Sunteți pe pagina 1din 35

ORDIN nr.

3597 din 18 iunie 2014 pentru modificarea i


completarea etodolo!iei de e"aluare anual# a acti"it#$ii
per%onalului didactic i didactic au&iliar' apro(at# prin Ordinul
mini%trului educa$iei' cercet#rii' tineretului i %portului nr.
).143*2011
n baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1*2011, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul otr!rii "uvernului nr. 185*2013 privind organizarea i funcionarea
#ini$terului %ducaiei &aionale, cu modificrile i completrile ulterioare,
mini%trul educa$iei na$ionale emite prezentul ordin.
+rt. I
etodolo!ia de e"aluare anual# a acti"it#$ii per%onalului didactic i
didactic au&iliar, aprobat prin 'rdinul mini$trului educaiei, cercetrii, tineretului
i $portului nr. ).143*2011, publicat (n #onitorul 'ficial al )om!niei, *artea +, nr.
,2- i ,2- bi$ din 22 noiembrie 2.11, cu modificrile ulterioare, $e modific i $e
completeaz dup cum urmeaz/
1.La articolul 0 alineatul (2) litera e), punctul v $e abrog.
2.La articolul 0 alineatul (2), dup litera f) $e introduce o nou liter, litera g), cu
urmtorul cuprin$/
1g) 2omeniul 3onduita profe$ional, cu urmtoarele criterii de performan/
(i)#anife$tarea atitudinii morale i civice (limba4, inut, re$pect, comportament)
(ii))e$pectarea i promovarea deontologiei profe$ionale.1
3.5ne6ele nr. 2, -, 7, ,, 1., 12, 1-, 17, 1,, 2., 22, 2-, 27, 2, i 8. $e (nlocuie$c cu
ane6ele nr. 1, 2, 8, -, 9, 7, 0, ,, 9, 1., 11, 12, 18, 1- i 19 care fac parte
integrant din prezentul ordin.
+rt. II
2irecia general management, re$ur$e umane i reea colar naional din cadrul
#ini$terului %ducaiei &aionale, in$pectoratele colare i unitile de (nvm!nt
duc la (ndeplinire prevederile prezentului ordin.
+rt. III
*rezentul ordin $e public (n #onitorul 'ficial al )om!niei, *artea +.
:;;;;:
#ini$trul educaiei naionale,
Remu% ,ricopie
+N-.+ nr. 1/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea acord#rii calificati"ului anual pentru cadrele didactice
din 5n"#$#m6ntul preuni"er%itar
(: 5ne6a nr. 2 la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea acordrii calificativului anual
pentru cadrele didactice din (nvm!ntul preuniver$itar
&umrul fiei po$tului/ ...........................
&umele i prenumele cadrului didactic/ ......................
Apecialitatea/ ...............................
*erioada evaluat/ ......................
3alificativul acordat/ ....................
2omenii ale 3riterii de performan +ndicatori de *uncta4 *uncta4 acordat Balidare
evalurii performan ma6im
con$iliul
profe$oral
5utoevaluare
%valuare
comi$ie
%valuare
con$iliu de
admini$traie
1. *roiectarea
activitii
1.1. )e$pectarea programei
colare, a normelor de
elaborare a documentelor de
proiectare, precum i
adaptarea ace$teia la
particularitile grupei@cla$ei

1.2. +mplicarea (n activitile
de proiectare a ofertei
educaionale la nivelul
unitii

1.8. =olo$irea teCnologiei
informrii i comunicrii
(<+3) (n activitatea de
proiectare

1.-. *roiectarea unor
activiti e6tracurriculare
corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile i
intere$ele educabililor, planul
managerial al unitii

19
2. )ealizarea
activitilor
didactice
2.1. ?tilizarea unor $trategii
didactice care a$igur
caracterul aplicativ al
(nvrii i formarea
competenelor $pecifice

2.2. ?tilizarea eficient a
re$ur$elor materiale din
unitatea de (nvm!nt (n
vederea optimizrii
activitilor didactice:inclu$iv
a re$ur$elor <+3

2.8. 2i$eminarea, evaluarea
i valorizarea activitilor
realizate

2.-. 'rganizarea i
de$furarea activitilor
e6tracurriculare, participarea
la aciuni de voluntariat

2.9. =ormarea deprinderilor
de $tudiu individual i (n
ecCip (n vederea
formrii@dezvoltrii
competenei de 1a (nva $
(nvei1

29
8. %valuarea
rezultatelor
(nvrii
8.1. 5$igurarea tran$parenei
criteriilor, a procedurilor de
evaluare i a rezultatelor
activitilor de evaluare

8.2. 5plicarea te$telor
predictive, interpretarea i
comunicarea rezultatelor

8.8. ?tilizarea diver$elor
in$trumente de evaluare,
inclu$iv a celor din banca de

in$trumente de evaluare
unica
8.-. *romovarea
autoevalurii i interevalurii

8.9. %valuarea $ati$faciei
beneficiarilor educaionali

8.7. 3oordonarea elaborrii
portofoliului educaional ca
element central al evalurii
rezultatelor (nvrii

2.
-.
#anagementul
cla$ei de elevi
-.1. Atabilirea unui cadru
adecvat (reguli de conduit,
atitudini, ambient) pentru
de$furarea activitilor (n
conformitate cu
particularitile cla$ei de
elevi

-.2. #onitorizarea
comportamentului elevilor i
ge$tionarea $ituaiilor
conflictuale

-.8. 3unoaterea, con$ilierea
i tratarea difereniat a
elevilor

-.-. #otivarea elevilor prin
valorizarea e6emplelor de
bun practic

12
9.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
9.1. Balorificarea
competenelor tiinifice,
didactice i metodice
dob!ndite prin participarea la
programele de formare
continu@perfecionare

9.2. +mplicarea (n
organizarea activitilor
metodice la nivelul
comi$iei@catedrei@re$pon$abil

9.8. )ealizarea@5ctualizarea
portofoliului profe$ional i
do$arului per$onal

9.-. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
(n interiorul i (n afara
unitii (cu elevii, per$onalul
colii, ecCipa managerial i
cu beneficiarii din cadrul
comunitii:familiile elevilor)

9.9. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament), re$pectarea
i promovarea deontologiei
profe$ionale

,
7. 3ontribuia
la dezvoltarea
7.1. 2ezvoltarea de
parteneriate i proiecte

in$tituional
i la
promovarea
imaginii
unitii colare
educaionale (n vederea
dezvoltrii in$tituionale
7.2. *romovarea ofertei
educaionale

7.8. *romovarea imaginii
colii (n comunitate prin
participarea i rezultatele
elevilor la olimpiade,
concur$uri, competiii,
activiti e6tracurriculare i
e6tracolare

7.-. )ealizarea@*articiparea
la programe@activiti de
prevenire i combatere a
violenei i
comportamentelor
ne$ntoa$e (n mediul colar,
familie i $ocietate

7.9. )e$pectarea normelor,
procedurilor de $ntate i
$ecuritate a muncii i de *A+
i +A? pentru toate tipurile
de activiti de$furate (n
cadrul unitii de (nvm!nt,
precum i a $arcinilor
$uplimentare

