Sunteți pe pagina 1din 5

HANU ANCUTEI

MIHAIL SADOVEANU
Hanu Ancutei ,tiparit in intregime in 1982 , dar incept c ! ani mai inainte ,prin p"#icarea p$%e&tirii
Iapa lui Voda , tre"ie #at &i citit in intregime,daca %$im &a inte#egem arta pr$'at$r#i(
Te)nica p$%e&tirii in p$%e&tire , &a a p$%e&tirii in rama , *$rm#a narati%a *$arte %ec)e , dar in ace#a&i
timp *$arte n$a+*iindca $ ga&im ap#icata in di*erite m$dri,, are a%anta-# de a ptea tran&*$rma pe
p$%e&tit$rii in&i&i in per&$na-e a#e naratinii de cadr(Ea are t$t$data &i n caracter pr$*nd
p$p#ar(Cn$&cand adanc %ec)i#e carti p$p#are ,atent mai a#e& #a arta de p$%e&tit$r a ni Nec#ce &a
Creanga , Sad$%ean atinge in acea&ta $pera a &a c#me a ra*inament#i artei c%ant#i r$mane&c(
Han# in&&i de%ine per&$na- in p$%e&tirea de cadr()an anctei n e n )an ca t$ate ce#e#a#te(A&e'at
#a ra&crce de drmri , &i de %eacri , Han Anctei e&te $ cetate care adap$&te&te pe p$%e&tit$ri &i pe
a&c#tat$ri , c t$tii i"it$ri de %in din Tara de .$& , "at din $a#a de #t r$&(Teatra# &i &$#emn , pentr ca
din m$d# cm e n$tata $ra#itatea %$r"irii ptem dedce t$n# &i ge&tri#e per&$na-#i c$mi&# I$nita ,
ra'a&# ce# *d# de #a Darmane&ti , &pnea/0Tre"ie &a &titi dmnea%$a&tra ca )an# ace#a a# Anctei n
era )an ,1era cetate(A%ea ni&te 'idri gr$a&e de ici pana c$#$(Si ni&te p$rti *erecate cm n1am mai %a't
in 'i#e#e me#e(In cprin&# #i &e ptea $p#$&i $ameni , %ite &i carte &i nici )a"ar n a%ea din partea
)$ti#$r(((0De aceea&i parere era &i M$& Le$nte 2$dier#/0A&a 'idri ca de cetate , a&a 'a"re#e , a&a
pi%nita ,1a&a %in ,1in a#t #$c n &e p$ate(Nici a&a d#ceata , a&a %$ie "na &1a&emenea $c)i negri 3e parca
t$t &" ei a& &ta pana ce mi1a %eni %remea &a ma dc #a #iman# ce# *ara de %i*$r(((0
Liri&m# &ad$%enian , in%a#it$r , tran&pne adnarea de #a )an , ca &i intamp#ari#e p$%e&tite ac$#$ ,
intr1n timp nedeterminat(Han# repre'inta , in mic , M$#d$%a dint$tdeana , M$#d$%a $ameni#$r &imp#i
c $"iceiri ar)aice , c intamp#ari care &e perinda dpa anme date ca#endari&tice , c practici &a%ar&ite
rita#ic(Di*erite#e Ancte care &e &cced , ca &tapane #a )an , &nt parca na &i aceea&i , in $c)ii
generatii#$r de "at$ri &i p$%e&ta&i(In&a&i crgerea me#$dica a pr$p$'itii#$r , pe care &criit$r# rap&$d #e
pne in gra p$%e&tit$ri#$r , da impre&ia de c$ntinitate in %a#ri *ara &*ar&it((Iata n pa&a- in care
pnerea %er"e#$r #a imper*ect &gerea'a acea&ta imagine p$etica/0Ta"ere#e d cara n &e mai
i&t$%ea(Latarii canta *ara $prire(cand cadea nii , d$"$rati de trda &i de %in , &e ridica a#tii de prin
c$t#$ane#e )an#i(0
1
