Sunteți pe pagina 1din 20

LEGE Nr.

554 din 2 decembrie 2004


Legea contenciosului administrativ
Text n vigoare ncepnd cu data de 4 iulie 20
!E"L#$"T%!& '%()"N#" *E #N+%!("T#', NE"(-
Text actuali.at prin produsul in/ormatic legislativ LE0 E0)E!T n ba.a
actelor normative modi/icatoare1 publicate n (onitorul %/icial al !omniei1
)artea #1 pn2 la iulie 20.
Act de baz
#B& Legea nr. 55432004
Acte modificatoare
#M1& %rdonan4a de urgen42 a Guvernului nr. 5032005
#M2& Legea nr. 6732007
#M3& *eci.ia 'ur4ii 'onstitu4ionale nr. 748320079
#M4& *eci.ia 'ur4ii 'onstitu4ionale nr. 75320089
#M5& Legea nr. 27232008
#M6& *eci.ia 'ur4ii 'onstitu4ionale nr. 77032008
#M7& Legea nr. 27532008
#M8& *eci.ia 'ur4ii 'onstitu4ionale nr. 85832008
#M9& !ecti/icarea publicat2 n (onitorul %/icial al !omniei1 )artea #1 nr. 85
din 7 noiembrie 2008
#M10& Legea nr. 5832006
#M11& Legea nr. 0032006
#M12& %rdonan4a de urgen42 a Guvernului nr. 5320059
#M13& %rdonan4a de urgen42 a Guvernului nr. 853200
#M14& Legea nr. 2023200
#M15& *eci.ia 'ur4ii 'onstitu4ionale nr. 7053200
#M16& *eci.ia 'ur4ii 'onstitu4ionale nr. :02320
#M17& Legea nr. 45320
"ctele normative marcate cu asterisc ;9< sunt n pre.ent modi/icate1 abrogate
sau respinse =i modi/ic2rile e/ectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr.
55432004 nu mai sunt de actualitate.
(odi/ic2rile =i complet2rile e/ectuate prin actele normative enumerate mai
sus sunt scrise cu /ont italic. >n /a4a /iec2rei modi/ic2ri sau complet2ri este
indicat actul normativ care a e/ectuat modi/icarea sau completarea respectiv21 n
/orma #M11 #M2 etc.
#B
)arlamentul !omniei adopt2 pre.enta lege.
'").
*ispo.i4ii generale
"!T.
#M5
?ubiectele de sesi.are a instan4ei
#B
;< %rice persoan2 care se consider2 v2t2mat2 ntr@un drept al s2u ori ntr@un
interes legitim1 de c2tre o autoritate public21 printr@un act administrativ sau prin
nesolu4ionarea n termenul legal a unei cereri1 se poate adresa instan4ei de
contencios administrativ competente1 pentru anularea actului1 recunoa=terea
dreptului pretins sau a interesului legitim =i repararea pagubei ce i@a /ost
cau.at2. #nteresul legitim poate /i att privat1 ct =i public.
;2< ?e poate adresa instan4ei de contencios administrativ =i persoana v2t2mat2
ntr@un drept al s2u sau ntr@un interes legitim printr@un act administrativ cu
caracter individual1 adresat altui subiect de drept.
#M5
;:< "vocatul )oporului1 n urma controlului reali.at1 potrivit legii sale
organice1 dac2 aprecia.2 c2 ilegalitatea actului sau re/u.ul autorit24ii
administrative de a@=i reali.a atribu4iile legale nu poate /i nl2turat dect prin
Austi4ie1 poate sesi.a instan4a competent2 de contencios administrativ de la
domiciliul petentului. )eti4ionarul dobnde=te de drept calitatea de reclamant1
urmnd a /i citat n aceast2 calitate. *ac2 peti4ionarul nu =i nsu=e=te ac4iunea
/ormulat2 de "vocatul )oporului la primul termen de Audecat21 instan4a de
contencios administrativ anulea.2 cererea.
;4< (inisterul )ublic1 atunci cnd1 n urma exercit2rii atribu4iilor prev2.ute de
legea sa organic21 aprecia.2 c2 nc2lc2rile drepturilor1 libert24ilor =i intereselor
legitime ale persoanelor se datorea.2 existen4ei unor acte administrative
unilaterale individuale ale autorit24ilor publice emise cu exces de putere1 cu
acordul prealabil al acestora1 sesi.ea.2 instan4a de contencios administrativ de la
domiciliul persoanei /i.ice sau de la sediul persoanei Auridice v2t2mate.
)eti4ionarul dobnde=te de drept calitatea de reclamant1 urmnd a /i citat n
aceast2 calitate.
;5< 'nd (inisterul )ublic aprecia.2 c2 prin emiterea unui act administrativ
normativ se vat2m2 un interes legitim public1 sesi.ea.2 instan4a de contencios
administrativ competent2 de la sediul autorit24ii publice emitente.
;7< "utoritatea public2 emitent2 a unui act administrativ unilateral nelegal
poate s2 solicite instan4ei anularea acestuia1 n situa4ia n care actul nu mai poate
/i revocat ntruct a intrat n circuitul civil =i a produs e/ecte Auridice. >n ca.ul
admiterii ac4iunii1 instan4a se pronun421 dac2 a /ost sesi.at2 prin cererea de
cBemare n Audecat21 =i asupra validit24ii actelor Auridice ncBeiate n ba.a actului
administrativ nelegal1 precum =i asupra e/ectelor Auridice produse de acestea.
"c4iunea poate /i introdus2 n termen de un an de la data emiterii actului.
;8< )ersoana v2t2mat2 n drepturile sau n interesele sale legitime prin
ordonan4e sau dispo.i4ii din ordonan4e ale Guvernului neconstitu4ionale se poate
adresa instan4ei de contencios administrativ1 n condi4iile pre.entei legi.
;6< )re/ectul1 "gen4ia Na4ional2 a +unc4ionarilor )ublici =i orice subiect de
drept public pot introduce ac4iuni n contencios administrativ1 n condi4iile
pre.entei legi =i ale legilor speciale.
;5< La solu4ionarea cererilor n contencios administrativ1 repre.entantul
(inisterului )ublic poate participa1 n orice /a.2 a procesului1 ori de cte ori
aprecia.2 c2 este necesar pentru ap2rarea ordinii de drept1 a drepturilor =i
libert24ilor cet24enilor.
