Sunteți pe pagina 1din 12

PRO

C M Y K

Tu sesizezi, noi îi punem la pãmânt!

de Drãgãºani S~PT~MÂNAL DE INFORMA}IE {I ATITUDINE AL DR~G~{ANIULUI {I AL LOCALIT~}LOR DIN SUD


CONTINE SI INFORMATII
• Anul I • Num`rul 7 • 14 - 20 martie 2008 • pre]: 50 bani JUDETENE!!!
Liberalii îºi
Pavelescu jinduieºte dupã alt... ciolan bat joc ºi de
comuna
Prundeni?!

P a g. 0 6

Primarul
Cîrstina
munceºte
care a capabil, cot la cot cu
„Omul
u t c` nu va fi ci m`car angajaþii...
recunosicmar, s` fac` nainul...„Doctorul
ca [i pr vrea s` ia ciol face mai mult`
c a n alizare, , omul care b inetul s`u, o
o eles cu ` \n ca bil
Alin Pav` decat medicinai trag`, proba f`cut
politic r vrea s`-[i m nenilor, cum a l de
particulaseama dr`g`[eand taxe destum, \n
vil` pe medic, percep minore! Red` dac]ie
[i ca ntru servicii primit` la re itori
mari pere, o scrisoare idelii no[tri citii P a g. 1 1
f
continuanul dintre dvs, pare, c` liberailul
de la u e a \n]eles, se dat` Dr`g`[an t Ion Stãnescu
car salva nicio [i-au f`cu
nu vo r o tr iv` , face parc de
ci, dimpn via]` din a-l
un ]el \ istruge! un milion de
d 05
„pag euro!

“Maºina de vot a funcþionat P a g. 1 1


mereu, dar comuna Restaurantul
primitivã a rãmas!!”
CASA VERDE
Cel mai modern
local din
Drãgãºani,
recomandat de
VIP-URI
internaþionale
ORGANIZEAZÃ MESE FESTIVE CU DIFERITE
OCAZII, LA CELE MAI AVANTAJOASE
SOCIAL Pag. 04 CITI}I: PRETURI!!! TEL: 0250-8
813.489
02 14 - 20 MARTIE Interviuri Politice
OPINII POLITICE

De vorbã cu
Dezbateri politice cu vicepreºedintele PRM Vâlcea pe probleme de propagandã

|l doare?

Nicu Silvestru
Se constat` c` unora le-a
venit mintea acas`. Au
\nceput s` \n]eleag` c` f`r` o
economie puternic` cu unit`]i
moderne de produc]ie, cu o
agricultur` tehnologizat` [i
mecanizat`, cu \nv`]`mânt de
toate gradele eficient, cu un
sistem de asigurare al
s`n`t`]ii dedicat cet`]eanului nu
cât timp crede]i c` ar bil s` fii [i la putere, s` ai se poate face o ]ar` cu nivel de
mai exissta acesst [i un [ef ca Frâncu, iar trai ridicat. Au ajuns la concluziile pe care fostul Partid
mun
nicipiu? Dr`g`[aniul, cu toate a- Socialist al Muncii [i continuatorul s`u, Partidul Alian]a
cestea, s` arate ca [i când Socialist` le-a semnalat \nc` de la \nfiin]are. Suntem
- Dr`g`[aniul a[teapt`, \n ar fi uitat americanii s` vocea care a atras continuu aten]ia asupra modului
fiecare zi, s` \[i dea ulti- bombardeze timp de vreo oneros pentru economia românesac` \n care se face
ma suflare. Sunt numai dou` zile Irakul [i l-ar fi privatizarea. Am declarat c` o economie care nu poate
oameni cu fe]e posomorâ- confundat cu municipiul s`-[i exploateze resursele energetice transform` ]ara
te. Acest lucru, pentru nostru dintre vii... \ntr-o colonie. Am reclamat ilegalit`]ile comise de
mine, este un semnal de institu]ii ale statului [i persoane private pentru
alarm` c` trebuie schim- - Ce spun ne electoratul \nstr`inarea averii statului prin retroced`ri de
bat ceva neap`rat. |i desspre faptul c`, pe propriet`]i c`tre indivizi ce nu-[i pot demonstra cu acte
mul]umesc Domnului c` drumul ce assigur` mo[tenirea. Am avut o atitudine critic` corect` asupra
suntem \n an electoral [i leg`tura \ntre Râmn nic,
doar de dr`g`[eneni de- Dr`g[an ni [i Craiova, reformei din educa]ie, s`n`tate sau justi]ie. Justificat ne
pinde dac` vor s` r`mâ- oamen nii lui Iordache \ntreb`m: de ce trebuie s` treac` aproape 20 de ani ca s`
n` \n ora[, sau vor s` c`rau griblur` cu f`ra[ul vedem adev`rata fa]` a societ`]ii capitaliste s`lbatice din
treac` calea ferat`! dinn saci, o turn
nau \n România? De ce constat`m c` toat` aceast` reform` s-a
gropi [i apoi o \nc`lzeau f`cut haotic f`r` un program acceptat de for]e politice
- Cum vi se pare faptul cu butelia? dar [i de cet`]eni? R`spunsul poate fi uneori simplu. Nu
c` Iordache d` in nterviuri s-ar mai fi putut jefui f`r` a fi tra[i la r`spundere. A[
\n ziare eviden nt pl`tite - Unde te duci, \n Dr`g`- putea s` explic pe multe pagini cum s-a distrus [i cum s-a
de liberali, \nlocul lui [ani, nu vezi str`zile din furat. Doresc \ns` s` subliniez c` la starea de ast`zi a
Pavelesscu, innstruinndu-ll cauza gropilor, iar cu ]`rii un aport interesat [i-au adus [i aceia ce se erijeaz`
prinn aceassta ca nu sumele pe care ei vor s` le \n conduc`tori ai mi[c`rii sindicale. \n loc s` se bat`
cumva s` fac` ceva mai aloce pentru a mai da cu- pentru a vinde cât mai scump consumul de for]` de
bunn pen
nru Dr`g`[an ni loare activit`]ii de edil [i munc` ace[tia s-au amestecat \n procesul de privatizare.
decât a f`cut el vreme de pentru a mai p`c`li pu]in Au acceptat concedieri colective clamându-l ca pe un
opt anni? electoratul nu fac decât mare succes al misc`rii sindicale. Vezi doamne ne-am
- Cum comen nta]i domnul Iordache, cu care s` semene griblur` a[tep- manifestat grija fa]` de oameni [i \n realitate i-am l`sat
atitudinnea directorului nu pot spune nici c` ma o - S` zicem c` domnul tând ca s` r`sar` asfalt. pe drumuri sau s` se descurce prin ]`ri str`ine. Poate nu
adjunnct de la {coala rela]ie epropiat`, dar nici Iordache d` dovad` de Cel mai bine pentru ei ar atacam acest subiect dac` nu ap`rea privatizarea
Tudor Vladimiresscu, c` suntem du[mani, s-a spirit de echip`, asta ca fi dac` acesta ar r`s`ri activelor de la OLTCHIM S.A. A fost vândut` divizia
PNL-iistul Emil Ion nesscu, sup`rat. Dar el este de s` nu spun spirit de hait`. chiar \n ziua alegerilor. agroalimentar`. Cump`r`torul cump`r` active dar nu \[i
de a le lua ap`rarea apreciat mai mult pentru Este mult mai omod [i te ia responsabilitatea prelu`rii for]ei de munc`. Consider`
colegilor liberali, ceea ce a f`cut pentru el, sim]i mai acoperit dac`, - Mai are Dr`g`[an niul c` au salarii mari. Are o solu]ie simpl`. For]a de munc`
suss]in
nân
nd c` atun nci cânnd nu pentru municipiul dup` tine, vine tot unul [an
nse s` redevinn` se disponibilizeaz`, se pl`tesc salarii compensatorii, de la
Iordache a ven nit la Dr`g`[ani! O spun \nc` de al t`u, pentru c` ai capitala in
ndusstrial` a stat bun \n]eles [i apoi \i reangajez` cu salariu minim pe
con
nducerea mun nicipiului odat` c` Dr`g`[aniul certitudinea c` acesta se sudului jude]ului? economie. Dac` vrea, dac` nu sunt locuri la c`p[uni \n
Dr`g`[an ni, aici nu era arat` jalnic. va face c` uit` s`-]i Spania. Rezultatul, \nc` cca. 900 de oameni f`r` loc de
nici m`car prim`rie? deschid` fi[etul pentru a - P`cat de ceea ce a fost munc`. Iar sindicatul, cel ce trebuie s` apere dreptul
- Chiar nu g`ssi]i niciun
n scoate la iveal` ce ai f`cut Dr`g`[aniul cândva. O- salaria]ilor la munc`, apreciaz` m`sura ca fiind
- P`i, din câte [tiu eu, motiv de bucurie aici? tu incorect. Lucru pe dat`, concura chiar u \n]eleapt`, \n folosul salaria]ilor disponibiliza]i. Sunt
prim`ria a f`cut-o Mu- care un adversar politic l- municipiul Râmnicu Vâl- foarte curios care o s` fie pozi]ia lor atunci când se va
gur Is`rescu. El s-a im- - P`i s` o lu`m pe fiecare ar face de prima dat`! Eu cea! Acum, nu pot decât vinde efectiv unitatea de baz` a societ`]ii [i va fi nevoit
plicat foarte mult \n re- strad` care \i apar]ine [i nu am elemente prin care s` m` rog ca, \n ziua ale- s` accepte disponibilizarea personalului [i eventual
zolvarea unor probleme nu vom g`si m`car un s` ar`t c` Iordache ar fi gerilor, dr`g`[enenii s
din Dr`g`[ani. Prim`ria col] care s`-i plac` ochiu- fost un om incorect, dar fac` ochii mari [i s` pun` reangajarea lui cu salariul minim pe economie. Oare
u s-a f`cut neap`rat ca lui. Dup` mine arat` ca chiar m-ar fi bucurt [i pe [tampila de vot acolo atunci o s`-l doar`?
urmare a eforturilor u- un ora[ cenu[iu... mine s` v`d c` a f`cut unde trebuie! „ DUMITRU DUMITRIU,
nor edili locali. Atunci mai mult pentru Dr`g`- pre[edintelle executiv all PAS Vallcea
când am spus c` Dr`g`- - Dac` ar venni un
n alt [ani, decât pentru el! Eu „ A consemnat Alin
[aniul este la reanimare, liberal la con
nducerea sa, nu concep cum este posi- BARBU

P Valentina Angelica Nicolae are leucemie limfoblastic` S P O D I U M U L S Ã P T Ã M Â N I I


acut` [i a[teapt` ajutorul dvs. Conturi deschise la à MIHAI BOLOCAN,
R Alpha Banck Dr`g`[ani: ION ST~NESCU, viceprimarul municipiului
- \n lei: RO10BUCU896806492511RO01 P primarul comunei Sute[ti Dr`g`[ani GHEORGHE LUNGOCI,
O - \n EURO: RO64BUCU896806492511EU01. pre[edintele PRM Dr`g`[ani
T
B Ã

L M
Â
E
N
Pentru dragostea Pentru c` este, \n continuare, Pentru c` s-a aplecat asupra
M I manifestat` fa]` de localitatea cel mai agreat dintre PSD-i[ti problemelor celor mai s`raci
ale c`rei destine a fost ales s` le pentru a se arunca \n lupta oameni din Dr`g`[ani
reprezinte! pentru prim`rie, din partea
A I acestora.

S Incredibil dar adev`rat: Bush, pre[edintele SUA, un stat de la S


à care romnii nu au \nv`’at dect cum s` fac` pornografii a à S.C. GRIG AUTO S.R.L.
demonstrat c` procesul evolu]iei omului [i nu numai este unic
dar nu [i ireversibil. Bush d` dovad` din ce \n ce mai mult c`
are la origini diferite tpuri de maimu]`! ATENTIE!
V N
La noi
E U DE ACUM
Z vii PUTE}I
I
C
R
pieton CUMP~RA
E ºi pleci DACIA LOGAN
DOAR CU
ª Z
I
ºofer! BULETINUL!!!
I
A t i t u d i n e 14 - 20 MARTIE 03

