Sunteți pe pagina 1din 155

Norme generale de protectia muncii

TITLU I - Dispozitii generale


TITLU II - Organizarea protectiei muncii la nivelul angajatorilor
CAPITOLUL I - Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca
CAPITOLUL II - Obligatiile si drepturile angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca
CAPITOLUL III - Principii si criterii de organizare
CAPITOLUL I - Organizarea compartimentului de protectie a muncii
CAPITOLUL - Organizarea Comitetului de !ecuritate si !anatate in "unca
CAPITOLUL I - Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca# e$amenele medicale la
angajare si periodice
CAPITOLUL II - Pregatirea si instruirea personalului
CAPITOLUL III - %ormarea si per&ectionarea personalului specializat
CAPITOLUL I' - "etode si mijloace de propaganda
CAPITOLUL ' - Dotarea cu ec(ipament individual de protectie si ec(ipament individual de lucru
CAPITOLUL 'I - Acordarea materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de protectie
TITLU III - !arcinile de munca
CAPITOLUL I - Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca
CAPITOLUL II - Organizarea timpului de munca si de odi(na) munca in sc(imburi
CAPITOLUL III - *&ortul &izic
CAPITOLUL I - *&ortul mental
CAPITOLUL - "unca &emeilor
CAPITOLUL I - "unca tinerilor
TITLU I - Cladiri si alte constructii
CAPITOLUL I - Obligatii generale ale proiectantului) e$ecutantului) bene&iciarului
CAPITOLUL II - Amplasarea cladirilor) depozitelor si a altor tipuri de constructii
CAPITOLUL III - Cai de circulatie
CAPITOLUL I - Inaltimea cladirilor) dimensionarea supra&etelor si a volumului de lucru
CAPITOLUL - Instalatii te(nico-utilitare
CAPITOLUL I - Dotari social-sanitare) puncte de prim ajutor) necesarul de apa potabila) colectarea si
indepartarea reziduurilor
CAPITOLUL II - Loc de munca
CAPITOLUL III - Nave de pescuit
TITLU - *c(ipamente te(nice
CAPITOLUL I - Prevederi comune
CAPITOLUL II - Principii ergonomice de proiectare si utilizare
CAPITOLUL III - !isteme de comanda
CAPITOLUL I - *c(ipamentele te(nice mobile) cu sau &ara autopropulsie
CAPITOLUL - Instalatii si ec(ipamente electrice
CAPITOLUL I - Instalatii sub presiune) de ridicat si de transportat
CAPITOLUL II - *c(ipamente te(nice prevazute pentru lucrul temporar la inaltime
CAPITOLUL III - *c(ipamente pentru &luide energetice
CAPITOLUL I' - *c(ipamente portabile si unelte manuale
TITLU I - "ediul de munca
CAPITOLUL I - Agenti c(imici
CAPITOLUL II - Agentii cancerigeni si mutageni
CAPITOLUL III - Agenti biologici
CAPITOLUL I - "icroclimat
CAPITOLUL - entilare industriala
CAPITOLUL I - Iluminat
CAPITOLUL II - +gomot
CAPITOLUL III - ibratii
CAPITOLUL I' - Ultrasunete
CAPITOLUL ' - ,adiatii neionizante
CAPITOLUL 'I - Presiunea atmos&erica crescuta
AN*'*
TITLU I
Dispozitii generale
Art. 1. - -./ Normele generale de protectie a muncii cuprind principii generale de prevenire a accidentelor
de munca si bolilor pro&esionale precum si directiile generale de aplicare a acestora0 Acestea au ca scop
eliminarea sau diminuarea &actorilor de risc de accidentare si1sau imbolnavire pro&esionala e$istenti in
sistemul de munca) proprii &iecarei componente a acestuia -e$ecutant - sarcina de munca - mijloace de
productie - mediu de munca/) in&ormarea) consultarea si participarea angajatilor si a reprezentantilor
acestora0
-2/ Prevederile Normelor generale de protectie a muncii) atat cele re&eritoare la securitatea in munca) cat
si cele re&eritoare la sanatatea in munca) constituie cadrul general pentru elaborarea normelor speci&ice si
a instructiunilor proprii de securitate a muncii0
Art. 2. - -./ Prezentele norme se aplica in toate sectoarele de activitate de pe teritoriul ,omaniei) atat
publice cat si private -industriale) agricole) comerciale) administrative) de servicii) educationale) culturale)
de recreere etc0/0
-2/ Normele generale de protectie a muncii se aplica tuturor persoanelor &izice sau juridice) romane sau
straine) ce des&asoara activitati pe teritoriul ,omaniei) in conditiile prevazute de lege) atat in calitate de
angajator) cat si in calitate de angajat) precum si ucenicilor) elevilor si studentilor in perioada e&ectuarii
practicii pro&esionale) cu e$ceptia celor care au drept obiect activitati casnice0
Art. 3. - Pentru activitatile care &olosesc surse de radiatii nucleare) precum si pentru activitatile speci&ice
de prevenire si stingere a incendiilor) vor &i respectate Normele de radioprotectie si) respectiv) Normele
generale de prevenire si stingere a incendiilor0
Art. 4. - Normele generale de protectie a muncii se revizuiesc periodic si se modi&ica de cate ori este
necesar) ca urmare a modi&icarilor de natura legislativa si datorate progresului te(nic0
Art. 5. - -./ Prevederile prezentelor norme se detaliaza pe activitati sau grupe de activitati distincte) in
cadrul normelor speci&ice de securitate a muncii si al instructiunilor proprii de securitate a muncii0
-2/ Normele speci&ice de securitate a muncii se emit de catre "inisterul "uncii si !olidaritatii !ociale si au
aplicabilitate nationala0
-3/ *laboratorul) continutul-cadru) termenele si metodologia de elaborare a normelor speci&ice de
securitate a muncii se stabilesc de catre "inisterul "uncii si !olidaritatii !ociale0
-4/ Angajatorul are obligatia de a elabora instructiuni proprii de securitate a muncii) care au ca scop
detalierea si particularizarea prevederilor din normele generale) speci&ice) a standardelor si a altor
reglementari in domeniu) in &unctie de particularitatile proceselor de munca0
-5/ !tandardele de securitate a muncii se elaboreaza in Comitetele Te(nice de !tandardizare) a caror
activitate este coordonata de Asociatia de !tandardizare din ,omania0
Art. 6. - Normele speci&ice si standardele de securitate a muncii) ca si instructiunile proprii de securitate a
muncii se revizuiesc periodic) in concordanta cu modi&icarile de natura legislativa si progresului te(nic
etc0) survenite la nivel national) la nivelul angajatorilor sau la nivelul proceselor de munca0
inapoi la cuprins ^
TITLU II
Organizarea protectiei muncii la nivelul angajatorilor
CAPITOLUL I
Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea in
munca
Art. 7. - Angajatorul trebuie sa elaboreze si sa &aca cunoscuta angajatilor sai politica proprie de prevenire
a accidentelor de munca si a imbolnavirilor pro&esionale) care se va orienta catre activitatile menite sa
imbunatateasca securitatea si sanatatea in munca) inclusiv spre implementarea unui sistem de
management al securitatii si sanatatii in munca0
Art. 8. - !istemul de management al securitatii si sanatatii in munca este parte componenta a sistemului
general de management0
Art. 9. - !istemul de management al securitatii si sanatatii in munca trebuie sa contina6
a/ cai si modalitati de comunicare strict reglementate si e&iciente#
b/ instrumente pentru control si evaluare6
-analiza initiala#
-evaluarea si controlul riscului#
-auditul#
-analiza e&ectuata de conducere#
c/ principiul imbunatatirii continue a per&ormantei#
d/ abordarea problematicii speci&ice cu instrumente similare -compatibile/ cu cele ale managementului
general0
Art. 10. - Implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca trebuie &inalizata in
termen de .7 ani de la emiterea prezentelor norme) de catre angajatorii care au in structura compartiment
de protectie a muncii0
Art. 11. - Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca6
a/ sa adopte) din &aza de cercetare) proiectare si e$ecutie a constructiilor) ec(ipamentelor te(nice)
precum si la elaborarea te(nologiilor de &abricatie si e$ploatare) solutii con&orme normelor de protectie a
muncii) standardelor de securitate a muncii si reglementarilor speci&ice) prin a caror aplicare sa &ie
eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si imbolnavire pro&esionala a angajatilor#
b/ sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor in vederea stabilirii masurilor
de prevenire) incluzand alegerea ec(ipamentului te(nic) a substantelor c(imice si a preparatelor utilizate)
amenajarea locurilor de munca etc0# angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si
imbolnavire pro&esionala pentru toate locurile de munca) inclusiv pentru acele grupuri de angajati care
sunt e$pusi la riscuri particulare# in urma acestei evaluari) masurile preventive si metodele de lucru
stabilite de catre angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa &ie
integrate in toate activitatile unitatii respective) la toate nivelurile ierar(ice#
c/ sa asigure auditarea de securitate si sanatate in munca a unitatii) cu ajutorul institutiilor abilitate#
d/ sa solicite autorizarea &unctionarii unitatii din punctul de vedere al protectiei muncii) sa mentina
conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modi&icarii
conditiilor initiale pentru care a &ost emisa#
e/ sa stabileasca masurile te(nice si organizatorice de protectie a muncii) corespunzator conditiilor de
munca si &actorilor de risc evaluati la locurile de munca) pentru asigurarea securitatii si sanatatii
angajatilor#
&/ sa stabileasca in &isa postului atributiile si raspunderea angajatilor si a celorlalti participanti la procesul
de munca in domeniul protectiei muncii) corespunzator &unctiilor e$ercitate#
g/ sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii) care sa detalieze si sa particularizeze
prezentele norme si normele speci&ice de securitate a muncii) in raport cu activitatea care se des&asoara#
(/ sa asigure si sa controleze) prin personal propriu sau prin personal e$tern abilitat) cunoasterea si
aplicarea de catre toti angajatii a masurilor te(nice si organizatorice stabilite) precum si a prevederilor
legale in domeniul protectiei muncii#
i/ sa ia in considerare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca capacitatea angajatilor de a
e$ecuta sarcinile de munca repartizate#
j/ sa asigure) pentru angajatii avand o relatie de munca cu durata determinata sau cu caracter interimar)
acelasi nivel de protectie de care bene&iciaza ceilalti angajati ai unitatii#
8/ sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare in&ormarii si educarii angajatilor6 a&ise) &ilme)
carti) brosuri) pliante) acte normative) manuale) teste) &ise te(nice de securitate etc0#
l/ sa asigure in&ormarea &iecarei persoane) anterior angajarii) asupra riscurilor la care aceasta va &i e$pusa
la locul de munca) precum si asupra masurilor te(nice si organizatorice de prevenire necesare) inclusiv
cele re&eritoare la primul ajutor) prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de
pericol iminent#
m/ sa asigure masurile necesare pentru in&ormarea angajatorilor din orice unitate e$terioara) ai caror
angajati lucreaza in unitatea sa) re&eritor la riscurile pentru securitate si sanatate la care acestia din urma
pot &i e$pusi) precum si la masurile de prevenire si protectie adoptate la nivel de unitate si loc de munca)
inclusiv cele re&eritoare la primul ajutor) prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea in caz de urgenta#
n/ sa se asigure ca angajatii din unitati din e$terior) care lucreaza in unitatea sa) au primit instructiuni
adecvate re&eritoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor la care pot &i e$pusi pe durata
des&asurarii activitatii respective#
o/ sa asigure resurse pentru instruirea) testarea) &ormarea si per&ectionarea personalului cu atributii in
domeniul protectiei muncii#
p/ sa ia masuri pentru autorizarea e$ercitarii meseriilor si a pro&esiilor con&orm reglementarilor in vigoare#
9/ sa angajeze numai persoane care) in urma controlului medical si a veri&icarii aptitudinilor
psi(opro&esionale) corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le e$ecute#
r/ sa ia masurile necesare in&ormarii compartimentului de protectie a muncii despre angajatii care au
relatii de munca cu durata determinata sau cu caracter interimar) pentru ca acestia sa &ie inclusi in
programul de activitate care are ca scop asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca#
s/ sa se asigure ca sunt consultati angajatii si1sau reprezentantii lor in problemele re&eritoare la masurile
si consecintele privind securitatea si sanatatea in munca la introducerea de noi te(nologii) alegerea
ec(ipamentului te(nic) imbunatatirea conditiilor si a mediului de munca) la desemnarea persoanelor cu
atributii speci&ice sau la angajarea) cand este cazul) a institutiilor specializate sau persoanelor juridice si
&izice abilitate pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii) la desemnarea persoanelor cu atributii
privind primul ajutor) prevenirea si stingerea incendiilor) evacuarea angajatilor) precum si la modul de
des&asurare a activitatii de prevenire si protectie impotriva riscurilor pro&esionale) inclusiv a celei de
instruire in domeniu#
t/ sa acorde reprezentantilor angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca un timp
adecvat) care va &i considerat timp de munca) si sa le &urnizeze mijloacele necesare pentru a-si putea
e$ercita drepturile si atributiile prevazute in prezentele norme#
u/ sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai angajatii care au &ost instruiti adecvat sa poata avea
acces la locurile de munca unde e$ista riscuri pentru securitatea si sanatatea acestora#
v/ sa asigure periodic sau ori de cate ori este cazul) veri&icarea incadrarii nivelului no$elor in limitele
admise) prin masuratori e&ectuate de catre organisme abilitate sau laboratoare proprii abilitate#
:/ sa stabileasca si sa tina evidenta locurilor de munca cu pericol deosebit si sa identi&ice locurile de
munca unde pot aparea stari de pericol iminent#
$/ sa comunice) cerceteze) inregistreze) declare si sa tina evidenta accidentelor de munca) a bolilor
pro&esionale) a accidentelor te(nice si a avariilor#
;/ sa asigure &unctionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie) a aparaturii
de masura si control) precum si a instalatiilor de captare) retinere si neutralizare a substantelor nocive
degajate in procesele te(nologice#
z/ sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca in timpul controlului
sau al cercetarii accidentelor de munca#
aa/ sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca) cu ocazia controalelor si a cercetarii
accidentelor de munca#
bb/ sa desemneze) din o&iciu sau la solicitarea inspectorului de munca) persoanele care participa la
e&ectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca#
cc/ sa ia masuri pentru a nu se modi&ica starea de &apt rezultata din producerea unui accident de munca
mortal sau colectiv) in a&ara cazurilor in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente sau avarii
cu consecinte grave) sau ar periclita viata accidentatilor sau a altor angajati#
dd/ sa anunte imediat producerea unor avarii te(nice) evenimente) accidente de munca sau imbolnaviri
pro&esionale la inspectoratul teritorial de munca si organele de urmarire penala competente) potrivit legii#
ee/ sa asigure dotarea) intretinerea) veri&icarea ec(ipamentelor individuale de protectie si a
ec(ipamentelor individuale de lucru si sa nu permita des&asurarea nici unei activitati de catre angajatii sai
&ara utilizarea corecta de catre acestia a ec(ipamentului din dotare#
&&/ sa acorde) la recomandarea medicului) materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie#
gg/ sa asigure supraveg(erea medicala corespunzatoare a riscurilor pentru sanatate la care angajatii
sunt e$pusi in timpul lucrului#
((/ sa asigure intocmirea &isei de e$punere la riscuri pro&esionale pentru &iecare angajat e$pus si
completarea acesteia de &iecare data cand se produc sc(imbari ale procesului de productie#
ii/ sa intocmeasca evidenta nominala a angajatilor cu (andicap si a celor cu varsta sub .< ani0
CAPITOLUL II
Obligatiile si drepturile angajatilor privind securitatea si
sanatatea in munca
Art. 12. - Angajatii vor des&asura activitatea in asa &el incat sa nu e$puna la pericole de accidentare sau
imbolnavire pro&esionala persoana proprie sau alti angajati) in con&ormitate cu pregatirea si instruirea in
domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau0
In acest scop angajatii au urmatoarele obligatii6
a/ sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a
acestora#
b/ sa utilizeze corecte c(ipamentele te(nice) substantele periculoase si celelalte mijloace de productie#
c/ sa nu procedeze la deconectarea) sc(imbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale
ec(ipamentelor te(nice si ale cladirilor) precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive#
d/ sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice de&ectiune te(nica sau alta situatie care
constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire pro&esionala#
e/ sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de
munca su&erite de persoana proprie sau de alti angajati#
&/ sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa in&ormeze de
indata conducatorul locului de munca#
g/ sa re&uze intemeiat e$ecutarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare
sau imbolnavire pro&esionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie#
(/ sa utilizeze ec(ipamentul individual de protectie din dotare) corespunzator scopului pentru care a &ost
acordat#
i/ sa coopereze cu angajatorul si1sau cu angajatii cu atributii speci&ice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca) atata timp cat este necesar) pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate
conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau
de munca#
j/ sa coopereze cu angajatorul si1sau cu angajatii cu atributii speci&ice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca) atata timp cat este necesar) pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea
competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor pro&esionale#
8/ sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul
protectiei muncii0
Art. 13. - Angajatii nu pot &i implicati in nici o situatie in costurile &inanciare ale masurilor de prevenire
re&eritoare la securitatea si sanatatea in munca0
Art. 14. - -./ Angajatii si reprezentantii lor in domeniu au dreptul sa ceara angajatorului sa ia masurile
cele mai potrivite si au dreptul sa prezinte acestuia propunerile lor de masuri pentru eliminarea sau
reducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire pro&esionala0
-2/ Angajatii si reprezentantii acestora cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca nu pot &i
supusi unor prejudicii din cauza activitatii des&asurate in scopul prevenirii accidentelor si imbolnavirilor
pro&esionale0
Art. 15. - Angajatul care) in caz de pericol iminent) paraseste locul de munca) nu trebuie sa &ie supus la
nici un prejudiciu din partea angajatorului si trebuie sa &ie protejat impotriva oricaror consecinte
de&avorabile si injuste0 %ac e$ceptie cazurile unor actiuni nejusti&icate sau ale unor neglijente grave ale
angajatului0
Art. 16. - -./ In caz de pericol iminent) angajatul poate lua) in lipsa se&ului ierar(ic superior) masurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajati0
-2/ Angajatorul se va asigura din timp ca angajatii sunt apti) in situatia precizata la alineatul precedent) sa
aplice masurile corespunzatoare) in con&ormitate cu cunostintele lor si mijloacele te(nice de care dispun0
Art. 17. - -./ ,eprezentantii angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca vor bene&icia
de timpul necesar e$ercitarii atributiilor speci&ice0 Timpul alocat acestei activitati va &i considerat timp de
munca0
-2/ ,eprezentantii angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca au dreptul la o instruire
corespunzatoare# instruirea) &ormarea si per&ectionarea lor se realizeaza in timpul programului de lucru si
pe c(eltuiala unitatii) &ie in cadrul acesteia) &ie in unitati e$terioare0
Art. 18. - Angajatorul va lua masurile necesare pentru ca angajatii cu atributii speci&ice privind protectia
muncii) ca si reprezentantii angajatilor pe probleme de securitate si sanatate in munca6
a/ sa &ie in&ormati re&eritor la riscurile de accidentare si imbolnavire pro&esionala) la masurile de prevenire
si de protectie corespunzatoare) inclusiv la cele privind primul ajutor) prevenirea si stingerea incendiilor si
evacuarea personalului#
b/ sa aiba acces la evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire pro&esionala si la masurile de
protectie stabilite) la evidentele privind accidentele de munca si bolile pro&esionale) la dosarele de
cercetare a accidentelor#
c/ sa &ie in&ormati cuprivire la e$istenta institutiilor si organizatiilor de pro&il la nivel national si local0
Art. 19. - a/ Angajatii si1sau reprezentantiilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca pot sa
apeleze la autoritatile competente si sa semnaleze observatiile lor in timpul inspectiilor pe probleme de
securitate si sanatate in munca) in cazul in care considera ca masurile luate si mijloacele asigurate de
angajator sunt neadecvate scopului prevenirii accidentelor si imbolnavirilor pro&esionale0
b/ In timpul controlului e&ectuat de catre inspectorii de munca) reprezentantilor angajatilor trebuie sa li se
acorde posibilitatea de a supune atentiei acestora observatiile lor0
CAPITOLUL III
Principii si criterii de organizare
Art. 20. - La nivelul angajatorului se vor respecta urmatoarele principii de organizare a activitatii de
protectie a muncii6
a/ obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor) in toate aspectele re&eritoare la munca)
revine angajatorului#
b/ obligatiile angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu vor a&ecta principiul
responsabilitatii angajatorului#
c/ in conte$tul responsabilitatii sale) angajatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea securitatii si
sanatatii angajatilor) respectiv prevenirea riscurilor de accidentare) in&ormarea si instruirea) precum si
realizarea cadrului organizatoric0 Aceste masuri vor &i periodic adaptate tinand seama de sc(imbarea
conditiilor de munca) in scopul de a imbunatati situatia e$istenta0
Art. 21. - Angajatorul va implementa masurile de asigurare a securitatii si sanatatii angajatilor tinand
seama de urmatoarele principii generale de prevenire6
a/ evitarea riscurilor#
b/ evaluarea riscurilor care nu pot &i evitate#
c/ combaterea riscurilor la sursa#
d/ adaptarea muncii la om) in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca) alegerea
ec(ipamentului te(nic si a metodelor de munca) pentru a evita activitatile monotone si cele des&asurate
intr-o cadenta predeterminata si a reduce e&ectele lor asupra sanatatii#
e/ adaptarea la progresul te(nic#
&/ inlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici#
g/ dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare si coerente) care sa cuprinda te(nologiile)
organizarea muncii si a conditiilor de munca) relatiile sociale si in&luenta &actorilor de mediu#
(/ prioritatea masurilor de protectie colectiva &ata de masurile de protectie individuala#
i/ prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru angajati#
j/ protejarea grupurilor e$puse la riscuri de accidentare si imbolnavire pro&esionala0
Art. 22. - In indeplinirea obligatiilor sale) angajatorul organizeaza) dupa caz) compartimentul de protectie
a muncii si comitetul de securitate si sanatate in munca) acest lucru neabsolvindu-l de responsabilitate0
Art. 23. - In situatia in care un loc de munca este utilizat in comun de mai multeunitati) angajatorii
acestora vor coopera in implementarea prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca0 Luand in
considerare natura activitatilor) ei isi vor coordona actiunile de prevenire a riscurilor de accidentare si
imbolnavire pro&esionala) se vor in&orma reciproc si vor in&orma pe angajati si reprezentantii acestora
privind riscurile de accidentare si imbolnavire pro&esionala0
Art. 24. - -./ In situatiile in care angajatorii nu-si pot realiza sarcinile ce le revin din legea protectiei muncii
si alte acte normative prin specialistii proprii) vor solicita serviciile unor persoane juridice sau &izice
abilitate pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii0
-2/ Atunci cand se indeplinesc conditiile de la alineatul precedent) angajatorul are obligatia sa asigure
in&ormarea institutiilor sau a &irmelor respective asupra &actorilor cunoscuti sau susceptibili de a a&ecta
securitatea si sanatatea angajatilor) precum si accesul la orice date re&eritoare la riscurile de accidentare
si imbolnavire pro&esionala) masurile de prevenire si protectie adecvate) inclusiv cele re&eritoare la primul
ajutor) prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului0
Art. 25. - In cazul in care angajatorul contracteaza servicii sau persoane specializate din e$terior pentru
realizarea activitatii de prevenire si protectie) acesta nu este e$onerat de raspunderile ce ii revin in
domeniu0
CAPITOLUL I
Organizarea compartimentului de protectie a muncii
!ectiunea .
=eneralitati
Art. 26. - In vederea stabilirii structurii organizatorice a activitatii de protectie a muncii se vor aplica
criteriile generale de organizare optima a unei activitati) ast&el incat sa se evite suprapunerile in
desemnarea competentelor si raspunderilor si sa se asigure o dimensionare adecvata a elementelor de
structura0
Art. 27. - La stabilirea structurii organizatorice a activitatii de protectie a muncii se va tine seama de6
a/ volumul activitatilor des&asurate -numar personal) volum productie etc0/#
b/ riscurile de accidentare si imbolnavire pro&esionala#
c/ modul de organizare teritoriala a activitatii0
Art. 28. - !tructura organizatorica a activitatii de protectie a muncii se va stabili ast&el6
a/ la nivelul tuturor persoanelor juridice cu un numar de angajati mai mare de 57) se va organiza un
compartiment de protectie a muncii) subordonat direct angajatorului#
b/ personalul cu atributii in domeniul protectiei muncii trebuie sa urmeze cursuri de &ormare si1sau
per&ectionare in domeniul securitatii si sanatatii in munca#
c/ compartimentul de protectie a muncii cuprinde6
-serviciul de securitate a muncii#
-serviciul medical de medicina a muncii#
d/ in cazul in care numarul de angajati la nivelul persoanelor juridice este mai mic de 57 -inclusiv/) se vor
desemna . - 2 persoane cu atributii si in domeniul protectiei muncii -specialisti in securitatea si sanatatea
in munca/#
e/ in situatia prevazuta la pct0 d/) daca angajatorul este competent in domeniul protectiei muncii) poate el
insusi sa isi asume atributiile pentru realizarea securitatii si sanatatii angajatilor) &ara a mai desemna alte
persoane in acest scop0
Art. 29. - Compartimentul de protectie a muncii) respectiv angajatii cu atributii in domeniul protectiei
muncii trebuie sa dispuna de mijloace adecvate pentru des&asurarea activitatii0
!ectiunea 2
Organizarea serviciului de securitate a muncii
Art. 30. - -./ %unctia principala a serviciului de securitate a muncii va &i cea de &undamentare a deciziilor
privind securitatea muncii0 !erviciul de securitate a muncii are atributii speci&ice in realizarea acestor
decizii0
-2/ Numarul de angajati ai serviciului de securitate a muncii se va stabili in raport cu numarul total al
personalului din unitatea1subunitatea pentru care s-a in&iintat) riscurile de accidentare si imbolnavire
pro&esionala si repartizarea teritoriala a unitatii0
Art. 31. - Atributiile personalului din cadrul serviciului de securitate a muncii sunt6
a/ sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire pro&esionala la locurile de munca) precum
si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modi&icate conditiile de munca si sa propuna masurile de
prevenire corespunzatoare) ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii# evaluarea riscurilor
presupune identi&icarea &actorilor de risc de accidentare si imbolnavire pro&esionala si stabilirea nivelului
de risc pe loc de munca si unitate#
b/ sa asigure auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii ori de cate ori sunt modi&icate
conditiile de munca si sa stabileasca nivelul de securitate# auditarea presupune analiza activitatii si
stabilirea gradului de con&ormitate cu prevederile actelor normative in vigoare#
c/ sa controleze) pe baza programului de activitate) toate locurile de munca) in scopul prevenirii
accidentelor de munca si imbolnavirilor pro&esionale#
d/ sa veri&ice periodic) dar nu la mai mult de un an) sau ori de cate ori este nevoie daca no$ele se
incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca) pe baza masuratorilor e&ectuate de
catre organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate si sa propuna masuri te(nice si organizatorice
de reducere a acestora unde este cazul#
e/ sa participe si sa-si dea avizul la angajarea personalului) respectiv la modul in care acesta corespunde
cerintelor de securitate#
&/ sa asigure instruirea si in&ormarea personalului in probleme de protectie a muncii) atat prin cele trei
&orme de instructaje -introductiv general) la locul de munca si periodic/) cat si prin cursuri de
per&ectionare#
g/ sa asigure evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin e$amene) teste) probe
practice etc0#
(/ sa propuna masuri pentru &ormarea personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii) in
&unctie de necesitatile concrete#
i/ sa organizeze propaganda de protectie a muncii#
j/ sa elaboreze lista cu dotarea personalului cu ec(ipamente individuale de protectie si de lucru) sa
participe la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a ec(ipamentelor te(nice inainte de punerea lor
in &unctiune#
8/ sa participe la cercetarea accidentelor de munca si sa tina evidenta acestora#
l/ sa colaboreze cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor pro&esionale)
e&ectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identi&icarea &actorilor de risc de imbolnavire
pro&esionala si propunerea masurilor de securitate corespunzatoare#
m/ sa propuna sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se realizeaza programul de
masuri de protectie a muncii#
n/ sa propuna sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se respecta cerintele de
securitate a muncii in organizarea si des&asurarea proceselor te(nologice la toate locurile de munca#
o/ sa colaboreze cu serviciul medical in &undamentarea programului de masuri de protectie a muncii#
p/ sa colaboreze cu reprezentantii angajatilor cu atributii pentru securitatea si sanatatea in munca) cu
persoanele juridice sau &izice abilitate angajate pentru a presta servicii in domeniu si cu reprezentantii
sindicatelor pentru realizarea programelor privind imbunatatirea conditiilor de munca incluse in
contractele colective0
!ectiunea 3
Organizarea structurilor medicale de medicina muncii
Art. 32. - Angajatorii din sectoarele public) privat si cooperatist) inclusiv cu capital strain) sunt obligati sa
asigure supraveg(erea starii de sanatate a tuturor angajatilor prin servicii medicale de medicina muncii0
Art. 33. - -./ !tructurile medicale de medicina muncii &unctioneaza potrivit reglementarilor "inisterului
!anatatii si %amiliei) activitatea acestora avand un caracter predominant preventiv0
-2/ !tructurile medicale de medicina muncii au urmatoarele atributii6 pro&esionale#
a/ sa participe la evaluarea riscurilor privind imbolnavirilor
b/ sa monitorizeze starea de sanatate a angajatilor prin6
-e$amene medicale la angajarea in munca#
-e$amen medical de adaptare#
-control medical periodic#
-e$amen medical la reluarea activitatii#
c/ sa indrume activitatea de reabilitare pro&esionala) reconversia pro&esionala) reorientarea pro&esionala in
caz de accident de munca) boala pro&esionala) boala legata de pro&esie sau dupa a&ectiuni cronice#
d/ sa comunice e$istenta riscului de imbolnavire pro&esionala catre toti &actorii implicati in procesul muncii#
e/ sa consilieze angajatorul privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile
psi(o&iziologice ale angajatilor#
&/ sa consilieze angajatorul pentru &undamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca#
g/ sa participe la sistemul in&ormational national privind accidentele de munca si bolile pro&esionale0
Art. 34. - Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se realizeaza sub coordonarea medicului de
medicina muncii la nivelul structurilor medicale de medicina muncii) care sunt6
a/ cabinete de medicina muncii din intreprinderi) organizate ca unitati publice sau private#
b/ cabinete de medicina muncii din centre medicale) publice) private#
c/ sectii de medicina muncii din institute de sanatate publica#
d/ sectii clinice sau compartimentele de medicina muncii si boli pro&esionale#
e/ compartimente de medicina muncii din directiile de sanatate publica teritoriale0
Art. 35. - In structurile medicale de medicina muncii vor &i incadrati medici de medicina muncii) iar in
cabinetele de medicina muncii din intreprindere pot &i incadrati medici de medicina muncii si medici cu
competenta in medicina de intreprindere) con&orm reglementarilor "inisterului !anatatii si %amiliei0
Art. 36. - Personalul medical cu studii superioare si medii necesar) aparatura de specialitate) materialele
sanitare consumabile) dotari si conditii pentru buna &unctionare a acestor structuri) se asigura de catre
angajator potrivit reglementarilor "inisterului !anatatii si %amiliei0
Art. 37. - Asigurarea supraveg(erii e$punerii pro&esionale este responsabilitatea angajatorului si se
realizeaza prin cabinetele medicale de medicina muncii inregistrate in registrul unic al cabinetelor
medicale de la nivelul directiilor de sanatate publica0
Art. 38. - *$ercitarea atributiilor de serviciu ale personalului medical si mediu sanitar se e&ectueaza in
con&ormitate cu reglementarile "inisterului !anatatii si %amiliei0
Art. 39. - Pentru asigurarea atributiilor ce revin structurilor medicale de medicina muncii) angajatorii vor
lua urmatoarele masuri6
a/ angajarea personalului numai dupa un e$amen medical prealabil) cu con&irmarea scrisa a medicului de
medicina muncii ca locul de munca sau meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere
medical viitorului angajat#
b/ programarea) cu acordul personalului medical) a controlului medical periodic al angajatilor) potrivit
reglementarilor te(nice ale "inisterului !anatatii si %amiliei) si urmarirea e&ectuarii integrale a acestuia#
c/ respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma e$amenelor la angajare) a controalelor
medicale de adaptare si periodice si a e$amenului medical la reluarea activitatii0
Angajatorii nu au dreptul sa intervina prin nici un mijloc in in&luentarea activitatii medicale) a continutului
acesteia) a concluziilor si masurilor medicale stabilite0
Art. 40. - Activitatea de medicina muncii la nivel judetean) respectiv al municipiului >ucuresti) este
coordonata si monitorizata de catre directiile de sanatate publica) prin compartimentele de medicina
muncii) care vor organiza periodic analiza activitatii serviciilor medicale de medicina muncii0
Art. 41. - Constatarile reiesite din e$aminarile medicale e&ectuate prin structurile de medicina muncii vor &i
comunicate trimestrial directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului >ucuresti) in vederea
organizarii actiunilor pro&ilactice necesare0
!ituatia statistica a activitatii des&asurate va &i inaintata anual) directiilor de sanatate publica judetene si a
municipiului >ucuresti) care o vor transmite institutelor de sanatate publica0
Art. 42. - "edicul de medicina muncii si medicul cu competenta de medicina de intreprindere sunt obligati
sa prezinte comitetului de securitate si sanatate in munca) rapoarte scrise cu privire la situatia starii de
sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile pro&esionale) la actiunile medicale
intreprinse si e&icienta acestora0
Art. 43. - Institutele de !anatate Publica >ucuresti) Timisoara) Iasi) Cluj- Napoca si Tg0 "ures asigura
asistenta si indrumare te(nica de medicina muncii in zonele arondate si e&ectueaza studii de cercetare si
evaluare a riscurilor pro&esionale0
CAPITOLUL
Organizarea Comitetului de !ecuritate si !anatate in "unca
Art. 44. - Pentru a asigura participarea angajatilor la elaborarea si aplicarea deciziei in domeniul protectiei
muncii) in unitatile cu un numar de angajati mai mare de 57) se va organiza Comitetul de securitate si
sanatate in munca0
Organizarea si &unctionarea acestuia este reglementata prin Ordin al ministrului muncii si protectiei
sociale privind aprobarea regulamentului de organizare si &unctionare a Comitetului de securitate si
sanatate in munca0
Art. 45. - -./ "odalitatea de desemnare a reprezentantilor angajatilor in comitetele de securitate si
sanatate in munca va &i stabilita prin contractul colectiv de munca) respectandu-se reglementarile legale
in vigoare0
-2/ ,eprezentantii angajatilor in comitetele de securitate si sanatate in munca vor bene&icia de timpul
necesar e$ercitarii atributiilor speci&ice0 Timpul alocat acestei activitati va &i considerat timp de munca# el
va &i negociat in contractul colectiv de munca si va &i stabilit in &unctie de numarul de angajati si de
comple$itatea activitatii0
-3/ %ormarea reprezentantilor angajatilor pe probleme de securitate si sanatate in munca se realizeaza in
timpul orelor de munca si pe c(eltuiala unitatii0
Art. 46. - Comitetul de securitate si sanatate in munca se intruneste la initiativa angajatorului) cel putin o
data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie in ramurile de activitate cu riscuri mari de accidentare si
imbolnavire pro&esionala0
Art. 47. - Angajatorul trebuie sa prezinte cel putin o data pe an Comitetului de securitate si sanatate in
munca un raport scris cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca) la actiunile care au &ost
intreprinse si e&icienta acestora in anul inc(eiat) precum si programul de protectie a muncii pentru anul
urmator0
CAPITOLUL I
Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca#
e$amenele medicale la angajare si periodice
!ectiunea .
Prevederi generale
Art. 48. - -./ *$amenul medical la angajarea in munca) controlul medical periodic si e$amenul medical la
reluarea activitatii reprezinta supraveg(erea activa a sanatatii angajatilor in relatie cu cerintele locului de
munca si) in mod particular) cu &actorii nocivi pro&esionali0
-2/ In sensul acestui capitol) &actori nocivi pro&esionali -sinonim6 no$e pro&esionale/ sunt &actori &izici)
c(imici) biologici si psi(osociali prezenti in mediul de munca) actionand independent sau in interrelatie)
precum si orice element relevant din organizarea activitatii pentru care e$ista dovezi stiinti&ice de asociere
pozitiva semni&icativa intre e$punere si modi&icarea reversibila sau ireversibila a structurii sau
&unctionalitatii unui organ) sistem) aparat sau a organismului in ansamblul lui0
Art. 49. - -./ >olile pro&esionale) in sensul Legii Protectiei "uncii) sunt a&ectiunile care se produc ca
urmare a e$ercitarii unei meserii sau pro&esii cauzate de &actori nocivi &izici) c(imici) biologici sau
psi(osociali caracteristici locului de munca) precum si de suprasolicitarea di&eritelor aparate si sisteme ale
organismului in cadrul procesului de munca) indi&erent de tipul de contract de munca e$istent intre
angajator si angajat0
-2/ !unt considerate de asemenea boli pro&esionale a&ectiunile produse in conditiile enuntate mai sus)
a&ectiuni su&erite de elevi) studenti) ucenici) in timpul e&ectuarii practicii pro&esionale si de personalul care
lucreaza in perioada de proba0
Art. 50. - -./ Declararea) cercetarea si evidenta bolilor pro&esionale constituie obligatie in con&ormitate cu
prevederile Legii Protectiei "uncii0
-2/ *videnta primara a bolilor pro&esionale se pastreaza la nivelul serviciului de medicina a muncii care
deserveste unitatea respectiva0
-3/ Into$icatia acuta pro&esionala se considera si accident de munca) iar boala transmisibila pro&esionala
se declara si ca boala transmisibila) con&orm normelor antiepidemice in vigoare0
Art. 51. - -./ >olile pro&esionale ale caror declarare) cercetare si evidenta sunt obligatorii sunt prezentate
in ane$a nr0 20
-2/ Lista ramane desc(isa si pentru alte boli) pentru care se &ace dovada relatiei no$a1suprasolicitare -
boala pro&esionala0
Art. 52. - >olile legate de pro&esie sunt boli cu determinare multi&actoriala) la care unii &actori determinanti
sunt de natura pro&esionala# ele sunt precizate in ane$a nr0 30
Art. 53. - Angajatorii din orice domeniu de activitate) atat din sectorul public cat si din sectorul privat) sunt
obligati sa respecte reglementarile privind e$amenul medical la angajarea in munca) controlul medical
periodic si e$amenul medical la reluarea muncii0
Art. 54. - Angajatorii sunt obligati sa asigure &ondurile si conditiile necesare pentru e&ectuarea e$amenului
medical la angajare) a controlului medical periodic si a e$amenului medical la reluarea activitatii) angajatii
ne&iind implicati in nici un &el in costurile a&erente supraveg(erii medicale speci&ice riscurilor pro&esionale)
in costurile imbolnavirilor pro&esionale) ale accidentelor de munca si ale reabilitarii pro&esionale dupa
boala pro&esionala sau accident de munca0
Art. 55. - -./ *$amenul medical la angajarea in munca) controlul medical periodic si e$amenul medical la
reluarea activitatii vor &i e&ectuate in con&ormitate cu prevederile acestor norme0
-2/ In cazuri argumentate medical) stiinti&ic) statistic) metodologia se va adapta periodic prin includerea si
a altor reglementari de supraveg(ere medicala) speci&ica noilor riscuri pro&esionale0
!ectiunea 2
*$amenul medical la angajarea in munca
Art. 56. - -./ *$amenul medical al persoanelor la angajarea in munca stabileste6
a/ aptitudinea1aptitudinea conditionata1inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru
pro&esia1&unctia si locul de munca in care angajatorul il va desemna sa lucreze#
b/ compatibilitatea dintre eventualele a&ectiuni prezente in momentul e$aminarii si viitorul loc de munca#
c/ &aptul ca persoana care urmeaza a &i angajata nu prezinta o a&ectiune ce pune in pericol sanatatea si
securitatea celorlalti angajati de la acelasi loc de munca#
d/ &aptul ca persoana care urmeaza a &i angajata nu prezinta a&ectiuni ce pun in pericol securitatea unitatii
si1sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate#
e/ &aptul ca persoana care urmeaza a &i angajata nu reprezinta un risc pentru sanatatea populatiei careia
ii asigura servicii0
-2/ In &unctie de rezultatul e$amenului medical la angajarea in munca) medicul de medicina muncii &ace
propuneri pentru6
a/ adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice) &iziologice) psi(ologice si la starea de
sanatate a angajatului#
b/ indrumare a persoanei care urmeaza a &i angajata catre alte locuri de munca#
c/ includere in circuitul in&ormational si operational a acelor persoane care necesita o supraveg(ere
medicala deosebita0
Art. 57. - *$amenul medical la angajarea in munca se e&ectueaza obligatoriu pentru6
a/ persoanele care urmeaza a &i angajate cu contract pe perioada determinata sau nedeterminata#
b/ persoanele care reintra in activitate dupa o intrerupere mai mare de ? luni pentru locurile de munca cu
&actori nocivi pro&esionali#
c/ persoanele care reintra in activitate dupa o intrerupere mai mare de .2 luni pentru locurile de munca
&ara e$punere la &actori nocivi pro&esionali#
d/ persoanele care sunt trans&erate sau detasate in alte locuri de munca sau alte activitati#
e/ ucenicii) elevii) studentii) angajatii care urmeaza a &i instruiti pe meserii si pro&esii#
&/ angajatii care isi sc(imba meseria sau pro&esia0
Art. 58. - -./ *$amenul medical la angajarea in munca se &ace la solicitarea angajatorului care va
completa &isa de solicitare a e$amenului medical la angajare -ane$a nr0 4/ si &isa de e$punere la riscuri
pro&esionale -ane$a nr0 5/0
-2/ In situatia trans&erului) angajatul este obligat sa prezinte si copia dosarului medical de la serviciul
medical de medicina muncii care a deservit locul sau de munca anterior0
Art. 59. - *$amenul medical la angajarea in munca consta din6
a/ anamneza medicala pro&esionala si nepro&esionala si e$amenul clinic) con&orm dosarului medical
-ane$a nr0 ?/#
b/ e$amene medicale complementare) clinice si paraclinice) con&orm &iselor din ane$a nr0 @0
Art. 60. - La indicatia medicului de medicina muncii) pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu
riscurile pro&esionale evaluate) e$amenul medical la angajarea in munca pentru locurile de munca si
activitatile cu e$punere la &actori nocivi pro&esionali cuprinde si e$amene medicale suplimentare celor
indicate in ane$a nr0 @0
,ezultatele e$amenului clinic si ale celorlalte e$amene medicale se inregistreaza in dosarul medical
-ane$a nr0 ?/0
Art. 61. - "edicul de medicina muncii) in baza6
-&isei de solicitare -ane$a nr0 4/) a
-&isei de e$punere la riscuri pro&esionale -ane$a nr0 5/) a
-dosarului medical -ane$a nr0 ?/ si a
-e$amenelor medicale complementare indicate in ane$a nr0 @) completeaza &isa de aptitudine -ane$a nr0
</) cu concluzia e$amenului medical la angajare6 apt) apt conditionat) inapt temporar sau inapt pentru
locul de munca respectiv0
%isa de aptitudine se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii) in doua e$emplare) unul
pentru angajator si celalalt pentru angajat0
!ectiunea 3
Controlul medical de adaptare si controlul medical periodic
Art. 62. - Controlul medical de adaptare in munca se e&ectueaza la indicatia medicului de medicina
muncii0
Art. 63. - Controlul medical periodic are ca scop6
a/ con&irmarea sau in&irmarea aptitudinii in munca pentru pro&esia1&unctia si locul de munca pentru care s-
a &acut angajarea si s-a eliberat &isa de aptitudine#
b/ depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu
e$punere la &actori nocivi pro&esionali#
c/ diagnosticarea bolilor pro&esionale#
d/ diagnosticarea bolilor legate de pro&esie#
e/ depistarea bolilor care ar constitui risc pentru viata si sanatatea celorlalti angajati la acelasi loc de
munca#
&/ depistarea bolilor care ar constitui risc pentru securitatea unitatii) pentru calitatea produselor sau pentru
populatia cu care angajatul vine in contact prin natura activitatii sale0
Art. 64. - -./ Controlul medical periodic se e&ectueaza obligatoriu tuturor angajatilor) indi&erent de tipul
contractului de munca0
-2/ Periodicitatea e$aminarii periodice este stabilita in &isele din ane$a nr0 @ si ea poate &i modi&icata
numai la propunerea medicului de medicina muncii) cu in&ormarea angajatorului0
-3/ Pentru angajatii care nu se regasesc in &isele din ane$a nr0 @) controlul medical periodic se &ace anual0
Art. 65. - -./ Controlul medical periodic include6
a/ inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut in intervalul de la e$amenul medical in
vederea angajarii sau de la ultimul control medical periodic pana in momentul controlului medical
respectiv#
b/ e$amenul clinic -con&orm ane$ei nr0 ?/0
c/ e$amene clinice si paraclinice complementare) e&ectuate pentru6
-angajatii care lucreaza in conditii de e$punere la &actori nocivi pro&esionali) in con&ormitate cu &isele din
ane$a nr0 @#
-angajatii care lucreaza in conditii &ara e$punere la &actori nocivi pro&esionali) di&erentiat in &unctie de
varsta) se$) stare de sanatate0
-2/ "edicul de medicina muncii poate propune e&ectuarea si a altor e$amene clinice si paraclinice) in
corelatie cu prezenta unor noi &actori nocivi pro&esionali sau cu datele din literatura de specialitate) cu
in&ormarea si aprobarea angajatorului0
-3/ ,ezultatele se inregistreaza in dosarul medical0
-4/ Concluzia se &inalizeaza prin completarea &isei de aptitudine -ane$a nr0 </ numai de catre medicul de
medicina muncii) in doua e$emplare) unul pentru angajator si celalalt pentru angajat0
!ectiunea 4
*$amenul medical la reluarea activitatii
Art. 66. - *$amenul medical la reluarea activitatii se &ace dupa o intrerupere a activitatii de minimum A7
zile pentru motive medicale sau de ? luni pentru orice alte motive) in termen de @ zile de la reluarea
activitatii0
Art. 67. - Acest e$amen medical are ca scop6
a/ con&irmarea aptitudinii angajatului pentru e$ercitarea pro&esiei1&unctiei avute anterior sau noii
pro&esii1&unctii#
b/ stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a pro&esiei1&unctiei) daca este cazul#
c/ reorientarea spre un alt loc de munca care sa asigure angajatului mentinerea sanatatii si a capacitatii
sale de munca0
Art. 68. - "edicul de medicina muncii poate e&ectua acest e$amen ori de cate ori il considera necesar) in
&unctie de natura bolii sau a accidentului pentru care angajatul a absentat0
!ectiunea 5
Consultatii spontane
Art. 69. - Orice angajat poate consulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le
atribuie conditiilor de munca si activitatii des&asurate0
Art. 70. - Acest e$amen trebuie &inalizat printr-o decizie a medicului de medicina muncii) care este
imputernicit sa ia toate masurile necesare unei supraveg(eri medicale individuale si1sau colective pentru
prevenirea imbolnavirilor pro&esionale si a accidentelor de munca) pentru mentinerea sanatatii si
capacitatii de munca0
!ectiunea ?
,ecurs la concluzia medicului de medicina muncii privind aptitudinea
sau inaptitudinea in munca
Art. 71. - Persoana e$aminata poate introduce recurs contra deciziei medicului de medicina muncii)
privind aptitudinea de munca0
Art. 72. - ,ecursul trebuie sa &ie adresat medicului de medicina muncii desemnat de directia de sanatate
publica judeteana sau a municipiului >ucuresti) in termen de @ zile lucratoare de la data primirii deciziei0
Art. 73. - "edicul de medicina muncii desemnat de directia de sanatate publica teritoriala) ii va convoca
pe medicul de medicina muncii implicat si pe persoana e$aminata) in termen de 2. de zile lucratoare de
la data primirii recursului0 Decizia medicala va &i consemnata de medicul de medicina muncii desemnat de
directia de sanatate publica judeteana teritoriala intr-un proces verbal si va &i comunicata in scris
angajatorului0
!ectiunea @
Prevederi &inale
Art. 74. - -./ Dosarul medical si &isa de e$punere la riscuri pro&esionale se pastreaza la cabinetul de
medicina muncii unde s-au e&ectuat e$amenul medical de angajare si controlul medical periodic0
-2/ Inregistrarile medicale vor &i pastrate o perioada de timp cel putin egala cu durata medie de e$punere -
a&ectare a starii de sanatate pentru &iecare categorie de risc pro&esional) ast&el6
-cabinetul de medicina muncii va pastra dosarele medicale) &isele de e$punere la riscuri pro&esionale si
datele de morbiditate pro&esionala#
-angajatorul va pastra lista locurilor de munca cu riscuri pro&esionale si concluzia e$aminarii medicale
-&isa de aptitudine/0
-3/ In cazul sc(imbarii cabinetului de medicina muncii) inregistrarile medicale se predau noului cabinet de
medicina muncii agreat de angajator0
Art. 75. - La trans&erul in alta unitate) angajatului i se vor inmana copii ale dosarului sau medical si ale
&isei de e$punere la riscuri pro&esionale) pentru a &i predate la cabinetul de medicina muncii al unitatii
respective0
Art. 76. - Angajatorii in procedura de &aliment vor in&orma cabinetul de medicina muncii si vor preda
inregistrarile medicale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului >ucuresti0
Art. 77. - La intreruperea temporara -somaj/ sau de&initiva -pensionare/ a activitatii angajatului) cabinetul
de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului sau de &amilie0
Art. 78. - "edicul de medicina muncii si medicul de &amilie al angajatului se vor in&orma reciproc si
operativ re&eritor la aparitia unor modi&icari in starea de sanatate a angajatului0
Art. 79. - Pentru protectia sanatatii comunitare) metodologia de evaluare a starii de sanatate a populatiei
active) la angajare) periodica) la reluarea muncii se poate completa cu e$aminarile speci&ice sectorului de
activitate -coprocultura) ,PA) test serologic pentru lues etc0/ la indicatia cabinetului de medicina muncii
si1sau a autoritatii de sanatate teritoriale -medicina muncii si1sau epidemiologie/) cu acordul partenerilor
sociali0
Art. 80. - Dosarul medical este protejat de prevederile legislatiei in vigoare privind secretul medical si este
necomunicabil angajatorului0
Art. 81. - Angajatii au acces la toate in&ormatiile re&eritoare la starea lor de sanatate0
CAPITOLUL II
Pregatirea si instruirea personalului
!ectiunea .
