Sunteți pe pagina 1din 45

HOTRRE nr. 1.

915 din 22 decembrie 2006


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanelor i preparatelor stupeiante i psi!otrope
EMITENT: "#$%&N#L
PUBLI!T "N: '(N)*(&#L (+),)-L nr. ./ din .. ianuarie 2000
1n temeiul art. .0/ din ,onstituia &om2niei, republicat3, i
al art. 50 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanelor i preparatelor stupeiante i
psi!otrope,
"uvernul &om2niei adopta pre4enta !ot3r2re.
-&*. .
5e aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanelor i preparatelor stupeiante i psi!otrope, prev34ute
6n ane7a care ace parte integrant3 din pre4enta !ot3r2re.
-&*. 2
La data intr3rii 6n vigoare a pre4entei !ot3r2ri,
)nstruciunile nr. .03/.900 pentru e7ecutarea prevederilor Legii
nr. 03/.989 privind regimul produselor i al substanelor
stupeiante, publicate 6n 9uletinul (icial, :artea ), nr. 3/ din
25 aprilie .900, cu modiic3rile i complet3rile ulterioare, i
alin. ;2<=;0< ale art. / din &egulamentul de aplicare a
dispo4iiilor Legii nr. .>3/2000 privind prevenirea i combaterea
traicului i consumului ilicit de droguri, cu modiic3rile i
complet3rile ulterioare, aprobat prin ?ot3r2rea "uvernului nr.
/80/2005, publicat3 6n 'onitorul (icial al &om2niei, :artea ),
nr. 0>9 din .0 august 2005, precum i (rdinul ministrului
s3n3t3ii nr. ..20>/200> privind aprobarea certiicatului pentru
deinerea de medicamente i substane stupeiante i psi!otrope,
publicat 6n 'onitorul (icial al &om2niei, :artea ), nr. 90. din
> octombrie 200>, se abroga.
:&)'=')N)5*&#
,-L)N :(:%5,#=*-&),%-N#
,ontrasemnea43@
===============
p. 'inistrul s3n3t3ii publice,
$lad -nton )liescu,
secretar de stat
p. 'inistrul administraiei
i internelor,
'ircea Nicu *oader,
secretar de stat
'inistrul agriculturii,
p3durilor i de4volt3rii rurale,
Aan Btean 'otreanu
'inistrul economiei i comerului,
$arujan $osganian
'inistrul inanelor publice,
5ebastian *eodor "!eorg!e $ladescu
9ucureti, 22 decembrie 2008.
Nr. ..9.5.
-N%C-
N(&'% '%*(A(L("),%
de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005
privind regimul juridic al plantelor, substanelor
i preparatelor stupeiante i psi!otrope
,-:. )
Aispo4iii generale
-&*. .
;.< :lantele, substantele stupeiante i substantele
psi!otrope incluse 6n tabelele ), )) i ))) din ane7a la Legea
nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor
i preparatelor stupeiante i psi!otrope, denumita 6n continuare
Legea nr. 339/2005, se supun prevederilor stabilite prin aceasta
i prin pre4entele norme metodologice.
;2< 5ubstantele prev34ute 6n tabelele )) i ))) din ane7a la
Legea nr. 339/2005 se supun i legislaiei reeritoare la
medicamente, 6n m3sura 6n care acest regim nu contravine Legii
nr. 339/2005.
;3< 1n situaia 6n care 6ntr=un preparat sunt combinate
substane care sunt 6nscrise 6n mai multe tabele, preparatul se
supune condiiilor i cerinelor stabilite pentru substantele
6nscrise 6n tabelul care va primi un tratament mai restrictiv.
;>< ( noua 6nscriere, radiere sau transer dintr=un tabel 6n
altul, potrivit art. / din Legea nr. 339/2005, se ace la
propunerea celor interesai, cu avi4ul 'inisterului 53n3t3ii
:ublice.
-&*. 2
:reparatele cuprinse 6n Nomenclatorul medicamentelor de u4
uman ca medicamente care se pot elibera 3r3 prescripie medical3
nu sunt supuse raportarilor prev34ute la art. >2 din Legea nr.
339/2005.
,-:. ))
,ultivarea plantelor care conin substane stupeiante i
psi!otrope
-&*. 3
,ultivarea plantelor care conin substane stupeiante i
psi!otrope este permis3 pe ba4a autori4aiei eliberate de
'inisterul -griculturii, :3durilor i Ae4volt3rii &urale.
-&*. >
;.< -utori4area pentru cultivarea plantelor ce conin
substane stupeiante i psi!otrope, 6n vederea utili43rii 6n
industrie i/sau 6n alimentaie, 6n domeniul medical, tiiniic
sau te!nic ori pentru producerea de samanta, se reali4ea43 de
'inisterul -griculturii, :3durilor i Ae4volt3rii &urale prin
direciile pentru agricultura i de4voltare rural3 judeene sau a
municipiului 9ucureti. 'odelul autori4aiei este prev34ut 6n
ane7a nr. ..
;2< Aireciile pentru agricultura i de4voltare rural3
judeene, respectiv a municipiului 9ucureti, vor comunica
'inisterului 53n3t3ii :ublice = Airecia armaceutica, 6n termen
de .5 4ile, sub conirmare de primire, o copie certiicat3 a
autori4aiei emise pentru cultivarea plantelor ce conin
substane stupeiante i psi!otrope destinate utili43rii 6n scop
medical.
;3< Aireciile pentru agricultura i de4voltare rural3
judeene i a municipiului 9ucureti sunt obligate ca, 6n termen
de 0 4ile de la data eliber3rii autori4aiei, sa transmit3 o
copie certiicat3 a acesteia, cu conirmare de primire, la
inspectoratele judeene de poliie sau, dup3 ca4, la Airecia
"eneral3 de :oliie a 'unicipiului 9ucureti, care o vor inainta
ormatiunii centrale de reprimare a traicului i consumului
ilicit de droguri din cadrul )nspectoratului "eneral al :oliiei
&omane.
;>< :entru eliberarea autori4aiei pentru cultivarea
plantelor ce conin substane stupeiante i psi!otrope, 6n
vederea utili43rii 6n industrie i/sau 6n alimentaie, 6n
domeniul tiiniic ori te!nic sau pentru producerea de samanta,
cultivatorii trebuie sa depun3 la direciile pentru agricultura
i de4voltare rural3 judeene sau a municipiului 9ucureti o
cerere, al carei model este prev34ut 6n ane7a nr. 2. ,ererea
trebuie 6nsoit3 de urm3toarele documente, 6n original i 6n
copie, 6n uncie de scopul autori43rii@
a< documente de identiicare@
= pentru persoana i4ica@ buletin/cartea de identitate,
pasaport sau alt act de identitate valabilD
= pentru persoana juridic3@ codul unic de 6nregistrareD
b< titlul de proprietate sau procese=verbale/adeverinte de
punere 6n posesieD
c< contractele de valoriicare a produciei, 6n situaia
utili43rii 6n industrie i/sau 6n alimentaie a plantelor ce
conin substane stupeiante i psi!otropeD
d< autori4aie pentru producerea de semine, eliberata
conorm reglement3rilor legale 6n vigoare, dup3 ca4, 6n situaia
cultivarii plantelor ce conin substane stupeiante i
psi!otrope pentru producerea de samantaD
e< documente care atesta ca des3oar3 o activitate
tiiniic3 6n domeniul cercet3rii i 6nv33m2ntului, 6n situaia
cultivarii plantelor ce conin substane stupeiante i
psi!otrope, 6n vederea utili43rii 6n domeniul tiiniic ori
te!nic.
;5< :entru situaia 6n care, datorit3 naturii activit3ii
solicitantului, este necesar3 autori4area pentru mai multe
activit3i dintre cele prev34ute la alin. ;><, se vor ane7a la
cerere, dup3 ca4, documentele corespun43toare iec3rei situaii.
;8< Aup3 6nregistrarea i veriicarea cererilor, precum i a
autenticitatii documentelor pre4entate pentru autori4are, de
c3tre repre4entanii direciilor pentru agricultura i de4voltare
rural3 judeene, respectiv a municipiului 9ucureti, se
eliberea43 autori4aii 6n termen de ma7imum .0 4ile de la data
6nregistr3rii cererilor.
-&*. 5
;.< :ana la data de 3. mai a iec3rui an, 'inisterul
-griculturii, :3durilor i Ae4volt3rii &urale comunica
'inisterului 53n3t3ii :ublice i -geniei Naionale -ntidrog o
situaie privind estimarea necesarului de plante ce conin
substane stupeiante i psi!otrope din producia interna pentru
anul calendaristic urm3tor, conorm ormularului prev34ut 6n
ane7a nr. 3.
;2< 'inisterul 53n3t3ii :ublice 6naintea43 estimarea
necesarului anual de plante ce conin substane stupeiante i
psi!otrope din culturi interne i import organului internaional
de control.
,-:. )))
,ontrolul respect3rii regimului juridic al plantelor,
substanelor i preparatelor stupeiante i psi!otrope
-&*. 8
;.< ,ontrolul i supraveg!erea de c3tre 'inisterul 53n3t3ii
:ublice se e7ercita prin veriicarea documentelor i, potrivit
prevederilor art. 0 din Legea nr. 339/2005, prin inspecii.
;2< )nspectiile se eectuea43 de c3tre inspectorii armacisti
din 'inisterul 53n3t3ii :ublice 6n ba4a unui plan anual de
inspecii i a procedurilor speciice elaborate de compartimentul
de specialitate.
;3< )nspecia se inali4ea43 prin 6ntocmirea unui raport de
inspecie, care se comunica celui inspectat i, dup3 ca4, altor
persoane interesate.
;>< )nspectorul armacist are drept de acces, 3r3 notiicare
prealabil3, 6n spaiile de des3urare a operaiunilor cu plante,
substane stupeiante i substane psi!otrope i la documentele
speciice acestora.
;5< )nspectorul armacist poate, dup3 ca4, sa preleve probe.
