Sunteți pe pagina 1din 20

F o i a b e s e r i c e s c a s i s c o l a s t ic a .

Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alb'a-Julia


si Fagarasiu.
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni.
Abonamentele de cate 6 fl. v. a. pre anu se se adreseze Ii Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate
la tipografi' a seminariului gr. catolicu in Blasiu. | | la redactiuni.
Anul u I.
Bl a s i u 15 De c e mb r e 1887. Nr . 6.
Partea besericesca.
Do c ume nt e i s t o r i c e .
Ideile rel i gi ose al e lui Geor gi u Si ncai mai l amur i t u
se vedu di n epi st ol ' a lui de dat ul u Bud' a 28 Mar t i u
an. 1 8 0 4 ndr ept at a r asi cat r a nunt i ul u apost ol i cu
di n Vi en' a, de car e epi st ol a amu facut u ament i r e si
i n numer ul u 4 al u acest ei foi, si noi cr edemu c i n
espuner ea i dei l oru sale nemenea al t ul u nu pot e fi
mai compet ent e de- cat u i nsusi auct or ul u. Pe nt r u aceea
r epet i mu si aici, c facia de ideile profesat e de i nsu-si
Geor gi u Si ncai i n epi st ol ' a di n cest i une, nu pot e st
de locu aser t ul u ce obvi ne in di scur sul u de r ecept i une
alu fericitului A. Papi u I l ar i anu, in car e se d c e :
Ca Geor gi u Si ncai nu s' a i nt or su del a Rom' a spr e
a propaga uni r ea cu Rom' a Pa p e i " .
Da r ' di n epi s t of a acs t ' a se mai vede si aceea,
c Geor gi u Si ncai , cder ea sa di n di r ect or at u si-o
t i ene del a epi scopul u J oa nu Bobu
;
di n car e causa
si opi ni uni l e lui puci nu magul i t or i e facia de acest u
epi scopu s unt u usi or u de espl i cat u.
Epi s t ol ' a di n cest i une i n t ext ul u l at i nu est e
uvmat or i a :
Excellentissime ac Reverendissime Domine Nuntie Apos-
tolice! Domine, Domine Patrone mihi Granosissime,
Benignissime !
Anno 1775 Romae in Venerabili Collegio Urbano de
Propaganda Fi de qua alumnus existens, more solito memet
Jurament o obstrinxi, ut Sacram Congregationem de Propa-
ganda Fi de quotaunis de me meoque statu certiorem
reddam nec defui obligationi usquedum Gallica Revolutio
sese exereret.
Ab exordio autem ejusdem ad praesens usque tempus
nihil scribere sum ausus, summo veritus opere, ne scribens
sinistri cujuspiam nsimuler, quod nihilosecius evitare non
potui.
Ut ut enim pro mea pietate, incorruptis moribus,
intemerata Fide Catholica, sanisque principiis, quibus Romae
ita imbutus fui, ut non solum ibidem existens summam ab
omnibus laudem retulerim, et tam in Philosophia quam in
Theologia Doctor creari promeritus sim, veruni etiam in
Transylvaniam Patriam videlicet meam, Dioecesimque Foga-
rasiensem redux, ab iis nullo unquam tempore declinaverim,
|| sed pro obligatione et viribus meis in vinea Domini, qua
1 saecularis quidem (neque enim Episcopus ordinibus sacris
I : initiare me voluit) assidue semper laboraverim, ceti qui
! Catechismum valachicum, caeterosque Libros pro scholis
| valachicis primus ediiti, scholis quatuordecim annis (etiam
j sub antecessore Episcopo Gregorio Major) summo cum
' fructu praefui, easque visitando quaqua versus, et ubique
\ in tota Transylvania Catecheses feci, plebem in Dogmatibus
:
Fidei solidavi, quid quod, oppida etiam et Pagos integros
non paucos ad sinum S, Matris Ecclesiae reduxi: Super
! quibus a me factis et exantlatis a Generali Synodo Almae
i Dioeceseos Fogarasiensis habeo attestatimi, qaod quando-
cumque et coram quocumque producere possum.
\ Episcopus tamen Fogarasiensis Excellentissimus, Illus-
trissimus ac Reverendissimus Dominus Joannes Babb, quia
non illius asseclas sequutus sum, dum Episcopus creat us
; est, ideo anno 1794 non dubitavit se cum Vice-Comite
l quodam Comitgtus Albae Inferioris, nomine Alexandro
Gyujt, homi nej t aeret i co, se conjungere et in mei perniciem
conspirare, meque per hunc (quo nihil facilius id temporis
erat) Jacobinismi incusari tacere, unde sequutum, ut
insons licet . . . officio Directoratus scholarum injuste
privatus fuerim.
Innocentiam equidem meam anno 1795 coram Juri s-
dictionibus magni Principatus Transylvaniae, anno aut em
1796 coram Augustissimo Suae Maiestatis Caesareae Regiae
et Apostolicae Throno praesens abunde probavi, at que
innocens agnitus et declaratus fui, satisfactio tamen mihi
hodiedum nulla est data, sed qua nobilis ad viam Jur i s
relegatus sum, qua aut nunquam, aut sero nimis felicitabor.
Prael audat us eniin Domiims Episcopus, et praefatus
V. Comes Alexander Gyujto sunt nimium potentes nunimis,
quibus omnem mihi ad impetrandani Via Juri s Justitiam
aditimi praecluserunt, nee quicquam ultra sperare licet,
nisi Sacra Congregatio de Propaganda Fide Benigne dignata
fuerit, praepotenti sua a pud Augustam Aulam interpositione
efficere, ut causa mea (quum jam in via Juri s sit) in
Inclyta Tabula Regia Transylvanica quantocyus, et extra
seriem, quia causa talis est nat urae, assumatur.
Pro qua mei Gratiosa Recommendatione ad Sacram
Congregationem dum humillime supplico Excellentiae Vestrae,
eadem cum demissione supplico ut dignetur Eandern Sacram
Congregationem de eo etiam certam facere, quod ego post
tot fatalitates e Transylvania exire debuerim, meque Budam
sub alas Spectabilis Domini Martini Georgii Kovachicb
Senquiciensis Excelsae Camerae Regiae Hungarico Aulicae
Regest rant i s, viri eruditissimi, et qui 1764 Romae etiam
versabatur, recipere, qui qua Summus etiam Catholicus,
Sacram Excellentiae Vestrae Dext eram cum devotione exos-
culans, cum demissione supplicat Excellentiae Vestrae, ut,
quae mittit sua opera, data occasione non dedignetur
Eminentissimo, ac Reverendissimo Principi Sacrae Romanae
Ecclesiae Cardinali Domino Stephano Borgia Gratiose trans-
mitti demandare.
Sacras Excellentiae Vest rae manus dum filiali et
demisissima cum devotione exosculor, in profundissimo
venerationis cultu emorior
Excellentiae Vestrae
Budae die 28-a Martii 1804.
Se r vo r um e t c l i e nt um humi l l i mus :
Ge o r gi us Si nka i
de Eadem Transylvanus.
ed in realt il nunzio di Vienna scrisse una l et t era a
Propaganda per la recomandazione del Sinkai colla data
di 14 Apr. 1804.
Er ' i n ver si une r oma na :
Escelentissimule si Beverendissimule Domnu Nuniu
Apostolicii ! Domnule si Patronale preagratiosu si
preabunu !
La anulu 1775 fiindu la Rom' alumnu alu Cole-
giului Urbanu, conformu datenei de acolo am depusu
j urament ul u prescrisu adeca c in fiecare anu voiu incu-
noseinti S. Congregatiune de Propaganda Fi de despre
mine si starea mea, si neci nu m' am subtrasu dela acst' a
detorintia pana ce a eruptu revolutiunea francesa.
Dela inceputulu acelei revolutiuni pana adi n' am
cutezatu se scriu ceva, temendu-me de suspicionari, de ce
inse n' am scapatu.
Fiindu la Rom' a asia m' am deprinsu in pietate, in
moravuri bune, in credinti' a catolica si in principie sanetse,
c si acolo castigasemu aplausulu toturora, si am depusu
doctoratulu at at u din Filosofia catu si din teologia, si dela
aceste lucruri bune nu m' am abat ut u neci in patri' a mea,
in dieces' a Fagarasiului, ci din contra, desi c seculariu,
(cci episcopulu n' a voitu se me ordineze), in vertutea
detorint' ei si dupa poterile mele neincetatu am lucratu in
vine' a Domnului, am edatu catechismu romnescu si alte
crt i romnesci, 14 ani am fostu inspectoru preste scolele
romnesci din Transilvani' a (si sub episcopulu de mai inainte
Gregoriu Maioru) am catechisatu cu succesu indestulitoriu,
am intaritu pre poporu in dogmele credintiei, orasie si nu
pucine sate intregi am redusu la 8. Unire, despre cari fapte
si osteuele ale mele am atestaii dela Sinodulu generalu
alu diecesei gr.-cat. de Fagarasiu, ce ori candu si ori-carui
potu aret .
i : Episcopulu inse de Fagarasi u Escelentissimulu Illus-
! trissimulu si Reverendissimulu Domnu Joanu Bab, pent ru-c
n' am fostu de part i d' a lui, candu s'a facutu Episcopu,
I pent ru ace' a la anulu 1794 nu s'a indoitu a se cointielege
:| cu vice-comitele comitatului Albei-inferire cu Alesandru
j ! Gyujt cu unu omu ereticii si a conspira spre st ri carea
mea si prin elu se me insinu de Jacobi ni st u
x
), (decatu
; care lucru pre tempurile acele nemicu nu era mai usioru)
de unde apoi a urmaii, c eu desi nevinovaii pre
i nedreptu am fostu amovatu din oficiulu mieu de directoru
J prest e scole.
! Nevinovati' a mea la anulu 1795 destulu de lamuritu
| am demustratu naintea jurisdictiuniloru din Transilvani' a
| si la anulu 1796 naintea Maiestii Sale Imperatesci am
! fostu recunoscuii si dechiaratu de nevinovatu inse pana
| in diu' a de adi nu mi s'a datu neci o satisfacere, ci c a
j nobilu am fostu indrumatu la calea legei, de ce su neci
odat su forte tardiu me voiu mbucur a; cci mai in susu
laudatulu Domnu Episcopii si amentitulu vice-comite Ale-
sandru Gyujto suntu t are avui si prin banii loru 'mi-in-
chisera tote caile ca se mi se faca drept at e pre calea legei,
si nu mi-remane alta sperantia, decatu c S. Congregatiune
se binevoiesca a se i nt repune la curt ea Imperatsca, c
causa mea, (care acumu e pre calea legei) catu mai iute
si afora de ordine se se pert ract eze naintea tablei regesci
din Transilvani' a.
Candu prea umilitu me rogu de Escel ent i ' a Vost ra
c preagratiosu se binevoii a me recomend la Sacr' a
Congregatiune, totu odata Ve rogu se incunoscintiati Sacr' a
Congregatiune, c eu dupa t at e fatalitti am fostu constrinsu
se parasescu Transilvani' a si se me t ragu la Bud' a sub
aripele Spectatului Domnu Martinu Georgiu Kovachich
regi st rat oru la inalt' a Camera regesca ungursca, omu forte
eruditu, care la anulu 1764 si la Rom' a inca a fostu si
ca catolicu mare Ve srut a Santt' a drpta si prea umilitu
Ve rga, c operele sale, care le tramite se nu refusati a le
t rami t e Eminentissimului Principe Stefanu Borgia cardinalu.
Sarutandu-Ve santt' a drpt a si recomendatu gratieloru
inalte sum
Alu Escelentiei Vstre
Bud' a 28 Martiu 1804.
celu mai umilitu sierbu si clientu:
Georgiu Sinkai
de Sinc' a transilvanu.
Si intr'adeveru Nuntiulu din Vien'a a si scrisu epistola reco-
mendatoria in caus'a lui Sincai cu datulu de 14 Apriliu 1804.
Jubileulu sacerdotalii alu Papei Leonu XIII.
(Urmare).
Ci ne a cet i t u cat u de puci nu i st or i ' a beser i cei
cat ol i ce, t r ebue se r ecunosca, c aces t ' a soci et at e a
t r ecut u i n decur su de nouespr edi ece veacur i pr i n
nenumer at e pr i mej di e mar i . I n cont r a ei au conspi -
r a t u Judei i , pgni i , eret i ci i , Mus ul mani i , schi smat i ci i ,
i ncr edul i i si o mul i me de soci et i secr et e, car i au
at acat u cu vehement i a t ot e i nvet i at ur i l e si i nst i t ut i u-
') J a c o b i ni s mul u e r a o pa r t i da po l i t i c a r e pub l i c a na de pr e
t e mpul u r e vo l ut i une i fr a nc e s e , a c r e i pr i nc i pi e s 'a u fo s t u pr o pa ga t u
s i i n Unga r i a 'a pr i n a b a t e l e Ma r t i no vi c h.
FOFA BESERICESCA SI SCOLASTICA.
iiile ei, folosinduse spr e ni mi ci r ea ei de t ot u soiulu
de a r me : de pot er e, de sci i nt i a, de bani , de i nsi e-
l aci uni , de cal umni i , de i nt r i gi si mest esi ugi ri secr et e.
Acest u resboi u i nfernal u si-a aj unsu, asi a di cndu,
cul mea i n scri eri l e filosofiloru francezi din veacul u
t r ecut u, cari nu si -au pr eget at u a pngr i t ot u ce est e
snt u si pr et i osu in ochii meni l or u. Da r ' pr e t ot i
acet i scr i i t or i , car i s' au ni sui t u a s ur pa t emel i el e
rel i gi unei cu unu zelu demnu de o causa mai buna,
i-a i nt r ecut u pr e depar t e pat r i ar chul u necr edi nt i osi l or u
Vol t ai r e, carel e i n scri eri l e sale filosofice, i st ori ce si
poet i ce s' a folositu de t ot e ar mel e sci i nt i ei , si chi ar '
si de sar casmu si de mi nci una spr e a pot d l ovi -
t u r a de mor t e cat ol i ci smul ui si pot er ei papal e. At a t u
s' a i ncr edi ut u elu iu farmecul u scr i er i l or u sal e, i n
cat u cuget a, c dupa unu veacu necr edi nt i ' a va t r ebui
se-si serbeze t ri umful u seu i nfernal u pr e rui nel e bese-
ri cei ni mi ci t e.
I nsa t ocmai cont r ar i ul u s' a i nt empl at u !
Unu veacu s' a scur su dej a, si pr e Scaunul u
Snt ul ui Pe t r u vedemu si edi endu o figura august a,
car e guber nza beser i c' a cat ol i ca sub numel e de Leonu
alu XI I I , r ever s ndu as upr ' a Papat ul ui o l umi na
at at u de spl endi da, i n cat u c se me espr i mu cu
cuvi nt el e unui i l ust r u Epi s c opu: Pa pa t ul u ar e as t adi
i nr i ur i r e nu numai i n cest i uni l e rel i gi se, dar ' chi ar '
si in cele soci al e, si i n domeni ul u i nsusi ahi pol i t i cei ,
asi a c mi j l oci rea lui nu numai c e pr i mi t a c unu
folosu, dar ' e si cer ut a de cei mai vest i t i omeni de
st t u ai t ei npul ui nos t r u" . !
I n 31 Decembr e a. c. st . n. se i mpl i nescu 50
de ani , de candi i t i ner ul u di aconu J oachi mu Pecci , ;
car e ast adi ocupa Scaunul u Snt ul ui Pet r u, a fostu !
chi r ot oni t u de pr eot u i n capel ' a pr i vat a a Car di nal ul ui
Car ol u Odescal chi . Pr es t e 2 0 0 mi l i one de cr edi n-
t i osi , i ncepndu del a negri i Africei pana la l ocui -
t or i i cei mai ci vi l i sat i di n cet i l e capi t al e al e Eur opei ,
del a past or i ul u, car e se acoper e cu pei l e t ur mei sal e, ;
pana la celu mai i l ust r u ma gna t u, car e se i mbr aca j
in met as e si catifea, del a si mpl ul u cul t i vat or i u de
pamnt u pa na l a celu mai er udi t u ba r ba t u, care-si [
pet r ece dilele i n cabi net ul u seu cufundat u i n s cr ut r i
sci ent i t ce, t ot i se gr abescu a-si aduce cu ocasi unea
dilei de 31 Decembr e t r i but ul u l or u de vener at i une, j
i ubi r e si al i pi r e cat r a capul u beseri cei cat ol i ce. Pa n a j
si i mper at i pot er ni ci nu-si pr eget a a Iu pa r t e Ia !
acst ' a s er bat r e i mpos ant a, er ' o i mper at s a car e ne |
st apanesce a t a t u i n pot er ea dr ept ur i l or u, cat u si a ;
vi r t ut i l or u sale r a r e , a pr egat i t u chi ar ' cu mani l e ei !
del i cat e unu dar u pr et i osu cu car e voi esce se faca o
mngi er e deosebi t a Pr i nt el ui t ot ur or u cr est i ni l or u.
Acs t ' a mani f est at i une de i ubi r e si s upuner e
cat r a Capul u beseri cei cat ol i ce nu ar e seamenu pr e
l ume. Deschi de i i s t or i ' a t ot ur or u popor el or u, cet i i
vi at i ' a t ot ur or u i mper at i l o si regi l oru, si nu vet i
I afla ni cai r i , c sut e de mi l i ne de omeni de pr e t ot a
!
| supr af aci ' a pament ul ui , deosebi i i n l i mba, cul t ur a,
i | aspi r at i uni si i nt er ese, se se fi uni t u in cuget e si i n
smt i r i spr e a ser ba vr e unu eveni ment u ori cat u de
i mpor t an i i di n vi at i ' a acel oru regi si i mper at i .
In mi di l ocul u el ement el or u t eri bi l e de di sol ut i une,
cari si-au cast i gat u o i nr i ur i nt i a at at u de i nfri cosi at a
!
! as upr a soci et at i l oru moder ne, si au pr ef acut u i n pul ber e
; o mul i me de si st eme filosofice si de i nst i t ut i uni r el i -
I gi ose, sociale si pol i t i ce, uni t at ea de spi r i t u si de
i ani ma, ce se mani f est za i nt r e t ot i cat ol i ci i de pr e
;! pament u cu ocasi unea Jubi l eul ui sacer dot al u alu Sant i ei
I Sal e Leonu ahi XI I I , est e o dovada ecl at ant a, c acel e
!; el ement e dest r uct i ve nu au pot ut u sl abi vi t al i t at ea
!| beseri cei cat ol i ce si a i nst i t ut i uni l or u ei gr andi se, si
c mai cur ndu ori mai t ar di t i acs t ' a beser i ca va
j ved i nmor mnt ar ea acel or ' a, car i pl i ni de i nganf ar e
I au pr or oci t u mor t ea ei.