=eneralitati
Art. 82. - Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii este parte componenta a pregatirii
pro&esionale si are ca scop insusirea cunostintelor si &ormarea deprinderilor de securitate si sanatate in
munca0
Art. 83. - Pregatirea generala in domeniul protectiei muncii se realizeaza in invatamantul te(nic
-preuniversitar si universitar/) iar la nivelul unitatii) prin instructajul de protectie a muncii0
Art. 84. - Invatamantul de toate gradele) de stat si particular) va include in programa analitica cursuri
speciale care sa cuprinda cunostinte de protectie a muncii) atat generale) cat si speci&ice pro&ilului de
invatamant0
Art. 85. - Instructajul de protectie a muncii la nivelul unitatii se e&ectueaza) in &unctie de posibilitati) &ie in
cadrul unitatii) &ie in a&ara acesteia) in timpul programului de lucru0
Art. 86. - Instructajul de protectie a muncii cuprinde trei &aze6
-instructajul introductiv general#
-instructajul la locul de munca#
-instructajul periodic0
Art. 87. - Persoanele care e&ectueaza instruirea -instructori/ trebuie sa &ie specialisti in securitate si
sanatate in munca0
Art. 88. - Costul pregatirii si instruirii angajatilor nu trebuie sa &ie suportat de catre acestia0
Art. 89. - La instruirea personalului in domeniul protectiei muncii vor &i &olosite mijloacele) metodele si
te(nicile de instruire de care dispune invatamantul intensiv -e$punerea) demonstratia) studiul de caz)
vizionari de &ilme) diapozitive) proiectii la retroproiector) instruire asistata de calculator etc0/0 %iecare
angajator are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri intensive -mijloace audio-
vizuale si materiale de instruire si testare/0
Art. 90. - %iecare cabinet de protectie a muncii trebuie sa dispuna de programe de instruire - testare) pe
meserii sau activitati0
Art. 91. - -./ Instructajul de protectie a muncii -introductiv general) la locul de munca si periodic/ se va
consemna in mod obligatoriu in &isa individuala de instructaj) con&orm modelului din ane$a nr0 <.) cu
indicarea materialului predat) a duratei si datei instruirii0 Completarea &isei de instructaj se va &ace cu
pasta sau cerneala) imediat dupa veri&icarea instructajului0
-2/ Dupa e&ectuarea instructajului la incadrarea in munca -instructajul introductiv general si instructajul la
locul de munca/) &isa de instructaj se semneaza de cel care a &ost instruit) de cel care a e&ectuat si
veri&icat instructajul) con&irmand) pe baza e$aminarii persoanei instruite) ca aceasta si-a insusit
cunostintele necesare de protectie a muncii0
-3/ Dupa e&ectuarea instructajului periodic) &isa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a
e&ectuat instructajul) con&irmand) pe baza e$aminarii persoanei respective) ca aceasta si-a insusit
materialul predat0 eri&icarea instructajului periodic se &ace prin sondaj de catre se&ul ierar(ic al celui care
e&ectueaza instructajul si de catre persoanele din conducerea unitatii) care vor semna &isele de instructaj
ale persoanelor veri&icate) con&irmand ast&el ca instructajul a &ost &acut corespunzator0
Art. 92. - %isa de instructaj se intocmeste pentru personalul permanent sau detasat) pentru angajatii
sezonieri) temporari sau zilieri) si va &i pastrata de conducatorul procesului de munca) respectiv de cel
care are sarcina e&ectuarii instructajului la locul de munca0
Art. 93. - -./ Pentru vizitatorii in grup se intocmesc &ise de instructaj colectiv) con&orm modelului din ane$a
nr0 <20
-2/ Pentru personalul te(nico-ingineresc din institutii si institute de cercetari si proiectari) precum si pentru
delegatii straine) este obligatorie prezenta unui insotitor din unitate) &ara a se intocmi &isa de instructaj0
!ectiunea 2
Instructajul introductiv general
Art. 94. - Instructajul introductiv general se &ace6
a/ noilor incadrati in munca) angajati cu contracte de munca indi&erent de &orma acestora#
b/ celor trans&erati de la o unitate la alta#
c/ celor veniti in unitate ca detasati#
d/ elevilor scolilor pro&esionale) liceelor industriale si studentilor) pentru practica pro&esionala#
e/ persoanelor a&late in unitate in perioada de proba in vederea angajarii#
&/ persoanelor angajate ca angajati sezonieri) temporari sau zilieri#
g/ persoanelor delegate in interesul serviciului#
(/ persoanelor care viziteaza sectoare productive0
Art. 95. - !copul instructajului introductiv general este de a in&orma despre activitatile speci&ice unitatii
respective si principalele masuri de protectie a muncii care trebuie respectate in timpul lucrului0
Art. 96. - Instructajul introductiv general se &ace in cadrul cabinetului de protectie a muncii sau in alte
spatii special amenajate) de persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul protectiei muncii)
imputernicite prin decizie de catre angajator0
Art. 97. - Instructajul introductiv general se &ace individual sau in grupuri de cel mult 27 persoane0
Art. 98. - -./ Durata instructajului introductiv general depindede speci&icul activitatii) comple$itatea
proceselor te(nologice) de gradul de mecanizare si automatizare si de nivelul de pregatire al noilor
incadrati0
-2/ Aceasta durata va &i stabilita prin instructiuni proprii si nu va &i mai mica de < ore0
-3/ !unt e$ceptate de la prevederile alin0 -2/ persoanele care viziteaza sectoarele productive) carora li se
vor prezenta succint activitatile) riscurile si masurile de prevenire din unitate) si care vor &i insotite pe toata
durata vizitei0
Art. 99. - -./ In cadrul instructajului introductiv general se vor e$pune) in principal) urmatoarele probleme6
a/ riscurile de accidentare si imbolnavire pro&esionala speci&ice unitatii#
b/ legislatia de protectie a muncii in vigoare#
c/ consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de protectie a muncii#
d/ masuri te(nico-organizatorice de prevenire) alarmare) interventie) evacuare si prim ajutor0
-2/ Continutul instructajului introductiv general si programul de des&asurare vor &i intocmite de catre
persoanele cu atributii in domeniu si aprobate de angajator0
Art. 100. - -./ Dupa terminarea perioadei de instructaj introductiv general) personalul instruit va &i supus
veri&icarii cunostintelor de protectie a muncii pe baza de teste0 ,ezultatul veri&icarii va &i consemnat in &isa
de instructaj0
-2/ Nu vor putea &i angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instructajul introductiv
general0
!ectiunea 3
Instructajul la locul de munca
Art. 101. - -./ Instructajul la locul de munca se &ace dupa instructajul introductiv general si are ca scop
prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire speci&ice locului de munca unde a &ost repartizata
persoana respectiva0
-2/ Instructajul la locul de munca se &ace intregului personal prevazut la art0 A4) precum si personalului
trans&erat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleiasi unitati) in grupe de ma$imum 37 persoane0
Art. 102. - Instructajul la locul de munca se &ace de catre conducatorul direct al locului de munca
respectiv0
Art. 103. - -./ Durata instructajului la locul de munca depindede comple$itatea ec(ipamentului te(nic sau
locului de munca la care se va lucra si nu va &i mai mica de < ore repartizate pe timpul perioadei de lucru
de proba0 Aceasta durata se stabileste de se&ul compartimentului respectiv -atelier) sectie) sector etc0/)
impreuna cu se&ul compartimentului de protectie a muncii0
-2/ Instructajul la locul de munca se &ace pe baza prevederilor normelor speci&ice de securitate a muncii)
precum si a instructiunilor proprii) elaborate pentru locul de munca la care va lucra persoana respectiva0
-3/ !e vor e&ectua e$ercitii practice privind utilizarea ec(ipamentului individual de protectie) a mijloacelor
de alarmare) interventie) evacuare si de prim ajutor0
Art. 104. - -./ Instructajul la locul de munca va cuprinde in&ormatii privind6
a/ riscurile de accidentare si imbolnavire pro&esionala speci&ice locului de munca#
b/ prevederile normelor speci&ice de securitate a muncii si ale instructiunilor proprii#
c/ masurile de prim ajutor in caz de accidentare0
-2/ Prezentarea problemelor mentionate la alin0 -./ se va &ace in baza unui material scris0
-3/ Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care
persoana respectiva o va des&asura0
Art. 105. - Admiterea de&initiva la lucru a persoanei instruite se va &ace numai dupa ce se&ul ierar(ic
superior celui care a &acut instructajul a veri&icat ca persoana supusa instructajului si-a insusit cunostintele
de protectie a muncii0
!ectiunea 4
Instructajul periodic
Art. 106. - Instructajul periodic se &ace intregului personal si are drept scop apro&undarea normelor de
protectie a muncii0 Acest instructaj se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice0
Art. 107. - -./ Instructajul periodic se &ace de catre conducatorul locului de munca respectiv0
-2/ Intervalul intre doua instructaje periodice pentru angajati va &i stabilit prin instructiuni proprii in &unctie
de conditiile locului de munca) dar nu va &i mai mare de ? luni0
-3/ Pentru personalul te(nico-administrativ intervalul intre doua instructaje periodice va &i de cel mult .2
luni0
Art. 108. - Instructajul periodic se va &ace suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri6
a/ cand un angajat a lipsit peste 37 zile lucratoare#
b/ cand s-a modi&icat procesul te(nologic) s-au sc(imbat ec(ipamentele te(nice ori s-au adus modi&icari
la ec(ipamentele e$istente#
c/ cand au aparut modi&icari ale normelor de protectie a muncii sau ale instructiunilor proprii de securitate
a muncii) inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate#
d/ la reluarea activitatii dupa accident de munca#
e/ la e$ecutarea unor lucrari speciale0
Art. 109. - Instructajul periodic se va &ace pe baza unei tematici care va &i pastrata la persoana ce
e&ectueaza instruirea0
CAPITOLUL III
%ormarea si per&ectionarea personalului specializat
!ectiunea .
=eneralitati
Art. 110. - %ormarea si per&ectionarea specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca
scop pregatirea personalului cu atributii in acest domeniu) respectiva personalului incadrat in
compartimentele de specialitate) a reprezentantilor sindicatelor si patronatului) a membrilor din comitetele
de securitate si sanatate in munca) precum si a altor categorii de personal din di&erite ramuri de activitate0
Art. 111. - "inisterul "uncii si !olidaritatii !ociale) prin institutiile sale abilitate) in colaborare cu "inisterul
*ducatiei si Cercetarii asigura indrumarea metodologica a activitatii de &ormare-per&ectionarea
personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca0
Art. 112. - Categoriile de personal cu atributii speci&ice in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt6
-specialist in securitatea in munca#
-auditor de securitate si sanatate in munca#
-evaluator al riscurilor de accidentare si imbolnavire pro&esionala in sistemul de munca#
-medic de medicina muncii0
Art. 113. - !pecialistii in securitatea in munca trebuie sa aiba studii te(nice) de pre&erinta superioare0
!ectiunea 2
%ormarea personalului specializat
Art. 114. - %ormarea specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza prin cursuri
postliceale sau postuniversitare organizate de "inisterul "uncii si !olidaritatii !ociale) pe baza unor
programe elaborate in colaborare cu "inisterul *ducatiei si Cercetarii0
Art. 115. - -./ Cursurile de &ormare postliceale se organizeaza de catre "inisterul "uncii si !olidaritatii
!ociale sau de catre institutii specializate cu atributii in domeniul protectiei muncii) pe o durata de
minimum .<7 de ore0
-2/ Absolvirea cursurilor de &ormare postliceale este atestata prin diploma de absolvire eliberata de
"inisterul "uncii si !olidaritatii !ociale sau de catre institutiile de specialitate cu atributii in domeniu0
Art. 116. - -./ Cursurile de &ormare postuniversitare se organizeaza de catre "inisterul "uncii si
!olidaritatii !ociale) in colaborare cu "inisterul *ducatiei si Cercetarii) pe o durata de minimum .<7 de
ore0
-2/ Absolvirea cursurilor de &ormare postuniversitare este atestata prin diploma de absolvire eliberata de
"inisterul *ducatiei si Cercetarii0
Art. 117. - Durata cursurilor de &ormare se considera timp de munca0
Art. 118. - C(eltuielile necesare pentru &ormarea specialistilor se suporta de catre angajator0
Art. 119. - Angajarea personalului sau atestarea sa pe post in cadrul compartimentelor de protectie a
muncii se &ace pe baza diplomelor de absolvire a cursurilor de &ormare postliceale sau postuniversitare0
!ectiunea 3
Per&ectionarea personalului
Art. 120. - -./ Per&ectionarea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza prin
cursuri organizate de "inisterul "uncii si !olidaritatii !ociale sau de catre institutii specializate cu atributii
in domeniul protectiei muncii) pe o durata de minimum .5 ore) pe di&erite tematici0
-2/ Cursurile de per&ectionare se adreseaza personalului cu atributii in domeniul protectiei muncii) ce au
absolvit cursurile de &ormare) dupa o perioada minima de 3 ani0
-3/ Absolvirea cursurilor de per&ectionare este atestata prin diploma de absolvire eliberata de "inisterul
"uncii si !olidaritatii !ociale sau de catre institutiile specializate cu atributii in domeniu0
Art. 121. - Durata cursurilor de per&ectionare se considera timp de munca0
Art. 122. - C(eltuielile necesare pentru per&ectionarea specialistilor se suporta de catre angajator0
CAPITOLUL I'
"etode si mijloace de propaganda
Art. 123. - Angajatorii sunt obligati sa asigure organizarea unei activitati permanente de propaganda in
domeniul protectiei muncii) utilizand &ormele si mijloacele cu continut speci&ic -&ilme) a&ise) pliante)
cataloage) brosuri) carti) in&ormari) concursuri) simpozioane etc0/0
Art. 124. - Centrul metodologic de organizare si realizare a instruirii si propagandei la nivelul angajatorilor
este cabinetul de protectie a muncii0
Art. 125. - -./ Cabinetele de protectie a muncii se vor organiza la nivelul tuturor angajatorilor cu cel putin
57 de angajati) inclusiv cu contract temporar de munca0
-2/ Angajatorii care au &iliale) sectii etc0) raspandite in tara vor in&iinta cabinete mobile de protectie a
muncii0
Art. 126. - Cabinetul de protectie a muncii trebuie sa aiba o supra&ata care sa permita des&asurarea
activitatii de instruire in conditii optime0
Art. 127. - Cabinetul de protectie a muncii trebuie sa &ie dotat ast&el incat sa se poata des&asura in mod
corespunzator orice &orma de instruire -de e$emplu6 mobilier) aparatura audio-vizuala) teste etc0/0
Art. 128. - "aterialele de instruire-testare si propaganda in domeniul protectiei muncii necesare
cabinetului de protectie a muncii sunt urmatoarele6
-manuale si cursuri de specialitate#
-teste de veri&icare a cunostintelor pe meserii sau activitati#
-norme de securitate a muncii#
-standarde de securitate a muncii#
-carti) brosuri) indrumare) cataloage) pliante) reviste#
-casete video cu speci&ic de protectie a muncii#
-diapozitive#
-a&ise de protectie a muncii#
-mac(ete#
-mostre de ec(ipamente individuale de protectie#
-mulaje#
-panouri gra&ice#
-&otomontaje etc0
Art. 129. - La realizarea materialelor de instruire-propaganda in domeniul protectiei muncii se va tine
seama de urmatoarele criterii generale6
-continutul materialelor sa &ie in concordanta cu bazele teoretice ale protectiei muncii#
-continutul sa &ie in concordanta cu legislatia in vigoare din domeniu#
-realizarea materialelor sa se bazeze pe principiile pedagogiei moderne#
-continutul si realizarea materialelor sa &ie adecvate nivelului de pregatire al subiectilor carora li se
adreseaza0
Art. 130. - -./ "aterialele de instruire - testare si propaganda utilizate in cabinetele de protectie a muncii
vor avea in mod obligatoriu avizul "inisterului "uncii si !olidaritatii !ociale0
-2/ Criteriile generale si speci&ice in baza carora se &ace avizarea sunt detaliate in Normele metodologice
privind avizarea documentatiilor cu caracter te(nic privind in&ormarea si instruirea in domeniul protectiei
muncii0
Art. 131. - Angajatorii au obligatia sa asigure materialele necesare tuturor &ormelor de instruire si
propaganda in domeniul protectiei muncii0
Art. 132. - Organizarea si dotarea cabinetelor de protectie a muncii cu toate materialele si mijloacele
necesare se vor &inanta din &ondurile angajatorilor0
CAPITOLUL '
Dotarea cu ec(ipament individual de protectie si ec(ipament
individual de lucru
Art. 133. - Dotarea cu ec(ipament individual de protectie se &ace in scopul prevenirii accidentelor de
munca si a imbolnavirilor pro&esionale0
Art. 134. - *c(ipamentele individuale de protectie trebuie sa &ie utilizate atunci cand riscurile nu pot &i
evitate sau limitate prin mijloacele te(nice de protectie colectiva sau prin masuri) metode sau procedee
de organizare a muncii0
Art. 135. - -./ *c(ipamentul individual de protectie se acorda gratuit angajatilor de catre angajator0
-2/ Personalului detasat) elevilor sau studentilor in practica) vizitatorilor) personalului cu atributii de
indrumare si control etc0) de asemenea) li se acorda gratuit ec(ipament individual de protectie0
Art. 136. - -./ In vederea acordarii ec(ipamentului individual de protectie angajatorul trebuie sa e&ectueze
evaluarea riscurilor con&orm tabelului orientativ din ane$a nr0 A0 In &unctie de aparitia unor riscuri noi sau a
altor modalitati de protectie) acesta poate &i completat0
-2/ Lista cuprinzand ec(ipamentele individuale de protectie) precum si activitatile care necesita utilizarea
ec(ipamentelor individuale de protectie sunt prezentate in ane$ele nr0 .7 si ..) cu caracter orientativ0
Art. 137. - -./ Angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu ec(ipament individual de
protectie adecvat e$ecutarii sarcinilor de munca in conditii de securitate0
-2/ Inainte de alegerea unui ec(ipament individual de protectie) angajatorul trebuie sa evalueze in ce
masura) ec(ipamentul individual de protectie pe care intentioneaza sa-l utilizeze) raspunde cerintelor art0
.4@) dupa cum urmeaza6
a/ analiza si evaluarea riscurilor care nu pot &i evitate prin alte mijloace#
b/ de&inirea caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba ec(ipamentul individual de protectie pentru a
proteja e&icient impotriva riscurilor prevazute la pct0 a/) tinand cont de eventualele surse de riscuri proprii
acestora#
c/ compararea caracteristicilor precizate la pct0 b/ cu caracteristicile ec(ipamentului individual de
protectie0
*valuarea trebuie revizuita in &unctie de modi&icarile elementelor componente0
-3/ Lista interna de dotare cu ec(ipamente individuale de protectie intocmita de catre angajator trebuie
discutata si convenita in comitetele de securitate si sanatate in munca sau cu reprezentantii
angajatilor1sindicat) dupa caz0
Art. 138. - -./ Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru e&ectuarea veri&icarilor legale)
depozitarea) curatarea) denocivizarea) intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie in
con&ormitate cu instructiunile de utilizare ale producatorilor0
-2/ Angajatorul este obligat sa inlocuiasca ec(ipamentul individual de protectie care nu mai corespunde
din punctul de vedere al calitatilor de protectie) cand se constata acest lucru) indi&erent de motiv0
Art. 139. - Angajatorul va &urniza si va pune la dispozitie angajatilor si1sau reprezentantilor lor in&ormatii
adecvate despre &iecare ec(ipament individual de protectie si de lucru0
Art. 140. - Angajatorului ii revine in totalitate obligatia instruirii angajatilor asupra tuturor masurilor care
trebuie luate privind securitatea si sanatatea acestora la utilizarea ec(ipamentului individual de protectie
in timpul lucrului) ast&el6
a/ trebuie sa asigure instruirea in prealabil a angajatului asupra riscurilor impotriva carora este protejat
prin purtarea ec(ipamentului individual de protectie#
b/ trebuie sa asigure instruirea si sa organizeze) daca este cazul) un antrenament in purtarea
ec(ipamentului individual de protectie0
Art. 141. - In cazul in care di&eriti &actori de risc impun utilizarea concomitenta a mai multor ec(ipamente
individuale de protectie) acestea trebuie sa &ie compatibile si sa-si pastreze e&icacitatea in raport cu
riscurile respective0
Art. 142. - *c(ipamentul individual de protectie este destinat in principiu utilizarii individuale0 In cazul in
care) prin &orta imprejurarilor acesta va &i utilizat de mai multe persoane) se vor lua masuri
corespunzatoare pentru ca di&eritilor utilizatori sa nu le &ie a&ectata starea de sanatate sau de igiena0
Art. 143. - *c(ipamentele individuale de protectie) cu e$ceptia unor cazuri particulare si e$ceptionale)
trebuie sa &ie utilizate numai in scopul prevazut0 *c(ipamentele individuale de protectie se vor utiliza
con&orm instructiunilor insotitoare care trebuie elaborate pe intelesul angajatului0
Art. 144. - Conditiile de utilizare ale unui ec(ipament individual de protectie) in special cele re&eritoare la
durata purtarii) sunt determinate in &unctie de gravitatea riscului) &recventa e$punerii la risc si
caracteristicile locului de munca al &iecarui angajat) precum si de per&ormantele ec(ipamentului individual
de protectie0
Art. 145. - -./ Angajatii si celelalte categorii de persoane care bene&iciaza de ec(ipament individual de
protectie au urmatoarele obligatii6
a/ sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a ec(ipamentului individual de protectie din
dotare#
b/ sa poarte intregul ec(ipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau
activitatii pe care o des&asoara in unitate#
c/ sa utilizeze ec(ipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a &ost atribuit si sa
se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia#
d/ sa prezinte ec(ipamentul individual de protectie la veri&icarile periodice prevazute in instructiunile de
utilizare si pentru curatare sau denocivizare#
e/ sa solicite un nou ec(ipament individual de protectie) atunci cand din diverse motive cel avut in dotare
nu mai prezinta calitatile de protectie necesare0
-2/ Degradarea ec(ipamentului individual de protectie din vina angajatului caruia i-a &ost atribuit sau
instrainarea lui) inainte de e$pirarea duratei de utilizare prevazute) atrage raspunderea acestuia pentru
prejudiciul cauzat) potrivit legii0
-3/ Nepurtarea ec(ipamentului individual de protectie se sanctioneaza con&orm legislatiei in vigoare0
Art. 146. - Angajatul participant la procesul de munca are dreptul de a re&uza e$ecutarea sarcinii de
munca daca nu i se asigura ec(ipamentul individual de protectie prevazut in reglementarile in vigoare)
&ara ca re&uzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare0
Art. 147. - Un ec(ipament individual de protectie trebuie sa &ie con&orm reglementarilor legale in vigoare
corespunzatoare) re&eritoare la proiectarea si &abricarea sa din punctul de vedere al securitatii si sanatatii
in munca0 In toate cazurile) un ec(ipament individual de protectie trebuie6
a/ sa &ie adecvat corespunzator riscurilor pe care le previne) &ara a induce el insusi un risc suplimentar#
b/ sa raspunda conditiilor e$istente la locul de munca#
c/ sa tina seama de cerintele ergonomice si de sanatate ale angajatului#
d/ sa &ie adaptat con&ormatiei purtatorului0
Art. 148. - -./ *c(ipamentul individual de lucru se acorda de catre angajator) in conditiile negociate prin
contractul colectiv de munca0
-2/ C(eltuielile necesare privind dotarea cu ec(ipament individual de lucru sunt suportate in proportie de
minimum 57B de catre angajator) din capitolul alte c(eltuieli de e$ploatare sau din sumele prevazute cu
aceasta destinatie in buget pentru unitatile &inantate de la bugetul de stat) respectiv de la bugetele locale)
iar di&erenta se suporta de catre angajat0
Art. 149. - Obligatiile producatorilor si importatorilor de ec(ipamente individuale de protectie si de lucru
privind &abricarea si comercializarea oricarui model nou) prin care se garanteaza calitatea din punctul de
vedere al protectiei asigurate pentru domeniul de utilizare previzibil) sunt de&inite in CNormele
metodologice privind certi&icarea calitatii de protectie a sortimentelor de ec(ipament individual de
protectie si de lucru si avizarea introducerii in &abricatieC) cu completarile si modi&icarile ulterioare0
CAPITOLUL 'I
Acordarea materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de
protectie
Art. 150. - "aterialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit angajatilor in scopul asigurarii
igienei si protectiei personale) in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri
pro&esionale0
Art. 151. - "aterialele igienico-sanitare) cantitatile respectivesi periodicitatea acordarii acestora se
stabilesc prin contractul colectiv de munca si1sau contractul individual de munca) la recomandarea
medicului de medicina muncii) pe baza caracteristicilor locurilor de munca0
Art. 152. - Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igienico-sanitare) iar
continutul si modul de dotare se stabilesc con&orm reglementarilor "inisterului !anatatii si %amiliei0
Art. 153. - Personalul serviciului de medicina muncii are obligatia instruirii angajatilor in vederea utilizarii
corecte a materialelor igienico-sanitare distribuite si urmaririi e&icientei acestora in prevenirea unor boli
pro&esionale0
Art. 154. - Angajatii sunt obligati sa utilizeze materialele igienico-sanitare primite in con&ormitate cu
indicatiile personalului sanitar0
Art. 155. - -./ Alimentatia de protectie se acorda con&orm legii) obligatoriu si gratuit) de catre angajator
pentru angajatii care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare0
-2/ !tabilirea alimentelor ce se vor acorda ca alimentatie de protectie) cantitatea) precum si categoriile de
persoane care bene&iciaza vor &ace obiectul contractului colectiv de munca si1sau contractului individual
de munca) in baza recomandarii e&ectuate de catre medicul de medicina muncii0
Art. 156. - Principiile care stau la baza acordarii alimentatiei de protectie sunt urmatoarele6
a/ alegerea unor alimente care) prin continutul lor in substante nutritive -proteine) lipide) glucide) elemente
minerale) vitamine/) pot completa o ratie calorica insu&icienta sau incorecta) dezec(ilibrele) carentele sau
e$cesele alimentare#
b/ urmarirea ca alimentele acordate sa asigure pastrarea structurii si &unctionalitatii organelor si
sistemelor mai sensibile la agresivitatea agentului nociv din mediul de munca -&icat) rinic(i) sistem nervos)
gonade etc0/#
c/ urmarirea ca alimentele acordate sa asigure elementele necesare proceselor de conjugare a no$elor
c(imice in vederea eliminarii lor dinorganism-sul&oconjugare) cisteinoconjugare) glicocoloconjugare)
glutamicconjugare) glicuronoconjugare) acetilare) metilare/0
Art. 157. - Criteriile pentru alegerea alimentelor care vor &i o&erite ca supliment alimentar sunt6
-caracteristicile &iziologice ale persoanelor -tineri sub 2. ani) &emei gravide sau care alapteaza) daca
depun e&ort intens/#
-intensitatea mare a e&ortului &izic si necesitatile alimentare suplimentare#
-natura agentilor nocivi -metale sau metaloizi) gaze sau vapori to$ici etc0/#
-organul tinta al to$icului -&icat) rinic(i) sistem nervos etc0/#
-starea de sanatate a persoanei respective si acceptabilitatea respectivului aliment#
-posibilitatea de ac(izitionare si de asigurare a alimentelor recomandate in tot cursul anului0
inapoi la cuprins ^
TITLU III
!arcinile de munca
CAPITOLUL I
Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca
Art. 158. - !arcinile de munca si activitatile corespunzatoare se vor organiza ast&el incat e$igentele
pro&esionale determinate de natura si caracteristicile sarcinilor de munca) de speci&icul mediului de munca
-inclusiv mediul psi(o-social/) de interactiunea operator-ec(ipament te(nic si de relatiile interumane sa
corespunda capacitatilor &izice) &iziologice si psi(ologice ale angajatilor asigurandu-se ast&el solicitari
pro&esionale in limite normale) con&ort &izic si psi(ic) conditii de securitate si sanatate in munca0
CAPITOLUL II
Organizarea timpului de munca si de odi(na) munca in
sc(imburi
Art. 159. - Timpul de munca) regimul pauzelor) munca in sc(imburi) precum si intensitatea acesteia) se
vor stabili potrivit reglementarilor in vigoare) in cadrul contractului colectiv de munca) luand in considerare
particularitatile activitatilor pro&esionale) e$istenta unor &actori de risc in mediul de munca si capacitatea
de adaptare a personalului angajat# stabilirea acestor elemente se va &ace cu sprijinul serviciilor medicale
de intreprindere si a specialistilor in medicina muncii din teritoriu0
Art. 160. - -./ Angajatii) lucratori de noapte) a caror activitate se des&asoara in conditii speciale1deosebite
sau care implica e&orturi &izice ori mentale deosebite) nu trebuie sa lucreze noaptea mai mult de < ore pe
parcursul unei perioade de 24 de ore0
-2/ In conditiile mai sus mentionate) activitatea trebuie de&inita in contractele colective de munca sau in
acordurile inc(eiate intre partenerii sociali) luand in considerare e&ectele si riscurile inerente muncii de
noapte0
Art. 161. - -./ CLucratorii de noapteC si Clucratorii in sc(imburiC trebuie sa bene&icieze de asigurarea
conditiilor de securitate si sanatate in munca) corespunzator naturii activitatii des&asurate0
-2/ !erviciile sau mijloacele de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii) asigurate de catre
sau prin compartimentele de protectie a muncii lucratorilor de noapte si lucratorilor in sc(imburi trebuie sa
&ie ec(ivalente celor acordate celorlalti angajati si disponibile in orice moment0
Art. 162. - Angajatorul care intentioneaza sa organizeze activitatea dupa un anumit ritm) trebuie sa tina
seama de principiul general de adaptare a muncii la om) in special in vederea evitarii activitatilor
monotone si a celor des&asurate intr-o cadenta predeterminata) in &unctie de tipul de activitate si de
cerintele de securitate si sanatate0 O atentie speciala trebuie acordata organizarii pauzelor pe parcursul
zilei de lucru0
CAPITOLUL III
*&ortul &izic
Art. 163. - Din punctul de vedere al e&ortului &izic) activitatile pro&esionale se clasi&ica in &unctie de
metabolismul energetic -productia de caldura metabolica/) in con&ormitate cu tabelul .0
Tabelul .
Activitate1Clasa de metabolism
"etabolism energetic) "
raportat la unitatea de supra&ata cutanata
-D1m2/
pentru o supra&ata cutanata medie de .)<
,epaus -7/ " E ?5
Activitate cu e&ort &izic mic -metabolism redus/ -./ ?5 F " E .37
Activitate cu e&ort &izic mediu -metabolism mediu/ -2/ .37 F " E 277
Activitate cu e&ort &izic mare -metabolism intens/ -3/ 277 F " E 2?7
Activitate cu e&ort &izic &oarte mare -metabolism &oarte
intens/ -4/
" G 2?7
NOTA6 .DH7)<? Ical1(
Art. 164. - Pentru prevenirea riscurilor determinate de e&ortul &izic) trebuie evitate6
-pozitiile de munca vicioase si1sau &i$e#
-miscarile e$treme#
-miscarile bruste#
-miscarile repetitive0
Art. 165. - In acest sens) angajatorul trebuie sa asigure6
-evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor#
-respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de munca si a activitatii#
-instruirea si &ormarea adecvata a angajatilor privind modul de des&asurare a activitatii pro&esionale)
apeland la specialistii din domeniul securitatii si sanatatii in munca0
Art. 166. - In activitatile pro&esionale cu e&ort &izic mare) repartizarea angajatilor cu varsta peste 45 ani se
va &ace numai cu avizul medicului de medicina muncii0
La repartizarea &emeilor si tinerilor in ast&el de activitati se vor avea in vedere si prevederile capitolelor
si I din titlul II0
Art. 167. - Angajatorul trebuie sa ia masuri te(nico-organizatorice pentru evitarea sau reducerea riscurilor
de accidentare si1sau de a&ectare a sanatatii) determinate de manipularea manuala a maselor) luand in
considerare urmatoarele elemente de re&erinta6
a/ caracteristicile masei# manipularea manuala a unei mase poate prezenta riscuri) in special de a&ectiuni
dorsolombare) daca masa este6
-prea grea sau prea mare#
-incomoda sau greu de apucat#
-instabila sau are un continut ce risca sa se deplaseze#
-plasata ast&el incat trebuie manipulata la o anumita distanta de trunc(i sau cu &le$ia ori rotatia trunc(iului#
-susceptibila sa produca leziuni asupra angajatilor din cauza marginilor si1sau a consistentei sale) in
special in eventualitatea unei ciocniri#
b/ e&ortul &izic necesar# e&ortul &izic poate prezenta riscuri) in special de a&ectiuni dorsolombare daca6
-este prea mare#
-nu poate &i realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunc(iului#
-antreneaza o miscare brusca a masei de transportat#
-este realizat atunci cand corpul se a&la intr-o pozitie instabila#
c/ caracteristicile mediului de munca# caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a
riscurilor) in special in a&ectiuni dorsolombare) daca6
-nu e$ista su&icient spatiu) in special pe verticala) pentru realizarea activitatii#
-pardoseala este alunecoasa sau prezinta neregularitati care determina dezec(ilibrare#
-locul unde se des&asoara activitatea de munca sau mediul de munca nu permit angajatului sa
manipuleze manual masele la o inaltime sigura sau intr-o pozitie de lucru con&ortabila#
-pardoseala sau planul de lucru prezinta denivelari care impun manipularea masei la di&erite niveluri#
-pardoseala sau punctul de sprijin al piciorului sunt instabile#
-temperatura) umiditatea sau circulatia aerului sunt necorespunzatoare#
d/ cerintele activitatii# activitatea poate prezenta riscuri) in special de a&ectiuni dorsolombare) daca implica
una sau mai multe dintre cerintele urmatoare6
-e&ort &izic &recvent si prelungit care solicita in special coloana vertebrala#
-perioada insu&icienta de repaus &iziologic sau de recuperare#
-distante prea mari pentru ridicare) coborare sau transport#
-ritm al activitatii impus printr-un proces care nu poate &i sc(imbat de catre angajat#
e/ &actori individuali de risc# angajatul poate &i e$pus riscului daca6
-este necorespunzator din punct de vedere &izic sa realizeze sarcina respectiva#
-poarta (aine) incaltaminte sau alte lucruri personale necorespunzatoare#
-nu are cunostintele sau instructajul adecvat ori necesar0
Art. 168. - -./ Limitele ma$ime admise pentru ridicare) purtare) tragere si impingere manuala a maselor
sunt prezentate in tabelul 20
-2/ *ste necesar ca manipularea maselor sa &ie realizata corect) in con&ormitate cu principiile &iziologice si
biomecanice0
Tabelul 2
Limite ma$ime admise pentru manipularea manuala a maselor -in 8g/
Tip de manipulare %recventa operatiilor
>arbati
arsta -ani/
.?-.A .A-45 peste 45 .?-.A
,idicare
rar 35 55 57 .3
&recvent 25 37 25 A
&oarte &recvent 27 25 27 <
Purtare
rar 37 57 47 .3
&recvent 27 37 25 A
&oarte &recvent .5 27 .5 <
Tragere
rar .5
&recvent .7
Impingere
rar .?
&recvent ..
NOTA6
-rar6 sub 5B din durata sc(imbului#
-&recvent6 intre ? - .7B din durata sc(imbului#
-&oarte &recvent6 peste .7B din durata sc(imbului0
CAPITOLUL I
*&ortul mental
Art. 169. - Continutul si intensitatea e&ortului mental in activitate depind de continutul si natura sarcinii de
munca) de volumul si comple$itatea in&ormatiilor necesar de receptionat si prelucrat) de comple$itatea si
responsabilitatea deciziilor necesar de elaborat) de natura) comple$itatea si di&icultatea raspunsurilor
e&ectoare0
Art. 170. - Angajatorul trebuie sa tina seama ca e&ortul mental in activitate di&era in &unctie de raportul
dintre variabile pro&esionale -e$igente) conditii demunca) riscuri pro&esionale/ si variabile
individuale-capacitati pro&esionale individuale/ si se re&lecta in niveluri di&erite de solicitare -subsolicitare)
solicitare optima) solicitare ma$ima) suprasolicitare/ a organismului) a di&eritelor sale sisteme) &unctii)
capacitati -senzorial perceptive) cognitive) psi(omotorii/ inclusiv a planului emotional0
Art. 171. - Obiectivarea si masurarea e&ortului mental in activitate se realizeaza prin intermediul
urmatoarelor categorii de indicatori si te(nici6
a/ indicatori si te(nici de analiza si evaluare a e$igentelor sarcinii de munca) pe baza evidentierii unor
parametri obiectivi ai acesteia6 e$igente temporale) comple$itate-viteza) atentie) precizie#
b/ indicatori si te(nici de evaluare subiectiva6 scale de apreciere a senzatiei subiective de e&ort) a starii
&izice si psi(ice individuale pe parcursul activitatii) la s&arsitul acesteia si c(iar a starii individuale din
timpul liber#
c/ indicatori si te(nici de per&ormanta -de comportament/) care permit obtinerea unor indicatori ai e&ortului
mental prin intermediul unor elemente de per&ormanta in realizarea sarcinii sau de comportament
-modi&icari ale strategiilor de operare in &unctie de e&ort/#
d/ indicatori si te(nici psi(o&iziologice) de evaluare a dinamicii unor parametri psi(o&iziologici si bioc(imici
implicati in realizarea sarcinii de munca de-a lungul unei perioade de lucru0
Art. 172. - Consecintele solicitarii psi(ice si psi(o&iziologice si a e&ortului mental in activitate) ca urmare a
interactiunii &actorilor pro&esionali cu cei individuali si e$trapro&esionali) se urmaresc stadial6 de la primele
&aze ale unor modi&icari1tulburari localizabile si reversibile) pana la cele cu caracter ireversibil) patologic)
pana la instalarea bolilor pro&esionale sau legate de pro&esie0
CAPITOLUL
"unca &emeilor
Art. 173. - -./ La repartizarea in munca a &emeilor se va tine seama de caracteristicile lor mor&o-
&unctionale si de starile &iziologice speci&ice0
-2/ Prevederile acestui capitol au ca obiect implementarea masurilor care sa promoveze imbunatatirea
securitatii si sanatatii in munca a angajatelor gravide) a angajatelor lauze si a celor care alapteaza) grup
considerat vulnerabil &ata de anumite riscuri0
-3/ Pentru a bene&icia de aceste prevederi) &emeile angajate gravide) lauze si care alapteaza trebuie sa
in&ormeze angajatorul asupra starii lor &iziologice0
Art. 174. - -./ Pentru &emeile gravide) lauze si care alapteaza) angajate in activitati susceptibile sa
prezinte un risc speci&ic de e$punere la agenti) procese sau conditii de munca) a caror lista este
prezentata in tabelul 3) angajatorul trebuie sa evalueze natura) gradul si durata de e$punere a angajatelor
in unitatea respectiva) pentru a depista orice risc pentru securitatea si sanatatea angajatelor si orice e&ect
posibil asupra sarcinii sau alaptarii si pentru a stabili masurile care trebuie luate0
-2/ %emeile angajate gravide) lauze si care alapteaza si1sau reprezentantii lor trebuie sa &ie in&ormati
asupra rezultatelor evaluarii la care s-a &acut re&erire in alin0 -./ precum si asupra tuturor masurilor
re&eritoare la sanatatea si securitatea in munca0
Art. 175. - -./ Daca rezultatele evaluarii) la care se &ace re&erire in art0 .@4 -./) evidentiaza riscuri pentru
securitatea sau sanatatea &emeilor angajate ori e&ecte asupra sarcinii sau alaptarii) angajatorul trebuie sa
ia masurile necesare pentru ca) printr-o modi&icare temporara a conditiilor de munca si1sau a programului
de lucru al angajatei respective) sa &ie evitata e$punerea acesteia la riscurile respective0
-2/ Daca modi&icarea conditiilor de munca si1sau a programului de lucru nu este te(nic si1sau obiectiv
posibila sau nu poate &i ceruta din motive bine intemeiate) angajatorul trebuie sa ia masurile necesare
pentru a sc(imba locul de munca al angajatei respective0
-3/ Prevederile acestui articol trebuie sa se aplice in &unctie de situatia respectiva) atunci cand o angajata
care e$ercita o activitate interzisa in virtutea art0 .@? devine gravida sau alapteaza si isi in&ormeaza
angajatorul despre aceasta0
Tabelul 3
Lista agentilor) procedeelor si conditiilor de munca la care s-a &acut
re&erire in art0 .@4
A0 Agenti
.0 Agenti &izici considerati ca agenti cauzali pentru leziuni ale &oetusului si1sau dezlipire de placenta) in
special6
a/ socuri) vibratii sau miscari bruste#
b/ manipularea manuala de mase grele implicand riscuri) in special la nivelul coloanei vertebrale
dorsolombare#
c/ zgomot#
d/ radiatii ionizante#
e/ radiatii neionizante#
&/ ambiante termice e$treme) reci sau calde#
g/ miscari si pozitii de munca) deplasari -in interiorul sau in e$teriorul institutiei/) oboseala mentala) &izica)
alte e&orturi &izice legate de activitatea angajatelor &emei) in sensul prevederilor acestui capitol0
20 Agenti biologici
Agentii biologici din grupele de risc 2) 3 si 4 in sensul prevederilor prezentelor norme re&eritoare la agentii
biologici) in masura in care se stie ca acesti agenti sau masurile terapeutice cerute de e$istenta lor) pun in
pericol sanatatea &emeii gravide si a copilului ce urmeaza a se naste si in masura in care nu apar inca in
tabelul 40
30 Agenti c(imici
Urmatorii agenti c(imici) in masura in care se stie ca pun in pericol sanatatea &emeii gravide si a copilului
ce urmeaza a se naste si in masura in care nu apar inca in tabelul 46
a/ agentii cancerigeni si1sau mutageni) in masura in care nu apar inca in ane$ele nr0 3.si 32#
b/ agentii c(imici din ane$a nr0 3. din prezentele norme#
c/ mercurul si derivatii sai#
d/ medicamentele antimitotice#
e/ mono$idul de carbon#
&/ agentii c(imici periculosi cu cale de absorbtie cutanata0
>0 Procedee
Procedeele industriale prezentate in tabelul <0
C0 Conditii de munca
Activitati subterane miniere0
Art. 176. - -./ %emeile angajate gravide nu pot &i obligate) in nici un caz) sa realizeze activitatile cu risc de
e$punere la agentii si conditiile de munca care ar putea sa le puna in pericol securitatea sau sanatatea)
prezentate in tabelul 4) partea A0
-2/ %emeile angajate care alapteaza nu pot &i obligate) in nici un caz) sa realizeze activitati cu risc de
e$punere la agentii si conditiile de munca care ar putea sa le puna in pericol securitatea sau sanatatea)
prezentate in tabelul 4 partea >0
Art. 177. - %emeile angajate care se incadreaza in sensul prezentelor prevederi bene&iciaza de concediu
de maternitate si de alte drepturi) in con&ormitate cu legislatia in vigoare0
Tabelul 4
Lista agentilor si conditiilor de munca la care s-a &acut re&erire in art0 .@?