4$%e&tire care ni &e pare ca da, in m$d# ce# mai adec%at , &en&# intreg#i cic# e&te Negustor
lipscan(
M$#d$%a ce#$r adnati #a Han Anctei e&te $ #me &tat$rnica , *ericita intrcat &e p$ate in*rpta din
darri#e pe care pamant# ace&tei tari #e $*era c im"e#&gare , re*ractara , mai a#e& , $rice inn$iri a#e
#mii ci%i#i'ate care i1ar ptea &trica #ini&tea(In%entii#e te)nice &nt pri%ite c &&picin/0Cine &tie ce
tica#$&enie nemtea&ca a mai *i0,m$rmaie&te c indaratnicie &i c g#a& gr$& ci$"an# de pe 5ara , a'ind
ca &tapan Damian Cri&ti&$r ca#at$ri&e c tren#(Ca citit$r in '$dii , m$& Le$nte admite cea&$rnice#e , dar
in rpt# cap#i n e de ac$rd c pa#arii#e #a cc$ane/0De cea&$rnice n ma mir(((dar *emei#e c pa#arii ,
drept &a1ti &pn , mie n1mi p#ac(0
Cat pri%e&te a#imentatia , m$#d$%enii cei %ec)i n inte#egea cm nemtii "ea "ere amara , mananca
carne *iarta &i cm &e p$t #ip&i de &arma#e , de "$r& , de crap #a pr$tap $ri de mie# *ript ta#)are&te(De #a
c$nc#'ia capitan#i I&ac/0Ap$i atncea , rma capitan# I&ac , daca n a t$ate ace&tea , nici n imi
pa&a6&a ramaie c tren# #$r , &i n$i c tara M$#d$%ei0, n &1ar ptea &pne in&a ca tara M$#d$%ei e
nmaiindecat $ tara a *ericirii , pentr ca , dpa cm reie&e din p$%e&tirea #i C$n&tandin M$t$c ,
ci$"an# de pe 5ara , "$ierii a&pre&c crancen pe tarani &i $amenii , a-tati de )aidci, precm Va&i#e
ce# Mare , tre"ie &a1&i *aca &ingri -det , n -det a# &armani#$r , dpa pra%i#e ne&cri&e dar drepte(
Late *iecare in parte , ce#e 9 i&t$ri&iri n &pn mare #cr , &a &pn prea ptin din pnct# de
%edere a# pr$'at$r#i(4entr ca n atat ce &e &pne in Hanu Ancutei e&te e&tetice&te &peri$r , cat mai
a#e& m$d# cm &e &pne , *e## de a p$%e&ti a# *iecari per&$na- in parte ramanand pr$*nd de*init$ri(
Nmai pentr ca %eni %$r"a , c$mi&# I$nita p$%e&te&te intamp#area c iapa #i V$da(A#minteri e#
care 7&ta &ta#p0#a )an , de&i dec#ara ca p#eaca de indata , aratand &pre ca## de-a in&eat , a%ea de p$%e&tit
ce%a infricosetor(Sir# p$%e&tiri#$r in&a , care decrg in c)ip natra# na dintr1a#ta , c $ &a%anta pnere
in &cena , i# impiedica &a p#ece , pana cade &i e# , $ data c cei#a#ti , d$"$rat de &$mn &i "atra(
4$%e&tit$r# generic#i care e n# din $ameni ce &ta mai #a $ parte , pe pr$tapri#e care#$r din
m"ra )an#i , ni1# pre'inta pe ca#gar# 8)erman de #a Dra mai m#t ca pe n )aidc padratic(In
aparenta tact , a*ndat in "ar"a #i &t*$a&a &i 7Inde#etnicind1&e0 c $a#a ca#gar# dintr1$ data a
7&#$"$'it c%ant0/
7Atnci c mare drag$&te &i p#acere &1a ridicat din c$#t# #i ca#gar#ce# care %eni&e de #a mnte &i ,