D-ale
EDITORIAL

„Liimbaj
Dr`g`[aniului...
de preffesori...””
Acum este clar. Am
ajuns s` m` \ntreb cum
dracu’ de i-au primit `ia
de la ISJ-ul vâlcean, pe
posturile de directori la
{coala Nicolae B`lcescu
1Fugi de pop`, bre! -va urma- din municipiul Dr`g`[ani,
pe liberalii Ludmila ALIN BARBU
Ciurduc [i Adrian
Codreanu. Pân` mai ieri,
Un pop` din Dr`g`[ani 1Scheletul m` \ntrebam acela[i lucru: cum de l-au trimis \n
Parlament, vâlcenii pe Emilian Frâncu! A, da... A[a
A vrut s` fac` mul]i bani. \n via]` e: Partidul s` tr`iasc` cu listele lui cu tot! S`
vedem cum va mai fi când s-o introduce
O asocia]ie-[i f`cu uninominalul! Bine ar fi s` se introduc` un fel de
Decât printr-o rug`. uninominal [i la desemnarea membrilor PNL care
{i pre[edinte se puse acu’. O p`pu[`-nalt` s` conduc` anumite institu]ii de \nv`]`mânt. Dac`
{i cam cr`c`nat` De ceva timp \ncoace Frâncu [i-a pl`tit o parte din p`cat, \n sensul c` [i-
De curând li se ivi-n cale a cerut scuze c` m-a f`cut “psihopat” pentru
Cineva s` le-aduc` bun`stare. A supt o bomboan` E prieten` cu o... piftie, drace! simplul fapt c` am scris de el, r`mânând doar s`
fac` acest lucru [i public, pe liberalii dr`g`[eneni,
|ns` lacomi cum erau,]inea, Dup` ce-a-nfipt-o-n blan`. Din bolid când ie[eau \n special pe Alin Pavelescu, Gheorghe Bran,
Gheorghe Iordache, Ludmila Ciurduc [i Adrian
La bani gândurile le stau. P`pu[arul CroDo, gelos pe La cump`r`turi mergeau. Codreanu, nu-i mai iart` nici popa, nici dracu! |n
blana ei ....................................... fapt, s`pt`mâna care tocmai se \ncheie acum, \ntr-
Soa]a lui cu nume de manelist` una dintre zile, am vrut s` am o discu]ie cu cei doi
S-a sup`rat foc Acum Gyuli a mea directori de la B`lcescu, ca s` le aduc la cuno[tin]`
Mare bolid vru s`-[i trag` pe c` risc` o plângere penal` pentru c` \mi h`r]uie[te
Pe Gyulia, pe loc. E tare „cu minte” angaja]ii, dup` care vor fi da]i [i \n judecat`
pi...st`. pentru mai multe ilegalit`]i, am primit de la
Cunoscu]ii-l opreau |nainte i-au luat-o Ludmila Ciurduc, urm`toarea replic`: “Dai pe
Afacerea le mergea m`ta!”. Iat`, dragi p`rin]i ce [i de la cine \nva]`
{i-l \ntrebau: (...delu]a [i... mencita). copiii dumneavoastr`, \n timpul orelor de curs. Iar
|ns` tot ei d`dur` cu b`]u-n ea. dumneavoastr`, stima]i elevi, pute]i, \n acest caz, s`
„-Ce p`pu[` ai?..... Sunt dou` mure coapte
Un bolid albastru maneaua-[i \njura]i liberi pentru c` nu ar trebui s` mai aib`
Schelet parc` e, Ce sug macaroanele vreunul dintre cei doi curajul s` v` atrag` aten]ia,
privea dar s` mai fac` gestul necugetat de a lua vreo
Cr`c`nat` e, toate. m`sur` \mpotriva voastr`. Inventa]i rubrica de
|n timp ce popa se gândea ACESTE note la purtare pentru profseori! Urgent!
Suge la bomboane Pe bune, ca la carte, MA -
La stupii altora Ca la macaroane! M`i, frate! TERIALE
Ce, cu ani \n urm` \i pierdea ESTE UN
Nu sug pe PAMFLET {I
Când unu’ bâta la cap \i ]inea,
D`-o la o parte
Cum scrie la carte!”. române[te VA TREBUI CONCURS EXCLUSIV
Iar altu’-n c`ru]e-i suia „- N-o pot, m`i frate, dezv`]a Ci pe Voltaire-
CITIT CA
ATARE!!!
PENTRU CITITORII
{i pe popa afacerist \l Macaroane s` sug` ice[te!”. FIDELI:
falimenta! R`spunde]i sincer la urm`toarea \ntrebare [i
pute]i ca[tiga un frumos roman [i chiar premiul
cel mare de 50 de euro. Decupa]i talonul [i

STOP BLITZ De ziua feemeeiloor,


la PDD-L
L, \n loocalul
depune]i-l \n urna de la chio[cul de ziare de vis-
a-vis de Banca Carpatica pana la 1 mai:

TOP-T TEL din


Dr`g`[ani, seecreetarul CE DORI}I S~ CITI}I |N
exeecuttiv, coolooneelul ACEST ZIAR?
Peetree Ni]u nu a rattatt COMENTARIILE NOASTRE
ACIDE LA FAPTELE
nici o feemeeiee! DEMNITARILOR, SAU
ARTICOLE “PACIFISTE”?
R`spunsul dvs.: .......................
...................................................
..........................................

Nume prenume......................
.................................................
Varsta...........................
Profesia...................................
Telefon.....................................
PS: NE ANGAJ~M S~ P~STR~M ATAT
CONFIDEN”IALITATEA DATELOR
PERSONALE CAT SI PE CEA A
R~SPUNSULUI DVS.

SUB SEMNUL ÎNTREBÃRII

CON Care bancuri v` plac mai mult? Cele mai deocheate, sau cele seci [i care devp`urnueg]i`-llm\n , decupa]i talonul [i
cutia de anun]uri [i
CURS
nu con]in nimic legat de sex, ras`, expresii care nu prea sunt la scrisori pe care o g`si]i la chio[cul
\ndemana minorilor etc.? de ziare de vis-aa-vvis de Banca
R`spunsul dumneavoastr`:.................................................profesia:.................................................. Carpatica. Pute]i castiga un
varsta:.................... nr. de tel. la care dori]i s` fi]i sunat/` \n cazul \n care ve]i fi desemna]i frumos roman pentru toate
castig`tori \n urma tragerii la sor]i care va avea loc de 1 aprilie:.......................................................................................... varstele [i gusturile!
04 14 - 20 MARTIE Social
Constatând nimicnicia liberalã, peremiºtii vor o schimbare în Colonia de Rudari...

“Maºina de vot a funcþionat mereu,


dar comuna primitivã a rãmas!!”
cestor oameni.
- La ce concluzie s-aa ajuns \n patru ani, dar nu li s-a
a realizat
urma discu]iilor de s`pt`mâna nimic.
trecut`! Fiind am`gi]i cu pachete [i
- |n urma constat`rii acestor b`uturi alcoolice, precum co-
aspecte sumbre, am stat cu to]ii piii mici care se duc cu z`h`-
la discu]ii, fiecare dintre dum- relul. Dumnealor au solicitat:
nealor având câte ceva de spus
refritor la neajunsurile, s`r`cia - canalizare \n Colonia de
[i mizeria \n care tr`iesc. Toat` Rudari [i colmatarea cana -
ob[tea a fost mul]umit` c` din liz`rii din Cartierul Prim` -
rândul ei a fost desemnat un verii care este \nfundat` [i
reprezentant care s` ocupe un când plou` toren]ial cur]ile [i
loc eligibil, lâng` primar, \n casele sunt inundate;
cazul \n care forma]iunea noas-
tr` politic`, \n care s-au \nscris - s` func]ioneze iluminatul
deja foarte mul]i, va câ[tiga public;
alegerile.
Toat` mul]imea a fost de a- - asfaltarea drumului \n
cord [i a aclamat cele consem- Colonie [i repararea celui din
nate de reprezentantul lor \n Cartierul Prim`verii;
prim`rie, \n persoana consilie-
rului Ilie Mital`. Din discu]iile - reducerea impozitelor \n
purtate de liderul PRM, col (r) func]ie de zon` [i de venituri;
Gheorghe Lugoci [i candidat la
func]ia de primar al munici- - amenajarea unui punct
piului Dr`g`[ani, a reie[it c` medical [i farmaceutic pentru
toat` popula]ia din Rud`rie cazuri de urgen]`;
este con[tient` de faptul c` au
fost o ma[in` de vot teleghida- - \nfiin]area unei [coli cu
t`, din patru \n patru ani. Tele- clasele I-IIV \n Rud`rie,
comanda acestei ma[ini a con- deoarece la {coala Bârsanu
GHEORGHE LUNGOCI ILIE MITAL~ stat din pachetele cu alimente, este prea departe [i iarna le
este mult prea greu celor mici
b`uturile alcoolice [i promisiu-
Liderul organiza]iei munici- promisiuni gratuite. joac`. nile care nu s-au mai materiali- sau asigurarea unui microbuz
pale a PRM Dr`g`[ani, col (r) - Domnule Lungoci, crede]i c` - Este posibil a[a ceva \ntr-oo zat nici pân` \n acest moment. pentru transport [colar;
Gheorghe Lungoci, candidatul cel pu]in pentru moment, acele ]ar` membr` UE [i NATO, “Gata, s-a terminat, Ma[ina de
propus pentru func]ia de cadouri le-aau folosit cât de cât domnule Mital`? vor s-a defectat, ne-a venit - \nfiin]area unei cantine
primar al municipiului dintre rudarilor! - De la Revolu]ie pân` \n mintea la cap, iar la alegerile sociale pentru cei neajutora]i;
vii, \mpreun` cu vicepre[edin- - Alimentele au fost consumate preznt, chiar pe niciunul dintre care vin, nu ne va mai p`c`li
tele Consiliului Jude]ean al rapid, ca [i promisiunile f`cute, edilii ora[ului nu i-a interesat nimeni!” - este glasul mul]imii - \nfiin]area unei b`i
PRM Vâlcea, cu propaganda, aspectul Coloniei Rudarilor de soarta crâncen` [i mizer` a [i mai ales al tinerilor din comunale cu program
Nicu Silvestru, a efectuat o r`mânând mereu acela[i: de Colonia de Rudari [i Cartierul s`pt`mânal, existând, \n
vizit` de lucru \n Colonia de comun` primitiv`! Cine nu acestor oameni nevoia[i. Stra- Prim`verii. |n \ncheierea dis- momentul de fa]`, riscul
Rudari [i Cartierul Prim`verii crede, poate vizita acest loc, ca da pe care ace[tia circul` este cu]iilor care au durat câteva izbucnirii unor epidemii;
al etniei rromilor. Au fost pri- s` se conving` pe viu... s`pat` de gropi \n care zace ore, cei doi reprezentan]i PRM
mi]i [i aclama]i de o mas` mare - Ce se poate vedea prin apa, mocirla [i gunoiul. Ilumi- - col. Gheorghe Lungoci, candi- - cur`]irea zonei de gunoaie
de locuitori, \n fruntea lor cartierul prim`verii [i Colonia natul, gazele [i asfaltul sunt dat la func]ia de primar [i Nicu care sunt adev`rate focare de
aflându-se Ilie Mital`, con- de Rudari? aspecte din domeniul pove[tilor Silvestru, vicepre[edinte al infec]ie pentru toat` ob[tea;
silierul lor care \i va reprezenta - Iat` ce: mizeria \ntruchipat`, nemuritoare sau de adormit Consiliului Jude]ean al PRM, i-
\n prim`rie, promovându-le s`r`cie cras`, case s`r`c`cioase copiii pentru Colonia de Ru- au asigurat pe to]i cei prezen]i - sprijinirea de c`tre edilii
interesele. Astfel, \ntreaga etnie [i insalubre, cultur` la cel mai dari. Starea lor de s`n`tate este c` le va duce la \ndeplinire locali a tinerilor \n vederea
a rudarilor s-a trezit la reali- sc`zut nivel, cu oameni care nu precar`. Nimeni nu s-a preocu- toate dolean]ele, iar \n caz de ocup`rii unui loc de munc`, \n
tate, dându-[i seama c` de la [tiu nici m`car s`-[i scrie nerealizare, \[i vor da demisia func]ie de preg`tirea
Revolu]ie pân` \n prezent, au numele, iar gunoaiele ora[ului pat s` le asigure o asisten]` me- din func]iile ocupate. acestora;
fost o ma[in` de vot teleghidat` sunt la ele acas` \n Rud`rie! dical` gratuit` nici m`car oda-

Rudarii nu
de mai multe forma]iuni politi- Aspectul fizic al oamenilor de t` la patru ani când i-au ame]it - amenajarea de spa]ii verzi pe
ce care nu au dorit altceva aici scoate \n eviden]` suferin- cu pachetele [i promisiunile ca str`zile din aceast` zon` [i
decât s` pun` mâna pe putere. ]a, triste]ea, necazurile... Aici, s` \i aleag`. Ba, chiar mai mult: crearea de responsabilit`]i \n