7.7. +mplicarea activ (n
crearea unei culturi a calitii
la nivelul organizaiei

19
0. 3onduita
profe$ional
0.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament)
2
0.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/
: 3adru didactic evaluat/
: )e$pon$abil comi$ie/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/
Aemnturi/
+N-.+ nr. 2/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$iile de
(i(liotecar' documentari%t' redactor 5n 5n"#$#m6ntul
preuni"er%itar
(: 5ne6a nr. - la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funciile de bibliotecar, documentari$t, redactor (n (nvm!ntul
preuniver$itar
&umrul fiei po$tului/ ...........................
&umele i prenumele titularului/ ........................
*erioada evaluat/ ..................................
3alificativul acordat/ ..................................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. )e$pectarea normelor
biblioteconomice (n vigoare
recomandate pentru
funcionarea bibliotecii
colare

1.2. )e$pectarea procedurilor
e6i$tente la nivelul unitii cu
privire la/
: efectuarea operaiilor (n
documentele de eviden
()=#, )+. fiele de eviden,
fie de cititor)D
: tran$miterea informaiilor (n
interiorul i e6teriorul unitii.

1.8. )ealizarea planificrii
calendari$tice a activitii
bibliotecii (n concordan cu
$tructura anului colar i
adaptat la particularitile
unitii colare

1.-. *roiectarea anumitor
activiti de iniiere i
valorizare a dimen$iunii
educative a teCnologiei
informrii i comunicrii (<+3)
(n cadrul bibliotecii

1.9. %laborarea de
in$trumente de planificare pe
tipuri de activiti/
pedagogice, culturale, de
comunicare i de ge$tionare a
bibliotecii

2.
2. )ealizarea
activitii
2.1. 'rganizarea re$ur$elor
bibliotecii (n vederea punerii
lor la di$poziia utilizatorilor
(n cadrul activitilor

2.2. )ealizarea
complet@corect@legal a
operaiilor biblioteconomice
(catalogare,
cla$ificare@inde6are,
depozitare, eviden,
(mprumut, inventariere,
ca$are) prin colaborare cu
alte compartimente

2.8. "e$tionarea prin
$ecuritate i bun p$trare a
dotrii i coleciilor bibliotecii

2.-. 'rganizarea de e6poziii,
vizite i (nt!lniri tematice,
ateliere de creaie privind
promovarea ofertei bibliotecii
(n comunitate i atragerea

cititorilor
2.9. 5daptarea la
comple6itatea muncii pe baza
nivelului de concepie, de
analiz i $intez a activitii

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. 5$igurarea unei bune
comunicri i relaionri la
nivel intern (cu elevii, cadrele
didactice, didactic:au6iliare)

8.2. 3omunicarea eficient cu
utilizatorii e6terni (prini,
comunitate) i parteneri

8.8. 5tragerea elevilor ctre
activitile bibliotecii i
$timularea lecturii (numrul
fielor de cititor)

8.-. 3on$olidarea relaiei
dintre coal i comunitate

8.9. 3olaborarea cu in$tituii
de cultur i educaie (n
vederea realizrii unor
proiecte cu caracter cultural
i educativ

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. 5naliza nivelului i
$tadiului propriei pregtiri
profe$ionale

-.2. *articiparea permanent
la cercuri i activiti
metodice la nivel
local@4udeean@naional

-.8. *articiparea la programe
de formare (n vederea
dezvoltrii profe$ionale

1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
imaginii colii
9.1. )ealizarea integral i la
timp a atribuiilor $tabilite
prin fia po$tului

9.2. )e$pectarea
regulamentului de organizare
i funcionare a bibliotecii
colare i a regulamentului
intern al bibliotecii colare,
re$pectarea normelor de
con$ervare i $ecuritate a
coleciilor, a normelor i
procedurilor de $ntate i
$ecuritate a muncii, *A+ i
+A?

9.8. *romovarea valorilor
culturale rom!neti prin
realizarea de parteneriate
educative naionale i
internaionale

9.-. +niiative per$onale
privind $timularea donaiilor
i obinerea unor $pon$orizri

(n $copul dezvoltrii
re$ur$elor bibliotecii
9.9. ?tilizarea raional i
eficient a alocaiilor
bugetare pentru acCiziii,
abonamente

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/
Aemnturi/
+N-.+ nr. 3/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de
informatician
(: 5ne6a nr. 7 la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de informatician
&umrul fiei po$tului/ .......................
&umele i prenumele titularului/ ........................
*erioada evaluat/ .................................
3alificativul acordat/ ................................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. "e$tionarea i
verificarea permanent a
$trii de funcionare a
ecCipamentelor de calcul din
dotare i a$igurarea utilizrii
(n bune condiii a ace$tora

1.2. ntreinerea i
admini$trarea reelei internet
a colii

1.8. +mplicarea (n activitile
de proiectare a ofertei
educaionale la nivelul unitii

1.-. *articiparea la activiti
e6tracurriculare corelate cu
obiectivele curriculare e6tra$e
din planul managerial al
unitii

2.
2. )ealizarea
activitilor
didactice
2.1. 5$igurarea a$i$tenei
teCnice profe$orilor de alt
$pecialitate dec!t informatic
(n timpul orelor de$furate
(n laboratorul 5%L $au (n
oricare alt laborator de
informatic

2.2. ?tilizarea i ge$tionarea
eficient a re$ur$elor pu$e la
di$poziia po$tului/ bibliotec
de $oftEare i documentaii,
ecCipamente de teCnic de
calcul i au6iliare etc.

2.8. *articiparea la activiti
e6tracurriculare, precum i
participarea la aciuni de
voluntariat

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
cu elevii

8.2. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
cu per$onalul colii

8.8. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
cu ecCipa managerial

8.-. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
(n cadrul comunitii

8.9. )elaionarea cu firmele
productoare de $ofturi, de
ecCipamente de calcul, cu
firmele care a$igur $ervice:
ul ecCipamentelor de calcul,
relaionarea cu providerul de
internet

19
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. Balorificarea
competenelor tiinifice,
dob!ndite prin participarea la
programele de
formare@perfecionare

-.2. +mplicarea (n
organizarea activitilor
metodice la nivelul
comi$iei@catedrei de
informatic

-.8. )ealizarea@actualizarea
portofoliului i do$arului
per$onal

19
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
imaginii
9.1. 2ezvoltarea de
parteneriate i proiecte
educaionale (n vederea
dezvoltrii in$tituionale

9.2. *romovarea ofertei
educaionale

unitii colare
9.8. )ealizarea@participarea
la programe@activiti de
prevenire i combatere a
violenei i comportamentelor
ne$ntoa$e (n mediul colar

9.-. )e$pectarea normelor,
procedurilor de $ntate i
$ecuritate a muncii, de *A+ i
+A? pentru toate tipurile de
activiti de$furate (n
cadrul unitii de (nvm!nt,
precum i a $arcinilor
$uplimentare

9.9. +mplicarea activ (n
crearea unei culturi a calitii
la nivelul organizaiei

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/
Aemnturi/
+N-.+ nr. 4/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de la(orant
(: 5ne6a nr. , la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de laborant
&umrul fiei po$tului/ .........................
&umele i prenumele titularului/ .............................
*erioada evaluat/ ..................................
3alificativul acordat/ ..............................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. 3orelarea activitii cu
programa colar i cu
normele de elaborare a
documentelor de proiectare

