Sunteți pe pagina 1din 12

Primaria Breznita Ocol

Judetul Mehedinti
Nr/..
PLAN DE ACTINE
!I CALENDA"L DE IMPLEMENTA"E A "ECOMANDA"ILO"
#ri$ind mi%iunea de audit #u&lic intern cu tema 'E$aluarea #roce%ului %i a %tadiului de im#lementare a %i%temelor de control intern/mana(erial)
Nr.
crt.
"ecomandarea Actiuni/Ma%uri Termen de
im#lementare
Per%oane
re%#on%a&ile
!emnatura
*. !ta&ilirea ma%urilor #entru a%i(urarea
+unctiei de audit #u&lic intern in
con+ormitate cu #re$ederile Le(ii nr.
,-././/.0 #ri$ind API0 re#u&licata0 cu
modi+icarile ulterioare.
1im#lementatat #rin a+ilierea la Centrul
zonal de audit #u&lic intern Breznita Ocol.
- -
.. Pentru cre%terea inde#endentei API in
cadrul Primariei auditorii interni din cadrul
ace%teia $or de%+a%ura actiuni de
con%tientizare a mana(ementului cu
#ri$ire la o&iecti$ele %i aria de
com#ententa a API %i modul cum API
contri&uie la +unctionalitatea #roce%elor de
mana(ement al ri%curilor0 de control %i de
(u$enanta.
1 im#lementatat #rin a+ilierea la Centrul
zonal de audit #u&lic intern Breznita Ocol.
- -
2. Plani+icarea %i derularea mi%iunilor de API
%e $or +ace cu #rioritate in %ectoarele de
acti$itate ale Primariei unde e3i%ta ri%curi
%emni+icati$e.
Im#lementat #rin intocmirea #lanurilor
multianuale %i anuale0 in care #rioritate au
mi%iunile de audit cu ri%curile %emni+icati$e
- -
4. A%i(urarea #re(atirii #ro+e%ionale a
auditorilor interni
Im#lementat #rin intocmirea #lanului de
#re(atire #ro+e%ionala a auditorilor interni
din Centrul zonal API Breznita Ocol
con+orm le(ii ,-././/2 .
5. Con%tituirea %tructurilor cu atri&utii de
coordonare0 indrumare %i monitorizare a
#roce%ului de im#lementare a !CI/M0 in
cadrul Primariei0 inclu%i$ la ni$elul
entitatilor a+late in
%u&ordine/coordonare/%u& autoritate.
!1a im#lementat #rin con%tituirea comi%iei
de monitorizare 0 coordonare 6i 7ndrumare
metodolo(ic8 a dez$olt8rii %i%temului de
control mana(erial
9 Di%#ozitia #rimarului com nr. :
- -
,. Cu#rinderea atri&utiilor %i %arcinilor
re+eritoare la coordonarea0 indrumarea
metodolo(ica %i monitorizarea
im#lementarii !CI/M in +i%ele #o%turilor
#er%oanelor im#licate in comi%iile de
monitorizare.
1%1a im#lementat #rin actualizarea +i%elor
#o%turilor #er%oanelor im#licate in comi%ia
de monitorizare
- -
-. Actualizarea actelor de decizie interne
emi%e0 #ri$ind com#onenta %i atri&utiile
comi%iilor de monitorizare0 in entitatile
unde %tructura comi%iei a %u+erit modi+icari
%i documentele nu %unt actualizate.
im#lementat
;. In%truirea in mod core%#unzator a
mem&rilor comi%iei de monitorizare #entru
a a%i(ura indrumarea metodolo(ica
nece%ara in $ederea im#lementarii %i
dez$oltarii !CI/M %i monitorizarea
#ro(re%elor inre(i%trate.
1im#lementat #rin #re$ederea in Pro(ramul
de dez$oltare a !CI/M a in%truirii
meme&rilor comi%iei de monitorizare #entru
a a%i(ura indrumarea metodolo(ica
nece%ara in $ederea im#lementarii %i
dez$oltarii !CI/M %i monitorizarea
#ro(re%elor inre(i%trate
1 1
<. Con%emnarea in #roce%ele $er&ale
incheiate0 a rezultatelor %i hotararilor
ado#tate de comi%iile de monitorizare in
cadrul intrunirilor de lucru0 in toate
cazurile in care ace%t lucru nu %e
realizeaza in #rezent.