-&*. 0
)nspecia culturilor de plante ce conin substane
stupeiante i psi!otrope se eectuea43 de c3tre specialitii
desemnai de 'inisterul 53n3t3ii :ublice i de 'inisterul
-griculturii, :3durilor i Ae4volt3rii &urale.
,-:. )$
-utori4area producerii, abric3rii, depo4itarii, distribuirii
i utili43rii plantelor, substanelor i preparatelor stupeiante
i psi!otrope
-&*. /
;.< :roducerea i abricarea substanelor stupeiante i
psi!otrope se autori4ea4a de c3tre 'inisterul 53n3t3ii :ublice,
pe ba4a urm3toarelor documente, pre4entate 6n original i 6n
copie@
a< cerere=tip, conorm modelului pre4entat 6n ane7a nr. >D
b< actul constitutiv, codul unic de 6nregistrareD
c< lista de substane care urmea43 a i produse i/sau
abricate, menion2ndu=se pentru iecare cantitatea i
destinaiaD
d< curriculum vitae al persoanei responsabile i actul de
studii care coner3 competenta 6n acest domeniuD
e< ca4ierul judiciar al persoanei responsabileD
< memoriul te!nicD
g< declaraie reeritoare la m3surile de protecie i4ica a
substanelor stupeiante i psi!otrope.
;2< Aup3 ca4, pot i solicitate i alte documente
suplimentare.
;3< 1n termen de 30 de 4ile de la 6nregistrarea cererii sau,
dup3 ca4, de la completarea dosarului, se programea4a inspecia
pentru veriicarea spaiului, personalului i mijloacelor te!nice
destinate des3ur3rii operaiunilor solicitate a i autori4ate.
;>< 1n ba4a raportului avorabil de inspecie, 6n termen de
.5 4ile se emite autori4aia pentru producerea i/sau abricarea
substanelor stupeiante i/sau psi!otrope, 6n doua e7emplare,
dintre care unul se 6nm2nea43 solicitantului.
-&*. 9
:entru evidenta produc3torilor i a abricantilor de
substane i preparate stupeiante i psi!otrope i a
cultivatorilor de plante ce conin substane stupeiante i
psi!otrope, 'inisterul 53n3t3ii :ublice constituie i aiea43
pe site=ul propriu registrul naional unic al acestora, 6n ba4a
datelor proprii i a celor transmise de 'inisterul -griculturii,
:3durilor i Ae4volt3rii &urale.
-&*. .0
+abricarea preparatelor stupeiante i psi!otrope se
autori4ea4a de 'inisterul 53n3t3ii :ublice, pe ba4a urm3toarelor
documente, pre4entate 6n original i 6n copie@
a< cerere=tip, conorm modelului pre4entat 6n ane7a nr. >D
b< actul constitutiv, codul unic de 6nregistrareD
c< autori4aia de abricaie emis3 de -genia Nationala a
'edicamentuluiD
d< curriculum vitae al armacistului responsabil pentru
activitatea cu substane stupeiante i psi!otrope i diploma de
licentaD
e< ca4ierul judiciar al armacistului responsabil pentru
activitatea cu substane stupeiante i psi!otropeD
< lista preparatelor stupeiante i psi!otrope ce urmea43 a
i abricateD
g< declaraie reeritoare la m3surile de protecie i4ica a
substanelor stupeiante i psi!otrope.
-&*. ..
;.< -utori4aia pentru abricarea preparatelor stupeiante i
psi!otrope se emite 6n termen de 30 de 4ile de la 6nregistrarea
cererii sau, dup3 ca4, de la completarea dosarului, 6n doua
e7emplare, dintre care unul se 6nm2nea43 solicitantului.
;2< -utori4aia de abricaie prev34ut3 la alin. ;.< se
eliberea43 anual 6n limita cantit3ii aprobate de 'inisterul
53n3t3ii :ublice.
-&*. .2
Aepo4itarea i distribuirea plantelor, substanelor i,
respectiv, a preparatelor stupeiante i psi!otrope se
autori4ea4a de 'inisterul 53n3t3ii :ublice, pe ba4a urm3toarelor
documente@
a< cerere=tip, conorm modelului pre4entat 6n ane7a nr. 5D
b< actul constitutiv, codul unic de 6nregistrareD
c< autori4aia de uncionare a depo4ituluiD
d< curriculum vitae al armacistului responsabil pentru
activitatea cu substane stupeiante i psi!otrope i diploma de
licentaD
e< ca4ierul judiciar al armacistului responsabil pentru
activitatea cu substane stupeiante i psi!otropeD
< declaraie reeritoare la m3surile de protecie i4ica a
substanelor stupeiante i psi!otrope.
-&*. .3
;.< -utori4aia de depo4itare i distribuire a plantelor,
substanelor i preparatelor stupeiante i psi!otrope are
valabilitate 5 ani, la e7pirarea c3reia se poate solicita
re6nnoirea acesteia pe perioade succesive de c2te 5 ani.
;2< 1n situaia 6n care autori4aia de uncionare a
solicitantului a ost eliberata pe o perioada determinata,
valabilitatea autori4aiei prev34ut3 la alin. ;.< nu poate dep3i
termenul autori4aiei de uncionare.
-&*. .>
;.< Laboratoarele ce eectuea43, potrivit legii, constat3ri
ori e7perti4e te!nico=tiiniice, i4ico=c!imice, medico=legale
sau dispuse de autorit3ile judiciare, potrivit legii, se
autori4ea4a de c3tre 'inisterul 53n3t3ii :ublice, pentru
ac!i4iionarea, deinerea, transportul, utili4area, anali4area i
importul de plante, substane i preparate stupeiante i
psi!otrope prev34ute 6n tabelele ), )) i ))) din ane7a la Legea
nr. 339/2005, 6n ba4a actului de 6niinare, pe durata e7istenei
laboratorului.
;2< Laboratoarele prev34ute la alin. ;.< sunt obligate sa
depun3 cererea de autori4are la 'inisterul 53n3t3ii :ublice 6n
termen de 30 de 4ile de la intrarea 6n vigoare a pre4entelor
norme metodologice sau, dup3 ca4, de la 6niinare.
-&*. .5
;.< (rice modiicare a situaiei care a justiicat eliberarea
autori4aiei se notiica 6nainte cu .5 4ile autorit3ii emitente.
;2< 1n acelai termen se notiica i 6ncetarea activit3ii,
precum i situaia i destinaia stocului de plante, substane i
preparate stupeiante i substane psi!otrope.
-&*. .8
1n ca4ul 6ncet3rii activit3ii, autori4aia originala se
depune, 6n termen de .5 4ile de la notiicare, autorit3ii
emitente.
-&*. .0
%liberarea unei noi autori4aii 6n ca4 de pierdere sau
distrugere este condiionat3 de dovada public3rii anunului 6ntr=
un cotidian de circulaie nationala i de pre4entarea
documentaiei prev34ute 6n pre4entul capitol.
,-:. $
)mportul, e7portul i tran4itul plantelor, substanelor i
preparatelor stupeiante i psi!otrope
-&*. ./
-utori4aia pentru operaiunile de punere 6n libera
circulaie sau e7port de plante, substane i preparate
stupeiante i psi!otrope se eliberea43 pe ba4a urm3toarelor
documente@
a< cerere=tip, conorm modelului pre4entat 6n ane7a nr. 8D
b< actul constitutiv, codul unic de 6nregistrareD
c< autori4aia de uncionare, care poate i de abricaie
sau de distribuie angro i comerciali4areD
d< autori4aia pentru operaiuni cu plante, substane i
preparate stupeiante i psi!otrope, eliberata conorm art. /, .0
sau .2D
e< autori4aia pentru activitate de import i/sau de e7port
eliberata de -genia Nationala a 'edicamentului, pentru
operaiuni cu alte tari dec2t cele membre ale #niunii %uropene i
5paiului %conomic %uropeanD
< ca4ierul judiciar al persoanei responsabile cu
operaiunile de import/e7portD
g< actura urni4orului e7ternD
!< autori4aia de import emis3 de autoritatea competenta din
ara importatoare, dup3 ca4.
-&*. .9
'odelele e7emplarelor autori4aiilor de punere 6n libera
circulaie/e7port de plante, substane i preparate stupeiante
i psi!otrope sunt prev34ute 6n ane7ele nr. 0a< i 0b<.
-&*. 20
-utori4aia de punere 6n libera circulaie se emite 6n trei
e7emplare, cu urm3toarea destinaie@ e7emplarul nr. . 6nsoete
transportul, e7emplarul nr. 2 r3m2ne la titularul autori4aiei,
iar e7emplarul nr. 3 se p3strea43 de autoritatea emitenta.
-&*. 2.
-utori4aia de e7port se emite 6n patru e7emplare, cu
urm3toarea destinaie@ e7emplarul nr. . 6nsoete transportul,
e7emplarul nr. 2 r3m2ne la titularul autori4aiei, e7emplarul nr.
3 se trimite autorit3ii competente din ara importatoare de
c3tre autoritatea emitenta, iar e7emplarul nr. > se p3strea43 de
autoritatea emitenta.
-&*. 22
;.< )ntroducerea 6n ara a plantelor, substanelor i
preparatelor stupeiante i psi!otrope destinate punerii 6n
libera circulaie 6n &om2nia este permis3 numai la biroul vamal
menionat 6n autori4aia de punere 6n libera circulaie i dac3
se pre4int3 autorit3ii vamale e7emplarul nr. . al acestei
autori4aii. ( copie a e7emplarului nr. . al autori4aiei de
punere 6n libera circulaie, certiicat3 cu meniunea Econorm cu
originalulE de c3tre autoritatea vamal3, se p3strea43 la biroul
vamal de intrare 6n ara, ane7at3 la documentul de tran4it.
;2< 5coaterea din ara a plantelor, substanelor i
preparatelor stupeiante i psi!otrope vamuite la e7port este
permis3 numai la biroul vamal menionat 6n autori4aia de e7port
i dac3 se pre4int3 autorit3ii vamale e7emplarul nr. . al
acestei autori4aii. ( copie a e7emplarului nr. . al autori4aiei
de e7port, certiicat3 cu meniunea Econorm cu originalulE de
c3tre autoritatea vamal3, se p3strea43 la biroul vamal de ieire
din ara, ane7at3 la documentul de tran4it sau la copia
e7emplarului nr. 3 al declaraiei vamale de e7port, dup3 ca4.