1.2. +mplicarea (n activitile
de proiectare a ofertei
educaionale la nivelul
unitii

1.8. =olo$irea teCnologiei
informrii i comunicrii

(<+3) (n activitatea de
proiectare
1.-. *roiectarea de activiti
e6tracurriculare corelate cu
obiectivele curriculare
e6tra$e din planul
managerial al unitii

2.
2. )ealizarea
activitilor
didactice
2.1. )ealizarea unor
e6perimente didactice care
a$igur caracterul aplicativ al
(nvrii i formarea
competenelor $pecifice

2.2. ?tilizarea eficient a
re$ur$elor materiale din
unitatea de (nvm!nt (n
vederea optimizrii
activitilor didactice, inclu$iv
a re$ur$elor <+3

2.8. *articiparea la activiti
e6tracurriculare, precum i
participarea la aciuni de
voluntariat

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
cu elevii

8.2. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
cu per$onalul colii

8.8. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
cu ecCipa managerial

8.-. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
(n cadrul comunitii

8.9. )elaionarea cu firmele
productoare de re$ur$e
materiale nece$are
laboratoarelor de $pecialitate
i cu firmele care a$igur
$ervice:ul di$pozitivelor din
dotare

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. Balorificarea
competenelor tiinifice,
dob!ndite prin participarea la
programele
deformare@perfecionare

-.2. +mplicarea (n
organizarea activitilor
metodice la nivelul
comi$iei@catedrei@re$pon$abil

-.8. )ealizarea@actualizarea
portofoliului i do$arului
per$onal

1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
+maginii
unitii colare
9.1. 2ezvoltarea de
parteneriate i proiecte
educaionale (n vederea
dezvoltrii in$tituionale

9.2. *romovarea ofertei
educaionale

9.8. )ealizarea@participarea
la programe@activiti de
prevenire i combatere a
violenei i
comportamentelor
ne$ntoa$e (n mediul colar

9.-. )e$pectarea normelor,
procedurilor de $ntate i
$ecuritate a muncii, de *A+ i
+A? pentru toate tipurile de
activiti de$furate (n
cadrul unitii de (nvm!nt,
precum i a $arcinilor
$uplimentare

9.9. +mplicarea activ (n
crearea unei culturi a calitii
la nivelul organizaiei

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/
Aemnturi/
+N-.+ nr. 5/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de
te7nician
(: 5ne6a nr. 1. la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de teCnician
&umrul fiei po$tului/ ...............................
&umele i prenumele titularului/ ........................
*erioada evaluat/ .................................
3alificativul acordat/ ................................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. 3orelarea activitii teCnicianului
cu activitile colii

1.2. )ealizarea planului managerial
$pecific po$tului

1.8. 5plicarea reglementrilor legale (n
vigoare la locul de munc i (n
activitile realizate cu elevii

2.
2. )ealizarea
activitii
2.1. ndeplinirea $arcinilor de $erviciu
prevzute de fia po$tului

2.2. ?tilizarea raional i eficient a
re$ur$elor materiale, financiare,
informaionale i de timp

2.8. =ormarea@2ezvoltarea la elevi a
unor deprinderi i a unor abiliti
$pecifice calificrii

8.
8.
3omunicarea
i relaionarea
8.1. 3apacitatea de a face ecCip cu
cadrele didactice i cu ceilali anga4ai
ai colii

8.2. )ealizarea comunicrii cu elevii
8.8. )ealizarea comunicrii cu
conducerea unitii de (nvm!nt

8.-. #onitorizarea $ituaiilor
conflictuale

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. +dentificarea nevoilor proprii de
dezvoltare

-.2. *articiparea la $tagii de
formare@cur$uri de perfecionare etc.

-.8. 5plicarea
cunotinelor@abilitilor@competenelor
dob!ndite

1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
+maginii colii
9.1. *romovarea unei atitudini
proactive fa de activitile colii

9.2. *romovarea (n comunitate a
activitii in$tituiei, particip!nd la
programe i parteneriate

9.8. )ealizarea activitilor (n
conformitate cu politica educaional a
colii

9.-. )e$pectarea i aplicarea regulilor
colii

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii morale i
civice (limba4, inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i promovarea
deontologiei profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
Aemnturi/
: #embrii con$iliului de admini$traie/
+N-.+ nr. )/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de peda!o!
colar
(: 5ne6a nr. 12 la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de pedagog colar
&umrul fiei po$tului/ .........................
&umele i prenumele titularului/ ........................
*erioada evaluat/ ............................
3alificativul acordat/ ..........................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performant
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. 3orelarea coninutului activitii
de pedagog colar cu obiectivele
generale ale in$tituiei

1.2. )ealizarea planului managerial al
pedagogului colar

1.8. 5plicarea reglementrilor legale (n
vigoare ce au (n vedere activitatea
pedagogului colar

2.
2. )ealizarea
activitii
2.1. ndeplinirea $arcinilor de $erviciu
$pecifice po$tului

2.2. ?tilizarea raional i eficient a
re$ur$elor materiale, financiare,
informaionale i de timp

2.8. 3ontribuii la dezvoltarea
per$onalitii elevului

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. 3apacitatea de a $e integra@de a
lucra (n ecCip

8.2. )ealizarea comunicrii cu elevii
8.8. )ealizarea comunicrii cu factorii
de r$pundere din coal

8.-. )ealizarea comunicrii cu familia
8.9. #onitorizarea $ituaiilor
conflictuale din cmin

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. +dentificarea nevoilor proprii de
dezvoltare

-.2. *articiparea la $tagii de
formare@cur$uri de perfecionare etc.

-.8. 5plicarea
cunotinelor@abilitilor@competenelor
dob!ndite

1.
9. 3ontribuia 9.1. #anife$tarea unei atitudini
la dezvoltarea
in$tituional
i promovarea
imaginii colii
proactive (n legtur cu activitile
$pecifice cminului
9.2. *romovarea (n comunitate a
activitii in$tituiei, particip!nd la
programe i parteneriate@pregtind
participarea elevilor la
programe@parteneriate

9.8. )ealizarea unui climat de
di$ciplin i de $iguran (n cadrul
cminului de elevi

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii morale i
civice (limba4, inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i promovarea
deontologiei profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/ Aemnturi/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/

+N-.+ nr. 7/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de
in%tructor de educa$ie e&tracolar#
(: 5ne6a nr. 1- la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de in$tructor de educaie e6tracolar
&umrul fiei po$tului/ .....................
&umele i prenumele titularului/ .................
*erioada evaluat/ .....................
3alificativul acordat/ ..............................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitilor
1.1. 3orelarea coninutului activitii cu
planul managerial al directorului

1.2. )ealizarea planului anual i
$eme$trial de activiti e6tracolare

1.8. 5plicarea reglementrilor legale (n
vigoare

2.
2. )ealizarea
activitilor
2.1. )ealizarea activitilor
e6tracolare propu$e

2.2. ?tilizarea raional i eficient a
re$ur$elor materiale, financiare,
informaionale i de timp

2.8. 5$igurarea unui climat propice
dezvoltrii per$onale
2.-. )ealizarea activitilor re$pect!nd
principiul egalitii de an$e

2.9. 3ontribuii la dezvoltarea
per$onalitii elevului

8.
8.
3omunicarea
i relaionarea
8.1. 3apacitatea de a lucra (n ecCip
8.2. )ealizarea comunicrii cu elevii,
cu cadrele didactice, cu conducerea
colii

8.8. #eninerea relaiilor cu diferii
parteneri din comunitatea local

8.-. #onitorizarea $ituaiilor
conflictuale

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. +dentificarea nevoilor proprii de
dezvoltare

-.2. *articiparea la activiti metodice,
$tagii de formare@cur$uri de
perfecionare etc.

