Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX


UNIVERSITATEA AL.I.CUZA IAI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX
ADMITERE
coala Doctoral
!"#$!"%
Direcii de cercetare doctorat:
L&t'r(&c
)&*l&c
S&+t,-at&c .S/&r&t'al&tat, Orto0o12
S&+t,-at&c .M&+&olo(&,2
S&+t,-at&c .Moral2
N'-r loc'r& /ro/'+,3
Loc'r& la *'(,t3 " loc'r&
Loc'r& c' ta13 # loc'r&
Cal,40ar'l a0-&t,r&& la 0octorat /,4tr' a4'l '4&5,r+&tar !"#$
!"%3
Sesiunea septembrie 2014:
- nscrierea candidailor: 1-12 septembrie
- selecia candidailor: 15-17 septembrie
- afiarea rezultatelor: 1 septembrie
- contestaii : 20 septembrie
2
6ro*, 0, co4c'r+:
- !eolo"ia Do"matic# $rtodo%# &oral'(
- prob# la ale"ere) n funcie de direcia de cercetare ce se dorete a se
urma pe parcursul colii doctorale &scris'*
+iecare prob# de concurs se noteaz# cu note de la 1 la 10 de c#tre fiecare
e,aluator i se calculeaz# media probei* -edia de la admitere este media
aritmetic# a mediilor de la probele de concurs*
For-a cu frecven dureaz# . ani i se or"anizeaz# n re"im cu burs#) f#r#
burs# sau cu ta%#*
TAXE
Ta1a 0, 74+cr&,r, la ,1a-,4'l 0, a0-&t,r,3
!! LEI
Ta1a a4'al 0, 8colar&9ar,3
%.!!! LEI/an uni,ersitar 2014-2015*
!a%ele de nscriere i colarizare se ac0it# la orice sucursal# 12D* !rebuie
precizat: 3umele i prenumele titularului) 435-ul) codul specific operaiunii &cod
2 6 ta%# de nscriere admitere') +acultatea de !eolo"ie $rtodo%#) studii Doctorat*
Ca40&0at'l 0,clarat a0-&+ ar, o*l&(a:&a:
- de a confirma locul pe care a fost admis prin actitarea ta%ei de nmatriculare &50 lei
pentru cei admii la bu"et' sau .07 din ta%a de colarizare &50 lei pentru cei admii la
ta%#'
- nc0eierea) n luna octombrie 2014) a 4ontractului de studii
- ridicarea 4arnetului de Doctorand dup# nc0eierea contractului de studii*
3
ACTE NECESARE
/,4tr' 4+cr&,r, a0-&t,r,
COALA DOCTORAL
dosar plic
fia de nscriere tip &8ne%a 9*1') n care se ,or meniona opiunile pentru tutore) cu a,izul
acestuia(
curriculum ,itae(
lista lucr#rilor tiinifice ale candidatului(
atestat de cunoatere a unei limbi str#ine) eliberat de c#tre +acultatea de :itere a ;ni,ersit#ii
<8le%andru 9oan 4uza= 9ai) nainte de susinerea e%amenului de admitere) cu cel mult doi
ani( e%cepie fac cei care au absol,it o specializare simpl# sau dubl#) n titulatura c#reia apare
o limb# str#in#) a unei facult#i aprobate de 43>>8) au testul D8:+) !$>+>: sau alte
certificate internaionale recunoscute*
scrisoare de moti,aie
copie le"alizat# dup# certificatul de natere(
copie 4*9*
copie le"alizat# dup# certificatul de c#s#torie / de sc0imbare a numelui) dac# este cazul(
copie le"alizat# dup# diploma de bacalaureat sau un act ec0i,alent(
copie le"alizat# dup# diploma de licen# i foaia matricol#(
diploma de masterat sau un act ec0i,alent i foaia matricol#) n ori"inal &pentru absol,enii
de masterat din anul uni,ersitar curent) ade,erina de absol,ire i foaia matricol# n ori"inal'(
alte acte specifice domeniului !eolo"ie
1
:
o )&4,c'5;4tar,a <4alt/r,a+=&4:&t'l'& TEOFAN> -itropolitul -oldo,ei i
1uco,inei* 5entru aceasta candidatul se ,a adresa sectorului ?n,##m@nt al
8r0iepiscopiei 9ailor i ,a ndeplini condiiile ce se ,or impune &e%: a,iz
psi0olo"ic) binecu,@ntarea 40iriar0ului locului de care aparine candidatul etc*'*
o 2ecomandare de la preotul din paro0ia n care candidatul are domiciliul stabil*
6r,o:&& 5or /r,9,4ta r,co-a40ar, 0, la /roto/o/&at'l 0, car, a/ar:&4>
-o4a?&& 0, la +tar,:'l -4+t&r&& 74 car, 5&,:'&,+c> &ar +tar,:&& 0, la ,1ar?'l
loc'l'&.'(
o 4ertificat sau ade,erina de botez &n ori"inal'
c0itana de ac0itare a ta%ei de nscriere*
4 foto"rafii color tip 1*9*
TEMATIC ADMITERE
1
Co4=or- ?otr;r&& S=;4t'l'& S&4o0 al )&+,r&c&& Orto0o1, Ro-;4,> +, /ot 74+cr&, la
co4c'r+'l 0, a0-&t,r, la coala Doctoral 0oar a*+ol5,4:&& car, a' -,0&a 0, a*+ol5&r, a
+t'0&&lor 0, l&c,4: 8& -a+t,r 0, -&4&- @.%".