#B
"!T. 2
?emni/ica4ia unor termeni
#M5
;< >n n4elesul pre.entei legi1 termenii =i expresiile de mai Aos au urm2toarele
semni/ica4ii&
a< persoan2 v2t2mat2 @ orice persoan2 titular2 a unui drept ori a unui interes
legitim1 v2t2mat2 de o autoritate public2 printr@un act administrativ sau prin
nesolu4ionarea n termenul legal a unei cereriC n sensul pre.entei legi1 sunt
asimilate persoanei v2t2mate =i grupul de persoane /i.ice1 /2r2 personalitate
Auridic21 titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private1 precum
=i organismele sociale care invoc2 v2t2marea prin actul administrativ atacat /ie a
unui interes legitim public1 /ie a drepturilor =i intereselor legitime ale unor
persoane /i.ice determinateC
b< autoritate public2 @ orice organ de stat sau al unit24ilor administrativ@
teritoriale care ac4ionea.21 n regim de putere public21 pentru satis/acerea unui
interes legitim publicC sunt asimilate autorit24ilor publice1 n sensul pre.entei
legi1 persoanele Auridice de drept privat care1 potrivit legii1 au ob4inut statut de
utilitate public2 sau sunt autori.ate s2 preste.e un serviciu public1 n regim de
putere public2C
c< act administrativ @ actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis
de o autoritate public21 n regim de putere public21 n vederea organi.2rii
execut2rii legii sau a execut2rii n concret a legii1 care d2 na=tere1 modi/ic2 sau
stinge raporturi AuridiceC sunt asimilate actelor administrative1 n sensul pre.entei
legi1 =i contractele ncBeiate de autorit24ile publice care au ca obiect punerea n
valoare a bunurilor proprietate public21 executarea lucr2rilor de interes public1
prestarea serviciilor publice1 acBi.i4iile publiceC prin legi speciale pot /i
prev2.ute =i alte categorii de contracte administrative supuse competen4ei
instan4elor de contencios administrativC
d< act administrativ@Aurisdic4ional @ actul emis de o autoritate administrativ2
nvestit21 prin lege organic21 cu atribu4ii de Aurisdic4ie administrativ2 special2C
e< Aurisdic4ie administrativ2 special2 @ activitatea n/2ptuit2 de o autoritate
administrativ2 care are1 con/orm legii organice speciale n materie1 competen4a
de solu4ionare a unui con/lict privind un act administrativ1 dup2 o procedur2
ba.at2 pe principiile contradictorialit24ii1 asigur2rii dreptului la ap2rare =i
independen4ei activit24ii administrativ@Aurisdic4ionaleC
/< contencios administrativ @ activitatea de solu4ionare de c2tre instan4ele de
contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor n care cel
pu4in una dintre p2r4i este o autoritate public21 iar con/lictul s@a n2scut /ie din
emiterea sau ncBeierea1 dup2 ca.1 a unui act administrativ1 n sensul pre.entei
legi1 /ie din nesolu4ionarea n termenul legal ori din re/u.ul neAusti/icat de a
re.olva o cerere re/eritoare la un drept sau la un interes legitimC
g< instan42 de contencios administrativ1 denumit2 n continuare instan42 @
?ec4ia de contencios administrativ =i /iscal a >naltei 'ur4i de 'asa4ie =i Dusti4ie1
sec4iile de contencios administrativ =i /iscal ale cur4ilor de apel =i tribunalele
administrativ@/iscaleC
B< nesolu4ionare n termenul legal a unei cereri @ /aptul de a nu r2spunde
solicitantului n termen de :0 de .ile de la nregistrarea cererii1 dac2 prin lege nu
se prevede alt termenC
i< re/u. neAusti/icat de a solu4iona o cerere @ exprimarea explicit21 cu exces de
putere1 a voin4ei de a nu re.olva cererea unei persoaneC este asimilat2 re/u.ului
neAusti/icat =i nepunerea n executare a actului administrativ emis ca urmare a
solu4ion2rii /avorabile a cererii sau1 dup2 ca.1 a plngerii prealabileC
A< plngere prealabil2 @ cererea prin care se solicit2 autorit24ii publice emitente
sau celei ierarBic superioare1 dup2 ca.1 reexaminarea unui act administrativ cu
caracter individual sau normativ1 n sensul revoc2rii sau modi/ic2rii acestuiaC
E< acte care privesc raporturile cu )arlamentul @ actele emise de o autoritate
public21 n reali.area atribu4iilor sale1 prev2.ute de 'onstitu4ie sau de o lege
organic21 n raporturile de natur2 politic2 cu )arlamentulC
l< act de comandament cu caracter militar @ actul administrativ re/eritor la
problemele strict militare ale activit24ii din cadrul /or4elor armate1 speci/ice
organi.2rii militare1 care presupun dreptul comandan4ilor de a da ordine
subordona4ilor n aspecte privitoare la conducerea trupei1 n timp de pace sau
r2.boi ori1 dup2 ca.1 la ndeplinirea serviciului militarC
m< serviciu public @ activitatea organi.at2 sau1 dup2 ca.1 autori.at2 de o
autoritate public21 n scopul satis/acerii unui interes legitim publicC
n< exces de putere @ exercitarea dreptului de apreciere al autorit24ilor publice
prin nc2lcarea limitelor competen4ei prev2.ute de lege sau prin nc2lcarea
drepturilor =i libert24ilor cet24enilorC
o< drept v2t2mat @ orice drept prev2.ut de 'onstitu4ie1 de lege sau de alt act
normativ1 c2ruia i se aduce o atingere printr@un act administrativC
p< interes legitim privat @ posibilitatea de a pretinde o anumit2 conduit21 n
considerarea reali.2rii unui drept subiectiv viitor =i previ.ibil1 pre/iguratC
r< interes legitim public @ interesul care vi.ea.2 ordinea de drept =i democra4ia
constitu4ional21 garantarea drepturilor1 libert24ilor =i ndatoririlor /undamentale
ale cet24enilor1 satis/acerea nevoilor comunitare1 reali.area competen4ei
autorit24ilor publiceC
s< organisme sociale interesate @ structuri neguvernamentale1 sindicate1
asocia4ii1 /unda4ii =i altele asemenea1 care au ca obiect de activitate protec4ia
drepturilor di/eritelor categorii de cet24eni sau1 dup2 ca.1 buna /unc4ionare a
serviciilor publice administrativeC
=< pagub2 iminent2 @ preAudiciul material viitor =i previ.ibil sau1 dup2 ca.1
perturbarea previ.ibil2 grav2 a /unc4ion2rii unei autorit24i publice sau a unui
serviciu publicC
t< ca.uri bine Austi/icate @ mpreAur2rile legate de starea de /apt =i de drept1
care sunt de natur2 s2 cree.e o ndoial2 serioas2 n privin4a legalit24ii actului
administrativC
4< instan42 de executare @ instan4a care a solu4ionat /ondul litigiului de
contencios administrativ.
#B
;2< ?e asimilea.2 actelor administrative unilaterale =i re/u.ul neAusti/icat de a
re.olva o cerere re/eritoare la un drept sau la un interes legitim ori1 dup2 ca.1
/aptul de a nu r2spunde solicitantului n termenul legal.
"!T. :
Tutela administrativ2
#M5
;< )re/ectul poate ataca direct n /a4a instan4ei de contencios administrativ
actele emise de autorit24ile administra4iei publice locale1 dac2 le consider2
nelegaleC ac4iunea se /ormulea.2 n termenul prev2.ut la art. alin. ;<1 care
ncepe s2 curg2 de la momentul comunic2rii actului c2tre pre/ect =i n condi4iile
prev2.ute de pre.enta lege. "c4iunea introdus2 de pre/ect este scutit2 de taxa de
timbru.
