Sunteți pe pagina 1din 8

czu 621.643.25 + 411.

4:69
ROMANI A
INSTITUTUL BOMAN
I}E
STANI}ABI}IZANE
L,INE-WELDED STEEL TUBES
FOR INSTALLATIONS
STANDARD. EE STAT
EDITIE OFICIADA
TBVr
DE OTBL SUDATB LONGITUDINAT
PBNTRU INSTATATII
TUBES EN ACIER SOUDES LONGI.
TUDINALEMENT POUR INSTAL.
LATIONS
TPYBbI CTAJIbHbIE NPflMO.
rrroBHbIE BoAorASotIPo-
-
BOAHbTE
STAS 765&90
Inl,eeu|rigc r
sr.As l05s-E0
Clrrlllc uca rllrnnurerlcl
Br |
(\l
o
S
s
E
J
tr.
(tr,
J
F
IIJ
=
IIJ
F
f
(Il
t
F
L
o
llJ
{
t r . 9
3E
q - E
o
....
t c
o- g
.i C,
d3
68
t r h,
!{
i s
i l F l
o
tt, 5
. U
( E q ,
EF
Eg
l&
tt
. =8
E
e3
f r E
EF
FT
E
=t
- l : -
6 o
O ( F
E' I
. gq
( Uo
'6
rt
et
\ r l
rE
L
qt
!
c
6
t
qt
|)
f{
g
3
u
q,
k
.s
7
'an\
1- GDNERAI,ITATI
1.1 Obieet gi domeniu de aplieare
Prezentul standartt se referd,- la
leyile
de olel carbon, sudate longitud.inal, nezi1cate sau
zincate, filetate sau nefiletate (netede) ritilizate,
in mod oUiinuii, pentri inJiaiaiii d; ;pt,
-S
re
gi
abur.
Standardul nu se refertr,lq_E"it. utilizate in construclii supuse controlului organelor d,e
supraveghere tehnicfl (IS0IB,
RNR etc.).
i,
L,2
Ctrasilieare
$evile
sudate longitudinal pentru
levi
seria medie (M)
;
levi
seria grea (G)
;
-
feviseria
ugoarX, (IJ).
1.3 Notare
Notarea
levilor'cupri4de
:
denumirea :
leavil,
instalalii
;
seria d.e execufie (M, G, U);
-
dimensiunea : simbolul md,rimii filetului
;
lungimea, numai pentru
!,evile
in lungimi fixe sau multiple
;
-
stare d.e livrare, conform pct. 2.7
;
numtrrul prezentului standard. qi, separat5,, printr.o linie oblic5,, marca tle o!el.
Exemplu de notare
]eav[
instalafit seria medie, cu simbolul mlrimii filetului il.
otel OL 32, llvratd :
-
tn lungimi de fabrica[ie :
fcavl
lnstalafll M r rig ZFt[ STAS ZS60-90/OL 3t;
-
tn l ungl mi l i xe de 6000 mm;
1.12, zincatl, cu capete flletate cu mull, din marca
Soavl
lnrralalll M I
Uz x 6000 ZFM sTAs ?sbG-go/ol 32;
-
ln lungimi multlpli de 1500 mm ;
fcevl
lnstalafll Mr
ug xlB00 mutttplt zFM srAs zG6G-90/oL
ge.
instalalii se executd, in urmd,toarele categorii :
tO
C-l
tl
Fl
D
E-{.
r-l
. t s r
/ A
r$

to

floborot de r
MINISTERUI INDUSTRIEI METALURGICE
Inheprlndeic Metolurgici
:, Gti
--
INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE
Bd. l l i e Pi nt i l i e nr . 5 BUCURE$TI
Tel ex 11312 I.R.S. R
Data intrlrii ln vlgorrc:
1990-04-01
J' -t Ar) I OOO-YU
,l
10
1 5
20
%
32
4()
05 2 1, 12
(\
o
(\l
o)
J
t
@
J
F
UJ
=
IJJ
F
f
o
u
F
o
o
UJ
F
(J
f
o
o
t
o-
2 OONDITII TEHIr{ICE DE CALITATE
2.L Dirnensiuni gi lnase
2.L.1 Dimensiuni qi mase pentru
!e'r'ile
de instalalii din seria merlie
;i
grea
Di ametrul
nomi nal
Di ametml exteri or
nl m
SERIA ]\IEDIIl SF]RIA GRE:\
EO
-
10{ )
725
150
simbol
3/ 8
112
314
1
1 Ll 4
I r l 2
_-T--
ae carcur
I
7i
, 2
}'t.
