Sunteți pe pagina 1din 11

Capitolul 3

Analiza procedeului optim de sudare


Procedeul optim de sudare pentru realizarea mbinrilor sudate l vom determina prin
metoda ELECTRE.
Notm cu S={S

!S
"
!S
#
!S
$
!S
%
!S
&
' procedeele de sudare care se pot aplica n acest caz.
S

=SE( S
"
=S)( S
#
=*+,( S
$
=*-,( S
%
=.+,( S
&
=S/0! unde1
SE= sudare manual cu electrozi nveli2i(
*+,= sudare n mediu de 3aze inerte cu electrod 4uzibil(
*-,= sudare n mediu de 3aze active cu electrod 4uzibil(
.+,= sudare n mediu de 3aze inerte cu electrod ne4uzibil(
S/0= sudare n baie de z3ur(
Pentru a se putea adopta decizia optim se ale3 urmtoarele criterii de apreciere! criterii
pe care le notm cu 51
5

=Calitate( 5
"
=Posibilitate de sudare( 5
#
=Productivitate(
5
$
=-utomatizare6*ecanizare( 5
%
=Costul procesului de sudare.
-cestor criterii li se ata7eaz ni7te coe4icien2i de importan21
8

=#( 8
"
="( 8
#
=( 8
$
=#( 8
%
=
Se ntocme7te tabelul1
9ariantele
proceselor de
sudare
Criterii
X1 X2 X3 X4 X5
S : ; $ # ;
S" < < ; ; &
S# = : : : =
S$ = : : : =
S% : = % # :
S% < # ; ; &
Pondere 8 # " #
Pentru a ob2ine decizia optim! calculm indicatorii de concordan2 7i discordan2.
+ndicatorul de concordan2 ntre dou variante S
3
7i S
>
se calculeaz cu rela2ia1
( )
+ + + = ? ... 6@
" m j S S
K K K K C
h g
Suma se 4ace dup acei indici A dup care1 hi gj
a a
.
C
@S!S"?
=6;=;! C
@S"!S?
=#B"BB#6;=;!<
C
@S!S#?
=#BB6;=;!% C
@S"!S#?
=#B"BB#6;=;!<
C
@S!S$?
=#BB6;=;!% C
@S"!S$?
=#B"BB#6;=;!<
C
@S!S%?
=#BB#B6;=;!: C
@S"!S%?
=#B"BB#6;=;!<
C
@S!S&?
=6;=;! C
@S"!S&?
=#B"BB#B6;=!;
C
@S#!S?
="BB#6;=;!& C
@S$!S?
="BB#6;=;!&
C
@S#!S"?
=6;=;! C
@S$!S"?
=6;=;!<
C
@S#!S$?
=#B"BB#B6;= C
@S$!S#?
=#B"BB#B6;=
C
@S#!S%?
="BB#6;=;!& C
@S$!S%?
="BB#6;=;!&
C
@S#!S&?
="B6;=;!# C
@S$!S&?
="B6;=;!#
C
@S%!S?
=#B"B#6;=;!: C
@S&!S?
=#B"B#6;=;!:
C
@S%!S"?
=6;=;! C
@S&!S"?
="B#B6;=;!&
C
@S%!S#?
=#B6;=;!$ C
@S&!S#?
=#B"B#6;=;!:
C
@S%!S$?
=#B6;=;!$ C
@S&!S$?
=#B"B#6;=;!:
C
@S%!S&?
=B6;=;!" C
@S&!S%?
=#B"B#6;=;!:
*atricea coe4icien2ilor de concordan2 este1
+ndicatorul de discordan2 ntre dou variante S
3
7i S
>
se calculeaz cu rela2ia1
( )
; =
h g
S S
D
! pentru a
>i
C a
3i
( A=Dm
maE. @a
>i
F a
3i
?6d.
*aEimul se calculeaz pentru acei indici A pentru care1 a
>i
Ga
3i
.
d= di4eren2a maEim ntre valorile a
iA
ale coloanelor A.
H
@S!S"?
==6:=;!:% H
@S"!S?
=$6:=;!% H
@S#!S?
= #6:=;!#=%
H
@S!S#?
=%6:=;!&"% H
@S"!S#?
=6:=;!"% H
@S#!S"?
=#6:=;!#=%
H
@S!S$?
=%6:=;!&"% H
@S"!S$?
=6:=;!"% H
@S#!S$?
=;6:=;
H
@S!S%?
=6:=;!"% H
@S"!S%?
="6:=;!"% H
@S#!S%?
=6:=;!"%
H
@S!S&?
==6:=;!:=% H
@S"!S&?
=;6:=; H
@S#!S&?
=;!"%
H
@S$!S?
=#6:=;!#=% H
@S%!S?
=#6:=;!#=% H
@S&!S?
==6:=;!:=%
H
@S$!S"?
=#6:=;!#=% H
@S%!S"?
==6:=;!:=% H
@S&!S"?
=&6:=;!=%
H
@S$!S#?
=;!:=; H
@S%!S#?
=%6:=;!&"% H
@S&!S#?
=%6:=;!&"%
H
@S$!S%?
=6:=;!"% H
@S%!S$?
=%6:=;!&"% H
@S&!S$?
=%6:=;!&"%
H
@S$!S&?
="6:=;!"% H
@S%!S&?
==6:=;!:=% H
@S&!S%?
=$6:=;!%
*atricea de discordan2 este1
In procedeu de sudare S
i
! surclaseaz alt procedeu de sudare S
J
dac1
( )
p C
k i
S S