D&4 ac,a+t -,0&,> A!B r,/r,9&4t -,0&a a4&lor 0, +t'0&& 0, l&c,4: 8& 4ota
o*:&4'ta la ,1a-,4'l 0, l&c,4: 8& C!B r,/r,9&4t -,0&a a4&lor 0, +t'0&& 0, -a+t,r
.a/ro='40at,2 8& 4ota o*:&4't la ,1a-,4'l 0, 0&+,rta:&,.
For-'la 0, calc'l ,+t, 'r-toar,a3
AB&an 1 :icen# C anul 2 :icen# C anul . :icen# C anul 4 :icen# C -edie e%amen de
:icen#'/5DE707 C Banul 1 masterCanul 2 master C medie disertaie'/.DE.07 F G *51
4
COALA DOCTORAL
!"#D!"%
TEOLOGIA DOGMATIC ORTODOX
T,-,3
1* 8spectele r#scump#r#rii omului n Hristos dup# n,##tura r#s#ritean#*
2* Sfintele !aine n ,iaa 1isericii*
.* 4unoaterea catafatic# i apofatic# n 1iserica 2#s#ritean#*
4* 8ntropolo"ia n "@ndirea teolo"ic# a 5r* 5rof* Dumitru St#niloae*
5* 5reacinstirea -aicii Domnului n 1iserica 2#s#ritean#*
I* 2aionalitatea creaiei i unitatea ei n :o"osul di,in dup# Sf@ntul -a%im
-#rturisitorul*
7* ?n,##tura 1isericii despre Hristos formulat# la Sinodul 9J >cumenic de la 4alcedon*
* 1iserica) trupul tainic al Domnului n Du0ul Sf@nt* 4onstituia 1isericii*
K* 2aportul dintre natur# i 0ar dup# n,##tura r#s#ritean#*
10* 1iserica) Scriptura i !radiia*
)&*l&o(ra=&,3
I. Cr:&3
1* 5r* 5rof* Dr* Dumitru St#niloae) Teologia Dogmatic Ortodox) ,ol* 1) 2) .) ediia a
2-a) 1ucureti) &1KKI') 1KK7*
2* 9dem) Spiritualitatea ortodox) 1ucureti) 1KK2*
.* 9dem) Iisus Hristos sau restaurarea omului) ediia a 2-a) 4raio,a) 1KK.*
4* 9dem) Studii de Teologie Dogmatic) 4raio,a) 1KK0*
5* Teologia Dogmatic i Simbolic. Manual pentru Facultile de Teologie ,ol* 1)
ediia a 2-a) 4luL-3apoca) 2005*
I* Jladimir :ossMN) Teologia mistic a !isericii de "srit) trad* de 5r* Jasile 2#duc#)
1ucureti) 1KK.*
7* Oeor"e +loro,sMN) !iserica Scriptura Tradiia) trad* de +l* 4ara"ue i O* -@ndril#)
1ucureti) 2005*
* Sf@ntul -a%im -#rturisitorul) "spunsuri ctre Talasie) n Filocalia) ,ol* .) trad* de
5r* 5rof* Dumitru St#niloae) Sibiu) 1K4*
II. St'0&&3
1* 5r* 5rof* Dumitru St#niloae) De#iniia Dogmatic de la $alcedon) n Ortodoxia) nr* 2-
.) &1K51') p* 2K5-.40*
2* 9dem) Maica Domnului ca mi%locitoare) n <$rtodo%ia=) nr* 1) &1K52') p* 7K- 12K*
.* 9dem) &atur i 'ar (n teologia bi)antin) n <$rtodo%ia=) nr* .) &1K74') p* .K2- 4.K*
5
TEOLOGIE )I)LIC
T,-,3
I. Exegez i hermeneutic biblic:
1* +enomenul profetic dup# Sf* Scriptur# &i la alte popoare din antic0itate') delimitare
conceptual#) caracteristicile profetismului biblic) ,ocaie) specificul misiunii*
2* 9deea mesianic# la profeii minori &$sea) -i0ea) 9oel) Pa0aria) 9ona'*
.* 5ersoana i lucrarea lui Hristos n ,iziunile lui 9saia) Daniel i Pa0aria*
4* 5rofeii biblice ,ec0i !estamentare mplinite n 3oul !estament &ar"umentare biblic#'*
5* 2aportul dintre cele dou# !estamente &ar"umente biblice'*