"-l
- 16, 9-
- 33j -
42A
-
4 8 3 -
- - r j t l J
----;;;-
76
, 1
8 8 , 9
114
i ]
13s
J
165
J
n, ax. l
0 . 8 : j { )
- -
t
, 21-
- -
t , r 0-
-
.t,,a
- 1, 10
----;-;,*
. J
' i ) ? )
- , ,
, f f l f
r ; , AZ-
8 , 3 6
12, 2
-lGl6-
1 9 , 8
1 2' ; -'
|
, rr?
2. 43
3 . 1 3
- - o' 5Z-
s
s:|
1 . 02
t A4
*
i ;8?
L , 4 5
i " s 8-
2, 91t
-
3 , 7 9
|
3 , 8 2 _
4, : r 7
|
4, 41
6 , 1 9
|
6 , 2 6
7 , 9 3
|
g , o 5
- 1o, 3
|
1o, b
74, 5
|
14
, 8
1 ? , 9
|
-
zo-l :l
' f abel ul
1
Grosi rnea
I
l t"r" l i ni arl ,
Per et el t t i
I
f sl *
per r t m st ar ea:
ni , ' ' l f f i
8 8 , 0
|
4 , 0
1 1 3 , 1
| 4 , 5
_ _ l
1 u 9 , 5
| r , 0
2' 1' 2
I)irnensiuni qi mase pentru
{evile
de instala!,ii tlin seil,ia uiioari,
g
Gl
E
o
l fabel ul 2
Di amet r ul noni nal
I
ml n i si mbol
I
_---jsqlx_rr$g$.{
Di anret rul ext eri or'
l Grosi mea
p". . -l
rnm
I
t el ui
I
I t s i - -
df
: -l t : l t
I
-
rt r"*,
_-_ |
nri n.
I
rnu,
I
I\{asa liniard,
, g^/ mpent r u st ar ea :
NN NFT{
tJ,2__l-*t r .o
j
,u
,,
2.2 Lungimi de livrarc
lfevile se livreazd, \n ul.mfltoar.ete lungimi :
- -
de f abr i cal i e : 4 . . . 8 m;
--
fixe, in cadrul lungimilor d(. ftr,brica,tie
;
ur ul t i pl i ai l ut r gi r ni l or f i - r e.
2. 3 Pent ' r ' u
! , gt i l .
car e se l i vr eazr ai nl ungi mi t l e f al l ' i t at i e, se at l r ni t e
( : a
r l r nxi r r mr t r 10f i , di r r
masa' I ot ul ui
si l f i e f r t r nt a, t i r r l i r r
{ er i
t ' t t l ungi nr t ' nr i r r j r r r i r l e' - t , i nr .
' feYile
cu lungirni rnultipli ai lunginrilor fire, cuprinse in cac,llul lutrgimilor. rle fabr.icafie,
se l i rreazi , cu un acl ads t1e 5 rnm pentrti fi ecal ' rl l eti zai e, daci nu se pl evec' l e
al t,fel i n contr.act.
In cazul
l evi l or
crt l ungi mi rnui ti pl i zl i l rrrrgi nri hi r l ' i se, tr' el ruj e si -r se i l tl i cs i tr coutract
ati t l ungi mea
total i , ci t
;i
l ungi nri l t, fi xe i onrponerrtc.
(!
o
(\l
g)
J
4
U'
J
F
ul
=
lrJ
F
f
dl
E
F
a
o
tlt
F
(J
:)
o
o
E
o.
9
(,
t
f
0a
UT
o
o
.d
(g
E
o
tr

o
(E
.N
!,
(lt
E'
o
@
o
o
.g
.att
o
o
o
3
STAS ?656.90
2.4 Abateri limitil
2.4.L Abateri limiti, la dimeatrul exterior, conform tabelelor 1 qi 2.
2,.4.2 Abaterile limitd, la grosimea peretelui sint cle
;!
