Sunteți pe pagina 1din 32

Grupele sanguine si importanta lor in cercetarea imunohematologica

Dr. Lata Catalinrezident medicina de laborator, anul 4modul: Imunologie


1. Obiectivele cunoasterii grupelor sanguine
Cunoasterea grupelor sanguine eritrocitare are trei obiective principale :
1.e v i t a r e a u n o r a c c i d e n t e p o s t t r a n s f u z i o n a l e d e t e r m i n a t e
d e incompatibil itatea ce ar putea exista intreanticorpii primitoruluide sange sieritrocitele
donatorului
2.studiulbolii hemolitice a nou-nascutului(BHNN) determinata deincompatibili tatea antigenica
i n t r e e r i t r o c i t e l e m a m e i s i eritrocitele fatului
3.administrarea de sange care sa nu contina antigene in plusfata desangele pri mitorului, i n vederea
evitarii aloimunizariis i , dec i , pent r u pr of i l ax i a ac c i dent el or pos t t r ans f uz i onal e c ar e
ar put easurveni in transfuziile ulterioare de sangeGrupele sanguine eritrocitare au o importanta
deosebita si in expertiza medico-legala, in cercetarea antropologica, etnol ogica, genetica si i n
aprecierea paternitatii, e l e f i i n d , c u r a r e e x c e p t i i , c a r a c t e r e t r a n s mi s i b i l e ,
a s a c a u n a n t i g e n a p a r e p e eritrocitele copilului numai daca el este prezent pe celulele
unuia dintre parintii sai.
2. Pericolul imunizarii posttransfuzionale
Majoritatea anticorpilor cu semnificatie clinica sunt proteine de tip IgG (rareoriant i c or pi de t i p
I gM) c ar e i nt r - o i nc ompat i bi l i t at e er i t r oc i t ar a, pot duc e l a r eac t i i hemolitice acute
intravasculare.Dintre toate antigenele eritrocitare cele mai imunogene suntA, B(din sistemulOAB) siD
(din sistemul Rh). Dupa acestea urmeazac , E, C s i Kel l . De asemenea,antigenul Tjaeste
puternic imunogen, dar frecventa aparitiei anticorpul ui este foartemica deoarece persoane
Tjanegative sunt 1 la 1 milion.I n s e r u l u n u i b o l n a v n e i mu n i z a t , p o t a p a r e a l a 5 - 6
z i l e d u p a o t r a n s f u z i e incompatibila, aloanticorpi fata de antigenul absent pe eritrocitele sale,
dar prezent peeritrocitele donatorului, anticorpi care in cazul unei noi transfuzii incompatibile pot
ficauza unor accidente posttransfuzionale.
3. Probele de compatibilitate
Pe langa determinarea, inaintea oricarei transfuzii de sange, a grupelor de sangeOAB, a factorul ui
Rho(D), la donatori si primitori, pentru evitarea oricarui accident posttransfuzional se fac
probele de compatibilitate.L a b o l n a v i i f a r a a n t e c e d e n t e t r a n s f u z i o n a l e s a u
o b s t e t r i c a l e , p r o b e l e d e compatibilitate sunt simple :
la temperatura camerei in mediu salin
si la 37
C, folosind enzime proteolitice cum este papaina cisteinata.La bolnavii politransfuzati sau la femei
cu antecedente obstetricale incarcate(primitori periclitati), se efectueaza probe de compatibilitate
mai complexe :
la 18-22C in mediu salin
la 37C in mediu albuminos
la 37C cu eritrocite tratate cu papaina cisteinata si
t e s t u l C o o mb s i n d i r e c t , f a t a d e s e r u r i a n t i g l o b u l i n i c e mo n o s i p o l i -
specifice.
4. Importanta grupelor majore sanguine
In privinta grupelor majore sanguine, as aminti cateva detalii de importanta atatteoretica cat si practica :
Antigenele sistemului OAB sunt de doua feluri :
antigene fixate
p e c e l u l e ( L , H , T r , a l t e t e s u t u r i ) , d e n a t u r a glicolipidica, numite
aglutinogene, care agl utineaza in contact cuanticorpi omologi si
antigene libere secretate
de c el ul el e muc oas e, s ub dependent a urmatoarelor sisteme genetice : Sese, Lewis, Hh si
OAB, de naturagl i c opr ot ei c a, 80% s ec r et at e l a per s oane c ar e au gena Se
( SeSe, Sese), 20% intalnite totusi la subiecti nesecretori (sese), evidentiate printr/o tehnica de
hemaglutinoinhibare.
in privinta subgrupelor antigenelor A si B, un antigen A sau B slab poatesa nu fie recunoscut de serurile
test anti-A sau anti-B si in consecinta undonator de subgrup A2s au A3poat e f i et i c het at c a
0, i ar unul A2B s auA3B, dr ept gr up B. Ac es t e er or i pot f i evi t at e numai pr i n
ex ec ut ar ea concomitenta a metodei serice, metoda Simonin.
A n t i g e n u l H e s t e c o mu n , s e g a s e s t e i n t r - u n p r o c e n t d e 9 9 , 9 9 %
s i formeaza substanta fundamentala precursoare pentru antigenele A sau B.El este determinat de
gena H. Alela acesteia h es t e f oar t e r ar a, i ar forma homozigota hh este cunoscuta ca
0h sau fenomenul Bombey, carecontin i ntotdeauna anticorpi anti -H, anti -A si anti-B, asa
incat la nevoiee l e n u p o t f i t r a n s f u z a t e c u s a n g e 0 , A s a u B , c i n u ma i c u
u n s a n g e provenit de la o persoana cu fenotip Bombey.
2 Cercetarile fizico-chimice si imunogenetice au dovedit ca antigenele A siB nu sunt produsul di rect
al genelor, ci genele codifica producerea unor enyime specifice (transferaze) care adauga la o
substanta de baza glucidulspecific grupei. In anumite situatii patologice, cercetarea enyimelor
serice poate duce la elucidaqrea grupei sanguine. Astfel, la unii bolnavi de grupA c u n e o p l a s m
d e c o l o n s i s u p r a i n f e c t i i c u E . C o l i O 8 6 , p r i n t r - o deyacetilare bacteriana
se pierde un radical N-acetil, eritrocitele devenindsensibile la anticorpi cu specificitatea anti-B. Antigenul
respectiv este una n t i g e n B c a s t i g a t . L i p s a e n y i me i s e r i c e s p e c i f i c e
g r u p u l u i A ( D - galactozamina transferaza) demonstreaza ca genetic persoana
espectivanu poseda antigenul B.
Anticorpii anti-A si anti-B, dupa modul de aparitie, sunt de doua feluri :
O Ant i c or pi de t i p nat ur al , c u mol ec ul a mar e, de t i p I gM s au I gA, provoaca
aglutinarea imediataa eritrocitelor ce contin anti genulomolog A sau B, numiti si anticorpi de
tip regular deoarece apar fie in timpul vietii intrauterine, fie dupa anstere, la toate eprsoanele
carora le lipseste antigenul omolog.
oA n t i c o r p i d e t i p i m u n , c u m o l e c u l a m i c a I g G c a r e
p r o v o a c a agl ut i nar ea er i t r oc i t el or i nt r - un medi u mac r omol ec ul ar s au
c au r ma r e a t r a t a r i i e r i t r o c i t e l o r c u e n y i me ( p a p a i n a
c i s t e i n a t a , b r o me l i n a s a u f i c i n a ) , e i a p a r p r i n a l o i mu n i z a r e ( s a r c i n i
s a u t r a n s f u z i i i n c o m p a t i b i l e ) s a u h e t e r o i m u n i z a r e
( p r o d u s e farmaceutice ce contin substante de grup A sau B).
Titrul anticorpilor anti -A si anti-B variaza dupa varsta, grup sanguine sistarea fiziologica (in
incompatibilitatea materno-fetala, ei dau BHNN, in boal a Hodgk i n, mi el om mul t i pl u,
agammagl obul i nemi e s i i n l euc emi e limfatica cronica, anticorpii scad putand chiar lipsi).
5. Importanta grupelor minore sanguine
Sistemul secretor Ant i genel e de gr up s angui ne HAB s unt s ec r et at e i n s al i va s i i n
al t e l i c hi deumorale, fiind glicoproteine hi drosolubile. Prezenta lor i n ser este
determinata de unsistem genetic denumit secretor, cu 2 gene alele (si tuate pe
cromozomul 9):
Frecventa persoanelor secretoare de substanta de grup sanguine HAB este de 80% si ac el or
nes ec r et oar e de 20%. Tot i s ec r et or i i i ndi f f er ent de gr up s ec r et a s ubs t ant a
Hcantitativ variat i n functie de grup (persoanele de grup A cea mai mare, A
1mai multdecat A2si A3). Importanta practica a cunoasterii acestui sistem:
I n unel e l euc emi i ant i genel e er i t r oc i t ar e A, B s i H apar r edus e, def ec t c e par e
s a t i na de er i t r oc i t , c at a vr eme i n pl as ma s au s er , s ubs t ant el e de gr up c a s i
enz i mel e r es pec t i v e r aman i n c ant i t at e n o r m a l a ,
3

























SEROLOGIA GRUPELORSANGUINE
OBIECTIVE:
Explicarea rolului principalelor componentesanguine i semnificaia acestora n transfuzie;Explicarea
reaciilor antigen-anticorp i afactorilor care le pot afecta;Explicarea sistemului de grup sanguin ABO
iutilizarea rezultatelor testelor de grupaj sanguin ABO, globulare i serice, pentru identificareagrupelor
sanguine la donator i pacient; Explicarea sistemului de grup sanguin Rh,identificarea situaiilor n care
se folosetesnge RhD pozitiv i RhD negativ i momentultestrii pentru D slab;Explicarea importanei
testelor decompatibilitate i aplicarea legislaiei n vigoareprivind transfuzia de snge;Explicarea
principiilor de baz pentru tehnicilede laborator din transfuzie
COMPONENTE I FUNCII ALESNGELUI
Plasmaeste partea fluid a sngelui, cetransport celulele i alte substane:proteine,factori de coagulare i
substane chimice.
Eritrocitelesunt cele mai numeroase celulesanguine, care conin hemoglobina i asigurtransportul
oxigenului i a bioxidului de carbon.
Leucocitelesunt celule cu rol n aprarea mpotriva infeciilor prin producerea deanticorpi.


COMPONENTE I FUNCII ALESNGELUI
Trombocitelesunt cele mai mici elementefigurate ale sngelui, cu rol major nmecanismul de coagulare.
Sistemul reticulo-endotelialintervine nproducerea de celule sanguine i este localizat n mduva osoas,
ficat, splin i ganglionilimfatici.
Hemoglobinase gsete n eritrocite i esteconstituit din fier (hem) i lanuri polipeptidice(globin).