I Smt i mu o adever at a bucur i a i n ani m' a ns t r a,
j j candi i vedemu, c si Romani i greco-cat ol i ci cal ca pr e
ur m' a cel oru-al al t e popor e eul t e di n Eur op' a , pr e ga -
j . t i ndu- se a ser ba in diferite chi pur i Jubi l eul u s acer -
dot al u ahi Sant i ei Sal e Leonu al u XI I I . Pr i n acs t ' a
; fapt a l udabi l a ei nu numai ar et a, c vener za i n
per s n' a augus t a a Pont i fi cel ui Roma nu pr e Capul u
beseri cei vedi ut e si pr e Locut i enat or i ul u Domnul ui
nost r u Isusu Chr i st osu i n i mper at i ' a domnedi eesca de
! pr e pament u, dar ' t ot u odat a i ndepl i nescu si unu act u
i j de r ecunosci nt i a cat r a Leonu al u XI I I . , car e nut r esce
j; i n ani m' a sa ma r e o afec i une deosebi t a pent r u popo-
l i r ul u r omanes cu, si car e ur mar es ce cu at en i une par i n-
!| t i sca t ot e pr ogr esel e, ce le facemu, si nu i nt r el as a
I ni ci o ocasi une spr e a cont r i bui i n modu di r ect u ori
! i ndi r ect u la nflorirea beseri cei gr eco- cat ol i ce si a
i nst i t ut i uni l or u ei cul t ur al e,
i Da r ' nici nu cr edemu, c se va afla vr e unu
;! Roma nu r esonabi l u car e se nu apr obe par t i ci par ea
j | beser i r ei r omanesci l a acs t ' a s er bat r e uni ver sal a,
[ c-ci ori ce omu, car e ar e semt i ement u de vener at i une
! si pi et at e faca de br ba i i mar i , t r ebue se se bucur e,
candu vede pr e Romangr ecj L- cat ol i ci mani f est ndu- si
acest u semt i ement u . " d e v e n e r a t i u n e si i ubi r e c a t r a
i mar el e ba r ba t u Leonu al u XI I I . , car e i nt r ' unes ce cele
! mai frumose cal i t i : o i nt el i gi nt i a emi nent a, unu
! t al ent u es t r aor di nar i u i mbogat i t u cu vast e cunosci nt i e
I sacr e si profane, o i ni ma nobi l a ce se scie a ve nt
; spr e cele mai cur at e i deal ur i , o j udecat a ager a l i psi t a
i de pat i r ne, unu zelu f er bi nt e pent r u gl or i ' a fiintiei
s upr eme, pent r u mr i r ea beseri cei si mnt ui r ea sufle-
t el or u, o act i vi t at e neobosi t a sacri fi cat a numai pent r u
bi nel e umani t at ei .
Pont i fi cel e, car e a r e s t a ur a t u filosofi'a desf asi u-
r a t a i n scri eri l e neper i t r i e a cel oru mai ma r i a p e -
11*
r at or i ai cr et i ni smul ui , si astu-feliu a r est abi l i t u
a r moni ' a i nt r e post ul at el e r at i unei nat ur al e si dr ept u-
ri l e r evel at i unei ]>ositive; Pontificele, car e in enci -
clicile sale admi r at e chi ar ' si de necat ol i ci a eomba-
t ut u pr e inimicii cr et i ni smul ui si ai soci et at ei si a
l umi nat u cu l umi n' a r at i unei cret i ne t ot e cest i uni l e,
ce ast adi agi t eza omeni mea; Pontificele, a cr ui voce
auct or i t at i va a r es unat u pana si la ur echi l e acel or a,
car i sunt u chi amat i a conduce dest i nel e popor el or u,
si l i -a ar et at u cal ea, ce t r ebue se o ur meze, pent r u c
i u soci et at ea civila se se i nt r oduc or di nea, pacea si
egal ' a i udr e pt a t r e ; Pontificele, car e l ucr a cu o i nt i e-
l ept i une r a r a si unu t act u admi r abi l u pent r u pacea
Eur ope i si uni r ea t ot ur or u cr est i ni l or u, t r ebue se
s t er nes ca vener at i une i n ori ce omu, car e mai ar e o
schi ut ei a de i ubi r e pent r u r el i gi unea cr et i na, si mai
semt e pal pi t r i l e ani mei sale pent r u feri ci rea popo-
r ul ui , di n car e face par t e.
Deca Romani i gr eco- cat ol i ci ar u fi st t u ne-
mi ca i in faci ' a Jubi l eul ui sacer dot al u al u Sant i ei
Sal e Leonu al u XI I I , ar u fi dovedi t u, ca ei nu au
i ni ma se semt i esca ceea-ce semt e par t ea cea mai
ma r e si mai nobi l a di n l umea ci vi l i sat a.
(Va ur ma ). Dr. A. Bunea.
Co nfe r i nt i e l e pa s t o r a l e .
de Dr . J o a nu Po pu.
A dou' a i nt r ebar e e s t e : ce feliu de mat er i a,
car i obi ect e au se fie t r a c t a t e i n conferi nt i el e past or al e ?
Vor bi ndu mai susu despr e scopul u, ce est e a se r eal i s
pr i n conferi nt i el e preot i esci , am ar et at u i ndi r ect e si
mat er i el e t r act aude, obi ect el e ce vor u fi a se l u i n
de s ba t e r e ; am disu anumi t u, ca in si pr i n acest e con-
feri nt i e se cul t i va unu el ement u t r i pl u: el ement ul u
ascet i cu, el ement ul u sci ent i fi cu-cul t ural u si el ement ul u
pas t or al u, pr act i cu, i n ur ma r e t r ebue, ca si l ucr r i l e
conferi nt i el oru se se i nver t a i n j ur ul aces t or a t r ei
punct e, t r ebue, ca acea se se faca, di scut e si del i bereze,
pr i n ce se pr omoveza pi et at ea si r el i gi osi t at ea, cul t ur ' a
scientifica si ps t or i r ea suUeteloru. I n speci al u i ns e :
a) Cul t i var ea el ement ul ui ascet i cu se pot e ob i ne
pr i u r ogat i uni comune, medi t at i uni , exhor t at i uni , cele-
br a r e a s. l i t urgi i s. a. Regul ament ul u nost r u di spune
l a pt . 5, c fie-care adunar e se se i ncepa cu s. Li t ur gi a
cel ebr at a de cat r a pr eot i mea adunat a, l a pt . 12, c
i n t ot udeun' a se se mar t ur i s es ca t ot i pr eo i i l a con-
fesi onari ul u al esu si not i fi cat u Or di nar i at ul ui , er ' l a
pt . 14 se admoni eza, c in t ot e agendel e se dovedesca
pi et at e si gr avi t at e, c astufeliu conferi nt i el e se ser vesca
s pr e edificarea popor ul ui di n par ochi ' a unde se t i ene
a d u n a r e a ; si in ur ma l a pt . 8, c se se sfat uesca
i n fie-care conferi nt i a si despr e pr ogr es ar ea pr opr i a
i n ver t ut i l e pr eot i es ci ".
. . Luat ' am pr e Levi t i " , dice Domnul u, c se- mi
: ser vesca pent r u Israi l u . . . . si se se roge pent r u dens i i ".
' Si deca Levi t i i aveau acest a dat or i nt i a, cu a t a t u mai
ver t osu dat or i sunt u preo i i legei noue c se se roge
|
:
pent r u popor ul u l oru. Pr eot ul u ca omul u lui Domnedi eu
si servul u beseri cei ar e se se roge pent r u si ne, pe nt r u-
:
: c se se sant i esca, si se se i nvr edui cesea de aj ut or i ul u
;! cerescu i nt r u i mpl i ni r ea funct i uni l oru pr eot i esci si
j
:
pa s t or a l e ; r ogat i unea est e el ement ul u vi et i ei s' al e s pi -
' I r i t ual e si de pr e zelulu si i ubi r ea cat r a r ogat i une se
] pot e cunosce deca est e ori nu vr edni cu de r es pl at a.
j : Beser i c' a i nse poftesce del a densul u, c se se r oge
' cu deosebi r e pent r u credi nci oi i sei. Pr eot ul u est e
mi dl l oci t ori ul u i nt r e Domnedi eu si popor u, de ace' a
dat or i u est e c i n numel e lui si pent r u densul u se
aduc Domnul ui j e r t f a de l auda si mul t i umi t a, se
i mpl or e dar ul u si bi necuvent ar ea ceresca, c cei buni
se r e ma na st at or ni ci i n cal ea ver t ut i ei , cei pecat osi
se se i nt or ca si se fie vii. Es t e in ur ma r e r ogat i unea
nunumai de l i psa pent r u pr eot u c at ar e, ci est e dens ' a
t ot u- odat a si o s t r ens a dat or i nt i a car e r esul t a di n
r epor t ul u, di n l egat ur ' a i nt i ma ce esi st a i nt r e popor ul u
credi nci osu si Pas t or i ul u seu. Pr e c um est e r ogat i unea,
nt ocmai est e si meditatiunea di l ni ca unu midlocu de
cpet eni a, c pr eot ul u se p t r und t ot u mai a dunc u
in spi ri t ul u der egat or i ei sal e, c umbl andu pr e cal ea
vi et i ei spi r i t ual e se pr opasi esca t ot u mai mul t u i n
per f ec i unea mor al a. Caci cu nepot i nt i a est e, c
medi t andu elu pr est e vi et i ' a si mor t ea lui I susu Chr i s -
t osu, pr est e bi nefaceri l e pr i mi t e del a Domnedi eu, pr es t e
ver t ut i l e si vi et i a sant i l or u s. a. se nu se st r nesca
i n densul u dor ul u si se nu semt i esca i n si ne t ot u-
odat a si t a r i ' a de a se apr opi a cu vi et i a, cuget el e
si efectele sale de i deal ul u perfect i unei cr et i ne. Pr i n
medi t at i une i nvet i a pr eot ul u asi scrut consciinti'a,
a se esami n pr e sine si a aj unge l a cunosci nt i ' a de
si ne, si apoi desvel i ndu-se i nai nt ea ochi l oru sei i nt er nul u
lui nu i nt ar di a a se curai ele macul'a pecatului pe nt r u-
c i mpecat u pr e deplinii cu Domnedi eu se pasi esca
cu consci i nt i ' a l i ni sci t a l a al t ar i ul u Domnul ui .
De t ot e acest e mi di l oce pot e si t r ebue se se
folosesca fie car e pr eot u, deca t i ene la demni t at ea
s' a si a st at ul ui , cr ui a apar t i ene, deca nu voi esce
se fie consi der at u dr ept u de unu si mbr i asi u, car e vede
si pr et i uesce in der egat or i ' a sa numai unu si mpl u
i svor u de casci gu seau unu modu de a-si as ecur
esi st i nt i ' a, fora se-lu i nt er eseze mai de apr ope s a nt ' a
causa a beseri cei , a crei l egat u seau t r ami s u est e.
Conferi nt i el e preot i esci s unt u chi emat e c se fie
i n o pr i vi nt i a eserci t i a spi r i t ual e pent r u pr eot i mea
t r act ual a, si deca nu a r ' fi cu pot i nt i a, c obi ect i ve
si in t ot a f or m' a se se t r act eze o anumi t a ma t e r i a
ascet i ca, cea ce de al t u- cumu fort e a r ' fi de
dor i t u, l a t ot u casul u i nse est e de l i psa, c i nai nt e
de mr t ur i s i r e r espect i ve de cel ebr ar ea snt ei Li t ur gi i
se se t i ena o exhor t at i une despr e det or i nt i el e preot i esci
in gener e, si cu deosebi re despr e dat or i nt i ' a de a
i nai nt in perfec i unea mor al a pr i n i nt r ebui nt i ar ea !
cont i nua a mi d l ocel oru mai susu i ndi cat e. De si ne :
se i nt i el ege, c o at ar e exhor t at i une, pent r u ca se
pot a fi o ndr ept ar e, o admoni ar e seau ani mar e fra- I
t i esca, ar e se se t i ena in spi r i t ul u i ubi rei si a r es- j |
pect ul ui r eci pr ocu, cu car e dat or i sunt u preo i i i nt r e ;|
sine c r amur i l e unei si acel ei a-si t r upi ne hi er ar chi ce. ||
Exer ci t i al e spi r i t ual e, religiose se nu se faca numai l i
mecani ce, ci cu devo i une si pi et at e, caci numai asi a |
vor u pot preo i i aduna i servi unul u al t ui a de esempl u j
de i rni t at u, si deca a r ' fi vor b' a, c di scut andu- se
as upr a pr ogr esar ei pr eot i mei in ver t ut i l e pr eot i esci ,
se se i nl at ur e unel e abusur i si supl i nsca nescar i
neaj unse seau scder i , si acs t ' a pent r u sust i ener ea
decorul ui st at ul ui preot i escu, de l i psa est e, c se se
pr ocda cu mul t a pr udi nt i a, cu zelu mat ur u si i n
spi r i t ul u car i t at ei f r at er ne.
Pent r u- c conferi nt i el e acst e se servsca si pent r u
edificarea popor ul ui r espect i vei par ochi i de l i psa est e,
c s. Li t ur gi a se se cel ebreze cu pomp' a si sol em-
ni t at ea posi bi l a, r ' sub dens ' a se se t i ena de cat r a
unul u di nt r e preo i i st r i ni o conci une pot r i vi t a cu
i ns emnat at ea act ul ui si cu i ndi gent i el e sufletesci a
par ochi ani l or u.
Pr edi cel e t i enut e i n o par ochi a or e- car e de c a t r a
unu pr eot u s t r ai nu s unt u fort e adese ori de i nfl ui nt i ' a
cea mai bi nef acat or i a ; caci sunt u comune at at u de
i nr eut at i t e si in car i seau i ncui bat u t ot e foradel egi l e
pr e a t t a mes ur a, i n cat u pr eot ul ui r espect i vu i est e
apr ope cu nepot i nt i a, c se pot a aduce l a cal e ceva
i nbunat at i r e de Domne a j ut a ; vi ne i nse unu al t u
pr eot u s t r ai nu si t r act za in o pr edi ca acomodat si
t i enut a cu nsufleire despr e i ni mi ci t i ' a si r eut at ea
vi t i el oru domi nant e, ar et andu s t r i cat i unea, ce o causza
pent r u t empu si et er ni t at e, se descpt a pa na si anemel e
cele mai i npet r i t e di n amor t i al a si se pune i nceput ul u
unei noue vi e i i n acea comuna, er ' pr e t emel i ' a pus a
pot e apoi si pr eot ul u pr opr i u se cl adsca cu mai mul t a
us i ur at at e. Dei n acest u mot i vu est e de gr i gi t u, c
pr edi c' a se nu r e ma na ni ce odat afora, r ' dens ' a
se fie l ucr at a cu t ot a di l i gi nt ' a ; de acea si di spune
Regul ament ul u nos t r u la pt . 5 se se t i ena
pr edi ca pr i n pr eot ul u alesu de cat r a conf er i nt i ' a pr e-
mer gat or i a, avendu conf er i nt i ' a de a al ege conci o-
nat or i u pent r u cor f er i nt i ' a veni t or i a si a-i desemna si
t em' a de conci une si a se i ngr i gi , c la casu de i n-
pedecar e se fie ci ne se-lu supl i nsca, c pr edi c' a se
nu r e ma na ni ce oda t " . At a t u l a des emnar ea con-
ci onat or el ui , cat u si l a det er mi nar ea mat er i ei de pr edi ca
se se li i n consi der ar e pr i nci pi ul u pas t or al u espusu
mai SUSU. (Va ur ma ).
Di n vi eti ti pastorala,
ndr umr i pe nt r u pa s t o r i i s ufl e t e s c i .
dupa Dr. A. Ke r s c h b a u m e r
de Ti t u Budu.
Focul u c se a r da debue se faca par a, ast u-fel i u
a n i ma pr eot ul ui nu pot e cupr i nde j er t f i r ea de sene
i ubi r ea cea cur at a dca nu va fi pr edomni t a de zelu.
Zel ul u adever at u e i ubi r ea cea adever at a, la c a r e
ne i nvt i a s. apost ol u Pavel u. Pr eot ul u fra acs t ' a
i ubi r e nu e capace de pst or i r e sufletsca. Zel ul u
celu adever at u face mi nuni . S. apost ol u J oa nu c se
mant us ca sufletulu unui l ot ru cu per i cl i t ar ea vi et i ei
sale s"a dusu i nt r e hot i si nu s' a depr t a i i di nt r e
deusi i pa na nu si-a aj unsu scopul u.
S. apost ol u Pavel u a suferi t u pr e uscat u si pr e
apa numai si numai c se dobandsca cat u mai mul t e
suflete pent r u Chr i st osu. Ce au facut u sant i i par ent i
ur mt or i i sant i l or u apost ol i ? ! . . . .
E de l i psa dar a zel ul u, i nse si zel ul u ar e hot a-
rel e sal e ; c celu ce se l asa a fi r api t u de zel ul u
seu, adeseor i cade i n gr esi l a.
Lemnel e mul t e st i ngu focul u.
Es t e zelu adever at u apost ol i ci i si est e zelu falsu.
E falsu zel ul u car e cr ca numai folosulu seu.
Amu pr edi cat u t ot u deaun' a, am fostu a c ur a t u i nt r u
t ot e, si t ot ui n' a m dobandi t u beneficiu mai bunu.
E falsu si zel ul u ambi t i unei , cci i ubi r ea nu e
ambi t i osa.
E falsu zel ul u pr ea ma r e si f r a i ubi r e car e
cere focii si fieru di n ceri u.
Unu predi cat omi a di su : In i adu cu t ot i pr o-
t est an i i ! " si cu acs t ' a a s par i at u pr e ascul t t or i i
sei , de si pr edi c' a i-a fostu buna. I ubi r ea nu j udeca
pr e neni e.
Fal s u e zel ul u car e ar de c foculu celu de pai a
si se st i nge i ut e. In ur ma falsu e zel ul u fari sai cu,
car e i nai nt ea al t or a se a r a t a cu pi et at e si cu r i gor e.
Cut ar e pr eot u t ot u deauua se pr es ent a in publ i cu
cu r ever enda di cundu: debue se t i enemu di s ci pl i n' a",
si acel u pr eot u n' a ser vi t neci candu neci o ut r eni a
si neci o vecer ni a.
Zel ul ui se opune t epr ea, neps ar ea.
Ai evea e demnu de compat i mi t u acelu past or i u sufle-
t escu car e t al i t er - qual i t er le i spr avesce t ot e, i nse c se
nu ai ba nepl cer i si se pot a t r ai in pace omi t e si
mpl i ni r ea dat or i nt i el or u sal e cel oru mai s ant e.
I n cut ar e comuna numer ul u pr unci l or u nel egi ui i
a pes t r ecut u numer ul u cel oru l egi ui i , si pr eot ul ui
ni ce c i-a pa s a t u de acs t ' a.
I nt r ' o scol a domnea di sor di nea cea mai ma r e si
par ochul u nici c s' a ui t at u l a scla, da r ' s' a s uper at u
forte c Or di nar i at ul u nu i-a r espunsu i ndat a l a o
r ogar e a sa.
Acest ea sunt u act e de neps ar e condemnavei a. j j
Pr eot ul u r eu ar e par t i d' a s' a pr e cei rei , dar ' |
pr e pr eot ul u celu nepas at or i u lu ur escu cu t o i i . :!
