Sunteți pe pagina 1din 442

1

Prima editie a cartii, publicata de Archibald Constable &


Comp. UK in 26.0.1!"#

2


$ram %to&er


'


Dracula

Bram Stoker


(raducere )i note de
*leana +er,ea )i $arbu Cioculescu

-%cumpului meu prieten .omm/0$e1

Oaspetele lui Dracula

C2nd am plecat 3n e4cursie, soarele str5lucea peste
67nchen, iar 85,duhul era plin de acea 8eselie caracteristic5
3nceputului 8erii. (r5sura se )i urnise c2nd herr 9ellbruc&
:patronul hotelului Cele patru anotimpuri, unde tr5sesem; 3mi
ie)i 3nainte spre a0mi ura plimbare pl5cut5< apoi, cu m2na pe
portier5, se adres5 8i,itiului=
> ?i mai cu seam5 3ntoarce@i085 3nainte de c5derea serii,
nu0i a)aA 9eocamdat5 e 8reme Brumoas5, dar 82ntul 5sta
dinspre nord ar putea prea bine s5 ne aduc5 o Burtun5. C
ade85rat c50i inutil s5 85 recomand pruden@5< )ti@i tot a)a de
bine ca )i mine c5 nu0i bine s5 3nt2r,ia@i pe drum 3n noaptea
astaD
E2mbise, pe c2nd spunea ultimele cu8inte.
> Ja, mein herr, spuse Fohann, cu aerul unui om care )tie
despre ce0i 8orba )i, duc2nd dou5 de1ete la p5l5rie, 3ndemn5
caii, pornind 3n toat5 8ite,a.
9up5 ce ie)ir5m din ora) 3i B5cui semn s5 se opreasc5 )i 3l
3ntrebai 3ndat5=
> %pune0mi, Fohann, de ce a 8orbit patronul a)a despre
noaptea care urmea,5A
Gmi r5spunse scurt, crucindu0se=
> WALPURGIS NACHT!
Apoi 3)i scoase din bu,unar ceasul, un ceas 8echi nem@esc,
de ar1int, p2ntecos ca un nap< 3l cercet5, 3ncrunt2ndu0)i
spr2ncenele, )i d5du u)or din umeri, 3ntr0un 1est de
contrarietate.
Am 3n@eles c5 era Belul s5u de a protesta cu8iincios
3mpotri8a acestei 3nt2r,ieri neBolositoare )i m5 r5sturnai din
nou 3n Bundul tr5surii. Humaidec2t porni din nou la drum cu

6
toat5 iu@eala, ca )i c2nd ar Bi 8rut s5 rec2)ti1e timpul pierdut.
Gn r5stimpuri, caii 3)i ridicau brusc capetele )i adulmecau<
s0ar Bi ,is c5 8reun miros pe care numai ei 3l sim@eau le0ar Bi
pricinuit oarecare team5.
?i de Biecare dat5 c2nd 3i 8edeam astBel 3nsp5im2nta@i, eu
3nsumi destul de nelini)tit, pri8eam peisaIul din Iur. 9rumul
era b5tut de 82nturi, c5ci de o bun5 bucat5 de 8reme urcam
o costi)5 ca s5 aIun1em pe un podi). Pu@in mai t2r,iu am
85,ut un drumea1 care, aparent, nu prea era umblat )i care,
dup5 c2t mi se p5rea, se 3nBunda 3ntr0o 82lcea str2mt5. 65
3ncerca o dorin@5 puternic5 s0o iau pe acolo, Bie chiar cu
riscul de a01 s2c2i pe Fohann, 3l stri1ai din nou s5 opreasc5
)i0i e4plicai c5 mi0ar pl5cea s5 cobor2m pe acel drum.
C5ut2nd tot soiul de prete4te, 3mi spuse c5 e imposibil )i 3)i
B5cu de mai multe ori semnul crucii 3n timp ce 8orbea.
Jurnicat de curio,itate, l0am asaltat cu numeroase 3ntreb5ri.
K5spunse la ele pe ocolite, uit2ndu0se mereu la ceas, 3n chip
de protest. La urm5 3mi pierdui r5bdarea.
> Fohann, i0am spus, 8reau s5 cobor pe acest drum. Hu te
silesc s5 m5 3nto85r5)e)ti, dar a) 8rea s5 )tiu de ce nu 8rei s5
mer1i pe aici.
9rept r5spuns, s5ri cu o mi)care iute de pe capr5. Mdat5
aIuns Ios, 3)i 3mpreun5 m2inile, implor2ndu0m5 s5 nu m5
3ncumet pe acel drum. Amesteca destule cu8inte en1le,e)ti 3n
1ermana sa ca s501 3n@ele1. 6i se p5rea mereu c5 are s50mi
spun5 8reun lucru de care se speria B5r5 nici o 3ndoial5
numai la ideea lui, dar de Biecare dat5 3)i lua seama )i se
mul@umea s5 repete, B5c2nd semnul crucii=
> Walpurgis Naht! Walpurgis Naht!
Am 8rut s5 discut ni@el, dar poBtim de stai de 8orb5, c2nd nu
cuno)ti limba interlocutorului. P5str5 a8antaIul asupr50mi,
c5ci, de)i 3)i d5dea de Biecare dat5 osteneala s5 Boloseasc5
cele c2te8a cu8inte en1le,e)ti pe care le cuno)tea, sB2r)ea
totdeauna prin a se 3nBl5c5ra )i prin a re3ncepe s5 8orbeasc5
nem@e)te )i atunci, in8ariabil, se uita la ceas, spre a m5 Bace
s5 pricep ceea ce trebuia s5 pricep.

#
Caii, de asemenea, de8eniser5 nelini)ti@i )i adulmecau iar5)i<
85,2nd aceasta, omul 3n15lbeni, pri8i 3n Iuru0i )i duse caii
c2@i8a metri mai la o parte. L0am urmat )i l0am 3ntrebat ce01
3mpin1ea n5pristan s5 p5r5seasc5 locul unde ne oprisem la
3nceput. J5cu semnul crucii, 3mi ar5t5 locul cu pricina, trase
iar tr5sura c5tre drumul opus )i, 3n Bine, cu de1etul 3ntins
c5tre o cruce aBlat5 acolo, 3mi spuse 3nt2i 3n nem@e)te, apoi 3n
en1le,a sa stricat5=
> Acolo l0au 3n1ropat pe cel care s0a sinucis.
Gmi amintii atunci de obiceiul din 8echime care cerea ca
sinuci1a)ii s5 Bie 3n1ropa@i 3n preaIma r5scrucilor.
> Ah, spusei, un sinuci1a)... *nteresant...
Gns5 tot nu puteam pricepe de ce intrase 1roa,a 3n cai.
Gn timp ce 8orbeam astBel, am au,it de departe un @ip5t,
ce8a 3ntre scheunat )i l5trat< desi1ur, de Boarte departe, dar
caii se ar5tau acum cu ade85rat 3nnebuni@i, iar Fohann abia
mai putu s50i potoleasc5. %e 3ntoarse c5tre mine )i0mi spuse,
cu 8oce tremur5toare=
> Ai ,ice c50i un lup, de)i pe0aici nu mai sunt lupi.
> HuA ?i de mult5 8reme nu se mai apropie lupii de ora)A
> 9e mult, de mult de tot, cel pu@in prim58ara )i 8ara. Au
mai Bost totu)i 85,u@i c2teodat5... la c5derea ,5pe,ii.
G)i m2n12ia caii, tot 3ncerc2nd s50i lini)teasc5, pe c2nd
soarele se ascunse dup5 norii 1rei, care 3n c2te8a clipe
acoperir5 cerul. Aproape 3n acela)i timp se st2rni un 82nt
rece, care nu putea Bi, la urma0urmei, dec2t un semn
pre8estitor, Biindc5, dup5 pu@in5 8reme, soarele str5luci din
nou. Cu m2na strea)in5 la ochi, Fohann e4amin5 ori,ontul,
apoi 3mi spuse=
> Jurtun5 de ,5pad5< 8a 8eni cur2nd.
%e uit5 la ceas, pe urm5, @in2nd mai str2ns hamurile, c5ci,
cu si1uran@5, nelini)tea cailor putea s50i dea cele mai mari
temeri, se sui din nou pe capr5, ca )i c2nd ar Bi sosit
momentul s5 plece iar la drum.
C2t m5 pri8e)te, @ineam s50mi mai e4plice ce8a.

!
> Unde duce drumea1ul 5sta pe care nu 8rei s5 apuciA, l0am
3ntrebat. Unde aIun1emA
G)i B5cu cruce, morm5i o ru15ciune printre din@i< apoi se
mul@umi s50mi r5spund5=
> Hu e 8oie s5 mer1i acolo.
> Unde nu e 8oieA
> P5i, 3n sat.
> AhD C un sat acolo IosA
> Hu, nu. Himeni nu mai 8ie@uie)te acolo de 8eacuri.
> (otu)i, 8orbeai de un satA
> 9a, a Bost unul.
> Ce s0a 3nt2mplatA
Aici, se puse pe po8estit o istorie lun15, 3n care nem@easca
se amesteca oto8a cu en1le,a, 3ntr0o limb5 at2t de 3ncurcat5,
3nc2t, desi1ur, o urm5ream cu 1reutate< mi0am 3nchipuit c5
totu)i am 3n@eles cum, pe 8remuri, trecuser5 de atunci sute )i
sute de ani, muriser5 ni)te oameni 3n acel sat )i Buseser5
3n1ropa@i< apoi se au,iser5 ,1omote sub p5m2nt, iar c2nd li
s0au deschis mormintele, b5rba@ii )i Bemeile de0acolo
ap5ruser5 plini de 8ia@5, cu bu,ele colorate s2n1eriu. Ca s5
scape cu 8ia@5 :)i mai cu seam5 pentru a0)i m2ntui suBletele,
ad5u1ase Fohann, B5c2nd semnul crucii;, locuitorii Bu1iser5
3n alte sate, 3n care 8iii tr5iau, iar mor@ii erau mor@i )i nu
ni)te... )i nu altce8a. +i,itiul, desi1ur, Busese c2t pe ce s5
pronun@e anumite 8orbe )i 3n ultima clip5 se speriase sin1ur
de ele.
Pe m5sur5 ce po8estea, se pierdea tot mai tare cu Birea. %0ar
Bi ,is c5 ima1ina@ia puse st5p2nire pe el )i termin5 3ntr0o
ade85rat5 cri,5 de teroare, palid ca moartea, asud2nd cu
pic5turi mari, tremur2nd, pri8ind cu spaim5 3n Iurul s5u, ca
)i c2nd s0ar Bi a)teptat s5 8ad5 ap5r2nd 8reo pre,en@5
3nBrico)5toare 3n c2mpul mistuit de ar)i@5. La urm5, d5du
Br2u liber unui @ip5t sB2)ietor, plin de disperareD
> Walpurgis NahtD
?i0mi ar5t5 calea)ca, parc5 spre a m5 implora s50mi reiau
locul.

"
%2n1ele meu en1le,esc mi se urc5 la cap )i, d2nd 3nd5r5t
c2@i8a pa)i, 3i spusei neam@ului=
> Ni0e Bric5, Fohann, @i0e Bric5D Gntoarce0te la 67nchen, eu
am s5 m5 3napoie, sin1ur. Plimbarea pe Ios o s50mi Bac5 bine.
Portiera Biind deschis5, n0a8ui dec2t s50mi iau bastonul din
lemn de steIar, cu care a8eam 3ntotdeauna 1riI5 s5 m5
3narme, 3n 8acan@5.
> 9a, 3ntoarce0te la 67nchen, Fohann, reluai. Walpurgis
Naht nu0i pri8e)te pe en1le,i.
Caii erau din ce 3n ce mai ner8o)i, iar Fohann a8ea tot mai
mult5 b5taie de cap s50i struneasc5, 3n timp ce m5 ru1a
st5ruitor s5 nu cum8a s5 Bac un pas at2t de necu1etat. Gn
ceea ce m5 pri8e)te, mi0era mil5 de bietul b5iat, care punea
at2t de mult treaba asta la inim5. (otu)i, nu m5 puteam
st5p2ni s5 nu r2d. %paima 3l B5cuse s5 uite c5, spre a se Bace
3n@eles, ar Bi trebuit s5 8orbeasc5 en1le,e)te, a)a 3nc2t
continua s5 b5lm5Ieasc5 pe nem@e)te. Po8estea de8enea de0a
dreptul plicticoas5, 3i ar5tai cu de1etul drumul stri12ndu0i
67nchenD )i, 3ntorc2ndu0m5, m5 pre15team s5 cobor 3n
8ale.
9e data asta, struni caii 3n direc@ia 67nchenului cu un 1est
de de,n5deIde. %priIinit 3n baston, urm5ream cu ochii
calea)ca< se 3ndep5rta Boarte 3ncet. Atunci, 3n 82rBul colinei
ap5ru o siluet5 b5rb5teasc5, un b5rbat 3nalt )i slab< am
distins0o, 3n ciuda dep5rt5rii. Gn timp ce se apropia de cai,
ace)tia 3ncepur5 s5 se cabre,e, apoi s5 se ,bat5 )i s5 neche,e
de 1roa,5. Fohann nu0i mai st5p2nea< o luar5 ra,na. Cur2nd
nu i0am mai 85,ut< am 8rut atunci s501 pri8esc din nou pe
str5in, dar mi0am dat seama c5 disp5ruse )i el.
Pe cinstea mea, am pornit0o cu inima u)oar5 pe drumul
care01 3nsp5im2ntase 3n a)a hal pe Fohann, pentru ce, 3mi
era 3ntr0ade85r peste putin@5 s5 3n@ele1< cred c5 am mers
,dra85n 8reo dou5 ore, B5r5 s50mi dau seama de timpul ce se
scur1ea, nici de distan@a pe care o parcur1eam )i B5r5 s5
3nt2lnesc nici o suBlare. Hici o cas5, de asemenea, oric2t de
departe mi0a) Bi aruncat pri8irea. Locul era cu des582r)ire

10
pustiu. Asta n0am remarcat0o, totu)i, dec2t 3n clipa c2nd, la
o cotitur5 a drumului, am aIuns la mar1inea unei p5duri cu
8e1eta@ie rar5. Humai atunci mi0am dat seama de impresia pe
care o B5cuse asupra mea aspectul de,olant al acestui @inut.
60am a)e,at s5 m5 odihnesc, obser82nd pu@in c2te pu@in
toate lucrurile din Iurul meu. Cur2nd mi se p5ru c5 se B5cuse
mult mai r5coare dec2t la 3nceputul plimb5rii )i c5 aud un
,1omot sem5n2nd cu un suspin lun1, 3ntret5iat din timp 3n
timp de un mu1et su1rumat. Am ridicat ochii )i am 85,ut
cum nori 1ro)i treceau Boarte pe sus, 1oni@i din nord c5tre
sud. Urma s5 i,bucneasc5 Burtuna, cu si1uran@5. Am sim@it
cum m5 treceau Biori )i cre,ui c5 am stat Ios prea mult dup5
cele dou5 ore de mers. 6i0am reluat, deci, plimbarea.
PeisaIul de8enea cu ade85rat minunat. Hu doar pentru c5
ochiul ar Bi Bost atras anume de 8reun lucru deosebit< dar
oriunde ai Bi pri8it, totul era de o Brumuse@e 3nc2nt5toare.
9up50amia,a se apropia de sB2r)it< c5dea 3nserarea c2nd am
3nceput s5 m5 3ntreb pe ce drum m5 8oi 3ntoarce spre
67nchen. Mdat5 stins5 str5lucitoarea lumin5 a ,ilei, se
r5corea tot mai tare, iar norii care se 3n1r5m5deau pe cer
de8eneau tot mai amenin@5tori, 3nto85r5)i@i de un tunet
3ndep5rtat, din care se rupea, c2nd )i c2nd, acel @ip5t
misterios pe care 8i,itiul 3l cre,use urlet de lup. 0 clip5 am
)o85it. (otu)i, cum am spus, 3n scurt5 8reme am aIuns 3ntr0o
c2mpie 3ntins5, 3nconIurat5 de coline cu coastele complet
3mp5durite. Urm5ream, din pri8ire, drumul de @ar5 sinuos<
disp5rea la c2te o cotitur5, 3n spatele c2te unui m5nunchi
des de copaci ce se ridicau la poalele unei m51uri.
Gnc5 mai contemplam tabloul acesta c2nd, deodat5, se porni
un 82nt 3n1he@at )i 3ncepu s5 nin15. 65 12ndeam c2te le1he
str5b5tusem prin c2mpia asta pustie )i m5 pre15team s5 m5
ad5postesc sub arborii din Ba@a mea. Cerul se 3ntuneca din
minut 3n minut, Bul1ii de ,5pad5 c5deau tot mai de)i )i cu o
iu@eal5 8erti1inoas5, astBel 3nc2t aproape imediat p5m2ntul
din Ba@5 )i din Iur se preB5cu 3ntr0un co8or de o sclipitoare

11
albea@5, c5ruia nu0i distin1eam cap5tul, pierdut 3ntr0un soi
de p2cl5.
Am pornit din nou, 3ns5 drumul era Boarte prost< laturile lui
aici se conBundau cu c2mpul, aici cu mar1inea p5durii< iar
,5pada nu u)ura situa@ia< nu0mi trebui astBel mult5 8reme ca
s50mi dau seama c5 m5 dep5rtasem de drum, c5ci picioarele
mele, sub ,5pad5, se 3nBundau 3n iarb5 )i, a)a cum mi se
p5ru, 3ntr0un Bel de mu)chi. +2ntul b5tea cu 8iolen@5, Bri1ul
de8enise ustur5tor )i m5 sup5ra de0a dreptul, 3n ciuda
e4erci@iului pe care eram silit s501 Bac 3n eBorturile mele de a
3nainta. +2rteIurile de ,5pad5 aproape c5 m5 3mpiedicau s5
@in ochii deschi)i. C2nd )i c2nd, un Bul1er despica norii, )i
atunci, timp de o clip5 ori dou5, 8edeam 3n Ba@a mea arbori
mari, mai cu seam5 tis5 )i chiparo)i acoperi@i de ,5pad5.
Ad5postindu0m5 sub arbori, sin1ur 3n t5cerea c2mpiei
dimpreIur, nu mai au,eam dec2t 82ntul )uier2ndu0mi
deasupra capului. $e,na pe care o pricinuise Burtuna Bu
3n1hi@it5 de aceea, deBiniti85, a nop@ii... Apoi Burtuna p5ru a
se 3ndep5rta< numai din c2nd 3n c2nd b5teau raBale de o
8iolen@5 e4trem5 )i de Biecare dat5 mi se p5rea c5 urletul
acela misterios, aproape supranatural, al lupului era repetat
de un ecou multiplu.
Printre norii enormi )i ne1ri str5b5tea 3n r5stimpuri o ra,5
de lun5 care lumina tot peisaIul< 3n Belul acesta mi0am putut
da seama c5 aIunsesem la cap5tul a ceea ce p5rea a Bi
3ntr0ade85r o p5dure de tis5 )i chiparo)i. Cum nu mai c5dea
,5pad5, mi0am p5r5sit ad5postul pentru a mer1e s5 85d mai
de aproape. 6i0am ,is c5 poate 8oi 15si acolo o cas5, Bie ea )i
3n ruin5, care mi0ar sluIi de ad5post mai si1ur.
6er12nd de0a lun1ul li,ierei p5durii, pricepui c5 m5
desp5r@ea de ea un ,id scund< ce8a mai 3ncolo 3ns5, am 15sit
o sp5rtur5 3n el. Gn acel loc, p5durea de chiparo)i se
deschidea 3n dou5 )iruri paralele, alc5tuind o alee ce
conducea c5tre o mas5 p5trat5 ce trebuia s5 Bie o construc@ie.
Gns5 chiar 3n clipa c2nd am 85,ut0o, norii acoperir5 luna, a)a
c5 urcai aleea 3ntr0o be,n5 des582r)it5. 92rd2iam de Bri1,

12
mer12nd mai departe, 3ns5 m5 a)tepta un reBu1iu )i aceast5
n5deIde 3mi c5l5u,ea pa)ii< 3n realitate, mer1eam 3nainte ca
un orb.
60am oprit, uimit de t5cerea nea)teptat5. Jurtuna trecuse<
)i prin simpatie, s0ar Bi ,is, cu calmul naturii, inima p5rea c5
3ncetase s50mi mai bat5. Aceasta nu dur5 dec2t o clip5, c5ci
luna se i8i iar dintre nori )i 85,ui c5 m5 aBlam 3ntr0un cimitir<
construc@ia p5trat5 de la cap5tul aleii era un morm2nt mare
de marmur5, alb ca ,5pada care01 acoperea aproape 3n
3ntre1ime, dup5 cum se a)ternuse )i peste cimitir.
Clarul de lun5 Bu urmat de un nou bubuit al Burtunii care
amenin@a s5 i,bucneasc5 din nou )i totodat5 au,ii urletele
surde, dar lun1i ale lupilor sau c2inilor. (eribil de
impresionat, sim@eam cum 3ncetul cu 3ncetul m5 p5trunde
Bri1ul, ba mi se p5rea c5 p2n5 3n inim5. Atunci, pe c2nd luna
lumina 3nc5 morm2ntul de marmur5, Burtuna p5ru a se
re3ntoarce cu o 8iolen@5 sporit5. Gmpins de un Bel de Bascina@ie,
m0am apropiat de mausoleul ce se 3n5l@a acolo, destul de
straniu, i0am dat ocol )i am citit pe u)a 3n stil doric aceast5
inscrip@ie 3n limba 1erman5=
Contesa Dolingen De Gratz Styria
cautat si a gasit moartea
1801
9easupra morm2ntului, aparent 3nBipt 3n marmur5,
monumentul Bunerar era alc5tuit din mai multe blocuri de
marmur5, se 8edea un @5ru) lun1 de Bier. Pe cealalt5 latur5
desciBrai aceste 8orbe, 1ra8ate 3n caractere ruse)ti=

Mortii trec repede

1'

(otul era at2t de insolit )i de tainic, 3nc2t pu@in a lipsit s5
nu le)in. Gncepeam s5 re1ret c5 n0am urmat sBatul dat de
Fohann. M idee 3nsp5im2nt5toare 3mi trecu atunci prin cap.
Cra noaptea Oalpur1ieiD Walpurgis NahtD
9a, noaptea Oalpur1iei, 3n timpul c5reia mii )i mii de
oameni cred c5 dia8olul se i8e)te printre noi, c5 mor@ii ies din
morminte )i c5 toate duhurile rele de pe p5m2nt, din 85,duh
)i din ape se prind 3n hor5. 65 15seam 3n locul pe care
8i,itiul 8oise s501 e8ite cu orice pre@, 3n acest sat p5r5sit de
secole.
Aici Busese 3nmorm2ntat5 sinuci1a)a )i m5 aBlam sin1ur 3n
Ba@a morm2ntului ei, neputincios, d2rd2ind de Bri1 prin
,5pada sticloas5, sub amenin@area unei Burtuni 8iolente. A
trebuit s50mi adun tot curaIul, s5 apele, la 3ntrea1a mea
ra@iune, la credin@a reli1ioas5 3n spiritul c5reia Busesem
crescut, ca s5 nu cad prad5 spaimei.
%curt5 8reme apoi, am Bost prins 3ntr0o ade85rat5 tornad5.
%olul tremura ca sub copitele a sute de cai )i de data aceasta
,5pada nu mai 8iscoli, ci se ab5tu un 82rteI de 1rindin5 cu
at2ta putere, 3nc2t piatra sB2)ia Brun,ele, rupea cren1ile )i
3ntr0o clip5 chiparo)ii nu m5 mai ad5postir5 deloc. 65 repe,ii
sub un alt copac= dar nici acolo n0am Bost mult5 8reme la
ad5post )i c5utai un loc unde s5 Biu 3ntr0ade85r ap5rat= u)a
ca8oului, care, Biind 3n stil doric, a8ea cadrul Boarte ad2nc.
Acolo, spriIinit de bron,ul masi8, eram 3ntruc2t8a proteIat de
1rindina enorm5, care nu m5 mai atin1ea dec2t prin rico)euri,
dup5 ce c5,use 3nt2i pe alee sau pe dalele de marmur5.
9eodat5 u)a ced5, se 3ntredeschise c5tre interior. KeBu1iul
pe care mi0l oBerea acest morm2nt mi se p5ru noroc pe
Burtuna asta nemiloas5 )i m5 pre15team s5 intru, c2nd un
Bul1er despic5 luminos toat5 3ntinderea cerului. Gn chiar clipa
aceea, pe c2t e de ade85rat c5 sunt 8iu, 85,ui, pe c2nd 3mi
3ntorsesem pri8irea c5tre 3ntunecimea ca8oului, o Bemeie
Boarte Brumoas5, cu obraIi rotun,i, cu bu,e rumene, 3ntins5

1-
pe o brancard5 )i care p5rea c5 doarme. (un5 )i parc5 m2na
unui uria) m5 apuc5 )i m5 arunc5 iar 3n 8iIelie.
(oate acestea se petrecur5 at2t de iute, 3nc2t 3nainte chiar
s50mi dau seama de )ocul, moral )i Bi,ic, pe care0l suBerisem,
am sim@it iar5)i 1rindina i,bindu0m5. 9ar 3n acela)i timp
a8eam impresia ciudat5 c5 nu sunt sin1ur. Am pri8it din nou
3n direc@ia morm2ntului, a c5rui u)5 r5m5sese deschis5. Un
alt Bul1er orbitor p5ru a lo8i @5ru)ul de Bier ce se aBla
deasupra monumentului de marmur5, spre a0)i croi drum
p2n5 3n ad2ncul p5m2ntului, nimicind maiestuoasa
sepultur5. Prad5 unei suBerin@e cumplite, moarta se ridic5 un
moment< Bl5c5rile o 3nconIurau de pretutindeni, 3ns5 bubuitul
tunetului 3n5bu)ea @ipetele ei de durere.
Concertul acesta oribil a Bost ultimul lucru pe care l0am
au,it, c5ci din nou m2na uria)5 m5 apuc5 )i m5 duse prin
1rindin5, pe c2nd cercul colinelor din Iur repeta ecoul
urletelor de lupi. Ultimul spectacol de care 3mi amintesc este
cel al unei mul@imi mi)c5toare )i albe, Boarte 8a1i, la drept
8orbind, ca )i cum toate mormintele s0ar Bi deschis spre a
l5sa s5 ias5 Bantomele mor@ilor, care se apropiau toate de
mine printre 82rteIurile de 1rindin5.
Pu@in c2te pu@in, 3mi rec5p5tai cuno)tin@a< apoi m5 cople)i o
oboseal5 at2t de 1rea, 3nc2t m5 3nsp5im2ntai. Gmi trebui
mult5 8reme ca s50mi aduc aminte ce se 3nt2mplase.
Picioarele m5 dureau cumplit )i nu i,buteam s5 le mi)c.
Parc5 erau amor@ite. CeaBa0mi p5rea 3n1he@at5, )ira spin5rii
)i urechile, dimpreun5 cu picioarele, 3mi erau amor@ite )i m5
dureau. Cu toate acestea, 3n inim5 3mi st5ruia impresia unei
c5lduri cu ade85rat desB5t5toare, 3n compara@ie cu acele
sen,a@ii. Cra un co)mar, un co)mar Bi,ic, dac5 m5 pot sluIi
de o asemenea e4presie, Biindc5 nu )tiu ce 1reutate Boarte
ap5s5toare pe piept 3mi 3mpiedica respira@ia.
Am r5mas destul de mult timp 3n aceast5 stare de semi0
letar1ie )i n0am ie)it din ea dec2t spre a luneca 3n somn,
dac5 nu cum8a 3ntr0un Bel de le)in. Apoi m5 apuc5 1rea@a, ca
atunci c2nd 3ncepi s5 sim@i r5ul de mare< sim@eam ne8oia de

1
nest5p2nit s5 m5 u)ure, de ce8a... nu )tiam de ce anume. Gn
Iurul meu domnea o t5cere ad2nc5, de parc5 3ntrea1a lume
dormea sau murise, t5cere pe care o 3ntrerupea numai
12B2itul unui animal care trebuie s5 se Bi aBlat Boarte aproape
de mine. Am sim@it ce8a Bierbinte sBredelindu0mi 12tul )i doar
atunci 3mi ap5ru oribilul ade85r.
M namil5 de Biar5 era culcat5 peste mine, cu botul lipit de
12tul meu. Hu 3ndr5,neam s5 m5 clintesc, )tiind c5 numai o
nemi)care prudent5 m0ar putea sal8a, 3ns5 Biara, la r2ndul ei,
3)i d5du, B5r5 3ndoial5, seama c5 se petrece o schimbare 3n
mine, c5ci 3n5l@5 capul. Printre 1ene 85,ui deasupr50mi para
celor doi ochi ai unui lup uria). 9in@ii albi, lun1i )i ascu@i@i 3i
str5luceau 3n 1ura ro)ie, iar r5suBlarea0i cald5 )i acr5 3mi
aIun1ea p2n5 3n n5ri.
?i din nou trecu o bun5 bucat5 de 8reme de care nu0mi mai
amintesc nimic. Gn sB2r)it, am au,it un m2r2it surd )i un Bel
de chel5l5it, acesta 3n mai multe r2nduri. Apoi am au,it, mi
s0a p5rut c5 de Boarte departe, parc5 mai multe 8oci stri12nd
la un loc= .ei, heiD Am ridicat cu precau@ie capul, pentru a
pri8i 3n direc@ia de unde 8eneau stri15tele, 3ns5 cimitirul 3mi
acoperea 8ederea. Lupul continua s5 scheaune 3ntr0un chip
ciudat )i o lumin5 ro)ie 3ncepu s5 se roteasc5 3mpreIurul
codrului de chiparo)i< B5cea impresia c5 urma 8ocile. Acestea
se apropiau 3n timp ce lupul urla acum necontenit )i tot mai
tare.
6ai mult ca oric2nd, m5 temeam de cea mai mic5 mi)care,
Bie )i s5 las s50mi scape doar un suspin. *ar lumina ro)ie se
apropia 3ntruna, deasupra lin@oliului alb ce se0ntindea
pretutindeni 3n Iurul meu, 3n noapte. 9eodat5 @2)ni din
spatele arborilor, 3n 1alop, o ceat5 de c5l5re@i cu tor@e.
Kidic2ndu0se numaidec2t, lupul s5ri de pe pieptul meu )i se
mistui 3n cimitir. +5,ui pe unul dintre c5l5re@i :erau solda@i,
i0am recunoscut dup5 uniBorm5; pun2nd carabina la um5r )i
@intind. Unul dintre to8ar5)ii s5i 3l lo8i peste bra@ )i 1lon@ul
3mi )uier5 pe deasupra capului. Cu si1uran@5, 3mi
conBundase trupul cu cel al lupului.

16
Un alt soldat 85,u Biara care se 3ndep5rta )i trase 3nc5 un
Boc. Pe urm5, to@i c5l5re@ii pornir5 3n 1alop, unii c5tre mine,
ceilal@i urm5rind lupul, care disp5ru sub chiparo)ii
3mpo85ra@i de ,5pad5. C2nd aIunser5 aproape de mine, am
8rut s50mi mi)c, 3n sB2r)it, bra@ele )i picioarele, 3ns5 mi0a Bost
cu neputin@5, n0a8eam putere, cu toate c5 nu0mi sc5pa nimic
din ce se petrecea, din ce se 8orbea 3n Iurul meu. 9oi sau trei
solda@i desc5lecar5 )i 3n1enunchear5, spre a m5 e4amina de
aproape. Unul dintre ei 3mi 3n5l@5 capul, apoi 3mi puse m2na
pe inim5D
> (otul e0n re1ul5, prieteniD, stri15 el. *nima 3i bate 3nc5D
6i se turn5 pu@in rachiu pe 12t< asta m5 B5cu s50mi re8in
complet )i deschisei ochii mari. Luminile )i umbrele se
pierdeau printre arbori, am au,it oamenii chem2ndu0se.
Nipetele lor e4primau spaima )i cur2nd cei care plecaser5 3n
c5utarea lupului se0ntoarser5, a@2@a@i ca ni)te apuca@i. Cei
care m5 3nconIurau 3i 3ntrebau cu spaim5=
> Ci bine, l0a@i 15sitA
> HuD HuD, r5spunser5 ceilal@i iute )i se sim@ea c5 le mai este
3nc5 team5. .aide, repedeD Ce idee, s5 ,5bo8e)ti 3ntr0un
asemenea loc )i tocmai 3n noaptea astaD
> Ce eraA, mai 3ntrebar5 ceilal@i, 8ocea Biec5ruia tr5d2nd
emo@ia ce01 st5p2nea.
K5spunsurile diBereau destul de mult )i mai cu seam5 3mi
p5rur5 Boarte nehot5r2te, ca )i cum to@i ar Bi 8rut mai 3nt2i s5
spun5 acel lucru, dar aceea)i spaim5 i0ar Bi 3mpiedicat s5
duc5 12ndul p2n5 la cap5t.
> Cra... era... daD, 3n15im5 unul dintre ei, care 3nc5 nu0)i
re8enise dup5 )oc.
> Un lup... 3ns5 parc5 nu tocmai un lupD, ,ise altul, 3nBiorat
de 1roa,5.
> H0are rost s5 tra1i 3n el, dac5 nu ai un 1lon@ sBin@it,
remarc5 al treilea, care 8orbea ce8a mai lini)tit.
> $ine ne0a mai prins ie)irea din noaptea astaD, 1r5i un al
patrulea. Pe drept cu82nt, nu 8om c2)ti1a pe nimic cele o mie
de m5rci.

1#
> A)chiile de marmur5 erau p5tate cu s2n1e, )i doar nu
Bul1erul 10a putut pune acolo. ?i elA Hu e 3n primeIdieA
Pri8i@i0i 12tul. Pri8i@i, prieteni, lupul s0a culcat peste el )i n0a
l5sat s5 i se r5ceasc5 s2n1ele.
9up5 ce s0a aplecat deasupra mea, oBi@erul spuse=
> Himic 1ra8, pielea nu0i nici m5car ,12riat5. Ce s5 3nsemne
toate asteaA Jiindc5, B5r5 urletele lupului, nu l0am Bi 15sit
niciodat5.
> 9ar Biara unde0o Bi pieritA, 3ntreb5 soldatul care0mi
sus@inea capul )i care, dintre to@i, p5rea s50)i Bi p5strat cel
mai bine s2n1ele rece.
> %0a 3ntors 3n b2rlo1ul eiD, r5spunse to8ar5)ul s5u. Ja@a 3i
era li8id5 )i tremura de spaim5, pri8ind 3n Iuru0i. Hu0s aici
destule morminte unde s5 se poat5 ascundeA .ai, prieteniD
KepedeD %5 p5r5sim locul 5sta blestemat.
%oldatul m5 aIut5 s5 m5 scol, 3n timp ce oBi@erul d5dea un
ordin. 6ai mul@i oameni m5 ridicar5 )i m5 a)e,ar5 pe un cal.
MBi@erul s5ri 3n )a, 3nd5r5tul meu, 3mi trecu bra@ele 3n Iurul
miIlocului )i d5du din nou un ordin= cel de plecare. L5s2nd 3n
urma noastr5 chiparo)ii, pornir5m 3n 1alop, 3ntr0o aliniere
strict militar5.
Cum 3ns5 nu0mi re8enise 1raiul, mi0a Bost cu neputin@5 s5
po8estesc ce8a din a8entura mea de necre,ut. ?i B5r5 3ndoial5
c5 m5 podidi somnul, c5ci sin1urul lucru de care0mi aduc
aminte, din acel moment, este c5 m0am re15sit 3n picioare,
sus@inut de Biecare parte de c2te un soldat. %e cr5pa de ,iu5,
iar 1eana de lumin5 era asemenea unei poteci de s2n1e.
MBi@erul le recomand5 oamenilor s5i s5 nu 8orbeasc5 despre
cele 85,ute< s5 spun5 numai c5 15siser5 un en1le, pe care0l
p5,ea un c2ine mare.
> Un c2ineD 9ar nu era c2ineD, stri15 soldatul care d2rd2ise
de spaim5 tot timpul. C2nd 85d un lup, )tiu s501 deosebesc
B5r5 1re) de un c2ineD
(2n5rul oBi@er relu5 cu calm=
> Am spus= un c2ineD
> Un c2ine, repet5 cel5lalt cu un aer batIocoritor.

1!
%e 8edea c2t colo c5 r5s5ritul soarelui 3i B5cea s50)i
redob2ndeasc5 curaIul )i, ar5t2ndu0m5 cu de1etul, ad5u15=
> Pri8i@i0i 12tul. M s50mi spune@i c5 i0a B5cut asta un c2ineA
*nstincti8, mi0am dus m2na la 12t )i numaidec2t am scos
un @ip5t de durere.
65 3nconIurar5 cu to@ii< unii, r5ma)i 3n )a, se aplecar5 s5
8ad5 mai bine... ?i din nou r5sun5 8ocea lini)tit5 a t2n5rului
oBi@er=
> Un c2ine, am ,isD 9ac5 am istorisi altce8a, ne0ar lua peste
piciorD
Un soldat m5 puse 3n )a, l2n15 el, )i ne urmar5m astBel
drumul p2n5 3n suburbiile 67nchenului. Acolo am 3nt2lnit o
)aret5 3n care m0au urcat )i care m0a readus la hotel.
(2n5rul oBi@er m5 3nto85r5)i, 3n timp ce unul din oamenii s5i
3i p5,ea calul, iar ceilal@i se 3ntoarser5 la ca,arm5.
.err 79ellbruc& ne 3nt2mpin5 cu at2ta 1rab5, 3nc2t
3n@eleser5m de 3ndat5 c5 ne a)tepta cu ner5bdare.
Apuc2ndu0mi am2ndou5 m2inile, nu le d5du drumul 3nainte
de a Bi p5truns 3n coridor. MBi@erul 3)i lu5 r5mas0bun )i se
pre15tea s5 plece, c2nd 3l ru1ai s5 mai stea< ba, l0am mai
ru1at s5 urce 3n camera mea, cu noi.
L0am cinstit cu un pahar cu 8in )i i0am m5rturisit c2t 3i
sunt de recunosc5tor, ca )i solda@ilor lui, at2t de 8iteIi,
care0mi sal8aser5 8ia@a. Gmi r5spunse, simplu, c5 )i el e
bucuros< c5 herr 9ellbruc& luase primul m5surile necesare )i
c5, la urma0urmei, c5utarea n0a Bost c2tu)i de pu@in
nepl5cut5< au,ind aceast5 declara@ie ambi1u5, patronul
hotelului ,2mbi, 3n 8reme ce oBi@erul ne ceru 3n15duin@a s50)i
ia r5mas0bun= era 8remea s5 se 3ntoarc5 la ca,arm5.
> 9ar, herr 9ellbruc&, 3ntrebai eu atunci, cum se Bace c5 au
pornit 3n c5utarea mea solda@ii ace)tiaA ?i de ceA
95du din umeri, ca )i cum propriul demers i s0ar Bi p5rut
lipsit de 3nsemn5tate, )i 3mi r5spunse=
> Comandantul re1imentului 3n care mi0am B5cut ser8iciul
militar mi0a permis s5 Bac apel la 8oluntari.
> 9ar de unde ai )tiut c5 m0am r5t5citA

1"
> +i,itiul s0a 3ntors aici cu ce mai r5m5sese din tr5sur5<
c2nd s0au speriat caii, aproape c5 au B5cut0o praB.
> (otu)i, cu si1uran@5 c5 nu numai din cau,a asta ai trimis
solda@ii s5 m5 caute.
> MD. Hu... Pri8i@i... Chiar 3nainte de sosirea 8i,itiului
primisem tele1rama asta de la boierul al c5rui oaspete o s5
Bi@i...
?i scoase din bu,unar o tele1ram5 pe care mi0o 3ntinse. Am
citit=

!istri"a
#eghea"i u gri$% asupra aeluia are &a 'i oaspetele meu(
siguran"a lui )mi este 'oarte pre"ioas%* +a% i se &a )nt,mpla
e&a nepl%ut sau -a% &a -isp%rea, 'ae"i tot e &% st% )n
putin"% spre a.l reg%si /i a.i sal&a &ia"a* 0ste engle1, -ei )i
plae a&entura* 2%pa-a, noaptea /i lupii pot s% repre1inte
pentru el tot at,tea prime$-ii* Nu pier-e"i nii o lip%, -a%
a&e"i &reo temere u pri&ire la el* A&erea mea )mi &a )ng%-ui s%
&% r%spl%tes 1elul*
+raula

Nineam scrisoarea asta 3n m2n5, c2nd a8ui impresia c5
odaia se0n82rte 3n Iurul meu< )i dac5 nu m5 prindea 3n bra@e
patronul hotelului, cred c5 m0a) Bi pr5bu)it. (otul era at2t de
ciudat, misterios, at2t de incredibil, 3nc2t 3ncetul cu 3ncetul
m5 cuprinse sentimentul c5 sunt Iuc5ria )i mi,a unor puteri
stranii, )i aceast5 sin1ur5 )i 8a15 idee m5 parali,a 3ntr0un Bel.
9esi1ur, m5 aBlam sub o protec@ie misterioas5. Aproape 3n
cea mai potri8it5 clip5, un mesaI sosit dintr0o @ar5
3ndep5rtat5 m5 Berise de primeIdia de a adormi 3n ,5pad5 )i
m5 scosese din botul lupului.

20

21
CAP. 1
Jurnalul lui Jonatan !arker
"stenogra#iat$

% mai. $istri@a. P5r5sit 67nchenul la !.' seara, 1 mai.
%osit de8reme la +iena, a doua ,i diminea@a. Ar Bi trebuit s5
sosim la 6.-6, dar trenul a a8ut o or5 3nt2r,iere. $udapesta
pare un ora) minunat, dup5 c2te mi0am putut da seama
pri8ind din 8a1on )i dup5 cele c2te8a str5,i pe care m0am
plimbat, odat5 cobor2t din tren, 3ns5 mi0a Bost team5 s5 m5
dep5rte, prea mult de 1ar5= 3n ciuda 3nt2r,ierii, trebuia s5
plec5m mai departe, dup5 cum se pre85,use. 60a 3ncercat
sen,a@ia c5 p5r5seam Mccidentul spre a intra 3n Mrient<
Mccidentul cel mai autentic, cu splendidele poduri peste
9un5re, care aici are cea mai nobil5 l5r1ime )i ad2ncime, ne
purta c5tre tradi@iile domina@iei turce)ti.
Am p5r5sit $udapesta la timpul potri8it )i am aIuns la
Klausenbur1 dup5 c5derea serii. 60am oprit aici ca s5 petrec
noaptea la .otel Ko/al. La mas5, sau mai de1rab5 la cin5, mi
s0a ser8it pui Bript cu boia de ardei ro)u, Boarte bun, dar mi0a
B5cut o seteD :3em. %5 cer re@eta pentru 6inaD; L0am 3ntrebat
pe osp5tar )i acesta mi0a spus c5 Belul se nume)te papri&a
hendl )i c5 e o m2ncare pe care am s0o 15sesc pretutindeni

22
de0a lun1ul Carpa@ilor. 9e mare Bolos mi0a Bost spoiala mea
de 1erman5< 3ntr0ade85r, nici nu )tiu cum m0a) Bi descurcat
B5r5 ea.
La Londra, dispun2nd de oarecare timp liber, = 8i,itasem
$ritish 6useum )i B5cusem cercet5ri reBeritoare la
(ransil8ania, 3n c5r@ile )i h5r@ile bibliotecii< eram con8ins c5
un m5nunchi de cuno)tin@e premer15toare despre acele
t5r2muri ar Bi putut prinde bine 3n rela@iile cu un nobil
localnic. Am 15sit c5 @inutul despre care e 8orba se aBl5 chiar
la hotarul dintre (ransil8ania, 6oldo8a )i $uco8ina, 3n inima
mun@ilor Carpa@i, una dintre cele mai s5lbatice )i mai pu@in
cunoscute p5r@i ale Curopei.
9ar nici o hart5 )i nici o carte nu m0au putut lumina
asupra locului e4act unde se 3nal@5 castelului lui 9racula,
Biindc5 nu e4ist5 h5r@i ale acestei re1iuni comparabile cu cele
ale ser8iciului nostru carto1raBic. (otu)i, am 85,ut c5 $istri@a,
ora)ul de unde trebuia s5 iau dili1en@a, dup5 spusele
contelui 9racula, era un t2r1 destul de cunoscut. +oi nota
aici c2te8a din impresiile mele, ca s50mi pot 3mprosp5ta
memoria c2nd 3i 8oi po8esti 6inei c5l5toriile mele.
Popula@ia (ransil8aniei este alc5tuit5 din patru na@ionalit5@i
distincte= sa)ii, 3n sud, 8alahii, care sunt descenden@ii dacilor,
ma1hiarii, iar 3n r5s5rit )i nord, secuii. +oi descinde printre
ace)tia din urm5, care sus@in c5 se tra1 din Attila )i din huni.
Asta poate Bi a)a, c5ci 3n secolul al Pl0lea un1urii i0au 15sit
acolo pe huni. Am citit c5 toate supersti@iile cunoscute 3n
lume s0au adunat 3n potcoa8a Carpa@ilor, ca )i cum aici ar Bi
Bost centrul tuturor 82rteIurilor ima1ina@iei. 9ac5 a)a stau
lucrurile, )ederea mea ar putea Bi interesant5. :3em. (rebuie
s501 3ntreb pe conte totul despre aceasta.;
H0am dormit bine, cu toate c5 patul era 3ndeaIuns de
conBortabil, c5ci am a8ut tot Belul de 8ise stranii. Un c2ine a
urlat toat5 noaptea sub Bereastra mea, ceea ce a a8ut poate o
le15tur5 cu insomnia< ori poate de 8in5 a Bost paprica)ul, c5ci
,adarnic am b5ut apa din caraB5, mi0era mereu sete. C5tre

2'
diminea@5 am adormit )i m0au tre,it lo8iturile repetate 3n u)5,
3nc2t cred c5 m5 cuBundasem 3ntr0un somn ad2nc.
La micul deIun am a8ut iar paprica) )i un Bel de porrid1e
din m5lai, pe care ei 3l numeau m5m5li15, apoi 8inete
umplute cu toc5tur5, o m2ncare e4celent5, cu numele de
impletata
1
:3em. 9e cerut, de asemenea, re@eta lor;. Am
m2ncat 3n 1rab5, pentru c5 trenul pleca pu@in 3nainte de opt,
sau mai precis ar Bi trebuit s5 plece, c5ci dup5 ce am tras o
1oan5 )i am aIuns 3n 1ar5 la #.'0, am a)teptat 3n 8a1on mai
bine de o or5, B5r5 s5 porneasc5. 6i se pare c5, pe m5sur5 ce
mer1i mai spre r5s5rit, pe at2t mai nepunctuale sunt
trenurile. Cum or Bi Biind oare 3n ChinaA
9e0a lun1ul 3ntre1ii ,ile mi s0a perindat prin Ba@5 o @ar5 ce
p5rea plin5 de Brumuse@i de tot Belul.
+edeam c2teodat5 or5)ele sau castele coco@ate pe culmile
unor coline cu po82rni)uri 3ntocmai ca 3n 8echile ceasloa8e<
alt5dat5 1oneam de0a lun1ul unor r2uri )i torente care, dup5
lar1ile parapete de piatr5 ce le str5Iuiau, p5reau s5 amenin@e
cu mari inunda@ii. Cste ne8oie de mult5 ap5, care s5 cur15
8iIelios, ca s5 produc5 re85rs5ri peste maluri.
Gn Biecare 1ar5, mari 1rupuri de oameni, adesea 3mbul,i@i 3n
tot soiul de straie. Unii sem5nau 3ntocmai cu @5ranii de la noi
sau cu aceia pe care i0am 85,ut 3n Jran@a )i 3n Qermania, cu
scurteici, p5l5rii rotunde )i pantaloni B5cu@i 3n cas5< 3ns5 al@ii
ar5tau Boarte pitoresc. Jemeile erau Brumu)ele, c2nd nu te
uitai prea de aproape la ele, dar le de,a8antaIa talia. A8eau
toate m2neci albe mari, de toate Belurile, )i mai toate purtau
cin15tori late, cu bete, care Bluturau ca 8e)mintele balerinelor,
3ns5, desi1ur, cu Buste dedesubt.
%lo8acii erau cei mai ciuda@i )i mai s5lbatici dintre to@i, cu
p5l5riile lor mari de coRbo/, cu pantaloni buBan@i, de un alb
murdar, cu c5m5)ile de 3n alb )i cu cin15torile enorme )i
1rele de piele, late de o palm5 )i @intuite cu alam5. Purtau

1
mpnate, probabil.

2-
ci,me 3nalte, cu pantalonii b51a@i 3n ele, a8eau plete ne1re )i
must5@i 1roase. Crau Boarte pitore)ti, dar nu 3@i inspirau
3ncredere. Pe scen5, i0ai Bi luat numaidec2t drept o ceat5 de
t2lhari orientali de demult. %unt totu)i, dup5 c2te mi s0a
spus, neprimeIdio)i )i mai de1rab5 sBio)i.
%e 3ntunecase bine c2nd am aIuns la $istri@a, un or5)el
8echi, Boarte interesant. %ituat practic chiar la Brontier5, prin
Pasul $2r15ului
2
aIun1i direct 3n $uco8ina, ora)ul a a8ut
3ntr0ade85r o e4isten@5 ,buciumat5, ale c5rei urme 3nc5 se
mai 85d. Cu cinci,eci de ani 3n urm5, incendii uria)e au
b2ntuit ora)ul, pro8oc2nd mari pa1ube, 3n cinci r2nduri. La
3nceputurile secolului al P+**0lea a suBerit un asediu de trei
s5pt5m2ni, de pe urma c5ruia a pierdut 1'.000 de locuitori,
l5s2nd deoparte pe cei pieri@i de pe urma Boametei )i a bolilor.
Contele 9racula 3mi indicase hotelul La Coroana de Aur,
care, spre marea mea bucurie, era o autentic5 cl5dire 8eche,
c5ci, Bire)te, 8oiam s5 85d )i s5 cunosc ceea ce caracteri,a
@ara. Gn mod e8ident eram a)teptat, deoarece, c2nd am aIuns,
m0a 3nt2mpinat o Bemeie 82rstnic5, 8oioas5 la chip, 3mbr5cat5
3n costumul na@ional obi)nuit, blu,5 alb5 cu Bota dubl5, 3n
Ba@5 )i 3n spate, din material colorat, ce8a cam prea aIustat pe
corp. %0a 3nclinat )i m0a 3ntrebat= 9umneata e)ti domnul din
An1liaA 9a, am spus, Fonathan .ar&er. A sur2s )i i0a
)optit ce8a unui b5tr2n 3n c5ma)5 alb5 care intrase 3n odaie.
Acesta ie)i )i se re3ntoarse de 3ndat5 cu o scrisoare=

Prietene, 4un &enit )n Carpa"i! Te a/tept u ner%4-are* Trage
un somn 4un noaptea asta* 3,ine, la trei -up%.amia1%,
-iligenta plea% )n !uo&ina( "i s.a re1er&at un lo* La
tre%toarea !,rg%ului te &a a/tepta alea/a mea, a s% te
a-u% )noae* Trag n%-e$-e % )ntreaga %l%torie -e la Lon-ra
p,n% aii s.a terminat u 4ine /i % )"i &a 'ae pl%ere /e-erea
)n prea'rumoasa mea "ar%* Prietenul -umitale,

2
n text Borgo, dup transcrierea hrilor vechi.

2
+raula

4 mai. Am aBlat c5 )i proprietarul hotelului primise o
scrisoare de la conte, cu dispo,i@ia s50mi asi1ure locul cel mai
bun 3n dili1en@5, 3ns5 c2nd i0am cerut inBorma@ii mai
am5nun@ite, mi0a p5rut 3ntruc2t8a re@inut )i a pretins c5 nu
3n@ele1e 1ermana mea. Aceasta nu putea Bi ade85rat5, Biindc5
p2n5 atunci 3n@elesese perBect, cel pu@in Iudec2nd dup5
r5spunsurile e4acte pe care mi le d5duse. Cl )i so@ia lui,
b5tr2na care0mi deschisese, schimbar5 pri8iri 3nsp5im2ntate.
6ai b2i1ui c5 primise banii 3ntr0o scrisoare )i c5 asta era tot
ce )tia. C2nd l0am 3ntrebat dac501 cunoa)te pe contele
9racula )i dac5 ar putea s50mi po8esteasc5 ce8a despre
castelul acestuia, am2ndoi B5cur5 semnul crucii )i,
spun2ndu0mi c5 nu )tiu absolut nimic, reBu,ar5 pur )i
simplu s5 mai scoat5 o 8orb5. Mra plec5rii era at2t de
aproape, 3nc2t n0am a8ut timp s5 mai 3ntreb pe nimeni< dar
totul mi se p5ru Boarte misterios )i, desi1ur, deloc 3ncuraIator.
Chiar 3n clipa c2nd m5 pre15team s5 plec, b5tr2na intr5 3n
camera mea )i m5 3ntreb5, scuturat5 de Biori=
> (rebuie s5 te duciA Mh, tinere herr, chiar trebuie s5 te
duciA
Cra 3ntr0o asemenea stare de a1ita@ie, 3nc2t p5rea c5 uitase
)i c2t5 nem@easc5 )tiuse )i o amesteca cu 8orbe din limbi pe
care nu le cuno)team. 9e0abia puteam s50i urm5resc
3ntreb5rile. C2nd i0am spus c5 trebuie s5 plec numaidec2t )i
c5 m5 an1aIasem 3ntr0o aBacere important5, ea m5 3ntreb5
din nou=
> ?tii ce ,i e ast5,iA
*0am r5spuns c5 suntem 3n - mai. Cl5tin5 din cap, pe urm5
,ise=
> 9a, desi1ur, )tiu asta, )tiuD Gns5 dumneata )tii ce ,i
anume eA
Cum i0am r5spuns c5 nu 3n@ele1, ea relu5=

26
> C aIunul %B2ntului Qheor1he
3
. Hu )tii c5 3n noaptea asta,
c2nd bat clopotele de mie,ul nop@ii, duhurile rele pun
st5p2nire pe lumeA ?tii unde te duci )i ce te a)teapt5A
Cra at2t de 3n1ro,it5, 3nc2t m0am str5duit s50i redau curaIul.
Gn cele din urm5 c5,u 3n 1enunchi, implor2ndu0m5 s5
r5m2n sau s5 mai a)tept m5car o ,i0dou5. Cra tare cara1hios,
3ns5 nici eu nu m5 sim@eam 3n apele mele. (otu)i, trebuia
s50mi 85d de treburi, nu puteam 3n15dui s5 se amestece
nimeni. Am 3ncercat, deci, s0o ridic 3n picioare )i i0am spus,
cu toat5 serio,itatea de care am Bost 3n stare, c5 3i mul@umesc,
dar c5 obli1a@ia mea e imperioas5 )i c5 trebuie s5 plec. %e
scul5, 3)i )terse ochii )i, sco@2ndu0)i cruciBi4ul de la 12t, mi01
3ntinse.
Hu )tiam ce s5 Bac, deoarece, asemenea oric5rui an1lican,
Busesem 3n85@at s5 pri8esc lucrurile acestea 3ntr0o oarecare
m5sur5 drept idolatrie, dar mi se p5rea lipsit de cu8iin@5 s5
reBu, o persoan5 82rstnic5, at2t de bine inten@ionat5 )i at2t
de tulburat5. Pesemne c5 a citit pe chipul meu 3ndoiala, c5ci,
petrec2ndu0mi dup5 12t cruciBi4ul, 3mi spuse= 9e dra1ul
mamei dumitale, )i ie)i din 3nc5pere.
%criu aceste pa1ini 3n Iurnal 3n timp ce a)tept dili1en@a care,
bine3n@eles, 3nt2r,ie< cruciuli@a 3mi at2rn5 de 12t. %5 Bie de
8in5 spaima b5tr2nei han1i@e sau 3nsp5im2nt5toarele
supersti@ii ale locului, dac5 nu 3nsu)i cruciBi4ul, nu )tiu, dar
nu m5 simt 3n lar1ul meu, ca de obicei. 9ac5 Iurnalul 8a
aIun1e la 6ina, cel pu@in s5 15seasc5 3n el un r5mas0bunD
*at5 dili1en@aD
5 mai. La castel. P2cla dimine@ii s0a risipit )i soarele s0a
3n5l@at peste ori,ontul ce pare crestat, nu )tiu dac5 de copaci

3
Ajunul Sf. Gheorghe este pe 22 aprilie, autorul contribuind i astfel la
amplificarea misterelor crii. Totodat, ne explic de ce John Sewald este
apelat Jack doar de prietenii Arthur i Quincey Morris (englezii folosesc curent
expresii referitoare la numele Jack, scond astfel n eviden caliti ale
prietenilor; ex.: Jack of all trades priceput la toate).


2#
sau de m51uri, c5ci sunt at2t de departe 3nc2t, mici )i mari,
se conBund5. Hu0mi este somn )i, pentru c5 m2ine pot s5 m5
tre,esc c2nd 8reau, 8oi scrie, Bire)te, p2n5 m5 8a cople)i
somnul. Am de pus pe h2rtie multe ciud5@enii )i pentru ca
nu cum8a cel care ar citi s5 cread5 c5 am m2ncat la $istri@a
prea pe0ndestulate, Bie0mi 3n15duit s5 transcriu 3ntocmai
meniul.
6i s0a ser8it ceea ce ei numesc Bri15rui haiduce)ti, buc5@i
de sl5nin5, ceap5, buc5@i de carne de 8it5, preparate cu boia,
3nBipte )i 3n)irate 3ntr0o @eap5, pe urm5 Bripte deasupra
Bocului, 3n Belul simplu 3n care pre15tim noi la Londra
m2ncarea pentru pisici. +inul a Bost Auriu de 6edia), care0@i
produce pi)c5turi nea)teptate pe limb5, deloc nepl5cute. Am
b5ut numai dou5 pahare )i nimic altce8a.
C2nd m0am suit 3n dili1en@5, 8i,itiul nu urcase 3nc5 pe
capr5 )i l0am 85,ut cum st5 de 8orb5 cu b5tr2na. +orbeau,
B5r5 3ndoial5, despre mine, Biindc5 din timp 3n timp 3mi
aruncau c2te o pri8ire< unii dintre oamenii care st5teau pe
banc5 3n Ba@a u)ii, dintre cei despre care se spune, pe aici, c5
duc 8orba, se ridicaser5 )i, apropiindu0se, ascultau cu
aten@ie, 3ntorc2nd capul c5tre mine, comp5timitor. Gmi
aIun1eau la ureche unele 8orbe, care re8eneau mai des, 8orbe
ciudate, a)a c5 scosei lini)tit dic@ionarul meu poli1lot din
1eamantan, ca s5 le aBlu 3n@elesul.
(rebuie s5 spun c5 nu erau 3ncuraIatoare, iar dintre ele
au,eam= Mrdo1 > %atana, Po&ol > *ad, stri1oaic5 >
8r5Iitoare, 8rolo& )i 8l&osla&, am2ndou5 3nsemn2nd
acela)i lucru, una 3n slo8ac5, alta 3n s2rb5, ce8a 3ntre
82rcolac )i 8ampir. :3em. (rebuie s501 3ntreb pe conte despre
aceste supersti@ii.;
C2nd pornir5m, mul@imea de oameni din Ba@a hanului, care
3n acest timp sporise considerabil, B5cu semnul crucii, apoi
to@i 3ndreptar5 spre mine dou5 de1ete.
Hu B5r5 1reutate am i,butit s501 Bac pe unul dintre c5l5tori
s50mi e4plice ce 3nseamn5 1estul acesta< la 3nceput n0a 8rut

2!
s50mi r5spund5, apoi, c2nd a aBlat c5 sunt en1le,, mi0a
e4plicat c5 e un semn ca s5 m5 p5,easc5 de deochi.
H0a Bost tocmai pl5cut pentru mine, de0abia plecat c5tre un
loc necunoscut, pentru a 3nt2lni un om pe care nu01
cuno)team.
Pe de alt5 parte, to@i ace)ti oameni p5reau at2t de buni, de
3ndurera@i )i de comp5timitori, 3nc2t n0am putut s5 nu m5
simt mi)cat.
H0am s5 uit niciodat5 ultima ima1ine din b5t5tura hanului
)i mul@imea aceea de Bi1uri pitore)ti care B5ceau semnul
crucii, sub poarta boltit5, prin care 8edeam Bundalul de
Brun,i) bo1at al leandrilor )i portocalilor s5di@i 3n h2rdaie
8er,i, 3n miIlocul cur@ii.
+i,itiul nostru, ai c5rui i@ari lar1i acopereau toat5 partea din
Ba@5 a caprei, ei o numesc 1ot,a
4
, plesni din biciul lun1
deasupra celor patru c5lu@i 3nh5ma@i 3n acela)i r2nd )i o
pornir5m la drum.
Cur2nd, Brumuse@ea drumului pe care01 parcur1eam m5
B5cu s5 uit spaimele de mai 3nainte, de)i, dac5 a) Bi 3n@eles
1raiul sau mai de1rab5 1raiurile to8ar5)ilor mei de drum,
n0a) Bi putut s5 m5 descotorosesc de ele cu at2ta u)urin@5.
Gn Ba@a noastr5 se 3ntindeau p5duri )i codri, po82rni)uri
8er,i 3ncoronate cu p2lcuri de arbori sau l5s2nd s5 se 8ad5
,idurile albe ale caselor de0a lun1ul drumului. Pretutindeni o
uluitoare Ierb5 de pomi 3nBlori@i, cire)i, meri, peri, pruni<
iarba pe care c5lcam, sub pomi, era sm5l@uit5 cu petale.
Urc2nd sau ocolind aceste coline 8er,i, pe care ei le numesc
6ittel0Land, drumul )erpuie)te pier,2ndu0se printre
8erdea@5 sau se Berec5 3ntre )irurile de pini ce coboar5,
ici0colo, ca limbi de Bl5c5ri, poalele colinelor.
9rumul era col@uros )i totu)i parc5 ,buram de0a lun1u0i,
cu o 1rab5 Bebril5. Hu 3n@ele1eam pentru ce ne pripim a)a<
B5r5 3ndoial5, 8i,itiul @inea s5 aIun1em la Prundul $2r15ului

4
Gaci; magh., gatya

2"
B5r5 s5 pierdem o clip5. 6i s0a spus c5 pe timp de 8ar5
drumul este e4celent, dar nu Busese 3nc5 reparat dup5
c5derile de ,5pad5 din iarn5.
Gn aceast5 pri8in@5, el se deosebe)te de cele mai multe
dintre drumurile ce str5bat Carpa@ii )i care, dup5 un 8echi
obicei, nu sunt 3n1riIite. 9in 8echime, hospodarii
5
au prins
teama de a le mai repara, pentru ca nu cum8a turcii s50)i
3nchipuie c5 se pre15te)te ce8a 3mpotri8a lor )i s5 1r5beasc5
3nceperea unui r5,boi care, la drept 8orbind, putea oric2nd
i,bucni.
9incolo de cocoa)ele colinelor 3n8er,ite ale 6ittel0Landului
se proBilau alte po82rni)uri 3mp5durite, 3n spatele c5rora se
3n5l@au truBa)i 3n)i)i Carpa@ii abrup@i. %e 3n5l@au la dreapta )i
la st2n1a noastr5, str5lumina@i de soarele de dup50amia,5, 3n
tonuri splendide de a,ur )i purpur5 pe creste, de 8erde )i
brun acolo unde iarba )i st2ncile se amestecau< o neBireasc5
pri8eli)te de st2nci col@uroase )i de 82rBuri ascu@ite se pierdea
3n dep5rtare, unde se i8eau col@i uria)i 3n,5pe,i@i.
9in loc 3n loc, sp5rturi ad2nci 3n munte, 3n care 85,usem,
pe c2nd soarele sc5p5ta, lic5rul alb al unei c5deri de ap5.
Unul dintre to8ar5)ii mei de drum m5 apuc5 de bra@ pe c2nd
tocmai ocoleam o m51ur5 )i d5deam ochii cu un pisc 3nalt
acoperit de ,5pad5, ce p5rea, pe c2nd apucam pe drumul s5u
)erpuit, a ne sta drept 3n Ba@5=
> Pri8e)teD Isten s1e5, (ronul lui 9umne,eu
6
, )i se 3nchin5
cu pio)enie.
He0am continuat drumul nesB2r)it, pe c2nd soarele tot
cobora 3n spatele nostru, iar umbrele serii 3ncepeau s5 ne
cuprind5.
Japtul c5 piscul de munte 3n,5pe,it mai p5stra lumina
asBin@itului )i p5rea a se sc5lda 3ntr0o 1in1a)5 aur5

5
Voievozii.
6
Scaunul (tronul) lui Dumnezeu (magh.).


'0
trandaBirie accentua sen,a@ia de 3ntunecime. C2nd )i c2nd,
treceam pe l2n15 cehi )i slo8aci, to@i 3n straie pitore)ti, 3ns5
am remarcat cu nepl5cere c5 maIoritatea erau 1u)a@i. Pe
mar1inea drumului erau multe troi@e )i c2nd treceam pe
l2n15 ele, to8ar5)ii mei se 3nchinau. 9in loc 3n loc 3nt2lneam
@5r5nci )i @5rani 3n1enunchea@i 3n Ba@a 8reunui altar< nici nu
3ntorceau capul spre noi, at2t de ad2nci@i erau 3n ru1a lor,
3nc2t ai Bi ,is c5 nu mai au nici ochi, nici urechi pentru lumea
din Iur.
6ulte lucruri erau noi pentru mine< de pild5, cl5ile de B2n 3n
arbori, p2lcurile de mesteceni pl2n15tori, cu trunchiurile lor
albe lucind ca ar1intul printre 8erdele delicat al Brun,elor.
9in timp 3n timp ne 3ncruci)am cu c2te o c5ru@5 de po)t5,
obi)nuita c5ru@5 @5r5neasc5, lun15, cu osie liber5, cioplit5 s5
Bac5 Ba@5 drumului plin de h2rtoape. +edeai, Bire)te, 3n c5ru@e,
@5rani 3ntorc2ndu0se acas5, cehii 3n coIoace albe de oaie,
slo8acii 3n mindire colorate, ace)tia din urm5 purt2ndu0)i
topoarele lun1i ca pe l5nci. C5derea serii se 8estea Bri1uroas5,
iar 3ntunecimea cresc2nd5 p5rea s5 amestece 3n aceea)i
be,n5 steIari, Ba1i )i pini< totu)i, 3n 85ile prin care treceam,
printre m51uri, urc2nd c2te o trec5toare, coniBerele ne1re se
distin1eau pe alocuri pe Bundalul unui lin@oliu proasp5t de
nea.
C2teodat5, c2nd drumul str5b5tea c2te un p2lc de pini care,
3n 3ntuneric, p5rea c5 ne 3n1hite, mari pale de cea@5
acopereau din loc 3n loc copacii, produc2nd o impresie
stranie )i solemn5, ce0mi 3nturna 12ndurile la pl5smuirile
Bioroase ce m5 chinuiser5 spre sear5. Gnnoptarea punea
3ntr0o lumin5 ciudat5 norii ca ni)te Bantasme r5t5citoare
printre Carpa@i. C2nd )i c2nd, pantele de8eneau at2t de
abrupte, 3nc2t cu toat5 1raba 8i,itiului nostru caii erau sili@i
s5 mear15 la pas. A) Bi 8rut s5 m5 dau Ios )i s5 mer1 al5turi
de ei, cum se obi)nuie)te la noi 3n asemenea 3mpreIur5ri,
3ns5 8i,itiul nici nu 8oia s5 aud5.
> Hu, nu, spuse el, nu trebuie s5 mer1e@i pe Ios, pe aici
c2inii sunt prea primeIdio)i. ?i mai ad5u15, pre15tind,

'1
e8ident, o 1lum5 sumbr5, Biindc5 pri8i roat5, c5ut2nd
,2mbetul aprobator al celorlal@i= 9e altBel, n0o s5 duci lips5 de
treburi din astea 3nainte de a te duce la culcare.
Mpri o sin1ur5 dat5, c2nd 8eni 8remea s5 aprind5 Belinarele.
Cu c2t sporea 3ntunericul, cu at2t pasa1erii p5reau mai
speria@i, ba unul, ba altul 3i cereau s5 m2ne mai repede.
+i,itiul plesnea nemilos caii cu biciul s5u lun1 )i 3i 3mboldea,
cu stri15te s5lbatice de 3ncuraIare, s5 1oneasc5 mai iute.
C2nd se 3ntunec5 de0a binelea, mi se p5ru c5 85d o lumin5
cenu)ie petrec2ndu0se prin Ba@a noastr5, ca )i cum ar Bi Bost o
despic5tur5 3n dealuri.
C5l5torii erau tot mai 3n1riIora@i< dili1en@a s5lta nebune)te,
sc2r@2ind din 3ncheieturi )i cl5tin2ndu0se ca un 8apor ,12l@2it
de Burtun5, 3nc2t a trebuit s5 m5 spriIin. Apoi drumul de8eni
mai lin, de ni se p5ru c5 am prins aripi. 9e ambele p5r@i,
mun@i amenin@5tori su1rumau drumul, 1ata s5 ne acopere<
treceam prin Pasul $2r15ului. Pe r2nd, mai mul@i dintre
to8ar5)ii mei de drum 3mi oBeriser5 daruri, pe care mi le
3ntinseser5 cu o serio,itate ce 3nl5tura posibilitatea unui
reBu,.
Crau, desi1ur, Belurite lucruri bi,are, dar Biecare 3mi era
3nB5@i)at cu o bun58oin@5 at2t de Bireasc5, cu 8orbe at2t de
bune, cu asemenea binecu82nt5ri )i chiar cu acele mi)c5ri
B5r5 noim5 3n care se citea teama, 3nc2t 3mi re8enir5 3n minte
@5ranii din Ba@a hanului din $istri@a, 3nchin2ndu0se )i B5c2nd
semne de deochi. ?i ,buram astBel cu 8i,itiul chircit pe capr5
)i cu pasa1erii apleca@i pe mar1inea dili1en@ei, scrut2nd
8ulture)te 3n 3ntuneric. Cra limpede c50i st5p2nea nelini)tea,
se 3nt2mplase sau a)teptau s5 se 3nt2mple ce8a, 3ns5, c2nd
i0am 3ntrebat 3n parte, nici unul nu mi0a dat nici cea mai
8a15 e4plica@ie. %tarea de a1ita@ie se men@inu o bucat5 de
8reme.
Gn Bine, Pasul $2r15ului ne ap5ru 3n Ba@a ochilor,
deschi,2ndu0se spre r5s5rit. Gn be,n5, nori ne1ri se
rosto1oleau deasupra noastr5, ap5sat, cople)itor, 85,duhul
8estea Burtun5. P5rea c5 lan@ul de mun@i desp5r@ise

'2
atmosBera 3n dou5 )i c5 ne aBlam acum pe latura Burtunii. Gn
ce m5 pri8e)te, 3mi roteam pri8irile dup5 tr5sura care trebuia
s5 m5 duc5 la conte. 65 a)teptam s5 85d din clip5 3n clip5
luminile Belinarelor, prin noapte, 3ns5 be,na r5m2nea de
nep5truns.
%in1ura lumin5 8enea de la l5mpile noastre, 3n ale c5ror
ra,e p2lp2itoare aburul cailor obosi@i se ridica 3ntr0un nor alb.
Puteam 8edea acum drumul nisipos 3ntin,2ndu0se alb 3n Ba@a
noastr5, dar nu se ,5rea nici urm5 de 8reun 8ehicul. C5l5torii
se a)e,ar5 din nou, cu un suspin de u)urare, care p5rea a0)i
r2de de de,am51irea ce m5 cuprinsese. 65 )i 12ndeam ce e
de B5cut, c2nd 8i,itiul, uit2ndu0se la ceas, le spuse celorlal@i
ce8a ce nu prea am deslu)it, din pricina 8ocii Ioase, ce8a cam
ca= Un ceas mai de8reme. Apoi, 3ntorc2ndu0se c5tre mine,
mi se adres5 3ntr0o 1erman5 3nc5 )i mai stricat5 ca a mea=
S Hu se 8ede nici o tr5sur5. 9omnul nu e a)teptat< la
urma0urmei, d2nsul 8ine cu noi acum 3n $uco8ina )i se
3ntoarce m2ine sau poim2ine< mai bine poim2ine.
Pe c2nd 8orbea, caii 3ncepur5 s5 neche,e, s5 sBor5ie )i s5 se
,bat5, 3nc2t 8i,itiul abia mai putea s50i st5p2neasc5. Atunci,
printre stri15tele de spaim5 ale pasa1erilor, care nu mai
pridideau B5c2nd la cruci, o calea)c5 cu patru cai ne aIunse
din urm5, ne dep5)i, apoi trase l2n15 dili1en@a noastr5.
Am putut 8edea la lumina Belinarelor ei caii ne1ri ca
t5ciunele, ni)te animale splendide. Cel care 3i conducea era
un om 3nalt, cu barb5 lun15, castanie )i cu o p5l5rie mare,
nea1r5, ce0i ascundea chipul. C2nd se 3ntoarse c5tre noi,
i0am putut totu)i 8edea sclipirea ochilor sc2nteietori, care
p5reau ro)ii 3n lumina l5mpii. Gi spuse 8i,itiului=
> C)ti 1r5bit ast50sear5, prietene.
Cel5lalt r5spunse b2lb2indu0se=
> 9omnul en1le, se 1r5bea.
%tr5inul 3i replic5=
> $5nuiesc c5 din pricina asta doreai s501 iei cu tine 3n
$uco8ina. Hu m5 po@i 3n)ela, prietene. ?tiu prea multe )i
mi0s caii iu@i.

''
%ur2dea 8orbind, iar lumina l5mpii c5dea pe o 1ur5 aspr5
cu bu,e Boarte ro)ii )i cu din@ii ascu@i@i, albi ca Bilde)ul. Unul
dintre to8ar5)ii mei de drum 3i )opti altuia 8ersul din Lenore
a lui $7r1er=
+enn -ie Toten reiten shnell*
67C%i mor"ii iute alearg%*89
Ciudatul 8i,itiu au,i, cu si1uran@5, cu8intele, c5ci 3i arunc5
un ,2mbet t5ios. C5l5torul 3ntoarse capul, B5cu semnul crucii,
3ntin,2nd, totodat5, dou5 de1ete.
> 9a@i0mi ba1aIele domnului, spuse 8i,itiul, )i cu cea mai
mare repe,iciune 8ali,ele mele Bur5 scoase )i puse 3n calea)c5.
9up5 aceea am cobor2t din dili1en@5, )i cum calea)ca tr5sese
al5turi, 8i,itiul m5 aIut5 s5 urc, prin,2ndu0mi bra@ul 3ntr0o
str2nsoare de o@el< trebuie c5 a8ea o putere nemaipomenit5.
J5r5 un cu82nt smuci h5@urile, caii pornir5 )i intrar5m din
nou 3n be,na trec5torii.
C2nd c5tai 3n urm5, 85,ui aburul din n5rile cailor, la lumina
Belinarelor dili1en@ei, )i pe Bo)tii mei to8ar5)i de c5l5torie, care
B5ceau semnul crucii. +i,itiul plesni din bici, 3)i 3mboldi caii,
care luar5 drumul $uco8inei. Pe c2nd se cuBundau 3n be,n5,
un Bior rece m5 scutur5, m5 sim@ii p5r5sit )i trist, dar o
pelerin5 3mi Bu a)e,at5 pe umeri )i o scoar@5 peste 1enunchi,
iar 8i,itiul mi se adres5 3ntr0o nem@easc5 B5r5 cusur=
> Hoaptea e Bri1uroas5, mein herr, iar st5p2nul meu, contele,
mi0a poruncit s5 85 port de 1riI5. %ub banchet5 e un clondir
cu )libo8i@5 :rachiu de prune din partea locului;, dac5 85
place.
H0am b5ut< oricum, Baptul c5 )tiam c0o am la 3ndem2n5 m0a
mai 3nt5rit. 65 mai lini)tisem, dar nu de tot. Cred c5 dac5 a)
Bi a8ut posibilitatea s5 ale1, n0a) mai Bi continuat aceast5
c5l5torie de noapte 3n necunoscut. Calea)ca 1oni 3nainte,
apoi se 3ntoarse, lu5 alt5 cale )i porni tot drept 3nainte. 6i se
p5rea c5 ne re3ntorsesem )i treceam 3n acela)i loc< am ales
un punct de reper )i mi0am dat seama c5 nu 1re)isem.
A) Bi 8rut s501 3ntreb pe 8i,itiu ce 3nsemna asta, totu)i
m0am temut, Biindc5 3n situa@ia 3n care eram, ,adarnic a) Bi

'-
protestat dac5 a8ea de 12nd s5 3nt2r,ie. Mricum, dup5 un
timp m5 cuprinse curio,itatea s5 )tiu c2t5 8reme trecuse, a)a
c5 sc5p5rai un chibrit )i la Blac5ra lui mi0am pri8it ceasul.
6ai erau pu@ine minute p2n5 la mie,ul nop@ii. Am resim@it un
)oc, b5nuiesc c5 din cau,a supersti@iilor despre mie,ul nop@ii,
sporite de recentele mele e4perien@e. A)teptam cu inima plin5
de nelini)te.
Un c2ine 3ncepu s5 urle, unde8a, departe, 3n 8reo curte, un
scheunat de moarte, 3n1ro,it. Urletul Bu reluat de alt c2ine,
apoi de altul )i de altul, p2n5 c2nd, purtat de 82ntul care
acum 1emea prin trec5toare, se i@i un @ip5t sinistru ce p5rea
a se r5sp2ndi pretutindeni, at2t de departe c2t te putea duce
12ndul, 3n be,na nop@ii. La primul urlet, caii 3ncepuser5 s5 se
cabre,e< 8i,itiul le 8orbi molcom )i se lini)tir5, dar tremurau
)i asudau ca un Bu1ar dup5 o sperietur5 n5prasnic5.
Atunci, de departe, din creierul mun@ilor se ridic5 un urlet
mai ascu@it )i mai p5trun,5tor, acela al lupilor, care b515
1roa,a )i 3n cai, )i 3n mine. Gmi 8enea s5 sar din calea)c5 )i
s0o iau la Bu15, pe c2nd ei sBor5iau )i se ,b5teau nebune)te,
3nc2t 8i,itiul trebui s50)i Boloseasc5 din plin puterea lui
stra)nic5 spre a0i st5p2ni 3n hamuri. (otu)i, de la un timp
urechile mi se obi)nuiser5 cu urletele, iar caii se lini)tir5
dup5 ce 8i,itiul cobor3 )i trecu 3n Ba@a lor. *i de,mierda, 3i
calma, le )optea 3n ureche cu me)te)u1, iar eBectul a Bost
e4traordinar, c5ci se cumin@ir5 3ndat5, cu toate c5 tremurau
ca Brun,a. +i,itiul s5ri din nou pe capr5, apuc5 h5@urile )i
porni 3n 1oan5. 9e data asta, aIun)i de cealalt5 parte a
trec5torii, schimb5 numaidec2t direc@ia )i apuc5 pe un drum
str2mt ce se 3nBunda la dreapta.
Cur2nd, intrar5m pe o alee str5Iuit5 de arbori ce bolteau
drumul, de parc5 am Bi trecut printr0un tunel. ?i din nou
st2nci mari )i amenin@5toare ne p5,eau pe am2ndou5 laturile.
Ad5posti@i astBel, puteam au,i 82ntul de sus )uier2nd )i
1em2nd printre st2nci, cren1ile copacilor trosnind.
%e B5cea tot mai Bri1, 3ncepu s5 cearn5 ,5pada, cur2nd totul
Bu alb 3n Iur. Palele ascu@ite de 82nt mai purtau urletele

'
c2inilor, tot mai slabe, pe m5sur5 ce ne dep5rtam.
%cheunatul lupilor, dimpotri85, r5suna tot mai aproape, ca )i
cum ne0ar Bi 3nconIurat din toate p5r@ile. 65 cuprinsese
1roa,a, caii 3mi 3mp5rt5)eau spaima, numai 8i,itiul n0a8ea
habar. G)i 3ntorcea capul c2nd la st2n1a, c2nd la dreapta, 3n
8reme ce eu 3ncercam ,adarnic s5 ,5resc ce8a prin be,n5.
9eodat5, departe, la st2n1a noastr5, 85,ui o lumini@5
albastr5 ce p2lp2ia. Gn aceea)i clip5 o 85,u )i 8i,itiul< opri
brusc caii )i, s5rind de pe capr5, disp5ru 3n 3ntuneric. Hu
)tiam ce s5 Bac, urletul lupilor se au,ea tot mai aproape, dar
pe c2nd m5 tot 3ntrebam, 8i,itiul reap5ru )i0)i relu5 B5r5 o
8orb5 locul, apoi pornir5m mai departe. Gmi 8ine s5 cred c5
am adormit, poate, iar incidentul 3mi re8enea mereu 3n 8is,
c5ci mi se p5rea c5 se repet5 la nesB2r)it, iar acum, pri8ind 3n
urm5, 3mi apare ca un oribil co)mar. La un moment dat,
Bl5c5ruia @2)ni at2t de aproape de drum, at2t de clar 3n
noapte, 3nc2t am putut urm5ri Biecare din mi)c5rile 8i,itiului.
Cl se 3ndrept5 1rabnic c5tre locul de unde se i8ise lumini@a
albastr5, trebuie s5 Bi Bost Boarte slab5, c5ci nu putea lumina
3n preaIm5, )i adun5 c2te8a pietre, din care Borm5 un Bel de
parapet. Alt5 dat5 se produse un eBect optic straniu=
a)e,2ndu0se 3ntre mine )i Blac5r5, el nu o acoperi deloc,
Biindc5 i0am putut 8edea totu)i lic5rul Bantomatic. Am r5mas
uluit, 3ns5 cum impresia durase doar o clip5, am considerat
c5 pri8irea, prea 3ncordat5 3n 3ntuneric, m5 3n)elase. Un timp,
p2lp2irile albastre nu s0au mai ar5tat )i am 1onit 3nainte prin
be,n5, 3mpresura@i de urletul lupilor, ca 3ntr0un cerc mi)c5tor.
Gn sB2r)it, 3ntr0un loc 8i,itiul cobor3 )i se dep5rt5 mai mult
dec2t 3n celelalte r2nduri, iar 3n timpul absen@ei sale caii
tremurar5 mai r5u ca oric2nd, sBor5ir5 )i neche,ar5 3n1ro,i@i.
Hu pot )ti din ce cau,5, deoarece urletul lupilor 3ncetase cu
des582r)ire< dar chiar atunci luna, plutind printre norii ne1ri,
ap5ru 3n spatele crestelor ,im@ate ale unei 3n5l@imi
3mp5durite )i la lumina ei am 85,ut 3n Iurul nostru un cerc
de lupi cu col@i albi )i limbi ro)ii ce at2rnau, cu labe lun1i )i
82noase, cu blana @epoas5. Crau de o sut5 de ori mai

'6
3nsp5im2nt5tori 3n t5cerea cumplit5 care se a)ternuse dec2t
atunci c2nd urlau.
Gn@epenisem de 1roa,5. Humai c2nd un om r5m2ne sin1ur
Ba@5 3n Ba@5 cu asemenea orori poate s5 3n@elea15 ade85rata
lor semniBica@ie.
9intr0odat5 apoi, lupii 3ncepur5 s5 urle, ca )i cum lumina
lunii ar Bi a8ut asupra lor o inBluen@5 anume. Caii s5reau 3n
toate p5r@ile, neche,au, rotindu0)i neputincio)i ochii de0@i
B5ceau mil5, dar cercul 8iu de teroare 3i 3nconIura de
pretutindeni )i n0a8eau cum s5 ias5 din miIlocul lui. Am
stri1at dup5 8i,itiu s5 se 3ntoarc5. 6i se p5rea c5 sin1ura
)ans5 ar Bi Bost s5 str5pun1 cercul, ca s501 aIut s5 se apropie.
%tri1am )i i,beam portiera cale)tii, 3n n5deIdea c5 ,1omotul
8a speria lupii de pe acea latur5, d2ndu0i lui posibilitatea s5
aIun15 la h5@uri.
C2nd s0a 3ntors, nu )tiu, dar i0am au,it 8ocea r5sun2nd
tun5tor )i, arunc2ndu0mi pri8irea 3n direc@ia sunetelor, l0am
85,ut 3n miIlocul drumului. Kotea bra@ele lun1i, ca )i cum ar
Bi m5turat 8reun obstacol in8i,ibil, iar lupii se retr51eau
mereu. (ocmai atunci un nor 1ros acoperi obra,ul lunii )i am
r5mas din nou 3n be,n5. C2nd putui s5 85d din nou, 8i,itiul
se suise pe capr5, iar lupii se B5cuser5 ne85,u@i.
(oate acestea erau at2t de ciudate )i de misterioase, 3nc2t,
st5p2nit de spaim5, nu 3ndr5,neam nici s5 8orbesc, nici s5
m5 mi)c. +remea p5rea B5r5 sB2r)it, ca )i c5l5toria noastr5,
care continua iar 3ntr0o be,n5 deplin5, Biindc5 nori 1rei
acoperiser5 din nou luna. Urcam 3ntruna, cu scurte momente
c2nd drumul cobora, c5ci de re1ul5 urca. 9eodat5 3mi d5dui
seama de Baptul c5 8i,itiul era pe punctul de a m2na caii 3n
curtea unui castel 8ast )i c5,ut 3n ruin5, de la ale c5rui
Berestre 3nalte )i ne1re nu se ,5rea nici o ra,5 de lumin5 )i ale
c5rui creneluri sparte se proBilau crestat pe cerul luminat de
lun5.


'#
CAP. &
Jurnalul lui Jonatan !arker
"continuare$

' mai. (rebuie c5 dormeam, altBel, dac5 a) Bi Bost trea,,
cu si1uran@5 a) Bi obser8at apropierea de un loc at2t de
remarcabil. Gn be,n5, curtea castelului p5rea uria)5 )i, cum
anumite drumuri 3ntunecoase conduceau sub mari arcade
boltite, ea p5rea )i mai 3ntins5 dec2t era 3n realitate. Gnc5 nu
am putut s5 o 85d 3n timpul ,ilei.
C2nd calea)ca s0a oprit, 8i,itiul a s5rit din ea )i apoi mi0a
3ntins m2na ca s5 m5 aIute s5 cobor. 9in nou, n0am putut s5
nu obser8 Bormidabila lui putere. 9e Bapt, m2na lui p5rea o
men1hin5 de o@el )i ar Bi putut s5 o ,drobeasc5 oric2nd pe a
mea, dac5 ar Bi 8rut. Apoi 3mi cobor3 ba1aIele )i le a)e,5
al5turi de mine, care m5 aBlam 3n apropierea unei u)i mari )i
8echi, @intuit5 cu piroane. Am putut 8edea, 3n ciuda lipsei de
lumin5, c5 piatra era sculptat5 masi8, 3ns5 8remea )i
intemperiile distruseser5, 3n cea mai mare parte, sculpturile.
Cum st5team, 8i,itiul s5ri pe capr5, smuci h5@urile, caii
pornir5 3n 1rab5 )i 3ntre1 calabal2cul disp5ru sub unul dintre
Brun,arele 3ntunecate.

'!
%t5team 3n t5cere, ne)tiind ce s5 Bac. Hici un clopo@el sau
un cioc5na) de b5tut 3n u)5< prin pere@ii mohor2@i )i prin
Berestrele ne1re nu era de cre,ut c5 8ocea mea putea
p5trunde. A)teptarea mi se p5ru B5r5 sB2r)it, sim@ii iar
spaima )i 3ndoielile 3n1r5m5dindu0se 3n mine. Pe ce t5r2m
nimerisem )i printre ce soi de oameniA Gn ce a8entur5
primeIdioas5 m5 b51asemA Cra oare un incident obi)nuit 3n
8ia@a unui secretar de a8ocat s5 Bie trimis aici ca s5 e4plice
unui str5in cum se cump5r5 o proprietate la LondraA
%ecretar de a8ocatD 6inei nu i0ar Bi pl5cut asta. A8ocat, da,
c5ci chiar 3nainte de a Bi p5r5sit Londra 3mi sosise 8estea c5
trecusem cu succes e4amenul )i c5 eram acum a8ocat plinD
Gncepui s5 m5 Brec la ochi )i s5 m5 ciupesc, ca s5 85d dac5
sunt trea,.
6i se p5rea c5 trec printr0un co)mar oribil, a)teptam s5 m5
de)tept numaidec2t )i s5 m5 pomenesc acas5 la mine, 3n
clipa c2nd ,orile luminea,5 cu 3ncetul Berestrele< s5 simt iar
diminea@a, dup5 o ,i de munc5 isto8itoare. 9ar ciupiturile m5
dureau, ochii nu m5 3n)elaser5. Cram c2t se poate de trea,,
3n creierul Carpa@ilor. (ot ce puteam Bace era s5 m5 3narme,
cu r5bdare )i s5 a)tept re85rsatul ,orilor.
C2nd tocmai aIunsesem la aceast5 conclu,ie, 3mi r5sun5 3n
urechi sunetul unor pa)i 1rei 3n spatele u)ii masi8e )i 85,ui
printre pic5turi sclipirea unei lumini care se apropia. Urm5
,1omotul lan@urilor )i ,5n15nitul ,58oarelor mari, trase. M
cheie se 3ntoarse 3n broasc5 scr2)nind puternic, ca dup5 o
3ndelun1at5 neBolosin@5, )i u)a cea mare se urni.
Gn pra1ul u)ii st5tea un b5tr2n 3nalt, cu obraIii ra)i, dar cu
o musta@5 lun15 )i alb5, 3mbr5cat 3n ne1ru din cap p2n50n
picioare, B5r5 o pat5 de culoare. Ninea 3n m2n5 o lamp5
str58eche de ar1int, 3n care Blac5ra nu era ap5rat5 nici de
sticl5, nici de 8reun 1lob, ci 3)i a,82rlea p2lp2irea lun15 3n
3ntuneric, 3n curentul u)ii deschise. Cu un 1est curtenitor al
m2inii drepte, b5tr2nul m5 poBti s5 intru, 8orbindu0mi 3ntr0o
en1le,5 e4celent5, 3ns5 cu o intona@ie bi,ar5=

'"
> Jii bine8enit 3n casa meaD *ntr5 de bun58oie, nesilit de
nimeni.
Hu B5cu un pas s5 m5 3nt2mpine, ci r5mase ca o statuie, ca
)i cum 1estul de bun 8enit l0ar Bi preschimbat 3ntr0o stan5 de
piatr5. (otu)i, de0abia trecusem pra1ul, c5 8eni 1rabnic spre
mine, 3mi 3n)B5c5 ,dra85n m2na 3ntr0o str2nsoare care m5
crisp5 de durere, sen,a@ie pe care nu mi0o mic)or5 Baptul c5
m2na lui p5rea rece ca 1hea@a, mai de1rab5 m2na unui mort
dec2t a unui om 8iu. %puse din nou=
> $un 8enit 3n casa mea. *ntr5 de bun58oie, pleac5 precum
@i0o Bi 8oia )i las5 aici pu@in din Bericirea ce0o aduci.
Cum 3mi str2nsese m2na tot at2t de tare ca )i 8i,itiul,
c5ruia nu0i 85,usem Ba@a, pentru o clip5 m0a 3ncercat
b5nuiala c5 ar putea Bi una )i aceea)i persoan5 de care am
8orbit< ca s5 m5 asi1ur, l0am 3ntrebat=
> Contele 9raculaA
%e 3nclin5 ceremonios )i0mi r5spunse=
> Cu sunt 9racula )i0@i ure, bun 8enit, domnule .ar&er, 3n
casa mea. *ntr5. Hoaptea e Bri1uroas5 )i cred c5 ai ne8oie de
odihn5 )i de m2ncare. Pe c2nd 8orbea, puse lampa pe o
consol5 3n ,id, B5cu c2@i8a pa)i )i0mi ridic5 ba1aIele 3nainte
s50l pot opri. Am protestat, 3ns5 el insist5= Hu, domnule,
sunte@i oaspetele meu. C t2r,iu, slu1ile mele s0au culcat.
L5sa@i085 3n 1riIa mea.
*nsist5 s50mi duc5 ba1aIele pe coridor, apoi 3ncepu s5 urce o
scar5 mare 3n spiral5< trecur5m iar printr0un coridor, pe a
c5rui podea de piatr5 pa)ii no)tri r5sunau puternic. La
cap5tul acestuia, 3mpinse o u)5 1rea )i 85,ui cu bucurie o
3nc5pere luminat5, 3n miIlocul c5reia ardea un Boc stra)nic,
iar masa era 1ata pus5.
Contele se opri, puse Ios ba1aIele, 3nchise u)a )i, tra8ers2nd
odaia, deschise o alt5 u)5, ce d5dea 3ntr0o c5m5ru@5
octo1onal5, luminat5 de o sin1ur5 lamp5 )i care p5rea s5 nu
aib5 nici o Bereastr5. (rec2nd prin ea, mai deschise o u)5 )i
m5 poBti s5 intru. Pl5cut5 pri8eli)teD Cra un dormitor 8ast,
luminat )i 3nc5l,it de un Boc de bu)teni care sB2r2ia cu 85p5i

-0
3nalte 3n )emineul lar1. (ot contele 3mi aduse ba1aIele
3n5untru, ,ic2ndu0mi, 3nainte de a 3nchide u)a=
> 9up5 o asemenea c5l5torie, ai ne8oie s5 te odihne)ti )i s5
te plimbi. H5d5Iduiesc c5 8ei 15si aici tot ceea ce dore)ti.
C2nd 8ei Bi 1ata, treci 3n odaia cealalt5, unde te a)teapt5 cina.
Lumina, c5ldura, primirea curtenitoare a contelui p5reau
s50mi Bi risipit toate b5nuielile )i spaimele. Mdat5 ce mi0am
re8enit, descoperii c5 sunt pe Ium5tate mort de Boame< mi0am
aranIat repede toaleta )i am trecut 3n odaia cealalt5.
62ncarea era deIa ser8it5. Qa,da mea, care st5tea 3ntr0un
Iil@, l2n15 8atra lar15, 3mi ar5t5 masa cu un 1est 1ra@ios )i 3mi
spuse=
> (e ro1 s5 iei loc )i s5 m5n2nci dup5 poBta inimii. %per c5 o
s5 m5 scu,i dac5 n0am s5 m5n2nc 3mpreun5 cu dumneata,
dar am B5cut0o mai de8reme )i nu cine,.
*0am 3ntins scrisoarea si1ilat5 pe care mi0o 3ncredin@ase
domnul .aR&ins. M deschise )i o citi, cu 1ra8itate< apoi, cu
un sur2s Bermec5tor, mi0o 3ntinse s0o citesc. Cel pu@in un
pasaI B5cu s50mi creasc5 inima de bucurie= Ke1ret mult c5 o
cri,5 de 1ut5, boal5 de care suB5r cronic, 3mi inter,ice cu
des582r)ire s5 c5l5toresc o 8reme< sunt 3ns5 Bericit s5 85 pot
spune c5 85 trimit un 3nlocuitor 3n care am cea mai mare
3ncredere cu putin@5. Cste un t2n5r plin de ener1ie )i talent
3n proBesia lui, cu o Bire Boarte loial5. Cste discret )i t5cut )i
s0a maturi,at 3n ser8iciul meu. +a Bi la dispo,i@ia
dumnea8oastr5 3n timpul )ederii sale )i 85 8a urma
instruc@iunile 3n orice pri8in@5.
Contele ridic5 sin1ur capacul de pe un 8as )i0mi ser8i un
e4celent pui Bript. Acesta la un loc cu pu@in5 br2n,5 )i salat5
)i dimpreun5 cu o sticl5 de (o&a/ 8echi, din care am b5ut
dou5 pahare, au constituit cina mea. Gn timp ce m2neam,
contele 3mi puse o seam5 de 3ntreb5ri pri8ind c5l5toria pe
care o B5cusem )i i0am po8estit pe r2nd tot ce mi se
3nt2mplase.
Gntre timp, terminasem cina )i, la dorin@a 1a,dei mele,
tr5sesem un Iil@ l2n15 Boc, ca s5 Bume, o @i1ar5 de Boi pe care

-1
mi0o oBerise, dup5 ce se scu,ase totodat5 c5 nu Bumea,5.
A8eam acum putin@a s501 obser8 )i 15seam c5 are o
Bi,ionomie marcant5.
A8ea obra,ul 8ulturesc, cu nasul coroiat )i Boarte sub@ire, cu
n5rile Boarte arcuite )i proeminente, Bruntea boltit5, m2ndr5,
cu p5r r5rit la t2mple )i bo1at 3n restul capului. %pr2ncenele,
Boarte 1roase, aproape c5 se 3nt2lneau la r5d5cina nasului,
stuBoase )i r5sucite. Qura, c2t se putea 8edea sub musta@a
1roas5, a8ea un aer crud )i din@i deosebit de albi )i de
ascu@i@i, ie)ind peste bu,ele a c5ror ro)ea@5 neobi)nuit5
85dea o 8italitate uimitoare pentru un b5rbat de 82rsta lui. Gn
rest, a8ea urechile palide, cu 82rBurile e4trem de ascu@ite,
b5rbia lar15 )i puternic5, obraIi Bermi. (otul de o paloare
e4traordinar5.
Mbser8asem mai 3nainte dosul palmelor sale, pe care le
@inea 3ncruci)ate pe 1enunchi )i care mi se p5ruser5 la
lumina Bocului mai de1rab5 albe )i Bine< acum 3ns5, c5 le
8edeam mai de aproape, 3mi ap5rur5 butuc5noase, cu de1ete
1roase )i scurte. Lucru curios, a8ea p5r 3n podul palmei.
Un1hiile erau lun1i )i Bine, t5iate ascu@it. C2nd contele se
aplec5 spre mine )i m5 atinse cu m2na, n0am putut s50mi
3n5bu) un Bior. Poate c50i mirosea ur2t respira@ia, dar o
oribil5 sen,a@ie de 8om5 puse st5p2nire pe mine )i, oric2t a)
Bi 8rut, n0am putut0o ascunde.
J5r5 3ndoial5, contele a remarcat, c5ci se retrase cu un soi
de r2nIet care0i scotea mai mult 3n e8iden@5 dec2t p2n5 acum
din@ii ie)i@i 3n aBar5 )i se a)e,5 din nou 3n Iil@ul s5u de l2n15
Boc. M 8reme t5cur5m am2ndoi< cum pri8eam c5tre Bereastr5,
,5rii primele ra,e tulburi ale aurorei.
9omina o t5cere stranie pretutindeni< 3n urechea trea,5
r5sun5 din 8ale urletul mai multor lupi. Mchii contelui lucir5
)i0mi spuse=
> Ascult50i, copiii nop@ii. Ce mai mu,ic5 Bac eiD Citind,
presupun, uimirea pe tr5s5turile mele, ad5u15= A, domnule,
dumnea8oastr5, or5)enii, nu pute@i sim@i ce se petrece 3n
inima unui 82n5tor. Apoi se ridic5 )i ,ise= (rebuie c5 e)ti

-2
obosit. 9ormitorul 9omniei (ale este dincolo )i m2ine po@i s5
te scoli c2t de t2r,iu dore)ti. C2t despre mine, 8oi lipsi p2n5
dup50mas5. %omn bun )i 8ise pl5cuteD Cu o mi)care
politicoas5 3mi deschise u)a od5ii octo1onale, iar eu intrai 3n
camera de culcare.
65 ,bat 3ntr0un ocean de 12nduri. Am 3ndoieli< simt o team5<
m5 12ndesc la ni)te lucruri stranii, pe care nu 3ndr5,nesc s5
mi le m5rturisesc nici mie. 9oamne, ap5r50m5< Bie )i numai
de dra1ul celor ce0mi sunt scumpiD

7 mai. 9in nou diminea@a de8reme, dar )tiu c5 m0am
odihnit )i m0am bucurat de ultimele dou5,eci )i patru de oreD
Am dormit c2t de mult am 8rut, m0am sculat din somn c2nd
mi0a 8enit. 9up5 ce m0am 3mbr5cat, am trecut 3n camera 3n
care cinasem )i am 15sit pre15tit un mic deIun rece< cea)ca
de caBea Busese a)e,at5 pe 8atr5, s5 nu se r5ceasc5. Pe mas5
am 15sit un bilet, 3n care scria=

#oi lipsi o &reme* Nu m% a/tepta* +*

60am desB5tat cu o mas5 stra)nic5. 9up5 ce am dat0o 1ata,
mi0am aruncat ochii dup5 un clopo@el, ca s5 pot aduce la
cuno)tin@a ser8itorilor c5 am terminat< n0am 15sit 3ns5 nici
unul. Cu si1uran@5 c5 3n casa asta sunt ni)te lipsuri ciudate,
@in2nd seama de bo15@iile e4traordinare care m5 3nconIoar5.
%er8iciul de mas5 este de aur )i at2t de minunat ci,elat, 3nc2t
trebuie s5 coste o a8ere.
Perdelele )i tapi@eria scaunelor )i soBalelor, draperia patului
meu sunt B5cute din cele mai scumpe )i mai Brumoase
@es5turi )i trebuie s5 Bi costat sume Babuloase la 8remea c2nd
au Bost conBec@ionate, pentru c5 sunt 8echi de secole, cu toate
c5 sunt perBect conser8ate. Am 85,ut ce8a asem5n5tor la
.ampton Court, dar acolo erau tocite )i destr5mate, m2ncate
de molii. Gn schimb, nici o o1lind5, 3n nici o camer5. Hici
chiar pe masa de toalet5, )i c2nd 8reau s5 m5 b5rbieresc sau
s5 m5 piept5n trebuie s5 m5 ser8esc de o1linIoara din trusa

-'
de c5l5torie. H0am 85,ut nic5ieri 8reun ser8itor )i nici n0am
au,it 8reun sunet, cu e4cep@ia urletului lupilor.
9up5 ce am terminat masa, nu )tiu dac5 s0o numesc mic
deIun sau pr2n,, c5ci trebuie s5 Bi Bost 3ntre cinci )i )ase
seara, mi0am rotit pri8irile dup5 ce8a de citit, c5ci nu0mi
pl5cea s5 str5bat castelul B5r5 s5 Bi cerut permisiunea
contelui. Gn odaie nu era absolut nimic, nici c5r@i, nici ,iare,
nici chiar cele trebuincioase scrisului< atunci am deschis o
u)5 )i am 15sit un Bel de bibliotec5. Am 3ncercat )i u)a din
direc@ia opus5, 3ns5 am 15sit0o ,58or2t5. %pre 3nc2ntarea
mea, 3n bibliotec5 am 15sit un mare num5r de c5r@i en1le,e)ti,
raBturi 3ntre1i, )i colec@ii de re8iste )i ,iare. M mas5 3n
miIlocul 3nc5perii era ticsit5 de re8iste )i ,iare en1le,e)ti, cu
toate c5 nici unele dintre ele nu erau recente.
C5r@ile erau c2t se poate de 8ariate= istorie, 1eo1raBie,
politic5, economie politic5, 1eolo1ie, drept, toate con@ineau
relat5ri despre An1lia, despre 8ia@a, obiceiurile )i mora8urile
en1le,ilor. Crau chiar )i c5r@i ca Anuarul Londone,, c5r@ile
ro)ii )i albastre, Almanahul Ohita&er, buletinele armatei,
ale marinei, dar )i, cum8a m0a mi)cat s5 le 85d aici,
publica@ii de drept.
Pe c2nd m5 uitam la c5r@i, u)a se deschise )i contele intr5.
65 salut5 Boarte cordial, 3ntreb2ndu0m5 dac5 petrecusem o
noapte odihnitoare. Apoi 3mi spuse=
> 65 bucur c5 te0am 15sit aici, Biindc5 sunt si1ur c5 or s5 te
interese,e multe lucruri. Prietenii ace)tia, )i m2n12ie c2te8a
c5r@i, mi0au Bost totdeauna to8ar5)i buni de c2@i8a ani< de
c2nd mi0a 8enit ideea de a mer1e la Londra mi0au d5ruit
multe, multe ceasuri de desB5tare. 9atorit5 lor cunosc @ara
m5rea@5 a 9omniei (ale, iar a cunoa)te An1lia 3nseamn5 a o
iubi. %unt at2t de ner5bd5tor s5 str5bat BorBota str5,ilor
1randioasei 8oastre capitale, s5 m5 pierd 3n 82rteIul )i 3n
3mbul,eala omeneasc5, s5 3mp5rt5)esc 8ia@a, schimb5rile )i
chiar moartea, tot ce Bac )i simt ei. 9ar, 8aiD, p2n5 ast5,i nu
85 cunosc limba dec2t din c5r@i. A)tept de la dumneata,
prietene, s5 m5 3n8e@i s5 8orbesc.

--
> 9ar, domnule conte, i0am replicat, 3n@ele1e@i )i 8orbi@i
limba en1le,5 temeinicD
%e 3nclin5 cu 1ra8itate=
> 6ul@umesc, prietene, pentru aprecierea m51ulitoare a
9omniei (ale, dar tot m5 tem c5 mai am mult drum de b5tut.
Ade85rat, cunosc 1ramatica )i cu8intele, nu )tiu 3ns5 )i cum
se pronun@5.
> +5 asi1ur, i0am spus, c5 8orbi@i la perBec@ie.
> Hu tocmai, mi0a r5spuns, )tiu bine c5 dac5 m0a) plimba
prin Londra )i a) 8orbi, n0ar Bi nimeni s5 nu m5 ia drept un
str5in. 9e aceea nu sunt mul@umit. Aici sunt un nobil< sunt
4o:ar, prostimea m5 cunoa)te, sunt st5p2n. Gns5 ca str5in
3ntr0o @ar5 str5in5, nu e totuna< lumea nu te cunoa)te )i n0ai
cum s50@i dai seama dac50i e)ti sau nu pe plac. A) Bi
mul@umit s5 Biu ca toat5 lumea, ca s5 nu se opreasc5 nimeni
)i s5 se ,12iasc5 la mine, s5 3ntrerup5 con8ersa@ia c2nd a)
8orbi eu )i s5 ,ic5= *a te uit5, un str5inD Am Bost at2@ia ani
domn, 3nc2t 8reau s5 r5m2n mai departe, sau cel pu@in s5 nu
intru la st5p2n.
9umneata 8ii aici nu numai ca repre,entant al prietenului
meu Peter .aR&ins, din C4eter, ca s5 m5 pui la curent cu
noua mea proprietate din Londra. +ei r5m2ne, cred, o 8reme
la mine, p2n5 c2nd datorit5 con8ersa@iei 8oi putea st5p2ni
pronun@ia limbii en1le,e< )i te ro1 s50mi atra1i aten@ia c2nd
Bac 8reo 1re)eal5 c2t de mic5 3n 8orbire. Gmi pare r5u c5 a
trebuit s5 lipsesc at2t de mult ast5,i< sper 3ns5 c5 o s5 m5
scu,i, deoarece am a8ut 3ntr0ade85r treburi 3nsemnate.
*0am r5spuns, Bire)te, politicos )i l0am 3ntrebat dac5 pot
intra 3n bibliotec5 oric2nd 8reau.
> 9esi1ur, mi0a r5spuns, )i a ad5u1at= po@i s5 circuli
oriunde dore)ti 3n acest castel, cu e4cep@ia 3nc5perilor
3ncuiate, 3n care, desi1ur, nu 8rei s5 intri. C4ist5 un moti8 ca
lucrurile s5 Bie cum sunt )i, dac5 le0ai 8edea cu ochii mei sau
le0ai cump5ni cu ra@iunea mea, le0ai 3n@ele1e poate mai bine.
*0am r5spuns c5 nu m5 3ndoiam de asta, iar el mi0a mai
spus=

-
> %untem 3n (ransil8ania, )i (ransil8ania nu e An1lia.
Mbiceiurile se deosebesc )i multe lucruri or s5 @i se par5
neobi)nuite. Nin2nd seama de ce mi0ai po8estit despre
p5@aniile 9omniei (ale, 3n@ele1i ni@el c2te ciud5@enii se pot
3nt2mpla aici.
Con8ersa@ia se 3n8ior5 )i, cum era limpede c5 a8ea cheB de
8orb5, Bie )i numai pentru pl5cerea de a 8orbi, i0am pus o
serie de 3ntreb5ri pri8ind cele prin care trecusem, deopotri85
cu ce obser8asem. C2teodat5 ocolea subiectul sau schimba
8orba, pretin,2nd c5 nu 3n@ele1e. (otu)i, 3n 1eneral, mi0a
r5spuns cu sinceritate.
9up5 o 8reme, mai c5p5t2nd curaI, am adus 8orba pe
departe despre Baptele ciudate din noaptea precedent5, de
pild5, de ce a cobor2t 8i,itiul c2nd a 85,ut Bl5c5rile albastreA
Credea el 3ntr0ade85r c5 erau semne ale unor comori ascunseA
3mi 8orbi de o credin@5 ob)teasc5, dup5 care, 3ntr0o anumit5
noapte a anului, 3n Bapt, cea care trecuse, c2nd se presupune
c5 toate spiritele rele st5p2nesc nestin1herite, se 8ede o
Blac5r5 albastr5 deasupra oric5rui loc unde au Bost t5inuite
comori.
> J5r5 3ndoial5, aceste comori au Bost ascunse 3n re1iunea
prin care trecea@i a,i0noapte, 3mi spuse el, Biindc5 pentru ea
s0au dat mari b5t5lii, timp de secole, 3ntre 8alahi, sa)i )i turciD
Pentru c5 nu e4ist5 petic de p5m2nt 3n @inutul 5sta care s5
nu Bi Bost 3n1r5)at cu s2n1e omenesc, de patrio@i sau de
n585litori. Gn ,ilele de demult ale acelor 8remuri 3ncruntate,
c2nd austriecii )i un1urii ne atacau 3n 8aluri, iar str5mo)ii
no)tri s5reau s50i 3nt2mpine, b5rba@i )i Bemei, 82rstnici )i
copii 3i a)teptau pe creste deasupra trec5torilor, de unde 3i
nimiceau pr585lind asupr50le st2nciD C2nd 3ns5 biruiau
n585litorii, nu mai 15seau nimic, totul Biind 3n1ropat 3n 8atra
str5mo)easc5.
> Atunci pentru ce, l0am 3ntrebat eu, au r5mas acele comori
at2ta 8reme nedescoperite, c2nd sunt semne at2t de si1ure
pentru oricine 3)i d5 osteneala s5 pri8easc5A

-6
Contele ,2mbi )i bu,ele 3i de,8elir5 3n 1in1ii caninii lun1i,
care a8eau o 3nB5@i)are stranie. Kelu5=
> Pentru c5 @5ranul e un mi)el )i un smintit. Jl5c5rile nu
apar dec2t o sin1ur5 noapte, iar 3n acea noapte nici un om de
pe aici n0ar scoate nasul pe u)5, chiar dac5 ar Bi la mare
ne8oie. ?i, dra1ul meu domn, s5 )i 8rea, tot n0ar putea. Chiar
3n ca,ul 3n care @5ranul de care0mi 8orbe)ti a 3nsemnat locul
unde @2)nea Blac5ra, el n0ar putea s501 descopere la lumina
,ilei. 9umneata 3nsu@i, 3ndr5,nesc s5 te 3ntreb, ai mai Bi 3n
stare s501 aBliA
> Ade85rat, am ,is, nu l0a) mai 15si cum nu l0ar mai aBla
nici mor@ii.
> .ai, spuse el apoi, 8orbe)te0mi de Londra )i de casa pe
care mi0a@i procurat0o.
60am scu,at pentru ne1liIen@5 )i am trecut 3n camera mea,
ca s50mi caut h2rtiile 3n ba1aIe. Pe c2nd le puneam 3n ordine,
am au,it un clinchet de por@elanuri )i ar1int5rie 3n cealalt5
odaie, iar c2nd am tra8ersat0o din nou, am remarcat c5 masa
Busese str2ns5 )i lampa aprins5, c5ci se 3ntuneca. L5mpile
Buseser5 aprinse )i 3n bibliotec5 )i l0am 15sit pe conte 3ntins
pe canapea )i citind, dintre at2tea opuri, un 1hid en1le,, de
$radshaR.
C2nd am intrat, d5du la o parte c5r@ile )i ,iarele de pe mas5
)i 3ncepur5m am2ndoi s5 e4amin5m planurile )i documentele
de toate Belurile. G* interesau toate am5nuntele )i0mi puse
nenum5rate 3ntreb5ri despre po,i@ia casei )i 3mpreIurimi.
%tudiase cu minu@io,itate mai dinainte tot ce se reBerea la
8ecin5t5@i, c5ci p2n5 la urm5 mi0am dat seama c5 3n mod
e8ident )tia mai multe dec2t mine. C2nd am remarcat asta,
mi0a ,is=
> 9ar, prietene, nu cre,i c5 e necesarA C2nd 8oi mer1e acolo,
8oi Bi sin1ur )i prietenul meu Fonathan .ar&er nu 8a Bi l2n15
mine s5 m5 corecte,e )i s5 m5 aIute. Cl 8a Bi 3n C4eter, la
multe mile dep5rtare, lucr2nd probabil la h2rtiile notariale
ale celuilalt prieten al meu, Peter .aR&ins, a)a c5 8e,i...

-#
%e interes5 3n am5nunt de datele cump5r5rii propriet5@ii din
PurBleet. 9up5 ce i0am 3nB5@i)at actele )i a semnat
documentele necesare, pe care le0am 3nso@it cu o scrisoare
1ata de pus la po)t5 pentru domnul .aR&ins, d2nsul m5
3ntreb5 3n ce chip descoperisem casa. *0am citit notele pe care
le alc5tuisem din timp )i pe care le transcriu aici=
Pe un drum pu@in umblat, la PurBleet, am aIuns chiar 3n
Ba@a unei propriet5@i care mi s0a p5rut potri8it5 )i pe care era
lipit un aBi) ,dren@uit, 8estind c5 proprietatea este de 82n,are.
Cste 3nconIurat5 de ,iduri 3nalte, 8echi, din blocuri de piatr5
ce n0au mai Bost reparate de Boarte mult5 8reme. Por@ile
,58or2te erau de steIar masi8 )i 8echi, cu Bier5rie m2ncat5 de
ru1in5.
9omeniul se nume)te CarBa4, B5r5 3ndoial5 o corupere a
8echiului Tuatre Jace, c5ci locuin@a 3)i are cele patru laturi
orientate c5tre punctele cardinale. Proprietatea are o
supraBa@5 de 8reo dou5,eci de acri, 3n 3ntre1ime 3mpreImui@i
de ,idurile solide pe care le0am men@ionat. %unt at2t de mul@i
copaci, 3nc2t 3ntunec5 locul )i mai este )i un hele)teu sau un
lac mic, dar ad2nc, alimentat 3n mod e8ident de mai multe
i,8oare )i a c5rui ap5 limpede se 8ars5 3ntr0un r2ule@ destul
de mare.
Casa e Boarte 3nc5p5toare, construit5 cu mult 3n urm5, pot
spune 3n C8ul 6ediu< 3ntr0ade85r, o parte din ea e alc5tuit5
din blocuri imense de piatr5, iar rarele Berestre sunt situate
sus )i ap5rate de ,5brele 1rele de Bier. %e ,5resc )i ruinele
unui donIon, 3n preaIma unei 8echi capele. H0am putut intra
acolo, 3ntruc2t n0a8eam cheia de la poarta respecti85, dar am
adus cu mine da1herotipuri B5cute din un1hiurile cele mai
8ariate.
Casa propriu0,is5 a Bost ridicat5 mai t2r,iu, dar B5r5 nici o
r2nduial5, a)a c5 n0a) putea Bace nici o presupunere asupra
supraBe@ei pe care o acoper5 dec2t c5 trebuie s5 Bie Boarte
mare. Prin preaIm5 sunt pu@ine case, printre care una mai
mare )i recent cl5dit5, care ad5poste)te un a,il particular de
nebuni. Mricum, nici aceasta nu e 8i,ibil5 de pe domeniu.

-!
C2nd am ispr58it de citit, 3mi spuse=
> %unt 3nc2ntat c5 e 8eche )i e 8ast5. Cu 3nsumi m5 tra1
dintr0o 8i@5 str58eche )i mi0a) da duhul dac5 ar trebui s5
locuiesc 3ntr0o cas5 nou5. M cas5 nu de8ine locuibil5 cu una,
cu dou5 )i, la urma0urmei, c2te8a ,ile nu Bac un secol. 65
bucur, de asemenea, c5 are o capel5 din 8remuri de demult.
Hou5, nobililor din (ransil8ania, nu ne place s5 ne 12ndim c5
oasele noastre s0ar putea amesteca cu cele ale plebeiD Cu nu
mai caut nici pl5cerile, nici bucuriile 8ie@ii, nici str5lucirea
8oluptuoas5 a ra,elor de soare sau lic5rul tremurului de ape
care 3i 3nc2nt5 pe cei tineri.
9e mult5 8reme nu mai sunt t2n5r )i inima mea, dup5 ani
1rei de pl2ns mor@ii, nu 3nclin5 c5tre 8eselie. 9e altminteri, )i
,idurile castelului meu s0au pr5bu)it< e plin de umbre, iar
82ntul )uier5 rece prin Berestre )i printre creneluri. Gmi plac
umbra )i 3ntunericul, 3mi place s5 r5m2n sin1ur cu 12ndurile
mele ori de c2te ori e cu putin@5.
Ce8a totu)i nu p5rea s5 se potri8easc5 3ntre 8orbele )i
pri8irea lui, sau mai de1rab5 tr5s5turile Be@ei 3i preschimbau
,2mbetul 3ntr0un r2nIet r5ut5cios )i sumbru.
Apoi, prete4t5 ce8a )i plec5, ru12ndu0m5 s50mi adun
h2rtiile. 9up5 ce se duse, am 3nceput s5 r5sBoiesc c5r@ile din
Iurul meu. Una dintre ele era un atlas, care se deschidea ca
de la sine la An1lia, ca )i cum acea hart5 ar Bi Bost mult
pri8it5. Uit2ndu0m5 pe ea, am 15sit anumite locuri 3ncercuite
)i, pri8indu0le mai de aproape, am remarcat unul 3n
apropierea Londrei, 3n partea de est, hot5r2t lucru, tocmai
acolo unde era situat5 noua sa proprietate< celelalte dou5
erau 3n C4eter )i 3n Ohitb/, pe coasta Uor&shire0ului.
(recuse mai bine de un ceas, c2nd contele re8eni.
> Aha, ,ise el, tot cu nasu0n c5r@iA $ra8oD Hu trebuie totu)i
s5 lucre,i mereu. +inoD Am Bost anun@at c5 e 1ata cina.
65 lu5 de bra@ )i trecur5m 3n odaia 3n8ecinat5, unde o cin5
e4celent5 aburea pe mas5. Contele 3)i ceru din nou scu,e c5
m2ncase c2t lipsise de acas5. 9ar, ca )i 3n noaptea trecut5,
se a)e,5 la taiBas, 3n timp ce eu m2ncam. 9up5 cin5 am

-"
Bumat un trabuc, la Bel ca data trecut5, iar contele 3mi puse
tot soiul de 3ntreb5ri, ceasuri de0a r2ndul. %im@eam c5
trebuie s5 Bie Boarte t2r,iu, dar nu spuneam nimic, d2ndu0mi
seama c5 B5cea parte din obli1a@iile mele s5 3ndeplinesc
dorin@ele de orice Bel ale 1a,dei.
Hu0mi era somn, c5ci dormisem mult peste ,i, dar m5 trecu
un Bior rece, cum se 3nt2mpl5 c2nd se 8estesc ,orile, ce8a
cam 3n Belul 3nceputului mareei. Gn popor se spune c5
muribun,ii 3)i dau suBletul mai adesea la r5s5ritul soarelui
sau la schimbarea Blu4ului< oricine, obosit, la postul s5u, a
sim@it aceast5 schimbare 3n atmosBer5 m5 8a 3n@ele1e.
9eodat5 au,ir5m c2ntecul unui coco) r5sun2nd cu o
ascu@ime supranatural5 3n 85,duhul limpede al dimine@ii.
%5rind 3n picioare, contele 3mi spuse=
> *a te uit5, a )i r5s5rit soareleD Cum de nu mi0am dat
seama c5 te0am @inut at2t de multA +a trebui s5 8orbe)ti mai
pu@in interesant despre noul meu c5min din An1lia, ca s5 nu
mai uit cum ,boar5 timpul.
Apoi, cu o scurt5 plec5ciune, 3)i lu5 r5mas0bun.
60am 3ntors 3n odaia mea )i am tras draperiile de la Berestre,
dar nu se 8edea nimic deosebit< Bereastra 3n dreptul c5rei
st5team d5dea 3n curtea castelului, dar n0am putut 8ede
dec2t cum se lumina de ,iu5. A)a c5, dup5 ce am tras la *c
perdelele, am scris notele despre ,iua de a,i.

8 mai. Gncepusem s5 m5 tem, scriind acest Iurnal, c5 o s5
Bie cam 3mpr5)tiat< acum 3mi pare bine c5 m0am oprit de la
3nceput asupra Biec5rui am5nunt, pentru c5 totul aici este
at2t de straniu, 3nc2t nu m5 pot 3mpiedica s5 nu m5 simt
st2nIenit. 6i0a) dori s5 nu Bi pus niciodat5 piciorul aici, a)a
cum a) 8rea s5 m5 )tiu la ad5post, c2t mai departe.
%e prea poate ca aceasta neobi)nuit5 e4isten@5 de noapte s5
m5 Bi inBluen@at< )i 3nc5 dac5 n0ar Bi dec2t astaD 9ac5 barem
a) a8ea cu cine sta de 8orb5, 3ns5 n0am pe nimeni. $a, s5 Biu
drept, este contele, 3ns5 tare m5 tem c5 este sin1urul suBlet
8iu pe aici. +oi Bi tot at2t de pro,aic ca )i Baptele<

0
e4pun2ndu0le, a) mai dob2ndi curaI )i a) mai ,515,ui ,borul
de,ordonat al ima1ina@iei. AltBel, sunt pierdut. Le 8oi po8esti
de 3ndat5 a)a cum sunt, sau cum 3mi par.
9up5 ce m0am culcat, am mo@5it pu@in )i, 85,2nd c5 n0am
somn, m0am sculat. Gmi a15@asem o1linIoara de b5rbierit de
Bereastr5 )i tocmai 3ncepusem s5 m5 b5rbieresc. 9eodat5 am
sim@it o m2n5 a)e,2ndu0mi0se pe um5r )i am tres5rit uluit
c5ci nu01 ,5risem, cu toate c5 din o1lind5 se 8edea 3ntrea1a
3nc5pere, 3n spatele meu. 9e emo@ie m0am t5iat u)or, dar nu
mi0am dat seama pe moment. 9up5 ce i0am r5spuns contelui=
m0am uitat din nou 3n o1lind5, ca s5 85d dac5 nu m5
3n)elasem.
9e data asta nu mai putea Bi 8orba de eroare, Biindc5 era
l2n15 mine )i puteam s50l 85d peste um5r. Gns5 3n o1lind5 nu
ap5reaD %e 8edea 3n spatele meu 3ntrea1a odaie, dar nici
picior de om, cu e4cep@ia mea. Cra surprin,5tor )i, cum asta
putea pune 82rB la toate nenum5ratele ciud5@enii de p2n5
acum, 3ncepui s5 simt acel 8al de nelini)te pe care mi0l
pro8oca apropierea contelui< 3n aceea)i clip5 mi0am dat
seama c5 m5 t5iasem pu@in )i c5 s2n1ele mi se scur1ea pe
b5rbie. Am pus Ios briciul )i m0am 3ntors s5 caut un plasture.
C2nd contele 3mi 85,u obra,ul, o Burie dr5ceasc5 i se aprinse
3n ochi )i dintr0odat5 m5 apuc5 de bere1at5. 60am dat 3napoi
)i m2na sa atinse )ira1ul de m5t5nii de care at2rna cruciBi4ul.
Gntr0o clip5, se produse o asemenea schimbare 3n el, m2nia i
se spulber5 at2t de 1rabnic, 3nc2t nu0mi 8enea s5 cred c5
Busese sup5rat.
> *a seama, 3mi spuse, ia seama, c2nd te tai. Gn @ara asta e
mai primeIdios dec2t 3@i 3nchipui. ?i apuc2nd o1linIoara= *ar
tot neca,ul de la nenorocirea asta a pornit. Cea mai m2r)a85
Iuc5rie a 8anit5@ii omene)ti. Gn l5turi cu eaD
%muci cu un sin1ur de1et al m2inii sale teribile Bereastra
1rea, ,82rlind aBar5 o1linIoara, care se sparse 3ntr0o mie de
cioburi de pietrele de dedesubt, din curte. Pe urm5 ie)i B5r5
s5 mai spun5 o 8orb5.

1
C2nd am intrat 3n suBra1erie, masa era pus5< pe conte nu
l0am 85,ut pe nic5ieri, a)a c5 am deIunat sin1ur. ?i Baptul c5
nu l0am 85,ut pe conte m2nc2nd sau b2nd mi se p5rea bi,ar.
(rebuie s5 Bie un om tare ciuButD 9up5 mas5 am dat o mic5
rait5 prin castel. Am urcat sc5rile )i am intrat 3ntr0o odaie cu
Bereastra orientat5 c5tre sud.
Pri8eli)tea era ma1niBic5 )i am stat s0o pri8esc, c5ci din
locul unde m5 aBlam o puteam cuprinde 3n 3ntre1ime.
Castelul e chiar pe muchia unei pr5p5stii B5r5 Bund. M piatr5
aruncat5 pe 1eam ar c5dea o mie de picioare B5r5 s5 atin15
nimic 3n calea ei. C2t 8e,i cu ochii, un ocean de 82rBuri de
bra,i, 3ntret5iat pe ici0colo de h5uri 3ntunecate )i de c2te un
Bir ar1intiu, r2urile care clocotesc prin p5duri.
Hu0mi e 3ns5 inima s5 descriu Brumuse@i, c5ci dup5 ce
m0am retras de la Bereastr5, mi0am continuat e4plorarea= u)i,
u)i pretutindeni, )i toate 3ncuiate )i ,58or2te. %in1ura ie)ire
de aici o constituie Berestrele t5iate 3n ,idurile castelului.
Acesta este o ade85rat5 3nchisoare, iar eu sunt pri,onier.


2
CAP. %
Jurnalul lui Jonatan !arker
"continuare$

C2nd am descoperit c5 eram pri,onier, o sen,a@ie
1roa,nic5 m5 cuprinse. Am dat bu,na 3n sus )i 3n Ios pe sc5ri,
3ncerc2nd Biecare u)5 )i pri8ind de la Biecare Bereastr5 la care
aIun1eam, 3ns5 dup5 pu@in timp con8in1erea c5 nu e sc5pare
co82r)i orice alt sim@5m2nt. C2nd m5 12ndesc la cele c2te8a
ore care au trecut, mi se pare c5 trebuie s5 Bi Bost nebun, c5ci
m5 ,b5team ca un )oarece 3n curs5. Gns5 c2nd m0am con8ins
c5 n0am sc5pare, m0am a)e,at Ios lini)tit, lini)tit cum nu
Busesem 3n 8ia@a mea )i am 3nceput s5 cu1et ce e mai bine s5
Bac.
?i acum tot cu asta m5 3ndeletnicesc )i nu am aIuns 3nc5 la
o conclu,ie deBiniti85. 9e un lucru simt totu)i si1ur= nu e
ca,ul s50i 3mp5rt5)esc preocup5rile mele contelui. ?tie prea
bine c5 sunt pri,onier, doar el a 8rut s5 Bie a)a, )i B5r5
3ndoial5 c5 a a8ut moti8ele lui s0o Bac5. Hu m5 a)teapt5 dec2t
de,am51iri, dac5, dup5 toate cele 3nt2mplate, i0a) ar5ta c50mi
dau seama cum stau lucrurile. Mric2t a) c2nt5ri, sin1urul
plan este s50mi ascund teama )i ceea ce )tiu, @in2nd mereu
ochii bine deschi)i. %unt, )tiu, Bie 3nsp5im2ntat ca un copil

'
de propriile0i pl5smuiri, Bie 3ntr0o situa@ie disperat5 )i, dac5
se ade8ere)te al doilea ca,, am )i 8oi a8ea ne8oie de toat5
dib5cia ca s5 scap cu bine.
9e0abia luasem aceast5 hot5r2re, c2nd au,ii u)a masi85
3nchi,2ndu0se ,1omotos )i mi0am dat seama c5 se 3ntorsese
contele. Hu intr5 numaidec2t 3n bibliotec5, a)a c5 m0am
3ndreptat 3nceti)or spre camera mea, unde l0am 15sit B5c2nd
patul. Cra ciudat, dar sus@inea ceea ce b5nuiam de mult5
8reme= nu e4istau ser8itori 3n cas5D
C2nd, mai t2r,iu, l0am 85,ut prin cr5p5tura de la
balamalele u)ii a)tern2nd masa, Baptul mi s0a conBirmat< c5ci,
dac5 trebuia s5 Bac5 sin1ur toate treburile, cu si1uran@5,
aceasta do8edea c5 nu are pe nimeni altcine8a s5 le
3ndeplineasc5. Japtul m5 3nsp5im2nt5, deoarece dac5 3n
castel nu mai era altcine8a, atunci contele 3nsu)i trebuie s5 Bi
Bost 8i,itiul cale)tii care m5 adusese aici.
Cumplit5 de,85luire, c5ci dac5 e a)a, atunci ce 3nseamn5
puterea pe care o a8ea asupra lupilor, numai ridic2nd m2na
3n t5cereA 9in ce pricin5 se ar5taser5 at2t de 3n1riIora@i
pentru mine oamenii de la $istri@a )i cei din dili1en@5A Ce
semniBica@ie a8ea d5ruirea cruciBi4ului, a c5p5@2nii de usturoi,
a m5ce)ului )i a boabelor de scoru)A
$inecu82ntat5 Bemeie, care mi0a at2rnat cruciBi4ul la 12tD
C5ci m5 simt alinat )i 3nt5rit ori de c2te ori 3l atin1. C de
mirare cum un obiect pe care eram 3n85@at s501 pri8esc cu
de,aprobare, ca idolatru, poate s50mi Bie de aIutor 3ntr0un
moment de restri)te )i de sin1ur5tate. Posed5 el o 8irtute
intrinsec5 sau este un miIloc, un aIutor tan1ibil pentru
transmiterea unor 12nduri de alinare )i de 3ncuraIareA
+a trebui c2nd8a, dac5 8oi putea, s5 e4amine, aceast5
problem5 )i s5 3ncerc s50mi Bac o p5rere despre ea. *ntre timp
8a trebui s5 aBlu c2t mai multe despre contele 9racula,
Biindc5 aceasta m5 poate aIuta s5 3n@ele1. Ast50sear5 poate c5
8a 8orbi despre sine, dac5 aduc eu 8orba. (rebuie s5 Biu
Boarte atent, s5 nu0i tre,esc b5nuieli.

-
Miezul nopii. Am a8ut o lun15 con8ersa@ie cu contele. *0am
pus c2te8a 3ntreb5ri pri8itoare la istoria (ransil8aniei )i
subiectul l0a animat 3n chip surprin,5tor. C2nd 8orbea
despre lucruri )i oameni, mai cu seam5 despre b5t5lii, ai Bi
,is c5 a Bost de Ba@5. 6i0a e4plicat dup5 aceea c5 pentru un
4o:ar m2ndria casei )i a numelui s5u constituie propria
m2ndrie, c5 1loria lor este 1loria proprie, iar destinul lor,
destinul propriu.
9e c2te ori amintea de neamul lui spunea noi, 8orbind
aproape numai la plural, a)a cum 1r5ie)te re1ele. A) dori s5
pot reda 3ntocmai ceea ce spunea, c5ci mi s0a p5rut Bascinant.
6i se p5rea a cuprinde 3ntr03nsul 3ntrea1a istorie a @5rii. %e
aprinsese 8orbind )i str5b5tea camera 3n lun1 )i 3n lat,
tr512ndu0se de must5@ile0i mari )i albe )i 3n)B5c2nd tot ce0i
c5dea 3n m2na puternic5, de parc5 ar ii 8rut s5 sB5r2me ce8a.
Pe c2t de Bidel am s5 pot, am s5 descriu o parte din cele
po8estite, Biindc5 ele cuprind un Bel de istorie a semin@iei sale=
Hoi, secuii, a8em dreptul de a Bi m2ndri, Biindc5 3n 8enele
noastre cur1e s2n1ele mai multor popoare de 8iteIi, care s0au
luptat pentru suprema@ie ca leii. Aici, 3n 82ltoarea raselor
Curopei, tribul u1ric a adus din *slanda spiritul r5,boinic pe
care li01 insuBlaser5 (hor )i Oodin
7
)i pe care lupt5torii lor
l0au desB5)urat cu at2ta ardoare pe @5rmurile Curopei, ba
chiar 3n Asia )i 3n ABrica, 3nc2t popoarele credeau c5
n585liser5 peste ei 82rcolacii.
C2nd au aIuns pe aceste t5r2muri, i0au 15sit pe huni, a
c5ror Burie a1resi85 m5turase lumea ca un Boc pustiitor,
B5c2ndu0le pe popoarele sB5r2mate s50i considere drept
urma)i ai acelor 8r5Iitoare de demult care, i,1onite din %ci@ia,
se 3mperecheaser5 cu demonii din de)ert. H5t5r5iiD Ce demon
sau ce 8r5Iitoare a Bost 8reodat5 at2t de mare ca Attila, al
c5rui s2n1e cur1e 3n 8enele meleA :?i0)i ridic5 3n sus bra@ele.;
C de mirare c5 suntem o ras5 de cuceritoriA C5 atunci c2nd

7
Explicaie istoric fantezist, de sorginte romantic.


ma1hiarii, lombar,ii, a8arii, bul1arii sau turcii )i0au re85rsat
8alurile la hotarele noastre, i0am aruncat 3napoiA
C de mirare c5 atunci c2nd Arpad cu le1iunile sale se
3ndrepta c5tre c2mpiile Un1ariei, ne0a 15sit aici, c2nd )i0a
3ntins st5p2nireaA C5 eram aici la desc5lecatA *ar c2nd
un1urii triumB5tori au 3nceput s5 se re8erse spre r5s5rit, ei
au pretins c5 se 3nrudesc cu secuii, 3ncredin@2ndu0le timp de
secole ap5rarea Bruntariilor cu turcii. 6ai mult 3nc5, datoria
lor de a ap5ra Brontiera nu a p5rut s5 ia sB2r)it niciodat5, c5ci,
dup5 cum spun turcii= VApa doarme, dar du)manul
8e1hea,5DW.
Mare cine a primit mai bucuros dec2t noi, dintre cele patru
na@iuni, Vspada 3ns2n1erat5W
8
, cine s0a str2ns mai 1rabnic
sub stindardul re1eluiA C2nd a Bost sp5lat5 cea mai mare
ru)ine a poporului meu, ru)inea de la Koso8o, atunci c2nd
stea1urile 8alahe )i ma1hiare s0au plecat 3n Ba@a %emilunii,
oare nu un 8oie8od din semin@ia mea a trecut 9un5rea )i l0a
3nBr2nt pe turc, 3n @ara luiA Gntr0ade85r, a Bost un 9raculaD
Jie0i blestemat Bratele0i nemernic care, odat5 3n8ins, )i0a
82ndut turcilor neamul, arunc2ndu01 3n robie ru)inoas5D ?i
nu tot 9racula 10a inspirat pe un 8l5star din spi@a sa, care
mai apoi a trecut iar )i iar 9un5rea n585lind peste turciA ?i
care, dup5 ce b5tuse 3n retra1ere, a re8enit la atac 3n at2tea
r2nduri, p2n5 c2nd c2mpul de lupt5 s0a umplut de s2n1ele
o)tenilor s5i, ca )i cum ar Bi )tiut c5 8a repurta sin1ur
8ictoria Binal5A %0a spus c5 se 12ndea numai la sine. 9ar la
ce e bun5 prostimea B5r5 c5petenieA Unde ar duce r5,boiul
B5r5 o minte )i o inim5 care s501 3ndrumeA Pe urm5, dup5
b5t5lia de la 6ohXcs, c2nd am i,butit s5 scutur5m Iu1ul
ma1hiar, noi, cei din s2n1ele lui 9racula, am Bost din nou
printre conduc5torii poporului, c5ci cu1etul nostru nu0)i
15sea alinare c2t5 8reme nu eram liberi.