BAZELE IMUNOLOGIEIGRUPELOR SANGUINE
Antigeneste orice substan recunoscut castrin de organism, care stimuleaz sistemulimun la un
rspuns mpotriva sa.
Anticorpeste o protein protectoare, produsde rspunsul imun individual la un stimul proteicstin;
recunoate antigenele de pe eritrocitelestrine i poate cauza aglutinare i hemoliz invivo.
Imunoglobulinaeste molecula de anticorpsintetizat de celulele plasmatice, ca rspuns laun antigen.

Gammaglobulinareprezint o clas de proteineserice care include moleculele de anticorp.Dinaceast clas
anticorpii IgM i IgG auimportan n transfuzie.
Aglutinareaeste o aglomerare a eritrocitelor.
Celul sensibilizateste o celul nvelit nanticorpi, dar neaglutinat.
Complementuleste o protein din serul umannormal, frecvent implicat n reaciileimunologice.

Test antiglobulinic (test Coombs)este un untest care folosete reactiv antiglobulinic pentrua detecta prezena
globulinei umane peeritrocitele sensibilizate(test Coombs Direct)sau prezena anticorpilor din plasm
(testCoombs Indirect).
Reactivul antiglogulin (SAG)este acel reactival grupelor sanguine ce reacioneaz specificcu globulina
uman.

Enzimelesunt substane care au capacitateade a nltura unele proteine i fraciuni chimicedin jurul
hematiilor, scznd forele derespingere din jurul eritrocitelor, fapt carepermite ca acestea s devin mai
sensibile laaglutinare;astfel anticorpii IgG vor putea saglutineze eritrocitele suspendate n mediusalin, de
ex. papaina, bromelina, ficina.



GENETICA GRUPELORSANGUINE
Genaeste unitatea de baz n motenireaereditar, i ea este purtat de cromozom.
Cromozomuleste o structur filamentoas cepoart genele i se gsete n nucleul celulelor vii.
Genotipull reprezint totalitatea genelor motenite de la fiecare printe.
Fenotipuleste efectul observabil al genelor motenite, n acest caz grupa de snge.



GENETICA GRUPELORSANGUINE
Homozigoisunt genelele identice situate pecromozomi omologi.
Heterozigoisunt genele non-identice care segsesc pe cromozomii omologi.
Gena dominanteste gena care determin uncaracter fenotipic, ex.antigenul A i B.
Gena recesiveste gena care se manifestfenotipic numai n cazul homozigoilor,ex. grupaO.

SISTEMUL DE GRUP SANGUIN Rh
Donatorul RhD slab este considerat RhDpozitiv.
Primitorul RhD slab trebuie s primeaschematii RhD negativ.
RhD parialeste prezent la indivizii care suntRhD+, dar produc anticorpi anti-D care vor reaciona cu
hematii RhD+, cu excepiahematiilor proprii sau ale altor indivizi cu RhDparial; este o situaie foarte
rar.

ALOIMUNIZAREATRANSFUZIONAL
Raiuni pentru transfuzia de snge:
-corectarea anemiei;
-nlocuirea pierderilor de snge, n timpul uneioperaii sau prin accident;
-nlocuirea unor constitueni sanguini, cum ar fifactorii de coagulare.

ALOIMUNIZAREATRANSFUZIONAL
Alegerea sngelui:
-n transfuzii masive sngele trebuie sa fie ctmai proaspt;
-n exsanguinotransfuzii vechimea sngelui sfie sub 3 zile;
-pacienii politransfuzai trebuie s primeascsnge sub 7 zile vechime;
-n urgene majore se poate administra CER degrup O RhD-, sau PPC de grup AB, indiferentde Rh.

SECURITATEA TRANSFUZIONALA
Testarea imuno-hematologic componentesenial a securitii transfuzionale
CTS norme standard testare pt. donator
UTS norme standard testare pt. Primitor
Domeniu de testare
Antigenele eritrocitare
Imunizarea fa de Ag. - prezena-absena Ac.
Conflictul Ag. eritrocitar Ac. specific

Sisteme de grupe sanguine cusemnificaie n transfuzie
ABO: Ag A i AgB + Ac naturali anti-A i anti-B

1. Rh - Ag. D, C, c, E, e

2. Kell - Ag. K i k

3. Duffy Ag. Fya i Fyb

4. Kidd - Ag. Jka i Jkb

5. MNSs Ag. M, N, S i s

Ag. cu capacitate imunogenic mare:

D Kell c E Fya Jka S - s


Pot provoca post-transfuzionalhemoliza de tipimun :

Ac. naturali anti-A i anti-B:
-stimulri Ag provenind din mediul nconjurtor;
-regulari prezeni ntotdeauna cnd Agcorespunztor lipsete;
-mai ales IgM, dar i amestec cu IgG;
-reacioneaz la rece prin aglutinare direct.



Anticorpi cu semnificaie clinicmajor n transfuzie
Allo-anticorpi iregulari de origine imun:
-stimulare Ag n principal prin transfuzii sausarcin-natere;
-mai ales IgG, dar i IgM n primele stadii aleimunizrii;
-reacioneaz la cald prin aglutinare indirect.


Compatibilitatea transfuzional
Compatibilitatea antigenic
ABO previne conflictul Ag transfuzat + ser primitor;
RhD previne allo-imunizarea prin Ag transfuzat
Compatibilitatea seric
Major previne conflictul Ac ser primitor + Agtransfuzat;
Minor previne conflictul Ac donator + Agprimitor.


Teste de aglutinare eritrocitar -principiu i factori de influen
Etapele aglutinrii:
Sensibilizarea= fixarea Ac pe eritrocite
Aglutinarea:
1. fixarea punilor ntre eritrocitele sensibilizate
2. apariia unei reele de eritrocite
Factorii de influen:
Asocierea Ag Ac specificeste influenat de:
- proporia Ag - Ac
- temperatura
- fora ionic a mediului de reacie
- timp de incubare
- Ph-ul mediului de reacie
Distana dintre eritrocite:
- sarcina electric (potenial zeta)
- tipul Ac: complei (IgM) i incomplei (IgG)


Teste de aglutinare tipulanticorpilor
Anticorpi complei:
- aglutineaz direct eritrocitele n mediu salin
- reacioneaz la rece
- tip IgM
Anticorpi incomplei:
- nu reuesc s aglutineze eritrocitele n mediusalin, sunt necesare sisteme de potenare
- reacioneaz la cald- sunt de tip IgG
Teste de aglutinare tipuri deaglutinare
Aglutinarea directeste rezultatul direct alinteraciunii Ag- Ac n mediu salin NaCl 0,9%
Testul Salin:
- temperatura optim: la rece (4* - 22*)
- n general implicai Ac IgM, dar i IgG
- evideniaz Ag eritrocitare i Ac naturali: anti- A, anti-B, anti-M
- aplicaii de rutin: determinare ABO,determinare RhD, fenotip Rh i Kell,compatibilitate direct la rece

Teste de a gl ut I n ar e Test ul Enzimatic
TE ntr-o singur etap:
ser + eritrocite + enzim la 37*C
Reacii fals pozitive frecvente
Sensibilitate sczut
n practica internaional actual nu seutilizeaz compatibilitatea major direct lacald, deoarece:
- nu detecteaz Ac imuni cu semnificaie clinicmajor
- detecteaz muli Ac fr importan clinic

TestedeaglutinareTestulEnzimatic
TE n dou etape:
Ser + eritrocite tratate enzimatic la 37*C
Reacii fals pozitive puin frecvente
Sensibilitate crescut
n practica transfuzional actual:
- TE este complementar TCI n cercetarea Aciregulari, deoarece:
- evideniaz Ac imuni n primele stadii aleimunizrii- o t e n e a z A c c u
s e c i f i c i t i : R h K i d d


Determinri imuno-hematologice standard UTS
Antigene eritrocitare - Primitor

Determinare ABO obligatorie la toi primitorii

Proba eritrocitarevideniaz Ag A i Ag B cuseruri monoclonale

Proba sericevideniaz Ac naturali anti-A ianti-B cu hematii test

Determinare RhD obligatorie la toi primitorii

Proba eritrocitarevideniaz AgD cu seruri testmonoclonale; variantele AgD nu se cerceteazla primitor
(D slab se transfuzeaz cu RhD-)

Fenotip Rh i Kell obligatorie la categoriidefinite de primitori(politransfuzai, femei)

Proba eritrocitarevideniaz Ag Rh C, c, E, ei Ag Kell cu seruri monoclonale

Grupaj sanguin ABO:

1Testare ABOse face prin 2 probe:

a) proba eritrocitar testarea Ag A i B =Diagnostic

b) proba seric testarea Ac anti-A i Anti-B =Confirmare

Fenotip Rhesus i Kell

1 Testare Rh i K prob eritrocitar, setesteaz Ag Rh: C, c, E, e i K

1 Determinare Rh i Kprin:

a) 2 testri tehnica manual2 persoanediferite+dubl nregistrare de 2 persoanediferite

b) 1 testare n tehnica automatizat

1Fenotip Rh i Kpe 2 eantioane ST recoltatela momente diferite i cu 2 determinri




Determinri imuno-hematologicestandard UTS Ac iregulari primitor

Depistarea Ac iregulari

Ser primitor + Set 3 hematii test (grup O ifenotipuri Ag reglementate)

- confirm prezena/absena Ac iregulari

- teste de aglutinare indirect pentrudeterminarea Ac imuni cu semnificaie clinicmajor

- testare de rutin n UTS pentru: categoriidefinite de primitori sau pentru toi primitoriipoteniali



Depistarea pozitiv se solicit:
- identificarea Ac iregulari
- selecionarea sngelui compatibil

Proba de compatibilitate major (cross-match)

Ser primitor + Eritrocite donator

Verific prezena Ac n serul primitorului carereacioneaz cu Ag donatorului

Test de aglutinare direct la 22*C Ac naturali

Test de aglutinare indirect la 37*C Ac imunicu semnificaie clinic

Testare de rutin n UTS din spitale obligatorie naintea fiecrei transfuzii

Tehnica de aglutinare n coloan degel - avantaje
Pentru TCI:
Nu este necesar etapa de splare a hematiilor dup incubare

Reacia negativ nu necesit control cu hematiisensibilizate

Test de rutin pentru proba de compatibilitatemajor

Test de rutin pentru cercetarea Ac iregulari

Cartele-Id cu suspensii de gel SAG poli saumonospecific
Micro-metod specific, sensibil,standardizat, fiabil
Lectur simpl, clar i obiectiv a rezultatelor
Reaciile de intensitate slab devin uor interpretabile
Rezultatele sunt stabile 24h (pn la 72h la+4*C)
Manipulrile sunt simple i standardizate
Conservare facil a cartelelor-ID la temp.camerei (18* - 25*C)

Asigur securitatea transfuzional prinintroducerea n testarea de rutin a TCI:
- proba de compatibilitate major
- depistarea Ac iregulari
Performanele grupajului sanguin sunt crescute:
- diluii standardizate n soluie Liss alehematiior
Sigurana testrii din grupajul sanguin
- controlul negativ (ctl control pentru tehnicade lucru) valideaz reacia
Calitate nalt a hematiilor tet ID-Systemdatorit:
- fenotipului antigenic special selecionat
- stabilitatea hematiilor i antigenicitatea lor garantate 7 sptmni

Testare pre-transfuzional a primitorului n UTS:

Definit ntr-un protocol standard de testarepre-transfuzional a primitorului

Adoptat n norme naionale specifice

Obiective majore:

-Definirea statusului imuno-hematologic alprimitorului

-Selecionarea componentului sanguincompatibil cu primitorul

-Procedura n cazul urgenelor majore



Concluzii

Ce definete un protocol standard de testarepre-transfuzional a primitorului?

