Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Transilvania Braov

Facultatea: Sociologie i Comunicare


Disciplina: Psihologie sociala
Titular curs: Lector univ. dr. Alina COMA
OBIECT DE STUDIU
!. O"iect de studiu
#. $si%ologia social& i domeniile 'nrudite
(. Scurt istoric
$recursori europeni
$si%osociologi americani
). Tendin*e actuale+ repere metodologice
Bibliografe
COMA, Alina. #--). Comunicarea nonverbal n conduita
simulat 'n .Sociologie rom/neasc&0, vol11, nr.), iarna #--), p.!--2!-3.
C45LC5A, Septimiu. #--!. Psihologie social. Bucureti, SS$A.
C45LC5A, Septimiu i 1LU6, $etru. #--(. Enciclopedie de
psihosociologie. Bucureti, 5ditura 5conomic&.
MOSCO71C1, Serge. !338. Psihologia social sau maina de
fabricat zei. 1ai, 5ditura $olirom.
9ADU, 1oan :coord;. !33). Psihologie social, Clu<2apoca,
5ditura 5=5.
1. Obiect de studiu
$si%ologia social& este interesat& de modul 'n care g/ndurile,
sentimentele i comportamentul unui individ sunt in>uen*ate de
pre?en*a actual&, imaginat& sau implicit& a altora.
Este un domeniu interdisciplinar de studiu al
interaciunilor pre!ente"trecute# reale"imaginare dintre
comportamentele umane $n conte%t social# precum &i a
re!ultatelor psihologice ale acestor interaciuni
'personalitatea# st(rile de spirit# mentalit(ile# repre!ent(rile
sociale# comportamentele colecti)e etc.*
$entru clari@carea o"iectului de studiu, pre?ent&m o anali?&
comparativ& a trei perspective de a"ordare a Aenomenelor psi%o2
sociale :S. Moscovici, !3BB;
Domeniul disciplinar $erspectiva de a"ordare a Aenomenelor
studiate
Psihologie Subiectul indi)idual 2 Obiectul
:ego, organism; :mediu, stimul;
Sociologie
Subiectul colecti) 2 Obiect social
:institu*ii, :criterii economice,
grupuri; sau nesocial
istorice etc.; :stimuli;

Psihologie social

Ca domeniu de cercetare tiin*i@c&, psi%ologia social& a 'nceput
cu teoreticienii europeni ai secolului al =1=2lea i 'nceputul secolului ==
:Tarde, DurC%eim, Len Bon, Freud; care au introdus conceptul de .spirit
colectiv0. Dn America, psi%ologia social& a Aost introdus& 'n !3-B, o dat&
cu pu"licarea a dou& lucr&ri Introduction to Social Psychology a
psi%ologului Eilliam McDOUFALL i Social Psychology a sociologului
5dGard 9OSS.
2
Obiect 2@?ic, social,
real, imaginar :comunicare, in>uen*&,
repre?ent&ri sociale;
Subiect
Subiect
indi)idual
colecti)
:ego;
$si%ologia social& american& a impus a"ordarea Aenomenelor
prin testarea eHperimental& a ipote?elor. Cercetarea s2a grupat, 'n
general, 'n <urul unor teorii i teme speci@ce. La 'nceputul secolului ==,
atitudinea Aa*& de grupurile etnice constituia o preocupare principal& a
psi%ologiei sociale :T%urstone, LiCert, Bogardus;. Dn <urul anilor IJ-,
studierea atitudinii s2a centrat pe sc%im"area atitudinal& :4ovland,
Fesc%"ac%, Kanis, McFuire;. La mi<locul secolului nostru, coala
gestaltist& a generat cercetarea asupra conAormismului :Asc%, S%eriA,
Sc%ac%ter;, dinamicii grupului i teoriei c/mpului :LeGin, LeigarniC;.
Disonan*a cognitiv& i "alan*a cognitiv& au devenit teme de interes
spre sA/ritul anilor IJ- :Festinger, 4eider, Osgood, eGcom";.