A0 %emei angajate gravide
.0 Agenti
a/ Agenti &izici6
Activitatea in atmos&era (iperbarica) de e$emplu) in incinte presurizate si la scu&undari subacvatice0
b/ Agenti biologici6
-to$oplasma#
-virusul rubeolei) e$ceptand cazurile in care se dovedeste ca angajata gravida este su&icient protejata &ata
de acesti agenti prin imunizare0
c/ Agenti c(imici6
Plumbul si derivatii sai) in masura in care pot &i absorbiti de organismul uman0
20 Conditii de munca
Activitati subterane miniere
>0 %emei angajate care alapteaza6
.0 Agenti
Agenti c(imici
Plumbul si derivatii sai) in masura in care acesti agenti pot &i absorbiti de organismul uman0
20 Conditii de munca
Activitati subterane miniere
CAPITOLUL I
"unca tinerilor
Art. 178. - Prevederile acestui capitol au drept scop protejarea tinerilor impotriva oricarei munci
susceptibile sa dauneze securitatii) sanatatii sau dezvoltarii lor &izice) psi(ologice) morale sau sociale sau
sa pericliteze educatia acestora0
Art. 179. - Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate varstei lor0
Art. 180. - -./ Prevederile cuprinse in acest capitol se aplica oricarei persoane in varsta de pana la .< ani
care are un contract sau un raport de munca de&init prin legislatia in vigoare0
-2/ *le nu se aplica lucrarilor ocazionale sau de scurta durata care vizeaza6
a/ serviciul casnic e$ercitat intr-o gospodarie particulara sau
b/ activitatea care este considerata ca ne&iind vatamatoare) daunatoare sau periculoasa pentru tineri) in
intreprinderile &amiliale0
Art. 181. - -./ Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protejarea
sanatatii tinerilor) tinand seama in special de riscurile speci&ice prevazute la art0.<4 -./0
-2/ Angajatorul trebuie sa puna in practica masurile prevazute la aliniatul . pe baza evaluarii riscurilor
e$istente pentru tineri si legate de munca acestora0
*valuarea trebuie sa &ie e&ectuata inainte ca tinerii sa inceapa munca si la orice modi&icare semni&icativa a
conditiilor de munca si ea trebuie sa vizeze in principal urmatoarele elemente6
a/ ec(ipamentul te(nic si organizarea locului de munca si a postului de munca#
b/ natura) nivelul si durata e$punerii la agenti &izici) biologici si c(imici#
c/ organizarea) alegerea si utilizarea ec(ipamentelor te(nice) in special a agentilor utilizati) masinilor)
aparatelor si dispozitivelor) precum si manipularea acestora#
d/ organizarea procedeelor de munca si a des&asurarii muncii si interactiunea acestora -organizarea
muncii/#
e/ stadiul &ormarii si in&ormarii tinerilor0
Atunci cand aceasta evaluare demonstreaza e$istenta unui risc pentru securitatea) sanatatea &izica sau
mentala ori dezvoltarea tinerilor) trebuie sa &ie asigurate evaluarea si supraveg(erea sanatatii tinerilor) la
intervale regulate) in mod gratuit si adecvat) in con&ormitate cu reglementarile "inisterului !anatatii si
%amiliei0
Art. 182. - Angajatorul este obligat sa in&ormeze pe tineri asupra eventualelor riscuri si asupra tuturor
masurilor luate in ceea ce priveste securitatea si sanatatea lor0
Art. 183. - Angajatorul implica serviciile de protectie si de prevenire in plani&icarea) aplicarea si controlul
conditiilor de securitate si de sanatate aplicabile in munca tinerilor0
Art. 184. - -./ Tinerii trebuie sa &ie protejati impotriva riscurilor speci&ice pentru securitatea) sanatatea si
dezvoltarea lor) riscuri care rezulta din lipsa lor de e$perienta) din constientizarea insu&icienta a riscurilor
e$istente sau potentiale ori din &aptul ca tinerii sunt inca in dezvoltare0
-2/ In acest scop) se interzice munca tinerilor in activitati care6
a/ depasesc capacitatile lor &izice sau psi(ologice#
b/ implica o e$punere nociva la agenti to$ici) cancerigeni) care determina alterari genetice ereditare)
avand e&ecte nocive pentru &at pe durata graviditatii sau avand orice alt e&ect nociv cronic asupra &iintei
umane#
c/ implica o e$punere nociva la radiatii#
d/ prezinta riscuri de accidentare pe care se presupune ca tinerii nu le pot identi&ica sau preveni) din
cauza absentei simtului lor de securitate sau a lipsei lor de e$perienta ori de pregatire#
e/ pun in pericol sanatatea din cauza &rigului ori caldurii e$treme sau din cauza zgomotului ori vibratiilor0
Printre activitatile care sunt susceptibile sa antreneze riscuri speci&ice pentru tineri) in sensul alin0 -./)
&igureaza in special6
-activitatile care implica o e$punere nociva la agentii &izici) biologici si c(imici mentionati in tabelul 5 la
partea I si
-procedeele si activitatile mentionate in tabelul 5 la partea II0
Art. 185. - Pentru adolescenti) pot &i autorizate derogari de la art0.<4 alin0 -2/) atunci cand aceste activitati
sunt indispensabile pentru &ormarea lor pro&esionala si cu conditia ca protectia securitatii si sanatatii sa le
&ie asigurata prin &aptul ca lucrarile sunt e&ectuate sub supraveg(erea unei persoane competente0
Tabelul 5
Lista de agenti) procedee si activitati la care se &ace re&erire in art0.<4
I0 Agenti
.0 Agenti &izici
a/ ,adiatiile ionizante#
b/ "unca in atmos&era (iperbarica) de e$emplu in incintele presurizate) la scu&undari subacvatice0
20 Agenti biologici6 agentii biologici din grupele 3 si 4 in sensul prevederilor prezentelor norme re&eritoare
la agenti biologici0
30 Agenti c(imici
a/ !ubstantele si preparatele care sunt clasi&icate in to$ice) &oarte to$ice) corosive sau e$plozive0
b/ !ubstantele si preparatele care se clasi&ica in nocive si prezinta urmatoarele riscuri6
-pot determina e&ecte ireversibile &oarte grave#
-pot determina e&ecte ireversibile#
-pot antrena o sensibilizare prin in(alare#
-pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea#
-pot cauza cancer#
-pot cauza modi&icari genetice ereditare#
-pot avea e&ecte grave pentru sanatate in caz de e$punere prelungita#
-pot reduce &ertilitatea#
-pot determina aparitia pe durata graviditatii) a unor e&ecte nocive pentru copil0
c/ !ubstantele si preparatele care se clasi&ica in iritante si prezinta urmatoarele riscuri6
-sunt in&lamabile#
-pot antrena o sensibilizare prin in(alare#
-pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea0
d/ !ubstantele si preparatele vizate de prevederile prezentelor norme re&eritoare la agenti cancerigeni si
mutageni0
e/ Plumbul si compusii sai) in masura in care agentii respectivi pot sa &ie absorbiti de organismul uman0
&/ Azbestul
II0 Procedee si activitati
.0 Procedee si activitati vizate in tabelul <0
20 Activitati de &abricatie si de manipulare a dispozitivelor) arti&iciilor sau diverselor obiecte care contin
e$plozivi0
30 Activitati din menajeriile de animale &eroce si veninoase0
40 Activitati de taiere industriala a animalelor0
50 Activitati care presupun manipularea aparatelor de producere) de inmagazinare sau de &olosire a
gazelor comprimate) lic(e&iate sau dizolvate0
?0 Activitati care presupun &olosirea cuvelor) bazinelor) rezervoarelor) recipientelor sau canistrelor care
contin agentii c(imici prevazuti la punctul I030
@0 Activitati care comporta risc de prabusire0
<0 Activitati care comporta riscuri electrice de inalta tensiune0
A0 Activitati al caror ritm este conditionat de masini si care sunt remunerate in &unctie de rezultat0
Art. 186. - -./ Timpul consacrat pregatirii de catre tanarul care lucreaza in cadrul unui sistem de &ormare
teoretica si1sau practica alternativa sau de stagiu in intreprindere este inclus in timpul de munca0
-2/ Atunci cand tanarul este angajat de mai multi angajatori) zilele de munca si orele de munca e&ectuate
se insumeaza0
Art. 187. - *ste interzisa munca in program de noapte a tinerilor care nu au implinit varsta de .< ani0
Art. 188. - -./ !e vor lua masurile necesare pentru ca) pentru &iecare perioada de 24 de ore) adolescentii
sa bene&icieze de o perioada minima de repaus de .2 ore consecutive0
-2/ !e vor lua masurile necesare pentru ca) pentru &iecare perioada de @ zile) adolescentii sa bene&icieze
de o perioada minima de repaus de 2 zile) consecutive daca este posibil0
Atunci cand motive te(nice sau organizatorice o justi&ica) perioada minima de repaus se poate reduce)
dar) in nici un caz ea nu poate sa &ie mai mica de 3? ore consecutive0
Perioada minima de repaus prevazuta la alin0 -./ si -2/ include) in principiu) duminica0
-3/ Perioadele minime de repaus prevazute la alin0 -./ si -2/ pot &i intrerupte in cazul unor activitati
caracterizate prin perioade de munca &ractionate sau de scurta durata in cursul zilei0
-4/ Atunci cand e$ista motive obiective si cu conditia ca adolescentilor sa le &ie acordat un repaus
compensator adecvat) iar obiectivele prevazute la art0 .@< sa nu &ie puse in cauza) pot &i prevazute
derogari de la alin0 -./ si de la alin0 -2/ in cazurile urmatoare6
a/ munci e&ectuate in sectoarele de navigatie sau pescuit#
b/ munci e&ectuate in spitale sau institutii similare#
c/ munci e&ectuate in agricultura#
d/ munci e&ectuate in sectorul de turism sau in sectorul (otelurilor) restaurantelor si ca&enelelor#
e/ activitati caracterizate de perioade de munca &ractionate in cursul zilei0
Art. 189. - !e pot autoriza derogari de la art0 .<< -./ si) in privinta adolescentilor) pentru munci prestate in
conditii prevazute de celelalte reglementari de securitate si sanatate in munca) cu conditia ca6 aceste
munci sa &ie de scurta durata si sa nu su&ere nici o intarziere) sa nu &ie disponibili lucratori adulti si sa se
acorde adolescentilor vizati perioade ec(ivalente de repaus compensator intr-un termen de 3 saptamani0
inapoi la cuprins ^
TITLU I
Cladiri si alte constructii
CAPITOLUL I
Obligatii generale ale proiectantului) e$ecutantului)
bene&iciarului
Art. 190. - Prevederile prezentului capitol stabilesc obligatiile generale ale proiectantului) e$ecutantului si
bene&iciarului) atat pentru realizarea unor constructii) cat si pentru realizarea lucrarilor de reparatie sau
modernizare a unor constructii0
Art. 191. - Proiectantul raspunde de elaborarea documentatiilor te(nice de e$ecutie ale lucrarilor de
constructii0 Acestea trebuie sa &ie ast&el intocmite) incat sa permita e$ecutarea si utilizarea lucrarilor
respective in conditii in care) la o e$ploatare normala a instalatiilor te(nologice) sa se previna accidentele
de munca) precum si imbolnavirile pro&esionale0 In acest scop proiectantul este obligat6
a/ sa aplice) la elaborarea proiectelor) normele de securitate a muncii) precum si prevederile tuturor
actelor normative privind proiectarea lucrarilor de constructii care se re&era la masuri de securitate a
muncii#
b/ sa prevada in documentatiile te(nice utilizarea pentru e$ecutia lucrarilor numai a ec(ipamentelor
te(nice certi&icate din punctul de vedere al securitatii muncii#
c/ sa prevada in documentatiile te(nice de e$ecutie mijloacele &inanciare care sa asigure respectarea) la
realizarea lucrarilor de constructii) a prevederilor normelor si actelor normative speci&icate la pct0 a/#
d/ sa garanteze prin proiect e&icienta masurilor de securitate a muncii corespunzatoare normelor si
legislatiei de securitate a muncii#
e/ sa stabileasca dispozitivele) aparatele si instalatiile de securitate a muncii) necesare in perioada de
e$ecutie a lucrarilor de constructii#
&/ sa asigure completarea documentatiei cu masurile impuse cu ocazia controalelor de protectia muncii
e&ectuate de catre organele abilitate#
g/ sa prevada in documentatia proiectelor prin care se promoveaza te(nologii noi de e$ecutie6
-instructiuni preliminare de securitate a muncii#
-lista cuprinzand propuneri de ec(ipament individual de protectie pentru personalul care e$ecuta lucrarile
respective#
(/ sa ia masuri ca documentatiile te(nico-economice sa evidentieze &actorii de risc pe &aze de e$ecutie si
sa prevada trimiteri la normele si actele normative de securitate a muncii corespunzatoare &actorilor
respectivi#
i/ sa nominalizeze in cadrul documentatiei te(nico-economice) in cazul lucrarilor speciale si ale lucrarilor
noi de e$ecutie) pentru care nu e$ista normative sau detalii tip) masurile de securitate a muncii speci&ice
lucrarilor respective#
j/ sa acorde asistenta te(nica e$ecutantului si bene&iciarului in vederea rezolvarii problemelor de
securitate a muncii) aparute in realizarea lucrarilor de constructii#
8/ cu ocazia receptiei lucrarilor de constructii) ca membru in comisia de receptie sau ca invitat in comisia
de receptie) in calitate de specialist) sa controleze realizarea masurilor de protectia muncii prevazute in
documentatia te(nica0
Art. 192. - *$ecutantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca si a imbolnavirilor pro&esionale0 In acest scop este obligat6
a/ sa analizeze documentatia te(nica de e$ecutie din punctul de vedere al securitatii muncii si) daca este
cazul) sa &aca obiectiuni) solicitand proiectantului modi&icarile necesare con&orm prevederilor legale#
b/ sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii) precum si prescriptiile din
documentatiile te(nice privind e$ecutarea lucrarilor de baza) de serviciu si au$iliare necesare realizarii
constructiilor#
c/ sa e$ecute toate lucrarile prevazute in documentatia te(nica in scopul realizarii unei e$ploatari
ulterioare a lucrarilor de constructii-montaj in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze bene&iciarul si
proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insu&iciente sau necorespunzatoare) sa &aca
propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare#
d/ sa ceara bene&iciarului ca proiectantul sa acorde asistenta te(nica in vederea rezolvarii problemelor de
securitate a muncii in cazurile deosebite) aparute in e$ecutarea lucrarilor de constructii#
e/ sa remedieze toate de&icientele constatate cu ocazia e&ectuarii probelor) precum si cele constatate la
receptia lucrarilor de constructii0
Art. 193. - >ene&iciarul raspunde de preluarea si e$ploatarea lucrarilor de constructii-montaj in conditii
care sa asigure securitatea muncii0 In acest scop are obligatia6
a/ sa analizeze proiectul din punctul de vedere al masurilor de securitate a muncii si) in cazul cand
constata de&iciente) lipsuri sau neconcordante &ata de prevederile legislatiei in vigoare) sa ceara
proiectantului remedierea de&icientelor constatate) completarea documentatiei te(nice sau punerea in
concordanta a prevederilor din proiect cu cele din legislatie#
b/ sa colaboreze cu proiectantul lucrarii la de&initivarea instructiunilor de securitate a muncii#
c/ sa colaboreze cu proiectantul si e$ecutantul) dupa caz) in scopul rezolvarii anumitor probleme de
securitate a muncii#
d/ pentru lucrarile de constructii ce se e$ecuta in paralel cu des&asurarea procesului de productie) sa
inc(eie cu e$ecutantul un protocol-ane$a la contract) in care se va delimita supra&ata pe care se e$ecuta
lucrarile) pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de protectie a muncii revine e$ecutantului)
sa speci&ice conditiile necesar a &i respectate de e$ecutant) ast&el incat des&asurarea procesului de
productie in conditii de securitate sa nu &ie a&ectata de lucrarile de constructii e$ecutate concomitent cu
acesta#
e/ sa controleze) cu ocazia receptiei lucrarilor de constructii-montaj) realizarea de catre e$ecutant a
tuturor masurilor de securitate a muncii prevazute in documentatia te(nica) re&uzand receptia lucrarilor de
constructii care nu corespund din punctul de vedere al securitatii muncii#
&/ sa nu semneze receptia de&initiva a lucrarilor de constructii atunci cand determinarile privind
microclimatul) zgomotul si vibratiile) iluminatul) e&ectuate in timpul probelor te(nologice) nu corespund
documentatiei te(nice0
CAPITOLUL II
Amplasarea cladirilor) depozitelor si a altor tipuri de constructii
Art. 194. - Cladirile sau instalatiile te(nologice amplasate in aer liber la care pot aparea emisii importante
de pulberi) vapori) gaze periculoase in atmos&era) precum si cele care produc zgomote ce depasesc
limitele admisibile) se vor amplasa ast&el incat sa se evite poluarea altor zone de munca sau a zonelor
invecinate0 Amplasarea acestora se va &ace ast&el incat sensul vanturilor dominante sa indeparteze
degajarile accidentale din zona spatiilor de munca -din zona constructiilor/0
Art. 195. - Depozitele desc(ise) pentru materiale care produc pulberi la manipulare ce pot &i antrenate de
curentii de aer) vor &i amplasate la o distanta de 27 m &ata de cladiri productive si la o distanta de 57 m
&ata de cladirile social-administrative ale comple$ului de cladiri0
Art. 196. - Cladirile administrative se vor amplasa in apropierea spatiilor de productie) ast&el incat sa se
evite intretaierea cu circuitele te(nologice productive sau cu spatii cu emisii nocive0
Art. 197. - Curtile interioare semiinc(ise -sub &orma de CLC) CUC sau C*C/ se vor orienta ast&el incat partea
libera a curtii sa &ie in sensul vanturilor dominante0
Art. 198. - Cladirile in care se des&asoara procese te(nologice caracterizate prin degajari de caldura de
peste 27 8cal1mc1() prevazute cu ventilare naturala) se vor amplasa cu latura lunga perpendiculara pe
directia vanturilor dominante din perioada sezonului cald0
Art. 199. - Incaperile administrative trebuie sa &ie izolate de incaperile de productie) cu e$ceptia celor
strict legate de spatiile de productie0 Daca incaperile administrative sunt situate in spatii zgomotoase) sau
sunt invecinate cu asemenea incaperi) trebuie prevazute masuri de izolare impotriva zgomotului si
vibratiilor) ast&el ca nivelul acestora sa nu depaseasca limita ma$ima admisa0 Cladirile si incaperile
administrative trebuie sa corespunda si reglementarilor in vigoare re&eritoare la prevenirea incendiilor0
CAPITOLUL III
Cai de circulatie
Art. 200. - Latimea cailor de circulatie din cladiri) (ale) depozite sau alte incaperi de lucru se va stabili in
&unctie de &elul circulatiei) gabaritele mijloacelor de transport utilizate si dimensiunile materialelor sau
pieselor care se transporta0 Latimea lor nu poate &i mai mica decat cea prevazuta in tabelul ?0
Tabelul ?
Latimea minima admisa a cailor de circulatie
din incaperile de lucru
Nr0 crt0 Destinatia caii de circulatie
7 .
. Circulatie de pietoni in ambele sensuri si de carucioare intr-un singur sens
2 Circulatie de carucioare si pietoni in ambele sensuri
3
Circulatie intr-un singur sens cu6 electrocare) electrostivuitoare sau alte mijloacede transport similare motorizate)
si de pietoni in ambele sensuri
4 Idem in ambele sensuri
5 Circulatia intr-un singur sens cu autocamioane si pietoni in ambele sensuri
? Idem in ambele sensuri -inclusiv pietoni/
@ !patiul de circulatie pentru personalul de deservire) intretinere) reparatii etc0
NOTA6-./ "arimea -L/ reprezinta latimea ma$ima a mijlocului de transport0
-2/ aloarea se stabileste in &unctie de gradul de periculozitate prezentat de utilajul pe langa care se
circula0
Art. 201. - Caile de circulatie trebuie sa &ie6
a/ marcate vizibil) pentru a &i usor de recunoscut#
b/ sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare#
c/ sa &ie mentinute permanent libere si curate) incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor0
Art. 202. - !upra&etele cailor de circulatie pentru persoane trebuie sa &ie netede si nealunecoase) iar cele
destinate circulatiei ve(iculelor trebuie sa nu prezinte denivelari) sa &ie rezistente la compresiune) socuri
si uzura0
Art. 203. - Caile de circulatie care vor &i utilizate de mai multe tipuri de mijloace de transport) inclusiv
&eroviar) vor avea sinele caii &erate ingropate la nivelul supra&etelor cailor de circulatie0
Art. 204. - Caile de circulatie pentru persoane si trecerile amplasate la inaltime vor &i protejate cu
balustrade inalte de cel putin . m) prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare) iar la partea
in&erioara cu o bordura inalta de cel putin .7 cm0
Art. 205. - -./ =olurile din plansee sau din ziduri vor &i acoperite cu capace sau grilaje rezistente) care sa
permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se des&asoara la locul respectiv) sau vor &i
ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate0 In cazul utilizarii de capace sau grilaje)
acestea vor &i asigurate contra deplasarii0
-2/ =olurile) santurile) rigolele situate in zonele de circulatie vor &i acoperite sau marcate cu indicatoare)
iar in timpul noptii vor &i semnalizate cu mijloace luminoase -&elinare) avertizoare sau inscriptii luminoase/0
CAPITOLUL I
Inaltimea cladirilor) dimensionarea supra&etelor si a volumului
de lucru
Art. 206. - -./ Incaperile de lucru in care se des&asoara procese de munca vor avea inaltimea minima de
3 m) iar pentru &iecare persoana se va sigura un volum de cel putin .2 m3 si o supra&ata minima stabilita
con&orm normelor in vigoare la nivelul activitatilor speci&ice0
-2/ Pentru spatiile in care au loc procese te(nologice ce degaja caldura) umiditate) pulberi) gaze) vapori
to$ici etc0) inaltimea si volumul incaperilor se stabilesc prin calcul) tinand seama de asigurarea
sc(imburilor de aer si de mijloacele de combatere a no$elor0
-3/ Incaperile de lucru in care se des&asoara activitati administrative sau comerciale pot avea inaltimea
minima de 2)? m) iar pentru &iecare persoana se va asigura un volum de cel putin .7 m3 si o supra&ata
minima stabilita con&orm normelor in vigoare la nivelul activitatilor speci&ice0
Art. 207. - -./ La dimensionarea supra&etelor de lucru se va tine seama) pe langa spatiul ocupat de utilaje
si cai de acces) si de spatiul ocupat de materiale) semi&abricate) produse &inite sau deseuri) in asa &el
incat sa se asigure supra&ata libera necesara des&asurarii normale a activitatii de productie) intretinere si
reparatii0
-2/ Incarcarea planseelor cu materiale sau utilaje nu va depasi sarcina ma$ima admisibila pentru care au
&ost calculate0
Art. 208. - !ubsolurile constructiilor nu se vor &olosi ca incaperi de lucru decat daca indeplinesc conditiile
stabilite la art0 27@) si numai daca sunt prevazute cu instalatie de ventilare mecanica) de iluminare si
canalizare) in constructie adecvata -mediu normal sau e$ploziv/) cu posibilitati duble de evacuare si
izolate) pentru evitarea in&iltratiilor de natura lic(ida si1sau gazoasa0
CAPITOLUL
Instalatii te(nico-utilitare
Art. 209. - Instalatiile te(nico-utilitare trebuie sa respecte prevederile prezentului capitol si cerintele de
securitate si sanatate a&erente) cuprinse in ane$ele nr0 .? si .@0
Art. 210. - Locurile de munca amplasate in cladiri sau in aer liber) caracterizate prin degajari de no$e) vor
&i ast&el amplasate) amenajate) utilate si dotate incat sa se evite poluarea sau in&luentarea locurilor de
munca vecine) ca si a ane$elor social-sanitare0
Art. 211. - Instalatiile de ventilare se vor proiecta si construi ast&el incat sa se asigure conditiile de
microclimat precum si eliminarea sau reducerea pana la limitele admise ale no$elor0
Art. 212. - Acolo unde conditiile de munca o impun) angajatorul trebuie sa asigure dispozitivele si
aparatele necesare pentru controlul &unctionarii instalatiilor de ventilare si controlul microclimatului din
incaperile de lucru0
CAPITOLUL I
Dotari social-sanitare) puncte de prim ajutor) necesarul de apa
potabila) colectarea si indepartarea reziduurilor
Art. 213. - Dotarile social-sanitare) punctele de prim ajutor) necesarul de apa potabila) colectarea si
indepartarea reziduurilor trebuie sa respecte prevederile din prezentul capitol si cerintele de securitate si
sanatate cuprinse in ane$ele nr0 .? si .@0
Art. 214. - Locurile de munca vor &i asigurate cu dotari social-sanitare in &unctie de necesitatile &iziologice
ale personalului si de caracteristicile proceselor de munca si ale mediului de munca0
-./ Dotarile social-sanitare se asigura con&orm ane$elor nr0 .2) .3 si .40
-2/ Cantitatea de apa rece si calda pentru igiena personalului si pentru baut se normeaza con&orm ane$ei
nr0 .30
Art. 215. - In cazurile cand in unitati se organizeaza cantine) microcantine) sali de servirea mesei) puncte
alimentare sau orice alta &orma de des&acere a alimentelor) acestea trebuie sa corespunda normelor de
igiena alimentatiei0
Art. 216. - La locurile de munca se vor asigura puncte de alimentare cu apa de baut0 Acestea se
normeaza con&orm ane$ei nr0 .40 Apa distribuita prin punctele de alimentare cu apa -arteziene) robinete)
vase etc0/) ca si apa pentru spalat -lavoare) dusuri/) trebuie sa corespunda standardului de potabilitate in
vigoare0
Art. 217. - La locurile de munca unde e$ista riscul de arsuri cu substante c(imice sau de aprindere a
imbracamintei sau a ec(ipamentului individual de protectie se vor asigura dusuri de salvare) cu apa
potabila sau solutii neutralizante0
Art. 218. - In cazurile cand unitatile &olosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare cu apa potabila sau
industriala) se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor)
precum si standardele de calitate a apei0
Art. 219. - Instalatiile de preparare si distribuire a apei carbogazoase saline) pentru locurile de munca cu
degajari de caldura) se vor amenaja si vor &unctiona con&orm normelor de igiena alimentatiei0
Art. 220. - Apele uzate cu incarcaturi c(imice) radioactive) biologice si orice reziduu industrial vor &i
prelucrate in statii speciale de neutralizare inainte de evacuarea in reteaua publica de canalizare0 !tatiile
de neutralizare a apelor uzate industriale trebuie sa corespunda standardelor si normelor de protectie a
mediului0
Art. 221. - ,eziduurile industriale solide) in &unctie de natura si gradul lor de periculozitate) se colecteaza)
depoziteaza) transporta si neutralizeaza in con&ormitate cu prevederile actelor normative speci&ice acestei
activitati0
CAPITOLUL II
Loc de munca
!ectiunea .
=eneralitati
Art. 222. - Prevederile prezentului capitol stabilesc cerinte de securitate si sanatate pentru locul de
munca0
Art. 223. - Prezentele prevederi nu se aplica la6
a/ mijloace de transport din a&ara intreprinderii sau locurile de munca din interiorul mijloacelor de
transport#
b/ santiere temporare si mobile pentru care se aplica prevederile din sectiunea 5 a acestui capitol#
c/ industriile e$tractive prin &oraj sau e$tractie pentru care se aplica prevederile normelor speci&ice de
securitate a muncii a&erente#
d/ vase de pescuit pentru care se aplica prevederile normelor speci&ice de securitate a muncii a&erente#
e/ campuri) supra&ete -luciuri/ de apa) paduri si alte teritorii ce apartin unei intreprinderi agricole sau
&orestiere) dar sunt situate departe de cladirile intreprinderii0
Art. 224. - Locurile de munca &olosite pentru prima data dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme
trebuie sa indeplineasca cerintele de securitate si sanatate cuprinse in ane$a nr0 .?0
Art. 225. - Locurile de munca a&late in &olosinta inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme
trebuie sa satis&aca cerintele de securitate si sanatate prevazute in ane$a nr0 .@) pana cel mai tarziu la 3.
decembrie 277?0
Art. 226. - Atunci cand locurile de munca su&era modi&icari) e$tinderi si1sau trans&ormari dupa data intrarii
in vigoare a prezentelor norme) angajatorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca
acestea sunt in concordanta cu prevederile din ane$a nr0 .?0
Art. 227. - In scopul mentinerii securitatii si sanatatii la locul de munca) angajatorul trebuie sa ia toate
masurile necesare pentru a asigura6
a/ pastrarea permanent libera a iesirilor de urgenta si a iesirilor propriu-zise#
b/ intretinerea te(nica a locului de munca) in special a instalatiilor si dispozitivelor la care se &ace re&erire
in ane$ele nr0 .? si .@) intr-o ast&el de stare incat sa nu prezinte riscuri pentru securitatea si sanatatea
angajatilor# orice de&ectare periculoasa trebuie sa &ie remediata in cel mai scurt timp posibil#
c/ curatirea cu regularitate la nivelul adecvat de igiena a locului de munca) a ec(ipamentelor si
dispozitivelor) in mod deosebit a instalatiilor de ventilare#
d/ intretinerea si veri&icarea periodica a ec(ipamentelor si dispozitivelor de protectie concepute pentru a
preveni sau elimina riscurile) in special cele mentionate in ane$ele nr0 .? si .@0
!ectiunea 2
Principii ergonomice in organizarea locului de munca
Art. 228. - Principiile ergonomice din aceasta sectiune vor sta la baza dimensionarii si organizarii locului
de munca0
Art. 229. - Dimensionarea locului de munca se realizeaza in &unctie de particularitatile anatomice)
&iziologice) psi(ologice ale organismului uman) precum si de dimensiunile si caracteristicile
ec(ipamentului te(nic) ale mobilierului de lucru) de miscarile si deplasarile angajatului in timpul activitatii)
de distantele de securitate) de dispozitivele ajutatoare pentru manipularea maselor ca si de necesitatea
asigurarii con&ortului psi(o-&izic0
Art. 230. - *liminarea pozitiilor &ortate) nenaturale) ale corpului angajatului si asigurarea posibilitatilor de
modi&icare a pozitiei in timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea ergonomica a locului de munca) prin
optimizarea &lu$ului te(nologic si prin utilizarea ec(ipamentelor te(nice care respecta prevederile
reglementarilor in vigoare0
Art. 231. - Locurile de munca unde se lucreaza in pozitie asezat se doteaza cu scaune concepute
corespunzator caracteristicilor antropometrice si &unctionale ale organismului uman) precum si activitatii
care se des&asoara) corelandu-se inaltimea scaunului cu cea a planului de lucru0 !caunele trebuie sa
permita adaptarea acestora in raport cu caracteristicile antropometrice individuale ale angajatilor0
Art. 232. - La locurile de munca unde se lucreaza in pozitie ortostatica) trebuie asigurate) de regula)
mijloace pentru asezarea angajatului cel putin pentru perioade scurte de timp -de e$emplu) scaune)
banci/0
Art. 233. - *c(ipamentele te(nice) mesele si bancurile de lucru trebuie sa asigure spatiu su&icient pentru
sprijinirea comoda si stabila a membrelor in&erioare in timpul activitatii) cu posibilitatea miscarii acestora0
Art. 234. - Inaltimea planului de lucru pentru pozitia asezat sau ortostatica se stabileste in &unctie de
distanta optima de vedere) de precizia lucrarii) de caracteristicile antropometrice ale angajatului si de
marimea e&ortului membrelor superioare) con&orm tabelului @0
Tabelul @
Inaltimea planului de lucru
A/ Pozitie asezat6
a/ lucrari cu solicitare vizuala deosebita A57-..77 mm
b/ lucrari de precizie <57-A27mm
c/ lucrari obisnuite de birou @27-@<7mm
d/ lucrari manuale ?57-@77mm
>/ Pozitie ortostatica
a/ lucrari de precizie A57-..<7mm
b/ lucrari de precizie cu piese mici <57-A57mm
c/ lucrari care implica manuire de piese grele @77-A77mm
Art. 235. - Pentru evitarea miscarilor de rasucire si aplecare ale corpului) precum si a miscarilor &oarte
ample ale bratelor) trebuie luate masuri de organizare corespunzatoare a &lu$ului te(nologic) de
manipulare corecta a materiilor prime si produselor la ec(ipamentele te(nice la care angajatul intervine
direct0
Art. 236. - -./ Trebuie asigurate legaturi optime intre locurile de munca) precum si circulatia usoara si
rapida a materiilor prime) materialelor si produselor0
-2/ !unt obligatorii aprovizionarea si evacuarea ritmica a materiilor prime) materialelor) semiproduselor
sau produselor realizate) evitandu-se aglomerarea locurilor de munca si1sau a cailor de circulatie0
Art. 237. - "unca si locul de munca vor &i ast&el organizate incat sa se evite e$punerea la no$e a
angajatilor care nu au legatura directa cu locul de munca respectiv0
!ectiunea 3
!emnalizarea de securitate si1sau sanatate la locurile de munca
Art. 238. - !emnalizarea de securitate si1sau sanatate utilizata la locul de munca trebuie sa &ie in
con&ormitate cu Prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate si1sau sanatate la locul de munca0
Acestea cuprind reguli si masuri obligatorii privind modurile de semnalizare si caracteristicile lor
principale) intersc(imbabilitatea si complementaritatea semnalizarilor) conditiile de utilizare si de
mentinere a e&icacitatii acestora
Art. 239. - -./ Angajatorul are obligatia sa prevada si sa veri&ice e$istenta semnalizarii de securitate si1sau
sanatate adecvate la locul de munca) in con&ormitate cu dispozitiile art0 23<) ori de cate ori riscurile nu pot
&i evitate sau limitate su&icient prin mijloace te(nice de protectie colectiva sau prin masuri) metode sau
procedee de organizare a muncii0
-2/ In acest scop angajatorul are obligatia sa ia in consideratie orice evaluare a riscurilor realizata in
con&ormitate cu art0 .. din prezentele norme0
-3/ ,espectarea prescriptiilor alin0 -./ nu trebuie sa a&ecteze respectarea obligatiilor legale) prevazute de
alte documente normative) privind semnalizarea re&eritoare la evacuare) salvare si ajutor) material si
ec(ipament de lupta contra incendiilor) substante sau preparate periculoase) ca si alte materiale
speci&ice0
-4/ Daca este cazul) in interiorul intreprinderilor sau cladirilor trebuie prevazuta) con&orm normelor in
vigoare) semnalizarea corespunzatoare tra&icului rutier) &eroviar) &luvial) maritim si aerian) daca nu este
a&ectata semnalizarea prevazuta prin prezentele norme0
Art. 240. - !emnalizarea de securitate si1sau sanatate poate &i de interzicere) de avertizare) de obligare)
de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz) in mod permanent sau ocazional0
Art. 241. - !emnalizarea permanenta trebuie sa se realizeze ast&el6
a/ prin panouri -indicatoare) placi/ si1sau culori de securitate cand se re&era la o interdictie) un
avertisment) o obligatie) la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim-ajutor si la riscurile de lovire de
obstacole si de cadere a persoanelor#
b/ prin etic(eta -pictograma sau simbol pe culoarea de &ond/ sau panouri ce preiau aceasta pictograma)
in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase# aceste mijloace trebuie
plasate pe partile vizibile) sub &orma rigida) autocolanta sau pictata si intr-un numar su&icient de mare
pentru a asigura securitatea zonei#
c/ prin panouri de avertizare sau etic(ete ca cele de la pct0 b/) in cazul supra&etelor) salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea) descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari#
mijloacele de mai sus vor &i plasate aproape de supra&ata de depozitare sau pe usa de acces in (ala#
d/ prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie0
Art. 242. - !emnalizarea ocazionala trebuie sa se realizeze ast&el6
a/ prin semnal luminos) semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor
evenimente periculoase) c(emare sau apel al persoanelor pentru o actiune speci&ica sau evacuare de
urgenta#
b/ prin gest-semnal sau comunicare verbala) in caz de g(idare a persoanelor care e&ectueaza manevre
ce presupun un risc sau pericol0
Art. 243. - -./ Angajatii si1sau reprezentantii acestora vor &i in&ormati privind toate masurile ce trebuie
luate in consideratie in scopul asigurarii semnalizarii de securitate si1sau sanatate la locul de munca0
-2/ Angajatorii au obligatia sa asigure angajatilor instruirea adecvata) in special prin instructiuni precise)
inceeacepriveste semnalizarea de securitate si1sau sanatate utilizata0
-3/ Instruirea se va a$a in special pe semni&icatia semnalizarii) mai ales cand aceasta presupune
utilizarea cuvintelor) precum si pe comportamentul general si speci&ic care trebuie adoptat0 Aceasta
instruire trebuie sa &ie repetata periodic) ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea
cunostintelor salariatilor) ca urmare a unor veri&icari0
Art. 244. - Consultarea si participarea angajatilor si1sau a reprezentantilor acestora privesc prevederile
din prezenta sectiune si din Prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate si1sau sanatate la locul
de munca0
!ectiunea 4
Loc de munca pentru lucrul in conditii de izolare
Art. 245. - -./ !e considera ca o persoana lucreaza in conditii de izolare atunci cand nu are contact vizual
si comunicare verbala directa cu alte persoane) in cele mai multe cazuri pentru o perioada de timp mai
mare decat o ora) si cand nu este posibil sa i se acorde ajutor imediat in caz de accident sau cand se a&la
intr-o situatie critica0
-2/ Pentru lucrari &oarte periculoase) notiunea de lucru in conditii de izolare se poate e$tinde si pentru
perioade de timp mai scurte -de cateva minute/0
Art. 246. - Personalul care lucreaza in conditii de izolare trebuie sa &ie in&ormat clar cu privire la6
a/ manipularea ec(ipamentului te(nic) starea acestuia -&iabilitate si accesibilitate/#
b/ riscurile de accidentare si modul de actiune in caz de aparitie a acestora#
c/ comportamentul adecvat in cazul producerii unei avarii sau al aparitiei unei situatii critice#
d/ utilizarea ec(ipamentului individual de protectie#
e/ primul ajutor#
&/ utilizarea sistemului de supraveg(ere si de legatura cu e$teriorul0
Art. 247. - -./ *ste obligatorie e&ectuarea unui control periodic asupra comportamentului si cunostintelor
persoanelor care lucreaza in conditii de izolare0
-2/ Periodicitatea si durata controalelor vor &i stabilite in &unctie de conditiile si riscurile e$istente si de
e$perienta salariatilor respectivi0
Art. 248. - Personalul care lucreaza in conditii de izolare va &i autorizat pentru aceasta de catre angajator)
pe baza unor teste de aptitudini) teste pro&esionale si in urma unui control medical0
Art. 249. - Angajatorul va numi prin decizie o persoana cu sarcini si atributii concrete care sa
supraveg(eze angajatii care lucreaza in conditii de izolare) aceasta trebuie sa &ie instruita asupra
riscurilor e$istente) asupra accidentelor sau avariilor posibile) precum si cu privire la modul de interventie
in caz de necesitate0
Art. 250. - Pentru a se putea interveni in timp util in caz de accident sau avarie la locurile de munca in
conditii de izolare) acestea vor &i dotate cu mijloace te(nice de alarma care permit legatura cu persoana
ce asigura supraveg(erea6
a/ constant automat -centrale de supraveg(ere) dispozitive de alarmare prin unde radio/#
b/ periodic automat -radio-tele&on) tele&on/#
c/ periodic) prin intermediul unei persoane -apeluri tele&onice) radio-tele&on) camera de luat vederi si
monitor/0
!ectiunea 5
Locuri de munca in santiere temporare si mobile
Art. 251. - *$ecutantul lucrarii desemneaza din cadrul se&ilor de compartimente de protectia muncii sau al
delegatilor responsabili cu protectia muncii unul sau mai multi coordonatori in materie de securitate si de
sanatate pentru un santier pe care sunt prezente mai multe intreprinderi de constructii0
Art. 252. - Coordonatorul sau coordonatorii in materie de securitate si sanatate pe durata lucrarii6
a/ stabilesc sau cer sa se stabileasca un plan de securitate si sanatate) precizand regulile aplicabile
santierului respectiv) tinand cont) daca este necesar) de activitatile de e$ploatare des&asurate pe santier#
b/ pregatesc un dosar adaptat caracteristicilor lucrarii) continand elementele utile in materie de securitate
si sanatate de care sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare0
Art. 253. - Desemnarea coordonatorilor in materie de securitate si sanatate nu e$onereaza de
raspundere angajatorul pentru domeniul securitatii si sanatatii in munca0
Art. 254. - Odata cu inceperea lucrarii) trebuie sa se asigure urmatoarele6
a/ intretinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie satis&acatoare#
b/ alegerea amplasamentului posturilor de lucru) tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi)
determinarea cailor de acces sau de circulatie0
Art. 255. - In vederea mentinerii securitatii si sanatatii pe santier) lucratorii independenti trebuie sa
respecte prevederile privind obligatiile angajatorilor) angajatilor precum si prevederile privind
ec(ipamentul te(nic) ec(ipamentul individual de protectie din prezentele norme) sa ia in considerare
indicatiile coordonatorului sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate in munca0
Art. 256. - In vederea mentinerii securitatii si sanatatii pe santier) angajatorii) atunci cand ei insisi e$ecuta
o activitate pro&esionala pe santier trebuie sa respecte prevederile privind obligatiile patronilor) angajatilor
precum si prevederile privind ec(ipamentul te(nic) ec(ipamentul individual de protectie din prezentele
norme) sa ia in considerare indicatiile coordonatorului sau coordonatorilor in materie de securitate si
sanatate in munca0
Art. 257. - Angajatii si1sau reprezentantii lor trebuie sa &ie in&ormati asupra tuturor masurilor luate cu
privire la securitatea si sanatatea lor pe santier0 In&ormatiile trebuie sa &ie pe intelesul angajatilor vizati0
!ectiunea ?
Locuri de munca a&late in atmos&ere potential e$plozive
Art. 258. - Prevederile prezentei sectiuni stabilesc cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile
de munca in care pot aparea atmos&ere potential e$plozive0
Art. 259. - Prezentele prevederi nu se aplica6
a/ zonelor utilizate direct pentru si in timpul tratamentelor medicale aplicate pacientilor#
b/ utilizarii dispozitivelor de ardere a combustibililor gazosi) con&orm legislatiei in vigoare#
c/ producerii) manevrarii) utilizarii) depozitarii si transportului substantelor e$plozive sau cu o structura
c(imica instabila#
d/ industriilor e$tractive pentru care se aplica prevederile normelor speci&ice de securitate a muncii
a&erente acestor activitati#
e/ utilizarii mijloacelor de transport terestre) navale si aeriene) con&orm cu prevederile legislatiei in vigoare
si a acordurilor internationale a&erente0 "ijloacele de transport destinate utilizarii in atmos&ere potential
e$plozive nu sunt e$cluse0
Art. 260. - Prevederile din titlul II precum si prevederile relevante cuprinse in titlul I se aplica in totalitate0
Art. 261. - -./ In scopul prevenirii si protectiei la e$plozie) angajatorul trebuie sa ia masuri te(nice si1sau
organizatorice corespunzatoare naturii operatiilor) in ordinea prioritatilor si respectand urmatoarele
principii de baza6
-prevenirea &ormarii atmos&erelor e$plozive) sau in cazul in care natura activitatii nu permite aceasta)
-evitarea aprinderii atmos&erelor e$plozive) si
-limitarea e&ectelor daunatoare ale unei e$plozii in vederea asigurarii sanatatii si securitatii angajatilor0
-2/ Acolo unde este cazul aceste masuri trebuie sa &ie combinate si1sau suplimentate cu masuri impotriva
e$tinderii e$ploziilor si actualizate &recvent si) in orice caz) ori de cate ori au loc sc(imbari semni&icative0
Art. 262. - -./ In indeplinirea obligatiilor sale) angajatorul trebuie sa evalueze riscurile speci&ice de
atmos&ere e$plozive) luand in considerare cel putin6
-probabilitatea producerii si mentinerii atmos&erelor e$plozive#
-probabilitatea e$istentei surselor de aprindere) inclusiv a descarcarilor electrostatice) a activarii acestora
si a declansarii aprinderii#
-utilajele) substantele &olosite) procesele si interactiunile posibile ale acestora#
-gravitatea e&ectelor anticipate0
,iscurile de e$plozii sunt evaluate in mod global0
-2/ La evaluarea riscurilor de e$plozie trebuie luate in considerare locurile care sunt sau pot &i legate prin
desc(ideri de locurile in care pot aparea atmos&ere e$plozive0
Art. 263. - In scopul asigurarii securitatii si sanatatii angajatilor la locurile de munca in care atmos&erele
e$plozive se pot &orma in concentratii periculoase pentru securitatea si sanatatea acestora) in
con&ormitate cu principiile de baza ale evaluarii riscurilor si tinand seama de art0 2?.) angajatorul trebuie
sa ia masurile necesare ast&el incat6
a/ mediul de munca sa &ie de asa natura incat procesul muncii sa se poata des&asura in conditii de
securitate#
b/ sa se asigure o supraveg(ere adecvata) a angajatilor in timpul lucrului con&orm evaluarii riscurilor
utilizand mijloace te(nice corespunzatoare#
c/ angajatii sa utilizeze mijloace te(nice corespunzatoare0
Art. 264. - -./ In cazul in care sunt prezenti la acelasi loc de munca angajati din mai multe unitati) &iecare
angajator este raspunzator pentru toate aspectele care ii revin prin atributii0
-2/ %ara a prejudicia responsabilitatea individuala a &iecarui angajator) angajatorul responsabil pentru
locul de munca) in con&ormitate cu legislatia in vigoare) trebuie sa coordoneze aplicarea tuturor masurilor
privind securitatea si sanatatea angajatilor si sa precizeze in documentul privind protectia la e$plozie)
scopul acestei coordonari) masurile si procedurile de implementare a acestuia0
Art. 265. - Angajatorul trebuie sa clasi&ice pe zone locurile unde pot aparea atmos&ere e$plozive in
con&ormitate cu ane$a nr0 .<0
Art. 266. - -./ Angajatorul trebuie sa asigure aplicarea cerintelor minime stabilite in ane$a nr0 .A la locurile
mentionate in art0 2?50
-2/ Acolo unde este cazul) locurile unde pot aparea atmos&ere e$plozive in concentratii atat de mari incat
sa puna in pericol securitatea si sanatatea angajatilor trebuie marcate la punctele de intrare) in
con&ormitate cu ane$a nr0 270
Art. 267. - In scopul asigurarii conditiilor de securitate si sanatate la locul de munca) con&orm evaluarii
riscurilor de e$plozie) angajatorul trebuie sa asigure elaborarea si actualizarea DOCU"*NTULUI
P,IIND P,OT*CTIA LA *'PLO+I*0
Documentul privind protectia la e$plozie trebuie sa demonstreze) in special6
-ca au &ost identi&icate si evaluate riscurile de e$plozie#
-ca se vor lua masuri adecvate pentru indeplinirea obiectivelor prezentului capitol#
-care sunt locurile care au &ost clasi&icate pe zone con&orm ane$ei nr0 .<#
-care sunt locurile carora li se aplica cerintele minime stabilite in ane$a nr0 .A#
-ca locul de munca si ec(ipamentul te(nic) inclusiv dispozitivele de avertizare) suntproiectate) realizatesi
intretinute con&orm prevederilor de securitate#
-ca au &ost luate masuri pentru utilizarea in conditii de securitate a ec(ipamentelor te(nice0
Art. 268. - -./ Documentul privind protectia la e$plozie trebuie elaborat anterior inceperii activitatii si
actualizat in cazul in care au loc sc(imbari semni&icative) e$tinderi sau trans&ormariale locului de munca)
ec(ipamentului te(nic sau organizarii activitatii0
-2/ Angajatorul poate combina evaluari ale riscurilor de e$plozie e$istente) documente sau alte rapoarte
ec(ivalente elaborate in baza altor acte normative0
Art. 269. - *c(ipamentele te(nice destinate utilizarii in locurile de munca unde pot aparea atmos&ere
e$plozive) care sunt deja in &olosinta sau sunt puse la dispozitia angajatorului pentru prima data inainte de
data intrarii in vigoare a prezentelor norme) trebuie sa indeplineasca cerintele stabilite in ane$a nr0 .A)
partea A) cel tarziu pana la data de 3. decembrie 277?0
Art. 270. - *c(ipamentele te(nice destinate utilizarii in locuri in care pot aparea atmos&ere e$plozive) date
in &olosinta pentru prima data dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme trebuie sa indeplineasca
cerintele minime stabilite in ane$a nr0 .A partile A si >0
Art. 271. - Locurile de munca unde pot aparea atmos&ere e$plozive a&late in &olosinta inainte de data
intrarii in vigoare a prezentelor norme trebuie sa indeplineasca cerintele cuprinse in aceasta sectiune cel
tarziu pana la data de 3. decembrie 277?0
Art. 272. - Locurile de munca unde pot aparea atmos&ere e$plozive si care sunt &olosite pentru prima data
dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme trebuie sa indeplineasca cerintele cuprinse in aceasta
sectiune0
Art. 273. - Daca) dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme) se produc modi&icari) e$tinderi sau
restructurari la locurile de munca unde pot aparea atmos&ere e$plozive) angajatorul trebuie sa ia masurile
necesare ast&el incat acestea sa indeplineasca cerintele stabilite in prezenta sectiune0
CAPITOLUL III
Nave de pescuit
Art. 274. - In sensul prezentului capitol se intelege prin6
a/ Cnava de pescuitC6 reprezinta orice nava sub pavilion romanesc sau inregistrata sub jurisdictia statului
roman &olosita in scopuri comerciale) &ie pentru prinderea) &ie pentru prinderea si prelucrarea pestelui sau
a altor resurse vii ale marii#
b/ Cnava de pescuit nouaC6 reprezinta orice nava de pescuit a carei lungime intre perpendiculare este
superioara sau egala cu .5 m si pentru care la data de 3. decembrie 277? sau dupa aceasta data6
i/ contractul de constructie sau trans&ormare importanta este e$pirat sau
ii/ contractul de constructie sau de trans&ormare importanta a e$pirat inainte de 3. decembrie 277? si
care este livrata la 3 ani sau mai mult dupa aceasta data sau
iii/ in absenta unui contract de constructie6
-se construieste c(ila sau
-se incepe o constructie identi&icabila cu o nava speciala sau
-a inceput montajul &olosindu-se cel putin 57 de tone sau .B din masa estimata a tuturor materialelor de
structura) daca aceasta valoare este mai mica#
c/ Cnava de pescuit e$istentaC6 reprezinta orice nava de pescuit a carei lungime intre perpendiculare este
superioara sau egala cu .< m si care nu este o nava de pescuit noua#
d/ CnavaC6 reprezinta orice nava de pescuit noua sau e$istenta#
e/ CangajatC6 reprezinta orice persoana care e$ercita o activitate pro&esionala la bordul unei nave) precum
si stagiarii si ucenicii) e$cluzandu-se personalul de la sol care e&ectueaza lucrari la bordul unei nave de la
c(eu si pilotii din port#
&/CarmatorC6 reprezinta proprietarul inregistrat al unei nave) cu e$ceptia cazului in care nava a &ost a&retata
nava nuda sau este administrata total sau partial de catre o persoana &izica sau juridica) alta decat
proprietarul inregistrat la termenele unui acord de gestiune# in acest caz armatorul este considerat a &i)
pana la scadenta) cel care a&reteaza nava nuda sau persoana &izica sau juridica care asigura gestiunea
navei#
g/ CcomandantC6 reprezinta angajatul care) con&orm legislatiei sau practicii nationale) comanda nava sau
are responsabilitatea acesteia0
Art. 275. - -./ Trebuie luate toate masurile necesare pentru ca6
a/ armatorii sa se asigure ca navele lor sa &ie utilizate &ara a &i a&ectata securitatea si sanatatea
angajatilor) in special in conditiile meteorologice previzibile) &ara a prejudicia responsabilitatea
comandantului#
b/ sa se tina seama de eventualele riscuri la care sunt supusi angajatii pentru a stabili masurile pentru
acordarea primului ajutor) combaterea incendiilor si evacuarea angajatilor in cazul unor pericole#
c/ evenimentele de pe mare care au sau pot sa aiba un e&ect asupra securitatii si sanatatii angajatilor de
la bord trebuie sa &aca obiectul unui raport detaliat care sa &ie inaintat autoritatii competente si sa &ie
consemnate cu rigurozitate in jurnalul de bord) daca tinerea unui jurnal de bord este solicitata prin
legislatia sau reglementarile nationale pentru tipul de nava in cauza sau) in lipsa acestuia) intr-un
document necesar in acest scop0
-2/ Navele trebuie controlate periodic de catre autoritatile desemnate in acest scop0
Unele controale ce se re&era la respectare a prevederilor prezentului capitol pot &i e&ectuate pe mare0
Art. 276. - Navele de pescuit noi trebuie sa satis&aca cerintele de securitate si sanatate care &igureaza in
ane$a nr0 2. pana cel tarziu la 3. decembrie 277?0
Art. 277. - Navele de pescuit e$istente trebuie sa satis&aca cerintele de securitate si sanatate care
&igureaza in ane$a nr0 22 in termen de ma$imum ? ani dupa data mentionata la art0 2@?0
Art. 278. - Atunci cand navele de pescuit sunt supuse reparatiilor) trans&ormarilor si modi&icarilor
importante) pana la data de 3. decembrie 277?) sau dupa aceasta data) aceste reparatii) trans&ormari si
modi&icari importante trebuie sa &ie con&orme cu cerintele din ane$a nr0 2.0
Art. 279. - Armatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura securitatea si sanatatea angajatilor
&ara a prejudicia responsabilitatea comandantului6
a/ sa asigure intretinerea te(nica a navelor) instalatiilor si dispozitivelor si in special a celor prevazute in
ane$ele nr0 2. si 22) iar de&ectiunile constatate atunci cand se considera ca pot a&ecta securitatea si
sanatatea angajatilor sa &ie eliminate cat mai repede posibil#
b/ sa ia masuri pentru a asigura curatirea periodica a navelor si a ansamblului instalatiilor si dispozitivelor)
pentru a mentine conditiile de igiena corespunzatoare#
c/ sa mentina la bordul navei mijloace de salvare si supravietuire corespunzatoare) in buna stare de
&unctiune si in cantitate su&icienta#
d/ sa tina seama de cerintele minime de securitate si sanatate re&eritoare la mijloacele de salvare si
supravietuire care &igureaza in ane$a nr0 23#
e/ &ara a prejudicia prevederile legale re&eritoare la cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre angajati) in munca) a ec(ipamentelor individuale de protectie) sa tina cont de
speci&icatiile in materie de ec(ipamente individuale de protectie care &igureaza la ane$a nr0 240
inapoi la cuprins ^
TITLU
*c(ipamente te(nice
CAPITOLUL I
Prevederi comune
Art. 280. - -./ Angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca ec(ipamentul te(nic sa &ie
adecvat sarcinii de munca sau adaptabil cu usurinta pentru indeplinirea acesteia si sa poata &i utilizat de
catre angajati &ara a prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lor0
Din &aza de alegere a ec(ipamentului te(nic prevazut a &i utilizat) angajatorul trebuie sa ia in considerare
conditiile de munca speci&ice) pericolele pentru securitatea si sanatatea angajatilor e$istente in unitate) in
particular la locul de munca) precum si orice alte pericole suplimentare care ar aparea in utilizarea
ec(ipamentului te(nic0
-2/ Atunci cand nu este posibil sa se asigure in intregime ca ec(ipamentul te(nic poate &i utilizat de catre
angajati &ara riscuri pentru securitatea si sanatatea lor) angajatorul trebuie sa ia masuri adecvate pentru
reducerea la minimum a riscurilor0
Art. 281. - -./ %ara a prejudicia prevederile art0 2<7 angajatorul trebuie sa-si procure si1sau sa utilizeze6
a/ ec(ipamente te(nice care &iind date pentru prima oara in &olosinta angajatilor) dupa intrarea in vigoare
a Legii Protectiei "uncii nr0 A71.AA?) respecta6
-i/ prevederile legale aplicabile#
-ii/ cerintele prevazute la art0 2A5 pana la art0 37@ inclusiv) la art0 32? pana la art0 332 inclusiv) in cazul in
care nu le sunt aplicabile sau partial aplicabile alte prevederi legale#
b/ ec(ipamente te(nice care &iind deja in &olosinta angajatilor la intrarea in vigoare a Legii Protectiei
"uncii nr0 A71.AA?) respecta cerintele mentionate la pct0 a/ -ii/#
c/ &ara a prejudicia prevederile pct0 a/ -i/ si derogand de la prevederile pct0 a/ -ii/ si b/6
-ec(ipamente te(nice mobile - cu sau &ara autopropulsie
- care &iind deja in &olosinta angajatilor la intrarea in vigoare a Legii Protectiei "uncii nr0 A71.AA?) respecta
cerintele mentionate la pct0 a/ -ii/ precum si cerintele prevazute la art0 333 pana la art0 33< inclusiv#
-instalatii de ridicat sarcini care &iind deja in &olosinta angajatilor) la intrarea in vigoare a Legii Protectiei
"uncii nr0 A71.AA?) respecta cerintele mentionate la pct0 a/ -ii/ precum si cerintele prevazute la art0 3A?