Determinrile imuno-hematologice pentru Ageritrocitare i Ac serici

- efectuarea obligatorie la toi primitorii sau laanumite categorii de primitori

- metodologie de efectuare i nregistrare

- procedura de urgen



Concluzii

Metodele i tipurile de teste utilizabileobligatoriu pentru fiecare tip de determinare:

- tehnici disponibile de realizare

- echipament, reactivi

- control intern de calitate

Eantioane pentru testrile pre-transfuzionale:

- numrul i tipurile de eantioane

- momentul recoltrii, valabilitate pentru testare

- identificri, nregistrare



Transfuzia adecvat-transfuziainadecvat

Transfuzia poate salva viaa,dar poate producei complicaii acute sau ntrziate i poatetransmite ageni
infecioi.

Sigurana i eficacitatea transfuziei depind de 2factori:

- aprovizionarea cu snge i PSL-uri;

- utilizarea corespunztoare a sngelui i PSL-urilor.
Sigurana sngelui
Practici bune de laborator n privinadeterminrilor grupelor sanguine, a testelor decompatibilitate, a
preparrii PSL-urilor, a stocriii transportului sngelui
Reducerea numrului de transfuzii i prinfolosirea unor alternative simple la transfuzia desnge, ori de
cte ori este posibil.


Concluzii
PSL-urile folosite corect pot salva viaapacienilor, cu toate c transfuzia comportunele riscuri
PSL-urile se administreaz numai dac au fostefectuate toate testele necesare, conformlegislaiei n
vigoare
Fiecare unitate de snge trebuie s fie testati marcat pentru grupa de snge n sistemul ABO i RhD

ST se poate administra n hemoragie acut,atunci cnd trebuie corectat i hipovolemia
PSL-urile permit ca dintr-o singur donare spoat fi tratai 2 sau 3 pacieni; se evit astfeltransfuzia unor
elemente din ST de carepacientul poate s nu aib nevoie.Componentele sanguine pot fi obinute i
prinaferez
Factorii VIII, IX i Ig pot fi preparate cutehnologia DNA-recombinat, nu comport risculde transmitere a
infeciilor la pacient


Proceduri de transfuzie clinic
Fiecare spital trebuie s aibproceduristandard de operarepentru fiecare stadiu alprocesului de transfuzie
clinic, iar personalultrebuie s fie pregtit pentru a urma acesteproceduri.
Comunicarea clar i cooperarea ntre personalul clinic i cel al CTS sunt esenialepentru a garanta
sigurana sngelui.
CTS livreaz sngele solicitat numai pe bazaunuiformular de cererecompletat corect, cumotivele pentru
care se recomand transfuzia.


PSL-urile vor fipstrate n condiiile prevzute att n timpul transportului, ct i n unitateaclinic, pentru
a prevenideteriorareafuncional i contaminarea bacterian.
Transfuzia unui snge incompatibil este cauzareaciilor transfuzionale acute, care pot fi fatale.
Administrarea sigur a sngelui depinde de:
-identificarea precis a pacientului;
-etichetarea corect a probei de sngepretransfuzionale;

La fiecare unitate de snge transfuzat,pacientul va fimonitorizatde un membrucompetent al
echipei nainte, n timpulidup terminarea transfuziei.



Evaluarea nevoilor de transfuzie alepacientului
Nevoie urgent de snge= snge livrat n maipuin de 1 or.
- solicitai urgent snge compatibil ABO i RhD;
-serviciul de transfuzie poate alege snge degrup O RhD negativ.
Nevoie cert de snge= proceduri chirurgicaleelective.
-se solicit pentru o anumit or sngecompatibil ABO i RhD.



Evaluarea nevoilor de transfuzie alepacientului
Posibil nevoie de snge= obstretic,proceduri elective.
- se solicit: grup sanguin ABO-RhD icercetare anticorpi imuni i se ateaptrezultatele.



CENTRUL REGIONAL DETRANSFUZIE SANGUIN CLUJ
TRANSFUZIA SANGUIN
(Serologia grupelor sanguine)
Lector: biolog pr. Zdrenghea Carmencita










TRANSFUZIA SANGUIN Not i uni de ba z
pe nt r u a s i s t e n t i me di c a l i
CURS DE EDUCAIE MEDICAL CONTINU PENTRU ASISTENI MEDICALI
LECTOR:
ASISTENT MEDICAL PR. DE LABORATOR CLINIC
BOHU GABRIELA MONICA


MODUL 1

1.NOIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND HEMOTERAPIA
1 . 1 . D E F I N I I E :
Hemoterapia
reprezint utilizarea n scop curativ i profilactic a sngelui i a derivatelor de snge.
Transfuzia sanguin constituie un mijloc terapeutic important care are drept scopnlocuirea sngelui sau a
unei componente sanguine care este deficitar la un moment dat.Practica transfuzional a cunoscut
schimbri importante n ultimii ani, acestea viznd att tehnicade prelevare a sngelui i echipamentele de
prelucrare i stocare, ct i utilizarea cu precdere a produselor selective. Ca orice tehnic terapeutic,
transfuzia sanguin trebuie s respecte anumitereguli i principii precise, dar cu toate acestea pot s apar
efecte secundare care nu sunt nc nntregime stpnite. Contientizarea de ctre medici i pacieni
deopotriv a riscurilor legate detransfuzie a determinat o scdere global a utilizrii sngelui, opiunea
pentru hemoterapie fiindluat n considerare doar atunci cnd beneficiile transfuziei sunt superioare
riscurilor inerente.
1 . 2 . I S T O R I C U L T R A N S F U Z I E I
nainte cu sute de ani de dezvoltarea tiinelor medicale oamenii i-au dat seama c sngeleare o
importan vital, vznd c pierderea lui n cantitate mare duce la moarte. Astfel ei
aurealizat c administrarea sngelui poate salva viaa unui om, dar pn la concretizarea
acestor observaii aveau s treac sute de ani.Prima referire istoric la utilizarea sngelui ca remediu
terapeutic apare n anul 1492, cndsngele a trei tineri a fost administrat fr succes, per oral,
Papei Inocent al -VII-lea care era bolnav. n 1667, Jean Denis a transfuzat snge de miel unui tnr
care apoi a murit, fiind primavictim a unei reacii transfuzionale. Dup acest experiment,
medicul a fost condamnat pentru omor, iar transfuzia a fost interzis timp de 150 de ani.Prima
transfuzie reuit a fost efectuat de medicul James Blundell n 1818, el salvnd viaa unui
brbat prin transfuzie direct de la un alt brbat. Transfuzia ca disciplina modern s-a d e z v o l t a t
n c e p n d c u a n u l 1 9 0 0 , o d a t c u d e s c o p e r i r e a g r u p e l o r s a n g u i n e d e
c t r e Ka r l Landsteiner i apoi introducerea glucozei i a citratului ca soluii de conservare n 1914.

La nceput administrarea sngelui era un gest riscant i spectaculos (transfuzie direct), dar dup
dezvoltarea substanelor de conservare a sngelui, transfuzia a cunoscut o dezvoltare rapid. Sfritul
celui de al doilea rzboi mondial marcheaz apariia bncilor de snge, apoi a debutat
separarea sngelui n componente care s-au utilizat selectiv, asfel nct din anii 1960 putem vorbide
produse sanguine i hemoterapie selectiv. Datorit progresului tiinific, calitatea i sigurana terapiei cu
componente sanguine umane s-a mbuntit continuu, dar nc exist persoane care
mor n urma unor transfuzii, fie datorit erorii umane, fie datorit testrii necorespunzatoare lanivel de
laboratoare.AADAR , s n g e l e p o a t e s a l v a v i e i , d a c s u n t c u n o s c u t e s i
r e s p e c t a t e c u s t r i c t e t e r e g u l i l e s i principiile ,,sistemului de hemovigilen si
siguranta transfuzional.

1 . 3 . I N D I C A I I A L E H E M O T E R A P I E I :
Transfuzia de snge este un mijloc terapeutic eficace, dar care nu este lipsit de
riscuri,acestea putnd merge pna la accidentul letal. Medicul terapeut, indiferent de
specialitatea sa,trebuie s cunoasc i s aplice n mod corespunztor indicaiile i contraindicaiile
administrriide snge i derivate, astfel nct s realizeze maximum de beneficiu cu un risc
minim pentru pacient.Transfuzia de snge i derivate sanguine trebuie s fie o necesitate
argumentat din punct devedere vital i medical, fiind valabil aforismul: ,,Contraindicaia cea mai
important este absenaunei indicaii ferme de hemoterapie. Scopul transfuziei este
restabilirea calitilor sngeluiatunci cnd din cauza unor hemoragii acute sau cronice, ori
a unei producii deficitare are locs cde r ea par a met r i l or cal i t at i vi i cant i t at i vi ai
s ngel ui p n l a un ni vel c ar e per i cl i t eaz f u n c i o n a r e a o r g a n i s mu l u i .
C o mp o n e n t e l e s a n g u i n e u ma n e s u n t u t i l i z a t e n r e a n i ma r e a transfuzional,
hemoterapia fiind n esen o terapie de substituire care are ca obiective susinereama r i l or f unc i i
f i zi ol ogi ce al e es ut ul ui s a ngui n: oxi f or i c , he modi na mi c, he mos t at i c
i imunitar.Indicaiile generale ale transfuziei de snge, dar i indicaiile specifice pentru
un anumitderivat sanguin (hemoterapia selectiv) vor fi discutate ntr-un capitol urmtor.
1 . 4 . O R G A N I Z A R E A R E E L E I D E T R A N S F U Z I E N
R O M N I A
Practica transfuzional n ara noastr a fost reglementat pentru prima dat n anul 1952,c nd s - au
def i ni t dr ept ur i l e i obl i ga i i l e donat or i l or de s nge, pr e cum i cadr ul n car e
s e desfoar recoltarea, conservarea i transfuzia de snge. n prezent, sistemul
transfuzionalr o m n e s c e s t e r e g l e me n t a t d e L e g e a 2 8 2 / 2 0 0 5 , c o mp l e t a t
c u n o r me s p e c i f i c e ( Or d . MS 1224/ 2006) adapt at e l a pr ogr es ul t i i n i f i c
act ual i a vnd ca pr i nci pi u de ba z as i gur ar ea securitii transfuzionale, iar ca
obiectiv naional, autosuficiena. (vezi i Legea nr. 37/ 2008 - pentru completarea Legii nr. 282
din 2005).n Romnia sngele provine exclusiv de la donatori neremunerai, donarea de snge se
facerespectnd principiile anonimatului, voluntariatului, benevolatului i absenei oricrui
profit.Activitatea de transfuzie este organizat i controlat de OMS i Ministerul
Sntii, sngelefiind o resurs naional de importan strategic, care se distribuie prin intermediul
Centrelor deTransfuzie Sanguin teritoriale ctre instituiile medicale utilizatoare.Reeaua naional de
transfuzie i desfoar activitatea pe baza unui ,,Program Naionalde Tr ans f uzi e Sa ngui n
es t e or gani zat i er a r hi c , por ni nd de l a I ns t i t ut ul Na i onal de Hematologie
Transfuzional ,,C.T.Nicolau Bucureti, Centre Regionale de Transfuzie Sanguin(giruri) i Centre
Judeene de Transfuzie.LEGISLAIA N TRANSFUZIE:Legea 282/2005Legea nr. 37/ 2008 - pentru
completarea Legii nr. 282 din 2005).Ordin MS 1224/2008 ; Ordin MS 1226/2008; Ordin MS 1343/2007;
Ordin MS 1237/20073