I* 3oiunea de sens) sensul literal-istoric) sensul propriu i cel fi"urat n 1iblie*
7* 8bordarea scrierilor biblice n te%t i conte%t &conte%tul imediat) conte%tul ntre"ii c#ri)
conte%tul istoric) "eo"rafic) cultural i reli"ios'*
* 1iblio"rafia rom@neasc# n domeniul biblic pe ultimii 20 de ani*
II. Testul de limb ebraic biblic:
1* 4artea 2ut &cap* 1-2') traducere i analiz# pe te%tul ebraic*
2* !e%tele mesianice din c#rile 5entateu0ului &+acerea: .) 15( K) 25-27( 12) .( 4K) K-10(
3umeri 24) 15-1K( Deut* 1) 15-1'*
.* !e%te mesianice de la profeii: 9saia & 2) 2-4( 7) 14( K) 5-I( 11) 1-2) I-( 42) 1-4( 4K) 1-4(
50) 4-( 5.) 1-K') $sea &2) 21-2.( 11) 1') -i0ea &4) 1-2( 5) 1-2( 9oel .) 1-2( Pa0aria &.) (
I) 12-1.( K) K( 11-1.( 12) 10( 1.) 7'*
)&*l&o(ra=&, -&4&-al:
1* 5rof* ;ni,* 5etre Semen) Introducere (n teologia biblic a *ec'iului Testament ed*
!rinitas) 9ai) 200*
2* 9dem) Introducere (n teologia pro#eilor scriitori >d* !rinitas) 9ai) 200*
.* 9dem) +xperiena umanului cu di,inul 5erformantica) 9ai) 2007*
4* 8t0anasie 3e"oi#) Teologia biblic a *ec'iului Testament) >d* QoRia) 1ucureti) 2004*
5* 5eterc# Jladimir) Mesianismul (n !iblie 5olirom) 9ai) 200.*
I* 3icolae 3ea"a) Hristos (n *ec'iul Testament >d* 2enaterea) 4luL-3apoca) 2004*
7* Samuel Sc0ultz) $ltorie prin *ec'iul Testament >d* 4artea 4retin#) $radea) 2001*
* HenrN H* HalleN) Manual !iblic trad* din limba en"lez# de Dorul -otz) >d* <Door of
Hope=) 1K.*
K* 9er* Serafim 2ose) $artea Facerii. $rearea lumii i omul (nceputurilor-perspecti,
cretin-ortodox. ?n rom@nete de 4onstantin +#"eean) edit* QSRia) 1ucureti) 2001*
10* To0n 50illips) $omentariu asupra .ene)ei trad* >milia S#rac) >dit* Step0anus) 1KK2*
6
11* 5r* 9oan ;sca) *ec'iul Testament (n t/lcuirea s#inilor 0rini &+acerea) 3umerii)
Deuteronomul) etc*') >d* 4ristiana) 1ucureti) 2002-2207*
12* Sf* Jasile 4el -are) Omilii la Hexaemeron n colecia 5S1) ,ol* 17) >91-1$2)
1ucureti) 1KI*
1.* -ircea 1asarab) Hermeneutica !iblic $radea) 1KK7*
14* 9dem) Interpretarea S#intei Scripturi (n !iserica Ortodox >d* <8lma -ater=) 4luL-
3apoca) 2005*
15* -oises Sil,a) Ualter 4* Vaiser Tr* Introducere (n Hermeneutic-(n cutarea (nelesului
trad* >manuel 4onac) >d* :o"os) 4luL-3apoca) 200I*
1I* To0n 1recM) S#/nta Scriptur (n Tradiia !isericii trad* 9oana !#m#ian) >d* <5atmos=)
4luL-3apoca) 200.*
17* Oer0ard -aier) Hermeneutica !iblic >dit* :umina lumii) trad* 4osmin 5ricop) Sibiu)
200*
1* 8lfred Vuen) $um s interpretm !iblia trad* 4onstantin -oisa) ed* Step0anus) 2002*
1K* 8ndrW :a4ocXue) 5aul 2icoeur) $um s (nelegem !iblia trad* -aria 4arpo,) >d*
5olirom) 9ai) 2002*
20* $ri"en) Omilii comentarii i adnotri la .+&+12 ediie bilin",#) 5olirom) 9ai) 200I*

