Sunteți pe pagina 1din 27

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 9 revizuita in data de 30.11.2006


( anuleaza Autorizatia Integrata de Mediu Nr.9/29.12.2005)


Ca urmare a cererii adresate de S.C CICALEX S.A Alexandria, cu sediul in Comuna
Poroschia, Jud. Teleorman, inregistrata la A.R.P.M Pitesti cu Nr.5059/17.08.2006, privind
solicitarea revizuirii autorizatiei integrate de mediu Nr. 9/29.12.2005, emisa pentru
activitatea de abatorizare si industrializare carne, in urma analizarii documentelor
transmise si a verificarii,in baza HG Nr.408/27004 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a
HG Nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.195//2005 privind protectia mediului
aprobata prin Legea Nr.265/2006 , a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea Nr.84/2006, al
Ordinului Ministrului Nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de
mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005,


se emite:

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIUTitular : S.C CICALEX S.A ALEXANDRIA
Amplasament: Comuna Poroschia, Judetul Teleorman


1
CUPRINS PG

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII....................................................................................... 3
2. AMPLASAREA ACTIVITATII ......................................................................................................................................... 3
3. OBIECTUL AUTORIZARII, CATEGORIA DE ACTIVITATE..................................................................................... 3
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII ..................................................................................................................................... 3
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII................................................................................................................................... 4
6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE........................................................................................................... 5
6.1 MATERII PRIME ................................................................................................................................................................5
6.2 MATERIALE AUXILIARE....................................................................................................................................................5
7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI .......................................................................................... 6
7.1 APA...................................................................................................................................................................................6
7.1.1 Alimentarea cu apa...................................................................................................................................................6
7.2.2 Evacuarea apelor uzate ...........................................................................................................................................7
7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI ...................................................................................................................8
7.2.2 Alimentarea cu energie termica..............................................................................................................................8
7.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI........................................................................................................................................9
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT.......... 9
8.1 ACTIVITATEA DESFASURATA............................................................................................................................................9
8.2 DOTARI ............................................................................................................................................................................10
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU..................... 11
9.1AER...................................................................................................................................................................................... 11
9.1.1 Emisii .......................................................................................................................................................................11
9.1.2 Imisii.........................................................................................................................................................................11
9.2 APA.................................................................................................................................................................................11
9.3 SOL .................................................................................................................................................................................12
10.CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE
ZGOMOT................................................................................................................................................................................. 12
10.1 AER...............................................................................................................................................................................12
10.1.1 Emisii rezultate din surse punctiforme in aer ....................................................................................................12
10.1.2 Valori limita de imisii ...........................................................................................................................................13
10.2 APA...............................................................................................................................................................................13
10.3 SOL ...............................................................................................................................................................................14
10.4 ZGOMOT....................................................................................................................................................................15
11.GESTIUNEA DESEURILOR DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR............................. 15
12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA
INSTALATIEI .........................................................................................................................................................................17
SIGURANTA INSTALATIEI ................................................................................................................................................ 17
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII .............................................................................................................................. 17
13.1 MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER.................................................................................................................. 18
13.2 MONITORIZAREA IMISIILOR IN AER............................................................................................................18
13.3 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA...............................................................................................................18
13.4 SOL ...............................................................................................................................................................................19
13.5 DESEURI......................................................................................................................................................................19
13.5.1 Monitorizarea gestiunii deseurilor ......................................................................................................................19
13.5.2 Ambalaje................................................................................................................................................................20
13.6 ZGOMOT.....................................................................................................................................................................20
14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA
ACESTORA.............................................................................................................................................................................20
15.OBLIGATIILE TITULARULUI DE ACTIVITATE.................................................................................................... 21
16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR ................................ 24
17. GLOSAR DE TERMENI.................................................................................................................................................. 25
18. DISPOZITII FINALE....................................................................................................................................................... 26

2


1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
Autorizatia integrata de mediu se elibereaza pentru :
S.C. CICALEX S.A Alexandria, cu sediul in comuna Poroschia, judetul Teleorman, tel:
0247/319010,fax:0247/318628, e-mail cicalex2006@yahoo.com care prevede conditiile si parametrii
de functionare pentru activitatea desfasurata Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor
de animale mai mare de 50 tone/zi,din punct de vedere al impactului asupra mediului.
2. AMPLASAREA ACTIVITATII
Adresa: Comuna Poroschia, Judetul Teleorman
Telefon: 0247/319010
Fax: 0247/318628
E mail: cicalex2006@yahoo.com

3. OBIECTUL AUTORIZARII, CATEGORIA DE ACTIVITATE
S.C CICALEX S.A Alexandria are ca obiect de activitate:
Abatorizare bovine, porcine, ovine si cabaline in scopul obtinerii carnii de consum, prelucrarea
produselor secundare de abator in scop comestibil si a celor neconsumabile.
Depozitarea temporara a carcaselor in tunele de refrigerare si congelare separate.
Livrarea carcaselor refrigerate si congelate la beneficiari sau transarea in scopul prelucrarii.
Fabricarea conservelor si semiconservelor.
Capacitate de productie :
- Sacrificare animale 25.000 tone/an greutate vie.
- Transare carcase 12.500 tone/an.
- Preparate din carne total 5.500 tone/an din care : afumaturi -1437 tone/an; specialitati 1093
- tone/an; prospaturi - 910 tone/an; salamuri si carnati - 2060 tone/an; conserve - 320 tone/an;
semiconserve 2.500 - tone/an.
- Cod CAEN : 1511 - Productia si conservarea carnii cu o capacitate >1 tona/zi
1513 - Prepararea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare ) cu o
capacitate > 1 t/zi
- Conform Anexei Nr.1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea Nr.84/2006 categoria:
6.4 a - Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50
tone/zi.
- Cod NOSE -P conform OM MAPM 1144/2002 - 105.03
- Cod SNAP 2 - conform OM MAPM 1144/2002 - 0406

