Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Spiru Haret

FACULTATEA DE MARKETING SI AFACERI ECONOMICE INTERNATIONALE


Specializarea Marketing
Proiect de practica
SC PAINT STAR SRL
NITU RADUCU GEORGE
GRUPA 35!
SERIA E
AN III
2011

CUPRINS
" Pre#entarea $r%ani#atiei
"" S&urt ist$ri& a' $r%ani#atiei"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" pa%" 3
"(" O)ie&tivu' $r%ani#atie""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" pa%"
*
"3" Pre#entarea pietei $r%ani#atiei""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" pa%" *
"*" Me+iu' intern si e,tern a' $r%ani#atiei""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" pa%" 5
(" Ana'i#a S-OT . stren%/ts0 1$rries0 $pp$rtunities0 t/reats 2 pun&te tari0 pun&te s'a)e0
$p$rtunitati si a3enintari455555555555555555555"5555
pa%" 6
3" Cer&etarea +e 3ar7etin%"5555555555555555555"""""5"" pa%" 8
*" Orientarea +e 3ar7etin% a $r%ani#atiei5555555555555555 pa%" *
5" C$n&'u#ii si pr$puneri privin+ $r%ani#area a&tivitatii +e 3ar7etin%55"""""""""""""" pa%" 5
9" :i)'i$%ra;ia55555555555555555555555555" pa%" 9

(

1. Prezentarea organizatiei
1.1. Scurt itoric al organizatiei
Paint Star este un pr$+u&at$r +e v$pse'e 'ava)i'e si a'&/i+i&e situat in <u+etu'
Pra/$va0 'a &ir&a ! 73 in apr$pierea $rasu'ui P'$iesti"
In&epan+ &u anu' (!! +e#v$'ta0 pr$+u&e si &$3er&ia'i#ea#a $ %a3a variata +e
3ateria'e +e &$nstru&tii +e ina'ta &a'itate0 &e sunt van+ute in peste (! +e <u+ete +in tara" In
pre#ent +es;as$are re'atii &$3er&ia'e si &u Repu)'i&a M$'+$va si au '$& ne%$&ieri pentru
&$'a)$rarea &u parteneri +in Franta"
Pr$+use'e Paint Star se a+resea#a &a si s;era +e a&tivitatea +$3eniu'ui
&$nstru&tii'$r si a3ena<ari'$r interi$are=e,teri$are" Fir3a pr$pune &'ienti'$r sai $ %a3a 'ar%a
+e pr$+use +e ina'ta &a'itate 'a un pret re#$na)i'" T$ate pr$+use'e ;ir3ei sunt ins$tite +e
&erti;i&ate +e &a'itate"
Stru&tura $r%ani#at$ri&a a ;$st ast;e' e'a)$rata in&at sa per3ita in+ep'inirea
strate%iei %enera'e a ;ir3ei" A&est 'u&ru a ;$st $)tinut prin &ateva pr$&e+uri>
i+enti;i&area p$sturi'$r &/eie si a &erinte'$r &e au tre)uit in+ep'inite pentru
i3p'e3entarea &u su&&es a strate%iei?
inte'e%erea 3$+u'ui in &are p$sturi'e &$ntri)uie 'a rea'i#area strate%iei?
+eter3inarea %ra+u'ui +e aut$n$3ie a ;ie&arui p$st?
+eter3inatea 3$+u'ui +e &$$r+$nare a +i;erit$r p$sturi"
In esenta0 $r%ani#area este un pr$&es +e +ivi#iune a 3un&ii0 +e pre&i#are a
resp$nsa)i'itatii si aut$ritatii" Se rea'i#ea#a in a&e'asi ti3p $ &$3uni&are &at 3ai e;i&ienta
prin +e;inirea &at 3ai &'ara a &ana'e'$r +e &$3uni&atii"
Ast;e' s$&ietatea are $ stru&tura $r%ani#at$ri&a si3p'a0&u un nu3ar 3i& +e an%a<ati
.@ 3! +e an%a<ati40 &u un %ra+ ina't a' re'atii'$r in;$r3a'e si a' intera&tiuni'$r +intre
3ana%e3ent si an%a<ati" T$pA3ana%e3entu' este asi%urat +e pr$prietar .a&ti$naru' uni&40
prin&ipa'u' resp$nsa)i' pentru &$ntr$'u' pr$;itu'ui si p'ani;i&are0 +ar este &$nsi'iat si +e &ei'a'ti
3ana%eri0 &are0 in ;un&tie +e situatii0 pri3es& aut$ritate si resp$nsa)i'itati +e&i#i$na'e"
A&easta stru&rura $r%ani#at$ri&a a s$&ietatii nu pre#inta parti&u'aritati +e$se)ite0 ea
;iin+ inta'nita 'a s$&ietati +in +iverse +$3enii +e a&tivitate"
Prin&ipa'e'e avanta<e $;erite +e a&est tip +e stru&tura sunt>
per3ite +e'ea%area resp$nsa)i'itatii si aut$ritatii &atre &e' 3ai <$s nive'
strate%i& ?
per3ite &$3uni&area +ire&ta si a+$ptarea +e&i#ii'$r &at 3ai apr$ape +e '$&u'
+e i3p'e3entare ?
$)tinerea in;$r3atii'$r &$re&te0 +ire&t +e 'a sursa ?
$perativitatea +e&i#i$na'a prin re+u&erea ti3pi'$r +e trans3itere a
in;$r3atii'$r si +e&i#ii'$r ?
&$sturi'e re+use &u 3ana%e3entu' "
Dar $ ast;e' +e stru&tura $r%ani#at$ri&a pre#inta si +e#avanta<e &u3 ar ;i
i3p$si)i'itatea 3ana%eru'ui %enera' +e a &uprin+e t$ate pr$)'e3e'e &e tre)uie s$'uti$nate0
&eea &e &$n+u&e 'a $ insu;i&ienta ;un+a3entare a +e&i#ii'$r0 &eea &e presupune &a +e&i#ii'e
er$nate p$t ;i 3ai ;re&vente si +e i3p$rtanta variata"
3
1.2. !"iecti#ul organizatiei.

Prin&ipa'u' $)ie&tiv a' s$&ietatii este p'asare &$3paniei si a pr$+use'$r
&$3er&ia'i#ate +e a&easta printre &e'e 3ai )une &$3panii +e %en +in tara0 ap'i&an+ &e'e 3ai
ina'te stan+ar+e in pr$+u&tia 3ateria'$r +e &$nstru&tii"
Un a't $)ie&tiv a' s$&ietatii este sta)ii'irea unei rete'e +e +istri)utie 'a nive'
nati$na' si internati$na'0 &$3pania +istri)uin+ in a&est 3$3ent in peste (! +e <u+ete +in tara
si Repu)'i&a M$'+$va"
O)ie&tu' +e a&tivitate a' s$&ietatii este0 asa &u3 a3 spe&i;i&at anteri$r0 pr$+u&tia
si &$3er&ia'i#area +e 3ateria' +e &$nstru&tii " In &eea &e priveste se%3ent tinta &aruia $
&$3panie tre)uie sa se a+rese#e0 a&easta se p$ate &$n;runta &u situatia in &are i+enti;i&a 3ai
3u'te se%3ente a'e pietei &ar$ra ar +$ri sa se a+rese#e0 t$tusi se%3entu' tinta tre)uie sta)i'it &u
e,a&titate pentru &a s$&ietatea saAsi asi%ure &e'e 3ai )une &ana'e +e &$3uni&are &u &'ientii0 &e'e
3ai )une &ana'e +e +istri)utie0 pr$3$vare &u un &$st &at 3ai re+us"
"3" Prezentarea pietei organizatiei.