;3< :lantele, substantele i preparatele stupeiante i
psi!otrope nu pot i plasate sub regimuri vamale economice.
-&*. 23
;.< Aup3 acordarea liberului de vama, agentul vamal desemnat
6nscrie pe versoul unei copii certiicate a e7emplarului nr. . al
autori4aiei cantitatea eectiv pus3 6n libera
circulaie/e7portata, num3rul i data declaraiei vamale 6n
detaliu, sub semnatura i tampila personale.
;2< :entru iecare operaiune vamal3, agentul vamal ane7ea43
la declaraia vamal3 o copie ata/verso a autori4aiei de punere
6n libera circulaie/e7port completat3 conorm alin. ;.<, cu
meniunea Econorm cu originalulE.
;3< ,opia certiicat3 a e7emplarului nr. . al autori4aiei de
punere 6n libera circulaie/e7port astel completat3 se transmite
'inisterului 53n3t3ii :ublice de c3tre biroul vamal, 6n termen
de .5 4ile de la data acord3rii liberului de vama.
;>< 1n ba4a autori4aiei de punere 6n libera circulaie
completat3 de biroul vamal unde a ost eectuat3 operaiunea
vamal3, 'inisterul 53n3t3ii :ublice certiica punerea 6n libera
circulaie i restituie autorit3ii competente din statul
e7portator unul dintre cele doua e7emplare ale autori4aiei de
e7port.
-&*. 2>
1n ca4 de escala sau ateri4are orat3 a unei aeronave pe
teritoriul &om2niei 6n condiiile art. 32 din Legea nr. 339/2005,
eliberarea autori4aiei de e7port se ace pe ba4a documentelor de
transport i a dove4ii e7istenei evenimentului aviatic,
eliberata de organele competente.
,-:. $)
#tili4area medical3 a substanelor i a preparatelor
stupeiante i psi!otrope
-&*. 25
;.< #nit3ile prev34ute la art. 3> din Legea nr. 339/2005,
care des3oar3 activit3i cu substane i preparate stupeiante
i psi!otrope 6n ba4a autori4aiei de uncionare, trebuie sa
asigure evidenta i condiiile de protecie i4ica a acestor
substane i preparate.
;2< 1n aceste unit3i activitatea cu substane i preparate
stupeiante i psi!otrope se des3oar3 de c3tre armacistul sau
medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia.
;3< 1n aceleai condiii des3oar3 activitate cu substane
i preparate stupeiante i psi!otrope i cabinetele medicale
autori4ate din cadrul unit3ilor penitenciare, unit3ilor de
6nv33m2nt sau al operatorilor economici.
-&*. 28
,abinetele medicale de alta specialitate dec2t medicina de
amilie se autori4ea4a de 'inisterul 53n3t3ii :ublice pentru
activitate cu substane i preparate stupeiante i psi!otrope,
6n ba4a urm3toarelor documente@
a< cerere=tip, conorm modelului pre4entat 6n ane7a nr. 5D
b< autori4aia de uncionareD
c< 6nregistrarea 6n registrul unic al cabinetelor medicaleD
d< autori4aia de libera practica a medicului specialist i,
dup3 ca4, a medicului aneste4ist, 6mpreun3 cu contractul de munca
sau de colaborare al acestuia.
-&*. 20
;.< ,entrele de tratament pentru to7icomani sunt cele
prev34ute 6n legislaia reeritoare la prevenirea i combaterea
traicului i consumului ilicit de droguri ca urni4ori de
servicii cu regim 6nc!is sau desc!is, pentru tratamentul de
substitutie.
;2< :rescrierea i supraveg!erea tratamentului de substitutie
se ac de c3tre medicul curant din unit3ile spitaliceti i
ambulatorii, precum i din centrul de tratament pentru
to7icomani.
-&*. 2/
;.< +armaciile, cabinetele i clinicile medicale veterinare
care utili4ea43 substane i preparate stupeiante i psi!otrope
se autori4ea4a de -genia Nationala 5anitar3 $eterinara i pentru
5iguranta -limentelor, conorm prevederilor legale 6n vigoare.
;2< +armaciile, cabinetele i clinicile medicale veterinare
care des3oar3 activit3i cu substane i preparate stupeiante
i psi!otrope 6n ba4a autori4aiei de uncionare trebuie sa
asigure evidenta i condiiile de protecie i4ica a acestor
substane i preparate.
-&*. 29
;.< *rusele de prim ajutor care conin preparate stupeiante
i psi!otrope pot i deinute de cabinetele medicale umane i
veterinare, alte unit3i sanitare umane, aeronave, nave i
ambulante.
;2< :reparatele stupeiante i psi!otrope care pot i
coninute 6n trusele de prim ajutor sunt prev34ute 6n ane7a nr.
/.
;3< ,ontrolul truselor de prim ajutor se eectuea43 de
inspectorii armacisti din 'inisterul 53n3t3ii :ublice.
-&*. 30
;.< :ot i dotate cu truse de prim ajutor care conin
preparate stupeiante i psi!otrope ambulantele de urgenta
6nsoite de un medic.
;2< 5unt asimilate ambulantelor de urgenta autove!iculele
speciale pentru intervenii 6n ca4 de calamitati naturale i
aeronavele de salvare aerian3 i transport sanitar.
-&*. 3.
;.< 'edicul uman sau veterinar responsabil de trusa de prim
ajutor care conine preparate stupeiante i psi!otrope are
obligaia asigur3rii proteciei i4ice a acesteia, potrivit
pre4entelor norme metodologice.
;2< 1n ca4ul aeronavelor i navelor, 6n lipsa unui medic,
responsabil este comandantul sau persoana desemnat3 de acesta.
;3< #tili4area preparatelor stupeiante i psi!otrope
coninute 6n trusa de prim ajutor de la bordul navelor i
aeronavelor se ace de c3tre un medic sau, la indicaia unui
medic, de c3tre o persoana special instruita 6n acest scop.
;>< %videnta consumului preparatelor stupeiante i
psi!otrope coninute 6n trusa de prim ajutor se tine prin
centrali4area ielor de intervenie ale pacientului i a ielor
de decont 6n registrul de evidenta.
-&*. 32
;.< :rescripia medical3 pentru preparatele stupeiante i
psi!otrope poate i emis3, pentru tratamentul 6n ambulatoriu, de
medici sau, dup3 ca4, medici veterinari, 6n scop medical,
oric3rui pacient, indierent de natura bolii lui, dac3 medicul
considera necesar preparatul respectiv ca tratament.
;2< &esponsabilitatea pentru aprecierea necesit3ii i
legitimitatii utili43rii 6n actul medical a acestor preparate,
precum i pentru prescrierea lor corespun43toare revine 6n
totalitate medicului care ace prescrierea.
;3< :rescripia medical3 pentru preparatele stupeiante i
psi!otrope se emite 6n patru e7emplare, destinate pacientului,
armaciei i, dup3 ca4, casei de asigur3ri de s3n3tateD un
e7emplar r3m2ne 6n carnetul de prescripii al medicului care a
completat prescripia.
;>< 1n situaia 6n care preparatele se prescriu contra cost,
e7emplarul destinat casei de asigur3ri de s3n3tate se anulea43 i
r3m2ne 6n carnetul de prescripii al medicului care a completat
prescripia.
-&*. 33
;.< +ormularele prescripiilor medicale pentru preparatele
care conin substane din tabelul )) din ane7a la Legea nr.
339/2005 sunt de culoare galbena, iar cele pentru preparatele
care conin substane din tabelul ))) din ane7a la Legea nr.
339/2005 sunt de culoare verde.
;2< ,2nd pentru acelai pacient se impune prescrierea unor
preparate din liste dierite i/sau a unor preparate ce conin
substane nesupuse controlului pre4entelor norme metodologice, se
utili4ea43 ormularul corespun43tor substanei supuse celui mai
riguros control.
;3< 'odelele de ormulare pentru prescripiile de preparate
stupeiante i psi!otrope sunt prev34ute 6n ane7a nr. 9.
-&*. 3>
;.< 'odelul ormularului de prescripie medical3 veterinara
cu timbru sec, ca imprimat cu regim special pentru eliberarea
substanelor i produselor stupeiante i psi!otrope de c3tre
armaciile veterinare, se stabilete conorm art. 8>.
;2< ,olegiul 'edicilor $eterinari din &om2nia organi4ea43
tip3rirea, distribuirea, inserierea i numerotarea ormularelor
de prescripie medical3 cu timbru sec pentru eliberarea
substanelor i produselor stupeiante i psi!otrope de c3tre
armaciile veterinare.
-&*. 35
,arnetele de prescripii securi4ate se tiparesc prin ,ompania
Nationala E)mprimeria NationalaE = 5.-. i se procura de c3tre
medici de la direciile de s3n3tate publica judeene, respectiv
Airecia de 53n3tate :ublica a 'unicipiului 9ucureti, sau, dup3
ca4, de la direciile pentru agricultura i de4voltare rural3.
-&*. 38
;.< :rescripiile se completea43 integral i li4ibil.
;2< (rice modiicare, dar nu mai mult de doua modiic3ri,
trebuie conirmat3 prin semnatura i tampila. 'odiic3rile pot
i 3cute cu condiia neaectarii li4ibilitatii prescripiei.
;3< :rescripia pentru preparatele care conin substane din
tabelul )) din ane7a la Legea nr. 339/2005 trebuie pre4entat3 la
armacie 6n cel mult .0 4ile de la data prescrierii, iar pentru
preparatele care conin substantele din tabelul ))) din ane7a la
Legea nr. 339/2005, 6n cel mult 30 de 4ile. 1n ca4ul
nepre4entarii prescripiilor 6n aceste termene, preparatele nu
mai pot i ridicate din armacie dec2t 6n ba4a altei prescripii.
