Sunteți pe pagina 1din 10

2

1. ASPECTE GENERALE
1.1. MODELUL OSI
Comunica!ia ntre sisteme digitale cooperante este reglementat de un set de
standarde dezvoltate de ISO (International Standard Organization) concretizate prin
modelul OSI (Open System Interconnection). Modelul OSI nu define"te interfe!e de
comunica!ie particulare, ci doar standardizeaz urmatoarele elemente:
terminologia;
calea de distinc!ie ntre diferitele tipuri de activit!i de comunica!ie.
Modelul OSI (valabil pentru orice comunica!ie digital, inclusiv telefonia digital, re!ele
locale de calculatoare, re!ele extinse de calculatoare, re!ele de servicii integrate ISDN) este
structurat n 7 nivele (Fig. #.#.).
Comunica!ia ntre sistemul # "i 2, cu aplica!ia n nivelul 7, la cel mai complet sistem, are
loc dinspre nivelul 7 spre nivelul # al sistemului transmi!tor (sursa de informa!ie). Dup
transmisia mesajului prin mediul fizic de interconectare, mesajul se propag de la nivelul #
spre nivelul 7 la receptor. Trebuie remarcat c doar cele mai complexe sisteme de
comunica!ie cuprind organizarea pe toate cele "apte nivele. n general aplica!iile curente se
ntind pe doar cteva nivele. De exemplu, comunica!ia dintre calculatoarele unei re!ele
locale de calculatoare are loc doar prin utilizarea nivelului 2 (legturi de date) "i a nivelului
# (legtura fizic).
Cele "apte nivele ale modelului OSI se pot grupa n nivele orientate pe aplica!ie (nivelele
7,6 "i 5 ) "i nivele orientate pe transport (nivelele 4, 3, 2 "i #). n Fig. #.#., pe coloana din
mijloc, s-a marcat func!ia specific a fiecrui nivel.
Nivelul fizic define"te procedurile "i conven!iile pentru legarea fizic a calculatoarelor cu
terminalele "i canalele de comunica!ie "i este abordat sub 4 aspecte majore:
mecanic (pozi!ionare semnalelor "i dimensiuni mecanice);
electric (nivele de tensiuni, limitri de curent, conven!ii logice);
func!ional (defini!ii pentru fiecare circuit, starea liniei, limitri de temporizare);
opera!ional (parametrii specifici dispozitivului, coduri, rutine de diagnoz).
Protocolul, ca parte a nivelului fizic, descrie o conven!ie privitoare la modul concret de
comunicare. Protocolul nivelului fizic, numit "i interfa!a nivelului fizic, define"te
urmtoarele atribute:
legtura cablat ntre dispozitive (dac se folose"te cablu);
caracteristicile electrice, electromagnetice sau optice ale semnalelor vehiculate
ntre dispozitivele implicate n comunica!ie;
caracteristicile mecanice ale conectorilor (dimensiuni, pini, conexiuni);
semnalele de tact folosite pentru sincronizarea dispozitivelor;
prevederi pentru masa electric.
3
7
Aplica!ia particular
P
E
A
P
L
I
C
A
$
I
E
N
I
V
E
L
E
O
R
I
E
N
T
A
T
E
SISTEM 2 Func!ia nivelului SISTEM #
APLICA$IE
6 PREZENTARE
5 SESIUNE
4 TRANSPORT
3 RE$EA
2
LEGTURI
DE DATE
#
Mediul fizic de interconectare
FIZIC
7 APLICA$IE
6 PREZENTARE
5 SESIUNE
4 TRANSPORT
3 RE$EA
2
LEGTURI
DE DATE
# FIZIC
-Afi"are
-Formatare
-Editare
-Stabilire comunica!ie
-Optimizare servicii
cu nivel re!ea
-Circuite virtuale
-Rutarea la alte re!ele
-Corectare erori
-Sincronizare
comunica!ie
-Interfa! electric
CALEA DE
COMUNICA$IE
P
E
T
R
A
N
S
P
O
R
T
N
I
V
E
L
E
O
R
I
E
N
T
A
T
E
Fig. 1.1. Modelul de referin! OSI - Open Systems Interconnection
4
Fluxul de date ntre echipamentele care comunic este controlat de nivele superioare
nivelului fizic. Discu!iile pe marginea acestui fapt se pot face pe un model simplificat OSI,
reprezentat n Fig. #.2. Echipamentele DTE (Data Terminal Equipment) "i DCE (Data
Circuit terminating Equipment) vor fi prezentate n capitolul urm%tor.