#B
;2< "gen4ia Na4ional2 a +unc4ionarilor )ublici poate ataca n /a4a instan4ei de
contencios administrativ actele autorit24ilor publice centrale =i locale prin care se
ncalc2 legisla4ia privind /unc4ia public21 n condi4iile pre.entei legi =i ale Legii
nr. 663555 privind ?tatutul /unc4ionarilor publici1 republicat2.
;:< )n2 la solu4ionarea cau.ei1 actul atacat potrivit alin. ;< =i ;2< este
suspendat de drept.
"!T. 4
Excep4ia de nelegalitate
#M14
;< Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual1
indi/erent de data emiterii acestuia1 poate /i cercetat2 oricnd n cadrul unui
proces1 pe cale de excep4ie1 din o/iciu sau la cererea p2r4ii interesate. >n acest
ca.1 instan4a1 constatnd c2 de actul administrativ depinde solu4ionarea litigiului
pe /ond1 sesi.ea.21 prin ncBeiere motivat21 instan4a de contencios administrativ
competent2 =i suspend2 cau.aC ncBeierea de sesi.are a instan4ei de contencios
administrativ nu este supus2 niciunei c2i de atac1 iar ncBeierea prin care se
respinge cererea de sesi.are poate /i atacat2 odat2 cu /ondul. ?uspendarea cau.ei
nu se dispune n ipote.a n care instan4a n /a4a c2reia s@a ridicat excep4ia de
nelegalitate este instan4a de contencios administrativ competent2 s2 o
solu4ione.e =i nici atunci cnd excep4ia de nelegalitate a /ost invocat2 n cau.e
penale.
#M5
;2< #nstan4a de contencios administrativ se pronun421 dup2 procedura de
urgen421 n =edin42 public21 cu citarea p2r4ilor =i a emitentului. >n ca.ul n care
excep4ia de nelegalitate vi.ea.2 un act administrativ unilateral emis anterior
intr2rii n vigoare a pre.entei legi1 cau.ele de nelegalitate urmea.2 a /i anali.ate
prin raportare la dispo.i4iile legale n vigoare la momentul emiterii actului
administrativ.
;:< ?olu4ia instan4ei de contencios administrativ este supus2 recursului1 care
se declar2 n termen de 5 .ile de la comunicare =i se Audec2 de urgen42 =i cu
prec2dere.
#B
;4< >n ca.ul n care instan4a de contencios administrativ a constatat
nelegalitatea actului1 instan4a n /a4a c2reia s@a ridicat excep4ia va solu4iona
cau.a1 /2r2 a 4ine seama de actul a c2rui nelegalitate a /ost constatat2.
"!T. 59<
"ctele nesupuse controlului =i limitele controlului
;< Nu pot /i atacate n contenciosul administrativ&
a< actele administrative ale autorit24ilor publice care privesc raporturile
acestora cu )arlamentulC
b< actele de comandament cu caracter militar.
;2< Nu pot /i atacate pe calea contenciosului administrativ actele
administrative pentru modi/icarea sau des/iin4area c2rora se prevede1 prin lege
organic21 o alt2 procedur2 Audiciar2.
;:< "ctele administrative emise pentru aplicarea regimului st2rii de r2.boi1 al
st2rii de asediu sau al celei de urgen421 cele care privesc ap2rarea =i securitatea
na4ional2 ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice1 precum =i pentru
nl2turarea consecin4elor calamit24ilor naturale1 epidemiilor =i epi.ootiilor pot /i
atacate numai pentru exces de putere.
;4< >n litigiile prev2.ute la alin. ;:< nu sunt aplicabile prevederile art. 4 =i 2.
#CIN
! 'urtea 'onstitu4ional21 prin *eci.ia nr. :02320 ;#M16<1 a admis excep4ia
de neconstitu4ionalitate a prevederilor art. 5 alin. ;:< din Legea contenciosului
administrativ nr. 55432004 =i a constatat c2 sintagma Fcele care privesc ap2rarea
=i securitatea na4ional2F cuprins2 de acestea este neconstitu4ional2.
#B
"!T. 7
"ctele administrativ@Aurisdic4ionale
;< Durisdic4iile administrative speciale sunt /acultative =i gratuite.
#M5
;2< "ctele administrative susceptibile1 potrivit legii organice1 s2 /ac2 obiectul
unei Aurisdic4ii speciale administrative pot /i atacate la instan4a de contencios
administrativ1 cu respectarea dispo.i4iilor art. 8 alin. ;<1 dac2 partea n4elege s2
nu exercite procedura administrativ@Aurisdic4ional2.
;:< "ctul administrativ@Aurisdic4ional pentru care1 prin lege organic2 special21
se prevede o cale de atac n /a4a unei alte Aurisdic4ii administrative speciale poate
/i atacat direct la instan4a de contencios administrativ1 n termen de 5 .ile de la
comunicare1 dac2 partea n4elege s2 renun4e la calea administrativ@Aurisdic4ional2
de atac.
;4< *ac2 partea care a optat pentru Aurisdic4ia administrativ2 special2 sau
pentru calea de atac la un alt organ administrativ@Aurisdic4ional n4elege s2
renun4e la aceasta n timpul solu4ion2rii litigiului1 este obligat2 s2 noti/ice
deci.ia de renun4are organului administrativ@Aurisdic4ional n cau.2. )artea
sesi.ea.2 instan4a de contencios administrativ n termen de 5 .ile de la
noti/icare. >n aceast2 situa4ie1 procedura administrativ2 prealabil2 prev2.ut2 de
art. 8 nu se mai e/ectuea.2.
#B
'"). 2
)rocedura de solu4ionare a cererilor n contenciosul administrativ
"!T. 89<
)rocedura prealabil2
#M5
;< >nainte de a se adresa instan4ei de contencios administrativ competente1
persoana care se consider2 v2t2mat2 ntr@un drept al s2u ori ntr@un interes
legitim printr@un act administrativ individual trebuie s2 solicite autorit24ii
publice emitente sau autorit24ii ierarBic superioare1 dac2 aceasta exist21 n
termen de :0 de .ile de la data comunic2rii actului1 revocarea1 n tot sau n parte1
a acestuia.
;G< >n ca.ul actului administrativ normativ1 plngerea prealabil2 poate /i
/ormulat2 oricnd.
#B
;2< )revederile alin. ;< sunt aplicabile =i n ipote.a n care legea special2
prevede o procedur2 administrativ@Aurisdic4ional21 iar partea nu a optat pentru
aceasta.
;:< Este ndrept24it2 s2 introduc2 plngere prealabil2 =i persoana v2t2mat2
ntr@un drept al s2u sau ntr@un interes legitim1 printr@un act administrativ cu
caracter individual1 adresat altui subiect de drept1 din momentul n care a luat
cuno=tin421 pe orice cale1 de existen4a acestuia1 n limitele termenului de 7 luni
prev2.ut la alin. ;8<.
;4< )lngerea prealabil21 /ormulat2 potrivit prevederilor alin. ;<1 se
solu4ionea.2 n termenul prev2.ut la art. 2 alin. ;< lit. g<.