cmpanind1&i $a#a in drept#"ar"ii , a &#$"$'it c%ant(4ana in acea c#ipa tac&e &i &e inde#etnici&e c
$a#a &i nici n1# %edeam de "ar"a(0
2
V$r"irea #i e pre&arata c c%inte din &criptri(La &c)it# Dra1&pne e#17ma in%$ie&cc *ratii mei
intr p&tietate , ie&ind cate$data c t$p$r# &i c ctit# imp$tri%a di)anii#$r , caci n$i arma de *$c &i
&a"ie n &e cade &a prtam/&ntem &#-it$ri c d)#0(Lcrri#e mirene&ti in&a n1i &nt c t$t# &traine ,
-decand dpa *e## cm &e adre&ea'a Anctei/01Iti m#tme&c , #e#e Ancta ,pentr %in &i pentr
catatra $c)i#$r(4$ti &a mp#i $a#a , ca &a n te trde&ti a %eni a d$a $ara(0
Ca m#te a#te per&$na-e tipic e&te m$& Le$nte 2$dier#(Se %ede cat de c$#$ ca m$& Le$nte arde de
nera"dare &a &pna $ i&t$rie(4$#itic$& in&a , in%ita pe c$mi&# I$nita a n1&i ita c%ant# in #egatra c
intamp#area cea gr$'a%a(Dar m$& Le$nte are $ ade%arata mancarime de #im"a , tine &a %$r"ea&ca
nmaidecat &i atnci recrge #a n &iret#ic ce n da nici$data gre& in captarea adit$r#i(Se minnea'a
ip$crit &i teatra# de p$%e&tirea ca#gar#i &i dec#ara pe n t$n p$t$#it ca n &i1a mai &imtit 7inima ca
p$tarnic)ea in cangi#e &$im#i0, ca acm , decat $ data in %iata &a , anme atnci cand a %a't
"a#ar#(Se inte#ege , adnarea , inc#&i% c$mi&# I$nita , ii cere , in c$r , &a &pna p$%e&tea c "a#ar#
care ing)ite pe "$ier# Na&ta&a 9a#$mir , )ap&an# , caria #tima &i tanara #i &$tie ii %eni&e in &*ar&it de
)ac , c a-t$r# &$#$m$nar#i(
Ci$"an# de pe 5ara repre'inta , in adnarea idi#ica de #a Han Anctei , pe cei m#ti &i $r$p&iti ,
$amenii pamant#i(4$rtret# , *$arte adec%at , e&te e:ectat in tra&atri a&pre , pternice , de&prin& parca
din *a"#$a&a Dacie prei&t$rica/0S1a ridicat din t$)$arca #i , de #a pr$tap , n $m mata)a#$& , &i &1a
aratat in #mina *$c#i pa&ind #eganat(Nmai dpa cm adcea pici$are#e , rar , c$&ind c e#e parca , &1
ar *i ptt cn$a&te ca1i ci$"an(Se %edea a&ta in&a &i dpa g#ga , dpa caci#a dintr1n "er"ece , dpa
c)imir# #at &i #&trit &i mai a#e& dpa cama&a &c$rt$a&a de &pa#atri in 'er , prta t$iag na#t pe care i#
tinea &&(Si $c)ii mititei , a"ia ;i %edeam de &" &tra&ina *rntii &i a &prancene#$r(A%ea p#ete n&e c
nt , iar "ar"a1i era ra&a c c&tra de c$a&a(0
Ci$"an# atri"ie p$%e&tea &a , Judet al sarmanilor , ni prieten a# &a(In&a &i e# , ca &i ca#gar#
8)erman , are $ taina(((De *apt p$%e&tea #i e at$"i$gra*ica &i a&ta &e %ede din m$d# &pnerii , t$n &i
ge&tic#atie/04$%e&tind , ci$"an# &e atata&e &i acm i&i &crta cap# &i "rate#e in rmenea#a
*$c#i(8#a&# ii ie&i&e di cmpana $"i&nita(V$r"ea prea tare , in&a ca &i cm ar *i *$&t &ingr(0