8
La vechii unguri, nsemnul chemrii la oaste (magh. veres kard).


6
9a, tinere domn, secuii > 9r5cule)tii Biind inima, cu1etul )i
spada lor se pot l5uda a Bi 3nB5ptuit ceea ce ni)te par8eni@i ca
.absbur1ii )i Komano8ii n0au i,butit nicic2nd. 9ar 8remea
r5,boaielor a apus. %2n1ele e un lucru prea pre@ios 3n aceste
,ile de pace de,onorant5, iar 1loria acestor mari semin@ii
r5m2ne numai o po8este Brumoas5.
12 mai. %5 3ncep cu Baptele, Baptele nude, crude, conBirmate
de c5r@i )i de ciBre )i de care n0ai cum s5 te 3ndoie)ti. Hu
trebuie s5 le conBund cu e4perien@ele obser8a@iei mele sau cu
amintiri. *eri0sear5, c2nd contele a 8enit din odaia sa, 3ncepu
s50mi pun5 3ntreb5ri asupra unor chestiuni de 9rept )i
despre diBerite treburi. Gmi petrecusem ,iua printre c5r@i )i
numai ca s50mi e4ercit spiritul re85,usem c2te ce8a din ceea
ce studiasem la LincolnYs *nn. Gntruc2t am remarcat o
anumit5 metod5 3n 3ntreb5rile contelui, 8oi 3ncerca s5 le
p5stre, )irul, poate c5 3ntr0o ,i cunoa)terea lor o s50mi Bie de
Bolos.
6ai 3nt2i m0a 3ntrebat dac5 3n An1lia cine8a poate a8ea doi
a8oca@i sau mai mul@i. *0am r5spuns c5 poate a8ea )i o
du,in5, dac5 8rea, dar c5 nu e 3n@elept s5 ai mai mul@i pentru
o tran,ac@ie, c5ci unul sin1ur 8a putea ac@iona la timp, iar a0l
schimba 3nseamn5 a lucra 3mpotri8a propriului interes. P5rea
s5 Bi 3n@eles perBect )i atunci m5 3ntreb5 dac5 ar e4ista 8reo
diBicultate practic5 3n a a8ea un a8ocat care s501 repre,inte,
s5 ,icem, 3n chestiunile bancare )i un altul 3ns5rcinat cu
recep@ionarea m5rBurilor sosite pe mare, 3n ca,ul anume c2nd
primul ar locui prea departe de port. L0am ru1at s50mi
e4plice mai limpede, ca s5 nu 3n@ele1 1re)it sensul 3ntreb5rii
lui, )i0mi spuse=
> +oi ilustra. Prietenul nostru comun, domnul Peter
.aR&ins, la umbra minunatei 8oastre catedrale din C4eter,
care e departe de Londra, cump5r5 pentru mine, prin
miIlocirea 9omniei (ale, proprietatea londone,5. $unD Acum,
s50@i spun 8erde, Biindc5 8a putea s5 @i se par5 bi,ar c5 am
recurs la ser8iciile cui8a care locuie)te a)a de departe de

#
Londra, )i nu ale unui localnic, c5 moti8ele mele au Bost ca
nici un interes local s5 nu mi se a)e,e 3n cale.
Un a8ocat londone, ar Bi putut s5 aib5 8reun interes
personal sau un prieten de ser8it, iat5 de ce mi0am ales
a1entul de aiurea, ca s5 lucre,e numai 3n interesul meu. %5
presupunem acum c5 am multe aBaceri, c5 8reau s5
ne1ustoresc la HeRcastle, la 9urham, la .arRich sau la
9o8er. Hu mi0ar Bi mai u)or s5 m5 adrese, c2te cui8a 3n
Biecare din aceste porturiA
*0am r5spuns c5 ar Bi cu si1uran@5 mai u)or, dar c5 noi,
a8oca@ii, a8em un sistem de a1en@ie care permite re,ol8area
oric5rei aBaceri locale dup5 instruc@iunile oric5rui a8ocat,
3nc2t clientul n0are dec2t s5 le 3ncredin@e,e unuia sin1ur,
B5r5 s5 mai aib5 alt5 b5taie de cap.
> 9ar, ,ise el, pot s50mi conduc sin1ur treburile, nu0i a)aA
> $ine3n@eles, i0am r5spuns, asta se 8ede deseori la oamenii
de aBaceri c5rora nu le place ca tot ceea ce pri8e)te
tran,ac@iile lor s5 Bie la cuno)tin@a oricui.
> $ine, spuse, apoi se inBorm5 despre miIloacele e4pedierii
de m5rBuri, despre Bormele ce trebuiau B5cute )i despre
diBicult5@ile care se pot i8i, dar pe care, cu chib,uial5, le po@i
ocoli. *0am e4plicat c2t mai temeinic toate aceste lucruri )i
m0a l5sat, desi1ur, cu impresia c5 ar Bi putut Bi un a8ocat
e4celent, c5ci nu r5m5sese nimic la care s5 nu se Bi 12ndit,
care s5 nu Bi Bost pre85,ut.
Pentru cine8a care nu Busese niciodat5 3n An1lia )i nici
n0a8usese, desi1ur, de0a Bace cu treburile comer@ului,
3n@ele1erea )i perspicacitatea 3i erau minunate. 9up5 ce i0am
satisB5cut curio,itatea 3n pri8in@a punctelor de care am 8orbit,
pe c2t am putut mai bine, se ridic5 deodat5, 3ntreb2ndu0m5=
> Gn aBar5 de prima scrisoare, i0ai mai scris prietenului
9omniei (ale, domnului Peter .aR&ins, sau altcui8aA
*0am r5spuns, cu oarecare am5r5ciune 3n inim5, c5 nu, c5
p2n5 3n acea clip5, nu 85,usem nici un Bolos 3n a scrie
scrisori nim5nui.

!
> Atunci scrie acum, tinere prieten, spuse el l5s2nd s50i
cad5 o m2n5 1rea pe um5rul meu. %crie0i prietenului
dumitale sau cui poBte)ti )i spune0i, te ro1, c5 8ei mai sta aici
3nc5 o lun5, din clipa asta.
> 9ori@i s5 mai stau at2t de mult5 8remeA, am 3ntrebat cu
inima str5b5tut5 de Biori reci.
> 9oresc mult< n0a) 8rea s5 Biu reBu,at. C2nd maestrul,
patronul 9omniei (ale, cum 8rei s50i ,ici, s0a an1aIat s50mi
trimit5 pe cine8a 3n numele lui, a Bost limpede c5 or s5
prime,e interesele mele, B5r5 restric@ii. Hu0i a)aA
Ce0a) Bi putut Bace dec2t s5 m5 3nclinA Cra 8orba de
interesele domnului .aR&ins, nu de ale mele, )i la el trebuia
s5 m5 12ndesc, nu la mine. ?i, de altBel, c2nd contele 9racula
8orbea, ce8a 3n pri8irile )i 3n @inuta lui m5 B5cea s50mi
amintesc c5 eram pri,onier )i c5, oric2t a) Bi dorit, nu a8eam
de ales. Contele 3)i citi 8ictoria 3n 1estul meu )i superioritatea
3n ro)ea@a de pe obraIi, c5ci 3ncepu de 3ndat5 s5 proBite de ele
dar 3n Belul s5u misterios, ire,istibil=
> (e ro1, scumpe )i tinere prieten, ca 3n scrisorile 9omniei
(ale s5 nu 8orbe)ti dec2t de aBaceri. J5r5 3ndoial5, prietenilor
9omniei (ale le0ar Bace pl5cere s5 )tie c5 o duci bine )i c5 te
12nde)ti la clipa c2nd 8ei Bi din nou acas5. Hu0i a)aA
?i0mi 3ntinse trei coli de h2rtie )i trei plicuri. Crau toate din
h2rtie Boarte sub@ire, special5 pentru po)ta din str5in5tate )i,
uit2ndu0m5 c2nd la ele, c2nd la conte, i0am remarcat
,2mbetul calm, cu caninii ascu@i@i ie)ind peste bu,a de Ios
ro)ie, )i am 3n@eles tot at2t de limpede, ca )i c2nd mi0ar Bi
spus c5 trebuie s5 Biu cu ochii 3n patru la ce a8eam s5 scriu,
c5ci era 3n stare s50mi citeasc5 scrisorile.
A)a c5 m0am hot5r2t s5 scriu sub supra8e1herea lui numai
note Bormale, iar, pe lar1, domnului .aR&ins 3n secret )i tot
astBel 6inei, Biindc5 ea )tia s5 desciBre,e scrisul steno1raBic,
care, dac5 ar Bi c5,ut 3n m2inile contelui, i s0ar Bi p5rut
m2,15leal5 curat5. Am scris cele dou5 scrisori, apoi m0am
a)e,at lini)tit pe citit 3n timp ce contele scria )i el ce8a,
uit2ndu0se prin c5r@ile de pe mas5.

"
C2nd termin5, lu5 cele dou5 scrisori ale mele, pun2ndu0le
peste ale lui, puse totul l2n15 c5limar5 )i ie)i pe u)5< 3ndat5
am @2)nit s5 85d ce scrisese. H0am sim@it nici o remu)care,
c5ci 3n asemenea 3mpreIur5ri trebuia s5 m5 ap5r sin1ur, prin
orice miIloc.
Una dintre scrisori era adresat5 lui %amuel J. $illinn1ton,
pe str. Crescent nr. #, Ohitb/, alta era pe adresa herr
Leutner, +arna< cea de0a treia era pentru Birma Coutts & Co.
Londra, iar a patra, c5tre domnii Klopstoc& & $illreutch,
bancheri, din $udapesta. Cea de0a doua )i de0a patra
scrisoare erau deschise. 65 pre15team s5 le citesc, c2nd am
au,it clan@a sc2r@2ind. Am s5rit 3nd5r5t pe locul meu, dup5
ce pusesem la repe,eal5 scrisorile la loc )i mi0am reluat
lectura, pe c2nd contele, @in2nd 3n m2n5 3nc5 o scrisoare,
intr5 3n odaie. Lu5 scrisorile de pe mas5, timbr2ndu0le cu
1riI5, apoi se 3ntoarse c5tre mine=
> (e ro1 s5 m5 scu,i, dar 3n seara asta am mult de lucru, 3n
particular. +ei 15si aici, sper, tot ce dore)ti. Pe c2nd 3nchidea
u)a, 3mi spuse dup5 un moment de 12ndire= Gn15duie0mi un
sBat, scumpe prieten, sau mai de1rab5 un a8ertisment c2t se
poate de serios. 9ac5 p5r5se)ti aceast5 3nc5pere, nu 8ei a8ea
nici o )ans5 s5 dormi 3n alt5 parte a castelului. C 8echi, plin
de amintiri, iar cel ce adoarme imprudent cade prad5
co)marurilor. Jii pre8enitD Mriunde ai Bi, dac5 te biruie
somnul, acum sau oric2nd, 1r5be)te0te s5 aIun1i 3n camera
9omniei (ale sau 3n od5ile acestea, ca s5 Bii 3n si1uran@5.
9ac5 3ns5 n0o s5 @ii seam5 de aceste sBaturi, atunci...
(onul cu care sB2r)i aceste 8orbe m5 cutremur5, pe c2nd el
B5cu un 1est de parc5 s0ar Bi sp5lat pe m2ini. Am priceput pe
loc< sin1urul meu dubiu a Bost dac5 8reun 8is poate Bi mai
oribil dec2t plasa asta monstruoas5 de be,n5 )i tain5 ce o s5
se str2n15 3n Iurul meu.
Mai trziu. Adau1 ultimele cu8inte scrise, de data asta B5r5
nici o 3ndoial5. Hu mi0ar Bi team5 s5 adorm 3n nici un loc 3n
care n0ar Bi el. Am at2rnat cruciBi4ul la cap5tul patului, 3mi

60
3nchipui c5 astBel somnul 3mi 8a Bi despo85rat de 8ise )i c5 el
acolo 8a r5m2ne de0acum 3nainte.
C2nd contele a plecat, m0am 3ntors 3n odaia mea. 9up5 un
scurt r5stimp, neau,ind nici un ,1omot, am ie)it )i am urcat
scara de piatr5 p2n5 la locul unde a8eam 8ederea spre sud.
Asemuit5 cu 3ntunecimea B5r5 perspecti85 a cur@ii interioare,
pri8eli)tea aceasta, cu toate c5 inaccesibil5, 3@i d5dea, prin
8astitatea ei, un sentiment de libertate.
C2nd 3mi 3ntorceam pri8irea de la ea, m5 sim@eam din nou
3ntemni@at )i m5 apuca poBta s5 tra1 aer proasp5t 3n piept, cu
toate c5, 3n Bri1ul nop@ii, era rece. Am 3nceput s5 m5 resimt 3n
urma acestei e4isten@e nocturne. Gmi distru1e ner8ii. 65
sperii )i de umbra mea )i m5 b2ntuie tot soiul de n5luciri.
Humai 9umne,eu )tie c2t de 3ntemeiate sunt temerile mele,
3n blestematul 5sta de castelD 65 uitam la minunata
pri8eli)te, sc5ldat5 3n clarul de lun5 ca de lumina ,ilei.
Aceast5 Brumuse@e pur5 p5rea s5 m5 3n8iore,e, cu Biecare
respira@ie m5 potolea )i m5 alina. ?i cum m5 aplecam peste
mar1inea Berestrei, pri8irea 3mi Bu atras5 de ce8a care Boia la
catul de dedesubt, pu@in mai la st2n1a, acolo unde, dup5
socotelile mele, trebuia s5 Bie Bereastra de la odaia contelui.
Jereastra la care st5team era 3nalt5 )i t5iat5 3n ,iduri 1roase,
cu per8a,ul sculptat )i, de)i roas5 de 8reme, 3nc5 3ntrea15.
60am retras 3n umbr5, pri8ind cu aten@ie.
Am ,5rit capul contelui ie)ind pe Bereastr5. Hu0i puteam
8edea chipul, dar l0am recunoscut din spate, dup5 mi)c5rile
m2inilor. Gn nici un ca, nu m0a) 3n)ela, c5ci 3i studiasem
m2inile cu aten@ie. La 3nceput, Baptul m0a interesat, m0a
amu,at chiar, c5ci te miri ce Bleac poate amu,a un pri,onier.
%entimentul mi se schimb5 3ns5 3n repulsie )i 1roa,5, c2nd
l0am 85,ut ie)ind pe 1eam 3n 3ntre1ime )i 3ncep2nd s5 se
t2rasc5 pe pere@ii castelului, deasupra h5ului Bioros, cu capul
3n Ios )i cu poalele pelerinei desB5cute 3n Iurul lui, ca ni)te
aripi mari.
La 3nceput nu0mi 8enea s50mi cred ochilor. Gmi ,iceam c5
lumina lunii, ori poate mi)carea umbrelor, 3mi Ioac5 un

61
ren1hi. 9ar, pri8ind mai departe, mi0am dat seama c5 nu
putea Bi nici o eroare. *0am 85,ut de1etele de la m2ini )i de la
picioare apuc2nd col@urile pietrelor din ,idul de pe care anii
3ndep5rtaser5 mortarul )i Bolosind la cobor2re Biecare
protuberan@5 )i nere1ularitate a ,idului, cu mare iu@eal5, a)a
cum )erpuie)te o )op2rl5 pe ,id.
Ce soi de om este 5sta, sau ce Bel de creatur5 asem5n5toare
unui omA Qroa,a acestor locuri m5 cople)e)te< o 1roa,5
cumplit5 )i B5r5 sc5pare. 65 3nconIoar5 taine pe care nu
3ndr5,nesc s5 le de,le1...

15 mai. L0am 85,ut 3nc5 o dat5 pe conte cobor2nd ca o
)op2rl5. A descins oblic, cam o sut5 de pa)i, la st2n1a. Apoi a
disp5rut prin 8reo 1aur5 sau Bereastr5. C2nd nu i s0a mai
,5rit capul, m0am aplecat pe Bereastr5 ca s5 85d mai bine,
B5r5 s5 i,butesc, deoarece distan@a era prea mare sau
un1hiul neBa8orabil. 60am 12ndit c5 a plecat din castel )i c5
a) putea Bolosi r51a,ul ca s501 cercete, mai am5nun@it dec2t
p2n5 acum. 60am 3ntors 3n camer5 )i, lu2nd o lamp5, am
3ncercat toate u)ile.
9up5 cum m5 a)teptasem, erau 3ncuiate, cu broa)te relati8
noi. Am cobor2t atunci scara de piatr5, 3n holul pe unde
intrasem prima oar5. Am descoperit c5 ,58oarele se puteau
tra1e destul de u)or )i c5 lan@urile 1rele se puteau scoate, dar
u)a era 3ncuiat5, iar cheia lipseaD Cheia trebuia s5 Bie 3n
odaia contelui. 9ac5 puteam prinde clipa c2nd aceasta nu
era 3ncuiat5, a) Bi putut e8ada. Am continuat s5 e4amine,
diBeritele sc5ri )i coridoare )i s5 3ncerc s5 deschid u)ile la
care aIun1eam. Una sau dou5 c5m5ru@e de l2n15 hol erau
deschise, dar nu era nimic de 85,ut 3n ele, 3n aBar5 de mobila
8eche, pr5Buit5, cu 3mbr5c5mintea roas5 de molii.
La urm5, totu)i, am dat de o camer5, 3n cap5tul unei sc5ri,
a c5rei u)5, de)i p5rea ,58or2t5, ceda sub ap5sare. Am
ap5sat mai tare )i am remarcat c5 nu era 3ncuiat5 )i c5 a8ea
balamalele stricate, a)a c5 se spriIinea direct pe du)umea.
Cra un prileI care s0ar Bi putut s5 nu se repete )i de care

62
trebuia s5 proBit. 9up5 c2te8a opinteli, am p5truns. 65 aBlam
acum 3n aripa dreapt5 a castelului )i cu un etaI mai Ios. Prin
Berestre am 85,ut c5 od5ile de aici se 3n)iruiau pe latura de
sud )i spre 8est.
9edesubt, de o parte )i de alta, pe c2t puteam cuprinde cu
pri8irea, se ad2ncea o pr5pastie B5r5 Bund. Castelul Busese
,idit pe piscul unui munte, astBel 3nc2t s5 Bie ine4pu1nabil
din trei p5r@i, iar Berestrele 8aste aduc5toare de lumin5 )i
miIloc de ap5rare totodat5 se aBlau 3n aBara b5t5ii arcului sau
balime,ei
9
. C5tre apus se 8edea o 8ale ad2nc5 )i de acolo,
3ntin,2ndu0se p2n5 departe, lan@uri de mun@i seme@i. Aceasta
era, e8ident, aripa din castel care Busese locuit5 pe 8remuri,
c5ci era mai conBortabil mobilat5 dec2t celelalte 3nc5peri.
Jerestrele nu a8eau draperii, iar clarul de lun5, n585lind prin
8itralii, te l5sa chiar s5 distin1i culorile, ascun,2nd pu,deria
de colb ce acoperea totul, 3ndulcind 3ntr0o m5sur5 ra8a1iile
timpului )i ale moliilor.
Lampa nu0mi era de mare aIutor 3n lumina str5lucitoare a
lunii, dar eram bucuros c5 o luasem cu mine, c5ci r5t5ceam
totu)i 3ntr0o pustietate care0mi 3n1he@a inima )i0mi d5dea
Biori de 1roa,5. 65 sim@eam, totu)i, mai bine 3n acea odaie
dec2t sin1ur 3n 3nc5perile pe care pre,en@a contelui mi le
B5cuse nesuBerite )i, dup5 ce am i,butit s50mi st5p2nesc
ner8ii, am sim@it o pace binecu82ntat5 cobor2nd asupra mea.
%tau aici, 3n Ba@a unei m5su@e de steIar la care, c2nd8a, se
a)e,a s5 scrie cine )tie ce doamn5 Brumoas5, c5,ut5 pe
12nduri )i 3mbuIorat5 de r2ndurile st2n1ace ale scrisorii ei de
dra1oste, stau )i scriu 3n Iurnalul meu, cu caractere
steno1raBice, tot ce mi s0a 3nt2mplat de c2nd l0am 3nchis
ultima oar5. %untem doar 3n secolul al PlP0leaD ?i totu)i,
dac5 nu m5 3n)el, 8eacurile din urm5 a8eau )i puteri ce le
erau proprii )i pe care simpla modernitate nu )tie s5 le
r5spund5.

9
Turn de atac.

6'
Mai trziu. Dimineaa de 16 mai. 9eie 9omnul s5 nu0mi
pierd min@ile, Biindc5 asta este tot ce mi0a r5mas. %i1uran@a
sau certitudinea si1uran@ei apar@ine trecutului.
C2t5 8reme 8oi mai tr5i aici, nu pot spera dec2t la un sin1ur
lucru= s5 nu 3nnebunesc, dac5 nu cum8a am )i 3nnebunit.
9ac5 sunt teaB5r, atunci, desi1ur, e 3nnebunitor s5 te
12nde)ti c5 dintre toate n5lucirile care m5 p2ndesc 3n acest
loc al blestemului, contele e cel mai pu@in Bioros< numai el
sin1ur m5 poate sal8a, chiar dac5 numai at2t timp c2t 3i
ser8esc scopurile.
Gncep s5 mi se limpe,easc5 anumite lucruri care0mi
r5m2neau conBu,e. P2n5 acum nu prea 3n@ele1eam la ce se
reBerea %ha&espeare, c2nd 3l punea .amlet s5 spun5=
T%4li"ele, repe-e t%4li"ele mele*
0 lipa s% sriu )n ele*
Acum, c2nd mi se pare c5 mintea mi0a ie)it din @2@2ni, ca )i
cum )ocul suBerit ar 8rea s0o destrame, m5 3ntorc la tihna
Iurnalului meu. Mbiceiul de a nota cu preci,ie trebuie s5 m5
aIute s5 m5 calme,.
A8ertismentul misterios al contelui m5 3n1ro,ise chiar
atunci< dac5 m5 3n1ro,e)te )i mai mult 3n clipa asta, c2nd
mi01 reamintesc, este Biindc5 )tiu c5 de acum 3nainte acest
om 8a a8ea un 3nBrico)5tor ascendent asupra mea. 65 8oi
teme s50i mai pun 8orbele la 3ndoial5D
9up5 ce terminasem de scris 3n Iurnal )i dup5 ce pusesem,
din Bericire, caietul )i tocul 3n bu,unar, m0a apucat somnul.
A8ertismentul contelui 3mi st5ruia 3n minte, dar 3mi B5cea
pl5cere s5 nu0l ascult. Luptam din 1reu cu somnul. Clarul de
lun5 bl2nd )i m2n12ietor, pri8eli)tea lar15 de aBar5 3mi
d5deau un sentiment de libertate ce m5 3n8iora.
60am hot5r2t s5 nu m5 mai 3ntorc 3n acea noapte 3n od5ile
b2ntuite de be,n5, ci s5 dorm acolo unde st5tuser5 acele
doamne de alt5dat5, unde poate c2ntaser5 )i unde
petrecuser5, cu si1uran@5, o e4isten@5 sua85, cu pieptul
3nBiorat de m2hnire dup5 b5rba@ii lor pleca@i departe, 3n
82ltoarea luptelor necru@5toare. Am tras de la locul ei o

6-
canapea mare, 3n col@ul od5ii, astBel 3nc2t, st2nd 3ntins, s5
pot 8edea pri8eli)tea 3nc2nt5toare de la r5s5rit )i de la sud )i,
B5r5 s50mi pese de colb5ria din Iur, m0am pre15tit de culcare.
$5nuiesc c5 adormisem< sper cel pu@in, de)i m5 tem c5 nu,
Biindc5 tot ceea ce a urmat mi0a p5rut at2t de real, 3nc2t
chiar acum, la lumina puternic5 )i str5lucitoare a dimine@ii,
nu pot deloc crede c5 totul a Bost 8is.
Hu eram sin1ur. Cra aceea)i odaie, neschimbat5 3n nici un
Bel Ba@5 de momentul c2nd intrasem 3n ea< puteam 8edea,
de0a lun1ul du)umelei, 3n sc5p5r5toarea 85paie a lunii,
urmele pa)ilor mei, l5sate 3n praB. Gn Ba@a mea, la lumina lunii,
st5teau trei Bemei tinere, din lumea bun5, dup5 @inut5 )i
8e)minte. Gn clipa c2nd le0am 85,ut, am cre,ut c5 8ise,, c5ci,
de)i luna le lumina din spate, nu l5sau nici o umbr5 pe
podele. +eneau c5tre mine, pri8indu0m5 )i 8orbindu0)i 3n
)oapt5.
9ou5 dintre ele erau brune, cu nasuri ac8iline, sem5n2nd
cu acela al contelui, cu ochii mari ne1ri )i sBredelitori,
arunc2nd parc5 lumini ro)ii, Ba@5 de ra,ele pale ale lunii. Cea
de0a treia era Brumoas5, din cale0aBar5 de Brumoas5, cu plete
lun1i de aur, t5l5,uitoare, cu ochii ca saBirele. Chipul ei mi se
p5rea oarecum cunoscut, parc5 3n le15tur5 cu un 8is ur2t,
nu )tiu de c2nd )i de unde. (oate trei a8eau din@ii de o
albea@5 nemaipomenit5, lucind ca perlele 3ntre bu,ele 8i)inii
)i sen,uale.
Ce8a totu)i m5 stin1herea 3n pre,en@a lor, o sen,a@ie de
poBt5 aprins5 amestecat5 cu spaim5. %im@eam o per8ers5 )i
ar,5toare dorin@5 de a Bi s5rutat de acele bu,e ro)ii. Hu e bine
s5 note, acest lucru, 3ntr0o ,i ar putea aIun1e sub ochii 6inei,
umpl2nd0o de m2hnire< 3ns5 acesta e ade85rul.
?opteau 3ntre ele, iar c2nd r2deau tustrele, r2sul lor
melodios, ar1intiu, 85dea )i o duritate pe care n0o are sunetul
mai moale al bu,elor omene)ti. %em5na cu @iuitul dulce, dar
de ne3ndurat al paharelor m2nuite de o m2n5 dibace. Cea
b5laie 3)i cl5tin5 cu cochet5rie capul, pe c2nd celelalte dou5 o
3mboldeau=

6
> 9u0te tu. C)ti prima, iar noi te 8om urma. C dreptul t5u s5
3ncepi.
Ca spuse=
> C t2n5r )i 8i1uros, ne poate s5ruta pe toate.
Hemi)cat, le pri8eam printre 1ene, prad5 unui sentiment de
deliciu a1onic. (2n5ra blond5 B5cu c2@i8a pa)i )i se aplec5
peste mine, de0i sim@eam respira@ia. M respira@ie dulce cum8a,
dulce ca mierea )i produc2nd asupra ner8ilor acela)i eBect ca
)i clinchetul 8ocii, dulce cu un substrat amar, respin15tor ca
i,ul de s2n1e.
Hu 3ndr5,neam s5 deschid ochii, dar le 8edeam perBect
printre 1ene. Jemeia cu p5rul de aur 3n1enunche l2n15 mine,
se aplec5 asupra mea, sorbindu0m5 din ochi cu o 8oluptate
deliberat5, a@2@5toare )i respin15toare totodat5. G)i arcui
12tul, lin12ndu0se, de Bapt, pe bu,e ca un animal, 3nc2t la
lumina lunii am putut 8edea cum i se ume,eau bu,ele
stacoIii )i limba ro)ie ,b5t2ndu0se printre din@ii albi )i
ascu@i@i, 3ncet, tot mai 3ncet, capul i se apropia de obraIii mei,
1ura de b5rbia mea, 3nc2t mi se p5ru c5 o s5 m5 apuce de 12t.
Atunci se opri )i am putut au,i cum 3i plesc5ie limba 3ntre
din@i )i 3ntre bu,e )i i0am sim@it respira@ia Bierbinte pe 12t.
Pielea 12tului 3mi tremura ca )i c2nd ar Bi a)teptat apropierea
3nceat5 a unei m2ini m2n12ietoare. Am sim@it 3nBior2ndu0se
de atin1erea moale a bu,elor locul prea sim@itor de sub
ureche )i mu)c5tura scurt5 a doi din@i 3nBi12ndu0se acolo.
Am 3nchis ochii 3ntr0un e4ta, lan1uros )i a)teptam, cu inima
b5t2nd.
Gn aceea)i clip5, o alt5 sen,a@ie m5 cutremur5, ca o
str5Bul1erare. Am a8ut con)tiin@a pre,en@ei contelui, ca )i
cum s0ar Bi 3ntrupat 3ntr0un clocot de Burie. 9eschi,2nd B5r5
8oie ochii, i0am 85,ut m2na de o@el apuc2nd bere1ata sub@ire
a Bemeii )i a,82rlind0o pe aceasta c2t colo. Mchii ei alba)tri
aruncau 85p5i de m2nie, din@ii 3i cl5n@5neau de turbare,
obraIii Brumo)i i se 3n85p5iaser5. 9ar conteleD Hu mi0a) Bi
ima1inat niciodat5 o asemenea i,bucnire de m2nie, nici la
demonii inBernului. Ce mai, i se aprinseser5 ochii. Luceau 3n

66
ei Bl5c5rile ro)ii ale iadului, pe c2nd Ba@a 3i era palid5 de
moarte, cu tr5s5turile aspre ad2ncite.
%pr2ncenele stuBoase care se 3mbinau deasupra nasului
p5reau acum o bar5 incandescent5 de metal. Cu o icnitur5
cumplit5 arunc5 Bemeia )i ridic5 m2na c5tre celelalte, ca )i
cum le0ar Bi 3mpins 3nd5r5t< era acela)i 1est imperios cu care
i,1onise lupii. C4clam5 cu o 8oce 3nceat5 )i )optit5, dar care
p5rea c5 taie aerul, umpl2nd 3ntrea1a 3nc5pere=
> Cum de0a@i 3ndr5,nit s50l atin1e@iA Cum a@i pus ochii pe el,
c2nd 80am inter,isA Gnapoi cu toate. Mmul acesta e 3n puterea
meaD Jeri@i085 s5 85 amesteca@i, dac5 nu 8re@i s5 a8e@i de0a
Bace cu mine.
Jemeia blond5 r2se obscen=
> (u, care n0ai iubit niciodat5D Hiciodat5 n0ai iubit.
Celelalte i se al5turar5, r2,2nd at2t de tare, 3nc2t hohotele
lor umplur5 odaia, d2ndu0mi o sen,a@ie de le)in. Parc5
r2deau dia8olii.
Contele m5 pri8i cu aten@ie, se 3ntoarse )i murmur5=
> $a da, )tiu ce e dra1ostea. Chiar 8oi pute@i Bi martore,
dac5 n0a@i uitat. Uite, 85 B515duiesc c5 dup5 ce 8oi Bi terminat
cu el, 3l 8e@i putea s5ruta c2t poBti@i. ?i acum, hai, duce@i085D
(rebuie s501 tre,esc, a8em treab5.
> Hu 8om a8ea nimic noaptea astaA, miorl5i 3nceti)or una
dintre ele, ar5t2nd c5tre sacul pe care01 pusese pe du)umele
contele )i care se mi)ca de parc5 ar Bi ascuns ce8a 8iu
3n5untru.
9rept r5spuns, contele d5du din cap. Una dintre Bemei se
repe,i )i deschise sacul. 9ac5 e s50mi cred urechilor, am
au,it suspinul ad2nc )i 1eam5tul 3n5bu)it al unui copil pe
Ium5tate suBocat. Jemeile d5dur5 roat5 sacului, pe c2nd eu
r5m5sesem 3mpietrit de 1roa,5. ?i cum le pri8eam, disp5rur5
cu sacul 3nsp5im2nt5tor. Hu st5tuser5 3n dreptul u)ii )i nici
n0ar Bi putut trece pe l2n15 mine B5r5 s5 le obser8. P5reau,
pur )i simplu, s5 se Bi mistuit 3n ra,ele lunii )i s5 Bi ,burat pe
Bereastr5, c5ci timp de o clip5 le0am 85,ut siluetele 3n 85,duh,
3nainte de a se topi cu totul.

6#
Atunci, cople)it de teroare, mi0am pierdut cuno)tin@a.


6!
CAP. (
Jurnalul lui Jonatan !arker
"continuare$

)0am de)teptat 3n patul meu. 9ac5 totul n0a Bost un
8is, atunci contele trebuie c5 m0a adus aici. Gncerc s5 m5
dumiresc )i nu pot aIun1e la nici un re,ultat cert. 9e unele
lucruri puteam Bi si1ur, dup5 anumite mici semne, ca de
pild5 modul cum 3mi Buseser5 3mp5turite hainele, altBel dec2t
obi)nuiesc eu. Gn schimb, 3mi st5tuse ceasul, pe care nu uit
niciodat5 s50l 3ntorc 3nainte de culcare. Gn Bine, alte detalii.
9ar toate acestea nu do8edesc altce8a dec2t c5, dintr0o cau,5
sau alta, m5 comportasem altBel ca de obicei.
9e un sin1ur lucru 3mi pare bine )i anume c5, dac5 m0a
adus aici )i m0a a)e,at 3n pat, contele trebuie s5 Bi Bost Boarte
1r5bit, c5ci nu mi0a umblat prin bu,unare. %unt si1ur c5,
dac5 mi0ar Bi 15sit Iurnalul, nu l0ar Bi putut desciBra, dar nici
nu s0ar Bi mul@umit cu at2t. 6i l0ar Bi luat sau l0ar Bi distrus,
Kotindu0mi pri8irile prin aceast5 odaie 3n care am tras at2tea
spaime, m5 simt totu)i la ad5post, c5ci nu cunosc nimic mai
oribil dec2t blestematele acelea de Bemei care a)teptau, care
a)teapt5 s50mi bea s2n1ele.

6"
18 mai. +oiam s5 re85d odaia aceea 3n plin5 ,i, Biindc5
trebuie s5 aBlu ade85rul. 9ar am 15sit 3ncuiat5 u)a din capul
sc5rilor. Jusese Bi4at5 cu Bor@a 3n canaturi, ceea ce l5sase
urme pe lemn5rie. Cuiul de la ,58or nu era pus, 3ns5 u)a era
3ncuiat5 pe din5untru. 65 tem, deci, c5 n0am 8isat )i c5 8a
trebui s5 @in seama de asta.

19 mai. Am c5,ut, cu si1uran@5, 3ntr0o capcan5. Hoaptea
trecut5, contele mi0a cerut, cu 1lasul cel mai sua8, s5 scriu
trei scrisori, una 3n care s5 spun c5 treburile mele pe aici
sunt pe sB2r)ite )i c5 8oi pleca spre cas5 peste c2te8a ,ile , o
alta c5 8oi pleca a doua ,i )i o a treia c5 am plecat de 1a
castel )i c5 am sosit la $istri@a. 60a) Bi re8oltat din toat5
inima, dar am sim@it c5 3n actuala stare de lucruri ar Bi Bost
nebunie curat5 s5 m5 cert pe Ba@5 cu contele, c2nd sunt cu
totul 3n puterea lui, iar a0l reBu,a ar Bi 3nsemnat s50i tre,esc
b5nuieli )i s50l 3nBurii.
?tie )i el c5 )tiu prea multe )i c5 8ia@a mea constituie o
primeIdie pentru el< sin1ura mea )ans5 este s5 c2)ti1 timp 3n
a)teptarea altui prileI prielnic. Gntre timp, 3nt2mplarea m5
poate sal8a. Gi citeam 3n ochi ce8a din m2nia cumplit5 cu care
o aruncase c2t colo pe Bemeia cu plete de aur. Gmi e4plica
tocmai c5 ser8iciile de po)t5 sunt rare )i nesi1ure )i c5,
scriind acum, 3mi 8oi lini)ti mai 1rabnic prietenii< m5 asi1ura
cu at2ta st5ruin@5 c5 8a p5stra la $istri@a ultimele scrisori
p2n5 c2nd 8oi aIun1e )i eu acolo, 3n ca,ul 3n care mi0a) mai
prelun1i )ederea, a)a c5 am priceput c5 a m5 opune ar Bi
3nsemnat s50i tre,esc noi suspiciuni. 60am preB5cut, deci, a Bi
de acord cu el )i 10am 3ntrebat ce dat5 s5 pun pe scrisori. A
cump5nit un minut, pe urm5 mi0a spus=
> Prima s5 Bie din 12, a doua din 1", iar a treia din 2" iunie.
?tiu acum c2t mai am de tr5it. 9umne,eu s5 m5 apereD

28 mai* C4ist5 o )ans5 de sal8are sau, 3n tot ca,ul, un
miIloc de a trimite o 8orb5 acas5. M )atr5 de @i1ani a sosit la
castel, a)e,2ndu0)i corturile 3n curtea interioar5. Ni1ani ca

#0
ace)tia se 15sesc cu miile 3n Un1aria )i 3n (ransil8ania )i
sunt aproape 3n aBara le1ii. %e str2n1 pe l2n15 cur@ile
boiere)ti )i iau numele st5p2nului. Hu cunosc Brica, n0au nici
o credin@5 3n aBar5 de supersti@ii, )i 8orbesc un dialect
amestecat cu cu8inte rom2ne)ti.
+oi scrie c2te8a scrisori acas5 )i 8oi 3ncerca s5 le dau lor se
le pun5 la po)t5. Am 8orbit adineauri cu ei, de la Bereastr5,
am B5cut cuno)tin@5. ?i0au scos p5l5riile )i mi0au B5cut
plec5ciuni )i alte semne pe care nu le0am putut 3n@ele1e,
dup5 cum n0am priceput ce stri1au...
Am scris scrisorile. Cea c5tre 6ina este steno1raBiat5, pe
c2nd domnului .aR&ins i0am scris numai s5 ia le15tura cu
6ina. 9oar ei i0am e4plicat situa@ia, B5r5 s50i po8estesc toate
ororile, care pot Bi biete presupuneri. A) 3nsp5im2nta0o de
moarte dac5 i0a) po8esti totul. Chiar dac5 scrisorile nu aIun1
la destina@ie, contele nu 8a putea s50mi aBle secretul )i nici
c2t de multe )tiu despre el.
Am dat scrisorile< le0am strecurat printre ,5brelele Berestrei,
dimpreun5 cu un ban de aur, B5c2ndu0le semn @i1anilor c5
8reau s5 le pun5 la po)t5. Mmul care le0a luat le0a str2ns la
piept 3nclin2ndu0se ad2nc, apoi le0a pus sub p5l5rie. Hu pot
Bace mai mult. 60am 3ntors 3n bibliotec5 )i am 3nceput s5
citesc. ?i cum contele nu mai 8enea, am mai a)ternut aceste
r2nduri.
Contele a 8enit. %0a a)e,at 3n Ba@a mea )i mi0a spus, mieros,
3n timp ce desB5cea cele dou5 scrisori=
> Ni1anii mi0au adus aceste lucruri, habar n0am de unde,
dar, Bire)te, am s5 m5 uit prin ele. *a te uit5, le citise, deci,
una e de la dumneata c5tre prietenul meu Peter .aR&ins.
:Cealalt5, deschise plicul )i pri8i semnele cabalistice,
c5tr5nindu0se )i uit2ndu0se Bioros la mine, cealalt5 e un
lucru netrebnic, o oBens5 adus5 prieteniei )i ospitalit5@ii. C
nesemnat5. 9eci, nu ne interesea,5.
?i, calm, o apropie de Blac5ra l5mpii, p2n5 se B5cu scrum.
Apoi 3mi spuse=

#1
> %crisoarea c5tre .aR&ins o 8oi trimite, Bire)te, c5ci e scris5
de dumneata. %crisorile 9omniei (ale sunt pentru mine
lucruri sBinte. M s5 m5 ier@i c5, 3n necuno)tin@5 de cau,5, am
rupt si1iliul. +rei, te ro1, s50l pui din nou pe plicA ?i0mi
3ntinse, curtenitor, scrisoarea )i un plic nou. Hu puteam
dec2t s5 scriu din nou adresa )i s50i 3ntind 3n t5cere
scrisoarea. C2nd p5r5si 3nc5perea, am au,it cheia
3ntorc2ndu0se 3ncet 3n broasc5. 9up5 pu@in timp am 3ncercat
s5 deschid u)a, dar era 3ncuiat5.
C2nd, dup5 o or50dou5, contele intr5 lini)tit 3n bibliotec5,
m5 tre,i din somn, c5ci adormisem pe canapea. Joarte
curtenitor, cu manierele cele mai alese, 3mi spuse=
> Ci, prietene, e)ti obositA Culc50te, somnul e cea mai bun5
odihn5. 9e altBel, nu 8oi a8ea pl5cerea s5 stau de 8orb5 cu
dumneata 3n noaptea asta, am mult de lucru= culc50te 3ns5,
ro1u0te.
Am trecut 3n odaia mea, m0am culcat )i, ce ciudat, am
dormit B5r5 8ise. 9isperarea 3)i are calmul eiD

31 mai. A,i0diminea@5, c2nd m0am tre,it, m0am 12ndit s5
m5 apro8i,ione, sin1ur cu h2rtie de scris )i plicuri din 8ali,5
)i s5 le p5stre, 3n bu,unar, ca s5 pot scrie c2nd mi se 8a i8i
prileIul cel mai potri8it< ce surpri,5, ce lo8itur5 3ns5D
Hici cea mai mic5 buc5@ic5 de h2rtie nu se mai aBla acolo,
totul disp5ruse, notele mele, memorandumul 3n care relatam
drumurile )i c5l5toria, scrisorile de credit, 3n Bapt, tot ce
mi0ar Bi trebuit dup5 ce a) Bi p5r5sit castelul. 60am recules o
clip5, apoi am deschis 8ali,a )i dulapul 3n care 3mi pusesem
hainele.
Costumul 3n care c5l5torisem nu mai era acolo, nici
pardesiul, nici pledul< nici urm5 de ele, nic5ieri. M nou5
ma)ina@iune, deci...

17 iunie. A,i0diminea@5, pe c2nd st5team 3n 82rBul patului
)i0mi scormoneam min@ile, am au,it aBar5 3n curte pocnituri
de bice )i trop5it de cai pe pietrele cur@ii. $ucuros, m0am

#2
repe,it la Bereastra acoperit5 )i am 85,ut dou5 dili1en@e mari,
Biecare tras5 de c2te opt cai ,dra8eni )i m2nate de c2te un
slo8ac cu p5l5rii c2t roata carului, cu br2ie @intuite )i cu c2te
o saric5 murdar5 peste ci,mele 3nalte. Hu lipsea nici toia1ul
lun1 din m2n5. Am s5rit la u)5 cu inten@ia de a cobor3 )i de a
3ncerca s50i aIun1 prin holul principal, c5ci m5 12ndeam c5
pe acolo li se 8a deschide. M nou5 lo8itur5= u)a era 3ncuiat5
pe dinaBar5.
60am 3ntors la Bereastr5 )i i0am stri1at. %e uitar5 3n sus cu
un aer n5t2n1, ar5t2ndu0m5 cu de1etul. (ocmai atunci sosi
buliba)a @i1anilor
10
)i, 85,2ndu0i cum ar5tau c5tre Bereastra
mea, le spuse ce8a, iar ei i,bucnir5 3n r2s. 9e atunci 3ncolo,
,adarnic m0am ,b5tut, ,adarnic i0am implorat cu stri15te
sB2)ietoare, nici n0au mai ridicat pri8irile spre mine, ba mi0au
3ntors )i spatele. Gn dili1en@e se aBlau l5,i mari, p5trate, cu
m2nere din Bunii 1roase< dup5 u)urin@a cu care le m2nuiau
slo8acii )i dup5 ,1omotul ce0l scoteau c2nd erau tr2ntite Ios,
1hiceam c5 erau, Bire)te, 1oale.
C2nd toate Bur5 desc5rcate )i sti8uite 3ntr0un un1her al
cur@ii, slo8acii primir5 ni)te bani de la @i1ani )i, dup5 ce
scuipar5 pe bani, ca s5 le aduc5 noroc, se 3ntoarser5 cu pa)i
mari l2n15 caii lor. Apoi am au,it )uieratul bicelor
pier,2ndu0se 3n dep5rtare.

24 iunie, nainte s se !a" ziu. A,i0noapte, contele a
plecat de8reme )i s0a 3nchis 3n odaia lui. 9e 3ndat5 ce mi0am
B5cut curaI, am urcat scara r5sucit5 )i m0am uitat pe
Bereastra ce d5dea spre sud. *nten@ionam s501 supra8e1he,
pe conte, Biindc5 se petrecea totu)i ce8a. Ni1anii au Bost
15,dui@i unde8a prin castel )i me)teresc 8reo treab5. M )tiu,
Biindc5 din c2nd 3n c2nd aud un boc5nit 3ndep5rtat )i
3n5bu)it ca de t2rn5cop )i de ca,ma< orice ar treb5lui, trebuie
s5 Bie tot 8reo tic5lo)ie.

10
In text, hatmanul".

#'
Am p2ndit la Bereastr5 cam 8reo Ium5tate de or5, c2nd l0am
85,ut pe conte Buri)2ndu0se pe Bereastr5. 60am retras )i am
p2ndit cu aten@ie cum ie)ea cu totul. Parc5 m0a i,bit cine8a,
c2nd l0am 85,ut 3mbr5cat cu hainele mele de drum )i
purt2nd pe um5r sacul oribil pe care0l luaser5 Bemeile acelea.
Hu 3nc5pea 3ndoial5 3n pri8in@a a ceea ce a8ea de 12nd s5
Bac5 )i, pe deasupra, 3mbr5cat 3n hainele meleD C o nou5
curs5 dr5ceasc5= 8a putea s50i con8in15 pe al@ii c5 m0au
85,ut )i 8a putea s5 do8edeasc5 Baptul c5 mi0a) Bi dus sin1ur
scrisorile la po)t5, 3n ora) sau 3n 8reun sat. ?i orice tic5lo)ie
8a comite, oamenii din 3mpreIurimi o 8or pune pe socoteala
mea.
65 apuc5 turbarea c2nd m5 12ndesc c5 toate acestea se
petrec pe c2nd eu ,ac 3nchis aici, ca un pu)c5ria), B5r5 s5 m5
bucur nici m5car de protec@ia pe care le0o acord5 le1ea
criminalilor.
60am decis s5 a)tept 3ntoarcerea contelui )i am r5mas
mult5 8reme nede,lipit de Bereastr5. Gn ra,ele lunii parc5
8edeam ni)te ciuda@i stropi Iuc5u)i. Crau ca ni)te Bire de praB
ce se roteau )i se adunau 3n 82rteIuri nebuloase. Le
urm5ream cu pri8irea cum roiesc )i sim@eam cobor2nd un Bel
de pace 3n mine. 60am spriIinit de per8a,, ca s5 stau mai
bine )i s5 m5 pot bucura ca lumea de ,ben1uiala lor.
Ce8a m5 B5cu s5 tresar, scheun5turi 3n5bu)ite )i Ialnice de
c2ini, unde8a, Ios, 3n 8ale, dincolo de ra,a mea de 8edere.
Apoi 3mi r5sunar5 mai distinct 3n urechi, pe c2nd Birele
plutitoare de praB luau noi Borme, dup5 sunet, ca )i c2nd ar Bi
dansat 3n ra,ele lunii. Chiar eu sim@eam cum se ,b5tea s5 se
tre,easc5 3n mine o chemare a instinctelor< suBletul meu din
ad2ncuri )i sim@urile pe Ium5tate st2rnite luptau s5
r5spund5 chem5rii. Cram hipnoti,at. Jirele de colb Iucau mai
repede, tot mai repede, iar ra,ele lunii p5reau c5 Bream5t5
trec2nd pe l2n15 mine, 3nainte de a str5pun1e masele de
3ntuneric. Cle 3nsele se str2n1eau tot mai mult, p2n5 p5reau
a lua 8a1i Borme Bantomatice.

#-
Atunci am tres5rit, tre,indu0m5 cu des582r)ire )i, st5p2n pe
toate sim@urile mele, am Bu1it de acolo url2nd de 1roa,5.
Jormele Bantomatice care se desprindeau treptat din ra,ele de
lun5 erau ale celor trei Bemei0spectre, c5rora le eram sortit.
Am rupt0o la Bu15 3n odaia mea, unde m0am sim@it 3ntr0o
oarecare si1uran@5, Biindc5 aici nu p5trundeau ra,ele lunii,
iar lampa lumina puternic.
Cam dup5 8reo dou5 ceasuri am au,it un Bel de larm5 3n
odaia contelui, ce8a ca un 8aiet ascu@it, repede 3n5bu)it< iar
apoi t5cere, ad2nc5, 1roa,nic5, uci15toare. Cu inima
b5t2ndu0mi, am 3mpins u)a< eram 3ns5 3nchis 3n temni@a mea,
nu puteam Bace nimic. 60a podidit pl2nsul.
Am au,it ,1omot aBar5, 3n curte, @ip5tul a1onic al unei Bemei.
%5rind la 1eam, mi0am lipit Ba@a de ,5brele. Cra 3ntr0ade85r o
Bemeie, cu p5rul despletit, 12B2ind, cu m2inile la inim5. %e
a1a@5 cu 1reu de u)a cea mare. C2nd 3mi ,5ri Ba@a la Bereastr5,
se repe,i 3ntr0acolo )i0mi stri15 cu o 8oce 3nc5rcat5 de
amenin@5ri=
> 6onstrule, d50mi 3nd5r5t copilulD %e t2ra 3n 1enunchi,
ridic2nd m2inile la cer )i repet2nd acelea)i 8orbe cu o Iale
care0mi sB2)ia inima. G)i smul1ea p5rul, se b5tea cu pumnii
3n piept, abandon2ndu0se 1esturilor celor mai neBire)ti pe
care i le dicta suBerin@a cumplit5. Gn cele din urm5 se apropie
de Ba@ada castelului, unde n0o mai puteam 8edea. Au,eam
numai cum b5tea cu pumnii 3n u)5.
9easupra, probabil din turn, 8ocea contelui chema 3n )oapte
aspre, metalice. 9e departe, urletele lupilor p5reau a
r5spunde chem5rilor lui. La scurt5 8reme, o hait5 3ntrea15
n585li, ca printr0un ,51a, rupt, 3n curtea lar15 a castelului.
Jemeia nu @ip5, urletele lupilor 3ncetar5. 9up5 scurt5 8reme,
3ncepur5 s5 se scur15, unul c2te unul, aBar5, lin12ndu0se pe
bot. Hu pot s0o pl2n1 pe Bemeie, acum )tiu ce soart5 a a8ut
copilul ei, 3nc2t cred c5 e mai bine c5 e moart5.
Ce 8oi BaceA Ce0a) putea BaceA Cum s5 scap din scla8ia
blestemat5 a acestei nop@i de be,n5 )i teroareA

#
25 iunie, dimineaa. Un om poate s50)i dea seama c2t a
suBerit 3n timpul nop@ii dup5 c2t de dulce )i scump5 inimii )i
ochilor i se 3nB5@i)ea,5 diminea@a. C2nd, 3n ,ori, soarele se
3n5l@5 p2n5 ce ra,ele0i atinser5 82rBul portalului din Ba@a
Berestrei mele, m0am sim@it ca )i cum porumbelul din arc5
s0ar Bi a)e,at 3n acel loc 3nalt. (eama mi se risipi ca un
8e)m2nt 8aporos topit de c5ldur5. (rebuie s5 3ntreprind ce8a
c2t5 8reme aura de curaI a acestei ,ile st5 deasupra capului
meu. Hoaptea trecut5, una din scrisorile mele postdatate a
aIuns la po)t5, prima din seria Batal5 care trebuie s50mi
)tear15 p2n5 )i urma de pe acest p5m2nt.
Hu e timp de 12ndire. La lupt5D
Humai pe timp de noapte am Bost h5r@uit )i amenin@at,
primeIduit sau 3nsp5im2ntat. Gnc5 nu l0am 85,ut pe conte 3n
timpul ,ilei. %5 3nsemne oare aceasta c5 doarme 3n timp ce
al@ii sunt treIi sau c5 8e1hea,5 3n timp ce al@ii dormA 65car
de0a) putea intra 3n odaia luiD Hu este nici o cale. U)a e
mereu 3ncuiat5, n0am cum.
$a da, este una, dac5 3mi iau inima 3n din@i. Pe acolo pe
unde se strecoar5 trupul lui, de ce nu s0ar putea strecura )i
altulA L0am 85,ut cu ochii mei t2r2ndu0se pe Bereastr5.
Pentru ce nu l0a) imita, intr2nd pe aceea)i Bereastr5A Kiscul e
ma4im, dar ne8oia e 3nc5 mai aspr5. +oi risca. Gn cel mai r5u
ca,, m5 a)teapt5 doar moartea. 9ar moartea unui om nu e ca
a unei 8ite, )i0mi 8oi m2ntui poate suBletul.
#n a"eea$i zi, mai trziu. Am B5cut 3ncercarea )i, cu
aIutorul lui 9umne,eu, m0am 3ntors teaB5r 3n odaie. (rebuie
s5 note, Biecare am5nunt 3n ordine. Gmpins de un curaI
proasp5t, m0am 3ndreptat @int5 spre Bereastra de pe latura
sudic5 )i 3ntr0o clip5 m0am c5@5rat pe corni)a str2mt5 de
piatr5 care 3nconIoar5 cl5direa pe aceast5 parte. $locurile de
piatr5 erau mai mari )i nere1ulate, mortarul, sp5lat de 8reme,
c5,use. 6i0am scos 1hetele )i m0am ha,ardat aBar5 pe
drumul disper5rii.
Hu m0am uitat dec2t o sin1ur5 dat5 3n Ios, ca s5 m5 asi1ur
c5 o ochire 1r5bit5 3n h5ul de dedesubt nu m5 8a cople)i, iar

#6
dup5 aceea nu m0am mai uitat dec2t drept 3nainte.
Cuno)team destul de bine direc@ia )i distan@a p2n5 la
Bereastra contelui, la care am aIuns c2t de repede am putut,
@in2nd seama de 3mpreIur5ri.
H0am sim@it nici o ame@eal5, presupun c5 eram prea a@2@at,
)i 3ntr0un r5stimp care0mi p5ru ridicol de scurt m5 )i aBlam
c5lare pe per8a,ul Berestrei, 1ata s5 3mpin1 1iur1iu8eaua. Plin
de emo@ie, totu)i, mi0am dat drumul pe Bereastr5, cu
picioarele 3nainte. *ar c2nd mi0am rotit pri8irile 3n Iur, dup5
conte, ce surpri,5 pl5cut5D Camera era 1oal5. 9oar c2te8a
mobile desperecheate, ce p5reau a nu Bi Bost Bolosite niciodat5<
era totu)i aceea)i mobil5 ca )i 3n od5ile din aripa sudic5, )i
tot acoperit5 de praB.
Am c5utat cheia, dar nu era 3n broasc5 )i nici 3n alt5 parte
n0am 15sit0o. (ot ce0am descoperit a Bost o mare 1r5mad5 de
monede de aur, 3ntr0un un1her, monede de toate
pro8enien@ele= romane, en1le,e)ti, austriece, 1rece)ti )i
turce)ti, ,5c2nd 3n pulbere, parc5 neatinse de c2nd lumea.
Hici una nu era mai nou5 de trei sute de ani. 6ai erau, de
asemenea, lan@uri de aur, podoabe, Bel de Bel de 1iu8aieruri,
8echi toate )i p5tate.
M u)5 1rea se aBla 3ntr0un col@ al od5ii )i, cum nu putusem
15si nici cheia de la u)a principal5 a acestei od5i )i nici cheia
por@ii e4terioare, care constituia principalul obiect al
cercet5rii mele, a trebuit s5 e4plore, mai departe, ca s5 nu
r5m2n5 totul ,adarnic. U)a de l2n15 col@ era descuiat5 )i
conducea printr0un coridor 3ntunecos la o scar5 circular5,
care cobora abrupt.
Am cobor2t0o cu mult5 precau@ie, c5ci sc5rile nu primeau
lumin5 dec2t prin 15urile scobite 3n ,idul 1ros. La ultima
treapt5 3ncepea un tunel )i mai 3ntunecat 3n care st5p2nea
mirosul de mort al p5m2ntului 8echi, s5pat )i r5sturnat de
cur2nd. Pe m5sur5 ce 3naintam, mirosul de8enea tot mai
puternic, mai 1reu. Gn Bine, am trecut printr0o u)5 masi85,
care era 3ntredeschis5 )i m0am tre,it 3ntr0o capel5 8eche )i

##
ruinat5, care, 3n mod e8ident, Busese Bolosit5 ca loc de
3n1rop5ciune.
$olta era spart5, iar pe cele dou5 laturi ale capelei, ni)te
trepte conduceau c5tre ca8ouri, dar solul Busese de cur2nd
s5pat )i p5m2ntul 3nc5rcat 3n l5,i mari de lemn, B5r5 3ndoial5
cele aduse de slo8aci. Hu se aBla nimeni 3n Iur, a)a c5 am
continuat s5 caut o alt5 ie)ire, 3ns5 nu mai era nici una. Am
3nceput s5 cercete, Biecare palm5 de loc, B5r5 re,ultat. Am
cobor2t chiar 3n ca8ouri, 3n care p5trundea un Bir de lumin5,
cu toate c50mi repu1na. Gn primele dou5 nu se aBla nimic, 3n
aBar5 de Bra1mente de sicrie )i lin@olii de praB< 3n cel de0al
treilea, totu)i, am B5cut o descoperire.
Acolo, 3ntr0una din l5,ile mari, erau cu totul cinci,eci, pe un
pat de p5m2nt proasp5t s5pat, ,5cea conteleD Hu puteam )ti
dac5 e mort sau numai adormit, c5ci a8ea ochii deschi)i )i
3mpietri@i, dar nu sticlo)i ca ai mor@ilor, iar obraIii, 3n ciuda
palorii, p5strau c5ldura 8ie@ii, pe c2nd bu,ele erau mai ro)ii
ca oric2nd. Hu B5cea 3ns5 nici o mi)care, nu respira, n0a8ea
puls, inima nu0i b5tea. 60am aplecat peste el, 3ncerc2nd s5
desprind 8reun semn de 8ia@5, dar 3n 8an. Hu cred c5 st5tea
3ntins acolo de mult5 8reme, c5ci mirosul de p5m2nt rea85n
s0ar Bi risipit 3n c2te8a ceasuri.
Capacul l5,ii era deschis, cu 15uri din loc 3n loc. 6i0am ,is
c5 poate contele p5stra cheia la sine, dar c2nd am 8rut s0o
caut, pri8irea mi s0a @intuit 3n ochii s5i mor@i, iar 3n ei, a)a
mor@i cum erau )i nesim@itori la pre,en@a mea, am citit at2ta
ur5, 3nc2t am rupt0o la Bu15, am ie)it de acolo, am p5r5sit
odaia contelui ie)ind pe Bereastr5, m0am tre,it iar pe br2ul de
piatr5 al castelului. AIuns din nou 3n camera mea, m0am
aruncat 12B2ind 3n pat, 3ncerc2nd s50mi adun min@ile...

29 iunie. Eiua 3n care a Bost datat5 ultima mea scrisoare,
iar contele a luat o m5sur5 3n plus ca s50i do8edeasc5
autenticitatea, Biindc5 l0am 85,ut din nou p5r5sind castelul,
pe aceea)i Bereastr5 )i 3mbr5cat cu hainele mele. ?i c2nd 3l
8edeam cobor2nd pe ,id ca un 1u)ter, 3mi doream o pu)c5

#!
sau orice arm5 uci1a)5, ca s501 nimiceasc5, dar m5 tem c5
nici o arm5 B5cut5 de m2na omeneasc5 nu0l poate atin1e. H0
am 3ndr5,nit s5 stau la p2nd5 pentru a0l 8edea c2nd se
3ntoarce, c5ci mi0era Bric5 s5 nu dau cu ochii de ursitoarele
acelea. 60am 3napoiat 3n bibliotec5 )i am citit p2n5 m0a
cuprins somnul.
60a tre,it contele, care0mi spuse, uit2ndu0se at2t de ur2t
c2t se poate uita un om=
> 62ine0diminea@5, prietene, trebuie s5 ne desp5r@im.
9umneata te 8ei 3ntoarce 3n minunata An1lie, iar eu la o
seam5 de treburi pe care trebuie s5 le duc la bun sB2r)it, a)a
c5 e posibil s5 nu ne mai 3nt2lnim 8reodat5. Ultima scrisoare
a 9omniei (ale a )i Bost trimis5 acas5< m2ine0diminea@5 nu
8oi Bi aici, dar totul 8a Bi pre15tit ca s5 po@i pleca. Gn cursul
dimine@ii 8or 8eni @i1anii care au de lucru ce8a aici, iar pe
urm5 8or sosi slo8acii. 9up5 ce 8or termina, 8a 8eni calea)ca
mea s5 te ia )i s5 te duc5 la trec5toarea $2r15ului, unde 8ei
3nt2lni dili1en@a din $uco8ina, spre $istri@a. (ra1 totu)i
n5deIde c5 am s5 te mai 85d 3n castelul lui 9raculaD
Gl suspectam, a)a c5 am hot5r2t s50i pun la 3ncercare
sinceritatea. %inceritateaD 6i se pare c5 proBane, acest cu82nt
scriindu0l 3n le15tur5 cu un asemenea monstru. L0am
3ntrebat de0a dreptul=
> Pentru ce s5 nu plec chiar acumA
> Jiindc5, scumpe domn, 8i,itiul )i caii mei sunt ocupa@i 3n
alt5 parte.
> A) mer1e cu pl5cere pe Ios. 9oresc s5 plec 3n clipa asta.
%ur2se moale, mieros, cu acel ,2mbet dr5cesc, 3nd5r5tul
c5ruia )tiui c5 se pre15te)te o nou5 curs5. %puse=
> ?i ba1aIele 9omniei (aleA
> Hu m5 interesea,5. Pot trimite dup5 ele mai 3ncolo.
Contele se ridic5 )i0mi spuse cu at2ta polite@e de0mi 8enea
s5 m5 Brec la ochi, 3ntr0at2t p5rea de sincer=
> +oi, en1le,ii, a8e@i o 8orb5 care mi0a mers la inim5, c5ci e
3n spiritul nostru boieresc= $un 8enit celui ce sose)te,
1r5be)te0l pe cel care pleac5. +ino cu mine, scumpe )i tinere

#"
prieten. Hu 8ei sta un ceas mai mult 3n aceast5 cas5,
3mpotri8a 8oin@ei 9omniei (ale, cu toate c5 plecarea 9omniei
(ale m5 3ndurerea,5, ca )i dorin@a 9omniei (ale de a pleca
numaidec2t. .aideD Lu5 lampa )i m5 conduse ceremonios pe
sc5ri, c5tre u)a de la intrare.
9eodat5 se opri=
> Ascult5D
Urletul lupilor se ridic5 pe aproape. Ai Bi ,is c5 larma cre)tea
c2nd ridica el m2na, 3ntocmai cum pare a @2)ni mu,ica unei
orchestre de sub ba1heta diriIorului. Pre@ de o clip5 se opri,
apoi trecu mai departe maiestuos c5tre u)5, trase ,58oarele
mari, desB5cu lan@urile 1rele )i deschise 3ncet.
%pre marea mea mirare, nu era 3ncuiat5. Plin de b5nuieli,
m0am uitat 3mpreIur, dar n0am putut 8edea nici o cheie.
Pe m5sur5 ce se deschidea u)a, urletul lupilor de aBar5
de8enea mai 8ehement )i mai Burios< prin deschi,5tura u)ii le
3ntre,5rii ma4ilarele ro)ii cu din@i cl5n@5nitori )i 1hearele care
,12riau canatul. 6i0am dat seama c5 3n acea clip5 era
,adarnic s5 lupt cu contele. Cu asemenea alia@i la dispo,i@ia
lui, nu puteam Bace nimic. 9ar u)a continua s5 se deschid5,
iar contele st5tea 3n sp5rtura ei. 65 str5Bul1er5 c5 acesta
poate Bi momentul )i miIlocul de a mi se 3mplini soarta.
A8eam s5 Biu dat prad5 lupilor, din dorin@a mea. Un iretlic
diabolic, pe placul contelui, 3nc2t, ca o ultim5 sc5pare, i0am
stri1at din5untru=
> Gnchide u)a, 8oi a)tepta p2n5 diminea@5D ?i mi0am
3nBundat obraIii 3n palme spre a0mi ascunde lacrimile de
amar5 de,n5deIde.
Cu o sin1ur5 mi)care a bra@ului puternic, contele tr2nti u)a
)i ,58oarele cele mari ,5n15nir5, umpl2nd sala de ecouri.
He0am 3napoiat 3n t5cere 3n bibliotec5 )i apoi am trecut 3n
camera mea. L0am 85,ut pentru ultima oar5 pe contele
9racula cum 3mi trimitea be,ele cu m2na, cu o 85paie de
triumB 3n ochi )i cu un sur2s de care ar Bi m2ndru *uda, 3n
iad.

!0
9in odaia mea, c2nd tocmai m5 pre15team s5 m5 3ntind 3n
pat, mi s0a p5rut c5 aud )oapte 3n dosul u)ii. 60am apropiat
3n 82rBul picioarelor )i am ascultat. 9ac5 au,ul nu m5 3n)ela,
8orbea contele=
> Gnapoi. Gnapoi la locurile 8oastre. Hu 80a sosit ceasul.
A)tepta@i. A8e@i r5bdare. 62ine0noapte 8a Bi al 8ostruD
*,bucni o cascad5 de r2sete 3n5bu)ite. Cuprins de m2nie,
am dat u)a de perete )i le0am 85,ut, 3n cealalt5 odaie, pe
tustrele Bemeile acelea de 1roa,5, lin12ndu0se pe bu,e. C2nd
m5 ,5rir5, r2ser5 mai tare )i mai de,1ust5tor, apoi se B5cur5
ne85,ute.
60am 3ntors 3n camera mea )i am c5,ut 3n 1enunchi. At2t
de aproape mi0e sB2r)itulA 62ineD %al8ea,50m5, 9oamne, )i,
odat5 cu mine, pe cei dra1iD

3% iunie, dimineaa. %unt poate ultimele r2nduri pe care
le scriu 3n acest Iurnal. 60am tre,it din somn pu@in 3naintea
,orilor )i am 3n1enuncheat, c5ci, dac5 mi0a sosit ceasul, sunt
hot5r2t s5 m5 15seasc5 pre15tit. Pe urm5, am sim@it acea
subtil5 schimbare 3n aer )i mi0am dat seama c5 r5s5rise
soarele. Atunci au 3nceput s5 c2nte coco)ii )i am 3n@eles c5
eram sal8at. Cu inima u)oar5, am deschis u)a )i am cobor2t
3n hol. +5,usem c5 u)a nu e 3ncuiat5 )i c5, deci, a) putea
acum Bu1i. Cu m2inile tremur2nd de ner5bdare, am desB5cut
lan@urile )i am tras ,58oarele masi8e.
Gns5 u)a nu se mi)ca. 65 cuprinse disperarea. (r51eam
ne3ncetat de u)5, o ,1uduiam, pe c2t era de masi85, de
r5suna 3n canaturi. Puteam 8edea ,58oarele trase. U)a Busese
3ncuiat5 dup5 ce m5 desp5r@isem de conte.
65 cuprinse atunci dorin@a s5lbatic5 s5 pun m2na pe cheia
aceea, cu orice risc, )i m0am hot5r2t s5 urc din nou pe ,id )i
s5 intru 3n odaia contelui. 65 putea ucide, dar moartea mi se
p5rea cea mai Bericit5 ale1ere 3ntre toate relele. J5r5 s5 pierd
o clip5, m0am 3ndreptat c5tre Bereastra de la r5s5rit )i,
escalad2nd0o pe br2ul de piatr5, ca )i ultima dat5, am
p5truns 3n camera contelui. Cra 1oal5, a)a cum m5

!1
a)teptasem. Hici urm5 de cheie, nic5ieri, dar 1r5mada de aur
era tot acolo. Am trecut mai departe, prin u)a de l2n15 col@ )i
am cobor2t scara 3n spiral5, apoi m0am 3ndreptat de0a lun1ul
coridorului 3ntunecat c5tre capela 8eche. ?tiam acum prea
bine unde se 15sea monstrul pe care01 c5utam.
Lada cea mare era 3n acela)i loc, cu Ba@a la perete, cu
capacul pus, dar neBi4at, c5ci cuiele, 1ata 3nBipte la locurile
lor, a)teptau s5 Bie b5tute. ?tiam c5 trebuia s501 scotocesc
prin bu,unare ca s5 iau cheia, a)a 3nc2t am ridicat capacul,
spriIinindu01 de ,id< ceea ce am 85,ut mi0a umplut suBletul
de 1roa,5. Contele ,5cea acolo, dar ar5ta pe Ium5tate
3ntinerit, c5ci p5rul )i must5@ile sale albe de8eniser5
ne1re0cenu)ii, cu str5luciri metalice, obraIii 3i erau plini,
pielea lor palid5 dob2ndise umbre ro)ii0rubinii.
Qura 3i era mai ro)ie ca oric2nd, c5ci era plin5 de pic5turi
proaspete de s2n1e care se prelin1eau pe la col@urile bu,elor,
lunec2nd pe b5rbie )i pe 12t. Chiar )i ochii ar,5tori )i
ad2nci@i disp5reau 3n obraIii umBla@i, de parc5 blestematul ar
Bi Bost 1hiBtuit de s2n1e. E5cea ca o lipitoare sc2rna85, isto8it5
de supt. Un tremur de 1roa,5 m5 cuprinse c2nd m5 aplecai
spre el s501 atin1. (oate sim@urile mi se opuneau acestui
contact< dar trebuia s5 caut sau s5 pier. Hoaptea ce urma,
trupul meu ar Bi aIuns osp5@ul celor trei creaturi de spaim5.
L0am scotocit pretutindeni, dar cheia nu era nic5ieri. Atunci
m0am oprit )i l0am pri8it. Pe Ba@a umBlat5 3i 3mpietrise un
r2nIet care m5 scoase din min@i.
Asta era, deci, creatura pe care o aIut5m s5 aIun15 la
Londra, unde poate h5l5dui timp de secole, prin BorBot de
milioane de oameni, 3ndestul2ndu0)i poBta de s2n1e )i
plodind un nou )i mereu mai lar1 cerc de creaturi demonice,
1ata s5 se 3ndoape cu s2n1ele unor oameni B5r5 ap5rare.
Q2ndul acesta m5 e4aspera. 65 cuprinse o dorin@5
n5prasnic5 s5 elibere, omenirea de un asemenea monstru.
H0a8eam la 3ndem2n5 nici o arm5, dar am apucat una dintre
lope@ile cu care 3nc5rcaser5 oamenii p5m2ntul 3n l5,i )i,
ridic2nd0o, am lo8it cu muchia 3ndreptat5 asupra chipului

!2
odios. Chiar 3n clipa aceea capul i se 3ntoarse, ochii lui m5
@intir5, cu lucirea teriBiant5 a 8asiliscului. Qroa,a m5 parali,5,
lopata mi se r5suci 3n m2n5 )i0i alunec5 pe Ba@5 crest2ndu0i
ad2nc Bruntea.
%c5p2ndu0mi, lopata se 3nBipse apoi 3n mar1inea sc2ndurii,
iar c2nd am 8rut s0o scot, capacul c5,u peste lad5,
Berindu0mi 8ederea de cumplita pri8eli)te. Gntr0o str5Bul1erare,
am mai 85,ut Ba@a umBlat5, plin5 de s2n1e, Bi42ndu0m5 cu un
r2nIet de batIocur5 ce p5rea smuls din ad2ncurile iadului.
65 tot 12ndeam asupra pasului urm5tor, dar parc5 3mi
luaser5 Boc creierii )i a)teptam cuprins de disperare. Atunci
am au,it din dep5rtare un c2ntec @i15nesc 8esel, r5sun2nd )i
apropiindu0se, amestec2ndu0se cu larma ro@ilor sc2r@2ind )i
a pocnetelor de bice. %oseau @i1anii )i slo8acii de care 3mi
8orbise contele. 9up5 ce am aruncat o pri8ire 3n Iur )i asupra
l5,ii ce con@inea trupul spurcat, am p5r5sit 3n 1oan5 locul )i
m0am 3ntors 3n camera contelui, hot5r2t s5 @2)nesc aBar5 3n
momentul c2nd se 8a deschide u)a.
Ascultam cu urechile ciulite )i deodat5 au,ii Ios sc2r@2itul
cheii 3n broasca mare )i u)a masi85 tr2ntindu0se. (rebuie c5
mai erau )i alte intr5ri sau cine8a a8ea cheile de la u)ile
3ncuiate. Larma unui trop5it de picioare cresc2nd cu ecou
r5sun5tor )i apoi pier,2ndu0se 3n 8reun coridor 3mi aIunse 3n
au,. 65 pre15team s5 m5 3ntorc 3n ca8ou, de unde puteam
15si acea intrare nou5< chiar 3n acea clip5 ce8a ca o raBal5
8iolent5 de 82nt 3nchise cu trosnet u)a dinspre scar5,
r5scolind praBul. C2nd am 3mpins0o, am 15sit0o 3ncuiat5, B5r5
n5deIde. Cram din nou pri,onier, din nou plasa destinului
m5 3nB5)ur5 mai str2ns.
C2nd scriu aceste r2nduri, 3n cotloanele de dedesubt r5sun5
pa)i 1rei )i se aude trosnind ce8a, l5,ile B5r5 3ndoial5, cu
3nc5rc5tura lor de p5m2nt. %e aud lo8ituri de ciocan< se bat
cuiele 3n l5,i. Acum se pot au,i pa)ii 1rei tra8ers2nd sala cea
mare )i ecoul altora, mai u)ori, care 3i urmea,5. %e 3ncuie
u)a, se pun lan@urile, cheia scr2)ne)te 3n broasc5, apoi

!'
cine8a o scoate pe dinaBar5. %e 3nchide )i cealalt5 u)5, aud
cum e 3ncuiat5, aud cum se tra1 ,58oarele.
Ascult5D Gn curte, )i mai departe, pe drumul st2ncos, se
rosto1olesc ro@i 1rele, pocnesc bicele, apoi corul @i1anilor se
stin1e 3n dep5rtare.
%unt sin1ur 3n castel, cu acele Bemei 3n1ro,itoare. Hu 8oi
r5m2ne sin1ur cu ele. +oi 3ncerca s5 escalade, ,idul
castelului mai departe dec2t p2n5 acum. +oi lua cu mine
ni)te 1albeni pentru mai t2r,iu. (rebuie s5 15sesc o cale de
ie)ire din locul 5sta blestemat. ?i odat5 sc5pat, iute acas5.
Cu primul )i cel mai rapid tren. C2t mai departe de cloaca
asta aBurisit5 )i de t5r2mul acesta blestemat, unde dia8olul )i
odraslele sale se 82ntur5 nestin1heri@i cu chip omenesc.


!-
CAP. '
Scrisoare a*resat5 *e *omni)oara
)ina )urray *omni)oarei +ucy
,estenra

Dra1a mea Luc/,
*art50mi lun1a t5cere, dar am Bost pur )i simplu cople)it5 de
treab5. +ia@a unei asistente de institutoare este isto8itoare
c2teodat5. Ard de ner5bdare s5 Bim 3mpreun5 pe malul m5rii,
unde s5 putem p5l58r51i dup5 poBta inimii, cl5dind castele 3n
%pania. Am muncit din 1reu 3n ultima 8reme pentru c5 8reau
s501 aIut pe Fonathan 3n proBesia lui, 3n85@2nd cu mult5
asiduitate steno1raBia. C2nd 8om Bi c5s5tori@i, 8reau s5 Biu
capabil5 s5 lucr5m 3mpreun5, s5 iau note steno1raBiate, iar el
@ine un Iurnal steno1raBie, 3n c5l5toriile sale 3ndep5rtate.
C2nd 8oi aIun1e la tine, 8oi @ine )i eu un astBel de Iurnal, nu
unul scris 3n1hesuit )i 3n 1rab5, ci un Iurnal 3n care s5 dep5n
pe lar1 tot ce0mi trece prin cap. Hu cred c5 ar putea Bi prea
interesant pentru altcine8a, dar nici nu01 scriu cu asemenea
inten@ii. Poate c5 3ntr0o ,i am s5 i01 ar5t lui Fonathan, dac5
8reun pasaI dintr03nsul o s5 merite< 3n realitate 3ns5 este un
caiet de e4erci@ii. +oi 3ncerca s5 procede, asemenea

!
Bemeilor0reporter= s5 iau inter8iuri, s5 descriu )i s5 3ncerc
s50mi reamintesc con8ersa@iile.
6i s0a spus c5, dac5 ai pu@in5 practic5, po@i s5 rememore,i
tot ce s0a petrecut sau tot ce ai au,it 8orbindu0se 3ntr0o ,i. Gn
sB2r)it, 8om 8edea. C2nd ne 8om 3nt2lni, 3@i 8oi 8orbi despre
micile mele planuri. (ocmai am primit c2te8a r2nduri de la
Fonathan, din (ransil8ania. C bine )i se 8a 3ntoarce cam
peste o s5pt5m2n5. %unt ner5bd5toare s5 aBlu toate nout5@ile.
(rebuie s5 Bie Boarte pl5cut s5 8e,i @5ri str5ine. 65 3ntreb
dac5 8om c5l5tori 3ntr0o ,i 3mpreun5, 8orbesc de Fonathan )i
de mine. Mrolo1iul a b5tut orele ,ece.
La re8edere, cu dra1,
6ina
C2nd 3mi 8ei scrie, po8este)te0mi toate nout5@ile. 9e mult5
8reme nu mi0ai mai spus nimic. Aud ni)te ,8onuri, mai cu
seam5 despre un t2n5r chipe) )i 3nalt, cu p5rul c2rlion@atD

Srisoare -e la Lu: Westenra %tre 3ina 3urra:
Chatham Street ;< 3ieruri

%cump5 6ina,
(rebuie s50@i spun c5 e)ti tare nedreapt5 c2nd m5 trate,i de
corespondent5 inBidel5. Ni0am scris 3n dou5 r2nduri, de c2nd
ne0am desp5r@it, pe c2nd tu mie mi0ai scris numai de dou5
ori. 9e altBel, n0am nimic s50@i spun. Gntr0ade85r, nimic
interesant. Londra este Boarte a1reabil5 3n acest se,on )i
ie)im deseori s5 8edem 1aleriile de pictur5 sau s5 ne
plimb5m, pe Ios sau c5lare, prin parc. C2t pri8e)te t2n5rul
3nalt )i c2rlion@at, presupun c5 trebuie s5 Bie acela care m0a
3nto85r5)it la ultimul concert. Cine8a, cu si1uran@5, nu )i0a
@inut 1ura. (2n5rul se nume)te .olmRood. +ine deseori s5
ne 8ad5 )i se 3n@ele1e de minune cu mama< au multe subiecte
comune de con8ersa@ie. Am mai cunoscut cu ce8a 8reme 3n
urm5 un b5rbat care ar Bi Bost B5cut pentru tine, dac5 3ntre
timp nu te0ai Bi lo1odit cu Fonathan. Cste o partid5 e4celent5,
Brumos, bo1at )i de Bamilie bun5. C medic priceput. ?i,

!6
3nchipuie0@iD Are numai dou5,eci )i nou5 de ani )i un imens
a,il de nebuni pe cap.
9omnul .olmRood mi 10a pre,entat )i de atunci ne
8i,itea,5 deseori. Cred c5 este unul dintre oamenii cei mai
hot5r2@i pe care i0am 85,ut 8reodat5 )i totodat5 cel mai calm.
Pare absolut imperturbabil. Gmi 3nchipui ce putere
e4traordinar5 trebuie s5 e4ercite asupra pacien@ilor s5i. Are
curiosul obicei s5 te pri8easc5 drept 3n ochi, ca )i cum ar
3ncerca s50@i 1hiceasc5 12ndurile. A 3ncercat )i cu mine, c2t a
i,butit mai bine, dar m5 pot l5uda sin1ur5 c5 )i0a 15sit na)ul.
?tiu asta din o1lind5. (e0ai str5duit 8reodat5 s50@i anali,e,i
sin1ur5 chipulA
Cu, da, )i pot s5 te asi1ur c5 nu0@i pier,i timpul de poman5
)i c50@i d5 mai mult5 b5taie de cap dec2t @i0ai Bi 3nchipuit
3nainte de a 3ncerca. 9octorul pretinde c50i Burni,e, un ca,
psiholo1ic neobi)nuit, ceea ce, cu modestie, 12ndesc )i eu.
Gntr0ade85r, ar5t prea pu@in interes Ba@5 de 15teli, ca s5 Biu 3n
stare s50@i descriu noile mode. Noalele m5 plictisesc. Acestea
sunt toate nout5@ile. 6ina, ne0am spus toate secretele una
alteia, 3nc5 de c2nd eram copii< am dormit la un loc )i am
m2ncat 3mpreun5, ne0am 3mpletit r2sul )i pl2nsul, iar acum
8orbesc )i nu mai termin )i a) 8rea s50@i tot 8orbesc. Mh,
6ina, nu po@i s5 1hice)tiA Gl iubesc.
Ko)esc c2nd 3@i scriu, Biindc5, de)i am con8in1erea c5 )i el
m5 iube)te, 3nc5 nu mi0a spus0o. 9ar, oh, 6ina, eu 3l iubesc<
3l iubescD *at5, asta o s50mi Bac5 bine. A) 8rea s5 Bim
3mpreun5, scumpa mea, la 1ura Bocului, 3n c5m5)i de noapte,
a)a cum st5team noi< atunci a) 3ncerca s50@i e4plic ceea ce
simt. Hu )tiu cum m0am apucat s50@i scriu toate acestea
chiar @ie. 6i0e team5 s5 m5 opresc, c5ci atunci a) rupe
scrisoarea, pe de alt5 parte, nu0mi 8ine s0o termin, Biindc5
8reau s50@i po8estesc totul. %crie0mi numaidec2t )i spune0mi
tot ce cre,i despre asta. 6ina, trebuie s5 m5 opresc. Hoapte
bun5. $inecu82ntea,50m5 3n ru15ciunile tale )i, dra15 6ina,
roa150te pentru Bericirea mea.
Luc/

!#
P.%= Hu mai e ne8oie s50@i spun c5 tot ce @i0am scris e un
secret. Gnc5 o dat5, noapte bun5, L.

%crisoare de la Luc/ Oestenra c5tre 6ina 6urra/

=> mai

9ra1a mea 6ina,
G@i mul@umesc )i iar5)i 3@i mul@umesc pentru scrisoarea ta
minunat5D A Bost at2t de bine s50@i pot 8orbi )i s5 15sesc
at2ta 3n@ele1ere la tine.
9ra1a mea, o nenorocire nu 8ine niciodat5 sin1ur5. C2t
ade85r ascund 8echile pro8erbeD 3n septembrie 8oi 3mplini
dou5,eci de ani )i p2n5 acum nimeni nu m5 ceruse 3n
c5s5torie, cel pu@in cu serio,itate, iar ast5,i, iat5, am primit
trei cereri. PoBtimD (rei tineri 3ntr0o sin1ur5 ,iD C
nemaipomenitD Gmi pare r5u, cu ade85rat )i sincer r5u,
pentru doi dintre ace)ti bie@i tineri. Mh, 6ina, sunt at2t de
Bericit5, 3nc2t nici nu mai )tiu pe ce lume sunt. (rei cereri 3n
c5s5torieD
9ar, pentru 9umne,eu, s5 nu le suBli un cu82nt Betelor, cine
)tie ce0ar putea s5 le treac5 prin cap )i s5 se simt5 Ii1nite
dac5 din prima ,i de 8acan@5 nu 8or primi )i ele cel pu@in
)ase cereri. Unele domni)oare sunt at2t de 3nBumurateD (u )i
cu mine, dra15 6ina, care suntem lo1odite, care ne 8om
m5rita 3n cur2nd )i 8om ar5ta sobru, ca ni)te so@ii cu
8echime, putem dispre@ui asemenea de)ert5ciuni. $ine, acum
trebuie s50@i po8estesc despre cei trei, cu condi@ia s5 p5stre,i
secretul, scumpa mea, Ba@5 de oricine, cu e4cep@ia, Bire)te, a
lui Fonathan.
+reau s50@i po8estesc @ie, Biindc5, dac5 a) Bi 3n locul t5u, cu
si1uran@5 i0a) spune lui Arthur. M Bemeie are obli1a@ia s5
aduc5 totul la cuno)tin@a so@ului ei, nu cre,i, scumpa meaA
?i trebuie s5 Bii loial%. Prin urmare, dra1a mea, num5rul unu
a sosit chiar 3naintea mesei. Ni0am 8orbit de el, dr. Fohn
%eRard, cel cu a,ilul de nebuni, omul cu b5rbia puternic5 )i

!!
cu Bruntea 3nalt5. Cra, 3n aparen@5, Boarte calm )i totu)i
ner8os. %e pre15tise, desi1ur, p2n5 3n cele mai mici
am5nunte, B5r5 s5 uite nici unul, ceea ce nu 10a 3mpiedicat
s5 se a)e,e pe Ioben, cum de re1ul5 nu procedea,5 oamenii
calmi, )i ca s5 par5 mai 3n lar1ul lui a 3nceput s5 se Ioace cu
lan@eta, de0mi 8enea s5 urlu de 1roa,5.
6i0a 8orbit, 6ina dra15, Boarte deschis. 6i0a m5rturisit ce
dra150i sunt, cu toate c5 m5 cuno)tea de0at2t de pu@in timp,
c2t de Brumoas5 i0ar Bi 8ia@a al5turi de mine )i de ce mare
aIutor i0a) putea Bi. +oia s50mi e4plice c2t de neBericit ar Bi
dac5 l0a) reBu,a, dar c2nd a 85,ut c50mi d5duser5 lacrimile,
s0a mul@umit s5 spun5 c5 e o brut5 )i c5 nu 8rea s50mi
sporeasc5 tulburarea ce m5 st5p2nea. Atunci s0a de,meticit
)i m0a 3ntrebat dac5 a) putea s50l iubesc cu timpul.
C2nd am cl5tinat din cap, m2inile au 3nceput s50i tremure,
a )o85it )i m0a 3ntrebat dac5 @in la altcine8a. %0a e4primat cu
mult5 1in15)ie, spun2nd c5 nu 8rea s50mi smul15 8reo
conBiden@5, dar c5 dore)te numai s5 )tie, deoarece dac5 inima
unei Bete este liber5, un b5rbat poate s5 spere. ?i atunci,
6ina, am sim@it c5 e datoria mea s50i m5rturisesc c5,
3ntr0ade85r, e cine8a. Humai at2t i0am spus, iar el s0a ridicat
)i p5rea Boarte puternic )i 1ra8 c2nd mi0a luat m2inile
3ntr0ale lui )i mi0a urat Bericire, spun2ndu0mi c5 dac5
8reodat5 3mi 8oi dori un prieten bun, pot conta pe el.
Mh, 6ina dra15, nu0mi pot st5p2ni pl2nsul< iart50m5 c5 am
p5tat scrisoarea. Cste Boarte pl5cut s5 Bii cerut5 de so@ie )i
a)a mai departe, dar nu )i s5 8e,i un biet camarad care te
iube)te cinstit, plec2nd cu inima ,drobit5, c2nd )tii c5, orice
ar spune pe moment, te0a scos din 8ia@a lui. 9ra1a mea,
acum trebuie s5 m5 opresc, m5 simt at2t de nenorocit5, de)i
sunt nespus de Bericit5.
&eara. (ocmai a plecat Arthur )i sunt 3ntr0o stare de spirit
mult mai bun5 dec2t 3n clipa c2nd am 3ntrerupt scrisoarea,
a)a 3nc2t o s50@i po8estesc mai departe ce s0a 3nt2mplat peste
,i. A)adar, dra1a mea, num5rul doi s0a pre,entat dup50mas5.
Cste, de asemenea, un b5iat a1reabil, un american din (e4as

!"
)i arat5 at2t de t2n5r )i at2t de Bra1ed, 3nc2t pare aproape de
necre,ut c2te @5ri a 82nturat )i c2te a8enturi a a8ut.
M 3n@ele1 pe s5rmana 9esdemona, c2nd i0au Bost 3mpuiate
urechile, chiar de c5tre un maur. $5nuiesc c5 noi, Bemeile,
suntem at2t de la)e, 3nc2t dac5 ne intr5 3n cap c5 un b5rbat
ne 8a potoli toate spaimele, ne )i m5rit5m cu el. ?tiu acum ce
ar trebui s5 Bac dac5 a) Bi b5rbat )i a) 8rea s5 c2)ti1 inima
unei BemeiD Hu, nu )tiu, pentru c5 3n timp ce domnul 6orris
ne toarn5 istoriile sale, Arthur tace m2lc, )i totu)i... dra1a
mea, m0am cam pripit. 9omnul Tuince/ P. 6orris m0a 15sit
sin1ur5. 6i se pare c5 un b5rbat 15se)te totdeauna o Bat5
sin1ur5.
Hu, Biindc5 Arthur a 3ncercat 3n dou5 r2nduri s50)i pro8oace
oca,ia, iar eu l0am aIutat c2t am putut< 3n clipa de Ba@5 nu
mi0e ru)ine s5 @i0o spun. Gn prealabil trebuie s50@i aduc la
cuno)tin@5 c5 domnul 6orris nu 8orbe)te totdeauna 3n ar1ou
)i niciodat5 cu str5inii sau Ba@5 de ei, Biindc5 este 3ntr0ade85r
Boarte bine0crescut )i are maniere alese, dar a 1hicit ce mult
m5 amu,5 americ5neasca lui )i ori de c2te ori m5 8ede, dac5
nu e nimeni pre,ent pe care s50l )oche,e, spune o mul@ime de
n5,b2tii. Chiar m5 3ntreb, dra1a mea, dac5 nu cum8a
in8entea,5 totul, Biindc5 se potri8e)te e4act cu ceea ce 8oia s5
spun5. 9ar poate cunoa)te el bine ar1oul.
C2t m5 pri8e)te, habar n0am dac5 o s501 3n85@ 8reodat5<
nici nu )tiu dac5 3i place lui Arthur, c5ci nu l0am au,it 3nc5
niciodat5 Bolosindu01. $ine. 9omnul 6orris s0a a)e,at 3n Ba@a
mea Io8ial, cu un aer c2t se poate de Bericit, dar mi0am dat
numaidec2t seama c5 era Boarte ner8os. 6i0a luat m2na
3ntr0a lui )i mi0a spus pe un ton Boarte, Boarte bl2nd=
> 6iss Luc/, )tiu c5 nu0s cine )tie ce demn s50@i le1 barem
ireturile la pantoBi, daY mai )tiu c5, dac5 ai de 12nd s501
a)tep@i pe cel cu care s5 te potri8e)ti, or s5 treac5 toate cele
)apte Becioare 3n@elepte, cu B5clii cu tot. Hu 8rei s5 ne
potri8im la drum, la un drum lun1, pe care s501 str5batem
sub acela)i Iu1A

"0
Ci, p5rea at2t de bine0dispus c50mi era pe Ium5tate mai
u)or s50l reBu, dec2t pe bietul dr. %eRard, a)a c5 i0am
r5spuns, tot cu at2ta 8eselie, c5 nu )tiam nimic 3n materie de
atelaIe )i c5 nu a8eam cheB de nici un Bel de Iu1. Atunci, 3mi
spuse c5 s0a e4primat 3ntr0un mod Bri8ol )i c5 sper5 c5, dac5
a a8ut o comportare 1re)it5 3ntr0o 3mpreIurare at2t de 1ra85,
de 3nsemnat5, am s501 iert. P5rea 3ntr0ade85r serios c2nd
spunea 8orbele acestea )i n0am putut s5 nu m5 simt )i eu
pu@in impresionat5.
?tiu, 6ina, o s5 12nde)ti despre mine c5 sunt o cochet5
nesuBerit5, de)i nu m5 pot ab@ine s5 nu simt un Bel de
e4altare la 12ndul c5 era al doilea 3n aceea)i ,i. ?i atunci,
dra1a mea, 3nainte s5 pot scoate o 8orb5, 3ncepu s5 m5
inunde cu un torent de declara@ii de dra1oste, pun2ndu0)i
inima )i suBletul la picioarele mele. P5rea at2t de 1ra8, 3nc2t
de aici 3nainte nu 8oi mai crede niciodat5 c5 un om e de Belul
lui mereu 1lume@ )i niciodat5 serios, Biindc5 se arat5 din
c2nd 3n c2nd 8esel. Presupun c5 i0a atras aten@ia ce8a 3n
e4presia mea, c5ci s0a oprit brusc, apoi a reluat cu un soi de
Ber8oare 8iril5, care m0ar Bi B5cut s5 m5 3ndr51ostesc de el,
dac5 a) Bi Bost liber5=
> Luc/, e)ti o Bat5 cinstit5, o )tiu. H0a) Bi acum aici, n0a) sta
acum de 8orb5 cu tine dac5 n0a) crede 3n suBletul t5u curat,
3n caracterul t5u Brumos. %pune0mi, ca 3ntre buni prieteni, 3l
iube)ti cum8a pe altulA 9ac5 a)a stau lucrurile, nu te mai
sup5r nici cu at2tica )i, numai dac5 o s5 m5 la)i, am s50@i Biu
un prieten cu ade85rat de8otat.
9ra1a mea 6ina, de ce sunt b5rba@ii at2t de nobili, iar noi,
Bemeile, at2t de pu@in demne de eiA Aproape c5 m5 distrasem
pe socoteala acestui 1entleman cu inim5 mare )i credincioas5.
Am i,bucnit 3n lacrimi, m5 tem, scumpa mea, c5 scrisoarea
asta @i se 8a p5rea sentimental5 )i de,l2nat5 )i0mi pare sincer
r5u. Pentru ce nu poate o Bat5 s5 se m5rite cu trei b5rba@i
sau cu at2@ia c2@i o doresc, ca s5 scape astBel de orice neca,A
9ar asta e o ere,ie, nici nu trebuie s0o rostesc. %unt totu)i
bucuroas5 s50@i spun c5, de)i pl2n1eam, am a8ut puterea s5

"1
3l pri8esc 3n ochi pe domnul 6orris )i s50i 8orbesc cu aceea)i
sinceritate.
> 9a, iubesc pe cine8a, cu toate c5 el 3nc5 nu mi0a
m5rturisit c5 m5 iube)te.
Am B5cut Boarte bine c5 i0am 8orbit a)a de deschis, Biindc5
dintr0odat5 s0a luminat la chip.
6i0a luat m2inile 3ntr0ale lui, cred chiar c5 eu mi le0am pus,
)i mi0a 8orbit pe un ton cordial=
> C)ti o Bat5 8itea,5. PreBer s5 Bi aIuns t2r,iu )i s5 te pierd
dec2t s5 Bi sosit la timp, 3n bra@ele oric5rei alte Bete din lume.
Hu mai pl2n1e, scumpa mea. 9ac5 e)ti m2hnit5 pentru mine,
s5 )tii c5 eu sunt B5cut dintr0un lemn tare )i )tiu s5 m5 ridic.
9ac5 t2n5rul cel5lalt nu0)i cunoa)te 3nc5 norocul, ei, 8a
trebui s5 dea do8ad5 c501 aprecia,5, altBel o s5 aib5 de0a Bace
cu mine. 6icu@5 domni)oar5, cinstea )i curaIul ar5tate @i0au
c2)ti1at un prieten mai rar dec2t un iubit )i, 3n orice ca,, mai
de,interesat. 9ra1a mea, 8a trebui s5 parcur1 un drum tare
sin1uratic, 3nainte de a c2)ti1a 3mp5r5@ia Cerurilor. Hu 8rei
s50mi dai o s5rutareA M s5 m5 apere de be,ne, Biindc5 cel5lalt,
care trebuie s5 Bie un b5iat bun, scumpa mea, )i sub@ire,
odat5 ce0l iube)ti, 3nc5 nu s0a declarat.
Asta m0a dat 1ata, dra15 6ina, s5 Bie at2t de bra8, at2t de
nobil )i de bun Ba@5 de un ri8al, nuA ?i totodat5 at2t de trist,
a)a c5 m0am aplecat )i l0am s5rutat. %0a ridicat, pe c2nd 3nc5
3mi @inea m2inile 3ntr0ale lui, )i, pri8indu0m5 lun1, 8ai,
sim@eam c50mi ard obraIii, 3mi spuse=
> 6icu@5 domni)oar5, m0ai l5sat s50@i iau m2inile )i mi0ai
dat o s5rutare, )i dac5 lucrurile acestea nu ne pecetluiesc
prietenia, atunci nici nu )tiu ce altce8a ar putea0o Bace. G@i
mul@umesc pentru sinceritatea cald5 de care ai dat do8ad5, )i
acum, cu bine.
Gmi str2nse tare m2na, 3)i puse p5l5ria pe cap )i ie)i din
odaie cu pa)i mari, B5r5 s5 arunce nici o pri8ire 3n urm5, B5r5
o lacrim5, B5r5 s5 )o85ie, pe c2nd eu hohoteam ca un prunc.
MhD Pentru ce trebuie s5 Bie neBericit un om ca el, c2nd e4ist5
at2tea Bete pe lume care i0ar s5ruta urmele c2nd ar treceA

"2
A)a a) Bace )i eu dac5 a) Bi liber5, numai c5 nu 8reau s5 Biu
liber5. 9ra1a mea, sunt peste m5sur5 de tulburat5 )i simt c5
nu pot s50@i mai scriu despre Bericire dup5 ce @i0am turuit
at2tea. ?i nu 8reau s50@i scriu despre num5rul trei, c2t5
8reme nu 8oi Bi pe deplin Bericit5.
A ta pentru totdeauna,
Luc/

P.%. MhD 9espre num5rul trei oare mai e ne8oie s50@i scriuA
9e altminteri, totul 3mi pare at2t de conBu,, parc5 numai o
clip5 s0a scurs de c2nd a intrat 3n salon )i p2n5 m0a acoperit
de s5rut5ri. %unt at2t de Bericit5 )i nici nu )tiu ce am B5cut
ca s5 merit Bericirea asta. Gn 8iitor nu 8oi 3ncerca dec2t s5
ar5t c5 nu sunt o in1rat5 Ba@5 de 3ntrea1a sa bun5tate, care
mi0a trimis un asemenea iubit, un astBel de so@ )i un astBel de
prieten.
La re8edere,
Luc/

Jurnalul doctorului Seward
(nregistrat la onogra!

2 aprilie. %c5dere a apetitului, ast5,i. Hu pot m2nca, nu
m5 pot odihni, a)a c5 m5 8oi ocupa de Iurnal. 9up5 e)ecul de
ieri, simt un Bel de 8id< nici un lucru de pe lumea aceasta nu
mi se pare 3ndeaIuns de 3nsemnat ca s5 m5 apuc de el... Cum
)tiu c5 sin1urul remediu la asemenea st5ri este munca,
m0am dus s50mi 8i,ite, pacien@ii. L0am ales pe unul care mi0a
Burni,at cercet5ri de mare interes. Cste at2t de ori1inal 3n
n5,5relile sale )i at2t de deosebit de ceilal@i nebuni, 3nc2t
sunt hot5r2t s50l desciBre, c2t o s5 pot mai bine. 6i s0a p5rut
c5 ast5,i am p5truns mai ad2nc dec2t oric2nd 3n mie,ul
tainei sale.
*0am pus, astBel, mai multe 3ntreb5ri dec2t 3n celelalte
r2nduri, cu inten@ia de a pune st5p2nire pe lumea
halucina@iilor. *mi dau seama c5, Bolosind aceast5 cale, am

"'
procedat cu oarecare cru,ime. Cra,ca )i cum l0a) Bi statornicit
pe pra1ul *ui de nebunie, lucru pe care01 e8it cu pacien@ii mei
la Bel cum m0a) Beri de 1ura iadului= :3em. Gn ce 3mpreIur5ri
a) putea s5 nu e8it Bundul iaduluiA; ?mnia Romae &enalia
sunt.
11
Acesta e pre@ul inBernului. +erb. sap. 9ac5 e4ist5 ce8a
3n spatele instinctului s5u, 8a merita s5 Bie urm5rit cu
preci,ie.
K.6. KenBield, " de ani. (emperament san18in< mare
putere Bi,ic5< emoti8itate morbid5< perioade de melancolie, ce
pricinuiesc anumite idei Bi4e, pe care nu mi le pot e4plica.
Presupun c5 temperamentul san18in )i inBluen@a lui
perturbatoare duc la un Bel de Bi4a@ie< posibil s5 Bie un om
primeIdios, )i chiar probabil, dac5 are tendin@e altruiste. La
e1oi)ti, spiritul de conser8are e o armur5 pentru sine )i
3mpotri8a ad8ersarilor. Gn aceast5 pri8in@5, cred c5, at2t timp
c2t eul este Berm, Bor@ele centripete se echilibrea,5 cu cele
centriBu1e< c2nd datoria sau o cau,5 constituie punctul de
spriIin, domin5 cele din urm5 )i numai ha,ardul sau o serie
de 3mpreIur5ri poate restabili echilibrul.


11
Tot ce este roman e ticlos (lat.)

"-
CAP. -
Jurnalul )inei )urray
&( iulie, '(it)*. Luc/ m0a 3nt2mpinat la 1ar5, mai
dr515la)5 )i mai Brumoas5 dec2t oric2nd, )i pe urm5 ne0am
dus la hotelul Crescent, unde )i0au re@inut camere. Cste un
loc 3nc2nt5tor. Un r2u, numit Cs&, str5bate o 8ale ad2nc5, ce
se l5r1e)te 3n apropierea portului. Un 8iaduct imens, cu
picioare 3nalte, 3ncalec5 malurile< c2nd pri8e)ti printre st2lpii
s5i, pri8eli)tea @i se pare mai 3ntins5 dec2t e 3n realitate.
+alea e de un 8erde Bermec5tor )i e at2t de abrupt5, 3nc2t,
c2nd te apleci pe 8reo 3n5l@ime, nu0i 8e,i poalele, 3n aBar5
numai dac5 nu stai chiar pe mar1ine. Casele ora)ului 8echi,
situat de cealalt5 parte, au toate acoperi)urile ro)ii )i par
3n1r5m5dite unele peste altele, ca 3n 1ra8urile 3n care 8edem
Hurnber1ul. 9rept l2n15 ora) este ruina aba@iei Ohitb/, care
a Bost pustiit5 de dane,i )i care constituie )i scena unde se
petrece o parte din 3armion
12
, )i anume episodul 3n care
t2n5ra Bat5 este ,idit5 de 8ie. C o ruin5 m5rea@5, de
dimensiuni imense, cu multe un1here romantice< o le1end5
spune c5 o Bemeie 3n alb apare c2teodat5 la una din Berestre.
*ntre ruine )i ora) se 3nal@5 o alt5 biseric5, cea parohial5,
3nconIurat5 de un 8ast cimitir, plin de pietre Bunerare.
Acesta este, dup5 p5rerea mea, locul cel mai pitoresc din
Ohitb/, Biindc5 se aBl5 chiar deasupra ora)ului )i are o 8edere

12
Poem istoric de Walter Scott.

"
minunat5 asupra portului )i asupra 3ntre1ului 1olB, a c5rui
limb5 de p5m2nt ce se pierde 3n mare se nume)te Kettleness.
Aceasta coboar5 at2t de abrupt 3n dreptul portului, 3nc2t o
por@iune din mal s0a pr5bu)it, iar o parte din pietrele tombale
au Bost distruse. Gntr0un loc, o c5r5ruie nisipoas5 trece peste
pietrele risipite. Prin cimitir sunt alei cu b5nci, unde lumea
popose)te ceasuri 3ntre1i ca s5 pri8easc5 pri8eli)tea
ma1niBic5 )i s5 se bucure de adierea bri,ei. +oi 8eni deseori
aici s5 m5 a)e, )i s5 lucre,.
Gntr0ade85r, chiar de aici scriu 3n momentul acesta, cu
cartea pe 1enunchi )i tr512nd cu urechea la ce t5iB5suiesc
trei b5tr2ni din apropiere. Hu par s5 Bi B5cut altce8a toat5
,iua dec2t s5 Bi stat la taclale aici.
La picioarele mele se 3ntinde portul, iar mai departe, un ,id
lun1 de 1ranit coboar5 p2n5 3n mare, B5c2nd la cap5t o curb5
3n miIlocul c5reia se aBl5 un Bar, proteIat de un ,id masi8. Pe
latura opus5, acest ,id cote)te 3n sens in8ers )i la cap5tul
s5u se aBl5 un alt Bar. *ntre acestea se deschide pri8eli)tea
portului, nea)teptat5.
Cste Boarte Brumos 3n timpul Blu4ului, dar c2nd apele se
retra1, r5m2n numai undele Cs&ului, )erpuind prin nisip,
ocolind, ici0colo, c2te o st2nc5. 9incolo de port, dar tot de
partea lui, se 3ntinde, cale de o Ium5tate de mil5, un reciB
3nalt, a c5rui culme se aBl5 chiar 3n spatele Barului sudic. La
cap5tul acestuia e o 1eamandur5 cu clopot, care se lea15n5
pe 8reme rea, cu sunete lu1ubre. M le1end5 de pe aceste
melea1uri spune c5, atunci c2nd se pierde un 8apor, clopotul
se aude p2n5 departe 3n lar1ul m5rii. (rebuie s501 3ntreb pe
b5tr2nul care tocmai se 3ndreapt5 spre mine dac5 e
ade85rat...
Cste un mo)nea1 mucalit. (rebuie s5 Bie tare b5tr2n, dup5
obra,ul plin de cre@uri ca scoar@a unui copac. Gmi spune c5
se apropie de sut5 )i c5 era marinar 3n Blota ce pescuia 3n
Qroenlanda, c2nd s0a dat b5t5lia de la Oaterloo. 65 tem c5 e
un om Boarte sceptic, Biindc5 atunci c2nd l0am 3ntrebat de

"6
clopotele din mare )i despre Bemeia 3n alb, de la m5n5stire,
mi0a rete,at0o scurt=
> Hu prea cred eu d0alde astea, domni)oar5. (oate lucrurile
astea s0au dus. Hu ,ic c5 n0au Bost niciodat5, daY pe 8remea
mea nu mai erau. 6er1 pentru nou08eni@i, pentru
e4cursioni)ti )i al@ii ca ei, daY nu pentru o t2n5r5 domni)oar5
dr51u@5 ca dumneata. Zi de 8in pe Ios din Uor& sau din Leeds,
1ata oric2nd s5 3nBulece herin1i aBuma@i, s5 bea ceai )i s5
ocheasc5 8reun chilipir or mai crede, poate. HumaY c5
m50ntreb cine0)i mai bate capul s5 le0ndru1e minciuni, nici
chiar Iurnalele, c2t 3s ele pline de ba,aconii.
6i s0a p5rut c5 e o persoan5 de la care po@i 3n85@a multe
lucruri interesante, a)a c5 l0am ru1at, dac50)i aminte)te,
s50mi po8esteasc5 ce8a despre 82n5toarea de balene, 3n
8remurile de demult. (ocmai apucase s50nceap5, c2nd
orolo1iul b5tu de )ase ori, iar mo)ul se scul5 cu 1reutate
)i0mi spuse=
> AcuY trebuie s5 m50ntorc acas5, domni)oar5. Hepoatei
mele nu0i place s0a)tepte cu ceaiu0n Ba@5 )i0mi ia timp s5
cobor sc5rile cu picioruY d5 lemn.
?chiop5ta puternic )i01 puteam 8edea cum ,orea din toate
puterile pe trepte. %cara constituie marea caracteristic5 a
acestor locuri. 9uce din ora) la biseric5< are sute de trepte,
nu le0am num5rat, )i se r5suce)te 3ntr0o curb5 delicat5.
Panta este at2t de dulce, 3nc2t un cal o poate cu u)urin@5
urca sau cobor3. Cred c5 la 3nceput scara era 3n le15tur5 cu
m5n5stirea. C momentul s5 m5 3ntorc )i eu acas5. Luc/ a8ea
de B5cut o 8i,it5 3mpreun5 cu mama ei )i, pentru c5 era
numai o obli1a@ie, nu m0am dus cu ele. Probabil c5 au )i
sosit acas5.

1 au+ust. %unt aici de o or5 cu Luc/ )i am a8ut o
con8ersa@ie Boarte interesant5 cu b5tr2nul meu prieten )i cu
al@i doi cunoscu@i de0ai s5i. Cl e, 3n chip e8ident, domnul
Mracol )i cred c5 la 8remea lui a Bost un ins tare autoritar. Hu
admite replic5 )i intimidea,5 pe toat5 lumea. C2nd nu poate

"#
a8ea ultimul cu82nt, 3i terori,ea,5 )i ia t5cerea lor drept
aprobare a 8ederilor lui. Luc/ ar5ta minunat 3n rochia ei
lun15 de batist alb< de c2nd a 8enit aici, tenul i s0a rumenit.
Am remarcat c5 cei trei b5tr2ni nu pierd niciodat5 nici un
prileI de a se a)e,a l2n15 ea, c2nd 8enim aici. Cste at2t de
3ndatoritoare cu cei 82rstnici< cred c5 to@i cei din Iur au
3ndr51it0o. Chiar )i b5tr2nul ciuBut a capitulat 3n Ba@a
Barmecelor ei )i n0o contra,ice, 3n schimb, m5 repede pe mine
de dou5 ori mai mult. Am atins iar subiectul le1endelor )i
atunci s0a lansat 3ntr0un soi de predic5=
> (oate astea sunt nero,ii, tunse, rase, Bre,ate, asta sunt )i
nimic altce8a. $lestem5@iile astea cu stri1oi, moroi, coroi sunt
bune numai pentru @2nci )i muieri nebune. $aloane de
s5punD (oate istoriile astea de 1roa,5 au Bost n5scocite de
popi )i de a1en@ii hotelierilor, ca s5 a1a@e mu)teriii
1ur50casc5 )i s5 le ba1e m2na 3n bu,unar. Gmi ies din s5rite
numai c2nd m5 12ndesc la ei. LasY c5 nu le0aIun1e s5
tip5reasc5 Bleacurile astea pe h2rtie sau s5 le predice din
am8on, daY le0au mai s5pat )i pe pietrele de morm2nt. Pri8i@i
3n Iur, oriunde 8re@i< toate pietrele astea de se0nal@5 c2t de
m2ndre pot se pr5bu)esc sub minciunile care stau scrise pe
ele.
Aici ,ace cutare, ori 3n memoria 8enerat5 a luY cut5ric5, a)a
scrie pe toate, )i sub cele mai multe nu e nimeni, iar de
memoria lor pas s5 se sinchiseasc5 cine8a, m5car de0un pac
de tutunD (oate0s minciuni, oricum o0ntorciD 9oamne, ce
82n,oleal5 o s5 mai Bie 3n ,iua Fudec5@ii de Apoi, c2nd or s5ri
1r5mad5 3n 1iul1iurile lor, t2r2ndu0)i pietrele de morminte,
ca s5 do8edeasc5 c2t de buni au Bost< unora o s5 le 8in5 1reu
de tot s5 le apuce, c5 li s0au muiat m2inile pe Bundul m5riiD
9up5 aerul satisB5cut cu care b5tr2nul 3)i pri8ea cumetrii,
parc5 cer2ndu0le 3ncu8iin@area, mi0am dat seama c5 @inea s5
Bac5 pe 1ro,a8ul, a)a c5 i0am pus o 3ntrebare=
> Mh, domnule %Rales, nu 8orbi@i seriosD 9esi1ur c5 nu
toate pietrele de morm2nt sunt 1oaleD

"!
> *acaD Pu@ine s5 aib5 ce8a dedesubtD Gn aBar5 de cele care
au inscrip@ii prea 3nBlorite. 9aY toate scrisurile0s numai
minciuni. *ac5t5, s5 ,icem, 8ii aici ca str5in )i 8e,i cimitirul
5sta...
Am dat din cap, 3n semn de aprobare, de)i nu0i 3n@ele1eam
prea bine dialectul. Cra, cred, ce8a 3n le15tur5 cu biserica.
6o)ul continu5=
> ?i crede@i c5 toate lespe,ile din Iur acoper5 ni)te oameni
care stau acolo bini)orA :Am dat iar din cap 3n semn de
aprobare.; P5i, tocmai aici e minciuna. C2t5 pu,derie de
morminte, toate0s 1oale precum cr2)ma lui mo)uY 9un, 8ineri
seara. :(rase un 1hiont unuia dintre cumetri )i to@i trei
puBnir5 3n r2s.; ?i, 8e,i 9oamne, cum ar putea Bi altBelD Uite0o
pe aia de colo, ia cite)te ce scrie pe eaD
60am apropiat de morm2nt )i am citit= CdRard %pencela1h,
c5pitan de marin5, ucis de pira@i pe @5rmul Andres, aprilie
1!-, aet. '0. C2nd m0am 3ntors, domnul %Rales relu5=
> Cine l0o Bi adus acas5, m5 3ntreb, )i prin ce 3nt2mplareD
Ucis pe coasta AndresD *ar trupul lui aici, dedesubtD Pot s50@i
numesc o du,in5 ale c5ror oase ,ac, tot a)a, 3n m5rile
Qroenlandei, )i arat5 spre nord, dac5 nu le0a dus curen@ii.
Gns5 lespe,ile lor sunt aici, 3n Iur. Pute@i citi cu ochi)orii
dumnea8oastr5 toate minciunile astea s5pate 3n piatr5. Alde
$raithRaite LoRer/, l0am cunoscut pe taic50s5u, s0a pr5p5dit
3n nauBra1iul lui Li8el/, 3n lar1ul Qroenlandei, 3n Y20, sau
AndreR Ooodhouse, 3necat 3n acelea)i ape, 3n 1###< sau
Fohn Pa4ton, 3necat la Capul JareRell, un an mai t2r,iu< sau
b5tr2nul Fohn KaRlin1s, al c5rui bunic a na8i1at 3mpreun5
cu mine, 3necat 3n QolBul Jinlandei, 3n Y0.
Crede@i c5 to@i oamenii 5)tia se 8or 3mbul,i la Ohitb/, c2nd
8or suna tr2mbi@ele Eilei de ApoiA Gn pri8in@a asta am eu
ideile meleD Eic c5 s0or 3n1hesui, unii peste al@ii, ca0ntr0o
b5t5lie pe 1hea@5 din 8remurile de demult )i care o s5 @in5
din ,ori )i p2n50n noapte, c2nd lupt5torii 3)i 8or obloIi r5nile
la lumina aurorei borealeD

""
Cra, B5r50ndoial5, 8orba de 8reo 1lum5 de prin partea
locului, c5ci unchia)ul chih5i, iar ortacii lui 3i 3mp5rt5)ir5
8eselia.
> 9ar, i0am spus, cu si1uran@5 c5 1re)e)ti dac5 pleci de la
ideea c5 to@i ace)ti bie@i oameni, sau duhurile lor, 3)i 8or
purta lespe,ile 3n c2rc5 3n ,iua Fudec5@ii de Apoi. Cre,i c5 8a
Bi 3ntr0ade85r necesarA
> $ine, daY atunci la ce mai ser8esc lespe,ile BunerareA *a
spune@i0mi, domni)oar5D
> Ca s5 Bac5 pl5cere rudelor, presupun.
> Ca s5 Bac5 pl5cere rudelor, presupune@iD, repet5 el plin de
dispre@. Ce pl5cere pot a8ea rudele s5 citeasc5 minciunile
1ra8ate pe morminte, c2nd p5 d0asupra mai )tie )i toat5
lumea d0acilea c50s minciuniA :?i0mi ar5t5 cu de1etul o
piatr5 la picioarele noastre, ce Busese a)e,at5 ca o lespede )i
care acum r5m5sese 3nBipt5 3n coasta p5m2ntului.; Cite)te
scornelile de pe ea, 3mi spuse.
9in locul unde m5 aBlam, nu puteam citi literele dec2t de0a0
ndoaselea, 3ns5 Luc/, care se aBla 3ntr0un un1hi mai bun, se
aplec5 )i citi=
Gnchinat memoriei lui Qeor1e Canon, care a murit 3n
speran@a 3n8ierii, la 2" iulie 1!#', pr5bu)indu0se de pe
st2ncile din Kettleness. Acest morm2nt a Bost ridicat de
nem2n12iata sa mam5 Biului ei mult0iubit. Cra sin1urul copil
al unei mame 85du8e.
> Gntr0ade85r, domnule %Rales, nu 15sesc nimic de r2s,
spuse Luc/, pe un ton 1ra8 )i se8er.
> Hu 8ede@i nimic de r2sD .aD .aD Jiindc5 n0o cunoa)te@i pe
mama nem2n12iat5, curat5 (alpa0*adului, care0)i ura Biul
Biindc5 era inBirm, iar el, la r2ndul lui, o ura a)a de tare, 3nc2t
s0a sinucis numai ca s5 nu se bucure ea de prima de
asi1urare. ?i0a ,burat creierii cu o Blint5 8eche, cu care speria
corbii. ?i cic5 asta 3nseamn5 s5 te pr5bu)e)ti de pe st2nciD
C2t despre speran@a 3n 3n8ierea mor@ilor, l0am au,it deseori
,ic2nd c5 n5d5Iduia s5 aIun15 3n iad, c5ci m50sa, a)a pioas5

100
cum era, cu si1uran@5 a8ea s5 mear15 3n rai )i nu 8oia s5 mai
dea ochii cu ea.
AcuY, piatra asta, ,ise el, lo8ind0o cu bastonul, e sau nu
plin5 de minciuni, )i arhan1helul Qabriel n0o s5 se Bac5 par5
c2nd o sosi Qeor1ie al nostru, 12B2ind de at2ta c5rat lespedea
3n cocoa)5, )i n0o s501 ia la 1oan5A
Hu )tiam ce s5 mai ,ic, dar Luc/, ridic2ndu0se, schimb5
Birul con8ersa@iei.
> Mh, pentru ce ne po8este)ti asemenea lucruriA Lespedea
asta e banca mea Ba8orit5, de care nu m5 mai de,lipesc< iar
acum aBlu c5 stau pe piatra Bunerar5 a unui sinuci1a).
> H0o s5 85 Bac5 nici un r5u, domni)oar5< c2t despre
s5rmanul Qeor1ie, cu at2t mai bine o s5 se simt5 cu o Bat5
Brumoas5 pe 1enunchi. Hici o 1riI5. ?i eu m5 a)e, aici de
aproape dou5IY d5 ani )i n0am p5@it nimic. Hu 85 bate@i capul
cu cei ce ,ac dedesubt sau nici nu se aBl5 acolo. Ar Bi timpul
s5 te sperii, c2nd oi 8edea toate pietrele alea luate de0a 8alma
)i locul 1ol ca o miri)te. Ci, dar sun5 clopotul )i trebuie s5
plec. %lu1a dumnea8oastr5, doamnelor, )i se 3ndep5rt5
)chiop5t2nd.
Luc/ )i cu mine am mai stat o 8reme, iar pri8eli)tea ce ni se
3ntindea 3n Ba@5 era at2t de Brumoas5, 3nc2t ne0am dat
m2inile )i am r5mas a)a, 3n contempla@ie< apoi ea mi0a 8orbit
3ndelun1 despre Arthur, despre apropiata lor c5s5torie. Am
sim@it o str2n1ere de inim5, deoarece eu n0am mai primit nici
o 8este de la Fonathan de o lun5.
#n a"eea$i zi. Am re8enit aici sin1ur5, c5ci m5 simt Boarte
trist5. Hici o scrisoare pentru mine. %per s5 nu i se Bi
3nt2mplat nimic r5u lui Fonathan. Clopotul a b5tut ora nou5.
Pri8esc luminile 3mpr5)tiate prin tot ora)ul, Bie de0a lun1ul
str5du@elor, Bie stin1here. Urmea,5 cursul Cs&ului, apoi se
pierd la cotitura lui, 3n 8ale. Gn st2n1a mea, linia nea1r5 a
acoperi)ului casei 8echi de l2n15 aba@ie 3mi acoper5 8ederea.
Pe c2mpie, departe, beh5ie oile )i mieii, iar Ios, 3n spate, se
aude boc5nitul unor copite de asin, care urc5 drumul.
Mrchestra de pe di1 c2nt5 un 8als, iar mai departe, pe chei,

101
Armata %al85rii are un mitin1, pe o str5du@5 dosnic5. Hici
una dintre orchestre n0o aude pe cealalt5, 3ns5 eu, de aici, le
aud )i le 85d pe am2ndou5. 65 3ntreb unde 8a Bi Biind
Fonathan )i dac5 se 12nde)te la mineAD A) dori at2ta s5 Bie
aici...

Jurnalul doctorului Seward

5 iunie. Ca,ul lui KenBield m5 interesea,5 tot mai mult, pe
m5sur5 ce cunosc mai bine omul. Are c2te8a caracteristici
Boarte de,8oltate= e1oism, disimulare )i un scop ascuns. %per
s5 pot p5trunde obiectul acestuia din urm5. Pare s50)i Bi
stabilit un anume plan, dar nu pot 3nc5 )ti care. Ceea ce01
r5scump5r5 3n ochii mei este dra1ostea pentru animale, cu
toate c5 )i0o maniBest5 3ntr0un chip at2t de curios, 3nc2t cred,
totodat5, c5 e de o rar5 cru,ime. Are Bel de Bel de Ba8ori@i.
Actualmente se ocup5 cu prinderea mu)telor. A str2ns at2t
de multe, 3nc2t mi0am 3n15duit s501 doIenesc. %pre mirarea
mea, 3n loc s501 apuce Buriile, cum m5 a)teptam, a luat
lucrul 3n serios. %0a 12ndit un moment, pe urm5 m0a 3ntrebat=
Gmi da@i trei ,ileA %5 le Bac s5 dispar5 completA *0am
r5spuns, desi1ur, c5 da. (rebuie s50l supra8e1he,.

18 iunie. Hu mai 8rea s5 )tie dec2t de p5ianIeni< a )i str2ns
mai mul@i, dintre cei mai mari, 3ntr0o cutie. *i hr5ne)te cu
mu)tele prinse, al c5ror num5r scade sim@itor, cu toate c5 a
mai prins )i altele, sacriBic2nd drept nad5 Ium5tate din hrana
proprie, pe care a pus0o pe mar1inea Berestrei.

1 iulie. P5ianIenii lui au de8enit o pacoste tot at2t de mare
ca )i mu)tele, a)a c5 ast5,i i0am spus c5 ar Bi timpul s5 se
descotoroseasc5 de ei. P5rea Boarte trist )i am ad5u1at c5,
pentru orice e8entualitate, ar aIun1e s5 scape )i de o parte
din ei. %0a luminat pe loc )i mi0a cerut acela)i r51a, ca s5
eBectue,e opera@ia. Gn timp ce st5team cu el, m0a de,1ustat
teribil c2nd un muscoi umBlat, din acela de 1unoaie, p5trunse

102
3n odaie, iar el 3l prinse, 3l @inu, 3nc2ntat, 3ntre de1ete c2te8a
momente )i, 3nainte s5 1hicesc ce are de 12nd s5 Bac5, 3l b515
3n 1ur5 )i 3l m2nc5. L0am mustrat, dar el mi0a replicat senin
c5 m2ncase ce8a Boarte bun )i s5n5tos, c5ci musca Busese
plin5 de 8ia@5 )i c50i 8a d5rui )i lui puteri. Umbra unei
b5nuieli m0a str5Bul1erat. (rebuie s5 supra8e1he, 3n ce Bel se
8a descotorosi de p5ianIeni. J5r5 3ndoial5, 3l preocup5 ni)te
probleme 1rele, c5ci notea,5 mereu c2te ce8a 3ntr0un carnet.
(oate pa1inile sunt pline de ciBre, mai adesea )iruri de
adun5ri, adi@ionale la r2ndul lor, con8er12nd 3ntr0un Bel de
calcul Bocal, dup5 e4presia contabiliceasc5.

8 iulie. C un Bel de metod5 3n nebunia lui, iar ideea care a
3nceput s5 miIeasc5 3n mine prinde contur. Gn cur2nd se 8a
3ntre1i )i atunci, o, acti8itate subcon)tient5, 8ei ceda locul
surorii tale con)tienteD 60am @inut departe de amic c2te8a
,ile, a)a 3nc2t s5 pot nota apoi orice schimbare 3n purt5rile
lui. Lucrurile stau 3ns5 tot a)a, l5s2nd la o parte Baptul c5 a
renun@at la unele dintre preBerin@ele sale )i a c5p5tat altele.
A prins o 8rabie )i 3ntr0o oarecare m5sur5 a domesticit0o.
6iIloacele sale de domesticire sunt simple, c5ci p5ianIenii au
3nceput s5 dispar5. Cei care au mai r5mas sunt bine hr5ni@i,
c5ci prinde mai departe mu)te, ispitindu0le cu propria lui
m2ncare.

19 iulie. Pro1res5m. Amicul are acum o 3ntrea15 colonie de
8r5bii, pe c2nd mu)tele )i p5ianIenii aproape au disp5rut.
C2nd am intrat la el, s0a repe,it )i mi0a spus c5 8rea s50mi
cear5 o Ba8oare, o mare, Boarte mare Ba8oare, )i se 1udura pe
l2n15 mine ca un c5@el. L0am 3ntrebat despre ce e 8orba, iar
el mi0a r5spuns 12tuit de emo@ie=
> Un pisoi, un pisoi dr515la) )i nebunatic, cu care s5 m5 Ioc,
pe care s501 drese, )i s50i dau de m2ncare, de m2ncareD
Hu eram pre15tit pentru o astBel de cerere, c5ci remarcam
c5 preBerin@ele lui mer1 cresc2nd 3n m5rime )i 8i8acitate )i nu
eram dispus ca simpatica Bamilie de 8r5bii domestice s5 piar5

10'
3n acela)i chip ca mu)tele )i p5ianIenii. *0am spus, deci, c5 o
s5 m5 12ndesc )i l0am 3ntrebat dac5 n0ar 8rea mai bine o
pisic5 3n locul pisoiului. K5spunsul 3i tr5d5 cea mai 8ie
dorin@5=
> M, da, mi0ar pl5cea o pisic5. Cerusem doar un pisoi de
Bric5 s5 nu m5 reBu,a@i dac5 80a) Bi cerut o pisic5. Himeni n0o
s50mi reBu,e un pisoi, nu0i a)aA
Am dat din cap )i i0am spus c5, pentru moment, m5 tem c5
nu e posibil, dar c5 8oi 8edea ce e de B5cut. %e posomori )i am
citit 3n ochii s5i un a8ertisment de primeIdie, c5ci m5 pri8i
pie,i), cu o sclipire Beroce, plin5 de inten@ii criminale. Mmul
este un maniac, uci1a) 3n 1ermene. +reau s50i 8eriBic patima
ce01 st5p2ne)te )i s5 85d la ce duce< 3n acest Bel am s5 aBlu
mai multe.

1% seara. L0am 8i,itat iar5)i )i l0am 15sit clocind 3ntr0un
col@. 9e cum am intrat, s0a aruncat 3n 1enunchi 3n Ba@a mea
)i m0a implorat s501 las s5 aib5 o pisic5< ,icea c5 e 3n Ioc
sal8area lui. 60am @inut 3ns5 tare )i i0am spus c5 nu se poate,
la care s0a ridicat B5r5 o 8orb5 )i s0a dus s50si road5 un1hiile
3n col@ul 3n care01 15sisem. 65 8oi 3ntoarce s501 85d
m2ine0diminea@5 de8reme.

2% iulie. L0am 8i,itat Boarte de8reme pe KenBield, 3naintea
rondului supra8e1hetorului. L0am 15sit trea,, Bredon2nd o
melodie. Gntindea pe Bereastr5 ,ah5r, pe care01 economisise
din por@ia lui, )i era limpede c5 3ncepuse din nou 82n5toarea
de mu)te< ar5ta bine0dispus )i lucra cu r28n5. 60am uitat un
pic dup5 ,bur5toarele lui )i, ne85,2ndu0le, l0am 3ntrebat
unde erau. 6i0a r5spuns, B5r5 s5 se 3ntoarc5 spre mine, c5
,buraser5 toate aBar5. Prin odaie erau c2@i8a Bul1i, iar pe
pern5, o pic5tur5 de s2n1e. H0am spus nimic, 3ns5 c2nd am
ie)it, i0am atras aten@ia pa,nicului s50mi raporte,e dac5 se
3nt2mpl5 ce8a deosebit 3n timpul ,ilei.
11 dimineaa. (ocmai aBlu de la supra8e1hetor c5 KenBield
s0a sim@it Boarte r5u, c5 a 85rsat un 1hem de pene. P5rerea

10-
mea, domnule doctor, spuse pa,nicul, este c5 a m2ncat
p5s5rile, c5 le0a 3n1hi@it de 8iiD

11 seara. *0am dat lui KenBield un narcotic puternic
ast50sear5, suBicient ca s5 doarm5, )i i0am luat carnetul, ca
s5 i01 citesc. Hu m5 3n)elasem 3n p5rerea pe care mi0o
B5cusem 3n ultima 8reme, iar teoria o do8ede)te. 6aniacul
meu cu tendin@e uci1a)e nu e un Bitecine. +oi in8enta pentru
el o nou5 clasiBicare )i01 8oi denumi maniac ,ooBa1 :amator
de hran5 8ie;< ceea ce dore)te el este s5 absoarb5 c2t de
multe 8iet5@i poate, 3n care scop s0a )i an1aIat pe o cale
cumulati85. A dat multe mu)te unui sin1ur p5ianIen, mai
mul@i p5ianIeni unei sin1ure 8r5bii )i dorea o m2@5 care s5
m5n2nce mai multe 8r5bii.
Ce0ar Bi B5cut pe urm5A Aproape c5 merita osteneala s501
las s50)i complete,e e4perien@a. 9ar pentru aceasta ar Bi
trebuit o ra@iune suBicient5. Lumea lua 3n der2dere 8i8isec@ia,
dar acum 8e,i0i re,ultateleD 9e ce s5 nu ducem mai departe
)tiin@a 3n aspectul ei cel mai diBicil )i mai 8ital, cunoa)terea
creieruluiA 9ac5 a) p5trunde taina Bie )i a unui sin1ur creier,
dac5 a) a8ea cheia ima1ina@iei Bie )i a unui sin1ur nebun, a)
3n5l@a ramura de )tiin@5 c5reia 3i apar@in pe piscuri 3n
compara@ie cu care Bi,iolo1ia lui $urdon0%anderson sau
datele despre creier ale lui Jerrier n0ar mai 3nsemna nimic.
65car de0ar e4ista o ra@iune suBicient5D
Hu trebuie s5 m5 12ndesc prea mult la asta, ispita e prea
mare< o ra@iune suBicient5 ar putea cobor3 balan@a de partea
mea, c5ci nu sunt eu 3nsumi dotat din n5scare cu un creier
e4cep@ionalA
Ce Iust ra@ionea,5 acest om< nebunii procedea,5 totdeauna
astBel, 3n urm5rirea unui scop. A) 8rea s5 )tiu la c2te 8ie@i
e8aluea,5 un om sau dac5 doar la una sin1ur5. ?i0a 3ncheiat
calculele Boarte corect, iar ast5,i a 3nceput altele. Care dintre
noi nu 3ncepe un nou calcul, cu Biecare ,i a 8ie@iiA
6i se pare c5 tocmai ieri 3ntrea1a mea 8ia@5 s0a 3ntunecat,
dimpreun5 cu speran@a cea mai proasp5t5 c5 re3ncep de la

10
,ero. ?i a)a 8a Bi p2n5 c2nd 6arele Arhi8ar m5 8a m5sura )i
3mi 8a 3nchide re1istrul, con@in2nd bilan@ul de proBit )i
pierderi. Mh, Luc/, Luc/, nu pot s5 Biu sup5rat pe tine )i pe
prietenul meu care0@i 3mp5rt5)e)te Bericirea< dar, B5r5
speran@5, m5 a)teapt5 numai calea muncii. 9a, s5 muncescD
Cel pu@in dac5 a) putea 15si o cau,5 tot at2t de imperioas5
ca aceea a s5rmanului meu nebun, o cau,5 bun5 )i altruist5,
care s5 m5 Bac5 s5 lucre,, atunci a) putea Bi cu ade85rat
Bericit.

106

Jurnalul "inei "urra#

26 iulie. %unt tulburat5 )i m5 lini)tesc scriind aici< e ca )i
c2nd @i0ai 8orbi sin1ur )i te0ai asculta, 3n acela)i timp. ?i tot
a)a, Baptul c5 note, cu caractere steno1raBice 3mi d5 impresia
c5 parc5 n0a) scrie, pur )i simplu. %unt neBericit5 3n pri8in@a
lui Luc/ )i a lui Fonathan. Cram B5r5 8e)ti de la Fonathan de
mai mult5 8reme )i 3n1riIorat5< ieri 3ns5, scumpul domn
.aR&ins, 3ntotdeauna at2t de amabil, mi0a trimis o scrisoare
adresat5 mie. *i scrisesem, 3ntreb2ndu01 ce mai )tie, iar el a
B5cut s50mi par8in5 scrisoarea pe care tocmai o primise.
C2te8a cu8inte numai, din castelul lui 9racula, 3n care m5
anun@a c5 tocmai pleac5 spre cas5. Hu01 mai recunosc pe
Fonathan )i m5 m2hne)te. *ar pe Luc/, cu toate c5 arat5 bine,
a apucat0o 8echiul ei obicei de a umbla prin somn. 6aic50sa
m5 pusese la curent )i hot5r2sem s5 3ncui u)a de la dormitor,
3n Biecare noapte. 9oamnei Oestenra i0a intrat 3n cap c5
somnambulii mer1 pe acoperi)urile caselor )i se ca@5r5 pe
Bale,ele cele mai accidentate, c5 se tre,esc brusc )i se
pr5bu)esc cu un @ip5t de 1roa,5, care se aude 3n 3mpreIurimi.
$iata Bemeie 3i poart5 1riIa Betei )i0mi spune c5 )i so@ul ei,
tat5l lui Luc/, a8ea aceea)i meteahn5= se scula noaptea, se
3mbr5ca )i o lua ra,na, dac5 nu01 3mpiedica nimeni.
Luc/ se 8a m5rita la toamn5 )i e ocupat5 cu toaletele )i cu
aranIarea casei. 6i0e dra15 )i m5 pre15tesc, de altBel, pentru
acela)i e8eniment, cu deosebirea c5 Fonathan )i cu mine 8om
porni 3n 8ia@5 pe o cale mai simpl5, pe care 8a trebui s5 a8em
1riI5 s5 str2n1em cureaua.
Mnorabilul Arthur .olmRood, unicul Biu al lordului
Qodalmin1, 8a sosi aici Boarte cur2nd, de 3ndat5 ce 8a putea
p5r5si Londra, c5ci tat5l s5u nu se simte tocmai bine, )i cred
c5 dra1a de Luc/ num5r5 clipele p2n5 la 8enirea lui. +rea s50
l ia cu ea pe banca din 1r5dina cimitirului )i s50i arate de pe
3n5l@imi Brumuse@ea Ohitb/0ului. Cred c5 a)teptarea o

10#
tulbur5 3ntr0ade85r< o s5 se simt5 bine de tot de 3ndat5 ce el
8a sosi.

27 iulie. Hici o 8este de la Fonathan. %unt Boarte nelini)tit5,
de)i n0am 8reun moti8 anume, dar sunt at2t de dornic5
s50mi scrie, Bie )i0un sin1ur r2nd. Luc/ se0n82rte mai mult ca
oric2nd prin camer5, m5 tre,e)te 3n Biecare noapte cu
boc5nitul ei. 9in Bericire, 8remea e a)a de cald5, 3nc2t nu
risc5 s5 r5ceasc5. Humai nelini)tea continu5 )i necontenitele
tre,iri din somn au 3nceput s5 m5 coste. %unt mereu
ner8oas5 )i mi0a pierit )i mie somnul. Gncolo, sla85 9omnului,
Luc/ n0are de ce s5 se pl2n15. 9omnul .olmRood a Bost
chemat 3n 1rab5 la Kin1, s50)i 8ad5 tat5l, care e 1ra8 bolna8.