Piata intreprin+erii este a&ea parte +in piata pr$+usu'ui0 un+e &$3pania vin+e in
nu3e pr$priu si in interes pr$priu" Piata intreprin+erii &uprin+e t$ti &$nsu3at$rii ;ina'i &ar$ra
'i se a+resea#a pr$+use'e +istri)uite +e ;ir3a"
Piata v$pse'e'$r este un +$3eniu +ina3i&0 &$n&urentia'0 a;'at BntrA$ per3anenta
&restere si +e#v$'tare" Patru 3ari pr$+u&at$ri +$3ina se%3entu' v$pse'e'$r A DC;a0 Fa)rD$0
KE)er si P$'i&$'$r0 ei $&upFn+ 3ai 3u't +e 65G +in piata"
O;erta pr$+use'$r este variata0 in&'u#Fn+ v$pse'e'e +e&$rative0 +e pr$te&tie0
in+ustria'e sau 3aterii pri3e" Ce'e 3ai i3p$rtante se%3ente a'e pietei +e a&$periri +e&$rative
sunt v$pse'e'e 'ava)i'e0 &are +etin peste 55G +in piata0 ;iin+ ur3ate +e v$pse'e'e pentru 'e3n
si 3eta'0 &u peste 35G +in piata si restu' +e (!G +e 'a&uri". 111"ne1s*(+aD"&$3 Cum
arata piata vopselurilor in Romania)" A&est ;en$3en se e,p'i&a si prin +ina3i&a pietei
&$nstru&tii'$r" Fie e'e n$i sau ve&/i0 '$&uinte'e au tre&ut prin nu3er$ase s&/i3)ari Bn u'ti3u'
ti3p0 e'e ;iin+ a3ena<ate sau re+e&$rate" Prin ur3are0 &$nsu3at$rii &asni&i $&upa se%3entu'
tinta Bn pr$+u&tia v$pse'e'$r" Ce' 3ai )ine vFn+ut pr$+us ra3Fne v$pseaua 'ava)i'a" Ast;e'0
3a<$ritatea vFn#ari'$r 3er% &atre &$nsu3at$rii &asni&i0 +ar si &atre se%3entu' ;ir3e'$r +e
&$nstru&tii"
C$3pania Paint Star se &$n&entrea#a pe pr$+u&tia si &$3er&ia'i#area +e a&$periri
+e&$rative0 a&estea avFn+ +$ua &ana'e +e +istri)utie> reteaua 3a%a#ine'$r +e 3ateria'e +e
&$nstru&tii +in &are se apr$vi#i$nea#a &$nsu3at$rii &asni&i si 3i&ii 3eseriasi si vFn#area
&atre pr$;esi$nistii Bn &$nstru&tii .;ir3e +e &$nstru&tii0 ;ir3e +e a3ena<ari interi$are0 e&/ipe
+e #u%ravi4" O retea +e +istri)uit$ri '$&a'i si re%i$na'i &u a&$perire nati$na'a +eserveste
a3)e'e &ana'e a'e pietei &eea &e0 in pre#ent0 $;era $ e,&e'enta a&$perire nati$na'a"
Cea 3ai 3are parte a p$rt$;$'iu'ui +e pr$+use Paint Star se a+resea#a
&$nsu3at$ri'$r &asni&i0 un+e se Bn&a+rea#a atFt v$pse'e'e 'ava)i'e0 a&ri'i&e si a'&/i+i&e0 &Ft si
'a&uri'e" Din esti3ari'e Paint Star0 Bn <ur +e H!G +in t$ta'u' vFn#ari'$r repre#inta pr$+use'e
pentru &$nsu3at$rii &asni&i0 restu' +e (!G ;iin+ %enerat +e ;ir3e'e +e &$nstru&tii"
Pr$+use'e rea'i#ate si &$3er&ia'i#ate +e a&easta ;ir3a sunt %rupate in &ate%$rii
+istin&te0 &are &uprin+ pr$+use +e +i;erite &antitati0 &u'$ri si pr$prietati"
*
A&este &ate%$rii sunt>
v$psea 'ava)i'a >
A %a3a e&$n$3i&a0
A %a3a 3e+ie
A %a3a /i%/ &'ass
v$psea a'&/i+i&a >
A v$psea a'&/i+i&a pe )a#a +e u'ei
A v$pseaua pe )a#a +e apa
a+e#iv +e &$nstru&tii >
A %a3a e&$n$3i&a
A %a3a pr$;esi$na'a
a+e#iv pentru 'e3n transparent
%run+uri antiA&$r$#iv > %run+ a'&/i+i& anti&$r$#iv %ri si r$su
a3$rsa pr$;esi$na'a antiA3u&e%ai
'a&uri'e )aitate
&/itu' +e &utit pentru reparatii
s$'utie antiA3u&e%ai
ten&uie'i +e&$rative
+e&$star 3ar3$r$3 .3ateria' +e&$rativ4
3e3)rana /i+r$i#$'anta
+i'uant universa' tip 5!8
nitr$+i'uant tip (!8
a+e#ivi pentru p$'istiren
p$'istiren
Distri)utia pr$+use'$r se rea'i#ea#a prin a%entii +e van#ari0 +ar pentru a ;a&i'ita
a&&esu' 'a in;$r3atii'e +espre pr$+use'e +istri)uite0&'ientii p$t &$nsu'ta siteAu' ;ir3ei sau
&ata'$%u' +e pr$+use0 &e $;era +e ase3enea in;$r3atii +eta'iate pentru &a &'ientii sa p$ata
;a&e &ea 3ai )una a'e%ere in ;un&tie +e nev$i'e si pre;erinte'e '$r"
In &a#u' in &are unii &'ienti +$res& in;$r3atii sup'i3entare +espre une'e
&ara&teristi&i a'e pr$+use'$r a&estia p$t &$nta&ta +ire&t repre#entantii +e van#ari ai s$&ietatii0
in;$r3atii'e ;iin+ ;urni#ate ast;e' in &e' 3ai s&urt ti3p p$si)i' si in 3$+ +ire&t"
C'ientii ;ir3ei IPaint StarI sunt>
&$3er&iantii enA+etai' +e 3ateria'e +e &$nstru&tii?
;ir3e'e +e &$nstru&tii?
;ir3e'e +e a3ena<ari interi$are=e,teri$are?
a'ti p$tentia'i &$nsu3at$ri &are ar putea pr$&ura a&est %en +e pr$+use &u
ri+i&ata"
1.4. Mediului intern i e$tern al organizatiei.
C$3pania 'u&rea#J BntrAun 3e+iu +e a;a&eri &$3p'e,0 in per3anenta s&/i3)are &are
Bn 3$+ &$ntinuu &reea#J n$i pr$v$&Jri0 &are presupun a+aptarea &$3pania 'a n$i &$n+itii0pe
&are tre)uie sa 'e &$ntr$'e#e pentru a asi%ura supravietuirea si su&&esu' a;a&erii"
5
A&est 3e+iu pr$+u&e atFt a3eninKJri0 &Ft Li $p$rtunitJKi0 pe &are &$3pania tre)uie sJ
'e ana'i#e#e &u %ri<J pentru a evita a3eninKJri'e Li a pr$;ita +e $p$rtunitJKi"
Me+iu' +e a;a&eri a' &$3paniei in&'u+e ;a&t$ri +iversi &are a;e&tea#J a)i'itatea a&esteia
+e a servi &$nsu3at$rii0 &u3 ar ;i +eparta3ente'e &$3paniei0 3e3)ri ai &ana'e'$r +e +istri)uKie0
;urni#$rii0 &$3petit$rii0 +ar si ;a&t$ri +e3$%ra;i&i Li e&$n$3i&i0 p$'iti&i0 te/n$'$%i&i si s$&ia'i "
Me+iu' intern a' $r%ani#atiei &ere atentie +in partea &$n+u&erii +ar si +in partea
+eparta3entu'ui +e 3ar7etin%" Me+iu' intern &uprin+e ;a&t$rii +in interi$ru' $r%ani#atiei &are
Bi in;'uentea#J a&tivitatea" Fa&t$ri pre&u3> stru&tura0 &u'tura0 va'$ri'e0 sti'uri'e 3ana%eria'e0
&$3uni&area0 te/n$'$%ia &$nstituie 3e+iu' intern"
S&$pu' 3ana%e3entu'ui 3ar7etin%u'ui este sJ atra%J Li sJ &$nstruias&J re'aKii &u
&'ienKii prin &rearea unei va'$ri rea'e pentru &'ient &at Li a satis;a&Kiei a&estuia" T$tuLi0 3ana%erii