pana la art0 3AA inclusiv0
-2/ Angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura ca) pe toata durata sa de utilizare)
ec(ipamentul te(nic sa &ie mentinut) printr-o intretinere adecvata) intr-o ast&el de stare incat sa nu prezinte
riscuri pentru securitatea si sanatatea angajatilor0
Art. 282. - -./ *c(ipamentele te(nice a&late in utilizare la data intrarii in vigoare a Legii Protectiei "uncii
nr0 A71.AA? trebuie puse in con&ormitate cu prevederile prezentelor norme in termen de ma$imum .7 ani
de la intrarea lor in vigoare0
-2/ Procedura de punere in con&ormitate a ec(ipamentelor te(nice vizate la alin0 -./ va &i elaborata de
catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia "uncii in termen de ? luni de la intrarea
in vigoare a prezentelor norme si avizata de catre "inisterul "uncii si !olidaritatii !ociale0
Art. 283. - -./ Angajatorul trebuie sa asigure ca ec(ipamentul te(nic) a carui securitate depinde de
conditiile de instalare sa &ie supus unei veri&icari initiale -dupa instalare si inainte de prima punere in
&unctiune/ si unei veri&icari dupa &iecare montare intr-un nou loc de munca sau intr-un nou amplasament)
de persoane &izice1juridice competente in domeniu0
-2/ Angajatorul trebuie sa asigure ca ec(ipamentul te(nic care este e$pus conditiilor care-i cauzeaza
deteriorari) susceptibile sa conduca la situatii periculoase este supus6
-unor veri&icari periodice si) atunci cand este necesar) unor incercari periodice de persoane &izice1juridice
competente in domeniu#
-unor veri&icari speciale) e&ectuate de persoane competente in domeniu) de &iecare data cand au aparut
evenimente si1sau circumstante e$ceptionale care ar putea sa diminueze securitatea con&erita de
ec(ipamentul te(nic) cum ar &i modi&icari ale procesului de munca) accidente) &enomene naturale sau
perioade de inactivitate prelungite# pentru a asigura mentinerea conditiilor de securitate si sanatate
precum si detectarea si remedierea la timp a deteriorarilor0
-3/ ,ezultatele veri&icarilor trebuie consemnate si pastrate la dispozitia autoritatilor competente0 *le
trebuie pastrate pentru o perioada de timp adecvata0
-4/ Atunci cand ec(ipamentul te(nic este utilizat in a&ara intreprinderii el trebuie sa &ie insotit de dovada
materiala a e&ectuarii ultimei veri&icari0
Art. 284. - Atunci cand utilizarea unui ec(ipament te(nic este susceptibila sa prezinte un risc speci&ic
pentru securitatea si sanatatea angajatilor) angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a
asigura ca6
-utilizarea ec(ipamentului te(nic este accesibila numai angajatilor desemnati cu aceasta atributie#
-angajatii care e&ectueaza reglarea) repararea) modi&icarea sau intretinerea sunt desemnati sa e&ectueze
ast&el de operatii0
Art. 285. - -./ Angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca angajatii sa dispuna de
in&ormatii adecvate si de instructiuni scrise re&eritoare la ec(ipamentul te(nic utilizat in munca0
-2/ In&ormatiile si instructiunile scrise trebuie sa contina indicatii adecvate din punctul de vedere al
securitatii si sanatatii re&eritoare la6
-conditiile de utilizare ale ec(ipamentului te(nic#
-situatiile anormale previzibile#
-invatamintele rezultate din e$perienta utilizarii ec(ipamentului te(nic) atunci cand este cazul0
Angajatii trebuie avertizati asupra pericolelor la care sunt e$pusi) asupra ec(ipamentelor te(nice a&late la
locul de munca si in vecinatate precum si asupra oricaror modi&icari care a&ecteaza ec(ipamentele
te(nice amplasate in imediata lor vecinatate) c(iar daca ei nu utilizeaza direct aceste ec(ipamente0
-3/ In&ormatiile si instructiunile trebuie sa &ie clare si pe intelesul angajatilor vizati0
Art. 286. - Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca6
-angajatii desemnati cu utilizarea ec(ipamentelor te(nice sa primeasca o instruire adecvata) inclusiv
asupra riscurilor pe care aceasta utilizare o poate prezenta#
-angajatii vizati in art0 2<4 pct0 b/) vor primi o instruire adecvata) speci&ica0
Art. 287. - *c(ipamentul te(nic trebuie amplasat) instalat si utilizat ast&el incat sa reduca riscurile pentru
utilizatori si pentru ceilalti angajati) de e$emplu prin asigurarea ca e$ista spatiu su&icient intre partile
mobile ale ec(ipamentului te(nic si structurile &i$e sau mobile din vecinatatea lor si ca toate &ormele de
energie ori substantele utilizate sau produse pot &i &urnizate si1sau evacuate in conditii de securitate0
Art. 288. - Proiectul ec(ipamentelor te(nice trebuie sa includa si documente care contin masurile de
protectie a muncii necesare pentru prevenirea accidentelor si1sau imbolnavirilor pro&esionale care ar
putea rezulta din utilizarea acestora) elaborate pe baza analizei riscurilor previzibile0
Art. 289. - "asurile de protectie a muncii vizate de art0 2<< trebuie sa contina pentru &iecare &aza a
utilizarii ec(ipamentului te(nic -montare) punere in &unctiune) probe e$perimentale) &unctionare) reglare)
veri&icare) remediere de&ectari) intretinere) demontare) reparare etc0/) care poate prezenta riscuri pentru
securitatea si1sau sanatatea angajatilor) cel putin urmatoarele6
a/ instructiunile de protectie a muncii#
b/ indicatoarele de securitate care trebuie utilizate si modul de amplasare a acestora#
c/ lista cuprinzand enumerarea mijloacelor te(nice de protectie asociate ec(ipamentului te(nic si
mentionarea &unctiilor de protectie pe care le realizeaza#
d/ lista cuprinzand enumerarea ec(ipamentelor individuale de protectie cu care urmeaza a &i dotati
angajatii#
e/ lista incompatibilitatilor c(imice pentru no$ele continute sau ve(iculate in ec(ipamentul te(nic#
&/ masuri de prim ajutor e&icace#
g/ conditiile constructive si de mediu pe care trebuie sa le indeplineasca ec(ipamentele te(nice pentru
prevenirea e$ploziilor#
(/ concentratiile ma$ime admise pentru substantele to$ice) in&lamabile sau e$plozive) continute sau
ve(iculate in cadrul ec(ipamentului te(nic) care nu sunt prevazute in actele normative#
i/ &isele to$icologice ale no$elor continute sau ve(iculate in ec(ipamentul te(nic) insotite de metodologiile
de determinare si neutralizare#
j/ lista substantelor to$ice) in&lamabile si1sau e$plozive) ce se prevad a &i utilizate sau care vor rezulta)
cantitatile ma$ime admise la locul demunca) compartimentarea spatiului de depozitare) precumsi
metodologiile de neutralizare#
8/ masuri speci&ice pentru planul de alarmare a utilizatorului0
Art. 290. - !e interzice derularea oricarei &aze a utilizarii ec(ipamentului te(nic &ara e$istenta si aplicarea
masurilor de protectie a muncii asociate0
Art. 291. - -./ "asurile de protectie a muncii trebuie elaborate de producatorul ec(ipamentul te(nic) prin
e&ort propriu sau in colaborare cu specialisti din cercetare1proiectare in domeniul protectiei muncii0
-2/ "asurile de protectie a muncii elaborate de producatorul ec(ipamentului te(nic se vor completa de
catre utilizatori cu alte masuri de protectie a muncii) rezultate din aspectele speci&ice locului de munca in
care se va utiliza ec(ipamentul te(nic0
Art. 292. - Instructiunile de protectie a muncii vor preciza actiunile ce trebuie intreprinse de operatori)
precum si interdictiile pe care acestia trebuie sa le respecte la utilizarea ec(ipamentului te(nic) ast&el
incat sa nu &ie a&ectate securitatea si1sau sanatatea angajatilor0
Art. 293. - -./ Angajatorul trebuie sa detina pentru &iecare ec(ipament te(nic Cartea te(nica1"anualul de
utilizare1Instructiunile de utilizare al acestuia0
-2/ Angajatorul trebuie sa asigure pastrarea corespunzatoare a Cartilor te(nice1"anualelor de
utilizare1Instructiunilor de utilizare ast&el incat acestea sa poata &i consultate in bune conditii pe toata
durata de utilizare a ec(ipamentelor te(nice0
Art. 294. - *c(ipamentul te(nic trebuie utilizat numai pentru operatiile si in conditiile pentru care a &ost
destinat) precizate in Cartea te(nica1"anualul de utilizare1Instructiunile de utilizare0
Art. 295. - -./ *c(ipamentul te(nic care prezinta riscuri datorate caderilor sau proiectarii de obiecte
trebuie prevazut cu mijloace te(nice de protectie adecvate0
-2/ *c(ipamentul te(nic care prezinta riscuri datorate degajarilor de gaze) vapori) pulberi sau lic(ide)
trebuie prevazut cu dispozitive de retinere si1sau evacuare adecvate) amplasate cat mai aproape de
locurile de degajare0
Art. 296. - *c(ipamentelor te(nice si partilor sale componente trebuie sa le &ie asigurata stabilitatea prin
&i$are sau prin alte mijloace atunci cand este necesara pentru securitatea si sanatatea angajatilor0
Art. 297. - -./ In cazul e$istentei riscurilor de spargere sau de rupere a partilor unui ec(ipament te(nic)
capabile sa a&ecteze securitatea sau sanatatea angajatilor) trebuie luate masuri adecvate de protectie a
muncii0
-2/ Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie6
a/ sa &ie construite robust#
b/ sa nu genereze ele insele riscuri suplimentare#
c/ sa nu poata &i inlaturate cu usurinta#
d/ sa nu li se poata ani(ila cu usurinta &unctia de protectie#
e/ sa &ie situate la o distanta adecvata &ata de zona periculoasa#
&/ sa nu limiteze mai mult decat este necesar observarea ciclului de lucru#
g/ sa permita interventiile necesare pentru montarea si1sau inlocuirea elementelor mobile1sculelor)
precum si lucrarile de intretinere) &ara demontarea protectorilor sau a celorlalte mijloace te(nice de
protectie) pe cat posibil) luandu-se masuri de limitare a accesului numai in sectorul in care trebuie
realizata lucrarea0
Art. 298. - +onele si punctele de lucru sau de intretinere ale ec(ipamentului te(nic trebuie sa &ie iluminate
corespunzator sarcinii de munca e&ectuate0
Art. 299. - Partile ec(ipamentului te(nic care prezinta temperaturi e$cesive - ridicate sau scazute -
trebuie sa &ie protejate corespunzator) pentru a preveni contactul angajatilor cu acestea sau) dupa caz)
c(iar apropierea de ele0
Art. 300. - !emnalele de avertizare trebuie sa &ie usor de perceput si de inteles si sa &ie lipsite de
ambiguitate0
Art. 301. - -./ Operatiile de intretinere trebuie sa poata &i e&ectuate atunci cand ec(ipamentul te(nic este
oprit0 Daca acest lucru nu este posibil) atunci &ie ca operatiile vor trebui sa &ie e&ectuate din a&ara zonelor
periculoase) &ie ca se vor adopta masuri de securitate a muncii adecvate) prin respectarea carora vor &i
asigurate securitatea si1sau sanatatea angajatilor0
-2/ Daca ec(ipamentul te(nic este prevazut cu un program de intretinere) acesta trebuie respectat
intocmai si tinut la zi0
Art. 302. - -./ *c(ipamentul te(nic trebuie prevazut cu dispozitive destinate separarii de &iecare sursa de
energie0
-2/ Dispozitivele trebuie sa poata &i identi&icate cu usurinta0
-3/ ,econectarea nu trebuie sa genereze riscuri pentru angajatii in cauza0
Art. 303. - *c(ipamentele te(nicevor &i prevazute cuavertizarile si marcajele necesare pentru asigurarea
securitatii angajatilor0
Art. 304. - Angajatii trebuie sa poata patrunde si sa ramana in conditii de securitate in toate locurile
necesare e&ectuarii operatiilor de productie) de reglare si de intretinere0
Art. 305. - *c(ipamentul te(nic trebuie sa asigure protejarea angajatilor contra riscurilor de supraincalzire
sau aprindere) de degajare a gazelor) pulberilor) lic(idelor) vaporilor sau a altor substante produse)
utilizate sau depozitate in acesta0
Art. 306. - *c(ipamentul te(nic trebuie sa &ie adecvat pentru prevenirea riscurilor de e$plozie ale acestuia
sau ale substantelor produse) utilizate sau depozitate in acesta0
Art. 307. - *c(ipamentul te(nic trebuie sa &ie adecvat pentru a proteja angajatii e$pusi contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directa sau indirecta0
Art. 308. - *c(ipamentul te(nic trebuie montat sau demontat in conditii de securitate) respectand toate
instructiunile care au &ost &urnizate de producator0
Art. 309. - *c(ipamentul te(nic trebuie amplasat) instalat si utilizat ast&el incat sa reduca riscurile pentru
utilizatori si pentru ceilalti angajati) de e$emplu prin asigurarea ca e$ista spatiu su&icient intre partile
mobile ale ec(ipamentului te(nic si structurile &i$e sau mobile din vecinatatea lor si ca toate &ormele de
energie ori substantele utilizate sau produse pot &i &urnizate si1sau evacuate in conditii de securitate0
Art. 310. - +onele periculoase care se ingradesc cu paravane de protectie trebuie sa &ie semnalizate prin
indicatoare de securitate0
Art. 311. - !e interzice punerea in vanzare) vanzarea) importarea) inc(irierea) punerea la dispozitie)
cumpararea) trans&erarea) ac(izitionarea) cedarea1primirea cu orice titlu) a ec(ipamentelor te(nice care
nu sunt insotite de documente in care sa &ie speci&icate masurile de protectie a muncii0
Art. 312. - *c(ipamentele te(nice vor &i amplasate ast&el incat gabaritul &unctional ma$im sa nu
intersecteze caile de circulatie0
Art. 313. - -./ *c(ipamentele te(nice vor &i amplasate ast&el incat intre gabaritul lor &unctional ma$im si
peretii si stalpii cladirilor sau peretii e$cavatiilor subterane sa e$iste o distanta de cel putin <77 mm0
-2/ Distanta de <77 mm dintre gabaritul &unctional si peretii) stalpii cladirilor sau peretii e$cavatiilor
subterane se re&era la situatiile in care in intervalul respectiv se circula sau se deservesc) intretin sau
repara) ec(ipamente te(nice0 In cazurile in care nu se e$ecuta asemenea operatii) distanta poate &i
redusa -c(iar pana la anulare) atunci cand ec(ipamentele te(nice se &i$eaza de pereti) stalpi etc0/) cu
conditia luarii de masuri corespunzatoare) care sa impiedice patrunderea in zona respectiva -ingradiri)
blocari etc0/0
-3/ Distantele dintre ec(ipamentele te(nice deservite de un singur angajat nu trebuie sa &ie mai mici de
<77 mm daca spatiul respectiv serveste pentru deservirea) intretinerea sau repararea) ec(ipamentelor
te(nic0
Art. 314. - Protectorii vor &i vopsiti la e$terior in culoarea ec(ipamentului te(nic) iar la interior) in culoarea
de avertizare standardizata pentru acest scop0 In culoare de avertizare se vopsesc si partile
ec(ipamentelor te(nice pe care se monteaza protectorii0
Art. 315. - Partile mobile ale ec(ipamentelor te(nice care depasesc in timpul &unctionarii gabaritul
acestora trebuie vopsite in dungi alternative galben- negru) in &ormele si dimensiunile standardizate0
Art. 316. - -./ *c(ipamentul te(nic trebuie prevazut cu dispozitive care sa nu permita punerea
accidentala in &unctiune pe perioada cand este in stare de repaus pentru revizii) reparatii sau alte lucrari0
-2/ Pe perioada e&ectuarii reparatiilor se vor utiliza indicatoare de securitate atat pentru interzicerea
cuplarii la surse de energie) cat si pentru interzicerea punerii in &unctiune a ec(ipamentelor te(nice la care
s-a intervenit0
Art. 317. - -./ Probele e$perimentale ale ec(ipamentelor te(nice vor &i conduse de persoane desemnate
de angajator0
-2/ Pentru e&ectuarea probelor e$perimentale) proiectantul ec(ipamentului te(nic impreuna cu persoanele
desemnate trebuie sa elaboreze si sa asigure aplicarea de masuri speciale de protectie a muncii pentru a
se preveni riscurile de accidentare si imbolnavire pro&esionala0
Art. 318. - *c(ipamentul te(nic care poate &i atins de trasnet in timpul utilizarii trebuie protejat prin
mijloace te(nice sau masuri adecvate0
CAPITOLUL II
Principii ergonomice de proiectare si utilizare
Art. 319. - Atunci cand aplica cerintele de sanatate si securitate angajatorul trebuie sa ia in considerare)
in intregime) principiile ergonomice) inclusiv cele re&eritoare la postul de lucru si pozitia angajatilor din
timpul utilizarii ec(ipamentului te(nic0
Art. 320. - Pentru asigurarea cerintelor de securitate si sanatate in munca la proiectarea si utilizarea
ec(ipamentelor te(nice trebuie sa se respecte principiile ergonomice0
Art. 321. - Caracteristicile constructive) &unctionale si de securitate ale ec(ipamentului te(nic trebuie sa
corespunda particularitatilor constitutive) psi(o&iziologice si mentaleale operatorului precum si naturii si
caracteristicilor sarcinii de munca0
Art. 322. - La proiectarea ec(ipamentului te(nic trebuie sa se aiba in vedere dimensiunile corporale
-statice si dinamice) cu imbracaminte corespunzatoare si1sau ec(ipament individual de protectie/ ale
populatiei de utilizatori) clasele dimensiunilor corporale si ale miscarilor articulare) distantele de securitate
si dimensiunile desc(iderilor de acces0
Art. 323. - -./ Proiectarea si amplasarea ec(ipamentului te(nic trebuie sa asigure realizarea cu usurinta a
operatiilor pe care le e&ectueaza operatorul) o pozitie de lucru con&ortabila) miscari in con&ormitate cu
traiectoriile si ritmurile naturale de miscare a corpului sau segmentelor acestuia) reducerea spatiului si
timpului de deplasare) precum si cerinte de &orta situate la un nivel acceptabil0
-2/ La proiectarea ec(ipamentului te(nic trebuie sa se aiba in vedere toate interactiunile acestuia in
procesul muncii -ec(ipament-sarcina- mediu-operator/0
Art. 324. - -./ !emnalele si sursele de in&ormatii ale ec(ipamentului te(nic trebuie proiectate) alese si
amplasate ast&el incat sa &ie compatibile cu capacitatile senzorial-perceptive umane si cu sarcina care
trebuie realizata0
-2/ Numarul si tipurile semnalelor si surselor de in&ormatii trebuie mentinute la minimum necesar pentru
realizarea e&icienta a sarcinii de munca evitandu-se supraincarcarea operatorului cu in&ormatii care nu
sunt strict necesare0
-3/ In realizarea sarcinii de munca trebuie sa se aiba in vedere prioritatea si &recventa elementelor
constitutive ale in&ormatiei si nevoia de &eedbac80 %orma si continutul acestui &eedbac8 trebuie sa &ie
speci&ice si sa &ie bine cunoscute de catre operator0
Art. 325. - -./ Organele de comanda) inclusiv &unctiilelor) trebuie proiectate) alese si amplasate ast&el
incat sa &ie compatibile cu caracteristicile &iziologice -si in special de miscare/ ale partilor corpului utilizate
pentru actionarea lor -maini) degete) picioare etc0/) sa &ie vizibile si usor accesibile iar actionarea lor sa &ie
comoda si sigura0
-2/ Numarul organelor de comanda trebuie mentinut la cel minimum necesar pentru realizarea e&icienta a
sarcinii de munca0
-3/ %unctia organului de comanda trebuie sa &ie usor de identi&icat si sa &ie distincta de &unctia organelor
de comanda asociate sau invecinate0
-4/ Pozitia organului de comanda si miscarea sa) e&ectul sau si &unctia asociata si1sau in&ormatia a&isata
trebuie sa &ie compatibile ast&el incat sa se asigure6
-compatibilitatea intre deplasarea organului de comanda si e&ectul perceput sau reprezentat al actiunii lui
-respectarea Cstereotipurilor de miscareC - legatura spontana intre raspuns si semnalul asteptat/#
-similitudinea intre sensul actionarii organului de comanda si sensul deplasarii indicatorului sursei de
in&ormatii#
-corespondenta intre amplitudinea miscarii) durata si1sau intensitatea actionarii organului de comanda si
miscarea indicatorului sursei de in&ormatii#
-corespondenta spatiala in amplasarea organelor de comanda si a surselor de in&ormatii0
-5/ Trebuie evitata incarcarea inegala a corpului si membrelor in raport cu cerintele de &orta) cu marimea)
&orma si pozitia organelor de comanda0 Cand este necesara o &olosire &recventa si de lunga durata)
actionarea trebuie sa se &aca din pozitia asezat0
Comenzile care cer viteza si precizie mare precum si &orte mici de actionare vor &i repartizate membrelor
superioare) iar cele care necesita &orte mari de actionare) membrelor in&erioare0
-?/ Atunci cand operatorul se muta de la o masina la alta de tip sau &unctie similara) trebuie prevazuta)
atat cat este posibil) o aceeasi amplasare a organelor de comanda si a comenzilor0
CAPITOLUL III
!isteme de comanda
Art. 326. - Organele de comanda ale ec(ipamentului te(nic trebuie sa &ie vizibile si identi&icabile cu
usurinta si) daca este necesar) sa &ie marcate corespunzator0
Art. 327. - Organele de comanda trebuie sa &ie amplasate) de regula) in a&ara zonelor periculoase) ast&el
ca manevrarea lor sa nu genereze riscuri suplimentare0 *le nu trebuie sa antreneze riscuri ca urmare a
unei manevre neintentionate0
Art. 328. - De la postul de comanda principal al ec(ipamentului te(nic) operatorul trebuie sa aiba
posibilitatea de a se asigura ca nici o persoana nu se a&la in zonele periculoase0 Daca acest lucru nu este
posibil) atunci trebuie prevazut un sistem automat de avertizare acustica sau optica care sa preceada
pornirea ec(ipamentului te(nic0 Un angajat e$pus trebuie sa aiba timpul si1sau mijloacele necesare de a
evita riscurile produse de pornirea si1sau oprirea ec(ipamentului te(nic0
Art. 329. - !istemul de comanda trebuie sa prezinte securitate si trebuie ales cu luarea in considerare a
de&ectarilor) perturbatiilor si restrictiilor previzibile sa apara in conditiile de utilizare stabilite0
Art. 330. - -./ Pornirea unui ec(ipament te(nic trebuie sa &ie posibila numai printr-o actiune voluntara
e$ercitata asupra unui organ de comanda prevazut pentru acest scop0
-2/ Cerinta prevazuta la alin0 -./ este obligatorie si pentru6
-repornire dupa oprire din orice cauza#
-comanda unei modi&icari semni&icative a conditiilor de &unctionare -de e$emplu) viteza) presiunea etc0/)
e$ceptand cazurile in care repornirea sau modi&icarea nu prezinta nici un risc pentru angajatii e$pusi0
-3/ Cerinta prevazuta la alin0 -2/ nu se aplica repornirii sau modi&icarii conditiilor de &unctionare care
rezulta din derularea unei secvente normale a unui ciclu automat0
Art. 331. - -./ Orice ec(ipament te(nic trebuie prevazut cu un dispozitiv de comanda care sa-l opreasca
complet si in conditii de securitate0
-2/ Orice post de lucru trebuie prevazut cu un organ de comanda pentru oprirea intregului ec(ipament
te(nic sau numai a unor parti ale acestuia) in &unctie de riscurile e$istente0
-3/ Comanda de oprire a ec(ipamentului te(nic trebuie sa aiba prioritate &ata de comanda de pornire0
Oprirea ec(ipamentului te(nic sau a elementelor periculoase ale acestuia &iind realizata) alimentarea cu
energie a organelor de comanda respective trebuie sa &ie intrerupta0
Art. 332. - Orice ec(ipament te(nic trebuie prevazut cu un dispozitiv pentru oprirea de urgenta atunci
cand riscurile e$istente si timpul normal de oprire impun aceasta0
CAPITOLUL I
*c(ipamentele te(nice mobile) cu sau &ara autopropulsie
Art. 333. - *c(ipamentul te(nic pe care este necesara prezenta angajatilor trebuie amenajat ast&el incat
sa reduca riscurile pentru acestia in timpul deplasarii0
Art. 334. - Atunci cand o blocare accidentala a elementelor de transmisie a puterii intre un ec(ipament
te(nic mobil si accesoriile sale si1sau orice remorca poate genera un risc speci&ic) ec(ipamentul te(nic
mobil trebuie ec(ipat sau adaptat ast&el incat sa se previna blocarile elementelor de transmisie a puterii0
Art. 335. - Atunci cand elementele de transmisie a puterii intre ec(ipamente te(nice mobile se pot
imbacsi sau deteriora prin contact cu solul) trebuie prevazute &acilitati pentru sustinerea acestora0
Art. 336. - -./ *c(ipamentul te(nic mobil pe care este necesara prezenta mai multor angajati) trebuie sa
limiteze) in conditiile e&ective de utilizare) riscurile generate de rasturnarea ec(ipamentului te(nic) ast&el6
-&ie printr-o structura de protectie care sa asigure ca ec(ipamentul nu se rastoarna mai mult de A77 &ata
de perpendiculara la sol#
-&ie printr-o structura care sa asigure un spatiu su&icient imprejurul angajatilor daca rasturnarea poate
depasi A77 &ata de perpendiculara la sol#
-&ie prin alte dispozitive cu e&ect ec(ivalent0
-2/ !tructurile de protectie pot &i parte integranta a ec(ipamentului te(nic0
-3/ !tructurile de protectie nu sunt necesare atunci cand ec(ipamentul te(nic este stabil in cursul
&unctionarii sau atunci cand constructia &ace ca rasturnarea sa &ie imposibila0
-4/ Atunci cand e$ista riscul ca un lucrator sa &ie strivit intre parti ale ec(ipamentului te(nic si sol) in cazul
unei rasturnari a ec(ipamentului) trebuie instalat un sistem de retinere pentru angajatii transportati0
Art. 337. - Autostivuitoarele cu &urca pe care sunt necesari unul sau mai multi angajati trebuie adaptate
sau ec(ipate ast&el incat sa se reduca riscul de rasturnare al autostivuitorului) de e$emplu6
-prin instalarea unei cabine pentru conducator) sau
-printr-o structura care sa previna rasturnarea autostivuitorului) sau
-printr-o structura care sa asigure pentru angajatii in cauza) ramanerea unui spatiu su&icient intre sol si
anumite parti ale autostivuitorului) in caz de rasturnare) sau
-printr-o structura care sa retina angajatii pe scaunul de conducere ast&el incat sa se previna strivirea lor
de parti ale autostivuitorului care se rastoarna0
Art. 338. - *c(ipamentul te(nic cu autopropulsie care in deplasarea sa poate sa genereze riscuri pentru
persoane) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii6
a/ sa aiba &acilitati pentru a preveni pornirea neautorizata#
b/ sa aiba &acilitati adecvate pentru reducerea la minimum a consecintelor unei ciocniri) atunci cand e$ista
mai multe ec(ipamente te(nice care se deplaseaza in acelasi timp pe aceeasi sina#
c/ sa &ie prevazut cu un dispozitiv pentru &ranare si oprire0 Daca conditiile de securitate o cer) in caz de
de&ectare a dispozitivului principal) trebuie sa &ie disponibil) pentru &ranarea si oprirea ec(ipamentului
te(nic) un dispozitiv de ajutor) actionabil prin organe de comanda accesibile cu usurinta sau prin sisteme
automate#
d/ atunci cand campul de vizibilitate directa al conducatorului este necorespunzator din punctul de vedere
al securitatii) trebuie instalate dispozitive au$iliare adecvate pentru imbunatatirea vizibilitatii#
e/ ec(ipamentul te(nic proiectat pentru a &i utilizat pe timpul noptii sau in locuri intunecoase) trebuie dotat
cu un dispozitiv de iluminat adecvat lucrarilor de e&ectuat si trebuie sa asigure o securitate su&icienta
pentru angajati#
&/ ec(ipamentul te(nic la care e$ista un pericol de incendiu) datorat lui insusi ori remorcii si1sau
incarcaturii) susceptibil sa pericliteze angajatii) trebuie ec(ipat cu dispozitive adecvate de stingere a
incendiilor atunci cand ast&el de dispozitive nu sunt disponibile su&icient de aproape de locul de utilizare#
g/ ec(ipamentul te(nic telecomandat trebuie sa se opreasca automat atunci cand iese din spatiul de
actiune al telecomenzii#
(/ ec(ipamentul te(nic telecomandat care) in conditiile prevazute pentru utilizare) poate sa striveasca sau
loveasca angajatii) trebuie sa &ie ec(ipat cu mijloace de protectie &ata de aceste riscuri) in a&ara cazului in
care e$ista alte dispozitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire0
Art. 339. - *c(ipamentul te(nic trebuie sa &ie condus numai de angajati care au &ost instruiti) in mod
adecvat) pentru a conduce in conditii de securitate un ast&el de ec(ipament0
Art. 340. - Daca ec(ipamentul te(nic se deplaseaza intr-o zona in care se lucreaza) trebuie stabilite si
respectate reguli de circulatie adecvate0
Art. 341. - -./ Pentru a se preveni patrunderea angajatilor care se deplaseaza pe jos in zona de operare
a ec(ipamentului te(nic cu autopropulsie) trebuie luate masuri organizatorice adecvate0
-2/ Daca sarcina de munca poate &i indeplinita numai daca sunt prezenti angajati care se deplaseaza pe
jos) trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a se preveni accidentarea acestora de catre
ec(ipament0
Art. 342. - Transportul angajatilor pe ec(ipamente te(nice mobile actionate mecanic este permis numai
daca sunt prevazute amplasamente de securitate in acest scop0 Daca sarcina de munca se e&ectueaza in
timpul deplasarii) vitezele trebuie reduse atat cat este necesar0
Art. 343. - *c(ipamentul te(nic mobil dotat cu un motor cu ardere interna nu trebuie utilizat in zonele in
care se lucreaza daca nu pot &i asigurate cantitati de aer su&iciente ast&el incat sa nu e$iste riscuri pentru
sanatatea sau securitatea angajatilor0
CAPITOLUL
Instalatii si ec(ipamente electrice
!ectiunea .
=eneralitati
Art. 344. - -./ *c(ipamentele electrice trebuie sa &ie ast&el proiectate) &abricate) montate) intretinute si
e$ploatate incat sa &ie asigurata protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica) precum si
protectia impotriva pericolelor datorate in&luentelor e$terne0
-2/ Pentru asigurarea protectiei impotriva pericolelor generate de ec(ipamentele electrice) trebuie
prevazute masuri te(nice pentru ca6
a/ persoanele sa &ie protejate &ata de pericolul de vatamare care poate &i generat la atingerea directa sau
indirecta a partilor a&late sub tensiune#
b/ sa nu se produca temperaturi) arcuri electrice sau radiatii care sa pericliteze viata sau sanatatea
oamenilor#
c/ constructia ec(ipamente lor te(nice sa &ie adecvata mediului pentru ca sa nu se produca incendii si
e$plozii#
d/ persoanele si bunurile sa &ie protejate contra pericolelor generate in mod natural de ec(ipamentul
electric#
e/ izolatia ec(ipamentelor electrice sa &ie corespunzatoare pentru conditiile prevazute0
-3/ Pentru asigurarea protectiei impotriva pericolelor datorate in&luentei e$terne) ec(ipamentele electrice
trebuie6
a/ sa satis&aca cerintele re&eritoare la solicitarile mecanice ast&el incat sa nu &ie periclitate persoanele)
animalele domestice si bunurile#
b/ sa nu &ie in&luentate de conditiile de mediu) ast&el incat sa nu &ie periclitate persoanele) animalele si
bunurile#
c/ sa nu pericliteze persoanele) animalele domestice si bunurile) in conditii previzibile de suprasarcina0
!ectiunea 2
"asuri de protectie impotriva pericolului de electrocutare
Art. 345. - Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri
te(nice si organizatorice0 "asurile organizatorice le completeaza pe cele te(nice in realizarea protectiei
necesare0
Art. 346. - "asurile te(nice care pot &i &olosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere
directa sunt urmatoarele6
a/ acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active -izolarea de protectie/ ale instalatiilor si
ec(ipamentelor electrice#
b/ inc(ideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri e$terioare#
c/ ingradiri#
d/ protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate#
e/ scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau ec(ipamentului electric la care urmeaza a se e&ectua lucrari
si veri&icarea lipsei de tensiune#
&/ utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit#
g/ &olosirea mijloacelor de protectie electroizolante#
(/ alimentarea la tensiune &oarte joasa -redusa/ de protectie#
i/ egalizarea potentialelor si izolarea &ata de pamant a plat&ormei de lucru0
Art. 347. - "asurileo rganizatorice care pot &i aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele6
a/ e$ecutarea interventiilor la instalatiile electrice -depanari) reparari) racordari etc0/ trebuie sa se &aca
numai de personal cali&icat in meseria de electrician) autorizat si instruit pentru lucrul respectiv#
b/ e$ecutarea interventiilor in baza uneia din &ormele de lucru indicate la art0 3<A#
c/ delimitarea materiala a locului de munca -ingradire/#
d/ esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice#
e/ elaborarea unor instructiuni de lucru pentru &iecare interventie la instalatiile electrice#
&/ organizarea si e$ecutarea veri&icarilor periodice ale masurilor te(nice de protectie impotriva atingerilor
directe0
Art. 348. - Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se
aplice numai masuri si mijloace de protectie te(nice0 *ste interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor
te(nice de protectie cu masuri de protectie organizatorice0
Art. 349. - Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de
protectie6 o masura de protectie principala) care sa asigure protectia in orice conditii) si o masura de
protectie suplimentara) care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale0
Cele doua masuri de protectie trebuie sa &ie ast&el alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta0 In locurile
putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este su&icienta aplicarea numai a
unei masuri) considerate principale0
Art. 350. - -./ Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare) prin atingere indirecta) masurile de protectie
care pot &i aplicate sunt urmatoarele6
a/ &olosirea tensiunilor &oarte joase de securitate T%J!#
b/ legarea la pamant#
c/ legarea la nul de protectie#
d/ izolarea suplimentara de protectie) aplicata utilajului) in procesul de &abricare#
e/ izolarea amplasamentului#
&/ separarea de protectie#
g/ egalizarea si1sau dirijarea potentialelor#
(/ deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de de&ect periculoase#
i/ &olosirea mijloacelor de protectie electroizolante0
-2/ *ste interzisa &olosirea drept protectie principala a masurilor indicate la pct0 e/) g/) (/ si i/ 0
%ac e$ceptie instalatiile electrice casnice) la care deconectarea automata la curenti de de&ect poate
constitui mijloc principal de protectie) si stalpii liniilor electrice aeriene de joasa tensiune) la care dirijarea
distributiei potentialelor constituie mijloc principal de protectie0
-3/ Pentru instalatiile si ec(ipamentele electrice de inalta tensiune) sistemul de protectie impotriva
electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza prin aplicarea uneia sau) cumulativ) a mai multor masuri
de protectie) dintre care insa legarea la pamant de protectie este totdeauna obligatorie0
!ectiunea 3
Proiectarea) e$ecutarea si montarea instalatiilor si ec(ipamentelor
electrice
Art. 351. - Proiectantul este obligat sa stabileasca zonele cu atmos&era potential e$ploziva in vederea
alegerii ec(ipamentelor te(nice cu grad corespunzator de protectie0 >ene&iciarul este obligat sa solicite
proiectantului e&ectuarea zonarii0
Art. 352. - alorile de calcul) precum si limitele admise ale curentilor prin corpul omului) ale impedantei
electrice a corpului uman) ale tensiunilor de atingere si de pas si ale tensiunilor de lucru trebuie sa &ie in
con&ormitate cu ane$ele nr0 25 - 370
Art. 353. - In locurile cu pericol de incendiu sau e$plozie trebuie sa &ie luate masuri de protectie impotriva
descarcarilor electrice datorate electricitatii statice -prin legare la pamant a elementelor metalice)
instalarea de dispozitive de neutralizare sau de eliminare a particulelor electrizante etc0/0
Art. 354. - In locurile cu pra& sau umezeala) cu pericol de incendiu sau e$plozie) trebuie sa se &oloseasca
numai utilaje) aparate si ec(ipamente electrice -inclusiv conducte electrice/ de constructie speciala
-etanse la pra&) la umezeala) in constructie antie$ploziva etc0/0
Art. 355. - -./ Protectia la suprasarcina si la curent ma$im trebuie sa &ie ast&el realizata) incat in cazul
aparitiei unui de&ect care poate pune in pericol personalul) sa deconecteze in timp normat instalatia sau
ec(ipamentul electric respectiv0
-2/ !igurantele &uzibile deteriorate trebuie inlocuite numai cu sigurante originale si calibrate) con&orm
indicatiilor proiectantului0
Art. 356. - In cazul in care intreruperea alimentarii cu energie electrica) peste o durata normata) poate
duce la e$plozii) incendii) distrugeri de utilaje) accidente sau pierderi de vieti omenesti) alimentarea cu
energie trebuie sa &ie asigurata din doua surse independente) din care una va constitui alimentarea de
rezerva0
Art. 357. - -./ ,etelele izolate &ata de pamant trebuie sa &ie prevazute cu protectie automata prin controlul
rezistentei de izolatie) care sa semnalizeze si1sau sa deconecteze in cazul punerii la pamant0
-2/ Obligativitatea deconectarii automate) in cazul punerii la pamant a unei &aze) precum si timpul admis
pentru &unctionarea retelei cu un de&ect de izolatie pe una din &aze) in vederea depistarii si eliminarii
de&ectului) trebuie sa &ie reglementate prin normele speci&ice de securitate a muncii0
-3/ ,etelele izolate &ata de pamant din e$cavatiile miniere) cu tensiuni nominale mai mari decat tensiunea
nepericuloasa) trebuie prevazute cu aparate pentru controlul permanent al izolatiei) care sa intrerupa
automat alimentarea cu energie) in ma$imum 7)5 secunde din momentul in care rezistenta de izolatie
scade sub limitele admise pentru tensiunile utilizate0
-4/ ,etelele electrice din locurile de munca cu risc de incendiu si e$plozie) precum si cele din depozitele
de e$plozivi sau carburanti) trebuie prevazute cu dispozitive care sa asigure protectia automata la curenti
de de&ect -PACD/0
Art. 358. - Detaliile si precizarile pentru realizarea sistemelor de protectie trebuie sa corespunda
prevederilor standardelor in vigoare0
Art. 359. - -./ La acoperirea cu materiale electroizolante a partilor active ale instalatiilor si ec(ipamentelor
electrice -izolarea de lucru si de protectie/) materialele electroizolante &olosite trebuie sa &ie rezistente la
solicitarile &izice si c(imice din mediul in care trebuie sa &unctioneze0
-2/ Acoperirea cu vopsea) lac) email) straturi de o$id) material &ibros -tesaturi) &ileuri) benzi de tesatura sau
lemn/ nu constituie o izolare) in sensul protectiei impotriva electrocutarii prin atingere directa0
Art. 360. - -./ Carcasele si invelisurile e$terioare ale instalatiilor si ec(ipamentelor electrice trebuie sa &ie
rezistente la solicitarile &izice si c(imice in mediul in care &unctioneaza0 In a&ara de conditia impusa privind
protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa) carcasele si invelisurile trebuie sa &ie in constructie
corespunzatoare protectiei impotriva incendiilor si e$ploziilor -daca este cazul/0
-2/ La instalatiile de inalta tensiune trebuie sa &ie prevazute blocari mecanice sau electrice) ast&el incat
desc(iderea carcaselor si a ingradirilor de protectie sa &ie posibila numai dupa scoaterea de sub tensiune
a ec(ipamentului electric respectiv0 "anevrarea dispozitivului de blocare trebuie sa poata &i &acuta numai
cu o scula speciala -de e$emplu) c(eie cu cap triung(iular/0
Art. 361. - -./ La proiectarea) e$ecutarea si montarea instalatiilor electrice trebuie sa se prevada distante
si spatii in apropierea ec(ipamentelor electrice si ingradiri de protectie in jurul acestora) ast&el incat
deservirea) intretinerea si repararea acestora sa se poata e&ectua &ara pericol0
Distantele si spatiile minim admise sunt stabilite in normele speci&ice de securitate a muncii0
-2/ Ingradirile de protectie trebuie sa &ie ast&el realizate incat sa nu e$iste elemente sub tensiune
neingradite in zona de activitate a omului -zona de manipulare sau volum de accesibilitate/0
Art. 362. - Tipurile de ingradiri de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere directa) precum si
conditiile de montare) trebuie sa corespunda standardelor in vigoare0
Art. 363. - -./ Partile active ale instalatiilor electrice trebuie sa &ie amplasate la distante de protectie
pentru a nu putea &i accesibile unei apropieri periculoase de piesele a&late normal sub tensiune0
-2/ Acest mijloc de protectie se aplica) de asemenea) la liniile electrice aeriene) prin respectarea
distantelor minime admise &ata de alte obiecte din apropierea liniilor respective0
-3/ La masinile si instalatiile de ridicat cu elemente mobile) cum sunt podurile rulante din incaperile sau
spatiile de productie neelectrice) se admit parti active in constructie desc(isa -&ara carcase inc(ise/) cu
conditia protejarii impotriva atingerii sau apropierii de partile active0
Aceasta se obtine prin amplasarea masinilor si instalatiilor la inaltimi su&icient de mari &ata de caile de
acces si de circulatie ale persoanelor neautorizate pentru e$ploatarea instalatiilor electrice) precum si prin
prevederea de ingradiri inc(ise pe calea de acces a persoanelor autorizate pentru e$ploatarea instalatiilor
electrice respective0
Art. 364. - -./ Obligatiile celui care proiecteaza) &abrica si1sau pune pe piata in vederea utilizarii un
ec(ipament te(nic electric1instalatie de clasa I de protectie sunt urmatoarele6
a/ sa asigure posibilitatea e$ecutarii legaturilor de protectie necesare crearii unui curent de de&ect) in
cazul unui de&ect prin punerea unei &aze la masa si aparitia unei tensiuni periculoase pe masele
ec(ipamentului -instalatiei/) curent de de&ect care sa produca deconectarea ec(ipamentului -instalatiei/
sau sectorului de&ect prin protectia ma$imala de curent a circuitului sau prin alte protectii
corespunzatoare0
b/ ec(ipamentul electric1instalatia sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor a&late
normal sub tensiune0
-2/ Posibilitatea e$ecutarii legaturilor de protectie trebuie sa se asigure ast&el6
-in cazul unui ec(ipament electric1instalatie &i$-a/ acesta -aceasta/ trebuie sa &ie prevazut-a/ cu doua
borne de masa6 una in cutia de borne) langa bornele de alimentare cu energie electrica) pentru
racordarea conductorului de protectie din cablul de alimentare a ec(ipamentului -instalatiei/ si a doua
borna pe carcasa ec(ipamentului -instalatiei/ in e$terior) pentru racordarea vizibila la centura de legare la
pamant sau la alta instalatie de protectie#
-in cazul unui ec(ipament mobil sau portabil) acesta trebuie sa &ie prevazut cu un cablu de alimentare
&le$ibil) prevazut cu o &isa -stec(er/ cu contact de protectie) sau ec(ipamentul sa &ie prevazut cu
posibilitatea racordarii unui cablu &le$ibil de alimentare cu conductor de protectie0
Cablul de alimentare trebuie sa contina un conductor de protectie prin care sa se lege masele
ec(ipamentului de contactele de protectie ale &isei -stec(erului/0
Art. 365. - Cel care proiecteaza) produce sau livreaza un ec(ipament electric1instalatie de clasa II de
protectie trebuie sa-i asigure din &abricatie o izolatie suplimentara -dubla sau intarita/ si o protectie
impotriva atingerii directe a pieselor a&late normal sub tensiune0
Art. 366. - Obligatiile celui care proiecteaza) produce sau livreaza un ec(ipament electric1instalatie de
clasa III de protectie sunt urmatoarele6
-sa asigure alimentarea ec(ipamentului electric1instalatiei la o tensiune &oarte joasa#
-ec(ipamentul electric1instalatia sa nu produca o tensiune mai mare decat tensiunea &oarte joasa#
-ec(ipamentul electric1instalatia sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor a&late
normal sub tensiune0
Art. 367. - Pentru operatiile de montare a instalatiilor) retelelor) utilajelor si ec(ipamentelor electrice) in
instructiunile de securitate a muncii trebuie prevazute masuri privind esalonarea corecta a lucrarilor si
organizarea locului de munca) ast&el incat sa se evite accidentele0
!ectiunea 4
*$ploatarea instalatiilor si ec(ipamentelor electrice
Art. 368. - eri&icarea mijloacelor si a ec(ipamentelor electrice de protectie inainte de utilizare) de
punerea in &unctiune) dupa reparatii sau modi&icari) si apoi periodic -in e$ploatare/ trebuie sa se &aca in
con&ormitate cu prevederile normelor speci&ice0
Art. 369. - *ste interzis ca in e$ploatarea) intretinerea si repunerea in &unctiune a unei instalatii sau a unui
ec(ipament electric) sa se aduca modi&icari &ata de proiect0
In cazurile speciale) se pot e&ectua modi&icari numai cu acordul proiectantului0
Art. 370. - Pentru operatiile de intretinere si reparare a instalatiilor) retelelor) utilajelor si ec(ipamentelor
electrice) in instructiunile de securitate a muncii trebuie prevazute masuri privind esalonarea corecta a
lucrarilor si organizarea locului de munca) ast&el incat sa se evite accidentele0
Art. 371. - -./ Instalatiile electrice in &aza de e$perimentare trebuie sa indeplineasca toate conditiile
prevazute in standarde si norme speci&ice pentru protectia impotriva electrocutarii sau a accidentelor
te(nice0
-2/ *ste interzisa &olosirea instalatiilor sau a ec(ipamentelor electrice improvizate sau necorespunzatoare0
Art. 372. - ,eceptionarea si punerea in &unctiune a unei instalatii sau a unui ec(ipament electric trebuie
&acute numai dupa ce s-a constatat ca s-au respectat normele de protectia muncii0
Art. 373. - La e$ploatarea ec(ipamentelor electrice trebuie sa e$iste urmatoarele documente6
a/ instructiuni de e$ploatare#
b/ instructiuni de protectie impotriva pericolului de electrocutare#
c/ instructiuni de interventie si acordare a primului ajutor in caz de electrocutare#
d/ programul de veri&icari periodice ale ec(ipamentelor electrice si ale instalatiilor si mijloacelor de
protectie impotriva pericolului de electrocutare0
Art. 374. - Ingradirile mobile trebuie sa se &oloseasca pentru protectia persoanelor numai in timpul
e$ecutarii unor lucrari in instalatiile electrice) impotriva apropierii directe sau prin intermediul unor
elemente de lucru -scule) conductoare etc0/ de partile active) la distante mai mici decat cele minime
admise de protectie0
Art. 375. - Distantele de protectie minime admise) care trebuie respectate in timpul lucrarilor in instalatiile
electrice) sunt stabilite in standardele si normele speci&ice in vigoare) in &unctie de conditiile speci&ice6
categoria instalatiei electrice) tensiunea de lucru) modul de supraveg(ere a angajatilor) pozitia de lucru)
zona de manipulare0
Art. 376. - -./ In cazul lucrarilor care se e$ecuta cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau
ec(ipamentelor electrice) trebuie scoase de sub tensiune urmatoarele elemente6
-partile active a&late sub tensiune) la care urmeaza a se lucra#
-partile active a&late sub tensiune la care nu se lucreaza) dar se gasesc la o distanta mai mica decat limita
admisa la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru -utilaje) unelte etc0/) indicata in
documentatia te(nica speci&ica#
-partile active a&late sub tensiune ale instalatiilor situate la o distanta mai mare decat limita admisa) dar
care) datorita lucrarilor care se e$ecuta in apropiere) trebuie scoase de sub tensiune0
-2/ Detaliile si precizarile privind realizarea celor mentionate mai sus se stabilesc in documentatia te(nica
speci&ica in vigoare pentru securitatea muncii la instalatiile electrice) in &unctie de conditiile speci&ice0
Art. 377. - Obligatiile celui care utilizeaza un ec(ipament electric1instalatie de clasa I de protectie sunt
urmatoarele6
a/ sa e$ecute legaturile de protectie necesare pentru asigurarea protectiei impotriva electrocutarii in cazul
unui de&ect soldat cu aparitia unei tensiuni periculoase de atingere#
b/ sa asigure deconectare aautomata a ec(ipamentului electric1instalatiei sau sectorului de&ect si
disparitia tensiunii periculoase de atingere#
c/ sa veg(eze ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor a&late normal sub tensiune sa nu &ie
inlaturata sau deteriorata0
Art. 378. - Obligatiile celui care utilizeaza un ec(ipament electric1instalatie de clasa II de protectie sunt
urmatoarele6
a/ sa veg(eze ca izolatia suplimentara a ec(ipamentului electric1instalatiei sa nu &ie deteriorata sau
eliminata#
b/ sa veg(eze ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor a&late normal sub tensiune sa nu &ie
inlaturata sau deteriorata0
Art. 379. - Obligatiile celui care utilizeaza un ec(ipament electric1instalatie de clasa III de protectie sunt
urmatoarele6
a/ sa alimenteze ec(ipamentul electric sau instalatia la tensiunea &oarte joasa pentru care au &ost
proiectate sa &unctioneze#
b/ sursa de tensiune trebuie sa &ie ast&el construita incat sa nu permita aparitia in circuitul de tensiune
&oarte joasa a unei tensiuni mai mari0 Daca se utilizeaza un trans&ormator coborator) acesta trebuie sa &ie
un trans&ormator de separare -de siguranta/#
c/ izolatia circuitului de &oarte joasa tensiune trebuie sa &ie de asa natura incat sa nu permita aparitia unei
tensiuni mai mari din alte circuite) in circuitul de tensiune &oarte joasa#
d/ sa veg(eze ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor a&late normal sub tensiune sa nu &ie
inlaturata sau deteriorata0
Art. 380. - -./ In cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune este necesara legarea la pamant si in
scurtcircuit a conductoarelor de &aza) operatie care trebuie sa se e$ecute imediat dupa veri&icarea lipsei
de tensiune0
Prin e&ectuarea legaturilor la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se asigure protectia angajatului impotriva
aparitiei accidentale a tensiunii la locul de munca) descarcarea partilor scoase de sub tensiune de
sarcinile capacitive remanente si protectia impotriva tensiunilor induse0
-2/ Dispozitivele de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa &ie con&orm standardelor in vigoare0
-3/ !ectiunile minime ale conductoarelor si elementelor) modul de aplicare a dispozitivelor de
scurtcircuitare) precum si masurile organizatorice legate de aplicarea acestor dispozitive) trebuie sa &ie
indicate in instructiunile de securitate a muncii pentru instalatiile electrice) in &unctie de conditiile speci&ice
-categoria instalatiei electrice) scopul legarilor in scurtcircuit si la pamant etc0/0
Art. 381. - -./ %olosirea mijloacelor de protectie electro izolante este obligatorie atat la lucrari in instalatiile
scoase de sub tensiune) cat si in cazul lucrarilor e&ectuate &ara scoatere de sub tensiune a instalatiilor si a
ec(ipamentelor electrice0
-2/ Acestea din urma se e&ectueaza de catre personal autorizat pentru lucrul sub tensiune0
La instalatiile de joasa tensiune &olosirea mijloacelor individuale de protectie electroizolante constituie
singura masura te(nica de protectie si se &oloseste cumulat cu masurile organizatorice0
-3/ La instalatiile de inalta tensiune) aceasta masura se aplica cumulat cu alte mijloace de protectie0
Art. 382. - Instalatiile sau locurile unde e$ista sau se e$ploateaza ec(ipamente electrice trebuie sa &ie
dotate) in &unctie de lucrarile si conditiile de e$ploatare) cu urmatoarele categorii de mijloace de protectie6
a/ mijloace de protectie care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia &ata de elementele
a&late sub tensiune sau &ata de pamant -prajini electroizolante pentru actionarea separatoarelor)
manipularea indicatoarelor mobile de tensiune) montarea scurtcircuitoarelor etc0) scule cu manere
electroizolante) covoare si plat&orme electroizolante) manusi si incaltaminte electroizolante etc0/#
b/ detectoare mobile de tensiune) cu ajutorul carora se veri&ica prezenta sau lipsa tensiunii#
c/ garnituri mobile de legare la pamant si in scurtcircuit#
d/ panouri) paravane) imprejmuiri -ingradiri/#
e/ panouri de semnalizare0
Art. 383. - *$ploatarea ec(ipamentelor electrice trebuie &acuta numai de catre personal cali&icat) autorizat
si instruit a lucra cu respectivele ec(ipamente0
Art. 384. - -./ Intretinerea) reglarea) depanarea) repararea si prima punere sub tensiune a
ec(ipamentelor electrice trebuie &acuta numai de personal cali&icat in meseria de electrician) autorizat si
instruit pentru aceste operatii la ec(ipamentele respective0
-2/ Intretinerea) reglarea) depanarea) repararea si punerea sub tensiune a ec(ipamentelor electrice
trebuie &acute con&orm instructiunilor special intocmite de unitatea care e$ecuta aceste operatii0
-3/ Autorizarea personalului pentru lucru la instalatiile te(nice electrice in activitatile de e$ploatare)
intretinere si reparatii) trebuie &acuta con&orm regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul
de vedere al normelor de protectia muncii) pe baza de e$amen medical) psi(ologic) si test de veri&icare a
cunostintelor pro&esionale) de protectia muncii si de acordare a primului ajutor0
Art. 385. - "anevrarea si e$ploatarea instalatiilor) utilajelor) ec(ipamentelor si aparatelor care utilizeaza
energia electrica si la care este posibila atingerea directa a pieselor a&late normal sub tensiune) indi&erent
de valoarea tensiunii) este permisa numai personalului cali&icat) instruit si autorizat pentru aceasta
-angajatii de la electroliza) cracare) sudare electrica) instalatii de pornit autove(icule etc0/0
Art. 386. - La utilizarea trans&ormatoarelor) generatoarelor si convertizoarelor de sudare electrica) in locuri
de munca periculoase si &oarte periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare) trebuie
sa &ie luate masuri care sa asigure protectia la atingerea accidentala a portiunilor neizolate ale circuitului
de sudura0
"asurile de protectie trebuie sa &ie precizate in normele speci&ice de securitate a muncii0
Art. 387. - Automacaralele care lucreaza in apropierea liniilor electrice aeriene trebuie sa &ie ec(ipate cu
dispozitive de semnalizare a intrarii bratului in zona de in&luenta a acestora0
Art. 388. - *$ecutarea manevrelor la instalatiile de producere) transport si distribuire a energiei electrice)
trebuie &acuta numai de catre personal cali&icat) autorizat si instruit pentru operatiile respective) si numai
la instalatiile pentru care a &ost autorizat0
Art. 389. - -./ Interventiile la instalatiile) utilajele) ec(ipamentelesi aparatele care utilizeaza energia
electrica sunt permise numai in baza unei autorizatii de lucru scrise -AL/) sau in baza unor instructiuni
te(nice interne de protectie a muncii -ITI-P"/ sau a atributiilor de serviciu -A!/ sau a dispozitiilor verbale
-D/ sau a unor procese verbale -P/ sau a obligatiilor de serviciu -O!/ sau pe proprie raspundere -P,/0
-2/ "odul de lucru in baza &iecarei din &ormele indicate la paragra&ul . sunt precizate in normele speci&ice
de securitate a muncii0
Art. 390. - -./ !e interzice e$ecutarea de lucrari la instalatiile electrice pe timp de ploaie) &urtuna) viscol0
-2/ !e interzice e$ecutarea de lucrari la instalatiile electrice &ara intreruperea tensiunii) daca locul
respectiv nu este bine iluminat0
Art. 391. - Pentru prevenirea accidentelor de munca provocate de curentul electric) toate instalatiile si
mijloacele de protectie trebuie veri&icate la receptie) inainte de darea in &unctiune) si apoi periodic in
e$ploatare) precum si dupa &iecare reparatie sau modi&icare0
Art. 392. - !erviciul de intretinere trebuie sa intocmeasca lista veri&icarilor periodice pentru &iecare utilaj
electric si sa e$ecute aceste veri&icari0 *ste strict interzisa punerea sub tensiune a instalatiei) utilajului sau
ec(ipamentului care nu a corespuns la una din aceste veri&icari0
CAPITOLUL I
Instalatii sub presiune) de ridicat si de transportat
!ectiunea .
