Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMA SCOLARA

Programa scolara, ca parte componenta a curriculumului national, reprezinta


principalul document scolar de tip reglator instrument de lucru al cadrului
didactic care stabileste, pentru fiecare disciplina, oferta educationala
(competente si continuturi ale inatarii!propusa spre realizare in bugetul de
timp stabilit prin planul"cadru, pentru un parcurs scolar determinat, in
conformitate cu statutul si locul disciplinei in planul"cadru de inatamant#
Asadar, programa scolara reprezinta detalierea planului de inatamant, pe
fiecare disciplina, in functie de clase, ani de studio, preazand cunostintele,
priceperile si deprinderile ce trebuie insusite intr"o perioada determinate (un
an scolar!#
$n elaborarea programelor scolare pentru limba si literatura romana s"a pornit
de la urmatoarel epremise%
" proiectarea continuturilor inatarii din perspectia unei actiitati didactice
centrate pe formarea de capacitati si atitudini&
" asigurarea unei coerente erticale, in sensul e'istentei unor relatii de
racordare si continuitate de la un ciclu la altul, de la o clasa la alta&
" asigurarea unei coerente orizontale, in sensul crearii unor cone'iuni in
cadrul aceleiasi arii curriculare sau intre arii curriculare diferite&
Programele scolare au fost reactualizate, aand in centru competente"c(eie
europene, din care au fost deriate competentele generale si cele specifice#
Principalul domeniu de competenta, )Comunicare in limba materna*, asa cum
apare acesta definit in documentele +niunii ,uropene, a generat construirea
competentelor generale# La acest domeniu s"au adaugat, implicit sau e'plicit,
o serie de competente"c(eie indirecte sau transersale pentru disciplina
noastra#
Astfel, afectata a fost si structura programelor# -oua structura a programelor
de gimnaziu arata astfel%
.# -ota de prezentare
/# Corelarea dintre competentele"c(eie europene si competentele generale
0# Competente generale
1# 2alori si atitudini
3# Competente specifice si continuturi asociate acestora
4# Lista de continuturi
5# Sugestii metodologice
Se obsera in acest sens trecerea de la organizarea pe obiectie"cadru si
obiectie de referinta la programe organizate pe competente generale si
specifice, pastrandu"se continuturil eprogramei disciplinei# Corespunzator
fiecarei competente generale au fost generate competente specifice, iar
fiecareia dintre competentele specifice i s"au asociat continuturile adecate#
$lustrati este e'emplul urmator, e'tras din programa aferenta clasei a 2"a%
Competenta generala
.# Receptarea mesa6ului oral in diferite situatii de comunicare
Competente specifice% Continuturi asociate%
.#0# sesizarea unitatilor le'icale
necunoscute in flu'ul orbirii, in
scopul clarificarii acestora
" ocabularul limbii romane&
" cuantul"unitate de baza a
ocabularului& forma si continutul
cuintelor&
" cuant de baza& cuinte deriate7serii
deriatie& radacina, sufi'e si prefi'e&
sinonime si antonime&
" articolul de dictionar
$n ceea ce prieste lista de continuturi, aceasta a ramas nesc(imbata%
a# Lectura
b# Practica rationala si functionala a limbii
c# ,lemente de constructie a comunicarii
Structura programei pentru liceu este diferita%
.# -ota de prezentare
/# Competente generale
0# 2alori si atitudini
1# Competente specifice si continuturi asociate acestora
3# Recomandari priind continuturile inatarii
4# Sugestii metodologice
5# Lista de continuturi integreaza urmatoarele domenii%
8# a# Literatura
9# Limba si comunicare
.:# Se remarca, in ceea ce prieste continuturile asociate, organizarea tinand
cont de curriculum diferentiat# +n e'emplu e'tras din programa pentru
clasa a ;$"a%
Competenta generala%
.# +tilizarea corecta si adecata a limbii romane in diferite situatii de
comunicare
Competente
specifice
Continuturi asociate
.#1#
+tilizarea
adecata a
te(nicilor de
redactare
<C C= tip A C= tip >
Modalitati de
indicare a
bibliografiei,
normele citarii
Analiza,
comentariu,
sinteza,
paralela, eseu
structurat si
nestructurat
Recenzie,
cronica unui
eeniment
cultural
Completarea7Redactarea
unor documente folosite
curent in domeniul de
specializare
+n rol important il ocupa programa in cadrul proiectarii didactice, in
realizarea actiitatilor didactice si in ealuarea actiitatilor eleului#
Proiectarea demersului didactic este acea actiitate desfasurat de profesor care
consta in anticiparea etapelor si a actiunilor concrete de realizare a predarii#
Proiectarea didactica presupune%
" lectura personalizata a programei
" planificarea calendaristica(anuala si semestriala!