-&*. 30
;.< ( prescripie poate cuprinde cel mult 3 preparate,
inclusiv acelai medicament 6n ma7imum 3 orme armaceutice
dierite, i numai cantitatea de preparate necesare tratamentului
pentru 30 de 4ile.
;2< ,antitatea total3 de preparate poate i eliberata
ractionat, la solicitarea pacientului.
-&*. 3/
;.< :reparatele pot i ridicate ractionat, 6n cel mult 3
transe, din aceeai armacie, 6n perioada de valabilitate a
prescripiei, cu condiia conirm3rii, pe cele doua e7emplare ale
prescripiei, a cantit3ilor ridicate.
;2< 1n situaia 6n care eliberarea ractionata este
determinata de lipsa preparatului din armacie, aceasta este
obligat3 sa procure preparatul 6n cel mult doua 4ile lucr3toare.
-&*. 39
;.< 'edicul poate emite o noua prescripie 6nainte de 30 de
4ile, pentru acelai pacient, dac3 6n timpul tratamentului apar
6n starea de s3n3tate a pacientului modiic3ri care impun
sc!imbarea do4ei sau a medicamentelor, cat i la epui4area do4ei
prescrise.
;2< 'edicamentele prev34ute la art. 3/ alin. ;3< din Legea
nr. 339/2005 se returnea43 la armacia care le=a eliberat, pe
ba4a unui proces=verbal de predare=primire, 6ntocmit 6n trei
e7emplare, cu urm3toarea destinaie@ un e7emplar r3m2ne la
armacie, un e7emplar, la persoana care a returnat medicamentele
i un e7emplar 6nsoete medicamentele pana la distrugerea
acestora, conorm prevederilor cap. $)).
-&*. >0
;.< :ersoanele care dein ormulare pentru prescrierea
preparatelor cu substane stupeiante i psi!otrope au obligaia
de a asigura protecia i4ica a acestora, precum i a celor
completate.
;2< (rice sustragere, pierdere sau distrugere accidentala de
ormulare se anunta imediat de c3tre medic la direcia de
s3n3tate publica de la care a ridicat ormularele, care comunica
aceasta ,olegiului +armacistilor din &om2nia, i, dup3 ca4,
,olegiului 'edicilor $eterinari din &om2nia, pentru a inorma
armaciile.
-&*. >.
;.< 1n unit3ile sanitare cu armacie proprie, eliberarea
preparatelor cu substane stupeiante i psi!otrope prev34ute 6n
tabelul )) din ane7a la Legea nr. 339/2005 se ace pe ba4a
6nscrierii 6n condicile de prescripii medicale sau 6n condicile
de aparat, destinate e7clusiv acestui scop, potrivit modelului
pre4entat 6n ane7a nr. ...
;2< ,ondica de prescripii medicale pentru prescrierea
preparatelor cu substane stupeiante i psi!otrope se
completea43 li4ibil, 6n patru e7emplare autocopiante, dintre care
un e7emplar r3m2ne 6n condica de prescripii, un e7emplar r3m2ne
6n evidenta armaciei, un e7emplar se ataea43 centrali4atorului
armaciei i un e7emplar este destinat centrali4atorului pentru
evidentele contabile ale unit3ii.
;3< 1n condica de prescripii medicale se speciica@
a< num3rul patului i al oii de observatie, numele i varsta
bolnavuluiD
b< denumirea completa a medicamentelorD
c< cantitatea, 6n cire i 6n litereD
d< modul de 6ntrebuinare, cu menionarea do4ei i a
intervalului de administrare.
;>< Nu se admite prescrierea cu meniunea Edup3 avi4E sau
Edup3 satE.
;5< :rescrierea preparatelor cu substane stupeiante i
psi!otrope pentru bolnavii spitali4ati se ace pentru 2> de ore
i, 6n ca4uri speciale, pentru 02 de ore.
-&*. >2
;.< :ersonalul mediu sanitar care manipulea4a sau
administrea43 preparate cu substane stupeiante i psi!otrope
din tabelul )) din ane7a la Legea nr. 339/2005 6nregistrea43
4ilnic 6n registrul de evidenta al sectiei, pe ba4a de semnatura,
miscarea preparatelor stupeiante i psi!otrope care au ost
administrate pacientilor.
;2< -dministrarea preparatelor prev34ute la alin. ;.< se ace
6n pre4enta medicului sau a unui alt cadru medical desemnat de
acesta, care va contrasemna registrul de evidenta al sectiei.
-&*. >3
;.< #nit3ile sanitare, inclusiv centrele de tratament pentru
to7icomani care nu au armacii proprii i se aprovi4ionea4a prin
unit3i armaceutice autori4ate, pot procura preparate cu
substane stupeiante i psi!otrope numai pe ba4a de condici de
aparat, destinate e7clusiv acestui scop.
;2< ,ondicile de aparat se semnea43 de medicul curant
responsabil i se contrasemnea43 de c3tre medicul e de secie,
respectiv eul centrului de tratament pentru to7icomani.
-&*. >>
1n ca4ul 6n care este necesar3 continuarea tratamentului 6n
ambulatoriu, dup3 e7ternare, pacientul ridica preparatele cu
substane stupeiante i psi!otrope 6n ba4a prescripiei, 6n
regim compensat, gratuit sau contra cost, eliberata de medicul de
amilie.
-&*. >5
,antitatea de medicamente detinuta de c3l3torii
internationali pentru tratamentul personal nu se considera e7port
i nici import.
-&*. >8
;.< :ersoanele i4ice alate pe teritoriul &om2niei care, pe
ba4a unei prescripii medicale, au nevoie de medicamente ce
conin substane din tabelul )) din ane7a la Legea nr. 339/2005
i doresc sa calatoreasca 6n alt stat trebuie sa solicite
'inisterului 53n3t3ii :ublice emiterea unui certiicat pentru
deinerea medicamentelor cu coninut stupeiant i psi!otrop 6n
scop terapeutic, al c3rui model este prev34ut 6n ane7a nr. .0 i
pe care solicitantul este obligat sa 6l pre4inte autorit3ii
vamale la ieirea din ara. ,ertiicatul are valabilitatea de 30
de 4ile.
;2< :entru iecare medicament se emite un certiicat separat.
;3< ,ertiicatul prev34ut la alin. ;.< se eliberea43 6n
termen de 3 4ile lucr3toare.
-&*. >0
;.< ,ertiicatul se solicita de c3tre medicul care prescrie
medicamentul sau de c3tre pacient.
;2< 5olicitantul depune o cerere, conorm modelului pre4entat
6n ane7a nr. 5, 6nsoit3 de prescripia medical3, emis3 6n
conormitate cu pre4entele norme metodologice.
-&*. >/
,antitatea total3 a medicamentelor ce pot i prev34ute este
cea necesar3 pe durata c3l3toriei, dar nu mai mult de 30 de 4ile.
-&*. >9
:ersoanele i4ice care intra pe teritoriul &om2niei cu
medicamente ce conin substane din tabelul )) din ane7a la Legea
nr. 339/2005 au obligaia de a ace dovada ca le dein 6n mod
legal, prin pre4entarea unei prescripii medicale, a unui
certiicat medical sau a unui certiicat pentru deinerea
medicamentelor cu coninut stupeiant i psi!otrop. ,antitatea
total3 a medicamentelor deinute nu poate dep3i necesarul de
tratament prev34ut 6n documentul pre4entat.
-&*. 50
#niversit3ile de medicina i armacie, 'inisterul 53n3t3ii
:ublice, ,olegiul 'edicilor din &om2nia, ,olegiul +armacistilor
din &om2nia i societ3ile proesionale ori tiiniice de
specialitate i ali urni4ori de ormare proesional3 vor lua
m3suri pentru organi4area periodic3 a unor cursuri privind
terapia adecvat3 a durerii i prescrierea, utili4area i regimul
juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupeiante i
psi!otrope.
,-:. $))
Aistrugerea plantelor, substanelor i preparatelor
stupeiante i psi!otrope
-&*. 5.
Aistrugerea plantelor, substanelor i preparatelor
stupeiante i psi!otrope se reali4ea43 de c3tre societ3ile
speciali4ate care au acest obiect de activitate i pre4int3
autori4aia de uncionare emis3 de 'inisterul 'ediului i
"ospod3ririi -pelor, documentele de constituire i m3surile de
protecie i4ica pe durata transportului i a depo4itarii.
-&*. 52
5ociet3ile autori4ate pentru distrugerea plantelor,
substanelor i preparatelor stupeiante i psi!otrope pot
transporta i depo4ita numai cantit3ile speciicate 6n aprobarea
de distrugere eliberata solicitantului de c3tre 'inisterul
53n3t3ii :ublice.
-&*. 53
;.< ,omisia pentru distrugerea plantelor, substanelor i
preparatelor stupeiante i psi!otrope este constituit3 din c2te
un repre4entant al 'inisterului 53n3t3ii :ublice sau desemnat de
acesta la nivel local, al societ3ii comerciale ce eectuea43
distrugerea i al ormatiunii teritoriale a poliiei antidrog.
;2< :entru obinerea aprob3rii de distrugere, solicitantii
vor ane7a la cerere urm3toarele documente@
a< lista cu denumirea i cantit3ile plantelor, substanelor
i preparatelor stupeiante i psi!otrope ce urmea43 a i
distruseD
b< copia contractului 6nc!eiat cu societatea autori4ata
pentru operaiunea de distrugere.
;3< Aistrugerea se consemnea43 6ntr=un proces=verbal,
6nc!eiat 6n patru e7emplare, c2te unul pentru iecare membru al
comisiei i un e7emplar pentru titularul aprob3rii de distrugere.
;>< 1n aceleai condiii, la solicitarea poliiei se distrug
i plantele, substantele i produsele stupeiante i psi!otrope
coniscate, cu e7cepia cantit3ilor solicitate de instituiile
abilitate sa drese4e animale pentru depistarea drogurilor sau 6n
scopuri didactice i de cercetare tiiniic3.
-&*. 5>
+ormularele pentru raportarile prev34ute la art. >2 din Legea
nr. 339/2005 sunt prev34ute 6n ane7a nr. .2.