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmita de S.C CICALEX S.A Alexandria.
- Formular solicitare Autorizatie Integrata de Mediu, intocmit de ICIM Bucuresti.
- Raport de amplasament, intocmit de ICIM Bucuresti .
- Bilant de Mediu de nivel I + II si Raport la acesta elaborat de ICIM Bucuresti.
si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :
- Certificat de Inregistrare, Cod Unic de Inregistrare 2695109, eliberat de Camera de Comert si
Industrie Teleorman.
- Anexa la Certificat de Inregistrare, Cod Unic de Inregistrare 2695109.
3
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria MO7, Nr.0284 eliberat de
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la data de 29.11.1996.
- Autorizatie Sanitara de Functionare seria A, Nr.0003442/14.05.2003, eliberata de Directia de
Sanatate Publica Teleorman.
- Autorizatie Sanitara Veterinara de functionare Nr.495/21.09.2001, eliberata de Directia Sanitara
Veterinara Teleorman.
- Autorizatie pentru detinerea si utilizarea de produse si substante chimice Nr.2829/02.10.2001
eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman si Nr.10469/30.08.2001 eliberata de
Directia de Sanatate Publica Teleorman.
- Autorizatie Nr.28/05.12.1998, eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman.
- Adresa Nr.506617/21.04.1997, eliberata de Grupul de Pompieri "A.D.GHICA" Teleorman.
- Adresa Nr.2589/13.05.2003, eliberata de Directia Apelor Arges Vedea.
- Contract Nr.533/01.10.2005, incheiat cu Consiliul Local Alexandria privind prestarea de servicii
publice de salubrizare.
- Contract Nr.49.150/12.06.2000, incheiat cu S.C ELECTRICA S.A - sucursala Alexandria.
- Contract Nr.87/14.11.2003 si Act aditional Nr.01/06.03.2006, incheiat cu S.C APA CANAL S.R.L
Alexandria privind furnizarea apei potabile si evacuarea apelor uzate.
- Contract Nr.312/22.02.2005, incheiat cu S.C PROTAN S.A Bucuresti, sucursala Popesti Leordeni.
- Adresa Nr.53/25.06.2003, eliberata de SNP PETROM , sucursala PECO Teleorman, privind
preluarea de uleiuri uzate.
- Conventie din data de 28.04.2005, incheiata intre S.C CICALEX S.A si S.C DANCONSTRUCT
COM SRL Alexandria , privind preluarea de deseuri din hartie, feroase, neferoase, acumulatori uzati.
- Conventie Nr.5/ 08.04.2005, incheiata intre S.C CICALEX S.A si S.C AGROINDUSTRIALA S.A
Bacau, privind preluarea de piei si subproduse de abator .
- Notificare pentru punerea in functiune Nr.34/28.07.2006, eliberata de "AN APELE ROMANE"
Directia Apelor Arges -Vedea Pitesti.
- Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s- a stabilit in prezenta autorizatie
integrata.Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform
conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.
Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si
familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.
Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau
functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi
intretinute in conditii optime de lucru.
Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de
evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.
Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in
orice moment disponibila pe amplasament.
Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Teleorman si la ARPM Pitesti anual un Raport
Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent.
Operatorul va inregistra si investiga orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste referitoare la
mediu.Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare, investigarea efectuata si
orice actiune intreprinsa.
4
Titularul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care va urmari
modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie.Sistemul de management al
autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentrru utilizarea
tehnologiei mai curate precum si reducerea si minimizarea deseurilor si va include o planificare a
obiectivelor si a sarcinilor de mediu.

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

6.1 Materii prime

Materii
prime
Procesul tehnologic in
care se utilizeaza
Inventarul
materialelor
( cantitativ )

Destinatie
Mod de
depozitareBovine
Producerea de carne de vita
proaspata si/sau a
preparatelor din carne ;
abatorizare
- 6.563 tone/an
capacitate
proiectata
- 2401 tone/an
capacitate de
productieAbatorizare


padocuri
asteptarePorcine
Producerea de carne de
porc proaspata si/sau a
preparatelor din carne ;
abatorizare
- 18.437 tone/an
capacitate
proiectata
- 376 tone/an
capacitate de
productieAbatorizare


boxe de
asteptare


Ovine
Producerea de carne de oaie
proaspata si/sau a
preparatelor din carne ;
abatorizare
- 2.185 tone/an
capacitate de
productie

Abatorizare

padocuri
asteptare6.2 Materiale auxiliare

Materiale
auxiliare
Procesul tehnologic
in care se utilizeaza
Natura
chimica/
Compozitia
Inventarul
materialelor
( cantitativ )
Mod de
depozitare
Adaosuri
proteice
Fabricarea produselor
din carne
Origine
vegetala
47 t/an - depozit de
materiale
auxiliare

Ulei vegetal
Fabricarea produselor
din carne
Origine
vegetala
7 t/an - depozit de
materiale
auxiliare

Amidon
Fabricarea produselor
din carne
Origine
vegetala
2 t/an - depozit de
materiale
auxiliare
5

Sare
Fabricarea produselor
din carne

NaCl

120t/an
- depozit de
materiale
auxiliare

Condimente
Fabricarea produselor
din carne
Origine
vegetala

91t/an
- depozit de
materiale
auxiliare
Membrane
artificiale +
membrane
naturale
Fabricarea produselor
din carne
Poliamida
Celuloza
Colagen

374.000 m
anual
- depozit de
materiale pentru
ambalat

Coloranti
Fabricarea produselor
din carne

-

15t/an
- depozit
materiale
auxiliare
Folie Ambalarea produselor
din carne
PVC 9 tone/an - depozit de
materiale pentru
ambalat

Sfoara
Fabricarea produselor
din carne

Material textil

0,3 tone/an
- depozit de
materiale pentru
ambalat

Etichete
Fabricarea produselor
din carne

-

2.650.000
buc./an
- depozit de
materiale pentru
ambalat
Cartoane
ambalat
Fabricarea produselor
din carne

-
31.143 buc./an - depozit de
materiale pentru
ambalat
Cutii
conserve
Fabricarea produselor
din carne

Metalice
5.500.000
buc/an
- depozit de
materiale pentru
ambalat

Amoniac
Instalatii de producere
a frigului

Gazos

10 tone/an
- spatii de
depozitare laT =
30
0
C

7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI
7.1 APA
7.1.1 Alimentarea cu apa:
1. Sursa : reteaua de alimentare a S.C APA CANAL S.A Alexandria prin intermediul unui
bransament cu Dn = 200 mm.
2. Instalatii de tratare:
- statie dedurizare tip ST 120 la centrala termica
- instalatie de clorinare tip CCL 0,600 1460 gc.cl/h ( in caz de necesitate se poate efectua
o reclorinare a apei potabile)
3. Instalatii de inmagazinare a apei: 2 rezervoare b.a subterane cu V = 500 m
3
fiecare si un
rezervor b.a suprateran cu V = 500 m
3
.
4. Retea de distributie din conducta b.a cu L = 3 km.