3 au+ust. Gnc5 o s5pt5m2n5 B5r5 8e)ti de la Fonathan, nici
chiar prin domnul .aR&ins, care mi0a scris. Mh, sper s5 nu
Bie bolna8. 6i0ar Bi scris, cu si1uran@5. 65 uit la ultima
scrisoare pe care am primit0o de la el, ce8a 3n ea m5 pune pe
12nduri. Hu0i recunosc stilul, cu toate c5 e scrisul lui, B5r5
3ndoial5. %5pt5m2na asta, Luc/ n0a mai umblat a)a de mult
prin somn, dar acum se 3nt2mpl5 alt lucru pe care nu01
3n@ele1< am impresia c5 m5 p2nde)te chiar c2nd doarme.
Gncearc5 s5 deschid5 u)a )i, c2nd o 15se)te 3ncuiat5, 3ncepe
s5 caute cheia 3n toat5 camera.

6 au+ust. Gnc5 trei ,ile )i tot B5r5 )tiri. A)teptarea a de8enit
chinuitoare. 9ac5 a) )ti cel pu@in cui s5 scriu sau unde s5
m5 duc, m0a) sim@i mai u)urat5, 3ns5 nimeni n0a primit un
cu8in@el de la Fonathan de la ultima sa scrisoare. Hu pot
dec2t s5 m5 ro1 Cerului s50mi dea r5bdare. Luc/ este mai
ner8oas5 ca oric2nd, altminteri arat5 bine. Hoaptea a Bost
3nnorat5, iar marinarii spun c5 se pre15te)te o Burtun5.
(rebuie s5 3ncerc s5 Biu cu ochii 3n patru, ca s5 3n85@ semnele
Burtunii.
Ast5,i 8remea e mohor2t5, iar acum, c2nd scriu, soarele s0a
ascuns 3n nori, sus, peste Kettleness. (otul e 82n5t, 3n aBar5

10!
de 8erdea@a ierbii, care pare de smarald, st2ncile sunt
p5m2ntii, la Bel )i norii, pe care soarele0i mai str5bate la
mar1ini< 3n dep5rt5ri, norii plutesc peste marea plumburie, 3n
care intr2ndurile de nisip de,1olite par de1ete 1ri, ridicate
spre cer. 6area rosto1ole)te pe @5rm 8aluri pline de nisip, iar
mu1etul i se 3n5bu)5 3n 8alurile de cea@5. Cea@a 82n5t5
acoper5 ori,ontul.
(otul d5 impresia de imensitate< 3n1r5m5di@i unii peste al@ii,
norii par st2nci uria)e, pe c2nd hula m5rii se aude 3nc5rcat5
de pre8estiri Bunebre. *ci0colo, pe plaI5, siluete 3ntunecate,
3nB5)urate 3n cea@5, arat5 aidoma unor oameni umbl2nd ca
ni)te copaci
13
. +asele de pescuit se 3ndreapt5 cu toat5 8ite,a
spre port, 3nBrunt2nd tala,urile tumultuoase. *at50l sosind pe
unchia)ul %Rales. +ine drept c5tre mine )i, dup5 Belul 3n
care0)i ridic5 )apca, 1hicesc c5 8rea s50mi 8orbeasc5...
%unt c2t se poate de mi)cat5 de schimbarea care s0a produs
3n bietul b5tr2n. %0a a)e,at l2n15 mine )i mi0a 8orbit cu
bl2nde@e=
> 65 tem, dr51u@o, c5 trebuie s5 te Bi speriat cu toate
prostiile alea pe care @i le0am 3ndru1at despre moarte )i alte
de0alde astea, s5pt5m2nile trecute< n0a Bost 3ns5 3n inten@ia
mea )i a) 8rea s50@i aminte)ti asta, c2nd n0am s5 mai Biu. Hoi,
oamenii b5tr2ni, tr5nc5nim< st5m c0un picior 3n 1roap5 )i nu
prea ne place s5 ne 12ndim la moarte )i nici s50i sim@im
apropierea. Poate c5 din pricina asta am 3ncercat s0o iau
peste picior, ca s5 mai prind ni@el curaI.
Gns5, dra15 9oamne, nu mi0e Bric5 de moarte, domni)oar5,
nici at2tica, numai c5 nu 8reau s5 mor, dac5 asta mi0ar sta
c2t de c2t 3n putin@5. 6i0a 8enit sorocul, c50s b5tr2n, )i o
sut5 de ani e mai mult dec2t poate dori un om. C a)a de
aproape, c5 parc0o )i aud pe Cotoroan@a ascu@indu0)i coasa.
+e,i, nu m5 mai de,bar de obiceiul de0a le lua pe toate 3n

13
Citat biblic: Vd nite oameni umblnd, dar mi se par ca nite copaci" (Marcu
8:24).

10"
de)ert< 8orbele astea ur2te or s5 se m2nie c5 le0am tot Bolosit.
Cur2nd, arhan1helul mor@ii o s5 sune din tr2mbi@5 pentru
mine. Uite, acu)i, c2nd 8orbim )i ne minun5m, poate c5 3l
aduce 82ntul 5sta din lar1, cu pacostele )i nauBra1iile, cu
Ialea 3n inimile pe care le 8a sB2)ia. Pri8e)teD Pri8e)teD, stri15
el deodat5. C ce8a 3n 82ntul )i cea@a astea, str5b5tut5 de
mu1ete, ce8a ce miroase a moarte< e 3n aer< simt cum se
apropie. 9oamne, B5 s5 r5spund 8oios chem5rii din urm5D
Am Bost u)urat5 c2nd l0am 85,ut pe pa,nic trec2nd cu
luneta sub bra@. %0a oprit s50mi 8orbeasc5, a)a cum Bace
3ntotdeauna, dar cu pri8irea a@intit5 tot timpul c5tre un 8as
bi,ar.
> Hu pot )ti ce este, ,ise el, dup5 3nB5@i)are e rusesc< dar se
comport5 3ntr0un chip nemaipomenit de ciudat. Parc5 nu )tie
ce 8rea, pare c5 8ede sosind Burtuna, dar nu se poate decide
3ncotro s0o apuce, la nord, spre lar1, sau s5 acoste,e 3n port.
*a pri8e)te01D Ce curios a mane8rat, de parc5 nici o m2n5
n0ar a8ea 1riI5 de c2rm5< 3)i schimb5 direc@ia cu Biecare raBal5
de 82nt. 62ine pe 8remea asta o s5 )tim mai multe despre el
dec2t acum.


110
CAP./O+0+ 1
Decupat *in /e Dailygrap *in 8
august "+ipit 3n 2urnalul )inei
)urray$

De la un corespon*ent ,it3y


0na dintre cele mai mari )i bru)te Burtuni din c2te s0au
3nre1istrat 8reodat5 s0a de,l5n@uit aici, cu re,ultate pe c2t de
ciudate, pe at2t de unice. E5pu)eala era destul de ap5s5toare,
dar nu 3ntr0un 1rad neobi)nuit pentru luna au1ust. %eara de
s2mb5t5 Busese tot at2t de Brumoas5 ca 3ntotdeauna, )i
numero)i turi)ti )i0au petrecut ,iua 8i,it2nd p5durile din
6ul1ra8e, 1olBul lui Kobin .ood, Ki1 6ill, KunsRic&, %taithes
)i 3mpreIurimile ora)ului Ohitb/.
+remea Busese deosebit de Brumoas5 p2n5 c5tre sear5, c2nd
unora dintre b2rBitorii care Brec8entea,5 cimitirul din Cast
CliBB, a)e,at pe o 3n5l@ime ce domin5 3mpreIurimile )i de unde
supra8e1he,i marea, le0a Bost subit atras5 aten@ia de ni)te
coada iepei, nori 3nal@i, ce se ridicau c5tre nord08est. +2ntul

111
b5tea slab dinspre sud08est, ceea ce d5 3n limbaI barometric
nr. 2= bri,5 u)oar5.
Pa,nicul de coast5 a raportat numaidec2t, iar un pescar
b5tr2n care @ine minte semnele 8remii de mai bine de
Ium5tate de 8eac, la Cast CliBB, a pre8estit cu patos c5 8a
3ncepe o Burtun5 n5prasnic5. 6ai mul@i c5pitani hot5r2r5
sin1uri ca harabaua lor de c5rbuni sau cat2rul, dup5
cate1oria 8asului respecti8, s5 r5m2n5 3n port p2n5 ce 8a
trece Burtuna. +2ntul a sl5bit cu totul 3n timpul serii )i c5tre
mie,ul nop@ii domneau acel calm nep5s5tor, acea ,5pu)eal5 a
c5ror intensitate, la apropierea Burtunii, umplu de nelini)te
Birile sensibile. Pe mare sclipeau pu@ine lumini, Biindc5 p2n5
)i 8asele de coast5, care 3n mod obi)nuit nu se de,lipesc de
@5rm, @ineau lar1ul, nu se 8edeau dec2t pu@ine 8ase de
pescuit.
%in1ura na85 care se distin1ea clar era un schooner str5in,
cu toate p2n,ele desB5cute, care p5rea a se 3ndrepta spre 8est.
(ot timpul c2t r5mase la 8edere, impruden@a sau i1noran@a
oBi@erilor care 3l comandau a constituit o tem5 nesecat5 de
discu@ie )i li s0a semnalat din port s5 str2n15 p2n,ele 3n Ba@a
primeIdiei. Gnainte de c5derea nop@ii a mai Bost 85,ut cu
p2n,ele le15n2ndu0se lene) pe 8aluri.
Lini/tit a un &apor pitat pe un oean pitat.
14

Pu@in dup5 mie,ul nop@ii, un ,1omot ciudat se ridic5 din
mare, iar 3n 85,duhuri r5sun5 un bubuit ciudat, stins )i sec.
Atunci, B5r5 8este, i,bucni Burtuna. Cu o iu@eal5 ce p5rea 3n
acea clip5 de necre,ut )i chiar )i acum imposibil de 3n@eles,
3ntrea1a 3nB5@i)are a Birii se cl5tin5 brusc. (ala,urile se
ridicar5 Burioase, Biecare mai 3nalt dec2t cel precedent, astBel
3nc2t 3n pu@ine minute 3ntre1ul luciu al m5rii era ca un
monstru ce urla, 1ata s5 3n1hit5 totul.
+alurile cu creste de spum5 b5teau nebune)te peste nisipul
culcat sau 3n panta @5rmului< altele se sp5r1eau de di1uri, iar

14
Vers din Balada btrnului marinar, de Samuel Coleridge.

112
spuma lor acoperea luminile Barurilor ce stau de straI5 la
cap5tul Biec5ruia din cele dou5 cheiuri ale portului Ohitb/.
+2ntul mu1ea ca tunetul )i b5tea cu at2ta putere, 3nc2t chiar
oamenii 8oinici abia se @ineau pe picioare c2nd nu 3mbr5@i)au
st2lpii de Bier. Ad5u12ndu0se acestor primeIdii, 8aluri de
cea@5 de pe mare, din lar1, nori ume,i treceau ca ni)te
Bantome, at2t de reci, de 3ntuneco)i )i de 3n1he@a@i, 3nc2t nu
trebuia dec2t un mic eBort de ima1ina@ie ca s50@i 3nchipui c5
duhurile celor pieri@i 3n 8aluri 3ntindeau m2ini lipicioase de
mort dup5 Bra@ii pe care0i pierduser5 )i c5 nu numai unul
dintre ace)tia cl5n@5niser5 de 1roa,5 c2nd 3i cuprinseser5
aripile ce@ii.
PeisaIul ce se re8ela astBel era de o nem5surat5 m5re@ie )i de
un interes nesB2r)it, marea, ridic2nd mun@i de 8aluri, arunca
spre cer Ierbe de spum5 alb5, pe care 82ntul le risipea 3n
85,duh< ici0colo, c2te un 8as de pescuit cu p2n,ele ,dren@uite,
s5lt2nd 3nnebunit pe crestele 8alurilor, sau ,borul alb al c2te
unui pesc5ru), pas5rea Burtunii. Gn 82rBul Bale,ei r5s5ritene,
noul proiector a)tepta s5 Bie e4perimentat, c5ci nu Busese
3nc5 3ncercat. %er8an@ii ce01 a8eau 3n sarcin5 3l puser5 la
punct )i, 3n clipele c2nd ,idul de p2cl5 se destr5ma, m5tura
cu ra,ele sale supraBa@a m5rii.
M dat5 sau de dou5 ori aduse ser8icii eBecti8e, c2nd 8reun
8as de pescari, cu mar1inea bordului sub ap5, se precipita
spre port, cu aIutorul luminilor, Berindu0se de riscul de a se
i,bi de st2ncile di1ului. ?i de Biecare dat5 c2nd un 8as
aIun1ea 3n si1uran@5 3n port, mul@imea scotea un @ip5t de
bucurie, un stri15t ce p5rea pe moment c5 3mpr5)tie cea@a )i
care 3ndat5 se pierdea 3n ,ar85. Cur2nd, proiectorul descoperi
la o oarecare distan@5 un shooner, cu toate p2n,ele ridicate,
probabil acela)i 8as ce Busese remarcat mai de8reme, 3n
cursul serii. Gn acel moment, 82ntul se 3ntoarse spre r5s5rit,
iar oamenii de pe Bale,5 Brem5tar5 de 1roa,5, d2ndu0)i seama
3n ce cumplit5 primeIdie se aBla.
Gntre shooner )i port se 3ntindea marele reciB de care se
,drobiser5 at2tea na8e de0a lun1ul 8remii )i, cum 82ntul

11'
b5tea 3ntr0acolo, p5rea cu neputin@5 ca 8asul s50)i mai Bac5
intrarea 3n port. Cra ceasul Blu4ului, dar 8alurile erau at2t de
3nalte, 3nc2t, atunci c2nd se sp5r1eau, 8edeai parc5 3n
scobitura lor Bundul m5rii, iar shooner0ul, cu toate p2n,ele
sus, 3nainta at2t de repede 3nc2t, cum ,ic lupii de mare,
trebuia s5 aIun15 unde8a, Bie )i numai 3n iad.
Ka,ele proiectorului r5m2neau Bi4ate pe intrarea portului,
de0a lun1ul di1ului estic, unde se 8edea c5 se 8a produce
i,bitura, )i toat5 lumea a)tepta cu r5suBlarea t5iat5. 9eodat5,
82ntul se 3ntoarse c5tre nord0est, risipind, cu raBalele lui,
resturile ce@ii. ?i atunci, mirabile dictu, printre di1uri, s5rind
8al dup5 8al, cu impetuo,itate, shooner0ul ciudat ie)i din
cea@5 )i intr5 3n port.
Ka,ele proiectorului 3l urmau )i un Bior de 1roa,5 trecu prin
to@i cei care, Biind de Ba@5, 85,ur5 un cada8ru le1at de c2rm5,
cu capul at2rn2nd )i b5l5n15nindu0se oribil dintr0o parte 3n
alta, cu Biecare mi)care a 8asului. Pe punte nu se mai 8edea
nici o alt5 siluet5 omeneasc5. M spaim5 cr2ncen5 3i cuprinse
pe to@i cei ce0)i d5dur5 seama c5 8asul intrase 3n port
printr0o minune, condus numai de m2na unui mortD Mricum,
totul se petrecuse 3n mai pu@in timp dec2t ar Bi trebuit s5
scrii lucrul acesta. Shooner0ul nu se opri, ci 3naint5 mai
departe de0a lun1ul cheiului, n5pustindu0se sin1ur c5tre o
dun5 de nisip )i pietri), pe care le 3n1r5m5diser5 mareele )i
Burtunile 3n col@ul de sud0est al di1ului, dun5 pe care
localnicii o numesc (ate .ill.
Jire)te, 8asul e)u5 pe bancul de nisip, cu o i,bitur5
puternic5. (oate catar1ele, Br2n1hiile )i st2lpii se 3ncordar5,
iar unele dintre acestea se Br2nser5. 9ar, lucrul cel mai
ciudat, chiar 3n clipa 3n care 8asul atin1ea @5rmul, un dul5u
uria) @2)ni din cal5 pe punte, ca a,82rlit de i,bitur5, )i s5ri
de pe pror5 3n nisip. Lu2nd0o drept c5tre @5rmul abrupt care
urc5 spre 1r5dina cimitirului, prin st2nc5rie, cum 3i ,ic
localnicii, acolo unde lespe,ile Bunerare r5m2n at2rnate 3n 8id,
peste roca sB5r2mat5, disp5ru 3n be,na ce p5rea )i mai
ad2nc5 dincolo de ra,ele proiectorului.

11-
%0a 3nt2mplat s5 nu Bie 3n acel moment nimeni pe di1ul (ate
.ill, c5ci to@i cei care locuiau prin apropiere dormeau sau se
suiser5 pe 3n5l@imile din Iur. AstBel, pa,nicul de coast5 care
era de ser8iciu sosi numaidec2t de pe cheiul mic )i s5ri
primul pe bord. Cei care m2nuiau proiectorul, dup5 ce
a@intiser5 lumina asupra intr5rii portului, B5r5 s5 remarce
nimic deosebit, o 3nturnar5 c5tre epa85 )i r5maser5 Bi4a@i
asupra ei.
Pa,nicul de coast5 aler15 c5tre partea din urm5 a na8ei )i,
c2nd sosi 3n dreptul c2rmei )i se aplec5 s0o e4amine,e, s5ri
3nd5r5t, prad5 unei emo@ii nea)teptate. Acest Bapt p5ru s5
a@2@e curio,itatea 1eneral5, mul@i oameni 3ncepur5 s5 aler1e
3ntr0acolo. C ce8a drum de la Oest CliBB, prin 9raRbrid1e, la
cheiul (ate .ill, dar )i corespondentul dumnea8oastr5 este
un aler15tor stra)nic, a)a c5 sosi 3naintea mul@imii. (otu)i,
c2nd am aIuns, am 15sit lume adunat5 pe chei, pe care
pa,nicul )i poli@ia o 3mpiedicau s5 se suie la bord.
Hu era de mirare c5 pa,nicul de coast5 Busese surprins sau
chiar 3n1ro,it )i c5 nu0)i putuse crede ochilor. 6arinarul
a8ea pur )i simplu m2inile le1ate una peste alta, de o spi@5 a
c2rmei. Gntre podul palmei )i lemnul c2rmei se aBla un
cruciBi4 al c5rui )ira1 de m5t5nii era petrecut 3n Iurul
ambelor 3ncheieturi )i al c2rmei, totul le1at Bedele) cu
Br2n1hii. %5rmanul ins trebuie s5 Bi stat Ios o 8reme, dar
8elele, scuturate )i umBlate de Burtun5, B5cuser5 s5 se 3n82rt5
roata c2rmei, a)a c5 Br2n1hiile cu care era le1at 3l r5niser5
p2n5 la os.
%e 3ntocmi un raport am5nun@it asupra acestor lucruri, iar
un medic, domnul F.6. CaBB/n, locuind 3n Cast Cliot Place, la
nr. '', care sosi imediat dup5 mine, declar5, dup5 ce
proced5 la o e4aminare, c5 omul trebuie s5 Bi murit de 8reo
dou5 ,ile. Gn bu,unar i s0a 15sit o sticl5, astupat5 cu 1riI5 )i
3n care se aBla numai un mic sul de h2rtie, ce s0a do8edit a Bi
un adaos la Iurnalul de bord. Pa,nicul de coast5 aBirm5 c5
omul )i0a le1at sin1ur m2inile, str2n12nd nodurile le15turii
cu din@ii. Japtul c5 un pa,nic de coast5 a urcat primul la

11
bord poate s5 3ndep5rte,e anumite complica@ii 3n Ba@a
tribunalului maritim, deoarece pa,nicii de coast5 nu au
dreptul s5 purcead5 la sal8area epa8elor, dar acest drept
re8ine primei persoane care se suie pe un 8as p5r5sit.
Hu mai e ne8oie s5 spun c5 acela care murise la c2rm5 a
Bost ridicat cu respect de la locul unde 8e1hease at2t de
curaIos p2n5 la urm5, cu tot at2ta hot5r2re )i noble@e ca )i
t2n5rul Cassabianca, )i dus la mor15, 3n a)teptarea anchetei.
Acum, ropotul Burtunii s0a potolit, mul@imea s0a 3mpr5)tiat
pe la case, cerul se luminea,5 deasupra 85ilor din Uor&shire.
+5 8oi trimite la timp, pentru urm5toarea edi@ie, alte
am5nunte asupra epa8ei care )i0a 15sit calea spre port 3n
chip at2t de miraculos, 3n miIlocul Burtunii.

'(it)* 9 au+ust. Urmarea ciudatei apari@ii a epa8ei, 3n
toiul Burtunii, noaptea trecut5, este 3nc5 mai uimitoare dec2t
3nsu)i Baptul 3n sine. %e pare c5 shooner.ul este rusesc, c5
8enea de la +arna )i se nume)te 9emeter. Cea mai mare
parte a 3nc5rc5turii o constituie balastul de nisip ar1intiu )i
numai o mic5 parte de marB5, c2te8a l5,i mari de lemn,
umplute cu p5m2nt aB2nat.
Aceast5 3nc5rc5tur5 Busese e4pediat5 unui a8ocat din
Ohitb/, domnul %.J. $illinn1ton de pe Crescent %treet nr. #,
care a urcat la bord chiar a,i0diminea@5 )i a luat Bormal 3n
posesie bunurile sosite pe numele lui. 9e asemenea, consulul
Kusiei, ac@ion2nd conBorm contractului inter8enit cu
armatorul, a luat Bormal 3n posesie 8asul, a pl5tit ta4ele
portuare etc. Ast5,i, aici nu se mai 8orbe)te nimic altce8a
dec2t despre strania coinciden@5< oBicialit5@ile din 6inisterul
Comer@ului s0au ar5tat Boarte e4i1ente, deoarece orice
3n@ele1ere trebuia s5 aib5 loc conBorm re1ulamentelor
e4istente, 3ntruc2t nu era 8orba de nimic neobi)nuit 3n
aceast5 pri8in@5, ele au c5,ut de acord c5 nu 8or a8ea loc
pl2n1eri ulterioare. Publicul a ar5tat mult interes c2inelui
care a s5rit pe @5rm c2nd s0a i,bit 8asul )i destul de mul@i
membri ai %ociet5@ii pentru Protec@ia Animalelor, care e Boarte

116
inBluent5 3n Ohitb/, s0au oBerit s5 ocroteasc5 animalul. 9ar,
spre de,am51irea 1eneral5, el n0a putut Bi 15sit< parc5 10a
3n1hi@it p5m2ntul.
%e prea poate c5, 3n1ro,it peste m5sur5, s5 se Bi ascuns prin
mla)tini, unde se aBl5 )i acum. Unii pri8esc o asemenea
e8entualitate cu team5, ca nu cum8a mai t2r,iu c2inele s5 nu
de8in5 o primeIdie, Biind limpede c5 este o Biar5.
A,i0diminea@5 de8reme, un dul5u ,dra85n, corcitur5 de do1,
apar@in2nd unui ne1ustor de c5rbuni din 8ecin5tatea
cheiului (ate .ill, a Bost 15sit mort 3n drum, 3n Ba@a cur@ii
st5p2nului s5u. %e luptase cu un ad8ersar de o 85dit5
Berocitate, c5ci a8ea bere1ata rupt5 )i p2ntecele sB2)iat ca de
1heare s5lbatice.
Mai trziu. Prin bun58oin@a inspectorului din 6inisterul
Comer@ului, mi s0a permis s5 m5 uit prin Iurnalul de bord al
8asului 9emeter, care a Bost @inut cu re1ularitate p2n5 acum
trei ,ile, dar care nu con@inea nimic interesant, cu e4cep@ia
datelor pri8ind pierderile omene)ti. Gn schimb, de cel mai
mare interes se do8ede)te sulul de h2rtie 15sit 3n sticl5 )i
care a Bost ast5,i pre,entat la anchet5< nu mi s0a 3nt2mplat
de c2nd m5 )tiu s5 aud po8este mai ciudat5. 9eoarece 3ns5
acesta nu e un moti8 s0o t5inuiesc, mi0am 3n15duit s0o
Bolosesc )i, prin urmare, s5 80o transcriu, cu omisiunea doar
a unor detalii tehnice marin5re)ti sau comerciale. 6ai s50@i
8in5 s5 cre,i despre c5pitan c5 nu ie)ise bine 3n lar1 )i0)i
pierduse o doa15, iar mai pe urm5, pe drum, i0au s5rit toate.
$ine3n@eles c5 )i e4punerea mea trebuie luat5 cum grano
salis
15
, c5ci o scriu la dictarea unuia dintre secretarii
consulului rus, care are 1entile@ea s5 mi0o traduc5, 3n scurtul
r51a, de care dispunem.


15
Cu un dram de nelepciune (latin).

11#
Jurnalul de $ord al %asului &emeter' de la (ama la
)*it$#
Sris la ;@ iulie, lururi at,t -e eAtraor-inare )nt,mpl,n-u.se,
)n,t &oi lua note eAate -e a1i )nainte /i p,n% la -e4arare*

La 6 iulie am terminat de 3nc5rcat 8asul cu nisip ar1intiu )i
cu l5,ile cu p5m2nt. La amia,5 am ridicat p2n,ele. +2nt din
est, proasp5t.
CchipaI= patru oameni > ... doi secun,i, buc5tarul )i cu mine
:c5pitan;.
La 11 iulie, 3n ,ori, intram 3n $osBor. +i,ita@i de Bunc@ionarii
8amali turciD $ac)i). (otul 3n re1ul5. La drum, de la orele -
d.a.
La 12 iulie, printre 9ardanele. Al@i Bunc@ionari 8amali )i din
corpul de pa,5. 9in nou bac)i). Junc@ionarii au lucrat repede,
dar bine. +or s5 plec5m c2t mai iute. La c5derea serii am
intrat 3n arhipela1.
La 1' iulie am trecut de Capul 6atapan. CchipaIul e
nemul@umit de ce8a. Mamenii par 3n1ro,i@i, dar nu 8or s5
deschid5 1ura.
La 1- iulie, echipaIul a 3nceput s5 m5 nelini)teasc5. (o@i
oameni c5li@i, am mai na8i1at cu ei. Hici secundul nu pricepe
ce nu mer1e< ei nu0i spun dec2t c5 se petrece ce8a )i0)i Bac
semnul crucii. Unul 10a scos din s5rite pe secund, care 10a
c2rpit. 60am a)teptat la o 3nc5ierare, dar nu s0a 3nt2mplat
nimic.
La 16 iulie, secundul mi0a raportat diminea@a c5 un
membru al echipaIului, PetroBs&/, lipse)te. Hu pot s50mi
e4plic ce s0a 3nt2mplat cu el. A trecut de cart la babord, la
orele !, noaptea trecut5< a Bost schimbat cu AbramoBB, dar nu
s0a dus la culcare. Ceilal@i, mai ab5tu@i ca oric2nd. (o@i ,ic c5
se a)teptau la ce8a de Belul acesta, dar nu 8or s5 spun5 nimic
altce8a dec2t c5 e ce8a la bord. %ecundul a aIuns la cap5tul
r5bd5rii cu ei, se teme de o re8olt5.

11!
La 1# iulie, ieri, unul dintre oameni, Ml1aren, a intrat 3n
cabina mea )i mi0a m5rturisit cu 1roa,5 cum c5 el crede c5 la
bordul 8asului se aBl5 un om ciudat. %pune c5 pe c2nd 3)i
B5cea cartul, ad5postit, din cau,a 8remii rele, 3n spatele
cabinei, a 85,ut ap5r2nd dinspre locul pe unde urc5 pe punte
to8ar5)ii s5i un b5rbat 3nalt )i slab, care nu sem5na cu
nimeni din echipaI )i care a trecut prin Ba@a cabinei )i s0a
B5cut ne85,ut. %0a luat dup5 el 3n 82rBul picioarelor, dar c2nd
a aIuns la pror5, n0a mai 15sit pe nimeni, iar chepen1urile
pun@ii erau 3nchise. L0a apucat o spaim5 supersti@ioas5 )i m5
tem c5 panica sa se 8a 3ntinde. Ca s501 lini)tesc, 8oi scotoci
chiar a,i 3ntrea1a na85, de la un cap5t la cel5lalt.
6ai t2r,iu, 3n cursul ,ilei, am str2ns 3ntre1ul echipaI )i
le0am spus c5, spre a ne asi1ura c5 nu a8em nici un musaBir
nepoBtit pe 8as, 3l 8om r5scoli de la pror5 la pup5. Primul
secund s0a sup5rat< ,icea c5 e o nebunie s5 ced5m unor idei
proste)ti care 3i 8or demorali,a )i mai mult pe oameni< ,icea
c5 se ocup5 el de ordinea pe 8as. L0am l5sat pe el la c2rm5,
pe c2nd to@i ceilal@i am 3nceput s5 c5ut5m cu Belinarele< n0a
mai r5mas un un1her unde s5 se Bi putut piti cine8a. C2nd
cercetarea s0a terminat, oamenii s0au lini)tit )i s0au 3ntors la
lucru 8oio)i. Primul secund s0a posomor2t, dar n0a ,is nimic.

22 iulie. +reme aspr5, de trei ,ile, toate m2inile ocupate la
p2n,e, n0ai timp s5 te sperii. Mamenii par s5 Bi uitat de ce0i
3n1ro,ise. *0am l5udat pe marinari pentru Belul 3n care au
B5cut Ba@5 8remii ur2te. Am trecut de Qibraltar )i am intrat 3n
str2mtoare. (oate bune.

24 iulie. Parc5 soarta se 3n8er)unea,5 3mpotri8a 8asului.
9eIa ne lipsea un om )i, intr2nd 3n QolBul $isca/ei, tot sili@i
de 8remea rea, noaptea trecut5 ne0a mai disp5rut unul. Ca )i
primul, n0a mai Bost 85,ut c2nd a 8enit cartul de schimb.
(oat5 lumea, 3n panic5< mi0a par8enit un r58a) 3n care se
cere s5 Bac5 de 8e1he c2te doi, Biindc5 le e team5 s5 r5m2n5

11"
sin1uri. %ecundul e 8iolent. 65 tem s5 nu se produc5
tulbur5ri, Bie din partea lui, Bie din partea echipaIului.

28 iulie. Patru ,ile de inBern, prin)i 3ntr0un Bel de 82rteI, cu
82nt )i Burtun5. Himeni n0a dormit. (oat5 lumea e epui,at5.
Hici nu )tiu pe cine s5 pun de cart, Biindc5 nimeni nu mai e
3n stare. %ecundul s0a oBerit 8oluntar s5 stea )i la c2rm5, )i la
cart, ca s5 smul15 c2te8a ore de odihn5 pentru oameni.
+2ntul s0a potolit< marea tot a1itat5, dar se Bace mai pu@in
sim@it5, a)a c5 8asul e stabil.

29 iulie. Alt5 tra1edieD 3n timpul nop@ii, un sin1ur om de
cart, c5ci echipaIul era prea obosit ca s501 duble,. C2nd,
diminea@a, schimbul a urcat pe punte, n0a mai aBlat pe
nimeni, dec2t pe c2rmaci. %tri1at tare, toat5 lumea s5rit pe
punte. C5utat am5nun@it, ne15sit nimic. K5mas B5r5 cel de0al
doilea secund, echipaIul 3n panic5. %ecundul )i cu mine am
hot5r2t ca de acum 3nainte s5 st5m 3narma@i, 1ata pentru
orice semnal.
29 iulie. Ultima noapte. $ucuro)i c5 ne apropiem de coasta
britanic5. +reme Brumoas5, toate p2n,ele sus. 60am retras
sleit, am adormit numaidec2t< m5 tre,e)te secundul, care0mi
spune c5 au disp5rut )i marinarul de cart, )i cel de la c2rm5.
Am mai r5mas pe 8as eu, secundul )i 3nc5 doi marinari.

1 au+ust. 9ou5 ,ile de cea@5, nici un catar1 3n ,are.
%perasem c5 odat5 intra@i 3n 6area 62necii 8om putea
semnali,a, ca s5 primim aIutoare. Hea82nd puterea de a
mane8ra p2n,ele, 3naint5m 3n 8oia 82ntului. Hu ne
3ncumet5m s5 le cobor2m, de team5 c5 nu le0am mai putea
desB5)ura. %e pare c5 un destin cumplit ne urm5re)te.
%ecundul, acum mai demorali,at dec2t ceilal@i oameni. C tare
de 3n1er, dar parc5 3ntrea1a t5rie a Birii i s0ar 3ntoarce
3mpotri85. Ceilal@i doi, lucr2nd apatici )i r5bd5tori, nici nu
mai )tiu pe ce lume sunt. Ci sunt ru)i, iar secundul e rom2n.

120
2 au+ust, miezul nopii. (re,it dup5 pu@ine minute de
somn, cu un @ip5t 3n au,, parc5 3n spatele hubloului meu. H0
am putut 8edea nimic din pricina ce@ii. Ju1a pe punte, unde
m0am ciocnit de secund. Gmi spune c5 a au,it )i el stri15tul )i
a s5rit, dar c5 n0a 15sit pe nimeni la cart. Gnc5 un om lips5.
9oamne, ap50r50neD %ecundul spune c5 trebuie s5 Bi trecut
prin str2mtoarea 9o8erului )i c5 3ntr0un moment c2nd cea@a
s0a risipit a 85,ut Horth Joreland, chiar atunci c2nd a au,it
@ip5tul celui disp5rut. 9ac5 e a)a, atunci suntem 3n 6area
Hordului )i numai 9umne,eu ne poate 3ndruma prin cea@a ce
pare c5 ne urmea,5< iar 9umne,eu pare s50)i Bi 3ntors
pri8irile de la noi.

3 au+ust. La mie,ul nop@ii am 8rut s501 schimb pe omul de
la c2rm5, dar c2nd am aIuns acolo, n0am 15sit pe nimeni.
+2ntul Berm, am putea0o @ine 3nainte, dac5 n0am Bi de8iat. H0
am 3ndr5,nit s5 ies din ,ona lui, a)a c5 am stri1at dup5
secund. 9up5 c2te8a clipe a @2)nit pe punte pe Ium5tate
de,br5cat. Arunca pri8iri r5t5cite )i tare m5 tem s5 nu0)i
piard5 min@ile. %0a apropiat de mine )i mi0a )optit cu 8oce
r51u)it5 la ureche, ca )i cum i0ar ii Bost Bric5 s5 nu01 aud5
82ntul de aBar5= C acolo< )tiu, acumD
Hoaptea trecut5, la cart, l0am 85,ut, ce8a ca un om, 3nalt )i
slab, palid ca moartea. Cra la pro85 )i pri8ea 3n lar1. 60am
Buri)at 3n spatele lui )i l0am 3nIun1hiat cu cu@itul< cu@itul a
trecut 3ns5 prin el ca prin aer. ?i pe c2nd 8orbea, a ridicat
cu@itul )i a 3nceput s5 lo8easc5 3n 1ol, cu s5lb5ticie. Pe urm5
spuse= 9ar e acolo )i o s501 15sesc. C 3n cal5, poate 3ntr0una
din l5,ile acelea. M s5 le deschid una c2te una )i o s5 m5 uit.
9umneata @ine c2rma. ?i pre8enindu0m5 din ochi, cu
de1etul la bu,e, cobor3 sub punte. %e st2rnise un 82nt t5ios
)i n0am putut pleca de la c2rm5. L0am 85,ut 3ntorc2ndu0se
pe punte cu o lad5 de unelte )i cu un Belinar, apoi cobor3 din
nou prin chepen1. C nebun, nebun sadea )i nu e ca,ul
s50ncerc s501 opresc.

121
H0are ce r5u Bace l5,ilor= au Bost Bacturate ca lut )i, oric2t
ar tra1e de ele, sunt inoBensi8e. A)a c5 stau aici, la c2rm5, )i
scriu notele astea. (ot ce pot Bace e s5 am 3ncredere 3n Cel de
%us )i s5 a)tept risipirea ce@ii. Atunci, dac5 n0o s5 pot
conduce na8a c5tre 8reun port, din cau,a 82ntului, o s5
str2n1 p2n,ele )i o s5 Bac semnalele de aIutor...
Cred c5 acum este aproape 1ata. (ocmai c2nd m5
pre15team s501 aIut pe secund s5 se calme,e, Biindc5 3l
au,eam boc5nind ,dra85n 3n cal5 )i i,bind de ,or, r5sun5 un
@ip5t care0mi 3n1he@5 s2n1ele 3n 8ene, iar secundul @2)ni pe
punte, ca din pu)c5, cu Ba@a r585)it5 de 1roa,5, ca un nebun
Burios. %cap50m5D %cap50m5D, url5 el, rotindu0)i pri8irea
c5tre ,idul de p2cl5. Qroa,a i se transBorm5 apoi 3n disperare
)i 3mi spuse cu o 8oce Berm5= Ai Bace bine s5 cobori )i
dumneata, c5pitane, p2n5 nu e prea t2r,iu. C acolo. Acum
cunosc taina.
6area o s5 m5 m2ntuiasc5 de el, asta e tot ce0mi mai
r5m2neD 3nainte s5 pot rosti un cu82nt sau s5 Bac 8reo
mi)care ca s501 apuc, a s5rit peste parapet )i s0a aruncat 3n
mare. Am impresia c5 acum cunosc )i eu secretul. Hebunul
s0a descotorosit de to@i oamenii, unul c2te unul, )i acum )i0a
B5cut sin1ur seama. Cum 8oi putea e4plica toate 1ro,58iile
astea, c2nd am s5 aIun1 3n 8reun portA C2nd 8oi aIun1e 3n
portD 9ar 8oi aIun1e 8reodat5A

4 au+ust. 6ereu cea@5, pe care ra,ele soarelui nu i,butesc
s0o p5trund5. ?tiu ce e acela un r5s5rit de soare, c5ci sunt
marinar, dar de 85,ut, nu01 85d. H0am 3ndr5,nit nici s5 cobor
3n cal5, nici s5 p5r5sesc c2rma= am stat toat5 noaptea aici )i,
3n puterea 3ntunericului, l0am 85,ut. 9umne,eu s5 m5 ierte,
3ns5 secundul a a8ut dreptate s5 sar5 peste bord. C preBerabil
s5 mori ca un om< nimeni nu poate obiecta ca un marinar s5
piar5 3n ad2ncul 8alurilor.
Cu sunt 3ns5 c5pitan )i nu am dreptul s50mi p5r5sesc 8asul,
dar 8oi )ti s5 deIoc aceast5 creatur5 dr5ceasc5 sau acest
monstru, deoarece, c2nd Bor@ele 8or 3ncepe s5 m5 p5r5seasc5,

122
o s50mi Berec m2inile de c2rm5, le12nd 3mpreun5 cu ele ceea
ce el nu 8a 3ndr5,ni s5 atin15< astBel, Bie c5 82ntul 8a Bi
Ba8orabil, Bie c5 nu, 3mi 8oi m2ntui suBletul )i0mi 8oi sal8a
onoarea de c5pitan. Puterile 3mi sl5besc )i se 3nnoptea,5.
9ac5 acela m5 8a pri8i din nou 3n Ba@5, nu0mi 8a mai sta 3n
putin@5 s5 Bac ce8a... 9ac5 8om nauBra1ia, poate c5 se 8a 15si
totu)i aceast5 sticl5, iar cei ce o 8or destupa 8or putea
3n@ele1e< dac5 nu... ei bine, atunci s5 se )tie c5 mi0am B5cut
datoria. 9oamne 9umne,eule, %B2nt5 Jecioar5 cu to@i sBin@ii,
ap5ra@i un s5rman suBlet ne)tiutor, care 3ncearc5 s50)i Bac5
datoria...
Gntr0ade85r, 8erdictul a Bost clar, dar nu e4ist5 nici o do8ad5<
iar dac5 omul a comis sin1ur crimele sau nu, nimeni nu )tie
3nc5. Aproape toat5 lumea 3l consider5 pe c5pitan drept erou
)i s0a hot5r2t s5 i se Bac5 Buneralii publice. (rupul 8a Bi a)e,at
3ntr0o barc5, iar un corte1iu 3l 8a purta de0a lun1ul r2ului
Cs&, apoi 3l 8a readuce la cheiul (ate .ill, unde 8a Bi urcat pe
trepte la m5n5stire, spre a Bi 3nmorm2ntat 3n cimitirul de pe
coast5. 6ai bine de o sut5 de ambarca@iuni, de pe acum 1ata
pentru ceremonie, doresc s5 urme,e drumul 3nmorm2nt5rii.
Hu s0a 15sit nici o urm5 a dul5ului, Bapt Boarte 3ntrist5tor,
deoarece, dup5 c2te 3mi 3nchipui, la starea actual5 de spirit,
ora)ul 3ntre1 l0ar Bi adoptat. 62ine 8om asista la Buneralii< )i
astBel 8a lua sB2r)it 3nc5 una din tainele m5rii.

Jurnalul "inei "urra#

8 au+ust. Luc/ a petrecut o noapte Boarte a1itat5 )i, de
asemenea, nici eu n0am putut dormi. Jurtuna a Bost
3nsp5im2nt5toare )i 82ntul buBnea 3n co)uri, m5 treceau Biorii.
C2te o suBlare mai 8iolent5 i,bea ca o lo8itur5 de tun. 9estul
de ciudat, Luc/ nu s0a tre,it, dar 3n dou5 r2nduri s0a ridicat
din pat )i s0a 3mbr5cat. 9in Bericire, de Biecare dat5 m0am
de)teptat la timp )i am de,br5cat0o B5r5 s0o tre,esc,
culc2nd0o din nou 3n pat. Cri,ele ei de somnambulism sunt
tare curioase, c5ci de 3ndat5 ce0i ,5d5rnice)ti inten@iile, dac5

12'
se poate 8orbi de 8reo inten@ie, ea renun@5 la ele )i0)i reia
3ntocmai 8ia@a normal5.
9is0de0diminea@5 am pornit 3napoi spre port, ca s5 8edem ce
s0a mai petrecut peste noapte. Cra Boarte pu@in5 lume )i, cu
toate c5 str5lucea soarele, iar aerul era limpede )i proasp5t,
8aluri mari, 1roa,nice la 8edere, p5reau ne1re 3n contrast cu
spuma ce le urca pe creste, ca de ,5pad5, atunci c2nd se
precipitau spre 1ura str2mt5 a portului, asemenea unui
n5,dr58an care s0ar arunca 3n mul@ime. Am Bost totu)i
bucuroas5, 12ndindu0m5 c5 Fonathan n0a Bost noaptea
trecut5 pe mare, ci pe p5m2nt. 9ar, 8ai, unde e el oare, pe
p5m2nt sau pe mareA Unde e )i cum 3i mer1eA %unt at2t de
nelini)tit5 c2nd m5 12ndesc la el. 65car dac5 a) )ti ce
trebuie s5 Bac )i dac5 a) putea Bace ce8a pentru elD

1% au+ust. Juneraliile bietului c5pitan, ast5,i, Boarte
emo@ionante. P5rea c5 s0au adunat toate 8asele din port, iar
sicriul a Bost purtat pe umeri de c5tre al@i c5pitani pe tot
parcursul drumului, de la cheiul (ate .ill p2n5 la cimitir.
Luc/ a Bost cu mine )i ne apropiam de banca unde st5team
noi, c2nd corte1iul de na8e urca Blu8iul spre 8iaduct, spre a
re8eni apoi 3n port. He0am 15sit un loc bun )i am 85,ut
procesiunea pe aproape 3ntre1ul parcurs. K5m5)i@ele trupe)ti
ale bietului c5pitan au Bost depuse 3ntr0o 1roap5 din
apropierea b5ncii noastre, a)a 3nc2t de acolo am putut
urm5ri toate am5nuntele. $iata Luc/ p5rea e4trem de
tulburat5. %0a ar5tat tot timpul nelini)tit5 )i stin1herit5 )i nu
pot s5 nu 85d 3ntr0asta eBectul nop@ilor ei ,buciumate din
ultima 8reme. Un lucru e Boarte curios= nu 8rea s5
recunoasc5 8reo cau,5 a acestei a1ita@ii care o st5p2ne)te, iar
dac5 admite c5 e nelini)tit5, aBirm5 c5 nici nu )tie de ce.
Un moti8 mai mult ar Bi s5rmanul domn %Rales, care a Bost
15sit mort a,i0diminea@5, pe banca noastr5, cu 12tul Br2nt.
9up5 c2te spune medicul, pare e8ident c5 s0a pr5bu)it pe
banc5 prad5 unei 1roa,e cumplite, care i0a r5mas 3ntip5rit5
3n pri8ire, b512ndu0i 3n sperie@i pe oamenii ce l0au 15sit.

12-
HeBericitul b5tr2nD Poate c5 85,use moartea cu ochii lui
muribun,i.
Luc/ este at2t de 1in1a)5 )i de sim@itoare, 3nc2t lucrurile
acestea o mi)c5 mai ad2nc dec2t pe ceilal@i. Chiar acum a
Bost puternic impresionat5 de o mic5 3nt2mplare pe care eu
nici n0a) Bi remarcat0o, cu toate c5 )i eu iubesc Boarte mult
animalele. Unul dintre oamenii care urc5 deseori aici ca s5
supra8e1he,e mersul 8apoarelor era 3nto85r5)it de c2inele
s5u, care nu se desparte nici o clip5 de st5p2n.
%unt mereu 3mpreun5 )i nu l0am 85,ut niciodat5 sup5rat,
dup5 cum nici pe c2ine nu l0am au,it l5tr2nd. Gn timpul
ceremoniei, c2inele n0a mai 8rut s50)i urme,e st5p2nul, care
se a)e,ase l2n15 noi pe banc5, ci st5tea mai la o parte,
l5tr2nd )i url2nd.
%t5p2nul s5u i0a 8orbit la 3nceput cu bl2nde@e, apoi cu
asprime, la urm5 plin de m2nie< dar animalul nu se potolea
deloc, ci l5tra tot mai amarnic. G* apucase un soi de turbare,
ochii 3i sclipeau de Burie, p5rul i se ridicase arici pe spinare,
cum li se umBl5 pisicilor coada c2nd sunt 1ata s5 se 3ncaiere.
Gn cele din urm5, st5p2nul c2inelui 3)i pierdu r5bdarea, s5ri
de pe banc5 )i0i arse un picior, dup5 care01 apuc5 de pielea
12tului )i0l t2r3 p2n5 la piatra Bunerar5 unde st5tuse p2n5
atunci. 9e cum s0a atins de piatr5, s5rmanul dobitoc a
r5mas nemi)cat, tremur2nd ca Brun,a.
H0a mai 3ncercat s0o )tear15, ci s0a 1hemuit )i s0a chircit Ios,
d2rd2ind at2t de Ialnic, 3nc2t mi0am dat silin@a s501 lini)tesc
)i n0am i,butit. ?i lui Luc/ 3i era tot at2t de mil5 de animal,
dar ea n0a 3ncercat s501 atin15, ci numai B5cuse ochii mari de
spaim5. (are m5 tem c5 are o Bire prea sim@itoare ca s5 poat5
trece prin lume B5r5 suBerin@5. +a 8isa acest lucru la noapte,
cu si1uran@5.
Cred c5 ar Bi bine ca disear5 ea s5 se culce numai c2nd 8a Bi
obosit5 moart5, a)a c5 am s0o iau 3ntr0o lun15 plimbare pe
Bale,5, p2n5 la 1olBul Kobin .ood )i 3nd5r5t, ca s50i treac5
orice cheB de a mai umbla 3n somn.


12
CAP. 8
Jurnalul )inei )urray

.n aceea+i ,i' ora 11 seara. 9ar )tiu c5 sunt obosit5D
9ac5 nu mi0a) Bi B5cut din Iurnalul acesta o datorie, 3n seara
asta n0a) mai scrie un r2nd. A Bost o plimbare a1reabil5.
9up5 un r5stimp, Luc/ s0a mai 3n8eselit, cred c5 pe seama
unor 85cu@e ce adulmecau spre noi, dintr0un @arc,
produc2ndu0ne o team5 stra)nic5. Cred c5 am uitat de toate,
l5s2nd la o parte, Bire)te, teama, 3nc2t am luat0o repede din
loc. Mdat5 aIunse 3n 1olBul Kobin .ood, am b5ut un ceai tare
3ntr0un mic han de mod5 8eche, cu 8edere drept deasupra
st2ncilor acoperite de al1e de pe plaI5. Cred c5 a)a0numitele
Bemei de mod5 nou5 ar Bi s5rit 3n sus s5 ne 8ad5 m2nc2nd
cu at2ta poBt5. 9in Bericire, b5rba@ii sunt mai 3n@ele15toriD
Apoi ne0am 3ntors c5tre cas5, oprindu0ne din c2nd 3n c2nd ca
s5 ne odihnim, cu inimile 3nc5 pline de Brica unor tauri
s5lbatici.
Luc/ era moart5 de oboseal5 )i doream s5 ne Buri)5m 3n pat
c2t mai repede. Humai c5 sosi 3n 8i,it5 8icarul cel t2n5r, iar
doamna Oestenra l0a in8itat s5 r5m2n5 la cin5. 9oar eu )i cu
Luc/ )tim c2t ne0am luptat cu 6o) Cne< eu am re,istat eroic,
3mi pare c5 3ntr0o bun5 ,i episcopii ar trebui s5 se
3ntruneasc5 )i s5 hot5rasc5 3nBiin@area unei )coli de 8icari, 3n

126
care s5 se predea cum s5 reBu,i in8ita@iile la cin5, oric2t de
3nBometat ai Bi, atunci c2nd sunt de Ba@5 domni)oare care pic5
de somn.
Acum Luc/ doarme, respir2nd u)or. C mai rumen5 3n obraIi
ca de obicei )i at2t de dulceD 9ac5 domnului .olmRood i0a
c5,ut cu tronc de prima oar5 c2nd a 85,ut0o 3n salon, m5
12ndesc ce0ar mai ,ice dac5 ar 8edea0o 3n clipa astaD
+reuneia dintre Bemeile de mod5 nou5, care mai )i scriu, ar
trebui s50i 8in5 3ntr0o ,i ideea ca b5rba@ii )i Bemeile s5 aib5
8oie Biecare s501 pri8easc5 pe cel5lalt 3n timp ce doarme,
3nainte de a Bace o cerere 3n c5s5torie sau 3nainte de a o
accepta. 65 bate 3ns5 12ndul c5 3n 8iitor Bemeia asta
modern5 nu se 8a mai mul@umi s5 primeasc5 a Bi so@ie, ci 8a
Bace sin1ur5 cererea. M s5 Bac5 )i mare scoBal5, nu m5
3ndoiescD Asta, drept consolare. %unt at2t de Bericit5 3n
noaptea asta, 85,2nd c5 Luc/ se simte mai bineD Cred c5, 3n
sB2r)it, a s5rit hopul )i c5 nu 8a mai a8ea neca,uri cu cri,ele
ei. ?i a) Bi Bericit5 de tot, dac5 a) )ti c5 Fonathan...

11 au+ust. Mra trei diminea@a. Keiau Iurnalul, renun@2nd
s5 dorm, m5 apuc de scris. %unt prea a1itat5 ca s5 mai dorm.
Ce a8entur5 )i ce e4perien@5 oribil5D Adormisem de 3ndat5 ce
3nchisesem caietul... 9eodat5 am s5rit din somn, cu un
sentiment cople)itor de spaim5 )i cu sen,a@ia c5 nu am pe
nimeni 3n Iur. Gn odaie era be,n5, a)a c5 nu puteam 8edea
patul lui Luc/. 60am apropiat de el pe pip5ite. Patul era 1ol.
Am aprins un chibrit )i am 85,ut c5 Luc/ nu era 3n odaie.
U)a era 3nchis5, 3ns5 nu 3ncuiat5, dup5 cum o l5sasem. 60
am temut s0o tre,esc pe maic50sa, care Busese )i a)a destul
de suBerind5, a)a c5 am tras pe mine ni)te haine )i am
)ters0o numaidec2t dup5 Luc/. C2nd s5 ies pe u)5, mi0a
trecut prin cap c5 a) putea s5 aBlu 3ncotro a apucat0o dup5
ce anume 3mbr5case. Capotul ar Bi 3nsemnat c5 a r5mas prin
cas5, rochia, c5 a plecat mai departe.
9ar )i capotul, )i rochiile erau la locul lor. %la85 9omnului,
mi0am ,is, nu se poate duce departe numai 3n c5ma)5 de

12#
noapte. Am cobor2t repede sc5rile )i m0am uitat 3n salon.
Hici urm5 de Luc/D Atunci, am trecut din odaie 3n odaie, cu
inima c2t un purice. A)a am aIuns la u)a de la intrare, care
era deschis5. Lumea din cas5 o 3ncuie 3n Biecare sear5 cu
1riI5, a)a c5 m0a cuprins teama ca nu cum8a Luc/ s5 Bi ie)it
a)a cum era. Hu era 3ns5 8reme s5 te 12nde)ti ce s0a putut
3nt2mpla< 8a15, dar cople)itoare, spaima )ter1ea am5nuntele.
Am apucat un )al mare )i 1ros )i am dat bu,na aBar5. Ceasul
b5tea ora unu c2nd am aIuns la Crescent, unde nu se 8edea
suBlare de om.
Am aler1at de0a lun1ul Bale,ei de nord, dar nici aici n0am
putut 8edea silueta alb5 pe care o c5utam. %us, pe latura de
apus, deasupra cheiului, mi0am aruncat pri8irile pe Bale,a
cealalt5, de est, a portului cu speran@5 sau team5, nici eu nu
mai )tiu bine, ca s0o 85d pe Luc/ a)e,at5 pe lespedea
mortuar5 Ba8orit5.
Luna str5lucea puternic, dar erau )i nori 1rei, care au
acoperit 3ntrea1a scen5 3ntr0o dioram5 p5relnic5 de be,n5 )i
lumin5. M clip5 sau dou5 n0am putut 8edea nimic, c5ci be,na
norilor acoperise biserica %B. 6aria, cu tot locul din preaIm5.
Gns5 c2nd norii trecur5 am putut 8edea din nou ruinele
aba@iei, iar mai pe urm5, cu c2t se lumina, biserica )i
cimitirul.
Mboseala nu mi0a Bost ,adarnic5, Biindc5, pe banca noastr5
preBerat5, lumina de ar1int a lunii poleia o siluet5 alb5 ca
,5pada, pe Ium5tate culcat5. Horul urm5tor a adumbrit prea
repede ca s5 85d mai mult, mi s0a p5rut 3ns5 c5 o Borm5
3ntunecat5 st5tea 3n spatele siluetei albe, aplecat5 deasupra
ei. Ce era, om sau Biar5, n0a) putea spune. H0am mai
a)teptat s5 m5 dumiresc, ci am cobor2t 3n 1oan5 sc5rile p2n5
3n port, am luat0o de0a lun1ul pie@ei de pe)te, p2n5 la pod,
sin1urul drum c5tre Bale,a r5s5ritean5.
Mra)ul p5rea ca mort, nu se 8edea @ipenie de om, ceea ce
m5 bucura, deoarece nu doream s0o 8ad5 nimeni pe Luc/ 3n
starea asta. (impul )i distan@a p5reau B5r5 sB2r)it, 1enunchii
3mi tremurau, m5 suBocam 12B2ind pe c2nd urcam treptele

12!
B5r5 num5r ce duc la aba@ie. (rebuie c5 m0am 1r5bit din
toate puterile )i totu)i 3mi sim@eam picioarele de plumb )i
toate articula@iile 3n@epenite. C2nd am aIuns, 3n sB2r)it, pe
culme, am deosebit numaidec2t lespedea )i silueta alb5, c5ci
se 8edeau destul de bine, chiar prin apele 3ntunericului.
?i mai era, B5r5 putin@5 de 3ndoial5, ce8a lun1 )i ne1ru,
aplecat deasupra siluetei albe, ce st5tea pe Ium5tate culcat5.
Am stri1at cu disperarea spaimei= Luc/D Luc/D, iar acel ce8a
3n5l@5 capul )i i0am putut 8edea chipul de cear5 )i ochii ro)ii,
sc5p5r5tori. Luc/ nu0mi r5spunse, a)a c5 am dat Bu1a la
intrarea cimitirului. 9up5 ce am ocolit biserica, norul trecuse,
ra,ele lunii str5luceau puternic )i am putut0o ,5ri pe Luc/,
pe Ium5tate 3ntins5, cu capul spriIinit de spetea,a b5ncii. Cra
cu des582r)ire sin1ur5 )i nu se 8edea nici o urm5 omeneasc5
prin preaIm5.
C2nd m0am aplecat deasupra ei, mi0am dat seama c5 3nc5
mai dormea. A8ea bu,ele 3ntredeschise, respira, nu u)or, ca
de obicei, ci cu suspine lun1i, ca )i cum s0ar Bi str5duit s50)i
umple pl5m2nii cu aer, la Biecare inspira@ie. (ot 3n somn 3)i
mi)ca m2na, ca s50)i ridice 1ulerul c5m5)ii de noapte )i s50)i
acopere 12tul. Un Bior rece o trecu, din cap p2n5 3n picioare,
ca )i cum i s0ar Bi B5cut Bri1. Am acoperit0o cu )alul, pe care i
l0am 3nB5)urat str2ns 3n Iurul 12tului, Biindc5 m5 temeam s5
nu r5ceasc5, a)a de,br5cat5 cum era.
60am temut s5 nu se tre,easc5 prea brusc )i 8oiam s5 am
m2inile libere, ca s0o pot aIuta, a)a c5 i0am prins )alul 3n
Iurul 12tului cu un ac mare de si1uran@5, 3nc2t am 3n@epat0o
sau am ciupit0o, c5ci 3ncetul cu 3ncetul respira@ia i s0a lini)tit,
ea duse din nou m2na la 12t )i 1emu. Mdat5 bine 3nB5)urat5
3n )al, i0am pus pantoBii mei 3n picioare )i am 3nceput s0o
tre,esc cu mult5 bl2nde@e. La 3nceput, ea nu reac@ion5<
treptat 3ns5 somnul i se sub@ie, c2nd )i c2nd mai scoase
1emete )i suspine. La urm5, cum timpul trecea repede )i
dintr0o seam5 de moti8e doream s0o aduc c2t mai 1rabnic
acas5, am scuturat0o mai tare, iar ea deschise ochii )i se tre,i.

12"
H0a p5rut surprins5 c5 m5 8ede, Biindc5, desi1ur, 3n prima
clip5 habar n0a8ea unde se aBl5.
Gntotdeauna Luc/ se tre,e)te din somn 3ntr0un mod
Bermec5tor )i chiar pe o asemenea 8reme, cu trupul scuturat
de Biori reci, 3nBrico)at5 de a se Bi de)teptat ne3mbr5cat5
3ntr0un cimitir, pe 8reme de noapte, nu0)i pierduse 1ra@ia.
(remur5 pu@in )i se str2nse 3n mine. C2nd i0am spus s5
8in5 numaidec2t acas5 cu mine, s0a ridicat B5r5 un cu82nt,
ascult5toare ca un copil. Pornir5m la drum, pietri)ul 3mi Iuli
picioarele, Luc/ obser85 cum am tres5rit. %e opri, insist5
s50mi 3ncal@ pantoBii, dar n0am 8rut. Cu toate acestea, c2nd
am aIuns pe poteca ce coboar5 de la cimitir, plin5 de noroi de
la Burtun5, mi0am m2nIit t5lpile cu lut, Brec2ndu0mi un picior
de altul, ca, dac5 3n drum spre cas5 d5m de cine8a, s5 nu0)i
dea seama c5 sunt 3n picioarele 1oale.
Am a8ut 3ns5 noroc )i am aIuns acas5 B5r5 s5 d5m nas 3n
nas cu nimeni. M sin1ur5 dat5 s0a 3ndreptat c5tre noi un om
care p5rea ni@el aBumat, 3ns5 ne0am ascuns 3n tinda unei u)i
p2n5 c2nd disp5ru 3ntr0un intr2nd din acelea care se numesc
3n %co@ia ur$n-s. Gmi b5tea a)a de tare inima tot timpul,
3nc2t m5 mir cum de n0am le)inat.
Cram plin5 de nelini)te pentru Luc/, nu numai pentru
s5n5tatea ei, ca nu cum8a s5 suBere de pe urma e4punerii,
dar )i pentru reputa@ie, 3n ca,ul 3n care 3nt2mplarea s0ar Bi
dat pe Ba@5. Gnainte s5 adoarm5 mi0a cerut, m0a implorat
chiar, s5 nu suBlu o 8orb5 nim5nui, nici chiar maic50sii,
despre cele 3nt2mplate 3n timpul cri,ei ei de somnambulism.
La 3nceput am e,itat s50i B515duiesc, 3ns5, 12ndindu0m5 la
starea s5n5t5@ii maic50sii, la c2t ar Bi tulburat0o aceast5
3nt2mplare )i, tot astBel, c2t s0ar Bi deBormat o asemenea
ispra85 3n ca,ul 3n care ar Bi r5suBlat, am 15sit c5 e mai
3n@elept a)a. %per c5 am a8ut dreptate. Am 3ncuiat u)a )i
mi0am le1at de 3ncheietura m2inii cheia. Poate c5 a)a nu 8oi
mai Bi deranIat5. Luc/ doarme ad2nc< 3ntunericul se risipe)te
pe mare...

1'0
#n a"eea$i zi, la prnz. (oate mer1 bine. Luc/ a dormit
ne3ntoars5, p2n5 am tre,it0o. A8entura de peste noapte nu
pare s50i Bi d5unat< dimpotri85, parc5 i0a priit, c5ci arat5 mai
bine a,i0diminea@5 dec2t 3n ultimele s5pt5m2ni. Gmi pare r5u
c5 am Bost at2t de nedibace 3nc2t s0o 3n@ep cu acul de
si1uran@5, 3ntr0ade85r, putea Bi ce8a 1ra8, Biindc5 i0a
str5b5tut pielea 12tului.
(rebuie c5 am 3n@epat0o 3ntr0un loc unde pielea era mai
sub@ire, c5ci am str5puns0o )i i0am l5sat dou5 mici puncte
ro)ii, ca dou5 pi)c5turi, iar pe pan1lica c5m5)ii de noapte, un
strop de s2n1e. C2nd i0am cerut scu,e 3n le15tur5 cu acest
Bapt, a r2s )i m0a de,mierdat, spun2ndu0mi c5 nici m5car nu
sim@ise.
#n a"eea$i zi, seara. Am petrecut o ,i minunat5. (imp
Brumos, soare str5lucitor, bri,5 u)oar5. Am deIunat la
6ul1ra8e Ooods, doamna Oestenra sosind cu tr5sura, Luc/
)i cu mine, pe c5rarea dintre st2nci )i 3nt2lnindu0ne la
intrare. Hi@el trist5, c5ci nu pot s5 nu0mi dau seama c2t de
3ntru totul Bericit5 m0a) sim@i dac5 )i Fonathan ar Bi cu mine.
A)a, 3ns5D (rebuie totu)i s5 am r5bdare. %eara, plimbare 3n
1r5dina ca,inoului, unde am ascultat mu,ic5 bun5 de %pohr
)i 6ac&en,ie, apoi ne0am 3ntors, ca s5 ne culc5m de8reme.
Luc/, parc5 mult mai lini)tit5 dec2t 3n alte d5@i, a adormit
numaidec2t. +oi 3ncuia u)a )i 8oi pune cheia ca )i data
trecut5, cu toate c5 nu m5 a)tept la sup5r5ri 3n noaptea asta.

12 au+ust. Pre85,usem 1re)it, c5ci 3n timpul nop@ii Luc/
m0a tre,it de dou5 ori cu 3ncerc5rile ei de a ie)i din odaie.
Chiar 3n somn, d5dea u)oare semne de ner5bdare c2nd 15sea
u)a 3nchis5 )i se 3ntorcea 3n pat cu o min5 de protest. 60am
tre,it la c2nt5tori )i am au,it p5s5relele ciripind la Bereastr5.
%0a de)teptat )i Luc/ )i m0am bucurat c5 ar5ta chiar mai
bine dec2t 3n diminea@a precedent5. %0ar ,ice c5 )i0a re15sit
3ntrea1a 8eselie de alt5dat5, dup5 cum s0a 1hemuit 3n mine,
tot 8orbindu0mi despre Arthur< i0am spus )i eu c2t m5
nelini)te)te Fonathan, iar ea a 3ncercat s5 m5 console,e.

1'1
*ntr0un Bel a reu)it, c5ci, dac5 simpatia unui prieten nu poate
schimba mersul lucrurilor, @i01 poate totu)i Bace mai
suportabil.

13 au+ust. Gnc5 o ,i potolit5, 3nc5 o sear5 cu cheile la
3ncheietur5, ca )i ieri. 60am tre,it din nou 3n cursul nop@ii )i
am 15sit0o pe Luc/ st2nd 3n capul oaselor 3n pat, tot adormit5
)i ar5t2nd cu de1etul spre 1eam. 60am dus u)urel 3ntr0acolo
)i am ridicat Ialu,elele ca s5 m5 uit aBar5. Luna str5lucea
puternic, iar plutirea u)oar5 a luminii ei peste mare )i cer le
3mbina 3ntr0o t5cere 1rea )i tainic5, ce nu 3ncape 3n cu8inte.
(5ind ra,ele lunii, un liliac mare B2lB2ia aproape de mine,
duc2ndu0se )i 8enind 3n mari rotiri de,ordonate. M dat5 sau
de dou5 ori era c2t pe ce s5 m5 atin15, se 3nsp5im2nt5, cred,
)i se 3ndep5rt5 c5tre port, 3n direc@ia aba@iei. C2nd m0am
3ntors de la Bereastr5, Luc/ se 3ntinsese pe pat )i dormea
destins5, 3n restul nop@ii nu s0a mai a1itat.

14 au+ust. (oat5 ,iua pe Bale,a de est, citind )i scriind.
Luc/ pare s5 Bi 3ndr51it locul acesta tot at2t de mult ca )i
mine )i01 p5r5se)te cu re1ret, la 8remea pr2n,ului, a ceaiului
sau a cinei. Ce mai remarc5 ciudat5 a B5cut ast5,i
dup50mas5D He 3ntorceam acas5 s5 cin5m )i aIunse 3n 82rBul
sc5rilor, cum B5ceam de obicei. %oarele care sc5p5ta, tot mai
Ios, pe linia ori,ontului, poleia cu ultimele0i puteri Kettleness<
o lumin5 s2n1erie c5dea peste Bale,a de est )i peste aba@ie,
sc5ld2ndu0le incandescent. Am r5mas am2ndou5 t5cute un
timp, c2nd deodat5 Luc/ murmur5, ca pentru sine=
> 6ereu ochii lui ro)ii. Gntocmai aceia)i.
C4presia asta curioas5, B5c2nd alu,ie la ce8a ce nu )tiam,
m0a cutremurat. 60am 3ntors s0o 85d mai bine pe Luc/, B5r5
s50)i dea seama c0o studie,, )i am remarcat c5 era 3ntr0o
stare de trans5, cu o pri8ire stranie pe care n0o puteam
deslu)i, a)a c5 n0am mai ,is nimic, dar m0am uitat 3ntr0acolo.
Pri8irea 3i era a@intit5 pe banca noastr5, unde st5tea o siluet5
3ntunecat5. 60am speriat un pic, Biindc5 mi s0a p5rut c5 din

1'2
ochii mari ai str5inului @2)neau Bl5c5ri, 3ns5 c2nd m0am uitat
mai bine, ilu,ia disp5ruse.
%oarele ilumina 8itraliile bisericii %B. 6aria, 3n spatele b5ncii,
amur1ind cu Iocuri p5relnice 3n apele schimb5toare ale serii.
*0am atras aten@ia lui Luc/ asupra acestui eBect neobi)nuit )i
ea 3)i re8eni, tres5rind, dar p5str2nd o triste@e 3n ochi< era
poate cu 12ndul la noaptea 3nBior5toare pe care o petrecuse
acolo sus. H0adusesem deloc 8orba despre asta, a)adar nu
i0am spus nici acum nimic )i ne0am 3ntors acas5, la cin5. Pe
Luc/ o durea capul, a)a c5 s0a culcat numaidec2t. 9up5 ce
am 85,ut c5 adormise, am ie)it s5 m5 plimb )i eu pu@in< am
luat0o de0a lun1ul Bale,ei, spre apus, cu inima 1rea de
melancolie, c5ci m5 12ndeam la Fonathan.
Pe c2nd re8eneam spre cas5, pe o asemenea lumin5 de lun5
3nc2t distin1eam limpede cel mai mic am5nunt, p2n5 )i 3n
partea din umbr5 a hotelului, am aruncat o pri8ire spre
Bereastra noastr5 )i am 85,ut0o pe Luc/ cu capul plecat 3n
aBar5. Am cre,ut c5 poate se uit5 dup5 mine )i i0am B5cut
semn cu batista. Ca n0a remarcat )i, 3n orice ca,, n0a B5cut
nici o mi)care. Chiar atunci luna lumina un1hiul cl5dirii,
ra,ele0i se oprir5 3n 1eamul nostru. %e 8edea limpede c5 Luc/
st5tea cu capul at2rnat peste per8a,ul Berestrei, cu ochii
3nchi)i.
9ormea, iar al5turi de ea, pe per8a,, era ce8a ce sem5na cu
o pas5re mare. 60a apucat spaima s5 nu r5ceasc5, a)a c5 am
dat Bu1a pe sc5ri, 3ns5 c2nd am intrat 3n odaie, ea se 3ntorcea
3n pat, tot prin somn )i respir2nd cu 1reutate< cu o m2n5 3)i
acoperi 12tul, ca )i cum s0ar Bi ap5rat de Bri1. H0am tre,it0o,
dar am acoperit0o, ca s50i Bie cald< am a8ut 1riI5 s5 3ncui u)a
)i s5 3nchid bine 1eamul.
Pare at2t de dulce 3n somn< este 3ns5 mai palid5 ca de obicei,
iar 3n pri8irile ei citesc ce8a )ters )i r5t5cit, care nu0mi place.
65 tem c5 o roade ce8a. A) 8rea s5 )tiu despre ce e 8orba.

15 au+ust. 60am sculat mai t2r,iu ca de obicei, Luc/,
apatic5 )i obosit5, a adormit dup5 ce Buseser5m chemate. La

1''
mas5, o surpri,5 pl5cut5. (at5l lui Arthur se simte mai bine
)i dore)te ca nunta s5 aib5 loc c2t mai cur2nd. Luc/ radia,5
de bucurie, 3n schimb, maic50sa e )i bucuroas5, )i am5r2t5.
6ai spre pr2n, mi0a e4plicat de ce. C trist5 c5 o pierde pe
Luc/ )i mul@umit5 c5 3n cur2nd Biica ei 8a a8ea un ap5r5tor.
%5rmana BemeieD 6i s0a dest5inuit c5 nu mai are mult de
tr5it. Hu i0a 8orbit lui Luc/ )i mi0a cerut s5 p5stre, secretul.
9octorul i0a spus c5 3n cel mult c2te8a luni este condamnat5,
cu inima ei sl5bit5. Mric2nd )i chiar pe loc, cea mai mic5
emo@ie poate s50i Bie Batal5. Ah, ce bine am B5cut c5 am
p5strat t5cerea 3n pri8in@a nop@ii aceleia 3n1ro,itoare, c2nd
Luc/ a Bu1it de acas5 3n somnD

17 au+ust. Hici un r2nd, de dou5 ,ile. 6i0a lipsit t5ria. Un
,5branic de 3ntuneric pare s5 se a)tearn5 peste norocul
nostru. Hici o )tire de la Fonathan, iar Luc/ pare din ce 3n ce
mai sl5bit5, 3n timp ce ceasurile mamei sale sunt num5rate.
Hu 3n@ele1 de ce se oBile)te Luc/. 65n2nc5 bine )i doarme
mult, st5 la aer< totu)i, obraIii0i sunt pali,i, e apatic5,
sl5be)te pe ,i ce trece. Hoaptea o aud respir2nd con8ulsi8, ca
)i c2nd s0ar suBoca. P5stre, mereu cheia de la u)a noastr5 la
3ncheietura m2inii, 3n Biecare noapte, dar ea se scoal5, umbl5
prin odaie, se a)ea,5 la per8a,ul Berestrei deschise. Hoaptea
trecut5 am 15sit0o aplecat5 peste 1eam )i n0am Bost 3n stare
s0o tre,esc< le)inase. C2nd am B5cut0o s50)i re8in5, era moale
ca un Bul1 )i pl2n1ea 3n t5cere, printre eBorturi lun1i )i
dureroase de a respira. La 3ntrebarea ce c5uta la Bereastr5, a
3ntors capul.
(ra1 n5deIde ca r5ul s5 nu0i 8in5 de la 3n@ep5tura aceea
nenorocit5 de ac. 9e cum a adormit, m0am uitat la 12tul ei<
cele dou5 mici umBl5turi nu par s5 se Bi 8indecat. Pl51ile sunt
3nc5 deschise, ba parc5 mai mari ca 3nainte, cu mar1inile 8a1
albite, cu un punct ro)u la miIloc. 9ac5 nu se 8indec5 3ntr0o
,i0dou5, 8oi insista s0o 8ad5 medicul.


1'-
%crisoare de la %amuel J. $illinn1ton )i Biul, a8oca@i din
Ohitb/, c5tre domnii Carter, Paterson & Co. Londra

%tima@i domni,
A8em pl5cerea de a 85 anun@a prin pre,enta sosirea
m5rBurilor trimise pe calea Berat5 a 6arelui Hord. Cle 8or Bi
li8rate la CarBa4, 3n apropiere de PurBleet, de 3ndat5 ce 8or Bi
recep@ionate la sta@ia de m5rBuri din Kin1Ys Cross. Gn acest
moment, casa este neocupat5, 3ns5 8e@i 15si ane4ate cheile,
care sunt toate etichetate.
+5 ru15m s5 depo,ita@i l5,ile, 3n num5r de cinci,eci, 3n acea
cl5dire par@ial ruinat5 care se lea15 de cas5 )i este 3nsemnat5
cu A[ 3n planul al5turat. A1entul dumnea8oastr5 8a
recunoa)te cu u)urin@5 a)e,area, deoarece este Bosta capel5 a
conacului. 65rBurile pleac5 pe calea Berat5 la ora ".'0
noaptea aceasta )i 8or sosi la Kin1Ys Cross m2ine, la ora -.'0
dup50amia,5. Gntruc2t clientul nostru dore)te ca li8rarea s5
aib5 loc c2t mai cur2nd posibil, 80am r5m2ne 3ndatora@i dac5
a@i ridica m5rBurile de la Kin1Ys Cross la ora numit5 )i le0a@i
3ndruma numaidec2t la destina@ie. %pre a pre8eni orice
3nt2r,iere )i orice dolean@e pri8ind plata 3n departamentul
dumnea8oastr5, ane45m un cec 3n 8aloare de ,ece lire :\ 10;,
ru12ndu085, de asemenea, s5 ne anun@a@i primirea lui. 9ac5
pl5@ile 8or dep5)i aceast5 ciBr5, 8om acoperi diBeren@a. Gn
ca,ul 3n care, dimpotri85, 8or Bi. mai sc5,ute, ne 8e@i restitui
suma 3n chestiune. Cheile 8or Bi depuse 3n holul principal al
casei, pentru ca proprietarul s5 le poat5 15si de 3ndat5 ce 8a
intra Bolosind cheia sa de re,er85.
Cu ru15mintea de a considera c5 nu 8om dep5)i mar1inile
e4i1en@ei 3n aceast5 aBacere dac5 8om insista ca e4pedierea s5
Bie c2t se poate de 1rabnic5.
K5m2nem ai dumnea8oastr5 de8ota@i,

Samuel B* !illinngton C 'iul1'
%crisoare de la domnii Carter, Paterson & Co. Londra, c5tre
domnii $illinn1ton & Biul


Whit4: =; august

+5 aducem la cuno)tin@5 c5 am primit cecul dumnea8oastr5
de 10 lire )i 85 3napoiem 1,1# lire, " pence, pe care ni i0a@i
pl5tit 3n plus. 65rBurile au Bost li8rate 3ntocmai conBorm
instruc@iunilor, iar le15tura de chei, at2rnat5 3n holul
principal, dup5 cum a@i dispus.
Ai dumnea8oastr5 respectuo)i,
6ss9 Carter, Paterson C Co*


1'6
Jurnalul "inei "urra#

18 au+ust. Ast5,i m5 simt mul@umit5 )i scriu de pe banca
din 1r5dina cimitirului. Luc/ se simte mult mai bine. A
dormit ca lumea toat5 noaptea, nu m0a tre,it o sin1ur5 dat5.
Are din nou buIori 3n obraIi, de)i mai e 3nc5 pu@in palid5.
9ac5 ar Bi cum8a anemic5, i0a) 3n@ele1e paloarea, 3ns5 nu
este. C 3n toane bune, plin5 de 8ia@5 )i 8oioas5. Keticen@a
morbid5 pare s0o Bi p5r5sit cu totul, c5ci tocmai ea aduce
8orba, ca )i cum ar mai Bi Bost ne8oie s50mi aminteasc5, de
noaptea aceea c2nd, chiar aici, pe banca asta, am 15sit0o
adormit5. +orbe)te )i bate 8esel cu tocul botinei 3n lespedea
de piatr5.
> $ietele mele picioru)e n0au B5cut cine )tie ce ,1omot 3n
noaptea aceeaD 6o) %Rales ar Bi spus c5 din pricin5 c5 nu
8oiam s501 tre,esc pe bietul Qeor1ie.
Mdat5 ce era pus5 pe conBiden@e, am 3ntrebat0o dac5 8isase
ce8a 3n noaptea respecti85. Gnainte de a0mi r5spunde, B5cu
una din acele mutri@ele )51alnice dup5 care Arthur, 3i spun
a)a Biindc5 m0am obi)nuit de la ea, ,ice c5 se d5 3n 82nt )i, ce
s5 ,ic, nu m5 mir5 deloc. Apoi continu5 pe 12nduri, ca )i
c2nd ar Bi 3ncercat s50)i aduc5 sin1ur5 aminte=
> Am 8isat )i nu prea, c5ci totul mi s0a p5rut real. 9oream
numai s5 m5 aBlu 3n locul acesta, nu )tiu pentru ce, )i ce8a
m5 3nsp5im2nta, nu )tiu ce anume. Gmi aduc aminte, cu
toate c5, din c2te b5nuiesc, dormeam, c5 am trecut pe str5,i
)i pe un pod. Un pe)te a s5rit deasupra apei, eu m0am
aplecat peste parapet s501 85d< atunci o hait5 de c2ini a
3nceput s5 urle, de parc5 tot ora)ul ar Bi Bost plin de c2ini ce
s0ar Bi pornit s5 urle 3n aceea)i clip5, )i am 3nceput s5 urc
sc5rile. Pe urm5 3mi amintesc 8a1 de tot de ce8a 3nalt )i
ne1ru, cu ochii ro)ii, la Bel cum am 85,ut atunci, 3n amur1, )i
ce8a Boarte dulce )i Boarte amar la un loc, care m5 3nconIura.
6i s0a p5rut c5 m5 scuBund atunci 3ntr0o ap5 ad2nc5 )i
8erde. Urechile 3mi 82I2iau, cum am au,it c5 se 3nt2mpl5 cu
cei care se 3neac5< mi se p5rea c5 suBletul 3mi p5r5sise trupul

1'#
)i plutea prin 85,duh. (ot astBel, parc50mi amintesc cum
Barul de 8est se aBla drept sub mine. M sen,a@ie dureroas5 m5
st5p2nea, ca )i cum m0a) Bi aBlat 3n miIlocul unui cutremur
de p5m2nt. 6i0am re8enit c2nd ai 3nceput s5 m5 scuturi.
Gnt2i te0am 85,ut ,12l@2indu0m5, pe urm5 te0am sim@it.
Gncepu s5 r2d5. 6i se p5rea ce8a straniu )i o ascultam cu
r5suBlarea t5iat5. Hu prea mi0a pl5cut, a)a c5 m0am 1r5bit s5
schimb 8orba, iar Luc/ 3)i re8eni pe loc.
C2nd ne0am 3ntors acas5, bri,a m5rii o 3n8iorase, obraIii
pali,i i se mai 3mbuIoraser5. 6aic50sa se bucur5 s0o 8ad5
3n8iorat5 )i am petrecut 3mpreun5 o sear5 Boarte pl5cut5.

19 au+ust. Jericit5, Bericit5, Bericit5D Cu toate c5 nu pe
deplin, 3n Bine, 8e)ti de la Fonathan. 9ra1ul de el a Bost tare
bolna8< de aceea nu mi0a mai scris. Hu mai mi0e team5 acum,
odat5 ce )tiu despre ce e 8orba. 9omnul .aR&ins mi0a
transmis scrisoarea, dimpreun5 cu c2te8a r2nduri amabile
din partea lui.
62ine0diminea@5 8oi pleca la Fonathan, ca s501 3n1riIesc,
dac5 8a Bi ne8oie, )i ca s501 aduc acas5. 9omnul .aR&ins
spune c5 n0ar Bi r5u dac5 ne0am c5s5tori chiar acolo. At2ta
am pl2ns pe scrisoarea bunei surori, 3nc2t o simt 3nc5 la s2n,
unde am ascuns0o, 3nmuiat5 3n lacrimi.
6i0am pre15tit traseul c5l5toriei, ba1aIele sunt 1ata. Gn
aBar5 de rochia de pe mine am mai luat una sin1ur5< Luc/
3mi 8a aduce cuB5rul la Londra )i 3l 8a p5stra la ea, p2n5
c2nd am s50i cer, Biindc5, poate... dar nu e ca,ul s5 scriu mai
departe< 3i 8oi 8orbi despre asta lui Fonathan, so@ul meu.

Srisoare -e la sora Agatha, spitalul S'* Iosi' /i S'* 3aria -in
!u-apesta, %tre -omni/oara Wilhelmina 3urra:


%cump5 doamn5,
+5 scriu la ru15mintea domnului Fonathan .ar&er, nu
3ndeaIuns de restabilit ca s5 85 poat5 scrie el 3nsu)i, dar a

1'!
c5rui stare se 3mbun5t5@e)te mereu, mul@umit5 9omnului, %B.
*osiB )i %B. 6ariaD %e aBl5 3n 1riIa noastr5 de aproape )ase
s5pt5m2ni, suBerind de o puternic5 Bebr5 cerebral5. 65 roa15
s5 85 transmit 3ntrea1a sa dra1oste )i s5 85 aduc la
cuno)tin@5 c5 trimit prin acela)i curier o scrisoare )i pentru
domnul Peter .aR&ins, din C4eter, spre a0i comunica,
dimpreun5 cu e4presia respectului s5u, re1retul de a Bi
3nt2r,iat s50i comunice ducerea la bun sB2r)it a misiunii sale.
9omnul .ar&er 8a trebui s5 mai petreac5 8reo c2te8a
s5pt5m2ni de cur5 la aer, 3n spitalul nostru, dup5 care 8a
putea s5 se 3ntoarc5 acas5. 9ore)te s5 85 aduc5 la cuno)tin@5
c5 nu are la d2nsul suBicient de mul@i bani )i c5 ar dori s50)i
pl5teasc5 3n1riIirea aici, spre a putea 8eni 3n aIutorul altor
bolna8i aBla@i la ne8oie.
+5 binecu82ntea,5, cu simpatie,
Sora Agatha

P.%. $olna8ul meu a adormit, deschid scrisoarea spre a 85
ad5u1a c2te8a cu8inte. 6i0a spus totul despre
dumnea8oastr5 )i c5 3n scurt timp 85 8e@i c5s5tori= toate
ur5rile mele de bineD 9up5 spusele medicului curant, a
suBerit un )oc teribil, c5ci spunea 1ro,58ii c2nd delira= despre
lupi, otra85, s2n1e< despre staBii )i demoni< )i despre 3nc5
ce8a de care mi0e team5 s5 pomenesc. %5 a8e@i 1riI5 de el, s5
nu aduce@i 8orba mult5 8reme despre aceste lucruri< urmele
maladiei sale nu se 8or )ter1e chiar at2t de u)or. Am Bi dorit
s5 85 Bi scris mai de mult, dar nu0i cuno)team nici unul din
prieteni )i n0a8ea la el nimic dup5 care s5 ne putem l5muri.
A sosit cu trenul de la CluI
16
, iar pa,nicul i0a raportat
)eBului de 1ar5 ca a dat bu,na la 1hi)eu, stri12nd c5 8rea
bilet pentru patrie. +5,2nd din comportarea sa 8iolent5 c5 e
8orba de un en1le,, )eBul de 1ar5 i0a 3nm2nat un bilet p2n5 la
cap5tul liniei. Ji@i si1ur5, este Boarte bine 3n1riIit. A c2)ti1at

16
Klausenburg, n original.

1'"
toate inimile prin bl2nde@ea )i polite@ea lui. Gi mer1e,
3ntr0ade85r, mult mai bine )i nu m5 3ndoiesc c5 3n c2te8a
s5pt5m2ni 8a Bi cu des582r)ire 8indecat. +a trebui s5 8e1hea@i
3ns5 asupra s5n5t5@ii lui. ?i cu acestea, ro1 pe bunul
9umne,eu, pe %B. *osiB )i pe %B. 6aic5 Precist5 s5 85
d5ruiasc5 mul@i, mul@i ani Berici@i 3mpreun5.

Jurnalul doctorului Seward

19 au+ust. Ciudat5 )i nea)teptat5 schimbare la KenBield,
noaptea trecut5. C5tre ora opt seara a 3nceput s5 Bie a@2@at )i
s5 amu)ine,e ca un c2ine la 82n5toare. %upra8e1hetorul a
Bost i,bit de 3nB5@i)area lui )i, cum )tie c2t m5 interesea,5, 10
a st2rnit s5 8orbeasc5. 9e obicei este respectuos cu
supra8e1hetorul )i c2teodat5 chiar slu1arnic, dar a,i0noapte,
dup5 spusele 3n1riIitorului, a de8enit dintr0odat5 seme@. Hici
n0a 8rut s5 stea de 8orb5 cu el. (ot ce0a putut scoate de la el
a Bost= H0am cheB s50mi r5cesc 1ura= nu0mi pas5 de tine<
st5p2nul meu se apropie.
%upra8e1hetorul crede c5 a c5,ut subit prad5 unui acces de
nebunie reli1ioas5. 9ac5 e a)a, o s5 Bie pr5p5d, c5ci un
,drahon de om cuprins de manie uci1a)5 )i reli1ioas5,
totodat5, poate de8eni primeIdios. Amestecul e Bioros. La ora
nou5 m0am dus s501 85d )i eu. Ja@5 de mine a a8ut aceea)i
atitudine ca )i Ba@5 de supra8e1hetor< 3n starea 3n care se aBl5,
st5p2nit de sim@5m2ntul c5 e o Biin@5 sublim5, deosebirea
dintre mine )i supra8e1hetor se )ter1e.
(imp de o Ium5tate de or5 )i chiar mai mult, KenBield s0a
ar5tat din ce 3n ce mai a@2@at. 65 B5ceam c5 nu0i p2ndesc
mi)c5rile, dar l0am @inut tot timpul sub o strict5 obser8a@ie.
9intr0odat5, o lucire 8iclean5 3i lumin5 pri8irea, aceea pe care
o remarc5m 3ntotdeauna la nebunul c5ruia0i 8ine o idee, )i
d5du din cap cu iretenie, alt 1est pe care supra8e1hetorul )i
cu mine 3l cuno)team at2t de bine. %e lini)ti cu totul )i se
duse s5 se a)e,e, resemnat, pe mar1inea patului, cu pri8iri
pierdute. 9oream totu)i s5 )tiu dac5 apatia lui era real5 sau

1-0
numai preB5cut5, 3nc2t am adus 8orba despre animalele lui
Ba8orite, tem5 care nu01 l5sa niciodat5 indiBerent. La 3nceput
nu r5spunse, dar 3n cele din urm5 ,ise, pe un ton iritat=
> La naiba cu toate asteaD Hu m5 interesea,5 nici at2tica.
> Cum, 8rei s50mi spui c5 p5ianIenii te las5 receA
Gmi r5spunse eni1matic=
> 9omni)oarele de onoare 3nc2nt5 ochii c2t5 8reme a)tep@i
sosirea miresei, dar c2nd mireasa se apropie, nimeni nu mai
are ochi pentru ele.
H0a 8rut s5 spun5 mai mult, ci r5mase a)e,at cu
3nc5p5@2nare pe mar1inea patului tot timpul c2t am mai stat
cu el.
Joarte obosit ast50sear5 )i descuraIat. Hu0mi iese din cap
12ndul c5 rela@iile dintre mine )i Luc/, la care m5 12ndesc
mereu, ar Bi putut decur1e )i altBel.
E5ceam 3n pat, 3n82rtindu0m5 pe o parte )i pe alta, c2nd am
au,it orolo1iul b5t2nd numai ora dou5 )i pe pa,nicul de
noapte 8enind la mine, p5r5sindu0)i tura, ca s50mi spun5 c5
KenBield e8adase. 60am 3mbr5cat numaidec2t )i am cobor2t
3n 1rab5< pacientul meu e o persoan5 prea primeIdioas5 ca s5
Bie l5sat s5 hoin5reasc5 3n 8oie. *deile sale Bi4e pot de8eni
periculoase pentru cei ce l0ar 3nt2lni. %upra8e1hetorul m5
a)tepta. 6i0a spus c501 85,use cu mai pu@in de ,ece minute
3nainte, culcat 3n pat )i aparent adormit, atunci c2nd se
uitase 3n camer5 prin Berestruica de obser8a@ie. E1omotul
unei Berestre care se deschidea 3i atr5sese aten@ia. KenB3eld
era de,br5cat )i nu putea Bi departe. %upra8e1hetorul e de
p5rere c5 e mai bine s501 p2ndim de aici dec2t s501 urm5rim,
c5ci l0am putea pierde din 8edere.
C un b5rbat corpolent, deci nu poate s5ri pe Bereastr5. Cu
sunt sub@irel, a)a 3nc2t, cu aIutorul lui, mi0am dat drumul pe
Bereastr5, cu picioarele 3nainte, )i cum m5 aBlam la o mic5
distan@5 de sol, am aIuns Ios teaB5r )i neatins. 9up5 spusele
supra8e1hetorului, pacientul o luase la st2n1a )i pe urm5
drept 3nainte, a)a c5 m0am 3ndreptat 3ntr0acolo 3ntr0un suBlet.

1-1
C2nd am aIuns la perdeaua de arbori, am 85,ut o siluet5
alb5 care escalada ,idul 3nalt ce desparte curtea noastr5 de
aceea a casei p5r5site. 60am 3ntors 3n 1oan5, spun2ndu0i
pa,nicului s5 aduc5 repede trei0patru oameni care s5 m5
3nto85r5)easc5 pe domeniul CarBa4, 3n ca,ul 3n care amicul
nostru s0ar 85di primeIdios. Am apucat sin1ur o scar5 )i am
s5rit dincolo. *0am putut 8edea mutra tocmai c2nd disp5rea
3n spatele casei, a)a c5 am aler1at iute s50* aIun1. L0am 15sit
de cealalt5 parte a casei, parc5 lipindu0se de u)a 8eche de
steIar a capelei.
P5rea c5 8orbe)te cu cine8a, 3ns5 n0am 3ndr5,nit s5 m5
apropii ca s5 aud ce, de team5 s5 n0o ia la 1oan5. %5 aduci
3napoi un roi de albine e un Bleac pe l2n15 a urm5ri un
dement despuiat care )i0a luat lumea 3n cap. (otu)i, dup5
c2te8a minute, mi0am dat seama c5 nu remarca nimic din ce
se petrecea 3n Iurul s5u, a)a c5 m0am strecurat mai 3n
preaIma lui, mai cu seam5 c5 oamenii mei s5riser5 )i ei ,idul
)i 3ncepuser5 s501 3mpresoare. L0am au,it spun2nd= %unt
aici, la ordinele (ale, %t5p2ne. %unt scla8ul (5u )i (u m5 8ei
r5spl5ti, c5ci 3@i 8oi Bi credincios. (e0am adorat de mult5
8reme )i de departe. Acum, c5 e)ti aproape, 3@i a)tept
poruncile )i (u nu m5 8ei uita, nu0i a)a, st5p2ne dra1, la
3mp5r@eala lucrurilor buneA
Cl 3ns5, c2t 3l pri8e)te, e un e1oist )i un cer)etor patentat. *i
e 12ndul la p2ine )i la pe)ti
17
chiar c2nd se crede 3n Ba@a
Pre,en@ei Keale. Nicnelile sale alc5tuiesc un amestec
surprin,5tor. C2nd l0am 3ncercuit, s0a luptat ca un ti1ru. Are
o putere nem5surat5 )i p5rea mai de1rab5 o Biar5 dec2t un
om. Hu mai 85,usem un nebun cuprins de o asemenea
turbare )i sper s5 nici nu mai 85d. Horoc c50i cuno)team din
timp puterea, c5 am )tiut c2t e de primeIdios. Pe c2t e de
puternic )i de apucat, cine )tie ce blestem5@ii ar mai Bi B5cut,
dac5 nu01 prindeam.

17
Aluzie biblic.

1-2
Acum e, 3n orice ca,, 3n si1uran@5. Fac& %heppard
18
3n
persoan5 nu s0ar putea elibera din c5ma)a de Bor@5 3n care
l0am 3nB5)urat, pe l2n15 c5 e le1at cu lan@uri de ,idul od5ii
capitonate. 9in c2nd 3n c2nd scoate @ipete 3n1ro,itoare, 3ns5
t5cerile care urmea,5 sunt 3nc5 mai teribile, c5ci 1hice)ti 3n
Biecare ,batere o inten@ie uci1a)5.
(ocmai 3ntr0o astBel de clip5 a rostit primele cu8inte
coerente=
+oi Bi r5bd5tor, %t5p2ne. +ine, 8ine, 8ineD
+oi urma )i eu su1estia )i0mi 8oi re8eni. Cram prea a@2@at
ca s5 dorm, dar Iurnalul m0a mai lini)tit )i simt c5 8oi dormi
la noapte.


18
Tlhar din secolul al XVIII-lea, faimos pentru evadrile sale.

1-'
CAP. 4
Scrisoare *e la )ina !arker
catre +ucy ,estenra

!u-apesta => august


Preascumpa mea Luc/,
?tiu c5 e)ti ner5bd5toare s5 aBli tot ce s0a 3nt2mplat de
c2nd ne0am desp5r@it 3n 1ara de la Ohitb/. Ci bine, dra1a
mea, am sosit cu bine la .uli, am luat 8aporul c5tre
.ambur1, iar de acolo trenul care m0a adus aici. 9e0abia
dac50mi amintesc ce8a de pe drum, l5s2nd deoparte 12ndul
c5 a8eam s501 3nt2lnesc pe Fonathan, c5 trebuia s501
3n1riIesc )i c5, prin urmare, trebuia s5 dorm c2t mai mult, ca
s5 Biu odihnit5... L0am 15sit pe scumpul meu Fonathan at2t
de slab, de palid )i de pl5p2ndD
Hu0i mai citeai 3n ochi hot5r2rea, iar de pe chip i se )tersese
acel aer de demnitate lini)tit5, de care @i0am mai 8orbit. C
numai umbra lui )i nu0)i mai aminte)te nimic din ce i s0a
3nt2mplat 3n ultima 8reme. Cel pu@in a)a 8rea s5 m5 Bac5 s5
cred, )i nici eu nu01 3ntreb nimic. A primit o lo8itur5
cumplit5 )i m5 tem c5 )i0ar pune mintea la 1rea 3ncercare
dac5 ar 3ncerca s50)i reaminteasc5. %ora A1atha, o Biin@5
minunat5 )i o inBirmier5 3nn5scut5, mi0a repetat c5 3n timpul
delirului a spus lucruri 3n1ro,itoare. A) Bi dorit s50mi
po8esteasc5 despre ce era 8orba< s0a m5r1init s5 Bac5 semnul

1--
crucii, spun2ndu0mi c5 nu 8a 8orbi niciodat5, c5 aiur5rile
bolna8ului erau taina 9omnului )i c5, dac5 prin 8oca@ie o
inBirmier5 trebuie s5 le asculte, ea trebuie )i s5 le p5stre,e
secretul.
Gn clipa asta stau la c5p5t2iul lui )i0i pri8esc chipul, 3n timp
ce doarme. %e tre,e)teD... C2nd s0a tre,it, mi0a cerut haina,
c5ci dorea s5 ia ce8a din bu,unar. Am chemat0o pe sora
A1atha )i ea i0a adus toate lucrurile. Am 85,ut c5 printre ele
era caietul lui cu 3nsemn5ri )i eram pe punctul s50i cer 8oie
s5 m5 uit )i eu prin el. ?tiam c5 pot 15si acolo 8reo e4plica@ie
a st5rii 3n care se aBla )i presupun c5 mi0a citit dorin@a 3n
ochi, Biindc5 m0a ru1at s5 m5 duc o clip5 la Bereastr5= a8ea
ne8oie de un moment de sin1ur5tate. C2nd m0a rechemat )i
m0am re3ntors, mi0a 8orbit pe un ton Boarte solemn, @in2nd
m2na peste caiet.
> Oilhelmina, am )tiut c5 urmea,5 ce8a e4trem de serios,
c5ci nu m5 mai chemase pe numele 3ntre1 de c2nd m5 ceruse
3n c5s5torie, cuno)ti, scumpa mea, ce p5reri am despre
3ncrederea dintre so@ )i so@ie= B5r5 nici un ascun,i), B5r5 nici
un secret. Am primit o mare lo8itur5 )i, c2nd 3ncerc s5 3n@ele1
ce s0a 3nt2mplat, simt c5 3ncepe s5 se 3n82rt5 lumea cu mine
)i nu mai sunt si1ur dac5 toate s0au 3nt2mplat sau sunt
numai aiur5rile unui nebun. ?tii c5 am suBerit de Bebr5
cerebral5, ceea ce e totuna cu a Bi nebun. %ecretul este aici,
iar eu nu doresc s50l cunosc. +reau s50mi pecetluiesc cu el
8ia@a, dimpreun5 cu c5s5toria noastr5.
C5ci, dra1a mea, ne 8om c5s5tori de 3ndat5 ce 8or Bi 1ata
Bormalit5@ile. C)ti, deci, dispus5, Oilhelmina, s50mi
3mp5rt5)e)ti i1noran@aA *at5 caietul. *a01 )i p5strea,50l,
cite)te0l dac5 8rei, dar nu0mi 8orbi de el niciodat5< 3n aBar5
numai dac5 3ntr0ade85r 8reo obli1a@ie solemn5 nu m5 8a sili
s5 m5 3ntorc la acele ceasuri amare, adormit sau trea,, teaB5r
sau nebun.
C5,u epui,at pe pern5< am pus carnetul sub pern5< iar pe el
l0am s5rutat. *0am cerut sorei A1atha s0o roa1e pe sora

1-
superioar5 s5 ne oBicie,e c5s5toria ast5,i dup50amia,5, iar
acum 3i a)tept r5spunsul...
A re8enit )i mi0a spus c5 s0a trimis dup5 castelanul bisericii
an1licane. +om Bi c5s5tori@i 3ntr0o or5 sau de 3ndat5 ce se 8a
tre,i Fonathan...
Luc/, momentul a sosit )i a )i trecut. 65 simt Boarte
mi)cat5, dar Bericit5, ah, c2t de Bericit5D Fonathan s0a
de)teptat pu@in dup5 un ceas, totul era pre15tit, iar el st5tea
ridicat 3ntre perne. A spus da cu t5rie )i prestan@5. Cu abia
puteam 8orbi< inima 3mi b5tea at2t de puternic, 3nc2t chiar
8orbele p5reau c5 m5 3n5bu)5.
C5lu15ri@ele au Bost at2t de bine8oitoare, deie 9omnul s5 nu
le uit niciodat5 )i, de asemenea, s5 nu uit nici
responsabilit5@ile 1ra8e, dar )i at2t de dulci pe care mi le0am
asumat. C2nd capelanul )i surorile m0au l5sat sin1ur5 cu
so@ul meu, oh, Luc/, scriu pentru prima oar5 cu8intele
acestea, so@ul meu, am scos carnetul de sub pern5, l0am
3nB5)urat 3ntr0o h2rtie alb5, am le1at pachetul cu o pan1lic5
albastr5, pe care o @ineam dup5 12t, am pecetluit nodul cu
cear5 ro)ie, ser8indu0m5 de 8eri1het5 ca de o pecete.
Pe urm5 l0am s5rutat )i i0am spus so@ului meu c5 8oi p5stra
totdeauna pachetul astBel )i c5 el 8a Bi pentru noi )i pentru
totdeauna semnul 8i,ibil al 3ncrederii reciproce< c5 nu01 8oi
deschide niciodat5, 3n aBar5 numai dac5 interesul lui o 8a
cere sau pentru a da urmare unei necesit5@i imperioase.
Luc/ dra15, )tii tu pentru ce 3@i po8estesc toate asteaA Hu
numai Biindc5 3mi Bace at2ta pl5cere, ci Biindc5 mi0ai Bost, 3mi
e)ti at2t de dra15. A Bost un pri8ile1iu s5 te am ca prieten5 )i
s5 pot Bi 1hidul t5u c2nd ai ie)it de pe b5ncile )colii, ca s5 te
pre15te)ti pentru 8ia@5. A) 8rea s5 po@i 8edea acum )i tu, cu
ochii unei Bemei Boarte Bericite, unde m0a condus sim@ul
datoriei, pentru ca, odat5 m5ritat5, la r2ndul t5u, s5 po@i Bi la
Bel de Bericit5 ca )i mine.
6ina1-6
%crisoare de la Luc/ Oestenra
catre 6ina .ar&er

Whit4:, DE august%cumpa mea 6ina,
Un ocean de iubire, un milion de s5rut5ri )i pe c2t de
cur2nd acas5 la tine, cu b5rbatul t5u. 9ac5 pute@i 8eni
repede, a@i putea petrece c2te8a ,ile cu noi, aici. Aerul
proasp5t i0ar Bace bine lui Fonathan, mie mi0a priit din plin.
Am un apetit de lup, m5 simt plin5 de 8ia@5 )i dorm bine. (e
8ei bucura aBl2nd c5 nu mai am cri,e de somnambulism.
Cred c5 nu m0am mai dat Ios din pat de o s5pt5m2n5, 8reau
s5 ,ic 3n timpul nop@ii. Arthur aBirm5 c5 m0am 3n1r5)at.
Apropo, uitasem s50@i spun c5 Arthur e aici. He plimb5m, pe
Ios, cu tr5sura, c5l5rim, 82slim, Iuc5m tenis )i pescuim
3mpreun5< mi0e mai dra1 ca oric2nd.
Lu:

P.%. 6ama te 3mbr5@i)ea,5. %e simte mai bine, biata de ea.
P.P.%. He c5s5torim la 2! septembrie.

Jurnalul doctorului Seward

2% au+ust. Ca,ul lui KenBield de8ine tot mai interesant.
Acum e mai lini)tit, are inter8ale c2nd patima 3l las5. Gn
prima s5pt5m2n5 dup5 cri,5 a Bost mereu Burios. Gntr0o
noapte, chiar c2nd r5s5rea luna, s0a calmat )i a 3nceput s5
murmure, ca pentru sine= Acum pot s5 a)tept< acum pot s5
a)tept. %upra8e1hetorul a 8enit )i m0a anun@at, a)a c5 am
cobor2t numaidec2t s501 85d. %t5tea cuminte 3n c5ma)a de
Bor@5, 3n odaia capitonat5, Buria 3i pierise de pe Ba@5, iar 3n
ochi i se citea ce8a din e4presia ru15toare de alt5dat5, a)
spune mai de1rab5 1udur5toare. %tarea lui actual5 m5

1-#
mul@umea, 3nc2t am dat dispo,i@ii s5 Bie de,le1at.
%upra8e1hetorii )o85ir5, dar p2n5 la urm5 mi0au 3ndeplinit
dorin@a B5r5 s5 proteste,e. Lucru curios, pacientul a8u destul
umor ca s5 le remarce e,itarea, c5ci, 8enind 3n preaIma mea,
3mi spuse 3n )oapt5, pe c2nd 3i pri8ea pe Buri)=
> %e 12ndesc c5 80a) putea 85t5maD Gnchipui@i085, eu s5 85
r5nescD Ce sminti@iD
Ast50sear5 nu 8rea s5 8orbeasc5. Chiar oBerta unui pisoi sau
a unui ditamai coto)man nu01 ispite)te. H0a spus dec2t= Hu
m5 interesea,5 nici un Bel de pisic5. Alte lucruri m5
interesea,5 pe mine acum )i pot s5 a)tept< pot a)tepta.
9up5 o 8reme am plecat. %upra8e1hetorul 3mi spuse c5 a
r5mas lini)tit p2n5 la i8irea ,orilor, c2nd a 3nceput s5 dea
semne de nelini)te )i 3n cele din urm5 a de8enit 8iolent, p2n5
la paro4ism, cuprins de o Burie isto8itoare de pe urma c5reia
a c5,ut 3ntr0un le)in asem5n5tor comei.
. ..(rei nop@i de c2nd se 3nt2mpl5 acela)i lucru, 8iolent toat5
,iua, apoi lini)tit de c2nd r5sare luna p2n5 la r5s5ritul
soarelui. +reau s5 aBlu cheia problemei. Aproape c50mi 8ine
s5 cred c5 e la miIloc o inBluen@5 care apare )i dispare. $un5
ideeD Ast50sear5 8om Iuca min@i s5n5toase contra min@i
bolna8e. 9ata trecut5 a e8adat B5r5 aIutorul nostru< noaptea
asta o s501 aIut5m s5 Bu15. *i 8om l5sa o )ans5, iar oamenii
mei 8or Bi 1ata s501 urm5reasc5 3n ca,ul 3n care 8a Bi
necesar...

23 au+ust. Hepre85,utul se 3nt2mpl5 3ntotdeauna. Ce
bine cuno)tea 8ia@a 9israeliD C2nd pas5rea noastr5 a 85,ut
coli8ia deschis5, n0a mai 8rut s5 ,boare, a)a c5 toate
aranIamentele subtile pe care le0am B5cut s0au dus pe copc5.
Cel pu@in, ne0au do8edit un lucru= c5 perioadele de calm
durea,5 ce8a mai mult. Gn 8iitor, 3i 8om scoate le15turile
c2te8a ore 3n Biecare ,i. *0am dat ordin supra8e1hetorului de
noapte s501 3nchid5 3n camera capitonat5, 3n ,ilele de calm,
doar p2n5 la un ceas 3nainte de r5s5ritul soarelui. (rupul lui
chinuit 8a Bi alinat, chiar dac5 mintea lui nu 8a putea aprecia

1-!
asta. %stD *ar nepre85,utulD %unt chemat< pacientul a e8adat
din nou.
,e-a mai trziu. Alt5 a8entur5, 3n noaptea asta. KenBield a
a)teptat cu 8iclenie p2n5 a intrat supra8e1hetorul 3n odaie,
ca s5 inspecte,e. Apoi s0a n5pustit aBar5, d2nd bu,na peste el
)i a )ters0o pe coridor. Le0am dat ordin supra8e1hetorilor s50
1 urm5reasc5. %0a 3ndreptat tot c5tre casa p5r5sit5 )i l0am
15sit 3n acela)i loc, str2ns lipit de u)a capelei 8echi. C2nd
m0a 85,ut, 10a apucat Buria )i, dac5 supra8e1hetorii nu l0ar Bi
3nh5@at la timp, ar Bi 3ncercat s5 m5 ucid5. Pe c2nd 3l @ineam,
s0a 3nt2mplat un lucru ciudat. 9eodat5 )i0a dublat eBorturile,
pentru ca numaidec2t s5 se potoleasc5. 60am uitat instincti8
3n Iur, 3ns5 n0am 85,ut nimic. Atunci am urm5rit pri8irile
pacientului, am remarcat, cum se uita la clarul de lun5, doar
un liliac mare care B2lB2ia t5cut, asemenea unei Bantome,
c5tre apus. 9e obicei, liliecii se rotesc )i ,boar5 3n Iur, acesta
3ns5 p5rea c5 se duce drept 3ncotro 3i era @inta, de parc5 ar Bi
)tiut ce destina@ie are sau ar Bi a8ut inten@ii precise. (ot mai
calm, KenBield 3mi spuse=
> H0are rost s5 m5 le1a@i. 65 3ntorc 3n lini)teD
He0am 3ntors acas5 B5r5 nici un neca,. %imt 3ns5 3n calmul
lui ce8a ce nu0mi miroase a bine )i nu trebuie s5 uit ce s0a
3nt2mplat 3n noaptea asta.

Jurnalul lui -uc# )estenra

.illin+(am, 24 au+ust. (rebuie s0o imit pe 6ina )i s5 @in
un Iurnal. C2nd ne 8om 3nt2lni, 8om discuta pe0ndelete cele
scrise. 65 3ntreb c2nd se 8a 3nt2mpla asta. At2t a) 8rea s5 Bie
iar cu mine, c5ci m5 simt Boarte nenorocit5. Hoaptea trecut5
mi s0a p5rut c5 iar am 8isat, 3ntocmai ca la Ohitb/. Poate c5
e schimbarea de aer sau Baptul c5 m0am 3ntors acas5. (otul
3mi pare 3nsp5im2nt5tor )i 3ntunecos, c5ci nu0mi pot reaminti
nimic< dar m5 st5p2ne)te o spaim5 diBu,5 )i m5 simt at2t de
sl5bit5 )i de ponosit5. C2nd Arthur a sosit la mas5, 10a
cuprins triste@ea 85,2ndu0m5, iar eu n0am a8ut nici m5car

1-"
t5ria s5 3ncerc s5 Biu 8oioas5. 65 3ntreb dac5 n0a) putea
dormi 3n odaia mamei, la noapte. M s5 caut un prete4t )i o s5
3ncerc.

25 au+ust. Gnc5 o noapte proast5. 6amei nu i0a pl5cut
propunerea mea. Pare c5 nici ea nu se simte prea bine )i B5r5
3ndoial5 c5 se teme s5 nu m5 nelini)teasc5. Am 3ncercat s5
r5m2n trea,5 )i o 8reme am i,butit, 3ns5 c2nd orolo1iul a
b5tut mie,ul nop@ii, am tres5rit din a@ipeal5, a)a 3nc2t
probabil c5 adormisem. %e au,ea ce8a ,12riind la Bereastr5
sau B2lB2ind, dar nu i0am dat aten@ie )i cum nu0mi mai
reamintesc, presupun c5 am adormit din nou. *ar5)i
co)maruri. A) 8rea s5 mi le reamintesc. A,i0diminea@5 m5
simt 3nsp5im2nt5tor de sl5bit5. Ja@a mi0e palid5 ca la
Bantome )i 12tul m5 sup5r5. Cred c5 am ce8a la pl5m2ni,
Biindc5 mi se pare mereu c5 nu tra1 destul aer 3n piept. +oi
3ncerca s5 m5 ar5t mai 8esel5 c2nd 8a 8eni Arthur, altBel 8a Bi
din nou am5r2t 85,2ndu0m5 a)a.

%crisoare de la Arthur .olmRood
c5tre doctorul %eRard

Hotel Al4emarle,
D; august
9ra15 Fac&,
A) 8rea s50@i cer un ser8iciu. Luc/ este bolna85< nu suBer5
de ce8a anume, dar arat5 r5u )i starea i se 3nr5ut5@e)te pe ,i
ce trece. Am 3ntrebat0o pe ea de ce anume suBer5< n0am
3ndr5,nit s50i 8orbesc maic50sii, c5ci a0i crea st5ri de
3n1riIorare, 3n situa@ia 3n care se aBl5, i0ar putea Bi Batal.
9oamna Oestenra mi0a m5rturisit c5 ,ilele 3i sunt num5rate,
boala de inim5, dar c5 Luc/ nu )tie 3nc5 nimic. %unt totu)i
si1ur c5 o roade ce8a. C2nd m5 12ndesc la ea, parc5 3mi ies
din min@i, iar c2nd o pri8esc, simt un Iun1hi trec2ndu0mi
prin inim5. *0am spus c5 te 8oi chema s0o 8e,i )i cu toate c5
la 3nceput n0a 8rut, )tiu de ce, b5tr2ne prieten, p2n5 la urm5

10
a acceptat. M s50@i 8in5 tare 1reu, 3mi dau seama, b5tr2ne,
dar o 8ei Bace de dra1ul ei, iar eu nu trebuie s5 e,it sau tu s5
)o85i s5 ac@ione,i.
+ino s5 iei pr2n,ul cu noi, m2ine la orele dou5, la
.illin1ham, ca s5 nu de)tept5m nici o b5nuial5 3n doamna
Oestenra, iar dup5 mas5 Luc/ 8a 15si un prete4t ca s5
r5m2ne@i sin1uri. Cu 8oi 8eni la ora ceaiului )i 8om pleca
3mpreun5. %unt c2t se poate de nelini)tit )i 8reau s5 stau de
8orb5 cu tine 3ntre patru ochi, de 3ndat5 dup5 ce 8ei Bi
85,ut0o. +ino neap5rat.
Arthur

(ele1ram5 de la Arthur .olmRood
c5tre doctorul %eRard

; septem4rie
Chemat de ur1en@5 la c5p5t2iul tatei, a c5rui boal5 s0a
3nr5ut5@it. Urmea,5 scrisoare. %crie0mi pe lar1, ast50sear5, la
Kin1. (ele1raBia,5, dac5 e ca,ul.

%crisoare de la doctorul %eRard
c5tre Arthur .olmRood
= septem4rie

%cumpe )i 8echi prieten,
Cu pri8ire la starea s5n5t5@ii domni)oarei Oestenra, m5
1r5besc s50@i 3mp5rt5)esc opinia mea, dup5 care nu suBer5 de
nici o tulburare Bunc@ional5 sau de 8reo alt5 boal5. Gn acela)i
timp, n0am Bost deloc satisB5cut de Belul 3n care arat5< s0a
schimbat 3n1ro,itor Ba@5 de cum era c2nd am 85,ut0o ultima
oar5. Gntr0ade85r, nu trebuie s5 ui@i c5 n0am putut0o cerceta
a)a cum a) Bi dorit< 3ns5)i prietenia dintre noi crea mici
diBicult5@i, peste care nici chiar )tiin@a sau obi)nuin@a nu
poate trece. 6ai bine s50@i spun 3ntocmai ce s0a 3nt2mplat,
l5s2ndu0te pe tine s5 tra1i, 3n parte, conclu,iile. Pe urm5 am
s50@i spun ce am B5cut )i ceea ce propun mai departe.

11
Am 15sit0o pe domni)oara Oestenra aparent bine0dispus5.
6ama ei era de Ba@5 )i nu mi0au trebuit dec2t pu@ine clipe ca
s50mi dau seama c5 ea B5cea tot ce0i st5tea 3n putin@5 pentru
a0)i induce mama 3n eroare, ca s5 n0o nelini)teasc5. Hu m5
3ndoiesc c5 1hice)te, 3n ca,ul 3n care nu i0a spus, de c2t5
lini)te are ne8oie maic50sa. Am luat masa sin1uri, )i cum
ne0am dat toat5 silin@a s5 Bim 8eseli, am Bost r5spl5ti@i pentru
str5daniile noastre de o 8oio)ie real5 care ne0a cuprins. Apoi,
doamna Oestenra a urcat s5 se odihneasc5, iar Luc/ a r5mas
cu mine.
P2n5 3n clipa c2nd am trecut 3n budoar )i0a p5strat 8eselia,
c5ci ser8itorii tot intrau )i ie)eau. 9e 3ndat5 ce a 3nchis u)a,
masca i0a c5,ut de pe Ba@5 )i s0a pr5bu)it 3ntr0un Botoliu, cu
un suspin ad2nc, acoperindu0)i ochii cu m2na. C2nd am
85,ut cum 3)i pierde curaIul, am )i proBitat de reac@ia ei, ca
s50i pun dia1nosticul. 6i0a r5spuns cu mult5 bl2nde@e=
> Hici nu pot s50@i spun c2t detest s5 8orbesc despre mine
3ns5mi.
*0am reamintit c5 secretul medical e in8iolabil, dar )i c5 e)ti
Boarte nelini)tit de s5n5tatea ei. %esi,5 imediat situa@ia,
pun2nd punctul pe i=
> %pune0i lui Arthur tot ce 8ei crede de cu8iin@5. Hu sunt
3n1riIorat5 at2t de mine, c2t pentru el.
A)a 3nc2t am m2n5 liber5.
6i0am dat seama B5r5 1reutate c5 are ce8a 3n le15tur5 cu
1lobulele ro)ii. Anali,a calitati85 a ar5tat o situa@ie normal5,
do8edind, presupun, o s5n5tate 8i1uroas5. ?i celelalte
e4amene Bi,ice au Bost pe deplin satisB5c5toare, 3nc2t nu cred
c5 e4ist5 8reun moti8 de 3n1riIorare< cum 3ns5 trebuie s5
e4iste o cau,5, am aIuns la conclu,ia c5 ar putea Bi de ori1ine
mental5. %e pl2n1e c5 are diBicult5@i 3n respira@ie, somn 1reu,
letar1ic, cu co)maruri, despre care nu0)i reaminte)te nimic.
6i0a spus c5 a a8ut cri,e de somnambulism 3n copil5rie, c5
la Ohitb/ a recidi8at )i c5 3ntr0o noapte a ie)it din cas5 pe
Bale,a de est, unde a 15sit0o domni)oara 6urra/< m5 asi1ur5
3ns5 c5 ulterior n0a mai a8ut alte cri,e. Cu m5 3ndoiesc )i,

12
Biindc5 8reau s5 Bac cum e mai bine, i0am scris 8echiului meu
prieten )i maestru, proBesorul +an .elsin1, din Amsterdam,
cel mai bun specialist din lume 3n domeniul acestor maladii
obscure. L0am ru1at s5 8in5 aici )i cum 3mi spusese)i c5 iei
toate cheltuielile asupra ta, l0am pus la curent 3n le15tur5 cu
tine )i cu rela@iile tale cu domni)oara Oestenra.
Asta, dra15 prietene, numai ca s50@i respect dorin@ele,
Biindc5 altBel a) Bi, la r2ndul meu, )i Bericit, )i m2ndru s0o
3n1riIesc sin1ur. +an .elsin1 ar proceda la Bel, cred, pentru
mine, din moti8e personale. A)a c5, indiBerent ce01 8a aduce
aici, 8a trebui s50i accept5m dolean@ele. Aparent, este un om
arbitrar, dar numai din cau,5 c5 )tie mai bine ce spune dec2t
al@ii.
Cste un Bilo,oB )i un metaBi,ician, unul dintre cei mai
3nainta@i oameni de )tiin@5 ai ,ilelor noastre, 3n,estrat, dup5
mine, cu o minte cu des582r)ire deschis5. Hu mai spun c5
are o si1uran@5 de Bier, un s2n1e rece ca i,8orul de munte, o
hot5r2re de ne,druncinat, 3mbinate cu st5p2nire de sine )i cu
un spirit 3n15duitor, toate sporite de 8irtu@ile ru15ciunilor )i
de b5t5ile unei inimi bune )i leale. *at5, deci, din ce este
alc5tuit echipamentul s5u 3n munca nobil5 pe care o depune
pentru umanitate, munc5 ce 3mbin5 practica cu teoria, c5ci
8ederile 3i sunt tot at2t de lar1i ca )i simpatia Ba@5 de tot ce01
3nconIoar5. (e pun la curent cu toate datele acestea ca s5
po@i 3n@ele1e pentru ce am at2ta 3ncredere 3n el. L0am ru1at
s5 soseasc5 ne3nt2r,iat. Pe domni)oara Oestenra o 8oi 8edea
din nou m2ine. A r5mas s5 ne 3nt2lnim la Bamilia %tores, ca
s5 nu0i d5m de 12ndit maic50sii, printr0o prea 1rabnic5
repetare a 8i,itei mele.
Al t5u de8otat,
John SeFar-


1'

%crisoare de la Abraham +an .elsin1,
6edic, 9octor 3n literatur5, c5tre doctorul %eRard

= septem4rie

%cumpe prietene,
9e cum am primit scrisoarea ta, m0am pre15tit de plecare.
9in Bericire, pot 8eni numaidec2t, B5r5 s50i las ne3n1riIi@i pe
cei ce au 3ncredere 3n mine. Ce noroc, 3ntr0ade85r, pentru ei,
c5ci oricum i0a) Bi l5sat, atunci c2nd prietenul meu m5
cheam5 s50i aIut pe cei ce0i sunt dra1i. Mpre)te0mi un
apartament la Qreat Castern .otel, ca s50mi poat5 Bi la
3ndem2n5 )i aranIea,5, te ro1, s0o pot 8edea pe t2n5ra
domni)oar5 m2ine nu prea t2r,iu, c5ci e posibil s5 Bie ne8oie
s5 m5 3napoie, chiar 3n cursul nop@ii. 9ac5 3ns5 8a Bi necesar,
m5 8oi 3ntoarce peste trei ,ile, )i atunci 8oi sta oric2t de mult
8a trebui.
La re8edere,
#an Helsing

%crisoare de la doctorul %eRard
c5tre onorabilul Arthur .olmRood

D septem4rie

9ra15 Art,
+an .elsin1 a Bost )i a plecat. He0am dus 3mpreun5 la
.illin1ham, unde am putut r5m2ne sin1uri cu Luc/, Biindc5
mama ei m2nca 3n ora). +an .elsin1 a e4aminat0o cu Boarte
mare aten@ie. Gmi 8a comunica )i mie dia1nosticul, s5 @i01
transmit, c5ci, Bire)te, nu am asistat la 3ntre1ul consult. 65
tem c5 este Boarte 3n1riIorat, dar ,ice c5 trebuie s5 medite,e.
C2nd i0am 8orbit de prietenia dintre tine )i mine )i de
3ncrederea pe care mi0ai ar5tat0o, mi0a declarat= (rebuie s50i
spui tot ce 12nde)ti. %pune0i )i ce cred eu, dac5 po@i 1hiciD Hu,

1-
nu 1lumesc. Hu e de 1lum5, e o problem5 de 8ia@5 )i de
moarte, poate chiar mai mult. L0am 3ntrebat ce 8oia s5 ,ic5,
deoarece p5rea Boarte serios. Asta se petrecea c2nd
aIunseser5m din nou 3n ora), la o cea)c5 de ceai, 3naintea
plec5rii sale la Amsterdam. 9ar n0a 8rut s50mi dea nici o
indica@ie.
?i acum, despre 8i,it5< Luc/ arat5 mai bine dec2t data
trecut5 )i mai 8esel5. Hu mai a8ea pri8irea pierdut5, care te
speriase, )i respira normal. A Bost Boarte dr51u@5 cu
proBesorul :a)a cum e 3ntotdeauna; )i a 3ncercat s501 Bac5 s5
se simt5 3n lar1ul lui< mi0am dat 3ns5 seama c5 biata Bat5
B5cea mari eBorturi. Cred c5 +an .elsin1 a remarcat, de
asemenea, c5ci i0am surprins pri8irea iute sub spr2ncenele
stuBoase, pe care i0o cunosc de mult.
Pe urm5 a 3nceput s5 8orbeasc5 de una )i de alta, dar nu
despre noi )i despre boli, )i cu at2ta pricepere, 3nc2t am
putut 8edea cum 8eselia preB5cut5 a lui Luc/ se transBorma
3ntr0o 8oio)ie ade85rat5. Atunci, pe neobser8ate, a adus 8orba
de obiectul 8i,itei sale )i i0a spus cu bl2nde@e=
> %cump5 domni)oar5, te 85d cu at2ta pl5cere, Biindc5 )tiu
c2t de mult e)ti iubit5. Asta e mare lucru, chiar dac5 nu se
8ede. 6i s0a spus c5 e)ti ab5tut5 )i c5 ar5@i tare palid5. Cu
le0am spus= eiD... :)i m5 ar5t5 cu de1etul;, hai s5 le ar5t5m c5
se 3n)al5. Ce )tie el despre tinerele domni)oareA Cl are
nebunii lui pe care0i tratea,5 ca s5 le 3napoie,e Bericirea, lor
)i celor care 3i iubesc. 9esi1ur, nu e pu@in lucru, doar suntem
recompensa@i tocmai prin Baptul c50i 8indec5m. 9ar 3n
pri8in@a tinerelor domni)oareD
H0are nici so@ie, nici Biic5, iar tinerii nu se spo8edesc
tinerilor, ci b5tr2nilor ca mine, care au cunoscut at2tea
dureri )i cau,ele lor. A)a c5, dra1a mea, o s501 trimitem s5
tra15 o @i1ar5 3n 1r5din5 3n timp ce noi doi o s5 st5m pu@in de
8orb5.
Am 3n@eles alu,ia )i am dat o rait5 pe aBar5. Cur2nd,
proBesorul a ap5rut la Bereastr5 )i m0a chemat 3n5untru. 60a
pri8it cu 1ra8itate )i mi0a spus=

1
> *0am B5cut un e4amen am5nun@it, 3ns5 n0am 15sit nimic
deosebit. Ca )i tine, cred c5 a pierdut mult s2n1e< a pierdut,
c5ci 3n pre,ent nu mai pierde. (otu)i, nu este anemic5. *0am
cerut s5 cheme ser8itoarea, ca s50i pun c2te8a 3ntreb5ri, c5ci
nu las nimic deoparte. ?tiam bine ce o s50mi r5spund5. A)a
stau lucrurile< Biecare lucru are o cau,5. (rebuie s5 m5 3ntorc
acas5 )i s5 m5 12ndesc. (rebuie s50mi tele1raBie,i ,ilnic )i,
dac5 e ne8oie, 8oi 8eni 3ndat5. $oala, c5ci e 8orba de o boal5,
m5 interesea,5, iar t2n5ra domni)oar5, de asemenea. C
Bermec5toare )i a) re8eni pentru ea, chiar dac5 n0ai Bi tu la
miIloc )i boala.
Cum @i0am spus, n0a 8rut s5 adau1e un cu82nt, chiar c2nd
am r5mas sin1uri. Acum, dra15 Art, )tii tot at2ta ca )i mine.
+oi 8e1hea cu str5)nicie. %per c5 tat5l t5u se simte mai bine.
(rebuie s50@i Bie Boarte 1reu, b5tr2ne, 3mp5r@it 3ntre dou5
Biin@e dra1i. ?tiu c2t de de8otat 3i e)ti tat5lui t5u )i bine Baci
c5 nu te de,lipe)ti de el< dac5 8a Bi ne8oie, 3@i 8oi scrie s5 8ii
l2n15 Luc/< nu Bi, deci, nelini)tit dac5 nu 8ei primi 8e)ti prea
cur2nd.

Jurnalul doctorului Seward

4 septem)rie. Pacientul ,ooBa1 3mi st2rne)te mai departe
curio,itatea. H0a mai a8ut dec2t o sin1ur5 i,bucnire, ieri, la o
or5 neobi)nuit5. Cu pu@in5 8reme 3naintea amie,ei a 3nceput
s5 de8in5 a1itat. %upra8e1hetorul 3i cunoa)te simptomele,
a)a c5 a cerut imediat aIutoare. Horoc c5 au sosit
numaidec2t, c5ci la cea de0a dou5spre,ecea b5taie a
orolo1iului a de8enit at2t de 8iolent, 3nc2t le0a trebuit toat5
puterea s501 potoleasc5, iar la urm5 a c5,ut 3ntr0un Bel de
melancolie, din care 3nc5 n0a ie)it. %upra8e1hetorul 3mi
spune c5 @ipetele lui 3n momentele de paro4ism au Bost
3ntr0ade85r teriBiante< )tiu c5 au a8ut de lucru cu el, dar )i cu
o seam5 dintre ceilal@i pacien@i 3n care b51ase, 1roa,a.
Gntr0ade85r, 3i 3n@ele1 pe deplin, c5ci urletele m5 tulburaser5
chiar )i pe mine, de)i m5 aBlam la o oarecare distan@5.

16
Acum e ora odihnei de dup50amia,5 3n sanatoriu, iar
pacientul st5 tot 3ntr0un un1her, clocind ce8a, cu o e4presie
mohor2t5, ursu,5 )i Ialnic5, ce mai mult indic5 dec2t s5
arate direct despre ce e 8orba. Hu prea 3n@ele1.
Mai trziu. Alt5 schimbare la pacientul meu. Am trecut s50l
85d pe la orele cinci dup50mas5 )i l0am 15sit parc5 mul@umit
de soarta lui, Bericit, ca pe 8remuri. Prindea mu)te )i le
m2nca, not2nd Biecare captur5 cu un1hia pe tocul u)ii,
printre pliurile capitonaIului. C2nd m0a 85,ut, a 8enit la mine,
cer2ndu0)i iertare pentru purtarea rea )i ru12ndu0m5 3ntr0un
chip umil, Iosnic chiar, s5 se 3ntoarc5 3n odaia lui, unde 3)i
a8ea carne@elul.
6i0am ,is c50i pot satisBace acest capriciu, a)a c5 e 3n
camera lui, cu Bereastra deschis5. A 3mpr5)tiat ,ah5rul de
ceai pe prichiciul Berestrei )i cule1e o recolt5 bo1at5 de mu)te.
9e data asta nu le mai m5n2nc5, ci le pune, ca )i mai 3nainte,
3ntr0o cutie, pe c2nd cercetea,5 din nou col@urile od5ii, ca s5
15seasc5 8reun p5ianIen. Am 3ncercat s501 tra1 de limb5
despre 3nt2mpl5rile din ultimele ,ile, c5ci cel mai mic Bir
conduc5tor 3n 12ndurile lui m0ar Bi aIutat imens< ,adarnic
3ns5. M dat5, de dou5 ori, a aruncat pri8iri 3ntristate )i a
)optit cu o 8oce stins5, mai mult pentru sine=
> %0a sB2r)itD (otul s0a sB2r)itD 60a p5r5sit. Hu mai am nici o
speran@5, acum trebuie s5 ac@ione, sin1urD Apoi,
3ntorc2ndu0se c5tre mine, cu un aer hot5r2t= 9octore, 8rei s5
Bii at2t de bun )i s5 spui s5 mi se dea ce8a mai mult ,ah5rA
Cred c5 asta mi0ar Bace bine.
> ?i mu)teleA, l0am 3ntrebat.
> Lor le place, si1ur, iar mie 3mi plac mu)tele< de asta 3mi
place ,ah5rul.
?i mai sunt nai8i care0)i 3nchipuie c5 nebunii nu pot le1a
dou5 ideiD *0am procurat o por@ie dubl5 )i c2nd l0am l5sat,
cred c5 era omul cel mai Bericit de pe lume. A)a, o s501 pot
sonda mai ad2nc.
Miezul nopii. Alt5 schimbare la el. (ocmai m5 3ntorsesem
de la domni)oara Oestenra, pe care am 15sit0o mult mai bine,

1#
)i m5 oprisem 3n pra1ul cl5dirii noastre s5 contemplu apusul
de soare, c2nd l0am au,it din nou r5cnind. L0am putut au,i
chiar mai bine dec2t diminea@5, c5ci eram chiar sub Bereastra
lui. 60am 3ntors, nu B5r5 o str2n1ere de inim5, de la
minunatul spectacol al amur1ului londone,, cu luminile sale
mate, Biltr2nd reBle4e 3ntunecate, la Ba@ada posac5 de piatr5 a
stabilimentului nostru, respir2nd mi,erie )i de,olare.
Am sosit la KenBield chiar 3n clipa 3n care soarele sc5p5ta )i
am 85,ut de pe Bereastr5 discul ro)u cobor2nd sub ori,ont.
Pe m5sur5 ce soarele disp5rea, 3l l5sa )i Buria )i chiar 3n clipa
3n care nu s0a mai 85,ut, s0a pr5bu)it din bra@ele care01
@ineau, ca o mas5 inert5, pe podea. Cste uluitor, totu)i, ce
repede 3)i recap5t5 nebunii Birea, c5ci numai dup5 c2te8a
minute s0a ridicat lini)tit, arunc2nd o pri8ire 3nIur. *0am
B5cut semn supra8e1hetorului s501 lase 3n pace, Biindc5 eram
curios s5 85d ce 8a Bace. %e duse drept la Bereastr5 )i m5tur5
aBar5 Birimiturile de ,ah5r< apoi lu5 cutia cu mu)te, o
deschise )i o arunc5< 3n Bine, 3nchise Bereastra )i, str5b5t2nd
odaia, se a)e,5 pe pat. L0am 3ntrebat, Boarte surprins=
> Hu0@i mai trebuie mu)teleA
> Hu, mi0a r5spuns, sunt s5tul de tot 1unoiul 5staD
He1re)it, e un ca, e4trem de interesant. 9ac5 i0a) putea
surprinde m5car un lic5r al min@ii sau pricina patimii lui
subiteD Aten@ie= poate c5 ar Bi o cale, dac5 a) aBla de ce
momentele de paro4ism au a8ut ast5,i loc la ceasurile
dou5spre,ece )i la apusul soarelui. %5 Bie oare o inBluen@5
maleBic5 a soarelui, care la aceste perioade aBectea,5 anumite
Biri, precum luna, alteleA +om 8edea.

(ele1ram5 de la %eRard lui +an .elsin1,
Amsterdam

4 septem)rie= $olna8ul mult mai bine ast5,i.
1!
(ele1ram5 de la %eRard, Londra,
lui +an .elsin1, Amsterdam

5 septem)rie= $olna8ul mare 3mbun5t5@ire. Apetit bun<
somnul natural< dispo,i@ie e4celent5< culori 3n obraIi.

(ele1ram5 de la %eRard lui +an .elsin1,
Amsterdam

6 septem)rie= 6are schimbare 3n r5u. +ino numaidec2t< nu
,5bo8i un ceas. Hu 3i tele1raBie, lui .olmRood p2n5 nu te 85d.


1"
CAP. 10
Scrisoare *e la *octorul Se5ar*
catre onora3ilul Artur !olm5oo*


Dra1ul meu Art,
+e)tile de a,i nu sunt prea bune. A,i0diminea@5, Luc/ s0a
sim@it iar r5u. (otu)i, p2n5 la urm5 ce8a bun tot s0a
3nt2mplat= doamna Oestenra s0a nelini)tit 3n pri8in@a lui
Luc/ )i mi0a cerut o consulta@ie proBesional5.
Am proBitat de aceste 3mpreIur5ri )i i0am 8orbit de maestrul
meu, +an .elsin1, marele specialist, care tocmai trebuia s5
m5 8i,ite,e )i care ar Bi putut s0o 8ad5 dimpreun5 cu mine,
a)a c5 a8eam latitudinea s5 8enim )i s5 plec5m B5r5 s0o mai
b515m 3n sperie@i, c5ci un )oc i0ar putea Bi Batal, ceea ce, 3n
starea 3n care se aBl5 acum Luc/, s0ar do8edi de,astruos. Cu
mare 1rab5, al t5u,
John SeFar-

Jurnalul doctorului Seward

17 septem)rie. Primul lucru pe care mi 10a spus +an
.elsin1, c2nd ne0am 3nt2lnit pe Li8erpool %treet, a Bost=
> *0ai spus ce8a lo1odnicului eiA

160
> Hu, i0am r5spuns. Am a)teptat 3nt2i s5 te 85d, cum @i0am
scris 3n tele1ram5. *0am scris numai dou5 8orbe, c5 8ei sosi,
c5 domni)oarei Oestenra 3i e r5u )i c5 am s501 @in la curent.
> $ine, mi0a ,is el, e0n re1ul5. 6ai bine s5 nu )tie 3nc5,
poate c5 n0o s5 )tie niciodat5, mi0ar p5rea mult mai bine,
3ns5 dac5 8a trebui, 3i 8om spune. 9ra15 Fohn, 3ncearc5 s5
3n@ele1i, tu, care ai de0a Bace cu nebunii, c5 orice om e mai
mult sau mai pu@in @icnit.
?i a82nd 3n 8edere ce discret e)ti 3n pri8in@a nebunilor, 8ei Bi
tot at2t de discret )i Ba@5 de nebunii lui 9umne,eu, restul
oamenilor. Hu le spui nebunilor pentru ce 3i trate,i a)a ori
altBel )i nici ce 12nde)ti. Gn ca,ul care ne preocup5, ceea ce
8ei )ti 8a trebui p5strat 3n tain5, p2n5 ne 8om Borma o
con8in1ere mai Berm5. (u )i cu mine 8om p5stra aici )i aici ce
)tim )i0mi atinse cu m2na Bruntea )i locul inimii, B5c2nd la Bel
cu sine. Cu mi0am Bormat o con8in1ere. 6ai t2r,iu am s5 @i0o
3mp5rt5)esc )i @ie.
> 9e ce nu acumA, l0am 3ntrebat. Poate c5 ar Bi mai bine< am
putea aIun1e astBel la 8reo conclu,ie.
60a oprit cu un 1est, s0a uitat 3n ochii mei )i mi0a spus=
> 9ra15 Fohn, c2nd 1r2ul a dat 3n spic, dar 3nc5 nu e copt,
c2nd laptele p5m2ntului0mam5 este 3n el, 3ns5 lumina
soarelui nu 10a daurit 3nc5, plu1arul smul1e un bob )i01
,drobe)te 3ntre de1etele lui aspre, apoi suBl5 peste bobul
8erde )i0@i spune= Pri8e)te, e 1r2u bun. +om a8ea o recolt5
stra)nic5, atunci c2nd 8a 8eni timpul.
H0am 3n@eles alu,ia )i i0am spus0o. Gnainte de a0mi
r5spunde, m5 apuc5 de 82rBul urechii, 3n Ioac5, a)a cum
obi)nuia c2nd 3i eram student=
> $unul 1ospodar 3@i 8orbe)te astBel Biindc5 )tie, 3ns5 nu )i
c2nd. H0o s5 15se)ti 3ns5 un 1ospodar ade85rat care s5
de,1roape s5m2n@a, ca s5 8ad5 dac5 a 3ncol@it< a)a Bac copiii,
care se Ioac5 de0a plu1arii, nu )i cei care0)i culti85 p5m2ntul
ca s5 aib5 din ce tr5i. Pricepi acum, dra15 FohnA 6i0am
sem5nat 1r2ul, iar acum natura trebuie s501 1ermine,e< dac5
8a 3ncol@i de 3ndat5, cu at2t mai bine...