!
7i
( )
q D
k i
S S

!
p!K= valori pra3 ! arbitrar alese! cuprinse ntre ; 7i .
-le3em1 p=;!$ 7i K=;!&.
Ln urma comparrii! se ob2in variantele1
@!%?(
@"!?(@"!#?(@"!$?(@"!%?(@"!&?(
@#!?(@#!$?(@#!%?(
@$!?(@$!#?(@$!%?(
@%!?
Se ntocme7te 3ra4ul urmtor1

"
#
$
%
&

Hin acest 3ra4 se observ c varianta S" surclaseaz toate celelalte variante. Heci aceast
variant corespunde procedeului optim 7i ea reprezint procedeul de sudare automat sub strat de
4luE.
Procedeul de sudare sub flux S) este mecanizat 1 atMt deplasarea arcului
electric in lun3ul rostului cMt 7i aducerea metalului de adaos *- n arcul electric realizMnduNse
cu mecanisme adecvate. +nterven2iile sudorului sunt 1 pornirea 7i oprirea sudurii ! men2inerea
parametrilor te>nolo3ici primari PT

la valorile prescrise 7i alte opera2ii : umplerea rezervorului


cu 4luE ! sc>imbarea bobinei de sMrm etc. ?
Hes47urarea proceselor de
sudare la S)
. arcul electric
". sMrma de sudare
#. metal de baz
$. baia de sudur
%. 4luE topit
&. strat de 4luE
=. acopermMnt de z3ur
:. custur
S
Rs
:
$
# %
vs
O
< Re
P
ve
"
- 9
<. tub de aducerea 4luEului
;. bobina cu sMrm de sudur
. rezervorul de 4luE
". contacte electrice
#. sursa de ener3ie electric
$. tablou de comand 7i control
Pornirea 7i oprirea sudurii cu procedeul S) se 4ace ori de cMte ori este posibil ! pe
plci terminale din acela7i material ! cu 3rosimi 7i cu acela7i rost ca la componentele ce
se sudeaz. Lun3imea lor Lpt trebuie s 4ie su4icient de mare pentru a stabiliza procesul
cMnd arcul electric trece la sudarea componentelor.
. componentele de sudat
". placi terminale
Ln mod obi7nuit Lpt = ;;D.";; mm. La sudurile puternic solicitate sNau de mare
importan2 n structur ! plcile terminale se ale3 mai lun3i ! pentru a eEtra3e din ele
epruvetele necesare ncercrilor ! respectiv se pstreaz drept !! martore P ale sudurii
componentelor.
HiriAarea procesului de sudare se e4ectueaz de sudor ! 4olosind tabloul de
comand 7i control pe care cruciorul pentru sudare S) l are. Pe acest tablou trebuie s
eEiste cel pu2in urmtoarele 1 ampermetrul - ! voltmetrul 9 ! 7i vitezometrul S pentru
controlul parametrilor te>nolo3ici primari PT1 reostatul destinat re3lrii vitezei sMrmei de
sudur 9e ! notat cu e 7i cu Rs ( butoanele de pornire Foprire P 7i O.
Avantajele procedeului S) sunt 1 custura este mai omo3en 7i mai uni4orm
decMt la alte procedee 4iindc interven2ia sudorului n proces este minim ( stropiri practic
nu eEist ! cantitatea de 4um de3aAat la sudare este minim ( 3radul de 4olosire al
metalului de adaos ,*- este 4oarte aproape de unitate ( la o bobin de sMrm se prind
numai cele dou capete.
" "

