Sunteți pe pagina 1din 44

MOTTO MOTTO

Medicina nu este o meserie ci un cult pentru om.


Nu druiete nimic oamenilor dac nu te druieti pe tine nsui.
MOTIVATIE MOTIVATIE
Mi-am ales aceasta tema intrucat in pro!lema asistentei "emeii #ra$ide o!iecti$ul
principal il constituie cresterea calitatii consultatiei prenatale pentru a se reduce riscul
matern a se asi#ura un tra$aliu "i%iolo#ic pentru mama si "at inte#ritate mor"o"unctionala
a nou &nascutului si aparatului de reproducere al "emeii. 'eci se urmareste sa se
asi#ure conditii pentru ca "emeia #ra$ida sa treaca prin starea #ra$idopuerperala impreuna
cu copilul "ara urmari nedorite. Veri#a principala in reali%area acestui de%iderat o constituie
dispensari%area #ra$idei si consultatia prenatala care are un pro"und caracter pro"ilactic.
O asistenta prenatala corecta tre!uie sa reali%e%e o supra$e#(ere medicala corecta cu
pri$ire la e$olutia mamei si a "atului pe tot parcursul sarcinii pentru pre$enirea unor
complicatii o!stetricale sau medicale iar in ca% de aparitie tratarea lor corecta.
)rin aceste masuri se reali%ea%a o sim!io%a armonioasa intre mama si "at la
s"arsitul perioadei puerperale mama sa "ie redata societatii sanatoasa apta de munca si
procreere iar copilul sa "ie nascut la termen eutro"ic cu posi!ilitati normale de de%$oltare
psi(ica si "i%ica.
1
I PARTEA GENERALA I PARTEA GENERALA
1.1 CONSULTAIA PRENATAL - IMPORTANA I SCOPUL El 1.1 CONSULTAIA PRENATAL - IMPORTANA I SCOPUL El
Pentru a trata este necesar a cunoate! "ar #entru a cunoate este necesar a
$e#"sta.Consulta%"a #renatal& este 'o'entul #r"nc"#al (n care )ra*"$a #oate +" (nca$rat&
(n $"*ersele )ru#e $e r"sc . E*alu&r"le stat"st"ce au ar&tat c& e,"st& o rela%"e $"rect& (ntre
nu'&rul consulta%""lor #renatale " 'ortal"tatea #renatal&. La un nu'&r $e consulta%""
'a" '"c $e #atru! rata 'ortal"t&%"" #renatale este $e -. or" +a%& $e 'e$"e . Aceasta sca$e
$"rect #ro#or%"onal cu nu'&rul consulta%""lor . Re/ult& $ec" c& o consulta%"e 0"ne con$us&
ca r"t' " con%"nut $"'"nuea/& r"scul 'atern " +etal #r"n $e#"starea a0ater"lor $e la
nor'al! #ro)no/a acestora " e*"tarea sau $"'"nuarea e+ectelor co'#l"ca%""lor sur*en"te (n
cursul e*olu%"e" sarc"n"" .As"sten%a #renatal& a 1sarc"n"" cu r"sc1 este un ca#"tol $"na'"c!
'ereu nou! (n concor$an%& cu #os"0"l"t&%"le $e e*aluare (n #er'anent& $e/*oltare
.Conce#tul actual #resu#une e*aluarea #oten%"alulu" soc"al! econo'"c! cultural al cu#lulu"!
(nce#2n$ $"n #er"oa$a #recon3u)al&. Nu tre0u"e u"tate (ns& $atele #er"oa$e" "n+ant"le!
consulta%"a #renu#%"al& s+atul )enet"c! #lan"+"carea +a'"l"al&! e$uca%"a con3u)aI& a
cu#lur"lor .4"n acest #unct $e *e$ere! consulta%"a #renatal& tre0u"e s& cu#r"n$& cele tre"
eta#e #ro+"lact"ce5 #r"'ar& $e e*"tare a ('0oln&*"r""! secun$ar& $e $"a)nost"c " trata'ent
#recoce! ter%"ar&! $e e*"tare a co'#l"ca%""lor " a a)ra*&r"lor .4e" sarc"na " naterea sunt
st&r" +"/"olo)"ce! ele re#re/"nt& totu" 1o a*entur& a natur""1 6P! S(r0u7. 4"n aceste
cons"$erente! consulta%"a #renataI& tre0u"e s& as")ure5
*er"+"care +unc%"onal& a or)an"s'ulu" 'atern8
")"en& corect& a sarc"n""8
#re)&t"rea #s"9"c& " +"/"c& (n *e$erea nater"" " creter"" nou n&scutulu" .
S"'#lu la #r"'a *e$ere! acest lucru #resu#une cunot"n%e cu #r"*"re la +"/"olo)"a sarc"n""
" ur'&r"rea aceste"a! $e#"starea )ra*"$elor cu r"sc crescut " ur'&r"rea cl"n"c& "
#aracl"n"c& a e*olu%"e" +&tulu" (n aceste ca/ur" . 4ec"! consulta%"a #renatal& are un n"*el
stan$ar$! 0"ne co$"+"cat #entru )ra*"$ele a c&ror e*olu%"e este nor'al& " un altul!
$"+eren%"at! #entru )ra*"$a cu r"sc. Acesta #resu#une un e+ort su#l"'entar! ca$re "
$otare! consult "nter$"sc"#l"nar " $"r"3area (n *e$erea nater"" c&tre o un"tate
cores#un/&toare . Cola0orarea 'ult"$"sc"#l"nar&! ur'&r"rea atent& cl"n"c& " #aracl"n"c&
reuesc ast+el ca (n 'ulte ca/ur" s& re$uc& r"scul 'aterno-+etal .
4e#"starea #recoce (n #r"'ul tr"'estru al sarc"n""! e,a'enele lunare (ntre
s&#t&'2n"le 1:-:;! $e sarc"n& " 0"lunare (ntre :;-<= s&#t&'2n" as")ur& o corect&
cunoatere a e*olu%"e" sarc"n"" .
4ac& #entru o )ra*"$& cu sarc"n& cons"$erat& (n #ara'etr"" no'"nal" sunt necesare
1= consulta%""! (n #er"oa$a #renatal& ! #entru o )ra*"$& cu r"sc crescut! acestea sunt 'a"
nu'eroase! a#el2n$ la "n*est")a%"" #aracl"n"ce (n stu$"u lon)"tu$"nal! la cola0orarea
'ult"$"sc"#l"nar&! uneor" la s#"tal"/are.
2
1.2. PRIMA CONSULTAIE PRENATAL 1.2. PRIMA CONSULTAIE PRENATAL
Con%"nutul #r"'e" consulta%"" #renatale este esen%"al #entru #reluarea corect& a
)ra*"$e" " $e#"starea #oten%"al"lor +actor" $e r"sc .
1.2.1 Anamneza complet 1.2.1 Anamneza complet
E*"$en%"a/& as#ectele +"/"olo)"ce " #atolo)"ce! #rec"/ea/& terenul 0"olo)"c #e care
sur*"ne sarc"na " $eter'"n& +actor"" $e r"sc . >actor"" )enet"c"! )e'elar"tatea! a+ec%"un"
*asculo-renale! $"a0et! o0e/"tate #ot a*ea uneor" o #re$"s#o/"%"e +a'"l"al&. Al&tur" $e
acet"a! a+ec%"un"le #ree,"stente sarc"n"" (nca$rea/& )ra*"$a (n cate)or"a sarc"n"" cu r"sc
crescut (n +unc%"e $e +actor"" #renatal". .
Statusul soc"o-econo'"co-cultural 6stare c"*"l&! #ro+es"e! +u'&toare! consu'atoare
$e alcool! *2rst& etc.7 o+er& ele'ente "'#ortante (n a#rec"erea e*olu%"e" sarc"n"" .
Istor"cul a#aratulu" )en"tal #oate e*"$en%"a )ra$ul $e +ert"l"tate! "nter*en%""
c9"rur)"cale! 'ult"#ar"tatea! "nter*en%"" o0stetr"cale! eecur" o0stetr"cale! ano'al"" $e
ter'en 6#re'atur"tate! su#ra#urtare7! $e $e/*oltare +etal& 6$"s'atur"tate! 'acroso'"e7!
#atolo)"e $e sarc"n& 6?TA "n$us& $e sarc"n&! 4PPNI! #reecla'#s"e! ecla'#s"e! etc.7 "@sau
ano'al"" ale nater"" . E*olu%"a l&u/e" " a nou n&scutulu" nu tre0u"e o'"s&.
4atele ana'nest"ce tre0u"e "nter#retate #r"n #r"s'a #os"0"le" recuren%e a unor
+actor" $e r"sc s#ec"+"c" st&r"" $e )esta%"e 6#reecla'#s"e-ecla'#s"e! 4PPNI! #lacenta
#rae*"a! #re/enta%"e #el*"an&7 .
Sta0"l"rea *2rste" reale a )esta%"e" r&'2ne un $e/"$erat $eose0"t $e "'#ortant (n
a0sen%a unor $ate ana'nest"ce conclu$ente. E,a'enele #aracl"n"ce! (n s#ec"al eco)ra+"a!
sunt $eose0"t $e ut"le (n aceste s"tua%"" .
1.2.2. Examenl cl!n!c "ene#al $! o%&tet#!cal 1.2.2. Examenl cl!n!c "ene#al $! o%&tet#!cal
a7E,a'enul )eneral #e a#arate " s"ste'e *a a#rec"a5
t"#ul const"tu%"onal
starea $e nutr"%"e " '&surarea )reut&%""
starea a#aratulu" car$"o*ascular " '&surarea TA
+unc%"onal"tatea a#aratulu" renal " #ul'onar
e*entuale 0ol" en$ocr"ne "@sau $e nutr"%"e.
07 E,a'enul )en"tal " o0stetr"cal #resu#une e*aluarea sarc"n"" " a +"l"ere"
#el*")en"tale cu $e#"starea e*entual"lor +actor" $e r"sc.
1.2.'. Explo##! pa#acl!n!ce $! (e la%o#ato# 1.2.'. Explo##! pa#acl!n!ce $! (e la%o#ato#
3
Sunt o0l")ator"" #entru a#rec"erea st&r"" 0"olo)"ce " $e#"st&r"" unor a+ec%"un" "na#arente
cl"n"c.
Acestea sunt5
?e'o)lo0"ne'"a " 9e'atocr"tul su0 1=A ?0 " -= A ?t "'#un "n*est")a%""
su#l"'entare " trata'ent8
4eter'"narea )ru#e" san)u"ne " a R9-uIu" #entru a'0"" #artener"! #entru $e#"starea
"nco'#at"0"l"t&%"lor san)u"ne " e*entual $o/area ant"cor#"lor (n s"ste'ul ABO " R98
Reac%"a Bor$et-Casser'an la (nce#utul sarc"n"" " (ntre s&#t&'2n"le :D--:8
E,a'enul 0acter"olo)"c! cl"n"c " #ara/"tolo)"c al secre%"e" *a)"nale8
E,a'enul su'ar $e ur"n& #entru $e#"starea #rote"nur"e"! )l"ce'"e"! 0acter"ur"e"! etc.
Gl"ce'"a #entru $e#"starea unu" $"a0et "na#arent cl"n"c8
Eco)ra+"a #entru con+"r'area e,"stente" sarc"n"" " a *"a0"l"t&%"" #ro$usulu" $e
conce#%"e .
Enca$rarea )ra*"$elor (n cate)or"a celor cu r"sc crescut tre0u"e +&cut& la aceast&
#r"'& consulta%"e.
4"*ersele t"#ur" $e ta0ele $e scor #re/"nt& a*anta3e certe! $ar " $e/a*anta3e!
$ator"t& 'ult"tu$"n"lor con$"%""lor #art"culare #re/entate. 4"n acest 'ot"*! a' #re+erat
scorul lu" Coo#lan$! 'a" uor $e ut"l"/at.
Cercetarea $"na'"c& a scorulu"! (n +unc%"e $e e*olu%"a sarc"n""! o+er& ele'ente (n
#lus.
1.'. CONSULTAIILE PRENATALE ULTERIOARE 1.'. CONSULTAIILE PRENATALE ULTERIOARE
Consulta%""le #renatale ulter"oare au o sca$en%& 0"ne sta0"l"t& 6lunar (n tr"'estrul
$o" " 0"lunar (n tr"'estrul tre" al sarc"n""7 +""n$ (ns& +le,"0"le (n +unc%"e $e e*olu%"a
sarc"n"".
Se ur'&rete a#rec"erea st&r"" )enerale! cur0a #on$eral&! tens"unea arter"al&!
e*olu%"a " a$a#tarea car$"o-c"rculator"e! *asculo-renal&! #ul'onar&! en$ocr"n& etc. (n
sarc"n&.E,a'enul o0stetr"cal ur'&rete $e/*oltarea uterulu" )ra*"$ " a +&tulu"!
o'#orta'entul acestu"a! $e#"st2n$ ca/ur"le care neces"t& "n*est")a%""
su#l"'entare.Eco)ra+"a necesar& (n #r"'a 3u'&tate a sarc"n"" o+er& $ate conclu$ente
asu#ra e*olu%"e" +&tulu" " a st&r"" lu" 1"n utero1 " la consulta%""le ulter"oare .