L2,6o/ot iar in locuri izolate
$i
pe
lungimi care nu depd,qesc ds douH, ori diametrul exterior se admite abaterea
-L5%.
2,A,.3 Abaterile limiti, de la rectilinitate, pe metru liniar, in orice porliune a
levii,
nu trebuie
sd, tlepH,geascd, 1,5 mm/m.
2.4.4 Abateri limitd, la lungimi
Tabel ul 3
Lungirni
2.4.5 Abateri limit'd, la masd,
o
-
.
pe fiecare
leavd,
pelot de
levi
vagonabil, cu masd, de
mi n. 10 t
2.5 Materi al
2,5.1
fevile
d"e ofet pentru instalalii sudate longitudinal se executd, din benzi de ofel,laminate
la cald conform STAS 908-90 qi STAS 923-80, tlin mf,,rcile cle olel OL 32; OL 34
;
OL 37
conform STAS 500i2-80.
Prin acord intre pd,r:$i, se
pot executa qi din alte m5rci de olel tipizate, cu valoarea maximd,
a rezistenlei la rupe e d.e 540 l{/mmz.
2.5.2 Gompozilia chimicd, caracteristicile mecanice qi tehnologice, conform standardelor
de md,rci
2.6 Aspeet
2.6.L Suprafafa exterioard, gi interioard, a
levilor
trebuie
$
fiq net_edd,, lipsitd,-de
-fisuri,
crd,pd,turi, suprapuneri d,e material, sufluri, incluziuni nemetalice. Se attmit mici riz_uri, ri4i-
cdturi, aciincituri, un strat sublire d,e
lund,er
sau urme de curd,lire a d.efectelor rezultate din
procesul de fabriealie, fd,rf,, ca grosimea peretelui sf,, seadf,, sub limita minimf,, admisd,.
2,6.2 Imbinarea sud.atd, trebuie sf,, fie compactd,
,si
continud,, fd,rd, nepd,trunderi, fisu4i sau
alte defecte care sd, reducX, rezistenla imbind,rii sudate sub cea a metalului de baz6.
Proeminenla exterioard, a imbin5,rii sudate se indepilrteazd,. Se admite ingroqar-ea
im-
bin5,rii sudate in limitele abaterilor linlitd, la tliametrul gxterior. Bavura interioard, a imbind,rii
sudate nu se indepd,rteazk, t
OBSERVATIE
-
Prin acord lntre pir[i, se pot livra
ievi
fird bavura interioafl a lmbinirii sudate.
I{u se admit, clenivelflri ale marginilor benzii in imbinarea sudatd,.
2.6.3 Se admit qi sud.uri transversale cu respectd,rea condiliilor de la pct. 2.6.2.
2.6.4 ExtremitX,lile
levilor
trebuie retezate perpendicular pe axa
!e1ii.
La capetele
$evilor
se ad.mite o bavurd, rezultatd, din procedeul tehnologic d,e td,iere. Nu
lse
admite deformarea
capetelor
tevii.
2.6.5 ,{levile zincate trebuie sd, aibd,pe suprafafa interioard gi exterioar5, un strat aderent pi
continuu de zinc. Acoperirea cu zinc pe ambele suprafefe s&u numai pe suprafafa_interioard,
se realiz eaz6, prin imersie in baia de zinc topit. Se attmit asp,eritd,li
qi ingrogd,ri locale ale stra-
tului de zinc,-mai pronunlate pe o porliunC tle 80 mm de la capd,tul
levii,
und.e se executd,
suflarea
ievii.
Se actmit asperitd,,ti qi ingropd,ri pe porliunile pe care
leava
se sprijind, pe rolele
magnetice.
rrtultiple (pentru lungimea multipll
total[)
+
100
0
STAS 7656-90
4
tr
E
o
(g
.N
E
(il
!t
(g
(t,
o
!t
.g
.g
(J
o
o
2.7 Stare de l i vrare
2'7'L
fevile
se livreaz5', funcfie
de protecf,ia
suprafe{ei
;i
prelucr"alea
capetelor, inurm[-
toarele categorii:
nezincate, nefiletate (NN)
;
_-
nezincate, filetate (NF)
;
nezineate, filetate cu rnufd, (NFl\t)
;
zineate, nefiletate (ZN)
i
,
zineate, filetate (ZGI.)