vor prea
De aproape 19 ani de la nu vezi oameni zâmbind, nici le-au dat conserve sricate ca s` vederea men]inerii acestora \n
Revolu]ia din ‘89, to]i cei care cel pu]in copiii care umbl` \i \mboln`veasc` mai r`u. Vân- stare bun`;
s-au perindat la cârma ora[ului dezbr`ca]i pe strad` [i cu o tul [i ploile toren]iale care le
dintre vii i-au am`git pe rudari
cu pachete de zah`r, ulei, orez,
b`uturi alcoolice, determinân-
du-i s`-i voteze, pe baza unor
coaj` de pâine \n mân`. {i
aceea, plin` de noroi... Sau o
bucat` de m`m`lig` t`v`lit`
prin nisipul \n care ace[tia se
inund` cur]ile [i casele datorit`
canaliz`rii inexistente, [i exis-
tent` \n cartierul Prim`verii,
mult! - distribuirea \n mod just a
ajutorului social c`tre toate
persoanele care beneficiaz` de
acest tip de venit.
dar \nfunda- |n calitatea sa de consilier
t`, reprezin- desemnat, Ilie Mital` a prezen- „ Alin BARBU
t` baia co- tat lista cu ceea ce li s-aau pro - alyn_propress@yahoo.com
munal` a a- mis acestor oameni la fiecare
Banca Cooperatist` Furnica, Agen]ia Dr`g`[ani
Ofer`
urm`toarel
e servicii:
- depozite
cu dobând`
foarte
atr`g`toare;
- o gam`
variat` de
credite pe
termen scurt
[i mediu la
persoane
fizice,
salaria]i [i
pensionari [i
\n condi]ii
foarte
avantajoase. Dr`g`[ani, Strada Traian, Bloc E, Scara B
F l a g r a n t ! ! ! 14 - 20 MARTIE
05
Pavelescu jinduieºte dupã alt... ciolan
Uite cine vrea primar!
Omul care a recunoscut l-a interesat acest lucru, fie
c` nu va fi capabil, ca [i c` din “n” motive
primar, s` fac` nici subiective, ordonatorul de
m`car o canalizare, vrea credite n-a mai avut curajul
s` ia ciolanul... Doctorul
Alin Pavelescu, omul care s` verifice modul cum s-au
face mai mult` politic` executat lucr`rile. |n
decât medicin` \n campania electoral` a
cabinetul s`u particular promis cet`]enilor acestui
vrea s`-[i mai trag`, ora[ c` va face \n a[a fel
probabil, o vil` pe seama \ncât toate str`zile s`
dr`g`[enenilor, cum a beneficieze de canalizare,
f`cut [i ca medic, lucru care nu s-a realizat. A
percepând taxe destul de promis c` va construi mai
mari pentru servicii
minore! Red`m, \n multe sta]ii pentru
continuare, o scrisoare epurarea apei reziduale. Nu
primit` la redac]ie de la s-a realizat. Toate plombele
unul dintre dvs, fidelii cu asfalt au fost efectuate
no[tri cititori care a f`r` a se respecta
\n]eles, se pare, c` tehnologia adecvat`, s`
liberalii nu vor salva dureze decât un singur an,
niciodat` Dr`g`[aniul ci, cheltuielile fiind deosebit de
dimpotriv`, [i-au f`cut mari. A promis c` toate
un ]el \n via]` din a-l
distruge! V` l`s`m pe str`zile vor fi iluminate cu
dumneavoastr` s` l`mpi din stâlp \n stâlp. Nu
decide]i dac` scrisoarea s-a realizat. Ba, dimpotriv`,
primit` la redac]ie este pe unele str`zi cum ar fi:
doar o scrisoare, sau Avram Iancu, Valea
chiar rechizitoriul lui Caselor [i altele, iluminatul UITE
Pavelescu [i al
mentorului s`u,
func]ioneaz` temporar, CINE A FOST
Gheorghe Iordache...
\ntunericul fiind la el acas`.
Sunt str`zi \n ora[ care nu
PRIMAR...
Zilele trecute, sub protec]ia un partid istoric, perimat, care a instituit au fost asfaltate niciodat`. Activitatea [i sute de oameni s` fie priva]i de
anonimatului, un dr`g`[enean curajos s- ca form` de guvernare politico- domnului Iordache \n prim`rie a avut dreptul lor de proprietate, propriet`]ile
a hot`rât s` spun` ce are pe suflet vizavi economic`, exploatarea omului de c`tre un caracter facultativ, \n sensul c`: lor fiind date altor cet`]eni pe criterii
de faptele antisociale ale unor liberali om, ceea ce s-a ;i realizat (taxe [i politice sau alte criterii care contravin
care vor s` conduc` [i de aici \nainte un impozite insuportabile, taxe pentru -prezen]a la serviciu a fost la ora 9, legilor \n vigoare, proprietarii de drept
municipiu pe care au reu[it ba s`-l pun` cump`rarea unui autoturism, lipsa de alteori ora 13, venind doar s` semneze fiind obliga]i s` se adreseze justi]iei
pe butuci, ba s`-l \nglodeze \n datorii, locuri de munc` pentru tineret, cre[terea ca primarul documentele pe linei de pentru a le face dreptate cheltuind
prin primarul Gheorghe Iordache, care pre]urilor la alimentele de baz` [i la fond funciar sau ale compartimentului ultimul leu din buzunar.
nici m`car interviuri nu poate s` dea celelalte materiale f`r` o justificare economic, f`r` s` verifice con]inutul Alte abuze de putere:
ziari[tilor din cauza faptului c` \n timpul real`, corup]ie \n administra]ia public` acestor documente;
programului de lucru pe care \l are ca [i justi]ie etc.) De asemenea, acest partid -au fost zile când domnia sa, datorit` 1. Domnul Moldoveanu, cet`]ean al
primar, prime[te telefoane din minut \n a pornit de la premiza c` “cine nu este faptului c` trebuia s` coordoneze municipiului Dr`g`[ani s-a adresat
minut \n care discut` diametrul sticlelor membru PNL este du[manul nostru”- o lucr`rile \n propria ferm` sau la primarului pentru a-l pune \n posesie cu
de vin pe care le comand` pentru bera]ie politic`. |n acest sens, domnul societatea chimic`, nu a mai trecut pe suprafa]a de teren ce constituie
societatea sa, \n timp ce plângerile Pavelescu fiind pre[edintele organiza]iei la serviciu; parcarea de vis-a-vis de catedral`.
oamenilor zac nerezolvate. Iordache este Dr`g`[ani, pentru a se eviden]ia [i a fi -fiind proprietarul unei societ`]i Domnul Iordache nu a binevoit s`-l
omul care, a[a cum reiese dintr-o fi]uic` sigur c` va fi propus de mai marii PNL comerciale “este firesc” s` se ocupe de pun` \n posesie, motivând c` este
ce apare, pe post de supliment la un ziar de la jude] pentru a candida la func]ia de g`sirea de furnizori [i pia]` de desfacere domeniul public al localit`]ii. Ulterior,
de aceea[i spe]`, de dou` ori pe lun`, \l primar, a trecut la fapte concrete, a produselor finite, aceast` activitatea primarul la contactat pe domnul
[cole[te deja pe Pavelescu astfel \ncât respectiv la \nlocuirea din func]ie a unor efectuând-o \n detrimentul activit`]ii Moldoveanu, spunându-i c`-l pune \n
acesta s` nu fac` ceva mai bun decât a directori de institu]ii de \nv`]`mânt cu din prim`rie; posesie, cu condi]ia ca, dup` aceea, s`
f`cut acesta, timp de dou` mandate, al]i membrii ai PNL, iar al]i directori, -nu a participat mar]ea [i joia la v`nd` terenul la un pre] derizoriu, unui
consecutiv; omul care se plânge c` n-are pentru a r`mâne \n func]ie, au fost lucr`rile cu publicul pe linia fondului prieten, Cucu, din zona Stadionului;
bani la prim`rie, dar face credite la BRD obliga]i s` se \nscrie \n PNL. A dat funciar, \n calitate de pre[edinte al 2. Proprietarii de teren din zona
de 50 de miliarde, dup` care seam`n` indica]ii pre]ioase unor directori de comisiei; Judec`torie-cinematograf au solicitat
griblur` prin gropile din asfaltul institu]ii de \nv`]`mânt s` se implice \n -nu a ]inut audien]ele cu publicul \n autoriza]ia de construc]ie, \ns` domnul
dr`g`[enean! Red`m \n continuare, campania electoral` privind alegerile zilele de vineri ale fiec`rei s`pt`mâni, primar s-a \mpotrivit f`r` nici un temei
integral, scrisoarea primit` la redac]ie [i europarlamentare. Domnul Iordache oamenii a[teptând la u[` poate tot o legal, determinându-i pe proprietari s`-
credem c` ar trebui s` o citi]i pe post de Gheorghe: 1. Proiectele personale pe veni primarul ca s` le rezolve i vând` terenul tocmai edilului ora[ului,
rechizitoriu al celor doi! care le-a realizat \n perioada celor dou` problemele; pentru a construi supermarket-ul
mandate: -foarte multe peti]ii adresate prim`riei proprietate personal`;
“Doctorul Alin Pavelescu dispune de o de c`tre cet`]eni au r`mas f`r` r`spuns. 3. Pe dealul Olt, pentru a-[i m`ri ferma
societate comercial` care cuprinde dou` -ferma de vii din dealul Olt, aproximativ |n aceast` perioad`, a f`cut mai multe cu vie, a pus \n posesie pe proprietarii
cabinete medicale particulare, cu 20 de hectare, o mare cram` cu vin care excursii pe banii publici \n diferite ]`ri \nvecina]i, cu condi]ia ca, dup` punerea
activitate de prest`ri serviciu \n valoreaz` câteva zeci de milioane; din Europa [i America, motivând c` \n posesie, ace[tia s`-i vând` viile
domeniul medical, care aduce un profit -un supermarket \n centrul ora[ului este plecat \n schimb de experien]`. primarului, la pre]uri sfid`toare!”.
considerabil. Cele dou` cabinete sunt Dr`g`[ani, care se ridic` la câteva zeci Ne punem \ntrebarea ce schimb de
amplasate unul \n cadrul policlinicii de milioane; experien]` poate face un primar care nu Vom reveni cu mai multe am`nunte [i
municipiului Dr`g`[ani [i cel`lat \n -asfaltarea drumului care pleac` din are preg`tirea adecvat` pentru aceast` suntem deschi[i acestui gen de scrisori,
blocul din strada Regele Carol, col] cu strada Gib Mih`escu c`tre propria func]ie, care nu cunoa[te legisla]ia \n cu men]iunea c` libertatea opiniei este
Popa {apc`. |n aceste cabinete, domnul ferm`; vigoare [i nu [tie s` dea interpretarea un drept constitu]ional al fiec`ruia
Pavelescu \[i desf`[oar` activitatea \n -consolidarea societ`]ii comerciale din corect` unei legi. Acest lucru \l motivez dintre dumneavoastr`, motiv pentru
baza unui program care \ncepe de la cartierul Zl`t`rei, care are ca activitate prin faptul c`, la ora actual`, datorit` care nu are de ce s` v` mai fie team` s`
orele 8 diminea]a pân` la 20 seara. procesarea de lacuri, vopsele [i diluant. necunoa[terii legisla]iei \n vigoare, a v` semna]i! V` mul]umim!
Taxele pe care le concepe sunt cuprinse Acestea sunt doar câteva dintre absenteismului de la serviciu, a lipsei de „ Alin BARBU
\ntre 250 [i 300 de mii de lei vechi, proiectele personale pe care domnul respect fa]` de cet`]ean, a f`cut ca zeci alyn_propress@yahoo.com
pentru o [tampil` la o fi[` de \ncadrare, Iordache le-a realizat \n perioada cât a
\n condi]iile \n care cet`]eanul respectiv fost primar.
nu are salariu [i nici alt venit, ca s`-i A[a-zisele proiecte pentru \nfrumuse- RESTAURANT
PRE}UR!I
NOU!!!
permit` s` pl`teasc` taxele. |n acest sens, ]area ora[ului:
ne punem \ntrebarea de ce domnul
Pavelescu dore[te, cu atâta t`rie s` -aplicarae unor covoare cu asfalt pe PARADIS DE VIS
devin` primar al municipiului? Dore[te unele str`zi din cartierele Zl`t`rei [i
un serviciu [i acesta ar fi func]ia de Momote[ti. Asfaltul a fost aplicat \n
primar pentru c` nu are cu ce tr`i? perioadele preelectorale, nerespectându-
Dore[te binele cet`]enilor acestui ora[? se actele normative \n vigoare, \n sensul
Dore[te s` finalizeze proiectele c` a fost turnat f`r` a se preg`ti, \n
actualului primar pe care de altfel, nici prealabil, infrastructura. Grosimea
nu le-a demarat, dar cu care a p`c`lit, stratului de asfalt este de 3-4 cm \n loc de
timp de opt ani, cet`]enii acestui ora[ 9-12 cm, calitatea componentelor
câ[tigând alegerile dou` mandate
consecutiv? NU: Domnul Pavelescu, ca [i
introduse \n asfalt este necorespunz`toa-
re, l`]imea covorului de asfalt pe str`zi
Mâncare gustoas`
domnul Iordache lupt` cu disperare \n
vederea ocup`rii fotoliului de primar
este foarte \ngust`, aproximativ 4 metri,
neavând loc trecerea unei ma[ini pe
Ca la mama acas`!!!
pentru a-[i consolida averea [i nu pentru lâng` alta. De asemenea, recep]ia
a-[i aduce aportul la \nfrumuse]area lucr`rilor nu s-a f`cut cu sim] de
ora[ului [i prosperitatea cet`]enilor. r`spundere de c`tre beneficiar, fie c` nu |n piaa]aa muunicipiuuluui
Domnul Pavelescu este exponentul PNL,
Dr`g`[aani
06 14 - 20 MARTIE Senzational - Socant!!!