En conclu/"e! as#ectele esen%"ale ale consulta%"e" #renatale la )ra*"$ele cu r"sc
crescut tre0u"e s& cu#r"n$&5
Ana'ne/& atent& #entru e*"$en%"erea +actor"lor $e r"sc.
E,a'en +"/"c a'&nun%"t #entru "$ent"+"carea sau e,clu$erea +actor"lor $e r"sc.
E,a'en o0stetr"cal " "n*est")a%"" #aracl"n"ce (n $"na'"c& corect "nter#retate.
4
E*aluarea '"nu%"oas& a sta&r"" +&tulu" la +"ecare consulta%"e.
R"t'"c"tate +le,"0"l& a consulta%""lor "'#us& $e e*olu%"a sarc"n"".
Selec%"onarea cate)or""lor $e r"sc " (n$ru'area )ra*"$elor c&tre un"t&%"le s#ec"al"/ate
" 0"ne $otate 6ec9"#a'ent! ca$re7.
Cal"tatea consulta%"e" #renatale este #ro0at& $e re/ultatul +"nal al st&r"" $e )esta%"e8
cal"tatea nou n&scutulu" .
1.). PROTOCOL APRO*AT +E MINISTERUL SNTII, -RUPUL 1.). PROTOCOL APRO*AT +E MINISTERUL SNTII, -RUPUL
+E E.PERI /N O*STETRIC, -INECOLO-IE 0I ME+ICI +E 1AMILIE +E E.PERI /N O*STETRIC, -INECOLO-IE 0I ME+ICI +E 1AMILIE
2SINAIA )345No6.517789 PRI:IN+ CONSULTAIA PRENATAL 0I 2SINAIA )345No6.517789 PRI:IN+ CONSULTAIA PRENATAL 0I
1ACTORII +E RISC O*STETRICAL CRESCUT 1ACTORII +E RISC O*STETRICAL CRESCUT
+e;n!<!e, &cop $! o%!ect!6e +e;n!<!e, &cop $! o%!ect!6e
Con&lta<!a p#enatal Con&lta<!a p#enatal const"tu"e *er")a #r"nc"#al& a ac%"un"lor (ntre#r"nse (n
*e$erea sc&$er"" 'ortal"t&%"" 'aterne " #er"natale. Ea are un #ro+un$ caracter #ro+"lact"c!
a*2n$ $re#t sco#5
Re$ucerea r"sculu" o0stetr"cal! 'atern " +etal! ast+el ca sarc"na s& const"tu"e
o 1s"'0"o/& ar'on"c& " o'o)en&1 (ntre or)an"s'ul 'atern " #ro$usul $e
conce#%"e8
Naterea unu" +&t la ter'en! eutro+"c! +&r& n"c" un 9an$"ca#! cu #os"0"l"t&%"
nor'ale $e $e/*oltare +"/"c& " #s"9"c&8
Re"nte)rarea (n soc"etate a +e'e""! $u#& ter'"narea #er"oa$e" #uer#erale!
(ntr-o #er+ect& stare $e s&n&tate! a#t& $e 'unc& " $e o nou& #rocrea%"e.
Consulta%"a #renatal& se a#l"c& (n ca$rul unu" co'#le, $e '&sur" #ro+"lact"ce
e,t"nse #e (ntrea)a e*olu%"e a +e'e""! (nce#2n$ cu )"necolo)"a "n+ant"l& " cont"nu2n$ cu
consulta%"a #renu#%"al&! s+atul )enet"c! e$uca%"a cu#lur"lor #recon3u)ale " con3u)ale.
O%!ect!6ele con&lta<!e! p#enatale &nt= O%!ect!6ele con&lta<!e! p#enatale &nt=
e,a'"narea terenulu" 'atern! $e#"starea tuturor +actor"lor $e r"sc! anter"or" "
conte'#oran"! cu "erar9"/area ca/ur"lor! (n *e$erea #re*en"r"" co'#l"ca%""lor o0stetr"cale8
*er"+"carea $"n #unct $e *e$ere +unc%"onal a tuturor or)anelor " s"ste'elor
'aterne! care (n noua s"tua%"e *or +" su#rasol"c"tate! $e#"starea " tratarea $"n t"'#
a co'#l"ca%""lor $ac& sur*"n
su#ra*e)9erea $e/*olt&r"" +&tulu" (n t"'#ul *"e%"" "ntrauter"ne
e$ucarea +e'e"" )ra*"$e #entru res#ectarea re)ul"lor $e ")"ena a sarc"n""8
#re)&t"rea +"/"c& " #s"9"c& #entru natere " e$ucarea +e'e"" ca *""toare 'a'&8
sta0"l"rea co'#eten%elor " a o0l")a%""lor #ersonalulu" 'e$"co-san"tar (n ca$rul
consulta%"e" #renatale.
Con&lta<!a p#enatal &e p#act!c la (o n!6el#! Con&lta<!a p#enatal &e p#act!c la (o n!6el#!5
5
Stan$ar$! #entru toate +e'e"le 'aterne! "
4"+eren%"at! cu un e+ort s#ec"al! #entru )ra*"$a cu r"sc! a c&re" su#ra*e)9ere "'#une ca$re
co'#etente! $otare! +olos"rea lar)& a consultulu" "nter$"sc"#l"nar " (n$ru'area #entru
natere (ntr-o un"tate s#"tal"ceasc& 0"ne ut"lat&.
Luarea (n e*"$en%& a +e'e"" )ra*"$eSe +ace la sol"c"tarea +e'e"" )ra*"$e! (n
'o'entul #re/ent&r"" aceste"a #entru consulta%"e.
Se +ace c2t 'a" #recoce (n #r"'ul tr"'estru $e sarc"n&! cunosc2n$ c& e+"c"en%a
consulta%"e" #renatale #resu#une cunoaterea +e'e"" )ra*"$e $"n #r"'ele FD s&#t&'2n" ale
sarc"n"".Entre)ul #ersonal 'e$"co-san"tar are o0l")a%"a s& cunoasc& "'#ortan%a
consulta%"e" #renatale "! s& (n$ru'e! $"n t"'#! toate )ra*"$ele! #entru luare (n e*"$en%& "
su#ra*e)9ere #ro+"lact"c& a e*olu%"e" sarc"n"".
As")urarea une" lu&r" (n e*"$en%& #recoce! te'#est"*e " +&r& o'"s"un" se real"/ea/&
#r"n a'el"orarea 'eto$elor " +or'elor or)an"/ator"ce! c2t " #r"n '"3loace le)"slat"*e.
Me$"c"" $e 'e$"c"n& )eneral& " ca$rele 'e$"" $e s#ec"al"tate! $"n s"ste'ul $e stat
sau #r"*at! au acelea" atr"0u%"" " o0l")at"*"tatea s& acor$e toat& aten%"a +e'e"" )ra*"$e "
s& e+ectue/e toate #resta%""le #re*&/ute (n #re/entele nor'e.
Me$"c"" $e s#ec"al"tate! o0stetr"c&-)"necolo)"e! $"n s#"tale sau a'0ulator"" $e stat
sau #art"culare! sol"c"ta%" $e or"ce )ra*"$& #entru su#ra*e)9erea sarc"n""! au acelea"
o0l")a%"" (n ceea ce #r"*ete #resta%""le 'e$"cale " (ntoc'"rea. $ocu'enta%"e" 'e$"cale.
O aten%"e $eose0"t& se *a! acor$a )ra*"$elor cu r"sc crescut! con$"%"onat $e +actor"
soc"o-econo'"c"! cultural" " 'e$"co-0"olo)"c" #recar"! cunosc2n$ $"n e,#er"en%& +a#tul c&
acc"$entele " co'#l"ca%""le cele 'a" )ra*e (n e*olu%"a sarc"n"" " nater"" sunt )enerate (n
s#ec"al $e aceast& cate)or"e $e )ra*"$e.
P#!ma con&lta<!e p#enatal P#!ma con&lta<!e p#enatal
Con%"nutul te9n"c al #r"'e" consulta%"" este +un$a'ental! const"tu"n$ (n acela"
t"'# " #r"'a selec%"e a ca/ur"lor. Cu aceast& oca/"e! 'e$"cul (ntoc'ete 1+"a 'e$"cal& $e
ur'&r"re a )ra*"$e"1 " co'#letea/& 1ca"etul )ra*"$e"1.
O%!ect!6ele p#!me! con&lta<!! O%!ect!6ele p#!me! con&lta<!!
Ger"+"carea $"a)nost"culu" $e sarc"n&! " a st&r"" a#aratulu" )en"tal8
Sta0"l"rea 0"lan%ulu" st&r"" $e s&n&tate )eneral& a +e'e"" )ra*"$e8
Cunoaterea con$"%""lor +a'"l"ale! $e *"a%& " 'unc& ale +e'e"" )ra*"$e8
lerar9"/area (nc& $e la (nce#ut a ca/ulu" 6)ra*"$a cu sarc"n& +"/"olo)"c&! )ra*"$a cu
r"sc o0stetr"cal crescut7.
Con<!ntl p#!me! con&lta<!!= Con<!ntl p#!me! con&lta<!!=
6
>"a $e consulta%"e 'e$"cal& a )ra*"$e"! care se (ntoc'ete cu! aceast& oca/"e!
tre0u"e s& cu#r"n$& ur'&toarele $ate5
Ana'ne/a co'#let&
E,a'enul )eneral #e a#arate " s"ste'e8
E,a'enul )"necolo)"c co'#let8
Anal"/ele " "n*est")a%""le o0l")ator""8
Pr"'ele reco'an$&r" +&cute )ra*"$e".
Anamneza cp#!n(e= Anamneza cp#!n(e=
4ate #ersonale 6$ate $e "$ent"tate! *2rst& $o'"c"l"u! ocu#a%"a! starea c"*"l&!
con$"%""le $e *"a%& (n +a'"l"e! la locul $e 'unc&! no,e! e+ortur" $eose0"te! +u'atul!
consu'ul $e alcool! $ro)ur"! etc.7
4ate $es#re so%5 *2rst&! starea $e s&n&tate
Antece$ente 9ere$ocolaterale5 0ol" )enet"ce! 'al+or'a%"" (n a'0ele +a'"l"" 6(n ca/
a+"r'at"* )ra*"$a se (n$ru'& #entru un consult )enet"c7! )e'elar"tate! 0ol" cu
#re$"s#o/"%"e +a'"l"al& 6$"a0et! o0e/"tate! +le0"te! 9"#ertens"une arter"al&! unele 0ol"
#s"9"ce! etc.7
Antece$ente #ersonale +"/"olo)"ce5 *2rsta 'enar9e"! caracterul c"clulu"! $ata
ult"'e" 'enstrua%"" 6$eose0"t $e "'#ortant&! se calculea/& $ata #ro0a0"l& a nater""
" se aten%"onea/& )ra*"$a. s& re%"n& $ata calen$ar"st"c& a #r"'elor '"c&r" +etale7.
Antece$ente #ersonale #atolo)"ce )enerale! )"necolo)"ce
Antece$ente! o0stetr"cale nu'&rul $e nater"! #atolo)"a sarc"n"lor anter"oare!
$urata lor! $urata tra*al""lor! ter'"narea nater""! )reutatea +"ec&ru" co#"l la
natere " starea actual& $e! s&n&tate! e*olu%"a #er"oa$e" $e! l&u/"e! etc.
Examenl "ene#al pe apa#ate $! &!&teme= Examenl "ene#al pe apa#ate $! &!&teme=
Ga +" co'#let! se notea/& (n&l%"'ea )ra*"$e"! )reutatea! #ulsul " tens"unea arter"al&
6aten%"e la tens"unea arter"al& $"astol"c&7
Examenl "!necolo"!c complet cp#!n(e Examenl "!necolo"!c complet cp#!n(e5
Ins#ec%"a re)"un"" *ul*are8
E,a'enul cu *al*ele5 starea colulu"! a *a)"nulu" 6se #rele*ea/& cu aceast&
oca/"e #entru e,a'en 0acter"olo)"c " c"tolo)"c Ba0e Pa#an"colaou78
Tactul *a)"nal5 +or'a! '&r"'ea! cons"sten%a! 'o0"l"tatea " sens"0"l"tatea
uterulu"! starea colulu" " a ane,elor! con+")ura%"a 0a/"nulu" " a #&r%"lor 'o" ale +"l"ere"
#el*")en"tale. En ca/ $e neconcor$an%& (n ra#ort cu $ata a'enoree" se recur)e la eco)ra+"e
" la e,a'enul $e con+"r'are a *2rste" sarc"n"" $e c&tre 'e$"cul s#ec"al"st.