;
zincate, filetate cu mufd, (ZFII).
2' 7' L
f,eYi l e
cu di anl etre norni nal e cupri nse i ntre i nterval ul l ,J. ...100 rl nl se pot l i vra
zineate' Grosimea stratului de zinc pe frrprafa{a interioarii- tr.ebuie sd, fie de aproximativ
56
irm'
Grosimea stratului de zinc pe sulrafaia exierioari, trebuie s[ fie mai mier. decit, cea de
pe suprafa{,a interioar5,.
2'7'2 l\Iasa liniar5,.a
levilor
ZN
si
ZL-NI se calculeaz6, plin add,ugare, la, nrasa
{evilor
din t,a-
belele 1 qi 2' a cantit5,lii de zinc corespunzd,toare
grosiinii
*inim6 a sl,ratului tle zinc dep's.
lVlasa liniari, calculat5, a
fevilor
NF ,;i ZF se consiclerd, egalI, cu rnasa liniard, a
{,evilor
NN, respoctiv ZN.
2'7'3 lpevile filetate
se fileteazilla
ambele capete. Filetarea
levilor
zincate
se faee dupd, ope-
rafi a de zi ncare.
aruv^v Pr
2.7.4. i['evile filetate care se livt'eaz5, cu mufe trebuie sd, aibi, rnuf5, ingurubatd, la unul din
capeto. Oapetele filetate fd,rd, mufd, trebuie protejate
;";;;qon
cle protec4ie.
23,9
-'|'evifg
se supun verificdrii etangeitdfii prin incercalea la presiune
hidraulicH,
sau o me-
todd, adecvatd, d'e control clefectoscopic riedistnictiv.
l\{etoOa Oe vdr.ificar., *trrrEeit5fii
se alege
de cfltre produed,tor.
2.8 Conilifii pentru muf[ qi liler
2.8.1 }'orma, dimensiunile qi contli{iile
tehnice ale mufei, conforrn STAS bb60-g1.
2'8'2 Filetul executat' la c3,Pilele
-!,evii
trebuie s[ fie conic d.reapta, iar, aI mufei cilindric
tlreapta. Profilul gi elementele filetului
levii
qi mufei, contoi'm
STAS 402-gg.
2'8'3 Filetul trebuie s5, fie netecl, f[r[, bavuri qi intremper.i.
pe
lunginrc,a
cle rnd,surare
nu
se acl mi t spi re i ncompl ete.
^ \ r' !a' t' ' rrL@
2'8'4
-
Irungimea de mi,surare, Iungimea utild,
Ei
toleranfa
cle asamblare, co'form figur.ii qi
tabelului 4.
Pl r nul
de
rntls-rlr:cie
-
(\l
o
(\I
o)
-.1
0t
U'
J
F
UI
=
lrJ
F
f,
o
E
L
o
UJ
(J
f
o
o
t.
o-
9
o
t
:)
0E
lrl
e
o
.d
(t'
E
o
t
E
o
(E
.N
rE
L
C'
E
(!
'a
o
!t
(!
.g
o
o
o
i
\ '
I
I
STAS 7656-90
um{rul
de pagi
pe
25, 4 mm
Pasul
filetu-
l ui
Di amet r ul
exteri or aI fi -
l etul ui l n pl a-
nul de bazi
d
Lungi mea uti l i a fi l e
t u l u i ( ) a + b )
h
Tol eranfa de asam-
bl are
b
aproxi -
|
matl vi
I
nrqi
mml
Lungi-
mea ma-
xim[ a
mufei
conlorm
STAS
5560- 81
L
mm
Si mbol ul
f i l etul ui
G1
Gt r l 4
1 , 814
2, 309
t 3, 2
14, 5
169
1 9 , 1
-1L1_
2 314
2 314
d1 2, 309
2, 309
2, 309
2, 309
2, 309
10
, 0
. 1 1
, L
72, 7
15
, 0
15
, 0
18
, 2
27, 0
15
, 0
16
, 3
---:-
I f i 1
27, 4
27, 4
25, 7.
-
30, 2
3 3 , 3
39, 3
1 0 , 4
Gr l l 2
G2
16
, 8
16
, 8
27, 7
23, 2
6, 4.