Liberalii îºi bat joc Petrecere ºi poezie, de 8 Martie, la


Drãgãºani

ºi de comuna Dionisie Dubinciuc ºi-a


lansat o nouã carte în
Prundeni?! sânul PDL-istelor

|ntreg biroul permanent al PD-L


Vâlcea, dar [i membrii simple au
petrecut vineri, 7 martie a.c., pân` \n zorii
zilei la unul dintre cele mai selecte localuri
din ]ar`, Top-Tel, cea mai important` zi a
anului: Ziua celor care au grij` de to]i b`rba]ii.
\ntr-o atmosfer` excep]ional` cu muzic` pentru
toate gusturile [i vârstele, [ampanie [i bucate alese, deputatul
Ungureanu, prim-vicepre[edintele PD-L Vâlcea, Anca
S`tenii din comuna prundeni cazul celui de-al Gheorghe, pre[edintele organiza]iei de femei, Samoil Vâlcu [i,
au \nceput deja s` se \ntrebe d o i l e a , \n primul rând, doctorul Dionisie Dubinciuc au fost sufletele
serios dac` nu cumva dispera- inspectorul pe petrecerii. Prilejul a fost ales de doctorul Dubinciuc pentru ca
rea care l-a cuprins [i pe el, ca [i probleme de printre mii de flori [i sute de femei frumoase, s`-[i lanseze un
pe restul liberalilor, \n apropie- management,
rea alegerilor locale, disperare liberalul Adrian volum de versuri alese, intitulat “La umbra sufletului”!
generat` e criza \n care se afl` Dumitrescu a Volumul are 100 de pagini [i este tip`rit pe o hârtie de calitate
PNL-ul, \n primul rând datorit` g`sit nefiresc ca superioar`, full-color, num`rând nu mai pu]in de 92 de
batjocurii la care liderul un director de social-democratul Horia Hor`s- capodopere de suflet al doctorului. |n speach-ul s`u, liderul
central, C`lin Popescu T`ri- [coal` s` nu monteze la intrarea cu a fost rugat expres de depu- PD-L Dr`g`[ani, profesorul emerit Gheorghe Vieru, a spus c`
ceanu, \n calitate de premier i-a \n institu]ie o piatr` tatul liberal ca s`-i formeze o femeile [i, \n special membrele PD-L Dr`g`[ani, merit` astfel
supus pe to]i românii, i-a afectat comemorativ` pe care s` se echip` cât mai bun`, “(...) lucru de aten]ii zi de zi, fiind adeptul ideii cum c` b`rba]ii nu ar
creerul deputatului vâlcean, reg`seasc` sumele alocate de care s-a [i \ntâmplat, pentru c` putea conduce lumea dac` \n spatele lor nu ar sta câte o
Emilian Frâncu. Dup` ce a dat T`riceanu pentru aceast` mi-a fost mil` de el, s`racul!”, femeie care s`-i ajute \ntru totul! Vieru este omul care a f`cut
ordin ca s` \l demit` pe Cons- [coal`, la Prundeni, prof. Tu]` spune Horia Hor`scu. Liderul ca nici o femeie s` nu plece trist` de la petrecerea cu pricina.
tantin Boangiu din func]ia de este for]at s`-[i dea demisia PNL Valcea, deputatul Emilian
director al {colii cu clasele I- pentru c` “(...) e refuzat s` {i cum o minune nu ]ine doar o singur` zi, liderul PD-L
Francu spune \ns` c` nu are Dr`g`[ani a mai organizat o astfel de \ntâlnire [i sâmb`t` opt
VIII Orle[ti, pentru simlul fapt ridice osanele lui Frâncu [i habar \nc` de ceea ce se
c` este democrat, de mai bine de Guvernului s`u, pentru ni[te martie a.c., seara, la restaurantul Rusidava, \ns` pe linia
\ntampl` la Prundeni dar unit`]ii de \nv`]`mânt pe care o conduce, cu mult talent, \n
dou` s`pt`mâni, deja, Frâncu realiz`ri care nu le-a f`cut promite s` nu lase lucrurile a[a
se zbate s`-l destituie [i pe Frâncu [i nu altcineva!”. Nebu- [i s` aib` grij` ca deciziile, \n urbea viilor, prin intermediul sindicatului de la {coala
directorul {colii din Prundeni, nia liberal` este cu atât mai ceea ce prive[te destituirea unui “Tudor Vladimirescu”, de unde doamnele care [i-au dedicat
prof. Petre Tu]`. Din discu]iile mare, cu cât dac` la Orle[ti se director de [coal` s` fie luate de via]a delicatului proces al educa]iei tuturor copiilor,
purtate cu acesta, a reie[it c` justifica prin faptul c` Boangiu Consiliul Administrativ [i de indiferent de etnie, ras`, sex, vârst` sau culoare politic`, au
Frâncu face presiuni pentru era democrat, la Prundeni, prof. nimen i altcineva! putut s` petreac` a[a cum au visat dintotdeauna!
destituirea sa, cam din acela[i Tu]` este liberal. Iar toate „ Alin BARBU „ Alin BARBU
motiv pentru care l-a destituit [i acestea se \ntâmpl` dup` e alyn_propress@yahoo.com
pe Boangiu, la Orle[ti. Dac` \n primarul comunei Prundeni, alyn_propress@yahoo.com

PSD-istele ºi-au serbat


ziua ca la carte
To]i membri Biroului Executiv [i consilierii PSD Dumitru Voinea. Astfel, \n
din Dr`g`[ani s-au ocupat de s`rb`torirea, \n curtea acestuia, \ntr-o atmosfer`
condi]ii optime, a zilei de 8 Martie. Vineri, 7 martie deosebit`, au s`rb`torit circa 70
a.c., \ncepând cu ora 18.30, aproximativ 180 de femei de femei. A[adar, doamnele [i
din organiza]ia municipal` a PSD au fost s`rb`torite domni[oarele din PSD [i-au ales
de c`tre colegii de partid \ntr-un local modern din singure loca]ia unde au dorit s`
Dr`g`[ani. Totul s-a desf`[urat \ntr-o atmosfer` fie s`rb`torite. Sâmb`t`, de 8
destins`, festiv` [i prietenoas`, iar b`rba]ii aflându- Martie, majoritatea femeilor din
se \ntr-un num`r mic de data aceasta. “Membrii Dr`g`[ani au primit \n cutia
Biroului Executiv [i consilierii PSD au organizat po[tal` câte o felicitare semnat`
exemplar acest eveniment, sala dovedindu-se de c`tre viceprimarul Bolocan.
ne\nc`p`toare, motiv pentru care s-au gândit ca \n Membrii Organiza]iei de Tineret
anul viitor, seara festiv` de 8 Martie s` aib` o alt` [i consilierii PSD nu au ]inut
loca]ie, pentru a putea participa cât mai multe cont de coloratura politic` a
reprezentante ale sexului frumos!”, a precizat Mihai doamnelor [i domni[oarelor
Bolocan, sufletul \ntregii petreceri, de altfel. c`rora le-au trimis felicit`rile...
Pre[edinta femeilor, prof. Camelia Coroiu s-a Ac]unile \ntreprinse de c`tre
implicat al`turi de membrii biroului \n organizarea membrii biroului executiv \n
manifest`rilor dedicate zilei femeii. De la jude] au frunte cu Ion Câlea, deputatul
fost prezen]i: pre[edintele oraniza]iei jude]ene PSD, Vasile Bleotu, viceprimarul Mihai Bolocan [i festiv` de vineri au fost invitate femei de vârste
Ion Câlea, secretarul general Dumitru Persu, al`turi pre[edintele organiza]iei doamnelor social- diferite, categorii sociale diverse, inclusiv membre de
de ei fiind deputatul Vasile Bleotu [i viceprimarul democrate, Camelia Coroiu, s-au finalizat cu oferirea partid din cartierul Sf. Gheorghe, femei cu preg`tiri
Mihai Bolocan. |n aceea[i zi, consilierul PSD Ion a sute de flori [i felicit`ri tuturor femeilor care le-au profesionale diferite, de la casnice la medici etc,
Elisavescu, pre[edinte organiza]iei Rahova, a ie[it \n cale sâmb`t`, 8 Martie, prin zona central` a demonstrând c` PSD-ul este un partid social
organizat s`rb`torirea unui num`r de 50 de femei, ora[ului, a pie]ei [i a unelor cartiere. Prin tot ce au democrat de stânga ce apreciaz` [i poart` grij`
evenimentul \ncepând cu ora 15.00. O alt` loca]ie \n f`cut, b`rba]ii din PSD, au reu[it s`-[i bucure tuturor, f`r` a face diferen]e din niciun punct de
care au fost s`rb`torite femeile din PSD a fost cea din colegele de partid, acordându-le toat` aten]ia, vedere!”, a mai spus Bolocan.
cartierul Momote[ti, sub atenta \ndrumare a constatându-se ]nc` o dat` c` sunt cel mai organizat „ Alina ROGOBETE
consilierului [i pre[edintelui acestei organiza]ii, partid, eficient [i numeros \n aceste ocazii. “La seara alyna_propress@yahoo.com
S p o r t 1 4 - 2 0 M A R T I E 07
Alma Lex se apropie
CSM Drãgãºani, vertiginos de CSM
Drãgãsani

pe podiumul
Ligii a IV-a

Dup` victoria ob]inut` \n fa]a forma]iei FC


Govora, cu scorl de 8 la 2, echipa Alma Lex
Dr`g`[ani este pe punctul de a deveni favorita
dr`g`[enenilor. |nfrângerea forma]iei FC Govora,
pe teren propriu, \n sta]iunea vâlcean` a clarificat
lucrurile \n ceea ce prive[te cea de a doua echip`
condamnat` la retrogradare. Potrivit
responsabilului de echipa Alma Lex Dr`g`[ani,
social-democratul Dumitru Dobre, succesul CSM
Dr`g`[ani const` \n tinere]ea juc`torilor. Alma Lex
beneficiaz` [i ea, \nc` de la \nceputul acestui
CSM Dr`g`[ani a f`cut senza- toare este \ns` ambi]ia Alma c` adversara sa de mâine se afl` campionat, de acest avantaj. Dup` plecarea a opt
]ie \n ultimul meci, disputat \n Lexului care nu selas` speriat` pe locul patru \n clasament, cu juc`tori la echipa Voin]a Orle[ti, Dumitru Dobre s-a
fa]a forma]iei Olte]ul Z`treni, de distan]a de 22 de puncte 40 de puncte, Alma Lexul nu are preocupat \ndeaproape de destinele acestei forma]ii,
reu[ind s` se impun` cu cel mai dintre aceasta [i CSM-ul de ce s`-[i fac` griji. Forestierul reu[ind s` aduc` juc`tori de la juniori. “Acum, de
r`u scor \n fotbal: 2-0. Victoria dr`g`[enean. Dup` \nfrângerea B`beni se afl` abia pe pozi]ia 17 când pot spune c` avem [i noi o echip` destul de
de data trecut` a propulsat suferit` \n fa]a Alma Lexului, pe tân`r` dat fiind faptul c` mai mult de jum`tate din
(penultima din clasament), juc`tori sunt tinerii cu vârste de la 16 ani \n sus.
foarte mult favorita ora[ului ultimul loc \n clasament, cu având acumulate doar 14
dintre vii. Astfel, cu 51 de punc- numai 13 puncte [i 38 de puncte Acest lucru sunt convins c` ne va ajuta foarte mult
puncte. De altfel, nici Dumitru \n atingerea celui mai imortant ]el al nostru: acela
te acumulate pân` acum, CSM- diferen]` de CSM Dr`g`[ani.
ul se afl` pe un binemeritat loc Sâmb`t`, pe 15 martie a.c., Dobre nu-[i face prea multe ca \n acest campionat s` ne clas`m undeva \n
griji: “Nu fac un pronostic, dar primele opt locuri. Iar \ncepând cu cel de al doilea
III. “Asta nu \nseamn` \ns` c` CSM-ul dr`g`[enean urmeaz` a campionat, ne vom bate serios pentru a ajunge din
nu este loc [i de mai bine!”, sunt se confrunta cu Energia Malaia, mergem acolo cu gândul de a
urm` CSM-ul, ca s` putem juca de la egal la egal cu
convin[i juc`torii. Dr`g`[enenii iar Alma Lex va \ntâlni Foresti- ob]ine toate cele trei puncte ei, sau de ce nu, s` \i dep`[im?!”, sper` Dumitru
de la CSM sunt subclasa]i erul B`beni. Dac` provocarea puse \n joc!”. Dobre.
numai de Dinamo Horezu [i de pentru CSM Dr`g`[ani este cât „ Alin BARBU „ Alin BARBU
A.S. Hidroelectra. |mbucur`- de cât serioas`, având \n vedere alyn_propress@yahoo.com alyn_propress@yahoo.com

Voin]a Orle[ti
are voin]`
mare! de doi metri \n`l]ime. Acest lucru
Duminica trecut`, forma]ia de
fotbal a comunei Orle[ti, Voin]a, va costa bugetul local vreo 50 de
sus]inut` din toate punctele de miliane de lei vechi dar eu cred c`
vedere de c`tre primarul social- merit` sacrificiul pentru c` astfel \i
democrat Constantin C\rstina, s-a vom putea motiva [i pe juc`tori dar
impus \n fa]a echipei Ceramica [i pe cet`]eni [i investitori ca s` fac`
Lunge[ti, cu scorul de 2-1. Ca o ceva astfel \ncât Voin]a Orle[ti s`
dovad` a aprecierii efortului depus urce pe cele mai \nalte culmi ale
de juc`tori [i c` este ferm convins fotbalului jude]ean, acolo unde eu
c` form]ia \n care a investit atât sunt ferm convins c` \i este locul!”,
demult suflet se va descurca din ce ne-a m`rturisit C\rstina. Primarul
\n ce mai bine, pe viitor, astfel \ncât din Orle[ti are oarece re]ineri \n
s` aduc` fotbal de calitate \n ceea ce prive[te derby-ul care se va ceea ce va face ca acesta s` se joace diferite!”, a mai men]ionat [eful
aceast` localitate rural`, edilul-[ef a disputa duminic`, 16 martie a.c., \n dup` ambi’ii extrem de mari. Nu administra]iei comunei Orle[ti,
demarat lucr`rile e \mprejmuire a fa]a forma]iei Oltul Ione[ti. “Am cred c` pe teren se va putea vedea PSD-istul C\rstina.
stadionului comunal. “|mprejmuim emo]ii pentru c` este vorba de un [i lupta politic` ce ar putea fi „ Alin BARBU
terenul de sport cu plas` de sârm` meci \ntre dou` comune \nvecinate, generat` de coloraturile noastre alyn_propress@yahoo.com
Anunþuri
08