Anal!zele $! !n6e&t!"a<!!le o%l!"ato#!! Anal!zele $! !n6e&t!"a<!!le o%l!"ato#!!5
7
4eter'"narea )ru#e" san)*"ne " R9-ulu" 6(n ca/ $e )ru# = sau R9 ne)at"* se
recoltea/& o0l")ator"u " $e la so%! (n ca/ $e R9 ne)at"* cu "nco'#at"0"l"tate se recoltea/&
#entru $o/area a)lut"n"nelor ant" 478
4eter'"narea 9e'o)lo0"ne" " 9e'atocr"tulu"8 Reac%"a Bor$et-Casser'an!
E,a'enul su'ar $e ur"n&5 $ac& se$"'entul este (nc&rcat cu leucoc"te sau e,"st& un
s"n$ro' ur"nar cl"n"c 'an"+est! se *a recolta urocultura cu ant"0"o)ra'&8
Gl"ce'"a
E,a'enul 0acter"olo)"c al secre%"e" *a)"nale 6cu s#ec"+"carea #re/en%e" sau a0sen%e"
Ne"sserr"e" Gonorr9oeae78
E,a'enul col#oc"tolo)"c Ba0e Pa#an"colaou8
E,a'en ec9o)ra+"c8
Testul ?IG.! c2n$ $atele ana'nest"ce sau con$"%""le soc"o-culturale ale )ra*"$e"
su)erea/& #os"0"l"tatea une" ast+el $e "n+ec%"".
P#!mele #ecoman(#! >cte "#a6!(e!= P#!mele #ecoman(#! >cte "#a6!(e!=
S+atur" #r"*"n$ al"'enta%"a! ")"ena )eneral&! ")"ena 'unc""! a act"*"t&%"" casn"ce!
o$"9na " so'nul! ")"ena se,ual&! " ")"ena #s"9o-ner*oas&8se +",ea/& $ata *""toare"
consulta%""8se (nscr"e )ra*"$a la cursul $e 1coala 'a'e"1.
En 0a/a e,a'enulu" co'#let " a "n*est")a%""lor #aracl"n"ce se "erar9"/ea/& ca/ul5
sarc"n& +"/"olo)"c& )ra*"$& cu r"sc o0stetr"cal crescut! enu'er2n$ +actor"" $e r"sc (n
or$"nea "'#ortan%e" lor!
Gra*"$a cu sarc"n& +"/"olo)"c& " cu +actor" $e r"sc '"nor" r&'2ne (n e*"$en%a
'e$"culu" $e 'e$"c"n& )eneral& (n #r"'ele : tr"'estre $e sarc"n&.
Gra*"$a cu +actor" $e r"sc 'a3or"! 'e$"cal" sau o0stetr"cal"! se (n$ru'& $e la
(nce#ut #entru luare (n e*"$en%& $e c&tre 'e$"cul s#ec"al"st.
Consulta%"a #renatal& (n tr"'estrul II 6s&#t&'2na 1:-1D7
1. >rec*en%a5 o consulta%"e la < s&#t&'2n"
:. O0"ect"* #ro+"lact"c5
Co'0alerea ?TA "n$us& $e sarc"n&8
Co'0aterea (ntreru#er"" "nte'#est"*e a cursulu" sarc"n""
Pre*en"rea ane'"e".
-. Con%"nutul consulta%"e"5
Intero)ator"ul #r"*"n$ starea )eneral&! e*olu%"a sarc"n"" (n "nter*alul scurs $e la
ult"'a *"/"t& 'e$"cal&! aco'o$area )ra*"$e" la no"le con$"%""! e*entuale acu/e! a#rec"erea
con$"%""lor $e *"a%& " 'unc&! res#ectarea re)ul"lor $e ")"en& sta0"l"te.
8
E,a'enul )eneral #e a#arate " s"ste'e
M&surarea )reut&%"" )ra*"$e". En ur'&r"rea cur0e" #on$erale se *or a*ea (n *e$ere
ur'&toarele5
Creterea (n )reutate (n t"'#ul sarc"n"" este $e ;-1: H) I : H)8
Creterea (n )reutate este #ro)res"*&! un"+or'&8
O cretere re$us& (n )reutate 6su0 D H)7 sau o cretere 0rusc& este #atolo)"c&.
M&surarea (n&l%"'"" +un$ulu" uter"n8 o $e/*oltare uter"n& nor'al& #resu#une
ur'&toarele rela%"" (n ra#ort cu *2rsta )esta%"onal& (n tr"'estrul II5
S&#t&'2na 1F J 1=-1: c'
S&#t&'2na := J 1.-1F c'
S&#t&'2na :< J 1D -:= c'
S&#t&'2na :D J :: -:< c'
En&l%"'ea +un$ulu" uter"n 6(n c'7 se #oate calcula " $u#& +or'ula
>.U. J KG2rsta sarc"n"" 6(n lun"7- 1L , <
M&surarea c"rcu'+er"n%e" a0$o'"nale8
Se notea/& $ata a#ar"%"e" #r"'elor '"c&r" +etale. En cont"nuare! cu oca/"a +"ec&re"
*"/"te 'e$"cale! se conse'nea/& #re/en%a sau a0sen%a M.A.>.
Se ascult& " se notea/& +rec*en%a " cal"tatea B.C.>.
Se (nre)"strea/& #ulsul " tens"unea arter"al& 6(n tr"'estrul II TA $"astol"c& este
sta0"l& sau uor sc&/ut&7
Se calculea/& coe+"c"entul $e r"sc al nater"" #re'ature 6$u#& Pa#"ern"H7
<. Prescr"#%"" " reco'an$&r"
Se a$'"n"strea/& #ro+"lact"c trata'ent cu +"er " ac"$ +ol"c8
Se co'#letea/& e$uca%"a san"tar& #r"*"n$ al"'enta%"a 6#re*en"rea )esto/elor!
e*"tarea e+ortur"lor 'ar"! a +r")ulu"! tre#"$a%""lor! a c&l&tor""lor #relun)"te! a no,elor! a
'unc"" $e noa#te! etc.7
En tr"'estrul al tre"lea $e sarc"n&! )ra*"$a se (n$ru'& #entru su#ra*e)9erea (n
cont"nuare a sarc"n"" la 'e$"cul s#ec"al"st.
9
Consulta%"a #renatal& (n tr"'estrul III al sarc"n""
Se acor$& $e c&tre 'e$"cul $e s#ec"al"tate o0stetr"c& )"necolo)"e )ra*"$elor cu
sarc"n& +"/"olo)"c& " )ra*"$elor cu r"sc o0stetr"cal crescut! (n$ru'ate $e 'e$"cul $e
'e$"c"n& )eneral&! cu consultur"le "nter$"sc"#l"nare necesare e+ectuate.
>rec*en%a5 o consulta%"e la :-- s&#t&'2n" 6sau 'a" +rec*ent! la 1-: s&#t&'2n"! (n
ca/ul sarc"n"lor cu r"sc o0stetr"cal crescut7.
O0"ect"*e #ro+"lact"ce5
E*"tarea #atolo)"e" $e sarc"n&8
Sta0"l"rea #ro)nost"culu" nater"" 6(n ra#ort cu #ar"tatea! #re/enta%"a! starea
0a/"nulu"! a +&tulu"! #atolo)"a su#raa$&u)at& )eneral&! 9e'ora)"c&! "n+ec%"oas&! to,e'"c&!
etc!7
Sta0"l"rea $ate" conce$"ulu" #renatal!
Sta0"l"rea $ate" #ro0a0"le a nater"" " $ata "ntern&r"" (n ra#ort cu aceast&
$at& " r"scul su#raa$&u)at8
Sta0"l"rea un"t&%"" (n care *a a*ea loc naterea
Pre)&t"rea! +"/"c& " #s"9"c& #entru natere
Con%"nutul consulta%"e"5
Se '&soar& tens"unea arter"al& la +"ecare consulta%"e
Entre :D--: $e s&#t&'2n"! #entru $e#"starea )ra*"$elor cu r"sc $e a +ace
9"#ertens"une arter"al& "n$us& $e sarc"n&! se #ract"c& MRoll-O*er M testul 8
Se c2nt&rete )ra*"$a la +"ecare consulta%"e8
Se ur'&rete $"na'"ca +un$ulu" uter"n " a c"rcu'+er"n%e" a0$o'"nale8
Se sta0"lete #re/enta%"a " ra#ortul e" +a%& $e str2'toarea su#er"oar&
Se a#rec"a/& '&r"'ea +&tulu" " cant"tatea $e l"c9"$ a'n"ot"c
Se conse'nea/& cal"tatea " +rec*en%a B.C.>.8
Se notea/& #re/en%a sau a0sen%a e$e'elor
Se e,ecut& #el*"'etr"a "ntern&
Se (nsu'ea/& toate $atele o0%"nute (nca$r2n$ )ra*"$a (n )ru#a $e +actor" $e
r"sc crescut se calculea/& r"scul $e natere #re'atur& 6scorul Coo#lan$78
Se re#et& anal"/ele5 R.B.C. 6(ntre s&#t&'2na :;--:7!e,a'enul su'ar $e ur"n& 6se e,ecut&
lunar7!$eter'"narea 9e'o)lo0"ne" " a 9e'atocr"tulu"!e,a'enul 0acter"olo)"c al secre%"e"
*a)"nale!ec9o)ra+"e 6(n ca/ $e ne*o"e7.
Se +ace #ro+"la,"a ra9"t"s'ulu" la nou n&scut cu $ou& $o/e 0u*a0"le $e
*"ta'"na 4: la c2te -==.=== un"t&%"! a$'"n"strate (n s&#t&'2na -: " -F $e sarc"n&!
('#reun& cu Calc"u " *"ta'"na C 1= /"le.
Se cont"nu& tera#"a 'ar%"al&! (n +unc%"e $e re/ultatul $o/&r"" 9e'o)lo0"ne"!
a e,a'enulu" )eneral " a st&r"" $e nutr"%"e a )ra*"$e"
Se *acc"nea/& ant"tetan"c $u#& ur'&toarea sc9e'&5
10
Gra*"$ele ne*acc"nate! "nco'#let *acc"nate sau cu antece$ente *acc"nale "'#os"0"l
$e reconst"tu"t se *acc"nea/& la #r"'a sarc"n& cu $ou& $o/e $e *acc"n tetan"c a$sor0"t
6GTA7 sau 0"*acc"n $"+tero-tetan"c t"# a$ult 6$T7! =.. 'I. a$'"n"strat "ntra'uscular! (n
re)"unea $elto"$"an&! (n s&#t&'2na -< " -D $e sarc"n&. Aceast& #r"'o*acc"nare se
cont"nu& cu re*acc"narea I-a! cu =.. 'l GTA sau #re+era0"l $T! a$'"n"strat& la F-1: lun"
$e la a $oua $o/& a #r"'o*acc"n&r"" " cu re*acc"narea a II-a cu o $o/& "$ent"c& la . an" $e
la re*acc"narea a I-a8
Gra*"$ele #r"'"#are *acc"nate sau #r"'o*acc"nate sau re*acc"nate se re*acc"nea/&
cu o $o/& $e GTA sau #re+era0"l $T! =.. 'l! "ntra$elto"$"an! la -< s&#t&'2n".
Secun$"#arele " 'ult"#arele se re*acc"nea/& ant"tetan"c nu'a" $ac& au trecut 'a"
'ult $e 1= an" $e la ult"'a re*acc"nare #r"'"t&.
Se cont"nu& #re)&t"rea #s"9"c& #entru natere " e$uca%"a #r"*"n$ ")"ena
sarc"n""
Se co'un"c& 'atern"t&%"" (n care *a a*ea loc naterea. nu'ele )ra*"$e"!
$"a)nost"cul " r"scul o0stetr"cal " $ata #ro0a0"l& a nater"".
GRAGI4E CU RISC OBSTETRICAL CRESCUT
I. C"rcu'stan%e #s"9o-soc"ale5
sarc"n& ne$or"t&
+a'"l"e $e/or)an"/at&! cl"'at a+ect"* ne#r"eln"c! *en"t re$us! al"'enta%"e
$e+"c"tar&
$o'"c"l"ul +e'e"" (n /one )eo)ra+"ce )reu acces"0"le! +&r& #os"0"l"t&%" $e
anun% tele+on"c! $e trans#ort $e ur)en%&
neres#ectarea #re*e$er"lor le)"sla%"e" $e ocrot"re a +e'e"" )ra*"$e la locul $e
'unc&.