Be%aviorismul a in>uen*at cercetarea privind 'nv&*area S :stimul; M 9
:r&spuns; :4ovland, Miller, Dollard, Doo";, 'nv&*area social& :Bandura,
Misc%el, 9otter; i sc%im"ul social :NelleO, T%i"aut;. Dintre temele de
actualitate amintim: atri"uirea :4eider, NelleO, T%i"aud, 9eicCen,
7alins, DeC%amrs, Bem, Kones, is"ett, Lim"ardo;, supunerea Aa*& de
autoritate :Milgram;, a@lierea :Singer, Sc%ac%ter;, comportamentul de
a<utorare :Latane, DarleO;, Teoria rolului :Sar"in;, comportamentul
ur"an :Milgram; i psi%ologia mediului.
+. Psihologia social( &i domeniile $nrudite
$si%ologia social& este uneori conAundat& cu alte domenii de
cercetare. Dnainte de a merge mai departe, este important s& clari@c&m
prin ce anume se deose"ete psi%ologia social& de aceste domenii.
Totodat&, este important s& ilustr&m c/teva dintre modalit&*ile 'n care
o serie de pro"leme interesante i semni@cative pot @ a"ordate prin
corelarea interpret&rilor psi%osociologice i a celor oAerite de alte
domenii de investiga*ie a comportamentului individual.
$si%ologia social& i sociologia
Sociologii i psi%osociologii maniAest& un interes comun Aa*& de
multe pro"leme, precum discriminarea, violen*a, diAeren*ele culturale
sau Aamilia. Dup& cum am preci?at 'ns& mai devreme, sociologia tinde
a se Aocali?a la nivel grupal, pe c/nd psi%ologia social& vi?ea?& 'n
special nivelul individual al Aenomenelor studiate. De eHemplu, socio2
logii pot urm&ri atitudinile politice ale clasei salariale din 9om/nia, pe
c/nd psi%osociologii pot s& eHamine?e Aactorii speci@ci care 'i deter2
min& pe indivi?i s& preAere un anumit candidat politic altuia. Sociologii
pot @ interesa*i de importan*a social& i de valoarea educa*iei 'n lumea
contemporan&, pe c/nd psi%osociologii ar @ mai degra"& preocupa*i de
Aactorii care in>uen*ea?& Aavora"il sau neAavora"il re?ultatele colare
ale unui copil. Dn plus, sociologii studia?& de o"icei rela*ia dintre
comportamentele oamenilor i anumite varia"ile societale, precum
clasa social&, categoria proAesional&, nivelul veniturilor i al educa*iei
sau mediul de re?iden*&. Dn sc%im", psi%osociologii se orientea?& mai
cur/nd spre studiul rela*iei dintre comportamentele umane i anumi*i
Aactori varia"ili mai concre*i din mediul nemi<locit apropiat, precum
3
manipularea st&rilor emo*ionale ale individului :anHietate, "un&
dispo?i*ie, team&, provocare etc.; sau eHpunerea acestuia la anumite
modele particulare de comportament.
Dn sA/rit, dei eHist& destule eHcep*ii, de regul& psi%osociologii
au mult mai multe anse i posi"ilit&*i dec/t sociologii s& recurg& la
eHperimente, 'n care se manipulea?& 'n mod controlat anumite
varia"ile, determin/ndu2se eAectele acestei manipul&ri cu a<utorul unor
m&sur&tori precise M ceea ce sociologii cu greu pot reali?a A&r&
importante i riscante consecin*e la nivelul macrosocial :s& ne
reamintim ce a 'nsemnat .eHperimentul socialP na?ist sau marHist2
leninist 'n istoria contemporan&;. .Sociologii sunt oarecum Arustra*i de
incapacitatea lor de a Aace i altceva 'n aAar& de a o"serva, pur i
simplu, ceea ce se 'nt/mpl& i de a 'ncerca s& g%iceasc& motivul
pentru care se 'nt/mpl&. De o"icei, ei nu au posi"ilitatea de a aduce
modi@c&ri 'n Aunc*ionarea unei structuri sociale de mari dimensiuni 'n
scopul de a eHplora consecin*ele posi"ile. Cu alte cuvinte, sociologii nu
"ene@cia?& de o metod& eHperimental&, 'n sensul ei o"inuit.P
:5OsencC, 5OsencC, !333, p. 3;. Spre deose"ire de sociologi i de
astronomi, psi%osociologii au posi"ilitatea de a eHperimenta 'n voie. 5i
alc&tuiesc grupuri restr/nse de participan*i, intervin 'n activit&*ile
desA&urate de c&tre ei, put/nd c%iar s& decid& cine cu cine interac*i2
onea?& i 'n ce condi*ii.