Pe nt r u cei pecat osi sunt u s acr ament e, dar ' cei j j
nepesat or i le i ncungi ur a. Ji
S' a i nt ei npl at u ca unu pr eot u nepasat or i u nu s' a 1
mar t ur i s i t u neci l a Pasci , la acel ' a n' a pot ut u se fia Jj
benecuvent ar ea lui Domnedi eu. 1
Celu ce vr ea se fia past or i u sufletescu, acel ' a se j j
nu se infricosieze de gr eut i l e mpr eunat e cu st ar ea s' a. !|
Acel ' a car e numai se ui t a la obst acul e, nu le
va del at ur in veci .
Regnum coel orum vi m pat i t ur .
Da r ' odi hna ? Ce ? Gr ai esci de odi hna ! Nu ne- ai nu
f acut u pr eo i pent r u odi hna, de ace' a sema e et er -
ni t at ea.
I nse c zel ul u se r e ma na i nt r e mar gi ni l e cuve-
ni t e debue se fia condusu de pr udi nt i a. S. Pavel u
apr i at u poftesce c epi scopi i (past ori i ) se fia pr uden i .
Pas t or i ul u sufletescu da r a debue se fia pr udent u
si ci r cumspect u, se nu fia pr ea i ut e, dar ' nici ne-
pas at or i u.
Pr ude nt i ' a si esper i nt i ' a se se i mbr aci oseze.
Pr i pi r ea, i ut i el ' a nu folosesce. Fes t i na l ent e.
Pr eot ul u t ener u mai mul t a pr udent i a va casci g
deca va fi ci r cumspect u, decat u di n cr t i .
Unu cut ar e s' a dusu l a unu pr eot u t ener u, cer eudu
del a densul u vr e- o doi floreni, di cundu ca altfeliu se
si nuci de, al t u- cum i va r ei nt or ce i mpr umut ul u pr est e
t r ei di l e.
Pr eot ul u nu l ' a vedi ut u mai mul t u. De at unci
a fostu mai ci r cumspect u cu dar ea de i mpr umut u.
Pr ude nt i ' a pas t or al a e de lipsa mai al esu facia
de r of or mar i . Nu opr i si nu st r i ca nemi c' a deca le
pot i i nl ocui cu mai bune. E mai usi oru a der i m
decat u a zi di . Nu pr oba a edifica deodat mai mul t e.
Cel u ce pr omi t e mul t e si i mpl i nesce puci ne, se face
de ri su.
Et a unu esempl u de pr udi nt i a pa s t or a l a :
In cut ar e par ochi a popor eni i aveau dat i n' a r ea
de a veni t ar di u la beser i ca, er ' sub pr edi ca se duceau
af ar a, si er asi veneau i n beser i ca. Pr eot ul u i-a admo-
ni a t u par i nt i esce ar at andu- l e necuvi i nt i ' a car e o facu.
i nse i n sedar u. I nt r ' o s er bat or e apoi a vest i t u cumc iu
Domi nec' a veni t or i a l a finea s. Li t ur gi a va ceti o
r ogat i uue frumosa, si i mpl endu- se in ace' a Domi neca
beser i c' a, pr eot ul u a cet i t u o r ogat i une compusa de
densul u pent r u i er t ar ea pecat el or u acel or a cari i vi nu
t a r di u l a beser i ca, cari i si edu si povest escu sub pa-
r et i i beseri cei , cari i cont ur ba l i ni scea sub pr edi car e
scl. si r eul u s' a cur mat u, au mer su t ot e in or di ne,
er ' pr eot ul u vedi endu esempl ul u bunu cet esce in t ot a
Domi nec' a aceea r ogat i une.
Da r ' se vedemu si vr e- o doue esempl e de nepr u-
di nt i a past or al a.
Cut ar e par ochu a voi t u se scot a di n beser i ca o
i cona cat r a car e popor ul u avea ma r e pi et at e.
Aces t ' a n' a fostu pr udi nt i a pas t or al a.
Al t ui a pr e cei ce si edeau sub par et i i beseri cei , i -a
manat u cu j udel e comunal u in beser i ca. F a p t a
nepr udent a.
Unu pr eot u t ener u a cuvent at u at at u de det a-
i at u despr e pecat ul u necur at i eni ei , i ncat u n' a cut ezat u
neme a se ui t a l a densul u, ba par ent i i au disu c
nu- si v o m las fetele se mer ga la beser i ca.
Al t ul u a at acat u de pr e amvonu pr e car ci mar i u
cu car e t r ai iu r el at i uni neami cal e pent r u- ca a veni t u
t ar di u l a beser i ca.
Pr e l anga pr udi nt i ' a pas t or al a mai al esu i n
t empul u de acum au l i psa past or i i sufletesci si de unu
t act u bunu. (Va ur ma ).
R e p o r t n
De s pr e a duna r e a pr o t o po pe s c a gr . c a t . a t r a c t a t ul ui To r o nt a l ul ui t i e nut a
l a 10 No ve mb r e s . n. 1887 i u Sa u-Ni c o l a u ma r e (di e c e s 'a Lugo s i ul ui ).
Nice o j umet at e de secolu nu s'a implinitu de candu
primele radie de lumina a catolicismului a st rabat ut u si
la Romanii de prin comitatulu Torontalului, cari pre atunci
gemeau sub ierarchi' a serbesca. Cu multe necasuri si
lupte asudatore s'a potutu efectui acest' a, ca-ci cei cari nu
aveau grigia de catu cum se suga castigulu romanului, nu
usioru a lasatu se i se smulg prad' a din ghiara. Energi e
de fieru, abnegatiune de martirii s'a recerut u in brbaii,
ce sau deciii a dechiara lupt' a intru tote neegala si forte
favoritore contrariului. Totui pre langa tote persecutiunile
si iniile de obstacule ce le-au pusu inimicii bisericei romane
gr. catolice, adeverulu a invinsu. Si adi ca nisce sentinele
se aria aredicate iu comunele Sau-Nicolau mare, Banat -
Comlosiu, Cianadulu Serbescu, Igrisiu si Beba cate o
parochia gr. catolica. Preoii din acestea parochii di npreuna
cu cantoru-docentii si curatorii bisericesci la provocarea
M. On. oficiu Protopopesu de dtu 24 Octobre a. c. se adunar
la 10 Novembre in o conferintia la scaunulu protopopescu
iu San-Nicolaulu mare, prim' a de acestu feliu in acestu
t ract u protopopescu. Si era tempulu, c-ci numai adunandu-
ne poterile la olalta voinu pote propasi mai cu securi t at e.
Acesta adunare s'a inceputu la
1
/
2
10 ore a. m. candu
1 M. Onor. D. Protopopii Vincentiu Grozescu ceti urmat ori ul u
, cuventu de deschi dere: Ve multiamescn M. O. D-loru, c
! ati venitu la provocarea mea ca se incepemu si se continuamu
sii'iilu adunariloru protopopesci din tractulu Torontalului.
Suntu de mare vatdre acestea conveniri. De o par t e
1
ca se ne disciplinamu singurf noi pre noi, luandu j ugul u
! j credintiei si a moral ul ui : ca se luminamu ca lumin'a lui
;' Christosti si se fimu ca sarea pamentuliu" si ca at ari in
1 vremuri at at u de gr el e: candu Religi' a e in decadintia, si
totu ce apar i ne moralei s'a facutu a nu se mai pune contu
j
1
pre densel e; noi ca representantii credintiei si moralei,
j credu c va fi cu cale, se ne disciplinamu, ca in luptele
i nostre se nu intimpinamu a ni se reprosi : dascle vindecate
pre tine nsuti. Er ' de alta part e Dloru noi preoii romani
unii mai avemu si o alta misiune, misiunea educatiunei
poporului, pentru-c biserica unita romana dela infiintiarea
ei incependu a luatu pre sine obligarea, a redet ept a cultura
iu poporulu romanii, care misiune pana in dilele nostre
s'a ndepliniii cu destula rivna.
Se nu ne abatemu, nice este iertatu se ne abatemu
dela acestea stipulatiuni de ouore, pentru-c dup prerea
mea candu noi ne amu abatutu atunci niomentanu amu si
gatat' o cu biserica unita.
Est e deja cunoscuii Dloru c noi vis-avi de naiune
si biserica, nu potemu ave alta datorintia decatu luptele
continue catra civilisare, si c recompensa pote ingrasitudinea
perfecta. Dar' deca este adeveratu c beserica cretina
pana atunci este la chiamarea ei si la gradulu de inrlorire,
pana este persecutata, atunci se nu desperamu.
Noi M. O. Dloru in at ari impregiurari ore se desperamu?
nu, dar' ehiaru acum se fimu la misiunea nostra. Se facemu
lumina: c cine suntemu si ce voiinu. Se avemu rivna a
nu las pre alii a ni ocupa terenulu sciintieloru, pentru-c
acestu patrimoniu apar i ne si noue. . . Prin munca, zelu,
iubire si sciintia, se ne facemu demni besericei si folositori
natiunei. Ve salutu confrai ai mei pentru lupte si munca
vrednica. Discursulu protopopului a fostu primiii cu strigate
de se t raesca";
Dupa care M. On. D. Protopopu ca parochulu San
Nicolaului mare a cetitu raport ul u seu despre st area
parocbiei. Din acela se vede c numit' a parochia s'a
infiintiatu la an. 1846, candu s' au convertitu la religiuuea
gr. cat. ca la 400 suflete. De present e numerulu sufleteloru
e preste 1200. Cas' a parochiala si edificiulu de beserica
lipsesce, ci spre acestu scopu se couducu pre spesele fondului
religiunei alu Ungariei, carele e patronulu acestei parocbii
localiti private. Capel' a dupa i mpregi urari e bine adjustata.
Salariulu parocbului face 472 fl. 50 cr. asemnatu totu din
fondulu religiunei. Edificiulu scolasticu s'a cumperatu cu
spesele comunitatei bisericesci la an. 1885. Dispune parochia
si de unu intravilanu in mrime de 1600*0 donaii de
Ilustritatea sa Contele Colomanu Naco la an. 1887, cu scopu
de a se edifica pre densulu beserica parochiala. Preparri l e
pentru edificarea acestei beserice suntu in curgere. Bani
suntu preste 200 fl. depui in obligaiuni pre ia credintiosi.
Dupa acea a cetitu raportulu seu parochulu din Banat-
Comlosiu. Aeest' a parochia s'a infiintiatu la an. 1856 lun' a
decembre, candu preotulu Pet ru Grozescu cu vre-o 400
suflete a trecutu la religiunea gr. catolica. S'a sistemisatu
in anulu 1858 prin decretulu Locotenentiei Serbo-banate
dtu Juliu 30 Nr. 7679. Beserica si casa parochiala
lipsesce. Pent ru capela se conduce cate o casa privata
pre langa unu censu anualu de 420 fl. v. a. solvindi din
fondulu religiunei: patronulu parochi ei ; er' pent ru cuartiru
parochialu s e da preotului unu censu anualu de 157 fl. 50 cr.
Asemenea se solvesce si parochului salariu 472 fl. 50 cr.
si cantoru-docentelui 157 fl. 50 cr. v. a. In lipsa edificiului
de scola pana acum s'a condusu pre spesele fondului stude-
loru cate o localitate privata. Lipsele cu susinerea scolei
se acoperu din arunculu faeutu pre poporu. Capel' a e
instruata cu tote cele de lipsa, si dispune de 1 cemeteriu
taiatu din pascuulu comunalu la inceputu in mrime de
808n er' la an. 1885 s'a mai maritu cu 800<O. Folosesce
si unu intravilanu propri et at ea fondului religiunei, cumperatu
cu 2800 fl. v. a. cu scopu de a se edifica beserica pre elu.
In bani are 250 fl. v. a.
Parochulu Serb-Cianadului facandu istoricutu acestei
parocbii arat a multele necasuri ce au avutu a devinge
unirea in acea comuna. E infiintiata la an. 1855. Biserica
e cea vechia a rom. catoliciloru, ca-ci candu s' au aplacidatu
din fondulu religiunei 18000 li. v. a. pentru edificarea unei
', besereci noue poporulu a deuegafu lucrulu recerut u cu
jugulu si pl ni a, er' rom. catolicii sau oferiii a presta ei acelu
lucru numai beseric' a noua se fie a lorii. Ce s'a si intemplatu.
Casele parochiali si scolastice lipsescu, spre acestu scopu
se conducu case private pre spesele fondului religiunei.
Salariulu preotiescu e 472 fi. 50 cr.
Igrisiulu e parochia intorsa la 1845. Pat ronu e
fondulu religiunei, deunde se solvescu preotului 315 fl. v. a.
j| salariu, si in lipsa de biserica si scola, censu pentru acestea.
;! Numerulu sufleteloru gr. cat. cresce. Preotulu din Beb'a
!| nefiindu de facia, raportu despre acesta curia nu s'a
j| datu. Atatu in Serb-Cianadu cata si in Igrisiu in lips' a
j docentiloru, preoii instrueza pruncii de scola.
j Din acestea raport e se vede c acestu tractu protopo-
' ' pescu desi nu e in fiore in privintia materiala, totui are o
I stare nu de despretiuitu, considerandu mai alesu c suntemu
i ; numai in fasia si c tote s'au facutu din nimicii. Avemu
I inse sperare c pre langa zelu fierbinte lucrandu in contie-
j! legere i mprumut at a D.dieu va aduce tempuri si mai bune.
; Ne magulimu a crede ca cu tempulu at at u romanii de pre
aici catu si cei de prin alte parti, voru trebui o dat a se
vina la convingerea c tote cele aruncat e in faci'a besericei
gr. cat. nu suntu de catu clevetiri din part ea acelora, caror' a
le pare reu c au scapatu ugerulu din mana, si numai potu
\ mulge asia negenatu ca mai inainte. Va trebui se se
| resfire odat negur' a din aintea luminei adeverului si at unci
i [ ca se me folosescu de cuvintele profetului Isaia Et a se
voru confund si voru rosi toti cei ce lupta contra t ' a: voru
J fi ca si cum nu ar' fi, si voru peri brbaii, cari contradicu
j tie" (c. XLI. V. 11). Si o! de ar' veni acele t empuri catu
;| mai iute, ca romanii se fie uuiti toti nu numai in cele
1 politice ci si in cele religiose. La ce n' ar' t rebui decatu
ji o cumpenire seriosa a lucrului lipsita de ori ce prejudeciu
l ! si ura.
'; Dupa finitulu reporteloru despre st area parochiiloru,
1 parochulu din Banatu Comlosiu a disertatu despre datina
1 din punctu de vedere alu dreptului besericescu. S' au
j; decisu apoi ca se se staruiesca din tote puterile la stirpirea
J concubinateloru, cari pre aici graseza in mesura mare.
Si c de aici in colo in totu anulu se se tiena cate o astfeliu
. de adunare, avendu fie care preotu a se pregti pre rendu
cu cate unu elaboratu din sfera literaturei bisericesci si
1 acela a-lu ceti in adunare.
i l In fine fiindu tempulu cam inaintatu M. On. D. Protopopu
| multiamesce celorti de facia pentru ateniunea cu care au
i ] pet recut u dectirsulu consfatuiriloru si dechiara adunarea de
l | inchisa. Apoi la mes' a M. On. D. Protopopu satisfacandu
| i si cerintieloru naturali, neamu imprasciatu fie care pre
; la ale nostre.
Acestu reportu din incredintiarea M. On. D. Protopopu
! cu acea rogarc -lu strapunu P. On. Redactiuni se binevoiesca
a-lu public in prea pretiuita foia besericesca".
j Asecurandu-ve de deosebita stima ce ve past ramu
| am remasu Banat-Comlosiu la 21 Novembre s. n.
La ur i a nu Luc a
pa r o c hu gr . c a t .
Co mi t a t ul u Sa t ma r i ul ui . De c . 1887.
Reverendisime Domnule Redactoru !
Smtiulu de pietate si de religiositate a romaniloru
este necontestaveru. Unde prinii sufletesci stau la culmea
misiunii loru, credintiosii dau semne eclatante despre at r a-
gerea, ce o au facia de legea ndstra stramosiesca. Besericcle '
pompose, inzestrate splendidu, edificiele parochiali si colari :
din multe locuri sunt tote at t e semne, c romanulu i-si
iubesce legea sa si este setosu de cultura. \
Int re impregiurarile actuali, candu din multe locuri >
ni-se punu pedeci desvoltarii nostre spirituale si materiale >
ne servesee spre bucuria, daca poteinu inregistr unele j>
fapte, cari pledeza pre langa aseriunea mea de mai susu. J
I-mi iau curagiulu a ve report a atari fapte iinbueuratorie. 1
Comunele Medisia si Soldub' a din Comitatulu Sat- }
mariului, tractulu protopopescu alu Codrului, au fostu
i mpreunat e din tmpuri vechi sub pstorirea sufletesca a |
parochului din Medisi' a. Ambele comune sunt situate 1
imediatu sub polele Codrului Satmareanu, de aci apoi se
pote deduce, c resursele loru materiali fiindu pamentulu !;
cu desevirsire forte debilu suntu modeste. Dar' ce [
pote face unu poporu bine condnsu si consciu de viitoriulu 1
seu? in ceti 20 ani din urma au demustratu Medisienii ||
si Soldubanii. !|
Nu cu multu inainte de ast' a in ambele comune erau :j
nisce besericutie de lemnu, vechie, strivite, in cari i-ti er \
frica se i nt r i ; cas' a parochiala si scolele, nisce edificii
bet rne cu ferestrii scunde catu pumnul u! Er ast adi ? \
Credintiosii din Medisi' a la staruinti fostului parochu M. i j
On. D. Joanu Antalu au castigatu bani, au adunatu materialu J j
solidu si au redicatu o beserica pomposa de pietra, au J i
ornat' o cu unu iconostaru pretiosu, simplu, dar forte 1
gust uosu; pre langa edificiulu vechiu paroehialu au j ;
edificaii altulu nou cu incaperi comode, er credintiosii ji
din filial'a Soldub' a au claditu edificiu nou pentru scdla. j
Mutndu-se acestu preotu binemeritaii la anuln 1873 !
:
la altu beneficiu, grat i ' a archiersca in loculu D. Sale ]\
a dispusu pre M. On. D. Joanu Farcasiu fostu preotu j
inainte de acea in Csenger-Ujfalu santinel' a cea mai
nordica a romnismului langa lapulu Acedului, preotu >
:
consciu de chiamarea sa inalta, carele ocupandu-si bene- '
ficiulu nou conferiii numai decatu i-si indrept privirea la i
starea invetianientului din ambele comune, carele er forte
!
;
innapoiatu at t u' prin indeferentismulu poporului, catu si
din lips' a poteriloru si instrumenteloru didactice. Struindu '
cu perseverantia a isbutitu, c in Medisi' a s'a edificaii i;
scola noua, conformii recerintieloru moderne, sau procuraii i!
tote recuisitele necesarie de invetiamentu at t u in mat r e, [
catu si in filia, vechile poteri didactice sau inlocuitu prin jj
brbai cualificati, a caroru leafa dup multa ostenela (semnu !,'
alu tempului) a redicat' o la o suma considerabila.
;
!
