Sunteți pe pagina 1din 204

Cupri ns Cupri ns

Cupri ns Cupri ns Cupri ns Cont ent s Cont ent s


Cont ent s Cont ent s Cont ent s
3
34 34 34 34 34
22 22 22 22 22
7 77 77
46 46 46 46 46
13 13 13 13 13
Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial
150 de ani
n serviciul Armatei Romniei
Colonel dr. Mircea T~NASE
Proiec]ii conceptuale Proiec]ii conceptuale Proiec]ii conceptuale Proiec]ii conceptuale Proiec]ii conceptuale
Rolul informa]iilor militare
n procesul de luare a deciziilor
n contextul ader`rii Romniei
la NATO
Colonel dr. Vasile CERBU
Locotenent-colonel Corneliu PREJA
Abordarea cuprinz`toare
a opera]iilor militare
[i cooperarea inter-agen]ii
Colonel dr. Dorin-Marinel EPARU
New Media influen]e
asupra activit`]ii de informa]ii
Locotenent-colonel
Vasile-Dumitru IONI}OIU
Opinii Opinii Opinii Opinii Opinii
Abord`ri ale managementului
logistic militar n condi]ii
de transformare [i progres
Colonel dr. Gheorghe MINCULETE
Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial
150 Years in the Service
of the Romanian Armed Forces
Colonel Dr Mircea T~NASE
Conceptual Proj ections Conceptual Proj ections Conceptual Proj ections Conceptual Proj ections Conceptual Proj ections
The Role of Military Intelligence
in the Decision-Making Process
in the Context of Romanias NATO
Membership
Colonel Dr Vasile CERBU
Lieutenant Colonel Corneliu PREJA
Comprehensive Approach
to Military Operations
and Inter-Agency Cooperation
Colonel Dr Dorin-Marinel EPARU
New Media Influences
on Intelligence Activity
Lieutenant Colonel
Vasile-Dumitru IONI}OIU
Opinions Opinions Opinions Opinions Opinions
Military Logistic Management
Approaches in Conditions
of Transformation and Progress
Colonel Dr Gheorghe MINCULETE
4
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
62 62 62 62 62
76 76 76 76 76
54 54 54 54 54
88 88 88 88 88
97 97 97 97 97
106 106 106 106 106
Apari]ia [i evolu]ia
comunica]iilor aeronautice
[i a sistemelor tehnice
de naviga]ie aerian`
pentru asigurarea leg`turilor
avia]iei militare [i civile (I)
Locotenent-colonel
Gheorghe NI{ULESCU
Rolul HUMINT n combaterea
amenin]`rilor asimetrice
Locotenent-colonel Iosif SOLOMON
Geopolitic` Geopolitic` Geopolitic` Geopolitic` Geopolitic` Geostrategie Geostrategie Geostrategie Geostrategie Geostrategie
Securitate interna]ional` Securitate interna]ional` Securitate interna]ional` Securitate interna]ional` Securitate interna]ional`
Cecenia o surpriz` strategic`
pentru Federa]ia Rus`
la sfr[itul secolului XX
Dr. Ioan Codru] LUCINESCU
Strategia NATO
n domeniul armelor nucleare
Colonel dr. Ion PANAIT
Geopolitica maritim`
versus geopolitica continental`.
Atlantism versus eurasianism
Comandor dr. Adrian FILIP
Prim`vara arab`
n politica extern` a SUA
Raisa DOBRESCU
O privire de ansamblu
asupra situa]iei din Siria
Mihai C`t`lin AVRAM
The Emergence and Evolution
of Aeronautical Communications
and Air Navigation Technical Systems
for Providing Military and Civil
Aviation Connections (I)
Lieutenant Colonel
Gheorghe NI{ULESCU
The Role of HUMINT in Combating
Asymmetric Threats
Lieutenant Colonel Iosif SOLOMON
Geopolitics Geopolitics Geopolitics Geopolitics Geopolitics Geostrategy Geostrategy Geostrategy Geostrategy Geostrategy
International Security International Security International Security International Security International Security
Chechnya A Strategic Surprise
for the Russian Federation at the End
of the Twentieth Century
Dr Ioan Codru] LUCINESCU
NATOs Nuclear Weapons Strategy
Colonel Dr Ion PANAIT
Maritime Geopolitics
versus Continental Geopolitics.
Atlantism versus Eurasianism
Captain (N) Dr Adrian FILIP
The Arab Spring
in US Foreign Politics
Raisa DOBRESCU
Overview
of the Situation in Syria
Mihai C`t`lin AVRAM
115 115 115 115 115
Cuprins
5
134 134 134 134 134
153 153 153 153 153
127 127 127 127 127
166 166 166 166 166
141 141 141 141 141
144 144 144 144 144
Mas` Mas` Mas` Mas` Mas`
rotund` rotund` rotund` rotund` rotund`
Recunoa[tere interna]ional`
pentru Academia For]elor Terestre
Nicolae B`lcescu
Dr. M`rioara PATE{AN
Dr.ing. Lumini]a GIURGIU
Lec]ii nv`]ate
de la cel mai nalt nivel al NATO
Colonel D`nu] VACARIU
Scutul credin]ei Scutul credin]ei Scutul credin]ei Scutul credin]ei Scutul credin]ei
M`rturii spirituale (V)
Pastor Gabi GHEORGIA{
Pagini de istorie militar` Pagini de istorie militar` Pagini de istorie militar` Pagini de istorie militar` Pagini de istorie militar`
R`zboaiele medice
[i b`t`lia de la Salamina
Comandor
dr. Olimpiu Manuel GLODARENCO
n avanpostul luptei
pentru supravie]uire
ac]iuni de consolidare
a ap`r`rii na]ionale a Romniei
n vltoarea anilor 1938-1940 (III)
Colonel dr. Dan PRIS~CARU
Vespasian V. Pella un romn
n slujba dreptului [i p`cii
Colonel dr. Filofteia REPEZ
Round-Table Round-Table Round-Table Round-Table Round-Table
Discussion Discussion Discussion Discussion Discussion
International Recognition
of the Nicolae B`lcescu
Land Forces Academy
Dr M`rioara PATE{AN
Dr BEng Lumini]a GIURGIU
Lessons Learned
at NATOs Highest Level
Colonel D`nu] VACARIU
The Shield of Faith The Shield of Faith The Shield of Faith The Shield of Faith The Shield of Faith
Spiritual Testimonies (V)
Minister Gabi GHEORGIA{
Pages of Military History Pages of Military History Pages of Military History Pages of Military History Pages of Military History
The Persian Wars
and the Battle of Salamis
Captain (N)
Dr Olimpiu Manuel GLODARENCO
In the Outpost of the Fight
for Survival
Actions to Consolidate
Romanias National Defence
between 1938 and 1940 (III)
Colonel Dr Dan PRIS~CARU
Vespasian V. Pella A Romanian
in the Service of Law and Peace
Colonel Dr Filofteia REPEZ
6
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
176 176 176 176 176
185 185 185 185 185
189 189 189 189 189
199 199 199 199 199
195 195 195 195 195
Sfntul Domnitor
Constantin Brncoveanu
300 de ani de la martiraj (I)
Preot Gruia Mihail ZAMFIRESCU
Istoria devenirii noastre:
{tiin]`, art`
[i istorie militar` (XXIX)
Univers publicistic Univers publicistic Univers publicistic Univers publicistic Univers publicistic
militar militar militar militar militar
Evenimente editoriale Evenimente editoriale Evenimente editoriale Evenimente editoriale Evenimente editoriale
Cronica militar` Cronica militar` Cronica militar` Cronica militar` Cronica militar`
de alt`dat` de alt`dat` de alt`dat` de alt`dat` de alt`dat`
Saint Prince
Constantin Brncoveanu
300 Years
since His Martyr Death (I)
Priest Gruia Mihail ZAMFIRESCU
The History of our Development:
Military Science, Art
and History (XXIX)
Military Journalistic Military Journalistic Military Journalistic Military Journalistic Military Journalistic
Universe Universe Universe Universe Universe
Editorial Events Editorial Events Editorial Events Editorial Events Editorial Events
Military Chronicle Military Chronicle Military Chronicle Military Chronicle Military Chronicle
of Bygone Years of Bygone Years of Bygone Years of Bygone Years of Bygone Years
7
150 de ani n serviciul
Armatei Romniei
U
nirea Principatelor Romne, la 24 ianuarie 1859, act de incontestabil`
afirmare a voin]ei na]ionale, a c`p`tat concrete]e prin construc]iile
institu]ionale ale statului modern. Armata, institu]ie indispensabil`
oric`rui stat care dore[te s`-[i exprime [i s`-[i apere propria identitate, [i-a fundamentat
evolu]ia pe o arhitectur` structural` rezistent` [i elastic` n acela[i timp, capabil`
s` se remodeleze n func]ie de cerin]ele [i tendin]ele vremii.
nfiin]area, la mai pu]in de un an de la proclamarea Unirii, a Corpului
de Stat Major General, organismul superior de concep]ie [i comand` al o[tirii,
vine s` confirme aten]ia pe care domnitorul Alexandru Ioan Cuza a acordat-o
institu]iei militare, aten]ie generat` nu doar de statutul s`u de ofi]er, ci, mai mult,
de n]elegerea rolului indispensabil al acesteia. Lucrnd pentru n`l]area armatei,
domnitorul a ac]ionat att pentru consolidarea fundamentelor sale materiale
[i legislative, ct [i pentru promovarea unei atitudini creatoare, conectat` spiritului
novator al epocii.
ndr`znea]` [i, n acela[i timp, fireasc` ini]iativa unui grup de tineri [i entuzia[ti
ofi]eri ai la fel de tinerei o[tiri romne de a edita o publica]ie militar`, cu scopul,
declarat, de a trata, n lips` de orice uvrage militare, tot ce se raport` la instruc]ia
oastei, baza cea mai solid` a unei armate [i a ntre]ine pe o[teanul romn
cu cuno[tin]a evenimentelor militare ce se petrec n lume s-a materializat n apari]ia,
n anul 1864, a revistei Romnia Militar`. Un titlu [i un nume care, de[i nu cu u[urin]`,
a nvins timpul [i [i-a mpletit destinul cu cel al Statului Major General
al Armatei Romniei, forul s`u tutelar, nso]indu-l, cu lumina cuvntului scris,
pe drumul marilor sale zidiri.
Angajat` \n conectarea la pulsul militar contemporan, revista a oferit cititorilor,
nc` de la nceputurile sale, cele mai noi preocup`ri n domeniu manifestate
pe plan interna]ional, ilustr#ndu-le, celor interesa]i, modele [i formule de nzestrare,
organizare, instruire [i ac]iune a for]elor.
8
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Supus`, ca ntreg organismul militar, greut`]ilor [i vicisitudinilor istoriei,
revista Romnia Militar`, denumit`, dup` 1947, Revista militar` general`,
Cultura Militar` n 1948 [i, dup` 1959, Probleme de art` militar`, [i-a dovedit
capacitatea de adaptare la condi]iile de exprimare a fenomenului militar specific
fiec`rei epoci, reu[ind s`-[i p`streze o pozi]ie obiectiv` asupra problematicii tratate.
Dup` 1990, desc`tu[at` de ngr`dirile impuse de regimul comunist, revista
s-a nscris pe o nou` traiectorie [i, cu un nume nou Gndirea militar` romneasc`,
acesteia ad`ugndu-i-se, ncepnd din anul 2005, varianta n limba englez`
Romanian Military Thinking, expresie a fenomenului pe care s-a angajat
s`-l promoveze n continuare, cu acela[i devotament a reu[it, pe parcursul
urm`torilor ani, s` se impun` ca o adev`rat` tribun` a [tiin]ei militare romne[ti.
Alimentat` permanent de dorin]a de afirmare a spiritului creator al militarilor
romni, dar [i de poten]ialul regenerator al propriului palmares, revista s-a consacrat
ca un forum de exprimare [i confruntare a ideilor, devenind, n acela[i timp,
un veritabil [i foarte valoros tezaur al [tiin]ei militare romne[ti. Un motiv n plus
de a privi cu mndrie spre trecut [i cu ncredere spre viitor.
Adaptat` noilor formule de exprimare editorial`, beneficiar` a facilit`]ilor
moderne de diseminare a informa]iilor, revista este pre]uit`, deopotriv`,
att n formatul tip`rit ca o binemeritat` recunoa[tere a trudei editorilor
[i tipografilor militari [i a artei acestora de a f`uri c`r]i frumoase , ct [i n spa]iul
virtual, accesibil tuturor celor interesa]i de con]inutul ei.
Slujit`, cu d`ruire, de un colectiv redac]ional restrns numeric, dar care
[i-a asumat responsabil criteriul performan]ei, revista [i datoreaz`, n acela[i timp,
prestigiul dobndit [i recunoscut oficial colaboratorilor s`i, autorii interesa]i
de exprimarea [tiin]ific` n spa]iul publicistic. Personalit`]i de prestigiu ale elitei
militare na]ionale, dar [i reprezentan]i de seam` ai [tiin]ei [i culturii romne[ti
au confirmat, prin scriitura lor n paginile revistei, naltul nivel [tiin]ific al acesteia.
Nu cred c` gre[im afirmnd c` publica]ia a fost [i este n continuare o autentic`
ramp` de lansare [i confirmare a celor mai noi [i valoroase crea]ii din domeniul
teoriei [i [tiin]ei militare, dar [i a celor care vizeaz` fenomenul militar n ansamblu.
Nu ntmpl`tor, revista Romnia Militar` a fost distins` cu Medalia de aur
la Expozi]ia general` de la Paris din anul 1900 [i cu Medalia de aur cu diplom`
special` la Expozi]ia jubiliar` de la Bucure[ti din 1906. Cu ocazia mplinirii,
n 2004, a 140 de ani de existen]`, revistei i-a fost conferit, prin Decret Preziden]ial,
Ordinul Meritul Cultural n grad de Cavaler, categoria F, Promovarea culturii,
pentru rezultate de excep]ie ob]inute n ntemeierea teoretic` a construc]iei militare
Editorial
9
na]ionale [i pentru contribu]ia fundamental` adus` la edificarea conceptelor strategice
care au sus]inut transformarea profund` a Armatei Romniei la nivelul standardelor
opera]ionale ale Alian]ei Nord-Atlantice. n anul 2012, revista Gndirea militar`
romneasc` a fost distins` de c`tre Academia Oamenilor de {tiin]` din Romnia
cu Premiul Mare[al Constantin Prezan pentru {tiin]e Militare n anul 2010,
pentru promovarea ideilor, cercet`rilor [i strategiilor din domeniul [tiin]elor militare.
La rndul s`u, revista s-a afirmat ca autoritate de apreciere institu]ional`
a celor mai valoroase crea]ii teoretice din spa]iul [tiin]ei militare romne[ti.
Premiile revistei Gndirea militar` romneasc`, acordate de Statul Major General
al Armatei Romniei, au ajuns la a 15-a edi]ie. Nu pu]ine dintre lucr`rile laureate
n aceast` competi]ie na]ional` au trecut ulterior proba consacr`rii editoriale
n mediul [tiin]ific intern [i interna]ional.
La mplinirea a 150 de ani n serviciul o[tirii romne, r`mnem fideli crezului
ini]iatorilor revistei Romnia Militar`, acela de a veni s` lucr`m mpreun`
[i din toat` inima la n`l]area [i consolidarea edificiului ce este menit s` asigure
viitorul patriei noastre. n acela[i timp, printr-un proiect editorial curajos, sus]inut
de factorii de decizie, ne-am propus s` amplific`m, prin propria noastr` aniversare,
s`rb`toarea mplinirii, la 12 noiembrie 2014, a 155 de ani de la nfiin]area
Statului Major General al Armatei Romniei.
La mul]i ani!
Colonel dr. Mircea T~NASE @
10
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
T
he Unification of the Romanian Principalities on 24 January 1859,
an act of undeniable affirmation of national will, materialised
in the institutional construction of the modern state. The army,
150 Years in the Service
of the Romanian
Armed Forces
an institution indispensable to any state that wants to assert and defend its own identity,
based its development on both resistant and flexible structural architecture,
able to tailor to meet the requirements and trends of the time.
The establishment, less than a year after the proclamation of the Unification,
of the General Staff Corps, the highest military body meant to develop and command
the forces, confirmed the attention Prince Alexandru Ioan Cuza gave to the military
institution, attention generated not only by his status as an officer but
also by the understanding of its essential role. Working for the armed forces
development, the ruler acted to strengthen their material and legislative foundations
and also to promote a creative attitude, connected to the innovative spirit of the time.
The courageous and, at the same time, natural initiative of a group of young
and enthusiastic officers in the equally young Romanian Armed Forces to edit
a military publication with the declared aim of treating, in the absence of any military
oeuvre, everything that is related to the military training, the most solid base
of the armed forces and of keeping the Romanian soldier informed of the military
events that occur in the world materialised in the publication of Romnia Militar`
journal in 1864. A title and a name that, though not easily, defeated time and wove
its fate with that of the General Staff of the Romanian Armed Forces, its governing
body, accompanying and enlightening it with the written word, on the way
of its great achievements.
Concerned with being connected with the pulse of contemporary military,
since its inception, the journal provided readers with information about the latest
matters of interest in the field at international level, offering those interested models
and formulas for the forces procurement, organisation, training and action.
Editorial
11
Affected, as the entire military body, by the history-related hardships
and vicissitudes, Romnia Militar` journal, renamed Revista militar` general`
in 1947, Cultura Militar` in 1948, and Probleme de art` militar` in 1959, demonstrated
its ability to adapt to the conditions of the military phenomenon expression specific
to each era, managing to remain objective as far as the covered issues were concerned.
Since 1990, breaking the fetters imposed by the Communist regime, the journal
has followed a new trajectory. Having a new name Gndirea militar` romneasc`,
to which the English version Romanian Military Thinking was added starting
in 2005, the journal, expression of the phenomenon it has committed to further
promoting with the same devotion has managed, over the years, to distinguish
itself as a true centre stage for the Romanian military science.
Permanently nurtured by the desire to assert the creative spirit of the Romanian
military as well as by the regenerative potential of own achievements, the journal
has been acknowledged as a forum for expression and debate, becoming,
at the same time, a genuine and valuable treasure trove of Romanian military
science. It is one more reason why we should be proud of the past and face
the future with confidence.
Adapted to the new forms of editorial expression, beneficiary of modern
facilities for disseminating information, the journal is valued both in the printed
format as a well deserved recognition of the military editors and printers
and of their mastery of making beautiful books , and in cyberspace, accessible
to all those interested in its content.
Served with dedication by an editorial staff that, although numerically
reduced, have responsibly assumed performance criteria, the journal also owes
its gained and officially recognised prestige to its collaborators, the authors who
are interested in having their scientific papers published. Prestigious members
of national military elite as well as prominent representatives of Romanian science
and culture have confirmed, by writing in the pages of the journal, its high scientific
level. I do not think we are wrong by saying that the publication has been a genuine
springboard for the most recent and valuable achievements related to military
theory and science and the military phenomenon as a whole. It was not a matter
of coincidence that Romnia Militar` journal was awarded the Gold Medal
at the Exposition Universelle in Paris in 1900 and the Gold Medal with special diploma
at the Jubilee Exhibition in Bucure[ti in 1906. In 2004, on the occasion of celebrating
140 years of existence, the journal was awarded, through Presidential Decree,
the Order Meritul Cultural in the rank of Knight, F Category Promotion of Culture
for the exceptional achievements in theoretically underlying the national military
construction and for the fundamental contribution to developing the strategic concepts
12
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
English version by
Diana Cristiana LUPU
that have supported the profound transformation of the Romanian Armed Forces
to meet NATO operational standards. In 2012, the Academy of Romanian Scientists
awarded Gndirea militar` romneasc` journal the Marshal Constantin Prezan Prize
for Military Sciences in 2010 for promoting the ideas, research works and strategies
in the field of military sciences.
As for the journal, it has been acknowledged as a leading authority
on the institutional assessment of the most valuable theoretical works in the field
of Romanian military science. Gndirea militar` romneasc` Journal Awards,
bestowed by the Romanian Armed Forces General Staff, have reached the 15
th
edition.
There have been many papers that, after being laureates in this national competition,
have become well known in the internal and international scientific environment.
On the occasion of celebrating 150 years in the service of the Romanian
Armed Forces, we remain faithful to the creed of the initiators of Romnia Militar`
journal, which is to come and work together and with all our heart to develop
and reinforce the edifice that is meant to ensure the future of our country. Moreover,
through a courageous editorial project, supported by decision makers, we intend
to amplify, by our own anniversary, the celebration, on 12 November 2014,
of 155 years since the establishment of the Romanian Armed Forces General Staff.
Many Happy Returns!
13
a nceputul mileniului trei, situa]ia
gl obal ` de securi tate (i ncl usi v
cea regional`) este ntr-o continu`
ROLUL INFORMA}IILOR MILITARE
N PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR
N CONTEXTUL ADER~RII
ROMNIEI LA NATO
Colonel dr. Vasile CERBU
Locotenent-colonel dr. Corneliu PREJA
Colonel dr. Vasile Cerbu Divizia 2 Infanterie GETICA.
Locotenent-colonel dr. Corneliu Preja Divizia 4 Infanterie GEMINA.
transformare. Aceast` transformare este profund`,
determinat` de evolu]ia unor procese [i fenomene
de natur` militar` [i non-militar`, care au impact
asupra st`rii de securitate, asupra tuturor statelor,
dar [i asupra politicii acestora de protejare
a propriilor interese na]ionale.
1. Caracterizarea mediului
de securitate
Actualul mediu de securitate din spa]iul
euroatlantic [i din zona de proximitate a acestuia,
aflat ntr-un proces amplu de restructurare
[i de remodelare, favorizeaz` apari]ia/manifestarea
s t `r i l or de t ens i une [ i de i ncer t i t udi ni
care pot degenera n conflicte militare. Proliferarea
unor riscuri, pericole [i amenin]`ri specifice,
conven]ionale sau asimetrice, poate afecta
L
There has been considerable
decrease in the danger of armed
confrontation in the Euro-Atlantic area
and its vicinity. However, the increased
risk of local crises and regional conflicts
arising is manifest. Thus, the sources
of risk for our country are more and more
unconventional, but non-military
threats may intensif y and come
from unexpected directions and sources.
Even if Romania does not think
of any state as being a potential
aggressor, i n an unf avourabl e
circumstance, it may fall prey to internal,
external or combined hostile actions.
In this respect, the authors believe
that it is necessary for the effects
of the changing geostrategic balance
to be predicted at all levels and under
all forms.
Keywords: military capabilities;
the UN; crisis management; command
and control
14
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
grav evolu]ia general` pozitiv` de edificare a unei arhitecturi de securitate
n Europa [i n lume.
Putem aprecia c` actualul mediu de securitate este influen]at de tendin]a
de reconfigurare multipolar` a arhitecturii de putere, de competi]ia dintre noii actori
globali [i regionali, de disputa pentru accesul la resursele vitale [i controlul
asupra acestora, precum [i de schimbarea regimurilor ntr-o zon` care tradi]ional
se caracterizeaz` prin instabilitate/situa]ii de securitate volatil`. Este vorba
de Orientul Mijlociu [i de zona Africii de Nord.
n plan interna]ional, complexul proces de globalizare [i rea[ezare a raporturilor
cu noii poli de putere [i noii actori interna]ionali de securitate statali [i non-statali
determin` reluarea competi]iei pentru controlul [i gestionarea, att la nivel mondial,
ct [i la nivel regional, a resurselor strategice [i a c`ilor de acces c`tre acestea,
concomitent cu cre[terea gradului de interdependen]` [i interac]iune ntre statele
lumii. Protejarea intereselor fundamentale [i realizarea obiectivelor de securitate
na]ional` ale Romniei impun ca sistemul militar s` fie n m`sur` s` previn`,
s` descurajeze [i s` z`d`rniceasc` orice ncercare de agresiune, indiferent de modul
n care s-ar putea produce aceasta ori s-ar ncerca justificarea n fa]a opiniei
interna]ionale [i a organismelor interna]ionale de securitate.
O delimitare net` ntre evolu]iile din mediul intern [i cel interna]ional
este din ce n ce mai greu de realizat, n contextul n care exist` ac]iunea conjugat`
[i ntrep`trunderea unor procese care creeaz` condi]ii favorabile pentru apari]ia,
previzibil` sau nu, a unor riscuri la adresa securit`]ii na]ionale. Acestea au,
de cele mai multe ori, un impact transna]ional. Accentul se va deplasa, n viitor,
tot mai mult de pe riscurile, pericolele [i amenin]`rile de natur` militar`
c`tre cele non-militare, iar anumite vulnerabilit`]i vor influen]a evolu]ia acestora.
n plan intern, continu` s` existe situa]ii sensibile, determinate de diferite st`ri
sociale [i economice, de imigra]ii, de statutul unor minorit`]i sau entit`]i teritoriale.
Aceste situa]ii au evolu]ii sau involu]ii ale gradului de risc [i trebuie s` determine
att cre[terea aten]iei care se acord` acestor zone [i fenomene, ct [i m`suri eficiente
pentru supraveghere [i contracarare. Supravegherea este esen]ial` pentru identificarea
indiciilor de transformare a acestora n pericole [i amenin]`ri la adresa intereselor
na]ionale ale statului romn.
Actuala situa]ie de securitate a Romniei se exprim` prin diferen]a dintre
dezideratul asigur`rii unei st`ri optime n care statul romn s` se poat` dezvolta
liber, s`-[i promoveze nestnjenit interesele, pe de o parte, [i starea de fapt,
pe care i-o confer` mediile extern [i intern de securitate, pe de alt` parte.
n spa]iul euroatlantic [i n zona de proximitate a acestuia, s-a redus
considerabil pericolul unor confrunt`ri armate, dar se manifest` o cre[tere
Proiec]ii conceptuale
15
a riscului declan[`rii unor crize locale [i conflicte regionale. Astfel, pentru ]ara noastr`,
sursele de risc devin tot mai neconven]ionale, ns` amenin]`rile non-militare
se pot amplifica [i proveni din direc]ii [i surse greu de prev`zut. Chiar dac` Romnia
nu consider` niciun stat ca poten]ial agresor, ntr-o conjunctur` nefavorabil`,
poate fi victima unor ac]iuni ostile interne, externe sau combinate. n acest sens,
consider`m c` este necesar s` se prevad` din timp, pe toate planurile [i sub toate
formele, efectele acutiz`rii, ale modific`rii echilibrului geostrategic.
Explozia f`r` precedent a terorismului [i formele din ce n ce mai diversificate
de manifestare a acestuia au scos n eviden]` o serie de vulnerabilit`]i existente
n societatea actual` romneasc` [i interna]ional`, precum [i provoc`ri asimetrice,
atipice, disimulate, neconven]ionale, care creioneaz` o imagine de ansamblu
la adresa stabilit`]ii [i securit`]ii.
Apreciem c` evolu]ia situa]iei interna]ionale n primele decenii ale secolului XXI
va depinde de factorii politico-militari [i economici, ale c`ror tendin]e sau chiar efecte
se manifest` deja n prezent, influen]nd raporturile interna]ionale [i situa]ia securit`]ii
mondiale. O parte a acestor factori, poten]ial generatori de crize, vor afecta [i starea
de securitate a Romniei, ntr-o m`sur` mai mare sau mai mic`.
2. Crizele [i domeniile lor de manifestare
Noul concept strategic al NATO men]ine gestionarea crizelor ca o misiune
fundamental` [i angajeaz` Alian]a, de la caz la caz [i prin consens, n conformitate
cu articolul 7 al Tratatului de la Washington, pentru a contribui eficient
la prevenirea conflictelor [i pentru a se angaja activ la gestionarea acestora, inclusiv
n opera]iile de r`spuns la crize (denumite, n continuare, CROs Crises Response
Operations). Astfel, Alian]a dezvolt` proceduri robuste de consultare, aranjamente
pentru gestionarea crizelor, capacit`]i militare [i instruire pentru planificarea
ac]iunilor n caz de urgen]e civile.
Se poate aprecia c` eficien]a Alian]ei n gestionarea crizelor este dat`
de contribu]ia sa distinct` la eforturile comunit`]ii interna]ionale pentru prezervarea
sau restaurarea p`cii [i prevenirea conflictelor. n acest sens, NATO [i-a oferit
[i continu` s`-[i ofere sprijinul pentru opera]ii de men]inere a p`cii [i pentru alte opera]ii
sub responsabilitatea Consiliului de securitate al ONU, a UE sau a OSCE,
inclusiv prin punerea la dispozi]ie a mijloacelor [i capacit`]ilor sale. Romnia
are o contribu]ie important` [i distinct` n gestionarea [i rezolvarea crizelor/conflictelor,
unele aflate n curs de solu]ionare.
La summitul de la Lisabona, NATO a apreciat c` mijloacele sale de gestionare
a crizelor trebuie adaptate la riscurile [i amenin]`rile pe care Alian]a le-ar putea
solu]iona [i sunt necesare m`suri de dezvoltare a sistemului NATO unic integrat
16
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
de r`spuns la crize. Atacurile cibernetice au ad`ugat o nou` dimensiune cadrului
NATO de gestionare a crizelor, n sfera [i sub imperativul ap`r`rii colective.
A fost luat` astfel decizia de constituire a unor structuri de ap`rare
mpotriva acestor atacuri/ac]iuni.
Toate statele membre ale NATO sunt participante la Sistemul Alian]ei de R`spuns
la Crize. n scopul realiz`rii unui sistem integrat, viabil [i interoperabil la nivelul NATO,
consider`m c` se impune dezvoltarea Sistemului Na]ional Integrat de Gestionare
a Crizelor. Este necesar, de asemenea, s` se asigure compatibilitatea acestuia
cu politicile [i procedurile existente la nivelul Alian]ei.
n condi]iile n care, n prezent, interesele statelor din spa]iul euroatlantic
nu sunt generatoare de st`ri conflictuale, n zona sudic` de proximitate a acestuia
se manifest` fenomene de instabilitate [i conflict cu efecte, posibil majore,
greu de determinat, tendin]e de fragmentare, marginalizare sau izolare a unor state.
Astfel, n spa]iul de interes al Alian]ei se pot manifesta crize, care, dup` domeniul
n care se manifest` [i cauzele care le determin`, pot fi de natur` politic`, diplomatic`,
economic`, social`, financiar`, militar`, ecologic`.
n contextul modific`rii substan]iale a mediului interna]ional de securitate,
conceptul de supraveghere [i avertizare timpurie cap`t` noi valen]e [i se impun,
astfel, m`suri de reconsiderare a acestuia n Armata Romniei, precum [i a rolului
structurilor de informa]ii.
3. Necesitatea avertiz`rii timpurii
n condi]iile provoc`rilor diversificate legate de avertizare, n conformitate
cu noul concept strategic al NATO adoptat la Lisabona, Sistemul Informa]ional
de Avertizare NATO (NATO Intelligence Warning System NIWS) ]inte[te zone
netradi]ionale de expertiz` militar`. Astfel, se acord` o foarte mare importan]`
ac]iunilor de culegere a informa]iilor, schimbului [i disemin`rii acestora
c`tre poten]ialii beneficiari na]ionali sau la nivelul Alian]ei cu privire la evolu]ia
riscurilor, pericolelor, amenin]`rilor sau problemelor care ar putea avea impact
asupra intereselor de securitate (ale Alian]ei, ale statelor membre ale acesteia,
precum [i ale celor partenere). Procesul de avertizare trebuie s` fie institu]ionalizat
[i s` nu survin` ad-hoc, s` fie oportun [i corect, s` asigure informa]ii procesate
[i structurate pentru formularea deciziilor care s` descurajeze sau s` neutralizeze
o criz` aflat` n evolu]ie. Avertizarea este complet` doar n momentul n care se ia
o decizie, iar pentru a fi eficient` trebuie s` se realizeze la timp, dar s` fie
[i predictibil`. Oportunitatea [i acurate]ea avertiz`rii sprijin` asigurarea necesarului
de informa]ii. La un nivel minim, poate fi premisa deciziei de a nu ac]iona.
Orice ac]iune poate avea impact asupra op]iunilor preventive, a m`surilor de r`spuns
la crize, contra surprinderii sau contra agresiunii.
Proiec]ii conceptuale
17
4. Supravegherea [i avertizarea timpurie
n noul context de securitate
Riscurile [i amenin]`rile la adresa securit`]ii na]ionale sunt multidirec]ionale
[i complexe, iar locul [i modul n care acestea se pot dezvolta ntr-o criz`
sau o amenin]are militar` sunt greu de prev`zut [i de evaluat. n cadrul Alian]ei,
Armata Romniei trebuie s` fie capabil` s` r`spund` acestor riscuri, pericole
[i amenin]`ri [i, dac` este necesar, s` [i intervin` pentru asigurarea stabilit`]ii
n Europa [i a securit`]ii membrilor NATO, precum [i pentru gestionarea
unor situa]ii conflictuale/crize n zona de proximitate a spa]iului euroatlantic.
La adresa securit`]ii na]ionale sau a Alian]ei, riscurile [i amenin]`rile,
cel mai probabil, rezult` din consecin]ele negative ale instabilit`]ii care, la rndu-i,
poate fi urmarea unor dificult`]i economice, sociale [i politice majore. Aici includem
terorismul, disputele de grani]`, tensiunile etnice [i na]ionaliste, fanatismul religios,
competi]ia pentru resurse, presiunile ecologice [i ale popula]iei, luptele pentru puterea
intern`. Aceste riscuri pot rezulta din concentrarea n multe ]`ri a unor cantit`]i
mari de armament conven]ional [i proliferarea armelor de nimicire n mas`
[i a mijloacelor de ntrebuin]are a acestora. Acestea au generat cele mai recente crize
din nordul Africii [i din Orientul Mijlociu, dar au afectat, ntr-o m`sur` diferit`,
[i ]`rile din spa]iul euroatlantic.
Structurile de informa]ii militare, unit`]ile [i subunit`]ile din for]ele
de supraveghere [i avertizare timpurie trebuie s` fie n m`sur` s` supravegheze,
s` identifice, s` monitorizeze [i s` semnaleze factorilor de decizie militar` indiciile
de declan[are a unor crize externe, n spa]iul de interes strategic al Romniei,
sau crize interne, astfel nct s` fie posibil a se adopta, n timp util, m`surile
necesare prevenirii situa]iilor care s` pun` n pericol securitatea na]ional`
[i integritatea teritorial`.
Apreciem c`, n sens larg, avertizarea timpurie se bazeaz` pe date [i informa]ii,
ob]inute din mai multe surse, care includ [i re]ele de [tiri sau sisteme specializate
multilateral, cum sunt cele din domeniul ac]iunilor umanitare ale ONU sau ale OSCE,
ONG, centre de cercet`ri [tiin]ifice ce difuzeaz` informa]ii utile prin mass-media
sau prin intermediul internetului.
5. Subsistemul de informa]ii militare
component` de baz` a sistemului de sprijin
al comenzii [i controlului opera]iilor for]elor terestre
Unul dintre elementele esen]iale ale sistemului de comand`-control al structurilor
de for]e terestre l constituie sistemul de sprijin, acesta cuprinznd subsistemul de informa]ii
militare, subsistemul de comunica]ii [i informatic`, subsistemul de sprijin logistic,
18
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
punctele de comand` [i procedurile de comand`-control. Dintre aceste componente,
subsistemul de informa]ii militare al structurilor de for]e terestre reprezint` un ansamblu
de elemente interrela]ionate (for]e, mijloace, ac]iuni [i m`suri), conceput ntr-o idee
unitar`, n scopul asigur`rii de informa]ii oportune [i eficiente, conducerii acestora
[i a elementelor de comand`-control ale for]elor terestre, de la nivelurile operativ
[i tactic, pe timpul opera]iilor. Acesta este element al puterii de lupt` a structurilor
de for]e terestre [i asigur` informa]ii relevante, procesate, pentru comandant
[i statul s`u major, n exercitarea comenzii [i controlului. De asemenea, apreciem
c` informa]iile sunt cea mai important` resurs` aflat` la dispozi]ia comandantului
pentru planificarea opera]iilor. Informa]iile de la toate e[aloanele, din toate sursele,
genereaz` imaginea opera]ional` comun` recunoscut` a amenin]`rilor, riscurilor
[i vulnerabilit`]ilor din aria de confruntare/opera]ii. n urma interpret`rii
imaginii opera]ionale comune integrate/recunoscute, comandan]ii n]eleg situa]ia
[i iau decizii.
Luarea deciziei este produsul analizei situa]iei opera]ionale comune
recunoscute pentru a determina diagrama de rela]ii ntre factorii mediului
opera]ional (misiune, inamic/for]ele de opozi]ie, teren [i situa]ia meteorologic`,
for]ele la dispozi]ie) [i sprijinul acordat acestora, timpul la dispozi]ie [i considera]iile
civile. Analiza situa]iei opera]ionale comune faciliteaz` procesul de luare a deciziei
prin identificarea oportunit`]iilor [i a limit`rilor/restric]iilor n vederea ndeplinirii
misiunilor, a stabilirii for]elor la dispozi]ie [i a necesarului de informa]ii.
n acela[i timp, n]elegerea situa]iei, riscurilor, amenin]`rilor [i vulnerabilit`]ilor
inamicului/adversarului (att sub aspect cantitativ, ct [i calitativ) este ntrebuin]at`
n procesele de comand` [i control n sensul influen]`rii percep]iilor [i ac]iunilor
organiza]iilor neguvernamentale sau ale unor institu]ii/organiza]ii interna]ionale.
Aceste informa]ii constituie suportul de informa]ii [i al opera]iei informa]ionale
component` a oric`rei opera]ii.
Pe timpul etapei escalad`rii crizei, mai ales, un rol important l are supravegherea
[i avertizarea timpurie. Componentele sistemului na]ional de supraveghere
[i avertizare timpurie sunt: a) supravegherea terestr`; b) supravegherea aerian`;
c) supravegherea naval`; d) supravegherea electronic`; e) supravegherea CBRN.
For]ele terestre particip`/execut` activit`]i specifice supravegherii electronice,
supravegherii CBRN, supravegherii terestre [i supravegherii aeriene (cu structuri
de avioane f`r` personal la bord etc.).
Structurile de informa]ii militare tip 2 [i elementele ISTAR din structurile
de for]e terestre, att de la nivel operativ, ct [i tactic, trebuie s` fie n m`sur`
s` supravegheze, s` identifice, s` monitorizeze [i s` transmit` factorilor de decizie
Proiec]ii conceptuale
19
militari specifici acestor niveluri indiciile de declan[are a unor crize interne
[i externe n ariile de responsabilitate [i de interes. Aceste informa]ii asigur` adoptarea,
n timp util, a m`surilor necesare prevenirii situa]iilor de criz`. Obiectul avertiz`rii
timpurii l constituie informa]ia prelucrat` sub toate aspectele sale: secret`
sau nesecret`/public`, codificat` sau necodificat`, cu caracter civil sau militar,
destinat` identific`rii indiciilor unor posibile crize [i/sau conflicte militare,
gestion`rii evolu]iei factorilor de amplificare a riscurilor, pericolelor sau amenin]`rilor.
Este ceea ce generic numim superioritatea informa]ional`, greu de realizat
pe toat` perioada CROs, dar esen]ial` n momentele cheie de planificare [i executare
a acestora.
Exist` o diferen]` ntre avertizarea timpurie [i prevenirea conflictelor.
Astfel, avertizarea timpurie are func]ia de a asigura informa]ii procesate pe baza
c`rora, la nivelul elementelor de comand`-control ale for]elor terestre, pot fi proiectate
[i aplicate m`suri preventive pe termen scurt [i mediu [i pentru care se pot prevedea
modalit`]i de prevenire a conflictelor pe termen lung. Prevenirea conflictelor
presupune m`suri [i ac]iuni pentru a se evita manifestarea riscurilor [i amenin]`rilor
[i escaladarea disputelor/dezvoltarea efectelor riscurilor.
Supravegherea la nivelul structurilor for]elor terestre se realizeaz` prin culegerea
informa]iilor prin toate sursele specifice disciplinelor OSINT, HUMINT, SIGINT,
IMINT [i MASINT, fuziunea informa]iilor, analiza [i diseminarea acestora,
gestionarea bazelor de date, protec]ia informa]iilor [i activit`]i de instruire.
Structurile for]elor terestre care constituie subsistemul ISTAR (care asigur`
supravegherea [i avertizarea timpurie), ca parte a sistemului na]ional militar
de informa]ii, are o component` de comand`-control, o component` de execu]ie
(ce asigur` colectarea informa]iilor), component` proprie de comunica]ii [i informatic`
parte a sistemului de comunica]ii [i informatic` existent la nivelul fiec`rei
mari unit`]i [i unit`]i [i subsistemul logistic. Apreciem c` este necesar`
o component` de comunica]ii [i informatic` proprie, deoarece ac]iunile structurilor
ISTAR preced ac]iunea structurilor care asigur` prevenirea/managementul
crizelor, ceea ce presupune o ridicare a capacit`]ii opera]ionale/opera]ionalizare
anticipat`, cantitatea de informa]ii vehiculat` este mare, iar vehicularea altor informa]ii
ar putea genera blocarea componentei de comunica]ii, cu efecte negative majore
asupra cunoa[terii situa]iei opera]ionale integrate recunoscute.
De asemenea, apreciem c` realizarea superiorit`]ii/avantajului informa]ional
n CROs are ca efect reducerea duratei ciclului informa]ional [i o superioritate/
domina]ie decizional`, genereaz` o putere de lupt` crescut` prin conectarea
n re]ea a senzorilor, a factorilor de decizie [i a sistemelor de armament. Se realizeaz`
20
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
o imagine de ansamblu sau partajat` a situa]iei, o vitez` de comand`-control
crescut`, un ritm nalt al opera]iilor, letalitate crescut`, viabilitate ridicat`
[i un grad sporit de sincronizare.
|n opinia noastr`, scopul superiorit`]ii informa]ionale este de a asigura
dezvoltarea unui alt concept de CROs, care s` aib` ca efect dominarea opera]ional`
a spa]iului de confruntare/opera]ii. Aceasta se poate realiza prin trei provoc`ri
la adresa superiorit`]ii opera]ionale: a) prelucrarea automat` [i transportul
informa]iilor; b) cunoa[terea spa]iului de confruntare/opera]ii; c) opera]iile
informa]ionale, bazate pe o infrastructur` informa]ional` dezvoltat`.
Superioritatea informa]ional` realizat` prin structurile ISTAR poten]eaz`
to]i factorii puterii de lupt` a structurilor de for]e terestre mult mai pregnant
n opera]iile de r`spuns la criz`. Avantajul/superioritatea informa]ional`
[i domina]ia/superioritatea decizional` reprezint` cheia succesului n opera]iile
de r`spuns la criz`, att n mediul na]ional, ct [i n cel multina]ional.
*
Tehnologia a revolu]ionat spa]iul de confruntare [i continu` s` exercite
o influen]` semnificativ` asupra desf`[ur`rii opera]iilor. Digitizarea, aplicarea
tehnologiilor informatice pentru a ob]ine, a manipula [i a utiliza informa]ii
n spa]iul tridimensional al cmpului de lupt` conform nevoilor fiec`rui comandant,
structurilor subordonate [i elementelor de sprijin le va permite acestora s` aib`
o viziune clar` [i exact` asupra cmpului de lupt`, asigurnd astfel superioritatea
actului de comand`-control. Tehnologia modern` permite ob]inerea unui mediu
complex de informa]ii integrat, att pe orizontal`, ct [i pe vertical`, furniznd
totodat` metode rapide de procesare [i diseminare a informa]iilor militare.
Digitizarea presupune o interoperabilitate cl`dit` pe un set comun de protocoale
[i standarde care s` furnizeze date de comand` [i control pe vertical`, de la nivel
strategic pn` la nivel tactic, [i pe orizontala cmpului de lupt`. Acest lucru
nu va nlocui ns` analiza de informa]ii militare realizat` de om n cadrul proces`rii
datelor [i informa]iilor. Digitizarea efectiv` va mbun`t`]i [i va gr`bi procesul
de luare a deciziilor, permi]ndu-i comandantului o repartizare optim` a for]elor
n func]ie de misiuni, ca r`spuns la deciziile inamicului. Totu[i, partea mai pu]in analizat`
a acestei revolu]ii tehnologice o reprezint` dependen]a de sisteme vulnerabile
la o gam` larg` de ac]iuni ale inamicului.
Cre[terea num`rului [i redimensionarea structurilor de informa]ii militare
vor determina o mbun`t`]ire semnificativ` a datelor [i informa]iilor de care dispun
comandan]ii [i structurile subordonate. O gestionare corespunz`toare va mbun`t`]i
capacitatea comandantului de a evalua o anumit` situa]ie [i de a planifica opera]iile,
astfel nct acestea s` se desf`[oare cu succes. Pe de alt` parte, n cazul n care,
Proiec]ii conceptuale
21
conform planurilor, sistemul C4I nu poate face fa]` volumului de informa]ii,
acesta se poate bloca. Astfel, volumul foarte mare de informa]ii are dubl` implica]ie
[i trebuie analizat cu grij`.
Aplicarea tehnologiei web permite accesul la date [i informa]ii dintr-o gam`
larg` de surse de informa]ii. Chiar dac` abunden]a de date [i informa]ii este benefic`,
o aten]ie deosebit` trebuie acordat` datelor neverificate sau celor a c`ror surs`
nu este cunoscut`. Se impun precau]ii suplimentare pentru a se evita situa]iile
n care date [i informa]ii confiden]iale, care se refer` la capabilit`]i [i activit`]i
ale for]elor aliate, sunt prezentate ca fiind nesecrete.
O caracteristic` principal` a opera]iilor actuale de r`spuns la criz` CROs
o reprezint` asimetria total` dintre p`r]ile rivale. Aceast` asimetrie este reprezentat`,
pe de o parte, de un stat modern, puternic, cu for]e foarte bine echipate [i cu interes
na]ional bine definit, precum [i cu o politic` sever` [i constrngeri de ordin moral,
iar pe de alt` parte, un stat sau un grup de oameni cu for]e mici [i slab echipate,
care nu se supun normelor interna]ionale, cu o d`ruire total` pentru cauza lor
[i f`r` a le p`sa prea mult de via]` [i de bunuri materiale.
n r`zboiul asimetric, procesarea informa]iilor militare este extrem de complex`
din cauza volumului mare de cereri de informa]ii ce apar din nevoia de a conduce
opera]ii mpotriva unui adversar imprevizibil.
22
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
1. Mediul interna]ional de securitate
Studierea [i cunoa[terea configura]iei mediului
interna]ional de securitate are o importan]` deosebit`
pentru oricare dintre actorii din arena interna]ional`.
Fiecare dintre ei [i poate concepe, proiecta, controla
[i adapta comportamentul, n func]ie de cerin]ele
[i caracteristicile mediului interna]ional de securitate,
de evenimentele, fenomenele [i procesele care au loc,
precum [i n func]ie de posibilit`]ile, oportunit`]ile,
tendin]ele [i perspectivele evolu]iei acesteia,
pe termen scurt, mediu [i lung. Se poate afirma
c` principalele tendin]e care caracterizeaz` la ora
actual` mediul interna]ional de securitate sunt:
accelerarea proceselor de globalizare
[i de integrare regional`, concomitent cu persisten]a
unor ac]iuni avnd ca finalitate fragmentarea statal`;
convergen]a eforturilor consacrate unei noi
arhitecturi de securitate stabile, nso]it` de accentuarea
tendin]elor anarhice n unele regiuni;
revigorarea eforturilor statelor viznd influen]a
n dinamica rela]iilor interna]ionale, n paralel
cu diminuarea formelor [i a ponderii interven]iei
actorilor nestatali n dinamica rela]iilor interne
ABORDAREA CUPRINZQTOARE
A OPERA}IILOR MILITARE
{I COOPERAREA INTER-AGEN}II
Colonel dr. Dorin-Marinel EPARU
Colonel lect.univ.dr. Dorin-Marinel Eparu Departamentul Opera]ii ntrunite, Studii Strategice
[i de Securitate, Facultatea de Securitate [i Ap`rare din Universitatea Na]ional` de Ap`rare Carol I.
In order to deal with the complexity
of current international crises that require
a better coordination of civil and military
actions, international and local actors,
governments and international
organisations have adopted a new
concept, called comprehensive
approach.
In a general approach, the concept
refers to the effort to re-establish security,
good governance and development
in crisis situations through good
inter-agency, inter-ministerial and even
inter-organisational cooperation.
The present article is meant
to express the need for a comprehensive
approach for inter-agency cooperation.
First, it will identify the challenges
posed to the current security environment
in order to understand the need
for these new concepts: inter-agency
cooperation and comprehensive
approach. Then, the author will address
the situations that involve inter-agency
cooperation.
Keywords: comprehensive
approach; cooperation; coordination;
collaboration
Proiec]ii conceptuale
23
[i interna]ionale. De aceea, vulnerabilit`]ile, amenin]`rile [i riscurile se analizeaz`,
ndeob[te, n raport cu tendin]ele economice, politice, militare, [tiin]ifice [i culturale,
n scheme ce includ raporturi/balan]e de putere, interese, scopuri
1
.
De[i nu reprezint`, prin con]inut, un concept de o noutate absolut`, abordarea
cuprinz`toare cap`t`, n schimb, noi valen]e, determinate n principal de complexitatea
mediului de securitate, de multitudinea actorilor implica]i [i de dificultatea accept`rii
[i implementarii conceptului de c`tre ace[tia.
Delimit`ri conceptuale ale abord`rii cuprinz`toare
n zilele noastre, cei care concep [i particip` la desf`[urarea de ac]iuni militare
pot realiza un cadru cuprinz`tor prin integrarea diferitelor modalit`]i de ac]iune,
ntrunit, multina]ional, al agen]iilor guvernamentale [i agen]iilor neguvernamentale,
ntr-o campanie n]eleapt` [i coerent`.
Toate aceste agen]ii au scopuri [i strategii distincte, au culturi [i interese diferite
[i chiar, uneori, divergente. Aceste interese trebuie aduse la un numitor comun,
trebuie armonizate [i incluse ntr-o strategie comun`.
Abordarea cuprinz`toare, abordarea bazat` pe efecte, planificarea cuprinz`toare
sunt termenii folosi]i ini]ial n documentele doctrinare militare ale Statelor Unite
sau \n Marea Britanie, planificarea integrat` este unul dintre echivalentele civile (ONU),
n NATO fiind numit planificarea concertat`, iar n UE coordonarea civil-militar`.
Toate aceste expresii descriu sau genereaz` recunoa[terea tot mai mare
a nevoii de a combina abord`ri diferite, indiferent dac` sunt civile sau militare,
guvernamentale sau nu, pentru a mbun`t`]i eficien]a opera]iilor de gestionare
a conflictelor, de sprijinire a p`cii, prin desf`[urarea unor activit`]i coerente
de planificare, conducere, desf`[urare [i evaluare a opera]iilor. Esen]a acestui concept
rezid` n integrarea, n opera]iile de r`spuns la crize [i postconflict, a dimensiunilor
politice, de securitate, dezvoltare [i sociale, ntr-un sistem care s` exploateze eficient
toate instrumentele civile [i militare disponibile pentru o anumit` situa]ie.
Rezultatul strategiilor aplicate de coali]iile multina]ionale [i NATO n Irak,
Balcani [i Afganistan a relevat faptul c` provoc`rile actuale necesit` o abordare
cuprinz`toare din partea comunit`]ii interna]ionale, con[tientizndu-se nevoia
aportului comun pentru realizarea cooper`rii [i pentru sporirea contribu]iei tuturor
actorilor majori. Ideea a ap`rut ca urmare a concluziilor analizei lec]iilor nv`]ate
referitoare la prezen]a [i necesitatea integr`rii actorilor non-militari politici,
economici, sociali, diplomatici etc. n procesele de planificare, execu]ie [i evaluare
a campaniilor, opera]iilor [i ac]iunilor de lupt`.
1
Teodor Frunzeti, Vulnerabilit`]i, amenin]`ri [i riscuri n sistemul global, n Lumea 2007 Enciclopedie
politic` [i militar`, Editura CTEA, Bucure[ti, 2007, p. 38.
24
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Armata [i agen]iile au perceput, n mod tradi]ional, rolurile lor ca fiind diferite
[i separate. Este evident faptul c` lipsa unei viziuni comune [i a unit`]ii de ac]iune
sl`be[te eforturile de realizare a p`cii [i stabilit`]ii. Realit`]ile din teatrele de opera]ii
demonstreaz` c` interac]iunile cu actorii non-militari organiza]iile guvernamentale,
organiza]iile/agen]iile interna]ionale neguvernamentale, firmele private, autorit`]ile
[i popula]ia autohton` sunt foarte importante, uneori decisive pentru succesul
opera]iilor. Un argument n plus este adus [i de speciali[ti ai gndirii militare
romne[ti, care au afirmat: n]elegerea noului tip de r`zboi cu care se confrunt`
lumea de azi este esen]ial` pentru a da un r`spuns adecvat celor mai destabilizatoare
for]e ale epocii. Acest r`spuns trebuie realizat prin toate instrumentele de putere
de care dispune lumea civilizat` occidental` [i ar trebui s` fie concertat pe baza
mp`rt`[irii unor idealuri [i valori comune
2
.
n concep]ia anali[tilor n domeniu, procedeele [i modalit`]ile prin care for]ele
militare angajate n opera]iile de r`spuns la criz` [i postconflict se vor preg`ti
[i vor fi angajate prin ntregi game de opera]ii militare nespecifice r`zboiului
subliniaz` faptul c` aceste opera]ii se pot desfa[ura n completarea oric`rei combina]ii
ntre diferitele instrumente ale puterii na]ionale
3
.
Noul concept strategic adoptat la summitul de la Lisabona
4
subliniaz` faptul
c` lec]iile nv`]ate din opera]iile NATO demonstreaz` c` un management eficient
al crizelor necesit` o abordare cuprinz`toare ce implic` instrumentele politice,
civile [i militare. Instrumentul militar, de[i esen]ial, nu reu[e[te, de unul singur,
s` fac` fa]` provoc`rilor complexe ale securit`]ii interna]ionale [i euroatlantice.
Am constatat c` nu exist` o defini]ie comun agreat` pentru acest concept.
Elementele comune identificate n diferite defini]ii sunt:
aplicarea coerent` a instrumentelor puterii na]ionale;
interac]iunea extins` cu ceilal]i actori participan]i n criz`;
interac]iune n toate domeniile [i elementele ce caracterizeaz` o criz`.
Provoc`rile punerii n practic` a abord`rii cuprinz`toare, n opinia noastr`,
sunt:
provoc`rile organiza]ionale n sensul nt`ririi coordon`rii [i cooper`rii
ntre diferite organiza]ii interna]ionale [i organiza]ii neguvernamentale;
2
Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2009 Enciclopedie politic` si militar`. Studii strategice
[i de securitate, Editura CTEA, Bucure[ti, 2009, p. 199.
3
Cf. Mircea Mure[an, Lucian St`ncil`, Doru Enache, Aspecte ale conflictelor militare ale viitorului,
Editura U.N.Ap. Carol I, Bucure[ti, 2006, p. 64.
4
Declara]ia comun` a [efilor de guvern [i de state membre ale NATO, pe timpul summitului
din 20 noiembrie 2010, Lisabona, pe site-ul http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_68828.htm?mode=pressrelease, accesat \n noiembrie 2013.
Proiec]ii conceptuale
25
provoc`rile func]ionale modalitatea \n care putem utiliza mai bine
abilit`]ile civililor, militarilor, politicienilor [i autorit`]ilor locale
pentru atingerea obiectivelor propuse;
provoc`rile asociate efortului cre`rii capabilit`]ilor na]iunii gazd` de a fi
n m`sur` s` preia responsabilit`]ile tranzi]iei ac]iune ce se desf`[oar`
cu mai mult sau mai pu]in succes n aceast` perioad` n Afganistan:
Nu exist` un model unic, coerent, sau un acord unanim privind abordarea
cuprinz`toare. Acest lucru complic` oarecum compara]iile [i creeaz` confuzie
terminologic`. n plus, n timp ce majoritatea actorilor de azi recunosc
necesitatea pentru o mai bun` coordonare [i cooperare, abord`rile lor difer`
n mod semnificativ n ceea ce prive[te priorit`]ile, metodele [i starea final`
dorit` n managementul crizelor
5
.
F`r` a emite preten]ia stabilirii unei defini]ii pe deplin complete, apreciez
c` abordarea cuprinz`toare poate fi definit` ca fiind un proces de generare [i dezvoltare
multidimensional` [i integrat` a liniilor de opera]ii corespunz`tor domeniilor politic,
de securitate, de dezvoltare [i umanitar, prin angajarea ntr-un cadru ntrunit
[i inter-organiza]ional a ac]iunilor [i resurselor angajate n timp [i n spa]iu
de actorii militari [i civili ntr-un teatru de opera]ii n scopul realiz`rii scopului final
(end-state).
Conceptul abord`rii cuprinz`toare a opera]iilor presupune, n cele din urm`,
conectarea obiectivelor strategice [i opera]ionale ale actorilor angaja]i n teatrul
de opera]ii prin cuantificarea efectelor ac]iunilor unificate multina]ionale
sau inter-agen]ii. n fapt, abordarea cuprinz`toare nu urm`re[te s` nlocuiasc`
actualul mod n care se execut` analiza, planificarea, execu]ia [i procesele de evaluare
ale opera]iilor militare, ci caut` s` le mbog`]easc`, prin asigurarea unei viziuni
holistice asupra opera]iei, a unui mod de gndire coerent [i coordonat, care le permite
comandan]ilor [i planificatorilor s` vad` dincolo de efectele mijloacelor militare
strict angajate, prin introducerea n ecua]ie a posibilit`]ilor [i a efectelor celorlalte
instrumente [i actori. Din punct de vedere conceptual, aceast` abordare implic`
aplicarea coordonat`, integrat` a tuturor instrumentelor puterii unei na]iuni, alian]e
sau coali]ii, att cele militare, ct [i non-militare, pentru a crea acele efecte ale campaniei
care duc la realizarea obiectivelor dorite. De aici deducem c` noua filozofie
a conflictelor va implica ac]iuni convergente ale guvernelor na]ionale, organiza]iilor
neguvernamentale [i organismelor interna]ionale, n cadrul c`rora procesul
de consultare va deveni piatra de c`p`ti pentru ob]inerea succesului scontat.
5
Claudia Major, Christian Moelling, More Than Wishful Thinking? The EU, UN, NATO and the Comprehensive
Approach to Military Crisis Management, Studia Diplomatica, vol. LXII, nr. 3, 2009, p. 21.
26
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Punctul de pornire este dat de nevoia aplic`rii conjugate a instrumentelor politice,
diplomatice, informa]ionale, economice, sociale, chiar [i culturale, ca un ntreg,
pe toate palierele (planificare, organizare, execu]ie, evaluare) [i la toate nivelurile
(strategic, operativ [i tactic).
2. Actorii abord`rii cuprinz`toare a opera]iilor
n analiza mediului opera]ional, una dintre principalele caracteristici
este determinat` de complexitatea contextului ac]iunii, n sensul n care opera]iile
de r`spuns la criz` se execut`, de regul`, n state fragile, caracterizate de un nivel
de dezvoltare sc`zut, guvernare ineficient`, capacitate administrativ` limitat`,
crize umanitare profunde, tensiuni sociale persistente, violen]e sau premisele
unui r`zboi civil. Totodat`, acest context este caracterizat de num`rul mare
[i complexitatea actorilor interni [i externi angaja]i n zona de conflict,
ceea ce presupune o prezen]` activ` a ONU [i a altor organisme [i organiza]ii
interna]ionale, desf`[urarea n zon` a unor efective militare [i civile constituite
n for]e multina]ionale pentru executarea unor misiuni de o complexitate deosebit`,
n medii de conflict caracterizate prin disimetrii accentuate, n scopul gestion`rii
[i lichid`rii crizei declan[ate.
Actorii interni pot varia de la oficiali guvernamentali [i p`r]i aflate n conflict
la agen]i ai sectorului privat [i organiza]ii neguvernamentale locale.
Actorii externi (agen]ii) pot include organiza]iile interna]ionale de securitate
(care lanseaz` [i execut` opera]iile de stabilitate), alte organiza]ii interna]ionale
[i organiza]ii neguvernamentale, guverne-sponsor [i reprezentan]i ai sectorului
privat. Organiza]iile interna]ionale sunt acele organiza]ii ale c`ror obiective
[i arie de manifestare au caracter interna]ional. Exist` dou` tipuri de organiza]ii
interna]ionale: organiza]ii interguvernamentale, cele ai c`ror membri sunt statele,
[i organiza]ii neguvernamentale, ai c`ror membri sunt persoane particulare
sau anumite grupuri de persoane ori institu]ii private.
Organiza]iile interguvernamentale au proceduri specifice de luare a deciziilor,
dar nu au acces direct la cele mai multe dintre resursele materiale pe care le pot
utiliza statele. Cooperarea n cadrul acestora acoper` domeniile unor probleme
globale: schimburi economice, ap`rare, dezarmare [i controlul armamentelor,
dezvoltare economic`, agricultur`, s`n`tate, drepturile omului, art` [i cultur`,
combaterea traficului [i consumului ilegal de droguri, protec]ia mediului [i nc`
multe altele.
Proiec]ii conceptuale
27
Organiza]iile neguvernamentale (ONG), cunoscute [i ca organiza]ii voluntare
(OPV), sunt asocia]ii civice sau organiza]ii nonprofit [i caritabile cu o baz` comun`,
reprezentat` de dorin]a de a cl`di o lume mai bun`. n prezent, mai mult de 83%
din totalul organiza]iilor interna]ionale sunt neguvernamentale
6
.
Aceste organiza]ii iau, de obicei, forma unor corpora]ii formalizate, cu un set
de dispozi]ii executive, o declara]ie a misiunii, un comandament permanent
[i mijloace de finan]are, demonstrnd astfel c` la baza existen]ei [i activit`]ii acestora
stau delimit`ri conceptuale clare. De[i fiecare ONG este unic` n ceea ce prive[te
originea, structura, activit`]ile [i scopurile, ele se clasific`, dup` func]iile
pe care le ndeplinesc, n organiza]ii umanitare (de ajutor umanitar [i de dezvoltare),
pentru ap`rarea drepturilor omului, de construire a societ`]ii civile [i democra]iei
[i de rezolvare a conflictului.
n procesul de luare a deciziilor, majoritatea ONG-urilor sunt descentralizate
[i nu prezint` o structur` ierarhic` elaborat`, n multe cazuri, angaja]ii lucreaz`
independent [i iau decizii prin consens, nu prin intermediul unui lan] de comand`
structurat. Pe m`sur` ce construc]ia conceptului abord`rii cuprinz`toare evolueaz`
prin dezvolt`ri teoretice, experiment`ri [i aplicarea n opera]iile n desf`[urare,
se contureaz` trei direc]ii de implementare a acestuia: angajarea capabilit`]ilor;
unitatea de efort dintre structurile militare [i nonmilitare; mecanisme, tehnici,
tactici, proceduri n domeniul ac]ional.
Abordarea cuprinz`toare cere, n acest sens, judecat` sistemic` [i presupune
parcurgerea etapelor de analiz`, planificare, programare a ac]iunilor [i de evaluare
a efectelor din perspectiva aplic`rii conjugate a instrumentelor de putere [i a ac]iunilor
entit`]ilor ce se manifest` n spa]iul de angajare. Elementele de putere specifice
abord`rii cuprinz`toare sunt reprezentate de politic, informa]ii, factorul militar
[i economic. Locul [i rolul fiec`rui instrument sau entitate variaz` n func]ie
de circumstan]e, dar, n general, actorii se vor g`si permanent n situa]ia
de a fi elemente care sprijin` sau sunt sprijinite. Acest lucru determin` ca, n func]ie
de caracterul crizei [i etapele opera]iei, de multe ori instrumentele militare
s` nu fie folosite ca efort principal, ci ca mijloace de a conduce [i a sprijini activit`]ile
celorlalte organiza]ii/agen]ii, astfel nct s` se creeze condi]iile necesare
pentru ca acestea s`-[i realizeze efectele planificate.
Luarea unor decizii corecte n toate fazele desf`[ur`rii unei opera]ii
este sus]inut` de o definire clar` a situa]iei, unanim acceptat`, fiind o condi]ie
6
Cf. Yearbook of International Organizations 2011-2012, vol. I, pe site-ul http://www.uia.be/ybvol1,
accesat \n noiembrie 2013.
28
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
determinant` pentru stabilirea principalelor repere ale ac]iunii, a modului de operare,
[i asigur` concentrarea eforturilor pe sursa problemelor, reducnd astfel probabilitatea
apari]iei unor efecte nedorite.
De aceea, avnd n vedere responsabilit`]ile pe faze ale ac]iunii, este necesar
ca att liderii militari, ct [i reprezentan]ii agen]iilor s`-[i defineasc` foarte clar
zona [i direc]iile proprii de angajare [i s` identifice cu precizie care este direc]ia
de efort [i care sunt entit`]ile care vor sprijini efortul principal. Dezvoltarea
[i diseminarea unei n]elegeri comune a situa]iei diminueaz` posibilitatea duplic`rii
unor ac]iuni [i asigur` promovarea unei imagini pozitive, a solu]iei adoptate,
n rndul popula]iei locale, oferind totodat` motiva]ie [i informa]ii corecte
propriului personal
7
.
Abordarea cuprinz`toare va fi eficient` dac` planificarea campaniei/opera]iei,
ac]iunilor [i procesul de luare a deciziilor sunt derulate unitar, cu angrenarea
tuturor actorilor implica]i. Integrarea civil-militar` trebuie realizat` de sus n jos,
de la nivelul strategic la cel tactic [i sus]inut` de structuri adecvate, conduse
de personalit`]i interna]ionale proeminente, care s` reprezinte organiza]iile
interna]ionale [i care pot negocia cu na]iunea gazd` [i al]i parteneri.
Ac]iunea n mediul abord`rii cuprinz`toare implic` existen]a unei strnse
cooper`ri ntre agen]iile guvernamentale [i neguvernamentale cu for]ele armate,
fiind un proces concentrat, cu scopul de a transforma mediul n interesul entit`]ilor
non-militare. Aici, cooperarea implic` o punere n comun a datelor, informa]iilor,
cuno[tin]elor [i percep]iilor referitoare la anumite fapte [i situa]ii, presupunnd
lucrul mpreun` al actorilor militari [i non-militari pentru ndeplinirea obiectivelor
comune. Aceast` func]iune solicit` prestabilirea accesului comun la informa]ii,
metode de conlucrare cuprinz`toare, integrarea rolurilor [i, n cele din urm`,
sprijinul opera]ional. Este vital` transpunerea termenilor [i conceptelor
ntr-un limbaj comun [i o terminologie simpl`, care s` asigure fundamentele
dezvolt`rii unei cooper`ri multidimensionale. Cu alte cuvinte, este nevoie
s` se disemineze informa]iile, dar procesul trebuie s` se realizeze n func]ie
de interesele [i agendele partenerilor.
O implementare eficient` a principiului nevoii de a mp`rt`[i (need to share)
presupune ca cel care ofer` informa]ii s` [tie ce informa]ii le sunt necesare
partenerilor/colaboratorilor, nu ce informa]ii consider` el c` le sunt necesare.
7
Cf. Tommi Koivula, Comprehensive Approach, Information Paper for the CA Seminar on Developing
Understanding, Universitatea Na]ional` de Ap`rare, Finlanda, 2008.
Proiec]ii conceptuale
29
Desf`[urarea activit`]ilor paralele [i interdependente poate fi gestionat` cu succes
prin ntrebuin]area unor construc]ii structurale [i tehnologice adecvate,
la care se adaug` o concentrare a eforturilor pentru coordonarea ac]iunilor
la un nivel ridicat. Coordonarea, ca proces determinant n realizarea sinergiei ac]ionale,
este influen]at` de trei factori: complexitatea, eterogenitatea, ritmul rapid
8
.
Complexitatea ac]iunii este generat`, pe de o parte, de existen]a unui num`r
mare de entit`]i cu grade diferite de libertate a ac]iunii [i, pe de alt` parte, de dorin]a
de a modela efortul participan]ilor pentru atingerea scopului comun. Toate entit`]ile
participante au planuri proprii, care nu converg n permanen]`. Coordonarea
va trebui s` fie func]ia prin care efortul ac]ional este conjugat pentru ob]inerea
dezideratului final.
Eterogenitatea este generat` de provenien]a entit`]ilor din medii av#nd culturi
diferite, de nivelul de instruire diferit, de dotarea [i doctrinele diferite etc. n teatrele
de opera]ii, aceast` eterogenitate are dou` componente: multina]ionaliatea militar`
[i cea a agen]iilor. Dac` eterogenitatea militar` este mai u[or de surmontat
prin existen]a procedurilor standard de operare, cea inter-agen]ii este ngreunat`
att de lipsa acestora, ct [i de barierele de comunicare ntre militari [i civili.
Ritmul rapid este caracteristic ac]iunilor militare moderne, influen]at
n mare m`sur` de explozia informa]ional` [i extinderea capacit`]ilor de mobilitate
ale participan]ilor n ac]iuni specifice. Sincronizarea se desf`[oar` n domeniul fizic,
este cel mai important aranjament al ac]iunilor [i efectelor n timp [i n spa]iu,
fiind rezultatul planific`rii.
Ca un alt element specific al abord`rii cuprinz`toare, comandamentele militare
de la toate nivelurile trebuie s` aib` capabilitatea s` preg`teasc` [i s` conduc`
misiuni civil-militare integrate, inclusiv prin intermediul unor interfe]e organiza]ionale
cu na]iunea gazd` [i agen]iile civile. Sprijinul militar pentru agen]iile civile
poate fi considerabil [i necesit`, n general, resurse (vehicule, ad`post, comunica]ii,
securitate, aprovizionare, etc.) n afara celor din inventarul unei for]e militare
combatante.
Expertiza civil` trebuie s` fie dislocabil`, pentru a sprijini comandamentele
militare, ceea ce impune un sistem comun de instruire, cu un accent special
pe modul n care func]ioneaz` organiza]ia militar` multina]ional`, n]elegerea
mediului de operare mixt civili-militari, func]ionarea diferitelor proceduri de planificare.
Dezvoltarea unor parteneriate [i colaborarea n cadrul domeniilor func]ionale
este un alt element important al abord`rii cuprinz`toare [i ar trebui, acolo unde
este cazul, s` fie proiectate la toate nivelurile structurii de comand`.
8
Ibidem, p. 77.
30
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Din perspectiva NATO, una dintre principalele provoc`ri ale implement`rii
abord`rii cuprinz`toare a ac]iunilor const` n faptul c` acest concept inten]ioneaz`
s` mbun`t`]easc` abilitatea Alian]ei de a planifica [i a desf`[ura opera]iile
ntr-un mediu complex, n strns` coeren]` cu alte ini]iative non-militare [i poten]ial
multina]ionale, precum [i neguvernamentale, menite s` stabilizeze [i s` creeze
un mediu de autosus]inere securizat.
3. Cooperarea inter-agen]ii necesitate pentru aplicarea
conceptului abord`rii cuprinz`toare
Cooperarea eficient` conecteaz` toate activit`]ile [i actorii prezen]i n teatrul
de opera]ii cu na]iunea gazd` [i na]iunile contributoare.
Dac` se realizeaz` unitatea de scopuri, este cardinal s` se elaboreze un mesaj
unitar, de preferat n acela[i spirit cu cel al comunit`]ii interna]ionale [i care s` poat`
fi transmis att alia]ilor, na]iunii gazd`, ct [i adversarului. Rela]iile de cooperare
existente ntre organiza]ia militar` [i institu]iile [i organiza]iile civile pot contribui
n mare m`sur` la crearea stabilit`]ii economice, politice [i sociale, n func]ie
de gradul n care aceste rela]ii ncurajeaz` opera]ionalizarea [i dezvoltarea cantitativ`
[i calitativ` a resurselor umane [i materiale ale statelor afectate de situa]ia
care a impus desf`[urarea ac]iunilor militare altele dect r`zboiul.
Esen]a securit`]ii este promovarea stabilit`]ii, cooperarea fiind solu]ia practic`
pentru a asigura stabilitatea respectiv`. Semnifica]ia sintagmei securitate
prin cooperare tratat` n literatura autohton`
9
este, de asemenea, util` pentru abordarea
actorilor s`i. Proiectarea, promovarea, men]inerea [i asigurarea securit`]ii
prin cooperare nseamn` noi atitudini, care le nlocuiesc pe cele vechi: consultarea
[i negocierea, nainte de confruntare [i n locul confrunt`rii; convenirea, n]elegerea
reciproc`, mpreun` cu asigurarea [i reasigurarea, n locul ngrijor`rii [i al temerii;
deschiderea prin transparen]` [i mediatizare, n locul nchist`rii [i al opacit`]ii;
prevenirea [i aten]ionarea, n locul corect`rii [i sanc]ion`rii; interdependen]a,
n locul izol`rii [i al unilateralismului.
Modelarea comportamentului actorilor, corespunz`tor acestei semnifica]ii,
necesit` un sistem n cadrul c`ruia statele se afl` ntr-o re]ea de alian]e, schimburi,
conexiuni, mp`rt`[esc acelea[i valori economice [i politice, prin care proiecteaz`,
9
Cf. Eugen B`d`lan, Securitatea Romniei. Actualitate [i perspectiv`, Editura Militar`, Bucure[ti,
2001, p. 38; Teodor Frunzeti, For]e [i tendin]e n mediul de securitate european, Editura Academiei
For]elor Terestre, Sibiu, 2003, pp. 221-230, Ioan Grecu, Securitatea prin cooperare, solu]ia stabilit`]ii
regionale, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucure[ti, 2005, pp. 65-110.
