Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAIONAL DE
EVALUARE
I EXAMINARE
DIRECIA GENERAL EDUCAIE
I NVARE
PE TOT PARCURSUL VIEII
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE N NVMNTUL
PREUNIVERSITAR
PROGRAMA
PENTRU
DISCIPLINELE
LIMBA I LITERATURA RROMANI MATERN I
METODICA PREDRII LIMBII I LITERATURII
RROMANI
SPECIALIZAREA
NVTORI/ INSTITUTORI/ PROFESORI PENTRU NVMNTUL PRIMAR
- Bucure!" -
#$%$
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
A& NOT DE PREZENTARE
Programa pentru disiplinele Limba i literatura rromani matern !i Metodica
predrii limbii i literaturii rromani "n #ederea onursului pentru ouparea posturilor
didatie/ atedrelor delarate #aante/ re$er#ate "n unit%&ile de "n#%&%m'ntul preuni#ersitar se
adresea$% a(sol#en&ilor )olilor *ormale+ Colegiilor ,ni#ersitare Pedagogie de -nstitutori !i
elor u speiali$area Pedagogia .n#%&%m'ntului Primar !i Pre!olar. .n (a$a Legii
nvmntului nr. 84/ 1995 republicat cu modi!icrile i completrile ulterioare+ ele#ilor
apar&in'nd minorit%&ilor na&ionale li se asigura posi(ilitatea studiului "n lim(a matern%.
Programa pentru disiplinele Limba i literatura rromani matern !i Metodica
predrii limbii i literaturii rromani "n #ederea onursului pentru ouparea posturilor
didatie/ atedrelor delarate #aante/ re$er#ate "n unit%&ile de "n#%&%m'ntul preuni#ersitar a
/ost re#i$uit% u sopul orel%rii aesteia u planul de "n#%&%m'nt !i urriulumul na&ional+
"nsriindu0se ast/el pe oordonatele re/ormei "n#%&%m'ntului rom'nes. Aeast% orelare se
re/let% at't "n /ormularea tematiii+ 't !i "n ea a (i(liogra/iei. Programa de /a&% repre$int% "n
mod e1ili(rat on&inutul !tiin&i/i atuali$at+ teme intra !i interdisiplinare+ aspete teoretie
!i apliati#e+ pratie+ demonstrati#e.
Programa de onurs este ela(orat% "n aord u programele !olare "n #igoare din
"n#%&%m'ntul preuni#ersitar pentru disiplinele Limba i literatura rromani matern !i
Metodica predrii limbii i literaturii rromani !i u programele pentru e#alu%rile !i examenele
na&ionale. Competen&ele !i on&inuturile din program% sunt proietate "n on/ormitate u
a(ordarea urriular% sistemi% "n reali$area ati#it%&ilor didatie.
.n eea e pri#e!te disiplina Metodica predrii limbii i literaturii rromani+ programa
urm%re!te per/e&ionarea preg%tirii metodie a adrelor didatie "n #ederea re!terii e/iien&ei
pred%rii lim(ii rromani "n "n#%&%m'ntul primar+ ontri(uind "ntr0o #i$iune integratoare+ al%turi
de ursurile de lim(%+ literatur% !i i#ili$a&ie la des%#'r!irea ompeten&ei lor pro/esionale.
2
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
B& COMPETENELE SPECIFICE NVTORULUI/ INSTITUTORULUI/
PROFESORULUI PENTRU NVMNTUL PRIMAR' CARE PRED LA CLASE
CU PREDARE N LIMBA RROMANI
Competen&ele de (a$% ale adrului didati erute la examenul de ouparea posturilor
didatie deri#% din o(ieti#ele !i on&inutul "n#%&%m'ntului+ preum !i din rolurile/ /un&iile
adrului didati. Aestea sunt2
Atuali$are+ prelurare+ esen&iali$are+ ilustrare+ repre$entare !i de$#oltare a
on&inutului3
4alori$area #alen&ele /ormati#e !i eduati#e ale on&inutului3
Asimilarea te1niilor de ati#itate inteletual%+ demonstr'nd apaitatea de
omuniare oret%+ /luent% !i expresi#%3
5e$#oltarea on&inuturile !i strategiile de asimilare+ promo#'nd "n#%&area partiipati#%
!i reatoare3
4alori/iarea on&inutului disiplinei de examen+ /orm'nd omportamente raportate la
#alori3
.nsu!irea teoriei !i a metodologiei studierii personalit%&ii opilului3
,tili$area o(ieti#elor "n#%&%m'ntului ontemporan.