Derimndu-se beseric' a vechia din Soldub' a, s'a edificaii i j
al f a noua. Ambele beserici pna aci lipsite, le-a inzes- 'j
t rat u cu obiecte snte in abundantia, culminndu cu pictur' a !,.
si rest aurarea besericei din mat re, carea astadi este un' a
dintre besericele cele mai bine provediute din comitatulu i
nost ru! , ' i
Aceste tote in 14 ani scuri. Astadi poti intra cu
bucuria in ss. baserici si scolele din mat re si filia! In !
domineci si serbatori poporu indesatu in baserica, er' baiatii 1
deoblegati a freciient scdl'a cu pucina esceptiune ; i
presenti la prelegeri. .'!
Pre lng aceste mai lipsea inca un' a. Intielegu i
crucile de pre la capetele sateloru, pentru-c cari au mai ii
fostu, s'au invechitu cu totulu, si nu mai erau cores- j.
pundietdrie. Poporulu insufletitu prin sfaturile parintiesci
ale preotului zelosu, cu poteri unite mai inainte Soldubanii | i
in anulu 1886, apoi est-tempu Medisienii au redicatu cte i |
44 cruci pompose! Emul at i une admirabila si demna de
1
l auda! pentru-c se scii Reverendissime Domnule Redact oru
in comitatulu nostru cte un' a cruce (rugu) costa 70120 fl.
Poporatiunea matrei e 560, a filiei er' at t e suflete, asia
dar' comune mici. Est e dar' evidenii tactulu bunu alu
conductori ului loru sutietescu.
Sacriticiele si ostenelele loru in fine si-aflara reeuno-
scinti' a de multu mer i t at a! Iu diu' a SS. Archangeli Michailu
si Gavrilu a benedisu M. O. Domnii protopopu alu tractului
G-. Ardeleanu cu asistenti' a preotiloru tractuali cele 4 cruci
din Medisi' a. Sub decursulu solemnittii protopopulu ponti-
ficante ceti preagratiosulu rescrisu alu Ilustrittii Sale,
preaiubitului nostru Episcopii Michailu Pavelu, in care
trainite binecuventarea Sa arcbieresca asupr' a credintiosiloru,
in deosebi asupr' a acelor' a, cari au concursu la construirea
cruciloru, si asupr' a binemeritatului parochu locale, c
semnu de recunoscintia pentru zelulu seu adeveratu preo-
tiescu! . . . Ah! se fi-ti vediutu cum strluceau tote fetiele
de bucurie, cum se ndreptau de mndrfa nobila audindu
blndele cuvinte archipastoresci, eonvingundu-se, c si Pr ea-
buiiulu nostru Arcbiereu a luatu la cunoscintia gratidsa
munc' a loru! Momente, ce nu vom fi uitate in veci!
S'au tieniitu doue predici. Un' a prin M. O. Domnu
Emanoilu Muresianu, al f a prin M. O. D. Alesandru Gram' a.
Ambele au facutu iinpresiune binefaeatorie. Fiindu norocosu
a primi' cuventarea M. O. Domnu Emanoilu Muresianu,
carea este compusa cu multa eruditiune si observarea
stricta a reguleloru oratoriei sacre, am tienut' o demna a
Vi-o trainite pent ru publicare.
Dupa solemnitatea sacra a urmatu unu prndiu splen-
didu datu intru ondrea ospetiloru la cas' a ospitala a parochului
localii, unde apoi P. O. D. protopopii a tienutu unu discursu
bine compuii intru sanetatea Marelui nostru Archiereu,
Carele chiaru in ace' a-si d avii diu' a Sa onomastica.
Mi-inchidu eorespondinu' a cu viulu doru, c Domnedieu
se dee vietia indelungata binemeritatului parochu Joane
Farcasi u, c se pota gusta acumu la bet rnet i e fruptele
osteneleloru sale, afludu-si recompensare in linitea acea
sufletesca, ce o semte fia-care omu, carele si-implinesce
detorinti' a, er' credintiosiloru din Medisi' a si Soldub' a
poftescu. c Domnedieu se le binecuvente munc' a, c si
strnepoii loru se se pota bucura de asiediamentele fcute
de ei. in at ari diie grele, cumu suntu cele de astadi.
Ca l e t o r i ul u.
Pa ne gi r i c u i n o no r e a s nt ul ui Ni c o l a e .
de Dr . Angus t i nn Bune a .
Pr e c e i c e me vo r u ma r i pr e mi ne ,
i vo i u ma r i . 1. Imp. 2. 31.
Tot i sn i i au ur mar i t u pr e diferite cli unul u
si acel ' asi scopu s ubl i mu: mr i r ea lui Domnedi eu.
Uni i si -au jertfiii spr e mr i r ea Domnul ui mi nt ea,
medi t ndu di u' a- nopt ea, cet i ndu si scr i i ndu despr e
adnci l e mi st er i e domnedi ees ci ; al i i voi ndu a por t a
in t r upur i l e loru i magi nea pat i mel or u Mant ui t or i ul ui
nost r u Isusu Chr i st osu, pr i n post ur i , vi ghi r i si munc a
neobosi t a si -au supusu por ni r i l e t r upeei domni ei a b-
sol ut e a r a t i une i ; al i i i ubi t or i de vi r t ut ea cast i t at ei
cu dragi i au st r i nsu i n mani l e l oru cr i nul u nevi -
nov i ei ; al i i au i mbr acat u pur pur ' a ma r t i r i ul ui ; al i i
sufl ndu i n t r ambi t i ' a adever ul ui , au vest i t u si pr edi cat u
i nvet i at ur ' a sal ut ar i a a cr et i ni smul ui . Si fiindu-c
t ot i sant i i au cer cat u pr e acest e caii si pre al t el e
numai mr i r ea lui Domnedi eu. pent r u ace a si bunul u
Domnedi eu, car e nu l asa nici unu l ucru bunu ner es-
pl at i t u, i nca i-a pr eamr i i i pr e ei, nunumai in i m-
pei ' at i ' a cer i ur i l or u, ci si in acest a vi at i a t r ecat or i a,
pent r u- c astufeliu se se i mpl i nesca pr omi si unea s a :
pr e cei ce me vor u mar i pr e mi ne, i voiu ma r i " .
In acest a cet a al es de sant i , i nt r e acet i l upt t or i
neobosi i pent r u mr i r ea Domnul ui si ncununa i cu
cunun' a nevedi t ezi t a a nemur i r ei , sant ul u J e r a r c hu
Ni col ae, acar ui ami nt i r e o ser bmu ast adi , de secur u
MU cupr i nde l ocul u di n ur ma. Negr esi t u si lui se
pot u apl i ca cuvi nt el e: pr e cei ce me vor u mar i pr e
mi ne, i voiu ma r i " , pent r u- c si vi at i ' a lui a fostu
o l upt a cont i nua pent r u mr i r ea lui Domnedi eu, si
pent r u- c si pr e elu l ' a aflatu Domnedi eu vr edni cu
a-lu i nal t i la o mr i r e, car e numai la puci ni alei
ai sei a bi nevoi i i a o d. Da r ' c se ve convi nge i
si voi, i ubi i ascul t t or i , despr e acest u adever u, me
r ogu se fiti cu l uar e- a- mi nt e, pana ce cu aj ut ori ul u
spi ri t ul ui sant u ve voi u ar et , cum a l ucr at u sant ul u
Ni col ae pent r u l i r ea mar i r ei lui Domnedi eu, si cum
Domnedi eu i n r espl at a pent r u acest e l ucr r i snt e a
mar i t u pr e sant ul u seu.
Aflu a ti de lipsa, iubii ascul t t or i , a ve at r age
at en i unea l a o i mpr egi ur ar e din vi at i ' a snt ul ui , car e
mer i t a a fi consi der at a mai de apr dpe. Nu sufere
iiidoiala, c Bi ser i c' a pr e t ot i sant i i sei i l auda, i
mar es ce si asi a di cendu, se mandr es ce cu ei, si pr e
t ot i ni-i pune de model e, car i noi avemu se le i mi t mu,
pr e cum paser i l e cer ca se i mi t eze i n sbor u pr e vul-
t ur ul u falnicii i n pl ut i r ea lui din aer u. Cu t dt e
acest ea s a nt ' a Beser i ca numer a puci ni sant i , pr e car i
se ni-i pot a pr opune de esempl u i n un' a t i acar e di n
l ucr r i l e l ori i , pent r u- c fara a det r age nemi c' a di n
gl or i ' a unui a seau al t ui s ant u, cine nu vede, c mul i
sant i au apucat u pr e cal ea adever ul ui si a mnt ui r ei
numai dupa ce mai i nai nt e au fostu r et aci t u pr e cal ea
er or i l or u si a r et aci r ei ? c mul i sn i si -au i nf r nat u
poftele t r upeei numai dupa ce mai i nai nt e au fostu
l asat u cmpi i l i beru pl aceri l oru ? si c mul i sn i
s' au pl ecat u la cea mai adenca umi l i nt i a numai dupa
ce mai i nai nt e au dor i t u si poftiii t ot u ce er cu
pot i nt i a ? Admi r mu, ce e dr ept u, i n unii cumpet ar ea,
i nsa numai dupa ani pet r ecu i in necumpet ar e, in uni i
pr udi nt i ' a, i nsa dupa ce au dat u semne evi dent e de
nesocot i nt i a, in al i i si mpl i ci t at ea in mbr cmi nt e, i nsa
dupace au st r l uci i i in cele mai st r al uci t dr i e vest mi nt e.
Cut a i i nsa la s ant ul u Ni col ae! El u nu a l asat u
se pi ce ni ci ma c a r a o frundi a di n cunun' a vi r t ut i l or u,
cari i-au i mpodobi t u a ni m' a in sant ul u bot ezu. Ne-
vi novat u si i mf r umset i at u cu vi r t u i l e cele mai al ese
s' a r enas cut u i n sant ul u bot ezu, si nevi novat u si
i mf r umset i at u a r emas u in t dt a vi at i ' a l ui . Desi
t empul u copi l ri ei si alu t i ner et i el or u est e pent r u
t i acar e omn t empul u cehi mai peri cul osu de a cade
in pecat u, at at u di n caus ' a neesper i nt i ei , cat u si
a sngel ui i nfocat u si a por ni r i l or u vehement e,
t ot ui sant ul u Ni col ae a sci ut u t r ece pri n acest a et at e
j nepet at u, ma i nca pr ecum crescea in ani , crescea si
: in vi r t ut e. El u s' a nas cut u i n unu orasi u dest ul u de
ma r e cu numel e Pa t e r ' a , unde nu l i psi au ocasi uni
per i cul dse pent r u o ani ma semt i t or i e, si a pr i mi t u
I vi at i ' a del a nesce pr i n i cu s t ar e buna, a car or u
posi t i une i deschi dea cal ea la t ot u ce pot e fermeca
pr e unu t ener u, si cu t dt e acest ea sant ul u nost r u er
: depar t e de desft ri l e l umesci , si se mul t i ami a cu cele
ceresci . Ni cai r i nu mer gea mai bucuroi i , c in cas ' a
l i Domnul ui , unde pet r ecea or e i ndel ungat e i n cont em-
pl at i une ceresca. Cuvent ul u lui Domnedi eu ' lu desfet
mai mul t u, decat u ori ce mesa i ncar cat a si pet r ecer e
sgomot osa. Recr eat i unea sa cea mai pl cut a er i n
mi di l ocul u cel oru mai adenci cunosct or i ai mi st er i el or u
di vi ne.
| Acest a perfec i une snt a, car e s i ngur a ar fi fostu
! de aj unsu pent r u a-lu face unul u di nt r e cei mai
mi nuna i sant i , se ni zui sant ul u Ni col ae a o duce l a
celu mai i nal t u gr adu, ce se pot e pre pament u,
i nt r ndu in cet ' a cal ugar esca. Ve pot et i i nt i pui , ce
vi at i a a dusu sant ul u Ni col ae in mns t i r e, candu elu
a fostu at at u de perfecii in mi di l ocul u amagi r i l or u
l umes ci ! Ci ne est e i n s t ar e se descri e orel e i nt r egi
pet r ecut e i n medi t at i uni s nt e ? Ci ne se zugr avesca
vi si uni l e si mngi er i l e domnedi eesci pr i mi t e in da r u
pent r u vi at i ' a lui anger es ca? Ci ne se s pun post ur i l e
i ndel ungat e, i n cari sant ul u Ni col ae se i ncer c a
nadusi l at r ar i l e hemesi t e al e fomei numai cu pane si
cu apa ? Ci ne se ve pr esent e o i cona cr edi nt i dsa
despr e nop i l e pet r ecut e in nedor mi r e si despr e aspr i mi l e,
cu car i sant ul u ' si t r a c t a t r upul u seu, cer candu a
r epr oduce i n sine pat i mel e negr i t e al e Mant ui t or i ul ui
nos t r u I susu Chr i s t os u? Acest a vi at i a mi nunat a o
descri e s a nt ' a Beser i ca cu puci ne, dar el oci nt e cuvi nt e,
candu c n t a : Omu cer escu fiindu, i nt ocmai cu anger i i
pr e pament u t e- ai a r e t a t u"
1
) .
Fi i ndu- c numai unu anger u i n car ne si ose,
asi a di cendu, pot e se i ndepl i nesca cu demni t at ea
r ecer ut a i ual t el e func i uni pr eot i esci , cine al t ul u pot ea
fi mai vr edni cu a fi r edi cat u l a t r e a pt ' a pr eo i ei , de
cat u sant ul u Ni col ae, car el e i nt ocmai cu anger i i pr e
pament u s' a a r e t a t u" ? De aceea mer i t a t dt a l aud' a
unu unchi u al u snt ul ui Ni col au, car e c Epi s copu
si super i or u al u unei mns t i r i ' l u i ndemn si -l u
i ndupl ec a pr i mi t a i n' a pr eo i ei . nda t ce se vedi u
') Ve di c u pr i vi r e l a a c e s t a c i t a t i une s i l a c e l e ur ma t o ne
Mi ne i ul u di n 6 De c . s t . v.
H**
sant ul u nost r u i mbr acat i ! in acst a demni t at e subl i ma, !
cer ca din t t e pot eri l e a se ar et demnu de ea. ;
Fa r a a i nt r el as nemi cu din es er ci t el e pi e, j ert ri |
t ot u t empul u spr e bi uel e cr edi ut i osi l or u. Candu se |'
sui a pre amvonu, o l umi na vi a r ever s as upr a ade- j
ver ur i l or u cr est i ne, si pr e candi i convi ngea mi nt ea, ]
des r adeci n cu cuvi nt el e sale i uvapai at e cele mai ,
i nr adeci nat e vi t i ur i si pecat e, si chi ar si cea mai
i mpi et r i t a ani ma t r ebui a se se moi a la ascul t ar ea j
cuvi nt el or u lui pet r undi at r i e si dul ci , despr e cari ;
c a nt a s ant ' a Bes er i ca: Mai vert osu de cat u fagurul u
si mi er ea dul ct i a i svorescu cuvi nt el e t al e, Ni col ae" .
Candu se asi edi c j udeca or i u i n t r i bunal ul u peni -
t ent i ei , cu cuvi nt el e sale cal dur se nunumai st or cea
di n gur ' a cr edi ut i osi l or u o mr t ur i s i r e fidela a peca-
t el or u, ci t ot u odat st or cea l acri mi di n ochi si
pr opus ur i t ar i di n ani ma de a nu mai pecat ui in t ot a
vi at i ' a. Candu er a vor b' a se al er ge in aj ut or i ul u cel oru
espusi peri cl ul ui de a cade in ghi ar el e i nfernul ui ,
nu- si cr ut i sant ul u Ni col ae nici chi ar aver ea mot eni t
del a pr i n i i sei. I n acest a pr i vi nt i a est e cunoscut a
t ot ur or u i nt empl ar ea i nt er es ant a a unui pr i nt e cu
t r ei fete nemar i t at e, car i pr e candu er au apr pe se-si
pi r da di n caus' a srci ei pr et i s ' a comr a a cast i t at ei ,
au fostu aj ut at e de sant ul u Ni col ae cu aver ea sa, !
i nzest r andu- l e cu o s uma dest ul u de ma r e , pent r u- c !
el e se se pot a casat or i conformii posi t i unei l oru soci al e.
Dca voi , i ubi i as cul t t or i , veti consi der a cele
espuse pana acuma, vet i l auda mpr euna cu mi ne
pr ovedi nt i ' a domnedi eesca, car e a di spui i , c Sant ul u
Ni col ae se fia r edi cat u l a t r pt ' a i nal t a a Epi scopat ul ui ,
pent r u- c unui pr eot u at at u de zelosu pent r u mr i r ea
lui Domnedi eu si bi nel e deapr opel ui se se deschi d
unu cmpu si mai l ar gu de act i vi t at e. Deveni ndu
vacant u scaunul u ar chi epi scopescu din Mi r ' a Li ci ei ,
si adunandu- s e epi scopi i si pr eot i mea l a al eger ea Ar chi -
epi scopul ui , Domnedi eu, car e t ot u deaun' a chi ama in
unu modu speci al u pr e alesii sei la o auct or i t at e i nal t a,
descoper i in visu unui a di nt r e Epi scopi , c cine ar e
se fia al esu de Ar chi epi scopu in Mi r ' a ; er ' de al t a
pa r t e fiindu cunoscut e t ot ur or u al egat or i l or u vi r t u i l e
si mer i t el e snt ul ui Ni col ae, la pr opuner ea acel ui
Epi scopi i f acl amat u Sant ul u nos t r a cu ma r e bucur i a
de Ar chi er eu alu Mi r ei di n Li ci ' a. Candii 'si vedi
s ant ul u Ni col ae f r unt ea i nci nsa cu mi t r ' a epi scopsca
si ma n' a a r ma t a cu cr j ' a ar chi er sca, se ni su a-si
i mpl i ni cu cea mai mar e scr upul osi t at e oficiulu seu
sacr u. Lupt cu cur agi u in cont r a hi drei cu mul t e
capet e a eresi ei , s t r af or m i n pust i et t i t empl el e paga-
nesci , i nt or cndu pr e mul t i l a adever ul u cr et i ni smul ui ,
r ef or ma por t ar ea unor u pr eo i scandal osi , si desr adi -
ci n vi t i el e, car i se l i ser i nt r e credi nt i osi i t ur mei
s al e; er ' aver ea sa deveni unu i svoru nesecat u pent r u
mangai ar ea si aj ut or ar ea veduvel or u si a orfani l oru.
