #i denumirea de factor de desensibili)are pentru parametrul F)'
Modificarea benzii de frecven i a rezistenelor de intrare i de ieire ale amplificatorului.
Aplicarea unei reac"ii negative unui circuit de amplificare duce la cre#terea ben)ii de frecven"!' Astfel$
frecven"a superioar! a amplificatorului cre#te de (1+T) ori-
( )
s
*
s
f T f + = 1 (7)
iar frecven"a inferioar! a amplificatorului scade de (1+T) ori-
T
f
f
j
*
j
+
=
1
(8)
unde T repre)int! transmisia pe bucl! a circuitului cu reac"ie$ f
s
#i f
j
$ frecven"a superioar!$ respectiv
inferioar! a amplificatorului de ba)!$ iar f
s
*
#i f
j
*
frecven"a superioar!$ respectiv inferioar! a
amplificatorului cu reac"ie'
/
Laborator 08 (DEEA 09_10) Amplificator de semnal mic cu reactie negativa
8ntroducerea unei reac"ii negative duce #i la modificarea re)isten"elor de intrare #i de ie#ire ale
amplificatorului' 9odificarea acestora depinde de topologia de reac"ie adoptat! #i se manifest! *n sensul
transform!rii amplificatorului cu reac"ie *ntr&un amplificator ideal (cu factorul de amplificare independent de
circuitul e5tern amplificatorului)'
Astfel$ dac! amplificatorul de ba)! #i re"eaua de reac"ie sunt conectate *n serie$ la intrare sau la ie#ire$
atunci re)isten"a$ de intrare$ respectiv de ie#ire a amplificatorului cu reac"ie cre#te de (1+T) ori-
( ) R T R
*
+ =1 (9)
Dac! amplificatorul de ba)! #i re"eaua de reac"ie sunt conectate *n paralel$ la intrare sau la ie#ire$
atunci re)isten"a$ de intrare$ respectiv de ie#ire$ a amplificatorului cu reac"ie$ scade de (1+T) ori-
( ) T
R
R
*
+
=
1
(10)
unde R
*
repre)int! re)isten"a (de intrare sau de ie#ire) a amplificatorului cu reac"ie$ iar R repre)int! re)isten"a
(de intrare sau de ie#ire) a amplificatorului de ba)!'
Reducerea distorsiunilor neliniare i a influenei semnalelor parazite
Distorsiunile neliniare sunt determinate de caracteristicile de transfer neliniare ale dispo)itivelor
electronice' 8ntroducerea unei reac"ii negative duce la mic#orarea pantei caracteristicilor de transfer #i a
factorului de amplificare' Este de a#teptat ca$ pe ba)a desensibili)!rii amplificatorului cu reac"ie$
caracteristica de transfer a amplificatorului cu reac"ie s! re)ulte mai liniar!$ situa"ie sugerat! grafic *n +igura
/' e observ! c! regiunile de satura"ie$ unde a
3
:0$ nu pot fi liniari)ate prin reac"ie deoarece amplificatorul cu
reac"ie se saturea)!'