#M5
;5< >n ca.ul ac4iunilor introduse de pre/ect1 "vocatul )oporului1 (inisterul
)ublic1 "gen4ia Na4ional2 a +unc4ionarilor )ublici sau al celor care privesc
cererile persoanelor v2t2mate prin ordonan4e sau dispo.i4ii din ordonan4e1
precum =i n ca.urile prev2.ute la art. 2 alin. ;2< =i la art. 4 nu este obligatorie
plngerea prealabil2.
;7< )lngerea prealabil2 n ca.ul ac4iunilor care au ca obiect contracte
administrative are semni/ica4ia concilierii n ca.ul litigiilor comerciale1
dispo.i4iile 'odului de procedur2 civil2 /iind aplicabile n mod corespun.2tor. >n
acest ca.1 plngerea trebuie /2cut2 n termenul de 7 luni prev2.ut la alin. ;8<1
care va ncepe s2 curg2&
a< de la data ncBeierii contractului1 n ca.ul litigiilor legate de ncBeierea luiC
b< de la data modi/ic2rii contractului sau1 dup2 ca.1 de la data re/u.ului cererii
de modi/icare /2cute de c2tre una dintre p2r4i1 n ca.ul litigiilor legate de
modi/icarea contractuluiC
c< de la data nc2lc2rii obliga4iilor contractuale1 n ca.ul litigiilor legate de
executarea contractuluiC
d< de la data expir2rii duratei contractului sau1 dup2 ca.1 de la data apari4iei
oric2rei alte cau.e care atrage stingerea obliga4iilor contractuale1 n ca.ul
litigiilor legate de ncetarea contractuluiC
e< de la data constat2rii caracterului interpretabil al unei clau.e contractuale1
n ca.ul litigiilor legate de interpretarea contractului.
#B
;8< )lngerea prealabil2 n ca.ul actelor administrative unilaterale se poate
introduce1 pentru motive temeinice1 =i peste termenul prev2.ut la alin. ;<1 dar nu
mai tr.iu de 7 luni de la data emiterii actului. Termenul de 7 luni este termen de
prescrip4ie.
#CIN
! 1" !eproducem mai Aos prevederile art. :6 din %rdonan4a Guvernului nr.
7535541 cu modi/ic2rile ulterioare&
#M7
F"!T. :6
)ersoanele desemnate de (inisterul Economiei =i +inan4elor s2 e/ectue.e
supravegBerea public2 a activit24ii 'orpului Exper4ilor 'ontabili =i 'ontabililor
"utori.a4i din !omnia au urm2toarele ndatoriri&
a< particip2 la 'on/erin4a na4ional2 =i la =edin4ele 'onsiliului superior1 /2r2
drept de votC
b< sesi.ea.2 ministrul economiei =i /inan4elor ori de cte ori Bot2rrile
'orpului Exper4ilor 'ontabili =i 'ontabililor "utori.a4i din !omnia contravin
reglement2rilor legale. (inisterul Economiei =i +inan4elor poate ataca Bot2rrile
'orpului Exper4ilor 'ontabili =i 'ontabililor "utori.a4i din !omnia la instan4a
de contencios administrativ1 n condi4iile legii. )rin derogare de la prevederile
art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554320041 cu modi/ic2rile =i
complet2rile ulterioare1 procedura prealabil2 nu este obligatorie.F
#CIN
2" 'urtea 'onstitu4ional21 prin *eci.ia nr. 85832008 ;#M8<1 cu modi/ic2rile
ulterioare1 a constatat c2 dispo.i4iile art. 8 alin. ;8< din Legea contenciosului
administrativ nr. 55432004 sunt neconstitu4ionale n m2sura n care termenul de
7 luni de la data emiterii actului se aplic2 plngerii prealabile /ormulate de
persoana v2t2mat2 ntr@un drept al s2u sau ntr@un interes legitim1 printr@un act
administrativ cu caracter individual1 adresat altui subiect de drept.
#B
"!T. 6
%biectul ac4iunii Audiciare
#M5
;< )ersoana v2t2mat2 ntr@un drept recunoscut de lege sau ntr@un interes
legitim printr@un act administrativ unilateral1 nemul4umit2 de r2spunsul primit la
plngerea prealabil2 sau care nu a primit niciun r2spuns n termenul prev2.ut la
art. 2 alin. ;< lit. B<1 poate sesi.a instan4a de contencios administrativ
competent21 pentru a solicita anularea n tot sau n parte a actului1 repararea
pagubei cau.ate =i1 eventual1 repara4ii pentru daune morale. *e asemenea1 se
poate adresa instan4ei de contencios administrativ =i cel care se consider2
v2t2mat ntr@un drept sau interes legitim al s2u prin nesolu4ionarea n termen sau
prin re/u.ul neAusti/icat de solu4ionare a unei cereri1 precum =i prin re/u.ul de
e/ectuare a unei anumite opera4iuni administrative necesare pentru exercitarea
sau proteAarea dreptului sau interesului legitim.
;G< )ersoanele /i.ice =i persoanele Auridice de drept privat pot /ormula
capete de cerere prin care invoc2 ap2rarea unui interes legitim public numai n
subsidiar1 n m2sura n care v2t2marea interesului legitim public decurge logic
din nc2lcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.
;G2< )rin derogare de la dispo.i4iile alin. ;<1 ac4iunile ntemeiate pe
nc2lcarea unui interes legitim public pot avea ca obiect numai anularea actului
sau obligarea autorit24ii prte s2 emit2 un act sau un alt nscris1 respectiv s2
e/ectue.e o anumit2 opera4iune administrativ21 sub sanc4iunea penalit24ilor de
ntr.iere sau a amen.ii1 prev2.ute la art. 24 alin. ;2<.
;2< #nstan4a de contencios administrativ este competent2 s2 solu4ione.e
litigiile care apar n /a.ele premerg2toare ncBeierii unui contract administrativ1
precum =i orice litigii legate de ncBeierea1 modi/icarea1 interpretarea1 executarea
=i ncetarea contractului administrativ.
;:< La solu4ionarea litigiilor prev2.ute la alin. ;2< se are n vedere regula dup2
care principiul libert24ii contractuale este subordonat principiului priorit24ii
interesului public.
#B
"!T. 59<
"c4iunile mpotriva ordonan4elor Guvernului
#M11
;< )ersoana v2t2mat2 ntr@un drept al s2u ori ntr@un interes legitim prin
ordonan4e sau dispo.i4ii din ordonan4e poate introduce ac4iune la instan4a de
contencios administrativ1 nso4it2 de excep4ia de neconstitu4ionalitate1 n m2sura
n care obiectul principal nu este constatarea neconstitu4ionalit24ii ordonan4ei sau
a dispo.i4iei din ordonan42.
#B
;2< #nstan4a de contencios administrativ1 dac2 aprecia.2 c2 excep4ia
ndepline=te condi4iile prev2.ute de art. 25 alin. ;< =i ;:< din Legea nr. 483552
privind organi.area =i /unc4ionarea 'ur4ii 'onstitu4ionale1 republicat21 sesi.ea.21
prin ncBeiere motivat21 'urtea 'onstitu4ional2 =i suspend2 solu4ionarea cau.ei
pe /ond.