7 , 5
2, 309
2, 309
26, 3
|
9, 2
T:ibelul 4
2 314
2
-314
2 314
3 114
--.----.T-
4
28, 9 35
, 8 32
, 3 I
10, 4
2.9 Control defectoscopic
nedistruetiv
. , T"Yitg
ro3!1u
instalalii pot Ii supuse-controlului
nedistructiv, in caie eaz metodele de
control trebuie sd, fie conform siandardeior
de control ned.isiructiv in vigoare sau procedurii
elaborate de producd,tor gi avizatd, de uenetiiiar.
. 3 RPGUI]I
$I METODE PEI{TRU VERIFIOAREA
OALITATII
3'1 verificar-e"-:3]1q!li
1q1:l-sq,facle
pe loturi de maximum 400
!evi,
cu aceteagi d.imen-
siuni gi din acelafli materiil. irracfiunile maimici de
jumitate
oioloi rL i,ar,ige h totul d;b"A,
iar cele mai mari cte
jumd,tate
de iot se considerd, ., iolori ,"purut".
3'2 Verificd'rile, propo4ia
verific5,rilor, metodele de verificare
ryi
interpretarea
rezultatelor
Yerificarea Proporf ia verif ic6rilor
. 10, t 4
1 3 , 8
14, 0
77
, 1
2L, g
Tabelul
5
l\Ietode de verificare
fnterpretarea
rezultatelor
Verif icarea aspectului fiecare
feavil,
din
Verificarea
dimen-
siunilor qi a rectili-
nitdfii
Pe
lot
Cu ochiul liber,
Adincim.u-
aut".telor
d.e suprafafd,
se veri-
ficX, in unul sau mai
multe locuri, prin md-
!u-rar,
d,upd, o prea-
labild, pilire
sau poli-
zaTe
Cu aparate
adecya,l,e
de md,surare.
Diame-
tryl
Ui
grosimea pere-
telui se verificS,la am-
bele capete ale
fevii
levile
necorespunz[-
toare se resping
N
o
(\l
(D
-{
4
o
F
UJ
=
uI
F
D
@
u
L
o
UJ
tr
o
f,
o
o
t
o.
o
o
t
f
t
UJ
o
o
.g
(E
E
o
tr
E
o
( g . .
. N'
1t
(!
!,
G
o
o
E
.g
.g
o
o
o
STAS Tl l ; ( j - O0
Yelilit.area l tti l ,sei *
feavi,*
{ i l t ' t ul ui
I
I r e l i t r , ar c
t ' u or . hi ul l i l r er ,
; i
cr r
alralate aclet:r-ate rle
rudsulat' e
Prin cintlrirci
t)onfol rrr
I
l ' * i t gt l l i n
xur n[ r ut -
|
{ er - i l or
t l i l r I ot . I r r l o-
I
t r r l i l e vagor r i r bi l e,
\ . r ' -
I
r' i fi eu,t' ea
$c fuct, pr:
I
lttrl' 2u' g vagotr
Pe o probri
zaL[", luatil
l el i
r l i n l ot
r i i tl i n
ornogcni-
di n doui r
Propoi ' ! i a l eri fi cXri l or
i
I\Ietocl e cl e
yer.i fi c,art
i
Tabel ul 5 ( eont i nuar e)
fnterpletalea
t' ezul tatel or
i Ji eYi i e l l e(,ol .espunzL-
to?l re se t.espi ng
Iu c:azul in care l,e-
zutatele verificd,r,ii
sint rlecolespunzir-
z,f,,toare, lotul sc rcs-
pi nge.
Dacir rezultatele ana-
l i zei chi mi ce si nt
nocorespunzXtoare,
{,evi l e
di n
(:are
s-au
l uat probe se el i nri ni i
li
velifir.area se l' e-
petd, pe douir, probe
luate clin alte dou[,
fevi
tl i n l ot. I)ar:l i ,
;i
i n at ' csh t : Az se ob{, i r ur
ul l l ezrrl tat, trecores-
punzi ,tor' , l otul se res-
prnge
Dacd, o singurS, epru-
vet X, l a una di n i n-
cercrili tLi rezult at c
noc0r' espnzr"rtoale, in
-
cerc?u' etl se lelretri
l ) ( r
r ut r r r r r n: i l cl r t l t l t t
cl cr cpr . u \ . el , r , r l ua I e
cl i r r t r - r r r r r nt r nI r ' t l r r -
trl tt rl e l evi rl i n restul
l ot r r l ui . 1) aci r
; i
i r r
a,crest caz, o eprut-etd,
tlri rezultate necores-
punzS,toare, Iotul se
l espi nge.