$si%ologia social& i sim*ul comun
Dup& lectura unor lucr&ri de psi%osociologie, cititorul poate s&
eHclame c/teodat&: .Mare descoperireQ Asta o tiam i eu de mult.
Oricine putea s&2mi spun& acelai lucruP. Acest Aenomen de reg&sire a
ceva de mult tiut pune 'n discu*ie pro"lema deose"irii dintre
psi%ologia social& i sim*ul comun sau 'n*elepciunea popular&. De ce
ne2ar surprinde urm&toarele descoperiri ale psi%osociologieiR
Oamenii au tendin*a de a2i considera pe indivi?ii cu 'nA&*iare
@?ic atr&g&toare mai pu*in dota*i intelectual dec/t cei cu un @?ic
neatr&g&tor. $entru a sc%im"a pe termen lung comportamentul unui
om este necesar&, 'n preala"il, modi@carea atitudinilor sale. Oamenii
au tendin*a s& su"estime?e m&sura 'n care ceilal*i le 'mp&rt&esc
opiniile, atri"utele i comportamentul. Dn ma<oritatea ca?urilor, oamenii
care au oca?ia de a2i desc&rca tensiunea psi%ic& practic/nd un sport
violent sunt mai pu*in predispui s& comit& acte de agresiune
'mpotriva altor persoane. Contiin*a comun& pare s& eHplice multe
descoperiri psi%osociologice prin simpla anali?& a Aaptelor 'n lumina
"unului sim*. Tre"uie s& distingem 'ns& Aaptele de "un sim* i miturile
"unului sim*. Dac& ne g/ndim "ine, oric&rei maHime de "un sim* a
'n*elepciunii populare i se opune o alt& maHim&, la Ael de .s&n&toas&P.
Ce e mai adev&ratR C& .cine se aseam&n& se adun&P ori c& .opuii se
4
atragPR C& .unde2s doi puterea creteP sau c& .pruncul cu dou& moae
r&m/ne cu "uricul net&iatPR C& ."ine Aaci, "ine g&setiP sau c& .pe cine
nu lai s& moar&, nu te las& s& tr&ietiPR C& .cine cere nu piereP sau c&
.t&cerea e de aurPR C& .o"ra?nicul m&n/nc& pra?niculP sau .c& vor"a
dulce mult aducePR etc.
Spre deose"ire de sim*ul comun, psi%ologia social& utili?ea?&
metode tiin*i@ce pentru a2i testa ipote?ele i teoriile. Toate cele patru
.descopeririP mai sus men*ionate sunt Aalse. Dei pot @ invocate
destule ra*iuni de "un sim* pentru a crede c& @ecare dintre cele patru
enun*uri este adev&rat, studiile psi%osociologice conduc la re?ultate
contrare. 1at& de ce este imprudent s& ne "a?&m 'ntotdeauna numai pe
eviden*ele sim*ului comun i pe maHimele 'n*elepciunii populare M ceea
ce nu 'nseamn& c/tui de pu*in c& acestea ar @ lipsite de orice valoare
cognitiv&.
,. Scurt istoric
,.1. Precursori europeni
Emile DU-./EI0 '112131415*
DU9N451M este unul din Aondatorii sociologiei moderne i unul
dintre primii g/nditori europeni care a accentuat semni@ca*ia grupului
'n determinarea conduitei umane. 5l considera c& un agregat social
generea?& o unitate psi%ic& ce repre?int& mai mult dec/t suma p&r*ilor
componente.
6usta) 7eBO8 '1191314,1*
Cartea lui LeBon Psihologia mulimilor :!B3J; repre?int& o lucrare
clasic&. 5l considera grupul ca @ind guvernat de un spirit colectiv
maniAest caracteri?at printr2o in%i"are a intelectului, o intensi@care a
emo*iei, supunere la autoritate i o eHtrem& sugesti"ilitate.