Proiec]ii conceptuale
31
promoveaz` [i asigur` stabilitatea n afara grani]elor, f`r` a se mai rezuma la ap`rarea
colectiv`, atunci cnd riscul (pericolul) devine iminent sau se manifest` concret.
Majoritatea anali[tilor [i criticilor apeleaz` la for]a de convingere a exemplelor
de comportament al actorilor, decupate din practic` [i, astfel, ofer` modele de actori
ai securit`]ii prin cooperare n diverse structuri [i ipostaze, ca: ordine mondial`;
regim interna]ional sau regim de securitate; balan]` de putere (cu diverse variante);
alian]e. Actorii sunt prezenta]i cu strategia, politicile [i comportamentul lor, practicate
prin destindere, conexare, interdependen]` complex` [i transpuse n diverse scheme
de interpretare [i evaluare, pe niveluri analitice.
Literatura de specialitate prezint` ca o caracteristic` a actualului nceput
de secol [i mileniu faptul c` pe arena interna]ional` evolueaz` o multitudine de actori
state, organiza]ii interna]ionale interguvernamentale [i neguvernamentale, trusturi
media, mari corpora]ii multina]ionale, structuri ale crimei organizate, organiza]ii
teroriste [i altele asemenea
10
.
ntre ace[ti actori se deruleaz` rela]ii de competi]ie sau colaborare, dar via]a
interna]ional` are capacitatea de a demonstra [i a convinge despre adev`rul
conform c`ruia cooperarea actorilor interna]ionali cu interese mai generale
dect cele de grup (statele, organiza]iile interna]ionale, coali]iile) a devenit principala
modalitate, cu eficien]` dovedit`, de reac]ie n fa]a unei amenin]`ri neconven]ionale,
difuze [i extrem de virulente, precum terorismul
11
.
n momentul actual, principalele organiza]ii de securitate interna]ional` r`mn
Organiza]ia Na]iunilor Unite (ONU), Organiza]ia pentru Securitate [i Cooperare
n Europa (OSCE), Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) [i Uniunea
European` (UE), mai exact Politica de Securitate [i Ap`rare Comunitar` (PSAC).
Al`turi de acestea enumer`m urm`toarele organiza]ii [i institu]ii:
n zona Orientului Apropiat [i Mijlociu: Liga Statelor Arabe, Consiliul
de Cooperare din Golf, Uniunea Magrebului Arab, Organiza]ia Conferin]ei
Islamice, Organiza]ia }`rilor Exportatoare de Petrol, Organiza]ia }`rilor
Arabe Exportatoare de Petrol;
n zona Orientului ndep`rtat: Asocia]ia Na]iunilor din Sud-Estul Asiei
(ASEAN);
n zona Africii: Organiza]ia Unit`]ii Africane, devenit`, n 2002, Uniunea
African` (dup` modelul UE).
10
Teodor Frunzeti, Paradigme militare n schimbare, Editura Militar`, Bucure[ti, 2005, p. 72.
11
Idem, Solu]ionarea crizelor interna]ionale, Institutul European, Ia[i, 2006, p. 146.
32
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Dup` aceast` succint` trecere n revist`, putem sublinia c` majoritatea actorilor
recunosc c` dezvoltarea abord`rii cuprinz`toare trebuie s` se sprijine pe ipoteza
extrem de important` c` actorii [i institu]iile de]in un set minim de obiective, scopuri
[i principii comune [i c` acestea trebuie s` se manifeste practic n teren, fiind recunoscut
faptul c`, la acest moment, exist` tensiuni ntre elementele reprezentative
care desf`[oar` activit`]i concrete. Abordarea cuprinz`toare [i ac]iunile inter-agen]ii
nu sunt un scop n sine, ci un mijloc pentru atingerea unui scop. Scopul const`
n solu]ionarea conflictelor [i crizelor complexe ntr-un mod sustenabil [i de durat`,
convergent [i coerent
12
.
Concluzii
n urma celor prezentate, putem afirma c` procesul de implementare
a conceptului de abordare cuprinz`toare se afl` nc` n faza de dezvoltare,
iar prin inserarea sa n documentele doctrinare [i programatice ale ONU, NATO,
UE s-a institu]ionalizat integrarea instrumentelor de putere non-militare [i militare,
na]ionale [i multina]ionale n procesele de planificare [i execu]ie a campaniilor
[i opera]iilor specifice viitorului mediu de securitate.
Obiectivul general al misiunii trebuie s` fie acceptat, tangibil [i, nu n ultim`
instan]`, posibil de sus]inut multidimensional. Realizarea unui efort conjugat
presupune o abordare care, prin strategii bine definite, s` stabileasc` roluri
[i responsabilit`]i n ac]iunile unificate inter-agen]ii, att la nivel guvernamental,
ct [i interna]ional.
Abordarea cuprinz`toare implic` a[adar decizii congruente n domeniile
politic, militar, economic [i social, care s` programeze [i s` desf`[oare procesul
inter-agen]ii. Implementarea abord`rii cuprinz`toare se va face n func]ie de criza
n desf`[urare, ntr-un mod specific, fiec`rui nivel de desf`[urare a opera]iilor
strategic, operativ [i tactic, [i va fi ghidat` de urm`toarele principii
13
:
a) angajarea proactiv` a tuturor actorilor, nainte [i pe durata crizei;
b) n]elegerea comun` a situa]iei, prin intermediul lucrului n cooperare,
utilizarea persoanelor de leg`tur`, executarea n comun a instruirii
[i utilizarea aceluia[i limbaj;
c) autonomia procesului decizional [i al ac]iunii, care presupune conducerea
descentralizat` a ac]iunilor;
12
Mircea Mure[an [i colectiv, Aspecte ale conflictelor militare ale viitorului, Editura U.N.Ap., Bucure[ti,
2006, p. 134.
13
S.M.G. 103, Doctrina Armatei Romniei, Bucure[ti, 2012, p. 49.
Proiec]ii conceptuale
33
d) lucrul colaborativ, bazat pe ncredere mutual` [i dorin]a de cooperare,
cheia succesului pentru aplicarea acestui principiu fiind cunoa[terea
prealabil` a partenerilor de dialog [i utilizarea n comun a informa]iilor;
e) unitatea de scop, care poate suplini cu succes lipsa unit`]ii de comand`,
asigurnd concentrarea eforturilor pentru ob]inerea rezultatului final
[i desf`[urarea ac]iunilor de c`tre to]i actorii pentru ob]inerea acestui
deziderat, iar n caz ideal, realizarea agre`rii mutuale a obiectivelor.
Sunt de p`rere c`, n aceast` viziune a spa]iului de lupt` complex, preg`tirea
lupt`torilor, a subunit`]ilor [i unit`]ilor nu mai trebuie realizat` doar n virtutea
cerin]elor ac]iunilor specifice luptei armate, ci n raport cu cerin]ele esen]iale
ale misiunii, care sunt diferite de la o ac]iune la alta, de la un teatru de opera]ii
la altul. Comunicarea, ncrederea, profesionalismul [i, mai mult, capacitatea
de a coordona sau de a accepta coordonarea vor fi esen]iale n atingerea succesului.
Bibliografie selectiv`
1. Mircea Mure[an, Reflec]ii despre fenomenul militar, Editura U.N.Ap., Bucure[ti, 2004.
2. Hans J. Morgenthau, Politica ntre na]iuni. Lupta pentru putere [i lupta pentru pace,
Editura Polirom, Ia[i, 2007.
3. Christopher M. Schnaubelt (ed.), Operationalizing a Comprehensive Approach in Semi-
permissive Environments, Roma, Colegiul NATO de Ap`rare, Research division, iunie 2009.
4. Lucian St`ncil`, Starea postconflictual`, Editura U.N.Ap., Bucure[ti, 2005.
5. Cristian Troncot` (coord.), Nelini[tile insecurit`]ii, Editura Tritonic, Bucure[ti, 2005.
Webgrafie
www.nato.int.org
www.studiisecuritate.ro
www.uia.be/ybvol1
34
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Considera]ii generale
Era i nternetul ui a adus o mul ti tudi ne
de schimburi revolu]ionare, dar, totodat`, subtile
n activitatea de intelligence, att n ceea ce prive[te
teoria [i practica activit`]ii de culegere, analiz`
[i diseminare a informa]iilor, ct [i n mentalitatea
[i rela]iile dintre serviciile de informa]ii, pe de o parte,
[i deciden]i/beneficiari, pe de alt` parte.
Teoretic, intelligence-ul ar trebui s` graviteze
n j urul schi mbul ui de i nforma]i i , absen]a
unei interac]iuni de acest gen fiind, n fapt,
motivul pentru care atentatele de la 11 septembrie
nu au putut fi prevenite, a[a cum au indicat
rezultatele comisiei de anchet` a acestui caz.
Serviciile nu au reu[it s` interac]ioneze
din cauza faptului c` fiecare structur` [i-a creat
propria re]ea pentru a-[i p`stra secretele n siguran]`.
Totodat`, au fost utilizate aplica]ii diferite de chat
[i grupuri de discu]ii care nu puteau interrela]iona.
NEW MEDIA
influen]e asupra activit`]ii
de informa]ii
Locotenent-colonel Vasile-Dumitru IONI}OIU
Locotenent-colonel Vasile-Dumitru Ioni]oiu Direc]ia general` de informa]ii a ap`r`rii,
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.
Dac` re]elele de date ultrasecrete, n valoare de miliarde de dolari, nu i-au ajutat
pe agen]i s` conexeze indiciile despre atentatele teroriste, oare blog-urile [i aplica]iile
de tip wiki ar putea preveni sau favoriza un alt 11 septembrie?
I n t he US, t he popul ar i t y
and credibility of political blogs have
reached such a high level that the topics
discussed in the posted materials
have been covered in the media,
generating debates that have influenced
campai gn t hemes. The aut hor
thus considers that the blogosphere
is one of the main communication
platforms used by politicians to promote
and test their political programmes,
being regarded as a public opinion
indicator.
Barack Obamas election strategy,
for example, oriented to the new media,
was one of the advantages that allowed
him to defeat his opponent, John McCain,
reluctant to political messaging
via the Internet.
Keywords: information sphere;
terrorist attacks; social networks;
virtual world
Proiec]ii conceptuale
35
Internetul s-a dezvoltat n baza principiului c` informa]ia trebuie s` circule
liber, iar tehnologiile web urm`resc exact acest aspect: ncurajarea schimbului
de date prin intermediul blog-urilor, site-urilor, enciclopediilor virtuale, re]elelor
de socializare etc.
n era societ`]ii informa]ionale pe care o parcurgem, procesele de comunicare
devin vectori de influen]are a percep]iei asupra amenin]`rilor la adresa securit`]ii
na]ionale [i de argumentare n favoarea unor decizii politico-militare.
Apari]ia [i dezvoltarea noilor forme mass-media denumite generic
new media [i impunerea acestora, ntr-un timp relativ scurt, ca surs` de informare
concurent` presei tradi]ionale reprezint` un fenomen global, numeroase studii
eviden]iind cre[terea audien]ei [tirilor difuzate online n detrimentul canalelor
mediatice tradi]ionale.
Pot fi considerate new media att blogurile [i extensiile online ale presei clasice
(edi]iile electronice ale publica]iilor tip`rite, site-urile canalelor audio-video
[i ale agen]iilor de pres`), posturile TV, posturile radio [i publica]iile electronice
cu activitate exclusiv pe internet, ct [i podcasturile (fi[iere audio postate pe web),
lumile virtuale (Second life), enciclopediile de tip wiki (al c`ror con]inut
este realizat de utilizatori), platformele de socializare (Facebook, MySpace etc.),
site-urile [i e-mailul.
Potrivit studiului Fighting Back: New Media and Military Operations, new media
reprezint` orice mijloc care permite unui spectru larg de utilizatori (de la indivizi
la entit`]i statale) s` creeze [i s` disemineze informa]ii n timp real, care au capacitatea
s` influen]eze o audien]` larg` (regional` sau mondial`), folosind tehnologii
de comunica]ii standardizate [i avnd ca platform` unificatoare internetul.
Elementele din spa]iul virtual reprezentative pentru ceea ce numim new media
se refer` la: bloguri; forumuri, liste de discu]ii; re]ele de socializare; serviciile
de comunicare n timp real, tip messenger.
Fiecare dintre aceste categorii de surse poate constitui un subiect de preocupare
pentru tehnologiile informa]ionale utilizate de grupurile infrac]ionale specializate
n vederea colect`rii neautorizate de informa]ii privind utilizatorii neaviza]i.
De asemenea, reprezint` un obiectiv al mijloacelor similare uzitate n activitatea
de intelligence derulat` de diverse entit`]i civile sau guvernamentale.
New media [i societatea
Utiliznd ca suport internetul [i beneficiind de avantajele acestui mediu
(costuri sc`zute, arie larg` de adresabilitate, acces instantaneu la informa]ii,
interactivitatea datorat` implement`rii tehnologiei WEB 2.0 ce a permis transformarea
audien]ei n autori citizen journalism), new media contribuie substan]ial la schimbarea
modelului clasic al comunic`rii.
36
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Pe m`sur` ce dimensiunea [i influen]a blogosferei (totalitatea web-logurilor
[i a autorilor de bloguri) cresc, linia de demarca]ie dintre bloguri [i media
mainstream devine din ce n ce mai difuz`: blogurile mari preiau caracteristicile
edi]iilor electronice ale ziarelor, iar site-urile mass-mediei tradi]ionale ncorporeaz`
formatul utilizat n blogosfer`. De altfel, 95% din primele 100 de ziare din SUA
au lansat bloguri ale reporterilor.
n Romni a, i mpor t an] a cr escnd` a ne w me di a est e r el evat `
[i de invocarea/preluarea din ce n ce mai frecvent` a acestora de c`tre presa
scris` [i audio-video, precum [i de audien]a unor site-uri dedicate [tirilor,
a c`ror performan]` este cu att mai notabil`, cu ct nu beneficiaz` de suportul
unor trusturi media (Hotnews.ro/audien]a zilnic` de aproximativ 60-70 000 de cititori,
ziare.com/30-35 000).
n cadrul dezbaterilor cu privire la edificarea blogurilor ca surs` de informa]ii
cu influen]` crescut`, majoritatea controverselor sunt focalizate asupra lipsei eticii
jurnalistice a bloggerilor, fiind contestat` postarea pe bloguri a unor informa]ii brute.
n SUA, de exemplu, popularitatea blogurilor politice [i credibilitatea acestora
au ajuns la un nivel att de nalt, nct subiectele abordate n materialele postate
au fost preluate n spa]iul public, genernd dezbateri care au influen]at temele
de campanie electoral`.
Astfel, blogosfera se constituie ntr-una din principalele platforme de comunicare
folosite de c`tre politicieni pentru promovarea [i testarea propriilor programe politice,
fiind apreciat` drept un indicator al opiniei publice.
Strategia electoral` a lui Barack Obama, orientat` c`tre new media, a reprezentat
unul dintre avantajele care i-au permis s` l nving` pe contracandidatul s`u,
John McCain, reticent fa]` de transmiterea mesajelor politice prin intermediul
internetului.
Practic, au fost primele alegeri, denumite [i alegerile Facebook, n care candida]ii
au ncercat s` se conecteze direct cu sus]in`torii prin intermediul re]elelor
de socializare, n special Facebook [i MySpace. Victoria lui Obama a fost datorat`,
n mare parte, sus]inerii din partea tinerilor: exit poll-urile au ar`tat c` acesta
a fost votat de peste 70% dintre cet`ten]ii sub 25 de ani, cel mai mare procent
de la introducerea exit poll-urilor n America (1976). De men]ionat c` unul
dintre strategii cheie ai lui Obama a fost Chris Hughes, cofondator al Facebook.
ncepnd cu campania lui Barack Obama, [i aparatele partidelor politice au hot`rt
s` utilizeze aceste noi servicii, a[a cum s-a v`zut la alegerile pentru Parlamentul
European din iunie 2009.
Majoritatea bloggerilor [i speciali[tilor din Romnia au eviden]iat cre[terea
credibilit`]ii blogurilor romne[ti [i deschiderea publicului [i a clien]ilor de publicitate
fa]` de acest nou mediu, n special datorit` integr`rii blogurilor jurnali[tilor
Proiec]ii conceptuale
37
de c`tre marile trusturi de pres`. La aceasta se adaug` aten]ia pe care politicienii
au nceput s` o acorde fenomenului, un num`r important de bloguri ale acestora
fiind lansate n contextul campaniei electorale pentru alegerile locale din iunie 2008.
Principalele deficien]e ale blogosferei romne[ti sunt num`rul relativ mic al blogurilor
specializate, ntre]inute de speciali[ti, dar [i concentrarea lor pe zona de media,
publicitate [i marketing.
n Romnia, s-a remarcat folosirea new media de c`tre grupuri anarhiste
[i militan]ii anti-globalizare [i anti-NATO, care, n contextul summitului Alian]ei
Nord-Atlantice desf`[urat la Bucure[ti (02-04.04.2008), au organizat proteste
[i au transmis mesaje instigatoare pentru sabotarea reuniunii
1
. De asemenea,
se observ` virulen]a actualei campanii new media mpotriva proiectului Ro[ia Montan`
[i a exploat`rii gazelor de [ist.
n urma dezvolt`rii platformei digitale gratuite Wiki, ce permite colaborarea
mai multor utilizatori n realizarea con]inutului informa]ional, enciclopediile
electronice au cunoscut o dezvoltare exploziv`.
Aplica]iile de acest tip ajut` la dezvoltarea sferei informa]ionale n mediul
online, ns` ridic` dubii asupra calit`]ii materialelor, din moment ce oricine
poate s` scrie orice. Cu toate acestea, impunerea unor criterii de redactare
a materialelor postate pe www.wikipedia.org a condus la necesitatea cit`rii surselor
folosite la elaborarea materialelor, bibliografia rezultat` reprezentnd ea ns`[i
o important` baz` de date. Analistul media Iulian Com`nescu, autorul blogului
comanescu.hotnews.ro, a lansat site-ul MediaPedia.ro, o enciclopedie a mass-mediei
din Romnia, cu caracter colaborativ, dup` modelul wikipedia.
Totodat`, un grad mare de risc l reprezint` site-urile care public` informa]ii
clasificate apar]innd guvernelor sau corpora]iilor. Astfel, Wikileaks.org, garantnd
anonimatul, ncurajeaz` utilizatorii s` posteze documente oficiale cu caracter secret,
oferind, n prezent, un num`r important de materiale de acest tip.
Serviciile de informa]ii [i new media
Obstacolele inerente ap`rute n dialogul dintre publicul larg [i serviciile
de informa]ii generate de natura confiden]ial` a activit`]ii acestora au determinat,
n numeroase cazuri, o distorsionare a profilului institu]ional al acestora.
Pe plan interna]ional, statisticile indic` o cre[tere, n ultimii ani, a num`rului
site-urilor oficiale ale serviciilor na]ionale de informa]ii. Acestea demonstreaz`
n]elegerea impactului puternic pe care internetul l are asupra publicului
[i, n consecin]`, importan]a folosirii acestui mediu pentru promovarea imaginii virtuale.
1
Potrivit site-ului http://groups.yahoo.com/group/anti_nato
38
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Site-urile serviciilor de informa]ii con]in anumite rubrici standard,
precum: Istoric, Atribu]ii, Legisla]ie, Comunicate de pres`, Cariere, Contact etc.
Cea mai bine reprezentat` pe internet r`mne Comunitatea de informa]ii
din SUA. Experien]a acumulat` n promovarea imaginii, sus]inut` de un avans
tehnologic evident, face ca, n prezent, 16 agen]ii guvernamentale federale, servicii,
departamente sau alte organiza]ii cu atribu]ii executive, care joac` un rol important
n serviciile na]ionale [i economice de informa]ii ale SUA, s` de]in` site-uri
de prezentare.
Un caz aparte n peisajul online al serviciilor de informa]ii l reprezint`
serviciul israelian de informa]ii. Dac`, la sfr[itul anilor 90, se g`seau extrem
de pu]ine informa]ii despre acest serviciu (numele directorului era tabu) pe internet,
n ultimii ani acesta a cunoscut o deschidere impresionant`. Actualmente,
Mossad-ul are un site cuprinz`tor, cu versiuni n limbile englez` [i rus`,
care ofer`, pe lng` sec]iunile standard, o cronologie a directorilor din 1949
[i pn` n prezent, nso]it` de fotografiile acestora.
Explozia dispozitivelor multimedia, care mbin` o multitudine de facilit`]i
n domeniul comunic`rii, [i apari]ia unor noi formate adaptate acestor gadget-uri
Proiec]ii conceptuale
39
(terminale telefonice multifunc]ionale, sisteme informatice n re]ea wireless)
ori modalit`]ilor virtuale de interac]iune (de genul Second Life, Facebook, Twitter)
contribuie la formarea sau transformarea profilului utilizatorului ca beneficiar
al informa]iei transmise.
Din aceast` perspectiv`, serviciile de informa]ii se confrunt` cu dou` provoc`ri
majore:
a) s` proiecteze o modalitate prin care s` beneficieze, s` accelereze [i s` integreze
schimbul interorganiza]ional de date relevante;
b) s` identifice formulele cele mai atractive pentru publicul larg, prin intermediul
c`rora s` promoveze cultura de securitate [i s` pun` la dispozi]ia acestuia
profilul institu]ional.
n general, securitatea la nivel institu]ional vizeaz` dezvoltarea [i consolidarea
unui sistem integrat de protec]ie, ce implic` n mod nemijlocit protec]ia personalului.
Una dintre ac]iunile prioritare pentru realizarea acestui obiectiv strategic const`
n evaluarea [i gestionarea riscurilor generate de noile evolu]ii tehnologice.
Tot mai multe informa]ii memorate n fi[iere separate devin posibil de corelat
prin intermediul unor algoritmi logici care utilizeaz` resursele [i puterea de calcul
a unor vaste re]ele de calculatoare. Aceast` asociere de date privind persoanele
poate conduce c`tre consecin]e nefaste asupra dreptului la intimitate [i a caracterului
privat al dreptului la informare.
Din mai multe perspective, care includ [i interese opera]ionale asociate activit`]ii
de intelligence derulate de serviciile de informa]ii [i securitate, re]elele de socializare
reprezint` o surs` inepuizabil` de informa]ii, mai ales n contextul n care studii
sociologice aplicate au relevat faptul c` utilizatorii WEB 2.0 au tendin]a de a derula,
sub umbrela fals` a anonimit`]ii [i invizibilit`]ii pe care o re]ea social` le ofer`,
ac]iuni pe care altfel nu le-ar ini]ia niciodat` n via]a real`.
De[i datele vehiculate nu au neap`rat un caracter confiden]ial, prelucrarea
acestora n urma unui proces de analiz` specific le transform` n informa]ii
valoroase, mai ales pentru un psiholog specializat. Practic, orice fragment de informa]ie
despre via]a personal` a unui consumator social media, familia acestuia, prieteni,
preferin]e sau pasiuni, poate fi aranjat n mod asem`n`tor realiz`rii unui puzzle
pentru creionarea unui profil psihologic. Din punct de vedere comercial
[i de marketing, aceast` ac]iune se deruleaz` n mod curent, chiar n momentul
parcurgerii acestor rnduri, n cazul milioanelor de utilizatori ai motoarelor
de c`utare apar]innd corpora]iilor multina]ionale precum Google sau Yahoo.
Cu excep]ia interesului comercial legal, aspect care implic` acordul utilizatorului,
obiectivul acestui demers laborios, cronofag [i costisitor (dac` nu de]ii instrumente
de tehnologie informa]ional` adecvate) nu poate fi altul dect documentarea
unei palete largi de ac]iuni cu scop infrac]ional, ncepnd cu furtul de identitate
40
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
pn` la cele cu accente de violen]` de gen efrac]ie, r`pire sau [antaj. Pe de alt` parte,
nu se pot exclude opera]iunile de colectare [i exploatare informativ` derulate
de entit`]i civile sau guvernamentale localizate pe diverse spa]ii geografice.
Pentru o mai bun` n]elegere a felului n care date aparent banale pot fi folosite
n defavoarea utilizatorilor, putem analiza urm`toarea situa]ie: infiltrarea n cercul
familial [i rela]ional al utilizatorilor. nmul]irea [i diversificarea platformelor
de socializare, a categoriilor de informa]ii vehiculate, precum [i diversitatea
consumatorilor implic` o abordare sistemic`. n acest scop, entit`]ile interesate
n ob]inerea de date [i informa]ii despre utilizatori folosesc personal familiarizat
n utilizarea eficient` a unor instrumente de colectare [i analiz` a datelor,
iar ]intele care [i expun n mod neglijent sau din ne[tiin]` via]a social`
(fotografii, scheme de rela]ii structurate pe linii temporale, date personale, montaje
audio-video pe YouTube privind evenimente din intimitate) sprijin`, involuntar,
80% din aceast` munc` de documentare. Dup` caz, acest tip de ac]iune derulat`
cu predilec]ie pe platforma re]elelor de socializare poate cuprinde urm`toarele etape:
monitorizarea permanent` a mediului comunica]ional utilizat de ]int`
acest proces presupune un efort complex de cunoa[tere detaliat`
a mediului n care se desf`[oar` comunicarea (limbaj, dep`[irea barierei
lingvistice [i culturale, subiecte de interes etc.);
elaborarea profilului psihologic comportamental, inclusiv din punctul
de vedere al interac]iunii ]intei cu cercul rela]ional apropiat, n scopul
determin`rii celei mai potrivite metode de abordare direct` sau indirect`;
ini]ierea leg`turii online, opera]iune delicat`, care presupune un echilibru
atent ntre provocarea comunic`rii [i atragerea n comunicare;
expl oatarea i nformati v` a ]i ntei , aspect care vi zeaz` apl i carea
unor tehnici de inginerie social`, n vederea ob]inerii unor date
particulare care pot facilita ac]iunea infrac]ional` (localizarea exact`
a domiciliului [i a locului de munc`, sistemele antiefrac]ie utilizate,
ierarhia social`/profesional`, situa]ia financiar`, parolele de accesare
a conturilor bancare etc.);
identificarea unor vulnerabilit`]i comportamentale generate de exagerarea
anumitor pasiuni, prezen]a unor vicii, frustr`ri etc., care ar facilita ac]iuni
de corupere, compromitere ori [antajare.
Orice viciu sau pasiune expus` prin intermediul re]elelor de socializare nlesne[te
nemijlocit identificarea unor poten]iale dominante principale de personalitate
ale ]intei. n acest sens, este demn de subliniat c` platformele comunica]ionale
de tip messenger, camerele de chat parolate sau forumurile de discu]ii reprezint`
]inte predilecte de colectare a informa]iilor privind caracterul [i personalitatea
utilizatorilor, preocup`ri, frustr`ri, atitudini sau aspecte de intimitate etc.
Proiec]ii conceptuale
41
Facilit`]ile oferite de internet (costuri reduse, vitez` superioar` de transmitere
a datelor, anonimat) reprezint` argumente care recomand` new media
ca unul dintre mijloacele principale folosite de organiza]iile teroriste, rasiste
[i xenofobe [i simpatizan]ii acestora, pentru promovarea mesajelor ideologice
proprii, n scopul c[tig`rii de noi adep]i sau pentru influen]area opiniei publice.
Ilustrativ`, n acest sens, este utilizarea serviciului Google Earth care ofer` gratuit
imagini detaliate ale suprafe]ei terestre de c`tre grup`ri teroriste, pentru planificarea
de atentate asupra unor obiective occidentale. n urma protestelor mai multor state,
h`r]ile oferite de Google Earth au fost modificate, astfel nct s` nu mai prezinte
facilit`]ile guvernamentale [i elementele de infrastructur` critic`.
Conform www.memri.org, toate site-urile, forumurile [i blogurile care sus]in
jihadul din Irak sunt g`zduite de companii din Occident, majoritatea din SUA.
Similar, potrivit CNN International, serviciul interna]ional de hosting pentru bloguri
blogspot.com, de]inut de compania Google, g`zduie[te mai multe site-uri
ale unor re]ele teroriste, precum al-Qaeda n Irak, care utilizeaz` serviciul gratuit
pentru a-[i posta blogurile n limbile german`, englez` [i arab`.
n mod obiectiv, internetul poate fi considerat principalul cmp de lupt`
n cyber-spa]iu [i, n consecin]`, n doctrin` s-au cristalizat trei categorii de activit`]i:
Activismul are n vedere utilizarea normal`, nedestructiv` a internetului,
n sprijinul cauzei atacatorilor (grupurilor teroriste), opera]iile efectuate axndu-se
pe studierea paginilor web pentru ob]inerea de informa]ii, construirea de site-uri
web n folosul ac]iunii acestora [i utilizarea po[tei electronice pentru coordonarea
ac]iunilor planificate.
Hacktivismul se refer` la integrarea sentimentului de superioritate,
satisfac]ie [i mplinire de sine (hacking) cu cel de activism, ac]ionnd, prin utilizarea
de tehnici specifice, mpotriva site-urilor ]int` de pe internet, pentru perturbarea
(chiar ntreruperea) func]ion`rii normale a acestora, ns` f`r` a cauza distrugeri
importante.
Cyberterorismul se define[te drept un atac premeditat, motivat politic,
mpotriva informa]iei, sistemelor informatice, programelor informatice [i datelor,
]intelor lupt`toare [i necombatante, de c`tre grupuri subna]ionale sau de agen]i
clandestini.
Rapoartele, studiile, analizele [i documentele publicate online de c`tre institute
de cercetare, universit`]i, organiza]ii neguvernamentale sau persoane publice/private,
din diverse domenii, constituite baze de date cu un ridicat poten]ial informa]ional
n elaborarea materialelor de informare cu relevan]` operativ`. Doug Naquin,
director al National Intelligence Open Source Center, a recunoscut public
c` agen]ii folosesc site-uri de social media pentru a fi la curent cu diferite evenimente.
42
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
CIA a nceput, din 2006, s`-[i recruteze candida]ii, prin intermediul paginii
de Facebook, care ofer` o privire de ansamblu a ceea ce National Clandestine
Service (NCS) caut` la un recrut. n acela[i sens, pe YouTube este prezentat
un videoclip promo]ional, avnd ca ]int` poten]iali candida]i din colegii. Mai mult,
CIA [i-a dezvoltat propria re]ea de socializare, denumit` A-Space (Analytic Space),
lansat` n 2008, cu scopul de a ncuraja interac]iunile dintre agen]i [i de a facilita
schimbul de informa]ii ntr-un mediu securizat.
Activitatea de informa]ii,
ciclul de intelligence [i new media
Activitatea de informa]ii este destinat` ndeplinirii a dou` obiective
complementare, respectiv:
cunoa[terea, prevenirea, contracararea [i nl`turarea riscurilor [i amenin]`rilor
la adresa securit`]ii na]ionale;
promovarea valorilor [i intereselor na]ionale ale unui stat [i sus]inerea
intereselor comune de securitate cu alia]ii s`i.
Din perspectiva modalit`]ilor de materializare a acestor obiective, activitatea
de informa]ii poate fi reprezentat` pe o structur` etajat`, n care procesarea analitic`
intervine, n grade [i forme diferite, pe toate palierele activit`]ii de intelligence
opera]ional, tactic [i strategic.
A[adar, analiza se reflect` pe toate palierele, de la cel care culege informa]ii
[i pn` la beneficiarul produsului de intelligence.
Prin amploarea pe care au c`p`tat-o, new media intervin de-a lungul ciclului
informa]ional ca element de analiz`.
Preocuparea pentru actualele instrumente de comunicare [i re]ele de socializare
subsumate new media a devenit o constant` n activitatea serviciilor de informa]ii,
care [i perfec]ioneaz` continuu modalit`]ile circumscrise monitoriz`rii, evalu`rii
[i analizei open source.
De[i exist` speciali[ti care apreciaz` c` new media extrage plusvaloarea
din produsele jurnalistice costisitoare pe care le adapteaz` [i prezint`
ntr-o nou` form` pe internet, apari]ia [i impunerea lor, ca surs` de informare
alternativ` presei tradi]ionale, reprezint` un fenomen global, ce determin`
adaptarea continu` a mijloacelor [i metodelor de analiz`.
n raport cu sursele tradi]ionale de informare, blogosfera prezint` ca avantaj
transmiterea aproape instantanee a informa]iilor prin intermediul re]elelor [i, implicit,
posibilitatea monitoriz`rii n timp real a reac]iilor generate, ceea ce permite ajustarea
rapid` a ac]iunilor, n sensul ob]inerii efectului/scopului vizat.
Proiec]ii conceptuale
43
Dincolo de aceste avantaje, anali[tii din cadrul structurilor de intelligence
nu trebuie s` neglijeze riscul supraaprecierii valorii de adev`r a unor date de pres`
ce pot fi doar dezinform`ri. n plus, multitudinea [i varietatea datelor vehiculate
prin new media ngreuneaz` procesul de diferen]iere a celor valide de cele imprecise
ori chiar false.
Pentru a diminua aceste neajunsuri, ofi]erii anali[ti, [i nu numai, trebuie
s` [i dezvolte anumite abilit`]i de baz`, n vederea:
- n]elegerii unei probleme n ansamblul s`u;
- colect`rii informa]iilor cu celeritate;
- separ`rii con]inutului relevant de cel irelevant;
- corobor`rii, verific`rii [i analiz`rii datelor ob]inute;
- elabor`rii, cu acurate]e, a informa]iei relevante pentru securitatea na]ional`.
n condi]iile n care aproximativ 80% dintre informa]iile colectate de serviciile
de informa]ii provin din open source, exploatarea [i valorificarea poten]ialului
informa]ional oferit de new media este n continu` cre[tere.
Un exemplu edificator l constituie conflictul dintre Turcia [i Israel, cauzat
de incidentul din mai 2010, de la bordul navei Mavi Marmara, n care [i-au pierdut
via]a 9 cet`]eni turci, ca urmare a interven]iei n for]` a trupelor speciale israeliene.
44
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Temporar, incidentul a dus la deteriorarea rela]iilor dintre cele dou` state,
la suspendarea colabor`rii militare [i limitarea, la un nivel minim, a cooper`rii
n diverse domenii. n acest context [i n condi]iile n care guvernul israelian
a refuzat s` ofere detalii despre militarii implica]i n incident, serviciile de informa]ii
ale Turciei au identificat numele militarilor israelieni participan]i la raidul
asupra navei Mavi Marmara, prin intermediul site-urilor de socializare
[i al imaginilor. Potrivit informa]iilor relatate de media turc`, atunci cnd guvernul
israelian a refuzat s` r`spund` solicit`rilor naintate de Turcia, procurorul
care conducea ancheta a decis s` ob]in` informa]iile necesare n alt` manier`.
Practic, structurile de intelligence au recurs la analizarea imaginilor atacului
[i i-au identificat pe militarii israelieni pe site-urile de socializare Facebook [i Twitter.
Schema celor 174 de persoane implicate n acest incident a fost naintat`
de procurorul turc Mehmet Akif Ekinci autorit`]ilor israeliene n vederea demar`rii
procedurilor legale.
Urmare a trendului comunic`rii online, de dezvoltare pe pia]a new media,
activitatea de prelevare desf`[urat` de ofi]erii anali[ti trebuie orientat` [i intensificat`
c`tre pachetele de [tiri furnizate de agen]ii specializate (ex. fosta agen]ie de pres`
News In), consultarea de bloguri [i forumuri de discu]ii (acestea reprezentnd
cadrul organizat n care cititorii [i pot exprima opiniile pe o anumit` tem`,
monitorizarea acestora fiind util` n procesul prelucr`rii acestor mesaje, n cadrul
analizelor de impact), rezultatele urmnd a fi valorificate n activitatea specific`.
Informa]iile furnizate de agen]ia News In se adresau unui public de ni[`,
acoperind trei domenii importante de activitate: energetic, IT&C [i financiar-bancar
(NewsIn Essential [tiri, statistici, rapoarte; NewsIn Financial and Banking
[tiri, statistici, rapoarte, profiluri, biografii; NewsIn Energy [tiri, statistici,
rapoarte, profiluri, biografii), c`rora li se ad`uga un flux de fotografie de pres`,
un flux video, arhiv` de imagini filmate, baze de date de persoane publice.
Considera]ii finale
Dincolo de valoarea informa]ional` a internetului, acesta prezint` [i riscul
de a fi utilizat de profesioni[ti ai dezinform`rii, miza constituind-o num`rul mare
de utilizatori consumatori de informa]ie, care acceseaz` re]eaua pentru a se informa
[i/sau documenta cu privire la diferite subiecte, inclusiv cu impact asupra securit`]ii
na]ionale. n acest context, situa]iile n care re]eaua internet este utilizat` n scop
de manipulare sunt din ce n ce mai frecvente, nregistrndu-se forme tot mai elaborate,
precum: atacurile informa]ionale [i imagologice asupra institu]iilor publice, incitarea
[i supradimensionarea unor tendin]e destabilizante, compromiterea [i/sau discreditarea
unor concuren]i etc.
Proiec]ii conceptuale
45
De aceea, trebuie avut` n vedere necesitatea gestion`rii cu precau]ie
a informa]iilor colectate din mediul virtual, verificnd credibilitatea surselor
[i a datelor postate. n plus, po[ta electronic` este permanent nregistrat`, iar expeditorul
documentului nu are un control total asupra posibilei disemin`ri [i distorsion`ri
a datelor. Bun`oar`, speciali[tii aten]ioneaz` asupra volatilit`]ii informa]iilor
vehiculate n acest mediu, preciznd c` durata medie de via]` a unui document
pe internet este de 75 de zile, n condi]iile n care site-urile apar [i dispar
f`r` a respecta o anumit` regul` de frecven]`. Ascensiunea a dou` tehnologii conjugate
televiziunea [i informatica ofer` posibilitatea percep]iei unei alte dimensiuni
a lumii reale, ntr-un limbaj informatic comun tuturor celor care folosesc calculatoarele,
indiferent de ]ara de sorginte.
n cyberspace, cel ce poart` r`zboiul digital n fa]a terminalului s`u conectat
la re]ea risc` foarte pu]in s` fie prins; n timp de pace, riscul de a fi judecat
este [i mai mic, cel de a fi condamnat este aproape nul, iar n timp de r`zboi, computerul
poate deveni arma care decide sau schimb` scopul unei ac]iuni militare.
Bibliografie selectiv`
1. Arthur Berger, Media Analysis Techniques, Londra, 2005.
2. Lev Manovich, New Media from Borges to HTML, The New Media Reader, Massachusetts,
Ed. Noah Wourdrip-Fruin&Nick Montfort Cambridge, 2003.
3. Kevin Mitnick, Williams Simon, Steve Wozniak, The Art of Deception, John Wilwz & Sons, 2002.
4. Alina Munteanu, Re]elele sociale, de la discu]ii pe forumuri la condi]ia impus` de angaja]i,
Financiarul, Bucure[ti, nr. 541/10.03.2010.
5. Innovations in Newspapers, raport realizat de Innovation International Media Consulting
Group, 2007.
6. Studiul prezentat de organiza]ia Harris Interactive n cadrul Congresului Anual
al Asocia]iei Mondiale a Ziarelor, 2007.
WEBOGRAFIE
www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere
www.findingdulcinea.com/news/Americas/2009/Open-Source-Intelligence- Social-Media-
and-the-CIA
www.bbc.co.uk;http://whatsnewmedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/New_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://apps.facebook.com/viewmycalendar
www.KasperskyLab.com
www.Bitdefender.com
www.cryptome.org
www.torproject.org
46
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
n prezent, societatea omeneasc` se afl`
n plin proces de afirmare a formei
de organizare a societ`]ii informa]ionale
ABORDQRI ALE MANAGEMENTULUI
LOGISTIC MILITAR
N CONDI}II DE TRANSFORMARE {I PROGRES
Colonel dr. Gheorghe MINCULETE
sau a societ`]ii bazate pe cunoa[tere. n acest fel
se concretizeaz` p`rerea speciali[tilor c` societatea
viitoare va avea ca resurs` principal` a economiei
cunoa[terea [i produsul ei, informa]ia. Dar nu orice
cunoa[tere, ci cunoa[terea [tiin]ific`
1
.
Un termen tot mai utilizat ast`zi att teoretic,
ct [i practic n cadrul societ`]ii bazate pe cuno[tin]e
este acela de noua economie. Se [tie c` n societatea
informa]ional` se dezvolt` pregnant internetul
ca form` de manifestare a erei digitale, care nglobeaz`
[i economia internet. De aceea, economia nou`
e s t e e c onomi a s oc i e t `] i i i nf or ma] i onal e
[i a cunoa[terii
2
. Pri n modul [i formel e ei
de manifestare, societatea cunoa[terii are caracter
global [i reprezint` un factor-motor al globaliz`rii,
avnd la baz` cele dou` componente informa]ional`
[i a sustenabilit`]ii.
Di ver [i aut or i pr ezi nt ` consi der a] i i
asupra diferitelor aspecte ale managementului
|
Colonel prof.univ.dr. Gheorghe Minculete Universitatea Na]ional` de Ap`rare Carol I Bucure[ti.
1
P.F. Drucker, Realit`]ile lumii de mine, Editura Teora, Bucuresti, 1999, p. 29.
2
Acad. Mihai Dr`g`nescu, Societatea informa]ional` [i a cunoa[terii. Vectorii societ`]ii cunoa[terii,
pe site-ul http://www.edemocratie.ro.
Logistics is involved at all levels
of the managerial process, from planning
to execution. Far from being mistaken
for a set of random activities, depending
on the requirements at a given moment,
logistics is the subject of certain strategic,
operational and tactical decisions.
The new approaches to military
l ogi s t i c management r equi r e
the development of a modern vision
of the dimensions of the perception,
mot i vat i on, deci s i on- maki ng
and f eedback regarding logistic
processes.
The current articles addresses the
issue of military logistic management,
taking into account the aspects
regardi ng t he t rans f ormat i on
and evolution of forces and operational
means, as a continuous trend set
by NATO bodies because of global
economic and military challenges.
Keywords: information society;
new economy; logistic management;
organisation management; logistics;
military operation planning; military
logistic management
Opinii
47
cunoa[terii n n]elesul cel mai larg al no]iunii sau numai dintr-unul din cele dou`
puncte de vedere men]ionate. Problema managementului n raport cu amploarea
cunoa[terii este privit` n dou` moduri: ca management al organiza]iei
care se preocup` de utilizarea [i integrarea diferitelor tipuri de cunoa[tere;
ca management al cunoa[terii propriu-zise
3
.
Muta]iile produse n economia global` specific` societ`]ii bazate pe cunoa[tere
determin` ca tot mai multe organiza]ii, inclusiv cele de pe pia]a romneasc`,
s` fie interesate de logistic`. Pe plan interna]ional, logistica reprezint`,
pentru tot mai multe organiza]ii, o competen]` care conecteaz` ntreprinderea
cu clien]ii [i furnizorii ei, prin intermediul a dou` fluxuri intercorelate fluxul
m`rfurilor [i cel al informa]iilor
4
.
Logistica, prin managementul specific, este pe cale s` devin` un instrument
[tiin]ific global, n societatea bazat` pe cunoa[tere, la ndemna structurilor sociale,
cu ajutorul c`ruia se asigur` fluen]a informa]iilor, materialelor, produselor, oamenilor,
n scopul desf`[ur`rii tuturor activit`]ilor cu costuri ct mai mici. ntr-un asemenea
ansamblu se reg`se[te [i managementul logistic specific companiilor, pe de o parte,
[i organismului militar, pe de alt` parte, care nu numai c` va fi supus analizelor
[tiin]ifice adecvate, ci va fi obligat s` se restructureze calitativ pentru a corespunde
ct mai bine rolului pentru care func]ioneaz`
5
.
Managementul logistic n afaceri utilizeaz` tehnologia informa]iei pentru evaluare,
analiz` de caz, planificare, mentenan]` [i urm`rirea comport`rii n exploatare
a echipamentelor. Arta managerial` logistic` joac` un rol vital n realizarea canalelor
de leg`tur` ntre diferite industrii pentru atingerea precis` a unor ]inte bine determinate
n diferite planuri ale afacerilor.
Starea organiza]iei logistice depinde de felul n care factorii de decizie
valorizeaz` diferen]ele culturale [i manageriale specifice, determinate de tipul
[i structura acesteia, pentru a le pune n slujba gestion`rii transform`rii sistemelor
logistice civile sau militare.
n cadrul logisticii militare, ca [tiin]`, distingem: bogatul material faptic
[i numeroasele experimente ale domeniului; o mul]ime de ipoteze sub care
se previzioneaza, cantitativ [i calitativ, eforturile logistice generale ale societa]ii
romne[ti [i particulare, ale structurilor militare, care pot fi confirmate
3
Ovidiu Nicolescu, Ion Plumb, Mihai Pricop, Ion Vasilescu, Ion Verboncu, Abord`ri moderne
n managementul [i economia organiza]iei. Managementul general al organiza]iei, vol. 1, Editura Economic`,
Bucure[ti, 2003, pp. 36-37.
4
Gheorghe Caraiani, Logistica transporturilor, Editura Universitar`, Bucure[ti, 2008, pp. 342-343.
5
Dumitru Marin, Managementul logisticii. Elemente teoretice [i practice, Editura Sitech, Craiova, 2005,
pp. 14-26.
48
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
sau infirmate ulterior; no]iuni, teorii [i legit`]i specifice confirmate de practica
logistic`; o concep]ie general` de cercetare a condi]ionarilor tehnico-materiale
[i financiare ale companiilor etc.
Schimb`rile survenite n societatea bazat` pe cunoa[tere determin` muta]ii
multiple [i majore n domeniul managementului logistic organiza]ional militar
aflat n conexiune permanent` cu cel economic.
Managementul logistic n organiza]ia militar`, la pace, n situa]ii de criz`
sau conflict, reprezint` un concept combinat [i complex, c`ruia i este proprie o structur`
extins` de activit`]i specifice, care au n vedere, ca elemente de ansamblu, problemele
de previziune planificare programare, de decizie, organizare, comand`, control,
analiz` [i evaluare.
Gestionarea transform`rii manageriale logistice, care ]ine de laturile sistemice
decizionale, organizatorice [i informa]ionale , reprezint` un proces laborios,
ca urmare a reac]iilor determinate de evolu]iile manageriale de acela[i tip,
care s-au produs deja [i se produc n continuare n organiza]iile militare euroatlantice.
Abord`rile moderne din managementul general trebuie adoptate, n opinia noastr`,
[i de managementul logistic. Ele vizeaz`, n principal: procese, sisteme [i metode
de management; cultur` managerial`; teorii [i practici europene [i euroatlantice
n domeniul aprovizion`rii, mentenan]ei, asisten]ei [.a.
Organiza]ia militar`, ca entitate n sine, se afl` ntr-o continu` transformare
[i ntr-o permanent` interac]iune cu mediul n care func]ioneaz`, iar prghia
ce nuan]eaz` aceast` interac]iune este managementul logistic, care se realizeaz`
prin procesul decizional logistic. Dup` cum remarc` un num`r impresionant de autori
6
,
n general mediul organiza]ional, inclusiv logistic, este pus sub semnul schimb`rii,
iar ritmul [i implica]iile acestuia sunt tot mai alerte, ca urmare a cerin]elor
opera]ionale militare.
Scopul fundamental al activit`]ii de management logistic l reprezint`
asigurarea complet` [i complex` a structurilor militare la pace, n situa]ii de criz`
sau r`zboi cu resurse materiale [i tehnice corespunz`toare calitativ, la locul
[i termenele solicitate, cu un cost minim.
}innd cont de latura organiza]ional`, exper]ii consider` c` managementul
logistic n organiza]ia militar` trebuie studiat dintr-o perspectiv` holistic`, iar aceasta
ia n considerare: oamenii (personal, conducere, educa]ie [i instruire), procesele
(doctrine fundamentale), forme de organizare, tehnologii [i resurse de orice natur`,
pentru realizarea sprijinului logistic n situa]ii de pace, criz` [i conflict armat.
6
Carmen B`lan, Logistica, edi]ia a III-a rev`zut` [i ad`ugit`, Editura Uranus, Bucure[ti, 2006, p. 45.
Opinii
49
Pentru utilizarea conceptului de management logistic n locul no]iunii
de conducere logistic`, trebuie s` se aib` n vedere, potrivit aprecierii noastre,
perceperea logisticii ca o [tiin]` a viitorului, responsabil`, din punct de vedere
managerial, de optimizarea func]ion`rii celor mai diverse sisteme. Determinarea
[tiin]ific` a momentului n care un produs trebuie s` se g`seasc` n fiecare punct
al lan]ului productiv [i de desfacere se apreciaz` c` fundamenteaz` imaginea
logisticii moderne
7
. Ca atare, se prognozeaz` c` perioada ce urmeaz` va marca
ascensiunea pe scar` larg` a logisticii, ea fiind considerat` de speciali[ti o condi]ie
esen]ial` a competitivit`]ii n rela]iile economice actuale, un instrument de natur`
managerial`, o tehnologie de sintez`, coordonnd sarcinile aprovizion`rii,
fabrica]iei, desfacerii, gestiunii industriale, presta]iei post-vnzare. Regula de baz`
a logisticii impune principiul dup` care suma optimurilor locale nu este egal`
cu optimul global
8
.
n lumina aspectelor deosebit de complexe, antrenate de procesul
de transformare din Armata Romniei, se pune un accent deosebit pe elucidarea
mecanismelor manageriale logistice ce ar putea nl`tura multe dintre obstacolele
pe care evolu]ia sistemelor logistice le implic` n mod firesc. n acest scop,
se constat` analiza adecvat` a factorilor comportamentali, umani, culturali sau etici
n domeniul logistic, cu influen]e profunde asupra eficien]ei proceselor
organiza]ionale specifice, precum [i o concentrare a eforturilor pe direc]ia
solu]ion`rii aspectelor cuantificabile ale transform`rii capabilit`]ilor logistice
care ]in de resurse materiale, achizi]ii, transport, mentenan]` etc.
Pentru trecerea la un management logistic modern trebuie parcurs drumul
de la managementul proceselor logistice n re]ea c`tre managementul logisticii
prin centre de re]ea, cu scopul de a crea o planificare [i execu]ie n cooperare
a logisticii, respectiv trecerea de la managementul logisticii bazate pe aprovizionare
la cel specific unei logistici flexibile, agile, bazate pe distribu]ie
9
.
n opinia noastr`, un management logistic nou trebuie s` permit` realizarea
model`rii logisticii militare romne[ti care are drept element de referin]` concep]ia
statelor membre ale NATO potrivit c`reia logistica este responsabil` de planificarea
[i executarea deplas`rii [i de men]inerea for]elor la capacitatea ridicat` de lupt`
10
.
7
Mircea Udrescu, Dumitru Popescu, Sistematiz`ri despre logistica militar`, Editura Ministerului
de Interne, Bucure[ti, 1999, p. 11.
8
Ibidem.
9
Carmen B`lan, op. cit., pp. 309-311.
10
NATO Logistics Handbook 2012, p. 20, apud AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions.
50
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Procesul de management logistic are un caracter ciclic [i se desf`[oar`
pe etape. Acest proces ncepe cu stabilirea obiectivelor pentru o anumit` misiune
[i se ncheie cu evaluarea rezultatelor finale. n cadrul fiec`rei etape, sistemul
de management logistic implic` un ansamblu de ac]iuni complexe, relativ
independente, care se schimb` succesiv. Aceast` succesiune de ac]iuni efectuate
asupra sistemului de execu]ie logistic relev` func]iile manageriale logistice.
Managementul logistic are la baz` principiile transform`rii n Armata Romniei,
care vizeaz` necesitatea realiz`rii unor structuri lupt`toare, de asigurare de lupt`
[i suport logistic, de tip modular, flexibile [i mobile, cu capacitate mare de reac]ie.
Totodat`, managementul logistic trebuie s` permit` dezvoltarea sistemului logistic
militar integrat, flexibil [i func]ional, n m`sur` s` r`spund` nevoilor de asigurare
a unit`]ilor lupt`toare cu toate categoriile de tehnic` [i materiale (la timpul
[i n locul ordonat, ct mai simplu [i cu cheltuieli minime), s` r`spund` cerin]elor
de realizare a interoperabilit`]ii cu sistemele logistice ale armatelor moderne
din ]`rile membre ale NATO sau partenere.
n perspectiv`, ca urmare a reconfigur`rii sistemului logistic, prin modernizarea
tehnologiei informa]ionale specifice r`zboiului bazat pe re]ea, managementul
logistic va fi perfec]ionat, datorit` cre`rii structurilor flexibile cu mare capacitate
de reac]ie, capabile s` ac]ioneze n orice condi]ii, potrivit misiunilor ncredin]ate.
Avnd n vedere cele men]ionate, apreciem c` managementul logistic militar
trebuie proiectat [i concretizat n societatea bazat` pe cunoa[tere, n condi]iile
constrngerilor determinate de criza economico-financiar` [i provoc`rile militare
globale, pe baza:
principiului rapidit`]ii, care presupune corelarea ntr-o perioad` de timp
limitat` a obiectivelor logistice cu strategia [i tactica militar` adoptate,
n vederea proiect`rii imediate a for]elor de sprijin logistic necesare
derul`rii cu succes a ac]iunilor militare;
principiului viziunii globale [i analitice acesta solicit` ca n planificarea
sprijinului logistic s` se ]in` cont de necesitatea unei viziuni de ansamblu
asupra ac]iunii militare, care s` aib` n vedere transform`rile ulterioare
ale sistemului logistic [i eventuala lui frac]ionare pe timpul ducerii
opera]iilor militare;
principiului progresivit`]ii, care asigur` existen]a [i func]ionarea sistemului
de prelucrare a informa]iilor nregistrate din cadrul domeniilor func]ionale
ale sprijinului logistic, potrivit dinamicii ac]iunilor militare derulate
de c`tre for]ele opera]ionale;
Opinii
51
principiului continuit`]ii, care este necesar a fi aplicat pentru corelarea
permanent` a st`rii sistemului logistic cu evolu]ia curent` a st`rii
structurilor militare ac]ionale, astfel nct s` nu fi afectate obiectivele
urm`rite [i resursele angajate, necesare asigur`rii continuit`]ii activit`]ilor
de sprijin logistic, potrivit prevederilor actualizate din anexele R [i S
la OPLAN [i OPORD;
principiului evolu]iei, care arat` c` cerin]ele logistice [i satisfacerea acestora
sunt n continu` schimbare, iar solu]iile propuse, la un moment dat,
trebuie s` se bazeze pe prelucrarea adecvat` a informa]iilor (logistice)
primite, pentru evitarea apari]iei deficien]elor de sus]inere, ca urmare
a adopt`rii unor solu]ii opera]ionale de sprijin logistic necorespunz`toare
situa]iei tactice/operative respective.
Pentru dezvoltarea capabilit`]ilor logistice specifice sprijinului logistic
necesar for]elor opera]ionale, procesul de planificare logistic` trebuie ncorporat
n toate etapele [i fazele de planificare a ac]iunilor militare ntrunite. Din lec]iile
nv`]ate rezult` c`, n domeniul sprijinului logistic acordat ac]iunilor militare
desf`[urate n Irak [i Afganistan, au fost identifica]i patru factori importan]i
care influen]eaz` [i asigur` succesul n opera]ii, [i anume: informa]ia, viteza,
precizia [i letalitatea, care vor fi eviden]ia]i succint n continuare.
Informa]ia. Mijloacele moderne de ob]inere a informa]iilor [i de asigurare
a comunica]iilor au determinat ob]inerea unor performan]e ridicate n procesul
de selectare [i lovire a ]intelor, prin ghidarea cu mare acurate]e a vectorilor purt`tori
de muni]ie, ceea ce a redus nevoia permanent` de reaprovizionare cu muni]ie
[i carburan]i-lubrifian]i a mijloacelor terestre [i aeriene
11
.
Viteza. Competen]a [i capabilit`]ile oferite de logistica bazat` pe re]ea
determin` angajarea unor for]e de sprijin logistic mult diminuate, care permit
totodat` mic[orarea timpului de a[teptare de la lansarea cererii pn` la ajungerea
materialelor la beneficiarii militari. Aceasta explic` eficien]a modalit`]ilor
[i a capacit`]ilor de livrare, ca urmare a transform`rilor [i dezvolt`rilor produse
n domeniu.
Precizia. Folosirea muni]iilor de nalt` precizie cre[te gradul de distrugere
(letalitate) asupra ]intelor cheie. Potrivit aprecierii exper]ilor, peste dou` treimi
din muni]iile folosite n opera]iunea Iraqi Freedom au fost muni]ii de nalt` precizie,
11
Benone Andronic, Vulnerabilit`]ile logisticii opera]ionale n era globaliz`rii economice,
Revista de {tiin]e Militare, nr. 4/2012, Editura Academiei Oamenilor de {tiin]e din Romnia, Bucure[ti,
2012, pp. 48-52.
52
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
iar obiectivele au fost atinse folosind o [eptime din cantit`]ile folosite n opera]iunea
Desert Storm. n aceste condi]ii, deciziile bine fundamentate au permis combina]ii
adecvate ntre for]e mijloace [i resurse, ceea ce a determinat eficacitatea [i eficien]a
ac]iunilor militare. Pentru managerii logisticieni, precizia nsemn` a livra produsul
potrivit, n cantitatea potrivit`, n locul potrivit [i la timpul potrivit, ceea ce explic`
succesul for]elor n opera]iunile men]ionate anterior.
Letalitatea se explic` prin cre[terea nivelului informa]iei, vitezei [i preciziei
aplicate de c`tre for]ele [i mijloacele ac]ionale n opera]iile ntrunite, pentru realizarea
scopurilor r`zboiului. Rezult`, a[adar, c` structurile de execu]ie a sprijinului logistic
sunt cele care asigur` cre[terea puterii de lupt` a for]elor militare opera]ionale
prin eforturile oportune, eficace [i eficiente de sus]inere realizate.
Speciali[tii n domeniul planific`rii opera]iilor ntrunite consider` c` abordarea
managementului logistic trebuie s` evolueze n func]ie de trendul corela]iei
for]` militar` angajat`-timp-spa]iu-tehnologie aferente r`zboiului viitorului,
precum [i de ritmul ducerii ac]iunilor militare.
Caracteristicile conflictelor [i situa]iilor de instabilitate ale viitorului determin`,
n func]ie de caracterul ac]iunilor adversarului, dezvoltarea economic`, infrastructura
zonelor (teatrelor) de opera]ii [.a., necesit`]ile reale de acordare a sprijinului logistic
pentru ob]inerea succesului. n acest context, se poate explica necesitatea utiliz`rii
managementului specific pentru a realiza dirijarea optim` a resurselor logistice
n vederea ob]inerii reu[itei ac]iunilor militare.
Transform`rile la care armata este supus` n prezent sunt multiple,
ca urmare a cerin]elor impuse de NATO [i organiza]iile europene la care Romnia
a aderat. Prin urmare, factorii logistici de decizie trebuie s` rezolve situa]ii adecvate
de sprijin logistic pentru care nu sunt ntotdeauna suficient de bine preg`ti]i
teoretic sau practic. Se impune, a[adar, studierea modului n care gestionarea
evolu]iei managementului logistic spre modernitate, prin adoptarea deciziilor
specifice, impuse de dinamica fenomenului militar la pace, n situa]ii de criz`
sau de conflict armat, implic` ac]iunea pozitiv` a organiza]iilor logistice n sistemul
militar romnesc.
Ca manageri n domeniul logistic, mai ales n contextul actual, este evident
c` ofi]erii de logistic` au obliga]ia de a realiza asigurarea complet` [i complex`
a organiza]iilor militare cu resursele materiale [i tehnice corespunz`toare calitativ,
la locul [i la termenele solicitate, cu un cost minim, potrivit misiunii pe care acestea
le au de ndeplinit pe teritoriul na]ional sau n teatrele de opera]ii exterioare.
Toate aceste activit`]i se desf`[oar` ntr-o optic` economic` specific`,
ceea ce determin` o proiectare n profil managerial [i derulare permanent`
Opinii
53
a proceselor de aprovizionare, mentenan]`, sprijin medical, servicii de campanie etc.
nainte, pe timpul [i dup` desf`[urarea ac]iunilor militare ntrunite.
n concluzie, apreciem c` ntre managementul opera]ional [i cel logistic
exist` o strns` leg`tur` [i o condi]ionare reciproc`. Decizia n ac]iunile militare
(n timp de pace, criz` sau conflict) exprim` dirijarea nemijlocit` de for]e [i mijloace
pentru ndeplinirea misiunilor trasate for]elor opera]ionale [i structurilor
administrative. n acela[i timp, elaborarea unei anumite strategii sau tactici
este determinat`, n mod hot`rtor, de for]ele [i mijloacele de care dispune structura
militar`, la un moment dat. Astfel, se poate spune c` managementul logistic devine
elementul fundamental n proiectarea succesului for]ei, rezultnd aser]iunea
esen]ial`: o bun` planificare a opera]iei presupune ca obiectivele s` fie astfel stabilite,
nct ele s` fie n concordan]` cu cerin]ele de sus]inere [i sustenabilitate,
pentru ca structurile militare s` ating` parametrii de eficacitate [i eficien]`,
prin suprapunerea efortului logistic peste cel ac]ional.
Apreciem, totodat`, c` managementul logistic aferent structurilor militare
romne[ti trebuie s` se adapteze continuu condi]iilor specifice conflictelor militare
actuale, prin adaptarea elementele conceptuale [i sistemic-metodologice
la dimensiunea, configura]ia [i misiunile for]elor, pentru a conduce eficient
un sistem logistic apt s` ndeplineasc` func]iile logisticii militare, n conformitate
cu procedurile elaborate de organismele NATO n domeniu.
54
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
omentul de nceput al utiliz`rii
comuni ca] i i l or aeronaut i ce
[i al sistemelor terestre de naviga]ie
APARI}IA {I EVOLU}IA COMUNICA}IILOR AERONAUTICE
{I A SISTEMELOR TEHNICE DE NAVIGA}IE AERIANQ
PENTRU ASIGURAREA LEGQTURILOR
AVIA}IEI MILITARE {I CIVILE (I)
Locotenent-colonel Gheorghe NI{ULESCU
aerian` este n strns` leg`tur` cu apari]ia
[i evolu]ia aeronauticii, dar [i cu dezvoltarea
economic` [i progresele produse n [tiin]` [i tehnic`,
n comunica]ii, n general.
1. Apari]ia [i utilizarea comunica]iilor
aeronautice [i a sistemelor tehnice de aerodrom
pentru realizarea leg`turilor avia]iei
Sub impulsul dezvolt`rii tehnologice manifestate
la nceputul secolului al 19-lea, asist`m la apari]ia
[i dezvoltarea, n ]`rile din Europa [i America,
a unor mijloace de comunicare cu performan]e
deosebite, care au influen]at imediat [i profund
principiile de organizare [i ducere a ac]iunilor
militare de c`tre armatele din aceste state.
Locotenent-colonel Gheorghe Ni[ulescu Baza 90 Transport Aerian.
M
T h e u s e o f g r o u n d - a i r
communication and ground-air
navigation systems was the result
of a real and objective necessity
to coordinate and lead the aircraft
from the ground and of the military
need to use the intelligence gathered,
transmitted or received in/from the air
by the military forces participating
in air missions.
The f irst radio ground- air
communications were established
to support the artillery aiming systems
in order to detect, correct and track
the results as well as to discover
new targets.
Keywords: air navigation;
ground-air communications; airfield;
military aeronautics; radio beacon;
airfield infrastructure
Descoperirea telegrafului electric n 1837, de c`tre Samuel Morse,
[i folosirea pe scar` larg` a acestuia n realizarea comunica]iilor pe distan]e lungi
Opinii
55
n ]`ri precum SUA, Germania, Austria, Rusia, Fran]a, Belgia att ca utilitate
public`, dar [i ca mijloc de leg`tur` n armatele acestora, au constituit argumente
solide pentru Armata Romn`, pentru nfiin]area primelor subunit`]i de telegrafie.
Astfel, n anul 1873, pe raportul prezentat de ministrul de r`zboi, domnitorul Carol I
a aprobat nfiin]area unei sec]ii de telegrafie militar` n cadrul companiei de minari
din Batalionul 1 Geniu.
Prin naltul Decret num`rul 1303 din 14 iulie 1873 s-a nfiin]at prima subunitate
de telegrafie din Armata Romniei sec]ia de telegrafie din cadrul companiei
de minari a batalionului de geniu (un [ef de sec]ie, 15 manipulatori, [efi de ateliere
[i 30 de lucr`tori telegrafi[ti). Aceast` dat` marcheaz` actul de na[tere al trupelor
de transmisiuni [i se s`rb`tore[te n fiecare an ca Ziua transmisioni[tilor militari
1
.
n paralel cu evolu]iile [i moderniz`rile ce se produc n realizarea comunica]iilor
[i dezvoltarea genurilor de arm` consacrate se manifest` preocup`ri [i n alte domenii.
Att succesele r`sun`toare ob]inute prin zborul cu baloanele dirijabile, ct [i ncerc`rile
de zbor cu aparate mai u[oare dect aerul d`deau o nou` perspectiv` ndeplinirii
un nou vis al omenirii: acela de a cuceri v`zduhul.
Laolalt`, toate aceste preocup`ri [i n`zuin]e spre care aspir` geniul creator
al omenirii deschid drumul c`tre un nou domeniu de studiu, [i anume aeronautica.
nceputurile aeronauticii militare romne[ti sunt consemnate c`tre sfr[itul
secolului al 19-lea, cnd a fost creat` prima unitate de aerosta]ie militar`.
Astfel, n anul 1893 a fost achizi]ionat din Fran]a pentru nevoile armatei un balon
captiv de form` sferic`, cu accesoriile necesare, punndu-se bazele nfiin]`rii
unei sec]ii de aerosta]ie militar` avnd ca misiune supravegherea aerian` a teritoriului
n folosul trupelor de cetate din forturile liniei de centur` a ap`r`rii ora[ului
Bucure[ti. Balonul a fost repartizat Regimentului 1 Geniu, companiei 1 telegrafie,
n cadrul c`reia se nfiin]eaz` prima sec]ie de aerosta]ie militar`
2
.
n acela[i timp se nmul]esc proiectele [i construc]iile de aparate de zbor,
precum [i ncerc`rile de efectuare a primului zbor cu un avion mai greu dect aerul.
n ziua de 18 martie 1906, pe cmpul de la Montesson, de lng` Paris, aparatul
construit [i conceput de Traian Vuia s-a ridicat de la p`mnt cu mijloace proprii,
zburnd pe o distan]` de circa 15 metri. Evenimentul consacra primul zbor
din lume efectuat cu un aparat de zbor mai greu dect aerul, cu mijloace proprii.
Au urmat ncerc`ri reu[ite ale altor pionieri ai avia]iei, fapt ce a impulsionat dorin]a
[i progresul n realizarea acestui vis [i n alte ]`ri.
1
Colonel Ion Cer`ceanu, Din istoria telecomunica]iilor repere cronologice principale,
Editura Andromeda Company, Bucure[ti, 2007, p. 69.
2
General-maior (r.) dr.ing. Ion Gudju, colonel (r.) Gheorghe Iacobescu, ing. Radu Stoika, Contribu]ii
la istoricul aeronauticii, Editura Militar`, Bucure[ti, 1966, p. 48.
56
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
La 17 iunie 1910, dup` numeroase fr`mnt`ri [i ncerc`ri de construc]ie
a unui aeroplan, pe terenul de la Cotroceni, Aurel Vlaicu a nf`ptuit primul s`u zbor
cu un aparat romnesc de concep]ie proprie, evenimentul consemnnd actul de na[tere
al avia]iei romne.
Greut`]ile ntmpinate pe timpul nsu[irii tehnicii pilotajului, determinate
n primul rnd de lipsa din dotare a unor aparate de zbor cu dubl` comand`,
dar [i de absen]a de la bordul avionului a instrumentelor de control al zborului,
de naviga]ie aerian` [i de comunicare cu solul, ntrez`resc evolu]iile viitoare
n echiparea [i dotarea avioanelor cu aparatur` de bord [i pun n eviden]`
importan]a sistemelor de naviga]ie aerian` [i a comunica]iilor n coordonarea,
controlul [i dirijarea n zbor a avioanelor militare.
Pe 20 aprilie 1913 a fost promulgat` legea privind Organizarea Aeronauticii,
care stabilea cadrul normativ de nfiin]are a aeronauticii militare, aceasta devenind
un nou gen de arm`, al`turi de celelalte arme [i specialit`]i militare existente:
infanterie, cavalerie, artilerie, geniu, transmisiuni [i marin`. Legea cuprindea
aspecte cu privire la organizarea aeronauticii militare: o sec]ie de avia]ie [i o sec]ie
de aerosta]ie, ca [i prevederi cu privire la personalul navigant, condi]iile de admitere
[i de absolvire a [colii de zbor, nfiin]area brevetelor de pilot [i de observator,
crearea corpului aeronauticilor permanen]i.
Procesul de modernizare a mijloacelor de leg`tur` din armat` a continuat
[i dup` anul 1900. Progresele nregistrate n societatea civil` au avut ecouri
[i n armat`. Cele mai performante sisteme [i tehnica de vrf au fost integrate
[i n armat`, iar exploatarea cu succes a acestor echipamente a condus la o mbun`t`]ire
semnificativ` a condi]iilor de conducere a trupelor.
ncepnd cu anul 1903, Servi ci ul Mari ti m Romn achi zi ]i oneaz`
primele mijloace TFF (denumite, la acea vreme, telegrafie f`r` fir), care sunt instalate
pe uscat [i pe nave.
nzestrarea armatei cu mijloace radio, motociclete, automobile (1908)
[i proiectoare a determinat crearea unei subunit`]i specializate, care ntrunea
tot ceea ce era nou n tehnica militar` n acel domeniu.
Pe aceast` linie, prin naltul Decret Regal nr. 2893 din 24 octombrie 1909,
s-a nfiin]at Compania de Specialit`]i, care avea n compunere: o sec]ie TFF, o sec]ie
de proiectoare, o sec]ie automobile [i motociclete, o sta]iune central` columbofil`
[i o sec]ie fotografie militar`.
Era o subunitate eterogen`, foarte complex`, cu specialit`]i diferite,
reprezentnd un nceput promi]`tor pentru prima diviziune a specialit`]ii
de transmisiuni [i, n acela[i timp, o ncercare de separare complet` a mijloacelor
Opinii
57
radio, ca specialitate, de cele cu fir
3
. Dup` patru ani, la 26 aprilie 1913, Compania
de specialit`]i se transform` n Batalion de specialit`]i.
Crearea acestei noi subunit`]i coincidea cu momentul constituirii aeronauticii
militare (Legea privind organizarea aeronauticii, 20 aprilie 1013) [i con]inea,
pe lng` compania de specialit`]i deja existent`, o companie de aerosta]ie,
[coala [i parcul de avia]ie, compania depozit [i alte servicii.
Apari]ia unei noi arme, aeronautica militar`, cu problemele sale de nceput,
necesita existen]a pentru nevoile proprii de conducere a unei structuri speciale
de transmisiuni [i care, cel pu]in n acest moment, se reg`sea prin cteva elemente
specifice n cadrul batalionului de specialit`]i creat. n concluzie, prin structura
sa mixt` de func]iuni [i specialit`]i, aceast` subunitate con]inea primele elemente
care, ulterior, vor constitui bazele cre`rii unor structuri de transmisiuni cu destina]ie
specific` de avia]ie.
Primele experien]e n leg`tur` cu utilizarea telegrafiei f`r` fir n Romnia,
pentru realizarea leg`turilor ntre avion [i sol, dateaz` din anul 1912, cnd,
datorit` str`duin]elor a dou` cadre militare din Serviciul Maritim Romn,
s-a reu[it realizarea leg`turii ntre aeroplan [i sol
4
. S-au putut transmite cu u[urin]`
[i exactitate de pe aeroplan comunica]iuni, la o distan]` de 30 de km. O problem`
pe care str`in`tatea nu a fost nc` n stare s` o rezolve ar`ta revista, referindu-se
la eveniment [i-a g`sit dezlegarea la noi, cu aparate romne[ti
5
.
Rezultatele pozitive ob]inute cu aparatur` romneasc` nu au fost ns` promovate,
avia]ia militar` fiind nzestrat` ulterior cu aparate de telegrafie f`r` fir, aduse
din str`in`tate, n schimb, evenimentul consemneaz` prima leg`tur` radio
ntre avion [i sol, marcnd practic nceputul utiliz`rii comunica]iilor aeronautice
n ]ara noastr`.
Unit`]ile de avia]ie create ncep preg`tirile pentru intrarea n r`zboi
[i ndeplinesc primele misiuni de lupt`. Primele misiuni executate cu avioanele
din dotarea escadrilelor de avia]ie sunt cele de cercetare a spa]iului aerian
n scopul culegerii de date asupra direc]iilor de mi[care [i aliniamentelor atinse
de principalele grup`ri de for]e pe cmpul de lupt`. Tot atunci se utilizeaz`,
pentru prima oar`, [i fotografia aerian`, pentru a surprinde pozi]iile [i mi[c`rile
trupelor inamice. De asemenea, aeronautica desf`[oar` misiuni n folosul trupelor
de artilerie pentru observarea [i corectarea tragerilor, constatarea rezultatelor
acestor trageri, precum [i descoperirea de noi obiective pentru artilerie.