+e 3ar7etin% nu p$t ;a&e asta sin%uri" Su&&esu' '$r va +epin+e +e &ei'a'Ki a&t$ri +in 3i&r$3e+iu'
&$3paniei 2 a'te +eparta3ente +in &$3panie0 ;urni#$ri0 inter3e+iari0 &'ienKi0 &$n&urenKi Li
pu)'i&u'0 &are B3preunJ a'&Jtuies& $ reKea +e +istri)uKie va'$r$asJ"
In &a#u' s$&ietatii pre#entate a&tivitatea +e 3ar7etin% este i3partita intre
3ana%e3entu' %enera' a' &$3paniei si +eparta3entu' &$3er&ia'0 ;$r3at +in 3ana%eru'
+eparta3entu'ui si a%entii +e van#ari" In &rearea p'anuri'$r +e 3ar7etin% ei tre)uie sa ia Bn &a'&u'
&e'e'a'te +eparta3ente +in &$3panie 2 pre&u3 ;inanKe'e0 &er&etarea Li +e#v$'tarea0 pr$+u&tia Li
&$nta)i'itatea" T$ate a&este %rupuri re'ati$nate a'&Jtuies& 3e+iu' intern a' &$3paniei"
Mana%e3entu' sta)i'eLte 3isiunea &$3paniei0 $)ie&tive'e0 strate%ii'e +e 'u&ru Li p$'iti&a ;ir3ei"
Mana%erii +e 3ar7etin% iau +e&i#ii pe )a#a p'anuri'$r ;J&ute +e &$n+u&ere0 iar p'anuri'e +e
3ar7etin% tre)uie apr$)ate +e 3ana%e3ent Bnainte +e a ;i a+$ptate"
Nu tre)uie sJ se piar+a +in ve+ere si partea '$%isti&a a s$&ietatii0 'ivrari'e0 'ipsuri'e +e
pr$+use0 BntFr#ieri'e Li a'te eveni3ente &e p$t avea e;e&te pe ter3en s&urt asupra vFn#Jri'$r Li pe
ter3en 'un% p$t er$+a satis;a&Kia &$nsu3at$ri'$r" De ase3enea se 3$nit$ri#ea#J ten+inKe'e
preKuri'$r 'a 3ateria pri3J0 +e$are&e &reLterea &$sturi'$r 3aterii'$r pri3e p$ate +u&e 'a &reLterea
preKuri'$r pr$+use'$r &$3er&ia'i#ate0 &eea &e p$ate a;e&ta vFn#Jri'e"
Departa3entu' +e +e#v$'atare si &er&etare se &$n&entrea#J pe &rearea +e pr$+use n$i
sau +e i3)unatatirea pr$+use'$r e,istente"
De apr$vi#i$nare se $&upJ t$t +eparta3entu' &$3er&ia'0 &are asi%ura pr$&urarea
3ateriei pri3e0 Bn ti3p &e pr$+u&Kia e resp$nsa)i'J pentru ;a)ri&area pr$+use'$r +e &a'itatea Li Bn
&antitatea" MinFn+ &$nt +e &$n&eptu' +e 3ar7etin%0 t$ate a&este ;un&Kii tre)uie sJ ;ie $rientate spre
&$nsu3at$r Li tre)uie sJ &$n'u&re#e pentru a $;eri $ va'$are Li $ satis;a&Kie superi$arJ
&$nsu3at$ru'ui"
Pr$3$varea si van#area pr$+use'$r &$3paniei se rea'i#aea#a in pri3u' ran+ prin
pr$prii a%enti +e van#ari0 insa in pr$&esu' +e pr$3$vare a i3a%inii &$3paniei si a pr$+use'$r sa'e
si in pr$&esu' +e +istri)utie si van#are &atre &$nsu3at$rii ;ina'i &$ntri)uie si aN'te e'e3ente
pre&u3 +istri)uit$rii0;ir3e'e +e +istri)utie0 inter3e+iari ;inan&iari0 a%entii'e +e 3ar7etin%"
Distri)uit$rii sunt ;ir3e +e vFn#are &are a<utJ &$3pania sJALi %Jseas&J &'ienKi sau sJ 'e
vFn+J &eva" A&estea in&'u+ +istri)uit$ri en %r$s Li en +etai'0 &are &u3pJrJ Li revFn+ 3Jr;uri"
Se'e&tarea Li 'u&ru' &u a&eLti +istri)uit$ri nu este uL$arJ" Fa)ri&anKii nu 3ai au 'a +isp$#iKie
+istri)uit$ri in+epen+enKi 3i&i +intre &are sJ a'ea%J" A&u3 ei tre)uie sJ Bn;runte $r%ani#aKii 3ari
+e vFn#Jri" A+esea a&este ;ir3e au su;i&ientJ putere Bn&Ft sJ 'e +i&te#e anu3ite &$n+iKii $ri &/iar
sJAi e,&'u+J +e pe anu3ite pieKe 3ai 3ari"
Fir3e'e +e +istri)uKie ;i#i&J a<utJ &$3pania sJ +ep$#ite#e Li sJ 3ute )unuri'e +e 'a
sursJ 'a +estinaKie" Lu&rFn+ &u a&este +ep$#ite Li ;ir3e +e transp$rt0 $ &$3panie tre)uie sJ
/$tJras&J &e'e 3ai )une &Ji +e st$&are Li transp$rtare a )unuri'$r0 KinFn+ &$nt +e &$sturi0 +e
si%uranKa Li +e vite#a 'ivrJrii"
A%enKii'e &are $;erJ servi&ii +e 3ar7etin% sunt ;ir3e'e &are ;a& &er&etJri +e 3ar7etin%0
a%enKii +e pu)'i&itate0 ;ir3e 3e+ia Li ;ir3e +e &$nsu'tanKJ Bn 3ar7etin% &are a<utJ 'a Bn+ep'inirea
9
$)ie&tive'$r &$3paniei Li pr$3$varea pr$+use'$r pe pieKe'e &are 'e &er" CFn+ &$3pania +e&i+e sJ
;$'$seas&J una +intre a&este a%enKii0 tre)uie sJ a'ea%J &u atenKie +e$are&e a&este ;ir3e +i;erJ +in
pun&t +e ve+ere a' &reativitJKii0 &a'itJKii0 servi&ii'$r Li preKu'ui"
Inter3e+iarii ;inan&iari in&'u+ )Jn&i'e0 &$3panii'e +e &re+it0 &$3panii'e +e asi%urJri Li
a'te a;a&eri &are a<utJ 'a ;inanKarea tran#a&Kii'$r sau asi%urJ B3p$triva ris&uri'$r as$&iate vFn#Jrii
Li &u3pJrJrii +e )unuri" Mu'te ;ir3e Li &'ienKi +epin+ +e inter3e+iarii ;inan&iari pentru aALi
;inanKa tran#a&Kii'e"
Ca Li ;urni#$rii0 +istri)uit$rii repre#intJ $ &$3p$nentJ i3p$rtantJ a siste3u'ui +e
'ivrJri a' &$3paniei" On Bn&er&area +e a satis;a&e &'ientu'0 &$3pania tre)uie sJ ;a&J 3ai 3u't +e&Ft
sJALi $pti3i#e#e per;$r3anKe'e" Tre)uie sJ &$'a)$re#e e;i&ient &u partenerii +istri)uit$ri pentru a
$pti3i#a per;$r3anKe'e Bntre%u'ui siste3"
C$n&eptu' +e 3ar7etin% spune &J0 pentru a avea su&&es0 $ &$3panie tre)uie sJ $;ere
&'ienKi'$r $ satis;a&Kie 3ai 3are +e&Ft &$n&urenKa" De a&eea 3ar7etin%u' tre)uie sJ ;a&J 3ai 3u't
+e&Ft sJ se a+apte#e 'a nev$i'e &$nsu3at$ri'$r KintJ" Tre)uie sJ $)KinJ avanta<e strate%i&e prin
p$#iKi$narea 3ai )unJ Bn 3intea &'ienKi'$r a $;erte'$r '$r Bn &$3paraKie &u &e'e a'e &$n&urenKei"
Fie&are ;ir3J tre)uie sJALi ana'i#e#e +i3ensiunea Li p$#iKia pe piaKJ &$3parativ &u
&$n&urenKa" Fir3e'e 3ari &u p$#iKii +e ;$rKJ BntrAun +$3eniu p$t ;$'$si anu3ite strate%ii pe &are
;ir3e'e 3i&i nu Li 'e p$t per3ite" Dar e,istJ strate%ii +e su&&es pentru ;ir3e'e 3ari0 +upJ &u3
e,istJ Li strate%ii ;a'i3entare" Fir3e'e 3i&i p$t +e#v$'ta strate%ii &are 'e $;erJ rate 3ai )une +e
pr$;it &$3parativ &u ;ir3e'e 3ari"
Mana%e3entu' 3ar7etin%u'ui nu p$ate &$ntr$'a 3ereu ;a&t$rii +e 3e+iu" On 3u'te