6
MODUL DE FOLOSIRE AL APEI
1. Necesarul de apa: - Q zilnic maxim = 4.555 m
3

- Q zilnic mediu = 4.430 m
3
2. Cerinta de apa: - Q zilnic maxim = 2.355 m
3

- Q zilnic mediu = 2.230 m
3
- V anual = 813.950 m
3
3. Gradul de recirculare interna a apei: 96%.
4. Instalatii de recirculare : pompa CERNA Q = 90 m
3
/h atelier semiconserve
pompa CERNA 50 Mq, Q = 45 m
3
/h atelier conserve
pompa SADU 60, Q = 55 m
3
/h centrala termica
7.2.2 Evacuarea apelor uzate :
1. Categoria apelor: menajere si tehnologice care necesita epurare.
2. Receptor: - reteaua de canalizare a S.C APA CANAL S.A Alexandria pentru ape menajere si
tehnologice;
- raul Vedea pentru ape pluviale si ape conventional curate provenite de la racire;
3. Volume de apa evacuate : - Q zilnic maxim : 1.884 m
3
- Q zilnic mediu: 1.784 m
3
- V anual = 651.160 m
3
4. Instalatii de preepurare:
- 17 separatoare grasimi partiale;
- 2 separatoare de grasimi finale ( cu greble mecanice);
- 2 separatoare decantoare la rampele spalare auto;
- bazin aspiratie pompe tip cheson;
- statie pompare ape preepurate mecanic in canalizarea oraseneasca - 2 pompe ACV ( Q = 90
m
3
/h);

Comparatia cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Consum apa/tona produs/zi Limita conform BREF Performanta societatii

25 m
3

50 m
3
Consumul specific de apa
se incadreaza in limitele
recomandate de BREF.

Tehnici de reducere a consumului de apa specifice societatii si conform BAT
- curatarea echipamentelor cu jeturi de inalta presiune;
- contorizarea consumului de apa;
- detectarea si repararea scurgerilor;
- minimizarea utilizarii apei si folosirea de sisteme inchise de circulatie a apei;
- evitarea spalarii carcaselor animalelor si unde nu este posibil minimizarea acestei spalari,
combinata cu tehnici curate de abator,
- inlocuirea tuturor furtunelor/tuburilor de apa cu inchidere de la robinet si repararea
robinetelor care picura;

77.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI
7.2.1 Alimentarea cu energie electrica
- Energia electrica este furnizata de S.C ELECTRICA SA si transformata in joasa intensitate prin
intermediul a 3 transformatoare din incinta.
- Consumul anual este de 1822 MWh.
- Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.
- Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei
folosite si cresterea eficientei energetice.
- Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit
privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de management al
autorizatiei.

Comparatia cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
Activitatea Consum specific de
energie
Compararea cu limitele
Bref
Functionare centrala termica, celule
afumare, centrala frig, transare
animale, preparare conserve,
semiconserve, statie pompare ape
uzate, statie alimentare uzina de apa
876 Kwh/zi Conform BREF, consumul
total de energie este de
90 1094 Kwh/zi

Tehnici de reducere a consumului de energie
- iluminat cu consum scazut de energie;
- realizarea de controale asupra timpilor de functionare ai instalatiei de refrigerare;
- montarea si exploatarea intrerupatoarelor de inchidere a usilor de la camerele de racire;
- recuperarea caldurii de la instalatiile de refrigerare;
- gestionarea si monitorizarea utilizarii ventilatiei;
- izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite;
- prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii;
- utilizarea sistemelor naturale de uscare;

7.2.2 Alimentarea cu energie termica
Energia termica este furnizata de centrala termica proprie, echipata cu :
- 6 cazane tip ABA 4,0 - P, cu arzatoare ICMA Cluj;
- 1 schimbator de caldura in contracurent tip ICMA Bucuresti pentru preparare apa calda
tehnologica la T= 40
0
;
- 5 boilere orizontale de 5.000 litri pentru preparare apa calda tehnologica si menajera ( T =
83
0
si T = 60
0
) tip ICMA - Bucuresti ;
- 1 statie dedurizare tip SD 120 cu 2 filtre cationice;
Puterea instalata este de 12Gcal/ora, dar se foloseste numai 1/6 din capacitate ( 1 cazan in functiune ),
respectiv 2 Gcal/h.
8


7.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI
Pacura - depozitata in 4 rezervoare supraterane cilindrice orizontale cu D = 5m si V = 100m
3
, amplasate
in cuve betonate, cu separatoare de grasimi. Caracteristicile pacurei utilizate :
- continut in sulf = 0,8%
- cenusa = 0,5%
- putere calorifica inferioara = 38.600 kj/kh
CLU - depozitat in 2 rezervoare orizontale cu V = 10 tone, respectiv V = 16 tone, amplasate in cuve
betonate, cu basa de colectare.
Combustibil solid ( rumegus ) utilizat la celulele de afumare, depozitat in magazie auxiliara.
Consumul anual este de 5 tone.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT
8.1 Activitatea desfasurata
S.C. CICALEX SA are ca profil de activitate abatorizare si industrializare carne. Principalele activitati
desfasurate pe amplasament sunt:
- Abatorizare bovine, porcine, ovine i cabaline.
- Depozitarea temporar a carcaselor in tunele de refrigerare si congelare separate.
- Livrarea carcaselor refrigerate si congelate la beneficiari sau transarea in portiuni anatomice
in scopul prelucrarii de conserve si semiconserve.
- Transportul carcaselor la antrepozitul frigorifer in vederea transarii i preambalarii carnii.
- Fabricarea preparatelor din carne in sortimentele : produse afumate, specialitati, prospaturi,
salamuri si carnati.
- Fabricarea conservelor.
- Fabricarea semiconservelor.
Taiere bovine si cabaline
Procesul tehnologic de prelucrare cuprinde urmatoarele operatii: asomare, jugulare, ridicarea pe
linie, sangerarea pe verticala ( din acesta operatie rezulta ca subprodus sangele ce se elimina la canal
colector sange), transbordare pe linia de jupuire, respingere si legare esofag, prejupuire, detasare coarne
( se colecteaz in vederea prelucrarii ), jupuire mecanica (colectare piei si prelucrare), detasare cap
(prelucrare cap), detasare picioare anterioare ( colectare si prelucrare ), despicare stern, eviscerare
(colectare viscere si organe ), despicare jumatati, control sanitar - veterinar, sfertuire, toaletare,
colectare glande, marcare, cantarire, degresare (apele de spalare se colecteaza la canalizare ), refrigerare
in tunele pe linie aeriana.
Carcasele sfertuite sunt depozitate temporar in tunele de refrigerare, de unde se introduc in sala
de transare pentru a asigura necesarul de carne pentru sectia de preparate. In vederea valorificarii pe
piata a carnii de bovine in stare congelata si portionata a fost realizat un antrepozit frigorifer in
apropierea corpului principal. Carcasele de vita sunt transportate in antrepozit pe un conveer, montat
intr-o pasarela inchisa. Ridicarea carcaselor se face cu un elevator, coborarea acestora sa face in camera
de receptie a antrepozitului. Masa gastroitestinala si resturile stomacale se supun examenului sanitar -
veterinar , si se colecteaza in vederea valorificarii ca ingrasamant.
Taiere porcine
Procesul tehnologic se desfasoara in doua moduri: prin oparire integrala si prin jupuire , cu urmatoarele
faze: spalare, asomare, ridicare pe linie, injunghierea si sangerarea ( sangele se evacueaza la canal
9
colector sange), spalarea carcaselor ( colectarea apelor la canal ), colectare par prin smulgere, jupuire
integrala sau oparire integrala, depilarea porcilor opariti, dezongulare ( parul oparit si unghiile se
colecteaz in carucioare in vederea valorificarii dupa uscare), ridicarea pe linie aeriana, parlire, curatare
de scrum si spalare ( colectare ape la canalizare ), scoatere glob ocular si ureche medie, eviscerare,
detasare cap, despicare in jumatati detasare si recoltare osanza si rinichi, control sanitar-veterinar si
recoltare pentru examenul trichineloscopic, toaletare, cantarire, refrigerare.
Coninutul masei stomacale se elimina pneumatic la canal, impreuna cu apele de spalare.
Taiere ovine
Procesul tehnologic cuprinde urmatoarele faze:
- aducerea ovinelor in boxa de taiere, ridicarea pe linie,jugularea, sangerarea, taierea
coarnelor,jupuirea,eviscerarea,examenul sanitar-veterinar,colectarea glandelor,marcarea
carcaselor; cantarirea carcaselor, refrigerare si congelare;
Depozitarea carnii si a organelor comestibile
Carnea sub forma de carcase se depoziteaza in tunele de refrigerare si congelare, separat pe specii.
Produse si subproduse obtinute
Carne taiata 1624 tone/an
Carne transata 262 tone/an
Preparate din carne 138 tone/an
Conserve - 908 tone/an
Semiconcerve 6,7 tone/an