" proiectarea secentiala(unitate de inatare sau lectie!
$n conte'tul noului curriculum, conceptul central al proiectarii didactice este
demersul didactic personalizat, iar instrumentul acestuia este unitatea de
inatare# =emersul didactic personalizat e'prima dreptul profesorului de a lua
decizii asupra modalitatilor pe care le considera optime in cresterea calitatii
procesului d einatamant, respecti, raspunderea personala pentru a asigura
eleilor un parcurs scolar indiidualizat, in functie de conditii si cerinte
concrete# -oul curriculum national accentueaza faptul ca documentele de
proiectare didactica sunt documente administartie care asociaza intr"un mod
personalizat elementele programei " competente generale7specifice si
continuturi cu alocarea de resurse (metodologice, temporale si materiale!
considerata optima d ecatre profesor pe parcursul unui an scolar#
$n acest sens, programa scolara"element central in realizarea proiectarii
didactice" nu este priita ca )tabla de materii* a manualului sau ca un element
de ingradire pentru profesor# ,a reprezinta un document reglator, in sensul ca
stabileste competentele, tintele ce urmeaza a fi atinse prin intermediul
actiitatilor didactice# ?iecarei competente generale ii sunt asociate
competentele specifice si continuturile adecate# Atingerea scopurilor si
realizarea competentelor se produce cu a6utorul acestor continuturi#
$n conte'tul noului curriculum, planificarea calendaristica este un document
administrati ce asociaza elemente ale programei ( competente si continuturi!
cu alocarea de timp considerata optima de catre profesor pe parcursul anului
scolar# Se recomanda parcurgerea urmatoarelor etape%
a# realizarea asocierilor dintre competentele specifice si continuturi
b# impartirea in unitati d einatare
c# stabilirea succesiunii de parcurgere a unitatilor de inatare
d# alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate d einatare, in
concordanta cu competentele specifice si continuturile izate# Astfel, un
model d eplanificare anuala ar t@rebui s cuprinda%
Semestrul +nitatea
de inatare
-umar de
ore
Saptamana Obseratii
Planificarea semestriala ar arata asa%
-r#
Crt#
+nitatea
de
inatare
Competente
specifice
Continuturi
asociate
-r#
ore
Saptamana Obseratii
,lementul generator al planificarii calendaristice este unitatea de inatare#
Proiectarea unitatii d einatare ca si a lectiei" incepe prin parcurgerea
sc(emei urmatoare, care precizeaza elementel eprocesului didactic intr"o
succesiune logica, in ederea atingerii comepetentelor specifice# ,lementele
sunt aceleasi, pentru fiecare unitate%
Ce oi faceA $n ce scop oi
faceA
Cum oi
face A
Cu ce oi
face A
Cat s"a
realizat A
Selectarea
continuturilor
$dentificarea
competentelor
=eterminarea
actiitatii de
inatare
Analiz
aresurselor
Stabilirea
instrumentelor
de ealuare
$dentificarea unei unitati d einatare s eface prin tema acesteia# Stabilirea
temei de catre profesor pe baza lecturii programei, utilizand surse dierse, este
primul pas in identificarea unitatii de inatare in care a fi impartita materia
unui an scolar, respecti, in organizarea unui demers didactic personalizat#
$#c#c#p# actiitatile de inatare, acestea e construiesc pe baza corelarii dintre
competentele specifice si continuturile preazute in programa# Actiitatea de
inatare presupune orientarea catre un anumit scop, redat prin tema actiitatii#
$n momentul propunerii lor spre rezolare, actiitatile de inatare or fi
transpuse intr"o forma de comunicare inteligibila nielului de arsta al
eleilor# $n proiectul unitatii de inatare, dar si al lectiei, profesorul a alatura
fiecareia dintre actiitati acele resurse pe care le considera necesare pentru
conceperea strategiei si realizarii demersului didactic# $n functie de propria
iziune, profesorul a mentiona formele de organizare a clasei, mi6loacele d
einatamant, alocarea de timp, precum si orice alte elemente considerate utile