&a#uri se ;a&e +$ar $ suprave%/ere Li se rea&Ki$nea#J 'a 3e+iu"
In;$r3atia initia'J +in 3e+iu' intern si e,tern tre)uie sJ ;ie &u'easJ0 asi3i'atJ si
eva'uatJ" CFteva 3et$+e +e eva'uare &are p$t ;i ;$'$site sunt> ana'i#a S-OT0 i+enti;i&area
;a&t$ri'$r &riti&i +e su&&es si pr$;i'u' +e &apa)i'itate .&apa&itate4"
2. Analiza S%!T
A&eastJ ana'i#J $;erJ in;$r3atii asupra &apa&itJtii s$&ietatii +e a rJspun+e si +e a
&$ntr$'a i3pa&tu' 3e+iu'ui" Initia'e'e sa'e pr$vin +e 'a &uvinte'e +in 'i3)a en%'e#a> stren%/ts0
1$rries0 $pp$rtunities0 t/reats0 &uvinte &are in 'i3)a r$3ana se tra+u& prin> pun&te ;$rte0
pun&te s'a)e0 $p$rtunitati si a3enintari"
Pun&te'e ;$rte si s'J)i&iuni'e sunt Bn re'atie &u ;a&t$rii interni ai $r%ani#atiei iar
$p$rtunitJti'e si a3enintJri'e &u ;a&t$rii e,terni" Pun&te'e ;$rte sunt resursa sau &apa&itatea
unei $r%ani#atii +e aAsi rea'i#a e;e&tiv $)ie&tive'e" De e,e3p'u un pun&t ;$rte este si
&reativitatea pers$na'u'ui +e a a'e%e &Ji e;i&iente Bn re#$'varea un$r pr$)'e3e" Pun&te'e s'a)e
p$t repre#enta $ 'i3itJ0 $ %resea'J0 un +e;e&t Bn $r%ani#atie &are $ B3pie+i&J sJAsi rea'i#e#e
$)ie&tive'e" De e,e3p'u0 &apa&itatea te/n$'$%i&J 'i3itatJ p$ate B3pie+i&a s$&ietatea saAsi
atin%a $)ie&tive'e si sJ satis;a&J nev$i'e &'ienti'$r"
Op$rtunitati'e repre#inta ;a&t$ri +e 3e+iu e,terni p$#itivi pentru ;ir3a0 a't;e' spus
sanse $;erite +e 3e+iu0 ;ir3ei0 pentru aAsi sta)i'i $ n$ua strate%ie sau aAsi re&$nsi+era
strate%ia e,istenta in s&$pu' e,p'$atarii pr$;ita)i'e a $p$rtunitati'$r aparute" Op$rtunitati
e,ista pentru ;ie&are ;ir3a si tre)uie i+enti;i&ate pentru a se sta)i'i 'a ti3p strate%ia ne&esara
;ru&ti;i&arii '$r" Op$rtunitati'e p$t ;i &reate0 in+e$se)i pe )a#a un$r re#u'tate spe&ta&u'$ase a'e
6
a&tivitati'$r +e &er&etareA+e#v$'tare0 a+i&a a un$r in$vari +e anver%ura &are p$t %enera &/iar
n$i in+ustrii sau +$3enii a+iti$na'e pentru pr$+u&tia si &$3er&ia'i#area +e )unuri si servi&ii"
A3enintari'e sunt ;a&t$ri +e 3e+iu e,terni ne%ativi pentru ;ir3a0 &u a'te &uvinte
situatii sau eveni3ente &are p$t a;e&ta ne;av$ra)i'0 in 3asura se3ni;i&ativa0 &apa&itatea
;ir3ei +e aAsi rea'i#a inte%ra' $)ie&tive'e sta)i'ite0 +eter3inan+ re+u&erea per;$r3ante'$r ei
e&$n$3i&$A;inan&iare" Ca si in &a#u' $p$rtunitati'$r0 a3enintari +e +iverse naturi si &au#e
pan+es& per3anent ;ir3a0 anti&iparea sau sesi#area '$r 'a ti3p per3itan+ ;ir3ei saAsi
re&$nsi+ere p'anuri'e strate%i&e ast;e' in&at sa 'e evite sau sa 'e 3ini3a'i#e#e i3pa&tu'" Mai
3u't0 atun&i &an+ $ a3enintare i3inenta este sesi#ata 'a ti3p0 prin 3asuri a+e&vate ea p$ate ;i
trans;$r3ata in $p$rtunitate"
Ap'i&area ana'i#ei S-OT este ;a&i'itata +a&a se ;$'$seste $ 'ista +e pr$)'e3e &are
tre)uie ur3arite in &a+ru' ana'i#ei si a'e &ar$r raspunsuri sunt re'evante pentru eva'uarea
situatiei +e ;apt a 3e+iu'ui si a ;ir3ei"
Cu privire 'a punctele &orte Paint Star pre#inta ur3at$are'e aspe&te >
p$se+area un$r te/n$'$%ii &are &$n;era ;ir3ei avanta< &$3petitiv" Prin te/n$'$%ii'e si
aparatura 3$+erna &u &are este +$tata0 s$&ietatea are p$si)i'itatea ur3aririi e;i&iente a
&a'itatii pr$+use'$r0 a&esta ;iin+ $ pre$&upare &$nstanta?
p$se+area un$r a)i'itati +e$se)ite Bn 3aterie +e in$vare a pr$+use'$r &u3 ar ;i
+e#v$'tarea unei n$i %eneratii +e pr$+use +i'ua)i'e &u apa .e&$ ;rien+'D4 &are sunt pr$+use'e
viit$ru'ui si in ti3p v$r in'$&ui v$pse'e'e tra+iti$na'e &u s$'venti $r%ani&i?
e,istenta unei i3a%ini ;av$ra)i'e +espre ;ir3a" I3a%inea ;ir3ei este sustinuta Bn pri3u'
rFn+ +e &a'itatea pr$+use'$r $;erite pietii0 preturi'e atra&tive a'e a&est$ra0 are $ i3a%ine
;av$ra)i'a pe piata0 situFn+uAse printre 'i+erii +e piata?
&erti;i&are ISO 8!!?
&erti;i&are ISO *!!?
;ir3a &$3petitiva &u #e&i +e variante +e 'a&uri0 e3ai'uri0 +i'uanti0 v$pse'e pt in+ustie0
&$nstru&tii?
%a3a 'ar%a +e +istri)uit$ri?
e,p$rturi in state pre&u3 M$'+$va ?
atitu+ine 3ereu $rientata &atre satis;a&erea nev$i'$r pietei"
Puncte la"e>
vFn#ari 3ai s&a#ute Bn an$ti3pu' re&e?
ne&esitatea per3anenta a 3$+erni#arii insta'atii'$r si te/n$'$%ii'$r?
s&a+ere a &'i3atu'ui e&$n$3i&?
e,ista ! &$3petit$ri i3p$rtanti &u +istri)utie nati$na'a"
!portunitati'
s$&ietatea are p$si)i'itatea e,tin+erii n$3en&'at$ru'ui +e pr$+use ;ie prin s$rti3ente0 ;ie
prin pr$+use +erivate?
e,istenta un$r ne%$&ieri &u parteneri +in Franta"
A(enintari'
presiunea t$t 3ai &res&Fn+a a &$n&urentei 2 Savana0Ap'a0 P$'i&$'$r0 et&
&$3petitia interna si e,terna?
+e#v$'tarea te/n$'$%ii'$r n$i ./i%/te/4"
A&easta ana'i#a tip S"-"O"T este ;$arte i3p$rtanta +e$are&e a<uta &$nsi+era)i' in
'uarea un$r +e&i#ii in ve+erea>;$rti;i&arii atuuri'$r0+e&i a pun&te'$r tari a'e ;ir3ei0a)$r+arii si
H
%asirii un$r s$'utii pentru +i3inuarea pun&te'$r s'a)e" Dease3enea p$ate &$n+u&e 'a %asirea
3$+a'itati'$r +e a )ene;i&ia +e pe ur3a $p$rtunitati'$r si 'a evitarea sau re+u&erea
a3enintari'$r"
In ur3a a&estei ana'i#e0;ir3a Paint Star isi p$ate pr$pune sa atin%a ur3at$are'e
s&$puri>
3entinerea unei resp$nsa)i'itati &res&ute ;ata +e &'ienti si sa'ariati0si 'uarea in
&$nsi+erare &erinte'e privin+ pr$te&tia 3e+iu'ui 'a nive'u' Uniunii Eur$pene si 'a nive'u'
internati$na'?