3
General-locotenent Gheorghe Enciu, Po[ta [i telecomunica]iile n Romnia, Editura {tiin]ific`
[i Enciclopedic`, Bucure[ti, 1984, p. 144.
4
General-maior (r.) dr.ing. Ion Gudju [.cl., op. cit., p. 55.
5
Gazeta ilustrat` nr. 34, anul 1912, p. 2.
58
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Comunica]iile de la avion la baterie erau transmise prin telegrafie f`r` fir,
iar r`spunsurile bateriei erau transmise prin a[ezarea pe p`mnt potrivit
unui cod a unor forme [i panouri de dimensiuni precis stabilite. Pentru realizarea
acestor comunica]ii, pe avioane au fost instalate sta]ii radio fran]uze[ti, n vreme
ce artileria folosea receptoare (la acea vreme numite antene)
6
.
n anul 1916, apar primele ndrumare cu privire la ntrebuin]area avia]iei militare
[i organizarea de aerodrom, denumite Instruc]iuni provizorii pentru ntrebuin]area
avioanelor pe timp de r`zboi. Acestea cuprindeau informa]ii cu privire
la organizarea avia]iei (escadrile, grupuri de escadrile), organizarea de terenuri
de zbor denumite porturi de avia]ie, condi]iile tehnice pentru efectuarea zborurilor,
misiunile [i ns`rcin`rile ce pot fi ncredin]ate avia]iei, ordine, rapoarte, d`ri de seam`,
procedee pentru ducerea luptei aeriene.
Sunt amenajate noi aerodromuri (Cotroceni, B`neasa, Pipera), care sunt echipate
cu utilajele necesare activit`]ii tehnice. S-a nceput formarea n unit`]ile de avia]ie
a unui num`r de mecanici de avia]ie, care au constituit primele cadre de tehnicieni
de avia]ie.
Autosta]ierii militari au primit ca misiune supravegherea aerian`. Din anul 1917,
avia]ia militar` prime[te baloanele Caquot, care aveau n componen]a echipajului
dou` persoane: un observator [i un radiotelegrafist. Acesta din urm` transmitea
bazei informa]ii ob]inute pe timpul supravegherii aeriene, realizndu-se astfel
primele leg`turi radiotelegrafice aer-sol
7
.
n urma scurtei experien]e acumulate de aeronautica militar` de la nfiin]are,
din desf`[urarea opera]iilor aeriene din Primul R`zboi Mondial, s-au desprins
cteva concluzii [i nv`]`minte, astfel:
apare necesitatea existen]ei unei leg`turi radio bilaterale ntre avion [i sol,
pentru transmiterea informa]iilor din aer, coordonarea [i dirijarea zborului
la obiectiv;
se impune legarea grupurilor de avia]ie (unit`]ilor operative) de o baz`
de dislocare (aerodromuri permanente) echipate cu instala]ii [i construc]ii
fixe, precum [i cu cele necesare echip`rii avioanelor (carburant,
muni]ie etc.) [i executarea asisten]ei tehnice specifice;
6
n perioada refacerii [i reorganiz`rii armatei romne, s-au luat unele m`suri [i pe linia nzestr`rii
unit`]ilor de artilerie [i a unei p`r]i din avioanele de lupt` cu aparatur` radio primit` din Fran]a.
Aceast` m`sur` a fost determinat` de nevoilor regl`rii tirului de artilerie prin observare din avion,
ca urmare a nv`]`mintelor trase din primul an de r`zboi. Astfel, artileria a fost dotat` cu receptoare radio,
denumite antene, iar avioanele cu emi]`toare radio. Toate antenele din cadrul unui regiment de artilerie
erau sub comanda unui ofi]er, denumit [eful antenei (General-maior Gheorghe Enciu, colonel Ioan Biji,
colonel Emil Constantinescu, colonel Panait Leandru, Contribu]ii la istoria trupelor de transmisiuni
din armata romn`, Editura Militar`, Bucure[ti, 1973, p. 135).
7
Niculae Droc, Scurt` istorie a serviciilor de trafic aerian, ROMATSA, Bucure[ti, 2007, p. 9.
Opinii
59
se contureaz` primele elemente strict necesare din compunerea infrastructurii
de aerodrom: terenurile de zbor, hangarele, atelierele de repara]ii, cl`dirile
administrative [i c`ile de comunica]ii etc.;
se nfiin]eaz` batalionul de specialit`]i, care avea n compunere [i elemente
necesare conducerii avia]iei (personal specializat, radiotelegrafi[ti, sta]ii
de telegrafie f`r` fir), posibilit`]i de instruire [i specializare, personal
care s` asigure instruirea;
sunt elaborate primele instruc]iuni cu privire la organizarea avia]iei,
echiparea aerodromurilor, condi]iile tehnice de desf`[urare a zborului,
procedeele de ducere a luptelor aeriene;.
se impune dotarea aerodromurilor cu echipamente pentru telegrafie
f`r` fir [i semnalizarea corespunz`toare a acestora;
apare necesitatea dot`rii avioanelor cu instrumente de bord [i aparate
radiogonio, pentru naviga]ia aerian`.
Dup` terminarea r`zboiului se produc transform`ri importante [i n evolu]ia
aeronauticii militare, determinate, pe de o parte, de evolu]iile n domeniu pe plan
mondial, iar pe de alt` parte, de m`surile interne luate pentru organizarea
[i dotarea unit`]ilor de avia]ie.
La 13 octombrie 1919, la Paris s-a ncheiat Conven]ia pentru reglementarea
naviga]iei aeriene, la care au aderat 26 de state, printre care [i Romnia.
n cadrul acestei conven]ii se stipuleaz` reguli cu privire la utilizarea spa]iului
aerian na]ional al fiec`rei ]`ri, dotarea aeronavelor cu aparatur` de bord, echiparea
aeroporturilor, stabilirea c`ilor interna]ionale de naviga]ie aerian` etc.
Printre altele se stabile[te:
obligativitatea dot`rii avioanelor cu aparate de telegrafie f`r` fir (emisiune
[i recep]iune);
condi]ii privind nmatricularea avioanelor [i brevetarea echipajului
(pilo]ilor);
semnalizarea aeroporturilor (semne care s` arate direc]ia de aterizare T-eu,
mnec` de vnt pentru direc]ia vntului, fum, lumini noapte, diverse repere
pentru orientarea n teren [i identificarea aerodromului etc.);
necesitatea stabilirii c`ilor interna]ionale de naviga]ie aerian`.
Toate aceste m`suri au deschis larg perspectivele nfiin]`rii [i dezvolt`rii
avia]iei de transport n Romnia.
n perioada interbelic`, n structura de organizare [i conducere a aeronauticii
militare se produc modific`ri, apar noi servicii [i forma]iuni, se achizi]ioneaz`
noi avioane [i echipamente de naviga]ie aerian`, se modernizeaz` infrastructura
de aerodrom.
60
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
n aceast` perioad` se amenajeaz` noi aeroporturi (Arad, Ia[i, Gala]i),
iar cele existente sunt echipate pentru telegrafie f`r` fir [i semnalizate.
n anul 1923, se instaleaz` primul sistem de semnalizare de noapte
ntre Timi[oara [i Bucure[ti, constnd n lumini func]ionnd cu acetilen`, instalate
din 30 n 30 km
8
.
Aterizarea, decolarea [i rulajul la sol se f`ceau pe iarb`. Zborurile se executau
la vedere, echipajele [i coordonau zborul la aterizare [i decolare, iar naviga]ia
se executa att ziua, ct [i noaptea cu observarea reperelor de la sol: ruri, semnale,
[osele, lumini etc.
Din anul 1925 se utilizeaz` prognozele meteorologice de scurt` durat` pe baza
informa]iilor recep]ionate prin radio de la sta]iile meteo din ]ar` [i din str`in`tate.
De asemenea, avioanele sunt dotate cu instrumente de bord [i aparatur`
radiogonio pentru naviga]ie aerian`, iar la sol se monteaz` sta]ii radio
[i radiogoniometre pe unde lungi pentru comunica]ii la distan]`.
Dotarea la sol cu echipamente pentru comunica]ii radio sol-sol, sol-aer-sol,
radiogonio, asigurarea de la sol a inform`rii meteorologice, utilizarea de semnale
Morse sau vizuale cu n]eles prestabilit, utilizarea de personal (starter) pentru dirijarea
avioanelor la aterizare [i pe suprafa]a de mi[care constituie primele elemente
care conduc la necesitatea nfiin]`rii la sol a unor servicii specializate cu dot`rile
specifice [i personalul care s` le exploateze.
n aceast` perioad`, dezvoltarea avia]iei ca un gen de arm` aparte, cu problemele
sale specifice, f`cea din ce n ce mai necesar` existen]a, pentru asigurarea nevoilor
proprii de conducere, a unor unit`]i de transmisiuni speciale, dotate cu o tehnic`
specific` [i cu o preg`tire diferit` fa]` de trupele de uscat a efectivelor de cadre
[i militari n termen
9
.
Astfel, n preajma celui de-al Doilea R`zboi Mondial, n anul 1939, a luat fiin]`
la Bucure[ti Regimentul de geniu aeronautic. Unitatea nou nfiin]at` avea n compunere
cte un batalion de transmisiuni, iar ca nzestrare tehnic`: telefoane [i sta]ii radio.
Aceste subunit`]i de transmisiuni cu o destina]ie specific` au confirmat necesitatea
diversific`rii specialit`]ii transmisiuni, care devenea din ce n ce mai complex`
[i atotcuprinz`toare, cu o diversitate de probleme [i n continu` evolu]ie n raport
cu nzestrarea tehnic` [i tactica unit`]ilor pentru care asigurau leg`turile.
Din ac]iunile desf`[urate de avia]ie att n Campania din Est, ct [i pentru eliberarea
teritoriului Romnei, Ungariei [i Cehiei au reie[it cteva concluzii [i nv`]`minte
privind realizarea leg`turilor, astfel:
necesitatea dubl`rii leg`turilor telefonice cu leg`turi prin radio
ntre punctul de comand` naintat [i aerodrom;
8
Ibidem, p. 13.
9
General-locotenent Gheorghe Enciu, op. cit., p. 345.
Opinii
61
asigurarea leg`turilor radio cu forma]iile care se aflau n aer
att de la punctul de comand` naintat, ct [i de la aerodrom;
necesitatea realiz`rii unui sistem de recunoa[tere [i identificare precis
avion-sol [i sol-avion pe timpul ducerii opera]iilor aeriene;
constituirea, din timp, a unor deta[amente precursoare, care s` asigure
echiparea aerodromurilor pentru ac]iuni viitoare ale avia]iei (preg`tirea
cu materialele necesare ducerii ac]iunilor viitoare: instala]ii de aerodrom,
piese de schimb pentru avioane, carburan]i, echipamente de transmisiuni
[i asisten]` tehnic`);
conducerea nemijlocit` a forma]iilor de avioane n zbor trebuie realizat`
dintr-un punct de comand` naintat, din care s` se poat` observa cmpul
de lupt` [i s` se poat` conlucra nemijlocit cu trupele de uscat;
men]inerea unor leg`turi permanente pe aerodrom, cu toate elementele
dispozitivului operativ propriu, ca [i cu unit`]ile lupt`toare ale trupelor
de uscat;
trimiterea unor echipe de leg`tur` la unit`]ile trupelor de uscat, care s` asigure
coordonarea ac]iunilor militare ale avia]iei cu cele ale trupelor terestre.
Experien]a acumulat` pe parcursul derul`rii campaniilor din cel de-al Doilea
R`zboi Mondial au demonstrat necesitatea cre`rii unei structuri de conducere
a transmisiunilor separate, cu comandament propriu, care s` asigure aplicarea
unitar` la nivelul ntregii armate a principiilor de ntrebuin]are a transmisiunilor
pentru realizarea nevoilor de leg`tur` [i de conducere la nivelul fiec`rei categorii
de for]e.
*
|n partea a doua a materialului, autorul va aborda problematica \ntrebuin]`rii sistemelor
tehnice de aerodrom \n vederea realiz`rii leg`turilor avia]iei.
Bibliografie selectiv`
1. AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions.
2. AAP-31, NATO Glossary of Comunication and Information Systems Terms and Definitions.
3. Doctrina ac]iunilor militare ntrunite ale Armatei Romniei, Bucure[ti, 2001.
4. SMG-103 Doctrina Armatei Romniei, Bucure[ti, 2011.
5. S.M.G.-6.05. Doctrina For]elor Aeriene, Statul Major al For]elor Aeriene, Bucure[ti, 2004.
6. Doctrina pentru sprijinul cu sisteme de comand`, control, comunica]ii, computere [i informa]ii
(C4I) n opera]iile ntrunite, Bucure[ti, 2004.
7. SMG/CI. 1.1 Doctrina sistemelor de comunica]ii [i informatice n opera]ii ntrunite,
Bucure[ti, 2010.
62
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
pa]iul opera]ional al nceputului
de s ec ol XXI i nc l ude a c t or i
di n i nst rument arul anal i zel or
ROLUL HUMINT
N COMBATEREA
AMENIN}~RILOR ASIMETRICE
Locotenent-colonel Iosif SOLOMON
pe termen lung nu numai state, ci [i o serie
de actori non-statali, cum ar fi:
organi za]i i terori ste transna]i onal e
[i extremi[ti cu o avansat` dexteritate
de a opera cu mass-media [i care inten-
]ioneaz` s` limiteze influen]a [i prezen]a
occidental` n ]`rile lor;
poten]a]i locali (warlords), str`duindu-se
cu orice pre] s` [i men]in` puterea
[i influen]a asupra popula]iei;
organiza]ii infrac]ionale interna]ionale
pr eg`t i t e, n m`sur ` [i hot `r t e
s` comercializeze orice, de la droguri
la armament;
organiza]ii neguvernamentale angajate
n monitorizarea activit`]ii guvernelor
[i n sus]inerea unor scopuri sociale;
S
Locotenent-colonel Iosif Solomon Direc]ia informa]ii militare, Statul Major General,
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.
Gl obal isat ion requires new
approaches to managing change
of all sorts, crisis control, armed
confrontations and conflict settlement,
with the use of all instruments available
for society, in an exhaustive range,
one that is not limited to the traditional
solutions in the field of security.
Asymmetric threats cover a wide
variety of modes of action (especially
terrorism) or security issues (for instance,
trafficking). They can occur from a state,
by means of an indirect strategy,
or from non-state entities, with broader
objectives and activities.
Keywords: intelligence; security;
HUMINT; asymmetric threat; national
security; intelligence agencies
corpora]ii multina]ionale n c`utare de profit;
organiza]ii umanitare angajate n acordarea de asisten]` comunit`]ilor
aflate n impas.
Opinii
63
Amenin]area asimetric` poate fi definit` ca evantaiul larg [i imprevizibil
al opera]iilor militare, paramilitare [i de informa]ie, conduse de na]iuni, organisme,
indivizi sau de for]e indigene sau de plasare sub comanda lor, ce vizeaz` n mod
specific sl`biciuni [i vulnerabilit`]i ntr-o guvernare inamic` sau ntr-o for]` armat`.
Amenin]`rile asimetrice pot fi grupate n trei mari categorii: opera]ii de informa]ii,
arme de distrugere n mas` [i opera]ii netradi]ionale.
Opera]iile de informa]ii (OI) toate ]`rile sunt dependente de sistemele
de informa]ii. Calculatoarele sunt folosite n toate domeniile de activitate,
de la cele mai simple sarcini cotidiene pn` la aproape toate domeniile de activitate,
cum sunt comunica]iile, energia, finan]ele. De asemenea, sistemele electronice
sunt cruciale n culegerea informa]iilor necesare procesului de decizie.
Aceast` dependen]` real` face vulnerabil` orice ]ar` n materie de opera]ii
de informa]ii duse de orice grup uman sau state ostile. Aceste grupuri ar putea,
de exemplu, s` caute s` infiltreze sistemele civile sau militare care s` exploateze
tehnologiile de informa]ii (inclusiv pe cele folosite pentru scopuri ale C3IRSR2
[i logistic`) pentru a penetra sau manipula datele, pentru a ataca infrastructuri
esen]iale sau a perturba procesele de luare a deciziei sau capacit`]ile de culegere
ori de gestionare a informa]iei. Opera]iile de informa]ii pot lua diferite forme:
atacuri mpotriva obiectivelor de infrastructur` (atacuri mpotriva re]elelor
informatice, ac]iuni de r`zboi electronic, distrugere fizic` etc.);
dezinformare [i inducere n eroare (opera]ii de propagand` prin ac]iune
om la om [i inclusiv prin utilizarea mijloacelor de comunicare publice,
difuzare de informa]ii false etc.);
opera]ii psihologice (luarea de ostatici sau distribuirea de pamflete,
difuzarea de emisiuni radio sau de televiziune ori folosirea altor media
pentru a sem`na frica [i descurajarea).
Armele de distrugere n mas` (ADM) n ultimii ani, asist`m la proliferarea
armelor de distrugere n mas`, numite astfel pentru marea lor capacitate
de ucidere sau r`nire a unui num`r ridicat de persoane ntr-o zon` extins`.
n ciuda existen]ei tratatelor interna]ionale, numeroase ]`ri continu` s`-[i dezvolte
acest tip de arme sau s`-[i procure vectorii necesari ducerii lor la ]intele dorite.
Faptul c` unele dintre aceste arme pot fi produse de indivizi nu face dect s` creasc`
amenin]area. Riscurile ce provin de la ADM pot fi:
nucleare chiar dac` posibilitatea unui r`zboi nuclear generalizat
a disp`rut, armele nucleare continu` s` fie o amenin]are. Exist` grave
incertitudini n ceea ce prive[te securitatea fizic` a arsenalului
64
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
fostei Uniuni Sovietice [i a materialului fisionabil, care ar putea fi clandestin
retras din instala]iile civile sau militare [i dobndit de c`tre indivizi
sau organiza]ii ostile. Proliferarea este, de asemenea, o problem` la nivelul
statelor: India [i Pakistan sunt ultimele ]`ri care au produs arme nucleare,
iar alte state, precum Coreea de Nord [i Iran, sunt b`nuite c` posed`
programe de narmare nuclear`;
bacteriologice agen]ii bacteriologici sunt relativ pu]in costisitori
de produs, pot fi fabrica]i de industriile civile, pot s` fac` numeroase
victime sau s` cauzeze daune la scar` mare. Con[tiente de enormele
pericole pe care pot s` le genereze agen]ii bacteriologici, comunitatea
interna]ional` a creat Conven]ia privind interdic]ia punerii la punct,
fabric`rii [i stoc`rii armelor bacteriologice (biologice) sau toxinelor
[i a distrugerii lor
1
. Totu[i, unele state nu au semnat sau ratificat documentul,
iar actorii non-statali scap` prevederilor acestui act [i Conven]ia nu dispune
de niciun mecanism de verificare;
chimice armele chimice sunt relativ facil de produs [i pu]in costisitoare.
Ca [i n cazul armelor bacteriologice, exist` un tratat interna]ional
ce interzice folosirea acestor arme, dar unele ]`ri refuz` s` se supun`
acestei interdic]ii;
radioactive orice ]ar` ce posed` o tehnologie nuclear` civil` poate fabrica
arme radioactive. Aceste arme folosesc efectele nocive ale materialelor
radioactive pentru a ucide, r`ni sau mboln`vi. Ele sunt destul de u[or
de produs [i sunt pu]in costisitoare, dar distribu]ia lor prezint`
multe dificult`]i. Organiza]iile teroriste ar putea mai ales s` foloseasc`
materialul radioactiv cu explozivi conven]ionali [i s` produc` o bomb`
murdar`.
Opera]iile netradi]ionale acest tip de opera]ii cuprinde folosirea de tactici
neconven]ionale [i locuri relativ inedite pentru a ataca adversarul. De asemenea,
actorii ce apeleaz` la astfel de tactici recurg frecvent la metode ce includ
de la nesupunerea civil` la teroare pentru a evita avantajele numerice, tactice
sau tehnologice ale unui opozant. Ele pot lua forme cum ar fi:
folosirea de tactici [i terenuri noi: utilizarea de tactici neortodoxe sau terenuri
neconven]ionale (de exemplu, spa]iul urban) de c`tre un adversar asimetric
poate facilita un atac direct asupra materialului sau opera]iilor militare,
poate s` maximizeze impactul fizic [i psihologic al unui atac [i s` complice
1
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, Londra, Moscova, Washington, 10 aprilie 1972.
Opinii
65
eventualele r`spunsuri militare sau poli]iene[ti. O ripost` armat` n zone
locuite ridic` probleme speciale, deoarece num`rul crescut de civili
poate mpiedica identificarea atacatorilor; n plus, un contraatac ar putea
cre[te [i mai mult num`rul victimelor civile;
nesupunerea civil`: un opozant asimetric poate genera o amenin]are
prin greve [i revolte declan[ate, manifesta]ii, ocuparea ilegal` a unor puncte
importante dintr-o localitate (centre de comunicare, de exemplu)
[i ini]ierea unor boicoturi n scopul destabiliz`rii [i discredit`rii adversarilor
s`i sau s` le produc` daune. Acest tip de ac]iune neconven]ional` este
din ce n ce mai frecvent utilizat n statele falite (ca Somalia) sau n ]`rile
care nu-[i exercit` un control politic asupra teritoriului. De men]ionat
este faptul c` astfel de ac]iuni neconven]ionale nu vizeaz` doar for]ele
armate, ci [i pe civilii din zona atacului;
folosirea terorii: ac]iuni cum sunt ]intirea inten]ionat` a popula]iilor civile
n regiuni ndep`rtate de scena principal` a conflictului, luarea de ostatici,
r`pirile, mutil`rile, crimele [i alte activit`]i criminale pot duce la apari]ia
terorii n snul popula]iei f`r` ca atacantul asimetric s` se expun` unor
riscuri nalte. n acest sens, putem aminti r`pirile zilnice de ziari[ti
sau de responsabili judiciari de c`tre fac]iunile neguvernamentale
n Columbia sau a personalului umanitar n Cecenia.
Ac]i uni l e neconven]i onal e prezi nt` avantaj ul c` pot fi organi zate
n anonimitate/conspirativitate [i nu constituie subiectul tratatelor interna]ionale
care reglementeaz` raporturile dintre state n ceea ce prive[te rezolvarea
conflictelor dintre subiec]ii de drept interna]ional.
Att angajarea simultan` a capacit`]ilor conven]ionale al`turi de cele
neconven]ionale de folosire a for]ei, ct [i adaptarea continu` a prghiilor de natur`
nemilitar` (politice, economice, sociale, religioase, informa]ionale, diplomatice),
pentru atingerea scopurilor propuse, au c`p`tat numele de r`zboi asimetric,
r`zboi hibrid, de unde [i familia de no]iuni de amenin]`ri asimetrice, amenin]`ri
hibride etc. Teoreticienii chinezi denumesc acest concept r`zboi nerestric]ionat.
Caracteristicile amenin]`rii asimetrice includ:
- complexitatea, definit` prin ritmul [i neliniaritatea proceselor;
- vulnerabilitatea sc`zut`, dat` de incertitudinile privind conturul
inamicului, disiparea centrului de greutate al acestuia [i cauzalitatea
pericolelor;
- complementaritatea ac]iunilor n generarea unui impact ce dep`[e[te
suma efectelor ac]iunilor considerate individual;
66
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
- adaptabilitatea ridicat` [i continu` prin fructificarea creativit`]ii asigurate
de descentralizarea deciziei [i fluidizarea lan]ului de comand`;
- letalitatea crescut` raportat` la folosirea mijloacelor letale, prin selectarea
acestora cu eludarea limit`rilor impuse de dreptul interna]ional.
Rolul HUMINT n sprijinul combaterii terorismului
Rolul informa]iilor este acela de a asista elementul decizional n a avea o imagine
corect` asupra cmpului de lupt` ntrunit [i care implic` evaluarea capabilit`]ilor
adversarului (grup`rilor teroriste), a posibilelor inten]ii, precum [i a datelor
despre popula]ia neutr`. Pentru a-[i ndeplini acest rol, sistemul HUMINT trebuie
s` fie n m`sur` s` ating` urm`toarele obiective:
a. s` furnizeze avertiz`ri;
b. s` informeze factorii de decizie prin intermediul analizelor cu rol preventiv;
c. s` contracareze ac]iunile informative ale adversarului (grup`rilor teroriste).
Avnd n vedere obiectivele stabilite, HUMINT sprijin` elementul
decizional prin:
a. avertiz`ri oportune asupra amenin]`rilor teroriste pentru a crea posibilitatea
unor contra-ac]iuni eficiente (preventive sau de protejare);
b. o cunoa[tere [i n]elegere a capabilit`]ilor, inten]iilor, ac]iunilor
[i vulnerabilit`]ilor adversarului (grup`rilor teroriste);
c. o cunoa[tere [i n]elegere a mediului [i a situa]iei;
d. o evaluare a vulnerabilit`]ilor for]elor proprii la ac]iunile de culegere
de informa]ii, ac]iuni psihologice sau ac]iuni de inducere n eroare
desf`[urate de c`tre adversar (gruparea terorist`).
Dac` sprijinul satisface interesele na]ionale [i obiectivele politice, HUMINT
este parte a nivelului de sprijin strategic (HUMINT strategic).
HUMINT-ul operativ sprijin` opera]iile la nivel ntrunit n teatrele de opera]ii.
HUMINT-ul tactic asigur` sprijinul opera]iunilor e[aloanelor corp de armat`
[i mai jos.
Analiznd procesul HUMINT prin prisma complexit`]ii produselor sale se constat`
c` se poate realiza o clasificare a acestuia pe niveluri ierarhice, dup` cum urmeaz`:
A. La nivel strategic
Acesta este nivelul cel mai nalt al culegerii de informa]ii derivate din culegerea
de informa]ii dintr-o arie foarte ntins` ca r`spuns la cerin]ele de informa]ii
ale guvernelor, cuprinznd spectrul complet al problemelor na]ionale [i interna]ionale,
precum cel militar, diplomatic, politic [i economic.
n acest nivel sunt incluse informa]ii despre organizarea grup`rilor teroriste,
conducere, obiective, modus operandi, surse de finan]are, armament [i mijloace
Opinii
67
avute la dispozi]ie, contacte cu elemente din afara grup`rii, incluznd aici agen]ii
de informa]ii externe etc.
Aceste informa]ii sunt cerute pentru constituirea planurilor politice [i militare
de combatere a terorismului la nivel na]ional [i interna]ional.
HUMINT-ul strategic se concentreaz` pe obiectivele de securitate na]ional`
[i implic`, n principal, serviciile de informa]ii guvernamentale. Aceast` metod`
ajut` guvernele s` g`seasc` r`spuns la ntrebarea: Ce amenin]`ri teroriste exist`
la adresa intereselor na]ionale?.
Culegerea de informa]ii din surse umane la nivel strategic, n sprijinul
combaterii terorismului, este clasificat` n [apte categorii. Fiecare din aceste categorii
pot fi divizate n subcomponente. Aceast` abordare implic` o familiarizare cu tipurile
de informa]ii incluse n categoria celor strategice. Aceste subcomponente sunt:
1. Informa]iile biografice reprezint` studierea indivizilor dup` importan]a
poten]ialului prin cunoa[terea personalit`]ii [i a trecutului. Elementele acestei
categorii sunt:
a) date despre nivelul educa]ional [i ocupa]ia elementelor teroriste;
b) realiz`rile personale att personale, ct [i profesionale;
c) obiceiuri manierele [i stilul de via]` al elementelor teroriste;
d) func]ie, influen]` [i poten]ial actuala [i/sau viitoarea func]ie [i puterea
de influen]`;
e) atitudine [i hobby-uri date semnificative care pot influen]a accesul
la astfel de elemente.
2. Informa]iile economice studiaz` puterile [i sl`biciunile economice
ale unei grup`ri teroriste. Elementele acestei categorii sunt:
a) vulnerabilit`]ile economice gradul de afectare a capacit`]ii operative
a unei grup`ri teroriste prin stoparea unor facilit`]i materiale;
b) surse de capabilit`]i economice orice mijloc prin care o grupare terorist`
[i sus]ine ac]iunile.
3. Informa]iile sociologice se refer` la oameni, obiceiuri, comportamente
[i institu]ii:
a) caracteristicile elementelor umane ce compun o anumit` grupare terorist`
obiceiuri, valori morale etc.;
b) bun`starea indivizilor care sunt adep]i ai unei grup`ri.
4. Informa]iile despre transporturi [i telecomunica]ii studiaz` mijloacele
destinate a fi utilizate de c`tre grup`rile teroriste.
5. Informa]iile despre puterea armat` se refer` la studierea integrat` a tuturor
componentelor militare ale unei grup`ri teroriste. Elementele acestei categorii sunt:
a) strategia alternativele militare legate de pozi]ie geografic`, teren,
economie [i politic`;
68
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
b) tactici doctrina opera]iilor teroriste;
c) obiective militare teroriste tabere militare teroriste, organizare [i armament;
d) preg`tirea antrenamentul elementelor teroriste a[a cum este el desf`[urat
la toate e[aloanele;
e) organizare o analiz` detaliat` a structurii comenzii;
f) for]a uman` resursele disponibile [i starea acestora.
6. Informa]iile de structur` [i comand` studiaz` toate aspectele de structur`
[i comand` care influen]eaz` ac]iunile teroriste. Elementele acestei categorii sunt:
a) structura organiza]iilor teroriste organizarea departamentelor
[i a ministerelor;
b) ideologiile organiza]iilor teroriste deciziile [i ac]iunile organiza]iilor
teroriste;
c) dinamica ideologic` viziunile [i reac]iile grup`rilor teroriste la anumite
evenimente;
d) propaganda programele de informare [i dezinformare;
e) serviciile politice [i de informa]ii organizare [i func]iuni.
7. Informa]iile [tiin]ifice [i tehnologice studiaz` poten]ialul [i capabilit`]ile
unei grup`ri teroriste de a sprijini anumite obiective prin crearea/achizi]ionarea
unor noi procese [i dispozitive necesare ac]iunilor teroriste. Elementele acestei
categorii sunt:
a) armamentul [i dispozitivele improvizate;
b) gradul de acces la componentele armamentului [i energiei nucleare;
c) capabilit`]ile NBC.
Metode folosite la nivelul strategic
Una dintre aceste metode este ac]iunea acoperit`. Ac]iunile acoperite implic`
toate metodele folosite de c`tre HUMINT agen]i, contra-agen]i, servicii
de leg`tur`, posturi de radio, ziare, for]e armate, personal destinat opera]iilor
speciale [i multe altele n sprijinul conducerii politice n ac]iunea de influen]are
a evenimentelor [i viziunilor dintr-un teritoriu str`in f`r` a face vizibil` implicarea
guvernului. Pentru c` ac]iunile acoperite au fost folosite ntr-o m`sur` sau alta
de toate statele, agen]iile au responsabilitatea de a dezvolta [i a men]ine abilit`]ile
[i capabilit`]ile logistice necesare ndeplinirii unor astfel de misiuni ntr-un timp
foarte scurt.
O alt` metod` HUMINT este cea bazat` pe recrutare. De[i nu este un termen
recunoscut oficial, actualul model HUMINT poate fi etichetat ca model bazat
pe recrutare (MBR). Un instrument HUMINT, foarte comun, este acela de a recruta
agen]i din rndurile inamicului. Esen]ial este ca, atunci cnd folose[ti acest instrument,
s` g`se[ti un membru al grup`rii adverse care s` aib` acces la informa]ii importante
Opinii
69
[i pe care s`-l transformi ntr-un spion prin construirea unei rela]ii apropiate
[i, eventual, prin adresarea direct` a ntreb`rii Ai spiona pentru mine?. n timp,
acest instrument a devenit piesa central` a opera]iilor HUMINT, dominnd peste
toate celelalte instrumente prin timpul [i aten]ia acordate. Dup` ani de ncerc`ri
[i erori de operare, solu]ia organiza]ional` la problema penetr`rii unui sistem
a fost aceea de a se baza pe g`sirea de agen]i n interior [i a dezvolta o abordare
n care recrutarea de agen]i joac` un rol fundamental n opera]iile HUMINT.
B. La nivel operativ
HUMINT la nivel operativ este particular activit`]ilor desf`[urate de for]e
militare de tip ntrunit, aflate sub un anumit mandat interna]ional, n care mijloacele
de culegere de informa]ii sunt autorizate s` opereze numai n aria de responsabilitate
a structurii respective sau n interiorul ariei de interes informativ. Pentru aceasta,
culegerea de informa]ii [i cantitatea de resurse angajate vor fi ajustate corespunz`tor
cerin]elor de informa]ii formulate pentru fiecare faz` [i etap` a desf`[ur`rii ac]iunii
militare ntrunite. Odat` cu ncetarea mandatului [i p`r`sirea ariei de ac]iune,
n special pentru opera]iile militare pe termen lung, cerin]ele de informa]ii
vor fi predate spre rezolvare agen]iilor na]ionale de informa]ii nou formate.
Cnd obiectivele [i cerin]ele sunt orientate cu prec`dere pe sprijinul for]elor
ntrunite [i pe sus]inerea opera]iilor acestora, sprijinul HUMINT este la nivel operativ
(HUMINT operativ).
Mul]i ofi]eri de informa]ii au avut n vedere care erau nevoile de informa]ii:
analiza re]elelor tribale, analiza economic` sau culegerea de informa]ii n sprijinul
opera]iilor contrateroriste. Un domeniu foarte important, dar neacoperit,
a fost cel al informa]ilor culturale, considerate pn` acum ceva timp nefolositoare.
Dar, dup` e[ecurile perioadei de nceput a r`zboiului, s-a luat m`sura de a antrena
ofi]erii de informa]ii n culegerea [i analiza datelor culturale [i de a le include
n produsele de informa]ii din toate sursele.
Culegerea de informa]ii centralizat` [i sincronizat` ntre toate elementele
dislocate n teatrele de opera]ii este important` pentru furnizarea unei imagini
ct mai complete a re]elelor teroriste prin ceea ce numim fuziunea informa]iilor.
Sprijinul mutual dintre diferitele unit`]i, agen]ii [i ]`ri ntlne[te adesea bariere
de ordin cultural sau institu]ional. Operatorii de informa]ii trebuie s` sparg` aceste
bariere birocratice [i s` se concentreze to]i asupra scopului comun: culegerea
de informa]ii n sprijinul ac]iunilor militare. Aceast` sinergie a colabor`rii pe linie
de informa]ii este prea valoroas` ca s` fie sacrificat` de ndoieli p`c`toase!
n func]ie de mediul operativ, o cunoa[terea a datelor demografice poate deveni,
de asemenea, relevant` n ac]iunile contrateroriste. Aceste date se refer`
la structura clasei sociale, ras`, etnie, trib, partid politic, sex, vrst`, abilit`]i fizice,
70
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
na]ionalitate, limb`, religie, profesie sau statutul ocupa]ional [i nivelul de angajare.
Mai mult dect att, persoanele sau grupurile importante au devenit noile puncte
cheie. Din aceast` categorie pot face parte liderii religio[i, familiile cu o putere
financiar` mare, membrii influen]i ai opozi]iei sau oricine ar putea avea influen]`
asupra unei largi sau importante majorit`]i. Insurgen]ii ar putea ]inti, agita sau sabota
oricare dintre aceste categorii pentru a-[i atinge unele din scopurile viitoare
2
.
Elemente cheie pot fi, de asemenea, grupurile neutre ale acelei popula]ii.
Analiza popula]iei d` posibilitatea for]elor militare s` identifice liderii formali
sau informali importan]i, precum [i grupurile de oameni de interes informativ.
Aceast` analiz` socio-cultural` spore[te puterea ntregului spectru al opera]iilor
militare prin furnizarea unui punct de nceput n ceea ce prive[te c[tigarea inimilor
[i min]ilor popula]iei. O evaluare a efectelor cmpului de lupt` ncepe cu analiza
mediului [i a efectelor acestuia asupra opera]iilor for]elor proprii [i cele inamice.
Un analist poate lua n considerare situa]ia politic` [i factorii lega]i de aceasta.
Cu un spectru complet de opera]ii pe care contraterorismul l cere, ne putem
gndi la dou` tipuri de contacte cu elementele ]int`:
- letal unde elementele ]int` sunt liderii importan]i (asupra c`rora
se vor executa ac]iuni de anihilare/capturare);
- non-letal n care elementul ]int` este popula]ia (asupra c`reia
se vor executa ac]iuni de c[tigare a ncrederii, a inimilor [i min]ii).
ntre 2001 [i 2004, celulele de informa]ii, la nivel operativ s-au axat aproape
n ntregime pe problema echipamentului [i a personalului, efectund analiza
re]elelor teroriste [i furniznd sprijin pentru ac]iunile militare.
ns`, realit`]ile cmpului de lupt` n r`zboiul contraterorist au scos la iveal`
necesitatea reorient`rii aten]iei c`tre factorul uman [i n special c`tre cel neutru
ca element de influen]` major` al succesului opera]iunilor militare.
C. La nivel tactic
HUMINT-ul tactic se adreseaz` nevoilor imediate ale elementului decizional
pentru conducerea opera]iilor militare curente, cu un accent mai mare pe protec]ia
trupelor n fa]a unor amenin]`ri apropiate.
HUMINT-ul tactic reprezint` procesul informa]ional organizat pentru sprijinul
unei misiuni prin asigurarea r`spunsurilor la cererile de informa]ii despre inamic
rezultate pe timpul elabor`rii concep]iei de opera]ii. De regul`, acestea vizeaz`
cunoa[terea compunerii, a puterii de lupt`, a dispunerii, a tacticilor, a echipamentului,
a personalului [i personalit`]ilor elementelor teroriste, a planurilor specifice
2
Michael L. Kolodzie, Commentary the Asymmetric Threat, pe site-ul http://www.almc.army.mil/
alog/ issues/JulAug01 /MS628.htm
Opinii
71
unei ac]iuni teroriste, a altor capacit`]i [i inten]ii ale acestora. Acest tip de informa]ii
mai sunt numite [i informa]ii preventive sau informa]ii de indicare [i avertizare,
care vor da posibilitatea for]elor proprii s` prezic` o ac]iune terorist`, s` previn`
un atac [i s` z`d`rniceasc` un plan terorist.
Operatorii de culegere a informa]iilor din surse umane sunt unii
dintre cei mai buni senzori pentru opera]iile contra terorismului cnd acestea
sunt corect folosite prin cerin]ele detaliate de colectare a informa]iilor [i cu sprijinul
factorilor de analiz` ai tuturor surselor. ns`, opera]iile executate de sursele
HUMINT reprezint` un proces de lung` durat`. n procesul de planificare ISR
(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), trebuie avut n vedere c` disponibilitatea
[i capacitatea de colectare a datelor de c`tre sursele HUMINT sunt strns legate
de accesabilitatea terenului, sprijinul din zon`, restric]iile impuse de protec]ia for]ei
[i gradul de nc`rcare cu misiuni.
Deoarece amenin]`rile teroriste reprezint` o ]int` ntr-o continu` mi[care,
cu o natur` dinamic`, mijloacele de informa]ii trebuie s` fie extrem de flexibile
pentru a furniza avertiz`ri timpurii. n timp ce men]inerea unor capabilit`]i tehnice
de culegere a informa]iilor este vital`, este foarte important s` argument`m
folosirea capabilit`]ilor HUMINT. Mai mult, HUMINT trebuie folosit ntr-o manier`
inovativ`, pentru a fi eficient n penetrarea ]intelor tari [i n alegerea surselor
optime ce fac parte din rndul organiza]iilor teroriste
3
. O cunoa[tere am`nun]it`
a istoriei regionale, sub-regionale sau locale, a limbilor [i obiceiurilor este ntotdeauna
esen]ial`. n concluzie, este vital ca HUMINT s` furnizeze indicii [i avertiz`ri
despre amenin]`rile teroriste. Pentru aceasta este nevoie ns` de metode inovatoare
n ceea ce prive[te recrutarea surselor. Trebuie s` recunoa[tem c` cet`]enii
obi[nui]i nu au informa]ii despre organiza]iile teroriste sau despre planurile
acestora, ns` ei pot deveni ]inta de influen]` a acestor organiza]ii.
Unul dintre rolurile cele mai importante ale HUMINT la acest nivel
este cel de prevenire. Cu surse HUMINT foarte bine dezvoltate n rndul
organiza]iilor teroriste, factorii de decizie pot avea oportunitatea de a ac]iona
mpotriva elementelor teroriste nainte ca acestea s` duc` la ndeplinire o misiune.
Practica activit`]ii de culegere a informa]iilor a evoluat de la opera]iile
conven]ionale la cele contrateroriste.
Pentru a face fa]` acestui nou flagel a fost nevoie de reevaluarea rolului
[i capabilit`]ilor HUMINT (prin prisma mediului actual de ducere a b`t`liilor)
[i de o redirec]ionare a eforturilor pentru a veni n sprijinul elementului
3
Christina Lamb, Taliban Bomber Wrecks CIAs Shadowy War, Timesonline, pe site-ul http://www.
timesonline.co.uk/tol/news/world/Afghanistan/article6974081.ece
72
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
decizional n ceea ce prive[te lupta contraterorist`. Acest proces este ns` departe
de a se fi ncheiat.
Un accent deosebit ar trebui pus pe g`sirea unor modalit`]i eficiente de penetrare
a grup`rilor teroriste prin care s` se deschid` acel canal de scurgere a informa]iilor
chiar din zona decizional` a acestor grup`ri. Acest lucru nu poate fi realizat
dect prin adaptarea vechilor metode de culegere, cum ar fi cel bazat pe recrutare
sau pe ac]iuni acoperite, la noile condi]ii.
n opera]iunile contrateroriste, mediul a devenit la fel de important ca [i inamicul,
deoarece majoritatea popula]iei neutre, centrul de gravita]ie, tr`ie[te n acest mediu.
Opera]iile contrateroriste presupun o cunoa[tere atent` a culturilor, religiilor,
triburilor, claselor sociale, etniilor [i limbilor.
Odat` cu aceast` schimbare a ap`rut [i provocarea n a nv`]a despre diferi]i
oameni [i mediul n care ace[tia tr`iesc. Cunoa[terea popula]iei, a re]elelor sociale
[i a elementelor teroriste ne ajut` s` apreciem la adev`rata valoare importan]a
factorului uman n lupta contra terorismului. O aten]ie sporit` trebuie s` se concentreze
asupra grupurilor neutre ale acelei popula]ii. Analiza popula]iei neutre d` posibilitatea
for]elor militare s` identifice liderii formali sau informali importan]i, precum [i grupurile
de oameni de interes informativ. Aceast` analiz` socio-cultural` spore[te puterea
ntregului spectru al opera]iilor militare prin furnizarea unui punct de nceput
n ceea ce prive[te c[tigarea inimilor [i min]ilor popula]iei.
ns`, o ac]iune eficient` asupra popula]iei se poate realiza numai prin folosirea
informa]iilor din surse umane ob]inute de c`tre to]i cei responsabili cu astfel
de activit`]i: agen]iile locale, grup`rile de informa]ii ntrunite, agen]iile na]ionale
[i serviciile partenerilor de coali]ie.
Pentru a reu[i, este nevoie de o cooperare na]ional` [i interna]ional`
f`r` fisuri [i degrevat` de componenta politic`, precum [i de o abordare global`
a fenomenului. Un prim pas a fost f`cut prin adoptarea, n cadrul ONU,
la 8 septembrie 2006, a Strategiei mondiale antiteroriste [i a Planului de ac]iune
de c`tre cele 192 de state membre. Pentru a veni n sprijinul acestei cooper`ri
trebuie acordat` o mai mare aten]ie furniz`rii de suficiente canale, de link-uri
pentru a realiza intercomunicarea opera]ional` la care se apeleaz` ntr-o strategie
na]ional` [i interna]ional` de combatere a terorismului
4
.
Mai mult dect att, gestionarea [i planificarea cerin]elor ce privesc schimbul
informa]ional de tip HUMINT reprezint` o condi]ie fundamental` a politicilor
eficiente de combatere a terorismului.
4
Mircea Mocanu, Intelligence n opera]iile militare ale secolului XXI, Editura Universit`]ii Na]ionale
de Ap`rare Carol I, Bucure[ti, 2013.
Opinii
73
{i, dac` HUMINT nu este singura metod` de a determina inten]ia [i a furniza
avertiz`ri timpurii cu privire la ac]iunile teroriste, are ns` avantajul de a fi una
dintre cele mai bune. Valoarea resursei umane este esen]ial` pentru aparatura
violent` terorist`, motiv pentru care principalii actori statali ai scenei interna]ionale
vor fi practic obliga]i s` angajeze, la rndul lor, resurse umane considerabile
pentru contracararea planurilor teroriste. Terori[tii, cu alte cuvinte, nu se bucur`
n genere de capacit`]i tehnice majore. Atunci cnd sunt implicate activit`]i tehnice
majore n ac]iuni teroriste, acestea sunt dobndite de cele mai multe ori ca urmare
a unei implic`ri personale a membrilor organiza]iilor teroriste n activit`]i de tip
HUMINT. Putem lua ca exemplu chiar atacurile de la 11 septembrie. Toate capacit`]ile
tehnice utilizate de terori[ti sunt reprezentate de aeronave deturnate ca urmare
a utiliz`rii eficiente a resurselor umane. Cu alte cuvinte, noul model de terorism
nu poate fi detectat cu prea mare u[urin]` pe cale tehnic`. Pentru a combate
fenomenul terorist, la rndul lor, statele trebuie s` nve]e s` reutilizeze activ resurse
umane considerabile n vederea infiltr`rii grup`rilor teroriste. Ne putem a[tepta,
nc` din aceast` faz`, s` descoperim faptul c` terori[tii con[tientizeaz` pe deplin
rolul resursei umane n combaterea activit`]ilor violente religioase, motiv pentru
care ace[tia vor dezvolta, apreciez eu n aceast` faz` a cercet`rii, la nivel teoretic,
o serie de mecanisme de ap`rare mpotriva activit`]ilor de tip HUMINT sau o serie
de mecanisme de eliminare n mod direct a componentelor HUMINT angajate
n r`zboiul mpotriva terorii de c`tre lumea occidental`.
Grup`rile teroriste n]eleg pe deplin importan]a pe care activit`]ile de tip HUMINT
le au pentru frontul din Afganistan. Armata american`, armatele aliate care opereaz`
n Afganistan, CIA, precum [i autorit`]ile locale care colaboreaz` cu efortul
antiterorist al coali]iei sunt, n continuare, organisme care func]ioneaz` pe cale
ierarhic`. n cazul lor, terori[tii se pot folosi de lovituri serioase aplicate unor elemente
ierarhice superioare pentru a c[tiga avantaje substan]iale. Spre exemplu, edi]ia online
a Times informeaz`, n data de 3 ianuarie 2010, c` un num`r de [apte agen]i ai CIA
au fost uci[i n timpul unei ntlniri cu un informator esen]ial n estul Afganistanului.
Evenimentul este un pretext bun pentru n]elegerea situa]iei dificile cu care se confrunt`
CIA n spa]iul afgan. Practic, num`rul agen]ilor care s` cunoasc` persoana
[i care s` aib` o experien]` de lucru semnificativ` n Afganistan este relativ mic.
Uciderea celor [apte [i r`nirea a nc` [ase ca urmare a atentatului pune agen]ia
ntr-o situa]ie dificil`, ntruct un num`r relativ mare de resurse umane calitative
sunt scoase definitiv sau par]ial din joc pentru urm`toarea perioad`. Spun calitative,
pentru c` este pierdut, spre exemplu, un agent cu 14 ani de experien]` n interiorul
spa]iului afgan.
74
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Articolul este valoros [i din perspectiva felului n care descrie noul tip
de rela]ie care se stabile[te ntre agentul de informa]ii [i informatorul s`: n trecut,
cnd ne ocupam de opera]iuni legate de Rusia, dac` aveam de-a face cu un agent
dublu, cel mai r`u lucru care se putea ntmpla era c` acel informator ]i oferea
informa]ii eronate. Acum, dac` avem de-a face cu un agent dublu, acesta se poate detona
n fa]a noastr`.
Terori[tii devin din ce n ce mai con[tien]i de importan]a pe care spa]iul
informa]iilor secrete l are [i despre cum acesta poate fi utilizat n avantajul lor.
n loc s` concentreze resurse impresionante pentru combaterea fizic` a unui num`r
mare de solda]i, aparatura terorist` love[te coali]ia n punctele sale calitative
esen]iale. Uciderea unui informator n care se investe[te o anumit` cantitate
de resurse materiale multiplic`, de fapt, puterea terori[tilor prin scoaterea din uz
a unei resurse calitative esen]iale a coali]iei. Faptul c` terori[tii [i concentreaz`
aten]ia pe anihilarea unor resurse informa]ionale spune multe [i despre felul
n care informa]ia culeas` din surse umane devine o practic` din ce n ce mai utilizat`
de coali]ie. De asemenea, putem observa faptul c`, n genere, terori[tii con[tientizeaz`
importan]a crucial` pe care HUMINT o are pentru rezolvarea problemelor
din Afganistan, [i nu numai.
Departe de a fi ignoran]i la adresa acestei noi realit`]i, terori[tii prefer`,
la rndul lor, s` practice opera]iuni de tip HUMINT n scopul inducerii n eroare
[i chiar al dezabilit`rii complete a unor centre informa]ionale cheie. Astfel, putem observa,
f`r` prea mari dificult`]i, faptul c` terori[tii n sine ncep s` se concentreze
din ce n ce mai mult pe culegerea de informa]ii sau pe culegerea de resurse umane
care s` aib` acces la informa]ii. n data de 06.01.2010, AFP informa c` a fost capturat
un fost [ef al poli]iei afgane, Mohammad Qasim, care a dezertat din func]ia
pe care o ocupa n fruntea poli]iei din provincia Farah. Acesta a dezertat lund
cu el armament, uniforme de poli]ie, vehicule de poli]ie [i, nu n ultimul rnd,
un anumit num`r de ofi]eri. De[i preluarea armamentului, a unor colegi, a uniformelor
[i vehiculelor cu nsemne poli]iene[ti [i trecerea lor de partea for]ei talibane
insurgente reprezint` n sine un eveniment interesant, adev`rata valoare a pove[tii
rezid` n faptul c` Qasim a fost [eful poli]iei din Farah.
Talibanii, con[tien]i de felul n care coali]ia folose[te HUMINT pentru a gestiona
anumite aspecte ale r`zboiului, caut` s` opreasc` aceast` practic` prin uciderea
agen]ilor responsabili de culegerea [i interpretarea de informa]ii. Pe lng` ncercarea
de diminuare a capacit`]ilor coali]iei de culegere de informa]ii, talibanii par s` fi n]eles
conceptul general de HUMINT [i caut` s` recruteze resurse umane cu acces
la informa]ie pentru a aplica lovituri coali]iei n punctele nevralgice.
Opinii
75
Concluzii
R`zboiul mpotriva terorii schimb` natura rela]iei care se poate stabili
ntre cel ce culege intelligence [i cel ce ofer` intelligence. Rela]ia devine brusc riscant`,
iar accentul pe contraspionaj [i pe informa]ii false este nlocuit cu violen]` direct`.
Talibanii, con[tien]i de felul n care coali]ia folose[te HUMINT pentru a gestiona
anumite aspecte ale r`zboiului, caut` s` opreasc` aceast` practic` prin uciderea
agen]ilor responsabili de culegerea [i interpretarea de informa]ii. Pe lng` ncercarea
de diminuare a capacit`]ilor coali]iei de culegere de informa]ii, talibanii par s` fi n]eles
conceptul general de HUMINT [i caut` s` recruteze resurse umane cu acces
la informa]ie pentru a aplica lovituri coali]iei n punctele nevralgice. F`r` ndoial`,
coali]ia va trebui s` [i regndeasc` strategia de recrutare a resurselor umane
din rndul talibanilor, dar [i strategia de strngere de intelligence dac` dore[te
s` p`streze practicile de tip HUMINT la baza efortului comun mpotriva amenin]`rii
teroriste.
BIBLIOGRAFIE
1. Gabriel Anghel, Particularit`]i ale conflictelor viitoare, revista Infosfera, nr. 1/2011.
2. Ion C`lin, Rolul HUMINT n sistemele de comand` [i control, Sesiunea de comunic`ri
[tiin]ifice cu participare interna]ional` STRATEGII XXI, 12-13 aprilie 2007.
3.Norman Emery, US Army, Fighting Terrorism and Insurgency, ianuarie-februarie 2005.
4. Peter J. Gizeswski, Army 2040. The Global Security Enviromment: Emerging Trends
and Potential Challenges, studiu preg`tit pentru Adunarea anual` a Asocia]iei Canadiene
de {tiin]e Politice, Ottawa, Canada, 2009.
5. Patrick Henrichon, Protger les forces canadiennes contre les menaces asymtriques,
pe site-ul http://www.journal.forces.gc.ca/vo3/no4/doc/9-14-fra.pdf, pp. 9-11.
6. Paul Ro[ca, Conceptul HUMINT, n revista Gndirea militar` romneasc`, nr. 6/2006.
7. Niculae Vochin [i Aurel Andrei, Contribu]ia elementelor/structurilor HUMINT, IMINT,
EW&SIGINT n r`zboiul de comand` [i control, n Revista For]elor Terestre, nr. 3/2008.
8. Colectiv de elaborare condus de prof.univ.dr. Stan Petrescu, Asimetriile prezentului.
Contraterorism vs. Terorism, Editura ANI, Bucure[ti, 2007.
WEBOGRAFIE
http://www.fas.org/irp/commission/htm
http://intellit.muskingum.edu/reform_folder/reformtoc.html
http://news.yahoo.com/s/afp/20100106/wl_sthasia_afp/afghanistanunrest_20100106101504.
76
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Introducere
Cecenia este situat`, geografic, n perimetrul
sud-vestic al Federa]iei Ruse; naintea izbucnirii
r`zboiului cu Moscova, pe teritoriul s`u de 17 300 km
tr`iau aproximativ un milion de locuitori; n prezent,
popula]ia oficial` se apropie de 1,3 milioane,
n mare majoritate (peste 95%) ceceni. Nordul ]`rii
este o regiune de step`, spre sud relieful devine
del uros, apoi se conti nu` cu l an]ul central
al Mun]ilor Caucaz, care delimiteaz` cele dou`
continente, Europa [i Asia, lumea musulman`
[i cea cre[tin`. De secole, acest teritoriu este spa]iu
de conflict al marilor puteri ale vremii, dar trupele
care ocupau, din cnd n cnd, zona nu au reu[it
niciodat` s` supun` popoarele muntene b`[tina[e.
Odat` cu destr`marea Uniunii Sovietice
(decembrie 1991) [i proclamarea independen]ei
fostelor republici unionale, se nregistreaz`
[i o puternic` recrudescen]` a mi[c`rilor etnice
separatiste n cadrul noilor state. Multe dintre reven-
dic`rile viznd autonomia mbrac` forma unor conflicte
(abhazii n Georgia, armenii din Nagorno Karabah
CECENIA CECENIA CECENIA CECENIA CECENIA
O SURPRIZQ STRATEGICQ
PENTRU FEDERA}IA RUSQ
LA SFR{ITUL SECOLULUI XX
Dr. Ioan Codru] LUCINESCU
Cercet`tor [tiin]ific dr. Ioan Codru] Lucinescu Academia Na]ional` de Informa]ii.
C h e c h n y a wa s t h e f i r s t
of the autonomous North Caucasian
republics to declare independence.
Russias experience in Chechnya
particul arl y in the beginning
of the first war in 1994 is not a very
good example of how to face or deal
with an asymmetric challenge.
Nonetheless, a negative result is also
a result, and negative experience
is also experience. But the combat
losses suffered by the Russian people
are a high price to pay in an asymmetric
conflict. Today, conflicts are increasingly
characterised by a hybrid blend
of traditional and irregular tactics,
decentralised planning and execution
and non-state actors, using both simple
and sophist icat ed t echnol ogies
in an innovative way. The situation
in Chechnya is marked by a complex
network of external and internal factors
that contribute to economic and political
uncertainty and rising social tension.
Keywords: armed conflict;
warfare; nation states; non-state actors;
Chechen rebels; asymmetric conflict
Azerbaidjan). Dintre acestea, se deta[eaz` ca intensitate [i pierderi umane
[i materiale cel declan[at de declararea independen]ei Ceceniei fa]` de Rusia.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
77
Pe teritoriul Republicii Autonome Sovietice Socialiste (RASS) Ceceno-Ingu[e,
odat` cu iminenta dispari]ie a Uniunii Sovietice, a ap`rut, n anul 1990, o mi[care
pentru independen]`, cunoscut` sub denumirea de Congresul Na]ional
al Poporului Cecen
1
.
Federa]ia Rus`, sub conducerea lui Boris El]n, s-a opus revendic`rilor
de independen]` ale cecenilor, avnd ca argumente urm`toarele fapte:
Cecenia nu a fost o entitate distinct` n cadrul Uniunii Sovietice,
precum Statele Baltice, cele din Asia Central` [i alte state caucaziene,
ci a fost o component` a Republicii Socialiste Sovietice Federative Ruse
[i, de aceea, nu avea dreptul, conform constitu]iei, s` aspire la secesiune;
alte grupuri etnice din Rusia, precum t`tarii, s-ar al`tura cecenilor
[i [i-ar proclama independen]a dac` ar fi garantat dreptul la secesiune
n cadrul Federa]iei Ruse (a[a-numitul efect spill over);
Cecenia era un punct de ramifica]ie foarte important n infrastructura
petrolier` a Federa]iei Ruse, independen]a regiunii putnd aduce daune
uria[e economiei ruse [i controlului resurselor de ]i]ei n zon`.
Cecenia, spa]iu aflat n conflict: 1994 prezent
n cadrul mi[c`rii politico-militare secesioniste cecene se afirm` rapid
generalul de avia]ie Djohar Dudaev, rentors la Grozni n mai 1990 [i ales lider
al Congresului Na]ional al Poporului Cecen. Dup` e[uarea puciului militar
ndreptat mpotriva liderului sovietic Mihail Gorbaciov, evenimentele se precipit`,
la 6 septembrie 1991 demonstran]ii pro-independen]` lund cu asalt Parlamentul
RASS Ceceno-Ingu[e. Alterca]iile violente ntre for]ele de ordine loiale vechiului regim
sovietic [i demonstran]i au dus la moartea ctorva persoane, inclusiv a secretarului
Partidului Comunist al RASS Ceceno-Ingu[e, Vitaly Kutsenko, [i r`nirea
altor parlamentari
2
.
Acest eveniment a dizolvat practic Guvernul RASS Ceceno-Ingu[e, institu]iile
cheie din capital` fiind ocupate de manifestan]i, procedndu-se la separarea Ceceniei
[i Ingu[etiei [i la declararea independen]ei, dup` un controversat referendum
desf`[urat n octombrie 1991. De altfel, n urma consult`rii populare, pozi]ia lui Dudaev
se consolideaz`, devenind pre[edintele Republicii Cecene Ichkeria, care [i declar`,
unilateral, independen]a fa]` de Uniunea Sovietic` (destr`mat` n decembrie 1991).
1
Matthew Evangelista, The Chechen Wars: Will Russia Go the Way of the Soviet Union?, Washington
DC: Brookings Institution Press, 2002, p. 18.
2
First Chechnya War 1994-1996, pe site-ul http://www.globalsecurity.org/military/world/war/
chechnya.htm
78
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Noul stat, Federa]ia Rus`, n a c`rei componen]` intra teritoriul cecen, refuz`
s` recunoasc` independen]a acestuia, dar, n acela[i timp, ezit` n ini]ierea
unei campani i mi l i tare Republ i ca Cecen` Ichkeri a devi ne, de facto,
independent` (1993)
3
. ns`, popula]ia de origine ingu[` nu urmeaz` acest drum,
optnd pentru integrarea n Federa]ia Rus` ca Republica Ingu[etia, n anul 1992.
Ca urmare a incapacit`]ii guvernului Dudaev de a men]ine controlul
asupra ]`rii, Cecenia s-a pr`bu[it n haos [i corup]ie generalizat`. Din 1991
pn` n 1994, 300 000 de persoane ne-cecene, n special ru[i, au p`r`sit republica,
iar un num`r greu de precizat (estim`rile ruse vorbesc de 50 000 de persoane)
au fost ucise sau date disp`rute. Indiscutabil, discursul xenofob al guvernan]ilor
Dudaev a jucat un rol important n exacerbarea evenimentelor acelor ani.
n anul 1994, pre[edintele Rusiei, Boris El]n, a ordonat armatei s` [i mobilizeze
for]ele (40 000 de militari) [i s` recucereasc` Cecenia. Se dorea o victorie
care s` fie folosit` n lupta electoral` pentru cucerirea unui nou mandat
de pre[edinte, n condi]iile n care contracandida]ii s`i erau din rndurile
Partidului Comunist sau al na]ionali[tilor, candida]i de care El]n era distan]at
foarte pu]in n sondajele de opinie
4
.
n noiembrie 1994, Moscova [i-a regrupat trupele, iar la nceputul lunii decembrie,
for]ele militare ruse au nceput, din republicile vecine, atacul asupra Ceceniei.
Partizanii ceceni s-au opus cu ndrjire, totu[i au pierdut o mare parte a regiunii
de nord, zon` n care Dudaev avea pu]ini sus]in`tori.
Spre sfr[itul lunii, ru[ii au nceput asediul capitalei Grozni, care se va dovedi
a fi o ac]iune complex` [i foarte dureroas`, m`rturie stnd miile de solda]i
pierdu]i de armat` pn` n februarie 1995, cnd se reu[e[te cucerirea ora[ului.
nainte de c`derea capitalei, pre[edintele Dudaev a abandonat palatul preziden]ial,
retr`gndu-se ntr-un fost bunc`r sovietic, devenit centrul s`u de comand`
din apropierea ora[ului Vedeno.
Guvernul rus, presat de alia]ii occidentali, de prezent`rile negative din presa
rus` ([ocat` de num`rul mare de militari mor]i sau mutila]i) [i dorind o ncheiere
rapid` a luptelor, a oprit naintarea trupelor sale [i a nceput o lung` serie de tratative
sterile cu separati[tii. Cea mai mare parte a trupelor ruse[ti a fost retras` din Cecenia,
un contingent de numai 3 000 de militari r`mnnd s` ]in` sub control ora[ul Grozni.
Eroarea de apreciere a planificatorilor ru[i a ie[it imediat la iveal`,
militarii r`ma[i n capital` devenind ]inte ale atacurilor nentrerupte de gheril`,
n ciuda numeroaselor acorduri de ncetare a focului semnate n timpul negocierilor.
3
Ibidem.
4
Lindsey Hilsum, The Conflict the West Always Ignores, pe site-ul http://www.newstatesman.com/
200401260014
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
79
De altfel, pentru a nu-i pierde ca urmare a atacului surpriz` desf`[urat n august 1996
de combatan]ii ceceni asupra capitalei, Kremlinul a fost obligat s` accepte
semnarea p`cii.
n plus, ca r`spuns la ocupa]ia ruseasc`, lupt`torii ceceni au lansat o serie
de atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei, n scopul destabiliz`rii situa]iei interne.
Dintre acestea, cel mai sngeros a fost cel condus de comandantul militar [i, apoi,
prim-ministrul cecen Shamil Basayev, asupra spitalului din Budionnovsk, n iunie 1995,
soldat cu moartea a 129 de oameni [i r`nirea a 415 dintre cei 1 600 de ostatici.
De[i nu a reu[it s` ob]in` ce a dorit, [i anume ncetarea r`zboiului din Cecenia,
Basayev [i oamenii lui au reu[it s` se retrag` n siguran]`, sub acoperirea ostaticilor,
acesta fiind propulsat, peste noapte, de media ruseasc` n rolul de erou
na]ional cecen
5
.
n timpul unei ntreruperi n procesul de negociere, serviciile de informa]ii ruse,
ob]innd informa]ii pertinente, au dat lovitura. Pre[edintele Dudaev a fost ucis
ntr-un atac aerian, la 21 aprilie 1996, utilizndu-se tehnologie de ultim` or`: rachete
ghidate prin laser (detaliile exacte ale opera]iunii nu sunt nc` publice).
Moartea lui Dudaev a fost urmat` de preluarea puterii, n urma alegerilor generale
din anul 1997, de c`tre ministrul ap`r`rii Aslan Maskhadov.
n mod oficial, primul conflict cecen s-a ncheiat odat` cu semnarea Acordurilor
de la Khasavyurt din 31 august 1996, prin care statutul na]ional al Ceceniei
urma s` fie decis pn` la sfr[itul anului 2011, dar care acordau Republicii Cecene
Ichkeria dreptul la autodeterminare [i compensa]ii de r`zboi
6
.
La 12 mai 1997, la Moscova, pre[edin]ii El]n [i Maskhadov au semnat
un Tratat de Pace ntre Federa]ia Rus` [i Republica Cecen` Ichkeria care, conform
declara]iilor, avea nsemn`tate istoric`, menit s` ncheie 400 de ani de r`zboi.
Realitatea ns` era cu totul alta.
Interesant de semnalat este faptul c`, n calitate de lider al Republicii Ichkeria,
Maskhadov (devenit un conduc`tor moderat, nefiind un fundamentalist islamic
precum al]i comandan]i rebeli) a urm`rit s` nu dea motive noului pre[edinte
Vladimir Putin pentru interven]ie n Cecenia. De aceea, el a condamnat public
ac]iunile combatan]ilor Shamil Basayev [i Ibn Al-Khattab de destabilizare a teritoriului
rusesc vecin, Republica Daghestan, n vara anului 1999
7
.
5
First Chechnya War 1994-1996, loc. cit.
6
Chronology of Two Conflicts, pe site-ul http://www.mondediplo.com/2002/04/10chronology
7
Armand Go[u, Cu [i f`r` Aslan Mashadov, 25.03.2013, pe site-ul http://www.revista22.ro/
cu-[i-fara-aslan-mashadov-1602.html
80
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
n pofida acordurilor de pace ncheiate, ostilit`]ile au continuat. Incursiunile
repetate ale for]elor cecene n republicile ruse vecine, ac]iuni conduse de lideri
militari care nu se supuneau autorit`]ii centrale (urm`rind propagarea jihadului
n rndurile popula]iei musulmane), au determinat amplasarea trupelor ruse
la frontiera cu Cecenia. n septembrie 1999, o alt` serie de atentate cecene
pe teritoriul rus (despre care se consider` c` au beneficiat [i de suportul
serviciilor ruse de informa]ii)
8
au determinat o nou` interven]ie armat`, declan[nd
al doilea conflict din Cecenia.
De aceast` dat`, situa]ia a fost cu totul alta, conducerea politico-militar`
a Rusiei tr`gnd nv`]`mintele necesare din primul conflict. n locul trupelor
de recru]i [i al masivelor atacuri cu blindate, s-a pus accent pe utilizarea avia]iei
[i a muni]iei de precizie; acestea sprijineau trupele de pe teren, formate
n mare parte din solda]i de elit` [i unit`]i de comando, att ale armatei,
ct [i ale Ministerului de Interne sau ale structurilor de informa]ii. Dup` o rezisten]`
eroic` [i de aceast` dat`, rebelii ceceni au fost nevoi]i s` se retrag` n zonele
muntoase, pentru a nu fi nimici]i.
n luna februarie 2000, pre[edintele Vladimir Putin anun]a preluarea total`
a controlului n Cecenia. Dar, Rusia era pus` n fa]a a dou` mari probleme:
pe de o parte, trebuia s` reconstruiasc` ceea ce a distrus sistematic [i s` asigure
rezisten]a popula]iei, iar pe de alt` parte, ncepea o lung` [i obositoare confruntare
cu miile de lupt`tori care sc`paser` [i care nu doreau dect s` se r`zbune.
Nu exist` date oficiale cu adev`rat obiective, dar, conform estim`rilor general
acceptate, aproape 200 000 de ceceni [i ru[i (militari [i civili) au murit pe parcursul
celor dou` campanii
9
.
n martie 2003, Kremlinul a organizat un referendum prin care a fost aprobat`
noua Constitu]ie ce confer` Ceceniei un plus de autonomie; stipuleaz` n mod clar
ns` c` r`mne parte a Federa]iei Ruse
10
.
Dup` asasinarea spectaculoas` a liderului pro-rus al Ceceniei, Akhmad Kadyrov,
la 9 mai 2004, ntr-un atentat perfect organizat, n care au mai fost uci[i zeci de membri
ai administra]iei pro-ruse, rolul de conduc`tor absolut (avnd [i sprijinul direct
al lui Vladimir Putin) a fost luat, din 2007, de fiul s`u, Ramzan Kadyrov.
Dincolo de nc`lc`rile drepturilor omului, Kadyrov a reu[it ca, n numai
c]iva ani, s` reduc` vizibil violen]a pe teritoriul cecen, aducnd un plus
8
A se vedea, pe larg, Patrick Pesnot, Spionii ru[i de la Stalin la Putin, Editura Litera, Bucure[ti, 2010.
9
The New York Times, Chechen Official Puts Death Toll for 2 Wars at up to 160,000, 16 august 2005,
pe site-ul http://www.nytimes.com/2005/08/15/world/europe/
10
Chechnya Profile, pe site-ul http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18188085
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
81
de stabilitate n societate; din aceast` cauz`, insurgen]a contra Kremlinului
s-a mutat n republicile vecine, Daghestan [i Ingu[etia, viznd, n primul rnd,
reprezentan]ii for]elor de ordine, dar [i responsabili administrativi, politici [i religio[i.
La 31 octombrie 2007, noul lider al separati[tilor ceceni Doku (Dokka) Umarov
proclam` noul Emirat Islamic din Caucaz Imarat Kavkaz, ca succesor al Republicii
Cecene Ichkeria. Emiratul cuprinde statele islamice din Caucaz: Cecenia,
Ingu[etia, Osetia de Nord, Cerchezia, Daghestan, Karaciai Cerchezia,
Cabardino-Balcaria, Nogai [i ]inutul Sevastopol. Emiratul Caucazului a reunit
mai multe organiza]ii militare regionale, printre care Riyad us Saliheyn, fondat`
de Shamil Basayev, [i gruparea Shariat Jamaat una dintre cele mai vechi mi[c`ri
islamice din Daghestan
11
.
Aparatul militar [i structurile informative
ale Federa]iei Ruse pe parcursul unui deceniu de conflict
Armata rus` a intrat n Cecenia pe 10 decembrie 1994, de la primele confrunt`ri
ie[ind la iveal` nepreg`tirea succesoarei Armatei Ro[ii pentru acest nou gen
de confruntare r`zboiul de gheril`. Ac]iunile militare au nceput dup` numai
cteva s`pt`mni de preparative, f`r` o planificare sau munc` informativ`
corespunz`toare. Nepreg`ti]i [i f`r` s` se a[tepte la o rezisten]` semnificativ`,
for]ele ruse[ti au suferit pierderi umilitoare dup` ce au intrat n Grozni,
unde for]ele cecene [i voluntarii fortificaser` ora[ul n a[teptarea invaziei.
Militarii ru[i au fost atra[i n capcana r`zboiului urban, un conflict de o mare
complexitate [i care necesit` preg`tire [i echipament deosebit.
Dac` armata Federa]iei Ruse p`stra, neschimbat`, structura, mentalitatea
[i preg`tirea pentru un conflict clasic mpotriva unui inamic cu capabilit`]i
apropiate, rebelii ceceni se adaptaser` perfect tipului de confruntare pe care urmau
s` o aib` cu ru[ii.
Practic, prima campanie mpotriva cecenilor s-a bazat pe improviza]ie.
Trebuia s` reprezinte un succes pentru conceptul noilor for]e mobile create
de ministrul rus al ap`r`rii (1992-1996), generalul Pavel Grachev. Acestea trebuiau
s` copieze succesul fulger`tor repurtat de for]ele occidentale n timpul r`zboiului
din Golf din 1991. ns`, Kremlinul nu a reu[it s` adapteze conceptul la realit`]ile
ex-sovietice, astfel c` militarii deplasa]i nu aveau nici preg`tirea necesar`
[i nici armamentul adecvat; n plus, nu luaser` parte la manevre comune inter-unit`]i,
11
Liz Fuller, Russia: Is North Caucasus Resistance Still Serious Threat?, 1 noiembrie 2007, pe site-ul
http://www.rferl.orgcontentarticle1079059.html
82
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
astfel c` erau profund dezorganiza]i, spre deosebire de rebelii ceceni, mult mai motiva]i
[i cu o vast` experien]` pentru tipul de opera]iuni la care luau parte
12
.
Nu s-a reu[it, la nivel superior, asigurarea unei profesioniste conduceri strategice
a opera]iunilor. Pentru a-[i atinge obiectivele, conducerea strategic` a unei ac]iuni
militare de amploare, precum cea din Cecenia, presupune existen]a mai multor atribute
care, de[i pot avea ponderi diferite, nu trebuie omise. Ne referim la previziune
(prevederea, anticiparea, predic]ia, proiec]ia), planificare (intern`, a ac]iunilor
militare n ansamblu, precum [i cea de exploatare a rezultatelor ob]inute),
organizare (de la nivel strategic la cel tactic-opera]ional), comand` (de asemenea,
la toate nivelurile), coordonare [i control (cu func]ie de informare [i de corectare
a modului de transpunere n practic` a ac]iunilor militare)
13
.