Pot fi accesate cu uurin pe Google, cutnd dup sintagma,,legislaia n transfuzie.
MODUL 2
2. COMPONENTE SANGUI NE UMANEPENTRU UTI LI ZARE TERAPEUTI C
2 . 1 . C A R A C T E R I S T I C I G E N E R A L E A L E C O M P O N E N T E L O R
S A N G U I N E
Componentele sanguine umane sau produsele sanguine labile (PSL) n nomenclatura veche pot fi
considerate adevrate ,,medicamente biologice care se folosesc n terapia transfuzionalsau
hemoterapie.Componentele sanguine umane pentru utilizare terapeutic pot fi obinute din sngele
totalrecoltat prin metoda standard sau din recoltarea prin aferez (plasmaferez, citaferez) cu
ajutorulunui separator automat de celule. Ele pot proveni din donarea alogenic (homolog) sau autolog.

Donarea
homolog
reprezint recoltarea de snge total sau componente sanguine de la o persoan (donator),
pentru utilizare terapeutic la o alt persoan (primitor).

Donarea autolog
implic recoltarea de snge sau componente sanguine de la o persoan, n ca dr ul unui pr ogr a m de
t r a ns f uzi e aut ol og ( a ut ot r ans f uzi e) pr ogr a mat , pent r u utilizarea terapeutic exclusiv la
acea persoan.Componentele sanguine terapeutice sunt preparate biologice provenite din sngele
umanrecoltat aseptic, prin flebotomie (puncie venoas) de la donatori a cror aptitudine pentru donarea
fost constat printr-un act medical. Procesarea sngelui integral recoltat de la donatori
permiteo b i n e r e a c o mp o n e n t e l o r s a n g u i n e d i f e r i t e c a r e v o r p u t e a f i
u t i l i z a t e ma i e f i c i e n t ( u n donatormai muli pacieni) n terapia transfuzional
selectiv. Toate produsele derivate dinsnge sunt sterile, netoxice i nu conin ageni patogeni
transmisibili prin snge.
Condiionarea componentelor sanguine:
Recipientul de recoltare este un sistem nchis steril , punga de recoltare fiind dotat cu unsistem de
obturare care mpiedic ptrunderea microorganismelor.n funcie de tipul recipientului de recoltare
utilizat se pot prepara diferite componente sanguine,existnd sisteme de recoltare care, pe lng
punga primar de prelevare , includ una sau mai multe pungi satelit ataate. n funcie de tipul
pungii utilizate se pot obine diferite componente,astfel:- pung simpl (fr satelit) = ST- punga dubl (1
satelit) = CER+PPC4



eticheta ,,VALIDAT , care atest validarea final a unitii ;

meniuni speciale (,,A se administra strict izogrup / izoRh).
Clasificarea componentelor sanguine:
Nomenclatorul naional al componentelor sanguine cuprinde toate componentele disponibile n prezent n
reeaua de transfuzie, dar lista produselor oferite utilizatorilor difer de la un jude laaltul datorit
diferenelor de dotare tehnic ntre centrele de transfuzie din ar.Componentele sanguine se pot clasifica
n :

produse celulare (ST, CER, CTS, CTU);

produse plasmatice (PPC, PPD, CRIO);

produse de baz : ST, CER, PPC, PPD, CTS, CTU, CRIO;

produse supuse unor transformri: ST deleucocitat;CER deleucocitat;ST /CER- unitate pediatric.

2 . 2 . P R O C E S A R E A S N G E L U I
Prin procesarea imediat dup recoltare, o unitate de snge integral recoltat de la un
donator permite obinerea mai multor componente sanguine pentru susinerea terapiei specifice,
asigurndastfel tratarea mai multor pacieni dintr-o singur donare de snge.Fiecare component
sanguin necesit ns o preparare, etichetare i condiii de stocare diferite,acestea fiind
supuse unor reguli stricte, incluse n sistemul general de asigurare a calitii n transfuzie.
Procedee de preparare a componentelor sanguine:
n funcie de tipul pungii de recoltare i de procedurile aplicate pentru procesarea ulterioar, se pot obine
diferite componente sau derivate sanguine. Principalele procedee utilizate n acest scopsunt:
centrifugarea, congelarea, decongelarea, deleucocitarea.
Centrifugarea
se realizeaz cu ajutorul unor echipamente speciale (centrifugi cu rcire) care utilizeaz
principiul separrii bazat pe sedimentarea diferit a particulelor supuse unuicmp de for gravitaional.
n urma centrifugrii sngelui total, elementele celulare vor sedimenta diferit n funcie de fora
gravitaional aplicat, talia, greutatea i densitatea lor, precum i vscozitatea mediului.
Decantarea se face cu ajutorul unor prese angulare manuale, n circuit nchis i steril i vaconduce la
separarea fizic a diferitelor componente sanguine.
Congelareas e r e al i zea z cu aj ut or ul unor echi pa ment e f r i gor i f i ce omol ogat e , a
cr or vitez de rcire i temperatur final sunt bine definite i controlate i care trebuie
srealizeze o congelare uniform i total a plasmei. Scopul congelrii plasmei este de
aconserva factorii labili ai coagulrii, de aceea, debutul congelrii trebuie s se fac
n primele ase ore de la recoltarea sngelui.
Decongelarease realizeaz n timpul preparrii crioprecipitatului de factor VIII, folosindun protocol bine
stabilit: decongelare lent (24 ore) la 2-6C, urmat de separarea imediati recongelarea fraciunii
insolubile (CRIO) n maxim 1 or de la separare.

Deleucocitarea
s e f ace cu aj ut or ul unor pungi cu f i l t r u i nt e gr at , n ci r cui t nc hi s i permite astfel
ndeprtarea leucocitelor care nu numai c nu au valoare transfuzional, dar pot fi la originea unor
complicaii imunologice posttransfuzionale(imunizare n sistemHLA).Prin acest procedeu
se obin MED (concentratul eritrocitar deleucocitat) sau STdeleucocitat indicate pentru pacieni
politransfuzai, transplantai, cei cu anemii refractare,aplazii medulare, cu talasemie major.
Iradierea
este un procedeu care previne boala gref contra gazd i const n aplicareaunor radiaii
X sau gamma asupra componentului sanguin,radiaii ionizante care vor inactiva celulele
imunocompetente (distrug limfocitele T viabile). n centrele de transfuziedin Romnia procedura nu
se practic n prezent, iradierea se face doar n uniti caredein condiii adecvate de iradiere a
componentelor sanguine i autorizaiile specifice.
2 . 3 . C O N S E R V A R E A C O M P O N E N T E L O R S A N G U I N E
Scopul conservrii este de a furniza pentru pacieni componente terapeutice eficace, prinmeninerea la
maxim posibil a viabilitii celulare i a calitilor sngelui, ntr-un mediu controlati sigur.La
nc eput ul s e col ul ui XX admi ni s t r ar ea s ngel ui er a un ges t r i s c ant i
s pect ac ul os (transfuzie direct), dar dup dezvoltarea substanelor de conservare a
sngelui, transfuzia acunoscut o dezvoltare rapid. Primele substane anticoagulante i de conservare
au fost introdusen anul 1914(citratul trisodic, glucoza). n pr e ze nt , cea mai ut i l i zat s ol u i e
a nt i coa gul ant i de c ons er var e f ol os i t pen t r usngele recoltat de la donatori este
CPDA 1
(citrat trisodic, fosfat, dextroz, adenin), care ambuntit sinteza ATP n sngele conservat,
prelungind durata de viabilitate a hematiilor la 35de zile. Soluia de resuspendare a hematiilor
utilizat la prepararea concentratelor eritrocitare,
SAG-M
(ser fiziologic, adenin, glucoz, manitol), a mrit durata de stocare a CER de la 35 la 42de
zile.Componentele sanguine necesit condiii specifice de stocare, care sunt menionate i
peeticheta produsului, durata de valabilitate variaz de asemenea.Astfel,
conservareaeritrocitelor(ST, CER, MED) se face n echipamente omologate nacest scop (la
frigider), la temperaturi de 2-6C, timp de 35 de zile(ST), respectiv 42 zile (CER,MED) . Pe
par cur s ul c ons er vr i i , s nge l e s uf er a numi t e l e zi uni de s t oc ar e dat or i t
unor modificri biochimice de scdere a ph-ului, cretere a acidului lactic, scderea nivelului ATP i
acons umul ui de gl ucoz, ceea ce duc e l a pi e r der ea vi a bi l i t i i er i t r oci t ar e .
Cons er var e a l a temperaturi sczute duce la ncetinirea metabolismului celular i
faciliteaz astfel meninereaviabilitii eritrocitelor, dar mpiedic i contaminarea bacterian.
Conservarea trombocitelors e f a c e l a 2 0 - 2 2 0C , n t r - u n i n c u b a t o r p r e v z u t c u
u n dispozitiv de agitaie lent i continu, care faciliteaz schimburile gazoase ntre celule i
mediulexterior, meninerea ph-ului i mpiedic agregarea plachetar.Timpul de stocare este de 3-5
zile.Le zi uni l e de s t ocar e t r omboci t ar e nce p di n moment ul r e col t r i i i cont i nu
pe pa r cur s ul preparrii i conservrii lor, astfel c dup 5 zile de stocare, aproximativ 50 % din
trombocite aufuncia hemostatic parial alterat.
Conservarea plasmei i a crioconcentratului de factor VIII
s e f ace pe o per i oad de maxim 12 luni, la temperaturi mai mici de -30C, n echipamente
frigorifice omologate (camerfrigorific, congelatoare).
2.4. TRANSPORTUL COMPONENTELOR SANGUINE UMANEVar i a i i l e ma r i de
t e mpe r at ur di n t i mpul t r ans por t ul ui pot duce l a al t er ar ea cal i t i i componentelor
sanguine. De aceea, transportul acestora de la CRTS la unitile spitaliceti se vaface n condiii care s
poat menine o temperatur constant similar cu temperatura de stocare.Pentru componentele
eritrocitare lichide (ST, CER), metoda recomandat este de a folosigen i f r i gor i f i ce s au
c ont ai ner e dot at e cu r eci pi e nt e c e c on i n ghea , pl as at e de des ubt ul pr odus el or
i car e s nu per mi t cont a ct ul di r ect al uni t i i de s nge cu ghea a deoar ece
l a temperaturi negative hematiile hemolizeaz. Durata transportului nu trebuie s depeasc 12
ore.Produsele sanguine congelate se transport n containere unde poate fi meninut
stareainiial, iar manipularea se face cu precauie pentru evitarea deteriorrii, pungile de PPC i
CRIOcongelate fiind casante.Transportul concentratelor trombocitare se va face ct mai rapid, la
temperaturi similare cucele de stocare.