+e#v$'tarea in &$ntinuare a pr$+use'$r0+iversi;i&area '$r si 3$+erni#area?
&$ntinua &restere a va'$rii sa'e pentru a&ti$nari si &$3unitate"
). Cercetarea de (arketing
Mu'te &$3panii &$nstruies& )a#e +e +ate interne e,tinse0 &$'e&Kii +e in;$r3aKii
e'e&tr$ni&e $)Kinute +in surse Bn &a+ru' &$3paniei" Dire&t$rii +e 3ar7etin% p$t a&&esa Li ;$'$si
in;$r3aKii'e +in )a#e'e +e +ate pentru a i+enti;i&a $p$rtunitJKi'e Li pr$)'e3e'e +e 3ar7etin%0
pentru a p'Jnui pr$%ra3e Li a eva'ua per;$r3anKe"
In;$r3aKii'e +in )a#e'e +e +ate p$t pr$veni +in 3u'te surse" Departa3entu' +e
&$nta)i'itate pre%JteLte +e&'araKii ;inan&iare Li pJstrea#J rap$arte +eta'iate asupra vFn#Jri'$r0
&$sturi'$r Li ;'u,u'ui +e &apita'" Rap$arte +e ;a)ri&aKie asupra pr$%ra3u'ui +e pr$+u&Kie0 asupra
transp$rturi'$r Li inventare'$r" F$rKa +e vFn#are rap$rtea#J +espre rea&Kii'e +istri)uit$ri'$r Li
a&tivitJKi'e &$3petit$ri'$r" Departa3entu' +e 3ar7etin% ;urni#ea#J in;$r3aKii asupra +ate'$r
+e3$%ra;i&e0 psi/$%ra;i&e a'e &u3pJrJt$ri'$r Li asupra &$3p$rta3entu'ui '$r0 iar +eparta3entu'
+e re'aKii &u &'ienKii Kine rap$arte asupra satis;a&Kiei &'ienKi'$r sau pr$)'e3e'$r a&est$ra" Stu+ii'e +e
&er&etare ;J&ute pentru un +eparta3ent p$t $;eri in;$r3aKii +e va'$are Li a't$ra"
Inte'i%enKa +e 3ar7etin% repre#intJ &$'e&tarea Li ana'i#a siste3ati&J a in;$r3aKii'$r
+isp$ni)i'e pu)'i& +espre &$3petit$ri Li +espre +e#v$'tJri'e +in 3e+iu' +e 3ar7etin%" S&$pu'
inte'i%enKei +e 3ar7etin% este B3)unJtJKirea +e&i#ii'$r strate%i&e0 eva'uarea Li +es&$perirea
a&tivitJKi'$r &$3petit$ri'$r Li +es&$perirea ti3purie a $p$rtunitJKi'$r Li a3eninKJri'$r"
Inte'i%enKa &$3petitivJ a &res&ut +e &Fn+ &$3panii'e BLi spi$nea#J &$3petit$rii +in &e
Bn &e 3ai 3u't" Te/ni&i'e 3er% +e 'a inter$%area pr$prii'$r an%a<aKi pFnJ 'a eva'uarea pr$+use'$r
&$3petit$are Li 'a &er&etarea pe internet" Mu'tJ inte'i%enKJ p$ate ;i strFnsJ +e 'a $a3enii +intrA$
&$3panie 2 +ire&t$ri0 in%ineri0 $a3eni +e LtiinKJ0 a%enKi +e &u3pJrare Li ;$rKa +e vFn#are"
O &$3panie p$ate +e ase3enea sJ $)KinJ in;$r3aKii i3p$rtante +e 'a ;urni#$ri0
+istri)uit$ri Li &'ienKi +e )a#J sau $)servFn+uALi &$3petit$rii" Ea p$ate &u3pJra Li ana'i#a
pr$+use'e &$3petit$ri'$r0 p$ate 3$nit$ri#a vFn#Jri'e a&est$ra0 &Juta n$i 'i&enKe Li e,a3ina 3ai
3u'te tipuri +e +$ve#i"
C$3petit$rii p$t re'eva in;$r3aKii prin rap$arte'e anua'e0 pu)'i&aKii +e a;a&eri0
e,p$#iKii &$3er&ia'e0 &$3uni&ate +e presJ0 re&'a3e Li pa%ini 1e)" Internetu' se +$ve+eLte a ;i $
sursJ vastJ +e in;$r3aKii $;erite +e &$n&urenKi" Ma<$ritatea &$3panii'$r p'asea#J &antitJKi en$r3e
+e in;$r3aKii pe siteAuri'e '$r 1e)0 $;erin+ +eta'ii pentru a atra%e &'ienKi0 parteneri0 ;urni#$ri sau
$;erte +e &u3pJrare a 'i&enKei"
Cer&etarea +e 3ar7etin% repre#intJ &$'e&tarea0 ana'i#a Li rap$rtarea siste3ati&J +e +ate
re'evante pentru $ situaKie spe&i;i&J +e 3ar7etin% &u &are se &$n;runtJ $ $r%ani#aKie" C$3panii'e
;$'$ses& &er&etarea +e 3ar7etin% Bn situaKii variate" De e,e3p'u0 ea p$ate a<uta 'a eva'uarea
8
p$tenKia'u'ui pieKei0 'a BnKe'e%erea satis;a&erii &'ientu'ui Li a &$3p$rta3entu'ui +e &u3pJrare? ea
p$ate 3Jsura e;i&ienKa sta)i'irii preKuri'$r Li a a&tivitJKi'$r +e pr$3$vare Li +istri)uKie a unui
pr$+us"
Une'e &$3panii 3ari au pr$priu' +eparta3ent +e &er&etare &are 'u&rea#J B3preunJ &u
+ire&t$rii +e 3ar7etin% asupra pr$ie&te'$r +e &er&etare a pieKei" ALa ;a& P$'i&$'$r0 Du;a0 K$)er Li
3u'te a'te'e" On p'us0 a&este &$3panii0 &a Li e&/iva'enKii '$r 3ai 3i&i an%a<ea#J a+esea spe&ia'iLti
+in e,teri$r pentru a se &$nsu'ta &u 3ana%e3entu' asupra un$r pr$)'e3e +e 3ar7etin% spe&i;i&e
Li a &$n+u&e stu+ii +e 3ar7etin%" CFte$+atJ0 ;ir3e'e &u3pJrJ pur Li si3p'u +ate strFnse +e ;ir3e
e,terne pentru a 'e a<uta Bn /$tJrFri'e +e 3ar7etin%"
Pr$&esu' +e &er&etare +e 3ar7etin% are patru paLi> +e;inirea pr$)'e3ei Li a $)ie&tive'$r
&er&etJrii0 +e#v$'tarea p'anu'ui +e &er&etare0 i3p'e3entarea p'anu'ui +e &er&etare Li interpretarea
Li rap$rtarea +es&$periri'$r"
Stu+ii'e +e &er&etare se p$t +$ve+i instru3ente puterni&e +e &$nvin%ere? &$3panii'e
;$'$ses& a+esea re#u'tate'e Bn &a3panii'e pu)'i&itare" T$tuLi0 3u'te stu+ii +e &er&etare apar astJ#i
a ;i +$ar 3$+a'itJKi +e a ri+i&a pr$+use'e Bn $&/ii &$nsu3at$ru'ui" De ;apt0 Bn anu3ite &a#uri0
s$n+a<e'e par sJ ;i ;$st &$n&epute pentru a pr$+use e;e&tu' +$rit"
Ce ii propune co(pania PaintStar a realizeze*
Pr$)'e3a +e&i#i$na'a ;$r3u'ata in pr$ie&tu' +e &er&etare +e 3ar7etin% este +e;inita
prin &resterea &$tei +e piata si a n$t$rietatii pentru a a<un%e 'a un nive' apr$piat &u &e' a'
&$3panii'$r &$n&urente"
Piata 'a&uri'$r si v$pse'e'$r este una ;$arte pr$;ita)i'a0 &/iar +a&a in pre#ent ea insa
a s&a#ut" Pe piata +e pr$;i' prin&ipa'ii &$n&urenti sunt P$'i&$'$r0 K$)er Piatra Nea3t0 Du;a si
Fa)rD$"
+e&inirea pro"le(ei de cercetare'
Siste3 +e +istri)utie ina+e&vat
Cana'u' +e +istri)utie repre#inta $ retea $r%ani#ata +e a%entii si institutii &are
+es;as$ara a&tivitati 3enite sa ;a&a 'e%atura Bntre pr$+u&at$ri si &$nsu3at$ri sau &u a'te
&uvinte +ru3u' par&urs +e pr$+us +e 'a '$&u' $)tinerii sa'e si pFna 'a '$&u' un+e se &$nsu3a"
Cana'e'e +e +istri)utie uti'i#ate sunt &e'e s&urte 2 &u un sin%ur inter3e+iar0 &e au +eter3inat
pie+erea 3u't$r &$nsu3at$ri" In ve+erea sta)i'itatii siste3e'$r +e +istri)utie se $ptea#a in