! Zel ul u i nvapai at u alu Snt ul ui Ni col ae pent r u
I beser i c' a lui Chr i st osu nu a pot ut u r emane neobser -
i vat u de per secut or i i crest i ni l oru de sub i mper at i ' a
!' lui Deocl i t i anu, si i nt r e acei cret i ni per s ecut a i , di nt r e
j car i mul i au dat u cu sngel e lorii o dovada ecl a-
] t a nt a despr e adever ul u snt ei ndst r e rel i gi uni , a fostu
! si sant ul u Ni col ae, car e desi nu si -a versat i l sngel e
pent r u adever ul u cr et i ni smul ui , t ot ui se pdt e consi -
i der de mar t i r i i , dedrece in ma r t i ni se consi der a
; mai mul t u voi nt i ' a de a mor i pent r u adever ul u r el i -
gi unei , de cat u i ns' a- si mor t ea, car ea pdt e fi si fra
voi ' a celui ce mo r e ; si apoi ni menea nu se pot e
i ndoi , c sant ul u Ni col ae nu a r ' fi avut u voi nt i ' a
pr ompt a de a mor i pent r u Chr i st osu. De al t a pa r t e
pr ecum Pr e a c nr a t ' a Fet i dr a Ma r i ' a se numesce sorel e
si r egi n' a mar t i r i l or u, pent r u- c si dens ' a a suferiii
in a ni m' a sa l anga cr uce t ot e pat i mel e Mant ui t or i ul ui
nos t r u Isusu Chr i st osu, desi nu a mor i t u de m n' a
unui t i r anu pagnu, t ocmai asi a si sant ul u Ni col ae,
desi nu a mor i t u de ma n' a per secut or i l or u nei mpacat i ,
se pot e numi , deca ve pl ace, celu puci nu ma r t i r u i n
sensu mai l ar gu, at at u pent r u- c a avut u voi ' a t ar e
de a-si ver s sngel e pent r u Chr i st osu, cat u si pent r u
c a suferi t u chi nuri l e per secut i unei in et at e adnca,
I candu t r upul u seu se sl bi se pr i n s t r apat i e, pos t ur i ,
I veghi ar i , r ogat i uni si t ot u feliulu de j ert fe aduse in
favorul u cr edi nt i osi l or u concr edi ut i past or i r ei sal e. Ma
pot emu di ce, c Sant ul u nost r u de si guru ar ' fi mor i t u
sub gr eut at ea suferi nt i el oru i ndur at e, deca Domnedi eu
nu ar ' fi voi t u a-lu mai pas t r i nca beseri cei sal e.
Acest ea suferi nt i e au i ncet at u at at u pent r u sant ul u
Ni col ae, cat u si pent r u ceilali cret i ni sub i mper at ul u
Cons t ant i nu celu mar e, si Sant ul u nost r u se i nt dr se
l a scaunul u seu ar chi epi scopescu pent r u a-si cont i nua
l ucr ar ea bi nef acat or i a. Er ' candu er esi ar chul u Ar i u
de afuri si t a ami nt i r e se scol i n cont r a domnedi ei r ei
Mant ui t or i ul ui , si at r as e pr e par t ea sa o mul i me de
epi scopi , cl ugr i si cr edi nt i osi , Sant ul u Ni col ae i nca
l ua par t e l a conci l i ul u del a Ni ce' a, unde s' a condam-
nat u er esi ' a lui Ar i u, si nu mul t u dupa aceea i nt or -
cendu- se i n Mi r ' a mor i i ncununat u de cele mai frumdse
mer i t e, t ot e ct i gat e in o l upt a s nt a pent r u l at r ea
mar i r ei lui Domnedi eu.
Amu vedi ut u, i ubi i ascul t t or i , ceea-ce a facut u
Sant ul u Ni col ae spr e mr i r ea lui Domnedi eu, per mi -
t et i - mi i nse se ve ar et u in puci ne cuvi nt e ceea-ce a
f acut u Domnedi eu pent r u mr i r ea Snt ul ui seu. Deca
i nt r mu i n cele mai mul t e beseri ci , ochi uhi nost r u se
odi hnesce cu pl cer e pr e i cdn' a snt ul ui Ni col ae, car ea
al t ur ea cu i con' a Mant ui t or i ul ui si a Pr eacur at ei Fet i dr e
st r al ucesce la l umi n' a faclieloru in aur u si ar gi nt u si i n
pi et r i pr et i ose. Deca ne pl ace a cal at or i pr e ma r e ,
de mul t e ori candu ma r e a nvol bur at a mi s cat a de
vent ur i t ur bat e ' si i nal t i a val uri l e sal e cat r a cer i u,
vedemu pre eor abi er i ul u ns pi mnt at cadi endu in
genunchi si de pr e buzel e lui pal i de sbr a unu nume
pot er ni cu cat r a ceri u : numel e Snt ul ui Ni col ae, si
i ndat a vnt ul u t ace, mar ea se mul comesce, si nai ' a
' si i cursul u seu l i ni sci t u spr e por t al a dori i i . Dca . j
ve place a ve pasce mi nt ea cu sent i nt i e profunde si ;
cuvi nt e subl i me, deschi de i cr i l e nost r e beseri cesci , \
seau dca acs t ' a v' a r ' cade gr eu, ascul t a i celu puci nu
cu at en i une cnt r i l e subl i me, ce in onr ea snt ul ui
Ni col ae se cant a dela o mar gi ne pana la ceal al t a
pament ul ui , si apoi cuget a i , dca cuvi nt e mai pr o- ;
funde, mai frumse si mai subl i me se pot u aria spr e ;
l aud' a unui ornu, de cat u cum simii cuvi nt el e, ce se
cant a in onor ea snt ul ui Ni col ae.
Da r a bunul u Domnedi eu nu numai a versa i i in
ani mi l e credi nt i osi l oru o vener at i une mar e pent r u
sant ul u Ni col ae, nu numai a i nspi ra i i snt ei beseri ce
cant ar i subl i me in onor ea lui, ci t ot u odat i-a dat u si
pot er ea de a face mi nuni . Fi i udu- c inse t empul u nu- mi !|
per mi t e a vor bi mai pr e l ar gu despr e acst a pot er e
es t r aor di nar i a, eu ve voiu ami nt i numai aceea, c
pr i n i nt r eveni r ea snt ul ui Ni col ae mul t i orbi au cast i -
gat u veder ea, mul t i sur di au cast i gat u audi ul u, mul t i
pr i ni nevi nova i au cast i gat u l i ber t at ea, mul t i cal et or i ,
cari er au espusi peri cul ul ui de a fi i nghi t i t i de val u-
ri l e mar ei , au vedi ut u mnt ui r ea, si mul t i mor bosi , j
cari suferi au de diferite bl e, au deveni t u sanet osi .
Mi nuni l e fcut e de sant ul u Ni col ae au fostu a t a t u de I
mar i , de mul t e si es t r aor di nar i e, i n cat u i n cr i l e
nos t r e beseri cesci epi t et ul u facat ori u de mi nuni " est e
t ot u deaun' a nedes par t i t u de numel e lui ; er ' s ant ' a | i
beser i ca nu i nct a a-lu l auda pent r u acel e mi nuni , -
cant andu : Ri u de vi ndecr i , ce se vr sa pr e de-
as upr a, si i svoru de mi nuni nei mpuci nat u pr e t i ne
t e-a ar et at u, Ni col ae, Celu ce est e adencul u milei ;
c cei ce cu grel e ble se chi nuescu si cu necasur i l e
vi et i ei cumpl i t u se muncescu afla i n t i ne doft ori a
vi ndecat or i a de t ot a m hni r e a " .
Acs t ' a gl or i a pamnt s ca est e mi ca pr e l anga
mr i r ea ceresca acor dat a snt ul ui Ni col ae. De si guri i
c cu acest u sant u se mandr esce i n gl or i ' a cersca
corul u ver gi nel or u, fiindu elu ogl i nda cur at a de cast i -
t at e ; cu ehi se mandr es ce corul u apost ol i l or u, fiindu
elu ur mat or i ul u zelosu al u acel or a ; cu elu se man-
dresce corul u i nvet i at or i l or u l umei , fiindu elu i nvet i a-
t ori u i nt i el ept u si mi ni ui at u, cu elu se mandr es ce
corul u mar t i r i l or u, fiindu-c si elu a suferi t u pent r u
Chr i st osu ; cu elu se mandr es ce corul u anacor et i l or u,
fiindu-c si elu li-a i mi t at u vi at i ' a.
Es t e deci adever at u, c i n sant ul u Ni col ae s' au
i mpl i ni t u cuvi nt el e: pr e cei ce me vor u mar i pr e
mi ne, i voiu ma r i " . Sunt u deci pl i ne de adever u
cuvi nt el e snt ei beseri ce, car e cnt a despr e el u: Spr e
l aud' a Domnul ui ai al er gat u Ni col ae in acst ' a vi at i a
vr emel ni ca, si elu t e- a pr eamr i t a pr e t i ne in vi at i ' a
cea cersca, si a de ve r a t a " .
J ubi t i ascul t t or i ! Cele dise pana acum sunt u
i de aj uusu, c se ne mpl e ani i n' a de vener at i une facia
; cu sant ul u Ni col ae. Fi a- mi i nsa permi si i nai nt e de
[ a t er mi na, se ve punu o nt r ebar e. Pent r u- ce v' at i
adunat u in acest u l ocasi u s a n t u ? Respunsul u est e
usi oru, si eu cr edu, c t ot i , dca at i vrea se vor bi i ,
mi - at i r es punde cu o g u r a : ne- amu adunat u, c se
: ser bamu ami nt i r ea Snt ul ui Ni col ae. For t e bi ne !
; I nsa pot r e- ar fiacare di nt r e cret i ni i , car i se aduna
ast adi la snt el e beseri ce, se di ca cu ma u ' a pre ani ma,
c elu ser bza ami nt i r ea snt ul ui Ni col ae? Nu, i ubi t i -
l oru, pent r u- c ami nt i r ea sant i l or u numai de acel ' a
se ser bza, pr e cum se cuvi ne, car e cr ca di n t t e
pot eri l e a i mi t a fapt el e snt ul ui . Si o h ! cat i s unt
acei a, pr e car i sant ul u Ni col ae i -ar pot r espi nge de
j! sub scut ul u seu, di cndul e : depar t e del a mi ne ! voi
nu- mi ser bat i ami nt i r ea, pent r u- c voi nu cercat i a
| i mi t a fapt el e mel e, pr e cum eu am cer cat u in t ot a
vi at i ' a a i mi t a pr e Maut ui t or i ul u nos t r u. Oh ! cat i
s unt acei a, a car or u vi at i a sant ul u Ni col ae o ar pot
osndi cu vi r t u i l e sal e. Si ' nt r adever u, r e nu con-
damna nevi novat i ' a snt ul ui Ni col ae nenumer at el e nos t r e
\ pecat e? ore zelulti lui spr e a-si cast i ga cunosci nt i el e
! de l i psa pent r u mnt ui r ea sufletului, nu condamna
: neps ar ea mul t or a di nt r e cr et i ni , car i de t ot e se
i nt er esza, i nca si de celea ce-i ducu la per i r e, pr e
candu de cele ce sunt u de l i psa pent r u sufletu nu se
\ i ngri gescu nici m c a r unu si ngur u mome nt u? Or e
[ zelulu snt ul ui Ni col ae pent r u m r i r e a lui Domnedi eu
nu condamna pr e acei a, car i chi ar di n posi t i une s unt
chi amat i a o pr omova, i nsa nu voi escu se sci a de
acst a chi amar e, ci in l oca se edifice, di st r agl i , i n
l ocu se ndemne pr e al i i l a vi r t ut e pr i n esempl ul u
unei vi et i nepet at e, i mpi ngu si pr e al i i i n pr a pa s t i ' a
per i r ei pr i n o vi at a s candal s a? r e nu condamna
cas t i t at ea snt ul ui Ni col ae desf r nar ea acel or u t ener i ,
car i si -au pi erdu i i nevi novat i ' a pot i nai nt e de a o
fi cunoscut u ?
I nsa depar t e se fia del a noi acest e cuget e ! San-
t ul u Ni col ae nu voiesce se faca ni menui i mput r i i n
acst a d sol emna, ci se r oga fierbinte la t r onul u
domnedi eescu, pent r u- c se verse gr at i el e sal e abun-
dant e as upr a t ot ur or u, si se-i aduca l a cal ea ma nt u-
i rei si a peni t ent i ei si l a feri ci rea negr i t a, de car e
se bucur a si dnsul u i mpr euua cu ct ' a cea al sa a
sant i l or u. La acst a feri ci re cersca dor escu, se aj un-
gemu cu t o i i , si sper ezu, c vomu si aj unge, dca vomu
i mi t a vi at i ' a mi nunat a a mi nunat ul ui J e r a r c hu Ni col ae.
Ami nu !
Re vi s t a .
(Pe r e gr i nr i ). Escelenti' a Sa prea santtulu mero-
politu Dr. Joanu Vancea insocitu de Dr. Alesandru Gram'a
j)rofesoru de teologia a plecata in 11 Decembre a. c. la
Rom' a spre a particip la serbarea jubileului sacerdotalii alu
suinului Pontifice Leonu XIII. In acelai tempu caletorescu
la Rom' a si Illustrissimii domni episcopi Michailu Pavela,
Victorii Mihali si Joanu Szabo.
(Ins t a l r i ). In 3 Decembre st. n. a. c. a avutu locu
instalrile cauoniciloru metropolitani din locu de fundatiune
Bobiana: instalamiu-se Reverendissiniulu Domnii Constantinii
Papfalvi de prepositu, Joanu Feket e de canonieu lectorii,
tefanii Mauri de canouicu-cantoru, Joanu Antonelli canonicii
custode, Joanu Moldovanu de canonieu scolasticii, Dr. Joane
Ratiu de canonica cancelariu si Alesaudru Micu fostulu
vicariu alu Fagarasiului de canonieu teologii.
(De numi r i ). Joane Germana profesorii gimnasialu
si asesorii consistorialii in locu s'a denumiii de presiedinte in
coniisiuuea permanenta pentru revederea cartiloru besericesci.
Jidiu Batiu teologii absoluta in colegiala de Propa-
ganda carele functioneza c actuariu in cancelari' a epis-
copesca din Lugosiu, s'a denumiii de asesorii ia tribuualulu
matrimoniale de I. Instautia pent ru dieces' a Lugosiului.
Titu Domsi'a teologii absoluii in seininariulu din Blasiu
s'a denumiii de administratorii parochialu in Vedea luitua
in protopopiatulu Lugosiului. ei'
1
Nicolau Jurm'a teologii
absoluii in seininariulu centralii din Budapest ' a este denumiii
de administratorii parochialu in Crnecea in protopopiatulu
Varadiei.
(Es t r a s u di n s t a t ut e l e a s o c i a t i une i pe nt r u o ul t ur 'a
po po r ul ui r o ma nu di n Ma r a mur e s i u a pr o b a t e pr i n i na l t ul u
mi ni s t e r i u r . u. pe nt r u i ns t r uc i une c u da t ul u & Augus t u
1868. Nr . 11810). . 2. Agendele asociatiunei vom fi:
Infiintiarea si sustienerea unui instituii pedagogica alumnalu
naionalii iu Sigetulu Alarmat iei. . 4. Institutulu e dedicat.u
St. Vasilie. . 6. Institutulu va intretiene pre pruncii
romani, cari frequenteza scolele publice, cu victu, quart i ni
si ingrigire. Pruncii cei mai lipsii de st area materiala,
cari dovedescu capacitate buna, se voru intretiene gratis
din fundatiune. Ceialalti voru ave a plai o suma moderat a
anuala pentru intertentiunea lorii, fondului institutului.
. 8. Binefctorii acei' a, cari voru ajutori odat, ori in
restenipuri det ermi nat e Institutului cu o suma de 200 fl.
v. a., seu cu interesuri anuale a capitalului acest ui a, se
voru nuna Pat roni fundatori ai institutului. . 9. Acei'a,
cari voru contribui unu capitala de 100 fl. v. a. pre sem' a
institutului voru ti membri ordinari binefctori ai insti-
tutului. . 10. Inii acei' a, seu corporatiunile, cari voru
contribui' la innmltirea fondului institutului in sume mai
mici, se numescu binefctorii institutului. . 11. Protectorii
institutului suntii: Metropolitulu greco-catolicu alu Provinciei
besericesci de Alb'a-Juli'a, si Episcopulu greco-catolicu alu
Gherlei.
(Pr e o i a r c hi di e c e s a ni ne o -o r di na t i ). In 20 Novembre
a. c. s'au ordinatu de preoi urmtorii teologi:
1. Filipu Postam administratorii parochialu in C o si -
l a r iu in protopopiatulu Albei Julie.
2. Basiliu Bratfaleanu neaplicatu.
3. Joanu Margineanu administratoru parochialu in
B o g a t u l u r o ma n u in protopopiatulu Blasiului.
4. Alesandru Circ'a administratoru parochialu in
O g r ' a in protopopiatulu Ernotului.

!
, 5. Alexia Sta/cu aplicata c cooperatorii parochialu
i , in L u d o s i ul u - m a r e in protopopiatulu Sibiiului.
; 6. Tria nn Fodorn administratorii parochialu in
,' C a c o v "a - A i u d u 1 u i.
7. Joanu Mic/ea dispuii de administratorii parochialu
;i in D ed r a d - S e p l a c u in protopopiatulu Faragaul ui .
;
!
8. Aurelia Hulea neaplicatu.
9. Alesandru Mitresianu neaplicatu.
! (Edi fi c a r e a b e s e r i c e i di n Pe t r o s i e ni i n di e c e s 'a gr .
c a t o l i c a a Lugo s i ul ui ). Din Lugosiu ni se scrie, c iu
parochi' a Petrosieni (colonia montana) carea s'a infhentiatu
I la an. 1871 s'au ineeputu edificarea unei beserice noue
;' prin maiestrulu intreprindietoriu Franciscu Gyorke pent ru
'! pretiulu stipulaii de ?364 fl. 09. cr. v a., din cari 5000
l fl. suntii impruimitati fora interese dela oficiu Iu montanisticu
1 din Zlatna, e r restulu se acopere de catra comun' a gr.
i catolica din Petrosieni.
| Bi b l i o gr a fi a .
!i Comparaia Ethicae catholicae ad Ethicam protestanticam
l j rationalisticam illamgue antiqui Testamenti. Disertatio inaugu-
l, ralis concinnata a Dre Joanne Popii. Szamosujvrini Typis
I Typographiae Dioecesanae 1887. Dr Joanu Popii profesorii
! de s. teologia in Seininariulu diecesanu gr. cat. din Gherl' a
a gtita disertatiuaea acst' a spre a obtiene la universitatea
din Vien' a graduili academicii de Doctorii in s. Teologia.
In brosiur' a acst' a dup o introducere (p. 317) urmza
1
definitiunea Eticei catolice, protestantice si rationalistice si
" deliuearea relatiunei dintre Et i c' a V. T. si cea a N. T. (p.
' 1735), apoi asemenarea Eticei catolice cu cea protestantica
i . si cu cea rationalistica cu privire la iuvetiatur' a despre
! principiulu formalii si materialii (p, 3547), despre scopulu
ultimii alu omului (p. 4778), despre vointi' a libera a
;
omului (p. 78-102), despre esinti' a moralitii si despre
relatiunea dintre moralitate de o part e si dintre raiune si
i religiune de alta part e (p. 102149), despre ndemnurile
| lucrariloru (p. 149178). Opulu se ncheia cu deductiunile
si concliisianile tirosei fcute din cele premisse, (p. 178
186). Clarisimulu auctoru in opuscululu inai susu amentitu
; clarifica conceptele cele mai de frunte ale Eticei catolice.
; Tract area si dispunerea materialului e asemenea catu se
pot de chiara. Sz.
(Opuri teologice). Dela tipografia seminariala din
' locu se potu capet cu pretiuri reduse urmatoriele opuri
\ teologice :
'. 1. Et i c' a crestina de Dr. Joanu Ratiu 2 fl. 50.