Lpt Lpt
Productivitatea este mare 4iindc rata depunerii -p este nalt 7i procedeul
mecanizat ! se pot 4olosi curen2i de sudare +s mult mai mari la acelea7i QQQQ de 4a2 de SE
4iindc +s parcur3e o por2iune mic din sMrma de sudur 7i 4iindc sudorul nu particip
e4ectiv.
Dezavantajele Sudarea S) se poate 4ace numai orizontal 7i la suduri de col2 7i
lateral ( se pot suda n mod e4icient numai suduri drepte 7i circulare ! a cror lun3ime
dep7e7te m ( productivitatea procedeului este mare mai ales la sudarea cu o trecere ( pe
custur rmMne z3ura ce trebuie ndeprtat ! ceea ce implic c>eltuieli suplimentare 7i
reduce e4icien2a sudurii n mai multe straturi.
!e sudeaz" o2eluri nalt aliate cu pu2in carbon 7i slab aliate ! unele o2eluri
inoEidabile 7i dintre materialele ne4eroase 1 nic>elul ! cuprul 7i aliaAe de tip *onel !
ndeosebi placarea automat cu band sub strat de 4luE.
!udarea celorlalte componente
Nr.
crt.

Criterii
Procedeu
Posibilit2i
de sudare
@E?
Calitatea
mbinrii
sudate
@E"?
Productivitatea
@E#?
Posibilit2i de
mecanizare si
automatizare
@E$?

SE
; = : "
" S) = = ; ;
# .+, ; < ; ;
$ *+, ; : < ;
%
MAG
; ; ; ;
& S/0 & % ; %
= SP ; < ; ;
:
Ki
$ & &
8
+
= ";
Se calculeaza coe4icientii de concordanta1
C@!"?=

+ +
ki
k k k # "
=
";
#
= ;!&%
C@"!?= ;!&% C@#!?= ;!:%
C@!#?=

+
ki
k k #
=
";
=
= ;!#%
C@"!#?= ;!#% C@#!"?= ;!:%
C@!$?=

+
ki
k k #
=
";
=
= ;!#%
C@"!$?= ;!#% C@#!$?=
C@!%?=

+
ki
k k #
=
";
=
= ;!#%
C@"!%?= ;!#% C@#!%?= ;!=
C@!&?=

+ +
ki
k k k # "
=
";
#
= ;!&%
C@"!&?= ;!#% C@#!&?=
C@!=?=

+
ki
k k #
=
";
=
= ;!#%
C@"!=?= ;!% C@#!=?= ;!:%
C@$!? = ;!:% C@%!? = ;!:% C@&!? = ;!#% C@=? = ;!:%
C@$!"? = ;!= C@%!"? = C@&!"? = ;!# C@=!"? = ;!:%
C@$!#? = ;!$ C@%!#? = C@&!#? = ;!# C@=!#? = ;!:%
C@$!%? = ;!$ C@%!%? = C@&!$? = ;!# C@=!$? = ;!:%
C@$!&? = ;!= C@%!&? = C@&!%? = ;!# C@=!%? = ;!:%
C@$!=? = ;!$ C@%!=? = C@&!=? = ;!$% C@=!&? =
Calculm coe4icientii de discordan21
H@!"? =
:
#
= ;!#: H@"!? =
:
"
= ;!"% H@#!? =
:
"
= ;!"% H@$!? =
:

= ;!#
H@!#? =
:
#
= ;!#:
H@"!#? = ;
H@#!"? =
:
"
= ;!"% H@$!"? =
:

= ;!#
H@!$? =
:
#
= ;!#: H@"!$? =
:

= ;!# H@#!$? =
:

= ;!#
H@$!#? = ;
H@!%? =
:
#
= ;!#:
H@"!%? = ; H@#!%? = ; H@$!%? = ;
H@!&? =
:
"
= ;!"% H@"!&? =
:

= ;!# H@#!&? =
:
#
= ;!#: H@$!&? =
:
#
= ;!#:
H@!=? =
:
&
= ;!=% H@"!=? =
:

= ;!# H@#!=? =
:
#
= ;!#: H@$!=? =
:
#
= ;!#:
H@%!? =
:
"
= ;!"% H@&!? =
:
"
= ;!"% H@=!? =
:
"
= ;!"%
H@%!"? =
:
"
= ;!"%
H@&!"? = ;
H@=!"? =
:
"
= ;!"%
H@%!#? =
:

= ;!#
H@&!#? = ; H@=!#? = ;
H@%!$? =
:

= ;!# H@&!$? =
:

= ;!# H@=!$? =
:

= ;!#
H@%!&? =
:
#
= ;!#:
H@&!%? = ; H@=!%? = ;
H@%!=? =
:

= ;!#
H@&!=? = ;
H@=!&? =
:
$
= ;!%
Se realizeaza 3ra4ul de ordonare al multimilor con4orm noilor limite1