Sigmund :-EUD '112;314,4*
Dn lucrarea Psihologia grupului i analiza eu!lui :!3#!; Freud
propune o eHplica*ie metapsi%ologic& pentru tipul de comportmanent
de grup descris de LeBon. Dn vi?iunea lui Freud, Aor*a care sus*ine
unitatea grupului este ataamentul pe care mem"rii grupului 'l simt
pentru conduc&torul lor. Mem"rii grupului 'i investesc li"ido2ul 'n
conduc&tor 'n Aelul 'n care pacientul 'l investete 'n terapeut. $rototipul
pentru acest tip de ataament "a?at pe li"ido 'l repre?int& rela*ia
Aamilial&. Tipic pentru constela*ia Aamiliei, copilul are sentimente
Ar&*eti Aa*& de ceilal*i mem"ri ai grupului. Conduc&torul este, 'n
sc%im", o"ligat s&2i trate?e pe to*i 'n mod egal, aa cum un general 'i
tratea?& pe solda*ii s&i. La Ael, ataamentul li"idinal i renun*area la eul
ra*ional, similar cu ce se 'nt/mpl& 'ntr2o rela*ie de dragoste eHcept/nd
componenta seHual&, eHplic& supunerea oar"& i comportamentul
ira*ional pe care le maniAest& grupurile. Kanis :!3B#; a denumit aceast&
atitudine group thin" :g/ndire de grup;.
5
Dn lucrarea #roup Psychology, Freud a@rma c& este di@cil s&
separi psi%ologia individual& de psi%ologia social&, pentru c&
idiogra@cul este prin natura sa legat de nomotetic 2 .'n via*a mintal& a
individului, altcineva este implicat invaria"il @e ca model, @e ca o"iect,
ca a<utor sau oponent0.
,.+. Primii psihosociologi americani
Psihologia <hormic(= a lui 0cDougall
Eilliam McDOUFALL i2a ela"orat concep*ia din domeniul
psi%ologiei sociale 'n <urul teoriei instinctelor. 5l considera c& at/t
comportamentul individual c/t i comportamentul de grup i?vor&sc din
tendin*ele 'nn&scute sau motenite i acestea sunt motivele oric&ror
g/nduri sau ac*iuni individuale sau colective. A devenit Aoarte popular
dup& ce a pu"licat Introduction in Social Psychology :!3-B;, acest tip
de a"ordare darGinist& a instinctelor pier?/nd teren dup& !3#-, 'n
concuren*& cu perspectiva "e%aviorist&, Aoarte apreciat& la acea
vreme.
>llport &i ?acilitarea social(
F.4. ALL$O9T a de?voltat conceptul de Aacilitare social& utili?at
pentru eHplicitarea eAectului de Aacilitare pe care ceilal*i mem"ri ai
grupului 'l au asupra unui individ. Un studiu anterior al lui Triplett
:!B38; arat& c&, a>at& 'n competi*ie, o persoan& reuete s& reali?e?e
o undi*& cu o vite?& mai mare dec/t dac& nu ar concura cu al*i indivi?i.
Allport a descoperit c& pentru sarcini de memorare, e.g. redarea
asocia*iilor de cuvinte, indivi?ii au perAorman*e mai "une atunci c/nd
se a>& 'n grup. Teoria Aacilit&rii sociale a lui Allport nu insist& asupra
ideii de spirit de grup sau comportament de mas&. Dn vi?iunea sa, ceea
ce un individ a dorit sau a sim*it c/nd a Aost singur, va dori sau sim*i i
'n grup, numai c& ampli@cat. AstAel, Aacilitarea social& accentuea?& mai
ales aportul cuiva 'ntr2o anumit& situa*ie. Acest Aapt a Aost redescoperit
de psi%ologii contemporani ai mediului.
La<onc :!3SJ; a postulat Aaptul c& pre?en*a altora ampli@c&
eAorturile competi*ionale. Dntr2unul din studiile sale a introdus o specie
de peti numit& "a"uti 'ntr2un acvariu 'n Aorm& de la"irint. Dntr2un alt
sutdiu a pus eHemplare din aceeai 'n recipiente diAerite pentru ca
petii s& poat& urm&ri cum 'noat& petii din aceeai specie. Acetia au
'notat mai "ine 'n pre?en*a .martorilor0. 5Hplica*ia lui La<onc const& 'n
aceea c& motiva*ia indivi?ilor crete 'n pre?en*a altora.