MODUL 3
3. COMPONENTE SANGUI NE UMANE DI SPONI BI LE N ROMNI A
3.1. SNGELE TOTAL (ST) - unitate adult
Descriere
:Es t e un s nge venos , de or i gi ne uman , pr el e vat as e pt i c de l a u n donat or
bene vol a cr ui aptitudine pentru donarea de snge este constatat printr -un act medical.
Este recoltat ntr-unr e c i p i e n t s a u s i s t e m n c h i s d e p u n g i , a u t o r i z a t , s t e r i l
i a p i r o g e n , c o n i n n d u n v o l u mcorespunztor de soluie anticoagulant i de consevare (
proporia optim =1 volum soluie / 7volume snge venos).Vol umul unei uni t i adul t de
s nge t ot al es t e n me di e de 400ml 10% s nge venos , c u un volum maxim autorizat
de 450 ml snge la care se adaug volumul de soluie anticoagulant i deconservare. Coninutul
minim de hemoglobin al unitii adult de snge total corespunde unei cantiti de 100g
hemoglobin/litru, respectiv minimum 45g unitate adult snge total.Dup 24 de ore de la recoltare,
sngele total nu mai conine trombocite sau factori plasmaticilabili (V i VIII) ai coagulrii n
concentraii terapeutice eficiente.

Sngele total unitate adult se prezint macroscopic ca un lichid de culoare rou nchis, care dupo
perioad de de repaus sau dup centrifugare se separ ntr -un sediment de globule roii i
unsupernatant de plasm. ntre cele dou componente poate apare o pelicul fin de
culoare albglbuie, format de stratul leuco-plachetar.
Condiii i durata de conservare:
35 zile la 2-6C.

Administrarea de concentrate trombocitare provenite din citaferez prezint avantajul eficacitiicrescute
n volum sczut i un risc viral mai redus pentru primitor.
3.6. PLASMA PROASPT CONGELAT (PPC)

Descriere:
Component sanguin obinut aseptic dintr-o singura unitate adult de snge total, dup separarea de
elementele celulare. Sngele total este recoltat ntr-un dispozitiv medical sterili apirogen, sistem multiplu
de pungi format din pung primar de recoltare, cu un volum corespunztor de soluie anticoagulant, i
pungi de transfer.Separarea plasmei din sngele total i debutul congelrii ei se fac n primele 6 ore de la
recoltare. Separarea i congelarea plasmei ct mai apropiate de momentul recoltrii i la o temperatura mai
mic de - 30C permit conservarea unei cantiti mai mari de factori labili ai coagulrii.Plasma proaspat
congelat conserv att concentratii normale ale factorilor stabili aicoagulrii, albuminei i
imunoglobulinelor, precum i minimum 70% din concentraia iniial de Factor VIII, a celorlali
factori labili ai coagulrii i a inhibitorilor naturali. nivelul proteinelor totale este mai mare sau egal cu
valoarea de 50 g/l.Volumul unittii de plasm proaspat congelat este de cel puin 200 ml. Acest volum
cont de volumul soluiei anticoagulante i de conservare. Volumul fiecarei uniti este sistematic
nregistrat i se nscrie pe eticheta unitii.
Dup decongelare, plasma proaspt congelat se prezint ca un lichid limpede sau cu
ouoar t ur bi di t at e, f r s e mne vi zi bi l e de he mol i z. La s f r i t ul dec ongel r i i nu
t r e bui e s f i e vizibil niciun crioprecipitat insolubil.
Condiii i durata maxim de conservare:
Plasma proaspat congelat conservat la o temperatur mai mic de sau egal cu 30
Care o durat maxim de conservare de 12 luni, ncepand cu ziua recoltarii. Dac plasma
proaspatc ongel at s e c ons er v l a o t e mper at ur c upr i ns a nt r e - 18 C i - 25 C,
dur at a ma xi m de conservare este de 3 luni. n ca z de t r ans por t al pl as mei congel at e ,
n i nt er i or ul c ont ai ner ul ui e s t e me ni nut o temperatur ct mai apropiat de cea de
conservare. Dac nu este prevzut utilizarea imediat, plasma proaspat congelat este transferat
rapid n capacitatea de conservare, la temperaturarecomandat.
Decongelarea plasmei
n vederea utilizrii terapeutice se face la +37C, folosindu-se o metodcare s asigure o temperatur
constant pe toat durata operaiei de decongelare.Se verific aspectul macroscopic al fiecarei
uniti si se elimin cele care prezint defecte a l e e t a n e i t i i c o n t i n t o r u l u i
( s c u r g e r i ) s a u mo d i f i c r i a l e a s p e c t u l u i n o r ma l a l p l a s me i
(floculare, alterri de culoare).Dup decongelare, produsul se utilizeaz imediat sau n maxim 6 ore cu
pstrare la 4

C. Esteinterzis recongelarea.
Indicaii:



terapia de substituie n deficiene izolate ale factorilor de coagulare;


sngerri acute cu deficit global a factorilor de coagulare;

insuficiena hepatic;


dupa transfuzia masiv;

CID;

arsuri extinse.
Cont r ai ndi c ai i

: Nu se utilizeaz ca agent de restabilire a volumului circulant sau ca suportnutritiv.
Administrare:

Nu este necesar efectuarea probei de compatibilitate, se administreazp respectndcompatibilitatea in
sistem ABO;

Dup decongelare, produsul se utilizeaz imediat sau n maxim 6 ore cu pstrare la 4

Este interzisa recongelarea.

Prin trusa standard de transfuzie.
3.7. PLASMA PROASPT DECRIOPRECIPITAT (PPD)
Descriere:
Plasma proaspat congelat decrioprecipitat se obine dup separareacrioprecipitatului din PPC provenit
dintr-o singur unitate de snge total. Condiiile de congelare dup preparare sunt identice cu cele pentru
plasma proaspat congelata. Cu excepia factorilor labili ai coagulrii i a unei parti importante din
cantitatea de fibrogen care se regsesc n crioprecipitat, plasma proaspat congelata decrioprecipitat
conine cantiti de albumin, imunoglobuline i factori stabili ai coagularii, analoge cu cele coninute n
plasma proaspat congelat. Volumul unitii de plasm proaspata congelat decrioprecipitat este de
minimum 160 ml. Acest volum ine cont de volumul soluiei anticoagulante i de conservare. Volumul
fiecrei uniti este sistematic nregistrat i se nscrie pe eticheta unitii.



Conditile i durata maxim de conservare, transportul, decongelarea sunt analoge cu cele ale
plasmei proaspete congelate.
Indicaii:

sursa de factori ai coagulrii, alii dect factorii VIII, I i XIII;
se poate utiliza ca lichid de umplere n lipsa albuminei umane;

n schimburi plasmatice terapeutice.
3.8. CRIOPRECIPITATUL DE FACTOR VIII (CRIO)

Descriere
Crioprecipitatul reprezint fraciunea de proteine plasmatice care rmne insolubil dup
decongelarea lent, la temperatura de (+) 2C - (+) 6C, i ulterior centrifugarea la vitez nalt,
n aceleai condiii de temperatur, a unei uniti de plasm proaspat congelat ob inut
dintr-o unitate de snge total.Condiiile de congelare dup preparare sunt identice cu cele pentru plasma
proaspat congelat.
Crioprecipitatul conine cea mai mare parte a Factorului VIII, Factorului von Willebrand,
fibrinogenului, Factorului XIII i fibrolectinei, prezente n plasma proaspt recoltat i separat.
Crioprecipitatul este concentrat ntr-un volum plasmatic final de 30-40 ml i trebuie s conin:
a) Factor VIIIc - mai mare sau egal cu 70 UI/unitate; b) fibrinogen - mai mare sau egal cu 140
mg/unitate;c) Factor von Willebrand - mai mare sau egal cu 100 UI/unitate.Volumul fiecrei uniti
este sistematic nregistrat i se nscrie pe eticheta unitii.


Condiii i durata maxim de conservare

Condiiile i durata maxim de conservare, transportul, decongelarea sunt analoge cu
cele ale plasmei proaspete congelate. Hemofilia A
Indicaii:

Boala von Willebrand;

Deficit congenital de factor XIII;

Hipofibrinogemie;

Transplant hepatic.
MODUL 4

TERAPEUTICA TRANSFUZIONAL

4 . 1 . I N D I C A I I G E N E R A L E A L E T R A N S F U Z I E I
Implementarea n practic a a tehnologiilor noi de fracionare a sngelui n
componente, s t udi er ea me ca ni s mul ui de ac i une a s ngel ui i nt e gr al i a
c omponent el or s a ngui ne a s upr a d i f e r i t o r s i s t e m e a l e o r g a n i s m u l u i , a u
c o n d u s l a r e v i z u i r e a p r i n c i p i i l o r d e b a z a l e transfuziologiei clinice. A
fost dovedit c transfuzia sngelui integral cu scopul de stimulare aimunitii, a
hematopoezei, a funciilor hepatice, a miocardului i altor organe sau utilizarea sngelui ca
remediu de alimentare parenteral, nu numai ca sunt lipsite de temei, dar prezint iun pericol pentru
pacient.Sigurana i eficiena transfuziei sunt dependente de doi factori:1 - aprovizionarea cu snge
i derivate sanguine sigure, accesibile , la un cost rezonabil, care s satisfac nevoile la nivel
naional;2 - u t i l i z a r e a e f i c i e n t a s n g e l u i i a d e r i v a t e l o r d e s n g e ,
c o n f o r m p r i n c i p i u l u i ,,EFICIEN MAXIM + SECURITATE OPTIM.17