II. >actor" )eneral"
G2rst& 6su0 := an" sau #este -. $e an"7
Pr"'")este +oarte t"nere sau #este -. $e an"
Mar"le 'ult")este sau nu'a" 'ult"#are 6c9"ar cu --< nater" eutoc"ce (n
antece$ente7
En&l%"'e su0 1!.. '
Greutate su0 <. $e H)
In+ant"l"s' )en"tal
Golu' car$"ac re$us
I/o"'un"/are R9 sau $e )ru#
III. Antece$ente )"necolo)"ce o0stetr"cale
11
uter c"catr"ceal 6(n s#ec"al $u#& o#era%"e ce/ar"an& cor#oreal& sau cu
e*olu%"e se#t"c&7
'al+or'a%"" sau tu'or" )en"tale 6(n s#ec"al +"0ro'7
ster"l"tate "n*oluntar& tratat&
o#era%"" #last"ce #e s+era )en"tal& 6#rola#s! +"stule! 'al+orrna%""! c9"rur)"a
"n+ert"l"t&%""7 sau #e rect
sarc"n" cu co'#l"ca%"" 69e'ora)""! "n+ec%""! to,e'""7 sau o sarc"n& la 'a"
#u%"n $e 1 an $e la ult"'a natere
(ntreru#erea "nte'#est"*& a cursulu" sarc"n"" 6a*ort! natere #re'atur&7
nater" cu5 $"stoc"" 'ecan"ce! $e $"na'"c&! 9e'ora)"" (n $el"*ren%&!
"nter*en%"" o0stetr"cale
l&u/"e cu s"n$ro' "n+ec%"os sau +le0"t&
$"n #artea )enera%"e" #ro)ene5n&scu%" 'or%"!$ece$a%" (n #er"oa$a neonatal&
#recoce!'al+or'a%""!9"#otro+"e +etal&!'acroso'"e!co#"" cu 9an$"ca#ur"!
IG. Bol" #ree,"stente sarc"n""
Car$"o#at""
Boala 9"#ertens"*&
Ane'""
Tul0ur&r" en$ocr"ne 'eta0ol"ce 6o0e/"tate! #re$"a0et! $"a0et!
9"#er#arat"ro"$"s'! 9"#o sau 9"#ert"to"$"s'7
Pneu'o#at""
Ne+ro#at""
In+ec%"" cron"ce 6tu0erculo/a! s"+"l"s! SI4A7
Bol" "n+ec%"oase! ru0eola! 9er#es! to,o#las'o/a! l"ster"n/a! 9e#at"ta!
col"0ac"lo/a! 0oala cu "nclu/"" c"to'e)al"ce
?e#at"ta cron"c&
A+ec%"un" orto#e$"ce5 c"+oscol"o/a! c9"o#&tare
G. Into,"ca%""
Alcool"s'
Ta0a)"s'
Me$"ca'ente
Stu#e+"ante
?"$rar)"r"s'.
GI. Sarc"na co'#l"cat& #r"n5
4"stoc"" osoase
4"stoc"" $e #re/enta%"e 6"nelus"* #re/enta%"a #el*"n&7
Creterea anor'al& (n )reutate! #este :=A +&%& $e )reutatea "n"%"al& 6#este
-A (n tr"'estrul 1! #este FA (n tr"'estrul II! #este 11 1:A (n tr"'estrul III sau creterea
nese'n"+"cat"*& a )reut&%""7
12
Tr"#"e$ul $"s)ra*"$"e" tar$"*e
In+ec%"" *a)"nale! ur"nare! cutanate
Creterea anor'al& a *olu'ulu" uterulu" 6)e'elar"tate! 9"$ra'n"os!
ol")oa'n"os7
Inco'#eten%a cer*"cal&
>als tra*al"u
Inter*en%"" c9"rur)"cale
Inco'#at"0"l"tate $e )ru# sau $e R9
Bol" a#&rute (n cursull sarc"n"" 6*e/" ca#. IG7
Teste $e e*aluare a st&r"" +&tulu" cu *alor" $e+"c"tare 6$o/&r" 9or'onale!
a'n"osco#"e! a'n"ocente/&! *eloc"'etr"e 4o##ler7
4urata sarc"n"" 6#re sau su#ra#urtat&7
GII. >actor" "ntranatal"
?e'ora)"a recent& 6#lacenta #rae*"a! $ecolare #re'atur& $e #lacent&7
Ru#tura $e 'e'0rane $e #este F ore +&r& $eclanarea contract"l"t&%""
uter"ne
Proc"$en%a $e cor$on
Tra*al"" $e #este 1: ore la 'ult"#are " #este :< $e ore la #r"'"#are
Su+er"n%a +etal& sus#"c"onat& cl"n"c sau con+"r'at& #aracl"n"c
Moartea "ntrautet"n& a +&tulu"
1... 4IAGNOSTICUL SARCINII CU RISC CRESCUT Selec%"onarea Msarc"n"lor cu
r"sc crescutN #entru $"s#ensar"/area! 'on"tor"/area lor " as")urarea une" as"sten%e
o0stetr"cale $e cal"tate re#re/"nt& un "'#erat"* #r"nc"#al al o0stetr"c"" actuale 617.
4e#"starea (nce#e o$at& cu consulta%"a #r"'ar& " cont"nu& (n t"'#ul ur'&r"r""
aceste"a. Aceasta #resu#une5
1. Ana'ne/& atent& #entru e*"$en%"erea +actor"lor $e r"sc s#ec"+"c".
:. E,a'en )eneral " o0stetr"cal atent #entru "$ent"+"carea +actor"lor $e r"sc
)eneral" "@sau! o0stetr"cal".
-. E,#lor&r"le #aracl"n"ce " $e la0orator at2t cele $e rut"n& c2t " cele su#l"'entare
6eco)ra+"a7 sunt necesare #entru $e#"starea unor +actor" $e r"sc "na#aren%" cl"n"c.
<. Mon"tor"/area cl"n"c& " #aracl"n"c& a 0"no'ulu" 'a'&-+at! (n ca/ul sarc"n"lor cu
r"sc +etal crescut.
.. E*aluarea +actor"lor $e r"sc (n tra*al"u.
F. E*aluarea st&r"" +&tulu" la natere " trata'entul #recoce al su+er"n%e" +etale
acolo un$e este #re/ent&.
13
4eose0"t $e "'#ortant& este $e#"starea ca/ur"lor cu r"sc $e rec"$"*& a +actor"lor $e
r"sc anter"or" .
Cau/e $e r"sc Procent al #r"'e"
a#ar"%""
Procent a#ro,"'at"* al
rec"$"*e"
Precla'#s"a ecla'#s"a :-1=A :.A
4PPNI 1!:A 1=-1OA
Placenta #rae*"a =!.A FA
Pre/enta%"a #el*"an& --<A 1<A
1.F. STRATEGIA I MANAGEMENTUL SARCINII CU RISC
TABELUL 1 Neces"tatea as")ur&r"" e$uca%"e" san"tare (n t"'#ul sarc"n""
Strate)"" ar)u'entate $e stu$"" E+ectele o0%"nute
1. Creterea su#ortulu" soc"al "
#s"9olo)"c $"n #artea celor
an)rena%" (n #ro)ra'ul $e "n"%"ere
#renatal&
Co'un"care 'a" 0un&! re$ucerea an,"et&%""!
re$ucerea co'#l"ca%""lor #o#stnatale
:. E*"$en%"erea e+ectelor ne)at"*e
ale tutunulu"
Re$ucerea nu'&rulu" $e %")&r"! creterea )reut&%""
nou-n&scutulu"
-. A#ort su#l"n"entar $e
car0o9"$ra%" (n ca/ul )ra*"$elor
rnalnutr"te
Creterea )reut&%"" nou-n&scutulu"
<. Eco)ra+"e (n 'o$ re)ulat cu
e*"$en%"erea e*olu%"e" nor'ale a
sarc"n""
Creterea ataa'entulu" #entru co#"l! su#ra*e)9erea
'a" atent& a sarc"n""
Strate)"a ce neces"ta stu$"" E+ecte #os"0"le
1. Mo$"+"c&r" ale re)"'ulu" $e 'unc& A'el"orarea 'or0"$"t&t"" 'ate'e "
#er"natale
:. Su#l"'ent $e +"er! +os+at" " 'ult"*"ta'"ne #entru
toate )ra*"$ele
A'el"orarea 'or0"$"t&t"" 'ate'e "
#er"natale! a )reut&%"" nou
14
n&scutulu"! sc&$erca rate" $e
$e+ecte $e tu0 neural " a
#reecla'#s"e"
Strate)"" care nu " au $o*e$"t ut"l"tatea5
1. E*"tarea "'#l"c&r"" )ra*"$e" (n luarea $e $ec"/"".
:. L"#sa cont"nu"t&%"" (n acor$area (n)r"3"r"" #renatale.
-. I'#l"carea s#ec"al"t"lor (n ur'&r"rea tuturor sarc"n"lor.
<. Su#l"'ent nutr"%"onal $e #rote"ne cu $ens"tate 'are.
.. Strate)"" $e e*"tare a c&t")ulu" #on$eral.
F Reco'an$area unu" re)"' 9"#oso$at.
TABELUL : Neces"tatea a'el"or&r"" co'#l"ca%""lor '"nore $"n t"'#ul sarc"n""
Strate)"a ar)u'entelor $e stu$"" E+ectele #o/"t"*e
1. Ant"e'et"ce 6e,. Ant"9"sta'"n"c7 Re$ucerca sen/at"e" $e )reat& " a
*&rs&tur"tor
:. Ant"ac"$e Re$ucerea #"ro/"sulu"
-. Creterea consu'ulu" $e +"0re Re$ucerea const"#a%"e"
Strate)"a ce neces"t& stu$"" E+ecte #os"0"le
1 . Sc&$erca cant"t&t"l $e
al"rnente sau 'e$"ca'ente care
#ro$uc 9"#erac"$"tate
Re$ucerea #"ro/"sulu"
:. Prost")'"ne I$e'
<. Calc"u I$e'
Strate)"" "no#ortune
Solu%"" sal"ne sau ule"ur" lu0r"+"ante #entru const"#at"e.
15
TABELUL - - Rolu" screen"n)ulu" antenatal #entru $e#"starea )ra*"$elor cu r"sc
Strate)"" 0a/ate #e stu$"" R"scul "$ent"+"cat
1. Eco)ra+"e +etal& select"*& sau #roce$ur"
"n*a/"*e
Ano'al"" +etale
:. 4o/area! al+a+eto#rote"ne" ser"ce 'ate'e 4e+ect $e tu0 neural! s"n$ro' 4oPn
-. In&ll"'ea +un$ulu" uter"n $eter'"nat&
re)ulat 6"n sarc"na cu r"sc crescut7
Tul0ur&r" $e cretere +etal&
<. Eco)ra+"e +etal& e+ectuat& re)ulat I$e'
.! Mon"tor"/area '"c&r"lor +etale Moarte +etal&
F! Teste 0"o+"/"ce +etale I$e'
O. Ec9o 4o##ler #entru c"rculat"a +etal& A+ectare +etal&
D. 4eter'"narca ant"cor#"lor R9 Icter 9e'ol"t"c
;. Eco)ra+"e select"*& G"a0"l"tate +etal&! *2rsta )esta%"onal&!
local"/area #lacente"! #re/ental"e
1=. Tens"unea arter"al& " su'arul $e ur"n& Preecla'#s"e
11. Test $e toleran%& la )luco/& 4"a0et )estat"onal
1:. Screen"n) #entru 0acter"ur"e Bacter"ur"e as"'#to'at"c&
1-. Teste #entru s"+"l"s " )onoree In+ec%"" 'aterne " +etale
Strate)"" ce neces"t" stu$"" Pos"0"l r"sc $ecelat
1. M&surarea "n&lt"'"" +un$ulu" uter"n (n
ca/ul sarc"n"lor nor'ale
Tu"0ur&r" $e cretere +etal&
:. Teste 0"oc9"'"ce +etale A+ectare +etal&
-. Eco 4o##ler #entru c"rculat"a
utero#lacentar&
A+ectare +etal&! #reecla'#s"e
<. Sereen"n) #entru to,o#las'o/&! ?IG!