in derularea scenariului didactic#
Lectura programei si a manualelor nu mai este in mod obligatoriu liniara#
Programa trebuie parcursa in mod necesar de catre toti, insa ea se pliaza unei
citiri personale si adaptate# Asupra continutului programei, profesorul poate
intereni prin regruparea lor sub temele unitatilor de inatare pe care le"a
stabilit# Asupra unor unitati sau elemente de continut din manual, propfesorul
poate intereni in mai multe moduri% adaptare, inlocuire, omitere, adaugare#
Referitor l aproiectarea actiitatii de ealuare, aceasta se realizeaza
concomitent cu proiectarea demersului de predare"inatare si in deplina
concordanta cu acesta# Catea ointrebari utile in proiectarea probelor de
ealuare ar putea fi%
Care sunt competentele generale si competentele specifice pe care trebuie sa le
realizeze eleiiA
Care este specificul colectiului de elei pentru care imi propun ealuareaA
Cand si in ce scop ealuezA
Pentru ce tipouri de ealuare optezA
Cu ce instrumente oi realiza ealuarea A
Cum oi proceda pentru ca fiecare ele sa fie ealuat prin tipuri de probe cat
mai ariate, astfel incat ealuarea si notarea sa fie cat mai obiectia si mai
releantaA
Cum oi folosi datele oferite de instrumentele de ealuare administrate, pentru
a inlatura eentualele bloca6e constatate in formarea eleilor si pentru a
asigura progresul fiecaruiaA
?ocalizata pe unitatea de inatare, ealuarea ar trebui sa asigure eidentierea
progresului inregistrat de ele in raport cu sine insusi pe drumul atingerii
competentelor preazute in programa# ,ste important sa fie ealuata nu doar
cantitatea de informatii de care dispune eleul, ci, mai ales, ceea ce poate el sa
faca utilizand ceea ce stie sau ceea ce intuieste #
$n acest sens, catea aspecte trebuie aute in edere %
" deplasarea accentului de la ealuarea sumatia, care inentariaza,
selecteaza si ierar(izeaza prin nota, la ealuarea formatia, care are drept
scop ealuarea potentialului de care dispun eleii si conduce la
perfectionarea continua a stilului si a metodelor proprii d einatare#
" Realizarea unui ec(ilibru dinamic intre ealuarea scrisa si cea orala,
aceasta din urma, desi propune un olum mare de timp pentru aprecierea
tuturor eleilor si bloca6e datorate emotiei si timiditatii, prezinta aanta6e
deosebite, precum realizarea interactiunii ele"profesor, demonstrarea
stadiului de formare a unor competente, prin interentia cu intrebari
a6utatoare, demonstrarea comportamentului comunicati si d
einterrelationare al eleului#
" ?olosirea cu o mai mare frecenta a metodelor de autoealuare si ealuare
prin consultare, in grupuri mici, izand erificarea modului in care eleii
isi e'prima liber opinii proprii sau accepta cu toleranta opiniile celorlalti,
capacitatea de a"si sustine si motia propunerile etc#
Referitor l amomentul ealuarii, in planificarea unitatii de inatare este
preazuta o ora de ealuare sumatia#
?iecare actiitate de ealuare a rezultatelor scolare trebuie insotita de o
autoealuare a procesului pe car eprofesorul l"a desfasurat cu toti eleii si cu
fiecare ele# -umai asa se poate descrie nielul de formare a competentelor
fiecarui ele si pot fi stabilite modalitati prin care poate fi reglata de l ao etapa
la alta, actiitatea de inatare"formare a eleilor in mod diferentiat#
Parerea mea este ca un rol deosebit il au sugestiile metodologice din cadrul
programelor, prin care suntem g(idati sa orientam studiul catre ele, ni se
ofera sugestii legate de bibliografia pe care o putem utiliza in ederea
realizarii actiitatilor de inatare sau pentru diersificarea metodelor si
instrumentelor de ealuare#
Consider ca programa scolara are un caracter util i#c#cp# proiectarea si cred cu
tarie ca fiecare dintre noi ar trebui s ao studieze cu ma'ima atentie inainte de a
incepe proiectarea demersului didactic, pentru ca astfel se pot eit amulte
neplaceri#