Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Bucureqti

Facultatea de Psihologie qi
$tiinlele
Educaliei
Studii universitare de masterat
Domeniul PSIHOLOGIE
Program de studiu: PSIHOLOGIE CLINICA
-
EVALUARE
$I
INTERVENTIE TERAPEUTICA
Durata studiilor 2 anil4 sem
Forma de inv6!5mAnt: cu frecven{d
-
IF
SE APROBA,
.
-.,:-, RECTOR,
Prof.dr. Mircea DUMf TRU
:
rt-qlM
PLAN DE INVATAMANT
ANUL I
Anul universitar 20 13 l20l 4
Nr
crt
DISCIPLINA Semestrul I Semestrul II Eva-
luare
Credite
C S L C S L
1 B azele psiholo giei clinice z 1 Elt 6
2 Etici qi deontologie in psihologia clinicS,
psihoterapie gi consiliere psihologicd
2 CII 5
a
J Psihodiagnoza disfuncliilor cognitive qi ale
personalit[1ii
2 I Etl 5
4 Evaluare psihologicd in expertiza capacitdl
muncd a bolnavilor psihici gi psihosomatic
ide
1 1 Ell 5
5 Psihodiagn oza proiectivS a adultului 1 CII 5
6 Psihiatrie qi elemente de psihofarmacologie 2 clIJ 5
7 Elemente de psihosexologie 2 I E/II 6
8 Patologie socialS qi a familiei 2 1 E/II 5
9 Dezvoltare personald unificatoare qi anahzd
didacticd in grup
2 E/II 5
10 Psihoterapii scurte qi consil ere de suport 2 clil 5
11 Stagiu practic de evaluare gi consiliere
psihologicd in principalele domenii clinice
2 2 E,/IIil 4 4
Numlr de ore
8
)
4 8
1
4 6E 3
0
30
Total l4 t4 4C 60
DECAN,
Conf..univ.dr. Lucian Ciolan
DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf. uni*dr. Eugen Avram
'r,,
I
rr
t'
Universitatea din Bucureqti
Facultatea de Psihologie
9i $tiinJele
Educa{iei
Studii universitare de masterat
Domeniul PSIHOLOGIE
Program de studiu: PSIHOLOGIE, CLINICA
-
EVALUARE
$I
INTERVENTIE TERAPEUTICA
Durata studiilor 2 anil4 sem
Forma de invdtdmdnt: cu frecven{d
-
IF
-
SI]'APROBA,
RE,CTOR,
PLAN DE INVATAMANT
ANUL II
Anul univercitar 20 13 l20l 4
*
Planul de invd{imdnt poate fi implementat total sau parfial intr-o organizare modulard.
**LD :
Lucrare Disertatie
DECAN,
Conf..univ.dr. Lucian Ciolan
DIRECTOR DEPARTAMENT,
Nr
crt
DISCPLINA Semestrul I Semestrul
il
Eva-
luare
Credite
C S L C S L
1 Artterapii
-
PEU la copii qi adulli 2 1 Etl 6
2 Psihosomatici, psihoterapie qi medicind
complementard
1 I CII 5
J Evaluare qi intervenlie recuperatorie in
toxicodependenle
2 1 Ell 5
4 Intervenlii terapeutice de modificare a stilului
de viald qi managementul stresului
2 CII 5
5 Consilierea
qi asistarea sociald a persoanelor
infestate cu HIV
1 1 EII 5
6 Evaluarea
Ei
terapia recuperatorie a
persoanelor cu nevoi speciale
2 F,III 5
1 Consiliere individuald gi de grup centratd pe
psihotraumd
1 1 E/II 5
8 Evaluarea qi consilierea trans genera{ionali a
cuplului qi familiei
1 1 ctil 4
9 Psihoterapii resocializatoare
;i
creative in
tulbur[rile psihice severe
I 1 clil 4
l0 Psihologia sAnAtAIii
1 1 E/II 4
11 Practicd supervizatd de evaluare qi intervenlie
terapeutic[ de suport
2 2 CVCII 4 4
t2 Curs deschis
2 EITI 4
Numlr de ore
8 2 4 8 2 4 7Et 30 30
Total
t4 l4 6C 60
Examen disertalie
20
Total credite 60 (An I) 60 (An II) 20
(LD)**
140
&-u.
conr.
"""^,WAvram