4onduc#tor doctorat: 5rof*uni,*Dr* 5r* 5etre S>->3

7
TEOLOGIE SISTEMATIC .MISIOO!IE2
T,-,3
1* !emeiuri biblice i principii ale misiolo"iei ortodo%e*
2* !eolo"ia 2e,elaiei*
.* 8ntropolo"ie misionar#( omul credinei n 1iblie i 1iseric#*
4* 1iserica misionar# i teolo"ii misionare confesionale: 9storia misiunilor cretine*
5* 9storia mic#rii ecumenice i dialo" interconfesional*
I* Secte neoprotestante*
7* 3oi mic#ri reli"ioase cu fundament esoterico-ocultist*
* 3oi misc#ri reli"ioase de inspiraie oriental#*
K* -isiunea ca dialo" cu filosofia i tiinele contemporane*
)&*l&o(ra=&,3
1* 3ndrumri misionare) >ditura 9nstitutului 1iblic i de -isiune al 1isericii $rtodo%e
2om@ne) 1ucureti) 1KI*
2* 8c0imescu) 3icolae) &oile micri religioase) >ditura :imes) 4luL-3apoca) 2002*
.* 1el) Jaler) Misiunea !isericii (n lumea contemporan >ditura 2enaterea) 4luL-3apoca)
2010*
4* 1ria) 5r* 5rof* 9on) Sensul Tradiiei ecumenice) >ditura ;ni,ersit#ii <:ucian 1la"a=)
Sibiu) 200K*
5* 9dem) Destinul Ortodoxiei >ditura 9nstitutului 1iblic i de -isiune al 1isericii $rtodo%e
2om@ne) 1ucureti) 1KK*
I* 1roYn) 4olin) Filo)o#ia i credina cretin traducerea daniel !omule) >ditura 4artea
cretin#) $radea) 200K*
7* 4atalan) Tean-+rancois) Omul i religia sa. O perspecti, psi'ologic traducere de
8ndreea 1ratosin) >ditura 5olimarM) 1ucureti) 1KK7*
* Daid) 5*9* $lu)a cretin >ditura >piscopiei 8radului) 8rad) 1K7*
K* Oeisler) 3orman) 4pologetica cretin Societatea -isionar# 2om@n#) U0eaton) 9llinois)
traduc#tor) :i,ius 5up 5ercN) 1KK.*
10* Himcinsc0i) 5reot -i0ai) Doctrina trinitar ca #undament misionar >ditura
2entre"irea) 8lba 9ulia) 2004*
11* :a,atori) 2enzo) Dumne)eu i omul traducere din limba italian#) pr* 8le%andru 1uzalic)
>ditura Oala%ia Outenber") !@r"u :#pu) 200K*
12* 5etraru) pr* O0eor"0e Ortodoxie i pro)elitism >ditura !rinitas) 9ai) 2000)
1.* 9dem) Misiologie Ortodox >ditura 5anfilius) 9ai 2002*
14* 9dem) Teologie Fundamental i Misionar >ditura 5erformantica) 9ai) 200I*
15* 5opescu) 5r* prof* acad* dr* Dumitru) 4pologetica raional-du'o,niceasc a Ortodoxiei
>ditura 4artea $rtodo%#) 1ucureti) 200K*
1I* 2a0ner) Varl) Tratat #undamental despre credin. Introducere (n conceptul de
cretinism) >ditura Oala%ia Outenber") !@r"u :#pu) 2005*
17* S@rbu) 5r*prof* 4orneliu) Teologia FundamentalOrtodox rom/neasc >ditura
5elerinul 2om@n)$radea) 2001*
1* St#niloae) 5r* prof* dr* $omuniune i spiritualitate (n 5iturg'ia ortodox 4raio,a) 1KI*
1K* !ia) 8r0im* !eofil) "e(ncretinarea +uropei. Teologia "eligiei (n 0astorala i
Misiologia occidental contemporan >ditura 2entre"irea) 8lba-9ulia) 200.*
8
20* Uillaime) Tean-5aul) Sociologia religiilor traducere de +elicia Dumas) >ditura 9nstitutul