) Vând 1.500 mp teren \n com


SERVICII ) Vând Dacia 1304 auto-
utilitar`, fabrica]ie 2000,
carosat`. Ma[ina e pe fir-
) Vând apartament
ultracentral, strada Decebal BL.
J, Sc. B, Ap. 11, cu trei camere [i
) Vând urgent cas` cu trei
camere pe strada Prim`verii nr.
52, Dr`g`[ani, Rela]ii la telefon:
Bujoreni, sat Olteni. Rela]ii la
telefon: 0746865827.
) Vând teren intravilan
2.700 mp, zona Nord, str.
trei balcoane (total 100 mp), 0726-245.054 Sf. Calinic, pre] 75
m`. 0744-592.068. acoperi[, central` termic` [i alte ) Vând teren \n Rm Vâlcea,
) Medita]ii \mbun`t`]iri. ) Vând cas` \n comuna zona Dealul Malului, suprafa]` euro/mp. Rela]ii la telefon:
2.000 mp, deschidere40 ml, pre]
informatic` [i ) Vând Dacia Break, an
) Vând apartament cu trei
Verguleasa, satul Dumitre[ti, 15 euro/mp. Rela]ii la telefon:
0744-221.505.
fabrica]ie 2000 [i Cielo, jude]ul Olt, compus` din trei
limba englez` camere, trei balcoane, dou` b`i, camere, buc`t`rie, baie [i anexe,
0723936241.
pentru an fabrica]ie 1998, \nchi-
CU
UMP~-
central` termic` [i box`, vie lâng` cas` [i 1,5 hectare de
dere centralizat`, deasupra CEC-ului. Pre] teren agricol. Pre] nogociabil.
) Ofer spre vânzare, teren
\ncep`tori. Rela]ii geamuri electrice [i aer avantajos. Rela]ii la telefon: Rela]ii la telefon: 0741-140.494
construc]ii \n C`lim`ne[ti, str. Al.
Vlahu]`, \n suprafa]` de 1.200
la telefon: 0747- 0742-859378. sau 0741-198.541.
078.648.
condi]ionat. Rela]ii la
telefon: 0724/756575 sau
0250/820026.
) Vând apartament 4 camere,
str. Pia]a Pandurilor, bl. H, sc. G,
) Vând construc]ie tip pensiune
cu demisol, parter [i dou` etaje
mp, respectiv 2.400 mp, toate
facilit`]ile. rela]ii la telefon:
0744326837.
R~RI
ANGAJ~RI ) Vând Ford Ko, negru
ap. 6, central`, termopane, bloc
izolat. Telefon: 0742-066.520.
cu un teren aferent \n suprafa]`
de 1.600 de metri p`tra]i \n
municipiul Dr`g`[ani, strada
) Vând teren intravilan 1.700
mp, pozi]ie central` B`beni,
acces la toate utilit`]ile (gaze,
TERENURI
metalizat, an fabrica]ie ) Vând apartament cu patru Tudor Vladimirescu, nr. 257. Re- curent, canalizare, etc.), pre]
2000. Pre] 5.000 euro. camere \n Blocul Rusidava, la]ii la telefon: 0265-236.543. negociabil. Rela]ii la telefon: )Cump`r 400 - 500
)Angajez Rela]ii la tel. 0720-
066.860.
Apartament 10, Sc. A, Etaj 4, \n
suprafa]` de 98 de metri p`tra]i. ) Vând cas` din c`r`mid`,
0250/76.53.56. metri de teren cu
urgent tâmplari Rela]ii la num`rul de telefon: compus` din trei camere, ) Vând teren intravilan la as- deschidere 40 metri,
\n domeniul 0726-959.026. racordat` la re]eaua de gaze [i falt, zon` turistic` - M`n`stirea cu utilit`]i, Rela]ii
)Vând autoturism electricitate, \n C`lina. Rela[ii la Dintr-un Lemn. Rela]ii la telefon: la:0741-108.269.
mobilier. Rela]ii marca BMW 320, pe ) Vând apartament cu patru telefon: 0744-584.308. 0747.68.72.68, 0351/438028.
la telefon: injec]ie. An de camere, decomandate, multiple
) Vând cas` cu patru camere. ) Vând 900 mp teren constru- ) Cump`r teren 1500 - 2000
fabrica]ie: 2000, full \mbun`t`]iri, \n strada Gib mp cu deschidere minim 20 m B-
Mih`escu. Rela]ii la numerele de Dot`ri: sobe de teracot`, beci, ibil \n Bude[ti, acces auto,
0728-3324.422 option, consum redus, telefon: 0724-699.207 sau 0766- gr`din` [i curte 1.200 mp, teren posibilitate racord energie dul Dem R`dulescu, Rm.Vâlcea.
Telefon: 0744 630 476. Urgent!
pre] negociabil. Rela]ii 427.757. agricol cu vie, posibilit`]i: ap`,
gaze, cablu [i telefon. Rela]ii la
electric`. Pre] 12 Euro/mp
negociabil. Tel. 0745045838,
suplimentare la
)Societatea de
Construc]ii SC
telefon: 0723-888.333. ) Vând garsonier` confort I, \n
municipiul Dr`g`[ani. Rela]ii la
telefon: 0724-475.145.
telefon: 0720-589.092

) Vând cas` cu patru camere,


0743182266.
)Vând teren \n Dr`g`[ani:
VÅNZZ~RI
Devoconstruct
VÅNZ
Z~RI
sobe de teracot`, beci, curte, 3.000 mp.pt. locuri de cas` [i
un microbuz IVECO. Rela]ii la DIVERSE
VÅNZ
Z~RI
gr`din`,cablu tv,telefon [i cu
SRL angajeaz` teren agricol \n suprafa]` de tel. 0765.433.888 sau
0767.251.615.
1.200 de metri p`tra]i, \n
muncitori
califica]i [i APA
ARTA
A- CA
ASE
municipiul Dr`g`[ani, pe strada
Avram Iancu nr.127. Rela]ii la
telefon: 0720-589.092.
)Vând teren \n suprafa]` de
1.500 mp, cu construc]ie 300
)Vând col]ar din
piele [i fotoliu.
necalifica]i pentru
lucr`ri de finisare MENTE ) Vand cas` \n Cre]eni, ) Vând construc]ie tip pensiune
cu teren aferent, \n suprafa]` de
mp, situat \n Dr`g`[ani, pe
strada Prim`verii. Posibilit`]i
de microintreprindere. Rela]ii
Pre]: 4.500 RON.
Rela]ii la telefon:
exterioar` [i cu 3 camere, anexe [i 1.600 de metri p`tra]i, demisol, la: 0751-597.524.
interioar`. Telef: ) Vând urgent apar- teren agricol. Rela]ii la: parter [i dou` etaje, \n Dr`g`- 0723-8888.333.
tament 2 camere, 0748-145.483 sau 0743- [ani, strada Tudor Vladimirescu ) Vând teren la strad`, 3.900
0721-1 193.606. zon` ultracentral`, 503358. nr. 257, Pre] negociabil. Rela]ii la mp, \n cmuna Zl`t`rei, strada
) Vând telefon fix marca
numerele de telefon: 0365- Bel[ugului, Dr`g`[ani. Pre]
etaj 3, multiple 236.543 sau 0720-037.518. negociabil. Rela]ii la tel. 0729- Vector. Rela]ii la telefon:
\mbun`t`]iri (central` ) Vând cas` [i loc de cas`, \n 392.594. 0728-242.399.

VÅNZ
Z~RI
suprafa]` de 5.140 de metri
VÅNZZ~RI
termic`, parchet, p`tra]i, 40 de metri l`]ime, \n
termopan, bloca comuna Lunge[ti, sat St`re[ti. TALL ON PEE NTRU ANUN}URI GRATUITEE
acoperit) situat pe Rela]ii la telefon: 0728-242.399.
AUTO strada Gib Mih`escu.
Rela]ii la telefon: ) Vând cas` cu trei camere,
dependin]e, toate utilit`]ile,
TERENURI valabil o singur` apari]ie. Anun]ul nu trebuie s`
dep`[easc` lungimea de 15 cuvinte. Cele care
) Vând VW Golf IV 1,9 0752-0072.819. anexe, posibil etaj [i teren \n dep`[esc acest num`r de cuvinte, se taxeaz` la
) Vând teren, \n suprafa]` de
TDI, an de fabrica]ie 2000, suprafa]` de 2.500 metri p`tra]i,
cu pomi fructiferi [i vi]` de vie. 1.500 de metri p`tra]i, cu pre]ul de 4.000 lei vechi (0,4 lei RON) / cuvant!!!
150.000 de kilometri la bord, construc]ie de 300 de metri
distribu]ie nova, pre] 7.850 ) Vând apartament cu dou` Rela]ii la telefon: 0250-830.076. p`tra]i, situat \n Dr`g`[ani,
euro. Rela]ii la telefon: 0745- camere, la etajul patru, Bloc M1, strada Prim`verii, posibilitate de
Nume........................ Prenume...............................
779.869. Scara A, Apartament 14, cu ) Vând cas` cu trei camere, micro\ntreprindere, curent
contoare individuale la ap` [i dependin]e, toate utilit`]ile, teren trifazic. Rela]ii la telefon: 0751- ADRESA: ...............................................................
) Vând motociclet` Yamaha. gaz. Rela]ii la telefon: 0728- \n suprafa]` total` de 2.500 de 597.524 sau 0250-810.565.
An de fabrica]ie 2000. Rela]ii 843.367. metri p`tra]i, vie, pomi [i ..................................................................................
gr`din`. Mai multe rela]ii la ) Vând urgent un teren \n
la telefon: 0748-988.640. telefon: 0250-830.076.
)Vând apartament cu trei suprafa]` total` de 190 de metri
p`tra]i cu o cl`dire aferent`, \n ..................................................................................
) Primexprod vinde camere, et. 3, f`r` \mbun`t`]iri
) Vand cas` \n suprafa]` strada Stadion, nr. 4. Rela]ii la
FORD FOCUS GHIA 2.0 \n zona Tineretului. Telefon:
total` de 154 de metri p`tra]i, cu telefon: 0726-801.705 sau 0250- (Aceste date sunt confidentiale. Ca atare, nu
TDCi, 136 CP, 4 u[i, 0746-458.622. toate utilit`]ile [i un teren de 811.983.
albastru metalizat, 24.000 2.500 metri p`tra]i, vie, pomi, vor fi publicate \n ziar!)
km, stare impecabilã, pre] gr`din` [i anexe gospod`re[ti. ) Vând loc de cas` [i cas`,
) Vând apartament, \n Rela]ii la telefon: 0250-830.076. 1.200 de metri p`tra]i, \n centrul
14.000 euro f`r` TVA, tel: Dr`g`[ani, cu dou` camere, civic, sat Lunge[ti. Rela]ii la _________________________________________
0250.73.00.13. loca]ie ultracentral`, cu ) Vând urgent cas` pe DN 67 telefon: 0743-858.976.
\mbun`t`]iri [i la un pre] D, \n comuna Cre]eni (la o text anunt:...............................................................
) Vând Peugeot 307, an avantajos. Rog seriozitate. Rela]ii distan]` de 7 kilometri de ) Vând teren \n suprafa]` de
fabrica]ie 2003, 1997 cmc la telfon: 0767-251.615 sau 0765- municipiul Dr`g`[ani), izolat` 783 m p`tra]i cu deschidere de
HDI, climatronic, com- 610.031. termic. Casa este compus` din: 26m situat \n strada Avram ..................................................................................
puter de bord, senzori, trei camere, o baie, o buc`t`rie, Iancu nr. 146 tel. 0743-228.961,
extra-full. Pre] 8.800 Euro, ) Vând apartament cu dou` (gresie, faian]`, parchet), magazie e-mail: predac70@yahoo.com. ..................................................................................
camere, pozi]ionare [i beci. De asemenea, dispune de
negociabil. Telefon: 0765- un teren aferent, \n suprafa]` ) Vând teren intravilan 5.140
089.760; 0723-415.975. ultracentral`. |mbun`t`]it.
total` de o mie de metri p`tra]i. mp, comuna Lunge[ti, sat ..................................................................................
Rela]ii la telefon: 0728-128.519. St`re[ti, l`]ime 40 m. rela]ii la
Rela]ii la telefon: 0724-088.164.
)Vând Dacia 1310, an telefon: 0728-242.399. ..................................................................................
fabrica]ie 1996, stare bun`, ) Vând apartament cu dou` ) Vând proprietate \n
camere, balcon, parter, \n Blocul ) Vând 3 ha teren \n B`ile semnatura solicitantului:
pre] avantajos. Rela]ii la I2, scara A, Ap.1, strada Tudor
Dr`g`[ani compus` din cas` cu 3
Ol`ne[ti, punctul Mosoroasa - la
telefon: 0744.61.94.81. camere [i baie, vie, garaj de
Vladimirescu (BUN VAD beton, buc`t`rie de var`, \n 1km de strada principal`. Rela]ii
COMERCIAL), sau la schimb cu suprafa]` total` de 2.000 mp. la telefon: 0748101608.
) Vând autoturism Nissan garsonier` + diferen]`. Rela]ii la Telefon: 0745-950.155.
Sunny E13, 1986, benzin`, numerele de telefon: 0722- ) Vând teren 1.000 m.p. \n Anunturi se primesc [i direct la adresa
pentru piese. Pre] 1100 lei intravilan, comuna Vl`de[ti, la 6
negociabil. Telefon:
649.162, o722-178.596 sau 0741-
392.268.
) Vând cas` cu cinci camere, km de Rm. Vâlcea, toate redac]iei din: Rm. Valcea, Bdul Nicolae
dependin]e [i dot`ri \n strada
0724.67.40.76. Hidrocentralei nr.4, Dr`g`[ani.
facilit`]ile. Rela]ii la telefon:
0740.126.072.
B`lcescu, Bl. O4, Sc. B, Et.3, Ap. 10, sau
) Vând urgent apartament cu Rela]ii la telefon: 0729-993.450. prin e-mail, la adresa:
) Vând ARO 244, stare trei camere, decomandate, gam`
larg` de \mbun`t`]iri, \n blocul
) Vând 765 m.p. teren alyn_propress@yahoo.com, ca [i la numerele
excep]ional`, pre] ) Vând cas` \n Poganu cu trei \mprejmuit, deschidere 40 m, de telefon: 0747-078.648; 0729-507.307;
B2, Sc. A, Et. 3, Ap. 15, pe strada camere, deschidere la strad` 28 toate facilit`]ile, zona Muzeul
negociabil. Rela]ii la tel.: Aleea Muncii. Pre] negociabil. de metri, teren 4.500 mp. Rela]ii Satului, lâng` biseric`. Telefon: 0722-777.397
0744/554347. Rela]ii la telefon: 0749-059.103. la telefon: 0742-250.969. 748800, 0723.24.50.92.
09 11 - 17 ianuarie 2008 D i v e r t i s m e n t
BANCURI, {U{ANELE
- Cum a[a? - |n câte felii s` v` tai pizza? |n 6 sau
{TIA}I C~...
- P`i, uite, dac` \n 12?
ap`s aici ([i - |n 6, c` nu pot s` m`nânc 12!!
apas` pe frunte),
m` doare! „ - De ce s-a inventat ciocolata alb`?
Doctorul tace [i - ???
nu zice nimic. - Ca s` se poat` [i negri mozoli pe la
- Dac` ap`s aici gur`!!!
([i apas` pe
picior), m` „ Un om intr` pe u[a doctorului [i
doare! zice:
-Hmmmm! - Vreau s` fac o consulta]ie, doctore...
- Dac` ap`s aici - Sigur, dar te rog ceva...
([i apas` pe - Ce anume?
mân`), m` - }ip` [i tu mai tare ca s` aud`
doare! clien]ii ce vin dup` tine!
- Am o - De ce? O s` doar`?
\ntrebare! - Nu! Dar vreau s` prind [i eu meciul
Dumneavoastr` de la 6!
sunte]i
natural
blond`?
- Da!
- {tiam eu, Anda - INSULA FEDERA}IEI, prima insul`