Verifica,r' ea
c.ourpo-
zi \i ei chi ni i r:e pe
STAi i 2010/1.-88
ryi
si arrr.l arrl el or.
de arrA-
Ii z[ chi uri ci t i n vi goare
Incercrarea de apla- Pe clonir, eprurrete
Oonfonn
tisare*
fnr' etcaita la in-
cl oi t' e*
l uate fi ecrare cl i n ci te
o
leil' t' ir
clin lot
STAS 1111- ?9. i mbi -
nal ' ea sudati , se al ea-
zi t,l a 90" fal X de di rec-
{in
for' !,ei cle apiusal,e.
I trr' rrl r:ztt' ea
s0 efe(,-
l , t t eazr i
l l i r r X
ci r r r l di s-
l atr{a rl i ntrr: fefel e i l o
a,pfistu' o a,jurige lzt, 2lJ
t l i r r r l i r r r r r r r t r . r r l er t e-
t' i or al
l evi i
cl e i ncer-
ca!. Dupii, incercar,e,
epruveta nu trebuie
rri prezinte
fisuri sau
cl i pt i t t u' i , at i t pe l ne-
tal ul tl e bazX, ci t
;i
pe
imbinarea
sudatI
Conform
STAS 111[ - ?9, i n
cl i l i i l e:
-
raza rol ei , Ii , l a
intloire tlebuie sir, fie
egalir, cu de
;ase
or,i
diamcrtlul exter.ior al
!,erri i
tl e i l cercat;
--
unghiul do inrloir,tr,
a, tt' t' bui e si i fi c de t)0'
Dup[ incercare,
epl.u-
vetele nu tr,ebuie sri
' yn' ezinte
fisuri sau
<rrflpiituli, atit pe utc-
tal ul de hazl ci t
l i
pe i rnl ri nal ea
sncl atri ,
(\
o
(\
<t)
-{
0c
@
J
IJJ
E
UJ
tr
f
o
E.
F
L
o
ul
F
o
f
o
o
t
o-
I
(9
E,
f
tr
UJ
o
o
.d
(!
E
o
u
E
o
(g
.N
E
(!
!,
(g
U'
o
E'
.g
.g
(J
o
o
Verificarea
Proporlia
verificd,rior
Metode de veri fi care
SfASj 7656-90
Tabelul 5 (continuare)
fnterpretarea
rezultatelor
Dacd, o singurd, epru-
vetd, nu dd, rezultate
corespunzd,toare
la
una dintre verificd,ri
se repetd, verificarea
respectiv[ pe acelaqi
numd,r de
!evi,
res-
pectiv epruvete luate
din restul lotului.
I0ac5, qi
i n aeest caz o
singur'5, epruvetd, dd,
rezultate necores-
punzd,toare
la una din-
tre aceste i'erificd,ri,
lotul se respinge
f,eVile
necorespttnzd,-
toare se resping
Pe Lo/o d.in numd,rul
levilor din lot.
yeri-
ficarea
continuitd,fii
se executd, pe cite o
epruvetd,
luatd, din
fiecare
leavd,
pe care
se verificd, ader,enta
Verificarea
aderenfei
se face prin
ciocd,riire
cu un ciocan de otel
cu muchii
rotunjite
$i
masa
de 2b0 g.
Dupd,
cioc5,nire. nll
tlebuie si, aparf, des-
prinderi
ale stratu-
lui de zinc. Yerifica-
rea continuiti,tii
se
face conform
STAS
7ZZL-BZ, pri n
cufunr.larea
epriuve-
telor in solufie, de pa-
tru ori, cite un minut
I fiecare cufundare
ef re
!eav5,
din Conform
l ot
sTAs 1111-?9.
Ia o
presiune
hidraulied,
de- 50 bar**, timp tle
min. 5 s. Prin acorcl
intre p[rfi,
levile
se
pot incerea
la presiuni
mai mari de bb bar.