1%1a im#lementat - -
*/. Ela&orarea %i a#ro&area Pro(ramului de
dez$oltare a !CI/M de catre Primarie
A +o%t im#lementat
**. Pro(ramele de dez$oltare a !CI/M %e $or
ela&ora %i la ni$elul entitatilor a+late in
%u&ordinea/in coordonarea/%u&
autoritatea Primariei. "e%#on%a&ilitatea
e%te in %arcina conducatorilor ace%tor
entitati0 iar monitorizarea %e $a realize de
catre Primarie.
Primaria $a comunica entitatilor a+late in
%u&ordinea/in coordonarea/%u& autoritatea
%a a nece%itatii in%tituirii in cel mai %curt tim#
a !i%temului de control intern / mana(erial
2/./4../*2 E#uran Ion
*.. Actualizarea Pro(ramului de dez$oltare a
!CI/M ela&orat la ni$elul Primariei in
+unctie de modi+icarile or(anizationale
care im#un re$izuirea o&iecti$elor.
De%emnarea unei #er%oane cu actualizarea
Pro(ramului de dez$oltare a !CI/M ela&orat
la ni$elul Primariei in +unctie de modi+icarile
or(anizationale care im#un re$izuirea
o&iecti$elor.
2/./4../*2 E#uran Ion
*2. rmarirea de catre API #rin %i%temul
#ro#riu de monitorizare a acti$itatilor
#ri$ind actualizarea #ro(ramului de
dez$oltare a !CI/M la ni$elul tuturor
%tructurilor ce inre(i%treaza de+iciente in
im#lementarea %i a%i(urarea con%ilierii
nece%are.
!olicitarea auditorilor interni de la Centrul
zonal API Breznita Ocol 0de catre Primarie
cu #ri$ire la monitorizarea acti$itatilor
#ri$ind actualizarea #ro(ramului de
dez$oltare a !CI/M la ni$elul tuturor
%tructurilor ce inre(i%treaza de+iciente in
im#lementarea %i a%i(urarea con%ilierii
nece%are.
Permanent E#uran Ion
*4. Comi%iile de monitorizare con%tituite la
ni$elul Primariei %i la ni$elul entitatilor
a+late in %u&ordinea/in coordonarea/ %u&
autoritatea ace%tora0 $or analiza #eriodic
modul de ela&orare %i %tadiul de realizare
a eta#elor %i termenlor de im#lementare a
#ro(ramelor de dez$oltare a !CI/M %i $or
%ta&ili ma%urile adec$ate #entru realizarea
unui %i%tem de control intern e+icient.
%1a im#lementat #rin atri&utiunile comi%iei
%ta&ilite #rin actul de in+iintare al ace%teia .
1 1
*5. Primarul $a monitoriza ela&orarea/ 1im#lementatat
actualizarea /a#ro&area Pro(amului de
dez$oltarea a !CI/M #recum %i %tadiul de
realizare a ma%urilor/actiunilor cu#rin%e in
#ro(ramele re%#ecti$e %i $a #ro#une
luarea de ma%uri cu #ri$ire la inlaturarea
e$entualelor di%+unctionalitati
*,. Includerea in Pro(ramul de dez$oltare a
!CI/M a actiunilor de #er+ectionare
#ro+e%ionala0 atat #entru #er%onalul de
conducere0 cat %i #entru cel de e3ecutie %i
realizarea actiunilor de #re(atire
#ro+e%ionala in con+ormitate cu cerintele
%ta&ilite in cadrul Pro(ramului.
Im#lementat - -
*-. Primarul $a di%#une %tructurilor
re%#on%a&ile %ta&ilirea o&iecti$elor
%#eci+ice %au
rede+inirea/re$izuirea/reanalizarea celor
e3i%tente a%t+el incat ace%tea %a
inde#linea%ca cerintele !MA"T.
Im#lementat
*;. Primarul $a monitoriza #roce%ul de
de+inire a unor o&iecti$e clare0 concrete %i
ma%ura&ile cu re%#ectarea concordantei
intre o&iecti$e %trate(ice = o&iecti$e
(enerale = o&iecti$e %#eci+ice = o&iecti$e
indi$iduale0 re%#ecti$e>
- o&iecti$ele %trate(ice $or +i de+inite
la ni$elul %trate(iei?
- o&iecti$ele (enerale %e $or de+ini
la ni$elul domeniilor de acti$itate
ale entitatii?
- o&iecti$ele %#eci+ice %e $or de+ini
la ni$elul com#artimentelor
1 im#lementat
+unctionale?
- o&iecti$ele indi$iduale %e $or de+ini
la ni$elul #o%turilor?