Cele [ase atribute ale conducerii militare strategice eviden]iaz` principalele
sale laturi: informa]ional-decizional`, de preg`tire continu` la ntregul nivel
strategic al ac]iunilor militare [i de aplicare (desf`[urare) n opera]iunile integrate
sau ac]iunile independente. De[i, teoretic, au existat toate aceste componente,
interdependen]a [i rela]ionarea au fost defectuos puse n practic`, iar componenta
de culegere de informa]ii de intelligence a dat dovad` de sl`biciuni structurale
att n primele faze (decembrie 1994 martie 1995), ct [i n iulie august 1996.
La 31 decembrie 1994, n momentele de maxim` ncle[tare, for]a militar` rus`
din apropierea capitalei cecene num`ra 38 000 de militari, cu pu]in peste 200 de tancuri
[i cteva sute de piese de artilerie
14
. Dar, efectiv, la lupta urban` participau
pu]in peste 20 000 de solda]i, cu doar 200 de tancuri, ]inte u[oare pentru micile celule
cecene, bine coordonate, dotate cu lansatoare anti-tanc [i mitraliere. Din aceast`
cauz`, luptele pentru Grozni s-au prelungit pn` n februarie 1995, cu pierderea
a mii de solda]i [i sute de vehicule blindate [i, mai grav, cu demoralizarea total`
att a militarilor, ct [i a opiniei publice ruse.
A[adar, for]a militar` rus`, pe parcursul celor 20 de luni de r`zboi,
nu a dep`[it niciodat` 45 000 de militari, dintre care doar o parte luptau efectiv.
De asemenea, nici serviciile de informa]ii civile [i militare ruse nu se adaptaser`
noului gen de confruntare, nregistrndu-se e[ec dup` e[ec. Serviciile ruse[ti FSB
[i GRU au nregistrat un e[ec r`sun`tor n august 1996, cnd mii de rebeli ceceni,
condu[i de Shamil Basayev, organiza]i n mili]ii populare, au atacat ora[ul Grozni,
12
Pavel Felgenhauer, Russian Strategy in the Chechnya Wars, pe site-ul http://www.bmlv.gv.at/
pdf._pool/ publikationen/felg01.pdf
13
A se vedea, pe larg, Constantin Oni[or, Teoria strategiei militare, Editura Academiei de nalte Studii
Militare, Bucure[ti, 1999, pp. 447-451.
14
Grachevs Official Statement at February 28, 1995, Chechen Operation Assessment Meeting
in The Defense Ministry in Moscow, n Nezavisimaya Gazeta, 1 martie 1995, p.b1.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
83
g`sindu-i total nepreg`ti]i pe solda]ii guvernamentali. Avnd o garnizoan`
de 3 000 de militari ncercuit`, f`r` posibilitatea de a-i salva, pre[edintele El]n
a fost for]at s` negocieze n condi]iile impuse de ceceni.
Perioada de calm aparent ntre cele dou` episoade ale aceluia[i r`zboi
a fost eficient folosit` de aparatul militar [i de intelligence al Federa]iei Ruse.
De aceea, n momentul reaprinderii ostilit`]ilor, Rusia era perfect capabil` s` nving`
decisiv insurgen]a cecen`, att datorit` calit`]ii trupelor, ct [i armamentului.
FSB [i GRU au executat ac]iuni prin care s-a reu[it prentmpinarea unui transfer
masiv de armament ultramodern c`tre forma]iunile rebele cecene, de[i fondurile
financiare provenite din state musulmane ar fi putut asigura o narmare adecvat`
armatei Republicii Cecene Ichkeria. Astfel, combatan]ii ceceni au fost spulbera]i
de armamentul terestru [i aerian rusesc, utilizndu-se, pentru prima oar`,
dup` exemplul americanilor din r`zboiul din Golf, o mare cantitate de muni]ie
inteligent` sau aflat` la limita legalit`]ii prin efectele devastatoare pe care le produce
(muni]ie cu fragmenta]ie, muni]ie termobaric` etc.). La sol, for]a de [oc
a reprezentat-o noul tanc rusesc T-90, fa]` de care rebelii nu aveau contram`suri.
De asemenea, FSB reu[ise s` taie canalul de aprovizionare al cecenilor cu muni]ie
[i piese de schimb pentru cea mai periculoas` arm` de care dispuneau racheta
sol-aer american` STINGER, care produsese numeroase pierderi avia]iei sovietice
n Afganistan [i celei ruse n Cecenia
15
.
Spre deosebire de campania din 1994-1996, cnd Kremlinul a restric]ionat,
din motive politice, utilizarea for]elor aeriene [i a rachetelor balistice cu raz` scurt`
de ac]iune, pentru a bombarda ora[ele [i satele cecene, n cea din 1999-2000
nu au mai existat restric]ii. Astfel, principala inova]ie strategic` promovat`
de armata rus` sub coordonarea direct` a pre[edintelui Putin a constat
n concentrarea unei mult mai mari for]e militare fa]` de 1994, care s` dispun`
de putere distructiv` enorm` [i s` fie utilizat` necondi]ionat, numai n func]ie
de situa]ia de pe teren
16
.
n a doua campanie, aproape 100 000 de militari, att din cadrul Ministerului
Ap`r`rii, ct [i al celui de Interne vor lua parte efectiv la lupte, conform
celor declarate de purt`torul de cuvnt al Kremlinului, Sergei Yastrzhembsky.
Era, de altfel, maximum ce putea furniza aparatul militar rus, f`r` a se apela
la mobilizarea rezervi[tilor
17
.
15
Alexander Pashin, Russian Army Operations and Weaponry During Second Military Campaign
in Chechnya, pe site-ul http://www.mdb.cast.ru/mdb/3-2002/ac/raowdsmcc/
16
n epoca post-r`zboi rece, prima utilizare f`r` restric]ii a artileriei [i avia]iei n bombardarea
unor ]inte civile de mari dimensiuni se datoreaz` for]elor srbe la asediul ora[elor Vukovar [i Sarajevo.
Dar, binen]eles, for]a distructiv` a ru[ilor era mult superioar`.
17
Pavel Felgenhauer, op. cit.
84
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
For]a combatantq cecenq
pe parcursul unui deceniu de conflict
La ntrebarea cum a fost posibil ca armata unei foste superputeri s` nu poat`
nvinge un grup cu resurse militare infinit mai reduse se poate r`spunde
doar analiznd structura social` [i pattern-ul istoric al societ`]ii cecene. n ciuda
disputelor asupra num`rului exact de persoane implicate n conflictul cecen,
este clar c` for]ele oficiale constau din foarte pu]ine cadre nu mai mult
de cteva mii de lupt`tori, maxim 4 000-5 000 apar]innd structurilor militare
ale Republicii Cecene Ichkeria
18
.
Dar, puterea de lupt` a cecenilor nu s-a limitat la implicarea militar` oficial`,
o bun` parte din popula]ia rural` contribuind, eficient, la efortul de r`zboi.
Astfel, comandantul militar Aslan Maskhadov afirma, n 1995: Noi avem exact
420 de sate n Cecenia. Fiecare ne poate asigura cel pu]in 50 de combatan]i,
plus 30 ca rezerv`. Aceasta nseamn` 33 000 de lupt`tori pe care eu pot conta,
n afar` de unitatea mea de lupt`
19
.
Unii autori
20
consider` c` structura de clanuri, ce formeaz` baza societ`]ii
cecene, nc` pu]in analizat`, ar fi r`spunsul adecvat. Atunci cnd nu este prezent
vreun inamic extern, clanurile nu numai c` nu coopereaz`, dar se confrunt`
violent pentru suprema]ia ntr-un anumit spa]iu. Pn` n 1994, de exemplu, clanurile
s-au angajat n lupte extinse ntre ele, dar, atunci cnd Rusia s-a conturat
ca o amenin]are clar` [i identificabil`, clanurile cecene au operat n baza anumitor
structuri institu]ionalizate, recunoscnd autoritatea generalului Dudaev.
Practica centraliz`rii, mecanismele de stimulare din cadrul grupului
[i o structur` aparte de coabitare au fost toate instrumente n a ob]ine o imagine
mult mai clar` asupra comport`rii n situa]ie de conflict. Natura latent`
a acestor institu]ii, pu]in vizibile chiar [i pentru speciali[tii militari, a contribuit
la subestimarea din partea ru[ilor a capabilit`]ilor de lupt` cecene.
Analiza noastr` sugereaz` faptul c` cecenii aveau un sistem institu]ionalizat
de gestionare a conflictului care nu era evident la o prim` analiz`, dar capabil
s` absoarb` un atac al Rusiei [i s` men]in` un grad ridicat de violen]`
asupra adversarului, att timp ct a fost necesar pentru a schimba situa]ia operativ`
n favoarea lor.
18
Michael G. Findley, Scott Edwards, Accounting for the Unaccounted: Weak-Actor Social Structure
in Asymmetric Wars, International Studies Quarterly, nr. 51, 2007, p. 593.
19
Matthew Evangelista, op. cit., p. 161.
20
John Dunlop, Russia Confronts Chechnya: Roots of a Separatist Conflict, Cambridge: Cambridge
University Press, 1998, p. 98.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
85
De asemenea, tacticile militare sunt modelate pornind de la structura
clanului; de regul`, un clan poate furniza, oricnd, aproximativ 600 de lupt`tori.
Aceast` for]` este divizat` n unit`]i de 150 de oameni [i, apoi, n altele mai reduse,
ajungndu-se la grupa de 20 de combatan]i.
Grupa este organizat` n celule, compuse din patru lupt`tori, cu un combatant
specializat n lupta antitanc, un mitralior sau servant [i un lunetist. Aceste grupe
se rotesc pe cmpul de lupt` la intervale de o s`pt`mn`
21
. F`r` a intra n detalii
despre opera]iunile tactice, putem nota c` un cmp de lupt` este structurat
n a[a fel nct exist` pu]in spa]iu de manevr` pentru eventuale acte de nesubordonare
membrii grupului pot detecta foarte eficient [i pot pedepsi rapid comportamentul
deviant al lupt`torilor din cadrului grupului. Rezult` omogenitatea [i capacitatea
de lupt` mult superioar` a cecenilor fa]` de cea a recru]ilor armatei ruse.
Acest cadru institu]ional se bazeaz`, n primul rnd, pe cutume [i practici
istorice, contribuind la e[ecul pe care ru[ii l-au avut n a-l percepe [i contracara.
Spunem c` este latent, deoarece aceste structuri organiza]ionale (unit`]i,
grupe, celule de vn`tori etc.) nu sunt codificate n vreun document militar,
nici nu sunt opera]ionale n timp de pace, doar n timp de conflict (n fa]a unor forme
exogene de amenin]are), n momentul n care clanurile folosesc motiva]ia
organiza]ional` pentru a mbun`t`]i performan]a efectivelor. Dac` structura
de clan a fost v`zut` de Rusia ca o vulnerabilitate a cecenilor, practic a servit
pentru a mobiliza [i disciplina indivizii. Aceast` organizare este, binen]eles,
dublat` de existen]a unor lupt`tori experimenta]i n ac]iuni de gheril`, mai ales
c` mul]i dintre ace[tia au servit ca militari ai Armatei Ro[ii de-a lungul r`zboiului
din Afganistan, cunoscnd foarte bine capabilit`]ile for]elor ruse.
Conform anali[tilor, cecenii de]ineau o institu]ie a statului major militar,
dar, n vreme de pace, comandantul suprem nu avea niciun fel de putere. Nu exista
o autoritate suveran` care s` fie recunoscut`, iar na]iunea putea fi fragmentat`
n o sut` de clanuri rivale. ns`, n caz de pericol, cnd se confrunt` cu un agresor
extern, clanurile rivale, conform tradi]iilor [i cutumelor, se unesc [i aleg un lider
militar; pe perioada desf`[ur`rii r`zboiului, acestui lider i va reveni sarcina
de conduc`tor suprem
22
.
Atunci cnd liderii clanurilor [i declar` sprijinul necondi]ionat fa]` de un lider
militar [i angajeaz` clanul n r`zboi, cei loiali clanului (marea majoritate)
pot cu u[urin]` s`-i identifice pe r`zvr`ti]i [i s`-i sanc]ioneze n conformitate
21
Theodore Karasik, Chechen Clan Military Tactics and Russian Warfare, Central Asia-Caucasus Analyst,
2000, pe site-ul http://www.cacianalyst.org. Article ID 182.
22
Michael G. Findley, Scott Edwards, op. cit., p. 598.
86
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
cu evenimentele la care iau parte. Sanc]iunile frecvente includ diverse forme,
precum ostracizarea [i nl`turarea din clan (ceea ce este, oricum, o pedeaps` grea)
[i doar n cazuri deosebite execu]ia. Impunerea legii islamice Sharia s-a dovedit
a fi un mijloc extrem de eficient pentru disciplinarea [i motivarea combatan]ilor,
mai ales n condi]iilor represiunii ruse asupra popula]iei civile
23
.
Subliniind distinc]ia dintre supra- [i subestimare, Oliker afirm` c` Rusia
nu doar a supraestimat propriile capabilit`]i, ci i-a subestimat n mod drastic
pe ceceni. Analiza f`cut` de Oliker se focalizeaz` pe incapacitatea Rusiei de a conduce
un r`zboi modern n mediul urban (de aici e[ecurile nregistrate n ocuparea
[i, ulterior, men]inerea controlului asupra capitalei Grozni). Aceasta, deoarece armata
rus`, continund tradi]ia Armatei Ro[ii, s-a preg`tit n mod special pentru r`zboaie
conven]ionale, mpotriva unui inamic cam de aceea[i factur`; datorit` acestui fapt,
nu a fost capabil` s` contracareze eficient rezisten]a cecen`, care nsemna
cu totul altceva
24
.
Oliker mai arat` [i e[ecul structurilor informative, GRU [i FSB n primul rnd,
n a ob]ine informa]ii de intelligence reale [i comprehensive. Practic, Rusia
nu se a[tepta la o rezisten]` att de acerb` din partea poporului cecen.
De[i conducerea politico-militar` rus` a c`zut, evident, n capcana supraestim`rii
for]elor proprii rezultat` din subestimarea adversarului, au fost [i voci care au atras
aten]ia asupra pericolului cecen [i nepreg`tirii suficiente a campaniei.
Din rndurile armatei, peste 500 de ofi]eri superiori [i-au dat demisia, ca form`
de protest fa]` de preg`tirea militar` slab`. Abia dup` primele e[ecuri suferite,
Comandamentul General al Armatei Ruse a cerut, pentru prima oar`, ca Institutul
de Istorie Militar` al Ministerului Ap`r`rii s` furnizeze primele informa]ii
despre campaniile Rusiei n Caucaz
25
.
Amintim faptul c` surpriza strategic` s-a nregistrat [i n rndul multora
dintre observatorii militari str`ini, n diferite interviuri [i rapoarte ace[tia ar`tndu-[i
surprinderea fa]` de eficien]a combatan]ilor lui Dudaev
26
.
ns`, n al doilea episod al confrunt`rii militare, insurgen]a cecen`
nu a mai putut face fa]` colosului militar rusesc, care a tras nv`]`mintele necesare
[i a adoptat tactici [i strategii adecvate. Practic, for]a combatant` a r`mas
aproximativ aceea[i, dar, n plus, existnd un num`r important de lupt`tori str`ini.
23
Anatol Lieven, Chechnya: Tombstone of Russian Power, New Haven [i Londra: Yale University Press,
1998, pp. 325-326.
24
Olga Oliker, Russias Chechen Wars 1994-2000: Lessons from Urban Combat, RAND Corp, 2001,
pe site-ul http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1289/index.html
25
Matthew Evangelista, op. cit., p. 38.
26
Valery Tishkov, Chechnya: Life in a War-Torn Society, Berkeley: University of California Press,
2004, p. 95.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
87
Amintim [i faptul c` cei trei ani de pace nu au dus la consolidarea evident`
a for]ei militare cecene, deoarece autoritatea pre[edintelui Maskhadov a fost pus`
la grea ncercare de al]i reputa]i comandan]i militari, ce dispuneau de propriile for]e
militare [i care aveau o agend` proprie de priorit`]i (i amintim doar pe cei mai cunoscu]i,
Shamil Basayev, Ruslan Gelayev sau Ibn Al-Khattab).
Concluzii
De peste un deceniu, for]ele ruse [i autorit`]ile cecene loiale Moscovei
se confrunt` cu numeroase atacuri ale gherilei, sus]inut`, de aceast` dat`,
de grup`ri extremiste musulmane (printre care [i talibani [i membri Al-Qaeda).
Dup` atacurile de la 11 septembrie 2001, invocnd prezen]a membrilor Al-Qaeda
n cadrul gherilelor, pre[edintele Vladimir Putin a asociat conflictul cecen
cu lupta global` contra terorismului. De[i autorit`]ile ruse au urm`rit s` profite
de noua conjunctur` interna]ional`, exist` [i adev`r n aceast` asociere.
Dup` primul r`zboi din Cecenia, rebeliunea s-a islamizat progresiv [i s-a extins
n republicile vecine, pentru ca, la mijlocul deceniului trecut, s` se transforme
ntr-o mi[care islamist` narmat`, activ` n toat` regiunea Caucazului de Nord,
[i nu numai. Mul]i lupt`tori, mai ales arabi, care [i-au f`cut ucenicia n Cecenia
au pornit lupta mpotriva necredincio[ilor n Irak, Afganistan sau Africa de Nord,
crend mari probleme coali]iilor interna]ionale conduse de Statele Unite.
Referin]e bibliografice
1. Stanislav Secrieru, Rusia dup` imperiu, Institutul European, Ia[i, 2008.
2. Valery Tishkov, Chechnya: Life in a War-Torn Society, Berkeley: University of California
Press, 2004.
88
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
ncepnd cu mijlocul anilor 50, NATO
a acordat importan]` deosebit` dezarm`rii
nucleare [i ap`r`rii mpotriva unui atac
Colonel dr. Ion PANAIT
STRATEGIA NATO
N DOMENIUL ARMELOR NUCLEARE
nuclear. Politica NATO a evoluat, n ultimii 60 de ani,
accentund ci rcumstan]el e n care Al i an]a
poate recurge la folosirea armelor nucleare.
Num`rul armelor nucleare non-strategice ale SUA,
dislocate n Europa, a sc`zut de la 7 000 n anii 70
la aproximativ 200 n 2012. Cu toate acestea, liderii
NATO au semnat n 2010 un nou concept strategic,
n care recuno[teau c`, att timp ct exist` arme
nucleare n lume, NATO r`mne o Alian]` nuclear`.
Represaliile masive
n 1953, odat` cu preluarea mandatului,
pre[edintele american Dwight Eisenhower
s-a lovit de urm`toarea dilem`: cum vor putea SUA
s`- [i p`streze capabi l i t`]i l e de nzestrare
pentru a se ap`ra de amenin]area Uniunii Sovietice
r`mnnd cu un buget federal echi l i brat?
Astfel c` administra]ia a anun]at, n ianuarie 1954,
adoptarea unei politici a represaliilor masive.
|
Colonel dr. Ion Panait comandantul {colii de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Terestre, Pite[ti.
1
Russell E. Weigley, The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy,
Bloomington: Indiana University Press, 1977, p. 404.
At the summit held in London,
in July 1990, NATO leaders mandated
the preparation of a new NATO
Strategic Concept to take account
of t he rapid changes occurring
in Europe. In Rome, in November 1991,
just one month before the collapse
of t he USSR, t he new concept
was approved, which reflected the very
different situation NATO was faced
with at the end of the Cold War.
At the NATO Summit in April 1999,
a revised strategic concept was issued,
focusing on the changes over the last
eight years. As far as nuclear forces
were concerned, the concept closely
resembled the strategic concept in 1999,
with some modifications that are
presented by the author.
Keywords: the Warsaw Pact;
nuclear weapons; conventional forces;
collective defence
Secretarul de stat John Foster Dulles a descris-o ca avnd n planul central
o capacitate l`rgit` de represalii, imediat`, prin mijloace [i n loca]ii alese de noi
1
.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
89
La sfr[itul anului 1954, Consiliul NATO a autorizat comandan]ii NATO
s` foloseasc` armele nucleare mpotriva statelor semnatare ale Pactului de la Var[ovia,
indiferent dac` acestea le-au folosit sau nu
2
. Pn` la sfr[itul anilor 50, armata SUA
a dislocat aproximativ 2 900 de arme nucleare n Europa, inclusiv bombe de avia]ie,
piese de artilerie, bombe atomice [i focoase cu raz` scurt` de ac]iune de tipul
Honest John sau cu raz` mare de ac]iune de tipul Tor (cu o raz` de 3 200 km)
3
.
ncepnd cu 1959, unele dintre focoase au intrat sub inciden]a programului
de cooperare, deseori referindu-se la ele ca fiind un sistem dual, n care for]ele SUA
controleaz` focoasele, iar n timp de r`zboi pot fi folosite de c`tre for]ele aliate.
n 1961, la preluarea mandatului de c`tre John Kennedy, SUA [i-au dezvoltat
armele nucleare incluznd un num`r mare de rachete balistice intercontinentale
(ICBM) [i rachete balistice cu lansare de pe submarine (SLBM). Secretarul ap`r`rii,
Robert McNamara, a introdus termenul de distrugere garantat` ca baz`
pentru politica SUA, n 1964. Strategia lui prevedea c`, dac` se distrugeau
20-33% din popula]ia sovietic` [i 50-75% din capacitatea industrial` a URSS,
era suficient pentru a descuraja un atac sovietic asupra Statelor Unite ale Americii
4
.
McNamara a acceptat c` Uniunea Sovietic` ar putea, la un moment dat,
s` dobndeasc` acea capacitate de a provoca distrugeri similare asupra Statelor Unite,
prin urmare, a ap`rut termenul de distrugere reciproc` garantat` (Mutual Assured
Destruction MAD).
Secretarul de stat a examinat modalit`]ile de cre[tere a flexibilit`]ii
for]elor nucleare americane [i, de asemenea, a luat n considerare provocarea
de descurajare extins`.
Pn` n timpul administra]iei Kennedy, SUA nu au fost singura putere nuclear`
a NATO. Marea Britanie a restabilit cooperarea nuclear` cu Statele Unite
dup` ce [i-a demonstrat propria capacitate termonuclear`. n 1960, Fran]a a testat
o arm` nuclear` [i a nceput s` se dezvolte ca o putere nuclear` independent`,
motivat`, n parte, de ndoiala cu privire la fiabilitatea for]elor americane
fa]` de cele ruse, aflate ntr-o continu` cre[tere.
n scopul de a asigura o umbrel` nuclear` credibil` care s` acopere
toate statele membre ale NATO, Washingtonul a explorat ideea unei for]e nucleare
multilaterale (Multilateral Force MLF), la nceputul anilor 60. n conformitate
cu aceast` propunere, SUA, narmate cu focoase nucleare, au plasat pe nave de suprafa]`
2
David N. Schwartz, NATOs Nuclear Dilemmas, Washington, D.C.: The Brookings Institution,
1983, p. 32.
3
Robert Standish Norris, United States Nuclear Weapons Deployments Abroad, 1950-1977,
Carnegie Endowment for International Peace, 30 noiembrie 1999.
4
Lawrence Freedman, The Evolution of Nuclear Strategy, New York: St. Martins Press, 1983, p. 87.
90
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
[i submarine echipaje multina]ionale NATO [i au constituit o for]` nuclear`
a Alian]ei. Pentru a li se permite ]`rilor membre ale NATO accesul la controlul
asupra armelor nucleare, aceste ]`ri trebuiau s` fie mai pu]in tentate s` devin`
capacit`]i nucleare independente, fapt pentru care ideea MLF a murit relativ repede:
n cele din urm`, McNamara s-a convins c` europenii [i vor pierde repede entuziasmul
atunci cnd [i vor da seama c` Statele Unite nu vor renun]a la dreptul de veto
asupra lans`rii focoaselor nucleare, iar sarcina financiar`, operarea [i ntre]inerea
for]ei vor fi mp`r]ite ntre to]i participan]ii
5
.
Washingtonul a ncercat ulterior s`-i conving` pe alia]ii s`i europeni s` creasc`
cheltuielile de ap`rare pentru ca NATO s`-[i consolideze for]ele sale conven]ionale
[i capacitatea de a rezista unui atac sovietic, f`r` a recurge la arme nucleare.
Cu toate acestea, alia]ii europeni nu au ar`tat un interes prea mare n marea construc]ie
conven]ional`. Amintirile celui de-al Doilea R`zboi Mondial [i distrugerile imense
provocate de armele de r`zboi conven]ionale moderne erau nc` proaspete.
Cei mai mul]i alia]i europeni au preferat s` se bazeze pe descurajarea
cu amenin]area nuclear`.
R`spunsul flexibil
La nceputul mandatului s`u, McNamara a dezvoltat o strategie american`
de r`spuns flexibil, care se baza n continuare pe for]e conven]ionale, non-nucleare
strategice [i for]e nucleare strategice. El s-a folosit n mai 1962 de o reuniune
ministerial` a NATO pentru a sublinia faptul c` SUA se gndesc la acest lucru.
Alia]ii NATO nu au fost dornici s` accepte noua strategie, dar discu]iile transatlantice
au continuat de-a lungul mai multor ani. n 1967, Comitetul militar NATO a adoptat
n mod oficial un document cunoscut sub numele de MC 14/3, care cuprinde
strategia de r`spuns flexibil
6
. Ideea consta n a-i oferi Alian]ei o gam` de op]iuni
pentru r`spunsuri credibile, odat` cu cre[terea riscurilor de utilizare a for]elor
conven]ionale militare sau nucleare ale URSS mpotriva NATO.
n aceea[i perioad`, Alian]a a stabilit un Grup de Planificare Nuclear`,
care a creat un loc de ntlnire formal` pentru consult`ri privind for]ele nucleare
[i problemele doctrinare. S-a creat astfel un forum n care Statele Unite s` le prezinte
alia]ilor, cu regularitate, inten]ia lor n ceea ce prive[te problemele ap`rute
n domeniul armelor nucleare [i pentru a vedea care este feedback-ul lor.
ntre timp, SUA au continuat acumularea de arme nucleare n Europa,
dar [i extinderea programelor de cooperare prin care se puteau pune aceste arme
5
David N. Schwartz, NATOs Nuclear Dilemmas, op. cit., pp. 94-95.
6
Ibidem, pp. 156-187.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
91
la dispozi]ia for]elor militare aliate, n timp de r`zboi. Num`rul de focoase nucleare
americane n Europa a atins apogeul la nceputul anilor 70, ajungnd la peste 7 300,
dintre care 2 800 au fost desemnate pentru a fi utilizate de alia]i n cadrul
programelor de cooperare
7
. Acest aspect a crescut riscul [i povara armelor nucleare
n rndul alia]ilor.
Decizia dual-track a NATO
Evolu]ia sovieticilor n domeniul nuclear din a doua jum`tate a anilor 70
a condus NATO la o nou` abordare a descuraj`rii narm`rii nucleare.
Statele Unite [i Uniunea Sovietic` au realizat progrese prin Tratatul de limitare
a armelor strategice SALT II, care a fost semnat n 1979. Acest acord codifica
paritatea nuclear` strategic` ntre cele dou` superputeri nucleare. n acela[i timp,
Uniunea Sovietic` [i membrele Pactului de la Var[ovia [i-au men]inut avantajele
n for]ele armate conven]ionale. Discu]iile reciproce [i echilibrate de reducere
di ntre NATO [i Pactul de l a Var[ovi a au nregi strat pu]i ne progrese,
n ciuda ndulcitorului nuclear al NATO, materializat n oferta de a retrage
1 000 de focoase nucleare pentru a stimula reducerile de for]e conven]ionale
sovietice. n 1976, sovieticii au nceput implementarea de rachete balistice SS-20.
Montat` pe un transportor/vehicul mare, mobil, SS-20 avea o raz` de ac]iune
de 5 000 km (sub limita intervalului care f`cea obiectul SALT II) [i putea transporta
trei focoase independente. Putea lovi ]inte oriunde n Europa [i reprezenta
o mbun`t`]ire substan]ial` a vechilor rachete sovietice SS-4 [i SS-5, pe care sovieticii
inten]ionau s` le nlocuiasc`.
Alia]ii europeni [i-au exprimat ngrijorarea cu privire la implica]iile tratatului.
n cazul n care Uniunea Sovietic` [i Pactul de la Var[ovia [i men]ineau avantajele
n domeniul for]elor conven]ionale [i sovieticii realizau paritate n for]e nucleare
strategice, implementarea noilor rachete SS-20 pentru care nu exista
nicio contrapondere la NATO ar fi dus la o minimizare a strategiei de descurajare
a NATO. Ar fi fost o amenin]are pentru NATO dac` escaladau armele nucleare,
iar metodele de ap`rare conven]ional` ncepeau s` nu mai fie primordiale
pentru sovietici, deoarece ar fi dominat teatrul cu rachete nucleare cu raz`
lung` de ac]iune.
Dup` doi ani de consult`ri transatlantice, n decembrie 1979, s-a luat o decizie
denumit` dual-track (a c`ii duble) asupra armelor nucleare cu raz` lung` de ac]iune,
adoptat` de mini[trii ap`r`rii [i de externe ai ]`rilor membre ale NATO.
7
United States Nuclear Weapons Deployments Abroad, 1950-1977.
92
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Decizia dual-track stabilea ca SUA s` implementeze rachete nucleare de croazier`
cu lansare de la sol (GLCM) [i rachete balistice Pershing II n cinci ]`ri aliate
din Europa. Rachetele trebuiau s` aib` raz` suficient` pentru a lovi obiectivele
din Uniunea Sovietic` la nevoie [i s` aib` o capacitate opera]ional` pn` la sfr[itul
anului 1983. Implementarea trebuia s` fie nso]it` de o perioad` de negociere
cu scopul de a asigura timp suficient unor eventuale reduceri de arme cu raz`
lung` de ac]iune din partea american` [i sovietic`. Negocierile oficiale privind
armele nucleare cu raz` medie (INF) au nceput la sfr[itul anului 1981.
Pre[edintele Ronald Reagan a propus varianta zero/zero: Statele Unite
nu ar implementa GLCM [i Pershing II n cazul n care Uniunea Sovietic` renun]`
la SS-20, SS-4 [i SS-5. Sovieticii nu au ar`tat niciun interes pentru o astfel de variant`
[i n cei doi ani de negocieri s-au f`cut pu]ine progrese. Cnd primele GLCM-uri
[i Pershing II au fost desf`[urate n Marea Britanie [i Germania de Vest,
n noiembrie 1983, sovieticii s-au retras de la negocieri.
Poten]iala desf`[urare a noilor rachete nucleare americane n Europa
s-a dovedit extrem de controversat` n fa]a mi[c`rilor antinucleare aflate n cre[tere
[i a ac]iunilor de protest n mas` n fiecare din cele cinci ]`ri. Dup` toate aparen]ele,
Moscova spera ca opozi]ia politic` intern` [i protestele publice din aceste ]`ri
s` poat` duce la o pist` de implementare favorabil` lor, s` se ia m`suri de limitare
sau de reducere a nzestr`rii cu rachete. A fost un aspect aproape finalizat,
dar guvernele celor cinci ]`ri, prin hot`rrile lor politice, au mers mai departe
cu implement`rile, a[a cum se convenise.
La mai pu]in de un an dup` ce s-au sistat discu]iile, Moscova a semnalat interesul
pentru reluarea negocierilor INF [i a negocierilor paralele pentru reducerea
armelor strategice (START), care fuseser` suspendate n luna noiembrie 1983.
Secretarul de stat George Shultz [i ministrul de externe Andrei Gromyko
au fost de acord n ianuarie 1985 cu reluarea negocierilor pe cele dou` domenii.
Venirea lui Mihail Gorbaciov la [efia Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
a provocat o reevaluare major` a problemelor armelor nucleare din partea Moscovei.
Spre surprinderea multora din Occident, n perioada 1986-1987, sovieticii s-au apropiat
de Statele Unite [i, n cele din urm`, a fost acceptat rezultatul zero/zero.
Gorbaciov [i Reagan au semnat un tratat n decembrie 1987, care interzicea
att SUA, ct [i URSS de]inerea oric`rei rachete terestre INF. Tratatul a intrat
n vigoare n iunie 1988. Pn` la momentul n care reducerile au fost puse n aplicare
(trei ani mai trziu), Statele Unite au eliminat 846 de rachete INF, n timp ce sovieticii
au distrus 1846
8
.
8
Federation of American Scientists, Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), disponibil
pe http://www.fas.org/nuke/control/inf/index.html.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
93
Tratatul For]elor Armate Conven]ionale din Europa (CFE) a fost semnat
n anul 1990 [i, prin el, se stabileau unele limite la categorii principale de echipamente
conven]ionale pentru NATO [i Pactul de la Var[ovia, cum ar fi tancurile.
Tratatul CFE stipula reduceri majore asimetrice de c`tre Uniunea Sovietic`
[i Pactul de la Var[ovia. n anul urm`tor, Pactul de la Var[ovia s-a autodizolvat,
iar pn` la sfr[itul anului 1991, Uniunea Sovietic` s-a pr`bu[it.
Politica nuclear` a NATO dup` r`zboiul rece
La summitul de la Londra din iulie 1990, liderii NATO au mandatat preg`tirea
unui nou concept strategic al Alian]ei care s` ]in` seam` de circumstan]ele
schimb`rilor rapide petrecute n Europa. La Roma, n noiembrie 1991, cu doar o lun`
nainte de pr`bu[irea URSS, s-a aprobat noul concept, care reflecta situa]ia
foarte diferit` cu care se confrunta NATO la sfr[itul r`zboiului rece.
Conceptul strategic din 1991 a dedicat trei paragrafe domeniului armelor nucleare.
Paragrafele prevedeau c` scopul fundamental al for]elor nucleare ale alia]ilor
are natur` politic`: men]inerea p`cii [i prevenirea oric`rui fel de r`zboi... prin asigurarea
incertitudinii n mintea oric`rui agresor cu privire la natura r`spunsului alia]ilor
la orice agresiune militar`. Practic, conceptul prevedea c` Alian]a va men]ine
for]ele nucleare adecvate n Europa
9
.
Conceptul strategic a fost aprobat f`r` mari obstacole. Se afirma c` alia]ii
ar putea reduce semnificativ for]ele nucleare sub-strategice care constau exclusiv
din aeronave [i care ar putea, dac` este necesar, s` fie completate de sisteme off-shore.
La scurt timp dup` ce a fost emis conceptul strategic, pre[edintele George W. Bush
a anun]at c` Statele Unite vor distruge toate armele sale nucleare cu raz` scurt`
de ac]iune. ntre 1991 [i 1993, Statele Unite ale Americii au retras aproximativ
3 000 de arme nucleare din Europa, r`mnnd dislocate acolo sub 1 000
10
.
n anii 90, Marea Britanie a retras din Germania piesele de tipul Tornados [i bombele
lor nucleare (apoi, [i-a retras aceste sisteme din serviciul activ n ntregime).
La ntlnirea liderilor NATO din aprilie 1999 s-a emis un concept strategic
revizuit care ]inea seam` de schimb`rile produse pe parcursul ultimilor opt ani.
n ceea ce prive[te for]ele nucleare, conceptul sem`na ndeaproape cu conceptul
strategic din 1991, cu cteva modific`ri. Constatnd reducerile care au fost f`cute
de NATO n arme nucleare non-strategice din 1991, noul concept a ad`ugat
c` Alian]a a relaxat n mod semnificativ criteriile de preg`tire pentru for]ele sale
9
NATO, The Alliances New Strategic Concept, 8 noiembrie 1991, disponibil pe http://www.nato.int/
cps/en /natolive/ofcial_texts_23847.htm.
10
Robert S. Norris [i Hans M. Kristensen, Nuclear Notebook: U.S. Tactical Nuclear Weapons
in Europe, 2011, n Bulletin of the Atomic Scientists, ianuarie/februarie 2011, vol. 67, nr. 1, p. 65.
94
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
cu roluri nucleare (aeronave cu capabilit`]i duale) [i acele for]e nucleare ale NATO
nu mai vizau orice ]ar`
11
.
ntre 2000 [i 2010, Statele Unite ale Americii au retras mai multe arme nucleare
din Europa, n ntregime din Grecia [i Marea Britanie.
Conceptul strategic din 2010
Activitatea de preg`tire pentru un nou concept strategic a nceput n prim`vara
anului 2010. Mini[trii de externe ai NATO au avut o ntlnire ministerial` formal`,
la Talin la sfr[itul lunii aprilie 2010 [i au discutat modul n care conceptul
ar putea aborda problema armelor nucleare. Secretarul de stat Hillary Clinton
a prezentat cinci principii pentru controlul armelor nucleare, principii care stabileau
n mare m`sur` limitele dezbaterilor ulterioare n cadrul ntlnirilor NATO.
Alia]ii au convenit c` deciziile cu privire la problemele nucleare ale Alian]ei
vor fi luate prin consens. n luna mai 2010, la doar o lun` dup` ntlnirea de la Talin,
un grup de exper]i, numi]i de c`tre Secretarul general al NATO [i condus
de fostul Secretar de stat Madeleine Albright, a lansat raportul cu privire
la recomand`rile pentru noul concept strategic. n ceea ce prive[te armele nucleare,
raportul spunea c`, n condi]iile de securitate actuale, men]inerea unor baze naintate
americane pe teritoriul european consolideaz` principiul descuraj`rii nucleare extinse
[i ap`rarea colectiv`, s-a remarcat c` participarea larg` a alia]ilor nenucleari
este un semnal esen]ial de solidaritate transatlantic` [i de departajare a riscului.
S-a cerut un dialog permanent cu Rusia pentru reducerea [i chiar eliminarea
tuturor armelor nucleare non-strategice [i a precizat c`, att timp ct exist` arme
nucleare, NATO ar trebui s` continue s` men]in` for]e nucleare sigure, cu responsabilitate
larg mp`rt`[it` de implementare [i sprijin opera]ional, la nivelul minim cerut de mediul
de securitate actual
12
.
Obiectivele americane cu privire la problemele nucleare din conceptul strategic
din perioada premerg`toare summitului de la Lisabona s-au axat pe ncurajarea
spectrului larg definit de principiile de la Talin [i pe evitarea discu]iile ntre membrii
Alian]ei pe problema armelor nucleare. Polii dezbaterii din cadrul NATO, din toamna
anului 2010, au fost marca]i de c`tre Germania [i Fran]a. Germania a solicitat
s` se pun` un accent mai mare pe controlul armelor [i al dezarm`rii, n timp
ce francezii au avut o abordare mai conservatoare, insistnd pe continuarea
descuraj`rii nucleare strategice. n zilele de dinaintea summitului de la Lisabona,
11
NATO, The Alliances Strategic Concept, 24 aprilie 1999, disponibil pe http://www.nato.int/cps/
en/natolive/ofcial_texts_27433.htm
12
NATO 2020: Assured Security, Dynamic Engagement, Analize [i recomand`ri din partea Grupului
de exper]i ai noului concept strategic al NATO, 17 mai 2010.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
95
p`r]ile au convenit asupra limbajului de compromis, l`snd problemele dificile,
cum ar fi postura nuclear` a Alian]ei pentru a fi stipulate n Actul de Descurajare
[i Ap`rare (DDPR). Liderii NATO au agreat [i au emis noul concept strategic
la Lisabona, la sfr[itul lunii noiembrie. Acesta stabile[te ca circumstan]ele
n care Alian]a ar putea s` ia n considerare utilizarea de arme nucleare
s` fie extrem de rare [i mai adaug` c`, att timp ct exist` arme nucleare,
NATO va r`mne o alian]` nuclear`. Conceptul denume[te for]ele nucleare
strategice n special for]ele nucleare strategice ale SUA garan]ie suprem`
a securit`]ii Alian]ei.
Conceptul \i cere NATO s` men]in` un echilibru adecvat ntre for]ele nucleare
[i cele conven]ionale [i s` asigure cea mai larg` participare posibil` a alia]ilor
n planificarea ap`r`rii colective cu specific nuclear.
n ceea ce prive[te controlul armelor, n aranjamentele de comand`, de control
[i de consultare, conceptul spune c` Alian]a dore[te s` creeze condi]iile pentru o lume
f`r` arme nucleare [i caut` s` creeze condi]iile pentru reduceri suplimentare
n viitor (de arme nucleare sta]ionate n Europa). Conceptul remarc`, de asemenea,
c` deciziile na]ionale privind controlul armelor [i dezarmarea pot avea un impact
privind securitatea tuturor membrilor Alian]ei [i exprim` angajamentul liderilor
NATO de a continua consult`rile ntre alia]i cu privire la aceste aspecte
13
. Noul concept
nu men]ine limbajul predecesoarelor, care citeaz` armele nucleare americane
n Europa ca oferind o politic` esen]ial` [i o leg`tur` militar` ntre membrii Alian]ei
din Uniunea European` [i America de Nord. Unii exper]i sunt de p`rere
c` noul concept pune n mod semnificativ mai pu]in accent pe armele nucleare
non-strategice dect a f`cut-o conceptul vechi.
n a doua zi a summitului de la Lisabona, liderii Alian]ei au emis o declara]ie
care a nt`rit faptul c` NATO va men]ine un echilibru adecvat ntre for]ele de ap`rare
conven]ionale [i rachetele nucleare. Declara]ia men]iona faptul c` membrii
Consiliului Nord-Atlantic au fost ns`rcina]i s` continue revizuirea pozi]iei de ansamblu
a NATO pentru descurajare [i ap`rare mpotriva ntregii game de amenin]`ri ap`rute
la adresa Alian]ei, revizuire care urmeaz` a fi ntreprins` pe baza principiilor
de descurajare [i ap`rare convenite n conceptul strategic
14
, la nceputul anului 2011.
13
NATO, Active Engagement, Modern Defense: Strategic Concept for the Defense and Security
of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, Adopted by Heads of State and Government
in Lisbon, 19 noiembrie 2010.
14
NATO, text oficial, Lisbon Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government
in the Meeting of the North Atlantic Council in Lisbon, 20 noiembrie 2010.
96
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Tendin]ele actuale ale Alian]ei
Administra]ia de la Washington [i NATO au cnt`rit pozi]ia nuclear` a Alian]ei,
ca parte a DDPR [i au luat n considerare posibilele angaj`ri cu Rusia pentru limitarea
armelor nucleare non-strategice. NATO pare a urma o cale de dezarmare n mod
implicit n ceea ce prive[te focoasele nucleare non-strategice. n cazul n care Alian]a
nu abordeaz` cu aten]ie problema nuclear`, va constata faptul c` armele nucleare
americane din Europa au fost reduse sau eliminate [i NATO nu c[tig` nimic
din reducerea de elemente nucleare non-strategice ruse sau din punct de vedere
politic, din decizia unilateral` de a retrage bombele B61.
Decizia implicit` este determinat`, n primul rnd, de c`tre aeronavele NATO
cu capabilitate dubl`. De[i rachetele germane Tornado pot zbura un pic mai mult
dect se planificase ini]ial, este practic imposibil de a crede c` vreun guvern
sau parlament german ar sus]ine o propunere de a face Eurofighter-ul capabil
s` transporte bombe nucleare. De asemenea, Olanda [i Belgia ar renun]a,
cel mai probabil, la capabilit`]ile lor de transport nuclear. Astfel se elimin` motivul
pentru men]inerea bombelor B61 n aceste trei ]`ri.
Denuclearizarea p`r]ii de nord a Europei va pune presiuni politice asupra
Italiei [i Turciei. Nu se poate spune cu certitudine modul n care Roma [i Ankara
ar putea reac]iona, dar sprijinul pentru men]inerea armelor nucleare n aceste ]`ri
s-ar eroda, f`r` ndoial`. Exist` o mare probabilitate ca cele dou` guverne s` opteze,
de asemenea, pentru retragerea armelor nucleare americane.
Speciali[tii americani se ntreab` dac` vor mai exista lideri europeni
care pot manipula opinia public` cu privire la chestiuni legate de problema armelor
nucleare ale NATO, a[a cum au f`cut-o Helmut Kohl [i Margaret Thatcher.
La un moment, Europa va fi preocupat` cu probleme fiscale, probleme economice,
imigrarea [i alte probleme interne [i, n acela[i timp, mul]i europeni nu consider`
Rusia sau Iranul ca fiind amenin]`ri plauzibile. Membrii care vor aduce argumente
pentru men]inerea prezen]ei nucleare a NATO sunt mpiedica]i de faptul
c` ei nu particip` direct la procesul de repartizare a sarcinilor (ei nu g`zduiesc
bombe nucleare americane [i nici nu au aeronave cu capabilit`]i duble).
Administra]ia de la Washington [i NATO, prin urmare, vor lua n considerare
posibilitatea ca n urm`torul deceniu prezen]a nuclear` a SUA n Europa
s` se diminueze n mod semnificativ, dac` nu cumva va fi eliminat`.
97
intotdeauna au existat dou` tipuri
de civiliza]ii, dezvoltate pe structuri
de con[tiin]e diferite. O civiliza]ie
GEOPOLITICA MARITIM~
VERSUS GEOPOLITICA
CONTINENTAL~
atlantism versus eurasianism
Comandor dr. Adrian FILIP
de tip maritim [i una de tip continental, n func]ie
de pozi]ionarea spa]ial` a poporului respectiv,
de experien]ele fundamentale prin care a trecut
[i de sursele existen]iale ale civiliza]iei respective.
Civiliza]iile care s-au dezvoltat pe coastele m`rilor
[i oceanelor au avut un anumit tip de gndire,
o anume experien]` [i o dinamic` a dezvolt`rii,
diferit` de cea a popoarelor care au evoluat
n interiorul continentelor. Aceste civiliza]ii
diferite au generat, n timp, abord`ri geopolitice
diferite.
Geopolitica de tip fenician, atenian, anglo-saxon
a fost generat` de c`tre modelul de civiliza]ie
maritim`. Acestui model i-a corespuns modelul
economic mercantil capitalist de pia]`, bazat,
n primul rnd, pe interesele economice [i materiale
[i pe pri nci pi i l e l i beral i smul ui economi c.
Comandor dr. Adrian Filip [eful de stat major al Comandamentului Flotei, Statul Major al For]elor Navale,
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.
D
Some s t at es have changed
their position in the global hierarchy,
by movi ng f rom a cont i nent al
to a maritime policy, both internally
and internationally.
All maritime civilisations developed
faster due to the speed of commercial,
military and technological trade,
and also because they had an easy
and fast access, by sea to distant,
some more advanced cultures.
They had access to inf ormation
and we al t h, whi c h f av o ur e d
faster progress compared to continental
civilisations isolated in a certain area,
for which distances were a major
hindrance.
Maritime power has always been
a vital force which has built nations,
marked their general progress or sparked
their collapse.
Keywords: geopolitics; Atlantism;
Eurasianism; maritime geopolitics;
continental geopolitics; continental
power; maritime power
98
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
n ciuda tuturor varia]iilor istorice posibile, civiliza]ia maritim` a f`cut [i face
ntotdeauna referire la superioritatea economiei n fa]a politicului.
Contrar modelului fenician/cartaginez sau atenian, Sparta [i Roma
au reprezentat civiliza]ii cu structur` r`zboinic`, hegemonic`, bazat` pe control
administrativ [i religiozitate civil`, potrivit principiului politica deasupra economiei.
Roma este un exemplu de imperiu non-maritim, pur continental, care a invadat
adnc continentele [i a romanizat administra]ia popoarelor cucerite. Cnd vorbesc
de romanizare, m` refer la introducerea unei administra]ii romane superioare
celei autohtone, n m`sur` s` gestioneze n mod unitar toate aspectele politice,
militare [i economice ale regiunii cucerite.
Friedrich Ratzel, Rudolf Kjelln, Halford J. Mackinder au fost pionieri
ai noii discipline de la nceputul secolului al XX-lea geopolitica. Ideile lor
au influen]at dezvoltarea principalelor [coli geopolitice care au ap`rut mai trziu,
[coala geopolitic` maritim` [i cea continental`. Prima a evoluat pornind
de la [coala anglo-saxon`, iar cea de a doua a fost dezvoltat` de [coala german`
[i, mai trziu, de cea rus`.
Eurasianism geopolitic` continental`
n istoria modern`, rencarnarea puterii terestre sau telurice a Spartei
[i mai trziu a Imperiului Roman a fost reprezentat` de c`tre imperiile
central-europene Germania [i Austria, respectiv Rusia. Acestea au fost [i sunt
marcate de simbolurile esen]iale ale geopoliticii continentale.
Friedrick Ratzel, chiar dac` nu a pronun]at niciodat` cuvntul geopolitic`,
vorbind doar de geografia politic`, a marcat na[terea acestui domeniu.
Acesta, chiar dac` nu a definit explicit o separare ntre continentalism [i atlantism,
a dezvoltat idei care sprijineau teoria expansiunii puterilor continentale, n spe]`
a Germaniei n spa]iile din jur, ca o necesitate a unui mare popor n dezvoltare.
Evolu]ia poporului, n viziunea lui Ratzel, atrage dup` sine [i necesitatea
unor noi spa]ii ntre care s` se dezvolte [i din care s`-[i extrag` resursele.
Ratzel, prin ntreaga sa teorie, a avut o viziune geopolitic` organic`, considernd
statul un organism viu, iar grani]ele sale fiind organe periferice n mi[care.
n limitele grani]elor, na]iunea acest organism viu se dezvolt` [i, odat`
cu dezvoltarea sa, organele periferice [i schimb` dimensiunile propor]ional
cu evolu]ia sau involu]ia poporului respectiv. El sus]inea ca rev`rsarea surplusului
de popula]ie german` s` se fac` prin colonizarea intern` a spa]iilor cu deficit
de popula]ie, urmat` de colonizarea extern` a unor teritorii cu civiliza]ii inferioare
care dispun de spa]ii excedentare, pe care nu sunt n m`sur` s` le utilizeze.
El avanseaz` cifra de 5 milioane de kilometri p`tra]i necesari unui stat puternic
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
99
cum este Germania, pentru a avea o evolu]ie normal`. n acela[i timp, el vede
necesitatea ca acest spa]iu s` fie delimitat de forme geografice foarte vizibile,
cum ar fi mun]ii, m`rile [i fluviile, prin care na]iunea aflat` n interiorul
acestor grani]e naturale s` fie protejat` de invazia altor popoare.
Ratzel abordeaz` n lucr`rile sale, pe lng` teoria continental`, [i tematica
maritim`, cea a puterilor maritime. Acesta eviden]iaz` evolu]ia ciclului oceanic
prin care explic` evolu]ia importan]ei geopolitice a m`rilor [i oceanelor n func]ie
de nivelul civiliza]ilor dezvoltate n zonele de litoral. Att timp ct leag`nul
civiliza]iei europene s-a dezvoltat de-a lungul ]`rmurilor mediteraneene,
Marea Mediteran` a constituit pivotul geopolitic al Eurasiei [i Africii.
ncepnd cu a doua jum`tate a secolului al XIX-lea, pe m`sura nfloririi civiliza]iilor
de pe ]`rmurile Atlanticului, ciclul oceanic [i-a urmat cursul dinspre Mediterana
spre Atlantic, astfel nct Atlanticul devine o mare interioar` a Occidentului,
n care se desf`[oar` cel mai mare trafic maritim mondial. La nceputul secolului
al XXI-lea, schimburile comerciale ce se desf`[oar` n Pacific dep`[esc,
pentru prima dat`, nivelul celor din Atlantic, astfel nct Pacificul devine oceanul
viitorului. Ratzel, acum un secol, prevedea pentru regiunea Pacificului
cel mai ridicat risc de conflict ntre civiliza]iile continentale reprezentate de China
[i Rusia, pe de o parte, [i civiliza]iile maritime reprezentate de Statele Unite,
Japonia [i Marea Britanie, pe de alt` parte, al c`rui final ar putea duce la dispari]ia
civiliza]iei umane. (Marea Britanie e citat`, n virtutea faptului c`, la momentul
analizei lui Ratzel, de]inea controlul punctelor nodale ale Pacificului, pozi]ii
pe care le-a pierdut n favoarea Statelor Unite dup` al Doilea R`zboi Mondial).
Confruntarea pentru Pacific, n viziunea lui Ratzel, ar urma s` fie c[tigat`
de c`tre statele continentale, ntruct dispun de resurse mult mai mari
dect cele maritime, avndu-[i bazele pe continent.
n alt` ordine de idei, geopolitica este o disciplin` imperial`, ce a fost creat`
de reprezentan]ii unor imperii/superputeri, n momente cruciale pentru existen]a
acestora. Dac` vorbim de puterile continentale [i geopolitica continental`,
Karl Haushofer (1869-1946) pune bazele [colii geopolitice germane. El este primul
care face diferen]ierea ntre geografia politic` [i geopolitic`; n accep]iunea lui,
geopolitica era o combina]ie ntre geografie, istorie, [tiin]` politic`, economie politic`
[i sociologie
1
. Teoriile geopolitice ale lui Haushofer au fost marcate de sentimentul
de frustrare na]ional`, existent la nivelul poporului german, [i n special la nivelul
1
Apud Karl Haushofer, Erich Obst, Herman Lautensach, Otto Maull, Bausteine zur Geopolitik,
Kurt Vowinckel Verlag, Berlin-Grunewald, 1928, p. 49, n Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura
Comunicare.ro, 2008.
100
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
intelectualit`]ii dup` nfrngerea la care fusese supus` o mare na]iune, n urma p`cii
de la Versailles. Este un moment nodal al istoriei puterii germane, n care a fost necesar`
apari]ia unei personalit`]i care s` creeze acel ceva care s` schimbe fundamental
modul de gndire al conduc`torilor na]iunii sau s` justifice aceast` schimbare.
El a sus]inut, n ntreaga sa teorie geopolitic`, ideile pangermanismului care milita
pentru cuprinderea tuturor germanilor ntr-o grani]` german`. n 1841, Friedrich Liszt
[i promoveaz` o nou` teorie de factur` organicist`, prin care sus]inea necesitatea
naint`rii Germaniei pe Dun`re pn` la Marea Neagr` pentru a-[i putea deschide por]ile
spre Orientul Mijlociu. Stabilirea unei axe BerlinBagdad este una dintre preocup`rile
pangermanismului, care sesizase valoarea Europei de Est pentru evolu]ia ulterioar`
a Germaniei: Toat` valea Dun`rii [i ]`rile riverane formeaz` un teritoriu prielnic
pentru scurgerea surplusului de popula]ie german` Dun`rea ar deveni axa imperiului
[i ar juca pentru germanii de sud rolul pe care l joac` Elba pentru cei din nord
2
.
Dac` urm`rim un secol mai trziu sistemul de alian]e al Germaniei, nu trebuie
s` ne mai mire faptul c` o parte din statele care compuneau Axa se suprapuneau
peste teritoriile de care vorbea Friedrich Liszt n teoriile sale: Ungaria, Romnia
[i Bulgaria.
Haushofer studiaz` teoriile lui Mahan [i ale lui Mackinder, dezvoltndu-le
n scrierile sale, dar dintr-o perspectiv` continental`. El a militat n permanen]`
pentru o politic` de apropiere de Rusia pentru a crea o uniune a statelor continentale
de la Elba pn` la Amur, singura care putea nfrnge alian]a statelor maritime.
Aceast` alian]` ar fi fost primul pas n crearea Blocului continental Europa Central`
Eurasia Japonia. Acest bloc ar fi fost flancat de trei m`ri importante: Adriatica,
Marea Nordului [i Marea Japoniei, care ar fi creat acea deschidere la oceanul
mondial de care orice alian]` continental` ar fi avut nevoie pentru a supravie]ui.
n aceste condi]ii, politica anaconda ar fi avut efect nul. Teoria geopolitic`
ns` a fost anulat` de acea agresivitate nn`scut` a oamenilor n luarea deciziilor
politice. Realitatea a demonstrat faptul c` cele dou` puteri continentale, din nou,
au intrat n acea competi]ie numit` r`zboi, pentru ntietatea pe marele continent
eurasiatic.
Dac` atlanti[tii erau interesa]i n st`pnirea zonelor din jurul m`rilor, ]`rmul
fiind considerat o f[ie care intr` 100-200 km n zona continental`, de partea cealalt`,
sus]in`torii teoriei continentale considerau ]`rmul doar o linie care delimiteaz`
marea de uscat. n aceea[i idee, eurasiani[tii, prin pactul Ribbentrop-Molotov,
doreau desfiin]area cordonului sanitar european, prin transformarea acestuia
2
Apud Ion Conea, O pozi]ie geopolitic`, n Geopolitica [i geoistoria, anul III, martie-aprilie 1944,
n Paul Dobrescu, op. cit., p. 82.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
101
ntr-o linie (Brest-Litovosk, Rapalo), pe cnd statele maritime urm`reau izolarea
Rusiei de Germania, printr-o buffer zone format` din state sacrificate.
Anglia a urm`rit, n ultimele dou` secole, crearea unui cordon sanitar
sau spa]iu de containment ntre Rusia [i Germania pentru a nu se forma acel bloc
continental care ar fi pus cap`t domina]iei anglo-saxone. Chiar dac` politicile statale
sau unionale au evoluat n timp, geopolitica eurasiatic` a r`mas aceea[i [i problemele
de rezolvat sunt acelea[i. Romnia a r`mas pe aceea[i pozi]ie geopolitic`
la intersec]ia a trei falii civiliza]ionale. Face parte din aceea[i zon` de containment
[i se confrunt` cu acelea[i probleme ca [i cu dou` secole n urm`, avnd
la sud-est Turcia musulman`, la est Rusia ortodox` [i la vest Germania catolic`,
fiecare cu preten]iile ei imperiale, fiecare cu modelul s`u de civiliza]ie [i elementele
sale de interes sau presiune.
n Rusia, Piotr Nicolaevici Savi]ki (1885-1968) poate fi considerat
primul geopolitician al eurasianismului rus care localizeaz` Rusia ca fiind pozi]ionat`
n centrul continentului eurasiatic, suprapunndu-se cu Heartland-ul lui Mackinder,
la fel cum Ratzel considera Germania ca fiind pozi]ia median` (mittellage-ul) a Europei.
Savi]ki consider` c` acest Hertland este ocupat de o civiliza]ie aparte: poporul rus,
care este o paradigm` istoric`. Savi]ki n]elege Rusia, din punct de vedere geopolitic,
nu ca pe un stat na]ional, ci ca un tip aparte de civiliza]ie, care s-a format pe baza
ctorva comportamente cultura ariano-slav`, nomadismul turanic [i tradi]ia
ortodox`
3
. Teza de plecare a lui Savi]ki este mbinarea elementelor imperiale
slave cu cele turanice, afirmnd c` Rusia [i-a c`p`tat independen]a sa geopolitic`
[i [i-a p`strat libertatea spiritual` fa]` de lumea agresiv` romano-german`
4
,
tocmai leg`turile t`taro-mongole. n dualitatea talasocra]ie telurocra]ie,
geopoliticianul rus contrapune senza]iei vest-europene a M`rii senza]ia unic`
mongol` a continentului
5
. Savi]ki, al`turi de Trube]koi, sunt sus]in`torii cei mai radicali
ai telurocra]iei, ai nomosului uscatului.
n momentul de fa]`, profesorul Aleksandr Dughin este cel mai fervent
geopolitician rus, sus]in`tor al eurasianismului n fa]a atlantismului, care proiecteaz`
esen]a continentalismului eurasiatic, ca for]` geopolitic` opus` atlantismului.
Prin aceasta, el consider` c` Rusia trebuie s`-[i adjudece rolul geopolitic, derivat
dintr-o fatalitate geografic`, dintr-un imperativ metafizic [i o chemare divin`
6
.
3
Aleksandr Dughin, Bazele geopoliticii [i viitorul geopolitic al Rusiei, Editura Eurasiatic`.ro, Bucure[ti,
2011, p. 64.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ilie B`descu, postfa]` la Aleksandr Dughin, op. cit., p. 396.
102
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Atlantism geopolitic` maritim`
Epoca marilor descoperiri geografice de la sfr[itul secolului al XV-lea le ofer`
hegemoniilor maritime libertatea de ac]iune asupra noilor teritorii cucerite,
rupndu-le de continentul eurasiatic. Secolele XVI [i XVII au fost caracterizate
de goana dup` teritoriile de peste m`ri [i lupta dintre popoarele maritime
pentru ntietate (Anglia, Spania, Portugalia, Fran]a, Olanda). Secolele XVIII,
XIX [i XX au fost caracterizate de lupta dintre Anglia, ca reprezentant`
a talasocra]iei, cu puterile continentale: Imperiul Austro-Ungar, Germania [i Rusia.
ncepnd cu a doua jum`tate a secolului al XX-lea, rolul Marii Britanii ca reprezentant
al atlantismului a fost preluat de c`tre Statele Unite.
Conflictul dintre cele dou` sisteme de gndire geopolitic` atlantism
vs. eurasianism a atins apogeul pe timpul r`zboiului rece. Pe de o parte, se situa
modelul talasocra]iei americane, iar de cealalt` parte, modelul telurocra]iei ruse
sau sovietice. Clivajul dintre cele dou` forme ale dualismului geopolitic a fost adncit
[i de ideologia care st`tea la baza filozofiei economice a fiec`rui sistem.
Aveam ideologia marxist` [i ideologia capitalismului liberal a lui Adam Smith.
Punerea n practic` a celor dou` teorii economice pe durata unei jum`t`]i de secol
a crescut diferen]ele dintre cele dou` sisteme, ducnd, n final, la falimentul
unuia dintre ele.
Orientarea preponderent strategic` a gndirii geopolitice a reprezentan]ilor
britanici [i americani ne ndrept`]e[te s` vorbim de o [coal` geopolitic`
anglo-american`. Regatul Unit al Marii Britanii [i Statele Unite sunt simbolurile
puterii maritime, ale atlantismului sau talasocra]iei.
Teoriile geopolitice ale reprezenta]iilor puterilor maritime au ap`rut n momentele
istorice nodale pentru evolu]ia puterilor n cauz`. Mackinder [i-a elaborat
teoria axei geografice a istoriei n momentul n care puterea britanic` [i sim]ea
periclitat` pozi]ia de lider mondial, ca urmare a apari]iei unor puteri continentale,
iar Mahan [i-a dezvoltat teoriile tot ntr-un moment de r`scruce istoric`
pentru na]iunea american`. Pentru Statele Unite venise momentul n care
era necesar` o modificare fundamental` a politicii americane care s` duc`
la schimbarea pozi]iei acesteia, dintr-un stat izolat [i concentrat pe problemele
interne pe pozi]ia de putere global`, care s` [i impun` punctele de vedere la nivel
mondial. Sir Halford John Mackinder a pus bazele [colii geopolitice anglo-saxone
cu direc]ion`ri profunde spre geopolitica maritim`. n lucr`rile sale a atras aten]ia
guvernului britanic asupra pericolului unirii celor dou` puteri continentale Rusia
[i Germania, care ar fi pus cap`t suprema]iei puterilor maritime, n spe]` a puterii
maritime britanice. n acela[i timp, a influen]at n mod decisiv strategia american`.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
103
Mackinder reu[e[te, la nivelul nceputului de secol XX, s` emit` teorii
[i s` trag` concluzii a c`ror valabilitate [i valoare transcend peste secole,
desemnndu-l n vrful galeriei geopoliticii universale [i al rela]iilor interna]ionale.
Realismul lui Mackinder este un mixt complex, ntre analiza geopolitic` [i analiza
influen]ei ideilor n ac]iunea uman`, avnd la baz` o viziune bipolar`, cea a luptei
contrariilor: om natur`; puteri continentale puteri maritime; sau conturul
interior conturul exterior. Pe 25 ianuarie 1904, n fa]a Societ`]ii Regale
de Geografie, Mackinder [i expune ntr-o lucrare foarte condensat`, de numai
16 pagini, teoria geopolitic` The Geographical Pivot of the History
7
, care l consacr`
ca nume de referin]` al geopoliticii universale.
n America, amiralul Alfred Mahan, prin teoria Puterii maritime, scris`
la sfr[itul secolului al XIX-lea, a modificat mentalitatea personalit`]ilor politice
americane referitoare la rolul [i importan]a m`rii pentru na]iunea american`.
Lucr`rile lui au dus la schimbarea pozi]iei Statelor Unite pe harta lumii.
Poate este mult spus c` Mahan a schimbat modul de gndire al unei na]iuni
de nivelul Americii, dar momentul la care [i-a scris acesta operele, tenacitatea
cu care [i-a promovat ideile la cel mai nalt nivel [i a[teptarea leadership-ului american
de la sfr[itul secolului al XIX-lea au fost factori necesari pentru schimbarea
modului de gndire al board-ului american.
O na]iune puternic` va reg`si ntotdeauna n interiorul s`u o personalitate
pe m`sur`, care, n momentele cruciale pentru existen]a sa, va avea capacitatea
s` fac` schimb`rile necesare saltului na]iunii la o etap` superioar`. La nceputul
secolului al XX-lea, acea personalitate, pentru Statele Unite, a fost Mahan.
Schimbarea atitudinii elitei americane fa]` de valorile puterii navale a f`cut
ca Statele Unite s` treac` de la o mentalitate nchis`, continental`, la una deschis`,
de tip maritim, care s` aib` ca finalitate transformarea civiliza]iei continentale
ntr-o civiliza]ie maritim`. n 1890, Mahan public` The Influence of Sea Power
upon History. 1660-1783, lucrare care a devenit cartea de c`p`ti a tuturor studen]ilor
din academiile navale occidentale. Trei ani mai trziu, public` The Influence
of Sea Power upon the French Revolution and Empire. Lucrarea lui Mahan
era un studiu grefat pe modelul britanic al controlului a ct mai multor puncte
strategice pe coastele m`rilor [i ale celor dou` oceane (porturi, strmtori,
canale etc.). Mahan a militat permanent pentru crearea unei puteri navale americane,
care s` fie n m`sur` s` controleze traficul maritim global, fapt ce ar fi creat
posibilitatea urc`rii Americii la nivel de hegemon mondial.
7
Halford John Mackinder, The Geographical Pivot of the History, n Revista Geographical Journal nr. 4,
aprilie 1904, pp. 421-437.
104
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Mahan a creat principiile care trebuiau s` stea la bazele strategiei de dezvoltare
a puterii maritime americane. Pragmatismul tipic american al lui Mahan
pleca de la ideea conform c`reia interesele economice primau, iar Statele Unite
trebuiau s` de]in` o flot` comercial` numeroas`, capabil` s` desf`[oare un comer]
maritim la nivel global, care s` aduc` prosperitate poporului american.
n acela[i timp, pentru controlul traficului maritim, marina american` trebuia
s` de]in` controlul punctelor de control al traficului maritim pe ntreg oceanul
planetar [i baze navale n punctele strategice critice. n paralel cu dezvoltarea
flotei comerciale era necesar` dezvoltarea unei puteri navale capabile s` protejeze
comer]ul maritim oriunde n lume. Mahan a militat pentru nlocuirea doctrinei
maritime existente la acea dat`, tipic` pentru o na]iune continental`, cu o doctrin`
maritim` specific` statelor maritime, capabile s` previn` instituirea oric`rei blocade
asupra continentului nord-american [i s` men]in` libertatea de naviga]ie
ntre porturile Statelor Unite [i oricare port din lume. Controlul comer]ului
maritim mondial transforma deja Statele Unite dintr-o federa]ie de state continentale
ntr-o mare putere maritim`, prefigurnd condi]iile pentru transformarea acesteia
ntr-un hegemon mondial.
Dac` Mahan a creat teoria, Roosevelt a fost n m`sur` s` o transpun` n practic`.
Rezultatul acestui efort, continuat n mod coerent de c`tre ntreaga clasa politic`
american` pn` ast`zi, s-a materializat n pozi]ia sau statutul Americii de hegemon
maritim incontestabil, capabil s` controleze cele dou` oceane ale lumii [i, prin aceasta,
ntreaga lume.
Dup` ncheierea Primului R`zboi Mondial, pe timpul Conferin]ei de Pace
de la Paris, Mackinder [i public` lucrarea Democratic Ideals and Reality
8
n scopul
de a aten]iona puterile semnatare ale Tratatului despre necesitatea instituirii
unui echilibru ntre puteri. n aceast` lucrare, Mackinder [i continu` teoria
referitoare la opozi]ia dintre puterile maritime [i cele continentale n capitolele
Punctul de vedere al oamenilor m`rii, respectiv Punctul de vedere al oamenilor
uscatului [i extinde conceptul de Insul` a Lumii la nivelul celor trei continente:
Europa, Africa [i Asia. n studiile f`cute la nceputul secolului, zona pivot a istoriei
mondiale era delimitat` la est de Extremul Orient pn` aproape de coastele
Pacificului, iar spre vest pn` la Volga. Cincisprezece ani mai trziu, inimii lumii
este redenumit` Heartland n lucrarea Idealurile democratice [i realitatea
[i este extins` spre vest, incluznd Marea Baltic` [i Marea Neagr`, mpreun` cu re]eaua
de ruri care le alimenteaz`. n aceste condi]ii, asupra celor dou` m`ri planeaz`
pericolul de a deveni m`ri nchise, n condi]iile ridic`rii unei puteri continentale
8
H.J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Editura Constable and Company, Londra, 1919.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
105
care s` controleze aceast` zon`. Schimbarea conceptual` este determinat`
la nceputul secolului al XX-lea de modificarea pozi]iei Germaniei, care [i arog`
statutul de mare putere continental` n detrimentul Rusiei [i devine principal`
amenin]are pentru Marea Britanie. Europa de Est, cu o economie slab dezvoltat`,
este v`zut` n noile condi]ii de c`tre Mackinder ca o surs` de materii prime
pentru o putere care va ncerca s` devin` lider al Europei. n acela[i timp,
st`pnirea Europei de Est de c`tre una din cele dou` posibile puteri continentale,
Rusia [i Germania i-ar fi dat posibilitatea celei ce ar fi de]inut-o s` aib` o pozi]ie
dominant` n raport cu cealalt` [i acces la resurse minerale [i umane substan]iale.
Contrar a[tept`rilor sale, lucrarea nu are ecouri deosebite n lumea politic`
britanic`, dar capteaz` aten]ia germanilor.
Un alt nume de referin]` al geopoliticii universale [i n spe]` al celei maritime
a fost John Spykman, care, prin Teoria Rimlandului (teoria zonelor costiere),
a dat o solu]ie pentru dep`[irea impasul geopolitic ce s-ar fi creat prin ob]inerea
puterii absolute de c`tre statele continentale. Spykman propunea sufocarea imensei
zone a uscatului de c`tre un cordon sanitar de litoral, prin blocarea ie[irii statelor
continentale la oceanul universal. n aceste condi]ii, teoria lui Spykman
o contrazicea pe cea a lui Mackinder, sus]innd faptul c` Cine st`pne[te
Rimland-ul st`pne[te Eurasia; cine st`pne[te Eurasia st`pne[te destinele lumii
ntregi
9
. n acela[i timp, n gndirea celor doi geopoliticieni vedem diferen]e
de perspective datorate pozi]iei din care este analizat fenomenul geopolitic
[i din punctul de vedere al experien]ei analizei istorice, Spykman avnd la dispozi]ie
[i analiza am`nun]it` a celui de al Doilea R`zboi Mondial. Studiile lui Mackinder
sunt f`cute de la nivelul Eurasiei, pe cnd analiza lui Spykman este f`cut`
din perspectiv` global`.
Ce nsemn` Rimland-ul pentru Spykman? nseamn` dou` treimi din popula]ia
Eurasiei, nseamn` regiunea n care au nflorit marile civiliza]ii ale lumii, favorizate
de condi]ii mult mai bune de teren [i clim` comparativ cu cele din interiorul
continentelor [i mai nseamn` posibilitatea controlului traficului pe zona final`
a tuturor fluviilor [i rurilor ce se vars` n ocean.
Confruntarea ntre teoriile geopolitice atlantiste sau maritime [i cele continentale
sau eurasiatice continu` [i n ziua de ast`zi, fiind sus]inute, ca [i n urm` cu un secol,
de exponen]ii celor dou` civiliza]ii, cea maritim`, respectiv cea continental`.
9
Apud F.S. Dun, An Introductory Statement, n N.J. Spykman, The Geography of the Peace, 1944.
106
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
PRIM~VARA ARAB~
N POLITICA EXTERN~ A SUA
Raisa DOBRESCU
Raisa Dobrescu Universitatea Boston, Massachusetts, SUA.
F
enomenul Pri m`veri i arabe
este un concept nou n materia rela]iilor
interna]ionale [i un eveniment
de o importan]` major` pentru to]i participan]ii
pe scena mondial`. n cele ce urmeaz` mi-am propus
s` fac o scurt` prezentare a modalit`]ii n care
Prim`vara arab` a afectat politica extern`
a Statelor Unite. Ceea ce se ntmpl` n lumea
arab` este o problem` a tuturor, nu este o problem`
regional`, pentru c` tr`im ntr-o lume globalizat`
[ i nu put em s pune c` nu ne af ect eaz `
ceea ce se ntmpl` n cealalt` parte de lume.