5Aectul Aacilit&rii sociale este modulat de sarcini. Dn ca?ul unor
comportamente rutiniere, "ine memorate sau 'nv&*ate, motiva*ia
individual& crete 'n pre?en*a altora. Dac& sarcina este 'ns& compleH&
i individul nu st&p/nete strategiile re?olutive respective, nu putem
vor"i despre Aacilitare social&, cu alte cuvinte, pre?en*a 'n grup a
individului nu2i sporete acestuia motiva*ia 'n plan individual. Mai mult
dec/t at/t, competi*ia crescut& va determina la nivelul su"iectului o
stare de anHietate interAerat& :interAering anHietO;.
6
9.Tendine actuale
a. E%pansiune
Din !3B-, de@ni*ia psi%ologiei sociale s2a eHtins asupra modului
'n care comportamentul individual este modelat de Aactori eHterni,
inclu?/ndu2i aici nu numai pe ceilal*i indivi?i, ci i Aactorii de mediu ca
starea vremii, ?gomotul, spa*iul @?ic, c%iar i Aactorii economici. Aceti
Aactori nonsociali care in>uen*ea?& comportamentul individual au
devenit 'n ultimele decenii su"iect predilect al studiilor din revistele de
psi%ologie social&.
b. Situaionism
$si%ologia social& are ast&?i o puternic& orientare situa*ionist&.
Comportamentele, c%iar i cunotin*ele noastre sunt puternic modelate
de varia"ile situa*ionale. $re?ent&m spre eHempli@care eHperimentul
asupra o"edien*ei organi?at la Universitatea Tale de c&tre StanleO
Milgram :!3SJ, !38);. $entru ),JU, participan*ilor li s2a cerut s& aplice
ocuri electrice puternice unor su"iec*i de eHperiment. 9e?ultatul a Aost
surprin?&tor 2 S(V din participan*ii la eHperiment au dat curs acestei
solicit&ri. Acest eHperiment devenit cele"ru a demonstrat Aaptul c&
oamenii reac*ionea?& ca r&spuns la Aactorii situa*ionali mai mult dec/t
la tendin*ele lor interioare care se dovedesc a @ un predictor
comportamental sla".
c. 0etode de cercetare
Din perspectiv& metodologic&, eHperimentul de la"orator
continu& s& @e coloana verte"ral& a psi%olgiei sociale. O anali?& a
articolelor din revistele de psi%ologie social& din anii IS-, I8- arat& c&
procentul studiilor "a?ate pe cercetarea de la"orator crete de la S8V
la 8)V :4ig"ee i cola". !3B#;. Cau?a acestei preAerin*e puternice a
psi%osociologilor o constituie gradul 'nalt al controlului asupra
varia"ilelor dependente, ceea ce Aace din eHperimentul de la"orator
.cea mai "un& metod& de a sta"ili dac& ceva anume cau?ea?& 'ntr2
adev&r altceva0 :Aronson i cola"., !33-;.
Dn compara*ie cu psi%ologii din alte specialit&*i, psi%osociologii
Aolosesc o larg& categorie de metode de cercetare: e%perimentul de
teren :TaCoos%ian i cola". !388;, cvasieHperimentele :cooC i
Camp"ell, !383;, obser)aia :Cros"O i cola", !3B-;, cercetarea
ar%ivelor, @ocul de rol :4aneO i cola"., !38(;, etnometodologia
:.violarea normelor0; i anc%etele pe "a?& de c%estionar, inter)iu sau
scale :9o"inson, S%aver i Erig%tsman, !33!;.
7
$si%ologia social& i psi%ologia personalit&*ii
At/t psi%ologia personalit&*ii, c/t i psi%ologia social& au ca
o"iect de investiga*ie ideile, sentimentele i comportamentele
indivi?ilor. Cu toate acestea, psi%ologia personalit&*ii 'ncearc& s&
'n*eleag& diAeren*ele interindividuale ce r&m/n relativ sta"ile 'ntr2o
diversitate de situa*ii, pe c/nd psi%ologia social& caut& s& eHplice
modul 'n care Aactorii sociali 'i aAectea?& pe cei mai mul*i dintre indivi?i,
n po$da diAeren*elor dintre personalit&*ile lor.