#M5
;:< *up2 pronun4area 'ur4ii 'onstitu4ionale1 instan4a de contencios
administrativ repune cau.a pe rol =i d2 termen1 cu citarea p2r4ilor. *ac2
ordonan4a sau o dispo.i4ie a acesteia a /ost declarat2 neconstitu4ional21 instan4a
solu4ionea.2 /ondul cau.eiC n ca. contrar1 ac4iunea se respinge ca inadmisibil2.
;4< >n situa4ia n care deci.ia de declarare a neconstitu4ionalit24ii este urmarea
unei excep4ii ridicate n alt2 cau.21 ac4iunea poate /i introdus2 direct la instan4a
de contencios administrativ competent21 n limitele unui termen de dec2dere de
un an1 calculat de la data public2rii deci.iei 'ur4ii 'onstitu4ionale n (onitorul
%/icial al !omniei1 )artea #.
;5< "c4iunea prev2.ut2 de pre.entul articol poate avea ca obiect acordarea de
desp2gubiri pentru preAudiciile cau.ate prin ordonan4e ale Guvernului1 anularea
actelor administrative emise n ba.a acestora1 precum =i1 dup2 ca.1 obligarea
unei autorit24i publice la emiterea unui act administrativ sau la reali.area unei
anumite opera4iuni administrative.
#CIN
! 'urtea 'onstitu4ional21 prin *eci.ia nr. 77032008 ;#M6<1 a constatat c2
dispo.i4iile art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 55432004 sunt
neconstitu4ionale n m2sura n care permit ca ac4iunea introdus2 la instan4a de
contencios administrativ s2 aib2 ca obiect principal constatarea
neconstitu4ionalit24ii unei ordonan4e sau a unei dispo.i4ii dintr@o ordonan42.
#B
"!T. 0
#nstan4a competent2
#M10
;< Litigiile privind actele administrative emise sau ncBeiate de autorit24ile
publice locale =i Aude4ene1 precum =i cele care privesc taxe =i impo.ite1
contribu4ii1 datorii vamale1 precum =i accesorii ale acestora de pn2 la 500.000
de lei se solu4ionea.2 n /ond de tribunalele administrativ@/iscale1 iar cele privind
actele administrative emise sau ncBeiate de autorit24ile publice centrale1 precum
=i cele care privesc taxe =i impo.ite1 contribu4ii1 datorii vamale1 precum =i
accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solu4ionea.2 n /ond de
sec4iile de contencios administrativ =i /iscal ale cur4ilor de apel1 dac2 prin lege
organic2 special2 nu se prevede alt/el.
#M5
;2< !ecursul mpotriva sentin4elor pronun4ate de tribunalele administrativ@
/iscale se Audec2 de sec4iile de contencios administrativ =i /iscal ale cur4ilor de
apel1 iar recursul mpotriva sentin4elor pronun4ate de sec4iile de contencios
administrativ =i /iscal ale cur4ilor de apel se Audec2 de ?ec4ia de contencios
administrativ =i /iscal a >naltei 'ur4i de 'asa4ie =i Dusti4ie1 dac2 prin lege
organic2 special2 nu se prevede alt/el.
#B
;:< !eclamantul se poate adresa instan4ei de la domiciliul s2u sau celei de la
domiciliul prtului. *ac2 reclamantul a optat pentru instan4a de la domiciliul
prtului1 nu se poate invoca excep4ia necompeten4ei teritoriale.
"!T.
Termenul de introducere a ac4iunii
#M5
;< 'ererile prin care se solicit2 anularea unui act administrativ individual1 a
unui contract administrativ1 recunoa=terea dreptului pretins =i repararea pagubei
cau.ate se pot introduce n termen de 7 luni de la&
a< data comunic2rii r2spunsului la plngerea prealabil2C
b< data comunic2rii re/u.ului neAusti/icat de solu4ionare a cereriiC
c< data expir2rii termenului de solu4ionare a plngerii prealabile1 respectiv
data expir2rii termenului legal de solu4ionare a cereriiC
d< data expir2rii termenului prev2.ut la art. 2 alin. ;< lit. B<1 calculat de la
comunicarea actului administrativ emis n solu4ionarea /avorabil2 a cererii sau1
dup2 ca.1 a plngerii prealabileC
e< data ncBeierii procesului@verbal de /inali.are a procedurii concilierii1 n
ca.ul contractelor administrative.
;2< )entru motive temeinice1 n ca.ul actului administrativ individual1 cererea
poate /i introdus2 =i peste termenul prev2.ut la alin. ;<1 dar nu mai tr.iu de un
an de la data comunic2rii actului1 data lu2rii la cuno=tin421 data introducerii
cererii sau data ncBeierii procesului@verbal de conciliere1 dup2 ca..
;2G< >n ca.ul suspend2rii1 potrivit legii speciale1 a procedurii de solu4ionare a
plngerii prealabile1 termenul prev2.ut la alin. ;< curge dup2 reluarea
procedurii1 de la momentul /inali.2rii acesteia sau de la data expir2rii termenului
legal de solu4ionare1 dup2 ca.1 dac2 a expirat termenul prev2.ut la alin. ;2<.
#B
;:< >n ca.ul ac4iunilor /ormulate de pre/ect1 "vocatul )oporului1 (inisterul
)ublic sau "gen4ia Na4ional2 a +unc4ionarilor )ublici1 termenul curge de la data
cnd s@a cunoscut existen4a actului nelegal1 /iind aplicabile n mod
corespun.2tor prevederile alin. ;2<.
;4< %rdonan4ele sau dispo.i4iile din ordonan4e care se consider2 a /i
neconstitu4ionale1 precum =i actele administrative cu caracter normativ care se
consider2 a /i nelegale pot /i atacate oricnd.
;5< Termenul prev2.ut la alin. ;< este termen de prescrip4ie1 iar termenul
prev2.ut la alin. ;2< este termen de dec2dere.
#M5
"!T. 2
*ocumentele necesare
!eclamantul anexea.2 la ac4iune copia actului administrativ pe care l atac2
sau1 dup2 ca.1 r2spunsul autorit24ii publice prin care i se comunic2 re/u.ul
re.olv2rii cererii sale. >n situa4ia n care reclamantul nu a primit niciun r2spuns
la cererea sa1 va depune la dosar copia cererii1 certi/icat2 prin num2rul =i data
nregistr2rii la autoritatea public21 precum =i orice nscris care /ace dovada
ndeplinirii procedurii prealabile1 dac2 acest demers era obligatoriu. >n situa4ia n
care reclamantul introduce ac4iune mpotriva autorit24ii care re/u.2 s2 pun2 n
executare actul administrativ emis n urma solu4ion2rii /avorabile a cererii ori a
plngerii prealabile1 va depune la dosar =i copia certi/icat2 dup2 acest act.
#B
"!T. :
'itarea p2r4ilor1 rela4ii
#M5
;< La primirea cererii1 instan4a dispune citarea p2r4ilor =i poate cere autorit24ii
al c2rei act este atacat s2 i comunice de urgen42 acel act1 mpreun2 cu ntreaga
documenta4ie care a stat la ba.a emiterii lui1 precum =i orice alte lucr2ri necesare
pentru solu4ionarea cau.ei.