Nivelul legturii de date, imediat superior nivelului fizic, este nivelul care este responsabil
cu ini!ierea transferului de date, cu controlul fluxului de date, realizeaz detec!ia erorilor "i
retransmite datele dac este necesar. Se poate spune c nivelul legturii de date conduce
nivelul fizic.
1.2. TERMINOLOGIE !I CONCEPTE
1.2.1. Componentele unei comunica"ii
Componentele unei comunica!ii de date sunt emi!torul (sursa de informa!ie),
receptorul "i calea de comunica!ie. Terminologia adoptat de industrie pentru
componentele unui transfer de date este:
DTE - data terminal equipment;
DCE - data circuit terminating equipment;
Link - cale sau circuit de comunica!ie.
DTE este un dispozitiv de tip end-user; poate fi calculator sau chiar un terminal "i poate
rula aplica!ii program, poate gestiona fi"iere "i baze de date.
DCE conecteaz dispozitivul DTE n circuitul de comunica!ie pe la porturile fizice.
Ansamblul DTE, DCE poate fi emi!tor sau receptor n func!ie de momentul transferului
sau de tipul sistemului.
Circuitul de comunica!ie este calea fizic ntre DCE-uri; mai este numit canal (channel),
linie (line), legtur (link) sau trunchi (trunk).
Cele descrise mai sus sunt ilustrate n Fig. #.3.
FIZIC
LEGTURI
DE
DATE
NIVELE
SUPERIOARE
DTE
DCE
FIZIC
LEGTURI
DE
DATE
NIVELE
SUPERIOARE
DTE
DCE
canal de comunica!ie
Fig. 1.2. Model OSI simplificat
5
!
1.2.2. Transfer serial, transfer paralel
Mesajele digitale reprezint succesiuni sau pachete de bi!i organizate dup reguli
bine stabilite, "i constituie obiectul comunica!iei n sistemele digitale. Mesajele pot fi
transmise n unul din urmtoarele moduri:
bit serie - cuvnt serie: mesajul se transmite prin succesiuni temporale de bi!i.
Viteza de transmisie se exprim n bi!i pe secund (bps) sau baud. Acest mod de
comunica!ie este folosit la schimbul de informa!ie ntre unit!ile fizice ale unui
sistem plasate la distan! (mai mic sau mai mare).
bi!i paralel - cuvnt serie: mesajele sunt organizate n cuvinte (un numr de bi!i
formeaz un cuvnt, de obicei de 8 bi!i care reprezint un byte) care se transmit
succesiv n timp. Viteza de transmisie se exprim n bytes pe secund (Bps).
Acest mod de comunica!ie este specific sistemelor organizate pe magistral de
comunica!ie (bus).
bi!i paralel - cuvnt paralel (total paralel): mesajul de comunicat se transmite
simultan pe to!i bi!ii.
1.2.3. Baud versus bits-per-second (bps)
ntre ace"ti doi termeni se face adesea confuzie n industria comunica!iilor. Ambii
termeni reprezint mrimi pentru exprimarea vitezei cu care se efectueaz un transfer de
date. Baud, (dup numele inginerului francez Emile Baudot) exprim numrul de
schimbri de stare pe secund a liniei de comunica!ie. Bps exprim chiar numrul de bi!i
transmi"i ntr-o secund.
Dac linia de comunica!ie are doar dou stri, atunci Baud "i bps au aceea"i valoare pentru
aceea"i cantitate de informa!ie transferat n unitatea de timp. Dac linia de comunica!ie
folose"te mai multe stri, atunci Baud nu se mai poate confunda cu bps.
n Fig. #.4. sunt ilustrate dou scheme de codificare pe 4 nivele (a) "i pe 8 nivele (b). n
cazul (a), o schimbare de stare nseamn transmiterea a doi bi!i, iar n cazul (b) o
schimbare de stare nseamn transmiterea a trei bi!i.