Cu alte cuvinte, psi%ologii sunt interesa*i de consisten*a perso2
nalit&*ii 'ntr2o varietate de situa*ii. 5i 'i pot pune 'ntre"area: .5ste
individul % o persoan& desc%is& i prietenoas& 'n aproape orice
situa*ieRP. $si%osociologii sunt interesa*i de modul 'n care diAerite
situa*ii generea?& comportamente diAerite. 5i se pot 'ntre"a: .Sunt
oamenii n general, oric/t de diAeri*i ca tip de personalitate, 'nclina*i s&
caute compania celorlal*i mai degra"& 'n situa*ii care provoac&
anHietate dec/t 'n situa*ii care 'i Aac s& se simt& relaHa*iRP
Totui, cele dou& discipline se completea?& Aoarte "ine una pe
cealalt&. De eHemplu, unii psi%osociologi cercetea?& modul 'n care
recep*ia unui feed!bac" negativ :un Aactor situa*ional; poate in>uen*a
sc&derea sau creterea nivelului de autoapreciere :self!esteem; M un
Aactor de diAeren*iere individual&. 1at& i alte pro"leme a>ate la
intersec*ia dintre psi%ologia personalit&*ii i psi%osociologie: .Au
oamenii tendin*a de a se sim*i atrai de personalit&*i opuseRP
.Urm&rirea eHcesiv& a programelor T7 determin& un comportament
antisocial mai accentuat la anumite categorii de copii dec/t la alteleRP
.C/nd e mai "ine pentru colectivul unei @rme s& ai"& un lider cu o
personalitate autoritar&, dominant&, i c/nd e preAera"il s& ai"& un
lider mai cooperant i mai apropiat de su"ordona*iRP
$si%ologia social& i psi%ologia clinic&
Mult& lume conAund& diAeritele ramuri ale psi%ologiei cu psi%iatria
sau cu psi%anali?a. $si%ologia clinic& 'ncearc& s& 'n*eleag& i s& trate?e
persoanele cu di@cult&*i i maladii psi%ice. $si%osociologii nu se
concentrea?& asupra tul"ur&rilor mentale+ mai degra"&, ei sunt
interesa*i de modalit&*ile tipice 'n care indivi?ii .normaliP g/ndesc,
simt, se comport& i se in>uen*ea?& unii pe ceilal*i.
5Hist&, cu toate acestea, multe aspecte 'n care psi%ologia clinic& i
psi%osociologia se intersectea?&. Am"ele, de eHemplu, se pot interesa
de modul 'n care se adaptea?& indivi?ii la st&rile de anHietate sau de
presiune psi%ic& 'n diAerite situa*ii sociale+ 'n ce Ael se deose"esc
8
Te%te
indivi?ii depresivi i cei non2depresivi su" aspectul modului 'n care
prelucrea?& inAorma*ia social&, 'i eHplic& motivele i cau?ele compor2
tamentului lor i interac*ionea?& cu ceilal*i+ cum pot @ a<utate sau,
dimpotriv&, r&nite persoanele cu tul"ur&ri psi%ice de eHpecta*iile celor2
lal*i Aa*& de aceste tul"ur&ri.
Dn Ta"elul !.! sunt ilustrate diAeren*ele de perspectiv& i meto2
dologie 'ntre psi%ologia social& i celelalte discipline la care ne2am
reAerit, 'n a"ordarea unei teme comune: comportamentul g%idat de
anumite pre<udec&*i.
Domeniul de
cercetare
Cum ar putea studia
pre<udec&*ile un cercet&tor din
domeniul respectiv
Sociologie Urm&rete modul 'n care s2au
modi@cat pre<udec&*ile
americanilor Aa*& de <apone?i
dup& cel de2al doilea r&?"oi
mondial sau pre<udec&*ile
rom/nilor Aa*& de *igani dup&
!3B3.
$si%ologie clinic& Testea?& diverse terapii pentru
indivi?ii cu personalit&*i
antisociale, care maniAest&
pre<udec&*i accentuate.
$si%ologia
personalit&*ii
5la"orea?& un c%estionar pentru
identi@carea "&r"a*ilor care au
pre<udec&*i puternice, moderate
sau nici un Ael de pre<udec&*i Aa*&
de Aemei.
$si%ologie social& Manipulea?& diAerite Aeluri de
contacte 'ntre mem"rii unor
grupuri diverse, i eHaminea?&
eAectul acestor manipul&ri
asupra intensit&*ii i tenacit&*ii
pre<udec&*ilor maniAestate.
Ta"elul !.! Studiul pre<udec&*ilor 'n cadrul diAeritelor discipline
sociale
9