-.8. 5plicarea
cunotinelor@abilitilor@competenelor
dob!ndite

1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
imaginii colii
9.1. =ormarea la elevi a unei atitudini
proactive fa de activitile colii

9.2. *romovarea (n comunitate a
activitii in$tituiei, particip!nd la
programe i parteneriate

9.8. 3ontribuia la
(mbuntirea@con$olidarea imaginii
colii (n comunitate

9.-. =acilitarea proce$ului de
cunoatere, (nelegere, (n$uire i
re$pectare a regulilor $ociale

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii morale i
civice (limba4, inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i promovarea
deontologiei profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/
Aemnturi/
+N-.+ nr. 8/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de a%i%tent
%ocial
(: 5ne6a nr. 17 la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de a$i$tent $ocial
&umrul fiei po$tului/ ......................
&umele i prenumele titularului/ ..........................
*erioada evaluat/ .............................
3alificativul acordat/ .........................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$trare
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. *rogramarea activitii de
a$i$ten $ocial

1.2. 'rganizarea activitii i
a locului de munc

1.8. )e$pectarea codului
deontologic al a$i$tentului
$ocial

2.
2. )ealizarea
activitii
2.1. )e$pectarea programului
de lucru

2.2. ndeplinirea la termen a
obligaiilor de $erviciu

2.8. ?tilizarea
core$punztoare a
documentelor $pecifice
(legi$laie, metodologii i
proceduri)

2.-. ?tilizarea logi$ticii unitii
(n care (i de$foar
activitatea

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. 2emon$trarea abilitilor
de comunicare formal intra :
i interin$tituional

8.2. =acilitarea comunicrii
formale intra : i
interin$tituional, coal:
familie, coal:comunitate
colar:comunitate $ocial

8.8. #onitorizarea $ituaiilor
conflictuale

8.-. 3apacitate de a $e
integra i de a lucra (n ecCip

2.
-.
#anagementul
carierei i al
per$onale
-.1. +dentificarea nevoilor
proprii de dezvoltare (n
carier i per$onal

-.2. *articiparea la activiti
metodico:tiinifice de
$pecialitate, $tagii de
formare@cur$uri de
perfecionare etc.

-.8. 5plicarea (n activitatea
curent a
cunotinelor@abilitilor@

competenelor profe$ionale
dob!ndite (n programele de
formare
continu@perfecionare
1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituionali i
la promovarea
+maginii
unitii colare
9.1. *romovarea (n
comunitate a activitii
unitii de (nvm!nt, ofertei
educaionale i a rezultatelor
obinute

9.2. )e$pectarea integral a
regulamentelor interne i a
procedurilor $tabilite la nivelul
unitii de (nvm!nt

9.8. *articiparea la activitile
organizate de unitate privind
cunoaterea i aplicarea
normelor i procedurilor de
$ntate i $ecuritate (n
munc, de *A+ i +A?

9.-. *articiparea la
programe@activiti de
prevenire i combatere a
violenei i comportamentelor
ne$ntoa$e

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/ Aemnturi/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/

+N-.+ nr. 9/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de
corepetitor
(: 5ne6a nr. 1, la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de corepetitor
&umrul fiei po$tului/ ...........................
&umele i prenumele titularului/ ........................
*erioada evaluat/ ............................
3alificativul acordat/ ............................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan +ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
*uncta4
evaluare
Balidare
con$iliul
compartiment
con$iliu de
admini$traie
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. *rogramarea activitii
de corepetiie, conform
proiectrii activitii didactice

1.2. *roiectarea unor
activiti e6tracurriculare
corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile i
intere$ele educabililor

1.8. +mplicarea (n activitile
de proiectare a ofertei
educaionale la nivelul unitii

2.
2. )ealizarea
activitii
2.1. 'rganizarea i
amena4area $paiului de lucru

2.2. ndeplinirea la termen a
obligaiilor de $erviciu

2.8. ?tilizarea
core$punztoare a
mi4loacelor i metodelor
$pecifice

2.-. 'rganizarea i
participarea la activiti
e6tracurriculare

2.9. =ormarea deprinderilor
de $tudiu individual i (n
ecCip (n vederea
formrii@dezvoltrii
competenei de 1a (nva $
(nvei1

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. 2emon$trarea abilitilor
de comunicare formal intra:
i inter:in$tituional

8.2. 3omunicarea coal:
familie:comunitate

8.8. 3apacitatea de a face
ecCip cu cadrele didactice i
cu ceilali anga4ai ai colii

19
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. *articiparea la
programele de formare
continu i perfecionare

-.2. 5plicarea (n activitatea
curent a cunotinelor
profe$ionale dob!ndite (n
programele de formare
continu i perfecionare

-.8. +mplicarea (n
organizarea activitilor
metodice la nivelul
comi$iei@catedrei@unitii

-.-. )ealizarea@actualizarea
portofoliului i a do$arului
per$onal

19
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i promovarea
+maginii colii
9.1. +mplicarea (n
dezvoltarea de parteneriate i
proiecte educaionale (n
vederea dezvoltrii
in$tituionale

9.2. *romovarea (n
comunitate a activitii
unitii de (nvm!nt, a
ofertei educaionale i a
rezultatelor obinute

9.8. *articiparea la activitile
organizate de unitate privind
cunoaterea i aplicarea
normelor i procedurilor de
$ntate i $ecuritate a
muncii, de *A+ i +A?

9.-. )ealizarea@participarea
la programe@activiti de
prevenire i combatere a
violenei i comportamentelor
ne$ntoa$e (n mediul colar

19
7. 3onduita
profe$ionala
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/ Aemnturi/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/

+N-.+ nr. 10/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de
mediator colar
(: 5ne6a nr. 2. la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de mediator colar
&umrul fiei po$tului/ ..........................
&umele i prenumele titularului/ ............................
*erioada evaluat/ ...........................
3alificativul acordat/ ........................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea 1.1. =undamentarea proiectrii
activitii de
mediator
colar
activitilor $pecifice funciei e$te
realizat conform fiei po$tului.
Atabilete obiectivele i durata
activitii (n funcie de $pecificul
activitii i timpul di$ponibil
1.2. Atrategiile de lucru $unt corect
$tabilite.

1.8. %laboreaz in$trumente de
lucru@proiectare.