;educerea distorsiunilor neliniare se reali)ea)! din punct de vedere fi)ic printr&o predistorsionare a
semnalului la intrarea amplificatorului de ba)! care$ la r%ndul s!u$ continu! s! distorsione)e semnalul c(iar #i
*n pre)en"a reac"iei negative (*#i p!strea)! caracteristica de transfer neliniar!)' +orma de und! este astfel
modificat!$ *nc%t la ie#irea amplificatorului de ba)! aceasta s! reapar! *n forma sa original! (de la ie#irea
generatorului de semnal)'
;eac"ia negativ! poate *mbun!t!"i #i raportul semnal&)gomot cu condi"ia ca )gomotul s! nu fie
introdus *n acela#i punct cu semnalul util' 3ractic$ acest lucru se reali)ea)! dac! amplificatorul de ba)! se
compune din cel pu"in dou! blocuri de amplificare$ iar cel asupra c!ruia se aplic! semnalul util (generatorul
de semnal) este un eta2 imun la perturba"ii (reali)at$ de e5emplu$ cu tran)istoare sau cu amplificatoare
opera"ionale cu un raport semnal&)gomot foarte mare)$ a#a cum se pre)int! #i *n sc(ema bloc din +igura 0'
+igura /' Liniari)area caracteristicilor de transfer prin intermediul reac"iei negative'
0
Laborator 08 (DEEA 09_10) Amplificator de semnal mic cu reactie negativa
+igura 0' ;educerea influen"ei semnalelor para)ite prin intermediul reac"iei negative'
emnalul para)it X
n
poate repre)enta )gomotul din re"eaua de alimentare (brum&ul)$ care provine din
filtrarea imperfect! a tensiunii de alimentare (ob"inut! prin redresare)' ,n plus$ valoarea amplific!rii primului
bloc de amplificare se alege astfel *nc%t s! compense)e reducerea amplific!rii datorate pre)en"ei reac"iei
negative' 3entru aceasta$ a
1
trebuie s! respecte rela"ia-
/ 1 1
1 a a f a + = (11)
e poate demonstra c! raportul semnal&)gomot de la ie#irea amplificatorului cu reac"ie este de a
1
ori
mai bun dec%t raportul semnal&)gomot de la ie#irea amplificatorului f!r! reac"ie'
n out
X
X
a
N
S
1
1
=

(1/)
Deci$ introducerea unei reac"ii negative determin! o serie de *mbun!t!"iri ale performan"elor
amplificatorului' ingurul de)avanta2 const! *n reducerea factorului de amplificare$ problem! care se poate
remedia prin introducerea *n circuit a unor blocuri suplimentare de amplificare'
Analiza performanelor amplificatorului de semnal mic cu reacie negativ, cu autorul
programului de simulare !"#$%
,n continuare se va reali)a anali)a propriet!"ilor reac"iei negative cu a2utorul programului de simulare
<;4AD 384E' Amplificatorul care se va simula este pre)entat *n +igura .' 3e circuitul din +igura . va fi
anali)at! influen"a reac"iei negative asupra-
& desensibili)!rii factorului de amplificare
' re)isten"ei de intrare
( ben)ii de frecven"! a amplificatorului'
$azul A) amplificator fr reacie negativ *+n circuit nu se deseneaz componentele R
F
i C
F
,.
La intrarea circuitului se va aplica un generator de semnal sinusoidal =8>$ caracteri)at de urm!torii
parametrii- valoare medie : -.$ amplitudine V
g
=25mV #i freven!" f=1KHz'
&. ?ensiunea de alimentare V
##
este de tipul =D4 #i are valoarea V
##
=V
##1
= 1$V' ! se determine
3+&ul tran)istoarelor' e reaminte#te c! 3+&ul tran)istorului bipolar este compus din perec(ea de
mprimi electrice-
a' curentul continuu din colector #$
b' tensiunea continu! colector&emitor .$%'
Anali)a care se va efectua *n acest scop este de tipul /#A!0"1#23'
3entru ca tran)istoarele s! amplifice semnalele$ acestea trebuie s! func"ione)e *n regiunea activ! normal!'
@n tran)istor bipolar func"ionea)! *n regiunea activ! normal! dac! este *ndeplinit! condi"ia-
.
Laborator 08 (DEEA 09_10) Amplificator de semnal mic cu reactie negativa
( ) [ ] V V V , V
CC CE
1 1 0
La acest punct$ dup! ob"inerea valorilor 3+&ului pentru fiecare tran)istor$ se va verifica utili)%nd condi"ia
de mai sus dac! acesta func"ionea)! *n regiunea activ! normal!' ,n ca)ul *n care nu se verific! condi"ia de
mai sus$ circuitul este simulat func"ionea)! incorect din cau)a unei erori de editare a circuitului #i se va
anun"a cadrul didactic pentru corectarea circuitului'
'. se va reali)a o anali)! *n regim tran)itoriu (?ime domain) #i se vor vi)uali)a 1 perioade ale tensiunii
de ie#ire V
$
' num!rul de puncte de simulare considerat este 100' 3e forma de und! ob"inut! se va
m!sura amplitudinea semnalului V
$
$ cu a2utorul cursorului$ apoi se va calcula modulul amplific!rii *n
tensiune a circuitului-
V V pentru
V
V
A
CC
g
V
V
10
0
10
= =
(. e reia punctul /$ pentru ca)ul *n care tensiunea de alimentare are valoarea V
##
=1%V' e calculea)!
