Sunteți pe pagina 1din 8

------------

SE APROBA,
DIRECTOR
INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU APLICAREA LEGII
NR.307/2006 PRIVIND INSTRUIREA ANGAJATILOR IN
DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
SCOP
Implementarea unui sistem de management specific privind instruirea angajatilor
de a cunoaste si a actiona prin masuri si procedee eficiente pentru apararea impotriva
incendiilor.
DOMENIU
Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii societati, la nivelul conducerii, a
sefilor de compartimente, respectiv intregul personal de executie.
Instruirea angajatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este parte
componenta a activitatii profesionale avind drept scop insusirea cunostintelor si
deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii consecintelor negative generate
de incendii la locul de munca si in incinta societatii.
Fiecare angajat are in procesul muncii obligatia sa-si insuseasca si sa respecte
regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor aduse la cunostinta sub orice forma,
de conducatorul societatii, sau de persoane desemnate de acesta, sa utilizeze potrivit
instructiunilor date de conducatorul societatii sau de persoana tehnica desemnata.
Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati
specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de
informare publica, planificate, organizate si realizate, in scopul prevenirii si reducerii
riscurilor de producere a incendiilor si asigurarea interventiei operative pentru limitarea si
stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate,
protejarii bunurilor impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloace
serviciile de urgenta, conducatorul societatii, toate persoanele aflate in zona periculoasa
de foc si sa ia masuri dupa posibilitatile sale pentru stingera incendiului.
In caz de incendiu orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cind si cit este posibil,
semenilor aflati in pericol sau dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei,
a reprezentantilor autoritatilor administrative publice, precum si a personalului de
urgenta.
OBLIGATIILE SALARIATILOR
-sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma de conducatorul societatii;
-sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si a celor date de conducatorul
societatii;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
-sa comunice imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind
un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de
aparare impotriva incendiilor;
-sa coopereze cu salariatii desemnati de conducatorul societtii care au atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor in vederea realizarii masurilor de aparare;
-sa actioneze in conformitate cu prevederile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor;
-sa participle la instruirea organizata la nivelul locului de munca ;
-sa-si insuseasca si sa aplice normele si procedurile de interventie in cazul izbucnirii
incendiului;
-sa ia masuri de delimitare a spatiului si pericolului de incendiu prin montarea de
indicatoare de securitate si de orientare sau alte inscriptii ori mijloace de atentionare.
ORGANIZAREA INTERVENTIEI LA LOCUL DE MUNCA
Prin loc de munca se intelege spatial destinat desfasurarii unei anumite activitati
de catre un agent economic impreuna cu utilitatile aferente. onform !ispozitiilor
"enerale P#I $ %%&'().%*.(%%+ sunt considerate locuri de munca, sectia, sectorul,
atelierul de productie, depozite de materii prime, materiale si produse finite, ateliere de
prestari servicii, instalatii tehnologice, laboratoare, constructii pentru cazare,
departamente tehnico $ administrative.
-rganizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca are ca
obiectiv principal, asigurarea pentru colectivul da salariati a conditiilor care sa permita,
pe baza cunostintelor de care dispune si cu mijloace tehnice pe care le are la dispozitie,,
sa actioneze pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea persoanelor,
a bunurilor materiale, precum si inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de
incendiu, explozii, avarii sau accidente tehnice.
Precizarea corecta a mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare a personalului
din cadrul colectivului si a altor persoane aflate in imediata apropiere, a pompierilor
militari, instiintarea conducatorului societatii, anumitor specialisti si a altor forte stabilite
sa participle la interventie.
Prezentarea dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor,
stingatoarelor, hidrantilor si gurilor de alimentare a acestora, punctele unde se afla,
numarul acestora, cheile de deschidere a vanelor si manipularea lor.
#tabilira si anuntarea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si
evacuarea persoanelor si bunurilor pe schimbul de lucru si in afara programului, precum
si pentru zilele de repaus si sarbatori legale.
-rganizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea celor care trebuie sa
utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a
propagarii arderii ori sa efectueza manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare
,echipamente si utilaje tehnologice, tablouri electrice.
.a stabilirea masurilor specifice de prevenirea incendiilor pe locul de munca,
conducatorul locului de munca trebuie sa aiba in vedere, inlaturarea tuturor posibilitatilor
de manifestare a surselor de aprindere specifice locului de munca /ex., focul deschis,
arcuri electrice, scintei mecanice sau electrice, frecari, sudura oxiacetilenica0,
manipularea, transportul si depozitarea cu respectarea stricta a normelor tehnice, a
materialelor, substantelor chimice, vopselelor, uleiurilor si altor materiale combustibile
care se pot aprinde in anumite conditii create.
