Sunteți pe pagina 1din 4

ORDIN nr.

947 din 19 iunie 2014 pentru modificarea i


completarea Ghidului de finanare a ro!ramului "i#$nd educaia i
contienti#area pu%licului pri"ind protecia mediului& apro%at prin
Ordinul mini'trului mediului i 'chim%(rilor climatice nr. 141)2014
Lund n considerare Referatul de aprobare al Administraiei Fondului pentru Mediu nr.
232/201 pentru modificarea !i completarea "#idului de finanare a $ro%ramului &i'nd
educaia !i con!tienti'area publicului pri&ind protecia mediului( aprobat prin )rdinul
ministrului mediului !i sc#imb*rilor climatice nr. 141)2014(
n ba'a pre&ederilor art. 13 alin. +, din )rdonana de ur%en* a "u&ernului nr.
19*)200+ pri&ind Fondul pentru mediu( aprobat* cu modific*ri !i complet*ri prin Le%ea
nr. 10+)200*( cu modific*rile !i complet*rile ulterioare(
-n temeiul art. 13 alin. +3, din .ot*rrea "u&ernului nr. 4,)201- pri&ind or%ani'area !i
funcionarea Ministerului Mediului !i /c#imb*rilor 0limatice !i pentru modificarea unor
acte normati&e n domeniul mediului !i sc#imb*rilor climatice( cu modific*rile !i
complet*rile ulterioare(
mini'trul mediului i 'chim%(rilor climatice emite pre'entul ordin.
.rt. I
Ghidul de finanare a ro!ramului "i#$nd educaia i contienti#area pu%licului
pri"ind protecia mediului( aprobat prin )rdinul ministrului mediului !i sc#imb*rilor
climatice nr. 141)2014( publicat n Monitorul )ficial al Romniei( $artea 1( nr. 11 din
22 februarie 201( se modific* !i se completea'* dup* cum urmea'*3
1.La articolul ( litera b, se modific* !i &a a&ea urm*torul cuprins3
4b, beneficiar 5 or%ani'aiile ne%u&ernamentale nonprofit care au solicitat finanare din
Fondul pentru mediu !i al c*ror proiect a fost aprobat n &ederea finan*rii64
2.Articolul 7 se modific* !i &a a&ea urm*torul cuprins3
4Art. 73 )r%ani'area sesiunii de finanare
+1, Anual se pot or%ani'a una sau mai multe sesiuni de finanare( n limita sumei alocate
n condiiile pre&*'ute la art. 3.
+2, )r%ani'area sesiunii de finanare const* n stabilirea !i aprobarea( prin dispo'iie a
conduc*torului Autorit*ii( a3
a, sesiunii de depunere a dosarelor de finanare6
b, sumei alocate sesiunii de finanare.
+3, 8ispo'iia pre&*'ut* la alin. +2, se public* pe pa%ina de internet a Autorit*ii( cu cel
puin 10 'ile nainte de data desc#iderii sesiunii de finanare.
+, Aprobarea componenei 0omisiei de anali'* !i a 0omisiei de soluionare a
contestaiilor se face prin dispo'iie a conduc*torului Autorit*ii.4
-.Articolul 2 se modific* !i &a a&ea urm*torul cuprins3
4Art. 23 9tapele sesiunii de finanare
a, publicarea pe pa%ina de internet a Autorit*ii a %#idului de finanare( a anunului de
desc#idere a sesiunii de finanare !i a sumei alocate6
b, depunerea dosarelor de finanare6
c, anali'a conformit*ii administrati&e !i a eli%ibilit*ii solicitantului +ane:a nr. 2,6
d, anali'a !i selectarea proiectelor din punct de &edere economic !i te#nic +ane:a nr. 3,6
e, anali'a !i aprobarea listei proiectelor respinse6
f, a&i'area proiectelor selectate6
%, comunicarea re'ultatelor sesiunii de finanare prin afi!area pe pa%ina de internet a
Autorit*ii6
#, soluionarea contestaiilor6
i, aprobarea finan*rii proiectelor a&i'ate6
;, transmiterea scrisorilor de aprobare a finan*rii6
<, ne%ocierea( semnarea contractelor !i implementarea proiectului.4
4.La articolul =( alineatele +3, !i +, se modific* !i &or a&ea urm*torul cuprins3
4+3, 8osarul de finanare coninnd toate documentele obli%atorii( menionate n
pre'entul %#id de finanare( &a fi depus la re%istratura Autorit*ii ntr5un sin%ur e:emplar(
n plic si%ilat( iar solicitantul &a nscrie pe plic urm*toarele informaii3
a, denumirea complet* !i adresa sa complet*6
b, titlul pro%ramului3 >$ro%ramul &i'nd educaia !i con!tienti'area publicului pri&ind
protecia mediului?6
c, titlul proiectului6
d, sesiunea de depunere( aprobat* conform dispo'iiilor art. 7.