#B
;2< >n situa4ia n care reclamant este un ter4 n sensul art. alin. ;2< sau cnd
ac4iunea este introdus2 de "vocatul )oporului ori de (inisterul )ublic1 instan4a
va cere autorit24ii publice emitente s2 i comunice de urgen42 actul atacat
mpreun2 cu documenta4ia care a stat la ba.a emiterii lui1 precum =i orice alte
lucr2ri necesare pentru solu4ionarea cau.ei.
#M5
;:< >n mod corespun.2tor situa4iilor prev2.ute la alin. ;< =i ;2<1 dup2 ca.1 se
procedea.2 =i n ca.ul ac4iunilor care au ca obiect re/u.ul de re.olvare a cererii
privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim.
#B
;4< *ac2 autoritatea public2 nu trimite n termenul stabilit de instan42 lucr2rile
cerute1 conduc2torul acesteia va /i obligat1 prin ncBeiere interlocutorie1 s2
pl2teasc2 statului1 cu titlu de amend2 Audiciar21 0H din salariul minim brut pe
economie pentru /iecare .i de ntr.iere neAusti/icat2.
#M5
"!T. 4
?uspendarea execut2rii actului
;< >n ca.uri bine Austi/icate =i pentru prevenirea unei pagube iminente1 dup2
sesi.area1 n condi4iile art. 81 a autorit24ii publice care a emis actul sau a
autorit24ii ierarBic superioare1 persoana v2t2mat2 poate s2 cear2 instan4ei
competente s2 dispun2 suspendarea execut2rii actului administrativ unilateral
pn2 la pronun4area instan4ei de /ond. >n ca.ul n care persoana v2t2mat2 nu
introduce ac4iunea n anularea actului n termen de 70 de .ile1 suspendarea
ncetea.2 de drept =i /2r2 nicio /ormalitate.
;2< #nstan4a solu4ionea.2 cererea de suspendare1 de urgen42 =i cu prec2dere1 cu
citarea p2r4ilor.
;:< 'nd n cau.2 este un interes public maAor1 de natur2 a perturba grav
/unc4ionarea unui serviciu public administrativ1 cererea de suspendare a actului
administrativ normativ poate /i introdus2 =i de (inisterul )ublic1 din o/iciu sau
la sesi.are1 prevederile alin. ;2< aplicndu@se n mod corespun.2tor.
;4< Iot2rrea prin care se pronun42 suspendarea este executorie de drept. Ea
poate /i atacat2 cu recurs n termen de 5 .ile de la comunicare. !ecursul nu este
suspensiv de executare.
;5< >n ipote.a n care se emite un nou act administrativ cu acela=i con4inut ca
=i cel suspendat de c2tre instan421 acesta este suspendat de drept. >n acest ca. nu
este obligatorie plngerea prealabil2.
;7< Nu pot /i /ormulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru
acelea=i motive.
;8< ?uspendarea execut2rii actului administrativ are ca e/ect ncetarea oric2rei
/orme de executare1 pn2 la expirarea duratei suspend2rii.
#B
"!T. 5
?olicitarea suspend2rii prin ac4iunea principal2
#M5
;< ?uspendarea execut2rii actului administrativ unilateral poate /i solicitat2
de reclamant1 pentru motivele prev2.ute la art. 41 =i prin cererea adresat2
instan4ei competente pentru anularea1 n tot sau n parte1 a actului atacat. >n acest
ca.1 instan4a poate dispune suspendarea actului administrativ atacat1 pn2 la
solu4ionarea de/initiv2 =i irevocabil2 a cau.ei. 'ererea de suspendare se poate
/ormula odat2 cu ac4iunea principal2 sau printr@o ac4iune separat21 pn2 la
solu4ionarea ac4iunii n /ond.
;2< *ispo.i4iile art. 4 alin. ;2< @ ;8< se aplic2 n mod corespun.2tor.
#B
;:< Iot2rrea dat2 cererii de suspendare este executorie de drept1 iar
introducerea recursului1 potrivit art. 4 alin. ;4<1 nu suspend2 executarea.
#M5
;4< >n ipote.a admiterii ac4iunii de /ond1 m2sura suspend2rii1 dispus2 n
condi4iile art. 41 se prelunge=te de drept pn2 la solu4ionarea de/initiv2 =i
irevocabil2 a cau.ei1 cBiar dac2 reclamantul nu a solicitat suspendarea execut2rii
actului administrativ n temeiul alin. ;<.
#B
"!T. 7
#ntroducerea n cau.2 a /unc4ionarului
#M5
;< 'ererile n Austi4ie prev2.ute de pre.enta lege pot /i /ormulate =i personal
mpotriva persoanei care a contribuit la elaborarea1 emiterea sau ncBeierea
actului ori1 dup2 ca.1 care se /ace vinovat2 de re/u.ul de a re.olva cererea
re/eritoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim1 dac2 se solicit2 plata
unor desp2gubiri pentru preAudiciul cau.at ori pentru ntr.iere. >n ca.ul n care
ac4iunea se admite1 persoana respectiv2 poate /i obligat2 la plata desp2gubirilor1
solidar cu autoritatea public2 prt2.
#B
;2< )ersoana ac4ionat2 ast/el n Austi4ie l poate cBema n garan4ie pe superiorul
s2u ierarBic1 de la care a primit ordin scris s2 elabore.e sau s2 nu elabore.e
actul.
#M5
"!T. 7G
#ntroducerea n cau.2 a altor subiecte de drept
#nstan4a de contencios administrativ poate introduce n cau.21 la cerere1
organismele sociale interesate sau poate pune n discu4ie1 din o/iciu1 necesitatea
introducerii n cau.2 a acestora1 precum =i a altor subiecte de drept.
#B
"!T. 8
Dudecarea cererilor
;< 'ererile adresate instan4ei se Audec2 de urgen42 =i cu prec2dere n =edin42
public21 n completul stabilit de lege.
;2< )entru cererile /ormulate n ba.a pre.entei legi se percep taxele de timbru
prev2.ute de Legea nr. 473558 privind taxele Audiciare de timbru1 cu
modi/ic2rile =i complet2rile ulterioare1 pentru cau.ele neevaluabile n bani1 cu
excep4ia celor care au ca obiect contractele administrative1 care se vor taxa la
valoare.
#M5
;:< Iot2rrile se redactea.2 =i se motivea.2 n cel mult :0 de .ile de la
pronun4are.
#B
"!T. 6
?olu4iile pe care le poate da instan4a
#M5
;< #nstan4a1 solu4ionnd cererea la care se re/er2 art. 6 alin. ;<1 poate1 dup2
ca.1 s2 anule.e1 n tot sau n parte1 actul administrativ1 s2 oblige autoritatea
public2 s2 emit2 un act administrativ1 s2 elibere.e un alt nscris sau s2 e/ectue.e
o anumit2 opera4iune administrativ2.
;2< #nstan4a este competent2 s2 se pronun4e1 n a/ara situa4iilor prev2.ute la
art. alin. ;7<1 =i asupra legalit24ii opera4iunilor administrative care au stat la
ba.a emiterii actului supus Audec24ii.