Adam
ave]i artificial` din marea neagr`. Insula artificial` se
„ Pe vremuri, burlacii trebuiau s` degetul rupt! va \ntinde pe o suprafa]` de 350 de hectare [i va
pl`teasc` tribut pentru b`rb`]ie. g`zdui mai multe complexuri de apartamente [i
Un tip, foarte [uc`rit, deoarece era „ Radio Erevan este \ntrebat: vile, având o capacitate total` de 25.000 de
locuri. Numele acestui p`mânt artificial va fi

se ceart`
impotent, s-a hot`rât s` trimit` o - Crede]i c` iaurtul este un
scrisoare conducerii ]`rii: “M` remediu \mpotriva impoten]ei? “Insula Federa]iei”, datorit` faptului c` va
numesc Ion C`ciul`, om al muncii - |n principiu, da, dar numai \n urm`ri forma liniei ]`rmului rusesc. |n plus, va
cuprinde [i dou` porturi destinate iahturilor, trei

cu gr`-
f`r` scul`. De ce trebuie s` pl`tesc combina]ie cu ipsosul.
tribut, dac` eu nu pot nici s` ... ?”. biserici, multe suprafe]e verzi [i râuri artificiale.
Dup` câteva zile prime[te r`spuns la „ - Care este asemanarea dintre Costurile lucr`rilor de construc]ie, care vor fi

simea...
scrisoare: “Domnule Ion C`ciul`, om o blond` [i o pu[c` de demarate \n cursul anului viitor, se apropie de
al muncii f`r` scul`, cât ai DEGETE vân`toare? 4,5 miliarde de euro. Aleksei Topolnitki, director
[i LIMB~... LEGEA ]`rii nu se de marketing \n cadrul “M-Industria”, sper` ca
- Amândou` se \ndoaie de la Insula Federa]iei s` fie ridicat` pân` la
schimb`!!” mijloc [i se \ncarc` pe la spate. \nceperea Jocurilor Olimpice de iarn`, care vor
„ |ntr-o celul`, trei de]inu]i. Cel mai avea loc \n 2014 [i vor fi g`zduite de sta]iunea
„ Doi tipi trec prin fa]a unui turistic` Soci, care se afl` pe coasta ruseasc` din
solid spune: local [i observ` c` acolo era o
- Am aflat c` azi ne va veni un nou dreptul insulei. Topolnitki sper` ca, datorit`
coleg. Sper c` nu ave]i nimic petrecere mare. V`zând dou` pozi]ion`rii insulei aproape de ]`rm, jurnali[tii [i
\mpotriv` ca acesta s` fie so]ia mea! blonde \ntâmpinând invita]ii, s- sportivii care vor participa la competi]ie s` se
Cel mijlociu spune: au gândit s` le \ntrebe care e bucure de facilit`]ile oferite de complexul
- Dac` va fi so]ia ta, atunci va fi ocazia, poate poate s-or lipi [i Cele cinci kilograme pe care plutitor. CARACTERISTICILE INSULEI
ei: a reu[it s` [i le \nsu[easc`, nu FEDERA}IEI:
amanta mea! - Doamnelor, nu [ti]i cine a cu mult timp \n urm`, au pus-o
Cel mai pirpiriu spune [i el: pe Anda Adam \n - Cost construc]ie: 4,5 miliarde de euro
- Dac` va fi so]ia ta [i amanta ta, va fi organizat aceast` petrecere? imposibilitatea de a juca \ntr-un - Suprafa]`: 350 ha
- P`i... chiar noi! nou videoclip la una dintre
deci, prietena mea. Brusc se deschide ultimele sale melodii. Ea a fost - Capacitate: 25.000 persoane
u[a [i intr` un tip \nalt [i foarte - Da? {i, cu ce ocazie?? deja somat` de antrenorul de - Facilit`]i: hoteluri [i vile, dou` porturi pentru
- Am reu[it s` termin`m un fitness s` se apuce serios de
musculos, plin de cicatrici [i tatuaje, munc` dac` vrea s` dea jos iahturi, trei biserici, mai multe suprafe]e verzi.
care spune: puzzle \n doi ani!!!, r`spunde kilogramele. Solista a ales \ns` - Termen de finalizare: 2014
mândr`, una din blonde. s`-[i petreac` o perioad` de
- Copii, eu de ast`zi sunt mama - {i ce e a[a grozav \n asta? timp \n celebra sta]iune
voastr`, [i pentru c` am o singur` Cancun, promi]ând ca, la
]ât`, ve]i suge pe rând din ea... - Da..., dar pe cutie scria \ntre revenire, s` se apuce de sl`bit.
3-4 ANI!!! Cearta cu kilogramele \n plus s-
ar putea s` fie una destul de
aprig`, având \n vedere faptul
„ S-a dus o blond` la doctor: „ O blond`, la pizzerie. c` artista mai are mai pu]in de
- Doctore, m` doare tot corpul! dou` s`pt`mâni pân` la
Osp`tarul o \ntreab`: \nceperea film`rilor!...

Ave]i multe L`sa]i-v` subcon[tientul O abordare logic` a Trage]i adânc aer în piept
oportunit`]i, \n special s` vorbeasc`, s` se problemelor face [i mai arunca]i o privire
de ordin romantic. exprime liber, sub orice la \nceputul s`pt`mânii. - Este clar c` unele state chiar respect` cele mai
Vineri sau sâmb`t` form`. |ncerca]i s` v` minuni. Asigura]i-v` c` exigente criterii despre igien`. De curând, s-a
|n caz contrar, anumite
ave]i mici probleme cu plimba]i \n locuri unde mesajul este \n]eles. cuvinte v` vor r`ni, de[i inventat suportul pentru hârtie igienic`, din aur
[eful. De data aceasta g`si]i surse de Duminic` ave]i o inten]ia interlocutorului masiv. Un studiu a ar`tat c` lucrurile noi [i de o
toate vor fi la locul lor. inspira]ie! revela]ie. este cu totul alta. valoare financiar` mare \i determin` pe oameni
s` se foloseasc` de aceste lucruri a[a cum nu au
f`cut-o pân` atunci. Astfel, se sper` \ntr-o mai
u[oar` educare a copiilor [i, bine\n]eles, se sper`
c` va ajuta la v`nyare, \n num`r record a hârtiei
igienice!

Vi se dau multe sfaturi la La \nceputul s`pt`mânii, Vineri [i sâmb`t`, o La \nceputul s`pt`mânii, O MAXIM~
\nceputul s`pt`mânii, prioritatea dumneavoastr` problem` mai veche sau
\ns`, \ntr-un final, cel este aceea de a rezolva cât
mai multe lucruri cu o persoan` din trecut
apare din nou la
dac` dori]i ceva, sau pe
cineva, \ncerca]i s`
ob]ine]i! V` pricepe]i s`
PE S~PT~MAN~
mai bine este s` ac]iona]i putin]`. Asigura]i-v` c`
dup` cum v` dicteaz` sunte]i \nconjurat de suprafa]`. Duminic` aduna]i oamenii [i s`
propria con[tiint`!
persoane pertinente, altfel
pot ap`rea conflicte.
totul este nou, \n special
\n via]a amoroas`.
duce]i planurile la bun
sfâr[it. “Râsul e ca
[terg`torul de
parbriz: nu
Acorda]i-v` pu]in timp La \nceputul s`pt`mânii, Vineri [i sâmb`t` ave]i Trebuie s` v` cunoa[te]i
opre[te ploaia, dar
pentru a v` gândi la un
anume lucru la \nceputul
rezerva]i-v` timp pentru
a face toate preg`tirile
necesare. Rezolva]i
mai pu]in` energie ca de
obicei. Odihni]i-v` mai
valorile la \nceputul
s`pt`mânii. |ncrederea \]i permite s`-]]i
v` face s` fi]i remarcat.
vezi de drum!”
s`pt`mânii! Orice
problem` a]i avea, veni]i treburile din agend`, Cere]i mai mult [i ve]i fi
ordona]i-le [i apoi seta]i- mult, \ncerca]i exerci]iu
cu o solu]ie neobi[nuit`. surprins!
v` un ]el pe care s` \l fizic sau mental!
atinge]i!
10 1 4 - 2 0 M A R T I E Program TV de Week-end
VINERI, 14 MARTIE 2008

9:30 Omnisport: Watts


10:00 Schi Alpin: Cupa Mondial`
7:00 |n gura presei 7:00 Teleshopping Bormio \n Italia
7:00 Jurnalul TVR 7:00 {tirile ProTv 7:00 Destine furate (sua, Feminin, Slalom, Man[a \ntâi
7:40 File NATO 9:05 Pe locuri, fi]i gata, g`ti]i! 2007,s) 8:00 ‘Neatza cu R`zvan [i Dani 7:30 Sport cu Florentina 10:30 Schi Alpin: Cupa Mondial`
7:45 Hai s` buc`t`rim! (2008, 7:35 Al [aptelea cer (sua, 1996, Bormio \n Italia Masculin Super-G
divertisment) (engl., 1994, f. doc., ep. 116) 9:00 R`zboiul sexelor (rom., (matinal) s., ep. 21) 11:00 Schi Alpin: Cupa Mondial`
8:00 Trezirea la apel! (2008, 10:00 Schimbare extrem` Bormio \n Italia
2007) 10:00 |n gura presei 8:30 TEO Live (2008, talk show) Masculin, Slalom Uria[, Man[a \ntâi
divertisment) (engl., 2002, s.de divert., ep. 10:00 Rosamunde Pilcher (ger., 11:45 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
9:00 Jurnalul TVR 9:45 Anita (col.-sua, 2004, s) 11:00 Hercule (sua, 1995, s) Mondial` Planica \n Slovenia
9:10 Trezirea la apel! (2008, 10) 11:00 Iubire târzie (spa.-mex., 1993, s) Calific`ri Dt215
divertisment) 11:00 Via]a sub presiune (sua, 12:00 Miami Vice (sua, 1984, f.s. 12:00 Teleshopping 12:30 Schi Alpin: Cupa Mondial`
10:10 Cafeneaua astrelor (2007, 2004, s) 12:30 Levintza prezint` Bormio \n Italia
2005, dram`, ep. 21) de ac].) Feminin Slalom Man[a A Doua
divertisment) 12:00 St`pâna destinului (braz., 13:00 Teleshopping 13:15 Schi Alpin: Cupa Mondial`
12:00 Docu’ joi: R`zboi pe calea 12:00 Tân`r [i nelini[tit (sua, 13:00 Observator 13:30 Camera de râs Bormio \n Italia Masculin, Slalom
undelor 1973, s) 2004, s) Uria[, Man[a \ntâi
13:45 Pastorul (sua, 2006, s. 14:00 Teleshopping
13:00 Cory [i restul lumii (sua, 13:00 {tirile ProTV 14:00 Inim` de ]igan (2007, 14:30 Dragoste [i putere (sua, 13:30 Schi Alpin: Cupa Mondial`
1993, s) com.) Bormio \n Italia
13:30 Desene animate 13:45 Business Magazin (2007) telenov.) 1987, s., ep. 1183) Masculin, Slalom Uria[, Man[a A
14:40 File NATO 14:15 |n inima furtunii (sua, 15:30 Destine furate (sua, 2007, 15:00 Divertisment: Te pui cu 15:00 Focus Doua
15:30 Home video 14:15 Fotbal: Liga Campionilor Uefa
14:45 Hai s` buc`t`rim! (2008, 2004, thrill.) s) (AP) blondele? 14:30 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
divertisment) 16:00 Flavours 3 buc`tari Mondial` Planica \n Slovenia
15:00 Tribuna partidelor 16:00 Tân`r [i nelini[tit (sua, 17:30 Pove[tiri adev`rate 16:00 Observator 16:30 TEO Live (2008, talk Calific`ri Dt215
parlamentare 1973, s., ep. 3.195) 18:30 Cele dou` fe]e ale Anei show) 15:00 Fotbal: Cupa Uefa
17:00 9595 (talk show) 15:30 Schi Fond: Cupa Mondial`
15:30 Parlamentul României 17:00 {tirile ProTV 18:00 Focus Bormio \n Italia Prolog
16:30 Linia verde (2007) (2006, s) 18:00 Divertisment: Folclorul 16:30 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
17:45 Happy Hour (2007, 19:30 Camera de râs
17:00 Jurnalul TVR 19:30 R`]u[ca cea urât` (arg., contraatac` 20:00 R`zbunarea (sua, 2002, Mondial` Planica \n Slovenia Dt 215
17:15 Atunci [i Acum divertisment) 18:15 Ciclism: Cursa Paris-Nisa, \n
18:00 1 v` recomand` (2007,
2007, s) 19:00 Observator thrill. SF) Fran]a
18:55 {tirile Sportive (emis. 20:30 Pasiune (2007, dram`) 22:00 4400 (sua, 2004, S.F., Sez 19:00 Fotbal: Eurogoluri \n
divertisment) 20:30 {acalul (sua-engl.-fra., Weekend
18:25 File NATO sport) 22:15 Amazonia (braz., 2007, s) 3, ep. 10) 19:30 Ciclism: Cursa Tirreno-
18:30 Oglinda retrovizoare 19:00 {tirile ProTv 1997, ac]iune) 23:00 CSI - Crime [i investiga]ii Adriatico, \n Italia
19:00 Jurnalul TVR 20:30 Dansez pentru tine (2007, 23:00 Pagini de via]` (braz., (sua-can., 2000, f.s. de ac]., Sez 20:00 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
20:15 O dat`-n via]` (divertisment) 2006) 23:15 K-19: Submarinul uciga[ Mondial` Planica \n Slovenia Dt 215
emis. concurs) 5, ep. 8) 20:45 Fotbal: Cupa Uefa
21:50 Jurnalul TVR (engl.-ger.-sua, 2002, thrill.) 0:00 Apetitul sexual 21:45 Kick Boxing: Realitatea
22:20 O dat`-n via]` (divertisment) 1:00 Regulile atrac]iei (sua, 0:00 Pove[tiri adev`rate
2:00 Alias (sua, 2001, s) 2:00 Focus Plus Showtime
22:30 Jurnalul TVR 2002, dram`) 1:00 Muzica de acas` 3:00 Tr`sni]i din NATO (s. 22:30 Kick Boxing: Realitatea
23:10 Scrisori din \nchisoare 2:45 {acalul (sua-engl.-fra., Showtime
1:10 Interes general (2000, talk 3:15 |n inima furtunii (sua, 2:30 Amazonia (braz., 2007, s) com.) 23:30 Poker: Trofeul Race Poker
show) 2004, thrill.) 3:30 Luna (col., 2004, s) 1997, ac]iune) 3:30 Levintza prezint` Curitiba \n Brazilia
0:30 Sporturi Extreme: Yoz