Evenimentele Prim`verii arabe continu`
s` fie un punct sensibil n agenda principalelor
puteri mondiale. Asist`m la numeroase ntreb`ri
despre schimb`rile n politica american`, dac`,
ntr- adev`r, au fost Statele Unite preg`tite
pentru o transformare att de radical` [i att de rapid`
[i cum anume s-a raportat na]iunea american`
la noile evenimente. Vom c`uta, mpreun`, s` g`sim
r`spunsuri la ntreb`ri, precum: Ce este Prim`vara
arab`?, Care sunt criteriile [i principiile dup` care
au izbucnit revoltele?, Care este impactul revoltelor n politica extern` a SUA?,
Exist` efecte ale Prim`verii arabe n societatea interna]ional`?
Mai bine de jum`tate de secol, politica american` n Orientul Apropiat
a avut ca scop: s` mpiedice existen]a vreunei puteri hegemonice n zon`; s` asigure
The war on terror was declared
by the United States against all states
suspected of having connections
with terrorist organisation. In principle,
even t hough war was decl ared
to all those linked to terrorism,
in any part of the world, most countries
taken into consideration were from
the Middle East.
Given these considerations,
the Arab states were a weak point
of the great powers not only before
the Cold War, but also after it ended.
It is easy to notice the interest shown
by the Western world for these countries
and their domestic politics. One must
understand that the Western world
still feeds on the oil and gas coming
from these Arab states. Therefore,
in the authors opinion, the Western
worlds sensibility to the changes of regime
in these countries is obvious.
Keywords: religious war; Security
Council; humanitarian values; Putin
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
107
libera circula]ie a resurselor energetice, nc` esen]iale pentru func]ionarea economiei
mondiale; s` ncerce s` medieze o pace de durat` ntre Israel [i vecinii acesteia.
Dup` c`derea zidului Berlinului [i dezintegrarea Uniunii Sovietice,
pu]ine evenimente la scar` mare au zguduit lumea. Dup` 20 de ani de la o nou`
configura]ie mondial`, putem men]iona cteva momente de asemenea importan]`
care i-au afectat n vreun fel sau altul pe to]i cei care particip` la via]a interna]ional`.
Putem s` amintim 11 septembrie, un eveniment istoric care a schimbat lumea
n toate sensurile sale. Statele [i-au dat seama c` exist` noi amenin]`ri, noi factori
de pericol care pot periclita pacea [i securitatea interna]ional`. Dup` 11 septembrie,
rela]iile interna]ionale interstatale au suferit o profund` transformare, att n schimbul
de informa]ii, ct [i n propria securitate a fiec`rui stat. De asemenea, r`zboiul
contra terorii a fost un punct crucial, care a afectat ac]iunile exterioare [i interioare
ale ]`rilor implicate.
R`zboiul contra terorismului a fost declarat de SUA mpotriva tuturor statelor
suspecte de a avea leg`turi cu organiza]iile teroriste. n principiu, de[i r`zboiul
a fost declarat tuturor celor care au leg`turi cu terorismul, n orice parte din lume,
majoritatea ]`rilor vizate au fost cele din Orientul Apropiat [i Orientul Mijlociu.
Statele arabe au fost un punct delicat pentru marile puteri nu numai
nainte de r`zboiul rece, ci, de asemenea, [i dup` ce acesta s-a terminat. Este u[or
de remarcat interesul Occidentului pentru aceste ]`ri [i pentru politica intern`
a acestora, pentru resursele de petrol [i gaz ale arealului arab. {i atunci este evident`
sensibilitatea Occidentului la schimb`rile de regim din cadrul acestor state.
Prim`vara arab` este un fenomen viu n lumea rela]iilor interna]ionale.
Occidentul este interesat de acest fenomen [i pentru schimb`rile care vor avea loc
dup` revoltele provocate. De asemenea, ne putem ntreba dac` aceast` reconstruc]ie
democratic` este reprezentat` de ceea ce este cu adev`rat Prim`vara arab`.
Majoritatea regimurilor autoritare din ]`rile arabe au fost ntre]inute [i sus]inute
de c`tre Statele Unite. Atunci, plauzibil, se nasc alte cteva ntreb`ri: Statele Unite
au vreo implica]ie n acest val de revolte?, SUA au l`sat s` cad` aceste regimuri
autocratice?, Dac` nu, ce impact au avut revoltele n politica extern` a Statelor Unite?
Procesul de democratizare [i de tranzi]ie care a nceput n zona Orientului Mijlociu
[i a Africii de Nord (MENA Middle East and North Africa) este interesant de urm`rit,
pentru c` va schimba [i va desena viitorul noilor rela]ii interna]ionale [i noi scenarii
ntre acest organism [i Occident. Dac`, nainte, erau alian]e ntre regimurile
autocratice din ]`rile arabe cu Statele Unite, dup` Prim`vara arab`, SUA vor trebui
s` invite la dialog noile guverne alese democratic, dup` cum opineaz` H. Kissinger,
fost secretar de stat al SUA.
108
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Cauzele revoltelor
Cred c` este important s` ncerc`m o analiz` a cauzelor revoltelor. De altfel,
o serie de anali[ti ai rela]iilor interna]ionale au c`utat s` identifice [i s` analizeze
cauzele acestui fenomen. Factorii care au influen]at evenimentele la asemenea
scar` sunt multipli [i de diverse caracteristici, astfel
1
:
Factorul istoric: Nu trebuie uitat c`, nainte de r`zboaiele mondiale,
Orientul Mijlociu [i cel ndep`rtat au fost atrac]ia puterilor occidentale
care colonizau teritoriile. Dup` r`zboaie [i dup` c`derea Imperiului
Otoman, puterile occidentale aveau puternice stimulente: s` controleze
hidrocarburile [i s` creeze un spa]iu pentru viitorul stat Israel. Astfel,
se ajunge la unele compromisuri [i la unele jocuri de putere n regiune.
Se creeaz` statul Isreal, cu ajutorul Statelor Unite, dar, n schimb,
americanii protejeaz` monarhiile dictatoriale din regiune, dup` cum
subliniaz` Kissinger, sacrificnd orice aspira]ie democratic` a societ`]ii.
Factorul politic: Trebuie s` n]elegem cum func]iona politica intern`
a acestor state arabe. n`untrul acestora existau concepte precum lupta
antiimperialist` [i vn`toare de comuni[ti. De asemenea, se stabilesc,
sub umbrela acestor monarhii dictatoriale, partide unice. ntre anii 70-90,
pe glob existau valuri revolu]ionare de democratizare, dar f`r` mari
schimb`ri. Au disp`rut, astfel, dictaturi n Portugalia, Spania, Grecia,
Turcia [i, dup` c`derea zidului Berlinului, valul democratic ajunge
n estul Europei, ducnd la dispari]ia Uniunii Sovietice [i a regiunilor
dictatoriale din ]`rile nconjur`toare. Nu doar n Europa au existat
mari schimb`ri, ci, de asemenea, n America Latin`, n momentul n care
au c`zut dictaturile militare.
De ce n lumea arab` nu a existat nicio schimbare politic` n aceea[i perioad`?
Kissinger subliniaz` c` n aceast` parte a planetei continua s` fie o glacia]iune
autocratic`, fiind interzis` orice form` de expresie critic`. Moscheile, de exemplu,
dup` cum bine [tim, serveau ca spa]iu public pentru dezbaterea ideilor,
pentru a discuta despre politic`, adic` existen]a unei vie]i sociale active, astfel c`,
n acest spa]iu, s-au consolidat ideile islamiste. Aveau spa]iul n care oamenii
se puteau reuni f`r` s` trezeasc` suspiciuni [i puteau s` discute despre unicul lucru
care nu era cenzurat Coranul.
n lumea arab`, consider c` situa]ia Iranului este una special`. Iranul este
cel care a creat o ruptur` n percep]ia altor ]`ri cu privire la ]`rile occidentale
(n special, Statele Unite) prin intermediul revolu]iei islamice din 1979. n aceast`
]ar` s-au n`scut alte ramuri radicale, care denumeau SUA ca fiind Marele Satana
1
Gilbert Achcar, Retour sur le printemps arabe, n Le Monde diplomatique, mai 2012, pe site-ul
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/05/ACHCAR/47669
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
109
[i care au nceput s` numeasc` violen]a ca fiind r`zboiul sfnt. R`spunsul
occidental nu a f`cut dect s` agraveze ruptura [i s` izoleze [i mai mult o societate
deja saturat` de injusti]ie, despotism [i represiune.
Factorul economic: Nu trebuie uitat` criza economic` din 2008, care a afectat,
de asemenea, spa]iul arab. Aceste state aveau datorii c`tre Fondul Monetar
Interna]ional, ceea ce le-a impus m`suri austere care au nr`ut`]it situa]ia
social` a ]`rilor. Rata [omajului a crescut rapid [i societatea a nceput
s` simt` consecin]ele noilor m`suri, care veneau ntr-un context
[i ntr-o societate care era deja s`rac`. Desigur c` existau oameni
care lucrau n str`in`tate [i aveau deja un model occidental, de alt gen
[i de alt nivel de via]`. Nu putem uita nici factorul internet, care a jucat
un rol important n difuzarea ideilor [i a conceptelor politice. Se deschidea,
astfel, o fereastr` c`tre o lume nou`, un model occidental pentru o societate
care a tr`it decade sub dictatur`.
Factorul climatic: Acest factor are importan]` n contextul global al situa]iei.
n vara anului 2010, a existat o puternic` secet` n Rusia, acest mare
exportator de cereale. Drept consecin]`, s-au modificat pre]urile alimentelor
att de mult, nct au nregistrat cea mai mare cre[tere n domeniu
de dup` 1990. Din aceast` cauz`, societatea a sim]it nc` [i mai mult
repercusiunile crizei [i ale s`r`ciei.
Factorul social: Aceast` societate, foarte tn`r`, cu un procentaj ridicat
de [omaj, nu avea prea multe posibilit`]i, sub un regim dictatorial,
de a ie[i din ]ar`. {i totu[i, dispunnd de putere, for]` [i energia
de a schimba lucrurile, societatea nou creat` a fost un factor semnificativ
n revolte. Desigur, trebuie s` subliniem noul rol al internetului n aceast`
societate, o re]ea de internet care d`dea sentimentul c` un tn`r care ie[ea
n strad` nu este singur, c` un individ are posibilitatea de a ac]iona
ntr-o form` comun`, cu ajutorul celorlal]i
2
.
Astfel, vorbim despre ]`rile din nordul Africii: Tunisia n care,
la 17 decembrie 2010, au nceput mi[c`rile sociale. A fost, de fapt, prima ]ar`
n care au izbucnit conflictele. Dup` aceea, Egiptul, care a fost afectat de revoltele
ncepute la 25 ianuarie 2011. n ultimul rnd, dar nu cel mai u[or dintre cazuri,
ne referim la Libia, n care for]ele interna]ionale au trebuit s` intervin`
pentru a restabili ordinea n interiorul ]`rii. n toate cele trei cazuri au existat
schimb`ri de guverne, de regim. De asemenea, n Orientul Mijlociu avem Yemen,
Bahrein, Irak [i Siria, cazul Siriei fiind cel mai important pentru rolul pe care l joac`
nu doar n regiune, ci, de asemenea, ca pies` de [ah ntre marile puteri, membre
ale Consiliului de Securitate.
2
Ibidem.
110
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Pentru a avea un tablou oarecum complet fa]` de ceea ce se ntmpl` n regiune,
n afar` de r`zboiul civil din Siria, celelalte provoc`ri pentru comunitatea interna]ional`
le reprezint` programul nuclear al Iranului, conflictul israelo-palestinian,
destabilizarea ]`rilor din regiune care au trecut printr-o schimbare profund` politic`
[i guvernamental`, n c`utarea propriului drum.
Politica extern` a SUA, din ultima decad`,
n nordul Africii [i n Orientul Mijlociu
Pentru a vedea cum func]ioneaz` politica extern` a acestei puteri trebuie s` n]elegem
cum este America de Nord, cum func]ioneaz` \n interior [i care sunt principiile
care ghideaz` aceast` politic`. Pentru c`, nainte de toate, discursurile americane
sunt pline de amintiri istorice ale propriilor r`d`cini, care ntotdeauna reamintesc
valorile [i principiile na]iunii.
n fiecare discurs important al fo[tilor [i actualilor pre[edin]i americani
exist` idei care amintesc de istoria glorioas` a na]iunii [i de ceea ce reprezint`
o mare na]iune un model pentru restul lumii.
n cartea sa Democra]ia american` , Alexis de Tocqueville vorbe[te
despre ce este efectiv politica extern` a Statelor Unite. Este adev`rat c` autorul
este un aristocrat francez din prima jum`tate a secolului XIX, dar, n comentariile
sale despre politica extern`, are foarte bune referin]e [i surprinde ntr-o form`
concis` ceea ce este, practic, politica extern` nord-american`. Tocqueville vorbe[te
despre tendin]a societ`]ilor moderne c`tre egalitate. Aceast` idee continu` n lucr`rile
sale, f`cnd diferen]a ntre aristocra]ie [i democra]ie, aristocratic [i egalitar.
ncepnd cu aceast` idee, Tocqueville construie[te sisteme de organiza]ii,
ideile sale inspirndu-se din secolele XVIII [i XIX. Pentru timpul s`u, ideile sale
sunt inovatoare [i datorit` faptului c` el a tr`it o perioad` de schimb`ri politice
[i de mi[c`ri democratice (att n ]ara sa, ct [i n lume). Ideile sale vor fi dezvoltate
[i continuate de Max Weber (n ceea ce Weber va numi tipul ideal). n viziunea
sa, schimbarea social` este rezultatul aspira]iei oamenilor la egalitate. Pentru el,
exist` doi termeni importan]i: libertate [i egalitate. n Democra]ia american`,
libertatea n societ`]ile democratice este un bine superior, care trebuie s` se suprapun`
egalit`]ii, un concept care are nuan]e [i sensuri morale ce afecteaz` rela]ia
ntre cet`]eni [i stat.
Realitatea despre politica extern` a Statelor Unite este una istoric`: interesele
externe plaseaz` aceast` politic` n minile pre[edintelui [i ale Senatului. Este o realitate
consacrat` n Constitu]ie. Weber subliniaz` c` aceast` putere este n afara influen]ei
directe zilnice a poporului. Exist` o separa]ie logic` ntre politica intern` [i cea extern`,
ntre societate [i aristocra]ie, dup` cum spune Tocqueville, nu doar pentru c` ac]ioneaz`
sub alt` form`, ci [i pentru c` au obiective [i caracteristici diferite.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
111
Cuvntul cheie n politica intern` a Statelor Unite a fost, dintotdeauna, democra]ie,
acesta avnd, n opinia lui Tocqueville, sensul de: experien]`, obicei, instruc]ie.
O democra]ie favorizeaz`, spune autorul men]ionat, dezvoltarea intern` a unei societ`]i
interne, a spiritului public, nt`rirea respectului pentru lege, lucruri care nu ]in
de politica extern`. Ultima decad` a politicii externe a Statelor Unite a avut
n prim-plan schimb`rile post-11 septembrie:
2001 For]ele nord-americane [i cele ale NATO invadeaz` Afganistanul
[i r`stoarn` regimul taliban; r`mn n teatrul de opera]iuni pn` n 2008.
2003 Bush [i consilierii s`i neoconservatori propun s` urmeze wilsoniasmul
n politica extern`, promovnd agresiv democra]ia n Orientul Mijlociu
[i izolnd acele rogue states, a[a-numita axa r`ului, compus` din Irak,
Iran [i Coreea de Nord.
2003 Coali]ia condus` de SUA invadeaz` Irakul pentru a-l r`sturna
pe Saddam Hussein. Trupele se men]in n teatrul de opera]ii pentru a lupta
contra insurgen]ei pn` la aprobarea noului guvern ales de c`tre ONU.
2006 George W. Bush semneaz` United States India Peaceful Atomic
Energy Cooperation Act, ntr-o nou` lege.
Statele Unite sunt foarte bine informate despre realitatea politic` a fiec`rei ]`ri
[i sunt implicate n programele de ajutor interna]ional c`tre ]`rile afectate de revoltele
arabe. Ca atare, au, cu fiecare ]ar` n parte, programe speciale. Nu putem vorbi
despre o democra]ie arab` ca despre o democra]ie european`, de exemplu
(sau de o democra]ie american`). Trebuie s` n]elegem c`, pentru a ajunge
la o democra]ie, este nevoie de c]iva ani, poate decenii, pentru a perfec]iona
conceptele democratice. {i nc` [i mai greu dect aceasta, atunci cnd se vorbe[te
despre o alt` cultur`, de alte sisteme politice, n sfr[it, de un alt tip de lume.
n acest context, dup` cum ne informeaz` pagina oficial` a Departamentului de Stat
nord-american, coordonatorul special [i echipa sa sunt ns`rcina]i pentru a aplica
un set de m`suri specifice cu privire la Orientul Mijlociu
3
, precum:
Dezvoltarea strategiilor integrale de asisten]` [i garantarea c` instrumentele
de ajutor (United States Agency for International Development USAID,
Middle East Partnership Initiative MEPI [i altele, precum programele
PM/DOD) sunt aliniate cu obiectivele politice ale Statelor Unite.
Cooperarea strns` cu inter-agen]iile pentru a asigura c` instrumentele
de asisten]` ale statului [i USAID sunt nt`rite cu un pachet complet
de c`tre guvern n ajutorul tehnic, economic [i de alte tipuri.
Lucrul cu donatorii [i institu]iile interna]ionale ntr-o strategie coordonat`
de asisten]`.
3
Document consultat pe site-ul http://www.state.gov/s/d/met/releases/198353.htm
112
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Evaluarea viabilit`]ii [i facilit`rii recuper`rii activelor achizi]ionate ilegal.
Men]inerea membrilor [i a personalului din Congres, informarea [i consilierea
acestora.
Dezvoltarea [i men]inerea leg`turilor cu [i ntre comunit`]ile think-tank
n Washington.
Mobilizarea resurselor companiilor de c`tre SUA, funda]ii, universit`]i
[i alte sectoare pentru ajutorarea tranzi]iei n Orientul Mediu.
Asigurarea unei strnse coordon`ri a asisten]ei ntre Washington [i ambasadele
Statelor Unite n Tunisia, Cairo [i Tripoli.
Ajutorarea proceselor interinstitu]ionale, ]inte [i taskings.
n plus, coordonatorul trebuie s` fie centrat pe mobilizarea [i coordonarea
eforturilor Statelor Unite c`tre:
ajutorarea alegerilor libere, drepte [i competitive;
ajutorarea egiptenilor, tunisienilor [i crearea institu]iilor politice democratice
de durat` pentru poporul libanez;
permiterea autorit`]ilor de tranzi]ie actuale [i a viitoarelor guverne alese
pentru a presta servicii [i a satisface suficient a[tept`rile cet`]enilor, n special
prin ajutorul societ`]ii civile [i al sectorului privat;
identificarea formelor de ajutorare n sectoarele cheie ale economiei n Tunisia,
Egipt [i Libia;
cre[terea influen]ei for]elor politice, economice [i sociale emergente n Egipt,
Tunisia [i Libia
4
.
Concluzii
Atunci cnd vorbim despre Prim`vara arab`, nu trebuie s` uit`m
c` cea mai mare i mportan]` o de]i ne voi n]a poporul ui . Adi c`, accentul
l are democra]ia, rela]ia dintre putere [i popor (demos kratos).
Revoltele arabe au fost evenimente care au marcat evolu]ia cadrului
de securitate na]ional`, regional` [i interna]ional`, n principal n prima parte
a anului 2011. Efectele generate au condus la unele consecin]e semnificative
la nivel social, politic, economic, militar [i geopolitic. Obiectivele persoanelor
implicate, n special ale tinerilor, care au constituit baza social` a revoltelor,
nu au fost atinse n forma dorit` la izbucnirea evenimentelor. Din punct de vedere
social, revoltele, prin durata lor [i prin r`spunsul ordinii sociale existente,
au accentuat sentimentul de nesiguran]` personal`, de grup [i na]ional`.
Posibilitatea de a se produce unele fapte antisociale n localit`]ile afectate de valul
de revolte antiguvernamentale, precum furturi, crime [i distrugerea bunurilor etc.,
4
Ibidem.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
113
este mult mai ridicat`. De asemenea, func]ionarea societ`]ii, n ntregul s`u,
este afectat` [i, astfel, rezult` disfunc]ionalit`]i grave pentru popula]ie.
Din perspectiv` politic`, revoltele arabe au avut efecte diferite. n Egipt
[i n Tunisia, [efii de stat au fost nevoi]i s` renun]e la puterea pe care
au de]inut-o de-a lungul timpului [i, n locul lor, s-au instalat guverne de tranzi]ie,
care au promis reforme democratice. n celelalte ]`ri, schimb`rile politice
au fost relativ nesemnificative, cu excep]ia cazului Libiei, unde rebelii sus]inu]i
de c`tre comunitatea interna]ional` au preluat friele politicii statale f`r` ca Gaddafi
s` fie declarat nvins. n acela[i timp, revoltele se pare ca s-au schimbat n orientarea
politic` spre alian]e externe. Sub aspect economic, revoltele arabe au prejudiciat
att dezvoltarea economic` na]ional`, ct [i pe cea global`, avnd n vedere
reducerea produc]iei de petrol a ]`rilor din zon`, precum exportul c`tre pia]a aferent`,
pe de o parte, [i cre[terea pre]ului petrolului, pe de alt` parte. De aici rezult`
preocuparea statelor dezvoltate pentru a acorda ajutor ]`rilor din zon` n scopul
de a dep`[i dificult`]ile economice rezultate din criza financiar` mondial`,
precum, de asemenea, din revoltele arabe. n acest sens, se poate men]iona
c` turismul n unele ]`ri, de exemplu Tunisia [i Egipt, a avut o sc`dere semnificativ`
pe toat` durata revoltelor.
Din perspectiv` militar`, exist` un aspect important rolul armatei jucat
n timpul revoltei. De exemplu, n Egipt, armata nu a intervenit n favoarea [efului
statului [i a guvernului atunci cnd manifestan]ii au cerut schimbarea puterii politice.
Dup` schimbarea guvernului, armata s-a angajat n procesul de formare a ]`rii.
n Bahrein, de exemplu, armata a participat pentru a suprima revoltele. Un caz
particular este Libia, unde rebelii au fost sus]inu]i ini]ial de c`tre Fran]a [i, ulterior,
comanda opera]iunilor a fost preluat` de c`tre NATO, sub mandat ONU. Revoltele
arabe nu au atins obiectivele sperate de c`tre manifestan]i. O serie de exper]i
str`ini evoc`, ntr-o form` paradoxal`, un tip de scenarii posibile: control militar
total, cu un discurs cu accente democratice, ce convine tuturor
5
. Libia este un exemplu
care demonstreaz` c` setea de putere a unui dictator este capabil` de a stinge
impulsul revolu]ionar, de asemenea, c` inclusiv interven]ia unei puternice alian]e
politico-militare nu poate schimba nimic. n Bahrein [i Yemen, Consiliul de cooperare
al statelor arabe din Golf, organiza]ie care, probabil, reune[te cele mai conservatoare
regimuri din lume, care nu fac nici m`car efortul s` mimeze democra]ia, pretinde
a de]ine primele roluri politice.
Statele Unite au interes n ajutorarea ]`rilor afectate de revoltele arabe,
pentru c`, sub aceast` form`, vor c[tiga ncrederea acestor ]`ri [i pot avea
o politic` stabil` n vederea unui dialog. Ajutorul dat de SUA const` nu doar
5
F. Loukianov, Aprs leuphorie de lhiver, le printemps arabe, 2011, p. 1; pe site-ul http://fr.rian.ru/
tribune/20110421/189221346.html
114
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
6
V. Putin, A Plea for Caution from Rusia. What Putin Has to Say to Americans About Syria, n New York
Times, 11 septembrie 2013, [i pe site-ul http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-
for-caution-from-russia-on-syria.html?pagewanted=all&_r=0).
n sprijin umanitar, ci, de asemenea, n formarea academic` a tinerilor, care reprezint`
viitorul, ei put#nd schimba societatea [i mentalit`]ile.
Dup` cum spune Hillary Clinton, pentru Statele Unite, sus]inerea tranzi]iilor
democratice nu este un idealism, este o necesitate strategic`. SUA nu vor retrage
ajutorul economic pentru aceste ]`ri emergente n momentul n care lucrurile
se complic`.
Este clar ca va trece timp pentru a face o transformare [i un schimb la nivel
de societate [i la nivel politic n ]`rile arabe. Prim`vara este o perioad` de tranzi]ie
ntre o iarn` opresiv` [i dictatorial` c`tre o var` democratic`, cu principii [i valori
occidentale (libertate, egalitate, drepturile omului etc.).
Statele Unite au interes n a fi prezente, sub orice form`, n zon`. Este regiunea
cea mai sensibil` a lumii [i cu resursele cele mai dorite de c`tre Occident.
Stabilitatea n zon` nu are doar un interes economic, ci [i de securitate.
Instabilitatea ar produce o conlucrare ntre organiza]iile teroriste [i fac]iunile
extremiste. Occidentul trebuie s` fie atent cu aceste mi[c`ri [i cu c[tigarea
popula]iei [i a opiniei publice.
Strategia de ajutor umanitar adus` de SUA pentru ]`rile arabe pe termen lung
poate da ni[te rezultate bune, pentru a avea nu doar prezen]` n aceste ]`ri,
ci, de asemenea, de a avea un schimb al regimurilor n favoarea valorilor
[i principiilor pe care nord-americanii le ap`r`.
Pe de alt` parte, cealalt` mare putere care are interes n zon`, Rusia, avertizeaz`
c` aceste valori [i principii nu fac ca America s` fie diferit` sau excep]ional`.
Pre[edintele Putin, n discursul s`u din septembrie 2013, este foarte tran[ant
\n ceea ce prive[te politica nord-american`: Prefer s` fiu n dezacord cu un caz
care a f`cut excep]ionalitatea american`, afirmnd c` politica Statelor Unite
este ceea ce face Statele Unite diferite. Este ceea ce ne face excep]ionali. Este extrem
de periculos s` se ncurajeze lumea s` se vad` ca ceva excep]ional, oricare ar fi motiva]ia.
Exist` ]`ri mari [i ]`ri mici, boga]i [i s`raci, cei care au o lung` tradi]ie democratic`
[i cei care nc` [i caut` drumul lor c`tre democra]ie. Politicile lor sunt diferite,
de asemenea. To]i suntem diferi]i, dar, cnd cerem binecuvnt`rile lui Dumnezeu,
nu trebuie s` uit`m c` Dumnezeu ne-a creat egali
6
.
Fiecare stat afectat de revolte trebuie s` g`seasc` propriul drum c`tre democra]ie
[i Occidentul va trebui s` fie r`bd`tor, pentru c` este un proces de lung` durat`.
[i nici nu se poate face o compara]ie ntre democra]ia occidental` [i o viitoare democra]ie
arab`. Principiile [i valorile democra]iei occidentale pot s` fie diferite de ceea ce popula]ia
autohton` poat` s` n]eleag` [i s` asimileze [i, desigur, efectele sunt diferite.
Dar, a[a cum a subliniat [i Putin n discursul s`u, to]i suntem egali
naintea lui Dumnezeu atunci cnd cerem binecuvntarea Sa!
115
1. Introducere
La 25 noi embri e 2013, Washi ngt onul
[i-a exprimat speran]a c` negocierile programate
pentru 22 ianuarie 2014 n Geneva vor pune
cap`t violen]elor din Siria
1
. Aceast` perspectiv`
optimist` asupra finaliz`rii r`zboiului civil
este ns` umbrit` de faptul c`, pentru ca pacea
s` se instaleze, Assad va trebui s` renun]e la putere.
Chiar [i n acest context improbabil, situa]ia din Siria
risc` s` nu se stabilizeze prea curnd, din cauza
unor factori istorici locali care pot destabiliza statul
pe termen lung. Prezentul articol caut` s` pun`
lucrurile n perspectiv` [i, totodat`, s` arunce
o privire n urm` asupra celor mai importante
eveni ment e car e au model at conf l i ct ul
[i care vor influen]a, probabil, Siria n viitor.
n data de 15 martie 2011, presa interna]ional`
a nceput s` raporteze asupra faptului c` Bashar
al-Assad a fost somat s` elibereze to]i de]inu]ii
politici [i s` faciliteze instalarea unor reforme
democratice
2
de c`tre aproximativ 200 de protestatari
O PRIVIRE DE ANSAMBLU
ASUPRA SITUA}IEI DIN SIRIA
Mihai C`t`lin AVRAM
The goal of this current research
is to figure out the events that led
to the violence that broke out in Syria.
In this respect, the author will conduct
an open-source analysis focused
on online media in order to pinpoint
the key events of the conflict in Syria
as well as to understand the main reasons
for this conflict during its first phase,
as seen by the media.
This chronological approach
will eventually try to draw a series
of up-to-date conclusions regarding
t h e i mp a c t o f t h i s c o n f l i c t
for the international arena, mentioning
President Obamas efforts made
during the G20 Sankt Petersburg
Summit to convince the participants
to get involved in a military mission
in Syria as well as the unexpected
solution found by Russia, namely
to suggest Syria to place its entire WMD
stockpile under international control.
Keywords: Syria; international
impact; the UN; chemical weapons;
social media
Mihai C`t`lin Avram Facultatea de {tiin]e Politice, Universitatea din Bucure[ti.
1
Jim Kuhnhenn, White House Hopes Talks Will End Assad Regime, ABC News, 25 noiembrie 2013,
pe site-ul http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/white-house-hopes-talks-end-assad-regime-
21007273, consultat la 25 noiembrie 2013.
2
Mid-East Unrest: Syrian Protests in Damascus and Aleppo, BBC News, 15 martie 2013, pe site-ul
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12749674, consultat la 18 august 2013.
116
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
aduna]i n Damasc
3
. Se pare c`, asemenea situa]iei din Egipt, protestatarii reu[iser`
s` se organizeze [i s` creeze un grup care s` se bucure de sprijin, prin intermediul
instrumentelor de social media precum Facebook
4
. Ini]ial, sursele deschise
au afirmat c` for]ele de securitate prezente la fa]a locului nu au tratat violent
grupul de protestatari, re]innd doar [ase dintre ace[tia
5
, ns` situa]ia s-a modificat
extrem de rapid [i, deja n data de 16 martie, Reuters raporta cum for]ele
de securitate utilizau deja din plin bastoanele din dotare pentru a dispersa
o adunare de aproximativ 150 de protestatari concentra]i n apropierea Ministerului
de Interne
6
. Cu aceast` ocazie, reporterii de la fa]a locului au putut observa
[i o serie de r`niri u[oare ale civililor de c`tre for]ele de ordine. Protestatarii
se pare c` s-ar fi adunat n fa]a Ministerului de Interne pentru a demonstra
[i a cere eliberarea a circa 3 000-4 000 de de]inu]i politici re]inu]i f`r` proces
7
.
Situa]ia a cunoscut ns` o turnur` major` nspre mai r`u atunci cnd surse
precum Washington Post au anun]at c` for]ele guvernamentale siriene au nceput
s` utilizeze muni]ie de r`zboi mpotriva protestatarilor
8
. Gloan]ele au fost adesea
nso]ite de gaze lacrimogene, pe m`sur` ce cel pu]in 14 oameni au fost uci[i
9
.
n ncercarea de a opri ceea ce devenea deja o problem` la nivel na]ional,
Assad a decis eliberarea unor prizonieri politici, ns` acest gest s-a dovedit
a nu fi o solu]ie ct` vreme pove[tile de deten]ie ale acestora au alimentat motivele
de nemul]umire ale protestatarilor. O parte dintre aceste pove[ti au fost f`cute
publice de The Guardian n data de 25 aprilie 2011, atunci cnd un anume Mahmoud
a sus]inut n fa]a reporterilor c` de]inu]ii erau ncarcera]i n condi]ii inumane,
fie [i numai pentru c` au ncercat s` [i apere dreptul la liber` exprimare
10
.
3
Elizabeth Flock, Syria Revolution, A Revolt Brews against Bashar al-Assad Regime, \n The Washington
Post, 15 martie 2011, pe site-ul http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/syria-revolution-
revolt-against-bashar-al--assads-regime/2011/03/15/ABrwNEX_blog.html, consultat la 18 august 2013.
4
Ibidem.
5
Mid-East Unrest..., op.cit.
6
Khaled Yacoub Oweis, Syrian Forces Break Up Damascus Protest, Reuters, 16 martie 2011, pe site-ul
http://uk.reuters.com/article/2011/03/16/uk-syria-protest-idUKTRE72F2V720110316, consultat
la 18 august 2013.
7
Ibidem.
8
Leila Fadel, Protesters Shot as Demonstrations Expand Across Syria, \n The Washington Post,
25 martie 2011, pe site-ul http://articles.washingtonpost.com/2011-03-25/world/35261439_1_sanamein-
security-forces-protesters-shot, consultat la 18 august 2013.
9
Leila Fadel, Syrias Assad Moves to Allay after Security Forces Fire on Protesters, \n The Washington Post,
26 martie 2011, pe site-ul http://articles.washingtonpost.com/2011-03-26/world/35260990_1_syrian-
unrest-egypt-or-tunisia-security-forces, consultat la 18 August 2013.
10
Katherine Marsh, Syrias Political Prisoners: Its Hard To Imagine how I Got through It, \n The Guardian,
25 aprilie 2011, pe site-ul http://www.theguardian.com/world/2011/apr/25/syria-political-prisoners,
consultat la 18 august 2013.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
117
Deja atunci cnd Mahmoud a p`r`sit nchisorile siriene, situa]ia n ]ar` devenise
mai complicat` dect se crezuse ini]ial, cu peste 200 de protestatari declara]i
disp`ru]i doar n ultimele trei zile, conform organiza]iilor responsabile cu monitorizarea
drepturilor omului
11
. Protestatarii care nu disp`ruser`, dar care fuseser` lua]i
n custodia autorit`]ilor, au f`cut publice practici de tortur` inimaginabile
la care au fost supu[i, precum mersul prin foc
12
. La 20 aprilie 2011, guvernul sirian
a ridicat starea de urgen]` intrat` n vigoare cu 48 de ani n urm`
13
, ns` acest gest
nu a avut niciun rezultat asupra protestatarilor care, acum, nu mai c`utau concesii
politice, ci mai degrab` libertatea
14
.
n aprilie, for]ele guvernamentale d`deau semne c` sunt preg`tite s` fac` orice
pentru a men]ine puterea, dup` ce au fost folosite tancuri pentru bombardarea
ora[ului Deraa
15
. Acela[i lucru s-a ntmplat, ntr-un ritm sus]inut n timp, [i cu ora[e
precum Baniyas
16
, Homs
17
[i Jisr al-Shughour
18
. For]ele guvernamentale au sus]inut
c` rebelii au ucis n Deraa peste 120 de solda]i
19
. Drept r`spuns, for]ele armate
siriene, fidele regimului de la Damasc, au trimis 200 de vehicule militare,
inclusiv tancuri, precum [i elicoptere militare [i infanterie
20
. n jur de 10 000 de cet`]eni
s-au refugiat n tabere special amenajate n Turcia
21
. Pe m`sur` ce violen]ele
din interiorul Siriei au crescut n mod considerabil, comunitatea interna]ional`
a nceput o evaluare a situa]iei pentru a n]elege posibilele riscuri de securitate
derivate din regimul lui Assad.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
David Williams, Syria Lifts 48-Year State of Emergency as Thousands of Protesters Refuse to Leave City
Square until Assad Is Ousted, \n The Daily Mail, 20 aprilie 2011, pe site-ul http://www.dailymail.co.uk/
news/article-1378406/Syria-protests-48-year-state-emergency-lifted-thousands-demand-Bashar-Assad-
ousted.html, consultat la 18 august 2013.
14
Ibidem.
15
Syrians Protest from Rooftops after Enemy Action, Reuters, 30 aprilie 2011, pe site-ul
http://www.reuters.com/article/2011/04/30/us-syria-idUSLDE73N02P20110430, consultat
la 18 august 2013.
16
Syrian Tanks and Troops Enter Flashpoint Baniyas City, BBC News, pe site-ul http://www.bbc.co.uk/
news/world-middle-east-13320326, consultat la 18 august 2013.
17
Martin Chulov, Syrian Tanks Shell Homs after Arab League Peace Deal, \n The Guardian,
3 noiembrie 2011, pe site-ul http://www.theguardian.com/world/2011/nov/03/syrian-tanks-shell-homs,
consultat la 18 august 2013.
18
Hannah Godfrey, Martin Chulov, Syrian Army Tanks Move into Jisr al-Shughour, \n The Guardian,
12 iunie 2011, pe site-ul https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=SGgzUpHdHM3Iswa3vIGgDg#q=Syrian+
Army+tanks+move+into+Jisr+al-Shughour, consultat la 18 august 2013.
19
Ibidem.
20
Syrian Unrest: Army in Control of Jisr al-Shoughor, BBC News, 12 iunie 2011, pe site-ul http://www.
bbc.co.uk/news/world-middle-east-13741106, consultat la 18 august 2013.
21
Ibidem.
118
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
2. Perspective interna]ionale diverse
Agen]ia Interna]ional` de Energie Atomic` a acuzat Siria de construirea
unui reactor nuclear, bazat pe tehnologie nord-coreean`, n scopuri mali]ioase,
care a fost, de fapt [i de drept, distrus n 2007
22
. Acest act declarativ a contribuit
la cre[terea nivelului de adversitate interna]ional` manifestat` fa]` de un guvern
care se prefigura a fi avid de putere [i care utiliza instrumentul violen]ei
dispropor]ionate pentru a-[i disciplina cet`]enii. Pe m`sur` ce violen]ele interne
au crescut, Liga Arab` a suspendat Siria pentru felul n care aceasta a e[uat
n cadrul efortului de men]inere a p`cii la nivel regional [i pentru utilizarea violen]ei
ca arm` mpotriva propriilor cet`]eni
23
. Tot Liga Arab` a luat o serie de m`suri
restrictiv-economice asupra Siriei, n speran]a c` un astfel de gest va pune presiune
suplimentar` asupra aparatului guvernamental
24
. Pe de alt` parte, Organiza]ia
Na]iunilor Unite a decis chiar creionarea unui plan pentru pace ce avea n vedere
o ncetare a focului zilnic`, de dou` ore, retragerea unor trupe [i deschiderea
unor canale de dialog ntre opozi]ie [i regim
25
. Cu toate acestea, ONU nu a reu[it
s` adopte sau s` implementeze [i o serie de sanc]iuni mai serioase n eventualitatea
continu`rii conflictelor
26
, avnd n vedere faptul c` Rusia [i China s-au ar`tat,
nc` de la nceputul conflictului, reticente n a aplica sanc]iuni Damascului
[i au blocat n mod extrem de eficient realizarea unei Rezolu]ii a ONU n acest sens
27
.
n tot acest timp, temndu-se, se pare, de ce putea fi mai r`u, for]ele
rebele din Siria au declarat, nc` de pe 29 mai 2012, c`, pe m`sur` ce mi[carea
lor va c`p`ta un avnt suficient pentru a r`sturna guvernul, prima grij` a lor
va fi punerea sub control a armelor chimice
28
. Acest anun] s-a dovedit a fi esen]ial
22
Dan Bilefsky, U.N. Nuclear Watchdog Pressed Case `gainst Syria, \n The New York Times, 4 iunie 2011,
pe site-ul http://www.nytimes.com/2011/06/10/world/middleeast/10nations.html?_r=0, consultat
la 19 august 2013.
23
Neil MacFarquhar, Arab League Votes to Suspend Syria over Crackdown, \n The New York Times,
pe site-ul 12 noiembrie 2011, http://www.nytimes.com/2011/11/13/world/middleeast/arab-league-
votes-to-suspend-syria-over-its-crackdown-on-protesters.html?pagewanted=all, consultat la 19 august 2013.
24
David Batty, Syria Suspended from Arab League, \n The Guardian, 12 noiembrie 2011, pe site-ul
http://www.theguardian.com/world/2011/nov/12/syria-suspended-arab-league, consultat
la 19 august 2013.
25
Syria: U.N. Security Council Agree to Back Kofi Annans Plan Wednesday 21 March 2012, \n The Guardian,
21 martie 2012, pe site-ul http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2012/mar/21/syria-
crisis-live-coverage, consultat la 19 august 2013.
26
Ibidem.
27
U.S. Urges Syria to Work with Annan Peace Plan, BBC News, 21 martie 2012, pe site-ul http://www.
bbc.co.uk/news/world-middle-east-17466453, consultat la 19 august 2013.
28
Brian Whitaker, Tom McCarthy, Governments around The World Expel Syrian Diplomats, \n The Guardian,
29 mai 2012, pe site-ul http://www.theguardian.com/global/middle-east-live/2012/may/29/syria-bashar-
al-assad, consultat la 19 august 2013.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
119
din trei mari motive. n primul rnd, aceast` declara]ie demonstreaz` faptul
c` cel pu]in o parte a for]elor rebele [i puneau foarte serios problema guvern`rii
statului [i, implicit, a stabiliz`rii sale, problema control`rii resurselor militare
chimice devenind, n acest sens, esen]ial`. n al doilea rnd, aceast` informa]ie
a fost totu[i un semnal de alarm` care a amintit mediului interna]ional c` regimul
Assad se afla nc` n control asupra acestor mijloace [i c` le poate utiliza
n orice situa]ie. n al treilea rnd, este important de observat c` declara]ia
a fost f`cut`, conform ziarului evreiesc Haaretz, de o personalitate a opozi]iei descris`
ca fiind un fost nalt ofi]er al armatei siriene
29
, ceea ce este, pn` la un punct,
un indicator al faptului c` for]ele opozi]iei ncepeau s` ob]in` un avantaj strategic
de pe urma personalului militar care defectase pentru a se al`tura rebelilor.
ns`, aceast` perspectiv` nu pare s` fi fost suficient` ct` vreme Siria continua
s` alunece pe panta distrugerii. O nou` barier` a decen]ei fusese spulberat`
pe 25 mai 2012, cnd for]ele guvernamentale se pare c` ar fi atacat o comunitate
de agricultori din Houla, ucignd 108 dintre membrii acesteia. Printre ace[tia
se pare c` s-au aflat [i 49 de copii [i 34 de femei
30
. O parte dintre ei se crede
c` au fost executa]i cu pistolul la tmpl`
31
. Aceast` violare major` a normelor
interna]ionale a fost aspru sanc]ionat` de c`tre Fran]a, Germania, Italia, Spania
32
,
Australia
33
, care au hot`rt expulzarea diploma]ilor sirieni.
Opozi]ia din interiorul Siriei a nceput s` dea semne de organizare eficient`,
precum [i de implementare a unei perspective strategice mai largi asupra conflictului,
n condi]iile n care trei dintre [efii aparatului de securitate al lui Assad au fost uci[i
n timpul unui atentat cu bomb`
34
. Data de 18 iulie a demonstrat, de asemenea,
conturarea altor dou` trenduri. Nivelul de dezertare al militarilor fideli regimului
a crescut
35
[i, n al doilea rnd, dar poate mai important, decizia acestora a fost,
se pare, mult influen]at` de faptul c` for]ele de securitate guvernamental` au nceput
s` fie dotate cu m`[ti de gaze
36
. Decizia de utilizare a unei bombe pentru uciderea
29
Ibidem.
30
Syrian Diplomats around the World Expelled, \n The Telegraph, 29 mai 2012, pe site-ul http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9297399/Syrian-diplomats-around-the-world-
expelled.html, consultat la 19 august 2013.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Brian Whitaker, Tom McCarthy, op. cit.
34
Ibidem.
35
Martin Chulov, Syria Crisis: Three of Assads Top Chiefs Killed in Rebel Bomb Strike, \n The Guardian,
18 iulie 2012, pe site-ul http://www.theguardian.com/world/2012/jul/18/syria-rebels-kill-elite-damascus,
consultat la 19 august 2013.
36
Ibidem.
120
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
nal]ilor reprezentan]i ai regimului Assad este greu de cnt`rit ns`. La prima vedere,
o astfel de practic` pare a fi un r`spuns just la adresa unui regim care utilizeaz`
mijloace violente asupra propriilor cet`]eni. Totu[i, m`sura pare extrem de asem`n`toare
cu tacticile folosite n general de terori[ti. De[i, probabil, a fost singurul mijloc
asimetric pe care rebelii l-au putut folosi pentru a c[tiga un avantaj relativ sporit,
aceast` practic` na[te serioase ntreb`ri privitoare la felul n care ace[ti viitori poten]iali
lideri ai Siriei vor folosi diferite mijloace pentru a rezolva divergen]e etnice
[i religioase extrem de pronun]ate odat` ce vor ob]ine puterea. Numai timpul
va putea s` ne spun`.
Situa]ia armelor chimice reprezenta ns` un pericol imediat, motiv
pentru care comunitatea interna]ional` s-a gr`bit s` ofere un r`spuns la aflarea
informa]iei c` for]e guvernamentale mut` o bun` parte din arsenalul chimic
n diferite spa]ii din interiorul ]`rii
37
. n ciuda eforturilor regimului sirian
de a nega astfel de acuza]ii
38
, organiza]ii de informa]ii din spa]iul occidental
au continuat s` sus]in` contrariul. Barack Obama chiar a atras aten]ia
asupra faptului c` eventuala folosire a armelor va atrage numeroase consecin]e
39
.
Acesta a declarat c` am fost foarte clari fa]` de regimul Assad, dar [i cu al]i factori
locali, c` linia ro[ie n cazul nostru este dep`[it` atunci cnd ncepem s` vedem
c` arme chimice sunt transportate n diferite locuri sau c`, eventual, ele sunt folosite.
O astfel de perspectiv` mi-ar schimba calculul
40
. Hillary Clinton a sus]inut, de asemenea,
c`, dac` vor fi folosite armele chimice, SUA ar inten]iona s` ac]ioneze
41
.
ntre timp, conflictul iradia peste grani]`, pe m`sur` ce Reuters raporta
cum armata Turciei a r`spuns la foc dup` ce o bomb` din Siria a aterizat
pe teritoriu turc
42
. Ankara a r`spuns, spunnd c` Turcia nu vrea r`zboi,
dar c` Siria nu ar trebui s` fac` gre[eala fatal` de a-i testa nivelul de hot`rre
43
.
37
Matt Williams, Martin Chulov, Barack Obama Warns Syria of Chemical Weapons Consequences,
\n The Guardian, 4 decembrie 2012, pe site-ul http://www.theguardian.com/world/2012/dec/04/barack-
obama-syria-chemical-weapons-warning, consultat la 19 august 2013.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
James Ball, Obama Issues Syria a Red Line Warning on Chemical Weapons, \n The Washington Post,
20 august 2012, pe site-ul http://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-issues-syria-
red-line-warning-on-chemical-weapons/2012/08/20/ba5d26ec-eaf7-11e1-b811-09036bcb182b_
story.html, consultat la 19 august 2013.
41
Ibidem.
42
Turkish Army Returns Fire after Syrian Mortar Strike, Reuters, 6 octombrie 2012, pe site-ul
http://www.reuters.com/article/2012/10/06/us-syria-crisis-turkey-mortar-idUSBRE89503H20121006,
consultat la 19 august 2013.
43
Ibidem.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
121
Spiritele au fost inflamate [i de faptul c` Turcia a declarat c` a descoperit armament
rusesc la bordul unui avion de pasageri sirian for]at s` aterizeze n Ankara
44
.
Muni]ia a fost oprit` n Ankara. Ideea unui proiectil care s` loveasc` teritoriul
suveran turcesc a avut efecte imediate, n condi]iile n care Turcia a cerut SUA
protec]ie. A[adar, pe 20 noiembrie 2012, Ministerul de Externe al Turciei declara
c` state NATO [i oferiser` acordul pentru implementarea unui sistem de rachete
Patriot care s` protejeze Turcia n fa]a unor atacuri siriene
45
.
ntre timp, n Siria, for]ele rebele manifestau dificult`]i n recunoa[terea
unui conduceri comune. n noiembrie, o parte din for]ele siriene se organizaser`
n ceea ce ei numeau Coali]ia na]ional`, revolu]ionar` [i de opozi]ie a for]elor
siriene
46
. Mediul occidental, dar [i Turcia [i membrii Consiliului de Cooperare
al Golfului
47
au l`udat ini]iativa, considernd c` respectiva coali]ie reflect` pe deplin
diversitatea poporului sirian
48
. ns`, grupurile islamice precum Al Nursa
[i Liwa Al Tawhid au refuzat s` l recunoasc`
49
, declarndu-l conspirativ
50
.
{i, astfel, de[i nc` nu exist` o putere de mp`r]it, ct` vreme Assad este nc`
la crma Siriei, grupurile militante au nceput dezbaterea conducerii statului,
cu perspective nu foarte ncurajatoare.
n tot acest timp, Assad a c`utat pierderea urmei a unui num`r de arme
de distrugere n mas` cu ajutorul Hezbollah
51
. Israelul a reu[it, se pare, s` opreasc`
transferul de arme chimice c`tre aceast` organiza]ie prin intermediul unor atacuri
aeriene care au dus la eliminarea unui nalt general iranian, Hassan Shateri,
44
Liy Sly, Turkey Says Syrian Jet Carried Russian Arms, Drawing Moscow Deeper into Crisis,
\n The Washington Post, 11 octombrie 2012, pe site-ul http://articles.washingtonpost.com/2012-10-11/
world/35501159_1_syrian-mortar-strike-syrian-air-plane-syrian-passenger-jet, consultat la 20 august 2013.
45
Neil McFarquhar, Citing a Credible Alternative to Assad, Britain Recognizes Syrian Rebel Group,
\n The New York Times, 20 noiembrie 2012, pe site-ul http://www.nytimes.com/2012/11/21/
world/middleeast/britain-is-latest-power-to-recognize-syrian-opposition-coalition.html?_r=0, consultat
la 20 august 2013.
46
Arthur Bright, What Is the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces?,
\n The Christian Science Monitor, 12 noiembrie 2012, pe site-ul http://www.csmonitor.com/World/
terrorism-security/2012/1112/What-is-The-National-Coalition-for-Syrian-Revolutionary-and-Opposition-
Forces-video, consultat la 20 august 2013.
47
Neil McFarquhar, op. cit.
48
Arthur Bright, op. cit.
49
Syria s Opposition Coalition Suffers First Setback, AFP, 20 noiembrie 2012, pe site-ul
http://gulfnews.com/news/region/syria/syria-s-opposition-coalition-suffers-first-setback-1.1107466,
consultat la 20 august 2013.
50
Ibidem.
51
Phoebe Greenwood, Richard Spencer, Bashar al-Assad Accuses Israel of Trying to Destabilize Syria,
\n The Telegraph, 3 februarie 2012, pe site-ul http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
syria/9846032/Bashar-al-Assad-accuses-Israel-of-trying-to-destabilise-Syria.html, consultat
la 20 august 2013.
122
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
cel care nso]ea convoiul
52
. Conform serviciilor de informa]ii din Israel, Iranul
a colaborat cu Hezbollah [i cu regimul Assad
53
n vederea transfer`rii
a nu mai pu]in de 50 000 de combatan]i n tab`ra guvernamental` sirian`
54
,
pe m`sur` ce aceasta se confrunta cu rebeli din ce n ce mai determina]i,
care c[tigau teren.
Acest lucru a devenit evident atunci cnd rebelii au reu[it capturarea
guvernatorului Hassan Jalili din provincia Raqqa, precum [i capturarea
lui Suleiman Suleiman, secretarul general al partidului Baath, odat` cu eliberarea
ora[ului Raqqa din nordul Siriei
55
. Au fost cele mai consistente capturi
de la nceputul r`zboiului
56
. Chiar [i a[a, for]ele guvernamentale siriene
au bombardat ora[ul din avion, drept r`spuns [i ca urmare a faptului c` for]ele
rebele nu au apucat s` ocupe [i bazele aeriene care nconjurau ora[ul n sine
57
.
3. Problema armelor chimice
Primele rapoarte referitoare la utilizarea deplin` a armelor chimice
sunt disponibile nc` din luna martie 2013, atunci cnd Reuters a anun]at c` rebelii
[i for]ele guvernamentale au nceput s` se nvinov`]easc` reciproc pentru utilizarea
armelor chimice la Aleppo
58
. Nu este, desigur, prima dat` cnd for]ele rebele [i trupele
lui Assad se acuz` reciproc de acte de violen]`, ceea ce complic` enorm posibilitatea
de n]elegere a situa]iei la fa]a locului. De cealalt` parte, surse occidentale au subliniat
c` rebelii nu au n posesie astfel de armament, n timp ce Rusia, un aliat al Damascului,
a acuzat rebelii pentru atac
59
. Merit`, de asemenea, men]ionat faptul c` Observatorul
sirian pentru drepturile omului, o surs` pro-rebel`, ce monitorizeaz` conflictul,
a sus]inut c` 16 solda]i s-au aflat printre victimele atacului
60
. Faptul c` rebelii
52
Gabe Fisher, Israels Strike on Syria Last Month Killed Top Iranian General, \n The Times of Israel,
24 februarie 2013, pe site-ul http://www.timesofisrael.com/top-iranian-general-said-target-of-israeli-strike-
in-syria/, consultat la 20 august 2013.
53
Julian Borger, Iran and Hezbollah Have Built 50 000 Strong Force to Help Syrian Regime, \n The Guardian,
14 martie 2013, pe site-ul http://www.theguardian.com/world/2013/mar/14/iran-hezbollah-force-syrian-
regime, consultat la 20 august 2013.
54
Ibidem.
55
Syria Crisis: Warplanes Bomb Raqqa after Rebel Gains, BBC News, 5 martie 2013, pe site-ul
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21666917, consultat la 22 august 2013..
56
Ibidem.
57
Syrian Jets Bomb Northern City Overrun by Rebels, \n The Guardian, pe site-ul 5 martie 2013, http://www.
theguardian.com/world/2013/mar/05/syrian-jets-bomb-city-rebels, consultat la 22 august 2013.
58
Oliver Holmes, Alleged Chemical Attack Kills 25 in Northern Syria, Reuters, 19 martie 2013,
pe site-ul http://www.reuters.com/article/2013/03/19/us-syria-crisis-chemical-idUSBRE92I0A220130319,
consultat la 22 august 2013.
59
Ibidem.
60
Ibidem.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
123
au observat, n trecut, c` securizarea arsenalului chimic este esen]ial` nu a ajutat,
nici atunci [i nici acum, n niciun fel, pentru c` acea declara]ie a deschis posibilitatea
formul`rii unor specula]ii continue. Rusia a efectuat chiar o serie de investiga]ii,
concluzionnd c` piesa de muni]ie care a fost folosit` lng` ora[ul sirian Aleppo
n timpul unui atac chimic, n martie, nu a fost o pies` de fabric` specific`
for]elor armate siriene
61
[i c` piesa este construit` artizanal [i specific` brigadei
Bashair Al-Nasr
62
. Dezbaterile pe marginea acestei probleme sunt departe
de a se fi ncheiat.
Au existat, n timp, numeroase presupuse atacuri cu arme chimice,
dar, de departe cel mai mare pare s` fi fost cel din Damasc, din 21 august 2013.
Rapoarte ini]iale au sus]inut c` n jur de 1 300 de oameni au fost uci[i
dup` ce trupele guvernamentale siriene ar fi folosit arme chimice
63
. La vremea
respectiv`, activi[ti sirieni au acuzat for]ele pre[edintelui Bashar al-Assad de lansarea
atacului cu arme chimice n ceea ce avea s` fie, de departe, cea mai grav` utilizare
a gazelor toxice de la nceputul conflictului de doi ani
64
. Chiar [i a[a, raport`rile
pe marginea acestei probleme nu au putut fi verificate n mod independent
[i au fost negate de televiziunea sirian` de stat, care a sus]inut c` acestea
au fost diseminate n mod voit pentru a distrage echipa de exper]i n gaze toxice
a ONU, ce venise n Siria cu trei zile nainte
65
. Din nou, un purt`tor de cuvnt
al Ministerului de Externe din Moscova a sus]inut c` eliberarea gazului dup` venirea
inspectorilor ONU sugereaz` posibilitatea unei provoc`ri din partea rebelilor
pentru discreditarea guvernului sirian
66
. Statele Unite s-au luptat ns`
pentru a demonstra c` o asemenea perspectiv` este departe de a fi adev`rat`
[i au lansat o declara]ie bazat` pe surse de informa]ii secrete, prin care se spuneau
urm`toarele: Guvernul Statelor Unite consider`, cu un nivel sporit de ncredere,
c` guvernul sirian a dus la bun sfr[it un atac cu arme chimice asupra suburbiilor
din Damasc pe 21 august 2013. Consider`m c`, n cadrul atacului, regimul a folosit
un gaz cu efect asupra sistemului nervos central. Toate aceste evalu`ri se bazeaz`
61
Dimitar Dilkoff, Ammo Used Near Aleppo, Syria in March Was Homemade - Russia, Ria Novosti,
5 septembrie 2013, pe site-ul http://en.ria.ru/world/20130905/183172658/Ammo-Used-Near-Aleppo-
Syria-in-March-Was-Makeshift---Russia.html, consultat la 8 septembrie 2013.
62
Ibidem.
63
Sam Webb, Syrias Darkest Hour: Hundreds of Childrens Bodies Piled High after Nerve Gas Attack
Near Damascus Leaves Up to 1 300 Dead, \n The Daily Mail, 22 august 2013, pe site-ul http://www.dailymail.co.
uk/news/article-2398691/Syrias-darkest-hour-Hundreds-childrens-bodies-piled-high-nerve-gas-
attack-near-Damascus-leaves-1-300-dead.html, consultat la 24 august 2013.
64
Ibidem.
65
Ibidem.
66
Ibidem.
124
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
pe procesarea informa]iei derivate din surse umane, de semnal, geospa]iale,
precum [i din raport`ri venite pe surse deschise
67
. Pentru pre[edintele SUA,
acest gest a consacrat dep`[irea acelei linii ro[ii de demarca]ie men]ionat` n trecut.
Astfel, acesta a f`cut comentarii privitoare la situa]ia din Siria, spunnd c` a decis
c` Statele Unite trebuie s` utilizeze for]a militar` mpotriva unor ]inte guvernamentale,
dar c` vor c`uta o autorizare din partea Congresului nainte de a purcede la ac]iune
68
.
Pe de alt` parte, premierul Marii Britanii nu a reu[it s` ob]in` un r`spuns pozitiv,
dup` ce cteva duzini de membri ai partidului prim-ministrului Tory [i-au unit
for]ele cu laburi[tii
69
, n ciuda eforturilor serviciilor de informa]ii britanice
de a aduce la cuno[tin]a parlamentarilor o analiz` de informa]ii care demonstra,
din punctul lor de vedere, modul n care for]ele guvernului sirian se f`ceau
responsabile de atac
70
.
4. Concluzii, solu]ii pe termen scurt
[i... ntreb`ri f`r` r`spuns
Summitul G20 de la Sankt Petersburg a nceput cu oarecare eforturi din partea
pre[edintelui Obama pentru a convinge cu privire la pertinen]a unei misiuni militare
n Siria
71
, ns` Brazilia, Rusia, China, India [i Africa de Sud au demonstrat
reticen]`, temndu-se de felul n care o interven]ie militar` ar putea afecta situa]ia
economic` global` [i, implicit, statutul lor de puteri emergente
72
. Pozi]ia Rusiei,
care a manifestat din nou ndoieli privitoare la sursa atacului cu gaz, a fost, de asemenea,
sus]inut`, n mod predictibil, de Iran
73
. Vladimir Putin chiar a sus]inut public
67
Casa Alb`, Government Assessment of the Syrian Governments Use of Chemical Weapons
on August 21, 2013, Office of the Press Secretary, 30 august 2013, pe site-ul http://www.whitehouse.gov/
the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-
august-21, consultat la 3 septembrie 2013.
68
Obama Says U.S. Should Take Action in Syria, Will Seek Congress Authorization for Use of Force,
\n The Huffington Post, 31 august 2013, pe site-ul http://www.huffingtonpost.com/2013/08/31/obama-
syria-announcement_n_3849108.html, consultat la 5 septembrie 2013.
69
Nicholas Watt, Rowena Manson, Nick Hopkins, Blow to Camerons Authority as MPs Rule Out British
Assault on Syria, \n The Guardian, 30 august 2013, pe site-ul http://www.theguardian.com/politics/
2013/aug/30/cameron-mps-syria, consultat la 6 septembrie 2013.
70
Ibidem.
71
Divided G20 Discusses Syria Crisis in St Petersburg, BBC News, 5 septembrie 2013, pe site-ul
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23967567, consultat la 8 septembrie 2013.
72
BRICS States Fear Strike on Syria Could Hurt World Economy, Reuters, 5 septembrie 2013,
pe site-ul http://news.yahoo.com/brics-states-fear-strike-syria-could-hurt-world-144525967.html,
consultat la 9 septembrie 2013.
73
Greg Botelho, Michael Pearson, Iranian Leader: U.S. Will Definitely Suffer If It Leads Strike on Syria,
CNN News, 6 septembrie 2013, pe site-ul http://edition.cnn.com/2013/09/05/world/meast/syria-civil-
war/index.html, consultat la 9 septembrie 2013.
Geopolitic` Geostrategie Securitate interna]ional`
125
faptul c`, din ntreg grupul de state G20, numai Turcia, SUA, Arabia Saudit`
[i Canada [i doresc o eventual` interven]ie militar`, n timp ce Rusia ar fi n mod
sigur de partea Siriei n eventualitatea n care America ar ataca o perspectiv`
[i o declara]ie strategic` ce ne amintesc de logica r`zboiului rece, ce pare a fi fost f`cut`
inclusiv din dorin]a de a intimida agenda extern` a Washingtonului, n general
74
.
Din nou, Putin a catalogat incidentul cu gaze toxice ca fiind o provocare din partea
rebelilor pentru atragerea sprijinului extern
75
.
ns`, chiar [i a[a, pe 9 septembrie, Rusia a venit cu o solu]ie destul de nea[teptat`,
n cadrul c`reia i-a sugerat Siriei s` [i plaseze tot arsenalul de distrugere n mas`
sub control interna]ional, o perspectiv` acceptat` aproape instantaneu
de Walid Muallem, ministrul de Externe al Siriei
76
. Determinarea din spatele
factorilor de decizie sirieni pare s` fie confirmat` de disponibilitatea demonstrat`
de Siria pentru a semna un acord interna]ional mpotriva utiliz`rii a unor astfel
de forme de armament
77
. Rusia a reu[it s` [i men]in` intact, cel pu]in pentru moment,
unul dintre cele mai importante dintre punctele sale strategice plasate n Orientul
Mijlociu. Peste tot n lume, strategia a fost v`zut` ca fiind extrem de benefic`,
n Fran]a n`scndu-se chiar ini]iative de a-l propune pe Putin pentru Premiul Nobel
pentru Pace!
78
.
Conflictul din Siria este mai mult dect s-ar fi putut imagina ini]ial.
Ceea ce p`rea a fi o form` de revolu]ie Facebook s-a dovedit a se transforma
ntr-un punct de cotitur` al rela]iilor interna]ionale pentru actori suverani
ale c`ror statute de putere dep`[esc cu mult posibilit`]ile regimului Assad.
Toate evenimentele au adus comunitatea interna]ional` la cu]ite, ntr-o form`
de comportament care seam`n` izbitor cu perioada r`zboiului rece, cnd armele
de distrugere n mas` erau argumente diplomatice [i cnd lupta pentru putere
nu se ducea n mod direct ntre marii actori ai mediului interna]ional, ci indirect,
74
James Kirkup, Syria: Russia Will Stand by Assad over Any U.S. Strikes, Warns Putin, \n The Telegraph,
6 septembrie 2013, pe site-ul http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
syria/10291879/Syria-Russia-will-stand-by-Assad-over-any-US-strikes-warns-Putin.html, consultat
la 9 septembrie 2013.
75
Ibidem.
76
Simon Shuster, Russias Syria Calculus: Behind Moscows Plan to Avert U.S. Missile Strike,
\n Time World, 10 septembrie 2013, pe site-ul http://world.time.com/2013/09/10/russias-syria-calculus-
behind-moscows-plan-to-avert-u-s-missile-strikes/, consultat la 13 septembrie 2013.
77
Kerry, Lavrov Committed to Trying for Renewed Syria Talks, Deutsche Welle, 13 septembrie 2013,
pe site-ul http://www.dw.de/kerry-lavrov-committed-to-trying-for-renewed-syria-talks/a-17087033,
consultat la 13 septembrie 2013.
78
Alexander Warkentin, Russias Clever Move on Syrian Crisis, Deutsche Welle, 13 septembrie 2013,
pe site- ul http://www.dw.de/russias- clever- move- on- syrian- crisis/a- 17085986, consultat
la 13 septembrie 2013.
126
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
viznd spa]ii distante de influen]`. Dar, situa]ia din Siria este departe de a se fi terminat.
Dup` ce violen]ele se vor sfr[i, nu [tim exact cum va r`mne problema for]elor
interne competitive care se vor lupta, probabil, ntre ele pentru suprema]ie.
Ideea plas`rii armelor chimice la un moment dat n minile comunit`]ii
interna]ionale reprezint` o posibil` solu]ie numai pentru o... jum`tate de problem`,
ct` vreme r`mne neclar dac` regimul Bashar al-Assad va vrea s` r`mn`
la putere sau nu [i cu ce costuri, cu ce efect asupra dihotomiei rebeli-for]e
guvernamentale? Conflictul nc` are puncte nevralgice serioase [i faptul
c` propunerea de rezolvare a unora dintre acestea a ajutat politica de prestigiu
formulat` de Moscova nu nseamn` c` problema sirian` se ncheie. Nici pe departe,
avnd n vedere faptul c` sirienii s-au g`sit n conflicte unii cu ceilal]i n decursul
ntregii istorii [i, probabil, vor face la fel [i n viitor. ntrebarea este cu ce mijloace
se vor mai r`zboi n viitor? Pe lng` faptul c` a pus ntreb`ri care [i vor g`si,
poate, r`spunsul n ani, conflictul sirian a mai demonstrat ceva. Faptul c` ONU
pare s` nu aib` mijloacele necesare pentru a gestiona astfel de situa]ii
nainte ca ele s` scape definitiv de sub control. Din acest punct de vedere, suntem
nevoi]i s` ne ntreb`m cum ne ajut` ONU n interiorul arenei globale ast`zi
[i exist`, oare, structuri suficient de eficiente care s` ne permit` evitarea
unor asemenea situa]ii n viitor?!
127
Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu din Sibiu a devenit un reper
n spa]iul educa]ional militar [i civil datorit` performan]elor ob]inute ntr-o perioad`
relativ scurt` de timp. Aceast` recunoa[tere nu a venit de la sine, ci ca urmare
a unui management institu]ional modern, bine definit [i realist, pe de o parte,
[i prin implicarea cadrelor didactice [i de cercetare, al`turi de studen]i,
pe de alt` parte. Academia [i-a cl`dit imaginea de azi prin respectarea unor valori
fundamentale: tradi]ie, onoare, responsabilitate, deschidere [i excelen]`.
Tr`im ntr-o societate globalizat`, bazat` pe cunoa[tere [i competi]ie,
n care fiecare angajat n procesul didactic [i de cercetare trebuie s` caute c`ile
RECUNOA{TERE INTERNA}IONAL|
PENTRU ACADEMIA FOR}ELOR TERESTRE
Nicolae B\lcescu
Dr. Marioara PATE{AN
Dr.ing. Lumini]a GIURGIU
Conf.univ.dr. Marioara Pate[an, conf.univ.dr.ing. Lumini]a Giurgiu Academia For]elor Terestre
Nicolae B`lcescu Sibiu.
128
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
cele mai potrivite prin care s` poat` performa continuu la nivel individual,
dar cu efecte asupra performan]elor institu]iei. Numai a[a obiectivele asumate
institu]ional pot fi duse la bun sfr[it. n ultimii ani, Academia a fost evaluat`
la nivel na]ional [i interna]ional. Evaluarea intern` a calit`]ii educa]iei a vizat
identificarea gradului de ndeplinire a standardelor de calitate promovate de ARACIS
[i a celor interne [i s-a realizat prin evaluarea celor [apte programe de studii
din aria de responsabilitate a Facult`]ii de Management Militar [i a personalului
didactic [i de cercetare. Evaluarea extern` a calit`]ii educa]iei s-a realizat
de c`tre Agen]ia interna]ional` European University Association (EUA), prin vizite
succesive ale comisiei de evaluare n vederea cunoa[terii realit`]ilor institu]iei
[i formul`rii concluziilor finale.
n urma acestor procese, Academia este acreditat` la nivel na]ional cu calificativul
Grad de ncredere ridicat.
n raportul ntocmit, comisia EUA a eviden]iat rezultatele remarcabile ob]inute
de Academie att prin proiectarea unor politici educa]ionale [i de cercetare [tiin]ific`
bazate pe obiective de performan]` clare [i obligatorii pentru ntreaga comunitate
academic`, precum [i prin crearea de parteneriate cu institu]ii similare, militare
[i civile, cu performan]e recunoscute, concluzionnd: Academia For]elor Terestre
este o institu]ie puternic`, apt` s` anticipeze schimb`rile [i s` asigure o educa]ie
de nivel ridicat studen]ilor, nu doar n ceea ce prive[te preg`tirea lor profesional`
pentru cariera militar`, ci [i preg`tirea lor pentru via]a civil`.
129
Mas` rotund`
An de an, rezultatele cercet`rii au fost diseminate
prin articolele [i studiile prezentate n cadrul
Conferin]ei Interna]ionale Knowledge Based
Organization, indexat` ISI, n paginile Revistei
[i ale Buletinului [tiin]ific al Academiei, clasificate
B+ [i incluse n BDI sau n alte reviste na]ionale
[i interna]ionale de prestigiu.
Studen]ii, cadrele didactice [i instructorii
militari participan]i la programele Erasmus
[i Erasmus militar au f`cut cunoscute n exterior
performan]ele ob]inute de c`tre institu]ia noastr`.
Tot n sfera recunoa[terii interna]ionale,
Conferin]a International Military Forum, eveniment
organizat itinerant de c`tre una dintre institu]iile militare de nv`]`mnt superior
partenere din Austria, Cehia, Polonia, Ungaria, reprezint` nc` o oportunitate
de afirmare pentru Academia For]elor Terestre, institu]ia noastr` urm#nd s` aib`
n anul 2015, pe lng` rolul de partener activ, [i pe acela de gazd`.
Toate aceste realiz`ri au dus la recunoa[terea performan]elor n nv`]`mntul
superior ale institu]iei noastre nu numai la nivel na]ional, ci [i interna]ional.
n luna august 2013, institu]ia a fost invitat` s` participe la selec]ia pentru acordarea
distinc]iei Best University (p. 128) [i, implicit, a distinc]iei Manager of the Year
n cadrul competi]iei Oxford Summit of Leaders Science and Education.
Edi]ia 2013 a summitului s-a desf`[urat n perioada 16-19 decembrie
[i ne-a oferit motive de satisfac]ie deosebite prin recunoa[terea interna]ional`
a Academiei For]elor Terestre Nicolae Balcescu. Evenimentul a avut loc
sub patronajul a dou` organiza]ii interna]ionale: Europe Business Assembly (EBA)
[i Clubul Rectorilor din Europa (CRE). EBA este o corpora]ie independent`
cu sediul la Oxford, Marea Britanie, [i are drept scop principal dezvoltarea
colabor`rii interna]ionale n plan economic, social [i umanitar. Aceast` organiza]ie
neguvernamental` ntreprinde cu succes demersuri solide pe calea dezvolt`rii
[i promov`rii valorilor n plan cultural, social, [tiin]ific [i educa]ional, unind institu]ii
[i asocia]ii din diverse domenii de activitate, spre a face cunoscute elitele
[i a promova excelen]a.
Pe tronsonul nv`]`mntului universitar, EBA faciliteaz` accesul membrilor
Clubului Rectorilor din Europa la diferite evenimente, n scopul schimbului benefic
de idei valoroase [i al disemin`rii rezultatelor cercet`rii [tiin]ifice, contribuind
astfel la dezvoltarea institu]ional` a membrilor organiza]iei mai sus amintite.
130
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Anual, cele dou` institu]ii organizeaz` un eveniment de excep]ie: The Oxford
Summit of Leaders Science and Education, manifestare n cadrul c`reia
sunt recompensate personalit`]i din toate domeniile, institu]ii de nv`]`mnt superior
[i centre de cercetare [tiin]ific`, organiza]ii cu rezultate deosebite.
Loca]ia aleas` pentru aceast` manifestare este deosebit`, ntruct ora[ul Oxford
city of dreaming spires (ora[ul turnurilor vis`toare), dup` cum l-a numit poetul
Matthew Arnold n poemul Thyrsis, datorit` arhitecturii armonioase a cl`dirilor
universit`]ii, [i care se conduce dup` mottoul Fortis est veritas (adev`rul este puternic),
este, prin excelen]`, un ora[ universitar.
Acesta se identific` cu Universitatea Oxford, cea mai veche universitate
din lumea vorbitoare de limb` englez`, fiind una dintre institu]iile de prestigiu
din punct de vedere academic. Universitatea cuprinde peste 40 de colegii,
existnd dovezi care confirm` faptul c` numeroase activit`]i academice au fost sus]inute
aici nc` din secolul al X-lea. Colegiile Balliol [i Merton nc` [i disput` titlul
de cel mai vechi colegiu al Oxfordului. Acest ora[ este renumit [i pentru muzeele
sal e, di ntre care ami nti m cel mai vechi muzeu di n Marea Bri tani e
[i cel mai vechi muzeu universitar din ntreaga lume Muzeul Ashmolean,
fondat n anul 1683. Biblioteca Bodleian`, fondat` de Sir Thomas Bodley
n anul 1598 [i deschis` oficial n 1602, are peste 8 milioane de volume,
fiind a doua bibliotec` din Marea Britanie, dup` British Library, aici putnd fi g`site
[i patru exemplare originale din Magna Carta.