2. Prelectiuui teologice despre matrimoniu 2 fl. 50.
3. Institutiunile dreptului besericesci! . . 3 fl.
| (Oonoursu). Pent ru parochi' a Densusiu in Vicariatulu
: Hatiegului in dieces' a Lugosiului se escrie concurs cu terminu
\ pana la finea lui Decembre st. n. 1887. Emolumintele sunt :
; 1. Poriune canonica de 14 j ug. 515 2. Annuitatea
i din pdure in estensiune de 20 j uger a; 3. Doue gradine,
; at r a de 1 j ug. 1240 si al f a de pomeii de 1250
j
:
4. Folosinti' a cerneteriului care produce pre anu cam 150
;
:
mert i e pr une: 5. Cortelu nat ur al e; 6. Venitele stolari
ndatinate in parochia. 7. Par t ea din subsidiulu erari al e.
j
;
8. Dela fia-care numera de casa cte un' a d de lucru cu
i' pl ni a computata diu' a cu 20 cr. si cte doue met ret e de
,. cte 20 cupe cucuruzii cu duduleni, din aceste venite inse
: "si au part ea loru si servitorii besericei.
!j (Recti fi care). Iu nr. 5 alu foiei bes. la pag. 72 in tractatulu
!i despre conferintiele pastorale sirulu alu 13 in locu de credia se se
'I cetsca crutia", er' in sirulu urmatoriu in locu de deci, dar"'.
l i
Partea scolastica.
Di s c i pl i n'a c fa c t o r i i a l u e duc a t i une i .
Urmeza se vedemu acum, cari suntu proprie acelea
midloce pedagogice de cari trebue se se folosesca invetia-
toriulu in guvernarea eleviloru sei.
Noi potemu conduce pre copilu la calea cea adeverata
in doue moduri : seau asia c simplaminte i- spunemu, ce
are se faca si apoi pretindemu, c in tota activitatea s'a
se urmeze vointiei nost re; seau asia, c lucramu in vederea
lui si-lu indemnainu se imiteze faptele nostre. In casulu
primu lu- dedamu, er' intru alu doilea li-e premergemu cu
esemplu. Cu alte cuvinte factorii disciplinei suntu : dedarea
(obiceiulu) si esemplulu.
Dedarea se baseza pre acelea legi psichologice, dupa
cari fia-care l ucrare cu at t u se duce in deplinire cu
mai multa usiorintia, cu ctu se repetiesce ace' a lucrare
mai adese-ori. De aci apoi urmeza, cume copii se potu
deda prin repetre.
Dedarea este primulu midlocu, de care ne folosimu
deja si in crescerea infantloru. Nu potemu dce, cumc
dedarea seau deprinderea este unulu dintre midlocele celea
mai eseniale ale educatiunei, fiendu-c repet i rea continua
ctiga desteritate, aplicare si voia la lucru. Esperi nt i ' a
ne aret a, c omulu nici la bet ranet i e inca nu se prea abat e
dela calea, ce a apucatu in t eneret i e. Dedarea devine a
dou' a natura. Pent ru ace' a fia-care invetiatoriu t rebue se
se nesuesca in totu modulu, se-si desvetie elevii sei dela
totu ace' a ce e reu, si se-i deprind cu diligintia in totu
ace' a ce e bunu; cu deosebire se-i dede la ordine, aten-
iune si ascultare.
Dar' pentru-c dedarea se-si aiba resultatulu doritu
e de lipsa, c se purcedemu totu-de-a-un' a cu destula
prudintia. Nici una-data nu este iertatu se ne basamu a
fi condui de arbitriu, despotismu seau capritiu.
Nu e de ajunsu inse se-i dprindemu numai cu totu
ace' a ce e bunu, ci t rebue totu una-data se si vegbiamu
cu tota energi' a si conscientiositatea, c nu cumva elevii
nostrii se se deprindia cu asia ceva, de ce mai trdu ar'
t rebui se-i desvatiamu.
Pent ru-c elevii se faca totu-de-a-una numai fapte
bune si se remna constani, e de lipsa, c totu-de-a-una
se li-se faca cunoscuii, ce au se faca si ce au se l ase;
adec se li-se demande si opresca. Mai depart e e de lipsa,
c invetiatoriulu se remunereze pre cei ce-si implinescu
totu-de-a-una cu cea mai mare acurat et i a datorintiele loru
c prin acest' a se indenme si pre alii la urmarea esemplului
loru. Si din contr' a se faca ateni, admonieze, must re
seau in cauri est reme chiar' pedepsesca, pre cei rei ,
neasculttori si negligenti. Cu alte cuvinte, se aret e
scolariloru sei pre calea invetiamentului binele si frumosulu,
ce urmeza dela observarea precepteloru, precum si reulu
si urtulu, ce urmeza din neobservarea loru.
Niemeyer dce, c copii totu asia de pucinu c si
cetatienii statului se potu guverna fra legi, reinunera-
tiuni si pedepse. Despre remunerat i uni si pedepse voiu
vorbi de alta dat a; er' ce' a ce privesce regulele, precep-
tele asia numite disciplinari, insemnamu, c acelea t rebue
se fia: raionali, chiare, precise, er' nu generale seau ne-
det ermi nat e, dubi ose; ce' a ce demanda seau oprescu se
nu fia iinposibilu de implinitu; se se prede in unu tonu
ot ari t u; in ele se fia consecintia, si in fine se fia ctu
mai pucine, dar' cu at t u mai punctuosu se se observeze.
Nu e rationalu unu at are preceptu, a crui implinire
pote caus ceva dauna in corpulu seau spiritulu copilului
si asia se opune scopului educat i unei ; seau pentru imple-
nirea carui' a elevii inca nu suntu destoinici nici corpo-
ralminte nici spiritualminte seau nu au teinpulu necesariu
nici pregt i rea de lipsa. E unu lucru irationalu a pr e-
tinde, c elevii se fia ateni, cndu iu scola nu e ordine,
linisce, t cere s. a.
Fia-care elevu t rebue se implinesca din cuventu in
cuventu mandatele invetiatoriului seu. Pent ru ace' a fia-care
mandatu t rebue se fia chiaru, c astu-feliu se fia intielesu
cum se cuvine; despre ce se pote convinge invetiatoriulu
repetiendu cu elevii sei mandatulu datu. Prin acest' a totu
una data se incungiura ori ce neintielegere. Cu deosebire
elevii mai naintai in etate suntu aplicai a-si esplic dupa
cum le convine loru si a se subt rage dela implenirea manda-
teloru dubie.
Cu ctu su- mai mici copii, cu attu mai scurtu se
li spunemu ce au se faca. Prin vorba multa nici odat
nu se ajunge scopulu. Nici odat se nu-si motiveze inve-
tiatoriulu mandatulu seu, seau se-lu insotiesca cu admo-
niiuni; de 6re-ce copii si asia nu precepu motivele si
afara de ace' a admoniandu-lu aret amu, cumc n' avemu
incredere intrinsulu lu- dechiaramu de reu inainte, fra de
a ave causa. Apoi admoniiunea acest' a mai pote ave si
acelu resultatu, c copilulu v face seau incungiura, ce' a
ce i-se demanda singuru numai de frica. Pent ru ace' a
numai atunci are Iocu admoniiunea, cndu t rebue se se
repetiesca acel' a-si mandat u.
Multu contribue si tonulu predrei. Deca se da unu
mandatu intr' unu modu hotaritu, cu tota seriositatea, atunci
si prin acest' a inca se aret a orecuinu, c invetiatoriulu va
pedepsi cu asprime pre toti aceia, cari i-aru calc manda-
tulu. De sine se intielege, c sub predarea seriosa nu
intielegemu c mandatulu se se dee in nesce termini duri ,
aspri, cu patima s. a. Nu, deorece liniscea si predomni rea
preste sine nici odat nu este i ert at u se-lu parasesca pre
invetiatoriu, fiendu-c elevii urmeza esemplulu invetiato-
riuhii si asia in loca de a-i face buni i- facerau mai rei,
cerbicosi. i- silimu asia dcundu se calce legea. Nu pre
calea acest' a t rrebue se-si aret e invetiatoriulu superiori-
t at ea si poterea facia de elevii sei.
In stabilirea acestora regule seau precepte invetia-
toriulu t rebue se fia condusa de principie sanetose si asia
se fia consecuentu; se nu permit astadi, ce' a ce eri a
opritu si intorsu. Nemicu, nici plnsulu eleviloru sei inca
se nu-lu abat dela observarea si esecutarea mandatului
seu. De 6re-ce numai in modulu acest' a potemu infrn
aplicrile celea rele ale copiiloru, si se potu deda c se-si
subordineza vointi' a. Numai schimbndu-se impregiurarile
se potu modifica seau revoc si regulele acestea.
Nu este iertatu mai depart e a da eleviloru atari
regule seau precepte, ce suntu in contradcere, de 6re-ce
prin acest' a aret a invetiatoriulu mai multa inconsecintia,
ce' a ce aduce pre elevi in confusiune, asia inctu in urma
nu schi, ce se faca si ce se lase, incunjure; er' acest' a
si- are de urmare desconsiderarea aceloru regule seau
mandat e, fiendu-c elevii tragu la indoiala bunavointi' a si
prevederea educatoriuhu loru, si asia tota activitatea lui
remne in cele mai multe cauri arama resunatoria si
chimvalu resunatoriu".
Et a pentru-ce nu este i ert at u, c invetiatoriulu se
aiba laune si se lucre fra prejudecare, se se preeipiteze.
Pent ru ace' a deca pre lng tota grigi' a s' ar' intempl se
dee atari regule seau mandat e, din implinirea caror' a ar'
urma unu reu, atunci mai bine se se revoce la tempu
mandat ul u; eleviloru mai inaintati li-se pote descoperi si
caus' a. Invetiatoriulu prin acest' a nu v suferi nici o
scdere nici in activitate, nici in i ubi re; m din contra
inca ctiga, de 6re-ce elevii se convingu si prin acest' a,
c invetiatoriulu loru iubesce numai adeverulu si li voiesce
numai binele. E reu inse cndu revocarea acest' a se
repetiesce.
Numai atunci si numai at t ea regule suntu i ert at e,
cte suntu neaperat u de lipsa pentru ajungerea scopului.
Gramadi rea cu prea multe regule nu convine nici cu
scopulu educatiunei. Regulele suntu pent ru copii, er' nu
copiii pentru regule (disciplina). Fia-care regula c midlocu
alu guvernarei numai asia si numai atunci si- are valdrea
s'a, deca suplinesce prevederea ce lipsesce. Pent ru ace' a
e de lipsa, c in ce' a ce privesce cantitatea acestoru regule,
invetiatoriulu se aiba in vedere gradulu de prevedere a
eleviloru sei. Si asia cu ctu su- mai mici, cu attu se li-se
demnde se li-se dee mai multe r egul e; si din contra cu
ctu su- mai mari, mai desvoltati, cu at t u mai pucine.
Est e gresta asiadara prerea acelor' a, cari credu a man-
tiene disciplin' a prin ace' a, c tota vieti' a din scola pana
la minutiositati o cuprindu in regule. Pent ru-c prin regule
multe inca se ingreuneza ajungerea scopului; de ore-ce nu
le potu impleni tote, le uita mai iute, si- pierdu voi'a
vediendu-se ngreunai cu at t ea r egul e; er' cei debili si
fricoi si- pierdu tota poterea si independinti' a loru. Se se
tiena inaintea ochiloru totu de-a-una principiulu : Cu ctu-su
j mai multe regule, cu attu su- mai multe si transgresiunile".
E in nat ur' a omului, c se faca chiar' ace' a ce-i este
interdsu. Pentru ace' a fia-care invetiatoriu inctu pote
numai se incungiure a-si comunica preceptele s'ale in inoilu
ij negaivu (adec oprindu, c acest' a seau ace' a se nu-o
[ facei); deorece prin acest' a va descept numai curiositatea
i eleviloru sei, le va descoperi atari erori, gresiele, cari pote
ar' fi remasu pentru ei inca niultu tempu necunoscute.
In ctu privesce acum modulu cumu se se i mpart e-
siesca eleviloru regulele seau precept el e disciplinarie, suntu
diferite preri . Unii sustienu cumc se li-se dee regule
scrise pentru-c astu-feliu se fia de tempuriu pregtii
pentru vieti' a publica. Statulu inca si- comunica iu scrisu
legile s' ale, dcu sustienetorii acestei preri . E drept u
cumc statulu face astu-feliu, dar" e mare deosebire intre
sttu si scola. Precndu acel' a are de a face cu omeni
mari, maturi, pre atunci acest' a are de a face cu nesce
copiii, fra j udecat a morala. Afara de ace' a statulu e
indestulitu cu ace' a, deca cetatienii sei observa legea, si
implinescu datorintiele impuse prin lege ; scol' a din contra
pune pondu mare si pre dispusetiunea spirituala a eleviloru
sei. Statulu, cndu j udeca o transgresiune a legei, consi-
dera mai multu st area obiectiva a lucrului, er' scol'a din
contra starea subiectiva. Statulu se indestulesce cu pedep-
sirea dupa meritu a inculpatului, er' scol'a din contra
i t rebue se conlucre la ndrept area elevului pedepsitu. Afara
de ace' a raportulu statului facia de concetatienii sei e de
asia, inctu numai in scrisu si- pote comunica legile si
ordinatiunile sal e; precndu scol' a, invetiatoriulu, fia-care
mandatu alu seu, fiacare ordinatiune a sa o pote impartas
cu elevii sei nemidlocitu, cu graiulu viu.
Nu-su acomodate pentru copii legile scrise nici din
acelu motivu, fiendu-c in contestulu loru t rebue se se faca
ament i re si despre unele dispusetiuni, cari numai mai
trdiu, pote chiar' numai preste cteva luni vom deveni
pentru ei obligatorie. Copilulu afara de ace' a uita iute si
asia invetiatoriulu totu mereu trebue se-i reamintesca
acelea-si legi seau regule. Si ce e mai multu regulele
disciplinarie, t rebue se se referesca la tote acelea cauri
speciale si singuratece, in cari pote numai grei unu copilu.
A prevede si a cuprinde in o lege scrisa tote acestea
cauri singuratice e unu ce imposibilii. Fia-care lege scrisa
are unu cuprinsu mai generalii, si chiaru pentru ace' a
cetirea simpla a aceleia totu nu ar' ajunge nemi cu; ci
invetiatoriulu ar' trebui se-o esplice, amplifice si aplice.
Si in fine apoi legea inca numai asia si numai atunci ajunge
cev' a, deca are de basa auctoritatea invetiatoriului. Dupa-ce
si-a pierdutu unu invetiatoriu auctoritatea naintea eleviloru
sei, atunci nici legile scrise nu suntu in st are a-i-o rectiga.
Mai buna este asiadara prerea aceloru pedagogi,
cari sustienu cumc mai multu se pote efectu in privinti' a
disciplinei prin inducerea eleviloru pre calea invetiamen-
tulni Ia cuiioscinti'a iiotiuniloru etice si estetice de bunu i i
si frumoii; er' la regiile seau legi scolastice se recurg
iiivetiatoriulu numai in ce' a ce privesce tempulu, cndu se |
vina elevii sei la scola si baseri ea; unde se siedia Pet ru,
unde Joanu si unde Niculau s. a. '
Disciplin'a, sub care preciimu amu vediutu intielegemu '
padrea copilului dela invetiulu rea, nu se pote sustiene
numai prin regiile seau legi impuse din afara si prin I'
ascul t are; ci prin desceptarea priceperei si cunoscerea j
necesitaii de a urma asia si nu altu-cum. jj
J . P. ITe gr ut i u. ; l
II
Ca r a c t e r ul u Ro mni l o r u ve c hi , c po po r u i n
ge ne r e .
Lumea culta de astadi, candu e vorb' a de caract ere,
se provoca de comunii la istoria antica (vechia).
Dintre poporele antice portatorii de cultura au fostu
Grecii si Romanii. Celi de antiu (Grecii), pre langa iubirea
de libertate si aperarea patriei, au escelatu cu preferintia
in seientie si artile fromose; celi din urma (Romnii),
nu mai pucinu iubitori de libertate si patria, s' au destinsu
si s'au facutu renumii prin caracterulu loru firmu si energicii,
si unde er de lipsa, si temperaii; asia ctu prin acesta
au ajunsu domnii lumei.
Caracterulu acest' a a Romniloru vechi c poporu in
genere, formeza firulu rosiu in decursulu istoriei loru, pana
nu au inceputu a degenera.
In cele urmatorie ine voiu incerc inse a-lu deduce
si a-lu delini chiaru dela inceputulu Romei, din cele-ce se
povestescu despre fundarea acestei eetti.
Bom'a nu s'a fundaii intru-o di, dce proverbiulu, si
prea adeveratu, c-ci la ori-ce lucru bunu, maiestosu si
durabilii se recere tempu indelungatu, pacientia si intie-
leptiune, pentru a-i asecur o esistintia indelungata si
durabila. Rom' a s'a fundaii si formatu in decursu de sute
de ani si de-ace' a a si sustatu apoi mii de ani, pana astadi,
si a ajunsu centrulu poterei si alu niarirei din lumea vechia,
si in urma punctulu centralii alu cretinismului.
Inceputulu Romei si alu poporului romnu, c alu
toturoru stateloru si poporeloru vechi, este invlitu in negura
si ctia, este intunecosu, plinu de fabule si povesti. Anulu
fondrei chiaru nu se pote stabili precisu, ei se pune de
comunii anulu 754 a crei fundatoru a fostu Romulu.
Povestea despre nascerea lui Romulu si a fratelui seu
Remu din Re' a Silvi'a cu dieulu resbelului Marte, mrirea
loru de lupica si viei'a loru pastorale, pna-ce s'a recunoscutu
adeverat ' a loru origine, tuta acst' a poveste o presupunu
cunoscuta.
Din acst' a poveste se deducu inse trei momente carac-
teristice, cari c unu firu rosiu se t ragu prin intrga istori' a
Romniloru, pana candu si-au past rat u caracterulu loru
propriu. Originea din dieulu Marte se face cunoscuta in
resbelele loru; nutrirea din lupica, adec natur'a lupului
r
insbeuta cu laptele, se pote cunosce in part e in desvoltarea
loru interna cu privire la constitutiune, dar' mai alesu in
trdarea loru cu poporele straine, in politic'a si diplomat' a
loru c sttu ; vieti'a pastorale se referesce la vieti'a loru
sociale, la ocupatiunea de \\redilectiune a poporului i nt regu
fora osebire de rangu, pana candu nu ncepusem a se
ingrasi din sulu altora si a se abate dela caracterulu
loru specificii natiunalu.
Tot e trele momontele aceste se le lumu in ceva mai
de aprope consideratiune si esplicare.
1. Originea din dieulu Marte. Urdtoriulu Romei si
alu poporului romnu Romulu si fratele seu Remu au
provenitu din Marte, dieulu resbelului ; e naturalu dara,
c au trebuitu se erediesca si ceva din nat ur' a densului.