,-:. $)))
-utori4area 6n scop de cercetare
-&*. 55
;.< :entru autori4area 6n scopul cercet3rii medicale ori
tiiniice, pentru 6nv33m2nt sau pentru eectuarea de
constat3ri ori e7perti4e te!nico=tiiniice, i4ico=c!imice,
dispuse de autorit3ile judiciare, potrivit legii, persoana
i4ica sau juridic3 solicitanta depune la 'inisterul 53n3t3ii
:ublice@
a< cerere=tip, conorm modelului prev34ut 6n ane7a nr. 5D
b< documente de identiicare sau, dup3 ca4, actul constitutiv
i date despre locaia unde se vor utili4a plantele, substantele
i preparatele stupeiante i psi!otropeD
c< documente privind plantele, substantele i preparatele
stupeiante i psi!otrope utili4ate i cantit3ile estimateD
d< scurt re4umat al proiectului, cu preci4area duratei,
scopului, obiectivelor i justiicarea medical3 i tiiniic3 a
cercet3riiD 6n special trebuie preci4at 6n ce m3sura proiectul
respectiv repre4int3 sau nu repre4int3 o duplicare a unor
e7perimente cu re4ultate deja cunoscuteD
e< documente privind persoana responsabil3 de plantele,
substantele i preparatele stupeiante i psi!otrope.
;2< :ersoana i4ica sau juridic3 autori4ata potrivit
prevederilor alin. ;.< este obligat3 sa asigure 6nregistrarea,
evidenta, protecia i4ica i raportarile prev34ute de Legea nr.
339/2005 i de pre4entele norme metodologice.
;3< -utori4aia se eliberea43 pe perioada des3ur3rii
proiectului de cercetare, dar nu mai mult de 5 ani, la s2ritul
c3rora se poate solicita re6nnoirea acesteia pe perioade
succesive de c2te 5 ani.
,-:. )C
%videnta i p3strarea plantelor, substanelor i preparatelor
stupeiante i psi!otrope
-&*. 58
;.< %videnta substanelor i preparatelor stupeiante din
tabelul )) din ane7a la Legea nr. 339/2005 se reali4ea43 prin
6nscrierea i centrali4area 4ilnica 6n registrul de evidenta
special, conorm modelului pre4entat 6n ane7a nr. .3.
;2< &egistrul de evidenta special se conirma 4ilnic prin
semnatura de c3tre persoana responsabil3.
;3< (bligaia 6nscrierii revine tuturor persoanelor i4ice i
juridice autori4ate sa des3oare activit3i cu plantele,
substantele i preparatele prev34ute 6n tabelul )) din ane7a la
Legea nr. 339/2005.
;>< +acturile i, dup3 ca4, comen4ile pentru substantele i
preparatele prev34ute 6n tabelul )) din ane7a la Legea nr.
339/2005 se completea43 i se p3strea43 pe ormulare separate de
celelalte acturi. -ceasta dispo4iie se aplica i 6n ca4ul
culturii plantelor cu coninut stupeiant i psi!otrop.
-&*. 50
%videnta preparatelor prev34ute 6n tabelul ))) din ane7a la
Legea nr. 339/2005 poate i inuta 6mpreun3 cu preparate ce nu
conin substane din acest tabel, pe orice suport de stocare a
inormaiilor, cu condiia ca aceste date sa poat3 i pre4entate
6ntr=o orma care poate i citit3 i sunt permanent disponibile
pentru control la solicitarea autorit3ilor competente.
-&*. 5/
1n armaciile cu circuit desc!is, evidenta preparatelor
prev34ute 6n tabelul ))) din ane7a la Legea nr. 339/2005 re4ulta
din prescripiile medicale reinute obligatoriu la eliberarea
medicamentului.
-&*. 59
:lantele, substantele i preparatele prev34ute 6n tabelul ))
din ane7a la Legea nr. 339/2005 se p3strea43 6n dulapuri 6nc!ise
cu c!eie, neinscriptionate, destinate numai acestei categorii.
-ccesul la aceste dulapuri 6l are numai persoana responsabil3 sau
inlocuitorul acesteia.
-&*. 80
-mbalarea i etic!etarea substanelor i preparatelor
stupeiante i psi!otrope se ac potrivit reglement3rilor
speciice medicamentelor.
,-:. C
Aispo4iii tran4itorii i inale
-&*. 8.
-ne7ele nr. .=.3 ac parte integrant3 din pre4entele norme
metodologice.
-&*. 82
+ormularele de prescripii medicale alate 6n circulaie vor
i utili4ate pana la epui4are, dar nu mai t2r4iu de data de .
aprilie 2000.
-&*. 83
*ariele pentru eliberarea autori4aiilor prev34ute 6n
pre4entele norme metodologice se stabilesc prin ordin al
ministrului s3n3t3ii publice.
-&*. 8>
:rocedurile speciice reeritoare la e7ercitarea activit3ii
de control i supraveg!ere a operaiunilor cu plante, substane
i preparate stupeiante i psi!otrope prev34ute 6n tabelele ),
)) i ))) din ane7a la Legea nr. 339/2005, care sunt utili4ate 6n
medicina veterinara, autori4area pentru depo4itarea i
comerciali4area preparatelor stupeiante i psi!otrope utili4ate
6n medicina veterinara, autori4area pentru distrugerea
preparatelor stupeiante i psi!otrope utili4ate 6n medicina
veterinara, modelul ormularului de prescripie medical3
veterinara i modul de utili4are a acesteia, precum i lista
preparatelor stupeiante i psi!otrope utili4ate 6n medicina
veterinara se stabilesc prin ordin comun al preedintelui
-utorit3ii Naionale 5anitare $eterinare i pentru 5iguranta
-limentelor i al ministrului s3n3t3ii publice.
-N%C- .
=======
la normele metodologice
=======================
&('FN)-
')N)5*%&#L -"&),#L*#&)), :GA#&)L(& B) A%H$(L*G&)) &#&-L%
Airecia pentru -gricultura i Ae4voltare &ural3 a
Iudeului .............
-#*(&)H-J)- Nr. ..............
pentru cultivarea plantelor ce conin substane
stupeiante i psi!otrope destinate
utili43rii 6nK<@ ....................
1n temeiul art. / alin. ;2< din Normele de aplicare a
dispo4iiilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanelor i preparatelor stupeiante i
psi!otrope, se autori4ea4a@
-. :ersoana i4ica ......................., cu domiciliul 6n
localitatea .............., str. ............. nr. ....,
judeul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a
9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate valabil seria .......
nr. .........., emis/emis3 de .................. la data
de ......, ,N: LMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLML
9. :ersoana juridic3 ......................, cu sediul 6n
localitatea ................, str. ............... nr. .....,
judeul/sectorul ......., codul unic de
6nregistrare ...................., repre4entat3
de ................, 6n calitate de repre4entant legal,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)/pasaport/alt act de identitate
valabil seria ....... nr. ......, emis/emis3
de ................... la data de .............., ,N: LMLMLMLMLML
MLMLMLMLMLMLMLML, pentru activitatea de cultivare a ..........
;denumirea plantei< i care este destinat3 utili43rii
6nK<@..................... pe supraata de ............ situata
6n localitatea .........................
*itularul autori4aiei este obligat sa anune emitentul
acesteia despre orice modiicare intervenita 6n documentaia
depusa la autori4are, 6n termen de .5 4ile de la producerea
modiic3rii.
Aata ............. Airector,
..................
...
======
K< 5e completea43, dup3 ca4, cu@ E6n vederea utili43rii 6n
industrie i/sau 6n alimentaieE, E6n domeniul medical,
tiiniic sau te!nicE ori Epentru producerea de samantaE.
-N%C- 2
=======
la normele metodologice
=======================
&('FN)-
')N)5*%&#L -"&),#L*#&)), :GA#&)L(& B) A%H$(L*G&)) &#&-L%
,%&%&%
pentru eliberarea autori4aiei pentru cultivarea
plantelor ce conin substane stupeiante i psi!otrope
.. -. :ersoana i4ica ....................., cu
domiciliul/resedinta 6n localitatea ...............,
str. ................ nr. ....., judeul/sectorul .............,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate
valabil seria .... nr. ........, emis/emis3 de ................
la data de ............, ,N: LMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLML,
2. 9. :ersoana juridic3 .............., cu sediul 6n
localitatea ..........., str. ................ nr. ....,
judeul/sectorul ............, codul unic de
6nregistrare ................, repre4entat3
de .................., 6n calitate de repre4entant legal,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate
valabil seria ...... nr. ........, emis/emis3
de ................. la data de ............., ,N: LMLMLMLMLMLML
MLMLMLMLMLMLML,
solicit eliberarea autori4aiei pentru cultivarea plantelor
ce conin droguri ..............;denumirea plantei/plantelor<, pe
supraata de ..... !a situata 6n localitatea ..............,
conorm datelor 6nscrise 6n &egistrul agricol la
po4iia ...........
3. 5copul culturii@ valoriicarea culturii, conorm
,ontractului nr. ....., 6nc!eiat cu ................,
pentruK<@ .....................
Aata 5emnatura
............... ..............
============
K< 5e completea43, dup3 ca4, cu@ E6n vederea utili43rii 6n
industrie i/sau 6n alimentaieE, E6n domeniul medical,
tiiniic sau te!nicE sau Epentru producerea de samantaE.
-N%C- 3
=======
la normele metodologice
=======================
%5*)'-&%- N%,%5-&#L#) A% :L-N*% ,% ,(NJ)N 5#95*-NJ%
5*#:%+)-N*% B) :5)?(*&(:% A)N :&(A#,J)-
)N*%&N- :%N*&# -N#L ........