#B
;:< >n ca.ul solu4ion2rii cererii1 instan4a va Bot2r =i asupra desp2gubirilor
pentru daunele materiale =i morale cau.ate1 dac2 reclamantul a solicitat acest
lucru.
;4< "tunci cnd obiectul ac4iunii n contencios administrativ l /ormea.2 un
contract administrativ1 n /unc4ie de starea de /apt1 instan4a poate&
a< dispune anularea acestuia1 n tot sau n parteC
b< obliga autoritatea public2 s2 ncBeie contractul la care reclamantul este
ndrituitC
c< impune uneia dintre p2r4i ndeplinirea unei anumite obliga4iiC
d< suplini consim42mntul unei p2r4i1 cnd interesul public o cereC
e< obliga la plata unor desp2gubiri pentru daunele materiale =i morale.
#M5
;5< ?olu4iile prev2.ute la alin. ;< =i alin. ;4< lit. b< =i c< pot /i stabilite sub
sanc4iunea unei penalit24i aplicabile p2r4ii obligate1 pentru /iecare .i de
ntr.iere.
;7< >n toate situa4iile1 instan4a poate stabili1 prin dispo.itiv1 la cererea p2r4ii
interesate1 un termen de executare1 precum =i amenda prev2.ut2 la art. 24 alin.
;2<.
#B
"!T. 5
Termenul de prescrip4ie pentru desp2gubiri
;< 'nd persoana v2t2mat2 a cerut anularea actului administrativ1 /2r2 a cere
n acela=i timp =i desp2gubiri1 termenul de prescrip4ie pentru cererea de
desp2gubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia s2 cunoasc2
ntinderea pagubei.
;2< 'ererile se adresea.2 instan4elor de contencios administrativ competente1
n termenul de un an prev2.ut la art. alin. ;2<.
#M5
;2G< *ispo.i4iile alin. ;< =i ;2< se aplic21 n mod corespun.2tor1 =i
contractelor administrative.
#B
;:< 'ererile prev2.ute la alin. ;2< se supun normelor pre.entei legi n ceea ce
prive=te procedura de Audecat2 =i taxele de timbru.
"!T. 20
!ecursul
#M5
;< Iot2rrea pronun4at2 n prim2 instan42 poate /i atacat2 cu recurs1 n termen
de 5 .ile de la comunicare.
#B
;2< !ecursul suspend2 executarea =i se Audec2 de urgen42.
#M5
;:< >n ca.ul admiterii recursului1 instan4a de recurs1 modi/icnd sau casnd
sentin4a1 va reAudeca litigiul n /ond1 dac2 nu sunt motive de casare cu trimitere.
'nd Bot2rrea primei instan4e a /ost pronun4at2 /2r2 a se Audeca /ondul1 cau.a
se va trimite1 o singur2 dat21 la aceast2 instan42.
#M5
"!T. 29<
'2ile extraordinare de atac
;< >mpotriva solu4iilor de/initive =i irevocabile pronun4ate de instan4ele de
contencios administrativ se pot exercita c2ile de atac prev2.ute de 'odul de
procedur2 civil2.
;2< 'onstituie motiv de revi.uire1 care se adaug2 la cele prev2.ute de 'odul
de procedur2 civil21 pronun4area Bot2rrilor r2mase de/initive =i irevocabile prin
nc2lcarea principiului priorit24ii dreptului comunitar1 reglementat de art. 46
alin. ;2<1 coroborat cu art. 20 alin. ;2< din 'onstitu4ia !omniei1 republicat2.
'ererea de revi.uire se introduce n termen de 5 .ile de la comunicare1 care se
/ace1 prin derogare de la regula consacrat2 de art. 8 alin. ;:<1 la cererea temeinic
motivat2 a p2r4ii interesate1 n termen de 5 .ile de la pronun4are. 'ererea de
revi.uire se solu4ionea.2 de urgen42 =i cu prec2dere1 ntr@un termen maxim de 70
de .ile de la nregistrare.
#CIN
! 'urtea 'onstitu4ional21 prin *eci.ia nr. 7053200 ;#M15<1 a admis
excep4ia de neconstitu4ionalitate a prevederilor art. 2 alin. ;2< te.a a doua din
Legea contenciosului administrativ nr. 55432004.
#B
'"). :
)rocedura de executare
#M5
"!T. 22
Titlul executoriu
Iot2rrile Audec2tore=ti de/initive =i irevocabile prin care s@au respins
ac4iunile /ormulate potrivit dispo.i4iilor pre.entei legi =i s@au acordat cBeltuieli
de Audecat2 se nvestesc cu /ormul2 executorie =i se execut2 silit1 potrivit
dreptului comun.
#M5
"!T. 2:
%bliga4ia public2rii
Iot2rrile Audec2tore=ti de/initive =i irevocabile prin care s@a anulat n tot sau
n parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii =i au
putere numai pentru viitor. "cestea se public2 obligatoriu dup2 motivare1 la
solicitarea instan4elor1 n (onitorul %/icial al !omniei1 )artea #1 sau1 dup2 ca.1
n monitoarele o/iciale ale Aude4elor ori al municipiului Jucure=ti1 /iind scutite
de plata taxelor de publicare.
#M5
"!T. 24
%bliga4ia execut2rii
;< *ac2 n urma admiterii ac4iunii autoritatea public2 este obligat2 s2 ncBeie1
s2 nlocuiasc2 sau s2 modi/ice actul administrativ1 s2 elibere.e un alt nscris sau
s2 e/ectue.e anumite opera4iuni administrative1 executarea Bot2rrii de/initive =i
irevocabile se /ace n termenul prev2.ut n cuprinsul acesteia1 iar n lipsa unui
ast/el de termen1 n cel mult :0 de .ile de la data r2mnerii irevocabile a
Bot2rrii.
;2< >n ca.ul n care termenul nu este respectat1 se aplic2 conduc2torului
autorit24ii publice sau1 dup2 ca.1 persoanei obligate o amend2 de 20H din
salariul minim brut pe economie pe .i de ntr.iere1 iar reclamantul are dreptul
la desp2gubiri pentru ntr.iere.
;:< Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea Bot2rrilor
Audec2tore=ti de/initive =i irevocabile pronun4ate de instan4a de contencios
administrativ1 n termen de :0 de .ile de la data aplic2rii amen.ii prev2.ute la
alin. ;2<1 constituie in/rac4iune =i se pedepse=te cu ncBisoare de la 7 luni la : ani
sau cu amend2 de la 2.500 lei la 0.000 lei.
#B
"!T. 25
#nstan4a de executare
;< ?anc4iunea =i desp2gubirile prev2.ute la art. 24 alin. ;2< se aplic21
respectiv se acord21 de instan4a de executare1 la cererea reclamantului. Iot2rrea
se ia n camera de consiliu1 de urgen421 cu citarea p2r4ilor.
;2< 'ererea prev2.ut2 la alin. ;< este scutit2 de taxa de timbru.
#M5
;:< Iot2rrea pronun4at2 de instan4a de executare poate /i atacat2 cu recurs1 n
termen de 5 .ile de la comunicare.