Fantana dintre plopi &i Cealata Ancuta &nt d$a p$%e&tiri r$mantice de drag$&te , na pri%it$are #a
intamp#area din tinerete a capitan#i I&ac c $ tanara tiganca , cea de1a d$a re*erit$are #a rapirea nei
*ete de "$ier de catre *eci$r# de ra'a&i Td$rita Catana(Am"e#e intamp#ari a #$c in -r# )an#i
Anctei(Orb sarac &i Istorisirea Zahariei Fantanarul pri#e-ie&c adcerea in &cena a < per&$na-e *$arte
pit$re&ti/Or"# e n 0ca#ic "atran0 , n 7tica#$&0 &i n 7nemernic0+c$ntint# &emantic a# c%inte#$r e ce#
<
%ec)i,(In tinerete *ac&e parte dintr1$ "anda de cer&at$ri &i )$ti , c$nd&i de n $arecare Ier$*ei , care a
mrit , ace&ta din rma , 7#a $ petrecere &i #a $ "ata#ie int1$ n$apte0(5atacind m#ta %reme prin parti#e
C)i#i , $r"# &e int$rcea acm #a #$c# na&terii &a#e , &" p$a#e#e mnti#$r M$#d$%ei(0Nemernic#0 e&te
in&a n H$mer at$)t$n(Stie $ m#time de i&t$rii , pe care #e &pne ac$mpaniind1&e #a cimp$i(Le &pne
&i #e canta in &c)im"# ni )artan de carne *ripta &i a# nei #ce#e de %in acr , cerand c demnitate ,
ad#mecand a#imente#e dar &i caractere#e $ameni#$r c rec)i#e &i na&#(Datina cere &a inceapa c
cantec# Mi$arei1indi*erent de &tarea de &pirit a adnarii1c)emand 7%ier& de ma)nire din departarea
ani#$r de dem#t0(Me#$dia Mioritei cprinde pe t$ti/0Ci$"an# ce# pr$&t de #a 5ara , cm &i m$na)#
care dcea #a S*ant Hara#am"ie p#angea pe #$cri#e #$r *ara nici $ r&ine(0
Or"# p$%e&te&te ap$i intamp#area c *ga #i Dca1%$da in ma'i#ie , &pre tara #e&ea&ca , tipti#, in
mare gra"a &i mi#inta(Oprind1&e #a $ ca&a &i cerand1i nei *emei $ $a#a c #apte , e intampinat c
"#e&teme , cm &crie &i in cr$nica #i Nec#ce/
71 N1a%em #apte , n1a%em %aci , mamca3n1a%em , ca ni #e1a mancat Dca1%$da , manca1#1ar temnita
pamant#i &i %iermii iad#i cei nead$rmiti(0Iata &r&a e:acta a #i Sad$%ean/c$paratia de te:te
ramane e:cepti$na# de intere&anta a&pra m$d#i de d$cmentare a &criit$r#i(4$rnind de #a $ %i'ine
p$p#ar1*$#c#$rica , mare#e pr$'at$r impinge i&t$ri&irea #i Nec#ce1indea-n& de rea#i&ta , macar prin
c$mparatie1&pre mit &i #egenda(
Lita Sa#$mia , care ad&e de mana pe $r" , e $ "a"a c gra pnga &i pri%irea a&ctita , cam rea(Se
*ace a &e mira de &cce&# cantaret#i(N "ea %in pentr ca &*era de %atamatra , dar n &e da indarat
de #a rac)i &i p#acinte m$i , pe care #e m$#*aie intr1n dinte(2a)aria =antanar# , 7c cap1i ")$& &i
"ar"a1i inca#cita0, e&te $ per&$ni*icare a tacerii pietri*icate(9ea &i tace c indaratnicie(=ace *antani dar
i"e&te mai m#t %in# decat apa(I&t$ri&irea #i1$ a#ta p$%e&te de drag$&te intre $ *ata de "$ier &i *eci$r#
ni ma'a#, intamp#ata pe %remea #i %$da Ca#ima)1e &p&a de *apt de Lita Sa#$mia(Naratinea c cei