161
Apoi continu5, pe un ton Boarte 1ra8= Ai Bost 3ntotdeauna un
student Boarte aplicat )i luai cel mai bine noti@e. Pe atunci nu
erai dec2t un student, acum e)ti un maestru, dar cred c5 nu
@i0ai pierdut obiceiurile bune. Adu0@i aminte, prietene, c5 mai
pre@ioas5 dec2t memoria este Bacultatea de a 3n@ele1e )i c5 pe
aceasta trebuie s5 mi,5m. Chiar dac5 nu @i0ai p5strat bunul
obicei, las50m5 s50@i spun c5 acest ca,, al scumpei noastre
domni)oare, poate de8eni, am spus poate, de un real
interes pentru noi )i pentru ceilal@i, iar de rest nu trebuie s5
ne pese, cum se spune. $a15 bine de seam5= nici un detaliu
nu e lipsit de 3nsemn5tate. (e sB5tuiesc s5 treci 3n Iurnal
chiar )i dubiile, )i presupunerile. *@i 8a Bolosi mai t2r,iu s5
8e,i 3n ce m5sur5 erau Iuste. Gn85@5m din e)ecuri, nu din
succeseD
C2nd i0am descris ce simptome pre,enta Luc/, acelea)i ca
mai 3nainte, 3ns5 mult mai accentuate, s0a 3ntunecat, dar n0a
,is nimic. A luat cu sine trusa, cu Bel de Bel de instrumente )i
medicamente, dichisurile inBernale ale proBesiunii noastre
Bolositoare, cum numise, 3n cursul unei lec@ii, echipamentul
de lucru al unui proBesor. C2nd am intrat, ne0a primit
doamna Oestenra. Cra alarmat5, dar nu chiar at2t c2t m5
a)teptasem.
Hatura, care le potri8e)te pe toate 3n chip bineB5c5tor, a
ordonat antidoturi chiar 3mpotri8a Bricii de moarte. Gn ca,ul
de Ba@5, 3n care o lo8itur5 oarecare i0ar putea Bi Batal5,
lucrurile stau 3n a)a Bel 3nc2t, dintr0un moti8 sau altul, tot
ceea ce n0o pri8e)te personal, chiar )i schimb5rile 1roa,nice
pe care le0a suBerit Biica ei, de care este totu)i at2t de ata)at5,
nu pare s0o atin15.
Am dat Br2u liber actualelor mele cuno)tin@e de patolo1ie
spiritual5, stabilind, ca re1ul5, s5 nu Bie de Ba@5 c2nd o 8om
e4amina pe Luc/ )i s5 nu0)i Bac5 12nduri 3n le15tur5 cu boala
acesteia, dac5 nu 8a Bi absolut necesar. A acceptat at2t de
iute, 3nc2t am 85,ut iar5)i aici m2na naturii, lupt2nd pentru
8ia@5. Apoi, +an .elsin1 )i cu mine am urcat 3n camera lui
Luc/.

162
9ac5 abia cu o ,i 3nainte am Bost ,1uduit 85,2nd0o, ast5,i
am Bost de0a dreptul cutremurat. Cra palid5, ca de cret5,
bu,ele, chiar )i 1in1iile, nu mai a8eau urm5 de culoare,
pome@ii obraIilor 3i ie)iser5 aBar5< 3@i B5cea r5u s0o 8e,i )i s0o
au,i respir2nd. Chipul lui +an .elsin1 3mpietrise, ca de
marmur5, spr2ncenele i se 3mbinaser5 la r5d5cina nasului.
Luc/ nu B5cea nici o mi)care )i nu p5rea s5 aib5 puterea s5
8orbeasc5, a)a c5 o 8reme am t5cut cu to@ii. Apoi, +an
.elsin1 3mi B5cu un semn )i ie)ir5m din odaie 3n 82rBul
picioarelor.
> 9oamne, ,ise el, e 3n1ro,itor. Hu e o clip5 de pierdut. +a
muri cu ade85rat, c5ci nu mai are destul s2n1e pe care s5 i01
pompe,e inima. (rebuie s50i Bacem imediat o transBu,ie de
s2n1e. 9e la dumneata sau de la mineA
> %unt mai t2n5r )i mai robust, proBesore. (rebuie s5 dau
eu.
> Atunci, Bii 1ata numaidec2t. 65 duc s50mi aduc trusa.
%unt pre15tit.
Am cobor2t 3mpreun5 )i tocmai c2nd aIunsesem 3n Iosul
sc5rii, am au,it b5t5i 3n u)a de la intrare. C2nd am p5truns
3n hol, sluInica deschidea u)a, iar Arthur intra repede. %0a
repe,it c5tre mine, cu 8ocea 12tuit5 de emo@ie=
> Fac&, m0am speriat at2t de tare. Am citit printre r2nduri
scrisoarea ta )i m0a apucat disperarea. (ata se simte ce8a
mai bine, a)a c5 am dat o 1oan5 ca s5 85d sin1ur ce se
petrece. 9omnul nu e doctorul +an .elsin1A +5 sunt at2t de
recunosc5tor, domnule, c5 a@i 8enit.
Gn prima clip5, ochii proBesorului 3l str5punser5, de
sup5rare c501 3ntrerupea din lucru< dar apoi, ascult2ndu0i
cu8intele )i recunosc2nd curaIul t2n5rului, care p5rea s5
emane 3n Iur, ochii 3i str5lucir5. J5r5 s5 stea pe 12nduri, 3i
spuse cu 1ra8itate, pe c2nd 3i str2n1ea m2na=
> 9omnule, ai aIuns la timp. C)ti iubitul scumpei noastre
domni)oare. *i este r5u, Boarte, Boarte r5u. 9ar nu Bi at2t de
ab5tut. :Gntr0ade85r, p5lind brusc, Arthur se pr5bu)ise
3ntr0un Botoliu.; (rebuie s0o aIu@i. Po@i Bace pentru ea mai

16'
mult dec2t oricine altcine8a )i curaIul 9omniei (ale 3i 8a Bi cel
mai bun aIutor.
> Ce pot BaceA, 3ntreb5 Arthur, cu 8oce r51u)it5. %pune@i0mi
)i 8oi Bace 3ntocmai. +ia@a mea 3i apar@ine )i mi0a) da ultima
pic5tur5 de s2n1e din trup pentru ea.
ProBesorul are o 82n5 umoristic5 ,dra85n5, pe care i0am
recunoscut0o 3n replica=
> (inere domn, n0am cerut at2t de mult, nu @i0am cerut )i
ultima pic5tur5.
> Ce trebuie s5 BacA
Parc5 a8ea Bl5c5ri 3n ochi, iar n5rile 3i palpitau de ner5bdare.
+an .elsin1 3l b5tu pe um5r.
> .ai, 3i spuse. C)ti un om, )i de un om a8eam ne8oie. C)ti
mai potri8it dec2t mine )i dec2t prietenul meu Fohn. ?i cum
Arthur 3l pri8ea de,orientat, proBesorul 3l lu5 cu bini)orul=
(2n5ra domni)oar5 se simte r5u, Boarte r5u. Are ne8oie de
s2n1e )i, dac5 nu0i d5m, 8a muri. Prietenul meu Fohn )i cu
mine am consultat0o )i am aIuns la conclu,ia c50i trebuie o
transBu,ie de s2n1e, adic5 s501 trecem din 8ene pline 3n 8ene
lipsite de s2n1e.
Fohn tocmai se pre15tea s50)i dea s2n1ele, Biindc5 e mai
t2n5r )i mai ,dra85n dec2t mine, dar acum, c5 te aBli aici, )i
Biindc5 e)ti cel mai puternic dintre noi to@i, b5tr2ni sau tineri,
e)ti cel mai potri8it de pe lumea asta pentru ce ne trebuie.
Arthur se 3ntoarse c5tre el )i0i spuse=
> 9ac5 a@i )ti c2t de Bericit a) Bi s5 mor pentru eaD
> C)ti un t2n5r 8itea,, 3i r5spunse +an .elsin1. +a 8eni )i
,iua c2nd 8ei Bi Bericit c5 ai B5cut totul pentru dra1ostea
9omniei (ale. Acum, haide, 3n t5cere. M 8ei s5ruta o dat5,
3nainte de transBu,ie, dar pe urm5 o s5 ne la)i sin1uri<
trebuie s5 ie)i c2nd 3@i 8oi Bace semn. %5 nu0i spui o 8orb5
maic50sii, )tii 3n ce situa@ie se aBl5D H0are ne8oie de emo@ii )i
orice cu82nt despre treaba asta ar speria0o. .aiD
Am urcat 3mpreun5 3n odaia lui Luc/. 9up5 cum i se ceruse,
Arthur r5m5sese aBar5. Luc/ 3ntoarse capul )i ne pri8i, dar
nu spuse nimic. Hu dormea, ci pur )i simplu era prea slab5

16-
ca s5 Bac5 8reun eBort. Mchii ei ne 8orbeau 3ns5, at2ta tot.
+an .elsin1 scoase di8erse instrumente din trus5,
pun2ndu0le departe de 8edere. Apoi prepar5 un narcotic )i se
apropie de pat, 8orbind cu bl2nde@e.
> Acum, scump5 domni)oar5, iat5 o doctorie pentru
m5t5lu@5. $ea tot, ca un copila) cuminte. Uite, te spriIin, ca
s5 po@i 3n1hi@i mai u)or. Luc/ i,buti s5 3n1hit5.
Am Bost uimit cu c2t5 3ncetineal5 3)i B5cea doctoria eBectul.
Aceasta ar5ta c2t de ad2nc5 3i era sleirea. (impul p5rea c5
nu mai cur1e, p2n5 s5 adoarm5. Gn cele din urm5, totu)i,
narcoticul 3ncepu s50)i Bac5 eBectul )i Luc/ c5,u 3ntr0un
somn de plumb. C2nd ProBesorul se declar5 satisB5cut, 3l
chem5 pe Arthur 3n odaie )i01 poBti s50)i scoat5 haina,
,ic2ndu0i=
> Po@i s50i dai un s5rut, p2n5 tra1 eu masa l2n15 pat. *ar tu,
Fohn, aIut50m5.
Apoi, cu mare iu@eal5, dar e4trem de metodic, +an .elsin1
e4ecut5 opera@ia. ?i cum transBu,ia continua, ce8a ca o
p2lp2ire de 8ia@5 p5rea s5 se 3ntre,5reasc5 pe obraIii
s5rmanei Bete, pe c2nd chipul lui Arthur, tot mai palid,
str5lucea de Bericire. 9up5 un timp m0a cuprins nelini)tea,
c5ci pierderea de s2n1e a lui Arthur era prea mare, oric2t ar
Bi Bost de robust.
6i0am putut astBel Bace o idee ce teribil5 pierdere trebuise s5
suporte or1anismul lui Luc/, dac5, 3n ciuda a ceea ce0i d5dea
Arthur, isto8indu0se, ea nu0)i re8enea dec2t par@ial. Ja@a
proBesorului r5m2nea 3ns5 nemi)cat5, cum st5tea cu ceasul
3n m2n5 )i cu pri8irea a@intite c2nd c5tre bolna85, c2nd c5tre
Arthur. Gmi au,eam propriile b5t5i de inim5. 9eodat5 3mi
spuse, 3n )oapt5=
> Hu mi)ca o clip5. C 1ata. (u ocup50te de el, eu 8oi a8ea
1riI5 de ea.
Humai atunci mi0am putut da seama c2t de sl5bit era
Arthur. *0am pansat rana, l0am luat de bra@ )i m5 pre15team
s5 ies cu el aBar5, c2nd, B5r5 s5 3ntoarc5 spre noi capul, +an
.elsin1 ne 8orbi, de parc5 ar Bi a8ut ochi 3n ceaB5=

16
> Cred c5 lo1odnicul merit5 un alt s5rut dec2t primul.
?i cum 3)i sB2r)ise treaba, aranI5 perna sub capul bolna8ei.
Atunci, pan1lica 3n1ust5 de catiBea nea1r5 pe care o a8ea
3ntotdeauna 3n Iurul 12tului, 3ncheiat5 cu o a1raB5 8eche cu
diamant, primit5 de la Arthur, alunec5 3ncet )i descoperi o
pecete ro)ie pe 12tul ei. Arthur nu obser85 nimic, 3ns5 am
putut au,i )uieratul ad2nc, din Bundul pieptului, unul din
modurile 3n care0)i e4teriori,ea,5 +an .elsin1 emo@ia.
9up5 plecarea lui Arthur, ne0am 3ntors 3n camer5. Luc/
dormea lini)tit5, iar respira@ia i se 3n8iorase< p5tura care0i
acoperea s2nii se ridica odat5 cu respira@ia. La mar1inea
patului st5tea +an .elsin1, pri8ind0o cu aten@ie. Junda de
catiBea acoperea iar pecetea ro)ie. L0am 3ntrebat 3n )oapt5 pe
proBesor=
> Cum 85 e4plica@i acest semn pe 12tul eiA
> 9ar dumneata cum @i01 e4pliciA
> Gnc5 nu l0am e4aminat, i0am r5spuns, )i am desB5cut
Bunda.
Chiar deasupra Iu1ularei erau dou5 3n@ep5turi, nu mari, dar
cu un aspect ur2t. 9esi1ur, nu indicau 8reo maladie, dar
mar1inile lor erau albe, roase, parc5 m5cinate. 60am 12ndit
numaidec2t c5 aceast5 ran5, sau ce era, ar Bi putut pro8oca
pierderea de s2n1e, dar am abandonat tot at2t de repede
presupunerea, ca absurd5. Gntre1ul pat ar Bi trebuit s5 Bie
3nro)it de s2n1ele pe care0l pierduse Bata, dup5 c2t ar5ta de
palid5 3nainte de transBu,ie.
> CiA, m5 3ntreb5 +an .elsin1.
> Ci bine, i0am r5spuns, nu 3n@ele1 nimic.
ProBesorul se ridic5.
S(rebuie s5 m5 re3ntorc neap5rat noaptea asta la
Amsterdam. Am acolo anumite c5r@i )i ni)te lucruri de care
am ne8oie. +ei r5m2ne l2n15 ea toat5 noaptea, B5r5 s5 3nchi,i
ochii.
> %5 cer o inBirmier5A, l0am 3ntrebat.
> Hoi doi suntem cele mai bune inBirmiere. Jii cu ochii0n
patru toat5 noaptea< 8e,i dac5 a m2ncat bine, dac5 n0o

166
sup5r5 ce8a. Hu cum8a s5 adormi. 6ai t2r,iu ne 8om putea
Bace somnul )i tu, )i eu. 65 8oi 3napoia c2t de cur2nd. ?i
atunci 8om putea 3ncepe.
> +om putea 3ncepeA Ce 8rei s5 spuiA
> +om 8edea, 3mi r5spunse, )i plec5 de1rab5. M clip5 mai
t2r,iu b515 din nou capul pe u)5 )i0mi spuse, B5c2ndu0mi
semn cu de1etul= Adu0@i aminte c5 e 3n pa,a ta. 9ac5 te
dep5rte,i de l2n15 ea )i i se 3nt2mpl5 ce8a r5u, pe urm5 n0o
s5 mai dormi delocD

Jurnalul doctorului Seward (urmare!

8 septem)rie. Am 8e1heat 3ntrea1a noapte la c5p5t2iul lui
Luc/. C5tre sear5, eBectul narcoticului s0a risipit, ea s0a tre,it
3n chip Biresc. Ar5ta cu totul altBel dec2t 3nainte de transBu,ie,
bine0dispus5, plin5 de 8i8acitate, dar eu 3i 8edeam )i urmele
st5rii ad2nci de prostra@ie 3n care ,5cuse.
C2nd i0am adus la cuno)tin@5 doamnei Oestenra c5 dr.
+an .elsin1 3mi d5duse dispo,i@ii s5 r5m2n l2n15 Luc/, n0a
8rut s5 aud5, sus@in2nd c5 Biica ei arat5 mai bine ca oric2nd.
60am @inut 3ns5 tare )i mi0am B5cut pre15tirile pentru lun1a
8e1he ce urma. 9e 3ndat5 ce sluInica i0a terminat toaleta de
noapte, am intrat )i eu 3n odaie, dup5 ce 3ntre timp cinasem,
)i mi0am ales loc l2n15 patul ei. H0a B5cut nici un Bel de
obiec@ie, ba dimpotri85, m5 pri8ea cu recuno)tin@5, c2nd 3i
3nt2lneam pri8irile. 9up5 un r5stimp p5ru cuprins5 de somn,
dar B5cea eBorturi s5 r5m2n5 trea,5. Aceasta se repet5 de mai
multe ori, cu eBorturi tot mai mari )i cu pau,e tot mai scurte.
Cra limpede c5 nu 8oia s5 adoarm5, a)a c5 am atacat de
3ndat5 problema=
> Hu 8rei s5 dormiA
> Hu. 6i0e Bric5.
> %50@i Bie Bric5 s5 dormiA 9e ceA C o Ba8oare pe care o
r28nim cu to@ii.
> Ah, n0ai 8orbi a)a dac5 ai B3 3n locul meu, dac5 somnul
@i0ar pre8esti ororiD

16#
> Pre8estiri de ororiD Ce 8rei s5 spuiA
> Hu )tiu, 8ai, nu )tiu. ?i tocmai asta e 3n1ro,itor. (oat5
sleirea asta 3mi 8ine 3n somn< m5 apuc5 1roa,a numai c2nd
m5 12ndesc s5 adorm.
S9ar, scump5 prieten5, noaptea asta po@i s5 dormi. %unt
aici ca s5 te 8e1he, )i0@i B515duiesc c5 n0o s5 se 3nt2mple
nimic.
> Am 3ncredere 3n tineD
Am Bolosit prileIul )i i0am spus=
> G@i promit c5 dac5 8oi 8edea 8reun semn c5 8ise,i ur2t, te
tre,esc pe loc.
> M s5 m5 tre,e)tiA M s5 m5 tre,e)ti 3ntr0ade85rA Ce bun
e)ti cu mineD Atunci, am s5 dormD
?i nu termin5 bine de 8orbit c5 )i c5,u 3ntr0un somn ad2nc.
Am 8e1heat0o de0a lun1ul 3ntre1ii nop@i. H0a tres5rit nici
m5car o dat5, a dormit bu)tean, respir2nd u)or. 9ormea cu
bu,ele 3ntredeschise, pieptul i se ridica ritmic, cu o
re1ularitate de pendul. %ur2dea, era limpede c5 nici un 8is
r5u nu0i tulbura pacea somnului.
9is0de0diminea@5, ser8itoarea b5tu 3n u)5 )i am l5sat0o pe
Luc/ 3n 1riIa ei, iar eu m0am 3ntors acas5, c5ci m5 preocupau
anumite lucruri. Le0am tele1raBiat pe scurt lui +an .elsin1 )i
lui Arthur, 3mp5rt5)indu0le e4celentele re,ultate ale
tratamentului. C2t pri8e)te munca mea, cu Beluritele ei
restan@e, mi0a trebuit toat5 ,iua ca s5 m5 pun la punct<
tocmai pe sear5 am a8ut timp s5 m5 interese, de pacientul
meu ,ooBa1.
Kaportul a Bost bun= KenBield petrecuse o ,i )i o noapte pe
deplin lini)tite. Pe c2nd cinam, am primit o tele1ram5 de la
+an .elsin1, din Amsterdam, prin care 3mi cerea s5 m5
3ntorc 3n timpul nop@ii la .illin1ham, c5ci poate s5 Bie ne8oie
de mine, )i 3n care m5 anun@a c5 pleac5 )i el cu o curs5 de
noapte, spre a m5 3nt2lni de8reme diminea@a.

9 septem)rie. Am sosit Boarte obosit la .illin1ham, chiar
e4tenuat. 9e dou5 nop@i nu 3nchisesem ochii )i m5 ap5sa

16!
acea amor@ire a min@ii care 8este)te isto8irea cerebral5. Luc/
era trea,5 )i bine0dispus5. 6i0a str2ns m2na, arunc2ndu0mi
o pri8ire ascu@it5 )i mi0a spus=
> Hoaptea asta s5 nu mai 8e1he,i. C)ti e4tenuat, pe c2nd eu
m5 simt 3ntr0ade85r admirabil. 9ac5 trebuie cine8a 8e1heat,
atunci o s5 te 8e1he, eu.
H0am 8rut s0o contra,ic )i am m2ncat 3mpreun5, 3nsuBle@it
de pre,en@a ei Bermec5toare. A Bost o mas5 e4celent5 )i am
b5ut dou5 pahare de porto de cea mai bun5 calitate. Apoi am
urcat 3mpreun5, iar Luc/ mi0a ar5tat o camer5 8ecin5 cu a ei,
3n care ardea un Boc stra)nic.
> *at5, 3mi spuse, 8ei sta aici. M s5 las u)ile deschise. (e 8ei
3ntinde pe soBa, c5ci )tiu c5 pentru nimic 3n lume un medic
nu s0ar b51a 3n pat c2nd are un pacient 3n 1riI5. 9ac5 doresc
ce8a, te chem, ca s5 8ii numaidec2t.
Hu puteam dec2t s5 Biu de acord, Biindc5 m5 apucase o
oboseal5 n5prasnic5 )i, oricum, cred c5 n0a) mai Bi putut sta
de 8e1he. A)a c5, dup5 ce )i0a re3nnoit B515duiala c5 m5 8a
chema 3n ca, de ne8oie, m0am 3ntins pe soBa )i n0am mai
)tiut de nimic.

Jurnalul lui -uc# )estenra

9 septem)rie. Ce bine m5 simt ast50sear5. Am Bost at2t de
3n1ro,itor de sl5bit5, 3nc2t acum Baptul c5 sunt 3n stare s5
12ndesc )i s5 m5 mi)c mi se pare ca o ,i 3nsorit5 dup5 o
iarn5 3ntunecat5. *l simt cum8a pe Arthur Boarte, Boarte
aproape de mine. Parc5 3i simt pre,en@a Bierbinte l2n15 mine.
Presupun c5 boala )i sl5biciunea pe care o pricinuie)te
aceasta sunt lucruri e1oiste )i ne Bac s5 ne retra1em 3n noi
3n)ine, pe c2nd s5n5tatea )i 8i1oarea dau m2n5 liber5
dra1ostei, ab5t2nd 12ndul )i sim@irea 3ncotro @inte)te ea.
65car dac5 Arthur ar )tiD
16"

Jurnalul doctorului Seward

1% septem)rie. 6i0am dat seama c5 mi se a)e,a pe cap
m2na ProBesorului )i m0am tre,it 3ntr0o secund5. Cste unul
din lucrurile pe care le 3n8e@i 3ntr0un a,il de nebuni, la o
adic5.
> Cum 3i mer1e pacientului nostruA
> $ine, c2nd am p5r5sit0o sau mai de1rab5 c2nd ea m0a
p5r5sit pe mine, r5spunsei.
> Atunci, haide s5 8edem, spuse )i intrar5m am2ndoi 3n
odaia ei.
%torul era l5sat )i m0am 3ndreptat 3ntr0acolo, ca s501 ridic
3ncet, 3n 8reme ce +an .elsin1 se ducea spre pat cu pa)i moi,
de pisic5.
Cum tocmai ridicam storul )i lumina dimine@ii inunda
3nc5perea, mi0a r5sunat 3n urechi )uieratul 3nBundat, de
inspira@ie, al proBesorului )i, )tiind ce rar 3l scotea, un Iun1hi
de spaim5 mi0a trecut prin inim5. 65 apropiai de el, pe c2nd
se dep5rta de pat, iar stri15tul lui 3n1ro,it, Qott im
.immelD
19
, mi0ar Bi aIuns, chiar B5r5 s50i 85d obra,ul crispat.
Gmi ar5t5 cu m2na spre pat, albindu0se la Ba@5. Gncepuser5
s50mi tremure 1enunchii.
Acolo, 3n pat, prad5 unui le)in, ,5cea s5rmana Luc/, Bioros
de palid5 )i mai li8id5 dec2t oric2nd. Chiar bu,ele i se
albiser5, iar 1in1iile p5reau c5 i se contractaser5, de,8elind
din@ii, a)a cum 8edem c2teodat5 la unele cada8re, dup5 o
boal5 3ndelun1ata.
9e m2nie, +an .elsin1 Bu c2t pe ce s5 bat5 cu piciorul 3n
p5m2nt, dar din instinct se re@inu.
> Kepede, spuse, un pahar de brand/.
Am aler1at 3n suBra1erie )i m0am 3ntors cu caraBa. Gi ume,i
cu brand/ bu,ele albe )i totodat5 3i mas5 palmele,

19
Dumnezeule din Ceruri! (germ.).

1#0
3ncheieturile )i inima. Apoi 3i ascult5 pulsul )i, dup5 c2te8a
momente de cumplit5 a)teptare, spuse=
> Hu e prea t2r,iu. $ate, cu toate c5 slab. (ot ce0am B5cut
s0a dus pe apa s2mbetei. (rebuie s5 Bac apel la dumneata,
prietene Fohn.
Pe c2nd 8orbea )i 3ncepuse s5 scotoceasc5 3n trus5, sco@2nd
instrumentele pentru transBu,ie, eu mi0am scos haina )i
mi0am suBlecat m2neca. Hu mai era ne8oie de nici un
narcotic )i nici nu era timp, a)a c5, B5r5 s5 pierdem o clip5,
am 3nceput transBu,ia. Am sim@it un Bel de m2ndrie personal5,
c2nd i0am putut 8edea obraIii 3mbuIor2ndu0se )i bu,ele
rec5p5t2ndu0)i culoarea.
ProBesorul m5 obser85 cu un aer critic.
> At2ta aIun1e, ,ice el.
> A)a repedeA, i0am r5spuns. Lui Art i0ai luat mai mult.
%ur2se trist.
> Arthur e iubitul ei, lo1odnicul ei. (u ai 3ndatoriri, multe
3ndatoriri, nu numai Ba@5 de ea, dar )i Ba@5 de ceilal@i, a)a c5
pentru moment aIun1e.
9up5 ce termin5 transBu,ia, se ocup5 de Luc/, pe c2nd eu
3mi ap5sam de1etul pe locul 3n@ep5turii. 60am 3ntins pu@in,
a)tept2ndu01 s50)i Bac5 pu@in r51a, )i pentru mine, c5ci
sim@eam o u)oar5 sB2r)eal5 )i mi0era cam r5u. 9up5 ce0mi
aplic5 un pansament pe inci,ie, m5 sB5tui s5 cobor ca s5
beau un pahar cu 8in. C2nd s5 ies din odaie, 8eni dup5 mine
)i0mi murmur5=
> Jii atent, nu 8orbi cu nimeni nimic. 9ac5 lo1odnicul pic5
pe nea)teptate, ca data trecut5, nu0i spune. L0ai 3nBrico)a )i,
pe deasupra, l0ai Bace 1elos. Ceea ce nu trebuie s5 se
3nt2mpleD .aiD
9up5 ce m0am 3ntors, m0a pri8it cu aten@ie )i a ,is=
> Hu ar5@i prea r5u. 9u0te 3n odaie, 3ntinde0te pe soBa,
odihne)te0te un timp. 65n2nc5 pe urm5 ,dra85n )i 8ino s5
st5m de 8orb5D
*0am ascultat ordinele, deoarece )tiam c2t erau de Iuste )i
de 3n@elepte. Gmi d5dusem partea mea, iar acum datoria mai

1#1
ur1ent5 era s50mi redob2ndesc Bor@ele. 65 sim@eam tare
sl5bit, din care cau,5 pierdusem ce8a p2n5 )i din puterea de
a m5 minuna de cele 3nt2mplate. %t5team a@ipit pe soBa, tot
3ntreb2ndu0m5 cu uimire ce0i putuse oare pro8oca lui Luc/
re)uta )i unde se putuse scur1e s2n1ele, din care nu se
8edea nic5ieri nici cea mai mic5 urm5. Cred c5 trebuie s50mi
Bi pus 3ntreb5rile astea )i 3n 8is, c5ci, trea, sau adormit,
12ndurile mi se 3ntorceau mereu la cele dou5 3n@ep5turi de pe
12tul ei, cu mar1inile tocite )i indurate, a)a mici cum erau.
Luc/ a dormit bine p2n5 t2r,iu, iar c2nd s0a de)teptat ar5ta
destul de mul@umitor, dar nu ca 3n ,iua precedent5. +an
.elsin1 trecu s0o 8ad5, apoi ie)i s5 ia pu@in aer, l5s2nd0o 3n
1riIa mea, cu recomandarea strict5 de a nu o sc5pa din
8edere nici un moment. Gi au,eam 8ocea din hol, 3ntreb2nd
unde se aBl5 oBiciul tele1raBic cel mai apropiat.
Luc/ t5iB5sui cu mine cu toat5 sinceritatea, dar p5r2nd pe
deplin con)tient5 de toate cele 3nt2mplate. Am c5utat s0o
amu,, s0o interese,. C2nd 8eni )i maic50sa s0o 8ad5, nu0)i
d5du seama de nici o schimbare la Luc/, ci 3mi spuse cu
amabilitate=
> G@i dator5m at2t de mult, doctore %eRard, pentru tot ce ai
B5cut, iar acum trebuie 3ntr0ade85r s5 ai 1riI5 de dumneata,
s5 nu te surmene,i. Ar5@i )i dumneata palid. Ai ne8oie de o
so@ie care s5 te 3n1riIeasc5 )i care s5 Bie pu@in cu ochii pe
dumneata, asta @i0ar trebuiD
+an .elsin1 re8eni dup5 8reo dou5 ceasuri )i0mi spuse
numaidec2t=
> Acum du0te acas5, m5n2nc5 )i bea pe s5turate. Cap5t5
Bor@e. M s5 r5m2n eu noaptea asta aici, l2n15 micu@a
domni)oar5. (rebuie s5 studiem ca,ul, dar B5r5 s5 aBle
nimeni. Am ra@iuni serioase. Hu, n0am s5 @i le de,85lui.
Q2nde)te ce 8rei. Hu te teme, po@i s5 te 12nde)ti )i la
lucrurile cele mai cu neputin@5. Hoapte bun5D
Gn hol, dou5 dintre sluInice m5 3nt2mpinar5, 3ntreb2ndu0m5
dac5 8reuna din ele n0ar putea r5m2ne la c5p5t2iul lui Luc/.
65 implorar5 s5 le las, iar c2nd le0am spus c5 dr. +an

1#2
.elsin1 dorea s5 8e1hem Bie eu, Bie el, m5 ru1ar5 cu lacrimi 3n
ochi s5 inter8in pe l2n15 1entlemanul str5inD 9e8otamentul
lor m0a mi)cat peste m5sur5. Poate )i din pricin5 c5 sunt
sl5bit, poate )i pentru c5 acest de8otament se maniBesta Ba@5
de Luc/.

11 septem)rie. Ast5,i dup50amia,5 am Bost la .illin1ham.
L0am 15sit pe +an .elsin1 3ntr0o dispo,i@ie e4celent5, iar pe
Luc/ mult mai bine. La scurt5 8reme de la sosirea mea,
proBesorul primi un colet mare din str5in5tate. Gl deschise 3n
mare 1rab5, o 1rab5 desi1ur preB5cut5, )i scoase un buchet
de Blori albe.
> %unt pentru dumnea8oastr5, dra15 domni)oar5 Luc/, 3i
spuse.
> Pentru mineA Mh, doctore +an .elsin1D
> 9a, scump5 domni)oar5, dar nu ca s50@i 3nBrumuse@e,e
odaia. %unt un medicament. :Luc/ B5cu o mutr5 mirat5.; Hu,
spuse el, nu sunt pentru decocturi sau inBu,ii 1re@oase. %unt
medicamente, dar nu )tii ce soi. Le punem la Bereastra
dumitale )i din c2te8a Bacem un )ira1 pe care @i01 punem 3n
Iurul 12tului, ca s5 dormi mai bine. 9a, da, asemenea Blorilor
de lotus, ele te 8or Bace s5 ui@i totul. Gmb5ls5mea,5 aerul ca
apele Lethei )i ca acea B2nt2n5 a tinere@ii 8e)nice pe care o
c5utau conchistadorii 3n Jlorida, cu toate c5 au 15sit0o prea
t2r,iu.
Pe c2nd 8orbea, Luc/ e4aminase Blorile )i le mirosise.
9eodat5 se d5du 3napoi, pe Ium5tate r2,2nd, pe Ium5tate
str2mb2ndu0se=
> 9ar, ProBesore, cred c5 1lume)ti. %unt Blori obi)nuite, de
usturoi.
%pre surprinderea mea, +an .elsin1 se ridic5 )i 8orbi cu
1ra8itatea0i cunoscut5, str2n12nd din spr2ncene=
> Hu e 8orba de nici o 1lum5. Cum nu0mi bat Ioc niciodat5
de nimeni. Ceea ce spun e cu totul IustiBicat. ?i te pre8in c5
nu trebuie s50mi ,5d5rnice)ti tratamentul. *a seama, dac5 nu
pentru dumneata, m5car 3n interesul celorlal@i. +5,2nd0o pe

1#'
biata Luc/ 3nsp5im2ntat5, cum era )i ca,ul, continu5 pe un
ton mai domol= 9omni)oar5, nu te speria. G@i 8reau numai
binele. Jlorile astea de r2nd au un anume dar t5m5duitor.
Uite, le 3mpr5)tii chiar eu prin odaie )i0am s50@i 3mpletesc
cu m2inile mele )ira1ul pe care o s50l por@i.
Am trecut 3n odaia lui Luc/, cu Blorile. Ceea ce B5cea
ProBesorul era, bine3n@eles, insolit )i nu Bi1ura 3n nici o
Barmacopee de care s5 Bi au,it 8reodat5. La 3nceput 3nchise
Berestrele )i le ,58ori bine, apoi lu5 un m5nunchi de Blori )i
Brec5 cu ele 1iur1iu8elele, de parc5 ar Bi 8rut s5 se asi1ure c5
orice adiere de aer n0ar Bi putut p5trunde dec2t 3nc5rcat5 de
miros de usturoi. Apoi Brec5 tot cu acela)i smoc de Blori
per8a,ul u)ii, Ios, pe toate p5r@ile )i )emineul, pretutindeni.
6i se p5rea at2t de 1rotesc, 3nc2t l0am 3ntrebat pe loc=
> ?tiu, proBesore, c5 nu Baci nimic la 3nt2mplare< de data
asta, 3ns5, m0ai dat 1ata. $ine c5 nu e cine8a sceptic prin
preaIm5, Biindc5 s0ar ,ice c5 e)ti pe punctul de a pre15ti ni)te
Barmece spre a @ine la dep5rtare un spirit r5u.
> Poate c5 suntD, 3mi r5spunse el netulburat )i 3ncepu s5
3mpleteasc5 1hirlanda pe care Luc/ trebuia s0o poarte 3n
Iurul 12tului.
Pe Luc/ am a)teptat0o 3mpreun5, p2n5 s0a pre15tit pentru
culcare, iar c2nd s0a suit 3n pat, ProBesorul s0a dus sin1ur
s50i petreac5 1hirlanda de Blori de usturoi 3n Iurul 12tului. Gi
mai ,ise 3nainte de plecare=
> +e,i s5 n0o strici. ?i chiar dac5 o s50@i tr5sneasc5 prin
odaie a usturoi, noaptea asta nu deschide nici 1eamul, nici
u)a.
> G@i promit, spuse Luc/, )i 85 mul@umesc am2ndurora de o
mie de ori< a@i Bost at2t de buni cu mineD Mh, ce0am B5cut eu
oare ca s5 Biu binecu82ntat5 cu asemenea prieteniA
Gn timp ce p5r5seam casa 3n cabrioleta mea, care m5
a)tepta, +an .elsin1 3mi mai spuse=
> Hoaptea asta 8oi putea dormi 3n pace )i nici nu0mi doresc
mai mult. 9ou5 nop@i pe drum, o ,i de le15tur5, pe urm5 o ,i
de emo@ii )i iar o noapte de 8e1he, B5r5 o clip5 de somn.

1#-
62ine dis0de0diminea@5 s5 m5 chemi, s5 mer1em s0o 8edem
3mpreun5 pe simpatica noastr5 domni)oar5, mult re8i1orat5
de Barmecele pe care i le0am B5cut. .aD .aD
P5rea at2t de 3ncredin@at, 3nc2t, amintindu0mi c2t de
3ncre,5tor Busesem )i eu cu dou5 nop@i mai 3nainte )i cu ce
Buneste re,ultate, m5 sim@ii cuprins de un sentiment
amestecat de 8a15 teroare )i team5 respectuoas5. Probabil c5
din cau,a sl5biciunii care m5 st5p2nea am )o85it s50i
3mp5rt5)esc prietenului meu ceea ce sim@eam )i tocmai de
aceea sen,a@ia a Bost )i mai amar5, asemenea lacrimilor
nepl2nse.1#
CAP. 11
Jurnalul lui +ucy ,estenra

1& se.tem$rie. C2t de buni sunt to@i cu mineD %cumpul
+an .elsin1 mi0e tare dra1. 65 3ntreb ce se tot omoar5 cu
Blorile acelea. 60a speriat de0a binelea, se 3n8er)unase r5u.
+5d 3ns5 c2t5 dreptate a8ea, Biindc5 m5 simt mai u)urat5.
Hoaptea asta n0o s50mi mai Bie Bric5 s5 dorm sin1ur5, ba am
s5 dorm B5r5 team5. Hu0mi pas5 de B2lB2irile de aripi de pe la
1eamuri.
?i c2t trebuia s5 m5 lupt ca s5 nu dorm< suBerin@a de a nu
putea dormi, cu toate ororile necunoscute care o
3nto85r5)eauD Jerici@i cei ce tr5iesc B5r5 spaime, B5r5 teroare,
cei pentru care somnul e o binecu82ntare, niciodat5 tulburat,
ci plin de 8ise dulci. 9ar iat50m5 3n noaptea asta n5d5Iduind
somnul, 3ntins5 asemenea MBeliei= cu straie )i 1hirlande de
Becioar5.

Jurnalul doctorului Seward

13 septem)rie. C2nd am aIuns la $er&ele/, +an .elsin1 m5
)i a)tepta, punctual, ca de obicei. (r5sura comandat5 la
hotel 8enise deIa. ProBesorul )i0a luat trusa, de care nu se
desparte niciodat5.
+an .elsin1 )i cu mine am aIuns la .illin1ham la ora opt.
9iminea@a era luminoas5, str5lucirea soarelui )i adierea
proasp5t5 de 3nceput de toamn5 85deau 3mplinirea naturii, 3n

1#6
ciclul ei anual. Jrun,ele dob2ndiser5 tot soiul de culori
minunate, dar 3nc5 nu 3ncepuser5 s5 cad5. La intrare am
3nt2lnit0o pe doamna Oestenra, care se tre,ise )i ea de8reme.
He0a primit cu mult5 c5ldur5.
> M s5 85 bucura@i aBl2nd c5 lui Luc/ 3i mer1e mai bine.
9ra1a de ea tot mai doarme. Am 3ntredeschis u)a )i m0am
uitat 3n odaie, dar n0am intrat 3n5untru, ca s5 n0o deranIe,.
ProBesorul sur2se )i m5 pri8i triumB5tor. G)i Breca m2inile de
bucurie=
> AhaD Cred c5 am pus dia1nosticul acestui ca,.
(ratamentul meu ac@ionea,5.
La care ea0i r5spunse=
> Hu trebuie s50@i aro1i tot meritul, doctore. 9ac5 Luc/ se
simte bine ast5,i diminea@5, mi0o datorea,5 3n parte mie.
> Ce 8re@i s5 spune@i, doamn5A, 3ntreb5 ProBesorul.
> Uite, 3n cursul nop@ii m0a apucat 1riIa de Luc/, a)a c5
m0am dus 3n camera ei. 9ormea proBund, chiar intrarea mea
n0a tre,it0o. 9ar camera era Boarte 3mb2csit5. Crau o
1r5mad5 de Blori de0alea r5u mirositoare, ba a8ea 3nc5 )i o
1hirland5 3n Iurul 12tului. 60am temut c5 mirosul 5sta 1reu,
la c2t e de sl5bit5, o s50i Bac5 r5u, a)a c5 le0am str2ns aBar5
)i am 3ntredeschis Bereastra, ca s50i intre pu@in aer proasp5t.
M s5 Bi@i mul@umi@i cum arat5, sunt si1ur5.
?i plec5 spre dormitorul ei, unde i se ser8ea de obicei
1ustarea de diminea@5.
Atunci, pentru 3nt2ia oar5 3n 8ia@a mea, 3l 85,ui pe +an
.elsin1 descuraIat. G)i ridic5 bra@ele la cer, 3ntr0o disperare
mut5, apoi b5tu cu pumnul 3n palm5, a de,n5deIde< 3n cele
din urm5 c5,u pe un scaun, acoperindu0)i Ba@a cu m2inile )i
3ncepu s5 pl2n15 cu suspine ad2nci )i seci, ce p5reau smulse
din ad2ncul inimii. Kidic5 din nou bra@ele la cer, ca )i c2nd
ar Bi luat martor 3ntre1ul Uni8ers=
> 9oamne, 9oamneD, ,ise el. Ce0am B5cut, ce0a B5cut Biin@a
asta neBericit5, ca s5 ne lo8easc5 o asemenea nenorocireA %5
se 3ntoarc5 oare 3mpotri8a noastr5 destinul, cel de alt5dat5,
al popoarelor p512ne de demult, 3n Belul acestaA (oate

1##
puterile 3ntunericului s0au coali,at 3mpotri8a noastr5.
9eodat5 s5ri 3n picioare. .ai, 3mi ,ise, haide, trebuie s5
8edem )i s5 ac@ion5m.
9rac, nedrac, sau )i to@i dia8olii la un loc, n0are a Bace, 8om
lupta cu ei tot a)a.
(recu 3n hol s50)i ia trusa, apoi intrar5m 3mpreun5 3n odaia
lui Luc/.
?i de data aceasta am ridicat Ialu,elele, 3n timp ce +an
.elsin1 se apropia de pat. 9ar nu a mai a8ut aceea)i
tres5rire c2nd pri8i s5rmanul chip, tot at2t de 3n1ro,itor de
li8id ca )i 3nainte. M triste@e aspr5 )i o nesB2r)it5 mil5 i se
citeau 3n pri8iri.
> A)a cum m5 a)teptam, murmur5 el. Gncuie u)a )i 3ncepu
s50)i a)e,e pe m5su@5 instrumentele de transBu,ie. Gmi
d5dusem seama mai de8reme c5 8a Bi necesar5, a)a c5
3ncepusem s50mi scot haina, c2nd ProBesorul 3mi B5cu semn
cu m2na s5 m5 opresc.
> Hu, spuse el. Ast5,i 8ei opera tu, eu 8oi Bi donatorul. C)ti
)i a)a destul de sl5bit.
A)a c50)i scoase haina )i0)i suBlec5 m2necile.
*ar transBu,ie, iar narcotic, iar pu@in5 culoare 3n obraIii de
cear5, din nou respira@ie normal5, somn s5n5tos. ?i, de data
asta, eu de 8e1he, pe c2nd +an .elsin1 se reB5cea, culcat.
La prima oca,ie, i0a 8orbit doamnei Oestenra, cer2ndu0i s5
nu mai schimbe nimic 3n odaia lui Luc/ B5r5 s50l 3ntrebe mai
3nt2i pe el )i spun2ndu0i c5 Blorile 3n chestiune posedau
8irtu@i medicinale, c5 respirarea mirosului lor B5cea parte din
sistemul de cur5. Lu5 asupra sa 3n1riIirea lui Luc/,
anun@2ndu0ne c5 o 8a 8e1hea personal noaptea aceasta )i cea
urm5toare )i c5 m5 8a chema, c2nd 8a Bi ca,ul.
Cam dup5 o or5, Luc/ se tre,i din somn, Bra1ed5 )i
str5lucitoare, parc5 nemaiamintindu0)i nimic din 3ncercarea
cumplit5 prin care trecuse.
Ce 3nseamn5 toate asteaA 3ncep s5 m5 3ntreb dac5, tr5ind
at2ta 8reme printre nebuni, nu cum8a 3ncep s50mi pierd )i eu
min@ile.

1#!
Jurnalul lui -uc# )estenra

17 septem)rie. Patru ,ile )i patru nop@i de lini)te. 65 simt
at2t de puternic5, 3nc2t de0abia m5 recunosc. C ca )i cum a)
Bi trecut printr0un lun1 co)mar )i tocmai m0a) Bi tre,it s5
pri8esc lumina soarelui )i s5 simt 3n Iurul meu aerul
proasp5t al dimine@ii. *mi aduc aminte ca prin cea@5 de un
lun1 r5stimp de nelini)te, a)teptare )i spaim5< o be,n5 3n
care se stin1ea p2n5 )i speran@a ce mi0ar Bi B5cut m2hnirea )i
mai sB2)ietoare< r51a,urile acelea de uitare< apoi
re3ntoarcerea la 8ia@5 asemenea unui scuBund5tor care se
ridic5 prin mari p5turi de ap5.
(otu)i, de c2nd dr. +an .elsin1 st5 cu mine, tot acest 8is
ur2t parc5 s0a risipit< ,1omotele acelea care m5 scoteau din
min@i, B2lB2itul de aripi 3n Bereastr5, 8ocile dep5rtate ce
p5reau c5 se tot apropie de mine, 8orbele aspre care se
rosteau nu )tiu de unde )i0mi tot porunceau nu )tiu ce au
disp5rut. Acum, m5 culc B5r5 nici o team5 de somn. Hici
m5car nu mai 3ncerc s5 r5m2n trea,5. Jlorile de usturoi
mi0au de8enit Boarte dra1i )i primesc 3n Biecare ,i un buchet
de la .aarlem.
Hoaptea aceasta, dr. +an .elsin1 8a lipsi de l2n15 mine,
deoarece are de lucru o ,i la Amsterdam. 9ar nu mai e ca,ul
s5 Biu 8e1heat5< pot Boarte bine s5 r5m2n )i sin1ur5.
6ul@umesc 9omnului pentru mama, pentru Arthur, pentru
to@i prietenii care au Bost at2t de buniD Chiar nici nu mai simt
ne8oia s501 schimbe cine8a pe dr. +an .elsin1= noaptea
trecut5 adormise 3n Botoliu. L0am 15sit adormit 3n dou5
r2nduri c2nd m0am tre,it 3nt2mpl5tor. Hu mi0a Bost totu)i
Bric5 s5 readorm, cu toate c5 ramurile, ni)te lilieci sau mai
)tiu eu ce se i,beau aproape Burios 3n ochiurile Berestrei.

1#"

(he Pall 6all Qa,ette, 1! septembrie,
C8adarea lupului
A8entura primeIdioas5 a reporterului nostru
*nter8iu luat pa,nicului Qr5dinii Eoolo1ice

9up5 mai multe in8esti1a@ii )i aproape tot at2tea reBu,uri,
3n care timp am Bolosit cu8intele Pall 6all Qa,ette ca pe un
soi de talisman, am i,butit s501 15sesc pe pa,nicul de la
sec@ia Qr5dinii Eoolo1ice, unde se aBla lupul. (homas $ilder
locuie)te 3ntr0una din 8ili)oarele din preaIma cl5dirii
eleBantului )i, la sosirea mea, tocmai 3)i lua ceaiul. (homas
$ilder )i so@ia sa sunt oameni primitori, 3ntre dou5 82rste<
n0au copii )i, dup5 Belul 3n care ne0au primit, trebuie c5
tr5iesc destul de conBortabil.
Pa,nicul reBu,5 s5 8orbeasc5 despre ceea ce numea el
aBaceri, 3nainte de a0)i termina 1ustarea, )i i0am B5cut pe
plac. 9up5 ce s0a str2ns masa )i )i0a aprins pipa, mi0a
declarat=
> AcuY, domYle, 80ascult, a)a c50mi pute@i spune ce 80aduce
p0aici. +5 cer iertare c5 n0am 8rut s5 discut chestiuni
proBesionale 3n timpul mesei, daY 8ede@i, eu )i la lupi, )acali )i
hiene 3nt2i le dau de m2ncare )i pe urm5 3i iau la 3ntreb5ri.
> Cum adic5, 3i iei la 3ntreb5riA, l0am tras eu de limb5, pus
pe 8orb5.
> Mri c50i miruiesc c0un par 3n cap, s50i @in departe, ori c50i
scarpin dup5 urechi, )tii, le place la tinerii 5i de 8in cu Beti@e
)i care 8or )i ni@ic5 panoram5 pentru lo8elele lor. AcuY, mie
pu@in mi0ar p5sa s50i st2rnesc )i 3naintea mesei, daY uite c5
preBer mai bine s50)i bea 3nainte @uica )i caBeaua, m50n@ele1i,
3nainte s50i 3ncerc, sc5rpin2ndu0i dup5 urechi. Jii atent,
ad5u15 el Bilo,oBic, e 8reo asem5nare 3ntre animalele astea )i
noi, oamenii. C2nd 8eni)i de m50ntreba)i d5 aBacerili mele,
m5 15si)i moroc5nos 3nainte de mas5, ni@el a lipsit c5 nu
te0am trimis la plimbare. Hu0i a)a c5 atunci c2nd

1!0
m50ntreba)i dac5 s50i ceri 8oie lui )eBuY s50mi pui 3ntreb5ri, io,
B5r5 nici o sup5rare, te0am trimis la dracuYA
> A)a e.
> ?i c2nd spuse)i c5 m5 8ei reclama pentru 8orbele mele
ur2te, asta a Bost ca )i c2nd mi0ai Bi dat una ca p5ruY 3n cap<
dar Ium5tatea de so&ereign
20
pe care mi0o d5du)i a B5cut ca
totul s5 Bie 3n re1ul5. C2nd a)teptam p5pica, n0a8eam cheB de
h2rIoan5, la Bel ca lupii, leii )i ti1rii. AcuY, c5 b5tr2na0mi dete
de m2ncare )i de b5ut, ba 3nc5 mi0am aprins )i luleaua, 1ata,
po@i s5 m5 scarpini dup5 urechi c2t 8rei, c5 nu m5 mai sup5r.
950i drumulD ?tiu c5 8rei s5 m50ntrebi de lupul care a0ntins0
o.
> Gntocmai. A) 8rea s50mi spui ce cre,i 3n aceast5 pri8in@5.
Po8este)te0mi ce s0a 3nt2mplat, iar c2nd o s5 cunosc Baptele,
o s5 te ro1 s50mi spui )i din ce cau,5 cre,i c0a Bu1it lupul )i
ce p5rere ai 3n pri8in@a asta.
> $ine, )eBule. +as5,ic5, cum a Bost. Pe lup 3l chema
$ersic&er )i era unul din cei trei lupi suri nor8e1ieni
cump5ra@i cu patru ani 3n urm5.
Un lup Boarte bine0crescut, care nu ne0a dat niciodat5 de
Burc5. 90aia m0am mirat mai mult dec2t pentru oricare alt
animal c0a 8rut s0o )tear15. 9aY 8e,i, nu trebuie s5 te0ncre,i
3n lupi, nici m5car c2t 3n Bemei.
> Hu lua@i seama, domnule, stri15 doamna (om, i,bucnind
3n r2s. %t5 de0at2ta 8reme 3ntre animale, 3nc2t m50ntreb cum
de nu s0a preB5cut )i el 3ntr0un lup b5tr2n. Horoc c5 nu0i
primeIdiosD
> A)a e, domYle. *eri pe la ora dou5 dup50mas5 au Bost
primele semne de de,ordine. (ocmai a)terneam ni)te paie 3n
pa8ilionul maimu@elor, pentru un pui de puma bolna8, c2nd
am au,it scheunat )i m0am dus 3ntins 3ntr0acolo. Cra
$ersic&er, care se i,bea ca un nebun de 1ratii, ca )i c2nd ar Bi

20
Moned de aur, n valoare de 20 de ilingi, n sistemul monetar britanic
tradiional.

1!1
8rut s5 sar5 aBar5. Hu era cine )tie ce lume ieri, iar 3n
preaIm5 numai un tip 3nalt )i slab, cu nasul coroiat )i barb5
ascu@it5, ni@elu) 3nspicat5 cu Bire albe.
A8ea o pri8ire hain5 )i rece )i ochii ro)ii )i am prins pic5 pe
el, unde mi s0a p5rut c5 el asmu@ise animalul. Purta m5nu)i
albe din piele de c5prioar5 )i mi0a ,is, ar5t2nd cu de1etul
c5tre animale= Pa,nice, pe lupii 5)tia parc50i r5scole)te
cine8a. Poate dumneataD, i0am r5spuns, unde nu0mi
pl5ceau aerele pe care )i le d5dea. Hu s0a sup5rat, cum
m0a)teptasem, ci a sur2s seme@, descoperindu0)i din@ii albi )i
ascu@i@i. A), mi0a ,is, nu m0ar 15si pe placul lor. $a ce 80ar
mai 15si, i0am r5spuns, imit2ndu01. Le place totdeauna s50)i
cure@e din@ii cu un os, dou5, la ora ceaiului, )i cum
dumneata ai un sac 3ntre1...
%5 8e,i ciud5@enie. C2nd animalele ne0au 85,ut c5 8orbim,
s0au lini)tit, iar c2nd m0am apropiat de $ersic&er, m0a l5sat
s501 m2n12i dup5 urechi, ca de obicei. Atunci, omul 5la se
aplec5 )i el deasupra )i uite, blestemat s5 Biu dac5 mint< a
3nceput )i el s5 scarpine lupul b5tr2nD
$a15 de seam5, i0am ,is. $ersic&er are mi)c5ri iu@i.
Hici o 1riI5, 3mi r5spunse, sunt obi)nuit cu ei.
C)ti )i dumneata de meserieA, l0am 3ntrebat sco@2ndu0mi
)apca, Biindc5, pentru mine, )eBule, orice om care lucrea,5 cu
lupi e un mare prieten al 1ardienilor.
Hu, ,ice, nu tocmai din breasl5, dar m0am 3n82rtit printre
ei, )i spun2nd asta Bace o re8eren@5 de lord )i se duce.
$5tr2nul $ersic&er nu 10a pierdut din ochi p2n5 ce nu s0a
mai 85,ut, iar pe urm5 s0a cuib5rit 3ntr0un col@ de unde nu
s0a clintit toat5 seara. Hoaptea trecut5, de cum a r5s5rit luna,
to@i lupii au 3nceput s5 urle, B5r5 nici o noim5. Prin preaIm5
nu era nimeni, 3n aBar5 de cine8a care0)i chema c2inele, pe
unde8a prin spatele 1r5dinilor din Par& Koad.
M dat5, de dou5 ori am trecut s5 85d dac5 e totu0n re1ul5 )i
de Biecare dat5 urletele 3ncetau. Pu@in 3nainte de dou5)pe
noaptea am mai :acut un rond )i c2nd am aIuns 3n Ba@a cu)tii

1!2
lui $ersic&er, ce s5 8e,i, ,5brele mu)cate )i 3ndoite, cu)ca
1oal5. Asta e tot ce 85 pot spune cu si1uran@5.
> Altcine8a n0a mai 85,ut nimicA
> (ot cam pe la aceea)i or5, unul dintre 1ardienii no)tri se
3ntorcea de la BanBar5 )i a 85,ut un c2ine mare, cenu)iu,
s5rind 1ardul 8iu al 1r5dinii. Cel pu@in a)a ,ice, daY eu m5
3ndoiesc, Biindc5 n0a suBlat o 8orb5 ne8esti0sii )i n0a pomenit
despre treaba asta dec2t dup5 ce0a aBlat c5 sc5pase lupul.
?i0a adus aminte c2nd ne0a 85,ut r5scolind toat5 1r5dina
dup5 $ersic&er. Cu cred c5 10a ,5p5cit BanBara la cap.
> Acum, domnule $ilder, ai 8reo idee de ce a Bu1it lupulA
> %i1ur c5 da, domYle, spuse el cu un Bel de modestie, cred
c5 am, numai c5 nu )tiu dac5 teoria mea o s5 85
mul@umeasc5.
> Cum nuDA 9ac5 un om ca dumneata, care cunoa)te
animalele din e4perien@5, ar putea s5 se 3n)ele, atunci 3n cine
s5 te mai 3ncre,iA
> P5i, dac50i p0a)a, domYle, eu ,ic c5 lupul a )ters0o Biindc5 3i
8enise cheB s5 ,burde pe0aBar5.
?i (homas, )i so@ia lui i,bucnir5 pe loc 3n r2s, a)a c5 mi0am
dat seama c5 nu B5cea 1luma asta pentru 3nt2ia oar5 )i c5
3ntrea1a e4plica@ie era o p5c5leal5 premeditat5. Gn pri8in@a
asta nu0i puteam @ine piept stimabilului (homas, a)a c5 am
15sit o alt5 cale, mai direct5, c5tre inima lui.
> %5 ,ice, domnule $ilder, c5 prima Ium5tate de so&ereign
)i0a B5cut datoria )i c5 Bratele s5u a)teapt5 s501 re8endica@i,
de 3ndat5 ce0o s50mi spune@i 3n ce Bel crede@i c5 o s5
sB2r)easc5 istoria asta.
> %i1ur c5 da, domYle, ,ise el cu 8ioiciune, ierta@i0m5, daY o
s5 ne 3n@ele1em, mai cu seam5 c5 )i b5tr2na mi0a B5cut un
semn cu ochiul.
> CuA, s5ri so@ia lui. Hiciodat5.
> Uite ce cred eu. Lupul nu se poate ascunde prea departe.
Qr5dinarul ,icea c5 10a 85,ut 1alop2nd spre nord, mai repede
ca un cal< daY nu cred o 8orb5, lasY c5 lupii nu alear15 mai
repede dec2t c2inii, Biindc5, domYle, a)a au Bost B5cu@i. Lupii

1!'
sunt lucru mare 3n c5r@ile de po8e)ti, )i anume c2nd s0adun5
3n haite )i urm5resc pe c2te cine8a care e mai speriat dec2t ei,
de parc5 l0ar 8edea pe dracuY, dup5 c2t url5, )i sar pe el, de01
m5n2nc5, oricine ar Bi.
Gns5, dra15 9oamne, 3n 8ia@a de toate ,ilele lupul e o
creatur5 pric5Iit5, nici pe Ium5tate inteli1ent )i 3ndr5,ne@ c2t
c2inele )i nici pe sBert mai tare la lupt5. Al de care 8orbim nu
)tie s5 se lupte )i nici chiar s50)i 15seasc5 sin1ur hrana, a)a
c5 pesemne d5 t2rcoale prin parc, 12ndindu0se, dac5 poate Bi
8orba, cum s5 Bac5 rost de m2ncare. Mri poate a nimerit ce8a
mai departe )i se0ascunde 3n 8reo pi8ni@5 de c5rbuni.
6am5, ce0ar mai s5ri 3n sus 8reo buc5t5reas5 c2nd i0ar
8edea prin 3ntuneric lucirea ochilor 8er,i. ?i dac5
buc5t5reasa n0ar a8ea m2ncare pentru el, atunci s0ar putea
3nt2mpla s5 pice la timp 3ntr0o m5cel5rie, unde l0ar b5tea
norocul. Mri dac5 ar trece o doic5 )i cu soldatul ei, l5s2nd
mai la urm5 c5ruciorul cu copilul, p5i atunci n0o s5 ne
mir5m dac5 la recens5m2nt o s5 Bie un @2nc lips5. Cam a)a
85d lucrurile.
(ocmai 3i 3ntindeam cealalt5 Ium5tate de so&ereign, c2nd
ce8a se i,bi de Bereastr5, iar chipul )i a)a destul de lun1 al
domnului $ilder se dubl5 3n lun1ime.
> 9oamne, ap5r50m5D, stri15 el. P5i, 5sta e b5tr2nul
$ersi&cer, care se 3ntoarce sin1urD
%e duse )i deschise u)a, un procedeu Boarte nerecomandabil,
dup5 p5rerea mea. (otdeauna am considerat c5 unui animal
s5lbatic 3i st5 cel mai bine 3n spatele unui obstacol cu
re,isten@5 bine 8eriBicat5< e4perien@a personal5 mai de1rab5
mi0a 3nt5rit aceste con8in1eri.
La urma0urmei, obiceiul primea,5, c5ci nici $ilder, nici so@ia
lui nu d5dur5 mai mult5 importan@5 lupului dec2t i0a) Bi
acordat eu unui c2ine. Jiara 3ns5)i a Bost at2t de pa)nic5 )i
bine inten@ionat5, de parc5 descindea de0a dreptul din
tabloul cu %cuBi@a Ko)ie, )i anume la scena 3n care str5mo)ul
lui 3ncerca s5 c2)ti1e 3ncrederea Beti@ei. Gntrea1a scen5 p5rea
un amestec de nedescris de comic )i mi)c5tor. Lupul cel r5u,

1!-
care timp de o Ium5tate de ,i parali,ase Londra )i care @inuse
acas5 pe to@i copiii ce d2rd2iau de spaim5, se aBla 3n Ba@a
noastr5 sp5)it )i Busese primit )i r5sB5@at ca un soi canin de
Biu risipitor. 6o) $ilder 3l e4amin5 din cap p2n50n picioare,
cu cea mai tandr5 solicitudine, )i c2nd termin5 cu cercetatul
penitentului, 1r5i=
> +0am spus eu c5 bietul animal o s5 aib5 Bel de Bel de
3ncurc5turiA Ce0am spus eu tot timpulA Are capul r5nit )i
plin de sticl5 pisat5. Cu si1uran@5 c5 a 3ncercat s5 sar5 8reun
,id. C o ru)ine c5 sunt oameni care0)i permit s5 presare
cioburi de sticl5 pe 1rilaIe. ?i uite ce se 3nt2mpl5. +ino 3ncoaY,
$ersic&er.
Lu5 lupul )i01 3nchise 3ntr0o cu)c5, Biritisindu01 cu o halc5
de carne ce satisB5cea, cantitati8 3n orice ca,, condi@ia
elementar5 a 8i@elului 1ras
21
, apoi se duse s5 raporte,e. ?i eu
m0am 3ntors s5 raporte, la r2ndul meu, 3ntr0o 8ersiune
e4clusi85, cum s0a terminat strania escapad5 din Qr5dina
Eoolo1ic5.

Jurnalul doctorului Seward

17septem)rie. 9up50mas5, 3n lar1ul meu, m5 ad2ncisem 3n
transcrierea notelor mele, care, din cau,a h5r@uielilor, a
treburilor mele )i a 8i,itelor dese la Luc/, r5m5seser5 mult 3n
urm5. 9eodat5 u)a se tr2nti la perete )i pacientul meu @2)ni
3n5untru cu Ba@a schimonosit5 de Burie. Am r5mas perple4,
c5ci nu se 3nt2mpl5 ca un bolna8 s5 apar5 de capul lui 3n
biroul superintendentului, pe nea)teptate. J5r5 o clip5 de
e,itare, se arunc5 asupra mea. Ninea 3n m2n5 un cu@it de
buc5t5rie, iar eu )tiam c2t era de primeIdios, a)a c5 am
trecut pe cealalt5 parte a mesei. (otu)i,,a Bost mai iute )i mai
puternic dec2t mine< 3nainte s50mi recap5t echilibrul, s5rise

21
Aluzie ironic la fiul risipitor.


1!
)i m5 lo8ise la 3ncheietura m2inii st2n1i )i 3nc5 destul de r5u.
H0a mai apucat s5 lo8easc5 3nc5 o dat5, c5ci l0am i,bit cu
dreapta )i l0am lun1it la podea. Gncheietura 3mi s2n1era
abundent )i pe co8or se str2nsese o b5ltoac5 de s2n1e. Am
85,ut c5 amicul nu a8ea de 12nd s5 mai Bac5 3nc5 un eBort<
atunci mi0am bandaIat sin1ur 3ncheietura, B5r5 s5 pierd un
moment din pri8iri chipul abruti,at.
C2nd ap5rur5 supra8e1hetorii )i aten@ia ne Bu 3ndreptat5
spre el, ocupa@ia la care se deda m5 umplu de sc2rb5. %e
3ntinsese pe burt5 pe podea, lin12nd, ca un c2ine, s2n1ele
care mi se scursese din ran5. ?i tocmai acum nu0mi d5 m2na
s5 pierd s2n1e, c5ci oricum am pierdut deIa prea mult, iar
prelun1irea tensiunii 3n care m5 @ine boala lui Luc/, cu
episoadele ei oribile, mi0a dat o lo8itur5 ,dra85n5. %unt
surescitat )i obosit, 3mi trebuie odihn5. 9in Bericire, +an
.elsin1 nu m0a mai con8ocat, a)a c5 nu 8a trebui s5 renun@
la somn, de care chiar nu m0a) mai putea lipsi noaptea asta.

(ele1ram5 de la +an .elsin1, Amsterdam,
c5tre %eRard, CarBa4 :trimis5 la CarBa4,
%usse4, B5r5 indica@ia comitatului< predat5 dup5 22 de ore;

17 septem)rie. %5 nu lipse)ti de la .illin1ham noaptea
aceasta. 9ac5 nu 8ei 8e1hea tot timpul, m5car intr5 c2t mai
des 3n odaie s5 8e,i dac5 Blorile sunt la locul lor< Boarte
important= nu lipsi. +oi Bi acolo de 3ndat5 ce sosesc la Londra.

Jurnalul doctorului Seward

18 septem)rie. C4act at2t timp c2t s5 prind trenul c5tre
Londra. %osirea tele1ramei lui +an .elsin1 m0a consternat. M
noapte 3ntrea15 pierdut5 )i )tiu dintr0o e4perien@5 amar5
c2te se pot petrece 3ntr0o noapte. C, desi1ur, posibil ca totul
s5 mear15 bine, dar )i c2te s0ar putea 3nt2mplaD Cu si1uran@5
c5 un destin nemilos planea,5 asupra noastr5, Biindc5 toate

1!6
piedicile mi se pun 3n cale. +oi lua cu mine acest cilindru, ca
s50mi complete, 3nre1istrarea pe Bono1raBul lui Luc/.

"emorandum l/sat de -uc# )estenra

17 septem)rie. Hoaptea. %criu aceste r2nduri )i le las la
8edere, ca s5 poat5 Bi citite de oricine< pentru ca nu cum8a
cine8a s5 aib5 nepl5ceri din cau,a mea. C un raport e4act
asupra a ceea ce s0a petrecut a,i0noapte. %imt c5 8oi muri de
sB2r)eal5, abia pot s5 scriu, dar trebuie s0o Bac, chiar dac5
m5 8oi stin1e cu tocul 3n m2n5.
60am culcat ca de obicei, a82nd 1riI5 s5 pun Blorile unde
mi0a ar5tat dr. +an .elsin1 )i am adormit cur2nd.
60au tre,it b5t5ile de aripi din Berestre, cele pe care le
au,isem prima oar5 dup5 escapada pe Bale,a din Ohitb/,
c2nd m5 sal8ase 6ina )i pe care acum le cunosc at2t de bine.
Hu m0am speriat, de)i mi0ar Bi p5rut bine s5 Bie dr. %eRard 3n
odaia 3n8ecinat5 )i s501 pot chema, a)a cum 3mi spusese dr.
+an .elsin1 c5 o s5 se 3nt2mple.
Am 3ncercat s5 adorm la loc, 3ns5 n0am i,butit. Atunci m0a
apucat spaima mea 8eche de somn )i am hot5r2t s5 r5m2n
trea,5. %omnul m5 cople)ea, tocmai c2nd 3l doream mai
pu@in. ?i Biindc5 m5 temeam s5 r5m2n sin1ur5, am deschis
u)a )i am stri1at= C cine8a aBar5A H0am primit nici un
r5spuns. 6i0a Bost Bric5 s5 n0o tre,esc pe mama )i am 3nchis
numaidec2t u)a.
Atunci am au,it aBar5 3n tuBi)uri un Bel de urlet, ca de c2ine,
dar mult mai Bioros )i mai p5trun,5tor. 60am dus la Bereastr5
)i m0am uitat aBar5, B5r5 s5 85d nimic, cu e4cep@ia unui liliac
mare, acela)i, e8ident, care se n5pustise cu aripile 3n 1eamul
meu. 60am 3ntors 3n pat, decis5 s5 nu adorm. 9eodat5 se
deschise u)a, iar mama se uit5 3n5untru< 85,2ndu0m5 cum
m5 Boiam 3n loc s5 adorm, intr5 3n5untru )i se a)e,5 l2n15
mine. Gmi spuse cu mai mult5 bl2nde@e ca de obicei= Cram
nelini)tit5 ce e cu tine, dra1a mea, )i am intrat s5 85d dac5
totul e0n ordine.

1!#
Ca s5 nu r5ceasc5, am poBtit0o s5 se culce )i s5 doarm5 cu
mine, a)a c5 intr5 3n pat )i se 3ntinse al5turi< nici nu )i0a
scos halatul, Biindc5 spunea c5 nu st5 mult )i se 3ntoarce 3n
patul ei. ?i cum st5team 3mbr5@i)ate, B2lB2iturile )i i,biturile
3n 1eam re3ncepur5. A tres5rit ni@el speriat5 )i m0a 3ntrebat=
Ce e astaA Am 3ncercat s0o lini)tesc )i p2n5 la urm5 am
reu)it )i s0a calmat, 3ns5 3i au,eam inima b5t2ndu0i
nebune)te. 9up5 un timp, iar se au,i aBar5 urletul 3n tuBi)uri
)i pe urm5 ce8a se i,bi 3n 1eam )i01 sparse, risipindu0i
cioburile pe podele.
Falu,eaua Bu tr2ntit5 de 82nt, iar 3n sp5rtura ochiului de
1eam ap5ru capul unui lup cenu)iu, mare )i Ii15rit. 6ama
url5 de 1roa,5 )i se ridic5 3n capul oaselor, ,b5t2ndu0se,
c5ut2nd cu disperare ce8a cu care s5 se apere. Gn lips5 de
altce8a, apuc5 1hirlanda de Blori pe care dr. +an .elsin1
insistase s0o port dup5 12t )i o arunc5 departe de mine.
K5mase neclintit5 timp de0o p5rere, ar5t2nd cu de1etul spre
lup, 12B2ind 3n1ro,itor, apoi c5,u 3nd5r5t, ca Bul1erat5, capul
ei mi se i,bi de Brunte )i m5 ame@i o clip5.
Gntrea1a camer5, cu tot ce era 3n Iur, p5rea c5 se 3n82rte.
Gmi @ineam ochii Bi4a@i 3n Bereastr5, dar lupul 3)i retr5sese
capul )i o miriad5 de pete mici p5reau c5 n585lesc prin
Bereastra spart5, d2nd roat5 )i 3nB5)ur2ndu0se ca st2lpii de
praB, de care 8orbesc c5l5torii c2nd descriu simunul 3n de)ert.
Am 3ncercat s5 m5 mi)c, dar parc5 m5 3ncle)tase o 8raI5, iar
le)ul s5rmanei mele mame, care p5rea c5 se r5cise, c5ci
inima 3ncetase s50i mai bat5, m5 ap5sa. M 8reme nu mi0am
mai reamintit nimic.
Hu dur5 mult, dar c2t de 3n1ro,itor a Bost p2n5 s50mi
recap5t cuno)tin@a. Unde8a pe aproape b5tea un clopot
Bunebru, urlau c2inii din toate 8ecin5t5@ile, iar 3n tuBi)ul
nostru, de aBar5, c2nta pri8i1hetoarea. Cram stupeBiat5 )i
abruti,at5 de durere, de 1roa,5 )i de sl5biciune, totu)i
c2ntecul pri8i1hetorii parc5 era 8ocea mamei moarte,
3ntorc2ndu0se spre a m5 consola.

1!!
Ear8a p5rea s5 Bi tre,it )i sluInicele, c5ci le0am au,it lip5ind
3n picioarele 1oale 3n Ba@a u)ii. Le0am chemat )i ele au intrat,
iar c2nd au 85,ut ce se 3nt2mplase )i cine ,5cea 3ntins5 3n
pat, i,bucnir5 3n @ipete. +2ntul buBnea prin Bereastra spart5,
tr2ntind u)a. Cle ridicar5 trupul mamei )i 3l a)e,ar5 culcat,
acoperindu01 cu un cear)aB, dup5 ce m5 ridicasem din pat.
Crau at2t de 3nsp5im2ntate )i de ner8oase, 3nc2t le0am
poruncit s5 se duc5 3n suBra1erie )i s5 bea c2te un pahar cu
8in.
U)a se deschise pu@in )i se 3nchise iar. %er8itoarele scoaser5
iar stri15te )i pornir5 1r5mad5 pe sc5ri, c5tre suBra1erie< eu
am 3ntins Blorile pe care le a8eam pe pieptul mamei. Gn timp
ce B5ceam asta, mi0am reamintit ce0mi spusese doctorul +an
.elsin1, dar nu0mi 8enea s50mi mai pun 1hirlanda dup5 12t
)i, de altBel, ser8itoarele a8eau s5 r5m2n5 l2n15 mine. 60a
surprins c5 nu intrau 3n5untru. Le0am chemat, dar ele n0au
r5spuns )i atunci am cobor2t 3n suBra1erie s5 85d ce Bac.
6i0a s5rit inima c2nd am 85,ut ce se 3nt2mplase. (oate
patru ,5ceau neputincioase pe podele, respir2nd cu
diBicultate. CaraBa cu 8i)inat5 era pe mas5, pe Ium5tate plin5,
dar emana un miros ciudat )i acru. 60am uitat b5nuitoare 3n
can5. 6irosea a laudanum )i, uit2ndu0m5 3n buBet, am 85,ut
c5 sticla de doctorii din care 3)i toarn5 0 8ai, 3)i turna 0 mama
era 1oal5. Hu pot s0o p5r5sesc )i sunt sin1ur5, 3n aBar5 de
ser8itoarele adormite, pe care le0a dro1at cine8a. %in1ur5 cu
moartaD Hu 3ndr5,nesc s5 ies, c5ci aud urletul lupului prin
Bereastra spart5.
Aerul pare plin de Bire de colb, plutind )i 3n82rtindu0se
purtate de curen@ii de 82nt ce intr5 pe Bereastr5, lumina
l5mpii scade )i se 3ntunec5. Ce s5 BacA

1!"
CAP./O+0+ 1&
Jurnalul *octorului Se5ar*

18 se.tem$rie. Am plecat numaidec2t la .illin1ham )i
am aIuns de8reme. Am l5sat tr5sura la intrarea 3n curte )i
am pornit sin1ur pe alee. Am cioc5nit 3ncet )i am sunat c2t
de u)or am putut, ca s5 nu stric somnul lui Luc/ )i al mamei
sale, ci s5 Biu au,it numai de ser8itoare. 9up5 un timp,
neprimind nici un r5spuns, am cioc5nit )i am sunat din nou,
)i iar n0am primit nici un r5spuns. Am blestemat lenea
ser8itoarelor, care mai tr2nd58eau 3n pat la ora asta, c5ci era
,ece diminea@a )i am sunat )i am b5tut din nou, mai
puternic, dar tot 3n ,adar. 6ai 3nainte, aruncasem 8ina
asupra ser8itoarelor, acum m5 apuc5 o spaim5
nemaipomenit5.
(5cerea asta de,olant5 nu era cum8a 3nc5 o 8eri15 3n lan@ul
care se str2n1ea necru@5tor 3n Iurul nostruA Cra oare,
3ntr0ade85r, o cas5 a mor@ii, 3n care intram prea t2r,iuA ?tiam
c5 Biecare minut )i Biecare clip5 ce treceau puteau s5 3nsemne
tot at2tea ceasuri de primeIdie pentru Luc/, dac5 ar Bi c5,ut
din nou 3ntr0una din oribilele ei recidi8e, a)a c5 d5deam
ocoluri 1r5bite casei, c5ut2nd 8reo intrare deschis5.
Hu era chip s5 intru. (oate u)ile )i Berestrele erau 3nchise )i
,58or2te )i m5 3ntorceam derutat c5tre 8erand5, c2nd au,ii

1"0
tropotul iute al copitelor unui cal. (r5sura se opri la poart5 )i
din ea s5ri +an .elsin1. C2nd m5 85,u, suspin5 u)urat=
> (u e)tiA Ai 8enit la timp. Cum se simteA 6ai e timpA H0ai
primit tele1rama meaA
*0am r5spuns, pe c2t de repede )i de coerent am Bost 3n stare,
c5 primisem tele1rama abia 3n cursul dimine@ii )i c5 nu
pierdusem nici un minut, dar c5 nu putusem Bace nimic,
Biindc5 nu m5 au,ea nimeni din cas5. K5mase o clip5 t5cut,
apoi se descoperi, )optind cu o 8oce 1ra85=
> Atunci m5 tem c5 am aIuns prea t2r,iu. Jac50se 8oia
9omnuluiD Apoi, cu obi)nuita sa ener1ie, continu5= .aideD
9ac5 nu e nici un miIloc de intrare, trebuie s5 ni01 Bacem.
(impul nu a)teapt5D
Am trecut am2ndoi 3n dosul casei, unde era o Berestruic5.
ProBesorul scoase din trus5 un Ber5str5u chirur1ical )i,
lucr2nd 3mpreun5 cu mine, t5ie barele de Bier ce @ineau
3nchis5 Bereastra. Apoi, cu un cu@ita), am deschis ,58orul )i
am 3mpins 1eamul. L0am aIutat pe ProBesor s5 se strecoare )i
l0am urmat. Gn buc5t5rie nu era nimeni )i nici 3n od5ile de
ser8iciu care se 3n8ecinau.
(recur5m prin toate camerele de la parter )i 3n suBra1eria pe
care o luminau c2te8a ra,e ce treceau prin Ialu,ele le0am
15sit pe cele patru sluInice ,5c2nd pe podele. Hu erau moarte,
c5ci horc5iau, iar mirosul acru de laudanum, r5sp2ndit prin
3nc5pere, nu l5sa nici un dubiu asupra st5rii 3n care se aBlau.
+an .elsin1 )i cu mine ne0am aruncat o pri8ire )i, 3nainte s5
trecem mai departe, ProBesorul 3mi spuse= Cle pot s5 mai
a)tepte, )i urcar5m c5tre dormitorul lui Luc/. Am a)teptat o
clip5 3n Ba@a u)ii, 3ns5 nu se au,ea nici un ,1omot. Atunci, cu
Be@e palide )i m2ini tremur5toare, am deschis 3ncet u)a,
intr2nd 3n odaie.
Cine ar putea s5 descrie ce am 85,utA Pe pat ,5ceau dou5
Bemei, Luc/ )i maic50sa. Aceasta din urm5 era pus5 la perete
)i 3n8elit5 cu un cear)aB alb, ale c5rui mar1ini, mi)cate de
curentul ce intra prin 1eamul spart, 3i descopereau chipul

1"1
li8id, 3mpietrit de 1roa,5. Al5turi de ea ,5cea Luc/, cu obraIii
albi )i mai schimonosi@i.
Coroana de Blori pe care o purtase 3n Iurul 12tului se 15sea
pe pieptul mamei ei, iar pe 12tul de,8elit se 8edeau mai bine
cele dou5 r5ni mici, cu mar1inile 3n1ro,itor de albe )i de
,drelite. J5r5 s5 spun5 o 8orb5, proBesorul se aplec5
deasupra patului, p2n5 ce aproape c5 atinse cu Bruntea
pieptul s5rmanei Luc/< dup5 ce o ascult5 timp de o clip5, se
ridic5 repede )i0mi stri15 s5rind 3n picioare=
> Hu e prea t2r,iu. Kepede, repedeD Adu brand/D
Am dat bu,na pe sc5ri )i m0am 3ntors cu sticla, a82nd 1riI5
s0o miros 3nt2i )i s5 1ust, ca s5 85d dac5 nu se turnase 3n ea
laudanum, ca 3n caraBa de 8i)inat5 de pe mas5. %er8itoarele
respirau ce8a mai a1itat, deci mi0am 3nchipuit c5 eBectul
narcoticului se risipea. H0am ,5bo8it s5 8eriBic )i m0am 3ntors
la +an .elsin1. Cl 3i ume,i bu,ele cu brand/, ca )i 3n celelalte
d5@i, )i 3i mas5 cu el 3ncheieturile )i m2inile. Apoi 3mi spuse=
> At2t pot Bace pentru moment. 9u0te )i scoal5 din somn
sluInicele. Plesne)te0le peste obra, cu un )ter1ar umed, nu te
sBii s5 dai mai tare. Pune0le s5 aprind5 Bocul )i s5
pre15teasc5 o baie Bierbinte. %5raca de ea e aproape tot at2t
de rece ca )i le)ul de al5turi. Gnainte de orice, trebuie s0o
3nc5l,im.
Am cobor2t de 3ndat5 )i le0am tre,it B5r5 1reutate pe trei
dintre ele. A patra era 3nc5 un copil )i era limpede c5 dro1ul
ac@ionase asupra ei mai puternic, a)a 3nc2t am 3ntins0o pe
canapea )i am l5sat0o s5 doarm5. Celelalte ar5tau ca ,5p5cite,
la 3nceput, dar pe m5sur5 ce0)i re8eneau 3ncepur5 s5 pl2n15
)i s5 hohoteasc5 de parc50)i pierduser5 min@ile.
60am ar5tat Boarte hot5r2t cu ele )i nu le0am l5sat s5
deschid5 1ura. Le0am spus c5 o 8ia@5 este o pierdere destul
de mare )i c5 dac5 mai 3nt2r,ie o 8or sacriBica pe domni)oara
Luc/. Pl2n12nd )i suspin2nd, s0au dus la lucrul lor, pe
Ium5tate de,br5cate cum erau, )i puser5 apa pe Boc. Am
pre15tit baia, am transportat0o pe Luc/, a)a cum era, )i am
b51at0o 3n cad5. Pe c2nd 3i Brecam membrele, se au,ir5

1"2
cioc5nituri la u)a din Ba@5. Una dintre sluInice cobor3 3n
1rab5 )i deschise. Pe urm5 se 3ntoarse )i ne )opti c5 8enise
un domn cu un mesaI pentru noi, din partea domnului
.olmRood. *0am poruncit s50i spun5 s5 a)tepte, Biindc5 nu
puteam primi pe nimeni. %0a dus numaidec2t )i, ad2nci@i 3n
munca noastr5, am uitat de el.
9e c2nd lucram eu cu proBesorul, nu01 mai 85,usem
lupt2nd at2t de 3ncr2ncenat. ?tiam, ca )i el, c5 e o lupt5 pe
8ia@5 )i pe moarte, dup5 cum i0am )i spus 3ntr0un r5stimp.
6i0a r5spuns 3ntr0un Bel din care n0am 3n@eles ce 8rea s5
spun5, dar cu cea mai mare 1ra8itate=
> 9ac5 ar Bi numai asta, a) opri lucrurile aici )i0a) l5sa0o s5
se stin15 3n pace, c5ci nu mai 85d nici un lic5r de lumin5 3n
Ba@a ei. ?i se re3ntoarse la lucru cu o ener1ie mai Beroce.
Cur2nd obser8ar5m c5 apa Bierbinte 3ncepe s5 dea re,ultate.
*nima lui Luc/ se au,ea ce8a mai tare 3n stetoscop, suBlul
pl5m2nilor de8enea perceptibil. +an .elsin1 se mai lumin5 la
Ba@5 )i0mi spuse, pe c2nd o scoteam pe Luc/ din baie )i0o
3nB5)uram 3ntr0un cear)aB cald, ca s5 nu r5ceasc5=
> Am c2)ti1at prima )ans5. ?ah la re1eD Am instalat0o pe
Luc/ 3ntr0o alt5 odaie, care0i Busese pre15tit5, am 3ntins0o 3n
pat )i i0am turnat c2te8a pic5turi de brand/ pe 12t. Am
remarcat c5 +an .elsin1 3i 3nnodase o batist5 moale de
m5tase 3n Iurul 12tului. Gnc5 nu0)i rec5p5tase cuno)tin@a )i
ar5ta mai r5u ca oric2nd.
Chem2nd0o pe una dintre ser8itoare, +an .elsin1 3i d5du
dispo,i@ii s5 stea l2n15 Luc/ )i s5 n0o piard5 din ochi p2n5
c2nd 8om re8eni, apoi 3mi B5cu semn s5 ies din 3nc5pere.
> (rebuie s5 ne consult5m ce ne mai r5m2ne de B5cut, 3mi
spuse, pe c2nd coboram sc5rile.
Gn hol, deschise u)a suBra1eriei )i, dup5 ce p5trunser5m
3n5untru, o trase cu 1riI5 dup5 el. Mbloanele Buseser5 date la
o parte, dar Ialu,elele Buseser5 deIa cobor2te, dup5 obiceiul
pentru mor@i, pe care Bemeile britanice din clasele de Ios 3l
respect5 cu stricte@e. 9in aceast5 cau,5, 3n camer5 era
3ntuneric.

1"'
> ?i acum ce s5 mai BacemA Cine s5 ne mai dea aIutorA
(rebuie s50i mai Bacem o transBu,ie de s2n1e )i 3nc5
numaidec2t, altBel p2n5 3ntr0un ceas se pr5p5de)te. (u e)ti
sleit )i eu a)iIderea. Hu 3ndr5,nesc s5 recur1 la Bemeile astea,
chiar dac5 ar a8ea curaIul s5 accepte. Unde 15sim pe cine8a
s50)i deschid5 i,8orul 8enelor pentru eaA
> %unt )i eu pe aici, 3n orice ca,D
+ocea 8enea din dreptul soBalei, de cealalt5 parte a 3nc5perii,
)i tonul ei 3mi umplu inima de bucurie )i de u)urare, Biindc5
am recunoscut 8ocea lui Tuince/ 6orris.
La primele 8orbe, +an .elsin1 tres5ri m2nios, dar Ba@a i se
destinse )i ochii i se luminar5 c2nd m5 au,i stri12nd=
Tuince/ 6orrisD %5rir5m am2ndoi s50i 3ntindem m2inile.
> Ce te0a adus aiciA, l0am 3ntrebat. $5nuiesc c5 te0a trimis
Arthur.
Cl 3mi 3ntinse o tele1ram5=

B%r% nii o noutate -e la SeFar-, -e trei 1ile, 'oarte nelini/tit*
Nu pot plea, tata )n aeea/i situa"ie* Srie.mi e e u Lu:* Nu
)nt,r1ia*
HolmFoo-

> Cred c5 am picat la @anc. H0a8e@i dec2t s50mi spune@i ce
trebuie s5 Bac.
+an .elsin1 8eni 3n dreptul lui cu pa)i mari )i0i lu5 m2na
pri8indu0l cu intensitate=
> C2nd o Bemeie Boarte sl5bit5 are ne8oie de s2n1e, cel mai
potri8it s0o sal8e,e e s2n1ele unui b5rbat 8itea,. C)ti b5rbat,
B5r5 doar )i poate. 9ia8olul ne arat5 tot ce poate. 9ar
Pro8iden@a ne trimite omul pe care ni0l doream.
Gnc5 o dat5 eBectuar5m 3nsp5im2nt5toarea opera@ie. H0am
inim5 s50i mai descriu am5nuntele. Luc/ Busese 8ictima unui
)oc nemaipomenit, de pe urma c5ruia se resim@ea mai mult
dec2t 3n celelalte r2nduri< 3ntr0ade85r, cu toate c5 8enele i se
umpluser5 cu s2n1e, trupul nu mai r5spundea tratamentului
la Bel ca 3nainte. Cra ce8a cumplit s0o 8e,i )i s0o au,i

1"-
lupt2ndu0se cu moartea. (otu)i, Boarte 3ncet, inima 3ncepu
s50i bat5 mai tare )i respira@ia s50i re8in5< +an .elsin1 3i
administr5 iar o inIec@ie subcutanat5 cu morBin5, care0)i B5cu
rapid eBectul.
Luc/ c5,u 3ntr0un somn ad2nc. ProBesorul r5mase l2n15 ea,
iar eu am cobor2t sc5rile cu Tuince/ 6orris )i trimisei una
dintre sluInice s5 pl5teasc5 tr5sura care a)tepta 3n Ba@a
1rilaIului. L0am l5sat pe Tuince/ 3ntins pe canapea, dup5 ce
i0am oBerit un pahar cu 8in )i am dat dispo,i@ii buc5t5resei
s50i prepare repede un deIun consistent. Gmi 8eni atunci o
idee, a)a c5 urcai din nou 3n odaia 3n care dormea acum Luc/.
Gn timp ce intram 3n 82rBul picioarelor, l0am 15sit pe +an
.elsin1 @in2nd 3n m2n5 c2te8a Boi de h2rtie. Le parcursese )i
acum medita la ele, cu m2na la t2mpl5. * se citea pe Ba@5
satisBac@ia de a Bi solu@ionat o problem5. Gmi 3ntinse Boile,
spun2ndu0mi doar=
> *0au c5,ut lui Luc/ de la piept, c2nd am ridicat0o ca s0o
ducem la baie.
9up5 ce le0am citit, m0am uitat lun1 la ProBesor )i numai
dup5 o 8reme l0am 3ntrebat=
> Gn numele Cerului, ce0nseamn5 astaA A Bost, este cum8a
nebun5A ?i dac5 nu, atunci ce primeIdie 1roa,nic5 ne pa)teA
Cram at2t de de,orientat, 3nc2t nici nu )tiam ce s5 mai
spun. +an .elsin1 3mi lu5 h2rtiile din m2n5, ,ic2ndu0mi=
> Hu0@i Bace inim5 rea. Gncearc5 s5 ui@i. +ei 3n@ele1e totul la
timp, mai t2r,iu. ?i acum, spune, ce 8oiai s50mi comuniciA
Keadus pe p5m2nt, 3mi rec5p5tai st5p2nirea de sine.
> +enisem s50@i 8orbesc despre certiBicatul de deces. 9ac5
nu Bacem Bormalit5@ile le1iuite cum se cu8ine )i 3n termenii
necesari, 8om pro8oca o anchet5 )i, printre altele, 8a trebui
s5 pre,ent5m aceste h2rtii. Am totu)i speran@a c5 nu 8a Bi
ne8oie de o anchet5, c5ci cu si1uran@5 ar ucide0o pe s5rmana
Luc/, dac5 n0o omoar5 altcine8a 3nainte. ?tiu, ca )i
dumneata sau ca )i medicul care o asistase pe doamna
Oestenra, c5 pacienta suBerea de inim5, deci putem certiBica
moti8ul mor@ii. %5 3ntocmim numaidec2t certiBicatul )i01 8oi

1"
duce personal s501 3nre1istre, la oBi@erul st5rii ci8ile, iar de
acolo la pompele Bunebre.
SPerBectD $ine 12nditD Gntr0ade85r, dac5 pe domni)oara
Luc/ o cople)esc du)manii, cel pu@in are )i prieteni care0o
iubesc.
Gn hol l0am 3nt2lnit pe Tuince/ 6orris @in2nd 3n m2n5 o
tele1ram5 adresat5 lui Arthur, 3n care 3i anun@a moartea
doamnei Oestenra, ad5u12nd c5 Luc/ Busese din nou
bolna85, c5 mer1e mai bine )i c5 +an .elsin1 )i cu mine
eram la c5p5t2iul ei. *0am e4plicat unde m5 duc, iar el m5
,ori, dar pe c2nd plecam 3mi spuse=
> La 3ntoarcere, Fac&, o s5 ai timp s5 st5m pu@in de 8orb5A
*0am B5cut semn c5 da )i am )ters0o. MBi@erul st5rii ci8ile nu
mi0a B5cut nici o diBicultate, iar eu am aranIat cu
antreprenorii de la pompe Bunebre s5 8in5 3n cursul serii ca
s5 ia m5surile co)ciu1ului )i s5 pun5 la punct celelalte
pre15tiri de 3nmorm2ntare.
C2nd m0am 3napoiat, Tuince/ m5 a)tepta. *0am spus c5
8reau mai 3nt2i s5 85d ce se mai 3nt2mpl5 cu Luc/ )i am
urcat 3n odaia 3n care se aBla. ProBesorul p5rea c5 nu se
mi)case de la locul lui de l2n15 pat. G)i duse de1etul la bu,e,
de unde am dedus c0o a)tepta de mult s5 se tre,easc5 )i c5
nu 8oia s5 recur15 la miIloace artiBiciale. Am cobor2t atunci
la Tuince/ )i l0am adus 3ntr0un salona) unde nu Buseser5
cobor2te storurile )i unde era o atmosBer5 dac5 nu mai
cordial5, m5car mai pu@in ap5s5toare. 9e cum r5maser5m
sin1uri, 3mi spuse=
SFac& %eRard, nu 8reau s5 m5 amestec 3n lucruri care nu
m5 pri8esc, dar aici nu mai e 8orba de ce8a obi)nuit. ?tii c5
pe Bata asta am iubit0o )i c5 8oiam s0o iau de ne8ast5. Asta
s0a 3nt2mplat demult, 3ns5 nimic nu m5 3mpiedic5 acum s5
Biu e4trem de nelini)tit. 9e ce boal5 suBer5A Mlande,ul, un
om )i Ium5tate, mi0am dat seama, ,icea, c2nd era@i am2ndoi
3n suBra1erie, c5 mai trebuie 3nc5 o transBu,ie de s2n1e )i c5
8oi doi era@i slei@i. Cu )tiu cum 8orbesc medicii in amera )i
c5 nu trebuie s5 iscode)ti c2nd 8orbesc 3ntre eiD 9ar 5sta nu

1"6
e un ca, obi)nuit )i, pe deasupra, nu0i a)a, mi0am adus )i eu
contribu@ia.
> A)a e, i0am r5spuns.
> 9eci )i tu, )i +an .elsin1 i0a@i dat s2n1e, ca )i mine ast5,i,
nuA
> 9a.
> $5nuiesc c5 )i Arthur i0a dat s2n1e. L0am 85,ut acum
patru ,ile )i ar5ta r5u. H0am mai 85,ut pe nimeni
pr5bu)indu0se at2t de brusc, de pe 8remea c2nd m5 aBlam 3n
pampas )i o iap5 la care @ineam Boarte mult s0a pr5p5dit
3ntr0o sin1ur5 noapte. Unul dintre acei lilieci uria)i care se
numesc 8ampiri a atacat0o noaptea, i0a deschis 8ena de la 12t
)i i0a supt at2ta s2n1e, 3nc2t nu se mai putea ridica 3n
picioare, de0a trebuit s0o sacriBic cu un Boc de arm5. Fac&,
dac5 secretul proBesional nu te 3mpiedic5, spune0mi, nu0i a)a
c5 Arthur a Bost primul donatorA
60am 12ndit bine 3nainte de a0i r5spunde, c5ci sim@eam c5
nu trebuie s5 dau 3n 8ilea1 nimic din ceea ce dorea ProBesorul
s5 p5stre,e secret< cum 3ns5 )tia )i a)a destul de multe )i
1hicise 3nc5 )i mai multe, nu mai era nici un moti8 s5 nu0i
r5spund la Bel=
> $a da.
> ?i c2nd s0a0nt2mplat astaA
> Cam acum ,ece ,ile.
> Eece ,ileD P5i, atunci, dac5 1hicesc bine, dra15 Fac&
%eRard, aceast5 s5rman5 )i dr515la)5 Biin@5 pe care o iubim
cu to@ii a primit 3n 8enele ei, 3n timpul 5sta, s2n1ele a patru
b5rba@i 8oinici. Cam mult pentru un trup at2t de Bra1ed. ?i,
apropiindu0se de mine, m5 3ntreb5 cu o 8oce Ioas5, dar aspr5=
Cine i l0a suptA Am l5sat capul 3n Ios.
> Asta e eni1ma, i0am r5spuns. +an .elsin1 e pur )i simplu
distrus, iar eu parc5 mi0am pierdut min@ile. Chiar nu )tim ce
s5 mai credem. A Bost )i o serie de 3mpreIur5ri care ne0au
r5sturnat toate socotelile, mai cu seam5 pri8ind
supra8e1herea lui Luc/. 9ar astea nu se 8or mai repeta. Hu

1"#
ne mai de,lipim de aici p2n5 nu se 3ndreapt5 lucrurile sau
p2n5 nu iau sB2r)it.
Tuince/ 3mi 3ntinse m2na=
> Conta@i )i pe mine, 3mi ,ise. (u )i cu olande,ul s50mi
spune@i ce trebuie s5 Bac, restul m5 pri8e)te.
C2nd se tre,i Luc/, 3n timpul dup50amie,ii, prima ei mi)care
a Bost s5 caute la piept )i, spre surprinderea mea, s5 scoat5
h2rtiile pe care mi le d5duse s5 le citesc +an .elsin1.
QriIuliul ProBesor i le pusese acolo unde Buseser5 la 3nceput,
pentru ca s5 nu se alarme,e la tre,ire, ne15sindu0le. Mchii ei
3l c5utar5 pe ProBesor, apoi m5 pri8ir5 cu mul@umire. 9ar pe
c2nd se uita prin camer5, obser82nd unde se aBl5, un Bior de
1roa,5 o scutur5< scoase un @ip5t Ialnic )i0)i acoperi cu
m2inile desc5rnate Ba@a li8id5. Am 3n@eles am2ndoi ce se
3nt2mpla= 3)i adusese aminte totul 3n le15tur5 cu moartea
maic50sii. Pe c2t am Bost 3n stare, am 3ncercat s0o consol5m.
J5r5 3ndoial5 c5 1in15)ia cu care am 3nconIurat0o a u)urat0o
3ntruc2t8a, dar era Boarte descuraIat5 )i pl2nse slab 3n t5cere
mult5 8reme.
*0am spus c5 unul sau altul dintre noi 8a r5m2ne l2n15 ea
tot timpul )i asta a p5rut s50i redea pu@in curaIul. C5tre
sear5 a@ipi din nou. %e 3nt2mpl5 atunci ce8a cu totul
neobi)nuit. 9e)i adormit5, scoase h2rtia din s2n )i o rupse 3n
dou5. +an .elsin1 culese cele dou5 Bra1mente )i le str2nse.
(otu)i, ea B5cea mai departe 1estul de a le rupe, ca )i c2nd ar
Bi a8ut mai departe Boile 3n m2n5< la urm5, desB5cu pumnii,
pentru a l5sa s5 se risipeasc5 buc5@ele de h2rtie. +an .elsin1
p5rea surprins )i 3ncrunta din spr2ncene, dar nu ,ise nimic.

19 septem)rie. A petrecut o noapte a1itat5, cu spaima de a
adormi )i tre,indu0se mai neodihnit5 dec2t 3naintea orelor de
somn. ProBesorul )i cu mine am 8e1heat0o pe r2nd, B5r5 s0o
l5s5m sin1ur5 nici o clip5. Tuince/ 6orris nu ne0a 3mp5rt5)it
nimic din inten@iile sale, dar cred c5 a patrulat toat5 noaptea
3n Iurul casei.

1"!
C2nd se B5cu ,iu5, lumina necru@5toare a dimine@ii ne ar5ta
ra8a1iile pe care le suBerise biata Luc/. Abia mai putea s5
mi)te capul, iar hrana u)oar5 de care abia se atin1ea nu0i
pria cu nimic. C2nd )i c2nd adormea, )i atunci +an .elsin1
)i cu mine obser8am c2t se schimba, din somn, la tre,ie. Gn
somn p5rea mai 82nIoas5, de)i cu tr5s5turile descompuse,
iar respira@ia 3i era mai slab5< 1ura deschis5 de,85luia 1in1iile
li8ide, cobor2te sub din@i, din care cau,5 ace)tia p5reau mai
lun1i )i mai ascu@i@i ca de obicei. C2nd se tre,ea, bl2nde@ea
pri8irilor ei 3i schimba, bine3n@eles, e4presia, care rede8enea
cea cunoscut5 nou5, de)i cu tr5s5turile mor@ii 3ntip5rite. Gn
cursul dup50amie,ii 3ntreb5 de Arthur, c5ruia 3i tele1raBiar5m.
Tuince/ s0a dus s501 a)tepte la sta@ie.
A sosit pu@in 3naintea orei )ase< soarele 3nc5 lumina
puternic, iar ra,ele sale ro)iatice p5trundeau pe Bereastr5,
poleind chipul ei lipsit de s2n1e. C2nd a 85,ut0o, Arthur s0a
pierdut )i nici unul dintre noi n0a putut scoate o 8orb5. Gn
orele care au urmat, perioadele trec5toare de somn sau, mai
bine0,is, st5rile de com5 de8enir5 tot mai Brec8ente, 3nc2t
momentele c2nd 3i puteam 8orbi se B5cur5 tot mai scurte.
Pre,en@a lui Arthur p5rea totu)i s5 ac@ione,e ca un stimulent<
se 3ntrem5 pu@in )i 8orbi mai le1at dec2t p2n5 atunci.
Acum e aproape unu noaptea. +an .elsin1 )i Arthur sunt
l2n15 ea. Gntr0un sBert de or5 o s50i 3nlocuiesc, p2n5 atunci
3nre1istre, acestea la Bono1raBul ei.

%crisoare de la 6ina .ar&er pentru Luc/ Oestenra
:nedeschis5 de destinatar5;
;< septem4rie

Preascumpa mea Luc/,
Parc5 a trecut un 8eac de c2nd n0am mai primit 8e)ti de la
tine, sau mai de1rab5 de c2nd nu @i0am mai scris. Gmi 8ei
ierta, sunt si1ur5, aceast5 8in5, dup5 ce0mi 8oi de)erta sacul
cu nout5@i. 6ai 3nt2i, iat5, mi0am adus cu bine acas5
b5rbatul. C2nd am aIuns la C4eter, ne a)tepta 3n 1ar5 o

1""
tr5sur5, iar 3n ea, de)i suBerind de 1ut5, domnul .aR&ins.
He0a condus acas5 la el, unde ne pre15tise camere Brumoase
)i conBortabile )i am m2ncat 3mpreun5. 9up5 mas5, domnul
.aR&ins ne0a spus=
> 9ra1ii mei, ridic paharul 3n s5n5tatea )i pentru
prosperitatea 8oastr5, )i Bie ca binecu82ntarea mea s5 85
3nso@easc5. Pe am2ndoi 85 cunosc de c2nd era@i copii )i 80am
85,ut cresc2nd sub ochii mei, cu dra1oste )i cu m2ndrie.
+reau acum ca propria mea cas5 s5 Bie c5minul 8ostru. Hu
am copii, nici urma)i, sunt sin1ur pe lume )i 80am l5sat 8ou5,
prin testament, tot ce am.
6i0au dat lacrimile, Luc/ dra15, 3n timp ce Fonathan )i
b5tr2nul 3)i str2n1eau m2inile. Ce sear5 Bericit5D
A)a c5 acum locuim aici, instala@i 3n aceast5 cas5 8eche
ma1niBic5, de unde pot 8edea, Bie din dormitor, Bie din salon,
ulmii cei mari din parcul catedralei, cu trunchiurile lor ne1re
)i 1roase proBil2ndu0se pe str58echile ,iduri 1albene ale
loca)ului< tot de aici pot au,i ciorile din 85,duh, cronc5nind,
sporo85ind )i cle8etind toat5 ,iua, dup5 obiceiul ciorilor )i al
oamenilor.
Cum 3i mer1e mamei taleA A) 8rea s5 dau o 1oan5 p2n5 la
Londra, s5 te 85d o ,i0dou5, scumpa mea, dar am at2tea
r5spunderi, 3nc2t nu 3ndr5,nesc s5 plec. ?i Fonathan mai are
3nc5 ne8oie de 3n1riIiri.
?i acum, c5 @i0am spus toate nout5@ile despre mine,
8orbe)te0mi )i tu despre ale tale. C2nd te m5ri@i )i unde, cine
8a celebra ceremonia )i ce toalet5 o s5 por@iA +e@i Bace o
nunt5 mare sau o ceremonie intim5A %crie0mi despre toate,
dra1a mea, c5ci )tii c2t m5 interesea,5 tot ce e 3n le15tur5 cu
tine.
La re8edere, scump5 Luc/. A ta,
3ina Har5er200
Kaport alc5tuit de Patric& .ennesse/, 6.9., 6.K.C.%.,
L.K.T.C.P.*.
22
etc., etc., pentru Fac& %eRard, 6.9.

=E septem4rie

%cumpe domn,
92nd urmare dorin@ei dumnea8oastr5, 85 raporte, asupra
modului 3n care au decurs obli1a@iile aBlate 3n sarcina mea...
Gn ceea ce01 pri8e)te pe pacientul KenBield, sunt mai multe de
spus. A a8ut o nou5 ie)ire, care s0ar Bi putut ispr58i Boarte
r5u, dar care, din Bericire, nu s0a soldat cu nici un re,ultat
ne1ati8. Ast5,i dup50mas5, un car de e4pedi@ie, condus de
doi oameni, eBectua un transport la casa p5r5sit5, al c5rei
parc se 3n8ecinea,5 cu noi, casa unde, 85 reaminti@i, bolna8ul
e8adase 3n dou5 r2nduriD Conduc5torii carului opriser5 3n
dreptul 1ardului nostru, ca s501 3ntrebe pe portar pe ce drum
s5 apuce, c5ci nu erau din partea locului. *0am urm5rit )i eu
de la Bereastra biroului, unde tocmai tr51eam @i1ara de dup5
mas5, )i l0am 85,ut pe unul dintre ei 3ndrept2ndu0se c5tre
cabina portarului. Pe c2nd trecea pe sub Bereastra lui
KenBield, acesta a 3nceput s501 insulte 3n toate chipurile, cum
3i 8enea pe limb5.
Mmul, care p5rea Boarte m5surat, i0a spus numai @ine0@i
Bleanca, milo1ule. Gn schimb, pacientul nostru 10a acu,at c5
10a Iecm5nit )i a 3ncercat s501 omoare, ad5u12nd c5 o s50i
arate el, chit c5 8a aIun1e 3n sp2n,ur5toare. Am deschis
Bereastra )i i0am B5cut semn omului s5 nu0i dea importan@5,
ceea ce a 3n@eles sin1ur, dup5 ce a citit Birma )i a 85,ut unde
se aBl5, c5ci a spus= %5 85 binecu82nte,e 9umne,eu,
domni)orule, n0o s5 m5 sup5r eu de tot ce mi se ,ice 3ntr0o
cas5 de nebuni. 9aY mi0e mil5 de mataY )i de )eBuY, c5 85
petrece@i ,ilele 3ntr0o cas5 cu o bestie ca asta. Apoi m0a

22
Medic, membru al Colegiului Regal de Chirurgie, liceniat al Colegiului Regal al
Medicilor din Irlanda.

201
3ntrebat politicos 3ncotro s0o ia )i i0am ar5tat parcul casei
p5r5site. A plecat 3ntr0acolo, 3nso@it de amenin@5rile,
3nIur5turile )i blestemele pacientului nostru. Am cobor2t
atunci s5 85d dac5 a) putea s5 aBlu cau,a cri,ei de Burie, c5ci
de obicei se poart5 ca un om bine0crescut, l5s2nd de o parte
r5buBnirile de 8iolen@5.
%pre mirarea mea, l0am 15sit c2t se poate de calm )i, 3n Belul
lui, bine8oitor. Am 3ncercat s501 determin s5 8orbeasc5
despre incident, dar m0a 3ntrebat cu bl2nde@e la ce m5
reBeream anume, d2nd de 3n@eles c5 nu mai @inea minte nimic.
9ar asta nu era dec2t o nou5 do8ad5 a 8icleniei lui, c5ci
numai dup5 o Ium5tate de or5 ne0a dat din nou de Burc5. 9e
data asta a s5rit pe 1eam )i a luat0o ra,na pe alee.
*0am chemat pe supra8e1hetori s5 m5 3nso@easc5 )i am
pornit dup5 el, de team5 s5 nu Bac5 8reo boroboa@5. (eama
mi s0a do8edit IustiBicat5, c5ci tocmai se 3ntorcea c5tre noi
acela)i car care trecuse mai 3nainte, de data asta 3nc5rcat cu
ni)te l5,i mari de sc2nduri. Conduc5torii lui se )ter1eau pe
Brunte de sudoare )i erau ro)ii la Ba@5, ca dup5 o sBor@are
8iolent5. Gnainte s501 aIun1, bolna8ul se c5@5r5 pe car )i01
apuc5 pe unul dintre 8i,itii, tr512ndu01 Ios )i i,bindu01 cu
capul de caldar2m.
9ac5 nu l0a) Bi 3n)B5cat numaidec2t, cred c501 omora pe loc,
acolo. Cel5lalt c5ru@a) s5ri )i el Ios de pe capr5 )i01 plesni
peste cap pe KenBield cu coada biciului. A Bost o lo8itur5
n5prasnic5, 3ns5 cred c5 bolna8ul nu sim@ea nimic, c5ci
3nh5@2ndu01 )i pe cel de0al doilea c5ru@a), se lupta cu noi trei,
scutur2ndu0ne 3n toate p5r@ile, ca pe ni)te pisoi. ?ti@i c5 eu
nu sunt tocmai sl5bu@< ceilal@i doi, barem, ar5tau ca ni)te
mastodon@i. 6ai 3nt2i s0a b5tut 3n t5cere, 3ns5 cum tocmai
3ncepusem s501 st5p2nim, iar supra8e1hetorii 3i treceau dup5
cap c5ma)a de Bor@5, se porni s5 ,biere= HuD H0o s5 le mear15D
H0o s50i las s5 m5 IeBuiasc5D H0o s50i las s5 m5 omoare
buc5@ic5 cu buc5@ic5D +oi lupta pentru 9omnul )i %t5p2nul
meuD )i alte aiureli B5r5 noim5. He0a Bost 3ns5, 3ntr0ade85r,
deosebit de 1reu s501 b515m 3nd5r5t 3n cas5 )i s501 t2r2m 3n

202
camera capitonat5. Unul dintre supra8e1hetori, .ard/, )i0a
scr2ntit un de1et. * l0am pus la loc )i acum nu01 mai doare.
C2t despre c5ru@a)i, la 3nceput ne0au amenin@at cu
intentarea unui proces cu daune. Gn amenin@area lor se
ascundea, totu)i, neca,ul de a Bi Bost am2ndoi sminti@i 3n
b5taie de un om slab la minte. Eiceau c5, dac5 nu i0ar Bi
spetit c5ratul l5,ilor acelea 1rele, ar Bi terminat repede cu el.
6ai e4plicau 3nBr2n1erea )i prin usc5ciunea e4trem5 la care 3i
condamn5 natura pr5Boas5 a meseriei. Am 3n@eles
numaidec2t unde b5teau< dup5 un pahar @eap5n de t5rie,
poate chiar dou5, )i dup5 ce le0am strecurat c2te un
so&ereign 3n palm5, atacul lor 3ncet5 brusc.
Le0am luat numele )i adresele, pentru ca,ul 3n care ar Bi
necesar, )i anume= Fac& %mollet, din 9uddin1Ys Kents, Kin1
Qeor1eYs Koad, Qreat OalRorth, )i (homas %nellin1, Peter
Parle/Ys KoR, Quide Court, $ethnal Qreen. Am2ndoi lucrea,5
la .arris )i Biii, companie de transporturi )i e4pedi@ie
maritim5, Mran1e 6asterYs Uard, %oho.
+5 8oi @ine la curent cu orice e8eniment interesant )i 85 8oi
tele1raBia ur1ent, dac5 se 8a 3nt2mpla ce8a important.
Al dumnea8oastr5 de8otat,
Patri5 Hennesse:

%crisoare de la 6ina .ar&er
c5tre Luc/ Oestenra :nedeschis5 de destinatar5;

;@ septem4rie

Preascump5 Luc/,
He0a lo8it o mare nenorocire. 9omnul .aR&ins s0a pr5bu)it
pe nea)teptate. Unii ar putea s5 nu 3n@elea15 pentru ce
suntem at2t de 3ndurera@i, 3ns5 am2ndoi 3l iubeam a)a de
mult, 3nc2t ni se pare cu ade85rat c5 am pierdut un p5rinte.
Cu nu mi0am cunoscut niciodat5 tat5l )i mama, a)a 3nc2t
moartea s5rmanului b5tr2n este pentru mine o lo8itur5 real5.
Fonathan este Boarte m2hnit. Hu numai c5 10a r5nit moartea

20'
bietului om, cu care era prieten de0o 8ia@5, care01 trata ca pe
Biul s5u )i i0a l5sat o a8ere pentru oameni mode)ti ca noi, dar
se mai 3nt2mpl5 3nc5 ce8a. Fonathan spune c5 multele
responsabilit5@i care0i incumb5 acum 3l Bac ner8os. Gncepe s5
se 3ndoiasc5 de sine. Gncerc s501 3ncuraIe, )i 3ncrederea mea
3n el 3l aIut5 s50)i recapete credin@a 3n sine 3nsu)i.
9ar acestea sunt )i urm5rile 3ncerc5rilor prin care a trecut.
Cste at2t de trist ca un om cu o Bire ca a lui, bl2nd5,
puternic5, simpl5 )i nobil5, pe care o punea 3n 8aloare
aIutorul scumpului nostru prieten, ce01 ridicase 3n pu@ini ani
de la ran1ul de secretar la acela de a8ocat, s5 Bie at2t de
stri8it5, 3nc2t s5 nu01 mai recuno)tiD *art50m5, dra1a mea,
dac5 te am5r5sc cu sup5r5rile mele, 3n miIlocul Bericirii tale,
dar, dra15 Luc/, trebuie s5 m5rturisesc cui8a 3n ce hal de
3ncordare tr5iesc, B5c2nd pe curaIoasa Ba@5 de Fonathan )i
3ndemn2ndu01 s5 aib5 curaI, )i B5r5 s5 am cui m5 dest5inui.
65 apuc5 1roa,a c2nd m5 12ndesc c5 8a trebui s5 plec5m
peste dou5 ,ile la Londra, c5ci s5rmanul b5tr2n a l5sat cu
limb5 de moarte s5 Bie 3nmorm2ntat l2n15 tat5l s5u. Cum nu
are pe nimeni, Fonathan se 8a ocupa de 3ndeplinirea
ultimelor sale dorin@e. +oi 3ncerca s5 trec s5 te 85d, scumpa
mea, Bie )i numai pentru c2te8a minute. *art50m5 c5 te0am
tulburat. A ta, cu dra1,
3ina Har5er

Jurnalul doctorului Seward
2% septem)rie. Humai hot5r2rea )i obi)nuin@a m5
determin5 s5 note, aici, noaptea asta. %unt at2t de neBericit,
de ab5tut )i de s5tul de lume )i de toate, chiar )i de 8ia@a
mea, 3nc2t pu@in mi0ar p5sa dac5 a) au,i 3n clipa asta
B2lB2itul de aripi al 3n1erului mor@ii. Au tot B2lB2it aripile astea,
cu moartea mamei lui Luc/ )i a tat5lui lui Arthur, )i acum...
dar s5 continui.

20-
L0am 3nlocuit la timp pe +an .elsin1, la c5p5t2iul lui Luc/.
L0am sB5tuit pe Arthur s5 se duc5 s5 se odihneasc5 )i, la
3nceput, n0a 8rut. A plecat numai c2nd i0am e4plicat c5 8om
a8ea poate ne8oie de el 3n cursul ,ilei )i c5 nu trebuie s5 Bim
cu to@ii Br2n@i de oboseal5 tocmai c2nd s0ar putea s50i Bim
Bolositori lui Luc/. +an .elsin1 s0a ar5tat Boarte 3ndatoritor
Ba@5 de el.
> .ai, Biule, i0a spus, 8ino cu mine. C)ti ab5tut )i obosit, ai
a8ut multe sup5r5ri )i chinuri suBlete)ti care @i0au pus la
3ncercare t5ria, asta o )tim. %5 nu r5m2i sin1ur, c5ci a sta
sin1ur 3nseamn5 a0@i spori temerile )i presim@irile. %5 trecem
am2ndoi 3n salon, unde arde un Boc bun )i sunt dou5
canapele. Cu o s5 m5 culc pe una din ele, tu pe cealalt5, )i
a)a o s5 ne consol5m unul pe altul, chiar dac5 n0o s5 ne
spunem nimic )i chiar dac5 ne 8a cuprinde somnul.
Arthur cobor3 3mpreun5 cu el, dup5 ce pri8i cu 3nBl5c5rare
chipul lui Luc/, aproape tot at2t de alb ca perna pe care
st5tea culcat5. E5cea pe deplin nemi)cat5, iar eu mi0am rotit
pri8irile prin 3nc5pere ca s5 85d dac5 totul era cum trebuie s5
Bie. Am 85,ut c5 ProBesorul Bolosise mai departe 3n odaie, ca )i
3n cealalt5, usturoiul. Jrecase pretutindeni canaturile
Berestrelor, iar 3n Iurul 12tului Betei, peste baticul de m5tase
le1at de +an .elsin1, at2rna o cunun5 puternic mirositoare,
3mpletit5 din acelea)i Blori. Luc/ respira )uier5tor, Ba@a 3i
ar5ta 1roa,nic, cu 1ura deschis5 )i 1in1iile li8ide. Gn lumina
pu@in5 )i tremur5toare, din@ii0i p5reau 3nc5 mai lun1i )i mai
ascu@i@i dec2t 3n cursul dimine@ii. 6ai cu seam5, prin nu )tiu
ce eBect de lumin5, caninii 3i p5reau 3nc5 mai lun1i )i mai
ascu@i@i dec2t ceilal@i din@i. 60am a)e,at l2n15 pat, iar ea s0a
mi)cat, ca )i c2nd ar Bi suBerit. Gn acela)i moment s0a au,it
un B2lB2it surd de aripi )i o i,bitur5 3n 1eam.
60am 3ndreptat 3n 82rBul picioarelor 3ntr0acolo )i am ridicat
3ncet un col@ al transperantului. Cra lun5 plin5 )i am putut
8edea c5 ,1omotul 3l B5cea un liliac mare care d5dea t2rcoale,
atras desi1ur de lumina slab5 din odaie, )i care se tot i,bea
cu aripile 3n 1eamuri. C2nd m0am 3ntors la locul meu, Luc/

20
se mi)case prin somn )i0)i d5duse la o parte 1hirlanda de
Blori de usturoi de la 12t. *0am pus0o la loc c2t mai bine )i am
continuat s0o 8e1he,.
Cur2nd se de)tept5 )i am 3ncercat s50i dau s5 m5n2nce
ce8a, a)a cum indicase +an .elsin1. 9e0abia s0a atins de
m2ncare, sB2r)it5. Hu p5rea s5 mai continue acea lupt5
incon)tient5 pentru 8ia@5, cu care 3nt2mpinase p2n5 atunci
boala.
60a i,bit Baptul c5, de 3ndat5 ce )i0a rec5p5tat cuno)tin@a, a
str2ns mai aproape 1hirlanda de Blori de usturoi.
Cra 3ntr0ade85r straniu cum, de c2te ori c5dea 3n acea stare
letar1ic5, cu respira@ia )uier5toare, d5dea la o parte
1hirlanda de Blori )i cum o punea de 3ndat5 la loc, c2nd se
tre,ea.
La ora )ase diminea@a, +an .elsin1 a 8enit s5 m5 schimbe.
Arthur adormise, iar el 3i cru@ase somnul. C2nd pri8i obraIii
lui Luc/, i0am au,it Bluieratul scurt, din ad2ncul r5runchilor,
3mi murmur5=
> Kidic5 transperantul, 8reau lumin5D
Apoi se aplec5 deasupra lui Luc/, aproape atin12ndu0i
obra,ul )i 3ncepu s0o e4amine,e cu cea mai mare aten@ie.
95du la o parte Blorile )i desB5cu baticul de m5tase care0i
3nconIura 12tul. (res5ri, l0am au,it stri12nd6ein Qottde
parc5 s0ar Bi suBocat. 60am aplecat )i am pri8it )i eu, de
m0au trecut Biori reci.
K5nile de pe 12t disp5ruser5 cu des582r)ire.
(imp de c2te8a minute, +an .elsin1 r5mase pri8ind0o,
3mpietrit. Apoi se 3ntoarse c5tre mine )i0mi spuse calm=
> C pe moarte. Hu 8a mai dura mult. $a15 3ns5 bine de
seam5 c5 8a Bi o mare deosebire dac5 8a muri trea,5 sau 3n
somn. (re,e)te01 pe bietul b5iat, adu01 aici, ca s0o 8ad5
pentru ultima oar5< are 3ncredere 3n noi, )i i0am promis.
Am cobor2t 3n suBra1erie )i l0am sculat din somn. Cra
n5ucit, dar c2nd a 85,ut ra,ele de soare p5trun,2nd prin
Ialu,ele, a cre,ut c5 dormise prea mult )i s0a speriat. *0am
dat asi1ur5ri c5 Luc/ dormea 3nc5 )i i0am spus pe c2t de

206
bl2nd am Bost 3n stare c5 )i +an .elsin1, )i eu ne temeam c5
sB2r)itul e aproape.
C2nd am intrat 3n odaie, am putut 8edea c5 +an .elsin1, cu
chib,uin@5 sa caracteristic5, aranIase totul, pentru ca toate
lucrurile s5 Bie la locul lor )i s5 arate bine. Piept5nase p2n5 )i
p5rul lui Luc/, care se r5sBira acum pe pern5, cu Brumoasele
lui reBle4e de totdeauna. Ca deschise ochii c2nd ne sim@i
intr2nd 3n 3nc5pere )i spuse 3n )oapt5=
> Arthur, iubituleD %unt at2t de Bericit5 c5 ai 8enitD
Cl se aplec5 s0o s5rute, dar +an .elsin1 3l 3mpiedic5.
> Hu, 3i murmur5, nu 3nc5D *a0i mai bine m2na, o s0o
reconBorte,e mai bine.
Atunci, Arthur 3i lu5 m2na )i 3n1enunche l2n15 ea,
pri8indu0i tr5s5turile bl2nde ce se armoni,au cu Brumuse@ea
an1elic5 a ochilor. Mchii ei se 3nchiser5 cu 3ncetul )i o
cuprinse somnul. (imp de o p5rere, pieptul i se ridic5, 3ntr0o
respira@ie scurt5 )i 1rea, ca a unui copil obosit.
Apoi, pe neobser8ate, se produse acea schimbare ciudat5,
pe care o obser8asem 3n timpul nop@ii. Kespira@ia i se B5cu
)uier5toare, 1ura i se deschise, iar 1in1iile li8ide, retrase de
pe din@i, de,85luir5 din@ii mai lun1i )i mai ascu@i@i dec2t
oric2nd. Gn acea stare de letar1ie 8a15, incon)tient5, ea
deschise ochii, ce rotir5 o pri8ire aspr5 )i trist5 totodat5, )i
1l5sui cu o 8oce 8oluptuoas5 )i catiBelat5, pe care n0o mai
au,isem niciodat5 pe bu,ele ei=
> Arthur, iubitule, sunt at2t de Bericit5 c5 ai 8enitD
%5rut50m5D
Arthur se aplec5 numaidec2t s0o 3mbr5@i)e,e, dar chiar 3n
clipa aceea +an .elsin1, care, ca )i mine, tres5rise au,ind0o
cum 8orbe)te, se n5pusti asupra lui, apuc2ndu01 cu
am2ndou5 m2inile dup5 12t )i, tr512ndu01 3nd5r5t cu o
putere pe care nu i0o b5nuisem, 3i stri15 de r5sun5 toat5
3nc5perea=
> Pentru 8ia@a ta, nuD Hu Bace asta, pentru suBletul t5u )i al
eiD ?i i se 3nBipse 3n Ba@5, ca un leu 1ata de atac.

20#
Arthur r5mase at2t de uluit c5 nu mai )tiu o 8reme nici ce
s5 Bac5, nici ce s5 mai ,ic5< 3nainte 3ns5 de a se l5sa prad5
m2niei, 3)i d5du seama unde se aBl5 )i 3n ce 3mpreIurare )i se
a)e,5 3n t5cere, a)tept2nd.
H0o pierdeam o clip5 din ochi pe Luc/, ca )i +an .elsin1,
)i0i 85,ur5m Ba@a schimonosit5 de un spasm ca de turbare<
din@ii ascu@i@i 3i scr2)nir5. Apoi 3nchise ochii )i 3ncepu s5
respire cu 1reutate.
Aproape de 3ndat5 3i deschise iar, plini de bl2nde@e )i,
ridic2nd m2na str58e,ie, o apuc5 pe aceea mare )i brun5 a
lui +an .elsin1< duc2nd0o la bu,e, o s5rut5.
> Prietene credincios, spuse ea cu o 8oce pierit5, dar 8ibr2nd
de patos, o, prietene de n5deIde, al meu )i al lui. +e1hea,5
asupra lui, red50i paceaD
> G@i IurD, spuse el solemn, 3n1enunchind 3n Ba@a ei )i
apuc2ndu0i m2na, ca unul care depune Iur5m2ntul. Apoi se
3ntoarse c5tre Arthur, ,ic2ndu0i= +ino, b5iatul meu, ia0i m2na
)i s5rut0o pe Brunte, o sin1ur5 dat5.
Mchii li se 3nt2lnir5, 3n locul bu,elor< a)a s0au desp5r@it.
Mchii lui Luc/ se 3nchiser5, iar +an .elsin1, care o
supra8e1hease tot timpul, 3l lu5 pe Arthur de bra@ )i01
3ndep5rt5 de pat. %e mai au,ir5 c2te8a raluri, care 3ncetar5
brusc.
> (otul s0a terminat, spuse +an .elsin1. A muritD
L0am luat pe Arthur de bra@ )i am cobor2t cu el 3n
suBra1erie, unde s0a pr5bu)it pe un scaun, acoperindu0)i Ba@a
cu m2inile )i hohotind 3ntr0un Bel care 3mi sB2)ia inima.
C2nd m0am 3ntors 3n dormitor, l0am 15sit pe +an .elsin1
pri8ind0o pe Luc/ mai sumbru ca oric2nd. M oarecare
schimbare se petrecuse pe Ba@a ei. 6oartea 3i redase o parte
din Brumuse@e, c5ci spr2ncenele )i obraIii 3)i re15siser5 ce8a
din linia unduioas5< chiar bu,ele 3)i pierduser5 paloarea
mortal5. %0ar Bi ,is c5 s2n1ele, neBolosit acum la muncile
inimii, se 3ndeletnicea s5 3mbl2n,easc5, pe c2t se putea,
tr5s5turile aspre ale mor@ii.


20!
3oart% o re-eam pe ,n- -ormea,
Gi.n 4ra"ele somnului, ,n- murise.

%t5team al5turi de +an .elsin1 )i i0am spus=
> Gn sB2r)it, biata Bat5 se odihne)te 3n paceD %uBerin@ele ei au
luat sB2r)itD
%e 3ntoarse c5tre mine )i0mi r5spunse cu 1ra8itate=
> +ai, nuD 9impotri85, de0abia 3ncepD
C2nd l0am 3ntrebat ce 8rea s5 spun5, d5du doar din cap
)i0mi ,ise=
> Gnc5 n0a 8enit clipa s5 ac@ion5m. %5 a)tept5m )i s5 8edem.

20"
CAP. 1%
Jurnalul *octorului Se5ar*
"continuare$

S0a hot5r2t ca sluIba Bunebr5 s5 aib5 loc chiar a doua
,i, pentru ca Luc/ )i mama ei s5 poat5 Bi 3nmorm2ntate 3n
acela)i timp. 60am ocupat de toate Bormalit5@ile mortuare )i
ser8iciul de pompe Bunebre a do8edit c5 personalul s5u era
3ntristat, sau bla1oslo8it, cu acela)i aer de sua85
obsec8io,itate ca )i patronul s5u. Chiar )i Bemeia care se
ocupa de ultima toalet5 a moartei 3mi spuse pe un ton
conBiden@ial, pe Ium5tate Bamiliar, pe Ium5tate proBesional, pe
c2nd ie)ea din camera mortuar5.
> Un cada8ru 3ntr0ade85r splendid, domnule. Un ade85rat
pri8ile1iu s501 prepari. Hu spun 8orb5 mare, dar 8a ridica
creditul stabilimentului nostruD
Am remarcat Baptul c5 +an .elsin1 nu s0a de,lipit de cas5,
poate )i ca s5 n0o lase pe m2na slu1ilor. 9e altBel, nu a8eam
la cine recur1e )i, cum Arthur urma s5 ia parte a doua ,i la
3nmorm2ntarea tat5lui s5u, noi n0am putut anun@a pe
nimeni din cei care ar Bi Bost 3ndritui@i s5 participe la
ceremonia Bunebr5 a lui Luc/. Nin2nd seama de 3mpreIur5ri,
+an .elsin1 )i cu mine am procedat sin1uri la e4aminarea

210
h2rtiilor r5mase. 6ai cu seam5, ProBesorul 8oia s5 cercete,e
personal h2rtiile lui Luc/. L0am 3ntrebat de ce, Biindc5 m5
temeam c5 el, ca str5in, ar putea s5 nu cunoasc5 3n am5nunt
le1ea en1le,easc5 )i, prin urmare, s5 aib5 ulterior anumite
3ncurc5turi. 6i0a r5spuns=
> ?tiu. Ui@i c5 sunt )i doctor 3n 9rept, nu numai 3n medicin5A
9ar aici nu este 8orba propriu0,is de 9rept. Ni0ai dat seama
de asta c2nd l0ai e8itat pe coroner
23
. Hu numai pe el trebuie
eu s501 ocolesc. (rebuie s5 mai Bie )i alte h2rtii ca astea... )i
scoase din portoBel memorandumul pe care01 ascunsese Luc/
la s2n )i pe care mai apoi 3l rupsese prin somn.
> 9ac5 aBli ce8a despre a8ocatul r5posatei doamne Oestenra,
si1ilea,5 toate actele 15site )i scrie0i chiar 3n noaptea asta.
Cu am s5 8e1he, 3n odaia asta )i 3n Bosta camer5 de culcare a
domni)oarei Luc/, unde poate mai 15sesc ce8a. Hu e bine ca
12ndurile ei cele mai tainice s5 cad5 3n m2inile unor str5ini.
60am dus la lucrul meu )i 3n mai pu@in de Ium5tate de ceas
am 15sit numele )i adresa a8ocatului doamnei Oestenra,
c5ruia i0am scris. (oate h2rtiile s5rmanei moarte erau 3n
ordine< 3ntre ele se aBlau instruc@iuni precise pri8ind locul
3nmorm2nt5rii. 9e0abia si1ilasem scrisoarea c2nd, spre
surprinderea mea, +an .elsin1 intr5 3n odaie, ,ic2ndu0mi=
> Pot s50@i Biu de 8reun aIutor, prietene FohnA Hu mai am
nimic de B5cut )i, dac5 8rei, 3@i stau la dispo,i@ie.
> Ai 15sit ceea ce c5utaiA, l0am 3ntrebat, iar el mi0a r5spuns=
> H0am c5utat ce8a anume. %peram numai s5 15sesc, )i am
15sit c2te8a scrisori, un scurt memorandum )i un Iurnal abia
3nceput. Le0am )i luat )i o s5 te ro1 s5 nu aduci deocamdat5
8orba de ele. 62ine sear5 o s501 85d pe bietul b5iat )i, cu
autori,a@ia sa, 8om Bace u, de aceste materiale.
9up5 ce am terminat tot ce mai era de B5cut, 3mi spuse=

23
Anchetator al deceselor suspecte.


211
> ?i acum, prietene Fohn, la culcare. A8em am2ndoi ne8oie
de somn, de reBacere. 62ine 8om a8ea multe de B5cut, 3ns5
noaptea asta nu mai e ne8oie de noi, din p5cateD
Gnainte de a ne retra1e, am trecut s0o mai 8edem pe biata
Luc/. Antreprenorul de pompe Bunebre se str5duise, B5r5
3ndoial5, s5 Bac5 tot ce putea, c5ci odaia se transBormase
3ntr0o capel5 micu@5. Cra o proBu,iune de minunate Blori albe,
pentru a Bace moartea pe c2t mai pu@in respin15toare cu
putin@5. Lin@oliul ii acoperea Ba@a< c2nd ProBesorul 3l ridic5 cu
un 1est cucernic, am tres5rit am2ndoi de Brumuse@ea ce ni se
3nB5@i)5, luminat5 de Blac5ra marilor lum2n5ri de cear5.
6oart5, Luc/ 3)i redob2ndise 3ntrea1a Brumuse@e, iar
ceasurile care trecuser5, 3n loc s5 lase urmele alter5rii, 3i
3napoiaser5 Brumuse@ea din timpul 8ie@ii, 3nc2t, 3ntr0ade85r,
nu0mi puteam crede ochilor c5 m5 aBlu 3n Ba@a unui mort.
ProBesorul o pri8ea cu un aer 1ra8. Cl nu o iubise a)a cum o
iubisem eu )i nu a8ea lacrimi 3n ochi. *mi spuse=
> K5m2i aici p2n5 m5 3ntorc, )i ie)i din 3nc5pere.
%e 3ntoarse cu un bra@ de Blori de usturoi s5lbatic, scoase
din coletul ce a)tepta 3n hol, dar care r5m5sese nedesB5cut, le
pres5r5 printre celelalte )i, de asemenea, 3n Iurul patului.
Apoi scoase din Iurul 12tului, de sub 1uler, un mic cruciBi4
de aur )i01 puse pe bu,ele moartei. Gntinse la loc lin@oliul,
dup5 care ne0am retras.
65 pre15team de culcare 3n camera mea c2nd 3mi b5tu 3n
u)5 )i intr5, spun2ndu0mi de0a dreptul=
> 62ine s50mi aduci, 3nainte de c5derea nop@ii,
instrumentele de autopsie.
> (rebuie s5 Bacem autopsieA, l0am 3ntrebat.
> 9a )i nu. +reau s5 Bac o opera@ie, nu 3ns5 cea la care te
12nde)ti. Las50m5 s50@i e4plic, dar s5 nu suBli o 8orb5
nim5nui. +reau s50i despart capul de trunchi )i s50i
3ndep5rte, inima. Ce, tu, chirur1, pari at2t de )ocatA A) Bi
8rut s5 nu las s5 treac5 noaptea asta, dar m0am 12ndit la
Arthur. +a putea 8eni m2ine, dup5 3nmorm2ntarea tat5lui
s5u )i c2nd 8a 8rea s0o 8ad5, s0o 8ad5 a)a.