=eneralitati
Art. 393. - Proiectarea) &abricarea) montarea) e$ploatarea si veri&icarea instalatiilor sub presiune) de
ridicat si de transportat) trebuie sa se &aca in con&ormitate cu prescriptiile te(nice - colectia Inspectiei
pentru cazane) recipiente sub presiune si instalatii de ridicat -I!CI,/ si normele de protectia muncii
aplicabile0
Art. 394. - !e interzice utilizarea instalatiilor sub presiune) de ridicat si de transportat) &ara avizul te(nic si
veri&icarea I!CI,0
Art. 395. - *$ecutarea interventiilor la instalatiile sub presiune) de ridicat si de transportat -depanari)
reparatii) modi&icari) racordari etc0/ trebuie sa se &aca numai de catre personal cali&icat) instruit si autorizat
in acest scop) con&orm prescriptiilor te(nice - colectia I!CI,0
!ectiunea 2
Instalatii de ridicat sarcini
Art. 396. - Atunci cand un ec(ipament te(nic pentru ridicarea sarcinilor este instalat in mod permanent)
rezistenta si stabilitatea in timpul utilizarii trebuie asigurata tinand seama) in particular) de sarcinile care
se vor ridica si de solicitarile produse in locurile de suspendare sau de &i$are pe structuri0
Art. 397. - -./ *c(ipamentele te(nice pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa &ie marcate vizibil cu sarcina
nominala si atunci cand este necesar) cu sarcina nominala pentru &iecare con&iguratie a ec(ipamentului0
-2/ Dispozitivele de legare sau de prindere a sarcinii trebuie marcate ast&el incat sa &ie posibila
identi&icarea caracteristicilor esentiale pentru utilizarea in conditii de securitate0
-3/ *c(ipamentul te(nic care n-a &ost destinat pentru ridicarea persoanelor dar care ar putea &i utilizat in
acest scop datorita unei posibile con&uzii) trebuie marcat in mod adecvat si vizibil pentru evitarea unei
ast&el de erori0
Art. 398. - *c(ipamentul te(nic care se instaleaza permanent trebuie instalat ast&el incat sa &ie reduse
riscurile ca sarcinile6
a/ sa loveasca angajatii#
b/ sa se deplaseze periculos sau sa cada liber#
c/ sa se desprinda neintentionat0
Art. 399. - -./ *c(ipamentul te(nic pentru ridicarea sau deplasarea angajatilor trebuie sa &ie ast&el incat6
a/ sa previna riscul de cadere al (abitaclului) atunci cand acesta e$ista) cu ajutorul unor dispozitive
adecvate#
b/ sa previna riscul de cadere a utilizatorului din (abitaclu) atunci cand acesta e$ista#
c/ sa previna riscul de strivire) de prindere sau de lovire a utilizatorului) in particular) printr-un contact
intamplator cu obiecte#
d/ sa asigure ca persoanele blocate in (abitaclu) in eventualitatea unui incident) nu sunt e$puse la pericol
si pot &i deblocate0
-2/ Daca) din motive datorate amplasamentului si inaltimilor di&erite) riscurile vizate la alin0 -./ pct0 a/ nu
pot &i evitate prin nici o masura de securitate) trebuie instalat un cablu cu coe&icient de siguranta marit0
-3/ Cablul mentionat la alin0 -2/ trebuie veri&icat in &iecare zi de lucru0
Art. 400. - *c(ipamentul te(nic care este mobil sau care poate &i demontat si care este destinat pentru
ridicarea sarcinilor) trebuie utilizat ast&el incat sa &ie asigurata stabilitatea sa in toate conditiile previzibile)
tinand seama de natura solului0
Art. 401. - -./ Persoanele pot &i ridicate numai prin intermediul ec(ipamentului te(nic si a accesoriilor
prevazute in acest scop0
-2/ In mod e$ceptional) ec(ipamentul te(nic care nu este special destinat pentru ridicarea persoanelor)
poate &i utilizat in acest scop) cu conditia sa &ie luate masuri adecvate pentru asigurarea securitatii si
supraveg(erii permanente0
-3/ Atat timp cat pe ec(ipamentul te(nic destinat pentru ridicarea sarcinilor se a&la angajati) trebuie
asigurata prezenta permanenta in postul de comanda0 Persoanele ridicate trebuie sa dispuna de mijloace
de comunicare &iabile0 In eventualitatea aparitiei unui pericol trebuie sa e$iste mijloace pentru evacuarea
acestora in siguranta0
Art. 402. - -./ Trebuie luate masuri pentru a se asigura ca sub sarcinile suspendate nu sunt prezenti
angajati) cu e$ceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru realizarea e&ectiva a sarcinii de
munca0
-2/ !arcinile nu trebuie sa &ie deplasate pe deasupra locurilor de munca neprotejate in care angajatii sunt
prezenti in mod curent0
-3/ Daca procesul de munca nu se poate des&asura in alt mod) trebuie stabilite si aplicate metode si
procedee adecvate) atunci cand este cazul0
Art. 403. - Dispozitivele de legare sau de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie alese in &unctie de
sarcinile care se manipuleaza) de locurile de legare sau de prindere si de conditiile atmos&erice) tinandu-
se seama de modul si con&iguratia legarii0 Ansamblul dispozitivului de legare sau de prindere trebuie
marcat vizibil) ast&el incat utilizatorii sa &ie avertizati asupra caracteristicilor sale) atunci cand ansamblul nu
se demonteaza dupa utilizare0
Art. 404. - Dispozitivele de legare sau de prindere trebuie depozitate ast&el incat sa e$iste certitudinea ca
nu se vor deteriora sau degrada0
Art. 405. - Atunci cand doua sau mai multe ec(ipamente te(nice utilizate pentru ridicarea sarcinilor
neg(idate sunt instalate sau montate la un loc de munca ast&el incat razele lor de actiune se
intersecteaza) trebuie luate masuri adecvate pentru a se preveni ciocnirea intre sarcini si1sau parti ale
ec(ipamentelor te(nice0
Art. 406. - Atunci cand se utilizeaza un ec(ipament te(nic mobil pentru ridicarea sarcinilor neg(idate)
trebuie luate masuri pentru a se preveni bascularea) rasturnarea sau) atunci cand este necesar)
deplasarea ori alunecarea ec(ipamentului0 Trebuie e&ectuate veri&icari pentru a avea certitudinea ca
aceste masuri au &ost corect e$ecutate0
Art. 407. - Daca operatorul unui ec(ipament te(nic) destinat pentru ridicarea sarcinilor neg(idate) nu
poate observa intregul traseu al sarcinii) &ie direct) &ie prin intermediul unui ec(ipament au$iliar care
&urnizeaza in&ormatiile necesare) atunci o persoana competenta trebuie sa comunice cu operatorul pentru
a-l g(ida si trebuie luate masuri organizatorice pentru a se preveni ciocnirile cu sarcina care pot sa
pericliteze angajatii0
Art. 408. - Procesul de munca trebuie organizat ast&el incat atunci cand un legator de sarcina leaga sau
elibereaza sarcina) aceste operatii sa &ie e&ectuate in conditii de securitate) in particular prin e$istenta la
angajat a comenzilor directe sau indirecte ale ec(ipamentului te(nic0
Art. 409. - -./ Toate operatiile de ridicare trebuie stabilite corect) supraveg(eate si e&ectuate
corespunzator pentru a asigura securitatea angajatilor0
-2/ In particular) daca o sarcina este ridicata simultan cu doua sau mai multe ec(ipamente te(nice pentru
ridicarea sarcinilor neg(idate) trebuie stabilite si aplicate metode si procedee care sa asigure o buna
coordonare a operatorilor0
Art. 410. - -./ Daca ec(ipamentul te(nic destinat pentru ridicarea sarcinilor neg(idate nu poate retine
sarcina) in cazul unei de&ectari totale sau partiale) trebuie luate masuri adecvate pentru a se evita
e$punerea angajatilor la orice risc rezultant0
-2/ !arcinile suspendate nu trebuie lasate &ara supraveg(ere in a&ara cazului in care patrunderea in zona
periculoasa este prevenita iar legarea) prinderea si retinerea sarcinii con&era o securitate deplina0
Art. 411. - Utilizarea in aer liber a ec(ipamentelor te(nice destinate pentru ridicarea sarcinilor neg(idate
trebuie interzisa atunci cand conditiile meteorologice se deterioreaza pana la punctul in care se
pericliteaza utilizarea in conditii de securitate a ec(ipamentului) e$punandu-se angajatii la riscuri0 !e vor
lua masuri de protectie adecvate pentru a se preveni orice risc pentru angajati) in particular) pentru a se
preveni rasturnarea ec(ipamentului te(nic0
CAPITOLUL II
*c(ipamente te(nice prevazute pentru lucrul temporar la
inaltime
!ectiunea .
=eneralitati
Art. 412. - Daca lucrul temporar la inaltime nu poate &i e&ectuat in conditii de securitate si in conditii
ergonomice adecvate) de pe o supra&ata convenabila) trebuie alese cele mai adecvate ec(ipamente
te(nice pentru a se asigura si mentine conditii de lucru nepericuloase0 Trebuie acordata prioritate
masurilor de protectie colectiva &ata de masurile de protectie individuala0 Dimensionarea ec(ipamentului
te(nic trebuie adaptata naturii lucrarii de e$ecutat) di&icultatilor previzibile si sa permita circulatia &ara
pericol0
Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de munca pentru lucrul temporar la inaltime trebuie ales in
&unctie de &recventa sa de utilizare) de inaltimea ce trebuie atinsa si de durata utilizarii0 Alegerea &acuta
trebuie sa permita evacuarea in caz de pericol iminent0
Trecerea) intr-un sens sau altul) intre un mijloc de acces si plat&orme) plansee sau pasarele nu trebuie sa
genereze riscuri suplimentare de cadere0
Art. 413. - !carile nu pot &i utilizate ca posturi de lucru la inaltime decat in conditiile in care) tinand seama
de prevederile art0 4.2) utilizarea altor ec(ipamente te(nice mai sigure nu este justi&icata din cauza
nivelului redus de risc si din cauza) &ie a duratei reduse de utilizare) &ie a caracteristicilor e$istente ale
spatiului de acces pe care angajatorul nu le poate modi&ica0
Art. 414. - Pot &i utilizate metode de acces si de pozitionare cu ajutorul &rang(iilor numai in cazurile in
care) in &unctie de aprecierea riscului) lucrarea respectiva poate &i e$ecutata in conditii de securitate si1sau
nu este justi&icata utilizarea unui ec(ipament te(nic mai sigur0
Tinand seama de aprecierea riscului si) in special) in &unctie de durata lucrului si de restrictiile de natura
ergonomica) trebuie prevazut un scaun dotat cu accesoriile corespunzatoare0
Art. 415. - In &unctie de tipul de ec(ipament te(nic ales pe baza punctelor precedente) trebuie identi&icate
masurile adecvate de reducere a riscurilor pentru angajati) riscuri inerente acestui tip de ec(ipament0
Daca este necesar) trebuie prevazuta instalarea unor mijloace de protectie impotriva caderilor0
Aceste mijloace trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare care sa opreasca sau sa
impiedice caderile de la inaltime si sa previna) in limitele posibilului) producerea de leziuni angajatilor0
"ijloacele de protectie colectiva impotriva caderilor nu trebuie sa &ie intrerupte decat in dreptul punctului
de acces al unei scari mobile sau &i$e0
Art. 416. - Atunci cand e$ecutarea unei lucrari speci&ice necesita indepartarea temporara a unui mijloc de
protectie colectiva impotriva caderilor) trebuie luate masuri de securitate compensatorii) e&iciente0 Lucrul
nu poate &i e&ectuat &ara adoptarea prealabila a acestor masuri0 Imediat dupa ce lucrarea speci&ica a &ost
terminata) de&initiv sau temporar) trebuie montate la loc mijloacele de protectie colectiva impotriva
caderilor0
Art. 417. - Lucrul temporar la inaltime trebuie e&ectuat numai atunci cand conditiile meteorologice nu
pericliteaza securitatea si sanatatea angajatilor0
!ectiunea 2
Utilizarea scarilor
Art. 418. - !carile vor &i amplasate ast&el incat sa le &ie asigurata stabilitatea in timpul utilizarii0 Picioarele
scarilor portabile se vor amplasa pe un suport stabil) rezistent) de dimensiuni corespunzatoare si imobil
ast&el incat treptele sa ramana in pozitie orizontala0 !carile suspendate) cu e$ceptia celor din &rang(ie vor
&i &i$ate in mod sigur) ast&el incat sa nu se deplaseze si sa &ie evitata orice miscare de balans0
Art. 419. - Alunecarea picioarelor scarilor portabile va &i impiedicata in timpul utilizarii) &ie prin &i$area partii
superioare sau in&erioare a lonjeroanelor) &ie prin orice alt dispozitiv antiderapant sau procedeu de egala
e&icienta0
!carile de acces trebuie sa aiba o lungime ast&el incat sa depaseasca in mod su&icient nivelul de acces)
cu e$ceptia situatiei in care au &ost luate alte masuri care sa garanteze o &i$are sigura0 !carile articulate
sau scarile culisante trebuie utilizate ast&el incat sa &ie impiedicata miscarea relativa intre subansamble0
!carile mobile trebuie imobilizate inainte de urcarea pe ele0
Art. 420. - !carile trebuie utilizate ast&el incat) in orice moment) angajatii sa aiba posibilitatea de prindere
cu mana si un suport de sustinere sigur0 In special) purtarea cu mana a sarcinilor pe o scara nu trebuie sa
impiedice mentinerea unei prinderi sigure cu mana0
!ectiunea 3
Utilizarea sc(elelor
Art. 421. - Atunci cand nu este disponibil breviarul de calcul al sc(elei alese sau nu sunt prevazute in
acesta con&iguratiile structurale avute in vedere) trebuie e&ectuat un calcul de rezistenta si de stabilitate)
cu e$ceptia cazului in care aceasta sc(ela este asamblata prin respectarea unei con&iguratii tip) general
recunoscute0
Art. 422. - In &unctie de comple$itatea sc(elei alese) trebuie intocmit) de catre o persoana competenta) un
plan de montare) utilizare si demontare0
Acest plan poate avea &orma unui plan general) completat de planuri de detaliu pentru componentele
speci&ice sc(elei respective0
Art. 423. - *lementele de sprijin ale unei sc(ele trebuie protejate impotriva pericolului de alunecare) ori
prin &i$are pe supra&ata de sprijin) ori prin alt procedeu de egala e&icienta) iar supra&ata de sprijin sa aiba o
capacitate portanta satis&acatoare0 Trebuie asigurata stabilitatea sc(elei0 Trebuie prevenita) cu ajutorul
unor dispozitive adecvate) deplasarea neasteptata a sc(elelor pe roti) in timpul lucrului la inaltime0
Art. 424. - Dimensiunile) &orma si dispunerea plat&ormelor unei sc(ele trebuie adaptate naturii lucrarii de
e$ecutat si corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le suporte si sa permita lucrul si circulatia in
securitate0 Plat&ormele sc(elelor trebuie montate ast&el incat componentele lor sa nu se deplaseze in
cazul utilizarii normale0 Intre componentele plat&ormelor si mijloacele verticale de protectie colectiva
impotriva caderilor nu trebuie sa e$iste goluri periculoase0
Art. 425. - Atunci cand unele parti ale unei sc(ele nu sunt gata de intrebuintare) de e$emplu in timpul
montarii) demontarii sau modi&icarilor) aceste parti trebuie semnalizate prin panouri de avertizare de
pericol general) con&orm reglementarilor in vigoare si vor &i delimitate in mod corespunzator prin obstacole
&izice care sa impiedice accesul in zona periculoasa0
Art. 426. - !c(elele nu pot &i montate) demontate sau modi&icate substantial decat sub supraveg(erea
unei persoane competente si de catre angajati care au &ost instruiti corespunzator si con&orm operatiilor
prevazute) re&eritor la riscurile speci&ice) in con&ormitate cu art0 2<? si insistandu-se in special asupra6
a/ intelegerii planului de montare) demontare sau modi&icare a sc(elei respective#
b/ securitatii in timpul montarii) demontarii sau modi&icarii sc(elei respective#
c/ masurilor de prevenire a riscurilor de cadere a persoanelor sau a obiectelor#
d/ masurilor de securitate in cazul sc(imbarii conditiilor meteorologice care ar putea prejudicia securitatea
sc(elei respective#
e/ conditiilor re&eritoare la sarcina admisibila#
&/ oricarui alt risc pe care il pot include operatiile de montare) demontare si modi&icare0
Conducatorul locului de munca si angajatii respectivi trebuie sa aiba la dispozitie planul de montare si
demontare la care se &ace re&erire la art0 422) in special toate instructiunile pe care acesta le poate
cuprinde0
!ectiunea 4
Te(nici de acces si de pozitionare cu ajutorul &rang(iilor
Art. 427. - La utilizarea te(nicilor de acces si de pozitionare cu ajutorul &rang(iilor trebuie respectate
urmatoarele conditii6
a/ sistemul trebuie sa includa cel putin doua &rang(ii ancorate separat) una constituind mijlocul de acces)
de coborare si de sustinere -&rang(ie de lucru/ si cealalta mijlocul de asigurare -&rang(ie de securitate/#
b/ angajatii trebuie dotati cu o centura comple$a corespunzatoare) sa o utilizeze si sa &ie legati prin
aceasta centura la &rang(ia de securitate#
c/ &rang(ia de lucru trebuie ec(ipata cu un dispozitiv de coborare si urcare sigur si sa includa un sistem
de autoblocare care sa impiedice caderea utilizatorului in cazul in care acesta si-ar pierde controlul
miscarilor0 %rang(ia de securitate trebuie ec(ipata cu un dispozitiv mobil de oprire a caderii care sa
insoteasca angajatul in timpul deplasarii#
d/ uneltele si celelalte accesorii pe care le utilizeaza un angajat trebuie legate de centura comple$a sau
de scaunul angajatului sau atasate printr-un alt mijloc corespunzator#
e/ lucrul trebuie organizat si supraveg(eat in mod corect ast&el incat angajatului sa-i poata &i dat un ajutor
imediat) in caz de urgenta#
&/ angajatii respectivi trebuie) con&orm art0 2<? sa primeasca o instruire corespunzatoare si speci&ica
operatiilor avute in vedere) in special asupra procedurilor de salvare0
In situatiile e$ceptionale in care) tinand seama de evaluarea riscurilor) utilizarea unei a doua &rang(ii ar
mari periculozitatea lucrului) poate &i permisa utilizarea unei singure &rang(ii in conditiile in care au &ost
luate masuri corespunzatoare pentru asigurarea securitatii) in con&ormitate cu reglementarile in vigoare0
CAPITOLUL III
*c(ipamente pentru &luide energetice
Art. 428. - Din categoria &luidelor energetice &ac parte o$igenul) acetilena) aerul comprimat) gazele
lic(e&iate) gazele naturale si &abricate) (idrogenul etc0) care prezinta riscuri ridicate de accidentare si
imbolnavire pro&esionala0
Art. 429. - Proiectarea) &abricarea) amplasarea) utilizarea si veri&icarea ec(ipamentelor te(nice pentru
&luide energetice se va &ace con&orm normelor speci&ice) precum si a instructiunilor te(nice in domeniu0
Art. 430. - Producatorii sunt obligati sa intocmeasca si sa puna la dispozitia bene&iciarilor instructiuni de
utilizare si instructiuni de protectie a muncii pentru &iecare &luid energetic0
Art. 431. - -./ !e interzice utilizarea ec(ipamentelor pentru &luide energetice daca acestea nu sunt
prevazute cu toate dispozitivele de siguranta) aparatura de masura) control) reglare si protectie necesare
des&asurarii activitatii in conditii de securitate0
-2/ !e interzice utilizarea instalatiei pentru &luide energetice in conditiile in care dispozitivele si aparatele
mentionate la alin0 -./ sunt de&ecte sau descompletate sau neveri&icate -neetalonate/0
Art. 432. - Producatorii si utilizatorii de &luide energetice trebuie sa aiba program propriu de prevenire si
lic(idare a avariilor si urmarilor acestora0
CAPITOLUL I'
*c(ipamente portabile si unelte manuale
Art. 433. - *c(ipamentele portabile actionate electric sau pneumatic vor &i prevazute cu dispozitive care
sa impiedice &unctionarea lor necomandata0
Art. 434. - *c(ipamentele portabile actionate electric sau pneumatic vor &i ast&el concepute) incat la
lasarea lor din mana sa se intrerupa actionarea miscarii mecanismului portscula0
Art. 435. - Tuburile &le$ibile pentru alimentarea cu aer comprimat a ec(ipamentelor portabile trebuie sa
corespunda presiunii de lucru0 a &i asigurata &i$area lor pe racorduri0
Art. 436. - *c(ipamentele portabile rotative cu actionare pneumatica trebuie sa &ie prevazute cu sistem
de limitare automata a cresterii accidentale a turatiei arborelui peste valorile admise0
Art. 437. - -./ Cozile si manerele uneltelor manuale vor &i netede) bine &i$ate) si vor avea dimensiuni si
&orme ergonomice) care sa permita prinderea lor sigura si comoda0
-2/ Cozile si manerele din lemn se vor e$ecuta din lemn de esenta tare) cu &ibrele a$iale drepte) &ara
noduri) crapaturi si asc(ii desprinse0 Pentru &i$area cozilor si manerelor din lemn se vor &olosi pene
metalice corespunzatoare0
-3/ Utilizarea aceluiasi maner la mai multe unelte manuale se admite numai pentru trusele de unelte
construite in mod special cu maner demontabil0
Art. 438. - -./ Uneltele de percutie -ciocanele) daltile) dornurile) capuitoarele si toate uneltele de mana
similare/ vor &i e$ecutate din oteluri corespunzatoare) in asa &el incat) sub actiunea e&orturilor la care sunt
supuse in timpul lucrului) partea activa sa nu su&ere de&ormari permanente) &isuri sau desprinderi de
asc(ii0
-2/ %olosirea uneltelor de percutie de&ormate) in&lorite) stirbite sau improvizate este interzisa0
Art. 439. - Uneltele manuale &olosite in mediu cu gaze) vapori sau pulberi in&lamabile sau e$plozive) vor &i
con&ectionate din materiale care nu produc scantei prin lovire sau &recare si care) in contact cu atmos&era
respectiva) ar putea initia incendii sau e$plozii0
Art. 440. - -./ Uneltele manuale prevazute cu articulatii) cu &oar&eci) clesti etc0) vor avea o constructie
robusta si nu vor prezenta &recari mari sau jocuri in articulatii) care pot duce la e&orturi suplimentare
pentru actionare sau la nesiguranta in timpul lucrului0
-2/ >ratele de actionare ale acestor unelte vor &i ast&el concepute incat la inc(idere sa ramana un spatiu
su&icient intre ele) pentru a se preveni prinderea degetelor sau a altor parti ale organismului uman0
Art. 441. - La e$ecutarea lucrarilor la inaltime) uneltele manuale vor &i pastrate in genti rezistente si vor &i
&i$ate corespunzator) pentru a &i asigurate impotriva caderii0
Art. 442. - In timpul transportului) partile periculoase ale uneltelor manuale) ca taisuri) var&uri etc0) vor &i
acoperite cu teci sau aparatori adecvate0
Art. 443. - Uneltele manuale vor &i veri&icate la inceputul &iecarui sc(imb0 *ste interzisa utilizarea acelor
unelte manuale care nu se prezinta intr-o stare te(nica corespunzatoare0
inapoi la cuprins ^
TITLU I
"ediul de munca
CAPITOLUL I
Agenti c(imici
!ectiunea .
=eneralitati
Art. 444. - -./ Aceasta sectiune cuprinde cerintele minime pentru protectia angajatilor &ata de riscurile
pentru securitate si sanatate provenind din e&ectele agentilor c(imici -inclusiv ale azbestului/ prezenti la
locul de munca sau ca rezultat al oricarei activitati care implica agenti c(imici0
-2/ Pentru substantele cancerigene prezente la locul de munca prevederile acestei sectiuni se aplica &ara
a prejudicia prevederile mai restrictive si1sau speci&ice continute de capitolul II Agenti cancerigeni si
mutageni) re&eritoare la e$punerea angajatilor la substante cancerigene0
-3/ Prevederile re&eritoare la agenti c(imici se aplica &ara a prejudicia reglementarile speci&ice privind
transportul substantelor si mar&urilor periculoase0
Art. 445. - Angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea si sanatatea angajatilor in
procesul de munca) datorat unui agent c(imic periculos) este eliminat sau redus la minimum0 *ste
obligatorie respectarea valorilor limita de e$punere pro&esionala la agenti c(imici in mediul de munca)
prevazute in ane$ele nr0 3. si 32) cu mentinerea concentratiilor agentilor c(imici la un nivel cat mai scazut
posibil0
Art. 446. - Angajatorul trebuie sa dispuna investigarea prezentei agentilor c(imici periculosi la locul de
munca0 In cazul prezentei agentilor c(imici periculosi la locul de munca) angajatorul trebuie sa evalueze
orice risc re&eritor la securitatea si sanatatea angajatilor care decurge din prezenta acestor agenti c(imici)
luand in considerare) in special6
-proprietatile lor periculoase#
-in&ormatiile date de &urnizor) producator sau alte surse) privind securitatea si sanatatea -de e$0) %isele
te(nice de securitate/#
-nivelul) tipul si durata e$punerii#
-conditiile de lucru cu ast&el de agenti) inclusiv in&ormatii re&eritoare la cantitatile acestora#
-valorile limita de e$punere pro&esionala sau valorile limita biologice#
-e&ectul masurilor preventive luate sau care vor &i luate#
-atunci cand sunt disponibile) concluziile re&eritoare la supraveg(erea starii de sanatate0
Angajatorul trebuie sa obtina in&ormatii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la &urnizor sau
din alte surse disponibile0
Art. 447. - "etodele de masurare si evaluare a concentratiei agentilor c(imici din aer la locul de munca
trebuie sa &ie standardizate0
Art. 448. - *valuarea riscului trebuie prezentata intr-o &orma corespunzatoare si poate include justi&icarea
angajatorului re&eritoare la &aptul ca natura si marimea riscurilor datorate agentilor c(imici nu necesita o
alta evaluare detaliata a riscului0 *valuarea riscului va &i actualizata mai ales daca s-au produs sc(imbari
semni&icative din cauza carora evaluarea ar &i depasita sau atunci cand rezultatele supraveg(erii starii de
sanatate &ac necesar acest lucru0
Art. 449. - In evaluarea riscului trebuie incluse si acele activitati) cum ar &i intretinerea) in timpul carora
este previzibila aparitia unui risc de e$punere semni&icativ sau care pot avea e&ecte vatamatoare pentru
securitate si sanatate) c(iar dupa ce au &ost luate toate masurile te(nice0
Art. 450. - In cazul activitatilor care implica e$punerea la mai multi agenti c(imici periculosi) riscul trebuie
evaluat pe baza riscului prezentat de toti acesti agenti c(imici in combinatie0
Art. 451. - In cazul unei activitati noi care implica agenti c(imici periculosi) lucrul trebuie sa inceapa numai
dupa evaluarea riscului acelei activitati si dupa luarea masurilor de prevenire stabilite0
Art. 452. - =(idurile practice care detaliaza prevederile prezentelor norme re&eritoare la evaluarea
riscurilor si la aplicarea masurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor respecta prevederile
prezentelor norme0
Art. 453. - Angajatorul este obligat sa ia masuri de eliminare sau reducere la minimum a riscurilor privind
securitatea si sanatatea angajatilor in procesele de munca care implica agenti c(imici periculosi) in
special prin6
-proiectarea si organizarea sistemelor de munca#
-dotarea cu ec(ipament corespunzator pentru lucrul cu agentii c(imici) elaborarea si implementarea
procedurilor de intretinere) care sa asigure securitatea si sanatatea angajatilor in procesul de munca#
-reducerea la minimum a numarului de angajati e$pusi sau care pot &i e$pusi#
-reducerea la minimum a duratei si intensitatii de e$punere#
-masuri corespunzatoare de igiena#
-reducerea cantitatii de agent c(imic prezent la locul de munca la nivelul minim cerut pentru tipul de
activitate#
-proceduri adecvate de lucru care includ in special dispozitii privind manipularea) depozitarea si
transportul in siguranta la locul de munca al agentilor c(imici periculosi si al deseurilor care contin
asemenea agenti c(imici0
Art. 454. - -./ Daca rezultatele evaluarii riscurilor) con&orm art0 44@ indica prezenta unui risc pentru
securitatea si sanatatea angajatilor) se vor aplica masurile speci&ice de protectie) prevenire si
supraveg(ere prevazute in art0 455-4?4 si art0 4?A-4@30
-2/ Daca rezultatele evaluarii riscurilor) con&orm art0 44@ arata ca datorita cantitatii de agent c(imic
periculos prezent la locul de munca) e$ista doar un risc redus pentru securitatea si sanatatea angajatilor)
iar masurile luate in con&ormitate cu art0 453 sunt su&iciente pentru a diminua acel risc) prevederile art0
455-4?4 si art0 4?A-4<3 nu se aplica0
Art. 455. - Angajatorul trebuie sa evite &olosirea unui agent c(imic periculos) prin inlocuirea lui cu un
agent c(imic sau un proces te(nologic care nu este periculos sau este mai putin periculos pentru
securitatea si sanatatea angajatilor0
Art. 456. - Daca natura activitatii nu permite eliminarea riscului prin inlocuire) angajatorul trebuie sa se
asigure ca riscul este redus la minimum prin aplicarea unor masuri de prevenire si protectie) pe baza
evaluarii riscului) si anume) in ordinea prioritatii6
a/ proiectarea unor procese de munca si de control corespunzatoare si &olosirea de materiale si
ec(ipamente adecvate pentru prevenirea sau reducerea cat mai mult posibil a generarii de agenti c(imici
periculosi si a e&ectelor acestora) care pot prezenta risc pentru securitatea si sanatatea angajatilor la locul
de munca#
b/ aplicarea masurilor colective de protectie la sursa de risc) de e$0 ventilarea adecvata si masuri
organizatorice adecvate#
c/ aplicarea masurilor individuale de protectie incluzand ec(ipamentul individual de protectie) atunci cand
e$punerea nu poate &i prevenita prin alte mijloace0
"asurile prevazute in acest articol trebuie insotite de supraveg(erea sanatatii) daca natura riscului o cere0
Art. 457. - -./ Daca nu demonstreaza clar prin alte mijloace de evaluare ca au &ost luate masurile
adecvate de protectie si prevenire) angajatorul trebuie sa dispuna e&ectuarea de masurari ale agentilor
c(imici care prezinta risc pentru sanatatea angajatilor la locul de munca) in mod periodic si ori de cate ori
se produce vreo sc(imbare in conditiile care pot a&ecta e$punerea angajatilor la agenti c(imici) in special
cu privire la valorile limita de e$punere pro&esionala0
-2/ La evaluarea riscului datorat agentilor c(imici periculosi trebuie sa se tina seama de rezultatele
acestor masurari0
-3/ Atunci cand o valoare limita de e$punere pro&esionala este depasita) angajatorul trebuie sa ia imediat
masuri) tinand seama de perioada speci&icata pentru care se determina concentratia agentului c(imic)
pentru a remedia situatia prin aplicarea masurilor de protectie si prevenire0
Art. 458. - Pe baza evaluarii generale si a principiilor generale de prevenire a riscurilor) angajatorul
trebuie sa ia masuri te(nice si1sau organizatorice corespunzatoare naturii activitatilor) inclusiv
depozitarea) manipularea si izolarea agentilor c(imici incompatibili) asigurand protectia angajatilor
impotriva pericolelor datorate proprietatilor &izico-c(imice ale agentilor c(imici0 In mod deosebit)
angajatorul trebuie sa ia masuri) in ordinea prioritatii) pentru6
a/ prevenirea prezentei substantelor in&lamabile in concentratii periculoase la locul de munca sau a
cantitatilor periculoase de substante c(imice instabile) sau) atunci cand natura activitatii nu o permite#
b/ evitarea prezentei surselor de aprindere care pot produce incendii si e$plozii sau a conditiilor
ne&avorabile care pot &ace ca substantele sau amestecurile de substante c(imice instabile sa produca
e&ecte &izice periculoase) si
c/ limitarea1diminuarea e&ectelor negative pentru securitatea si sanatatea angajatilor in cazul unui
incendiu sau al unei e$plozii provocate de aprinderea unei substante in&lamabile si1sau a unor e&ecte
&izice periculoase datorate prezentei substantelor sau amestecurilor de substante instabile c(imic0
*c(ipamentul de lucru si sistemele de protectie acordate de angajator pentru protectia angajatilor trebuie
sa &ie con&orm prevederilor legale in vigoare) in ceea ce priveste proiectarea) productia si livrarea0
"asurile te(nice si1sau organizatorice luate de angajator trebuie sa tina seama si sa &ie con&orme cu
clasi&icarea categoriilor de ec(ipament prevazute de reglementarile in vigoare0
Angajatorul trebuie sa asigure controlul instalatiilor) ec(ipamentelor si utilajelor) dotarea cu sisteme
antie$) e$tinctoare cu declansare rapida1automata si dispozitive de limitare a presiunilor0
Art. 459. - In scopul protejarii securitatii si sanatatii angajatilor in caz de accident) incident sau urgenta
legata de prezenta agentilor c(imici periculosi la locul de munca) angajatorul trebuie sa stabileasca
proceduri1planuri de urgenta care vor &i puse in practica in momentul aparitiei unor ast&el de evenimente0
Aceste proceduri includ e$ercitii adecvate) la intervale regulate si dotari adecvate pentru acordarea
primului ajutor0
Art. 460. - In cazul aparitiei unui accident) incident sau urgenta legata de prezenta agentilor c(imici
periculosi la locul de munca) angajatorul trebuie sa ia imediat masuri de prevenire a e&ectelor si de
in&ormare a angajatilor asupra acestor e&ecte0 Pentru readucerea la normal a situatiei6
-angajatorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru remedierea situatiei cat mai curand posibil#
-in zona a&ectata angajatorul trebuie sa permita numai accesul angajatilor care sunt indispensabili pentru
e&ectuarea reparatiilor si pentru alte activitati necesare remedierii situatiei0
Art. 461. - Angajatilor carora li se permite sa lucreze in zona a&ectata trebuie sa li se asigure ec(ipament
individual de protectie pe care trebuie sa-l &oloseasca atat timp cat situatia se mentine# aceasta situatie nu
trebuie sa &ie permanenta0 Angajatilor neprotejati nu li se permite sa ramana in zona a&ectata0
Art. 462. - Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura avertizarea si alte sisteme de
comunicare necesare la semnalarea unui risc crescut pentru securitate si sanatate) pentru a permite o
reactie corespunzatoare si pentru a incepe imediat ce este necesar actiunile de remediere) operatiunile
de evacuare) salvare si asistenta0
Art. 463. - Angajatorul trebuie sa asigure disponibilitatea in&ormatiilor si sa in&ormeze angajatii despre
masurile in caz de urgenta datorata e$punerii la agenti c(imici periculosi0 !erviciile interne si e$terne
pentru accidente si urgente trebuie sa aiba acces la aceste in&ormatii0 Aceste in&ormatii includ6
-semnalarea din timp a pericolelor) identi&icarea pericolelor) procedurilor si masurilor) ast&el incat serviciile
de urgenta sa-si poata stabili propriile masuri de prevenire si proceduri de interventie#
-orice in&ormatii disponibile re&eritoare la aparitia pericolelor speci&ice sau care pot apare in timpul unui
accident sau urgenta) incluzand si in&ormatiile despre masurile aplicabile pentru cazurile de accidente)
incidente sau urgente0
Art. 464. - -./ Angajatorul trebuie sa se asigure ca angajatilor si1sau reprezentantilor lor le sunt puse la
dispozitie6
-datele privind riscurile re&eritoare la securitate si sanatate ce decurg din e$punerea acestora la agenti
c(imici periculosi si in&ormatii suplimentare ori de cate ori sc(imbari majore la locul de munca determina o
modi&icare a acestor date#
-in&ormatiile despre agentii c(imici periculosi prezenti la locul de munca) cum ar &i denumirea acestor
agenti) riscurile pentru securitate si sanatate) valorile limita de e$punere pro&esionala si alte reglementari#
-instruirea si in&ormarea privind masurile necesare si actiunile ce trebuie intreprinse pentru protectia lor si
a altor angajati la locul de munca#
-&isele te(nice de securitate date de &urnizor0
-2/ Aceste in&ormatii trebuie 6
-&urnizate con&orm rezultatului evaluarii riscului) prin comunicare orala) instruire individuala si instruire
bazata pe suport scris) in &unctie de natura si gradul riscului#
-actualizate) pentru a tine seama de modi&icarile intervenite0
Art. 465. - Atunci cand containerele si conductele pentru agentii c(imici periculosi &olositi in procesul de
munca nu sunt marcate con&orm actelor normative in vigoare privind etic(etarea agentilor c(imici si
semnalizarea de securitate la locul de munca) angajatorul trebuie sa se asigure ca) &ara incalcarea
legislatiei) continutul containerelor si conductelor si riscurile asociate acestuia sunt clar identi&icabile0
Art. 466. - Pentru prevenirea e$punerii angajatilor la riscurile pentru sanatate provenite de la agenti
c(imici si1sau activitati care implica agenti c(imici) sunt interzise producerea sau &olosirea agentilor
c(imici si activitatile prezentate in ane$a nr0 340 !e pot admite derogari in urmatoarele situatii6
-pentru scopuri e$clusive de cercetare stiinti&ica si testare) inclusiv analize#
-pentru activitati destinate sa elimine agentii c(imici prezenti in deseuri si produse secundare#
-pentru producerea agentilor c(imici interzisi) daca acestia sunt &olositi ca intermediari0
Art. 467. - *$punerea angajatilor la agentii c(imici prezentati in ane$a nr0 34 trebuie prevenita in special
prin asigurarea ca producerea si &olosirea cat mai rapid posibil a acestor agenti c(imici ca intermediari are
loc intr-un sistem inc(is unic) de unde agentii c(imici pot &i trans&erati numai atat cat este necesar pentru
monitorizarea procesului sau alimentarea sistemului0
Art. 468. - Cand se permit derogari con&orm art0 4??) inspectoratul teritorial de munca solicita
angajatorului sa prezinte urmatoarele in&ormatii6
-motivul solicitarii derogarii#
-cantitatea de agent c(imic &olosit anual#
-activitatile si1sau reactiile sau procesele implicate#
-numarul de angajati implicati#
-masurile luate pentru protectia securitatii si sanatatii angajatilor respectivi#
-masuri te(nice si organizatorice pentru prevenirea e$punerii angajatilor0
Art. 469. - !upraveg(erea starii de sanatate a angajatilor e$pusi la agenti c(imici periculosi se realizeaza
con&orm prevederilor "inisterului !anatatii si %amiliei0
Art. 470. - !upraveg(erea starii de sanatate) de ale carei rezultate se tine seama la aplicarea masurilor
de prevenire la locurile de munca) se e&ectueaza atunci cand6
-e$punerea angajatului la un agent c(imic periculos este de o asemenea natura incat se poate stabili o
corelatie intre o boala identi&icabila sau un e&ect negativ asupra sanatatii si e$punere si
-e$ista probabilitatea ca boala sau e&ectul sa apara in conditiile speci&ice de la locul de munca al
angajatului si
-te(nica de investigare implica riscuri minime pentru angajati0 Trebuie sa se utilizeze te(nici adecvate
pentru detectarea simptomelor bolii sau e&ectului negativ0
Art. 471. - In cazul agentilor c(imici pentru care este stabilita o valoare limita biologica) con&orm ane$ei
nr0 33) supraveg(erea starii de sanatate este o cerinta obligatorie pentru lucrul cu agentul c(imic
periculos respectiv) con&orm procedurilor "inisterului !anatatii si %amiliei0 Angajatii trebuie sa &ie in&ormati
despre aceasta cerinta inainte de a le &i trasate sarcini care implica riscul de e$punere la agentul c(imic
periculos indicat0
Art. 472. - "onitorizarea biologica a angajatilor e$pusi la plumb metalic si compusii sai ionici trebuie sa
includa masurarea nivelului de plumb in sange -Pb>/) &olosind spectrometria de absorbtie sau o metoda
care sa dea rezultate ec(ivalente0
!upraveg(erea medicala are loc atunci cand6
-are loc e$punerea la o concentratie de plumb in aer mai mare de 7)7@5 mg1mc) calculata ca o medie
ponderata cu timpul pe o perioada de peste 47 ore1saptamana) sau
-s-a inregistrat un nivel al plumbului in sange mai mare de 27 Kg Pb1.77 ml sange la angajati0
Art. 473. - Pentru &iecare angajat a&lat sub supraveg(ere medicala) dosarul medical si &isa individuala de
e$punere vor &i actualizate0
Art. 474. - Intrebuintarea carbonatului bazic de plumb -ceruza/) a sul&atului de plumb si a tuturor
produselor continand acesti pigmenti este interzisa in orice lucrare de vopsitorie) cu e$ceptia vagoanelor
de cale &erata) a podurilor de cale &erata) a dublului &und al vapoarelor) a picturii decorative0 In aceste
cazuri) carbonatul bazic de plumb) sul&atul de plumb si produsele care contin acesti pigmenti vor &i
utilizate sub &orma de pasta sau vopsea gata preparata0 *ste interzisa vopsirea prin pulverizare cu o$id
-miniu/ de plumb0
Art. 475. - *ste interzisa munca tinerilor sub .< ani sau a &emeilor la lucrarile de vopsit care comporta
utilizarea carbonatului bazic de plumb -ceruza/) a sul&atului de plumb sau a miniului de plumb si a tuturor
produselor care contin acesti pigmenti0
Art. 476. - Dosarul medical si &isa individuala de e$punere la agenti c(imici trebuie sa contina un rezumat
al rezultatelor supraveg(erii starii de sanatate si al tuturor datelor reprezentative obtinute prin
monitorizarea e$punerii individuale0 "onitorizarea biologica si cerintele legate de aceasta pot &ace parte
din supraveg(erea starii de sanatate0 Dosarul medical si &isa individuala de e$punere trebuie pastrate intr-
o &orma adecvata pentru a permite consultarea ulterioara) in conditii de con&identialitate0 La cererea
inspectoratului teritorial de munca si directiei de sanatate publica) medicul de medicina muncii trebuie sa
&urnizeze copii ale inregistrarilor0 Angajatul are acces) la cerere) la datele sale medicale si de e$punere0
Atunci cand o intreprindere isi inceteaza activitatea) dosarul medical individual si &isa de e$punere trebuie
sa &ie transmise la directia de sanatate publica0
Art. 477. - Atunci cand) in urma supraveg(erii starii de sanatate6
-se descopera de catre medicul de medicina muncii) ca un angajat are o boala identi&icabila sau o
a&ectare a starii de sanatate) ca rezultat al e$punerii in procesul de munca la un agent c(imic periculos)
sau
-valoarea limita biologica prevazuta in ane$a nr0 33 este depasita) angajatul este in&ormat de catre
medicul de medicina muncii despre rezultatul care-l priveste personal) inclusiv asupra unor date si
recomandari medicale pe care sa le urmeze dupa incetarea e$punerii0
Angajatorul6
-revizuieste evaluarea riscului) con&orm art0 44?#
-revizuieste masurile de eliminare sau reducere a riscului#
-tine seama de recomandarile medicului de medicina muncii si a autoritatilor competente pentru
introducerea masurilor necesare de eliminare sau reducere a riscului) incluzand posibilitatea de trans&er a
angajatului la o activitate alternativa) unde nu e$ista risc de e$punere#
-asigura continuarea supraveg(erii starii de sanatate si trimite la control medical orice alt angajat care a
&ost e$pus similar0
In asemenea cazuri) medicul de medicina muncii poate propune ca angajatii e$pusi sa &ie supusi
e$aminarii medicale0
!ectiunea 2
Azbest
Art. 478. - -./ Pentru activitatile in care angajatii sunt e$pusi sau pot &i e$pusi in timpul lucrului la pulberea
provenita de la azbest si1sau din materiale cu continut de azbest se aplica atat prevederile prezentei
sectiuni cat si prevederile sectiunii . a capitolului I - Agenti c(imici0
-2/ Prevederile prezentei sectiuni nu se aplica pentru transportul maritim si transportul aerian0
Art. 479. - -./ Dispozitiile prevazute in aceasta sectiune se aplica &ara a prejudicia prevederile din
capitolul II - Agenti cancerigeni si mutageni0
-2/ Prevederile prezentei sectiuni nu se aplica pentru6
-transport maritim#
-transport aerian0
Art. 480. - Termenul azbest se re&era la urmatorii silicati &ibrosi6 crisotil -azbest alb/ CA! .277.-2A-5)
crocidolit -azbest albastru/ CA! .277.-2<-4) amozit -azbest brun/ CA! .2.@2-@3-5) anto&ilit CA! @@53?-
?@-5) tremolit CA! @@53?-?<-?) actinolit CA! @@53?-??-4 sau orice amestec care contine unul sau mai
multi silicati de acest &el -CA! H C(emical Abstract !ervice ,egistr; Number/0
Art. 481. - In cazul oricarei activitati care implica riscul e$punerii la pulberea degajata din azbest sau din
materiale cu continut de azbest) angajatorul trebuie sa dispuna e&ectuarea evaluarii de risc) ast&el incat sa
se determine natura si gradul de e$punere al angajatului la pulberea degajata din azbest si1sau din
materiale cu continut de azbest0
Art. 482. - Pentru activitatile de e$tractie) de &abricare si trans&ormare a azbestului) angajatorul trebuie sa
in&ormeze in scris inspectoratul teritorial de munca si directia de sanatate publica0 In&ormarea trebuie sa
contina cel putin o descriere succinta a6
-tipurilor si cantitatilor de azbest utilizate#
-activitatilor si procedeelor utilizate#
-produselor &abricate0
Angajatii si1sau reprezentantii acestora in intreprindere1unitate trebuie sa aiba acces la continutul acestei
in&ormari0
Ori de cate ori intervine o modi&icare semni&icativa in activitatile de e$tractie) de &abricare si prelucrare a
azbestului) angajatorul trebuie sa e&ectueze o noua in&ormare in scris0
Art. 483. - !e interzic aplicarea azbestului prin procedee de stropire -spra;ere/ precum si activitatile care
implica in procesul de munca utilizarea unor izolatii termice sau acustice de joasa densitate -.g1cmc/ cu
continut de azbest0
Art. 484. - -./ Angajatorul trebuie sa asigure reducerea e$punerii angajatilor la locul de munca la
pulberea generata din azbest si1sau din materiale cu continut de azbest pana la cel mai scazut nivel ce
poate &i practic atins si) in orice caz) sa &ie sub valoarea limita stabilita in ane$a nr0 32) in special prin
aplicarea urmatoarelor masuri6
-limitarea cantitatii de azbest utilizata in &iecare caz la minimum posibil#
-reducerea cat mai mult posibil a numarului angajatilor e$pusi sau care pot &i e$pusi la pulberea provenita
din azbest sau din materiale cu continut de azbest#
-proiectarea proceselor de munca ast&el incat sa se evite degajarea pulberii de azbest in aer0 Daca acest
lucru nu este posibil din punct de vedere practic) pulberea trebuie captata cat mai aproape de sursa si
evacuata#
-curatarea si intretinerea in mod e&icient si periodic a tuturor cladirilor si1sau instalatiilor si ec(ipamentelor
utilizate in &abricarea sau tratarea azbestului#
-stocarea si transportul in ambalaje sigilate si etic(etate in mod corespunzator a azbestului ca materie
prima#
-colectarea si transportul de la locul de munca in timp cat mai scurt posibil) in ambalaje adecvate) inc(ise)
etic(etate) cu indicarea continutului de azbest a deseurilor0 Aceasta masura nu se aplica activitatilor
e$tractive0
Deseurile trebuie tratate in con&ormitate cu prevederile legislatiei in vigoare re&eritoare la deseuri to$ice si
periculoase0
-2/ Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca locurile de munca in care se des&asoara
activitati care implica e$punerea la azbest si1sau materiale cu continut de azbest nu sunt accesibile decat
angajatilor care au sarcini de munca in acel loc de munca0
Art. 485. - -./ Pentru a asigura concordanta cu valoarea limita stabilita in ane$a nr0 32) masurarea
continutului de azbest in aer la locul de munca trebuie sa se e&ectueze in con&ormitate cu metoda
descrisa in ane$a nr0 35 sau cu orice alta metoda prin care se obtin rezultate ec(ivalente0 Aceasta
masurare trebuie plani&icata si e&ectuata periodic) recoltarile &iind reprezentative pentru e$punerea
angajatilor la pulberea provenita din azbest si1sau materiale cu continut de azbest0
-2/ Pentru masurarea mentionata se iau in considerare numai &ibrele cu lungime mai mare de 5 Km si o
latime mai mica de 3 Km si al caror raport lungime1latime este mai mare de 36.0
-3/ Durata esantionarii se va stabili in con&ormitate cu punctul 5 din ane$a nr0 350
Art. 486. - -./ Atunci cand se depaseste valoarea limita stabilita in ane$a nr0 32 trebuie identi&icate