modulul amplific!rii *n tensiune a circuitului-
V V pentru
V
V
A
CC
g
V
V
11
0
11
= =
3e ba)a re)ultatelor ob"inute la punctele ' #i ( se calculea)! varia"ia relativ! a amplific!rii A
V
$ cu
a2utorul rela"iei-
A
V
=
V
V
V
V
V
V
A
A A
10
10 11


4. se revine pentru tensiunea de alimentare V
##
la valoarea de 10=' e va reali)a o anali)! *n regim
tran)itoriu (?ime domain) #i se vor vi)uali)a 1 perioade ale tensiunii de intrare V
i
' >um!rul de
puncte de simulare considerat este 100' 4u a2utorul cursorului$ pe forma de und! ob"inut! se va
m!sura amplitudinea semnalului V
i
$ apoi se va calcula re)isten"a de intrare *n amplificator R
i
$ pe
ba)a rela"iei-
i g
i
i
V V
V
R R

=
5n calculul amplitudinilor se va ine cont de toate zecimalele cu care mrimile sunt afiate +n !pice.

6. e va reali)a o anali)! *n regim vasriabil de semnal mic A4_AEE3 pentru determinarea frecven"ei
superioare fs a amplificatorului' ,n acest scop$ sursa de tensiune variabil! vg(t) se va modifica din
tipul =8> *n tipul =A4 (#e #terge =8> #i se introduce =A4$ care se g!se#te *n libr!ria <@;4E)$
parametrii acesteia fiind- valoare medie:0=$ amplitudine:/1m=' 3arametrii anali)ei sunt- domeniul
de frecven"e *n care se va reali)a anali)a este B0.1Hz1000MHzC$ iar num!rul de puncte pe decad!
este 10'
a' Dup! rularea anali)ei se va vi)uali)a varia"ia *n frecven"! a tensiunii de ie#ire vo'
b' 3e graficul astfel ob"inut$ cu a2utorul cursorului se va m!sur! valoarea ma5im! =oma5 a
amplitudinii tensiunii de ie#ire'
c' e va calcula valoarea amplitudinii tensiunii de ie#ire vo la frecven"a superioar! cu rela"ia-
/
max o
S
f f o
V
V =
=
d' e va deplasa cursorul pe grafic$ *n sensul cre#terii frecven"ei (valorilor de pe a5a <D) p%n!
*n punctul *n care valoarea amplitudinii tensiunii de ie#ire (valoarea coordonatei punctului de
1
Laborator 08 (DEEA 09_10) Amplificator de semnal mic cu reactie negativa
pe grafic pe a5a <E) devine egal! cu valoarea calculat! la punctul anterior' ,n acest moment$
se cite#te valoarea frecven"ei (valoarea coordonatei punctului de pe grafic pe a5a <D)'
Aceasta este frecven"a superioar! fs'
$azul /) amplificator cu reacie negativ *+n circuit e7ist componentele R
F
i C
F
,.
e reiau punctele /F1 de mai sus$ *n care$ ini"ial$ pentru sursa de tensiune variabil! vg(t) se revine la sursa de
tensiune sinusoidal! =8>$ cu parametrii valoare medie : -.$ amplitudine V
g
=100mV #i
freven!" f=1KHz'
+igura .' Eta2 de amplificare cu reac"ie negativ! paralel serie'
R%8%RA3 Laborator -8
6
Laborator 08 (DEEA 09_10) Amplificator de semnal mic cu reactie negativa
e completea)! tabelul cu re)ultatele ob"inute *n urma simul!rilor (curen"ii *n mA$ tensiunile *n .$
re)isten"ele *n 9$ iar frecven"ele *n :;z)-
"ct. Mrime Amplificator fr reacie negativ Amplificator cu reacie negativ
&
I
C1
V
CE1
I
C2
V
CE2
'
V
0
(V
CC
=10V)
A
V
(V
CC
=10V)
(
V
0
(V
CC
=15V)
A
V
(V
CC
=15V)
A
V
4
V
i
R
i
6
f
S
DA3A)
2ume prenume *grupa,
&.
'.
(.
7