212
Atunci, dup5 ce se 8a Bi 3nchis sicriul, pentru ,iua
urm5toare, noi ne 8om 3ntoarce, de 3ndat5 ce toat5 lumea 8a
dormi. +om de)uruba sicriul )i 8om Bace autopsia. Pe urm5
8om pune totul la loc, a)a 3nc2t 3n aBar5 de noi doi s5 nu )tie
nimeni nimic.
> 9ar la ce pot ser8i toate asteaA Jata a murit. 9e ce s50i
mutile,i s5rmanul corp B5r5 nici o necesitateA ?i dac5 aceast5
opera@ie post0mortem nu are rost )i nu Bolose)te nim5nui,
nici moartei, nici nou5, nici )tiin@ei, nici m5car cunoa)terii
omene)ti, atunci la ce bunA C ce8a monstruosD
9rept r5spuns 3mi puse m2na pe um5r )i mi se adres5 cu o
nespus5 1in15)ie=
> Prietene Fohn, )tiu ce r5nit5 @i0e inima )i te iubesc cu at2t
mai mult, cu c2t )tiu c5 s2n1erea,5 mai tare. 9ac5 a) putea,
a) lua asupra mea po8ara care te apas5. %unt 3ns5 lucruri pe
care tu nu le )tii, pe care le 8ei a]a )i0o s5 Bii mul@umit c5 nu
@i le0am de,85luit mai de8reme, c5ci nu sunt lucruri pl5cute.
Hu te0a uluit, nu te0a 3n1ro,it Baptul c5 nu i0am 3n15duit lui
Arthur s50)i 3mbr5@i)e,e lo1odnica, de)i ea era pe moarte, )i
c5 l0am tras departe de pat, cu toat5 putereaA $a daD
?i ai 85,ut cum 3mi mul@umea, cu acele pri8iri muribunde,
din ochii ei at2t de Brumo)i, cu 8ocea at2t de sl5bit5, cum
mi0a s5rutat m2na asta b5tr2n5 )i b5t5torit5 )i m0a
binecu82ntatA %i1ur c5 ai 85,ut. ?i nu m0ai au,it c2nd i0am
Iurat c5 8oi Bace tot ce trebuie ca s5 3nchid5 ochii lini)tit5A $a
daD 9ac5 m5 apuc de lucru B5r5 tra1ere de inim5, pentru c5
prietenul meu nu mai crede 3n mine, 8oi lucra cu at2t mai
1reu )i m5 8oi sim@i cu at2t mai sin1ur, tocmai c2nd am
ne8oie de aIutor )i de curaID (5cu o clip5, apoi continu5, cu
1ra8itate= Prietene Fohn, ne a)teapt5 ,ile stranii )i cumplite.
%5 Bim uni@i ca unul sin1ur, ca s5 putem duce la bun sB2r)it
ceea ce am 3nceput. +ei a8ea 3ncredere 3n mineA
*0am str2ns m2na )i i0am B515duit. Pe urm5 i0am deschis
u)a )i l0am urm5rit din ochi p2n5 a intrat 3n odaia lui )i a
3nchis u)a dup5 el. Pe c2nd st5team nemi)cat, am 85,ut0o pe
una dintre ser8itoare trec2nd 3n 82rBul picioarelor pe coridor,

21'
B5r5 s5 m5 simt5, c5ci era cu spatele, )i intr2nd 3n odaia
unde se aBla e4pus5 Luc/. %cena m0a mi)cat. 9e8otamentul
este at2t de rar )i ne sim@im at2t de recunosc5tori Ba@5 de cei
care 3l arat5 din proprie ini@iati85 celor pe care 3i iubimD
M biat5 Bat5, 3n8in12ndu0)i teama pe care 3n chip Biresc i0o
inspira moartea, se ducea sin1ur5 la c5p5t2iul st5p2nei dra1i,
pentru ca astBel s5rmanele r5m5)i@e s5 nu r5m2n5 sin1ure
3nainte de a se 3nB5@i)a eternit5@ii...
(rebuie c5 am dormit 3ndelun1 )i proBund, c5ci era ,iua0n
amia,a mare c2nd m5 tre,i +an .elsin1, intr2nd 3n odaie. %e
aplec5 asupra mea )i0mi ,ise=
> *nutil s5 te mai deranIe,i cu instrumentele< am renun@at la
autopsie.
> Pentru ceA, l0am 3ntrebat eu, c5ci cu8intele lui solemne
din timpul nop@ii m5 impresionaser5 puternic.
> Pentru c5, 3mi spuse el pe un ton 1ra8, pentru c5 e prea
t2r,iu, sau prea de8reme. Pri8e)teD ?i0mi ar5t5 micul cruciBi4
de aur. A Bost Burat 3n timpul nop@ii.
> Cum BuratA, am replicat eu uimit. 9oar 3l ai 3n m2n5D
> L0am luat 3napoi de la nemernica aceea care 10a Burat, de
la o Bemeie care IeBuie)te mor@i )i 8ii.
*)i 8a primi pedeapsa neap5rat, 3ns5 nu prin mine. Hu )tie
ce0a B5cut, )i din cau,a asta e 8ino8at5 doar de Burt. Acum
trebuie s5 a)tept5m.
Altce8a nu mai spuse )i ie)i l5s2ndu0m5 cu un nou mister
de de,le1at, cu o nou5 3ncurc5tur5 de re,ol8at.
9iminea@a a Bost mohor2t5, dar c5tre pr2n, sosi )i a8ocatul,
domnul 6ar^uand, apar@in2nd biroului Oholeman )i Biii,
6ar^uand )i Lidderdale. A Bost Boarte amabil )i a ar5tat
mult5 3n@ele1ere pentru ceea ce B5cusem, lu2nd asupra sa
toate Bormalit5@ile de detaliu. Gn timpul mesei ne0a spus c5
doamna Oestenra se a)teptase tot timpul la un atac de inim5
)i c50)i pusese h2rtiile 3n cea mai des582r)it5 ordine.
He0a mai inBormat c5, l5s2nd deoparte o anumit5
proprietate inalienabil5 a tat5lui lui Luc/, care, acum, 3n
lipsa unor mo)tenitori direc@i, 8a re8eni unei ramuri

21-
3ndep5rtate a Bamiliei, 3ntrea1a mo)tenire, imobiliar5 )i
mobil5, 8a re8eni 3n e4clusi8itate domnului Arthur .olmRood.
9up5 ce ne0a e4plicat lucrurile astea, continu5=
> %incer 8orbind, noi am B5cut tot posibilul ca s5
3mpiedic5m asemenea dispo,i@ii testamentare )i i0am
demonstrat c5 anumite 3mpreIur5ri ar Bi putut s0o lase pe
Biica ei B5r5 un sBan@ )i chiar s0o 3mpiedice s5 ac@ione,e 3n
deplin5 libertate c2nd ar Bi 8rut s5 se m5rite. *ntr0ade85r,
ne0am opus a)a de tare, 3nc2t ne0am )i certat, c5ci ne0a
3ntrebat dac5 suntem sau nu 1ata s50i 3ndeplinim dorin@ele.
$ine3n@eles c5 n0am a8ut alt5 alternati85 dec2t s5 accept5m.
Gn principiu, noi a8em dreptate 3n nou5,eci )i nou5 de ca,uri
dintr0o sut5 )i am Bi do8edit, prin lo1ica e8enimentelor,
preci,ia aBirma@iilor noastre. 9ar trebuie s5 admit cu
sinceritate c5 3n ca,ul de Ba@5 orice alt 1en de dispo,i@ie ar Bi
B5cut imposibil5 3ndeplinirea dorin@elor ei. Gntruc2t a decedat
3naintea Biicei ei, aceasta a intrat 3n posesia propriet5@ii )i,
chiar dac5 nu i0ar Bi supra8ie@uit dec2t cinci minute mamei
sale, proprietatea ei, 3n ca,ul c5 n0ar Bi l5sat testament, iar 3n
ca,ul de Ba@5 ar Bi Bost practic imposibil s5 lase, ar Bi urmat
re1imul bunurilor B5r5 testament.
Gntr0un asemenea ca,, lordul Qodalmin1, cu toat5 calitatea
sa de prieten iubit, n0ar Bi a8ut nici un drept, iar mo)tenitorii,
chiar 3ndep5rta@i, nu )i0ar Bi alienat bunurile ce le re8eneau
pe drept, din ra@iuni sentimentale, pri8ind un str5in. +5
asi1ur, scumpii mei domni, m5 bucur de acest re,ultat, m5
bucur cu ade85rat.
Cra un om cumsecade, dar satisBac@ia sa 3n acest domeniu
limitat care 3i pri8ea proBesia, Ba@5 de tra1edia care ne lo8ise,
ilustra c2t sunt 3n stare s5 3n@elea15 al@ii.
H0a mai r5mas mult5 8reme, dar ne spuse c5 8a re8eni 3n
t2r,iul ,ilei, ca s5 se 3nt2lneasc5 cu lordul Qodalmin1. Gntr0o
m5sur5, totu)i, 8i,ita sa ne0a mai u)urat, c5ci ne0a asi1urat
c5 anumite acte pe care le comisesem nu 8or Bi 3nt2mpinate
cu ostilitate. *l a)teptam pe Arthur la ora cinci )i cu pu@in5
8reme 3nainte am mai intrat o dat5 3n odaia mortuar5.

21
Un nume c2t se poate de potri8it, c5ci acum mama )i Biica
,5ceau 3mpreun5 acolo. Antreprenorul de pompe Bunebre se
3ntrecuse pe sine, B5cuse un ade85rat etalaI, iar aerul
mortuar din 3nc5pere ne posomori pe loc. +an .elsin1
porunci ca lucrurile s5 Bie repuse 3n starea 3n care erau
3nainte, e4plic2nd c5 lordul Qodalmin1 trebuia s5 8in5 Boarte
cur2nd )i c5 8a Bi pentru el mai pu@in dureros s50)i 8ad5
numai lo1odnica. Antreprenorul p5rea Boarte am5r2t de
prostia pe care o B5cuse )i 3ncepu s5 pun5 sin1ur lucrurile la
loc, a)a cum le l5sase cu o noapte mai 3nainte, pentru ca
atunci c2nd 8a sosi Arthur, s5 Bie Berit de o nou5 am5r5ciune.
$ietul prietenD P5rea disperat )i distrus, curaIul 3l p5r5sise
sub lo8iturile at2tor emo@ii. ?tiam c5 Busese Boarte le1at de
tat5l s5u< s501 piard5, )i tocmai acum, ce lo8itur5 amar5D
L0am consolat pe c2t am Bost 3n stare. Gn asemenea ca,uri,
1esturile mari sunt inutile. M str2n1ere de m2n5, o
3mbr5@i)are b5rb5teasc5 mer1 la inim5. Am r5mas t5cut )i
nemi)cat p2n5 s0a potolit )i numai atunci i0am spus, 3ncet=
> 9u0te s0o 8e,iD
He0am apropiat 3mpreun5 de pat )i i0am ridicat lin@oliul de
pe Ba@5. 9oamne, ce Brumoas5 eraD P5rea c5 se Bace mai
Brumoas5 cu Biecare ceas care trecea. 65 sim@eam uluit )i
3ntruc2t8a 3nBrico)at. Gnsu)i Arthur Bu scuturat de un Bior ca
de Bri1uri. La urm5, dup5 o t5cere 1rea, m5 3ntreb5 su1rumat=
> Fac&, e moart5 cu0ade85ratA
*0am conBirmat cu triste@e c5 da, Biindc5 )tiam c5 asemenea
3ndoial5 oribil5 nu durea,5 dec2t pre@ de o clip5, )i i0am
e4plicat c5 se 3nt2mpl5 deseori dup5 moarte ca tr5s5turile
Be@ei s5 se 3ntind5 )i chiar s50)i recapete Brumuse@ea
tinereasc5, mai cu seam5 c2nd moartea a Bost precedat5 de o
lun15 )i 1rea suBerin@5. A p5rut pe deplin con8ins de 8orbele
mele )i, dup5 ce a 3n1enuncheat 3n Ba@a cataBalcului )i a mai
aruncat o pri8ire moartei, a p5r5sit 3nc5perea.
*0am atras aten@ia c5 o 8edea pentru ultima oar5 3nainte de
3nchiderea sicriului. Atunci s0a mai 3ntors o dat5, i0a luat

216
m2na )i i0a s5rutat0o, apoi s0a aplecat )i a s5rutat0o pe
Brunte. La ie)ire a mai pri8it0o o dat5, lun1, peste um5r.
L0am l5sat 3n salon )i l0am 3n)tiin@at pe +an .elsin1 c5
Arthur 3)i luase adio de la Luc/< atunci se duse s5 comunice
antreprenorului de pompe Bunebre c5 poate @intui sicriul.
C2nd s0a 3napoiat, i0am reprodus 3ntrebarea lui Arthur, iar el
3mi r5spunse=
> Hu m5 mir5 deloc. Cu 3nsumi m0am 3ndoit o clip5D
La mas5 mi0am dat seama c5 bietul Arthur B5cea eBorturi
supraomene)ti s5 nu i,bucneasc5 3n pl2ns. (ot timpul mesei,
+an .elsin1 n0a scos o 8orb5, doar c2nd 3)i aprinse @i1ara i se
adres5=
> ?tiu c5 @i0a 8enit 1reu s5 ai deplin5 3ncredere 3n mine, c2t5
8reme n0a8eai cum 3n@ele1e 8iolen@a acelui 1est, ba presupun
c5 nici acum nu ai, nu po@i a8ea 3ncredere, c5ci 3nc5 nu )tii
despre ce e 8orba. +or mai Bi 3ns5 )i alte 3mpreIur5ri c2nd 8a
trebui s50mi ar5@i 3ncredere B5r5 s5 )tii despre ce e 8orba. 9ar
8a 8eni )i 8remea c2nd se 8a Bace lumin5. Atunci o s50mi
mul@ume)ti, 3nt2i pentru binele t5u, apoi pentru binele altora
)i pentru m2ntuirea celei c5reia i0am Iurat s0o ap5r.
> 9a, desi1ur, si1ur c5 da, domnule, stri15 Arthur. +oi a8ea
3ncredere 3n dumneata 3n toate pri8in@ele. ?tiu )i 3n@ele1 c5 ai
o inim5 nobil5 )i c5 e)ti prietenul lui Fac&, c5 i0ai ar5tat
prietenie ei. +e@i proceda cum 8e@i crede de cu8iin@5.
ProBesorul 3)i drese de dou5 ori 8ocea 3nainte de a 8orbi.
> Pot s5 te 3ntreb ce8aA
> $ine3n@eles.
> ?tiai c5 doamna Oestenra @i0a l5sat toate bunurile eiA
> $iata BemeieD Hu, nu )tiam. Hu m0am 12ndit niciodat5 la
a)a ce8a.
> Jiindc5 totul 3@i apar@ine, ai dreptul s5 dispui cum dore)ti.
A) dori s50@i cer permisiunea s5 citesc toate h2rtiile )i
scrisorile domni)oarei Luc/. Crede0m5, nu dintr0o curio,itate
de)art5. Am un moti8 pe care, cu si1uran@5, ea l0ar Bi aprobat.
9e altBel, le am aici. Le0am str2ns, 3nainte de a aBla c5 3@i
apar@ineau, ca s5 nu le atin15 nici o m2n5 str5in5, pentru ca

21#
nici un ochi str5in s5 nu le p5trund5 taina. 9ac5 3mi 3n15dui,
le 8oi p5stra, ar Bi chiar mai bine s5 nu le cercete,i< iar eu le
8oi depune 3ntr0un loc si1ur. Hici un cu82nt nu se 8a pierde,
iar la 8remea potri8it5 @i le 8oi 3napoia. G@i cer un lucru 1reu,
dar o s0o Baci, nu0i a)a, de dra1ul lui Luc/A
Arthur r5spunse at2t de deschis, 3nc2t parc5 se re15sise=
> 9octore +an .elsin1, 8ei proceda dup5 cum 8ei crede.
%imt din aceste 8orbe c5, dac5 Luc/ ar Bi aici, m0ar aproba.
H0am s5 85 tulbur cu nici o 3ntrebare 3nainte de 8reme.
> ?i bine Baci, spuse b5tr2nul, ridic2ndu0se 3n picioare. +om
a8ea cu to@ii neca,uri. ?i nu numai neca,uri. ?i noi, )i tu,
mai cu seam5, tu, dra1ul meu b5iat, 8om mai petrece multe
ceasuri amare p2n5 s5 aIun1em la lumin5. 9ac5 8om Bi
3ndr5,ne@i )i cu 12ndul doar la datoria noastr5, atunci se 8or
termina cu bineD
Hoaptea am dormit pe o soBa 3n camera lui Arthur< +an
.elsin1 nu s0a culcat deloc, 3ntr0un du0te08ino permanent
prin cas5, de parc5 ar Bi patrulat, dar B5r5 s5 piard5 din
8edere odaia 3n care ,5cea Luc/ 3n sicriul 3nc5rcat de Blori de
usturoi s5lbatic, al c5ror miros, amestecat cu parBumul mai
1reu de crini )i de trandaBiri, plutea cople)itor 3n noapte.

Jurnalul "inei 0ar1er

22 septem)rie. Gn tren, c5tre C4eter. Fonathan doarme.
Parc5 numai ieri a) Bi scris ultimele r2nduri 3n acest Iurnal,
)i totu)i, c2te nu s0au mai 3nt2mplat de c2nd la Ohitb/, cu
toat5 8ia@a 3nainte, nu a8eam 8e)ti de la Fonathan. *ar acum,
m5ritat5 cu Fonathan, )i Fonathan a8ocat, asociat, bo1at,
r5mas apoi sin1ur st5p2n al Birmei, domnul .aR&ins mort )i
3n1ropat, iar Fonathan dobor2t de o nou5 cri,5. *ntr0o bun5 ,i
8a trebui s5 m5 l5mureasc5. 9eprimat5. Am cam 3nceput s5
uit steno1raBia, iat5 la ce duce o prosperitate nea)teptat5, 8a
trebui s50mi 3mprosp5te, cuno)tin@ele prin e4erci@iu...
Ceremonia Bunebr5 a Bost c2t se poate de simpl5 )i de
solemn5. Am asistat numai noi )i personalul casnic, unul

21!
sau doi prieteni mai 8echi ai mortului, din C4eter, a1entul
s5u din Londra )i un domn care0l repre,enta pe sir Fohn
Pa4ton, pre)edintele Asocia@iei Furi)tilor.
He0am 3ntors 3n ora) 3n lini)te, lu2nd un autobu, care ne0a
l5sat la ./de Par& Corner. Fonathan s0a 12ndit s50mi Bac5 o
pl5cere )i s5 m5 plimbe prin KoR, a)a c5 am intrat 3n5untru.
Cra 3ns5 a)a de pu@in5 lume )i pri8eli)tea scaunelor 1oale
at2t de de,olant5, 3nc2t ne0am 12ndit la scaunul 1ol pe care 3l
8om 15si acas5 )i am pornit c5tre Piccadill/.
Fonathan m5 luase de bra@, cum B5cea pe 8remuri, c2nd m5
conducea la )coal5. Gn Bond nu se cu8enea, c5ci nu predai
timp de ani la r2nd lec@ii de etic5 )i comportare celorlalte
domni)oare, B5r5 ca pedanteria lor s5 nu @i se transmit5 )i @ie
un pic. 9ar era la miIloc Fonathan, )i el era acum b5rbatul
meu, nu cuno)team pe nimeni din cei pe care0i 3nt2lneam 3n
cale, )i de altBel s5 ne )i Bi recunoscut, ce ne mai p5sa, deci
am trecut mai departe, 3mi atr5sese aten@ia o t2n5r5
nemaipomenit de Brumoas5, coaBat5, cu o p5l5rie imens5 )i
care st5tea 3ntr0o calea)c5 3n Ba@a casei Qiuliano, c2nd
deodat5 l0am sim@it pe Fonathan str2n12ndu0mi bra@ul at2t
de tare, 3nc2t m0a durut )i spun2ndu0mi cu r5suBlarea t5iat5=
9umne,euleD Helini)tit5 cum sunt mereu 3n pri8in@a lui
Fonathan, c5ci m5 tem mereu de un nou acces ner8os, m0am
3ntors numaidec2t )i l0am 3ntrebat ce anume 10a tulburat.
Cra palid de moarte, cu ochii ie)i@i din cap, pe Ium5tate de
uimire, pe Ium5tate de 1roa,5, pironi@i asupra unui ins 3nalt
)i slab, cu nasul coroiat, musta@a nea1r5 )i barba ascu@it5,
care se uita )i el la Bata aceea Brumoas5. M pri8ea chiar at2t
de p5trun,5tor, 3nc2t nu0i mai ardea de noi, a)a c5 l0am
3ntip5rit bine 3n minte. Pe obra, nu i se citea bun5tate, a8ea
un aer aspru )i crud, )i sen,ual, iar din@ii mari )i ascu@i@i, ce
p5reau )i mai albi din cau,a bu,elor prea ro)ii, erau ca de
Biar5. Fonathan nu0)i de,lipea pri8irile de pe el )i mi0a Bost
Bric5 s5 nu01 obser8e )i s5 nu se Bormali,e,e, c5ci nu0mi
pl5cea deloc, cu aerul s5u p5tima) )i obscen. L0am 3ntrebat

21"
pe Fonathan cine 3l tulburase 3ntr0at2t, iar el mi0a r5spuns,
cre,2nd Bire)te c5 )tiu ca )i el despre cine este 8orbaD
> L0ai recunoscutA
> Hu, dra15, i0am spus, nu01 cunosc. Cine eA
K5spunsul lui m0a ,1uduit de0a dreptul, c5ci mi 10a dat ca
)i cum n0ar mai Bi )tiut c5 8orbe)te cu mine=
> Cste chiar elD
Ce8a 3l b51ase desi1ur 3n sperie@i, ce8a cu totul deosebit.
Cred c5, dac5 n0a) Bi Bost acolo s501 spriIin, c5dea Ios. %e
,12ia mereu la el< cine8a ie)i din ma1a,in cu un pache@el pe
care01 3ntinse domni)oarei, iar aceasta B5cu semn tr5surii s5
porneasc5. Mmul ne1ru n0o pierdu din ochi )i, c2nd echipaIul
plec5 3n direc@ia Piccadill/, 3l urm5, chem2nd o )aret5.
Fonathan 3l pri8i p2n5 nu se mai 85,u, apoi 3ncepu s5
8orbeasc5, parc5 pentru sine.
> Cred c5 este contele, dar a 3ntinerit. 9oamneD 9ac5 e elD
65car de0a) )tiD
Cra at2t de chinuit, 3nc2t m0am Berit s501 obosesc cu orice
3ntrebare )i am p5strat t5cerea. L0am tras bini)or de bra@ )i
el m0a urmat. He0am plimbat pu@in, pe urm5 am intrat 3n
Qreen Par& )i ne0am a)e,at. Eiua de toamn5 era c5lduroas5
)i ne0am instalat conBortabil 3ntr0un umbrar. 9up5 c2te8a
minute de pri8it 3n 1ol, Fonathan 3nchise ochii )i adormi
lini)tit cu capul pe um5rul meu. 60am 12ndit c5 era cel mai
bun lucru pe care01 putea Bace, a)a c5 nu l0am deranIat.
9up5 8reo dou5,eci de minute se tre,i brusc, bine0dispus,
)i0mi spuse=
> Ce, nu cum8a am dormitA Mh, iart50m5 pentru nepolite@e.
Ce0ar Bi s5 mer1em )i s5 bem unde8a o cea)c5 de ceaiA
Cra limpede c5 uitase cu des582r)ire 3nt2mplarea cu omul
3n ne1ru, 3ntocmai cum 3n timpul bolii uitase tot ceea ce 3i
readusese 3n memorie acest episod. Perioadele acestea de
uitare nu0mi plac, c5ci i0ar putea pricinui sau prelun1i 8reo
85t5mare a s5n5t5@ii lui mintale. 9ar nu pot aduce 8orba
despre asta de team5 s5 nu0i Bac mai mult r5u dec2t bine. +a
trebui s5 citesc 3ns5 3nt2mpl5rile din timpul c5l5toriei sale 3n

220
str5in5tate. 65 tem c5 a 8enit 8remea s5 deschid pachetul )i
s5 85d ce e scris 3n5untru.
Mai trziu. (rist5 3ntoarcere acas5, 3n toate pri8in@ele, casa
pustie, B5r5 Biin@a care ne0a ar5tat at2ta bun5tate, Fonathan
tot palid )i n5uc, de parc5 i0ar Bi. re8enit boala )i acum o
tele1ram5 de la +an .elsin1, oare cine o BiA
Am re1retul s5 85 aduc la cuno)tin@5 c5 doamna Oestenra
s0a stins din 8ia@5 acum cinci ,ile )i c5 Luc/ a murit alalt5ieri.
+or Bi 3nmorm2ntate 3mpreun5 ast5,i.
Un ocean de dureri 3n c2te8a 8orbeD %5rmana doamn5
OestenraD $iata Luc/D 9use, duse pentru totdeauna. ?i
neBericitul de Arthur, care a pierdut toat5 lumina 8ie@ii.

Jurnalul doctorului Seward
22 septem)rie. (otul s0a terminat, deciD Arthur s0a 3napoiat
la Kin1, lu2ndu01 pe Tuince/ 6orris cu el. Ce to8ar5) de
n5deIde, Tuince/ 6orrisD Cred din ad2ncul suBletului c5 a
suBerit la moartea lui Luc/ tot at2t de mult ca oricare dintre
noi, dar a 3ndurat cu un curaI de 8i&in1. 9ac5 America 8a
continua s5 nasc5 oameni ca el, 8a aIun1e o ade85rat5 putere
3n lume. +an .elsin1 se odihne)te 3nainte de plecare. (rebuie
s5 aIun15 3n cursul nop@ii la Amsterdam, dar aBirm5 c5 se 8a
3napoia m2ine noapte, Biindc5 n0are de B5cut dec2t anumite
treburi care01 pri8esc personal. 9up5 c2te )tiu, se 8a 3ntoarce
aici, Biindc5 spune c5 mai are de lucru o 8reme la Londra.
$ietul b5tr2nD
65 tem c5 3ncerc5rile de s5pt5m2na trecut5 i0au r5pit ce8a
din ener1ia de Bier. Gn clipa c2nd am r5mas sin1uri 3n tr5sur5,
l0a apucat o ade85rat5 cri,5 de r2s isteric. 6ai t2r,iu a ne1at
cu t5rie c5 ar Bi Bost 8ictima unei cri,e de isterie, insist2nd c5
a) Bi asistat numai la o maniBestare a umorului s5u, care se
Bace sim@it p2n5 )i 3n 3mpreIur5ri at2t de cumplite. K2dea cu
lacrimi, de0a trebuit s5 las Ios transperantele de la 1eamurile

221
tr5surii, ca s5 nu ne 8ad5 nimeni )i s5 ne Iudece 1re)it< apoi
pl2nse p2n5 i,bucni din nou 3n r2s< r2se )i pl2nse la un loc,
ca o Bemeie.
Am 3ncercat s50l iau din scurt, tot a)a cum te por@i cu o
Bemeie 3n asemenea circumstan@e, 3ns5 B5r5 nici un re,ultat.
$5rba@ii se maniBest5 altBel dec2t Bemeile sub imperiul
i,bucnirilor ner8oase sau al momentelor de sl5biciune. C2nd
3)i redob2ndi st5p2nirea de sine, l0am 3ntrebat de unde at2ta
8eselie )i mai ales 3ntr0un asemenea moment. 6i0a dat un
r5spuns Boarte caracteristic, pe c2t de lo1ic, pe at2t de sublim=
> Ah, amice Fohn, nu m5 3n@ele1i. %5 nu cre,i c5, dac5 r2d,
sunt )i 8esel. Uite, pl2n1eam, pe c2nd m5 umBla r2sul. 9ar
nici s5 nu0@i 3nchipui c5 pl2n1eam de durere, Biindc5, 8e,i, tot
atunci hohoteam de r2s. $a15 bine de seam5 c5 r2sul care0@i
bate la u)5 )i0@i cere 8oie s5 intre nu e r2s ade85rat. HuD
Ade85ratul r2s e ca un re1e care 8ine c2nd )i cum 8rea el. Hu
st5 de 8orb5 cu nimeni. Hu0i pas5 de timp )i nici de
con8enien@e. (e pomene)ti cu el, nas 3n nas. %5 lu5m
e4emple. %uBerin@ele bietei Bete mi0au sB2)iat inima< i0am dat
s2n1ele meu, cu toate c5 sunt b5tr2n )i hodoro1it< i0am
d5ruit timpul, priceperea, somnul meu. 6i0am l5sat 3n plata
9omnului ceilal@i bolna8i, ca s5 m5 pot consacra 3n 3ntre1ime
ei. ?i poBtim, m5 buBne)te r2sul, cu toate c5 bolo8anii de lut
mai cad cu ,1omot surd pe capacul sicriului ei,
3ns2n1er2ndu0mi inima. Ce lume ciudat5 )i trist5, plin5 de
suBerin@e )i calamit5@i, de neca,uri, )i de cum se i8e)te 65ria
sa K2sul, Ioci cum 3@i c2nt5. *nimi r5nite, oseminte 3n cimitir,
lacrimi care0@i ard obraIii, toate dansea,5 pe mu,ica emis5 de
bu,ele lui B5r5 ,2mbet. ?i crede0m5, dra1ul meu, e bine c5
este a)a, )i chib,uit. $5rba@i )i Bemei, suntem ca ni)te cor,i
pe care se c2nt5.
H0am 8rut s501 sup5r, B5c2ndu01 atent c5 nu0i sesi,am
ideea, totu)i, cum, 3n ciuda e4plica@iilor lui, tot nu
3n@elesesem cau,a care0i pricinuise cri,a de r2s, i0am spus0o.
9e data asta mi s0a adresat pe un ton serios=

222
> Ce ironie necru@5toare 3n toate 3nt2mpl5rile astea, t2n5ra
Bat5 at2t de 3ndr51it5, 3nconIurat5 de Blori, p5r2nd 8ie 3n
cur5@ia ei, p2n5 acolo 3nc2t ne 3ntrebam dac5 este 3ntr0ade85r
moart5, )i care ,ace acum sub lespe,i de marmur5 neted5 3n
cimitirul sin1uratic, unde odihnesc at2@ia din stirpea ei,
al5turi de o mam5 iubit5< clopotul acela care b5tea at2t de
trist )i de surd, preo@ii 3n od5Idii albe, 3n1ere)ti,
preB5c2ndu0se a citi 3n c5r@ile sBinte, B5r5 a0)i ridica ochii de
pe pa1inile pe care nu le urm5reau< )i noi to@i cu capetele
plecate. ?i toate astea pentru ceA 9oar a murit, nu0i a)aA
> Pe 8ia@a mea dac5 85d ce8a de r2s 3n toate asteaD $a,
dimpotri85, lucrurile 3mi par 3nc5 )i mai 3ncurcate. 9ar chiar
dac5 ser8iciul Bunebru ar Bi Bost comic, totu)i neBericitul de
Arthur, 3n halul 3n care era...
> Heap5rat. Hu spunea el c5 transBu,ia de s2n1e din 8enele
sale a B5cut din ea o ade85rat5 mireas5A
> $a da, )i ideea asta 10a consolat Boarte mult.
> PerBect ade85rat, numai c5 aici, amice Fohn, ne lo8im de o
diBicultate. 9ac5 a)a stau lucrurile, atunci ce se 3nt2mpl5 cu
ceilal@iA Atunci bl2nda Becioar5 a practicat poliandria, iar eu,
cu biata mea so@ie, moart5 pentru mine, dar 8ie, potri8it
le1ilor bisericii, p2n5 )i eu, care sunt so@ Bidel al acestei
neso@ii, de8in bi1am.
> Gnc5 o dat5, nu 85d ce e de 1lumit, i0am spus, tot mai
s2c2it de Belul 3n care 8orbea.
%im@ind, 3mi puse m2na pe um5r=
> Amice Fohn, iart50m5 dac5 te calc pe ner8i. Hu mi0am
3mp5rt5)it sim@5mintele altora, pe care a) Bi putut s50i r5nesc,
ci numai @ie, prietenul meu 8echi, 3n care pot s5 m5 3ncred.
9ac5 ai Bi putut s5 pri8e)ti ce se petrece 3n ad2ncurile inimii
mele, 3n clipa c2nd m5 n5p5dise r2sul, dac5 ai putea0o Bace
acum, c2nd 65ria sa K2sul )i0a luat coada0n spinare )i a
)ters0o, departe de mine )i pentru mult5, mult5 8reme, poate
c5 atunci @i0a) inspira mai mult5 mil5 dec2t oricine,
> 9e ceA, l0am 3ntrebat, mi)cat de tonul pe care0mi 8orbea.
> Pentru c5 eu )tiuD

22'
Acum ne0am desp5r@it )i pentru mult timp sin1ur5tatea 3)i
8a Bace cuib 3n inimile noastre. Luc/ 3)i doarme somnul de
8eci 3n ca8oul seniorial al Bamiliei sale, 3ntr0un cimitir
sin1uratic, departe de ,ar8a Londrei, 3ntr0un loc cu aer pur,
unde soarele r5sare peste .ampstead .ill )i unde cresc
amestecate Blorile s5lbatice.
Pot astBel s5 3nchei Iurnalul )i numai 9umne,eu )tie dac5
8oi mai 3ncepe 8reodat5 altul. 9ac5 se 8a 3nt2mpla a)a, sau
chiar dac501 8oi relua tot pe acesta, 8oi 8orbi de al@i oameni
)i de alte 3nt2mpl5ri. Acum, la cap5tul po8e)tii dra1ostei mele
)i 3nainte de a m5 3ntoarce la munca mea de Biecare ,i, scriu
B5r5 nici o speran@5 cu82ntul
J*H*%.


Oestminster Qa,ette, 2 septembrie

Un mister la Hampstea-


GmpreIur5rile .ampsteadului sunt 3n pre,ent b2ntuite de
3n1riIorarea pe care le0o pricinuie)te oamenilor o serie de
e8enimente, amintindu0le pe cele despre care s0a scris sub
titlurile Mroarea de la Kensin1ton, Jemeia care 3nIun1hie
sau Jemeia 3n ne1ru. 9e dou50trei ,ile s0au semnalat mai
multe ca,uri de copii mici r5t5ci@i de cas5 sau care nu s0au
mai 3ntors de la Ioac5. 9e Biecare dat5 a Bost 8orba de copii
prea mici ca s5 poat5 da sin1uri indica@ii inteli1ibile, dar care,
cu to@ii, aduceau ca scu,5 Baptul c5 Buseser5 cu 9oamna
3ns2n1erat5.
9e Biecare dat5 lipsa lor a Bost remarcat5 3n t2r,iul serii, iar
3n dou5 r2nduri copiii n0au Bost 15si@i dec2t 3n primele
ceasuri ale dimine@ii urm5toare. %e presupune c5, dup5 ce
primul copil r5t5cit a po8estit despre o doamn5 3ns2n1erat5,
care l0a in8itat la o plimbare, ceilal@i s0au luat dup5 el, ,ic2nd
la Bel. Cste Boarte Biresc s5 Bie a)a, c5ci Iocul Ba8orit al

22-
prichindeilor este s5 3n8e@e p5c5leli unii de la al@ii. Un
corespondent scrie c5 modul 3n care o imit5 micu@ii pe
9oamna 3ns2n1erat5 e de un comic ne3nchipuit.
Anumi@i caricaturi)ti de0ai no)tri, ne scrie el, ar putea lua
lec@ii de ironie )i 1rotesc de la ei, compar2nd realitatea cu
Bic@iunea. C 3n concordan@5 cu le1ile Birii omene)ti ca
9oamna 3ns2n1erat5 s5 Ioace un asemenea rol de seam5 3n
3nchipuire, acord2ndu0i0se Bel de Bel de 3nsu)iri.
Corespondentul nostru spune cu nai8itate c5 nici Cllen
(err/
24
n0ar Bi putut Bi at2t de atr515toare )i cuceritoare ca
ace)ti bebelu)i doloBani, Iuc2nd teatru.
Problema poate s5 aib5, totu)i, )i o latur5 serioas5, Biindc5
unii dintre copii, tocmai dintre acei care au lipsit nop@ile,
poart5 semnele unor mici mu)c5turi la 12t, asemenea celor
B5cute de )obolani sau de 8reun c2ine mic )i, de)i acestea nu
pre,int5 cine )tie ce importan@5, tr5dea,5 c5 respecti8ul
animal procedea,5 3ntotdeauna la Bel. Poli@ia local5 a primit
instruc@iuni s5 acorde o aten@ie m5rit5 copiilor r5t5ci@i, mai
cu seam5 celor de 82rst5 Bra1ed5, de pe maidanul
.ampsteadului, )i s5 urm5reasc5 orice c2ine 8a1abond care
s0ar ar5ta prin preaIm5.

Westminster Ga1ette, =H septem4rie

0-i"ie speial% Gro1%&ia -e la Hampstea-
In% un opil r%nit 7+oamna )ns,ngerat%8

(ocmai aBl5m c5 un alt copil, disp5rut noaptea trecut5, a
Bost descoperit c5tre amia,5 3ntr0o tuB5 de r5chite la %hooterYs
.ill, l2n15 maidanul .ampstead, o para1in5 mai pu@in
Brec8entat5 dec2t altele. Copilul pre,enta aceea)i ran5 mic5 la
12t, despre care am 8orbit )i 3n alte ca,uri. Cra 3n1ro,itor de
sl5bit )i p5rea complet 8l51uit. ?i el a po8estit, c2nd )i0a

24
Actri celebr n epoc, preuit mult de Ch. Dickens.

22
re8enit 3ntr0o oarecare m5sur5, aceea)i istorioar5, cum c5 ar
Bi Bost ademenit de c5tre 9oamna 3ns2n1erat5.


226
CAP. 1(
Jurnalul )inei !arker


&% septem)rie. Fonathan e ce8a mai bine, dup5 o
noapte ,buciumat5. %unt mul@umit5 c5 are at2t de mult de
lucru, Biindc5 3n Belul acesta nu se mai 12nde)te la tot soiul
de 1ro,58ii< 3mi pare bine, de asemenea, s501 85d 3mpo85rat
cu responsabilit5@ile noii sale po,i@ii. ?tiam c5 3)i 8a rec5p5ta
3ncrederea 3n sine )i c2t de m2ndr5 sunt 85,2ndu01
3n5l@2ndu0se pe culmile proBesiei sale )i B5c2nd Ba@5 celor mai
8ariate obli1a@iiD Ast5,i 8a lipsi toat5 ,iua, c5ci mi0a spus s5
nu01 a)tept la mas5. 6i0am terminat treburile prin cas5, a)a
c5 8oi lua Iurnalul s5u din (ransil8ania )i m5 8oi 3nchide 3n
camera mea s501 citesc...

24 septem)rie. H0a Bost chip s5 scriu noaptea trecut5<
3nsemn5rile 3nBior5toare ale lui Fonathan m0au r585)it. C2t
trebuie s5 Bi suBerit, Bie c5 a Bost ade85rat, Bie numai cu
3nchipuirea. 65 3ntreb dac5 e 8reo parte de ade85r 3n toate
acestea. Le0a scris sub impresia Bebrei cerebrale sau s0a
3mboln58it de pe urma lorA 9ar omul pe care l0am 85,ut ieriA
Fonathan p5rea pe deplin con8ins c5 el era.
Probabil c5 sub impresia 3nmorm2nt5rii s0a 3ntors cu
12ndul acolo. Cl le crede ade85rate. 6i0aduc aminte ce mi0a
spus 3n ,iua c5s5toriei= 9oar dac5 8reo obli1a@ie solemn5 nu
m5 8a sili s5 re8in asupra acestor ceasuri amare, trea, sau 3n

22#
8is, nebun sau teaB5r, 3n toate astea pare s5 Bie un Bir
conduc5tor... Contele 3nBrico)5tor se pre15tea s5 c5l5toreasc5
la Londra... 9ac5 se 8a 3nt2mpla a)a )i 8a sosi la Londra, cu
nenum5ratele sale milioane... Atunci ne 8a re8eni o sarcin5
1ra85< )i 8a trebui s5 nu d5m 3napoi... 8oi Bi pre15tit5. +oi
3ncepe de 3ndat5 s5 dactilo1raBie, Iurnalul, ca s5 poat5 Bi citit
)i de al@ii.

%crisoare de la +an .elsin1
c5tre doamna 6ina .ar&er

=> septem4rie 6on'i-en"ial%;

%cump5 doamn5,
+5 cer iertare de a0mi Bi luat libertatea s5 85 scriu, cu toate
c5, 3ntr0o m5sur5, 85 sunt prieten de departe, c5ci eu 80am
anun@at 8estea trist5 a mor@ii domni)oarei Luc/ Oestenra.
Prin amabilitatea lordului Qodalmin1, am primit
3mputernicirea de a citi scrisorile )i h2rtiile deBunctei, care
m5 interesea,5 3n mod deosebit, 3ntr0o problem5 de o
importan@5 8ital5. Printre ele am 15sit mai multe scrisori de
la dumnea8oastr5, 85dind marea prietenie )i dra1oste pe care
i le0a@i purtat. Mh, doamn5 6ina, 3n numele acestei iubiri, 85
implor, aIuta@i0m5D +0o cer spre binele celorlal@i, spre a pune
cap5t unei primeIdii at2t de cumplite, cum nici nu 85 pute@i
3nchipui.
6i0a@i putea 3n15dui s5 85 85dA Pute@i a8ea 3ncredere 3n
mine. %unt prietenul doctorului %eRard )i al lordului
Qodalmin1 :care a Bost, pentru Luc/, Arthur;. 9eocamdat5
3ns5 nu trebuie pu)i la curent cu cererea mea. A) 8eni s5 85
85d la C4eter, de 3ndat5 ce mi0a@i 3n15dui, la locul )i 3n
momentul pe care le0a@i stabili. +5 cer 3nc5 o dat5 scu,e,
doamn5, dar 80am citit scrisorile c5tre s5rmana Luc/ )i )tiu
c2t sunte@i de bun5 )i c2t de mult a suBerit so@ul
dumnea8oastr5< de aceea 80a) ru1a, dac5 se poate, s5 nu01
pune@i 3n tem5, c5ci s0ar putea s50i d5une,e. Cu scu,e,

22!
#an Helsing

(ele1ram5 de la doamna .ar&er
c5tre +an .elsin1

25 septem)rie. +eni@i ast5,i cu trenul de ,ece )i un sBert,
dac501 pute@i prinde. +5 stau la dispo,i@ie oric2nd 3n timpul
,ilei.
Wilhelmine Har5er

Jurnalul "inei 0ar1er

25 septem)rie. Hu m5 pot 3mpiedica s5 m5 simt Boarte
impresionat5 de apropiata 8i,it5 a doctorului +an .elsin1,
c5ci a)tept de la el s5 arunce o lumin5 asupra tristei
e4perien@e a lui Fonathan< pe de alt5 parte, cum el a 3n1riIit0o
pe biata Luc/ 3n ultimele ei ,ile de suBerin@5, 8a putea s50mi
8orbeasc5 despre ea. Acesta este chiar moti8ul 8i,itei sale, 3n
le15tur5 cu cri,ele de somnambulism de care suBerea Luc/, )i
nu Fonathan. 9eci, nu 8oi )ti niciodat5 ade85rul cu pri8ire la
el. Hebun5 ce suntD $lestematul de Iurnal mi0a capti8at
ima1ina@ia )i colorea,5 cu Bantasmele lui toate obiectele din
Iur. 9esi1ur, el 8ine s50mi 8orbeasc5 despre Luc/. HeBericita
de ea, 8a mai Bi a8ut )i alte cri,e, iar noaptea de 1roa,5 de pe
Bale,5 trebuie s0o Bi 3mboln58it.
Prins5 de neca,urile mele, uitasem 3n ce stare 3n1riIor5toare
o l5sasem. Probabil i s0a conBesat despre 3nt2mplarea de pe
Bale,5 )i despre Baptul c5 eu o cuno)team 3n am5nun@ime, iar
acum doctorul dore)te s0o aud5 din 1ura mea, ca s0o poat5
interpreta. %per c5 am procedat Iust, nespun2ndu0i nimic
doamnei Oestenra. Hu mi0a) ierta niciodat5 dac5 8reun act
al meu, chiar )i ce8a ce nu a) Bi B5cut, i0ar Bi pro8ocat 8reun
r5u lui Luc/. %per, de asemenea, c5 doctorul +an .elsin1 n0o
s5 m5 condamne. Am trecut prin at2tea sup5r5ri )i m0am
,buciumat at2ta 3n ultima 8reme, 3nc2t simt c5 am aIuns la
cap5tul r5bd5rilor.

22"
6ai t2r,iu. A 8enit )i a plecat. Ce 3nt2lnire stranieD %imt c5
mi se 3n82rte capul. Parc5 8ise,. %5 Bie toate acestea posibile
sau m5car o parte din eleA 9ac5 n0a) Bi citit mai 3nt2i
Iurnalul lui Fonathan, n0a) Bi. cre,ut o iot5, niciodat5.
9octorul +an .elsin1 trebuie c5 e un om cumsecade )i un
practician priceput, dac5 e prieten cu Arthur )i cu doctorul
%eRard, care l0au chemat tocmai din Mlanda ca s0o
3n1riIeasc5 pe Luc/.
Am sim@it numai 85,2ndu01 c5 este bun )i amabil, c5 are o
Bire nobil5. C2nd 8a re8eni m2ine, 3i 8oi 8orbi despre
Fonathan )i atunci, cu 8oia 9omnului, toate neca,urile )i
nelini)tile noastre 8or putea lua sB2r)it. (otdeauna m0am
12ndit c5 mi0ar Bi pl5cut s5 Bac 1a,et5rie< un prieten de0al lui
Fonathan, care lucrea,5 la C4eter HeRs, 3mi spunea c5 3n
aceast5 proBesie memoria este esen@ial5, c5 trebuie s5 Bii 3n
stare s5 redai 3ntocmai Biecare cu82nt spus, chiar dac5 pe
urm5 3l mai 3nBlore)ti. Am a8ut parte de un inter8iu de soi<
8oi 3ncerca s501 redau 3ntocmai.
Cra ora dou5 )i Ium5tate, c2nd mi0a b5tut 3n u)5. 6i0am
luat inima 3n din@i )i am a)teptat. Peste c2te8a minute, 6ar/
a deschis u)a anun@2nd= 9octorul +an .elsin1.
60am ridicat )i m0am 3nclinat 3n timp ce 8enea spre mine<
un b5rbat de 3n5l@ime miIlocie, ,dra85n, cu umerii la@i )i
pieptul bombat, cu capul sus. Chipul 3i era hot5r2t, Bruntea
3nalt5 cu protuberan@e, p5rul dat pe spate, ochii mari, de un
albastru puternic, dep5rta@i de nas, pri8irea p5trun,5toare )i
ener1ic5, dar cu luciri bl2nde.
> 9oamna .ar&er, credA :Am dat din cap aBirmati8.; ?i care
se numea 3nainte 6ina 6urra/A
Am conBirmat din nou.
> Pe 6ina 6urra/ am 8enit s0o 85d, care a Bost prietena
acelei s5rmane copile, Luc/ Oestenra. 9oamn5 6ina, am
8enit s5 85 8orbesc 3n le15tur5 cu moartea ei.
> 9omnule, i0am r5spuns, nici o recomandare n0ar Bi Bost
mai bun5 pentru mine dec2t Baptul c5 i0a@i Bost prieten )i i0a@i
dat 3n1riIiri.

2'0
?i i0am 3ntins m2na, pe care mi0o str2nse cu c5ldur5.
> Mh, doamn5 6ina, )tiam c5 prietena acestei s5rmane )i
sua8e Bete trebuia s5 aib5 un suBlet mare, dar urma s5 )i
constat acest lucru, )i0)i termin5 Bra,a 3nclin2ndu0se u)or.
L0am 3ntrebat ce mai dore)te s5 aBle despre mine, a)a c5
3ncepu numaidec2t=
> +0am citit scrisorile adresate lui miss Luc/. *erta@i0m5, dar
trebuia s5 3ncep cu cine8a )i nu cuno)team pe nimeniD ?tiu
c5 a@i Bost 3mpreun5 la Ohitb/. 9in c2nd 3n c2nd @inea un
Iurnal, s5 nu Bi@i surprins5, doamn5, 3ncepuse s501 scrie
dup5 plecarea dumnea8oastr5 )i oarecum imit2ndu085, iar 3n
acest Iurnal sunt schi@ate anumite alu,ii la o cri,5 de
somnambulism, 3mpreIurare 3n care a@i Bi sal8at0o. +in la
dumnea8oastr5 prad5 celei mai mari perple4it5@i, cu
n5deIdea c5 o s50mi po8esti@i tot ce 85 pute@i aminti.
> Cred c5 pot s5 85 po8estesc, doctore +an .elsin1, totul 3n
am5nun@ime.
> A8e@i o at2t de bun5 memorie a Baptelor, a detaliilorA 9e
obicei, tinerele doamne sunt distrate.
> Hu, doctore, nu am, 3ns5 am notat totul, la timp. Pot s5 85
ar5t, dac5 85 interesea,5.
> Mh, doamn5 6ina, 85 sunt recunosc5tor, 3mi Bace@i un
ser8iciu imens.
H0am putut re,ista tenta@iei de a01 p5c5li pu@in, presupun
c5 e un rest din 1ustul m5rului ori1inar, care ne st5ruie 3n
1ur5, a)a c5 i0am 3ntins Iurnalul steno1raBiat. L0a apucat,
3nclin2ndu0se plin de curtoa,ie, )i0mi spuse=
> Pot s501 citescA
> 9ac5 dori@i, i0am r5spuns, aBi)2nd cea mai mare modestie.
L0a deschis )i pentru o clip5 s0a 3ntunecat la Ba@5.
> M, ce Bemeie in1enioas5D, mi0a spus el. ?tiam de mult5
8reme c5 domnul .ar&er 85 arat5 mult5 recuno)tin@5 )i, iat5,
a8ea toate moti8ele. Gmi 8e@i Bace onoarea s5 m5 aIuta@i,
citindu0mi01A C5ci, 8ai, nu cunosc steno1raBia.

2'1
Qluma durase destul, 3ncepeam s5 m5 simt ni@el ru)inat5,
a)a c5 i0am oBerit copia dactilo1raBiat5, din co)ul meu de
lucru.
> %cu,a@i0m5, i0am spus, c5 nu m0am putut ab@ine, dar
)tiam c5 8eni@i 3n le15tur5 cu dra1a de Luc/ )i c5 nu 8e@i a8ea
mult timp la 3ndem2n5, c5ci timpul dumnea8oastr5 e pre@ios,
)i am transcris Iurnalul la ma)ina de scris.
Mchii 3i sclipir5 c2nd lu5 manuscrisul.
> %unte@i at2t de bun5, 3mi ,ise, )i acum, 3mi permite@i s5
citescA +oi putea s5 85 pun c2te8a 3ntreb5ri dup5 ce am s5
termin lecturaA
> $ine3n@eles, i0am r5spuns, citi@i0l, iar eu 3ntre timp 8oi
supra8e1hea pre15tirea pr2n,ului. Gmi 8e@i putea pune
3ntreb5rile 3n timpul mesei.
Gmi mul@umi )i se a)e,5 3ntr0un Botoliu cu spatele la lumin5,
citind absorbit, pe c2nd eu m0am dus s5 m5 ocup de mas5,
mai mult ca s5 nu01 deranIe,. C2nd m0am re3ntors, l0am
15sit str5b5t2nd camera 3n lun1 )i 3n lat, cu obraIii ro)ii de
emo@ie. %e repe,i c5tre mine, str2n12ndu0mi am2ndou5
m2inile.
> M, doamn5 6ina, cum s5 85 spun c2t 85 datore,AD
Furnalul acesta e ca lumina soarelui, 3mi deschide por@ile
misterului. %unt ame@it, sunt uluit de at2ta lumin5, cu toate
c5 nori 1rei stau tot timpul 3n spatele ra,elor. 9ar
dumnea8oastr5 nu pute@i 3n@ele1e ce 8reau s5 ,ic. C2t 85 sunt
totu)i de recunosc5tor, dumnea8oastr5, o Bemeie at2t de
in1enioas5D 9oamn5, continu5 el pe un ton Boarte 1ra8, dac5
8reodat5 Abraham 8an .elsin1 8a putea Bace ce8a pentru
dumnea8oastr5 sau pentru ai dumnea8oastr5, sper c5 8e@i
recur1e la el. A) Bi Bericit s5 85 pot sluIi ca un prieten, ca un
prieten care ar pune tot ce a 3n85@at 8reodat5, tot ce )tie 3n
ser8iciul dumnea8oastr5 sau al celor ce 85 sunt dra1i.
> 9ar, doctore, 3mi aduci prea multe elo1ii )i nici nu m5
cuno)ti m5car.
> Hu 85 cunoscA Cu, care sunt b5tr2n )i care mi0am
petrecut toat5 8ia@a studiind oamenii, eu, care m0am

2'2
speciali,at 3n studiul creierului )i al materiilor 3nruditeA
C2nd 80am citit Iurnalul, pe care l0a@i scris parc5 anume
pentru mine, )i unde Biecare r2nd respir5 ade85rulA C2nd
80am citit scrisoarea minunat5 pe care i0a@i scris0o s5rmanei
Luc/, imediat dup5 c5s5toria dumnea8oastr5, eu s5 nu 85
cunoscA +orbi@i0mi despre so@ul dumnea8oastr5. %0a 8indecat
completA A sc5pat de Bebra aceea, s0a 3n,dr58enit )i )i0a
rec5p5tat buna dispo,i@ieA
+5,2nd c5 8enise momentul s5 8orbesc despre Fonathan,
i0am spus=
> %e reB5cuse aproape complet, dar 10a durut Boarte tare
moartea domnului .aR&ins.
65 3ntrerupse=
> 9a, )tiu, cunosc situa@ia, 80am citit ultimele dou5 scrisori.
> Presupun, am continuat, c5 asta i0a B5cut r5u. Japt este
c5 Ioia trecut5, pe c2nd ne plimbam prin Londra, a a8ut un
nou )oc.
> Un nou )ocA At2t de cur2nd dup5 Bebra cerebral5A Asta
nu0mi place. ?i ce Bel de )ocA
> A cre,ut c5 a 85,ut pe cine8a care i0a rede)teptat amintiri
oribile, ce8a 3n le15tur5 cu Bebra cerebral5.
?i dintr0odat5 toate acestea au 3nceput s50mi Ioace 3naintea
ochilor. 6ila de Fonathan, 1ro,58iile prin care trecuse,
3ntre1ul )i 3n1ro,itorul mister al Iurnalului s5u )i chiar teama
care m0a co82r)it )i pe mine de la lectura lui. Cred c5 mi0am
pierdut Birea, c5ci am c5,ut 3n 1enunchi, apuc2ndu0i m2inile
)i implor2ndu01 s50i redea so@ului meu s5n5tatea. 60a ridicat
de Ios )i m0a a)e,at pe canapea, a)e,2ndu0se l2n15 mine. Pe
urm5 mi0a 8orbit cu o bun5tate nesB2r)it5.
> %unt 3ntr0ade85r Bericit s5 m5 aBlu aici )i c5 85 pot Bi de un
oarecare Bolos. C5ci dac5 so@ul dumnea8oastr5 e suBerind,
suBerin@a sa Bace parte din cate1oria celor pe care le pot
8indeca eu. +5 B515duiesc c5 am s5 m5 simt Bericit s5 Bac
totul ca s501 pun pe picioare )i s501 3n,dr58enesc, spre a 85
lumina 8ia@a. 9ar, s5 trecem la mas5.

2''
%unte@i prea obosit5 )i, poate, surescitat5. 6i0a@i spus tot ce
)tia@i despre Luc/, a)a c5 acum nu 8om mai 8orbi despre ea,
ca s5 nu 85 deprim. +oi petrece noaptea aici, la C4eter, c5ci
8reau s5 cu1et mai ad2nc la ce mi0a@i spus, iar dup5 ce m5
8oi Bi 12ndit, 8reau s5 85 pun c2te8a 3ntreb5ri, dac50mi
permite@i. Gmi 8e@i 8orbi, de asemenea, de suBerin@a so@ului
dumnea8oastr5 c2t de am5nun@it 8e@i dori, 3ns5 nu chiar
acum. 9eocamdat5 trebuie s5 m2nca@i, iar pe urm5 3mi 8e@i
8orbi despre toate.
9up5 mas5, am trecut din nou 3n salon, unde 3mi ,ise=
> ?i acum, spune@i0mi ce0i cu el.
Gn clipa c2nd s5 deschid 1ura 3n Ba@a acestui om de seam5,
at2t de 3n85@at, m0am temut s5 nu m5 cread5 slab5 de 3n1er,
iar pe Fonathan @icnit, c5ci Iurnalul lui cuprindea at2tea
ciud5@enii, )i am )o85it s5 3ncep. Cum 3ns5 3mi promisese
s50mi Bie de aIutor, cum 3mi inspira at2ta 3ncredere )i m5 mai
)i 3ncuraIa cu at2ta bun58oin@5, m0am 3ncumetat=
> 9octore +an .elsin1, ceea ce urmea,5 s5 aBla@i este at2t de
bi,ar, 3nc2t 85 ro1 s5 nu r2de@i de mine sau de so@ul meu.
P2n5 ieri m0au ros 3ndoielile. (rebuie s5 85 ar5ta@i 3n@ele15tor
)i s5 nu m5 crede@i nebun5, chiar dac5 8e@i pricepe anumite
lucruri ciudate numai pe Ium5tate.
60a lini)tit pe c2t a putut de bine=
> M, scump5 doamn5, dac5 a@i )ti cel pu@in ce straniu e
obiectul 8i,itei mele aici, a@i r2de. 60am 3n85@at s5 nu ne1liIe,
nimic din ce poate crede cine8a, oric2t de neobi)nuit ar p5rea.
60am str5duit s5 r5m2n cu mintea deschis5 )i nu
Gnt2mpl5rile obi)nuite ale 8ie@ii mi0o pot 3ntuneca, ci Baptele
nemaipomenite, e4traordinare, acele lucruri care i,butesc s5
te Bac5 s5 te 3ndoie)ti dac5 e)ti 3n toate min@ile sau nebun.
> 9ac50mi 3n15dui@i, o s5 85 mai dau ce8a de citit. C un
Iurnal mai lun1, dar tot dactilo1raBiat. Cl 85 8a dest5inui
cau,a tulbur5rii mele )i a lui Fonathan. Cste copia Iurnalului
s5u de c5l5torie 3n (ransil8ania, cu toate peripe@iile ei. Hu
3ndr5,nesc s5 85 spun nimic despre acest Iurnal, 3l 8e@i citi )i

2'-
8e@i Iudeca sin1ur. *ar c2nd o s5 85 re85d, 3mi 8e@i spune,
poate, ce impresie 80a B5cut.
6i0a B515duit )i a luat h2rtiile.
> +oi re8eni m2ine de diminea@5, c2t de de8reme o s5 pot, ca
s5 85 85d )i, dac5 8a Bi posibil, s501 85d pe so@ul
dumnea8oastr5.
> Fonathan se 8a 3napoi acas5 pe la ora unspre,ece )i
Ium5tate< 8eni@i s5 pr2n,i@i cu noi )i 8e@i Bace cuno)tin@5.
Pute@i lua e4presul de la ora '.'- )i 8e@i aIun1e astBel la
Paddin1ton 3nainte de ! diminea@a.
A r5mas surprins de cuno)tin@ele mele 3n materie de orar al
c5ilor Berate, Biindc5 n0a8ea de unde )ti c5 studiasem mersul
trenurilor de la )i spre C4eter, ca s50i pot Bi de Bolos lui
Fonathan, 3n ca, de mare 1rab5.
A luat h2rtiile )i a plecat, iar eu am r5mas 12ndindu0m5,
12ndindu0m5, nu )tiu la ce.

%crisoare :de m2n5; de la +an .elsin1
c5tre doamna .ar&er

=H septem4rie, ora Jp*m*

%cump5 doamn5 6ina,
Am citit uluitorul Iurnal al so@ului dumnea8oastr5. Pute@i
dormi lini)tit5, la ad5post de orice 3ndoial5. Pe c2t de ciudat
)i de 3n1ro,itor este, tot pe at2t de ade85rat este. 6i0a) pune
8ia@a ,5lo1 c5 a)a0i. Altora le poate aduce pieirea, dar pentru
dumnea8oastr5 nu mai e nici un pericol. %o@ul
dumnea8oastr5 e un to8ar5) de 8ia@5 de n5deIde, am
e4perien@5 de 8ia@5, cunosc oamenii )i 85 pot spune c5 cine8a
care a 3ndr5,nit s5 coboare de0a lun1ul ,idului 3n odaia aceea,
ba chiar s0o Bac5 de dou5 ori, nu 8a suBeri urm5rile )ocului
mult5 8reme. A) @ine totu)i mult s501 chestione, 3n le15tur5
cu alte probleme.
%unt 3nc2ntat c5 am trecut s5 85 85d 3n cursul ,ilei, c5ci am
aBlat at2tea lucruri dintr0odat5 3nc2t sunt uluit, uluit cum

2'
n0am Bost 3n 8ia@a mea, )i ad2ncit 3n probleme asupra c5rora
trebuie s5 m5 mai 12ndesc.
Al dumnea8oastr5 Boarte de8otat,
A4raham &an Helsing%crisoare de la doamna .ar&er
c5tre +an .elsin1

=H septem4rie, J*DE p*m.

%cumpe doctore +an .elsin1, 85 mul@umesc de mii de ori
pentru amabila dumnea8oastr5 scrisoare, care mi0a turnat
un balsam 3n inim5. ?i totu)i, dac5 a)a stau lucrurile, ce
1ro,58ii se petrec pe lumea asta, iar dihania aceea
3n1ro,itoare, monstrul acela, se aBl5 cu ade85rat la LondraD
6i0e team5 s5 m5 12ndesc. Chiar 3n acest moment, 3n timp
ce 85 scriu, am primit o tele1ram5 de la Fonathan, prin care
m5 anun@5 c5 pleac5 de la Launceston la ora 6.2 )i c5 8a Bi
aici la ora 10.1!, ca s5 nu m5 simt sin1ur5 noaptea.
%unte@i de acord ca, 3n loc s5 pr2n,i@i cu noi m2ine, s5 lua@i
micul deIun la ora ! diminea@a, dac5 ora nu 8i se pare prea
matinal5A Pute@i pleca, de asemenea, dac5 sunte@i 1r5bit, cu
trenul de 10.'0, care opre)te la Paddin1ton la ora 1-.'.
Hu0mi trimite@i nici un r5spunsD 9ac5 nu primesc nici un
semn de la dumnea8oastr5, 85 a)tept la micul deIun. Prietena
dumnea8oastr5 de8otat5,.
3ina Har5er

Jurnalul lui Jonat*an 0ar1er

26 septem)rie. Cram con8ins c5 nu 8oi mai scrie niciodat5
3n acest Iurnal )i iat5 c5 a 8enit 8remea s5 3nsemne, din nou.
C2nd m0am 3ntors acas5, noaptea trecut5, 6ina m5 a)tepta
cu cina, iar dup5 mas5 mi0a 8orbit de 8i,ita lui +an .elsin1 )i

2'6
mi0a spus c50i d5duse c2te o copie dup5 Iurnalele noastre,
m5rturisindu0mi totodat5 c2t de nelini)tit5 Busese din cau,a
mea.
6i0a ar5tat apoi ce scria con@inea scrisoarea doctorului, )i
anume c5 tot ceea ce po8estisem 3n Iurnalul meu era
ade85rat. %imt c5 a B5cut din mine alt om. Japtul c5 m5
3ndoiam de realitatea 3ntre1ii a8enturi m5 cople)ea. 65
sim@eam neputincios, b5nuitor )i orbec5ind 3n 3ntuneric. 9ar
acum, c2nd )tiu, nu0mi mai e Bric5, nici chiar de conte. La
urma0urmelor, i0a reu)it planul de a aIun1e la Londra, )i cel
pe care l0am 85,ut era chiar el. ?i dac5 a mai 3ntinerit, ce0i cu
astaA +an .elsin1 este omul care 3l 8a demasca )i 3l 8a
urm5ri, dac5 e a)a cum 3l descrie 6ina. Gn clipa asta, ea se
3mbrac5, iar peste c2te8a minute m5 8oi duce s501 iau pe
ProBesor de la hotel...
Cred c5 apari@ia mea 10a surprins. C2nd am intrat 3n odaia
sa )i m0am pre,entat, m0a apucat de umeri )i m0a tras cu
Ba@a la lumin5, scrut2ndu0m5 cu o pri8ire p5trun,5toareD
> 9ar doamna 6ina 3mi spunea c5 a@i Bost bolna8, c5 a@i
B5cut un )ocA
Cra a)a de nostim s5 aud cum 3i spunea ne8estei mele,
doamna 6ina, dup5 moda 8eche, 3nc2t am ,2mbit=
> Am Bost bolna8, suBerisem un )oc. 9ar m0a@i )i 8indecat.
> Cum a)aA
> (rimi@2ndu0i 6inei scrisoarea de asear5. P2n5 atunci, m5
sB2)iau 3ndoielile, Biecare lucru se 3n85luia 3ntr0o mantie de
irealitate, nu mai )tiam ce s5 cred, mi se p5rea nesi1ur chiar
)i ceea ce0mi ar5tau limpede sim@urile. Hemai)tiind ce s5
cred, nu mai )tiam nici ce s5 Bac. 9ar nici rutina nu se 85dea
de Bolos, 3nc2t aIunsesem s5 m5 3ndoiesc de mine 3nsumi. Hu
)tii, doctore, ce 3nseamn5 s5 te 3ndoie)ti de toate )i, mai cu
seam5, de tine 3nsu@i. H0a8e@i cum )ti= 8i se cite)te 3n ochi
)i0n spr2ncene.
A p5rut amu,at, c5ci a r2s )i mi0a ,is=
> +as5,ic5 e)ti un Bi,io1nomonistD Cu Biecare ceas mai aBlu
c2te ce8aD %5 )tii c5 r5spund in8ita@iei 8oastre cu cea mai

2'#
mare pl5cere, iar ca om b5tr2n ce sunt, s5 m5 ier@i dac5 te
Bericesc pentru asemenea so@ie. ?i acum, pot s50@i mai cer un
aIutorA Am o mare misiune de 3ndeplinit )i pentru 3nceput
3mi complete, cuno)tin@ele. Gmi po@i Bi de Bolos 3n direc@ia asta.
Po@i s50mi relate,i ce s0a 3nt2mplat 3naintea plec5rii 3n
(ransil8aniaA 6ai t2r,iu poate o s50@i cer s5 m5 aIu@i mai
mult )i 3ntr0alt chip, 3ns5 pentru moment at2t 3mi aIun1e.
> 9ar, domnule, i0am r5spuns, este 8reo le15tur5 3ntre
problema de care 85 ocupa@i )i conteA
> Cste, mi0a r5spuns solemn.
> Gn acest ca,, sunt l2n15 dumnea8oastr5 cu trup )i suBlet.
9ac5 pleca@i cu trenul de 10.'0, nu 8e@i a8ea timp s5 citi@i
mald5rul de h2rtii. Le pute@i lua cu dumnea8oastr5 ca s5 le
citi@i 3n tren.
9up5 micul deIun l0am condus la 1ar5. Gnainte de a ne
desp5r@i, spuse=
> Ai putea 8eni la Londra, dac5 te0a) chema, 3mpreun5 cu
doamna 6inaA
> +om 8eni am2ndoi, c2nd 8e@i dori, i0am r5spuns.
Gi cump5rasem ,iarele de diminea@5, ca )i ,iarele din Londra,
din seara precedent5, )i pe c2nd mai schimbam o 8orb5 la
Bereastra 8a1onului, a)tept2nd s5 plece trenul, 3ncepuse s5 le
r5sBoiasc5. Aten@ia i0a Bost deodat5 atras5 de unul dintre ele,
Westminster Ga1ette, cred c5 datorit5 culorii, dar cum se uit5
se B5cu 82n5t. Citi ce8a, Boarte absorbit, morm5ind pentru
sine= 3ein Gott_At2t de cur2ndD At2t de cur2ndD Cred c5
nici nu0)i mai amintea de mine 3n acel moment. (ocmai
atunci trenul Bluier5 de plecare )i porni. *)i re8eni )i se aplec5
peste Bereastr5, B5c2ndu0mi semn cu m2na=
S Complimente doamnei 6ina< 85 8oi scrie c2t de cur2nd
o s5 pot.

Jurnalul doctorului Seward

26 septem)rie. La drept 8orbind, nimic nu se termin5. M
s5pt5m2n5 numai de c2nd am scris cu82ntul Jinis )i iat5

2'!
c5 m5 apuc de el cu Bor@e noi, )i tot 3n le15tur5 cu acelea)i
subiecte. P2n5 ast5,i dup50amia,5, de altBel, n0am a8ut nici
un moti8 special s5 m5 3ntorc cu 12ndul la cele petrecute.
KenBield e mai ra@ional ca niciodat5. Ke3ncepuse s5 se ocupe
de mu)te, acum s0a 3ntors la p5ianIeni, a)a c5 deocamdat5
nu m5 nec5Ie)te cu nimic. Am primit o scrisoare de la Arthur,
scris5 duminic5, )i din ea deduc c5 se simte bine. Tuince/
6orris este 3mpreun5 cu el, )i cu Birea lui clocotitoare 3l 8a
aIuta s5 se pun5 pe picioare. 9e altBel, )i Tuince/ mi0a scris
c2te8a cu8inte, a)a c5 de la el am aBlat c5 Arthur a 3nceput
s50)i recapete c2te ce8a din obi)nuita lui 8oio)ie, 3nc2t )i
dinspre partea lui sunt lini)tit.
C2t m5 pri8e)te, m5 3ntorsesem la lucrul meu, cu
entu,iasmul de odinioar5, a) putea spune, cu sinceritate, c5
rana pro8ocat5 de pierderea neuitatei Luc/ d5dea semne de
cicatri,are. ?i iat0o redeschis5. *ar cum se 8or sB2r)i lucrurile
acestea, numai 9umne,eu )tieD 65 bate 12ndul c5 +an
.elsin1 crede c5 )tie )i el, dar nu las5 s50i scape dec2t at2t
c2t s50@i aprind5 curio,itatea. *eri a Bost la C4eter )i a r5mas
acolo )i peste noapte. A,i s0a 3ntors )i a dat bu,na 3n biroul
meu, cam pe la cinci )i Ium5tate dup50mas5, 82r2ndu0mi sub
nas Westminster Ga1ette de seara trecut5.
> Ce cre,i despre astaA, mi0a spus, 3ncruci)2ndu0)i bra@ele.
60am uitat peste ,iar, Biindc5 3ntr0ade85r )tiam despre ce
era 8orba. Atunci el 3mi lu5 ,iarul din m2n5 )i0mi ar5t5 un
reportaI despre ni)te copii r5t5ci@i )i re15si@i 3n 8ecin5t5@ile
.ampsteadului. Hu m0a interesat 3n mod deosebit, p2n5 am
c5,ut pe pasaIul unde se descriau micile r5ni, asem5n5toare
unor mu)c5turi, de pe 12turile lor. M idee 3mi trecu prin cap
)i ridicai ochii spre el.
> CiA, m5 3ntreb5 el.
> La Bel ca biata Luc/.
> ?i cum 3@i e4pliciA
> Pur )i simplu, trebuie s5 Bie la miIloc aceea)i cau,5, ceea
ce i0a mu)cat pe ei o mu)case )i pe ea.
K5spunsul lui nu mi se p5ru dintru 3nceput clar=

2'"
> *ndirect este ade85rat, dar nu )i direct.
> Hu pricep, ProBesoreD
Cram 3ntruc2t8a 3nclinat s5 iau lucrurile mai u)or c5ci, la
urma0urmei, patru ,ile de reBacere dup5 at2ta chin 3nseamn5
ce8a, 3ns5 c2nd l0am 85,ut c2t de 3ntunecat era la Ba@5,
mi0am mutat 12ndul. Hiciodat5, nici 3n cele mai rele
momente ale bolii lui Luc/ nu01 85,usem at2t de disperat.
> C4plic50mi, i0am spus atunci, eu, unul, nu0mi pot Bace o
p5rere. Hu )tiu ce s5 cred )i nu am suBiciente date ca s5 emit
8reo ipote,5.
> +rei s50mi spui, adic5, dra15 Fohn, c5 nu ai nici o
b5nuial5 3n pri8in@a mor@ii s5rmanei Luc/, dup5 toate cele
3nt2mplate )i dup5 toate alu,iile pe care @i le0am B5cutA
> Cpui,are ner8oas5, 3nto85r5)it5 de mari pierderi sau mare
risip5 de s2n1e.
> ?i unde s0a pierdut sau s0a risipit s2n1ele acelaA
Am l5sat capul 3n Ios. ProBesorul se a)e,5 l2n15 mine )i
continu5=
> 9ra15 Fohn, e)ti un om a1er, ra@ione,i Iust )i ai cu1etul
3ndr5,ne@, 3ns5 ai )i preIudec5@iD Hu 3n15dui propriilor ochi s5
8ad5 )i propriilor urechi s5 aud5, iar tot ce dep5)e)te
cotidianul nu te interesea,5. Hu te 12nde)ti c5 sunt )i lucruri
pe care nu le po@i 3n@ele1e, dar care totu)i e4ist5, c5 unii
oameni 85d lucruri pe care ceilal@i nu le percepA
C5 anumite lucruri mai noi sau mai 8echi nu trebuie pri8ite
cu ochii de toate ,ilele, care s0au obi)nuit cu ele sau care se
iau dup5 ceea ce )tiuA Ah, acesta este cusurul )tiin@ei
noastre, 8rea s5 e4plice totul )i, unde nu0i i,bute)te, aBirm5
c5 nu e nimic de e4plicat. *a s5 ne arunc5m 3ns5 pri8irile 3n
Iur )i s5 8edem cum se de,8olt5 noi credin@e, sau care se
pretind sin1ure noi, care 3)i aBi)ea,5 tinere@ea, 3n ciuda
b5tr2ne@ii, asemenea distinselor doamne ce pot Bi 85,ute la
oper5. Presupun c5 nu cre,i 3n transmuta@ia corpurilor, nuA
Hici 3n corpii astraliA Hici 3n citirea 12ndurilorA 9ar 3n
hipnotismA

2-0
> Gn hipnotism, da. Charcot 10a demonstrat totu)i 3n mod
con8in15tor.
%ur2se=
> ?i te mul@ume)ti cu at2ta, nu0i a)aA Gntr0ade85r, marelui
Charcot, ce p5cat c5 nu mai e printre noi, 3i po@i urm5ri
demonstra@ia )i 3n@ele1e mecanismul prin care anali,ea,5
suBletul pacientului. Gn ca,ul 5sta, amice Fohn, s5 conchid c5
accep@i pur )i simplu Baptele )i te mul@ume)ti ca premisele s5
nu te conduc5 nic5ieriA *a s50mi spui atunci, c5ci doar m5
ocup cu bolile ner8oase, de ce accep@i hipnotismul )i respin1i
citirea 12ndurilorA Uite, amice Fohn, s0au B5cut 3n ,ilele
noastre pro1rese 3n domeniul electricit5@ii, care nu )tiu cum
s5 le interprete,e nici descoperitorii lor, cei care 3n 8remurile
de demult ar Bi Bost ar)i pe ru1, ca 8r5Iitori. +ia@a ne re,er85
mereu mistere. 9e ce a tr5it 6atusalem nou5 sute de ani, iar
Mld Parr
25
o sut5 )ai,eci )i nou5 b5tu@i pe muchie, pe c2nd
neBericita de Luc/, 3n 8enele c5reia cur1ea s2n1ele a patru
b5rba@i, n0a putut tr5i o ,i mai multA
C5ci, dac5 ar mai Bi tr5it o sin1ur5 ,i, am Bi putut0o sal8a.
Cuno)ti 3n 3ntre1ime misterul 8ie@ii )i al mor@iiA C)ti at2t de
st5p2n pe anatomia comparat5 ca s50mi po@i spune de ce au
unii oameni caracteristici de brut5, iar al@ii nuA Po@i s50mi
spui pentru ce, Ba@5 de restul p5ianIenilor care tr5iesc pu@in
)i sunt pric5Ii@i, p5ianIenul acela uria) a tr5it timp de secole
sub bolta 8echii biserici spaniole, cresc2nd p2n50ntr0at2t,
3nc2t, 3ntr0o bun5 ,i, cobor2nd, a putut sorbi uleiul de la
toate l5mpileA
Po@i s50mi spui de ce, 3n pampas ca )i aiurea, tr5iesc lilieci
care noaptea su1 s2n1ele 8itelor )i al cailor )i de ce 3n
anumite insule din m5rile Mccidentului 8ie@uiesc lilieci ce ,ac
at2rna@i peste ,i 3n arbori, ca ni)te nuci 1i1antice sau ca ni)te
coconi enormi, iar noaptea, c2nd marinarii isto8i@i de ar)i@5

25
Thomas Parr, englez despre care se crede c a trit mai bine de 150 de ani, n
secolele al XV-lea i al XVI-lea.

2-1
dorm pe punte, 3i n5p5desc )i le su1 s2n1ele, de0i 15sesc
to8ar5)ii lor mor@i, B5r5 o pic5tur5 de s2n1e, li8i,i ca Luc/A
> Gncet, 3ncet, ProBesore, i0am spus eu, ridic2ndu0m5. 9oar
n0o s50mi spui c5 Luc/ a Bost 8ictima unui asemenea liliac )i
c5 asta s0a petrecut la Londra, 3n plin secol al PlP0leaA
Gmi B5cu un semn cu m2na s5 m5 opresc.
> Po@i s50mi e4plici de ce tr5iesc @estoasele mai mult dec2t
1enera@ii 3ntre1i de oameniA %au cum de 8ede eleBantul
disp5r2nd dinastii dup5 dinastii )i cum de nu moare
papa1alul, dac5 nu01 m5n2nc5 pisica, dac5 nu01 ucide un
c2ine sau nu i se 3nt2mpl5 alt5 pacosteA Po@i s50mi spui
pentru ce, dintotdeauna, oamenii de pretutindeni au a8ut
credin@a c5 e4ist5 un mic num5r de oameni care tr5iesc
oric2t de mult li se 3n15duie )i sunt b5rba@i )i Bemei care nu
mor niciodat5A
Po@i s50mi spui cum procedea,5 Bachirul indian c2nd intr5
3n letar1ie )i se las5 3n1ropat ca mor@ii, poruncind s5 i se
semene 1r2u pe morm2ntul si1ilat, iar mai apoi, dup5 ce s0a
secerat 1r2ul )i s0a mai str2ns 3nc5 o recolt5, oamenii care
de,1roap5 sicriul, cu si1iliul neatins, )i0i desBac capacul 3l
15sesc 3n5untru pe Bachir tot at2t de 8iu cum sunt )i ei )i
put2nd s5 umble printre oameni ca )i mai 3nainteA
Aici l0am 3ntrerupt. Cram de,orientat< 3mi 3mpuiase mintea
cu at2tea e4centricit5@i posibile, 3nc2t mi se 3nBierb2ntase
ima1ina@ia.
Gntre,5ream c5 inten@iona s50mi @in5 o lec@ie, ca alt5dat5, pe
c2nd eram student, la Amsterdam, numai c5 atunci 3mi
numea obiectul, ca s501 pot a8ea totdeauna 3n Ba@5. Acum,
3ns5, nu0mi d5dea nici un aIutor, cu toate c5 nu doream
dec2t s5 3n@ele1.
> ProBesore, B50m5 din nou studentul r5sB5@at al 9omniei
(ale. 9eBine)te0mi te,a, ca s50i pot aplica teoriile 9omniei
(ale pe parcurs. Gn clipa de Ba@5, te urm5resc pas cu pas, de
parc5 a) Bi slab de minte, )i nu pot le1a ideile. %unt ca un
copil pierdut 3n cea@5, printre mla)tini, pun2nd piciorul la
3nt2mplare.

2-2
> M ima1ine Brumoas5, 3ntr0ade85r, ,ise el. $ine, am s5 te
l5muresc. (e,a mea e urm5toarea= 8reau s5 cre,i.
> %5 cred 3n ceA
> %5 cre,i 3n lucruri pe care nu le cuno)ti. Las50m5 s50@i
ilustre,. L0am au,it odat5 pe un american deBinind astBel
credin@a= Aceea care ne Bace capabili s5 credem 3n lucruri
despre care )tim c5 nu sunt ade85rate. 9e data asta ,ic )i eu
la Bel. %5 ne p5str5m cu1etul deschis )i s5 3mpiedic5m
ade85rurile mici s5 le 3ntunece pe cele mari, ca buc5@ile de
st2nci care astup5 )osele lar1i. %5 3ncepem cu acest mic
ade85r= 3l apreciem la Iusta lui 8aloare, dar, totodat5, nu01
putem l5sa s5 se considere buricul p5m2ntului.
> 9ori@i ca ideile preconcepute s5 nu m5 3mpiedice s5 accept
altele neobi)nuiteA +5 3n@ele1 corect lec@iaA
> K5m2i pe mai departe studentul meu Ba8orit. 6erit5 s50mi
pierd 8remea cu tine. Acum, c5 te ar5@i dispus s5 3n@ele1i, ai
)i B5cut primii pa)i. *a spune, cre,i c5 micile umBl5turi de pe
12turile copiilor au aceea)i ori1ine ca )i acelea de pe 12tul
moarteiA
> $5nuiesc c5 da.
%e ridic5 )i0mi spuse cu patos=
> Atunci te 3n)eliD M, s5 Bi Bost a)aD +ai, 3ns5, lucrurile stau
altBel )i mult, mult mai r5u.
> Pentru numele lui 9umne,eu, ProBesore +an .elsin1, am
stri1at, ce tot spuiA
Cu un 1est disperat se tr2nti 3ntr0un Botoliu )i, pun2ndu0)i
coatele pe mas5, 3)i acoperi Ba@a cu palmele=
S Copiii aceia au Bost 8ictimele domni)oarei Luc/D


2-'
CAP. 1'
Jurnalul *octorului Se5ar*
"continuare$


/imp de c2te8a clipe am Bost cuprins de o ade85rat5
Burie, de parc5, ea Biind 3n 8ia@5, ar Bi p5lmuit0o pe obra, pe
Luc/. Am lo8it cu putere 3n mas5, m0am ridicat )i i0am spus=
> Ai 3nnebunit, doctore +an .elsin1A
Cl 3)i 3n5l@5 capul, m5 pri8i )i, ca prin minune, bl2nde@ea de
pe chipul lui 3mi mai potoli m2nia.
> A) 8rea s5 Bi 3nnebunit, 3mi r5spunse. Hebunia mi se pare
u)or de 3ndurat 3n compara@ie cu un asemenea ade85r. 0,
prietene, de ce cre,i c5 am ocolit at2ta, de ce cre,i c5 mi0a
trebuit at2ta timp pentru a0@i spune un lucru at2t de simpluA
Mare pentru c5 te ur5sc )i te0am ur2t toat5 8ia@aA Pentru c5
am 8rut s5 te Bac s5 suBeriA M, nuD
> *art50m5, i0am spus.
> Pentru c5 am 8rut s5 m5 port cu bl2nde@e anun@2ndu0@i
aceast5 8este, prietene, c5ci )tiu c5 ai iubit0o pe doamna
aceea at2t de 1in1a)5. ?i totu)i, nu0@i cer s5 m5 cre,i. 9isear5
3@i 8oi do8edi acest lucru. Ai curaIul s5 8ii cu mineA
Am cam )o85it. +5,2ndu0m5 c5 e,it, 3mi spuse=
> Lo1ica e simpl5, c5ci de data asta nu mai e 8orba de lo1ica
unui nebun. *at5 propunerea mea. 6ai 3nt2i s5 mer1em s501
8edem pe copil la spital. 9octorul +incent, de la Horth

2--
.ospital, unde, dup5 cum spun ,iarele, se aBl5 acel copil, 3mi
este prieten )i cred c5 )i prietenul dumitale, de 8reme ce a@i
B5cut am2ndoi studiile la Amsterdam. Gn ca, c5 nu le 8a
permite unor prieteni s5 8ad5 bolna8ul, o 8a Bace pentru doi
oameni de )tiin@5. Hu0i 8om spune altce8a dec2t c5 dorim s5
studiem ca,ul. ?i pe urm5...
> ?i pe urm5A
%coase o cheie din bu,unar )i mi0o 3ntinse.
> ?i pe urm5, dumneata )i cu mine ne 8om petrece noaptea
3n cimitirul unde se aBl5 Luc/. Asta e cheia de la ca8ou. Am
luat0o de la pa,nic pentru a i0o da lui Arthur.
Am sim@it c5 m5 p5r5sesc puterile, c5ci presim@eam c5 ne
a)teapt5 un cal8ar 3nsp5im2nt5tor. Hu puteam totu)i Bace
nimic, a)a c5 mi0am luat inima 3n din@i )i i0am spus c5 ar Bi
ca,ul s5 ne 1r5bim, deoarece dup50amia,a se apropia de
asBin@it...
L0am 15sit pe copil trea,. 9ormise )i m2ncase c2te ce8a )i,
3n 1eneral, 3i mer1ea bine. 9octorul +incent i0a scos bandaIul
de la 12t )i ne0a ar5tat 3n@ep5turile. Hu 3nc5pea nici o
3ndoial5, erau asem5n5toare cu cele de pe 12tul lui Luc/.
Crau mai mici )i Boarte proaspete. Himic altce8a. L0am
3ntrebat pe +incent care ar Bi, dup5 p5rerea lui, cau,ele )i
mi0a r5spuns c5 trebuie s5 Bie 8orba de mu)c5tura 8reunui
animal, 8reun )obolan, pesemne. 9ar era 3nclinat s5 cread5
c5 e 8orba de unul dintre liliecii at2t de numero)i pe colinele
dinspre nord ale Londrei.
> Printre at2@ia lilieci inoBensi8i, spuse el, poate e4ista 8reun
specimen dinspre sud, apar@in2nd unei specii mai
primeIdioase. L0o Bi adus 8reun marinar )i o Bi reu)it s5 scape.
%au o Bi 8reun pui sc5pat de la Qr5dina Eoolo1ic5, sau
8reunul din rasa 8ampirilor. ?ti@i, se 3nt2mpl5 )i asemenea
lucruri. Hu mai departe de acum ,ece ,ile a sc5pat un lup
care a Bost semnalat, pare0mi0se, pe aici.
M s5pt5m2n5 mai t2r,iu, copiii de pe maidan )i de pe toate
aleile nu se mai Iucau de0a nimic altce8a dec2t de0a %cuBi@a
Ko)ie, p2n5 c2nd a 8enit 1ro,58ia asta de 9oamn5

2-
3ns2n1erat5, care pentru ei a constituit o ade85rat5
s5rb5toare. Chiar )i prichindelul 5sta, c2nd s0a tre,it ast5,i,
a 3ntrebat0o pe sor5 dac5 poate s5 plece. C2nd sora 10a
3ntrebat de ce 8rea s5 plece, i0a spus c5 8rea s5 se Ioace cu
9oamna 3ns2n1erat5.
> %per, spuse +an .elsin1, c5 atunci c2nd 8ei trimite copilul
acas5, 3i 8ei pre8eni pe p5rin@i s501 supra8e1he,e cu
str5)nicie. Aceast5 poBt5 de escapade este Boarte periculoas5
)i 3nc5 o noapte petrecut5 aBar5 3i 8a Bi Batal5. 9ar, oricum,
b5nuiesc c5 nu0i 8ei da drumul dec2t peste c2te8a ,ile.
> $ine3n@eles, cel pu@in o s5pt5m2n5, chiar )i mai mult,
dac5 nu i se 8indec5 rana.
+i,ita la spital ne0a luat mai mult timp dec2t cre,usem, iar
soarele asBin@ise. C2nd +an .elsin1 85,u c5 se B5cuse
3ntuneric, spuse=
> Hu are rost s5 ne 1r5bim. C mai t2r,iu dec2t b5nuiam. .ai
s5 mer1em unde8a s5 m2nc5m ce8a )i apoi 8om continua ce
a8em de B5cut.
Am cinat la Fac& %traRYs Castle 3n compania unui 1rup de
cicli)ti )i a altor persoane ,1omotoase )i bine0dispuse. Pe la
ora ,ece am plecat de la han. %e B5cuse Boarte 3ntuneric )i
l5mpile rare accentuau be,na de 3ndat5 ce ie)eam din ra,a
lor. ProBesorul studiase, B5r5 3ndoial5, drumul pe care urma
s5 mer1em, c5ci 3nainta B5r5 nici o e,itare.
Cu a8eam 3ns5 mari 3ndoieli cu pri8ire la locul 3n care ne
aBlam. Pe m5sur5 ce 3naintam, 3nt2lneam din ce 3n ce mai
pu@ini oameni, p2n5 c2nd, 3n cele din urm5, am Bost destul
de surprin)i 3nt2lnind patrula poli@iei c5lare, care 3)i B5cea
rondul obi)nuit 3n suburbii. Gn cur2nd, aIunser5m la ,idul
cimitirului, pe care 3l escaladar5m. Cu oarecare 1reutate, c5ci
era 3ntuneric )i nu mai eram deloc Bamiliari,a@i cu locul, am
15sit ca8oul Bamiliei Oestenra.
ProBesorul lu5 cheia, deschise u)a, care sc2r@2ia, )i se trase
3napoi, politicos, de)i B5r5 s50)i dea seama, B5c2ndu0mi semn
s5 trec primul. (o8ar5)ul meu m5 urm5 numaidec2t )i trase
u)a dup5 noi cu pruden@5. Apoi scotoci 3n sac )i scoase o

2-6
cutie de chibrituri )i o lum2nare, pe care o aprinse. ?i 3n
timpul ,ilei, 3mpodobit cu Blori, ca8oul era destul de sinistru
)i lu1ubru, dar acum, la c2te8a ,ile dup5 3nmorm2ntare,
c2nd Blorile at2rnau l2ncede )i moarte, cu albea@a ru1init5 )i
cu 8erdele de8enit caBeniu, c2nd p5ianIenii )i 12ndacii
dormeau din nou ca alt5dat5, c2nd piatra decolorat5 de
8reme, mortarul 3n care se inBiltrase praBul, Bierul ru1init, rece
)i umed, alama care 3)i pierduse luciul )i placaIul de ar1int,
p5tat )i el, reBlectau lic5rirea
slab5 a lum2n5rii, eBectul era )i mai Ialnic, )i mai sumbru
dec2t ne0am Bi putut 3nchipui.
+an .elsin1 3ncepu s5 lucre,e sistematic. Nin2nd lum2narea
pentru a putea citi pl5cile de pe sicrie, el 15si sicriul lui Luc/.
Umbl2nd 3nc5 o dat5 3n sac, scoase o )urubelni@5.
> Ce0ai de 12nd s5 BaciA, l0am 3ntrebat.
> %5 deschid sicriul. Atunci te 8ei con8in1e.
Gncepu numaidec2t s5 scoat5 )uruburile )i apoi s5lt5
capacul, sub care se 8edea 3n8eli)ul de plumb. Hu m5
sim@eam 3n stare s5 pri8esc. 6i se p5rea c5 i se aduce
moartei un aBront similar cu cel de a Bi despuiat0o 3n 8ia@5, 3n
timpul somnului. L0am apucat pe proBesor de m2n5 pentru a0
1 3mpiedica, dar el 3mi spuse doar 8ei 8edea )i, cotrob5ind
din nou 3n sac, scoase un Ber5str5u mic de traBoraI. GnBi12nd
)urubelni@a 3n plumb cu o mi)care rapid5 care m5 B5cu s5
tresar, B5cu o 1aur5 destul de mare, prin care s5 3ncap5
82rBul Ber5str5ului.
65 a)teptam ca 1a,ele din cada8rul 8echi de o s5pt5m2n5
s5 n585leasc5 3n 3nc5pere. Hoi, doctorii, care am a8ut de
studiat pericolele 3n care ne putem aBla, trebuie s5 ne
obi)nuim cu asemenea lucruri, a)a c5 m0am retras spre u)5.
9ar ProBesorul nu s0a oprit deloc. A t5iat cu Ber5str5ul o
por@iune de 8reo dou5 picioare pe o latur5 a sicriului, dup5
care a trecut pe cealalt5 latur5. Apuc2nd mar1inea p5r@ii
t5iate, s0a aplecat spre un cap5t al sicriului )i, @in2nd
lum2narea 3n dreptul deschi,5turii, mi0a B5cut semn s5 m5
uit.

2-#
60am apropiat )i am pri8it. %icriul era 1ol.
Am Bost, B5r5 3ndoial5, surprins, ba chiar uluit, dar +an
.elsin1 a r5mas neclintit.
> Acum te0ai con8ins, prietene FohnA, m0a 3ntrebat.
60am sim@it tentat s501 contra,ic )i i0am r5spuns=
> 60am con8ins c5 trupul lui Luc/ nu se aBl5 3n sicriu. 9ar
asta nu do8ede)te dec2t un sin1ur lucru.
> ?i ce anume, prietene FohnA
> C5 nu se aBl5 aici.
> $ine, Bie, spuse el, m2i a8em ne8oie )i de alte do8e,i. +ino
cu mine.
A)e,5 la loc capacul sicriului, 3)i adun5 toate lucrurile )i le
a)e,5 3n sac, stinse lum2narea, pe care o b515 tot 3n sac. A
3nchis 3n urma noastr5 u)a )i a 3ncuiat0o. 6i0a dat cheia,
spun2nd=
> +rei s0o @ii dumneataA AstBel te po@i con8in1e mai bine.
> M cheie nu 3nseamn5 nimic, i0am spus, pot e4ista
duplicate )i, oricum, nu e 1reu s5 Bor@e,i o asemenea broasc5.
ProBesorul nu spuse nimic, dar puse cheia 3n bu,unar. Apoi
3mi spuse s5 stau de pa,5 la un cap5t al cimitirului, 3n timp
ce el 8a sta la cel5lalt.
+e1hea a Bost solitar5. Cram 3n1he@at, descuraIat )i Burios pe
ProBesor, care m5 adusese 3ntr0o asemenea misiune, )i pe
mine, c5 8enisem. 6i0era prea Bri1 )i prea somn pentru a
putea obser8a bine )i nu 3ndeaIuns de somn pentru a tr5da
3ncrederea ce mi se acordase, a)a c5, una peste alta, timpul
trecea 1reu.
9intr0o dat5, 3ntorc2ndu0m5, mi s0a p5rut c5 85d un Bel de
d2r5 alb5 mi)c2ndu0se 3ntre dou5 tise ale cimitirului. Gn
acela)i timp, o siluet5 3ntunecat5 se deplas5 dinspre locul
ProBesorului 1r5bindu0se spre acea d2r5. Atunci m0am
deplasat )i eu, dar, a82nd de ocolit pietrele Bunerare )i
1rilaIele ca8ourilor, m0am 3mpiedicat de c2te8a ori.
Cerul era acoperit )i, unde8a, 3n dep5rtare, se au,i un prim
c2ntat de coco). Pu@in mai departe, dup5 c2@i8a ienuperi
r5sBira@i care marcau poteca spre capel5, o siluet5 alb5,

2-!
destul de estompat5, ,bura 3n direc@ia ca8oului. Acesta era
ascuns de copaci, a)a c5 nu am putut 8edea unde a disp5rut.
Am au,it un Bo)net 3n locul unde 85,usem prima dat5 silueta
alb5 )i, aIun12nd acolo, l0am 15sit pe ProBesor @in2nd 3n bra@e
un copila). C2nd m5 85,u, 3mi ar5t5 copilul spun2nd=
> Acum te0ai con8insA
> Hu, am r5spuns pe un ton pe care l0am sim@it a1resi8.
> Hu 8e,i copilulA
> $a da, dar cine 10a adus aiciA C r5nitA, l0am 3ntrebat.
> +om 8edea, spuse ProBesorul )i am2ndoi o apucar5m pe
drumul care ie)ea din cimitir, +an .elsin1 purt2nd 3n bra@e
copilul adormit.
9up5 ce ne0am mai 3ndep5rtat pu@in, ne0am dus sub un
p2lc de copaci, am aprins un chibrit )i ne0am uitat la 12tul
copilului. Hici urm5 de ,12rietur5 sau de cicatrice.
> Am a8ut dreptateA, l0am 3ntrebat triumB5tor.
> Am aIuns la timp, spuse +an .elsin1 satisB5cut.
(rebuia acum s5 hot5r2m ce a8eam de B5cut cu copilul, a)a
c5 ne0am consultat. 9ac5 l0am Bi dus la un post de poli@ie, ar
Bi trebuit s5 d5m o e4plica@ie pentru escapada noastr5 din
timpul nop@ii sau, cel pu@in, s5 d5m o declara@ie despre Belul
cum am 15sit copilul. A)a c5, 3n cele din urm5, ne0am
hot5r2t s5 ducem copilul pe maidan )i c2nd 8om au,i 8reun
poli@ist apropiindu0se, s501 l5s5m 3ntr0un loc unde 8a putea
Bi 15sit neap5rat.
9up5 aceea ne 8om duce acas5 c2t mai repede cu putin@5.
(otul a decurs bine. Gn cap5tul maidanului .ampstead am
au,it boc5nitul 1reu al unui poli@ist )i, a)e,2nd copilul pe
potec5, am a)teptat la p2nd5 p2n5 c2nd poli@istul,
plimb2ndu0)i lanterna dintr0un loc 3n altul, 10a 85,ut. *0am
au,it e4clama@ia de uimire, dup5 care am plecat 3n t5cere.
Am a8ut noroc s5 15sim o birI5 l2n15 %paniards )i ne0am dus
3n ora).

27 septem)rie. %e B5cuse ceasul dou5 c2nd s0a i8it prileIul
potri8it pentru 3ncercarea noastr5. Gnmorm2ntarea care

2-"
a8usese loc la amia,5 se terminase, iar ultimii participan@i
plecau B5r5 s5 se 1r5beasc5, c2nd, pri8ind plini de precau@ie
din spatele unui p2lc de arini ne1ri, l0am 85,ut pe 1ropar
3ncuind poarta dup5 el. He0am dat seama c5 p2n5 a doua ,i
diminea@5 ne aBlam 3n si1uran@5, dar ProBesorul 3mi spuse c5,
3n cel mai r5u ca,, nu 8om a8ea ne8oie dec2t de un ceas.
9e)i e un sacrile1iu s5 deschi,i un sicriu de plumb pentru a
8edea dac5 o Bemeie moart5 3n urm5 cu aproape o s5pt5m2n5
este cu ade85rat moart5, mi se p5rea acum o culme a
nero,iei s5 deschidem din nou ca8oul, c2nd 85,user5m cu
ochii no)tri c5 sicriul e 1ol. Am dat din umeri, totu)i, )i n0am
spus nici un cu82nt, c5ci +an .elsin1 c2nd @ine mor@i) la un
lucru nu i01 poate scoate nimeni din cap. Gn5untru nu mai
era tot at2t de lu1ubru ca asear5, dar, 8ai, c2t de s5r5c5cios
era luminat de ra,a de soare care p5trundea 3n ca8ou. +an
.elsin1 se 3ndrept5 spre sicriul lui Luc/, iar eu 3n urma lui.
%e aplec5 deasupra sicriului, tr512nd din nou por@iunea
mobil5. 65 str5b5tu un Bior de uimire )i de 1roa,5.
Gn sicriu se aBla Luc/, care, dup5 toate aparen@ele, era la Bel
ca 3n noaptea dinaintea 3nmorm2nt5rii, ba, dac5 acest lucru
este posibil, mai str5lucitoare )i mai Brumoas5 ca oric2nd.
Hu0mi 8enea s5 cred c5 e moart5. A8ea bu,ele ro)ii, chiar mai
ro)ii dec2t 3nainte, iar obraIii erau u)or 3mbuIora@i.
> Hu cum8a e o scamatorieA, l0am 3ntrebat.
> (e0ai con8ins acumA, m5 3ntreb5 proBesorul drept r5spuns,
)i, 3ntin,2nd m2na spre moart5, de m5 trecur5 to@i Biorii, 3i
d5du la o parte bu,ele, de,8elindu0i din@ii albi.
> Uite, continu5 el, sunt chiar mai ascu@i@i dec2t 3nainte. Cu
ace)tia, )i puse de1etul pe unul dintre canini )i pe dintele de
dedesubt, 3i mu)c5 pe copii. (e0ai con8ins acum, prietene
FohnA
Gn mine se tre,i 3nc5 o dat5 o dorin@5 ostil5 de a0l contra,ice.
> M Bi a)e,at0o cine8a aici 3n cursul ,ilei.
> E5uA ?i cine, m5 ro1A
> Hu )tiu. Cine8a.

20
> ?i totu)i, a murit acum o s5pt5m2n5. 6aIoritatea mor@ilor
nu arat5 a)a dup5 at2ta timp.
H0am 15sit nici un r5spuns, a)a c5 am t5cut. +an .elsin1
p5ru c5 d5 aten@ie t5cerii mele< 3n orice ca,, nu maniBesta nici
m2hnire, nici triumB. Pri8i cu aten@ie la chipul moartei, 3i
ridic5 pleoapele )i se uit5 la ochii ei, pe urm5 3i mai desB5cu o
dat5 bu,ele, e4amin2ndu0i din@ii. Apoi se 3ntoarse spre mine
)i 3mi spuse=
> C4ist5, totu)i, o deosebire Ba@5 de lucrurile cunoscute
p2n5 acum= o 8ia@5 dedublat5 neobi)nuit5. Luc/ a Bost
mu)cat5 de 8ampir 3n timp ce se aBla 3n trans5 de
somnambulism. Aha, tresari, nu )tiai acest lucru, prietene
Fohn, dar 8ei aBla totul mai t2r,iu. (ot 3n trans5 a 8enit
8ampirul s50i bea s2n1ele, 3n trans5 a murit )i tot 3n trans5 e
moart5 8ie. Prin acest lucru se deosebe)te de ceilal@i. Pe
chipul ei nu e nici un semn de tic5lo)ie )i mi0e 1reu s0o ucid
3n timpul somnului.
Am sim@it c5 3mi 3n1hea@5 s2n1ele 3n 8ene )i mi0am dat
seama c5 3ncep s5 accept teoriile lui +an .elsin1. $ine, dar
dac5 este moart5 cu ade85rat, de ce 3l 3n1ro,e)te ideea de a o
ucideA ProBesorul m5 pri8i )i, B5r5 3ndoial5, 85,u schimbarea
de pe chipul meu, c5ci 3mi spuse aproape cu bucurie=
> Ci, acum te0ai con8insA
> %tai pu@in, i0am r5spuns. %unt 1ata s5 accept. Cum ai s5
Baci aceast5 Bapt5 s2n1eroas5A
> *i 8oi rete,a capul, 3i 8oi umple 1ura cu usturoi )i 3i 8oi
3nBi1e o @epu)5 3n trup.
60am cutremurat la 12ndul de a mutila trupul Bemeii pe
care o iubisem. ?i totu)i, emo@ia nu era at2t de puternic5
precum m5 a)teptasem. 9e Bapt, 3ncepeau s5 m5 treac5 Biori,
d2ndu0mi seama de pre,en@a acestei Biin@e, a acestei moarte
8ii, cum o numea +an .elsin1, )i sim@eam c5 sunt cuprins de
de,1ust.
Am a)teptat o mul@ime ca +an .elsin1 s5 3nceap5, dar el
st5tea de parc5 ar Bi Bost dus pe 12nduri. Apoi, cu un ,1omot
sec, 3nchise sacul )i spuse=

21
> 60am 12ndit )i iat5 cum am hot5r2t c5 e mai bine. 9ac5
mi0a) asculta 3ndemnul inimii, a) Bace acum, pe loc, ceea ce e
de B5cut. Problema e simpl5= p2n5 acum, Luc/ nu a omor2t
pe nimeni, de)i, B5r5 3ndoial5, a Bost doar o chestiune de timp.
9ac5 am ac@iona acum, am 3ndep5rta pentru totdeauna
pericolul. 9ar, pe de alt5 parte, s0ar putea s5 a8em ne8oie de
Arthur, )i cum 3i 8om putea e4plica aceste lucruriA
9ac5 dumneata, care ai 85,ut r5nile de pe 12tul lui Luc/ )i
ai 85,ut )i celelalte r5ni at2t de asem5n5toare de pe 12tul
copilului de la spital, dac5 dumneata, care ai 85,ut sicriul 1ol
noaptea trecut5 )i ocupat ast5,i de o Bemeie a c5rei sin1ur5
transBormare la o s5pt5m2n5 dup5 ce a murit este c5 a
de8enit doar mai 3mbuIorat5 )i mai Brumoas5, dac5
dumneata, care cuno)ti aceste lucruri )i care ai 85,ut silueta
alb5 de ast50noapte care a adus copilul la cimitir, dumneata,
care ai 85,ut cu ochii dumitale )i nu ai cre,ut, la ce m5 pot
a)tepta de la Arthur, care nu cunoa)te nimic din toate
acesteaA 60a b5nuit atunci c2nd l0am oprit s5 o s5rute pe
muribund5. 60a iertat, 3nchipuindu0)i c5 am 1re)it c2nd
l0am 3mpiedicat s50i spun5 adio a)a cum se cu8enea. ?i 1re)it
mai poate crede c5 aceast5 Bemeie a Bost 3n1ropat5 de 8ie )i c5
am ucis0o. +a pretinde apoi, B5c2nd cea mai 1ra85 1re)eal5,
c5 noi, cei care am 1re)it, am ucis0o cu ideile noastre. %e 8a
12ndi uneori c5 Bemeia pe care a iubit0o a Bost 3n1ropat5 de
8ie )i 8a a8ea co)maruri 1roa,nice despre suBerin@ele ei, )i din
nou 8a crede c5 am a8ut poate dreptate )i c5 iubita lui a Bost,
la urma0urmei, moart5 8ie. 60am hot5r2t. %5 mer1em. Gn
seara asta, dumneata te 3ntorci la a,il, unde 8ei a8ea 1riI5 ca
totul s5 Bie bine, iar eu 8oi petrece noaptea 3n cimitir, dup5
cum 8oi crede de cu8iin@5. 62ine sear5 8ei 8eni la mine, la
hotelul $er&ele/, la ora ,ece.
Gi 8oi trimite 8orb5 lui Arthur s5 8in5 )i el 3mpreun5 cu acel
t2n5r american at2t de distins, care a donat )i el s2n1e. 9up5
aceea 8om a8ea cu to@ii treab5. (e 3nso@esc p2n5 3n Piccadill/,
unde 8oi lua masa, deoarece trebuie s5 m5 3napoie, 3n cimitir
3nainte de asBin@it.

22

Gnsemnare l5sat5 de +an .elsin1 3n 8ali,a de la hotelul
$er&ele/, adresat5 lui Fohn %eRard, 6.9. :3nsemnarea nu i0a
Bost predat5;

=< septem4rie


Prietene Fohn,
G@i scriu aceste lucruri 3n e8entualitatea c5 s0ar 3nt2mpla
ce8a. 65 duc s5 stau de 8e1he sin1ur 3n cimitir. +reau ca
moarta 8ie, domni)oara Luc/, s5 nu ias5 la noapte, astBel ca
m2ine noapte s5 Bie mai 3nsetat5. 9e aceea, 8oi astupa u)a
ca8oului cu lucruri care nu 3i sunt pe plac= usturoi )i cruciBi4.
A8em de0a Bace cu un mort 8iu recent, care se 8a Beri de
lucrurile acestea. $a, mai mult, ele 3i 3mpiedic5 doar ie)irea,
3ns5 nu 3i pot inBluen@a dorin@a, c5ci 3n acele clipe mortul 8iu
este disperat )i trebuie s5 15seasc5 linia minimei re,isten@e,
oricare ar Bi aceasta. +oi sta pe aproape toat5 noaptea, de la
asBin@itul p2n5 la r5s5ritul soarelui, )i dac5 e ce8a de aBlat,
8oi aBla.
9e domni)oara Luc/ nu mi0e deloc team5, nici pentru ea,
nici de ce 3mi poate Bace, 3ns5 mi0e team5 de cel din cau,a
c5ruia a de8enit ea moart5 8ie )i care are puterea s50i caute
morm2ntul )i s5 se ad5posteasc5 3n el. C 8iclean, a)a cum
am aBlat de la domnul Fonathan )i din Belul 3n care ne0a tras
pe sBoar5 tot timpul c2nd a Iucat cu noi mi,2nd pe 8ia@a
domni)oarei Luc/, Ioc 3n care am pierdut. *ar mor@ii 8ii, 3n
multe pri8in@e, sunt puternici= au putere c2t dou5,eci de
oameni.
Chiar )i noi patru, care i0am dat puterile noastre
domni)oarei Luc/, nu suntem nimic pentru el. $a mai poate
chema lupul )i mai )tiu eu ce. A)a c5, dac5 8ine aici la
noapte, 8a da de mine. Cl, )i nimeni altcine8a, p2n5 ce nu 8a
Bi prea t2r,iu. 9ar s0ar putea nici s5 nu 3ncerce s5 8in5 3n
acest loc< de Bapt, nu are nici un moti8. (erenul lui de prad5 e

2'
mai plin de 82nat dec2t cimitirul unde doarme o moart5 8ie )i
unde 8e1hea,5 un b5tr2n.
9e aceea scriu aceste r2nduri, 3n ca, c5... *a )i documentele
pe care le aBli aici, Iurnalul lui .ar&er )i celelalte, cite)te0le )i
caut501 apoi pe acest mort 8iu, retea,50i capul )i arde0i inima
sau 3nBi1e0i o @epu)5 prin ea, ca lumea s5 poat5 sc5pa de el.
Adio, dac5 a)a 8a Bi scris,
#an Helsing

Jurnalul doctorului Seward

28 septem)rie. Ce bineBacere este o noapte de somnD *eri
eram 1ata s5 accept ideile monstruoase ale lui +an .elsin1,
dar acum mi se par neBire)ti, o insult5 la adresa
bunului0sim@. J5r5 3ndoial5, el crede tot. 65 3ntreb dac5 nu
cum8a i s0a str2mbat Iudecata. J5r5 doar )i poate, trebuie s5
e4iste 8reo e4plica@ie ra@ional5 a tuturor acestor lucruri
misterioase. %5 o Bi B5cut oare ProBesorul 3nsu)iA *nteli1en@a
lui este at2t de e4traordinar5, 3nc2t dac5 3)i pierde cum8a
min@ile, 3)i 8a duce de minune p2n5 la cap5t ideea lui Bi45.

29 septem)rie, dimineaa... Asear5, la ora ,ece B5r5 ce8a,
Arthur )i Tuince/ au 8enit 3n odaia lui +an .elsin1, care ne0a
spus tuturor ce a8eam de B5cut, adres2ndu0se 3n special lui
Arthur, de parc5 8oin@a noastr5 ar Bi Bost 3n 3ntre1ime diriIat5
de el. A 3nceput prin a ne spune c5 sper5 s501 3nso@im cu to@ii,
deoarece a8em de 3ndeplinit o datorie sB2nt5.
> (e0a surprins, B5r5 3ndoial5, scrisoarea meaA, 3i adres5 el
3ntrebarea direct lordului Qodalmin1.
> 9a, )i chiar m0a tulburat. Gn ultima 8reme am Bost cople)it
de at2tea neca,uri, 3nc2t ar Bi putut s5 nu se mai i8easc5
altele. Am Bost curios s5 )tiu la ce te0ai reBerit. Am discutat
cu Tuince/, dar cu c2t am discutat mai mult, cu at2t am Bost
mai nedumeri@i, iar acum pot spune c5 n0am 3n@eles nimic.
> Hici eu, spuse Tuince/ 6orris laconic.

2-
> M, spuse ProBesorul, atunci sunte@i am2ndoi mai aproape
de 3nceput dec2t prietenul Fohn, care a trebuit s5 Bac5 un
lun1 drum apoi pentru a putea aIun1e aici.
9esi1ur, )i0a dat seama c5 re8enisem la 8echea mea 3ndoial5,
de)i nu 3i spusesem nici un cu82nt. Apoi, 3ntorc2ndu0se c5tre
ceilal@i doi, spuse cu 1ra8itate=
> +5 cer permisiunea ca la noapte s5 Bac ceea ce cred de
cu8iin@5. ?tiu, 85 cer mult, dar 8i se 8a p5rea )i mai mult
dup5 ce 8e@i aBla propunerea mea. 9e aceea, 3mi 3n15dui s5
85 cer B515duiala 3n necuno)tin@5 de cau,5, astBel ca dup5
aceea, de)i s0ar putea s5 85 sup5ra@i un timp pe mine, s5 nu
85 repro)a@i 8ou5 3n)i85 nimic.
> Mricum, procede,i cinstit, 3l 3ntrerupse Tuince/. K5spund
pentru ProBesor. Hu prea b5nuiesc ce are de 12nd, dar pot s5
Iur c5 e cinstit, )i mie mi0e de aIuns.
> G@i mul@umesc, spuse +an .elsin1 cu m2ndrie. Am a8ut
cinstea s5 te socot un prieten de n5deIde )i aceast5
conBirmare este pre@ioas5.
Gi 3ntinse m2na, iar Tuince/ 6orris i0o str2nse. Apoi 8orbi
Arthur=
> 9octore +an .elsin1, nu prea 3mi place s5 cump5r m2@a0n
sac, cum se spune 3n %co@ia, )i dac5 e 8orba de 8reun lucru
care are 8reo le15tur5 cu onoarea mea )i cu credin@a mea de
cre)tin, atunci nu pot B515dui. 9ac5 po@i s5 m5 asi1uri c5
inten@iile dumitale nu 3ncalc5 nici unul din aceste dou5
principii, atunci 3mi dau pe loc consim@5m2ntul, de)i, pe
8ia@a mea, nu 3n@ele1 ce urm5re)ti.
> Accept condi@iile, spuse +an .elsin1.
> 9e acordD, spuse Arthur. A)a e bine. ?i acum, c5 am pus
lucrurile la punct, 3mi dai 8oie s5 te 3ntreb ce a8em de B5cutA
> +reau s5 8eni@i cu mine, 3n tain5, 3n cimitirul din
Kin1stead.
Chipul lui Arthur se 3ntunec5 )i spuse uluit=
> Unde e 3nmorm2ntat5 s5rmana Luc/A :ProBesorul
3ncu8iin@5.; Arthur continu5= ?i acoloA
> %5 intr5m 3n ca8ouD Arthur se ridic5 3n picioare.

2
> ProBesore, 8orbe)ti serios sau Baci 8reo 1lum5 sinistr5A
*art50m5, 85d c5 8orbe)ti serios. %e a)e,5 din nou, dar 3l
8edeam hot5r2t )i m2ndru, ca un om care 3)i p5strea,5
demnitatea. Urm5 o clip5 de t5cere, dup5 care Arthur 3ntreb5
din nou= ?i 3n ca8ouA
> %5 deschidem sicriul.
SAsta0i prea de totD, spuse el Burios, ridic2ndu0se. 9e acord
s50mi p5stre, r5bdarea c2nd e 8orba de lucruri re,onabile,
dar 3n aceast5 proBanare a morm2ntului unei persoane care...
Aproape c5 se suBoca de indi1nare.
ProBesorul 3l pri8i comp5timitor=
> 9ac5 te0a) putea cru@a de 8reo suBerin@5, s5rmanul meu
prieten, spuse el, 9umne,eu )tie c5 a) Bace0o. 9ar 3n noaptea
asta trebuie s5 c5lc5m pe c5r5ri cu spini, c5ci altBel, mai
t2r,iu )i0n 8ecii08ecilor, picioarele pe care le 3ndr51e)ti 8or
c5lca pe c5r5ri de BocD
Arthur 3l pri8i cu chipul Berm )i palid )i spuse=
> *a seama, domnule, ia seamaD
> Mare n0ar Bi bine s5 ascul@i 3nt2i ce am de spusA, 3ntreb5
+an .elsin1. Atunci 8ei aBla cel pu@in limitele inten@iei mele.
%5 continui.
> Cred c5 a)a ar Bi cel mai bine, inter8eni 6orris.
> 9omni)oara Luc/ a murit. 9aD Atunci nimic nu 3i poate
Bace 8reun r5u. 9ar dac5 nu a murit...
Arthur s5ri 3n picioare.
> 9oamne 9umne,euleD, stri15 el. Ce 8rei s5 spuiA %0a B5cut
o 1re)eal5A A Bost 3n1ropat5 de 8ieA Qemu cuprins de o
durere pe care nici m5car speran@a nu i0o putea alina.
> H0am spus c5 e 8ie, copilul meu. Hu cred acest lucru. H0
am spus dec2t c5 s0ar putea s5 Bie moart5 8ie.
> 6oart5 8ieD Ce 8rei s5 spuiA Ce 3nseamn5 acest co)marA
> %unt taine pe care oamenii abia le pot 3ntre,5ri )i pe care
secole 3ntre1i nu le0au putut l5muri dec2t 3n parte.
Crede@i0m5, acum a8em de0a Bace cu un asemenea ca,. 9ar,
asta nu0i tot. *mi 3n15dui s50i tai capul domni)oarei Luc/A

26
> M, CeruriD HuD, stri15 Arthur cu o i,bucnire p5tima)5.
Pentru nimic 3n lume n0a) putea consim@i la mutilarea
trupului ei scump. 9octore +an .elsin1, mer1i prea departe.
Hu cute,a s5 te mai 12nde)ti la o asemenea proBanare. Hu0mi
8oi da consim@5m2ntul la nimic. Am datoria de a0i ap5ra
morm2ntul de p2n15rire )i Iur pe 9umne,eu c5 3mi 8oi
3ndeplini datoriaD
+an .elsin1 se ridic5 din locul de unde )e,use p2n5 atunci
)i spuse 1ra8 )i se8er=
> ?i eu, lord Qodalmin1, am de 3ndeplinit o datorie, o datorie
Ba@5 de ceilal@i, o datorie Ba@5 de dumneata, o datorie Ba@5 de
moart5. ?i Iur pe 9umne,eu c5 o 8oi 3ndepliniD (ot ce 3@i cer
acum este s5 8ii cu mine, s5 pri8e)ti )i s5 ascul@i. ?i dac5 mai
t2r,iu, c2nd 3@i 8oi adresa aceea)i ru15minte, nu 8ei Bi mai
1r5bit dec2t mine s0o 3ndepline)ti, atunci 3mi 8oi Bace datoria
oricum 8oi crede eu de cu8iin@5.
?i, pentru a m5 conBorma dorin@elor 3n5l@imii +oastre, 8oi Bi
la dispo,i@ia dumnea8oastr5 pentru a 85 da e4plica@ii, oric2nd
)i oriunde 8e@i 8oi. +ocea 3i sl5bi pu@in, dar continu5 pe un
ton plin de mil5= 9ar, te implor, nu pleca m2niat pe mine. Gn
r5stimpul unei 8ie@i 3ndelun1ate am a8ut parte de lucruri
care nu mi0au Bost totdeauna pe plac )i care, uneori, mi0au
sB2)iat inima, dar niciodat5 n0am a8ut 8reo datorie mai 1rea
ca acum. Q2nde)te0te= 9e ce m0a) osteni 3ntr0at2t )i de ce
m0a) m2hni peste m5sur5A Am 8enit din @ara mea s5 Bac un
bine dac5 pot. La 3nceput, pentru a0i Bace pe plac prietenului
Fohn )i apoi pentru a aIuta o t2n5r5 bl2nd5, pe care )i eu am
aIuns s0o 3ndr51esc. *0am dat s2n1e, eu, care nu eram, ca
dumneata, iubitul ei, ci numai medic )i prieten. *0am
3nchinat ,ilele )i nop@ile mele, 3nainte )i dup5 moarte. ?i dac5
moartea mea 3i poate Bace 8reun bine, chiar )i acum, c2nd e
moart5 8ie, i0o 8oi da de bun58oie.
Aceste cu8inte, rostite cu o m2ndrie 1ra85 )i plin5 de
delicate@e, l0au impresionat Boarte mult pe Arthur. Lu5 m2na
b5tr2nului )i spuse cu 8ocea Br2nt5=

2#
> M, e 1reu s5 te 12nde)ti la asemenea lucruri )i nu 3n@ele1
nimic, dar 8oi mer1e cu dumneata )i 8oi a)tepta.


2!
CAP. 1-
Jurnalul *octorului Se5ar*
"continuare$


6ra dou5spre,ece B5r5 un sBert c2nd am p5truns 3n
cimitir, escalad2nd ,idul cel scund. Hoaptea era intunecoas5,
doar pe alocuri, printre sp5rturile de nori 1rei care alunecau
pe cer, str5b5tea c2te o sclipire de lun5. 6er1eam destul de
aproape unul de cel5lalt, doar +an .elsin1 se aBla pu@in mai
3n Ba@5, deoarece ne ar5ta drumul. C2nd ne0am apropiat de
ca8ou, l0am pri8it cu aten@ie pe Arthur, c5ci m5 temeam ca
nu cum8a s50l tulbure apropierea de un loc 3nc5rcat cu
amintiri at2t de dureroase< dar el se st5p2nea destul de bine.
ProBesorul descuie u)a )i, 85,2nd c5 noi )o85im dintr0un
moti8 sau altul, trecu peste acest moment diBicil, intr2nd el
3nsu)i primul. L0am urmat cu to@ii )i am 3nchis u)a. Apoi el
aprinse un Belinar orb )i ar5t5 spre sicrie. Arthur B5cu c2@i8a
pa)i, )o85ind< +an .elsin1 mi se adres5=
> Ai Bost cu mine ieri aici. %e aBla trupul domni)oarei Luc/ 3n
sicriul acelaA
> 9a.
ProBesorul se 3ntoarse c5tre ceilal@i )i spuse=
> A@i au,it< )i totu)i e4ist5 cine8a care nu m5 crede.
Lu5 )urubelni@a )i ridic5 din nou capacul sicriului. Arthur
pri8ea, Boarte palid, dar nu scotea un cu82nt< c2nd capacul Bu

2"
ridicat, Arthur B5cu c2@i8a pa)i 3nainte. +an .elsin1 trase
)ina de plumb. Am pri8it cu to@ii, apoi ne0am retras
3nsp5im2nta@i.
%icriul era 1olD
(imp de c2te8a minute, nici unul dintre noi nu rosti 8reun
cu82nt. (5cerea Bu 3ntrerupt5 de Tuince/ 6orris=
> ProBesore, am toat5 3ncrederea 3n dumneata. (ot ceea ce 3@i
cer este cu82ntul de onoare. Cste cum8a opera dumitaleA
> +5 Iur pe tot ce am mai sB2nt c5 nu am mi)cat0o )i nici
m5car nu am atins0o. *at5 ce s0a 3nt2mplat= cu dou5 nop@i 3n
urm5, prietenul meu %eRard )i cu mine am 8enit aici, cu
inten@ii bune, crede@i0m5. Am deschis acest sicriu, care pe
atunci era si1ilat, )i l0am 15sit 1ol, ca )i acum. Apoi am
a)teptat )i am 85,ut ce8a alb umbl2nd pe sub copaci. A doua
,i am 8enit aici ,iua. Ca se aBla acolo. A)a este sau ba,
prietene FohnA
> A)a este.
> Gn noaptea urm5toare am 8enit la timp. Lipsea 3nc5 un
copila), dar l0am 15sit ne85t5mat printre morminte, sla85
9omnuluiD *eri am 8enit aici 3nainte de apusul soarelui, c5ci
la apus mor@ii 8ii se pot mi)ca. Am a)teptat aici toat5 noaptea
p2n5 la r5s5ritul soarelui, dar nu am 85,ut nimic. Asta, cu
si1uran@5, din pricin5 c5 pusesem pe la 3ncuietorile u)ilor
usturoi )i alte lucruri pe care mor@ii 8ii nu le suBer5 )i de care
se Beresc. A,i0noapte nu a a8ut loc nici un e4od, a)a c5 3n
seara asta, 3nainte de apusul soarelui, am 3ndep5rtat
usturoiul )i celelalte lucruri. ?i a)a se Bace c5 am 15sit sicriul
1ol. 6ai da@i0mi o clip5 ascultare. P2n5 acum s0au petrecut
multe lucruri stranii, dar a)tepta@i cu mine aBar5, B5r5 s5 ne
Bacem 85,u@i sau au,i@i, )i 8e@i 8edea )i alte lucruri cu mult
mai stranii. A)adar, )i spun2nd acestea trase 1eamul orb al
Belinarului, acum s5 mer1em aBar5.
ProBesorul deschise u)a, noi am ie)it unul c2te unul, iar el
la urm5, 3ncuind u)a dup5 el.
AhD Ce curat )i proasp5t p5rea aerul nop@ii dup5 spaima pe
care am tras0o 3n ca8ouD Jiecare 3n Belul lui era solemn )i

260
cople)it. Arthur era t5cut )i 8edeam cum se str5duia s5
de,le1e rostul )i mie,ul misterului. ?i eu eram destul de
lini)tit )i pe Ium5tate hot5r2t s5 las deoparte orice 3ndoial5 )i
s5 accept conclu,iile lui +an .elsin1. Tuince/ 6orris era
Ble1matic, ca omul care accept5 totul cu un curaI rece,
mer12nd p2n5 la orice risc.
Heput2nd Buma, 3)i t5ie o bucat5 mare de tutun presat )i
3ncepu s501 mestece. 9ar +an .elsin1 a8ea ce8a anume de
B5cut. 6ai 3nt2i scoase din traist5 ce8a care sem5na cu un
pesmet 3n Borm5 de anaBur5, 3nB5)urat cu 1riI5 3ntr0un )er8et
alb, apoi scoase 8reo dou5 m2ini pline cu ce8a albicios, ca un
Bel de aluat sau chit. J5r2mi@5 bine anaBura )i o amestec5 3n
substan@a aBlat5 3n m2ini. Apoi lu5 acest material )i,
r5sucindu01 3n B2)ii sub@iri, 3ncepu s5 a)e,e aceste B2)ii 3n
cr5p5turile dintre u)5 )i pere@ii ca8oului. Am Bost 3ntruc2t8a
mirat de toate acestea )i, cum m5 aBlam l2n15 el, l0am
3ntrebat ce Bace. Arthur )i Tuince/ se apropiar5 de noi, Biind
)i ei curio)i. ProBesorul r5spunse=
> Astup ca8oul pentru ca mor@ii 8ii s5 nu mai poat5 intra.
> ?i 3i 8a 3mpiedica oare substan@a pe care ai pus0o acoloA,
3ntreb5 Tuince/. 9oamne sBinteD Hu cum8a0i 8orba de 8reun
IocA
> $a da.
> ?i cum se nume)te substan@a astaA
> A,ima 3mp5rt5)aniei. Am adus0o de la Amsterdam anume.
Am )i o indul1en@5.
K5spunsul 3i impresion5 proBund p2n5 )i pe cei mai sceptici
dintre noi. Gntr0o t5cere plin5 de respect, ne0am dus la
locurile care ne Buseser5 indicate, 3n Iurul ca8oului, aproape
de el, dar ascun)i de 8ederea oricui s0ar Bi apropiat. 9in
8i,itele de p2n5 acum m5 obi)nuisem cu spaima de a sta la
p2nd5< )i totu)i, eu, care p2n5 mai acum un ceas
respinsesem do8e,ile, sim@eam cum mi se taie picioarele.
Ca8ourile nu p5ruser5 niciodat5 at2t de 3n1ro,itor de albe.
Chiparo)ii, tisele )i Inepenii nu p5ruser5 niciodat5 ca acum o
3ntruchipare a triste@ii Bunerare. Copacii sau iarba nu

261
Brem5taser5 )i nu Bo)niser5 niciodat5 at2t de amenin@5tor.
Kamurile nu trosniser5 niciodat5 at2t de misterios. Urletul
3ndep5rtat al c2inilor nu r5sunase niciodat5 ca o pre8estire
at2t de Ialnic5 3n noapte.
(5cerea dur5 mult timp, ca un 1ol mare, dureros, apoi 3l
au,ir5m pe ProBesor )optind pre8enitor= %sst... He B5cu semn.
9eparte, pe aleea de tis5, am 85,ut 3naint2nd o umbr5 alb5,
o umbr5 de un alb sp5l5cit, care @inea ce8a ne1ru la piept.
Umbra se opri )i 3n clipa aceea o ra,5 de lun5 se strecur5
printre norii care 1oneau, ar5t2ndu0ne cu o claritate
uimitoare o Bemeie cu p5rul ne1ru 3mbr5cat5 3n lin@oliu de
morm2nt. Hu0i puteam 8edea chipul, c5ci capul 3i era aplecat
peste ceea ce constatar5m a Bi un copil cu p5rul b5lai.
Urm5 o pau,5 )i apoi se au,i un stri15t scurt, ascu@it, a)a
cum @ip5 copii prin somn. Am pornit spre ea, dar m2na
proBesorului, pe care 3l 8edeam 3n spatele unei tise, ne
pre8eni )i ne opri pe loc. C2nd am pri8it, umbra 3nainta din
nou. Cra acum destul de aproape de noi, ca s5 o putem 8edea
limpede, iar luna tot o mai lumina. Kecunosc2nd0o pe Luc/
Oestenra, s2n1ele 3mi 3n1he@5 3n 8ene )i au,eam r5suBlarea
1rea a lui Arthur. Luc/ Oestenra, )i totu)i, at2t de schimbat5D
$l2nde@ea se transBormase 3ntr0o cru,ime ne3ndur5toare,
3mpietrit5, iar puritatea 3ntr0o neru)inare plin5 de 8oluptate.
+an .elsin1 B5cu c2@i8a pa)i )i noi, ceilal@i, urm2ndu01,
3naintar5m cu to@ii. Patru dintre noi s0au aranIat 3n )ir 3n Ba@a
intr5rii ca8oului. +an .elsin1 ridic5 Belinarul )i trase 1eamul<
la lumina care c5dea pe chipul lui Luc/ am 85,ut c5 bu,ele
erau 3nro)ite de s2n1e proasp5t )i c5 s2n1ele se scursese pe
b5rbie )i0i p5tase 1iul1iul imaculat de batist.
He0am cutremurat de 1roa,5. 9up5 lumina care tremura am
85,ut c5 p2n5 )i ner8ii de o@el ai lui +an .elsin1 sl5biser5.
Arthur era l2n15 mine )i, dac5 nu l0a) Bi apucat de bra@ ca
s50l sus@in, s0ar Bi pr5bu)it.
C2nd Luc/, dau acest nume umbrei din Ba@a noastr5, pentru
c5 poart5 3nB5@i)area ei, ne 85,u, se trase 3napoi cu un m2r2it
Burios, ca o pisic5 luat5 prin surprindere. Apoi 3)i plimb5

262
pri8irea asupra noastr5. Crau ochii ei, dup5 Borm5 )i culoare,
dar ni)te ochi impuri )i plini de Boc dia8olesc, 3n locul pri8irii
pure )i bl2nde pe care o cuno)team. Gn acea clip5, urmele
dra1ostei mele se transBormaser5 3n ur5 )i de,1ust.
9ac5 ar Bi trebuit s0o ucid5 cine8a 3n clipa aceea, a) Bi
B5cut0o cu o bucurie s5lbatic5. Pri8irile 3i sc5p5rau cu o
lumin5 p512n5 )i Ba@a i se schimonosise 3ntr0un ,2mbet de
8oluptate... Ah, 9oamne, cum m0am cutremurat 85,2nd0oD
Cu o mi)care nep5s5toare )i cu o cru,ime diabolic5 a,82rli
copilul pe care 3l @inuse p2n5 atunci str2ns la piept. Copilul
d5du un @ip5t ascu@it )i r5mase acolo, 1em2nd. Cra at2ta
s2n1e rece 3n 1estul acesta, 3nc2t Arthur nu0)i putu st5p2ni
un 1eam5t. C2nd ea se 3ndrept5 spre el cu bra@ele deschise )i
cu un ,2mbet neru)inat, Arthur se d5du 3napoi,
ascun,2ndu0)i Ba@a 3n m2ini.
(otu)i, ea continu5 s5 se 3ndrepte spre el )i, cu o 1ra@ie
lan1uroas5 )i 8oluptuoas5, i se adres5=
> +ino, Arthur. Las50i pe ceilal@i )i 8ino. $ra@ele mele t2nIesc
dup5 tine. +ino )i 8om r5m2ne 3mpreun5. +ino, so@ul meu,
8ino.
+ocea ei suna diabolic de dulce, ca un clinchet de pahare
8ibr2nd p2n5 )i 3n mintea noastr5, a celor care au,eam
cu8intele adresate altcui8a. C2t despre Arthur, p5rea 8r5Iit.
Lu2ndu0)i m2inile de pe Ba@5, 3)i deschise lar1 bra@ele. Ca se
pre15tea s50i sar5 3n bra@e, c2nd +an .elsin1 se repe,i
ridic2nd cruciBi4ul s5u mic de aur. La 8ederea cruciBi4ului,
Bantoma se retrase )i, cu chipul brusc r585)it de Burie, se
n5pusti pe l2n15 el ca )i cum ar Bi 8rut s5 intre 3n ca8ou.
La o dep5rtare de 8reo dou50trei picioare de u)5, ea se opri
totu)i, de parc5 ar Bi Bost @intuit5 pe loc de o Bor@5 de ne3n8ins.
Atunci se 3ntoarse )i 3i 85,ur5m chipul 3n lumina clar5 a lunii
)i la lampa care nu mai tremura acum, datorit5 ner8ilor de
o@el ai lui +an .elsin1. Hiciodat5 nu 85,usem pe un chip
omenesc o asemenea e4presie de r5utate )i ciud5 )i
n5d5Iduiesc c5 nici un muritor nu 8a mai 8edea a)a ce8a
8reodat5.

26'
Culoarea Brumoas5 se B5cuse li8id5, ochii p5reau s5 arunce
sc2ntei de Boc inBernal, spr2ncenele erau 3ncruntate de parc5
relieBurile c5rnii ar Bi Bost )erpii 3ncol5ci@i ai 6edu,ei, iar 1ura
Brumoas5, p5tat5 de s2n1e, se m5ri p2n5 de8eni p5trat5, ca
3n m5)tile Buriei, ale 1recilor )i Iapone,ilor. 9ac5 pe 8reun
chip s0a putut citi 8reodat5 moartea, dac5 pri8irile ar Bi putut
ucide, atunci acel chip se aBla 3n Ba@a noastr5.
?i timp de mai bine de Ium5tate de minut, dar care ne p5ru
o 8e)nicie, ea r5mase 3ntre cruciBi4ul ridicat )i intrarea
astupat5 acum cu un lucru sBin@it. +an .elsin1 3ntrerupse
t5cerea, 3ntreb2ndu0l pe Arthur=
> K5spunde0mi, prieteneD %5 trec la BapteA
Arthur se arunc5 3n 1enunchi, 3)i ascunse Ba@a 3n m2ini )i
r5spunse=
> J5 cum 8rei dumneata, prietene, B5 cum 8rei dumneata.
%5 nu mai e4iste niciodat5 o asemenea 1ro,58ieD ?i suBletul
lui 1emu.
Tuince/ )i cu mine ne0am 3ndreptat spre el )i l0am luat de
bra@. Am au,it @5c5nitul cu care +an .elsin1 3nchise Belinarul
)i 3l puse Ios< apropiindu0se de ca8ou, 3ncepu s5 scoat5 din
cr5p5turi semnul sBin@it pe care 3l a)e,ase acolo. (o@i pri8eam
3n1ro,i@i )i 3nm5rmuri@i )i, atunci c2nd se d5du 3napoi,
85,ur5m cum Bemeia cu trup material, care 3n clipa aceea
p5rea tot at2t de ade85rat ca )i al nostru, trece prin spa@iul
prin care abia ar Bi p5truns o lam5 de cu@it. Am sim@it cu to@ii
o u)urare c2nd l0am 85,ut pe proBesor a)e,2nd calm ben,ile
de chit la mar1inile u)ii.
9up5 ce termin5, lu5 copilul )i spuse=
> +eni@i, prieteni< nu mai putem Bace nimic p2n5 m2ine. La
amia,5 are loc o 3nmorm2ntare, a)a c5 ne 8om 3ntoarce aici
la scurt timp. Prietenii mortului 8or pleca to@i p2n5 la ora
dou5, iar c2nd paracliserul 8a 3ncuia poarta noi 8om r5m2ne
aici. *ar copilul n0a a8ut prea mult de suBerit )i p2n5 m2ine
sear5 3)i 8a re8eni. G* 8om l5sa 3ntr0un loc unde 8a Bi 15sit de
poli@ie )i dus acas5, ca )i noaptea trecut5.

26-
Arthur )i Tuince/ 8enir5 acas5 la mine )i pe drum
3ncercar5m s5 ne 3mb5rb5t5m unul pe cel5lalt. L5saser5m
copilul 3n si1uran@5 )i eram obosi@i, a)a c5 am dormit cu to@ii
un somn mai mult sau mai pu@in ad2nc.