8.2 Dotari
Sectia abator - sanitar
Fluxul tehnologic : asomare, jugulare, sangerare si recoltarea sangelui, respingerea si legare esofag,
jupuire si detasare picioare posterioare, detasarea coarnelor, jupuirea picioarelor anterioare, jupuirea
capului, jupuirea mecanica, eviscerare, examen sanitar veterinar, despicare in jumatati, toaletarea
carcasei, marcare si cantarire, depozitarea carcasei, expediere.
Uzina de frig asigura temperaturi cuprinse intre -15
0
C

si - 20
0
C

in camerele frigorifice si are in dotare:
- 2 compresoare frigorifice semienergetice in tandem
- 1 condensator racit cu aer
- rezervor de lichid;cutie borne electrice
- vaporizator suflant;motoventilatoare
- panou setare - afisare electronica a temperaturii
- tablou electric de comanda si control;presostate de inalta si joasa presiune
Ca agent frigorific este utilizat freon R 404A.
Consumatori :
- racitoare de aer cu functionare in regim stationar sau cu circulatie fortata a aerului cu
ventilatoare;
- instalatia de frig aferenta abatorului este de tipul cu compresie mecanica a vaporilor de
amoniac;
- in cadrul abatorului se asigura racirea a 120 t/zi in tunele refrigerare porc, 50 t/zi in tunele
bovina, 34 t/zi in tunele de congelare si depozitare 500 tone produse congelate;
Antrepozit frig
Deserveste urmatoarele capacitati de proiectare :
- tunele de congelare pe o suprafata utila de 24 m
2
5 buc;
- depozite de congelate cu o suprafata utila de depozitare de 400m
2
- 2 buc;
10
- depozite de congelate cu o suprafata utila de congelare 18 m
2
- 2 buc.;
- tunele mixte refrigerare - congelare cu o suprafata utila de 67 m
2
- 2 buc;
Instalatia este cu compresie mecanica a vaporilor de amoniac cu racire mixta si a fost conceputa si
realizata pentru o functionare pe trei nivele de temperatura de vapaorizare a amoniacului.
Generator de fum H504/B VEMAG dispozitiv pentru generarea fumului care serveste la afumarea
alimentelor.Ca materie prima se utilizeaza lemn de fag sub forma de aschii ( 2/12 mm ) si rumegus ( 1/3
mm).


9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN
MEDIU
9.1AER
9.1.1 Emisii
Sursele de emisii provenite din activitatea de abatorizare si industrializare sunt fixe si mobile.
Surse mobile de poluare
- purja de la centrala termica
- purja de abur si fum de la celulele de afumare in cazul in care nu se respecta
parametrii de functionare ( temperatura, umiditate )
- gaze de ardere de la mijloacele auto ce asigura aprovizionarea cu materii prime si
desfacerea produselor finite
Surse fixe de poluare
Sursa de
emisie
Faza de proces Sistem de control/echipament folosit
pentru retinerea poluantilor
Poluant
Centrala
termica
Activitatea de
abatorizare
Cos evacuare gaze arse cu H = 25 m
si Dn = 470 mm
CO, SOx, NOx, pulberi
Celule de
afumare

Sectie afumare 6 cosuri evacuare gaze arse cu H =10 m
si Dn = 750 mm
6 ventilatoare
CO, SOx, NOx, pulberi

9.1.2 Imisii
Surse de imisii :
- Centrala termica: CO, SO2, NO2, pulberi in suspensie
- Uzina frigorifica: NH3

9.2 APA
Emisii fugitive/nedirijate

Nr.crt Sursa de emisii Cantitati Echipamente pentru
reducerea emisiilor
1. Separatoare grasimi Nesemnificative; nu se pot
estima si nici controla
Capac etans
2. Statia de preepurare -
bazin stabilizare namol activ
Cantitati nesemnificative Exploatare
corespunzatoare11


Instalatii pentru retinerea poluantilor pentru factorul apa sunt:
- statie de preepurare pentru colectarea si evacuarea apelor uzate tehnologice ;
- retea interioara de canalizare in sistem separativ;
- apele uzate menajere si tehnologice evacuate vor respecta conditiile de deversare
conform Normativului NTPA 002/2002;
- apele pluviale si apele conventional curate vor respecta conditiile de deversare
conform Normativului NTPA 001/2002;