131
Mas` rotund`
n sala de conferin]e a impozantei cl`diri victoriene ridicat` n 1897, sediul
Prim`riei din Oxford, n data de 17 decembrie, n cadrul ceremoniei desf`[urate
sub titlul Socrates Award Ceremony, reprezentan]i ai mediului cercet`rii [tiin]ifice
[i educa]iei, care s-au facut remarca]i pe parcursul anului 2013, au fost recompensa]i
cu premii de excelen]`, o ini]iativa apreciativ`, dar [i motivant` pentru mediul
academic.
132
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Printre institu]iile premiate la categoria cea mai bun` universitate regional`
s-a num`rat [i Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu, institu]ie
ce a fost reprezentat` la ceremonie de c`tre autoarele acestui articol; pe lng` acest
titlu, a fost atribuit` [i distinc]ia Manager of the Year pentru rectorul academiei
generalul de brigad` prof.univ.dr.ing. Ghi]` Brsan.
Lucr`rile conferin]ei Science and Education New Trends and Opportunities,
la care au participat 180 de reprezentan]i din 42 de ]`ri, s-au desf`[urat n cadrul
a 7 sec]iuni. Interven]ia sus]inut` de reprezentantele Academiei la sec]iunea 5,
intitulat` The Education Process, unde moderatori au fost cele dou` personalit`]i
133
Mas` rotund`
marcante ale summitului prof. John Netting, Director General Europe Business
Assembly, Marea Britanie, [i dr. Wil Goodheer, President of the Club of the Rectors
of Europe (CRE), Austria s-a bucurat de o aten]ie deosebit`.
De asemenea, Academia a avut [i un stand expozi]ional, unde s-au prezentat
cteva dintre realiz`rile deosebite ob]inute de c`tre institu]ia noastr` n ultimii ani.
Distinc]ia oferit` Academiei reprezint` nc` o confirmare a actului didactic
[i de cercetare de excelen]` care se desf`[oar` n institu]ia noatr`, pe de o parte,
dar [i un stimulent ca, pe viitor, cei care au f`cut posibil` aceast` performan]`,
deopotriv` cadre didactice [i studen]i, s` men]in` standardele de calitate la cote
nalte, n calitate de ambasador al Romniei n spa]iul european [i mondial.
Participarea Academiei la lucr`rile acestui summit a constituit o experien]`
deosebit`, benefic`, menit` s` ne con[tientizeze, nc` o dat`, c` valoarea aduce
dup` sine vizibilitate, iar vizibilitatea impune standarde.
134
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
LEC}II NV~}ATE
DE LA CEL MAI NALT NIVEL
AL NATO
Colonel D`nu] VACARIU
Colonel D`nu] Vacariu [eful Biroului lec]ii nv`]ate din Direc]ia instruc]ie [i doctrin`,
Statul Major General, Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.
*
Raportul integral al Conferin]ei NATO pentru lec]ii \nv`]ate din anul 2013 poate fi accesat pe site-ul
http://www.jallc.nato.int/newsmedia/llconference.asp#pagebody
Blazonul lec]iilor nv`]ate
Centrul \ntrunit de analiz` [i lec]ii nv`]ate
al NATO din Lisabona, Portugalia, a g`zduit,
n perioada 22-24 octombrie 2013, Conferin]a
de lec]ii nv`]ate a NATO.
La conferin]` au participat un num`r
de 207 persoane, din care 129 din NATO,
59 din structurile na]ionale ale Alian]ei, 15 din ]`ri
partenere ale NATO, 4 participan]i au fost
din alte organiza]ii interna]ionale.
Au fost prezen]i personalit`]i din Statul
Major Interna]ional (IS), Statul Major Interna]ional
Mi l i tar (IMS), Agen]i a de standardi zare
a NATO-NSA, Agen]ia NATO pentru sprijin-NSPA,
structura militar` de comand` a NATO-NCS,
Structura de for]e a NATO NFS, cu 6 repre-
zentan]i, iar din Centrele de excelen]` un num`r
de 14 membri.
Lucr`rile conferin]ei au fost deschise de comandantul Centrului ntrunit
de analiz` [i lec]ii nv`]ate al NATO, domnul general de brigad` dr. Mircea Mndrescu
care a anun]at tema conferin]ei: Consolidarea lec]iilor, diseminare [i nv`]are.
135
Mas` rotund`
Personalit`]i ale JALLC precum colonelul Jorge Gomes, [eful de stat major
al centrul ui , comandorul (M) Mi ke Kl ei nbaum, [eful echi pei JATT,
doamna Jakie Eaton, analist superior n cercetarea opera]ional` din cadrul JALLC,
domnul Andrew Eden, analist n cadrul JALLC, [i locotenentul-colonel
Javier Corrochano, membru al JALLC, au prezentat interesante inform`ri
de specialitate care au contribuit la consolidarea importan]ei domeniului lec]ii
nv`]ate [i analizei ntrunite.
Maiorul {tefan Olaru, ofi]er romn aflat la post n cadrul JALLC din anul 2012,
a informat audien]a asupra noului portal de lec]ii nv`]ate al JALLC.
Invitatul principal al conferin]ei a fost [eful Statului Major al For]elor Aeriene
ale Portugaliei, generalul Jos Antnio de Magalhaes Arajo Pihneiro.
n num`rul de fa]` al revistei public`m cuvntul generalului de brigad`
dr. Mircea Mndrescu, comandantul JALLC, concluziile rezultate n urma
unora din prezent`rile sus]inute de speciali[ti din cadrul comunit`]ii de lec]ii nv`]ate
pe timpul conferin]ei [i alocu]iunea invitatului de onoare, generalul Pihneiro.
~
136
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Raportul Conferin]ei NATO
pentru lec]ii nv`]ate din anul 2013
Din partea comandantului
Centrul ntrunit de analiz` [i lec]ii nv`]ate
al NATO a g`zduit Conferin]a NATO de lec]ii nv`]ate
n Lisabona, Portugalia, ntre 22 [i 24 octombrie 2013.
Tema conferin]ei a fost: Consolidarea lec]iilor
diseminare [i nv`]are.
n acest an, am redi rec] i onat Conf eri n] a
pentru a scoate n eviden]` principiile fundamentale
pe care se bazeaz` succesul procesului de nv`]are
organiza]ional`, pentru a prezenta modul n care NATO
nva]` din experien]`, consolidnd [i diseminnd lec]iile n cadrul structurilor
de comand` [i al structurilor de for]e, precum [i cu ]`rile membre [i partenere.
Cred c` to]i participan]ii la Conferin]` sunt de acord c` ne-am atins scopurile
propuse. Am luat cuno[tin]` de multe lucruri interesante acoperind ntreg spectrul
opera]ional al NATO, din partea na]iunilor membre sau partenere, din partea
celorlalte organiza]ii cu care NATO conlucreaz`. De mare importan]` a fost faptul
c` am aflat cum se realizeaz` nv`]area [i adaptarea n situa]ii concrete, particulare
pentru a ndeplini provoc`rile la care suntem supu[i. Dar sunt acestea lec]ii?
Sus]in cu t`rie c`, pn` nu sunt transmise celor care trebuie s` ac]ioneze n baza
lor [i nu sunt luate n considerare pentru ac]iunile viitoare, acestea nu sunt lec]ii (nv`]ate).
De exemplu, am luat la cuno[tin]`, pe timpul prezent`rilor ini]iale, despre lec]iile
referitoare la redislocare. Cei implica]i direct nva]` despre cum s` execute
redislocarea. n multe dintre situa]ii, trebuie s` nceap` de la zero. Nu au existat
lec]ii referitoare la felul n care trebuie s` se execute redislocarea, ce fel de probleme
ar putea ntmpina, ce situa]ii ar putea fi anticipate. De ce? Pentru c` NATO
nu a mai f`cut a[a ceva pn` acum.
Dar va trebui, oare, s` o facem din nou? Foarte posibil. {i va fi important
ca lec]iile pe care le-au nv`]at cei care au trecut printr-un proces complex
de redislocare s` fie nregistrate [i la ndemn` pentru urm`torii 10, 12, 20 de ani,
pentru urm`toarea posibil` opera]ie de redislocare a NATO. Astfel, am fost
foarte bucuros s` aflu c` to]i prezentatorii au subliniat faptul c` lec]iile men]ionate
au ap`rut ntr-o varietate de publica]ii.
Dup` cum este men]i onat n Manualul de lec]ii nv`]ate al NATO,
fiecare este parte a comunit`]ii lec]iilor nv`]ate. Cei care activeaz` n domeniul
lec]ii nv`]ate trebuie s` fie parte a procesului de planificare, n opera]ii [i n procesul
137
Mas` rotund`
de analiz` post-ac]iune, astfel nct s` fie n leg`tur` direct` cu ceea ce s-a nv`]at
de c`tre structura din care fac parte. De asemenea, este nevoie ca un operator
s` i ajute n procesul de clarificare a lec]iei identificate [i dac` are sau nu valoare
ad`ugat` pentru alte structuri/persoane, acum sau n viitor, [i n nregistrarea
acesteia n baza de date.
Binen]eles c` trebuie s` disemin`m ceea ce am nv`]at, n special
inter-organiza]ional. Prezent`rile referitoare la diseminare au subliniat importan]a
fundamental` a disemin`rii n cadrul procesului lec]iilor nv`]ate. Dup` cum a subliniat
contraamiralul Williamson, nu ne putem permite s` NU disemin`m informa]ia
dac` NATO trebuie s` aib` abordarea global` pe care se bazeaz` concep]ia
strategic` mpreun` cu abordarea comprehensiv`.
Diseminarea nu este u[oar`, indiferent dac` vorbim n interiorul NATO
sau cu structuri non-NATO. Sunt multe motive pentru aceasta, dintre care clasificarea
documentelor este cel mai des citat`. Dar, la fel de important, [i posibil mai des
ca frecven]`, adev`ratul motiv este lipsa timpului efectiv pentru nregistrarea/
consemnarea nv`]`mintelor sau, pur [i simplu, nu am luat n considerare
c` ceea ce am nv`]at poate fi de folos altora. Diseminarea nu nseamn`
bombardarea cuiva cu un munte de informa]ii nesortate, irelevante [i de slab` calitate.
Diseminare nseamn` c` informa]ia relevant` de nalt` calitate este ndreptat`
c`tre cei care au nevoie de ea [i c` este u[or accesibil` celor interesa]i.
Trebuie s` gndim proactiv n ceea ce prive[te cine [i ce trebuie s` [tie [i s` le d`m,
apoi, informa]ia necesar`.
{i aceasta m` duce la dou` dintre cele mai importante prezent`ri: prima privind
arhivarea documentelor n NATO [i modalitatea de dobndire a consemn`rilor
opera]ionale, nu numai n scopul conserv`rii istoriei NATO, ci [i ca surs` vital`
de date n viitoarele analize [i lec]ii nv`]ate [i a doua, a NSA
2
despre modul
n care lec]iile contribuie la dezvoltarea doctrinei NATO, care oglindesc modul
formal n care NATO consemneaz` [i disemineaz` experien]a opera]ional` relevant`
de nalt` calitate pentru uz imediat n cadrul doctrinar [i pentru studiu ulterior
n cadrul arhivelor.
mi place s` spun c` nu este cel mai puternic animal cel care supravie]uie[te,
ci cel mai adaptabil. Subiectele abordate n cadrul Conferin]ei au ar`tat c` NATO
[i ]`rile noastre se pot adapta, c` procesul lec]iilor nv`]ate [i comunitatea lec]iilor
nv`]ate sunt un contributor valoros la acest demers. Dar, adaptabilitatea
trebuie s` fie o caracteristic` [i a mediului intern al lec]iilor nv`]ate. Cred c` sunte]i
de acord cu mine c` portalul NATO pentru LEC}II NV~}ATE reprezint` un pas
2
NSA NATO Standardization Agency/Agen]ia de Standardizare NATO.
138
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
important n abilitatea Alian]ei de a consemna [i nv`]a din propria experien]`.
Dar nu este suficient` existen]a lui. Trebuie nc` depus efort din partea tuturor
pentru a fi siguri c` acest instrument este bine structurat [i folositor. Efortul se refer`
pentru fiecare dintre noi la a face totul pentru a-l adapta [i mbun`t`]i. V` invit
s` direc]ion`m gndurile [i ac]iunile noastre pentru a face Alian]a [i ]`rile noastre
adaptabile pentru a re]ine, consemna [i disemina ceea ce structura dumneavoastr`
a nv`]at.
General de brigad` dr. Mircea M\ndrescu,
comandantul Centrului \ntrunit de analiz` [i lec]ii nv`]ate al NATO
*
Introducere n procesul LL din NATO
Sesiunea dinaintea conferin]ei
Sesiunea dinaintea conferin]ei a avut drept obiectiv familiarizarea ofi]erilor
din cadrul NATO [i a statelor partenere n privin]a proceselor [i procedurilor NATO
pe linie de LL. Obiectivul secundar a fost prezentarea portalului NATO pentru LL,
inclusiv a instrumentului s`u de alimentare cu LL, care a intrat n func]iune
pentru prima dat` n iulie 2013. La activitate au participat 88 de beneficiari
n domeniul LL, 73 dintre ace[tia fiind participan]i externi din cadrul structurilor
NATO, statelor membre ale NATO [i na]iunilor partenere.
Colonelul Jorge Gomes, [eful de stat major JALLC, s-a referit la recenta
transformare a NATO [i a pus accent pe provoc`rile viitorului, adresate NATO
[i JALLC, n ceea ce prive[te capabilit`]ile de lec]ii nv`]ate.
Comandorul Mike Kleibaum a ]inut o scurt` informare despre capabilitatea
de lec]ii nv`]ate [i procesul de lec]ii nv`]ate n NATO. De asemenea, a prezentat
participan]ilor echipa de consiliere [i instruire JATT

(Joint Analysis Training
Team/Echip` de instruire pentru analiz` ntrunit`) a JALLC, care r`spunde de asisten]a
la distan]` acordat` de JALLC [i care asigur` sprijinul de instruire pentru entit`]i
NATO sau na]ionale.
Doamna Jackie Eaton, analist superior n cercetare opera]ional` n cadrul
JALLC, a f`cut o informare interesant` axat` pe nevoia de analiz` n organiza]iile
bazate pe nv`]are. Domnia Sa a accentuat importan]a analizei [i a explicat
Programul JALLC cu principalele activit`]i, inclusiv Lista cu cerin]ele prioritare
de analiz`, care se editeaz` la fiecare [ase luni [i care include [i noile solicit`ri
de analiz` acceptate de cele dou` comandamente strategice.
Domnul Andrew Eden, membru JATT, a vorbit despre formatul ODCR
observa]ie, detalii, concluzii, recomand`ri (Observation, Discussion, Conclusion
8
Moving into the Future, n original.
139
Mas` rotund`
and Recommendation), recomandnd auditoriului utilizarea acestui format
la ntocmirea ciornelor observa]iilor, deoarece formatul asigur` un curs logic
al prezent`rii lec]iei. De asemenea, a atras aten]ia asupra importan]ei angaj`rii
liderului, implic`rii beneficiarului [i asigur`rii informa]iei, care sunt factori critici
n garantarea succesului n procesul de nv`]are al unei organiza]ii:
Maiorul {tefan Olaru (ofi]er rom#n \ncadrat \n JALLC din anul 2012) a informat
audien]a asupra noului portal LL, care a fost lansat n luna iulie 2013 pe ambele re]ele
NATO Secret [i NATO Unclassified. A prezentat toate func]iile de diseminare
care apar n portal [i a accentuat posibilit`]ile Comunit`]ii de interese ca fiind
leg`tura dintre NATO, state, organiza]iile interna]ionale [i cele neguvernamentale.
*
Invitat principal al Conferin]ei:
Generalul Pinheiro,
[eful Statului Major
al For]elor Aeriene Portugheze
JALLC a f ost onorat s` l sal ute
pe vorbitorul principal la Conferin]a NATO
pentru l ec]i i nv`]ate di n 2013, al es
n persoana generalului Pinheiro, [eful
St at ul ui Maj or al For] el or Aeri ene
din Portugalia. Generalul Pinheiro [i-a ]inut cuvntarea spre finalul sec]iunii
dedicate P`[ind n viitor.
Generalul Pinheiro a felicitat JALLC-ul pentru remarcabilele eforturi depuse
n toat` aceast` perioad`, ca [i pentru succesul nregistrat la conferin]`
prin discu]iile legate de lec]iile nv`]ate din NATO, subliniind, n acela[i timp,
lunga [i consolidata contribu]ie a Portugaliei fa]` de NATO, ca [i puternicele rela]ii
care s-au dezvoltat ntre Portugalia [i JALLC.
Generalul Pinheiro [i-a exprimat optimismul n leg`tur` cu viitorul NATO
[i cu rolul comunit`]ii de lec]ii nv`]ate n acel viitor optimism fundamentat
pe lucrul n echip`, instruire, studiu, mentalitate, sprijin corespunz`tor [i ncredere.
n termeni simpli, militari, un optimism bazat pe sentimentul de a fi preg`tit,
gata de lupt` [i capabil s` ndeplineasc` misiunea, oricare ar fi ea. {i a ar`tat c` importan]a
colect`rii, analiz`rii, valid`rii [i disemin`rii lec]iilor nv`]ate [i a celor mai bune
practici constituie o contribu]ie decisiv` pentru starea de preg`tire a for]elor NATO.
El a ilustrat aceast` no]iune referindu-se la istoria For]elor Aeriene Portugheze
[i la lec]iile pe care el nsu[i le-a nv`]at n r`zboiul din Africa din anii 60
[i la cele recente din opera]iile NATO, UE [i ONU la care au participat
For]ele Aeriene Portugheze n aceast` perioad`, reafirmnd c` acestea s-au dovedit
a fi o organiza]ie de nv`]are. De asemenea, a subliniat efortul de gndire [i ac]iune
depuse de fiecare om al aerului pentru a atinge aceast` stare.
ntorcndu-se la NATO, vorbitorul a l`udat evidenta capacitate de adaptare
ca organiza]ie, c`ci, dac` nu ar fi fost capabil` de adaptare, atunci nu ar fi supravie]uit
ca acea Alian]` colectiv` necesar` care este ast`zi. El [i-a manifestat ncrederea
n succesul acestei adapt`ri datorit` procesului NATO de lec]ii nv`]ate [i, din acest
punct de vedere, datorit` JALLC, care a influen]at pozitiv activit`]ile continue
de perfec]ionare a conceptelor [i capabilit`]ilor, cu accent pe dezvoltarea doctrinar`,
dar [i cu impact asupra eforturilor de transformare din cadrul Alian]ei.
Referindu-se la analiza JALLC din 10 ani de conflict, vorbitorul a fost de p`rere
c`, probabil, n ultimul deceniu, NATO s-a confruntat cu o schimbare mai mare
dect cea cunoscut` n cele cinci decenii anterioare de existen]`, fiind martor`
la m`rirea num`rului de state-membre, la crearea For]ei de R`spuns a NATO
[i a ACT, la restructurarea structurii de comand` a NATO, n mijlocul austerit`]ii
[i simultan cu conducerea mai multor opera]ii cu ac]iuni de lupt` duse n col]uri
ndep`rtate ale lumii.
Vorbitorul a fost de acord c` cele [ase teme identificate de JALLC n acel raport
men]ionnd, n special, cre[terea importan]ei sferei informa]ionale; neconcordan]a
dintre ambi]iile NATO [i puterea na]ional` [i complexitatea NATO vor continua
s` fie probleme controversate, care ne vor consuma mult efort [i gndire
n anii urm`tori.
Generalul Pinheiro a ncheiat prin a-[i exprima adncul respect [i sentimentul
de camaraderie pentru to]i tovar`[ii no[tri marinari, solda]i [i aviatori , n special
fa]` de cei disloca]i n opera]iile din lumea ntreag` [i a subliniat ca sarcina [i obliga]ia
noastr` fa]` de ei ca practicieni LL este aceea de a le face munca mai u[oar`
[i mai sigur`.
Traducere:
Comandor Florin Ordean
Margareta N`drag @
@
140
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
M`rturii
spirituale (V)
Jacob DeSHAZER
(1912-2008) SUA
Pastor Gabi GHEORGHIA{
n acea duminic` de 7 decembrie 1941, ziua atacului
japonez de la Pearl Harbor, un militar american, pe nume
Jacob DeShazer, se afla ntr-o baz` militar` n California.
Cnd aparatul de radi o a anun]at atacul surpri nz`tor
de la Pearl Harbor, a aruncat cu un cartof n perete [i a strigat:
Japonezilor, a[tepta]i s` vede]i ce v` vom face!. O lun`
mai trziu, el s-a oferit voluntar pentru o misiune secret`
[aisprezece avioane ale c`ror bombe aveau s` loveasc`
mai multe ]inte n Tokyo [i Nagoya.
Pastor Gabi Gheorghia[ Sec]ia Asisten]` religioas`, Statul Major General, Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.
Pe data de 18 aprilie 1942, sergentul Jacob DeShazer se afla ntr-unul din cele [aisprezece
avioane, printre cei optzeci de combatan]i, n misiunea care avea s` fie primul atac aerian
american asupra Japoniei n timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial. Dup` ndeplinirea
misiunii, avionul cu num`rul [aisprezece, n care se afla [i Jacob DeShazer, a zburat
c`tre teritoriul Chinei care nu fusese ocupat de japonezi. Au ntmpinat ns` o cea]` dens`
[i, r`mnnd f`r` combustibil, au fost nevoi]i s` se para[uteze.
Din p`cate, au ajuns pe teritoriul ocupat de japonezi. n cteva zile, cei cinci militari
americani au fost prin[i [i au devenit prizonieri de r`zboi. Pentru urm`torii trei ani,
Jacob DeShazer a pl`tit un pre] enorm, fiind torturat, nfometat [i considerat un criminal
de r`zboi.
141
Am fost prizonier n Japonia m`rturia lui Jacob DeShazer
Am fost un prizonier de r`zboi timp de patruzeci de luni, dintre care treizeci [i patru
n regim de izolare. Cnd am plecat n misiune, pe 18 aprilie 1942, inima mea era plin`
de ur` pentru oamenii din acea ]ar`.
Mai mult, atunci cnd mpreun` cu ceilal]i membri ai echipajului din care f`ceam
[i eu parte, a trebuit s` ne para[ut`m [i am ajuns pe teritoriul inamic, fiind captura]i,
ura din inima mea fa]` de acei oameni p`rea mai mult dect puteam suporta.
Trei dintre camarazii mei au fost mpu[ca]i de un pluton de execu]ie dup` [ase luni
de la capturarea noastr`. Paisprezece luni mai trziu, un altul a murit din cauza nfomet`rii.
Ura mea pentru inamic aproape c` m-a dus la nebunie.
La scurt timp dup` moartea acestuia, am nceput s` m` ntreb din ce cauz` se ur`sc
att de mult oamenii [i popoarele ntre ele [i de ce eu nsumi am asemenea sentimente.
Gndurile mele s-au ntors spre ceea ce auzisem despre cre[tinism [i despre minunea
trecerii de la ur` la dragoste n rela]iile dintre oameni. Am fost cuprins de o dorin]`
neobi[nuit` de a citi Biblia pentru a vedea dac` a[ putea g`si secretul. I-am rugat atunci
pe cei care m` p`zeau s` ob]in` o Biblie pentru mine. n cele din urm`, prin luna mai
a anului 1944, un gardian mi-a adus o Biblie, dar mi-a spus c` am voie s-o p`strez
doar trei s`pt`mni. Am nceput s` citesc cu nesa] din paginile sale. Am ajuns la c`r]ile
profe]ilor din Vechiul Testament [i am constatat cu uimire c` se vorbea despre un R`scump`r`tor
divin care va aduce omenirii salvare din p`cat. El urma s` fie trimis din cer s` Se ntrupeze
ca un prunc.
Scrierile acestor profe]i m` fascinau att de mult, nct le-am citit din nou, [i din nou.
Apoi, m-am dus mai departe, n Noul Testament, [i acolo am citit despre na[terea
lui Isus Hristos, Cel care mplinea aceste profe]ii. Inima mea s-a bucurat nespus cnd am citit
n cartea Faptele Apostolilor 10:43: To]i proorocii m`rturisesc despre El
c` oricine crede n El cap`t`, prin Numele Lui, iertarea p`catelor.
Dup` ce am citit cu aten]ie toat` cartea Faptele Apostolilor, am continuat mai departe
n studiul epistolei lui Pavel, scris` cre[tinilor de la Roma.
Pe 8 iunie 1944, cuvintele din Romani 10:9 au avut un impact deosebit asupra mea:
Dac` m`rturise[ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn [i dac` crezi n inima
ta c` Dumnezeu L-a nviat din mor]i, vei fi mntuit.
n acel moment, Dumnezeu mi-a dat harul s`-mi m`rturisesc p`catele naintea Lui
[i s` primesc iertare n Numele lui Isus Hristos. Mai trziu, am descoperit n Sfnta Scriptur`,
la 1 Ioan 1:9, o alt` promisiune: Dac` ne m`rturisim p`catele noastre, El este
credincios [i drept ca s` ne ierte p`catele [i s` ne cur`]easc` de orice
nelegiuire. Aveam o mare bucurie n suflet, chiar dac` trupul meu suferea mult
din cauza b`t`ilor [i a lipsei de hran`. Am realizat n acela[i timp c` priveam cu al]i ochi
chiar pe acei ofi]eri inamici [i pe gardienii care m-au nfometat [i m-au b`tut att de crunt.
n schimbul urii nver[unate fa]` de ei, am sim]it mil` [i compasiune, izvorte din iubire.
Am realizat c` ace[ti oameni nu [tiu nimic despre Isus Hristos [i c` este firesc ca n inimile
lor s` existe o asemenea cruzime. Am citit n Biblie c`, n timp ce Hristos era b`tut,
scuipat [i pironit pe cruce, El s-a rugat n acele momente de suferin]` ngrozitoare, spunnd:
Tat`, iart`-i c`ci nu [tiu ce fac! (Luca 23:34). Urmndu-I exemplul, m-am rugat
[i eu lui Dumnezeu din adncul inimii mele s` acorde mil` [i iertare tor]ionarilor mei.
142
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Din volumul Scutul credin]ei
Apoi, a ncol]it n mintea mea gndul c` trebuie s` le aduc [i acestor oameni un mesaj
despre iertarea p`catelor [i despre posibilitatea de a experimenta o nnoire a vie]ii lor.
Avnd de-acum aceast` dragoste a lui Dumnezeu n inima mea, pasajul din 1 Corinteni
13:4-8 a c`p`tat un nou n]eles pentru mine: Dragostea este ndelung r`bd`toare;
este plin` de bun`tate, dragostea nu pizmuie[te, dragostea nu se laud`,
nu se umfl` de mndrie, nu se poart` necuviincios, nu caut` folosul s`u,
nu se mnie, nu se gnde[te la r`u, nu se bucur` de nelegiuire, ci se bucur`
de adev`r, acoper` totul, crede totul, n`d`jduie[te totul, sufer` totul. Dragostea
nu va pieri niciodat`.
Trecuse deja un an [i amintirile acelor s`pt`mni n care mi-a fost permis s` citesc
din Biblie ndulceau zilele mele petrecute n mare suferin]` fizic`. ntr-una din zilele
petrecute n izolare, mi-a fost foarte r`u. Am alunecat pe genunchi [i am nceput s` m` rog.
Gardienii au s`rit asupra mea [i au nceput s` m` loveasc`, dar am continuat s` m` rog
lui Dumnezeu, nv]nd s` ndur suferin]a.
A venit apoi [i ziua eliber`rii mele. La 20 august 1945, mai mul]i para[uti[ti au ajuns
n perimetrul nchisorii [i ne-au eliberat din celule. Am fost du[i napoi n SUA, iar n spital
mi-am rec`p`tat treptat puterea fizic`. Dup` ce mi-am revenit complet, m-am nscris
la un colegiu cre[tin. Doream mult s` mplinesc misiunea pe care am n]eles-o ca fiind
din partea lui Dumnezeu, anume aceea de a m` ntoarce la cei care m-au ]inut prizonier,
pentru a le spune c` exist` mntuire [i iertare pentru p`catele noastre prin jertfa lui Hristos.
*
Sosirea lui DeShazer la Yokohama, pe 28 decembrie 1948, a fost ntmpinat`
cu mult` curiozitate [i interes de c`tre japonezii care l ntrebau insistent: Ce s-a ntmplat
cu tine? Nu ai fost maltratat [i jignit att de r`u? Ce te face s` te ntorci aici?.
n vremea aceea, o mul]ime de tineri japonezi s-au sinucis atunci cnd mp`ratul
le-a spus c` el nu este altceva dect o fiin]` uman`. Ei fuseser` crescu]i n credin]a
c` mp`ratul era o persoan` divin`. Cnd DeShazer le-a vorbit ns` despre Domnul Isus,
japonezii au r`spuns: Nu am auzit niciodat` a[a ceva pn` acum!.
Ini]ial, el a locuit mpreun` cu familia n Nagoya, ora[ul bombardat n timpul raidului
Doolittle. Multe mii de japonezi au r`spuns la invita]ia lui de a crede n Isus Hristos
ca Mntuitor. Printre ace[tia a fost [i Mitsuo Fuchida comandantul raidului japonez
care a devastat Pearl Harbor. Dup` treizeci de ani de lucrare misionar` n Japonia, DeShazer
s-a ntors n SUA, n ora[ul natal, Salem, din Oregon, unde [i-a petrecut restul vie]ii.
n anul 2001, DeShazer a fost invitat special la premiera filmului Pearl Harbor,
la bordul unei nave acostate la Pearl Harbor, Hawaii. La data de 15 martie 2008, DeShazer
a murit n somn, la vrsta de 95 de ani.
Scutul credin]ei
143
144
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
nd s-a decis s` distrug` independen]a
ora[elor grece[ti din vest, Darius
a dorit nu numai distrugerea unui rival
R~ZBOAIELE MEDICE
{I B~T~LIA DE LA SALAMINA
Comandor dr. Olimpiu Manuel GLODARENCO
periculos pe mare [i a unui obstacol n calea
expansiunii imperiului persan, ci [i consolidarea
posesiunii asupra coloniilor grece[ti din Asia Mic`.
Ajutat de flota fenician` [i de tr`darea Insulelor
Lesbos [i Samos, Darius a reu[it s` n`bu[e
o rebeliune, n anul 500 .Hr.
Pe timpul acestor revolte, grecii din Asia
au cerut ajutorul fra]ilor atenieni de pe cealalt` coast`
a M`rii Egee. Darius se gndea, n mod just,
c` prestigiul [i puterea viitoare a imperiului
s`u depindeau de cucerirea Greciei. n 492 .Hr.,
el a trimis pe Mardonius, n fruntea unei armate
de invazie, s` subjuge Attica [i Eretria [i, n acela[i
timp, a expediat o flot` pentru a cuceri insulele
independente din Marea Egee. Mardonius a reu[it
s` domine popula]iile din Tracia [i Macedonia,
dar flota, dup` ce a pus st`pnire pe Insula Thasos,
a fost surprins` de o furtun`, pierznd 300 de trireme
[i 20 000 de oameni.
C
Comandor dr. Olimpiu Manuel Glodarenco directorul Muzeului Militar Na]ional Regele Ferdinand I.
By tradition, it is considered
that the Battle of Salamis was won
by the Greeks thanks to their superior
physical qualities and military value.
This can also be the case of the Greek
soldiers of Marathon and Plataea,
where the Persian army was indeed
Persian. The Asian soldiers, recruited
by force and whipped in order to fight
in battle, could not resist in front
of the strong and brave Greeks.
Yet, in the authors opinion,
Sal ami s was, l i t eral l y, a f i ght
of the Greeks against the Greeks,
if we did not consider the Phoenicians,
who had the reputation of being the best
sea fighters. It is however difficult
to prove how the battle was won due
to pure physical strength. There is
no evi dence of act s of courage
and fighting skills as far as the Persians
are concerned.
Keywords: Greek fleet; Xerxes;
expeditionary force; Persian army
Cum r`m`[i]ele flotei au trebuit s` se rentoarc` n Asia, Mardonius,
lipsit de comunica]iile maritime [i extenuat de o puternic` opozi]ie, s-a v`zut nevoit
s` se retrag`. n anul 490 .Hr., Darius a retrimis o alt` armat`, condus`
Pagini de istorie militar`
145
de acela[i general Mardonius, dar, de aceast` dat`, trupele au fost mbarcate
pe o flot` format` din 600 de trireme, care a reu[it s` ajung`, n siguran]`, n rada
de la Marathon, pe coasta Atticii. n timp ce aceast` armat` debarca, a fost atacat`
[i pus` pe fug` de grecul Miltiade. Aceast` a doua expedi]ie nu a avut, astfel,
niciun rezultat. Dar, se poate aprecia cu greu c` la Marathon s-a dat o b`t`lie
decisiv`, deoarece nu a f`cut dect s` ntrzie invazia; liniile de comunica]ie
cu Persia nu au fost compromise, iar resursele militare nu au fost reduse
n mod serios.
Marea salvare a Greciei, n aceast` criz`, a venit de la atenianul Themistocles.
Acesta [i-a dat seama c` mp`ratul persan [i va rennoi eforturile pentru distrugerea
Greciei, realiznd c` punctul vital al conflictului urma s` fie dominarea m`rii.
n consecin]`, i-a determinat pe atenieni s` construiasc` o flot` puternic`. n cadrul
acestei politici, strategul s-a folosit de unul dintre acele r`zboaie att de zadarnice
[i att de caracteristice istoriei Greciei antice, un r`zboi dintre Atena [i Insula Aegina.
Pentru a-i nfrnge pe aeginieni, posesorii unei flote puternice, atenienii au fost for]a]i
s` construiasc` una dintre cele mai mari flote din epoc`, moment n care a sosit
vestea c` mp`ratul persan preg`tea o nou` invazie a Greciei.
A treia tentativ` de cucerire a Greciei a avut loc la zece ani de la prima,
n anul 480 .Hr., sub domnia lui Xerxes, succesorul lui Darius. De aceast` dat`,
imensitatea de for]e angajate era preg`tit` s` nfrunte toat` opozi]ia [i toate eventualele
accidente. O armat`, estimat` la aproximativ 5 000 000 de oameni, a traversat
Hellespontul pe un pod de vase pentru a invada peninsula greceasc` prin nord,
n timp ce o flot` de 1 200 de trireme urma s` asigure st`pnirea m`rii.
Grecii aveau pu]ine variante de a se putea opune acelor resurse nelimitate
ale imperiului persan; ace[tia cuno[teau terenul [i liniile interioare, dar resursele
erau reduse [i spiritul divizat. La acea epoc`, diversele ora[e erau ostile
unele fa]` de altele [i considerau c` erau n pericol dac` ar fi cooperat.
Astfel, [i n timpul acestei crize disperate, cet`]ile Greciei occidentale au refuzat
s` desemneze un general sau un navigator pentru ap`rarea cauzei comune.
Armata persan` a naintat f`r` nicio opozi]ie pn` la pasul Termophile,
care p`zea singurul drum de acces al invadatorilor n restul Greciei. La 12 zile
de cnd oastea s-a pus n mi[care, flota a traversat Marea Egee pentru a stabili
contactul cu trupele de uscat [i a-i aduce aprovizion`ri. Corpul expedi]ionar
a fost oprit prin valoarea lui Leonidas, iar flota a fost oprit`, de asemenea,
de o flot` greac`, aflat` n strmtoarea spre golful Lamia, protejnd, de asemenea,
flancul lui Leonidas. Flota persan`, dup` ce str`b`tuse n lini[te Marea Egee,
[i-a stabilit baza la Sepias, pentru a se preg`ti s` atace flota greac`. Aceasta din urm`
avea aproximativ 380 de nave, n compara]ie cu cele 1 200 ale inamicului,
146
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
iar perspectivele de succes p`reau favorabile per[ilor. Dar, o mare parte
dintre navele persane erau e[uate pe timpul nop]ii, iar celelalte se aflau la ancor`,
ntr-un dispozitiv pe opt linii, provele lor fiind ndreptate spre larg. n zori, o rafal`
de vnt din nord-est a c`zut peste acestea, cauznd naufragiul a 400 de trireme
[i a unui num`r necunoscut de nave de transport.
n acest timp, navele grece[ti [i-au c`utat un refugiu sub vnt de Insula Eubeea.
{tirea despre dezastrul persan le-a fost comunicat` de observatori plasa]i
pe n`l]imile coastelor. Dup` ce vremea s-a mbun`t`]it, grecii s-au ntors pe pozi]iile
lor, n fa]a Insulei Artemision, [i, timp de trei zile, cele dou` flote s-au comb`tut,
f`r` niciun avantaj de o parte sau de cealalt`.
n cursul celei de-a dou`sprezecea zile, un vnt puternic din sud a surprins
o flot` de 200 de trireme pe care per[ii o trimeseser` s` nconjoare Insula Eubeea
pentru a-i surprinde pe greci din spate [i nicio nav` nu a fost salvat`. Ariergarda
greac`, format` din 50 de trireme, a anun]at aceast` nou` veste for]elor principale
grece[ti, care au profitat de r`gaz pentru o oportun` refacere. Cu toate c`, n trei zile,
furtunile au scufundat o mare parte din flota persan`, num`rul navelor acestora
era nc` superior celui al navelor grece[ti, care riscau s` le fie ntoarse flancurile
dac` se angajau ntr-o b`t`lie n largul m`rii.
n dup`-amiaza celei de-a treia zile, pasul Thermopile a fost for]at, datorit` tr`d`rii
unui grec [i politicii nefericite a conducerii spartane care a respins, n mod constant,
cererile de nt`riri ale lui Leonidas. Odat` Thermopile c`zut, flota greac`
nu ar mai fi avut niciun motiv s` apere strmtorile de la nord de Eubeea,
astfel c`, pe timpul nop]ii, for]ele navale s-au retras f`r` ca aceast` manevr`
s` fie descoperit` de adversar. n ziua urm`toare, flota persan` a naintat [i a oferit
armatei proviziile de care avea nevoie.
Cu trec`toarea Thermopile cucerit` [i cu reluarea contactului dintre trupele
de uscat [i flot`, Xerxes avea drumul deschis n fa]a lui pentru a invada Attica.
Cum nu avea nicio posibilitate de a rezista pe uscat, popula]ia acestei provincii
s-a retras, iar Atena a fost l`sat` n voia sor]ii. Themistocles, care era comandantul
escadrelor ateniene ale flotei grece[ti, a insistat s` grupeze for]ele la Salamina,
n parte pentru a acoperi retragerea atenienilor [i, n plus, pentru a sprijini ap`rarea
istmului Corint, care urma s` devin` urm`toarea pozi]ie a defensivei grece[ti.
Propunerile sale au fost acceptate, astfel c` flota s-a dislocat la Salamina. Refugia]ii
atenieni s-au ngr`m`dit n acest ora[ [i, de pe n`l]imile insulei, puteau vedea
fumul ora[ului lor cuprins de fl`c`ri. Propriul lor viitor, dar [i viitorul civiliza]iei
ateniene depindeau de lungile linii de trireme trase pe mal.
O privire aruncat` pe harta regiunii Salaminei eviden]iaz` avantajele oferite
de aceast` pozi]ie defensivei. B`t`lia de la Artemision a ar`tat pericolul generat
Pagini de istorie militar`
147
de atacarea n l argul m`ri i a unei fl ote superi oare ca num`r de nave,
datorit` posibilit`]ii atacului din flancuri. n strmtoarea ngust` dintre Salamina
[i continent, linia de b`t`lie greceasc` avea flancurile acoperite de cele dou` maluri.
Dar, alegerea unei pozi]ii este un lucru, iar for]area inamicului s` accepte o b`t`lie
n aceast` pozi]ie este alt lucru. Dac` per[ii, ignornd flota greac`, manevrau
spre istmul Corint, grecii s-ar fi g`sit ntr-o situa]ie teribil`. Pentru a relua contactul
cu trupele de uscat, flota greac` era obligat` s` ias` din strmtori [i s` lupte
n dezavantaj, n plin` mare. De aceea, nu avea dect o singur` [ans` de a nvinge
flota persan`, aceea de a o for]a s` se lupte n strmtoare, unde num`rul mare
al navelor nu avea o prea mare importan]`. Totul depindea de a-l determina
pe inamic s` ia o asemenea decizie.
Grecii nu-i puteau a[tepta, la nesfr[it, pe per[i. Deja, invidiile incorigibile
dintre diversele ora[e grece[ti puteau conduce la dispersarea flotei. De[i comandantul
suprem al flotei era generalul Spartiate Eurybiade, ntregul contingent al navelor
spartane era pe cale s` plece n mas` pentru a ap`ra propriile coaste. Situa]ia
a fost salvat` de Themistocles, care a ob]inut, de la alia]ii s`i, consim]`mntul
pentru o sta]ionare temporar` la Salamina, pentru a acoperi evacuarea popula]iei
ateniene, trimi]nd, se spune, un mesager secret la Xerxes, care s` i spun`
c`, dac` ar fi atacat curnd, ar fi zdrobit toate for]ele navale grece[ti dintr-o singur`
lovitur`, dar, dac` ar fi ntrziat, acestea s-ar fi dispersat.
Dup` un consiliu, Xerxes a debarcat trupe pe mica Insul` Psyttaleia, a trimis
o escadr` pentru a bloca ie[irea occidental` a strmtorii de la Salamina [i a ordonat
grosului flotei s` atace for]ele grece[ti, trecnd prin intrarea oriental`. Preg`tirile
au fost f`cute pe timpul nop]ii [i nu s-a a[teptat dect r`s`ritul soarelui zilei
de 20 septembrie 480 .Hr.
Discu]iile din cadrul flotei aliate au ncetat odat` cu apari]ia per[ilor. {iretlicul
lui Themistocle reu[ise. Grecii urmau s` se lupte cu spatele la ]`rm, dar cu mai multe
[anse de succes dect n oricare alte circumstan]e.
Flota greac` era format` din aproximativ 380 de nave, dintre care 180
erau furnizate de atenieni, 89 de spartani, iar celelalte de c`tre restul ora[elor
din Pelopones [i din insulele grece[ti. Cteva dintre navele furnizate de aceste
insule erau de un tip diferit de trireme, se numeau pentecontere, galere
cu un singur rnd de rame, mai mari, mnuite de cte cinci oameni, fiecare.
Penteconterele reprezentau prototipul galerelor erei cre[tine.
Per[ii aveau for]ele reduse la aproximativ 600 de nave, dup` ce au f`cut eforturi
deosebite pentru a se nt`ri dup` dezastrul de la capul Sepias. Flota nu era persan`
dect cu numele. n fapt, exceptnd grupurile de arca[i persani ambarca]i
pe unele dintre ele, aceast` flot` era compus` din elemente ale popoarelor cucerite
148
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
de per[i. n realitate, Persia a fost, n istorie, un curios exemplu de na]iune cu o putere
maritim` pur artificial`, deoarece marina sa de r`zboi era compus` din nave
str`ine de Persia. Astfel, escadra care a fost trimis` s` nchid` intrarea occidental`
a strmtorii era egiptean`, iar aripa dreapt` a flotei de atac era fenician`, n timp
ce aripa stng` [i centrul erau compuse din nave cipriote, ciliciene, ioniene
sau din Samotrace; ionienii se revoltaser` recent mpotriva per[ilor [i reu[iser`,
la acea vreme, cu ajutorul atenienilor, s` apere o cauz` pe care n[i[i atenienii
o ap`rau n aceea zi. Cu toate acestea, nu s-a manifestat nicio rea voin]` din partea
ionienilor, deoarece ace[tia se distingeau prin vitejia cu care luptau. Nu este greu
s` ne imagin`m, n aceste condi]ii, dificult`]ile n realizarea unui instrument unic
de lupt` din marea mas` de popula]ii. Aceast` flot` era comandat` de un pers,
prin]ul Ariabignes, fratele lui Xerxes.
Ziua, triremele persane au naintat pe trei linii, de fiecare coast` a Insulei
Psyttaleia [i au p`truns n strmtori. Dar, apele acestora erau foarte nguste,
astfel c` era necesar s` se reduc` frontul [i s` se ntoarc` spre stnga. Prin urmare,
toat` forma]ia s-a bulversat, iar triremele persane s-au precipitat n [enalul strmt
ca un torent.
Pentru a face fa]` invaziei, ap`r`torii dispuneau de o grupare mai mic` de nave,
dar o ordine de b`taie mai judicioas`. La stnga dispozitivului grec se afla deta[amentul
atenian, care se opunea mar[ului triremelor feniciene. La dreapta, escadra spartan`
se g`sea n fa]a navelor grecilor din Asia Mic`. Cele dou` flote s-au ndreptat
una mpotriva celeilalte, dar, cu cteva momente nainte de a intra n contact,
per[ii [i-au dat seama c` erau incomoda]i de num`rul mare al propriilor nave.
n aceste condi]ii, devenise dificil de a se manevra spre stnga [i au intrat
n ape mici.
n aceast` strmtoare, chiar n fa]a Peninsulei Salamina, [enalul nu are
dect aproximativ 1 800 de metri l`rgime; astfel, era imposibil ca mai mult de 80
sau 90 de trireme s` avanseze n front. n consecin]`, aripa fenician`, mpins`
nainte de presiunea navelor care o urmau, s-a ntins considerabil n fa]`.
Cu toate c` flancul format din navele spartane era u[or n avans fa]` de restul
liniei grece[ti, primul [oc al b`t`liei a avut loc ntre fenicieni [i atenieni.
Avantajul ini]ial oferit de expunerea unui flanc a fost n]eles repede. n timp
ce atenienii presau atacnd frontal, navele celor din Egina, aflate n dreapta,
au c`zut, din flanc, asupra fenicienilor. Acest atac dublu asupra aripii drepte
persane s-a dovedit a fi momentul decisiv al b`t`liei. Fenicienii, care aveau reputa]ia
de buni lupt`tori pe mare, s-au comportat viteje[te, iar grecii din Asia Mic`
s-au dovedit adversari demni de fra]ii lor din Pelopones, astfel c` lupta s-a desf`[urat
cu o mare furie pe toat` lungimea liniei. Locuitorii Atenei, care erau refugia]i
Pagini de istorie militar`
149
la Salamina, nnegriser` ]`rmurile care marcau strmtoarea, contemplnd cu nelini[te
teribilul spectacol. n fa]a lor, pe pantele Muntelui Aigaleos, se afla nsu[i Xerxes,
nconjurat de statul s`u major, care urm`rea b`t`lia cu mai pu]in` anxietate,
dar cu tot interesul pentru rezultatul acesteia. n jurul orei 07.00, vntul a crescut
n intensitate, b`tnd dinspre vest, a[a cum s-a ntmplat de multe ori n acea regiune
[i cum s-a ntmplat c]iva ani mai trziu, pe timpul b`t`liei din golful Corint,
c[tigat` de atenianul Phormion. Acel vnt a suflat cu violen]` timp de cteva ore
n acea diminea]`, f`cnd ca navele persane s` fie mpinse nainte, l`snd expuse
bordurile pintenilor navelor grece[ti, fiind presate [i de gr`mada format` din navele
care ncercau s` intre n lupt`. Grecii au folosit aceast` situa]ie n folosul lor,
ntrebuin]nd pintenii pentru a-[i scufunda adversarii sau pentru a-i imobiliza
prin ruperea ramelor. Cnd lupta corp la corp a devenit prea dens` pentru a permite
ntrebuin]area acestei tactici, ace[tia au ncercat s` profite de du[manii lor,
cucerindu-i prin abordaj. Pe fiecare trirem` greac` se afla un important deta[ament
de abordaj, special organizat, compus din 18 solda]i din marin`, 14 solda]i
greu narma]i [i 4 gabieri, n total 36 de oameni. Grecii p`reau a fi superiori
inamicilor n lupta corp la corp. De partea persan`, superioritatea era n trupele
de arca[i [i de suli]a[i. Aproape de sfr[itul b`t`liei, de exemplu, o trirem`
din Samotrace a realizat o isprav` deosebit`, aceasta tr`gnd asupra pun]ilor
inamicului o ploaie de suli]e [i s`ge]i, apoi capturnd-o. De[i invadatorii
erau, aparent, b`tu]i cu mult curaj [i hot`rre, dezavantajul provocat de dezordinea
de la nceputul luptei, dublat [i de vnt, a decis ca soarta s` fie mpotriva acestora.
Ace[tia au fost incapabili s` profite de avantajul numeric n interiorul strmtorii,
constatndu-se c` multitudinea de nave nu a f`cut dect s` contribuie la majorarea
dificult`]ilor lor.
Retragerea a nceput cu floarea flotei persane, [i anume cu escadra fenician`.
Surprins`, la nceputul b`t`liei, frontal, de escadra atenian` [i din flanc de navele
din Egina, fenicienii nu au putut s` ias` din aceast` situa]ie, n pofida unei lupte
ndrjite. Navele din fa]`, distruse n mare parte, au nceput s` se retrag`,
ncercnd s` [i fac` loc printre navele din spate, acestea din urm` realiznd
c` era imposibil s` ia parte la lupt` n afara strmtorii. Cnd navele feniciene
s-au repliat, navele ateniene [i eginiene s-au aruncat spre centrul liniei persane,
iar retragerea a devenit general`, cu grecii n plin` urm`rire. Ace[tia [i-au mpins
inamicul pn` la Insula Psyttaleia, t`indu-le comunica]ia cu for]ele persane aflate
pe continent. n aceste condi]ii, atenianul Aristide a traversat cu ni[te ambarca]iuni
o trup` de la Salamina, a atacat garnizoana persan` de pe Insula Psyttaleia [i a masacrat
to]i oamenii. Navele persane au fugit pn` la baza lor din baia de la Phalere,
n timp ce grecii se ntorceau la Salamina.
150
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
B`t`lia de la Salamina fusese c[tigat`, dar niciuna dintre cele dou` p`r]i
nu a ac]ionat n mod decisiv. Grecii au pierdut 40 de nave, iar per[ii au avut
aproximativ 200 de nave scufundate [i un num`r necunoscut de nave capturate.
Cu toate acestea, per[ii nu aveau moralul zdruncinat prea tare, astfel c` puteau
constitui o for]` considerabil` destinat` unui nou atac, fapt la care grecii se a[teptau.
Dar, comandantul flotei persane, Ariabignes, era mort, [i nu era o alt` persoan`
capabil` s` organizeze flota. Xerxes, temndu-se pentru pozi]iile sale stabilite
n Dardanele, a dat ordin navelor s` se deplaseze pentru a le proteja, astfel c`,
n noaptea care a urmat b`t`liei, ceea ce mai r`m`sese din flota persan` a nceput
s` fug`, traversnd Marea Egee.
Aceast` noutate a fost cunoscut` de greci a doua zi, la amiaz`. Ace[tia au plecat
n urm`rire, dar, nici cnd s-au aflat n dreptul Insulei Andros, nu au desoperit
inamicul, de aceea s-au ntors pentru a ]ine un consiliu de r`zboi.
Atenienii au insistat, n alocu]iunile lor, s` se continue lupta prin distrugerea
punctelor din Dardanele, ns`, n conformitate cu votul care a urmat, au fost
n minoritate fa]` de alia]ii lor, care au preferat s` lase lucrurile s` se desf`[oare
de la sine.
Este o cutum` prin care se atribuie victoria de la Salamina calit`]ilor fizice
superioare [i valorii militare ale grecilor. Aceasta poate fi aprecierea pentru solda]ii
greci de la Marathon sau Plateea, unde armata persan` era cu adev`rat persan`.
Solda]ii asiatici, nrola]i cu for]a [i mpin[i cu biciul n b`t`lie, nu rezistau celor greci,
puternici [i viteji. Dar, Salamina a fost, literalmente, o lupt` a grecilor contra grecilor,
dac` facem excep]ie de fenicieni, care aveau reputa]ia unor buni lupt`tori
pe marea lumii cunoscute; este greu de demonstrat cum b`t`lia a fost c[tigat`
datorit` unei pure for]e fizice. Nu exist` m`rturii de fapte de curaj sau de abilitate
n lupt` de partea persan`. Momentul decisiv al b`t`liei s-a consumat cnd a fost expus`,
n mod fatal, aripa constituit` din fenicieni, la nceputul ac]iunilor. Pe de alt` parte,
este bine s` remarc`m c` invadatorii manevraser` toat` noaptea [i erau, prin urmare,
obosi]i, n particular vsla[ii, n momentul b`t`liei, ntlnind un adversar odihnit.
Din acest punct de vedere, grecii aveau nc` un avantaj, cu toate c` importan]a
acestuia nu a fost capital`.
Rezultatele b`t`liei de la Salamina s-au ar`tat imediat. Armata persan`,
victorioas` pn` n acel moment, s-a g`sit ntr-o situa]ie teribil`. Lipsit` de comunica]iile
maritime, aceasta trebuia ori s` bat` n retragere, ori s` moar` de foame,
deoarece i era imposibil s` g`seasc`, pe teritoriul unei ]`ri ocupate, aprovizion`rile
pentru o armat` imens`. Xerxes a l`sat n Thesalia o for]` de ocupa]ie
de 300 000 de oameni, sub comanda lui Mardonius, [i a ordonat restului trupelor
s` se retrag` n Persia cu mijloacele de care dispuneau. A urmat o derut`
Pagini de istorie militar`
151
asem`n`toare cu panica [i, timp de 45 de zile, o imens` armat`, care nu a ntmpinat
nicio rezisten]` pe vreun cmp de b`t`lie, s-a deplasat fragmentat`, sub efectul
foametei, al bolilor [i r`zboiului de gheril` desf`[urat de locuitorii teritoriilor
traversate. Aceasta nu a fost dect ruina demoralizat` [i nfrnt` a unei mari armate
care supravie]uia doar pentru a ajunge la Dardanele.
Acest imens dezastru militar s-a datorat, n ntregime, faptului c`, la Salamina,
Xerxes a pierdut posibilitatea de a domina marea. n fapt, dac` s-ar fi adoptat
opinia lui Themistocle [i dac` flota greac` ar fi ocupat o pozi]ie n Dardanele,
nu ar mai fi r`mas nimic din armata inamic` aflat` n derut`, deoarece acesta
ar fi trebuit s` traverseze strmtoarea pe navele unei flote nfrnte [i demoralizate,
opera]iune care ar fi fost imposibil` n fa]a grecilor victorio[i.
Xerxes a persistat n ideea de a pune st`pnire pe Grecia, dar acea [ans`
a disp`rut. Este adev`rat c` Mardonius r`m`sese n Thesalia cu o armat`,
dar nu era o armat` foarte mare. Grecii au organizat o armat` de 100 000 de oameni
cu care, n anul urm`tor, au repurtat o victorie decisiv` asupra armatei persane
la Plateea.
n aceea[i zi , greci i au di strus, l a Mycal e, pe coastel e Asi ei Mi ci ,
ceea ce mai r`m`sese din flota inamic`. La Mycale nu a avut loc, propriu-zis,
o b`t`lie naval`. Per[ii [i tr`seser` navele pe ]`rm, la ad`postul unui loc retras.
Grecii au debarcat echipajele, au for]at locul de sta]ionare printr-un asalt
[i au incendiat navele inamice. Aceste dou` ultime victorii au fost consecin]a
direct` a campaniei de la Salamina.
Nu trebuie uitat s` men]ion`m un alt capitol al planului persan de cucerire
a Greciei. Xerxes impusese Cartaginei s` ntreprind` o expedi]ie naval`
mpotriva grecilor din Sicilia, dorind s` striveasc`, simultan, toate statele grece[ti
independente. {i aici, furtuna a venit n ajutorul grecilor, cea mai mare parte
a flotei cartagineze scufundndu-se. Supravie]uitorii acelei expedi]ii s-au adunat
n fa]a ora[ului Himaira, dar au fost pu[i pe fug` spre navele lor, dup` ce [i-au pierdut
generalul. Iat` cum civiliza]ia grecilor din Sicilia a fost salvat` n acela[i timp
cu cea atenian`.
Astfel, s-a pr`bu[it planul grandios al despotului persan [i cu el au c`zut
[i prestigiul, [i puterea imperiului s`u. Grecii din Ionia s-au revoltat [i au trecut
de partea atenienilor, iar dominarea m`rilor a trecut din minile persane
n cele ateniene. mpreun` cu pierderea acestei st`pniri asupra m`rilor a nceput
[i declinul puterii mondiale persane.
Importan]a acestei uimitoare nfrngeri a celei mai mari puteri militare [i navale
din epoc` rezid` n faptul c` civiliza]ia european` [i, n particular, cea elen`,
[i-au dezvoltat propria individualitate. Dac` Xerxes ar fi reu[it, regimul paralizant
152
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
al despotismului oriental ar fi sufocat geniul poporului grec. Guvernarea democratic`
nu [i-ar fi g`sit fundamentele n Grecia, iar Atena nu ar fi produs secolul lui Pericle.
Dup` dou` genera]ii care i-au urmat Salaminei, Atena a adus literaturii, filozofiei,
[tiin]elor o contribu]ie mai mare dect a altor na]iuni timp de dou` secole
din existen]a lor.
BIBLIOGRAFIE
1. Peter Green, R`zboaiele greco-persane, University of California Press, Berkeley, 1970.
2. Peter Green, Xerxes la Salamina, Praeger Publishers, New York, 1970.
3. Tom Holland, Persian Fire. The First World Empire and the Battle for the West, Doubleday,
New York, 2006.
4. Ion Manole, Ioan Damaschin, Anatolie Zemba, Confrunt`ri navale, vol. 1, Editura Militar`,
Bucure[ti, 1988.
5. Adelina Piatkovski, O istorie a Greciei antice, Editura Albatros, Bucure[ti, 1988.
6. Barry Strauss, B`t`lia de la Salamina: confruntarea naval` care a salvat Grecia [i civiliza]ia
occidental`, Simon and Schuster, New York, 2004.
153
Colonel dr. Dan PRIS~CARU
Colonel dr. Dan Pris`caru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia[i.
N AVANPOSTUL LUPTEI
PENTRU SUPRAVIE}UIRE
ac]iuni de consolidare
a ap\r\rii na]ionale a Romniei
n vltoarea anilor 1938-1940 (III)
Concentr\rile/mobiliz\rile par]iale
[i generale din anii 1938-1940
radiografii ale st\rii reale
de nzestrare [i instruire
a Armatei Romne
Concentr`rile/mobiliz`rile par]iale [i generale
din anii 1938-1940 s-au nscris n ansamblul de m`suri
preventive ntreprinse de factorii de decizie politic`
[i militar` ai ]`rii [i au avut ca scop principal
descurajarea unei agresiuni la adresa Romniei
din direc]iile Vest, Sud [i Est. Chemarea sub arme
a rezervi[tilor [i rechizi]ion`rile masive efectuate
pn` la destr`marea Romniei Mari n perioada
iunie-septembrie 1940 au fost m`suri extreme,
prin care guvernele succesive aflate la conducerea
]`rii au ncercat s` apere integritatea teritorial`
a statului romn, n condi]iile n care devenea
tot mai evident faptul c` nu se mai putea conta
pe niciun sprijin extern.
Th e p a r t i a l a nd g e ne r a l
concentrations, during 1938-1940,
were a way to test and perfect the system
of mobilising and equipping reservists
as well as the one of requisitioning
materials and equipment.
Thus, difficulties and shortfalls in
the troops, especially reservists,
equipment and training were revealed.
Moreover, the operational capacity of
large mobilised units was reduced.
The devotion and patriotism
shown by the concentrated troops
in their fight for territorial integrity
c oul d har dl y b r i dg e t he g ap
between requirements and possibilities
as far as training and equipment
were concerned.
Keywords: military mobilisation;
poor equipment; strong morale
and will to fight
154
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Dup` ocuparea Austriei de c`tre Wehrmacht, Marele Stat Major a luat m`suri
de reactualizare a planului de opera]ii pentru Frontul de Vest, iar la 19 aprilie 1938,
Consiliul Superior al Ap`r`rii }`rii a hot`rt s` se treac` imediat la fortificarea
Por]ii Some[ului.
n condi]iile acutiz`rii crizei cehoslovace, Marele Stat Major a ntocmit,
la 7 septembrie 1938, Planul de mobilizare din punct de vedere operativ
[i al angajamentelor fa]` de alia]i
126
(subl.a.) [i a preg`tit Memoriul
asupra necesit`]ii de a se lua imediat m`surile propuse prin Referatul
nr. 98 din 10.09.1938 (de mobilizare a Frontului de Vest subl.a.).
n urma dezbaterilor care au avut loc n cadrul ntrunirii sub[efilor Marelui Stat
Major [i a [efilor de sec]ii din subordine, s-a ajuns la concluzia ca planul de mobilizare
s` prevad` m`suri concrete pentru punerea pe picior de r`zboi a 31 de divizii
de infanterie, trei brig`zi mixte de munte, patru divizii de cavalerie, o brigad`
mixt` de gr`niceri [i o brigad` independent` de cavalerie
127
.
Ulterior, din cauza insuficien]ei armamentului [i a tehnicii de lupt`
pentru cele 31 de divizii de infanterie, s-a decis ca noul plan de mobilizare
s` prevad` dotarea cu material de r`zboi a doar 25 de divizii
128
. Marele Stat Major
aprecia c` se impunea mobilizarea cu prioritate a Frontului de Vest n scopul
respingerii unei eventuale agresiuni horthyste [i pentru a realiza, n acela[i timp,
o degajare a Cehoslovaciei de presiunea ungar`.
Pentru cre[terea capacit`]ii de lupt` a marilor unit`]i de pe Frontul de Vest,
pn` la 19 septembrie 1939 s-au efectuat concentr`ri pentru instruc]ie [i s-au actualizat
toate lucr`rile din planurile de mobilizare. La 19 septembrie 1938, s-a declan[at
mobilizarea par]ial` a Frontului de Vest, respectiv p`r]ile active ale Corpurilor 6
[i 7 Armat`, Comandamentul Trupelor de Munte, Diviziile 1, 5, 18 Infanterie,
Diviziile 1, 2, 3 Cavalerie [i trei brig`zi de munte. De asemenea, au fost mobilizate
unit`]i din cadrul aeronauticii [i trupelor de jandarmi de pe ntreg teritoriul ]`rii,
n scopul asigur`rii protec]iei antiaeriene [i ap`r`rii lini[tii publice. Totodat`,
s-a hot`rt men]inerea trupei concentrate pentru instruc]ie, concomitent
cu completarea efectivelor [i rechizi]iilor la p`r]ile active ale marilor unit`]i
din acoperire
129
.
Rechizi]iile de diferite bunuri (animale, c`ru]e, ma[ini etc.) s-au realizat
prin dou` procedee: din sursele cele mai apropiate pentru p`r]ile active,
126
AMR, fond 948, dosar nr. 438, f. 407.
127
Ibidem, dosar nr. 1586, f. 145.
128
Colonel dr. Eugen Cican, Managementul resurselor de ap`rare n Armata Romniei (1919-1946),
Editura Academiei de nalte Studii Militare, Bucure[ti, 2003, p. 40.
129
Ibidem, p. 41.
Pagini de istorie militar`
155
iar pentru p`r]ile complementare, numeric, pe plan regional. Cu toate m`surile
luate, mobilizarea par]ial` din septembrie 1938 a scos la iveal` deficite mari
la diferite categorii de materiale, precum [i numeroase nereguli, ca, de exemplu:
50% din mitraliere [i pu[ti erau uzate; cele 60 de baterii de obuziere cal. 100 mm
model Skoda 1930-1934 dispuneau de numai dou` unit`]i de foc [i doar 90 de piese
aveau lunete pentru aparatele de ochire; 11 baterii de tunuri de 105 mm, sosite
din Cehoslovacia, nu aveau muni]ie, iar cele 34 de baterii de obuziere Skoda
de 150 mm nu dispuneau de autovehiculele necesare tract`rii lor; o mare parte
din tunurile [i obuzierele de munte se aflau n atelierele de repara]ii, iar tunurile
antitanc (18 piese) erau la instruc]ie; muni]ia era veche [i neverificat`, existnd
riscul ca, pe timpul tragerilor, s` se produc` incidente; lipseau complet minele
antitanc; m`[tile contra gazelor pentru personal erau asigurate numai pentru 70%
din efective, iar pentru animale, deficitul era de 100%; buc`t`riile de campanie
erau asigurate n propor]ie de 70%, la materialele sanitare deficitul era de 90%;
echipamentul era asigurat numai pentru 20-40% din necesarul de mobilizare,
iar harna[amentul pentru 65%; existau neconcordan]e mari ntre taliile [i m`rimile
echipamentului din depozite [i cele ale rezervi[tilor prev`zu]i n plan, fapt
ce a determinat ca un num`r important de militari concentra]i s` r`mn`
neechipa]i [i dup` expirarea termenului de mobilizare; de[i s-a stabilit ca o parte
din rezervi[ti s` aib` echipamentul asupra lor nc` din timp de pace, solu]ia
s-a dovedit par]ial viabil`, ntruct un num`r mare dintre ace[tia s-au prezentat
cu echipamentul uzat sau cu anumite articole lips`
130
.
n condi]iile n care Fran]a [i Marea Britanie nu inten]ionau s`-[i onoreze
angaj amentel e de respectare a i ntegri t`]i i teri tori al e a Cehosl ovaci ei ,
la 26 septembrie 1938, Consiliul de Coroan` a hot`rt sistarea activit`]ii de concentrare
a rezervi[tilor, de[i Marele Stat Major ceruse continuarea punerii n aplicare
a planului de mobilizare. Factorii de decizie politic` apreciau c`, n condi]iile
men]inerii politicii conciliatoriste franco-britanice, care avea ca efecte indirecte
ncurajarea tendin]elor revizioniste ale Ungariei, mobilizarea general`
a Armatei Romne putea antrena statul romn ntr-un conflict n care aceasta
nu se putea baza pe vreun sprijin extern real
131
(subl.a.).
Mobilizarea par]ial` din septembrie 1938 a eviden]iat faptul c` diferitele ipoteze
(planuri) de campanie elaborate de Marele Stat Major pot fi opera]ionalizate.
n acela[i timp, a constituit un bun prilej de verificare [i perfec]ionare a sistemului
de selec]ie, anun]are, primire [i echipare a rezervi[tilor, de rechizi]ionare
a materialelor [i tehnicii de la agen]ii economici. Cu toate acestea, din cauza nivelului
130
AMR, fond 948, dosar nr. 1766, f. 74 76.
131
Colonel dr. Eugen Cican, op. cit., p. 42.
156
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
redus de nzestrare cu tehnic` de lupt` modern` [i a slabei preg`tiri a ofi]erilor
[i subofi]erilor n rezerv` concentra]i, capacitatea operativ` a marilor unit`]i mobilizate
a fost de numai 60-70%
132
.
De[i la Paris [i la Londra se considera c`, prin acordul de la Mnchen,
pacea fusese salvat` pe continentul european, evolu]ia evenimentelor va dovedi
c` a fost o percep]ie iluzorie.
ntr-un raport de la nceputul anului 1939, generalul Florea }enescu,
[eful Marelui Stat Major, aprecia: n perioada actual` de tensiune politic`
pentru a nu fi surprin[i de evenimente , va trebui s` men]inem
sub drapel un num`r ct mai mare de oameni instrui]i, astfel ca unit`]ile
s` poat` fi trimise imediat acolo unde nevoia o va cere (subl.a.)
133
.
Pentru ndeplinirea acestei cerin]e, n raport cu nivelul amenin]`rii externe,
[eful Marelui Stat Major propunea cre[terea efectivelor marilor unit`]i ce intrau
n compunerea Fronturilor de Vest [i Sud. Demersul generalului Florea }enescu
exprima ngrijorarea conducerii Ministerului Ap`r`rii Na]ionale c` evolu]ia situa]iei
politice interna]ionale putea conduce la o nou` criz` n Europa Central`
[i de Sud-Est, n care Romnia s` fac` obiectul unei agresiuni germano-ungaro-bulgare.
n contextul invad`rii Boemiei [i Moraviei de c`tre Wehrmacht [i a ocup`rii
Ruteniei Subcarpatice de c`tre Ungaria, guvernul Armand C`linescu declan[eaz`,
la 14 martie 1939, mobilizarea par]ial`
134
. Referitor la aceast` decizie, n [edin]a
Consiliului Superior al Frontului Rena[terii Na]ionale din 27 martie 1939,
pre[edintele Consiliului de Mini[tri, Armand C`linescu, i-a informat pe cei prezen]i,
inclusiv presa, c` guvernul romn a f`cut cunoscut cancelariilor str`ine faptul
c` suntem hot`r]i s` ne ap`r`m fruntariile, iar pentru integralitatea ei,
Romnia se va bate mpotriva oricui... (subl.a.)
135
.
La chemarea ]`rii, rezervi[tii s-au prezentat la unit`]i cu mult peste efectivele
stabilite n planurile de mobilizare
136
. Acest aspect avea s` fie eviden]iat
[i ntr-un ordin de zi al ministrului Ap`r`rii Na]ionale din 31 decembrie 1939:
Prin avntul cu care a]i r`spuns chem`rii ]`rii se men]iona n ordin ,
prin dragostea [i voia bun` cu care v-a]i f`cut datoria, a]i ar`tat lumii
ntregi ct de sfnt` v` este ns`rcinarea de a p`stra ne[tirbite hotarele
]`rii pentru care nainta[ii no[tri au adus attea jertfe (subl.a.)
137
.
132
AMR, fond 948, dosar nr. 1678, f. 2.
133
Ibidem, fond Marele Stat Major, Sec]ia 3, dosar nr. 1626, f. 4.
134
Ibidem, dosar nr. 24/1939, f. 366.
135
n Universul, an 56, nr. 86/29 martie 1939.
136
n Romnia, nr. 298/29 martie 1939. Conform declara]iilor premierului Armand C`linescu,
pe timpul mobiliz`rii par]iale din martie 1939 s-au prezentat la unit`]i de trei [i patru ori mai mul]i
cet`]eni dect cei concentra]i (subl.a.).
137
AMR, fond Marele Stat Major, dosar nr. 1050/1939, f. 17-18.
Pagini de istorie militar`
157
Voin]a de lupt` [i spiritul patriotic al rezervi[tilor chema]i sub arme nu puteau
totu[i s` acopere marile neajunsuri n ceea ce prive[te nzestrarea [i instruirea
efectivelor concentrate. Aceste crude realit`]i au ie[it pregnant n eviden]`
att pe timpul concentr`rii/mobiliz`rii par]iale din martie 1939
138
, ct [i pe timpul
mobiliz`rii generale din luna septembrie a aceluia[i an. Dificult`]ile [i neajunsurile
constatate eviden]iau faptul c` Romnia nu era preg`tit` economic [i militar
pentru a face fa]` unei situa]ii n care trebuia s` asigure acoperirea [i ap`rarea
tuturor grani]elor ]`rii. (subl.a.)
Astfel, num`rul mare de rezervi[ti care s-au prezentat la unit`]i a fost determinat
de urm`toarele cauze principale: a) neindicarea precis` a contingentelor necesare,
ntruct ncadrarea cu personal a diferitelor unit`]i [i arme era variabil`;
b) neprecizarea unit`]ilor care se mobilizeaz` (peste 130 de unit`]i cu sarcini
de mobilizare), deoarece exista riscul poten]ial al divulg`rii ordinii de b`taie
a armatei mobilizate, tabelul cu numele unit`]ilor trebuind s` fie comunicat
tuturor organelor de execu]ie (posturi de jandarmi, notari); c) entit`]ile destinate
s` anun]e [i s` direc]ioneze concentra]ii la unit`]i (poli]ia, jandarmeria, prim`riile)
au interpretat dispozi]iile Marelui Stat Major n sensul trimiterii unui num`r
ct mai mare de oameni, nu numai a celor inclu[i n planurile de mobilizare,
ci [i a celor care aveau ordine de mobilizare pe plan local; d) structurile militare
cu sarcini de ntocmire a documentelor de mobilizare au emis un num`r mai mare
de ordine de chemare dect necesarul din plan sau f`r` a retrage, n acela[i timp,
ordinele de chemare ale rezervi[tilor sco[i din planul de mobilizare
139
. Din cauza
acestor disfunc]ii, afluirea efectivelor mobilizate s-a efectuat n mod dezorganizat,
producnd aglomer`ri n g`ri, trenuri [i caz`rmi. De asemenea, reprezentan]ii
c`ilor ferate nu au respectat planul de mobilizare ce prevedea punerea n circula]ie
a unor trenuri speciale, astfel nct rezervi[tii au fost transporta]i cu trenurile
prev`zute n orarul CFR, c`rora li s-au ata[at vagoane suplimentare
140
.
Deficien]e mari s-au manifestat n cadrul acestei mobiliz`ri n domeniul
asigur`rii materiale. Printre acestea, pot fi enumerate: lipsa total` a muni]iei
pentru obuzierul Skoda cal. 100 mm [i mitralierele de tip rusesc [i austro-ungar;
asigurarea hranei de rezerv` doar pentru trei zile, ntruct, din cauza lipsei de fonduri,
nu s-au constituit stocuri intangibile dect ntr-o mic` m`sur`; pinea proasp`t`
nu a fost asigurat` pentru toate efectivele, fiindc` mijloacele tehnice solicitate
138
Pentru asigurarea p`str`rii secretului activit`]ii, Marele Stat Major atr`gea aten]ia, n telegrama
transmis` unit`]ilor-organ de mobilizare, ca n ordinele de chemare [i n coresponden]` s` se exclud`
n mod absolut cuvntul MOBILIZARE, ci s` se foloseasc` expresia CONCENTRARE PENTRU INSTRUC}IE
(apud colonel dr. Eugen Cican, op. cit., p. 45).