Utilizarea terapeutic a componentelor sanguine trebuie s se realizeze n cadrul
unuis i s t e m d e c o n t r o l a l c a l i t i i , s i s t e m c a r e i m p l i c
a d m i n i s t r a r e a n c a n t i t a t e c o r e c t a componentului potrivit, n modul, la
timpul i la pacientul potrivit. Indicaia de hemoterapie, op i une a pent r u t i pul
c omponent el or s a ngui ne, r i t mul de a dmi ni s t r ar e i ca nt i t at ea ce va f i transfuzat
este fcut i asumat prin semntur de ctre medic.Cele mai importante indicaii ale terapiei cu
snge sau derivate de snge pot fi sumarizate nfuncie de
obiectivul clinicurmrit, n cteva categorii principale:

refacerea volumului sanguin circulant;

ameliorarea capacitii de transport a oxigenului;

aportul de celule cu funcie specific;

corectarea defectelor de hemostaz;

eliminarea unor compui patologici;

modificarea comportamentului imunitar.Se pot meniona cteva afeciuni majore care reprezint indicaii
generale pentru transfuzie:

ocul hemoragic;

oc traumatic;

dializa renal;

deficit specific de factori de coagulare/tulburri de hemostaz;

transplant hepatic;

exsanguinotransfuzia la nou-nscut;

hemoragii acute sau cronice;

anemie sever;

schimburi plasmatice;

arsuri extinse;

infecii severe.
Transfuzia sanguin constituie un mijloc terapeutic important care are drept scop nlocuireasngelui sau
a unei componente sanguine care este deficit ar la un moment dat. n prezent, nme di ci na
pr act i c, t act i c a t r at a me nt ul ui t r ans f uzi onal t r ebui e s s e ba ze ze pr eponder e nt
pe mecanismul de substituire a celulelor sau a componentelor proteice ale plasmei, aflate n deficitl a un
mome nt dat . Acea s t a nou a bor dar e t r a ns f uzi onal ar e de numi r ea de
hemoterapieselectiv
. Res pons a bi l i t at ea deci zi ei de a t r a ns f uza r e vi ne e chi pei de cl i ni ci eni .
Ut i l i zar ea ghidurilor de hemoterapie, managementul pacienilor, disponibilitatea sngelui i a fluidelor
denlocuire sunt eseniale pentru o terapie eficient i evitarea riscurilor post-transfuzionale.
4 . 2 . E V A L U A R E A N E V O I I D E T R A N S F U Z I E
Tr ans f uzi a de s nge s a u der i vat e s angui ne es t e doar unul di n el e me nt el e
ma na ge ment ul ui pacienilor, alturi de tratamentul condiiei patologice de fond i de tratamentul de
suport.18


Testarea compatibilitii eritrocitare are un dublu scop:

prevenirea reaciilor posttransfuzionale hemolitice;

asigurarea c bolnavul beneficiaz de transfuzia pe care o primete, n sensul
cer i t r oci t el e t r ans f uzat e nu s unt di s t r us e i el i mi nat e r a pi d, n abs en a
or i cr ei ameliorri clinice a anemiei.Testele de compatibilitate nainte de transfuzie permit s
se verifice dac exist riscul n t l n i r i i u n u i a n t i g e n c u a n t i c o r p u l s u
s p e c i f i c , d e c i i n c o mp a t i b i l i t a t e a
e r i t r o c i t a r ( i n c o mp a t i b i l i t a t e a h e mo l i z ) i n u i d e n t i f i c a r e a
a n t i c o r p u l u i r s p u n z t o r d e a c e a s t incompatibilitate.
Metode de testare a compatibilitii:
Vor fi alese metode de testare simple, accesibile, relativ rapide, care s permit detectarea principalilor
anticorpi responsabili de incompatibilitatea eritrocitar. Nici o tehnic, folosit separat, nu
poate prezenta siguran absolut pentru decelarea incompatibilitii.Se practic urmtoarele metode de
testare a compatibilitii:

reacia de aglutinare n mediu salin sau n mediu albuminos, la temperatura camerei, pentru detectarea
anticorpilor din sistemul ABO, MN i P;
Dac paci ent ul par e s pr e zi nt e o r e ac i e adve r s , opr i i i medi at t r ans f uzi a i
as i gur a i asistena medi cal de urgen. nregistrai semnele vitale cu regularitate pn la
monitorizarea pacientului de ctre medic. Nu aruncai unitatea de snge i setul de transfuzie, pstrai-le
pentruinvestigaii ulterioare.
Procedura operaional standard(SOP ) pentru monitorizarea pacientului transfuzat va cuprinde:- persoana
responsabil;- informarea pacienilor despre posibile efecte adverse ale transfuziei;- parametri clinici
urmrii;- nregistrarea tuturor observaiilor din timpul transfuziei, incluznd ora debutului iora terminrii
transfuziei;- plan de aciune pentru rezolvarea reaciilor acute transfuzionale;- protocol de meninere a
balanei hidrice.MONITORIZAREA PACIENTULUI TRANSFUZAT:1.Pentru fiecare unitate de
snge transfuzat se va monitoriza pacientul:

nainte de nceperea transfuziei;

la nceperea transfuziei;

la 15 minute dup ace s-a nceput transfuzia;

cel puin la fiecare or n cursul transfuziei;

la terminarea transfuziei;

la intervale de cte 4 ore dup terminarea transfuziei.2.n fiecare din aceste stadii se vor nregistra
urmtoarele date:

aspectul general al pacientului;

temperatura;

pulsul;

tensiunea arterial;

ritmul respirator;

echilibrul lichidian-balana ntre aportul oral/ venos de fluide i debitul urinar.3.Se vor nregistra
urmtoarele date:

ora la care a nceput transfuzia;

ora la care s-a terminat transfuzia;

volumul si tipul produselor transfuzate;

codul unic de donare al produselor transfuzate (numrul pungii);

orice efecte adverse.Se vor nregistra n documentele pacientului :

numele i semntura persoanei care a prescris transfuzia;26



informarea pacientului/rudelor acestuia despre transfuzia propus;

n u m e l e i s e m n t u r a p e r s o a n e i c a r e a e f e c t u a t p r o b e l e
p r e t r a n s f u z i o n a l e i d e compatibilitate;

numele i semntura persoanei care a administrat componentul sanguine.
4.5. COMPATIBILITATEA TRANSFUZIONAL
Scopul securitii transfuzionale este de a evita orice ntlnire a unui antigen cu anticorpuls u
s peci f i c, ace s t l ucr u c ons t i t ui nd o i ncompat i bi l i t at e. Un or gani s m car e es t e
e xpus unui antigen pe care nu l posed va sintetiza, printr -un rspuns imun, anticorpi
mpotriva acelui antigen strin. Pentru reducerea la minim a riscurilor transfuzionale prin accidente
imunologice,a dmi ni s t r ar ea compone nt el or s a ngui ne t r e bui e s s e ba ze ze pe r e gul i
s i mpl e , c ar e as i gur compatibilitatea ntre primitor i donator, adic evit ntlnirea ntre un
anticorp i antigenul suspecific.O asemenea ntlnire a unui antigen cu anticorpul su specific
n circulaia primitorului vaavea drept consecine hemoliza intravascular acut. Acest fapt se poate
produce n patru situaiimajore:1.incompatibilitatea n sistem ABO; 2.donator universal O periculos
(snge de grup O cu titru mare de anticorpi i -imuni);3.prezena la primitor a unui aloanticorp
natural iregular;4.aloimunizarea primitorului prin sarcin sau transfuzii
anterioare.Al e ge r ea s ngel ui compat i bi l va i ne s ea ma de aces t e 4 s i t ua i i n
car e poat e apr e a un conflict imunologic. Se vor lua urmtoarele msuri:

determinarea grupei n sistem ABO/Rh la primitor;

alegerea unui snge izogrup-izoRh , iar n urgene, compatibil n sistemul ABO;

executarea probelor de compatibilitate direct ntre serul primitorului i
eritrociteled o n a t o r u l u i , p e n t r u a n e a s i g u r a c n s e r u l p a c i e n t u l u i n u s e
g s e s c a n t i c o r p i incompatibili cu eritrocitele donatorului;

cercetarea pretransfuzional a anticorpilor (naturali sau imuni) n serul primitorului, mai
ales la multipare i politransfuzai;

depistarea anticorpilor iregulari n plasma donatorului (se face de rutin la CRTS);

n c a z u l p r e z e n e i d e a n t i c o r p i i r e g u l a r i n s e r u l p r i mi t o r u l u i , s e v a
c u t a s n g e compatibil prin tatonare, la un numr mare de uniti izogrup-izoRh.27

Testarea compatibilitii eritrocitare are un dublu scop:

prevenirea reaciilor posttransfuzionale hemolitice;

asigurarea c bolnavul beneficiaz de transfuzia pe care o primete, n sensul
cer i t r oci t el e t r ans f uzat e nu s unt di s t r us e i el i mi nat e r a pi d, n abs en a
or i cr ei ameliorri clinice a anemiei.Testele de compatibilitate nainte de transfuzie permit s
se verifice dac exist riscul n t l n i r i i u n u i a n t i g e n c u a n t i c o r p u l s u
s p e c i f i c , d e c i i n c o mp a t i b i l i t a t e a
e r i t r o c i t a r ( i n c o mp a t i b i l i t a t e a h e mo l i z ) i n u i d e n t i f i c a r e a
a n t i c o r p u l u i r s p u n z t o r d e a c e a s t incompatibilitate.
Metode de testare a compatibilitii:
Vor fi alese metode de testare simple, accesibile, relativ rapide, care s permit detectarea principalilor
anticorpi responsabili de incompatibilitatea eritrocitar. Nici o tehnic, folosit separat, nu
poate prezenta siguran absolut pentru decelarea incompatibilitii.Se practic urmtoarele metode de
testare a compatibilitii:

reacia de aglutinare n mediu salin sau n mediu albuminos, la temperatura camerei, pentru detectarea
anticorpilor din sistemul ABO, MN i P;

reacia de aglutinare n mediu salin sau albuminos la 37 C , pentru evidenierea anticorpilor
de tip imun;

testele care folosesc enzime proteolitice(papain, bromelin), auavantajul unei mari sensibiliti, fiind
rapide i uor de executat;

dac aceste probe nu dau rezultatele scontate, se recurge la testulantiglobulinic (Test Coombs
indirect).Tehnicile de compatibilitate sunt descrise n seciunea ,,Tehnici de laborator
Alegerea sngelui pentru pacient:
Ca regul general, se determin grupul ABO/D , se reverific grupa unitii
de transfuzat i sealege pentru testarea compatibilitii un snge izogrup ABO
i izo Rh(D).n lips de snge izogrup, n situaii de urgen, se poate
administra snge O sau compatibilABO, cu condiia s nu se fac alternan
de grupe. Revenirea la grupa pacientului se poate facedup 2 4 o r e de l a
ul t i ma t r a ns f uz i e de e r i t r o c i t e ( CER) no n - i z o g r up, s a u
5 - 7 z i l e dup administrarea de snge integral (ST).n privina sistemului
Rh, se va transfuza de regul izoRh. n cazul n care disponibilitateade snge
Rh negativ e limitat, se poate administra n urgene snge Rh pozitiv la un
pacient Rhnegativ, dac pacientul este brbat i nu a mai fost transfuzat.
Anticorpii anti Rh(D) se vor formadup c t e v a s pt m ni . La
f e t i e i f e me i Rh ne g a t i v n pe r i o a d f e r t i l nu s e
pe r mi t e administrarea de snge Rh pozitiv, pentru a nu le imuniza;
la cele n vrst, se poate face acestlucru, cu condiia excluderii unei unei
posibile imunizri dintr-o sarcin anterioar. Depistareaanticorpilor
iregulari (anti-D imun) n caz de transfuzie non- izo Rh va exclude
riscul uneireacii hemolitice imediate (hemoliz acut) sau tardive(transfuzie
ineficient).28