9.3 SOL
- europubele amplasate pe platforma betonata in vederea depozitarii temporare a deseurilor
menajere si asimilabile;
- containere pentru depozitarea deseurilor metalice;
- depozite imprejmuite si acoperite destinate stocarii materialelor auxiliare;
- activitatile aferente instalatiei se desfasoara in spatii inchise;
- alei betonate, bine intretinute;


10.CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR,
NIVEL DE ZGOMOT

10.1 AER
10.1.1 Emisii rezultate din surse punctiforme in aer

Nr.
crt.
Instalatie
tehnologica
Denumire sursa de emisie Indicator CMA conform
Ord. 462/1993
mg/Nmc
1. Centrala
Termica
( functionare
cu pacura si
CLU)

Cos evacuare gaze arse cu H = 25 m si
Dn = 470 mm
Pulberi
CO
NO2
SO2
CO2
50
170
450
1700
-
2. Celule de
afumare
( functionare
combustibil
solid
rumegus )
6 cosuri evacuare gaze arse cu
H = 10 m si Dn = 750 mm
Pulberi
CO
SO2
NO2
100
250
2000
50012

10.1.2 Valori limita de imisii


Indicator Perioada de
mediere
Normativ Valoare limita
de emisie


SO2
1 h


24 hOrdin 592/2002


350 g/mc- de
atins pana la
01.01.2007
125 g/mc


NOx si NO

1h

Ordin 592/2002
200 g/mc- de
atins pana la
01.01.2010
CO - Ordin 592/2002 10 mg/mc

NH3
30 min.
24 h

STAS 12574-87
300 g/mc
100 g/mc
Pulberi in
suspensie
30 min.
24 h
STAS 12574- 87

0,5 mg/mc
0,15 mg/mc


10.2 APA
Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere si tehnologice evacuate in reteaua de canalizare
oraseneasca vor respecta limitele prevazute de Normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002
,modificata prin HG 325/2005 si limite admise conform contractului Nr. 87/17.11.2003 incheiat cu S.C
APA CANAL Alexandria si anume :Nr.crt
Categoria
apei
evacuate

Indicator

U.M

Valori limita

Cadrul legal
1. PH unitati PH 6,5 8,5
2. Materii in suspensie mg/l 150
3. Oxidabilitate mg/l 120
4. Consum biologic de
oxigen ( CBO5)
mg/l 90
5. Azot amoniacal
(NH4
+
)
mg/l 15
6. Cloruri mg/l 250
7. Substante
extractibile
mg/l 15
8. Detergenti sintetici
biodegradabili
mg/l 30
9. Crom hexavalent mg/l 0,1
10.

Ape uzate
menajere +
tehnologice
Crom trivalent mg/l 1Conform
specificatiilor
din HG 325/2005
si
Contract
Nr.84/17.11.2003
S.C APA CANAL

13

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale si "curat conventionale", evacuate in raul Vedea vor respecta
limitele prevazute de Normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG 325/2005 si limite admise conform
Notificarii pentru punerea in functiune Nr.34/28.07.2006 si anume :


Nr.crt Categoria apei
evacuate

Indicator

U.M

Valori limita

Cadrul legal
1. PH unitati PH 6,5 8,5
2. Materii in
suspensie
mg/l 35
3. Consum chimic de
oxigen metoda
cu dicromat de
potasiu ( CCO -Cr)
mg/l 125
4. Substante
extractibile
mg/l 20
5. Consum biologic
de oxigen ( CBO5)
mg/l 25
6. Azot amoniacal
(NH4
+
)
mg/l 2
7. Fosfor total mg/l 1
8.

Ape pluviale
Cloruri mg/l 500Conform
specificatiilor
din HG 325/2005
si
Notificarea pentru
punerea in
functiune
Nr.34/28.07.200610.3 SOL

Praguri de alerta
mg/kg subst. usc.
Praguri de interventie
mg/kg subst. usc.
Element/poluant Valori normale
mg/Kg substanta
usc.
folosinta
mai putin
sensibila a
terenului
folosinta
sensibila
a
terenului
folosinta mai
putin
sensibila a
terenului
folosinta
sensibila a
terenului
hidrocarburi din
petrol
< 100 1000 200 2000 500
sulfuri - 400 200 2000 1000
sulfati - 5000 2000 50000 10000
cupru 20 250 100 500 200
zinc 100 700 300 1 500 600

Conform Ordinului MAPPM Nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alerta ( 70% din concentratiile
admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul ambiental, precum si
ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol ) pentru componenetele mediului, titularul activitatii
are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a
acestora.
14

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa
cum urmeaza:

Element
poluant
Sol nepoluat Sol usor poluat Sol mijlociu poluat Sol puternic
poluat
Carbon
organic %
0-1% 1-3% 3-4% 4-6%

Conform Ordinului MAPPM Nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alerta ( 70% din concentratiile
admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul ambiental, precum si
ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol ) pentru componenetele mediului, titularul activitatii
are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a
acestora.

10.4 ZGOMOT
Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute de STAS
10009/1988, respectiv 65dB.

11.GESTIUNEA DESEURILOR DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR
Deseuri nepericuloase
Nr.
crt
Cod
deseu
Conf.
HG
856/2002

Denumire
deseu

Sursa/provenienta

Cantitatea
Starea
fizica
Depozitare
temporara
1. 20 03 01 Deseuri
menajere
Intreaga unitate Cca 10
tone/an
solida 10
europubele
2.