+, 8osarul de finanare poate fi transmis prin orice modalitate care asi%ur* confirmarea(
cu condiia ca data primirii !i a nre%istr*rii la Autoritate s* nu dep*!easc* data5limit* a
sesiunii de depunere.4
+.La articolul @( alineatul +1, se modific* !i &a a&ea urm*torul cuprins3
4+1, 0omitetul director al Autorit*ii a&i'ea'* proiectele selectate !i le propune spre
aprobare 0omitetului de a&i'are( n limita bu%etului alocat. -n ca'ul obinerii aceluia!i
puncta;( criteriul de departa;are l constituie ordinea depunerii proiectelor la re%istratura
Autorit*ii.4
*.Articolul 11 se modific* !i &a a&ea urm*torul cuprins3
4Art. 113 0omunicarea re'ultatelor sesiunii de finanare
+1, 0omunicarea re'ultatelor sesiunii de finanare se face prin afi!area pe pa%ina de
internet a Autorit*ii( la seciunea respecti&*.
+2, -n &ederea nc#eierii contractului de finanare se &or transmite solicitanilor admi!i
scrisori de aprobare a finan*rii( prin po!t*/fa: cu confirmare de primire( care &or
cuprinde3
a, proiectul !i suma aferent* aprobat* n &ederea finan*rii6
b, documentele care trebuie pre'entate de c*tre solicitant n &ederea perfect*rii
contractului pentru finanare nerambursabil* cu Autoritatea6
c, defalcarea sumei aprobate pe cate%orii de c#eltuieli !i cantit*i( informaii ce &or fi
utili'ate la ntocmirea ane:elor la contractul de finanare.4
7.La articolul 12( alineatele +1, !i +, se modific* !i &or a&ea urm*torul cuprins3
4+1, /olicitanii nemulumii de deci'ia 0omitetului director al Autorit*ii/0omitetului de
a&i'are pot depune contestaie la sediul Autorit*ii( n termen de 7 'ile de la data afi!*rii
pe site5ul Autorit*ii a re'ultatelor.
.................
+, 0omisia de soluionare a contestaiilor soluionea'* contestaia n termen de 30 de
'ile de la nre%istrarea acesteia la re%istratura Autorit*ii.4
,.Articolul 12 se modific* !i &a a&ea urm*torul cuprins3
4Art. 123 $ublicarea informaiilor rele&ante pri&ind $ro%ramul
+1, Aoate datele( informaiile( instruciunile( comunicatele !i alte documente rele&ante n
le%*tur* cu $ro%ramul se public* pe site5ul Autorit*ii( BBB.afm.ro( la seciunea
>1nformaii pri&ind $ro%ramul &i'nd educaia !i con!tienti'area publicului pri&ind
protecia mediului?.
+2, /in%urele informaii !i instruciuni &alabile pre'entate n mass5media referitoare la
$ro%ram sunt cele transmise sub form* de comunicate de pres* din partea Autorit*ii.4
9.La articolul 20 alineatul +1,( literele e, !i m, se modific* !i &or a&ea urm*torul
cuprins3
4e, manopera aferent* acti&it*ilor necesare reali'*rii campaniilor de comunicare3 ser&icii
de creaie( desi%n materiale promoionale( materiale utili'ate n cadrul conferinelor(
ser&icii de instruire. Caloarea acesteia nu &a dep*!i 20D din &aloarea total* a
proiectului6
.................