In realizarea #roce%ului de de+inire %e $a
urmari ca o&iecti$ele de+inite la un ni$el
in+erior %a deri$e din o&iecti$ele de+inite la
ni$elul %u#erior.
*<. Im&unatatirea ca#acitatii de de+inire a
o&iecti$elor0 #rin includerea #er%onalului
cheie0 im#licat in im#lementarea !CI/M0 in
#ro(rame de in%truire #ro+e%ionala0
nece%are in ace%t %en%.
Im#lementat
./. Includerea in #lanul com#artimentului de
API de mi%iuni de API0 #entru e3aminarea
modului de %ta&ilire a o&iecti$elor
(enerale %i %#eci+ice0 a concordantei
ace%tora cu mi%iunea entitatii0 a (radului
in care %unt inde#linite cerintele !MA"T0
#recum %i #entru analiza indicatorilor de
#er+ormanta a%ociati o&iecti$elor %i
acti$itatilor %i +ormularea de recomandari
%au a%i(urarea con%ilierii nece%are
a%i(urarii +lu3ului adec$at cu #ri$ire la>
mi%iunea Primariei0 o&iecti$e (enerale =
o&iecti$e %#eci+ice = acti$itati = indicatori
de #er+ormanta.
1im#lementat #rin includerea in mi%iunile de
audit a o&iecti$ului cu #ri$ire la e$aluarea
controlului intern/ mana(erial.
1 1
.*. Primarul $a di%#une identi+icarea
acti$itatilor %au rede+inirea/re$iziuirea/
reanalizarea ace%tora in cazurile in care
nu au +o%t identi+icate core%#unzator0
inclu%i$ la ni$elul entitatilor a+late in
%u&ordinate/ in coordonare/ %u& autoritate
!e $a emite adre%a catre entitatile
%u&ordonate #rimariei in ace%t %en%.
2/./,.../*2 E#uran Ion
%i $or monitoriza intre(ul #roce%.
... Acti$itatile in$entariate %e $or a%ocia
o&iecti$elor de+inite la ni$elul %tructurilor
+unctionale0 a%t+el incat %a +ie omo(en
re#artizate %i %a contri&uie la realizarea in
totalitate a o&iecti$ului caruia i1au +o%t
ata%ate.
Im#lementat
.2. Primarul $a di%#une %ta&ilirea indicatorilor
de #er+ormanta %au rede+inirea/re$izuirea/
reanalizarea celor e3i%tenti0 a%t+el incat
ace%tia %a #oata +i a%ociati o&iecti$elor %i
%a contri&uie la ma%urarea com#leta a
ace%tora.
Proce%ul cu #ri$ire la %ta&ilirea %au
rede+inirea/re$izuirea/reanalizarea
indicatorilor de #er+ormanta $a lua in
con%iderare cel #utin urmatoarele>
a: a%i(urarea coerentei dintre
%tate(ie = o&iecti$e (enerale =
o&iecti$e %#eci+ice = acti$itati =
indicatori de #er+ormanta?
&: corelatia intre indicatorii %ta&iliti %i
rezultatele #lani+icate?
c: corelarea %i %ta&ilirea limitelor in
care %e #ot de+ini indicatorii de
#er+ormanta a%ociati o&iecti$elor %i
acti$itatilor0 #recum %i indicatorii de
#er+ormanta indi$iduali %ta&iliti
#o%turilor0 a$and in $edere
con+uziile care e3i%ta intre ace%te
. cate(orii de indiciatori #recum %i
limitele de a#lica&ilitate a +iecaruia
1 im#lementat 1 1
dintre ace%tia?
d: a%i(urarea unui echili&ru in
%ta&ilirea %etului de indicatori care
ma%oara un o&iecti$ %au o
acti$itate %i urmarirea ca indicatorii
%a ma%oare un o&iecti$ din #unct
de $edere cantitati$0 calitati$ %i al
rezultatului.
.4. Primarul $a monitoriza #roce%ul de
%ta&ilire a indicatorilor de #er+ormanta %i
$a urmari ca ace%tia %a %e re(a%ea%ca in
cadrul documentelor %#eci+ice0 re%#ecti$
%trate(ii0 #olititici de dez$oltare0
documente de or(anizare0 Pro(ramul de
dez$oltare a !CI/M0 #lanuri de acti$itate0
etc.
im#lementat 1 1
.5. Im&unatatirea ca#acitatii de de+inire %i
%ta&ilire a indicatorilor de #er+ormanta0
#rin includerea #er%onalului in #ro(rame
de in%truire #ro+e%ionala #entru
dez$oltarea a&ilitatilor nece%are in ace%t
%en%.