02 02 02

Deseuri de
tesuturi de
origine animala
Sacrificare animale
si prelucrare
produse secundare
de abator
necomestibile si
comestibile


Cca 226
tone/an


solida
lichida
Containere
pastrate in
depozite
frigorifice
3.
02 02 02

Piele

Sacrificare animale

Cca 262
tone/an

solida
Colectata
separat,
sarata si
valorificata
4. 02 02 03 Oase Transare carene Cca
875/an
solida Colectare
separat si
valorificate
5. 02 02 03 Carne Sacrificare animale solida Colectare
15
deteriorata - separat
6. 02 02 99 Cenusa
inerta(rumegus)
Celule afumare Cca 0,15
tone/an
solida Colectare
separat
7. 02 01 06 Dejectii
animaliere
Sacrificare animale Cca 7,5
tone/an
solida Colectare
separat
8. 17 04 17 Deseuri
metalice
Flux tehnologic +
reparatii /
dezmembrare
Cca
6,7tone/an
solida Containere
9. 12 01 13 Slam de carbid Reparatii si sudura
si utilizati la
igienizare
Cca 0,05
tone/an
emulsie Butoaie
metalice
10. 15 01 01 Deseuri
ambalaje hartie
si carton
Intreaga unitate Cca 4,4
tone/an
solida Depozit
temporar

Deseuri periculoase
Nr.
crt
Cod deseu
Conf. HG
856/2002

Denumire deseu

Sursa/provenienta

Cantitatea
Starea
fizica
Depozitare
temporara
1. 13 02 05* Uleiuri uzate de
motor de transmisie
si de ungere
Intretinere
mijloace transport
intern
0,1 tone/an lichida Butoaie
metalice
2. 16 06 01* Acumulatori uzati Intretinere
mijloace transport
intern
0,1tone/an solida Spatiu
special
amenajat
3. 13 03 07
*
Uleiuri minerale
neclorinate izolante
si de transmisie
Uzina de frig 0,1tone/an emulsie Butoaie
metalice

DESEURI COMERCIALIZATE
Nr.
crt
Cod deseu
Conf. HG
856/2002

Denumire
deseu

Sursa/provenienta

Cantitatea

Starea
fizica

Destinatie
1.

17 04 17 Deseuri
metalice
Flux tehnologic +
reparatii /
dezmembrare
6,7 tone/an solida Unitati autorizate
colectare/valorificare
2. 13 02 05* Uleiuri
uzate de
motor de
transmisie si
de ungere
Intretinere
mijloace transport
intern
0,1 tone/an lichida Unitati autorizate
colectare/valorificare
3. 16 06 01* Acumulatori
uzati
Intretinere
mijloace transport
intern
0,1tone/an solida Unitati autorizate
colectare/valorificare
4. 02 01 06 Dejectii
animaliere
Sacrificare animale 7,5 tone/an
solida
Valorificate catre
beneficiari ca ingrasamant
16
pentru agricultura
5. 15 01 01 Deseuri
ambalaje
hartie si
carton
Intreaga unitate 4,4 tone/an solida Unitati autorizate
colectare/valorificare


DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR
Nr.
crt
Cod deseu
Conf. HG
856/2002

Denumire deseu

Sursa/provenienta

Cantitatea
Starea
fizica

Destinatie
1. 20 03 01 Deseuri menajere Intreaga unitate Cca
10tone/an
solida SC EDILUL SA
Alexandria
2.

02 02 99 Cenusa inerta
(rumegus )
Celule afumare 0,15
tone/an
solida Platforma de
compostare


12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI
SIGURANTA INSTALATIEI
S.C CICALEX S.A nu se incadreaza in prevederile HG 95/2003, privind controlul activitatilor
care prezinta pericole de accidente in care sunt implicate substante periculoase.
Raportat la legislatia privind PSI, societatea detine un Plan de interventie in caz de incendiu.
Raportat la legislatia privind protectia civila societatea detine Plan pentru situatii de urgenta.

Masuri de prevenire si control
- Se vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si
stingerea incendiilor si prevederile autorizatiei detinute.
- Se vor respecta si actualiza periodic: Planul de prevenire si combatere a poluarilor
accidentale; Planul de protectie si interventii la producerea dezastrelor; Planul de interventii
in caz de incendiu.
- Se va respecta programul de revizii si reparatii al instalatiilor.
- In cazul producerii unui accident se va anunta imediat APM Teleorman si se vor aplica
masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident.


13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta Nr.195/2005 aprobata prin Legea Nr.265/2006 si a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005 - aprobata prin Legea Nr. 84/2006 , titularul
autorizatiei are urmatoarele obligatii:
- sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de
mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza
adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;
- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin
prezenta autorizatie si la termenele solicitate;
17
- sa transmita la APM Teleorman si ARPM Pitesti orice alte informatii solicitate, sa asiste si
sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru
prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii
prevederilor prezentei autorizatii.
Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza in cadrul societatii si va fi
coordonata de persoane numite cu decizie de catre conducerea unitatii.
Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform standardelor in
vigoare, prin laboratoare acreditate.

13.1 MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER

Nr.
crt.
Punctul de
monitorizare
Indicatori Frecventa Metoda de analiza

1.
Cos dispersie gaze arse
de la centrala termica
Pulberi
CO
SOx
NOx

Semestrial
2. 6 cosuri dispersie gaze
arse de la celulele de
afumare
Pulberi
CO
SOx
NOx

Semestrial


Se vor utiliza pentru analiza metode
recunoscute de Organizatia Nationala
si Internationala de Standardizare,
Norme Europene sau alte metode
echivalente.


13.2 MONITORIZAREA IMISIILOR IN AER


Nr.crt
Punctul de monitorizare
Poluanti
analizati
Frecventa de
prelevare probe
si analiza
poluanti

Metoda de
analiza
1. Amoniac

Anual
2. Pulberi in
suspensie
Anual
3. CO

Anual
4. SOx Anual
5.

I
1
- vecinatate uzina frigorifica
I
2
- zona poarta acces
I
3
- zona centralei termice
NOx Anual

Conform
standardelor
nationale n
vigoare


13.3 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA
Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:


Punctul de
prelevare a
Poluanti analizati Frecventa de
prelevare probe
Metoda de
analiza
18
probei si analiza
poluanti
pH Semestrial
Materii in suspensie Semestrial
CCOCr Semestrial
CBO5 Semestrial
Substante extractibile Semestrial
Azot amoniacal Semestrial
Detergenti sintetici
biodegradabili
Semestrial
Reziduu filtrat Semestrial
Fosfor total Semestrial
Substante extractibile Semestrial
Crom hexavalent Semestrial

Iesire statie
preepurare
Crom trivalent Semestrial

Conform
standardelor
nationale in
vigoare


13.4 SOL
Monitorizarea calitatii solului se va realiza in punctele si pentru indicatorii analizati in
documentatia necesara emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu, o data pe an. Rezultatele analizelor se
vor compara cu rezultatele obtinute in aceasta documentatie, care constituie date de referinta si se vor
raporta la valorile cuprinse in Ordinul 756/1997.