#B
;4< )revederile alin. ;< @ ;:< se aplic21 n mod corespun.2tor1 =i pentru
punerea n executare a Bot2rrilor instan4elor de contencios administrativ date
pentru solu4ionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative.
#M5
"!T. 27
"c4iunea n regres
'onduc2torul autorit24ii publice se poate ndrepta cu ac4iune mpotriva celor
vinova4i de neexecutarea Bot2rrii1 potrivit dreptului comun. >n ca.ul n care cei
vinova4i sunt demnitari sau /unc4ionari publici1 se aplic2 reglement2rile speciale.
#B
'"). 4
*ispo.i4ii tran.itorii =i /inale
"!T. 28
Dudecarea cau.elor a/late pe rol
'au.ele a/late pe rolul instan4elor la data intr2rii n vigoare a pre.entei legi
vor continua s2 se Audece potrivit legii aplicabile n momentul sesi.2rii instan4ei.
#M5
"!T. 26
'ompletarea cu dreptul comun
;< *ispo.i4iile pre.entei legi se completea.2 cu prevederile 'odului de
procedur2 civil21 n m2sura n care nu sunt incompatibile cu speci/icul
raporturilor de putere dintre autorit24ile publice1 pe de o parte1 =i persoanele
v2t2mate n drepturile sau interesele lor legitime1 pe de alt2 parte.
'ompatibilitatea aplic2rii normelor de procedur2 civil2 se stabile=te de instan421
cu prileAul solu4ion2rii cau.ei.
;2< #nstan4a de contencios administrativ nu poate suspenda Audecarea pricinii
cnd s@a nceput urm2rirea penal2 pentru o in/rac4iune s2vr=it2 n leg2tur2 cu
actul administrativ atacat1 dac2 reclamantul @ persoan2 v2t2mat2 @ st2ruie n
continuarea Audec2rii pricinii.
;:< "c4iunile introduse de persoanele de drept public =i de orice autoritate
public21 n ap2rarea unui interes public1 precum =i cele introduse mpotriva
actelor administrative normative nu mai pot /i retrase1 cu excep4ia situa4iei n
care sunt /ormulate =i pentru ap2rarea drepturilor sau intereselor legitime de care
pot dispune persoanele /i.ice sau Auridice de drept privat.
#B
"!T. 25
'orelarea terminologic2
%ri de cte ori ntr@o lege special2 anterioar2 pre.entei legi se /ace trimitere la
Legea contenciosului administrativ nr. 253550 sau generic la instan4a de
contencios administrativ1 trimiterea se va socoti /2cut2 la dispo.i4iile
corespun.2toare din pre.enta lege.
"!T. :0
*ispo.i4ii tran.itorii
)n2 la constituirea tribunalelor administrativ@/iscale1 litigiile se solu4ionea.2
de sec4iile de contencios administrativ ale tribunalelor.
"!T. :
#ntrarea n vigoare
;< )re.enta lege intr2 n vigoare la :0 de .ile de la data public2rii n
(onitorul %/icial al !omniei1 )artea #.
;2< )e aceea=i dat2 se abrog2 Legea contenciosului administrativ nr. 2535501
publicat2 n (onitorul %/icial al !omniei1 )artea #1 nr. 22 din 6 noiembrie
5501 cu modi/ic2rile ulterioare1 precum =i orice alte dispo.i4ii contrare.
#CIN
N#$%&
1" !eproducem mai Aos prevederile art. ## =i ### din Legea nr. 27232008 ;#M5<.
#M5
F"!T. ##
;< 'au.ele a/late pe rolul instan4elor la data intr2rii n vigoare a Legii nr.
55432004 vor continua s2 se Audece potrivit legii aplicabile n momentul sesi.2rii
instan4ei. )rin excep4ie1 punerea n executare a Bot2rrilor de/initive =i
irevocabile pronun4ate n temeiul Legii nr. 253550 =i neexecutate la data intr2rii
n vigoare a Legii nr. 55432004 se /ace n con/ormitate cu prevederile acesteia.
;2< *ispo.i4iile re/eritoare la excep4ia de nelegalitate =i la garan4iile
procesuale prev2.ute de Legea nr. 554320041 cu modi/ic2rile ulterioare1 se aplic2
=i cau.elor a/late pe rolul instan4elor la data intr2rii n vigoare a pre.entei legi.
Excep4ia de nelegalitate poate /i invocat2 =i pentru actele administrative
unilaterale emise anterior intr2rii n vigoare a Legii nr. 554320041 n /orma sa
ini4ial21 cau.ele de nelegalitate urmnd a /i anali.ate prin raportare la dispo.i4iile
legale n vigoare la momentul emiterii actului administrativ.F
#M5
F"!T. ###
Iot2rrile Audec2tore=ti pronun4ate n ba.a Legii nr. 554320041 r2mase
de/initive =i irevocabile /2r2 solu4ionarea pe /ond a excep4iei de nelegalitate1
care a /ost respins2 ca inadmisibil21 pot /orma obiectul unei cereri de revi.uire1
care se poate introduce n termen de : luni de la intrarea n vigoare a pre.entei
legi.F
#CIN
2" !eproducem mai Aos prevederile art. :7 alin. ;< din Legea nr. 6732007
;#M2<.
#M2
F"!T. :7
;< )rin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
554320041 cu modi/ic2rile ulterioare1 o deci.ie /avorabil2 persoanei interesate
este revocat2 sau modi/icat2 cnd1 n alte ca.uri dect cele men4ionate la art. :51
nu au /ost sau nu mai sunt ndeplinite una ori mai multe condi4ii prev2.ute
pentru emiterea acesteia.F
#CIN
3" !eproducem mai Aos prevederile art. :7 alin. ;7< =i ;< din Legea nr.
235571 republicat21 cu modi/ic2rile ulterioare.
#M13
F;7< %rdinul de inspec4ie va indica obiectul =i scopul inspec4iei1 stabile=te data
la care ncepe =i arat2 sanc4iunile prev2.ute la art. 50 =i 541 precum =i dreptul de
a ataca ordinul la 'urtea de "pel Jucure=ti1 ?ec4ia contencios administrativ =i
/iscal1 n termen de 5 .ile de la comunicare1 prin derogare de la Legea nr.
554320041 cu modi/ic2rile =i complet2rile ulterioare. Iot2rrea 'ur4ii de apel
este supus2 recursului1 care se declar2 n termen de 5 .ile de la comunicare.
#nstan4ele vor solu4iona cau.a de urgen42 =i cu prec2dere.F
#M17
F;< *eci.ia pre=edintelui 'onsiliului 'oncuren4ei cu privire la caracterul
proteAat al comunic2rii poate /i atacat2 n contencios administrativ la 'urtea de
"pel Jucure=ti1 n termen de 5 .ile de la comunicare1 prin derogare de la Legea
nr. 554320041 cu modi/ic2rile =i complet2rile ulterioare. Iot2rrea cur4ii de apel
este supus2 recursului1 care se declar2 n termen de 5 .ile de la comunicare.
#nstan4ele vor solu4iona cau.a de urgen42 =i cu prec2dere.F
#B
@@@@@@@@@@@@@@@