Ce natura avea inse acestu dieu si ce feliu de resbelu
iubea el u? Mitologi'a ne spune, c er vehementu, furiosu,
cruntu, severii si neinduratu. Sor' a si a mi c ' a s a : Discordi'a
(Eris) -i pr emer gea; Fric'a si Horii erau fiii lui si-i prindeau
caii la carulu de resbelu, Enyo, DevasfatorPa de celati, er
in suit' a lui. Lancea si sabi' a suntu armel e sale, coifulu,
scutulu si pancer' a ar mat ur a sa. Desftarea si plcerea
lui erau luptele sngerose si crncene.
Cine va pot neg, c cele mai multe din insusirile
aceste nu au fostu si trasurile principali, caracteristice,
ale poporului romnu, pana chiaru si cu respectu la arme
si ar mat ur a? Nat ur ' a vehementa si furiosa a printelui se
pot vede indata la Romulu cu ocasiunea fundarei Romei,
c-ci din glum' a ori pote-c batujocur' a fratelui seu Remu,
carele sarindu preste siantiulu din giurulu cettei dise :
ctu de usioru pote t rece inimiculu prest e i nt ari t ur' a t a"
intru at t a se infuria, inctu-lu ucise pre locu, dcundu :
asia se patiesca toti cei-ce voru trece preste aceste inta-
ri t uri ". Resbelulu a fostu lucrulu de cpetenia si de
predilectiune alu poporului romnu, resbelulu cruntu si
crncenu, furiosu si pna la desperare cu ori-ce inimicu.
Fri ca si fiori a insufiatu acestu poporu in toti inimicii sei
si multe eetti au disparutu de furi'a armeloru lui.
In aceste resbele apare apoi si a dou' a part e din
povest e: natur'a lupului. ITicolau Popescil.
(Va urma).
Din istori'a literaturei romne.
Din operele lui Ovidiu.
Periodulu I.
1. Heroides (Epistolae Heroidum) 21 epistole de a-le
femeiloru din tempulu eroiloru, adresat e amantiloru sei
depart at i , in stilu de totu orat ori cu; diutre cari a XV
(Sappho) cu certitudine nu este autentica, probabile nece
XVI XXI (epistole si respunsuri).
2. Amorum l. I. 3. descrieri erotice in part e din
esperinti' a propria, alu caroru idealu este Corinna, dar' lucru
naturalu ornndule cu adausu din fantasi' a sa cea abundanta ;
suntu ingeniose, est ravagant e si frivole; de al t ument rea ne
13*
dau una imagine fidela despre modulu de vietia alu unoru
cercuri sociale din ur be; din caus' a descrierei celei picante
au fostu t are respandite si cetite, dar' asupr' a moralei au
avutu una influintia daunosa.
Formel e poesiei didactice cu urmatoriele 3 poeme:
3. Medicamina fadei unu fragmentu de 100 viersuri,
t ract ndu despre cosmetica (dresuri).
4. Ars amatoria in Cartea I si II espune midlocele,
prin cari potu brbaii se cuceresca iubirea si se captiveze,
in a III acelea-si pent ru sexulu femeescu t ener u; intregulu
vedi bene tracteza numai amorulu sensualu (Trist. 3, 203:
solis meretricibus); dar' considerata din respectulu acest ' a
este tractata in unu modu genialu, psichologicu, subtlu,
pote cea mai succesa creatiune a lui Ovidiu.
5. Remedia amoris despre midlocele de a scap de
una pasiune molesta, cu observatiuni multilaterale.
Pe r i o dul u a l u II-l e a .
6. Metamorphoseon l. I. 15. dupa modele grece, mai
cu sema dupa Nikandros (ca 160), si Part heni u (ca 50) ;
t ract eza preste 200 fabule din mitologi' a greca si italica,
in espunere ctu a fostu posibilu a urmat u seri' a cronologica,
incepe cu cea mai adunca anticitate cu desvoltarea universului
din chaosu, procede gradat u spre tempurele mai noue, t rece
la fabulele periodului milieu, descinde la t empuri l e troiane
apoi la evenemintele italice, pana ce in fine termineza cu
metamorfosarea lui Caesaru in comet u; cu mare art e invinse
Ovidiu greut at ea de a contopi in unu totu armonicu mat eri e
asia de diverse, si cu tote acestea si-a impreunatu seri' a
naratiuniloru, inctu dela inceputu pana in finea opului se
vede una continuitate nei nt r er upt a; afora de acea in totu
opulu acest' a ne aret a una vari et at e de elocuiune admirabila,
acomodat dupa diversitatea obiecteloru si personeloru, chiar'
si in nara i une aret a unu t emperament u variu, unele suntu
glumetie c fabul' a despre Mid' a, altele se apropie de
de seriositatea topica d. e. mortea cea infioratorie a Ni obei ;
opulu acest' a voia se-lu arda cu ocasiunea depart arei sale
la Rom' a, dar' esistau deja mai multe copie despre densulu.
7. Fasti in 6 crti pentru cele 6 luni prime ale
anului, unu calendariu astronomicu istoricii dispuii dupa
luni, de unde se vede c era calculatu se se continue in
12 Crti, pre cari inse din caus' a esiliului nu le-a potutu
compl et ; in poem' a acest' a autoriulu dede materiei deja
ordi nat e, multa frumsetia si grat i a, si a creatu din dens' a
unu totu armonicu, ea este sorgintea principale pentru
cunoscerea astronomiei vechie precumu si a mitologiei si
cultului romanu.
Pe r i o dul u a l u III-l e a .
8. Tristium l. I. 5. in metru elegiacu, dintre cari
prim'a fu poetisatu in tempulu caletoriei sale in esiliu, si
cuprinde intre altele una descriere mreia despre navi-
gat i une; a dou'a este una epistola cat ra Augustu in care-lu
roga se-lu st rmut e in unu locu mai bl ndu; celealalte trei
t ract eza totu ace' asi tema in variatiuni, plngeri despre
j viati' a neconsolabila in Tonii; er' epistolele adresat e socie
sale, suntu intru adeverii eiuotiuuatorie; din acestea se pote
vedea anim' a poetului iu tota lumin' a si veri t at ea; suntu
at ragat ori e prin seintienieutulu blndu si nat ural i i ; caus' a
; pentru carea le-a datu poetulu numele acest' a ni-o spune
| insusi: V 1:
Flebilis ut noster status est ita flebile carmen,
Materie scripto conveniene suo.
9. Epistolae ex Ponto l. I. 4. asemenea in met ru
elegiacu, adresat e la persone anumite, in acestea-si descrie
sortea s'a cea trista in esiliu, din cari se vede c poetulu
er moralmente cu totulu frntu: Vivimus ut nunquam sensu
careamus amaro Ex P. L. I. El. 2, 39; in epistolele acestea
se vedu multe plngeri nebarbatesci, dar' ce se tne de
meritulu poeticu documenteza unu spiritu copiosu si dest ru
pent ruc nu este usioru a vorbi mai de multe ori despre
acea-si mat eri a si cu tote acestea in modu interesantu.
10. Ibis in acest' a imiteza pre Callimachu, a scriso
in esiliu si este plina de blasteme in contra unui inimicu.
11. Nux si Consolatio ad Liviam de morte Drusi se
pru c nu suntu ale densului.
Din scrierile lui s'au pierdutu numai unele incercari
din t ener et i a: epigramme, etc. dar' mai cu sema t ragedi ' a
Medea, despre carea Quintilianu X, 1, 98 di ce: Ovidii
Medea videtur mihi ostendere, quantum iile vir praestare
potuerit, si ingenio suo temperare quam indulgere maluisset.
C. B. Gro ze.
De fe c t e l e pr i nc i pa l e a l e e duc a t i une i no s t r e
po po r a l e s i pe de c i l e pr o gr e s a r e i a c e l e i a .
4. Asemenea potemu se aducemu de motivu principalu
alu neculturei invetiatoriloru isolarea loru de societile
mai culte, ma chiar' ei intre ei, pent ru a-si impartas
esperintiele reciprocu, pent ru a-se incuragi unii pre alii,
pentru a-si desvolt si perfeciona nobilulu semtiu de emii-
latiune si de datoria, cu privire Ia chiamarea loru.
5. Nu neinsemnatu impedimentu alu progresarei
scoleloru nostre este si slab' a pregt i re a multoru din elevii,
cari se recruteza pentru institutele preparandi al e; impregiu-
r ar e, care are influintia nefavorabila, in decursu de decenii
asupr' a mersului spre desvoltare a scoleloru, pre cari vom
avea se le servesca. Inse nu e mi rare. Prospecte bune
pent ru unu invetiatoriu se gasescu cam rari , staiunile mai
bine dotate suntu numai unde si unde; de aceea nice nu
se prea imbuldiescu colarii mai binisioru si totu o dat a
mai bine pregtii pentru a se inrol c elevi in institutele
preparandi al e. Er ' autoritile respective alegu ctu potu
din concureni, numai ctu nu prea au ce se alega. Apoi
cualificatiunea acestoru feliu de elemente, fia profesorii
ctu de zeloi, nu pote intruni tote conditiunile de lipsa
in gradulu supremu. Nu! O maestrie mai de rndu se
pote inveti, ce e dreptu, in decursu de 34 ani ; edu-
catiunea inse este o arta, si inca dora cea mai grea de
petrunsu, prin urmare si apropri area cunoscintieloru necesarie
unui bunu educatoriu, presupune unu gradu mai inaltu
de pregtiri.
6. A fostu unu tempu, si nu e t ai e mulii de atunci, j
cndu part ea cea mai mare a edificialoru scolarie er ne-
corespundiatdria din punctu de vedere sanitariu si peda-
gogicii; er' in unele comune lipsi cu totulu. Astadi inse, j
dupa multe staruintie, vrednice de tdta laud' a, ori incatrau
si- ndrepta omulu paii sei se vedu ameliorri insemnate
in acest' a pri vi nt i a; astfeliu, inctu se referesce la edifi-
ciale scolastece si la alele de invetiameutu, amu pote
dce, c ele suntu aprdpe de a pote corespunde minimului
necesarul alu justeloru pretensiuni, des totui nu se pote
nega, c in multe locuri se mai potu observ defecte
insemnate, cari suntu in detrimentnlu edticatiunei poporului,
adec nefiindu alele destulu de luminose, destulu de inalte
si destulu de spatiose, in raportu cu numerulu scolariloru.
7. Nesciinti' a si indiferentismulu parintloru facia cu
educatiunea se manifesteza si prin ace' a, c nu si- tramitu
copii regulaii la scdla, chiar' nice in tempulu cndu fara
perderi materiale s' ar' pote lipsi de ei.
Mare part e a parintiloru nu numai c nu veghieza
rigurosu, c copiii se mble regulatu la scola, ci se folosescu
chiar' si de celu mai neinsemnatu pretecstu se-i opresca
pre copii acas.
Precndu in scdlele evangelice sasesci frecuenteza
copiii scol' a, chiar' pna la et at e de 17 ani, pre atunci
scdlele ndstre nu suntu cercetate cum se cuvine nici de
copiii sub 10 a ni ; er' de pre la inceputulu lui Aprilie pna
trdu in Novembre seau celu multu in Octobre scol'a
remne, in cea mai mare part e gdla. Astfeliu educatiunea
nice nu se pote face cu succesu.
8. Indiferentismulu parintloru, pre lng negligiarea
frecuentarei scolastice, se mai manifesteza si prin ace' a,
c nu voiescu a se ingrigi de procurarea cartloru si eeloru-
alalte recuisite de invetiamentu pentru copiii loru, prin ce
inca se zadarnicesce i nt r' unu gradu mare progresulu scolas-
tecu si prin urmare si educatiunea prest e totu.
9. Deca se admite, c ocupatiunea barbatloru de
scola preste totu este un' a dintre cele mai ingreunatorie,
cu catu mai t are dara t rebue se o semta acest' a invetia-
toriulu poporalii, care are se propun de odat la mai
multe despart i ami nt e? Acestu malum necessarium" inca
este de a se inregistr intre pedecile, de cari se lovesce
in mersulu seu instruciunea si educatiunea poporala.
10. Toti scimu, ctu este de greu, intre impregiu-
rari l e ndstre actuale, a face pre colarii din sedPa popo-
rala, fia si numai : buni cetitori, buni calculatori, decstrii
in scrierea materialului, ce lu- potu ceti', deprini iu ele-
mentele concipiarei si prest e tdte si inainte de tdte in
cunoscinti' a religiunei si moralului. Acestea inse suntu
numai o par t e dintre cunoscintiele, prescrise pent ru propu-
nere in scol'a poporala. At t ' a materialu, fiindu scol' a,
c de regula, slabu frecuentata, avendu totu odat inve-
tiatoriulu mai multe despartiaminte in clas' a sa si pre
lng acestea in lips'a de crti si recuisite de invetiamentu
este imposibilii de a se pot consuma. Prea marea multme
a obiecteloru de invetiamentu inca potemu se afirmamu
cu tta drept at ea, impedeca o fundamentala si sanetsa
educatiune a scolariloru.
11. Unde mai lipsescu si cele mai indispensabile
recuisite de invetiamentu pentru-c instruciunea se se faca
ctu mai instructiva, pr. masin' a de calculaii, colectiuni
de tipuri pentru istori' a naturala (in lips' a colectiuniloru
in nat ura) mape etc, acolo apoi progresarea e si mai
ra impedecata.
12. Nu pot fi t recut a cu vederea nice disarmoni' a,
carea (trovine din lucruri, la parere mici, dar' de mare
nsemntate pentru venitoriulu scolariloru, ace' a disarmonia,
carea forte lesne si nu ar ar e ori se ivesce si se inversiunza
chiar' , intre familia si scla si carea firesce causza multu
ru progresului, ce are se-lu elupte scl' a.
13. Cndu in cestiunile, ce privescu scol'a s' ar'
potea tte face in modu pacnicu, prin capacitari, mora-
lisari e t c , in casulu acest' a scol'a confesionala, lipsita de
poterea esecutiva, n' ar' f necesitata a cere ajutoriu din
alte parti in anumite impregiurari si de acelu ajutoriu
a nu se potea bucur.
S' ar' mai potea aduce inca o mulime de impedi-
mente si defecte, ce facu a nu progres dupa cum ar ' fi
de lipsa instruciunea si educatiunea poporului ; dar' credu,
c cele mai de cpetenia, precum mi-am fostu propusu
la inceputu, le-am enumerm. El e suntu at t u de nume-
rose si mari, inctu se recere multa jertfa dela toti factorii
sclei, de susu pna josu, pentru-c se imbunatatisca caus' a
scolara prin del at urarea numiteloru defecte si pedece, ajun-
gndu astfeliu a vede cu bucuria sclele nstre pasindu
spre infiorire si cestiunea scolastica intrndu in adeverat ' a,
dorit' a ei alvia. R. Shnu.
Pendululu si orologiulu.
P r e l e g e r e p r a c t i c a d i n f i s i ca.
(Dupa V. Suppan).
(Continuare).
ntrebarea a 2-a.
Graduili alu Il-lea. Noi amu vediutu pendulu scurtu
si luugu. Cum a fostu tempulu oscilatiunei la acest ea?
Tempulu oscilatiunei la pendululu lungu e mai scurtu, dect u
Ia celu mai scurtu. Dar' la pendulele cu lungime egala
cum va fi tempulu oscilatiunei? V fi egalu. Se ne con-
vingemu despre acest' a.
Espirementulu 1. Dca punemu lng olalta due
pendule de lungime egale si le miscamu, vedemu, c
tempulu oscilatiunei e egalu.
Esperimentulu 2. Punemu in oscilatiune due pendul e,
dintre cari unulu are btsira mai lunga, dectu celu-alaltu,
discurile inse suntu in deprt are egala. Pre lng tte
acestea inse observamu, c tempulu oscilatiunei diferesce.
Esplicati acst'a divergintia ! (Deca colarii ara computa
lungimea pendulului dela punctulu de acatiare pana la cape-
tulu inferiorii alu acestui'a, atunci se facemu pendule egale,
dar' se mutami! disculu. colarii atunci voru observa, c
pendulele oscilza cu accel er i at e divergenta. Lungimea ;
btsiorei seau deprt area discului dela punctulu de acatiare
nu se pot considera de lungimea pendulului).
Care se ta deci lungimea pendulului de btsiora ? |
Acst' a o vomu sci prin unnatoriulu esperimenti!. |
Esperimentu 3. Se luamu unu pendulu de btsiora i ,
si unulu de acia intr' o forma de lungi si se le punemu in J
oscilatiune. Tinpulu oscilatiunei nu este egalu. !
Ore iertatu-i, c se calculamu lungimea pendulului
de acia dela punctulu de acatiare pana la centrulu globii- j
relului acelui' a. D, este iertatu, pentru-c pendulele de |
acia, dca acelea lungimi suntu egale voru oscila cu ace' a-si j i
acceleritate. j i
Facet i unu pendulu de acia asia de lungii, c tmpulu j
oscilatiunei acelui' a se ria egalu cu a unui pendulu de b-t- i
sira. Care este mai l ungu? Ore ce se ria caus' a, c pendu-
lulu celu inai lunga oscilza intr' o forma cu celu mai scur t u? |,
Insemnati-ve bi ne: Sub lungimea unui pendulu de '
btsiora intielegemu lungimea pendulului de acia, acarui l i
t mpu de oscilatiune este egalu cu tmpulu de oscilatiune !
a unui pendulu de btsiora. j ;
Ce schimbri amu observaii cndu amu l ungi t u? j ;
scurtaii pendululu? Cndu am vorbitu despre bratiariu, i i
planii plecatu etc. asemenea amu observata schimbri ; inse j
in schimbrile acestea amu observatu o regula, o lege,
care o amu potutu esprima cu cifre.
Pot si in schimbrile tmpului oscilatiunei inca vomu
d de at are regula, lege. Se cercmu. Respundeti la ;
nt r ebar e: Vremu c unu pendulu, care in aiiuniitu tmpu
face una oscilatiune, se faca in acela-si tmpii doue osci-
latiuni. Ce t rebue se facemu spre acestu scopa ca pendululu? !
(Prerea generala v fi: pendululu t rebue scurtatu numai i i
pr e diumetate). |'
Esperimentulu 1. Luainu dara doue pendule, dintre |!
cari unulu are numai diumetate din lungimea celui-alaltu ; j
1
pr e ambe acestea le punemu apoi in oscilatiune; voi se
:
numerat i oscilatiunile pendulului celu lunga, eu le voiu I
numera a celui scurtu. (Invetiatoriulu si elevii numera I
oscilatiunile pna ce acelea cada l aol al t ; elevii au nume- '!
r at u 20, invetiatoriulu 28). Prerea deci n a fostu corecta. j i
cci pendululu celu mai scurtu, in acela-si tmpii t rebue |
se faca 40 de oscilatiuni, r' celu mai lungu 20.
Numerii 20 si 28 nu ne lauiurescu, c de cte ori
t rebue se ha mai scurtu unu pendulu dectu celu-alaltu. i
Mai inainte de a continua orbesce ncercrile se cugetai, i
1
c cuele oscilatiunei pendulului jacu in gr avi t at ane si [
i mpot ent i a; totu acestea lucra si la cderea libera precum :\
si la planulu plecatu ; la acestea amu data de numerii pro- j
proporionali 1 : 3 : 5 : 7 etc. si de 1 : 4 : 9 : 1 6 etc. Se
cercamu, c re-care din acestea nu are valre si aci?