1.-. =olo$ete in$trumentele
teCnologiei informrii i comunicrii
(<+3) (n proiectarea
activitilor@e6perienelor derulate.

1.9. *roiectarea activitii
e6tracurriculare

2.
2. )ealizarea
activitii de
mediator
colar
2.1. 'rganizarea i diri4area
activitilor planificate $unt realizate
conform planificrii

2.2. ?tilizeaz materiale i
in$trumente $pecifice, adecvate
funciei.

2.8. #onitorizeaz copiii de v!r$t
precolar i de v!r$t colar.

2.-. 54ut la aplicarea practicilor
incluzive (n coal.

2.9. *romoveaz limba, tradiiile i
obiceiurile comunitii (n coal.

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. Atabilete modalitile de
comunicare/
: tran$miterea corect a informaieiD
: medierea comunicriiD
: $tabilirea modelelor de colaborare
ale colii cu familia, comunitatea
local, '&":uriD
: con$ilierea familiilor dezavanta4ate
privind rolul i importana
colarizrii.

8.2. <ran$mite corect informaia.
8.8. #ediaz comunicarea (n cazuri
de conflict din coal.

8.-. Atabilete modele de colaborare
ale colii cu familia, comunitatea
local, '&":uri.

8.9. 3on$iliaz familiile
dezavanta4ate privind rolul i
importana colarizrii.

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. +dentific nevoile proprii de
dezvoltare.

-.2. *articip la activiti@$tagii de
formare, cur$uri de perfecionare,
manife$tri tiinifice etc.

-.8. 5plic
cunotinele@abilitile@competenele

dob!ndite.
-.-. +ntegrarea i utilizarea <+3
1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
imaginii colii
9.1. )elaionarea eficient cu
partenerii economici i $ociali

9.2. "e$tionarea activitilor
practice (n cadrul unor proiecte (n
parteneriat

9.8. +mplicarea (n activitatea
$pecific $i$temului de a$igurare a
calitii din in$tituie

9.-. *romovarea $i$temului de valori
al unitii la nivelul comunitii

9.9. =acilitarea proce$ului de
cunoatere, (nelegere, (n$uire i
re$pectare a regulilor $ociale

9.7. +niierea i derularea proiectelor
i parteneriatelor

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii morale i
civice (limba4, inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i promovarea
deontologiei profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/ Aemnturi/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/

+N-.+ nr. 11/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de %ecretar
5n 5n"#$#m6ntul preuni"er%itar
(: 5ne6a nr. 22 la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de $ecretar (n (nvm!ntul preuniver$itar
&umrul fiei po$tului/ .......................
&umele i prenumele titularului/ ......................
*erioada evaluat/ ...........................
3alificativul acordat/ ............................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. )e$pectarea planurilor
manageriale ale colii

1.2. +mplicarea (n
proiectarea activitii colii,
la nivelul compartimentului

1.8. )ealizarea planificrii
calendari$tice a
compartimentului

1.-. 3unoaterea i aplicarea
legi$laiei (n vigoare

1.9. =olo$irea teCnologiei
informatice (n proiectare

2.
2. )ealizarea
activitilor
2.1. 'rganizarea
documentelor oficiale

2.2. 5$igur ordonarea i
arCivarea documentelor
unitii.

2.8. "e$tionarea
documentelor pentru re$ur$a
uman a unitii (cadre
didactice, per$onal didactic
au6iliar, per$onal
nedidactic), (nregi$trarea i
prelucrarea informatic
periodic a datelor (n
programele de $alarizare i
)%B+A5L

2.-. ntocmirea i
actualizarea documentelor
de $tudii ale elevilor

2.9. 5lctuirea de proceduri
8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. 5$igurarea flu6ului
informaional al
compartimentului

8.2. )aportarea periodic
pentru conducerea in$tituiei

8.8. 5$igurarea
tran$parenei deciziilor din
compartiment

8.-. %videna, ge$tionarea i
arCivarea documentelor

8.9. 5$igurarea interfeei
privind comunicarea cu
beneficiarii direci i indireci

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. +dentificarea nevoilor
proprii de dezvoltare

-.2. *articiparea la activiti
de formare profe$ional i
dezvoltare (n carier

-.8. *articiparea permanent
la in$truirile organizate de
in$pectoratul colar

1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
9.1. *lanificarea activitii
compartimentului prin
pri$ma dezvoltrii
in$tituionale i promovarea
imaginii colii

imaginii colii 9.2. 5$igurarea permanent
a legturii cu reprezentanii
comunitii locale privind
activitatea compartimentului

9.8. ndeplinirea altor
atribuii di$pu$e de efei
ierarCic $uperior i@$au de
director, care pot rezulta din
nece$itatea derulrii (n bune
condiii a atribuiilor aflate (n
$fera $a de re$pon$abilitate

9.-. )e$pectarea normelor,
)'+, a procedurilor de
$ntate i $ecuritate a
muncii, de *A+ i +A? pentru
toate tipurile de activiti
de$furate (n cadrul unitii
de (nvm!nt

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/ Aemnturi/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/

+N-.+ nr. 12/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de
admini%trator financiar 8conta(il9 5n 5n"#$#m6ntul
preuni"er%itar
(: 5ne6a nr. 2- la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de admini$trator financiar (contabil) (n (nvm!ntul preuniver$itar
&umrul fiei po$tului/ ......................
&umele i prenumele titularului/ ......................
*erioada evaluat/ .......................
3alificativul acordat/ ......................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. )e$pectarea planurilor
manageriale ale colii

1.2. +mplicarea (n proiectarea
activitii colii, la nivelul

compartimentului financiar
1.8. 3unoaterea i aplicarea
legi$laiei (n vigoare

1.-. =olo$irea teCnologiei
informatice (n proiectare

2.
2. )ealizarea
activitilor
2.1. 'rganizarea activitii
2.2. nregi$trarea i
prelucrarea informatic
periodic a datelor (n
programele de contabilitate

2.8. #onitorizarea activitii
2.-. 3on$ilierea@ndrumarea
i controlul periodic al
per$onalului care ge$tioneaz
valori materiale

2.9. 5lctuirea de proceduri
8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. 5$igurarea flu6ului
informaional al
compartimentului

8.2. )aportarea periodic
pentru conducerea in$tituiei

8.8. 5$igurarea tran$parenei
deciziilor din compartiment

8.-. %videna, ge$tionarea i
arCivarea documentelor

8.9. 5$igurarea interfeei
privind licitaiile $au
(ncredinrilor directe

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. &ivelul i $tadiul propriei
pregtiri profe$ionale

-.2. =ormare profe$ional i
dezvoltare (n carier

-.8. 3oordonarea
per$onalului din $ubordine
privind managementul
carierei

-.-. *articiparea la in$truirile
organizate de in$pectoratul
colar

1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
imaginii colii
9.1. *lanificarea bugetar
prin pri$ma dezvoltrii
in$tituionale i promovarea
imaginii colii

9.2. 5$igurarea permanent
a legturii cu reprezentanii
comunitii locale privind
activitatea compartimentului