c9Iarn"$""
In+ec%"" neonatale
16
.. Screen"n) #entru "n+ec%"e 9er#et"c& la
)ra*"$ele cu antece$ente $e 9er#es
In+ec%"" neonatale
F. Scor $e r"se! 'on"tor"/arca act"*"t&t""
uter"ne! starea colulu" uter"n! teste #entru
$e#"starea "n+ec%""lor *a)"nale
Tra*al"u #re'atur! s#ontan
O. Screen"n) 'atern +etal A0ru#t"o #lacentae
TABELUL < E+ectele #o/"t"*e ale 'ana)e'entulu" +actor"lor $e r"sc
Strate)"" 0a/ate #e stu$"" E+ectele #o/"t"*e
1. Su#l"'ent $e 'ult"*"ta'"ne " $e +ola%" (n
ca/ul antece$entelor $e $e+ect $e tu0 neural
Re$ucerea "nc"$en%e" $e+ectulu" $e
tu0 neural
:. A'n"ocente/&! "@sau 0"o#s"e *"lo/"tar& $"n
cor"on
Re$ucerea rate" $e a*ortur" s#ontane
#r"n ut"l"/area a'n"ocente/e"
-. I'uno)lo0ul"ne Ant" 4 #entru )ra*"$ele R9
-
Re$ucerea "/o"'un"/&r"" secun$are
<. Trans+u/"a $e s&n)e +etal A'el"orarea 'ortal"t&t"" #er"natale
.. Eco)ra+"e $e rut"n& Re$ucerea rate" #ost'atur"lor
F. Trata'ent ant"9"#ertens"* A'el"orarea ?TA se*er& $e sarc"n&
O. Controlarea )l"ce'"e" (n ca/ $e $"a0et
/a9arat
Re$ucerea "n+ec%""lor ur"nare! a
nater"lor #re'ature " o#era%""lor
ce/ar"ene
D. Ant"+un"ce A'el"orarea can$"$o/e" trenante
;. Metrort"$a/ol $u#& #r"'ul tr"'estru Re$ucerea "n+ec%""lor cu Tr"c9o'onas
1=. Ant"0"ot"c! "ntra#artu' #entru )ra*"$e cu
Stre#tococ B
Re$ucerea "n+ect"+lor neonatale
11! Gacc"nare ant"-ru0eol& #ost#artu' Re$ucerca a+ect&r"" e'0r"onulu" la o
sarc"n& ur'&toare
1:. Cercla3 cer*"cal (n ca/ul antece$entelor $e
a*ort s#ontan "n tr"'estrul II 6$o"7
Sc&$erea rate" nater"lor #re'ature!
a a*ortur"lor s#ontane " $eceselor
17
#er"natale
1-. Betarn"'et"ce (n tra*al"ul $eclan3at
#recoce
Sc&$erea r"sculu" $e #re'atur"tate
#entru :<-<D9
1<! Beta'"'et"ce #e cale oral& $u#& sto#area
unu" tra*al"u #re'atur
Sc&$erea r"sculu" #re'atur"t&t""
1.. Stero"/" (na"ntea nater"" #re'ature Re$ucerea $etrese" res#"rator""! a
9e'ora)""lor cere0rale! a
enterocol"telor! a ulcerosecre%"e" " a
$eceselor neonatale #recoce
Strate)"" ce neces"t& stu$"" E+ecte #os"0"le
1. 4"a)nost"carea ano'al""lor +etale #r"n eco)ra+le!
'eto$e 0"oc9"'"ce sau #roce$ur" "n*a/"*e
Re$ucerea rate"
ano'al""+or +etale " a
'or0"$"t&%"" 'aterne
:. 4"a)nost"cul 9"#otro+"e" +etale Sc&$erea 'or0"$"t&l"" "
'ortal"t&%"" #er"natale
-. Mon"tor"/area '"c&r"lor +etale I$e'
<. Teste 0"oc9"'"ce +etale I$e'
.. Teste 0"o+"/"ce! +etale I$e'
F. Eco 4o##ler #entru c"rcuta%"a +etal& I$e'
O. Plas'a+ere/& (n "/o"'un"/are I$e'
D. A)en%" ant"-tro'0oc"tar" la +e'e"le cu r"sc $e
#reecla'#s"e " 9"#otro+"e +etal&
Sc&$erea r"sculu" $e
recuren%&
;. A$'"n"strarea $e #las'& (n #reecIa'#s"e Sc&$erea ?TA se*ere "
re$ucerea "nsu+"c"en%e"
renale acute
1=. S#"tal"/area (n ca/ $e ?TA +&r& #rote"nur"e Re$ucerea
#reecla'#s"e"!
ecla'#s"e"! a
18
'or0"$"t&%"" "
'ortal"t&%"" 'aterne
11. Re#aus total (n ?TA cu #rote"nur"e I$e'
1:. Tratarea "n+ec%"e" cu 'Qco#las'a Re$ucerea 'or0"$"t&%""
'ate'e " #er"natale
1-. A)ent" ant"*"ral" #entru 9er#es )en"tal Re$ucerea rate"
"n+ec%""lor #ers"stente " a
"n+ec%""lor #er"natale
1<. Cercla3 cer*"cal (n ca/ $e antece$ente $e a*ort
s#ontan 6$ar nu (n tr"'estrul $o"7
Re$ucerea nu'&rulu" $e
nater" #re'ature "
'ortal"t&%" #er"natale
1.. Ant"0"ot"c " stero"/" $u#& ru#tur& #re'atur& $e
'e'0rane
Sc&$erea "n+ec%""lor
'ate'e " +etale
1F. TR? " stero"/" (na"ntea nater+" #re'ature Re$ucerea $etrese"
res#"rator""
1O. Beta'"'et"ce $u#& ru#tur& #re'atur& $e 'e'0rane Re$ucerea 'or0"$"t&%""
'ate'e " +etale
1.O. >ACTORII 4E RISC INTALNITI IN SCREENINGUL ANTENATAL
1. >actor" )eneral"
- *&rsta 'atern&
- na%"onal"tatea
- statutul soc"o econo'"c
- statusul 'ar"tal
:. Antece$ente o0stetr"cale
- #ar"tatea
- sarc"n" ecto#"ce sau a*ortur" s#ontane
- t"#ul $el"*ren%e" la o natere anter"oar&
19
- )esta%"a! )reutatea la natere la o natere anter"oar&
co'#l"ca%"" (n t"'#ul sarc"n"" la o natere anter"oar&
-. Antece$ente #atolo)"ce $e alt& natur&
- +u'at
- alcool
- a0u/ $e $ro)ur"
- a+ec%"un" 'e$"cale
- trata'ente cron"ce
- "nter*ent"" c9"rur)"cale
- co'#l"ca%"" la aneste/"e
<. Antece$ente #atolo)"ce )"necolo)"ce
- "n+ert"l"tate
- contrace#%"e
- caracter"st"c"le 'enstrua%"e"
- alte #ro0le'e s#ec"+"ce
.. Antece$ente 9ere$o colaterale
- ano'al"" con)en"tale
- $"a0et /a9arat
- ?TA
- a+ec%"un" renale
F. E,a'en +l/"c
- )reutate 'ate'&
- (n&l%"'ea 'a'e"
- e,a'en )eneral
20
- e,a'enul #el*"sulu"
O. >actor" a#&ru%" (n t"'#ul sarc"n""
- sarc"na 'ult"#l&
- s2n)erare *a)"nal&
- re$ucerea '"c&r"lor +etale
- act"*"tate uter"n& #re'atur&
- ?TA
- ano'al"" ale $"'ens"un"lor uterulu" sau al *olu'ulu"
- l"c9"$ulu" a'n"ot"c
- alte #ro0le'e 6creter" (n )reutate etc.7
D. E,a'ene #aracl"n"ce
- e,. $e ur"n& 6)luco/&! #rote"ne! 9e'o)lo0"n&! cor#" ceton"c"7
- e,. $e s2n)e
- teste serolo)"ce #entru ru0eol&! s"+"l"s etc.
- teste serolo)"ce #entru ano'al"" +etale
- eco)ra+"e
- e,a'en $e secre%"e cer*"cal&
TABELUL F Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 +actor" )eneral"
>actor $e r"sc R"sc Con$u"t&
1. R 1Dan" Insu+"c"en%a e$uca%"e" sereen"n)ulu" "
?TA! (nt2r/"ere $e cretere +etal&
I'#l"carea
as"sten%"lor
soc"al" Controlul
TA " al
caracter"st"c"lor
+etale
:. S-. $e an" Ano'al"" cro'o/o'"ale 4"a)nost"c
21
?TA! IC>
#recoce
Controlut TA "
al
caracter"st"c"lor
+&tulu"
-. Par"tate S< IC>
Ane'"e
Alte sarc"n"
Pre/enta%"e *"c"oas&
Controlul TA "
al
caracter"st"c"lor
+&tulu"
Su#l"'ent $e +"er
" +ota%"
Contrace#%"e
Ger"+"carea
#re/enta%"e" la -F
s&#t.
<. Gra*"$e $"n
alt& ras& $ec&t
cea
cauca/"an&
?e'o)lo0"no#at""
Purt&tor $e A) ?B
?IG
Electro+ore/a ?0
A#l"carea
#rotocolulu"
stan$ar$
Cons"l"ere
.. Pro0le'e
soc"o-
econorn"ce
Insu+"c"en%a consulta%"e" #renatale
IC>
As"sten%& soc"al&!
*"/"te la
$o'"c"l"u.
Controlul
caracter"st"c"lor
+&tulu"
TABELUL O Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 antece$ente o0stetr"cale
>actor $e r"sc R"sc Con$u"t&
Sarc"na ecto#"c& Recuren%&! an,"etate Eco)ra+"e #recoce
Mor%" "ntrauter"ne sau neonatale R"sc $e#en$ent $e cau/& Sta0"l"rea cau/e"
22
Greutatea la natere 'a" '"c& 6R7
$ec&t *&rsta )esta%"onal&
IC> Eco)ra+le +etal& la :-<
s&#t. " 'on"tor"/area
'"c&r"lor +etale
Greutatea la natere 'a" 'are
$ec&t *&rsta )esta%"onal&
4"a0et )esta%"onal Mon"tor"/area )l"ce'"e"
(ntre :D--: s&#t.
Ano'al"" con)en"tale Recuren%& Eco)ra+"e +etal& la :-<
s&#t.
Preecla'#s"e cu #rote"nur"e Recuren%& 4"a)nost"c #recoce
Controlu" +unc%"e"
renale " al TA
Ant"cor#" Boal& 9e'ol"t"c& Protocol s#ec"+"c
Natere #re'atur& Recuren%& Con$u"t& (n +unc%"e $e
cau/&
C"catr"ce uter"n& Ru#tur& uter"n& Re*"/u"rea 'o$ulu" $e
$el"*ren%& la -F s&#t.
Tra*al"u scurt Recuren%& +etal& 6as+","e!
trau'&7
Con$u"t& s#ec"+"c& la -F
s&#t.
?e'ora)"" #ost#artu' Recuren%& I$e'
TABELUL D Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 antece$ente 9ere$o colaterale "
#ersonale #atolo)"ce
>actor $e r"sc R"sc Con$u"t&
>u'at IC> Re$ucerea
6o#r"rea78
'&surarea
+un$ulu" uter"n
Alcool IC>
S"n$ro' alcool"s' +etal
I$e'
Pe$"atru!
eco)ra+"e +etal& la
+lecare :-< s&#t.!
'on"tor"/area
23
'"c&r"lor +etale
Sec%"un" " trata'ente cron"ce E+ecte a$*erse asu#ra
sarc"n"" " "n*ers
Coor$onare (ntre
'e$"cul $e
+a'"l"e! 'e$"cul
s#ec"al"st "
o0stetr"c"an
A0u/ $e $ro)ur" ?e#at"t& B "@sau ?IG
IC>
Teste serolo)"ce
Eco)ra+le +etal&
la :-< s&#t. "
'on"tor"/area
'"c&r"lor +etale
?e'o)lo0"no#at"" 4re#anoc"to/&
cr"/&
IC>
?"$ratare!
controlul +unc%"e"
renale! e,. $e
ur"n&
Eco)ra+le +etal&
re#etat&
Co'#l"ca%"" aneste/"ce Recuren%& Consultarea
aneste/"stulu"
>.?. $"a0et 4"a0et )esta%"onal Controlul
)l"ce'"e" (ntre :D-
-: s&#t!
>.?. ano'al"" con)en"tale Recuren%&! an,"etate 4"a)nost"c
#recoce #renatal
Su0+e0r"l"tate An,"etate! sarc"n" 'ult"#le!
?TA! $"a0et )estat"onal
Controlu" TA! al
)l"ce'"e" "ntre :D-
-: s&#t.!
consulta%""
#renatale
re)ulate
TABELUL ; Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 e,a'en +"/"c
>actor $e R"sc Con$u"t&
24
r"sc
G S D. H). ?TA! $"a0et
)esta%"onal
4"et&! 'on"tor"/are TA! controlul )l"ce'"e"
Intre :D--: s&#t.
G R <. H). IC> M&surarea +un$ulu" uter"n! ur'&r"rea
'"c&r"lor +etale
Pr"'"#ar&
" tal"a R
1..: '.
4"s#ro#or%"e ce+alo-
#el*"c&
Ela0orarea unu" #lan #entru tra*al"u $ac&
ca#ul +etal nu este an)a3at la <= s&#t.
Su+lu
car$"ac
Boal& car$"ac&
as"'#to'at"c&
Consult car$"olo)"c
TABELUL 1= Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 +actor" a#&ru%" #e #arcursul
sarc"n""
>actor $e r"sc R"sc Con$u"t&
S&n)erare
*a)"nal&
R := s&#t!5 a*ort s#ontan
S := s&#t.5 #lacenta #rae*"a! a0ru#t"o
#lacentae
S#"tal"/are
s#"tal"/are! 'on"tor"/are
+etal&
TA S 1<=@;= ''
?).
Precela'#s"e! IC> $ac& TA S 1F=@1== '' ?).
"@sau e,"st& #rote"nur"e se
s#"tal"/ea/& " se a#l"c&
#rotocolul stan$ar$
$ac& TA R 1F=@1== '' ?).