Nr.crt. Punct de prelevare Indicator Frecventa
de prelevare
si analiza
Metoda de analiza
1. Cupru Anual
2. Zinc Anual
3. Sulfuri Anual
4. Sulfati Anual
5. Hidrocarburi
din petrol
Anual
6.
S
1
- zona rezervoarelor
de pacura
S
2
- zona poarta acces
Carbon organic Anual
Conform
standardelor
nationale in
vigoare


13.5 DESEURI
13.5.1 Monitorizarea gestiunii deseurilor
Tinerea evidentei deseurilor produse conform HG 856/2002 si anume: tipul deseului si codul
acestuia, provenienta sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare,
transport si eliminare.
Determinari privind compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si caracteristicile
periculoase ale acestora.
Urmarirea efectuarii transportului de deseuri conform Ordinului comun Nr.2/211/118/2004-
privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei.
19

13.5.2 Ambalaje
Tinerea evidentei ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, conform HG Nr. 621/2005: cantitatea
achizitionata, cantitate introdusa pe piata, cantitate reutilizabila, cantitati recuperate si eliminate.

13.6 ZGOMOT
Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca zgomote care sa depaseasca limitele
prevazute de STAS 10.009/1988.
Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de
functionare. drumurile si caile de acces din incinta vor fi intretinute corespunzator.
Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe
amplasament.
Punctele de monitorizare se vor stabili la poarta unitatii si in imediata apropiere a utilajelor
generatoare de zgomot.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI
PERIODICITATEA ACESTORA
Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute in OM 1144/2002 pentru
a fi incluse in Registrul poluantilor emisi si anume: ( 31 ianuarie anul in curs pentru anul precedent ).
Nr.
crt.
Raport Termen raportare
AER
1. Cantitatea de imisii pentru fiecare poluant Anual
2. Cantitatea de emisii pentru fiecare poluant Semestrial
3. Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002
privind infiintarea Registrului poluantilor emisi
31 ianuarie anul in curs
pentru anul precedent
APA
1. Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei
deversate in reteaua de canalizare
Semestrial
2. Poluantii care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002
privind infiintarea Registrului poluantilor emisi
31 ianuarie anul in curs
pentru anul precedent
SOL
1. Valoarea concentratiei anuala a poluantilor monitorizati 15 ale lunii urmatoare anului
incheiat
DESEURI
1. Situatia lunara a gestiunii deseurilor 7 ale lunii urmatoare
2. Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice
anuale
Data inscrisa in chestionar
3. Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual 15 martie anul urmator
ALTE RAPORTARI
2. Poluri accidentale odata cu producerea lor In maxim o ora de la
producerea acestora.
3. Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe
amplasament
Martie anul urmator
raportarii
20
4. Situatia investitiilor realizate Lunar, la serviciul
Monitoring APM
Teleorman
Raportul anual privind starea mediului va cuprinde:
- date privind activitatea de productie in anul incheiat;
- utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati ( consumuri specifice, eficienta energetica )
- impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, solului, subsolului, panzei freatice,
nivelului zgomotului;
- rezultatele auditului energetic, o data la trei ani;
- sesizari reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora;


15.OBLIGATIILE TITULARULUI DE ACTIVITATE
1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special
prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor.
2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta
nu va fi cauzata.
3. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate
fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor
pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra
mediului.
4. Titularul activitatii este obligat sa elimine azbocimentul de pe amplasament in conformitate cu
cerintele legale, pe masura ce se deterioreaza acoperisurile actuale;
5. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia.
6. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si
limitarea consecintelor acestora.
7. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a
activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.
8. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia
mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic.
9. Activitatea autorizata trebuie sa se desfasoare si sa fie controlata astfel incat sa fie respectat
nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu.
10. In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constitue parte a acestei autorizatii, titularul de
activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare;
11. Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va
rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce
priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau
recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele
sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul
amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara
notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei.
12. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea
materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite.
13. Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de
colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.
21
14. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate
in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor
de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.
15. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt
luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt
indeplinite.
16. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri
adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra
mediului.
17. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu mediul va fi in orice
moment disponibila pe amplasament.
18. Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca
membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului.
19. Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice ARPM prin fax si/sau nota telefonica si electronic,
imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a
echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem
de reducere a poluarii de pe amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta
din partea autoritatii locale;
- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.
20. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de imisie stabilita in Capitolul 10.
Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 10.1.- Aer.
21. Monitorizarea si analizele trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 13.Monitorizarea
mediului, 13.2 Aer - imisii; un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la
Agentie cu frecventa stabilita in capitolul 14. Raportari.
22. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul
10.- Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 10.2 - Apa a prezentei autorizatii.
23. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 13. Monitorizarea
mediului, punctele 13.3 - Apa .
24. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in
Capitolul 11. Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe
amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a
Mediului si fara acordul prealabil scris al Agentiei.
25. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate
doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate
doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in
sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale; Transportul
deseurilor conform Ordinului Comun Nr. 2/211/118/2004 .
26. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt
ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte
standarde in vigoare privind etichetarea.
22
27. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor
de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate
ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei.
28. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a
Raportului Anual de Mediu pentru amplasament .
29. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul operatiunilor pe
amplasament.
30. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului.
31. Un program de verificare a tuturor conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul
ca toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificari
trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.
32. Toate puturile de alimentare cu apa trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni
contaminarea de la suprafata.
33. Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 10.- Concentratii de
poluanti, admise la evacuarea in mediul inconjurator- 10.3 Sol .
34. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru
toti factorii de mediu prevazute in Capitolul 13 - Monitorizarea factorilor de mediu.
35. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat
monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.
36. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in
prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupa evaluarea
rezultatelor testarilor.
37. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de
prelevare si monitorizare:
- sursele de zgomot pe amplasament;
- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;
- evacuarea apelor meteorice;
- puturi de alimentare cu apa aflate pe amplasament.
38. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala
a activitatii si care pot crea un risc de mediu.
39. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat
privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.
40. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil
publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa
contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea,
Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei
le considera adecvate.
41. Conform art. 14, punctul 4 din OUG Nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin
Legea Nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de
mediu si populatia , in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident
major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.
42. Se recomanda inlocuirea in totalitate a agentului frigorific utilizat la statia de frig, pana in anul
2010, astfel incat sa corespunda normelor europene.