Cu#rinderea in #ro(rame de in%truire
#ro+e%ionala0 a #er%onalului im#licat in
%ta&ilirea indicatorilor de #er+ormanta
#ermanent
.,. Primarul $a di%#une %tructurilor
re%#on%a&ile %a #rocedeze la
identi+icarea0 e$aluarea0 tratarea %i
monitorizarea ri%curilor in con+ormitate cu
cerintele %tandardului de control
intern/mana(erial> Mana(ementul ri%cului.
im#lementat - -
.-. Pentru ca #roce%ul %a a%i(ure o &una
(e%tionare a ri%curilor0 #rin mentinerea lor
in limitele acce#ta&ile0 #rimarul $a a%i(ura
la ni$elul ace%tora urmatoarele>
im#lementat - -
a: o cultura or(anizationala adec$ata
Mana(ementului ri%cului?
&: un %et de #roceduri adec$ate
#ri$ind (e%tionarea ri%curilor
c: o comi%ie de (e%tionare a
ri%curilor0 cu rolul de a analiza %i
e$alua +iecare ri%c ra#rtat %i de a
%ta&ili ma%urile de control
adec$ate #entru minimizarea
ri%curilor?
d: un re%#on%a&il cu ri%curile la
ni$elul +iecarei %tructuri +unctionale
a entitatii %i cu intocmirea
"e(i%trului ri%curilor
.;. A%i(urarea unei #re(atiri #ro+e%ionale
#entru #er%onalul im#licat in
im#lementarea !tandardului
'Mana(ementul ri%cului)0 in %co#ul
realizarii unei intele(eri unitare a ace%tui
#roce%0 in $ederea e$itarii inter#retarilor
di+erite ce #ot a$ea loc.
Im#lementat
.<. Primarul $a di%#une %tructurilor
re%#on%a&ile ca #entru toate acti$itatile
#rocedura&ile identi+icate %a ela&oreze
#roceduri o#erationale #recum %i
rede+inirea/re$izuirea/reanalizarea
#rocedurilor e3i%tente in cazurile in care
conditiile de realizare a acti$itatilor
#rocedurale %1au modi+icat.
- im#lementat - -
2/. Primarul $a monitoriza #roce%ul de
ela&orare a #rocedurilor0 dar %i #roce%ul
de actualizare a #rocedurilor0 daca e%te
1im#lementat
cazul.
2*. Primarul $a di%#une ma%urile
or(anizatorice %i +unctionale nece%are in
$ederea cre%terii ni$elului de
im#lementare al %tandardelor de control
intern. A%t+el0 in toate cazurile in care
%tandardele nu %unt im#lementate $a
di%#une ma%uri adec$ate de
im#lementare0 termene0 re%#on%a&ili %i $a
%u#ra$e(hea ca ace%tea %a +ie du%e la
inde#linire. De a%emenea0 $a %ta&ili
#entru +iecare %tandard0 cerinte minime0
a%t+el incat du#a realizarea lor %tandardul
%a #oate +i con%iderat im#lementat.
"a#ortarile %e $or +ace in +unctie de
ni$elul de realizare al cerintelor minime
%ta&ilite.
im#lementat
2.. Primarul $a %ta&ili un %i%tem de e$aluare
a im#lementarii %tandardelor de control
intern0 &azat #e criterii de a#reciere a
ni$elului de im#lementare in +unctie de
actiunile realizate %i $a monitoriza ca
e$aluarea %tadiului im#lementarii
%tandardelor de control intern/mana(erial
%a %e realizeze in mod o&iecti$ la ni$elul
%tructurilor +unctionale0 iar ra#ortarile
e+ectuate urmare a autoe$aluarilor
realizate0 %a re+lecte %ituatia reala.
Im#lementat #rin Che%tionarul de
autoe$aluare ane3a .0Ane3a 4..1 !ituatia
centralizatoare a im#lementarii %tandardelor
de control OM@P <4,/.//50 re#u&licat
1 -
22. Primarul $a re%#on%a&iliza %i $a
monitoriza #er%onalul im#licat0 in limita
com#etentelor +iecaruia0 a%t+el incat %a
realizeze actiunile nece%are #entru
1im#lementat #rin %ta&ilirea atri&utiunilor
+iecarui mem&ru al comi%iei %i analiza
inde#linirii ace%tora
im#lementarea %tandardelor.