" +&r& #rote"nur"e se
recur)e la trata'ent
a'0ulator
Sarc"n& 'ult"#l& Ane'"e! ?TA! IC>! natere
#re'atur&! ano'al"" con)en"tale
Su#l"'ent $e +"er " +os+a%"!
controlul TA " al act"*"t&%""
uter"ne! eco)ra+"e +etal& la
:-< s&#t.! 'on"tor"/area
'"c&r"lor +etale " creterea
nu'&rulu" $e *"/"te
?"#otro+"e +etal& IC> Protocol stan$ar$
25
?"#ertro+"e
+etal&
Greutate 'are! $"a0et /a9arat!
9"$ra'n"os! sarc"n& 'ult"#l&
Protocol stan$ar$! controlu"
)l"ce'"e"
Pol"9"$ra'n"os Greutate 'are la natere! co'#l"ca%""
la natere! +&t anor'al! $"a0et /a0arat
I$e'
Pre/enta%"e
*"c"oas& la S -.
s&#t&'&n"
Co'#l"ca%"" la natere 4e#"starea cau/e"!
ela0orarea #lanulu" #entru
tra*al"u
M"c&r" +etale
re$use
A+ectare +etala! sens"0"l"tate 'atern&
re$us&
As"stent& #entru +&t
Ru#tur&
#re'atur& $e
'e'0rane
Natere #re'atur&! a'n"ot"t& S#"tal"/are
In+lec%"" ur"nare P"elone+r"t&! natere #re'atur& Trata'ent ant"0"ot"c . /"le
" controlul urocultur"lor
lunar
TABELUL 11 Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5 e,a'ene #aracl"n"ce
>actor $e r"sc R"sc Con$u"t&
Prote"nur"e In+ec%""! a+ectare renal&!
#reecla'#s"e
Urocultur&! control TA
Gluco/ur"e 4"a0et /a9arat! a+ectare renal& Controlul )l"ce'"e"
"ntre :D -: s&#t.
?e'atur"e In+ec%""! l"t"a/&! a+ectare renal& Urocultur&!
"n*est")area +unc%"e"
renale
R96-7 I'un"/are Ger"+"carea ant"cor#"lor
la #r"'a consulta%"e "
la :D " -< s&#t.8
a$'"n"strarea $e ant" 4
la o e*entual&
sens"0"l"/are
Ant"cor#" Boat& 9e'ol"t"c& Protocol s#ec"+"c
Al+a+eto#rote"n& Ano'al"" +etale Eco)ra+"e la 1D s&#t.
26
IC>!s&n)erare #lacentar&!
#reeclara#s"e
6a'n"ocente/&7
Eco)ra+le +etal& la
+lecare :-< s&#t.!
'on"tor"/area
'"c&r"lor +etale!
controlul TA
?0 sc&/ut& 6R1= ).@$l7 Ane'"e In*est")area cau/e"!
trata'ent oral! (n ca/
$e "ncert"tu$"ne sau $e
re/"sten%& la trata'ent
se a#elea/& la un
9e'atolo)
Gl"ce'"e crescut& 4"a0et )esta%"onal Test $e tolerant& la
)luco/& O. )!
TABELUL 1: S"n$ro' $e "/o"'un"/are R9
Pro+"la,"a s#ec"al& cu I'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4
PROTOCOL
1. 4u#& natere recoltare $e la5
A. +e'e"a R9 ne)at"* cu so% R9 #o/"t"*
- : #ro0e $e s&n)e *enos 6cu c"trat T +&r& c"trat7 cu $eter'"nare $e )ru# san)*"n!
R9! Ant"cor#" ant"47
B. +&t
- : #ro0e $e s&n)e $"n cor$onul o'0"l"cal 6cu c"trat T +&r& c"trat7 cu $eter'"nare
)ru# san)*"n! R9! test Coo'0s $"rect 6#entru e*"$en%"erea e*entual"lor ant"cor#" ant"4
'atern"! ceea ce ar ar&ta e,"sten%a "/o"'un"/&r"" " const"tu"e o contra"n$"ca%"e #entru
a$'"n"strarea "'uno)lo0ul"ne" ant"4
Re/ultat 5
'a'& cu R9 ne)at"* " +&t R9 #o/"t"*! co'#at"0"l cu 'a'a (n s"ste' ABO
test Coo'0s $"rect ne)at"* 6(n s2n)ele $"n cor$onul o'0"l"cal7
27
ant"cor#" ant"4 a0sent" 6(n s&n)ele 'atern7
En #r"'ele O: $e ore $e la natere5
A. a$'"n"strare 1 $o/& stan$ar$ "'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4 "!'!
- $o/a stan$ar$5
-== 6) #entru 9ernora)"e R :. 'l
F== 6) #entru 9e'ora)"e :. .= 'l
;== 6) #entru 9e'ora)"e .= O. 'l
1:== 6) #entru 9ernora)"" 'ar" 6< a$'"n"str&r" la "nter*al $e 1: ore7
B. re/ultatul #ro+"la,"e" se *er"+"c& #r"n $o/are Ant"cor#" ant"4 (n s2n)ele 'atern
la F lun" " 1 an $u#& natere
II. 4u#& a*ort
Tr"' I #ro+"la,"a cu '"n"$o/& I'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4 6.= )7
Tr"' II #ro+"la,"a cu 4o/& Stan$ar$ I'uno)lo0ul"n& s#ec"+"cK ant"4 6-== )7
Pro+"la,"a s#ec"al& cu I'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4 este contra"n$"cata (n5
sarc"na (n e*olu%"e cu "/o"'un"/are
"/o"'un"/are #ree,"stent&
In*est")a%"" $e sarc"n&
PROTOCOL
1.Pr"'a consulta%"e! #renatal&
- Pr"'ul tr"'estru $e sarc"n&
- 4eter'"nare )ru# san)*"n " R9 la )ra*"$& " la so%
:. Gra*"$& R9 ne)at"* cu so% R9 #o/"t"* J Inco'#at"0"l"tate s"ste' R9
- $eter'"nare ant"cor#" ant"4 la s+&r"tul #r"rnulu" tr"'estru $e sarc"n& 61:
s&#t&'2n"7
a. a0sent"5 re#etare la :D -F s&#t&'2n" la :D s"#t&'2n" o $o/& $e -== )
"'uno)lo0ul"n& s#ec"+"c& ant"4
28
a0sent" $u#& natere #ro+"la,"e s#ec"al& 6*e/" #rotocol7
#re/en%" t"tlu R 1@D 0en")n
t"tru S 1@D re#etare $o/are! ur'&r"re atent& a st&r"" +&tulu"
t"tru S 1@F< a+ectare +etal&5 con$u"t& tera#eut"c& +unc%"e $e *&rsta sarc"n""
0. #re/ent" -'on"tor"/area st&r"" "ntrauter"ne a +&tulu"
- ur'&r"re (n $"na'"c& a t"trulu" $e ant"cor#"
la < sA#t&rn&n"
la 'a" #u%"n $e < s&#t&'2n" la ne*o"e
-cretere constant&5 su+er"n%& +etal& con$u"t& tera#eut"c&
-sc&$ere5 reacl"e ana'nest"c&
- "'unosu#res"e $e sarc"n&
- trans+er 'as"* $e Ac (n c"rcula3"a +etal&! +",area acestora #e er"troc"tele +etale
6$ac& sarc"na este a*ansat& ALARM c&n$ sca$e 0rusc t"trul $e ant"cor#" con$u"t&
tera#eut"c&7
INGESTIGATIA EN SARCIN
La #r"'a consulta%"e #renatal& 6(n #r"'ul tr"'estru al sarc"n""7 " a#o" re#etat (n
tr"'estrul II " III se +ace $eter'"narea
9e'o)lo0"ne" 6*alor" nor'ale 1: 1- )A7
9e'atocr"tulu" 6*alor" nor'ale -O <:A7
nu'&rulu" er"troc"telor 6*alor" nor'ate <-. '"l.@''
-
7
ANEMIE J ?) R 11 )A8 ?t R --A
ane'"e uoar&6?)J1=-11 )A7
ane'"e 'o$erat&6?)JD-1= )A7
ane'"e se*er& 6?) R D )A7
En ca/ $e ane'"e se*er& se co'#letea/& "n*est")a%"a 9e'atolo)"c& cu teste
s#ec"+"ce5
+rot"u $e s&n)e #er"+er"e 6ane'"e '"croc"tar& 9"#ocro'&7
s"$ere'"e 6sca$e su0 -= ')@'l7
+er"t"na ser"c& 6sca$e $e la 1==1F= ')@'l la 1F := ')@'l7
coe+"c"entul $e satura%"e a trans+er"ne" 6creste #este -.= <== ')@'l7
C?EM 6sca$e su0 :DA7
Ret"culoc"te 6sca$ su0 =!. 1A7
29
La ne*o"e! l&r)"rea "n*est")a%""lor
TRATAMENTUL PRO>ILACTIC
F= ') +"er@/"! oral! (na"nte $e 'as&! $"n #r"'ul tr"'estru $e sarc"n&
1:= "n) +"er@/"! oral! "na"nte $e 'as&! $"n a $oua 3urn&tate a sarc"n""! asoc"at
cu '"n"'u' . rn) ac"$ +ol"c 61 co'#r"'at7 " :== ') *"ta'"na C #entru creterea
a0sor0%"e" "ntest"nale
se reco'an$& consurnarea al"'entelor 0o)ate (n +"er5 carne! #ete! +"cat!
ou&! le)u'e cu +run/e *er/"! cereale! +ructe #roas#ete
e*"tarea cea"ulu" sau ca+Ule" care sca$ a0sor0t"a +"erulu"
TRATAMIENTUL CURATIG
Se +ace $e elect"e #e cale oral&! cu s&rur" $e +"er.
1.In +or'ele uoare " 'e$""5
1D= :== rn) >e@/"! (n tre" #r"/e (na"nte $e 'as&
ac"$ +ol"c : - $ra3@/"
*"ta'"na C:oo 1 : ')@/"
al"'enta%"e 0o)at& (n +"er
R&s#unsul tera#eut"c este $at $e creterea ret"culoc"telor $"n a . a /" $e la $e0utul
a$'"n"str&r"" #re#aratelor #e 0a/& $e +"er.Tera#"a cu +"er cont"nu& t"'# $e - lun" $u#&
corectarea ane'"e" #entru re+acerea $e#o/"telor.
En ca/ $e "ntoleran%& )astro "ntest"nal& la tera#"a cu +"er 6)re%ur"! *&rs&tur"!
$"aree75
se sca$ $o/ele
se a$'"n"strea/& (n t"'#ul 'eselor
se trece la trata'ent #e cale #arenteral&
:. In +or'ele se*ere 6?0 R D )A7
Se a$'"n"strea/& $e,tran cu +"er "'@"* $oar (n s#"tal.
4ac& se #recon"/ea/& "nter*en%"e c9"rur)"cal& 6o#era%"e ce/ar"an&7 sau e,"st& e+ecte
secun$are la tera#"a #arenteral& 6ce+alee! '"al)""! artral)""! 9e'ol"/&! e.t.c.7 se "n$"c&
trans+u/"a $e 'as& er"troc"tar&.
PREPARATE CU >IER
30
Pre#aratul Conc.
>e
6')7
#er
ta0let&
>"er
ele'entar
6')7 #er
ta0let&
Pro$us
co'erc"al
>"r'a
#ro$uc&toare
Gluta'at +eros 1== F= Glu0"+er
Gluta'at +eros
6+lole -1= '1 ,
:A7
Tera#"a
6B"o+ar'7
>u'arat +eros :== FF >erru'
?aus'ann
Gluconat +eros -== -F >errous
)luconate
>er)luro'
+lole 1:! :< ')
+"er
B"o+ar'
Sul+at +eros -== F=-1== >erro)ra$u'et
61=. ') +"er7
Tar$Q+eron
6$ra3. D= ')
+"er7
>"er tr"*alent5
>"er #ol"'ato/at 6S"co'e$7 +"ole 1== ') +"er
Vecto+er +"ole : 'l 61== ') +"er7
1.D. INGRIVIREA PRENATALA
TABELUL 1< Pre/entarea sc9e'at"c" a "n)r"3"r"" #renatale
Gestat"e O0"ect"*e " 'o$al"t&%" $e ac%"une
D-1<
s&#t&'2n"
Con+"r'area sarc"n""! o0%"nerea antece$entelor 9ere$o-
colaterale " #ersonale #atolo)"ce! e,a'en )eneral! e,a'en
31
#el*"an $ac& e,"st& o "n$"cat"e! "n*est")a%"" 6su'ar ur"n&!
9e'o)ra'&! urocultur&! ABO@R9! teste serolo)"ce7! s+atur"
#r"*"toare la $"et&! e+ort +"/"c! "n)r"3"rea s2n"lor! al&#tare!
