Sunteți pe pagina 1din 3

SC SENATOR SRL

INFORMAII DE SECURITATEA MUNCII,


PRIVIND
ACCI DENTUL DE MUNC
DEFINIIE. CLASIFICARE.
1. DEFINIIE ( cnf. Legii 319!""#$ %
V&'&()*e) +i,-en'& ) ,*g)ni.(/-/i, 0*ec/( 1i in',2ic)3i) )c/'&
0*,fe.i,n)-&, c)*e )/ -,c 4n 'i(0/- 0*,ce./-/i 5e (/nc& .)/ 4n
4n5e0-ini*e) 4n5)',*i*i-,* 5e .e*+ici/ 1i c)*e 0*,+,)c& inc)0)ci')'e
'e(0,*)*& 5e (/nc& 5e ce- 0/3in 3 6i-e c)-en5)*i.'ice, in+)-i5i')'e ,*i
5ece..
2. CLASIFICARE :
ACCIDENTELE DE MUNC se clasific dup urm!arele crierii:
" D/0& n/(&*/- 0e*.,)ne-,* )cci5en')'e%
- i#di$iduale% c&#d ese efecua ! si#'ur pers!a#(
- c!leci$e% c&#d su# accide#ae cel pu)i# * pers!a#e +# acela,i imp ,i di#
aceea,i cau-.
" D/0& /*(&*i-e 0*,5/.e )./0*) +ic'i(ei%
- accide#e care pr!duc i#capaciae emp!rar de mu#c de cel pu)i# * -ile
cale#darisice(
- accide#e care pr!duc i#$alidiae(
- accide#e m!rale.
" D/0& n)'/*) c)/6e-,* 5i*ec'e c)*e 0*,+,)c& +&'&()*e)%
- accide#e:
meca#ice
elecrice
c.imice
ermice
- pri# iradiere
c!mple/e.
" D/0& n)'/*) -e6i/ni-,* 0*,+,c)'e )./0*) ,*g)ni.(/-/i%
0 c!#u-ii% pl'i% 0 +#)epuri%
1
- fracuri% 0 i#!/ica)ii acue%
- sri$iri% 0 asfi/ii%
- arsuri% 0 elecr!curi%
- e#!rse% 0 i#s!la)ii%
- ampuri% 0 le-iu#i simple.
- le-iu#i ale !r'a#el!r
i#er#e%
" D/0& -,c/- -e6i/nii%
- la cap%
- la ru#c.i%
- la mem1rele superi!are%
- la mem1rele i#feri!are%
- cu l!cali-ri muliple%
- cu ale l!cali-ri.
" D/0& (,(en'/- c7n5 .e *e.i(' efec'e-e%
- cu efec imedia%
- cu efec uleri!r.
ESTE ACCIDENT DE MUNC:
a) accide#ul suferi de pers!a#e aflae +# $i-i +# +#repri#dere ,i2sau u#iae% cu
permisiu#ea a#'a3a!rului(
b) accide#ul suferi de pers!a#ele care +#depli#esc sarci#i de sa sau de i#eres
pu1lic% i#clusi$ +# cadrul u#!r aci$i)i culurale% sp!ri$e% +# )ar sau +# afara
'ra#i)el!r )rii% +# impul ,i di# cau-a +#depli#irii aces!r sarci#i(
c) accide#ul sur$e#i +# cadrul aci$i)il!r culural sp!ri$e !r'a#i-ae% +# impul ,i
di# cau-a +#depli#irii aces!r aci$i)i(
d) accide#ul suferi de !rice pers!a#% ca urmare a u#ei ac)iu#i +#repri#se di#
pr!prie i#i)iai$ pe#ru sal$area de $ie)i !me#e,i(
e) accide#ul suferi de !rice pers!a#% ca urmare a u#ei ac)iu#i +#repri#se di#
pr!prie i#i)iai$ pe#ru pre$e#irea !ri +#lurarea u#ui peric!l care ame#i#) a$uul
pu1lic ,i pri$a(
f) accide#ul cau-a de aci$i)i care #u au le'ur cu pr!cesul mu#cii% dac se
pr!duce la sediul pers!a#ei 3uridice sau la adresa pers!a#ei fi-ice% +# caliae de
a#'a3a!r% !ri +# al l!c de mu#c !r'a#i-a de ace,ia% +# impul pr!'ramului de
mu#c ,i #u se da!rea- culpei e/clusi$e a accide#aului(
g) accide#ul de raseu% dac deplasarea s0a fcu +# impul ,i pe raseul #!rmal de la
d!miciliul lucr!rului la l!cul de mu#c !r'a#i-a de a#'a3a!r ,i i#$ers(