m, c#eltuieli necesare n procesul de instruire3 instruirea participanilor( transport( ca'are
!i diurn* pentru instructori( consumabile( nc#iriere s*li( ac#i'iionare de aparatur* 1A3
&ideo/retroproiector( laptop( ecran de proiecie( tabl* interacti&*( flipc#art64
10.La articolul 20 alineatul +1,( dup* litera p, se introduce o nou* liter*( litera E,( cu
urm*torul cuprins3
4E, salariile ec#ipei de reali'are a proiectului( stabilite potri&it pre&ederilor le%ale( n
procent de ma:imum 20D din &aloarea total* a proiectului.4
11.La articolul 21 alineatul +2,( litera d, se modific* !i &a a&ea urm*torul cuprins3
4d, certificat de %ref*/e:tras din Re%istrul asociaiilor !i fundaiilor( eliberat la cerere de
c*tre instana competent*( care atest* c* acesta nu a fost radiat din Re%istrul asociaiilor
!i fundaiilor !i nu se afl* n procedur* de di'ol&are sau lic#idare( nu mai &ec#i de 30 de
'ile de la data emiterii( n ori%inal sau copie le%ali'at*64
12.La articolul 22 alineatul +2,( literele r, !i s, se abro%*.
1-.Ane:a nr. 2 se modific* !i se nlocuie!te cu ane:a care face parte inte%rant* din
pre'entul ordin.
.rt. II
$re'entul ordin se public* n Monitorul )ficial al Romniei( $artea 1.
5FFFF5
p. Ministrul mediului !i sc#imb*rilor climatice(
/ihail 0$c(&
secretar de stat
.N1234
+5 Ane:a nr. 2 la %#idul de finanare,
8eclaraie pri&ind acti&itatea economic* a solicitantului
/ubsemnatul(..........................( repre'entant le%al al
Asociaiei/Fundaiei/Federaiei........................( nre%istrat* la
Gudec*toria/Aribunalul.................( cod fiscal.....................( cunoscnd pre&ederile
)rdonanei de ur%en* a "u&ernului nr. 117)200* pri&ind procedurile naionale n
domeniul a;utorului de stat( aprobat* cu modific*ri !i complet*ri prin Le%ea nr.
1-7)2007( ale actelor normati&e subsec&ente( precum !i dispo'iiile Le%ii nr.
2,*)2009 pri&ind 0odul penal( cu modific*rile !i complet*rile ulterioare( pri&ind falsul n
declaraii( declar pe propria r*spundere urm*toarele3
I.Asociaia/Fundaia/Federaia......................
HIH nu a nfiinat societ*i comerciale conform )rdonanei "u&ernului nr. 2*)2000 cu
pri&ire la asociaii !i fundaii( aprobat* cu modific*ri !i complet*ri prin Le%ea nr.
24*)200+( cu modific*rile !i complet*rile ulterioare.
II.Asociaia/Fundaia/Federaia........................
HIH a nfiinat societ*i comerciale conform )rdonanei "u&ernului nr. 2*)2000(
aprobat* cu modific*ri !i complet*ri prin Le%ea nr. 24*)200+( cu modific*rile !i
complet*rile ulterioare.
1, /ociet*ile comerciale nfiinate de Asociaia/Fundaia/Federaia .................... sunt3
1...................
2...................
3...................
2, Asociaia/Fundaia/Federaia ................... deine aciuni/p*ri sociale la urm*toarele
societ*i comerciale3
1...................
2...................
3...................
3, Asociaia/Fundaia/Federaia ...................... este membr* a unei federaii care deine
aciuni/p*ri sociale la urm*toarele societ*i comerciale3
1...................
2...................
3...................
III.Aotodat*( societ*ile comerciale la care
Asociaia/Fundaia/Federaia ............................ deine( n mod direct sau prin
intermediul unei federaii( aciuni sau p*ri sociale nu &or fi an%a;ate sub nicio form* n
proiectul finanat de Administraia Fondului pentru Mediu +AFM,.
I5.Aotodat*( n ca'ul n care printre membrii Asociaiei/Fundaiei/Federaiei ..................
e:ist* operatori economici( ace!tia nu &or fi an%a;ai sub nicio form* n proiectul finanat
de AFM.
5.-n ca'ul n care Asociaia/Fundaia/Federaia ................( pe perioada derul*rii
proiectului finanat de AFM( se &a afla n una dintre situaiile stipulate la pct. 11 !i/sau 111(
m* obli% s* informe' AFM cu pri&ire la modificarea sur&enit*. -n acest ca'( m* obli% s*
restitui suma tras* din finanarea nerambursabil* acordat*( la care se adau%* dobnda
le%al* pentru suma acordat*( la ni&elul dobn'ii de referin* a J*ncii Kaionale a
Romniei( calculat* de la data pl*ii.
8ata ....................
/emn*tura !i !tampila repre'entantului le%al
................................
$ublicat n Monitorul )ficial cu num*rul L1 din data de 2L iunie 201