d$i tineri *giti &i adap$&titi in c$#i"a #i 2a)aria din padre, &e c$&titie dintr1n dia#$g(9a"a Sa#$mia
p$%e&te&te &i a"ia din cand in cand &c$ate , c c#e&te#e, cate $ %$r"a din gra #i 2a)aria/0A&ta1
i0(((0Atata1i0(
A&adar , 7indi*erente de &ine01cm &pne 8(Ca#ine&c1ce#e 9 p$%e&tiri de #a Han Anctei &e #eaga
dintr1n t$t nitar , arta pr$'at$r#i *iind aceea de a crea per&$na-e1p$%e&tit$ri &i $ atm$&*era &peci*ica(
Dpe cm a**irm mai && , me&te&g# n c$n&ta neaparat in ce &e &pne cat mai a#e& in m$d# cm
&e &pne(Ace&t cm i# *$rmea'a mi&carea &i c$mp$rtament# p$%e&tit$ri#$r , care &e &cced in c)ip# ce#
mai natra# #a c%ant , dar i# *$rmea'a , mai a#e& , %$r"irea #$r(Dpa cm &1a $"&er%at i& dpa cm in&&i
>
&criit$r# a martri&it1$ ade&ea , arta #i Sad$%ean &e a&ea'a in #inia traditiei #i Nec#ce i& Creanga ,
mai a#e& pin par*m# %ec)i &i m$#d$%ene&c a# c%ant#i(Acea&ta &e p$ate $"&er%a din *iecare &ir &i din
*iecare int$r&atra de *ra'a(
A&t*e# , $prind1ne mai amanntit #a #tima p$%e&tire , Istorisirea lui Zaharia Fantanarul , %$m
$"&er%a atragerea in &*era artei a c%inte#$r &i e:pre&ii#$r p$p#are( Or"# ce# &arac &tie i&t$ri&iri &i &e
"cra de &impatia adit$r#i(Dar Lita Sa#$mia n mai a%ea a&tampar , rpand1&i degete#e &i
m&cand1&i "'e#e , c$ntrariata de atentia care &e da ni 7tica#$&0&i i&i da c parerea , in d$i peri/01
Iaca a&t*e# traie&c nii *ara gri-a macar ca1& ni&te ne%$#nici(Um"#a d&i de mana de a#tii , ca ei &ingri
n1& %rednici &a ca#ce d$i pa&i 3 &i pe nde a-ng &pn ni&te mincini , de &ta #mea &i &e ita #a dan&ii c
gra ca&cata(0
Lita &a#$mia , "a"a cea a&ctita #a #im"a , &e caracteri'ea'a &ingra pin m$d# cm %$r"e&te , *ara
cea mai mica inter%entie din partea p$%e&tit$r#i(Ca mai "atrana in adnare ea &e e:prima pin p#ra##
demnitatii , Dar &e mp#e de nad* cand %ede ca $r"# #e int$rcea &i #e &cea ca &a &e p#ece $ #me catre
dan&#(
Impre&ia de $ra#itate &i de mi&care &cenica a per&$na-#i &e rea#i'ea'a , &im#tan ,
din c%inte a'ite in %$r"irea regi$na#a crenta /0a&ta,&1am+in #$c de &i1am,nimica,0Dar mai a#e& din
e:pre&ii %er"a#e/0#e int$rcea ,#e &cea , &a &e p#ece?catre, m1am mp#t de nad*0 &i din c$n&trctii
e#iptice/0t$ate a#e #i, $ #me+&"&tanti%# neatric#at , a'ind,%a'and+#ip&a c$mp#ement#i
drept,0(=iind "$#na%a de %atamatra , "a"a &e apara de +re&pinge,#cica c %in pe care i1$ intindea
ra'a&#( Cerem$ni$a&a , apr$ape rita#ica ,&cena &e p$ate -ca per*ect de catre $ actrita care p$ate g)ici
mima &i pant$nima, *ara indicatii regi'$ra#e , nmai din in*#e:ini#e #im"ii(

@