DTE
DTE
DCE
DCE
Link
Fig. 1.3. Elementele unui transfer de date
6
Un calcul simplu arat c la 2400 Baud cu o schem de codificare pe patru nivele se
transmit efectiv 4800 (2400x2) de bi!i ntr-o secund, iar cu o schem de codificare pe opt
nivele se transmit 7200 (2400x3) de bi!i ntr-o secund.
n Fig. #.5. se arat cum este msurt rata de transfer la diferite nivele de transfer.
Portul serial accept octe!i (byte) de la magistrala sistemului "i transfer bi!i modemului.
Numrul de bi!i la nivelul (2) nu este obligatoriu egal cu 8 x numrul de octe!i la nivelul
(#), deoarece portul serial poate aduga sau elimina bi!i, n func!ie de algoritmul folosit
pentru compunerea unit!ii de informa!ie transferat (cadru). Numrul de schimbri de
stare pe linie nu este obligatoriu egal cu numrul de bi!i de la (2), depinde de schema de
codificare folosit de transmisia pe linie.
1.2.4. MARK #i SPACE
Pe linia serial a unui calculator PC se folosesc dou stri numite MARK "i SPACE.
Dac nu se transmit date, linia este n stare MARK, stare asociat strii binare # (HIGH).
Starea SPACE este asociat strii binare 0 (LOW).
Observa!ie: HIGH "i LOW sunt asociate nivelelor poten!ialelor convenite n standardul
TTL pentru logica pozitiv. n standardul serial MARK este reprezentat de un poten!ial
negativ (-15V, -3V) "i starea SPACE este reprezentat de un poten!ial pozitiv (+3V, +15V).
#0 00 ## 0#
00
#0
##
0#
0## #00 000 ###
###
000
#00
0##
0#0
00#
#0#
##0
codificarea
fiecrui
nivel
codificarea
fiecrui
nivel
flux de date flux de date
schimbare de nivel schimbare de nivel
a. codificare pe patru nivele b. codificare pe opt nivele
Fig. 1.4. Scheme de codificare pe mai multe nivele
CPU CPU
PORT
SERIAL
PORT
SERIAL
MODEM MODEM
[Bps] [Bps] [bps] [bps] [Baud]
(#) (2) (3) (2) (#)
byte bit ton bit byte
linie
Fig. 1.5. Elementul transferat "i msura vitezei de transfer la fiecare nivel
7
1.2.5. Sincron #i asincron
Timpul este "i n cazul transferurilor de date o dimensiune important. Exist dou
moduri de desf"urare a unui transfer din punct de vedere al timpului:
sincron (emi!torul "i receptorul folosesc acela"i clock);
asincron (emi!torul "i receptorul folosesc clock-uri diferite).
n mod sicron se transmite pe o linie separat de cea de date un semnal de clock sau se
ob!ine clock-ul de temporizare prin transmiterea datelor n a"a fel nct s se poat
reconstitui la receptor, de pe linia de date, "i clock-ul.
n modul sincron un numr de cuvinte sunt grupate ntr-un bloc "i sunt transmise pe linie.
Blocul este precedat de unul sau mai multe cadre de sincronizare. Compunerea unui bloc
de date pentru transmisia sincron% este reprezentat n Fig. #.6.
Observa!ie: n transmisia serial, primul bit din cuvntul transmis pe linie este LSB, iar
ultimul este MSB.
n mod asincron se folosesc bi!i de sincronizare: bi!i de start "i bi!i de stop.
Bitul de start este folosit pentru a reseta clock-ul receptorului pentru a primi un caracter. n
majoritatea sistemelor, durata unui bit de start este dublul unui bit obi"nuit.
Bi!ii de stop pregtesc linia pentru urmtorul caracter aducnd-o n stare MARK, prin
aceasta indic totodata "i sfr"itul caracterului curent. Poate avea valoarea # sau #,5 sau 2
"i reprezint un timp minim convenit pentru men!inerea strii MARK pe linie.
ntre bitul de start "i bi!ii de stop se afl bi!ii de date, care pot fi n numr de 5 sau 7 sau 8.