29 septem)rie, noaptea. Pu@in 3nainte de ora dou5spre,ece,
noi trei, Arthur, Tuince/ 6orris )i cu mine, am trecut s501
lu5m pe ProBesor. Ciudat, dar printr0un acord comun, to@ii
3mbr5caser5m 8e)minte ne1re. J5r5 3ndoial5, Arthur purta
haine ne1re, c5ci era 3n mare doliu, dar noi ceilal@i le
3mbr5caser5m din instinct. Am aIuns la cimitir pe la unu )i
Ium5tate )i am hoin5rit prin preaIm5, Berindu0ne de pri8iri,
a)a 3nc2t dup5 ce 1roparii 3)i terminar5 treaba, iar
paracliserul, con8ins c5 plecase toat5 lumea, 3ncuie poarta,
tot locul a de8enit al nostru. +an .elsin1, 3n locul traistei
sale mici, ne1re, 3)i luase un sac lun1 de piele, asem5n5tor
3ntruc2t8a cu un sac de cric&et< era, B5r5 3ndoial5, destul de
1reu.
C2nd am r5mas sin1uri )i am au,it ultimii pa)i
3ndep5rt2ndu0se pe drum, ca la o comand5 l0am urmat 3n
t5cere pe ProBesor spre ca8ou. Cl descuie u)a )i intrar5m,
3nchi,2nd0o 3n urma noastr5. Apoi scoase din sac Belinarul,
pe care 3l aprinse, )i 8reo dou5 lum2n5ri de cear5. C2nd
ProBesorul s5lt5 capacul sicriului lui Luc/, am pri8it cu to@ii,
Arthur tremura ca Brun,ele unui plop 3n 82nt, )i am 85,ut c5
trupul ,5cea acolo 3n 3ntrea1a Brumuse@e a mor@ii. 9ar 3n
inima mea nu mai sim@eam iubire, ci de,1ust pentru stri1oiul
m2r)a8 )i Iosnic care luase numai 3nB5@i)area lui Luc/, nu )i
suBletul ei.
Am 85,ut )i chipul lui Arthur 3n5sprindu0se 3n timp ce
pri8ea. * se adres5 3ndat5 lui +an .elsin1=
> C 3ntr0ade85r trupul lui Luc/ sau e numai un dia8ol cu
3nB5@i)area eiA
> C )i nu e, totu)i, trupul ei. 9ar a)teapt5 o clip5 )i o 8ei
8edea a)a cum a Bost )i a)a cum este.

26
6oarta, a)a cum ,5cea acolo, p5rea o copie de co)mar a lui
Luc/. 9in@ii ascu@i@i, 1ura p5tat5 de s2n1e, 8oluptuoas5, la
8ederea c5reia te cutremurai, o 3ntruchipare sen,ual5 )i
nespiritual5, ca o batIocur5 dia8oleasc5 a bl2ndei purit5@i a *
ui Luc/. +an .elsin1, 3n Belul lui metodic, 3ncepu s5 scoat5
di8erse lucruri din sac )i s5 le a)e,e la 3ndem2n5. 6ai 3nt2i
scoase un Bier de sudur5 )i ni)te @e8i, apoi o l5mpi@5 cu petrol,
care, aprins5 3ntr0un col@ al ca8oului, emitea un 1a, ce ardea
cu o Blac5r5 albastr5 )i d5dea c5ldur5 puternic5< apoi,
cu@itele de opera@ie, pe care le a)e,5 la 3ndem2n5, )i, 3n
sB2r)it, o @epu)5 rotund5 de lemn, 1roas5 de 8reo doi0trei inci
)i lun15 de aproape trei picioare. Un cap5t era 3nt5rit prin
ardere 3n Boc )i cu 82rBul ascu@it )i sub@ire. M dat5 cu aceast5
@epu)5 scoase )i un ciocan 1reu, Bolosit de obicei 3n
1ospod5rie pentru a spar1e c5rbunii 3n pi8ni@5.
C2nd totul a Bost pre15tit, +an .elsin1 spuse=
> *nainte de a 3ncepe, 8reau s5 85 spun despre ce este 8orba.
Aceste lucruri se ba,ea,5 pe 3n@elepciunea )i e4perien@a
anticilor )i a tuturor celor care au studiat puterile mor@ilor 8ii.
Ci suBer5 de blestemul nemuririi= ei nu pot s5 moar5, ci
trebuie s5 treac5 dintr0o epoc5 3n alta, 3nmul@indu0)i
8ictimele )i sporind relele lumii.
C5ci to@i cei care mor ca 8ictime ale mor@ilor 8ii de8in ei
3n)i)i mor@i 8ii )i Bac, la r2ndul lor, 8ictime. ?i astBel, cercul se
tot l5r1e)te, precum cercurile B5cute de o piatr5 aruncat5 3n
ap5. Prietene Arthur, dac5 ai Bi primit s5rutul acela 3nainte de
moartea bietei Luc/ sau dac5 a,i0noapte @i0ai Bi deschis
bra@ele 3n Ba@a ei, ai Bi de8enit cu 8remea, dup5 ce 8ei Bi murit,
HosBeratu, cum e numit 3n r5s5ritul Curopei, )i ai Bi B5cut
al@i mor@i 8ii, cople)indu0ne cu 1ro,58ii.
9rumul acestei neBericite tinere este abia la 3nceput. Copiii
al c5ror s2n1e 10a supt nu se aBl5 p2n5 acum 3ntr0o situa@ie
disperat5. 9ar dac5 ea 8a tr5i, moart5, din ce 3n ce mai mul@i
3)i 8or pierde s2n1ele, c5ci prin puterea pe care o are asupra
lor, 8or 8eni la ea, )i astBel le 8a su1e s2n1ele cu 1ura asta
crud5. 9ar c2nd ea 8a muri cu ade85rat, atunci totul 8a

266
3nceta. K5nile mici de la 12tul copiilor 8or disp5rea )i ei se 8or
3ntoarce la Ioac5, neaBl2nd niciodat5 despre cele 3nt2mplate.
9ar, )i asta 8a Bi binecu82ntarea, c2nd acest mort 8iu 8a Bi
B5cut s5 se odihneasc5 cu ade85rat, atunci suBletul s5rmanei
doamne pe care o iubim 8a Bi din nou liber. Gn loc de a Bace
r5u noaptea )i de a de8eni din ce 3n ce mai tic5lo)it5,
asimil2nd r5ul 3n timpul ,ilei, ea 3)i 8a lua locul al5turi de
ceilal@i 3n1eri. AstBel, prieteni, binecu82ntat5 8a Bi pentru ea
m2na care 3i 8a da lo8itura de eliberare. Cu o Bac cu dra15
inim5, dar oare nu se aBl5 printre noi 8reun altul cu mai
multe drepturiA Ce ,ice@i, se aBl5 printre noi 8reun asemenea
omA
Am pri8it cu to@ii spre Arthur. Cl 3nsu)i 3n@ele1ea ce
3n@ele1eam )i noi, nem5r1inita bun5tate a lui +an .elsin1,
care 3i propunea ca prin m2na lui amintirea noastr5 despre
Luc/ s5 de8in5 sB2nt5. J5cu c2@i8a pa)i 3nainte )i spuse cu
hot5r2re, de)i m2na 3i tremura, iar chipul 3i era alb ca neaua=
> Ade85ratul meu prieten, 3@i mul@umesc din toat5 inima
mea 3ndurerat5. %pune0mi ce am de B5cut )i nu 8oi )o85iD
+an .elsin1 3)i puse m2na pe um5rul lui )i 1r5i=
> (inere 8itea,D M clip5 de curaI )i totul s0a terminat.
(rebuie s5 3mpl2n@i @epu)a asta 3n trupul ei. +a Bi un cal8ar
3nsp5im2nt5tor, B5r5 3ndoial5, dar 8a dura pu@in )i bucuria 3@i
8a Bi mai mare dec2t durerea. +ei ie)i din acest ca8ou sinistru
de parc5 ai pluti prin aer. 9ar odat5 ce ai 3nceput, nu trebuie
s5 )o85i. Q2nde)te0te numai c5 noi, prietenii t5i ade85ra@i,
suntem 3n Iurul t5u )i c5 ne 8om ru1a tot timpul pentru tine.
> Continu5, spuse Arthur r51u)it. %pune0mi ce am de B5cut.
> *a @epu)a 3n m2na st2n15, 1ata s50i a)e,i 82rBul deasupra
inimii, )i ciocanul 3n m2na dreapt5. C2nd noi 3ncepem
ru15ciunea pentru mor@i, eu o 8oi citi, am cartea aici, )i
ceilal@i m5 8or urma, tu lo8e)ti 3n numele 9omnului, ca totul
s5 Bie bine pentru mortul pe care 3l iubim )i ca mortul 8iu s5
piar5.
Arthur lu5 @epu)a )i ciocanul. 9in clipa 3n care lu5
hot5r2rea, m2inile 3ncetar5 s50i mai tremure. +an .elsin1,

26#
Tuince/ )i cu mine 3l urm5ream cum puteam mai bine.
Arthur a)e,5 82rBul deasupra inimii )i, c2nd am pri8it, i0am
85,ut urma 3n carnea alb5. Apoi lo8i cu toat5 puterea.
9uhul din sicriu se ,82rcoli. 9e pe bu,ele ro)ii 3ntredeschise
ie)i un @ip5t 3nsp5im2nt5tor, care ne 3n1he@5 s2n1ele 3n 8ine.
(rupul se scutura, tremura )i se contorsiona cu s5lb5ticie<
din@ii albi ascu@i@i se 3ncle)tar5 p2n5 ce crestar5 bu,ele, iar
1ura se m2nIi 3ntr0o spum5 purpurie. 9ar Arthur nu )o85i
nici o clip5. %em5na cu (hor ridic2nd )i cobor2ndu0)i bra@ul
neclintit, 3mpl2nt2nd din ce 3n ce mai ad2nc @epu)a
aduc5toare de m2ntuire, 3n timp ce s2n1ele @2)nea din inima
str5puns5, 3mpr5)tiindu0se 3n Iur. Pe chipul s5u str5lucea o
datorie 3nalt5. +5,2ndu01, am prins curaI )i 1lasurile noastre
p5reau s5 r5sune 3n mica bolt5.
Apoi, ,82rcolirea )i tremurul trupului se potolir5, din@ii se
descle)tar5 )i chipul 3ncet5 s5 tremure. Gn cele din urm5 se
lini)ti. Cumplita sarcin5 Busese 3ndeplinit5.
Ciocanul din m2na lui Arthur c5,u la p5m2nt. Arthur se
cl5tin5 )i s0ar Bi pr5bu)it dac5 nu l0am Bi spriIinit. (imp de
c2te8a minute am Bost at2t de preocupa@i de Arthur, 3nc2t
nici nu ne0am mai uitat spre sicriu. C2nd am pri8it 3n cele
din urm5, am sc5pat un murmur de uimire.
Gn sicriu nu se mai aBla duhul cel odios de care ne
3n1ro,iser5m )i pe care 3l ur2ser5m at2t de mult, 3nc2t opera
de a01 distru1e Busese 3ncredin@at5, ca un pri8ile1iu, celui
mai 3ndrept5@it s0o e4ecute, ci Luc/, a)a cum o cunoscusem
3n 8ia@5, cu o bl2nde@e )i o puritate B5r5 seam5n pe chip. Gntr0
ade85r, pe chipul ei se puteau 8edea urme de 1riI5, de durere
)i suBerin@5, a)a cum le cuno)team din 8ia@5, dar acestea ne
erau dra1i, c5ci ne ar5tau Biin@a ade85rat5 pe care o
cunoscusem. Am sim@it cu to@ii cum lini)tea sB2nt5 care se
a)ternuse ca lumina soarelui pe chipul )i trupul ei pustiit era
doar o m5rturie )i un simbol al lini)tii ce a8ea s5 domneasc5
asupra ei pentru totdeauna.
+an .elsin1 se apropie, puse m2na pe um5rul lui Arthur )i
3i spuse=

26!
> ?i acum, Arthur, prietene, tinere dra1, m0ai iertatA
ProBesorul )i cu mine am t5iat cu Ber5str5ul cap5tul r5mas
3n aBar5 al @epu)ei, l5s2ndu0i 82rBul 3n trupul moartei. Apoi
i0am rete,at capul )i i0am umplut 1ura cu usturoi. Am sudat
sicriul de plumb, am 3n)urubat capacul )i, dup5 ce ne0am
str2ns lucrurile, am ie)it aBar5. ProBesorul 3ncuie u)a )i 3i
d5du cheia lui Arthur.
Aerul de aBar5 era bl2nd, soarele str5lucea, p5s5rile ciripeau
)i 3ntrea1a natur5 p5rea s5 c2nte pe o alt5 strun5.
Pretutindeni domneau bucuria, 8eselia )i pacea, c5ci a8eam
)i noi un moti8 de a Bi lini)ti@i )i bucuro)i, de)i 8oio)ia ne era
moderat5.
Gnainte de a pleca, +an .elsin1 spuse=
> Acum, prieteni, ne0am 3ndeplinit o prim5 parte din datoria
noastr5, una dintre cele mai chinuitoare pentru noi. 9ar ne
mai a)teapt5 o sarcin5 )i mai important5= s501 descoperim pe
autorul acestor suBerin@e )i s501 nimicim. Am c2te8a indicii
pe care le putem urma, dar sarcina e de durat5, 1rea, plin5
de primeIdii )i de chinuri. 65 8e@i aIuta cu to@iiA Am 3n85@at
s5 a8em 3ncredere, nu0i a)aA AstBel st2nd lucrurile, ne
cunoa)tem oare datoriaA %i1ur c5 daD J515duim atunci s5
continu5m p2n5 la sB2r)itul sB2r)ituluiA
Jiecare, pe r2nd, 3i d5dur5m m2na, pecetluind astBel
B515duiala. *ar 3n timp ce ne 3ndep5rtam, ProBesorul spuse=
> Gn urm5toarele dou5 seri de acum 3nainte ne 8om 3nt2lni
cu to@ii )i 8om cina la ora )apte 3mpreun5 cu prietenul Fohn.
+oi mai in8ita 3nc5 dou5 persoane, pe care nu le cunoa)te@i
3nc5< )i 8oi Bi pre15tit pentru tot ce se 8a i8i 3n ac@iunea )i
planul nostru. Prietene Fohn, dumneata 8ii cu mine acas5,
c5ci a) 8rea s5 te consult 3n multe pri8in@e. Ast50sear5 plec la
Amsterdam, dar m5 8oi 3napoia m2ine0sear5. Atunci 8a
3ncepe marea noastr5 cercetare. 9ar, mai 3nainte am s5 85
spun Boarte multe lucruri, ca s5 )ti@i ce a8em de B5cut )i de ce
s5 ne Berim. J515duiala noastr5 8a Bi atunci re3nnoit5, c5ci 3n
Ba@5 ne st5 o sarcin5 cumplit5 )i, odat5 ce ne0am apucat de
lucru, nu mai putem da 3napoi.

26"

2#0
CAP. 11
Jurnalul *octorului Se5ar*
"continuare$


C2nd am aIuns la hotelul $er&ele/, .elsin1 a 15sit o
tele1ram5 care 3l a)tepta.
%osesc cu trenul. Fonathan la Ohitb/. +e)ti importante.
6ina .ar&er.
ProBesorul era 3nc2ntat.
> Ah, aceast5 minunat5 doamn5 6inaD, spuse el. M
nestemat5 printre BemeiD (rebuie s5 mer1em acas5 la
dumneata, prietene Fohn. +a trebui s0o 3nt2mpini la 1ar5.
(ele1raBia,50i, ca s5 Bie pre15tit5.
9up5 ce am e4pediat tele1rama, ProBesorul b5u o cea)c5 de
ceai )i 3mi po8esti despre Iurnalul @inut de Fonathan .ar&er
3n timp ce se aBla 3n str5in5tate, d2ndu0mi un e4emplar
dactilo1raBiat din Iurnalul lui )i unul din Iurnalul scris de
doamna .ar&er la Ohitb/.
> *a0le )i studia,50le bine, 3mi spuse. C2nd m5 8oi 3napoia,
dumneata 8ei Bi st5p2n pe toate aceste Bapte )i 8om putea
3ncepe ancheta noastr5 cum se cu8ine. P5strea,50le bine, c5ci
ascund o mare comoar5. Cite)te tot, ro1u0te, cu cea mai mare
aten@ie. ?i, dac5 po@i ad5u1a ce8a la po8estirea spus5 aici,
B50o, c5ci e Boarte important. 9ac5 nu m5 3n)el, ai @inut )i
dumneata un Iurnal al tuturor acestor 3nt2mpl5ri ciudate.

2#1
$unD Atunci c2nd ne 8om 3nt2lni, 8om parcur1e 3mpreun5
toate aceste lucruri.
%e pre15ti apoi de plecare )i 3n scurt timp lu5 o tr5sur5 spre
strada Li8erpool. Cu am pornit spre Paddin1ton, unde am
aIuns cu un sBert de or5 3nainte de sosirea trenului.
6ul@imea se 3mpr5)tia dup5 ce se 3mbul,ise ca de obicei pe
peronul de sosire. Gncepusem s5 m5 nelini)tesc, s5 nu0mi Bi
pierdut cum8a oaspetele, c2nd o Bat5 dr515la)5 )i ele1ant5 se
apropie de mine )i, dup5 ce 3mi arunc5 o pri8ire rapid5, mi se
adres5=
> 9octorul %eRard, nu0i a)aA
> 9umnea8oastr5 sunte@i doamna .ar&erD, am r5spuns de
3ndat5, dup5 care 3mi 3ntinse m2na.
> +0am recunoscut dup5 descrierea s5rmanei Luc/, dar se
opri brusc )i tot s2n1ele 3i n585li 3n obraIi.
%2n1ele care 3mi 3mpurpurase )i mie obraIii ne scoase
oarecum din 3ncurc5tur5, c5ci r5spundeam astBel tacit la
propria ei stin1hereal5. *0am luat ba1aIele, cuprin,2nd,
printre altele, )i o ma)in5 de scris, )i am luat metroul p2n5 la
strada Jenchurch, dup5 ce 3i tele1raBiasem mai 3nt2i
3n1riIitoarei mele s5 pre15teasc5 pe loc un apartament pentru
doamna .ar&er.
Am aIuns la timp. 9oamna .ar&er )tia, bine3n@eles, c5 era
8orba de un a,il de nebuni, dar am obser8at c5 nu )i0a putut
st5p2ni un tremur u)or 3n momentul c2nd am intrat.
6i0a spus c5, dac5 se poate, ar dori s5 8in5 3ndat5 3n biroul
meu, deoarece are multe s50mi spun5. A)adar, 3n timp ce o
a)tept, 3nchei aici capitolul din Iurnalul Bono1raB.

Jurnalul "inei 0ar1er

29 septem)rie. 9up5 ce mi0am B5cut toaleta, am cobor2t 3n
biroul doctorului %eRard. 60am oprit o clip5 3n Ba@a u)ii, c5ci
mi s0a p5rut c5 3l aud 8orbind cu cine8a. 9ar cum, totu)i,
insistase s5 m5 1r5besc, am b5tut la u)5 )i, au,indu01
stri12nd *ntr5, am intrat.

2#2
%pre marea mea surpri,5, nu se aBla nimeni altcine8a 3n
camer5. Cra complet sin1ur )i pe masa din Ba@a lui se aBla un
obiect pe care l0am recunoscut dintr0odat5, dup5 descriere,
ca Biind un Bono1raB. Hu mai 85,usem altul p2n5 atunci )i
eram Boarte curioas5.
> %per c5 nu 80am B5cut s5 a)tepta@i, i0am spus, 3ns5 am
,5bo8it o clip5 la u)5, deoarece 80am au,it 8orbind )i am
cre,ut c5 e cine8a la dumnea8oastr5.
> M, r5spunse el, ,2mbind, 3mi 3nre1istram Iurnalul.
> FurnalulA, l0am 3ntrebat mirat5.
> 9a, r5spunse. C aici.
?i, spun2nd acestea, puse m2na pe Bono1raB. 60am sim@it
tulburat5 )i am spus repede=
> 9ar asta dep5)e)te )i steno1raBiaD Pot s5 aud c2te8a
cu8inteA
> 9esi1ur, r5spunse precipitat, ridic2ndu0se 3n picioare
pentru a0l pune 3n Bunc@iune.
Apoi se opri )i pe chip i se a)ternu tulburarea.
> Ade85rul e, 3ncepu el stin1herit, c5 aici nu se aBl5 dec2t
Iurnalul, iar acesta se reBer5 3n 3ntre1ime, aproape 3n
3ntre1ime, la ca,urile mele )i poate Bi nepl5cut, adic5, 8reau
s5 spun...
%e opri, iar eu 3ncercai s501 scot din 3ncurc5tur5=
> A@i 3n1riIit0o p2n5 3n ultima clip5 pe scumpa Luc/.
%pune@i0mi cum a murit. Pentru toate c2te le 8oi aBla 3n
le15tur5 cu ea, 85 8oi Bi Boarte recunosc5toare. 6i0a Bost
Boarte, Boarte dra15.
%pre surprinderea mea, el r5spunse cu 1roa,a 3ntip5rit5 pe
chip=
> %5 85 po8estesc despre moartea eiA Pentru nimic 3n lumeD
> 9e ce nuA, am 3ntrebat, sim@ind c5 m5 cople)e)te un
sentiment de 1ra8itate )i de 1ro,58ie.
Cl se opri din nou )i am 85,ut c5 3ncerca s5 in8ente,e un
prete4t. Gn sB2r)it, b2lb2i ce8a=
> +ede@i, nu prea )tiu cum s5 e4tra1 un anumit pasaI din
Iurnal. 9ar chiar 3n timp ce 8orbea, 3i 8eni o idee pe care o

2#'
rosti cu o simplitate de care nu0)i d5dea nici el seama, cu
8ocea schimbat5 )i cu o nai8itate de copil.
> A)a e, pe cinstea mea. E5u c5 a)a eD
Hu mi0am putut st5p2ni un ,2mbet, la care el se str2mb5.
> 60am tr5dat de data astaD, spuse. 9ar s5 )ti@i c5, de)i 3mi
@in Iurnalul acesta de luni 3ntre1i, nu mi0a trecut niciodat5
prin cap cum a) putea s5 15sesc un anumit pasaI, dac5 a)
8rea cum8a s5 3l re85d.
Gn acea clip5 hot5r2sem 3n sinea mea c5 Iurnalul unui
doctor care o 3n1riIise pe Luc/ putea ad5u1a ce8a la
cuno)tin@ele noastre despre acel monstru )i am spus cu
3ndr5,neal5=
> Atunci, doctore %eRard, permite@i0mi s5 8i01 copie, la
ma)ina mea de scris.
9ar el se B5cu li8id ca un mort )i spuse=
> HuD HuD HuD Pentru nimic 3n lume nu 80a) l5sa s5 aBla@i
po8estea aceea 3n1ro,itoareD
> Hu m5 cunoa)te@i, am spus. 9up5 ce 8e@i Bi citit h2rtiile
acelea, Iurnalul meu )i al so@ului meu, pe care le0am
dactilo1raBiat, m5 8e@i cunoa)te mai bine. H0am )o85it s50mi
d5ruiesc toate 12ndurile 3n sluIba acestei cau,e< dar,
bine3n@eles, nu m5 cunoa)te@i 3nc5 )i nu trebuie s5 pretind s5
a8e@i 3ncredere 3n mine.
%e ridic5 )i deschise un sertar mare 3n care erau aranIa@i 3n
ordine c2@i8a cilindri 1oi de metal acoperi@i cu o cear5 3nchis5
la culoare )i spuse=
> A8e@i perBect5 dreptate. Hu am a8ut 3ncredere 3n
dumnea8oastr5 pentru c5 nu 80am cunoscut. 9ar acum 85
cunosc. Lua@i ace)ti cilindri )i asculta@i0i, primii )ase se
reBer5 personal la mine )i nu 85 8or 3nsp5im2nta< atunci m5
8e@i cunoa)te mai bine. P2n5 atunci 8a Bi 1ata )i cina. *ntre
timp, eu 8oi citi c2te8a din aceste documente )i 8oi putea
3n@ele1e mai bine anumite lucruri.
Cl 3nsu)i duse Bono1raBul 3n camera mea )i 3l aranI5. Acum
8oi aBla ce8a pl5cut, B5r5 3ndoial5, c5ci 3mi 8a ar5ta cealalt5

2#-
Ba@5 a unui episod de dra1oste, a c5rui prim5 parte o
cuno)team deIa...

Jurnalul doctorului Seward

29 septem)rie. Cram at2t de absorbit de minunatul Iurnal
al lui Fonathan .ar&er )i al so@iei sale, 3nc2t timpul a trecut
pe nesim@ite.
9oamna .ar&er nu cobor2se c2nd Bata 8eni s5 ne anun@e c5
cina este 1ata, a)a c5 i0am spus=
> Probabil c5 e obosit5, s5 am2n5m cina cu o or5. ?i mi0am
continuat lucrul.
Abia terminasem Iurnalul doamnei .ar&er, c2nd ea 3)i B5cu
apari@ia. Cra deosebit de dr51u@5 )i de bl2nd5, dar Boarte
trist5, iar ochii 3i erau 3nro)i@i de pl2ns. Acest lucru m0a
mi)cat proBund. AstBel c5 i0am spus cu mult5 bl2nde@e=
> 65 tem c5 80am B5cut s5 suBeri@i.
> M, nu, deloc, r5spunse ea, dar am Bost mai mult dec2t
mi)cat5 de m2hnirea dumnea8oastr5. 6a)ina e minunat5,
dar crud de ade85rat5. 6i0a po8estit despre durerea inimii
dumnea8oastr5 cu 3nsu)i 1lasul inimii, de parc5 un suBlet 3)i
pl2n1e amarul c5tre Atotputernicul. Himeni nu trebuie s5
mai aud5 8reodat5 aceste lucruriD +ede@i, am 3ncercat s5 85
Biu de Bolos. Am copiat totul la ma)ina mea de scris )i nimeni
altcine8a nu mai trebuie de acum 3nainte s5 85 aud5 b5t5ile
inimii, a)a cum le0am au,it eu. $a nu, trebuieD
> (rebuieD 9ar de ceA, am 3ntrebat.
> 9eoarece Bac parte din aceast5 3nt2mplare 3n1ro,itoare, Bac
parte din moartea s5rmanei Luc/, din tot ceea ce a dus la
aceast5 moarte, deoarece 3n lupta pe care o 8om da pentru a
cur5@a p5m2ntul de acest monstru 3n1ro,itor trebuie s5 a8em
toate cuno)tin@ele )i tot aIutorul pe care 3l putem c5p5ta.
Fonathan )i cu mine lucr5m ,i )i noapte de c2nd ne0a 85,ut
ProBesorul ultima dat5. %o@ul meu s0a dus la Ohitb/ s5 mai
culea15 inBorma@ii )i m2ine 8a Bi aici, s5 ne aIute. *ntre noi nu
trebuie s5 e4iste secrete.

2#
65 pri8ea at2t de ru15tor )i 3n acela)i timp atitudinea ei
ar5ta at2ta curaI )i hot5r2re, 3nc2t am cedat numaidec2t
ru15min@ilor ei.
> +e@i Bace a)a cum 8e@i crede de cu8iin@5, i0am spus,
9umne,eu m5 8a ierta dac5 1re)escD +e@i mai aBla )i alte
lucruri 3n1ro,itoare, dar dac5 a@i mers at2t de departe pe
drumul spre moartea bietei Luc/, nu 8e@i 8oi cu si1uran@5 s5
8i se mai t5inuiasc5 ce8a. Gns5 sB2r)itul, sB2r)itul propriu0,is,
o s5 85 dea o ra,5 de pace. +eni@iD Cina e 1ata. (rebuie s5 ne
p5str5m toate Bor@ele pentru ceea ce ne a)teapt5.


Jurnalul "inei 0ar1er

29 septem)rie. 9up5 cin5 l0am 3nso@it pe doctorul %eRard
3n biroul s5u. Cl aduse Bono1raBul din camera mea, iar eu
mi0am luat ma)ina de scris. 6i0a pus Burca de metal la
urechi )i am 3nceput s5 ascult.
9up5 ce am au,it 3n1ro,itoarea po8este a mor@ii bietei Luc/,
)i tot ce a urmat, m0am re,emat de spetea,a scaunului,
epui,at5. 9in Bericire, nu sunt predispus5 la le)inuri. C2nd
doctorul %eRard m0a 85,ut, a s5rit de pe scaun, cu o
e4clama@ie de 1roa,5, )i, lu2nd 1r5bit o sticl5 dintr0un buBet,
3mi d5du pu@in rachiu, dup5 care, 3n c2te8a minute, mi0am
8enit 3n Bire. Capul 3mi 82I2ia )i dac5, dup5 ce au,isem toate
acele 1ro,58ii, nu mi0ar Bi 8enit, ca o ra,5 sB2nt5 de lumin5,
12ndul c5 dra1a mea Luc/ 3)i aBlase, 3n sB2r)it, pacea, nu
cred c5 a) Bi putut s5 re,ist B5r5 s5 Bac 8reo scen5. Am scos
capacul de la ma)ina mea de scris )i i0am spus doctorului
%eRard=
> 9a@i0mi 8oie s5 transcriu tot ce0a@i 3nre1istrat.
AstBel, el puse Bono1raBul la o 8ite,5 mai mic5 )i eu am
3nceput s5 bat la ma)in5 3ncep2nd cu cilindrul al )aptelea.
9up5 ce termin5, se 3ntoarse, se a)e,5 l2n15 mine )i 3ncepu
s5 citeasc5, a)a 3nc2t nu m0am sim@it prea sin1ur5 3n timp ce
lucram. Gnainte de a pleca mi0am amintit c5 Fonathan notase

2#6
3n Iurnalul s5u despre tulburarea ProBesorului c2nd citise
ce8a 3ntr0un ,iar de sear5 3n 1ar5 la C4eter. A)adar, 85,2nd
c5 doctorul %eRard p5strea,5 ,iarele, am 3mprumutat
numerele din Oestminster Qa,ette )i Pali 6all Qa,ette )i
le0am luat cu mine 3n camer5. Hu mi0e somn, iar munca m5
8a aIuta s50mi p5stre, calmul.


Jurnalul doctorului Seward

3% septem)rie. 9omnul .ar&er a sosit la ora nou5. Primise
tele1rama so@iei sale chiar 3nainte de plecare. 9ac5 e s5
Iudec5m dup5 Bi1ur5, e un om deosebit de inteli1ent )i plin
de ener1ie. 9ac5 Iurnalul lui spune ade85rul, )i, Iudec2nd
dup5 e4perien@a uimitoare a celorlal@i, trebuie s5 spun5
ade85rul, e )i un om cu mult s2n1e rece. C5ci a Bost ne8oie de
mult s2n1e rece pentru a cobor3 a doua oar5 3n ca8ou. 9up5
ce am citit relatarea lui, eram pre15tit s5 3nt2lnesc un b5rbat
3n toat5 puterea cu82ntului, )i nu pe omul politicos, lini)tit )i
cu picioarele pe p5m2nt care a 8enit ast5,i aici.
6ai t2r,iu. 9up5 pr2n,, .ar&er )i so@ia lui s0au 3napoiat 3n
odaia lor )i c2nd am trecut pe acolo, acum ce8a 8reme, am
au,it @5c5nitul ma)inii de scris. %unt Boarte harnici. 9oamna
.ar&er spune c5 am2ndoi a)ea,5 Biecare not5 de m5rturie 3n
ordine cronolo1ic5. .ar&er are acum scrisorile schimbate
3ntre destinatarul l5,ilor de la Ohitb/ )i e4peditorii din
Londra, 3ns5rcina@i cu ele. 65 3ntreb ce 8or Bace cu ele. *at50
1...
Ciudat cum nu mi0a trecut niciodat5 prin minte c5
ascun,5toarea contelui ar putea Bi chiar casa de al5turiD
9umne,eu )tie c2te indicii am Bi putut c5p5ta din
comportarea pacientului meu KenBieldD .ar&er s0a 3ntors )i
cola@ionea,5 din nou materialul. %pune c5 la ora cinci 3mi 8or
putea ar5ta po8estirea 3n care toate 3nt2mpl5rile se 8or le1a
3ntre ele. Cl crede c5 p2n5 atunci 3l 8oi putea 8edea pe
KenBield, care p2n5 acum ne0a dat o serie de indicii cu pri8ire

2##
la sosirile )i plec5rile contelui. Hu prea 3mi dau seama de
acest lucru, dar c2nd 8oi aIun1e la date, b5nuiesc c5 m5 8oi
l5muri.
L0am 15sit pe KenBield st2nd pa)nic 3n camera lui, cu
m2inile 3ncruci)ate, ,2mbind cu bl2nde@e. Gn clipa aceea
p5rea tot at2t de normal ca oricare dintre noi. 60am a)e,at )i
am 8orbit cu el despre tot Belul de lucruri. +orbea c2t se
poate de Biresc. Apoi, din proprie ini@iati85, 3mi 8orbi despre
plecarea lui acas5< un subiect pe care, dup5 c2te )tiu, nu01
mai abordase p2n5 acum, 3n cursul )ederii sale aici. Cred c5
dac5 nu a) Bi a8ut discu@ia cu .ar&er, dac5 nu a) Bi citit
scrisorile )i dac5 nu a) Bi cunoscut datele diBeritelor lui cri,e,
a) Bi Bost 1ata s50i semne, eliberarea dup5 o scurt5 perioad5
de obser8a@ie. 9ar a)a st2nd lucrurile, sunt deosebit de
suspicios. (oate acele cri,e au Bost 3ntruc2t8a le1ate de
apropierea contelui. Cl 3nsu)i e ,ooBa1 )i 3n timpul cri,elor lui
s5lbatice de delir din Ba@a u)ii capelei, din casa p5r5sit5
8orbea mereu de st5p2n.
(oate acestea par s5 conBirme ideea noastr5. (otu)i, dup5 o
clip5 am ie)it. Prietenul meu e prea lucid acum pentru a
3ncerca s501 3ntreb5m mai multe. Ar putea 3ncepe s5
12ndeasc5, )i atunci... A)adar, am ie)it. Hu am 3ncredere 3n
aceste st5ri ale sale de calm, a)a c5 i0am atras aten@ia
3n1riIitorului s50l urm5reasc5 atent )i s5 aib5 pre15tit5, 3n
ca, de ne8oie, o c5ma)5 de Bor@5.

Jurnalul lui Jonat*an 0ar1er

29 septem)rie. Gn trenul spre Londra. C2nd am primit
mesaIul plin de amabilitate al domnului $illinn1ton, prin
care 3mi oBerea toate inBorma@iile pe care le de@inea, mi0am
dat seama c5 lucrul cel mai bun pe care 3l a8eam de B5cut era
s5 plec la Ohitb/ )i s5 Bac pe loc toate in8esti1a@iile necesare.
%copul meu era s5 descop5r locul unde se aBla 3n1ro,itoarea
3nc5rc5tur5 a contelui, la Londra. 6ai t2r,iu ne 8om putea
ocupa de ea.

2#!
$illinn1ton0Iunior, un t2n5r simpatic, m0a 3nt2mpinat la
1ar5 )i m0a dus 3n casa tat5lui s5u, unde hot5r2ser5 ca eu
s50mi petrec noaptea. ?tiau cu to@ii c5 sunt ocupat )i c5
)ederea mea e scurt5, a)a 3nc2t domnul $illinn1ton pre15tise
3n biroul s5u toate documentele reBeritoare la e4pedierea
l5,ilor. 60am speriat de0a binelea re85,2nd una din scrisorile
pe care le 85,usem pe masa contelui 3nainte de a0i Bi
cunoscut planurile diabolice. (otul Busese 12ndit cu 1riI5 )i
se procedase sistematic )i cu preci,ie. Am 85,ut Bactura )i am
notat0o= Cinci,eci de l5,i de p5m2nt obi)nuit pentru a Bi
Bolosit 3n scopuri e4perimentale. Am B5cut copii )i dup5
scrisoarea c5tre Carter Peterson, )i dup5 r5spunsul lor.
Acestea erau toate inBorma@iile pe care a putut s5 mi le oBere
domnul $illinn1ton, astBel c5 am cobor2t 3n port )i i0am
c5utat pe pa,nicii de coast5, pe Bunc@ionarii de la 8am5 )i pe
)eBul portului. (o@i a8eau c2te ce8a de spus despre intrarea
ciudat5 a 8aporului care B5cea deIa parte din le1endele locale,
dar nimeni nu putea s5 adau1e ce8a la simpla descriere ce
suna= cinci,eci de l5,i de p5m2nt obi)nuit.
Am 8orbit apoi cu )eBul 15rii, care, cu bun58oin@5, m0a pus
3n contact cu oamenii care primiser5, de Bapt, l5,ile.
9uplicatul lor era identic cu lista )i nu au a8ut nimic de
ad5u1at cu e4cep@ia c5 l5,ile erau deosebit de 1rele )i c5
deplasarea lor a Bost o sarcin5 care le0a pro8ocat mare sete.

3% septem)rie. ?eBul 15rii a Bost destul de amabil )i mi0a
dat c2te8a r2nduri pentru 8echiul lui camarad, )eBul 15rii de
la Kin1Ys Cross, a)a 3nc2t, c2nd am aIuns acolo diminea@a,
am putut s501 3ntreb despre sosirea l5,ilor. Cl m5 puse de
3ndat5 3n contact cu Bunc@ionarii respecti8i )i am 85,ut c5
duplicatul lor corespundea Bacturii ori1inale.
9e aici m0am dus la biroul central al lui Carter Peterson,
unde am Bost primit cu cel mai mare respect. Au c5utat
tran,ac@ia 3n re1istru )i 3n caietul de coresponden@5 )i am
teleBonat pe dat5 la biroul din Kin1Ys Cross pentru mai multe
detalii. 9in Bericire, oamenii din echip5 a)teptau de lucru )i

2#"
Bunc@ionarul oBicial i0a trimis de 3ndat5, 3ncredin@2ndu0mi,
totodat5, prin unul din ei lista m5rBurilor )i a h2rtiile
reBeritoare la li8rarea l5,ilor la CarBa4. Aici din nou am 15sit
duplicatul 3ntru totul corespun,5tor< oamenii e4peditorilor au
ad5u1at c2te8a detalii la pu@inele cu8inte scrise.
> Casa aia, )eBule, e a mai ciudat5 din toate 3n c2te am pus
piciorul. E5u, s5 m5 bat5 9umne,euD Hu s0a mai umblat 3n
ea de 8reo sut5 de aniD Cra un praB uite0a)a de 1ros, c5 ai Bi
putut s5 dormi pe el, B5r5 s5 te doar5 oasele. Cra a)a de
p5r51init5 c5 parc5 mirosea a 8echiul *erusalim. 9aY capela a
8eche, aia B5cea to@i banii, ,5u a)aD *o )i to8ar5)ul meu am
cre,ut c5 n0o s5 mai ie)im de acolo cur2nd. 9oamne, n0a) sta
nici o clip5 acolo dup5 ce se Bace 3ntuneric.
%unt mul@umit acum de un sin1ur lucru= toate l5,ile care au
sosit la Ohitb/ de la +arna, pe 9emeter, au Bost depo,itate 3n
si1uran@5 3n 8echea capel5 din CarBa4. (rebuie c5 sunt
cinci,eci acolo, doar dac5 n0a umblat cine8a la ele, a)a cum
m5 tem acum, dup5 ce am citit Iurnalul doctorului %eRard.
+oi c5uta s501 15sesc pe c5r5u)ul care a transportat l5,ile
de la CarBa4, c2nd i0a atacat KenBield. Urm5rind acest indiciu,
8om putea aBla o mul@ime de lucruri.
6ai t2r,iu. 6ina )i cu mine am lucrat toat5 ,iua )i am
aranIat documentele 3n ordine.

Jurnalul "inei 0ar1er

3% septem)rie. %unt at2t de bucuroas5, 3nc2t abia mai pot
s5 m5 st5p2nesc. C2nd l0am 85,ut pe Fonathan plec2nd la
Ohitb/, m0am ar5tat plin5 de curaI, de)i eram bolna85 de
team5. Cu toate acestea, eBortul i0a B5cut bine. H0a Bost
niciodat5 at2t de hot5r2t, at2t de puternic, at2t de plin de
ener1ie 8ulcanic5 precum 3n clipa de Ba@5. %0a 3napoiat plin
de 8ia@5, de speran@5 )i de hot5r2re. Am r2nduit totul pentru
disear5. 65 simt deosebit de emo@ionat5.
6ai t2r,iu. Lordul Qodalmin1 )i domnul 6orris au sosit mai
de8reme dec2t 3i a)teptam. 9octorul %eRard era plecat dup5

2!0
treburi )i 3l luase pe Fonathan cu el, a)a 3nc2t a trebuit s50i
primesc eu. A Bost o 3nt2lnire dureroas5 pentru mine, c5ci
mi0a reamintit speran@ele bietei Luc/ de numai acum c2te8a
luni. $ine3n@eles, o au,iser5 pe Luc/ 8orbind de mine )i, dup5
c2te se pare, )i doctorul +an .elsin1 3mi B5cuse reclam5,
a)a cum spunea domnul 6orris. ?tiam din Iurnalul
doctorului %eRard c5 Buseser5 de Ba@5 la moartea lui Luc/,
moartea ade85rat5, )i c5 nu trebuia s5 m5 tem c5 tr5de,
8reun secret 3nainte de 8reme.
A)adar, le0am spus, cum m0am priceput mai bine, c5
citisem toate documentele )i Iurnalele )i c5 so@ul meu )i cu
mine, dup5 ce le0am scris la ma)in5, le0am aranIat. Le0am
dat la am2ndoi c2te un e4emplar ca s501 citeasc5 3n
bibliotec5. 9up5 ce lordul Qodalmin1 l0a luat pe al s5u )i 10a
controlat, era un teanc serios de h2rtii, a spus=
> 9umnea8oastr5 a@i scris toate acestea, doamn5 .ar&erA
Am 3ncu8iin@at )i el a continuat=
> Hu prea 85d sensul acestor lucruri, dar sunte@i cu to@ii
at2t de buni )i de bine8oitori, )i a@i lucrat cu at2ta ,el )i
ener1ie, 3nc2t tot ceea ce pot eu s5 Bac este s5 accept ideile
dumnea8oastr5 cu ochii 3nchi)i )i s5 3ncerc s5 85 aIut. ?tiu
c5 80a Bost dra15 biata mea Luc/.
%pun2nd aceste cu8inte, se 3ntoarse )i 3)i acoperi Ba@a cu
m2inile. A8ea lacrimi 3n ochi. 9omnul 6orris, cu o delicate@e
instincti85, 3)i puse o clip5 m2na pe um5rul lui, apoi ie)i
3nceti)or din camer5. *0am spus urm5toarele cu8inte, c5ci
8edeam c5 i se rupe inima=
> 6i0a Bost dra15 biata Luc/ )i )tiu cea 3nsemnat ea pentru
dumnea8oastr5 )i ce a@i 3nsemnat dumnea8oastr5 pentru ea.
Am Bost ca dou5 surori )i acum, c2nd ea s0a dus,
3n15dui@i0mi s5 m5 port ca o sor5. ?tiu c2t de mare 80a Bost
durerea. 9ac5 simpatia )i mila 85 pot alina m2hnirea,
3n15dui@i0mi s5 85 aIut, 3n amintirea lui Luc/.
Gntr0o clip5, s5rmanul a Bost cople)it de durere. 6i se p5rea
c5 tot ce suBerise 3n ultima 8reme 3n t5cere 3)i 15sise 3n
momentul acela o desc5rcare. J5cu un Bel de cri,5 de isterie

2!1
)i, 3n5l@2ndu0)i m2inile desB5cute, 3)i b5tu palmele prad5
unei mari dureri. %e ridic5 )i se a)e,5, iar lacrimile 3i )iroiau
pe obra,.
9up5 c2t8a timp, suspinele 3i 3ncetar5 )i se ridic5
cer2ndu0)i iertare, B5r5 s50)i ascund5 tulburarea.
> Gmi dau seama c2t am suBerit, a spus )ter12ndu0)i ochii,
dar nu0mi dau nici acum seama, )i nimeni altcine8a nu0)i 8a
putea da 8reodat5 seama, c2t de cald5 a Bost simpatia
dumnea8oastr5 ast5,i.
> Gn memoria scumpei Luc/, am rostit 3n timp ce ne
str2n1eam m2inile.
> 9ar )i de dra1ul dumnea8oastr5, ad5u15 c5ci, dac5 stima
)i recuno)tin@a unui b5rbat merit5 s5 Bie c2)ti1ate,
dumnea8oastr5 mi0a@i c2)ti1at ast5,i stima )i recuno)tin@a.
9ac5 pe 8iitor se 8a i8i oca,ia s5 a8e@i ne8oie de aIutorul unui
b5rbat, la mine nu 8e@i apela 3n ,adar, crede@i0m5.
Gn timp ce mer1eam pe coridor, l0am 85,ut pe domnul
6orris pri8ind pe Bereastr5. %e 3ntoarse c2nd 3mi au,i pa)ii.
> Ce Bace ArtA, 3ntreb5, iar c2nd 3mi obser85 ochii ro)ii,
continu5= Ah, 85d ca l0a@i m2n12iat. %5rmanulD Are mare
ne8oie de a)a ce8a. Humai o Bemeie 3l poate aIuta pe un
b5rbat c2nd acesta are ce8a pe suBlet< )i el nu a8ea pe nimeni
s50l m2n12ie.
G)i 3ndura propria durere cu at2ta curaI, 3nc2t mi se str2nse
inima pentru el. L0am 85,ut cu manuscrisul 3n m2n5 )i am
)tiut c5 atunci c2nd 3l 8a Bi citit, 3)i 8a da seama c2t de multe
lucruri cunosc eu, a)a c5 i0am spus=
> A) 8rea s50i pot m2n12ia pe to@i cei care suBer5. Gmi 8e@i
3n15dui s5 85 de8in prieten5 )i 8e@i 8eni s50mi cere@i
m2n12ierea atunci c2nd sim@i@i ne8oiaA +e@i aBla mai t2r,iu
de ce 8orbesc a)a.
Cl, 85,2nd c5 8orbesc serios, se 3nclin5 )i 3mi lu5 m2na, apoi,
ridic2nd0o la bu,e, o s5rut5.
> Jeti@o, nu 8ei re1reta toat5 8ia@a bun5tatea sincer5 pe care
mi0o ar5@iD
Apoi intr5 3n birou dup5 prietenul s5u.

2!2
Jeti@oD era cu82ntul cu care i se adresa lui Luc/.


2!'
CAP. 18
Jurnalul *octorului Se5ar*


%0 septem)rie. Am aIuns acas5 la ora cinci )i am aBlat
nu numai ca Qodalmin1 )i 6orris sosiser5, ci )i c5 studiaser5
transcrierea diBeritelor Iurnale )i scrisori copiate )i aranIate
de .ar&er 3mpreun5 cu minunata lui so@ie. .ar&er nu se
3ntorsese 3nc5 din 8i,ita pe care o B5cuse la oamenii
comisionarilor, despre care 3mi scrise doctorul .ennesse/.
9oamna .ar&er ne0a oBerit c2te o cea)c5 cu ceai )i pot s5
spun cu m2na pe inim5 c5 de c2nd locuiesc 3n casa asta
8eche pentru prima oar5 m0am sim@it ca acas5. 9up5 ce am
terminat, doamna .ar&er spuse=
> 9octore %eRard, a) 8rea s5 85 ro1 ce8a. A) 8rea s501 85d
pe pacientul dumnea8oastr5, domnul KenBield. Gn15dui@i0mi
s501 85d. Cele spuse despre el 3n Iurnal m5 interesea,5 at2t
de multD
Cra at2t de dr51u@5 )i a8ea un 1las at2t de ru15tor, 3nc2t
n0am putut s0o reBu,, c5ci, de Bapt, nici nu e4ista 8reun moti8
anumit pentru care s0o reBu,, a)a c5 am luat0o cu mine.
C2nd am intrat camer5, i0am spus pacientului c5 o doamn5
dore)te s501 8ad5. Cl mi0a r5spuns simplu=
> 9e ceA
> +i,itea,5 a)e,5m2ntul )i ar dori s50i 8ad5 pe to@i cei care
locuiesc aici, i0am r5spuns.

2!-
> Joarte bine. %5 8in5 neap5rat< dar a)tepta@i numai un
minut, s5 Bac ordine pe aici.
6etoda lui de a Bace ordine era ciudat5= 3n1hi@i pur )i
simplu toate mu)tele )i to@i p5ianIenii de prin cutii 3nainte ca
eu s50l pot opri. Cra 85dit c5 se temea ca nu cum8a s5 se
amestece cine8a 3n treburile lui. 9up5 ce )i0a terminat
aceast5 sarcin5 de,1ust5toare, spuse 8oios=
> PoBti@i0o pe doamn5 3n5untru.
%e a)e,5 pe mar1inea patului, cu capul plecat, dar cu
pleoapele ridicate, ca s5 o poat5 8edea c2nd 8a intra. 0 clip5
am cre,ut c5 are inten@ii uci1a)e. 6i0am amintit c2t de calm
Busese cu c2te8a clipe 3nainte de a m5 Bi atacat 3n biroul meu,
a)a 3nc2t am a8ut 1riI5 s5 stau 3ntr0un loc de unde l0a) Bi
putut 3nh5@a 3ndat5 ce ar Bi 3ncercat s5 sar5 asupra ei.
9oamna .ar&er intr5 3n camer5 cu o 1ra@ie de,in8olt5 care
impune numaidec2t respect oric5rui nebun, c5ci naturale@ea
e una din calit5@ile pe care nebunii le respect5 cel mai mult.
%e 3ndrept5 spre el, ,2mbind cu simpatie, )i 3i 3ntinse m2na.
> $un5 seara, domnule KenBield. +ede@i, 85 cunosc, c5ci
doctorul %eRard mi0a 8orbit despre dumnea8oastr5.
Cl nu r5spunse imediat, ci o pri8i p5trun,5tor,
3ncrunt2ndu0se. Gn pri8iri 3i ap5ru uimirea )i 3ndoiala )i, spre
proBunda mea surprindere, spuse=
> Hu sunte@i Bata pe care doctorul 8oia s0o ia 3n c5s5torieA
9e Bapt, nu se poate, c5ci ea a murit.
9oamna .ar&er ,2mbi cu bl2nde@e )i 3i r5spunse=
> M, nuD Cu sunt c5s5torit5 dinainte de a01 Bi 85,ut pe
doctorul %eRard sau d2nsul pe mine. Cu sunt doamna
.ar&er.
> Atunci, ce c5uta@i aiciA
> %o@ul meu )i cu mine suntem 3n 8i,it5 la doctorul %eRard.
> Atunci nu mai sta@i.
> 9e ce nuA
Credeam c5 stilul acesta de con8ersa@ie ar putea s5 nu0i
plac5 doamnei .ar&er, dup5 cum nu0mi pl5cea nici mie, a)a
3nc2t am inter8enit=

2!
> 9e unde )tii c5 8oiam s5 m5 c5s5torescA
9up5 o pau,5 3n care 3)i 3ntoarse pri8irea de la doamna
.ar&er spre mine, r5spunse plin de dispre@=
> Ce 3ntrebare prosteasc5D
> C2tu)i de pu@in, domnule KenBield, spuse doamna .ar&er,
lu2ndu0mi dintr0odat5 ap5rarea.
Cl 3i r5spunse tot at2t de curtenitor )i respectuos pe c2t de
dispre@uitor se ar5tase cu mine=
> Gn@ele1e@i, desi1ur, doamn5 .ar&er, c5 atunci c2nd un om
e iubit )i cinstit, a)a cum este 1a,da noastr5, tot ceea ce 3l
pri8e)te pre,int5 interes pentru mica noastr5 comunitate.
9octorul %eRard este iubit nu numai de ai casei )i de prieteni,
dar )i de pacien@i, dintre care unii, cu un echilibru mintal
mai slab, pot denatura cau,ele )i eBectele. Cu 3nsumi, ca
pensionar al unui a,il de nebuni, nu pot s5 nu obser8 c5
tendin@ele soBisticate ale unora dintre pensionari 3nclin5 spre
erori de non ausae
26
)i ignoratio elenhi
27
.
Am B5cut ochii mari 85,2nd aceast5 nou5 3ntors5tur5.
Am continuat s5 8orbim ce8a 8reme )i, 85,2nd c5 p5rea
destul de re,onabil, ea 3ncerc5, pri8indu0m5 3ntreb5tor
3nainte de a 3ncepe, s501 conduc5 spre subiectul lui preBerat.
Am Bost din nou uimit, c5ci el r5spunse la 3ntrebare cu
impar@ialitatea celei mai des582r)ite lucidit5@i, ba chiar se
d5du pe sine ca e4emplu c2nd men@ion5 anumite lucruri.
> Cu 3nsumi sunt un e4emplu de om care a a8ut o credin@5
ciudat5. *ntr0ade85r, nu a Bost de mirare c5 prietenii s0au
alarmat )i au insistat s5 Biu pus sub control. Gmi 3nchipuiam
c5 8ia@a e o entitate po,iti85 )i perpetu5 )i c5, prin urmare,
consum2nd o mul@ime de lucruri 8ii, indiBerent c2t s0ar aBla
acestea de Ios pe scara crea@iei, @i0ai putea prelun1i 8ia@a.
Uneori, credin@a asta era at2t de puternic5, 3nc2t am 3ncercat
chiar s5 ucid. 9octorul, aici de Ba@5, poate conBirma c5 odat5

26
Cauze false (lat.).
27
Concluzii irelevante (lat.).

2!6
am 3ncercat s501 ucid cu scopul de a0mi 3nt5ri puterile 8itale
prin asimilarea 8ie@ii lui 3n propriul meu trup, prin
intermediul s2n1elui lui, bi,uindu0m5, bine3n@eles, pe o
e4presie din %criptur5= C5ci s2n1ele este 8ia@5. A)a e,
doctoreA
Am 3ncu8iin@at, c5ci eram at2t de uluit, 3nc2t nu )tiam ce s5
cred sau ce s5 spun.
Cra 1reu s50@i ima1ine,i c5 3n urm5 cu cinci minute 3l
85,usem m2nc2nd p5ianIeni )i mu)te. Uit2ndu0m5 la ceas,
am 85,ut c5 trebuia s5 plec la 1ar5 s501 3nt2mpin pe +an
.elsin1, a)a 3nc2t i0am spus doamnei .ar&er c5 e timpul s5
plec5m. Ca 8enit imediat dup5 ce 3i spuse politicos domnului
KenBield=
> La re8edere )i sper s5 85 85d mai des, sub auspicii mai
pl5cute pentru dumnea8oastr5.
*ar el, spre uimirea mea, r5spunse=
> La re8edere, dra1a mea. 65 ro1 lui 9umne,eu s5 nu0@i mai
85d niciodat5 chipul bl2nd. $inecu82ntat Bie numele
9omnului )i s5 te aib5 3n pa,5D
C2nd am plecat la 1ar5 s501 3nt2mpin pe +an .elsin1, i0am
l5sat pe b5rba@i acas5. $ietul Art p5rea 8oios cum nu01
85,usem de c2nd se 3mboln58ise Luc/, iar Tuince/ 3)i
rec5p5tase 8eselia pe care nu i0o mai 85,usem de mult5
8reme.
+an .elsin1 cobor3 din 8a1on sprinten )i 8ioi ca un t2n5r.
60a 85,ut numaidec2t )i se repe,i spre mine, spun2nd=
> Ci, prietene, cum mer1 treburileA $ineD $ra8oD Gn ce m5
pri8e)te, am Bost ocupat, c5ci am 8enit aici cu inten@ia de a
r5m2ne mai mult timp, dac5 e ne8oie. 6i0am aranIat toate
treburile )i am multe de spus. 9oamna 6ina e la tineA $un.
?i distinsul ei so@A ?i Arthur, )i prietenul Tuince/ sunt la
tineA $unD
Gn timp ce mer1eam cu tr5sura spre cas5 i0am po8estit
despre cele 3nt2mplate )i cum Iurnalul meu de8enise util prin
su1estia doamnei .ar&er. La aceste cu8inte, ProBesorul
e4clam5=

2!#
> Ah, minunata doamn5 6inaD Are minte de b5rbat, un
b5rbat Boarte 3n,estrat, )i suBlet de Bemeie. 6i0ai spus c5 a
transcris totul< oricum, 8a trebui s5 ne consult5m cu to@ii,
dar de m2ine doamna 6ina 8a spune adio acestei munci )i
8om porni sin1uri.
Am Bost 3ntru totul de aceea)i p5rere cu el. Apoi i0am spus
ce descoperisem 3n absen@a lui= casa pe care o cump5rase
9racula se 3n8ecina cu a mea. A Bost uluit )i p5ru cuprins de
o mare 3n1riIorare.
> M, dac5 am Bi )tiut mai 3nainteD, spuse. Am Bi putut s501
prindem la 8reme )i am Bi sal8at0o pe s5rmana Luc/. (otu)i,
cum spune@i 8oi, n0are rost s5 pl2n1i dup5 laptele 85rsatD Hu
ne 8om mai 12ndi la acest lucru, ci 8om mer1e 3nainte pe
drumul nostru, p2n5 la sB2r)it.
9up5 aceea nu mai rosti nici un cu82nt p2n5 c2nd am
intrat pe poarta casei mele. Gnainte de a ne duce s5 ne
pre15tim pentru cin5, i0a spus doamnei .ar&er=
> Prietenul meu Fohn mi0a spus, doamn5 6ina, c5
dumneata )i so@ul dumitale a@i r2nduit cu preci,ie toate
Baptele 3nt2mplate p2n5 3n aceast5 clip5.
> Hu p2n5 3n aceast5 clip5, ProBesore, spuse ea 1r5bit, ci
p2n5 a,i0diminea@5.
> 9e ce nu p2n5 3n aceast5 clip5A Am 85,ut c5 toate
lucrurile m5runte pot aduce o lumin5 bun5. He0am
m5rturisit cu to@ii secretele )i nimeni dintre noi nu a a8ut ce
re1reta.
9oamna .ar&er ro)i )i, sco@2nd o h2rtie din bu,unar, spuse=
> 9octore +an .elsin1, citi@i, 85 ro1, aceste note )i
spune@i0mi dac5 trebuie introduse )i ele. %unt 3nsemn5rile
mele de ast5,i. %5 le includ )i pe eleA
ProBesorul citi 3nsemn5rile cu 1ra8itate, apoi i le d5du 3napoi,
spun2nd=
> Hu trebuie s5 le inclu,i dac5 dumneata nu dore)ti, dar
te0a) ru1a s0o Baci. Acest lucru 3l 8a determina pe so@ul
dumitale s5 te iubeasc5 mai mult, iar pe noi to@i ceilal@i, to@i

2!!
prietenii dumitale, s5 te cinstim mai mult, s5 te pre@uim )i s5
te iubim.
Ca lu5 3nsemn5rile 3napoi, ro)ind din nou, 3ns5 cu un
,2mbet 8oios.
AstBel c5 acum, p2n5 3n clipa asta, toate 3nsemn5rile noastre
sunt complete )i aranIate. ProBesorul a luat un e4emplar
pentru a0l studia dup5 cin5, 3nainte de 3nt2lnirea noastr5,
Bi4at5 pentru ora nou5. Hoi, ceilal@i, am citit p2n5 acum totul,
a)a c5 atunci c2nd ne 8om aduna 3n birou, 8om Bi cu to@ii
inBorma@i asupra Baptelor )i 8om putea pune la punct planul
de b5taie cu acest du)man 1roa,nic )i misterios.

Jurnalul "inei 0ar1er

3% septem)rie. C2nd ne0am adunat 3n biroul doctorului
%eRard, la dou5 ore dup5 cina care a8usese loc la ora )apte,
am Bormat B5r5 s5 8rem un Bel de comisie sau comitet.
ProBesorul 3ncepu=
> Pot considera, presupun, c5 to@i cei de Ba@5 sunt la curent
cu Baptele aBlate 3n aceste documente.
Am aprobat cu to@ii.
> Atunci, cred c5 ar Bi bine s5 85 spun c2te ce8a despre
du)manul cu care a8em de0a Bace. +5 8oi 3mp5rt5)i c2te8a
Bapte din istoria acestui om, Bapte care mi0au Bost conBirmate.
Apoi 8om discuta asupra Belului cum 8om proceda )i 8om lua
3n consecin@5 )i m5surile. C4ist5, B5r5 3ndoial5, 8ampiri< unii
dintre noi au probe despre e4isten@a lor.
Chiar dac5 nu am a8ea m5rturia propriei noastre e4perien@e
neBericite, 3n85@5mintele )i 3nsemn5rile trecutului ar constitui
suBiciente m5rturii pentru oamenii cu Iudecat5 s5n5toas5.
Kecunosc c5 la 3nceput am Bost sceptic. +aiD 9ac5 a) Bi )tiut
de la 3nceput ceea ce )tiu acum, dar ce s5 ,ic, dac5 a) Bi
1hicit m5car, am Bi putut sal8a o 8ia@5 at2t de pre@uit5 de
mul@i dintre noi, cei care am iubit0o. +ampirul care se aBl5
printre noi este el sin1ur puternic c2t dou5,eci de oameni.

2!"
+iclenia lui o 3ntrece pe cea a muritorilor, c5ci a sporit de0a
lun1ul epocilor. Cl este )i acum aIutat de necroman@ie, care
3nseamn5, a)a cum ne arat5 etimolo1ia cu82ntului,
prorocirea 8iitorului cu aIutorul mor@ilor, )i to@i mor@ii de care
se poate apropia se aBl5 sub st5p2nirea lui. Poate, 3n anumite
limite, s5 apar5 3n locul )i 3n momentul pe care01 dore)te )i
3n orice Borm5, poate, 3n anumite limite, s5 diriIe,e elementele=
Burtuna, cea@a, tunetul. Poate st5p2ni toate Biin@ele mai
ne3nsemnate= )obolanul, buBni@a, liliacul, Bluturele de noapte,
8ulpea )i lupul. %e poate m5ri sau mic)ora )i uneori poate
disp5rea B5r5 urm5.
Prieteni, a8em de 3ndeplinit o sarcin5 cumplit5, ale c5rei
consecin@e 3i 8or Bace p2n5 )i pe cei mai 8iteIi s5 se cutremure.
C5ci, dac5 d5m 1re) 3n aceast5 lupt5, i,b2nda 8a Bi, B5r5
3ndoial5, de partea lui. 9ar a pierde b5t5lia nu e o simpl5
problem5 de 8ia@5 )i de moarte. *nseamn5 c5 8om de8eni ceea
ce este el, c5 de acum 3nainte 8om de8eni Biin@e netrebnice ale
nop@ii, 3ntocmai ca el, lipsite de suBlet )i de con)tiin@5,
de8ast2nd trupurile )i suBletele celor pe care 3i iubim cel mai
mult. 9ar, ne aBl5m 3n Ba@a datoriei< )i 3n asemenea ca,uri
putem oare da 3napoiA Gn ceea ce m5 pri8e)te, spun nu, dar
eu sunt b5tr2n, pentru mine 8ia@a, cu soarele, melea1urile
Brumoase, c2ntecul p5s5relelor, mu,ica )i iubirea ei, se aBl5
mult 3n urm5. +oi, ceilal@i, sunte@i tineri. A@i cunoscut
durerea, dar 8e@i apuca )i ,ile bune. Ce spune@iA
Gn timp ce proBesorul 8orbea, Fonathan 3mi luase m2na.
C2nd l0am 85,ut 3ntin,2nd m2na, m0am temut Boarte mult s5
nu 3l Bi cople)it pericolul 3n1ro,itor care ne p2ndea, dar
sim@indu0i m2na at2t de puternic5, iar pe el at2t de si1ur pe
sine, at2t de hot5r2t, m0am 3n8iorat.
C2nd ProBesorul termin5 de 8orbit, so@ul meu m5 pri8i drept
3n ochi, iar pri8irile mele i0au r5spuns.
> Cu r5spund pentru 6ina )i pentru mine, spuse el.
> Conta@i )i pe mine, ProBesore, spuse domnul Tuince/
6orris, laconic ca de obicei.

2"0
> %unt al5turi de 8oi, 3n memoria lui Luc/, dac5 nu din alte
moti8e, spuse lordul Qodalmin1.
9octorul %eRard 3ncu8iin@5 doar din cap. 9octorul +an
.elsin1 a continuat cu un Bel de 8oio)ie care ar5ta c5
porniser5m la munc5 serioas5. (otul urma s5 Bie luat 3n
considerare cu tot at2ta 1ra8itate )i tot at2t de metodic ca o
tran,ac@ie din 8ia@5.
> ?ti@i acum 3mpotri8a cui 8om duce lupta. 9ar nici noi nu
suntem lipsi@i de putere. A8em de partea noastr5 Bor@a unirii,
Bor@5 pe care 8ampirii n0o cunosc< a8em resursele )tiin@ei<
suntem liberi 3n ac@iune )i 12ndire< )i orele din ,i )i din
noapte sunt tot ale noastre. 9e Bapt, puterile noastre sunt
ne3nc5tu)ate, iar noi suntem liberi s5 le Bolosim din plin.
%untem de8ota@i unei cau,e )i unui scop lipsite de orice Bel de
e1oism. Aceste lucruri sunt de aIuns.
Acum s5 8edem la c2t se reduc Bor@ele 1enerale dispuse
3mpotri8a noastr5, 3ntr0un cu82nt, s5 consider5m limitele
8ampirului, 3n 1eneral, )i ale acestui 8ampir, 3n special.
(radi@iile )i supersti@iile sunt Baptele de care trebuie s5
@inem seama. Credin@a 3n 8ampiri nu se spriIin5, oare, pentru
al@ii, de)i nu )i pentru noiD, pe aceste BapteA Acum un an,
care dintre noi ar Bi acceptat o asemenea posibilitate 3n plin
secol al PlP0lea, acest secol )tiin@iBic, sceptic, practicA $a,
chiar am Bi pri8it0o cu dispre@.
Considera@i, a)adar, c5 8ampirul )i credin@a 3n limitele )i
puterile lui se spriIin5 pentru moment pe aceea)i ba,5. C5ci,
B5r5 3ndoial5, el este cunoscut pretutindeni unde au e4istat
oameni< 3n 8echea Qrecie )i 3n 8echea Kom5< a urmat apoi
tre,irea hoardelor Burioase ale islande,ilor, hunilor, sla8ilor,
sa4onilor, ma1hiarilor. +ampirii continu5 s5 tr5iasc5 )i nu
pot muri prin simpla scur1ere a timpului. Ci prosper5 c2nd
se 3n1ra)5 din s2n1ele celor 8ii. 6ai mult, unii dintre noi au
85,ut c5 ei pot 3ntineri, c5 Bacult5@ile lor 8itale se BortiBic5 )i
par s5 se re3mprosp5te,e c2nd au hran5 din bel)u1. 9ar B5r5
aceast5 hran5 nu se pot de,8olta, c5ci nu se hr5nesc aidoma
celorlal@i. Prietenul Fonathan, el 3nsu)i, care a locuit

2"1
3mpreun5 cu 8ampirul s5pt5m2ni 3ntre1i, nu 10a 85,ut
niciodat5 m2nc2nd, niciodat5D Hu Bace umbr5, nu se reBlect5
3n o1lind5, a)a cum a obser8at tot prietenul Fonathan. 62na
lui are puterea mai multor oameni, din nou martor este
Fonathan, c2nd a 3nchis u)a 3mpotri8a lupilor )i c2nd 10a
aIutat s5 coboare din dili1en@5.
%e poate transBorma 3n lup, cum am aBlat 3n le15tur5 cu
sosirea 8aporului la Ohitb/, c2nd a rupt 3n buc5@i c2inele
care 3l 3nBruntase< se poate transBorma 3n liliac, a)a cum 10a
85,ut doamna 6ina pe Bereastr5 la Ohitb/, sau prietenul
Fohn, care 10a 85,ut ,bur2nd pe l2n15 casa de al5turi, sau
prietenul Tuince/, care 10a 85,ut pe Bereastra domni)oarei
Luc/. Poate 8eni prin cea@a pe care o creea,5, nobilul c5pitan
de 8as a do8edit acest Bapt.
9ar, din c2te )tiam, distan@a la care poate produce aceast5
cea@5 este limitat5 numai 3n Iurul s5u. Cl 8ine pe ra,ele de
lun5 ca o pulbere de elemente, dup5 cum tot prietenul
Fonathan le0a 85,ut pe ursitoarele acelea din castelul lui
9racula. %e poate mic)ora Boarte mult, chiar noi am 85,ut0o
pe domni)oara Luc/, 3nainte de a i se Bi redat pacea,
alunec2nd prin spa@iul 3n1ust c2t un Bir de p5r de la u)a
ca8oului. Mdat5 ce 3)i aBl5 drum, poate ie)i )i intra oriunde,
indiBerent dac5 locul este bine astupat sau chiar lipit prin Boc,
ceea ce 8oi numi@i sudur5.
Poate 8edea prin 3ntuneric, )i aceast5 putere e de mare
importan@5 3ntr0o lume pe Ium5tate 3nchis5 luminii. 9ar,
asculta@i0m5 p2n5 la sB2r)it. 9e)i e 3n stare de toate aceste
lucruri, 8ampirul nu e liber. $a, mai mult, e pri,onier 3ntr0o
m5sur5 mai mare dec2t scla8ul la 1alere, dec2t nebunul 3n
celul5. Cl nu poate mer1e unde 8rea. Cel care nu este o Biin@5
a naturii trebuie s5 asculte, totu)i, de unele le1i ale ei, pentru
ce, nu )tiu. Cl nu poate intra prima oar5 3ntr0un loc dec2t
dac5 unul de0al casei 3l poBte)te s5 intre, de)i, dup5 aceea,
poate 8eni c2nd 3i place. Puterea lui 3ncetea,5, ca a tuturor
lucrurilor necurate, 3n ,orii ,ilei. Humai 3n anumite
3mpreIur5ri poate a8ea libertate nelimitat5.

2"2
9ac5 nu se aBl5 3n locul unde dore)te, el se poate deplasa
numai la amia,5 sau e4act 3n clipa r5s5ritului sau a apusului.
Aceste lucruri ni se po8estesc, dar a8em do8e,i, prin deduc@ie,
)i din 3nsemn5rile noastre. AstBel, 3n timp ce poate proceda
dup5 plac 3n anumite limite, c2nd 3)i are l5ca)ul 3n p5m2nt,
3n sicriu, 3n iad, 3n locuri p2n15rite, cum l0am 85,ut intr2nd
3n morm2ntul sinuci1a)ului de la Ohitb/, alteori el se poate
deplasa numai c2nd 8ine momentul prielnic.
%e mai spune c5 poate tra8ersa o ap5 cur15toare numai 3n
perioada dintre Blu4ul )i reBlu4ul mareelor. C4ist5 apoi unele
lucruri care 3l sup5r5 3n asemenea m5sur5, 3nc2t 3)i pierde
puterea< de e4emplu, usturoiul, a)a cum )tim. *ar 3n pre,en@a
lucrurilor sBinte, 3n Ba@a c5rora el nu repre,int5 nimic, ca
acest cruciBi4 al meu, acest simbol, care s0a aBlat printre noi
)i adineauri c2nd am luat hot5r2rea, el 3)i caut5 un loc
3ndep5rtat )i tace plin de respect.
6ai sunt )i alte lucruri despre care o s5 85 8orbesc )i de
care s0ar putea s5 a8em ne8oie 3n c5ut5rile noastre. M
ramur5 de trandaBir s5lbatic a)e,at5 pe sicriul lui 3l Bace s5
nu mai poat5 ie)i din el, un 1lon@ sBin@it tras 3n sicriu 3l ucide,
transBorm2ndu01 3n mort ade85rat< @epu)a 3nBipt5 3n el )tim
c5 3i red5 pacea, la Bel ca t5ierea capului. Am 85,ut acest
lucru cu ochii no)tri.
A)adar, atunci c2nd 15sim l5ca)ul acestui om care0a Bost, 3l
putem 3nchide 3n sicriu )i distru1e, dac5 ascult5m de
po8e@ele pe care le cunoa)tem. %5 nu uit5m c5 e 8iclean.
L0am ru1at pe prietenul meu Arminius s50mi comunice date
reBeritoare la 9racula< )i, dup5 toate inBorma@iile, Arminius
mi0a spus de cine este 8orba. (rebuie s5 Bi Bost, 3ntr0ade85r,
acel 8oie8od 9racula care )i0a dob2ndit numele
3mpotri8indu0se turcilor, peste marele Blu8iu chiar de la
Brontiera cu (urcia.
9ac5 a)a stau lucrurile, atunci nu a Bost un om obi)nuit,
c5ci 3n timpurile acelea )i chiar mai t2r,iu, de0a lun1ul
secolelor, s0a 8orbit de el ca de cel mai iscusit, cel mai 8iclean,
dar )i cel mai 8itea, dintre Biii @5rii de dincolo de p5dure.

2"'
%piritul lui a1er )i 8oin@a sa de Bier au intrat cu el 3n
morm2nt )i lupt5 )i acum. Cei din neamul lui 9racula, spune
Arminius, au Bost de 8i@5 aleas5 )i nobil5, de)i au e4istat
unele 8l5stare despre care contemporanii spuneau c5 au
le15turi cu Hecuratul.
Ci 3n85@au tainele dia8olului la %cholomance, 3ntre mun@i,
deasupra a)e,5rii .ermannstadt, acolo unde dia8olul
pretinde c5 al ,ecelea 3n85@5cel i se cu8ine lui. Gn 3nsemn5ri
sunt unele cu8inte ca= stri1oaic5, 8r5Iitoare, ordo1 )i po&ol,
%atana )i iadul, iar 3ntr0un manuscris se 8orbe)te de acest
9racula 3nsu)i ca despre un 8ampir, lucru pe care 3l
3n@ele1em cu to@ii Boarte bine. Ci au Bost ,5misli@i din ace)ti
b5rba@i 8iteIi )i de acele Bemei 3n@elepte, )i mormintele lor
sBin@esc p5m2ntul. *ar Baptul c5 aceast5 Iosnicie 3)i are
r5d5cinile ad2nc 3nBipte 3n bine este una dintre cele mai
cumplite 1ro,58ii< el nu0)i poate aBla pacea 3ntr0un p5m2nt
1olit de amintiri sBinte.
Gn acest timp, domnul 6orris pri8ea cu aten@ie spre
Bereastr5, apoi se ridic5 3ncet )i ie)i din camer5. Urm5 o
scurt5 pau,5, apoi ProBesorul continu5=
> ?i acum, trebuie s5 stabilim ce a8em de B5cut. A8em multe
date )i trebuie s5 3ncepem s5 Bacem planul campaniei. ?tim
din ancheta lui Fonathan c5 de la castel au Bost trimise la
Ohitb/ cinci,eci de l5,i cu p5m2nt, care au Bost li8rate toate
la CarBa4. 6ai )tim c5 din aceste l5,i cel pu@in c2te8a au Bost
luate. 9up5 c2te mi se pare, 3n primul r2nd trebuie s5 ne
asi1ur5m dac5 toate celelalte au r5mas 3n casa de dincolo de
,idul pe care l0am pri8it a,i sau dac5 au mai Bost luate )i
altele. 9ac5 a)a stau lucrurile, trebuie s5 aBl5m.
Aici am Bost 3ntrerup@i 3ntr0un mod cu totul nea)teptat. 9e
aBar5 s0a au,it ,1omotul unei 3mpu)c5turi de pistol. Qeamul
Berestrei a Bost spart de un 1lon@, care, rico)2nd dintr0o latur5
a per8a,ului, s0a i,bit 3n peretele din Bund al camerei. 65 tem
c5 sunt o la)5, c5ci am dat un @ip5t. $5rba@ii au s5rit cu to@ii
3n picioare. Lordul Qodalmin1 s0a n5pustit la Bereastr5 )i a

2"-
ridicat 1eamul. Gn acest timp am au,it 1lasul domnului
6orris de aBar5=
> *erta@i0m5. 65 tem c5 80am alarmat. +oi 8eni 3n5untru )i
85 8oi po8esti totul.
9up5 un minut intr5 )i spuse=
> Am procedat ca un n5t2n1 )i 85 cer iertare, cu toat5
sinceritatea, doamn5 .ar&er< m5 tem c5 80am speriat
3n1ro,itor. 9ar ideea este c5 3n timp ce proBesorul 8orbea, a
8enit un liliac mare )i s0a a)e,at pe per8a,ul Berestrei. 9up5
c2te s0au 3nt2mplat 3n ultima 8reme, am c5p5tat o asemenea
sc2rb5 de aceste animale blestemate, 3nc2t nu le mai pot
suBeri. A)a se Bace c5 am ie)it s501 3mpu)c, a)a cum am B5cut
3n ultima 8reme, seara, ori de c2te ori am 85,ut 8reun liliac.
(u r2deai de mine, Art.
> L0ai nimeritA, 3ntreb5 doctorul +an .elsin1.
> Hu )tiu. Cred c5 nu, c5ci a ,burat 3n p5dure.
J5r5 a mai spune altce8a, el 3)i relu5 locul, iar ProBesorul 3)i
continu5 e4punerea=
> (rebuie s5 d5m de urma Biec5reia dintre aceste l5,i )i,
dup5 ce termin5m, ori 3l prindem, ori 3l ucidem pe monstru 3n
b2rlo1ul lui, sau, ca s5 spun a)a, trebuie s5 de,inBect5m
p5m2ntul, pentru ca el s5 nu0)i mai poat5 aBla ad5post aici.
P2n5 la urm5 3l 8om putea surprinde 3n Borma lui de om
3ntre amia,5 )i apus, )i 8om 3ncepe lupta cu el 3n momentul
c2nd 8a Bi mai slab... ?i acum, doamn5 6ina, noaptea asta
3nseamn5 pentru dumneata sB2r)itul acti8it5@ii p2n5 3n clipa
c2nd lucrurile se 8or restabili. (e pre@uim prea mult pentru a
te l5sa s5 3nBrun@i un asemenea risc. 9up5 ce ne 8om
desp5r@i 3n seara asta, nu 8ei mai putea pune 3ntreb5ri. G@i
8om spune totul la timpul cu8enit. Hoi suntem b5rba@i )i
putem re,ista, dar dumneata trebuie s5 Bii steaua )i speran@a
noastr5. +om ac@iona cu to@ii cu at2t mai liber, cu c2t
dumneata nu 8ei Bi 3n primeIdie, a)a cum 8om Bi noi.
(o@i b5rba@ii, chiar )i Fonathan, r5suBlar5 u)ura@i. Cu 3ns5
nu 15seam c5 e bine ca ei s5 3nBrunte primeIdia, ba chiar s5
Bie lipsi@i de si1uran@5, Bor@a Biind cea mai bun5 si1uran@5, din

2"
pricina mea, dar erau hot5r2@i )i, de)i pentru mine a Bost un
hap amar, n0am putut spune nimic< am acceptat 1riIa lor
ca8alereasc5 Ba@5 de mine.
9omnul 6orris relu5 discu@ia=
> 9eoarece nu a8em timp de pierdut, propun s5 e4amin5m
casa chiar acum. (impul e totul pentru el, iar ac@iunea
noastr5 rapid5 poate sal8a alt5 8ictim5.
Kecunosc c5 a 3nceput s50mi sl5beasc5 curaIul pe m5sur5
ce se apropia momentul ac@iunii, dar nu am spus nimic, c5ci
m5 temeam ca nu cum8a s5 m5 elimine cu totul din consiliile
lor, consider2ndu0m5 o Br2n5 sau un obstacol. Au plecat
acum la CarBa4, cu toate cele necesare pentru a p5trunde 3n
cas5.
6i0au spus s5 m5 duc la culcare )i s5 dorm< oB, )i b5rba@ii
5)tiaD Ca )i cum o Bemeie ar putea dormi c2nd cei pe care ea
3i iube)te sunt 3n pericolD 65 8oi culca )i m5 8oi preBace c5
dorm, ca nu cum8a Fonnathan s50)i mai Bac5 1riIi )i din
cau,a mea c2nd se 8or 3ntoarce.

Jurnalul doctorului Seward

1 o"tom)rie, 4 a.m. (ocmai c2nd eram pe punctul de a
pleca de acas5, mi0a Bost adus un mesaI ur1ent din partea lui
KenBield, care 8oia s5 )tie dac5 3l pot 8edea imediat, deoarece
a8ea s50mi spun5 un lucru deosebit de important. *0am spus
mesa1erului s50i comunice c5 3i 8oi satisBace dorin@a
diminea@a< eram ocupat 3n clipa aceea. Gn1riIitorul ad5u15=
> Pare Boarte insistent, domnule. Hu l0am 85,ut niciodat5
at2t de ner5bd5tor. Hu )tiu, dar cred c5 dac5 nu01 8e@i 8edea
numaidec2t, 8a Bace o cri,5 de 8iolen@5.
?tiam c5 omul nu ar Bi spus acest lucru dac5 n0ar Bi a8ut un
anumit moti8, a)a c5 i0am r5spuns=
> $ine, bine, m5 8oi duce chiar acum.
*0am ru1at pe ceilal@i s5 m5 a)tepte c2te8a minute, deoarece
trebuia s5 m5 duc s501 85d pe pacientul meu.

2"6
> *a0m5 cu tine, prietene Fohn, spuse ProBesorul. Ca,ul
acesta, de care am aBlat din Iurnalul t5u, m0a interesat mult
)i are o oarecare contin1en@5 cu ca,ul nostru. A) 8rea Boarte
mult s501 85d, 3n special atunci c2nd mintea 3i e ,druncinat5.
> Pot s5 8in )i euA, 3ntreb5 lordul Qodalmin1.
> ?i euA, 3ntreb5 Tuince/ 6orris.
Am 3ncu8iin@at )i am cobor2t 3mpreun5 3n coridor.
L0am 15sit 3ntr0o stare de tulburare accentuat5, dar mult
mai ra@ional 3n 8orbe )i 3n comportare dec2t 3l 85,usem
8reodat5.
Am intrat to@i patru 3n camer5, dar nici unul dintre noi nu a
spus nimic la 3nceput. Ku15mintea lui KenBield era s501
elibere, din a,il numaidec2t )i s501 trimit acas5.
> Jac apel la prietenii dumnea8oastr5, spuse el, poate nu
8or a8ea nimic 3mpotri85 s5 Iudece ca,ul meu. ?i, Biindc5 8eni
8orba, nu m0a@i pre,entat.
Cram at2t de uluit, 3nc2t a Bace pre,ent5rile cu un nebun
dintr0un a,il nu mi s0a p5rut atunci at2t de ciudat )i, pe
l2n15 asta, era o anumit5 demnitate 3n comportarea acestui
om care p5rea at2t de obi)nuit cu e1alitatea social5, 3nc2t am
B5cut numaidec2t pre,ent5rile=
> Lordul Qodalmin1< ProBesorul +an .elsin1< domnul
Tuince/ 6orris din (e4as< domnul KenBield.
Cl d5du m2na cu Biecare, spun2ndu0le pe r2nd=
> Lord Qodalmin1, am a8ut onoarea de a01 Bi secondat pe
tat5l dumnea8oastr5 la Oindham< sunt m2hnit s5 aBlu, prin
Baptul c5 dumnea8oastr5 de@ine@i titlul, c5 d2nsul nu mai
tr5ie)te. A Bost un om iubit )i cinstit de to@i cei care l0au
cunoscut. 9omnule 6orris, trebuie s5 Bi@i m2ndru de marele
dumnea8oastr5 stat. Primirea lui 3n cadrul Uniunii a Bost un
precedent care poate a8ea consecin@e 8aste de acum 3nainte,
c2nd Polul )i (ropicele 8or Iura supunere %tatelor Unite. Ce
pot spune despre pl5cerea de a01 cunoa)te pe +an .elsin1A
%timate domn, nu 3mi cer scu,e pentru a Bi l5sat la o parte
orice Borm5 de preBi4 con8en@ional. C2nd cine8a a
re8olu@ionat terapeutica, descoperind e8olu@ia continu5 a

2"#
creierului, orice Bormule con8en@ionale sunt nepotri8ite,
deoarece par s501 desemne,e ca pe un om obi)nuit. 9omnilor,
dumnea8oastr5, care prin na@ionalitate, ereditate sau
3n,estrare cu daruri naturale sunte@i 8rednici s5 85 ocupa@i
locurile cu8enite 3n lumea pro1resului, 85 iau martori c5 sunt
tot at2t de 3ntre1 la minte ca )i cel pu@in maIoritatea
oamenilor care sunt 3n deplin5 posesiune a libert5@ilor lor. ?i
sunt si1ur c5 dumnea8oastr5, doctore %eRard, umanitarist,
medic, Iurist )i sa8ant, 8e@i considera o datorie moral5 s5 m5
trata@i ca pe un om aBlat 3n 3mpreIur5ri e4cep@ionale.
J5cu acest ultim apel cu un aer curtenitor )i plin de
con8in1ere, nu lipsit de un anumit Barmec.
Cred c5 eram ului@i cu to@ii, 3n ciuda celor ce )tiam despre
caracterul )i istoria acestui om. Gn ceea ce m5 pri8e)te,
a8eam con8in1erea c5 3i re8enise ra@iunea )i am sim@it un
impuls puternic s50i spun c5 sunt satisB5cut 3n pri8in@a
Bacult5@ii sale mintale )i c5 3i 8oi Bace Bormalit5@ile necesare
pentru ie)irea a doua ,i diminea@5. 6i0am dat seama, totu)i,
c5 e mai bine s5 a)tept 3nainte de a Bace o declara@ie at2t de
1ra85, c5ci cuno)team de mult timp schimb5rile bru)te de
care era 3n stare acest pacient ciudat. A)a 3nc2t m0am
mul@umit s5 Bac o aBirma@ie 1eneral5. Acest lucru nu 10a
mul@umit c2tu)i de pu@in, c5ci ad5u15 repede=
> 65 tem, doctore %eRard, c5 nu mi0a@i prea 3n@eles dorin@a.
+reau s5 plec de 3ndat5, acum, chiar 3n ceasul acesta, chiar
3n clipa asta, dac5 se poate.
65 pri8ea p5trun,5tor )i, citind r5spunsul ne1ati8 pe chipul
meu, se 3ntoarse c5tre ceilal@i )i 3i cercet5 cu aten@ie.
He15sind un r5spuns, continu5=
> %e poate s5 Bi 1re)it cu presupunerea meaA
> Ai 1re)it, i0am r5spuns cu sinceritate, dar 3n acela)i timp,
dup5 cum mi0am dat seama, cu brutalitate.
Urm5 o pau,5 destul de 3ndelun1at5, apoi spuse 3ncet=
> $5nuiesc atunci c5 trebuie s50mi schimb moti8ul cererii.
M s5 85 cer aceast5 concesie, Ba8oare, pri8ile1iu, cum dori@i.
%unt dispus, 3n asemenea ca,, s5 85 implor nu din moti8e

2"!
personale, ci spre binele altora. Hu mi0e 3n15duit s5 85 dau
toate moti8ele serioase, solide )i altruiste, i,8or2nd din cel
mai 3nalt sim@ al datoriei.
He pri8i 3nc5 o dat5 p5trun,5tor pe to@i. A8eam con8in1erea
din ce 3n ce mai Berm5 c5 aceast5 schimbare brusc5 a 3ntre1ii
lui metode intelectuale nu era dec2t o alt5 Borm5 sau Ba,5 a
nebuniei sale )i m0am hot5r2t s501 las s5 mai continue c2t8a
timp, )tiind din e4perien@5 c5 se 8a tr5da p2n5 la sB2r)it, ca
to@i nebunii. +an .elsin1 se uita la el cu o pri8ire deosebit de
p5trun,5toare, cu spr2ncenele stuBoase aproape 3mbinate,
concentrat )i neclintit. Gi spuse lui KenBield pe un ton care nu
m0a mirat atunci, ci doar mai t2r,iu, c2nd m0am 12ndit la
cele 3nt2mplate, c5ci era tonul unui om care se adresea,5
unui e1al=
> He po@i spune cu toat5 sinceritatea moti8ul ade85rat al
dorin@ei dumitale de a Bi liber 3n seara astaA *@i 1arante, c5
dac5 m5 8ei satisBace p2n5 )i pe mine, un str5in B5r5
preIudec5@i, cu 8ederi lar1i, doctorul %eRard 3@i 8a oBeri, cu
propriul s5u risc )i pe propria sa r5spundere, Ba8oarea pe
care o ceri.
Cl cl5tin5 din cap cu triste@e )i cu o pri8ire de ad2nc re1ret
pe chip. ProBesorul continu5=
> .ai, domnule, 12nde)te0te. Pretin,i c5 ai pri8ile1iul
ra@iunii 3n cel mai 3nalt 1rad, din moment ce cau@i s5 ne
impresione,i cu deplina dumitale inte1ritate mintal5. ?i Baci
acest lucru dumneata, de a c5rui Iudecat5 s5n5toas5 noi
a8em temei s5 ne 3ndoim, 3ntruc2t nu ai ie)it 3nc5 de sub
tratamentul medical respecti8. Jii 3n@elept )i aIut50ne= )i dac5
8om putea, te 8om aIuta s50@i 3ndepline)ti dorin@a.
S9octore +an .elsin1, nu am nimic de spus. Ar1umenta@ia
dumnea8oastr5 este complet5 )i dac5 a) Bi liber s5 8orbesc,
n0a) )o85i nici o clip5, dar 3n pri8in@a asta nu sunt propriul
meu st5p2n. (ot ce 85 pot cere este s5 a8e@i 3ncredere 3n mine.
9ac5 m5 reBu,a@i, nu eu sunt r5spun,5tor de acest lucru.

2""
60am 12ndit c5 era timpul s5 termin5m aceast5 scen5 care
de8enea prea 1ra85 prin comicul ei, a)a 3nc2t m0am 3ndreptat
spre u)5, mul@umindu0m5 s5 spun=
> +eni@i, prieteni, a8em treab5. Hoapte bun5D
Cu toate acestea, c2nd m0am apropiat de u)5, pacientul
suBeri o nou5 transBormare. %e 3ndrept5 spre mine at2t de
repede, 3nc2t pentru o clip5 m0am temut c5 atentea,5 din
nou la 8ia@a mea. (emerile mele s0au do8edit totu)i a Bi
ne3ntemeiate, c5ci pacientul 3)i 3ntinse m2inile
implor2ndu0m5 )i 3)i B5cu cererea 3ntr0un chip emo@ionant.
C2nd 3)i d5du seama c5 e4cesul de emo@ie era 3n detrimentul
lui, B5c2ndu0ne s5 ne 3ntoarcem la 8echile noastre rela@ii,
de8eni )i mai con8in15tor.
60am uitat la +an .elsin1 )i am citit con8in1erea 3n ochii
lui, a)a 3nc2t am de8enit mai hot5r2t, dac5 nu mai se8er 3n
comportare )i i0am B5cut semn c5 str5daniile lui sunt
,adarnice. C2nd 3)i d5du seama c5 apelul lui nu a8ea sor@i de
i,b2nd5, aproape c5 3)i ie)i din min@i. %e arunc5 3n 1enunchi,
3)i 3ntinse m2inile, Br2n12ndu0le 3ntr0o implorare Ialnic5 )i
i,bucni 3ntr0un torent de ru15min@i.
> +5 implor, doctore %eRard, oh, 85 implor s50mi da@i
drumul de 3ndat5 din casa asta. (rimite@i0m5 cum 8e@i dori )i
unde 8e@i dori< trimite@i supra8e1hetori dup5 mine cu bice )i
lan@uri< s5 m5 duc5 3n c5ma)5 de Bor@5, 3n c5tu)e )i cu Biare
la picioare, chiar )i 3n temni@5< dar da@i0mi drumul s5 plec.
Hu 85 da@i seama ce Bace@i @in2ndu0m5 aici. +orbesc din
ad2ncul suBletului. Hu )ti@i pe cine nedrept5@i@i )i 3n ce Bel, iar
mie nu0mi este 3n15duit s5 85 spun. Pe tot ce a8e@i mai sB2nt,
pe tot ce a8e@i mai scump, pe dra1ostea ce a@i pierdut0o, pe
speran@a dumnea8oastr5 8ie, 3n numele Atotputernicului,
scoate@i0m5 de aici )i sal8a@i0mi suBletul de p5cat. Hu m5 au,i,
omuleA Hu m5 3n@ele1iA H0ai s5 3n8e@i niciodat5A Hu 8e,i c5
sunt normal )i serios acum, c5 nu sunt nebun 3ntr0o cri,5 de
demen@5, ci un om normal lupt2nd pentru suBletul s5uA Mh,
ascult50m5, ascult50m5D 950mi drumulD 950mi drumulD
950mi drumulD

'00
65 12ndeam c5, pe m5sur5 ce 8a continua, 8a de8eni tot
mai s5lbatic, pro8oc2nd o cri,5< astBel c5 l0am luat de m2n5
)i l0am ridicat.
> .ai, i0am spus aspru. (ermin5 cu toate acestea< am 85,ut
destule p2n5 acum. (reci 3n pat )i 3ncearc5 s5 te por@i cu mai
mult5 chib,uin@5.
Cl se opri dintr0odat5 )i m5 pri8i scrut5tor timp de c2te8a
clipe. Apoi, B5r5 nici un cu82nt, se ridic5 )i se a)e,5 pe
mar1inea patului. Pr5bu)irea se produse a)a cum m5
a)teptam, ca )i 3n situa@iile de p2n5 acum.
C2nd ie)eam din camer5, 3n urma celorlal@i, 3mi spuse cu o
8oce lini)tit5, politicoas5=
> %unt si1ur, doctore %eRard, c5 3mi 8e@i da dreptate mai
t2r,iu, amintindu085 c5 am B5cut tot ce mi0a stat 3n puteri
pentru a 85 con8in1e 3n seara asta.


'01
CAP. 14
Jurnalul lui Jonatan !arker


1 o"tom)rie, 5 a.m. Am plecat 3n cercetare 3mpreun5 cu
ceilal@i, cu inima u)oar5, c5ci cred c5 niciodat5 n0am 85,ut0o
pe 6ina at2t de puternic5 )i de st5p2n5 pe sine. Gmi pare at2t
de bine c5 a Bost de acord s5 se retra15 )i s5 ne lase pe noi,
b5rba@ii, s5 ac@ion5m. Am Bost cu to@ii un pic tulbura@i de
scena cu domnul KenBield. 9up5 ce am ie)it din camera lui,
am r5mas t5cu@i p2n5 am aIuns din nou 3n birou. Atunci,
domnul 6orris i0a spus doctorului %eRard=
> Ascult5, Fac&, dac5 omul 5sta n0a 3ncercat s5 ne 3n)ele,
atunci e cel mai normal nebun din c2@i am 85,ut 8reodat5.
Hu sunt si1ur, dar cred c5 are un moti8 serios )i, dac5 a)a
stau lucrurile, a Bost destul de nepl5cut pentru el s5 dea 1re).
Lordul Qodalmin1 )i cu mine am p5strat t5cerea, dar
doctorul +an .elsin1 ad5u15=
> Prietene Fohn, dumneata )tii mai multe lucruri despre
nebuni dec2t )tiu eu )i 3mi pare bine< m5 tem c5, dac5 ar Bi
Bost dup5 mine, l0a) Bi eliberat 3nainte de a Bi a8ut cri,a de
isterie de la urm5.
9octorul %eRard p5ru s5 le r5spund5 am2ndurora pe un
ton 8is5tor=
> Hu cred c5 sunt de acord cu cele ce spune@i. 9ac5 omul
acesta ar Bi Bost un nebun oarecare, a) Bi riscat s50i acord
3ncrederea. 9ar amestecul lui 3n po8estea contelui pare at2t

'02
de 3nsemnat, 3nc2t mi0e team5 c5 a) proceda 1re)it,
lu2ndu0m5 dup5 capriciile lui. Gn plus, 3i spune contelui
domn )i st5p2n )i poate 8rea s5 ias5 ca s501 aIute 3n
scopuri diabolice. 6onstrul acela 3n1ro,itor e aIutat de lupi,
de )obolani )i de semenii lui. Presupun, deci, c5 nu se d5
3nd5r5t de la un nebun sadea. Cu toate acestea, mi s0a p5rut
serios, B5r5 3ndoial5. %per 3ns5 c5 am procedat a)a cum e mai
bine.
ProBesorul B5cu c2@i8a pa)i )i, pun2nd m2na pe um5rul lui,
spuse 3n Belul lui 1ra8 )i bine8oitor=
> Prietene Fohn, s5 nu ai nici o team5. Gncerc5m s5 ne
Bacem datoria 3ntr0o situa@ie Boarte trist5 )i 1rea< putem Bace
cum credem noi de cu8iin@5 c5 e mai bine.
Lordul Qodalmin1, care ie)ise de c2te8a minute, se 3ntoarse.
He0a ar5tat un Bluier mic de ar1int.
> Casa cea 8eche poate Bi plin5 de )obolani )i am luat un
antidot 3n ca, de ne8oie.
9up5 ce am trecut de ,id, am luat0o spre casa cu pricina,
a82nd 1riI5 s5 nu ie)im din umbra copacilor de pe pelu,5
atunci c2nd ap5rea luna. C2nd am aIuns 3n Ba@a porticului,
proBesorul 3)i desB5cu sacul )i scoase o seam5 de lucruri, pe
care le puse pe trepte, aranI2ndu0le 3n patru 1rupe mici,
e8ident c2te una pentru Biecare dintre noi. Apoi spuse=
> Prieteni, intr5m 3ntr0un loc cumplit de periculos )i a8em
ne8oie de arme de toate Belurile. 9u)manul nostru nu este
numai spirit. Hu uita@i c5 el are putere c2t dou5,eci de
oameni )i c5, de)i noi suntem oameni obi)nui@i, adic5 putem
Bi stri8i@i )i ,drobi@i, superioritatea lui nu se reduce numai la
Bor@5. P5stra@i acest lucru l2n15 inim5, )i la acest cu8inte
ridic5 un mic cruciBi4 de ar1int )i mi01 3ntinse mie, c5ci eram
cel mai aproape de el, pune@i Blorile acestea 3n Iurul 12tului,
)i 3mi 3ntinse o coroni@5 din Blori de usturoi uscate, iar pentru
du)mani mai p5m2nte)ti, re8ol8erul )i cu@itul acesta< )i, ca
aIutor la toate, l5mpi@ele astea electrice, pe care le pute@i Bi4a
pe piept< )i 3n orice 3mpreIurare, mai presus de orice, acest
lucru pe care nu trebuie s501 p2n15rim dac5 nu e ne8oie.

'0'
Acel lucru era o buc5@ic5 de anaBur5 sBin@it5, pe care o puse
3ntr0un plic )i mi0o 3nm2n5. (uturor celorlal@i le0a oBerit
acela)i lucru.
> Acum, prietene Fohn, i se adres5 ProBesorul, unde sunt
cheile0)peracluA
9octorul %eRard 3ncerc5 8reo dou50trei chei0)peraclu,
de4teritatea lui de chirur1 Biindu0i Boarte util5, )i 15si 3ndat5
una care se potri8ea. 9up5 un mic Ioc 3nainte )i 3napoi,
,58orul ced5 )i c5,u cu un ,5n15nit ru1init. ProBesorul a Bost
cel dint2i care a p5)it pe u)a deschis5.
> In manus tuas, +omine!,
28
spuse el, B5c2ndu0)i cruce c2nd
p5)i peste pra1.
Am 3nchis u)a dup5 noi, ca nu cum8a s5 atra1em aten@ia
cui8a de pe drum c2nd 8om Bi aprins l5mpile. 9up5 aceea am
3nceput cercetarea.
Lumina din l5mpile noastre micu@e c5dea peste tot Belul de
Borme bi,are c2nd se 3ncruci)au ra,ele sau c2nd opacitatea
trupurilor noastre arunca umbre mari. Pentru nimic 3n lume
nu puteam sc5pa de sentimentul c5 se mai aBl5 cine8a printre
noi. Cred c5 3mi aminteam de e4perien@a 3n1ro,itoare din
(ransil8ania, re3n8iat5 at2t de puternic de lucrurile
3nsp5im2nt5toare din Iur.
Cred c5 a8eam cu to@ii acela)i sentiment, c5ci am obser8at
c5 )i ceilal@i se tot uitau 3n spate la Biecare ,1omot sau la
Biecare nou5 umbr5, 3ntocmai cum 3mi d5deam seama c5 Bac
)i eu.
Gntrea1a 3nc5pere era acoperit5 cu un strat 1ros de praB. Pe
podea, praBul p5rea s5 Bie 1ros de c2@i8a centimetri, cu
e4cep@ia urmelor recente de pa)i, 3n care, 3ndrept2nd lampa
3n Ios, am 85,ut urme de @inte de bocanci, acolo unde praBul
se 3nt5rise. Pere@ii erau 3nc5rca@i de praB, iar 3n col@uri erau
1r5me,i de p2n,e de p5ianIeni, peste care se depusese praBul,
B5c2ndu0le s5 semene cu ni)te ,dren@e 8echi. Pe o mas5,

28
n minile tale (ne aflm), Doamne! (lat).

'0-
l2n15 intrare, se aBla o le15tur5 mare cu chei, cu o etichet5
3n15lbenit5 de 8reme pe Biecare. Juseser5 Bolosite de c2te8a
ori, c5ci pe stratul de praB de pe mas5 erau )i alte 1oluri ca
acela pe care l0am 85,ut c2nd ProBesorul a ridicat cheile.
Acesta se 3ntoarse spre mine )i spuse=
> Cuno)ti locul acesta, Fonathan. *0ai copiat h5r@ile )i cel
pu@in )tii mai mult dec2t )tim noi. Care e drumul spre capel5A
?tiam unde e capela, astBel c5 le0am ar5tat drumul )i, dup5
c2te8a cotituri 1re)ite, ne0am aBlat 3n Ba@a unei u)i de steIar
Ioase, blindat5 cu dru1i de Bier.
> Asta0i locul, spuse ProBesorul, 3ndrept2ndu0)i lampa
asupra unei h5r@i mici a casei, copiat5 din dosarul
coresponden@ei ori1inale cu pri8ire la cump5rare.
Cu oarecare diBicultate 15sir5m cheia 3n le15tur5 )i
descuiar5m u)a. Cram pre15ti@i pentru orice lucruri
nepl5cute pentru c5, 3n timp ce 3ncercam s5 deschidem u)a,
un aer st5tut, r5u mirositor, p5rea s5 ias5 din cr5p5turi, dar
nici unul dintre noi nu se a)teptase la un asemenea miros.
Prin aerul sc2rbos 8enea o duhoare de p5m2nt, ca o miasm5
uscat5. *ar mirosul propriu0,is, cum a) putea s501 descriuA
Cra un amestec alc5tuit nu numai din toate relele mor@ii )i
din mirosul p5trun,5tor )i ustur5tor de s2n1e, dar p5rea c5
putre,iciunea 3ns5)i putre,ea. PtiuD 6i se Bace 1rea@5 numai
c2nd m5 12ndescD Jiecare r5suBlare a monstrului p5rea s5 se
Bi lipit de acel loc )i s501 Bi B5cut mai de,1ust5tor.
Gn 3mpreIur5ri obi)nuite, aceast5 duhoare ne0ar Bi B5cut s5
renun@5m la orice acti8itate. Ca,ul nostru nu era obi)nuit,
iar scopul m5re@ )i 1ra8 3n care eram implica@i ne d5dea o
putere ce dep5)ea ni)te considerente de ordin Bi,ic. 9up5 ce
ne0am retras in8oluntar c2@i8a pa)i, ca urmare a primului i,
1re@os, ne0am apucat unul c2te unul de treab5, de parc5 acel
l5ca) de,1ust5tor ar Bi Bost o 1r5din5 cu trandaBiri.
Am e4aminat cu aten@ie locul, iar la 3nceput ProBesorul
spuse=
> Gn primul r2nd, 8om constata c2te l5,i au mai r5mas< pe
urm5, trebuie s5 e4amin5m Biecare 1aur5, Biecare un1her )i

'0
Biecare cr5p5tur5, s5 8edem dac5 nu putem aBla 8reun indiciu
cu pri8ire la celelalte.
9intr0o sin1ur5 pri8ire am putut 8edea c2te r5m5seser5,
c5ci l5,ile mari erau 8oluminoase )i nu puteau Bi conBundate.
Hu r5m5seser5 dec2t dou5,eci )i nou5 din cinci,eciD La un
moment dat am tres5rit, c5ci, 85,2ndu01 pe lordul Qodalmin1
3ntorc2ndu0se brusc )i pri8ind coridorul 3ntunecat dincolo de
u)a boltit5, m0am uitat )i eu )i timp de o clip5 inima mi s0a
oprit 3n loc. Unde8a, din umbr5, mi s0a p5rut c5 85d pri8irile
Burioase de pe chipul netrebnic al contelui, nasul ac8ilin,
ochii ro)ii )i paloarea 3nBior5toare. 9ar a Bost o chestiune de o
secund5. Apoi, lordul Qodalmin1 spuse=
> 6i s0a p5rut c5 am 85,ut un chip, dar nu erau dec2t
umbre, )i 3)i relu5 cercetarea.
9up5 alte c2te8a minute l0am 85,ut pe 6orris retr512ndu0se
brusc dintr0un un1her pe care 3l e4amina. L0am urm5rit cu
pri8irea c5ci 3n noi cre)tea, B5r5 3ndoial5, o anumit5
ner8o,itate )i am 85,ut o mas5 BosBorescent5, care sclipea ca
ni)te stele. He0am retras cu to@ii, instincti8. Gntrea1a 3nc5pere
3ncepu s5 mi)une de )obolani.
(imp de c2te8a secunde am r5mas cu to@ii 3n1ro,i@i, cu
e4cep@ia lordului Qodalmin1, care, dup5 toate aparen@ele, era
pre15tit pentru o asemenea e8entualitate. Kepe,indu0se spre
u)a masi85 de steIar, blindat5 cu Bier, introduse cheia 3n
broasc5, trase ,58oarele uria)e )i o deschise lar1. Apoi,
sco@2nd Bluierul cel mic din bu,unar, Bluier5 o dat5 strident.
* se r5spunse printr0un chel5l5it de c2ini de dincolo de casa
doctorului %eRard )i nici un minut nu se scurse c2nd trei
terieri 8enir5 3n 1oan5 de dup5 col@ul casei. 9ar chiar 3n
minutul acela, num5rul )obolanilor crescu dintr0odat5, p2n5
c2nd lampa care le lumina trupurile ne1re mi)c5toare )i ochii
str5lucitori )i r5ut5cio)i transBorm5 3nc5perea 3ntr0un Bel de
8al de p5m2nt pres5rat cu licurici. C2inii se n5pustir5, dar 3n
pra1 se oprir5 brusc )i m2r2ir5, apoi, ridic2ndu0)i to@i
deodat5 botul, 3ncepur5 s5 urle lu1ubru. ?obolanii se
3nmul@eau cu miile, iar noi am ie)it aBar5.

'06
Lordul Qodalmin1 ridic5 unul dintre c2ini )i, duc2ndu01
3n5untru, 3l a)e,5 pe podea. Gn momentul 3n care picioarele 3i
atinser5 p5m2ntul, c2inele p5ru s50)i recapete curaIul )i se
n5pusti asupra du)manilor s5i Bire)ti. Ci Bu1eau din calea lui
at2t de repede, 3nc2t 3nainte de a Bi omor2t 8reo dou5,eci,
ceilal@i c2ini, care Buseser5 )i ei ridica@i 3n acela)i Bel, au a8ut
parte de o prad5 destul de mic5 3nainte ca 3ntrea1a mas5 s5 Bi
disp5rut.
Mdat5 cu plecarea lor se p5rea c5 sc5pasem )i de o pre,en@5
r5uB5c5toare, c5ci c2inii ,burdau )i l5trau 8eseli. Cu to@ii ne
rec5p5taser5m curaIul. Am 3nchis u)a de aBar5, am blocat0o
)i am 3ncuiat0o )i, lu2nd c2inii cu noi, am 3nceput cercetarea
casei. H0am 15sit nimic nic5ieri, cu e4cep@ia praBului, 3n
cantit5@i e4traordinare. (otul era neatins< doar propriile urme
de pa)i din prima 8i,it5. Hici o clip5 c2inii n0au a8ut 8reun
simptom de nelini)te )i c2nd ne0am 3ntors la capel5, ,burdau
de parc5 erau la 82n5toare de iepuri 3n p5dure, 8ara.
6iIea de ,iu5 c2nd am ie)it pe u)a din Ba@5. 9octorul +an
.elsin1 luase din le15tur5 cheia de la u)a 8estibulului )i,
3ncuind0o cum se cu8ine, puse cheia 3n bu,unar.
> P2n5 acum, spuse el, noaptea a Bost deosebit de
Bructuoas5. Hu ni s0a 3nt2mplat nimic, a)a cum m5 temusem,
)i totu)i am putut constata c2te l5,i lipsesc. 6ai mult dec2t
orice m5 bucur c5 acest prim pas al nostru, )i poate cel mai
1reu )i mai periculos, a Bost 3ndeplinit B5r5 s0o Bi adus cu noi
pe bl2nda doamn5 6ina sau B5r5 s50i tulbur5m 12ndurile de
8e1he sau din timpul somnului cu pri8eli)ti, ,1omote )i
mirosuri 3nsp5im2nt5toare, pe care nu le0ar Bi putut uita
niciodat5. 6ai a8em )i alte probleme de re,ol8at, alte
primeIdii, alte spaime. *ar seara asta nu 8a Bi ultima 3n care
monstrul 3)i 8a Bolosi puterea asupra animalelor. ?i0acum s5
mer1em acas5. Eorile se apropie )i a8em toate moti8ele s5 Bim
mul@umi@i de munca depus5 3n prima noastr5 noapte. Poate e
scris c5 8or urma multe nop@i )i ,ile pline de primeIdii, dar
trebuie s5 continu5m )i nu 8om da 3napoi din Ba@a oric5rui
pericol.

'0#
C2nd ne0am 3ntors, casa era t5cut5, cu e4cep@ia unui biet
nenorocit care @ipa 3ntr0unui din saloanele mai 3ndep5rtate )i
a unui sunet 3n5bu)it, un 1eam5t, 8enit din camera lui
KenBield. %5rmanul era torturat, B5r5 3ndoial5, ca to@i nebunii,
de 12nduri ,adarnice.
Am intrat 3n 82rBul de1etelor 3n camera noastr5 )i am 15sit0o
pe 6ina dormind, respir2nd at2t de lini)tit, 3nc2t a trebuit
s50mi apropii urechea ca s0o pot au,i. Cra mai palid5 dec2t
de obicei. %per c5 3nt2lnirea din seara asta nu o tulburase.
9e acum 3nainte, munca noastr5 8a Bi pentru ea o carte
si1ilat5, cel pu@in p2n5 c2nd 3i 8om spune c5 totul s0a
terminat, iar p5m2ntul 8a Bi cur5@at de un monstru diabolic.
Probabil c5 8a Bi 1reu s5 p5str5m t5cerea dup5 o 3ncredere
at2t de mare cum a e4istat 3ntre noi, dar trebuie s5 Biu
hot5r2t, iar m2ine 8oi p5stra taina celor petrecute 3n noaptea
asta )i 8oi reBu,a s5 8orbesc despre ele. 65 8oi odihni pe
canapea, ca s5 n0o deranIe,.

1 o"tom)rie, mai trziu. Cred c50i Biresc s5 dormim cu
to@ii mai mult ca de obicei, c5ci am a8ut o ,i plin5, iar
noaptea nu ne0am odihnit deloc. P2n5 )i 6ina trebuie s5 se Bi
sim@it epui,at5, c5ci, de)i eu am dormit p2n5 c2nd soarele
s0a urcat pe cer, m0am tre,it 3naintea ei )i a trebuit s0o stri1
de c2te8a ori p2n5 s5 se poat5 tre,i. Gntr0ade85r, dormea at2t
de ad2nc, 3nc2t 3n primele secunde nici nu m0a recunoscut,
ci s0a uitat la mine cu o pri8ire speriat5, lipsit5 de e4presie,
ca un om care se tre,e)te dup5 un 8is ur2t. %e pl2nse pu@in
c5 e obosit5, a)a c5 am l5sat0o s5 se odihneasc5 p2n5 mai
t2r,iu. ?tim acum c5 au Bost luate 3n aceste, deplas5ri
dou5,eci )i una de l5,i. ?i dac5 unele au Bost luate 3n aceste
deplas5ri, le 8om putea da de urm5 la toate. Un asemenea
Bapt ne0ar simpliBica, desi1ur, Boarte mult munca )i cu c2t ne
8om 3n1riIi mai repede de acest lucru, cu at2t mai bine. Gl 8oi
c5uta ast5,i pe (homas %nellin1.'0!
Jurnalul doctorului Seward

1 o"tom)rie. Cra spre amia,5 c2nd am Bost tre,it de
ProBesor, care intrase 3n camera mea. Cra mai Io8ial )i mai
8oios ca de obicei )i B5r5 3ndoial5 munca din noaptea trecut5
3i 3nl5turase po8ara amenin@5toare care0i ap5sa suBletul.
9up5 ce am 8orbit despre a8entura din noaptea trecut5, 3mi
spuse pe nea)teptate=
> Pacientul dumitale m5 interesea,5 mult. Gmi 3n15dui s501
8i,ite, )i eu cu dumneata 3n diminea@a astaA %au, dac5 e)ti
prea ocupat, m0a) duce sin1ur, dac5 se poate. C o e4perien@5
nou5 pentru mine s5 3nt2lnesc un nebun care s5 Bac5 BilosoBie
)i s5 ra@ione,e at2t de normal.
A8eam ce8a ur1ent de lucru, a)a 3nc2t i0am spus c5, dac5
8rea s5 se duc5 sin1ur, a) Bi bucuros, deoarece nu l0a) Bace
s5 m5 a)tepte. Am chemat un 3n1riIitor )i i0am dat
instruc@iunile necesare. Gnainte ca proBesorul s5 Bi plecat din
camer5, l0am pre8enit s5 nu0)i Bac5 8reo impresie Bals5
despre pacientul meu.
SA) 8rea s50mi 8orbeasc5 despre el, s50mi spun5 ce crede
cu pri8ire la de8orarea Biin@elor 8ii, mi0a r5spuns el. Adic5
despre treburile pe care le0a spus doamnei 6ina, cum am
85,ut 3n Iurnalul dumitale de ieri. 9e ce ,2mbe)ti, prietene
FohnA
> *art50m5, i0am spus, dar r5spunsul se aBl5 aici. Am pus
m2na pe e4emplarul b5tut la ma)in5. C2nd nebunul nostru
normal )i 3n85@at a B5cut declara@ia 3n le15tur5 cu Belul 3n
care obi)nuia s5 consume 8ia@a, 1ura lui era sc2rboas5 din
cau,a mu)telor )i a p5ianIenilor pe care 3i m2ncase cu c2te8a
minute 3nainte ca doamna .ar&er s5 Bi intrat 3n camer5.
+an .elsin1 ,2mbi la r2ndul lui.
> $ineD, r5spunse. 6emoria dumitale e bun5, prietene Fohn.
Ar Bi trebuit s50mi amintesc. 9ar tocmai aceast5 eroare de
12ndire )i memorie Bace ca bolile ner8oase s5 constituie un
studiu at2t de pasionat.

'0"
6i0am continuat lucrul )i 3n scurt timp am terminat. %e
pare c5 3ntr0ade85r timpul a Bost Boarte scurt, c5ci +an
.elsin1 se )i 3napoiase 3n birou.
> (e 3ntrerupA, 3ntreb5 politicos, r5m2n2nd 3n Ba@a u)ii.
> C2tu)i de pu@in, i0am r5spuns. *ntr5D 6i0am terminat
treaba )i sunt liber. Pot s5 mer1 cu dumneata, dac5 8rei.
> Hu e ne8oie, l0am 85,utD
> Ci, )iA
> 65 tem c5 nu are o p5rere prea bun5 despre mine.
Gntre8ederea noastr5 a Bost scurt5. C2nd am intrat, )edea pe
un scaun 3n miIlocul camerei, cu coatele pe 1enunchi, iar pe
chipul lui se citeau nemul@umire )i m2hnire. *0am 8orbit cu
mult5 8oio)ie )i cu respect. Hu mi0a dat absolut nici un
r5spuns. Hu m5 cuno)tiA, l0am 3ntrebat. K5spunsul lui nu
a Bost 3ncuraIator.
(e cunosc destul de bine< e)ti nebunul 5la b5tr2n de +an
.elsin1. (e0a) trimite la plimbare cu teoriile tale idioate
despre creier cu tot. 9racuY s50i ia pe to@i olande,ii 1rei de
capD Apoi n0a mai rostit nici un alt cu82nt, ci a continuat s5
)ad5 posac )i indiBerent, de parc5 nici nu m0a) Bi aBlat 3n
odaie. A)a se Bace c5 de data asta am pierdut oca,ia de a
3n85@a c2te ce8a de la acest nebun at2t de de)tept. M s5 m5
duc, dac5 se poate, s50mi 3ndulcesc suBletul st2nd pu@in de
8orb5 cu minunata doamn5 6ina. 9e)i 8om sim@i cu to@ii
lipsa aIutorului ei, e mai bine a)a.
> %unt din toat5 inima de acord cu dumneata, i0am r5spuns
sincer, c5ci nu 8oiam s501 descuraIe,. 6ai bine c5 doamna
.ar&er se aBl5 3n aBar5 de pericol.
A)adar, +an .elsin1 s0a dus s5 stea de 8orb5 cu doamna
.ar&er )i cu so@ul ei< Tuince/ )i Art caut5 am2ndoi
inBorma@ii cu pri8ire la l5,ile cu p5m2nt. Cu 3mi 8oi termina
8i,itele )i ne 8om 3nt2lni cu to@ii disear5.

'10
Jurnalul "inei 0ar1er

1 o"tom)rie. 6i se pare ciudat c5 ast5,i mi se t5inuie)te
ce8a. 9up5 at2@ia ani de deplin5 3ncredere din partea lui
Fonathan, 3l 85d ocolind B5@i) anumite probleme, cele mai
importante dintre toateD A,i0diminea@5 am dormit p2n5 t2r,iu
dup5 oboseala de ieri )i, de)i Fonathan a 3nt2r,iat, tot el s0a
sculat cel dint2i. Gnainte de a pleca mi0a 8orbit cu o bl2nde@e
)i o dra1oste deosebite, dar n0a pomenit nici un cu82nt
despre cele 3nt2mplate la 8i,ita B5cut5 3n casa contelui. Hu0i
nimic, 3ntr0o ,i Fonathan 3mi 8a 3mp5rt5)i totul )i, ca nu
cum8a s5 cread5 Bie )i o clip5 c5 i0am ascuns ce8a, 8oi @ine
Iurnalul ca de obicei.
A,i0noapte m0am dus la culcare dup5 ce au plecat b5rba@ii,
numai pentru c5 a)a mi0au spus ei s5 Bac. Hu0mi era somn,
ci ardeam de o ner5bdare cu totul neobi)nuit5.
Hu0mi aduc prea bine aminte cum am adormit a,i0noapte.
Gmi amintesc c5 am au,it deodat5 un l5trat de c2ini )i o
mul@ime de ,1omote ciudate, ca un Bel de ru15 3ntr0o 1am5
Boarte Burtunoas5 8enind din camera domnului KenBield, care
se aBl5 apro4imati8 dedesubtul acestei camere. Apoi s0a B5cut
lini)te, o lini)te at2t de proBund5, 3nc2t am r5mas mirat5. 60
am ridicat )i am pri8it pe Bereastr5. Peste tot era 3ntuneric )i
lini)te, umbrele ne1re aruncate de lun5 p5reau 3nc5rcate de o
anumit5 tain5 mut5. (otul p5rea nemi)cat, dar, 3n acela)i
timp, sinistru )i neclintit ca moartea sau ca destinul.
M B2)ie sub@ire de cea@5 alb5, care se t2ra cu o 3ncetineal5
aproape imperceptibil5 prin iarb5 spre cas5, p5rea 3nsuBle@it5.
Cred c5 acest lucru mi0a B5cut bine, c5ci atunci c2nd m0am
3ntors 3n pat, m0am sim@it cuprins5 de mole)eal5. Am stat
culcat5 c2t8a timp, dar nu puteam s5 dorm, a)a c5 m0am dat
Ios din pat )i m0am uitat din nou pe Bereastr5. Cea@a se
r5sp2ndise )i acum se aBla l2n15 cas5, unde se a)ternuse
1roas5 l2n15 ,id, ca )i cum s0ar ii Buri)at spre Berestre.
$ietul om. Gl au,eam mai tare dec2t p2n5 acum )i, de)i nu
puteam deslu)i nici un cu82nt din cele ce spunea, am

'11
recunoscut 3ntr0o oarecare m5sur5 3n 8ocea lui o ru15ciune
Bierbinte. Apoi s0a au,it ,1omotul unei lupte )i am )tiut c5
3n1riIitorii a8eau de Burc5 cu el. Cram at2t de speriat5, 3nc2t
m0am Buri)at 3n pat )i mi0am tras cear)aBul peste cap,
pun2ndu0mi de1etele 3n urechi. Hu0mi era somn nici un pic,
c5ci, 3n aBar5 de 8ise, nu0mi aduc aminte de nimic p2n5
diminea@5, c2nd m0a tre,it Fonathan.
Cred c5 numai dup5 c2te8a clipe )i cu oarecare eBort mi0am
dat seama unde m5 aBlu )i c5 Fonathan se apleca asupra
mea. +isul meu Busese Boarte ciudat )i tipic pentru Belul 3n
care 12ndurile din starea de 8e1he se amestec5 sau continu5
8isele.
%e B5cea c5 dormeam )i c5 3l a)tept pe Fonathan s5 se
3ntoarc5. Cram Boarte 3n1riIorat5 pentru el )i n0a8em nici o
putere s5 ac@ione,< 3mi sim@eam picioarele, m2inile )i creierul
1rele, a)a 3nc2t nimic nu putea s5 se desB5)oare 3n ritmul
obi)nuit. A)a se Bace c5 am dormit nelini)tit5 )i chinuit5 de
12nduri. Apoi mi s0a p5rut c5 aerul se Bace 1reu, umed )i rece.
6i0am luat cear)aBul de pe Ba@5 )i, spre surprinderea mea,
am 85,ut c5 totul 3n Iur era 3ntunecat. Lampa cu 1a, pe care
o l5sasem aprins5 p2lp2ia cu o lumin5 ro)ie prin cea@a care,
e8ident, de8enise mai 1roas5 )i p5trunsese )i 3n camer5.
6i0am amintit atunci c5 3nchisesem Bereastra 3nainte de a
m5 Bi culcat. 60a) Bi sculat s5 m5 asi1ur, dar o letar1ie de
plumb p5rea c50mi 3nl5n@uie membrele )i 8oin@a< am r5mas
nemi)cat5 )i 3n a)teptare< asta a Bost tot. Am 3nchis ochii,
put2nd totu)i s5 85d printre pleoape :e ciudat c2te ren1hiuri
ne pot Iuca 8isele )i c2t de bine ne putem 3nchipui totul;.
Cea@a de8enea din ce 3n ce mai 1roas5 )i o puteam 8edea cum
p5trunde 3n camer5, c5ci o ,5ream ca pe un Bum, sau ca pe
ener1ia alb5 a apei care Bierbe, p5trun,2nd nu pe Bereastr5, ci
prin cr5p5turile u)ii.
%e B5cea tot mai 1roas5 p2n5 c2nd se concentr5 3ntr0un Bel
de st2lp de nori, prin 82rBul c5ruia 8edeam lumina 1a,ului
ar,2nd ca un ochi ro)u. Capul 3ncepu s5 mi se 3n82rt5, c5ci
st2lpul de nori se rotea prin 3nc5pere )i prin el deslu)eam

'12
cu8intele din %criptur5= un st2lp de nori ,iua )i de Boc
noaptea. %e 3ndrepta oare spre mine 3n somn 8reun spirit
c5l5u,itorA 9ar st2lpul era Bormat at2t din c5l5u,a nop@ii, c2t
)i a ,ilei, c5ci 3n ochiul ro)u se aBla un Boc care de8eni )i mai
Bascinant< p2n5 c2nd, 3n timp ce pri8eam, Bocul se 3mp5r@i 3n
dou5 )i p5ru c5 str5luce)te spre mine prin cea@5 ca doi ochi
ro)ii, a)a cum 3mi po8estise Luc/ 3n r5t5cirile ei trec5toare,
c2nd soarele apunea dup5 st2nci )i lumina Berestrele bisericii
%B2nta 6aria.
9intr0odat5 m5 cople)i 1roa,a, c5ci mi0am amintit c5 a)a le
85,use Fonathan pe Bemeile acelea 3nBior5toare 3ntrup2ndu0se
dintr0o cea@5 care se 3n8olbura 3n lumina lunii. Probabil c5
am le)inat 3n 8is, c5ci se B5cu 3ntuneric be,n5. Gntr0un ultim
eBort con)tient B5cut de ima1ina@ia mea am ,5rit un chip li8id
aplec2ndu0se asupra mea prin cea@5. (rebuie s5 m5 Beresc de
asemenea 8ise, c5ci dac5 de8in prea numeroase, pot s50mi
r585)easc5 mintea. M s501 ro1 pe doctorul +an .elsin1 sau
pe doctorul %eRard s50mi prescrie ce8a de dormit, 3ns5 mi0e
team5 s5 nu0i alarme,. Un asemenea 8is 3n 3mpreIur5rile
acestea i0ar putea 3n1riIora prea mult. La noapte m5 8oi
str5dui s5 dorm B5r5 s5 iau nimic. 9ac5 nu reu)esc, m2ine
noapte 3i 8oi ru1a s50mi dea o do,5 de cloral< o dat5 nu poate
s50mi Bac5 r5u, ci m5 8a Bace s5 dorm bine. Cele 3nt2mplate
3n noaptea trecut5 m0au obosit mai mult dec2t dac5 n0a) Bi
dormit deloc.

2 o"tom)rie, 1% p.m. Hoaptea trecut5 am dormit, dar nu
am 8isat. (rebuie c5 am dormit proBund, c5ci nu m0am tre,it
c2nd s0a culcat Fonathan. 9ar somnul nu m0a 3n8iorat, c5ci
ast5,i m5 simt 3n1ro,itor de sl5bit5 )i B5r5 8la15. 6i0am
petrecut ,iua de ieri 3ncerc2nd s5 citesc, dar am stat culcat5,
mo@5ind. 9up50amia,5, domnul KenBield a 3ntrebat dac5 m5
poate 8edea. %5rmanul, a Bost Boarte bl2nd, )i c2nd am plecat
mi0a s5rutat m2na )i 10a ru1at pe 9umne,eu s5 m5
binecu82nte,e. Ceilal@i au Bost pleca@i p2n5 la ora cinci )i
s0au 3ntors obosi@i. Am B5cut tot ce am putut pentru a0i

'1'
3n8iora )i b5nuiesc c5 eBortul mi0a B5cut bine, c5ci am uitat
de oboseal5.
9up5 cin5 m0au trimis la culcare, iar ei s0au dus s5 Bume,e,
a)a mi0au spus, dar )tiam c5 8or s50)i 3mp5rt5)easc5 unul
altuia cele 3nt2mplate 3n ,iua aceea< din atitudinea lui
Fonathan am 85,ut c5 a8ea ce8a important de comunicat.
Hu0mi era somn, de)i ar Bi trebuit s50mi Bie< astBel 3nc2t,
3nainte de a pleca, l0am ru1at pe doctorul %eRard s50mi dea
un somniBer, deoarece nu dormisem bine noaptea trecut5.
Cu mult5 bun58oin@5, el mi0a preparat o do,5 de somniBer,
pe care mi0a dat0o spun2ndu0mi c5 n0o s50mi Bac5 nici un
r5u, deoarece era Boarte slab5... Am luat0o )i a)tept s50mi
8in5 somnul, care totu)i este departe. %per c5 n0am B5cut r5u,
c5ci, de 3ndat5 ce simt c5 m5 Bur5 somnul, m5 apuc5 o nou5
spaim5 )i anume c5 am procedat 1re)it lipsindu0m5 de
puterea de a m5 tre,i, )i poate 8a Bi ne8oie. 9ar m5 cuprinde
somnul. Hoapte bun5.


'1-
CAP. &0
Jurnalul lui Jonatan !arker


1 o"tom)rie, seara. L0am 15sit pe (homas %nellin1 3n
casa lui $ethnal Qreen, dar, din neBericire, nu0)i putea aduce
aminte de nimic. Humai 12ndul berii pe care i 10a tre,it
perspecti8a sosirii mele se do8edise prea puternic, c5ci
3ncepuse prea de8reme mult a)teptatul cheB. Am aBlat, totu)i,
de la so@ia lui, care p5rea o biat5 Bemeie cumsecade, c5 el nu
era dec2t aIutorul lui %mollett, responsabilul celor doi
to8ar5)i. AstBel c5 am plecat la OalRorth )i l0am 15sit pe
domnul Foseph %mollett acas5, 3n 8est5 )i, de)i t2r,iu, 3)i bea
ceaiul dintr0o BarBurioar5.
C un om inteli1ent )i cumsecade, tipul muncitorului bun )i
de 3ncredere, cu o minte a1er5. ?i0a amintit Boarte bine
despre incidentul cu l5,ile )i mi0a dat adresa lor dintr0un
carnet miraculos, cu col@urile 3ndoite, pe care 10a scos
dintr0un loc misterios, de prin Bundul pantalonilor. Juseser5
)ase 3n 3nc5rc5tura pe care o luase de la CarBa4 )i o l5sase la
num5rul 1"# din Chic&sand %treet, 6ile Cnd HeR (oRn, )i
3nc5 )ase le depusese 3n Famaica Lane, $ermondse/.
Contele inten@iona s50)i r5sp2ndeasc5 prin Londra
ad5posturile sale 3nsp5im2nt5toare, a)a c5 aceste locuri au
Bost alese ca depo,ite, pentru ca mai t2r,iu s5 le distribuie )i
3n alte p5r@i. 6etoda sistematic5 prin care se B5cea acest
lucru m0a B5cut s5 m5 12ndesc c5 nu inten@iona s5 se

'1
limite,e la cele dou5 cartiere ale Londrei. Cra acum stabilit 3n
e4trema de est a malului de nord, 3n estul malului de sud )i
3n sud. J5r5 3ndoial5 c5 nordul )i 8estul nu a8eau s5 Bie
l5sate 3n aBara acestui plan diabolic, ca s5 nu mai 8orbim de
Cit/ sau de centrul ele1ant al Londrei, 3n sud08est )i 8est. 60
am 3napoiat la %mollett )i l0am ru1at s5 ne spun5 dac5 mai
Buseser5 luate )i alte l5,i de la CarBa4.
> 9omYle, te0ai purtat cu mine tare Brumos, 3i d5dusem
Ium5tate de so&ereign, )i0am s50@i spun tot ce )tiu. Acum
8reo patru seri l0am au,it pe unuY p5 nume $lo4am, la
c2rciuma *epurele )i M1arii din PinchardYs Alle/, spun2nd c5
el )0un to8ar5) de0al lui au B5cut o treab5 care i0a uscat, nu
alta, 3ntr0o cas5 8eche la PurBleet. Hu0s prea multe treburi
dYalde astea, a)a c5 %am $lo4am o s50@i mai spun5 poate
ce8a)ilea.
L0am 3ntrebat dac5 3mi poate da adresa omului. *0am spus
c5 dac5 3mi Bace rost de adres5, mai ob@ine 3nc5 ,ece )ilin1i.
A)adar, )i0a 3n1hi@it 3n 1rab5 restul de ceai )i s0a ridicat
spun2nd c5 8a 3ncepe s501 caute numaidec2t. La u)5 s0a
oprit )i a spus=
> Ascult5, domYle, n0are nici un rost s5 te @in aici. Poate01
15sesc pe %am cur2nd sau poate nu01 15sesc deloc. Mricum,
nu cred c5 e 3n stare s5 spun5 prea multe 3n seara asta. C
1ro,a8 c2nd se pune pe b5ut. 9ac50mi dai un plic cu timbre
)i 3@i scrii adresa pe el, o s5 aBlu unde0i %am )i pun plicuY la
po)t5 chiar 3n seara asta. 9ar s5 te duci la el
m2ine0diminea@5 de8reme, altBel nu cred s501 mai prin,i, c5
%am porne)te tare de diminea@5, oric2t ar cheBui noaptea.
(otul era c2t se poate de practic, a)a 3nc2t unul dintre copii
s0a dus s5 cumpere de un penn: un plic )i o coal5 de h2rtie,
p5str2nd restul. C2nd s0a 3ntors, am scris adresa pe plic, am
lipit timbrul )i dup5 ce %mollett mi0a B515duit din nou cu
toat5 3ncrederea c5 3mi 8a trimite adresa c2nd o 8a 15si, am
plecat acas5. Mricum, suntem pe urme bune. %unt obosit 3n
seara asta )i 8reau s5 dorm. 6ina doarme ad2nc, dar e cam

'16
prea palid5< dup5 ochi pare s5 Bi pl2ns. 9ra1a de ea, se
Br5m2nt5, B5r5 3ndoial5, de c2nd i se t5inuiesc Baptele.

2 o"tom)rie, seara. M ,i lun15, plin5 de 3ncerc5ri )i emo@ii.
Cu primul curier am primit plicul scris de mine con@in2nd un
petic de h2rtie murdar5 pe care era scris l5b5r@at, cu un
creion de dul1her= %am $lo4am, Kor&rans, -, Poters Cort,
$artel %treet, OalRorth. Gntreba@i de dipotat.
Am primit scrisoarea c2nd m5 mai aBlam 3nc5 3n pat )i
m0am sculat B5r5 s0o tre,esc pe 6ina. Cra toropit5,
somnoroas5 )i palid5, nu se sim@ea deloc bine. L0am 85,ut
doar o clip5 pe doctorul %eRard, i0am spus unde plec,
promi@2ndu0i s5 m5 3ntorc )i s50i spun restul de 3ndat5 ce 8oi
Bi descoperit ce8a. Am plecat la OalRorth )i, cu oarecare
1reutate, am 15sit PotterYs Court. Mrto1raBia domnului
%mollett m0a indus 3n eroare, deoarece am 3ntrebat de PoterYs
Court 3n loc de PottersYs Court. (otu)i, odat5 aIuns, nu am
mai a8ut nici o diBicultate 3n descoperirea casei cu camere
mobilate a lui Corcoran. C2nd l0am 3ntrebat pe omul care a
8enit la u)5 de dipotat, el cl5tin5 din cap spun2nd=
> Hu01 cunosc. Hu se aBl5 a)a ce8a pe la noi. ABurisit s5 Biu
dac5 am au,it 8reodat5 de el. Hu cre, s5 Bie cine8a cu numele
5sta p5 aici sau aiurea.
Am scos scrisoarea lui %mollett )i, pe c2nd o citeam, mi se
p5ru c5 lec@ia de orto1raBie a numelor proprii s0ar putea s5
m5 aIute.
> Ce e)ti dumneataA, l0am 3ntrebat.
> *o sunt diputatuY, mi0a r5spuns.
Am 85,ut de 3ndat5 c5 eram pe urmele cele bune. M
Ium5tate de coroan5 bac)i) mi0a pus la dispo,i@ie
cuno)tin@ele deputatului )i astBel am aBlat c5 domnul $lo4am,
care dormise bine dup5 berea pe care o b5use 3n noaptea
trecut5 la Corcoran, plecase la lucru la Poplar, la ceasurile
cinci diminea@a. Hu0mi putea spune cu preci,ie unde lucra
$lo4am, a8ea doar o idee 8a15 despre un Bel de ma1a,ie
nou5< ba,2ndu0m5 pe aceast5 indica@ie neclar5, a trebuit s5

'1#
plec la Poplar. H0am c5p5tat nici o indica@ie ca lumea p2n5 la
ora dou5spre,ece, dec2t la o caBenea, unde m2ncau ni)te
muncitori.
Unul dintre ei mi0a su1erat c5 3n Cross An1el %treet se
ridicase o nou5 cl5dire de conser8are prin Bri1< )i cum
aceasta corespundea unei ma1a,ii noi, m0am dus de 3ndat5
acolo. 9up5 ce am 3nt2lnit un portar moroc5nos )i un )eB de
atelier )i mai moroc5nos, am2ndoi 3mbuna@i p2n5 la urm5 cu
bani b5tu@i 3n re1atul nostru, am aIuns pe urmele lui $lo4am,
care a Bost chemat atunci c2nd am ar5tat c5 sunt dispus s50i
pl5tesc )eBului de atelier salariul pe ,iua aceea pentru
pri8ile1iul de a0i pune c2te8a 3ntreb5ri 3ntr0o chestiune
personal5.
Cra un om destul de a1er, de)i necioplit ca 8orbire )i @inut5.
C2nd i0am B515duit c5 3l 8oi pl5ti pentru inBorma@iile pe care
mi le 8a da, oBerindu0i )i un a8ans, mi0a spus c5 B5cuse dou5
c5l5torii de la CarBa4 la o cas5 din Piccadill/, transport2nd
dintr0un loc 3n cel5lalt nou5 l5,i mari, Boarte 1rele, cu o
c5ru@5 tras5 de un cal, 3nchiriat5 de el 3n acest scop. L0am
3ntrebat dac5 3mi poate spune num5rul casei din Piccadill/,
la care el mi0a r5spuns=
> Am uitat num5ruY, domYle, dar era la c2te8a case de la o
biseric5 mare, alb5 sau a)a ce8a)ilea, ridicat5 nu demult. Cra
)i aia o cas5 8eche )i plin5 de praB, daY nu chiar a)a cum era
casa din care am luat l5,ile alea aBurisite.
> Cum ai intrat 3n casele acelea dac5 erau am2ndou5 1oaleA
> Zla b5tr2nuY care m5 an1aIase a)tepta 3n casa din PurBleet.
60a aIutat s5 ridic l5,ile )i s5 le pun 3n c5ru@5. %5 m5 ia
naiba dac5 nu era cel mai puternic om peste care am dat
8reodat5, )i om b5tr2n, cu musta@5 alb5, unuY a)a de sub@ire
de parc5 nu B5cea nici umbr5.
Cum m0am cutremurat la aceste cu8inteD
> A apucat lada de la un cap5t de parc5 ar Bi Bost un Bund de
ceai, iar io am tot 12B2it )i r5suBlat p2n5 am terminat, )i nici
io nu0s @2nc.
> Cum ai intrat 3n casa din Piccadill/A, l0am 3ntrebat.