24. Primarul $a a%i(ura conditiile nece%are
a%t+el incat #er%onalul im#licat in #roce%ul
de im#lementare a !CI/M %a +ie in%truit %i
#re(atit core%#unzator0 a%t+el incat %a
intelea(a #rinci#iile #roce%ului0
modalitatile %i %co#ul +iecarui %tandard de
control intern0 a%t+el %a #oata initia actiuni
core%#unzatoare in $ederea im#lementarii
ace%tor %tandarde in +unctie de
com#etentele de care di%#une.
Im#lementat #rin Cu#rinderea in #ro(rame
de in%truire #ro+e%ionala a #er%onalului
unitatii in im#lementarea !CI/M
25. API $a continua %a de%+a%oare acti$itati
de con%iliere %i monitorizare #ri$ind
im#lementarea %tandardelor de control
intern/mana(erial0 $a %emnala di%+unctiile
care %e mani+e%ta in cadrul Primariei %i $a
+ormula recomandari in $ederea corectarii
de+icientelor e3i%tente.
Im#lementat #rin @i%a de urmarire a
recomandarilor cu #ri$ire la im#lementarea
controlului intern/ mana(erial.
2,. Primaria $a di%#une ma%urile nece%are in
$ederea a#licarii #re$ederilor Art. 4 Alin.
92: din OM@P nr. <4,/.//50 #entru
a#ro&area codului de control intern0
re#u&licat0 re%#ecti$ intocmirea %i
de#unerea %ituatiilor centralizatoare
%eme%triale %i anuale0 la termenele
%ta&ilite de ace%t ordin %i a#ro&area
ace%tora. Entitatile #u&lice a+late in
%u&ordine/in coordonare/%u& autoritatea
Primariei $or tran%mite %eme%trial ace%te
%ituatii ni$elurilor ierarhice %u#erioare.
1 emite adre%a catre entitatile din
coordonare #entru intocmirea %i a#ro&area
codului de control intern0 cu #ri$ire la
tran%miterea %eme%triala catre ni$elurile
ierarhice %u#erioare a %ituatiilor mai %u%
#rezentate.
2/./,../*2 E#uran Ion
2-. Primaria $a di%#une ma%urile nece%are in
$ederea ela&orarii "a#ortului anual
Im#lementat
a%u#ra !CI/M. "a#ortul $a cu#rinde
declaratii ale #rimarului cu #ri$ire la
%i%temul de control intern/mana(erial al
entitatii0 la data inchiderii e3ercitiului
+inanciar %i in+ormatii in le(atura cu
(radele de con+ormitate a !CI/M0 #e &aza
numarului de %tandarde im#lementate0
inclu%i$ #entru entitatile a+late in
%u&ordine/in coordonare/ %u& autoritate.
@ormularea declaratiilor de catre #rimar in
cadrul "a#ortului anual a%u#ra !CI/M
tre&uie realizate #e &aza datelor0
in+ormatiilor %i con%tatarilor rezultate din
acti$itatea de autoe$aluare a %tadiului
!CI/M0 controale e31#o%t0 ra#oartelor de
API %i audit e3tern.
2;. Tran%miterea de catre #rimarie a %ituatiilor
+inanciare anuale in%otite de ra#ortul
anual a%u#ra !CI/M.
Im#lementat
2<. A$and in $edere +a#tul ca "a#ortul anual
a%u#ra !CI/M con%tituie +orma o+iciala de
a%umarea re%#on%a&ilitatii mana(eriale
de catre #rimar %i #entru a a$ea o ima(ine
corecta a%u#ra (radului de im#lementare
a !CI/M0 e%te nece%ar ca %tructurile de
API0 cu ocazia mi%iunilor de API0 %a
e$alueze #ertinenta in+ormatiilor din
%ituatiile centralizatoare intocmite %i
a#ro&ate #entru a o+eri o a%i(urare
rezona&ila cu #ri$ire la con+ormitatea %i
e+icacitatea !CI/M e3i%tent in Primarie.
Im#lementat
4/. Primarul $a intre#rinde actiuni adec$ate
#entru a%i(urarea #er+ectionarii
#ro+e%ionale a #er%onalului cu
re%#on%a&ilitati in domeniul controlului
intern/ mana(erial la ni$elul Primariei0
a%t+el incat ace%t #roce% %a +ie
im#lementat %i dez$oltat la ni$elul
Primariei0 inclu%i$ la entitatile a+late in
%u&ordine/ in coordonare/ %u& autoritate.
Aicerimar0 Pre%edinte Comi%ie !CI/M0
E#uran Ion Po#e%cu Laura