C& TEMATIC TIINIFIC PENTRU DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA
RROMANI
%& LIMBA RROMANI
a" Limba rromani comun i teoria #traturilor dialectale de evoluie i#toric
6im(a rromani omun%. Teoria elor trei straturi dialetale rrome de e#olu&ie istori%.
5ialetele rrome din spa&iul geogra/i rrom'nes !i rela&ia lor u ele trei straturi
dialetale rrome de e#olu&ie istori%2 $tratul % 7dialetul rromilor 8ursari9+ 8spoitori9 !i
8arpatii9:+ $tratul %% & %%% 7dialetul rromilor 8%ld%rari9:.
b" 'onetic i !onologie
Sistemul #oali !i onsonanti al lim(ii rromani3
Treerea lui v "n semionsoana ( !i e/etele sale3
Treerea grupurilor )vn) !i -pn) "n )m) !i e/etele sale3
Treerea+ "n dialetul rromilor %ld%rari+ a #oalei )i) "n #arianta /oneti% )*)+ respeti#+
treerea lui -e) "n )+)3
;
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
Opo$i&iile ,- / . !i / / 03
4alorile semantie ale #oalelor a !i o "n di1otomia 8apropiere/ dep%rtare93
Al/a(etul o/iial al lim(ii rromani3
4alorile literelor postpo$i&ionale )1)+ )2) !i )3)3
5i/tongii.
c" 4ocabular
4ocabularul /undamental !i masa #oa(ularului. Sensul propriu !i sensul /igurat.
<ela&ii semantie "ntre u#inte 7sinonime+ antonime+ omonime:3
$tructura le5ical a limbii rromani comune. 6exiul rrom2 indian prebalcanic
7elemente a/gane+ persane+ armene!ti+ osete+ gru$ine+ =urde:+ balcanic 7elemente
ture!ti+ gree!ti+ sud0sla#e/ (ulg%re!ti !i s'r(e!ti+ rom'ne!ti:+ neologic. Elemente
rrome u origine neunosut% "n lim(a rromani omun%3
Modaliti de 6mbogire a le5icului limbii rromani comune 71. mi>loaele interne de
"m(og%&ire 7deri#area ? u su/ixe !i pre/ixe ? !i ompunerea:3 2. mi>loaele externe de
"m(og%&ire2 "mprumuturile !i alul ling#isti:. <olul su/ixelor ?pen/ 0mos+ 0ar/ 0%r0+
0lin+ 0no+ 0utno+ 07#:alo+ 0utro+ 0isar0/ 0i$el !.a. Perspeti#a rea&iilor independente "n
lim(a rromani. Prinipiile moderne de lexiali$are a lim(ii rromani "n #i$iunea !olii
@rupului de Ceret%ri !i A&iuni "n 6ing#istia <omani al ,niunii <romani 7-<,: !i al
Centrului de Studii <rome din adrul ,ni#ersit%&ii Sor(ona din Paris3
Le5icogra!ie. Te1nia de redatare lexiogra/i% utili$at% "n ela(orarea glosarelor+
lexioanelor+ #oa(ularelor !i a di&ionarelor rrome.
d" Mor!ologie
P%r&ile de #or(ire !le5ibile2 articolul 71ot%r't !i ne1ot%r't:+ #ub#tantivul2 tipuri de
su(stanti#e3 ad7ectivul2 tipuri de ad>eti#e3 pronumele2 tipuri de pronume3 numeral2
tipuri de numerale3 verbul2 on>ugarea #er(ului rrom 7moduri+ timpuri+ persoane+
num%r:+ on>ugarea #er(elor "mprumutate+ e on&in su/. 0 isar03
P%r&i de #or(ire parial !le5ibile2 adverbul3
P%r&i de #or(ire ne!le5ibile8 po#tpo9iia prepo9iia con7uncia inter7ecia.
e" $inta5
P%r&ile de propo$i&ie2 su(ietul+ prediatul+ atri(utul+ omplementul+ elementul
prediati# suplimentar. Sintagma3
Propo$i&ia2 tipologia propo$i&iilor ne"nadrate3 tipologia propo$i&iilor "nadrate "n
/ra$%2 su(ordonate neirumstan&iale3 su(ordonate irumstan&iale3
A
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
Bra$a2 tipuri de /ra$e.
BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA LIMBA RROMANI
Sar%u+ @1.+ :ur# de limba rromani Editura Sigma+ Cuure!ti+ 200D
Sar%u+ @1.+ Le5icologie rrom Editura C<E5-S+ ,ni#ersitatea Cuure!ti+ 200;+ #e$i !i
EEE.edu.ro
Sar%u+ @1.+ Limba rromani ;Mor!ologie i #inta5" Editura C<E5-S+ ,ni#ersitatea
Cuure!ti+ 2002+ #e$i !i EEE.edu.ro
Sar%u+ @1.+ $tili#tica limbii rromani 6n te5te ;<ntologie de traduceri i redactri". %
#til=#ti>a e rromane ,-ib1i te>#turen2e ;<mboldimaten1i a7 reda>cien1i antol?gia"+
Editura C<E5-S+ ,ni#ersitatea Cuure!ti+2002+ urs (iling# destinat studen&ilor rromi de
la se&ia de "n#%&%m'nt des1is la distan&% 8institutori ? pro/esori de lim(a rromani83 #e$i
!i EEE.edu.ro
#& LITERATURA RROMANI
a" :ultur i civili9aie vec-e indian8
Cadrul istorio0geogra/i de /ormare a i#ili$a&iei #e1i indiene !i date generale despre
-ndia. <ealit%&ile ulturale !i ling#istie din #e1ea -ndie 0 loul de o('r!ie a proto0
rromilor3
<romii !i lim(a rromani "n ontext indian3
Originea poporului rrom ? realitate !i legend% 7Fanau>:.
BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA CULTUR I CIVILIZAIE VEC(E
INDIAN
-tu+ M.+ Moleanu+ G.+ :ultur i civili9aie indian Editura C<E5-S+ ,ni#ersitatea
Cuure!ti+ 2001+ #e$i !i EEE.edu.ro
Sar%u+ @1.+ @romii %ndia i limba rromani+ Cole&ia HCi(liotea rrom%H+ nr. A+ Editura
Friterion+ Cuure!ti+ 1IID+ #e$i !i EEE.edu.ro
b" 'olclor i antropologie rrom8
Aomadi#mul & Model cultural i #trategie de #upravieuire8 Bond psi1ologi !i
prati% soial%. Perspeti#e istorie asupra migra&iei. *omadism !i sedentarism.
Semni/ia&ii de /ond utumiar. Migra&ia rromilor ? /enomen ontemporan3
5
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
:ultura material a rromilor ) Meteug i repre9entare8 Coordonate istorie !i
premise metodologie ale 1eteroidenti/i%rii. Prelurarea metalelor. Prelurarea
lemnului. Meserii pierdute. -ntre em(lemati !i stigmati$ant3
%dentitate #piritual2 Tipologii !i struturi oneptuale ale dinamiii "nrudirii. 6im(a>e
rituale premaritale !i nup&iale. <romanipen0ul !i mistia purit%&ii. *a!terea+ opilul !i
treptele ini&iatie. Modele edua&ionale de re/erin&%. -magini ale mor&ii !i utume
/unerare. Bormele de ontrol !i san&iune soial% / di#in%. Bamilia ? Model de auto0
identi/iare3
Bbiceiurile din ciclul !amilial #au riturile de trecere 7generalit%&i+ struturi magio0
ritualie+ 'nteele:2 na!terea+ nunta+ moartea 7(oetele:3 elemente de magie !i
astrologie3 des'nteele3 omplexe ritualie din ilul alendaristi2 a: proprii romilor
7legarea ploilor+ Jerdele$i:+ (: la are atan&ii sunt rromi 74asila+ Paparudele:.
Kestrea paremiologi% 7pro#er(e 0 $i%tori:3 g1iitori3 Modele de g'ndire3 asimilare !i
delimitare /a&% de #alorile religioase3 redin&e !i mituri3 omplexe !i pratii magio0
ritualie !i rela&ia u supranaturalul3 onturarea unui posi(il sistem axiologi 7/orme+
#alori+ /atori determinan&i:3 elemente de port tradi&ional 7di/eren&ieri pe su(grupuri:3
elemente de art% popular%3 tipuri de rela&ii intra0 !i extra0omunitare3 pattern0uri are
/ormea$% imaginile autore/eren&iale3 modele de #ia&% omunitar% "n $one ompate !i
mixte "n mediul rural !i ur(an3 onser#are !i e#olu&ie3 muta&ii !i /atori determinan&i.
BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA FOLCLOR I ANTROPOLOGIE RROM
@rigore+ 5.+ :ur# de antropologie i !olclor. %ntroducere 6n #tudiul elementelor de cultur
tradiional ale identitii rrome contemporane+ Editura C<E5-S+ ,ni#ersitatea
Cuure!ti+ 2001+ #e$i !i EEE.edu.ro
Petu&+ P.+ @rigore+ 5.+ Sandu+ M.+ %#toria i tradiiile minoritii rromani8 manual pentru
cla#ele a 4%)a & a 4%%)a Editura Sigma+ Cuure!ti+ 2005
c" Literatura rromani pentru copii
P)e*"+2 Ce avela# man gra#torro parno 0 <om=a 5emeter+ B >ermu#o 0 <ostas
@LorgL+ Dade >in ma1e gra#torre#E 0 6e=sa ManuM+ Murre dade#1e 0 <om=a
5emeter+ B gonorro du7e loven3a 0Elena *ui%+ Ota#ian Conulesu F-en tu
man1e ,-avorroN 0 6e=sa ManuM+ G ,-ona 0 Eslam 5ruda=+ B HrI,Jno o p-uro )
C%&%lan Costi%+ DadeEa ? Mi1ai *%stase Mi&an+ $o >erel o lavK 0 <a>=o 5>uriO+ % ,-ib
rromani ) *ioleta Ciuraru+ B >ur>o ? lini anPar i ri#Qsta 8<romane OerxenRrrS9+
6
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
Hol=nda ? Costi% C%&%lan+ Mirri da7 ? -onel Cordo#an+ G rroma ? Gupter Coroi+ Du7
0Lmbe ? Margareta Gim(a+ @a(riela Moise+ $uno !alM man & *iolae Pandeli%+
Fa.mila7 & Mi1aela K%treanu.
Pr)*+2 % bu9ni t-a7 le trin bu9norre 0 am(oldipen @1eorg1e Sar%u+ % Hatit9i 0 Fatarina
Tai=on+ % 9or t-a7 i godN 0 Gupter Coroi+ B >-andino ,-avo ) Gupter Coroi+ B Ouvalo
o Fi.omalo t-a7 o Per 0 Andre Cart1elemL+ B manu. t-a7 pe#1e du7 ,-a7a 0 @1eorg1e
Sar%u+ B baMa#no ? Coroi Gupter+ % ma7 gudli p-err ? Gupter Coroi+ % ,enu.ot>a ?
*adia @a$si+ Le meripna3a anP)e 7a>-a ? 4aleri% St%nesu+ Le mule3a p)o gra#t )
Costi% C%&%lan+ B cem o 5a#ardo ? 6umini&a Cioa(%+ B rrom o p-uro t-a7 le du7 pirM
? purani parami,i anPar o Cal=ani+ B 5an/valipen Mariana Co$ma+ @a(riela Moise+
B godMver ,-avorro & *iolae Pandeli%.
BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA LITERATURA RROMANI PENTRU COPII
Coroi+ G.+ Pandeli%+ *.+ Sar%u+ @1.+ % rromani ,-ib t-a7 i literatJra va. o o5toto
#i>lQvipna#1o ber. Editura 4A*EMO*5E+ Cuure!ti+ 200I
Cordo#an+ -.+ Pal/i0Tama!+ *.+ % rromani ,-ib t-a7 i literatJra va. o .ovto #i>lQvipna#1o
ber. Editura 4A*EMO*5E+ Cuure!ti+ 200D
Sar%u+ @1.+ :ulegere de te5te 6n limba rromani Editura 5idati% !i Pedagogi% 0 <. A.+
Cuure!ti+ edi&iile 1II5+ 1III+ 2000
Sar%u+ @1.+ % rromani ,-ib t-a7 i literatJra va. i trinto >lL#a Editura Sigma+ Cuure!ti+
2005
Sar%u+ @1.+ % rromani ,-ib t-a7 i literatJra va. i .tarto >lL#a Editura Sigma+ Cuure!ti+
2006
Sar%u+ @1.+ % rromani ,-ib t-a7 i literatJra va. o pan/to #i>lQvipna#1o ber. Editura
A6PJA M5*+ Cuure!ti+ 200T
Sar%u+ @1.+ Moise+ @.+ C%ld%raru+ M.+ % rromani ,-ib t-a7 i literatJra va. o e!tato
#i>lQvipna#1o ber. Editura 4A*EMO*5E+ Cuure!ti+ 200D
D& TEMATICA PENTRU DIDACTICA I METODICA PREDRII LIMBII I
LITERATURII RROMANI
1. @e!orma curricular 6n 6nvmntul primar
Coneptul de urriulum3
Binalit%&ile "n#%&%m'ntului primar3
T
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
O(ieti#ele ilurilor urriulare ale "n#%&%m'ntului primar.