.4 accide#ul suferi +# impul deplasrii de la sediul pers!a#ei 3uridice sau de la adresa
pers!a#ei fi-ice la l!cul de mu#c sau de la u# l!c de mu#c la alul% pe#ru +#depli#irea
u#ei sarci#i de mu#c(
i4 accide#ul suferi +# impul deplasrii de la sediul pers!a#ei 3uridice sau de la
adresa pers!a#ei fi-ice la care ese +#cadra $icima% !ri de la !rice al l!c de mu#c
!r'a#i-a de acesea% la ! al pers!a# 3uridic sau fi-ic% pe#ru +#depli#irea
sarci#il!r de mu#c% pe duraa #!rmal de deplasare(
34 accide#ul suferi +#ai#e sau dup +#cearea lucrului% dac $icima prelua sau preda
u#elele de lucru% l!cul de mu#c% uila3ul !ri maerialele% dac sc.im1a
+m1rcmi#ea pers!#al% ec.ipame#ul i#di$idual de pr!ec)ie sau !rice al
ec.ipame# pus la disp!-i)ie de a#'a3a!r% dac se afla +# 1aie !ri +# spl!r sau dac
se deplasa de la l!cul de mu#c la ie,irea di# +#repri#dere sau u#iae ,i i#$ers(
54 accide#ul suferi +# impul pau-el!r re'ulame#are% dac acesa a a$u l!c +# l!curi
!r'a#i-ae de a#'a3a!r% precum ,i +# impul ,i pe raseul #!rmal spre ,i de la acese
l!curi(
l4 accide#ul suferi de lucr!ri ai a#'a3a!ril!r r!m&#i sau de pers!a#e fi-ice
r!m&#e% dele'a)i pe#ru +#depli#irea +#da!riril!r de ser$iciu +# afara 'ra#i)el!r )rii%
pe duraa ,i raseul pre$-ue +# d!cume#ul de deplasare(
m4 accide#ul suferi de pers!#alul r!m&# care efecuea- lucrri ,i ser$icii pe
eri!riul al!r )ri% +# 1a-a u#!r c!#race% c!#$e#)ii sau +# ale c!#di)ii pre$-ue de
le'e% +#c.eiae de pers!a#e 3uridice r!m&#e cu pare#eri sri#i% +# impul ,i di# cau-a
+#depli#irii +#da!riril!r de ser$iciu(
#4 accide#ul suferi de cei care urmea- cursuri de calificare% recalificare sau
perfec)i!#are a pre'irii pr!fesi!#ale% +# impul ,i di# cau-a efecurii aci$i)il!r
afere#e sa'iului de pracic(
!4 accide#ul deermi#a de fe#!me#e sau calami)i #aurale% cum ar fi furu#%
$isc!l% curemur% i#u#da)ie% alu#ecri de ere#% rs#e 6elecr!cuare4, dac
$icima se afla +# impul pr!cesului de mu#c sau +# +#depli#irea +#da!riril!r de
ser$iciu(.
p4 dispari)ia u#ei pers!a#e% +# c!#di)iile u#ui accide# de mu#c ,i +# +mpre3urri care
+#drep)esc presupu#erea decesului aceseia(
74 accide#ul suferi de ! pers!a# afla +# +#depli#irea ari1u)iil!r de ser$iciu% ca urmare
a u#ei a'resiu#i.
I# siua)iile me#)i!#ae la li. '4% .4% i4 ,i 84% 5e0-).)*e) '*e8/ie .& .e f)c& f&*& )8)'e*i
ne9/.'ific)'e 5e I) '*).e/- n,*()- ,i de aseme#ea% ra#sp!rul s se fac +# c!#di)iile
pre$-ue de re'leme#rile de securiae ,i s#ae +# mu#c sau de circula)ie +#
$i'!are.
+#re'israrea accide#ului de mu#c se face pe 1a-a pr!cesului0$er1al de cerceare.
Accide#ul de mu#c +#re'isra de a#'a3a!r se rap!rea- de cre acesa
i#spec!raul eri!rial de mu#c% precum ,i la asi'ur!r% p!ri$i le'ii.
+#!cmi%
I#'. Dicia#u Maria#