Sunteți pe pagina 1din 4

- Plan de lectie -

I. DATE GENERALE
Clasa: a VII a
Data: __________
Disciplina: Chimie
Tipul lectiei: Lectie de formare de deprinderi si priceperi
Unitatea de invatare: Corp. Substanta. Amestec
Titlul lectiei: Amestecuri si metode de separare
II. OBIECTIVE OPERATIONALE
La sfarsitul orei elevii trebuie:
S! reali"e"e amestecuri de substan#e $i s! identifice propriet!#ile acestora%
S! reali"e"e amestec omo&en de substan#e lichide%
S! diferen#ie"e amestecul omo&en de amestecul neomo&en%
- S! identifice un amestec &a"os%
- S! ordone"e amestecuri 'n omo&ene $i neomo&ene 'n rubricile unui tabel%
- S! identifice propriet!#ile amestecurilor referitoare la compo"i#ie( aspect(
comportarea la ac#iunea fenomenelor fi"ice%
- S! identifice caracteristicile &enerale ale unui amestec
- S! stabileasc! posibilit!#i de reali"are practic! a amestecurilor la care particip!
substan#e 'n st!ri de a&re&are identic! sau diferit!%
S! dob)ndeasc! informa#ia c! nu toate substan#ele di"olv! sau se di"olv!%
- S! identifice amestecuri de substan#e 'n via#a de "i cu "i *'n tot ceea ce ne
'ncon+oar!%
S! identifice posibilitatea de separare a amestecurilor solidlichid prin
decantare%
S! distin&! posibilitatea de separare a dou! lichide nemiscibile( prin
decantare( cu p)lnia de separare.
- S! asocie"e fiec!rei componente a instala#iei de filtrare( denumirea
corespun"!toare%
S! separe substan#ele dintrun amestec solidlichid prin filtrare%
S! alc!tuiasc! defini#ia opera#iei de filtrare( din elemente date.
- S! reali"e"e separarea unei substan#e solide dintrun amestec solidlichid prin
cristali"are $i s! observe fenomenele care au loc( respectiv evaporarea apei%
S! alc!tuiasc! defini#ia cristali"!rii( din elemente date%
S! combine metodele de separare studiate( 'n ca"ul separ!rii substan#elor din
amestecuri omo&ene solidlichid%
S! identifice metodele de separare prin cristali"are aplicate 'n practic!%
S, demonstre"e intele&erea corect, a notiunilor inv,tate.
1
III. STRATEGII DIDACTICE:
Metode utilizate: conversatia( e-plicatia( observatia( simularea( 'nv,tarea prin
descoperire diri+at,( e-ercitiul interactiv
Lectia este conceput, pentru a 'mbina metodele de 'nv,tare prin stimulare si
descoperire diri+at, cu cele euristice.
Mijloace de invatamant: calculator( .icrosoft /indo0s( Internet 1-plorer( pre"entare
in format 2html3 4 prin softul educational AeL
Forma de organizare: frontal( individual
Mediul de instruire: laboratorul de informatica
Forma de realizare: e-po"itiv!( e-periment virtual( e-ercitiu( problemati"are
Desfasurarea secventelor didactice
1. Moment organizatoric:
verificarea pre"entei elevilor prin numirea absentilor de catre elevul de servici
captarea atentiei elevilor prin:
anuntarea titlului lectiei si a subiectelor pe tema respectiva%
anuntarea obiectivelor urmarite%
anuntarea modului de desfasurare a activitatii: elevii sunt
indrumati sa se conecte"e la calculatoare( in aplicatia AeL( pe
ba"a numelor de utili"ator si parole de+a anuntate.
2. Reactualizarea cunostintelor necesare realizarii activitatii practice:
Lec#ia Amestecuri i metode de separare are ca scop 'n#ele&erea no#iunii de
amestec( s! diferen#iati propriet!#ile unei substan#e de ale unui amestec( s! clasificati
amestecurile 'n omo&ene $i neomo&ene $i sa le puteti identifica.
Lec#ia '$i propune ca voi s! identificati amestecuri 'n via#a de "i cu "i $i s! va
insusiti metode de separare simple( aplicabile 'n laboratorul $colar.
3. Realizarea lucrarii:
3.1 Realizarea amestecurilor de substane i identificarea proprietilor
acestora
!oninut: 1levul este diri+at s! ob#in! 'n laboratorul virtual un amestec de metale
5cupru $i nichel topite6( s! diferen#ie"e propriet!#ile unei substan#e de ale acelea$i
substan#e( dar 'n amestec 5&hea#! $i amestecul &hea#! 7 sare6 $i pe ba"a
cuno$tin#elor acumulate s! complete"e corect afirma#ii( folosind cuv)ntul
corespun"!tor astfel 'nc)t s! identifice propriet!#ile amestecurilor 5culoare( stare de
a&re&are( punct de topire( punct de fierbere6.
"imp de lucru alocat: 89 minute
3.2 Realizarea de amestecuri omogene i neomogene
!oninut: 1levul ob#ine 'n laborator amestec omo&en de dou! lichide 5ap! $i sirop6 $i
constat! c! substan#ele sunt miscibile. Apoi( pune 'n comun ap! $i ulei $i constat!
2
substan#ele nu se amestec!( deci nu sunt miscibile. :e ba"a observa#iilor
e-perimentale clasific! amestecurile 'n omo&ene $i neomo&ene
"imp alocat: ;< minute
3.3 #dentificarea amestecului gazos
!oninut: 1levul pune 'n comun dou! substan#e &a"oase 5o-i&en $i a"ot6$i constat!
c! moleculele celor dou! &a"e se amestec!( prin difu"iune $i starea de a&re&are a
amestecului ob#inut este tot &a"oas!.
"imp alocat: ;9 minute
3.$ #dentificarea amestecurilor omogene i neomogene %#temi de control&
!oninut: 1levului i se propun s! re"olve itemi de asociere a amestecurilor indicate(
cu tipul amestecului 5omo&en sau neomo&en6 $i s! complete"e coloanele unui tabel pe
ba"a observa#iilor e-perimentale.
"imp alocat: ;9 minute
3.' #dentificarea proprietilor amestecurilor
!oninut: 1levul este diri+at s! reali"e"e un amestec de sulf $i pilitur! de fier $i s!
constate c! aspectul celor dou! substan#e se p!strea"!( la fel $i propriet!#ile fi"ice(
respectiv proprietatea fierului de a fi atras de ma&net. De asemenea reali"ea"! un
amestec de sulf( nisip $i ap! $i constat! c! prin 'nc!l"ire(apa se evapor!( sulful arde $i
nisipul r!m)ne. =bserva#iile e-perimentale le face 'n fi$a de lucru( re"olv)nd itemi de
completare a propo"i#iilor incomplete( folosind un cuv)nt care s! fac! propo"i#ia
propus!( adev!rat!.
"imp alocat: 89 minute
3.( #dentificarea caracteristicilor generale ale unui amestec %test de control&
!oninut: 1levul este diri+at s! re"olve itemi de tipul 2ale&e r!spunsul corect2 unul din
dou! variante propuse( astfel 'nc)t profesorul sa evalue"e modul de 'nsu$ire a
cuno$tin#elor p)n! 'n acest moment al lec#iei $i s! poat! introduce no#iuni noi.
"imp alocat: < minute
3.) Realizarea practic de amestecuri din substane cu stri de agregare
diferite
!oninut: 1levului i se propune s! reali"e"e un amestec &a"os( din dou! &a"e( prin
difu"iune. De asemenea reali"ea"! un amestec solid 4 lichid 5ap! $i "ah!r6 $i constat!
c! amestecul final este lichid( de unde desprinde conclu"ia c! solidul sa di"olvat.
1levul este aten#ionat c! nu toate substan#ele se di"olv! 'n orice substan#! $i c! nu
toate substan#ele di"olv!.
"imp alocat: ;< minute
3.* #dentificarea de amestecuri din practic