cauzele acestor depasiri si angajatorul trebuie sa ia masuri adecvate pentru remedierea situatiei) in timp
cat mai scurt posibil0 *ste interzisa continuarea lucrului in zonele a&ectate pana laluarea masurilor
adecvate pentru protectia angajatilor0
-2/ Pentru a veri&ica e&icienta acestor masuri) se va realiza imediat o noua masurare a concentratiei de
azbest in mediul de munca0
-3/ Atunci cand e$punerea la azbest nu poate &i redusa prin alte mijloace si este necesara purtarea unui
ec(ipament individual de protectie respirator si a altor ec(ipamente individuale de protectie) trebuie ca
utilizarea acestora sa nu &ie permanenta) durata de purtare &iind limitata pentru &iecare angajat la
minimum strict necesar0
Art. 487. - Angajatii si1sau reprezentantii lor in unitati trebuie sa &ie consultati asupra masurilor care
trebuie luate in cazul in care se prevede o depasire a valorii limita stabilita in ane$a nr0 32) inainte ca
activitatile respective sa se des&asoare0
Art. 488. - -./ Inaintea inceperii lucrarilor de demolare sau de indepartare a azbestului si1sau a
materialelor cu continut de azbest din cladiri si1sau structura acestora) din aparate) instalatii si vapoare)
angajatorul trebuie sa stabileasca un plan de lucru) care sa cuprinda masuri de protectie a securitatii si
sanatatii angajatilor si pe care trebuie sa il transmita inspectoratului teritorial de munca cu o luna inainte
de inceperea lucrarilor) cu e$ceptia cazurilor de urgenta0
-2/ Planul de lucru trebuie sa contina in special6
-&aptul ca azbestul si1sau materialele cu continut de azbest sunt indepartate inaintea demolarii propriu-
zise) pe cat este posibil din punct de vedere practic#
-ec(ipamentul de protectie individual necesareste &urnizat#
-natura si durata probabila a activitatii#
-locul unde are loc activitatea#
-metodelea plicate atunci cand activitatea implica manipularea azbestului si1sau a materialelor cu continut
de azbest#
-caracteristicile ec(ipamentului utilizat pentru protectia si decontaminarea angajatilor care participa la
activitate#
-caracteristicile ec(ipamentului utilizat pentru protectia celorlalte persoane prezente la locul sau in
vecinatatea locului unde se des&asoara activitatea0
Art. 489. - In cazul oricarei activitati care implica e$punerea la azbest si1sau la materiale cu continut de
azbest) angajatorul trebuie sa se asigure ca angajatii si1sau reprezentantii lor in unitate primesc toate
in&ormatiile adecvate re&eritoare la6
-riscurile potentiale pentru sanatate datorate e$punerii la pulberea provenita de la azbest si1sau materiale
cu continut de azbest#
-e$istenta unei valori limita de e$punere obligatorii si necesitatea supraveg(erii atmos&erei#
-cerinte de igiena) inclusiv necesitatea de a se abtine de la &umat#
-precautii re&eritoare la purtarea ec(ipamentelor de protectie#
-precautii speciale destinate minimizarii e$punerii la azbest0
Art. 490. - Angajatorul trebuie sa in&ormeze angajatii si1sau reprezentantii lor in unitate asupra riscurilor
speci&ice ale e$punerii la azbest) asupra rezultatelor masurarilor concentratiei de azbest in aer si asupra
semni&icatiei acestor rezultate0 Daca rezultatele depasesc valoarea limita &i$ata in ane$a nr0 32) angajatii
implicati si1sau reprezentantii lor in unitate trebuie in&ormati cat mai rapid posibil asupra acestor depasiri si
asupra cauzelor acestora si trebuie consultati re&eritor la masurile ce trebuie luate sau) in caz de urgenta)
trebuie in&ormati asupra masurilor luate0
Art. 491. - Angajatorul trebuie sa asigure evaluarea starii de sanatate pentru &iecare angajat inaintea
e$punerii la pulberi provenite din azbest si1sau materiale cu continut de azbest0 Aceasta evaluare trebuie
sa includa un e$amen speci&ic al aparatului respirator con&orm ane$ei nr0 3?0 Cel putin o data la &iecare 3
ani pe toata perioada in care are loc e$punerea se realizeaza o noua evaluare a starii de sanatate0
!e intocmeste un dosar medical pentru &iecare angajat) in con&ormitate cu legislatia in vigoare0
Art. 492. - Ca urmare a supraveg(erii medicale) medicul de medicina muncii trebuie sa se pronunte in
mod cert sau sa determine eventualele masuri individuale de protectie sau de prevenire care trebuie luate
in urma rezultatelor evaluarii starii de sanatate0 Aceste masuri pot contine) dupa caz) retragerea
angajatului de la orice e$punere la pulberile provenite din azbest si1sau din materiale care contin azbest0
Art. 493. - "edicul de medicina muncii trebuie sa &urnizeze angajatilor vizati in&ormatii si recomandari cu
privire la evaluarea starii lor de sanatate dupa incetarea e$punerii la azbest si1sau materiale cu continut
de azbest0
Art. 494. - Angajatii e$pusi si angajatorul pot solicita revizuirea evaluarilor starii de sanatate a angajatilor)
in con&ormitate cu reglementarile in vigoare0
Art. 495. - Angajatii desemnati sa e&ectueze activitati ce implica e$punerea la azbest si1sau materiale ce
contin azbest trebuie inscrisi de angajator intr-un registru de e$punere) cu indicarea naturii si duratei
activitatii acestora) precum si a e$punerii la care acestia sunt supusi0 "edicul de medicina muncii are
acces la acest registru0 %iecare angajat implicat are acces la propriile lui rezultate continute in acest
registru0 Angajatii si1sau reprezentatii lor in unitati au acces la in&ormatiile colective anonime cuprinse in
acest registru0
Art. 496. - ,egistrele si dosarele medicale individuale se pastreaza cel putin 47 de ani dupa inc(eierea
e$punerii0
CAPITOLUL II
Agentii cancerigeni si mutageni
Art. 497. - -./ Prevederile acestui capitol au ca obiect protectia angajatilor &ata de riscurile pentru
sanatatea si securitatea lor) inclusiv prevenirea acestor riscuri care apar sau este posibil sa apara in
e$punerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca0
Prevederile acestui capitol) inclusiv valorile limita) reprezinta cerinte minime in acest domeniu0
-2/ Aceste prevederi nu se aplica angajatilor e$pusi radiatiilor ionizante la care se re&era reglementarile
elaborate de Comisia Nationala de Control al Activitatilor Nucleare0
-3/ In privinta azbestului) prevederile acestui capitol se aplica atunci cand sunt mai &avorabile sanatatii si
securitatii la locul de munca0
Art. 498. - -./ Prevederile acestui capitol se aplica pentru toate activitatile in care angajatii sunt e$pusi
sau e$ista probabilitatea de a &i e$pusi la agenti cancerigeni sau mutageni) care rezulta din munca lor0
-2/ In activitatile in care angajatii sunt sau pot &i e$pusi la agenti cancerigeni sau mutageni) angajatorul
trebuie sa determine natura) gradul si durata de e$punere a angajatilor) pentru a evalua orice risc pentru
sanatatea si securitatea lor si pentru a stabili masurile care trebuie luate0
-3/ Angajatorul trebuie sa reinnoiasca evaluarea riscurilor in mod periodic si) obligatoriu) la orice
modi&icare a conditiilor de munca care pot in&luenta e$punerea angajatilor la agenti cancerigeni sau
mutageni0
-4/ Angajatorul trebuie sa &urnizeze autoritatilor competente) la cererea acestora) elementele care au
servit la aceasta evaluare0
-5/ La evaluarea riscului trebuie luate in considerare toate caile de patrundere in organism a agentului
cancerigen sau mutagen) cum ar &i absorbtia transcutanata si1sau percutanata0
-?/ Dupa realizarea evaluarii la care se &ace re&erire la alin0-2/) angajatorii trebuie sa acorde o atentie
speciala oricaror eventuale e&ecte asupra securitatii si sanatatii angajatilor e$pusi unor riscuri speci&ice si
trebuie sa ia in considerare &aptul ca este pre&erabil sa nu angajeze lucratori in zonele in care pot intra in
contact cu agenti cancerigeni sau mutageni0
Art. 499. - -./ Angajatorul trebuie sa reduca utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de
munca) daca este posibil din punct de vedere te(nic) in special prin inlocuirea sa printr-o substanta)
preparat sau procedeu care) in conditii de utilizare) nu este periculos sau este mai putin periculos pentru
sanatatea si securitatea angajatilor0
-2/ La cererea autoritatilor competente) angajatorul comunica acestora rezultatul actiunilor sale0
Art. 500. - -./ *$punerea angajatilor trebuie evitata daca rezultatele evaluarii la care se &ace re&erire in
art0 4A< -2/ releva un risc pentru sanatatea sau securitatea angajatilor0
-2/ Daca din punct de vedere te(nic nu este posibila inlocuirea agentului cancerigen sau mutagen printr-o
substanta) preparat sau procedeu care) in conditii de utilizare) nu este periculos sau este mai putin
periculos pentru sanatate si securitate) angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru producerea ori
utilizarea agentului cancerigen sau mutagen intr-un sistem inc(is0
-3/ Daca aplicarea unui sistem inc(is nu este posibila din punct de vedere te(nic) angajatorul trebuie sa
asigure conditii pentru ca e$punerea angajatilor sa &ie redusa la nivelul cel mai scazut posibil0
-4/ In toate cazurile in care se utilizeaza un agent cancerigen sau mutagen) angajatorul trebuie sa aplice
urmatoarele masuri6
a/ limitarea cantitatilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de munca#
b/ limitarea numarului de angajati e$pusi sau susceptibil a &i e$pusi) la nivelul cel mai scazut posibil#
c/ proiectarea unui proces de munca si a masurilor te(nice de control care sa evite sau sa reduca la
minimum agentii cancerigeni sau mutageni la locul de munca#
d/ evacuarea agentilor cancerigeni sau mutageni la sursa) prin ventilatie locala -e$(austare/ sau generala
adecvata) compatibila cu necesitatea de a proteja sanatatea publica si mediul#
e/ utilizarea metodelor in vigoare) adecvate pentru masurarea agentilor cancerigeni sau mutageni) in
special pentru detectarea din timp a e$punerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevazut sau
dintr-un accident#
&/ aplicarea unor procedee si metode de munca adecvate#
g/ asigurarea masurilor de protectie colectiva si1sau a masurilor de protectie individuala) in cazul in care
e$punerea nu poate &i evitata prin alte mijloace#
(/ aplicarea unor masuri de igiena) in special curatarea regulata a pardoselilor) peretilor si altor supra&ete#
i/ in&ormarea angajatilor#
j/ delimitarea zonelor de risc si utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate inclusiv indicatorul
C&umatul interzisC in zonele in care angajatii sunt e$pusi sau e$ista probabilitatea de e$punere la agenti
cancerigeni sau mutageni#
8/ elaborarea unor planuri pentru situatiile de urgenta care ar putea antrena e$puneri anormal de ridicate#
l/ asigurarea unor mijloace care sa permita depozitarea) manipularea si transportul agentilor cancerigeni
sau mutageni &ara risc) in special prin utilizarea de containere sigilate si etic(etate clar si vizibil#
m/ asigurarea unor mijloace care sa permita colectarea) depozitarea si evacuarea deseurilor de catre
angajati) inclusiv utilizarea containerelor sigilate si etic(etate clar si vizibil0
-5/ *$punerea nu poate depasi valoarea-limita a agentului cancerigen sau mutagen stabilita prin
prevederile acestor norme -ane$ele nr0 3. si 32/0
Art. 501. - Daca rezultatele evaluarii pun in evidenta e$istenta unui risc pentru sanatatea si securitatea
angajatilor) angajatorul trebuie sa puna la dispozitia autoritatilor competente) la cererea acestora)
in&ormatii corespunzatoare privind6
a/ activitatile si1sau procedeele industriale date in &olosinta) inclusiv motivele pentru care se utilizeaza
agenti cancerigeni sau mutageni#
b/ cantitatile din substantele sau preparatele &abricate sau utilizate) care contin agenti cancerigeni sau
mutageni#
c/ numarul angajatilor e$pusi#
d/ masurile de prevenire luate#
e/ tipul ec(ipamentului de protectie utilizat#
&/ natura si gradul e$punerii#
g/ cazurile de inlocuire a agentilor cancerigeni sau mutageni0
Art. 502. - -./ In cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care ar putea antrena
o e$punere anormala a angajatilor) angajatorul trebuie sa-i in&ormeze pe angajati0
-2/ Pana la normalizarea situatiei si atat timp cat cauzele e$punerii anormale nu sunt eliminate)
angajatorul trebuie sa ia urmatoarele masuri6
a/ desemneaza sa lucreze in zona a&ectata numai angajatii care sunt indispensabili pentru e$ecutarea
reparatiilor sau a altor lucrari necesare#
b/ doteaza angajatii desemnati cu ec(ipament individual de protectie si de lucru) inclusiv pentru protectie
respiratorie) ec(ipament pe care angajatii trebuie sa-l poarte# e$punerea nu poate &i permanenta si ea
trebuie limitata la strictul necesar pentru &iecare angajat#
c/ nu permite angajatilor &ara ec(ipament de protectie sa lucreze in zona a&ectata0
Art. 503. - -./ Pentru anumite activitati) cum ar &i intretinerea) pentru care este previzibila cresterea
semni&icativa a e$punerii si la care au &ost epuizate in intregime toate posibilitatile te(nice de prevenire
pentru limitarea acestei e$puneri) angajatorul trebuie sa stabileasca) dupa consultarea angajatilor si1sau a
reprezentantilor lor din unitate si &ara a prejudicia responsabilitatea sa) masurile necesare pentru a reduce
durata e$punerii angajatilor la minimum posibil si pentru a asigura protectia angajatilor in timpul acestor
activitati0
Pentru aplicarea acestei prevederi) angajatilor trebuie sa li se puna la dispozitie ec(ipament individual de
protectie si de lucru) inclusiv pentru protectie respiratorie0 Acestea trebuie sa &ie purtate de catre angajati
pe toata durata cat persista e$punerea anormala0
*$punerea angajatilor nu poate &i permanenta si ea trebuie limitata la strictul necesar pentru &iecare
angajat0
-2/ Angajatorul trebuie sa ia masuri adecvate pentru a avea siguranta ca zonele in care se des&asoara
activitatile la care se re&era alin0 -./) primul paragra&) sunt delimitate si semnalizate in mod clar si ca
accesul persoanelor &ara atributii de serviciu in ast&el de zone este evitat prin alte mijloace0
Art. 504. - Angajatorul trebuie sa ia masuri adecvate pentru ca zonele in care se des&asoara activitati
care) con&orm rezultatelor evaluarii mentionate la art0 4A<
-2/ prezinta un risc pentru securitatea sau sanatatea angajatilor) sa &ie accesibile numai angajatilor care)
prin natura muncii si &unctiei lor) trebuie sa intre acolo0
Art. 505. - -./ In ceea ce priveste masurile de igiena si protectie individuala pentru toate activitatile in care
e$ista risc de contaminare cu agenti cancerigeni sau mutageni) angajatorul este obligat sa ia masuri
adecvate) dupa cum urmeaza6
a/ angajatii sa nu manance) sa nu bea si sa nu &umeze in zonele de lucru in care e$ista riscul contaminarii
cu agenti cancerigeni sau mutageni#
b/ sa puna la dispozitia angajatilor ec(ipament individual de protectie adecvat sau alt ec(ipament special#
sa prevada locuri amenajate special pentru ec(ipamentul de lucru sau de protectie) separat de
imbracamintea personala#
c/ sa puna la dispozitia angajatilor grupuri sanitare si dusuri) curate si corespunzatoare#
d/ ec(ipamentul de protectie sa &ie6
-depozitat corespunzator in locuri bine stabilite#
-veri&icat si curatat) daca este posibil) inainte si) in orice caz) dupa &iecare utilizare#
-reparat sau inlocuit inaintea urmatoarei utilizari in cazul de&ectarii lui0
-2/ Angajatii nu trebuie sa suporte costul acestor masuri0
Art. 506. - -./ In ceea ce priveste in&ormarea si instruirea angajatilor) angajatorul trebuie sa ia masuri
corespunzatoare pentru ca angajatii si1sau reprezentantii angajatilor din unitate sa primeasca o pregatire
su&icienta si adecvata) bazata pe toate cunostintele disponibile) in special sub &orma de in&ormatii si
instructiuni) cuprinzand6
a/ riscurile potentiale pentru sanatate) inclusiv riscurile suplimentare cauzate de consumul de tutun#
b/ precautiile care trebuie luate pentru prevenirea e$punerii#
c/ prescriptiile de igiena#
d/ purtarea si utilizarea ec(ipamentului individual de protectie si a ec(ipamentului individual de lucru#
e/ masurile pe care trebuie sa le ia angajatii) in special personalul de interventie) in cazul producerii unor
incidente si pentru prevenirea acestora0
-2/ Instruirea trebuie sa &ie6
-adaptata evolutiei riscurilor si aparitiei unor riscuri noi#
-repetata periodic0
-3/ Angajatorul trebuie sa in&ormeze angajatii cu privire la instalatiile si recipientele au$iliare acestora care
contin agenti cancerigeni sau mutageni) sa veg(eze ca toate aceste recipiente) ambalaje si instalatii sa
&ie etic(etate clar si lizibil si sa e$puna semnele de avertizare in mod cat mai vizibil0
Art. 507. - Pentru in&ormarea angajatilor) angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca6
a/ angajatii si1sau reprezentantii lor din unitate sa poata controla aplicarea prevederilor acestui capitol sau
sa se poata implica in aplicarea lor) in special cu privire la6
-consecintele pentru securitatea si sanatatea angajatilor legate de alegerea) purtarea si utilizarea
ec(ipamentului individual de protectie si de lucru) &araa prejudicia responsabilitatile angajatorului
re&eritoare la determinarea e&icacitatii ec(ipamen-tului de protectie si de lucru) in con&ormitate cu
prevederile legale in vigoare#
-masurile luate de angajator si la care se &ace re&erire in art0573-./) &ara a aduce atingere obligatiei
angajatorului de a stabili ast&el de masuri#
b/ angajatii si1sau reprezentantii lor din unitate sa &ie in&ormati cat mai repede posibil asupra unei e$puneri
anormale) inclusiv e$punerile mentionate la art0 573) asupra cauzelor acestora si asupra masurilor luate
sau care trebuie luate pentru remedierea situatiei#
c/ sa e$iste o lista nominala actualizata a angajatilor in activitatile la care rezultatele evaluarii mentionate
la art0 4A< -2/ releva un risc pentru sanatatea sau securitatea lor) indicand e$punerea la care ei au &ost
supusi) daca aceasta in&ormatie este disponibila#
d/ medicul si1sau autoritatea competenta) precum si toate persoanele responsabile cu sanatatea si
securitatea in munca sa aiba acces la lista mentionata in pct0 c/#
e/ &iecare angajat sa aiba acces la in&ormatiile continute in lista care il privesc personal#
&/ angajatii si1sau reprezentantii lor din unitate sa aiba acces la in&ormatii colective care nu contin
nominalizari de persoane0
Art. 508. - Angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea angajatilor si1sau reprezentantilor lor
la rezolvarea tuturor problemelor legate de securitate si sanatate in cazul e$punerii la agenti cancerigeni
si1sau mutageni0
Art. 509. - -./ "asurile pentru supraveg(erea adecvata a sanatatii angajatilor pentru care rezultatul
evaluarii e&ectuate in con&ormitate cu art0 4A< -2/ releva riscuri pentru sanatatea sau securitatea lor) se
stabilesc in concordanta cu reglementarile "inisterului !anatatii si %amiliei0
-2/ In acest caz) &iecare angajat trebuie sa &ie supus unei supraveg(eri adecvate a sanatatii inainte de
e$punere si apoi periodic0
"asurile vizate in alin0 -./ trebuie ast&el concepute incat sa e$iste posibilitatea directa a aplicarii masurilor
medicale preventive si a celor de medicina a muncii0
-3/ Daca se constata ca un angajat este su&erind ca urmare a e$punerii la agenti cancerigeni sau
mutageni) medicul sau autoritatea competenta responsabila cu supraveg(erea medicala a angajatilor)
poate cere ca si ceilalti angajati care au su&erit o e$punere similara sa &aca obiectul unei supraveg(eri
medicale0
In acest caz angajatorul trebuie sa realizeze o noua evaluare a riscului la e$punere) in con&ormitate cu
art0 4A< -2/0
-4/ Pentru &iecare angajat e$pus unui agent cancerigen sau mutagen) la serviciul respectiv de medicina
muncii se va completa un dosar medical individual si medicul si1sau autoritatea competenta responsabila
cu supraveg(erea medicala vor propune masurile individuale de protectie sau prevenire care trebuie luate
pentru toti angajatii0
-5/ Angajatii trebuie sa primeasca in&ormatii si recomandari privind toate tipurile de supraveg(ere
medicala de care pot bene&icia dupa incetarea e$punerii0
-?/ Angajatii au acces la rezultatele supraveg(erii medicale care ii privesc0
-@/ Angajatii vizati sau angajatorul pot sa solicite o veri&icare si1sau o ree$aminare a rezultatelor
supraveg(erii medicale0
-</ ,ecomandari pentru supraveg(erea medicala a angajatilor sunt prezentate in tabelul A) precum si in
reglementarile "inisterului !anatatii si %amiliei0
-A/ Toate cazurile de cancer identi&icate ca rezultand din e$punerea pro&esionala la agenti cancerigeni
trebuie raportate autoritatilor competente0
Art. 510. - -./ Lista la care se &ace re&erire in art0 57@ c/ si dosarul medical la care se re&era art0 57A -4/
trebuie pastrate cel putin 47 ani dupa s&arsitul e$punerii0
-2/ In cazul in care unitatea isi inceteaza activitatea) aceste documente sunt puse la dispozitia autoritatilor
competente0
Art. 511. - alorile limita re&eritoare la agentii cancerigeni sau mutageni sunt date in ane$ele nr0 3. si 320
!ubstantele) preparatele si procedeele care pot duce la aparitia cancerului sunt prezentate in tabelul <0
Art. 512. - Ane$ele nr0 3. si 32 si tabelele < si A pot &i modi&icate in &unctie de evolutia reglementarilor sau
speci&icatiilor internationale si a cunostintelor in domeniul agentilor cancerigeni sau mutageni0
Tabelul <
!ubstante) preparate si procedee care pot duce la aparitia cancerului
.0 %abricarea auraminei0
20 Lucrari care implica e$punerea la (idrocarburi aromatice policiclice prezente in negrul de &um) in
gudronul de carbune sau in smoala de carbune0
30 Lucrari care implica e$punerea la pulberi) &umuri si aerosoli produse in timpul prajirii si ra&inarii
electrolitice a minereului Cu-Ni0
40 Procedeu cu acid concentrat la &abricarea alcoolului izopropilic0
50 Lucrari care implica e$punerea la pulberi de lemn de esenta tare0
Tabelul A
,ecomandari privind supraveg(erea medicala a angajatilor
.0 "edicul si1sau autoritatea competenta) responsabili cu supraveg(erea medicala a lucratorilor e$pusi
contactului cu agenti cancerigeni sau mutageni) trebuie sa cunoasca bine conditiile de e$punere ale
&iecarui angajat0
20 !upraveg(erea medicala a angajatilor trebuie asigurata in con&ormitate cu principiile si practicile de
medicina a muncii0
Aceasta include cel putin urmatoarele masuri6
-inregistrarea antecedentelor medicale si pro&esionale pentru &iecare angajat#
-anamneza#
-supraveg(erea biologica) precum si depistarea precoce a e&ectelor reversibile) in con&ormitate cu
reglementarile "inisterului !anatatii si %amiliei0
30 Pe baza celor mai recente cunostinte de medicina a muncii) pot &i utilizate si alte teste pentru &iecare
angajat supus supraveg(erii medicale0
CAPITOLUL III
Agenti biologici
Art. 513. - Prevederile acestui capitol au ca obiect protectia angajatilor impotriva riscurilor pentru
securitatea si sanatatea lor) rezultate sau care pot sa rezulte din e$punerea la agenti biologici in cursul
activitatii) precum si prevenirea acestor riscuri0
Prevederile acestui capitol reprezinta cerinte minime in acest domeniu0
Art. 514. - Agentii biologici sunt clasi&icati in patru grupe distincte in &unctie de nivelul de risc pe care-l
prezinta -ane$a nr0 3</0
a/ grupa . - agenti biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala omului0
b/ grupa 2 - agenti biologici care pot provoca o boala omului si constituie un pericol pentru angajati#
propagarea in colectivitate este improbabila# e$ista) in general) o pro&ila$ie si un tratament e&icace0
c/ grupa 3 - agenti biologici care pot provoca imbolnaviri grave omului si constituie un pericol serios
pentru angajati# ei pot sa prezinte un risc ridicat de propagare in colectivitate dar e$ista in general o
pro&ila$ie si un tratament e&icace0
d/ grupa 4 - agenti biologici care pot provoca boli grave omului si constituie un pericol serios pentru
angajati# ei pot sa prezinte un risc ridicat de propagare in colectivitate si nu e$ista in general o pro&ila$ie si
un tratament e&icace0
Art. 515. - -./ Prevederile acestui capitol se aplica pentru toate activitatile in care angajatii) datorita
activitatii pro&esionale) sunt e$pusi sau risca sa &ie e$pusi la agenti biologici0
-2/ Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de e$punere la agenti biologici angajatorul
trebuie sa determine natura) nivelul si durata de e$punere pentru a se putea evalua orice risc pentru
sanatatea si securitatea angajatilor si pentru a se putea stabili masurile ce trebuie luate0
Art. 516. - -./ Pentru activitatile care implica o e$punere la agenti biologici apartinand mai multor grupe
riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de catre toti agentii biologici periculosi prezenti0
-2/ Angajatorul va trebui sa reinnoiasca periodic evaluarea riscurilor si) in orice caz) la orice modi&icare a
conditiilor de lucru care pot sa determine e$punerea angajatilor la agenti biologici0
-3/ Angajatorul trebuie sa &urnizeze autoritatilor competente) la cererea acestora) elementele care au stat
la baza evaluarii riscurilor pro&esionale0
Art. 517. - *valuarea riscurilor pro&esionale pentru activitatile care pot prezenta risc de e$punere la agenti
biologici se e&ectueaza pe baza tuturor in&ormatiilor e$istente si) mai ales) pe baza6
a/ clasi&icarii agentilor biologici care constituie sau pot constitui un pericol pentru sanatate#
b/ recomandarilor emise de autoritatile competente care vor indica) dupa caz) in &unctie de agentul
biologic prezent in mediul de lucru sa se ia masuri in scopul de a proteja sanatatea angajatilor care sunt
e$pusi sau pot &i e$pusi in cursul activitatii lor acestui agent biologic#
c/ in&ormatiilor asupra bolilor ce pot &i contactate datorita unei activitati pro&esionale a angajatilor#
d/ e&ectelor alergizante si to$igene ce pot sa rezulte ca urmare a activitatii angajatilor#
e/ &aptului ca un angajat su&era de o boala direct legata de munca sa0
Art. 518. - -./ Daca rezultatele evaluarii riscurilor pro&esionale pentru activitatile care implica o e$punere
la agenti biologici arata ca e$punerea si1sau eventuala e$punere) se raporteaza la un agent biologic din
grupa .) inclusiv la vaccinurile vii atenuate) &ara risc identi&icabil pentru sanatatea angajatilor) angajatorul
trebuie sa respecte doar principiile de securitate si de igiena la locul de munca) con&orm punctului . din
ane$a nr0 4.0
-2/ Daca rezultatele evaluarii riscurilor arata ca activitatea nu implica o intentie deliberata de a lucra cu un
agent biologic sau de a-l utiliza) dar care poate sa conduca la e$punerea angajatilor la un agent biologic
in cursul unor activitati a caror lista &igureaza in ane$a nr0 3@) atunci se aplica prevederile art0 527) 522)
523 si 525-52A0
Art. 519. - Daca natura activitatii o permite) angajatorul trebuie sa evite utilizarea unui agent biologic
periculos) inlocuindu-l printru-un agent biologic care) in &unctie de conditiile de utilizare si de stadiul actual
al cunostintelor) nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatatea angajatilor0
Art. 520. - -./ Daca rezultatele evaluarii releva e$istenta unui risc pentru securitatea si sanatatea
angajatilor) angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca e$punerea acestora sa &ie evitata0
-2/ Cand acest lucru nu este te(nic posibil) tinand seama de activitate si de evaluarea riscurilor)
angajatorul trebuie sa reduca riscul de e$punere pro&esionala la un nivel su&icient de scazut pentru a
proteja adecvat sanatatea si securitatea angajatilor respectivi) prin aplicarea urmatoarelor masuri6
a/ limitarea) la un nivel cat mai scazut posibil) a numarului de angajati e$pusi sau care pot &i e$pusi#
b/ conceperea proceselor de munca si a masurilor de control te(nic ast&el incat sa se evite sau sa se
reduca la minimum diseminarea agentilor biologici la locul de munca#
c/ masuri de protectie colectiva si1sau masuri de protectie individuala atunci cand e$punerea nu poate &i
evitata prin alte mijloace#
d/ masuri de igiena adecvate pentru prevenirea sau reducerea transportului) eliminarii si scaparii
accidentale a unui agent biologic in a&ara locului de munca#
e/ utilizarea panourilor care semnalizeaza riscurile biologice si alte semne de avertizare adecvate
con&orm prescriptiilor de semnalizare#
&/ elaborarea unor planuri care sa &ie puse in aplicare in caz de accidente ce implica prezenta agentilor
biologici#
g/ daca este necesar si te(nic posibil) detectarea in a&ara izolarii &izice primare a prezentei agentilor
biologici utilizati in procesul de munca#
(/ utilizarea de mijloace ce permit colectarea) depozitarea si eliminarea deseurilor in deplina securitate de
catre angajati) daca este cazul) dupa tratarea acestora) inclusiv utilizarea unor recipiente sigure) usor
identi&icabile#
i/ masuri care sa permita manipularea si transportul &ara risc a agentilor biologici la locul de munca0
Art. 521. - -./ Daca rezultatele evaluarii riscurilor pro&esionale releva e$istenta unui risc pentru
securitatea sau sanatatea angajatilor) angajatorul trebuie sa puna la dispozitia autoritatilor competente) la
cererea acestora) in&ormatii privind6
a/ rezultatele evaluarii riscurilor pro&esionale#
b/ activitatile in cursul carora angajatii au &ost sau pot &i e$pusi la agenti biologici#
c/ numarul de angajati e$pusi#
d/ numele si competenta persoanei responsabile cu sanatatea si securitatea la locul de munca#
e/ masurile de protectie si de prevenire luate) inclusiv procedeele si metodele de lucru#
&/ un plan de urgenta pentru protectia angajatilor impotriva e$punerii la un agent biologic din grupele 3
sau 4) in cazul unei de&ectari a izolarii &izice0
-2/ Angajatorul trebuie sa in&ormeze imediat autoritatile competente despre orice accident sau incident
care ar putea sa provoace diseminarea unui agent biologic ce ar putea provoca angajatilor in&ectie si1sau
boala grava0
-3/ Lista cu angajatii e$pusi la agenti biologici) vizata in art0 525 -./) precum si dosarul medical al &iecarui
angajat vor &i puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand unitatea isi inceteaza activitatea) in
con&ormitate cu prevederile legislatiei in vigoare0
Art. 522. - -./ Pentru toate activitatile in care se utilizeaza agenti biologici ce constituie un risc pentru
sanatatea si securitatea angajatilor) angajatorul este obligat sa ia masuri adecvate6
a/ sa asigure conditiile corespunzatoare ca angajatii sa nu serveasca masa si sa nu bea in zonele de
lucru unde e$ista riscul de contaminare cu agenti biologici#
b/ sa &urnizeze angajatilor ec(ipamente individuale de protectie adecvate sau alte ec(ipamente speciale
adecvate#
c/ sa asigure angajatilor spatii dotate cu instalatii igienico- sanitare adecvate si substante antiseptice
pentru oc(i si piele#
d/ sa aiba in vedere ca ec(ipamentul individual de protectie sa &ie6
-asezat corect intr-un loc stabilit separat de celelalte (aine#
-veri&icat si curatat) daca este posibil) inainte si) in orice caz) dupa &iecare utilizare#
-reparat sau sc(imbat inaintea unei noi utilizari) in cazul in care prezinta de&ectiuni#
e/ sa stabileasca proceduri privind prelevarea) manipularea si tratarea esantioanelor de origine umana
sau animala0
-2/ Imbracamintea de lucru si ec(ipamentele de protectie) incluzand imbracamintea de protectie vizata in
alin0 -./) pct0 b/ care pot &i contaminate de agenti biologici) trebuie sa &ie scoase atunci cand angajatul
paraseste zona de lucru si trebuie pastrate separat de alta imbracaminte0
Angajatorul trebuie sa aiba grija ca aceasta imbracaminte si ec(ipamentul de protectie sa &ie dezin&ectate
si curatate sau) la nevoie) distruse0
-3/ Costurile pentru masurile ce trebuie aplicate con&orm alin0 -./ si -2/ nu vor &i imputate angajatilor0
Art. 523. - -./ Angajatorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru ca angajatii si1sau reprezentantii
acestora sa primeasca) sub &orma de in&ormari si instructaj) o instruire su&icienta si adecvata) bazata pe
toate in&ormatiile disponibile privind6
a/ eventualele riscuri pentru sanatate#
b/ masurile care trebuie luate pentru a evita e$punerea#
c/ prescriptii in domeniul igienei#
d/ purtarea si utilizarea ec(ipamentelor si imbracamintii de protectie#
e/ masurile pe care angajatii trebuie sa le ia in caz de evenimente si1sau incidente periculoase) precum si
masurile de prevenire ale acestora0
-2/ Instruirea angajatului trebuie e&ectuata inainte de inceperea unei activitati care implica contactul cu
agenti biologici) adaptata la aparitia unor noi riscuri sau in cazul evolutiei riscurilor si repetata periodic si
ori de cate ori este necesar0
Art. 524. - -./ Angajatorul trebuie sa asigure la locul de munca instructiuni de securitate scrise si) dupa
caz) a&ise privind procedura de urmat in caz de6
a/ accident sau incident grav datorat manipularii unui agent biologic#
b/ manipularea unui agent biologic din grupa 40
-2/ Angajatii trebuie sa semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea si
sanatatea la locul de munca) orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic0
-3/ Angajatorul trebuie sa in&ormeze imediat angajatii si1sau reprezentantii lor despre orice accident sau
incident care poate sau ar putea sa antreneze diseminarea unui agent biologic susceptibil sa produca
in&ectii si1sau boli grave0 De asemenea) trebuie sa ii in&ormeze) cat mai repede posibil) despre cauzele
accidentelor sau incidentelor grave) precum si despre masurile care au &ost luate sau care trebuie luate
pentru a remedia situatia0
-4/ %iecare angajat trebuie sa aiba acces la in&ormatiile continute in lista angajatilor e$pusi la agenti
biologici vizata in art0 525 si care il privesc personal0
-5/ Angajatii si1sau reprezentantii lor trebuie sa aiba acces la in&ormatiile colective anonime0
-?/ Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia angajatilor si1sau reprezentantilor lor) la cererea acestora)
in&ormatiile prevazute in art0 52. -./0
Art. 525. - -./ Angajatorul trebuie sa aiba lista angajatilor e$pusi la agenti biologici din grupa 3 si1sau 4
care indica activitatea e&ectuata si) atunci cand este posibil) agentul biologic la care angajatii au &ost
e$pusi si) dupa caz) datele re&eritoare la e$puneri) la accidente si incidente0
-2/ Lista angajatilor e$pusi la agenti biologici din grupa 3 si1sau 4 va &i pastrata timp de cel putin .7 ani de
la terminarea e$punerii) con&orm legislatiei in vigoare0
-3/ Lista va &i pastrata pe o perioada mai indelungata) care poate atinge 47 de ani de la ultima e$punere
cunoscuta) in cazul e$punerilor susceptibile sa antreneze in&ectii6
a/ produse de agenti biologici despre care se stie ca pot provoca in&ectii persistente sau latente#
b/ care) tinand seama de stadiul actual al cunostintelor) nu pot &i diagnosticate inainte ca boala sa se
declanseze) multi ani mai tarziu#
c/ a caror perioada de incubatie inainte de declararea bolii este deosebit de lunga#
d/ care antreneaza boli ce pot prezenta recrudescenta timp indelungat) in ciuda tratamentului aplicat#
e/ care pot lasa sec(ele grave pe termen lung0
-4/ "edicul de medicina muncii) autoritatea competenta in domeniul securitatii si sanatatii in munca) ca si
orice alta persoana responsabila cu sanatatea si securitatea la locul de munca trebuie sa aiba acces la
lista vizata in alin0 -./0
Art. 526. - Angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea angajatilor si1sau reprezentantilor lor
la rezolvarea tuturor problemelor legate de sanatate si securitate in cazul e$punerii la agenti biologici0
Art. 527. - -./ Angajatorul trebuie sa noti&ice) in prealabil) directiei de sanatate publica si inspectoratului
teritorial de munca utilizarea pentru prima data a agentilor biologici din grupele 2) 3 si 4) cu cel putin 37
de zile inainte de inceperea activitatii0
-2/ Laboratoarele care &urnizeaza servicii de diagnostic pentru agentii biologici din grupa 4 trebuie doar sa
noti&ice intentia lor0
-3/ De &iecare data cand procedeele si1sau procedurile su&era modi&icari importante din punctul de vedere
al securitatii si sanatatii la locul de munca) trebuie e&ectuata o noua noti&icare0
-4/ Noti&icarea vizata in alin0 -./ si -2/ va contine6
a/ denumirea si adresa unitatii#
b/ numele si competentele responsabilului cu securitatea si sanatatea la locul de munca#
c/ rezultatele evaluarii riscurilor pro&esionale#
d/ specia agentului biologic#
e/ masurile de protectie si de prevenire prevazute0
Art. 528. - -./ Daca rezultatele evaluarii riscurilor pro&esionale releva e$istenta unui risc privind
securitatea sau sanatatea angajatilor) angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a asigura
supraveg(erea medicala adecvata0
-2/ %iecare angajat trebuie sa &ie supraveg(eat medical corespunzator inainte de e$punere pro&esionala
si) in continuare) periodic) &acand ast&el posibila aplicarea directa a masurilor de medicina generala si de
medicina a muncii0
-3/ Identi&icarea angajatilor pentru care ar &i necesare masuri speciale de protectie se va &ace in urma
evaluarii riscurilor pro&esionale0
Daca este cazul) angajatorii trebuie sa puna la dispozitia angajatilor vaccinuri e&icace) daca acestia nu
sunt inca imunizati impotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot &i e$pusi0 Atunci cand angajatorii
pun la dispozitia angajatilor vaccinuri) va trebui sa tina seama de codul de conduita recomandat in ane$a
nr0 420
In cazul in care se depisteaza ca un angajat prezinta o in&ectie sau o boala care ar rezulta din e$punerea
la agenti biologici) serviciul de medicina muncii va propune si celorlalti angajati) care ar &i putut su&eri o
e$punere similara) sa &ie supraveg(eati medical# in acest caz) angajatorul va e&ectua o reevaluare a
riscului de e$punere0
-4/ In cursul supraveg(erii medicale) &iecare angajat trebuie sa aiba un dosar medical individual) care va &i
pastrat de catre serviciul de medicina a muncii cel putin .7 ani dupa incetarea e$punerii0
In cazurile de la art0 525 -3/ dosarul medical individual trebuie pastrat o perioada mai mare de .7 ani)
care poate ajunge pana la 47 de ani de la ultima e$punere cunoscuta0 In cazul in care unitatea se
des&iinteaza sau angajatul isi sc(imba locul de munca) dosarul medical individual va &i preluat de directia
teritoriala de sanatate publica sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de munca0
-5/ !erviciul de medicina muncii trebuie sa propuna masuri de protectie sau prevenire utile) pentru &iecare
angajat0
-?/ !erviciul de medicina muncii trebuie sa dea in&ormatii si s&aturi medicale angajatilor privind
supraveg(erea medicala la care ei vor &i supusi dupa ce a incetat e$punerea la agenti biologici0
-@/ Angajatii trebuie sa aiba acces la rezultatele supraveg(erii lor medicale si pot solicita o ree$aminare a
rezultatelor acesteia0
Deasemenea) angajatorul poate solicita o ree$aminarea rezultatelor supraveg(erii medicale0
-</ ,ecomandarile practice pentru supraveg(erea medicala a angajatilor sunt indicate in ane$a nr0 3A0
Art. 529. - -./ !erviciile medicale si veterinare) in a&ara de laboratoarele de diagnostic) in vederea
evaluarii riscurilor pro&esionale) trebuie sa aiba in vedere in mod deosebit6
a/ incertitudinile legate de prezenta agentilor biologici in organismul pacientilor sau al animalelor precum
si in probele sau produsele biologice care rezulta de la acestia#
b/ pericolul pe care il constituie agentii biologici care sunt sau ar putea &i prezenti in organismul pacientilor
sau la animale precum si in probele prelevate de la acestia#
c/ riscurile inerente datorate naturii activitatii0
-2/ In serviciile medicale si veterinare angajatorii trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a asigura
protectia sanitara si securitatea angajatilor respectivi0
"asurile care trebuie luate in serviciile medicale si veterinare cuprind6 de dezin&ectie#
a/ stabilirea procedeelor corespunzatoare de decontaminare si b/ aplicarea procedeelor care sa permita
manipularea si eliminarea &ara riscuri a deseurilor contaminate0
-3/ In serviciile de izolare unde se gasesc pacienti umani sau animale care sunt) sau ar putea &i
contaminati cu agenti biologici din grupele 3 si 4) angajatorul trebuie sa aleaga masuri de izolare dintre
cele prezentate in ane$a nr0 47) coloana A) in scopul reducerii la minimum a riscului de in&ectie0
Art. 530. - -./ In laboratoare) inclusiv in laboratoarele de diagnostic si in incaperile destinate animalelor
de laborator contaminate deliberat cu agenti biologici din grupele 2) 3 si 4) care sunt sau ar putea &i
purtatori ai acestor agenti) angajatorul trebuie sa ia urmatoarele masuri speciale6
a/ in laboratoarele care e&ectueaza activitati ce implica manipularea agentilor biologici din grupele 2) 3 si
4 in scopuri de cercetare) de dezvoltare) invatamant) diagnostic) trebuie sa stabileasca masuri de izolare
con&orm ane$ei nr0 47) in scopul reducerii la minimum a riscului de in&ectie#
b/ in urma evaluarii riscurilor pro&esionale) dupa &i$area nivelului de izolare &izica necesara pentru agentii
biologici) in &unctie de gradul de risc pe acestia il prezinta) va stabili masurile necesare con&orm ane$ei nr0
47) iar activitatile care implica manipularea unui agent biologic trebuie e&ectuate6
- numai in zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare numarul 2) pentru un agent
biologic din grupa 2#
- numai in zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare numarul 3) pentruun agent
biologic din grupa 3#
- numai in zonele de lucru corespunzatoare cel putin nivelului de izolare numarul 4) pentru un agent
biologic din grupa 40
c/ in laboratoarele in care se manipuleaza materiale despre care nu e$ista certitudinea ca ar contine
agenti biologici ce ar putea determina imbolnavire) dar care nu au ca obiectiv lucrul cu agentii biologici ca
atare -adica a-i cultiva sau a-i concentra/ trebuie sa adopte cel putin nivelul 2 de izolare0 Nivelurile de
izolare numarul 3 sau 4 trebuie utilizate) daca este cazul) cand se stie sau se presupune ca ele sunt
necesare) in a&ara situatiilor in care recomandarile &urnizate de autoritatile nationale competente indica)
pentru anumite cazuri) un nivel de izolare mai scazut0
-2/ Angajatorii trebuie sa ia urmatoarele masuri speciale privind procedeele industriale care utilizeaza
agenti biologici din grupele 2) 3 si 46
a/ principiile de izolare e$puse in alin0 -./ pct0 b/ trebuie sa se aplice) de asemenea) procedeelor
industriale pe baza masurilor practice din ane$a nr0 4.#
b/ in &unctie de evaluarea riscului privind utilizarea agentilor biologici din grupele 2) 3 si 4) autoritatile
competente pot sa decida masuri corespunzatoare care trebuie sa &ie luate la &olosirea industriala a
agentilor biologici0
-3/ Toate activitatile de la alin0-./ si -2/) acolo unde nu a &ost posibil sa se &aca o evaluare concludenta a
agentului biologic) dar se presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc grav pentru
sanatatea angajatilor) vor trebui sa se des&asoare in spatii de lucru in care nivelul de izolare corespunde
cel putin nivelului 30
Art. 531. - Daca agentul biologic ce trebuie evaluat nu poate &i clasi&icat clar intr-una din grupele cu riscul
cel mai ridicat -grupele 2) 3) 4/) el trebuie clasi&icat in grupa de risc cea mai inalta dintre grupele luate in
considerare0
CAPITOLUL I
"icroclimat
Art. 532. - -./ "icro climatul la locul de munca este determinat de temperatura si umiditatea aerului) de
viteza curentilor de aer) de temperatura supra&etelor si de radiatiile calorice emise in zona de lucru0
-2/ Conditiile de microclimat la locurile de munca trebuie sa asigure mentinerea ec(ilibrului termic al
organismului uman corespunzator cu nivelul activitatii des&asurate0
-3/ Componentele microclimatului se normeaza in raport cu metabolismul organismului -productia de
caldura metabolica/ determinat de e&ortul &izic in activitate0
Art. 533. - Activitatile pro&esionale se clasi&ica in &unctie de metabolismul energetic con&orm tabelului .0
Art. 534. - -./ Limitele termice minime admise la locurile de munca sunt cele prevazute in tabelul .70
-2/ Limitele termice ma$ime admise la locurile de munca sunt cele prevazute in tabelul ..0
-3/ La unele locuri de munca -birouri) camere de comanda) incaperi cu videoterminale) incaperi social-
culturale etc0/ unde des&asurarea activitatii pro&esionale necesita con&ort termic) trebuie asigurate
urmatoarele conditii6
a/ In perioada de vara6
-temperatura operativa intre 23 - 2?7C#
-di&erenta pe verticala a valorilor temperaturii aerului la .). m si 7). m deasupra solului -nivelul capului si
al gleznelor/ mai mica de 37C#
-umiditatea relativa a aerului intre 37 - @7B#
-viteza medie a curentilor de aer intre 7). - 7)3 m1s0 b/ In perioada de iarna6
-temperatura operativa intre 27 - 247C#
-di&erenta pe verticala a valorilor temperaturii aerului la .). m si 7). m deasupra solului -nivelul capului si
al gleznelor/ mai mica de 37C#
-umiditatea relativa a aerului intre 37 - @7B#
-viteza medie a curentilor de aer intre 7). - 7)3 m1s#
-di&erente mai mici de .77C intre temperatura de radiatie a &erestrelor sau a altor supra&ete verticale si
temperatura de radiatie a obiectelor din incapere0
Temperatura operativa se calculeaza cu &ormula6
t7 H Ata L -. - A/ tr) unde 6
ta este temperatura uscata a aerului) 7C
tr este temperatura medie de radiatie) 7C
A este un coe&icient ale carui valori sunt6
7)5 daca viteza curentilor de aer este F7)2 m1s#
7)? daca viteza curentilor de aer este intre 7)2-7)? m1s#
7)@ daca viteza curentilor de aer este intre 7)@-. m1s0
In cazul in care viteza relativa a aerului este mai mica de 7)2 m1s sau daca di&erenta intre temperatura
medie de radiatie si temperatura aerului este mai mica de 47C) temperatura operativa poate &i calculata
ca medie a valorilor temperaturii aerului si a temperaturii medii de radiatie0
Tabelul .7
Limite termice minime admise la locurile de munca
Clasa de metabolism
-"/
-D/
Temperatura la globtermometru
-7C/
iteza curentilor de aer
" E ..@ .<
..@ F " E 234 .?
234 F " E 3?7 .5
" M 3?7 .2
Tabelul ..