SAMBATA, 15 MARTIE 2008

9:30 Fotbal: Eurogoluri \n Weekend


10:00 Schi Alpin: Cupa Mondial`
Bormio \n Italia Masculin Slalom
7:00 Destine furate (sua, 2007, 7:15 Pastorul (sua, 2006, s. 7:00 Teleshopping Man[a \ntâi
7:10 Cântecul amintirii... 7:00 Teleshopping 10:45 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
amintirile cântecului. In 7:30 Rosamunde Pilcher (ger., s) com.) 7:30 Rosamunde Pilcher (ger., Mondial` Planica \n Slovenia Dt 215
Memoriam Liviu Vasilic`. 1993, s) 11:15 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
1993, s) 8:00 Miami Vice (sua, 1984, f.s. Mondial` Planica \n Slovenia Dt215,
8:00 S`n`tate pentru to]i! 9:30 Copiii de la 402 (can.-fra., 9:00 |ngera[ul (mex., 2000, s) de ac].) 9:30 Copiii de la 402 (can.-fra., Pe Echipe
8:30 Semne (2007, rep.) - Cui 13:00 Schi Alpin: Cupa Mondial`
2000, s. d. anim.) 11:00 Numai iubirea (rom., 9:00 Comedia animalelor (sua, 2000, s. d. anim.) Bormio \n Italia
folose[te ora de religie? 10:00 Teleshopping Masculin Slalom Man[a A Doua
9:00 Desene animate 10:00 Teleshopping 2004, s) 1999, s. doc. nat.) 13:30 Schi Alpin: Cupa Mondial`
10:00 Pove[ti din Mediteran` 10:30 Jake [i Gr`sanul (sua, 9:20 Casa de piatr` 10:30 Jake [i Gr`sanul (sua, Bormio \n Italia
13:30 Danielle Steel’s: Umbrele 10:00 Roata de rezerv` 1987, s. poli]ist, Sez. 1, ep. 48) Feminin, Slalom Uria[, Man[a A
11:00 Rom european 1987, s. poli]ist, Sez. 1, ep. 48) Doua
11:30 Arca lui Noe 11:30 Autoforum fericirii (sua, 1995, f. rom.) 10:30 Smokey [i Bandit II (sua, 11:30 Autoforum 14:15 Biatlon: Cupa Mondial`
Holmenkollen \n Norvegia
12:00 Green report (2008) 12:00 Frasier (sua, s. com., 15:30 Destine furate (sua, 2007, 1980, ac]. com.) 12:00 Frasier (sua, s. com., Feminin Pursuit
12:30 Cartea european` (talk Sezon 1, Ep. 4) 12:30 De ce nu... (2006, s. com.) Sezon 1, Ep. 4) 15:00 Schi Fond: Cupa Mondial`
show) s) Bormio \n Italia
13:00 De la Est la Vest 12:30 Imobiliare Blitz 13:00 {tiri 12:30 Imobiliare Blitz Feminin, 10 Km, Procedeul Clasic,
17:30 Pove[tiri adev`rate Cu Start \n Bloc
13:30 Dosar NATO 13:00 Salva]i de clopo]el (sua, 13:15 Felicia 13:00 Salva]i de clopo]el (sua, 15:45 Biatlon: Cupa Mondial`
14:00 Jurnalul TVR 1993, s. com., ep. 65) 18:30 Cele dou` fe]e ale Anei 14:00 Vale]ii muschetarilor 1993, s. com., ep. 65) Holmenkollen \n Norvegia
Masculin Pursuit
14:20 Acces la succes (2007) 13:30 O alt` via]` (reality show) (2006, s) (fra., 1974, com.) 13:30 O alt` via]` (reality show) 17:00 Schi Fond: Cupa Mondial`
15:00 Fotbal: O]elul Gala]i-FC 16:30 Cleopatra (sua, 1999, 14:30 Prima zi (reality show) Bormio \n Italia
14:30 Prima zi (reality show) Masculin, 20 Km, Procedeul Clasic,
Vaslui Meci din Liga I \n direct 15:30 4400 (sua, 2004, S.F.) 19:30 Pasiune (2007, dram`) dram`) 15:30 4400 (sua, 2004, S.F.) Cu Start \n Bloc
17:00 Garantat 100% (show 21:30 A[a vreau eu! (sua, 2007, 18:30 S`pt`mâna financiar` 16:30 Schimb de mame (reality
18:15 Ciclism: Cursa Paris-Nisa, \n
intal) 16:30 Schimb de mame (reality Fran]a
show) 19:00 Observator show) 19:15 Ciclism: Cursa Tirreno-
18:00 TeleEnciclopedia (1965) com.) Adriatico, \n Italia
19:00 Jurnalul TVR 18:00 Focus 20:45 Fotbal Liga 1: Ceahl`ul 18:00 Focus 20:00 Biatlon: Cupa Mondial`
23:30 Betty cea urât` din New 19:30 Camera de râs Holmenkollen \n Norvegia Masculin
20:10 Dansezi? (sua, 2004, com. 19:30 Camera de râs Piatra Neam] vs CFR Cluj Pursuit
muz.) 20:00 Megastar II (2007, emis. York (sua, 2006, s) 23:00 Pl`cinta american`: Curs` 20:00 Megastar II (2007, emis. 20:30 Biatlon: Cupa Mondial`
22:10 Profesioni[tii Holmenkollen \n Norvegia Feminin
concurs) 0:30 Numai iubirea (rom., 2004, \n pielea goal` (sua, 2006, concurs) Pursuit
23:10 |ntoarcere din t`cere 0:00 Momentul adev`rului com.) 0:00 Momentul adev`rului 21:00 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
(sua, 2004, dram`) s) Mondial` Planica \n Slovenia Dt215,
0:55 Atunci [i Acum (emis. concurs) 1:00 Demonul albastru (sua, (emis. concurs) Pe Echipe
3:00 Danielle Steel’s: Umbrele 22:00 Kick Boxing: Trofeul
1:35 Jurnalul TVR 1:00 Tineri \n afara legii 2004, ac]iune) 1:00 Tineri \n afara legii Spectacol Milano \n Italia
2:25 Harry Tracy 3:00 Focus fericirii (sua, 1995, f. rom.) 2:45 Observator 3:00 Focus 0:30 Lupte: Circuitul Tna, \n Sua

DUMINICA, 16 MARTIE 2008

9:30 Biatlon: Cupa Mondial`


Holmenkollen \n Norvegia Feminin
Pursuit
7:00 Desene animate: Mumia 7:00 Teleshopping 10:00 Biatlon: Cupa Mondial`
8:30 Duminica Ortodoxiei 7:00 Regele Shaman (jap., 2003, 7:00 Destine furate (sua, 2007, Holmenkollen \n Norvegia Masculin
9:00 Desene animate s. d. anim., ep. 59) s) 8:00 Aventurile tân`rului 7:30 Jake [i Gr`sanul (sua, 1987, Pursuit
10:00 Ghici cine câ[tig` ? s. poli]ist) 10:30 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
10:40 |ntreb`rile lui Vl`du] 7:30 B`iat bun, Barky (can.-fra., Hercule (sua, 1998, f. s. avent.) Mondial` Planica \n Slovenia Dt215,
9:00 |ngera[ul (mex., 2000, s) 8:30 Salva]i de clopo]el (sua, Pe Echipe
(2008) 1998, s. d. anim., ep. 7) 9:00 R`t`cit \n jungla civiliza]iei 11:15 S`rituri Cu Schiurile: Cupa
11:10 Via]a satului (rep.) 8:00 {tirile ProTV din week-end 11:00 Acas` \n buc`t`rie (sua, 1999, f.) 1993, s. com.) Mondial` Planica \n Slovenia Dt 215
12:30 Descoper` Europa ta! 10:15 |n familie (sua, 2005, s., (divertisment) 11:00 Sheena (sua, 2000, f. s. 9:00 Sport, diet` [i o vedet` 13:00 Biatlon: Cupa Mondial`
13:00 S`pt`mâna politic` ep. 11) 9:30 Casa: construc]ie [i design Holmenkollen \n Norvegia Feminin
13:55 File NATO 12:15 Al [aptelea cer (sua, 1996, avent.) Pursuit
14:00 Jurnalul TVR 11:15 Parte de carte s) 12:00 Lassie (sua-can., 1997, s. 10:00 Teleshopping 13:30 Biatlon: Cupa Mondial`
12:15 Business Magazin (2007) 10:30 Jake [i Gr`sanul (sua, Holmenkollen \n Norvegia Masculin
14:20 Tezaur folcloric 13:30 Reg`sirea (sua, 1995, f. avent.) Pursuit
(divertisment) 13:00 {tirile ProTV 13:00 {tiri 1987, s. poli]ist, Sez. 1, ep. 49) 14:00 Biatlon: Cupa Mondial`
15:30 O simpl` plimbare \n 13:15 Te vezi la {tirile ProTv rom.) Holmenkollen \n Norvegia
13:15 Misiunea Casa 11:30 Levintza prezint` Feminin Start \n Bloc
parc! (can.-sua, 2002, dr. 14:00 Apropo TV 15:30 Destine furate (sua, 2007, 12:00 Frasier (sua, s. com., 15:00 Schi Fond: Cupa Mondial`
romantic.) (divertisment) 13:45 La birou (sua, 2005, s., Bormio \n Italia
17:10 D`nutz SRL s) ep. 7) Sezon 1 - Ep. 5) Feminin, 10 Km, Liber
15:15 B`rba]ii, un r`u necesar 12:30 Flavours 3 buc`tari 16:00 Biatlon: Cupa Mondial`
(divertisment) (sua, 2006, s. com., ep. 3) 16:30 |n al nou`lea cer 14:30 Via]a dup` lege (sua, Holmenkollen \n Norvegia
18:45 Tragerile Loto 6/49 [i 13:00 Salva]i de clopo]el (sua, Masculin Start \n Bloc
Noroc \n direct 16:15 La Bloc (divertisment) 2006, s. poli]ist, ep. 3) 1993, s. com., eps. 66) 17:00 Schi Fond: Cupa Mondial`
19:00 Jurnalul TVR 17:00 Vinerea tr`snit` (sua, 18:25 Vremea de Acas` 15:30 Divertisment: Duminica 13:30 Megastar II (2007, emis.
Bormio \n Italia
20.00 Omologarea Tragerilor 2003, com.) Masculin, 15 Km, Liber
\n familie concurs) 18:15 Ciclism: Cursa Paris-Nisa, \n
Loto 6/49 [i Noroc 18:55 {tirile Sportive (emis. 18:30 Cele dou` fe]e ale Anei Fran]a
18:40 7 zile 16:00 Cronica cârcota[ilor
20:10 Ploaia stelu]elor (2008, sport) (2006, s) 19:15 Ciclism: Cursa Tirreno-
divertisment) 19:00 Observator (divertisment) Adriatico, \n Italia
21:00 Sport special 19:00 {tirile ProTV 19:30 Pasiune (2007, dram`) 20:30 Divertis Mall (2007, 20:00 Biatlon: Cupa Mondial`
20:30 Du[manul din ape (sua- 18:00 Focus Holmenkollen \n Norvegia Masculin
21:15 Ploaia stelu]elor (2008, 21:30 Mizerabilii (sua-engl.-ger., divertisment) 19:30 Home video Start \n Bloc
divertisment) bulg., 2005, horror) 21:30 Animat Planet 20:30 Sporturi De Iarn`: Weekendul
22:15 Minutul 91 (emis. sport) 22:30 Anticamera (2008, f. sat.) 1998, dram`) 20:00 Ciao TV (reality show) Sporturilor De Iarn`
23:10 Mica Britanie (engl., 2003, 23:45 Ultima destina]ie (sua, 0:15 Medicin` general` (it., (divertisment) 20:30 Schimb de mame (reality 21:00 Patinaj Artistic: Campionatul
22:30 Jocul puterii (sua, 1998, European Zagreb \n Croa]ia Gal`
s. com., ep. 11) 2000, horror) 2007, s) show) Demonstrativ`
23:45 Ochii lor \l urm`reau pe 1:45 B`t`lia din umbr` (rom., dram`) 22:00 Mondenii (divertisment) 23:00 Box: Gal` Interna]ional`
Dumnezeu! (sua, 2005, dram`) 1:15 |n al nou`lea cer Nürnberg \n Germania Categoria
1:40 Jurnalul TVR 1986) 0:30 Marea sufletelor (engl., 23:00 Inamicul e aproape (sua- Grea: N. Valuev (Rusia) - S.
2:30 |ntoarcere din t`cere (sua, 3:45 B`rba]ii, un r`u necesar (divertisment) 2004, s) engl.-irl., 2001, dr. r`zb.) Liakovici (Belarus)
0:30 Poker: Trofeul Race Poker
2004, dram`) (sua, 2006, s. com.) 3:15 Luna (col., 2004, s) 2:15 Duminica \n familie 2:00 Tineri \n afara legi Curitiba \n Brazilia
11 1 4 - 2 0 M A R T I E V i a t a S a t u l u i
UN SCRIITOR PE
SÃPTÃMÂNÃ
CORINA ELENA MATEI
14 ani, elev {coaalaa Tudorr Vlaadim
mirresscu
Primarul social-democrat al civilizat occidental se bucur`, \n medie, de