(n)r"3"rea $antur""! +u'at! alcool! #lann"n) +a'"l"al
1F
s&#t&'2n"
Screen"n) serolo)"c #entru $e+ect $e tu0 neural " s"n$ro'
4oPn
1D
s&#t&'2n"
In*est")a%"" u/uale! eco)ra+"e! *er"+"carea "n*est")a%""lor
e+ectuate la 1F s&#t.! a#rec"erea $ate" a#ro,"'at"*e a
nater""
::-:<
s&#t&'2n"
Ger"+"carea u/ual& 6e*entual s"'#to'e! 'a" ales s&n)erare
*a)"nal&! re$ucerea '"c&r"lor +etale7! '&surarea TA!
su'ar $e ur"n&! (n&l%"'ea +un$ulu" uter"n
:D
s&#t&'2n"
Ger"+"care u/ual&! rata 0&t&"lor cor$ulu" +etal! *olu'ul
l"c9"$ulu" a'n"ot"c! 9erno)ra'&! Ac R9 6"n ca/ul unu" R9
- 7
-:
s&#t&'&n"
Ger"+"care u/ual& 6'a" ales TA! "n&l%"'ea +un$ulu" uter"n "
testele $e la :D s&#t.
-F
s&#t&'2n"
Ger"+"carca u/ual& a TA! a creter"" +etale! a #re/enta%"e"
-D
s&#t&'2n"
Ger"+"carca u/ual& a TA ! a creter"" +etale! a #re/enta%"e"
<=
s&#t&'2n"
Ger"+"carea u/ual& " ela0orarea #lanulu" $e tra*al"u
<1
s&#t&rn2n"
4"scu%"" #r"*"n$ tra*al"ul " naterea
Or)an"/area (n)r"3"r"" #renatale 6su'ar7
En)r"3"rea #renatal& se 0a/ea/& #e resursele e,"stente5
#ersonal
cl&$"r"
la0oratoare
Se *a sta0"l"5
32
c"ne *a e+ectua consultat""le #renatale
c2n$ *or +l acestea
ce se *a ur'&r" la +lecare *"/"t&
O0"ect"*e5
cons"l"ere! e$ucat"e " su#ort #s"9olo)"c
a'el"orarea co'#l"ca+l"lor '"nore
sereen"n) cl"n"c " #aracl"n"c
"ar (n ca/ul sarc"n"lor cons"$erate cu r"sc crescut5
#re*en"rea! $e#"starea " 'ana)e'entul +actor"lor $e r"sc
Mana)e'entul +actor"lor $e r"sc5
Se *a a#l"ca o strate)"e s#ec"+"c& +lec&ru" +actor $e r"sc.Meto$a sc9e'at"c& este 'a"
t""n%"+"c& $ec&t 'eto$a e'#"r"c&8"$eal& ar +l a#l"carea acelor strate)"" ale c&ror 0ene+"c""
sunt ar)u'entate #r"n stu$"" ran$o'"/ate.
II PARTEA SPECIALA
:.1 IPOTEWA 4E LUCRU
Anc9eta e+ectuata a ur'ar"t s& "n*est")9e/e consulta%"a " as"sten%a #renatal&.
:.:. MATERIAL SI METO4A
Pentru e+ectuarea aceste" lucrar" ! s-au +olos"t +o"le $e o0ser*a%"e #use la $"s#o/"t"e
$e $-na Colcea S"'ona X 'e$"c se+ $e sect"e "n 'atern"tatea Cala+at! $e la 1== $e l&u/e!
care au n&scut (n ult"'"" an". Un$e a +ost #os"0"l s-a $"scutat " cu le9u/ele.
Para'etr" care s-au "n*est")at au +ost ur'&tor""5
nu'&rul $e consulta%"" #renatale
tr"'estrul $e sarc"n& la #r"'a consulta%"e #renatal&
33
locul consulta%"e" #renatale
c"ne a +&cut consulta%"a #renatal&
con%"nutul consulta%"e" #renatale
:.-.NUMARUL 4E CONSULTATII PRENATALE
Au +ost luate (n cons"$era%"e nu'&rul $e consulta%"" #renatale la naterea actual&
$"n care a re/ultat un +&t *"u. Nu'&rul $e consulta%"" a +ost luat $"n +oa"a $e o0ser*a%"e!
carnetul $e sarc"n& sau $u#& (ntre0&r"le #use l&u/e"6'a'e"7.
4atele care au re"e"t $"n stu$"ul nostru sunt5
Ta0elul Nr. : Nu'&rul $e consulta%"" #renatale
N"c" o
consulta%"e
1--
consulta%""
<-F
consulta%""
O-;
consulta%""
1=
consulta%""
D :: -1 1; :1
Se o0ser*a c& cele 'a" 'ulte +e'e" au 0ene+"c"at $e <-F consulta%"" a$"c&
a#ro,"'at"* .=A $"n nu'&rul $e consulta%"" a#ro0at $e M"n"sterul S&n&t&%"" $"n
Ro'2n"a.
Ta0elul nr. -
Nu'&rul $e consulta%"" #renatale $u#& )ru#e $e *2rst&
Gru#e $e
*2rst&
N"c" o cons. 1--
cons.
<-F
cons.
O-;
cons.
1=
cons.
1.-:< ; :F :D 1F 1;
:.-:; < 1O -< 1; :-
-=--< . 1< <= 1F :.
-.-<< O 1< -O 1D ::
Se o0ser*& c& +e'e"le la *2rst& e,tre'&! t"nere " 'a" (n *2rst&! au 0ene+"c"at $e un
nu'&r 'a" re$us $e consulta%"" sau c9"ar $e n"c" o consulta%"e.
34
Aceasta se e,#l"c& #r"n ne"n+or'area +e'e"lor! t"nerelor sau "'#os"0"l"tatea celor
'a" (n *2rst& $e a ut"l"/a consulta%"e #renatal&. In$"+erent $e *2rst& cele 'a" 'ulte
consulta%"" #renatale au +ost la )ru#a <-F consulta%"" " O-; consulta%"".
Ta0elul nr. <
Nu'&rul $e consulta%"e #renatale " $e )ra$ul $e colar"/are
N"c" o
cons.
1--
cons.
<-F
cons.
O-;
cons.
1=
cons
O#t clase 11 :. -. 1- 1<
Wece clase D :1 -F 1D 1F
L"ceu < 1< -: 1; -1
coal&
#ostl"ceal&
Un"*ers"tate
: 1= -- :: -<
Con+or' ate#t&r"lor! )ra$ul $e colar"/are "n+luen%ea/& ne)at"* nu'&rul $e
consulta%"" #renatale. >e'e"le cu o#t sau /ece clase nu au +olos"t n"c" o consulta%"e.
E,"st& o corela%"e s#ectaculoas& (n sensul creter"" nu'&rulu" $e consulta%"" cu
)ra$ul $e colar"/are.
Ta0elul " )ra+"cul sunt e,tre' $e su)est"*e (n acest sens la nu'&rul $e consulta%""
#renatale 6 *e/" s&)e%"le 7.
:.<.TRIMESTRUL 4E SARCINA LA PRIMA CONSULTATIE PRENATALA
Ta0elul nr. .
Luare (n e*"$en%& a )ra*"$elor
Pr"'ul tr"'estru Al $o"lea tr"'estru Al tre"lea tr"'estru N"c" o consulta%"e
35
.- -: ; F
Se o0ser*& c& #u%"n #este .=A $"n +e'e" se #re/"nt& la consulta%"a #re/entat& la
consulta%"a #renatal& (n #r"'ul tr"'estru $e sarc"n&. >e'e"le care au a#elat $e t"'#ur"u
la consultan%& #renatal&! sunt cele care au a*ut nu'&rul cel 'a" 'are $e consulta%""
#renatale.
En 'e$"e *2rsta )esta%"e" la #r"'a consulta%"e #renatal& a +ost $e - lun" X < lun".
Ta0el Nr. F
Tr"'estrul $e sarc"n& $e #r"'a consulta%"e (n +unc%"e $e )ru#a $e *2rst& " )ra$ul
$e colar"/are
Gru#& $e
*2rst&
Pr"'ul
tr"'estru
Al $o"lea
se'estru
Al tre"lea
se'estru
N"c" o
consulta%"e
1.-:< an" .- -F . O
:.-:;an" F: -1 < -
-=--<an" F< :; : O
-.-<=an" .D -: . .
Gra$e $e
colar"/are
O#t clase .- -. < 1=
Wece clase .. -< < F
L"ceu F< :; - -
Sc. Postl"ceal&
Un"*ers"tate
O< :- 1 1
Se o0ser*& c& +e'e"le care au +olos"t consulta%"a #renatal& t"'#ur"e $"n #r"'ul
tr"'estru sunt cele cu l"ceu! coal& #ostl"ceal&! un"*ers"tate.
En sc9"'0 cele cu o "nstruc%"e re$us& se #re/"nt& (ntr-o #ro#or%"e 'a" 'are (n
tr"'estrul al $o"lea.
36
Gru#ele $e *2rst& e,tre'e 5 t"nere a$olescente! sau cele 'a" (n *2rst& -.-<= $e an"
se #re/"nt& 'a" t2r/"u! c2n$ toc'a" $"n acest cont"n)ent $e *2rst& se recrutea/& )ra*"$ele
cu r"sc crescut.
Acelea" cons"$erente la cate)or"a n"c" o consulta%"e 8 +rec*en%a 'are la cate)or"" $e
*2rst& e,tre'& " la cele cu o "nstruc%"e re$us&.
:...LOCUL CONSULTATIILOR 4E ASISTENTA PRENATALA
Un ca#"tol $eose0"t $e "'#ortant l-a const"tu"t locul consulta%"e" #renatale.
R&s#unsur"le luate $"n +o"le $e o0ser*a%"e! carnetele $e sarc"n& sau (n t"'#ul
$"scu%""lor au ar&tat ur'&toarele locur" un$e se #oate +ace consulta%"e #renatal& 5
Ta0elul nr. O
Locul un$e se e+ectuea/& consulta%"a #renatal&
4"s#ensar Pol"cl"n"c& S#"tal Ca0"net #r"*at Acas&
O< .D :F F <
N.B. R&s#unsur"le " $atele sunt co'#le,e #entru c& aceea" )ra*"$& a e+ectuat
consulta%"e #renatal& (n unul sau 'a" 'ulte locur".
Se o0ser*& #e l2n)& locur"le tra$"%"onale $e e+ectuare a consulta%"e" #renatale "
#on$erea "'#ortant& a consulta%"e" "n s#"tal $e" acest loc are alte atr"0u%"" tera#eut"ce.
4e 'en%"onat consulta%"a (n ca0"netul #r"*at.
Ta0elul nr. D
Locul un$e se $es+&oar& consulta%"a #renatal& $u#& )ra$ul $e colar"/are
Gra$ $e
colar"/are
4"s#en-
sar
Pol"cl"n"c& S#"tal Ca0"net
#r"*at
Acas&
O#t clase D: <. 1O 1 1=
Wece clase D. .= := : .
L"ceu D. .F :; : D
Scoal& #ostl"ceal&
un"*ers"tate
OO F1 -; . O
37
Se o0ser*& cu' +e'e"le cu o "nstruc%"e 'a" re$us& #re+er& $"s#ensarele sau c9"ar
*"/"t& la $o'"c"l"u.
Or"cu' $"s#ensarul este #re+erat $"n cau/a acces"0"l"t&%"" 'a" uoare! aceasta
ar&t2n$ " neces"tatea #re)&t"r"" ser"oase a 'e$"culu" $e +a'"l"e #e #ro0le'e o0stetr"cale.
S#"talul ca loc #entru consulta%"e #renatal& este +olos"t 'a" ales $e +e'e"le cu o
"nstruc%"e su#er"oar&5 l"ceu! coal& #ostl"ceal&! un"*ers"tate.
Ca0"netul #art"cular (nce#e s& +"e o real"tate " s& +"e +olos"t $e *""toarele 'a'e
#entru consulta%"a #renatal&.
Ta0elul nr. ;
Locul un$e se $es+&oar& consulta%"a #renatal& $u#& #ar"tate
Nu'&r $e co#"" 4"s#en-
sar
Pol"cl"-
n"c&
S#"tal Ca0"net
#r"*at
acas&
= D1 .. := - O
1 D: .F :: : ;
: " 'a" 'ulte D< << 1O 1 ;
In$"+erent c& sunt #r"'"#are sau 'ult"#are +e'e"le #re+er& $"s#ensarul sau
#ol"cl"n"ca. Aceasta se e,#l"c& #entru c& (n #ol"cl"n"c& e,"st& 'e$"c" s#ec"al"t" cu
e,#er"en%& care #ot #une un $"a)nost"c corect " $e#"sta sarc"n"le cu r"sc crescut.
:.F. >URNIWORII 4E CONSULTATIE PRENATALA
O (ntre0are $eose0"t $e "nteresant& #r"*"n$ consulta%"a #renatal& a +ost c"ne acor$&
consulta%"a #renatal&.