Al e ger ea s ngel ui pent r u nou - ns cu i i s ugar i t r e bui e f cut di nt r e uni t t i ct
ma i pr oas pet e ( nu ma i vechi de 7 zi l e) , i ar c ompat i bi l i t at e a s e f a ce at t cu
s er ul ma mei ct i al copilului. Alegerea depinde de motivul pentru care este necesar transfuzia:

exsanguinotransfuzia pentru BHNN cauzat de anticorpi Rh (D): se va alege sngeO Rh neg, sau D
negativ, compatibil cu mama i copilul;

e x s a n g u i n o t r a n s f u z i a p e n t r u B HNN c a u z a t d e a n t i c o r p i a n t i - A/ a n t i - B
s e v a seleciona snge de grup O, izoRh cu copilul, compatibilizat cu serul mamei;

pentru orice transfuzie cauzat de alte cauze (icter, anemie) se administreaz sngeizogrup-izoRh cu
copilul sau de grup O i izoRh, compatibilizat cu serul mamei.
Reguli imunologice de compatibilitate:
n selecia produsului sanguin ce va fi administrat pacientului trebuie s inem seama, mai alesatunci cnd
nu este disponibil un produs izogrup ABO i izo Rh, de tipul componentului sanguince trebuie
administrat (eritrocite, plasm, trombocite).Pentrucomponente eritrocitare(CER), n caz de transfuzie
non-izogrup, se va ine seama desensul compatibilitii ntre donator i primitor:ABpa ABOProdus

Pentrucomponente plasmatice(PPC, PPD) nu este necesar proba de compatibilitate i nu se inecont de
Rh, se respect obligatoriu doar compatibilitatea n sistem de grup ABO BO/DPacientGrupa ABOProdus
g
2. Imunomodularea
Studii recente au artat c transfuzia poate avea efecte pozitive, dar i efecte negative,
asupracomportamentului imunitar. Reaciile de imunomodulare pot fi responsabile de
mbuntireasupravieuirii alogrefelor de organe, stimularea fertilitii n avortul recurent sau n
tratarea unor afeciuni inflamatorii, dar pot provoca i efecte negative, ca infecia plgilor
postoperator saudiseminarea tumoral recurent (cancer recurent de colon).
Sindromul transfuziei masive
Transfuzia masiv este definit ca nlocuirea unei pierderi de snge echivalent sau
maimare cu volumul sanguin total al pacientului n mai puin de 24 de ore. La astfel de
pacienimor bi di t a t ea i mor t al i t at ea s unt r i di c at e, nu di n ca uza s ngel ui
t r a ns f uzat , ci mai degr ab d a t o r i t t r a u ma t i s me l o r i n i i a l e , l e z i u n i l o r
t i s u l a r e i o r g a n i c e s e c u n d a r e h e mo r a g i e i i hipovolemiei. Cu toate acestea,
administrarea unor volume mari de snge i lichide de nlocuire poate, prin ea nsi, s dea natere unor
complicaii.Sindromul transfuziei masive este prin definiie o entitate patologic iatrogen,
efectelemetabolice i hemostatice cele mai frecvente fiind:

scderea ratei de eliberare a O2ctre esuturi;

hipocalcemie;

hiperpotasemie;

aidoz;

hipotermie;

coagulopatie de diluie.Dac pacientul supus transfuziei masive este hidratat i oxigenat corespunztor,
efectele negativeale transfuziei masive pot fi mult diminuate.
6. GRUPELE SANGUINE I IMPORTANA LOR TRANSFUZI ONAL
n practica curent, termenul de,,grup sanguinse refer doar la eritrocite, cu toate c existi grupe
trombocitare(HPA) i grupe leucocitare(HLA). Conceptul de ,,siguran transfuzional se bazeaz n
mare parte pe nelegerea principiilor de baz ale acestor sisteme de grup sanguin.Grupele sanguine sunt
determinate de antigene, structuri tridimensionale care fac parte dinmembrana celular i au o stuctur
chimic precis. Genele care coordoneaz sinteza antigenelor de grup sanguin ABO se gsesc pe
cromozomul 9, iar cele pentru Rh sunt situate pe cromozomu

1. n sngele aceluiai individ nu pot coexista antigenul i aglutinina omolog;
2. absena unuia din cele dou antigene implic prezena aglutininei (anticorp)
corespunztoare.Pentru ilustrarea afirmaiilor anterioare i pentru a ntelege mai uor
principiile sistemului
ABO, vom sintetiza n tabelul de mai jos:
6. 1. 2. ANTI GENELE SI STEMULUI ABO
CARACTERISTICI:
Antigenele A si B
sunt caractere permanente, prezente nc din timpul vieii intrauterine.

Ke mp a i de nt i f i cat l a un f t de 37 zi l e ant i gene de t i p AB. Ace s t ea s e gs es c
nu numai pe eritrocite, ci i pe celelalte celule sanguine, leucocite i tr ombocite. De
asemenea, prezena lor a fost identificat n esuturi, organe i umori, ceea ce le releva
importana chiar i n grefe sau transplanturi de organe.Substana H reprezint substratul asupra
cruia acioneaza genele A sau B pentru a genera antigenele din sistemul ABO: A, B, H.
Antigenul H, recunoscut de anticorpii anti -H, nu estespecific doar eritrocitelor de grup O.
Antigenul H
s e gs et e pe er i t r oci t e nc de l a nat er e , i ndi f er ent de gr upa s a ngui n, dar
scade cantitativ n favoarea antigenelor A i B. Astfel, grupul O au numai antigenul H, grupul A
au antigenul A i H, grupul B au antigenul B i H, iar grupul AB au antigenul A, antigenul B i antigenul H
n cantitatea cea mai mic.E x c e p i e :
Fenotipul Bombay
( Bhe nde, 1952) , l a c ar e at g. A, B i H l i ps es c c ompl et , dar n s er
pr e zi nt a nt i cor pi ant i - A, ant i - B i ant i - H. Dei d r eaci i de gr up s i mi l ar e c u
gr upul O, nu poate fi transfuzat cu nici o grup (atenie la persoane de origine indian).
6.1.3. ANTICORPII SISTEMULUI ABO
Anticorpii sistemului ABO suntanti-A,anti-Bi combi nai a l or ,
anti-AB.Fiecare dintre ei poate fi :

de tip natural (regular) - aprut fr o stimulare antigenic;

de tip imun, care apar n urma unei stimulri.

Anticorpii naturali apar la toate persoanele la care antigenul omolog este absent, dar ein u s u n t
b i n e d e z v o l t a i l a n a t e r e . n s e r u l n o u - n s c u t u l u i s e
g s e s c a n t i c o r p i i m a m e i

(transplacentar), de adeea pot apare discordane la determinarea grupului sanguin prin cele
dou

me t ode, s er i c i gl obul ar . Ant i cor pi i s e de zvol t nat ur al dup l una 5 - 6 de
vi at , at i ng nd

ma xi mul n j ur ul vr s t ei de 5 - 10 a ni . Exi s t s i t uai i cnd pot pr e zent a un t i t r u
ma i mi c , l a

vrstnici sau n conditii patologice: leucemii, a/ hipogamaglobulinemii, terapie imunosupresiv,mielom,
transplant medular.

Anticorpii imuni anti-A sau anti-B apar n special la persoanele de grup O, care pe lnganticorpii naturali anti -A i
anti-B, de tip IgM, produc, n urma unei stimulri antigenice, prin alimente, din mediu sau
prin sarcin, i anticorpi de tip IgG, anti-A sau/i anti-B imuni.acesti anticorpi imuni anti-A i anti-B cu titru
nalt produc frecvent hemoliza eritrocitelor A i /sau B i trebuie s inem seama de ei n dou situaii:
1 . t r a n s f u z i e d e s n g e s a u p l a s m O( I ) l a p e r s o a n e d e a l t g r u p s a n g u i n
d e c t O, c n d s e p o a t e produce liza eritrocitelor, manifestat prin reacie transfuzional sever,
ajungnd chiar la deces.
2 . n s a r c i n , c n d m a m a d e g r u p O a r e c o p i l d e g r u p A
s a u B , a c e s t a v a s u f e r i l a n a t e r e
e f e c t e l e a n e m i e i i i c t e r u l u i a f e r e n t h e m o l i z e i e r i t r o c i t e l o r .
n s , a v n d n v e d e r e c
incompatibilitatea de grup este doar una din posibilele cauze ale BHNN cu icter neonatal,
iar s el eci a s ngel ui pe nt r u e xs a ngui not r ans f uzi e s e f a ce r e s pect nd r e gul i l e de
c ompat i bi l i t at e
simultan cu serul mamei i al nou-nscutului, investigarea de rutin a anticorpilor imuni anti-A i
anti-B nu este necesar pe parcursul sarcinii. 39



6.2. SISTEMUL DE GRUP SANGUIN Rh
6.2.1. ISTORIC I IMPORTANA CLINIC
O dat cu descoperirea grupelor sanguine ABO s-a crezut c dificultile transfuzionale vor fi
surmontate i c transfuziile vor deveni sigure i fr evenimente nedorite, dar din pcat e
nu a f os t aa. n t i mp ce maj or i t at ea t r ans f uzi i l or i zo - gr up s e des f ur a u c u
s ucces , ocazional apreau reacii t ransfuzionale severe. De asemenea s-a constatat c nou-
nscutul compatibil ABO cu mama poate prezenta uneori semne de anemie, fr o explicaie evident.
I mpor t ana s i s t e mul ui Rh a f os t cl ar de mons t r at de Le vi ne i St et s on n 1939,
c nd, l a o t r ans f uzi e pos t par t um, dei s - a dat s nge c ompat i bi l ABO, paci e nt a a
f ac ut un a cci de nt transfuzional fatal. Studii ulterioare au demonstrat c serul mamei
coninea un anticorp care reaciona puternic cu eritrocitele copilului. Studii similare s-au fcut ntre anii
1937-1941

ANTIGENUL D-SLAB
Denumiri similare: Dwsau Du
D e f i n i i e
= expresia slbit a unui antigen D normal, datorat prezenei unui numar mai mic de
antigene pe eritrocit.
Caracteristici:
- da reacii diferite+/- sau c.m.a. cu reactivii anti-D uzuali;
- da reacii de intensiti diferite cu reactivi diferii pentru testarea anti -D;

- exist diferene fa de testrile anterioare.
Determinarea antigenului D- slabse face cu seruri speciale polimorfe;
cu reactiv anti-D prin test antiglobulinic indirect (TCI);
se confirm prin TCD=neg.
Testare pentru D- slab:

- obligatoriu pentru confirmarea donatorilor Rh(D) negativi;

- gravide suspecte D-slab: nu se administreaz imunoglobulina anti-D;

- pacieni - nu e necesar testarea de rutin.