9.8. ndeplinirea altor
atribuii di$pu$e de eful
ierarCic $uperior i@$au de
director, care pot rezulta din

nece$itatea derulrii (n bune
condiii a atribuiilor aflate (n
$fera $a de re$pon$abilitate
9.-. )e$pectarea normelor,
procedurilor de $ntate i
$ecuritate a muncii, de *A+ i
+A? pentru toate tipurile de
activiti de$furate (n
cadrul unitii de (nvm!nt

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/ Aemnturi/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/

+N-.+ nr. 13/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de
in%tructor2animator
(: 5ne6a nr. 27 la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de in$tructor:animator
&umrul fiei po$tului/ ........................
&umele i prenumele titularului/ .....................
*erioada evaluat/ ................................
3alificativul acordat/ ..............................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
comi$ie
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
Balidare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. %laborarea documentelor de
proiectare a activitii conform
$pecificului po$tului

1.2. =undamentarea proiectrii
activitilor educative@formative
pe analiza de nevoi efectuat (n
unitatea de (nvm!nt

1.8. =olo$irea teCnologiei
informrii i comunicrii (<+3) (n
activitatea de proiectare

1.-. )ealizarea proiectrii
programelor educative pentru
activitile de timp liber i de
vacan pe care le realizeaz la

nivelul colilor, al cluburilor
copiilor $au (n taberele colare
1.9. %laborarea proiectelor de
parteneriat cu alte in$tituii de
(nvm!nt

2.
2. )ealizarea
activitilor
2.1. 'rganizarea activitilor
educative complementare care
vizeaz dezvoltarea aptitudinilor
elevilor (n domeniile cultural :
arti$tic, teCnic:aplicativ, $portiv:
turi$tic

2.2. 2e$furarea activitilor
atelierelor de lucru tematice, (n
conformitate cu nevoile elevilor
i cu $pecificul unitii de
(nvm!nt

2.8. 3oordonarea formaiilor
cultural:arti$tice

2.-. 5mena4area $paiilor
adecvate pentru de$furarea
activitilor recreative (n
perimetrul unitii de
(nvm!nt $au (n tabere colare

2.9. =acilitarea implicrii
$pecialitilor din palatele i
cluburile copiilor (n realizarea
programelor i proiectelor
de$furate (n unitatea de
(nvm!nt

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. )elaionarea eficient cu
(ntregul per$onal al unitii de
(nvm!nt

8.2. *romovarea unui
comportament a$ertiv (n relaiile
cu per$onalul unitii de
(nvm!nt

8.8. =acilitarea i colaborarea
colii cu diver$e in$tituii (centre
de pla$ament, coli $peciale
etc.), cu alte $tructuri cu rol
educaional care contribuie la
educarea i integrarea elevilor (n
$ocietate

8.-. *opularizarea (n r!ndul
elevilor a programelor propu$e
de in$tituiile $pecializate (n
activitile de timp liber

2.
-.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.1. +dentificarea nevoilor
proprii de dezvoltare
profe$ional

-.2. *articiparea la $tagii de
formare@cur$uri de perfecionare

-.8. 5plicarea (n activitatea
curent a
cunotinelor@abilitilor@

competenelor dob!ndite prin
formare continu@perfecionare
1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
imaginii
unitii colare
9.1. *romovarea $i$temului de
valori al unitii la nivelul
comunitii

9.2. =acilitarea proce$ului de
cunoatere, (nelegere, (n$uire
i re$pectare a regulilor $ociale

9.8. %laborarea, redactarea i
popularizarea unor materiale
informative (buletine metodice,
publicaii de $pecialitate,
culegeri tematice, plane, fie,
$tudii, programe, traduceri,
$cri$ori metodice, portofolii,
albume)

9.-. +niierea i derularea
proiectelor i parteneriatelor

9.9. 3olaborarea cu ma$$:media
(n vederea difuzrii i
popularizrii activitilor
de$furate (n unitatea de
(nvm!nt

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4, inuta,
re$pect, comportament)
2
7.2. )e$pectarea i promovarea
deontologiei profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/ Aemnturi/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/

+N-.+ nr. 14/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de
admini%trator de patrimoniu
(: 5ne6a nr. 2, la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de admini$trator de patrimoniu
&umrul fiei po$tului/ ......................
&umele i prenumele titularului/ .........................
*erioada evaluat/ .................................
3alificativul acordat/ .........................................
2omenii ale
evalurii
3riterii de performan
+ndicatori de
performan
*uncta4
ma6im
*uncta4
autoevaluare
*uncta4
evaluare
compartiment
*uncta4
evaluare
con$iliu de
admini$traie
validare
con$iliul
profe$oral
1. *roiectarea
activitii
1.1. %laborarea
documentelor de proiectare
a activitii conform
$pecificului po$tului i
corelarea ace$tora cu
documentele de proiectare
ale unitii de (nvm!nt

1.2. +mplicarea (n
elaborarea documentelor de
proiectare a activitii
compartimentului funcional

1.8. =olo$irea teCnologiei
informrii i comunicrii
(<+3) (n activitatea de
proiectare

1.-. %laborarea tematicii i
graficului de control ale
activitii per$onalului din
$ubordine

2.
2. )ealizarea
activitilor
2.1. +dentificarea i
aplicarea $oluiilor optime,
prin con$ultare cu
conducerea unitii, pentru
toate problemele ce revin
$ectorului admini$trativ

2.2. 'rganizarea i
ge$tionarea bazei materiale
a unitii de (nvm!nt

2.8. %laborarea
documentaiei nece$are,
conform normelor (n
vigoare, pentru realizarea
de acCiziii publice (n
vederea dezvoltrii bazei
teCnico:materiale a unitii
de (nvm!nt

2.-. "e$tionarea
inventarului mobil i imobil
al unitii de (nvm!nt (n
regi$trul inventar al ace$teia
i (n evidenele contabile

8.
8. 3omunicare
i relaionare
8.1. )elaionarea eficient
cu (ntregul per$onal al
unitii de (nvm!nt

8.2. *romovarea unui
comportament a$ertiv (n
relaiile cu per$onalul
unitii de (nvm!nt

8.8. 2ezvoltarea capacitii
de comunicare i relaionare
(n interiorul i (n afara
unitii (cu elevii, per$onalul
colii, ecCipa managerial i
(n cadrul comunitii)

2.
-.
#anagementul
-.1. +dentificarea nevoilor
proprii de dezvoltare

carierei i al
dezvoltrii
per$onale
-.2. *articiparea la $tagii de
formare@cur$uri de
perfecionare etc.