&$ntinuare pe &ana'e 'un%i A &u +$i sau 3ai 3u'ti inter3e+iari" E;i&ienta +istri)utiei nu
+epin+e +$ar +e 'un%i3ea sa &i +e 3$+u' &u3 Bsi Bn+ep'ineste atri)utii'e0 si +e &a'itatea
servi&ii'$r prestate +e inter3e+iari" Inter3e+iarii Bn+ep'ines& 3ai 3u'te ;un&tii 'e%ate +e
pr$&esu' +e +istri)utie> ;un&tii tran#a&ti$na'e .&u3parare0 vFn#are0 asu3area ris&uri'$r 'e%ate
+e pr$prietatea )unuri'$r40 ;un&tii '$%isti&e .&$n&entrarea )unuri'$r +in surse +iverse Bn
a&e'asi '$&0 +ep$#itare0 s$rtare0 transp$rt40 ;un&tii +e ;a&i'itare a vFn#ariiA&u3pararii .;a&i'itati
;inan&iare0 &'asi;i&area pr$+use'$r pe &ate%$rii +e &a'itate0 &er&etarea pietei et&"4 &eea &e
;a&i'itea#a siste3u' $r%ani#ati$na' a' &$3paniei PaintStar" Lati3ea &ana'u'ui repre#inta
nu3aru' inter3e+iari'$r +istri)iutit$ri +e 'a&uri si v$pse'e0 prin &are se p$ate asi%ura
+istri)uirea pr$+use'$r Bn &a+ru' ;ie&arei ;a#e +e +ep'asare a pr$+usu'ui spre &$nsu3at$r"
A+Fn&i3ea &ana'u'ui &e e,pri3a %ra+u' +e apr$piere a u'ti3u'ui +istri)uit$r +e '$&uri'e
e;e&tive +e &$nsu3 sau +e uti'i#are a unui pr$+use'$r este +e ase3enea i3)unatatita"
Strate%ia +e +istri)utie este una e,&'usiva &ea are &a $)ie&tive i3a%ine +e
presti%iu0 &$ntr$' asupra &ana'u'ui0 sta)i'itatea pretu'ui si pr$;ituri 3ari" Inter3e+iarii sunt
3u'ti0 +ar sta)i'iti pe &riterii pre&ise" C$nsu3at$rii sunt '$ia'i 3ar&ii0 +ispusi sa &a'at$reas&a
pentru a &u3para pr$+usu'0 s$'i&ita servi&ii spe&ia'e +in partea pr$+u&at$ru'ui si
inter3e+iari'$r"A&tiuni'e +e 3ar7etin% se &$n&entrea#a pe servi&ii +e &a'itate si se pr$pune $
!
+istri)utie intensiva &e presupune +istri)uirea pr$+use'$r sau servi&ii'$r printrAun nu3ar &Ft
3ai 3are +e unitati +e +es;a&ere" Este &ea 3ai p$trivita 3$+a'itate +e +istri)utie pentru
)unuri'e +e 'ar% &$nsu3"
I3a%ine +e 3ar&a inve&/ita
C$nsu3at$rii interpretea#a t$ate in;$r3atii'e pr$venite +e pe piata 'a&uri'$r si
v$pse'e'$r" Se +e$se)es& trei &ate%$rii>
A i3a%inea +$rita .&$respun#at$are $)ie&tive'$r ;i,ate +e ;ir3a4
A i3a%inea ;i&tiva .i3presia +in interi$r +espre &eea &e se inta3p'a in e,teri$ru' ;ir3ei4
A i3a%inea e;e&tiv per&eputa +e pu)'i&"
I3a%inea +e 3ar&a a pr$+usu'ui ;a&e re;erire 'a aspe&te 'e%ate +e $ri%ine0
pre#entare .;$r3a0 &u'$ri0 a3)a'a<40 pret0 &ana'e +e +istri)utie si +e pr$3$vare uti'i#ate0
n$t$rietate"
Nu3aru' re+us a' pun&te'$r +e van#are si a 3a%a#ine'$r +e pre#entare
In 3$3entu' +e ;ata se &$nsi+era &a nu3aru' unitati'$r +e van#are pe terit$riu'
R$3aniei este insu;i&ient"
Ce tre"uie a &aca co(pania Paint Star*
Pentru a s$'uti$na pr$)'e3a +e&i#i$na'a +e &restere a &$tei +e piata pana 'a
s;arsitu' a&estui an sAa +e&is 'ansarea unui n$u pr$+us a+resat restaurarii &'a+iri'$r0 3ai a'es
&a sAa in&eput pr$&esu' +e rea)i'itare a' &'a+iri'$r +in :u&uresti" Crestera van#ari'$r si a
n$t$rietatii se va rea'i#a prin i3p'e3entarea un$r &ana'e +istri)utie 3ai e;i&iente0
i3)unatatirea i3a%inii +e 3ar&a0 &restera nu3aru'ui +e unitati +e van#are si testarea
a&&epta)i'itatii &$n&eptu'ui"
Sta"ilirea o"iecti#elor cercetarii
In &e'e &e ur3ea#a v$3 ana'i#a ;ie&are $)ie&tiv in ;un&tie +e &$3p$nente'e 3i,u'ui
+e 3ar7etin% in ve+erea 'ansarii n$u'ui pr$+us a+resat restaurarii &'a+iri'$r>
+e#v$'tarea si testarea pietei pentru n$u' pr$+us
ana'i#area pr$+use'$r si3i'are a;'ate pe piata
e'a)$rarea pr$+usu'ui
;$r3area unei e&/ipe +e pr$+u&tie
sta)i'irea 3$+u'ui +e a3)a'are si a &ara&teristi&i'$r a3)a'a<u'ui .3ateria'0 +i3ensiune0
&u'$are0 3$+e'4
;$r3u'area unei p$'iti&i +e 3ar&are si 'ansare a 3ar&ii
sta)i'irea pretu'ui
ana'i#a preturi'$r &$n&urenti'$r
se'e&tarea 3et$+ei +e +eter3inare a pretu'ui

sta)i'irea &$n+itii'$r si ter3eni'$r van#arii


ana'i#a &ana'e'$r +e +istri)utie
sta)i'irea &entre'$r +e +istri)utie
ana'i#a 3et$+e'$r +e transp$rt
sta)i'irea #$ne'$r +e van#ari
'ansarea pe piata
+e#v$'tarea 3esa<e'$r pu)'i&itare
'ansarea in ;ata 3assA3e+ia
Intoc(irea o&ertei de cercetare
Tit'u' pr$ie&tu'ui +e &er&etare>
Stu+iu' a&&epta)i'itatii n$u'ui pr$+us +e &atre &$nsu3at$rii vi#ati
Pr$)'e3a +e&i#i$na'a>
Crestea &$tei +e piata &u 5G pana in +e&e3)rie (!!6 si a n$t$rietatii i3a%inii +e 3ar&a
Pr$)'e3a +e &er&etare>
Cana'e +istri)utie 3ai e;i&iente0 i3)unatatirea i3a%inii +e 3ar&a0 &restera nu3aru'ui
unitati'$r +e van#are si testarea a&&epta)i'itatii n$u'ui pr$+us"
S&$pu'>
Cun$asterea a&&epta)i'iatii n$u'ui &$n&ept
Surse +e +ate se&un+are>
Pu)'i&atii in+epen+ente
Met$+$'$%ia +e &er&etare>
An&/eta pe )a#a +e &/esti$nar prin intervievarea pers$na'a a &$nsu3at$ri'$r
Ne&esaru' +e ti3p si pers$na'>
In a&tivitati'e +es;asurate in ve+erea rea'i#arii p'anu'ui +e &er&etare v$r ;i i3p'i&ati 3e3)rii
tutur$r &$3parti3ente'$r +e a&tivitate a &$3paniei0 un r$' inse3nat avan+uA' &$3parti3entu'
&$3er&ia' .&e' &are se $&upa si +e a&tivitatea +e 3ar7etin% in &a+ru' s$&ietatii4 &are se va
$&upa +e t$ate &$3p$nente'e 3i,u'ui +e 3ar7etin%0 respe&tiv pr$+us0 pr$3$vare0 pret0 si
+istri)utie" Pe 'an%a a&estia v$r 3ai parti&ipa si &$3parti3ente'e +e pr$+u&tie0 ;inan&iarA
&$nta)i' si +e &er&etare +e#v$'tare" C$3parti3entu' +e resurse u3ane se va $&upa +e
re&rutarea si ;$r3area e&/ipei resp$nsa)i'e &u &$nta&tarea &$nsu3at$ri'$r in ve+erea
&$3p'etarii &/esti$naru'ui" Ti3pu' a'$&at &er&etarii +e a&&epta)i'itate a n$u'ui pr$+us este +e $
'una in peri$a+a (! 3artie 2 (! apri'ie (!!"