Esperimentulu 2. Se luamu doue pendule ale caroru
lungimi stau in raportu c 1: 3 (1 dm. si 3 dm.) si apoi
suntemu ateni la oscilatiuni. Vedemu, c nici cu acestea
nu ajungemu resultatulu doritu.
Esperimentulu 3. Luamu doue pendule, ale caroru
lungimi stau in reportulu 1: 4 (1 dm. si 4 dm.) Aci
observmu, c pna ce pendululu primii [(celu mai scurtu)
face 2 oscilatiuni, alu doilea (celu lungu) face numai 1
oscilatiune. Asia dar' tempulu oscilatiunei pendulului de
4 dm. e de 2-ori asia lungu, c a celui de 1 dm. (deci-
met ru), adec deca voimu, c tempulu oscilatiunei se fia
de 2-ori mai mare, t rebue se facemu pendululu de 4 ori
asia lungu.
Ce t rebue se facemu, deca voimu, c tempulu oscila-
tiunei se fia de 3-ori asia mare ? Trebne se facemu pendulu
de 9-ori mai lungu. Se vedemu esperimentulu.
Esperimentulu 4. Luamu doue pendule ale caroru
lungimi stau in raportu c 1 : 9. (1 din. si 9 dm). Pna
cndu pendululu celu mai lungu face 1 oscilatiune, celu
mai scurtu face 3 oscilatiuni. Tempulu oscilatiunei pendu-
lului de 9 dm. este de 3-ori mai lungu, c acelui de 1 dm.
Esperimentulu 5. Luamu unu pendula de 16 dm.
(1' 6 m.) si unulu de 1 dm. Tempulu oscilatiunei celui de
ntiu este de 4-ori asia lungu c acelui din urma.
Gradulu alu III-lea. Se resumamu resultatulu celoru
3 esperimente din urma. Tempulu oscilatiunei pendulului
de 4 dm. este de 2-ori, a celui de 9 dm, de 3-ori, a celui
de 16 de 4-ori asia lungu, c a celui de 1 dm. Continuai
acestu sru.
Gradulu alu IV-lea. a) Se scriemu in sru lungimea
penduleloru si sub fia-care se scriemu numerii proporionali
ai tmpului oscilatiunei.
1 dm; 4 dm; 9 dm; 16 dm; 25 di n;
1. 2, 3, 4, 5.
Ce aret a tabel' a acest ' a?
Scire-ati esprim cu cuvinte legea cuprinsa aici?
Lungimile penduleloru stau in raportu c si ptraii
tenipului oscilatiunei.
Gradulu alu IV-lea. b) Acum asi vre se sciu pent ru
ce pendululu mai lungu oscileza mai incetu, celu scurtu
mai iute, si pent ru ce dmu aci de numerii de mai susu.
C se aflamu caus' a t rebue se comparamu arculu oscila-
tiunei penduleloru neegale. (Invetiatoriulu desemna pendu-
lele in pusetiunile loru perpendicularie si estreme. Anghiu-
rile elongatiunei in amendoua caurile le iea de egale).
Din deseuinu se vede, c pendululu mai scurtu descrie arcu
mai scurtu. Arculu ce-lu descrie pondulu (disculu) din
capetulu pendulului se pdte consider de planu plecatu.
Ctu de plecatu este planulu se vede de pe taugentulu
desemnatu la punctulu finale a arcului. Vedemu c planulu
de amendoue prile este intr' o forma de pl ecat u; unu
planu plecatu inse este mai scurtu dectu celu-alaltu. Amu
invetiatu inse, c dintre doue planuri plecate pre celu mai
scurtu globulu cade in tempu mai scurtu, pre celu mai |.
lungu in tempu mai lungu.
Se comparamu arcurile oscilatiunei pendulului de
1 din, si de 4 din. Arculu pendulului de 4 dm. e de
4 ori mai lungu dectu a celui de 1 dm. Se comparamu
cu acest' a legea caderei l i bere! In secund' a prima corpulu ;
cade 5 m. (metrii) in doua de 4 X
5 m
- \
Asia dara cale de 4 ori mai lunga o face in de cte
ori mai multu t empu? (In de doua ori mai multu tempu).
(Comparatiunea acest' a o facemu si cu privire la calea
percursa in 1" si 3" si cu privire la tempulu oscilatiunei
penduleloru de 0 4 ni. si 0
-
9 m. Totu asia cu privire la
calea caderei in 1" si 4" precum si cu privire la tempulu I
oscilatiunei pendulului de O'l m. si T6 m. lungu).
Graclulu alu IV-lea. Se esprimamu prin vorbe legile |
aci aflate. \
Pendululu mai lungu oscileza mai incetu, pentru-c \
pre lng inclinatiune egale descrie unu arcu mai lungu. \
Unu pendulu de 4 ori asia lungu descrie unu arcu de
patru ori mai lungu; pre cale de 4 ori asia lunga corpulu
cade in de doue ori mai multu tempu. Pentru ace'a pendululu
de 4 ori mai lungu pentru o oscilatiune are lipsa de 2 ori
att'a tmpu. P. TJ ngureanu.
(F i ne a va ur m,).
Ca na l i s a r e a s o l ul ui .
Fa proba cu doue oluri de flori; la unulu astupa-i
de totu oriticiulu seau apert ur' a la fundu, la cel' alaltu inse
pune nnmai una bucica de hrbu, prelanga, care se se
pote scurge ap' a superflua, apoi asiedia in ambele oluri
viole intr' o forma de frumose, uda-le egalu si totui vei
observa nu prest e multu tempu, ca in olulu cu apert ur' a
de totu ast upat a florile incepu a tng, ma in scurtu se
vestediescu si pieru, pentru-c li-s'au putreditu radecinile
de ap' a, ce n' a avutu pre unde se se scurg; in cel' alaltu
inse violele priescu frumosu, fiendu-c ap' a superflua se
scurge pre langa bucatic' a de hrbu, ce apera olulu contra
astuparei cu pamentu. Cetitorii acestora sire pote cunoscu
bine folosulu apert urei del fondulu oluriloru cu flori, fara
c se-si fi trasu sem' a, c ce se intempla cu ajutoriulu
acestei apert uri . Fia numai ateni si voru ved, c acestu
faptu in agricultura se referesce la una operaiune forfe
frumosa.
Ap' a este absolutu de lipsa pentru plante, pentru-c
diferitele materii nutritrie, ce se afla in solii, prin ajutoriulu
apei se solvescu si vinu prin radecini in tote prile plantei.
Prin urmare t rebue, c solulu, in care se afunda radecinele,
se na provediutu cu unu anumitu gradu de umediela, prin
ploia seau in lips' a acestei' a prin udare. Nu mai pucinu
e de lipsa pentru radecini si aerulu, mai alesu pentru-c
oxigenulu descompunendu cu incetulu hum' a, in continuu
desvolta pentru radecini accidu carbonicii, care numai
dectu se absorbe, seau servesce la disolvarea altoru
parti mineralice necesarie pentru viti' a plnteloru. Astu-
feliu solulu, pent ru c se traiesca in lu seau pre elu
vegetatiunea, t rebue se cuprind in sine de-o-data si apa
si aeru. Deca inse fundulu olului este astupatu, seau deca
apert ur' a lui este indopata cu pamentu, ap' a nu se pote
scurge din elu ; si atunci aerulu nu mai are locu ; r' deca
acest' a lipsesce, radecinele se putrediescu. Din contra,
deca ap' a, dupa-ce a urneditu solulu, se pote scurge liberu,
atunci solulu urneditu e ca si sponghi' a, in care aerul u
pote st rbat e in tote prile, si plantei i-va merge bine.
Precumu se intempla aici cu firulu de viola, togmai
asia se intempla si cu alte plante in economi a cea mai
mare. Ap' a, dupa ce a urneditu odat solulu, t rebue se
se scurg, la din contra radecinele, in lips' a aerului, se
putrediescu. Pentru ace' a solulu argilosu (lutosu) nu priesce
vegetatitinei, deca contiene in sine ap' a, prea multu tempu,
precndu solulu arenosu e cu multu mai priintiosu. Din
acestea cause e bine pent ru plante, deca stratulu inferiorii
este arenosu. Stratulu inferioru, fiendu arenosu, se report a
c si olulu cu apert ur' a neast upat a; ap' a superflua se
scurge si pote st rbat e aerulu, precandu stratulu inferiorii
argilosu se reporta c si olulu cu apert ur' a astupata.
Acumu intipuitive unu solu morascinosu. Aici din
caus' a apei nu se product!, dectu unele plante, cari anume
suntu destinate a trai in at ari locuri; r' deca voinu sapa
siantiuri la una afundiine, unde n'ajungu radecinele plnteloru
si siantiurile le vomu impl cu petrisiu punendu prest e
ele pamentu, atunci ap' a, cu carea este sbeutu solulu ca
si una sponghia, se aduna in acestea siantiuri, se scurge
pri nt re pietrisiu si se versa in ore-care peru din apropi are.
Acumu solulu morascinosu e c si olulu cu aper t ur ' a
neastupata, aerulu pote st rbat e in elu si i-da productivitatea,
ce n' a avuse mai inainte. Acest' a operaiune se numesce
canalisare.
Acest' a specie de canalisare este cea mai simpla,
dar' pote si cea mai pucinu duratoria c-ce scurgerea apei
prin petrisiu in eurundu o impedeca pamentulu carat u
acolo de apa. Canalisarea se pote face si asia, c se punu
in siantiu la anumite distantie capre de lemnu, pre cari
se punu gategie si apoi pre acestea pamentu. Mai bine
succede inse canalisarea cu tievi pregtite din argila arsa,
seau din fieru (drainagie), cari le asiediamu pre fundulu,
siantiultii. Ap' a se st racura in tievi prin lacunele, ce se
lasa Ia mpreunarea tieviloru seau prin gauricele anume
fcute spre acestu scopu.
Prin canalisare nu numai se scurge ap' a din solu si
aerulu ajunge la radecinele plnteloru, ci efectulu ei consiste
si in ace' a, c prin ajutoriulu apei din tievi in continuu
sustiene frescheti' a solului.
Candu bas' a unei gramedi de nisipu sta in apa, vedemu
cum se inaltia cu incetulu umediel' a pana la vrvu. Chiar'
asia face si ap' a adunat a in canale (tievi), carea in tempn
secetosu se stracura in susu pana la radeci ni ; asia ap' a
ce mai inainte era superflua, ma chiar' stricatiosa, acumu
formza asia dcuudu unu reservoaru, ce ajuta in tempu
de lipsa. Una alta bunt at e a canalisarei este si ace' a,
c ea impedeca recirea prea mare a solului, ce o pote
causa evaporarea indelungata a apei. Ap' a, prefacndu-se
in vapori, rapesce caldur' a dela corpurile, ce o mpresura
si astu-f'eliu acelea se recescu. Cndu esimu din baia,
ap' a ce a remasu pre corpu evaporza, si simtiinu una
recela mare. Asia si ap' a, ce evaporza in continuu pre
suprafaci' a solului umedu, lu-recesce pre acest' a. Inse
deca ap' a se scurge prin canale, evaporarea scade si reci rea
incetza; si t emperat ur' a mai inalta aici totu-de-a-un' a
favoresce vegetatiunei.
Folsele canalisarei in resumatu ar' fi dar a: solulu,
prin scurgerea apei devine sanitosu, aerulu st rbat e usioru
prin solu pana la radeci ni ; in giurulu radecineloru se afla
una umediala acomodat, provenita din ap' a, ce se afla i a
canal e; si in fine recfrea se micsoreza. Folosele acestea
suntu asia de insemnate, inctu proprietarii mai cu modru
aplica canalisarea nu numai in locuri morascinose, cari din
nat ur ' a loru suntu neproductive, ci si in agrii ordinari*.
Deca solulu superiorii este argilosu, seau deca acest' a este
bunu, inse e argilosu celu inferioru, ap' a de ploia nu pote
decurge usioru si solulu e umedu si rece. Cu tempu inse
solulu se usuc, si fiendu-c nu e impartitu prin st rbat erea
aerului, se aduna laolalt in bucati compacte si radecinele
asiadicundu stau se se inadusiesca. Tote acestea rele se
delatura prin canalisare, carea cu deosebire in solulu argilosu
si-are avantagiele sale forte insemnate.
Or di na t i uni mi ni s t e r i a l e pe nt r u s c l e l e me di e .
XV Or di na t i uni di n a nul n 1881.
1. 6 Februari u Nr. 29,000. Directorii t rebue se-si
ctige convingere deplina despre paupert at ea adeverata,
candu pertracteza suplcele iu caus' a eliberarei del didactru.
2. 22 Maiu 11,166. In obiectulu censurei profesorali
a membriloru din ordulu invetiatorescu (ordu calugarescu).
3. Nr. 12,533. Se i ndrept a directorii dla sclele
medie, c se nu pert ract eze suplicele pentru schimbarea
scolei prest e anu, deca acelea nu suntu motivate deajunsu.
4. 18 Novembre Nr. 33,010. Catechetii aplicai la
institutele de invetiamentu publice suntu a se elibera del
present area la raportulu principalii (Haupt rapport ).
5. 3 Novembre Nr. 29,953. Cum au se de calculi
din religiuue preoii cenfesiunilorn pentru studenii del
sclele medie.
6. Nr. 11,274. Se dau ndrumri la propunerea
geografiei; in clasea a I l l - a se pote d calculu separ at u:
a) din part ea descriptiva b) din part ea fsica.
XVI Or di na t i nni di n a nul u 1882.
1. Nr. 38,424. Censurarea respective aprobarea
manualeloru dla sclele medie.
2. 30 Januari u Nr. 4567. Regulamentu referitorul
la censur' a profesorala dla sclele medie (gimnasiali si reali).
3. 27 Maiu Nr. 16,321. Censurarea manualeloru si
medeloru auxiliarle dla sclele medie.
4. 8 Augiistu Nr. 23, 811. Urcarea didactrului la
institutele de invetiamentu sustienute seau ajutorate din
fondulu statului precum si din celu instruetionalu.
5. Nr. 1717. Direciunile se se retiena a face ero-
gatiuni prea mari din pausialele, ce le manipuleza.
6. Nr. 3133. Direciunile se faca aret are la locurile
mai nalte despre caurile, candu studenii stipendiai suntu
susceputi in seminariulu clericalii seau altcum suntu mpr-
tii in o provisiune diplina.
593
7. Nr. Direciunile suntu avsate a tiene punc-
pr e s .
tuosu decisiunile legei de timbru.
8. 19,181. Indrept ari u cu respectu la compunerea
statisticeloru dla sclele medie.
9. Nr. 19,991. Se se propuna caligrafi'a incepundu
din anulu 188283, fora de a ngreuna fondulu din instruc-
i une, in clasea I, II, III, in cte una ora pre septemana.
*) As i a i n do me ni ul u di n Be r c hi e s i u a ma r e l ui pr o pr i e t a r i u
Euge ni u Cr i s i a nu s e a fl a unu t e r i t o r i u ma r e c a ua l i s a t u, de -s i nu e
mo r a s c i no s u; s i a c e s t u t e r i t o r i u nu i ns i e l a ne c i c a ndu.
10. Nr. 30. 411. Studenii, cari se nscriu de voia
buna, suntu de a se instrui in cantari pre langa una taxa
de 2 fi. v. a.
11. Nr. 26,255. Direciunile potu da duplicate de
testimonii si fora concesiune mai nalta, au inse de a face
reportu ulterioru.
12. Nr. 38, 051, Se comunica Novell' a legei de aperarea
tierei si indreptariulu la acst' a.
350
13. 24 Aprile Nr. La tramiterile de bani direc-
r
pr e s .
tiunile se pretind dela adresai, afora de quietanti' a indate-
nata, de multe ori tramisa inainte, si una recunoscintia
ulteriora.
14. 14 AprileNr. Cum se se compun sentinti' a
1
pr e s .
1
negativa, ce e de a se da la suplicele rei ept at e ale sub-
oficiriloru, cari au pretensiune legala la aplicare civila.
15. 8 Aug. Nr. 23, 811. Urcarea didactrului la 18 fi v. a.
A. Ui l a c a nu.
Dul c e l ui Is us u!
O, Is us e ! s e c uvi ne
Ti e no i s e ne 'nc hi na mu,
Si i n r e l e s i i n b i ne
Nume l e s e -Ti l a uda mu.
Ca c i pr i n mo r t e a -t i de pr e c r uc e
Ne a mul u o i ne ne s c u l 'a i s c o s u.
Di n pe e a t ul u, c a r e duc e
In i nfe r a u i nt une c o s u.
O, Is us e ! dul c e nume
Ti nde mn'a Ta s pr e no i ,
Ct u vo mu fi pe -a c e s t 'a l ume
Se ne mnt ui de ne vo i
D-ne da r ul u t e u c e po t e
Se ne fa c a fe r i c i i ,
Da c a Tu e s t i t o t u s i t dt e
Er ' no i , Ti -s unt e mu i ub i i .
Pe pr i ni ni -'i t i ne 'n vi e t i a ,
Si pe fr a i s i pe s ur o r i ,
Er ' pe no i Tu ne i nve t i a
Cumu s e -Ti fi mu mul t i a mi t o r i .
Si de pne a c e nut r e s c e
Si de t o t e c e ni -a i da t u
Da c a l ume a Te nume s c e :
Al u ma r i r e i i mpe r a t u.
Tr a i a nu H. Po pu.
Bi b l i o gr a fi a .
Gramatic'a limbei romne. Lucrat a pe base sintactice
de Joane Buteauu, profesorii gimn. p. o. si asesoru consist.
Gherl' a. Impri mari ' a Auror' a" p. A. Todoranu. 1887.
Gramatic'a latina. Pent ru clas' a I si II gimnasiala
prelucrata dupa sistemulu lui H. P e r t h e s de Paulu Budiu,
profesoru gimnasialu in colaborare cu Stefanu Josifu directoru
si profesorii si Andreiu Brseanu profesoru. Pretiulu unui
exemplaru 35 cr. v. a. Brasiovu 1887. Edi t ur' a librriei
H. Ze i d n e r .
Carte de cetire latina. Pent ru clas' a I gimnasiala
prelucrata dupa sistemulu lui H. P e r t h e s de Paulu Budiu,
profesoru gimnasialu in colaborare cu Stefanu Josifu directoru
si profesoru si Andreiu Brseanu profesoru. Pretiulu cu
Vpcabularu 1 fl. v. a. Brasiovu 1887. Edi t ur ' a librriei
H. Z e i d n e r .
Vocabularu latinu. Pentru clas' a I gimnasiala pre-
lucraii dupa sistemulu lui H. P e r t h e s de Paulu Budiu,
profesoru gimnasialu in colaborare cu Stefanu Josifu directoru
si profesoru si Andreiu Brseanu profesorii. Brasiovu 1887.
Edi t ur' a librriei H. Z e i d n e r .
Economi'a cmpului si Crescerea viteloru. Observri si
ndrumri practice p e n t r u e c o n o m i i d e Joane Georgescu.
Pretiulu 25 cr. v. a. Brasiovu 1886. Tipografi' a Alexi.