'1!
> (ot el era )i acolo. (rebuie c5 a pornit )i a aIuns acolo
3naintea mea, c5ci, c2nd am sunat, a 8enit )i mi0a deschis
u)a el 3n persoan5 )i m0a aIutat s5 car l5,ile 3n 8estibul.
> (oate nou5A, l0am 3ntrebat.
> 9a, cinci 3n primuY transport )i patru 3n al doilea. A Bost o
munc5 Boarte uscat5, care mi0a B5cut sete )i nu prea mi0aduc
aminte cum am aIuns acas5.
L0am 3ntrerupt=
> L5,ile au r5mas 3n holA
> 9a, era un hol mare )i nu mai era nimic altce8a 3n el.
Am B5cut o 3ncercare s5 mai aBlu c2te ce8a=
> H0ai a8ut cheiA
> H0am Bolosit nici chei, nici nimic altce8a. $5tr2nuY mi0a
deschis sin1ur u)a )i a 3nchis0o dup5 ce am plecat. Hu0mi
aduc aminte ce s0a 3nt2mplat ultima dat5, daY asta din cau,a
berii.
> ?i nu 3@i po@i aminti num5rul de la cas5A
> Hu, domYle. 9aY n0o s5 Bie deloc 1reu. C o cas5 3nalt5, cu
Ba@ada de piatr5, cu o bolt5 )i cu ni)te trepte p2n5 la u)5.
?tiu treptele, c5 a trebuit s5 car l5,ile sus 3mpreun5 cu trei
pierde08ar5 care se 3n82rteau p0acolo s5 c2)ti1e un ban.
$5tr2nuY le0a dat c2@i8a )ilin1i, iar ei au cerut mai mult, daY el
10a luat p5 unuY p5 dup5 umeri, 1ata s501 a,82rle pe sc5ri, )i
au plecat cu to@ii 3nIur2nd.
60am 12ndit c5 puteam descoperi casa dup5 descriere )i,
pl5tindu0i amicului pentru inBorma@ii, am pornit 3n Piccadill/.
ABlasem 3nc5 un Bapt 3n1ro,itor. Contele putea, e8ident, s5
mane8re,e sin1ur l5,ile cu p5m2nt. 9ac5 a)a st5teau
lucrurile, timpul era pre@ios< c5ci acum, c2nd reu)ise s5
distribuie o cantitate oarecare, putea, ale12nd momentul
potri8it, s50)i duc5 sarcina la 3ndeplinire pe neobser8ate. Gn
Piccadill/ Circus am dat drumul tr5surii )i am mers pe Ios
spre 8est.
9incolo de Funior Constitutional am dat de casa descris5 )i
m0am con8ins c5 era cel mai apropiat dintre b2rlo1urile lui
9racula. Casa ar5ta de parc5 nu mai Busese locuit5 de mult.

'1"
Jerestrele erau acoperite cu praB, iar obloanele erau ridicate.
(oat5 lemn5ria era 3nne1rit5 de 8reme, iar 8opseaua de pe
ramele de Bier se coIise 3n cea mai mare parte. %e 8edea c5
p2n5 de cur2nd 3n Ba@a balconului se aBlase un panou mare.
Jusese smuls 8iolent, doar st2lpii de sus@inere mai
r5m5seser5 3nc5 acolo.
Gn spatele 1rilaIului balconului am 85,ut ni)te sc2nduri ale
c5ror mar1ini ne)leBuite p5reau albe. Ce n0a) Bi dat s5 pot
8edea panoul intact, deoarece mi0ar Bi dat, poate, 8reun
indiciu cu pri8ire la proprietarul casei. 6i0am amintit de cele
3nt2mplate la CarBa4 )i sim@eam c5 dac5 l0a) Bi putut 15si pe
8echiul proprietar, a) Bi putut 15si 8reun miIloc de acces 3n
cas5.
Hu mai puteam aBla )i nici Bace nimic la intrarea dinspre
Piccadill/, a)adar m0am dus prin spate s5 85d dac5 pot aBla
ce8a pe acolo. Gn 1raIduri era mare anima@ie, c5ci maIoritatea
caselor din Piccadill/ erau locuite. Am 3ntrebat pe 8reo
doi0trei r2nda)i )i pe aIutoarele lor care treb5luiau acolo dac5
3mi pot spune c2te ce8a despre casa cea 1oal5. Unul spuse
c5 au,ise c5 Busese luat5 nu de mult, dar nu putea spune
de c5tre cine. 6i0a spus, totu)i, c5 p2n5 de cur2nd se aBlase
sus un panou cu 9e 82n,are )i c5 poate 6itchell, %ons &
Cand/, a1en@i de 3nchiriere, mi0ar putea da c2te8a l5muriri,
deoarece 3)i amintea c5 85,use acest nume pe panou. %e l5sa
3ntunericul serii de toamn5, astBel c5 nu mai a8eam timp de
pierdut. ABl2nd adresa lui 6itchell, %ons & Cand/ dintr0un
anuar, la $er&ele/, am aIuns 3n scurt timp la biroul lor din
Lac&8ille %treet.
9omnul care m0a primit a8ea purt5ri Boarte alese, dar era
deosebit de necomunicati8. Mdat5 ce mi0a spus despre casa
din Piccadill/, pe care tot timpul 3ntre8ederii a numit0o
conacul, c5 Busese 82ndut5, a considerat problema
3ncheiat5. C2nd l0am 3ntrebat cine a cump5rat0o, a deschis
ochii ce8a mai mult )i a B5cut o pau,5 de c2te8a secunde
3nainte de a r5spunde=
> %0a 82ndut, domnule.

'20
> %cu,a@i0m5, i0am r5spuns pe acela)i ton, politicos, dar am
moti8e speciale dorind s5 aBlu cine a cump5rat0o.
> %0a 82ndut, domnule, sun5 din nou laconic r5spunsul.
> %per c5 nu 85 sup5r5 Baptul de a0mi comunica acest lucru.
> $a da, 3mi r5spunse. ABacerile clien@ilor lui 6itchell, %ons
& Cand/ sunt absolut 1arantate.
Cra, B5r5 3ndoial5, un tic5los de prima m2n5 )i nu a8ea nici
un rost s5 discut 3n contradictoriu cu el. 60am 12ndit c5
lucrul cel mai bun ar Bi s5 trate, cu el de la e1al la e1al, astBel
c5 i0am spus=
> Clien@ii dumnea8oastr5, domnule, pot Bi Berici@i c5 li se
ap5r5 3ncrederea 3ntr0un mod at2t de hot5r2t. Cu 3nsumi
sunt de proBesie a8ocat.
%pun2nd acestea, i0am 3ntins cartea mea de 8i,it5.
> Gn ca,ul de Ba@5 nu sunt m2nat de curio,itate. Ac@ione, 3n
numele lordului Qodalmin1< 9omnia %a dore)te s5 )tie c2te
ce8a 3n le15tur5 cu proprietatea care, dup5 c2te a 3n@eles, a
Bost p2n5 nu demult de 82n,are.
Aceste cu8inte au B5cut ca lucrurile s5 capete o nou5
3ntors5tur5. Cl a spus=
> A) 8rea s5 85 ser8esc dac5 s0ar putea, domnule .ar&er, )i
mai ales a) 8rea ca 9omnia %a s5 ne r5m2n5 3ndatorat. Cu
ce8a 8reme 3n urm5 i0am aranIat o mic5 chestiune reBeritoare
la 3nchirierea unor camere. Pe atunci, era onorabilul domn
Arthur .olmRood. 9ac5 3mi da@i adresa 9omniei %ale, 8oi
consulta Birma 3n aceast5 pri8in@5 )i, 3n orice ca,, 3i 8oi
comunica 9omniei %ale prin curierul de sear5. +a Bi o pl5cere
s5 ne putem abate de la re1ulile noastre, oBerindu0i 9omniei
%ale inBorma@iile cerute.
Am 8rut s5 mi01 Bac prieten )i nu du)man, astBel c5 i0am
mul@umit, i0am dat adresa locuin@ei doctorului %eRard )i am
plecat.
*0am 15sit pe to@i ceilal@i acas5. 6ina era obosit5 )i palid5,
dar B5cea toate eBorturile ca s5 Bie 8ioaie )i 8oioas5.
Hu le0am putut po8esti nimic celorlal@i despre descoperirea
mea din acea ,i p2n5 c2nd n0am r5mas sin1uri. Gmi

'21
scrisesem 3n tren Iurnalul, a)a c5 l0am citit, consider2nd c5 e
cel mai bun miIloc de a0i @ine la curent cu inBorma@iile
c5p5tate. C2nd am terminat, +an .elsin1 a spus=
> A Bost o reali,are de ,ile mari, prietene Fonathan. J5r5
3ndoial5, suntem pe urmele l5,ilor care lipsesc. 9ac5 le 15sim
pe toate 3n casa aceea, atunci munca noastr5 se apropie de
sB2r)it. 9ar dac5 lipsesc c2te8a, trebuie s5 le c5ut5m p2n5 le
d5m de urm5.
Am t5cut cu to@ii< apoi 8orbi domnul 6orris=
> Asculta@iD Cum o s5 p5trundem 3n casa aceeaA
> Cum am p5truns )i 3n cealalt5, r5spunse lordul
Qodalmin1 repede.
> $ine, Art, dar lucrurile stau altBel acum. Am spart noi casa
la CarBa4, dar eram Beri@i de 3ntuneric )i de un parc
3mpreImuit cu un ,id. M spar1ere 3n Piccadill/ 8a Bi un lucru
cu totul diBicil, indiBerent c2nd, ,iua sau noaptea.
65rturisesc c5 nu prea 85d cum 8om putea p5trunde, doar
dac5 dr51u@ul de la a1en@ie ne poate 15si 8reo cheie< poate
aBl5m c2nd 8ei primi scrisoarea lui, m2ine0diminea@5.
%pr2ncenele lordului Qodalmin1 se 3ncruntar5.
> Fudecata lui Tuince/ e cuminte. %par1erea ne pune
probleme. Am reu)it odat5, dar acum ni se pre,int5 o
problem5 1rea. H0ar strica s5 punem m2na pe cheile contelui.
Cum nu puteam Bace nimic p2n5 a doua ,i diminea@a )i cum
ar Bi Bost bine s5 a)tept5m p2n5 ce lordul Qodalmin1 8a primi
8e)ti de la 6itchellYs, am hot5r2t s5 nu lu5m nici o m5sur5
acti85 3nainte de ora micului deIun. 6i0e tare somn )i m5 duc
s5 m5 culc...
Gnc5 un r2nd. 6ina doarme proBund )i respira@ia ei e
re1ulat5. Jruntea 3i este 3ncre@it5 m5runt, de parc5 se
12nde)te chiar 3n somn. 6ai e 3nc5 palid5, dar nu at2t de
speriat5 ca diminea@a. 62ine sper c5 se 8a aranIa totul< 3)i 8a
re8eni la normal, acas5, la C4eter. M, dar mi s0a B5cut somnD
'22
Jurnalul doctorului Seward

1 o"tom)rie. *at50m5 din nou 3n 3ncurc5tur5 3n pri8in@a lui
KenBield. %t5rile lui de spirit se schimb5 at2t de rapid, 3nc2t
mi0e 1reu s5 Bac o le15tur5 3ntre ele, )i, 3ntruc2t ele nu
3nseamn5 3ntotdeauna numai bun5 dispo,i@ie, e diBicil s5
alc5tuiesc un studiu interesant. A,i0diminea@5, c2nd m0am
dus s501 85d, dup5 ce 3l 1onise pe +an .elsin1, a8ea
atitudinea unui om st5p2n pe soarta lui. 9e Bapt, 3)i st5p2nea,
3n mod subiecti8, destinul. 60am 12ndit c5 8oi proBita de
oca,ie pentru a mai aBla c2te ce8a, astBel c5 l0am 3ntrebat=
> Ce se mai aude cu mu)teleA
6i0a ,2mbit cu un aer de superioritate, un ,2mbet care i
s0ar Bi potri8it lui 3al&olio
29
, )i mi0a r5spuns=
> 6usca, stimate domn, are o sin1ur5 tr5s5tur5 remarcabil5=
aripile ei sunt tipice pentru Bor@ele aeriene ale Bacult5@ilor
psihice. Anticii B5ceau Boarte bine repre,ent2nd suBletul
printr0un BlutureD
60am 12ndit s5 3mpin1 analo1ia p2n5 la e4trema ei lo1ic5,
a)a 3nc2t am spus repede=
> Ah, deci acum urm5re)ti un suBletA
Hebunia 3n8insese ra@iunea )i o e4presie uimit5 i se 3ntip5ri
pe chip. Cl5tin2nd din cap cu o hot5r2re pe care arareori o
85,usem la el, spuse=
> M, nu, nuD H0am ne8oie de suBlete. +ia@a, asta0i tot ce
8reau.
%pun2nd acestea se 3nsuBle@i=
> 9e altBel, pentru moment mi0e indiBerent. +ia@a e a)a cum
trebuie< am tot ce 8reau. (rebuie s5 85 15si@i un alt pacient,
doctore, dac5 8re@i s5 studia@i ,ooBa1iaD
Acest lucru m0a cam pus 3n 3ncurc5tur5, a)a 3nc2t am
continuat=

29
Personaj din A dousprezecea noapte, de William Shakespeare.

'2'
> Atunci, e)ti st5p2n pe 8ia@5, e)ti un Bel de 9umne,eu,
dup5 c2te 3mi dau seamaA
6i0a ,2mbit cu o superioritate plin5 de inten@ii bune.
> M, nuD 9eparte de mine 12ndul de a0mi aro1a atributele
dumne,eirii. Hici nu m5 interesea,5 ac@iunile sale spirituale
cu prec5dere.
> A)adar, nu te interesea,5 8ia@a )i nu ai ne8oie de suBlete.
9e ce nuA
Am pus 3ntrebarea repede )i cu oarecare asprime, cu scopul
de a01 deconcerta. Gncercarea mi0a reu)it, c5ci, o clip5,
re8enit la 8echea lui atitudine ser8il5, se 3nclin5 3n Ba@a mea
)i se 1udur5 ca un c2ine, r5spun,2nd=
> E5u c5 nu am ne8oie de suBlete, ,5u c5 nuD Hu mai am
ne8oie. Hu le0a) mai putea m2nca sau... se opri brusc )i
8echea iretenie i se a)ternu pe chip, ca o raBal5 de 82nt pe
supraBa@a apei.
Cred c5 prin 3nce@o)area nebuniei sale a 3ntre,5rit 3n mine o
Bor@5 ad8ers5, c5ci imediat recurse la ultimul reBu1iu al celor
de seama lui, o t5cere 3n8er)unat5. 6i0am dat seama 3ndat5
c5 pentru moment ar Bi ,adarnic s50i mai 8orbesc. 9e8enise
posac, a)a c5 am plecat.
6ai t2r,iu, 3n cursul ,ilei, a trimis dup5 mine. Gn mod
obi)nuit n0a) Bi mers B5r5 8reun moti8 anume, dar acum m5
interesea,5 at2t de mult ca,ul lui, 3nc2t a) Bace cu pl5cere
orice eBort.
L0am 15sit a)e,at pe scaun 3n miIlocul camerei, o atitudine
care tr5dea,5 la el, 3n 1eneral, o ener1ie spiritual5. C2nd am
intrat, mi0a spus dintr0odat5, ca )i cum 3ntrebarea 3i st5tea
pe bu,e=
> Ce ,icea@i 3n le15tur5 cu suBleteleA
> 9ar dumneata ce cre,iA, l0am 3ntrebat.
> Hu am ne8oie de nici un suBletD, mi0a spus stins,
cer2ndu0)i oarecum scu,e.
P5rea at2t de Br5m2ntat de problema asta, 3nc2t m0am
hot5r2t s5 m5 Bolosesc de prileI s5 Biu crud numai ca s5 Biu
bun )i i0am spus=

'2-
> G@i place 8ia@a )i ai ne8oie de 8ia@5A
> 9a, dar n0are nici o importan@5. Hu trebuie s50@i Baci 1riIi
3n pri8in@a astaD
> 9ar cum po@i ob@ine 8ia@a B5r5 s5 ob@ii )i suBletulA, l0am
3ntrebat.
Gntrebarea p5ru s501 pun5 3n 3ncurc5tur5, a)a c5 am
continuat=
> M s5 petreci de minune c2nd 3@i 8ei lua ,borul de aici,
3mpreun5 cu suBletele miilor de mu)te, p5ianIeni, p5s5ri )i
pisici care b2,2ie, ciripesc )i miaun5 primpreIur. Le0ai luat,
cu asta e)ti acord, trebuie, deci, s5 le accep@i )i suBleteleD
Ce8a p5ru c5 3i aBectea,5 ima1ina@ia, c5ci 3)i puse de1etele
3n urechi, 3nchise ochii, str2n12ndu0i tare. Cra ce8a 3n
atitudinea lui care m5 emo@iona< 3mi d5duse o lec@ie, c5ci mi
se p5rea c5 3n Ba@a mea se aBl5 un copil, doar un copil, de)i
tr5s5turile 3i erau obosite, iar barba neras5 era alb5. C8ident,
c5,use prad5 unei tulbur5ri ner8oase )i m0am 12ndit s5 caut
s501 3n@ele1 c2t mai bine. Primul pas a Bost s50i redau
3ncrederea. L0am 3ntrebat a)adar, 8orbind destul de tare ca
s5 aud5, de)i a8ea urechile astupate=
> H0ai 8rea ni)te ,ah5r, ca s5 atra1i din nou mu)teleA
Gmi r5spunse r2,2nd=
> Hu preaD La urma0urmei, mu)tele sunt ni)te biete Biin@e.
9up5 o pau,5, ad5u15= ?i totu)i, nu 8reau ca suBletul lor
s50mi b2,2ie prin Iur.
> %au poate p5ianIeniA, am continuat.
> 950i 3ncolo de p5ianIeniD La ce bun p5ianIeniA H0ai nimic.
Hu po@i nici s5 m5n2nci din ei nici s5... se opri brusc, de
parc5 )i0ar Bi amintit de un subiect inter,is.
$unD, am 12ndit 3n sinea mea, e a doua oar5 c5 se opre)te la
cu82ntul beau. Ce s5 3nsemne oare astaA
KenBield 3nsu)i p5rea con)tient de acest lucru, c5ci continu5
1r5bit, ca s50mi distra15 aten@ia=
> Hu0mi Bac nici un Bel de re,er85 din asta. ?obolani,
)oareci )i c5priori, cum spune %ha&espeare< le0am putea
,ice carne de pui. Am trecut peste toate Bleacurile astea.

'2
6ai de1rab5 roa15 pe cine8a s5 m5n2nce molecule cu be@e de
ore, dec2t s5 3ncerci s50mi tre,e)ti interesul pentru
carni8orele mici, c2nd )tiu ce se aBl5 3n Ba@a mea.
> Am 3n@eles, i0am r5spuns. 9ore)ti animale mari, 3n care
s50@i 3nBi1i din@iiA Ce0ai ,ice de un eleBantA
Am ob@inut eBectul scontat, c5ci dintr0odat5 renun@5 la
aerele acelea )i rede8eni un copil.
> Hu 8reau suBlet de eleBant )i nici un Bel de alt suBletD, spuse.
(imp de c2te8a clipe r5mase descuraIat. 9eodat5 s5ri 3n
picioare, iar ochii 3i sc5p5rar5, semn de proBund5 a1ita@ie
cerebral5.
> 9u0te naibii )i tu cu suBletele taleD, stri15 el. 9e ce m5 tot
chinuie)ti cu suBletele aleaA H0am eu destule 1riIi )i neca,uri,
ca s5 m5 mai 12ndesc )i la suBleteA
A8ea o pri8ire at2t de du)m5noas5, 3nc2t am cre,ut c5 3l
apucaser5 din nou inten@iile uci1a)e )i am Bluierat. Gn
momentul acela 3ns5 se lini)ti )i spuse, cer2ndu0)i iertare=
> *art50m5, doctore, mi0am ie)it din Bire. Hu e ne8oie de
aIutor. 6i0e mintea at2t de r585)it5, 3nc2t m5 irit5 orice. (e
ro1, nu m5 pune 3n c5ma)a de Bor@5.
J5r5 3ndoial5, se st5p2nea< c2nd 8enir5 3n1riIitorii, le0am
spus s5 nu se mai deranIe,e, iar ei s0au retras. C2nd se
3nchise u)a, spuse cu mult5 demnitate )i bl2nde@e=
> 9octore %eRard, ai Bost Boarte bun cu mine, 3@i sunt Boarte
recunosc5torD
Am socotit c5 e bine s501 las 3n starea asta )i am plecat.
J5r5 3ndoial5, ca,ul lui KenBield merit5 osteneala s501 3n@ele1i.
Anumite puncte, dac5 le0ai a)e,a 3ntr0o ordine Bireasc5, ar
putea alc5tui ceea ce reporterii americani numesc o cronic5.
*at5 aceste puncte=
Hu 8rea s5 men@ione,e cu82ntul a bea.
%e teme la 12ndul de a Bi 3mpo85rat cu suBletul cui8a.
Hu e 3nsp5im2ntat c5 8a a8ea ne8oie de 8ia@5 3n 8iitor.
9ispre@uie)te cu des582r)ire Bormele mai ne3nsemnate de
8ia@5, de)i se teme s5 nu Bie urm5rit de suBletul lor.

'26
Gn mod lo1ic, toate aceste lucruri indic5 o sin1ur5 caleD Are
8reo asi1urare c5 8a dob2ndi o 8ia@5 superioar5. %e teme de
urm5ri, de po8ara suBletului. Atunci, este 8orba de o 8ia@5
omeneasc5D
?i asi1urareaA...
9umne,eule mareD Contele a Bost la el )i a ur,it un nou
complot 1roa,nic.
Mai trziu. 9up5 8i,it5 m0am dus la +an .elsin1 )i i0am
3mp5rt5)it b5nuiala mea. ProBesorul de8eni Boarte 1ra8 )i,
dup5 ce medit5 o 8reme asupra problemei, m5 ru15 s501 duc
la KenBield. L0am dus. C2nd am aIuns la u)5, l0am au,it pe
nebun c2nt2nd 8oios, cum B5cea pe 8remea care acum p5rea
at2t de 3ndep5rtat5. C2nd am intrat, am constatat ului@i c5
pres5rase ,ah5r pe Ios, ca odinioar5< mu)tele adormite din
cau,a toamnei 3ncepuser5 s5 b2,2ie prin camer5. Am
3ncercat s501 Bacem s5 8orbeasc5 despre subiectul discu@iei
precedente, dar nici n0a 8rut s5 ne asculte. A trebuit s5
plec5m tot at2t de ne)tiutori pe c2t 8eniser5m.
C, 3ntr0ade85r, un ca, ciudat. (rebuie neap5rat s501
urm5rim disear5.

%crisoare, 6itchell, %ons & Cand/
c5tre lordul Qodalmin1

; otom4rie

Gn5l@imea +oastr5,
%untem 3ntotdeauna Boarte Berici@i s5 85 Bim de Bolos.
KeBeritor la dorin@a 3n5l@imii +oastre, e4primat5 3n numele
9omniei +oastre de domnul .ar&er, 85 ru15m s5 primi@i
urm5toarea inBorma@ie cu pri8ire la 82n,area )i cump5rarea
imobilului cu num5rul '-#, Piccadill/. +2n,5torii sunt
e4ecutorii r5posatului domn Archibald Ointer0%uBBield.
Cump5r5torul este un nobil str5in, Contele de +ille, care a
eBectuat personal cump5rarea, pl5tind banii de cump5rare
pe)in, dac5 3n5l@imea +oastr5 ne 8a ierta Bolosirea unei

'2#
e4presii at2t de 8ul1are. Gn aBar5 de acest lucru nu mai )tim
nimic de el. K5m2nem, 3n5l@imea +oastr5,
%er8itorii dumnea8oastr5 supu)i,
3ithell, Sons C Can-:


Jurnalul doctorului Seward

2 o"tom)rie. A,i0noapte am poruncit unui om s5 stea pe
coridor )i i0am spus s5 Bie atent la orice sunet au,it din
camera lui KenBield, d2ndu0i instruc@iuni ca 3n ca, c5
remarc5 ce8a neobi)nuit s5 m5 cheme. 9up5 cin5, ne0am
adunat cu to@ii 3n Iurul Bocului din birou, doamna .ar&er s0a
dus la culcare, )i am discutat despre 3ncerc5rile )i
descoperirile de peste ,i. 9oar .ar&er a ob@inut un re,ultat 3n
care noi ne0am pus mari speran@e.
Gnainte de culcare ne0am dus 3n camera pacientului )i am
pri8it prin clapeta de obser8a@ie. 9ormea ad2nc, respira
re1ulat.
A,i de diminea@5, omul de ser8iciu mi0a raportat c5 pu@in
dup5 mie,ul nop@ii pacientul a Bost nelini)tit )i )i0a spus
ru15ciunile cu o 8oce destul de tare. L0am 3ntrebat dac5 asta
a Bost tot< a r5spuns c5 asta a Bost tot ce a au,it el. Gn
atitudinea lui era ce8a at2t de suspect, 3nc2t l0am 3ntrebat,
B5r5 ocoli)uri, dac5 adormise cum8a. Cl a t515duit c5 ar Bi
adormit, dar a recunoscut c5 mo@5ise c2t8a timp. Ce r5u c5
nu po@i s5 ai 3ncredere 3n oameni dec2t p5,indu0iD
Ast5,i, .ar&er a plecat s50)i continue cercet5rile, iar Art )i
Tuince/ se 3n1riIesc de cai. Qodalmin1 este de p5rere s5
a8em oric2nd caii pre15ti@i, pentru c5, atunci c2nd 8om
ob@ine inBorma@iile pe care le c5ut5m, nu 8om mai a8ea timp
de pierdut. +a trebui s5 3ndep5rt5m orice urm5, 3ncep2nd de
la r5s5rit p2n5 la apusul soarelui. Gl 8om prinde astBel pe
conte 3n momentul lui cel mai slab )i lipsit de orice ad5post.
+an .elsin1 a plecat la $ritish 6useum, s5 consulte c2te8a
autorit5@i 3n materie de medicin5 antic5. 6edicii din 8echime

'2!
acordau importan@5 unor lucruri pe care urma)ii lor nu le
mai accept5. ProBesorul c5ut5 ni)te leacuri contra 8r5Iilor )i
demonilor, care pot s5 ne Bie de Bolos mai t2r,iu.
Uneori m5 12ndesc c5 suntem nebuni cu to@ii )i c5 ne 8om
tre,i 3n c5ma)5 de Bor@5, c2nd ne 8a 8eni mintea la loc.
Mai trziu. He0am 3nt2lnit din nou. Gn sB2r)it, se pare c5
am dat de urm5, iar munca noastr5 de m2ine pare s5 Bie
3nceputul sB2r)itului. 65 3ntreb dac5 lini)tea lui KenBield are
8reo le15tur5 cu acest Bapt. Acum pare, pentru moment,
lini)tit... A)a s5 Bie oareA Urletul acesta s5lbatic pare s5 8in5
din camera lui...
Gn1riIitorul a dat bu,na 3n camer5 )i mi0a spus c5 KenBield a
a8ut un Bel de accident. L0a au,it url2nd )i, c2nd s0a dus la el,
l0a 15sit ,5c2nd cu Ba@a la podea, 3ntr0o balt5 de s2n1e.
(rebuie s5 m5 duc numaidec2t.


'2"
CAP. &1
Jurnalul *octorului Se5ar*


% o"tom)rie. +reau s5 scriu cu preci,ie tot ce s0a
3nt2mplat, din c2te 3mi aduc aminte, de la data ultimei
3nsemn5ri. Hici un detaliu pe care mi01 amintesc nu trebuie
uitat, e ca,ul s5 procede, cu mult calm.
AIuns 3n camera lui KenBield, l0am 15sit ,5c2nd pe podea,
culcat pe partea st2n15, 3ntr0o balt5 sclipitoare de s2n1e.
C2nd am 8rut s501 ridic, mi0am dat numaidec2t seama c5
primise ni)te lo8ituri 3n1ro,itoare< 3ntre di8erse p5r@i ale
corpului nu mai era acea unitate de scop, semn al letar1iei
normale.
9eoarece era 3ntors spre mine, am 85,ut c5 Ba@a 3i era
3nBior5tor de stri8it5, de parc5 Busese lo8it5 de podea, c5ci,
3ntr0ade85r, balta de s2n1e se Bormase din r5nile de pe Ba@5.
Gn1riIitorul care 3n1enunchease l2n15 el 3mi spuse 3n timp ce
3l r5sucea pe spate=
> Cred c5 )i0a rupt )ira spin5rii. +ede@i, bra@ul, piciorul )i
toat5 partea dreapt5 a Be@ei 3i sunt parali,ate.
Gn1riIitorul nu putea 3n@ele1e 3n ruptul capului cum de s0a
putut 3nt2mpla un asemenea Bapt. Uluit, se 3ncrunt5 )i
spuse= .
> Hu pot s5 3n@ele1 dou5 lucruri. Putea s50)i Bi ,drobit Ba@a
3n halul acesta lo8indu0)i capul de du)umea. Cred c5 )i0ar Bi
putut rupe )ira spin5rii c5,2nd din pat, dac5 a B5cut o

''0
mi)care 1re)it5. 9ar s5 m5 tai )i nu pot s5 3n@ele1 cum de
s0au 3nt2mplat am2ndou5 aceste lucruri. 9ac5 )i0a rupt )ira
spin5rii, nu mai putea s50)i ,drobeasc5 craniul< )i dac5 Ba@a
ar Bi Bost ,drobit5 3nainte de a Bi c5,ut din pat, am Bi 15sit
urme.
*0am r5spuns=
> 9u0te la doctorul +an .elsin1 )i roa1501 s5 bine8oiasc5 s5
8in5 B5r5 3nt2r,iere. Am ne8oie de el numaidec2t.
Mmul aler15 )i 3n c2te8a minute ProBesorul 3)i B5cu apari@ia
3n halat )i 3n papuci. +5,2ndu01 pe KenBield pe Ios, s0a uitat
atent la el o clip5, apoi se 3ntoarse spre mine. Cred c5 mi0a
citit 12ndul 3n pri8iri, c5ci spuse Boarte calm, e8ident ca s5
aud5 3n1riIitorul=
> A, un accident nepl5cutD Are ne8oie de mult5 supra8e1here
)i de toat5 aten@ia. +oi sta eu 3nsumi cu dumneata, dar 3nt2i
m5 8oi duce s5 m5 3mbrac. 9ac5 r5m2i, 8oi 8eni )i eu 3n
c2te8a minute.
$olna8ul horc5ia )i nu era 1reu de 85,ut c5 suBerise ni)te
le,iuni 3n1ro,itoare. +an .elsin1 se 3napoie 3n cea mai mare
1rab5, aduc2nd )i o trus5 chirur1ical5. J5r5 3ndoial5, luase o
hot5r2re, c5ci, mai 3nainte chiar de a se uita la bolna8, 3mi
)opti=
> (rimite01 pe 3n1riIitor de aici. (rebuie s5 Bim numai noi cu
el c2nd 3)i 8a re8eni dup5 opera@ie.
A)a c5 am spus=
> G@i mul@umesc, %immons, de aIuns. Am B5cut tot ce ne0a
stat 3n putin@5. 9u0te la ceilal@i bolna8i. 9octorul +an .elsin1
8a Bace opera@ia. 950mi numaidec2t de )tire dac5 se 3nt2mpl5
ce8a neobi)nuit.
Mmul se retrase, iar noi 3l e4aminar5m Boarte am5nun@it pe
bolna8. K5nile de pe Ba@5 erau superBiciale< le,iunea mai
1ra85 era o Bractur5 ad2nc5 a craniului, drept 3n ,ona motrice.
ProBesorul se 12ndi o clip5, apoi spuse=
> (rebuie s5 reducem tensiunea arterial5, s0o readucem la
starea normal5 pe c2t 8a Bi cu putin@5< rapiditatea hemora1iei
e o do8ad5 a st5rii 1ra8e a le,iunii. Gntrea1a ,on5 motorie e

''1
aBectat5. ABlu4ul de s2n1e la creier 8a cre)te rapid. (rebuie
s501 trepan5m numaidec2t, altBel 8a Bi prea t2r,iu.
Gntre timp am au,it o b5taie u)oar5 3n u)5. 60am dus s5
deschid )i i0am 15sit 3n coridor pe Arthur )i pe Tuince/, 3n
piIama )i papuci. Arthur spuse=
> L0am au,it pe 3n1riIitor tre,indu01 pe doctorul +an .elsin1
)i 8orbindu0i de un accidentD L0am tre,it pe Tuince/, sau mai
bine ,is l0am stri1at, c5ci nu dormea. Putem intraA
Am dat din cap )i le0am deschis u)a, iar dup5 ce0au intrat,
am 3nchis0o la loc.
C2nd Tuince/ a 85,ut starea bolna8ului )i b5ltoaca
3nBior5toare de pe podea, spuse 3ncet=
> 9oamneD Ce i s0a 3nt2mplatA %5rmanul, s5rmanulD
*0am spus pe scurt )i am ad5u1at c5 ne a)tept5m s50)i
re8in5 dup5 opera@ie, 3n orice ca, nu pentru mult5 8reme. %e
duse numaidec2t )i se a)e,5 pe mar1inea patului, iar
Qodalmin1 se a)e,5 l2n15 el< to@i pri8eam cu r5bdare.
> +om a)tepta doar c2t 8a Bi ne8oie pentru a 15si e4act cel
mai bun loc de trepanare, spuse +an .elsin1, ca s5 putem
3ndep5rta rapid )i bine chea1ul de s2n1e< c5ci, e8ident,
hemora1ia cre)te.
6inutele de a)teptare au trecut cu o 3ncetineal5
3nsp5im2nt5toare. CuraIul 3mi sl5bise brusc, iar pe chipul lui
+an .elsin1 citeam teama sau 3n1riIorarea 3n le15tur5 cu
ceea ce se 8a 3nt2mpla. K5suBlarea bietului om de8enise un
horc5it sacadat. Gn Biecare clip5 p5rea c50)i 8a deschide ochii
)i c5 8a 8orbi, dar apoi urma un horc5it prelun1 )i c5dea iar
3n nesim@ire.
+eni, din p5cate, 8remea c2nd bolna8ul se stin1ea 85,2nd
cu ochii. Putea s5 moar5 dintr0o clip5 3n alta. 60am uitat la
ProBesor )i i0am surprins pri8irea a@intit5 asupra mea. Qra8,
3mi spuse=
> Hu a8em timp de pierdut. Cu8intele lui pot sal8a multe
8ie@i. La acest lucru m0am tot 12ndit. Poate Bi 8orba de un
suBletD +om opera chiar deasupra urechii.

''2
J5r5 nici un cu82nt, B5cu opera@ia. C2te8a clipe, KenBleld
continu5 s5 horc5ie. Apoi o suBlare prelun15 p5ru c5 3i spar1e
pieptul. 9intr0odat5 deschise ochii pironi@i 3ntr0o pri8ire
s5lbatic5, neaIutorat5. A r5mas astBel timp de c2te8a clipe<
apoi pri8irea i se 3mbl2n,i, e4prim2nd surpri,5 )i bucurie, iar
de pe bu,e 3i ie)i un suspin de u)urare. J5cu c2te8a mi)c5ri
con8ulsi8e )i spuse=
> +oi Bi calm, doctore, spune0le s5 ia de aici c5ma)a de Bor@5.
Am a8ut un 8is 3n1ro,itor, care m0a sl5bit de nu m5 mai pot
mi)ca. Ce se 3nt2mpl5 cu Ba@a meaA 0 simt umBlat5 toat5 )i
doare m5 3n1ro,itor.
Gncerc5 s50)i 3ntoarc5 pu@in capul, dar la eBort ochii 3i
rede8enir5 sticlo)i, astBel c5 i0am a)e,at u)or capul la loc.
Apoi, +an .elsin1 spuse cu o 8oce 1ra85 )i calm5=
> Po8este)te0ne ce ai 8isat, domnule KenBield. La au,ul
acestei 8oci, chipul mutilat se lumin5 )i spuse=
SAha, e doctorul +an .elsin1. Ce dr51u@ din partea
dumitale s5 Bii aici. 9a@i0mi pu@in5 ap5, mi s0au uscat bu,ele,
)i 8oi 3ncerca s5 85 po8estesc. Am 8isat... se opri 1ata s5
le)ine.
*0am spus 3ncet lui Tuince/=
> Kachiul, e 3n birou, repedeD
Acesta se 3ntoarse 3n 1rab5 cu un pahar, un clondir de
rachiu )i o caraB5 de ap5. *0am ume,it bolna8ului bu,ele arse
)i el 3)i re8eni numaidec2t.
> La ce bun s5 m5 am51escA Hu a Bost 8is, ci crud5 realitate.
M clip5 3ntoarse ochii, nu de durere sau de somn, ci 3n mod
8oluntar, de parc5 ar Bi 8rut s50)i concentre,e toate resursele.
C2nd deschise ochii spuse 1r5bit )i cu mai mult5 ener1ie
dec2t p2n5 acum=
> Kepede, doctore, repede. 65 stin1D Presimt c5 mai am doar
c2te8a minute )i m5 8oi 3ntoarce 3n moarte, sau mai r5uD 6ai
ud50mi bu,ele cu rachiu. (rebuie s5 spun ce8a 3nainte de a
muri< sau, oricum, 3nainte s50mi moar5 biata minte ,drobit5.
6ul@umescD %0a 3nt2mplat 3n noaptea aceea dup5 ce m0a@i
p5r5sit, c2nd 80am implorat s50mi da@i drumul. Hu puteam

'''
s5 8orbesc, c5ci 3mi sim@eam limba le1at5, dar eram tot at2t
de 3ntre1 la minte cum sunt )i acum.
9up5 ce a@i plecat am r5mas mult5 8reme, poate ore 3n )ir,
prad5 unor chinuri de,n5d5Iduite. 9up5 aceea m0a cuprins
dintr0o dat5 o lini)te. 6intea 3ncepea parc5 s5 mi se
r5coreasc5 )i mi0am dat seama unde m5 aBlu. Am au,it c2inii
l5tr2nd 3n spatele casei, dar nu acolo unde se aBla ClD
Gn timp ce KenBield 8orbea, +an .elsin1 nici m5car nu clipi,
dar 3)i 3ntinse m2na )i o lu5 pe a mea, str2n12nd0o cu putere.
Cu toate acestea, nu se tr5da. 95du u)or din cap )i spuse cu
8oce Ioas5=
> Continu5D
KenB3eld urm5=
> %0a apropiat de Bereastr5 3n cea@5, a)a cum l0am 85,ut
adeseori mai 3nainte, dar acum era 3n carne )i oase, nu un
stri1oi, iar ochii 3i sticleau 3n8er)una@i ca ai unui om 3nBuriat.
K2dea cu 1ura lui ro)ie< din@ii albi )i ascu@i@i 3i sclipeau 3n
lumina lunii c2nd s0a 3ntors s5 pri8easc5 dincolo de br2ul de
copaci, spre locul unde l5trau c2inii. La 3nceput nu 8oiam s50
1 poBtesc 3n5untru, de)i )tiam c5 8rea s5 intre ca )i p2n5
acum. Atunci a 3nceput s50mi B515duiasc5 tot Belul de lucruri,
nu prin cu8inte, ci cre2ndu0le pe loc.
ProBesorul 3l 3ntrerupse=
> Cum adic5A
> Cre2ndu0le 3ntocmai cum trimitea mu)tele c2nd str5lucea
soarele. 6u)te mari )i 1rase cu o@el )i saBir pe aripi< iar
noaptea, Bluturi mari cu cap de mort )i oase 3ncruci)ate pe
spate.
+an .elsin1 3ncu8iin@5 din cap, )optindu0mi B5r5 s50)i dea
seama=
> Aherontia atropes, cu alte cu8inte Bluture cap de mortD
$olna8ul continu5 B5r5 a se mai opri=
> Apoi a 3nceput s5 )opteasc5= )obolani, )obolani, )obolaniD
%ute, mii, milioane, Biecare c2te o 8ia@5< )i c2ini care s50i
m5n2nce, )i pisici. Humai 8ie@iD Humai s2n1e ro)u, care d5
ani de 8ia@5< nu numai mu)te b2,2itoareD Am r2s de Cl,

''-
8oiam s5 85d ce poate s5 Bac5. Atunci c2inii au 3nceput s5
urle departe, dincolo de copacii 3ntuneca@i, 3n casa lui. 6i0a
B5cut semn s5 m5 apropii de Bereastr5. 60am ridicat )i am
pri8it aBar5, 3)i ridicase m2inile, p5r2nd s5 cheme pe cine8a
B5r5 a rosti nici un cu82nt.
M mare 3ntunecoas5 s0a r5sp2ndit pe iarb5, n585lind ca
Blac5ra unui Boc. Apoi a ridicat cea@a din dreapta )i din
st2n1a )i am 85,ut mii de )obolani cu ochii ar,5tori, ca ai Lui,
doar ce8a mai mici. A 3ntins m2na )i s0au oprit cu to@ii pe loc.
6i s0a p5rut c5 spune= Ale tale 8or Bi toate aceste 8ie@i, )i
multe altele 3nc5, )i mai mari, 3n secole B5r5 sB2r)it, dac5 te
prosterne,i )i m5 adoriD Un nor ro)u, de culoarea s2n1elui,
p5ru s50mi 3ntunece pri8irea< )i 3nainte de a0mi da seama ce
Bac, m0am tre,it deschi,2nd Bereastra )i spun2ndu0i= *ntr5,
9omnule )i %t5p2neD ?obolanii au Bu1it cu to@ii, iar Cl a
alunecat 3n camer5, de)i Bereastra era abia deschis5.
+ocea 3i de8enise mai slab5, astBel c5 i0am ume,it din nou
bu,ele cu rachiu, iar el a continuat, dar parc5 memoria 3i
Bunc@ionase )i 3n acest inter8al, c5ci 3ncepu po8estirea din alt
moment. Cram 1ata s501 readuc la punctul de unde plecase,
dar +an .elsin1 3mi )opti=
> Las501 s5 continue. Hu01 3ntrerupe. Hu poate re8eni )i nici
nu mai poate continua dac5 3)i pierde Birul 12nduluiD
KenBield continu5=
> Am a)teptat toat5 ,iua 8e)ti de la Cl, dar nu mi0a trimis
nimic, nici m5car o biat5 musc5, iar c2nd a r5s5rit luna eram
chiar sup5rat pe Cl. C2nd a alunecat prin Bereastr5, de)i era
acum 3nchis5, m0am 3nBuriat. Cl a r2nIit, iar Ba@a alb5 pri8ea
din cea@5 cu ochii sc5p5r5tori, )i a pornit mai departe, de
parc5 era la Cl acas5, iar eu nu contam deloc. Hici nu mai
a8ea acela)i miros c2nd a trecut pe l2n15 mine. H0am putut
s501 opresc. Am a8ut impresia c5 doamna .ar&er a intrat 3n
camer5.
Cei doi b5rba@i care )e,user5 pe pat se ridicar5 3n picioare )i
se apropiar5, prin spate, de unde au,eau mai bine, dar B5r5
ca el s50i poat5 8edea. Am2ndoi t5ceau, dar ProBesorul tres5ri

''
)i se cutremur5< chipul i se 3n5spri )i se B5cu mai se8er.
KenBield continu5 B5r5 s5 obser8e=
> C2nd doamna .ar&er a 8enit s5 m5 8ad5 3n dup50amia,a
aceasta, era schimbat5, precum ceaiul dup5 ce a Bost sp5lat
ceainicul.
Am tres5rit cu to@ii, dar nici unul nu scoase un cu82nt. Cl
continu5=
> P2n5 c2nd n0a 8orbit n0am )tiut c5 ea se aBl5 aici. Cra
schimbat5. Hu0mi plac oamenii pali,i. +reau s5 aib5 mult
s2n1e, iar s2n1ele ei parc5 se scursese. Humai dup5 ce a
plecat, am 3nceput s5 m5 12ndesc )i m5 chinuia ideea c5 Cl 3i
tot bea 8ia@a.
Am sim@it c5 )i ceilal@i tremurau, dar au r5mas neclinti@i.
> A)adar, c2nd a 8enit Cl asear5 eram pre15tit s501 3nBrunt.
Am 85,ut cea@a Buri)2ndu0se odaie )i am 3n)B5cat0o str2ns.
Au,isem c5 nebunii au o putere supraomeneasc5 )i, cum
)tiam c5 sunt nebun, oricum, c2teodat5, m0am hot5r2t
s50mi Bolosesc Bor@a. *ar Cl a sim@it0o, c5ci a trebuit s5 ias5
din cea@5 pentru a se bate cu mine. 60am @inut tare.
Credeam c5 o s5 c2)ti1, c5ci nu 8oiam ca Cl s50i mai soarb5
doamnei .ar&er 8ia@a. *0am 85,ut ochii care m5 ardeau )i
atunci puterea mea s0a topit ca apa. 6i0a sc5pat prin m2ini
)i c2nd am 3ncercat s501 apuc m0a ridicat )i m0a a,82rlit. Am
85,ut un nor ro)u 3n Ba@a ochilor )i am au,it un ,1omot ca de
tr5snet, iar cea@a s0a Buri)at parc5 pe sub u)5.
+ocea 3i sl5bea din ce 3n ce mai mult, iar respira@ia i se
3n1reuna. +an .elsin1 se ridic5 instincti8.
> Am aBlat tot ce poate Bi mai r5u, spuse el. 6onstrul se aBl5
aici )i )tim )i 3n ce scop. %5 sper5m c5 nu e prea t2r,iu. %5
Bim pre15ti@i ca )i noaptea trecut5, dar s5 nu pierdem timpul.
He0am 1r5bit )i am luat de prin od5i acelea)i lucruri cu care
p5trunseser5m 3n casa contelui.
ProBesorul le a8ea pe ale sale pre15tite. C2nd ne0am 3nt2lnit
pe coridor, mi le0a ar5tat 3n mod semniBicati8, spun2nd=
SAceste lucruri nu m5 p5r5sesc niciodat5 )i nici nu m5 8or
p5r5si p2n5 nu se termin5 3nt2mplarea asta neBericit5. %2n1e

''6
rece, prieteni. Hu a8em de0a Bace cu un du)man obi)nuit. +aiD
$iata doamn5 6ina, s5 suBere )i eaD
(5cu, 8ocea i se Br2nse, iar eu nu )tiam dac5 m5 st5p2neau
Buria sau 1roa,a.
Gn Ba@a u)ii so@ilor .ar&er ne0am oprit. Arthur )i Tuince/
s0au retras un pas 3napoi, iar Tuince/ a spus=
> %5 intr5mA
> (rebuie, a spus +an .elsin1 ap5sat. 9ac5 u)a e 3ncuiat5,
o 8om Bor@a.
9up5 ce rosti aceste cu8inte, r5suci m2nerul, dar u)a nu
ced5. He n5pustir5m asupra ei< u)a se deschise cu un ,1omot
puternic. Pri8eli)tea din Ba@a ochilor m0a 3n1ro,it. Am sim@it
c5 mi se Bace p5rul m5ciuc5.
Luna era at2t de str5lucitoare, 3nc2t prin storul 1alben )i
1ros p5trundea destul5 lumin5 ca s5 8edem ce se petrece. Pe
pat, l2n15 Bereastr5, era culcat Fonathan .ar&er, rumen 3n
obraIi )i r5suBl2nd din 1reu, de parc5 s0ar Bi aBlat 3n trans5.
Pe mar1inea cealalt5 a patului, cu ochii 3ndrepta@i spre 1eam,
8edeam 3n 1enunchi silueta 3n8e)m2ntat5 3n alb a so@iei sale.
L2n15 ea st5tea un b5rbat 3nalt )i sub@ire, 3n straie ne1re.
A8ea chipul 3ntors, dar 3n clipa 3n care l0am 85,ut l0am
recunoscut cu to@ii= era contele, 3n carne )i oase, a82nd chiar
)i cicatricea pe Brunte. Gn m2na st2n15 @inea am2ndou5
m2inile doamnei .ar&er, cu bra@ele 3ntinse< cu m2na dreapt5
o apucase dup5 12t, Bor@2ndu0i capul s5 se aplece pe pieptul
lui. C5ma)a ei alb5 de noapte era p5tat5 cu s2n1e )i un Biricel
sub@ire se 8edea prelin12ndu0se prin haina sB2)iat5 pe
pieptul 1ol al b5rbatului. C2nd am n585lit 3n camer5, contele
se 3ntoarse )i pe chip i se a)ternu pri8irea diabolic5 pe care o
cuno)team din descrieri.
Mchii 3i str5luceau ro)ii, cu o patim5 inBernal5, n5rile mari
ale nasului palid )i ac8ilin se l5r1ir5 Brem5t5toare, iar din@ii
albi )i ascu@i@i, 3n spatele bu,elor pline de pe care picura
s2n1e, scr2)nir5 ca din@ii unei Biare s5lbatice. Cu o smucitur5
cu care o arunc5 pe 8ictim5 pe pat, de parc5 s0ar Bi rosto1olit
de pe o 3n5l@ime, se 3ntoarse )i s5ri la noi. 9ar ProBesorul se

''#
ridicase acum 3n picioare )i 3ntinsese spre el plicul care
con@inea a,ima sB2nt5 a 3mp5rt5)aniei.
Contele se opri dintr0odat5, la Bel cum B5cuse )i biata Luc/
3n Ba@a ca8oului, )i se trase 3napoi. Pe m5sur5 ce 3naintam cu
cruciBi4ul ridicat, el se retr51ea din ce 3n ce mai mult.
9intr0odat5 lumina lunii se 3ntunec5 )i un nor mare )i ne1ru
trecu pe cer. C2nd Tuince/ aprinsese lampa de 1a, cu
chibritul, nu am mai 85,ut nimic dec2t un abur u)or. %ub
ochii no)tri aburul se t2r3 pe sub u)5, care, Biind deschis5 cu
Bor@a, re8enise la po,i@ia ini@ial5. +an .elsin1, Art )i cu mine
ne0am 3ndreptat spre doamna .ar&er, care, 3ntre timp, 3)i
re8enise. Nip5 at2t de s5lbatic, at2t de sB2)ietor, at2t de
de,n5d5Iduit, 3nc2t mi se pare c5 @ip5tul ei 3mi 8a r5suna 3n
urechi p2n5 3n cel din urm5 ceas al 8ie@ii.
(imp de c2te8a clipe ,5cu neputincioas5 )i pierdut5. Chipul
3i era cada8eric, de o paloare scoas5 3n e8iden@5 de s2n1ele
care 3i m2nIise bu,ele, obraIii )i b5rbia. Mchii 3i erau
3nnebuni@i de 1roa,5. Apoi 3)i ridic5 3n Ba@a ochilor bietele0i
m2ini ,drobite, care purtau pe albea@a lor semnul ro)u al
str2nsorii 3n1ro,itoare a contelui )i au,ir5m un 8aiet slab,
3ndurerat, pe l2n15 care @ip5tul 3n1ro,itor de mai 3nainte
p5rea doar e4presia 8ie a unei dureri nem5r1inite. +an
.elsin1 3naint5 )i0i acoperi u)or trupul cu o cu8ertur5, iar
Art, dup5 ce o pri8i disperat, ie)i aler12nd. +an .elsin1 3mi
)opti=
> Fonathan se aBl5 3ntr0o stare de trans5 pe care )tim c5 o
poate crea 8ampirul. Hu putem Bace nimic cu s5rmana
doamn5 6ina p2n5 nu 3)i re8ine. (rebuie s501 tre,escD
Gnmuie cap5tul unui prosop 3n ap5 rece )i 3ncepu s501
lo8easc5 u)or pe Ba@5 pe Fonathan. %o@ia lui, 3n acest timp, 3)i
ascunsese Ba@a 3n m2ini )i suspina sB2)ietor. Am ridicat
storul )i am pri8it pe Bereastr5. Luna lumina puternic. (ot
pri8ind l0am 85,ut pe Tuince/ 6orris Bu1ind peste pelu,5 )i
ascun,2ndu0se 3n umbra unei tise mari.
Am Bost surprins, dar 3n clipa aceea am au,it e4clama@ia
scurt5 a lui .ar&er, care 3)i re8enea treptat 3n sim@iri, a)a c5

''!
m0am 3ntors spre pat. Pe chipul lui, a)a cum era de a)teptat,
era 3ntip5rit5 o e4presie de uluire proBund5. (imp de c2te8a
clipe p5ru ,5p5cit, apoi 3)i re8eni brusc )i se ridic5. %o@ia lui,
scoas5 )i ea din amor@eal5 de mi)carea lui brusc5, se
3ntoarse spre el cu bra@ele 3ntinse, de parc5 dorea s501
3mbr5@i)e,e. 9intr0odat5, totu)i, 3)i retrase bra@ele, 3)i puse
m2inile pe Ba@5 )i se cutremur5 p2n5 c2nd 3ncepu s5 se
,1uduie patul sub ea.
> Pentru numele lui 9umne,eu, ce 3nseamn5 toate acesteaA,
stri15 .ar&er. 9octore %eRard, doctore +an .elsin1, ce se
3nt2mpl5A Ce s0a 3nt2mplatA 6ina scump5, ce esteA Ce
3nseamn5 s2n1ele acestaA 9umne,eule, 9oamneD Unde am
aIunsD Gn1enunchind, 3)i 3mpreun5 m2inile cu 8iolen@5.
9oamne, 9umne,eule, aIut50neD AIut0o, oh, aIut0oD
Cu o mi)care iute s5ri din pat )i 3ncepu s50)i tra15 pe
d2nsul hainele, trea, de0a binelea, 8r2nd s5 ac@ione,e imediat.
> Ce s0a 3nt2mplatA %pune@i0mi totulD, stri15 B5r5 a se opri.
9octore +an .elsin1, )tiu c5 o iubi@i pe 6ina. Jace@i ce8a
pentru a o sal8aD Hu se poate s5 Bi aIuns prea departe.
P5,i@i0o 8oi, 3n timp ce eu 3l 8oi c5utaD
%o@ia lui, cu toat5 spaima, 1roa,a )i durerea, 3n@elesese
pericolul. Uit2nd de propria ei suBerin@5, 3l apuc5 )i stri15=
> HuD HuD Fonathan, nu trebuie s5 m5 p5r5se)ti. Am suBerit
de aIuns 3n noaptea asta, numai 9umne,eu )tie. Hu mai
suport )i spaima c5 @i0ar putea Bace )i @ie 8reun r5u. (rebuie
s5 r5m2i cu mine. K5m2i cu ace)ti prieteni, care 8or 8e1hea
asupra taD
+an .elsin1 )i cu mine 3ncercar5m s50i lini)tim pe am2ndoi.
ProBesorul 3)i 3ntinse micul cruciBi4 de aur )i spuse cu un
calm surprin,5tor=
> Hu 85 speria@i, dra1ii mei. %untem aici )i, c2t timp
cruciBi4ul se aBl5 l2n15 8oi, nici un duh r5u nu se mai poate
apropia. Gn seara asta 85 aBla@i 3n si1uran@5. (rebuie s5 Bim
calmi )i s5 ne sB5tuim cu to@ii.
Ca se cutremur5 )i t5cu, @in2ndu0)i capul pe pieptul so@ului
ei. C2nd 3)i 3n5l@5 capul, c5ma)a lui alb5 era p5tat5 de s2n1e

''"
3n locurile unde Busese atins5 de bu,ele ei )i unde se
prelinseser5 pic5turi din rana sub@ire, deschis5, de pe 12tul
ei. La 8ederea s2n1elui, ea se trase 3napoi, cu un 1eam5t slab,
)i )opti printre suspinele care o 3necau=
> P2n15rit5, sunt p2n15rit5D Hu trebuie s501 mai atin1, nici
s501 s5rut. Ah, 12ndi@i085 c5 tocmai eu sunt cel mai
3n8er)unat du)man al lui, de care el trebuie s5 se team5 cel
mai mult.
La aceste cu8inte, .ar&er spuse cu hot5r2re=
> Prostii, 6ina. 6i0e ru)ine c5 te aud pronun@2nd asemenea
cu8inte. Hu 8reau s5 te mai aud 8orbind a)a.
Gntinse bra@ele )i o cuprinse la piept. Ca r5mase acolo
suspin2nd c2t8a timp. 9up5 o 8reme suspinele ei se r5rir5,
de8enind mai stinse. Cl mi se adres5 8orbind cu un calm
neBiresc, care sim@eam c50i solicit5 ner8ii=
> ?i acum, doctore %eRard, po8este)te0mi )i mie. Gn linii
mari, )tiu ce s0a 3nt2mplat. Po8este)te0mi cum s0au petrecut
lucrurile.
*0am po8estit cu am5nunte cum s0a 3nt2mplat, iar el m0a
ascultat impasibil 3n aparen@5. 9oar n5rile 3i Brem5tau, iar
ochii 3i sc5p5rau c2nd i0am spus cum m2inile crude ale
contelui o Bor@aser5 pe so@ia lui s5 stea cu 1ura lipit5 de rana
deschis5 din pieptul s5u, 3n po,i@ia aceea 3n1ro,itoare )i
3nsp5im2nt5toare. Cra interesant cum chiar )i 3n clipa aceea,
c2nd chipul 3i era schimonosit de o patim5 3n8er)unat5,
m2inile continuau s5 m2n12ie cu 1in15)ie )i aBec@iune p5rul
r585)it al so@iei sale, aplecat5 pe pieptul lui.
9up5 ce am terminat, Tuince/ )i Qodalmin1 b5tur5 la u)5.
+eniser5 con8oca@i de noi. +an .elsin1 m5 pri8i 3ntreb5tor.
Am 3n@eles c5 8oia s5 proBit5m de 8enirea lor pentru a
distra1e, dac5 se poate, 12ndurile neBerici@ilor so@i .ar&er.
AstBel, dup5 ce am 3ncu8iin@at, el i0a 3ntrebat ce au 85,ut.
Lordul Qodalmin1 r5spunse=
> Hu l0am 85,ut nic5ieri, nici pe coridor, nici 3n 8reuna din
od5i. 60am uitat )i 3n birou, dar, de)i trecuse pe acolo,
plecase p2n5 am aIuns eu. (otu)i, a...

'-0
%e opri dintr0odat5, pri8ind la s5rmana Biin@5 de,n5d5Iduit5
de pe pat. +an .elsin1 spuse 1ra8=
> Continu5, prietene Arthur. Hu mai a8em ne8oie de taine.
%peran@a noastr5 este acum de a cunoa)te totul. +orbe)te
deschisD
AstBel, Art continu5=
> (recuse pe acolo )i, de)i nu putuse ,5bo8i mai mult de
c2te8a clipe, a r5sturnat totul 3n cale. (oate manuscrisele au
Bost arse, iar Bl5c5rile albastre mai p2lp2iau 3n cenu)a alb5<
cilindrii Bono1raBului t5u au Bost )i ei arunca@i pe Boc, iar
ceara a alimentat Bl5c5rile.
La aceste cu8inte l0am 3ntrerupt=
> %la85 9omnului, mai am un e4emplar 3n seiBD
Chipul i se lumin5 o clip5, dar se posomori din nou )i
continu5=
> Am aler1at Ios pe sc5ri, dar n0am dat peste nici o urm5.
Am aruncat un ochi )i0n camera lui KenBield, dar nu era nici
o urm5, doar c5...
%e opri din nou.
> Continu5, r5spunse .ar&er r51u)it.
Art 3)i 3nclin5 capul, 3)i ume,i bu,ele )i limba )i ad5u15=
> 9oar c5 bietul om e mort.
9oamna .ar&er 3)i 3n5l@5 capul, pri8ind de la unul la
cel5lalt, )i spuse solemn=
> Gmplineasc50se 8oia lui 9umne,euD
%im@eam c5 Art ascunde ce8a, dar, cum consideram c5 o
Bace cu un anumit scop, nu am spus nimic.
(imp de c2te8a minute a Bost lini)te )i parc5 am au,it
tic0tac0ul inimii. Apoi, +an .elsin1, a)e,2ndu0)i m2na cu
mult5 1in15)ie pe capul doamnei .ar&er, 3i spuse=
> ?i acum, doamn5 6ina, s5rman5, scump5 doamn5 6ina,
po8este)te0ne e4act ce s0a 3nt2mplat.
%5rmana doamn5 tremura )i mi0am dat seama de
3ncordarea ner8ilor ei c2nd 10a tras pe Fonathan mai aproape
de ea )i )i0a plecat capul pe pieptul lui. 9up5 o pau,5, 3n
care, e8ident, 3)i r2ndui 12ndurile, ea 3ncepu=

'-1
> Am luat somniBerele pe care mi le0a@i dat cu at2ta
bun58oin@5, dar mult5 8reme nu au a8ut nici un eBect. 6i se
p5rea c5 de8in tot mai trea,5 )i milioane de 3nchipuiri ne1re
3ncepur5 s5 mi se 3n1r5m5deasc5 3n minte, toate le1ate de
moarte, 8ampiri, s2n1e, suBerin@5 )i n5paste. Ci bine, am
85,ut c5 dac5 @in s5 aib5 8reun eBect, trebuie s5 aIut
medicamentul s50)i Bac5 eBectul prin 8oin@a mea, astBel c5
m0am hot5r2t s5 adorm.
(rebuie c5 am adormit destul de repede, c5ci nu0mi mai
amintesc de nimic altce8a. Hu m0am tre,it c2nd s0a 3ntors
Fonathan, c5ci atunci c2nd l0am 85,ut din nou, era culcat
al5turi de mine. Gn camer5 persista aceea)i cea@5 sub@ire )i
alb5 pe care o obser8asem )i mai 3nainte. 9ar nu mai )tiu
dac5 )ti@i acest am5nunt< 3l 8e@i citi 3n Iurnalul meu c2nd 8i01
8oi ar5ta mai t2r,iu. 60a cuprins aceea)i 1roa,5 8a15 pe care
o sim@isem mai 3nainte.
6i0am dat seama c5 se aBl5 cine8a 3n odaie. 60am 3ntors s50
1 tre,esc pe Fonathan, dar l0am 85,ut dormind at2t de ad2nc
de parc5 luase el somniBerul, nu eu. Am 3ncercat, dar nu
l0am putut tre,i. 60am 3nsp5im2ntat )i am pri8it 3n Iur
3nBrico)at5. Gn clipa aceea, 3ntr0ade85r, mi0a 3n1he@at s2n1ele
3n 8ine= l2n15 pat, de parc5 ar Bi ie)it din cea@5, sau, mai
de1rab5, de parc5 cea@a s0ar Bi transBormat 3n pl5smuirea
aceea, c5ci disp5ruse cu des582r)ire, st5tea un b5rbat 3nalt,
sub@ire, 3n8e)m2ntat 3n ne1ru. L0am recunoscut dintr0odat5
dup5 descrierile celorlal@i. Ja@a ca de cear5, nasul lun1,
ac8ilin, pe care lumina c5dea 3ntr0o B2)ie sub@ire, alb5, bu,ele
ro)ii 3ntredeschise, de sub care ie)eau din@ii albi )i ascu@i@i, )i
ochii ro)ii pe care0i 85,usem parc5 3n amur1, pe Berestrele de
la biserica %B. 6aria de la Ohitb/. Gi cuno)team )i cicatricea
ro)ie de pe Brunte, unde 3l i,bise Fonathan. M clip5 mi s0a
oprit inima 3n loc )i am 8rut s5 @ip, dar eram parali,at5.
Gntre timp 3ns5, el a 8orbit sco@2nd un Bel de )uierat
p5trun,5tor, t5ios, ar5t2nd spre Fonathan=,,(5cereD 9ac5
sco@i 8reun sunet, 3l 8oi apuca )i 3i 8oi ,bura creierii chiar sub
ochii t5i.

'-2
Cram 3n1ro,it5 )i prea uluit5 ca s5 mai Bac sau s5 spun ce8a.
E2mbind batIocoritor, a pus o m2n5 pe um5rul meu )i
apuc2ndu0m5 str2ns, mi0a de,8elit 12tul cu m2na cealalt5 )i
a spus= 6ai 3nt2i o s50mi r5spl5tesc osteneala r5corindu0m5
pu@in. %tai cuminte< nu e nici prima, nici a doua oar5 c2nd
3mi potolesc setea din 8inele taleD
Cram 3ncremenit5 )i, lucru destul de ciudat, nu 8oiam s501
3mpiedic. $5nuiesc c5 aceast5 reac@ie a 8ictimei Bace parte
din blestemul cel 1roa,nic. ?i, o, 9oamne 9umne,eule, Bie0@i
mil5 de mineD ?i0a pus bu,ele r5u mirositoare pe 12tul meuD
Am sim@it c5 3mi sl5besc puterile )i aproape c5 am le)inat.
Hu )tiu c2t a durat tic5lo)ia asta cumplit5, dar se pare c5 s0a
scurs destul de mult5 8reme p2n5 ce )i0a retras 1ura
sc2rboas5, m2r)a85, r2nIit5. Am 85,ut cum picura din ea
s2n1e proasp5t. Atunci mi0a spus batIocoritor= A)adar, )i tu,
ca )i ceilal@i, 8rei s50mi 3nBrun@i 8oin@aD +rei s50i aIu@i pe
b5rba@ii ace)tia s5 m5 urm5reasc5 )i s50mi ,5d5rniceasc5
planurileD +ei aBla acum, iar ei au aBlat )i 8or mai aBla 3n
cur2nd ce 3nseamn5 s50mi stea cine8a 3n cale. 6ai bine )i0ar
p5stra Bor@ele ca s5 le Boloseasc5 3n alte 3mpreIur5ri mai la
3ndem2na lor. Mric2t mi s0au 3mpotri8it mie, care am st5p2nit
noroade )i am ur,it intri1i )i am luptat pentru ele, cu sute de
ani 3nainte de a se Bi n5scut ei, eu n0am 3ncetat s5 le
,5d5rnicesc planurile. ?i tu, Biin@a lor cea mai iubit5, e)ti
acum carne din carnea mea, s2n1e din s2n1ele meu, neam
din neamul meu, )i, mai t2r,iu, to8ar5)ul )i complicele meu.
+ei Bi la r2ndul t5u r5,bunat5, c5ci to@i se 8or 3ntrece s50@i
3ndeplineasc5 dorin@ele.
9ar acum trebuie s5 Bii pedepsit5 pentru tot ce ai B5cut. Ai
aIutat la ,5d5rnicirea planurilor mele, dar de acum 3nainte 8a
trebui s5 r5spun,i la chemarea mea. C2nd mintea mea 3@i 8a
comanda V+inoDW, 8ei tra8ersa m5ri )i @5ri ca s50mi
3ndepline)ti porunca. ?i pentru asta, iat5D %pun2nd aceste
lucruri, )i0a smuls c5ma)a )i cu un1hiile0i lun1i )i ascu@ite
)i0a deschis o 8en5 din piept. C2nd s2n1ele a 3nceput s5
@2)neasc5, mi0a apucat m2inile 3ntr0o m2n5 de0a sa,

'-'
@in2ndu0le str2ns, iar cu cealalt5 m0a luat de dup5 12t )i
mi0a ap5sat 1ura pe ran5, astBel 3nc2t trebuia ori s5 m5 suBoc,
ori s5 3n1hit o parte din... ah, 9oamne, 9umne,euleD Ce0am
B5cutA Ce0am B5cut s5 merit o asemenea soart5 eu, care am
3ncercat toat5 8ia@a s5 Biu supus5 )i dreapt5A
Gn timp ce ea ne po8estea cumplita nenorocire, cerul la
r5s5rit 3ncepu s5 se 3nro)easc5 )i totul de8enea mai luminos.
.ar&er r5mase nemi)cat )i calm, dar pe chipul s5u, pe
m5sur5 ce ea ne po8estea, ap5ruse o paloare p5m2ntie care
se ad2ncea din ce 3n ce mai mult 3n lumina dimine@ii, p2n5
c2nd, odat5 cu @2)nirea primei ra,e ro)ii a ,orilor, chipul i se
proBila 3ntunecat, 3nconIurat de p5rul ce 3ncepea s5 albeasc5.
9e un lucru sunt sin1ur= 3n drumul s5u de Biecare ,i soarele
nu luminea,5 ast5,i 8reo cas5 mai neBericit5.


'--
CAP. &&
Jurnalul lui Jonatan !arker


% o"tom)rie. (rebuie s5 Bac ce8a, altBel 3nnebunesc, a)a
c5 3mi scriu Iurnalul. Acum este ora )ase. Urmea,5 s5 ne
3nt2lnim 3n birou peste Ium5tate de or5 )i s5 m2nc5m ce8a,
c5ci at2t doctorul +an .elsin1, c2t )i doctorul %eRard spun
c5 trebuie s5 m2nc5m pentru a putea lucra cu toate Bor@ele.
C2nd doctorul +an .elsin1 )i doctorul %eRard s0au 3napoiat
de la s5rmanul KenBield, am anali,at cu 1ra8itate ce a8eam
de B5cut. 6ai 3nt2i, doctorul %eRard ne0a spus c5 atunci c2nd
el )i doctorul +an .elsin1 cobor2ser5 3n camera de Ios 3l
15siser5 pe KenBield ,5c2nd chircit pe podea. Chipul 3i era
,drobit )i acoperit de r5ni, iar oasele 12tului 3i erau sB5r2mate.
9octorul %eRard 10a 3ntrebat pe 3n1riIitorul de ser8iciu, 3n
coridor, dac5 au,ise ce8a. Acesta i0a spus c5 )edea pe un
scaun pe Ium5tate mo@5ind, c2nd a au,it 8oci 3n camer5 )i
apoi KenBield e4clamase cu 1las tare, de c2te8a ori=
9umne,euleD 9umne,euleD 9umne,euleD 9up5 aceea se
au,ise ,1omotul unei pr5bu)iri, )i c2nd a intrat 3n camer5 10
a 15sit ,5c2nd pe podea, cu Ba@a 3n Ios, a)a cum 3l 85,user5
doctorii. +an .elsin1 10a 3ntrebat dac5 au,ise 8oci sau o
sin1ur5 8oce, dar pa,nicul i0a r5spuns c5 nu putea spune
precis= la 3nceput i se p5ruse c5 erau doi, dar, cum nu era
nimeni 3n camer5, ar Bi putut s5 Bie doar un sin1ur 1las.

'-
Putea s5 Iure, dac5 i se cere, c5 bolna8ul rostise
9umne,euleD.
C2nd am 3nceput s5 discut5m problema urm5torului pas pe
care a8eam s501 Bacem, primul lucru hot5r2t a Bost s50i
acord5m 6inei toat5 3ncrederea )i s5 nu i se mai ascund5
nimic, oric2t de dureros ar Bi. Ca 3ns5)i a Bost de acord cu
aceast5 hot5r2re 3n@eleapt5 )i @i se Bace mil5 s5 o 8e,i at2t de
curaIoas5 )i totu)i at2t de 3ndurerat5, 3n culmea disper5rii.
> Hu trebuie s5 mai e4iste nici un secret, ne0a spus ea. +aiD
Au e4istat prea multe p2n5 acum. ?i, de altBel, nimic pe lume
nu m5 poate 3ndurera mai mult dec2t am suBerit p2n5 acumD
(oate c2te se 8or 3nt2mpla 3mi 8or da noi speran@e )i curaID
+an .elsin1 a pri8it0o drept 3n ochi )i i0a spus dintr0odat5,
de)i cu calm=
> 9ar, scump5 doamn5 6ina, dup5 cele ce s0au 3nt2mplat,
dac5 nu te temi pentru dumneata, atunci nu te temi pentru
ceilal@iA
> Ah, nu, c5ci m0am hot5r2tD
> Ce ai hot5r2tA, a 3ntrebat0o el bl2nd.
> 9ac5 aBlu 3n mine, )i m5 8oi urm5ri cu toat5 silin@a, 8reun
pericol pentru cei pe care 3i iubesc, 8oi muriD
> Hu cum8a te 12nde)ti la sinucidereA, a 3ntrebat0o
ProBesorul, r51u)it.
> $a da. 9ac5 nu se 8a aBla nici un prieten care s5 m5
iubeasc5, care s5 m5 scuteasc5 de o asemenea suBerin@5 )i de
un eBort at2t de de,n5d5IduitD
> Copila mea, dac5 ar Bi spre binele dumitale, un asemenea
om e4ist5. A) 15si 3n@ele1ere la 9umne,eu oBerindu0@i o atare
eutanasie, chiar )i 3n aceast5 clip5. 9ar, copila mea...
M clip5 p5ru c5 se suBoc5 )i un suspin ad2nc i s0a ridicat 3n
12t, dar )i 10a 3n5bu)it )i a continuat=
> %e aBl5 pe aici unii care s0ar a)e,a 3ntre dumneata )i
moarte. Hu trebuie s5 mori. Hu trebuie s5 mori de m2na
cui8a )i cu at2t mai mult de propria ta m2n5. P2n5 c2nd cel
care @i0a p2n15rit 8ia@a nu moare cu ade85rat, dumneata nu
trebuie s5 mori. C5ci at2ta 8reme c2t el se aBl5 3nc5 printre

'-6
mor@ii 8ii, moartea dumitale te 8a transBorma 3n ceea ce este
el. Hu, dumneata trebuie s5 tr5ie)tiD (rebuie s5 lup@i )i s5 te
str5duie)ti, chiar dac5 moartea @i0ar p5rea o bineBacere
neasemuit5. (rebuie s5 lup@i cu 3ns5)i moartea, de)i ea poate
s5 soseasc5 3n clipe de suBerin@5 sau de bucurie, ,iua sau
noaptea, 3n clipe de si1uran@5 sau de pericolD Pe suBletul t5u
8iu, 3@i poruncesc s5 nu mori, nici s5 nu 12nde)ti la moarte,
p2n5 nu 8a trece marea primeIdie.
%5rmana Bemeie a p5lit ca o moart5, s0a cl5tinat )i s0a
cutremurat.
> G@i B515duiesc, dra1ul meu prieten, c5, dac5 9umne,eu 3mi
8a 3n15dui s5 tr5iesc, m5 8oi str5dui s5 tr5iesc, p2n5 c2nd, la
timpul sorocit de Cl, 1ro,58ia asta se 8a 3ndep5rta de mine.
Cra at2t de cuminte )i de curaIoas5, 3nc2t am sim@it cu to@ii
cum ne sporea curaIul de a munci )i de a 3nBrunta orice
pericol pentru ea, )i am 3nceput s5 discut5m ce a8eam de
B5cut. *0am spus 6inei c5 urmea,5 s5 ia toate documentele
din seiB )i toate h2rtiile, Iurnalele sau 3nre1istr5rile la
Bono1raB care i0ar putea Bolosi de aici 3nainte )i s5 le transcrie
a)a cum B5cuse )i p2n5 acum. *deea c5 a8ea ce8a de B5cut i0a
insuBlat mul@umire, dac5 acest cu82nt poate Bi Bolosit 3ntr0o
3mpreIurare at2t de cumplit5.
Ca de obicei, +an .elsin1 ne0o luase cu 12ndul 3naintea
tuturor )i ne or2nduise precis munca.
> Poate e bine, ne0a spus, c5 la 3nt2lnirea noastr5 dup5
8i,ita B5cut5 la CarBa4 am hot5r2t s5 nu Bacem nimic cu l5,ile
de p5m2nt aBlate acolo. AltBel, contele ne0ar Bi 1hicit inten@ia
)i ar Bi luat, B5r5 3ndoial5, m5suri pentru a ne ,5d5rnici )i
mai departe eBorturileD A)adar, ,iua de a,i o 8om Bolosi pentru
a0i descoperi toate ascun,5torile )i a i le puriBica. AstBel, dac5
nu l0am prins 3nc5, o 8om Bace, 3l 8om 3ncol@i 3ntr0un loc unde
3l 8om putea prinde )i cu si1uran@5 3l 8om distru1e.
La aceste cu8inte am tres5rit< nu puteam s5 m5 st5p2nesc
la 12ndul c5 minutele )i secundele at2t de pre@ios 3nc5rcate
cu 8ia@a )i Bericirea 6inei ,burau pe l2n15 noi )i c5, 3n timp

'-#
ce 8orbeam, am Bi putut ac@iona. 9ar +an .elsin1 a ridicat
m2na pre8enitor=
> Hu, prietene Fonathan, mi0a spus, acum drumul cel mai
rapid spre cas5 este drumul cel mai lun1, a)a spune
pro8erbul nostru. +om ac@iona cu to@ii )i 8om ac@iona cu o
1rab5 disperat5 c2nd 8a 8eni 8remea. 9ar, 12nde)te0te, dup5
toate semnele, cheia problemei se aBl5 3n casa din Piccadill/.
Contele a cump5rat, probabil, multe case. Are, probabil, acte
de cump5rare, chei )i alte lucruri de la aceste case. Are,
probabil, h2rtie de scris, carnetul de cecuri.
(oate aceste lucruri trebuie s5 le @in5 unde8a. 9e ce nu 3n
acest loc, at2t de central, at2t de lini)tit, unde poate intra )i
ie)i prin u)a din Ba@5 sau din dos la orice or5, c2nd 3n
3n85lm5)eala circula@iei nimeni nu 3l obser85A +om mer1e )i
8om cerceta respecti8a cas5 )i, dup5 ce 8om aBla ce con@ine,
8om proceda la ceea ce prietenul Arthur nume)te, Bolosind
e4presiile sale 82n5tore)ti, astuparea intr5rilor )i astBel 3l
8om 3ncol@i pe 8ulpoiul cel b5tr2n. A)a e sau baA
> Atunci s5 pornim pe dat5, am stri1at. Pierdem un timp
Boarte pre@ios.
ProBesorul nu s0a clintit, ci mi0a spus simplu=
> ?i cum 8om p5trunde 3n casa aceea din Piccadill/A
> H0are importan@5D, am stri1at. M 8om spar1e la ne8oie.
> ?i poli@ia unde 8a Bi, ce 8a ,iceA
Am r5mas uluit, dar )tiam c5 dac5 el dore)te s5 t5r515ne,e
lucrurile are un moti8 serios. A)a c5 i0am spus cu tot calmul
de care eram 3n stare=
> Hu ,5bo8i@i mai mult dec2t e ne8oie. Cunoa)te@i, cu
si1uran@5, chinurile prin care trec.
> 9a, copilul meu, le cunosc, )i nu am nici cea mai mic5
dorin@5 s5 @i le sporesc. 9ar 12nde)te0te ce putem Bace p2n5
c2nd lumea nu 3ncepe s5 BorBoteasc5A +a 8eni )i timpul
nostru. 60am tot 12ndit )i mi se pare c5, iat5, cea mai simpl5
cale e cea mai bun5 dintre toate. +rem s5 p5trundem 3n casa
aceea, dar nu a8em nici o cheie, a)a eA :Am 3ncu8iin@at.;

'-!
> Presupune c5 ai Bi cu ade85rat st5p2nul acelei case )i c5
nu po@i s5 intri 3n ea )i 12nde)te0te c5 nu e)ti un sp5r15tor
de case. Ce0ai Bace 3n asemenea condi@iiA
> 60a) duce la un l5c5tu) respectabil )i l0a) ru1a s5 scoat5
,58orul.
> ?i n0ar inter8eni poli@iaA
> Hu, n0ar inter8eni, dac5 ar )ti c5 omul e an1aIat 3n toat5
re1ula.
> Atunci, )i ProBesorul m0a pri8it p5trun,5tor, sub semnul
3ndoielii se aBl5 numai con)tiin@a proprietarului )i 3ncrederea
poli@i)tilor 8o)tri 3n con)tiin@a cinstit5 sau necinstit5 a
respecti8ului patron. Poli@i)tii 8o)tri sunt, probabil, prea
,elo)i )i pricepu@i la citirea 12ndurilor pentru a se preocupa
de asemenea probleme. Hu, prietene Fontahan, po@i s5 sco@i
lac5tele la o sut5 de case 1oale at2t la 8oi, la Londra, c2t )i 3n
orice alt ora) din lume. ?i dac5 o Baci cum se cu8ine )i la
momentul potri8it, nimeni nu se 8a amesteca 3n nimic. Hu ne
8om duce acolo prea de8reme, ca s5 nu i se par5 ciudat
poli@istului care nu prea are atunci la ce s5 se 12ndeasc5.
9ar 8om mer1e dup5 ora ,ece, c2nd e mult5 lume primpreIur,
a)a cum ar Bace0o ade85ratul st5p2n al casei.
Hu puteam s5 nu0i dau dreptate, )i disperarea cumplit5 de
pe chipul 6inei s0a estompat o clip5.
Un asemenea sBat bun era plin de B515duin@e. +an .elsin1 a
continuat=
> Mdat5 intra@i 3n casa aceea, 8om putea 15si mai multe
indicii. Gn orice ca,, unii dintre noi pot r5m2ne acolo, iar
ceilal@i 8or cerceta alte locuri unde se mai aBl5 l5,i cu p5m2nt,
la $ermondse/ )i 6ile Cnd.
Lordul Qodalmin1 s0a ridicat.
> Acolo 85 pot Bi eu de Bolos, a spus el. +oi tele1raBia
oamenilor mei s5 pre15teasc5 cai )i c5le)ti unde 8or crede ei
de cu8iin@5.
> Ascult5, b5tr2ne, a ,is 6orris, e o idee cum nu se poate
mai bun5 s5 pre15te)ti totul pentru ca,ul c5 8om mer1e
c5lare. 9ar oare cale)tile tale str5lucitoare, cu ornamente

'-"
heraldice, nu 8or bate prea mult la ochi pe un drum
l5turalnic ca OalRorth sau 6ile CndA 6ai bine lu5m ni)te
tr5suri c2nd 8om mer1e spre sud sau spre est, pe care s5 le
l5s5m unde8a prin apropiere.
6ina ar5ta un interes din ce 3n ce mai mare pentru aceste
lucruri, iar eu m5 bucuram 85,2nd c5 precipitarea ac@iunii o
aIuta s5 uite pentru c2t8a timp e4perien@a 3n1ro,itoare din
timpul nop@ii. Cra Boarte, Boarte palid5, aproape cada8eric5, )i
at2t de sub@ire de parc5 )i0ar Bi supt bu,ele, care 3i de,8eleau
din@ii destul de proeminen@i. H0am pomenit acest lucru ca s5
nu0i pro8oc o suBerin@5 inutil5, dar 3mi 3n1he@ase s2n1ele 3n
8ine c2nd m5 12ndeam la ceea ce se 3nt2mplase cu s5rmana
Luc/ dup5 ce contele 3i supsese s2n1ele. (otu)i, nu ap5ruse
3nc5 nici un semn c5 din@ii ar Bi de8enit mai ascu@i@i, dar
inter8alul de timp Busese scurt )i a8eam de ce s5 ne Bacem
1riIi.
C2nd am discutat despre ac@iunile )i despre distribuirea
Bor@elor noastre, s0au i8it alte moti8e de 3ndoial5. Am c5,ut 3n
cele din urm5 la 3n@ele1ere ca 3nainte de a porni la Picadill/
s5 distru1em b2rlo1ul contelui aBlat la 3ndem2na noastr5. Gn
ca, c5 el 8a descoperi acest lucru prea repede, noi 8om Bi
a8ansat 3n opera noastr5 de distru1ere, iar pre,en@a lui 3n
3nB5@i)area sa pur material5 )i limitat ca putere ne putea da
un nou indiciu.
ProBesorul a su1erat cu pri8ire la distribuirea Bor@elor ca,
dup5 8i,ita de la CarBa4, s5 intr5m cu to@ii 3n casa din
Piccadill/. Cei doi doctori )i cu mine s5 r5m2nem acolo, 3n
timp ce lordul Qodalmin1 )i Tuince/ s5 descopere
ascun,5torile din OalRorth )i 6ile Cnd )i s5 le distru15. Cste
posibil, dac5 nu probabil, a st5ruit ProBesorul, ca 9racula s5
apar5 la Piccadill/ 3n timpul ,ilei )i astBel 3i 8om putea @ine
piept chiar atunci.
Gn orice ca,, putem Bi e1ali 3n Bor@5. Am obiectat cu 3nd2rIire
la acest plan 3n ceea ce pri8e)te plecarea mea, deoarece am
spus c5 inten@ione, s5 r5m2n )i s5 o ap5r pe 6ina. Credeam
c5 este un lucru hot5r2t, dar 6ina nici nu 8oia s5 aud5 de

'0
obiec@ia mea. %punea c5 s0ar putea i8i 8reo problem5 Iuridic5
3n care s5 pot Bi de Bolos, c5 printre h2rtiile contelui se poate
aBla 8reun indiciu pe care eu, cu e4perien@a mea din
(ransil8ania, s501 pot desciBra )i c5, a)a cum stau lucrurile,
3ntrea1a noastr5 putere e necesar5 pentru a @ine piept Bor@ei
e4traordinare a contelui. H0am a8ut 3ncotro )i am cedat, c5ci
hot5r2rea 6inei era neclintit5. He0a spus c5 ultima ei
speran@5 e s5 lucr5m cu to@ii laolalt5.
> C2t despre mine, a spus ea, nu am nici o team5. Ce0a Bost
mai 1reu a trecut )i 3n cele ce se 8or mai 3nt2mpla 8oi 15si o
ra,5 de speran@5 sau m2n12iere. 9u0te, so@ul meuD
9umne,eu, dac5 e 8oia lui, poate s5 m5 apere )i sin1ur5 tot
at2t de bine ca )i 3n pre,en@a oric5ruia dintre 8oi.
Cu m0am ridicat stri12nd=
SAtunci, 3n numele lui 9umne,eu, s5 pornim numaidec2t,
c5ci pierdem timpul. Contele poate aIun1e 3n Piccadill/ mai
de8reme dec2t credem noi.
> Hu prea credD, a spus +an .elsin1, ridic2nd m2na.
> 9ar de ce nuA, l0am 3ntrebat.
> Ui@i, mi0a spus el ,2mbind, c5 noaptea trecut5 a
benchetuit din plin )i c5 a,i 8a dormi p2n5 t2r,iuA
%5 uitD +oi putea uita 8reodat5A Poate 8reunul dintre noi s5
uite acea scen5 3n1ro,itoareA 6ina B5cea mari eBorturi s50)i
p5stre,e calmul, dar durerea o cople)i< 3)i puse m2inile pe
Ba@5 )i se ,1udui de suspine.
> M, doamn5 6ina, scump5 6ina, 8aiD Cum am putut eu,
care te respect at2t de mult, s5 Biu at2t de uitucA $u,ele
astea b5tr2ne )i capul 5sta b5tr2n )i ,5p5citD 9ar 8ei uita,
nu0i a)aA
> Hu, nu 8oi uita, c5ci este bine s50mi aduc aminte. Am
at2tea amintiri Brumoase despre dumneata, 3nc2t o 8oi
al5tura )i pe aceasta celorlalte. Acum trebuie s5 pleca@i
repede. 6icul deIun e 1ata )i trebuie s5 m2nc5m cu to@ii
pentru a Bi 3n puteri.
6icul deIun a Bost ciudat pentru noi to@i. Am 3ncercat s5 Bim
8eseli )i s5 ne 3ncuraI5m unul pe cel5lalt, iar 6ina a Bost cea

'1
mai 8ioaie )i mai 8esel5 dintre noi. C2nd s0a terminat, +an
.elsin1 s0a ridicat 3n picioare )i0a spus=
> $un. ?i acum, doamn5 6ina, 3n orice ca, e)ti 3n deplin5
si1uran@5 p2n5 la apusul soarelui, iar noi ne 8om 3ntoarce
mai de8reme, dac5... He 8om 3ntoarceD 9ar 3nainte de a pleca,
3n15duie0mi s5 te 85d 3narmat5 3mpotri8a 8reunui atac. Ni0am
pre15tit eu 3nsumi camera, dup5 ce ai cobor2t, aranI2nd
lucrurile pe care le cunoa)tem pentru ca el s5 nu mai poat5
intra. Gn15duie0mi s5 te proteIe, acum pe dumneata 3ns5@i, 3@i
)ter1 Bruntea cu o buc5@ic5 din aceast5 sB2nt5 a,im5 a
3mp5rt5)aniei, 3n numele (at5lui, al Jiului )i al...
Un @ip5t 3nBior5tor aproape ne0a 3n1he@at s2n1ele 3n 8ine.
C2nd ProBesorul a atins anaBura de Bruntea 6inei, aceasta i0a
ars carnea de parc5 ar Bi Bost o bucat5 de metal incandescent.
6intea scumpei mele so@ii a descoperit semniBica@ia acestui
Bapt cu tot at2ta iu@eal5 cu care ner8ii ei primiser5 durerea.
Aceste dou5 reac@ii au cople)it0o p2n5 3ntr0at2t, 3nc2t
isto8irea )i0a pus 1lasul 3n acel @ip5t 3nBrico)5tor.
> P2n15rit5D P2n15rit5D P2n5 )i Atotputernicul se Bere)te de
trupul meu p2n15ritD +a trebui s5 port semnul ru)inii pe
Brunte p2n5 3n ,iua Fudec5@ii de Apoi.
(5ceau cu to@ii. Cu m5 repe,isem l2n15 ea 3n culmea durerii
neputincioase )i, 3nconIur2nd0o cu bra@ele, am str2ns0o tare.
Cra timpul s5 pornim. A)adar, mi0am luat r5mas0bun de la
6ina, o desp5r@ire pe care nici unul dintre noi nu o 8a uita
p2n5 3n ceasul din urm5, )i am pornit.
Am intrat 3n CarBa4 B5r5 trud5 )i am 15sit toate neschimbate,
la Bel ca prima oar5. Cra 1reu de cre,ut c5 lucruri at2t de
banale, o cas5 p5r5sit5, praB )i ruin5, erau moti8ul unei
spaime pe care o cuno)team. 9ac5 nu am Bi Bost hot5r2@i )i
dac5 nu ne0ar Bi 3mboldit amintirile noastre 3n1ro,itoare, abia
ne0am Bi putut continua lucrul. Hu am 15sit nici h2rtii, nici
8reun alt semn c5 ar Bi cine8a 3n cas5. Gn 8echea capel5, l5,ile
mari erau 3ntocmai cum le 85,usem ultima dat5. 9octorul
+an .elsin1 ne0a spus solemn 3n timp ce ne aBlam 3n Ba@a lor=

'2
> ?i acum, prieteni, a8em de 3ndeplinit o datorie. (rebuie s5
puriBic5m acest p5m2nt, sBin@it de at2tea amintiri sacre, adus
dintr0o @ar5 Boarte 3ndep5rtat5 pentru scopuri at2t de
netrebnice. 6onstrul a ales acest p5m2nt deoarece e sB2nt< 3n
Belul acesta 3l 8om 3n8in1e cu propria0i arm5, c5ci 8om Bace
acest p5m2nt )i mai sB2nt. A Bost sBin@it 3n Bolosul omului, )i
acum 3l sBin@im 3n numele lui 9umne,eu.
9up5 aceste cu8inte, a scos din sac o )urubelni@5 )i o cheie
)i 3n scurt timp a deschis capacul uneia din l5,i. P5m2ntul
mirosea a muce1ai )i a st5tut, dar nu i0am dat mirosului
prea mare importan@5, deoarece aten@ia ne era concentrat5
asupra ProBesorului. %co@2nd din l5di@a lui o bucat5 de
anaBur5 sBin@it5, a pus0o cu pio)enie pe p5m2nt )i, 3nchi,2nd
capacul, a 3nceput s501 3n)urube,e la loc, iar noi l0am aIutat.
Am procedat 3n acela)i Bel cu Biecare din l5,ile cele mari )i,
dup5 toate aparen@ele, le0am l5sat a)a cum le0am 15sit, dar
3n Biecare am pus o bucat5 din a,ima 3mp5rt5)aniei.
9up5 ce am 3nchis u)a 3n urma noastr5, ProBesorul ne0a
spus solemn=
> Ce0am B5cut e bun B5cut. 9ac5 8om i,buti s5 proced5m tot
astBel )i cu celelalte, atunci soarele, la apusul acestei ,ile, 8a
luci pe Bruntea doamnei 6ina alb5 ca Bilde)ul )i B5r5 nici o
pat5D
Cu inima 1rea, am aIuns la 1ar5 )i am prins trenul, a c5rui
locomoti85 tocmai scotea aburi c2nd am aIuns noi pe peron.
Am scris aceste pa1ini 3n tren.
Pia-ill:, ora ;=*DE. Chiar 3nainte de a aIun1e la Jenchurch
%treet, lordul Qodalmin1 mi0a spus=
> Tuince/ )i cu mine 8om c5uta un l5c5tu). (u mai bine
r5m2i aici, 3n ca, c5 apare 8reo problem5. Gn 3mpreIur5rile de
Ba@5, ac@iunea noastr5 de a p5trunde cu Bor@a 3ntr0o cas5
1oal5 nu 8a ii prea reprobabil5, dar tu e)ti a8ocat )i cole1iul
@i0ar putea repro)a acest lucru.
Am protestat, ar5t2nd c5 8reau s5 3mpart cu ei toate
primeIdiile, chiar )i oprobriul, dar el a continuat=

''
> 9ac5 nu 8om Bi prea mul@i, 8om atra1e mai pu@in aten@ia.
(itlul meu 3l 8a impresiona pe l5c5tu) )i pe orice poli@ist care
ar putea trece pe acolo. (u mai bine te duci cu Fac& )i cu
ProBesorul 3n Qreen Par&, unde8a de unde s5 ne pute@i
urm5ri. C2nd 8e@i 8edea c5 se deschide u)a )i c5 l5c5tu)ul
pleac5, 8eni@i )i 8oi. +om Bi cu ochii 3n patru )i 85 8om primi
3n5untru.
> %Batul e bunD, a rostit +an .elsin1, astBel c5 n0am mai
obiectat nimic.
Qodalmin1 )i 6orris s0au 1r5bit s5 ia o tr5sur5, iar noi i0am
urmat. La col@ul cu Arlin1ton %treet, 1rupul nostru a cobor2t
)i am 3nceput s5 ne plimb5m prin Qreen Par&. *nima 3mi
b5tea c2nd am 85,ut casa asupra c5reia s5 concentrau at2t
de mult speran@ele noastre, proBil2ndu0se se8er5 )i t5cut5,
p5r5sit5, printre casele 8ecine, mai 8esele )i mai aspectuoase.
He0am a)e,at pe o banc5 de unde s5 putem 8edea totul bine
)i am 3nceput s5 Bum5m, pentru a atra1e aten@ia c2t mai
pu@in cu putin@5. 6inutele p5reau s5 treac5 cu pa)i de
plumb, 3n a)teptarea celorlal@i.
Gn sB2r)it, am 85,ut apropiindu0se o tr5sur5 cu patru ro@i.
9in ea au cobor2t lordul Qodalmin1, 6orris )i un lucr5tor
mic de statur5 )i 8oinic, cu un co) de nuiele plin de unelte.
6orris i0a pl5tit 8i,itiului, care )i0a dus m2na la p5l5rie )i a
plecat. Cei doi au urcat 3mpreun5 treptele, iar lordul
Qodalmin1 i0a ar5tat ce are de B5cut. Lucr5torul )i0a scos pe
3ndelete haina )i a at2rnat0o 3ntr0unui din 82rBurile 1rilaIului,
spun2ndu0i ce8a unui poli@ist care tocmai trecea pe acolo.
Poli@istul a 3ncu8iin@at din cap, iar omul, 3n1enunchind, )i0a
pus sacul l2n15 el. 9up5 ce a scotocit prin sac, a scos o
seam5 de scule pe care le0a pus l2n15 el 3n ordine. Apoi s0a
ridicat, s0a uitat 3n broasc5, a suBlat 3n ea )i, 3ntorc2ndu0se
spre cei care l0au an1aIat, a B5cut o remarc5. Lordul
Qodalmin1 a ,2mbit, iar omul a ridicat o le15tur5 mare de
chei. Ale12nd una din ele, a 3nceput s5 e4amine,e broasca,
3ncerc2nd parc5 s5 o nimereasc5.

'-
9up5 ce a b2Ib2it c2t8a timp, a 3ncercat o a doua, apoi o a
treia cheie. 9eodat5 u)a s0a deschis u)or, 3mpins5 de l5c5tu),
care a intrat cu ceilal@i doi 3n hol. Hoi st5team nemi)ca@i.
(r51eam cu 3n8er)unare din @i1ara de Boi, dar a lui +an
.elsin1 se stinsese complet. Am a)teptat cu r5bdare )i l0am
85,ut pe lucr5tor ie)ind )i lu2ndu0)i sacul 3n5untru. Apoi a
@inut u)a 3ntredeschis5, spriIinind0o cu 1enunchii p2n5 a
potri8it o cheie 3n broasc5. Pe aceasta i0a 3ntins0o 3n cele din
urm5 lordului Qodalmin1, care )i0a scos pun1a )i i0a dat ce8a.
Mmul )i0a dus m2na la p5l5rie, )i0a luat sacul, )i0a pus haina
)i a plecat. Himeni n0a acordat nici cea mai mic5 importan@5
3ntre1ii 3nt2mpl5ri.
C2nd omul se dep5rtase bini)or, noi trei am tra8ersat strada
)i am b5tut la u)5. He0a deschis imediat Tuince/ 6orris,
l2n15 care se aBla lordul Qodalmin1, aprin,2ndu0)i o @i1ar5
de Boi.
> Locul miroase de,1ust5tor, a spus lordul dup5 ce am
intrat )i noi.
Gntr0ade85r, mirosea de,1ust5tor, ca 3n 8echea capel5 din
CarBa4, )i dup5 e4perien@ele noastre de p2n5 acum era
limpede c5 monstrul Bolosise locul dup5 bunul s5u plac.
He0am dus s5 e4plor5m casa, @in2ndu0ne aproape unul de
cel5lalt 3n ca, de atac, doar )tiam c5 a8eam de 3nBruntat un
du)man puternic )i 8iclean, )i p2n5 acum nu aBlasem dac5
contele era sau nu 3n cas5. Gn suBra1erie, care se aBla la
cap5tul holului, am 15sit opt l5,i cu p5m2nt. Humai opt l5,i
din cele nou5 pe care le c5utamD 6unca noastr5 nu era
terminat5 )i nu se 8a termina p2n5 c2nd nu 8om 15si lada
care lipsea. H0am pierdut 8remea e4amin2nd l5,ile. Cu
uneltele pe care le aduseser5m, le0am deschis una c2te una
)i am procedat ca )i cu cele din 8echea capel5.
9up5 o pri8ire 1r5bit5 3n restul camerelor, 3ncep2nd din
subsol p2n5 la mansard5, am aIuns la conclu,ia c5 3n
suBra1erie se aBlau toate lucrurile care ar putea apar@ine
contelui )i, astBel, am 3nceput s5 le e4amin5m cu am5nuntul.
%e aBlau 3ntr0un Bel de de,ordine studiat5 pe masa mare din

'
suBra1erie. Gntr0un teanc mare erau actele de proprietate ale
casei din Piccadill/, actele de cump5rare a caselor din 6ile
Cnd )i $ermondse/, h2rtie de scris, plicuri, peni@e )i cerneal5.
(oate erau 3n8elite 3n h2rtie de 3mpachetat pentru a le Beri de
praB. Cra )i o perie de haine, o perie )i un pieptene, o can5 )i
un li1hean, 3n care era ap5 murdar5, 3nro)it5 parc5 de s2n1e.
Gn sB2r)it, o le15tur5 mic5 de chei de toate Belurile )i de toate
m5rimile, probabil cele apar@in2nd altor case. 9up5 ce am
e4aminat aceast5 ultim5 descoperire, lordul Qodalmin1 )i
Tuince/ 6orris, not2ndu0)i cu preci,ie di8ersele adrese ale
caselor din est )i sud, au luat cu ei le15tura mare de chei )i
au pornit s5 distru15 l5,ile de acolo. Hoi ceilal@i a)teptam cu
mult5 r5bdare 3ntoarcerea lor, sau sosirea contelui.


'6
CAP. &%
Jurnalul *octorului Se5ar*


% o"tom)rie. (impul s0a scurs destul de 1reu 3n
a)teptarea lui Qodalmin1 )i a lui Tuince/ 6orris. ProBesorul
3ncerca s5 ne distra15 aten@ia, B5c2ndu0ne s5 ne preocup5m
mereu de c2te ce8a. Gmi d5deam seama de inten@iile lui bune
dup5 pri8irile pe care le arunca pe Buri), din c2nd 3n c2nd,
spre .ar&er. %5rmanul om, e dobor2t de m2hnire )i @i se Bace
r5u s501 pri8e)ti. (oate cele spuse atunci de ProBesor pre,int5
un mare interes. *at5 cu8intele sale, din c2te 3mi aduc aminte=
> Am studiat 3n repetate r2nduri documentele care mi0au
c5,ut 3n m2n5 reBeritoare la acest monstru. ?i, cu c2t am
studiat mai mult, cu at2t mai necesar5 mi0a ap5rut nimicirea
lui. 9up5 cum am aBlat din cercet5rile prietenului meu
Arminius, de la $udapesta, 3n 8ia@5 a Bost, 3ntr0ade85r, un om
deosebit. %oldat, om de stat )i alchimist, alchimia pe atunci
Biind cea mai 3nalt5 treapt5 a cunoa)terii )tiin@iBice.
A8ea o mare inteli1en@5, o cultur5 B5r5 e1al )i un suBlet care
nu cuno)tea nici Brica, nici remu)carea. A 3ndr5,nit s5 ia
parte p2n5 )i la lec@iile din %cholomance )i nu a r5mas
domeniu de cuno)tin@e din acea 8reme pe care s5 nu01
3ncerce. La el, puterea inteli1en@ei a supra8ie@uit mor@ii Bi,ice,
de)i se pare c5 memoria nu i0a r5mas intact5. Gn anumite
Bacult5@i mintale a r5mas doar un copil, dar cre)te, )i unele
lucruri, puterile la 3nceput, au aIuns acum 3n stadiu de adult.

'#
Cste preocupat de e4perien@e. 9e c2nd a sosit aici 3)i tot
3ncearc5 puterea 3ncet, dar si1ur. *nteli1en@a lui puternic5,
dar copil5reasc5, lucrea,5 ne3ncetat. Horocul nostru c5 a
r5mas 3n stadiul pueril, c5ci dac5 ar Bi 3ncercat de la 3nceput
s5 Bac5 anumite lucruri, ne0ar Bi dep5)it Bor@ele. (otu)i, este
hot5r2t s5 i,buteasc5, iar un om care are perspecti8a
secolelor 3)i poate 3n15dui a)teptarea )i 3ncetineala. Bestina
lente ar putea Bi de8i,a lui.
> Hu prea 3n@ele1, spuse .ar&er cu 1reutate. +orbe)te mai
pe 3n@elesul meuD Cred c5 durerea 3mi 3nce@o)ea,5 mintea.
ProBesorul 3i puse cu bl2nde@e m2na pe um5r=
> $ine, copile, 8oi 8orbi mai pe 3n@eles. H0ai 85,ut, 3n ultima
8reme, cum monstrul )i0a sporit cuno)tin@ele prin e4perien@5A
Cum s0a Bolosit de pacientul ,ooBa1 pentru a0)i Bace intrarea
3n casa prietenului FohnA C5ci 8ampirul nostru nu poate
s50)i Bac5 intrarea dec2t dac5 este in8itat de cine8a al casei,
de)i pe urm5 poate intra oric2nd )i oricum poBte)te. 9ar nu
aceste lucruri sunt cele mai importante e4perien@e ale sale.
Am 85,ut c5 la 3nceput toate l5,ile acestea mari au Bost
transportate de al@ii. Pe atunci el nu se 12ndise la altce8a.
9ar, 3ntre timp, marea lui inteli1en@5 de copil cre)tea )i a
3nceput s5 3n@elea15 c5 poate s50)i transporte sin1ur l5,ile. ?i,
astBel, a 3nceput s5 aIute la transport )i apoi, c2nd a 85,ut c5
nu e 1reu, a 3ncercat s5 le transporte pe toate sin1ur. AstBel a
3naintat )i )i0a r5sp2ndit aceste morminte pe care numai el
)tie unde le0a ascuns.
%0o Bi 12ndit s5 le 3n1roape ad2nc 3n p5m2nt. Cum nu se
ser8e)te de ele dec2t noaptea sau ori de c2te ori 3)i schimb5
3nB5@i)area, l5,ile 3i sunt de mare Bolos )i nimeni nu0i poate
aBla aceste ascun,5tori. 9ar nu de,n5d5Idui, copile.
9escoperirea aceasta a B5cut0o prea t2r,iuD (oate 8i,uinile
sale, cu e4cep@ia uneia sin1ure, au Bost deIa puriBicate )i
aceasta din urm5 8a Bi )i ea puriBicat5 3nainte de apusul
soarelui, c2nd monstrul nu 8a mai a8ea nici un loc unde s5
se ascund5 sau unde s5 se mi)te.

'!
Gn timp ce ProBesorul 8orbea, am tres5rit au,ind un cioc5nit
la u)a de la intrare, cioc5nitul b5iatului cu tele1rame. 9intr0o
sin1ur5 mi)care ne0am dus cu to@ii 3n coridor )i +an .elsin1,
ridic2ndu0)i m2na pentru a Bace t5cere, B5cu c2@i8a pa)i spre
u)5 )i o deschise. $5iatul 3i 3nm2na depe)a. ProBesorul
3nchise u)a la loc )i, dup5 ce arunc5 o pri8ire pe adres5, o
deschise )i o citi cu 1las tare=
Aten@ie la 9. Chiar acum s0a 3ntors de la CarBa4 1r5bit,
orele 12.-, )i s0a 3ndreptat 3n 1oan5 spre sud. %e pare c5 se
duce 3n recunoa)tere )i poate dore)te s5 85 8ad5. 6ina.
Urm5 o pau,5, 3ntrerupt5 de Fonathan .ar&er=
> %la85 9omnului, ne 8om 3nt2lni cur2ndD
+an .elsin1 se 3ntoarse repede spre el )i spuse=
> 9umne,eu 8a ac@iona dup5 cum 8a crede de cu8iin@5 )i la
momentul potri8it. Hu te teme, dar nici nu te bucura 3nc5.
?tii bine c5 tot ceea ce dorim 3n clipa de Ba@5 poate 3nsemna
pieirea noastr5.
(recuse aproape Ium5tate de or5 de c2nd primiser5m
tele1rama doamnei .ar&er, c2nd se au,i un cioc5nit hot5r2t
la u)a de la intrare. Cra un cioc5nit obi)nuit, a)a cum
cioc5nesc ,ilnic mii de oameni, dar mie )i ProBesorului ne
b5tu inima cu putere. He0am pri8it unul pe cel5lalt )i ne0am
dus cu to@ii 3n coridor.
Cram pre15ti@i s5 Bolosim di8ersele noastre arme, arma
spiritual5 3n m2na st2n15 )i arma material5 3n cea dreapt5.
+an .elsin1 trase ,58orul, 3ntredeschise u)a )i se d5du
3napoi, cu m2inile pre15tite de ac@iune. $ucuria din inim5
ne0a luminat chipurile c2nd i0am 85,ut pe lordul Qodalmin1
)i pe Tuince/ 6orris pe trepte, l2n15 u)5. *ntrar5 repede,
3nchi,2nd u)a dup5 ei, iar 3n timp ce treceau prin coridor,
lordul spuse=
> C 3n re1ul5. Am 15sit c2te )ase l5,i 3n Biecare loc )i le0am
distrus pe toateD
> Le0a@i distrusA, 3ntreb5 ProBesorul.
> Ca s5 nu le mai poat5 BolosiD
9up5 o clip5 de t5cere, Tuince/ spuse=

'"
> Hu a8em altce8a de B5cut dec2t s5 a)tept5m aici. 9ac5,
totu)i, nu apare p2n5 la ora cinci, trebuie s5 plec5m, c5ci nu
se Bace s0o l5s5m pe doamna .ar&er sin1ur5 dup5 apusul
soarelui.
> 9ar 8a sosi cur2nd, spuse +an .elsin1, care 3)i consultase
carnetul. Hota bene, dup5 tele1rama doamnei .ar&er el se
3ndrepta din CarBa4 spre sud, adic5 tra8ersa Blu8iul )i acest
lucru nu0l putea Bace dec2t 3n momentul reBlu4ului, adic5
pu@in dup5 ora unu. C clar de ce s0a 3ndreptat spre sud. He
suspectea,5 )i s0a dus mai 3nt2i 3n locul unde nu b5nuie)te
c5 am inter8enit. +oi a@i Bost la $ermondse/ cu pu@in timp
3naintea lui.
Japtul c5 nu este 3nc5 aici arat5 c5 s0a dus apoi la 6ile Cnd,
ceea ce i0a luat ce8a timp, deoarece trebuie s5 15seasc5 un
miIloc de tra8ersare a Blu8iului. Crede@i0m5, prieteni, nu mai
a8em mult de a)teptat. (rebuie s5 pre15tim un plan de atac
ca s5 nu rat5m nici o oca,ie. %sst, nu mai a8em timp acum.
La armeD Ji@i 1ataD
Kidic5 m2na 3n semn de a8ertisment, c5ci au,iser5m cu to@ii
o cheie introdus5 3ncet 3n broasca u)ii de la intrare. Hici
chiar 3ntr0o asemenea clip5 nu puteam s5 nu0i admir
st5p2nirea de sine. Gn toate partidele noastre de 82n5toare )i
3n toate a8enturile din di8erse col@uri ale lumii, Tuince/
6orris Busese cel care aranIa planul ac@iunii, iar Arthur )i cu
mine, implicit, ne obi)nuiser5m s5 ne supunem. Acum,
8echiul obicei se maniBest5 parc5 instincti8. Arunc2nd iute o
pri8ire prin 3nc5pere, el schi@5 numaidec2t planul nostru de
atac )i B5r5 s5 rosteasc5 nici un cu82nt, cu un simplu 1est,
ne indic5 Biec5ruia locul. +an .elsin1, .ar&er )i cu mine ne
aBlam e4act 3n spatele u)ii, a)a 3nc2t, c2nd aceasta se
deschidea, ProBesorul putea s0o p5,easc5, 3n timp ce noi doi
p5)eam 3ntre cel care intra )i u)5. Qodalmin1 3n spate )i
Tuince/ 3n Ba@5 erau 3n aBara ra,ei de 8edere, 1ata s5 treac5
3n Ba@a Berestrei. A)teptam cu o 3ncordare care B5cea ca
secundele s5 se scur15 cu 3ncetineal5 de co)mar. Pa)i len@i )i

'60
pruden@i tra8ersau coridorul< B5r5 3ndoial5, contele se a)tepta
la o surpri,5.
9eodat5 p5trunse 3n 3nc5pere dintr0un sin1ur salt,
dep5)indu0ne mai 3nainte ca 8reunul dintre noi s5 Bi putut
ridica m2na ca s501 opreasc5. A8ea mi)c5ri de panter5, at2t
de neomene)ti, ceea ce ne tre,i din )ocul pro8ocat de 8enirea
sa. Primul care a ac@ionat a Bost .ar&er care, cu o mi)care
rapid5, se arunc5 3n Ba@a u)ii care ducea 3n 3nc5perea din Ba@a
a casei.
C2nd ne 85,u, contelui i se i8i un rictus hidos pe chip, care
3i de,8eli caninii lun1i )i ascu@i@i. 9ar r2nIetul r5ut5cios se
transBorm5 repede 3ntr0o pri8ire rece de un dispre@ leonin.
C4presia i se schimb5 din nou c2nd to@i, dintr0o sin1ur5
mi)care, 3naintar5 spre el. Ce p5cat c5 nu ne or1ani,aser5m
mai bine planul de atac, c5ci chiar 3n clipa aceea eu nu )tiam
ce a8eam de B5cut )i nici dac5 armele noastre uci1a)e ne erau
de 8reun Bolos.
.ar&er, B5r5 3ndoial5, 8oia s5 Bac5 o 3ncercare, c5ci, a82nd
1ata pre15tit uria)ul pumnal indian, 3i d5du brusc contelui o
lo8itur5 3n1ro,itoare. Lo8itura a Bost puternic5 )i numai
rapiditatea diabolic5 cu care contele s5ri 3napoi 3l sal85.
Humai o secund5, )i lama ascu@it5 i0ar Bi str5puns inima.
Gns5, a)a cum se 3nt2mplase, 82rBul 3i t5iase doar stoBa hainei,
B5c2nd o 1aur5 mare de unde c5,ur5 un teanc de bancnote )i
o 1r5mad5 de monede de aur. Pe chipul contelui se a)ternu o
e4presie at2t de diabolic5, 3nc2t, timp de o secund5, m0am
temut pentru .ar&er, de)i l0am 85,ut ridic2nd pumnalul
pentru o alt5 lo8itur5. *nstincti8, am pornit cu impulsul de a0
1 proteIa, @in2nd cruciBi4ul )i anaBura 3n m2na st2n15. Am
sim@it o Bor@5 1ro,a85 3n bra@ )i nu am r5mas deloc surprins
85,2ndu01 pe monstru b5t2nd 3n retra1ere 3n Ba@a noastr5,
c5ci Biecare dintre noi B5cea 3n mod spontan acela)i 1est ca
mine. Ar Bi peste puterile mele s5 descriu e4presia de ur5,
cru,ime )i de,am51ire, de Burie )i m2nie diabolic5 de pe
chipul contelui.

'61
(enul lui de cear5 de8enise 1alben08er,ui prin contrast cu
ochii s5i ar,5tori, iar cicatricea ro)ie de pe Brunte sem5na cu
o ran5 deschis5 pe pielea palid5. Gn clipa urm5toare,
plonI2nd cu o mi)care sinuoas5, alunec5 pe sub bra@ul lui
.ar&er, care nu apucase s5 lo8easc5, )i, 3n)B5c2nd ni)te bani
de pe podea, se n5pusti prin camer5 arunc2ndu0se pe
Bereastr5. Gn ,1omotul 1eamurilor sparte care sclipeau 3n
cioburi, el s5ri 3n curtea pietruit5 de dedesubt. Amestecat cu
,1omotul de cioburi, am distins )i clinchetul aurului, de
parc5 ar Bi c5,ut c2@i8a so&ereign pe pa8aI.
Am aler1at 3ntr0acolo )i l0am 85,ut pe conte ridic2ndu0se de
Ios ne85t5mat. Kepe,indu0se pe sc5ri, tra8ers5 curtea
pietruit5 )i 3mpinse u)a de la 1raId. Acolo se 3ntoarse spre noi=
> Crede@i c5 3mi deIuca@i planurile, 8oi, cu chipurile 8oastre
palide, to@i la r2nd, ca oile la m5cel5rie. +e@i re1reta, Biecare
dintre 8oi 8a re1retaD Crede@i c5 m0a@i l5sat B5r5 nici un loc de
odihn5, dar mai am )i altele. K5,bunarea mea abia 3ncepeD
+a d5inui prin 8eacuri, iar timpul e de partea mea. Jemeile
8oastre, pe care le iubi@i cu to@ii, sunt de pe acum ale mele, )i
prin ele )i 8oi, )i al@ii 8e@i Bi ai mei, creaturile mele, care 3mi
8e@i 3ndeplini poruncile )i 8e@i Bi )acalii mei c2nd 8oi a8ea
ne8oie de hran5. .mm...D
Cu un r2nIet batIocoritor, trecu repede prin u)5, iar noi
au,ir5m sc2r@2itul lac5tului ru1init pe care 3l 3nchidea 3n
urma lui. %e mai au,i o u)5 deschi,2ndu0se )i 3nchi,2ndu0se
la loc. ProBesorul 8orbi primul, 3n timp ce noi, )tiind c2t e de
1reu s501 urm5rim prin 1raId, ne 3ndreptar5m spre coridor.
> Am mai aBlat ce8a, ba chiar o mul@ime de lucruriD Cu toate
cu8intele sale 8iteIe)ti, se teme de noi. %e teme de timp, se
teme de lipsuri. C5ci, altBel, de ce at2ta 1rab5A Gnsu)i 1lasul
10a tr5dat, sau poate m0a 3n)elat pe mine au,ul. 9e ce a luat
baniiA Urm5ri@i01 8oi repede. +oi sunte@i 82n5tori de Biare
s5lbatice )i )ti@i ce a8e@i de B5cut. *ar eu o s5 m5 asi1ur c5
nimic din ce se aBl5 pe aici nu0i 8a mai putea Bolosi 3n ca, c5
se 3napoia,5. 9up5 ce termin5, b515 banii r5ma)i 3n bu,unar,
lu5 teancul cu actele de proprietate pe care le l5sase .ar&er

'62
)i arunc5 restul lucrurilor 3n c5minul deschis, d2ndu0le Boc
cu un b5@ de chibrit.
Qodalmin1 )i 6orris se repe,ir5 3n curte, iar .ar&er cobor3
pe Bereastr5 pentru a01 urm5ri pe conte, care ,58or2se, totu)i,
u)a de la 1raId. C2nd o deschiser5 cu Bor@a, nu mai era nici
urm5 de conte. +an .elsin1 )i cu mine 3ncercar5m s501
c5ut5m 3n spatele casei, dar 1raIdul era pustiu )i nimeni nu0
1 85,use plec2nd.
%e B5cuse destul de t2r,iu, se apropia apusul soarelui.
(rebuia s5 recunoa)tem c5 am pierdut partida )i, am5r2@i,
am c5,ut de acord cu ProBesorul, care ne spuse=
> %5 mer1em la doamna 6ina, biata doamn5 6ina. Am
B5cut tot ce ne0a stat 3n puteri. Acolo, cel pu@in, o putem
ap5ra. 9ar s5 nu de,n5d5Iduim. 6ai e4ist5 doar o sin1ur5
lad5 cu p5m2nt )i trebuie s5 3ncerc5m s5 o 15sim. 9ac5 o
8om 15si, totul mai poate Bi 3nc5 sal8at.
He0am 3ntors 3ntrista@i acas5 la mine, unde am 15sit0o pe
doamna .ar&er a)tept2ndu0ne 8oioas5, Bapt ce B5cea cinste
curaIului )i altruismului ei. C2nd ne 85,u chipurile, de8eni )i
ea li8id5 ca moartea. C2te8a clipe 3)i @inu ochii 3nchi)i de
parc5 ar Bi rostit o tainic5 ru15ciune, apoi spuse cu 8oio)ie=
> H0am cu8inte s5 85 mul@umesc. M, dra1ul meuD
%pun2nd aceste cu8inte, lu5 capul c5runt al so@ului ei 3n
m2ini )i 3l s5rut5.
Credincio)i B515duielii, i0am po8estit doamnei .ar&er despre
toate c2te se 3nt2mplaser5. Ca de8enea pe r2nd alb5 ca neaua,
c2nd pericolul p5rea s501 amenin@e pe so@ul ei, sau ro)ie,
atunci c2nd el 3)i maniBesta de8otamentul Ba@5 de ea. Cu
toate acestea, a ascultat cu calm )i curaI. C2nd am aIuns la
momentul 3n care .ar&er se repe,ise la conte at2t de
nes5buit, ea 3l lu5 pe so@ul ei de bra@ )i 3l @inu str2ns de
parc5 l0ar Bi ap5rat 3n Belul acesta 3mpotri8a oric5rei primeIdii.
(otu)i, nu scoase nici un cu82nt p2n5 la sB2r)itul po8estirii,
care merse p2n5 3n momentul de Ba@5. Atunci, B5r5 s5 dea
drumul bra@ului so@ului ei, ea se ridic5 )i 8orbi=

'6'
> Fonathan, dra1ul meu, )i 8oi to@i, prietenii mei at2t de
credincio)i, 8reau ca 3n tot acest timp de restri)te s5 @ine@i
minte un lucru. ?tiu c5 trebuie s5 lupta@i, c5 trebuie s5
distru1e@i, a)a cum a@i distrus0o pe Luc/ cea Bals5, astBel
3nc2t s5 tr5iasc5 ade85rata Luc/. 9ar acest lucru nu este
opera urii. %5rmanul suBlet care a creat toat5 nenorocirea
asta este cel mai neBericit dintre to@i. Q2ndi@i085 numai c2t de
mare 8a Bi bucuria lui c2nd 3i 8om distru1e partea blestemat5
)i c2nd partea lui bun5 8a dob2ndi nemurirea. (rebuie s5 85
Bie mil5 )i de el, de)i asta nu trebuie s5 85 3mpiedice a01
distru1e.
Pe c2nd spunea aceste cu8inte, l0am 85,ut pe so@ul ei
3ntunec2ndu0se )i 3ncr2ncen2ndu0se, de parc5 m2nia i0ar Bi
,1uduit 3ntrea1a Biin@5 p2n5 3n r5runchi. 9in instinct, str2nse
mai puternic m2na so@iei sale, p2n5 c2nd 3ncheieturile ei
de8enir5 albe. Ca nici nu se clinti de durerea pe care sunt
si1ur c5 o 3ndura, ci 3l pri8i cu ochii mai ru15tori dec2t
oric2nd. 9up5 ce termin5 de 8orbit, el s5ri 3n picioare,
aproape smul12ndu0)i m2na dintr0a ei )i spuse=
> %501 trimit5 9umne,eu 3n m2inile mele ca s50i distru1
8ia@a p5m2nteasc5, a)a cum suntem hot5r2@i s5 Bacem. 9ac5
8oi putea s50i trimit )i suBletul de0a pururi 3n iadul cu Bl5c5ri,
o 8oi BaceD
> M, taci, taci, 3n numele lui 9umne,eu. Hu rosti asemenea
cu8inte, Fonathan, so@ul meu, c5ci m5 8ei ,drobi de Bric5 )i
de 1roa,5. Q2nde)te0te, dra1ul meu, eu m0am 12ndit toat5
,iua de a,i, c5... poate... 3ntr0o ,i... )i eu o s5 am ne8oie de o
asemenea mil5 )i c5 cine8a ca tine, la Bel de 3ndrept5@it la
m2nie, mi0o 8a reBu,aD M, so@ul meu, so@ul meu, cum a) mai
Bi dorit s5 te scutesc de un asemenea 12nd dac5 ar Bi e4istat
alt5 caleD
9ar m5 ro1 lui 9umne,eu s5 nu considere cu8intele tale
s5lbatice, ci drept pl2nsul unei inimi ,drobite, a unui om
Boarte iubitor )i amarnic lo8it. 0, 9oamne, Bie ca Birele de p5r
alb s5 stea m5rturie suBerin@elor lui, el, care toat5 8ia@a nu a

'6-
B5cut nici un r5u )i asupra c5ruia s0au ab5tut at2tea
suBerin@eD
Pl2n1eam cu to@ii, noi, b5rba@ii. Hu ne puteam st5p2ni
lacrimile )i pl2n1eam B5r5 ru)ine. ?i ea pl2n1ea 85,2nd c5
sBaturile ei bl2nde au a8ut darul de0a ne con8in1e. %o@ul ei se
arunc5 3n 1enunchi l2n15 ea )i, 3nconIur2nd0o cu bra@ele, 3)i
ascunse Ba@a 3n Baldurile rochiei. +an .elsin1 ne B5cu semn )i
ne0am strecurat aBar5 din camer5, l5s2nd cele dou5 inimi
iubitoare sin1ure cu 9umne,eu.
Gnainte ca ei s5 se retra15, ProBesorul le aranIa 3nc5perea
3mpotri8a oric5rui atac al 8ampirilor )i o asi1ur5 pe doamna
.ar&er c5 se poate odihni 3n pace. %tr5duindu0se s5 se
con8in15 pe ea 3ns5)i )i, 3n chip 85dit, de dra1ul so@ului ei,
3ncerc5 s5 par5 mul@umit5. 9up5 ce s0au retras, Tuince/,
Qodalmin1 )i cu mine am hot5r2t s5 st5m de 8e1he, pe r2nd,
toat5 noaptea )i s0o p5,im pe s5rmana doamn5.
Prima 1ard5 i0a re8enit lui Tuince/, iar noi ceilal@i ne 8om
duce la culcare c2t mai cur2nd. Qodalmin1 a )i ap5rut
pentru 1arda a doua. Acum, c5 mi0am 3ndeplinit datoria, m5
8oi duce )i eu la culcare.

Jurnalul lui Jonat*an 0ar1er

3/4 o"tom)rie, aproape de miezul nopii. Credeam c5
,iua de ieri nu a8ea s5 se mai sB2r)easc5. 65 cople)ise o
dorin@5 puternic5 de a dormi, )i un Bel de credin@5 oarb5 c5
lucrurile se 8or schimba c2nd m5 8oi tre,i )i c5 schimbarea
8a Bi 3n bine. Gnainte de a ne Bi desp5r@it, am discutat asupra
urm5torului pas pe care 3l a8eam de B5cut, dar B5r5 a aIun1e
la un re,ultat. (ot ce )tiam era c5 mai r5m5sese o lad5 cu
p5m2nt )i c5 numai contele )tia unde se aBl5. 9ac5 se
hot5r5)te s5 r5m2n5 3nchis, poate s5 ne ,5d5rniceasc5
planurile ani la r2nd, )i 3ntre timp... 12ndul este prea
3nsp5im2nt5tor, nici nu0mi 8ine s5 m5 mai 12ndescD
At2ta )tiu= dac5 a e4istat 8reodat5 o Bemeie care s5 Bie
perBec@iunea 3ntruchipat5, atunci aceasta este s5rmana mea

'6
iubit5 nedrept5@it5. %la85 9omnuluiD 6ina doarme, doarme
B5r5 8ise. 65 tem de 8isele ei 3ntemeiate pe asemenea amintiri
Bioroase. 9up5 c2te mi0am dat seama, de c2nd a apus soarele
n0a mai Bost at2t de calm5. Apoi, c2te8a clipe pe chipul ei s0a
a)ternut o lini)te asem5n5toare cu sosirea prim58erii dup5
8iscolele din martie. Am cre,ut atunci c5 bl2nde@ea
amur1ului ro)u i se reBlecta pe chip, dar acum cred c5 a a8ut
un sens mai ad2nc. Hu mi0e somn, de)i sunt ostenit, ostenit
de moarte. (otu)i, trebuie s5 3ncerc s5 dorm, c5ci trebuie s5
ne 12ndim )i la ,iua de m2ine )i pentru mine nu 8a e4ista
odihn5 p2n5 c2nd...
Mai trziu. (rebuie c5 am adormit, c5ci am Bost tre,it de
6ina, care )edea 3n pat 3n capul oaselor, cu o pri8ire speriat5.
Puteam 8edea clar, c5ci se strecura o ra,5 de lun5 3n odaia
3ntunecat5. Ca puse o m2n5 pe 1ura mea 3n chip pre8enitor
)i 3mi )opti 3n ureche=
> %sstD C cine8a pe coridorD
60am dat Ios u)urel )i, tra8ers2nd odaia, am deschis
3nceti)or u)a.
ABar5, 3ntins pe o saltea, era culcat domnul 6orris, trea,
de0a binelea. Kidic5 m2na pentru a Bace t5cere )i 3mi )opti=
> %sstD Gntoarce0te 3n pat, totul e 3n re1ul5. C2te unul dintre
noi 8a r5m2ne aici toat5 noaptea. Hu trebuie s5 riscam
absolut deloc.

4 o"tom)rie. Am mai Bost 3nc5 o dat5 tre,it de 6ina 3n
cursul nop@ii. Apoi, am dormit cu to@ii bine, c5ci cenu)iul
,orilor ce se apropiau transBormase Berestrele 3n ni)te
dreptun1hiuri bine conturate, iar Blac5ra 1a,ului sem5na mai
cur2nd cu un 1r5unte dec2t cu un disc de lumin5. 6ina 3mi
spuse repede=
> 9u0te )i cheam501 pe ProBesor. +reau s501 85d
numaidec2t.
> 9e ceA, am 3ntrebat0o.
> 6i0a 8enit o idee. Cred c5 mi0a 8enit pe timpul nop@ii )i s0a
copt B5r5 s50mi dau seama. (rebuie s5 m5 hipnoti,e,e 3nainte

'66
de re85rsatul ,orilor )i atunci 8oi putea 8orbi. 9u0te repede,
dra1ul meu. (impul ne ,ore)te.
60am dus la u)5. 9octorul %eRard se odihnea pe saltea )i,
85,2ndu0m5, s5ri 3n picioare.
> %0a 3nt2mplat ce8aA, m5 3ntreb5 alarmat.
> Hu, am r5spuns, dar 6ina 8rea s501 8ad5 numaidec2t pe
doctorul +an .elsin1.
> 65 duc, spuse el, )i se repe,i 3n camera ProBesorului.
9up5 dou50trei minute, +an .elsin1, 3n halat, se aBla 3n
odaie, iar domnul 6orris )i lordul Qodalmin1 se aBlau
3mpreun5 cu doctorul %eRard la u)5, pun2nd 3ntreb5ri. C2nd
ProBesorul o 85,u pe 6ina, un ,2mbet sincer 3i alun15
3n1riIorarea de pe chip. G)i Brec5 m2inile spun2nd=
> M, scumpa mea 6ina, iat5, 3ntr0ade85r, o schimbare. +e,i,
prietene, Fonathan, iat0o din nou ast5,i pe scumpa mea
doamn5 6ina a)a cum era odinioar5D Apoi, 3ntorc2ndu0se
spre ea, spuse 8oios= ?i ce pot Bace pentru dumneataA Cred
c5 nu m0ai chemat la ora asta pentru ni)te Bleacuri.
> +reau s5 m5 hipnoti,e,iD, spuse ea. J50o 3nainte de
re85rsatul ,orilor, c5ci simt c5 pot 8orbi B5r5 3nconIur. Kepede,
c5ci timpul e scurtD
J5r5 nici un cu82nt, el 3i B5cu semn s5 stea 3n capul oaselor,
3n pat.
Pri8ind0o Bi4, ProBesorul 3ncepu s5 Bac5 pase 3n Ba@a ei, din
cre)tetul capului 3n Ios, pe r2nd, cu Biecare m2n5. 6ina 3l
pri8i Bi4 c2te8a minute, timp 3n care inima 3mi b5tea ca un
ciocan, c5ci sim@eam c5 se apropie momentul de cri,5. Mchii i
se 3nchiser5 treptat )i c5,u imobil5, )e,2nd. Humai dup5
ridicarea u)oar5 a pieptului ne puteam da seama c5 tr5ie)te.
ProBesorul mai B5cu c2te8a pase, apoi se opri )i am 85,ut c5
Bruntea i se acoperise de broboane mari de transpira@ie. 6ina
deschise ochii, dar nu mai p5rea aceea)i Bemeie. Gn ochi a8ea
o pri8ire dep5rtat5, iar 3n 8ocea ei se distin1ea o triste@e
8is5toare, pe care nu i0o cunoscusem p2n5 atunci. Kidic2nd
m2na pentru a impune t5cere, ProBesorul 3mi B5cu semn s50i
chem )i pe ceilal@i, care intrar5 3n 82rBul de1etelor, 3nchi,2nd

'6#
u)a, )i r5maser5 3n picioare la capul patului, pri8ind. 6ina
p5rea c5 nu 3i 8ede. (5cerea Bu 3ntrerupt5 de 1lasul lui +an
.elsin1, care 8orbi pe un ton sc5,ut, ca s5 nu 3ntrerup5 )irul
12ndurilor ei.
> Unde te aBliA
K5spunsul Bu rostit pe un ton neutru=
> Hu )tiu. Hu e4ist5 un anume loc pe care somnul s501
poat5 numi al s5u.
Urm5 o t5cere de c2te8a minute. 6ina )edea @eap5n5,
ProBesorul o pri8ea Bi4, iar noi ceilal@i abia 3ndr5,neam s5
respir5m. Gn odaie se B5cea din ce 3n ce mai lumin5. J5r5
s50)i ia pri8irea de pe chipul 6inei, domnul +an .elsin1 3mi
B5cu semn s5 tra1 storurile. Le0am tras )i lumina ,ilei p5ru
s5 8in5 deasupra noastr5. N2)ni o ra,5 ro)ie )i o lumin5
trandaBirie p5ru s5 inunde 3nc5perea. ProBesorul 8orbi
numaidec2t=
> Unde te aBli acumA
K5spunsul Bu rostit ca prin 8is, dar nu B5r5 inten@ie, de
parc5 ar Bi interpretat ce8a. M mai au,isem 8orbind pe tonul
acesta c2nd citea notele steno1raBiate.
> Hu )tiu. (otul mi se pare necunoscutD
> Ce 8e,iA
> Hu pot 8edea nimic, totul este 3ntunecat.
> Ce au,iA
Am desciBrat atunci o 3ncordare 3n 8ocea plin5 de r5bdare a
ProBesorului.
> Clipocitul apei. %usur5 prin Iur )i se ridic5 85lurele. %e pot
au,i aBar5.
> Atunci te aBli pe un 8aporA
He0am pri8it cu to@ii unul pe cel5lalt, 3ncerc2nd s5 3n@ele1em
c2t de c2t. He era team5 s5 ne 12ndim. K5spunsul 8eni
prompt=
> M, daD
> Ce altce8a mai au,iA

'6!
> E1omotul B5cut de oameni care trop5ie deasupra,
a1it2ndu0se. %e aude sc2r@2itul unui lan@ )i clinchetul
cabestanului 3n roata din@at5.
> Ce Baci acumA
> %unt lini)tit5, ah, Boarte lini)tit5. Ca moarteaD
+ocea se stinse 3ntr0un suspin ad2nc, ca al unui om care
doarme, iar ochii deschi)i se 3nchiser5 din nou.
Gn 8remea asta r5s5rise soarele )i ne aBlam cu to@ii 3n plin5
,i. 9octorul .elsin1 3)i puse m2inile pe umerii 6inei )i 3i
a)e,5 3ncet capul pe pern5. Ca r5mase culcat5 c2te8a clipe ca
un copil care doarme )i apoi, suspin2nd prelun1, se tre,i )i
pri8i mirat5 85,2ndu0ne pe to@i 3n Iurul ei.
> Am 8orbit 3n somnD, spuse.
(otu)i, p5rea c5 3)i d5 seama de situa@ie )i B5r5 s5 8orbeasc5,
de)i era dornic5 s5 )tie ce spusese. ProBesorul repet5
con8ersa@ia, iar ea ad5u15= Atunci nu a8em nici un moment
de pierdut, poate nu e prea t2r,iu.
9omnul 6orris )i lordul Qodalmin1 pornir5 spre u)5, dar
8ocea calm5 a ProBesorului 3i chem5 3napoi=
> %ta@i, prieteni. +aporul, oriunde ar Bi, )i0a ridicat ancora 3n
timp ce 8orbea doamna 6ina.
%unt multe 8apoare care 3)i ridic5 ancora chiar 3n clipa asta
3n marele port al Londrei. Care din ele este cel pe care 3l
c5uta@iA %la85 9omnului c5 a8em 3nc5 un indiciu, de)i nu
)tim unde ne poate duce. He putem da seama acum ce s0a
petrecut 3n mintea contelui c2nd a luat acei bani, de)i
pumnalul Bioros al lui Fonathan 3l amenin@a cu un pericol de
care se temea p2n5 )i el. A8ea de 12nd s5 e8ade,e, au,i@i, s5
C+A9CECD ?i0a dat seama c5 numai cu o sin1ur5 lad5 de
p5m2nt r5mas5 )i cu un 1rup de oameni urm5rindu01 a)a
cum urm5resc c2inii 8ulpea, Londra nu mai era un loc
potri8it pentru el. ?i0a luat ultima lad5 cu p5m2nt pe 8apor )i
a p5r5sit uscatul. Crede c5 8a e8ada, dar nu, noi 3l 8om
urm5riD ** 8om h5itui, cum ar spune prietenul Arthur
3mbr5c2nd haina ro)ie de 82n5toareD $5tr2nul +ulpoi e

'6"
8iclean, 8ai, at2t de 8iclean, 3nc2t trebuie s501 urm5rim cu
8iclenie.
?i eu sunt 8iclean )i cam )tiu ce 12nde)te. *ntre timp ne
putem odihni 3n pace, c5ci 3ntre noi sunt ape pe care el nu
8rea s5 le treac5 )i pe care nu poate s5 le treac5, chiar dac5
ar 8rea, dec2t dac5 8aporul ar Bi s5 atin15 uscatul, dar )i
atunci... numai c2nd apele cresc sau 3n momentul Blu4ului.
+ede@i, soarele abia a r5s5rit )i 3ntrea1a ,i p2n5 la apusul
soarelui ne apar@ine. %5 Bacem o baie, s5 ne 3mbr5c5m, s5
lu5m micul deIun de care a8em cu to@ii ne8oie )i pe care 3l
putem m2nca 3n tihn5, pentru c5 el nu se mai aBl5 3n aceea)i
@ar5 cu noi.
6ina 3l pri8i ru15tor )i spuse=
> 9ar de ce trebuie s501 mai c5ut5m acum, c2nd s0a
3ndep5rtat de noiA
Cl 3i lu5 m2na, i0o m2n12ie )i r5spunse=
> Hu0mi pune acum nici o 3ntrebare. 9up5 micul deIun 3@i
8oi r5spunde la toate 3ntreb5rile.
Hu mai ad5u15 nimic altce8a )i ne desp5r@ir5m ca s5 ne
3mbr5c5m.
9up5 mas5, 6ina 3)i repet5 3ntrebarea. Cl o pri8i cu
1ra8itate timp de un minut, apoi spuse 3ndurerat=
> 9eoarece, scump5, dra15 doamn5 6ina, mai mult dec2t
oric2nd acum trebuie s501 15sim, chiar dac5 8a trebui s501
urm5rim )i 3n str5Bundurile iaduluiD
Ca de8eni palid5 )i 3ntreb5 stins=
> 9e ceA
> Pentru c5, r5spunse ProBesorul solemn, el poate tr5i timp
de secole, iar dumneata e)ti muritoare. Acum trebuie s5 ne
temem de timp, din moment ce )i0a l5sat pecetea pe 12tul
dumitale.
Abia am a8ut timp s0o prind pe 6ina, care se pr5bu)i
le)inat5.