.
In timpul incercd,rii
nu trebuie
sd, se ob-
serve deformafii
per-'
manente,
scd,pdri de
lic.hid de-a lungul
!e-
vl l sau.i n zona i mbi .
n5,rii sudate
Pe fiecare
leava
Oin to
Conform pe[Zd
i
l a cerere
t * 1 b a r - 1 o 5 P a
4 r'/TYRAR'E'
MAROARE,
aMBALARE,
Do0In[Er{TE
4.L
Li vrare gi mareare
{fevile
se livreazf
in legf,,turi
cu masa
de max. 5000 kg. tr iecare legd,turd
de
levi
trebuie sX poarte
o etichetl, pe .*r" *Z iil;ri;
marca de fabricd,
sau denumirea
intrepr,inderii
producd,toare
;
num[r.ul lotului
;
clenumirea
levii
,,si categoria;
climensiuni
(tliametrul
X grosimea
X lungimea)
;
marca de ofel ;
Yerificarea
ad.ere-
tei
qi, contiuuitdfii
stratului de zinc*
Incercarea la pre-
siune hitlrarilicd,
Control
defedosco-
pic nedistructiv
(\l
o
N
CD
+
t
@
F
IIJ
=
UJ
F
l
o
e.
F.
L
o
ul
F
o
3
o
o
t
o.
I
o
tr
f,
t
IIJ
e
a
.g
(!
E
o
t
E
o
(!
.N
!t
(!
E
ct
(t,
o
E
(!
.g
(J
o
o
srAS ?6i 6-90
- 8
ea,nt ita iPil, (litt r' irf i
),
st' tnttnl olgatttrl ui tk'
STAS 7G56- 90.
4.2 Aml l al are
4.2.L
l evi l e
se l i vl eazi uea,tnJtal atti .
4.2.2 Prin acord intle p[r{,i,
Jevile
se pot livra protejate contra eoroziunii prin uleiere sau
al t procedeu adecr.at.
4.2.3 In cazul
{evi l or
fi l etate, capetel e fi l etate se potej eazri contra col ozi uni i , fel ul proter:!,i ei
fiind la alegerea ploducXtolului, da,r' ir nlt se prerede alt' fel in contract.
4.,:l f)ot.urnt^nl e
l ' i trt,u,r' e l ot t;rel rui tr i ti so!,i t tl e tl ocutrteutul tl o t:erti fi cat' e u, eal i t[fi i , i ntocni i t conforrrr
di spozi f i i l sl ' l egal e i n vi goat ' t ' .
Responsnbi l ul l l r oi et t ul t r i
: l I I l t
-
tal urgi ci
-
Ia;i
I ng. l on I l i l ohi
Recl act at f i nal : l t r st l t t t t t t l [ hr nt f t n
I ng. l t i l t ui |
( l l ot ul ei r ' A
I r r t l c ; r l i ndet ' en I I e-
de St andar di zt r e
Col nhoraturl :
-.
!l i ni sterul Aprovi zi onl ri i Tehni co-l l ateri al e
;i
Cor-r-
Lrol nl ui Gospodi ri ri i Fonduri l or Fi xe
I nspecl or at r r l Gencr al dc St at pent nt Cont r ol ul Cal i -
ti rl i i Protl uscl or'
I nst i t ut ul dc [ ) r oi ect ar e pcnt r u Const l uc] i i Ti pi zi r t e
Lr st i t t r t u I t l e Oer cet al e
$t i i nt i f
i ci
; i
I ngi net ' i e Tchnol g .
I ogi ci per r t nr ' Lr act onr e si l \ r t t ovehi ct t l e I Jr a; ov
, '
- l r r st i t r r t r r l r l e ( l el cct i r r i
si l ' r oi ct ' t i r t ' i pet t l t ' r r \ I asi r r i Agr i
<i oI t '
l r r l l epr i nder cr r l l c t al i cr t I } r cr r r e1t i
I rr Ll r: pri t rcl e rca I I (' crt ui (' l i (
l ot l l ert
St andr dt r l a f ost ehbor at i ni ! i al I n er unl 1t ) 66; i s- n t cvi zr t i t i u aui i 1975, ; i 198Ct .

S-ar putea să vă placă și