-.8. 5plicarea (n activitatea
curent a
cunotinelor@abilitilor@
competenelor dob!ndite
prin formare
continu@perfecionare

1.
9. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
imaginii
unitii colare
9.1. *romovarea $i$temului
de valori al unitii la nivelul
comunitii

9.2. =acilitarea proce$ului de
cunoatere, (nelegere,
(n$uire i re$pectare a
regulilor $ociale

9.8. *articiparea i
implicarea (n proce$ul
decizional (n cadrul
in$tituiei i la elaborarea i
implementarea proiectului
in$tituional

9.-. +niierea i derularea
proiectelor i parteneriatelor

9.9. 5tragerea de $pon$ori
(n vederea dezvoltrii bazei
materiale a unitii

19
7. 3onduita
profe$ional
7.1. #anife$tarea atitudinii
morale i civice (limba4,
inut, re$pect,
comportament)
2
7.2. )e$pectarea i
promovarea deontologiei
profe$ionale
8
9
<'<5L 1..
2ata/ &umele i prenumele/ Aemnturi/
: 3adru didactic au6iliar evaluat/
: )e$pon$abil compartiment/
: 2irector/
: #embrii con$iliului de admini$traie/

+N-.+ nr. 15/0I1+23+DR4 de autoe"aluare*e"aluare 5n
"ederea %ta(ilirii calificati"ului anual pentru func$ia de profe%or
documentari%t din 5n"#$#m6ntul preuni"er%itar
(: 5ne6a nr. 8. la metodolo!ie)
5&<%<
=+>5:352)? de autoevaluare@evaluare (n vederea $tabilirii calificativului anual
pentru funcia de profe$or documentari$t din (nvm!ntul preuniver$itar
&umrul fiei po$tului/ ...........................
&umele i prenumele cadrului didactic/ ............................
*erioada evaluat/ .......................
3alificativul acordat/ ......................
2omenii ale
evalurii
+ndicatori de performan
*uncta4
ma6im
*uncta4 acordat
Balidare
con$iliul
profe$oral
5utoevaluare
%valuare
comi$ie
%valuare
con$iliu de
admini$traie
1. *roiectarea
i planificarea
activitilor
3entrului de
documentare
i +nformare
(32+)
1.1. 3on$ecven i ritmicitate (n
conceperea, adaptarea, aplicarea i
analiza in$trumentelor de analiz a
nevoilor beneficiarilor
1.2. *articipare la elaborarea unei
politici documentare la nivelul
unitii de (nvm!nt
1.8. 'biectivele $unt $tabilite pe
termen lung, mediu i $curt (n
funcie de planul managerial al colii
i de re$ur$e, (n raport cu
e6igenele la nivel naional, cu
$pecificul zonei geografice, cu
luarea (n con$iderare a dinamicilor
de modernizare@$cCimbare la nivel
in$tituional i zonal i cu
re$pectarea prevederilor legi$laiei.
1.-. 5ctivitatea 32+ e$te proiectat
(n conformitate cu obiectivele
$tabilite pe baza concluziilor
diagnozei i a prognozei i r$punde
funciilor 32+ i mi$iunilor
profe$orului documentari$t, e$te
adaptat nevoilor utilizatorilor i
$pecificului colii.
1.9. 3urriculum la decizia colii
(32>) privind iniierea (n teCnici de
cercetare documentar $au educaie
pentru informaie e$te elaborat (n
funcie de particularitile grupului
in$truit.
1.7. *roiectul 32+ e$te elaborat prin
con$ultarea i (n colaborare cu
cadrele didactice.
1.0. )ealizarea unei proiectri a
activitii care $ permit punerea
(n practic a politicii documentare
definite, re$pectiv $ dezvolte
$erviciile oferite utilizatorilor.
1.,. 3apacitatea de relaionare cu
cadrele didactice pentru elaborarea
proiectului 32+.
1.9. n planul managerial al 32+
$unt evideniate clar obiectivele,
activitile planificate, orizontul de
timp, partenerii, indicatorii de
eficien ai activitii, modaliti de
corecie@actualizare a obiectivelor,
modalitile de monitorizare i
evaluare, rezultatele ateptate.
1.1.. *lanificarea i organizarea
activitilor colare i e6tracolare
$unt (n concordan cu obiectivele
educaionale i gradul de intere$ al
elevilor i al comunitii locale.
1.
2. )ealizarea
activitilor
32+
2.1. =le6ibilitate, adaptabilitate i
creativitate (n conceperea
activitilor i a $arcinilor de lucru,
19
a$tfel (nc!t $ fie valorificate
diferitele $tiluri de (nvare, $ in
cont de po$ibilitile i ritmul de
a$imilare proprii grupului in$truit
2.2. 5ctivitile organizate pun (n
practic $trategiile iniial elaborate
i $unt cuprin$e (n proiectul 32+.
2.8. ?tilizarea unor $trategii
didactice care a$igur caracterul
aplicativ al (nvrii, formarea
competenelor $pecifice i
dezvoltarea competenelor:cCeie ale
elevilor
2.-. =ormarea deprinderilor de
$tudiu individual i (n ecCip (n
vederea formrii@dezvoltrii
competenei de 1a (nva $ (nvei1
2.9. 5ctivitile de$furate
favorizeaz e6ploatarea re$ur$elor
32+.
2.7. Barietatea re$ur$elor utilizate (n
cadrul activitilor 32+
2.0. 5cce$ul la noile mi4loace de
informare i comunicare e$te
facilitat.
2.,. ?tilizarea eficient a re$ur$elor
materiale din unitatea de
(nvm!nt i 32+ (n vederea
optimizrii activitilor didactice :
inclu$iv re$ur$e digitale i
teCnologia informrii i comunicrii
(<+3)
2.9. 2i$eminarea, evaluarea i
valorizarea activitilor realizate
2.1.. 5ctivitile cu caracter cultural
$unt derulate in!nd cont de
prioritile colii, politica unitii de
(nvm!nt, fiind (n conformitate cu
reglementrile #ini$terului %ducaiei
&aionale.
2.11. *rin activitile organizate $e
pune (n valoare potenialul cultural
al fondului documentar, produciile
culturale rom!neti i europene, din
per$pectiva unei identiti culturale
comune.
2.12. 'biectivele info:documentare
din programele colare $unt
identificate i dezvoltate i
activitile de$furate (n colaborare
cu profe$orii de di$ciplin.
2.18. +dentificarea cilor i
modalitilor de cooperare (ntre arii
curriculare i di$cipline, reg$irea
lor (n activitile de$furate (n
colaborare
8. =ormarea
elevilor i
dezvoltarea
competenelor
$pecifice
8.1. #odaliti variate (n care au
fo$t utilizate elemente de iniiere (n
cercetarea documentar
8.2. Aituaiile de (nvare ale$e
$timuleaz g!ndirea elevului i
capacitatea de argumentare,
formeaz deprinderile de munc i
$tudiu nece$are in$truirii pe durata
(ntregii viei.
2.
8.8. "radul de e6ploatare a noilor
<+3 (n activitile de$furate (n 32+
8.-. =ormele de cercetare
documentar $unt diver$ificate, (n
concordan cu cerinele (nvrii
interdi$ciplinare.
8.9. "radul de autonomie al elevilor
(n utilizarea re$ur$elor 32+
8.7. )ealizarea activitilor
de$furate implic e6ploatarea
re$ur$elor multimedia, favorizeaz
inovaia pedagogic i utilizarea
metodelor activ:participative.