23

Respectarea urmatoarelor legi si acte normative:

- OUG Nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea Nr.265/2006.
- OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea Nr.84/2006.
- Ordin M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de
mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.
- Legea Apelor Nr. 107/1996.
- Legea Nr. 310/2004, pentru modificarea si completarea Legii Apelor Nr.107/1996.
- Legea Nr.112/2006, pentru modificarea si completarea Legii Apelor Nr.107/1996.
- Ordin M.A.P.M. Nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta
pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata.
- Ordin Nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Norme
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.
- Ordin Nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.
- Ordin 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor de
prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf , dioxidului de azot si oxizilor de
azot , pulberilor in suspensie ( PM
10
si PM
2,5
) , plumbului , benzenului , monoxidului de carbon si
ozonului in aerul inconjurator.
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.
- STAS 10009/1998 Acustica urbana limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- O.U.G 78/2000 privind regimul deseurilor.
- Legea 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. 78/2000.
- H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.
- H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.
- Legea Nr. 90/1996-Legea Protectiei Muncii.
- Legea Nr. 655/2001- pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului Nr. 243 /2001 privind
protectia atmosferei.
- Ordonanta Nr.47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala.
- OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea 105/2006.
- Legea Nr. 458/2002- modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004.
- HG 662/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG 1057/2001 - privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase.
- H.G Nr.173/2000 - pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor
policlorurati si ale altor compusi similari.
- H.G. Nr. 291/2005 - privind modificarea Hotararii Guvernului Nr. 173/2000 pentru reglementarea
regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi
similari;
- HG 124/2003 privind prevenirea si controlul poluarii mediului cu azbest.
- HG Nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.


16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
Titularul activitatii are intocmit un Plan tehnic de inchidere care cuprinde urmatoarele informatii:
24
- un plan al tuturor conductelor si rezervoarelor subterane ( inainte de dezafectare se va proceda la
decuplarea obiectivului de la reteaua de alimentare cu enegie electrica si se va avea in vedere
respectarea normelor si regulilor de protectia muncii );
- modul de lichidare a stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor de intretinere ;
- modul de golire a rezervoarelor ( se vor scoate din cuva betonata si se vor valorifica la agenti
economici pentru reutilizarea acestora ), conductelor, canalizarilor;
- modul de eliminare a tuturor deseurilor, de curatare a platformei de depozitare dejectii si
namoluri;
- indepartarea azbestului si a altor materiale periculoase;
- metode de demolare a constructiilor si a altor structuri, cu garantarea protectiei mediului
(indepartarea utilitatilor si dezafectarea instalatiilor, evacuarea utilajelor, demolarea
constructiilor, evacuarea materialelor rezultate din demolare );
- realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata, sol si compararea calitatii acestora cu
starea factorilor de mediu din raportul de amplasament, care constituie date de referinta, si cu
valorile prevazute in standardele si normele de calitate a mediului;
- modul de consemnare a tuturor actiunilor desfasurate la incetarea activitatii intr-un registru
special;
- Toate masurile cuprinse in planul de inchidere vor avea drept scop reconstructia ecologica a
amplasamentului.
- Se vor mentiona resursele necesare pentru punerea in practica a planului de inchidere, indiferent de
situatia financiara a titularului autorizatiei.
- Planul se va intocmi in doua exemplare, din care unul va fi inaintat autoritatii de mediu si unul va
fi pastrat la punctul de lucru.
- Planul se va actualiza ori de cate ori apar modificari semnificative.

17. GLOSAR DE TERMENI
Autorizatie integrata de mediu act tehnico- juridic emis de autoritatile competente potrivit
dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in
anumite conditii care sa garanteze prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi emisa
pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de
acelasi operator.
Bilant de mediu lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine
elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor
negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv
de pe un amplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi
completat cu un studiu de evaluare a riscului ;
Instalatie orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute
in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile
desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare ;
Titularul activitatii orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa
cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra
functionarii tehnice a instalatiei.
Emisie evacuarea directa sau indirecta, din surse punctuale sau difuze, de substante, vibratii, caldura
ori de zgomot in aer, apa sau sol.
25
Poluare introducerea directa sau indirecta a unui poluant care poate aduce prejudicii sanatatii umane
si/sau calitatii mediului, dauna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii
mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime.
Valori limita de emisie (VLE) masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul
unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.
Deseuri orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul
deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.
Deseuri periculoase deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul
deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate
care face ca acestea sa fie periculoase.
Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica
o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor.
Prag de alerta concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a
avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina
declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din
emisii/evacuari.
Prag de interventie concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile
competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de
poluanti din emisii/evacuari.
Cele mai bune tehnici disponibile -stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient, inregistrat in
dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare , care demonstreaza posibilitatea practica de a
constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii , iar in cazul in care
acest fapt nu este posibil , pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului.
Eliminare - orice operatiune efectuata asupra deseurilor , conform definitiei prevazute in Legea nr.
426/2001 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.
Monitorizarea mediului- supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii
sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, in scopul cunoasterii starii
de calitate si a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor
produse, urmate de masurile care se impun.
Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice ;
Cod SNAP Nomenclatura Inventarului Emisiilor ;
Cod NOSE P Standardul de nomenclatura a surselor de emisie ;

18. DISPOZITII FINALE
1. Prezenta Autorizatie va fi valabila pana la data de 30.11.2016 si poate fi anulata sau revizuita de
catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti in conformitate cu prevederile legale.
2. Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a
stabilit in prezenta Autorizatie Integrata . Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse
la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.
3. Titularul activitatii are obligatia de a solicita:
reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 de zile inaintea expirarii ei;
reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:
a. poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in
autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
b. modificarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai
bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisilor;
26
c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici
speciale si masuri de management;
d. rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi,
neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari
ulterioare emiterii actului de autorizatie;
e. noi reglementari legale.


Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele
rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG. Nr.
196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea Nr.105/2006.
Sumele banesti se platesc in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr.
RO92TREZ7065017XXX000155 deschis la Trezoreria Statului sector 6 Bucuresti.

Incalcarea prevederilor legislaiei de mai sus atrage raspunderea civil, contravenional sau penal,
dup caz.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre APM Teleorman, GNM
Comisariatul Judetean Teleorman, A.R.P.M Pitesti, GNM Comisariatul Regional Arges.

Nerespectarea prevederilor prezentei AUTORIZATII INTEGRATE DE MEDIU conduce la
suspendarea acesteia si la incetarea activitatii, conform OUG 152/2005 aprobata prin Legea
Nr.84/2006, si a OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea Nr.265/2006,
precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde 27 de pagini si a fost intocmita in 4 (patru) exemplare.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu este valabila de la data emiterii 30.11.2006 pana la data de
30.11.2016 si anuleaza Autorizatia Integrata de Mediu Nr.9/29.12.2005.Director Executiv, Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii,
Chim. Marius Stanca Ing. Cristiana Surdu

Intocmit,
Ing. Cristina Micu27