S-au luat (n cons"$era%"a ur'&tor"" +urn"/or"" $e consulta%"e #renatal& 5
o0stetr"c"anul
'e$"cul )eneral"st
'oa& sau as"stent&
'e$"cul " 'oaa
Pr"nc"#al"" +urn"/or" $e consulta%"e #renatal&
38
Ta0elul nr. 1=
O0stetr"c"an Me$"c )eneral"st Moa& as"stent& Me$"c T 'oa&
-F -< 1D O
Interesant c& #on$erea cea 'a" 'are o $e%"ne 'e$"cul o0stetr"c"an.
Aceasta este o caracter"st"c& a s"ste'ulu" nostru san"tar. En alte %&r" #on$erea cea
'a" "'#ortant& o $e%"ne 'e$"cul $e +a'"l"e sau c9"ar as"stente X 'oa&8 costul #resta%"e"
'e$"cale +""n$ 'a" re$us.
En +"ne unele +e'e" au a#elat la to%" +urn"/or"" sau nu'a" la c2%"*a.
Ta0el nr. 11 " 1:
>urn"/or"" $e consulta%"e #renatal& $u#& )ra$ul $e colar"/are " #ar"tatea
'a'elor
Gra$ $e
colar"/are
O0stetr"c"-an Me$"c
)eneral"st
Moa&
as"stent&
Me$"c T 'oa&
O#t clase :D -< :. <
Wece clase -< -. 1; F
L"ceu -; -: := <
Scoal&
#ostl"ceal& "
un"*ers"tate
.; :. D O
Par"tate 6co#""
(n *"a%&7
= -- <1 1< D
1 -D -F := :
: " 'a" 'ulte -D :: :. ;
Pon$erea +olos"r"" o0stetr"c"anulu" (n consulta%"e #renatal& este 'a" 'are la +e'e"le
cu coal& #ostl"ceal&! un"*ers"tate " 'a" '"c& la cele cu D " 1= clase. Me$"cul )eneral"st
este #re+erat $e toate cate)or""le $ar 'a" #u%"n $e cele cu "nstruc%"e su#er"oar&.
39
Moa& sau as"stent& $e consulta%"e #renatal& (n :=-:.A $"n ca/ur" la #r"'ele -
cate)or"" 6o#t-/ece clase! l"ceu7.
>e'e"le nul"#are sau #r"'"#are se a$resea/& " o0stetr"c"anulu" " 'e$"culu"
)eneral"st.
Mult"#arele " 'ar"le 'ult"#are se a$resea/& se a$resea/& 'a" 'ult 'e$"culu"
)eneral"st " 'oae"! c2n$ aceast& cate)or"e re#re/"nt& o sarc"n& cu un r"sc crescut.
:.O.MORBI4ITATEA MATERNA IN TIMPUL SARCINII
S-a +&cut " o stat"st"c& asu#ra #r"nc"#alele a+ec%"un" ale +e'e"lor (n t"'#ul sarc"n"".
Pe #r"'ul loc s-a s"tuat a'en"n%are $e a*ort sau natere #re'atur& <OA! e$e'e
<=A! *&rs&tur"le $e sarc"n& --A! "n+ec%"a ur"nar& ::A! s2n)erarea *a)"nal& 11A!
9"#ertens"unea "n$us& $e sarc"n& 11A.
Glo0al a#roa#e -=A $"n )ra*"$e s-au #l2ns $e $"*erse a+ec%"un" sau un anu'"t
$"scon+ort (n t"'#ul sarc"n"".
:.D. EGI4ENTA GRAGI4ELOR
-<A $"n 'a'e au $eclarat c& au a*ut carnet $e sarc"n&5 carnet t"#! sau o+er"t $e
+"r'ele $e 'e$"ca'ente.
E,"st& " a"c" o $"+eren%& se'n"+"cat"*& $u#& )ra$ul $e "nstru"re " statutul soc"o-
econo'"c.Ma" 'ult $e .=A $"n +e'e"le cu stu$"" $e%"nuser& carnet $e )ra*"$&! (n
co'#ara%"e cu :DA $e la +e'e"le cu stu$"" "n+er"oare " statut soc"o-econo'"c re$us.
CONCLUWII
Lucrarea $e +a%& s-a e+ectuat #r"ntr-o anc9et& asu#ra 1== $e le9u/e care au n&scut
un co#"l *"u (n Matern"tatea Cala+at (n ult"'"" an".
Au +ost luate (n cons"$era%"e ur'&tor"" #ara'etr""5
nu'&rul $e consulta%"" #renatale
tr"'estrul $e sarc"n& la #r"'a consulta%"e #renatal&
locul consulta%"e" #renatale
con%"nutul consulta%"e" #renatale
En ce #r"*ete nu'&rul $e consulta%"" #renatale se o0ser*& c& cele 'a" 'ulte +e'e"
-1A au +&cut <-F consulta%"" a$"c& .=A +a%& $e #rotocolul a0ro)at $e M"n"sterul
S&n&t&%"". I'#res"onea/& ne#l&cut cele cu #u%"ne consulta%""8 n"c" una sau 1-- consulta%"" X
-=A
40
Ta0elul $e corela%"e. Nu'&rul $e consulta%"" (n +unc%"e $e *2rst&! )ru#a 1.-:< an" "
-.-<< $e an" se #re/"nt& cel 'a" #u%"n la consulta%"a #renatal&.
In$"+erent $e *2rst& cele 'a" 'ulte consulta%"" au +ost (n )ru#a <-F consulta%""
Gra$ul $e colar"/are a "n+luen%at nu'&rul $e consulta%"" #renatale. 1; +e'e" cu
)ra$ $e colar"/are D clase " 1= clase nu s-au #re/entat la n"c" o consulta%"e #renatal&.
E,"st& o cretere s#ectaculoas& $"rect #ro#or%"onal& a nu'&rulu" $e consulta%"" #renatale
cu )ra$ul $e colar"/are
Pr"'a consulta%"e se +ace (n #r"'ul tr"'estru $e sarc"n& $oar la .-A $"n +e'e"le
c9est"onate! <1A +""n$ luate (n e*"$en%& (n tr"'estrul al $o"lea " al tre"lea
Precoc"tatea consulta%"e" #renatale este (n +unc%"e $e )ra$ul $e "nstruc%"e 6Ta0elul
nr. F7. Consulta%"e #renatal& 'a" re$us&! sau c9"ar consulta%"e #renatal& a0sent& la
)ra*"$ele a$olescente " (n *2rst&.
Locul #re+erat al consulta%"e" #renatale se #re/"nt& (n or$"ne $escresc&toare5
#ol"cl"n"ca .DA! s#"talul :FA! ca0"netul #art"cular FA! acas& <A.
>e'e"le cu o "nstruc%"e 'a" re$us& #re+er& consulta%"a la $"s#ensar sau acas&.
>urn"/or"" $e consulta%"" #renatale sunt (n #r"'ul r2n$ o0stetr"c"en"" " 'e$"cul )eneral"st8
'oaelor " as"stentelor re*en"n$u-le c"rca .=A $"n consulta%"a #renatal& 6Acest stu$"u s-a
+&cut l-a sarc"n& nor'al&7.
Me$"cul $e 'e$"c"n& )eneral& este #re+erat $e toate cate)or""le soc"ale! #e c2n$
o0stetr"c"anul este #re+eratul +e'e"lor cu coal& #ostl"ceal& sau cu un"*ers"tate.E*"$en%a
)ra*"$elor este $e+"c"tar& $oar -<A $"n 'a'e au a*ut carnet $e sarc"n&.Mor0"$"tatea
'atern& (n t"'#ul sarc"n"" a ar&tat c&5 t"'#ul sarc"n"" a ar&tat c& +e'e"le au 'a" +ost
consultate #entru a'en"n%are $e a*ort sau $e natere #re'atur& 6<OA78 e$e'e 6<=A78
*&rs&tur" 6--A78 "n+ec%"e ur"nar& 6::A7.
Consulta%"a #renatal& tre0u"e recons"$erat& +&cut& $u#& #rotocol c2t 'a" co'#let
" re#etate D-1= or" (n t"'#ul sarc"n""
41
B"0l"o)ra+"e
4an Alessan$rescu! MB"olo)"a re#ro$ucer"" u'aneN! E$. Me$.! Bucuret"! 1;OF
G. Luca! M4"a)nost"c " con$u"t& (n sarc"na cu r"sc crescutN! E$. Me$.! Bucuret"!
1;D;! #.-.-.F
GorHer R.! Le*"s S.! MLes )rossesses a 9aut r"sYueN! E$. Masson! 1;D=
RQan Geore! MPrenatal care an$ #re)nancQ outco'eN! A'er. V. O0stet. G/nec.!
1;D=! 1-O!D!#.DOF-DD1.
G"nt" I.! MR"scul o0stetr"cal #oate +" l"'"tat nu'a" #r"n a#l"carea unu" conce#t
#ro+"lact"c cores#un/&torN! Con+. MR"scul o0stetr"calN! S"0"u! ::-:- oct. 1;D:.
Ba0ala V.! P9"l"##e.! MLa #er"o$e $u 9aut r"sYue +oetal au cours $e la $eu,"e'e
'o"t"es $e la )rossesseN! V. G/necol. O0st. B"ol. Re#ro$! 1;D.! 1<! 1O!D:;-D-..
G2rte3 P.! MConsulta%"a #renatal& (n "$ent"+"carea " ur'&r"rea sarc"n"" cu r"sc
crescutN! G. Luca! M4"a)nost"c " con$u"t& (n sarc"na cu r"sc crescutN! E$. Me$.! Bucuret"!
1;D;! #. -.-.F
Bau$et V. " col.! M4e#"sta)e la )rossesse a la r"sYueN! Ga/. Me$. >rance! 1;OO! D<!
1:O;-1:DO
42
Ar"as >.! M?")9-r"sH #re)nancQ an$ $el"*erQN! C. G. Mos0Q Co'#. St. Lou"s!
Toronto! Pr"ncetoPn! 1;D<
A. Pan$ele! MConsulta%"e #renatal&N! Con). Nat. O. G. T"'"oara! se#t. 1;O;
Mart"n L. Pernol! M?")9-R"sH #re)nancQN! Current O0st. An$ GQnec. 4"a)n. an$
Treat'.! Ral#9 C. Benson! Lan)e Me$. Pu0l.! 1;D<
Ott C"ll"a's V. MRout"ne #renatal care an$ "$ent"+"cat"on o+ t9e 9")9-r"sH #at"entN
"n Ar"as >.! M?")9 R"sH Pre)nancQ an$ 4el"*erQN! C. G. Mos0/! Co'#. St. Lou"s! Toronto!
Pr"ncetoPn8 1;D<8 #.1-1D.
Ral#9 Benson! MCurrent O0st. An$ GQnec. 4"a)n. an$ Treat'.N! Lar)e Me$.! 1;D<
Ba0son S. G. et al.! M4"a)nost"c an$ 'ana)e'ent o+ t9e +etus an$ neonate r"sHN! <
t9
E$. Mos0Q! 1;O;
Ne)ulescu R.! G"nt" 4.! Sta'at"an El.! M"ron"uc C.! M4"a)nost"cul eco)ra+"c (n
o0stetr"c& " )"necolo)"eN! O0stetr"c& " G"necolo)"e! Bucuret"! 1;D=! :D!1!-1-<1
Coo#lan$ At. " col.! MA s"'#l"+"e$ ante#artu' 9")9-r"sH #re)nancQ screen"n)
+or' 5 stat"st"cal analQs"s o+ .<.; casesN! Can. Me$. Assoc. V. 1;OO! 11F! ;;;.
Ro0ert V. SoHol! T9eo$ore B. Vones! Mart"n L.! Pernoll! MT9e #re)nancQ at R"sHN!
(n MCurrent O0stetr"c an$ GQnecolo)"c 4"a)nos"s an$ Treat'entN! su0 re$ac%"a Alan ?.
4e C9erne/! Mart"n East E$"t"on X Lar)e 'e$"cal 0ooH X 1;;<
Ze"t9 4eP0urQ! ?Qlton Me"ne! 4a*"$ Cas)ro*e! MUltrasoun$ "n O0stetr"cs an$
GQnaecolo)Q! C9urc9"ll L"*"n)stone 1;;-
G. Luca! N. Cr"an X Consulta%"a Prenatal&.! E$"tura Me$"cal& Bucuret"! 1;;:
N. Cr"an X O0stetr"c& 6'anual #entru stu$en%" X e$"%"a a II-a7. E$"tura Metro#ol
1;;..
[[[! Cercetarea s&n&t&%"" re#ro$ucer""! Ro'2n"a 1;;- X Ra#ort +"nal 1;;.
M. Geor)escu Br&"la8 Se0"na Berceanu X O0stetr"ca-Colec%"a ?"#ocrate! AIUS!
1;;F
G. Berceanu X O0stetr"c& " G"necolo)"e! E$. Me$"cal& Bucuret" 1;;.
43
44