8.0. *arteneriatele educative la
nivelul unitii de (nvm!nt
urmre$c at!t obiective $pecifice
di$ciplinelor de $tudiu, c!t i
obiective din domeniul info:
documentare, de dezvoltare de
aptitudini i competene $pecifice.
8.,. <emele tran$di$ciplinare
r$pund nevoilor de formare ale
elevilor.
8.9. 5ctivitile derulate cre$c
intere$ul elevilor pentru $tudiu.
8.1.. 5ctivitile privind animarea
32+ implic i participarea elevilor.
-.
#onitorizarea
i evaluarea
activitii 32+
i a
rezultatelor
elevilor
-.1. #etodele de monitorizare i
evaluare a activitilor $tabilite
pentru realizarea obiectivelor $unt
adaptate $pecificului a$pectelor
vizate i al re$ur$elor di$ponibile.
-.2. 5ctivitile organizate (n 32+
$unt diver$e i r$pund funciilor
32+.
-.8. &umrul de participani la
activitile organizate (n 32+.
-.-. &umrul de utilizatori
-.9. &umrul de documente
con$ultate (n cadrul 32+
-.7. &umrul de volume
(mprumutate
-.0. 2iver$itatea modalitilor de
evaluare i valorizare a muncii
elevilor
-.,. "radul de atingere a
obiectivelor i de realizare a
activitilor planificate
-.9. "radul de corectare@actualizare
a obiectivelor activitilor
planificate, atunci c!nd e$te nece$ar
-.1.. *romovarea autoevalurii i
interevalurii
-.11. %valuarea $ati$faciei
beneficiarilor educaionali
-.12. *articiparea la completarea
portofoliului educaional ca element
central al evalurii rezultatelor
(nvrii
1.
9.
#anagementul
cla$ei da elevi
9.1. Atabilirea unui cadru adecvat
inclu$ (n regulamentul de organizare
i funcionare al 32+ (reguli de
conduit, atitudini, ambient, reguli
de utilizare i e6ploatare a
9
re$ur$elor 32+, reguli de acce$ (n
32+) pentru de$furarea
activitilor (n conformitate cu
particularitile cla$ei de elevi i
$pecificul activitii (n $tructuri
infodocumentare
9.2. #onitorizarea
comportamentului elevilor i
ge$tionarea $ituaiilor conflictuale
9.8. #otivarea elevilor prin
valorizarea e6emplelor de bun
practic
7. 2ezvoltarea
de
parteneriate
7.1. &umrul proiectelor
de$furate (n colaborare
7.2. Barietatea activitilor
de$furate (n colaborare
7.8. &umrul partenerilor implicai
(n de$furarea activitilor propu$e
7.-. )elevana parteneriatelor (n
calitatea de$furrii i coninutului
activitilor
7.9. 5portul parteneriatelor (n
atingerea obiectivelor $tabilite (n
proiectul de activitate, re$pectiv (n
formarea unei culturi informaionale
a elevilor i (n dezvoltarea
competenelor : cCeie ale elevilor
1.
0. 3omunicare 0.1. Aur$ele de informare din
e6teriorul i interiorul unitii de
(nvm!nt $unt identificate i
utilizate.
0.2. +nformaia de intere$ pentru
beneficiari e$te actualizat periodic.
0.8. #ediatizarea rezultatelor
obinute i multiplicarea
e6perienelor obinute la nivelul
(ntregii uniti de (nvm!nt
0.-. 5ctivitile de promovare a
imaginii i activitii 32+ $unt
realizate periodic.
0.9. 3apacitatea de a $e implica (n
activiti organizate i de$furate
(n parteneriat
9
,. "e$tionarea
32+
,.1. 'rganizarea $paiului 32+
re$pect $tandardele i criteriile de
amena4are ale unui 32+.
,.2. "radul de funcionalitate i
re$pectarea parametrilor teCnici ai
ecCipamentelor.
,.8. *rin organizarea 32+ i
activitile propu$e acce$ul liber la
informaie e$te facilitat i a$igurat.
,.-. "radul de autonomie a
utilizatorilor (n reperarea re$ur$elor
pluridi$ciplinare i multi$uport
,.9. *racticarea unei politici
documentare pro$pective
,.7. )ealizarea operaiilor
biblioteconomie conform normelor
(n vigoare
,.0. "radul de re$pectare a
$i$temului de cla$ificare a
documentelor
,.,. "radul de re$pectare a
18
criteriilor de $elecie a fondului
documentar
,.9. 3apacitatea de aplicare a
normelor de acCiziii documentare
,.1.. 3orelarea nece$arului de fond
documentar cu natura activitii (n
32+ i cu nevoile utilizatorilor
,.11. Atadiul informatizrii 32+ i de
realizare a bazelor de date
,.12. 5$igurarea unui program
fle6ibil care $ permit acce$ul
utilizatorilor (n 32+ at!t (n cadrul
cur$urilor, c!t i (n afara lor
,.18. 5daptarea orarului 32+, a
planului managerial al 32+ la
realitatea unitii colare
,.1-. )'+ al 32+ e$te propu$ ca
parte integrant a )'+ al unitii
colare
,.19. ?tilizatorii i activitile
derulate (n 32+ $unt (nregi$trate
ritmic pentru evidenierea i
valorizarea lor i pentru remedierea
di$funcionalitilor.
,.17. &ece$arul de acCiziii a fo$t
propu$.
9.
#anagementul
carierei i al
dezvoltrii
profe$ionale
9.1. 'biectivitate (n autoevaluare i
identificarea propriilor nevoi de
formare, (n funcie de dinamica
informaiei (n domeniu
9.2. &umrul de cur$uri@$tagii de
formare i $cCimburi de e6perien
la care a participat (n vederea
$ati$facerii nevoilor per$onale
privind perfecionarea i ale
organizaiei prin raportare la
$tandardele de calitate
9.8. "radul de aplicare a
cunotinelor i de utilizare a noilor
competene dezvoltate (n cadrul
formrilor (n activitile 32+
9.-. 5rticole, publicaii, participarea
la $cCimburi de bune practici,
participarea la cercurile pedagogice
9.9. "radul de utilizare a
competenelor dezvoltate (n $tagiile
de formare
-
1.. 3ontribuia
la dezvoltarea
in$tituional
i la
promovarea
imaginii
unitii de
(nvm!nt
1..1. *romovarea ofertei
educaionale
1..2. *romovarea imaginii colii (n
comunitate prin participarea i
rezultatele elevilor la olimpiade,
concur$uri, competiii, activiti
e6tracurriculare i e6tracolare
1..8. )ealizarea@participarea la
programe@activiti de prevenire i
combatere a violenei i
comportamentelor deviante (n
mediul colar, familie i $ocietate
1..-. )e$pectarea normelor,
procedurilor de $ntate i
$ecuritate a muncii, de *A+ i +A?
pentru toate tipurile de activiti
de$furate (n cadrul unitii de
8
(nvm!nt, precum i a $arcinilor
$uplimentare
1..9. +mplicarea activ (n crearea
unei culturi a calitii i a unei
culturi informaionale la nivelul
organizaiei
11. 3onduita
profe$ional
11.1. #anife$tarea atitudinii morale
i civice (limba4, inut, re$pect,
comportament)
2
11.2. )e$pectarea i promovarea
deontologiei profe$ionale
8
<'<5L 1..
2ata evalurii/ &umele i prenumele/ Aemntura
3adru didactic evaluat/
)e$pon$abil comi$ie/
2irector/
#embrii con$iliului de admini$traie/

*ublicat (n #onitorul 'ficial cu numrul -78 din data de 29 iunie 2.1-