139
Ibidem, pp. 45-46.
140
AMR, fond 948, dosar nr. 1786, f. 9.
158
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
de Marele Stat Major nu au fost livrate, iar brut`riile de campanie nu avea dotarea
necesar`
141
. n Dobrogea, s-a resim]it acut lipsa apei potabile pentru oameni
[i animale, precum [i a grajdurilor [i acoperirilor pentru mascarea concentr`rii
trupelor. De asemenea, din cauz` c` n Poarta Some[ului [i n Dobrogea re]eaua
de drumuri pietruite era deficitar`, iar n ultima decad` a lunii martie 1939 timpul
a fost excesiv de ploios, activit`]ile de mobilizare au fost mult ngreunate,
iar efectivele au fost suprasolicitate n urma deplas`rii n astfel de condi]ii,
motiv pentru care aproximativ 25% dintre acestea au fost scoase din serviciu
n numai cteva zile
142
.
Din cauz` c` majoritatea localit`]ilor erau lipsite de leg`turi telefonice,
iar unii concentra]i s-au prezentat la unit`]i la limita termenului prev`zut de Codul
Justi]iei Militare, constituirea structurilor militare nu s-a realizat n timpul prev`zut
n planurile de mobilizare [i, n consecin]`, nici forma]iunile de servicii [i deservire
nu au devenit func]ionale n termenele planificate, fapt ce a afectat capacitatea
operativ` a entit`]ilor mobilizate
143
.
Vizita medical` a concentra]ilor s-a efectuat cu mare dificultate [i doar la o parte
din efective, deoarece majoritatea unit`]ilor aveau ncadrat cte un singur medic,
iar personalul medical de rezerv` s-a prezentat n ziua a 4-a sau a 5-a de mobilizare,
cnd procesul era ncheiat
144
.
Organizarea [i dotarea unor unit`]i nu s-a putut efectua n bune condi]ii
[i la timp, n principal din cauza neprezent`rii n termenul prev`zut a ntregului personal
[i a lipsurilor mari n ceea ce prive[te mijloacele de transport. Rechizi]iile
din martie 1939 s-au executat cu mare ntrziere [i din cauza faptului c` \n demersul
activit`]ilor, fiind denumit` concentrare (subl.a.), au existat dificult`]i
privind punerea n aplicare a m`surilor prev`zute n plan. Ca urmare, necesarul
de alimente, echipament [i alte materiale indispensabile la mobilizare
au fost insuficiente sau chiar inexistente la unele unit`]i
145
.
Astfel, aproximativ 50-60% dintre ofi]erii de rezerv` nu s-au prezentat
cu echipamentul distribuit din timp de pace, nu au putut fi dota]i cu pistoale, binocluri
[i busole, iar cei din unit`]ile de cavalerie nu au avut asigurat harna[amentul
pentru cai
146
.
141
Ibidem, dosar nr. 1766, f. 79.
142
Ibidem, dosar nr. 1678, f. 5.
143
Colonel dr. Eugen Cican, op. cit., p. 49.
144
AMR, fond 948, dosar nr. 1786, f. 17.
145
Colonel dr. Eugen Cican, op. cit., p. 46.
146
AMR, fond 948, dosar nr. 1786, f. 13. Pe timpul mobiliz`rii din martie 1939, s-a constatat c` m`sura
stabilirii obligativit`]ii ca ofi]erii n rezerv` s` aib` asupra lor echipamentul militar nc` din timp de pace
nu a avut rezultatul scontat. Astfel, pe timpul concentr`rii, ace[tia s-au prezentat cu echipament incomplet,
neajustat sau de mprumut. Din acest motiv, s-a ordonat ca echipamentul, harna[amentul pentru cai,
binoclul [i busola s` fie asigurate exclusiv de Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.
Pagini de istorie militar`
159
Ap`rarea antiaerian` a fost minimal`, din cauza c` majoritatea unit`]ilor
nu aveau n dotare mijloace proprii de ap`rare de acest tip, iar unit`]ile speciale
de arm` erau n num`r redus fa]` de nevoile operative. De asemenea, lucr`rile
de protec]ie mpotriva unui atac al inamicului cu blindate s-au limitat la amenajarea
de obstacole [i baricade dotate cu mitraliere, iar, n unele cazuri, cu tunuri
de cmp, ceea ce era insuficient pentru ducerea cu succes a luptei de ap`rare
de c`tre trupele proprii
147
.
ns`, una dintre cele mai mari deficien]e constatate pe timpul mobiliz`rii
din martie 1939 a reprezentat-o slaba preg`tire a militarilor concentra]i (subl.a.),
n special a ofi]erilor n rezerv`, relevante fiind urm`toarele aspecte: ofi]erii n rezerv`
din arma infanterie nu cuno[teau armamentul din dotare, noile procedee de lupt`
[i conducere a focului [i mijloacele de lupt` din cadrul batalionului; cei din arma
artilerie, din contingente mai vechi, aveau cuno[tin]e minimale referitoare
la materialul din dotare [i conducerea focului; ofi]erii de rezerv` din arma cavalerie
[i cei din specialitatea vn`tori de munte nu au fost n m`sur` s`-[i ndeplineasc`
misiunile specifice; cei din arma tancuri nu erau preg`ti]i din punct de vedere
tehnic [i tactic n privin]a carelor de lupt` (tancuri) R.2; ofi]erii de rezerv`
din trupele de gr`niceri nu cuno[teau modul de ac]iune a trupelor de acoperire
[i nu erau n m`sur` s` ac]ioneze n unele situa]ii speciale
148
. Lipsa de preg`tire
a acestor ofi]eri [i prestan]a lor sc`zut` la comanda trupelor au fost observabile
nc` de la nceputul mobiliz`rii, cauza principal` fiind num`rului sc`zut de concentr`ri
de instruire care s-au executat n anii anteriori
149
.
Deficien]e majore n preg`tire au fost semnalate [i la militarii n termen,
astfel: la arma infanterie, cu excep]ia contingentelor 1936-1938, care aveau deprinderi
satisf`c`toare n ceea ce prive[te ntrebuin]area armamentului tip Z.B.,
cei din contingentele 1924-1935 dovedeau deprinderi mediocre; cei din arma artilerie
nu erau instrui]i asupra folosirii noilor guri de foc intrate n dotare; militarii mobiliza]i
la trupele de cavalerie nu cuno[teau modul de folosire a armamentului automat,
iar cei din unit`]ile de tancuri, geniu, transmisiuni, vn`tori de munte [i pierduser`
complet cuno[tin]ele [i deprinderile nsu[ite pe timpul satisfacerii stagiului militar
150
.
{i la aceast` categorie de militari cauza principal` a nivelului sc`zut de instruire
a fost generat` de lipsa concentr`rilor de preg`tire, iar pentru contingentele 1931-1936,
ca urmare a concediilor pentru economii bugetare
151
.
147
Colonel dr. Eugen Cican, op. cit., p. 49.
148
AMR, fond 948, dosar nr. 364, f. 3.
149
Ibidem.
150
Ibidem, f. 5.
151
Ibidem, f. 6.
160
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Disfunc]iile organizatorice, la care s-a ad`ugat [i faptul c`, n primele
24-48 de ore de la declan[area mobiliz`rii, 1/3 din efective au fost angajate
n diferite activit`]i administrative (g`rzi, primiri de materiale, depozite etc.),
au avut ca efect imediat reducerea n acel interval de timp a capacit`]ii operative
a tuturor marilor unit`]i din acoperire cu pn` la 1/3-1/2 din cea stabilit` n plan.
Din aceast` cauz`, dup` aprecierea Marelui Stat Major, nicio unitate nu ar fi fost
n m`sur` s` fac` fa]` unui atac n for]` executat prin surprindere
152
(subl.a.).
Disfunc]iile [i neregulile rezultate pe timpul mobiliz`rii par]iale din martie 1939
au eviden]iat faptul c` problemele de natur` organizatoric`, de nzestrare [i preg`tire,
constatate n urma desf`[ur`rii concentr`rilor din septembrie 1938, au fost rezolvate
doar ntr-o m`sur` nesemnificativ`. Era aproape imposibil ca, ntr-o jum`tate de an,
s` fie solu]ionate multiplele neajunsuri din domeniul nzestr`rii [i preg`tirii armatei
care trenau de aproape dou` decenii.
ncheierea pactului sovieto-german, desfiin]area statului polonez [i cre[terea
pericolului unui atac asupra Romniei din direc]iile Est, Vest [i Sud au determinat
ca factorii de decizie militar` s` constituie mari unit`]i care erau prev`zute a fi nfiin]ate
n situa]ie de r`zboi. Astfel, spre exemplu, num`rul diviziilor de infanterie a crescut
de la 21 la 35. Pn` la sfr[itul lunii septembrie 1939, s-au finalizat nfiin]area
noilor divizii de infanterie [i mobilizarea rezervi[tilor pentru celelalte mari unit`]i
[i comandamente, num`rul militarilor concentra]i ajungnd la 760 000
153
.
Din nefericire, cre[terea num`rului unit`]ilor [i marilor unit`]i
de infanterie, precum [i a efectivelor s-a f`cut n detrimentul calit`]ii,
fapt ce a afectat capacitatea combativ` a acestora
154
(subl.a.)
nzestrarea cu armament [i alte mijloace de lupt` a diviziilor de infanterie
existente, ndeosebi a celor create la mobilizare, era deficitar` cantitativ [i calitativ,
armamentul de infanterie fiind n mare parte nvechit, cu caracteristici
tehnico-tactice dep`[ite pentru cmpul de lupt` modern
155
. Un exemplu concludent
152
Ibidem, dosar nr. 1678, f. 25.
153
AMR, fond 333, dosar nr. 90, f. 72-73.
154
Ibidem, fond 333, dosar nr. 1, f. 3. La decretarea mobiliz`rii de la nceputul lunii septembrie 1939,
n depozitele armatei nu exista nici m`car echipamentul absolut necesar unei activit`]i de asemenea anvergur`.
n ordinul de mobilizare, se prevedea, printre altele: To]i concentra]ii vor aduce cu ei dou` c`m`[i,
dou` perechi izmene, o pereche ciorapi, o pereche nc`l]`minte bun` (cizme, bocanci, ghete) sau dou` perechi
opinci, un cojocel sau pieptar.
155
Ibidem, fond 948, dosar nr. 172, f. 82-85. Din situa]ia ntocmit` la 5 noiembrie 1939, asupra dot`rii
marilor unit`]i de infanterie, rezulta c` diviziile constituite ncepnd cu data de 6 septembrie 1940
aveau lipsuri la toate categoriile de armament, materialele de care dispuneau fiind, cu mici excep]ii, vechi,
o parte important` necesitnd repara]ii pentru a fi utilizabile. Existau divizii de infanterie care nu dispuneau
de obuziere, iar celelalte, inclusiv diviziile existente din timp de pace, aveau deficite mari fa]` de necesarul
stabilit. n depozitele armatei nu existau nici cantit`]ile necesare pentru o lun` de r`zboi (15 unit`]i de foc),
n condi]iile n care unele categorii de muni]ie nu se fabricau n ]ar` (subl.a.).
Pagini de istorie militar`
161
era cel al Diviziei 12 Infanterie, care, la sfr[itul lunii iunie 1940, avea asigurat
necesarul doar la arme individuale [i pu[ti mitraliere, mitralierele antiaeriene
lipseau n totalitate, mortierele de cal. 60 mm acopereau doar 80% din necesar,
iar tunurile antitanc doar 23%
156
.
n Darea de seam` asupra concentr`rii (mobiliz`rii), executat` n luna
martie 1939, Partea I, Personal [i rechizi]ii
157
(subl.a.), ntocmit` de Sec]ia 1
din Marele Stat Major, se men]ioneaz`, nc` din preambul, c` nv`]`mintele
rezultate din aceast` activitate nu pot avea o valoare absolut` [...], deoarece,
de[i a fost o mobilizare (subl. n textul original), totu[i a fost denumit` [i executat`
ca o concentrare (subl. n textul original), din care cauz`: nu s-au aplicat
integral m`surile preg`titoare relativ la mobilizare; excep]iile destul de numeroase
au f`cut ca lucr`rile de mobilizare s` nu mai poat` fi aplicate a[a cum au fost ntocmite;
comandamentele [i unit`]ile s-au considerat n cadrul restrns al concentr`rilor,
pentru care motiv m`surile ce le-au luat au fost mult dep`[ite de realitate
158
.
n aceast` Dare de seam` se men]ioneaz` c` disfunc]iile [i deficien]ele constatate
n etapa a II-a a concentr`rii (mobiliz`rii par]iale) din martie 1939, n ceea ce prive[te
organizarea, ncadrarea [i dotarea unit`]ilor, au fost generate de urm`toarele
aspecte: a) ofi]erii [i trupa de rezerv` nu s-au prezentat n timpul prescris
prin lucr`rile de mobilizare; b) unit`]ile au avut lipsuri n animale, iar cele din planul
de rechizi]ii nu erau suficient cunoscute, deoarece, n anii preceden]i, Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale nu a asigurat fondurile necesare pentru efectuarea recens`mntului;
c) mobilizarea fiind denumit` concentrare, nu s-au efectuat rechizi]iile necesare
prev`zute n lucr`rile de mobilizare pentru a i se asigura trupei mobilizate
echipamentul, vesela [i nc`l]`mintea necesare; d) magaziile de mobilizare
156
Ibidem, fond 518, dosar nr. 29, f. 102-103; Colonel dr. Gheorghe Romanescu, colonel
dr. Gheorghe Tudor, colonel (r.) Mihai Cucu, Istoria infanteriei romne, vol. II, Editura {tiin]ific`
[i Enciclopedic`, Bucure[ti, 1985, pp. 231-232.
157
AMR, fond Marele Stat Major, Sec]ia 1, dosar nr. 1788, f. 1-39.
158
Ibidem, f. 4. Concentrarea (mobilizarea) efectuat` n luna martie 1939 s-a desf`[urat n dou` etape:
Etapa I, 15-20 martie, constnd n mobilizarea p`r]ilor active pe Frontul de Vest prin aplicarea Planului
Maramure[; Etapa a II-a, ncepnd cu 21 martie, cuprinznd mobilizarea a parte din for]ele armatei
pentru Fronturile de Vest [i Sud, Aeronautic` [i Jandarmerie. Etapa I s-a desf`[urat n bune condi]ii.
n ceea ce prive[te etapa a II-a, modul de desf`[urare a acesteia nu a fost prev`zut` n planul ntocmit
n anul 1937, care avea aplicabilitate n perioada 1938-15 mai 1939. Planul de mobilizare ntocmit
pentru acest interval de timp prevedea ca mobilizarea trupelor pentru acoperire [i a p`r]ilor active
s` fie urmat` de o mobilizare general`. ntruct un plan de mobilizare se preg`te[te ntr-un an [i se aplic`
n anul urm`tor, n planul preg`tit n 1938 pentru mobilizarea din intervalul 15 mai 1939-1 februarie 1940
se prevedeau mobiliz`ri par]iale pentru fronturi. Ca urmare, nefiind preg`tit` o mobilizare par]ial`,
mobilizarea total` a parte din marile unit`]i a constituit o problem` nou` [i destul de greu de pus n aplicare.
Situa]ia era cauzat` de faptul c`, din totalitatea marilor unit`]i care se mobilizau conform planului,
trebuiau selectate doar cele care erau destinate strict ac]iunii demarate ncepnd cu 21 martie 1939.
162
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
au fost insuficiente la e[aloanele tip companie/baterie; e) personalul activ
a fost insuficient, iar cel de rezerv` care s-a prezentat la unit`]i avea mari caren]e
de instruire
159
.
n ceea ce prive[te greut`]ile nregistrate n dislocarea magaziilor de mobilizare,
n Darea de seam` se arat` c` acestea au survenit din cauz` c`, n garnizoanele
stabilite pentru mobilizarea p`r]ilor complementare [i a p`r]ilor sedentare ale unit`]ilor
destinate pentru acoperirea frontierei, nu au fost construite astfel de elemente
de infrastructur` logistic`, fapt ce a determinat executarea de transporturi
de materiale
160
.
De asemenea, n acest document-sintez` al Sec]iei 1 din Marele Stat Major
sunt men]ionate [i alte dificult`]i [i neajunsuri nregistrate n leg`tur` cu executarea
concentr`rii (mobiliz`rii) n garnizoanele prev`zute n plan, vizita medical`, starea
sanitar` a militarilor concentra]i, ntre]inerea animalelor
161
.
Dificult`]i [i neajunsuri au fost semnalate [i n ceea ce prive[te concentrarea/
mobilizarea structurilor de informa]ii, contrainforma]ii [i cifru de la marile unit`]i
[i unit`]i. Astfel, n documentul intitulat Dare de seam` asupra concentr`rii
(mobiliz`rii), executat` n luna martie 1939, partea a II-a, Informa]ii
contrainforma]ii cifru (subl.a.), elaborat de Sec]ia a 2-a din Marele Stat Major,
sunt prezentate constat`ri referitoare la: organizarea, ncadrarea [i func]ionarea
Sec]iei a 2-a de la Armata 1 [i a Birourilor 2 de la diferite comandamente; modul
n care au r`spuns cet`]enii romni [i minoritari la mobilizare [i pe timpul desf`[ur`rii
acestei activit`]i; atitudinea [i manifest`rile popula]iei civile (romn` [i minoritar`)
fa]` de armat`; func]ionarea structurilor de cifru la nivelul comandamentelor
de armat`, corp de armat`, divizii [i regimente; concluzii [i propuneri de remediere
a disfunc]iilor semnalate n domeniul informa]ii, contrainforma]ii [i cifru
162
.
Referitor la capitolul Informa]ii, n Darea de seam` sunt enumerate
o serie de disfunc]ii, dup` cum urmeaz`: n cadrul Sec]iei a 2-a de la Armata 1,
din cei [apte ofi]eri prev`zu]i n statul de organizare, doar [eful acestei structuri
era ini]iat n problemele armatei ungare, ceilal]i fiind transfera]i n ultimul moment
159
Ibidem, f. 15-16.
160
Ibidem, f. 22. Construc]ia magaziilor de mobilizare a fost solicitat` de Marele Stat Major nc` din 1919,
iar n anul 1938, n baza Referatului nr. 1500 din 27 mai, ministrul Ap`r`rii Na]ionale a aprobat construirea
magaziilor necesare pentru p`r]ile complementare n campania de lucru din 1938. Solicitarea a fost trimis`
Direc]iei Domeniilor Militare cu adresa nr. 1500 din 11 iunie 1938, care, la 3 august 1938, a r`spuns
c` nu poate ncepe construc]iile, n campania din 1938, ntruct era nevoie de suma de 600 de milioane de lei,
precum [i de executarea exproprierilor terenurilor necesare n acest scop. Marele Stat Major a revenit
cu o nou` solicitare c`tre Direc]ia Domeniilor Militare, la 8 martie 1939, cernd ca magaziile necesare
pentru trupele concentrate n urgen]a nti s` fie finalizate n cursul anului 1939.
161
Ibidem, f. 20-21, 24, 26-30.
162
AMR, fond Marele Stat Major, Sec]ia 2 Informa]ii, dosar nr. 800, f. 1-35.
Pagini de istorie militar`
163
de la alte structuri; Biroul 2 de la Corpul 6 Armat` nu dispunea de interpret,
ntruct ofi]erul repartizat cuno[tea doar limbile rus` [i bulgar`, motiv
pentru care s-a apelat la un soldat T.R. din Regimentul 85 Infanterie; [eful
Biroului 2 de la Corpul 7 Armat` ndeplinea pe timp de pace [i func]ia de [ef
al Biroului 4; la mobilizare, acesta a fost transferat la Biroul 4, iar n locul s`u
a fost numit un ofi]er care nu a lucrat niciodat` n domeniul informa]ii, nu cuno[tea
zona Corpului 7 Armat` [i a Frontului de Vest; la Corpul 2 Armat`, din cei patru ofi]eri
de rezerv` concentra]i, niciunul nu cuno[tea limbile bulgar` sau turc` [i nu erau instrui]i
n probleme de cifru; din cauza deficitului de personal, c`utarea, studiul [i interpretarea
informa]iilor, randamentul Sec]iei a 2-a de la Armata 1 a fost sc`zut; ca urmare,
timp de o lun` [i jum`tate, aceast` structur` nu a fost n m`sur` s` ntocmeasc`
nicio evaluare sau sintez` informativ`, astfel nct Marele Stat Major nu a avut suportul
informativ necesar pentru fundamentarea unor decizii militare pe Frontul de Vest
163
.
Deficien]e semnificative au fost semnalate [i la Biroul 2 de la Grupul operativ
Maramure[, care nu avea niciun rezident n Rutenia Subcarpatic`; privind agen]ii
din aceast` zon` de interes, Darea de seam` men]iona c` erau pu]ini la num`r,
complet nepreg`ti]i, recruta]i din p`tura cea mai de jos, incapabili
s` ndeplineasc` o misiune mai delicat`. n consecin]`, Grupul Maramure[
nu a fost n m`sur` nici (m`car n.a.) s` urm`reasc` progresiunea trupelor
ungare c`tre frontiera polon` (subl.a.)
164
.
Totodat`, n documentul Sec]iei a 2-a din Marele Stat Major se mai men]iona:
nu se d` o aten]ie suficient` n timp de pace ac]iunii de informa]ii nici chiar
la marile unit`]i din acoperire, unde aceast` activitate ar trebui s` fie dus`
cu aceea[i intensitate ca [i pe timpul opera]iunilor (subl.a.); nu s-au efectuat
din timp studiul [i interpretarea informa]iilor de cunoa[tere a armatei [i ]`rii inamice;
s-au raportat e[aloanelor superioare cele mai nensemnate [i nesigure informa]ii,
a[a cum se primeau de la jandarmi, poli]ie, gr`niceri etc.; s-a constatat lipsa acut`
de materiale tehnice absolut necesare n activitatea de culegere a informa]iilor
165
.
n ceea ce prive[te domeniul contrainforma]iilor, Darea de seam` eviden]iaz`
o serie de deficien]e [i neajunsuri, astfel: lipsa de educa]ie (a rezervi[tilor n.a.)
n ce prive[te p`strarea secretului, fapt rezultat, printre altele, [i din cenzurarea
coresponden]ei; preg`tirea deficitar` a ofi]erilor n rezerv`, care, f`r` deosebire
de origine etnic`, cu foarte mici excep]ii, s-au prezentat slab sub toate
raporturile, l`snd impresia c` ar fi nemul]umi]i de aceast` chemare,
punnd interesele personale mai presus dect ale ]`rii; n schimb,
163
Ibidem, f. 1-7.
164
Ibidem, f. 8.
165
Ibidem, f. 8-9.
164
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
trupa concentrat` a ar`tat mult` bun`voin]` [i interes pentru remprosp`tarea
cuno[tin]elor militare (subl.a.)
166
.
Privind comportamentul concentra]ilor, se men]iona: romnii au manifestat
entuziasm [i bucurie, ulterior, elanul acestora a sc`zut din cauza numeroaselor dispense
de mobilizare [i a lipsei de ajutoare pentru familiile concentra]ilor muncitori; germanii
s-au comportat n general bine, ns`, ntr-un conflict n care ar fi adversari
[i germanii, credem c` nu trebuie pus prea mult temei pe aceste elemente; ungurii
au avut o atitudine ostil` sau cel pu]in pasiv`; bulgarii parte din cei chema]i
la concentrare au fugit n Bulgaria, iar majoritatea bulgarilor nu s-au prezentat
la concentrare n termenul legal
167
.
Privind atitudinea [i manifest`rile popula]iei civile fa]` de armat`, Darea de seam`
relev`: romnii s-a remarcat aportul pe care l-a adus popula]ia din regiune
(de concentrare a rezervi[tilor n.a.) n ceea ce prive[te organizarea terenului,
cet`]enii oferindu-se s` dea ajutor la executarea lucr`rilor sau furniznd uneltele necesare
[i dnd hran` trupei; nu acela[i lucru s-a ntmplat n alte zone, ca, de exemplu,
n comunele din jurul Bucure[tiului, unde popula]ia civil` a ar`tat rea voin]`
n satisfacerea nevoilor trupei; minoritarii s-a remarcat grija ce au depus-o
pentru a contribui ct mai pu]in la nevoile armatei, spre exemplu, comune ntregi
de [vabi au ncercat substituirea cailor de rechizi]ie [i, nereu[ind, au trecut la ncerc`ri
de corupere a autorit`]ilor sau formularea de reclama]ii pentru a ob]ine napoi rechizi]iile,
iar n mai multe zone de concentrare a Armatei 1 au t`iat firele telefonice
n mai multe rnduri sau le-au scurtcircuitat
168
; de asemenea, documentul atrage
aten]ia asupra faptului c` n func]iunile publice sunt numero[i unguri, care au f`cut
o intens` propagand` n rndul popula]iei minoritare, manifestndu-se du[m`no[i
fa]` de armat` [i popula]ia romneasc`
169
.
La capitolul cifru, se arat`, printre altele, c` ofi]erii de rezerv` nu [tiau
s` lucreze cu cifrul, dar c`, pe de alt` parte, folosirea lor nu este recomandabil`
pentru p`strarea secretului cifrului, c`ci, dup` deconcentrare, plecau cu secretul
acelui cifru [i al regulilor de folosire a regulilor cifrate n armat`
170
; totodat`, se atr`gea
aten]ia c` majoritatea comandamentelor [i unit`]ilor nu au avut case de fier
de campanie n care s` se p`streze cifrurile, iar unii comandan]i de regimente dislocate
operativ au f`cut gre[eala c`, neavnd case de fier, au dat cifrurile n primirea
ofi]erilor cifratori care le-au purtat asupra lor, n condi]iile n care puteau fi ]inute
166
Ibidem, f. 18.
167
Ibidem, f. 19-20.
168
Ibidem, f. 21.
169
Ibidem, f. 25.
170
Ibidem, f. 32.
Pagini de istorie militar`
165
chiar ntr-o lad` de lemn, bine ncuiat`, [i n camer` p`zit` de santinel` n afara orelor
de serviciu
171
.
Fa]` de neajunsurile [i neregulile semnalate, n special n domeniul informa]iilor,
Sec]ia a 2-a din Marele Stat Major a stabilit o serie de m`suri [i solu]ii de remediere,
care vor fi rezolvate, doar par]ial, n perioada urm`toare.
Dup` declan[area ofensivei germane n vestul Europei, statul romn a efectuat
noi concentr`ri, astfel c`, la 15 iunie 1940, existau 35 de divizii de infanterie,
patru brig`zi mixte, formate din batalioane de infanterie [i mar[, patru brig`zi
de munte, dou` brig`zi de infanterie [i o brigad` motomecanizat`
172
.
Marile unit`]i constituite erau ns` greoaie, avnd infanteria ca arm`
preponderent`, iar artileria era insuficient` (subl.a.). Serviciile, create pe baz`
de rechizi]ii, erau n exclusivitate hipo [i constituiau n spatele marilor unit`]i o mas`
enorm` de c`ru]e cu cai, cu o mobilitate redus` [i vulnerabilitate foarte mare
173
.
Din cauza propor]iei mari a infanteriei n cadrul diviziilor, nu se dispunea
dect de 5-6 unit`]i de foc de infanterie [i 8-10 unit`]i de foc de artilerie
174
(subl.a.). Unit`]ile de instruc]ie [i mar[, care aveau rolul de a asigura o rezerv`
de efective instruite [i de material de lupt` pentru completarea pierderilor,
au fost constituite n unit`]i operative, cu o capacitate de lupt` mai sc`zut`,
fiind ntrebuin]ate, de regul`, pentru paza [i asigurarea spatelui marilor unit`]i
operative
175
.
n concluzie, concentr`rile preventive/mobiliz`rile par]iale [i generale
din anii 1938-1940 au eviden]iat dificult`]i [i neajunsuri majore n dotarea
[i instruirea trupelor, ndeosebi a rezervi[tilor. Devotamentul [i spiritul
patriotic al sutelor de mii de militari concentra]i, majoritatea lor din zonele
rurale, nu puteau suplini ntrzierile [i neajunsurile care s-au manifestat
aproape dou` decenii de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918 n preg`tirea
[i nzestrarea Armatei Romne (subl.a.).
171
Ibidem.
172
Ibidem, fond 948, dosar nr. 1926, f. 2-29.
173
Colonel dr. Gheorghe Romanescu, colonel dr. Gheorghe Tudor, colonel (r.) Mihai Cucu,
op. cit., p. 233.
174
AMR, fond 948, dosar nr. 1806/1940, f. 2-20.
175
Colonel dr. Gheorghe Romanescu, colonel dr. Gheorghe Tudor, colonel (r.) Mihai Cucu,
op. cit., p. 233.
166
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Cteva date biografice
Vespasian V. Pella s-a n`scut la 17 ianuarie 1897
la Rmnicu-S`rat. Tat`l, Vespasian I. Pella,
de profesie avocat [i ziarist, a fost primar n acest
ora[ [i deputat liberal n parlament. n calitate
de deputat de Rmnicu-S`rat, Vespasian I. Pella
a sus]inut necesitatea obiectivit`]ii [i a respect`rii
adev`rului n activitatea desf`[urat`. Un exemplu
elocvent n acest sens l reprezint` discursul rostit
n [edin]a din 9 iulie 1920, n care sus]ine c`:
... numai a[a vom putea s` dovedim c` ne d`m
seama de greaua sarcin` ce o avem pe umeri
[i c` suntem con[tien]i de r`spunderea ce o purt`m
fa]` de aceia cari ne-au trimis aci..., s` nu c`ut`m
s` ocolim adev`rul n constat`rile [i afirm`rile
ce avem s` le facem, fiindc` numai astfel vom putea
s` aducem lumina n dezbaterile noastre [i vom putea
da acestui parlament prestigiul pe care trebuie s`-l aib`
parlamentul unei ]`ri civilizate
1
.
VESPASIAN V. PELLA
un romn
n slujba dreptului
[i p`cii
Colonel dr. Filofteia REPEZ
Colonel conf.univ.dr. Filofteia Repez Departamentul Opera]ii |ntrunite, Studii Strategice [i de Securitate,
Facultatea de Securitate [i Ap`rare, Universitatea Na]ional` de Ap`rare Carol I, Bucure[ti.
1
Profesor dr. C. Anghelescu, senator, Discurs ]inut la mesaj asupra problemei culturale, 2 decemvrie 1931,
Monitorul oficial, Imprimeria Central`, Bucure[ti, 1932, p. 5.
As a Romanian jurist, university
professor, politician and diplomat,
Vespasian V. Pella has a remarkable
role in organising international peace,
initiated and promoted in this field
b y anot he r g r e at Romani an,
Nicolae Titulescu, in the inter-war period,
under the aegis of The League of Nations,
which continued after the Second World
War through the United Nations.
He remains the most famous
Romanian jurist worldwide: founder
of the international criminal law,
promoter of criminal law unification
and artisan of an international criminal
jurisdiction with a permanent character.
To these we may add his scientific work
on the Romanian criminal law,
his diplomatic activity as a Romanian
r e p r e s e nt at i v e i n t h e f i e l d s
of disarmament, juridical regime
of the Danube Mouths or bilateral
cooperation in criminal matters.
Keywords: international criminal
law; unification; terrorism; The League
of Nations; peace; contributions
Pagini de istorie militar`
167
Dup` absolvirea cursurilor primare [i liceale, tn`rul Pella a urmat cursurile
Facult`]ii de drept de la Ia[i. n anii de [coal` a manifestat preocup`ri literare,
concretizate n poezii, nuvele sau eseuri, publicate n ziare ori reviste din Ia[i
[i Bucure[ti.
Ulterior, a ob]inut titlul de doctor n drept cu teza Incapacit`]ile rezultnd
din condamn`rile penale n dreptul interna]ional, n care sus]ine necesitatea
recunoa[terii efectului universal al hot`rrilor penale de condamnare n ceea ce prive[te
incapacit`]ile [i dec`derile, pentru a da pedepsei exemplaritate [i eficacitate
[i pentru a-i recunoa[te o autoritate aproape universal`
2
.
Din anul 1921, s-a dedicat carierei universitare timp de trei decenii, n calitate
de profesor de drept penal [i procedur` penal` la Facultatea de drept din Ia[i
[i la Facultatea de drept din Bucure[ti, desf`[urnd, pe lng` actul didactic,
[i o munc` [tiin]ific` impresionant`, concretizat` n numeroase lucr`ri,
cele mai multe scrise n limbi de larg` circula]ie interna]ional` (francez`, englez`,
spaniol`), fapt ce a contribuit la cunoa[terea ideilor sale originale peste grani]ele
]`rii. A fost n multe rnduri profesor-invitat la Academia de Drept Interna]ional
de la Haga (1926, 1930, 1935, 1939), la Institutul Universitar de nalte Studii
Interna]ionale din Geneva (1928) [i la Institutul de nalte Studii Interna]ionale
al Facult`]ii de Drept din Paris (1927).
Apropierea de marele diplomat Nicolae Titulescu, prin intrarea n activitatea
diplomatic` ncepnd cu anul 1933, i-a oferit posibilitatea de a avea noi activit`]i,
constnd n particip`ri la congrese interna]ionale pe teme de drept [i criminologie
sau n sus]inerea unor conferin]e pe teme juridice specifice perioadei [i politicii
interna]ionale, dar [i n ndeplinirea unor misiuni politico-diplomatice.
Intr` [i n via]a politic`, la fel ca tat`l s`u, ca membru al Partidului Na]ional
Liberal [i deputat din partea acestui partid ntre anii 1922 [i 1928.
n Parlament este recunoscut ca specialist de valoare n dreptul penal,
fiind ini]iatorul [i raportorul mai multor legi (de exemplu: legea speculei ilicite;
legea pentru reprimarea unor noi infrac]iuni contra lini[tii publice, lege cunoscut`
sub denumirea Mrzescu, n temeiul c`reia Partidul Comunist a fost scos n afara legii
n anul 1924; legea presei din anul 1927 [i raportor general al proiectului de Cod
Penal, 1927-1928). A fost membru temporar al Consiliului Superior Legislativ
n perioada 1926-1943, membru al Consiliului General al nv`]`mntului ntre 1925
[i 1930 [i membru n Consiliul superior al penitenciarelor din Romnia, 1929-1938.
A fost [i membru corespondent al Academiei Romne din iunie 1941.
2
Dr. Iulian Poenaru, O via]` dedicat` ideii de justi]ie interna]ional`, Editura Lumina, Bucure[ti,
1993, p. 12.
168
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Lega]ia romn` de la Washington a fost n[tiin]at` prin Telegrama nr. 97610
din 8 august 1947 c` domnul Vespasian V. Pella, Ministru Plenipoten]iar cl. I,
a fost ns`rcinat s` urm`reasc` activitatea [i s` ]in` contact cu serviciile Organiza]iei
Na]iunilor Unite, precum [i cu toate institu]iile interna]ionale aflate n Statele Unite
ale Americii, care desf`[oar` activitatea convergent` cu aceea a Na]iunilor Unite
3
.
Ca atare, s-a stabilit la New York, unde [i-a continuat activitatea n calitate
de expert [i consultant juridic al Organiza]iei Na]iunilor Unite, pn` la moartea sa.
A fost c`s`torit cu Margareta F`tulescu Pella.
n urma unei congestii pulmonare, p`r`se[te prea repede lumea muritoare,
la numai 55 de ani (24 august 1952, cnd se preg`tea s` plece la Roma,
la Congresul Asocia]iei Interna]ionale de Drept Penal, n fruntea c`reia se afla).
Doar trupul fizic al lui Vespasian V. Pella a p`r`sit aceast` lume, pentru c` ideile
sale r`mn [i ast`zi de o stringent` actualitate.
Activitatea n organiza]iile interna]ionale
Prima sa prezen]` oficial` ntr-o organiza]ie interna]ional` a avut loc n anul 1923,
la Conferin]a Uniunii Interparlamentare de la Copenhaga.
n perioada 1927-1938 a de]inut mai multe func]ii, astfel:
delegat al Romniei la sesiunile Adun`rii Societ`]ii Na]iunilor, delegat
al guvernului romn n Comitetul pentru Reforma Pactului Societ`]ii
Na]iunilor, delegat permanent al Romniei la Comisia Consultativ`
a Societ`]ii Na]iunilor pentru Probleme Sociale [i la Comisia Interna]ional`
Penal` [i Penitenciar`;
secretar general [i fondator al Biroului Interna]ional pentru Unificarea
Dreptului Penal, vicepre[edinte al Asocia]iei Interna]ionale de Drept Penal;
pre[edinte al Grupului romn pentru Conferin]ele Balcanice;
vicepre[edinte al Federa]iei Interna]ionale a Comitetelor de Cooperare
European`;
pre[edinte al Grupului romn al Asocia]iei Interna]ionale de Drept Penal;
pre[edinte al Comitetului romn pentru Antanta European`; vicepre[edinte
al Grupului Interparlamentar romn;
membru n Consiliul de direc]ie al Uniunii Interparlamentare, al Biroului
Interna]ional al P`cii [i al Societ`]ii generale a nchisorilor din Paris;
membru de onoare n International Law Association [i al Comisiei
Interna]ionale de Poli]ie Criminal`; membru al Academiei Diplomatice
3
Dr. Lia-Maria Andrei]`, Vespasian V. Pella, dosarul personal al unui mare diplomat european, p. 67,
articol publicat n Revista Historia din septembrie, nr. 81, 2008.
Pagini de istorie militar`
169
Interna]ionale, al Societ`]ii de Studii Legislative, al Societ`]ii de Legisla]ie
Comparat` [i al American Society of International Law;
membru al Comitetului de exper]i ai Societ`]ii Na]iunilor pentru represiunea
falsific`rii de monede (1921-1928); delegat permanent al guvernului
romn la Conferin]a romno-ungar` pentru rezolvarea litigiului optan]ilor
(1928); delegat al guvernului romn la Conferin]a diplomatic` a Societ`]ii
Na]iunilor pentru reprimarea falsificatorilor de monede [i raportor
la aceast` Conferin]` (1929); membru n Comitetul Societ`]ii Na]iunilor
pentru amendarea Pactului Societ`]ii Na]iunilor n vederea punerii n armonie
cu Pactul de la Paris (1930); delegat al guvernului romn la Conferin]a
Societ`]ii Na]iunilor a Oficiului central pentru reprimarea falsificatorilor
de monede (1931);
delegat al Romniei la Conferin]a de Dezarmare (1932-1934); delegat
al Romniei [i raportor la Conferin]a diplomatic` pentru facilitarea circula]iei
interna]ionale a filmelor educative (1933);
prim-delegat al guvernului romn la Comisia permanent` a Regimului
Apelor Dun`rii (1934-1936);
membru al Comitetului de juri[ti ai Societ`]ii Na]iunilor pentru represiunea
interna]ional` a terorismului [i raportor al acestui Comitet (1935-1937);
delegat al guvernului romn la Conferin]a de la Montreux, consacrat`
regimului Strmtorilor (1936); delegat supleant al Romniei la Consiliul
Societ`]ii Na]iunilor (1936-1938); membru al Comitetului de juri[ti al Societ`]ii
Na]iunilor pentru reprimarea falsificatorilor hrtiilor de valoare (1937);
delegatul guvernului romn la Conferin]a de la Lyon pentru Chestiunile
Mediteraneene (1937); delegat al guvernului romn [i raportor general
la Conferin]a diplomatic` pentru concluziile conven]iei consacrate
represiunii terorismului [i al cre`rii unei Cur]i Penale Interna]ionale (1937);
pre[edinte al Comisiei generale pentru problemele juridice [i constitu]ionale
ale celei de a XIX-a adun`ri a Societ`]ii Na]iunilor (1938);
trimis extraordinar [i ministru plenipoten]iar al Romniei la Haga
(15 martie 1936-1 octombrie 1939)
4
.
n calitate de ministru plenipoten]iar clasa I-a, a fost ns`rcinat cu ]inerea contactului
necesar n Elve]ia cu serviciile din Europa ale ONU, precum [i cu toate institu]iile
interna]ionale aflate n aceast` ]ar` [i care desf`[urau o activitate convergent`
cu cea a Na]iunilor Unite. A fost transferat n aceea[i func]ie de ministru plenipoten]iar,
4
Prof.univ.dr. Gheorghe Sbrn`, Vespasian V. Pella n slujba [tiin]ei dreptului [i a cauzei p`cii,
Editura Karta-Graphic, Ploie[ti, 2011, pp. 10-11.
170
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
n vara anului 1947, la Washington pentru a lua contact cu membrii Consiliului
de Securitate n vederea supravegherii ndeplinirii procedurii de admitere a Romniei
n Organiza]ia Na]iunilor Unite.
Nu poate fi omis, n prezentarea succint` referitoare la activitatea desf`[urat`
pe plan interna]ional de Vespasian V. Pella, faptul c` a fost numit de secretarul general
al ONU, n calitate de membru n Comitetul de juri[ti, cu atribu]ia elabor`rii
unui proiect de conven]ie pentru prevenirea [i reprimarea genocidului.
Memorandumul s`u cu privire la crimele mpotriva p`cii [i umanit`]ii a fost apreciat
pozitiv n cercurile politico-diplomatice din Europa [i SUA, atunci cnd au fost
examinate modalit`]ile de reprimare a crimei de genocid, de combatere a terorismului,
de luare de ostatici [i de repudiere a violen]ei. De asemenea, nu putem omite
invita]ia pe care a primit-o, n mai 1947, la Nrnberg, unde, n fa]a reprezentan]ilor
Tribunalului Interna]ional, a f`cut o expunere asupra teoriilor sale de drept penal
interna]ional.
Cuvnt`rile sale se remarcau prin sus]inerea ideii de interzicere a recurgerii
ilicite la for]` sau la violen]`, pe care o apreciaz` ca fiind norma fundamental`
a oric`rui sistem de securitate
5
, [i necesitatea armoniz`rii, sub aspect juridic,
a Pactului Briand-Kellog (care interzicea r`zboiul n mod formal ca instrument
de politic` na]ional`) cu Pactul Societ`]ii Na]iunilor (care, n viziunea din anul 1919,
tindea s` aboleasc` r`zboiul). St`ruin]a de armonizare a celor dou` documente,
ntreprins` de Comitetul celor unsprezece jura]i, la cerin]a Consiliului Societ`]ii
Na]iunilor, a fost dificil`. Din punctul de vedere al juristului romn, mijlocul de realizare
a armoniz`rii o constituia definirea agresorului: Dac` se define[te agresiunea,
prin chiar acest lucru se [tie n ce const` legitima ap`rare
6
. Modalitatea cea mai bun`
pentru evitarea conflictelor armate dintre popoare a fost apreciat` de Vespasian V. Pella
ca fiind apropierea dintre popoare sub semnul justi]iei, eterne [i universale,
care permite apropierea dintre popoare ntr-un spirit superior de pace.
Rezultate ale activit`]ii profesionale [i [tiin]ifice
La numai 22 de ani, a scris Delicte ng`duite, n care face analiza stadiului
legisla]iei penale din acel timp, semnalnd imperfec]iunea legii penale, care,
pe lng` nesanc]ionarea unor fapte (cum ar fi: lipsirea de ajutor a celui n nevoie,
t`inuirea delictelor, tentativa de sinucidere, p`r`sirea celor n nevoie, incestul,
concubinajul), las` nepedepsite alte fapte (de pild`: needucarea copiilor, lipsa
locuin]elor igienice pentru lucr`tori, munca excesiv` a femeilor, nedreptatea
5
Ibidem, p. 33.
6
Ibidem.
Pagini de istorie militar`
171
economic`, reparti]ia neegal` a bunurilor). Prin formularea ideii de nepedepsire
a autorilor crimelor interna]ionale, a deschis drumul afirm`rii unei ramuri noi
a dreptului interna]ional public, dreptul penal interna]ional, fiind numit creator
al dreptului penal interna]ional.
n studiile sale, Delicte de specul` ilicit`, publicat la Paris n anul 1920,
[i Specula ilicit` de monede, ap`rut la Bucure[ti n anul 1921, a insistat asupra cauzelor
economice ce au condus la criza din vremea respectiv` [i a prezentat o serie
de considera]ii juridice [i social-politice asupra fenomenului speculei ilicite.
Legile pozitive menite a nfrna scumpirea traiului nu supravie]uiesc niciodat`
situa]iunii economice care a impus elaborarea lor
7
, concluzioneaz` Vespasian V. Pella.
Articolele sale, publicate n revista Dreptul, fac o serie de observa]ii asupra legii
din 4 iulie 1921 privind vagabondajul [i cer[etoria, sus]innd ca astfel de infractori
s` fie supu[i la o munc` retribuit` n mod ra]ional
8
.
Privind pedeapsa capital`, consider` c` aplicarea acesteia este doar un omagiu
adus legii talionului. Poporul nostru nu are nevoie de o asemenea pedeaps`,
ci de o serioas` educa]iune a maselor, c` nu ne trebuie spnzur`tor [i c`l`i, ci [coli
la sate [i ct mai mul]i nv`]`tori
9
.
A fost autorul proiectului de scrisoare prin care ]ara noastr` a propus,
la 26 noiembrie 1926, Societ`]ii Na]iunilor, pentru prima dat`, elaborarea unei conven]ii
interna]ionale pentru universalizarea reprim`rii terorismului. n decembrie 1934,
propune crearea unei Cur]i Penale Interna]ionale, redactnd [i primul text
pentru crearea acesteia, n aprilie 1935. Ideile sale au fost bine primite la Societatea
Na]iunilor, prin convocarea, la Geneva (1937-1938), a unei conferin]e interna]ionale
pentru ncheierea unui tratat destinat s` previn` actele teroriste [i pentru organizarea
unei Cur]i Penale Interna]ionale cu atribu]ii n solu]ionarea unor astfel de acte.
Conferin]a l-a avut ca secretar general pe Vespasian V. Pella. Tratatul contra terorismului
[i cel instituind Curtea Penal` Interna]ional` a fost semnat de reprezentan]ii a 16 state,
dar ratificarea a fost mpiedicat` de declan[area celui de-al Doilea R`zboi Mondial
10
.
De men]ionat, n scurta prezentare a rezultatelor activit`]ii profesionale
[i [tiin]ifice, [i lucrarea La Criminalit Collective des Etats et le Droit Pnal
de lAvenir, n care a definit r`zboiul de agresiune ca fiind o crim`
11
[i n care a sus]inut
faptul c` omenirea nu are nevoie de un drept al r`zboiului. Ideile lui Pella
privind renun]area la r`zboi ca mijloc de rezolvare a diferendelor interna]ionale
7
Vespasian V. Pella, Explica]iunea teoretic` [i practic` a legii speculei ilicite, Bucure[ti, 1923, p. 123,
apud dr. Iulian Poenaru, op. cit., p.21.
8
Ibidem, p. 45, apud dr. Iulian Poenaru, op. cit., p. 23.
9
Ibidem, p. 14, apud dr. Iulian Poenaru, op. cit., p. 24.
10
Dr. Iulian Poenaru, op. cit., p. 49.
11
Prof.univ.dr. Gheorghe Sbrn`, op. cit., p. 13.
172
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
[i condamnarea r`zboiului de agresiune au fost formulate cu trei ani nainte de Pactul
Briand-Kellog, ncheiat la Paris n anul 1928, [i cu [apte ani naintea primei definiri
a agresiunii, cuprins` n conven]iile de la Londra din anul 1933, [i se reg`sesc
n Rezolu]ia celui de-al doilea congres al Asocia]iei Interna]ionale de Drept Penal
din octombrie 1929, desf`[urat n sala Ateneului din Bucure[ti. Potrivit lui Vespasian
V. Pella, securitatea nu poate fi ob]inut` dect prin acorduri avnd un caracter
universal sau un caracter continental sau, n fine, prin acorduri r`spunznd
unor necesit`]i speciale ale anumitor ]`ri [i prezentnd n consecin]` un caracter
regional
12
.
n ceea ce prive[te cooperarea interna]ional`, Vespasian V. Pella a propus
dou` principii care s` stea la baza reglement`rii politice a comunit`]ii interna]ionale:
recunoa[terea na]iunii ca element fundamental al organiz`rii politice a lumii
[i ridicarea justi]iei la rang de scop final al acestei organiz`ri. Pentru a asigura
pacea [i dreptatea, toate popoarele trebuie s` aib` drepturi egale. Ar fi dureros
ca statele mici s` fie sistematic excluse de la deliber`rile mai importante, s` fie nevoite
s` se supun` intereselor egoiste ale celor mari
13
.
Dup` opinia exprimat` n repetate rnduri referitoare la dezarmare, juristul
romn a ar`tat c` statele din vecin`tatea Rusiei nu pot dezarma att timp ct va dura
sistemul sovietic, care constituie o amenin]are grav` nu numai pentru pace,
dar chiar pentru civiliza]ia european`
14
. Memorandumul s`u, care cuprinde
o serie de elemente de evaluare n vederea unui studiu aprofundat dezarm`rii,
a fost comunicat membrilor Conferin]ei pentru dezarmare din 27 iunie 1932
[i a format, n acela[i timp, obiectul mai multor discu]ii n cadrul unor institu]ii
interna]ionale, care au votat rezolu]iile n sensul concluziilor acestuia.
Aprecierea activit`]ii pe plan interna]ional
Profesorul [i senatorul Constantin G. Dissescu, fost ministru al Justi]iei,
Instruc]iei Publice [i Cultelor, fost delegat al Romniei, a trimis Comitetului Nobel
pentru Pace din Oslo, la 1 ianuarie 1926, o propunere nso]it` de dou` exemplare
ale lucr`rii scrise de Vespasian V. Pella despre La Criminalit Collective des Etats
et le Droit Pnal de lAvenir, n care Vespasian V. Pella a fost propus s` candideze
la Premiul Nobel pentru Pace.
12
Compte rendu de la XXX Confrence tenue Istanbul du 24 au 29 septembre 1934, p. 275,
apud prof.univ.dr. Gheorghe Sbrn`, op. cit., p. 33.
13
V.V. Pella, Delicte ng`duite, pp. 447-448, apud dr. Iulian Poenaru, op. cit., p. 23.
14
Compte rendu de la XXV Confrence tenue Berlin du 23-28 aot 1928, Librairie Payot &C-ie, 1928,
p. 15, apud prof.univ.dr. Gheorghe Sbrn`, op. cit., p. 21.
Pagini de istorie militar`
173
Propunerea distinsului profesorului Dissescu a pornit de la urm`toarele
aprecieri: Vespasian V. Pella a introdus, pentru prima dat` n istoria dreptului
interna]ional, ideea criminalit`]ii colective a statelor. Profundele sale cuno[tin]e
din domeniul sociologiei [i istoriei, la care se adaug` competen]ele din domeniul
[tiin]elor penale contemporane, au f`cut posibil ca domnul Pella s` fixeze principiile
unei politici interna]ionale [i s` ofere mijloacele [tiin]ifice proprii prevenirii
[i reprim`rii flagelului r`zboiului
15
. n urma notific`rii Comitetului Nobel
din 16 ianuarie 1926, profesorul Constantin G. Dissescu revine cu propunerea
de candidatur`, printr-o nou` scrisoare, la 16 martie 1926, nso]it` de dou` exemplare
din edi]ia a doua a lucr`rii mai sus men]ionate [i cinci bro[uri care con]ineau
rezultatele anchetei interna]ionale cu privire la teza dezvoltat` de autor [i noutatea
ideilor promovate n lucrare. Totodat`, profesorul Dissescu [i-a exprimat regretul
c` nu a putut anexa m`rturiile unor personalit`]i remarcabile ale vremii din SUA,
Spania, Fran]a etc., ntruct acestea nu mai puteau fi luate n considerare de Comitet
pentru anul 1926, dat` fiind prevederea Statutului Funda]iei Nobel, c` data limit`
de trimitere a scrisorilor de recomandare s` fie 1 februarie. Aflat la Paris,
Vespasian V. Pella [i-a exprimat recuno[tin]a fa]` de propunerea profesorului
Constantin G. Dissescu [i a precizat disponibilitatea sa n situa]ia n care Comitetul
de la Oslo ar solicita documente noi cu privire la teoria sa. Cu toate acestea,
Premiul Nobel pentru Pace pe anul 1926 a fost atribuit [i decernat mini[trilor
de externe ai Fran]ei [i Germaniei, Aristide Briand [i Gustav Stresemann.
n cadrul Adun`rii solemne din 28 decembrie 1938, prilejuit` de celebrarea
celei de-a X-a anivers`ri a Biroului Interna]ional pentru unificarea dreptului penal,
prezidat` de Contele Henri Carton de Wiart, n sala de festivit`]i a Facult`]ii de drept
din Paris (facultate situat` pe colina predestinat` de unde Sfnta Genevieva,
se spune, i-ar fi oprit pe barbari
16
), n prezen]a a 45 de personalit`]i diplomatice
ale celor 45 de state care f`ceau parte din Biroul Interna]ional pentru unificarea
Dreptului penal, reprezentan]i ai Societ`]ii Na]iunilor, ai Institutului Interna]ional
de Cooperare Intelectual` [i a numeroase organiza]ii juridice interna]ionale,
a fost recunoscut` [i apreciat` activitatea juristului romn Vespasian V. Pella,
prin conferirea unei medalii cu efigia domniei sale (oper` a sculptorului belgian
P. Theunis) [i publicarea volumului Omagiu profesorului V.V. Pella promotorul
unific`rii dreptului penal [i artizan remarcabil al organiz`rii unei justi]ii penale
interna]ionale.
15
Det Norske Nobel Institut arkivskaper, 1926/1-17, apud prof.univ.dr. Gheorghe Sbrn`, op. cit., p. 15.
16
Ibidem, p. 310.
174
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Personalit`]ile interna]ionale ale vremii respective au adus cuvinte de laude.
Astfel, Pierre Pouzat, pre[edinte al Asocia]iei Interna]ionale de Drept Penal,
n anul 1938 spunea: Pella este bun`tatea ntruchipat`, este omul care se preocup`
tot timpul s` fie util aproapelui s`u, s` fie pl`cut, s` fac` binele, [i l face ntotdeauna
cu o putere de uitare extraordinar`, cu un dezinteres absolut; ... apostol att de generos
al colabor`rii popoarelor; Megalos Caloyanni, judec`tor ad-hoc din partea Greciei
la Curtea Permanent` de Justi]ie Interna]ional`: La Pella am g`sit nu cele trei virtu]i
teologice ele existau de mult timp n stare latent` , ci cele [apte virtu]i necesare
pentru a duce la bun sfr[it o oper` att de dificil`: a avea un ideal, credin]a, voin]a,
inteligen]a, r`bdarea, pruden]a, perseveren]a; Simon Sasserath, vice-pre[edinte
al Biroului pentru Unificarea Dreptului Penal Interna]ional: domnul Pella a meritat
s` i se adauge, la toate titlurile pe care le avea deja, acela de mare European
17
.
n articolul intitulat Le Prsident Vespasian Pella, publicat n Revue
internationale de droit pnal n anul 1952, Simon Sasserath scria: Vespasian V. Pella
era foarte ascultat la Societatea Na]iunilor. {i aceasta ntr-un moment n care excelente
spirite erau nc` sceptice cnd se angaja o cooperare mondial` pentru pace [i mai ales
cnd se preconiza sanc]ionarea crimelor contra umanit`]ii printr-o jurisdic]ie penal`
interna]ional`
18
.
Unificarea dreptului penal, sus]inut` cu atta fermitate de Vespasian V. Pella,
a fost n]eleas` [i apreciat` pe plan interna]ional. De pild`, Henry Mass Geesteranus,
reprezentant al Institutului Interna]ional de Cooperare Intelectual`, a consemnat
urm`toarele: El a n]eles c` unificarea dreptului n toate materiile sale permite
oamenilor s` se n]eleag` mai bine, s` se cunoasc` mai bine [i, n consecin]`,
s` se aprecieze mai bine.
Aprecierile au continuat, n acest sens oferind cteva exemple:
Adunarea General` a ONU aduce un omagiu personalit`]ii lui Vespasian
V. Pella, la 9 septembrie 1974, la Congresul Interna]ional de Drept
desf`[urat la Budapesta;
n anul 2007, ]ara noastr`, prin reprezentan]ii oficiali, a propus, la Haga,
ca una dintre s`lile viitorului sediu permanent al Cur]ii Penale Interna]ionale
s` poarte numele lui Vespasian V. Pella, cernd, n acest sens, sprijinul
corpului diplomatic str`in [i al mediului academic;
n martie 2012, a avut loc conferin]a cu tema Vespasian V. Pella Founder
of International Criminal Law, la care a participat, ca invitat
special, John Hocking, grefierul Tribunalului Penal Interna]ional
17
Citatele sunt preluate din prof.univ.dr. Gheorghe Sbrn`, op.cit.
18
Raport asupra activit`]ii desf`[urate de Consiliul legislativ n anul 2006, p. 65, disponibil pe site-ul
http://www.clr.ro/eBuletin/2_2007/Buletin_2_2007.pdf, accesat la data de 12 noiembrie 2013.
Pagini de istorie militar`
175
pentru Fosta Iugoslavie. n discursul sus]inut, John Hocking a subliniat
contribu]ia ilustrului jurist [i diplomat romn, afirmnd c`: Trebuie
s` v` imagina]i c` la nceputul anului 1994 nu aveam nimic, a trebuit
s` construim totul din nimic pentru a ajunge ast`zi la un sistem [i un mod
de gndire n domeniul dreptului penal interna]ional. Aceast` constatare
m` determin` s` realizez ce a nsemnat Vespasian Pella ca vizionar
gndindu-se la un asemenea concept nc` din 1928 [i expunnd idei
att de specifice, nct au ajuns s` fie implementate n 1993. ().
Dup` 20 de ani de activitate a Tribunalului Penal Interna]ional
pentru Fosta Iugoslavie, cred c` Vespasian Pella ar f i mndru
de ceea ce am realizat [i ar fi considerat c` visul s`u a fost mplinit,
chiar dac` mai avem multe de f`cut n continuare
19
;
Facultatea de Drept din Bucure[ti a organizat n octombrie 2013 conferin]a
cu tema The International Criminal Court: Achievements and Challenges
Ahead, dedicat` memoriei lui Vespasian V. Pella [i provoc`rilor
[i proiectelor Cur]ii Penale Interna]ionale.
n loc de concluzii
Activitatea [i ideile lui Vespasian V. Pella au stat, o perioad`, sub un con
de umbr`. Dup` 1964, timid, au fost redescoperite [i valorificate par]ial n ]ara
noastr` pn` n anul 1989.
Schimbarea de regim, dup` anul 1989, l-a readus n aten]ia opiniei publice
pe acest eminent profesor, jurist [i diplomat romn. F`cnd referire la activitatea
lui Vespasian V. Pella, profesorul Gheorghe Sbrn` afirma c` aceasta trebuie n]eleas`
sub trei aspecte, academic, [tiin]ific [i diplomatic, subliniind c`: Pella ocup`
un loc aparte n cultura [i [tiin]a romneasc`. (). Eu nu am f`cut dect un prim pas
spre cunoa[terea unui om de o valoare [i un prestigiu extraordinar [i care face parte
din mo[tenirea noastr` cultural`. Am credin]a c` momentul lans`rii acestui volum
va fi continuat, n cursul acestui an, cu alte evenimente dedicate personalit`]ii sale
20
.
Promotor al unific`rii dreptului penal interna]ional [i al organiz`rii unei justi]ii
penale interna]ionale, personalitate de excep]ie a dreptului romnesc [i a dreptului
interna]ional, cu un prestigiu remarcabil n lumea [tiin]ific` [i diplomatic` a vremii,
Vespasian V. Pella, una din gloriile [tiin]ei dreptului, cum l considera, n anul 1938,
G. Ripert, decanul Facult`]ii de drept din Paris, nu trebuie dat uit`rii.
Este datoria noastr`!
19
Sursa: http://www.mae.ro/node/12687, accesat la data de 13 noiembrie 2013.
20
Sursa: http://universuljuridic.ro/carte/vespasian-v-pella-1897-1952, accesat la data de 13 noiembrie 2013.
176
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Personalitatea lui Constantin Brncoveanu a impresionat profund ntreaga lume
contemporan` [i continu` s` impresioneze [i ast`zi, dup` scurgerea a trei veacuri
de la martirajul s`u. Domnia sa, ntins` peste un sfert de veac, reprezint` o faz`
complet` n dezvoltarea poporului romn, att prin stabilitatea intern`, leg`turile
externe cu marile puteri [i dorin]a de afirmare a principatului Valahiei n politica
european`, ct [i prin naltul grad de rafinare la care au ajuns artele [i me[te[ugurile
din }ara Romneasc`. Pentru toate acestea, istoricii numesc pe bun` dreptate
domnia sa Epoca Brncoveanu.
SFNTUL DOMNITOR
CONSTANTIN
BRNCOVEANU
300 de ani
de la martiraj (I)
Preot Gruia Mihail ZAMFIRESCU
Motto:
n multe chipuri [i n multe rnduri, Domnul Dumnezeu
a c`utat cu mil` [i cu ndurare spre Neamul nostru Romnesc.
De la Dumnezeu ne-a venit ntotdeauna ajutorul S`u
cel preaputernic [i El a ridicat din mijlocul nostru un lung [ir
de b`rba]i des`vr[i]i, care ne-au sc`pat din nevoi, ne-au f`cut
cinste nepieritoare [i ne-au ar`tat drumul cel drept al vie]ii
celei bine pl`cute att oamenilor, ct [i lui Dumnezeu.
diac. Niculae M. Popescu
1
Preot Gruia Mihail Zamfirescu Facultatea de Teologie Ortodox` Justinian Patriarhul,
Universitatea Bucure[ti.
1
Diac. Niculae M. Popescu, Via]a [i faptele Domnului }`rii Romne[ti, Costandin Vod` Brncoveanu,
care au fost t`iat de turci la }arigrad, mpreun` cu patru feciori ai s`i [i cu un boier, scris` de Diaconul
Niculae M. Popescu, de la biserica Cotroceni, Bucure[ti, Tipografia C`r]ilor Biserice[ti, 1914, p. 5.
Pagini de istorie militar`
177
Copil`ria [i tinere]ea
Constantin Brncoveanu s-a n`scut n anul 1654. Dup` tat`l s`u, postelnicul
Matei (Papa) Brncoveanu, se nrudea cu familia domnitoare a Basarabilor,
iar dup` mama sa, Stanca, era cobortor direct din familia Cantacuzino.
Mo[ia de ba[tin` o aveau la Brncoveni, n jude]ul Romana]i (ast`zi, n jud. Olt).
Tat`l s`u a fost omort ntr-o r`scoal` a seimenilor, pe cnd Constantin
nu mplinise nc` doi ani
2
. A fost crescut de mama sa, ferit de vitregiile vremii
[i intrigile boierimii. O educa]ie aleas` prime[te sub ocrotirea [i n casa unchiului
s`u dinspre mam`, stolnicul Constantin Cantacuzino
3
. Aici a deprins cultura umanist`,
nv`]nd n limbile greac`, latin` [i slavon`. Educa]ia sa deosebit` era puternic
ancorat` n nv`]`tura cre[tin`. Pentru tn`rul Constantin, ca [i pentru to]i boierii
]`rii, ziua ncepea cu slujba [i cu rug`ciunile n paraclisul cur]ii boiere[ti.
Abia dup` slujb` urmau ndeletnicirile casnice, politice, economice etc.
La vremea potrivit`, s-a cununat cu Marica, nepoata domnitorului Antonie Vod`
din Pope[ti. Aceasta i-a d`ruit unsprezece copii, patru b`ie]i (Constantin n. 1683,
{tefan n. 1685, Radu n. 1690 [i Matei n. 1702) [i [apte fete (Stanca n. 1676,
Maria n. 1678, Ilinca n. 1682, Safta n. 1686, Anca n. 1691, B`la[a n. 1693
[i Smaranda n. 1696).
Datorit` alesei sale educa]ii, este chemat n slujba Cur]ii nc` din vremea
Duc`i Vod`, ajungnd pn` la rangul de Mare Sp`tar, iar apoi Mare Logof`t,
n vremea lui Constantin {erban Cantacuzino Voievod (unchiul s`u, dinspre mam`).
Acesta l iubea foarte mult, apreciindu-i caracterul [i distinc]ia manierelor sale,
l`udndu-l fa]` de boieri c` nimeni nu i-ar putea continua domnia cu aceea[i pricepere
4
.
La moartea lui Constantin {erban, n 29 octombrie 1688, cnd boierii l-au chemat
la Mitropolie propunndu-i domnia, tn`rul vel logof`t Brncoveanu a refuzat,
afirmnd c` nu-i trebuie, de vreme ce ca un domn sunt la casa mea. Cronicarul
arat` c` l rugau boierii s` nu lase ]ara s` intre al]i oameni, sau r`i, sau nebuni,
s` o strice, ci, mai bine, s` primeasc` el domnia. {i-l luar` de mini, [i-l mpingeau
de la spate, l mbr`car` cu caftan domnesc [i l duser` la Mitropolie, unde i se citir`
molitvele de domnie; apoi, i s`rutar` to]i mna, zicndu-i: mul]i ani, jurndu-i,
pe Sfnta Evanghelie [i pe Sfnta Cruce, credin]` nestr`mutat`.
2
Pe locul uciderii lui Papa Brncoveanu, tat`l s`u, Preda, va ridica o cruce de lemn, nlocuit` n 1713
cu o troi]` de piatr`, prin grija lui Constantin, nepotul lui Papa [i fiul cel mare al domnitorului
Constantin Brncoveanu. Demolat` n anii comunismului, crucea a fost ref`cut`, dup` 1989, la ini]iativa
vrednicului de pomenire patriarh Teoctist [i poate fi cercetat` n actuala Pia]` a Unirii din Bucure[ti,
la nceputul Aleii Mitropoliei.
3
Mare nv`]at umanist, se consider` c` de]inea cea mai bogat` bibliotec` a vremii sale.
4
Anton Maria Del Chiaro, Revolu]iile Valahiei, Editura Basilica a Patriarhiei Romne, Bucure[ti, 2012
(reeditarea trad. S. Cris-Cristian, Editura Via]a Romneasc`, Ia[i, 1929), p. 177.
178
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Calit`]ile diplomatice
Calit`]ile diplomatice ale tn`rului Constantin au fost observate [i just
apreciate, nc` dinaintea suirii sale pe tron, de c`tre domnitorul de atunci,
Constantin {erban Cantacuzino.
ns`rcin`rile domne[ti au fost deosebite personale, ca tratativele duse
cu generalul imperial Federigo Veterani
5
, sau de grup: de la soliile din Moldova
[i Transilvania la cea de la Constantinopole, din 1681.
Ajuns domnitor, Constantin Brncoveanu a trebuit s` fie cu mult` b`gare
de seam` n men]inerea echilibrului ntre Imperiile Otoman, Romano-German
[i nou ap`rutul Imperiu }arist. n acest sens, a cultivat rela]ii diplomatice nu doar
cu patriarhii [i mitropoli]ii sau cu capetele ncoronate ale vremii (mp`ra]ii de la Viena,
]arul Rusiei, regele Poloniei, al Fran]ei, suveranul pontif etc.), dar [i cu oamenii
care i puteau influen]a pe ace[tia (ambasadori, generali, cardinali, negustori etc.).
n acest scop, domnitorul ]inea la curtea sa mai mul]i secretari pentru fiecare limb`
n care purta coresponden]a (greac`, latin`, italian`, german`, polon`, maghiar`,
rus` [i turc`), trimi]nd misiuni secrete [i folosind cifrul pentru protec]ia informa]iilor
6
.
Cu toat` luarea aminte, totu[i via]a nu avea s`-l cru]e, punndu-l la grele cumpene.
Una dintre ele a fost pentru domnitor luna aprilie a anului 1703, cnd i se hot`rse
mazilirea. La Bucure[ti sosi un imbrohor, care ceru plecarea nentrziat`
a lui Brncoveanu la Adrianopole, pentru a prezenta omagiul s`u sultanului.
De[i a r`spuns c` se supune imediat, a z`bovit aproape trei s`pt`mni, iar drumul
l-a f`cut n alte 30, n loc de 10 zile. Se pare c` amnarea plec`rii s-ar fi datorat
unei mboln`viri nea[teptate, dar reale
7
. Oricum, acest timp, cel c[tigat
cu prelungirea drumului cu nc` trei s`pt`mni [i alte zece zile scurse de la ajungerea
la Adrianopole [i pn` cnd a fost primit de sultan, au fost folosite de Brncoveanu
pentru a se asigura de c[tigarea bun`voin]ei sultanului. Pe lng` acesta st`teau
5
n august 1688, generalul Veterani intrase cu armata n Oltenia, venind dinspre Lugoj, Caransebe[,
Or[ova. n fa]a pericolului ocupa]iei str`ine, domnitorul Constantin {erban Cantacuzino l trimite n solie
pe Constantin Brncoveanul. Tratative au fost purtate la Cerne]i, solul asigurndu-l pe general
despre dorin]a ]`rii de a scutura jugul p`gn, dar, rugndu-l totodat`, cu multe daruri scumpe, s` p`r`seasc`
]ara, pentru a nu trezi suspiciunile turcilor [i a fi n pericol de invazie t`t`reasc`. ns`, Veterani nainteaz`
[i ocup` Cmpulungul. O nou` solie, compus` din Constantin Brncoveanul, mpreun` cu unchiul s`u,
Toma Cantacuzino, [i cu marele ag` Constantin B`l`ceanu, fratele [i ginerele domnitorului, reu[esc
s` l nduplece pe general s` treac` mun]ii n Transilvania. Vezi, n acest sens, [i C. Giurescu [i N. Dobrescu,
Documente [i Regeste privitoare la Constantin Brncoveanu, Institutul de Arte Grafice Carol Gbl, Bucure[ti,
1907, p. III-V.
6
Paul Cernovodeanu, Coordonatele politicii externe a lui Constantin Brncoveanu. Vedere de ansamblu,
n
***
, Constantin Brncoveanu, Academia de {tiin]e Sociale [i Politice a Republicii Socialiste Romnia,
Institutul de Istorie Nicolae Iorga, coord. Paul Cernovodeanu [i Florin Constantiniu, Editura Academiei
Republicii Socialiste Romnia, Bucure[ti, 1989, p. 130.
7
Anton Maria Del Chiaro vorbe[te de un erizipel, Revolu]iile..., p. 122.
Pagini de istorie militar`
179
Marele Vizir, Rami Pa[a, [i sfetnicul s`u favorit, b`trnul Mavrocordat, du[manii
s`i nemp`ca]i, care nu se l`sau ndupleca]i de nimic [i ]inteau la marea avere
a lui Brncoveanu [i la depunerea sa de pe tronul Valahiei
8
. Pus n fa]a pericolului,
Domnitorul nu a plecat din Bucure[ti pn` nu a primit asigur`rile prietenilor
s`i de pe lng` sultan
9
, c` totul i va fi favorabil.
Calit`]ile diplomatice alese se v`desc [i din faptul c`, n ziua ajungerii
la Adrianopole, primind vizita marelui s`u du[man, b`trnul Mavrocordat, a [tiut,
dup` lungi discu]ii, s` l c[tige de partea sa, f`cndu-l s` mijloceasc` la marele
vizir pentru cauza sa. Sultanul i confirm` tronul [i-l mbr`c` [...] cu caftan
[i fu condus cu mare pomp` la locuin]a sa, pe un cal de ras` ales din grajdurile
mp`r`te[ti [i cu surguciul pe cap, semnul demnit`]ii [i al investirii (sic!).
Odat` primit` nvestitura, Brncoveanu s-a gr`bit s` revin` acas`, pentru a-[i vedea
ct mai repede familia [i supu[ii s`i [i a ie[i din p`ienjeni[ul de intrigi. Drumul de ntoarcere
a durat doar [ase zile. Nu este exclus ca plecarea precipitat` a lui Brncoveanu
s` se fi datorat unor informa]ii primite de la oamenii s`i de ncredere privind o posibil`
revolt` a corpului ienicerilor. Anton Maria del Chiaro arat` c`, imediat dup` plecarea
sa, izbucni revolta ienicerilor, cari pornir` n mar[ spre Adrianopol, asediar`
palatul [i l detronar` pe sultan. Dac` Principele ar fi fost surprins de aceste evenimente,
sfr[itul s`u era inevitabil (...), dar, ajuns n ]ar` [i aflnd de schimb`rile de la Poart`,
scrie capuchehaielor de a se adapta noii situa]ii [i, n locul fo[tilor protectori, s`-[i procure
al]ii, mai cu seam` s` c[tige favoarea sultanei Valide
10
.
Mare trebuie s` fi fost groaza domnitorului de a merge la Adrianopole;
un raport vene]ian ar`ta c` ar fi oferit 800 000 de taleri doar s` nu fie nevoit s` plece
[i, desigur, nu pl`tise mai pu]in ducndu-se acolo. Se pare c` darul pentru sultan
a fost de 200 de pungi, iar pentru ceilal]i dreg`tori, 600 000 de florini
11
. n schimb,
p`strarea capului [i confirmarea domniei au avut un pre] [i mai mare.