Limite termice ma$ime admise la locurile de munca
Clasa de metabolism
-"/
-D/
Indice D>=T
-7C/
Persoana aclimatizata la caldura Persoana neaclimatizata la caldura
,epaus -7/ 33 32
"etabolism redus -./ 37 2A
"etabolism mediu -2/ 2< 2?
"etabolism intens -3/
&ara miscare perceptibila a
aerului
25
cu miscare perceptibila a
aerului
2?
&ara miscare perceptibila a
aerului
22
"etabolism &oarte intens
-4/
23 25 .<
NOTA 6Indicele D>=T se masoara sau se calculeaza cu &ormula6
-pentru activitati in interior si e$terior &ara e$punere solara D>=T H 7)@tun L 7)3tg
-pentru activitati in e$terior cu e$punere solara D>=T H 7)@tun L 7)2tg L 7).ta
unde6ta este temperatura uscata a aerului) 7C) tg este temperatura de globtermometru) 7C) tun este
temperatura umeda naturala) 7C
Art. 535. - -./ Limitele minime si ma$ime ale temperaturii si vitezei curentilor de aer la locurile de munca
prevazute cu dusuri de aer sunt cele prevazute in tabelul .20
-2/ Nivelul radiatiilor calorice se determina prin masurare sau prin apreciere pe baza tabelului .30
Art. 536. - Temperatura supra&etelor ec(ipamentelor te(nice sau ale oricaror altor supra&ete cu care
angajatul vine in contact la locul de munca) trebuie sa se situeze sub valorile prevazute in tabelul .40
Tabelul .2
Limitele minime si ma$ime ale temperaturii si vitezei curentilor de aer
admise la locurile de munca prevazute cu dusuri de aer
Nivelul radiatiilor calorice
-cal1cm21min/
"etabolismul energetic
-"/
-D/
Limite minime Limite ma$ime
Temperatura aerului
-7C/
iteza curentilor de aer
-m1s/
Temperatura aerului
-7C/
.
"E..@
..@ F "E234
234 F "E3?7
"G3?7
25
23
2.)5
27
7)5
7)5
.)7
.)3
37
2<
2@
2?
2
"E..@
..@ F "E234
234 F "E3?7
"G3?7
22
27
.<)5
.@
7)5
.)7
.)5
2)7
2<
2?
25
24
M3
"E..@
..@ F "E234
234 F "E3?7
"G3?7
27
.<
.?)5
.5
.)7
.)5
2)7
2)5
25
24
23
22
NOTA6a/ Umiditatea relativa a aerului nu va depasi ?7B0
b/ alorile temperaturilor si vitezelor curentilor de aer reprezinta valori medii in sectiunea transversala a
&lu$ului de aer la nivelul jumatatii superioare a corpului0
Tabelul .3
Aprecierea nivelului radiatiilor calorice
Timpul de suportare a e$punerii
-s/
Nivelul estimat al radiatiilor calorice
-cal1cm21min/
247 .
57 2
27 3
Tabelul .4
Limite ma$ime admise ale temperaturii supra&etelor
"aterial constitutiv al supra&etei
Temperatura supra&etei -7C / pentru durate de contact de6
. min .7 min
"etal neacoperit 5. 4<
"etal acoperit 5. 4<
Ceramica) sticla si piatra 5? 4<
"aterial plastic ?7 4<
Lemn ?7 4<
NOTA6 a/ aloarea de 5.7C pentru o durata de contact de . minut se aplica si la alte materiale cu
conductivitate termica ridicata) nementionate in tabel0
b/ aloarea de 437C speci&icata la toate materialele pentru o durata de contact de < ore si mai mult) nu
se aplica decat daca supra&ata &ierbinte este atinsa doar de o mica parte a corpului uman -mai putin de
.7B din supra&ata totala a pielii
corpului/ sau de o mica zona a capului -mai putin de .7B din supra&ata pielii capului/0 Daca zona de
contact nu este doar locala sau daca supra&ata &ierbinte este atinsa de zone vitale ale &etei -caile
respiratorii) de e$emplu/ pot aparea leziuni grave) c(iar daca temperatura supra&etei nu depaseste 437C0
Art. 537. - Personalul care lucreaza in microclimat cald -peste 377C/ sau rece -sub 57C/ va bene&icia de
pauze pentru re&acerea capacitatii de termoreglare) ale caror durata si &recventa se stabilesc in &unctie de
intensitatea e&ortului &izic si de valorile parametrilor de microclimat0 In acest scop se vor asigura spatii &i$e
sau mobile cu microclimat corespunzator0
Art. 538. - La locurile de munca unde temperatura aerului depaseste constant 377C se va asigura apa
carbogazoasa salina -. g NaCl1litru/) in cantitate de 2-4 litri1persoana1sc(imb) distribuita la temperatura de
.? - .<7C0
Art. 539. - La locurile de munca cu temperaturi scazute -sub 57C/ se va asigura ceai &ierbinte in cantitate
de 7)5-. litru1persoana1sc(imb0
Art. 540. - In perioadele in care) din cauza conditiilor meteorologice ne&avorabile se inregistreaza
temperaturi e$terioare e$treme) respectiv temperaturi ce depasesc L 3@7C sau care) corelate cu conditii
de umiditate mare) pot &i ec(ivalate cu acest nivel ori temperaturi sub - 277C sau care corelate cu conditii
de vant intens) pot &i ec(ivalate cu acest nivel) se vor lua masuri de protectie a angajatilor) in con&ormitate
cu prevederile legale in vigoare0
Art. 541. - Daca cerintele procesului te(nologic sau alte conditii speciale nu permit incadrarea in valorile
limita indicate in articolele precedente) angajatorul este obligat sa asigure protectia angajatilor prin masuri
te(nico- organizatorice si medicale0
CAPITOLUL
entilare industriala
Art. 542. - Incaperile de lucru -de productie) depozitare) administrative) sociale sau culturale/ vor &i
prevazute) dupa caz) cu mijloace de ventilare naturala sau mecanica) ast&el incat sa se poata asigura
conditiile de calitate a aerului0
Art. 543. - Instalatiile de ventilare se vor proiecta si construi ast&el incat sa asigure eliminarea sau
reducerea pana la limitele admise a urmatoarelor6
a/ &umuri) gaze si vapori to$ici sau nocivi#
b/ substante sau amestecuri e$plozive#
c/ substante iritante sau mirositoare#
d/ pulberi de orice natura#
e/ caldura#
&/ umiditate#
g/ curenti de aer0
Art. 544. - -./ Combaterea poluarii aerului in spatiile de lucru se va &ace) in primul rand) prin suprimarea
sau reducerea surselor de degajare a no$elor0
-2/ In situatia cand nu este posibil acest lucru) se vor aplica) dupa caz) urmatoarele masuri6
a/ inc(iderea utilajelor in carcase in care se creeaza depresiune#
b/ utilizarea instalatiilor de ventilare locala#
c/ utilizarea instalatiilor de ventilare generala) cand sursele de degajare a no$elor sunt mobile sau
dispersate si nu este posibila aplicarea unor solutii con&orme cu pct0 a/ sau b/0
Art. 545. - *c(ipamentele te(nice susceptibile sa produca poluarea aerului la locul de munca vor &i
prevazute) din conceptie si dotate obligatoriu de catre intreprinderile constructoare) cu sisteme e&iciente
de captare a no$elor -carcase) prize de aspiratie/) indicandu-se totodata si caracteristicile aerodinamice
necesare -debit de aer) depresiune) pierderi de presiune/0
Art. 546. - *c(ipamentele te(nice care degaja no$e &oarte periculoase si care) din motive te(nologice) nu
pot &i carcasate sau prevazute cu instalatii de ventilare locala e&iciente vor &i amplasate in incaperi special
amenajate sau cabine0
Art. 547. - Instalatiile de ventilare destinate combaterii no$elor &oarte periculoase -agenti cu indicativul %p
si C din ane$a nr0 3./ sau cu pericol ridicat de incendiu1e$plozie vor &i veri&icate periodic prin masuratori si
determinari speci&ice) in vederea stabilirii gradului de captare si retinere a acestora0
Ori de cate ori se constata scaderi ale per&ormantelor instalatiei de ventilare constatate cu aceasta ocazie
-reducerea debitului de aer aspirat) reducerea vitezei aerului in conductele si planul gurilor de aspiratie)
colmatarea &iltrelor) concentratii depasite in zona de munca si la evacuarea in atmos&era etc0/ se iau
masuri de remediere operativa0
Art. 548. - Pulberile &oarte periculoase sau cu pericol ridicat de incendiu1e$plozie depuse pe supra&etele
inconjuratoare vor &i indepartate numai prin aspirarea acestora0
!e interzice indepartarea acestor no$e prin maturare0
Art. 549. - Pulberile &oarte periculoase evacuate din sistemele de retinere a acestora -cicloane) &iltre etc0/
vor &i depozitate numai in containere inc(ise etans0
Deversarea pulberilor depozitate in containere se va &ace numai in spatiile special amenajate0
Art. 550. - "etodele de determinare a debitelor de aer ale sistemelor de ventilare vor &i alese in &unctie de
conditiile concrete de la locurile de munca pentru care sunt proiectate sistemele0
Art. 551. - La stabilirea valorii debitului de aer pentru ventilarea incaperilor se va tine seama de
urmatoarele6
a/ daca in spatiul de lucru se degaja simultan mai multe no$e sub &orma de gaze) vapori sau pulberi ce nu
sunt to$ice sau iritante si prezinta e&ect sinergic de tip neaditiv) debitul de aer se va determina prin luarea
in considerare a no$ei la care corespunde debitul ma$im#
b/ daca in spatiul de lucru se degaja simultan mai multe no$e sub &orma de gaze) vapori sau pulberi
neto$ice sau neiritante) dar cu e&ect sinergic de tip aditiv) to$ice sau iritante) cu pericol de incendiu sau
e$plozive) debitul de aer pentru ventilare va &i dat de suma valorilor debitelor de aer necesare diluarii
&iecarei no$e in parte#
c/ daca in spatiul de lucru se degaja mai multe no$e sub &orma de gaze) vapori sau pulberi ce &ac parte
simultan din categoriile precizate la pct0 a/ si b/ ) debitul de aer necesar pentru ventilare va &i dat de
valoarea cea mai mare obtinuta prin compararea valorilor calculate con&orm pct0 a/ si b/0
Art. 552. - -./ Incaperile in care se amplaseaza instalatiile te(nologice la care pot sa apara degajari
bruste si neprevazute de substante to$ice) in&lamabile sau e$plozive) vor &i dotate suplimentar cu instalatii
de ventilare de avarie - numai pentru evacuare - independente de instalatiile de ventilare normale pentru
dilutia no$elor0
-2/ Pornirea instalatiilor de ventilare pentru avarie se va realiza automat la depasirea limitei ma$ime
admise) e$istand si posibilitatea comenzilor manuale) atat din interiorul cat si din e$teriorul incaperilor0
-3/ La pornirea instalatiilor de ventilare pentru avarie) toate sistemele de introducere mecanica a aerului
vor &i oprite automat0
Art. 553. - -./ !e admite introducerea aerului din incaperile invecinate daca in acestea nu sunt degajari
de substante to$ice) in&lamabile sau e$plozive0
-2/ Cantitatea de aer e$trasa din aceste incaperi nu va depasi 57B din volumul lor intr-o ora0
Art. 554. - In incaperile de lucru in care aerul de combustie pentru diverse agregate de ardere se ia din
interior) se va asigura introducerea &ortata a aerului de compensare) ast&el incat in aceste incaperi sa nu
se creeze depresiune si sa se asigure temperaturile interioare admise) precum si viteza curentilor de aer)
con&orm capitolului I "icroclimat0
Art. 555. - Prizele de aer proaspat din e$terior se vor amplasa in zone lipsite de no$e0 Daca din cauza
conditiilor locale nu este posibil sa se asigure captarea aerului proaspat din zone neimpuri&icate) aerul
trebuie tratat in prealabil) ast&el incat in incaperea ventilata sa nu se depaseasca concentratia ma$ima
admisa a no$elor0
Art. 556. - Instalatiile de ventilare pentru introducerea aerului proaspat) precum si cele prevazute cu
camere de amestec pentru recirculatia aerului) vor satis&ace in orice anotimp urmatoarele conditii6
a/ aerul introdus in incaperi nu va contine no$e in proportie mai mare de 37B din concentratiile ma$ime
admise#
b/ este interzisa recircularea aerului daca acesta contine substante to$ice) iritante) cu miros neplacut sau
cu microorganisme patogene#
c/ este interzisa recircularea aerului in incaperile cu procese te(nologice clasi&icate din punctul de vedere
al pericolului de incendiu in categoriile A si > con&orm Normelor generale de prevenirea si stingerea
incendiilor#
d/ in incaperile de lucru clasi&icate in categoria C din punctul de vedere al pericolului de incendiu)
recirculatia aerului este permisa in conditiile pct0 a/ si daca aerul nu contine pulberi) gaze sau vapori
combustibili0
Art. 557. - *ste interzisa &olosirea instalatiilor de ventilare comune mai multor incaperi in cazul in care in
acestea e$ista surse de pulberi sau substante sub &orma de gaze) care prin amestec pot da nastere la
combinatii in&lamabile) e$plozive sau to$ice0
Art. 558. - Instalatiile de ventilare care deservesc incaperi unde e$ista substante care) in stare gazoasa)
de vapori sau de pulberi) &ormeaza cu aerul amestecuri in&lamabile sau e$plozive) vor &i utilate cu
ec(ipamente in constructie antie$ploziva si vor &i prevazute cu dispozitive pentru impiedicarea transmiterii
&lacarilor prin elementele componente ale acestora -conducte) canale) guri de ventilare) camere de
conditionare etc0/
Art. 559. - Conductele instalatiilor de ventilare prin care se transporta gaze nocive vor &i montate in spatii
in care poluarea produsa de eventualele scapari ale gazelor prin neetanseitati nu creeaza pericol pentru
siguranta sau sanatatea angajatilor) pericol de deteriorare a constructiilor sau pericol de incendiu si
e$plozii0
Art. 560. - Aerul poluat de pulberi) &um) gaze sau vapori va &i epurat inainte de evacuarea sa in atmos&era)
ast&el incat sa se e$cluda depasirea concentratiilor ma$ime admise privind poluarea mediului de lucru si a
mediului inconjurator0
Art. 561. - -./ In incaperile de lucru cu degajari mari de pulberi) aerul pentru ventilare va &i introdus ast&el
incat sa nu produca antrenarea si mentinerea pulberilor in atmos&era0
-2/ !uplimentar) in aceste incaperi se vor utiliza instalatii sau utilaje de captare a pulberilor depuse0
Art. 562. - -./ Angajatorii la care conditiile de lucru o impun) vor asigura dispozitivele si aparatele
necesare pentru controlul &unctionarii instalatiilor de ventilare si controlul microclimatului din incaperile de
lucru) con&orm cartii te(nice a instalatiilor0
-2/ Pentru detectia si masurarea concentratiilor de gaze sau pulberi to$ice) in&lamabile sau e$plozive)
instalatiile de ventilatie vor &i dotate cu sisteme automate &i$e de detectie a no$elor si semnalizare si dupa
caz) vor &i desemnati angajati care sa e&ectueze periodic masuratori cu aparatura portabila0
Art. 563. - In vederea e$ploatarii in conditii de securitate a aparatelor de detectie a gazelor sau pulberilor
to$ice) in&lamabile sau e$plozive) angajatorii sunt obligati sa organizeze veri&icarea periodica a acestora
con&orm reglementarilor in vigoare0
Art. 564. - La punerea in &unctiune a unui sistem de ventilare mecanica sau naturala se vor e&ectua
reglajele necesare bunei lor &unctionari) precum si masurarea si compararea parametrilor &unctionali cu
datele din proiecte -debitul si viteza aerului) cantitatea de caldura) pierderile de presiune) temperatura)
concentratia no$elor/0
Art. 565. - Unitatile de proiectare sau bene&iciarii vor elabora instructiuni privind modul de utilizare)
intretinere) supraveg(ere si control al instalatiilor de ventilare0
Art. 566. - -./ Angajatorul este obligat ca ori de cate ori intervin modi&icari ale te(nologiei sau ale
destinatiei incaperilor) sa ia masurile corespunzatoare pentru trans&ormarea) modi&icarea sau completarea
instalatiilor de ventilare0
-2/ "odi&icarea sau completarea instalatiilor de ventilare se vor &ace numai cu avizul scris al proiectantului
de specialitate0
-3/ !e interzice utilizarea instalatiilor de ventilare in alte scopuri decat cele proiectate0
Art. 567. - -./ Orice instalatie de ventilare va avea intocmita prin proiect o &isa te(nica in care se vor
inscrie caracteristicile de baza) precum si indicatia asupra e$ecutiei si punerii in &unctiune0
-2/ In &isele te(nice se vor nota succesiv observatiile ce se &ac asupra &unctionarii si de&ectelor constatate)
masurile ce s-au luat si numele persoanelor care au &acut constatari sau remedieri0 De asemenea) se vor
preciza termenele reviziilor ulterioare0
-3/ Orice modi&icari ale instalatiilor de ventilare vor &i consemnate in &isele te(nice0
Art. 568. - -./ Instalatiile de ventilare nu vor &i date in e$ploatare decat numai dupa ce au &ost
receptionate0
-2/ La receptionarea instalatiei deventilare vor participa proiectantul) e$ecutantul si bene&iciarul care vor
intocmi procesul-verbal de receptie insotit de buletinele de analiza privind determinarile de microclimat si
al concentratiilor de no$e in spatiul de lucru si la emisie0
Art. 569. - Pentru combaterea electricitatii statice la ec(ipamentele de &iltrare a aerului) materialele
&iltrante din care sunt con&ectionati sacii trebuie sa &ie tratate antistatic sau se lega electric colivia de
sarma pe care sunt montati sacii la o instalatie de legare la pamant0 In prealabil) trebuie sa se asigure o
continuitate electrica a suportilor metalici pe care sunt montati sacii &iltranti0 *&icacitatea combaterii
electricitatii statice prin legare la pamant trebuie veri&icata prin masuratori0
Art. 570. - Instalatiile de ventilare care capteaza de la diverse utilaje te(nologice no$e cu continut de
vapori de ulei si le evacueaza in statiile de &iltrare) trebuie sa &ie prevazute cu dispozitive de siguranta
pentru stingerea incendiilor0
CAPITOLUL I
Iluminat
Art. 571. - La proiectarea si realizarea iluminatului se vor lua in considerare urmatoarele6
-destinatia incaperii -spatiului/#
-distributia locurilor de munca#
-categoriile de lucrari vizuale si nivelul de iluminare#
-calitatea ambiantei luminoase -uni&ormitatea iluminarii) distributia luminantelor) e$istenta &enomenului de
orbire) culoarea luminii) redarea culorilor etc0/#
-sistemul de iluminat#
-corpul de iluminat#
-posibilitatea intretinerii instalatiilor de iluminat si a supra&etelor vitrate0
Art. 572. - Nivelul de iluminare se normeaza in &unctie de categoria si subcategoria in care se incadreaza
sarcinile vizuale) respectiv in &unctie de marimea detaliului reprezentativ) de contrastul dintre detaliu si
&ond si luminozitatea &ondului sau numai in &unctie de categoria sarcinii vizuale0
a/ pentru lucrarile e$ecutate in spatii interioare) valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare sunt
cele din ane$a nr0 430
b/ pentru lucrarile e$ecutate in spatii e$terioare) valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare sunt
cele din ane$a nr0 440
c/ pentru spatiile de circulatie industriale e$terioare) valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare
sunt cele din ane$a nr0 450
Art. 573. - Iluminatul arti&icial destinat completarii iluminatului natural trebuie realizat ast&el incat sa se
asigure pe planul de lucru) impreuna cu iluminatul natural) cel putin nivelul de iluminare din ane$a nr0 430
Art. 574. - Nivelul de iluminare din ane$ele nr0 43 si 44 se ridica cu o treapta in scara de valori a
nivelurilor de iluminare in urmatoarele cazuri6
-daca e&ortul vizual este continuu pe o perioada mai mare decat jumatate din ziua de lucru) pentru
categoriile de lucrari vizuale I) II si III#
-daca detaliile urmarite sunt in miscare) pentru categoriile de lucrari vizuale I pana la I#
-daca e$ista pericol sporit de accidentare la categoriile de lucrari vizuale pana la I'#
-incaperi cu e$igente sanitare sporite -in industria alimentara) &armaceutica etc0/#
-in incaperile destinate invatamantului pro&esional in productie) daca nivelul de iluminare ce rezulta din
ane$a nr0 43 este sub 377 l$#
-daca constructia nu este prevazuta cu goluri pentru geamuri pentru lumina naturala0
Art. 575. - ,idicarea nivelului de iluminare se &ace cu o singura treapta si in situatiile in care se
indeplinesc simultan mai multe din conditiile de la art0 5@40
alorile nivelurilor de iluminare se incadreaza in urmatoarea scara a treptelor de iluminare6 7)3# 7)5# .#
.)5# 2# 3)5# .7# 27# 37# 57# @5# .77# .57# 277# 257# 377# 357# 477# 577# @57# .777# .277# .577# 2777#
2577# 3777# 4777# 5777 etc0) in l$0
Art. 576. - In spatiile cu activitate normala) continua) valoarea iluminarii data de instalatia de iluminat
general trebuie sa &ie de cel putin 277 l$ pe planul orizontal limitat de peretii incaperii si situat la inaltimea
de 7)< m pana la . m &ata de pardoseala0
Art. 577. - In incaperile in care se poarta oc(elari de protectie tot timpul lucrului) nivelul de iluminare se
mareste in &unctie de absorbtia oc(elarilor -&ac e$ceptie incaperile in care se e&ectueaza lucrari de
sudura/0
Art. 578. - Nivelul de iluminare medie pentru scari si coridoare alaturate incaperilor de lucru trebuie sa &ie
de minimum 27 l$0
Art. 579. - In depozitele acoperite nivelul de iluminare medie trebuie sa &ie de minimum6
-57 l$) in zona de ambalare si etic(etare#
-27 l$) in zonele de circulatie a mijloacelor de transport#
-.7 l$) in zonele de depozitare0
Art. 580. - Instalatiile de iluminat trebuie sa asigure iluminarea uni&orma a planului de lucru si a incaperii0
%actorii de uni&ormitate a iluminarii trebuie sa aiba cel putin valorile din ane$a nr0 4?0
Art. 581. - Daca se impune o deplasare &recventa a personalului intre di&erite incaperi sau intre acestea si
coridoare) scari etc0) raportul iluminarii medii din spatiile invecinate trebuie sa &ie *med.1*med2 GH 7).
Art. 582. - Iluminatul trebuie sa evite &enomenul de orbire0
-./ In acest sens) in incaperile in care se e&ectueaza lucrari din categoriile I- lampile vor &i ecranate sau
montate in a&ara ung(iului de vedere de 457) masurat &ata de orizontala0 In celelalte spatii se aplica
prevederile standardelor in vigoare0
-2/ Pentru evitarea &enomenului de orbire prin lumina re&lectata coe&icientii de re&le$ie trebuie sa se
incadreze in urmatoarele valori6
-pla&on 7)?0007)<
-pereti 7)50007)<
-lambriuri 7)30007)?
-pardoseala 7).0007)3
-masini) instalatii 7)30007)?
-3/ ,epartizarea luminantelor pe supra&etele de lucru trebuie sa se inscrie in rapoartele din ane$a nr0 4?0
Art. 583. - Iluminatul se va realiza cu lumina naturala sau lumina arti&iciala de la surse electrice si se va
&olosi unul din urmatoarele sisteme de iluminat6 a/ iluminat general uni&orm -natural) arti&icial sau mi$t/#
b/ iluminat general localizat -arti&icial sau mi$t/#
c/ iluminat combinat -iluminat general plus iluminat arti&icial local sau localizat/0
Art. 584. - Iluminatul general uni&orm se va &olosi acolo unde se e$ecuta activitati similare pe toata
supra&ata incaperii sau cand pozitia locurilor de munca sau a persoanelor in timpul lucrului se modi&ica
&recvent sau cand e$ista e$igente deosebite de igiena0
Art. 585. - Iluminatul general localizat se va &olosi la locurile de munca care necesita niveluri de iluminare
di&erite) deasupra masinilor sau meselor de lucru) iar iluminat local nu se poate realiza0
Art. 586. - Iluminatul combinat se va &olosi la locurile de munca unde sunt necesare niveluri de iluminare
di&erite -in general) mult mai mari decat restul incaperii/ si nu e$ista impedimente in realizarea iluminatului
local sau localizat) precum si in cazul in care e$ista cerinte speciale de calitate a iluminatului) care nu pot
&i obtinute de la iluminatul general0
Art. 587. - Instalatiile de iluminat din spatiile de lucru interioare si e$terioare se vor realiza cu corpuri de
iluminat ce au grade de protectie corespunzatoare mediului in care se utilizeaza -umiditate) agenti
corosivi) pericol de e$plozie sau incendiu/0
Art. 588. - Pentru lucrarile vizuale de precizie se va prevedea iluminat local) con&orm standardelor in
vigoare0
Art. 589. - Iluminatul portabil se va &olosi ori de cate ori este necesar) tinandu-se seama de urmatoarele6
a/ corpul de iluminat sa &ie special construit pentru iluminat portabil in conditii proprii locului) mediului si
restrictiilor impuse de acestea#
b/ gradul de protectie al corpurilor de iluminat portabile si al materialelor de racordare la reteaua de
alimentare se va alege in &unctie de caracteristica mediului in care se &olosesc -umiditate) agenti corosivi)
pericol de e$plozie sau incendiu/0
Art. 590. - -./ eri&icarea iluminatului se va &ace la punerea in &unctiune a obiectivelor economice si dupa
modi&icari operate asupra instalatiei de iluminat pentru a veri&ica daca aceasta este con&orm cu
prevederile legale0
-2/ "asurarea iluminarii se va &ace cu lu$metre obiective) veri&icate metrologic) con&orm standardelor in
vigoare0
CAPITOLUL II
+gomot
Art. 591. - Actiunea zgomotului la locul de munca nu trebuie sa a&ecteze securitatea si sanatatea omului0
Art. 592. - Norma se aplica tuturor angajatilor) cu e$ceptia celor de la bord din transportul maritim si
aerian0
Art. 593. - In prezenta norma se utilizeaza urmatorii termeni6
*$punerea personala zilnica a unui lucrator) L*P) z
*$punerea personala zilnica la zgomot a unui angajat se e$prima in d>-A/ utilizand relatia6 unde6 pA-
presiunea acustica ponderata A instantanee) in pascali) la care este e$pus) in aer la presiunea
atmos&erica) un angajat care poate sau nu sa se deplaseze de la un loc la altul in timpul muncii# ea se
determina din masurari e&ectuate la pozitia ocupata de urec(ile angajatului in timpul muncii) de pre&erat in
absenta acestuia) utilizand o te(nica ce reduce la minimum actiunea asupra campului acustic0
LAec()T reprezinta nivelul acustic ec(ivalent continuu pe durata zilnica de e$punere la zgomot Te de&init
ca &iind nivelul acustic in d>-A/ al unui zgomot constant si care) actionand continuu pe toata durata zilei
de munca) are un e&ect auditiv similar cu e&ectul zgomotului variabil masurat real la locul de munca0
Daca micro&onul trebuie amplasat &oarte aproape de corpul persoanei) trebuie e&ectuate corectii adecvate
pentru a determina o presiune ec(ivalenta in camp neperturbat0
*$punerea personala zilnica la zgomot nu ia in considerare e&ectul ec(ipamentului individual de protectie
impotriva zgomotului0
"edia saptamanala a valorilor zilnice L*P) s
"edia saptamanala a valorilor zilnice se calculeaza cu urmatoarea relatie6 unde -L*P) z/ 8 sunt valorile lui
L*P) z pentru &iecare din cele m zile de lucru din saptamana considerata -Ane$a nr0 4@/0
Art. 594. - Limita ma$ima admisa la locurile de munca pentru e$punere zilnica la zgomot este de <@
d>-A/0
Art. 595. - Limitele ma$ime admise la locurile de munca cu solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala
crescuta si deosebita) pentru e$punerea zilnica) sunt cele prevazute in tabelul .50
Art. 596. - In cazul in care nivelul de zgomot variaza pe parcursul unei zile de munca) dar este constant
pe intervale de timp) nivelul de zgomot ec(ivalent continuu se calculeaza cu relatia6 unde Li este nivelul
de zgomot pe intervalul de timp &i# &i se e$prima in procente &ata de durata zilei de munca0
Art. 597. - Pentru identi&icarea angajatilor si a locurilor de munca care se incadreaza in prevederile
prezentelor norme trebuie e&ectuate masurari de zgomot periodic sau ori de cate ori au loc modi&icari la
locul de munca0
Art. 598. - "asurarile de zgomot trebuie plani&icate si e&ectuate in mod competent la intervale regulate)
&iind responsabilitatea angajatorilor0 Orice esantionare trebuie sa &ie reprezentativa pentru e$punerea
personala zilnica la zgomot a unui angajat0 "etodele si aparatura utilizate trebuie sa &ie adaptate
conditiilor preponderente in special in ceea ce priveste caracteristicile zgomotului care trebuie masurat)
durata e$punerii) &actorii de mediu si caracteristicile aparaturii de masurare0
Tabelul .5
Limitele ma$ime admise pentru zgomot la locurile de munca cu
solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala -atentie) responsabilitate)
decizie)
constrangere temporala/ crescuta si deosebita
Comple$itatea muncii Locul de munca
Locuri de munca cu solicitare neuropsi(ica si
psi(osenzoriala crescuta
N Laboratoare de incercari sau depanari
N Cabine de supraveg(ere a proceselor te(nologice
N Puncte vamale
Locuri de munca cu solicitare neuropsi(ica si
psi(osenzoriala deosebita
N !tudiouri ,T si cinematogra&ice
N Cabine de comanda si control -de e$06 dispecerat energetic) dispecerat
mijloace de transport rutier) &eroviar) naval/
N Laboratoare pentru masurari) cercetare si proiectare
N >irouri) incaperi cu calculatoare
N !ali de tratament
N =(isee unde se lucreaza cu publicul) manipulare valori) cartare postala
N Incaperi pentru redactare in massmedia scrisa si audio
N Cabinete medicale) sali de studiu) clase) am&iteatre) biblioteci
N !ali de operatie si tratament
N Ateliere de creatie
N !ali de dirijare si in&ormare tra&ic aerian
Art. 599. - "etodele si aparatura trebuie sa &aca posibila determinarea parametrilor de&initi in art0 5A3 si
compararea acestora cu valorile admise0
Art. 600. - Angajatii si1sau reprezentantii acestora trebuie sa participe la determinarile si masurarile de
zgomot e&ectuate0 "asurarile trebuie sa &ie repetate atunci cand e$ista motive sa se creada ca sunt
incorecte sau ca a avut loc o modi&icare importanta la locul de munca0
Art. 601. - Angajatorul are obligatia sa asigure pastrarea rapoartelor de masurare a zgomotului si &isele
privind starea auzului angajatilor0
Art. 602. - "edicul si1sau autoritatile responsabile in domeniu) precum si angajatii si1sau reprezentantii
acestora din intreprindere trebuie sa aiba acces la aceste date0
Art. 603. - Daca se constata ca e$punerile depasesc valoarea limita) angajatorul6
-ia imediat masuri pentru reducerea e$punerii la un nivel in&erior valorilor limita de e$punere#
-determina cauzele e$punerii e$cesive si
-adapteaza masurile de protectie si prevenire in vederea evitarii oricarei depasiri0
Art. 604. - In locurile in care e$punerea personala zilnica a unui angajat depaseste <7 d>-A/ sau cand
valoarea ma$ima a presiunii acustice instantanee neponderate este mai mare de ..2 Pa -.35 d> &ata de
presiunea de re&erinta de 27 KPa/) trebuie luate masuri adecvate care sa asigure ca6
a/ angajatii si1sau reprezentantii acestora din intreprindere sau institutie sa primeasca in&ormatii adecvate
si) cand este cazul) instruire re&eritoare la6
-riscurile potentiale pentru auzul lor datorita e$punerii la zgomot#
-masurile luate pentru indeplinirea prevederilor prezentei norme#
-obligatia de a respecta masurile de protectie si de prevenire) in con&ormitate cu legislatia in vigoare#
-purtarea ec(ipamentului individual de protectie impotriva zgomotului si rolul veri&icarilor auzului in
con&ormitate cu art0 ?..#
b/ angajatii si1sau reprezentantii acestora din intreprindere sau institutie trebuie sa aiba acces la
determinarile si masurarile de zgomot e&ectuate con&orm art0 5A@ si pot primi e$plicatii privitoare la
semni&icatia acestor rezultate0
Art. 605. - Locurile de munca unde e$punerea personala zilnica la zgomot depaseste <5 d>-A/ sau unde
valoarea ma$ima a presiunii acustice instantanee neponderate depaseste 277 Pa) trebuie sa &ie marcate
cu panouri care sa arate ca purtarea ec(ipamentului individual de protectie impotriva zgomotului este
obligatorie con&orm Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si1sau sanatate la locul de
munca0 Panourile trebuie sa &ie amplasate la intrarile in zone si) daca este necesar) in interiorul acestora0
De asemenea) zonele respective trebuie delimitate) iar acolo unde riscul de e$punere o justi&ica si unde
aceste masuri sunt te(nic posibile) accesul la ele trebuie limitat0
Art. 606. - ,iscul care rezulta din e$punerea la zgomot trebuie suprimat la sursa sau trebuie redus la
minimum) luand in considerare progresul te(nic si posibilitatea aplicarii masurilor de reducere a
zgomotului in special la sursa0
Art. 607. - Acolo unde e$punerea personala zilnica a unui angajat depaseste <5 d>-A/ sau valoarea
ma$ima a presiunii acustice instantanee neponderate este mai mare de 277 Pa6
a/ trebuie identi&icate cauzele nivelului ridicat#
b/ angajatorul trebuie sa stabileasca si sa aplice un program de masuri de natura te(nica si1sau de
organizare a activitatii in vederea reducerii e$punerii angajatilor la zgomot#
c/ angajatii si reprezentantii acestora din unitate trebuie sa primeasca in&ormatii adecvate privind nivelul
ridicat si masurile luate0
Art. 608. - Acolo unde e$punerea personala zilnica la zgomot a unui angajat depaseste <7 d>-A/ sau
valoarea ma$ima a presiunii acustice instantanee neponderate este mai mare de ..2 Pa) angajatorul
trebui sa puna la dispozitia angajatilor ec(ipamente individuale de protectie impotriva zgomotului0
Art. 609. - Acolo unde e$punerea personala zilnica la zgomot a unui angajat depaseste <5 d>-A/ sau
valoarea ma$ima a presiunii acustice instantanee neponderate este mai mare de 277 Pa) purtarea
ec(ipamentului individual de protectie impotriva zgomotului este obligatorie0
Art. 610. - Angajatorul trebuie sa asigure un numar su&icient de ec(ipamente individuale de protectie
impotriva zgomotului) modelele &iind alese impreuna cu personalul a&ectat0 *c(ipamentele individuale de
protectie impotriva zgomotului trebuie sa &ie adaptate pentru &iecare angajat si pentru conditiile sale de
munca) luand in considerare securitatea si sanatatea sa0 *le sunt considerate potrivite si adecvate) daca
atunci cand sunt purtate corect) nivelul de zgomot la urec(ea persoanei este sub <7 d>-A/0
Art. 611. - La locurile de munca unde e$punerea personala zilnica la zgomot a angajatilor nu poate &i
redusa sub valoarea de <5 d>-A/) trebuie sa se asigure e$aminarea starii auzului personalului la angajare
si periodic de catre un medic sau de alta persoana cali&icata sub responsabilitatea unui medic) con&orm
ane$ei nr0 4<0 !copul veri&icarii trebuie sa &ie diagnosticarea (ipoacuziei datorata zgomotului si
conservarea auzului0
Art. 612. - ,ezultatele e$aminarilor auzului trebuie pastrate si angajatii respectivi trebuie sa aiba acces la
acestea0
Art. 613. - "edicul si1sau autoritatea responsabila trebuie sa dea) in cadrul veri&icarii) indicatii adecvate
privind masurile individuale de protectie si prevenire) care trebuie urmate0
Art. 614. - La proiectarea unitatilor) ec(ipamentelor te(nice si la constructia acestora vor &i prevazute
masuri pentru reducerea zgomotului la cel mai mic nivel posibil prin caracteristici constructive -izolarea si
absorbtia acustica a elementelor cladirilor pe baza evaluarilor nivelului surselor de zgomot) criterii de
amplasare a surselor de zgomot etc0/0
Art. 615. - Acolo unde este probabil ca un ec(ipament te(nic nou -unealta) masina) aparat etc0/) care
urmeaza sa intre in lucru) sa produca angajatului care il utilizeaza corect pe o perioada conventionala de
opt ore) o e$punere personala zilnica la zgomot egala sau mai mare de <5 d>-A/ sau o presiune acustica
instantanee neponderata cu valoarea ma$ima egala sau mai mare de 277 Pa) trebuie sa &ie &urnizate
in&ormatii despre zgomotul in conditii de utilizare precizate0
Art. 616. - Pentru reducerea actiunii nocive a zgomotului la locurile de munca sunt obligatorii una sau mai
multe din masurile te(nice prezentate in continuare6
a/ masuri de combatere a zgomotului la sursa - se realizeaza prin modi&icari constructive aduse
ec(ipamentului te(nic sau prin adoptarea unor dispozitive atenuatoare speciale# la alegerea
ec(ipamentului te(nic) in conditii te(nologice comparabile) se va acorda prioritate acelora ce produc
zgomotul cel mai mic#
b/ masuri de izolare a surselor de zgomot - se realizeaza prin cresterea rezistentei mediului la transmisia
energiei acustice# solutiile cele mai des utilizate constau in amplasarea de ecrane &onoizolante sau in
carcasarea &onoizolanta a ec(ipamentului te(nic#
c/ masuri de combatere a zgomotului la receptor - constau in izolarea personalului care lucreaza intr-o
zona zgomotoasa) solutia cea mai cunoscuta &iind utilizarea cabinelor &onoizolante0
Art. 617. - "asurile te(nice trebuie sa &ie completate cu urmatoarele masuri organizatorice6
a/ instruirea personalului privind riscul e$punerii la actiunea zgomotului si modul de utilizare a
ec(ipamentului individual de protectie impotriva zgomotului#
b/ e$aminarea starii auzului personalului care lucreaza in locuri de munca cu niveluri de zgomot ridicate
-la angajare si periodic/#
c/ stabilirea programului de lucru pe posturi de munca in &unctie de durata e$punerii la zgomot0
Art. 618. - In cazul locurilor de munca unde e$punerea la zgomot a unui angajat variaza considerabil de
la o zi de lucru la alta) se accepta depasirea limitei ma$ime admise pe durata unei zile de lucru cu
conditia ca e$punerea saptamanala medie la zgomot a acelui angajat sa nu depaseasca limita ma$ima
admisa0
Art. 619. - In ane$ele nr0 4@ si 4< sunt prezentate indicatii pentru masurarea zgomotului si pentru
veri&icarea auzului personalului0
Art. 620. - Pentru masurarea zgomotului si veri&icarea auzului angajatilor pot &i utilizate orice metode care
satis&ac cel putin prevederile continute in art0 5A@-?72 si art0 ?..-?.30
CAPITOLUL III
ibratii
Art. 621. - -./ "arimea de baza pentru descrierea vibratiei este acceleratia) e$primata in m1s2) &ie ca
valoare e&icace analizata in benzi de treime de octava) &ie ca acceleratie ponderata0
-2/ "asurarea acceleratiei e&icace a vibratiilor) atat a celor cu actiune generala) cat si a celor care
a&ecteaza sistemul mana-brat trebuie e&ectuata in zona de transmisie a acestora0
-3/ Limitele normate pentru vibratii transmise la locul de munca sunt prevazute in ane$ele nr0 4A-5<0
-4/ Depasirea limitelor normate impune abordarea de masuri pentru diminuarea actiunii vibratiilor0
Art. 622. - Limitele ma$ime admise pentru vibratii cu actiune generala) transmise intregului corp -ane$a
nr0 4A/ prin intermediul supra&etei de sprijin) pentru locurile de munca obisnuite) care necesita solicitarea
neuropsi(ica si senzoriala normala a atentiei) sunt cele din ane$ele nr0 57 si 52 si sunt reprezentate gra&ic
in &igurile din ane$ele nr0 55 si 5@0
Art. 623. - Limitele ma$ime pentru vibratii cu actiune generala transmise intregului corp prin intermediul
supra&etei de sprijin) pentru locurile de munca cu solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala crescuta) sunt
cele prevazute in ane$ele nr0 54 si 5? si sunt reprezentate gra&ic in &igurile din ane$ele nr0 55 si 5@0
Art. 624. - Limitele ma$ime admise pentru vibratii cu actiune locala transmise prin sistemul mana-brat
sunt cele din ane$a nr0 5<0
"etodele de masurare si evaluare sunt standardizate0
Art. 625. - -./ *c(ipamentul te(nic generator de vibratii puternice se amplaseaza la parter sau la subsol)
pe &undatii masive) izolate de elementele de structura ale cladirilor0 In cazul in care este necesara
amplasarea ec(ipamentului industrial pe pardoseala legata de structura cladirii) montarea elementelor
vibroizolante este obligatorie0
-2/ *c(ipamentul te(nic care produce vibratii datorita socurilor -de e$emplu) ciocanele de &orja/ se va
monta pe &undatii vibroizolante) dimensionate corespunzator) amplasate independent de structura
constructiilor0
Art. 626. - -./ Pentru vibratiile cu actiune generala) transmise intregului corp) masurile de diminuare a
vibratiilor se aplica pe caile de transmisie a vibratiilor -scaune speciale) plat&orme vibroizolante) mijloace
individuale de protectie etc0/0
-2/ Pentru vibratiile cu actiune locala transmise sistemului mana- brat trebuie luat un ansamblu de masuri
preventive medicale) te(nice si organizatorice6
a/ inregistrarea e$punerilor anterioare la vibratii#
b/ avertizarea persoanelor care utilizeaza ec(ipament te(nic vibrant asupra riscurilor e$punerii la vibratii#
c/ supraveg(erea medicala si inregistrarea simptomelor posibile ale bolii de vibratii#
d/ alegerea ec(ipamentului sau a metodei cu nivelul de vibratii scazut#
e/ utilizarea ec(ipamentului con&orm instructiunilor#
&/ instruirea corecta a angajatilor#
g/ evitarea e$punerii continue pe perioade lungi0
CAPITOLUL I'
Ultrasunete
Art. 627. - ibratiile acustice cu &recventa mai mare de .? 8Oz se numesc ultrasunete0
Art. 628. - Limitele ma$ime admise pentru nivelul de presiune acustica la locurile de munca unde
&unctioneaza instalatii ce emit ultrasunete) pentru e$puneri zilnice mai mari de 4 ore) sunt precizate in
tabelul .?0
Tabelul .?
Limite ma$ime admise pentru nivelul de presiune acustica la locuri de
munca
unde durata de e$punere zilnica la ultrasunete este mai mare de 4 ore
%recventa centrala a benzii de .13 octava
8Oz .? 27 25 3.)5 47 57 ?3
d> <7 A7 .75 ..7 ..7 ..7 ..7
Art. 629. - Limitele ma$ime admise pentru nivelul de presiune acustica la locurile de munca unde
&unctioneaza instalatii ce emit ultrasunete) pentru e$puneri zilnice mai mici de 4 ore sunt cele din tabelul
.?) la care se vor aplica corectiile precizate in tabelul .@0
Tabelul .@
Corectiile care se aplica pentru determinarea limitelor ma$ime admise
pentru nivelul de presiune acustica la locuri de munca unde
durata de e$punere zilnica la ultrasunete este mai mica de 4 ore
Durata totala a e$punerii zilnice la ultrasunete
2 - 4 ore
. - 2 ore
pana la . ora
Art. 630. - ,educerea e&ectului nociv la ultrasunetelor trebuie sa se realizeze prin una din urmatoarele
metode6
a/ reducerea presiunii acustice la sursa#
b/ carcasarea totala sau partiala a sursei#
c/ tratamente acustice sau ecrane#
d/ izolarea masinii#
e/ mijloace individuale de protectie0
CAPITOLUL '
,adiatii neionizante
!ectiunea .