,or(ularea ipotezelor cercetarii.
In &$ntinuare au ;$st evi+entiate $p$rtunitati'e &$3paniei Paint Star in ve+erea
intr$+u&erii unui pr$+us +estinat restaurarii a 3$nu3ente'$r ist$ri&e si a &'a+iri'$r ve&/i>
In R$3ania e,ista un nive' +e &$nsu3 ;$arte s&a#ut ;ata +e a'te piete +in Eur$pa0
+e un+e si p$tentia'u' i3ens +e &restere a pietei +e 'a&uri si v$pse'e"
R$3ania are un p$tentia' ;$arte 3are +e +e#v$'tare pentru piata 'a&uri'$r si a
(
v$pse'e'$r 3ai a'es +at$rita &resterii &ererii ;u'3inante inre%istrate +e in+ustria &$nstru&tii'$r"
A&easta &restere revine pe sea3a ren$varii '$&uinte'$r ve&/i si 3ai a'es +in partea n$i'$r
pr$ie&te re#i+entia'e"
P$si)i'itatea +e e,tin+ere +upa (!!6 3ai a'es 'a nive' eur$pean0 $+ata &u a+erarea
'a Uniunea Eur$peana0 +ar si intrarea pe piete n$i"
+eter(inarea ne#oilor de in&or(atii.
De Bn+atJ &e au ;$st ;i,ate te3a Li $)ie&tive'e &er&etJrii0 este ne&esar sJ se trea&J 'a
i+enti;i&area tipuri'$r +e in;$r3aKii +e &are e,e&utanKii &er&etJrii au nev$ie pentru re#$'varea
pr$)'e3e'$r a'e &Jr$r ip$te#e au ;$st +e<a ;$r3u'ate" Pentru a&easta0 este )ine sJ se
e'a)$re#e 'iste &Ft 3ai &uprin#Jt$are &u t$ate %enuri'e +e in;$r3aKii &are sAar putea +$ve+i uti'e
atin%erii s&$puri'$r &er&etJrii .Li veri;i&Jrii ip$te#e'$r40 +in &are sJ se e,tra%J ap$i &e'e &are v$r
;i uti'i#ate e;e&tiv"
In;$r3atii'e pe &are tre)uie sa 'e $)tina &$3pania ana'i#ata sunt 'e%ate +e>
&$nsu3u' 3ar&ii Paint Star
tipuri +e pr$+use &$nsu3ate
a'te 3ar&i &$nsu3ate
eva'uarea atri)ute'$r 3ar&ii Paint Star
per&eptia 3ar&ii +e &atre uti'i#at$r
&$3p$rta3entu' +e &$nsu3 pentru pr$+usu' vi#at
i3p$rtanta atri)ute'$r pr$+usu'ui
'$&u' +e a&/i#itie a' pr$+usu'ui
Alegerea (etodei de colectare a datelor.
Instru3entu' ;$'$sit pentru &$'e&tarea +ate'$r i' repre#inta &/esti$naru' iar te/ni&i'e
+e a+3inistrare a &/esti$naru'ui sunt ap'i&ate atat pers$ane'$r <uri+i&e &at si &e'$r ;i#i&e in
+$3eniu' privat a' a&est$ra0 pe )a#a +e interviu"
Concluzii
Din t$ata %a3a +e pr$+use +isp$ni)i'e0 &$nsu3at$ru' este &$nstient +e e,istenta
+$ar a unei p$rtiuni a a&esteia0 iar +in a&easta va &$nsi+era &a ;iin+ a&&epta)i'e +$ar &ateva"
Intre &riterii'e +e eva'uare +upa &are &$nsu3at$rii &$3para +i;erite'e variante a'e
v$pse'e'$r se nu3ara> pretu'0 reputatia 3ar&ii si pre#enta sa &$nstanta pe piata0 &a'itatea"
C$nsu3at$ru' a'e%e ;ie 3ai intai 3ar&a si ap$i '$&u' +e un+e sa &u3pere0 ;ie a'e%e
intai '$&u' si ap$i 3ar&a0 sau 'e p$ate a'e%e pe a3an+$ua +e$+ata"
A'e%erea '$&u'ui +e &u3parare a v$pse'ei +epin+e +e situarea in spatiu a
3a%a#inu'ui .sunt a'ese in spe&ia' 3a%a#ine'e )ine apr$vi#i$nate si a;'ate in apr$piere40 +e
%a3a s$rti3enta'a $;erita0 +e nive'u' preturi'$r0 +e &$3p$rta3entu' pers$na'u'ui +e van#are
.sunt pre;erate 3a%a#ine'e &u un pers$na' pre%atit si a3a)i'40 +e a3)ianta interi$ara0 +e
&a'itatea &'iente'ei si +e re&'a3a"
Cu3paraturi'e 'e%ate +e +e&$ratiuni interi$are sunt +e $)i&ei p'ani;i&ate +inainte"
Nu se &u3para v$psea +in i3pu's0 si +a&a &$nsu3at$ru' este 3u'tu3it si +e &a'itati'e v$pse'ei
atun&i e' va repeta &u3pararea a&e'easi 3ar&i"
3
*" !rientarea de (arketing a organizatiei.