>uropean) 9ai) 2001*
21* Uilson 1rNan) "eligia din perspecti, sociologic traducere din limba en"lez# de Dara
-aria str#inu) >ditura !rei) 1ucureti) 2000*
4onduc#tor doctorat: 5rof*uni,*Dr* 5r* O0eor"0e 5>!282;
9
TEOLOGIE SISTEMATIC .S"I#IT$%IT%TE O#TO&O'(2
T,-,3
1* 4aracterul 0ristolo"ic-pne,matolo"ic-bisericesc al spiritualit#ii ortodo%e*
2* Onoseolo"ia ortodo%#*
.* >lemente de antropolo"ie du0o,niceasc#*
4* -arile etape ale ,ieii du0o,niceti*
5* 8sceza ne"ati,#*
I* 8sceza poziti,#*
7* -istica r#s#ritean#*
* ?ndumnezeirea $ :&4t a +/&r&t'al&t:&& orto0o1,.
)&*l&o(ra=&, (,4,ral:
1* )il*calia sau culegere din scrierile Sfinil*r "rini care ne arat cum se +*ate *mul
curi, lumina i desv-ri* Jol* 9-Z99* !raducere de 5r* 5rof* Dr* Dumitru St#niloae)
Sibiu-1ucureti) 1K4I-1KK2*
2* 4rainic) 3ic0ifor) Sfinenia./m+linirea umanului 01urs de te*l*gie mistic2 03456.
34572) >diie n"riLit# de 9erod* !eodosie 5arasc0i,) >ditura -itropoliei -oldo,ei i
1uco,inei) 9ai) 1KK.*
.* St#niloae) 5reot 5rofesor Dr* Dumitru) S+iritualitatea *rt*d*x. %scetica i mistica)
>91-1$2) 1ucureti) 1KK2*
4* -ladin) 3icolae) "relegeri de mistic *rt*d*x) >ditura Jeritas) !@r"u--ure) 1KKI*
5* Sa,in) 9oan O0*) Mistica i ascetica *rt*d*x) Sibiu) 1KKI*
I* 8ndreY :out0) Originile tradiiei mistice cretine. &e la "lat*n la &i*nisie
%re*+agitul) !raducere: >lisabeta Joic0ia Sita) cu,@nt nainte: diac* 9oan 9* 9c# Lr)
>ditura Deisis) Sibiu) 2002*
7* :ossMN) Jladimir) Te*l*gia mistic a 8isericii de #srit* !raducere) studiu introducti,
i note 5r* Jasile 2#duc#) >ditura 8nastasia) f*a*
* 9dem) 9ederea lui &umnezeu) ?n rom@nete de -aria 4ornelia $ros) studiu introducti,
diac* 9oan 9* 9c# Lr*) >ditura Deisis) Sibiu) 1KK5*
K* SpidliM) !omas) S+iritualitatea #sritului cretin. I. Manual sistematic* !raducere i
prezentare: diac* 9oan 9* 9c Lr*) 4u,@nt nainte: 5* -arMo 9* 2upniM S*T*) >ditura Deisis)
Sibiu) 1KK7*
10* 9dem) S+iritualitatea #sritului cretin. II. #ugciunea* !raducere: diac* 9oan 9* 9c#)
>ditura Deisis) Sibiu) 1KK*
11* 9dem) S+iritualitatea #sritului Ort*d*x. III. M*nahismul* !raducere: diac* 9oan 9*
9c#* Lr*) >ditura Deisis) Sibiu) 2000*
12* -eNendorff) To0n) Sf-ntul !rig*rie "alama i mistica *rt*d*x* !raducere de 8n"ela
5a"u) >ditura >nciclopedic#) 1ucureti) 1KK5*
1.* >,doc0imo,) 5aul) 9-rstele vieii s+irituale* 4u,@nt nainte i traducere 5r* 5rof* 9on
1u"a) 40ristiana) 1ucureti) 1KK.*
14* 9dem) 1un*aterea lui &umnezeu :n tradiia rsritean) !raducerea) prefaa i note 5r*
:ect* uni,* Dr* Jasile 2#duc#) 8sociaia filantropic# medical# cretin# 4H29S!9838)
1ucureti) 1KK5*
15* 3iMos -atsouMas) Intr*ducere :n !n*se*l*gia Te*l*gic) !raducere de -aricel 5opa)
>ditura 1izantin#) 1ucureti) 1KK7*