!oninut: 1levului i se propune s! anali"e"e un obiect e-po"itiv 'n care sunt
pre"entate amestecuri 'nt)lnite 'n practic!: aer( ape minerale( apa de mare( corpul
omenesc( tac)muri( b!uturi r!coritoare( lapte( anti&el( saramura( preparate culinare(
produse farmaceutice( etc.6
"imp alocat: < minute
3
3.+ ,epararea substanelor din amestecuri neomogene
!oninut: 1levului i se propune s! separe componentele unui amestec neomo&en
5ap! $i nisip6 prin decantare simpl! $i a unui amestec neomo&en de dou! lichide
nemiscibile 5ap! $i ulei6 folosind p)lnia de separare.
"imp alocat: ;< minute
3.1- ,epararea componentelor unui amestec prin filtrare
!oninut: 1levului i se pun la dispo"i#ie componentele unei instala#ii de filtrare $i i se
propune s! asocie"e denumirea 4 instrumentului de laborator( astfel 'nc)t s! reali"e"e
o instala#ie de filtrare. Cu instala#ia de filtrare construit! de el( elevul va reali"a o
filtrare a unui amestec c!rbune $i ap!. I se propun s! re"olve itemi de tipul 2ale&e un
r!spuns corect2 din dou! variante date $i I se pun la dispo"i#ie cuvintele
corespun"!toare( necesare s! alc!tuiasc! sin&ur defini#ia filtr!rii.
"imp alocat: ;< minute
3.11 ,epararea componentelor unui amestec prin cristalizare
%#temi de control&

!oninut: 1levului i se pun la dispo"i#ie ustensilele necesare separ!rii unui amestec
sare7ap! $i modul de lucru pentru separarea substan#ei solide prin cristali"are. Astfel
elevul este diri+at s! descopere o nou! metod! de separare $i s! o defineasc!.
=bserva#iile e-perimentale le va face prin re"olvarea itemilor de control propu$i de
tipul >ale&e r!spunsul corect?( din dou! variante date. @n continuare alc!tuie$te
defini#ia cristali"!rii din cuvintele corespun"!toare date 'ntro list!. :rime$te( ca
sarcin! de lucru( s! combine fenomenele fi"ice $i metodele de separare 'nv!#ate(
pentru amestecul ap! $i piatr!4v)n!t!. Aprofundea"! astfel opera#ia de amestecare(
cristali"are( evaporare( cristali"are $i filtrare.
"imp alocat: 89 minute
1levii sunt urmariti sistematic in timpul efectuarii sarcinilor ce le revin in timpul
derularii momentelor de lectie transmise de la calculatorul profesorului.
.bs: Lectia este conceput, pentru A ore( dar se poate reali"a si 'n 8 ore de
c,tre profesor.
@n fiecare moment al lectiei( se poate interveni cu e-plicatii si e-emple
suplimentare sau cu sarcini noi( adapt)nd lectia la colectivul de elevi 'n cau",. Astfel(
se pot modifica sau omite acele secvente care se consider, a fi neesentiale.
Lectia este conceput, pentru a 'mbina metodele de 'nv,tare prin stimulare si
descoperire diri+at, cu cele euristice.
$. Aprecierea activitii elevilor:
Dupa finali"area activitatii practice 5virtuale6 au loc discutii( formulanduse
aprecieri( observatii si recomandari.
4

S-ar putea să vă placă și