Orientarea +e 3ar7etin% .&atre &'ient4 a ;ir3ei a ;a&ut p$si)i'a uti'i#area e;i&ienta a
;ee+)a&7Au'ui in;$r3atii'$r +e piata in > 'ansarea +e n$i pr$+use0 i3)unatatirea pr$+use'$r
e,istente si in $;erirea unui pa&/et +e servi&ii in ;a#a +e preAvan#are0 van#are si p$stAvan#are
.e+itarea 3ateria'e'$r +e pre#entare0 &$nsu'tanta si asistenta 'a ap'i&area pr$+use'$r0
re&$3an+ari privin+ eta'area pr$+use'$r in ra;t0 asi%urarea unui servi&iu rapi+ si e;i&ient +e
$n$rare a &$3en#i'$r0 inre%istrarea si tratarea re&'a3atii'$r0 et&4"
Pentru a raspun+e pr$3pt nev$i'$r variate a'e &'ienti'$r sai0 a&tivitatea s$&ietatii
este i3partita in +ivi#ii0 +ivi#ia pr$+use'$r in+ustria' si +ivi#ia pr$+use'$r +e 'ar% &$nsu3"
Se&t$ru' in+ustria' este a&$perit +e ur3at$are'e +ivi#ii>
A Grun+uri anti&$r$#ive
A P$psea 3ar&a< rutier
A S$'utii pentru intarirea=+e#%/etarea )et$nu'ui
A S$'utii anti+erapante
Se&t$ru' )unuri'$r +e 'ar% &$nsu3 este a&$perit +e ur3at$are'e +ivi#ii>
A rasini
A pr$+use pentru 'e3n
A v$pse'e pu')eri
A pr$+use +e&$rative
In +e&ursu' e,istentei sa'e0 ;ir3a Paint Star a ur3arit a'e%erea &e'$r 3ai e;i&iente
&ana'e +e +istri)utie pentru pr$+use'e sa'e" P$rt$;$'iu' initia' nu3ara +$ar &ativa &'ienti
se&t$ru' )unuri'$r +e 'ar% &$nsu3 +in :u&uresti0 a<un%an+ &a in ;$r3a sa a&tua'a ;ir3a sa
+ispuna +e $ retea nati$na'a +e +istri)uit$ri0 &are pr$3$vea#a si &$3er&ia'i#ea#a0 in spe&ia'0
pr$+use'e +estinate se&t$ru'ui +e 'ar% &$nsu30 pr$+use'e in+ustria'e ;iin+ 'ivrate +ire&t
uti'i#at$ri'$r ;ina'i"
La nive' +e 3ar7etin% si 3ana%e3ent e,ista $ per3anenta pre$&upare +e
pr$3$vare a 3ar&ii Paint Star0 pre$&upare tra+usa in initierea si sustinerea &a3panii'$r
pr$3$ti$na'e 3e+ia0 a;isa<0 sti3u'are a &'ienti'$r0 a&tiuni +e 3er&/an+isin%0 pre#enta 'a
tar%uri'e +e pr$;i' nati$na'e si internati$na'e"
In ;un&tie +e nev$ia &areia i se a+resea#a0 e3ai'uri'e0 'a&uri'e si v$pse'e'e
+e&$rative &$3er&ia'i#ate +e Paint Star0 se %rupea#a in +$ua &ate%$rii>
a- ite(e de acoperire in ol#enti organici0 pe )a#a +e rasini a'&/i+i&e0 +estinate
pr$te&tiei si +e&$rarii supra;ete'$r +in 3eta'0 'e3n0 #i+arie0 sti&'a0 in 'u&rari'e +e &$nstru&tii >
'$&uinte0 &'a+iri pu)'i&e0 &$n;e&tii 3eta'i&e0 +ru3uri si p$+uri" Siste3u' este ;$r3at +in > &/it
Q %run+ Q v$psea Q e3ai'
"- ite(e de acoperire pentru zidarie .zugra#eli-0 &$nstituite +in %run+ pentru
#i+arie .a3$rsa40 v$pse'e 'ava)i'e pentru interi$r0 e,teri$r sau pentru ;ata+e si ten&uie'i
+e&$rative 'ava)i'e +e interi$r si e,teri$r0 in varianta a')a sau nuantata"
*
F$r3u'ari'e spe&ia'e &are stau 'a )a#a pr$+use'$r +i'ua)i'e &u apa0 rea'i#ate in
pre#ent0 per3it $)tinerea un$r a&$periri ;ina'e +ura)i'e0 &u aspe&t +e&$rativ +e$se)it"
Pr$+use'e +i'ua)i'e &u apa p$t ;i uti'i#ate atat +e &atre &$nsu3at$ru' &asni& &at si in in+ustrie0
a&$periri'e ;ina'e avan+ atat r$' +e pr$te&tie &at si r$' +e&$rativ"
P$n+erea i3p$rtanta a pr$+use'$r +e&$rative in &i;ra +e a;a&eri a ;ir3ei Paint Star0
a +eter3inat a&$r+area unei atentii +e$se)ite a&estei +ivi#ii in &a+ru' strate%iei +e +e#v$'tare
pe ter3en 3e+iu si 'un%"
Ast;e' se ur3areste pre#entarea pr$+use'$r in a3)a'a<e &u un +esi%n &at 3ai
atra&tiv si pe &apa&itati'e +e a3)a'are &e'e 3ai s$'i&itate +e piata sise pr$3$vea#a e,tin+erea
%a3ei +e pr$+use e&$'$%i&e > 'a& pentru par&/et si 3$)i'a in +ispersie ap$asa0 ten&uie'i0 &/it
vini'i&"
Pentru a raspun+e e,i%ente'$r parteneri'$r ;ir3ei0 pr$+use'e +e&$rative au ;$st
testate in &a+ru' 'a)$rat$are'$r +e inspe&tii si in&er&ari +in &a+ru' ;ir3ei si in 'a)$rat$are
spe&ia'i#ate re&un$s&ute pe p'an nati$na' si internati$na'"
Fir3a Paint Star a initiat si +e#v$'tat $ serie +e servi&ii pentru &'ientii sai >
A sustinerea $;erte'$r prin 3ateria'e +e pre#entare0 e,p'i&atii +e uti'i#are s&rise sau i3a%isti&e
&u3 ar ;i>
o ;ise te/ni&e
o 'iste +e preturi
o p'iante
o 3$stre +e pr$+us ap'i&at
o pre'uarea $perativa a &$3en#i'$r0 te'e;$ni& sau in s&ris
o asistenta in ap'i&area si uti'i#area pr$+use'$r
o e;i&ienta si vite#a 'a ;a&turare0 'ivrare si transp$rt
o pri3irea si tratarea re&'a3atii'$r"

/. Concluzii i propuneri pri#ind organizarea acti#itatii de (arketing
C$3panii'e a;'J &e +$res& &$nsu3at$rii Li pr$+u& a&e'e )unuri0 'a preKuri
&$nvena)i'e atat pentru &u3pJrJt$ri &at Li pr$+u&Jt$ri" C$n&eptu' +e 3ar7etin% este $
;i'$#$;ie &are priveLte satis;a&Kia &'ientu'ui +ar Li &FLti%u' re&ipr$&"
SAa +e3$nstrat +e<a &a viit$ru' v$psit$rii'$r 3$+erne se )a#ea#a pe ;$'$sirea
v$pse'e'$r pe )a#a +e apa"De +$i ani 3a<$ritatea tari'$r eur$pene au a+$ptat v$pse'e'e pe
)a#a +e apa" C$n;$r3 +ate'$r pre#entate 'a &$n;erinte'e internati$na'e 0 ;urni#ate +e Institute
O;i&ia'e Internati$na'e +e Cer&etare0 piata a&est$r v$pse'e &reste +in &e in &e 3ai 3u't in
Eur$pa0 un+e 'e%is'atia 3e+iu'ui este t$t 3ai restri&tiva" Dupa a&e'easi esti3ari0 +a&a in #i'e'e
n$astre 3e+ia +e uti'i#are a v$pse'e'$r pe )a#a +e apa este +e 5G0 in ur3at$rii ! ani ea se
va ri+i&a 'a peste 8!G"
Dat$rita n$i'$r 'e%i +e re+u&ere a &antitatii +e s$'vent e3anate in at3$s;era0
v$pse'e'e pe )a#a +e apa au a<uns in u'ti3e'e 'uni 'a *! +e 3ii +e 'itri van+uti si sunt ;$'$site
in peste $ 3ie +e v$psit$rii" A&este v$pse'e repre#inta un siste3 &$3pus +in 93 +e )a#e0 &are
sunt us$r +e a3este&at si 'a &are nu este nev$ie sa ;ie a+au%ati a+itivi0 &ata'i#at$ri0 s$'venti
et&"0 pentru prepararea ei ;iin+ su;i&ienta apa +e 'a r$)inet" Ea este $ ;$r3u'a ;$arte
5
&$n&entrata si nu se se+i3entea#a0 avan+ $ putere +e a&$perire ;$arte 3are" Fata +e s$'venti0
are $ putere +e a&$perire &e re+u&e &u *!G &$nsu3u' +e 3ateria'" P$pseaua p$ate ;i ;$'$sita
atat pentru un retus 3i&0 &at si pentru $ v$psire t$ta'a"
A&est n$u tip +e v$pse'e este &e' 3ai pr$3$vat pe piata si e,ista $ pre$&upare t$t
3ai evi+enta a &$nsu3at$ri'$r spre t$t &eea &e apare n$u si in$vat$r in a&est +$3eniu"
0I0LI!1RA,IA'
" G/e$r%/e Me%/isan0 Tu+$r Nist$res&u A :a#e'e 3ar7etin%u'ui0 E+" E&$n$3i&a0
:u&uresti 88H
(" Manue'a Epure0 Danie' A+rian Gar+an0 Iu'iana Petr$ne'a Gean%u0 Si3$na
C$rina Gu+ei A Cer&etJri +e 3ar7etin%0 E+" Fun+atiei R$3ania +e Maine0 :u&uresti (!!9
3" M$ni&a Pau'a F'itJr A E'e3ente +e 3ar7etin%0 E+" S"C" NaKi$na'a S"A"0 :u&uresti
(!!(
*" I$ana Ce&i'ia P$pes&u 2 Cu3uni&are in 3ar7etin%0 e+itia a IIAa0 E+" Uranus0
:u&uresti0 (!!3
5" G/e$r%/e Pist$' 2 Mar7etin%0 E+" Fun+atiei R$3ania +e Maine0 :u&uresti0 (!!H
9