Fiul
comunei Sute[ti, Ion St`nescu, a 30-40 de metri p`tra]i de spa]iu verde, \n
reu[it s` ob]in` aprobarea unui timp ce la noi, \n România, indiferent c`
proiect care prevede amenaja- vorbim despre oamenii de la ]ar` sau
rea unui parc ecologic pe terito- despre cei de la ora[, fiecare respir` aer
riul localit`]ii ale c`rei interese curat doar pe o suprafa]` de 10 metri
le reprezint` cu succes. Astfel,

Risipitor
St`nescu va primi de la Minis- p`tra]i. Ceea ce nu mi se pare firesc.
terul mediului, o finan]are de un Adic`, nu pot s` \n]eleg ce au ei [i noi nu
milion de euro, pentru a putea avem. Probabil bun` voin]`. Acesta este,
construi parcul. Finan]area se a[adar, motivul entru care \mi doresc
face \n baza unui program al acest parc. Vreau s` le dau o lec]ie la al]ii
acestui minister care finan]eaz` care nu iau \n calcul, aproape deloc aceste
cu zeci de milioane de euro pro- considerente, chiar dac` sunt prev`zute \n
iectele menite s` creeze spa]ii tratatul de aderare a Rmâniei la Uniunea
verzi [i orice alte activit`]i, European`, semnat anul trecut, prin care Un b`trân cu doi feciori,
\ndeosebi din mediul rural, prin ne-am asumat, din câte [tiu eu, mult mai Unul mare, muncitor,
care se aduce garan]ia protej`rii multe obliga]ii, dar am \ndeplinit, cred eu,
mediului \nconjur`tor precum [i
aceea c` cet`]enii vor putea mult prea pu]ine, ca s` nu spun niciuna! Altul mic, risipitor,
respira, \n continuare aer curat! M` bucur` enorm faptul c` Guvernul a Se trezi cu el c` pleac`
Potrivit primarului din Sute[ti, pus la b`taie dou` ordonan]e de urgen]` [i De acas`, \n lumea larg`.
acest program se deruleaz` \nc` sume record din visteria Administra]iei
din anul trecut [i [i-a propus, Fondului pentru Mediu ca s` pot s`-mi S-a distrat, s-a r`sf`]at,
chiar din momentul ader`rii la \ndeplinesc proiectul acesta. Vreau s` fac Banii to]i i-a consumat
UE ca integrarea \n lumea mo- aici foarte multe planta]ii, un fel de
dern` s` se fac` [i cu aceast` gr`din` botanic` de dimensiuni mai mici, {i s`rac el a r`mas.
comun`: “Dac` scopul declarat locuri de joac` pentru copii, spa]ii de {i-a ajuns slug` la porci,
al acestui program este ca [i ]ara
noastr` s` o ia pe urmele Uniu- agrement pentru tineri, o zon` destinat` \n La oamenii din alte p`r]i.
nii Europene la capitolul special b`trânilor [i cet`]enilor de vârsta a
cur`]eniei mediului [i al metri- doua, alei \nconjurate de ronduri cu flori, Dar, când s-a gândit a[a,
lor p`tra]i de spa]iu verde pe
cap de locuitor, am vrut [i eu ca
dar [i un teatru de var`! Noaptea va fi La ai lui, la casa sa,
luminat, astfel \ncât cet`]enii care doresc La tat`, la locul sfânt,
Sute[tiul s` nu fac` rabat. Eu m- s` fac` o plimbare sub clar de lun` s`
am plimbat mult prin afar`, am beneficieze de toate condi]iile necesare. S-a \ntors foarte sfiit
participat la diverse târguri [i Parcul va fi \n apropierea prim`riei [i va
consf`tuiri, mai ales \n Italia, dispune de cel pu]in 40 de locuri de {i a fost bine primit.
a[a cum v-am mai povestit [i cu parcare...”, ne-a povestit St`nescu. Cu mâncare [i de toate,
alte ocazii. |n ceea ce prive[te
mediul \nconjur`tor din ]`rile „ Alina ROGOBETE }ns` nu l-a bucurat pe frate.
cu tradi]ie \n UE, v` pot spune, Pentru tine, Doamne Sfinte,
cu mâna pe inim` c`, acolo, un alyna_propress@yahoo.com
Am [i eu o rug`minte:
S` m` fac copil cuminte,
Primarii liberali din Galicea Primarul Cîrstina
S`-mi ajut al meu p`rinte!

salveazã învãtãmântul din munceste cot la


Aceast` rubric` este deschis` tuturor celor
care vor s`-[i m`soare talentul \n literatur`,
indiferent de v\rst`, etnie sau preg`tire
calea apelor... cot cu angajatii...
profesional`. A[tept`m crea]iile voastre,
\nso]ite de o poz` recent` la adresa de E-
mail:
alyn_propress@yahoo.com
Statii de
autobuz moderne,
la Ionesti

Pentru aceia dintre dumneavoastr` care \nc` se mai \ntreab`


cum este posibil ca o comun` precum Orle[tiul s` fie deja cu ani
lumin` \naintea unui municipiu ca Dr`g`[aniul, explia]ia pare
s` fie una singur`: primarul acestei localit`]i rurale, Orle[ti,
Constantin C\rstina este social-democrat. Membrii acestei
|ncepând de s`pt`mâna beton acolo pentru a opri apa. forma]iuni politice au de gând, se pare, s` intre \n istoria ca
trecut`, cei doi edili liberali din Pârâul [i-a m`rit albia din acei politicieni c`rora le face chiar o pl`cere nebun` s`
fruntea comunei Galicea, Ion cauza precipita]iilor abundente munceasc`, dac` nu cot la cot cu angaja]ii, chiar mai mult
N`fliu [i Florea Udrea, pun \n din ultima perioad`!”, ne-a decât ace[tia. C\rstina are un program strict de stat la birou,
aplicare un plan de urgen]` pri- povestit viceprimarul Florea U- pe care \l respect`: doar câteva ore pe zi. |n restul timpului, Primarul liberal al comunei Ione[ti, Ion
acesta planteaz` pomi, flori, supravegheaz` [i dirijeaz`, C`t`noiu, a finalizat, de curând, proiectul de
vind regularizarea albiei pârâu- drea. Potrivit aceleia[i surse, nu dotare a comunei, de-a lungul str`zii
lui Teianca. Acesta amenin]a numai [cola din satul Teiu, ci [i al`turi de dirigin]ii de [antier lucr`rile de introducere a
re]elei de ap` [i a canaliz`rii la nivelul comunei [i a[a mai principale care face leg`tura dintre
chiar [i o [coal` din zon`. “|n gr`din]a din aceia[i localitate se departe. “Nu mi-e ru[ine s` mai pun [i eu din când \n când municipiul re[edin]` de jude] Râmnicu
ultimul timp, albia a fost colma- aflau sub amenin]area apelor. mâna pe un târn`cop sau pe o lopat` ca s` le ar`t la Vâlcea [i urbea viilor, Dr`g`[ani, cu sta]ii
tat`, \n amonte de [coala din sa- Udrea ne-a mai spus c` banii oameni cum [i ce trebuie s` fac` pentru ca s` termin`m moderne de autobuz. C`t`noiu a reu[it
tul Teiu [i centrul acestei a[e- pentru lucrarea de regularizare la timp ceea ce am \nceput!”, spune C\rstina. A[a se amenajarea [i amplasarea a nou` astfel de
z`ri, ceea ce a f`cut ca apa s` a albiei acestui pârâu vor face c` lucrarea de introducere a apei potabile [i a obiective pe itinerariul comunei pe care o
ajung pân` la pere]ii [colii de proveni de la bugetul local. canaliz`rii este aproape de finalizare, cu destul timp p`store[te. Sta]iile sunbt de culoare
\nainte de data prev`zut`! „ Alina ROGOBETE albastr`, fiind astfel vizibil` de la o distan]`
acolo [i acest lucru ne-a speriat „ Alin BARBU destul de mare. De asemenea, sunt mai
destul de r`u. Vom turna ni[te \nc`p`toare decât cele amplasate \n alte
comune din sudul jude]ului!
„ Alina ROGOBETE
S`pt`mânal de informa]ie
[i atitudine al
municipiului Dr`g`[ani [i
al comunelor din sudul
judetului Vâlcea
MANAGER:
REDACTORI:
ALIN BARBU Sport : Gheorghe Nicolaescu, Cultur` : Emil Istocescu
Tehnoredactare : Relu Ionescu, Art Designer : Alin Barbu
DIRECTOR PUBLICAÞIE:
Adresa: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu nr. 34, Bl. O4,
Alina ROGOBETE Sc. B, Et. 3, Ap. 10; Telefon: 0747/078.648 E-mm ail:
TIPARUL EXECUTAT LA: alyn_propress@yahoo.com
• Sesiz`ri ale aspectelor negative din societate, sugestii [i reclama]ii:
SC SILPACINO SRL 0729-55 07.307 sau 0747-00 78.648 (Alin Barbu)
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridic` pentru materialele
ap`rute \n paginile s`pt`mânalului PRO Expres de Dr`g`[ani apar]ine exclusiv autorilor
C M Y K

12 1 4 - 2 0 M A R T I E P O L I T I C Ã

Contracandidaþilor PSD le
tremurã
ismenele în
faþa lui Bleotu!
Dr. Florescu Maria
Medic primar oftalmologie
M`rtoiu Daniel
|nc` de la lansarea zvonurilor func]ii, \n cazul \n care liderul cert voi câ[tiga din Optician-oo ptometrist
cum c` liderul PSD Dr`g`[ani,
Vasile Bleotu va candida pen-
social-democra]ilor dr`g`-
[eneni, actualmente deputat ar
primul tur. Dac`
este s` fac asta, o M`rtoiu Daniela
tru func]ia de primar al muni- ocupa, \n continuare, [i func]ia voi face doar Optician
cipiului dintre vii, contracandi- de director economic \n cadrul pentru c` mi-a
da]ii acestei forma]iuni politice Fondului de garantare a depo- cerut-o partidul,
au \nceput s` dea din col] \n zitului bancar. Mai mult, sala- dar nu \nseamn` c`
col]. |ntr-o publica]ie editat` la riul deputatului PSD Vasile nu am \ncredere \n
comand` politic`, din bani libe- Bleotu, la Fondul de Garantare for]ele lui Mihai
rali, actualul primar al Dr`g`- este de 120 de milioane de lei Bolocan. Am
[aniului, omul care din trei vechi pe lun`, nu 10.000 de deplin` \ncredere
vorbe spune vreo patru min- dolari. “Eu am f`cut solicitarea pentru c` s-a
ciuni, ace[tia au lansat zvonuri s` mi se spun` dac` esxist` achitat serios de
cum c` Vasile Bleotu este re- aceast` incompatibilitate. Deci, toate \ndatoririle
compensat cu un salariu lunar pot s` fiu [i colo, [i colo, dac` pe care le avea!”, a
de 10.000 de euro. Potrivit [tiu carte [i sunt b`iat de[tept! mai spus liderul

Cu noi i-
acestuia, mar]ea trecut`, comi- Eu le recomand contracandida- PSD Dr`g`[ani, de-
sia juridic` [i de imunit`]i a ]ilor PSD ca s` nu mai \[i fac` putatul Vasile Bleo-
Parlamentului României a ho- niciun fel de campanie, pentru tu.

econom!
t`rât fptul c` nu se pune pro- c` nu vor face altceva decât s` „ Alin BARBU
blema incompatibilit`]ii de cheltuie banii, deoarece \n mod

SC METAL Aree se[ti


MIXT SRL
Grijj` dee Goospood`ria
Ta!
|n Comuna
Galicea, loca]ie
ultracentral`,
cl`dire
ultramodern`,
produse mereu
proaspete...
Pre]urile
cele mai avantajoase din jude]!
Dr`g`[[ ani, S trada Decebal, nr. 3 SC MATDAN RADE CONCUREN}A
SC TOP-TEL SRL SERVICE SRL DINTR-U
UN FOC!
Fast-ffood, pizzerie, restaurant

PIZZA TOP
Cea mai bun` pizza din jude], la
cele mai mici pre]uri din ]ar`! TRANSPORT PERSOANE PE
Organiz`m, si mese RUTA DR~G~{ANI-RM. V|LCEA
{I NU NUMAI!!!
Efectu`m curse ocazionale la
pre]uri avantajoase.
Dr`g`[ani, Strada Tudor Vladimirescu, bloc P1, parter TELEFON: 0728-2
242.765