8
Ibidem, p. 122.
9
Muftiul Kislar aga, Ali-Salictar aga, viitor mare vizir, [i Hasan pa[a, cumnatul sultanului.
10
Anton Maria Del Chiaro, Revolu]iile ..., p. 123. Cronicarul turc Silahdar Findiklili Mehmed aga
noteaz` n Nusretame (Cartea victoriilor) mult mai succint acest episod: Spre a cerceta unele fapte
ale domniei }`rii Romne[ti, voievodul acestei ]`ri, Constantin, a fost adus la Adrianopol de c`tre micul
imbrohor Selim aga. Dup` ce au fost discutate la nalta poart` treburile acestui principat, n ziua urm`toare
voievodul a fost poftit la divan. Dup` ce a fost mbr`cat cu cabani]`, c`ptu[it` cu blan` de samur [i cuc`,
mpodobit` cu sorguci, potrivit cu obiceiul, a fost luat de la spatele vizirilor [i dus la azrodas , unde s-a nchinat
la naltul tron. Apoi, padi[ahul nostru a ng`duit lui Constantin voievod s` se ntoarc` n ]ara sa,
vezi Mihail Gublogu, Cronici turce[ti privind ]`rile romne, Extrase, vol. II, sec. XVII nceputul sec. XVIII,
Academia de {tiin]e Sociale [i Politice a Republicii Socialiste Romnia, Institutul de Istorie Nicolae Iorga
[i Institutul de Studii Sud-Est Europene, n colec]ia Izvoare orientale privind istoria Romniei,
Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucure[ti 1974, p. 511.
11
C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente [i Regeste..., p. XLII.
180
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Turcii, aducndu-i argumentul c` ]ara i s-au nmul]it [i i s-a umplut de norod,
a[a au socotit s` i se mai nal]e [i haraciul, care Domnul auzind una ca aceia,
mhnitu-s-au pn` n suflet [i s-au ntristat, v`znd [i cunoscnd ce p`s mare avea
s` cad` [i s` cuprind` pre tic`loasa de ]ar`. Atunci, ca s` scape de primejdie
cu mare sup`rare [i mult` groaz` [i struncinare a domnului [i a toat` boierimea
n sil` [i f`r` de voie, cu nfrico[ate [i grele porunci acel spor al haraciului au primit.
Dar, domnitorul a g`sit totu[i un mod s` ndulceasc` aceast` n`past`. A rugat
pe marele vizir, care a mijlocit la sultan, [i, n ziua renvestirii domnitorului, s-a nt`rit
[i hati[eriful care scutea ]ara de alte angari, mnc`turi, mucareruri, huzmeturi,
bumba[iri [...] [i altele [...], pentru c`ci s-au adaus haraciul
12
.
Tot n cadrul eforturilor domne[ti de a nlesni obliga]iile ]`rii, trebuie amintite
[i st`ruin]ele f`cute n multe ocazii pe lng` nal]ii demnitari, pentru sc`derea
d`rilor impuse cu ocazia diferitelor ac]iuni [i mi[c`ri de trupe otomane. Nu o dat`
acestea au fost sc`zute la jum`tate, la o treime sau chiar la o cincime, [i nu o dat`
domnitorul a acoperit din banii lui d`rile r`mase, pentru a nu mai asupri ]ara
13
.
O viziune de ansamblu asupra calit`]ilor diplomatice deosebite ale domnitorului,
recunoa[terea acestora [i a pozi]iei strategice a ]`rii, rvnite de to]i mai marii vecini,
ne-o dau acordarea titlului de principe al Imperiului Romano-German,
la 30 ianuarie 1695, [i decorarea de c`tre imperialii ]ari[ti cu crucea de cavaler
al ordinului Sf. Andrei, la 21 august 1700.
Calit`]i organizatorice
De[i ]ara se afla cuprins` de un greoi sistem administrativ [i o fiscalitate
sc`pat` de sub control, care f`ceau s` fie abandonat` orice ncercare de schimbare,
totu[i Constantin Brncoveanu a f`cut primii pa[i reformatori.
n 1701, domnitorul reu[e[te s` mbun`t`]easc` sistemul fiscal, prin practica
ruptorii, desfiin]nd toate birurile pl`tite numai de ]`rani [i p`strnd numai
pe cele patru, la care contribuiau cu to]ii, haraciul [i cele trei Semi
14
. Se delimitau
mai exact sarcinile b`ne[ti [i timpul la care acestea trebuiau pl`tite, ngr`dind
astfel multele abuzuri de pn` atunci. Din 1704, seama a doua este pus` pe vite,
v`c`ritul a[a de urt [i att de atacat de boieri, tocmai pentru c` era singura dare
propor]ional`
15
.
12
Radu Greci anu, Via]a lui Costandin Vod` Brncoveanu, edi ]i a {tefan D. Greci anu,
n col. Din cronicile }`rii Romne[ti, Institutul de Arte Grafice Carol Gbl, Bucure[ti, 1906, pp. 126-127.
13
Ibidem, pp. 219-221, 231.
14
C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente [i Regeste..., p. XLI.
15
Ibidem, p. XLI.
Pagini de istorie militar`
181
Tot n categoria reformelor interne trebuie num`rat` reorganizarea efectivelor
militare ale ]`rii. Predecesorul s`u desfiin]ase corpurile de seimeni, ]ara r`mnnd
f`r` corpuri ost`[e[ti regulate. Dat` fiind situa]ia, domnitorul nfiin]eaz` corpurile
de t`lpa[i (pedestra[i, aproximativ 1 000, organiza]i n 15 steaguri) [i a celor
de martalogi (pentru ap`rarea hotarelor).
Totodat`, domniei lui Brncoveanu i dator`m [i construirea primei flote
fluviale militare a }`rii Romne[ti, compus` din trei ambarca]iuni, cu 54 de vsla[i
[i trei crmaci
16
.
Calit`]i militare
Domnia lui Brncoveanu a avut loc n vremuri tulburi. Pu]in nainte, la 1683,
turcii ajunseser` sub zidurile Vienei, Europa ntreag` era n pericol. Corpul de oaste
muntean d`duse dovad` de solidaritate cre[tin`, supunndu-se de bun` voie
unui real pericol pentru ei [i pentru ]ar`, dac` s-ar fi aflat c` bombardeaz` cetatea
cu cl]i n loc de ghiulele [i c` transmit imperialilor date despre inten]iile otomane.
Totu[i, n c]iva ani, situa]ia se schimba dramatic pentru nalta Poart`.
ncepe declinul [i, cu el, zvcnirile transform`rilor prin care trebuie s` treac`
zonele recent supuse. Poarta pierduse cucerirea maghiar` [i suzeranitatea
transilvan`. ncheiase Pacea de la Karlowitz [i, cu ea, accepta linia Dun`rii
ca grani]` de stat. n contrapondere, Poarta nt`re[te asuprirea teritoriilor
asupra c`rora simte c` pierde controlul [i, n special, asupra celor de margine.
n acest context, Moldova [i }ara Romneasc` caut` s` scape de sub domina]ia
otoman`, apropiindu-se de puterile cre[tine. Nu existau dect trei variante:
austriecii, polonii [i ru[ii. Primii nc` sl`bi]i de luptele anterioare
17
, iar cei din urm`
prea departe, dar ncercnd [i ei alian]e cu domnitorul muntean. Tuturor acestora
le-a r`spuns printr-o dibace politic` de refuz, un refuz care nu provoca [i nu jignea,
care amna, l`snd toat` n`dejdea acelora care niciodat` nu erau s` aib`,
n locul turcilor, necum st`pnirea absolut`, ci nici m`car suzeranitatea
asupra p`mntului nostru
18
.
Dat` fiind situa]ia interna]ional`, Constantin Brncoveanu a urm`rit politica
nainta[ilor s`i ngrijat aflndu-se n ce chip ar face ca ntr-o vreme cumplit` ca aceia,
16
Const ant i n Rezachevi ci , El ement e noi n oast ea l ui Const ant i n Brncoveanu,
n
***
, Constantin Brncoveanu, pp. 103-108.
17
Se va vedea c`, dup` domnia lui Brncoveanu, de[i au luat n st`pnire Oltenia, imperialii
nu au reu[it s` impun` un control sistematic [i nici nu au putut r`mne aici dect dou` decenii
(art. I al Tratatului de pace de la Passarowitz, din 1718 art. IV al Tratatului de la Belgrad, din 1739),
Ion Iona[cu, Petre B`rbulescu [i Gheorghe Gheorghe, Rela]iile interna]ionale ale Romniei n documente
(1368-1900), Editura Politic`, Bucure[ti, 1971, pp. 204, 216.
18
Nicolae Iorga, Valoarea politic` a lui Constantin Brncoveanu, Tipografia Neamul Romnesc,
V`lenii de Munte, 1914, p. 30.
182
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
ntreag` s` p`zeasc` ]ara [i f`r` de primejdie de c`tre amndou` p`r]ile
19
prin observarea cuminte a tuturor mprejur`rilor, ferirea de oricare riscuri, p`strarea
n orice fel de greut`]i a p`mntului ]`rii, a culturii sale [i preg`tirea viitorului
legat de acest p`mnt
20
, avnd mereu n suflet rug`ciunea c`tre Dumnezeu [i n`dejdea
c` to]i c]i s-au pus mpotriva de au p`gubit ]ara aceasta, niciunul n-a sc`pat
de osnda [i de judecata Dumnezeiasc`
21
.
De[i ]ara s-a bucurat de o relativ` lini[te n ceea ce prive[te campanile militare,
totu[i acestea nu au lipsit, prin vremelnica ocupare a ]`rii prin ac]iunea generalului
austriac Donat Heissler [i contraofensiva n Ardeal [i prin diferitele obliga]ii
de mobilizare [i participare la ac]iunile otomane, la Belgrad sau la grani]a
spre Moldova, n campania din 1711.
Imediat dup` decesul domnitorului Constantin {erban Cantacuzino,
n octombrie 1688, scopul turcilor a fost acela de a pune mna pe averile sale.
V`duva domnitorului, aflat` la mn`stirea Cotroceni, pentru rnduielile parastaselor,
a fost pus` sub supraveghere armat`. Noul domn aprecia c` poate lini[ti pofta turcilor,
dac` v`duva doamn` ar fi putut face rost de 300 de pungi cu galbeni
22
.
Aceasta ns` a trimis mesaje ginerelui ei, aga B`l`ceanu
23
, prin care ar`ta pericolul
pentru ei, n special pentru beizadeaua Gheorghe, n vrst` de numai opt ani,
[i pentru imensa avere dobndit`. Aga B`l`ceanu l-a convins pe generalul austriac
Heissler s` intervin` cu un corp de oaste pentru salvarea lor. Ajuns la Bucure[ti,
acesta trimise familia cu bunurile ei, care nu erau de dispre]uit, la Bra[ov,
[i ocup` capitala timp de [ase s`pt`mni.
Interven]ia oastei turco-t`tare
24
, ajutat` de corpurile muntene[ti, moldovene[ti
[i un corp de unguri r`scula]i sub comanda lui Tkly, i goni pe austrieci
19
Radu Grecianu, Via]a lui Costandin Vod`..., p. 198.
20
Nicolae Iorga, Valoarea politic`..., pp. 19-20.
21
Radu Grecianu, Via]a lui Costandin Vod`..., p. 99.
22
300 pungi echivaleaz` cu 150 000 de monete. Unii autori apreciaz` c` aceast` sum` reprezenta,
de fapt, restul haraciului nepl`tit de r`posatul domnitor vezi C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente
[i Regeste..., p. VI [i doc. 11, 12 [i 466 (unde suma indicat` ca restant` era de 133 000 de taleri),
pp. 5, 6, 311-313.
23
Trimis n solie la Viena de r`posatul domn Constantin {erban Cantacuzino, nu a putut duce solia
la bun sfr[it, pe drum ajungndu-l vestea mor]ii domne[ti (vestirea domniei lui Constantin Vod`
peste voe fiind(u-i), altele mai de demult n inima lui hr`nind [i socotind [i n zavistie vr`jma[ul adev`rului
Diavolul l-au adus [i cu tot felul de vr`jm`[ie asupra ]`rii [i a Domniei s-au ntors, vel logof`t
Radu Grecianu, Via]a lui..., p. 13). A predat darurile pentru imperiali noilor soli, trimi[i de Brncoveanu,
dar nu s-a mai ntors la Bucure[ti, ne[tiind care va fi atitudinea noului domn fa]` de el. A r`mas la Bra[ov,
acolo unde l vor ajunge mesajele venite din partea soacrei sale.
24
Azamet Ghirai [i, ap`r`torul Dun`rii, vizirul Mustafa pa[a au trecut Dun`rea pe la Rusciuc (ora[ul
Russe de ast`zi, n Bulgaria) cronica turceasc` Silahdar Tarih (Cronica lui Silahdar) a lui Silahdar
Findiklili Mehmed aga, vezi Mihail Gublogu, Cronici turce[ti ..., p. 385.
Pagini de istorie militar`
183
spre Transilvania. n lupta care a avut loc \ntre Tohani [i Z`rne[ti, Heissler
c`zu prizonier, iar aga B`l`ceanu fu ucis
25
. Este ocupat sudul Transilvaniei,
iar turcii l proclamar` principe pe Tkly. Apropierea armatei imperiale i ntoarse
ns` n Muntenia, unde Tkly primi refugiu, mpreun` cu oastea sa. Turcii trec
Dun`rea, iar ungurii se comport` aici ca ni[te invadatori. Ar`tnd, pe de o parte,
turcilor c` purtarea ungurilor l va pune n imposibilitatea pl`]ii tributului,
iar, pe de alta, asigurndu-i pe austrieci c` i poate sc`pa de r`zvr`ti]ii unguri,
domnitorul atac` oastea maghiar`. O mic` parte a acesteia scap` n Moldova
[i peste Dun`re, iar Tkly [i g`se[te ad`post n Nicomidia, uitat de glorie
26
.
O alt` campanie, care l-a pus la grea ncercare pe domnitor, este cea din 1711.
Domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir, ncheiase un tratat cu ]arul Petru I al Rusiei
prin care urm`rea scoaterea ]`rii de sub domina]ia otoman`. n schimbul garant`rii
integrit`]ii teritoriale, ru[ii aveau permisiunea de a intra pe teritoriul Moldovei
[i a lupta cu turcii. Constantin Brncoveanu a fost atras [i el n alian]`, dar aceasta
nu se putea face pe fa]`, datorit` imediatei vecin`t`]i a Por]ii Otomane. n vederea
organiz`rii campaniei ]ariste, domnitorul muntean a primit bani pentru asigurarea
proviziilor armatei aliate. Dar ]ari[tii nu au naintat spre Dun`re, iar lupta
s-a desf`[urat la St`nile[ti, pe Prut. Cu proviziile preg`tite, a[teptnd venirea ru[ilor,
pe de o parte, iar pe de alta cu obliga]ia fa]` de otomani de a preg`ti un corp
de oaste [i a le asigura trecerea prin ]ar` (drumuri, ncartiruiri [i hran`), domnitorul
muntean se vede singur, pus, att el, ct [i ]ara, n mare primejdie. n tab`ra ]arist`
nu putea trece, c`ci ar fi l`sat ]ara singur` la discre]ia jafului turco-t`tar, iar cu otomanii
nu ar fi vrut s` lupte al`turi. Alege o pozi]ie ct se poate de n]eleapt`, sta]ionnd
cu un corp de oaste lng` Urla]i, a[teptnd nclinarea balan]ei. V`znd neputin]a
ruseasc`, trimite napoi banii da]i de ]ar pentru aprovizionare, ar`tndu-i situa]ia
n care se afla. Din prea mult avnt ns`, marele sp`tar Toma Cantacuzino, unchiul
domnitorului, fuge cu corpul s`u de oaste n tab`ra ]arist`. Vestea cade
ca un tr`znet asupra Brncoveanului, care se vedea n[elat n a[tept`ri de ru[i
[i tr`dat de nse[i rudele sale. Nu se putea a[tepta dect la acuza de hainie
[i la o rapid` mazilire din partea sultanului. Din nou, rela]iile sale l salveaz`.
Pungile de bani ajung la timp la Marele Vizir, care mijloce[te acordul sultanului
pentru retragerea domnitorului la curtea de la Trgovi[te.
25
Cronica Silahdar Tarih arat` c` victoria asupra austriecilor a avut loc ntr-un sfert de ceas,
c` afurisitul Heissler [i optsprezece c`petenii, fiind lua]i prizonieri, au fost pu[i n lan]uri [i c` s-a t`iat
[i capul ghiaurului numit B`l`ceanu, care era ginerele fostului voievod al }`rii Romne[tu, {erban bei,
Mihail Gublogu, Cronici turce[ti..., pp. 390-391. Vezi [i vel logof`t Radu Grecianu, Via]a lui..., pp. 33-35.
26
Anton Maria Del Chiaro, Revolu]iile ..., pp. 118-121. Vezi [i C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente
[i Regeste..., doc. 147, pp. 89-90.
184
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
27
Vel logof`t Radu Grecianu, Via]a lui Costandin Vod`..., p. 16.
28
Ibidem, pp. 18-19.
29
Ibidem, p. 25.
30
Ibidem, p. 27.
31
Anton Maria Del Chiaro, Revolu]iile ..., p. 124.
32
C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente [i Regeste..., doc. 135, 257, 275, 279, 282, 317, 320-322,
343-345, 347-349, 351, 354, 366-371, 373-375, 378, 392-394, 400, 440, la pp. 85-86, 153, 173-175,
196-197, 200-202, 217-219, 221-225, 227, 237-241, 244-245, 247, 256-257, 260, 289.
Se vede, din aceste dou` episoade, c` ntotdeauna domnitorul a urm`rit
mai presus de orice ap`rarea ]`rii, ferirea ei de ocupare efectiv` [i supunere
la jafuri sistematice. n tratativele cu austriecii, ar`ta c` nu se poate alia cu ei
pe fa]` dect n momentul n care ace[tia trec Dun`rea, ap`rnd ]ara de turci
[i de t`tari. Trimi[ii domnitorului, vel aga Cornea Br`iloiu [i vtori logof`t
{tefan Grecianu, cu mare jalb` [i cu mult` rug`ciune au insistat s` nu intre
armatele n ]ar`, ar`tnd [i n tot chipul dovedind neputin]a ]`rii [...] c` n-au loc
nic`iri n ]ar` a sta s` se apere, cnd vreo vreme de primejdie ar fi despre vr`jma[ii
lor, nefiind cet`]i [i altele multe ca acestea nainte s` le puie
27
. Iar atunci cnd nem]ii
au vrut s` ia cu for]a ceea ce nu li s-a dat de bun` voie, intrnd n ]ar` pentru iernaticul
trupelor, domnitorul a trebuit s` cad` la n]elegere cu ei, pentru cele multe
[i peste putin]` cereri [i pohte ale nem]ilor, tratnd cu ei s` mearg` spre munte,
la Cmpulung, unde, primind hran` ndestul, s` nu prade ntreaga ]ar`
28
.
Atunci cnd nici cu vorba bun` nu reu[ea, domnitorul apela la amenin]area
judec`]ii divine. Dup` ocuparea capitalei de c`tre generalul Haissler, n fa]a pericolului
turco-t`tar, domnitorul i transmite acestuia c`, de va vrea s` se lupte, s` o fac` afar`
de ora[, n cmp deschis, nu s` se nchid` n Bucure[ti, c` aceea va fi stingerea
nevinovatei ]`ri [i vor da seama la Dumnezeu de r`ul ce se va face
29
. Iar dup` plecarea
nem]ilor, cu multe cheltuieli despre Domnie [i cu sume mari de daruri, abia s-au ridicat
[i t`tarii [i s-au dus din ]ar`
30
. De asemenea, n tratativele cu ru[ii, din tab`ra
de lng` Gura Urla]ilor, le arat` c` nu le poate trimite ajutorul de alimente
dect dup` ocuparea ]`rii [i ap`rarea ei contra turcilor, cari ar pustii-o n caz
de ajutorare a inamicului lor
31
. Ct despre protec]ia personal`, n toate aceste tratative,
domnitorul nu cerea dect ca, n caz de pericol str`in, s` primeasc` drept de refugiu
n Transilvania, la una dintre mo[iile sale. n acest scop, urm`re[te cump`rarea
unor noi sate, ns` nu toate tranzac]iile au fost aprobate de imperiali
32
.
*
|n partea a doua a materialului, autorul va prezenta sf#r[itul domniei lui Constantin Br#ncoveanu,
acuza]iile aduse acestuia, \nchisoarea [i torturile la care a fost supus.
185
PARTEA II PARTEA II PARTEA II PARTEA II PARTEA II
A. VIA}A REVISTEI N ANII 1891-1916 (XIX) A. VIA}A REVISTEI N ANII 1891-1916 (XIX) A. VIA}A REVISTEI N ANII 1891-1916 (XIX) A. VIA}A REVISTEI N ANII 1891-1916 (XIX) A. VIA}A REVISTEI N ANII 1891-1916 (XIX)
{tiin]\, art\ [i istorie militar\ {tiin]\, art\ [i istorie militar\ {tiin]\, art\ [i istorie militar\ {tiin]\, art\ [i istorie militar\ {tiin]\, art\ [i istorie militar\
istoria devenirii noastre istoria devenirii noastre istoria devenirii noastre istoria devenirii noastre istoria devenirii noastre
Comemorarea a patru decenii dela ntemeierea revistei, n anul 1904,
care sa desf\[urat n cadrul unei n\l]\toare atmosfere intelectuale,
a fost evenimentul cel mai nsemnat care a consfin]it nfiriparea tradi]iunii
culturii militare n armata noastr\.
Dar un alt eveniment vine peste doi ani s\ consacre vrednicia intelectualilor
no[tri militari [i s\ adauge nc\ o piatr\ la n\l]area rostului cultural
pe care l va ndeplini Romnia Militar\ n via]a armatei.
Astfel, n nul 1906, se organizeaz\ expozi]ia general\ pentru comemorarea
a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I. Romnia Militar\ preg\te[te lucr\rile
pentru expozi]ie. n paginile sale apare un apel prin care st\rue ca to]i ofi]erii
armatei s\ nainteze pentru expozi]ie, sec]ia militar\, lucr\ri, manuscrise, stampe,
ori alte obiecte, ca: arme, armure, costume, etc., privitoare la trecutul militar
25
.
Aceste obiecte trebuiau trimise generalului C.I.Br\tianu, str. {tirbei-Vod\ 81,
unde lucra mpreun\ cu to]i membrii n cancelaria comisiunei militare
la organizarea acestei expozi]ii. Sarcina a fost grea pentruc\ armata noastr\
nu avea n acest timp un muz\u organizat [i nici isvoare documentare
pentru organizarea unei expozi]ii militare. Str\duin]ile pline de entuziasm
[i devotament ale comisiunii a nvins greut\]ile.
Expozi]ia ia nadev\r propor]ii mari. Cmpia Filaretului este transformat\
ntr-un parc m\re], cunoscut sub denumirea Parcul Regelui Carol I. La aceast\
expozi]ie, care reprezinta progresul ]\rii n toate ramurile ei de activitate, particip\
25
Romnia Militar\, 1906, Ianuarie, p. 127.
186
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
26
Ibid, Maiu 1906, pp. 516-892.
toate institu]iile culturale, economice [i militare ale ]\rii, nfiin]ndu-se
pentru fiecare cl\diri speciale.
Revista Romnia Militar\ ia parte la aceast\ expozi]ie. Ea tip\re[te,
prin colaborarea redactorilor s\i, istoricul armatei, ntrun volum impun\tor,
cheltuielile fiind suportate din bugetul expozi]iei [i la neajungere din fondurile
revistei.
Romnia Militar\, pe lng\ istoricul armatei, a mai prezentat la expozi]ie
ntreaga sa colec]ie de publica]iuni, ncepnd dela nfiin]area sa din anul 1864
pn\ n 1906.
Este necesar s\ amintim c\ istoricul armatei
26
, care a figurat la expozi]ia
din 1906, a fost alc\tuit de redactorii revistei, mpreun\ cu N. Densu[ianu,
referentul istoric.
Astfel, lt.-colonel Niculescu Marin, directorul de redac]ie al revistei,
scrie cuvntul introductiv al istoricului; Nicolae Densu[ianu, referentul istoric,
descrie faptele ndeplinite de Regele Carol I; c\pitanul Em. M. Mladian,
faptele de arme s\vr[ite de Domnitorul Carol I [i armata romn\ n r\zboiul
pentru independen]\ din 1877; c\pitanul Anastasiu Al., monumentul triumfal
al mp\ratului Traian n Dobrogea [i podul Regele Carol I dela Cernavod\; maiorul
Teodorescu C., organizarea [i desvoltarea Ministerului de R\zboiu, [coalelor,
justi]iei [i nchisorilor militare; maiorul Filotte Traian, organizarea cavaleriei;
maiorul Popovici Ion, organizarea artileriei [i a stabilimentelor sale; c\pitanul
Sc\ri[oreanu C., organizarea geniului; lt.-comandor Demetriade P., organizarea
marinei; medicul maior Urd\reanu C., istoricul serviciului sanitar; adm.cl.II
F\rc\[anu C., istoricul serviciului intenden]ei [i al administra]iunii militare.
Lucr\rile publicate n Romnia Militar\ au fost foarte bine apreciate
la aceast\ expozi]ie.
Literatura militar\, - men]ioneaz\ cuvntul introductiv al istoricului prezentat
la expozi]ie, - n vrtejul progresului realizat de institu]iunea puterii armate,
a c\utat s\-[i ia locul [i s\ se a[eze pe adev\rata treapt\, ce trebue s\ ocupe,
tot sub ocrotirea, impulsul [i vegherea necontenit\ a [efului suprem [i prin munca
f\r\ preget a ofi]erilor; sa g\sit de nevoe dar, ca astfel, cu ocaziunea
acestui num\r jubiliar, s\ se reaminteasc\ [i trecutul acestei reviste
Romnia Militar\, care azi ntrune[te munca ntregului corp ofi]eresc.
Pagini de istorie militar`
187
27
Monitorul official, Nr. 206, Decemvrie, 1906, p. 7656.
nfiin]at\ n 1864 [i, cu intermiten]\, apari]ia sa ajungnd pn\ la noi,
ea a parcurs o parte din epoca de frumoas\ amintire [i plin\ de str\duin]i
a scriitorilor no[tri militari.
Lucr\rile Romniei Militare au fost expuse la Sec]iunea VII, litera A,
grupul 51, ale acestei expozi]ii.
Comisiunea pentru examinarea lucr\rilor prezentate la expozi]ie, prezidat\
de comisarul general, profesorul universitar dr. C.I. Istrate [i alc\tuit\ din generalul
C.I. Br\tianu, medic general dr. Demostene, generalul de intenden]\
Bengescu Dabija,, generalul Culcer, generalul Ianescu, lt.-colonel dr. Histodorescu,
lt.-colonel Ghenea T. [i c\pitanul Ion N. P\un, membri, - a acordat colaboratorilor
mai multe premii [i men]iuni.
Romnia Militar\, pentru istoricul armatei [i lucr\rile publicate n paginile
sale dela 1864 la 1906, a ob]inut din partea juriului medalia de aur cu diplom\
special\
27
.
Amintim ns\ cu ntristare c\ din cauza r\zboiului, care a devastat
multe lucruri pre]ioase, revista nu mai posed\ ast\zi aceste pre]ioase
relicve documentare. Ele consacr\, prin recuno[tin]a oficial\ a unui juriu distins
[i competent, valoarea intelectual\ [i rostul pe care l-a ndeplinit revista
ani dearndul n desvoltarea [i r\spndirea scrisului n armata noastr\.
Ast\zi doar Monitorul Oficial dac\ mai p\streaz\ n paginile sale consacrarea
n cuvinte sobre [i restrnse a ncunun\rii Romniei Militare cu medalia de aur,
pentru progresul cultural realizat n gndirea [i literatura noastr\ militar\.
Marile comemor\ri na]ionale, cari str\lucesc n trecutul nostru militar
[i na]ional, erau de asemenea prilejuri fericite pentru membrii [i colaboratorii
revistei a renvia spiritul de crea]ie [i faptele s\vr[ite de nainta[ii lor.
Nu uitau s\ aminteasc\ n special str\duin]ile nainta[ilor cari, n vremuri
[i mprejur\ri neprielnice, au ntemeiat [i ntre]inut prin propriile lor puteri
Romnia Militar\. Erau tradi]ionali[ti. }ineau necontenit leg\tura trecutului
cu prezentul n continuare cu n\zuin]ele viitorului.
A[a bun\oar\ la s\rb\torirea semicentenarului unirii, care a avut loc
la 24 Ianuarie 1909, redactorii revistei, pream\rind domnia lui Alexandru Vod\ Cuza,
amintesc n cadrul acestei n\l]\toare anivers\ri c\ de faptele acestui Domnitor
se leag\ nfiin]area Romniei Militare. S\rb\torirea evenimentului unirii
188
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Selec]ie texte:
Iulia N~STASIE @
Din trecutul Rom^niei Militare, 1864-1938,
Bucure[ti, 1939, pp. 142-145.
la 24 Ianuarie 1909 mbr\]i[a n cadrul ei prinurmare [i existen]a revistei,
fiindc\ sub Domnitorul Vod\ Cuza a n\scut Romnia Militar\ pentru ntia oar\
n via]a armatei.
Nu este locul aici, spuneau redactorii, s\ lu\m firul nfiin]\rii revistei,
dar este locul s\ observ\m, c\ nu ar fi ncol]it aceast\ publica]iune n timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, dac\ el nu ar fi lucrat pentru n\l]area armatei
[i dac\ armata nu ar fi sim]it n sufletul ei c\ acel ce domnea atunci, f\cuse parte
din cadrele armatei. Buna tradi]ie ntemeiat\ la revist\, de a comemora
str\duin]ile intelectuale ale nainta[ilor legnd necontenit trecutul cu viitorul,
a intrat ca o lozinc\ de ndrumare permanent\ n sim]imintele redactorilor
[i ca un pilastru statornic n orientarea cultural\ a revistei.
Paginile Romniei Militare m\rturisesc pentru toate genera]iile
c\ nu a fost eveniment nsemnat, comemornd faptele o[tirii [i ale intelectualilor
no[tri militari, care s\ nu fi preocupat st\ruitor gndul urma[ilor.
Leg\tura trainic\ dintre genera]ii [i realiz\rile fiec\reia din ele sau men]inut
necontenit n programul de lucru [i crea]ie al Romniei Militare.
Comemor\rile [i manifest\rile intelectuale de orice natur\ [i n toate
mprejur\rile, nal]\ prestigiul cultural al revistei [i ncununeaz\ cu nimbul
distinc]iunii morale [i intelectuale pe to]i redactorii [i scriitorii cari au colaborat
la revist\ n cursul timpului.
Tradi]ia n fr\mnt\rile gndirii, crea]iei [i r\spndirii scrisului militar
n via]a armatei, e piatra de temelie care va n\l]a n linii armonice, monumentul
de mai trziu al literaturii noastre militare.
189
UNIVERS
PUBLICISTIC
MILITAR
Asia-Pacific: o zon`
de interes pentru
Fran]a Avionul
militar de transport
A400M Atlas Celula
d e r e a d a p t a r e
[ i de r ei ns er ] i e
a r`ni]ilor n opera]ii,
de la spitalul militar
Per cy Cl amar t
R a ] i o n a l i z a r e a
[i coeren]a au c`l`uzit
reforma {colii de r`zboi
Army AL&T, SUA, iulie-septembrie 2013
Interviu cu Katrina G. McFarland, secretar adjunct
al ap`r`rii n domeniul achizi]iilor nv`]area
empiric` Asigurarea trupelor n campanie
n domeniul C4ISR o capabilitate la ndemna
solda]ilor Sistemul global de sprijin de lupt`
(GCSS) al for]elor terestre americane Abordare
sistemic` pentru asigurarea tehnic` Cnd [tiin]a
se ntlne[te cu achizi]iile Metodele din spatele
atmosferei de mister: interviu cu Laszlo Bock, [eful
resurselor umane din cadrul Google Ini]iativa
Better Buying Power 2.0 a Departamentului
de achizi]ii din cadrul Departamentului american
al ap`r`rii Gestionarea obiectivelor [i a provoc`rilor
unei opera]ii de retragere a trupelor Regndirea
securit`]ii americane Unitatea american`
de servi ci i [i asi gurare tehni co- materi al `
din Afganistan Maximizarea resurselor
Afganistan: noul dispozitiv francez Observarea
terenului Exper]ii cerceteaz` cauzele accidentelor
aviatice A 11-a universitate de var` a ap`r`rii,
organizat` la Pau Misiunea de fotoreporter
n opera]iuni exterioare (Dosar)
Armes daujourdhui, Fran]a, nr. 384,
noiembrie 2013
Recrutare: 48 de ore pentru a convinge Forad
(Force adverse) latura obscur` a for]ei Spiritul
de echip` Reforma n curs pentru ofi]erii
din corpul tehnic [i administrativ Marile ambi]ii
strategice p`strate Exerci]iul multina]ional
Joint Warrior a certificat componenta aerian` a for]ei
expedi]ionare interaliate [i interarme Consiliul
superior al func]iei militare Consilier juridic
un rol-cheie n opera]iunile exterioare
nt repri nderi l e di n i ndust ri a de ap`rare
sub supraveghere Centrul de excel en]`
de ap`rare cibernetic` cooperativ` din Tallinn,
Estonia Ct mai aproape de familiile ndoliate
Ap`rarea fa]` de pericolul armelor nucleare,
radiologice, biologice [i chimice (Dosar)
Concep]ia strategic`
a for]elor terestre
Siria [i programul
nuclear iranian
De la deteriorarea
echilibrelor militare
la asimetria strategic`
Tratatul cu privire
la comer]ul cu arma-
ment Dr umul
i n f a n t e r i [ t i l o r
spanioli (tercios)
n secolele XVI-XVII.
Documentar Viitorul opera]iilor terestre: re]ele,
procedee [i structuri Amenin]area antitanc
n conflictele actuale Comercializarea sistemelor
de comunica]ii [i informatice n sprijinul opera]iilor
190
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Serviciul militar de construc]ii. 70 de ani de istorie
Gestionarea timpului Istoria unei ascensiuni.
Ascensiunea liber` a Alte]ei Sale Regale, infantele
Alfonso de Orleans
Ejercito de tierra espaol, Spania, nr. 870,
octombrie 2013
Responsabilitatea de a proteja Identitate,
r`zboi [i putere Informa]iile militare [i procesul
de cunoa[tere Pol i ]i a mi l i tar`. Ieri , azi ,
mi ne. Documentar Arti l eri a n mi si uni
de contrainsurgen]`. Aparate de zbor f`r` pilot,
noul OAV (observator avansat) Control [i integrare.
Puncte cheie pentru noua logistic` opera]ional`
[i tactic` For]a letal`: Esen]a profesiei militare
Atacul asupra misiunii din San Diego de Alcala,
noiembrie 1775
Europische Sicherheit, Germania, nr. 8,
august 2013
Provoc`ri pentru urm`toarea perioad` legislativ`
Afganistanul [i comunitatea interna]ional`. Preg`tiri
pentru un deceniu al transform`rii Misiunea UE
n Sudanul de Sud Agen]ia Na]ional` de Securitate.
Urechea electronic` a serviciilor americane
de informa]ii Misiunile serviciilor secrete
trebuie evaluate cu mare aten]ie Politica
de securitate n programele partidelor pentru alegerile
parlamentare din Germania din 2013 Conducerea,
competen]ele [i responsabilitatea sunt acum
concentrate ntr-o singur` mn`. Interviu cu directoarea
noii direc]ii pentru infrastructur`, protec]ia mediului
[i prest`ri servicii din armata german` Ter]ii
prestatori de servicii al`turi de serviciul de sprijin
ntrunit Retragerea ISAF. Un proiect logistic
mamut 100 de ani de avia]ie maritim`
mbun`t`]irea interoperabilit`]ii capacit`]ilor NATO
prin Connected Forces Initiative (CFI) Centrul
de geoinformatic` al armatei germane Sfr[itul
erei avi onul ui F- 4F Phantom II Avi onul
F-4F Phantom II abordare istoric` Noile sisteme
de arme ale for]elor terestre operative Protec]ia
contra incendiilor n vehiculele militare Sisteme
antiincendiu pentru vehiculele militare Ap`rarea
antirachet` cu baz` de lansare maritim`.
Perfec]ionarea sistemelor antirachet` Nout`]i
la cel de al 50-lea salon aeronautic de la Le Bourget
Pia]a interna]ional` pentru submarine Conferin]a
Undersea Defence Technology 2013 de la Hamburg.
Sisteme inovative pentru opera]iuni submarine
Politica militar` a SUA n America Latin`
Continentul african. Provoc`ri pentru Europa
[i pentru Alian]`
Europische Sicherheit, Germania, nr. 10,
octombrie 2013
Europa are nevoie de o baz` de ap`rare performant`
n cazul n care Coreea de Nord este preg`tit`
pentru schimbare, guvernul sud-coreean va fi dispus
s` o sprijine Criza armelor chimice n Siria.
{anse pentru di pl oma]i e Noua ori entare
a servi ci ul ui sani tar al armatei germane
Noua structur` de comand` a for]elor terestre
germane Corveta K130 n ac]iune Proiectul
britanic Royal Navy 2020 {coala tehnic` de marin`
Alma Mater a tuturor tehnicienilor de marin`
Institutul [tiin]ific militar pentru tehnologii
de protec]i e protec]i a mpotri va armel or
de distrugere n mas` Navele de lupt` multirol
noile tipuri de nave din genera]ia viitoare
Programul Eurofighter poten]ial de cre[tere
ridicat Reducerea la minimum a pierderilor colaterale
Radarul COBRA de localizare a proiectilelor
de artilerie Armamentul elicopterului de sprijin
Tiger n general pozitive. Primele experien]e
cu echipamentul Infanteristul viitorului sistemul
extins Protec]ia personalului, a echipamentelor
[i a bunurilor Marina canadian` [i modernizeaz`
flota. Navele de sprijin ntrunit (Joint Support Ships)
dup` proiecte germane Manhattan Raid.
Noi informa]ii cu privire la substraturile strategice
din 9/11 Superputerile nu blufeaz`. Statele Unite
[i conflictul din Siria Regim militar sau o a doua
revolu]ie? Egiptul dup` interven]iile armatei
L e c ] i i n v ` ] a t e
di n Af ga ni s t a n.
Considera]ii cu privire
la misiunile externe
ale armatei germane
Misiunile de poli]ie
ale ONU sub comand`
german` Geni[tii
trupelor terestre
Al d o i l e a n i v e l
de comand` al avia]iei
militare germane
Cr i z a d i n S i r i a
un moment de respiro pentru America [i Europa?
Pe calea spre o arhitectur` orientat` c`tre service.
Sistemele de comand` IT ale armatei germane
Noua orientare a logisticii operative a trupelor
Univers publicistic militar
191
terestre. Sistemul de artilerie MARS II n cadrul
Batalionului de artilerie 295 NATO Support
Agency un partener logistic de ncredere
Prest`ri de servicii n domeniul tehnicii militare
pentru camioane [i tancuri Protec]ia vehiculelor
Perfec]ionarea tancului de lupt` Leopard 2
Puterea de foc cu pistoletul Lupta mpotriva minelor
marine Sateli]ii cu radar TerraSAR-X/TanDEM-X.
Posibilit`]i de utilizare pentru sprijinul GeoInfo
Folosirea echipamentelor radio moderne
pentru trupe n armata german` Integritatea,
siguran]a [i protec]ia sunt foarte importante
pentru noi. Interviu IT-ul civil stabile[te tendin]ele
Vehi cul el e bl i ndat e de comandament
[i de exploatare din clasa 4 Cre[terea eficien]ei
artileriei prin folosire proiectilelor Excalibur Ib
de 155 mm ghi date pri n GPS Samurai
contra dragoni. Diferende privind frontierele
maritime ntre Japonia [i Republica Popular`
Chinez` Schimbarea de putere n Iran. Mo[tenire
grea pentru pragmaticul Hassan Rohani Criza
din Siria. Occidentului i lipse[te o strategie clar`
Janes IDR, Marea Britanie, vol. 46,
octombrie 2013
Un nou centru de instruc]ie de lupt` pentru infanteria
elve]ian` Noua ma[in` de lupt` polonez` PL-01
Vehiculul terestru f`r` pilot Protector Marina
american` desf`[oar` primele teste de zbor
pentru sistemul GPS antibruiaj al aparatelor de zbor
f`r` pilot de mici dimensiuni Avioanele indiene
de transport intr` ntr-o nou` er` Flux continuu
de date pentru echipajele ma[inilor Thales ale for]elor
armate olandeze For]ele armate ale Noii Zeelande
Elicopterul Merlin HM.2 pentru misiuni multiple
al for]elor navale britanice BAE Systems folose[te
un tun rusesc pentru sistemul tactic telecomandat
pentru turel` (TRT) Aplica]ia Talisman Saber
[i planul de restructurare al for]elor armate
aust ral i ene For] el e aeri ene ameri cane
se preg`tesc s` lanseze cel de-al treilea satelit
AEHF (Advanced Extremely High Frequency)
Artileria for]elor armate ale Noii Zeelande
Viitor incert pentru proiectele de vehicule
ale infanteriei marine americane Industria chinez`
n domeniul elicopterelor Locul avioanelor
americane U-2 n cadrul doctrinei r`zboiului modern
Pasul urm`tor: evolu]ia de la aparatele de zbor
f`r` pilot la cele autonome
Janes IDR, Marea Britanie, vol. 46,
noiembrie 2013
Sprijinul ISAF acordat For]elor Na]ionale Afgane
de Securitate (ANSF) Noul transportor blindat
amfibiu al for]elor armate ruse Un nou chip
promite criptarea telefoanelor iPhone Sistemul
de rachete Extraxtor al For]elor armate britanice
n Afganistan Ma[inile tactice de transport
[i utilitare pentru infanterie TITUS ale companiei
Nexter Systems Instruc]ia pilo]ilor for]elor aeriene
britanice Letalitatea armelor de mici dimensiuni:
nu conteaz` calibrul, ci instruc]ia Instruc]ia
n domeniul sistemelor de zbor f`r` pilot China
[i extinde capabilit`]ile amfibii Puterea aerian`:
aplica]ii [i limit`ri impuse de mediul opera]iilor
de contrainsurgen]` Sistemul naval de artilerie
Bofors 57 Mk 3 al marinei americane Ziua
de instruc]ie: dezvolt`rile n domeniul software-lui
dedicat simul`rii
Num`r special
Armata american`:
prof es i a noas t r`.
Erodarea ncrederii
[i corodarea identit`]ii
La lupt` de unul
singur: provocarea
reducerii capitalului
social [i profesia
militar` Dezvoltarea
personalit`]ii liderilor
f o r ] e l o r a r ma t e
americane: abordarea
laissez-faire nfrngerea amenin]`rilor hibride
ale viitorului: cea mai mare provocare a profesiei
militare pentru anul 2020 [i mai departe Lipsa
ncrederii: subminarea principiilor de baz`
ale profesiei militare n SUA Informa]i, neinforma]i?
Mitul apolitismului Miturile pe care noi, solda]ii,
ni le spunem nou` n[ine ([i r`ul pe care aceste mituri
l provoac`) Cea mai mare amenin]are la adresa
profesiei militare ncrederea: implica]ii
pentru profesia militar`
Military Technology, Germania, vol. XXXVII,
nr. 10, 2013
Investi]ii ale SUA n zona Asia-Pacific Pistoale
militare Managementul urmelor n b`t`lia terestr`
Generatoare electrice cu celule de combustie
Arme cu energie dirijat` Strategii [i solu]ii
logistice retrograde }intele cu costuri reduse
192
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
ale Comandamentului de ap`rare antiaerian`
[i antirachet` al armatei de uscat a Statelor Unite
Luneti[ti [i pu[ti antimaterial Programul editorial
al revistei Military Technology pe anul 2014
Vizualizarea ]intei Aerosta]ii: livrarea unor materiale
[i urm`rirea ndelungat` a cmpului de lupt`
Industria de ap`rare turc` Op]iuni de supravie]uire
n opera]iuni speciale Agenda moderniz`rii n 2013
pentru Marina regal` australian` For]a de proiec]ie
pentru ap`rare a Marinei regale australiene
Ap`rarea Republicii Coreea industriile de ap`rare
din Coreea de Sud au devenit lideri n sistemele
militare f`r` echipaj Avertizare naval`: senzorii
n re]ea asigur` superioritatea informativ`
MZ (sterreichische Militrische
Zeitschrift), Austria, nr. 6,
noiembrie-decembrie 2013
Abord`ri moderne al e probl emel or l egate
de pierderea controlului de c`tre o for]` de ocupa]ie
Roma [i Iudeea Takoradi Air Route o rut`
de aprovizionare de importan]` strategic` a Alia]ilor
n cel de al Doilea R`zboi Mondial Turcii kurzi!
Campania naltei Por]i mpotriva Vienei, n 1683
Atacul de Yom Kippur. Trauma na]ional` a Israelului
Politica Germaniei fa]` de nord-vestul Africii
Componentele de rezerv` [i de ap`rare teritorial`
ale armatei Statelor Unite B`t`lia na]iunilor
de la Leipzig, din 16-19 octombrie 1813.
Considera]ii cu privire la chestiunea gestion`rii
r`zboaielor de coali]ie [i la ale fric]iunii Japonia
mpotriva Austro-Ungariei. Prima lupt` aeronaval`
din istorie Politica de ap`rare a Austriei
Revue Dfense Nationale, Fran]a, nr. 761,
iunie 2013
Tehnologiile [i o industrie de ap`rare n centrul
capacit`]ilor opera]ionale ale for]elor armate
Sunt for]ele armate un bastion conservator?
Armament [i tehnologie: Capacit`]i militare, inova]ie
[i tehnologii Robotizare [i revolu]ie n afacerile
militare Revolu]ia fulger`toare: pledoarie
pentru armele laser geosta]ionare Decizii emergente
[i paradoxuri capacitare: proiectele LCS (Littoral
Combat Ship) [i JSF(Joint Strike Fighter Concuren]e
algoritmice [i dueluri asimetrice Supravegherea
cibernetic` a cloud computing: provoc`rile Legii
FIISA (Foreign Intelligence Surveillance Amendments
Act) Spre o redefinire a arhitecturii strategice
n Asia de Est Strategia de putere a Chinei:
ntre hard power defensiv` [i soft power ofensiv`
Este posibil` o cooperare militar` ntre Japonia
[i Coreea de Sud? Coreea de Nord, ra]ionalitatea
ira]ionalului? Este necesar elogiului riscului?
Cartea alb` 2013: o ndeletnicire pasionant`,
ns` n[el`toare [i dezam`gitoare Considera]i
pe marginea documentului Orizonturi strategice,
publicat de Ministerul francez al Ap`r`rii Bugetul
ap`r`rii: o cauz` a degrad`rii n perspectiv`?
Liberul-schimb transatlantic [i echipamentele
militare. Care este miza? Sindromul dialogului
surzilor sau r`zboiul f`r` limite dintre Iran
[i Statele Unite Care este politica Rusiei n sudul
Asiei Centrale? Concentrare pe Afganistan [i Iran
Zona arab` rezist` n fa]a crizei siriene
Revue Dfense Nationale, Fran]a, nr. 762,
iulie-august-septembrie 2013
Politica European` de Securitate [i Ap`rare Comun`,
Europa militar` o dezbatere exasperant`? Cartea
alb` 2012 [i ap`rarea european`: contra spem in spe
Europa militar` n RDN (Revue Dfense Nationale):
1947-1957: dilema renarm`rii Germaniei de Vest
1958-1973: de la r`zboiul rece la pacea cald`,
ce Europ` trebuie construit`? 1973-1992:
perspectivele Politicii Europene de Securitate [i Ap`rare,
axa franco-german` 1992-2007: Politica European`
de Securitate [i Ap`rare Comun`, consolidarea
Perspective strategice: Politica European`
de Securitate [i Ap`rare Comun` stagneaz`? Fran]a
[i Uniunea European`: care sunt perspectivele
geopolitice? Paradoxul militar european Experien]a
militar` dobndit` de europeni: starea de fapt
[i perspective Care este cadrul n care putem vorbi
de Europa militar`? Politica European` de Securitate
[i Ap`rare Comun` [i asumarea riscului: a[a se pune
problema Pledoarie pentru o reflectare metodic`
asupra securit`]ii europene Ce va face Europa
n materie de securitate interna]ional`? Uniunea
European` se confrunt` cu nevoia de Occident
[i cu pivotarea american` Ap`rarea european`:
idei noi [i vechiul bun sim] Ap`rarea european`
n 2013: o perspectiv` american` Rusia [i Uniunea
European`: veriga care lipse[te n materie de ap`rare
[i securitate Recomand`ri pentru o strategie global`
european` Pentru o strategie maritim` european`
Un Erasmus militar: europenizarea form`rii,
formarea pentru europenizare
Revue Dfense Nationale, Fran]a, nr. 763,
octombrie 2013
O abordare global` pentru stabilizarea zonei Sahel
Recentele opera]iuni militare franceze n Africa:
nv`]`minte [i perspective Rentoarcerea
Univers publicistic militar
193
jandarmului Africii? Politica yo-yo n Coasta
de Filde[ Interven]iile militare franceze: Mali,
Coasta de Filde[, Libia Primele lec]ii operative
ale opera]iunii Serval For]ele armate din Africa
de Vest [i angajamentele opera]ionale Salut`m
interven]ia militar` n Mali a Comunit`]ii Economice
a Statelor din Africa de Vest Amenin]`rile n f[ia
sahelo-saharian`: criza malian` Situa]ia securit`]ii
regionale n Sahel Cum poate fi mai eficient`
arhitectura de pace [i securitate n Africa? For]ele
africane de r`spuns imediat la crize (CARIC):
un r`spuns la provoc`rile politice [i opera]ionale
afri cane? Interven]i i l e mi l i tare franceze
[i mecanismele africane de pace [i securitate
Securitatea teritorial` [i jandarmeria: n strns`
simbioz` Tranzi]ia arab` [i jocul na]iunilor
Informa]ia serve[te n primul rnd ac]iunii militare
Turcia: apropieri, transform`ri, echilibre
geopolitice Tratatul asupra for]elor armate
conven]ionale n Europa Aporii nord-coreene:
dincolo de r`zboiul cuvintelor Politicul [i omagiul
adus solda]ilor francezi mor]i n Afganistan
Desemnarea victimei terorismului drept victim`
de r`zboi Problematica politicii de influen]`
a Fran]ei
Revue Dfense Nationale, Fran]a, nr. 764,
noiembrie 2013
O mul]ime de motive pentru a crede n Politica
European` de Securitate [i Ap`rare Comun`
C`i de planificare a ap`r`rii. Preambul Planificarea
ap`r`rii: Cteva reflec]ii asupra procesului de elaborare
a C`r]ii albe Paradoxul politicii franceze de ap`rare
Analiza Legii program`rii militare 2014-2019
Consecin]ele opera]ionale [i strategice ale Legii
program`rii militare Viitorul industriei de ap`rare:
pledoarie pentru o ntoarcere la Statul strateg
Un r`spuns al UE la constrngerile bugetare na]ionale
S` reorganiz`m mpreun` modelul industrial
de ap`rare Considera]ii cu privire la actuala strategie
de ap`rare a Fran] ei Mi zel e st rat egi ce
ale unei Brazilii aflate n proces de dezvoltare
Bri gada Serval: chei a succesul ui tacti c
(ianuarie-mai 2013) Lec]ii de r`zboi n Sahel:
considera]ii de ordin tactic Angajarea marinei
franceze n opera]iunea Harmattan Puterea
aerian` occidental` n 2025: tendin]ele refluxului
Viitorul aparatelor de zbor f`r` pilot pentru supra-
veghere n Fran]a. Atuurile opera]ionale [i tehnologice
ale logoului Made in France Ce pilo]i sunt necesari
pentru aparatele de zbor f`r` pilot de lupt`? Doi ani
de la semnarea tratatului de la Lancaster House
Reducerea structurii [i reforma sistemului de ap`rare:
r`spunsul prin inovare Putem s` ne dispens`m
de arma nuclear`? Ipoteza unei atitudini secretoase
a Fran]ei cu privire la arma nuclear`
Signal, SUA, vol. 68, nr. 1, septembrie 2013
Provoc`ri economice [i tehnologice la adresa
for]elor navale portugheze NATO n c`utarea
unei solu]ii pentru comunica]iile n re]ea
Transformarea arhitecturii tehnologiei informa]iilor
n cadrul NATO Spre o interoperabilitate global`:
o echip` interna]ional` aplic` lec]iile nv`]ate
din Irak la opera]iile globale viitoare Tehnologii
de ultim` genera]ie n biometric` Nout`]i
din domeniul tehnologiei identific`rii persoanelor
cu impact asupra securit`]ii na]ionale Vulnerabilit`]ile
tehnologiilor de recunoa[tere a irisului Guvernul
american caut` noi elemente de autentificare
a identit`]ii Definirea spa]iului privat Modernizarea
infrastructurii comunica]ionale a Afganistanului
Conceptul de mediu ntrunit de informa]ii (Joint
Information Environment)
Signal, SUA, vol. 68, nr. 2, octombrie 2013
Un nou sistem de analiz` de tip intelligence
pentru informa]iile din mediile sociale Planurile
pentru cloud computing ale Agen]iei Na]ionale
americane de Securitate r`mn neschimbate
Partajarea informa]iilor mbrac` o nou` form`
Un nou i nst rument pent ru t ransl i t era] i e
pentru comunitatea de intelligence Conceptul
de Big Data [i comunitatea de intelligence
Comitetul ntrunit al [efilor de state majore
ale for]elor armate americane a modificat doctrina
privind opera]iile n spa]iul cosmic China n spa]iul
cosmic Programe ale NASA pentru dezvoltarea
de noi tehnologii destinate spa]iului cosmic
Un nou dispozitiv criptografic pentru drone For]ele
terestre americane inten]ioneaz` s` reuneasc` toate
re]elele de informa]ii ntr-o arhitectur` comun`
Amenin]`rile cibernetice [i serviciile de intelligence
Signal, SUA, vol. 68, nr. 3, noiembrie 2013
Dialog ntre liderii n domeniul intelligence
din cadrul U.S. Pacific Command [i China For]ele
t erest re ameri cane di n zona Paci f i cul ui
[i modernizeaz` re]elele de informa]ii Re]elele
de informa]ii ale for]elor armate coreene O nou`
strategie pentru for]ele aeriene americane din zona
Pacific Priorit`]ile NATO dup` Afganistan
194
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
O nou` capabilitate
pentru mbun`t`]irea
securit`]ii cibernetice
f e der a l e Te l e -
foanele inteligente,
n ajutorul conect`rii
la re]ea a militarilor
afla]i n misiune
Noi l e comput er e
t a c t i c e mo nt a t e
pe ma[ini ofer` flexi-
bilitate pentru cmpul
de lupt` Arhitectur`
de noapte E[ecul comunit`]ii cibernetice a for]elor
aeriene americane
World Policy Journal, SUA, vol. XXX, nr. 1, 2013
Stabilirea grani]elor. Cum ar trebui trasate grani]ele?
Cuprinderea diversit`]ii Camera h`r]ilor.
Grani]ele n zona Oceanului Arctic Aruncarea
m`nu[ii Cele mai izolate ]`ri ale lumii
Recunoa[terea Abhaziei n politica extern` a Rusiei
Noii musulmani din Peninsula Iberic` Conectarea
oamenilor, trecerea grani]elor Foamea: pre]ul
rebeliunii Irak: Nouri al-Maliki [i noii islami[ti
Arabia, ieri, ast`zi [i mine Criza euro: misiune
ndeplinit`? Ru[ii se ndreapt` spre vest
Penticostalii Justi]ia global`.
informa]ional` pentru ma[inile de lupt` Sistem
foto multispectral pentru sporirea vederii pe timp
Selec]ie [i traducere:
dr. Mihai POPESCU, Delia PETRACHE,
C`t`lina ROJI{TEANU
Biblioteca Militar` Na]ional`
195
EVENIMENTE EVENIMENTE
EVENIMENTE EVENIMENTE EVENIMENTE
EDITORIALE EDITORIALE
EDITORIALE EDITORIALE EDITORIALE
Dr. Tiberiu T~NASE @
NATO Transformare [i noi provoc`ri,
ap`rut` n editura deja consacrat` a Academiei
Na]ionale de Informa]ii Mihai Viteazul, beneficiaz`
de o baz` documentar` actualizat` [i conceput`
ntr- un format extins, dens` n informa]ii noi
[i/sau actualizate. Autorul, Claudiu Ionel Pasare,
abordeaz` ct eva di nt re probl emel e maj ore
care au marcat evolu]ia NATO n ultimele decenii:
procesul de transformare, dac` ne gndim la viitorul
organiza]iei, pozi]ia singurei organiza]ii interna]ionale
de securitate n fa]a noilor provoc`ri, dar [i r`spunsul
dat amenin]`rilor globale [i, nu n ultimul rnd,
tendin]ele [i perspectivele acestui important actor global al mediului interna]ional
de securitate.
Structurat` pe cinci capitole, lucrarea porne[te de la reperele evolu]iei structurilor
de securitate n care NATO se distinge att prin dinamica transform`rilor interne,
ct [i prin r`spunsurile n fa]a noilor provoc`ri ale secolului XXI, pentru a ajunge
n final, cum era [i firesc, la noul concept strategic pentru securitate [i ap`rare
al membrilor Organiza]iei Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat de [efii de stat
[i de guvern la Lisabona.
ntr- o expunere concentrat`, sunt tratate, rnd pe rnd, subi ecte
de mare actualitate pentru scena interna]ional`, cum ar fi transform`rile NATO
ntre certitudini [i a[tept`ri, din care am remarcat Particularit`]ile mecanismelor
de parteneriat [i cooperare ale NATO cu unele ]`ri europene [i evolu]ia rela]iilor
de parteneriat [i cooperare ale NATO cu Romnia. Din capitolul al treilea subliniem
extinderea [i semnifica]ia sa, cooperare [i viitorul ntre controverse [i provoc`rii.
196
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Lucrarea, de[i restrns` n ntindere, reu[e[te, prin nivelul ridicat al prezent`rii
[i actualitatea informa]iilor, s` prezinte pozi]ia [i r`spunsul dat de NATO
unor probleme/noi provoc`ri majore actuale, determinate de desf`[urarea de opera]iuni
militare complexe n state precum Afganistan [i, pe de alt` parte, nevoia simultan`
de a-[i moderniza structurile organizatorice interne, precum [i necesitatea de a oferi
sprijin [i chiar de a promova transform`rile structurale ale sectorului de ap`rare
[i securitate din statele membre. Toate acestea pentru a putea face fa]` riscurilor
[i amenin]`rilor clasice [i neconven]ionale de securitate cu care se confrunt`
n prezent Alian]a [i comunitatea interna]ional`: lupta mpotriva terorismului,
a crimei organizate [i a prolifer`rii armelor de distrugere n mas`, degradarea mediului
[i nc`lzirea global`, insecuritatea alimentar` [i pandemiile. Autoul consider` c` NATO
traverseaz` un proces de transformare de la o organiza]ie de ap`rare colectiv`
la una de securitate [i ap`rare, dac` lu`m n considerare spectrul larg de amenin]`ri
[i provoc`ri.
Transformarea politic` a Alian]ei include construirea parteneriatelor globale,
nt`rirea capacit`]ilor de informare [i analiz`, precum [i aceea de gestionare
a crizelor interna]ionale [i reinstaurarea p`cii, astfel nct NATO s` fie un instrument
real de proiec]ie a for]ei de securitate, ca r`spuns la amenin]`rile curente [i emergente.
Referindu-se la statele aliate [i partenere se subliniaz` faptul c` aceste
sunt angajate n afara teritoriului Alian]ei la toat` gama de opera]iuni de r`spuns
la crize [i asisten]` umanitar`. Acestea includ opera]iuni n sprijinul p`cii, conduse
de NATO (sprijinirea unei arhitecturi de securitate cu UE) sau Uniunea European`
sub mandat ONU/OSCE [i opera]iuni de lupt` mpotriva terorismului, care mbrac`
o gam` divers` de forme, de la ac]iuni preventive la ac]iuni de lupt` specifice.
Opera]iunile NATO se vor concentra pe misiuni de pace [i stabilizare dincolo
de teritoriul european, din Afganistan pn` n Irak [i Darfur. De asemenea,
Alian]a este preg`tit` s` participe mpreun` cu partenerii extracontinentali
la misiuni de asisten]` n situa]ii de urgen]e civile, la opera]iuni de c`utare-salvare
[i s` contribuie la diminuarea [i nl`turarea efectelor calamit`]ilor naturale,
catastrofelor, dezastre lor, accidentelor tehnologice [i ecologice.
n condi]iile unui mediu strategic de securitate n continu` schimbare, ritmul
evolu]iei NATO va trebui s` se intensifice pentru ca Alian]a s` fie n m`sur`
s` contracareze noile amenin]`ri mondiale. Amenin]`ri precum terorismul,
proliferarea armelor de distrugere n mas`, imigra]ia ilegal` [i securitatea energetic`
reprezint` provoc`ri de securitate deosebit de complexe. Aspecte de natur` socio-economic`,
n mare m`sur` imposibil de rezolvat prin solu]ii pur militare, sunt interconectate
la nivel global, avnd implica]ii asupra securit`]ii [i fiind subiecte de disput` n domeniul
ideilor [i al eticii.
Evenimente editoriale
197
n concluzie, este evident faptul c`, odat` cu ncetarea r`zboiului rece,
n cadrul NATO au avut loc numeroase schimb`ri, de o deosebit` importan]`.
Demersurile politico-militare actuale ale Alian]ei vizeaz` nu numai interesele
membrilor s`i, ci [i extinderea cooper`rii la nivel regional [i global n sprijinul
unor valori transna]ionale generatoare de securitate.
*
V` semnal`m apari]ia nr. 9/2013 al Revistei
romne de studii de intelligence, care ne aduce
n aten]ie articole interesante ce prezint` [i analizeaz`
informa]ii relevante [i de actualitate din domeniul
intelligence-lui, securit`]ii na]ionale [i interna]ionale.
Astfel, putem identifica articole care [i propun
s` ne ajute s` n]elegem intelligence-ul (pp. 21-37),
dar [i o serie de articole dedicate provoc`rilor
privind comunitatea de informa]ii modern` (Intelligence
Comunity, pp. 69-99), unele evalu`ri privind riscul
n protec]ia infrastructurilor critice (pp. 111-121),
a riscurilor [i oportunit`]ilor n analiza new media
(pp. 121-133), precum [i riscurile organiza]ionale asociate instrumentelor new media
(pp. 133-143) sau strategiile de securitate cibernetic` (pp. 99-111). De asemenea,
putem identifica [i alte articole relevante pentru istoria intelligence-lui, de exemplu
cel referitor la Mihail Moruzov (pp. 177-213), dezv`luirile din dosarele Siguran]ei
Generale privindu-l pe Cristian Racovski (pp. 213-231), dar [i o succint` [i interesant`
prezentare a provoc`rilor [i tendin]elor n analiza de intelligence n Ars Analitica,
un excelent volum coordonat de George Cristian Maior [i Ionel Ni]u (pp. 231-232),
pe care l recomand`m nu numai speciali[tilor, ca [i celor interesa]i de domeniul
intelligence-lui, n general.
*
Silviu PETRE @
Economia politic` cultural` se profileaz` ca o posibil`, dar mai ales necesar`
arie de studiu. Volumul coordonat de Jacqueline Best [i Matthew Patterson
Economie politic` cultural` (Cultural Political Economy) , ap`rut la Routledge,
Francis&Taylor, Londra/New York, propune un demers definitoriu [i consistent
n aceast` direc]ie.
n capitolul introductiv, cei doi discut` modul
n care economia a nceput s` fie gndit` separat
de restul fenomenelor colective, fiind cita]i Clifford Geertz
[i Michel Callon, care demonstreaz` cum actul tranzac]iei
nu este posibil dect n m`sura n care clientul [i vnz`torul
cad de acord asupra unui cod de comportament
[i asupra unui set de valori atribuite produselor.
Dup` trecerea n revist` a istoriei intelectuale
a marilor dezbateri economice de la Adam Smith la Hayek,
suntem introdu[i n ceea ce se nume[te anti-economia
politic` a imigra]iei, aceasta referindu-se la tactica
de a depersonaliza [i depolitiza tema imigra]iei
pentru ca impactul emo]ional al acesteia s` nu mai fie
att de intens asupra publicului. n loc de a-i vedea pe imigran]i drept oameni
ancora]i n drame proprii, ei devin, prin mass-media, ni[te elemente importante
n cadrul unei statistici.
Leslie Debbie se apleac` asupra filozofiei turismului [i a implica]iilor acestuia
n contextul peisajului social global. Mai simplu spus, fiecare ghid turistic atrage
c`l`torii spre cele mai frumoase locuri. De cealalt` parte, gazdele creeaz` [i ntre]in
o infrastructur` pl`cut` ochiului. De exemplu, mergi n Mexic pentru a bea o tequila
pe plaja din Puerto Vallarta [i nicidecum pentru a petrece n vreun cartier st`pnit
de banderiile narco-trafican]ilor. Cartografia turismului bucure[tean se concentreaz`
asupra arhitectonicii din zona Roman`-Unirii [i nu spre periferiile inestetice.
Astfel, turismul global presupune un anume tip de economie politic` a confortului
ce ecraneaz` aspectele nefericite ale vie]ii.
Nu n ultimul rnd, Louise Amoore [i Marieke de Goede exemplific` beneficiile
folosirii economiei politice culturale n analiza r`zboiului contra terorismului.
Dou` sunt axele pe care Amoore [i de Goede [i organizeaz` argumentul: a) lipsa
de corelare ntre studiile de securitate [i cele economice nainte de 9/11 [i b) inadecvarea
de a gndi securitatea clasic`, centrat` pe statul na]iune, ntr-un mediu ostil
postmodern, populat de re]ele [i alte alc`tuiri fluide, greu depistabile.
Acestea [i alte cteva materiale ntregesc evantaiul elegant de perspective
ce [i propun s` circumscrie aria economiei politice culturale. Peste noianul de accep]iuni
ale economiei politice, unele complementare, alte contradictorii, realiz`m c` [tiin]a
politic` lucreaz` cu un prezumat zoon politikon, economia cu un simplificat homo
oeconomikus, ns` exist` deocamdat` un homo-politico-oeconomikus, o creatur` amfibie
capabil` s` ne traduc` n fiin]a sa ambele lumi?! Iat` o ntrebare care pune serioase
probleme metodologice. Pn` nu le rezolv`m putem trece, oare, la nivelul urm`tor?
Per total ns`, Cultural political economy r`mne un itinerar ce merit` f`cut de cititor.
198
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Cronica Cronica
Cronica Cronica Cronica
militarq militarq
militarq militarq militarq
de altqdatq de altqdatq
de altqdatq de altqdatq de altqdatq
Sosirea ntregei comande de ar Sosirea ntregei comande de ar Sosirea ntregei comande de ar Sosirea ntregei comande de ar Sosirea ntregei comande de arme Model 1893, sistem Mannlicher me Model 1893, sistem Mannlicher me Model 1893, sistem Mannlicher me Model 1893, sistem Mannlicher me Model 1893, sistem Mannlicher, ,, ,,
de calibru 6mm,5 de calibru 6mm,5 de calibru 6mm,5 de calibru 6mm,5 de calibru 6mm,5
Toate corpurile de trupe de infanterie, din comandamentul Corpului I [i II de Armat`,
au primit num`rul prestabilit de arme Model 1893 (cte 3 000 de regiment de infanterie).
n cursul corentei luni urmeaz` a sosi [i restul armelor pn` la cifra ntregei comande.
n luna Aprilie toat` infanteria va executa exerci]iile de tragere cu noua arm`.
Tot n acest timp se vor retrage din serviciu armele model 1892, sistem Mannlicher
ce erau date spre experimentare [i se zice c` ele vor fi cedate n parte, trupei de gendarmerie
ce urmeaz` a se nfiin]a pe 1 Aprilie a.c.
(Romnia Militar`, nr. 35, anul 1894, p. 96+1).
...........................................................................................................................
Presa Mi l i tar` Presa Mi l i tar` Presa Mi l i tar` Presa Mi l i tar` Presa Mi l i tar`
Buletinul Cercului Publica]iunilor Militare nsereaz`, n No. 3 curent, o propunere
f`cut` de D-l Colonel Cr`iniceanu, asupra contopirei sau reducerei celor patru ziare militare:
Revista Armatei, Revista Artileriei, Cercul Publica]iunilor Militare [i Romnia Militar`
ntr-unul singur.
Nu putem aprecia ntruct [i pn` la ce punct aceast` contopire de organe a servi
Instruc]iei [i Literaturei n armat` spre a o n`l]a la treapta vizat` de propun`tor;
ceia ce ns` putem spune f`r` a fi contrazi[i, este faptul indeniabil c`, corpul oficeresc
al armatei noastre prin organele sus numite, caut` a-[i manifesta voin]a de a nsemna
ceva pe terenul cultural, ca [i n celelalte ramuri ale activit`]ei sale. De alt` parte,
trebue a conveni, c` este greu spre a ajunge la resultate str`lucite n literatur`
[i n cultura mare a [ciin]ei, a[a de o dat`, f`r` un pelerinaj mai mult sau mai pu]in
ndelungat, inde [i casul insuficien]ei, scr]`irei pe care-l constat` autorul Presei Militare.
199
Concedem spre a vedea n ziaristica noastr` militar`, asemenea lapsus de sciin]`
[i de condeiu, dar nu putem fi de acord asupra ideiei, c` aceast` ziaristic` este att
de defectuoas` n ct s` poat` constitui o primejdie d`un`toare instruc]iunei [i culturei
corpului nostru oficeresc. De alt-fel, faptul cum c` oficerii cheltuiesc 76 000 lei
pentru publicarea organelor men]ionate, este semnul cel mai elocuent care ne ndeamn`
s` persist`m n credin]a diametral opus` aceleia ar`tate n Buletinul Cercului,
adic` s` punem, ori-cum, for]ele la contribu]ie pentru a ne cultiva prin noi n[i-ne,
fie chiar cu riscul de a scr]i f`r` rost [i f`r` [ir la nceput.
Este cea mai mare laud` pentru un corp oficeresc care face sacrificii materiale,
spre a-[i nmul]i mijloacele pentru dezvoltarea instruc]iunei [i culturei sale. Printre aceste
mijloace, se prenum`r`, f`r` nici o ndoial`, [i ziaristica militar`; deci, a o reduce
la form` de carte didactic`, a o regulamenta, este a-i schimba [i n]elesul [i scopul
este a o suprima.
Din parte-ne, nu preget`m un singur moment, de a ne ura cu entusiasm: S` tr`iasc`
[i s` prospere cele patru reviste, dorind din tot sufletul, apari]iunea nc` [i a altora,
de care noi avem, precum se [tie, mare nevoie.
(Romnia Militar`, nr. 35, anul 1894, p. 96+3).
........................................................................................................................................
GERMANIA: GERMANIA: GERMANIA: GERMANIA: GERMANIA: Exerci]iile cu lancea Exerci]iile cu lancea Exerci]iile cu lancea Exerci]iile cu lancea Exerci]iile cu lancea
Se continu` narmarea cu lancea a ntregei cavalerie f`r` distinc]iune. Lancea
este de metal n ntregime, [i ct se poate de u[oar`. Acest armament general al Lancei
este criticat de un mare num`r de vechi oficeri de cavalerie. Principalul exerci]iu const`
n a mpunge asupra manequinelor, pe care le str`punge, [i n care lancea este de ndat`
abandonat`. Nu trebue a se servi cu ea de ct o singur` dat`. De nadat` ce cavaleristul
s-a servit ast-fel de lance, trage sabia sa [i-[i continu` drumul.
(Romnia Militar`, nr. 36, anul 1894, p. 172+15).
...........................................................................................................................
IT IT IT IT ITALIA: Cnii de resbel ALIA: Cnii de resbel ALIA: Cnii de resbel ALIA: Cnii de resbel ALIA: Cnii de resbel
Ministrul de r`sboiu a ordonat diferitelor corpuri de trupe d a studia, ca ncercare,
dresarea cnilor de ]ar` pentru serviciul de r`sboiu. Reglementul german, asupra materie,
va servi de baz` pentru dresarea acestor animale.
(Romnia Militar`, nr. 36, anul 1894, p. 172+16).
...........................................................................................................................
ELVE}IA Baloane militare ELVE}IA Baloane militare ELVE}IA Baloane militare ELVE}IA Baloane militare ELVE}IA Baloane militare
Consiliul federal a decis n urma cererei Statului Major al armatei, crearea unui parc
aerostatic. Se va forma o companie de aerostatieri avnd un efectiv de 3 oficieri, 37 aeronau]i
[i 33 solda]i de tren. Cheltuaia pentru prima instalare este evaluat` la 137 000 lei.
(Romnia Militar`, nr. 37, anul 1894, p. 264+12).
Selec]ie texte:
Colonel dr. Mircea T~NASE @
Opera]iunile de redactare [i tehnoredactare
au fost \ncheiate la data de 10.03.2014.
200
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014

S-ar putea să vă placă și