#
$
5
4
3
2
1
Hin 3ra4 se observa ca procedeul optim este @%? adica sudarea prin
procedeul *-,.
%&'( !udarea in mediu protector de )az activ
Procedeul *-, @*etal -ctiv ,as? este un procedeu de sudare prin topire la
care arcul electric se 4ormeaza intre un electrod sarma si piesa de sudat! iar atmos4era
protectoare in care arde arcul electric este 4ormata dintrNun 3az activ insu4lat in zona de
sudare.
Procedeul *-+,! se poate utiliza in varianta mecanizata! automatizata sau
robotizata.
Sudarea se realizeaza in curent continuu! polaritatea inversa! sursa de sudare
avand caracteristica eEterna ri3ida. Controlul arcului electric la sudare se realizeaza
prin mecanismul de autore3lare @re3lare interna?! viteza de introducere a sarmei in baia
de metal lic>id 4iind constanta.
Procedeul are un inalt 3rad de universalitate atat sub aspectul materialelor de
baza sudabile cat si ca pozitie de sudare.
Procedeul se remarca printrNo rata mare a depunerii.
+n 4unctie de diametrul sarmei utilizate! rata depunerii poate aAun3e la circa
;J36> la o calitate su4icienta a imbinarii sudate.

;
R :
a
t &
a
$
d
e "
p
s
a ; ;; ";; #;; $;; %;;
RJ36>S +s R-S


Hependenta rata depunerii 4unctie de diametrul
sarmei si a curentului de sudare.
Procesul de sudare se caracterizeaza printrNun 3rad inalt de utilizare a
materialuui de adaos si cantitate redusa de 4um. Sudura nu este acoperita cu z3ura.
Procedeul ridica cerinte relativ scazute penru pre3atirea sudorului.
Procedeul o4era nsa o 4leEibilitate mai redusa decat sudarea cu electrozi
inveliti! pentru e4ectuarea sudurii 4iind necesar un spatiu de acces mai mare. +n acelasi
timp! distanta dintre pistoletul de sudare si sursa este limitata la valori de circa $ m! ea
putand 4i marita prin utilizarea unor sisteme speciale de antrenare a sarmei pana la cca
&m. ItilaAul de sudare este mai complicat si deci mai scump.
Procedeul prezinta o sensibilitate la de4ecte de le3atura la inceputul sudarii! ca
urmare a 4aptului ca avansul sarmei demareaza simultan cu inceperea procesului de
de3aAare a ener3iei. +n timpul procesului pot aparea improscari @stropi?.
Procedeul se poate utilza la sudarea unor piese cu 3rosimi de peste mm.
Tabelul "..". Homenii uzuale ale parametrilor de sudare la procedeul *+,
Parametrul Homeniul de valori
Hiametrul sMrmei RmmS ;.:D".$
Curentul de sudare R-S &;D%;;
Tensiunea arcului R9S ";D#;
9iteza de sudare Rcm6minS ";D%;
Hebitul de 3az Rl6minS :D";
Se pot suda orice 4el de materiale! dar de re3ula procedeul *+, se 4olose7te
pentru sudarea otelurilor aliate si a metalelor ne4eroase. Sarma de sudare se livreaz in
bobine la diametre standardizate! diametrele uzuale 4iind de ;.:( .;( ."( .&. Supra4ata
sarmei trebuie sa 4ie curata. Pentru imbunatatirea contactului electric sarma se poate
cupra.azul de protectie 4olosit la sudaea *, este un 3az inert @-r n combina2ie cu
CO"?.
+nsusirile c>imice ale 3azului de protectie in4luenteaza comportarea
metalur3ica a acestuia! precum si supra4ata sudurii.
O comparatie a e4ectelor 3azului de protectie asupra unor caracteristici ale
procesului de sudare si ale imbinarii sudate sunt indicate in tabelul urmtor 1
Caracteristica -r B T CO" -r B T O"
Patrunderea
Pozitia normala
Pozitia di4icila
/una
*ai si3ura cu cresterea
continutului de CO"
/una
Solicitarea termica a
arztorului
*ai mica cu cresterea
continutului de CO"
Lnalta
,rad de oEidare Creste cu con2inutul CO" Lnalta
Porozitate Scade cu con2inutul CO" )oarte sensibil
Stropiri Creste cu con2inutul CO" Nr. mic de stropi
U introdusa Creste cu con2inutul CO" Cea mai mica! viteza de
racire mare! pericol de
4isurare
Caract.
mecanice
bune /une
Posibilitatea
nc>iderii rostului
*ai buna cu scaderea
continutului CO"
/une
Tipul
trans4erului de material
prin arc
-rc scurt
-rc intermediar
Prin pulverizare
Prin impulsuri
idem