K*K
NOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP
OOOOOOOOOOOOOOQ
R:ersoana juridic3RJara deRAenumire planta,R,antitatea estimat3 R
,oninut 6n R
R RorigineR substanta, R;6n Sg sau g sau mg<R
substanta R
R R R preparat R R
activa ba4a R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU
OOOOOOOOOOOOOOV
R . R 2 R 3 R > R
5 R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU
OOOOOOOOOOOOOOV
R R R R R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU
OOOOOOOOOOOOOOV
R R R R R
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX
OOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
-N%C- >
=======
la normele metodologice
=======================
&('FN)-
')N)5*%&#L 5GNG*GJ)) :#9L),%
,%&%&%
pentru eliberarea autori4aiei pentru
producerea/abricarea
de substane sau preparate stupeiante i psi!otrope
.. -. :ersoana i4ica ....................., cu
domiciliul/resedinta 6n localitatea ...............,
str. ................ nr. ....., judeul/sectorul .............,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate
valabil seria .... nr. ......., emis/emis3 de ................ la
data de ............, ,N: LMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLML,
2. 9. :ersoana juridic3 .............., cu sediul 6n
localitatea ..........., str. ................ nr. ....,
judeul/sectorul ............, codul unic de
6nregistrare ................, repre4entat3
de .................., 6n calitate de repre4entant legal,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate
valabil seria ...... nr. ..........., emis/emis3
de ................. la data de ............., ,N: LMLMLMLMLMLML
MLMLMLMLMLMLML,
solicit eliberarea autori4aiei pentru abricare de preparate
stupeiante i psi!otrope@ ............... la
adresa ...............
3. :ersoana responsabil3@ ..............
Aata 5emnatura
............... ..............
-N%C- 5
=======
la normele metodologice
=======================
&('FN)-
')N)5*%&#L 5GNG*GJ)) :#9L),%
,%&%&%
pentru eliberarea autori4aiei pentru deinere de plante,
substane i preparate stupeiante i psi!otrope
.. -. :ersoana i4ica ....................., cu
domiciliul/resedinta 6n localitatea ...............,
str. ................ nr. ....., judeul/sectorul .............,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate
valabil seria .... nr. ..........., emis/emis3
de ................ la data de ............, ,N: LMLMLMLMLMLMLML
MLMLMLMLMLML,
2. 9. :ersoana juridic3 .............., cu sediul 6n
localitatea ..........., str. ................ nr. ....,
judeul/sectorul ............, codul unic de
6nregistrare ................, repre4entat3
de .................., 6n calitate de repre4entant legal,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate
valabil seria ...... nr. ..........., emis/emis3
de ................. la data de ............., ,N: LMLMLMLMLMLML
MLMLMLMLMLMLML,
3. 5copul deinerii@
Z[ distribuie ;depo4it<
Z[ cabinet medical uman
Z[ cercetare
Z[ medicatie pentru c3l3tori internationali
Z[ altul .............
solicitam eliberarea autori4aiei pentru deinere de plante,
subsante i preparatele stupeiante i psi!otrope.
>. :ersoana responsabil3@ ..............
Ne angaj3m sa respectam prevederile 6n vigoare privind
plantele,subsantele i preparatele stupeiante i psi!otrope.
Aata 5emnatura
............... ..............
-N%C- 8
=======
la normele metodologice
=======================
&('FN)-
')N)5*%&#L 5GNG*GJ)) :#9L),%
,%&%&%
pentru eliberarea autori4aiei de punere 6n libera
circulaie/e7port de plante, substane i
preparate stupeiante i psi!otrope
.. -. :ersoana i4ica ....................., cu
domiciliul/resedinta 6n localitatea ...............,
str. ................ nr. ....., judeul/sectorul .............,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate
valabil seria .... nr. ..........., emis/emis3
de ................ la data de ............, ,N: LMLMLMLMLMLMLML
MLMLMLMLMLML,
2. 9. :ersoana juridic3 .............., cu sediul 6n
localitatea ..........., str. ................ nr. ....,
judeul/sectorul ............, codul unic de
6nregistrare ................, repre4entat3
de .................., 6n calitate de repre4entant legal,
posesor/posesoare al/a 9.)./,.)./pasaport/alt act de identitate
valabil seria ...... nr. ..........., emis/emis3
de ................. la data de ............., ,N: LMLMLMLMLMLML
MLMLMLMLMLMLML,
solicit eliberarea autori4aiei de punere 6n libera
circulaie/e7port de ;denumirea comercial3, denumirea comuna
internationala<@
orma armaceutica i cantitatea@
coninut 6n substanta ba4a an!idrida@
importator/e7portator, ara@
biroul vamal de intrare/ieire 6n/din araD
biroul vamal unde se eectuea43 operaiunea vamal3 de punere
6n circulaie/ de e7port.
3. :ersoana responsabil3@ ..............,
Aata 5emnatura
............... ..............
-N%C- 0a<
=========
la normele metodologice
=======================
%7emplar nr.K<
-utori4aie de :unere 6n Libera ,irculaie
,onvention uni\ue sur les stupeiants ;.98./02< = ,onvention
sur les substances ps]c!otropes ;.90.< = ,onvention contre le
traic ilicite de stupeiants et de substances ps]c!otropes
;.9//<
K*K
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R -utorisation n^est pas valide \u^avec R)R
R
R le timbre et les signatures appli\uees R'R
R
R ci=contre@ R:R
R
R Airecteur, R(R
R
R R&R
R
R R*R
R
R R-R
R
R R*R
R
R )nspecteur, R%R
R
R R#R
R
R R&R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R R%R
R
R -utorisation No. RCR
R
R R:R
R
R R(R
R
R Aate d^emission R&R
R
R R*R
R
R R-R
R
R R*R
R
R Aate de validite R%R
R
R R#R
R
R R&R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R Nom des substances ou preparations importees@
R
R
R
R
R
R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R *eneur en substance base an!]dre = $aleur statisti\ue@
R
R
R
R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R (bservations@
R
R
R
R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R *]pe du permis = ,onditions speciales@
R
R
R
R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R Aestinataire@
R
R
R
R
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
============
K< -utori4aia se emite 6n patru e7emplare, identiicate
astel@
= E%7emplarul nr. .@ 6nsoete transportulED
= E%7emplarul nr. 2@ destinat biroului vamal unde m3rurile
sunt puse 6n circulaieED
= E%7emplarul nr. 3@ destinat titularului autori4aieiED
= E%7emplarul nr. >@ destinat autorit3ii emitenteE.
K*K
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R (rgan emitent@ 'inisterul 53n3t3ii publice = Airecia "eneral3
+armaceutica R
R i -paratura 'edical3, 5tr. ,ristian :opisteanu .=3, 9ucureti
00052 R
R (ice emetteur@ 'inistere de la 5ante :ubli\ue = Airection
"enerale R
R :!armaceuti\ue et Aispositis 'edicau7, .=3, rue ,ristian
:opisteanu, R
R 9ucarest 00052
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
9iroul vamal roman
9ureau de douane roumaine
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R 9iroul vamal de intrare ara@ R $eriicat
;tampila/semnatura< R
R R
R
R R
R
R R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R 9iroul vamal unde se eectuea43 R $eriicat
;tampila/semnatura< R
R operaiunea vamal3 de punere 6n R
R
R libera circulaie@ R
R
R R
R
R R
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
,onirmarea de primire a destinatarului
-ccuse de reception du destinataire
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R Aestinatarul conirma primirea m3rii av2nd 6n vedere copia
care a 6nsoit R
R transportul i trimite aceasta copie organului emitent
R
R Le destinataire accuse reception de la marc!andise en visant la
copie \ui a R
R accompagne l^envoi et adresse
R
R cette copie a l^oice emetteur.
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R R
R
R 'ara a ost pus3 6n libera circulaie R'ara a ost pus3 6n
libera R
R dup3 cum este pre4entat pe verso. Rcirculaie numai 6n
cantitate de@ R
R La marc!andise a ete importee comme RLa marc!andise a ete
importee R
R indi\ue au verso. Rseulement en \uantite
de@ R
R R
R
R R
R
R R
R
R Aata punerii 6n libera circulaie/ Aate RAata punerii 6n libera
circulaie/ R
R d^importation@ RAate d^importation@
R
R R
R
R R
R
R R
R
R Aata/5emnatura RAata/5emnatura
R
R Aate/5ignature RAate/5ignature
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
-N%C- 0b<
=========
la normele metodologice
=======================
%7emplar nr.K<
-utori4aie de %7port
,onvention uni\ue sur les stupeiants ;.98./02< = ,onvention
sur les substances ps]c!otropes ;.90.< = ,onvention contre le
traic ilicite de stupeiants et de substances ps]c!otropes
;.9//<
K*K
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R -utorisation n^est pas valide \u^avec R)R
R
R le timbre et les signatures appli\uees R'R
R
R ci=contre@ R:R
R
R Airecteur, R(R
R
R R&R
R
R R*R
R
R R-R
R
R R*R
R
R )nspecteur, R%R
R
R R#R
R
R R&R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R R%R
R
R -utorisation No. RCR
R
R R:R
R
R R(R
R
R Aate d^emission R&R
R
R R*R
R
R R-R
R
R R*R
R
R Aate de validite R%R
R
R R#R
R
R R&R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R Nom des substances ou preparations importees@
R
R
R
R
R
R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R *eneur en substance base an!]dre = $aleur statisti\ue@
R
R
R
R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R (bservations@
R
R
R
R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R *]pe du permis = ,onditions speciales@
R
R
R
R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R Aestinataire@
R
R
R
R
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
============
K< -utori4aia se emite 6n patru e7emplare, identiicate
astel@
= E%7emplarul nr. .@ 6nsoete transportulED
= E%7emplarul nr. 2@ destinat biroului vamal unde m3rurile
sunt vamuite la e7portED
= E%7emplarul nr. 3@ destinat titularului autori4aieiED
= E%7emplarul nr. >@ destinat autorit3ii competente din ara
importatoareED
= E%7emplarul nr. 5@ destinat autorit3ii emitenteE.