Valori obi"nuite sunt 7 "i 8.
naintea bi!ilor de stop poate s apar "i un bit de paritate pentru a face posibil verificarea
integrit!ii transferului de date la receptor. Paritatea poate fi de cinci feluri:
paritate impar - odd parity; bitul de paritate are valoarea # dac numrul de
# din cuvnt este impar (inclusiv bitul de paritate "i exclusiv bi!ii de cadrare);
paritate par - even parity; bitul de paritate are valoarea # dac numrul de #
din cuvnt este par (inclusiv bitul de paritate "i exclusiv bi!ii de cadrare);
mark; bitul de paritate este MARK tot timpul;
space; bitul de paritate este SPACE tot timpul;
fr paritate - no parity; nu exist bit de paritate.
SYNC SYNC SYNC
DATE
Fig. 1.6. Bloc de date n transmisia sincron
LSB MSB
8
Toate aceste elemente, bit de start, bi!i de stop, bi!ii de date "i bitul de paritate, mpreun
formeaz un cadru (frame) n transmisia asincron. Succesiunea elementelor n cadru este
ilustrat n Fig. #.7.
Durata unui bit, lungimea "i componen!a unui cadru sunt clar definite prin parametrii de
comunica!ie programa!i identic att la emi!tor ct "i la receptor. Intervalul dintre dou
cuvinte nu este stabilit, acesta este doar limitat inferior de durata bi!ilor de stop, ca element
separator ntre cuvinte.
Protocolul de formare a cadrului pentru transmisia asincron este reprezentat printr-o
sucesiune de caractere ca: 8n# sau 7e2. Acestea au semnifica!ia:
8n#: # bit de start (nu se regse"te n descriere pentru c% acesta exist ntotdeauna)
8 bi!i de date
fr paritate
# bit de stop
7e2: # bit de start
7 bi!i de date
paritate par (even)
2 bi!i de stop
1.2.6. Half Duplex (HDX) #i Full Duplex (FDX)
Ace"ti termeni se refer la simultaneitatea transferului de date n ambele sensuri
ntre doi parteneri ai unui transfer. Dac exist flux de date att ntr-un sens ct "i n
cellalt, dar nu simultan, atunci transferul este HDX. Dac exist flux de date ntr-un sens
"i n cellalt n acela"i timp, atunci transferul este FDX. Pentru a nltura eventuale
ambiguit!i, n industrie se folose"te acum pentru HDX termenul TWA (Two Way
Alternate) "i pentru FDX termenul TWS (Two Way Simultaneous).
1.2.7. Legturi Point-to-Point #i Multipoint
O legtur Point-to-Point conecteaz dou dispozitive, iar o legtur Multipoint
conecteaz mai mult de dou dispozitive. Aceste legturi sunt ilustrate n Fig. #.8. n
legtura Point-to-Point, unul din dispozitive este emi!tor "i cellalt este receptor. n
legtura Multipoint, un singur dispozitiv este emi!tor "i dintre celelalte, la un moment dat,
unul sau mai multe dispozitive sunt receptoare. Receptorul este activat printr-un mecanism
de adresare specific interfe!ei. Dispozitivele neactivate sunt pentru moment absente din
configura!ie.
MARK
SPACE
MSB LSB
DATE
START
STOP START
Fig. 1.7. Succesiunea bi!ilor ntr-un transfer asincron
9
1.2.8. Pachet de date
Cum am vzut la transmisia asincron, un cadru corespunde unui caracter.
Echivalentul unei propozi!ii, compus din mai multe caractere, este pachetul de date.
Defini!ia unui pachet este: un grup standardizat de caractere sau cadre care compune o
unitate de informa!ie transmis.
Pachetul este purttorul unui mesaj, ca un plic. De cele mai multe ori acesta con!ine o
adres "i o descriere a con!inutului. Poate con!ine, ca si cadrul, date suplimentare pentru a
putea verifica integritatea transferului. Constituen!ii pachetului sunt ca semnifica!ie n
general aceea"i, iar ca exprimare particular, depind de protocolul de comunica!ie. Pot fi
amintite urmtoarele elemente:
un simbol sau un "ir de caractere care permit sistemelor s asculte canalul de
comunica!ie;
o adres care serve"te dispozitivelor care ascult canalul s nceap procedura
de conectare daca "i-au auzit adresa;
informa!ii de identificare care indic destinatarului ce s fac cu datele;
date a cror dimensiune poate s fie ntre 256B "i 2048B;
informa!ie pentru detectarea "i eventual corectarea erorilor rezultate n urma
transferului (pentru detec!ie se include n pachet informa!ie redundant; n
sistemele de comunica!ie nu se folosesc sisteme complexe de detec!ie "i corec!ie
pentru c exist o a doua "ans - se retransmite semnalul).