10
1I* 5reot Dr* Jasile 2#duc#) %ntr*+*l*gia Sf-ntului !rig*rie de ;<ssa) >91-1$2)
1ucureti) 1KKI*
17* 3ellas) 5anaNotis) Omul . animal :ndumnezeit. "ers+ective +entru * antr*+*l*gie
*rt*d*x* >diia a 99-a* Studiu introducti, i traducere: diac* 9oan 9* 9c# Lr*) >ditura
Deisis) Sibiu) 1KKK*
1* Tean-4laude :arc0et) Tera+eutica b*lil*r s+irituale* ?n rom@nete de -arinela 1oLin)
>ditura Sofia) 1ucureti) 2001*
1K* 8r0iepiscopul 1asile Vri,oc0eine) /n lumina lui =rist*s) !raducere din limba francez#
de 5reot conf* dr* Jasile :eb i 9erom* O0eor"0e 9ordan) >91-1$2) 1ucureti) 1KK7*
20* -itropolit Hierot0eos Jlac0os) "sih*tera+ia *rt*d*x. >iina Sfinil*r "rini*
!raducere n limba rom@n# de 9rina :uminia 3iculescu) >ditura ?n,ierea 6
8r0iepiscopia !imioarei) 1KK*
21* 9dem) "sih*tera+ia *rt*d*x. 1*ntinuare i dezbateri* !raducere din limba "reac#: prof*
9on Diaconescu i prof* 3icolae 9onescu) >ditura Sofia) 1ucureti) 2001*
22* !eu) 5reot 9oan 4*) Te*l*gia necazuril*r) 40ristiana) 1ucureti) 1KK*
2.* 9dem) &in iadul +atimil*r s+re raiul virtuil*r) >ditura 40ristiana) 1ucureti) 2000*
24* 9dem) 9irtuile cretine, crri s+re fericirea venic) >ditura !rinitas) 9ai) 2001*
4onduc#tor doctorat: 5rof*uni,*Dr* 5r* 9oan 4* !>[;
11
TEOLOGIE LITURGIC
T,-,3
1* 5iturg'ia (n primele 6 secole cretine
2* Dipticele (n cardul 4na#oralei (n di#erite rituri liturgice
.* Tainele iniierii cretine la &icolae $abasila
4* S#/nta 5iturg'ie (n interpretarea liturgic a lui &icolae $abasila
)&*l&o(ra=&,3
1* 1ranite) 5rof*dr*pr*) >ne) 5iturgica special) >D* 91-1$2) 1ucureti) 1K0*
2* Jintilescu) 5rof*dr*pr*) 5etre) Istoria 5iturg'iei (n primele trei ,eacuri) >d* 3emira)
1ucureti) 2001( i n <Studii !eolo"ice=) an* 9) 1K2K) nr* 1) p* 17-20( 1K.0) nr* 2)
p*100-140 i nr* .) p* 0-100*
.* Tuan) -ateos) $u,/ntul (n liturg'ia bi)antin) >d* 2enaterea) 4luL-3apoca) 2007*
4* !aft) 2obert +*) Dipticele) trad* 4ezar :o"in) >d* 2enaterea) 4luL-3apoca) 200*
5* +elmN) Varl 40ristian) De la $ina de Tain la Dumne)eiasca 5iturg'ie a !isericii
Ortodoxe - un comentariu istoric) >d* Deisis) Sibiu) 2004*
I* 4abasila) 3icolae) Despre ,iaa (n Hristos) trad* 5r*prof*dr* !eodor 1odo"ae) >d*
8r0iepiscopiei 1ucuretilor) 1ucureti) 1KK*
7* 4abasila) 3icolae) T/lcuirea Dumne)eietii 5itug'ii) trad* 5r*prof*dr* >ne 1ranite)
>d* 8r0iepiscopiei 1ucuretilor) 1ucureti) 1KK*
* Streza) Dr*) :aureniu) Tainele de iniiere cretin) >d* !rinitas) 9ai) 2002*
9. Sa,a) 5rof*dr*pr*) Jiorel) +,'olog'ionul lui Serapion de T'muis 7 locul i importana
lui (n istoria i e,oluia 5iturg'iei i a 5iturg'ierului n <8nalele [tiinifice ale
;ni,ersit#ii \8l*9* 4uza] 9ai) &serie nou#'=) !eolo"ie $rtodo%#) tom* Z999) 200) p*
5K-0.