Conduita transfuzional:

DONATOR D-SLAB = RH(D)POZITIV

PRIMITOR D-SLAB = RH(D)NEGATIV

ANTIGENUL D PARTIAL
D- PARTIAL= reprezint un antigen D de tip incomplet, care va fi gsit la determinri caRh POZITIV,
dar care produce anticorpi anti-D care va reaciona cu toate hematiile D-pozitive,exceptnd cele proprii
sau ale unor indivizi cu acelai tip de antigen D-parial. La aceste persoaneo parte a antigenului D lipsete
si ei vor produce anticorpi anti-D fa de fragmentele lips.Sunt numii uneori categorii de D sau variante
de D. Aceste tipuri nu pot fi recunoscute latestarea de rutin sau la testele pentru Dslab, dar vor fi
recunoscute atunci cnd produc anticorpianti-D.Persoanele cu D-parial vor fi transfuzate cu Rh
(D)negativ.

6.3. ALTE SISTEME DE GRUP SANGUIN

Este format din 4 antigene: K, k, Kpa i Kb, cel mai imunogenic fiind antigenul K. 90%
din populaie este K negativ. Anticorpii anti-K pot apare dup o transfuzie sau sarcin incompatibili
produc reacii hemolitice minore.
6.3.2. SISTEMUL DUFFY
Are 2 antigene, Fyai Fy b
. Anticorpul anti Fya este cel mai frecvent, el este foarte activ la 37 oCi poate produce accidente
transfuzionale i BHNN.Antigenele sistemului Duffy sunt importanten zonele endemice pentru malarie
deoarece antigenul se comport ca un receptor pentru intrarea par a zi t ul ui Pl as modi um vi vax n
er i t r oci t e. Abs en a ant i genul ui Duf f y bl oc hea z i nt r ar e a parazitului i deci confer
protecie contra malariei.
6.3.3. SISTEMUL LEWIS
Este format din 2 antigene: Lea i L e b
. Acestea sunt antigene solubile plasmatice care se potabsorbi pe eritrocite. Anticorpii
apar mai mai frecvent la populaia de culoare, anti Lea poate produce hemoliz, avnd un efect
limfocitotoxic.
6.3.4.SISTEMUL HLA
Este un sistem poligenic care a fost descoperit n 1958, format din doutipuri de molecule: HLA I-care se
gsete pe toate celulele nucleate din organism (limfocite B,hepat oci t e , c el ul e mi ocar di ce) i
HLA I I - pe cel ul el e s peci al i zat e n pr e ze nt ar e a a nt i genul ui (macrofage, limfocite B).
Eritrocitele sunt lipsite de molecule HLA, n schimb ele se gsesc pereticulocite. Anticorpii HLA
pot fi naturali (1%) sau imuni.Sistemul HLA este important intransplantul de celule sau organe,
n imunologie i criminalistic.
6.3.5. SISTEME DE GRUP TROMBOCITAR
Exist 5 sisteme antigenice, notate HPA 1, 2, 3, 4, 5, fiecare cu cte dou antigene. Sunt foarteimunogene,
ele pot fi responsabile de ineficacitatea transfuziei de concentrate trombocitare.
6.3.6. SISTEME GRANULOCITARE
Exist 9 sisteme de grup granulocitar, pentru evidenierea lor sunt necesare tehnici
sofisticate.Antigenele pot fi cauza unor aloimunizri,iar anticorpii au importan clinic, ei putnd
traversa bar i er a f et opl ac ent ar i l a o s ar ci n ul t er i oar pr oduc neut r openi e
me di at i mun l a f t . La pacienii politransfuzai produc sindromul frison-hipertermie sau edem
pulmonar lezional.
7. TEHNICI DE LABORATOR
7. 1. REGULI GENERALE N VEDEREA ASI GURRI I
SECURI TI I TRANSFUZI ONALE
44

n pofida mbuntirii continue a calitii actului transfuzional, greelile de identificare
ale paci ent ul ui i e ant i onul ui de t es t at s unt i n pr e ze nt l a or i gi nea cel or mai
gr a ve acci dent e transfuzionale, cele prin incompatibilitate ABO.Pentru prevenirea acestor erori,
spitalele trebuie s aib proceduri operaionale standard pentru toate activitile desfurate n
vederea transfuziei , iar personalul implicat n terapia cucomponente sanguine trebuie s beneficieze de o
instruire sistematic.Cunoa t er ea i execut ar ea cor ect a t ehni ci l or de i muno -
s er ol ogi e, i nt er pr et ar ea l or corect, cunoaterea i evitarea surselor posibile de eroare, reprezint
de asemenea o necesitate n practica transfuzional.
7.2. DETERMINAREA GRUPEI ABO
Determinarea grupei sanguine ABO const n realizarea a dou probe obligatorii (Beth-Vincent i
Simonin), care se complet eaz reciproc, iar rezultatul trebuie s fie identic. O grupeste
considerat valid dac d acelai rezultat la dou determinri diferite, utiliznd doi reactividiferii, din
dou prelevri diferite.
7 . 2 . 1 M a t e r i a l e n e c e s a r e :
- centrifug de laborator - plac de sticl cu godeuri/lame de sticl;- pipete Pasteur;- baghete de sticl cu
vrf rotund;- seruri hemotest: anti AB, anti-B i anti-A;- hematii test O, A i B;- suspensie eritrocite de
cercetat n SF sau ser propriu (10-20 %);- ser sau plasm de cercetat.
7.2.2. Pregtirea eantioanelor:
NU se lucreaz din probe neetichetate !!!Sngele recoltat fr anticoagulant se
centrifugheaz i se separ serul de cheag prindecantare ntr-o eprubet inscripionat cu datele de
identificare ale bolnavului.Se prepar suspensia eritocitar n ser fiziologic sau n ser propriu,
n proporie de 10-20%.
7 . 2 . 3 . T e h n i c a p r o p r i u - z i s 1 . R O B A B E T H - V I N C E N T
Es t e met oda cea mai cunos cut pe nt r u det er mi na r ea gr upei s angui ne ABO, car e
i de nt i f i c antigenul de pe eritrocite; se mai numete prob globular sau eritrocitar.Folosimseruri
hemotestieritrocitele de cercetat. 45

Se efectueaz odat cu grupa ABO, datorit imunogenicitii mari a antigenului D. Pentru testares e
f ol os e t e ca r eact i v s er ant i - D i s e ur mea z c u s t r i ct e e i ns t r uc i uni l e
pr oduct or ul ui de reactivi.React i vi i a nt i - D pot f i de or i gi ne uma n ( pol i cl onal i
I gG+I gM) , s au pr odu i i n vi t r o, monoclonali specifici(IgM). Testarea se face la temparatura
camerei, nu necesit incubare.
Echipamente i materiale:
- centrifug de laborator;- plac de sticl cu godeuri/lame de sticl;- pipete Pasteur;- baghete de sticl;-
reactivi anti-D;- suspensie eritrocite de cercetat n SF sau ser propriu (10-20 %).
Tehnic:
Pe o lam curat sau plac de opalin se pune o pictur de ser anti -D i se amestec cu
ajutorulunei baghete de sticl cu eritrocitele de cercetat. Se ateapt 3-5 minute i se
citete reacia , urmrind apariia aglutinrii.Este indicat ca n paralel s se lucreze cu o prob martor
(+) i (-) sau cu ser control din trusa dereactivi.
Interpretare:
Prezena aglutinrii = reacie pozitiv Rh(D) = POZITIVAbsena aglutinrii = reacie negativ
Rh(D) = NEGATIV
7.3. PROBA DE COMPATIBILITATE
Se efectueaz obligatoriu naintea fiecrei transfuzii de produs care conine eritrocite, nueste necesar
pentru produse plasmatice sau trombocitare, care se administreaz urmnd regulileteoretice de
compatibilitate ABO/D.Scopul testelor de compatibilitate este de a ne asigura c n serul
pacientului nu existanticorpi specifici care s reacioneze cu hematiile transfuzate.Exist mai
multe tehnici care pot fi utilizate, unele sunt foarte sensibile pentru anumii anticorpi. O
tehnic salin la temperatura camerei va detecta o incompatibilitate n sistem ABO,dar nu va det ect a
a nt i cor pi i i muni r e zul t a i n ur ma unei s ar ci ni s a u t r a ns f uzi i
pr ecede nt e incompatibile. Pentru o mai mare acuratee n detecia anticorpilor imuni se recomand
folosirean paralel a unui test enzimatic de compatibilitate (cu papain sau bromelin) i a
unui testantiglobulinic(Test Coombs indirect).48

Echipamente i materiale:

s er de paci ent ob i nut pr i n ce nt r i f ugar ea e ant i onul ui r ec ol t at f r
a nt i coa gul ant i decantarea serului de pe cheag;

hematii de la donator din segmentele de tubulatur a pungii;

lame de sticl /plac de opalin;

baghete de sticl;

centrifug laborator;

ser fiziologic;

papain;

termostat;

eprubete;

reactiv poliglobulinic polivalent (pentru TCI).
Tehnica:a. Test salin (compatibilitate direct)
Se amestec :

o pictur deser de la pacient;

o pictur dehematii de la donator . Un fragment din tubulatura pungii se golete ntr -
oeprubet, se inscripioneaz numrul pungii.Se incubeaz la temperatura camerei 15 minute.Se observ
macroscopic prezena sau absena aglutinrii.
b. Test enzimatic (papainat )
Se amestec pe lama de sticl:

o pictur ser pacient;

o pictur hematii de la donator ;

o pictur papain.Se incubeaz 15 minute la termostat, la 37
o
C.Se observ macroscopic prezena sau absena aglutinrii.
c. Test antiglobulinic
Se spal hematiile de 3 X cu ser fiziologic i se arunc supernatantul.Se amestec ntr-o eprubet 2
picturi suspensie 5 % hematii splate de la donator cu 2 picturiser de la pacient.Se incubeaz 1 or la
termostat.49


Se spal din nou hematiile de 3 X cu ser fiziologic i se arunc supernatantul.Se amestec pe o lam 1
pictura hematii cu 1 pictur ser antiglobulinic (ser Coombs).Se citete dup 3 minute, observnd
prezena sau absena aglutinrii.
Interpretare:
Aglutinarea sau hemoliza semnific incompatibilitate.Cauze de incompatibilitate:- prezena de anticorpi
imuni(aloanticorpi) sau autoanticorpi la pacient;- greeal de determinare a grupei ABO/D la primitor sau
donator;- sticlrie murdar, reactivi contaminai;- autoaglutinare, rulouri, poliaglutinabilitate.n caz de
incompatibilitate se va repetea testul cu o alt unitate, sau se va cere sprijinul CRTS pentru
probe suplimentare (fenotip Rh/K, TCD, DAI) i selecia de snge compatibil

S-ar putea să vă placă și