R. :urriculum 6n limba i literatura rromani 6n 6nvmntul primar8
Spei/iul urriulumului de lim(a rromani "n "n#%&%m'ntul primar3
<eeptarea mesa>ului oral2
- strategii de /ormare a omportamentului3
- strategii de /ormare a 'mpului auditi# 7propo$i&ie+ u#'nt+ sila(%+ sunet:3
- /orme de ati#it%&i are ontri(uie la sesi$area elementelor semni/iati#e ale
unui mesa> asultat3
- modalit%&i de operare a rela&iilor semantie "n reeptarea mesa>elor orale
7sinonimie+ antonimie+ omonimie:.
Exprimarea oral%2
- strategii de /ormare a omportamentului de emi&%tor3
- omportamentele omuni%rii dialogate3 adaptarea la partiularit%&ile
interloutorului2 omuniare prin imagini3
- metode !i mi>loae de "n#%&%m'nt /olosite "n de$#oltarea exprim%rii orale.
<eeptarea mesa>ului sris2
- strategiile "n#%&%rii itirii !i srierii la lasa -3
- metode de "n#%&are a itirii !i srierii la lasa -3
- spei/iul utili$%rii mi>loaelor de "n#%&%m'nt "n le&iile de lim(a rromani la
lasa -3
- modalit%&i de tratare di/eren&iat% a ele#ilor "n proesul de "n#%&are a itirii !i
srierii3
- tipuri de ati#it%&i de "n#%&are are ontri(uie la sesi$area elementelor
semni/iati#e ale mesa>ului sris !i la de$#oltarea exprim%rii srise.
-textul narati#2
- strutura operei literare/ re$umatul/ po#estirea3
- persona>ul literar/ portretul literar3
- dialogul/ monologul3
- desrierea3
- demonstra&ia !i argumenta&ia.
-textul liri2
D
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
- spei/iul a(ord%rii textului liri "n "n#%&%m'ntul primar/ gimna$ial/ lieal.
-textul nonliterar2
-spei/iul a(ord%rii textului nonliterar "n "n#%&%m'ntul primar/ gimna$ial/
lieal.
Organi$area textului sris "n /un&ie de sopul redat%rii2
- planul ini&ial al ompunerii+ p%r&ile unei ompuneri+ et.3
- ontexte de reali$are3
- srierea /un&ional%3
- srierea imaginati#%3
- srierea despre textul literar3
- (iletul+ srisoarea+ eseul3
- tipurile de ompuneri3
- po#estirea+ re$umatul.
Partiularit%&ile "nsu!irii normelor lim(ii literare3
Modalit%&i de integrare a elementelor de onstru&ie a omuni%rii "n adrul le&iilor de
lim(a rromani.
O. Gvaluarea ) activitate de m#urare de interpretare a datelor i de adoptare a deci9iilor
educaionale8
rolul standardelor urriulare de per/orman&%. <eali$area e#alu%rii ni#elului de
preg%tire a ele#ilor "n /un&ie de standardele urriulare de per/orman&%.
BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA I METODICA PREDRII LIMBII
RROMANI
Cre&u+ T.+ F#i-ologia vr#telor Editura C<E5-S+ ,ni#ersitatea Cuure!ti+ 2001+ #e$i !i
EEE.redis.ro
Cuo!+ C. 7oord.:+ F#i-opedagogie pentru e5amenul de de!initivare i grade didactice
Editura Polirom+ -a!i+ 1IID
-uu+ <. C.+ %n#truirea colar Editura Polirom+ -a!i+ 2001
-uu+ <. C.+ Manolesu+ M.+ Fedagogie Editura Bunda&iei 85imitrie Colintineanu9+
Cuure!ti+ 2001
Manolesu+ M.+ Gvaluarea colar ) un contract pedagogic+ Editura Bunda&iei 85imitrie
Colintineanu9+ Cuure!ti+ 2002
I
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
*ea!u+ -.+ %n#truire i 6nvare+ Editura 5idati% !i Pedagogi%+ Cuure!ti+ 1III
Tom!a+ @1.+ :on#ilierea i orientarea 6n coal Editura C<E5-S+ ,ni#ersitatea
Cuure!ti+ 2001+ #e$i !i EEE.redis.ro
10
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
Au!)r",
-onel Cordo#an+ "n#%&%tor0pro/esor+ )oala u lasele -04--- -neu+ Ci1or3
*oemi Cordo#an+ eduatoare0pro/esor+ )oala u lasele -04--- -neu+ Ci1or3
Petronia Sripariu+ inspetor !olar+ -nspetoratul )olar Gude&ean Coto!ani3
Mariana Co$ma+ institutor0pro/esor+ )oala u lasele -04--- *apradea+ S%la>3
6oredana Mi1alL+ )oala u lasele -04--- 94asile Alesandri9+ Caia Mare.
11