4onduc#tor doctorat: 5rof*uni,*Dr* 5r* Jiorel S8J8
12
TEOLOGIE MORAL
T,-,3
I. T,olo(&, -oral ='40a-,4tal
1* Fundamentele teologice i coordonatele 'ermeneutice
2* Identitate alteritate i dialog. Importana studiului interdisciplinar (n mediul
uni,ersitar actual
.* 5egea moral i contiina moral. Instituirea ordinii morale i constituirea
subiectului moral
4* 4utonomie libertate i responsabilitate. Importana cunoaterii principiilor i
normelor etice (n luarea deci)iilor i #ormarea %udecilor morale
5* *irtuile teologice i ,irtuile cardinale. $aracterul lor edi#icator pentru #ormarea
caracterului moral cretin
I* 0catul8 expresie a (nstrinrii omului de Dumne)eu i alienrii sinelui moral
II. T,olo(&, -oral a/l&cat
1* Mistagogia S#/ntului Maxim Mrturisitorul i importana ei pentru ,iaa moral
cretin
2* !ioetica i drepturile omului. Dileme morale contemporane i rspunsul teologiei
morale
)&*l&o(ra=&, +,l,ct&53
1* Daniel) 5atriar0ul 1isericii $rtodo%e 2om@ne) Teologie i Spiritualitate) >ditura
1asilica) 1ucureti) 2010*
2* St#niloae) 5r*prof*dr*) Dumitru) Iisus Hristos sau "estaurarea Omului) >ditura
$mniscop) 4raio,a) 1KK.*
.* Pizioulas) 9oannis) Fiina eclesial) trad* 8urel 3ae) >ditura 1izantin#) 1ucureti)
1KKI*
4* Oaleriu) 5#rintele) 9ert# i "scumprare) >ditura Harisma) 1ucureti) 1KK1*
5* :out0) 8ndreY) Desluirea Tainei. Despre natura teologiei) >ditura Deisis) Sib iu)
1KKK*
I* ^annaras) 40ristos) 5ibertatea Moralei) trad* -i0ai 4ontuniari) >ditura 8nastasia)
1ucureti) 2004*
7* HenMel) T_r"en) 3ndumne)eire i etic a iubirii (n opera printelui Dumitru Stniloae)
>ditura Deisis) Sibiu) 200.*
* Teologia Ortodox (n secolul al ::-lea i la (nceputul secolului al ::I-lea)
coordonator 5r*prof*dr* Jiorel 9oni#) >ditura 1asilica) 1ucureti) 2011*
K* 5opa) 5r*) O0eor"0e) $omuniune i (nnoire spiritual (n contextul seculari)rii lumii
moderne) >ditura !rinitas) 9ai) 2000*
10* 5opa) 5r*) O0eor"0e) Teologie i demnitate uman) >ditura !rinitas) 9ai) 200.*
11* 5opa) 5r*) O0eor"0e) 5ege i iubire. $oordonate biblice i 'ermeneutice pentru
Teologia moral) &ediia a 99-a') >ditura Do%olo"ia) 9ai) 2011*
12* 9loaie) [tefan) "esponsabilitatea moral personal i comunitar. O perspecti,
teologic) >ditura 2enaterea) 4luL-3apoca) 200K*
13
1.* Sf@ntul -a%im -#rturisitorul) M;stagogia. $osmosul i su#letul c'ipuri ale !isericii)
trad* 5r*prof*dr* Dumitru St#niloae) >ditura 9nstitutului 1iblic i de -isiune al
1isericii $rtodo%e 2om@ne) 1ucureti) 2000*
14* !0unber") :ars) Omul i $osmosul (n ,i)iunea S#/ntului Maxim Mrturisitorul
>ditura 9nstitutului 1iblic i de -isiune al 1isericii $rtodo%e 2om@ne) 1ucureti)
1KKK*
15* ./ndirea social a !isericii. Fundamente 7 documente 7 anali)e 7 perspecti,e)
coordonator 9oan 9* 9c# Lr* i Oermano -arani) >ditura Deisis) Sibiu) 2002*