!atele privind organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca se
inscriu pe un formular tipizat, se aproba de un cadru tehnic sau de persoana desemnata sa
indeplineasca atributii pe linia prevenirii si stingerii incendiilor, se aduce la cunostinta
salariatilor locului de munca si se afiseaza intr-un loc vizibil ferit de degradari de orice
fel.
Aceste date se completeaza de conducatorul locului de munca, el avind
responsabilitatea in organizarea, supravegherea, controlul si indeplinirea atributiilor in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
CATEGORII DE INSTRUCTAJE SI CERINTE SPECIFICE
Instructajele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, prin care se realizeaza
instruirea la angajare si instruirea periodica sunt,
a0instructajul introductiv general;
b0instructajul specific locului de munca;
c0instructajul periodic;
d0instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;
e0instructajul special pentru lucrari periculoase;
f0instructajul la conversia profesionala;
g0instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei.
INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL
Ins!"#$%"& 'n!()"#'* +,n,!$& vizeaza dobindirea de cunostinte cu privire la,
-sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva
incendiilor si de acte normative specifice profilului agentului economic sau institutiei;
-modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii;
-formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
-mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, cu care sunt echipate
constructiile si instalatiile tehnologice proprii, si modul de utilizare a acestora;
-modul de actiune in cazul observarii si anuntarii unui incendiu;
-actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei de incendiu.
.a instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane,
a0noii angajati in munca /pe baza de contract individual de munca, conventie civila, etc.0;
b0salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva;
c0lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri;
d0elevii scolilor profesionale, liceelor industriale si studentii aflati in practica de
specialitate.
.a terminarea perioadei de instructaj introductiv general persoanele instruite vor
fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor accumulate, pentru fiecare categorie de
personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare.
1u vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si-au insusit nivelul
minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductiv general.
INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCA
Ins!"#$%"& s-,#'.'# &(#"&"' ), /"n#$ se face dupa instructajul introductiv
general, executindu-se individual de catre seful locului de munca respectiv.
.a efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure
participantilor cunostinte referitoare la,
a0caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor, materialelor
si produselor utilizate la locul de munca;
b0cauzele potentiale si riscurile /pericolele0 de incendiu si'sau explozie specifice locului
de munca, masurile de prevenire a acestora;
c0descrierea, functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de
siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a
incidentelor si avariilor tehnologice;
d0continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si al planurilor de interventie
specifice;
e0descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor,
aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;
f0sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor,
evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.
!urata instructajului depinde de complexitatea locului de munca /constructii,
instalatii, utilaje0 si nu va fi mai mica de 2 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de
proba.
Problemele prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi
urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice.
Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa
verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor
necesare.
INSTRUCTAJUL PERIODIC
Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de
cel putin doua ore, avind drept scop reimprospatarea, completarea si detalierea
cunostintelor dobindite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific
locului de munca.
Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de
instruire, aprobate de patron.
3ematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se
structureaza de regula astfel,
a0actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor;
b0obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati;
c0riscul de incendiu, cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare si de
procesele de munca desfasurate, normele, regulile si masurile de prevenire si inlaturare a
acestora;
d0descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de
protectie impotriva incendiilor, aflate in dotare.
Instructajul periodic se efectueaza lunar cu o durata de cel putin ( ore pentru personalul
care lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice
/tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri0. Pentru personalul tehnico-administrativ
instructajul se efectueaza la +( luni de catre conducatorul locului de munca.
Instructajul periodic se va face obligatoriu in urmatoarele cazuri,
a0cind un salariat a lipsit mai mult de 4% zile calendaristice de la locul de munca;
b0cind s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
c0la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ /incendiu, explozie,
calamitate naturala, avarie0;
d0cind au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului apararii impotriva
incendiilor sau conexe acesteia.
Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile
practice, salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice.
5erificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile
formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj, insistindu-se de fiecare
data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.
Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra
nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului
periodic, rezultatele consemnindu-se in fisa individuala de instructaj.
Instructajul periodic se face de catre conducatorul locului de munca respectiv.
INSTRUCTAJUL PE SC0IMB
Instructajul pe schimb se efectueaza de conducatorul locului de munca,
consemnindu-se, sub semnatura, in registrul de predare-primire a schimbului de lucru.
Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari
in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor
surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive cu o durata de
+% - +& minute.
.ucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la ,
a0lucrari de sudare;
b0lucrari de taiere sau lipire cu flacara;
c0lucrari care pot provoca scintei mecanice;
d0lucrari care pot provoca scintei si arcuri electrice sau scurtcircuite;
e0lucrari de topire a bitumului sau asfaltului;
f0lucrari de curatare prin ardere a straturilor de vopsea la utilaje, aparate, conducte
tehnologice sau conductoare electrice;
g0lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecuperabile sau
neutilizabile;
h0lucrari la care se utilizeaza foc deschis /dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor
tehnologice, cazanelor, etc.0;
i0punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinte
risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
j0aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze
inflamabile si'sau explozive;
60curatarea interioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care
au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc.;
l0prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase.
Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel,
a0privind tehnologia de executie, de catre conducatorul formatiei de lucru;
b0privind conditiile tehnologice, de catre conducatorul locului de munca.
7fectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa
caz, in permisul /autorizatia0 de executie a lucrarii, registrul de tura sau in fise
individuale.
ontinutul permisului de lucru cu foc este prezentat in anexa.
Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se
desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de
incendiu si'sau de explozie din incinta societatii.
onsemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face
intr-un proces verbal intocmit in acest scop, care sa contina problematica prezentata,
insotit de tabele cuprinzind numele, prenumele si semnatura persoanelor instruite.
TIPURI DE STINGATOARE
+. STINGATOR CU SPUMA C0IMICA
Are forma unui cilindru prevazut la partea superioara cu un capac, care se
insurubeaza si lateral un stut prin care se evacueaza solutia de stins incendiul.
Pentru punerea in functiune a stingatorului se procedeaza dupa cum urmeaza,
- se desfunda stutul /ajutajul0 cu un cui sau o sarma;
- se agita stingatorul prin rasturnare de 8-& ori pentru ca cele doua solutii din
interior sa de amestece bine intre ele si sa intre in reactie;
3inind stingatorul in pozitie rasturnata se indreapta stutul /ajutajul0 spre baza focului.
!in stingator iese o spuma chimica formata din bule umplute cu bioxid de carbon.
5olumul spumei chimice este de 9-* ori mai mare decit al celor doua solutii care se
amesteca pentru a forma spuma.
#tingatorul cu spuma chimica se utilizeaza la inceputurile incendiilor de ,
-materiale solide uscate /carbune, lemn, hartie, paie, textile0;
-lichide combustibile /benzina, ulei, alcool, unsori, etc.0
#tingatorul cu spuma chimica nu se utilizeaza la instalatii si utilaje electrice si la carbid.
(. STINGATOR CU PRAF SI BIO1ID DE CARBON
7ste de forma cilindrica. .a partea superioara este prevazut cu un stut, in care se
fixeaza o bucata de furtun.
:odul de functionare,
-se agita stingatorul de 4 $ 8 ori pentru afinarea prafului;
-se aseaza stingatorul pe sol in pozitie verticala;
-se scoate agrafa de siguranta de la cuiul percutor in imediata apropiere a sursei
de foc;
-se prinde cu o mana furtunul de refulare a prafului si se indreapta spre foc;
-cu cealalta mana se loveste puternic butonul cuiului percutor pentru perforarea
membranei din interior;
-din stingator iese praf si bioxid de carbon care inabuse focul.
#tingatorul se utilizeaza la , motoare cu ardere interna, instalatii electrice,
substante chimice /acetilena, acetone, magneziu, sodium, etc.0, lacuri si vopsele pe baza
de nitroceluloza, produse petroliere, etc.
Aceste doua tipuri de stingatoare se gasesc la locurile de munca.
4. ALTE TIPURI DE STINATOARE
#tingator cu zapada carbonica
#tingator cu apa pulverizata
Pentru locurile de munca unde se pot produce incendii mari datorita cantitatilor
mai mari de materiale ce se pot aprinde, se folosesc stingatoare transportabile pe roti si
masini dotate special pentru stins incendii.
In spatiile de productie unde se prelucreaza lemnul, se desfasoara procese
tehnologice care folosesc substante inflamabile, depozite, magazine mari, etc. se folosesc
instalatii fixe de stins incendii care folosesc spuma, bioxidul de carbon, azot, etc. Acestea
functioneaza pe baza de senzori prin declansare automata sau pot fi declansate manual.
2. ALTE MIJLOACE DE STINS INCENDII
NISIPUL
In functie de situatia intreprinderii se amplaseaza lazi cu nisip si scule ajutatoare
in diverse puncte stabilite.
APA
In spatiile de productie, pe culoare se amplaseaza hidranti dotati cu furtun si
elemente de legatura la reteaua cu apa.
Intregul personal trebuie sa cunoasca unde sunt amplasate mijloacele de stins
incendii si modul de utilizare.
Fiecare salariat este obligat sa actioneze imediat ce a observat declansarea unui
incendiu si sa anunte conducatorul locului de munca.
Intocmit

S-ar putea să vă placă și