,adiatii ultraviolete
Art. 631. - alorile ma$ime admise ale e$punerii energetice e&icace -Oe&/ -mJ1cm2/ pentru radiatiile
ultraviolete cu actiune oculara sau cutanata e$primate in &unctie de lungimea de unda P -nm/ si
e&icacitatea spectrala relativa !P sunt cele din ane$a nr0 5A0
Art. 632. - Timpii de e$punere zilnica admisi in &unctie de iluminarea energetica e&icace -*e&/ -KD1cm2/
pentru radiatiile ultraviolete actinice cu actiune oculara sau cutanata sunt cele din ane$a nr0 ?70
!ectiunea 2
,adiatii din spectrul vizibil si in&rarosu apropiat -477 - .477 nm/
Art. 633. - alorile ma$ime admise pentru e$punerea oculara de natura pro&esionala la radiatii din
spectrul vizibil) e$primate prin valorile luminantei energetice e&icace LP si iluminarii energetice spectrale
*P produse de sursa sunt cele din ane$a nr0 ?.0
Art. 634. - Coe&icientii de ponderare spectrala ->P) ,P/ pentru evaluarea riscului de leziune retiniana
prezentat de sursele de radiatii vizibile sunt cele din ane$a nr0 ?20
Art. 635. - alorile ma$ime admise pentru e$punerea oculara de natura pro&esionala la radiatii in&rarosii
din spectrul apropiat -P intre @@7 - .477 nm/ e$primate prin valorile iluminarii energetice *I, -mD1cm2/
sunt prezentate in ane$a nr0 ?30
!ectiunea 3
,adiatii laser
Art. 636. - Prezenta sectiune se re&era la protectia in utilizarea produselor cu laser0 Un produs cu laser se
poate compune dintr-un singur laser sau poate incorpora mai multi laseri intr-un sistem comple$ optic)
electric sau mecanic0
Art. 637. - ,adiatia laser poate prezenta riscuri datorita colimarii &oarte bune a &ascicolului si cantitatii
mari de energie asociata acestuia) &apt care poate conduce la absorbtia energiei in tesutul biologic0
Art. 638. - La aplicarea acestor norme trebuie sa se aiba in vedere prevederile standardelor in vigoare
re&eritoare la securitatea in utilizarea produselor cu laseri0
Art. 639. - Orice produs cu laser trebuie sa &ie corect clasi&icat in clasa corespunzatoare si trebuie sa &ie
etic(etat corespunzator acesteia con&orm prevederilor standardelor de securitate in utilizarea produselor
cu laseri0
Art. 640. - Pentru &iecare clasa de produs cu laser sunt indicate limitele de emisie acceptabile con&orm
ane$elor nr0 ?4 pana la ?@0 %actorii de corectie C. pana la C@ si valorile de tranzitie T. si T2 utilizati in
ane$ele nr0 ?4 pana la ?@ sunt de&initi in ane$a nr0 ?<0
Art. 641. - alorile ma$ime permise ale e$punerii energetice-J1cm2/ respectiv ale densitatii de putere
-D1cm2/) la care pot &i e$puse oc(iul si pielea &ara sa su&ere o leziune imediata sau dupa un timp
indelungat sunt cele din ane$ele nr0 ?A si @70 Aceste niveluri sunt determinate de lungimea de unda a
radiatiei) de durata impulsului) de timpul de e$punere si de tesutul e$pus) iar pentru radiatia din vizibil si
in&rarosu apropiat) de dimensiunea imaginii pe retina0
Art. 642. - La e&ectuarea masurarilor si calculelor valorilor de e$punere trebuie utilizate aperturi
limitatoare con&orm indicatiilor din ane$a nr0 @.0
Art. 643. - "asurile de securitate in utilizarea produselor cu laseri trebuie stabilite in raport cu clasa de
laseri si au ca scop reducerea posibilitatii de e$punere la o radiatie laser de nivel periculos si la alte riscuri
asociate0
Art. 644. - Pentru instalatiile care &unctioneaza cu laseri din clasa superioara clasei 3A trebuie desemnat
un responsabil cu securitatea laser si trebuie stabilite masuri de securitate in utilizare tinand cont de
prevederile reglementarilor in vigoare0
!ectiunea 4
Campuri electrice si magnetice statice
Art. 645. - *$punerea la campuri electrice si magnetice statice) produse de ec(ipamentele te(nice care
constituie surse de ast&el de campuri in mediul de munca) trebuie sa &ie limitata in con&ormitate cu
prevederile din aceste norme0
Art. 646. - -./ Campul electric) reprezentat ca un vector) este caracterizat prin intensitatea sa *) in volt pe
metru - m-./0
-2/ Un camp magnetic) reprezentat ca un vector) este caracterizat &ie prin densitatea de &lu$ magnetic >)
in tesla -T/) &ie prin intensitatea campului magnetic O) in amper pe metru -A m-./0
Art. 647. - Limitele pentru e$puneri pro&esionale la campuri electrice si magnetice statice sunt prezentate
in ane$ele nr0 @2 si @30
!ectiunea 5
Campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri
electromagnetice pana la 377 =Oz
Art. 648. - *$punerea la campuri electrice si magnetice variabile in timp si la campuri electromagnetice
pana la 377 =Oz) produse de ec(ipamentele te(nice care constituie surse de ast&el de campuri in mediul
de munca) trebuie sa &ie limitata in con&ormitate cu prevederile din prezentele norme0
Art. 649. - Prezentele norme nu se re&era la cerintele de per&ormanta ale ec(ipamentului te(nic din
punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice si nu trateaza te(nicile sau metodele utilizate pentru
masurarea nici uneia dintre marimile &izice care caracterizeaza campurile electrice) magnetice si
electromagnetice0
Art. 650. - -./ Aceste norme se re&era la e&ecte imediate) pe termen scurt) asupra sanatatii) cum sunt6
stimularea nervilor peri&erici si a musc(ilor) socuri si arsuri cauzate de atingerea obiectelor bune
conducatoare si temperaturi ridicate ale tesuturilor ca rezultat al absorbtiei energiei in timpul e$punerii la
campuri electromagnetice0
-2/ Indeplinirea prevederilor din aceasta norma nu e$clude e&ectele perturbatoare asupra dispozitivelor
medicale cum sunt protezele metalice) stimulatoarele cardiace) de&ibrilatoarele si implanturile co(leare0
Inter&erenta cu stimulatoarele cardiace se poate produce la niveluri mai mici decat nivelurile de re&erinta
din aceste norme0
-3/ *&ectele potentiale pe termen lung ale e$punerii) nu sunt acoperite prin aceste norme0
Art. 651. - -./ "ecanismele de cuplare de baza prin care campurile electrice
,adiatii electromagnetice neionizante pana la 377 =Oz si magnetice variabile in timp interactioneaza
direct cu corpul uman sunt6
-cuplare la campuri electrice de joasa &recventa#
-cuplare la campuri magnetice de joasa &recventa# si
-absorbtia energiei din campurile electromagnetice0
-2/ "ecanisme de cuplare indirecta6
-curenti de contact care apar atunci cand corpul uman intra in contact cu un obiect cu un potential electric
di&erit -adica) atunci cand ori corpul ori obiectul este incarcat de un camp electromagnetic/# si
-cuplarea campului electromagnetic cu aparate electrice purtate de sau implantate intr-o persoana -care
nu este considerata in prezenta norma/0
Art. 652. - -./ Prevederile pentru limitarea e$punerii contin doua categorii de indicatii -con&orm ane$ei nr0
@4/6 limite de baza -ane$a nr0 @5/ si nivele de re&erinta -ane$ele nr0 @? pana la @A/0
-2/ *$punerea simultana la campuri cu di&erite &recvente este prezentata in ane$a nr0 <70
Art. 653. - -./ "asurarea parametrilor care caracterizeaza campurile electrice si magnetice variabile in
timp si campurile electromagnetice pana la 377 =Oz prezente in timpul muncii trebuie sa se realizeze cu
aparate speci&ice0
-2/ "asurarea se va &ace o data pe an si in urmatoarele situatii6
-cand se pun in e$ploatare noi ec(ipamente te(nice care emit campuri electrice si magnetice variabile in
timp si campuri electromagnetice pana la 377 =Oz#
-la realizarea unor sc(imbari in constructia) amplasarea si regimul de lucru al ec(ipamentelor te(nice in
&unctiune#
-dupa realizarea lucrarilor de reparatii care pot sa conduca la sc(imbarea parametrilor te(nici ai
ec(ipamentelor emitatoare de campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri
electromagnetice pana la 377 =Oz#
-la sc(imbarea constructiei mijloacelor de protectie &ata de actiunea campurilor electrice si magnetice
variabile in timp si a campurilor electromagnetice pana la 377 =Oz0
Nu sunt necesare ast&el de evaluari la locurile de munca la care ec(ipamentele te(nice emitatoare)
con&orm speci&icatiilor te(nice) au puterea nominala mica0
-3/ Inainte de evaluare se recomanda cunoasterea caracteristicilor surselor si ale propagarii radiatiilor)
&olosind in&ormatiile date in speci&icatiile te(nice ale surselor radiante6
-tipul si puterea generatorului#
-&recventele purtatoare) &recventele armonice si caracteristicile de modulare#
-ciclurile de sarcina) marimea impulsului si &recventele de repetare ale impulsurilor#
-numarul surselor inclusiv polarizarea#
-tipul) dimensiunile si ampli&icarea antenei sau ale elementelor radiante#
-curentii si tensiunile in conductori#
-distanta de la sursa la locul de masurare#
-timpul de e$punere#
-e$istenta obiectelor absorbante sau de dispersie in vecinatatea locului de masurare etc0
-4/ Alegerea aparatului de masurare trebuie sa &ie &acuta in con&ormitate cu caracteristicile de emisie ale
ec(ipamentului te(nic) ast&el incat domeniul de operare al aparatului de masurare sa acopere domeniul
de &recventa al sursei de radiatie0
-5/ Aparatul de masurare trebuie sa &ie insotit de un manual care sa contina in&ormatii complete si precise
atat asupra per&ormantelor in utilizare cat si eventualele restrictii de utilizare) de e$emplu) cele re&eritoare
la masurarile in camp apropiat sau in prezenta emisiilor multiple0
-?/ Aparatele de masurare trebuie sa respecte conditiile cerute de standardele internationale in domeniu0
-@/ Aparatul nu trebuie sa aiba nevoie de o sursa e$terna de alimentare cu energie si trebuie sa &ie bine
ecranat0 La aparat trebuie sa &ie indicate conditiile pentru baterii0 *ste de dorit ca &unctionarea continua
pentru cel putin < ore sa se &aca &ara inlocuirea sau reincarcarea bateriilor0
-</ Aparatul trebuie sa poata &i dotat atat cu sonde de camp electric cat si cu sonde de camp magnetic si
sa poata masura valorile e&icace -valori rms/ si1sau valorile ma$ime ale &iecarei componente a campului
atunci cand masurarile sunt necesar de realizat in campul) apropiat0
-A/ ,ezultatele masurarilor nu trebuie sa &ie a&ectate in mod semni&icativ prin6
-conditiile de mediu) de e$0 temperatura) umiditate etc0#
-asezarea aparatului de masurare#
-inter&erenta de camp cauzata de vecinatatea persoanei care &ace masurarea) etc0
-.7/ Datele obtinute in urma utilizarii aparatelor de masurare trebuie sa &ie prezentate sub o &orma
adecvata care sa permita analiza lor ulterioara0
Art. 654. - "asurile de protectie a angajatilor includ masuri te(nice si organizatorice) programe de
protectie a personalului si supraveg(ere medicala0
"asurile te(nice includ alegerea si dispunerea ec(ipamentelor) alegerea proceselor te(nologice)
reducerea emisiilor nedorite de la ec(ipamentele te(nice sursa de campuri) &olosirea mijloacelor de
ecranare si a altor masuri similare pentru a reduce e$punerea la nivele cat mai mici) sub nivelul mentionat
in ane$a nr0 @A0
"asurile organizatorice se re&era la limitarea accesului si utilizarea avertizarilor sonore si luminoase si
trebuie sa &ie utilizate impreuna cu masurile te(nice0
"asurile de protectie a personalului prin ec(ipamente de protectie individuala) cum este imbracamintea
de protectie) desi sunt utile in anumite conditii) trebuie considerate ca ultima masura pentru asigurarea
securitatii angajatului0
Art. 655. - Angajatii trebuie sa &ie in&ormati in legatura cu riscul pentru starea de sanatate pe care il
prezinta e$punerea pro&esionala la campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri
electromagnetice de pana la 377 =Oz) mai ales atunci cand e$punerea depaseste valoarea limita0
Art. 656. - -./ !upraveg(erea starii de sanatate a angajatilor trebuie sa &ie e&ectuata de catre un medic si
de &iecare data cand acesta considera ca este necesar) de catre un medic specialist0
-2/ ,ezultatele supraveg(erii starii de sanatate trebuie pastrate sub o &orma corespunzatoare care sa
permita consultarea lor ulterioara0
CAPITOLUL 'I
Presiunea atmos&erica crescuta
Art. 657. - Prevenirea a&ectarii starii de sanatate a personalului care lucreaza in conditii de presiune a
aerului care depaseste cu cel putin 7). bari presiunea atmos&erica e$terioara -c(esoane) puturi) sca&andri
etc0/ se realizeaza prin masuri generale si individuale) responsabilitatea aplicarii lor revenind
conducatorului lucrarilor respective0
Art. 658. - Persoanele admise sa lucreze in conditii de presiune atmos&erica crescuta vor &i e$aminate
obligatoriu la angajare si periodic) pe baza criteriilor stabilite de "inisterul !anatatii si %amiliei0
!e interzice participarea la lucrari in mediu cu presiune atmos&erica crescuta a persoanelor cu a&ectiuni
sau stari organice ori &unctionale care ar putea &avoriza e&ecte negative generate de aceste conditii0
Art. 659. - Aerul introdus in c(esoane) in ec(ipamentul sca&andrului sau in alte spatii unde se e$ecuta
lucrari in mediu cu presiune atmos&erica crescuta) va corespunde Caerului proaspatC din punctul de
vedere al continutului sau in o$igen si nu va &i contaminat cu alte gaze) vapori sau aerosoli) ce ar putea
a&ecta starea de sanatate0
Art. 660. - Instalatiile de captare si introducere a aerului in spatiile de lucru) conductele de aer)
ec(ipamentele de sca&andru) precum si alte instalatii si utilaje a&erente lucrarilor in conditii de presiune
atmos&erica crescuta) vor &i veri&icate periodic) asigurandu-se integritatea si &unctionarea lor
corespunzatoare0 In cazul constatarii unor de&ectiuni) se vor lua urgent masuri de remediere sau se va
interzice utilizarea lor in conditii de presiune atmos&erica crescuta0
Art. 661. - *cluzarea si imersia sca&andrului se vor &ace treptat) in &unctie de presiunea la care se va
lucra) asigurandu-se prevenirea unor e&ecte negative0
Art. 662. - In locurile de munca cu presiune atmos&erica crescuta se vor asigura conditii de microclimat si
iluminat corespunzatoare limitelor stabilite la capitolele I si I si se vor lua masuri pentru prevenirea
degajarii sau patrunderii in mediul de lucru a unor no$e c(imice) pulberi sau &actori &izici nocivi0
Art. 663. - In apropierea locurilor de munca vor &i amenajate spatii destinate odi(nei) spalarii) pastrarii
(ainelor si imbracarii) avand conditii corespunzatoare0
Art. 664. - In timpul activitatii in conditii de presiune atmos&erica crescuta) ca si in spatiile ane$a) sunt
interzise &umatul si consumul de bauturi alcoolice0
Art. 665. - Dezecluzarea) ca si imersia) trebuie e&ectuate intr-o durata de timp su&icienta eliminarii prin
plamani a azotului dizolvat in umorile si tesuturile organismului) pe baza unor tabele intocmite cu acordul
"inisterului !anatatii si %amiliei) in &unctie de presiunea atmos&erica la care s-a lucrat0
Art. 666. - *cluzarea si dezecluzarea) ca si imersia) se vor &ace numai sub supraveg(erea unei persoane
specializate) care raspunde de respectarea masurilor de protectie stabilite0
Art. 667. - In situatiile cand se semnaleaza &enomene negative in timpul cresterii presiunii atmos&erice) al
lucrului in presiune atmos&erica crescuta sau la revenirea la presiunea normala) se vor lua imediat masuri
medicale speci&ice de eliminare a &enomenelor respective) potrivit normelor stabilite cu acordul
"inisterului !anatatii si %amiliei0
Art. 668. - Daca suprapresiunea din camera de lucru atinge temporar 2 bari) sau daca se lucreaza la o
suprapresiune de peste .)3 bari mai mult de .4 zile) se va amenaja in zona respectiva o barocamera
-campana sanitara/ pentru tratamentul persoanelor su&erinde ca urmare a decomprimarii neadecvate0
Art. 669. - Unitatile care au lucrari in conditii de presiune atmos&erica crescuta isi vor intocmi regulamente
proprii cuprinzand masurile organizatorice) te(nice si medicale) necesare unor ast&el de activitati in
conditii de siguranta0 Aceste regulamente vor avea avizul) din punct de vedere sanitar) al "inisterului
!anatatii si %amiliei0
inapoi la cuprins ^
AN*'A Nr0 .
T*,"INOLO=I*
In sensul prezentelor norme urmatorii termeni se definesc astfel
Accident de munca !a"re#iere A.$.%
atamarea violenta a organismului) precum si into$icatia acuta pro&esionala) care au loc in timpul
procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu) indi&erent de natura juridica a contractului
in baza caruia se des&asoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3
zile) invaliditate ori deces0
Accident ma&or
Accident de munca) de regula accident nuclear) incendiu sau e$plozie) care determina cresterea brusca si
masiva a morbiditatii si mortalitatii colectivitatii umane situate in pro$ima vecinatate a locului accidentului
si1sau poluarea severa a mediului inconjurator0
Acomodare in munca
Adaptare a unor &unctii ale organismului in concordanta cu sc(imbarile produse in procesul de munca0
Acti#itate care implica a'enti c(imici
Orice proces de munca in care sunt utilizati sau se intentioneaza utilizarea agentilor c(imici) inclusiv
producerea) manipularea) depozitarea) transportul) comercializarea si tratarea lor sau din care rezulta
agenti c(imici0
Acti#itate periculoasa
Activitate in cadrul careia se poate declansa un accident de munca sau o boala pro&esionala) prin
speci&icul unora dintre actele implicate sau printr-o realizare de&ectuoasa a acestora0
Adaptare a locului de munca
Organizare si amenajare a locului de munca in &unctie de cerintele ergonomice) indeosebi de igiena a
muncii) de psi(ologie a muncii si te(nice) corespunzator conditiilor &izice si psi(ice ale e$ecutantului0
Adaptare in munca
Totalitate a modi&icarilor mor&o&unctionale ale organismului uman prin care se realizeaza concordanta
intre capacitatea de munca a omului si cerintele muncii0
Adolescent
Orice tanar in varsta de la .5 pana la .< ani care nu mai este supus scolarizarii impuse de legislatia
nationala0
A'ent "iolo'ic
"icroorganisme) inclusiv microorganismele modi&icate genetic) culturile celulare si endoparazitii umani)
care sunt susceptibile sa provoace in&ectie) alergie sau into$icatie0
A'ent canceri'en !carcino'en%
O substanta) un preparat sau un procedeu) inclusiv substanta sau preparatul degajat in urma unui
procedeu) care) prin in(alare) ingestie sau penetrare cutanata) poate produce aparitia cancerului ori poate
creste &recventa aparitiei acestuia0
A'ent c(imic
Orice element sau compus c(imic) singur sau in amestec) in stare naturala sau &abricat) utilizat sau
eliberat) inclusiv ca deseu) din orice activitate) indi&erent daca este sau nu produs intentionat si este sau
nu plasat pe piata0
A'ent c(imic periculos
-./ Orice agent c(imic care indeplineste criteriile de clasi&icare a substantelor periculoase in concordanta
cu criteriile din actele normative in vigoare) altele decat substantele care indeplinesc numai criteriile de
clasi&icare ca periculoase pentru mediu0
-2/ Orice agent c(imic care indeplineste criteriile de clasi&icare ca preparat periculos con&orm actelor
normative in vigoare) altele decat acele preparate care indeplinesc numai criteriile de clasi&icare ca
periculoase pentru mediu0
-3/ Orice agent c(imic care) c(iar daca nu indeplineste criteriile de clasi&icare ca periculos in con&ormitate
cu alin0 -./ si -2/) datorita proprietatilor &izico-c(imice) c(imice sau to$icologice si a modului in care este
utilizat sau prezent la locul de munca poate sa prezinte risc pentru securitatea si sanatatea angajatilor)
incluzand orice agent c(imic care prezinta valori limita de e$punere pro&esionala con&orm ane$ei nr0 3.0
A'ent muta'en
O substanta sau un preparat care) prin in(alare) ingestie sau penetrare cutanata) poate cauza anomalii
genetice ereditare ori poate creste &recventa aparitiei acestora0
A'ent noci#
)rice factor c(imic* fizic sau "iolo'ic* prezent in procesul de munca si care poate constitui un
pericol pentru sanatatea an'a&atilor !+in. Agent periculos) No$a/0
Alimentatie de protectie
Alimentatie suplimentara acordata gratuit anumitor categorii de angajati care lucreaza in conditii precizate
de e&ort sau de mediu) pentru a completa masurile de crestere a rezistentei nespeci&ice a organismului)
cu conditia ca no$ele de la locul de munca sa nu depaseasca limitele ma$ime admise0 Daca no$ele
depasesc aceste limite) alimentatia respectiva nu poate ajuta la prevenirea unor imbolnaviri0 munca0
Am"ianta de munca
Caracteristica materiala) morala) psi(ica sau sociala a mediului de
Amena&are a locului de munca
!tructurare spatiala a locului de munca dupa criterii ergonomice si de securitate a muncii) prin care se
realizeaza eliminarea sau reducerea posibilitatii de contact periculos al angajatului cu ec(ipamentele
te(nice) materiile prime si materialele) adaptarea utilajului la datele antropometrice ale e$ecutantului)
asigurarea unei pozitii corecte de munca etc0) precum si atenuarea sau eliminarea riscurilor din mediul
&izic de munca0
An'a&at
Orice persoana angajata de catre un angajator) inclusiv ucenici) elevi) studenti in perioada e&ectuarii
practicii pro&esionale) cu e$ceptia personelor care des&asoara activitati casnice0
An'a&at independent
Orice persoana) a carei activitate pro&esionala concura la realizarea lucrarii0
An'a&ator
Orice persoana &izica sau juridica care este titulara raportului de munca cu angajatul si in bene&iciul careia
este prestata munca de catre angajat si care poarta responsabilitatea unitatii0
Atmosfera e,plozi#a
Amestec de aer in conditii atmos&erice si substante in&lamabile sub &orma de gaze) vapori) ceata sau
pulbere in care) dupa aprindere) &lacara se e$tinde la intregul amestec0
Atmosfera potential e,plozi#a
Prin atmos&era potential e$ploziva se intelege o atmos&era care poate deveni e$ploziva in urma conditiilor
locale si operationale0
Audit in domeniul securitatii si sanatatii in munca
Proces sistematic de obtinere a aprecierilor despre actiuni si evenimente de natura securitatii si sanatatii
in munca) pentru a stabili gradul de con&ormitate a aprecierilor cu criterii prestabilite) precum si de
comunicare a rezultatelor catre cei interesati0
Autoritate competenta
Organ de specialitate al administratiei publice centrale si locale sau organismul) respectiv reprezentantul
acestuia) abilitat ca) in e$ercitiul autoritatii de stat) sa ia masuri obligatorii si sa adopte reglementari in
domeniul sau de competenta0
-eneficiar
Orice persoana &izica sau juridica pentru care se e$ecuta lucrarea0
-io,id de siliciu !+i)2% li"er cristalin !pul"ere totala%
!e determina &izico-c(imic din pulberea retinuta pe &iltru de esteri de celuloza) in urma aspirarii unui
volum de aer la nivelul respirator al angajatului0 Pentru pulberea respirabila) determinarea se &ace pe
&iltru) cu ajutorul unui dispozitiv numit ciclon0
-oala profesionala
A&ectiune care se produce ca urmare a e$ercitarii unei meserii sau pro&esiuni) cauzata de agenti nocivi
&izici) c(imici sau biologici) caracteristici locului de munca) precum si de suprasolicitarea di&eritelor organe
sau sisteme ale organismului in procesul de munca0
-oala le'ata de profesiune
>oala cu determinare multi&actoriala) la care unii &actori determinanti sunt de natura pro&esionala0
.a"inet de protectie a muncii
Centru metodologic cu caracter permanent pentru e&ectuarea instruirii si propagandei de protectie a
muncii la nivelul agentilor economici0
.alitate de protectie !din punctul de #edere al protectiei muncii%
Proprietate a unui element de sistem de a nu genera &actori de risc de accidentare si1sau imbolnavire
pro&esionala0
.auze ale accidentelor de munca si "olilor profesionale
%actori -insusiri) stari) procese) &enomene) comportamente/) proprii elementelor componente ale
sistemului de munca) ce au provocat accidentul sau boala pro&esionala si care) inainte de producerea
acestor evenimente) erau prezenti in sistem ca riscuri0
.erinte de securitate si sanatate in munca
Conditii impuse elementelor sistemului de munca -e$ecutant - sarcina de munca - mijloc de productie -
mediu de munca/) stabilite prin legi) norme) normative) standarde) documentatii te(nice si instructiuni) in
vederea prevenirii accidentelor de munca si bolilor pro&esionale0
.ompartiment de protectie a muncii
Compartiment &unctional de specialitate in cadrul structurii organizatorice de semnate prin legea
persoanelor juridice) care &undamenteaza deciziile privind activitatea de protectie a muncii si are atributii
speci&ice in realizarea acestora0
.onditii de munca
/otalitate a conditiilor in care se desfasoara procesul de munca te(nice -procedeele te(nice &olosite
in cadrul procesului) precum si caracteristicile te(nice ale mijloacelor de productie/) organizatorice
-ansamblul masurilor aplicate de organizare a muncii si a productiei/ si de mediu -totalitatea
caracteristicilor mediului &izic si social in care se des&asoara productia/0
.oordonator in materie de securitate si sanatate pe durata e,ecutiei lucrarii
Orice persoana &izica sau juridica imputernicita de catre bene&iciarul lucrarii si1sau de catre angajator cu
e$ecutia sarcinilor mentionate la art0 252 pe durata lucrarii0
.ost al accidentelor de munca si al im"olna#irilor profesionale
.0 *$presie valorica a consecintelor accidentelor de munca si bolilor pro&esionale0
20 Indicator economic ce re&lecta toate e&ectele cuanti&icabile ale accidentelor de munca0
.uloare de securitate
Culoare careia i se atribuie o semni&icatie speci&ica) prestabilita) in cadrul semnalizarii de securitate)
pentru a transmite mesaje de interdictie) de avertizare) de obligare) de salvare sau de prim ajutor0
.ultura celulara
,ezultatul cresterii in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare0
0iminuarea capacitatii de munca
,educere) partiala sau totala) a capacitatii individuale de munca0
0istanta de protectie
Distanta dintre partile active si carcasa de protectie) ingradirile) balustradele) barele de protectie sau zona
de manipulare0
0istanta de securitate
Distanta minima admisa intre e$ecutant si sursa de risc) necesara pentru asigurarea securitatii acestuia0
0oza
.0 "arime &undamentala in sistemul roentgenologic de unitati de masura a e&ectelor biologice produse de
radiatii) care se e$prima prin numarul de perec(i de ioni produsi intr-o anumita masa de aer de catre
radiatia respectiva0 Unitatea de masura6 roentgen0
20 Cantitate determinata dintr-o substanta) dintr-o radiatie etc0) a carei valoare depinde de e&ectul pe care
trebuie sa-l produca) utilizata la stabilirea concentratiilor admise de no$e in mediul de munca0
1c(ipament indi#idual de lucru
*c(ipament utilizat in procesul muncii pentru protejarea imbracamintei personale impotriva uzurii si
murdaririi e$cesive0
1c(ipament indi#idual de protectie
Totalitate a mijloacelor cu care este dotat &iecare participant la procesul de munca pentru a &i protejat
impotriva actiunii &actorilor de risc de accidentare si imbolnavire pro&esionala0
1c(ipament te(nic
"asinile) utilajele) instalatiile) aparatura) dispozitivele) uneltele si alte mijloace asemanatoare utilizate in
procesul muncii# parte componenta a mijloacelor de productie0
2ota Termenul de Cec(ipament te(nicC din prezentele norme are corespondent C:or8 e9uipmentC sau
Ce9uipement du travailC in te$tul versiunilor engleza) respectiv &ranceza al directivelor europene0
1#aluare
Actiune de determinare a aspectelor cantitative ale unui sistem analizat si rezultatul ei0
1#aluare a riscului de accidentare si im"olna#ire profesionala
Activitate prin care se identi&ica &actorii de risc de accidentare si1sau imbolnavire pro&esionala si se
determina nivelul de risc0
1#aluare a securitatii muncii
Activitate prin care se estimeaza) valori c sau procentual) dimensiunea securitatii muncii intr-un sistem de
munca# determinarea nivelului de securitate0
1,ecutant
Angajatul care realizeaza sarcina de munca0
3actori de risc de accidentare si4sau im"olna#ire profesionala Insusiri) stari) procese) &enomene)
comportamente proprii elementelor implicate in procesul de munca si care pot provoca accidente de
munca sau imbolnaviri pro&esionale# cauze potentiale ale accidentelor de munca si bolilor pro&esionale0
3emeie an'a&ata care alapteaza
Orice &emeie angajata care alapteaza si care isi in&ormeaza patronul asupra starii sale0
3emeie an'a&ata 'ra#ida
Orice &emeie angajata gravida si care isi in&ormeaza patronul asupra starii sale0
3emeie an'a&ata lauza
Orice &emeie angajata care a nascut de curand si care isi in&ormeaza patronul asupra starii sale0
3ia"ilitate
Calitate a unui produs) serviciu sau sistem de a &i utilizat sau de a &unctiona &ara de&ectiuni un interval de
timp determinat) corespunzator scopului pentru care a &ost conceput0
3isa de e#aluare a riscurilor
Document centralizator al tuturor operatiilor de identi&icare si evaluare a riscurilor de accidentare si
imbolnavire pro&esionala prin care se &inalizeaza aplicarea metodei de evaluare a riscurilor de accidentare
si imbolnavire pro&esionala pe loc de munca0
3ormare
Actiune de a pregati) instrui) educa si rezultatul ei0
3ractii de pul"eri !sau fi"re%
.0 %ractia in(alabila de pulberi -&ibre/ care corespunde &ractiei total inspirabile si reprezinta cantitatea de
pulberi -&ibre/ cu risc pentru sanatate atunci cand acestea sunt retinute oriunde in aparatul respirator0
20 %ractia respirabila de pulberi -&ibre/ reprezinta cantitatea de pulberi -&ibre/ cu risc pentru sanatate
atunci cand sunt retinute la nivel alveolar0 %ractia respirabila de pulberi -&ibre/ cuprinde particule cu
diametrul mai mic de .7 Km0
alorile limita admisibile pentru pulberi sunt prezentate in ane$a nr0 320
3unctie de protectie
%unctie realizata de un mijloc de protectie prin care se combate actiunea unui &actor de risc de
accidentare si imbolnavire pro&esionala asupra organismului uman sau numai se semnaleaza prezenta
unui asemenea &actor de risc0
3unctie de securitate
%unctie a unui ec(ipament de munca) a unui dispozitiv) mijloc de protectie etc0 prin care se asigura
eliminarea e$istentei &actorilor de risc de accidentare si1sau imbolnavire pro&esionala0
5rup #ulnera"il la risc
=rup de persoane departajat dupa criterii de se$) varsta) stare &izica si1sau &iziologica si care indeplinesc
conditia speci&icata pentru persoanele vulnerabile -de e$emplu) grupuri vulnerabile la risc pot &i &emeile)
tinerii) persoanele (andicapate etc0/0
Instalatii te(nico6utilitare
Prin instalatii te(nico-utilitare se inteleg instalatiile electrice) de ventilatie) de iluminat si P!I a&erente
locurilor de munca0
Instructa& de protectie a muncii
"asura organizatorica de protectie a muncii reprezentand &orma legi&erata de instruire in domeniu la
nivelul angajatorilor) avand ca scop asigurarea dobandirii de catre angajati a cunostintelor de securitate a
muncii0
Instructiuni proprii de securitate a muncii
Colectie de prevederi de protectie a muncii elaborate de angajator) a caror s&era de aplicare si
obligativitate este limitata la unitatea emitenta si care detaliaza si particularizeaza toate reglementarile din
domeniul securitatii si sanatatii muncii la conditiile concrete ale activitatii des&asurate de catre aceasta0
7oc de munca !a"re#iere 7.$.%
+ona delimitata in spatiu) in &unctie de sarcina de munca) inzestrata cu mijloace de munca -utilaje) unelte)
mijloace de transport) mobilier etc0/ si obiecte ale muncii necesare -materii prime) materiale) semi&abricate
etc0/) organizat in vederea realizarii unei operatii) lucrari sau pentru indeplinirea unei &unctii) de catre unul
sau mai multi e$ecutanti cu pregatirea si indemanarea necesare) in conditii te(nice) organizatorice si de
protectie a muncii precizate0
7ucrator de noapte
a/ Angajatul care e&ectueaza in perioada nocturna cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru0
b/ Angajatul susceptibil de a e&ectua in perioada nocturna o anumita parte din timpul sau anual de lucru0
7ucrator e,pus
Orice angajat care se gaseste in intregime sau partial in zona periculoasa0
7ucrator la #ideoterminale
Angajatul care lucreaza in mod curent cu un ec(ipament cu ecran de vizualizare0
7ucrator in sc(im"uri
Oricare angajat al carui program de munca se inscrie in cadrul programului in sc(imburi0
$ana'ement al securitatii si sanatatii in munca
Componenta a managementului general) care include structura organizatorica) activitatile de plani&icare)
responsabilitatile) practicile) procedurile) procesele si resursele pentru elaborarea) implementarea)
realizarea si revizuirea planului de securitate si sanatate in munca0
$anipularea manuala a maselor
"anipularea manuala a maselor reprezinta orice operatii de transport sau sustinere a unei mase -ridicare)
coborare) impingere) tragere) purtare sau deplasare/) necesitand e&ortul &izic al unuia sau mai multor
angajati si putand implica riscuri de accidentare si de a&ectare a sanatatii -in special a&ectiuni dorso-
lombare/0
$ateriale i'ienico6sanitare
"aterialele igienico-sanitare constituie mijloace de igiena individuala utilizate pentru prevenirea
imbolnavirilor pro&esionale0
$asurare a no,elor la locul de munca
Actiune de determinare a nivelului sau concentratiei no$elor la locurile de munca0
$ediu de munca
Componenta a sistemului de munca &ormata din totalitatea conditiilor &izice) c(imice) biologice si
psi(osociale in care e$ecutantul isi des&asoara activitatea0
$icroor'anism
O entitate microbiologica) celulara sau nu) capabila a se reproduce sau trans&era material genetic0
$i&loace de productie
Totalitatea mijloacelor de munca -cladiri) instalatii) masini) unelte) mijloace de transport etc0/ si a
obiectelor muncii -materii prime) produse intermediare etc0/ utilizate in procesul de productie a bunurilor
materiale0
$i&loace de protectie
"ijloace prin intermediul carora se realizeaza protectia colectiva sau individuala a angajatilor impotriva
riscurilor de accidentare si imbolnavire pro&esionala0
$unca !lucru* acti#itate% in sc(im"uri
Orice mod de organizare a activitatii in ec(ipa) potrivit caruia angajatii sunt ocupati succesiv la un acelasi
post de munca) potrivit unui anumit ritm) inclusiv ritm rotativ) si care poate &i de tip continuu sau
discontinuu) antrenand pentru angajat necesitatea realizarii unei activitati in intervale orare di&erite in
raport cu o perioada data zilnica sau saptamanala0
$unca in pro'ram de noapte !perioada nocturna%
"unca prestata intre orele 22)77 - 7?)770
2i#el de risc de accidentare si im"olna#ire profesionala
Indicator conventional ce e$prima sintetic si cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare si
imbolnavire pro&esionala e$istente intr-un sistem de munca si care se determina in urma evaluarii
riscurilor de accidentare si imbolnavire pro&esionala0
2i#el de risc accepta"il
Nivel de risc admis prin conventiile sociale in materie de securitate a muncii pentru des&asurarea
proceselor de munca0
2i#el de securitate a muncii
Indicator conventional ce e$prima global starea de securitate a muncii intr-un sistem de munca) ce se
poate determina indirect) prin stabilirea nivelului de risc -&iind invers proportional cu acesta/) sau direct) pe
baza evaluarii securitatii sistemului de munca0
2oci#itate
Proprietate a unui &actor de risc de a produce e&ect daunator asupra organismului uman) a&ectand starea
de sanatate a acestuia0
2o,a
Agent &izic) c(imic sau biologic cu actiune in mediul de munca asupra organismului uman) daunator
sanatatii# &actor de risc de imbolnavire pro&esionala0
)"oseala
*&ecte ale solicitarii e$ecutantului) locale sau generale) nepatologice) reversibile dupa o recuperare
corespunzatoare0
)perator
Angajatul insarcinat cu utilizarea unui ec(ipament te(nic0
8ericol datorat unui a'ent
,eprezinta proprietatea intrinseca a unui agent de a a&ecta negativ starea de sanatate0
8ericol de accidentare si im"olna#ire profesionala
!ursa a unei posibile leziuni sau a&ectari a sanatatii angajatilor in timpul lucrului0
8erioada de repaus
Orice perioada care nu apartine timpului de munca0
8ersoana atestata
Persoana ale carei competente intr-un anumit domeniu au &ost con&irmate o&icial de catre un &actor
abilitat0
8ersoana calificata
Persoana care poseda cunostintele si e$perienta necesare) atestate printr-un act emis de o autoritate
competenta) pentru e$ecutarea unei lucrari) practicarea unei meserii etc0
8ersoana e,pusa
An'a&at care se afla inte'ral sau partial intr6o zona periculoasa din punct de #edere al securitatii si
sanatatii in munca. munca
Persoana instruita in domeniul securitatii si sanatatii in
Persoana cu cunostinte si deprinderi necesare pentru evitarea riscurilor de accidentare si1sau imbolnavire
pro&esionala0
8ost de lucru !munca%
.0 *lement al structurii organizatorice a unei unitati economico- sociale ce consta in ansamblul
obiectivelor) sarcinilor) autoritatii si responsabilitatilor care) in mod regulat) revin spre e$ercitare unui
component al unitatii -unui e$ecutant/0
20 Loc pe care il ocupa operatorul unui ec(ipament te(nic -masina) instalatie) utilajetc0/ pe parcursul
des&asurarii procesului te(nologic# un ec(ipament poate sa aiba mai multe posturi de lucru0
8re#edere de securitate si sanatate in munca
Indicatie) dispozitie dintr-un act normativ etc0) al carei scop este prevenirea accidentelor de munca si a
bolilor pro&esionale0
8re#enire a accidentelor de munca si a "olilor profesionale
Ansamblu de procedee si masuri luate sau plani&icate la toate stadiile de concepere) proiectare si
des&asurare a proceselor de munca) in scopul eliminarii sau diminuarii riscurilor de accidentare si
imbolnavire pro&esionala0
8re#enire intrinseca
$asura de securitate care consta in
-a evita sau a reduce cat mai mult posibil pericolele) prin alegerea corespunzatoare a caracteristicilor de
proiectare#
-a limita e$punerea la pericolele care nu pot &i evitate sau care nu pot &i reduse su&icient# aceasta se
realizeaza prin limitarea necesitatii de interventie a operatorului in zonele periculoase0
8rim a&utor
Totalitate a actiunilor intreprinse imediat dupa producerea unui accident) inclusiv de munca) pana la
momentul interventiei cadrelor medicale de specialitate) cu scopul de a impiedica periclitarea vindecarii
bolnavului) &ie prin aparitia unor complicatii ce ingreuneaza actul terapeutic ulterior) &ie printr-o evolutie
ne&avorabila urmata de instalarea unor in&irmitati de&initive sau de deces0
8roces de munca
,eprezinta succesiunea in timp si in spatiu a actiunilor conjugate ale e$ecutantului si mijloacelor de
productie in sistemul de munca0
8rotector
Parte a unei masini utilizata special pentru a asigura protectia prin intermediul unui obstacol &izic0 In
&unctie de constructia sa) un protector poate &i denumit6 carter) aparatoare) ecran) usa) carcasa de
protectie etc0
8rotectie
.0 Actiune) act de aparare) de ocrotire -concreta/ &ata de un pericol# ansamblu de masuri -concrete)
materializate/ care protejeaza si rezultatul lor0
20 Dispozitiv) sistem te(nic etc0 care serveste la protejare0
8rotectie colecti#a
Protectie prin care se previne sau se diminueaza actiunea &actorilor de risc de accidentare si imbolnavire
pro&esionala asupra a doi sau mai multi angajati0
8rotectie indi#iduala
Protectie prin care se previne sau se diminueaza actiunea &actorilor de risc de accidentare si imbolnavire
pro&esionala asupra unei singure persoane0
8rotectie inte'rata
"odalitate de prevenire a accidentelor si bolilor pro&esionale constand in prevederea tuturor masurilor de
protectie a muncii in e$clusivitate in &aza de conceptie a unei te(nologii) instalatii) masini etc0
8rotectie intrinseca
"odalitate de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor pro&esionale prin masuri de prevenire te(nice)
respectiv prin actiunea asupra &ormei) asezarii) modului de montaj) principiului de &unctionare sau de
constructie a unei instalatii) masini) dispozitiv etc0) &ara a adauga elemente concepute special pentru
realizarea securitatii si sanatatii in munca0
9eprezentant al an'a&atilor cu atri"utii speciale pentru securitatea si sanatatea an'a&atilor
Orice persoana aleasa) selectionata sau desemnata sa reprezinte angajatii acolo unde se ridica probleme
re&eritoare la protectia securitatii si sanatatii angajatilor in timpul lucrului0
9isc datorat a'entilor periculosi
,eprezinta probabilitatea ca un agent periculos sa a&ecteze negativ starea de sanatate in conditiile
utilizarii lui si1sau e$punerii la acesta0
9isc de accidentare si im"olna#ire profesionala
Combinatie intre probabilitatea si gravitatea unei posibile leziuni sau a&ectari a sanatatii intr-o situatie
periculoasa0
+arcina de munca
Totalitate a actiunilor care trebuie e&ectuate de e$ecutant prin intermediul mijloacelor de productie pentru
a realiza scopul sistemului de munca0
+ecuritate te(nica
!tare a ec(ipamentelor te(nice implicate in procesul de productie in care este e$clusa actiunea &actorilor
de risc proprii mijloacelor de munca asupra e$ecutantului0
!emnalizare de securitate si1sau sanatate
!emnalizarea care) raportata la un obiect) o activitate sau o situatie determinata) &urnizeaza o indicatie
sau o cerinta re&eritoare la securitatea si1sau sanatatea persoanelor la locul de munca si care se
realizeaza) dupa caz) prin intermediul unui panou) al unei culori) al unui semnal luminos sau acustic) al
unei comunicari verbale sau al unui gest-semnal0
+istem de certificare a calitatii din punctul de #edere al securitatii muncii
!istem constituit legal din organisme de certi&icare) cu centre si &iliale de certi&icare) respectiv laboratoare
de incercari) care are rolul de a aplica reglementarile legale re&eritoare la certi&icarea calitatii din punctul
de vedere al securitatii muncii a ec(ipamentelor te(nice) de protectie individuala si de lucru0
+istem de munca
Ansamblu constituit de unul sau mai multi e$ecutanti si mijloace de productie care) avand un scop de
realizat) interactioneaza pe baza unui circuit in&ormational) in anumite conditii ale mediului de munca0
+ituatie periculoasa
Orice situatie in care o persoana este e$pusa unui sau mai multor pericole de accidentare si imbolnavire
pro&esionala) capabil-e/ sa genereze risc de accidentare si1sau imbolnavire0
+olicitare !a omului in munca%
"obilizare a &unctiilor si capacitatilor &izice si psi(o&iziologice ca e&ect al actiunii cerintelor e$terne asupra
e$ecutantului) in &unctie de nivelul capacitatii sale de munca0
+upra#e'(ere a sanatatii
!upraveg(ere in scopul determinarii starii de sanatate a unui angajat in urma e$punerii la &actorii de risc
speci&ici procesului de munca0
/imp de munca
Intreaga perioada in care angajatul se a&la la munca) la dispozitia angajatorului si in e$ercitarea activitatii
sau a &unctiei sale) in con&ormitate cu prevederile legislative in vigoare0
/anar
Orice persoana in varsta de pana la .< ani vizata de art0 .<7) alin0 -./0
:tilizare a ec(ipamentului te(nic
Orice activitate care implica un ec(ipament te(nic) cum ar &i pornirea) catsioprireasa) &unctionarea)
transportarea) repararea) trans&ormarea) intretinerea) inclusiv curatarea lui0
;aloare6limita pentru a'ent canceri'en si muta'en
Daca nu se speci&ica alt&el) limita mediei ponderate in timp a concentratiei Cagentului cancerigen sau
mutagenC in aer la nivelul respirator al angajatului in raport cu timpul) pe o perioada speci&icata -< ore sau
termen scurt - ma$imum .5 minute/0
;aloare limita "iolo'ica a unui a'ent c(imic
Concentratia limita a agentului in mediul biologic corespunzator) a metabolitului lui sau a indicatorului de
e&ect0 alorile limita biologice ale agentilor c(imici sunt prezentate in ane$a nr0 330
;aloare limita de e,punere profesionala pentru a'enti c(imici
Daca nu se speci&ica alt&el) reprezinta valoarea limita a mediei ponderate cu timpul) pe o perioada
speci&icata -< ore sau termen scurt - ma$imum .5 min/) a concentratiei agentului c(imic in aer) in zona de
respiratie a angajatului0 alorile limita de e$punere pro&esionala pentru agentii c(imici sunt prezentate in
ane$ele nr0 3. si 320
<ona de securitate
+ona in care este e$clusa producerea accidentelor si1sau bolilor pro&esionale pentru e$ecutantul unei
sarcini de munca0
<ona periculoasa
!patiu in care se des&asoara o activitate periculoasa0 In particular) orice zona din interiorul si1sau
imprejurul unui ec(ipament te(nic in care o persoana este e$pusa unui risc pentru securitatea sau
sanatatea sa0

=%Ane,ele 1683 le 'asiti la sfarsitul normelor 'enerale de protectia muncii in format pdf
AN*'A Nr0 2 - Tabel cu bolile pro&esionale cu declarare obligatorie
AN*'A Nr0 3 - >olile legate de pro&esie si principalele lor cauze potentiale
AN*'A Nr0 4 - !olicitare pentru e$amenul medical de angajare
AN*'A Nr0 5 - %isa de e$punere la riscuri pro&esionale
AN*'A Nr0 ? - Dosar medical
AN*'A Nr0 @ - *$amenul medical la angajare si controlul medical periodic
AN*'A Nr0 < - %isa de aptitudine
AN*'A Nr0 A - Tabel pentru evaluarea riscurilor in vederea selectionarii ec(ipamentului individual de
protectie
AN*'A Nr0 .7 - Lista orientativa si ne-e$(austiva de ec(ipamente individuale de protectie
AN*'A Nr0 .. - Lista orientativa si ne-e$(austiva de activitati si sectoare de activitate care pot necesita
utilizarea ec(ipamentelor individuale de protectie
AN*'A Nr0 .2 - Dotari social - sanitare0 Normarea incaperilor social - sanitare in &unctie de caracteristicile
proceselor te(nologice
AN*'A Nr0 .3 - Dotari social - sanitare0 Normarea lavoarelor) dusurilor) a cantitatii de apa calda si rece
AN*'A Nr0 .4 - Dotari social - sanitare0 Normarea cabinelor de closet si a punctelor de alimentare cu apa
AN*'A Nr0 .5 - Dotari social - sanitare0 Normarea temperaturii aerului in incaperile social - sanitare
AN*'A Nr0 .? - Cerinte de securitate si sanatate pentru locurile de munca noi con&orm art0 224
AN*'A Nr0 .@ - Cerinte de securitate si sanatate pentru locurile de munca a&late in &olosinta con&orm art0
225
AN*'A Nr0 .< - Clasi&icarea locurilor in care pot aparea atmos&ere e$plozive
AN*'A Nr0 .A - Cerinte pentru imbunatatirea protectiei sanatatii si securitatii angajatilor a&lati in pericol
potential de atmos&ere e$plozive
AN*'A Nr0 27 - Indicatoare de avertizare pentru locuri unde pot aparea atmos&ere e$plozive
AN*'A Nr0 2. - Cerinte de securitate si sanatate pentru navele de pescuit noi
AN*'A Nr0 22 - Cerinte de securitate pentru navele de pescuit e$istente
AN*'A Nr0 23 - Cerinte de securitate si sanatate privind mijloacele de salvare si supravietuire
AN*'A Nr0 24 - Cerinte de securitate si sanatate privind ec(ipamentele individuale de protectie
AN*'A Nr0 25 - Limitele ma$ime admise ale curentilor prin corpul omului) I() considerate in calcule pentru
conceptia si stabilirea unor sisteme de protectie impotriva electrocutarilor) in &unctie de timpul de
intrerupere a protectiei de baza tb) stabilita con&orm documentatiei te(nice speci&ice
AN*'A Nr0 2? - Limita ma$ima admisa a tensiunii de lucru pentru ec(ipamentele te(nice portabile)
&olosite in medii periculoase si &oarte periculoase) in &unctie de masura de protectie aplicata impotriva
electrocutarilor prin atingere indirecta si de tipul retelei in care se poate aplica masura de protectie
respectiva
AN*'A Nr0 2@ - Limita ma$ima admisa a tensiunii de lucru pentru alimentarea corpurilor de iluminat in
&unctie de tipul corpului de iluminat) de zona de amplasare a corpului de iluminat si de masura de
protectie
AN*'A Nr0 2< - Limita ma$ima admisa a tensiunii de lucru pentru alimentarea ec(ipamentelor electrice
mobile pentru sudare cu arc electric) &unctie de partea din circuitul de sudare considerata si masura de
protectie aplicata pentru protejarea sudorului in cazul atingerii partilor neizolate -de e$emplu) ale clestelui
de sudat/
AN*'A Nr0 2A - Limita ma$ima admisa a tensiunilor de atingere si de pas pentru instalatiile si
ec(ipamentele de joasa tensiune in &unctie de categoria retelei de alimentare) de zona de amplasare a
ec(ipamentului -instalatiilor/ si de timpul de intrerupere in caz de de&ect AN*'A Nr0 37 Limita ma$ima
admisa a tensiunilor de atingere si de pas pentru ec(ipamentele -instalatiile/ de inalta tensiune) in &unctie
de tipul ec(ipamentului) de zona de amplasare) de tipul retelei si de timpul de intrerupere in caz de de&ect
AN*'A Nr0 3. - alori limita de e$punere pro&esionala pentru agentii c(imici
AN*'A Nr0 32 - alori limita admisibile pentru pulberi
AN*'A Nr0 33 - Limite biologice tolerabile -L>T/
AN*'A Nr0 34 - Interdictii
AN*'A Nr0 35 - "etoda de re&erinta pentru masurarea concentratiei de azbest in atmos&era locului de
munca
AN*'A Nr0 3? - ,ecomandari practice pentru supraveg(erea clinica a angajatilor e$pusi la azbest
AN*'A Nr0 3@ - Lista indicativa a tipurilor de activitati pro&esionale
AN*'A Nr0 3< - Clasi&icarea agentilor biologici
AN*'A Nr0 3A - ,ecomandari practice pentru supraveg(erea medicala a angajatilor
AN*'A Nr0 47 - Indicatii privind masurile si nivelurile de izolare
AN*'A Nr0 4. - Izolare pentru procese industriale
AN*'A Nr0 42 - Cod de conduita recomandat pentru vaccinare
AN*'A Nr0 43 - alorile minime normate ale nivelurilor de iluminare pentru lucrari e$ecutate in spatii
interioare
AN*'A Nr0 44 - alorile minime normate ale nivelurilor de iluminare pentru lucrarile e$ecutate in spatii
e$terioare
AN*'A Nr0 45 - alorile minime normate ale nivelurilor de iluminare medie pentru spatiile de circulatie
industriale e$terioare
AN*'A Nr0 4? - Limitele minime ale &actorilor de uni&ormitate a iluminarii in incaperi de lucru si cai de
circulatie
AN*'A Nr0 4@ - Indicatii pentru masurarea zgomotului
AN*'A Nr0 4< - Indicatii pentru veri&icarea auzului angajatilor
AN*'A Nr0 4A - Directiile de actionare ale vibratiilor mecanice asupra corpului omenesc
AN*'A Nr0 57 - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratiile pe a$a z -az/ pentru locuri de munca
obisnuite) care necesita o solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala normala
AN*'A Nr0 5. - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratiile pe a$a z -az/ pentru locuri de munca
obisnuite) care necesita o solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala normala
AN*'A Nr0 52 - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratiile pe a$a $ si a$a ; -a$) a;/ pentru locuri de
munca obisnuite) care necesita o solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala normala
AN*'A Nr0 53 - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratiile pe a$a $ si a$a ; -a$) a;/ pentru locuri de
munca obisnuite) care necesita o solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala normala
AN*'A Nr0 54 - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratiile pe a$a z -az/ pentru locuri de munca
obisnuite) care necesita o solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala crescuta
AN*'A Nr0 55 - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratiile pe a$a z -az/ pentru locuri de munca
obisnuite) care necesita o solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala crescuta
AN*'A Nr0 5? - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratiile pe a$a $ si a$a ; -a$) a;/ pentru locuri de
munca obisnuite) care necesita o solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala crescuta
AN*'A Nr0 5@ - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratiile pe a$a $ si a$a ; -a$) a;/ pentru locuri de
munca obisnuite) care necesita o solicitare neuropsi(ica si psi(osenzoriala crescuta
AN*'A Nr0 5< - ibratii - Limite ma$ime admise pentru vibratii cu actiune locala transmise prin sistemul
mana-brat
AN*'A Nr0 5A - alorile ma$ime admise ale e$punerii energetice e&icace -Oe&/ pentru radiatiile ultraviolete
cu actiune oculara sau cutanata) in &unctie de lungimea de unda -P/ si e&icacitatea spectrala relativa -!P/
AN*'A Nr0 ?7 - Timpul de e$punere zilnica admis in &unctie de iluminarea energetica e&icace -KD1cm2/
pentru radiatiile ultraviolete actinice -K 6 .<7 - 3.5 nm/ cu actiune oculara sau cutanata
AN*'A Nr0 ?. - ,adiatii din spectrul vizibil si in&rarosu apropiat -477 - .477 nm/
AN*'A Nr0 ?2 - Coe&icientii de ponderare spectrala ->P) ,P/ pentru evaluarea riscului de leziune
retiniana) prezentat de sursele de radiatii vizibile
AN*'A Nr0 ?3 - ,adiatii din domeniul in&rarosu apropiat
AN*'A Nr0 ?4 - Limitele emisiei admise pentru produse laser din clasa .
AN*'A Nr0 ?5 - Limitele emisiei admise pentru produsele cu laser din clasa 2
AN*'A Nr0 ?? - Limitele emisiei admise pentru produse laser din clasa 3A
AN*'A Nr0 ?@ - Limitele emisiei admisibile pentru produse cu laser din clasa 3>
AN*'A Nr0 ?< - %actorii de corectie C. pana la C@ si valorile de tranzitie T. si T2 utilizati in ane$ele ?4
pana la ?@
AN*'A Nr0 ?A - *$punerea ma$ima permisa -"P*/ la nivelul corneei pentru e$punerea oculara la radiatii
laser
AN*'A Nr0 @7 - Diametrele aperturilor pentru masurarea iradiantei si e$punerii radiante
AN*'A Nr0 @. - *$punerea ma$ima permisa -"P*/ a pielii la radiatie laser
AN*'A Nr0 @2 - Limite de e$punere pentru campuri electrice statice
AN*'A Nr0 @3 - Limite de e$punere pentru campuri magnetice statice
AN*'A Nr0 @4 - Limite de e$punere la campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri
electromagnetice pana la 377 =Oz
AN*'A Nr0 @5 - Limite de baza pentru campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri electro-
magnetice pentru &recvente pana la 377 =Oz
AN*'A Nr0 @? - Nivele de re&erinta pentru e$punerea pro&esionala la campuri electrice si magnetice
variabile in timp si campuri electromagnetice -valori rms neperturbate/0
AN*'A Nr0 @@ - Nivele de re&erinta pentru curenti de contact) variabili in timp) de la obiecte bune
conducatoare
AN*'A Nr0 @< - Nivele de re&erinta pentru curentii indusi in membre la &recvente intre .7 si ..7 "Oz
AN*'A Nr0 @A - Nivele de re&erinta ale intensitatii campului electric si ale densitatii de &lu$ magnetic
pentru &recvente intre . Oz si 377 =Oz
AN*'A Nr0 <7 - *$punerea simultana la campuri cu &recvente multiple
AN*'A Nr0 <. - %isa individuala de instructaj privind protectia muncii
AN*'A Nr0 <2 - %isa colectiva de instructaj
AN*'A Nr0 <3 - !tandarde cone$e