'#0
CAP. &(
Jurnalul #onogra# al *octorului
Se5ar*7
8or3it *e 9an !elsing


Pentru Fonathan .ar&er.
9umneata urmea,5 s5 r5m2i cu scumpa doamn5 6ina.
Hoi 8om pleca 3n cercetare, dac5 o pot numi astBel, deoarece
nu e o cercetare propriu0,is5, din moment ce cunoa)tem de
pe acum anumite lucruri )i a8em ne8oie de conBirmare. 9ar
r5m2i )i ai 1riI5 de d2nsa ast5,i. Aceasta este datoria
dumitale cea mai 3nalt5 )i mai sacr5. Ast5,i el nu mai poate Bi
aici.
Am s50@i spun )i dumitale ceea ce le0am spus )i
celorlal@i, ca s5 )tii ce )tim )i noi patru. 9u)manul nostru a
plecat, s0a 3napoiat la castelul s5u din (ransil8ania. C
inteli1ent, chiar Boarte inteli1entD ?tie c5 partida lui de aici e
pierdut5 )i astBel s0a hot5r2t s5 se 3ntoarc5 acas5. A 15sit un
8apor care mer1e pe drumul pe care a 8enit el )i s0a urcat pe
acest 8apor. Acum 8a trebui s5 descoperim 8aporul )i
destina@ia.
9up5 aceea ne 8om 3ntoarce )i 85 8om spune tot.
Atunci te 8om m2n12ia pe dumneata )i pe s5rmana doamn5
6ina cu noi speran@e. C5ci dac5 te 12nde)ti mai bine, nu am

'#1
pierdut toate speran@ele. Jruntea sus, stimate so@ al doamnei
6inaD $5t5lia abia a 3nceput )i p2n5 la sB2r)it 8om c2)ti1a,
tot at2t de si1ur cum se aBl5 9umne,eu acolo sus, p5,indu0)i
copiii. 9e aceea, Bi@i Boarte lini)ti@i p2n5 la 3ntoarcerea noastr5.

#an Helsing

Jurnalul lui Jonat*an 0ar1er

4 o"tom)rie. 9up5 ce i0am citi 6inei mesaIul lui .elsin1 la
Bono1raB, biata Bat5 a de8enit mult mai senin5. Certitudinea
c5 9racula nu se mai aBla 3n @ar5 a mai lini)tit0o, iar pentru
ea lini)tea 3nseamn5 putere. *ar mie mi se pare aproape de
necre,ut c5 pericolul cel cumplit nu mai este la doi pa)i de
noi. P2n5 )i propria mea e4perien@5 3nBior5toare 3n castelul
9racula mi se pare un 8is de mult uitat.
+aiD Cum a) putea s5 nu credD Gn timp ce astBel de 12nduri
3mi trec prin minte, pri8irea 3mi cade asupra cicatricei ro)ii
de pe Bruntea alb5 a bietei mele iubite. At2t timp c2t semnul
8a r5m2ne acolo, nu poate Bi 8orba de uitare.
Eiua ,boar5 mai repede dec2t a) Bi cre,ut 8reodat5. Acum
sunt ceasurile trei.

Jurnalul "inei 0ar1er

5 o"tom)rie, 5 p.m. Kelatarea 3ntre8ederii noastre. Pre,en@i=
ProBesorul +an .elsin1, lordul Qodalmin1, doctorul %eRard,
domnul Tuince/ 6orris, Fonathan .ar&er, 6ina .ar&er.
9octorul +an .elsin1 a 8orbit despre m5surile luate 3n
timpul ,ilei pentru descoperirea 8aporului pe care e8adase
contele 9racula )i destina@ia acestuia.
S9eoarece )tiam c5 el dore)te s5 se 3ntoarc5 3n
(ransil8ania, eram si1ur c5 8a trece prin 1urile 9un5rii sau
printr0un port la 6area Hea1r5, deoarece pe acolo a 8enit. Gn

'#2
Ba@a noastr5 se 3ntindea un 1ol demorali,ant. ?mne ignotum
pro magni'io
30
, )i astBel, cu suBletul 3ntristat, am pornit s5
aBl5m ce 8apor a plecat spre 6area Hea1r5 3n noaptea trecut5.
%e aBl5 pe o corabie cu p2n,e, deoarece doamna 6ina ne0a
spus c5 se 3ntindeau p2n,ele. Mr, aceste 8apoare nu sunt
at2t de importante ca s5 Bi1ure,e pe lista plec5rilor din (imes
)i, astBel, la su1estia lordului Qodalmin1, ne0am dus la Llo/d,
unde sunt trecute toate cor5biile care pleac5, oric2t de mici
ar Bi. Acolo am aBlat c5 doar o sin1ur5 corabie cu destina@ia
6area Hea1r5 a plecat 3n timpul Blu4ului.
Aceasta este Karina 0aterina, care a plecat de la cheiul
9oolittle spre +arna )i de acolo spre alte porturi 3n susul
9un5rii. $un, am spus, acesta este 8asul pe care se aBl5
contele. ?i astBel, am pornit spre cheiul 9oolittle )i am 15sit
un om 3ntr0o barc5 de lemn at2t de mic5, 3nc2t omul p5rea
mai mare dec2t ea. L0am 3ntrebat despre planurile Karinei
0aterina. Mmul 3nIura 3ntruna, era stacoIiu la Ba@5 )i 8orbea
tare, dar nu a8ea suBlet r5u.
?i c2nd Tuince/ scoase din bu,unar )i 3i d5du ce8a care
,orn5i, pe care 3l puse 3ntr0un s5cule@ pe care 3l ascunse bine
3ntre haine, de8eni 3n@ele15tor )i plecatul nostru ser8itor.
+eni cu noi )i discut5 cu mul@i oameni aspri )i ar@51o)i. ?i ei
au de8enit buni dup5 ce nu le0a mai Bost sete. +orbesc mult
de dracuY )i naiba )i de al@ii pe care eu nu0i 3n@ele1, de)i
1hicesc ce repre,int5, dar ne0au spus tot ce 8oiam s5 aBl5m.
He0au B5cut cunoscut c5 ieri dup50amia,5, pe la ceasurile
cinci, 8enise un b5rbat 3n mare 1rab5. Un b5rbat 3nalt, slab
)i palid cu nasul ac8ilin, din@i albi )i ochi ar,5tori. Cra
3mbr5cat tot 3n ne1ru, numai c5 a8ea o p5l5rie de paie care
nu se potri8ea nici cu 3mbr5c5mintea )i nici cu anotimpul. A
3mp5r@it bani, 3ntreb2nd 1r5bit ce cor5bii pornesc spre 6area
Hea1r5 )i de unde. C2@i8a l0au condus la birou )i apoi la

30
Tot ce e necunoscut ni se pare miraculos (lat.).


'#'
corabie, pe care el n0a 8rut s5 se urce, ci a r5mas la mal, la
cap5tul pasarelei de 3mbarcare, ru12ndu01 pe c5pitan s5 8in5
la el. C5pitanul a 8enit c2nd i s0a spus c5 8a primi bani
Brumo)i )i, de)i la 3nceput a cam 3nIurat, a c5,ut la 3n8oial5.
Apoi, b5rbatul cel slab a plecat )i cine8a i0a spus de unde s5
3nchirie,e un cal )i o c5ru@5. %0a dus 3ntr0acolo )i s0a
3napoiat repede, m2n2nd el sin1ur c5ru@a 3n care se aBla o
lad5 mare. A dat0o sin1ur Ios, de)i a Bost ne8oie de mai mul@i
oameni care s0o ridice pe c5rucior, pentru a Bi 3mbarcat5. A
8orbit mult cu c5pitanul despre locul )i Belul 3n care urma s5
Bie a)e,at5 lada.
9ar c5pitanului nu i0a Bost pe plac )i 10a 3nIurat 3n tot Belul
de limbi )i i0a spus c5, dac5 8rea, n0are dec2t s5 8in5 )i s5
8ad5 unde 8a Bi a)e,at5 lada. 9ar el i0a ,is nu, adic5 nu
8ine, pentru c5 are multe treburi de B5cut. Atunci c5pitanul
i0a spus c5 mai bine s0ar 1r5bi, la naiba, c5ci corabia lui 8a
pleca, la naiba, 3nainte de Blu4, ce naibaD Atunci b5rbatul cel
slab a ,2mbit )i a spus c5, desi1ur, c5pitanul 8a pleca c2nd
8a crede el de cu8iin@5, dar c5 s0ar mira dac5 plecarea ar
a8ea loc at2t de repede.
C5pitanul a 3nIurat din nou, poli1lot, )i b5rbatul cel slab i0a
B5cut o plec5ciune mul@umindu0i )i spun2ndu0i c5 8a proBita
de bun58oin@a lui pentru a se 3mbarca 3nainte de plecarea
cor5biei. Gn sB2r)it, c5pitanul, mai stacoIiu ca oric2nd )i
8orbind 3n mai multe limbi, i0a spus c5 nu 8rea picior de
Brance,, la naiba, pe to@i dracii, pe corabia lui, la to@i dracii )i
cu ea. ?i astBel, dup5 ce omul 3n ne1ru a 3ntrebat dac5 se aBl5
pe aproape 8reun ma1a,in de unde s5 poat5 cump5ra
Bormulare de c5l5torie, a plecat.
Himeni n0a )tiut unde s0a dus sau cui naiba i0a p5sat,
cum au spus ei, c5ci a8eau ei la ce s5 se 12ndeasc5, din nou
pe naiba, c5ci 3n cur2nd s0a do8edit c5 Karina 0aterina nu
8a mai pleca la timpul pre85,ut. M cea@5 sub@ire care
3ncepuse s5 se ridice 3ncet din Blu8iu cre)tea din ce 3n ce mai
mult, p2n5 c2nd, 3n pu@in5 8reme, o ne1ur5 deas5 a 3n85luit
corabia din toate p5r@ile. C5pitanul a 3nIurat 3n toate limbile,

'#-
Boarte poli1lot, tot d2ndu0i ,or cu naiba, dar n0a putut Bace
nimic.
Apa cre)tea din ce 3n ce mai mult )i el a 3nceput s5 se team5
s5 nu piard5 momentul plec5rii. Hu era deloc binedispus
c2nd, chiar 3n plin Blu4, b5rbatul cel slab s0a apropiat de
pasarel5 )i a cerut s5 8ad5 unde i s0a a)e,at lada. C5pitanul
i0a r5spuns c5 dore)te ca )i omul )i lada, repet2nd pe naiba
de mai multe ori, s5 se duc5 3n iad. 9ar b5rbatul cel slab nu
i0a luat0o 3n nume de r5u, ci a cobor2t cu secundul, a 85,ut
locul 3n care se aBla lada, s0a apropiat )i a stat un timp pe
punte, 3n cea@5.
M Bi plecat sin1ur, nimeni n0a obser8at, c5ci, de Bapt, nici nu
se mai 12ndeau la el. Gn acest timp cea@a a 3nceput s5 se
ridice )i totul a de8enit din nou senin. Hoii mei prieteni
3nseta@i, care 8orbeau cu naiba )i dracuY, au r2s de Belul
cum 3nIurase c5pitanul, l5s2nd deoparte calit5@ile sale de
poli1lot, pline de pitoresc, atunci c2nd, dup5 ce i0a 3ntrebat
pe ceilal@i marinari care se deplasau 3n a8al )i 3n amonte pe
Blu8iu, aBlase c5 ace)tia nu 85,user5 cea@5 dec2t 3n preaIma
cheiului. Cu toate acestea, corabia a plecat 3n 8remea
Blu4ului )i, B5r5 3ndoial5, diminea@a se aBla departe de 1ura
Blu8iului. *ar la 8remea c2nd 8orbeau, se aBla de mult pe mare.
?i astBel, scump5 doamn5 6ina, trebuie s5 ne odihnim o
8reme, c5ci du)manul nostru e pe mare, st5p2nind cea@a, 3n
drum spre 1urile 9un5rii. M corabie cu p2n,e nu mer1e prea
repede, 3i trebuie destul timp, iar c2nd 8om porni noi, 8om
mer1e mai repede pe uscat )i 3l 8om 3nt2lni acolo. Horocul
nostru cel mare 8a Bi s5 d5m de el c2nd se aBl5 3n lad5, 3ntre
r5s5ritul )i apusul soarelui, c5ci atunci nu se poate lupta )i
ne 8om r5Bui cu el a)a cum se cu8ine. Lada pe care o c5utam
urmea,5 s5 Bie debarcat5 la +arna )i predat5 unui a1ent, un
oarecare Kistics, care 3)i 8a pre,enta acolo scrisorile de
acreditare )i astBel amicul nostru ne1ustorul 3)i 8a Bi
3ndeplinit misiunea. C2nd a 3ntrebat dac5 este ce8a 3n
nere1ul5, c5ci, 3ntr0un asemenea ca,, el poate tele1raBia )i
Bace in8esti1a@ii la +arna, noi am r5spuns nu, c5ci ceea ce

'#
este de B5cut nu depinde de poli@ie sau de 8am5, ci trebuie
B5cut numai de noi )i a)a cum )tim noi. 9up5 ce doctorul
+an .elsin1 a terminat de 8orbit, l0am 3ntrebat dac5 e si1ur
c5 9racula r5m5sese pe puntea cor5biei. Cl r5spunse=
> A8em cea mai bun5 do8ad5, propria dumitale m5rturisire
3n transa hipnotic5 de a,i de diminea@5.
L0am 3ntrebat din nou dac5 este 3ntr0ade85r necesar s501
urm5reasc5 pe conte, c5ci 8aiD, m5 3n1ro,eam la 12ndul c5
Fonathan m5 8a p5r5si )i )tiam c5 se 8a duce cu si1uran@5
dac5 se duc )i ceilal@i.
> 9a, da, este necesar, Boarte necesarD Gn primul r2nd pentru
dumneata, apoi pentru umanitate. 6onstrul a B5cut p2n5
acum destul r5u 3n cercul str2mt unde se aBl5 )i 3n scurtul
r5stimp c2nd nu a Bost dec2t un trup orbec5ind 3n 3ntuneric,
3n c5utarea limitelor sale )i neaBl2ndu0le. Acestea toate le0am
spus celorlal@i.
9umneata, scump5 doamn5 6ina, le 8ei aBla la Bono1raBul
prietenului Fohn sau 3n Iurnalul so@ului dumitale. Le0am
spus cum hot5r2rea lui de a0)i p5r5si @ara sec5tuit5,
sec5tuit5 de Biin@e omene)ti, )i de a 8eni 3ntr0o @ar5 nou5,
unde 8ie@ile omene)ti BorBotesc ca o mare de spice de 1r2u, a
Bost opera 8eacurilor. 9ac5 un alt mort 8iu ca el ar 3ncerca s5
Bac5 ce a B5cut el, nici toate 8eacurile care au trecut, nici cele
care 8or 8eni nu01 pot aIuta. (oate Bor@ele oculte, proBunde )i
puternice ale naturii au conlucrat aproape miraculos pentru
el. Chiar )i locul unde a tr5it 3n toate 8eacurile acestea este
plin de ciud5@enii 1eolo1ice )i chimice= pe)teri ad2nci )i
cr5p5turi care duc nimeni nu )tie unde< 8ulcani ale c5ror
cratere 3nc5 mai eman5 ape cu propriet5@i stranii )i 1a,e care
ucid sau 3n8ie.
J5r5 3ndoial5, 3n toate aceste combina@ii de Bor@e oculte care
lucrea,5, 3ntr0un mod straniu, pentru o 8ia@5 Bi,ic5 e4ist5
ce8a ma1netic sau electric. ?i 3n el au e4istat la 3nceput
anumite calit5@i deosebite, 3ntr0o epoc5 ,buciumat5 )i
r5,boinic5, era 8estit pentru ner8ii lui de o@el, pentru mintea
lui ascu@it5 )i pentru curaIul lui mai mare dec2t al celorlal@i.

'#6
Un anume principiu 8ital )i0a 15sit 3n el, 3n mod ciudat,
Borma suprem5.
?i, dup5 cum trupul lui s0a 3nt5rit, a crescut )i s0a de,8oltat,
)i spiritul lui s0a de,8oltat 3n aceea)i m5sur5. ?i toate acestea,
3n aBara acelui aIutor diabolic care 3i este caracteristic, c5ci
trebuie s5 cede,e 3n Ba@a puterilor care 3)i au ori1inea 3n bine
)i 3ntruchipea,5 binele. *at5 ce repre,int5 el pentru noi. (e0a
3nsemnat, o, iart50m5, scumpa mea, c5 trebuie s5 spun
aceste lucru, dar 8orbesc pentru binele dumitale. (e0a
3nsemnat 3ntr0un asemenea mod, 3nc2t chiar dac5 nu0@i mai
Bace altce8a, 8ei continua s5 tr5ie)ti la Bel de bl2nd ca )i p2n5
acum.
*ar, cu timpul, moartea, care este soarta tuturor oamenilor
acceptat5 de 9umne,eu, te 8a transBorma 3n ceea ce este el.
9ar acest lucru nu trebuie s5 se 3nt2mpleD Am Iurat cu to@ii
c5 nu trebuie s5 se 3nt2mple.
%e opri, iar eu am 3ntrebat=
> 9ar oare insuccesul nu01 8a Bace pe conte mai 3n@eleptA
*,1onit din An1lia, nu se 8a Beri el oare de aceast5 @ar5 ca
ti1rul de satul care i0a luat urmaA
> Aha, spuse el, compara@ia dumitale cu ti1rul e bun5 )i am
s5 mi0o 3nsu)esc.
Acest m2nc5tor de oameni, cum 3l numesc oamenii din *ndia
pe ti1rul care a 1ustat o dat5 din s2n1ele omenesc, nu se mai
preocup5 de alt5 prad5, ci continu5 s50i dea t2rcoale 8echii
pr5,i p2n5 ce o 3nha@5. Cel pe care l0am i,1onit din satul
nostru este tot un ti1ru, un m2nc5tor de oameni, care nu
3ncetea,5 s5 dea t2rcoale. Hu, el nu este dintre cei care se
retra1 )i r5m2n deoparte. Gn 8ia@5, 3n 8ia@a cea ade85rat5,
trecea hotarul (urciei )i 3i ataca pe du)mani pe propriul lor
teren.
A Bost 3nBr2nt, dar s0a oprit el oareA HuD A 8enit o dat5, )i
3nc5 o dat5, )i 3nc5 o dat5. Lua@i aminte la perse8eren@a )i
st5ruin@a lui. Cu creierul lui de copil a conceput de mult
ideea de a 8eni 3ntr0un mare ora). Ce a B5cutA A descoperit
locul cel mai plin de B515duin@e din toat5 lumea. Apoi, a

'##
3nceput 3n mod deliberat s50)i pre15teasc5 planul. Cu
r5bdare )i0a calculat t5ria )i Bor@ele. A studiat limbi noi. A
3n85@at despre o nou5 8ia@5 social5= o nou5 ambian@5 a
lucrurilor din trecut, politica, 9reptul, Binan@ele, )tiin@a,
obiceiurile unei @5ri noi )i ale unui popor nou, ap5rute dup5
el.
Ceea ce a 3ntre85,ut i0a biciuit poBtele )i i0a a@2@at dorin@ele.
$a, chiar a contribuit la de,8oltarea creierului s5u, c5ci totul
3i do8edea c2t de 3ntemeiate au Bost presupunerile sale de la
3nceput. Cl a B5cut totul sin1ur, sin1urD 9intr0un ca8ou
ruinat 3ntr0un col@ uitat de @ar5. Ce nu poate Bace, c2nd
marea lume a spiritului 3i este deschis5A Cl, care este 3n stare
s5 sur2d5 3n Ba@a mor@ii, dup5 cum )tim, s5 prospere 3n
timpul molimelor ce ucid popoare 3ntre1i. M, dac5 ar Bi
trimisul lui 9umne,eu )i nu al dia8olului, ce Bor@5 beneBic5 ar
Bi putut Bi 3n aceast5 lumeD 9ar noi ne0am Iurat s5 eliber5m
lumea. (rebuie ca eBorturile )i truda noastr5 s5 Bie B5cute 3n
t5cere )i 3n tain5. C5ci, 3n aceast5 epoc5 luminat5, oamenii
nu mai cred nici 3n cea mai mare Bor@5 a sa, 3n acela)i timp
teaca, armura )i arma de distru1ere 3ndreptat5 3mpotri8a
noastr5, a du)manilor s5i, care suntem 1ata s5 ne
primeIduim )i propriile suBlete pentru si1uran@a unui suBlet
pe care 3l iubim, pentru binele omenirii )i pentru cinstea )i
1loria lui 9umne,eu.
9up5 o discu@ie 1eneral5, s0a hot5r2t s5 nu se stabileasc5
nimic ast50sear5, pentru ca to@i s5 dormim cu aceste Bapte 3n
minte )i s5 3ncerc5m s5 15sim conclu,iile cu8enite. 62ine, la
micul deIun, ne 8om 3nt2lni din nou )i, dup5 ce ne 8om
3mp5rt5)i Biecare conclu,iile, 8om hot5r3 asupra unui anumit
plan de ac@iune.
Gn seara aceasta m5 simt cuprins5 de o lini)te )i de o pace
minunate, de parc5 o pre,en@5 obsedant5 s0ar Bi 3ndep5rtat
de mine. Poate... 9ar presupunerea mea nu s0a ade8erit, nici
nu se putea ade8eri, c5ci mi0am ,5rit 3n o1lind5 urma ro)ie
de pe Brunte )i mi0am dat seama c5 3nc5 sunt p2n15rit5.


'#!
Jurnalul doctorului Seward

5 o"tom)rie. He0am tre,it cu to@ii 3n ,ori )i cred c5 somnul
a a8ut un eBect bineB5c5tor asupra noastr5. C2nd ne0am
3nt2lnit, la micul deIun, printre noi domnea o 8oio)ie 1eneral5.
Urmea,5 s5 ne 3nt2lnim peste o Ium5tate de ceas 3n biroul
meu, pentru a discuta planul de ac@iune. Hu 85d dec2t o
sin1ur5 diBicultate imediat5, de care 3mi dau seama mai
de1rab5 din instinct dec2t din Iudecat5= 8a trebui s5 8orbim
cu to@ii sincer )i, totu)i, m5 tem c5, 3ntr0un anume Bel
misterios, limba s5rmanei doamne .ar&er este le1at5. ?tiu c5
are )i ea propriile ei conclu,ii )i din toate c2te s0au 3nt2mplat
p2n5 acum 3mi pot da seama c2t de sclipitoare )i de
ade85rate trebuie s5 Bie, dar ea nu 8rea sau nu poate s5 le
Bormule,e. *0am 8orbit despre asta lui +an .elsin1 )i urmea,5
s5 discut5m 3mpreun5 c2nd 8om Bi sin1uri. $5nuiesc c5 acest
lucru se datorea,5 otr58ii cumplite din 8enele ei, otra85 care
3ncepe s5 lucre,e. Contele a a8ut un scop c2nd i0a B5cut
doamnei .ar&er ceea ce +an .elsin1 nume)te bote,ul de
s2n1e al 8ampirului.. *ntr0o epoc5 3n care e4isten@a
ptomainelor
31
r5m2ne un mister, nu trebuie s5 ne mai mir5m
de nimicD 9e un lucru sunt si1ur= dac5 presim@irea mea cu
pri8ire la t5cerile bietei doamne .ar&er se ade8ere)te, atunci
ne a)teapt5 o mare 1reutate, un pericol necunoscut. Aceea)i
Bor@5 care 3i impune t5cerea, 3i poate impune s5 8orbeasc5.
+an .elsin1 8a 8eni 3n biroul meu pu@in 3naintea celorlal@i.
+oi 3ncerca s5 aborde, acest subiect.
6ai t2r,iu. C2nd a 8enit ProBesorul, am discutat despre
starea lucrurilor. 6i0am putut da seama c5 a8ea ce8a pe
suBlet )i c5 8oia s501 spun5, dar am sim@it c5 )o85ie s5 atace
subiectul. 9up5 ce a umblat pu@in pe ocolite, mi0a spus
deodat5=

31
Substane toxice rezultate din putrefacia materiilor organice de origine
animal.

'#"
> Prietene Fohn, e4ist5 o problem5 pe care trebuie s0o
discut5m numai dumneata )i cu mine< 3n orice ca,, la
3nceput. 6ai t2r,iu le0o 8om putea 3ncredin@a )i celorlal@i. Aici
se opri, eu am a)teptat, iar el a continuat= 9oamna 6ina,
scumpa noastr5, biat5 doamn5 6ina, s0a schimbat.
60a trecut un Bior rece aBl2nd conBirmarea temerilor mele
cele mai rele. +an .elsin1 a continuat=
> A82nd e4perien@a domni)oarei Luc/, trebuie, de data asta,
s5 ne Berim a l5sa lucrurile s5 mear15 prea departe. 6isiunea
noastr5 este, de Bapt, mai 1rea dec2t oric2nd )i acest nou
neca, Bace ca Biecare ceas s5 aib5 o importan@5 crucial5. Pe
chipul ei 3ncep s5 85d tr5s5turile de 8ampir. Acum sunt abia
perceptibile, dar se pot 8edea dac5 ochii no)tri le obser85 B5r5
a Bi 3nrobi@i unor idei preconcepute. 9in@ii au de8enit mai
ascu@i@i, iar ochii, c2teodat5, sunt mai duri. 9ar asta nu e
totul< tace acum prea des.
La Bel s0a 3nt2mplat )i cu domni)oara Luc/. (5cea chiar )i
c2nd scria lucruri care 8oia s5 Bie cunoscute mai t2r,iu. *at5
teama mea= dac5 ea poate, 3n transa hipnotic5 pro8ocat5 de
noi, s5 ne spun5 ceea ce 8ede )i aude contele, nu 3nseamn5,
oare, c5 acela care a hipnoti,at0o prima oar5, care i0a b5ut
s2n1ele )i care a B5cut0o s50i bea s2n1ele lui, poate, dac5 8rea,
s0o obli1e s50i dest5inuiasc5 ce )tie eaA
Am 3ncu8iin@at, iar el a continuat=
> Atunci, trebuie s5 3mpiedic5m acest lucru, trebuie s50i
@inem ascunse inten@iile noastre, pentru ca ea s5 nu poat5
spune anumite lucruri. %arcina este 1rea, at2t de 1rea, 3nc2t
3mi sB2)ie inima, dar a)a trebuie s5 se 3nt2mple. C2nd ne 8om
3nt2lni ast5,i, 8a trebui s50i spun c5, din moti8e pe care nu i
le putem 3mp5rt5)i, ea 8a trebui s5 nu mai participe la
consB5tuirile noastre, ci 8a r5m2ne doar sub protec@ia
noastr5.
G)i )terse Bruntea, care transpirase din bel)u1 la 12ndul
m2hnirii pe care i0o 8a pro8oca unei biete Biin@e deIa at2t de
chinuite. ?tiam c5 l0a) mai lini)ti dac5 i0a) spune c5 )i eu

'!0
aIunsesem la aceea)i conclu,ie, c5ci, oricum, 3l 8a elibera de
durerea 3ndoielii. *0am spus, iar eBectul a Bost cel a)teptat.
%e apropia acum timpul 3ntrunirii noastre 1enerale. +an
.elsin1 a plecat s5 se pre15teasc5 pentru 3nt2lnire )i pentru
rolul lui nepl5cut la aceast5 adunare.
Mai trziu. 9e la 3nceputul 3ntrunirii, +an .elsin1 )i cu
mine am sim@it o mare u)urare. 9oamna .ar&er trimisese un
mesaI prin so@ul ei, comunic2ndu0ne c5 nu poate 8eni,
deoarece consider5 c5 este mai bine s5 putem discuta
ac@iunile noastre B5r5 ca pre,en@a ei s5 ne st2nIeneasc5. Am
schimbat o scurt5 pri8ire cu ProBesorul )i ne0am sim@it
3ntruc2t8a u)ura@i. Credeam c5 dac5 doamna .ar&er 3)i
d5duse sin1ur5 seama de primeIdie e8it5m o mare suBerin@5
)i un mare pericol. Gn 3mpreIur5rile de Ba@5 am con8enit,
printr0o pri8ire 3ntreb5toare )i printr0un r5spuns cu de1etul
la bu,e, s5 p5str5m t5cerea asupra 3ndoielilor noastre p2n5
8om putea s5 8orbim din nou sin1uri. Am 3nceput imediat s5
discut5m planul de b5taie. +an .elsin1 ne spuse sumar
Baptele=
> Karina 0aterina a ie)it de pe (amisa ieri0diminea@5. *i 8or
trebui, mer12nd cu cea mai mare 8ite,5, cel pu@in trei
s5pt5m2ni ca s5 aIun15 la +arna, dar noi putem aIun1e 3n
acela)i loc, pe uscat, 3n trei ,ile. $un, dac5 acord5m un
a8ans de dou5 ,ile cor5biei, din cau,a condi@iilor atmosBerice
pe care le )tim c5 le poate produce contele )i dac5 socotim c5
3nt2r,ierea noastr5 se poate ridica la o ,i )i o noapte, a8em la
dispo,i@ie aproape dou5 s5pt5m2ni. A)adar, pentru deplina
si1uran@5, trebuie s5 plec5m de aici pe data de 1#, cel mai
t2r,iu. AstBel, 8om sosi, 3n orice ca,, la +arna, cu o ,i 3naintea
cor5biei )i 8om putea Bace pre15tirile necesare. 9esi1ur, 8om
pleca 3narma@i, 3mpotri8a r5ului spiritual )i material.
Aici inter8eni Tuince/ 6orris=
> 9up5 c2te 3n@ele1, contele 8ine dintr0o @ar5 3n care se aBl5
lupi )i poate aIun1e acolo 3naintea noastr5. Propun s5
ad5u15m )i c2te8a pu)ti Oinchester la arsenalul nostru.

'!1
> $ineD, r5spunse +an .elsin1. +om lua pu)ti, 3ntre timp nu
putem Bace mai nimic pe aici )i cum cred c5 +arna nu prea
ne este cunoscut5, de ce n0am mer1e acolo mai cur2ndA
A8em tot at2t de a)teptat )i aici ca )i acolo. 9isear5 )i m2ine
ne putem pre15ti )i, dac5 totul 8a Bi bine, 8om putea porni
to@i patru 3n c5l5torie.
> (o@i patruA, 3ntreb5 .ar&er nedumerit, pri8indu0ne pe
r2nd.
> 9esi1urD, r5spunse repede ProBesorul. 9umneata trebuie
s5 r5m2i pentru a a8ea 1riI5 de bl2nda dumitale so@ie.
.ar&er r5mase t5cut un timp, apoi spuse cu o 8oce seac5=
> +om mai 8orbi despre acest lucru mai t2r,iu. +reau s5 m5
consult cu 6ina.
Am cre,ut c5 este momentul ca +an .elsin1 s501 pre8in5 s5
nu0i dest5inuiasc5 doamnei .ar&er planurile noastre, dar
ProBesorul nu d5du nici o aten@ie. L0am pri8it semniBicati8,
tu)ind. 9rept r5spuns, el )i0a dus de1etul la bu,e )i a plecat.

Jurnalul lui Jonat*an 0ar1er

5 o"tom)rie, dup/amiaz. C2t8a timp dup5 3ntrunirea
noastr5 de diminea@5 nu am putut s50mi adun 12ndurile.
Houa 3ntors5tur5 a lucrurilor m5 uime)te )i nu0mi mai
permite s5 12ndesc acti8. .ot5r2rea 6inei de a nu mai
participa la discu@ii m0a pus pe 12nduri )i, cum nu am putut
a8ea o discu@ie cu ea 3n aceast5 pri8in@5, nu pot dec2t s5 Bac
presupuneri.
%unt tot at2t de departe de orice solu@ie ca )i p2n5 acum.
Jelul 3n care ceilal@i au primit acest lucru m0a nedumerit, de
asemenea. Ultima dat5 c2nd am 8orbit despre acest subiect
am c5,ut de acord s5 nu mai e4iste nici o tain5 3ntre noi.
Acum 6ina doarme, lini)tit5 )i dulce ca un copila).
Mai trziu. Pe m5sur5 ce se l5sa noaptea, iar p5m2ntul se
acoperea de umbr5 din cau,a soarelui care cobora, lini)tea
din camer5 de8enea tot mai solemn5. 9intr0odat5, 6ina
deschise ochii )i, pri8indu0m5 cu duio)ie, spuse=

'!2
> Fonathan, 8reau s50mi B515duie)ti ce8a pe cu82nt de
onoare. M promisiune B5cut5 mie, dar de8enit5 sacr5 3n au,ul
lui 9umne,eu, care nu 8a Bi 3nc5lcat5, chiar dac5 a) c5dea 3n
1enunchi, implor2ndu0te cu lacrimi amare. Kepede, trebuie
s50mi B515duie)ti numaidec2t.
> 6ina, i0am r5spuns, nu pot s50@i B515duiesc numaidec2t
un asemenea lucru. Poate c5 nu am dreptul s0o Bac.
> 9ar, dra1ul meu, spuse ea, cu o intensitate spiritual5 at2t
de puternic5, 3nc2t ochii 3i luminau ca %teaua Polar5, eu
doresc acest lucru )i este numai pentru binele meu.
Gntreab501 pe +an .elsin1 dac5 am dreptate. 9ac5 el nu este
de acord, po@i Bace cum 8rei. $a, mai mult, dac5 po@i Bi de
acord, mai t2r,iu, tu 8ei Bi de,le1at de promisiune.
> J515duiescD, i0am spus, )i o clip5 i0am citit pe chip
Bericirea suprem5, de)i nu mai puteam 3mp5rt5)i aceast5
Bericire, din cau,a cicatricei ro)ii de pe Brunte. Ca spuse=
> J515duie)te0mi c5 nu0mi 8ei spune nimic despre planurile
de lupt5 3mpotri8a contelui, nici prin cu8inte, nici prin
deduc@ii, nici prin alu,ii, at2ta 8reme c2t 8a dura acest lucruD,
)i 3)i duse 3n mod solemn m2na la cicatrice.
Gmi d5deam seama c5 8orbea serios, a)a c5 am spus solemn=
> J515duiescD, )i spun2nd acest lucru am sim@it c5 3ntre noi
doi s0a 3nchis 3n clipa aceea o u)5.
Mai trziu, la miezul nopii. 6ina a Bost 8ioaie )i 8esel5
toat5 seara, )i p5rea c5 to@i ceilal@i prinseser5 curaI, de parc5
se molipsiser5 de la 8oio)ia ei. P2n5 )i eu am sim@it c5 85lul
de triste@e care ne ap5sa 3ncepea s5 se ridice. He0am retras
de8reme. 6ina doarme ca un prunc.

6 o"tom)rie, dimineaa. M alt5 surpri,5. 6ina m0a tre,it
de8reme, cam la aceea)i or5 ca ieri, )i m0a ru1at s501 aduc pe
doctorul +an .elsin1. Am cre,ut c5 se i8ise o nou5 oca,ie de
hipno,5 )i, B5r5 s50i pun 8reo 3ntrebare, m0am dus dup5
ProBesor. Cl se a)teptase, B5r5 3ndoial5, la o asemenea 8i,it5,
c5ci l0am 15sit 1ata 3mbr5cat. U)a de la odaia lui era
3ntredeschis5, a)a 3nc2t a putut s5 aud5 deschi,2ndu0se u)a

'!'
de la odaia noastr5. +eni numaidec2t. *ntr2nd 3n camer5, o
3ntreb5 pe 6ina dac5 pot 8eni )i ceilal@i.
> Hu, r5spunse ea Boarte simplu, nu 8a Bi ne8oie. Le po@i
spune tot at2t de bine )i dumneata. (rebuie s5 85 3nso@esc 3n
c5l5torie.
9octorul +an .elsin1 a Bost tot at2t de surprins ca )i mine.
9up5 o pau,5 de o clip5, 3ntreb5=
> 9ar de ceA
> (rebuie s5 m5 lua@i cu 8oi. %unt mai 3n si1uran@5 cu 8oi )i
8oi 8e@i Bi mai 3n si1uran@5.
> 9ar de ce, scump5 6inaA ?tii c5 si1uran@a dumitale este
datoria noastr5 cea mai solemn5. Hoi 3nBrunt5m un pericol la
care dumneata e)ti sau po@i Bi e4pus5 mai mult dec2t oricare
dintre noi din cau,a... din cau,a 3mpreIur5rilor )i a lucrurilor
care s0au petrecut.
%e opri stin1herit. Ca r5spunse, ridic2nd un de1et )i
ar5t2nd spre Brunte=
> ?tiu. 9e aceea trebuie s5 mer1. Pot s5 85 spun acest lucru
acum, c2nd r5sare soarele, )i probabil nu 8i01 8oi mai putea
spune. ?tiu c5 atunci c2nd contele m5 cheam5 eu trebuie s5
m5 duc printr0un iretlic, prin orice miIloc de a 3n)ela pe
cine8a, chiar )i pe Fonathan.
H0am putut Bace altce8a dec2t s50i str2n1 m2na, nu puteam
8orbi, emo@ia dep5)ea p2n5 )i u)urarea prin lacrimi. Ca
continu5=
S+oi, b5rba@ii, sunte@i curaIo)i )i puternici. %unte@i
puternici to@i laolalt5, c5ci pute@i sBida lucruri care ar dep5)i
tot ce poate 3ndura un om ne8oit s5 se apere sin1ur. Pe l2n15
asta, 85 pot Bi )i eu de Bolos, deoarece m5 pute@i hipnoti,a )i
aBla astBel ceea ce eu 3ns5mi nu cunosc.
9octorul +an .elsin1 spuse Boarte 1ra8=
> 9oamn5 6ina, e)ti Boarte 3n@eleapt5, ca 3ntotdeauna. +ei
8eni cu noi )i 8om 3nB5ptui laolalt5 ceea ce pornim s5
3ndeplinim.
9up5 ce a 8orbit +an .elsin1, lun1a t5cere a 6inei m5 B5cu
s5 o pri8esc. Adormise din nou pe pern5. Hu s0a tre,it nici

'!-
c2nd am tras storurile )i lumina soarelui a inundat 3nc5perea.
+an .elsin1 3mi B5cu semn s501 urme, 3n t5cere. Am ie)it din
odaie )i, 3ntr0un minut, lordul Qodalmin1, doctorul %eRard )i
domnul 6orris 8enir5 )i ei. ProBesorul le 3mp5rt5)i ceea ce
spusese 6ina )i continu5=
> 9iminea@5 8om pleca la +arna. (rebuie s5 @inem acum
seama de un nou Bactor= doamna 6ina. M, suBletul ei e cinstit.
Ce suBerin@5 pentru ea s5 ne spun5 toate c2te le0am au,it,
dar a)a este cinstit )i ne0a pre8enit la timp. Hu trebuie s5
pierdem nici o oca,ie, iar la +arna e bine s5 Bim 1ata de
ac@iune 3ndat5 ce sose)te corabia.
> Ce anume 8om BaceA, 3ntreb5 domnul 6orris laconic.
ProBesorul B5cu o pau,5 3nainte de a r5spunde=
> 6ai 3nt2i ne 8om urca pe puntea cor5biei, apoi, dup5 ce
8om Bi identiBicat lada, 8om a)e,a pe ea o ramur5 de m5ce) )i
o 8om Bi4a ca s5 nu mai poat5 ie)i nimeni de acolo, a)a, cel
pu@in, spune supersti@ia. Apoi, dup5 ce 8om aBla prileIul pe
care 3l c5ut5m, c2nd nu e nimeni primpreIur s5 ne 8ad5, 8om
deschide lada )i... )i totul 8a Bi bine.
> Cu nu 8oi a)tepta nici un prileI, spuse 6orris. C2nd 8oi
8edea lada, o 8oi deschide )i 8oi distru1e monstrul, chiar
dac5 sunt )i o mie de oameni prin preaIm5, )i chiar dac5
sunt B5cut una cu p5m2ntul 3n clipa urm5toareD
*0am apucat m2na instincti8= era tare ca o bucat5 de o@el.
Cred c5 mi0a 3n@eles pri8irea, sper c5 a 3n@eles.
> Ce b5iat bun, spuse doctorul +an .elsin1. Tuince/ este
un b5rbat )i Ium5tate, 9omnul s501 binecu82nte,eD Jiul meu,
crede0m5, nici unul dintre noi nu 8a ,5bo8i sau nu 8a sta pe
loc de Bric5. Hu spun dec2t ce putem Bace, ceea ce trebuie s5
Bacem. 9ar, de Bapt, nu putem spune ce 8om Bace. %e pot
3nt2mpla at2tea lucruri, iar 3ntors5turile )i re,ultatele lor s5
Bie at2t de diBerite, 3nc2t, p2n5 3n clipa de Ba@5, nu putem
spune nimic.
+om Bi 3narma@i 3n toate Belurile. ?i c2nd 8a 8eni momentul
decisi8, eBorturile noastre nu 8or sl5bi. %5 or2nduim ast5,i
toate treburile. %5 aranI5m )i tot ce este 3n le15tur5 cu cei

'!
dra1i nou5 )i cu cei care depind de noi, c5ci nici unul dintre
noi nu )tie care, c2nd sau cum 8a Bi sB2r)itul. Gn ceea ce m5
pri8e)te, treburile mele personale sunt aranIate. ?i, cum nu
am altce8a de B5cut, m5 8oi duce s5 Bac demersurile pentru
c5l5torie. +oi procura biletele )i toate cele necesare pentru
plecare.
Hu mai a8eam nimic de ad5u1at, a)a c5 ne0am desp5r@it. Cu
3mi 8oi 3ncheia toate treburile 3n aceast5 lume )i 8oi Bi mai
pre15tit pentru orice ar putea urma...
Mai trziu. Am terminat, mi0am B5cut testamentul )i am
aranIat totul. 6ina, dac5 supra8ie@uie)te, este unicul meu
mo)tenitor. 9ac5 nu, atunci ceilal@i, care au Bost at2t de buni
cu noi, 8or c5p5ta ceea ce las eu.
%oarele se apropie de apus. Helini)tea 6inei 3 atra1e aten@ia.
%unt si1ur c5 are ce8a pe suBlet, )i ni01 8a dest5inui e4act 3n
clipa apusului. Aceste clipe de8in momente sB2)ietoare
pentru noi to@i, c5ci Biecare r5s5rit )i apus de soare aduc un
alt pericol, o alt5 suBerin@5, care, totu)i, prin 8oin@a lui
9umne,eu, pot Bi o cale spre un sB2r)it Bericit. %criu toate
aceste lucruri 3n Iurnal, deoarece dra1a mea nu trebuie s5 le
mai aud5. 9ac5 se 8a 3nt2mpla ca ea s5 le poat5 8edea 3ntr0o
,i, totul 8a Bi pre15tit.
65 stri15 6ina.


'!6
CAP. &'
Jurnalul *octorului Se5ar*


11 o"tom)rie, seara. Fonathan .ar&er m0a ru1at s5
note, aceste lucruri, deoarece, dup5 c2te spune el, nu se aBl5
la 3n5l@imea acestei misiuni )i a8em ne8oie de 3nsemn5ri
Bidele.
Cred c5 nici unul dintre noi nu a Bost surprins c2nd am Bost
in8ita@i s0o 8edem pe doamna .ar&er cu pu@in5 8reme 3nainte
de apusul soarelui. Gn ultima 8reme am 3nceput s5 3n@ele1em
c5 r5s5ritul )i asBin@itul sunt pentru ea momente de stranie
libertate, c2nd eul ei de alt5dat5 se poate maniBesta B5r5 s5
Bie subIu1at de o Bor@5 dominant5, care s0o 3ndemne sau s0o
opreasc5 de la ac@iune. Aceast5 stare de spirit sau aceast5
condi@ie 3ncepe aproape cu o Ium5tate de or5 3nainte de
momentul r5s5ritului sau apusului de soare )i durea,5 p2n5
c2nd soarele se 3nal@5 pe cer sau p2n5 c2nd norii mai sunt
3nc5 3mpurpura@i de ra,ele ce mai str5bat deasupra
ori,ontului. La 3nceput apare un Bel de condi@ie ne1ati85, de
parc5 s0ar desBace o le15tur5, apoi urmea,5 repede libertatea
absolut5.
C2nd, totu)i, libertatea 3ncetea,5, re8enirea sau recidi8a
8ine rapid, precedat5 numai de un inter8al de t5cere
pre15titoare.
Ast50sear5, c2nd ne0am 3nt2lnit, doamna .ar&er p5rea
oarecum constr2ns5 )i pe chip i se 8edeau toate semnele unei

'!#
lupte interioare, pe care eu am atribuit0o eBortului 8iolent din
primul moment de libertate. (otu)i, dup5 c2te8a minute, 3)i
c5p5t5 deplina st5p2nire de sine. Atunci, B5c2nd semn
so@ului ei s5 se a)e,e pe soBaua unde se aBla ea 3ntins5, ne
ru15 s5 ne aducem scaunele mai aproape. Lu2nd m2na
so@ului ei 3ntr0ale sale, doamna .ar&er 3ncepu=
> %untem cu to@ii laolalt5 3n libertate poate pentru ultima
oar5D ?tiu, dra1ul meu, )tiu c5 tu 8ei Bi al5turi de mine mereu,
p2n5 la sB2r)it.
Aceste cu8inte au Bost adresate so@ului ei, care, cum am
85,ut cu to@ii, 3i str2n1ea m2inile.
> 9iminea@5 8om porni s5 ne 3ndeplinim datoria )i numai
9umne,eu )tie c2te ne mai pot a)tepta. +e@i Bi at2t de buni )i
m5 8e@i lua cu 8oi. ?tiu c5 8oi, b5rba@i bra8i )i cinsti@i, 8e@i
Bace tot ce omene)te este posibil pentru o biat5 Bemeie slab5,
al c5rei suBlet este poate pierdut, nu, nu, nu 3nc5, dar 3n orice
ca, se aBl5 3n 1rea primeIdie. 9ar nu trebuie s5 uita@i c5 eu
nu sunt la Bel ca 8oi. Am 3n s2n1e )i 3n suBlet o otra85 care
m5 poate distru1e, care m5 8a distru1e cu si1uran@5 dac5 nu
primesc aIutor. M, prieteni, )ti@i )i 8oi, la Bel ca mine, c5 este
3n Ioc suBletul meu. ?i de)i )tiu c5 e4ist5 o ie)ire, nici 8oi, nici
eu nu trebuie s0o apuc5m pe acest drumD
Ca ne pri8i pe r2nd, ru15tor, 3ncep2nd )i termin2nd cu so@ul
ei.
> 9espre ce drum este 8orbaA, 3ntreb5 +an .elsin1 r51u)it.
Care este drumul pe care noi nu trebuie, nu a8em 8oie, s0o
apuc5mA
> Acela de a muri numaidec2t, Bie de m2na mea, Bie de m2na
altcui8a, mai 3nainte de a se Bi s582r)it r5ul cel mare. ?tiu )i
eu, ca )i 8oi, c5, odat5 moart5, mi0a@i putea elibera spiritul
nemuritor, a)a cum a@i procedat cu suBletul s5rmanei Luc/.
9ac5 n0ar Bi 8orba dec2t de moarte, n0a) )o85i s5 mor acum,
pe loc, 3n miIlocul prietenilor care m5 iubesc. 9ar moartea nu
este totul.
Hu pot s5 cred c5 atunci c2nd mai a8em speran@e )i o
sarcin5 amar5 de 3ndeplinit, moartea repre,int5 8oin@a lui

'!!
9umne,eu. 9e aceea, eu renun@ la certitudinea odihnei
eterne )i pornesc 3n 3ntunericul care ascunde poate cele mai
ne1re lucruri din lumea de aici )i din lumea *nBernuluiD
H0am scos nici un cu82nt< sim@eam c5 acesta nu este dec2t
un indiciu. Pe chipurile celorlal@i se citea 3ncordarea, iar
.ar&er de8enise p5m2ntiu. Cl b5nuia poate mai bine dec2t
noi to@i ce a8ea s5 urme,e. Ca continu5=
> *at5 contribu@ia mea 3n aceast5 dilem5. Care 8a Bi
contribu@ia 8oastr5A +ia@a 8oastr5, )tiuD, continu5 ea repede.
Hu e un lucru 1reu pentru ni)te oameni curaIo)i. +ie@ile
8oastre apar@in lui 9umne,eu )i i le 8e@i da Lui 3napoi, dar
mie ce0mi pute@i daA
He pri8i din nou 3ntreb5tor, dar de data asta ocoli chipul
so@ului ei. Tuince/ p5ru c5 3n@ele1e, 3ncu8iin@5, iar chipul ei
se 3nsenin5.
> Atunci, o s5 85 spun deschis ce 8reau, c5ci 3ntre noi nu
trebuie s5 mai e4iste nici un Bel de 3ndoial5. (rebuie s50mi
promite@i Biecare, chiar )i tu, iubitul meu so@, c5, dac5 8a 8eni
8remea, m5 8e@i ucide.
> C2nd 8a 8eni acea 8remeA
Cel care puse 3ntrebarea a Bost Tuince/, cu o 8oce Ioas5 )i
3ncordat5.
> C2nd 85 8e@i con8in1e c5 m0am schimbat 3ntr0at2t, 3nc2t e
mai bine s5 mor dec2t s5 tr5iesc. C2nd 8oi Bi moart5 cu
trupul, atunci 8oi, B5r5 nici un moment de ,5ba85, 3nBi1e@i
@epu)a )i t5ia@i0mi capul, sau Bace@i tot ce este necesar pentru
a0mi da odihnaD
Tuince/ a Bost cel dint2i care s0a ridicat dup5 c2te8a clipe
de t5cere. Gn1enunche 3n Ba@a ei )i, lu2ndu0i m2na, spuse
solemn=
> %unt un om dur care, poate, nu a tr5it a)a cum ar Bi
trebuit pentru a de8eni 8rednic de o asemenea cinste, dar 3@i
Iur pe tot ce am mai sB2nt )i mai dra1 c5, dac5 8a 8eni
8reodat5 8remea, 3mi 8oi Bace neclintit datoria pe care ne0ai
impus0o. ?i 3@i mai B515duiesc c5 3nainte de a ac@iona, 8a
trebui s5 Biu absolut con8ins c5 8oi proceda corect.

'!"
> Prieten ade85ratD, au Bost sin1urele cu8inte pe care le rosti
doamna .ar&er printre lacrimile care )iroiau )i, aplec2ndu0se,
s5rut5 m2na lui Tuince/.
> ?i eu Iur, scump5 doamn5 6inaD, spuse +an .elsin1.
> ?i euD, spuse lordul Qodalmin1 )i Biecare pe r2nd a
3n1enuncheat 3n Ba@a ei B5c2nd Iur5m2ntul.
60am dus )i eu. Atunci .ar&er se 3ntoarse spre so@ia lui.
> (rebuie s50@i B515duiesc )i eu acest lucru, so@ia meaA
> ?i tu, dra1ul meu, spuse ea, cu mil5 nesB2r)it5 3n 1las )i
3n pri8ire. (u nu po@i da 3napoi. (u 3mi e)ti omul cel mai
apropiat )i cel mai dra1 din toat5 lumea. %uBletele noastre
sunt 3mpletite 3ntr0unul sin1ur, pentru toat5 8ia@a )i pentru
totdeauna. ?i 8ai, dra1ul meu, dac5 trebuie s5 primesc
moartea din m2na cui8a, atunci s5 Bie din m2na celui care
m5 iube)te cel mai mult.
9oamna .ar&er ,2mbi cu ade85rat )i cu un suspin de
u)urare se re,em5 pe spate )i spuse=
> ?i acum 3nc5 un cu82nt de a8ertisment, pe care nu trebuie
s501 uita@i 8reodat5= 8remea aceasta, dac5 8a 8eni 8reodat5,
poate 8eni repede )i pe nea)teptate )i, 3n acest ca,, nu
trebuie s5 pierde@i timpul, ci s5 Bolosi@i orice prileI. Gn
momentul acela eu 3ns5mi pot Bi, ba nuD, dac5 8a 8eni
8reodat5 ceasul, eu 8oi Bi cu si1uran@5, aliata du)manului
3mpotri8a 8oastr5... 3nc5 o ru15minte. %pun2nd aceste
cu8inte, doamna .ar&er de8eni solemn5= A) 8rea s5 Bace@i,
dac5 se poate, 3nc5 ce8a pentru mine, ce8a mai pu@in 8ital )i
necesar.
+reau s50mi citi@i sluIba de 3nmorm2ntare. Gntr0o ,i tot mi0o
8e@i citi. Mricare 8a Bi sB2r)itul acestei 3n1ro,itoare a8enturi,
pentru noi to@i, sau pentru o parte dintre noi, 8a r5m2ne ca
un 12nd Brumos. %per c5 tu, dra1ul meu, mi0o 8ei citi )i
1lasul t5u se 8a 3n5l@a 3n memoria mea pentru totdeauna,
orice s0ar 3nt2mplaD
> 9ar bine, scumpa mea, pleda el, moartea e departe de tine.

'"0
> Hu, spuse ea, ridic2nd m2na 3n semn de a8ertisment, 3n
clipa asta sunt mai moart5 dec2t dac5 a) Bi ap5sat5 1reu de
po8ara unui morm2nt p5m2ntesc.
> Cum, so@ia mea, trebuie neap5rat s50@i citesc sluIbaA,
3ntreb5 el 3nainte de a 3ncepe.
> +a Bi o m2n12iere pentru mine, so@ul meuD, r5spunse ea,
iar .ar&er 3ncepu s5 citeasc5 din cartea pre15tit5 de 6ina.
Cum a) putea, sau cum ar putea cine8a 15si cu8inte pentru
a descrie aceast5 scen5 stranie, solemnitatea, tra1ismul,
triste@ea )i 1roa,a )i, cu toate acestea, duio)ia eiD
> Cu nu pot continua... m5 las5 cu8intele )i 1lasulD
*nstinctul ei nu 1re)ise. Mric2t ar Bi Bost de stranie, oric2t ni
s0a p5rut dup5 aceea bi,ar5 )i nou5, care i0am sim@it
inBluen@a puternic5, sluIba ne0a m2n12iat mult. ?i lini)tea,
semn c5 doamna .ar&er 3)i pierdea din nou libertatea
suBletului, nu mi s0a mai p5rut at2t de plin5 de de,n5deIde
cum ne temuser5m.


Jurnalul lui Jonat*an 0ar1er

15 o"tom)rie, 0arna. Am plecat din Charin1 Cross 3n
diminea@a ,ilei de 12, am aIuns la Paris 3n aceea)i noapte )i
ne0am ocupat locurile re,er8ate anume 3n Mrient C4press.
Am c5l5torit ,i )i noapte, aIun12nd aici apro4imati8 la orele
cinci. Lordul Qodalmin1 s0a dus la consulat s5 8ad5 dac5
sosise 8reo tele1ram5, iar noi ceilal@i am tras la hotelul
?-essus. C5l5toria nu a Bost lipsit5 de incidente, dar eram
prea ner5bd5tor s5 sosesc pentru a le mai da 8reo aten@ie.
P2n5 c2nd 8a sosi 3n port Karina 0aterina, pe mine nu m5 8a
mai interesa nimic altce8a pe lume. %la85 9omnuluiD 6ina
este bine )i pare s5 se mai Bi 3ntremat. A mai c5p5tat pu@in5
culoare. 9oarme Boarte mult, a dormit aproape tot timpul
c5l5toriei, 3nainte de apusul )i r5s5ritul soarelui este, totu)i,
trea,5 )i acti85, iar +an .elsin1 )i0a B5cut obiceiul s5 o
hipnoti,e,e 3n aceste momente.

'"1
La 3nceput a Bost ne8oie de un oarecare eBort )i a trebuit s5
Bac5 multe pau,e, dar acum 6ina pare s5 cede,e numaidec2t,
ca )i cum s0ar Bi obi)nuit, )i nu e ne8oie de aproape nici un
Bel de ac@iune. Gn aceste clipe, puterea lui const5, pare0se, 3n
8oin@5, iar 12ndurile so@iei mele i se supun. M 3ntreab5
3ntotdeauna ce 8ede )i ce aude. Ca r5spunde la 3nceput=
> Himic, totul este 3ntunecat. Apoi= Aud 8alurile lo8indu0se
de corabie )i clipocitul apei. %e 3ntind p2n,e )i cor,i, iar
catar1ele )i 8er1ile sc2r@2ie. +2ntul e puternic, 3l aud
)uier2nd printre Buniile de la catar1, iar pro8a arunc5 spuma
3napoi.
C8ident, Karina 0aterina se aBl5 3nc5 pe mare, plutind spre
+arna. (ocmai s0a 3ntors lordul Qodalmin1. A 15sit patru
tele1rame, c2te una 3n Biecare ,i de c2nd plecaser5m )i toate
spuneau acela)i lucru= c5 la Llo/d nu sosise de nic5ieri nici o
3n)tiin@are 3n le15tur5 cu Karina 0aterina. Gnainte de a pleca
din Londra, Qodalmin1 aranIase cu a1entul s5u ca acesta
s50i trimit5 3n Biecare ,i c2te o tele1ram5 3n le15tur5 cu
semnalarea cor5biei. 6esaIul trebuia s5 Bie trimis chiar dac5
8asul nu era semnalat, a)a 3nc2t lordul s5 Bie si1ur c5 la
cel5lalt cap5t al Birului st5 cine8a de 8e1he.
Am cinat )i ne0am culcat de8reme. 62ine urmea,5 s5 ne
ducem la 8iceconsul )i s5 aranI5m, dac5 se poate, s5 ne
urc5m pe puntea cor5biei de 3ndat5 ce 8a sosi. ?anse ar Bi,
spune +an .elsin1, s5 ne urc5m pe punte 3ntre r5s5ritul )i
apusul soarelui. Contele, chiar dac5 se transBorm5 3n liliac,
nu poate tra8ersa apa prin propria sa 8oin@5 )i nu poate
p5r5si corabia. ?i cum nu cutea,5 s5 se transBorme 3n om
B5r5 a tre,i b5nuielile, pe care, 3n mod e8ident, 8rea s5 le e8ite,
8a trebui s5 r5m2n5 3n lad5. 9ac5 ne urc5m pe punte dup5
r5s5ritul soarelui, el 8a Bi la discre@ia noastr5, c5ci putem
deschide lada )i putem trece la ac@iune 3nainte de a se tre,i,
a)a cum am procedat )i cu biata Luc/. Hu 8om Bi prea milo)i.
Credem c5 nu 8om a8ea mult de Burc5 cu autorit5@ile sau cu
marinarii. %la85 9omnului, 3n @ara asta mita Bace orice, iar
noi a8em bani din bel)u1D (rebuie s5 ne asi1ur5m doar ca

'"2
8asul s5 nu intre 3n port 3ntre apusul )i r5s5ritul soarelui
B5r5 )tirea noastr5, )i atunci totul 8a Bi 3n ordine. Cred c5
65ria0%a0Pun1a0cu0$ani 8a aranIa lucrurileD

16 o"tom)rie. Kelatarea 6inei e mereu aceea)i= 8aluri care
se i,besc, apa care clipoce)te, 3ntuneric )i 82nt prielnic. Am
aIuns, B5r5 3ndoial5, la 8reme, a)a c5 8om Bi pre15ti@i )i 8om
au,i de Karina 0aterina. %untem si1uri c5 8om primi o
3n)tiin@are, deoarece corabia trebuie s5 tra8erse,e
9ardanelele.

17 o"tom)rie. Cred c5 toate sunt aproape 1ata pentru a01
3nt2mpina pe conte la 3ntoarcerea din c5l5torie. Qodalmin1
le0a spus celor de la a1en@ia portului c5 lada trimis5 cu 8asul
s0ar putea s5 con@in5 obiecte Burate de la un prieten de0al
s5u )i c5 a ob@inut un Bel de autori,a@ie de a o deschide pe
propria sa r5spundere. Armatorul i0a dat un document, prin
care i se cere c5pitanului s50i acorde lordului toate 3nlesnirile
pe puntea cor5biei, )i o autori,a@ie similar5 pentru a1entul
s5u din +arna.
L0am 85,ut pe a1ent, care era Boarte impresionat de
purtarea bine8oitoare a lui Qodalmin1 Ba@5 de el, )i suntem
cu to@ii con8in)i c5 8a Bace tot ce 3i st5 3n putin@5 pentru a
r5spunde dorin@elor noastre. Am hot5r2t de pe acum ce 8om
Bace c2nd 8om deschide lada. 9ac5 3l 8om 15si pe conte
3n5untru, +an .elsin1 )i %eRard 3i 8or t5ia numaidec2t capul
)i 3i 8or 3nBi1e o @epu)5 3n inim5. 6orris, Qodalmin1 )i cu
mine 8om a8ea 1riI5 s5 nu inter8in5 nimeni, chiar cu riscul
de a Bolosi armele pe care le 8om a8ea pre15tite. ProBesorul
spune c5, dac5 8om proceda astBel cu trupul contelui, el se 8a
transBorma numaidec2t 3n @5r2n5 )i dac5 s0ar isca 8reo
b5nuial5 de crim5 3mpotri8a noastr5 nu 8a mai e4ista nici o
m5rturie. 9ar chiar dac5 nu s0ar isca asemenea b5nuial5, noi
8om r5spunde de actul nostru )i chiar aceste 3nsemn5ri pot
de8eni o m5rturie care s5 ne ser8easc5 3mpotri8a
sp2n,ur5torii.

'"'
24 o"tom)rie. M s5pt5m2n5 3ntrea15 de a)teptare.
(ele1rame ,ilnice adresate lui Qodalmin1, dar mereu aceea)i
po8este= 3nc5 nici o 8este. K5spunsul hipnotic al 6inei este
in8ariabil= +aluri care i,besc, ap5 care clipoce)te )i catar1e
care sc2r@2ie.

(ele1ram5, 2- octombrie
KuBus %mith, Llo/d, Londra,
c5tre lordul Qodalmin1, prin amabilitatea
8iceconsulului 6aiest5@ii %ale, +arna

Karina 0aterina semnalat5 3n diminea@a aceasta 3n
9ardanele.Jurnalul doctorului Seward

24 o"tom)rie. C2t de mult 3mi lipse)te Bono1raBulD Plictisitor
mai e s5 scrii un Iurnal cu tocul, dar +an .elsin1 spune c5
trebuie s5 scriu. Ast5,i, c2nd Qodalmin1 a primit tele1rama
de la Llo/d, am sim@it cu to@ii o puternic5 emo@ie. 9oamna
.ar&er e lini)tit5. Gn Bond, acest lucru nu este deloc ciudat,
deoarece noi am a8ut o deosebit5 1riI5 s5 nu0i spunem nimic
)i am 3ncercat cu to@ii s5 nu ne maniBest5m emo@ia 3n
pre,en@a ei. Letar1ia o cuprinde tot mai mult )i, de)i pare
,dra85n5 )i s5n5toas5 )i a mai c5p5tat pu@in5 culoare, +an
.elsin1 )i cu mine nu suntem mul@umi@i. +orbim adeseori
despre ea, 3ns5 nu am pomenit nimic celorlal@i. Ar 3nsemna
s50i sB2)iem suBletul, )i, cu si1uran@5, s50i distru1em ner8ii
s5rmanului .ar&er, dac5 ar )ti c5 nutrim Bie )i cea mai mic5
b5nuial5 3n pri8in@a ei. +an .elsin1 mi0a spus c5 3i
e4aminea,5 din@ii cu mult5 1riI5 3n timpul transei hipnotice,
c5ci, dup5 cum spune el, at2ta 8reme c2t din@ii nu 3ncep s5
de8in5 ascu@i@i, nu apare nici un pericol acti8 de schimbare.

'"-
9ac5 ar inter8eni aceast5 transBormare, ar Bi necesar s5
lu5m m5suriD... ?tim am2ndoi ce 3nseamn5 aceste m5suri,
de)i nu 8rem s5 ne rostim 12ndurile.
Cu 8ite,a cu care a 8enit de la Londra, Karina 0aterina 8a
a8ea ne8oie de apro4imati8 dou5,eci )i patru de ore din
9ardanele p2n5 aici. (rebuie, deci, s5 soseasc5 3n cursul
dimine@ii )i, cum nu poate aIun1e mai 3nainte, ne0am decis
s5 ne retra1em de8reme. He 8om scula la ora unu ca s5 Bim
1ata.

25 o"tom)rie, la amiaz. Gnc5 nici o 8este despre sosirea
cor5biei. Kelatarea hipnotic5 a doamnei .ar&er de
a,i0diminea@5 a Bost aceea)i ca de obicei, a)a c5 putem primi
)tiri dintr0un moment 3ntr0altul. Hoi, b5rba@ii, suntem cu to@ii
3n Bierbere, cu e4cep@ia lui .ar&er, care 3)i p5strea,5 calmul.
62inile 3i sunt reci ca 1hea@a )i acum o or5 l0am 15sit
ascu@ind lama pumnalului indian pe care 3l poart5
3ntotdeauna la el. Amar5 perspecti85 pentru conte dac5 lama
acelui cu@it 3i 8a atin1e cum8a bere1ata, m2nuit5 de m2na
aspr5 )i rece ca 1hea@aD
+an .elsin1 )i cu mine ne0am alarmat ast5,i 3n pri8in@a
doamnei .ar&er. Pe la amia,5 a c5,ut 3ntr0o letar1ie care nu
ne0a pl5cut. 9e)i nu le0am spus nimic celorlal@i, pe nici unul
nu ne0a prea bucurat acest lucru. Jusese a1itat5 toat5
diminea@a, a)a 3nc2t la 3nceput ne0a p5rut bine aBl2nd c5
doarme. C2nd, totu)i, so@ul ei a men@ionat, printre altele, c5
doarme at2t de ad2nc, 3nc2t nu poate s0o tre,easc5, ne0am
dus 3n odaia ei s5 o 8edem noi 3n)ine. Kespira ca de obicei )i
ar5ta at2t de bine )i de lini)tit5, 3nc2t ne0am 12ndit c5 nimic
nu0i poate Bace mai bine ca somnul.
Mai trziu. P5rerea noastr5 era 3ndrept5@it5, c5ci,
tre,indu0se dintr0un somn reconBortant de c2te8a ore,
doamna .ar&er p5rea mai 8ioaie )i mai s5n5toas5 dec2t 3n
ultimele ,ile. Mriunde s0ar aBla pe 6area Hea1r5 contele se
1r5be)te spre destina@ie, c5tre Iudecata cea din urm5, sperD

'"
26 o"tom)rie. Gnc5 o ,i B5r5 nici o 8este de la Karina
0aterina. Ar Bi trebuit s5 Bi sosit p2n5 acum. Cste ne3ndoios
Baptul c5 8asul na8i1hea,5 3nc5 pe unde8a, c5ci relatarea
hipnotic5 a doamnei .ar&er de la r5s5ritul soarelui a
continuat s5 Bie aceea)i. +asul se poate aBla prin apropiere,
imobili,at, c2teodat5, de cea@5. C2te8a 8apoare care au sosit
asear5 au semnalat a1lomer5ri de cea@5 at2t 3n nordul, c2t )i
3n sudul portului. (rebuie s5 ne continu5m 8e1hea, deoarece
corabia poate Bi anun@at5 3n port dintr0un moment 3n altul.

27 o"tom)rie, la amiaz. Joarte ciudat. Gnc5 nici o 8este
de la corabia pe care o a)tept5m. 9oamna .ar&er a relatat )i
a,i0diminea@5 ca de obicei= +aluri care se i,besc )i apa care
clipoce)te, de)i a ad5u1at c5 8alurile sunt Boarte slabe.
(ele1ramele din Londra au Bost acelea)i= Himic altce8a de
semnalat. +an .elsin1 e teribil de nelini)tit )i mi0a spus
chiar adineauri c5 se teme c5 ne0a sc5pat contele )i a
ad5u1at 3n mod semniBicati8=
> Hu mi0a pl5cut letar1ia doamnei 6ina. Gn timpul transei,
suBletul )i memoria pot Bace lucruri stranii.
Cram pe punctul de a01 mai 3ntreba c2te ce8a, dar tocmai
intr5 .ar&er, iar +an .elsin1 3mi B5cu semn s5 tac. 9isear5,
la apusul soarelui, 3n timpul st5rii de hipno,5, 8om 3ncerca
s0o Bacem s5 ne spun5 mai mult.

(ele1ram5. KuBus %mith, Londra,
c5tre lordul Qodalmin1, prin
amabilitatea 8iceconsulului 6aIest5@ii %ale, +arna.

=@ otom4rie

,,%emnalat intrarea Karinei 0aterina 3n Qala@i, ast5,i ora
unu.
'"6
Jurnalul doctorului Seward

28 o"tom)rie. C2nd a sosit tele1rama care anun@a sosirea
3n Qala@i, )ocul n0a Bost at2t de mare pe c2t ne0am Bi a)teptat.
C ade85rat, nu )tiam nici de unde, nici cum, nici c2nd 8a
8eni tr5snetul, dar cred c5 ne a)teptam cu to@ii s5 se
3nt2mple ce8a ciudat. Gnt2r,ierea sosirii la +arna ne0a
con8ins pe Biecare 3n parte c5 lucrurile nu se 8or desB5)ura
a)a cum pre85,user5m noi. A)teptam numai s5 aBl5m unde
se 8a produce schimbarea. J5r5 doar )i poate a Bost, totu)i, o
surpri,5.
> C2nd pleac5 urm5torul tren spre Qala@iA, ni se adres5
tuturor +an .elsin1.
> La 6.'0 m2ine0diminea@5D
Am B5cut cu to@ii ochii mari, c5ci r5spunsul 3l d5duse
doamna .ar&er.
> 9e unde )tii, 9umne,eule mareA
> Hu 85 mai aminti@i, sau poate nu )ti@i, de)i Fonathan )i
doctorul +an .elsin1 )tiu c5 am mania trenurilor. Acas5, la
C4eter, studiam 3ntotdeauna orarul trenurilor pentru a Bi de
aIutor so@ului meu. Am 15sit c5 acest lucru este, uneori, at2t
de util, 3nc2t acum studie, 3ntotdeauna mersul trenurilor.
?tiam c5 dac5 8om Bi 8reodat5 obli1a@i s5 mer1em la castelul
9racula, trebuie s5 mer1em prin Qala@i, sau, 3n orice ca,,
prin $ucure)ti, a)a c5 am studiat orarul cu mult5 aten@ie.
9in neBericire, nu sunt prea multe lucruri de aBlat, deoarece
sin1urul tren de m2ine pleac5 la ora pe care 80am spus0o.
> Ce Bemeie minunat5D, murmur5 ProBesorul.
> Hu putem Bace rost de un tren specialA, 3ntreb5 lordul
Qodalmin1.
+an .elsin1 cl5tin5 din cap=
> 65 tem c5 nu. Nara asta se deosebe)te Boarte mult de @ara
8oastr5 sau de @ara mea. Chiar dac5 am a8ea un tren special,
acesta n0ar aIun1e, probabil, 3naintea celuilalt, B5r5 s5 mai
punem la socoteal5 c5 mai a8em c2te ce8a de pre15tit.
(rebuie s5 ne 12ndim )i s5 ne or1ani,5m. 9umneata,

'"#
prietene Arthur, du0te la 1ar5, ia bilete )i pre15te)te totul ca
s5 plec5m diminea@5.
*ar dumneata, prietene Fonathan, du0te la a1entul maritim
)i ob@ine de la el scrisorile c5tre a1entul din Qala@i, cu
autori,a@ia de a Bace cercet5ri pe corabie, 3ntocmai a)a cum
am a8ut0o aici. Tuince/ 6orris, dumneata du0te la 8iceconsul
)i roa1501 s5 8orbeasc5 cu cole1ul s5u din Qala@i, s5 Bac5 tot
ce poate pentru a ne 3nlesni drumul, a)a ca s5 nu ne mai
pierdem timpul la 9un5re. Fohn 8a r5m2ne cu doamna 6ina
)i cu mine pentru a ne consulta. C5ci dac5 durea,5 mult
timp, 8oi 8e@i 3nt2r,ia, poate. Hu are importan@5 la ce or5
asBin@e)te, deoarece eu m5 aBlu aici cu doamna 6ina pentru a
Bace comunic5ri.
> *ar eu, spuse doamna .ar&er cu 8ioiciune, re8enindu0)i
parc5 la Belul ei de a Bi de odinioar5, a)a cum nu mai Busese
de mult, eu 8oi 3ncerca s5 85 aIut prin toate miIloacele,
12ndind )i scriind ca pe 8remuri. Parc5 se ridic5 ce8a de pe
mine 3ntr0un chip straniu )i m5 simt mai liber5 dec2t am Bost
3n ultima 8remeD
Gn clipa aceea cei trei tineri s0au 3nseninat, de parc5 )i0ar Bi
dat seama de semniBica@ia cu8intelor ei. 9ar +an .elsin1 )i
cu mine, 3ntorc2ndu0ne unul spre cel5lalt, ne0am 3nt2lnit
pri8irile 1ra8e )i tulburate. (otu)i, nu am rostit nici un
cu82nt.
9up5 ce au plecat cei trei la treburile lor, +an .elsin1 o
ru15 pe 6ina s5 se uite prin Iurnale )i s50i 15seasc5
Bra1mentul @inut de .ar&er la castel. Ca se duse s5 caute.
9up5 ce 3nchise u)a, ProBesorul 3mi spuse=
> He 12ndim la acela)i lucruD +orbe)teD
> C o schimbare. M speran@5 care 3ns5 3mi Bace r5u, c5ci
poate s5 ne 3n)ele.
> A)a0i. ?tii de ce am ru1at0o s5 ne aduc5 manuscrisulA
> Hu )tiu, am r5spuns. Poate pentru a a8ea prileIul de a
r5m2ne sin1uriA
> Ai dreptate, 3n parte, prietene Fohn, dar numai 3n parte.
+reau s50@i spun ce8a. ?i, 8ai, prietene, o s50mi iau un mare

'"!
risc, un risc 3n1ro,itor, dar sper s5 am dreptate. Gn clipa 3n
care doamna 6ina a pronun@at acele cu8inte care ne0au B5cut
pe am2ndoi s5 tres5rim, mi0a 8enit o inspira@ie. Gn transa de
acum trei ,ile, contele i0a trimis doamnei 6ina spiritul lui
pentru a0i citi 12ndurile, sau, mai probabil, a chemat0o s501
8ad5 3n lada cu p5m2nt de pe corabia unde clipoce)te apa,
tocmai 3n momentele c2nd se eliberea,5, la r5s5ritul )i
apusul soarelui.
Cl a aBlat c5 noi suntem aici, c5ci ea, tr5ind 3n libertate,
8ede )i aude mai multe lucruri dec2t el, a)a 3nchis cum se
aBl5 3n lada lui sicriu. Acum se str5duie)te din r5sputeri s5
scape de noi. Acum n0o mai 8rea. Cste con8ins cu marea lui
)tiin@5 c5 ea 8a 8eni la chemarea lui. 9ar au 3ntrerupt
comunicarea, a scos0o de sub inBluen@a lui, a)a cum s0a
priceput, ca s5 nu mai 8in5 la el.
Ah, dar sper c5 inteli1en@a care apar@ine umanit5@ii de at2ta
timp )i care n0a pierdut harul dumne,eiesc 8a Bi superioar5
inteli1en@ei sale inBantile care ,ace de secole 3n morm2nt, care
n0a putut cre)te la ni8elul nostru )i care nu lucrea,5 dec2t 3n
mod e1oist )i, de aceea, meschin. *at0o pe doamna 6ina. Hici
un cu82nt despre trans5D Ca nu )tie nimic )i acest lucru ar
dobor30o )i ar Bace0o s5 de,n5d5Iduiasc5 tocmai c2nd a8em
ne8oie de toat5 inteli1en@a ei, cu puterea special5 pe care i0a
dat0o contele )i pe care nu i0o poate retra1e total, de)i el a)a
crede. %sstD Am s5 8orbesc eu )i o s5 3n@ele1i. M, Fohn,
prietene, suntem 3n mare impas. Hu putem dec2t s5 ne
3ncredem 3n bunul 9umne,eu. (5cereD *at0o c5 8ineD
Credeam c5 ProBesorul o s5 i,bucneasc5 )i o s5 Bac5 o cri,5
de isterie, cum B5cuse la moartea lui Luc/, dar el, cu mare
eBort, se controla )i 3)i men@inu un echilibru ner8os perBect
c2nd doamna .ar&er, 8esel5 )i Bericit5, intr5 3n camer5 cu
pa)i u)ori, preocupat5 de treburi, p5r2nd s5 Bi uitat de
nenorocire. C2nd intr5, 3i d5du lui +an .elsin1 c2te8a Boi
scrise la ma)in5. Cl le e4amina cu 1ra8itate )i chipul i se
lumin5 pe m5sur5 ce le citea. Apoi, @in2nd Boile 3ntre de1etul
mare )i cel ar5t5tor, spuse=

'""
> Prietene Fohn, care ai o mare e4perien@5, )i dumneata,
scump5 doamn5 6ina, care e)ti t2n5r5, iat5 o lec@ie= s5 nu 85
Bie niciodat5 team5 s5 12ndi@i. *at5, citesc aici cele scrise de
Fonathan= Cel5lalt b5rbat din neamul s5u, care, 3ntr0o epoc5
mai t2r,ie, 3)i ducea 3n repetate r2nduri Bor@ele peste Blu8iul
cel mare 3n @ara turcilor< care, dup5 ce a Bost 3nBr2nt, a 8enit
3nc5 o dat5, de)i a trebuit s5 se 3ntoarc5 sin1ur de pe c2mpul
s2n1eros unde 3i Buseser5 m5cel5rite o)tile, deoarece )tia c5
numai el 8a triumBa 3n cele din urm5. Ce aBl5m din aceste
r2nduriA Hu prea multeD $a nuD
6intea inBantil5 a contelui n0a 85,ut nimic, de aceea a
8orbit at2t de liber. 6intea 8oastr5 de adult n0a 85,ut nimic,
mintea mea de adult n0a 85,ut nimic p2n5 acum. HuD 9ar
iat5, un cu82nt rostit de cine8a care a 8orbit B5r5 s50)i dea
seama, c5ci nici el nu )tia ce 3nseamn5, ce ar putea 3nsemna.
$ine, am s5 85 e4plic. Ca s5 3ncep, a@i studiat 8reodat5
Bilo,oBia crimeiA 9a )i nu. 9umneata, Fohn, da, c5ci este un
studiu al nebuniei. 9umneata, doamn5 6ina, nu c5ci crima
nu te0a preocupat dec2t o sin1ur5 dat5. (otu)i, mintea
dumitale Bunc@ionea,5 bine )i nu ra@ionea,5 a4 partiulari a-
uni&ersale. Criminalii au aceast5 particularitate, care este
at2t de constant5 3n toate @5rile )i 3n toate timpurile, 3nc2t
p2n5 )i poli@ia, care nu prea cunoa)te Bilo,oBie, a aIuns s5
recunoasc5 empiric c5 e4ist5.
Asta 3nseamn5 s5 Bii empiric. Criminalul operea,5
3ntotdeauna o sin1ur5 crim5, m5 reBer la criminalul ade85rat,
care pare predestinat crimei )i care nu urm5re)te nimic
altce8a. Acest criminal nu are un creier de,8oltat, de adult. Cl
e iscusit, 8iclean )i abil, dar nu atin1e din punct de 8edere al
inteli1en@ei ni8elul adultului. Gn multe pri8in@e are creier de
copil. Criminalul nostru este )i el predestinat crimei. ?i el are
creier de copil, c5ci ceea ce a B5cut el este pueril.
Un lucru B5cut o dat5 este punctul de spriIin prin care
creierul de copil de8ine creier de adult. ?i p2n5 3n clipa 3n
care 8a a8ea drept scop altce8a, el 8a continua s5 Bac5 de
Biecare dat5 acela)i lucru, e4act cum a B5cut 3nainteD Ah,

-00
dra1a mea, 85d c5 ochii 3@i sunt lar1 deschi)i )i c5 Bul1erul 3@i
luminea,5 3ntinderi de p5m2nt. Gntr0ade85r, doamna .ar&er
3ncepu s5 bat5 din palme, iar ochii 3i sc5p5rau sc2ntei. Cl
continu5= Acum 8ei 8orbi. He 8ei spune nou5, doi sa8an@i
luci,i, ceea ce 8e,i cu ochii dumitale at2t de str5lucitori.
ProBesorul 3i lu5 m2na, @in2nd0o 3n timp ce ea ne 8orbi. *i
@inea pulsul 3ntre ar5t5tor )i de1etul mare, din instinct )i
incon)tient, 12ndeam eu, iar ea 3ncepu=
> Contele este criminal, din tipul de criminali. A)a l0ar
clasiBica Hordau )i Lombroso, iar 3n aceast5 calitate mintea
lui este incomplet de,8oltat5. AstBel, c2nd se aBl5 3ntr0o
situa@ie diBicil5, 3)i caut5 sc5parea 3n rutin5. (recutul este
indiciul lui )i sin1ura pa1in5 a acestui trecut pe care o
cunoa)tem, din propriile sale spuse, ne arat5 c5 odat5,
3nainte, c2nd s0a aBlat la str2mtoare, cum ar spune domnul
6orris, s0a 3napoiat 3n @ara lui din re1iunea pe care 3ncercase
s0o in8ade,e, dar, B5r5 a renun@a la scopul propus, s0a
pre15tit pentru un nou eBort. %0a 3ntors mai bine pre15tit )i a
c2)ti1at. La Bel a 8enit )i la Londra, pentru a in8ada o nou5
re1iune. A Bost 3nBr2nt )i c2nd a pierdut orice speran@5 de
i,b2nd5, cu 8ia@a 3n primeIdie, a Bu1it pe mare spre cas5,
dup5 cum Bu1ise odinioar5 din (urcia, 3napoi peste 9un5re.
> $ine, Boarte bine, ce Bemeie inteli1ent5D, spuse +an .elsin1
cu entu,iasm )i se aplec5 s50i s5rute m2na. M clip5 dup5
aceea 3mi spuse, calm, de parc5 ar Bi dat o consulta@ie 3n
camera unui bolna8= Puls doar )apte,eci )i doi, cu toat5
aceast5 emo@ie puternic5. Am speran@e. Gntorc2ndu0se din
nou spre ea, 3i spuse cu 8ie ner5bdare= 9ar continu5,
continu5. 6ai ai multe de spus dac5 8rei. Hu0@i Bie team5D
> Am s5 3ncerc, dar 85 ro1 s5 m5 ierta@i dac5 o s5 85 par
e1ocentric5.
> Hu, nu te teme, trebuie s5 Bii e1ocentric5, c5ci la
dumneata ne 12ndim.
> $ine, 3n calitate de criminal, el este e1oist. ?i, 3ntruc2t
intelectul lui este redus, iar ac@iunea sa se ba,ea,5 pe e1oism,
el se limitea,5 la un sin1ur scop, lipsit de orice remu)care.

-01
Acum 8rea cu orice pre@ s5 Bie la ad5post, iar restul nu01 mai
interesea,5. AstBel, e1oismul lui 3mi eliberea,5 mie 3ntruc2t8a
suBletul de cumplita putere pe care o are asupra mea,
3ncep2nd din acea noapte de 1roa,5. Am sim@it0o, ah, am
sim@it0oD %la85 lui 9umne,eu pentru marea sa 3ndurareD
%uBletul meu este mai liber dec2t a Bost p2n5 acum. Acum nu
m5 mai urm5re)te dec2t teama ca nu cum8a 3n timpul unei
transe sau al unui 8is s5 se Bi Bolosit de cuno)tin@ele mele 3n
scopul lui.
ProBesorul se ridic5=
> %0a Bolosit de mintea dumitale )i a)a am r5mas noi aici la
+arna, 3n timp ce corabia pe care se aBla a 3naintat printr0o
cea@5 3n85luitoare spre Qala@i, unde, B5r5 3ndoial5, )i0a luat
ce8a m5suri s5 scape de noi. 9ar mintea lui inBantil5 n0a
85,ut mai departe. ?i se prea poate, a)a cum 8rea totdeauna
Pro8iden@a di8in5, ca tocmai lucrul pe care r5uB5c5torul 3l
consider5 spre binele lui s5 de8in5 principala sa nenorocire.
+2n5torul este prins 3n propria sa capcan5, cum spune
psalmistul.
C5ci acum, c2nd crede c5 a sc5pat de urm5rirea noastr5 )i
c2nd ne0a luat0o 3nainte cu at2tea ceasuri, creierul lui e1oist
de copil 3i 8a )opti s5 doarm5. Cl crede c5, a)a cum s0a i,olat
de dumneata, nemaicunosc2ndu0@i 12ndurile, nici dumneata
nu mai po@i aBla nimic despre el. Aici se aBl5 eroarea lui. Acel
3n1ro,itor bote, al s2n1elui 3@i d5 posibilitatea s5 te duci cu
12ndul la el, a)a cum ai B5cut )i p2n5 acum 3n r5stimpurile
de libertate, la r5s5ritul )i apusul soarelui.
Gn clipele acelea e)ti condus5 de 8oin@a mea )i nu de a lui.
?i aceast5 putere spre binele dumitale )i al celorlal@i ai
dob2ndit0o prin suBerin@a pro8ocat5 de m2inile lui. Hoi, totu)i,
nu suntem e1oi)ti. ** 8om urm5ri )i nu 8om da 3napoi, chiar
de 8om Bi 3n pericol s5 de8enim ca el. Prietene Fohn, am tr5it
momente importante care ne0au B5cut s5 pro1res5m. (rebuie
s5 te transBormi 3n scrib )i s5 note,i totul, a)a c5 atunci c2nd
se 8or 3ntoarce )i ceilal@i de la treburi s5 le po@i ar5ta )i lor.
Atunci 8or aBla )i ei ce am aBlat )i noi.

-02
?i astBel am a)ternut aceste lucruri 3n timp ce0i a)teptam pe
ceilal@i s5 se 3ntoarc5, iar doamna .ar&er a scris la ma)in5
tot ce se 3nt2mplase de c2nd ne0a adus nou5 manuscrisul.-0'
CAP. &-
Jurnalul *octorului Se5ar*


&4 o"tom)rie. Aceste 3nsemn5ri le0am scris 3n tren de
la +arna la Qala@i. Asear5, 3nainte de asBin@it, ne0am adunat
cu to@ii pentru scurt timp. Jiecare 3)i B5cuse datoria cum
putuse mai bine. 9ac5 12ndirea, eBorturile sau oca,iile
Ba8orabile ne 8in 3n aIutor, suntem 1ata de c5l5torie )i pentru
c2te a8em de B5cut la Qala@i. C2nd se B5cu ora obi)nuit5,
doamna .ar&er se pre15ti pentru hipno,5. 9up5 ce +an
.elsin1 B5cu un eBort mai 3ndelun1at )i mai 3ncordat dec2t de
obicei, ea c5,u 3n trans5. Gn mod obi)nuit, 3ncepea s5
8orbeasc5 la o simpl5 su1estie, dar, de data asta, ca s5
putem aBla c2te ce8a, ProBesorul a trebuit s50i pun5 3ntreb5ri,
ba chiar pe un ton destul de hot5r2t. Gn sB2r)it, 8eni )i
r5spunsul=
> Hu pot 8edea nimic. %untem nemi)ca@i. +alurile nu se mai
i,besc, ci se aude doar un 82rteI continuu de ap5 care cur1e
3nceti)or pe l2n15 cablu. Aud 8oci de oameni care stri15 pe
aproape )i mai departe, le15narea )i sc2r@2itul ramelor 3n
suporturi. Pe unde8a se aude o 3mpu)c5tur5.
Ccoul pare Boarte 3ndep5rtat. 9easupra se aude trop5it de
picioare, cabluri )i lan@uri trase. 9ar ce0i astaA M ra,5 de
lumin5. %imt o adiere de 82nt.
9intr0odat5, doamna .ar&er se scul5 3n capul oaselor )i,
deschi,2nd ochii, spuse cu bl2nde@e=

-0-
> 9ore)te cine8a o cea)c5 cu ceaiA %unte@i cu to@ii at2t de
obosi@i.
Hu puteam s5 nu0i Bacem pe plac )i am acceptat. Ca plec5
3n 1rab5 s5 Bac5 ceaiul. 9up5 ce a ie)it, +an .elsin1 spuse=
> A@i au,it, prieteni. %e apropie de uscat. Gn timpul nop@ii
poate s5 ,ac5 ascuns pe unde8a, 3ns5 nu poate aIun1e pe
uscat dec2t dac5 este transportat sau dac5 8asul atin1e
@5rmul. A)adar, 3n conclu,ie, dac5 nu coboar5 pe @5rm 3n
noaptea asta sau 3nainte de re85rsatul ,orilor, 8a pierde o ,i
3ntrea15. AstBel, noi 8om putea aIun1e la timp, c5ci, dac5 nu
Bu1e noaptea, 3l 8om 15si ,iua 3nchis 3n lad5, la bunul nostru
plac. C5ci el nu 3ndr5,ne)te s50)i ia 3nB5@i)area obi)nuit5,
trea, )i e4pus 8ederii, pentru a nu Bi descoperit.
Hu mai a8ea nimic de ad5u1at, a)a c5 am a)teptat cu
r5bdare 8enirea ,orilor, c2nd mai puteam aBla c2te ce8a de la
doamna .ar&er.
9is0de0diminea@5 am ascultat, cu suBletul la 1ur5,
r5spunsul ei 3n trans5=
> Gntuneric deplin. Aud b5taia 8alurilor la acela)i ni8el cu
mine )i sc2r@2itul lemnului pe lemn.
Ca se opri. %e i8i soarele ro)u. (rebuie s5 a)tept5m p2n5 pe
3nserat.
?i astBel ne 3ndrept5m spre Qala@i 3ntr0o a)teptare
chinuitoare.
Mai trziu. A mai apus o dat5 soarele. 9oamna .ar&er s0a
supus inBluen@ei hipnotice mai 1reu chiar dec2t a,i0diminea@5.
C2nd a 8orbit, cu8intele au Bost eni1matice.
> 9ispare ce8a. %imt cum trece pe l2n15 mine un 82nt rece.
Gn dep5rtare aud ,1omote nedeslu)ite, parc5 ar Bi ni)te
oameni ce 8orbesc 3n limbi ciudate, o cascad5 Burioas5 )i
urlet de lupi.
%e opri, o trecu un Bior rece care se intensiBic5 3n clipele
urm5toare, p2n5 c2nd 3ncepu s5 se ,1uduie ca parali,at5. Hu
mai rosti nici un cu82nt, nici ca r5spuns la 3ntreb5rile
imperati8e ale ProBesorului.

-0
3% o"tom)rie. 7 a.m. He apropiem de Qala@i )i poate c5 nu
8oi mai a8ea timp s5 scriu. Am a)teptat cu to@ii cu mare
ner5bdare r5s5ritul soarelui a,i0diminea@5. ProBesorul puse
repede 3ntreb5rile la care ea r5spunse tot at2t de repede=
> Gntuneric be,n5. Aud 82rteIuri de ap5 prin apropiere, la
acela)i ni8el cu urechile mele )i sc2r@2itul lemnului pe lemn.
Gn dep5rtare sunt ni)te 8ite. %e mai aude un ,1omot, un
,1omot ciudat ca un...
%e opri, p5li, de8enind tot mai li8id5.
> Continu5D Continu5D +orbe)te, 3@i poruncescD, spuse +an
.elsin1 cu 1las sB2)ietor. Gn ochi i se citea disperarea, c5ci
soarele care r5s5rea colora 3n ro)u p2n5 )i Ba@a palid5 a
doamnei .ar&er. Ca deschise ochii )i spuse bl2nd )i aparent
total indiBerent5, B5c2ndu0ne pe to@i s5 tres5rim=
> Ah, ProBesore, de ce 3mi ceri s5 Bac un lucru pe care )tii c5
nu01 pot BaceA Hu0mi aduc aminte de nimic. Apoi, 85,2nd
e4presia de uimire de pe chipurile noastre, 3ntreb5,
pri8indu0ne pe r2nd cu o pri8ire 3n1riIorat5= Ce0am spusA
Ce0am B5cutA Hu )tiu nimic dec2t c5 am stat acolo culcat5,
pe Ium5tate adormit5 )i te0am au,it spun2nd= Continu5D
+orbe)te, 3@i poruncescD Cra at2t de ciudat s5 te aud
poruncindu0mi ca unui copil neascult5torD
%e aude )uieratul trenului. He apropiem de Qala@i. Ardem
de ner5bdare )i de 3n1riIorare.

Jurnalul "inei 0ar1er

3% o"tom)rie. 9omnul 6orris m0a dus la hotel, unde ne0au
Bost re,er8ate tele1raBic camerele. 9e el ne puteam dispensa
cel mai u)or, deoarece nu 8orbe)te nici o limb5 str5in5.
Jor@ele au Bost reparti,ate aproape la Bel ca la +arna, cu
e4cep@ia lordului Qodalmin1, care s0a dus la 8iceconsul,
deoarece, 3n 1raba 3n care ne aBl5m, ran1ul s5u i0ar putea
ser8i ca un Bel de 1aran@ie imediat5 pe l2n15 oBicialit5@i.
Fonathan )i cu cei doi doctori s0au dus la a1entul maritim
pentru a aBla detalii despre sosirea Narinei Ccaterina.

-06
Mai trziu. Lordul Qodalmin1 s0a 3ntors. Consulul este
plecat, iar 8iceconsulul este bolna8, a)a 3nc2t aBacerile
curente le re,ol85 un Bunc@ionar, care a Bost Boarte 3ndatoritor
)i s0a oBerit s5 Bac5 tot ce 3i st5 3n putere.


Jurnalul lui Jonat*an 0ar1er

3% o"tom)rie. La orele nou5, doctorul +an .elsin1,
doctorul %eRard )i cu mine am B5cut o 8i,it5 la Birma
6ac&en,ie & %tein&oBB, a1en@ii Birmei londone,e .ap1ood. Ci
primiser5 o tele1ram5 de la Londra drept r5spuns la
solicitarea tele1raBic5 a lordului Qodalmin1, cer2ndu0li0se s5
ne acorde toate 3nlesnirile cu putin@5. Au Bost mai mult dec2t
amabili )i 3ndatoritori )i ne0au dus numaidec2t pe puntea
Karinei 0aterina, care se aBla ancorat5 3n portul Blu8ial. Acolo
l0am 85,ut pe c5pitan, pe nume 9onelson, care ne0a po8estit
despre c5l5torie. He0a spus c5 nu a8usese niciodat5 3n 8ia@a
lui condi@ii at2t de Ba8orabile.
> %5 )ti@i, spuse el, ne0a cam Bost team5, c5 ne a)teptam s5
pl5tim cu 8reo nenorocire, ca s5 )tim o socoteal5. Hu0i prea
3n@elept s5 mer1i de la Londra 3n 6area Hea1r5 cu 82ntu0n
spate, de parc5 @i0ar suBla chiar dracu0n p2n,e pentru
niscai8a socoteli de0ale lui. C2teodat5 nu puteam 8edea nimic.
C2nd treceam pe l2n15 8reo corabie, sau 8rYun port, sau
8rYun cap, ne acoperea o cea@5 care mer1ea cu noi p2n5 c2nd,
dup5 ce se ridica )i ne uitam 3n Iur, nu mai 8edeam nici pe
dracuYD Am trecut pe l2n15 Qibraltar B5rY s5 ne d5m seama.
?i p2nY ce0am aIuns la 9ardanele )i0a trebuit s5 a)tept5m
permisul de trecere, nimeni nu s0a apropiat de noi. La
3nceput m0am 12ndit s5 mai sl5besc p2n,ele )i s5 ,5bo8im pe
loc p2n5 s0o ridica cea@a, dar tot eu m0am 12ndit c5 dac5
dracuY )i0a pus 3n minte s5 ne duc5 repede 3n 6area Hea1r5,
o s0o Bac5 )i dac5 nu 8rem noi. M curs5 rapid5 nu putea s50i
supere nici pe proprietari )i nici s5 ne 3ncurce nou5 treburile.

-0#
?i %carao@chi, care 3)i 85,use interesul lui, a8ea s5 ne Bie
recunosc5tor cum se cu8ine c5 nu i0am stat 3n cale.
Amestecul de simplitate )i 8iclenie, de supersti@ie )i calcul
comercial 10a st2rnit pe +an .elsin1, care i se adres5=
> 9ia8olul e mai iscusit dec2t cred unii oameni, amiceD ?i
)tie c2nd 3)i aBl5 na)ulD
Complimentul nu0i displ5cu c5pitanului, care continu5=
> C2nd am trecut de $osBor, oamenii au 3nceput s5
bomb5ne. Unii, rom2nii, au 8enit )i m0au ru1at s5 a,82rl 3n
mare o co1eamite lad5 pe care a adus0o pe punte un b5tr2n
ciudat cu pu@in timp 3nainte de a pleca din Londra. *0am
85,ut cum se uitau la omuY 5la )i cum ridicau dou5 de)te
c2nd 3l 8edeau, ca s5 se Bereasc5 de deochi. Au,iD %upersti@iile
str5inilor sunt de0a dreptul cara1hioaseD *0am trimis repeIor
s50)i 8ad5 de treburi.
9ar numaidec2t s0a l5sat o cea@5 )i am sim@it )i eu c5 a8eau
ni@elu) dreptate, de)i n0a) putea spune c5 era 8orba de lada
aia mare. Ci bine, am mers tot 3nainte )i, cum cea@a nu s0a
ridicat timp de cinci ,ile, m0am l5sat 3n 8oia 82ntului, c5ci
dac5 dracuY 8rea s0aIun15 unde8a, apoi aIun1e cu bine. *ar
dac5 nu, ei bine, tot o s5 Bim oricum cu ochii 3n patru. 9ar,
ca s5 8e,i, am B5cut un drum bun )i am a8ut ap5 ad2nc5 tot
timpuY, iar acuY dou5 ,ile, c2nd a r5s5rit de diminea@5 soarele
prin cea@5, ne0am pomenit taman pe Blu8iu, 3n Ba@a Qala@ilor.
Kom2nii erau Burio)i )i 8oiau nici mai mult, nici mai pu@in
dec2t s5 iau )i s5 a,82rl lada 3n Blu8iu. A trebuit s5 st5m de
8orb5 cu aIutoruY unei b2te )i dup5 ce a cobor2t )i ultimuY
dintre ei de pe punte, @in2ndu0se de cap, s0au con8ins c5,
deochi sau nedeochi, bunurile )i 3ncrederea patronilor mei se
aBlau mai 3n si1uran@5 3n m2inile mele dec2t 3n 9un5re.
$51a@i de seam5, scoseser5 lada pe punte, 1ata s0o a,82rle )i,
cum era nemarcat5 Qala@i 8ia +arna, m0am 12ndit s0o las
acolo p2n5 ce 8om desc5rca 3n port )i 8om sc5pa cu to@ii de
ea. H0am B5cut prea mare lucru 3n ,iua aia )i a trebuit s5
r5m2nem noaptea ancora@i, dar a doua ,i, dis0de0diminea@5,
cu un ceas 3nainte de r5s5ritul soarelui, a 8enit un om pe

-0!
punte cu o procur5 trimis5 din An1lia, s5 preia lada destinat5
contelui 9racula. Ce mai, era aBacerea lui. A8ea h2rtii 3n
re1ul5 )i am Bost bucuros s5 scap de lada aia blestemat5,
c5ci 3ncepuse s5 m5 nelini)teasc5 )i pe mine. 9ac5 dracuY
a8ea niscai ba1aIe pe corabia mea, astea nu puteau Bi dec2t
ladaD
> Cum se numea omul care a luat0oA, 3ntreb5 .elsin1,
st5p2nindu0)i ner5bdarea.
> M s5 85 spun acu)icaD, r5spunse c5pitanul )i duc2ndu0se
3n cabin5 scoase o chitan@5 semnat5 *mmanuel .ildesheim.
Adresa era $ur1enstrasse 16.
Am aBlat c5 at2t )tia c5pitanul, a)a c5, mul@umindu0i, am
plecat.
L0am 15sit pe .ildesheim la birou. 9up5 pu@in5 t2r1uial5
ne0a spus ce )tia= lucruri ce s0au do8edit simple, dar
importante. Primise o scrisoare de la domnul 9e +ille, din
Londra, spun2ndu0i s5 ridice dac5 se poate 3nainte de
r5s5ritul soarelui, ca s5 scape de 8am5, o lad5 care 8a sosi la
Qala@i cu Karina 0aterina. Aceast5 lad5 urma s5 Bie predat5
unui oarecare PetroB %&ins&/, aBlat 3n le15tur5 cu slo8acii
care B5ceau comer@ pe Blu8iu p2n5 3n port. Jusese r5spl5tit
pentru munca lui cu o bancnot5 en1le,easc5, care i0a Bost
onorat5 cum se cu8ine, 3n aur, de $anca *nterna@ional5 a
9un5rii. C2nd a 8enit %&ins&/ la el, s0au dus la corabie )i i0a
predat lada, ca s5 scuteasc5 plata transportului. Asta era tot
ce )tia.
L0am c5utat apoi pe %&ins&/, dar nu l0am putut 15si. Unul
dintre 8ecini, care nu p5rea s50i poarte prea mult5 dra1oste,
ne spuse c5 plecase cu dou5 ,ile 3n urm5, nimeni nu )tia
unde. He aBlam din nou 3ntr0un punct mort.
Gn timp ce 8orbeam, 8eni un om 3n 1oan5 )i ne spuse
12B2ind c5 3n cimitirul %B. Petru a Bost 15sit cada8rul lui
%&ins&/. A8ea bere1ata sB2)iat5 parc5 de un animal s5lbatic.
Cei cu care st5tusem de 8orb5 aler1ar5 s5 8ad5 1ro,58ia, iar
Bemeile stri1au= %lo8acii au B5cut0oD

-0"
Gn drum spre cas5 nu am putut aIun1e la nici o conclu,ie
precis5. Cram cu to@ii con8in)i c5 lada 3)i 8edea de drum, pe
ap5, spre o anumit5 destina@ie. 9ar trebuie s5 descoperim
aceast5 destina@ie. Am5r2@i, am aIuns la hotel, la 6ina.
C2nd ne0am adunat noi, b5rba@ii, ne0am consultat mai 3nt2i
dac5 e bine s50i 3mp5rt5)im 6inei cele aBlate. Lucrurile au
aIuns 3ntr0o situa@ie disperat5, dar cel pu@in mai a8em o
ultim5 )ans5, de)i cam riscant5. Ca un prim pas, eu am Bost
de,le1at de promisiunea pe care i0o B5cusem 6inei.


Jurnalul "inei 0ar1er

3% o"tom)rie, seara. Crau at2t de obosi@i, epui,a@i )i
descuraIa@i, 3nc2t nu puteam Bace nimic p2n5 ce nu se 8or Bi
odihnit pu@in. A)adar, i0am ru1at s5 se culce Ium5tate de or5,
timp 3n care eu 8oi scrie tot ce s0a 3nt2mplat p2n5 3n aceast5
clip5.
*0am cerut doctorului +an .elsin1 s50mi dea toate h2rtiile
pe care nu le0am 85,ut, )i mi le0a dat... Gn timp ce ei se
odihnesc, eu 8oi studia totul cu aten@ie )i 8oi aIun1e poate la
8reo conclu,ie. +oi 3ncerca s5 urme, e4emplul ProBesorului )i
8oi Iudeca B5r5 idei preconcepute Baptele...
Cred c5 prin harul lui 9umne,eu am B5cut o descoperire.
+oi Bace rost de h5r@i )i le 8oi e4amina...
%unt tot mai si1ur5 c5 am dreptate. Conclu,ia la care am
aIuns este 1ata, a)a c5 ne 8om aduna cu to@ii )i eu le0o 8oi
citi. Ci o 8or Iudeca. C bine s5 Bim c2t mai preci)i, c5ci Biecare
minut este pre@ios.

"emoriul "inei 0ar1er
6uprins )n $urnalul ei9

Puntul -e pleare al anhetei. Problema contelui 9racula
este s5 se 3napoie,e la el acas5.

-10
a; Cl trebuie s5 Bie dus 3napoi de c5tre cine8a. Acest lucru
este e8ident, c5ci dac5 ar a8ea puterea s5 se deplase,e sin1ur,
a)a cum ar 8rea, ar putea s5 o Bac5 cu 3nB5@i)area de om, de
lup, de liliac sau cu oricare alt5 3nB5@i)are. J5r5 3ndoial5, se
teme s5 nu Bie descoperit sau s5 nu inter8in5 cine8a 3n
aceast5 stare de neputin@5 3n care trebuie c5 se aBl5, 3nchis
cum este 3n lada lui de lemn, de la re85rsatul ,orilor )i p2n5
la asBin@it.
b; Cum urmea,5 s5 Bie transportat5 ladaA M serie de
elimin5ri succesi8e ne0ar putea aIuta. Pe drum, pe cale Berat5,
pe ap5A
1. Pe -rum > %e ridic5 numeroase diBicult5@i, 3n special la
ie)irea din ora).
a; Mamenii, iar oamenii sunt curio)i )i 3ntreab5. M alu,ie, o
presupunere, o 3ndoial5 cu pri8ire la ce se aBl5 3n lad5 l0ar
distru1e.
b; Junc@ionarii de la 8am5 sau de la ta4e.
c; Urm5ritorii ar putea 8eni dup5 el. Aceasta este teama lui
cea mai mare. ?i, pentru a nu Bi tr5dat, el )i0a 3ndep5rtat,
at2t c2t a putut, 3ns5)i 8ictima, pe mineD
2. Pe alea 'erat% > Lada nu se aBl5 3n 1riIa nim5nui. Ar
putea risca s5 3nt2r,ie, iar 3nt2r,ierea i0ar Bi Batal5, cu
du)manii pe urmele lui. Gntr0ade85r, poate e8ada 3n timpul
nop@ii. 9ar ce s0ar ale1e de el, 3ntr0un @inut necunoscut, B5r5
nici un reBu1iuA Hu asta e inten@ia lui, )i nu are de 12nd s50)i
ia asemenea risc.
'. Pe ap%. *at5 drumul cel mai si1ur 3ntr0o anume pri8in@5,
dar )i cel mai periculos 3n alt5 pri8in@5. Pe ap5 este lipsit de
puteri, cu e4cep@ia nop@ii. Chiar )i atunci poate s5 recur15
numai la cea@5, Burtun5, ,5pad5 )i lupi, dar 3n ca, de
nauBra1iu, apa l0ar 3n1hi@i B5r5 sc5pare )i ar Bi cu des582r)ire
pierdut. Ar putea conduce 8asul spre @5rm, dar dac5 re1iunea
este neprietenoas5 )i nu are libertatea de a se mi)ca, situa@ia
lui ar r5m2ne disperat5.
?tim din 3nsemn5ri c5 a Bost pe ap5, a)a 3nc2t trebuie s5
aBl5m cu certitudine pe care ap5.

-11
Primul lucru este s5 aBl5m cu preci,ie ce a B5cut p2n5 acum.
Apoi 8om putea aBla c2te ce8a despre planul s5u.
3ai )nt,i, trebuie s5 lu5m 3n considera@ie cele B5cute la
Londra ca parte a planului s5u 1eneral de ac@iune, c2nd 3l
1r5bea timpul )i trebuia s5 aranIe,e lucrurile c2t mai bine cu
putin@5.
In al -oilea r,n-, trebuie, pe c2t ne st5 3n putin@5, s5
deducem din Baptele pe care le cunoa)tem, ce a B5cut aici.
Gn le15tur5 cu prima chestiune< el inten@iona, B5r5 3ndoial5,
s5 aIun15 la Qala@i )i a trimis Bactura la +arna ca s5 ne 3n)ele
3n ca, c5 am Bi aBlat calea lui de plecare din An1lia. %copul lui
unic )i imediat de atunci a Bost s5 scape. 9o8ad5, scrisoarea
cu instruc@iuni trimis5 lui *mmanuel .ildesheim s5 preia )i
s5 transporte lada 3nainte de r5s5ritul soarelui. 6ai sunt )i
instruc@iunile trimise lui PetroB %&ins&/. Pe acestea le putem
doar 1hici, dar trebuie c5 a e4istat 8reo scrisoare sau 8reun
mesaI, deoarece %&ins&/ a 8enit la .ildesheim.
?tim c5 p2n5 acum planurile i0au i,butit. Narina Ccaterina a
B5cut o c5l5torie Benomenal de rapid5, at2t de rapid5, 3nc2t a
st2rnit p2n5 )i b5nuielile c5pitanului 9onelson. 9ar
supersti@ia )i %iretenia acestuia au B5cut Iocul contelui.
C5pitanul a 1onit m2nat de 82nturi Ba8orabile, prin ce@uri,
p2n5 a aIuns cu ochii le1a@i la Qala@i. %0a do8edit c5
aranIamentele contelui au Bost bine ticluite. .ildesheim a
scos lada, a luat0o )i i0a dat0o lui %&ins&/. %&ins&/ a luat0o,
)i aici 3i pierdem urma. At2t )tim, c5 lada se deplasea,5
unde8a, pe ap5. +ama )i ta4ele, dac5 au e4istat, au Bost
e8itate.
Acum aIun1em la ceea ce ar Bi trebuit contele s5 Bac5 dup5
sosirea sa, pe uscat, la Qala@i.
Lada i0a Bost dat5 lui %&ins&/ 3nainte de re85rsatul ,orilor.
La r5s5ritul soarelui, contele a putut s5 apar5 sub propria
3nB5@i)are. Aici ne 3ntreb5m de ce a Bost ales %&ins&/ pentru a
da aIutor 3n aceast5 problem5A Gn Iurnalul so@ului meu,
%&ins&/ este men@ionat ca a82nd de0a Bace cu slo8acii care
Bac comer@ 3n Iosul Blu8iului spre port, iar obser8a@ia B5cut5

-12
de omul acela, cum c5 omorul a Bost comis de un slo8ac,
arat5 sentimentul 1eneral 3mpotri8a acestor oameni. Contele
a a8ut ne8oie de i,olare.
Presupunerea mea este urm5toarea= la Londra, contele s0a
hot5r2t s5 se 3napoie,e la castelul s5u, pe ap5, socotind a Bi
drumul cel mai si1ur )i mai secret. Cl a Bost adus de la castel
de @i1ani, care, probabil au predat 3nc5rc5tura slo8acilor, care
au dus l5,ile la +arna, c5ci de acolo au Bost 3mbarcate spre
Londra. A)adar, contele cunoa)te persoanele care i0ar putea
Bace aceste ser8icii.
9up5 ce lada a Bost adus5 pe uscat, 3nainte de r5s5ritul
soarelui sau dup5 asBin@it, el a ie)it din lad5, s0a 3nt2lnit cu
%&ins&/ )i i0a dat instruc@iuni pentru a aranIa transportul
l5,ii pe un anumit r2u. 9up5 ce a B5cut acest lucru )i )tiind
c5 toate lucrurile mer1 bine, contele a B5cut s5 i se piard5
urmele, sau a)a a cre,ut el, omor2ndu0)i a1entul.
Am e4aminat harta )i am 15sit c5 r2urile cele mai potri8ite
pentru slo8aci sunt Prutul sau %iretul. Am citit 3n e4emplarul
dactilo1raBiat c5 3n timpul transei eu am au,it 8aci mu1ind,
82rteIuri de ap5 la ni8elul urechilor mele )i sc2r@2it de lemn.
Contele, 3n lad5, se aBla atunci pe un r2u 3ntr0o barc5
deschis5, deplasat5 probabil Bie de 82sle, Bie de pr5Iini, c5ci
malurile eram apropiate )i se mer1ea contra curentului. 9ac5
se deplasa 3n direc@ia curentului, nu s0ar Bi au,it un
asemenea ,1omot.
%0ar putea, bine3n@eles, s5 nu Bie nici %iretul, nici Prutul,
dar putem cerceta mai departe. 9intre ele, Prutul este mai
u)or na8i1abil, dar %iretul, la Jundu, se une)te cu $istri@a,
care cur1e 3n Iurul Pasului $2r15u. $ucla pe care o Bace este
e8ident punctul pe ap5 cel mai apropiat de castelul 9racula.-1'
Jurnalul "inei 0ar1er
(continuare!

9up5 ce am terminat de citit, Fonathan m0a cuprins 3n
bra@e )i m0a 3mbr5@i)at. Ceilal@i 3mi str2n1eau am2ndou5
m2inile, iar doctorul +an .elsin1 a spus=
> *at5 c5 dra1a noastr5 doamn5 6ina este 3nc5 o dat5
dasc5lul nostru. Mchii ei au 85,ut acolo unde noi am Bost orbi.
Acum, iat5, ne aBl5m din nou pe drumul cel bun, iar de data
asta putem i,b2ndi. 9u)manul nostru este cam neputincios
)i, dac5 3l aIun1em 3n timpul ,ilei, pe ap5, sarcina noastr5 8a
Bi 3ndeplinit5. 9e pornit a pornit, dar nu poate Bace nimic
pentru a se 1r5bi, deoarece nu0)i poate p5r5si lada, ca nu
cum8a cei care 3l transport5 s5 intre la b5nuieli. C5ci orice
b5nuial5 3nseamn5 s5 Bie aruncat 3n r2u, unde ar pieri. Cl
)tie acest lucru )i nu01 dore)te. Acum, dra1ii mei, 8om @ine
un consiliu de r5,boi, c5ci trebuie s5 )tim, pe loc, Biecare ce
a8em de B5cut.
> Cu 8oi Bace rost de o 8edet5 )i 3l 8om urm5ri, spuse lordul
Qodalmin1.
> *ar eu 8oi Bace rost de cai, pentru a01 urm5ri pe mal, dac5
8a debarca, spuse domnul 6orris.
> $ine, spuse ProBesorul, am2ndou5 ideile sunt bune. 9ar
nici unul dintre 8oi nu poate pleca sin1ur. He trebuie Bor@e
pentru a 3n8in1e Bor@a 3n ca, de ne8oie. %lo8acul este puternic
)i 8iolent )i poart5 arme primiti8e.
$5rba@ii ,2mbir5 cu to@ii, c5ci ei aduseser5 un mic arsenal.
9omnul 6orris spuse=
> Cu am adus ni)te pu)ti Oinchester. %unt practice la
3nc5ier5ri )i s0ar putea i8i )i lupii. Contele, dac5 85 mai
aminti@i, )i0a luat )i alte m5suri de precau@ie. Cl a cerut
anumite lucruri pe care doamna .ar&er nu prea le0a putut
au,i sau 3n@ele1e. (rebuie s5 Bim pre15ti@i pentru orice
e8entualitate.
9octorul %eRard spuse=

-1-
> Cu cred c5 e mai bine s5 mer1 cu Tuince/. He0am obi)nuit
s5 82n5m 3mpreun5 )i am2ndoi, bine 3narma@i, 8om @ine
piept la orice s0ar 3nt2mpla. Hici tu nu trebuie s5 Bii sin1ur,
Art. Poate o s5 Bie ne8oie s5 lupt5m cu slo8acii, iar un br2nci
dat la 3nt2mplare, c5ci nu 3mi 3nchipui c5 oamenii ace)tia
poart5 arme, ne0ar da toate planurile peste cap. Hici un risc,
de data asta. Hu ne 8om odihni p2n5 ce capul contelui nu 8a
Bi desp5r@it de trup )i p2n5 c2nd nu 8om Bi si1uri c5 nu se 8a
mai putea re3ncarna.
Gn timp ce 8orbea 3l pri8ea pe Fonathan, iar Fonathan, la
r2ndul s5u, m5 pri8ea. +edeam cum se mai Br5m2nt5 bietul
om. J5r5 3ndoial5, 8oia s5 r5m2n5 cu mine, 3ns5 cei din
barc5 8or Bi cei care 8or a8ea posibilitatea s501 distru15 pe...
pe... 8ampir. :9e ce am e,itat s5 scriu acest cu82ntA;
Fonathan t5cea )i 3n timpul acesta 8orbi doctorul +an
.elsin1.
> Prietene Fonathan, dumitale 3@i re8ine acest lucru din
dou5 moti8e= 6ai 3nt2i, pentru c5 e)ti t2n5r )i curaIos )i )tii
s5 lup@i, iar noi a8em ne8oie de toat5 ener1ia pentru lupta de
pe urm5. Apoi, este dreptul dumitale s50l distru1i pe acela
care @i0a pricinuit at2ta durere dumitale )i celor dra1i. Hu te
teme pentru doamna 6ina. Ca se 8a aBla sub ocrotirea mea,
dac5 mi se 3n15duie. %unt b5tr2n. Picioarele nu0mi mai sunt
at2t de sprintene la Bu15 ca odinioar5.
9ar 85 pot Bi 3n alt Bel de Bolos, pot lupta cu alte miIloace, )i
3mi pot da 8ia@a, dac5 este ne8oie, la Bel ca )i 8oi, cei tineri.
Acum iat5 )i inten@ia mea= 3n timp ce dumneata, lord
Qodalmin1, )i prietenul Fonathan 8e@i mer1e pe r2u cu 8edeta
rapid5, )i 3n timp ce Fohn )i Tuince/ 8or p5,i malurile 3n
punctele unde ar putea el s5 debarce, eu o 8oi duce pe
doamna 6ina 3n inima @5rii du)manului. Gn timp ce 8ulpoiul
se aBl5 3nchis 3n lad5, plutind pe apa cur15toare de unde
poate e8ada pe uscat, noi ne 8om duce pe drumul pe care 10a
B5cut Fonathan, de la $istri@a peste $2r15u, )i 8om aBla calea
spre castelul 9racula. Aici, puterea hipnotic5 a doamnei
6ina ne 8a Bi cu si1uran@5 de Bolos )i 8om aBla drumul, altBel

-1
3ntunecat )i necunoscut, dup5 primul r5s5rit de soare, c2nd
8om Bi 3n apropierea acelui loc Batal.
Aici Fonathan 3l 3ntrerupse aprins=
> +rei s5 spui, ProBesore, c5 o 8ei duce pe 6ina, at2t de
m2hnit5 )i p2n15rit5 cum este de r5ul dia8olului, tocmai 3n
aceast5 capcan5 a mor@iiA Pentru nimic 3n lumeD Hici 3n
numele Cerului sau al *nBernuluiD ?ti@i cum arat5 acel locA A@i
85,ut acel b2rlo1 cumplit al inBamiei dia8ole)ti, 3n care )i
lumina lunii e populat5 de Borme h2de )i 3n care Biece Bir de
praB care se 3n82rte)te prin aer e un 8iitor monstruA A@i sim@it
bu,ele 8ampirului pe 12tA La aceste cu8inte se 3ntoarse spre
mine, pri8irea lui 3mi ardea Bruntea, iar el, 3n5l@2ndu0)i
bra@ele, e4clam5= M, 9oamne, ce0am B5cut pentru a abate
at2ta 1roa,5 asupra noastr5A, )i se pr5bu)i pe canapea 3n
culmea disper5rii.
Qlasul ProBesorului, cu tonuri clare )i bl2nde, care p5reau
s5 8ibre,e 3n aer, ne lini)ti pe to@i=
> M, prietene, dac5 8reau s5 m5 duc 3n acel loc de 1roa,5
este tocmai ca s0o sal8e, pe doamna 6ina. 9oamne Bere)te
s0o duc 3n castelD A8em de 3ndeplinit un lucru cumplit, pe
care ochii ei nu trebuie s501 8ad5. Hoi, b5rba@ii, cu e4cep@ia
lui Fonathan, am 85,ut cu ochii no)tri ce a8em de B5cut
pentru a puriBica acel loc. Hu uita@i c5 suntem la mare
str2mtoare. 9ac5 9racula ne scap5 )i de data asta, )i e
puternic, abil )i 8iclean, el poate lua hot5r2rea s5 doarm5
timp de un secol. ?i atunci, cu timpul, dra1a noastr5, )i 3mi
lu5 m2na, se 8a duce s50i @in5 to85r5)ie )i 8a de8eni aidoma
celorlalte duhuri, pe care dumneata, Fonathan, le0ai
cunoscut.
> J5 cum 3@i este 8oia, spuse Fonathan scuturat de un
suspin. He aBl5m 3n m2inile lui 9umne,euD
6ai t2r,iu. 60am sim@it bine 85,2ndu0i pe b5rba@ii ace)tia
8iteIi pornind la lucru. Hici n0au trecut trei ore de c2nd
ne0am reparti,at treburile 3ntre noi. Lordul Qodalmin1 )i
Fonathan au o 8edet5 cu aburi, 1ata s5 porneasc5 dintr0un
moment 3n altul. 9octorul %eRard )i domnul 6orris au 8reo

-16
)ase cai Brumo)i, bine 3n)eua@i. A8em tot Belul de h5r@i )i de
instrumente. ProBesorul +an .elsin1 )i cu mine urmea,5 s5
plec5m cu trenul de 11.-0 spre +ere)ti, de unde 8om lua o
tr5sur5 care s5 ne duc5 p2n5 la Pasul $2r15ului.
Am luat cu noi o mul@ime de bani 1hea@5, deoarece urmea,5
s5 cump5r5m o tr5sur5 cu cai. +om m2na noi 3n)ine, c5ci nu
e4ist5 nimeni 3n care s5 ne putem 3ncrede. ProBesorul
cunoa)te cu8inte din Boarte multe limbi, astBel c5 ne 8om
descurca de minune. He0am luat tot Belul de arme, chiar )i
un re8ol8er de mare calibru pentru mine. Fonathan nu ar Bi
Bost lini)tit dac5 nu a) Bi Bost )i eu 3narmat5 ca )i ceilal@i. +aiD
Cu nu pot purta arme sBinte ca ceilal@i. $unul doctor +an
.elsin1 m5 lini)te)te, spun2ndu0mi c5 8oi Bi bine 3narmat5 3n
ca, c5 se 8or i8i lupii. +remea se r5ce)te cu Biecare ceas )i
raBalele de ,5pad5 8in )i se duc ca ni)te pre8estiri.
6ai t2r,iu. 6i0a trebuit Boarte mult curaI pentru a spune
adio iubitului meu. %0ar putea s5 nu ne mai 3nt2lnim
niciodat5. CuraI, 6inaD

Jurnalul lui Jonat*an 0ar1er

3% o"tom)rie, noaptea. %criu la lumina de la u)a
ca,anului de pe 8edet5. Lordul Qodalmin1 3ntre@ine Bocul. C
Boarte priceput la treburile astea, deoarece de ani la r2nd are
o 8edet5 pe (amisa )i pe lacul HorBol&. Consult2ndu0ne
planurile, am stabilit, 3n ultim5 instan@5, c5 presupunerile
6inei Buseser5 corecte. 9ac5 pentru 3ntoarcerea sa la castel
contele alesese un drum na8i1abil, atunci acesta era
conBluen@a %iretului cu $istri@a. Am presupus c5 locul cel
mai propice pentru tra8ersarea @5rii 3ntre r2u )i Carpa@i este
pe la paralela de -#` latitudine nordic5. Hu ne temem de
8ite,a mare pe r2u noaptea. 9ebitul de ap5 e suBicient, iar
malurile sunt destul de dep5rtate pentru a 3nlesni na8i1a@ia
chiar )i 3n timpul nop@ii.
Lordul Qodalmin1 3mi spune s5 m5 culc pu@in, deoarece nu
e ne8oie dec2t de un sin1ur om care s5 stea de cart. 9ar nu

-1#
pot dormi, cum a) putea oare, c2nd pericolul acesta cumplit
planea,5 asupra dra1ei mele, iar Baptul c5 ea se duce 3n locul
acela 3n1ro,itor... 9omnul 6orris )i doctorul %eRard au
plecat pe cai 3nainte ca noi s5 Bi pornit. Urmea,5 s5 mear15
pe malul drept, urc2nd pe locurile mai 3nalte, de unde pot
8edea bine 3ntinderea r2ului, pot e8ita sinuo,it5@ile lui )i pot
m2na caii de re,er85, patru cu totul, pentru a nu st2rni
curio,itatea. Pentru prima por@iune a drumului au tocmit doi
oameni care s5 c5l5reasc5. C2nd 8or da drumul la oameni,
lucru ce 8a a8ea loc 3n scurt timp, se 8or 3n1riIi ei 3n)i)i de cai.
He0am an1aIat 3ntr0o a8entur5 s5lbatic5. Qonind prin be,n5,
lo8i@i parc5 de Bri1ul care se 3nal@5 amenin@5tor din r2u,
3nconIura@i de 1lasurile misterioase ale nop@ii, totul parc5 e
B5cut ca s5 ne sporeasc5 nelini)tea. Parc5 ne l5s5m purta@i
spre melea1uri )i c5i necunoscute, 3ntr0o lume de lucruri
3ntunecate )i 3nsp5im2nt5toare. Qodalmin1 3nchide u)a
ca,anului...

31 o"tom)rie. 6ereu aceea)i 1oan5. %0a luminat de ,iu5,
Qodalmin1 doarme, iar eu stau de 8e1he. Jri1ul dimine@ii
parc5 te mu)c5. Ca,anul d5 c5ldur5 din bel)u1, dar a8em )i
haine 1roase, 3mbl5nite. P2n5 acum nu am aIuns din urm5
dec2t c2te8a ambarca@iuni deschise, dar 3n nici una nu se
aBla 8reo lad5 sau 8reo 3nc5rc5tur5 de dimensiunile celei pe
care o c5ut5m.

1 noiem)rie, seara. (oat5 ,iua, nici o 8este. Hu am 15sit
nimic asem5n5tor cu ceea ce c5utam. *at50ne intra@i pe
$istri@a )i, dac5 presupunerea noastr5 a Bost 1re)it5, am
ratat totul. Am cercetat toate ambarca@iunile, mici )i mari.
9is0de0diminea@5, un echipaI ne0a luat drept o ambarca@iune
1u8ernamental5 )i ne0a tratat 3n consecin@5. Am 3ntre85,ut 3n
acest Bapt un mod de a Bacilita lucrurile, astBel c5 la Jundu,
unde $istri@a se 8ars5 3n %iret, am B5cut rost de un stea1
rom2nesc, pe care l0am arborat ostentati8.

-1!
(rucul ne0a reu)it cu ambarca@iunile pe care le0am cercetat.
Hi s0a ar5tat tot respectul )i nu s0a B5cut nici o obiec@ie la
3ntreb5rile sau ac@iunile noastre. Hi)te slo8aci ne0au spus c5
3i dep5)ise o ambarca@iune care mer1ea cu o 8ite,5 mai mare
dec2t cea obi)nuit5, deoarece a8ea la bord un echipaI de
dou5 ori peste necesar. Acest lucru s0a petrecut 3nainte ca ei
s5 Bi aIuns la Jundu, a)a c5 nu ne puteau spune dac5
ambarca@iunea trecuse pe $istri@a sau 3)i continuase drumul
pe %iret. La Jundu nu am au,it nimic despre 8asul acesta,
care probabil c5 a trecut pe acolo 3n timpul nop@ii. 6i0e Boarte
somn. Jri1ul 3ncepe s5 se Bac5 sim@it, iar natura 3)i cere
drepturile la odihn5. Qodalmin1 insist5 s5 Bac5 el primul de
cart. 9umne,eu s501 aib5 3n pa,5 pentru bun5tatea pe care
ne0o arat5 s5rmanei 6ina )i mieD

2 noiem)rie, dimineaa. %0a luminat de ,iu5. $unul meu
to8ar5) nu 8oia s5 m5 tre,easc5, spun2nd c5 ar Bi Bost p5cat,
c5ci dormeam at2t de lini)tit )i mai uitam de neca,uri. 6i se
pare brutal )i e1oist din partea mea s5 dorm at2t de mult )i
s501 las s5 stea de 8e1he o noapte 3ntrea15. 9ar, a a8ut
dreptate. %unt alt om 3n diminea@a asta. ?i cum stau aici,
8e1hindu0i somnul, pot Bace tot ce este necesar= s5 urm5resc
ma)ina, s5 am 1riI5 de c2rm5 )i s5 stau de cart.
%imt c5 mi0au re8enit puterea )i ener1ia. 65 3ntreb unde or
Bi acum 6ina )i +an .elsin1. 6iercuri la amia,5 trebuia s5 Bi
aIuns la +ere)ti. Le 8a trebui c2t8a timp pentru a Bace rost de
tr5sur5 )i de cai. A)adar, dac5 au pornit )i au mers bine,
acum ar trebui s5 Bie la Pasul $2r15ului. %50i c5l5u,easc5 )i
s5 le aIute 9umne,euD 6i0e team5 s5 m5 12ndesc la ce s0ar
putea 3nt2mpla. 9e0am putea mer1e mai repedeD
9ar nu putem= ma)inile 12B2ie )i dau c2t pot. 65 3ntreb
cum se descurc5 doctorul %eRard )i domnul 6orris. Pare c5
num5rul p2raielor care cur1 din mun@i 3n acest r2u este
nesB2r)it, dar cum nici unul nu este Boarte mare, acum 3n
orice ca,, de)i, B5r5 3ndoial5, iarna )i la topirea ,5pe,ilor sunt
8iIelioase, c5l5re@ii nu au 3nt2lnit, probabil, prea multe piedici.

-1"
%per s50i putem 8edea 3nainte de a aIun1e la %trasba. C5ci
dac5 nu01 8om prinde pe conte, atunci 8a Bi necesar s5 ne
sB5tuim cu to@ii 3n le15tur5 cu 8iitoarele ac@iuni.

Jurnalul doctorului Seward

2 noiem)rie. (rei ,ile pe drum. Hici o 8este )i nici timp de a
scrie, c5ci Biecare moment este pre@ios. He0am odihnit at2t c2t
le0a Bost necesar cailor, dar am2ndoi 3ndur5m oboseala
admirabil.

3 noiem)rie. Am au,it la Jundu c5 8edeta a luat0o pe
$istrita 3n sus. 9e n0ar Bi at2t de Bri1D
%unt semne care anun@5 8enirea ,5pe,ii. E5pada mult5 ne
8a opri. Gn ca,ul acesta 8a trebui s5 Bacem rost de o sanie,
dup5 moda ruseasc5.

4 noiem)rie. Ast5,i am au,it c5 8edeta a 3nt2r,iat din
pricina unui accident, c2nd 3ncerca s5 urce toancele.
Ambarca@iunile slo8acilor au urcat bine, cu aIutorul unei
Br2n1hii )i Biind c2rmite cu iscusin@5. Unele au urcat acum
c2te8a ore. Qodalmin1 este )i mecanic amator )i, B5r5
3ndoial5, a repus 8edeta pe direc@ie. Gn cele din urm5, cu
aIutorul localnicilor, au urcat cu bine toancele )i au pornit
din nou 3n urm5rire. 65 tem c5 barca s0a cam a8ariat 3n
urma accidentului. N5ranii ne0au spus c5 dup5 ce au ie)it
din nou 3n ape line s0a tot poticnit, p2n5 ce a ie)it din ra,a
8ederii lor. (rebuie s5 ne 1r5bim mai mult dec2t p2n5 acum.
%0ar putea ca 3n cur2nd s5 Bie ne8oie de aIutorul nostru.

Jurnalul "inei 0ar1er

31 o"tom)rie. La amia,5 am sosit la +ere)ti. ProBesorul 3mi
spune c5 a,i 3n ,ori abia a putut s5 m5 hipnoti,e,e )i c5 tot
ce am spus a Bost= 3ntuneric )i lini)te. %0a dus s5 cumpere o
tr5sur5 )i cai. %pune c5 mai t2r,iu o s5 3ncerce s5 cumpere )i

-20
al@i cai, ca s50i putem schimba pe drum. A8em de parcurs
mai mult de )apte,eci de mile. Ninutul este Brumos )i Boarte
interesant. Gn alte 3mpreIur5ri, ce 3nc2nt5toare mi s0ar p5rea
toate acesteaD 9ac5 Fonathan )i cu mine am Bace acest drum
sin1uri, ce pl5cut ar BiD He0am opri s5 8edem oamenii, s5
aBl5m c2te ce8a despre 8ia@a lor )i s5 ne umplem suBletul )i
mintea de 3ntre1 coloritul )i pitorescul acestei @5ri s5lbatice )i
Brumoase )i de ace)ti oameni ciuda@iD 9ar, 8aiD
Mai trziu. %0a 3ntors doctorul +an .elsin1. A B5cut rost de
o tr5sur5 )i de cai. Urmea,5 s5 m2nc5m ce8a )i s5 pornim
peste o or5. .an1i@a ne pre15te)te un co) uria) cu merinde,
care pare s5 aIun15 )i pentru o companie de solda@i.
ProBesorul 3i d5 dreptate )i 3mi )opte)te c5 s0ar putea s5
treac5 o s5pt5m2n5 p2n5 s5 mai 15sim din nou hran5 bun5.
A B5cut )i cump5r5turi, a8em o mul@ime de haine 3mbl5nite,
)aluri minunate )i tot Belul de lucruri c5lduroase. A)a nu ne
8a mai Bi Bri1.
+om porni cur2nd. 65 tem s5 m5 12ndesc la ce ni s0ar
putea 3nt2mpla. %untem, 3ntr0ade85r, 3n m2inile lui
9umne,eu. Humai Cl )tie ce se poate 3nt2mpla )i 3l 8oi ru1a
din tot suBletul meu 3ntristat )i umil s5 8e1he,e asupra
so@ului meu iubit )i, orice s0ar 3nt2mpla, Fonathan s5 )tie c5
l0am iubit )i l0am cinstit mai mult dec2t pot spune )i c5
12ndul meu cel de pe urm5 )i cel mai sincer 8a Bi 3ntotdeauna
pentru el.
-21
CAP. &1
Jurnalul )inei !arker


1 noiem)rie. Am c5l5torit toat5 ,iua cu o 8ite,5 destul de
bun5. Caii parc5 3)i dau seama c5 ne purt5m bine cu ei, c5ci
parcur1 distan@ele stabilite 3n cea mai mare 8ite,5, B5r5 a da
nici un semn de nemul@umire. *0am schimbat p2n5 acum de
multe ori )i i0am 15sit mereu ascult5tori