K*K
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R (rgan emitent@ 'inisterui 53n3t3ii publice = Airecia "eneral3
+armaceutica R
R = )nspecia de +armacie i -paratura 'edical3, 5tr, ,ristian
:opisteanu .=3, R
R 9ucureti 00052
R
R (ice emetteur@ 'inistere de la 5ante :ubli\ue = Airection
"enerale R
R :!armaceuti\ue et Aispositis 'edicau7, .=3, rue ,ristian
:opisteanu, R
R 9ucarest 00052
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
9iroul vamal roman
9ureau de douane roumaine
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R 9iroul vamal unde se eectuea43 R $eriicat
;tampila/semnatura< R
R operaiunea vamal3 de e7port@ R
R
R R
R
R R
R
R R
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R 9iroul vamal unde se eectuea43 R $eriicat
;tampila/semnatura< R
R operaiunea vamal3 de e7port@ R
R
R R
R
R R
R
R R
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
,onirmarea transportatorului / ,onirmation du
transporteur
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R Z[ 'ara a ost e7portata dup3 cum RZ[ 'ara a ost
e7portata numai 6n R
R este pre4entat pe verso./ R cantitate de@
R
R La marc!andise a ete e7portee commeR La marc!andise a ete
e7portee R
R autorise au verso. R seulement en \uantite
de@ R
R R
R
R R
R
R Aata e7portului/Aate d^e7portation@ R Aata e7portului/Aate
d^e7portation@R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
%ndorsement b] competent aut!orit] o importing countr]
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R _e certi] t!at t!e controlled drugs detailed 6n t!is
aut!ori4ation !ave R
R been dul] imported
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R :lease return to@
R
R 'inistr] o :ublic ?ealt!
R
R "eneral Airectorate or :!armaceuticals and 'edical Aevices
R
R .=3 ,ristian :opisteanu
R
R 9uc!arest 00052, &om2nia
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
-N%C- /
=======
la normele metodologice
=======================
:reparatele stupeiante i psi!otrope care pot i coninute
6n trusele de prim ajutor
*abelul )), 5tupeiante ;orme injectabile<
3 -lentanil
>9 +entanil
5> ?idromorona
89 'orina
9/ &emientanil
99 5uentanil
*abelul ))), :si!otrope ;orme injectabile<
./ ,lona4epam
23 Aia4epam
30 +enobarbital
53 'ida4olam
80 :enta4ocina
-N%C- 9
=======
la normele metodologice
=======================
+ormular pentru prescripiile de preparate cuprinse 6n
tabelul ))
K*K
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R &%")' 5:%,)-L 5erieMMMMMMMMM
Num3rMMMMMMMM R
R
R
R 'edic de amilie Z[ -mbulatoriu 5pecialitate Z[ 5pital Z[
-mbulanta Z[ R
R.. ,abinet medical/spital
R
R,od iscal
R
R5ediu ;localitate, str., nr.<
L.5. R
RIudeul
R
R,asa de -sigur3ri/Nr. ,ontract
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOO
OOOOOOPOOOOOOOV
R "ratuita R ,ompensataRLegi
speciale R,ontra R
R ,opii 9oli cronice -ltele R R
R cost R
RZ[ sugar ,od boalaMMMM ,od program R Z[
RZ[!andicapati R Z[ R
RZ[ copil naional R RZ[veterani
R R
RZ[ elev =========== R
RZ[revoluionari R R
RZ[ ucenic Z[gravida R RZ[alte
gratuit3iR R
RZ[student Z[la!u4a R R
R R
R Z[protejat R R
R R
R social R R
R R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOO
OOOOOOXOOOOOOOV
R2.-sigurat@ Z[copil Z[salariat Z[pensionar Z[coasigurat Z[plata
La ,-5.....R
R
directa R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RNume 5tr. Nr.
R
R:renume 9l. 5c. -p.
R
R$arsta ,arnet asigurat Loc. Iude
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R,N: LMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLML
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RNr. oii de observatie/Nr. din &egistrul de ,onsultaii
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOPOOO
OOOOOPOOOOOPOOV
R3. Aiagnostic@ Rac. R
subac. Rcr. R R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOXOOO
OOOOOXOOOOOXOOV
R
R
TOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R>. &p.R RA5 R,ant. R
%liberare ractionata R
TOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOP
OOOOOOOPOOOOOOV
R . R R R R R
R R
TOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOU
OOOOOOOUOOOOOOV
R 2 R R R R R
R R
TOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOU
OOOOOOOUOOOOOOV
R 3 R R R R R
R R
TOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOXOOOOOOOXOOOOOOOOX
OOOOOOOXOOOOOOV
R Aata prescriere@ 5emnatura medic
i paraa R
R *a7are@
R
TOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOP
OOOOOOOOOOOOOOV
R &p. R'edicamentR,ant. R :re R:.re. ;min</utR$al.
am3nuntR,ompensare ,-5R
R R Relib. Ram3nunt/utR R R
R
TOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOU
OOOOOOOOOOOOOOV
R . R R R R R R
R
TOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOU
OOOOOOOOOOOOOOV
R 2 R R R R R R
R
TOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOU
OOOOOOOOOOOOOOV
R 3 R R R R R R
R
TOOOOOXOOOOOOOOOOXOOOOOOXOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOX
OOOOOOOOOOOOOOV
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R,ontribuie asigurat@ *(*-L@
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RAata eliber3rii@ 9on
iscal nr. R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R5. -m primit medicamentele mai sus menionate Z[ asigurat Z[
6mputernicit R
R-m luat cunostinta de obligaia de a restitui cantitatea de
preparate R
Rstupeiante neconsumate de pacient din dierite motive.
&estituirea ma oblig R
Rsa o ac 6n termen de .5 4ile de la apariia motivului.
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RNume 5tr.
Nr. R
R:renume Loc. Iude
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R9.). ;,).< seria Nr.
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R,N: LMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLML
5emnatura R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R
R
R 5emnatura persoanei care eliberea43
L.5. +armacie R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
N(*-;,*,%<
:e undalul +ormularului este tip3rit cu litere mari E*-9%L#L
))E
+ormular pentru prescripiile de preparate cuprinse 6n
tabelul )))
K*K
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R &%")' 5:%,)-L 5erie@:5?MMMMM
Num3rMMMMMMMM R
R
R
R 'edic de amilie Z[ -mbulatoriu 5pecialitate Z[ 5pital Z[
-mbulanta Z[ R
R.. ,abinet medical/spital
R
R,od iscal
R
R5ediu ;localitate, str., nr.<
L.5. R
RIudeul
R
R,asa de -sigur3ri/Nr. ,ontract
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R2.:acient@ Z[copil Z[salariat Z[pensionar Z[coasigurat Z[plata
La ,-5.....R
R
directa R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RNume 5tr. Nr.
R
R:renume 9l. 5c. -p.
R
R$arsta ,arnet asigurat Loc. Iude
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R,N: LMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLML
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RNr. oii de observatie/Nr. din &egistrul de ,onsultaii
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOPOOO
OOOOOPOOOOOPOOV
R3. Aiagnostic@ Rac. R
subac. Rcr. R R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOXOOO
OOOOOXOOOOOXOOV
R
R
TOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R>. &p.R
R
TOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R R
R
TOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R R
R
TOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R R
R
TOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R R
R
TOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R R
R
TOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R Aata prescriere@ 5emnatura medic
i paraa R
R *a7are@
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R,ontribuie asigurat@ *(*-L@
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RAata eliber3rii@ 9on
iscal nr. R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R5. -m primit medicamentele mai sus menionate Z[ asigurat Z[
6mputernicit R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RNume 5tr.
Nr. R
R:renume Loc. Iude
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R9.). ;,).< seria Nr.
R
R
R
R,N: LMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLML
5emnatura R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R
R
R 5emnatura persoanei care eliberea43
L.5. +armacie R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
N(*-;,*,%<
:e undalul +ormularului este tip3rit cu litere mari E*-9%L#L
)))E
-N%C- .0
========
la normele metodologice
=======================
')N)5*%&#L 5GNG*GJ)) :#9L),%
,ertiicat de deinere a medicamentelor cu coninut
stupeiant 6n scop terapeutic
K*K
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
RMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM;.< R
R;5tat< ;(ra< ;Aata<
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R-. 'edicul care a prescris@
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM;2< R
R;Nume< ;:renume< ;*eleon<
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMM;3< R
R;-dresa<
R
R
;>< R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R9. :acient@
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;5<
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;8< R
R;Nume< ;:renume< ;Num3rul pasaportului sau
actului de R
R identitate<
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;0<
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;/< R
R;Locul naterii< ;Aata naterii<
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;9<
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;.0< R
R;Naionalitate< ;5e7<
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM;..< R
R;-dresa<
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;.2<
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;.3< R
R;Num3r de 4ile de c3l3torie< ;$alabilitatea autori4aiei
= ma7im R
R 30 de 4ile<
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R,. 'edicament prescris@
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;.><
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;.5< R
R;Aenumire comercial3< ;+orma armaceutica<
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;.8<
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;.0< R
R;Aenumirea comuna internationala ;,oncentratia substanei
active< R
R a substanei active<
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;./<
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;.9< R
R;)nstruciuni de administrare< ;,antitatea total3 de
substanta activa< R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;20<
R
R;Num3rul de 4ile de prescriere
R
R = ma7im 30 4ile<
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM;2.< R
R;(bservaii<
R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
RA. -utoritatea emitenta@
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ;22<
R
R ;Aenumire<
R
R............ ............ ;23<
R
R;-dresa< ;*el<
R
R
R
R
R
RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;2>< R
R ;Btampila< ;5emnatura<
R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOQ
R &om2nia R
&oumanieR
R 'inistr] o :ublic ?ealt! R 'inistere de la
5ante :ubli\ueR
R "eneral Airectorate or :!armaceuticalsR Airection "enerale
:!armaceuti\ue etR
R -nd 'edical Aevices R
dispositis medicau7R
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOV
R,ertiication to carr] drugs and/or R,ertiicat pour le
transport de R
Rps]c!otropic substances or t!e purpose Rstupeiants et/ou de
substances R
Ro medical treatment = -rticle 05 o t!eRps]c!otropes a des ins
R
R5c!engen ,onvention Rt!erapeuti\ues =
-rticle 05 de la R
R R,onvention
d^application de l^-ccord R
R Rde 5c!engen
R
R R
R
R;.< ,ountr], to`n, date Rpa]s, delivre a, date
R
R -. :rescribing doctor R 'edecin
prescripteur R
R;2< Name, irst name, tel Rnom, prenom, telep!one
R
R;3< -ddress Radresse
R
R;>< _!ere issued b] a doctor@ Ren cas de delivrance
par un medecin@ R
Rdoctor^s stamp and signature Rcac!et, signature du
medecin R
R R
R
R 9. :atient R :atient
R
R;5< Name, irst name Rnom, prenom
R
R;8< No o passport or ot!er Rno du passeport ou du
document R
Ridentiication document Rd^identite
R
R Rlieu de naissance
R
R;0< :lace o birt! Rdate de naissance
R
R;/< Aate o birt! Rnationalite
R
R;9< Nationalit] Rse7e
R
R;.0< 5e7 Radresse
R
R;..< -ddress Rduree du vo]age en
jours R
R;.2< Auration o travel 6n da]s Rduree de validite de
l^autorisation R
R Rdu/au = ma7. 30
R
R;.3< $alidit] o aut!orisation rom/to Rjours
R
R= ma7imum 30 da]s R
R
R R
R
R ,. :rescribed drug R 'edicament
prescrit R
R;.>< *rade name or special preparation Rnom commercial ou
preparation R
R Rspeciale
R
R;.5< Aosage orm Rorme p!armaceuti\ue
R
R;.8< )nternaional name o active Rdenomination
intemationale de la R
Rsubstance Rsubstance
R
R;.0< ,oncentration o active substance Ractive
R
R;./< )nstructions or use Rconcentration de la
substance active R
R;.9< *otal \uantit] o active substance Rmode d^emploi
R
R;20< Auration o prescription 6n da]s R\uantite totale de la
substance R
R= ma7imum 30 da]s Ractive duree de la
prescription, en R
R Rjours = ma7. 30 jours
R
R;2.< &emarSs Rremar\ues
R
R R
R
R A. )ssuing/accrediting aut!orit] R -utorite \ui
delivre/aut!entiie R
R;delete `!ere not applicable< R;bier ce \ui ne
convient pas< R
R;22< Name Rdesignation
R
R;23< -ddress, tel Radresse, telep!one
R
R;2>< -ut!orit]^s stamp and signature Rsceau, signature de
l^autorite R
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
-N%C- ..