1I* 1reM) 5r*prof*dr*) To0n) Darul sacru al ,ieii) trad* 5*S* Dr* 9rineu 5op) >ditura
5atmos) 4luL-3apoca) 2001*
17* !ioetica i Taina persoanei. 0erspecti,e Ortodoxe) trad* 3icoleta 5etu0o,) >ditura
1izantin#) 1ucureti) 200I*
1* >n"el0ardt) H* !ristram Lr*) Fundamentele !ioeticii cretine. 0erspecti,a ortodox)
trad* -i0ail 3eamu) 4ezar :o"in i diac* 9oan 9* 9c# Lr*) >ditura Deisis) Sibiu) 2005*
1K* 2adu) 5r*prof*dr*) O0* Dumitru) "epere morale pentru omul contemporan) >ditura
-itropoliei $lteniei) 4raio,a) 2007*
20* Solo,io,) Jladimir) 3ndreptirea binelui) trad* 3ina 3icolae,a) >ditura Humanitas)
1ucureti) 1KK4*
21* 3esteruM) 8le%ei) <ni,ersul (n comuniune. $tre o sinte) neopatrsitic a teologiei
i tiinei) trad* -i0ai-Sil,iu 40iril#) >ditura 4artea Jec0e) 1ucureti) 200K*
4onduc#tor doctorat: 5rof*uni,*Dr* 5r* O0eor"0e 5$58
14
Co40'ctor& 0, 0octorat E Dat, 0, co4tact
5rof*uni,*dr*pr* 5etre S>->3 6 !eolo"ie biblic#
!el: 02.2 201102 interior 2417
>mail: psemen at Na0oo punct com
5rof*uni,*dr*pr* Jiorel S8J8 6 !eolo"ie 5ractic# &:itur"ic#'
!el: 02.2 201102 interior 241K
>mail: sa,a,i at "mail punct com
5rof*uni,*dr*pr* 9oan 4ristinel !eu 6 !eolo"ie sistematic# &Spiritualitate'
!el: 02.2 201102 interior 2414
>mail: tesu`i at Na0oo punct com
5rof*uni,*dr*pr* O0eor"0e 5>!282; 6 !eolo"ie sistematic# &-isiolo"ie'
!el: 02.2 201102 interior 2422
>mail: petraru"eor"e at Na0oo punct fr
5rof*uni,*dr*pr* O0oer"0e 5$58 6 !eolo"ie Sitematic# &-oral#'
!el: 02.2 201102 interior 2415
>mail: "t*popa at "mail punct com
15
T,-, /ro/'+, /,4tr' c,rc,tr& 0octoral,:
5rof*uni,*dr*pr* 5etre S>->3 6 !eolo"ie biblic#
1* 9deea de Nom-Na0Ye la profeii antee%ilici si poste%ilici
2* 9deea de !euba la profei
.* 2#zboiul i pacea din perspecti,e biblic#
5rof*uni,*dr*pr* Jiorel S8J8 6 !eolo"ie 5ractic# &:itur"ic#'
1* 5rofesorul litur"ist !eodor !arna,sc0i 6 omul i opera*
2* 4ruce i n,iere n cultul di,in ortodo%* Studiu de teolo"ie i spiritualitate litur"ic#*
.* 5raznicul 1unei Jestiri n tradiia litur"ic# ortodo%#* >lemente de istorie i teolo"ie
litur"ic#*
4* $pera teolo"ic# a 5#rintelui 5rofesor 5etre Jintilescu* :ocul i importana ei n conte%tul
cercet#rii litur"ice rom@neti i europene din secolul al ZZ-lea*
5rof*uni,*dr*pr* 9oan 4ristinel !eu 6 !eolo"ie sistematic# &Spiritualitate'
1* 4ontribuaia 5#rintelui 5rofesor D* St#niloae n domeniul 8sceticii bi -isticii ortodo%e*
2* 5#cate bi patimi ale lumii contemporane*
.* 9nim#) minte) suflet* Spre o neuroteolo"ie*
4* Des#,@rbirea crebtin#* 5erspecti,# psi0olo"ic# bi du0o,niceasc#*
5* 1oala - dubman sau prietenc 8bordare 0olistic#*
5rof*uni,*dr*pr* O0eor"0e 5>!282; 6 !eolo"ie sistematic# &-isiolo"ie'
5rof*uni,*dr*pr* O0e$r"0e 5$58 6 !eolo"ie Sitematic# &-oral#'
16