1.2.9. Legturi diferen"iale #i nediferen"iale
Legtura diferen!ial folose"te o pereche de fire pentru fiecare circuit de legtur.
Componentele diferen!iale de semnal sunt transportate fiecare pe cte un fir. Legtura
nediferen!ial folose"te cte un fir pentru fiecare circuit de legtur "i referin!a comun
tuturor circuitelor. n Fig. #.9. sunt prezentate configura!iile diferen!iale "i nediferen!iale
posibile. Legtura diferen!ial presupune att un generator diferen!ial (la emi!tor) ct "i un
receptor diferen!ial (la receptor). Legtura nediferen!ial folose"te un singur fir pentru
transmiterea semnalului "i referin!a este comun tuturor circuitelor interfe!ei, astfel att
generatorul ct "i receptorul sunt nediferen!iale. Mai exist o configura!ie nediferen!ial n
care generatorul este nediferen!ial "i receptorul este diferen!ial. Receptorul folose"te n
A B
semnal
referin!
a.
A
B C D
semnal
referin!%
b.
Fig. 1.8. Legtur Point-to-Point (a)
Legtur Multipoint (b)
#0
acest caz pentru o intrare firul de semnal "i pentru a doua, referin!a comun tuturor
receptoarele.
1.2.10. Mas de protec"ie, masa circuitului
Interfa!a DTE/DCE este prevzut cu cte o mas de protec!ie (Protective Ground
sau Frame Ground) n fiecare dispozitiv. Aceasta este conectat de obicei la carcas "i la
borna de mas din cupla de alimentare de la re!ea.
Exist un circuit separat care d referin!a comun semnalelor, masa circuitului (circuit
GND), care de cele mai multe ori este scurtcircuitat la masa de protec!ie.
G R fire de semnal
G R fire de semnal
a. Conexiune diferen!ial
G R
fir de semnal
G R
fir de semnal
semnal
de
referin!
b. Conexiune nediferen!ial
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
A A
G
R
fir de semnal
referin!a
comun
A A
B
C
spre intrarea B
a celorlalte
receptoare
G
R
fir de semnal
referin!a
comun
A A
B
C
spre intrarea B
a celorlalte
receptoare
c. conexiune nediferen!ial cu receptor
diferen!ial
Fig. 1.9. Conexiuni diferen!iale "i nediferen!iale
G generator
R - receptor
##
1.2.11. Controlul traficului de date - hardware sau software
Traficul de date dintre emi!%tor "i receptor este controlat printr-un dialog purtat
ntre cele dou% dispozitive (flow control). ntre un emi!%tor "i receptor poate s% apar%
situa!ia n care receptorul nu poate prelua datele la viteza cu care sunt transmise de
emi!%tor. n aceast% situa!ie este necesar un dialog ntre cele dou% dispozitive participante
la transfer. Dialogul se poate desf%"ura n principal n dou% moduri:
dispozitivele comunic% ntre ele prin nivelul logic al unor linii de control n
aceast% situa!ie dialogul purtat este de tip hardware (hardware flow control);
dispozitivele comunic% ntre ele prin coduri transferate pe liniile de date n
aceast% situa!ie dialogul purtat este de tip software (software flow control).
La transferul serial controlul traficului se poate face fie hardware, fie software. Un
exemplu este urm%torul: dac% se folosesc semnalele DTR/DSR, atunci controlul este
hardware de tip DTR; daca se folosesc codurile DC#/DC3 transferate pe liniile
transmisie/recep!ie date, atunci controlul este software de tip XON/XOFF. Asupra acestui
aspect particular, amintit aici doar ca exemplu, se va reveni n cadrul capitolului 6.