========
la normele metodologice
=======================
K*K
#nitatea .....
Aata@ ............
,ondici de prescripii medicale
NOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOPOOOOPOOOOOOOOOOOOPOOOOOOPO
OOOOOOQ
RNr. RNume, RAenumi=R+orma R-mba=R:ro=R ,antitate R:re
R$aloareR
R,rt.Rprenume, Rrea Rarma= Rlaj Rdu=
TOOOOOPOOOOOOVunitarRtotal3 R
R Rvarsta Rcomer= RceuticaR Rca= R:re= R%libe=R R
R
R Rpacient Rciala Ri con=R Rtor Rscri=Rrata R R
R
R R R Rcentra=R R Rsa R R R
R
R R R Rtie R R R R R R
R
TOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOUOOOOUOOOOOUOOOOOOUOOOOOOUO
OOOOOOV
R . R 2 R 3 R > R 5 R 8 R 0 R / R 9 R
.0 R
TOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOUOOOOUOOOOOUOOOOOOUOOOOOOUO
OOOOOOV
R R R R R R R R R R
R
WOOOOXOOOOOOOOOOXOOOOOOOXOOOOOOOXOOOOOXOOOOXOOOOOXOOOOOOXOOOOOOXO
OOOOOOY
K5*K
K*K
#nitatea .......
Aata@ ........
,ondica de aparat
NOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOPOOOOOOPO
OOOOOOQ
RNr. RAenumirea R+orma R-mbalajR:ro= R,antitateaR:re R$aloa=
R(bser= R
Rcrt.Rcomercial3Rarma= R Rduc3=R RunitarRre
Rvatii R
R R RceuticaR Rtor R R Rtotal3R
R
R R Ri con=R R R R R R
R
R R Rcentra=R R R R R R
R
R R Rtie R R R R R R
R
TOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOUOOOOPOOOOOUOOOOOOUOOOOOOUO
OOOOOOV
R R R R R R5o= R%li= R R R
R
R R R R R Rli= Rbera=R R R
R
R R R R R Rci= Rta iR R R
R
R R R R R RtataRsold R R R
R
TOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOUOOOOUOOOOOUOOOOOOUOOOOOOUO
OOOOOOV
R . R 2 R 3 R > R 5 R 8 R 0 R / R 9 R
.0 R
TOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOUOOOOUOOOOOUOOOOOOUOOOOOOUO
OOOOOOV
R R R R R R R R R R
R
WOOOOXOOOOOOOOOOXOOOOOOOXOOOOOOOXOOOOOXOOOOXOOOOOXOOOOOOXOOOOOOXO
OOOOOOY
K5*K
K*K
#nitatea ......
&egistru pentru evidenta stupeiantelor din condica de
aparat
NOOOOPOOOOOPOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOO
OOOOOOQ
RNr. RAata RNume RNr. oaie RAenu= R+orma
R,antitateaR5emnatura R
Rcrt.R Rpacient Rde observatieRmirea Rarma= Reliberata
Rmedicului R
R R R R RprodusRceuticaR
Rresponsa= R
R R R R R Ri con=R Rbil
R
R R R R R Rcentra=R R
R
R R R R R Rtia R R
R
TOOOOUOOOOOUOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOO
OOOOOOV
R . R 2 R 3 R > R 5 R 8 R 0 R
/ R
TOOOOUOOOOOUOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOO
OOOOOOV
R R R R R R R R
R
WOOOOXOOOOOXOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOXOOOOOOOXOOOOOOOOOOXOOOO
OOOOOOY
K5*K
-N%C- .2
========
la normele metodologice
=======================
K*K
+ormular pentru raportare trimestriala i
anula
NOOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOO
OOPOOOOOOOOOOOQ
R-utori=R:rodus R,antita=RAeclaraiaR,antitateaR5ubstanta
activaRJara de R
R4atie Raprobat Rtea Rvamal3 de Rimportata Re7primat3 6n
Rorigine R
Rimport/Rpentru R Rimport/ R;denumire Rsubstanta ba4a
R R
Re7port Rimport/ R Re7port Rsubstanta,Ran!idra,
re4ul= R R
R;nr., Re7port R R;nr., Rdup3 ca4< Rtata 6n urma
R R
Rdata< R;denumire R Rdata< R Rtransormarii
R R
R Rsubstanta,R R R R
R R
R Rdup3 ca4< R R R R
R R
TOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOO
OOUOOOOOOOOOOOV
R . R 2 R 3 R > R 5 R 8
R 0 R
TOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOO
OOUOOOOOOOOOOOV
R R R R R R
R R
WOOOOOOOXOOOOOOOOOOXOOOOOOOOXOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOO
OOXOOOOOOOOOOOY
K5*K
-N%C- .3
========
la normele metodologice
=======================
&egistrul de evidenta 4ilnica a miscarilor
produselor
i substanelor stupeiante
K*K
#nitatea ........
&egistru stupeiante
+armacii de circuit 6nc!is
%videnta produselor i substanelor stupeiante
Aenumirea produsului sau a substanei .........
NOOOOPOOOOOPOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOO
POOOOOOOOOOOOOQ
RNr. RAata RNr. R ,antitatea RNumele i RNumele i
R (bservaii R
Rcrt.R Rdoc. TOOOOOOOPOOOOOOPOOOOOVprenumele Rprenumele
R R
R R Rintra=R)ntrariR)esiriR5old Rpersoanei Rmedicului
R R
R R Rre/ R R R Rcare adminis=
RresponsabilR R
R R RieireR R R Rtrea4a R
R R
TOOOOUOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOUOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOO
UOOOOOOOOOOOOOV
R . R 2 R 3 R > R 5 R 8 R 0 R /
R 9 R
TOOOOUOOOOOUOOOOOOUOOOOOOOUOOOOOOUOOOOOUOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOO
UOOOOOOOOOOOOOV
R R R R R R R R
R R
WOOOOXOOOOOXOOOOOOXOOOOOOOXOOOOOOXOOOOOXOOOOOOOOOOOOOXOOOOOOOOOOO
XOOOOOOOOOOOOOY
K5*K
K*K
#nitatea .........
&egistru stupeiante
+armacii de circuit desc!is
%videnta produselor i substanelor stupeiante
Aenumirea produsului sau a substanei .........
NOOOOPOOOOPOOOOOPOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOPOO
OOOOPOOOOOOOOOQ
RNr. RAataRAocu=R#/'R ,antitatea RNume, RNumele RNumele
R+arma=R5emnaturaR
Rcrt.R Rment R R RprenumeRprenumeleRprenu=
Rcist R R
R R R6n= R R Rcod Ri domi= Rmele iR
R R
R R Rtra= R R Rmedic Rciliul/ Rdomici=R
R R
R R Rre R R R RresedintaRliul/ R
R R
R R R R R R Rpacientu=Rrese= R
R R
R R R R R R Rlui Rdinta R
R R
R R R R R R R Rrepre= R
R R
R R R R R R R R4entan=R
R R
R R R R R R R Rtului R
R R
R R R R R R R Rpacien=R
R R
R R R R R R R Rtului R
R R
TOOOOUOOOOUOOOOOUOOOUOOOOOPOOOOPOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOUOOOOOOOUOO
OOOOUOOOOOOOOOV
R R R R R1n= R)e= R5oldR R R R
R R
R R R R RtrariRsiriR R R R R
R R
TOOOOUOOOOUOOOOOUOOOUOOOOOUOOOOUOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOUOOOOOOOUOO
OOOOUOOOOOOOOOV
R . R 2 R 3 R > R 5 R 8 R 0 R / R 9 R .0 R
.. R .2 R
TOOOOUOOOOUOOOOOUOOOUOOOOOUOOOOUOOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOUOOOOOOOUOO
OOOOUOOOOOOOOOV
R R R R R R R R R R R
R R
WOOOOXOOOOXOOOOOXOOOXOOOOOXOOOOXOOOOXOOOOOOOXOOOOOOOOOXOOOOOOOXOO
OOOOXOOOOOOOOOY
K5*K
============